TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

48’inci Birleşim

28 Ocak 2015 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, İstanbul Esenyurt’taki yüksek gerilim hattı faciası ile genel olarak yüksek gerilim hatlarının yarattığı sorunlara,

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Balıkesir ilinin sorunlarına,

Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya ilinde yapılan yatırımlara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Fransa Ulusal Meclis Başkanı Claude Bartolone’nin vaki davetine icabet etmek üzere 28-30 Ocak 2015 tarihlerinde Fransa’ya resmî bir ziyarette bulunması TBMM Genel Kurulunun 13/1/2015 tarihli 41’inci Birleşiminde kabul edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki Parlamento heyetini oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu ve 25 milletvekilinin, İğneada’ya kurulması planlanan entegre termik santral ile nükleer santralin çevreye vereceği zararların (10/1182),

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 33 milletvekilinin, Turkish Ground Service ile Türk Hava Yollarındaki personel-aile ilişkisi iddialarının (10/1183),

Mersin Milletvekili Ali Öz ve 20 milletvekilinin, uzaktan eğitim konusunun (10/1184),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 335 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bu kısmın 5’inci sırasına, bastırılarak dağıtılan 683 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ise kırk sekiz saat geçmeden yine bu kısmın 6’ncı sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 3, 10, 17 ve 24 Şubat 2015 Salı günkü birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 4, 11, 18 ve 25 Şubat 2015 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 683 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda açık bulunan ve AK PARTİ Grubuna düşen 1 üyeliğe Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk,

Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan ve CHP Grubuna düşen 1 üyeliğe Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova,

Seçildiler.

 

 

 

27/1/2015 tarihli 47’nci Birleşimde görüşmeleri tamamlanıp tümü üzerinde yapılan açık oylamasında toplantı yeter sayısı bulunamayan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/983) (S. Sayısı: 653) yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/740) (S. Sayısı: 425),

7’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret, Yatırım ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının (1/806) (S. Sayısı: 565),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ulusal Komisyon Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı: 335), yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

6’ncı sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin; Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın; Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu’nun (1/1012, 2/423, 2/2309, 2/2481) (S. Sayısı: 683) görüşmelerine başlanarak birinci bölümü üzerindeki görüşmeleri tamamlandı, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 29 Ocak 2015 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 19.04’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                  Bayram ÖZÇELİK    Muhammet Rıza YALÇINKAYA         Muhammet Bilal MACİT

                           Burdur                                     Bartın                                             İstanbul

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye