TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

77’nci Birleşim

16 Mart 2015 Pazartesi

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak on oturum yaptı.

 

(Birinci ve İkinci Oturumlar)

 

17/2/2015 tarihli 56’ncı Birleşimde yapılan kapalı oturumlara ait tutanak özetlerinin okunabilmesi için İç Tüzük’ün 71’inci maddesine göre kapalı oturuma geçildi.

 

Oturuma saat 14.26’da son verildi.

 

(Üçüncü Oturum kapalıdır)

 

(Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu ve Onuncu Oturumlar)

 

Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Bursa iline yapılan yatırımlara,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Halepçe katliamının 26’ncı yıl dönümüne,

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, kozmik odanın aranmasına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, İstanbul Üniversitesinde Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatı mensupları ve yakınlarına sınavsız üniversiteye giriş imkânı tanındığı iddialarına ve YGS sınav sorularının hepsinin açıklanması gerektiğine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten,

Sinop Milletvekili Engin Altay,

Halepçe katliamının 26’ncı yıl dönümüne;

Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının,

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ve beraberindeki bir heyetin ülkemizi ziyaret etmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 10/3/2015 tarihli 96 sayılı Kararı’yla uygun bulunduğuna,

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun (KPK) 76’ncı Toplantısı’nın 19-20 Mart 2015 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 10/3/2015 tarihli 96 sayılı Kararı’yla uygun bulunduğuna,

İlişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel ve 22 milletvekilinin, tefecilik suçlarındaki artışın nedenlerinin (10/1257),

İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 23 milletvekilinin, Van depremi ardından yaşanan sorunların ve deprem konutlarındaki eksikliklerle ilgili iddiaların (10/1258),

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 milletvekilinin, gizli tanıklık uygulamalarında yaşanan sorunların (10/1259),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, hayvancılık ve tarım sektörünün bitme noktasına geldiği iddiasıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker (11/49),

MHP Grubu adına, Grup BaşkanVekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu’nun bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti toprağını savunmadıkları, PKK/PYD ile IŞİD terör örgütlerini muhatap aldıkları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri (11/50),

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve 19 milletvekilinin, kamu ihalelerinde kamu menfaatini korumadığı, İstanbul’da bulunan bazı mesire yerlerini rant alanı hâline getirdiği ve orman ve su varlıklarını etkin bir şekilde yönetemediği iddiasıyla Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu (11/51),

Haklarında birer gensoru açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününü kapsayan Danışma Kurulu önerisinin Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 57 milletvekilinin, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere muhalefeti etkisiz kılmaya, muhalefet partisi üyelerinin parlamenter denetim haklarını engellemeye ve bunları karalamaya yönelik girişimlerde bulunduğu, muhalefeti karalayarak suç işleyen medya kuruluşları mensuplarını kayırdığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu’nun 114, 257, 283 ve 311’inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Anayasa’nın 100’üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 107’nci maddeleri uyarınca İçişleri eski Bakanı Efkan Ala hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/13) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Anayasa’nın 100’üncü ve İç Tüzük’ün 108’inci maddelerine göre Danışma Kurulunca tespit edilecek görüşme gününün Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 6/1/2015 tarihinde Van Milletvekili Özdal Üçer ve arkadaşları tarafından, ziraat mühendislerinin istihdam sorununun araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1283 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 16 Mart 2015 Pazartesi günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

MHP Grubunun, 25/11/2014 tarih ve 2311 sayıyla Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve arkadaşları tarafından, Atatürk Orman Çiftliği’nin birinci derece tarihî doğal sit alanından üçüncü derece sit alanına dönüştürülmesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 16 Mart 2015 Pazartesi günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, pamuk sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/963),

Görüşmelerinin Genel Kurulun 16 Mart 2015 Pazartesi günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Karabük Milletvekili Osman Kahveci’nin MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Karabük Milletvekili Osman Kahveci’nin MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, kalkınma plan ve stratejilerinin oluşturulması sürecindeki görevini yerine getirmeyerek ve KOBİ’leri yeterince desteklemeyerek çevresel, ekonomik ve sosyal problemlere zemin hazırladığı iddiasıyla Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/46) gündeme alınıp alınmamasına ilişkin ön görüşmeler tamamlandı; önergenin gündeme alınması kabul edilmedi.

 

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Çorum Milletvekili Cahit Bağcı’nın (11/46) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın (11/46) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Başkanlıkça, Genel Kurulu ziyaret eden İspanya Senato Başkanı Pio Garcia-Escudero ve beraberindeki heyete “Hoş geldiniz.” denildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684),

7’nci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım ve İzmir Milletvekili Aydın Şengül ile 50 Milletvekilinin; Adana Milletvekili Ali Demirçalı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün; Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 2 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile 2 Milletvekilinin; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/1006, 2/1449, 2/1511, 2/1664, 2/1670, 2/1691, 2/1788, 2/2068, 2/2182, 2/2183, 2/2205, 2/2235, 2/2295, 2/2534, 2/2541, 2/2546) (S. Sayısı: 687),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

6’ncı sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (2/2616) (S. Sayısı: 688), görüşmelerine başlanarak birinci bölüm üzerindeki görüşmeleri tamamlandı, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

688 sıra sayılı Kanun Teklifi’ne Komisyon görüşmeleri sırasında yeni maddeler ihdas edildiğinden, teklifin maddelerine geçilmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Muş Milletvekili Demir Çelik’in 688 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 17 Mart 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 01.12’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

             Muhammet Bilal MACİT                                                                       Dilek YÜKSEL  

                           İstanbul                                                                                             Tokat          

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye      

 

 

 

 

 

                 İsmail KAŞDEMİR                                                                        Bayram ÖZÇELİK           

                         Çanakkale                                                                                          Burdur         

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye