TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                                 3’üncü Birleşim

                                                                                      1 Temmuz 2015 Çarşamba

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 5-9 Temmuz 2015 tarihleri arasında Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenecek olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) 24’üncü Genel Kuruluna, parlamenter asamblelerin Türkiye delegasyonları henüz oluşturulamadığından, bir defaya mahsus olmak üzere siyasi parti gruplarının bildireceği milletvekillerinden oluşacak bir heyetle katılım sağlanmasına ilişkin tezkeresi (3/2)

 

III.- SEÇİMLER

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi

 

IV.- TEBRİK, TEMENNİ VE TEŞEKKÜRLER

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz’ın, Başkan seçilmesi dolayısıyla teşekkür konuşması

 

V.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 2 Temmuz 2015 Perşembe günü toplanmamasına ilişkin önerisi

 

                                                                                                            

                                                                          TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                                 3’üncü Birleşim

                                                                                      1 Temmuz 2015 Çarşamba

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 5-9 Temmuz 2015 tarihleri arasında Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenecek olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) 24’üncü Genel Kuruluna, parlamenter asamblelerin Türkiye delegasyonları henüz oluşturulamadığından, bir defaya mahsus olmak üzere siyasi parti gruplarının bildireceği milletvekillerinden oluşacak bir heyetle katılım sağlanmasına ilişkin tezkeresi (3/2)

 

III.- SEÇİMLER

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi

 

IV.- TEBRİK, TEMENNİ VE TEŞEKKÜRLER

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz’ın, Başkan seçilmesi dolayısıyla teşekkür konuşması

 

V.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 2 Temmuz 2015 Perşembe günü toplanmamasına ilişkin önerisi

 

1 Temmuz 2015 Çarşamba

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Geçici Başkan Deniz BAYKAL

KÂTİP ÜYELER : Geçici Kâtip Üye Abdurrahim BOYNUKALIN (İstanbul), Geçici Kâtip Üye Dilek ÖCALAN (Şanlıurfa)

-------0-------

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3’üncü Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz.

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım:

II.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 5-9 Temmuz 2015 tarihleri arasında Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenecek olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) 24’üncü Genel Kuruluna, parlamenter asamblelerin Türkiye delegasyonları henüz oluşturulamadığından, bir defaya mahsus olmak üzere siyasi parti gruplarının bildireceği milletvekillerinden oluşacak bir heyetle katılım sağlanmasına ilişkin tezkeresi (3/2)

30 Haziran 2015

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) 24’üncü Genel Kurulu, 5-9 Temmuz 2015 tarihleri arasında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenecektir.

Anılan toplantı sırasında; AGİTPA Başkanı, Başkan Yardımcıları ile AGİTPA komitelerinin başkan, başkan yardımcıları ve raportörleri için seçim yapılacaktır. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığımızdan alınan bir yazıda, toplantının önemi nedeniyle AGİTPA Türk Grubu üyesi milletvekillerimizin toplantıya katılmalarının faydalı olacağı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, parlamenter asamblelerin Türkiye delegasyonları henüz oluşturulamadığından, bir defaya mahsus olmak üzere siyasi parti gruplarının bildireceği milletvekillerinden teşkil edilecek heyetle AGİTPA 24’üncü Genel Kuruluna katılınması hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 9’uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Deniz Baykal

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Geçici Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

III.- SEÇİMLER

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimine devam edeceğiz.

Geçen birleşimde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminde birinci ve ikinci oylamalarda Anayasa’da öngörülen üçte 2 oy çokluğu bulunamamıştı.

Şimdi üçüncü oylamaya başlıyoruz.

Bu oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu, yani en az 276 oy aranacaktır. Bildiğiniz üzere, üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan aday Başkan seçilmiş olacaktır.

Meclis Başkanlığı için adayların isimlerini, seçim çevrelerinin alfabetik sırasına göre, mühürlü oy pusulasında yer aldığı şekliyle yeniden okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Aday Listesi:

Deniz Baykal                                                                            (Antalya)

Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu                                                  (İstanbul)

Dengir Mir Mehmet Fırat                                                             (Mersin)

İsmet Yılmaz                                                                              (Sivas)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Anayasa’nın 94’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Başkan seçimi gizli oyla yapılacaktır.

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum:

Komisyon ve hükûmet sıralarında yer alan kâtip üyelerden, komisyon sırasındaki kâtip üyeler Adana'dan başlayarak Denizli'ye kadar -Denizli dâhil- ve Diyarbakır'dan başlayarak İstanbul'a kadar -İstanbul dâhil- hükûmet sırasındaki kâtip üyeler ise İzmir'den başlayarak Mardin'e kadar -Mardin dâhil- ve Mersin'den başlayarak Zonguldak'a kadar -Zonguldak dâhil- adı okunan milletvekiline mühürlü oy pusulası ile zarfı verecek ve milletvekilinin adını defterden işaretleyecektir.

Oyunu kullanacak sayın milletvekili, mühürlü oy pusulası ve zarfı aldıktan sonra oy kabinine girecek, oy pusulasında adı yazılı adaylardan hangisine oy verecekse o adayın adının önündeki kareyi çarpı işaretiyle işaretleyip oy pusulasını kabinde zarfa koyduktan sonra Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy kupalarına atacaktır.

Sayın milletvekillerinin oylamanın gizliliği noktasında gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum.

Sayın üyelerin oylamada dikkat edecekleri hususları arz ediyorum:

Oy kullanırken adaylardan sadece birinin adının önündeki kare işaretlenecektir, birden fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır.

Kabinlere aynı renk tükenmez kalemler konulmuştur, sayın üyeler bu kalemleri kullanacaklardır.

Oy pusulasında herhangi bir işaret, imza, karalama veya kabinlerdeki kalemlerden başka renkte bir kalem kullanma gibi durumlarda oy geçersiz sayılacaktır. Geçerli oy pusulası, tercihi belirten çarpı işareti dışında hiçbir işaret taşımayacaktır.

Sayın kâtip üyelerin yerlerini almalarını rica ediyorum.

Üçüncü oylamada kullanılacak mühürlü oy pusulaları ve zarflar sayın kâtip üyelere teslim edilsin.

Sayın milletvekilleri, oylamanın sayım ve dökümü için ad çekme suretiyle 5 kişilik bir tasnif komisyonu tespit edilecektir. Kâtip üyelerimizin isimlerini çektiği, tasnif komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonra komisyon sıralarında yerlerini alacaklardır.

Sayın Cengiz Tokmak, Sinop? Burada.

Sayın Erhan Usta, Samsun? Burada.

Sayın İlyas Şeker, Kocaeli? Burada.

Sayın Mahmut Tanal, İstanbul? Burada.

Sayın Ümit Özdağ, Gaziantep… Sayın Ümit Özdağ, Gaziantep?

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Yok, yok.

BAŞKAN – Sayın Gülay Yedekci, İstanbul? Burada.

Sayın milletvekilleri, şimdi oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oylama işlemi bitmiştir.

Oy kupaları kaldırılsın.

Tasnif Komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsınlar.

Tasnif Komisyonu üyelerinin adlarını tekrar okutuyorum:

Cengiz Tokmak, Sinop Milletvekili; Erhan Usta, Samsun Milletvekili; İlyas Şeker,      Kocaeli Milletvekili; Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili; Gülay Yedekci, İstanbul Milletvekili.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan (3.) tur oylamaya 548 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

                         Üye                                                   Üye                                                   Üye

               Cengiz Tokmak                                    Erhan Usta                                       İlyas Şeker

                       Sinop                                              Samsun                                             Kocaeli                      Üye                         Üye

                Mahmut Tanal                                  Gülay Yedekci

                     İstanbul                                            İstanbul

Antalya Milletvekili             Deniz Baykal                                           129

İstanbul Milletvekili             Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu                   80

Mersin Milletvekili               Dengir Mir Mehmet Fırat                             78

Sivas Milletvekili                İsmet Yılmaz                                           259

Boş                                                                                                      2

Geçersiz                                                                                             –

Toplam                                                                                           548

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminde Anayasa’da öngörülen salt çoğunluk bulunamamıştır. Bu oylamada en çok oyu alan Sivas Milletvekili Sayın İsmet Yılmaz ile Antalya Milletvekili Deniz Baykal için 4’üncü oylama yapılacak ve 4’üncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacaktır.

Şimdi 4’üncü oylamaya başlıyoruz.

3’üncü oylamada en çok oy alan 2 adayın isimlerini, seçim çevrelerini alfabetik sıraya göre, mühürlü oy pusulasında yer aldığı şekliyle okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Aday Listesi:

Deniz Baykal                                                            (Antalya)

İsmet Yılmaz                                                            (Sivas)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, oylamaya ilişkin kuralları ve oylamanın gizliliğine yönelik gerekli açıklamaları ilk oylamada belirtmiştim. Gereken hassasiyetin gösterileceğine inanıyorum.

Sayın kâtip üyelerin yerlerini almalarını rica ediyorum.

Mühürlü oy pusulaları ve zarflar sayın kâtip üyelere teslim edilsin.

Şimdi oylamanın sayım ve dökümü için ad çekme suretiyle 5 kişilik bir tasnif komisyonu tespit ediyorum.

Kâtip üyelerimizin isimlerini çektiği tasnif komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonra Komisyon sıralarında yerlerini alacaklardır.

Vecdi Gündoğdu, Kırklareli? Burada.

Selina Doğan, İstanbul? Burada.

Zeynep Altıok, İzmir? Burada.

Aycan İrmez, Şırnak? Burada.

Mehmet Erdoğan, Muğla? Burada.

Tasnif Komisyonu belirlenmiştir.

Sayın milletvekilleri, şimdi oylamaya Adana ilinden başlıyorum.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan üye var mı?

Oy kullanma işlemi bitmiştir.

Oy kupaları kaldırılsın.

Tasnif Komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsınlar.

Tasnif Komisyonu üyelerinin adlarını tekrar okutuyorum:

Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Milletvekili; Selina Doğan, İstanbul Milletvekili; Zeynep Altıok, İzmir Milletvekili; Aycan İrmez, Şırnak Milletvekili; Mehmet Erdoğan, Muğla Milletvekili.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan (4.) tur oylamaya 547 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

                         Üye                                                   Üye                                                   Üye

              Vecdi Gündoğdu                                 Selina Doğan                                   Zeynep Altıok

                    Kırklareli                                           İstanbul                                               İzmir

                         Üye                                                   Üye

                  Aycan İrmez                                 Mehmet Erdoğan

                       Şırnak                                               Muğla

Antalya Milletvekili             Deniz Baykal                                           :182

Sivas Milletvekili                İsmet Yılmaz                                           :258

(AK PARTİ sıralarından ayakta alkışlar)

Boş                                                                                                    :29

Geçersiz                                                                                             :78

Toplam                                                                                           :547

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre Sivas Milletvekili Sayın İsmet Yılmaz 4’üncü oylamada en fazla oyu alarak, 258 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiştir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Kendilerini tebrik eder, başarılar dilerim.

Sayın Başkan teşekkür için söz istemişlerdir.

Buyurunuz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IV.- TEBRİK, TEMENNİ VE TEŞEKKÜRLER

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz’ın, Başkan seçilmesi dolayısıyla teşekkür konuşması

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu yüce Meclise başkan seçerek omuzlarıma yüklediğiniz görev, sorumluluk ve onur nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Böyle bir Meclisin sade bir üyesi olmak esasen şereflerin en büyüğüdür. Bu ana kadar yürüttüğüm Millî Savunma Bakanlığı görevi de hukuken sona ermiştir.

Milletvekili arkadaşlarımın öncelikle şunu bilmelerini isterim: Meclis Başkanı olarak görevde kaldığım süre içerisinde Anayasa, İç Tüzük ve hukuk kuralları çerçevesinde tam bir tarafsızlıkla yüce Meclise hizmet etmeye çalışacağımı huzurlarınızda ifade etmek isterim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Şimdiden destekleriniz ve uyarılarınız için teşekkür ederim.

Konuşmamın başında, bu makama seçilen başta Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ana kadar bu makamda bu ülkeye hizmet etmiş tüm başkanları ve milletvekillerini şükranla, hayırla, rahmetle yâd ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Yeni yasama döneminin hayırlı olmasını diliyorum.

Bu Meclis İstiklal Savaşı’nı yöneten, başkomutanını tayin eden, devleti ve cumhuriyeti kuran gazi Meclistir; millî iradenin en somut göründüğü yerdir. Aziz milletimiz sorunların çözüm yeri olarak bu Meclisi görmektedir. Bu, hem Meclisin gücü hem de sorumluluğunu artırmaktadır. Burası demokrasinin kalbidir. Yasama organı iyi çalıştıkça, halkın sorunlarına çözüm buldukça halkın geleceğe yönelik umutları artacaktır. Bize düşen, Meclisin itibarını en yüksekte tutmaktır; bunu da bizden bekleneni yaparak gerçekleştirebiliriz. Yapacak çok işimiz var, vaktimiz az, kum saati işlemeye başladı; bu da bize Meclisin her anını değerlendirmemiz, bir dakikasını bile boşa harcamamamız gerektiğini göstermektedir.

Meclisimiz, milletimizin her sorununun çözüm adresidir. Meclisin daha iyi çözümleri ortaya koyabilmek için gerekli tartışmanın ve konuşmanın yeri olduğunu bu dönemde milletimize gösterebiliriz. Bizim milletimizden aldığımız yetkinin gereği de budur.

Milletimiz, 25’inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinden öncelikle yeni bir anayasa beklemektedir. Ülkemizin bugün ulaştığı ekonomik ve demokratik seviye yeni bir anayasayı zorunlu kılmaktadır. Yeni anayasanın gerekliliği noktasında toplumda esasen çok geniş bir mutabakat da mevcuttur. Hukukun üstünlüğü, insan hakları, güçler ayrılığı, çoğulculuk gibi demokratik anayasaların olmazsa olmaz unsurlarını göz önüne alarak yeni bir anayasayı birlikte yapmamız gerekir.

İyi işleyen bir demokratik sistem içinde Anayasa’dan beklenen toplumsal, siyasal, ekonomik ve hukuksal sorunların çözümü için gerekli zemini sağlamaktır. Bu zemin sağlandıktan sonra sorunlar daha kolay çözülebilir. Yeni anayasa hepimizin ortak sorumluluğudur. Toplumun tüm kesimlerinin mümkün olduğu ölçüde bu sürece katılmasıyla herkesin sahip çıkacağı bir anayasa yapılabilir. Bu süreçte evrensel değerlerle birlikte içinde yaşadığımız toplumun temel değerlerinin de dikkate alınması yeni anayasanın ömrünü uzatacaktır.

Bu dönemde devlet gücünü kullanan organlar arasındaki iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu belirtmek isterim. Bu iş birliğinin gerçekleştirilmesinde de en büyük sorumluluk yine Meclisimize düşmektedir.

Kuvvetler ayrılığı hiçbir şekilde güçler kavgası değildir, kuvvetler ayrılığı Cumhurbaşkanının koordinasyonunda belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı, medeni bir iş bölümü ve iş birliğidir. Toplumsal çeşitliliği koruyarak bireylerin sahip oldukları değerleriyle barış içinde, bir arada yaşayabilecekleri bir siyasal düzeni tahkim etmek de yine bu Meclisin görevidir.

Demokratik toplumlarda birlikte yaşamanın gereği diğerini olduğu gibi kabullenmeden geçer. Bu anlamda bize düşen farklı dünya görüşlerini ve yaşam biçimlerini bir arada zenginlik olarak görmektir. Bu şekilde bir anlayış çoğulcu demokrasinin de gereğidir. Çoğulculuk herkesin kendi kimliğiyle toplumsal ve siyasal yaşama katılmasıyla mümkündür. Barış içinde bir arada yaşamanın tarih boyunca en güzel örneklerini sergileyen bir medeniyetin mirasçıları olarak bu konuda ihtiyaç duyduğumuz şey kendi kültürel değerlerimize bir kez daha bu gözle bakmaktır. Adalet, eşitlik, özgürlük ve insan hakları gibi evrensel değerleri benimseyen, farklılıklarını barış içinde bir arada yaşatabilen ve bu suretle demokratik rejimini güçlendiren bir Türkiye’yle geleceğe umutla bakabiliriz.

Sözlerime son verirken bir kez daha şahsıma gösterilen itimada teşekkür ediyor, yeni yasama döneminin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından ayakta alkışlar)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutuyorum.

V.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 2 Temmuz 2015 Perşembe günü toplanmamasına ilişkin önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

1/7/2015

Danışma Kurulunun 1/7/2015 Çarşamba günü yaptığı toplantıda Genel Kurulun 2 Temmuz 2015 Perşembe günü toplanmaması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

                                                                                                                                   Deniz Baykal

                                                                                                                       Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                                  Geçici Başkanı

                           

                  Ahmet Aydın                                                                                               Özgür Özel

       Adalet ve Kalkınma Partisi                                                                          Cumhuriyet Halk Partisi

              Grubu Temsilcisi                                                                                       Grubu Temsilcisi

                           

                  Oktay Vural                                                                                              İdris Baluken

Milliyetçi Hareket Partisi                                                                                Halkların Demokratik Partisi

              Grubu Temsilcisi                                                                                       Grubu Temsilcisi

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Alınan karar gereğince, gündemimizde yer alacak konuları görüşmek üzere, 7 Temmuz 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 17.13