TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

38’inci Birleşim

11 Şubat 2016 Perşembe

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak sekiz oturum yaptı.

 

(Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci ve Altıncı Oturumlar)

 

Mardin Milletvekili Erol Dora, sokağa çıkma yasaklarına,

Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, 13 Şubat Erzincan’ın kurtuluşunun 98’inci yıl dönümüne,

Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, Avrupa Konseyinin 2016 yılı Ocak ayı oturumuna,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, 13 Şubat Erzincan’ın kurtuluşunun 98’inci yıl dönümüne, 3 şehide Allah’tan rahmet dilediğine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, terör sorununu çözmek için girişimde bulunmaya davet ettiğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, AKP Hükûmetinin sahaya sürmüş olduğu savaş konseptinin vahşet boyutuna ulaştığına, Cizre’de bazı binalarda mahsur kalan yaralıların hastanelere nakledilmemesinin insanlık suçu olduğuna, Hükûmeti bu yanlış tutumdan bir an önce vazgeçmeye davet ettiğine ve Cizre’de katledilen bir kadının cesedinin teşhir edilmesini lanetlediğine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Erzincan ve Kahramanmaraş’ın zafer günlerini kutladığına, 3 şehide Allah’tan rahmet dilediğine ve PKK terör örgütüne karşı mücadelenin devam edeceğine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, 3 şehide Allah’tan rahmet dilediğine, Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerine yapılan saldırıyı kınadığına ve Özgecan Aslan’ın ölümünün 1’inci yıl dönümüne,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak, şehitlere ve Özgecan Aslan’a Allah’tan rahmet dilediklerine ve Erzincan, Kahramanmaraş ile Trabzon’un Maçka ilçesinin kurtuluş günlerini kutladıklarına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının 21/1/2016 tarihli ve B.M. 2015/7980 sayılı yazısı ve eklerinin Anayasa’nın Meclis soruşturmasını düzenleyen 100’üncü maddesine göre gereği yapılmak üzere Başkanlığa intikal ettiğine; Anayasa’nın 100’üncü maddesine göre Meclis soruşturması açılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda 1’inin (55 üye) vereceği önergeyle istenebileceğine ve böyle bir önerge olmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının mezkûr yazılar ve ekleriyle ilgili olarak Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi resen yürütmesi mümkün bulunmamakla birlikte, teamül doğrultusunda söz konusu evrakların milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açıldığına ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Başkanlıkça, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, esas komisyon olarak Anayasa Komisyonu ve tali komisyon olarak da Dışişleri Komisyonuna havale edilen (2/538) esas numaralı Kanun Teklifi’ni geri aldığına ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Muğla Milletvekili Akın Üstündağ ve 25 milletvekilinin, Güvercinlik Turizm Merkezi Projesi’nin gerçekleştirilmesi ve orman vasfı altındaki bir alanda otel yapımına ilişkin imar düzenlemelerinin hangi mevzuata göre ve nasıl yapıldığının (10/90),

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 milletvekilinin, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetinin arkasındaki gerçeklerin (10/91),

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 26 milletvekilinin, Türkiye’nin göçmenler nedeniyle kısa, orta ve uzun vadede karşılaşacağı sorunların (10/92),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 22/12/2015 tarihinde Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve arkadaşları tarafından, Türkiye’de çeşitli hastanelerde tedavi olmuş 6 Suriye uyruklu yaralının İçişleri Bakanlığına bağlı ilgili birimce, Suriye’de terör faaliyeti yürüten El Nusra örgütüne teslim edilmesinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (345 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 11 Şubat 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ile Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mahmat Tanal, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Başkanlıkça, İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 11/2/2016 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan ve CHP Grubuna düşen 1 üyeliğe Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer seçildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının: l’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük'ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/540) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 97), görüşmelerine devam edilerek 10’uncu maddesine kadar kabul edildi.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın 97 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 7’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Saat 20.45’te toplanmak üzere birleşime 19.43’te ara verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

              Elif Doğan TÜRKMEN                                                                        Fehmi KÜPÇÜ

                            Adana                                                                                               Bolu

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye

 

(Yedinci ve Sekizinci Oturumlar)

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının: l’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük'ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/540) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 97), görüşmelerine devam edilerek 16’ncı maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Danışma Kurulunun, daha önce toplanması kararlaştırılan 12 Şubat 2016 Cuma günü Genel Kurulun toplanmamasının Genel Kurulun onayına sunulmasının uygun görüldüğüne ilişkin önerisi kabul edildi.

 

Alınan karar gereğince, 16 Şubat 2016 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 22.40’ta birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

              Elif Doğan TÜRKMEN                                                                        Fehmi KÜPÇÜ

                            Adana                                                                                               Bolu

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye