TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

6’ncı Birleşim

21 Ekim 2014 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak dört oturum yaptı.

 

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, güvenlik güçlerinin yaşadığı sorunlara,

Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan, Çanakkale ve Balıkesir illerini kapsayan çevre düzeni planına,

Erzurum Milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık, Parlamentolararası Birliğin 12-16 Ekim 2014 tarihlerinde Cenevre’de yapılan 131’inci Genel Kurul Toplantısı’na,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, Kültür ve Turizm Bakanlığının isteği doğrultusunda Fazıl Say’ın eserlerinin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2014-2015 programından çıkartılmasına,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, üniversite öğretim elemanlarının özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili kanun teklifinin eksik ve yetersiz olduğuna,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Başbakanın, YÖK’teki bir toplantıda üniversite öğretim üyeleriyle ilgili sarf ettiği bazı ifadelerinden dolayı özür dilemesi gerektiğine,

Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, barışa, kardeşliğe, huzura yelken açan bütün Bingöllülere Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altından selamlarını gönderdiğine,

Adana Milletvekili Ali Halaman, Adana’da sağlık alanında yaşanan sıkıntılara,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili Sağlık Bakanlığından ve Hükûmetten duyarlılık beklediklerine,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, PKK’lıların köylerde baskınlar yaptığına ve insanları kaçırdığına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kiracı vatandaşların Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi için hazırladıkları kanun tekliflerine destek verilmesini beklediklerine,

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, Gençlik ve Spor Bakanından, üniversiteli öğrencilerin yurt sorunuyla ilgili bazı konuları öğrenmek istediğine,

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, AKP hükûmetlerinin devleti kayıt dışı alanlarda yönettiklerine ve Hükûmeti bu konuda uyarmak istediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Chung Ui-hwa'nın vaki davetine icabet etmek üzere 19-22 Ekim 2014 tarihlerinde Güney Kore'ye resmî bir ziyarette bulunması TBMM Genel Kurulunun 14/10/2014 tarihli 3’üncü Birleşiminde kabul edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki Parlamento heyetini oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 milletvekilinin, eğitim sistemi ve öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1070),

Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 23 milletvekilinin, ülkemizde kayıt dışı ve ruhsatsız silah kullanımının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1071),

Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 22 milletvekilinin, Yatağan Termik Santrali’nin çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/1072),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

(9/8) esas numaralı Meclis Soruşması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin iki ay uzatılmasına ilişkin tezkeresi okundu; İç Tüzük’ün 110’uncu maddesine göre Komisyona iki aylık ek süre verildiği bildirildi.

 

 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, (9/8) esas numaralı Soruşturma Komisyonu Başkanının görevini suistimal ettiğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili görevsizlik kararı verilen dosyanın tekrar ele alınarak takipsizlik kararı verilmesinin bir hukuk skandalı olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının;

Kars Milletvekili Yunus Kılıç’ın, Avrupa Birliği Konseyi İtalya Başkanlığınca 26-27 Ekim 2014 tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek Tarım, Endüstriyel Kalkınma ve Küçük-Orta Ölçekli Teşebbüsler Komitesi Başkanlar Toplantısı’na katılmasına,

Ağrı Milletvekili Fatma Salman ve Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’a, belirtilen neden ve sürelerle izin verilmesine,

İlişkin tezkereleri kabul edildi.

 

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 645, 240 ve 640 sıra sayılı Kanun Teklifi ve Tasarılarının bu kısmın sırasıyla 4, 5 ve 6’ncı sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 21 Ekim 2014 Salı günkü (bugün) Birleşiminde sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 30 Ekim 2014 Perşembe günü toplanmamasına; 640 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, (2/62) esas numaralı 12 Eylül 1980 Darbe Sürecinin Yol Açtığı Mağduriyetlerin Giderilmesine İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (1/937, 2/2229) (S. Sayısı: 615),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

4’üncü sırasına alınan, Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur ve 6 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/2301) (S. Sayısı: 645), görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

 

Elâzığ Milletvekili Şuay Alpay, Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin 645 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 22 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 19.19’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Meral AKŞENER

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 İsmail KAŞDEMİR                                                                        Bayram ÖZÇELİK

                         Çanakkale                                                                                          Burdur

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye