TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

76’ncı Birleşim

13 Mart 2015 Cuma

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener'in, bu yasama döneminde Başkan Vekili olarak yönettiği son birleşim olduğuna, bütün grup başkan vekilleri ve milletvekillerine teşekkür ettiğine ilişkin konuşması

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Samsun Milletvekili Tülay Bakır'ın, Samsun’da kadınlara ek gelir sağlanması projelerine ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in, Isparta ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Doğu Türkistan’da yaşayan soydaşların sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

 

 

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’in yaptığı gündem dışı konuşması sırasında AK PARTİ eski Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

2.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

3.- Isparta Milletvekili Recep Özel'in, Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine ve AK PARTİ eski Grup Başkanına şahsına sataşması nedeniyle konuşması

4.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in, Isparta Milletvekili Recep Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

5.- Ordu Milletvekili İhsan Şener'in, Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’in geçen tutanak hakkında yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

6.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in, Ordu Milletvekili İhsan Şener’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

3.- Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz'ın, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

4.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, Milliyetçi Hareket Partisi olarak 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

5.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

6.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Halkların Demokratik Partisi olarak 14 Mart Tıp Bayramı’na ve Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener’in tarafsız ve bağımsız duruşuyla örnek bir Başkan Vekili olduğuna ilişkin açıklaması

7.- Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal'ın, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

8.- Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in, 14 Mart Tıp Bayramı’na ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

9.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, TBMM Başkan Vekili Meral Akşener’e Meclisi yönetmekteki tutumuyla ilgili teşekkür ettiğine ve 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı Güvenç'in, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

11.- İstanbul Milletvekili Ahmet Haldun Ertürk'ün, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

12.- Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın'ın, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

13.- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

14.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

15.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

VII.- GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR

1.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in, 12/3/2015 tarihli 75’inci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin konuşması

VIII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Parlamentosu (AP) Katılım Öncesi Eylem Birimi tarafından Avrupa Parlamentosu Anayasal İşler Komitesi ve Dışişleri Komitesi iş birliğiyle 23-24 Mart 2015 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek olan "Sürdürülebilir Demokrasi için Siyasi Kültürün Geliştirilmesi ve Siyasi Diyalogun Arttırılması" konulu parlamentolar arası seminere Türkiye Büyük Millet Meclisinden katılması Genel Kurulun 10/3/2015 tarihli ve 73'üncü Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere ilişkin tezkeresi (3/1717)

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 22 milletvekilinin, Türkiye’de yaş sebze ve meyve ihracatında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1254)

2.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ve 20 milletvekilinin, devlet okullarında yabancı dil eğitimi ve öğretimi konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1255)

3.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ve 21 milletvekilinin, Avrupa’da yükselen ırkçı söylemler, nefret suçları ve uygulanan ayrımcı politikaların Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları üzerinde yarattığı ve yaratacağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1256)

IX.- SEÇİMLER

A) Anayasa Mahkemesi Üyeliklerine Seçim

1.- Anayasa Mahkemesine Sayıştay Genel Kurulunca aday gösterilen 3 aday içinden Üye Seçimi

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/742) (S. Sayısı: 616)

4.- Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1008) (S. Sayısı: 685)

5.- Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporları (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684)

6.- Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (2/2616) (S. Sayısı: 688)

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, tarımsal desteklemelerin kanunda belirtilen orandan daha az ödenmesine,

- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gübre, ilaç ve mazot fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi için alınan tedbirlere,

- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa'da aşırı yağışlar nedeniyle tarım ürünlerinin zarar görmesine,

-İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan don nedeniyle patates üreticilerinin mağduriyetinin giderilmesine,

- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa Ovası'nın kuruma tehlikesi altında olmasına,

Bakanlık tarafından pancar üreticilerinin zararının sübvanse edilmesine,

- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına,

- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 2002-2014 yılları arasında küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayılarına ve verilen desteklere,

- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, tarım sigortaları sistemi ile ilgili çeşitli hususlara,

- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Ödemiş ilçesinde don sebebiyle tarım ürünlerinin zarar görmesine,

- Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, 2010'dan beri Ankara'da görülen kuduz vakalarına,

- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bir kanuna,

- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere,

İlişkin soruları ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/60170), (7/60171), (7/60172), (7/60173), (7/60174), (7/60175), (7/60176), (7/60177), (7/60178), (7/60179), (7/60180),  (7/60181), (7/60182)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, satın alınan hukuk ve muhasebe hizmetleri ile mali hizmetlere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/60493)

3.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, İran sınırları içinde bekletilen Türk kamyon ve tır şoförlerinin mağduriyetine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin cevabı (7/61106)

13 Mart 2015 Cuma

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale), Fehmi KÜPÇÜ (Bolu)

-----0-----

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76’ncı Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener'in, bu yasama döneminde Başkan Vekili olarak yönettiği son birleşim olduğuna, bütün grup başkan vekilleri ve milletvekillerine teşekkür ettiğine ilişkin konuşması

BAŞKAN – Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündem dışı da söz vermeden evvel, 5 Nisana kadar çalışma kararı alındığından bugün benim sizlerle son günüm.  Dolayısıyla, dört yıl beraber Mecliste mesai yaptık. Önce bütün siyasi partilerimizin grup başkan vekillerine, sonra bütün milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar) Çok güzel hatıralar biriktirdik, acı tatlı bir dört yıl geçirdik. Şimdi seçime gidiliyor; gidiş var dönmemek var, dönüp bulmamak var. Yarına çıkacağımızı Allah biliyor; dolayısıyla, ben varsa bir hakkım helal ediyorum, sizden de haklarınızı helal etmenizi istiyorum. (“Helal olsun.” sesleri, alkışlar)

Teşekkür ederim, sağ olasınız.

Ben yokum, yani 5’ine kadar diğer Meclis başkan vekili arkadaşlarımız yönetecek. Ayrıca bütün Meclis başkan vekili olan arkadaşlarımıza da ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir dört yıl geçirdim kendi adıma.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz Samsun’da kadınlara ek gelir sağlanması projeleri hakkında söz isteyen Samsun Milletvekili Sayın Tülay Bakır’a aittir.

Buyurunuz Sayın Bakır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Samsun Milletvekili Tülay Bakır'ın, Samsun’da kadınlara ek gelir sağlanması projelerine ilişkin gündem dışı konuşması

TÜLAY BAKIR (Samsun) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ancak bugün bu konudan bahsedemeyeceğim. Benim tarım ve hayvancılıkla ilgili ilgim ikinci alanım. Ben ama aslında bir hekimim. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bugünkü konuşmamı buna ayırdım fakat son anda bu konuda konuşacağım söylendiği için biraz irticalen olacak, kusuruma bakmayın belli şeylerim olursa. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Ülkemizde Tıp Bayramı 1827’de modern tıbbın kurulma günüyle başlamış ve bayram olarak da 1919 yılından beri kutlanmaktadır. Bu vesileyle başta bizi yetiştiren hocalarımızın, bütün meslektaşlarımın ve tıp alanında çalışan herkesin bayramını tebrik ediyorum ve ahirete intikal etmiş olan bütün tıp çalışanlarına Allah’tan rahmet diliyorum.

Tekrar saygılarımla şunları iletmek isterim. Tıp mesleği bir bütündür. Merkezinde hasta vardır ve hekim vardır ama hekimin başarısı, önce bilim, çalıştığı hastane ve bunun yanında birlikte çalıştığı ekiptir. Bunlardan biri daha az önemli, biri daha çok önemli demek durumunda değiliz. Hepsi bir arada önemlidir ve biyolojinin de temelini meydana getiren tıp bilimi çok büyük gelişmeler göstermektedir ve mutlaka teknolojik ilerlemeyle birlikte de eşlik edilmesi gereklidir ama hiç unutulmamalıdır ki hekimliğin en zor ve güzel tarafı, başkasıyla paylaşmadığı problemini sizinle paylaşması ve size vücudunu muayene etmeniz için, onu tedavi etmeniz için teslim etmesidir. Hiç unutulmamalıdır ki dünyanın en fedakâr olan mesleği tıp bilimi olmakla beraber bunun karşılığı da verilmiştir. Kırk yıllık meslek yaşamımda en vefalı olduğum insanlar, vefa gördüğüm insanlar hastalarımdır ve bazen yıllar sonra gördüğüm öğrencilerimdir.

Ülkemizde son yıllarda gerçekten sağlıkta büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Belki belli problemler bazen çok ön plana sürülse bile, bir hekim olarak söyleyebileceğim, şu anda ülkemizdeki her insan ücretsiz olarak tedavi olabilmektedir, takipleri yapılmaktadır, gerektiğinde daha ileri bir tıp merkezine ya da yurt dışına gönderilebilmektedir. Bunun değerini yurt dışında olan insanların durumundan anlayabiliyoruz. Bu gerçekten çok önemlidir. Ve 2 milyon şu anda gelen mültecimize de aynı mükemmellikte sağlık hizmetleri verilmektedir. Bunların çok küçük emeklerle ya da küçük harcamalarla gerçekleştiğini hiçbir zaman düşünmeyelim. Mutlaka çok eksiklerimiz var. Bunların tamamlanması hepimizin dileğidir ama hekim arkadaşlara da düşen görev, mutlaka tıptaki gelişmeleri yakından izlemeleri ve -tekrar söylüyorum- hastaları merkezde tutmaları çok önemlidir.

En iyi alet bir hekimin bilgisini aşamaz. Bunu da unutmamalıyız.

Dün bir toplantıda Başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu bazı tıptaki çalışan arkadaşlarımıza müjdeler vermiştir. Ben çok kısaca bilgi vermek istiyorum: Nöbet ücretlerine yüzde 50 zam planlanmıştır. Döner sermaye gelirlerinden emeklilik priminin desteklenmesiyle emekli maaşlarının artışı sağlanacaktır. Emeklilik yaş haddi 70’e çıkacaktır. Aslında bu daha yukarıya çıkarılabilir çünkü hekimler sağlıklarına dikkat ederler, onu iletmek isterim. Bu sebeple, yine, yurt dışında birçok üniversitede de hekimler ileri yaşa kadar çalışmaktadırlar.

Tüm halkımıza ve buradaki sayın milletvekillerimize, bütün sağlık çalışanlarına sağlıklı ve uzun bir ömür dileğiyle mutluluklar dilerim.

Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakır.

“İrticalen” dediniz ama gayet güzel bir konuşmaydı. Teşekkür ederim.

Gündem dışı ikinci söz Isparta ilinin sorunları hakkında söz isteyen Isparta Milletvekili Sayın Ali Haydar Öner’e aittir.

Buyurunuz Sayın Öner. (CHP sıralarından alkışlar)

Recep Özel burada mı? Ha, burada. Dikkatle dinleyecek şimdi değil mi?

Buyurun.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Sayın Başkanım, Isparta’nın en önemli sorunu Recep Özel (!)

2.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in, Isparta ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekillerimiz; Türkiye'nin gül bahçesi Isparta on iki yılı aşan bir zamandan bu yana AKP hükûmetlerinin olumsuz yaklaşımlarına ve kötü muamelelerine maruz kalmaktadır.

AHMET YENİ (Samsun) – Valilik yaptığınız dönemde niye yapmadınız işleri? Valiydin orada.

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – En parlak dönemi o dönemdi Sayın Yeni. Siz çok eski söylemlerde kalmışsınız, size cevap vermiyorum. Bir defa buraya gelip cevap verme cesaretini gösteremediniz.

AHMET YENİ (Samsun) – Valilik döneminde niye iş yapmadın? Valilik döneminde ne yaptın?

BAŞKAN – Neyse Sayın Yeni, sayın milletvekilleri; lütfen…

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Müftüzade Gülcü İsmail Efendi’den bu yana gül üreterek dünya gül yağı üretiminin yüzde 65’ini elde eden Isparta’nın çalışkan insanları Millî Kurtuluş Savaşı günlerinde Demir Alaylar kurarak Gazi Mustafa Kemal’in millî kurtuluş hareketine katılmış ve Isparta’ya işgalcileri sokmamışlardır.

Çalışkan çiftçilerimiz yaklaşık 2,5 milyon ton olan Türkiye elma üretiminin yüzde 20’den fazlasını üretmekte, seralarda yetiştirdiği çiçeklerle de ihracata önemli katkılar sağlamaktadırlar. Eğirdir ve Gelendost elmacılıkta, Merkez ve Çandır çiçekçilikte başı çekmektedir. Ancak başta mazot, ilaç ve gübre olmak üzere tarımsal girdi pahalılığı çiftçilerimizi perişan etmektedir.

Öte yandan, çiftçilerimiz ürettikleri malları, başta Antalya ve Konya olmak üzere, uygun bedellerle nakledememekte, hemşehrilerimiz de bu komşu ve büyük illere güvenli, konforlu, uygun süre ve düşük maliyetle seyahat edememektedirler. Özellikle Dereboğazı yolu AKP hükûmetlerinin yüz karası olarak kasten ihmal edilmektedir. Emsali değer ve önemden daha düşük hatlar yapılırken, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Isparta’ya en çok hizmet veren siyasetçi 9’uncu Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’e husumeti yüzünden Isparta mağdur edilmektedir.

İHSAN ŞENER (Ordu) – Yapma bunu, yapma! Hiç alakası yok.

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Bu yol lojistik ve işletme bakımından Antalya’yı Isparta’ya ve Türkiye’ye bağlayan en uygun güzergâhtır. Ispartalıların birinci öncelikli talebi…

AHMET YENİ (Samsun) – Valiyken de öyle mi diyordun?

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) - Cevap vermeye değmezsin…

BAŞKAN – Lütfen…

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – …duble hâle getirilmesi olduğu hâlde on iki yıl boyu inatla ihmal edilmiş, 2 Başbakan, 40’a yakın bakan bu yolu görüp güzelliklerine hayran kalarak Ankara’ya dönmüşler ve 2011 yılı hedeflerine dahi ulaşılamamıştır.

Isparta ve Eğirdir’de tren hattı kapanmış; hava hattı bir süre uçan otobüslerle idare edildikten sonra, her gün, sabah akşam geliş-gidiş tarifelerine kavuşturulamamıştır. İran seferleri olmasa Isparta Havaalanı işlevini yitirecektir.

Bu cetvel Dereboğazı yolunun önemini gösteren bir cetveldir. Gerekir de birileri cevap verirse karşı cevaplarını da almak üzere grafik yanımdadır.

Hızlı tren için en büyük vaat 25 kilometre uzaktan teğet geçecektir.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Açıklayın Sayın Valim.

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Isparta hiçbir dönemde teşvikten yararlandırılmamış, kendisinden daha fazla gelişen illere tanınan teşvikler Isparta’dan bilerek esirgenmiştir.

Isparta bölgede işsizlik oranının en yüksek olduğu ildir. Nüfus olarak 46’ncı, alan olarak 33’üncü sıradayken kişi başına yatırımda 81 il içinde -sarı çizgiyle görülen- 70’inci sıraya indirgenmiştir.

Isparta’da gurur duyduğumuz Süleyman Demirel Üniversitesi ve askerî birlikler olmasa Isparta’nın hâli haraptır. Çiftçilerimiz alın terini karşılayamadığı, emeklilerimiz de defalarca düş kırıklığına uğratıldıkları için esnaf da besmeleyle açtıkları dükkândan çoğu kez günü kurtaramadan kepenkleri kapatmaktadırlar.

Aziz Ispartalı hemşehrilerime yirmi üç ay vali olarak, yüksek teveccühleriyle de milletvekili sıfatıyla 2011 Haziranından bu yana hizmet etmekten, hizmet fırsatı bulmaktan onur duymaktayım. Bundan sonra da gönlüm, kapım, telefonum, sofram aziz hemşehrilerime açık olacak, her fırsatta kendilerini ziyaret edip kendilerine her imkânı kullanarak hizmet etmekten onur duyacağım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Isparta’ya hizmet edenlere teşekkür ediyor, bundan sonra hizmet edeceklere Allah’tan kolaylıklar diliyorum. Hak edenlere saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öner.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Bostancı…

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Efendim, bizim eski Genel Başkanımızın Süleyman Bey’e husumeti çerçevesinde Isparta’yı cezalandırdığını söyledi.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Bostancı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’in yaptığı gündem dışı konuşması sırasında AK PARTİ eski Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Değerli arkadaşlar, Sayın Valimle, tabii, Meclisin bu sıralarında oturup görüşürken son derece zarif bir insan olarak davrandığını görüyorum ama bu kürsü yok mu bu kürsü, bazen insanların dilini o zarafetiyle çelişir şekilde dönüştürüyor, çok agresif bir dil egemen oluyor.

Tabii, Sayın Öner’den bizim beklentimiz, devletin üst kademelerinde görev yapmış birisi olarak konuşurken çok fazla siyasal angajman yahut da geldiği şehre selam vermek amacıyla, oraya gönderme yapmak amacıyla siyasal gerçekliği tahrip eden bir dil kullanmaması olurdu. Ne yazık ki buna çok uygun davrandığı kanaatinde değilim.

Her şeyden önce, Sayın eski Genel Başkanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın herhangi bir kişiye husumet duyması, o husumet üzerinden o şehri cezalandırması gibi bir mantık makul, kabul edilebilir bir mantık değil, akıllara seza bir değerlendirme olur bu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ne söylediğini anladınız mı da alkışlıyorsunuz?

MEHMET NACİ BOSTANCI (Devamla) – İkincisi, Sayın Süleyman Demirel’i daha geçenlerde ziyaret etti, hatırlatırım efendim. Öyle bir husumet duygusuyla davranan insan olsa idi böyle bir ziyaret gerçekleşmezdi.

Üçüncüsü, bir şehrin istatistiki verilerini öyle de okuyabilirsiniz, böyle de okuyabilirsiniz ama hakikati meydanlar söyler. Sayın Erdoğan’ın Genel Başkanken ve şimdi, Cumhurbaşkanıyken Isparta’ya her gittiğinde o meydanları dolduran on binlerce Ispartalı her türlü çarpıtılan istatistiki veriden daha gerçek olarak Isparta’nın siyasi gönlünü, kalbini ve iradesini gösterir.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Öner…

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Efendim, sataşma dolayısıyla…

BAŞKAN – Kayıtlara geçiriyoruz ya, onun için.

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Gerçekleri çarptırdı. Bilgi ve hafıza noksanlığı var efendim.

BAŞKAN – Buyurunuz.

2.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Sayın Bostancı, hitabetini çok takdir ettiğim, Millî Eğitim Komisyonunda da bir arada olmaktan mutluluk duyduğum bir grup başkan vekili. Ancak ya bilgisi ya hafızasında bir noksanlık var.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dokuzuncu Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’i bir ara büyümüş kuzuya benzetti. Ne demekse, büyümüş kuzuya benzetti. Unutuldu mu? Ayrıca Isparta meydanında utanmadan millete yuhalattı.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Ne yaptı, yuhalatmadı ki ya!

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Utanmadan millete yuhalattı. Recep Özel, sen de tanıksın.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Seni yuhalattı, sen farkında değilsin.

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – O bakımdan Recep Tayyip Erdoğan’ın daha başka şeylerini de biliyorum ben.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Neyini biliyorsun ya, neyini biliyorsun sen ya, sen neyini biliyorsun!

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Isparta’ya ilişkin brifing verdiğimde “Bana verilen bilgiler böyle değil.” dedi.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Ya, elinde peşkir, havlu bekliyordun!

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Edepli ol.

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Tuzu kokutan adam, İdris Şahin, sen de laf atma, sen tuzu kokutan adamsın.

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Edepli ol, edepli ol. Sayın Başbakana, Sayın Cumhurbaşkanına karşı edepli ol.

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Çankırı’yı da… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın milletvekili…

Sayın Öner, Genel Kurula lütfen.

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – …Çankırı’da da bozacağım. Tuzu nasıl kokuttuğunu biliyorum. Bu millete…

AHMET YENİ (Samsun) – Biraz edepli konuş, edepli, yakışmıyor sana.

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Ben edepliyim, sen oradan edepsizce laf atma, ben çok edepliyim, beni bütün Türkiye tanıyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET YENİ (Samsun) – Yazıklar olsun sana! Valilik yaptın!

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Isparta’dan AKP hükûmetleri yüzde 52 oranında oy aldı ama Ispartalılar yüzde 52 oyu helal etmiyorlar. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) AKP hükûmetleri Isparta’da aldıkları oyu helal eden bir hizmet ve icraat sunmamışlardır.

AHMET YENİ (Samsun) – Sen onu boş ver. Valilik yapmış… Biraz edepli konuş edepli.

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – 7 Haziranda da bunun karşılığını göreceksiniz. Isparta’da yirmi üç ay valilik yaptım, her alanda en yoğun hizmetleri en uygun bedelle yaptığıma eminim.

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

AHMET YENİ (İstanbul) – Edep öğrenememişsin, valilik yaptın ama edep öğrenememişsin. Valiye bak, valiye!

BAŞKAN – Sayın Özel…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Efendim, hem eski Genel Başkanımıza hem bize sataştı. Isparta’ya bir hizmet yapılmadığından, Isparta meydanında yuhalanmasından bahsetti, yanlış bilgi verdi.

BAŞKAN – Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

3.- Isparta Milletvekili Recep Özel'in, Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine ve AK PARTİ eski Grup Başkanına şahsına sataşması nedeniyle konuşması

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Biraz önce Sayın Grup Başkan Vekilimiz Sayın Ali Haydar Öner’in oturduğu yerle buradaki üslubunun farklı olduğundan bahsetti, tam üzerine parmak bastı çünkü Sayın Valimizin valilik yaptığı dönemde Isparta halkına merhameti, şefkati başkaydı, milletvekili olduktan sonra Isparta’ya uğramaması… Yani Valilikte gördüğümüz Ali Haydar Öner ile Milletvekili Ali Haydar Öner arasında dağlar kadar fark var dedik ki bizzat Ispartalı buna tanık olmuştur. Kendisi de bu dönem Isparta’da CHP ön seçim yapıyor diye gelip oradan aday adayı dahi olamadı, Isparta halkına teşekkür ediyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Yirmi üç ay orada valilik yapmış, bir tane projesini gelip burada anlatamaz, sadece sloganla, hoş muhabbetle, yemek şeyleriyle dönemini geçirmiştir.

Isparta’da 2002 yılında 28 bin olan üniversiteli öğrenci sayısı şu anda 70 bine gelmiştir. Dereboğazı yolunun projesi başladı, yapımı da başladı, burada siz de şahitsiniz. Şehir hastanesi 17 yerde yapılıyor, bir tanesi de Isparta’da. Sağlık memnuniyetinde Isparta Türkiye’de 3’üncü, kişi başına düşen dershane sayısında Türkiye’de 1’inci. Bunları gelip burada anlatmıyorsunuz.

Bizim eski Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın hiç kimseyle husumeti olmadığı gibi dokuzuncu Cumhurbaşkanımızla da bir husumeti yoktur. Meydanda Süleyman Demirel’i değil, o vatandaş sizi yuhaladı, CHP zihniyetini yuhaladı, yoksa AK PARTİ ile Isparta’nın bir sorunu yok, Isparta’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir sorunu yok, problemi yok. 7 Haziranda göreceğiz, keşke orada bir aday olsaydınız da orada sizinle meydanlarda hesaplaşma imkânı bulabilseydik, bize bu imkânı vermediniz. Niye vermediniz Ali Haydar Öner, niye Isparta’dan kaçtınız? Yüzünüz yok, gelip burada Isparta halkının dört yıl boyunca bir kere uğramadığı… CHP içerisinde bile sevilmiyorsunuz, il başkanınızla telefonda kavga ediyorsunuz, ondan sonra gelip burada Isparta halkına sevgi, muhabbet… Ispartalı sizi istemiyordu artık ve siz de gerekeni yaptınız, Isparta’yı terk edip gittiniz. Burada bizim Genel Başkanımız hakkında, Cumhurbaşkanımız hakkında lütfen ağzınızla usturuplu cümleler kullanın, sizi saygıya davet ediyorum efendim.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sebep sormuyorum, buyurun.

4.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in, Isparta Milletvekili Recep Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Değerli Başkanım, sayın milletvekilleri; benim Isparta’ya hizmetlerim daha Isparta’ya girmeden başladı. (AK PARTİ sıralarından gülüşmeler)

Öyle bilmeden gülenlere çok acıyorum ben. 9 Ocak 2009’da Çankırı Valiliğinden Isparta Valiliğine giderken; Baladız Kavşağı var, orada bir köprü var; baktım köprünün mühendislik yapısı fevkalade kötü. Daha yolda giderken derhâl Yol Şube Müdürü Süleyman Bey’le irtibat kurdum, “Bu ne biçim kavşak düzenlemesi.” dedim. Sonra emniyetten verileri istedim, 118 tane maddi hasarlı, yaralamalı, ölümlü trafik kazası. Derhâl bir proje hazırladık hem Antalya’ya dönüş hem Isparta’ya dönüş, köprüyü bir şerit genişletip, kurbu genişletip yeniden düzenledik. O gün bugündür şeytan kulağına kurşun, kaza yok. Mahmatlar köylü pazarını Konya yolunda hemen duble hâle getirdik, kör nokta vardı. Okullar yaptık, okulun yanında…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Onu biz yaptık, hepsini. Onu hangi Hükûmet yaptı? Karayolları yaptı onların hepsini ya.

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Devlet yaptı, AKP yapmadı. Ben de o devletin bir valisi olarak şerefle hizmet ettim.

Resmî ve özel yurtlar yaptık. Girişimlerimizde İstanbul Ticaret Odası ve Yavuz Ali Ergun gerekli katkıyı sağladılar. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen.

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – En uygun bedelle Isparta’nın her tarafına asfalt yollar yaptık.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Hani bir şey yapmamıştık biz? Hani bir şey yapmamıştı AK PARTİ?

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Vilayet hizmetlerini Türk Standartları Enstitüsü niteliğine ulaştıran altyapıyı hazırladık.

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) – Emin ol daha fazla yaptık Sayın Valim.

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Isparta Cumhuriyet Meydanı’nda benim adım geçmedi, Süleyman Demirel’in adı geçti.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Senin adın geçti.

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Münkir olanları lanetliyorum.

Saygılar sunarım.

BAŞKAN – Birleşime on dakika ara veriyorum.

                                                                               Kapanma Saati: 14.24

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.39

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale), Fehmi KÜPÇÜ (Bolu)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76’ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Gündem dışı üçüncü söz, Doğu Türkistan’da yaşayan soydaşlarımızın sorunları hakkında söz isteyen Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru’ya aittir.

Buyurunuz Sayın Doğru. (MHP sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam)

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları (Devam)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Doğu Türkistan’da yaşayan soydaşların sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Doğu Türkistan ve Türk dünyasının sorunlarıyla ilgili söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerimin başında, tüm hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. İnşallah, önümüzdeki dönemde özlük haklarının çözümlendiği, hekime ve sağlık çalışanlarına şiddetin bitmiş olduğu bir 14 Martı kutlarız diyorum.

Diğer bir teşekkürüm de Sayın Başkanım sizleredir. 24’üncü Dönemin sonuna geliyoruz. 23’üncü ve 24’üncü Dönemlerde gündem dışı sözler verdiniz bizlere. Ayrıca, 60’ıncı maddeye yani İç Tüzük’ün 60’ıncı maddesine göre de zaman zaman sizden bir dakikalık sözler alarak kendim de bunu çok fazla kullandım, Tokat iliyle ilgili sorunları dile getirmeye çalıştım. Bundan dolayı da teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum.

BAŞKAN – Estağfurullah, görevimizdi.

REŞAT DOĞRU (Devamla) – Saygıdeğer milletvekilleri, Türk dünyası, 2000’li yılların başından itibaren büyük saldırılara ve haksızlıklara uğruyor. Saldırılar da maalesef her geçen gün artarak devam ediyor. Anadolu coğrafyasını yüce Türk milletine çok gören iç ve dış düşmanlar, ülkemizi parçalamak, yok etmek için yoğun gayret sarf ediyorlar. Bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya çalışıyor, her geçen gün bölücülüklerine yeni yeni mesafeler aldırıyorlar.

Bunların yanında, diğer Türk coğrafyalarında da hainane oyunlar devam ediyor. Suriye ve Irak Türklerine yoğun saldırılar sistemli şekilde yapılıyor. IŞİD terör örgütü, Irak peşmergeleri sistemli şekilde Türkleri ana yurtlarından, ata yurtlarından atmaya devam ediyorlar. Ayrıca Ahıska, Kırım, Azerbaycan Türklerinin durumu da ortadadır.

Ahıska Türkleri, öz vatanlarına maalesef dönemiyorlar. Kırım Türkleri tekrar Rusların işgaline maruz kaldı. Azerbaycan’ın Karabağ ve 7 şehri Ermeniler tarafından işgal altında olup dünya da olup bitenleri maalesef sessiz bir şekilde seyrediyor.

Bütün bunların yanında, en büyük acı ve ıstırabı da Doğu Türkistan Türkleri maalesef yaşıyor. Sincan Uygur Bölgesi’nde yaşayan kardeşlerimiz zalim Çin zulmü altında inim inim inliyor. İnsan hakları ve demokrasi ihlalleri artarak her geçen gün devam ediyor. Dünyanın yeniden şekillenmesi çalışmasında, 1949 yılında Çin esaretine verilen Doğu Türkistan’da çok büyük olaylar oluyor. Devlet eliyle ırk ayrımcılığı yapılıyor; doğum yasağı, mecburi kürtaj, kısırlaştırma politikalarıyla soykırım yapılıyor. Bölgede uyuşturucu kullanımı, madde bağımlılığı teşvik ediliyor. Nükleer denemeler Türk yurtlarında yapılarak kalıtımla geçebilen çok ciddi sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Türk bölgesine planlı şekilde Çinliler yerleştiriliyor. Doğu Türkistan bölgesinde bulunan 171 çeşit maden ve doğal gaz kaynaklarına sahip olunmaya çalışılıyor. 30 milyonluk Türk insanı, 1,5 milyarlık Çin nüfusunun baskısına yoğun şekilde direniyor. Çin Hükûmeti, insanlarımızı yok etmek için her türlü gaddarlığı ve oyunu da sergiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu olarak bölgeyi ziyaret edip durumu görmek için yaptığımız birçok müracaat, Çin Hükûmeti tarafından kabul edilmedi. Bu da gösteriyor ki durum görüldüğünden daha da vahimdir. İnsanlarımız öldürülüyor, haksız yere idam ediliyor, tutuklanıyor, sürgüne gönderiliyor. Bütün bunlar da, sözüm ona hür dünyanın, dünya STK’larının gözü önünde oluyor. Çin zulmüne karşı, başta Hükûmetimiz olmak üzere dünya sessiz kalıyor ve seyrediyor.

Suçsuz yere, savunması alınmadan tutuklanmalar, kurşuna dizilmeler, hür dünyanın neresinde acaba görülüyor? Herkesin bu konuya dikkatini çekmek istiyorum.

Dünyanın gözü önünde, 2,5 milyonluk askerî güçle, elinde silah olmayan Uygur Türklerine, o zavallı ve masum insanlara terörist muamelesi yapılıyor. Bunların hiçbirisini kabul etmiyorum, şiddetle de protesto ediyorum. Yüce Türk milletinin kürsüsünden de herkese ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere herkese sesleniyorum: Dünyanın gözü önünde yapılan bu haksızlıkların, katliamların hesabı bir gün mutlaka sorulur. Doğu Türkistan Türklerinin kahraman lideri Rabia Kadir Hanımefendi’nin sesi mutlaka duyulur çünkü o Hanımefendi, dünyanın her tarafını dolaşıyor, her tarafında o mahzun ve garip insanların, Doğu Türkistan halkının ve Türklerin hakkını korumak için çok yoğun bir gayret sarf ediyor. Ondan dolayı da Rabia Kadir Hanımefendi’yi Türk’ün Meclisinden, bu güzel Meclisten, Türkiye Büyük Millet Meclisinden saygıyla selamlıyorum. Kendisinin sesinin de, inşallah, herkes tarafından duyulacağına olan inancımı da buradan ifade etmek istiyorum. Ama şunu da söylemek isterim ki ancak, hain tuzakların oyunu mutlaka bozulur.

Yüce Türk milleti, titre ve kendine dön, vatanına, toprağına, milletine, bayrağına, diline, inancına sahip çık diyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Doğru.

60’ıncı maddeye göre pek kısa söz taleplerini yerine getireceğim.

Bu arada, sisteme girmeyen grup başkan vekillerine de tekrar buradan hatırlatayım, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle grup başkan vekillerine ayrıca söz vereceğim ben, sisteme girerlerse o şekilde onu da halledelim.

Sayın Güneş…

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

14 Mart 1827’de II. Mahmut döneminde ilk cerrahiyenin kurulması, Türkiye’de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü, 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. İlk kutlama, 1919 yılında 14 Martta işgal altındaki İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Hükûmetlerimiz döneminde uygulamaya konan sağlıkta değişim ve dönüşüm politikalarıyla bugün ülkemizde tıp fakültesi sayısının 84’e ulaşması, yeni devlet hastaneleri ve yeni şehir hastaneleriyle nitelikli yatak sayımızın yüzde 40’lara ulaşması, yoğun bakım yatak sayımızın artması, hastanelerimizin modern aletlerle donatılması, sağlık çalışanlarımızın 600 bine ulaşması gibi önemli gelişmeler sağlanmış ve sağlık hizmetinde örnek gösterilen ülkeler arasına girmiştir.

Sağlık hizmetinin en önemli, olmazsa olmaz unsuru olan sağlık çalışanlarımız, gece gündüz demeden yedi gün yirmi dört saat hizmet vermektedir. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini maddiyatla ölçmek mümkün değildir. Hekimlik ve sağlık çalışanı olmak bir gönül işidir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Doğru…

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Ben de bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı candan kutluyorum.

Sağlık çalışanları, tabii, ülkemizde çok ağır şartlarda çalışıyorlar, onları sadece 14 Mart Tıp Bayramı’nda hatırlamak da doğru değil diye düşünüyorum. Sağlık çalışanları, özellikle özlük haklarında çok ciddi manada iyileştirme bekliyorlar, bunu da yıllardan beri beklemiş olduklarını ifade etmek istiyorum.

Ayrıca, hekime ve sağlık çalışanına şiddet de her geçen gün maalesef artıyor. Bundan dolayı da özellikle şu isteniyor ki, sağlık çalışanları, kendilerinin fedakâr şekilde çalışmalarına karşılık olarak halktan saygı bekliyorlar, hürmet bekliyorlar, sevgi bekliyorlar yani kendilerinin kucaklanmasını bekliyorlar. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisinden onları kucaklamış olduğumuzu ifade ediyor, hepsine saygılar sunuyorum.

Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Ben teşekkür ederim.

Sayın Korkmaz.

3.- Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz'ın, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkanım, bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Ben de başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık personelimizin Tıp Bayramı’nı kutluyorum, ebediyete intikal etmiş sağlık personelini rahmetle anıyorum, hayatta olanlara da huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum.

Sağlık sektöründe çalışanların çalışma şartları, aşırı politizasyon, nöbet, hekime uygulanan şiddet gibi çok sorunları var tabii ama en önemli problem, özlük hakları konusunda ve özellikle düşük emekli ücretlerinde. Bu yüzden hiçbir sağlık personeli emekli olmak istemiyor. Sağlık personeli için emeklilik yaşı âdeta ölüm yaşıyla üst üste oturmuş durumda. Bunun önüne geçebilmek için döner sermaye gelirlerinin de emeklilik maaşı hesaplanmasında dikkate alınması gerekiyor. Sağlık personelinin bu en önemli sorununun çözümü konusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi eğer bir tasarı yahut teklif getirirse destek olacağımızı beyan ediyor, bütün sağlık çalışanlarını ve Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN - Sayın Halaçoğlu…

Grup başkan vekillerine üç dakika süre veriyorum, konuşmalarınızı ona göre ayarlarsınız.

4.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, Milliyetçi Hareket Partisi olarak 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Her şeyden önce, dünyada Ortaçağ’da cüzzamlıları toplumdan tecrit etmek üzere adalara gönderirlerken, o tarihlerde, Osmanlı Devleti kurduğu hastanelerde, darüşşifa olarak kurmuş olduğu hastanelerde cüzzamlılar için ayrı koğuşlar oluşturmuştur tedavi açısından.

Keza, aynı şekilde, akıl hastalarını tedavi etmek için bugün de modern olarak kullanılmakta olan müzik sesiyle, kuş sesiyle, su sesiyle tedavi yöntemini belirlemiştir. Nitekim, Edirne’deki II. Bayezid Külliyesi’nde aynı tedavi yöntemi belirlenmiş ve yolda çalışmalar yapılmıştır.

Keza, mikrobu ilk bulan, Pasteur olarak zikredilirken aslında ondan yüz yıllarca önce Fatih Sultan Mehmet döneminde, mikrobun ilk Akşemseddin tarafından bulunduğu kayıtlarımızda bulunmaktadır. Hastalığın, gözle görülemeyecek küçük canlılar vasıtasıyla bulaştığı ifade edilmektedir eserinde.

Keza, yine, aynı tarihlerde, 1464’te Manisa Darüşşifası Başhekimi bulunan Sabuncuoğlu Şerafeddin ilk defa panzehri uygulamıştır ve panzehri bulmuştur. Modern tıbbın birtakım unsurlarını da o tarihlerde kullanmıştır. “Cerrahiyyetu'l-Haniyye” adıyla olan kitabında bunlar resmedilmiştir.

Sağlığa o kadar önem verilmiştir ki, 3 kıtaya hükmeden Kanuni Sultan Süleyman aynen şu ifadeleri kullanmıştır:

"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

Saltanat dedikleri bir cihan kavgasıdır,

Olmaya baht u saadet dünyada vahdet gibi."

Sözleriyle aslında dünyanın bütün hâkimiyetlerinin üzerinde bir nefes sıhhatin çok daha önemli olduğunu vurgulamış ve bu çerçeve içerisinde tıbba önem vermişler ve darüşşifalar kurmuşlardır.

Bütün bunlara bağlı olarak, günümüzde birçok beldemizde, bölgemizde, ilçemizde bulunan sağlık kuruluşlarımızda maalesef yeterli ekipman ve personel bulunmadığını da gözler önüne sermek gerekir ve maalesef, Kayseri Sarız’da bile yeterli bir sağlık ekipmanının bulunmadığını ve Kayseri’ye gitmek için 130 kilometre yol katetmek zorunda kaldıklarını özellikle belirtmek istiyorum. Bunların acilen düzeltilmesi gerekiyor.

Ayrıca, sağlık çalışanlarına karşı, maalesef birtakım şiddet hareketlerini gözlemliyoruz. Burada, bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak önerimiz, sağlık çalışanlarına herhangi bir şekilde şiddet uygulayanların, hiçbir parti tarafından kendilerine üye kabul edilmemesi, kaydedilmemesi yerinde olacaktır diye düşünüyoruz.

Keza, sağlık açısından GDO’lu maddeler yüklü gıdaların önlenmesi, tarım alanında da bu tür tarım ürünlerine yer verilmemesi yine önem taşımaktadır.

Bu vesileyle, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 14 Mart Tıp Bayramı’nı bütün çalışanlar adına kutluyorum, tıp alanındakileri kutluyorum, onlara sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ederim.

Şimdi, Sayın Gök yerine Sayın Kaplan’a söz veriyorum.

Buyurunuz.

5.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, öncelikle, ben de size son kez Meclisi yönetmeniz nedeniyle, göstermiş olduğunuz anlayıştan dolayı teşekkürlerimi grup adına ifade etmek istiyorum.

Yarın, 14 Mart Tıp Bayramı. Sağlık çalışanlarının bayram olarak kutlamalarını çok arzu ederim ama ne yazık ki iktidar partisinin on iki yılda uyguladığı sağlık politikaları, Sağlıkta Dönüşüm diye adlandırdığı politikalar, artık sağlık çalışanlarının kutlamaları bir bayram olmaktan ziyade, dert odağı hâline geldi. Bugün de 14 Martta Tıp Bayramı kutlamaları yerine, Türkiye'de yapılan haksızlığa karşı seslerini duyurmak için grev kararı aldıklarının bilinmesini istiyorum.

14 Martta özellikle Tıp Bayramı’nın kutlanmasının beklentilerinden önce, sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu nokta şu noktaya geldi: İktidar partisinin politikalarıyla, bu, artık bir kamusal alan olmaktan çıktı, sağlığın piyasalaşmasına geldi. İnsanlar daha sık hastalanıyor, insanlar daha sık doktora gidiyor, daha çok tahlil, daha çok MR, daha çok para cebinden çıkıyor. Son beş yıl içerisinde ilaca 3 kattan daha fazla para veriyoruz.

Bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle toplumda çeşitli nedenlerle prim borcu olan 5 milyon dolayındaki insan, bugün genel sağlık sigortasından ne yazık ki yararlanamıyor. Sağlık çalışanlarına bir taraftan da artan şiddet sağlıkla ilgilenen çalışanların, hekimlerin hastayla olan güven noktasını ne yazık ki tüketmiş noktasına gelmektedir. Performansa dayalı, emekliliklerine yansımayan ücret politikalarından bir an önce vazgeçilmesi lazım. Sağlık çalışanları bugün eğer eylemdelerse, seslerini duyurmak istiyorlarsa, bunu özlük haklarına sahip çıkmak, bir de vatandaşın sağlığına, sağlık haklarına daha iyi sahip çıkmak adına yapmaktadırlar.

Nedir istedikleri? Nitelikli bir sağlık hizmeti artık veremiyoruz. Artık tıp fakültelerinden iyi eğitim alarak mezun olamıyoruz. Uzun çalışma, esnek çalışma saatleri bize dayatılıyor. Nöbet gelişigüzel, istenilen yerde bize dayatılıyor. Ücret adaletsizlikleri  var. Bunlar hem çalışma barışımızı bozuyor hem de mesleğimizi vatandaşa karşı iyi yapamamamıza neden oluyor.

Bu nedenle, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle benim temennim…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Her ne kadar Başbakan dünkü açıklamalarında bir parmak bal çaldıysa da Hükûmetin sağlık çalışanlarına yönelik politikalarını bir kez daha gözden geçirmelerini, bayramın onların da hakkı olduğunu ifade etmek istiyorum.

Sağ olun.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Buldan…

6.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Halkların Demokratik Partisi olarak 14 Mart Tıp Bayramı’na ve Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener’in tarafsız ve bağımsız duruşuyla örnek bir Başkan Vekili olduğuna ilişkin açıklaması

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, ben de grubum adına tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Mart ayının 14’ünde kutlanan, Türkiye’de tıp alanında çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür. Fakat bizim ülkemizde tıp çalışanları ne yazık ki istedikleri düzeylerde düzenlemeler yapılmadığı, çalışma şartları başta olmak üzere birçok sorunların olduğu gerçeğiyle karşı karşıya. Tıp çalışanları, çalışırken ve emeklilikte insanca yaşanacak bir gelir talep ediyorlar; söz verildiği hâlde verilmeyen zamlarını talep ediyorlar; tıpta niteliğin öncelenmesini istiyorlar; ayrıca, diyorlar ki: “Yurttaşlarımıza eşit, erişilebilir ve nitelikli bir sağlık hizmeti talep ediyoruz.” Bütün bu taleplerini dile getirmek üzere bugün grevde olacaklarını, acil sağlık hizmeti dışında sağlık hizmeti sunmayacaklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla, biz de HDP olarak Sağlık Bakanlığının bir an önce bu talepleri dikkate almasını ve iyileştirmelerin bir an önce yapılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz ve Halkların Demokratik Partisi olarak da tıp çalışanlarının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Sayın Başkan, siz birleşimi açarken ben yukarıdaydım, burada değildim fakat yaptığınız konuşmayı tutanaklardan okudum. Gerçekten partim ve grubum adına sizin tarafsız ve bağımsız duruşunuzdan büyük bir güç aldığımızı ve bu tutumunuzla örnek bir Başkan Vekili olduğunuzu gösterdiğinizi ifade etmek istiyorum. Sizinle çalışmak bize de her zaman büyük bir güç ve moral vermiştir. Bu nedenlerle size bir kez daha teşekkür ediyor, önümüzdeki dönemde sizi tekrar burada görmek istediğimizi ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Çok teşekkür ederim, sağ olun.

Sayın Ünal yerine Sayın Soysal, buyurunuz.

7.- Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal'ın, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

ERTUĞRUL SOYSAL (Yozgat) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yaratılmışların en kutsalı insanın ruh ve beden sağlığına şifa elini uzatmak gibi müstesna bir görevi yerine getiren sağlık camiamıza, memleketimizin her noktasında, her koşulda yüreğiyle fedakârca hizmet vermesinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı da bu vesileyle kutluyoruz.

Sağlık çalışanlarımızın hangi zor şartlarda, cefakârca insanın emaneti bedeninin korunması konusunda özveriyle mücadele ettiklerini hepimiz biliyoruz. Sayın Başbakanımız 14 Mart münasebetiyle “Şifa Veren Ele Vefa” programında sağlık camiamızla bir araya gelmiş ve sağlık camiamıza müjdeli haberler vermiştir. Ki bu müjdeli haberler arasında, sağlık personelimizin nöbet ücretlerinin yüzde 50 oranında artırılması, döner sermaye primlerinin emekliliğe esas primlere eklenerek emeklilik şartlarının iyileştirilmesi, fiilî hizmet süresi yıpranma payıyla ilgili çalışmaların yapılarak yasalaşması çalışmalarını yapmaktayız. Tabii, bu müjdelerin… Yasama dönemi bitmeden Genel Kurulda görüşmeyi planladığımız 680 sıra sayılı torba yasa görüşmelerine, Sayın Başbakanımızın müjdelediği sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen hususların da ilave edilmesi konusunda çalışmalarımızı hızlandırmış bulunmakta olduğumuzu buradan ifade ediyorum.

Ben, tekrar, bu vesileyle, bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyor, hepsine şükranlarımızı ifade ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Tamer…

8.- Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in, 14 Mart Tıp Bayramı’na ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

İSMAİL TAMER (Kayseri) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Zaman mefhumunu düşünmeden fedakârca çalışan başta doktor arkadaşlarım olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum.

Ayrıca, Sayın Halaçoğlu’nun Sarız’la ilgili ifade ettiği şekilde… Ben Sarız’da, 9 bin nüfuslu bir yerde 4 aile hekimi -bunlardan 1’i uzman, diğerleri pratisyen- 2 diş hekimi, 6 ebe, 2 hemşire, 4 sağlık memuru olmak üzere bir sağlık ordusunun, küçük bir ilçede sağlık ordusunun olduğunu ifade etmek istiyorum. Sarız’da sağlıkla ilgili en ufak bir problem yoktur, buradan ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Özel…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Daha önce söz verdiniz bana.

BAŞKAN – Anladım.

Sayın Düzgün…

9.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, TBMM Başkan Vekili Meral Akşener’e Meclisi yönetmekteki tutumuyla ilgili teşekkür ettiğine ve 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

ORHAN DÜZGÜN (Tokat) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Ben de öncelikle şahsınızla ilgili, Meclisi yönetmekteki tutumunuzla ilgili kişisel anlamda teşekkür ederim ve sizi tekrar burada görmek istediğimi kişisel anlamda beyan etmek isterim.

BAŞKAN – Sağ olun, çok teşekkür ederim.

ORHAN DÜZGÜN (Tokat) - Bu arada da bir tıp mensubu olarak Türkiye’deki bütün tıp emekçilerinin Tıp Bayramı’nı kutlarım.

Yalnız, bu bayram gününde dahi bizi üzen şey, tıp çalışanlarının emeklerinin karşılığını alamadıkları için hâlen grevde olmalarıdır. Bu grevi de desteklediğimizi açıkça belirtmek isterim.

Saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Güvenç…

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı Güvenç'in, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

SITKI GÜVENÇ (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yarın 14 Mart Tıp Bayramı olması dolayısıyla söz almış bulunuyorum.

Toplumun sağlığı bireylerin sağlığıyla orantılıdır. Biz AK PARTİ iktidarı olarak toplum sağlığını en üst düzeye çıkarmak için on üç yıldır en büyük yatırımı, bütçeden en büyük payı sağlık alanına ayırdık, yeni sağlık tesisleri yaptık, sağlık çalışanlarının özlük haklarında ciddi iyileştirmeler sağladık.

İnsanlığa şifa dağıtan, zaman mefhumu tanımadan gece gündüz çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Ertürk…

11.- İstanbul Milletvekili Ahmet Haldun Ertürk'ün, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

AHMET HALDUN ERTÜRK (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; fedakâr sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum.

Sayın Başbakanımızın sağlıkçıların durumlarını iyileştiren dünkü açıklamaları bayramımıza ayrı bir güzellik katmıştır.

Sağlık çalışanlarına şiddetin son bulduğu nice tıp bayramları diliyorum, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Aydın…

12.- Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın'ın, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şahsınızda 14 Mart Tıp Bayramı’nda özellikle yıl dönümüne denk gelen Çanakkale mücadelesini ve o dönemi de anarak cümlelerimi kurmak istiyorum. İstanbul Üniversitesinin bir dönemi Çanakkale’de tüm öğrencileriyle şehit olup, mezuniyet töreni kutlanılamamış bir camiadır sağlık çalışanları ve doktorlar. Hem orada ve hem de tüm hayatları boyunca sağlık camiasına hizmet edip rahmete ulaşmış bütün kardeşlerimize Allah’tan rahmet, çalışan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyor, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Öz…

13.- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

ALİ ÖZ (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Bugün 13 Mart, yarın 14 Mart Tıp Bayramı. Bayram hediyesi alamayan “Bayram gelmiş neyime, halkım ve kendi özlük haklarım için eyleme.” diyerek bugün büyük bir eylemi gerçekleştiren ve yürekli bir şekilde, korkmadan bu eyleme katılan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum.

Tabii ki sağlıkçıların uzun süre beklemiş olduğu, söz verilmiş olmasına rağmen yerine getirilmeyen fiilî hizmet zamlarının, emekliliğe yansımayan döner sermaye gelirlerinin, performans sisteminden duymuş oldukları rahatsızlıkların, sağlıkta artan taşeronlaşmanın önüne geçilmesi, vatandaşların gösterdiği şiddet dışında, kurumsal “mobbing”in bir an önce ortadan kaldırılması, sağlık çalışanlarının tükenmişlik sendromundan kurtarılması gerektiğine inanıyorum. Her defasında mali disiplin ve Maliye Bakanı engelini bahane ederek, sağlık çalışanları hak ettikleri özlük haklarını on iki yıllık iktidar döneminde hiçbir zaman alamamışlardır. İktidar sözcüsü arkadaşımız, bir müjde mahiyetinde, yeni yapılacak olan bir torba tasarıyla sağlık çalışanlarına haklarının verileceğini ifade etti.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ ÖZ (Mersin) - İnşallah bu yasama yılı bitmeden yasalaşmasını temenni ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Öner...

14.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin açıklaması

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Teşekkürler Sayın Başkanım.

Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını gönülden duygularla kutluyorum. Yaptıkları fedakârlıkların farkına varılamayışını ve kendilerine yönelik şiddeti kınıyorum. Sağlık görevlilerine bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum.

Sayın Başkanım, Isparta’nın sağlık ve eğitimdeki sıralamasının, dokuzuncu Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel dönemindeki hizmetlerin günümüze yansıması olduğunu hakkaniyetle vurgulamak istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Halaçoğlu, süreniz bir dakika. Yalnız, bu Başkan Vekilliğinin dışında.

15.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Demin İsmail Bey Sarız’la ilgili söylediğim bir şeye işte “Şu kadar diş doktoru var.” dedi. Bir tane bile diş doktoru şu an yok Sarız’da. Herhâlde geçen seneden bahsediyor. Yani şu an diş doktoru yok. Herhangi bir şekilde...

İSMAİL TAMER (Kayseri) – 2 tane diş doktoru var, 1’i şu anda çalışıyor.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Yok yani, şimdi diş doktoru yok Sarız’da. Şimdi yok, şu an yok Sarız’da, Sarız’da diş doktoru yok.

Birisi kalp krizi geçirse nereye gitmesi lazım? Nereye gitmesi lazım, söyleyin. Yani, yapmayın. 10 bin nüfusu olan ilçeleri... Köyleriyle birlikte bir ilçeden bahsediyorum. Orada, isterseniz şimdi arayın sağlık ocağını, var mı yok mu diş doktoru sorun, o kadar basit bir şey söylüyorum size.

İSMAİL TAMER (Kayseri) – Yeni arayarak söyledim, ben boşuna konuşmadım ki.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Yani olmayan bir şeye var demeyin hiç olmazsa. Yarın oraya gideceksiniz, yüzlerine bakacaksınız insanların, yapmayın.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Şimdi, gündeme geçmeden evvel, 58’inci madde uyarınca bir düzeltme talebi mevcuttur, söz düzeltme talebi.

Sayın Öner, buyurunuz, sizin düzeltme talebinizi yerine getireceğim. Ondan sonra da gündeme geçeceğiz, seçim yapılacak biliyorsunuz.

Buyurunuz.

VII.- GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR

1.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in, 12/3/2015 tarihli 75’inci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin konuşması (x)

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Sayın Başkanım, dünkü birleşimde narsisizmle ilgili vurgulamaları yaparken “Böyle birini tanıyor musunuz?” soruma, Ordu Milletvekilimiz Sayın İhsan Şener “Cumhuriyet Halk Partisi” karşılığı vermiş. Bunu tutanaktan gördüm. Sayın İhsan Şener herkesin anladığını belli ki anlayamamış. Kişilerle ilgili bir hastalıktır narsisizm, kurumsal hastalık değildir. Umarız, en anlamaz ödülünü hak etmez Sayın Şener.

Ayrıca, biraz önce, Sayın Recep Özel, dört yıldır Isparta’ya hiç uğramadığımı söyledi. Zaman zaman kendisiyle toplantılarda karşılaşmasak, şehit cenazelerinde buluşmasak, bayramları birlikte kutlamasak farkına varmamış diyeceğim. Ama oralarda karşılaştığımız hâlde “Hiç uğramadı.” demesi, ayıptan öte, büyük bir yalan ve inkâr.

Ayrıca, elimde liste var. Isparta’ya milletvekili olduğumdan bu yana 61 defa gitmişim, 202 gün kalmışım.

RECEP ÖZEL (Isparta) – O listeyi çıkarma ihtiyacını niye duydun?

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Bu kadar inkârcı olmak sana bile yakışmıyor Recep Özel, sana bile yakışmıyor.

Belki bununla yetinmezler, bütün GSM istasyonları tanığım. Onunla da yetinmiyorum, burada fotoğraflarıyla, resimleriyle, Twitter mesajlarıyla belgeleri var. Bu belgeleri utanmadan yalan söyleyenlerin yüzüne çarpıyorum.

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) – Onları bırak. Niye aday adayı olamadın, onu söyle. Isparta’dan niye aday adayı olamadın?

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Gelelim, niye Isparta’dan aday değilim?

Sayın Recep Özel, başta kendisi “O, Ispartalı değil.” diyor. Isparta’ya hizmet etmek benim için bir onur. Isparta nüfusuna kayıtlı olmayışımı mikro milletçilik unsuru yapıyor. Ama Bursa adayı Bülent Arınç Manisalı değil mi?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) – Hayır, Demirtaş doğumlu, Bursa Demirtaş doğumlu.

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Faruk Çelik’in Urfa’da ne işi var? Hüseyin Çelik’in Antalya’da ne işi var?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ HAYDAR ÖNER (Devamla) – Binali Yıldırım’ın İzmir’de ne işi var? Bunların değerlendirmeye alınmasını öneriyorum.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öner.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – O zaman, niye bırakıyorsun Isparta’yı ya? Niye ön seçime girmedin?

İHSAN ŞENER (Ordu) – Sayın Başkan, sayın hatip ismimi zikrederek, dünkü konuşmasına verdiğim cevabı söz konusu edip benim anlamadığımı ifade etmiştir.

Sataşmadan dolayı söz istiyorum.

BAŞKAN – Bana denilmişti ki “Dört buçuk, beş gibi bitecek bu iş.” ama biz sekizi bulduracağız herhâlde.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

5.- Ordu Milletvekili İhsan Şener'in, Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’in geçen tutanak hakkında yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

İHSAN ŞENER (Ordu) – Sayın Başkanım, ben de adil yönetiminizden dolayı size teşekkür ediyorum.

Şimdi, Sayın Öner burada o kadar kirli bir dil kullanıyor ki bu dille ilgili kendimizi teskin etme yönünü ancak bu tür küçük sataşmalarla, laf atmalarla geçiştirmeye çalışıyoruz. Bu kürsü o kadar şahittir ki onun kirli diline, inşallah, bu kirli dilinden bir gün vazgeçecektir. Herkesle kavgalı, herkese sataşan, herkese kötü söz söyleyen birisinin burada ne Isparta’ya ne Türkiye’ye bir faydası olmayacaktır diye düşünüyorum.

Ben o sözü şahsınıza söylemiştim.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Öner, lütfen yeni bir sataşma olmasın, rica edeyim.

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Anladım efendim.

BAŞKAN – Buyurunuz.

6.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in, Ordu Milletvekili İhsan Şener’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim.

Gerçekten, hem bugün verdiğiniz gündem dışı söz hem de adil yönetiminiz için şükranlarımı sunuyorum. İçişleri Bakanlığınızdan bu yana devam eden saygım giderek artmıştır.

Değerli milletvekilleri, Ali Haydar Öner hiçbir zaman kirli dil kullanmaz ama gerçekleri de cesaretle vurgular. Kirli dil, Roboski’de öldürülen 34 kişinin katilini inkâr eden, o dosyayı kapatan kişinin dilidir.

Saygılar sunarım.

BAŞKAN – Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım.

VIII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Parlamentosu (AP) Katılım Öncesi Eylem Birimi tarafından Avrupa Parlamentosu Anayasal İşler Komitesi ve Dışişleri Komitesi iş birliğiyle 23-24 Mart 2015 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek olan "Sürdürülebilir Demokrasi için Siyasi Kültürün Geliştirilmesi ve Siyasi Diyalogun Arttırılması" konulu parlamentolar arası seminere Türkiye Büyük Millet Meclisinden katılması Genel Kurulun 10/3/2015 tarihli ve 73'üncü Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere ilişkin tezkeresi (3/1717)

12/3/2015

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Parlamentosu (AP) Katılım Öncesi Eylem Birimi tarafından Avrupa Parlamentosu Anayasal İşler Komitesi ve Dışişleri Komitesi iş birliği ile 23-24 Mart 2015 tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek olan "Sürdürülebilir Demokrasi İçin Siyasi Kültürün Geliştirilmesi ve Siyasi Diyalogun Arttırılması" konulu parlamentolar arası seminere Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyetin katılması Genel Kurulun 10/3/2015 tarihli ve 73'üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.

28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesi uyarınca heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimler Genel Kurulun bilgilerine sunulur.

                                                                                                                                     Cemil Çiçek

                                                                                                                         Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                                        Başkanı

Adı ve Soyadı                                                  Seçim Çevresi

Osman Faruk Loğoğlu                                      Adana Milletvekili

Yılmaz Tunç                                                    Bartın Milletvekili

Ali Aşlık                                                          İzmir Milletvekili

Lütfü Türkkan                                                  Kocaeli Milletvekili

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum:

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 22 milletvekilinin, Türkiye’de yaş sebze ve meyve ihracatında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1254)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye'de yaş sebze ve meyve ihracatında yaşanan sorunların belirlenmesi, biyolojik mücadele istasyonlarının araştırma, geliştirme, faydalı böcek üretme merkezleri olarak devreye sokulması, biyolojik mücadele yöntemleri konusunda üreticilerin bilinçlendirilmesi ve ihracatın arttırılmasına yönelik önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa'nın 98, TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri kapsamında Meclis araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz.

1) Gürkut Acar                                                          (Antalya)

2) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                                      (İstanbul)

3) Haydar Akar                                                         (Kocaeli)

4) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                                      (Kayseri)

5) Ali Sarıbaş                                                           (Çanakkale)

6) Celal Dinçer                                                         (İstanbul)

7) İlhan Demiröz                                                       (Bursa)

8) Hurşit Güneş                                                        (Kocaeli)

9) Turgay Develi                                                       (Adana)

10) Kamer Genç                                                        (Tunceli)

11) Namık Havutça                                                    (Balıkesir)

12) Osman Kaptan                                                    (Antalya)

13) Ramazan Kerim Özkan                                         (Burdur)

14) Doğan Şafak                                                       (Niğde)

15) Mehmet Hilal Kaplan                                           (Kocaeli)

16) Ali Serindağ                                                       (Gaziantep)

17) Emre Köprülü                                                      (Tekirdağ)

18) Selahattin Karaahmetoğlu                                   (Giresun)

19) Candan Yüceer                                                   (Tekirdağ)

20) Ali İhsan Köktürk                                                 (Zonguldak)

21) Mustafa Serdar Soydan                                       (Çanakkale)

22) İhsan Özkes                                                        (İstanbul)

23) Hülya Güven                                                       (İzmir)

Gerekçe:

Son dönemde yaş sebze ve meyve ihracatında Hükûmetin dış politikasındaki yanlışlar nedeniyle ağır bir tıkanıklık yaşanmaktadır. Bu nedenle fiyatlar düştüğünden Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Antalya'daki üreticiler de perişan olmuşlardır.

İhracatta en önemli tıkanma nedenlerinden birisi zirai ilaç kalıntısı olayıdır. Zirai ilaç kalıntısı nedeniyle yeni pazarlar açılamamakta, zaman zaman da ürünler geri gönderilmektedir.

Üreticilerimiz, gerektiğinde zirai ilaçları sadece tavsiye edilen ürünlere, tavsiye edilen dozajda kullanarak son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken bekleme sürelerine uymalıdır. Bu nedenle, üreticilerin konu hakkında bilinçlendirilmesi ve eğitimi önemlidir.

Ayrıca, hastalık ve zararlılarla ilgili her sorunda ilk olarak kimyasal mücadeleye başvurulmamalı, kültürel, mekanik, biyolojik ve kimyasal mücadele ve yararlı böcek uygulamalarını bütünleşik bir sistem dâhilinde kullanan Entegre Mücadele Yöntemleri (IPM) benimsenmelidir. Kimyasal mücadele en son çare olarak uygun dozajda uygulanmalıdır. IPM, zirai ilaç kullanımını en aza indirmekte, dolayısıyla zararlıların kimyasallara karşı direnç kazanımı daha yavaş olmaktadır. Böylece sistem zirai ilaç kalıntısı problemine çözüm getirmektedir.

Avrupa Birliği 2014 yılı itibariyle Entegre Mücadele Yöntemlerini (IPM) uygulamayı zorunlu tutmaktadır.

Böyle olmasına karşın Türkiye'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı biyolojik mücadele istasyonları işlevsiz hâle getirilmiştir.

1976-1980 arasında Antalya'da yapılan yoğun pamuk ekimi sırasında kırmızı örümcek zararlısına karşı mücadele için “uğur böceklerini” üreterek doğanın kendi kendisini temizlemesini sağlayan Antalya Biyolojik Mücadele İstasyonu kapatılmış, araştırma işlemlerine son verilmiş ve burada mücadele eden bütün mühendisler ülkenin çeşitli yerlerine tayin edilerek sürülmüştür. O tarihteki ilaç firmalarının ANTBİRLİK Genel Müdürlüğüne ilaç satamamalarının ardından bu süreç yaşanmıştır.

Önümüzdeki dönemde biyolojik mücadele istasyonlarının yeniden devreye sokulması, örgütlenmesi konularının araştırılması yararlı olacaktır.

Türkiye'nin ve Antalya'nın ürünlerinin dünya çapında bir marka olması, kaliteli, büyük ölçekli ve sürekli üretimin sağlanması ile mümkündür. Ancak bu şekilde bugün üretimin yüzde 5-6'sı düzeyinde olan ihracat daha da yükseltilebilir. Üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alabilir, vatandaşlar yeni iş olanaklarına kavuşabilir.

Bu nedenle tarımsal ihracatta sıkıntılar yaratan zirai ilaç kalıntısı sorununun ortadan kaldırılması, örtü altı üretim yapan vatandaşlarımızın sorunlarının incelenmesi, biyolojik mücadele yöntemlerinin geliştirilerek bu kapsamda üreticilerin bilgilendirilmesi, biyolojik mücadele istasyonlarının araştırma, geliştirme, faydalı böcek üretme merkezleri olarak yeniden devreye sokulması ve ihracatın arttırılmasını sağlayacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılması gerekli görülmektedir.

2.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ve 20 milletvekilinin, devlet okullarında yabancı dil eğitimi ve öğretimi konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1255)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Devlet okullarında okutulan başta İngilizce olmak üzere yabancı dil eğitimi ve öğretimi önündeki sorunların tüm boyutlarıyla tespiti, izlenecek politikanın ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi konusunda Anayasa’nın 98, İç Tüzük’ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla.

1) Aykan Erdemir                                                (Bursa)

2) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                                (İstanbul)

3) Gürkut Acar                                                    (Antalya)

4) Haydar Akar                                                    (Kocaeli)

5) Ali Serindağ                                                   (Gaziantep)

6) Ali Sarıbaş                                                     (Çanakkale)

7) Celal Dinçer                                                   (İstanbul)

8) Hurşit Güneş                                                   (Kocaeli)

9) İlhan Demiröz                                                 (Bursa)

10) Namık Havutça                                              (Balıkesir)

11) Turgay Develi                                               (Adana)

12) Osman Kaptan                                               (Antalya)

13) Ramazan Kerim Özkan                                   (Burdur)

14) Mehmet Hilal Kaplan                                     (Kocaeli)

15) Emre Köprülü                                                (Tekirdağ)

16) Selahattin Karaahmetoğlu                              (Giresun)

17) Candan Yüceer                                              (Tekirdağ)

18) Ali İhsan Köktürk                                           (Zonguldak)

19) Mustafa Serdar Soydan                                  (Çanakkale)

20) İhsan Özkes                                                  (İstanbul)

21) Hülya Güven                                                 (İzmir)

Gerekçe:

Dünyanın ve küresel bilgi ekonomisinin bir parçası olmak isteyen tüm ülkeler için bir ön şart kabul edilen başta İngilizce olmak üzere yabancı dil bilgisi lüks değil, bir ihtiyaçtır. TEPAV'ın hazırladığı "Türkiye'nin İngilizce Açığı" (2011) başlıklı raporda, Türkiye'deki yanlış eğitim politikaları yüzünden İngilizceyi “anlayan” ama konuşamayan nesiller yetişirken uluslararası düzeyde de istenilen başarıya ulaşılamadığının altı çizilmektedir.

İngilizce başta olmak üzere, Türkiye yabancı dil eğitiminde dünya sıralamasında hep sonlarda yer almaktadır. Uluslararası ve ulusal raporlarda, Türkiye'de İngilizce seviyesinin düşük olmasının nedenleri arasında genel bir eğitim sorunu varlığının altı çizilmektedir. TOEFL sınavı verilerine göre Türkiye, 2006 yılında 43 Avrupa ülkesi arasında 40’ıncı sırada, 2010 yılında ise 49 AB ülkesi arasında 46’ncı sırada yer almıştır. "Education First (EF)" tarafından 2011 yılında yapılan İngilizce Yeterlilik Endeksi'nde (İYE) ise 44 ülke içinde 43’üncü sırada yer almıştır. 2012 yılı İYE verilerine göre ise, 8 az gelişmiş ülkenin de sıralamaya dâhil edilmesiyle Türkiye 52 ülke içinde 32’nci sırada yer almıştır.

Avrupa Birliği Eğitim Bilgi Ağı (EURYDICE) 2007 verilerine göre, Türkiye'de kendisini yabancı dil konusunda çok iyi olarak tanımlayanların oranı yalnızca yüzde 1,9 iken, yabancı dil konusunda bilgisi olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 75,5'i bulmaktadır. Lisede İngilizce öğrenme oranları verilerine göre Türkiye, yine de birçok Avrupa ülkesine göre sonda yer almaktadır. “Alınan eğitim düzeyine göre kişinin en iyi bildiği yabancı dilde yetkin olup olmadığı algısı” durumuna göre yabancı dilde yetkin olma algısı incelendiğinde, Türkiye'nin Avrupa Birliğinin yine gerisinde kaldığı gözlenmektedir. Türkiye'de bu algının oranı eğitim düzeyi yüksek olanlarda yüzde 6,3 iken Avrupa ortalaması yüzde 27,4'tür (2010).

Başarılı bir kalkınma performansı sergileyen ülkelerin birçoğu İngilizcenin öneminin farkındadır. İYE sıralamalarına baktığımızda, "BRIC" olarak adlandırılan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in 29 ila 32 arasında arka arkaya yer aldığı görülmektedir. Yüksek nüfuslarına ve demografik problemlerine rağmen, bu ülkelerin endeks puanları Türkiye'den yüksektir. Nitekim, bu ülkeler İngilizce eğitimini kalkınma stratejilerinin bir parçası olarak görmektedirler. Çin, özellikle uzun vadeli programı çerçevesinde İngilizce öğretmenlerine önem vermektedir.

Türkiye için İngilizce açığı sorunu, geleceğe ertelenemeyecek kadar önemlidir. Türkiye'nin rekabet edebilen bir bilgi ekonomisine kavuşması için iyi düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olması gerekmektedir. Ancak, uygulanan eğitim sistemi bu hedeflere ulaşmada umutsuzluk yaratmaktadır. Türkiye'nin mevcut iş gücüne yönelik İngilizce eğitim seferberliğine acilen ihtiyaç varken, vizyonsuzluk ve hedefsizlik nedeniyle zaman ve kaynaklar gerektiği şekilde kullanılmaktan çok uzaktır (OECD'nin Uluslararası Öğrencileri Değerlendirme Programı-PISA, 2009).

İngilizce eğitimi konusunda başarılı olan ülkelerde İngilizce öğretimi ilköğretim 1’inci sınıftan itibaren ve sadece bu konuda uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. TEPAV ve İYE'nin verileri ışığında, yabancı dil eğitiminde yaş ve eğitim süresinin önemli bir etken olduğu görülmektedir. Türkiye'de ortalama yabancı dil eğitim süresi yedi yıl iken İYE verilerine göre 1’inci sıradaki Norveç'te on iki yıldır. Bu gerçekler ortadayken, 4+4+4 yeni eğitim sisteminin İngilizce eğitim ve öğretimi konusundaki çalışmaları daha da gerilere götüreceği tahmin edilmektedir.

3.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ve 21 milletvekilinin, Avrupa’da yükselen ırkçı söylemler, nefret suçları ve uygulanan ayrımcı politikaların Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları üzerinde yarattığı ve yaratacağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1256)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Avrupa ülkelerinde yapılan son seçimlerde ortaya çıkan tablo, 1980'li yıllarda başlayan ırkçı, ayrımcı ve İslam karşıtlığı (İslamofobi) siyasetini izleyen aşırı sağ partilerin ve aşırı milliyetçiliğin güçlendiğini ortaya koymaktadır. Bu tablonun Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları üzerinde yarattığı ve yaratacağı sorunların tüm boyutlarıyla tespiti, izlenecek politikanın ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi konusunda Anayasa’nın 98, İç Tüzük’ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla. 

1) Aykan Erdemir                                                      (Bursa)

2) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                                      (İstanbul)

3) Gürkut Acar                                                          (Antalya)

4) Haydar Akar                                                         (Kocaeli)

5) Hülya Güven                                                         (İzmir)

6) Ali Sarıbaş                                                           (Çanakkale)

7) Celal Dinçer                                                         (İstanbul)

8) Hurşit Güneş                                                        (Kocaeli)

9) İlhan Demiröz                                                       (Bursa)

10) Turgay Develi                                                     (Adana)

11) Osman Kaptan                                                    (Antalya)

12) Ramazan Kerim Özkan                                         (Burdur)

13) Mehmet Hilal Kaplan                                           (Kocaeli)

14) Kamer Genç                                                        (Tunceli)

15) Namık Havutça                                                    (Balıkesir)

16) Ali Serindağ                                                       (Gaziantep)

17) Emre Köprülü                                                      (Tekirdağ)

18) Selahattin Karaahmetoğlu                                   (Giresun)

19) Candan Yüceer                                                   (Tekirdağ)

20) Ali İhsan Köktürk                                                 (Zonguldak)

21) Mustafa Serdar Soydan                                       (Çanakkale)

22) İhsan Özkes                                                        (İstanbul)

Gerekçe:

Avrupa ülkelerinde 1990'lı yıllarda görece az destek bulan aşırı sağ partiler 11 Eylülle birlikte merkeze kayarken son seçimlerde ortaya çıkan tablo ırkçı, ayrımcı ve İslam karşıtlığı siyasetini izleyen aşırı milliyetçiliğin güçlendiğini ortaya koymaktadır. İşsizliğin artmasına paralel artan ırkçı söylemler ve nefret suçlarının Avrupa'daki göçmen kitlenin daha keskin bir şekilde Avrupa halklarından soyutlanmasına neden olduğu çeşitli araştırmalarla ortaya konulmaktadır. Örneğin, politik göçmenlerin dayanışma örgütü La Cimade geçtiğimiz aylarda bir rapor yayınlanmıştır. 2 binden fazla politik göçmenle yapılan görüşmenin sonucunda oluşturulan raporda, göçmenlerin önemli bir kısmının yaşam alanlarının "gayriinsani" olduğu aktarılmıştır. AB Temel Haklar Ajansının Birlik ülkelerinden 23.500 kişiyle yaptığı bir başka araştırma bu ülkelerde göçmenlere yönelik ırkçılık, ayrımcılık ve İslamofobinin korkunç boyutlara ulaştığını ortaya koymaktadır.

Son seçimlerde Fransa ve Yunanistan'dan sonra diğer Avrupa ülkelerinde de şovenizm, ırkçılık, İslamofobia ve yabancı düşmanlığını savunan partilerin yükselişi dikkat çekmektedir. Fransa'da Marine Le Pen'in lideri olduğu göçmen düşmanı Ulusal Cephe başkanlık seçiminin ilk turunda yüzde 13 oy alırken, Yunanistan'da ırkçı “Altın Şafak” yüzde 7 oy almıştır. Avusturya'da iki aşırı sağcı parti, Avusturya Özgürlük Partisi ve Avusturya'nın Geleceği İçin Birlik Partisinin oyları yüzde 28'e yükselmiştir. Bulgaristan'da "Ataka" 240 sandalyeli ulusal mecliste 21 milletvekiline sahiptir. İsviçre'de aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi yüzde 27 oyu ile meclisteki en büyük partidir. Belçika'da aşırı sağcı Flaman Menfaati Partisinin oyları yüzde 10 civarındadır. Danimarka'da İslam'ı “terör dini” olarak hedefe koyan Danimarka Halk Partisinin oyu yüzde 12 iken, Norveç'te ırkçı İlerici Partinin oyu yüzde 23'e kadar yükselmiştir. Hollanda'da İslam karşıtı Özgürlük Partisi 2010 seçimlerinde yüzde 15 oy alarak 24 milletvekilini parlamentoya sokarken AP'de 5 milletvekiliyle temsil edilmiştir. 2012 seçimlerinde ise yüzde 10 alarak AP'de 4 milletvekiliyle temsil edilmektedir.

Norveç'te geçen yıl 92 kişiyi katleden Anders Behring Breivik'in açıklamalarıyla aşırı sağcı partilerin söylemi arasında bir fark olmadığı iddia edilmektedir. Türklerin en fazla yaşadığı Almanya'da Nasyonal Demokrat Parti son seçimlerde yüzde 1,5 oy almıştır. 2000-2006 yılları arasında 8 Türk ve 1 Yunanlının öldürüldüğü olayların arkasında Neonazi örgütü Nasyonal Yeraltı'nın çıkması ülkede deprem etkisi yaratmıştır. Son on beş yılda nefret suçları neticesinde çoğunluğu Türk olmak üzere Almanya'da 150 göçmen hayatını kaybetmiştir. Örneğin Mölln ve Solingen'de 8 Türk vatandaşı yakılarak öldürülmüştür. Almanya'da aşırı sağ partilerin aldıkları oy potansiyeli, bazı eyaletlerde milletvekili çıkarmaları ve en son Berlin seçimlerinde eski Doğu Almanya'da 6 ırkçı milletvekili ile birlikte 5 belediye meclisi üyesinin seçilmesi Avrupa'da yükselen ırkçılığın vahim olduğunu göstermektedir.

Avrupa'da yükselen ırkçı söylemler, nefret suçları ve uygulanan ayrımcı politikalar Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları da dâhil tüm göçmen halkları tehdit etmektedir. Son seçimlerden çıkan sonuçlar, önümüzdeki yıllarda yükselen ırkçı söylemlerden faydalanan siyasi kesimlerin göçmen karşıtlığını daha da derinleştireceğini göstermektedir.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

IX.- SEÇİMLER

A) Anayasa Mahkemesi Üyeliklerine Seçim

1.- Anayasa Mahkemesine Sayıştay Genel Kurulunca aday gösterilen 3 aday içinden Üye Seçimi

BAŞKAN – Anayasa’nın 146’ncı maddesi gereğince Anayasa Mahkemesine Sayıştay Genel Kurulunca gösterilen 3 aday içinden 1 üyenin seçimi yapılacaktır.

Sayıştay Genel Kurulunca gösterilen adayların ad ve soyadları, soyadlarının alfabetik sırasına göre mühürlü oy pusulası şeklinde düzenlenmek suretiyle bastırılmıştır. Adayların ad ve soyadlarını bu sıraya göre okuyorum: Rıdvan Güleç, Abdullah Şimşek, Ahmet Zorlar.

Sayın milletvekilleri, Anayasa’mızın 146’ncı maddesi gereğince, Anayasa Mahkemesine üye seçimi gizli oyla yapılacaktır. Üye seçebilmek için ilk oylamada üye tamsayısının üçte 2 çoğunluğu yani 367 oy, ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 276 oy aranacaktır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan 2 aday için üçüncü oylama yapılacak ve üçüncü oylamada en fazla oy alan aday Anayasa Mahkemesine üye seçilmiş olacaktır.

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: Komisyon ve hükûmet sıralarında yer alan kâtip üyelerden komisyon sırasındaki kâtip üye Adana’dan başlayarak Denizli’ye kadar -Denizli dâhil- ve Diyarbakır’dan başlayarak İstanbul’a kadar -İstanbul dâhil- hükûmet sırasındaki kâtip üye ise İzmir’den başlayarak Mardin’e kadar -Mardin dâhil- ve Mersin’den başlayarak Zonguldak’a kadar -Zonguldak dâhil- adı okunan milletvekilinin adını ad defterinden işaretleyecek ve kendisine bir mühürlü oy pusulası verecektir. Oyunu kullanacak sayın milletvekili mühürlü oy pusulası ve zarfı aldıktan sonra oy kabinine girecek, oy pusulasında adı yazılı adaylardan hangisine oy verecekse o adayın adının önündeki kutucuğu çarpı işaretiyle işaretleyip oy pusulasını kabinde zarfa koyduktan sonra Başkanlık Divanı kürsüsü önündeki oy kutusuna atacaktır.

Sayın üyelerin oylamada dikkat edecekleri hususları arz ediyorum:

1) Oy kullanırken adaylardan sadece birinin adının önündeki kutucuk işaretlenecektir.

Birden fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır.

2) Kabinlere aynı renk tükenmez kalemler konulmuştur. Sayın üyeler bu kalemleri kullanacaklardır.

3) Oy pusulasında oyun kime ait olduğunu belirleyecek herhangi bir işaret, imza, karalama veya kabinlerdeki kalemlerden başka renkli bir kalem kullanma gibi durumlarda oy geçersiz sayılacaktır. Geçerli oy pusulası, tercihi gösteren çarpı işareti dışında hiçbir işaret taşımayacaktır.

Şimdi, sayın kâtip üyelerin yerlerini almalarını rica ediyorum.

Birinci tur oylamada kullanılacak mühürlü oy pusulaları ve zarflar sayın kâtip üyelere teslim edilmiştir.

Oylamanın sayım ve dökümü için ad çekme suretiyle 5 kişilik bir tasnif komisyonu tespit edilecektir. Tasnif Komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonra Komisyon sıralarındaki yerlerini alacaklardır.

Şimdi, Tasnif Komisyonunu belirlemek için ad çekiyorum:

Bartın, Sayın Yılmaz Tunç? Burada.

İstanbul, Sayın Şirin Ünal? Burada.

Samsun, Sayın Cemalettin Şimşek? Yok.

Afyonkarahisar, Kemalettin Yılmaz? Burada.

Mardin, Erol Dora? Burada.

Ankara, Sayın Bülent Kuşoğlu? Burada.

Tasnif Komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonra Komisyon sıralarında yerlerini alacaklardır.

Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oyların toplanmasına başlandı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi üyeliği seçiminin birinci tur oylamasında Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun yerine Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç, Başbakan Yardımcısı Sayın Yalçın Akdoğan’ın yerine Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris Güllüce’nin yerine Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı’nın yerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Ayşenur İslam’ın yerine Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, Avrupa Birliği Bakanı Sayın Volkan Bozkır’ın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in yerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun yerine Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer Çelik vekâleten oy kullanmıştır. Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Nurettin Canikli’nin yerine Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu oy kullanmıştır.

Oyunu…

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sayın Başkanım, devam ediyor daha.

BAŞKAN – Hayır, bakanları söylüyorum daha yani zamandan tasarruf yapıyoruz.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Sayın milletvekilleri, oylama işlemi tamamlanmıştır.

Oy kupaları kaldırılsın.

Tasnif Komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsınlar.

Tasnif Komisyonu üyelerinin adlarını tekrar okuyorum:

Bartın Milletvekili Sayın Yılmaz Tunç, İstanbul Milletvekili Sayın Şirin Ünal, Mardin Milletvekili Erol Dora, Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Kemalettin Yılmaz; Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu yok, yerine Çankırı Milletvekili Sayın Hüseyin Şahin.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146’ncı maddesi gereğince Anayasa Mahkemesine Sayıştay Genel Kurulunca gösterilen 3 aday içinden seçilecek 1 üye için yapılan birinci oylamaya 257 üye katılmış; kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

                                            Tasnif Komisyonu

                    Üye                                                   Üye                                                   Üye

                   Yılmaz Tunç                                         Şirin Ünal                                           Erol Dora

                       Bartın                                               İstanbul                                              Mardin

                         Üye                                                   Üye

               Kemalettin Yılmaz                                  Hüseyin Şahin

                 Afyonkarahisar                                          Bursa

Kullanılan oy sayısı:

Rıdvan Güleç                                     : 229

Abdullah Şimşek                                : 6

Ahmet Zorlar                                     : 1

Boş                                                   : 6

Geçersiz                                            : 15

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre Anayasa’nın 146’ncı maddesinde öngörülen üçte 2 oy çoğunluğu bulunamamıştır.

Şimdi ikinci tur oylamaya başlıyoruz.

Bu oylamada Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 276 oy aranacaktır.

Sayın kâtip üyelerin yerlerini almasını istiyorum.

Tasnif Komisyonunu tekrar oluşturmak için ad çekiyorum:

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu? Burada.

Çorum Milletvekili Sayın Cahit Bağcı? Burada.

Mardin Milletvekili Sayın Erol Dora? Burada.

Bursa Milletvekili Sayın Hüseyin Şahin? Burada.

Kocaeli Milletvekili Sayın Mehmet Ali Okur? Burada.

İkinci tur oylamada kullanılacak mühürlü oy pusulaları ve zarflar sayın kâtip üyelere teslim edilmiştir. Oylamanın sayım ve dökümü için ad çekme suretiyle 5 kişilik bir Tasnif Komisyonu tespit edilmiştir.

Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oyların toplanmasına başlandı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi üyeliği seçiminin ikinci oylamasında Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun yerine Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç, Başbakan Yardımcısı Sayın Yalçın Akdoğan’ın yerine Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris Güllüce’nin yerine Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı’nın yerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Ayşenur İslam’ın yerine Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, Avrupa Birliği Bakanı Sayın Volkan Bozkır’ın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik, Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu’nun yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yerine Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer Çelik, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın yerine Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oylama işlemi bitmiştir.

Oy kupaları kaldırılsın.

Tasnif Komisyonunu davet ediyorum: Sayın Cahit Bağcı, Çorum; Sayın Erol Dora, Mardin; Sayın Hüseyin Şahin, Bursa; Sayın Mesut Dedeoğlu, Kahramanmaraş; Sayın Mehmet Ali Okur yerine, Sayın Şirin Ünal, İstanbul.

Buyurunuz.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN – Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146’ncı maddesi gereğince Anayasa Mahkemesine Sayıştay Genel Kurulunca gösterilen 3 aday içinden seçilecek 1 üye için yapılan ikinci oylayamaya 260 üye katılmış; kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

                         Üye                                                   Üye                                                   Üye

                   Cahit Bağcı                                          Erol Dora                                        Hüseyin Şahin

                       Çorum                                               Mardin                                                Bursa

                                            Üye                                                Üye

                              Mesut Dedeoğlu                                   Şirin Ünal

                               Kahramanmaraş                                      İstanbul

 

Kullanılan oy sayısı           : 260

Rıdvan Güleç                           : 248

Abdullah Şimşek:                       :    3

Ahmet Zorlar:                            :    2

Boş:                                          :    2

Geçersiz:                                   :    5

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre Anayasa’nın 146’ncı maddesinde öngörülen üye tam sayısının salt çoğunluğu bulunamamıştır.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.38

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 16.51

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale), Fehmi KÜPÇÜ (Bolu)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76’ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesine üye seçiminde şimdi üçüncü tur oylamaya başlıyoruz.

Biraz önce yapılan ikinci tur oylamada en çok oy alan 2 aday için şimdi üçüncü tur oylama yapılacak ve bu oylamada en fazla oy alan aday Anayasa Mahkemesine üye seçilmiş olacaktır. İkinci tur oylamada en çok oy alan 2 adayın ad ve soyadlarını, soyadlarının alfabetik sırasına göre okuyorum: Rıdvan Güleç, Abdullah Şimşek.

Şimdi sayın kâtip üyelerin yerlerini almasını rica ediyorum.

Üçüncü tur oylamada kullanılacak mühürlü oy pusulaları ve zarflar sayın kâtip üyelere teslim edilmiştir.

Oylamanın sayım ve dökümü için ad çekme suretiyle 5 kişilik bir Tasnif Komisyonu tespit edilecektir. Tasnif Komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonra komisyon sıralarındaki yerlerini alacaklardır.

Şimdi Tasnif Komisyonunu tespit edelim:

Diyarbakır Milletvekili Sayın Cuma İçten? Burada.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu? Yok.

Niğde Milletvekili Sayın Ömer Selvi? Burada.

Ordu Milletvekili Sayın Mustafa Hamarat? Burada.

Mardin Milletvekili Sayın Erol Dora? Burada.

Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri? Burada.

Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oyların toplanmasına başlandı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi üyeliği seçiminin üçüncü oylamasında Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun yerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık; Başbakan Yardımcısı Sayın Yalçın Akdoğan’ın yerine Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris Güllüce’nin yerine Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı’nın yerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Ayşenur İslam’ın yerine Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, Avrupa Birliği Bakanı Sayın Volkan Bozkır’ın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik, Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu’nun yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker, Millî Savunma Bakanı Sayın İsmet Yılmaz’ın yerine Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun yerine Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Nurettin Canikli’nin yerine Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu vekâleten oy kullanmışlardır.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mıdır?

Oylama işlemi tamamlanmıştır.

Oy kutuları kaldırılsın.

Tasnif Komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsınlar.

Tasnif Komisyonu üyelerinin adlarını tekrar okuyorum:

Sayın Cuma İçten, Diyarbakır; Sayın Ömer Selvi, Niğde; Sayın Erol Dora, Mardin; Sayın Özcan Yeniçeri, Ankara; Sayın Mustafa Hamarat, Ordu.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı maddesi gereğince Anayasa Mahkemesine Sayıştay Genel Kurulunca gösterilen 3 aday içinden yapılan ikinci oylamada en çok oy alan 2 aday arasından seçilecek 1 üye için yapılacak seçim için yapılan üçüncü oylamaya 264 üye katılmış; kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

                  Üye                Üye               Üye

           Cuma İçten      Ömer Selvi      Erol Dora

            Diyarbakır          Niğde            Mardin

                    Üye                                         Üye

           Özcan Yeniçeri Mustafa Hamarat

                  Ankara                                     Ordu

 

Kullanılan oy sayısı:    264

Rıdvan Güleç:                                    253

Abdullah Şimşek:                               3

Boş:                                                  2

Geçersiz:                                           6

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre Sayın Rıdvan Güleç üçüncü oylamada 253 oyla Anayasa Mahkemesine seçilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun.

Alınan karar gereğince gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.  

1'inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

BAŞKAN - Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2'nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

3.- Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/742) (S. Sayısı: 616)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4’üncü sırada yer alan, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

4.- Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1008) (S. Sayısı: 685)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

5’inci sırada yer alan, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile birleştirilen kanun teklifleri ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

5.- Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporları (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

6’ncı sırada yer alan, Konya Milletvekili Sayın Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Sayın Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri’nin görüşmelerine başlayacağız.

6.- Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (2/2616) (S. Sayısı: 688)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

Bundan sonraki işlerde de komisyonun bulunmayacağı anlaşıldığından,  (11/46) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme ve alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek üzere 16 Mart 2015 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.

İyi hafta sonları.

Kapanma Saati: 17.24(x) Bu düzeltmeye ilişkin ifade 12/03/2015 tarihli 75. Birleşim Tutanağı’nın 292’nci sayfasında yer almaktadır.