TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

16’ncı Birleşim

19 Kasım 2014 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak on altı oturum yaptı.

 

(Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu ve On Birinci Oturumlar)

 

Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, Türkiye’deki eğitim sistemi ve yaşanan sorunlara,

İstanbul Milletvekili  Binnaz Toprak, Avrupa HIV Tarama Haftası’na,

Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çorum’un Bayat ilçesinin Çukuröz köyünde meydana gelen yangın ile sonrasında yapılan çalışmalar ve alınması gereken önlemlere,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Büyükşehir Yasası’nın yürürlüğe girmesinden sonra Balıkesir’de yaşanan sorunlara ve Balıkesir il merkezi ile ilçelerinde su fiyatlarındaki farklılığın düzeltilmesi gerektiğine,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Acıpayam’da yapacağı kanalizasyon ve atık su şebekesinin Dalaman Çayı’nın kirliliğini artıracağına,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Diş Hekimleri Haftası’na,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Küresel Kölelik Endeksi’ne göre Türkiye'nin durumuna,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, Kütahya’daki maden işletmelerinin ve maden işçilerinin durumuna,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Tokat ilindeki çiftçilerin ve esnafın sorunlarına,

Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, Samsun’a yapılan hizmetlere,

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, İstanbul’un Esenler ilçesinin Havaalanı Mahallesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına,

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, AKP’nin kamu düzeni anlayışına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul’un bazı ilçe ve semtlerinin sorunlarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Geçici Başkanlığının, başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimine ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 37 milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların sorunlarının (10/1117),

Adana Milletvekili Ali Halaman ve 20 milletvekilinin, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin sorunlarının (10/1118),

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 milletvekilinin, Türkiye’de uygulanan sosyal politikaların (10/1119),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 29/1/2014 tarihinde Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve arkadaşları tarafından, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (4897 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

MHP Grubunun, 7/5/2013 tarih ve 12518 sayıyla Kütahya Milletvekili Alim Işık ve arkadaşları tarafından, ziraat ve veteriner fakülteleri mezunlarının yaşadıkları sorunların; 8/5/2013 tarih ve 12631 sayıyla Adana Milletvekili Ali Halaman ve arkadaşları tarafından, ziraat mühendislerinin sorunlarının; 23/10/2014 tarih ve 982 sayıyla Mersin Milletvekili Ali Öz ve arkadaşları tarafından, ziraat mühendislerinin istihdam sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergelerinin,

Genel Kurulun 19 Kasım 2014 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 8’inci ve 9’uncu sıralarında yer alan 649 ve 650 sıra sayılı Kanun Tasarılarının bu kısmın 5’inci ve 6’ncı sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 milletvekili tarafından, Turgutlu Çal Dağı bölgesinde sülfürik asit kullanılarak nikel madeni çıkarmak için verilen ÇED izniyle kesilecek ağaçların ve yok edilecek ormanların Turgutlu ve çevresine vereceği zararların tespiti amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/218), görüşmelerinin Genel Kurulun 19 Kasım 2014 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına, anılan Meclis araştırması önergesinin görüşmelerinden sonra 649 ve 650 sıra sayılı Kanun Tasarılarının görüşmelerinin bitimine kadar Genel Kurulun çalışmalarını sürdürmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun haftalık çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; bastırılarak dağıtılan 655 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin kırk sekiz saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının 5’inci sırasına alınmasına, yine bu kısımda bulunan 73, 638, 432, 610, 612 ve 471 sıra sayılı Kanun Tasarılarının ise bu kısmın 7, 12, 13, 14, 15 ve 16’ncı sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 25 Kasım 2014 Salı, 2 Aralık 2014 Salı ve 3 Aralık 2014 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 655 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Manisa Milletvekili Hasan Ören, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına ve Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (1/937, 2/2229) (S. Sayısı: 615), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/758) (S. Sayısı: 640), görüşmelerine devam edildi, 4’üncü maddesinin görüşmelerinin kapalı oturumda yapılması için önerge verildi.

 

640 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 4’üncü maddesinin görüşmelerinin kapalı oturumda yapılmasına ilişkin Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu tarafından İç Tüzük’ün 70’inci maddesine göre verilmiş olan önerge okundu.

 

Yeminli stenografların ve yeminli görevlilerin salonda kalmaları oylandı ve kabul edildi.

 

Oturuma saat 22.22’de son verildi.

 

(On İkinci Oturum kapalıdır)

 

(On Üçüncü, On Dördüncü, On Beşinci ve On Altıncı Oturumlar)

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/758) (S. Sayısı: 640), görüşmelerine devam edilerek ikinci bölümün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, verilen aradan sonra Komisyon yetkililerinin Genel Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle ertelendi.

5’inci sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve Isparta Milletvekili Recep Özel ile 52 Milletvekilinin; Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 1512 Sayılı Noterlik Kanunun 59. Maddesinde Noterlerin Hastalıkları Halinde Yapılacak İşlemlere İlişkin Sorunların Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı ile 33 Milletvekilinin; Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan ve Elâzığ Milletvekili Şuay Alpay ile 1 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu’nun (2/2397, 2/2101, 2/2209, 2/2380, 2/2418) (S. Sayısı: 655),

6’ncı sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 20 Kasım 2014 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 01.07’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Meral AKŞENER

Başkan Vekili

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                  İsmail KAŞDEMİR                         Bayram ÖZÇELİK

                             Bolu                                   Çanakkale                                           Burdur

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye