TÜRKPA ORGANLARI

Dönem Başkanlığı

Olağan genel kurullar, taraf ülke sınırları içerisinde İngilizce alfabetik sıra ile yılda bir defadan az olmamak üzere düzenlenir. Ev sahibi ülke Asamble toplantılarına Başkanlık yapar, onun yokluğunda görev başkanvekili tarafından yürütülür. Asamble Konseyi Başkanı aynı zamanda Dönem Başkanı olarak da isimlendirilir. Şu ana kadar her üye ülke Dönem Başkanlığını bir kez üstlenmiş olup 12 Haziran 2014 tarihinde Bakü’de yapılan Asamble Konseyi Toplantısı ile sıra tekrar başa dönmüş ve Dönem Başkanlığı Azerbaycan’a geçmiştir.
Asamble Başkanı Asamble Konseyi ve Genel Kurul toplantılarına başkanlık eder, Genel Kurul toplantılarına başkanlık etmek üzere Asamble Konseyi üyelerinden birini yetkilendirebilir.
Asamble Başkanı, TÜRKPA’nın hukuki belgelerinde kendine tanınan yetkiler ve Asamble Konseyi kararları çerçevesinde Sekretaryayı yönetir.

Asamble Konseyi

Asamble Konseyi üye ülkelerin meclis başkanlarından oluşur. Asamble Konseyi, TÜRKPA’nın faaliyetlerini koordine eder ve TÜRKPA’nın amaç ve görevlerinin yerine getirilmesine yönelik kararlar alır. Asamble Konseyi müzakere ettiği konularda oy birliği esasına göre karar alır. Asamble Konseyi yılda en az bir toplantı yapar. Asamble Konseyi toplantı çağrısı, taraflardan birinin teklifi ve diğerlerinin onayı üzerine Dönem Başkanlığını yürüten ülke parlamentosu tarafından yapılır.

Genel Kurul

Genel Kurul üye ülke delegasyonlarından oluşur. Her üye eşit haklara ve bir oya sahiptir. Genel Kurul toplantılarında müzakere edilen konularda oy birliğiyle karar alınır. Bu kararlar bildiri, tavsiye veya çağrı şeklindedir.

Daimi Komisyonlar

TÜRKPA daimi komisyonları 27 Nisan 2011 tarihinde İç Tüzük’te yapılan değişiklikle kurulmuştur. Bu değişiklikle kurulan komisyonlar aşağıdadır:

Söz konusu komisyonlar kuruluşlarından itibaren üçer kez toplanarak Genel Kurul’da görüşülmek üzere alanlarına dâhil olan konularda raporlar hazırlamışlardır.
13 Haziran 2014’te Bakü’de gerçekleştirilen TÜRKPA V. Genel Kurulu’nda komisyonların yeniden yapılandırılması gündeme alınmıştır. Yapılan müzakerelerde Hukuk İşleri Komisyonu ile Uluslararası İlişkiler Komisyonunun birleştirilmesi; Ekonomi, Ticaret ve Mali İşler Komisyonu’nu isminin değiştirilmesi ve Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonunun kurulması müzakere edilmiştir. Müzakerelerde Uluslararası İlişkiler Daimi Komisyonu gündeminin dar karakterli olması ve kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği faaliyetlerle hedeflerini gerçekleştirmiş olması münasebetiyle Komisyonun görevlerine taalluk eden konuların gerekli görüldüğü durumlarda Hukuk İşleri Daimi Komisyonunun yeniden yapılandırılması suretiyle oluşturulacak “Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu” uhdesinde ele alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. TÜRKPA üyesi ülkelerinin çevre (Hazar Denizi'nin flora ve faunasının korunması, Aral Gölü’nün restorasyonu) ve doğal kaynakların verimli kullanımı (bölgenin su kaynakları yönetimi) gibi sorunların olması, çevre sorunlarının birçok uluslararası kuruluşların gündeminde yer alması, ülkelerin tedricen çevreye zarar vermeyen alternatif enerji kaynaklarının kullanımını değerlendirmesi gerektiği düşüncesiyle yeni düzenleme kapsamında “Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu” adı altında yeni bir komisyon oluşturulması kararlaştırılmıştır. Ayrıca “Ekonomik” kavramı daha geniş kapasiteli olup ticaret, yatırım, finans, ulaşım, enerji ve diğer konularını içerdiğinden “Ekonomi, Ticaret ve Mali İşler Komisyonu”nun adının “Ekonomik İş Birliği Komisyonu” olarak değiştirilmesi hususunda da mutabakat sağlanmıştır.
Genel Kurul’un aldığı karar itibari ile aşağıdaki komisyonlar teşekkül ettirilmiştir:

Komisyonlar yılda bir defadan az olmamak üzere toplanarak alanlarında taalluk eden konularda çalışmalar yapar, Asamble Konseyi ve Başkanı tarafından kabul edilen kararların yürütülmesini sağlar, ilgili belgeleri değerlendirir ve komisyonlara sunulan önerileri inceler. Komisyonlar alanlarına giren konularla ilgili Asamble Konseyi’ne sunmak üzere rapor, taslak karar ve tavsiye kararı hazırlarlar.
Komisyon Başkan ve Başkan Yardımcıları, Komisyon Üyeleri arasından üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Oluşan teamüller çerçevesinde her delegasyondan, farklı komisyonlarda görev yapmak üzere bir Komisyon Başkanı ve bir Komisyon Başkan Yardımcısı seçilir.

TÜRKPA Sekretaryası

Asamble faaliyetlerini koordine eden daimi idari organ Sekretaryadır. Sekretarya faaliyetleri, yapısı ve finansmanı Asamble Konseyi tarafından teklif edilen ve Genel Kurul tarafından kabul edilen Sekretarya Yönetmeliği ile belirlenir.
Sekretarya Genel Sekreter, genel sekreter yardımcılarından oluşur.
Genel Sekreter, Asamble Konseyi teklifi ile Genel Kurul tarafından üye ülke vatandaşları arasından İngilizce alfabetik sıraya göre dört yıllık dönemlerle seçilir. Görev süresi sona eren Genel Sekreter, Sekretaryada başka bir görev alamaz.
Sekretaryada üç genel sekreter yardımcısı görev alır. Görev süreleri dört yıldır. Genel Sekreter ve genel sekreter yardımcıları farklı üye ülke vatandaşları arasından seçilirler. Genel sekreter yardımcıları Genel Sekreterin aksine ikinci kez seçilebilirler.
Sekretarya, Asamble Konseyi kararları ve Dönem Başkanı direktifleri doğrultusunda, İç Tüzük ve Sekretarya Yönetmeliği’nin yüklediği yetki, görev ve sorumluluklar çerçevesinde ve ev sahipliği yapan ülkenin mevzuatını esas alarak idari işleri yürütmekle mükelleftir.
TÜRKPA Sekretaryası 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren faaliyete başlayan uluslararası kurum statüsüne sahip bir teşkilattır. Sekretarya Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başkenti olan Bakü’de yerleşiktir. Sekretarya Yönetmeliği’ne göre Sekretaryayı kabul eden devlet, Sekretaryanın faaliyetlerini yerine getirebilmesi için tüm imkânları temin etmekle yükümlüdür. Ayrıca, Sekretarya binasına dokunulmazlık, bağışıklık ve ayrıcalıklar sağlar. Ayrıca, TÜRKPA Sekretaryası ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında imzalanmış olan Ev Sahibi Ülke Anlaşması Bakü’deki Sekretaryanın diplomatik bağışıklıklarını özel olarak teminat altına almaktadır.

Sekretaryanın başlıca görevleri; TÜRKPA üye devletleri meclisleri ve diğer ülkelerle iletişimin sağlanması, Asamble, Konsey ve diğer organların toplantıları için gerekli dokümanların hazırlanması; Asamble, Konsey ve diğer organlarının veri ve bilgi desteğinin temini, taraf meclislere belgelerin yollanması ve düzenlenen faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılmasıdır. Ayrıca, Asamble arşiv faaliyetlerinin, Asamble yayınlarının basımının, basın yayın organları ile irtibatın, Asamble ile Konsey ve diğer organlarının faaliyetleri için gerekli maddi şartların düzenlenmesi Sekretaryanın sorumluluğundadır. Sekretarya çalışanları TÜRKPA çıkarları ve amaçları doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

TÜRKPA ORGANLARI

Asamble Konseyi:

Asamble Konseyi, TÜRKPA’ya üye ülkelerin Meclis Başkanları tarafından oluşturulur. Konsey başkanlığı, toplantının yapıldığı ülkenin Meclis Başkanı veya görevlendireceği Meclis Başkanvekili tarafından yürütülür.

Genel Kurul:

Asamble olağan Genel Kurul toplantıları, yılda bir defadan az olmamak kaydıyla alfabetik sırayla üye ülkelerde düzenlenir. 2010 yılı Genel Kurul toplantısı Ekim ayında Kazakistan ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Sekreterya:

Sekretarya, Asamblenin daimi çalışma organı işlevini yerine getirir. Sekretarya’nın yapısı ve faaliyetleri Asamble Konseyi tarafından onaylanan Sekretarya Yönetmeliğince belirlenir. TÜRK PA Sekretaryası, Azerbaycan' ın başkenti Bakü’de faaliyet gösterecektir.