TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

21’inci Birleşim

2 Aralık 2014 Salı

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.01’de açılarak beş oturum yaptı.

 

Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Denizli’de konut sektöründeki gelişmelere,

Erzincan Milletvekili Muharrem Işık, Erzincan’da sağlık ve diğer alanlarda yaşanan sorunlara,

İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, İstanbul hakkında genel bir değerlendirmede bulunmaya,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, 23/10/2011’de meydana gelen Van depreminin ardından Vanlıların yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1155),

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 milletvekilinin, nefret suçlarını önlemek amacıyla dünyadaki mevcut yasaların ve Türkiye'de nefret suçlarının önlenmesi için yapılması gereken düzenlemelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1156),

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 milletvekilinin, 6085 sayılı Sayıştay Yasası’yla kamu kurumlarının denetiminin önemli ölçüde ortadan kaldırılmasının sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/1157),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, (2/2272) esas numaralı Toplumsal Mutabakat Komisyonu ile Ortak Akıl Heyeti Kurulması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubuna ait olup açık bulunan;

Millî Savunma Komisyonu üyeliğine Bursa Milletvekili İsmail Aydın,

İçişleri Komisyonu üyeliğine Hatay Milletvekili Adem Yeşildal,

Seçildiler.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

4’üncü sırasında yer alan, 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/976) (S. Sayısı: 650),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve Isparta Milletvekili Recep Özel ile 52 Milletvekilinin; Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 1512 Sayılı Noterlik Kanunun 59. Maddesinde Noterlerin Hastalıkları Halinde Yapılacak İşlemlere İlişkin Sorunların Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı ile 33 Milletvekilinin; Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan ve Elazığ Milletvekili Şuay Alpay ile 1 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu’nun (2/2397, 2/2101, 2/2209, 2/2380, 2/2418) (S. Sayısı 655), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 3 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 20.37’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                   Mine LÖK BEYAZ                            Muharrem IŞIK

                             Bolu                                   Diyarbakır                                         Erzincan

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye

 

 

 

 

      Muhammet Rıza YALÇINKAYA                                                             Bayram ÖZÇELİK

                            Bartın                                                                                             Burdur

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye