TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

35’inci Birleşim

29 Ocak 2016 Cuma

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak dokuz oturum yaptı.

 

Başkanlıkça, Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın, aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar ile boşanma olaylarının araştırılması amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 29/1/2016 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ve 20 milletvekilinin, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarının (10/81),

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, Niğde’nin kültür varlıklarının ve tarihî zenginliklerinin korunması için yapılması gerekenlerin (10/82),

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, engelli vatandaşların sorunlarının (10/83),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 18/1/2016 tarihinde Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve arkadaşları tarafından, tüm hasta tutsakların -hasta tutsaklar, ağır hastalığı olan tutuklu ve hükümlüler, özellikle de siyasi tutsaklar ölüme terk ediliyor- durumunu incelemek ve çözüme kavuşturmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (664 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 29 Ocak 2016 Cuma günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, bastırılarak dağıtılan 97 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın kırk sekiz saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer işler” kısmının 13’üncü sırasına alınmasına; Genel Kurulun, 29 Ocak 2016 Cuma günkü (bugün) birleşiminde 97 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine; 97 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin 29 Ocak 2016 Cuma günkü (bugün) birleşiminde tamamlanması hâlinde 2, 3 ve 4 Şubat 2016 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmamasına; 97 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, cezaevinde bulunan siyasi tutukluları ziyaret etmek isteyen HDP milletvekillerine izin verilmediğine, iktidarın siyasi parti gruplarına eşit davranmadığına, Cizre’de bir bodrum katında mahsur bulunanların durumuna çözüm bulunmazsa açlık grevine gireceklerin sayısının artacağına ve siyasi soykırım operasyonlarının devam ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, ülkemizin Latin Amerika ve Karayipler’e açılım politikasının parlamenter diplomasi boyutunun da güçlendirilmesi kapsamında TBMM’nin Latin Amerika Parlamentosuna (PARLATINO) bölge dışı gözlemci üye olmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 13/1/2016 tarih ve 2 sayılı Kararı’yla uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

Aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar ile boşanma olaylarının araştırılması amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonunda boş bulunan ve AK PARTİ Grubuna düşen 1 üyeliğe İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca seçildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması ile Anlaşmada Düzeltme Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/354) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı:64), görüşmeleri tamamlanarak,

2’nci sırasında yer alan, Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/323) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 51), görüşmeleri tamamlanarak,

3’üncü sırasında yer alan, Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/432) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 52), görüşmeleri tamamlanarak,

4’üncü sırasında yer alan, Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/433) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 53), görüşmeleri tamamlanarak,

5’inci sırasında yer alan, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Değişiklik Getiren 15 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/319) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 27), görüşmeleri tamamlanarak,

6’ncı sırasında yer alan, Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/320) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 28), görüşmeleri tamamlanarak,

 

 

 

7’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/307) ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 4), görüşmeleri tamamlanarak,

8’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/353) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 63), görüşmeleri tamamlanarak,

9’uncu sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Morityus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/356) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 65), görüşmeleri tamamlanarak,

10’uncu sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Morityus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/361) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 66), görüşmeleri tamamlanarak,

11’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1/2013 Sayılı Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/326) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 61), görüşmeleri tamamlanarak,

12’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/370) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 67),

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

 

Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın 64 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 1’inci maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

Siirt Milletvekili Besime Konca’nın 53 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine;

Siirt Milletvekili Besime Konca, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Türkler ile Kürtlerin kardeşliğine ve PYD’yi demokrasinin sözcüsü gibi takdim etmenin yanlış olduğuna,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, milletvekillerinin yerlerinden sarf ettikleri bazı ifadelerin hakaret ve tehdit içerdiğine ve bunları tespit ederek özür dilemelerini sağlayacaklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un 64 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in 51 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in 51 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel’in 51 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’in 52 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’in 52 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında MHP Grubuna,

 

 

 

 

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında HDP Grubuna,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın 53 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 1’inci maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın 27 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, devlete ait kurum ve kuruluşlar ile güvenlik güçlerini itham eden kaba ve yaralayıcı söylemlerin Anayasa ve İç Tüzük’e aykırı olduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti devleti içinde “kürdistan” adıyla herhangi bir idari veya coğrafi birim bulunmadığına,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, ne Adıyaman ne Gaziantep ne de başka bir ilin bugüne kadar hiçbir terör örgütüne prim vermediğine, PKK gibi PYD, YPG, YPJ ve DAİŞ’in de terör örgütü olduklarına ve kınanmaları gerektiğine,

İlişkin birer konuşma yaptı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 9 Şubat 2016 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 05.44’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                         Sema KIRCI                              Mustafa AÇIKGÖZ Bolu                          Balıkesir                                 Nevşehir

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye