TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

24’üncü Birleşim

9 Aralık 2014 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.01’de açılarak yedi oturum yaptı.

 

Birinci Oturum

 

19/11/2014 tarihli 16’ncı Birleşimde yapılan kapalı oturuma ait tutanak özetinin okunabilmesi için İç Tüzük’ün 71’inci maddesine göre kapalı oturuma geçildi.

 

Oturuma saat 15.03’te son verildi.

 

İkinci Oturum

(Kapalıdır)

 

Üçüncü, Dördüncü, Beşinci ve Altıncı Oturumlar

 

Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, 7-17 Aralık Mevlâna Haftası ve Hazreti Mevlâna’nın 741’inci vuslat yıl dönümüne,

Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, tarımsal üretimde girdi maliyetleri sorunu ve çözüm önerilerine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bisikletçilerin yaşadıkları sorunlara ve 9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü’ne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel,

Bursa Milletvekili Aykan Erdemir,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü’ne;

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçilerin durumuna,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, AKP Hükûmeti tarafından Koza Altın İşletmesinin Gümüşhane’deki altın üretiminin durdurulmasına,

Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, atama bekleyen ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda ve su ürünleri mühendisleri ile ziraat teknisyeni ve veterinerlik sağlık teknisyenlerinin ne zaman atanacaklarını öğrenmek istediğine,

İzmir Milletvekili Musa Çam, rüzgârgülleri için doğanın ve ağaçların katledilmesine karşı olduğuna ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığını bu konuda göreve davet ettiğine,

Samsun Milletvekili Ahmet Yeni,

Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu,

Hazreti Mevlâna’nın 741’inci vuslat yıl dönümüne;

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden Gönen Çayı’nın kirliliği için çözüm üretmelerini beklediklerine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, gümrüklerde yaşanan yolsuzlukların ortaya çıkarılması için gümrük müşavirlerinin görevlerine iade edilmesi gerektiğine,

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ’daki Kapaklı-Saray arası duble yolun ne zaman bitirileceğini öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, İstanbul Sultangazi’de PTT hizmetlerinin aksadığına,

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, eski milletvekili Feyzi İşbaşaran’ın tutuklanmasının doğru olmadığına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Din Şûrasında yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, Güney Kore yapımı KT-1 eğitim uçaklarının alınmasında ısrar edilmesinin gerekçesinin kamuoyuna açıklanması gerektiğine,

Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, kapatılan belde belediyelerinin durumuna,

 

 

Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, KPSS’de iltimas ve nüfuz suistimali yapılmasını kınadığına,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, eski milletvekili Feyzi İşbaşaran’a yapılan saldırılara tepki gösterilmemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisine yakışmayan bir tavır olduğuna,

Yalova Milletvekili Temel Coşkun, Yalova’da kesilen ağaçların yerine ağaçlandırma yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığına teşekkür ettiğine,

İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, iktidarın vergi oranları ve hizmetler konusunda İzmir’e karşı olduğuna ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun Gediz Nehri’nin kirliliğiyle ilgili bazı ifadelerine,

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, Afşin-Elbistan Termik Santrali’nin özelleştirilmesi sonucu çalışanların durumuna,

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Bursa Paşa Çiftliği’nde birinci derece sit alanı olan arazinin İller Bankası tarafından neden satın alındığını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Yalova Milletvekili Temel Coşkun’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Yalova Milletvekili Temel Coşkun, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanının vaki davetine icabet etmek üzere Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Ortak Toplantısı'na katılması Genel Kurulun 18/11/2014 tarihli 15'inci Birleşiminde kabul edilen Dışişleri Komisyonu heyetini oluşturmak üzere siyasi parti gruplarınca bildirilen isimlere ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Mardin Milletvekili Erol Dora ve 20 milletvekilinin, cezaevlerinde açlık grevi yapanların sağlık durumlarının (10/1164),

BDP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, cezaevlerindeki açlık grevlerinin (10/1165),

BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, ana dilde savunma hakkından mahrum bırakılan vatandaşların durumunun (10/1166),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

HDP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Soma ve Ermenek’te meydana gelen kazalar başta olmak üzere madenlerde iş kazalarını önleyici politikalar geliştirmediği ve tedbirleri almadığı, iş yeri denetimlerinin etkin olarak yapılmasını sağlamadığı, siyasi ve maddi nüfuz sahibi çevrelerce yönlendirildiği ve mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını çözmediği iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik (11/40),

HDP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Soma ve Ermenek’te meydana gelen kazalar başta olmak üzere madenlerde işçi sağlığı ve güvenliğini göz ardı ederek kazaların önüne geçmediği ve maden işletmelerinde emek-sermaye dengesini sermaye lehine dönüştürerek genel piyasa dengesini bozduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız (11/41),

Haklarında birer gensoru açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününü de kapsayan AK PARTİ grup önerisinin Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 54 milletvekilinin, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bekletilen 1,5 ton altının bulunduğu bir uçağın sahte belge ve beyanlarla Dubai’ye gönderilmesine imkân sağlayarak altın kaçakçılığıyla ilgili suç delillerini ortadan kaldırdığı, olayla ilgili sorumlulukları bulunan üst düzey kamu görevlileri hakkında hiçbir işlem yapmadığı, olayın etkin soruşturulmasını engelleyerek denetim görevini yerine getirmediği, altın kaçakçılığı ile rüşvet ve yolsuzluk olaylarının kapatılmasına olanak sağladığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçuna uyduğu iddiasıyla Anayasa’nın 100’üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 107’nci maddeleri uyarınca Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Hayati Yazıcı hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/12), Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Anayasa’nın 100’üncü maddesine göre Danışma Kurulunca tespit edilecek görüşme gününün Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen 1 üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; bastırılarak dağıtılan 665 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin kırk sekiz saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 3’üncü sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; (11/40) ve (11/41) esas numaralı Gensoru Önergelerinin 9 Aralık 2014 Salı günkü (bugün) gündemin "Özel Gündemde Yer alacak İşler" kısmının 1’inci ve 2’nci sıralarına alınmasına ve Anayasa’nın 99’uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmelerin bu birleşimde yapılmasını müteakip sözlü soruların ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; (9/11) ve (9/12) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergelerinin 6 Ocak 2015 Salı günkü gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının sırasıyla 1’inci ve 2’nci sıralarına alınarak Anayasa’nın 100'üncü maddesi gereğince Meclis soruşturması açılıp açılmaması konusundaki görüşmelerin 6 Ocak 2015 Salı günkü birleşiminde yapılmasına; 13, 20 ve 27 Ocak 2015 Salı günkü birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmemesine; 7, 14, 21 ve 28 Ocak 215 Çarşamba günkü birleşimlerinde diğer denetim konularının görüşülmemesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, (2/1454) esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

 

Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Soma ve Ermenek’te meydana gelen kazalar başta olmak üzere madenlerde iş kazalarını önleyici politikalar geliştirmediği ve tedbirleri almadığı, iş yeri denetimlerinin etkin olarak yapılmasını sağlamadığı, siyasi ve maddi nüfuz sahibi çevrelerce yönlendirildiği ve mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını çözmediği iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik (11/40),

Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Soma ve Ermenek’te meydana gelen kazalar başta olmak üzere madenlerde işçi sağlığı ve güvenliğini göz ardı ederek kazaların önüne geçmediği ve maden işletmelerinde emek sermaye dengesini sermaye lehine dönüştürerek genel piyasa dengesini bozduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız (11/41),

Haklarında gensoru açılmasına ilişkin önergelerinin gündeme alınması yapılan ön görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün (11/40) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un (11/41) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Manisa Milletvekili Hasan Ören, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un (11/41) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Ömer Dinçer, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili Ömer Dinçer’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Manisa Milletvekili Hasan Ören’in (11/40) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Hasan Ören, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın (11/41) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan ve siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen 1 üyeliğe İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay seçildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasına alınan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın; Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Askerlik Kanununa Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/2512, 2/1851, 2/2513, 2/2515) (S. Sayısı: 665), görüşmelerine başlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi.

 

 

 

Oturuma 00.46’da son verildi.

 

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                    Dilek YÜKSEL                                                                           Mine LÖK BEYAZ          

                             Tokat                                                                                           Diyarbakır      

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye      

 

 

 

 

 

                 İsmail KAŞDEMİR                                                                        Bayram ÖZÇELİK

                         Çanakkale                                                                                          Burdur

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yedinci Oturum

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

3’üncü sırasına alınan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın; Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Askerlik Kanununa Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/2512, 2/1851, 2/2513, 2/2515) (S. Sayısı: 665), görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

 

Alınan karar gereğince, 10 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 13.00’te toplanmak üzere 02.51’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                  Bayram ÖZÇELİK                                                                            Muharrem IŞIK  

                           Burdur                                                                                           Erzincan        

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye