TBMM TV’NİN GÖREVLERİ

a) Genel Kurul çalışmalarını naklen; siyasi parti grup toplantılarını ise Yayın Danışma Kurulu’nun kararına göre naklen veya banttan yayınlamak,

b) Başkanlığın faaliyetlerini, Başkanlık Divanı toplantılarını, siyasi partilerin grup veya genel başkanlarının, grup başkanvekillerinin, genel sekreterlerinin ve genel başkan yardımcıları ile milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın toplantılarını, ihtisas komisyonları, Meclis araştırma ve soruşturma komisyonları, uluslararası grup ve komisyonların çalışmalarını izlemek, yayına hazırlamak, Kurulca gerekli görülmesi halinde canlı yayın yapılmasını sağlamak,

c) Genel Kurul çalışmaları ve siyasi parti grup toplantılarının kısmen veya tamamen diğer televizyon kuruluşlarınca banttan veya canlı olarak yayınlanmasının istenmesi halinde, Televizyon Hizmetleri Ücret Tarifesine göre gerekli yayın ve teknik yardımı sağlamak,

ç) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunla belirlenen yayın ilke ve esaslarına uyan Türkiye ve dünyadaki siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve güncel konuları işleyen açık oturum, yuvarlak masa, haber, panel, sohbet, forum, belgesel, fragman, mülakat, yorum ve spot nitelikli programları hazırlamak, hazırlatmak veya Kurulca karar verilmesi halinde satın alarak yayınlamak,

d) Televizyon yayınlarının etkinliğinin ölçümü için kamuoyu araştırmaları yaptırmak,

e) Diğer yayın kuruluşlarının stüdyo, montaj, kamera gibi teknik yayın ve yapım taleplerini Televizyon Hizmetleri Ücret Tarifesine göre yerine getirmek,

f) TBMM faaliyetlerinin TV yayın arşivini kurmak, arşiv materyallerinin çağdaş ve teknik yöntemlerle saklanmasını sağlamak,

g) TBMM TV canlı yayın ve arşiv görüntülerini, kamu ve özel yayın kuruluşları ile isteyen milletvekillerine Televizyon Hizmetleri Ücret Tarifesinde belirlenen ücret karşılığı çoğaltmak,

ğ) Başkan’ın, Kurul’un ve Başkanlık Divanının vereceği benzer nitelikteki görevleri yapmak.

TBMM TV, seçim dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerle ilgili düzenlemelerine ve Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 32. maddesindeki esaslara göre yayın yapar.

TBMM TV yayınları, Başkan dışında hiçbir kişi veya kurum tarafından önceden denetlenemez. Televizyonun faaliyetleriyle ilgili naklen yayınlarda aktarılan sözlerden dolayı Anayasa ve İçtüzük hükümleri gereğince Başkanlık ve TBMM TV sorumlu tutulamaz.

ARŞİV

Genel Kurul çalışmaları, program ve haber yayın bantları TBMM TV tarafından arşivlenmektedir. Yayın ve program arşivlerinin saklanma süresine Yayın Danışma Kurulu tarafından karar verilir. Genel Kurul çalışmaları, TBMM TV dışında hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından izin alınmadıkça canlı veya banttan yayınlanamaz.

TBMM TV’nin yayın ve arşiv görüntülerinin satışı ile stüdyo ve teknik imkânlarının kiralanmasından elde edilen gelirler TBMM Muhasebe Müdürlüğü hesabında toplanarak genel bütçeye gelir olarak kaydedilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2011 TBMM
Hacettepe Üniversitesi'nin Katkılarıyla Yapılmıştır.