İHALE DUYURULARI

İlan tarihi aşağıdaki zeyilnamede gösterildiği gibi değiştirilmiştir.

Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığının Restorasyon, Bakım ve Saray Bahçeleri İşlerini  Yürütmek Üzere 2016-2017-2018 Yılları Hizmet Alınması İşi TBMM Başkanlığının Sorumluluğundaki Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliğinin 22 nci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

:2015/170339

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Vısnezade Mah. Dolmabahçe Sarayı    34357

   Beşiktaş/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

: 2122369000 - 2122365387

c) Elektronik posta adresi

:

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet

   adresi

:

2-İhale konusu hizmetin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığının

 Restorasyon, Bakım ve Saray Bahçeleri İşlerini  Yürütmek

 Üzere 2016-2017-2018 Yılları Hizmet Alınması İşi -  289 Kişi

b) Yapılacağı yer

: Rest.ve Tek.Uyg.Bşk. Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İST

c) Süresi

: 04.01.2016-31.12.2018

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Rest.ve Tek.Uyg.Bşk. Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İST

b) Tarihi ve saati

: 16.12.2015/11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin                                    % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde; restorasyon hizmeti veya bakım onarım hizmeti veya teknik personel hizmet alımı işlerinde veya personel çalıştırılmasına dayalı iş yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. İhale dokümanı,  idarenin adresinde görülebilir ve 250 TL karşılığı Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı- Satınalma Birimi Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İstanbul adresinden bankaya yatırılacak dekont karşılığında satın alınabilir.

6. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
7. İhalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri ile Yönetmeliğin atıfta bulunduğu hükümler hariç, 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.
8. İşe başlama tarihi 04.01.2016, işin bitiş tarihi 31.12.2018
9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
10. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İşin yapılacağı yer/yerler: Milli Saraylardan sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı bünyesindeki tarihi binalar ve diğer yapıların, idare tarafından restorasyonu yapılacak TBMM veya diğer kurumların tarihi yapı/binaları
12.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
13. İhale yerli isteklilere açıktır.
14. İstekliler teklif ettikleri bedelin %5’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
15.Diğer hususlar:
Şartname bedeli TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığı Ziraat Bankası  TR-8700 0100 0903 0329 8467 6001 numaralı hesaba yatırılarak Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı- Satınalma Biriminden ihale dosyası temin edilebilir.

İlanı Yapılan İhaleye Dair Düzeltme