TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                           TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                           57’nci Birleşim

                                                                                      24 Şubat 2019 Pazar

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                          İÇİNDEKİLER

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Önergeler

1.- Başkanlıkça, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un, TBMM Başkan Vekilliğinden istifa ettiğine ilişkin yazısının 23/2/2019 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ilişkin önerge yazısı (4/23)

2.- Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin yazısının 24/2/2019 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ilişkin önerge yazısı (4/24)

 

IV.- SEÇİMLER

A) Başkanlık Divanında Açık Bulunan Üyeliklere Seçim

1.- TBMM Başkan Vekilliğine seçim

 

B) Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim

1.- Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim

 

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi

 

V.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Geçici Başkanı Celal Adan’ın, TBMM Başkanlığı seçiminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin konuşması

 

VI.- TEBRİK, TEMENNİ VE TEŞEKKÜRLER

1.- TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, Başkan seçilmesi dolayısıyla teşekkür konuşması

VII.- KİT KOMİSYONU RAPORU

1.- Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2011, 2012, 2013, 2014 Yılları Denetimine İlişkin Raporu

2.- Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2015-2016 Yılları Denetimine İlişkin Raporu

VIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM iktidar kulisinde bulunan tablolara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mustafa Şentop’un cevabı (7/8457)

2.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, TBMM'ye giriş yasağı bulunan vatandaşlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mustafa Şentop’un cevabı (7/8458)

3.- Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, TBMM'de görevli personelin eğitim amacıyla bazı otellerde görevlendirilmesine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mustafa Şentop’un cevabı (7/8459)

24 Şubat 2019 Pazar

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 12.02

BAŞKAN: Geçici Başkan Celal ADAN

KÂTİP ÜYELER: Mustafa AÇIKGÖZ (Nevşehir), Rümeysa KADAK (İstanbul)

-----0-----

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57’nci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Bildiğiniz gibi gündemimize göre “Seçim” kısmındaki işleri yapacağız. Bu sebeple gündem dışı konuşmalar olmayacaktır.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Önergeler

1.- Başkanlıkça, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un, TBMM Başkan Vekilliğinden istifa ettiğine ilişkin yazısının 23/2/2019 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ilişkin  önerge yazısı (4/23)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa Şentop’un Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğinden istifasına ilişkin yazısı 23/2/2019 tarihinde Başkanlığımıza ulaşmıştır.

2.- Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin yazısının 24/2/2019 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ilişkin  önerge yazısı (4/24)

BAŞKAN – Isparta Milletvekili Sayın Süreyya Sadi Bilgiç’in Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifasına dair yazısı 24/2/2019 tarihinde Başkanlığımıza ulaşmıştır.

Bilgilerinize sunulmuştur.

Alınan karar gereğince gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

IV.- SEÇİMLER

A) Başkanlık Divanında Açık Bulunan Üyeliklere Seçim

1.- TBMM Başkan Vekilliğine seçim

BAŞKAN – Boş bulunan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği için Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç aday gösterilmiştir.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

B) Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim

1.- Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN – Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Mersin Milletvekili Lütfi Elvan aday gösterilmiştir.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Malum olduğu üzere şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimini yapacağız.

V.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Geçici Başkanı Celal Adan’ın, TBMM Başkanlığı seçiminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin konuşması

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, Meclis Başkanlığı, milletimizin ay ve yıldızını göğe yükseltmek, işgalcilerin hayallerini toprağa gömmek için Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın üstlendiği bir vazifedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nı yöneten, tarihi şanla dolu bir makamdır. Bunun seçimini yapıyoruz, hayırlı olsun.

IV.- SEÇİMLER (Devam)

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için aday gösterme önergeleri vardır, müracaat sırasına göre okutuyorum:

21/2/2019

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasa’nın 94’üncü, TBMM İçtüzüğü’nün 10’uncu ve 12’nci maddeleri uyarınca 27’nci Dönem birinci devre boşalan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için yapılacak seçimde İstanbul Milletvekili Engin Altay’ı aday olarak gösteriyoruz.

Gereğini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla.

                     Özgür Özel                              Engin Özkoç

                        Manisa                                    Sakarya

 

(CHP sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

27’nci Yasama Dönemi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Gaziantep Milletvekili Sayın İmam Hüseyin Filiz’i aday gösteriyoruz.

Gereğinin yapılmasını arz ederiz. 24/2/2019

 

     Yavuz Ağıralioğlu                     Lütfü Türkkan                   Orhan Çakırlar

           İstanbul                                Kocaeli                                 Edirne

         Ayhan Erel                           Behiç Çelik                   Fahrettin Yokuş

           Aksaray                                 Mersin                                  Konya

      İsmail Tatlıoğlu                       Hasan Subaşı                       Ahmet Çelik

             Bursa                                  Antalya                                İstanbul

         Aytun Çıray                 Dursun Müsavat Dervişoğlu              Aylin Cesur

             İzmir                                   İzmir                                  Isparta

        Enez Kaplan                        Durmuş Yılmaz                         Şenol Bal

           Tekirdağ                                Ankara                                 Ankara

        Koray Aydın                      Hayrettin Nuhoğlu                Ayhan Altıntaş

            Ankara                                İstanbul                                Ankara

   Aydın Adnan Sezgin                    Feridun Bahşi   Mehmet Metanet Çulhaoğlu

             Aydın                                 Antalya                                 Adana

         Metin Ergun                         İsmail Koncuk                      Hüseyin Örs

             Muğla                                  Adana                                 Trabzon

       Ümit Dikbayır                          Ümit Beyaz          Muhammet Naci Cinisli

           Sakarya                                İstanbul                               Erzurum

 

(İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasa’nın 94’üncü, TBMM İçtüzüğü’nün 10’uncu maddesi gereğince 24 Şubat 2019 tarihinde yapılacak TBMM Başkanı seçiminde Tekirdağ Milletvekilimiz Mustafa Şentop’u aday gösteriyoruz.

Gereğini arz ederiz.

 

       Mehmet Naci Bostancı               Mehmet Muş                      Bülent Turan

                 Ankara                           İstanbul                             Çanakkale

             Özlem Zengin           Muhammet Emin Akbaşoğlu              Cahit Özkan

                  Tokat                             Çankırı                                 Denizli

 

(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığı için 24 Şubat 2019 günü yapılacak olan seçimde aday olmak istiyorum.

Gereğini arz ederim. 22/2/2019

                                                                                      Mustafa Şentop

                                                                                          Tekirdağ

(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

22/2/2019

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasa’nın 94’üncü ve TBMM İç Tüzüğü’nün 10’uncu maddesi uyarınca 27’nci Dönem birinci devre boşalan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için 24/2/2019 tarihinde yapılacak seçimde İzmir Milletvekili Sayın Serpil Kemalbay Pekgözegü’yü aday olarak gösteriyoruz.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz

            Fatma Kurtulan                 Mahmut Toğrul                 Erol Katırcıoğlu

                 Mersin                          Gaziantep                              İstanbul

 

                                                Hüseyin Kaçmaz

                                                       Şırnak

(HDP sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasa’mızın 94’üncü, TBMM İçtüzüğü’nün 10’uncu maddesi gereğince 27’nci Dönem birinci devre kalan süreyi tamamlamak üzere 24 Şubat 2019 tarihinde yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçiminde aday olmak istiyorum.

Gereğini arz ederim. 22/2/2019

                                                                                    Nevzat Şatıroğlu

                                                                                          İstanbul

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adaylığından çekilmeye dair bir dilekçe vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adaylığından çekiliyorum, gereğini arz ederim. 24 Şubat 2019

                                                                                    Nevzat Şatıroğlu

                                                                                          İstanbul

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis Başkanlığı için aday isimlerini, seçim çevrelerinin alfabetik sırasına göre mühürlü oy pusulasında yer aldığı şekliyle okutuyorum:

İmam Hüseyin Filiz                                   (Gaziantep)

Engin Altay                                             (İstanbul)

Serpil Kemalbay Pekgözegü                        (İzmir)

Mustafa Şentop                                        (Tekirdağ)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Anayasa’nın 94’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Başkan seçimi gizli oyla yapılacaktır.

Başkan seçilebilmek için ilk iki oylamada üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğu yani en az 400 oy, üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu yani en az 301 oy aranacaktır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan aday Başkan seçilmiş olacaktır.

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: Sağımda yer alan Komisyon sırasında birinci sıradaki kâtip üye Adana’dan başlayarak İstanbul’a kadar, ikinci sırada yer alan kâtip üye İzmir’den başlayarak Zonguldak’a kadar adı okunan milletvekillerine mühürlü oy pusulası ile zarf verecek ve milletvekillerinin adını defterden işaretleyecektir.

Oyunu kullanacak sayın milletvekili mühürlü oy pusulasını ve zarfı aldıktan sonra oy kabinine girecek, oy pusulasında adı yazılı adaylardan hangisine oy verecekse o adayın adının önündeki kareyi çarpı işaretiyle işaretleyip oy pusulasını kabinde zarfa koyduktan sonra Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy kupalarına atacaktır.

Sayın milletvekillerinin oylamanın gizliliği noktasında gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum.

Sayın üyelerin oylamada dikkat edecekleri hususları arz ediyorum: Oy kullanırken pusuladaki adaylardan sadece birinin adının önündeki kare işaretlenecektir. Birden fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır.

Kabinlere aynı renk tükenmez kalemler konulmuştur. Sayın üyeler bu kalemleri kullanacaklardır.

Oy pusulasında adayların adının önünde yer alan kare dışında herhangi bir işaret, imza veya karalama bulunması durumunda oy geçersiz sayılacaktır.

Sayın kâtip üyelerin yerlerini almalarını rica ediyorum.

Mühürlü oy pusulaları ve zarfları sayın kâtip üyelere teslim edilsin.

Sayın milletvekilleri, oylamanın sayım ve dökümü için ad çekme suretiyle 5 kişilik bir tasnif komisyonu tespit ediyorum. Tasnif komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonra komisyon sıralarında yerlerini alacaklardır.

Erdoğan Toprak?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Mazeretli efendim.

BAŞKAN – Erdoğan Bey yok.

Kemal Bülbül, Antalya? Burada.

Recep Şeker, Karaman? Burada.

İsmail Faruk Aksu, İstanbul? Burada.

Tuma Çelik, Mardin? Burada.

Hülya Nergis, Kayseri? Burada.

Sayın milletvekilleri, şimdi oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Oy kullanmayan yok.

Oylama işlemi bitmiştir.

Oy kupaları kaldırılsın.                   

Tasnif Komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsınlar.

Tasnif Komisyonu üyelerinin adlarını tekrar okutuyorum: Kemal Bülbül, Antalya; Recep Şeker, Karaman; İsmail Faruk Aksu, İstanbul; Tuma Çelik, Mardin; Hülya Nergis, Kayseri.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

27’nci Yasama Dönemi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan 1’inci tur oylamaya (528) üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

 

             Kemal Bülbül                    Recep Şeker                İsmail Faruk Aksu

                 Antalya                           Karaman                               İstanbul

              Tuma Çelik                     Hülya Nergis

                 Mardin                            Kayseri

 

Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz                                35 oy

İstanbul Milletvekili Engin Altay                                             120 oy

İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü                           45 oy

Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop                                       322 oy

Boş                                                                                   Yok

Geçersiz                                                                            6 oy

Toplam                                                                              528 oy

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimi için yapılan 1’inci oylamada Anayasa’da öngörülen üçte 2 oy çoğunluğu bulunamamıştır.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 13.13

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 13.29

BAŞKAN: Geçici Başkan Celal ADAN

KÂTİP ÜYELER: Mustafa AÇIKGÖZ (Nevşehir), Rümeysa KADAK (İstanbul)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, 57’nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimine devam ediyoruz.

Sayın milletvekilleri, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminde 2’nci oylamayı başlatıyoruz. Bu oylamada da üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğu, yani en az 400 oy aranacaktır.

Sayın milletvekilleri, oylamaya ilişkin kurallara ve oylamanın gizliliğine yönelik gerekli açıklamaları ilk oylamada belirtmiştim, gereken hassasiyetin gösterileceğine inanıyorum.

Şimdi, oylamanın sayım ve dökümü için ad çekmek suretiyle 5 kişilik bir tasnif komisyonu tespit ediyorum. Tasnif komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonra komisyon sıralarındaki yerlerini alacaklardır.

Asuman Erdoğan, Ankara? Yok.

Salih Cora, Trabzon? Yok.

Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum? Burada.

Hüseyin Yıldız, Aydın?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Burada efendim, görev yapar, burada.

BAŞKAN – Burada mı?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Burada efendim, görev yapar.

BAŞKAN – Tamam, peki.

Fuat Köktaş, Samsun? Burada.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli? Burada.

Gürsel Tekin, İstanbul?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Burada efendim, görev yapar.

BAŞKAN – Burada.

Lütfen, ikinci oylamada kullanılacak zarflar ve mühürlü oy pusulaları kâtip üyelere verilsin.

Sayın milletvekilleri, şimdi, oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı değerli arkadaşlar? Oy kullanmayan yok.

Oylama işlemi bitmiştir.

Oy kupaları kaldırılsın.                   

Tasnif Komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsınlar.

Tasnif Komisyonu üyelerinin adlarını tekrar okutuyorum: Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum; Hüseyin Yıldız, Aydın; Fuat Köktaş, Samsun; Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli; Gürsel Tekin, İstanbul.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

27’nci Yasama Dönemi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan 2’nci tur oylamaya 544 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

 

             Zehra Taşkesenlioğlu               Hüseyin Yıldız               Fuat Köktaş

                     Erzurum                              Aydın                           Samsun

           Ömer Faruk Gergerlioğlu              Gürsel Tekin

                      Kocaeli                             İstanbul

 

Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz                                    : 35 oy

İstanbul Milletvekili Engin Altay                                                 : 126 oy

İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü                               : 46 oy

Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop                                          : 333 oy

Boş                                                                                                     :Yok

Geçersiz                                                                               : 4 oy

Toplam                                                                                  : 544 oy

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminin 2’nci oylamasında Anayasa’da öngörülen üçte 2 oy çoğunluğu bulunamamıştır.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 14.26

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 14.40

BAŞKAN: Geçici Başkan Celal ADAN

KÂTİP ÜYELER: Mustafa AÇIKGÖZ (Nevşehir), Rümeysa KADAK (İstanbul)

-----0-----

BAŞKAN – 57’nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimine devam ediyoruz.

Sayın milletvekilleri, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminde 3’üncü oylamaya başlıyoruz. 3’üncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan 2 aday için 4’üncü oylama yapılacak ve 4’üncü oylamada en fazla oy alan aday Başkan seçilmiş olacaktır.

Sayın milletvekilleri, oylamaya ilişkin kuralları ve oylamanın gizliliğine yönelik gerekli açıklamaları ilk oylamada belirtmiştim, gereken hassasiyetin gösterileceğine inanıyorum.

Şimdi oylamanın sayımı ve dökümü için ad çekmek suretiyle 5 kişilik bir tasnif komisyonu tespit ediyorum. Tasnif komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonra komisyon sıralarındaki yerlerini alacaklardır.

Semiha Ekinci, Sivas? Burada.

Hacı Bayram Türkoğlu, Hatay? Burada.

Filiz Kerestecioğlu Demir, Ankara? Yok.

Ceyda Çetin Erenler, Kütahya? Yok.

Alev Dedegil, İstanbul? Burada.

Mustafa Hilmi Dülger, Kilis? Yok.

Şevin Coşkun, Muş? Burada.

Sevda Erdan Kılıç, İzmir?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Burada efendim, burada.

BAŞKAN – Lütfen üçüncü oylamada kullanılacak zarflar ve mühürlü oy pusulaları kâtip üyelere verilsin.

Sayın milletvekilleri, şimdi oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oylama işlemi bitmiştir.

Oy kupaları kaldırılsın.

Tasnif Komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsınlar.

Tasnif Komisyonu üyelerinin adlarını tekrar okutuyorum:

3’üncü tur Tasnif Komisyonu: Semiha Ekinci, Sivas; Hacı Bayram Türkoğlu, Hatay; Alev Dedegil, İstanbul; Şevin Coşkun, Muş; Sevda Erdan Kılıç, İzmir.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

27’nci Yasama Dönemi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan 3’üncü tur oylamaya 542 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

 

       Semiha Ekinci                   Hacı Bayram Türkoğlu                Alev Dedegil

             Sivas                                   Hatay                                 İstanbul               

 Şevin Coşkun                            Sevda Erdan Kılıç

              Muş                                    İzmir

 

Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz                                  : 33 oy

İstanbul Milletvekili Engin Altay                                               : 124 oy

İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü                             : 46 oy

Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop                                        : 336 oy

Boş                                                                                     : Yok

Geçersiz                                                                              : 3 oy

Toplam                                                                                : 542 oy (AK PARTİ sıralarından ayakta alkışlar, MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 3’üncü oylamada Anayasa’da öngörülen çoğunluğu sağlamış ve 336 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiştir; kendilerini tebrik eder, başarılar dilerim. (AK PARTİ, CHP, MHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın Başkan teşekkür için söz istemiştir.

Buyurun Sayın Şentop. (AK PARTİ, CHP, MHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

VI.- TEBRİK, TEMENNİ VE TEŞEKKÜRLER

1.- TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, Başkan seçilmesi dolayısıyla teşekkür konuşması

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP (Tekirdağ) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her şeyden evvel, dünya tarihinin müstesna siyasi kurumlarının başında gelen Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlığına seçmek suretiyle hakkımda göstermiş olduğunuz itimat ve teveccüh için müteşekkirim ve minnettarım.

Bu, benim için çok büyük bir mazhariyettir. Bugün yüce heyetinizin oylarında tecelli etmiş olan, aziz milletimizin de itimadıdır. Bunu, hep birlikte giriştiğimiz, millet yolunda hizmet için bahşedilmiş bir vesile, bir zemin olarak görüyorum. Bu millet itimadının bana yüklediği mesuliyet, biliyorum ve hepiniz de bilirsiniz ki pek ağırdır. Sizlerin yardım ve desteğinin devamı, bu ağır mesuliyetin yerine getirilmesinde en büyük yardımcım olacaktır. Cenab-ı Hak beni sizlere ve aziz milletimize karşı mahcup etmesin. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şüphesiz bu yüce Meclis çatısı altında bu işi, bu görevi yapacak pek çok değerli arkadaşımız var ama malumunuz, bu seçim süreçlerinin belli bir mekanizması var, o süreçler içerisinde nihayetinde Mecliste tecelli eden irade budur.

Seçime katılan bütün arkadaşlarımıza, bu işi yapabilecek bütün arkadaşlarımıza ve tabii ki bütün heyetinize ayrıca teşekkür ediyorum.

Dünya tarihinde birçok ülkede temel siyasi kurumlar bazı büyük olaylar neticesinde ortaya çıkmıştır. Çoğu zaman devletler kurulmuş, sonra temel siyasi kurumlarını oluşturmuşlardır. Dünya parlamentoları için de aynı durum söz konusudur. Savaşlar, ihtilaller, isyanlar, farklı toplum kesimlerinin çatışması, bilahare anlaşması, uzlaşması suretiyle ortaya çıkan siyasi durumlar sonrasında parlamentolar kurulmuştur. Tabiri caizse önce devlet ve hükûmetler sonra parlamentolar oluşturulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kaderi ise farklıdır. Önce Meclisimiz oluşmuş sonra siyasi iktidar, Hükûmet ve devlet yeniden teşkil edilmiştir. Bu bakımdan, Türkiye Büyük Millet Meclisi, sadece anayasa hukukundaki teknik anlamıyla bir kurucu Meclis değildir, aynı zamanda hukuku, devleti, siyaseti yeniden inşa eden bir kurucu Meclistir. Yüce Meclisimizi dünyadaki diğer parlamentolardan ayıran en önemli vasıf, fârık vasıf budur.

Bu Meclis aynı zamanda Gazi Meclistir. Gazilik sıfatını kâmil manada hak ederek taşıyan yegâne Meclis, çatısı altında bulunmakla iftihar ettiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istisnasız hepsini rahmetle, minnetle ve şükranla andığımız Birinci Meclisin milletvekilleri sadece bir yasama organı olarak çalışmamış, destansı istiklal mücadelemizi de yönetmiş ve yürütmüşlerdir. Polatlı yakınlarından gelen çatışma ve top sesleri arasında faaliyetlerini sürdüren o müstesna Meclisin üyeleri, her şart altında görev yapmanın, imanın, azmin, kararlılığın ve istiklal iradesinin en güzel örneklerini göstermişlerdir. Yıllar sonra, 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe ve işgal girişimi karşısında bu yüce Meclis gazi unvanını nasıl hak ettiğini bir daha göstermiş ve ikinci defa gazilik sıfatını kazanmıştır. Darbeci hainler milleti hedef alırken, milleti gerçek manada temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisine ve milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına saldırmışlardır. Burada hep beraber milletvekillerimiz darbeye karşı ortak duruş sergilemişler, Gazi Meclise yakışan tavra sahip çıkmışlardır.

Bu vesileyle, millî iradeye ve bizzat vatanımıza yönelen bu alçakça saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu hain saldırının boşa çıkartılmasında milletimize liderlik eden, Türkiye'nin bağımsızlığını, millî bekasını ve kendisi kalarak büyümesi hedefini bir ufuk olarak hepimizin önüne koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en derin hürmet ve şükranlarımı arz ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Başlangıcından bugünlere, bütün zor zamanlarda milletimizin ümidi daima bu yüce Meclis olmuştur. Bugün de bu Meclis, aziz milletimizin iradesinin tecelligâhı, en zor zamanlarda ümit bağladığı bir kurum, devletimizin ve siyasetin teminatı, demokrasinin kalbidir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bize düşen en önemli görev, şanla, şerefle, kahramanlık ve vatanperverlikle mazisi şekillenmiş bu yüce Meclise layık olmak, Meclisimizin itibarını gözümüz gibi korumak, bu itibara halel getirecek her şeyden titizlikle kaçınmaktır. Milletvekilleri olarak bu kutsal mekânı ortak aklın, millet maslahatının ve çözüm üretmenin, medenice konuşmanın ve tartışmanın merkezi hâline getirmek vazifemiz olmalıdır. Faydasız, sonuçsuz tartışmalarla birbirimizi yorarak tükettiğimiz zamanın en önemli kaybımız olduğunu hiçbirimizin unutmaması gerekir. Sizler görevlerinizi yerine getirirken ben de üzerime düşen görevleri Meclisimizin tamamını, hepinizi temsil etme şerefinin gereği olarak adalet ve tarafsızlık anlayışı içerisinde ve yoğun çalışmalarımızın her aşamasında karşılıklı anlayışın canlı tutulması inancıyla yürüteceğim.

Sözlerime son verirken Gazi Meclisimizin açıldığı 23 Nisan 1920’den bugüne kadar başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görev üstlenmiş bütün Meclis başkanlarımızı saygıyla selamlıyorum. Başlangıçtan bugüne yüce Mecliste milletvekili olarak görev yapmış bütün siyasetçilerimizi, ölenlerine Allah'tan rahmet, hayatta olanlarınaysa sağlık ve afiyetler dileyerek şükranla yâd ediyorum. Allah milletimizin yâr ve yardımcısı olsun.

Yüce heyetinizi ve sizlerin şahsında, egemenliğin kayıtsız ve şartsız sahibi olan aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ederim. (Alkışlar)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, gündemimizdeki konular tamamlanmıştır.

Alınan karar gereğince, denetim konuları ve kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 27 Mart 2019 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 15.38

VII.- KİT KOMİSYONU RAPORU (C)

1.- Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2011,2012,2013,2014 Yılları Denetimine İlişkin Raporu

2.- Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2015-2016 Yılları Denetimine İlişkin RaporuC Kit Komisyonu Raporları tutanağa eklidir.