TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

2’nci Birleşim

2 Ekim 2014 Perşembe

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, 24’üncü Dönem Beşinci Yasama Yılının ülkemize, milletimize ve tüm milletvekillerine hayırlı uğurlu olmasını dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Adana Milletvekili Ali Halaman, Adana’nın sorunlarına,

Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, sınır güvenliğine,

Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Beşinci Yasama Yılına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Diyarbakır’ın 7 ilçe belediyesindeki eş başkanlık uygulamasıyla ilgili Diyarbakır 3. İdare Mahkemesinin verdiği yürütmenin durdurulması kararına,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Adana eski milletvekili Recai Yıldırım’ın vefatına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Manisa Milletvekili Recai Berber’in, Avrupa Birliği Konseyi İtalya Başkanlığı tarafından 29-30 Eylül 2014 tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenmiş olan Ekonomik ve Parasal Birlik, İstikrar, Koordinasyon ve Denetim Antlaşması’nın 13’üncü maddesiyle ilgili Parlamentolar Arası Konferans’a katılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı başkanlığında siyasi parti grup başkan vekilleriyle yapılan toplantıda alınan 20/8/2014 tarihli karara ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Başbakanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 75’inci maddesine göre geri gönderilmesine ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu, Dışişleri Komisyonunda bulunan tasarının Hükûmete geri verildiği açıklandı.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliği ve Komisyon Başkanlığı ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 milletvekilinin, zorunluluk hâlindeki askerlik yükümlülüğü kapsamındaki sıkıntıların ve yasal mevzuatta yapılabilecek değişikliklerin (10/1058),

HDP Grubu adına Grup Başkan Vekili İdris Baluken’in, Şırnak’ın Güçlükonak (Basa) ilçesine bağlı Yağızoymak köyünde 1993 yılında korucu ve askerler tarafından 3 köylünün öldürülmesi olayının ve bölgede geçmiş dönemlerde yaşanan faili meçhul cinayetlerin (10/1059),

HDP Grubu adına Grup Başkan Vekili İdris Baluken’in, ülkemizde yaşanan çatışma ve şiddet ortamına son verilebilmesi ve barış sürecine ışık tutması açısından dünya ülkelerinin müzakere süreçlerinin (10/1060),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Başkanlıkça, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 60 milletvekilinin vermiş olduğu Genel Kurulun 6/8/2014 tarihli 130’uncu Birleşiminde okutulan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında Meclis soruşturması açılmasına dair (9/10) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve Sinop Milletvekili Engin Altay ile Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin vermiş olduğu Genel Kurulun 12/8/2014 tarihli 131’inci Birleşiminde okutulan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında verilen (11/37) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin konusuz kaldığından işlemden kaldırıldığı açıklandı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının;

Sakarya Milletvekili Şaban Dişli’nin, 23-25 Eylül 2014 tarihlerinde Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenecek olan RACVIAC-Karar Almada Mutabakat: Strateji ve İkilem Semineri'ne katılmasına,

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonundan bir heyetin, Avrupa Birliği Konseyi İtalya Başkanlığınca düzenlenecek Tarım, Endüstriyel Kalkınma ve Küçük-Orta Ölçekli Teşebbüsler Komitesi Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere 26-27 Ekim 2014 tarihleri arasında İtalya’nın başkenti Roma’ya resmî bir ziyarette bulunmasına,

Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ve İzmir Milletvekili Mahmut Rıza Türmen’in, 13-14 Ekim 2014 tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek olan Temel Haklar Komiteleri Başkanları Toplantısı’na katılmalarına,

İlişkin tezkereleri kabul edildi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 2 Ekim 2014 Perşembe günkü birleşiminde Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı gerekli tedbirleri almak, Irak ve Suriye’deki tüm terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca Hükûmete bir yıl süreyle izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine; 14 Ekim 2014 Salı günkü birleşiminde bir saat sözlü soruların görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmemesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına ve AK PARTİ Grubuna,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Başbakanlığın, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye’deki tüm terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak için hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tayin olunacak şekilde, gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına ve bu kuvvetlerin Hükûmetin belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara göre gerekli düzenlemelerin yapılmasına Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesine dair tezkeresi (3/1580), Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

(3/1580) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi’nin gündeme alınmasının Anayasa’ya aykırı olup olmadığı hususunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Başbakanlığın, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye’deki tüm terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak için hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tayin olunacak şekilde, gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına ve bu kuvvetlerin Hükûmetin belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara göre gerekli düzenlemelerin yapılmasına Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesine dair tezkeresi (3/1580), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

 

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın (3/1580) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine;

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun (3/1580) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde muhalefet parti temsilcilerinin konuşmalarından sonra mı Genel Kurula geleceğini öğrenmek istediğine,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Ankara Milletvekili Emrullah İşler’in (3/1580) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Ankara Milletvekili Emrullah İşler’in (3/1580) esas numaralı Başbakanlık Tezkeresi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Alınan karar gereğince, 14 Ekim 2014 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 20.01’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                    Muharrem IŞIK                                                                       Muhammet Bilal MACİT

                          Erzincan                                                                                           İstanbul

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye