Genel Bilgiler

TÜRKİYE-AB KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU (KPK)

BİLGİ NOTU

Hukuki Dayanak

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Türkiye-AB ortaklığının demokratik denetim organı olarak düşünülmüştür ve Ankara Anlaşması'nın 27. maddesi uyarınca oluşturulmuştur. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nun hukuki dayanağı 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye ve AET Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma'nın 27. maddesidir.

Söz konusu 27.madde;

"... bir yandan Avrupa Parlamenter Asamblesi, topluluğun Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve öteki organları ile, öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye'nin yukarıdaki maddeleri karşılayan organları arasında işbirliğini ve temasları kolaylaştırmak için her türlü tedbiri ..." alma görevini vermiştir. KPK, iç tüzüğünün birinci maddesinde de belirtildiği üzere, 14 Mayıs 1965 tarihli Avrupa Parlamentosu Kararı, 22 Haziran ve 14 Temmuz 1965 tarihli, sırasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu kararları 27 Temmuz 1965 tarihli Türkiye-AET Ortaklık Konseyi kararı ile faaliyetine başlamıştır.

Avrupa Parlamentosu Ziyaretleri

22. yasama döneminden itibaren Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'ndan oluşan bir heyet düzenli olarak

KPK'nın Yapısı

KPK, TBMM ve Avrupa Parlamentosunun eşit sayıdaki 25'er milletvekilinden oluşmaktadır. Komisyonun Başkanlık Divanı, KPK iç tüzüğünün dördüncü maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti Başkanı ile Avrupa Parlamentosu Heyeti Başkanı ve birden çok Başkan Yardımcısından meydana gelir. Hâlihazırda KPK TBMM Kanadı Başkanlık Divanı, Eş Başkan ve iki Eş Başkan Yardımcısından oluşmaktadır.

KPK Toplantıları

İlke olarak KPK yılda üç kere toplanır. Komisyon, KPK Eş Başkanları tarafından toplantıya çağrılır. Komisyon toplantılarının bir ay kadar öncesinde Başkanlık Divanı üyeleri bir araya gelerek toplantı programı ve gündemini oluşturmaktadır. İlke olarak oturumlar sıra ile Türkiye'de ve Avrupa Parlamentosu'nun toplandığı şehirlerden birinde yapılır.

KPK Toplantı Şekli

İç Tüzük uyarınca Komisyon toplantıları, Komisyon aksine bir karar almadıkça, kamuya açıktır. Toplantılara Ortaklık Konseyi üyeleri, AB Komisyonu ve AB Konseyi üyeleri, Türkiye hükümetinin temsilcileri ve diğer kişiler komisyonun Başkanlık Divani kararıyla bir toplantıya katılmaya veya bu toplantıda söz almaya davet edilebilirler.

KPK Uluslararası Delegasyon Sekretaryası

Komisyonun sekreterlik işleri, Avrupa Parlamentosunun Sekretaryası ve TBMM KPK uluslararası Delegasyon Sekretaryası ile işbirliği halinde yürütülür. Sekreterya tarafından her oturumun özet tutanağı kaleme alınmakta, KPK Üyelerinin düzeltme önerileri alındıktan sonra, gelecek oturumun açılışında tutanağın son şekli Komisyonun onayına sunulmaktadır.

KPK Toplantı Dilleri

Komisyonun resmi dilleri Avrupa Parlamentosu resmi dilleri ve Türkçedir.

Avrupa Parlamentosu tarafından düzenlenen Seminer, Toplantılar:

AB Dönem Başkanlığını yürüten ülke Parlamentoları ile Avrupa Parlamentosu'nun (AP) üye ve aday ülkelerle düzenlediği seminer ve toplantılar çerçevesinde parlamentomuza gelen davetlere, toplantı konularına göre ihtisas ve uluslararası komisyonlarımızdan temsilcilerin katılımı sağlanmaktadır.