D…NEM: 26                                   CİLT: 1                         YASAMA YILI: 1

 

 

 

 

 

T†RKİYE B†Y†K MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

 

 

 

 

 

2Õnci Birleşim

22 Kasõm 2015 Pazar

 

 

 

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlõğõ tarafõndan hazõrlanan bu Tutanak DergisiÕnde yer alan ve k‰tip Ÿyeler tarafõndan okunmuş bulunan her tŸr belge ile konuşmacõlar tarafõndan ifade edilmiş ve tõrnak iinde belirtilmiş alõntõ sšzler aslõna uygun olarak yazõlmõştõr.)

 

İ ‚ İ N D E K İ L E R

 

 I.- GE‚EN TUTANAK …ZETİ

II.- A‚IKLAMALAR

1.- Diyarbakõr Milletvekili İdris BalukenÕin, GŸneydoğu Anadolu BšlgesiÕnin bazõ yerleşim yerlerinde sokağa õkma yasağõ uygulanmasõ nedeniyle bazõ HDP milletvekillerinin Genel Kurulda bulunamadõklarõna ve Başkanlõk Divanõnõn, bu milletvekillerinin, Başkanlõk seimi iin yapõlan oylamaya katõlõmlarõnõn sağlanmasõna yšnelik bir tutum sergilemesi gerektiğine ilişkin aõklamasõ

2.- Diyarbakõr Milletvekili İdris BalukenÕin, GŸneydoğu Anadolu BšlgesiÕnin bazõ yerleşim yerlerinde sokağa õkma yasağõ uygulanmasõna karşõ õkan HDP milletvekillerine yšnelik saldõrgan tutumla ilgili Başkanlõk Divanõnõn tavrõnõ šğrenmek istediklerine ilişkin aõklamasõ

III.- ANT İ‚ME

1.- Hakk‰ri Milletvekili Abdullah ZeydanÕõn ant imesi

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Cumhurbaşkanlõğõnõn, TŸrkiye Cumhuriyeti AnayasasõÕnõn 114՟ncŸ maddesi gereğince, yeni Meclisin toplanacağõ 17 Kasõm 2015 gŸnŸ gšrevi sona erecek olan geici Bakanlar Kurulunun yeni hŸkžmet kuruluncaya kadar gšreve devamõnõn istendiğine ilişkin tezkeresi (3/1)

2.- Cumhurbaşkanlõğõnõn, Bakanlar Kurulunun yeniden kurulmasõ iin TŸrkiye Cumhuriyeti AnayasasõÕnõn 109Õuncu maddesi uyarõnca, Konya Milletvekili ve Adalet ve Kalkõnma Partisi Genel Başkanõ Ahmet DavutoğluÕnun gšrevlendirildiğine; seilecek bakanlarõn atanmalarõ yapõldõktan sonra Bakanlar Kurulu listesinin ayrõca gšnderileceğine ilişkin tezkeresi (3/2)

V.- …NERİLER

A) Danõşma Kurulu …nerileri

1.- Danõşma Kurulunun, TBMM Genel Kurulunun 22 Kasõm 2015 Pazar gŸnkŸ birleşiminde TBMM Başkanõ seilinceye kadar alõşmalarõna devam etmesine ilişkin šnerisi

VI.- SE‚İMLER

1.- TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ seimi

VII.- TEBRİK, TEMENNİ VE TEŞEKK†RLER

1.- TBMM Başkanõ İsmail KahramanÕõn, Başkan seilmesi dolayõsõyla teşekkŸr konuşmasõ

I.- GE‚EN TUTANAK …ZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00Õte aõlarak iki oturum yaptõ.

Genel Kurulu teşrif eden Cumhurbaşkanõ Recep Tayyip ErdoğanÕa Başkanlõka ŅHoş geldiniz.Ó denildi.

İstiklal Marşõ okundu.

Oturum Başkanõ TBMM Geici Başkanõ Deniz Baykal, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 26Õncõ Dšneminin aõlõşõ nedeniyle bir konuşma yaptõ ve ant iti.

Milletvekilleri, seim evresi ve soyadlarõ alfabetik sõrasõna gšre ant itiler.

Ant ime sõrasõ Ankara ili milletvekillerine geldiğinde, Mustafa Kemal AtatŸrk՟n manevi huzurunda bir dakikalõk saygõ duruşunda bulunuldu.

Geici Başkanlõka, TBMM Başkanlõğõna adaylõk sŸrecine ilişkin bir aõklamada bulunuldu.

Alõnan karar gereğince, TBMM Başkanõ seimini yapmak iin 22 Kasõm 2015 Pazar gŸnŸ saat 15.00Õte toplanmak Ÿzere birleşime 00.11Õde son verildi.

 

                                                                       Deniz BAYKAL

                                                                      Geici Başkan

                 Ayşe ACAR BAŞARAN                                                                 Sena Nur ‚ELİK

                             Batman                                                                                     Antalya

                   Geici K‰tip †ye                                                                  Geici K‰tip †ye

                       Dilek …CALAN                                                                   Burcu ‚ELİK …ZKAN

                           Şanlõurfa                                                                                       Muş

                   Geici K‰tip †ye                                                                  Geici K‰tip †ye

 

 

22 Kasõm 2015 Pazar

BİRİNCİ OTURUM

Aõlma Saati: 15.00

BAŞKAN: Geici Başkan Deniz BAYKAL

KåTİP †YELER : Geici K‰tip †ye Ayşe ACAR BAŞARAN (Batman),

Geici K‰tip †ye Sena Nur ‚ELİK (Antalya)

 

 

 

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, toplantõ yeter sayõsõ vardõr.

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 2Õnci Birleşimini aõyorum.

GŸndeme geiyoruz.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Sayõn Başkan, sšz talebim olacaktõ gŸndeme gemeden šnce.

BAŞKAN – Buyurun.

(HDP sõralarõndan pankart gšsterilmesi)

II.- A‚IKLAMALAR

1.- Diyarbakõr Milletvekili İdris BalukenÕin, GŸneydoğu Anadolu BšlgesiÕnin bazõ yerleşim yerlerinde sokağa õkma yasağõ uygulanmasõ nedeniyle bazõ HDP milletvekillerinin Genel Kurulda bulunamadõklarõna ve Başkanlõk Divanõnõn, bu milletvekillerinin, Başkanlõk seimi iin yapõlan oylamaya katõlõmlarõnõn sağlanmasõna yšnelik bir tutum sergilemesi gerektiğine ilişkin aõklamasõ

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Sayõn Başkan, bir hususu hem bilginize hem Başkanlõk Divanõnõn ve Genel Kurulun bilgisine sunmak istiyorum.

Biliyorsunuz, bugŸn, ݍ TŸzŸk gereği, Meclis, Başkanlõk seimini yapmak Ÿzere toplanmõş durumda. Ancak, bŸtŸn Ÿlkenin de takip ettiği Ÿzere 7 Hazirandan sonra başlayan bir darbe ve savaş konsepti maalesef 1 Kasõm seimlerinden sonra da bŸtŸn yakõcõlõğõyla Ÿlkenin her tarafõnda can almaya devam ediyor. Bu saat itibarõyla...

PERVİN BULDAN (İstanbul) – Bir uğultu var Sayõn Başkan. …ncelikle uğultuyu keserseniz... Anlaşõlmõyor ŸnkŸ.

BAŞKAN – Evet, buyurun.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Bu saat itibarõyla NusaybinÕde -MardinÕin Nusaybin ilesinde- onuncu gŸnŸnŸ aşan bir sokağa õkma yasağõ uygulamasõ var. Aynõ şekilde YŸksekovaÕda ŸŸncŸ gŸnŸnŸ aşan Ņsokağa õkma yasağõÓ adõ altõndaki bir darbe zihniyetiyle karşõ karşõyayõz. NusaybinÕde bugŸne kadar 7 yurttaşõmõz -7 vatandaşõmõz- yaşamõnõ yitirdi. NusaybinÕde sokağa õkma yasağõnõn uygulandõğõ gŸnden bu saate kadar 7 yurttaşõmõz yaşamõnõ yitirdi. Yine, 20Õye yakõn yurttaşõmõz en temel sağlõk hizmetleri alamayacak şekilde ağõr yaralandõ. YŸksekovaÕda Ÿ gŸndŸr devam eden Ņsokağa õkma yasağõÓ adõ altõndaki bu darbe uygulamasõnda 2 yurttaşõmõz yaşamõnõ yitirdi, yine onlarca yaralõ yurttaşõmõz var.

BAŞKAN – Talebinizi alabilir miyim.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Talebim şšyle, geleceğim Sayõn Başkan, sabrõnõza sõğõnarakÉ

On gŸne yakõndõr NusaybinÕde elektrik yok, su yok, en temel ihtiyalar karşõlanamõyor. Aõk bir şekilde oradaki sivil halka yšnelik bir katliam girişimi var. Buna dikkat ekmek iin daha šnce Cizre ve SilvanÕda da olduğu gibi oraya giden vekil arkadaşlarõmõza yšnelik de šldŸrŸcŸ mŸdahaleler yapõlõyor. Şu anda NusaybinÕde bulunan 4 vekil arkadaşõmõz alõk grevinde bulunuyorlar. 2 vekil arkadaşõmõz ilk gŸn, sokağa õkma yasağõ uygulamasõndan dolayõ Genel Kurula gelip yemin edemediler. Yani YŸksekova, Cizre ve NusaybinÕdeki bu darbe uygulamalarõndan dolayõ şu anda onlarca vekilimiz sivil katliam girişimlerine karşõ kendi bedenini canlõ kalkan yapmak Ÿzere orada halkõn yanõnda bulunuyorlar ve bugŸnkŸ oylamaya da katõlamayacaklar.

Dolayõsõyla, sizin, ݍ TŸzŸkÕte her ne kadar belirlenmiş olan bazõ kriterler olsa bile, bugŸnkŸ Başkanlõk seimine milletvekillerimizin iradesini yansõtmama durumundan dolayõ, devrede olan bu darbe uygulamasõndan dolayõ bu durumu tekrar Başkanlõk Divanõ olarak değerlendirmeniz ve tŸm milletvekillerinin Genel Kuruldaki oylamaya katõlõmõnõ sağlayacak bir tutumu aõğa õkarmanõz iin bir tartõşma yŸrŸtŸp karar vermeniz gerekiyor. Bu konudaki õsrarõmõz ve tavrõmõz nettir, õsrarcõyõz. Aksi bir tutum olursa biz bu konuda tutumunuz hakkõnda usul tartõşmasõ aacağõz. ‚ŸnkŸ mevcut darbeÉ

BAŞKAN – Evet, anlaşõldõ Sayõn Baluken.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Sayõn Başkan, ŸnkŸ mevcut darbe uygulamasõyla ilgili Genel Kurulun bir bilgisi yoktur. Bir sõkõyšnetim ilanõ yok, bir darbe yaşanmadõ ama kent merkezlerinde AnayasaÕnõn yaşam hakkõ, sağlõk hakkõ, seyahat šzgŸrlŸk hakkõ, eğitim hakkõ başta olmak Ÿzere bŸtŸn bu temel haklarõ hie sayacak uygulamalarõna karşõt faşizan bir uygulama var. O nedenle bununla ilgili bir tavõr belirlemenizi isteyeceğim.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim.

Sayõn Baluken; dŸşŸncelerinizi, değerlendirmelerinizi TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin, HŸkžmetin bilgisine sunmuş bulunuyorsunuz, hepimiz dinledik. Bu konular, belirtilen konular šnemlidir, hayatidir ancak TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi gŸndemi erevesinde her konunun nasõl gŸndem konusu olabileceği ݍ TŸzŸkÕe gšre dŸzenlenmektedir. O nedenle bu erevede, şu aşamada yapabileceğimiz herhangi bir şey yoktur. Bu aõklamalarõnõz tutanakta da yerini almõştõr. …nŸmŸzdeki sŸre iinde inanõyorum TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi bu konularõ gšrevini tamamladõktan, yemin tšrenini bitirdikten ve Başkanlõk Divanõnõ oluşturduktan sonra elbette šncelikle bu konularõ ele alacaktõr.

‚ok teşekkŸr ediyorum.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Sayõn Başkan, burada dikkatinizi tekrar ekmek istediğim husus milletvekillerimizin yaşanmõş olan bu darbe uygulamalarõndan dolayõ bu oylamaya katõlamayacak olmasõdõr.

BAŞKAN – Anlõyorum.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – İlk gŸnde sokağa õkma yasağõ uygulamasõ nedeniyle NusaybinÕde bulunan arkadaşlarõmõz istemelerine rağmen ant iemediler.

BAŞKAN – Bunu ifade ettiniz.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – O nedenle sizin bu durumu mutlaka gšz šnŸnde bulundurarak bir karar vermeniz gerekiyor.

BAŞKAN – Bunu ifade ettiniz.

TeşekkŸr ederim.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Eğer bu konudaki tavrõnõz değişmeyecekse tutumunuz hakkõnda usul tartõşmasõ aacağõz.

BAŞKAN – Olabilir. YaniÉ

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – ŅOlabilirÓ dedin bir kere Başkan.

BAŞKAN – Benim konumumÉ

MAHİR †NAL (Kahramanmaraş) – Sayõn Başkan, bu konuda ݍ TŸzŸk gayet aõktõr.

BAŞKAN – Evet.

MAHİR †NAL (Kahramanmaraş) – Siz de ݍ TŸzŸk konusunda, bu konuda tutumunuzu belirteceğinizi ifade ettiniz. Dolayõsõyla, siz lŸtfen işlemlerinize devam ediniz.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Milletvekillerimiz oylamaya katõlamayacak Sayõn Başkan.

BAŞKAN – Yani ݍ TŸzŸk՟ uygulayan bir Başkan, ݍ TŸzŸk՟n dõşõna õkmayan bir Başkanõn tutumu hakkõnda sšz talebini haklõ bulmam mŸmkŸn değildir. GŸndemi ve ݍ TŸzŸk՟ uyguluyorum. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Sayõn Başkan, sivil halka yšnelik katliam girişimleri varken, milletvekilleri yemin etmeye bile gelemeyecekken, bu tutumu gšsteremezsiniz. (AK PARTİ sõralarõndan gŸrŸltŸler)

BAŞKAN – Meclisin sŸkžnetini rica ediyorum, Meclisin sŸkžnetini rica ediyorum.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Burada milletvekillerinin yemin etmesi ve oylamaya katõlmasõyla ilgili fiil” bir engelleme durumu var.

BAŞKAN – Bir tartõşma amadõk.

MAHİR †NAL (Kahramanmaraş) – Sayõn BaşkanÉ

BAŞKAN – Evet.

MAHİR †NAL (Kahramanmaraş) – Sayõn Başkan, şu anda TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin atõsõ altõnda bir parlamenter olarak konuşuyor Sayõn Grup Başkan Vekili. Dolayõsõyla, TŸrkiye Cumhuriyeti devletinin ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin AnayasaÕsõ ve ݍ TŸzŸk՟ bellidir efendim. Burada bir milletvekilinin kamu dŸzenini sağlamakla gšrevli ve -orada aõlan hendekler ve mayõnlarla ilgili- orada yaşayan vatandaşlarõmõzõn gŸvenliğini sağlamaya alõşan emniyet mensuplarõna ŅkatliamÓ ifadesi kullanmasõnõ kõnõyorum Sayõn Başkan. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar, HDP sõralarõndan gŸrŸltŸler)

BAŞKAN – Değerli arkadaşlarõm, gŸndeme alõnmamõş bir konuyla ilgili fiil” durum yaratarak bir tartõşmanõn iine girmenin uygun olmadõğõnõ dŸşŸnŸyorum. O erevede gŸndemimizi uygulamaya geiyorum. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

III.- ANT İ‚ME

1.- Hakk‰ri Milletvekili Abdullah ZeydanÕõn ant imesi

BAŞKAN – Değerli arkadaşlarõm, AnayasaÕmõza gšre milletvekillerinin gšreve başlamadan šnce ant imeleri gerekmektedir.

Şimdi, geen birleşimde ant imemiş olan sayõn milletvekillerinin adlarõnõ sõrasõyla okutup ant imek Ÿzere kŸrsŸye davet ediyorum. (HDP sõralarõndan ŅKatliam var!Ó sesleri)

Ağrõ Milletvekili Leyla ZanaÉ Yok.

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakõr) – NusaybinÕde katliam var. Sivil halkõ bomba atarak katlediyorsunuz.

BAŞKAN – Hakk‰ri Milletvekili Sayõn Abdullah Zeydan.

Buyurun.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Sayõn Başkan, bakõn, milletvekilinin eli sarõlõ. Sizin usul olarak uygun gšrmediğiniz uygulamalar sonucu milletvekili yaralõ h‰lde geliyor.

(Hakk‰ri Milletvekili Abdullah Zeydan ant iti)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim.

İstanbul Milletvekili Sayõn Selahattin DemirtaşÉ Yok.

Mardin Milletvekili Sayõn Ali AtalanÉ Yok.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Alõk grevinde kendisi.

BAŞKAN – Evet, Mardin Milletvekili Sayõn GŸlser YõldõrõmÉ

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – GŸlser Yõldõrõm gelmek istiyor ama gelemiyor, siz buna seyirci kalamazsõnõz!

BAŞKAN – Arkadaşlarõmõz bundan sonra ilk katõldõklarõ oturumda yeminlerini yapabileceklerdir.

Cumhurbaşkanlõğõnõn iki tezkeresi vardõr, ayrõ ayrõ okutup bilginize sunacağõm.

Geici Bakanlar Kurulunun yeni hŸkžmet kuruluncaya kadar gšreve devamõna ilişkin tezkereyi okutuyorum.

Buyurun:

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Cumhurbaşkanlõğõnõn, TŸrkiye Cumhuriyeti AnayasasõÕnõn 114՟ncŸ maddesi gereğince, yeni Meclisin toplanacağõ 17 Kasõm 2015 gŸnŸ gšrevi sona erecek olan geici Bakanlar Kurulunun yeni hŸkžmet kuruluncaya kadar gšreve devamõnõn istendiğine ilişkin tezkeresi (3/1)

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

TŸrkiye Cumhuriyeti Anayasasõnõn 114՟ncŸ maddesi gereğince yeni Meclisin toplanacağõ 17 Kasõm 2015 gŸnŸ gšrevi sona erecek olan geici Bakanlar Kurulunun, yeni hŸkžmet kuruluncaya kadar gšreve devamõnõn istendiğini bilgilerinize sunarõm.

                                                                                                                             Recep Tayyip Erdoğan

                                                                                                                                   Cumhurbaşkanõ

(AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – Şimdi, Bakanlar Kurulunun yeniden kurulmasõ iin gšrevlendirilmeye ilişkin tezkereyi okutuyorum:

2.- Cumhurbaşkanlõğõnõn, Bakanlar Kurulunun yeniden kurulmasõ iin TŸrkiye Cumhuriyeti AnayasasõÕnõn 109Õuncu maddesi uyarõnca, Konya Milletvekili ve Adalet ve Kalkõnma Partisi Genel Başkanõ Ahmet DavutoğluÕnun gšrevlendirildiğine; seilecek bakanlarõn atanmalarõ yapõldõktan sonra Bakanlar Kurulu listesinin ayrõca gšnderileceğine ilişkin tezkeresi (3/2)

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

Bakanlar Kurulunun yeniden kurulmasõ iin, TŸrkiye Cumhuriyeti AnayasasõÕnõn 109Õuncu maddesi uyarõnca, Konya Milletvekili ve Adalet ve Kalkõnma Partisi Genel Başkanõ Sayõn Ahmet Davutoğlu gšrevlendirilmiştir. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

Seilecek bakanlarõn atanmalarõ yapõldõktan sonra Bakanlar Kurulu listesinin ayrõca gšnderileceğini bilgilerinize sunarõm.

                                                                                                                             Recep Tayyip Erdoğan

                                                                                                                                   Cumhurbaşkanõ

(AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Sayõn BaşkanÉ

BAŞKAN - Danõşma Kurulunun bir šnerisi vardõrÉ

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Sayõn BaşkanÉ

BAŞKAN - Éokutup işleme alacağõm ve oylarõnõza sunacağõm.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Sayõn Başkan, sšz istiyor arkadaşõmõz.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Sayõn BaşkanÉ

BAŞKAN – Buyurun.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Sayõn Başkan, birinci tezkere AnayasaÕya ve hukuku aykõrõdõr dolayõsõylaÉ (AK PARTİ sõralarõndan gŸrŸltŸler)

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Başkanõm, grup başkan vekili değil niye sšz veriyorsunuz?

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Arkadaşlar, bir dakika.

Sayõn DavutoğluÕnun gšrevlendirilmesinde bir mani h‰l yok fakat seim hŸkžmetinin ne şartlar altõnda gšrev yapabileceği AnayasaÕmõzda ok sarihtir.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayõn Başkan, Sayõn Vekil grup başkan vekili değil, niye sšz veriyorsunuz?

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Hukuk işlerinden bu konudaÉ Bu HŸkžmet butlandõr. Kabine bšyle bir gšrevlendirmeye tabi tutulamaz, Anayasa gereği sšylŸyorum. Bu konuda, lŸtfen, hukuk işlerinden gšrŸş alõn. Bu tezkereyi tekrar Cumhurbaşkanlõğõna iade etmeniz gerekiyor.

BAŞKAN – AnayasaÕya aykõrõlõk iddiasõnõn intikal ettirileceği merci bellidir. O mercie bu konu aktarõlõr ve gereği orada değerlendirilir. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Sayõn Başkan, keşke tutanaklara bšyle gemeseydi sizin bu tutumunuz!

BAŞKAN – Tutanaklara istedikleriniz geti.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – ‚ŸnkŸ, efendim, AnayasaÕda seim hŸkŸmetinin gšrevi yeni parlamento seildiği gŸn sona erer yazõyor. ‚ok aõk hŸkŸm var, amir hŸkŸmdŸr. Gšrevine devam ettirilemez.

MAHİR †NAL (Kahramanmaraş) – Sayõn Cumhurbaşkanõ da tekrardan gšrevlendirir efendim, bu da son derece aõktõr.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Aõk bir gšrevlendirme, tek tek bakanlarõn atanmasõ şeklinde yapõlabilir. Hukuku da biz mi šğreteceğiz! Bu kadar başõmõz dertte, bu kadarÉ (HDP sõralarõndan alkõşlar)

MAHİR †NAL (Kahramanmaraş) – Sayõn Başkan, lŸtfen konuşmacõyõ saygõlõ olmaya ağõrõn!

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Başkanõm, bu sizin yetkiniz dahilindedir.

MAHİR †NAL (Kahramanmaraş) – GŸndeme devam edin Sayõn Başkan.

BAŞKAN – Yeni hŸkžmet kuruluncaya kadar eskisinin gšreve devam etmesi kšklŸ bir Parlamento geleneğidir. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Anayasa, Parlamento geleneğinin Ÿzerindedir Sayõn Başkan.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Anayasa bŸtŸn geleneklerin Ÿzerindedir Sayõn Başkan.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Siz AnayasaÕyõ hie sayarak Parlamento geleneğini buraya taşõyamazsõnõz. Referans almanõz gereken budur.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Gelenek, teamŸl, ancak AnayasaÕda amir hŸkŸm yoksa kullanõlabilecek, başvurulabilecek şeyler. AnayasaÕda amir hŸkŸm var. Gelenek, ne geleneği?

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Kanunlara danõşõn Sayõn Başkan, AnayasaÕya uygun mu?

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Biz desek ki: ŅYemin etmemek bizim geleneğimizde var.Ó Siz diyorsunuz ki: ŅAnayasa hŸkmŸ.Ó Ee, peki bu tutarsõzlõğõ nasõl izah edeceksiniz?

MAHİR †NAL (Kahramanmaraş) – Sayõn Başkan, lŸtfen işleme devam edelim.

BAŞKAN – Evet, Parlamento, her tŸrlŸ dŸşŸncenin šzgŸrce ifade edilebileceği bir ortamdõr, hi kuşku yok. Arkadaşlarõmõz dŸşŸncelerini ifade ediyorlar ama Parlamentonun sorumluluğunun gereğiyle gšrevini yerine getirmesi de esastõr. GŸndemimiz var, gŸndemimizi uyguluyoruz. DŸşŸnceleriniz tutanaklara gemiştir, siyasi değerlendirme konusu olmaya da devam edecektir. O bakõmdan yapacak bir şey yoktur.

SIRRI S†REYYA …NDER (Ankara) – Sizinki de geti ŅAKP sõralarõndan alkõşlarÓ olarak.

BAŞKAN – Buyurun, okuyun lŸtfen.

V.- …NERİLER

A) Danõşma Kurulu …nerileri

1.- Danõşma Kurulunun, TBMM Genel Kurulunun 22 Kasõm 2015 Pazar gŸnkŸ birleşiminde TBMM Başkanõ seilinceye kadar alõşmalarõna devam etmesine ilişkin šnerisi

                                                                                                                                       22/11/2015

Danõşma Kurulu …nerisi

Danõşma Kurulunun 22/11/2015 Pazar gŸnŸ (BugŸn) yaptõğõ toplantõda aşağõdaki šnerinin Genel Kurulun onayõna sunulmasõ uygun gšrŸlmŸştŸr.

               Deniz Baykal                               Mahir †nal                                         Engin Altay

       TŸrkiye BŸyŸk Millet        Adalet ve Kalkõnma Partisi              Cumhuriyet Halk Partisi

      Meclisi Geici Başkanõ             Grubu Başkan Vekili                       Grubu Başkan Vekili

                                         İdris Baluken                                          Oktay Vural

                           Halklarõn Demokratik Partisi              Milliyeti Hareket Partisi

                                  Grubu Başkan Vekili                          Grubu Başkan Vekili

…neri:

TBMM Genel Kurulunun 22 Kasõm 2015 Pazar gŸnkŸ (BugŸn) birleşiminde TBMM başkanõ seilinceye kadar alõşmalarõna devam etmesi šnerilmiştir.

BAŞKAN – …neriyi oylarõnõza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

GŸndemin ŅSeimÓ kõsmõna geiyoruz.

VI.- SE‚İMLER

1.- TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ seimi

BAŞKAN – GŸndemimize gšre TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi başkanõnõn seimini yapacağõz.

Başkanlõk iin aday gšsterme šnergeleri vardõr, mŸracaat sõrasõna gšre okutuyorum.

Buyurun.

                                                                                                                                       18/11/2015

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõk Divanõna

26Õncõ Dšnem TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi başkanlõğõna Kayseri Milletvekili Sayõn Yusuf HalaoğluÕnu aday gšsteriyoruz.

AnayasaÕnõn 94՟ncŸ ve Meclis ݍtŸzŸğŸÕnŸn 10Õuncu maddeleri uyarõnca gereğinin yapõlmasõnõ arz ederiz.

Saygõlarõmõzla.

                                        Oktay Vural                                      İsmet BŸyŸkataman

                                               İzmir                                                          Bursa

(MHP sõralarõndan alkõşlar)

                                                                                                                                       20/11/2015

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

AnayasaÕnõn 94՟ncŸ ve TBMM ݍtŸzŸğŸÕnŸn 10Õuncu maddesi uyarõnca 26Õncõ Dšnem ilk devre TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi başkanlõğõna aday olmak istiyorum.

Gereğini saygõlarõmla arz ederim.

                                                                                                                                   İsmail Kahraman

                                                                                                                                          İstanbul

(AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

                                                                                                                                       20/11/2015

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

AnayasaÕnõn 94՟ncŸ ve TBMM ݍtŸzŸğŸÕnŸn 10Õuncu maddesi uyarõnca 26Õncõ Dšnem ilk devre TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi başkanõ adayõ olarak İstanbul Milletvekili İsmail KahramanÕõn adaylõğõnõ arz ve teklif ederiz.

Saygõlarõmõzla.

                 Mahir †nal                               Ahmet Aydõn                                      İlknur İncešz

             Kahramanmaraş                               Adõyaman                                              Aksaray

                                   Mehmet Doğan Kubat                        Abdulhamit GŸl

                                                İstanbul                                           Gaziantep

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

AnayasaÕnõn 94՟ncŸ, TBMM ݍtŸzŸğŸÕnŸn 10Õuncu maddeleri uyarõnca, 26Õncõ Dšnem 1Õinci Devre TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ seiminde Ayşe GŸlsŸn BilgehanÕõ aday olarak gšsteriyoruz.

                                                                                                                                       20/11/2015

                Engin Altay                                Levent Gšk                                         …zgŸr …zel

                    İstanbul                                        Ankara                                                  Manisa

              İbrahim …zdiş                      ZŸlfikar İnšnŸ TŸmer                         Elif Doğan TŸrkmen

                      Adana                                           Adana                                                   Adana

        Aydõn Uslupehlivan                      Burcu Kšksal                                    Mustafa Tuncer

                      Adana                                  Afyonkarahisar                                         Amasya                 

               Tekin Bingšl                                Murat Emir                                 Ali Haydar Hakverdi

                     Ankara                                         Ankara                                                  Ankara                  

           Ahmet Haluk Ko                      BŸlent Kuşoğlu                                  Aylin Nazlõaka

                     Ankara                                         Ankara                                                  Ankara

               Şenal Sarõhan                               Nihat Yeşil                                       Necati Yõlmaz

                     Ankara                                         Ankara                                                  Ankara

           Mustafa Akaydõn                    ‚etin Osman Budak                             Niyazi Nefi Kara

                    Antalya                                        Antalya                                                Antalya

                Devrim Kšk                             …ztŸrk Yõlmaz                                 Uğur Bayraktutan

                    Antalya                                       Ardahan                                                 Artvin

          Metin LŸtfi Baydar                       BŸlent Tezcan                                   HŸseyin Yõldõz

                      Aydõn                                           Aydõn                                                   Aydõn

                Ahmet Akõn                             Namõk Havuta                                     Mehmet TŸm

                   Balõkesir                                      Balõkesir                                              Balõkesir

Muhammet Rõza Yalõnkaya                  Yaşar TŸzŸn                                        Tanju …zcan

                      Bartõn                                          Bilecik                                                    Bolu

              Mehmet Gšker               Nurhayat Altaca Kayõşoğlu                         Erkan Aydõn

                     Burdur                                           Bursa                                                     Bursa

                Ceyhun İrgil                            Lale Karabõyõk                                    Orhan Sarõbal

                      Bursa                                            Bursa                                                     Bursa

            Muharrem Erkek                              BŸlent …z                                           Tufan Kšse

                  ‚anakkale                                   ‚anakkale                                                ‚orum

               Kazõm Arslan                           Melike Basmacõ                                     Erdin Bircan

                     Denizli                                         Denizli                                                  Edirne

         Okan Gaytancõoğlu                      Utku ‚akõršzer                                     Gaye Usluer

                     Edirne                                        Eskişehir                                             Eskişehir

         Cemal Okan YŸksel                          Akif Ekici                                      Mehmet Gškdağ

                   Eskişehir                                    Gaziantep                                            Gaziantep

    BŸlent Yener Bektaşoğlu                  MevlŸt Dudu                                        Birol Ertem

                    Giresun                                          Hatay                                                    Hatay

               Serkan Topal                             Hilmi Yarayõcõ                                       İrfan Bakõr

                      Hatay                                            Hatay                                                   Isparta

           Onursal AdõgŸzel                       Yakup Akkaya                             Gamze Akkuş İlgezdi

                    İstanbul                                       İstanbul                                                İstanbul

      SŸleyman Sencer Ayata               Mehmet Bekaroğlu                        Kadri Enis Berberoğlu

                    İstanbul                                       İstanbul                                                İstanbul

               İlhan Cihaner                             Dursun ‚iek                                     Selina Doğan

                    İstanbul                                       İstanbul                                                İstanbul

                Zeynel Emre                               Didem Engin                                        Eren Erdem

                    İstanbul                                       İstanbul                                                İstanbul

             Aykut Erdoğdu                 Mehmet Akif Hamzaebi                             İlhan Kesici

                    İstanbul                                       İstanbul                                                İstanbul

                  Ali …zcan                                Sibel …zdemir                                       Şafak Pavey

                    İstanbul                                       İstanbul                                                İstanbul

           Oğuz Kaan Salõcõ                             Ali Şeker                                     Bihlun Tamaylõgil

                    İstanbul                                       İstanbul                                                İstanbul

              Mahmut Tanal                 Mustafa Sezgin Tanrõkulu                           GŸrsel Tekin

                    İstanbul                                       İstanbul                                                İstanbul

            Erdoğan Toprak                         Barõş Yarkadaş                                   GŸlay Yedekci

                    İstanbul                                       İstanbul                                                İstanbul

              Zeynep Altõok                             Murat Bakan                                 Mustafa Ali Balbay

                       İzmir                                              İzmir                                                      İzmir

              Tacettin Bayõr                                Musa ‚am                                          Aytun ‚õray

                       İzmir                                              İzmir                                                      İzmir

       Ahmet Tuncay …zkan                       …zcan Puru                                   Selin Sayek Bške

                       İzmir                                              İzmir                                                      İzmir

                 Atila Sertel                         Kamil Okyay Sõndõr                            Zekeriya Temizel

                       İzmir                                              İzmir                                                      İzmir

                   Ali Yiğit                                    ‚etin Arõk                                     Vecdi GŸndoğdu

                       İzmir                                           Kayseri                                               Kõrklareli

               TŸrabi Kayan                              Haydar Akar                              Fatma Kaplan HŸrriyet

                  Kõrklareli                                      Kocaeli                                                 Kocaeli

              Tahsin Tarhan                   Mustafa HŸsnŸ Bozkurt                             Veli Ağbaba

                    Kocaeli                                         Konya                                                  Malatya

              Mazlum Nurlu                          Tur Yõldõz Bier                                     Aytuğ Atõcõ

                     Manisa                                         Manisa                                                  Mersin

             HŸseyin ‚amak                      Serdal Kuyucuoğlu                          Durmuş Fikri Sağlar

                     Mersin                                          Mersin                                                  Mersin

           …mer SŸha Aldan                        Nurettin Demir                                  Akõn †stŸndağ

                      Muğla                                           Muğla                                                   Muğla

           …mer Fethi GŸrer                            Seyit Torun                                        Engin …zko

                      Niğde                                            Ordu                                                   Sakarya

               Hayati Tekin                             Kemal Zeybek                                   Barõş Karadeniz

                     Samsun                                         Samsun                                                   Sinop

               Ali Akyõldõz                             Emre KšprŸlŸ                                       Faik …ztrak

                       Sivas                                         Tekirdağ                                               Tekirdağ

             Candan YŸceer                           Kadim Durmaz                                    Haluk Pekşen

                   Tekirdağ                                         Tokat                                                   Trabzon

                 GŸrsel Erol                               …zkan Yalõm                                     Muharrem İnce

                     Tunceli                                           Uşak                                                    Yalova

                                        †nal Demirtaş                               Şerafettin Turpcu

                                           Zonguldak                                        Zonguldak

                                                                                                                                       21/11/2015

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

AnayasaÕnõn 94՟ncŸ, TBMM ݍtŸzŸğŸÕnŸn 10Õuncu maddeleri uyarõnca, 26Õncõ Dšnem 1Õinci Devre TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ seiminde Mersin Milletvekili Sayõn Dengir Mir Mehmet FõratÕõ aday olarak gšsteriyoruz.

Gereğini arz ve talep ederiz.

                                     Pervin Buldan                                         İdris Baluken

                                           İstanbul                                                 Diyarbakõr

                                Grup Başkan Vekili                              Grup Başkan Vekili

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis Başkanõ aday isimlerini seim evrelerinin alfabetik sõrasõna gšre mŸhŸrlŸ oy pusulasõnda yer aldõğõ şekliyle okutuyorum:

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ Aday Listesi:

Ayşe GŸlsŸn Bilgehan        (Ankara)

İsmail Kahraman                    (İstanbul)

Yusuf Halaoğlu                   (Kayseri)

Dengir Mir Mehmet Fõrat    (Mersin)

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, AnayasaÕnõn 94՟ncŸ maddesinin dšrdŸncŸ fõkrasõ uyarõnca Başkan seimi gizli oyla yapõlacaktõr.

Başkan seilebilmek iin ilk iki oylamada Ÿye tam sayõsõnõn Ÿte 2 oğunluğu yani en az 367 oy, ŸŸncŸ oylamada Ÿye tam sayõsõnõn salt oğunluğu yani en az 276 oy aranacaktõr, ŸŸncŸ oylamada salt oğunluk sağlanamazsa bu oylamada en ok oy alan iki aday iin dšrdŸncŸ oylama yapõlacak ve dšrdŸncŸ oylamada en fazla oy alan aday Başkan seilmiş olacaktõr.

Gizli oylamanõn ne şekilde yapõlacağõnõ arz ediyorum: Komisyon ve hŸkžmet sõralarõnda yer alan k‰tip Ÿyelerden, komisyon sõrasõndaki k‰tip Ÿyeler AdanaÕdan başlayarak DenizliÕye kadar -Denizli d‰hil- ve DiyarbakõrÕdan başlayarak İstanbulÕa kadar -İstanbul d‰hil- hŸkžmet sõrasõndaki k‰tip Ÿyeler ise İzmirÕden başlayarak MardinÕe kadar -Mardin d‰hil- ve MersinÕden başlayarak ZonguldakÕa kadar -Zonguldak d‰hil- adõ okunan milletvekillerine mŸhŸrlŸ oy pusulasõ ile zarfõ verecek ve milletvekilinin adõnõ defterde işaretleyeceklerdir.

Oyunu kullanacak sayõn milletvekili mŸhŸrlŸ oy pusulasõ ve zarfõ aldõktan sonra oy kabinine girecek, oy pusulasõnda adõ yazõlõ adaylardan hangisine oy verecekse o adayõn adõnõn šnŸndeki kareyi arpõ işaretiyle işaretleyip oy pusulasõnõ kabinde zarfa koyduktan sonra Başkanlõk Divanõ kŸrsŸsŸnŸn šnŸne konulan oy kupalarõna atacaktõr. Sayõn milletvekillerinin oylamanõn gizliliği noktasõnda gerekli hassasiyeti gšstermelerini rica ediyorum.

Sayõn Ÿyelerin oylamada dikkat edecekleri hususlarõ arz ediyorum: Oy kullanõlõrken adaylardan sadece birinin adõnõn šnŸndeki kare işaretlenmek suretiyle oy kullanõlacaktõr, birden fazla adayõn işaretlendiği oy pusulalarõ geersiz sayõlacaktõr.

Kabinlere aynõ renk tŸkenmez kalemler konulmuştur. Sayõn Ÿyeler bu kalemleri kullanacaklardõr.

Oy pusulasõnda herhangi bir işaret, imza veya karalama gibi durumlarda oy geersiz sayõlacaktõr. Geerli oy pusulasõ, tercihi belirten arpõ işareti dõşõnda hibir işaret taşõmayacaktõr.

Sayõn k‰tip Ÿyelerin yerlerini almalarõnõ rica ediyorum.

Oy pusulalarõ ve zarflar sayõn k‰tip Ÿyelere teslim edilsin.

Sayõn milletvekilleri, oylamanõn sayõm ve dškŸmŸ iin ad ekme suretiyle 5 kişilik bir tasnif komisyonu tespit ediyorum. Tasnif komisyonuna seilen Ÿyeler oylama işlemi bittikten sonra komisyon sõralarõnda yerlerini alacaklardõr.

Sayõn Şafak Pavey, İstanbul? Burada.

Sayõn Suat …nal, Osmaniye? Burada.

Sayõn Mehmet Altay, Uşak? Burada.

Sayõn Selina Doğan, İstanbul? Burada.

Sayõn Erdoğan …zegen, Niğde? Burada.

Tasnif komisyonuna seilmiş bulunan sayõn Ÿyelerin oylama işlemi bittikten sonra komisyon sõralarõnda yerlerini alacaklarõnõ tekrar hatõrlatõyorum.

Sayõn milletvekilleri, şimdi oylamaya Adana ilinden başlõyoruz.

(Oylar toplandõ)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayõn Ÿye var mõ? Yok.

Oy verme işlemi bitmiştir.

Oy kupalarõ kaldõrõlsõn.

Tasnif Komisyonu Ÿyeleri lŸtfen yerlerini alsõnlar.

Tasnif Komisyonu Ÿyelerinin adlarõnõ tekrar okutuyorum:

Şafak Pavey, İstanbul Milletvekili; Suat …nal, Osmaniye Milletvekili; Mehmet Altay, Uşak Milletvekili; Selina Doğan, İstanbul Milletvekili; Erdoğan …zegen, Niğde Milletvekili.

(Oylarõn ayrõmõ yapõldõ)

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağõ gelmiştir, okutuyorum:

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ seimi iin yapõlan 1Õinci tur oylamaya 525 Ÿye katõlmõş, kullanõlan oylarõn dağõlõmõ aşağõda gšsterilmiştir.

Saygõyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

                        †ye                                               †ye                                                        †ye

                Şafak Pavey                                  Suat …nal                                         Mehmet Altay

                    İstanbul                                      Osmaniye                                                 Uşak

                                              †ye                                                        †ye

                                     Selina Doğan                                   Erdoğan …zegen

                                          İstanbul                                                  Niğde

Ankara Milletvekili Ayşe GŸlsŸn Bilgehan          : 127

İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman                     : 316

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaoğlu                     : 41

Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fõrat       : 41

Toplam                                                                                : 525

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, bu sonuca gšre TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ seiminde AnayasaÕda šngšrŸlen Ÿte 2 oy oğunluğu bulunamamõştõr.

Sayõn milletvekilleri, şimdi TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ seiminde 2Õnci tur oylamaya başlõyoruz.

Bu oylamada da Ÿye tam sayõsõnõn Ÿte 2 oğunluğu yani en az 367 oy aranacaktõr.

Sayõn k‰tip Ÿyelerin yerlerini almalarõnõ rica ediyorum.

MŸhŸrlŸ oy pusulalarõ ve zarflar sayõn k‰tip Ÿyelere teslim edilsin.

Sayõn milletvekilleri, oylamaya ilişkin kurallara ve oylamanõn gizliliğine yšnelik gerekli aõklamalarõ ilk oylamada belirtmiştim. Gereken hassasiyetin gšsterileceğine inanõyorum.

Şimdi oylamanõn sayõm ve dškŸmŸ iin ad ekme suretiyle 5 kişilik bir tasnif komisyonu tespit ediyorum. Tasnif komisyonuna seilen Ÿyeler oylama işlemi bittikten sonra komisyon sõralarõndaki yerlerini alacaklardõr.

Mustafa Aõkgšz, Nevşehir? Yok.

Sayõn …zcan Puru, İzmir? Burada.

Sayõn Ali Akyõldõz, Sivas? Yok.

Sayõn Gškcen …zdoğan En, Antalya? Burada.

Sayõn Abdullah Nejat Koer, Gaziantep? Burada.

Bu adõ ekilmiş olan arkadaşlarõmõzdan Ali Akyõldõz gšreve hazõr durumda mõdõr? Yok.

Sayõn Mustafa Aõkgšz, Nevşehir? Yok.

Bu 2 arkadaşõmõzõn yerine 2 yeni Ÿye seimi yapõyoruz.

Sayõn Osman Mesten, Bursa? Burada.

Sayõn Barõş Karadeniz, Sinop? Burada.

İsimlerini tekrar okuyorum seilen arkadaşlarõmõn: Sayõn …zcan Puru, İzmir; Sayõn Osman Mesten, Bursa; Sayõn Gškcen …zdoğan En, Antalya; Sayõn Abdullah Nejat Koer, Gaziantep ve Sayõn Barõş Karadeniz, Sinop.

5 arkadaşõmõz Tasnif Komisyonu olarak gšrev yapacaklardõr.

Sayõn milletvekilleri, şimdi oylamaya Adana ilinden başlõyoruz.

(Oylarõn toplanmasõna başlandõ)

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, Başbakan Sayõn DavutoğluÕnun yerine Başbakan Yardõmcõsõ Sayõn Yalõn Akdoğan vek‰leten oy kullanacaktõr.

Bilgilerinize sunuyorum.

(Oylarõn toplanmasõna devam edildi)

BAŞKAN – Oy kullanacak arkadaşlarõmõzõn TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi alõşmalarõnõ geciktirmemek iin gereken šzeni gšstermelerini diliyorum.

Oyunu kullanmayan sayõn Ÿye var mõ? Yok.

Oy kullanma işlemi bitmiştir.

Oy kupalarõ kaldõrõlsõn.

Tasnif Komisyonunda gšrev yapacak arkadaşlarõmõ tasnife ağõrõyorum, isimleri tekrar okutuyorum:

…zcan Puru, İzmir Milletvekili; Gškcen …zdoğan En, Antalya Milletvekili; Abdullah Nejat Koer, Gaziantep Milletvekili; Osman Mesten, Bursa Milletvekili; Barõş Karadeniz, Sinop Milletvekili.

(Oylarõn ayrõmõ yapõldõ)

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağõ gelmiştir, okutuyorum:

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ seimi iin yapõlan 2Õnci tur oylamaya 523 Ÿye katõlmõş, kullanõlan oylarõn dağõlõmõ aşağõda gšsterilmiştir.

Saygõyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

                        †ye                                               †ye                                                        †ye

                …zcan Puru                      Gškcen …zdoğan En                      Abdullah Nejat Koer

                       İzmir                                           Antalya                                              Gaziantep

                        †ye                                               †ye

                                      Osman Mesten                                   Barõş Karadeniz

                                              Bursa                                                     Sinop

Ankara Milletvekili Ayşe GŸlsŸn Bilgehan       : 126

İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman                 : 318

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaoğlu                 : 39

Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fõrat    : 40

Toplam                                                                            : 523

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, bu sonuca gšre TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ seiminde AnayasaÕda šngšrŸlen Ÿte 2 oy oğunluğu bulunamamõştõr.

Sayõn milletvekilleri, şimdi TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ seiminde 3՟ncŸ tur oylamaya başlõyoruz.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Sayõn Başkan, sšz talebim olacak, bir durumu bilginize sunmam gerekiyor.

BAŞKAN – Buyurun.

II.- A‚IKLAMALAR (Devam)

2.- Diyarbakõr Milletvekili İdris BalukenÕin, GŸneydoğu Anadolu BšlgesiÕnin bazõ yerleşim yerlerinde sokağa õkma yasağõ uygulanmasõna karşõ õkan HDP milletvekillerine yšnelik saldõrgan tutumla ilgili Başkanlõk Divanõnõn tavrõnõ šğrenmek istediklerine ilişkin aõklamasõ

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Sayõn Başkan, oylamaya gemeden šnce, hatõrlarsanõz, Ņsokağa õkma yasağõÓ adõ altõnda uygulanan darbe hukukuna karşõ dikkatinizi ekmiş ve milletvekillerimizin buraya oylamaya gelemediğini ifade etmiştim. O konuyla ilgili bir usul tartõşmasõ talebimiz de vardõ ama maalesef takdirinizi siz, usul tartõşmasõ amama yšnŸnde belirlediniz. Sizinle konuştuğumuz saatlerde Mardin Milletvekilimiz Mithat Sancar -onun fotoğraflarõnõ gšstereyim- Mardin Milletvekilimiz GŸlser Yõldõrõm, Ali Atalan ve Erol DoraÕnõn da aralarõnda bulunduğu, Mardin Belediyesi Eş Başkanõ Ahmet TŸrk ve Demokratik Bšlgeler Partisi Eş Başkanõ Emine AynaÕnõn da bulunduğu gruba šlŸmcŸl bir mŸdahale yapõlmõştõr. Mardin Milletvekilimiz Mithat Sancar şu anda yaşam mŸcadelesi veriyor. Yani, burada olmasõ gereken, oy kullanmasõ gereken milletvekili darbe hukukunun uygulamalarõ neticesinde acil serviste can ekişiyor, yaşam mŸcadelesi veriyor ve siz, buna karşõ bizim õsrarla bir tavõr gšsterme, bunu tekrar değerlendirme talebimize cevap vermediniz.

Şimdi, Başkanlõk Divanõ olarak AKPÕnin altõnda imzasõ olan bu uygulamayõ tasvip edip etmediğinizi, şu anda Meclis Başkanlõğõ koltuğunda oturmanõz hasebiyle, milletvekillerine yšnelik bu faşizan uygulamayla ilgili bir tavõr belirleyip belirleyemeyeceğinizi HDP Grubu olarak merak ediyoruz.

Ben bu fotoğraflarõ da size sunmak istiyorum, buyurun. (HDP sõralarõndan alkõşlar)

Milletvekiline yšnelik bu fotoğraflarõ tasvip etmeniz mŸmkŸn mŸ?

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, Sayõn İdris BalukenÕin dile getirdiği tablo gerekten ok ŸzŸntŸ verici. TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Ÿyesi arkadaşlarõmõzõn şu anda TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi alõşmalarõna katõlma imk‰nõ bulamayõşlarõnõn nedenini gšrŸyoruz, bŸyŸk bir ŸzŸntŸyle tespit ettik. Bu konudaki değerlendirmesini Sayõn Baluken ifade etti, dile getirdi. Elbette bu konunun tartõşõlmasõ šnŸmŸzdeki gŸnlerde daha ayrõntõlõ, kapsamlõ bir şekilde yapõlacaktõr.

Şimdi bu olay, ok ŸzŸntŸ verici bu olay, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin alõşmalarõnõ askõya almamõz iin, bir kesintiye uğratmamõz ve yšnŸnden õkarmamõz iin bir gereke olarak sunulmamalõdõr ve elbette bunlar doğru mantõklar değil. Yani kimsenin aklõndan bšyle bir şey gemiyor, bšyle dŸşŸnŸlmeyen şeyleri izafe ederek birilerine, belli bir amaca ulaşmak mŸmkŸn değildir. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar) Acõ bir tabloyla karşõ karşõyayõz, hi şŸphe yok. Fakat TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi gšrevini yapmak durumundadõr, seime başlamõştõr.

Şimdi, 3՟ncŸ tur oylamaya geiyoruz.

VI.- SE‚İMLER (Devam)

1.- TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ seimi (Devam)

PERVİN BULDAN (İstanbul) - Bari kõnayõn Sayõn Başkan.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Milletvekiline yšnelik bu uygulamayõ kõnamanõzõ istiyoruz Sayõn Başkan.

BAŞKAN – †zŸntŸyle bu resimleri gšrŸyorum, bunun gereğinin yapõlacağõnõ dŸşŸnŸyorum ve 3՟ncŸ tur oylamaya geiyorum.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Kõnamanõzõ istiyorum Sayõn Başkan.

Biz de sizin bu tavrõnõzõ kõnõyoruz Sayõn Başkan.

BAŞKAN - Şimdi, bu oylamada Ÿye tam sayõsõnõn salt oğunluğu yani 276 oy aranacaktõr.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Orada muhalefet adõna oturup da milletvekilinin itibarõna sahip õkmõyorsunuz, kõnõyoruz.

BAŞKAN – Sayõn k‰tip Ÿyelerin yerlerini almalarõnõ rica ediyorum. MŸhŸrlŸ oy pusulalarõ ve zarflar sayõn k‰tip Ÿyelere teslim edilsin.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakõr) – Aynõ zihniyeti sizler de taşõyorsunuz.

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, oylamaya ilişkin kurallarõ ve oylamanõn gizliliğine yšnelik gerekli aõklamalarõ ilk oylamada belirtmiştim, gereken hassasiyetin gšsterileceğine inanõyorum.

Şimdi, oylamanõn sayõm ve dškŸmŸ iin ad ekme suretiyle 5 kişilik bir Tasnif Komisyonu tespit ediyorum. Tasnif Komisyonuna seilen Ÿyeler oylama işlemi bittikten sonra komisyon sõralarõndaki yerlerini alacaklardõr.

…mer †nal, Konya? Burada.

Kemal Zeybek, Samsun? Burada.

Mahir †nal, Kahramanmaraş? (AK PARTİ sõralarõndan ŅYok.Ó sesleri)

Olup olmadõğõnõ oylamada gšreceğiz, gšrevden kaacağõnõ zannetmiyorum Sayõn Mahir †nalÕõn.

ZŸlfikar İnšnŸ TŸmer, Adana? Burada.

Sayõn TŸlay Kaynarca, İstanbul? Burada.

Mahir Bey iin son defa soruyorum: Yoklar mõ? (AK PARTİ sõralarõndan ŅYok.Ó sesleri) PekiÉ

İsmail Tamer, Kayseri? Burada.

Oy kullanma işlemi başlamõştõr.

(Oylar toplandõ)

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, oyunu kullanmayan Ÿye var mõ? Yok.

Oy kullanma işlemi bitmiştir.

Oy kupalarõ kaldõrõlsõn.

Tasnif Komisyonu Ÿyeleri lŸtfen yerlerini alsõnlar.

Tasnif Komisyonu Ÿyelerinin isimlerini tekrar okutuyorum:

…mer †nal, Konya Milletvekili; Kemal Zeybek, Samsun Milletvekili; ZŸlfikar İnšnŸ TŸmer, Adana Milletvekili; TŸlay Kaynarca, İstanbul Milletvekili; İsmail Tamer, Kayseri Milletvekili.

(Oylarõn ayrõmõ yapõldõ)

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağõ gelmiştir, okutuyorum:

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ seimi iin yapõlan 3՟ncŸ tur oylamaya 524 Ÿye katõlmõş, kullanõlan oylarõn dağõlõmõ aşağõda gšsterilmiştir.

Saygõyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

                        †ye                                               †ye                                                        †ye

                  …mer †nal                               Kemal Zeybek                              ZŸlfikar İnšnŸ TŸmer

                     Konya                                          Samsun                                                  Adana

                                                †ye                                                       †ye

                                     TŸlay Kaynarca                                     İsmail Tamer

                                            İstanbul                                                Kayseri

Ankara Milletvekili Ayşe GŸlsŸn Bilgehan          : 125

İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman                    : 316

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaoğlu                    : 40

Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fõrat       : 41

Boş                                                                                      : Yok

Geersiz                                                                             : 2 

Toplam                                                                               : 524

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, bu sonuca gšre İstanbul Milletvekili Sayõn İsmail Kahraman AnayasaÕda šngšrŸlen oğunluğu sağlamõş ve 316 oyla TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ seilmiştir. (AK PARTİ sõralarõndan ayakta alkõşlar) Kendilerini tebrik eder, başarõlar dilerim.

Sayõn Başkan teşekkŸr iin sšz istemişlerdir.

Buyurunuz. (AK PARTİ sõralarõndan ayakta alkõşlar)

VII.- TEBRİK, TEMENNİ VE TEŞEKK†RLER

1.- TBMM Başkanõ İsmail KahramanÕõn, Başkan seilmesi dolayõsõyla teşekkŸr konuşmasõ

T†RKİYE B†Y†K MİLLET MECLİSİ BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Sayõn Başkan, sayõn milletvekilleri; sizleri ve şahsõnõzda yŸce milletimizi saygõyla selamlõyorum. TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin Başkanlõğõ gibi yŸce bir gšrevi tevdi ederek şahsõma gšstermiş olduğunuz gŸvene şŸkranlarõmõ sunuyorum. Bu dšnemde yapacağõmõz alõşmalarõn milletimizin esenliğine, huzuruna, mutluluğuna, devletimizin her yšnden daha da gelişmesine katkõ sağlayacağõnõ diliyorum, umuyorum. Belirtmek isterim ki gerekleştireceğimiz yasama ve denetim faaliyetleri AnayasaÕya, mevzuata ve ݍ TŸzŸkÕe uygun olarak tam bir tarafsõzlõk iinde yŸrŸtŸlecektir. İnanõyorum ki milletvekillerimiz ve partilerimiz Meclisimizin etkin ve verimli bir şekilde alõşmasõnda, saygõnlõğõnõn korunmasõnda gereken hassasiyeti gšsterecektir; milletimizin bizden beklentisi de budur. Bu vesileyle, kuruluşundan bugŸne kadar Meclisimizde gšrev yapmõş olanlardan vefat edenleri rahmetle ve minnetle anõyor, yaşayanlara hayõrlõ šmŸrler niyaz ediyorum.

Meclisimizin 26Õncõ Dšneminin yemin tšreni ile Başkanlõk seimi alõşmalarõnõ yšneten geici Başkanlõk Divanõnõn Başkanõ Sayõn Deniz BaykalÕa ve Ÿyelere teşekkŸrler ediyorum.

Milletimize ve devletimize hayõrlõ neticeler sağlayacak alõşmalar yapmayõ bizlere nasip etmesini AllahÕtan diliyorum. Gšstermiş olduğunuz teveccŸhe şŸkranlarõmõ sunuyor, hepinizi tekrar saygõyla selamlõyorum. (AK PARTİ sõralarõndan ayakta alkõşlar, CHP ve MHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleriÉ

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Sayõn BaşkanÉ

BAŞKAN – Buyurun.

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Sayõn Başkanõ kutluyorum, tebrik ediyorum. Ancak, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõnõn yaptõğõ teşekkŸr konuşmasõnda bu Meclisin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatŸrk՟ anmamasõna ŸzŸldŸm. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleriÉ

T†RKİYE B†Y†K MİLLET MECLİSİ BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – Sayõn Başkan, ben umumi bir ibare kullandõm efendim.

BAŞKAN – Evet.

T†RKİYE B†Y†K MİLLET MECLİSİ BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) – BŸtŸn hizmet verenleri rahmetle andõm. Kaldõ ki salõ gŸnkŸ oturumda geniş şekilde konuşacağõm.

TeşekkŸr ederim. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim, sağ olun.

Sayõn milletvekilleri, gŸndemimizde yer alacak konularõ gšrŸşmek Ÿzere 24 Kasõm 2015 Salõ gŸnŸ saat 15.00Õte toplanmak Ÿzere birleşimi kapatõyorum.

 

 

Kapanma Saati: 18.50