TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

42’nci Birleşim

14 Ocak 2015 Çarşamba

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak beş oturum yaptı.

 

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli’nde yaşanan elektrik kesintilerine,

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, küresel ısınma sonucu yetersiz su kaynakları ve gri su kullanımının teşvikine,

Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve taş kömürü havzasının sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Cumhuriyet gazetesini taşıyan kamyonların durdurularak incelenmesinin Türkiye’de basın özgürlüğünün geldiği noktayı gözler önüne seren utanç verici bir durum olduğuna,

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, Çanakkale’de öğretmenevi binasının yıkıldığına ve iki buçuk yıldır yeni bir öğretmenevi yapılmadığına,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Ankara Büyükşehir Belediyesinin topladığı asfalt paralarının iadesi için yetkilileri göreve çağırdığına,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, kara yolları yapımı nedeniyle gerçekleştirilen istimlak ya da kamulaştırma bedellerinin ödenmemesi sonucu birçok vatandaşın yaşadığı mağduriyetin bir an önce giderilmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Charlie Hebdo dergisinin bir bölümünü yayımlama kararı alan Cumhuriyet gazetesinin hedef gösterildiğine,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, terör olaylarında çifte standartla hareket etmek yerine topyekûn mücadele verilmesiyle netice almanın mümkün olduğuna,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Tokat’ı Niksar üzerinden Karadeniz’e bağlayacak çift yönlü yolun bitirilememesinin büyük mağduriyetlere sebep olduğuna ve Hükûmetin, çiftçi borçlarıyla ilgili tekrar yapılandırma yapması gerektiğine,

Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, Kişisel Verileri Koruma Kanunu Tasarısı’nın bu hâliyle yasalaştığı takdirde Avrupa Birliği ilerleme raporlarında önemli eleştirilere konu olacağına,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, Kerkük’te Türkmenlere ve Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine uygulanan zulme karşı Hükûmetin duyarlı olması gerektiğine,

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yaşanan elektrik arızalarının bir an önce giderilmesi gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Suriye’de meydana gelen olayların yansıması nedeniyle Suriye’ye sınırı bulunan illerdeki ekonomik sorunlar (8/21),

MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, topraklarımızda bulunan NATO çıkışlı çeşitli hava savunma sistemleri ve radarların işlevselliği (8/22),

MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, engelli vatandaşlara tanınan hakların uygulanabilirliği ile tanınan haklara aykırı tutum ve davranışlar (8/23),

Konularında genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

(10/34, 55, 679, 801, 904, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun, başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve 21 milletvekilinin; Soma maden sahasında redevans ve hizmet alım sözleşmeleriyle çalışan firmaları kolladığı, bu firmalara işlerin ihalesiz ve usulsüz verilmesini sağladığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/42), imza sahiplerinden bazılarının imzalarını geri almaları ve İç Tüzük’ün aradığı sayıda imza kalmaması nedeniyle gündemden çıkarıldı.

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

5’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/740) (S. Sayısı: 425),

6’ncı sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu’nun (1/996) (S. Sayısı: 672),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun; Perakende Ticaret, Alışveriş Merkezleri ve Büyük Mağazalar ile Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın; Perakende Ticaret ile Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; Perakende Ticaret ile Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in; Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Bursa Milletvekilleri Mustafa Öztürk ve Hakan Çavuşoğlu ile 56 Milletvekilinin; Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazaların Kuruluş ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun Teklifi, Kahramanmaraş Milletvekili Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu ve 4 Milletvekilinin; Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/974, 2/7, 2/175, 2/1561, 2/2271, 2/2527, 2/2528) (S. Sayısı: 675), görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin 675 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 15’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, Isparta’da bir alışveriş merkezinin içindeki bir restoranın alçı tavanının çökmesi sonucu yaralanan 26 kişiye acil şifalar dilediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 15 Ocak 2015 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 19.44’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Meral AKŞENER

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 İsmail KAŞDEMİR                                                                           Muharrem IŞIK

                         Çanakkale                                                                                         Erzincan

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye