D…NEM: 26                                   CİLT: 1                         YASAMA YILI: 1

 

 

 

 

 

T†RKİYE B†Y†K MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

 

 

 

 

 

3՟ncŸ Birleşim

24 Kasõm 2015 Salõ

 

 

 

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlõğõ tarafõndan hazõrlanan bu Tutanak DergisiÕnde yer alan ve k‰tip Ÿyeler tarafõndan okunmuş bulunan her tŸr belge ile konuşmacõlar tarafõndan ifade edilmiş ve tõrnak iinde belirtilmiş alõntõ sšzler aslõna uygun olarak yazõlmõştõr.)

 

İ ‚ İ N D E K İ L E R

 

 I.- GE‚EN TUTANAK …ZETİ

II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- TBMM Başkanõ İsmail KahramanÕõn, 26Õncõ Yasama Dšneminin milletimize ve devletimize hayõrlõ olmasõnõ dilediğine, 24 Kasõm …ğretmenler GŸnŸÕnŸ kutladõğõna ve 64՟ncŸ HŸkžmete başarõlar dilediğine ilişkin konuşmasõ

 

 

 

 

I.- GE‚EN TUTANAK …ZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00Õte aõldõ.

Diyarbakõr Milletvekili İdris Baluken, GŸneydoğu Anadolu BšlgesiÕnin bazõ yerleşim yerlerinde sokağa õkma yasağõ uygulanmasõ nedeniyle bazõ HDP milletvekillerinin Genel Kurulda bulunamadõklarõna ve Başkanlõk Divanõnõn, bu milletvekillerinin, Başkanlõk seimi iin yapõlan oylamaya katõlõmlarõnõn sağlanmasõna yšnelik bir tutum sergilemesi gerektiğine ilişkin bir aõklamada bulundu.

Hakk‰ri Milletvekili Abdullah Zeydan ant iti.

Cumhurbaşkanlõğõnõn;

TŸrkiye Cumhuriyeti AnayasasõÕnõn 114՟ncŸ maddesi gereğince, yeni Meclisin toplanacağõ 17 Kasõm 2015 gŸnŸ gšrevi sona erecek olan geici Bakanlar Kurulunun yeni hŸkžmet kuruluncaya kadar gšreve devamõnõn istendiğine,

Bakanlar Kurulunun yeniden kurulmasõ iin TŸrkiye Cumhuriyeti AnayasasõÕnõn 109Õuncu maddesi uyarõnca, Konya Milletvekili ve Adalet ve Kalkõnma Partisi Genel Başkanõ Ahmet DavutoğluÕnun gšrevlendirildiğine; seilecek bakanlarõn atanmalarõ yapõldõktan sonra Bakanlar Kurulu listesinin ayrõca gšnderileceğine,

İlişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Danõşma Kurulunun, TBMM Genel Kurulunun 22 Kasõm 2015 Pazar gŸnkŸ (bugŸn) birleşiminde TBMM Başkanõ seilinceye kadar alõşmalarõna devam etmesine ilişkin šnerisi kabul edildi.

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ seimi iin yapõlan birinci ve ikinci tur oylamalarda adaylardan hibirisinin AnayasaÕda šngšrŸlen gerekli oy oğunluğunu sağlayamadõğõ aõklandõ.

Diyarbakõr Milletvekili İdris Baluken, GŸneydoğu Anadolu BšlgesiÕnin bazõ yerleşim yerlerinde sokağa õkma yasağõ uygulanmasõna karşõ õkan HDP milletvekillerine yšnelik saldõrgan tutumla ilgili Başkanlõk Divanõnõn tavrõnõ šğrenmek istediklerine ilişkin bir aõklamada bulundu.

TBMM Başkanlõğõna, ŸŸncŸ tur oylama sonucunda, AnayasaÕnõn 94՟ncŸ ve ݍ TŸzŸk՟n 10Õuncu maddesinde šngšrŸlen oğunluğu sağlayan İstanbul Milletvekili İsmail KahramanÕõn 316 oyla seildiği aõklandõ.

TBMM Başkanõ İsmail Kahraman, Başkan seilmesi dolayõsõyla bir teşekkŸr konuşmasõ yaptõ.

Alõnan karar gereğince, 24 Kasõm 2015 Salõ gŸnŸ saat 15.00Õte toplanmak Ÿzere 18.50Õde birleşime son verildi.

 

                                                                       Deniz BAYKAL

                                                                      Geici Başkan

 

                 Ayşe ACAR BAŞARAN                                                                 Sena Nur ‚ELİK

                             Batman                                                                                     Antalya

                   Geici K‰tip †ye                                                                  Geici K‰tip †ye

 

 

 

24 Kasõm 2015 Salõ

BİRİNCİ OTURUM

Aõlma Saati: 15.00

BAŞKAN: İsmail KAHRAMAN

KåTİP †YELER: Geici K‰tip †ye Eren ERDEM (İstanbul)

 

 

 

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, BŸyŸk Millet Meclisimizin 3՟ncŸ Birleşimini aõyorum.

II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- TBMM Başkanõ İsmail KahramanÕõn, 26Õncõ Yasama Dšneminin milletimize ve devletimize hayõrlõ olmasõnõ dilediğine, 24 Kasõm …ğretmenler GŸnŸÕnŸ kutladõğõna ve 64՟ncŸ HŸkžmete başarõlar dilediğine ilişkin konuşmasõ

BAŞKAN – 26Õncõ Yasama Dšnemimizin milletimize ve devletimize hayõrlõ olmasõnõ diliyorum.

…ncelikle, 24 Kasõm …ğretmenler GŸnŸÕnŸ kutluyorum. Değerli šğretmenlerimize sağlõk, esenlik ve mutluluk iinde nice hizmetler niyaz ediyorum.

Ayrõca, Başbakanõmõz Sayõn Profesšr Doktor Ahmet Davutoğlu BeyÕin aõkladõğõ 64՟ncŸ HŸkžmetimizin Bakanlar Kurulu listesinde yer alan başta değerli Başbakanõmõza ve bakanlarõmõza hayõrlõ alõşmalar ve başarõlar diliyorum.

Başkanlõk Divanõ teşekkŸl etmediğinden alõşmalarõmõza başlayamõyoruz. Bu sebeple, gŸndemimizde yer alacak konularõ gšrŸşmek Ÿzere 25 Kasõm 2015 ‚arşamba gŸnŸ saat 15.00Õte toplanmak Ÿzere birleşimi kapatõyorum.

TeşekkŸr ederim.

 

 

Kapanma Saati: 15.03