TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                                  8’inci Birleşim

                                                                                              1 Aralık 2015 Salı

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

1 Aralık 2015 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN:  Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

------0------

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8’inci Birleşimini açıyorum.

(HDP sıralarından pankart gösterilmesi)

BAŞKAN – Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz. Bu nedenle, gündemimizde yer alacak konuları görüşmek üzere 2 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 15.01