TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                                  1’inci Birleşim

                                                                                             17 Kasım 2015 Salı

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

 

 

I.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli İşler

1.- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Genel Kurulu teşrifleri

B) Duyurular

1.- Geçici Başkanlıkça, TBMM Başkanlığına adaylık sürecine ilişkin duyuru

II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26’ncı Döneminin açılışı nedeniyle konuşması

III.- ANT İÇME

1.- Milletvekillerinin ant içmesi

IV.- ÖLÜM, SAYGI DURUŞU VE TAZİYELER

1.- Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu

V.- DÖNEM SONU İŞLER BÜLTENİ

1.- XXV. Dönem hükümsüz sayılan/sayılmayan işler cetveli

17 Kasım 2015 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.59

BAŞKAN: Geçici Başkan Deniz BAYKAL

KÂTİP ÜYELER : Geçici Kâtip Üye Ayşe ACAR BAŞARAN (Batman),

Geçici Kâtip Üye Sena Nur ÇELİK (Antalya)

-------0-------

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayımız bulunmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26’ncı Yasama Döneminin Birinci Yasama Yılının 1’inci Birleşimini açıyorum.

I.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli İşler

1.- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Genel Kurulu teşrifleri

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı kendilerine ayrılan locadaki yerlerini almak suretiyle Meclisimizi teşrif etmişlerdir. Kendilerine yüce heyetiniz adına hoş geldiniz diyorum. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar)

Şimdi İstiklal Marşı’mız okunacaktır.

(İstiklal Marşı)

II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26’ncı Döneminin açılışı nedeniyle konuşması

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi gündeme geçiyoruz.

Gündemimize göre ant içme töreni yapılacaktır ama ondan önce geçici Meclis Başkanınız sıfatıyla sizleri selamlamak istiyorum.

Sayın milletvekilleri, 1 Kasım 2015’te seçilen milletvekilleri olarak bir aradayız. Beş ay içinde iki ayrı milletvekili seçimini yaşayan Türkiye’de üyelerinin bir kısmı 2 kez seçilmiş bir Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak toplanıyoruz. Öncelikle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu tarihî ve şerefli çatısı altında birlikte görev yapacağımız siz değerli milletvekillerini geçici Başkanınız olarak saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, 7 Hazirandan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir hükûmet kurulabilmesi için partiler arasında bir uzlaşmayı gerçekleştirmek zorunluluğu vardı. Bugün ise Türkiye Büyük Millet Meclisinde hükûmet kurulabilmesi için partiler arasında uzlaşma artık bir zorunluluk olmaktan çıkmış görünüyor. Bu durum bir büyük yanılgıya yol açmamalıdır. Bugün bir tek parti hükûmetinin kurulabilecek olması ülkede bir büyük uzlaşma ihtiyacını ortadan kaldırmamış, tam tersine belki daha da artırmıştır. Milletin Parlamentoya yansıyan siyasi iradesinin hükûmet dışında kalan bölümünü yok sayma tuzağına daha kolayca düşülebilmektedir. İktidarla muhalefet arasında bir ortak anlayışın ve diyaloğun kopması, hızla yargının ve adaletin siyasi denetim altına alınmasına, özgürlüklerin kısıtlanmasına, basının susturulmasına doğru bir sürüklenişi de beraberinde getirmektedir. İnanıyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26’ncı Döneminde görev yapacak milletvekilleri olarak yaşadıklarımızın, gözlem ve birikimlerimizin ışığında, siyasal kimliklerimizin de ötesinde kuvvetler ayrımının ve Meclis üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ve adaletin, hukuk devletinin kıymetini bir kez daha kavramış insanlar olarak Türkiye Büyük Millet Meclisini hakkı olan saygın konuma taşımakla yükümlüyüz.

Sayın milletvekilleri, demokrasi, özünde, iktidar ile muhalefetin bir temel uzlaşma ve diyalog içinde çalışmasına dayanır. Diyalog ve uzlaşma da şeffaf olmayı ve hem Parlamentoda hem de yargıda hesap verebilmeyi göze alabilecek hükûmetlerin varlığını gerektirir. Diyalog ve uzlaşmanın da şeffaf ve hesap verebilecek hükûmetlerin varlığının da güvencesi Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

Sayın milletvekilleri, tarihsel bir kırılmanın bölgemizde yaşanmakta olduğu bir dönemde görev yapacağız. Gözlerimizin önünde devletlerin çözülüp parçalandıklarına, yeni güç merkezlerinin şekillenmekte olduğuna tanık oluyoruz. Orta Doğu’nun siyasi haritası kanlı bir süreçle yeniden çiziliyor. Şiddet, vahşet ve terör, siyasetin yeni enstrümanları hâline dönüşüyor. Mazlum milletimizin büyük fedakârlıklarla gerçekleştirdiği kutsal istiklal mücadelemizi şerefle yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisinin günümüzdeki üyeleri olarak bu manzarayı derin bir acı ve hüzünle izliyoruz. Elbette çevremizdeki bu yangının söndürülmesi için uluslararası bir dayanışma sergilemek zorundayız. 2 milyon 200 bin mülteciye kollarını açmış bir ülke olarak zaten bu konuda en büyük fedakârlığı yapmış durumdayız. Artık ilk görevimiz Orta Doğu’daki yangının Türkiye’ye sıçramasına engel olmaktır.

2003 yılındaki Irak’a yönelik askerî müdahalenin bugün bu malum vahşet örgütünün ortaya çıkmasına neden olduğunu, o müdahale kararını alanlar ve uygulayanlar kabul ve itiraf etme durumuna gelmişlerdir. Ne kadar onur vericidir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Mart 2003’te askerî müdahale tezkeresini reddederek şerefli tarihine yakışan bir karar almıştır. Bu kararın alınmasına öncülük yapanlar, ideolojik bir savaş karşıtlığının ötesinde, bugünkü Orta Doğu manzarasını, cehennemini on iki yıl önce öngörerek karşı çıkmışlardır. Bunu yapan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, önümüze gelmekte olan yeni tehditler, tehlikeler ve teklifler karşısında gene kendisine yakışanı yapacağına ve Türkiye'nin ateşe atılmasına izin vermeyeceğine inanıyorum.

Sayın milletvekilleri, dinci ya da ırkçı terör karşısında en sağlam güvence cumhuriyetimizin temel felsefesidir. Bu felsefe, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihinden gelen ve bugün bizlere emanet edilen en şerefli mirastır. Bu mirasın temelinde, Misakımillî sınırları içerisinde yaşayan herkesi din, inanç, mezhep, ırk ya da etnik kimlik ayrımı yapmadan eşit vatandaş sayan bir anlayış vardır. O nedenle, bizim devletimiz bir ırk, kan ve kafatası devleti değildir; bir siyasi bilinç devletidir, içine doğduğumuz değil, birlikte inşa ettiğimiz ve içinde olmayı seçtiğimiz bir devlettir. Herkesin ırkı, etnik kimliği, soyu onun şerefidir; herkesin dini, mezhebi, inancı onun şerefidir ama siyasetimiz bir ırk, etnik kimlik, soy sop siyaseti değildir; siyasetimiz bir din, mezhep, inanç, iman siyaseti değildir, olmamalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin temelinde yatan bu anlayış, ulusal birliğimizin, barış ve kardeşliğimizin güvencesidir. Çevremizde yaşanan çatışmalar, din, mezhep ve etnik kimlik savaşları Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve cumhuriyetimizin özünü oluşturan bu felsefenin ne kadar değerli olduğunu her gün bize hatırlatmaktadır. Irkımız, etnik kimliğimiz, soyumuz sopumuz ne olursa olsun hepimiz aynı millî siyasi kimliğin parçasıyız. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran işte o millî siyasi kimliktir, o halktır; o halka da Türk milleti denilmektedir. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

Sayın milletvekilleri, laikliği dinsizlik diye sunup tahrip etmenin, devlet ya da cemaat eliyle din ve mezhep dayatmanın nelere yol açmakta olduğunu görüyoruz. Devleti cemaatleştirmenin sakıncalarını görenlerin artık devlet marifetiyle mezhep ve din dayatmanın sakıncalarını da göreceklerini umuyorum. Anadolu’nun derin tarih, kültür ve inanç birikiminden, Mevlâna’dan, Hacı Bektaşi Veli’den, Yunus Emre’den yola çıkarak sürdürmekte olduğumuz medeniyet yolculuğunda bugün karşımıza çıkan tehlikeleri, dinci, mezhepçi, ırkçı terör kuşatmasını bugüne kadar cumhuriyetimizin bu temel felsefesiyle aştık, bundan sonra da onunla aşacağız.

Sayın milletvekilleri, başta bu Meclisi kuran ve yöneten Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Birinci Meclisten başlayarak bu kutsal çatı altında görev yapmış olanları saygıyla selamlıyor, aramızdan ayrılmış olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Aynı şekilde, Türkiye Cumhuriyeti’ni bugünlere getiren zorlu yolculukta bazen alın teriyle, emeğiyle, hatta canını vererek tarlasında, dükkânında, fabrikasında, Anadolu’nun ücra köy okullarında, hastanelerinde, üniversitelerinde ömrünü harcamış, bazen hapishanelerde, sürgünlerde, gurbetlerde çile çekmiş, baskılara, haksızlıklara, zulümlere maruz kalmış bütün vatan evlatlarını saygıyla selamlıyorum. Aynı şekilde, vatan uğruna verdiğimiz şehitleri, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde teröre kurban edilen bütün insanları saygıyla anıyorum.

Sayın milletvekilleri, cumhuriyetimizi demokrasimizle çatıştırmayı değil, birleştirip bütünleştirmeyi başarırsak, eğer tarihimizden husumet değil, ders çıkarıp barış ve kardeşlik üretebilirsek, eğer siyasetimizin temeline hukuku, bağımsız ve tarafsız yargıyı yerleştirebilirsek Türkiye’miz 21’inci yüzyılın en güçlü, en saygın, en parlak ülkelerinden birisi olacaktır. Bize, insanımıza ve tarihimize yakışan da budur.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

III.- ANT İÇME

1.- Milletvekillerinin ant içmesi

BAŞKAN – “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

Sayın milletvekilleri…

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, ben bir konuyu arz etmek istiyorum.

Meclis kapanırken 20 Temmuzda Suruç’ta, 10 Ekimde Ankara’da ve geçtiğimiz günlerde de Paris’te katliamlar gerçekleşti. Bütün dünyada ve Türkiye’de yurttaşlarımızın, insanlarımızın vicdanı yaralandı. Hem ölen kurbanların anısına saygı hem de katliamları gerçekleştirenlere bir mesaj olması açısından yeminden önce bu Parlamentonun bir saygı duruşu yapmasını öneriyorum, bu konuda tutum almanızı öneriyorum.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Efendim, bir işlem başladığı için… Yemin törenini başlattınız, yemin törenine devam edelim.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Efendim, siz yemin etmeden önce söz almak istemedim, o nedenle.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi henüz göreve başlamamıştır. Göreve başlamanın törensel düzenini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Her şeyden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisi tam yetkiyle yeminini tamamlayarak Anayasa’mızın en temel organı niteliğiyle ortaya çıkma durumundadır. Bunu gerçekleştirdikten sonra göreve başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ve buna benzer bütün önerileri elbette değerlendirme imkânına sahip olacaktır.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri, ant içme törenine geçmeden önce ant içmeye ilişkin bazı hususları dikkatinize sunmak istiyorum.

Ant içme, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 3’üncü maddesi gereğince her milletvekilinin Anayasa’nın 81’inci maddesindeki metni kürsüden yüksek sesle, aynen okuması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Ant metni kürsüde bulunmaktadır.

Ant içmeye sayın milletvekillerinin seçim çevreleri, soyadları ve adlarının alfabetik sıralaması dikkate alınarak devam edilecektir.

Çalışmalarımızın daha kısa bir süre içerisinde bitirilmesini sağlamak için, bir ile sıra geldiği zaman o ilin sayın milletvekillerinin kürsüye yakın bir yere gelerek zaman kaybını önleme hususunda Başkanlığımıza yardımcı olmalarını istirham ediyorum.

Ant içme sırası gelen ilin milletvekilleri Başkanlık Divanının sağında yer alan komisyon sıralarına oturabilirler.

Şimdi ant içme törenine geçerken gene bu konudaki geleneğimizin bir icabı olarak engelli milletvekili arkadaşlarımı öncelikle çağırmak istiyorum.

Bursa Milletvekili Sayın Bennur Karaburun’un, yemin etmesi için, kürsüye gelmesini rica ediyorum.

Buyurun Sayın Karaburun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BENNUR KARABURUN (Bursa) – Bismillahirrahmanirrahim.

(Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ant içti)

BAŞKAN – Gene, bir sağlık mazereti dolayısıyla Konya Milletvekili Sayın Ahmet Özdemir yemin etmek istiyorlar.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ant içti)

BAŞKAN – Şimdi, Adana milletvekillerinden başlayarak ant içmeye devam ediyoruz.

ADANA:

Meral Danış Beştaş

Ömer Çelik

Tamer Dağlı

Mehmet Şükrü Erdinç

Mevlüt Karakaya

Talip Küçükcan

İbrahim Özdiş

Fatma Güldemet Sarı

Zülfikar İnönü Tümer

Elif Doğan Türkmen

Aydın Uslupehlivan

Necdet Ünüvar

Muharrem Varlı

Seyfettin Yılmaz

ADIYAMAN:

Ahmet Aydın

Adnan Boynukara

İbrahim Halil Fırat

Salih Fırat

Behçet Yıldırım

AFYONKARAHİSAR:

Veysel Eroğlu

Burcu Köksal

Hatice Dudu Özkal

Ali Özkaya

Mehmet Parsak

AĞRI:

Cesim Gökçe

Berdan Öztürk

Dirayet Taşdemir

Leyla Zana...

LEYLA ZANA (Ağrı) – …(x) (HDP sıralarından alkışlar)

Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türkiye milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.

BAŞKAN – Sayın Zana, Sayın Zana…

(Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın Genel Kurul salonunu terk etmesi)

BAŞKAN – Yemin metni aynen okunmamıştır.

PERVİN BULDAN (İstanbul) – “Türk” yerine “Türkiye” dedi Sayın Başkan. Yani, geçerli sayılabilir.

BAŞKAN – Yemin metni aynen okunmuş sayılamaz. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

(Dinleyici locasından alkışlar, ıslık sesleri)

BAŞKAN – Dinleyicilerle ilgili bir hususu hatırlatmak isterim. İç Tüzük’ümüze göre dinleyiciler, sükûnet içinde oturmak zorundadırlar; söz, alkış veya başka bir hareketle düşüncelerini ortaya koyamazlar. Bu yasağa uymayan dinleyiciler görevliler tarafından Genel Kurul salonundan dışarı çıkarılacaklardır. Herkesi sükûnete davet ediyorum.

ALTAN TAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, çıkarılması lazım, suç işlediler, hepsinin çıkarılması lazım.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, yemin edecek milletvekili arkadaşlarımızın yemin metnini kendi kişisel anlayışlarına göre değiştirmeleri uygun değildir. O nedenle, burada, Anayasa’ya göre önümüzdeki yemin metninin aynen okunması gerektiğini düşünüyorum ve bunu bilgilerinize arz ediyorum.

Sayın Leyla Zana eğer uygun görürse gelip yemin metnini aynen okumalıdır.

PERVİN BULDAN (İstanbul) – Leyla Hanım dışarı çıktı.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, davet ediniz. Okumadıkları takdirde yeminden imtina etmiş olurlar.

BAŞKAN – Evet.

Bir kez daha hatırlatıyorum ve yemin etmeye çağırıyorum. Yemin gerçekleşmiş değildir şu anda. Eğer gelmiyorlarsa devam ediyoruz yemin etmeye.

Buyurunuz.

(Aksaray ilinden ant içmeye devam edildi)

AKSARAY:

Cengiz Aydoğdu

İlknur İnceöz

Mustafa Serdengeçti

AMASYA:

Mehmet Naci Bostancı

Haluk İpek

Mustafa Tuncer

IV.- ÖLÜM, SAYGI DURUŞU VE TAZİYELER

1.- Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, ant içme sırası Ankara milletvekillerine gelmiştir. Şimdiye kadar olduğu gibi geleneğe uyarak cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz ruhu için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.

(Saygı duruşunda bulunuldu)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

III.- ANT İÇME (Devam)

1.- Milletvekillerinin ant içmesi (Devam)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Konya Milletvekili ve Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu ve İzmir Milletvekili Sayın Mustafa Balbay mazeretleri nedeniyle sıralarından önce ant içmek için Başkanlığımıza müracaat etmişlerdir. Bu nedenle kendilerini Ankara milletvekillerinden önce sırasıyla kürsüye davet edeceğim.

Buyurun Sayın Davutoğlu. (AK PARTİ sıralarından ayakta alkışlar)

(Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ant içti)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Kurul salonundan ayrılmaktadırlar. Kendilerine teşrifleri için teşekkür ederiz. (AK PARTİ sıralarından ayakta alkışlar)

Şimdi de ant içmek üzere İzmir Milletvekili Sayın Mustafa Balbay’ı kürsüye davet ediyorum.

(İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay ant içti)

BAŞKAN – Ant içmeye Ankara ili milletvekillerinden devam ediyoruz.

ANKARA:

Yalçın Akdoğan

Murat Alparslan

Ali İhsan Arslan

BAŞKAN – Sayın Akif Çağatay Kılıç da mazereti nedeniyle öncelikle yemin etme talebinde bulunmuştur.

Buyurunuz Sayın Kılıç.

(Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ant içti)

(Ankara ilinden ant içmeye devam edildi)

Ertan Aydın

Ali Babacan

Ayşe Gülsün Bilgehan

VEDAT BİLGİN (Ankara) – Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden “yararlanma” ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Bir dakikanızı rica ediyorum Vedat Bey.

“…yararlanması ülküsünden…” lütfen, Sayın Bilgin.

VEDAT BİLGİN (Ankara) – “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Ankara ilinden ant içmeye devam edildi)

Tekin Bingöl

Nevzat Ceylan

Lütfiye Selva Çam

Şefkat Çetin

Cemil Çiçek

Murat Emir

Levent Gök

Ahmet Gündoğdu

Erkan Haberal

Ali Haydar Hakverdi

Emrullah İşler

Ahmet İyimaya

Ahmet Haluk Koç

Bülent Kuşoğlu

Mustafa Mit

Aylin Nazlıaka

Sırrı Süreyya Önder

Jülide Sarıeroğlu

Şenal Sarıhan

Fatih Şahin

Zühal Topcu

Yıldırım Tuğrul Türkeş

Aydın Ünal

Nihat Yeşil

Necati Yılmaz

ANTALYA:

Mustafa Akaydın

İbrahim Aydın

Çetin Osman Budak

Mevlüt Çavuşoğlu

Sena Nur Çelik

Gökcen ÖzdoğanEnç

Mehmet Günal

Niyazi Nefi Kara

Devrim Kök

Mustafa Köse

Hüseyin Samani

Atay Uslu

Ahmet Selim Yurdakul

ARDAHAN:

Orhan Atalay

Öztürk Yılmaz

ARTVİN:

Uğur Bayraktutan

İsrafil Kışla

AYDIN:

Metin Lütfi Baydar

Deniz Depboylu

Mehmet Erdem

Abdurrahman Öz

Mustafa Savaş

Bülent Tezcan

Hüseyin Yıldız

BALIKESİR:

Ahmet Akın

Ali Aydınlıoğlu

Kasım Bostan

Namık Havutça

Sema Kırcı

İsmail Ok

Mahmut Poyrazlı

Mehmet Tüm

BARTIN:

Yılmaz Tunç

Muhammet Rıza Yalçınkaya

BATMAN:

Mehmet Ali Aslan…

MEHMET ALİ ASLAN (Batman) – “…”(x)

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

ÖZKAN YALIM (Uşak) – Sayın Başkan, olmadı… Tekrar ettirir misiniz yemini.

(Batman ilinden ant içmeye devam edildi)

Ayşe Acar Başaran

Saadet Becerekli

Ataullah Hamidi

BAYBURT:

Naci Ağbal

Şahap Kavcıoğlu...

ŞAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne…”

AHMET YILDIRIM (Muş) – Önüne bak önüne, şaşırırsın böyle.

ŞAHAP KAVCIOĞLU (Devamla) – “…demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma…”

AHMET YILDIRIM (Muş) – Önüne bak önüne, şaşırdın, şaşırdın.

ŞAHAP KAVCIOĞLU (Devamla) – “…toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden…”

AHMET YILDIRIM (Muş) – Yanlış okudu Başkan, yanlış okudu.

ŞAHAP KAVCIOĞLU (Devamla) – “…ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde…”

AHMET YILDIRIM (Muş) – Tekrar edilmesi gerekir.

ŞAHAP KAVCIOĞLU (Devamla) – “…namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) – Hadi oradan!

AHMET YILDIRIM (Muş) – Başkan, yanlış okudu.

(Bilecik ilinden ant içmeye devam edildi)

BİLECİK:

Halil Eldemir

Yaşar Tüzün

BİNGÖL:

Enver Fehmioğlu

Hişyar Özsoy

Cevdet Yılmaz

BİTLİS:

Vedat Demiröz

Mahmut Celadet Gaydalı

Mizgin Irgat

BOLU:

Ali Ercoşkun

Fehmi Küpçü

Tanju Özcan

BAŞKAN – Sayın İdris Baluken mazereti dolayısıyla öncelikle yemin etmek istemiştir.

Buyurun Sayın Baluken.

(Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ant içti)

BURDUR:

Mehmet Göker

Bayram Özçelik

Reşat Petek

BURSA:

Efkan Ala

Erkan Aydın

İsmail Aydın

Muhammet Müfit Aydın

Zekeriya Birkan

İsmet Büyükataman

Hakan Çavuşoğlu

Emine Yavuz Gözgeç

Ceyhun İrgil

Lale Karabıyık

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Kadir Koçdemir

Osman Mesten

Mehmet Müezzinoğlu… Yok.

Orhan Sarıbal

Hüseyin Şahin

Cemalettin Kani Torun

ÇANAKKALE:

Muharrem Erkek

Ayhan Gider

Bülent Öz

Bülent Turan

ÇANKIRI:

Muhammet Emin Akbaşoğlu

Hüseyin Filiz

ÇORUM:

Ahmet Sami Ceylan

Tufan Köse

Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt

Salim Uslu

DENİZLİ:

Kazım Arslan

Emin Haluk Ayhan

Melike Basmacı

Cahit Özkan

Sema Ramazanoğlu

Şahin Tin

Nihat Zeybekci

DİYARBAKIR:

Nursel Aydoğan

Ebubekir Bal

Çağlar Demirel

Mehmet Galip Ensarioğlu

Nimetullah Erdoğmuş

Ziya Pir

Altan Tan

İmam Taşçıer

Feleknas Uca

Sibel Yiğitalp

DÜZCE:

Fevai Arslan

Ayşe Keşir

Faruk Özlü

EDİRNE:

Erdin Bircan

Okan Gaytancıoğlu

Rafet Sezen

ELÂZIĞ:

Ejder Açıkkapı

Metin Bulut

Tahir Öztürk

Ömer Serdar

ERZİNCAN:

Serkan Bayram

Sebahattin Karakelle

ERZURUM:

Recep Akdağ

İbrahim Aydemir

Kamil Aydın

Orhan Deligöz

Mustafa Ilıcalı

Zehra Taşkesenlioğlu

ESKİŞEHİR:

Nabi Avcı

Utku Çakırözer

Emine Nur Günay

Harun Karacan

Gaye Usluer

Cemal Okan Yüksel

GAZİANTEP:

Canan Candemir Çelik

Akif Ekici

Mehmet Erdoğan

Mehmet Gökdağ

Abdulhamit Gül

Abdullah Nejat Koçer

Ümit Özdağ

Mehmet Şimşek

Şamil Tayyar

Mahmut Toğrul

Ahmet Uzer

Abdulkadir Yüksel

GİRESUN:

Bülent Yener Bektaşoğlu

Nurettin Canikli

Cemal Öztürk

Sabri Öztürk

GÜMÜŞHANE:

Hacı Osman Akgül

Cihan Pektaş

HAKKÂRİ:

Nihat Akdoğan

Selma Irmak

Abdullah Zeydan… Yok.

HATAY:

Mehmet Necmettin Ahrazoğlu

Mevlüt Dudu

Birol Ertem

Orhan Karasayar

Mehmet Öntürk

Fevzi Şanverdi

Serkan Topal

Hacı Bayram Türkoğlu

Hilmi Yarayıcı

Adem Yeşildal

IĞDIR:

Mehmet Emin Adıyaman

MEHMET EMİN ADIYAMAN (Iğdır) – “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Tekrar eder misiniz?

MEHMET EMİN ADIYAMAN (Iğdır) - “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” (HDP sıralarından alkışlar)

(Iğdır ilinden ant içmeye devam edildi)

Nurettin Aras

ISPARTA:

İrfan Bakır

Süreyya Sadi Bilgiç

Nuri Okutan

Sait Yüce

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, birleşime saat 19.30’a kadar ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.43

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 19.30

BAŞKAN: Geçici Başkan Deniz BAYKAL

KÂTİP ÜYELER : Geçici Kâtip Üye Dilek ÖCALAN (Şanlıurfa),

Geçici Kâtip Üye Burcu ÇELİK ÖZKAN (Muş)

-------0-------

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1’inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Ant içme törenine İstanbul ili milletvekillerinden devam ediyoruz ancak İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Şentop mazereti nedeniyle sırasından önce yemin etmek için Başkanlığımıza müracaat etmiştir.

Buyurun Sayın Şentop. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ant içti)

İSTANBUL:

Celal Adan

Onursal Adıgüzel

Yakup Akkaya

İsmail Faruk Aksu… Yok.

Berat Albayrak

Engin Altay

Erdal Ataş

Mustafa Ataş

Süleyman Sencer Ayata

Aziz Babuşcu

Ayşe Nur Bahçekapılı

Abdullah Başcı

Mehmet Bekaroğlu

Fatma Benli

Kadri Enis Berberoğlu

Osman Boyraz

Volkan Bozkır

Pervin Buldan

Hüseyin Bürge

İlhan Cihaner

Ahmet Hamdi Çamlı

Dursun Çiçek

Ahmet Berat Çonkar

Halis Dalkılıç

Selahattin Demirtaş…

PERVİN BULDAN (İstanbul) - Mazeretli Sayın Başkan.

(İstanbul ilinden ant içmeye devam edildi)

Celal Doğan

Selina Doğan

Mehmet Mehdi Eker

Azmi Ekinci

Zeynel Emre

Didem Engin

Arzu Erdem

Ekrem Erdem

Eren Erdem

Aykut Erdoğdu

Markar Eseyan

Mehmet Akif Hamzaçebi

Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu

Gamze Akkuş İlgezdi

İsmail Kahraman

Ravza Kavakcı Kan

Erkan Kandemir

Harun Karaca

Atila Kaya

Erol Kaya

Fatma Betül Sayan Kaya

Hüda Kaya

Tülay Kaynarca

Filiz Kerestecioğlu

İlhan Kesici

Feyzullah Kıyıklık

Mehmet Doğan Kubat

Burhan Kuzu

Metin Külünk

Mehmet Metiner

Mehmet Muş

Nureddin Nebati

Ali Özcan

Sibel Özdemir

Şafak Pavey

Garo Paylan

Mehmet Ali Pulcu

Oğuz Kaan Salıcı

Durmuş Ali Sarıkaya…

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Sayın Başkan, mazeretli efendim.

(İstanbul ilinden ant içmeye devam edildi)

Mihrimah Belma Satır

Yıldız Seferinoğlu

Hasan Sert

Ali Şeker

Hulusi Şentürk

Bihlun Tamaylıgil

Mahmut Tanal

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Gürsel Tekin

Erdoğan Toprak

Hasan Turan

İsmet Uçma

Şirin Ünal

Edip Semih Yalçın

Barış Yarkadaş

Serap Yaşar

Hayati Yazıcı

Gülay Yedekci

Mustafa Yeneroğlu

Hurşit Yıldırım

Haydar Ali Yıldız

İzzet Ulvi Yönter

Mürteza Zengin

İsmail Faruk Aksu

BAŞKAN – Mazereti dolayısıyla Sayın Figen Yüksekdağ’ı öncelikle yemin etmek üzere kürsüye çağırıyorum.

(Van Milletvekili Figen Yüksekdağ Şenoğlu ant içti)

(İzmir ilinden ant içmeye devam edildi)

İZMİR:

Zeynep Altıok

Murat Bakan

Tacettin Bayır

Selim Sayek Böke

Musa Çam

Aytun Çıray

Hamza Dağ

Müslüm Doğan

Fatma Seniha Nükhet Hotar

(İzmir Milletvekili Necip Kalkan’ın boynuna Türk Bayrağı asması)

Necip Kalkan (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Mahmut Atilla Kaya

Kemal Kılıçdaroğlu

Hüseyin Kocabıyık

Ertuğrul Kürkcü

Ahmet Tuncay Özkan

Özcan Purçu

Atila Sertel

Kamil Okyay Sındır

Kerem Ali Sürekli

Ahmet Kenan Tanrıkulu

Zekeriya Temizel

İbrahim Mustafa Turhan

Oktay Vural

Binali Yıldırım

Ali Yiğit

KAHRAMANMARAŞ:

Mehmet İlker Çitil

Mehmet Uğur Dilipak

Celalettin Güvenç

Veysi Kaynak

İmran Kılıç

Nursel Reyhanlıoğlu

Fahrettin Oğuz Tor

Mahir Ünal

KARABÜK:

Mehmet Ali Şahin

Burhanettin Uysal

KARAMAN:

Recep Konuk

Recep Şeker

KARS:

Ahmet Arslan

Yusuf Selahattin Beyribey

Ayhan Bilgen

KASTAMONU:

Metin Çelik

Murat Demir

Hakkı Köylü

KAYSERİ:

Çetin Arık

Sami Dedeoğlu

Mustafa Elitaş

Yusuf Halaçoğlu

İsmail Emrah Karayel

Hülya Nergis

Mehmet Özhaseki

İsmail Tamer

Taner Yıldız

KIRIKKALE:

Ramazan Can

Mehmet Demir

Abdullah Öztürk

KIRKLARELİ:

Vecdi Gündoğdu

Türabi Kayan

Selahattin Minsolmaz

KIRŞEHİR:

Mikail Arslan

Salih Çetinkaya

KİLİS:

Mustafa Hilmi Dülger

Reşit Polat

KOCAELİ:

Haydar Akar

Zeki Aygün

Sami Çakır

Fatma Kaplan Hürriyet

Fikri Işık

Radiye Sezer Katırcıoğlu

Saffet Sancaklı

İlyas Şeker

Tahsin Tarhan

Cemil Yaman

Mehmet Akif Yılmaz

KONYA:

Abdullah Ağralı

Ziya Altunyaldız

Mehmet Babaoğlu

Mustafa Baloğlu

Mustafa Hüsnü Bozkurt

Hüsnüye Erdoğan

Halil Etyemez

Mustafa Kalaycı

Muhammet Uğur Kaleli

Ahmet Sorgun

Leyla Şahin Usta

Ömer Ünal

KÜTAHYA:

İshak Gazel

Vural Kavuncu

Mustafa Şükrü Nazlı

Ahmet Tan

MALATYA:

Veli Ağbaba

Öznur Çalık

Taha Özhan

Mustafa Şahin

Bülent Tüfenkci

Nurettin Yaşar

MANİSA:

Erkan Akçay

Uğur Aydemir

Murat Baybatur

Recai Berber

Tur Yıldız Biçer

İsmail Bilen

Mazlum Nurlu

Selçuk Özdağ

Özgür Özel

MARDİN:

Ali Atalan... Yok.

Ceyda Bölünmez Çankırı

Erol Dora

Orhan Miroğlu

Mithat Sancar

Gülser Yıldırım… Yok.

MERSİN:

Aytuğ Atıcı

Hüseyin Çamak

Lütfi Elvan

Dengir Mir Mehmet Fırat

Serdal Kuyucuoğlu

Hacı Özkan

Oktay Öztürk

Durmuş Fikri Sağlar

Baki Şimşek

Ali Cumhur Taşkın

Yılmaz Tezcan

MUĞLA:

Ömer Süha Aldan

Nurettin Demir

Mehmet Erdoğan

Nihat Öztürk

Hasan Özyer

Akın Üstündağ

MUŞ:

Burcu Çelik Özkan

Mehmet Emin Şimşek

Ahmet Yıldırım

NEVŞEHİR:

Mustafa Açıkgöz

Ebu Bekir Gizligider

Murat Göktürk

NİĞDE:

Ömer Fethi Gürer

Alpaslan Kavaklıoğlu

Erdoğan Özegen

ORDU:

Oktay Çanak

Metin Gündoğdu

Numan Kurtulmuş

Ergün Taşcı

Seyit Torun

OSMANİYE:

Devlet Bahçeli

Mücahit Durmuşoğlu

Ruhi Ersoy

Suat Önal

RİZE:

Hikmet Ayar

Osman Aşkın Bak

Hasan Karal

SAKARYA:

Zihni Açba

Şaban Dişli

Mustafa İsen

Engin Özkoç

Recep Uncuoğlu

Ayhan Sefer Üstün

Ali İhsan Yavuz

SAMSUN:

Ahmet Demircan

Çiğdem Karaaslan

Orhan Kırcalı

Fuat Köktaş

Hasan Basri Kurt

Hayati Tekin

Erhan Usta

Kemal Zeybek

SİİRT:

Yasin Aktay

Besime Konca

Kadri Yıldırım

SİNOP:

Barış Karadeniz

Nazım Maviş

SİVAS:

Ali Akyıldız

Hilmi Bilgin

Selim Dursun

Mehmet Habib Soluk

İsmet Yılmaz

ŞANLIURFA:

Mehmet Akyürek

İbrahim Ayhan

Osman Baydemir

Mehmet Ali Cevheri

Faruk Çelik

Ahmet Eşref Fakıbaba

Mehmet Kasım Gülpınar

Mahmut Kaçar

Dilek Öcalan

Halil Özcan

İbrahim Halil Yıldız

Kemalettin Yılmaztekin

ŞIRNAK:

Leyla Birlik

Ferhat Encu

Aycan İrmez

Faysal Sarıyıldız

TEKİRDAĞ:

Metin Akgün

Ayşe Doğan

Emre Köprülü

Faik Öztrak

Mustafa Yel

Candan Yüceer

TOKAT:

Zeyid Aslan

Yusuf Beyazıt

Coşkun Çakır

Kadim Durmaz

Celil Göçer

TRABZON:

Muhammet Balta

Salih Cora

Adnan Günnar

Ayşe Sula Köseoğlu

Haluk Pekşen

Süleyman Soylu

TUNCELİ:

Gürsel Erol

Alican Önlü

ALİCAN ÖNLÜ (Tunceli) – Ya Hızır, ya Düzgün Baba.

(Tunceli Milletvekili Alican Önlü ant içti)

UŞAK:

Mehmet Altay

Alim Tunç

Özkan Yalım

VAN:

Beşir Atalay

Lezgin Botan

Bedia Özgökçe Ertan

Adem Geveri

Burhan Kayatürk

Tuğba Hezer Öztürk

Nadir Yıldırım

YALOVA:

Fikri Demirel

Muharrem İnce

YOZGAT:

Abdulkadir Akgül

Yusuf Başer

Bekir Bozdağ

Ertuğrul Soysal

ZONGULDAK:

Faruk Çaturoğlu

Ünal Demirtaş

Hüseyin Özbakır

Şerafettin Turpcu

Özcan Ulupınar

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, adları okunduğunda bulunamayıp ant içemeyen ya da Anayasa’daki metni değiştirerek okuduğu için Anayasa’daki metni tekrar okuması gereken milletvekillerinin adlarını sırasıyla tekrar okutup, hazır bulunanlar varsa kendilerini ant içmeye davet edeceğim.

Buyurun.

Leyla Zana, Ağrı Milletvekili... Yok.

Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Milletvekili…

(Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu ant içti.)

BAŞKAN - Abdullah Zeydan, Hakkâri Milletvekili… Yok.

Selahattin Demirtaş, İstanbul Milletvekili… Yok.

Durmuş Ali Sarıkaya, İstanbul Milletvekili…

(İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya ant içti.)

BAŞKAN - Ali Atalan, Mardin Milletvekili… Yok.

Gülser Yıldırım, Mardin Milletvekili… Yok.

Sayın milletvekilleri, bu birleşimde ant içememiş sayın milletvekilleri Genel Kurula katıldıkları ilk birleşimin başında ant içecektir.

Ant içme töreni tamamlanmıştır.

I.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Duyurular

1.- Geçici Başkanlıkça, TBMM Başkanlığına adaylık sürecine ilişkin duyuru

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bundan sonraki birleşimde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimi yapılacaktır. Anayasa’nın 94’üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için gösterilecek adayların Meclisin toplandığı 17 Kasım 2015 Salı gününden itibaren beş gün içinde Geçici Başkanlık Divanına bildirilmesi gerekmektedir. Buna göre, Başkan adayları 21 Kasım 2015 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar bildirilebilecektir. Başkan seçimine 22 Kasım 2015 Pazar günü saat 15.00’te başlanacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimini yapmak için 22 Kasım 2015 Pazar günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. (Alkışlar)

Kapanma Saati: 00.11(x) Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi.

(x) Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi.