TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

23’üncü Birleşim

4 Aralık 2014 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, engelli vatandaşların sorunlarına,

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’ne,

Yalova Milletvekili Temel Coşkun, Yalova’da yapılan ağaç kesimine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Yalova Milletvekili Temel Coşkun’un yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Başkanlıkça, 2015 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın görüşmelerinde uygulanacak söz kayıt işlemleri ve usullerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, 3/12/2014 tarihli 22’nci Birleşimde 202 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın açık oylamasında sehven “ret” oyu verdiğine ve oyunun “kabul” olarak düzeltilmesi için gereğinin yapılmasına ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Başkanlıkça, açık oylama tamamlanmış ve sonucu açıklanmış olduğundan oyunun düzeltilmesinin mümkün olmadığı açıklandı.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’ne ve 4 Aralık Mektebi Mülkiyenin kuruluş yıl dönümüne ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Adana Milletvekili Ali Demirçalı ve 19 milletvekilinin, Adana’nın şehir içi trafik ve ulaşım sorunlarının (10/1161),

Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 32 milletvekilinin, Büyük Menderes havzasındaki kirliliğin boyutlarının (10/1162),

İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 29 milletvekilinin, Avrupa Birliğiyle tam üyelik süreci ile 23 ve 24’üncü fasılların açılmasının önündeki engellerin (10/1163),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 22/4/2014 tarihinde Muş Milletvekili Demir Çelik ve arkadaşları tarafından, ders kitapları başta olmak üzere toplumsal alanın tümünde engellilere yönelik dışlayıcı, ötekileştirici ve ayrımcı pratik ve uygulamaların neler olduğunun ve engellilerin toplumsal yaşama eşit bir şekilde katılımı için neler yapılması gerektiğinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (5275 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

MHP Grubunun, 2/12/2014 tarih ve 2532 sayıyla Mersin Milletvekili Mehmet Şandır tarafından, Mersin ilinin sorunlarının araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

CHP Grubunun, 5/11/2014 tarihinde Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 milletvekili tarafından, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin özelleştirilmesinin Soma ekonomisine vereceği zararın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1553 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Genel Kurulun 4 Aralık 2014 Perşembe. günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, askerliğini yapmış olan üniversite mezunlarının, üniversite kredilerinin geri ödenmesi mükellefiyetinin kaldırılmasıyla ilgili talepleri olduğuna,

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun’un MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Genel Kurul salonunda elektrik enerjisinin kullanımında tasarruf yapılması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun’un MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun’un MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Danışma Kurulunun, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 93 ve 124’üncü sıralarında bulunan 63 ve 425 sıra sayılı Kanun Tasarılarının gündemin sırasıyla 4 ve 5’inci sıralarına alınmasına ve bu kısımda bulunan diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin önerisi kabul edildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

5’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/740) (S. Sayısı: 425),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/976) (S. Sayısı: 650), görüşmelerine devam edilerek,

4’üncü sırasına alınan, Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/293) (S. Sayısı: 63) görüşmeleri tamamlanarak,

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

 

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, 4/12/2014 tarhili 23’üncü Birleşimde 650 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın oylamasında yanlışlıkla “ret” oyu kullandığına ve oyunu “kabul” olarak düzelttiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 9 Aralık 2014 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 19.46’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

      Muhammet Rıza YALÇINKAYA    Bayram ÖZÇELİK                         Mine LÖK BEYAZ

                            Bartın                                     Burdur                                           Diyarbakır

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye