TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

44’üncü Birleşim

20 Ocak 2015 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak yedi oturum yaptı.

 

Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, Afyonkarahisar ilinde yarım kalan bazı kamu yatırımlarına,

İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz,

Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz,

20 Ocak 1990 Bakü katliamının 25’inci yıl dönümüne;

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 23 milletvekilinin, taş ocağı, kireç ocağı, maden ve kömür ocaklarının durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1173),

Ankara Milletvekili Levent Gök ve 24 milletvekilinin, Ankara’nın su kaynaklarının ıslah edilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1174),

Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 29 milletvekilinin, ÖSYM’de yaşanan sınav skandallarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/1175),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

 

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının,

26/1/2015 tarihinde İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenecek Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Ekonomik ve Mali Konular, Sosyal İşler ve Eğitim Komitesi toplantısına ve Komite toplantısı kapsamında gerçekleştirilecek Akdeniz İçin Birlik Sekretaryasıyla görüşmelere Komite üyelerine ilaveten AİBPA Türkiye delegasyonunun diğer üyelerinin de katılmalarına,

Özbekistan Cumhuriyeti Ali Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında parlamentolar arası dostluk grubu kurulmasına,

İlişkin tezkereleri kabul edildi.

 

Danışma Kurulunun, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 648 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bu kısmın 7’nci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 14/1/2015 tarihinde dağıtılan 681 sıra sayılı Raporu’nun gündemin “Meclis Soruşturması Raporları” kısmına alınmasına ve rapor üzerindeki görüşmelerin Genel Kurulun 20 Ocak 2015 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar Genel Kurulun çalışmalarına devam etmesine; Genel Kurulun 21 Ocak 2015 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin önerisi kabul edildi.

 

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, (2/248) esas numaralı 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, 20 Ocak 1990 Bakü katliamının 25’inci yıl dönümüne ve MHP Grubu olarak, Karabağ’ın yeniden Azerbaycan’a bağlanmasını, bağımsız Azerbaycan’ın sonsuza kadar yaşamasını dilediklerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

 

Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve 76 milletvekilinin; bazı maddi menfaatler karşılığında bir şahsın İran’a altın ihracatı işlerinde imtiyaz sağladığı, Gana’dan kaçak yollarla yurda sokulmak istendiği iddia edilen 1,5 ton altınla ilgili adli ve idari soruşturmaları engelleyerek altının Dubai’ye çıkışını sağlamaya çalıştığı ve bu eylemlerin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet oluşturduğu, Türk Ceza Kanunu’nun 204 ve 252’nci maddelerine uyduğu iddiasıyla Ekonomi eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan; bazı maddi menfaatler karşılığında bir şahsın araçlarına trafikte emniyet şeridini kullanma imtiyazı verdiği ve söz konusu şahıs için koruma polisi görevlendirdiği, bu şahısla birlikte gözaltına alınan bazı şüphelilerin ve yakınlarının yasaya aykırı olarak istisnai yoldan Türk vatandaşlığına geçirilmesini sağladığı, bu şahısla ilgili adli veya istihbari çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması için talimat verdiği, bu şahsın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi için girişimde bulunduğu ve bu eylemlerin Türk Ceza Kanunu’nun 204, 255, 252 ve 285’inci maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişleri eski Bakanı Muammer Güler; bazı maddi menfaatler karşılığında bir şahsın turizm belgeli bir otel kiralama girişimi ile yakınlarına vize alınması işleri için aracılık ettiği, bu şahısla ilgili bir soruşturma olup olmadığı yönünde ilgili kurum ve kuruluşlarda araştırma yapılmasını sağladığı, bu şahsın faaliyetiyle ilgili basında haber yapılmasının önlenmesi için girişimlerde bulunduğu ve bu eylemlerin Türk Ceza Kanunu’nun 255 ve 252’nci maddelerine uyduğu iddiasıyla Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış ile bir suç örgütünün yönetici ve üyelerinin kendilerine sağlanan ve miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı menfaatler karşılığında kişiye özel imtiyazlı imar planlarını onaylattıkları, imar planlarına aykırı olarak yapılan bazı projelerin usulsüzlüklerine göz yumdukları ve denetimlerden sorunsuzca geçmelerini sağladıkları ve bu eylemlerin bir kısmının kendisinin görevde olduğu sırada ve onun bilgisi doğrultusunda gerçekleştirildiği, ayrıca bakanlıktan iş alan bazı şirketlerin yemek işlerinin yakınlarının ortağı olduğu şirketlere verilmesi için tavassut ettiği ve bu eylemlerin Türk Ceza Kanunu’nun 255 ve 257’nci maddelerine uyduğu iddiasıyla Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında Anayasa’nın 100’üncü, İç Tüzük’ün 107 ve 108’inci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/8) (S.Sayısı: 681), üzerindeki görüşmeler tamamlanarak Ekonomi eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, İçişleri eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış ile Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın Yüce Divana sevk edilmemeleri yönündeki (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu kabul edildi.

 

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu’nun sunumunu eksik yaptığına ve gizli oylamanın sağlıklı bir şekilde yapılması için Başkanlık Divanının gerekli önlemleri almasını talep ettiğine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, annesinin vefatı nedeniyle Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Çağlayan Genel Kurulda bulunamadığından (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu’nun oylamasının ertelenmesi gerektiğini düşündüklerine ve gizli oylamanın sağlıklı bir şekilde yapılması için Başkanlık Divanının gerekli önlemleri almasını talep ettiklerine,

Konya Milletvekili Faruk Bal, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi sırasındaki bazı ifadelerine,

Mardin Milletvekili Muammer Güler, (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna verdiği yazılı ve sözlü savunmasına ilave edecek başka bir husus bulunmadığına,

İstanbul Milletvekili Egemen Bağış, (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun kararına saygı duyduğuna,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu üzerinde farklı ceza hükmüne dayanan önergelerin oylamalarının ayrı yapılması ve Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Çağlayan’ın Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesine göre Yüce Divana sevkiyle ilgili önergelerin düzeltilmesi gerektiğine,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

Bakanların vekâleten oy kullanmalarıyla ilgili itirazları sonuçlandırılmadan oylama sonucunun açıklanmasının doğru olmadığına ve (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu’nun kabul edilmiş sayılması için önergelerin oylamasında ret oylarının en az 276 olması gerektiğine;

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İzmir Milletvekili Oktay Vural ile İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu üzerinde Komisyon adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı,

Konya Milletvekili Faruk Bal’ın (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Çağlayan’ın annesinin vefatı nedeniyle Genel Kurula katılamayacağına ve kendisine başsağlığı dilediğine,

Kullanılan oy pusulaları ile imzalar arasında örtüşme olduğuna ve mükerrer oy olmadığına,

İlişkin birer konuşma yaptı.

 

(9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu’yla ilgili verilen önergelerin oylamalarının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hususunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Alınan karar gereğince, 21 Ocak 2015 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 02.43’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

                    Muharrem IŞIK              Muhammet Bilal MACİT                     Bayram ÖZÇELİK

                          Erzincan                                  İstanbul                                             Burdur

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye