Murat Can KARABULUT 2 0 2015-03-30T07:05:00Z 2015-03-30T07:05:00Z 5 26322 150042 1250 352 176012 14.0 6 pt 6 pt 0 3 false false false false EN-US X-NONE X-NONE

D…NEM: 24                     CİLT: 88             YASAMA YILI: 5

 

 

 

 

 

T†RKİYE B†Y†K MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

 

 

 

 

 

4՟ncŸ Birleşim

15 Ekim 2014 ‚arşamba

 

 

 

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlõğõ tarafõndan hazõrlanan bu Tutanak DergisiÕnde yer alan ve k‰tip Ÿyeler tarafõndan okunmuş bulunan her tŸr belge ile konuşmacõlar tarafõndan ifade edilmiş ve tõrnak iinde belirtilmiş alõntõ sšzler aslõna uygun olarak yazõlmõştõr.)

 

İ ‚ İ N D E K İ L E R  I.- GE‚EN TUTANAK …ZETİ

 II.- GELEN KåĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- G†NDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin GŸndem Dõşõ Konuşmalarõ

1.- Adana Milletvekili Necdet †nŸvarÕõn, 18 Ekim Azerbaycan CumhuriyetiÕnin Bağõmsõzlõk GŸnŸÕne ilişkin gŸndem dõşõ konuşmasõ

2.- Denizli Milletvekili Emin Haluk AyhanÕõn, TŸrkiyeÕde inşaat ve konut sektšrŸndeki gelişmelere ilişkin gŸndem dõşõ konuşmasõ

3.- Mersin Milletvekili Aytuğ AtõcõÕnõn, tõbbi malzeme yokluğu nedeniyle duran ameliyatlara ilişkin gŸndem dõşõ konuşmasõ

V.- A‚IKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HamzaebiÕnin, GazzeÕnin yeniden imarõ iin 12 Ekim 2014 tarihinde MõsõrÕõn başkenti KahireÕde gerekleştirilen uluslararasõ konferansa TŸrkiyeÕnin neden katõlmadõğõnõ šğrenmek istediğine ilişkin aõklamasõ

2.- Bursa Milletvekili Aykan ErdemirÕin, Ceza Muhakemesi Kanunu ve TŸrk Ceza KanunuÕnda değişiklikler šngšren yeni kanun teklifine ilişkin aõklamasõ

3.- İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt՟n, Sağlõk Bakanlõğõnõn, diş hekimlerinin ihtiyalarõna gšre yeni ve katõlõmcõ bir yšnetmelik taslağõ hazõrlamasõ gerektiğine ve Emlak Konut projelerinde alõşan taşeron işilerin durumuna ilişkin aõklamasõ

4.- Kõrklareli Milletvekili Turgut DibekÕin, Cumhurbaşkanõnõn Marmara †niversitesi akademik aõlõş tšrenine katõlmasõ nedeniyle yapõlan uygulamalara ve Cumhurbaşkanõnõn harem selamlõk miting yapmasõnõn TŸrkiye CumhuriyetiÕne yakõşmadõğõna ilişkin aõklamasõ

5.- Tokat Milletvekili Reşat DoğruÕnun, 18 Ekim Azerbaycan CumhuriyetiÕnin Bağõmsõzlõk GŸnŸÕne ve AzerbaycanÕõn Karabağ ve etrafõndaki 8 şehrinin Ermeniler tarafõndan işgalinin sonlandõrõlmasõ konusunda sivil toplum kuruluşlarõnõn alõşma yapmasõ gerektiğine ilişkin aõklamasõ

6.- Balõkesir Milletvekili Namõk HavutaÕnõn, altõ ay šnce yŸrŸrlŸğe giren BŸyŸkşehir Belediyesi YasasõÕnõn sonularõna ilişkin aõklamasõ

7.- Mersin Milletvekili Aytuğ AtõcõÕnõn, AKPÕnin antidemokratik ve ayrõştõrõcõ uygulamalarõ nedeniyle Ÿlkenin ateş topuna dšnmŸş olduğuna ilişkin aõklamasõ

8.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, AKPÕnin šzŸm sŸrecinin, TŸrkiyeÕyi sokağa õkma yasağõnõn uygulandõğõ bir Ÿlke h‰line getirdiğine ilişkin aõklamasõ

9.- İstanbul Milletvekili Haluk EyidoğanÕõn, İstanbul ili Beşiktaş ilesi sõnõrlarõ iinde bulunan 32 dšnŸmlŸk polis okulu arazisinin durumuna ilişkin aõklamasõ

10.- Bursa Milletvekili HŸseyin ŞahinÕin, TŸrkiyeÕde ekonomik bŸyŸklŸklerin gerekleşmesinde BursaÕnõn šnemli katkõlarõ olduğuna ilişkin aõklamasõ

11.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal KaplanÕõn, hõzlõ trenin GebzeÕde durmamasõnõn nedenini šğrenmek istediğine ilişkin aõklamasõ

12.- İzmir Milletvekili Musa ‚amÕõn, AKP HŸkžmetinin, kendisi gibi dŸşŸnmeyen, kendisine biat etmeyen kamu alõşanlarõnõ ve işileri ekmeğinden ettiğine ilişkin aõklamasõ

13.- Bursa Milletvekili İlhan Demiršz՟n, 15 Ekim DŸnya ‚ifti Kadõnlar GŸnŸÕne ilişkin aõklamasõ

14.- Adana Milletvekili Ali HalamanÕõn, İncirlik Asker” †ssŸÕnde yapõlmasõ dŸşŸnŸlen asker” eğitime karşõ olduğuna ilişkin aõklamasõ

15.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin YõlmazÕõn, on iki yõldõr uygulanan yanlõş tarõm politikalarõna ve Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanlõğõndaki atamalarõn ne zaman yapõlacağõnõ šğrenmek istediğine ilişkin aõklamasõ

16.- Muğla Milletvekili Nurettin DemirÕin, trafik kazalarõnõn maddi ve manevi kayõplara neden olduğuna ilişkin aõklamasõ

17.- Samsun Milletvekili Cemalettin ŞimşekÕin, Mavi Marmara olayõ nedeniyle yaşanan krizde zamanõn Başbakanõ Recep Tayyip ErdoğanÕõn ilişkilerimizin dŸzelmesi iin šne sŸrdŸğŸ şartlarõ İsrailÕin yerine getirip getirmediğini ve İsrailÕle ilişkilerimizin hangi dŸzeyde olduğunu šğrenmek istediğine ilişkin aõklamasõ

18.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, İstanbul ili †skŸdar ilesi YavuztŸrk MahallesiÕnin sorunlarõna ilişkin aõklamasõ

19.- ‚anakkale Milletvekili Ali SarõbaşÕõn, kŸŸkbaş hayvanlarda gšrŸlen mavi dil hastalõğõ nedeniyle 32 kšyde uygulanan karantinanõn kaldõrõlmasõ iin ne yapõldõğõnõ šğrenmek istediğine ilişkin aõklamasõ

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştõrmasõ …nergeleri

1.- Van Milletvekili Nazmi GŸr ve 22 milletvekilinin, GBT uygulamasõnõn adli amalar dõşõnda kullanõlmasõ nedeniyle ortaya õkan hak ihlallerinin araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1064)

2.- Mersin Milletvekili Ali …z ve 20 milletvekilinin, Ÿlkemizde doğal kaynaklarõn tŸketiminde tasarruf ve geri dšnŸşŸm konularõnda yapõlmasõ gerekenlerin araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1065)

3.- Şanlõurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 milletvekilinin, Şanlõurfa ilinin Akakale ilesinde 3/10/2012 tarihinde SuriyeÕden aõlan top ateşi sonucunda 5 vatandaşõn hayatõnõ kaybetmesiyle sonulanan olayõn araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1066)

VII.- …NERİLER

A) Siyasi Parti Grubu …nerileri

1.- HDP Grubunun, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi gŸndeminin ŅGenel GšrŸşme ve Meclis Araştõrmasõ Yapõlmasõna Dair …ngšrŸşmelerÓ kõsmõnda yer alan (10/1054) esas numaralõ, kaak olarak Ÿlkemize gelen ve Ÿlkemiz Ÿzerinden yurt dõşõna õkõş yapmak isteyen gšmenlerin sorunlarõ ve šlŸm nedenlerinin tŸm boyutlarõyla araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla verilen Meclis araştõrmasõ šnergesinin šn gšrŸşmelerinin Genel Kurulun 15 Ekim 2014 ‚arşamba gŸnkŸ birleşiminde yapõlmasõna ilişkin šnerisi

VIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002 - 2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan alõnan insan kaynaklarõ hizmetlerine ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/50859)

2.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002 - 2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan alõnan medya ve tanõtõm hizmetlerine ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/50861)

3.- Balõkesir Milletvekili Haluk Ahmet GŸmŸşÕŸn, konut satõşlarõnõn dŸşmesine rağmen fiyatlarõn artmasõna ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanõ Nihat ZeybekciÕnin cevabõ (7/51386)

4.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/51732)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Erzurum, GŸmŸşhane ve BayburtÕta yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine,

Kars, Iğdõr ve AğrõÕda yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine,

Van, Elazõğ, Mardin ve SiirtÕte yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine,

Bitlis, Bingšl ve BatmanÕda yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine,

Hakkari, Muş ve ŞõrnakÕta yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine,

ArdahanÕda yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine,

İlişkin sorularõ ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/51993), (7/51994), (7/51995), (7/51996), (7/51997),  (7/51998)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/52305)

 

 

I.- GE‚EN TUTANAK …ZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00Õte aõlarak beş oturum yaptõ.

Ankara Milletvekili TŸlay Selamoğlu,

Ankara Milletvekili Levent Gšk,

AnkaraÕnõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸne;

Konya Milletvekili Faruk Bal, yargõ bağõmsõzlõğõna,

İlişkin gŸndem dõşõ birer konuşma yaptõlar.

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaoğlu, MHP Grubu olarak, AnkaraÕnõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸnŸ kutladõklarõna;

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaebi, CHP Grubu olarak, AnkaraÕnõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸnŸ kutladõklarõna ve KocaeliÕnde meydana gelen helikopter kazasõnda hayatõnõ kaybeden askerlere AllahÕtan rahmet, aileleri ile TŸrk Silahlõ Kuvvetlerine başsağlõğõ dilediğine,

Adana Milletvekili Ali Halaman, AdanaÕdaki bšlge idare mahkemelerinin yerine istinaf mahkemeleri kurulacaksa yine AdanaÕda kurulmasõ gerektiğine,

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim …zkan, besi danasõ ile sŸt desteklemelerinin dŸşŸrŸlmesinin nedenini šğrenmek istediğine,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Orman Genel MŸdŸrlŸğŸnŸn talimatõyla ArtvinÕde orman katliamõ yapõlmak istendiğine,

Osmaniye Milletvekili Hasan HŸseyin TŸrkoğlu, 24՟ncŸ Dšnem Beşinci Yasama Yõlõnõn hayõrlõ uğurlu olmasõnõ dilediğine, asker” helikopterin dŸşmesi sonucu şehit olan 4 askere ve Recep Tayyip ErdoğanÕõn mitinglerinden dšnŸşte geirdikleri trafik kazasõnda şehit olan 3 polise AllahÕtan rahmet, yaralõ polislere acil şifalar dilediğine,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, AnkaraÕnõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸne ve İztuzu PlajõÕnõn korunmasõ iin etkin šnlemler alõnõp alõnmayacağõnõ šğrenmek istediğine,

Bursa Milletvekili HŸseyin Şahin, Beşinci Yasama Yõlõnõn hayõrlõ olmasõnõ dilediğine, AnkaraÕnõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸne, helikopter kazasõnda hayatõnõ kaybeden askerler ile trafik kazasõnda hayatõnõ kaybeden polislere AllahÕtan rahmet dilediğine ve yurdun eşitli yerlerinde meydana gelen olaylara,

Mersin Milletvekili Ali …z, Adalet ve Kalkõnma Partisinin on iki yõldõr sağlõkta gelinen son noktayõ doğru değerlendirmesi ve TEOGÕla ilgili sorunlarõn acilen šzŸlmesi gerektiğine,

Bursa Milletvekili İlhan Demiršz, meralarõn inşaata aõlmasõyla ilgili Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõnõn dŸşŸncelerini šğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, h‰kim ve savcõlarõn maaşlarõyla ilgili iyileştirmenin adliye alõşanlarõ iin de yapõlmasõnõn neden dŸşŸnŸlmediğini ve Maltepe ilesi BaşõbŸyŸk MahallesiÕnde oturan insanlarõn ulaşõm hakkõyla ilgili bir alõşmanõn olup olmadõğõnõ šğrenmek istediğine,

İzmir Milletvekili Musa ‚am, H‰kimler ve Savcõlar YŸksek Kurulu seimlerine,

Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, Avrupa Birliği 2014 İlerleme RaporuÕnda yer alan uyarõlarõn HŸkžmete dikkate alõnmasõnõ umduğuna ve HŸkžmetin Avrupa Birliği Ÿyelik sŸrecindeki yanlõşlarõnõ dile getirmeye, doğru adõmlarõ desteklemeye devam edeceklerine,

Uşak Milletvekili Dilek AkagŸn Yõlmaz, ilkokullarda ve meslek liselerinde beden eğitimi dersinin kaldõrõlmasõna ve BarzaniÕnin yaptõğõ bazõ aõklamalara,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atõcõ, Mersin BŸyŸkşehir Belediyesinde işi kõyõmõ yaşandõğõna,

Adana Milletvekili Seyfettin Yõlmaz, Mersin BŸyŸkşehir Belediyesinde işten õkarõlan işilerin bir kõsmõnõn dolgun maaş alan bankamatikiler olduğuna ve AdanaÕnõn sorunlarõna,

Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkan, KocaeliÕnde helikopter kazasõnda şehit olan askerlere AllahÕtan rahmet, aileleri ile TŸrk Silahlõ Kuvvetlerine başsağlõğõ dilediğine ve H‰kimler ve Savcõlar YŸksek Kurulu seimlerine,

İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt, Haydarpaşa Port ProjesiÕne ve KadõkšyÕdeki Meteoroloji alanõnõn satõlmasõna,

Balõkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, Ÿlkemizde milyonlarca ailenin geim kaynağõ olan zeytinin yõllardan beri ihmal edildiğine ve Manyas ile GšnenÕde etkili olan yağõşlarõn sebep olduğu zararlara,

Tunceli Milletvekili Kamer Gen, TŸrkiyeÕde bir i isyan õktõğõna ve HŸkžmetin istifa etmesi gerektiğine,

KŸtahya Milletvekili Alim Işõk, 2014-2015 eğitim šğretim yõlõ başõnda yapõlan okul mŸdŸrŸ atamalarõna,

Siirt Milletvekili Osman …ren, KobaniÕdeki IŞİD saldõrõlarõ bahane edilerek Ÿlkenin birok yerinde başlatõlan olaylara,

İzmir Milletvekili Hamza Dağ, HDPÕli yšneticilerin yapmõş olduklarõ sorumsuzca aõklamalar sonrasõ başlayan olaylarda hayatõnõ kaybeden vatandaşlara ve şehit olan polislere AllahÕtan rahmet, yakõnlarõna başsağlõğõ dilediğine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaoğlu,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atõcõ,

Mersin BŸyŸkşehir Belediyesinde işten õkarõlan işilerin durumuna;

Van Milletvekili …zdal †er, savunmasõz sivil insanlara yšnelik infaz hareketlerine ve bu durumda barõş sŸrecinden bahsetmenin ikiyŸzlŸlŸk olduğuna,

İlişkin birer aõklamada bulundular.

İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, 31/12/2012 tarihli (2/1117) esas numaralõ, Lisanslõ Emlak MŸşavirliği, Emlak MŸşavirliği Şirketleri ve Emlak Komisyonculuğu Hakkõnda Kanun TeklifiÕni geri aldõğõna ilişkin šnergesi okundu,  Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda bulunan teklifin geri verildiği aõklandõ.

İstanbul Milletvekili Mehmet MuşÕun, Plan ve BŸte Komisyonu Ÿyeliğinden istifa ettiğine ilişkin šnergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkan ve 20 milletvekilinin, HatayÕdaki mŸlteci kamplarõnda yaşayanlarõn sebep olduğu sorunlarõn (10/1061),

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 57 milletvekilinin, ArtvinÕin Ardanu ilesinde yapõlan alõşmalarõn (10/1062),

Hatay Milletvekili Refik Eryõlmaz ve 57 milletvekilinin, irticai faaliyetlerde bulunduklarõ gerekesiyle daha šnce ordudan atõlan bazõ askerler tarafõndan kurulan ŅSADATÓ adlõ şirketle ilgili iddialarõn (10/1063),

Araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; šnergelerin gŸndemdeki yerlerini alacağõ ve šn gšrŸşmelerinin sõrasõ geldiğinde yapõlacağõ aõklandõ.

Başkanlõka, Kadõn Erkek Fõrsat Eşitliği ile Kamu İktisadi TeşebbŸsleri Komisyonlarõnda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine dŸşen birer Ÿyelik iin aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazõlõ olarak mŸracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõnõn, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ Cemil ‚iek başkanlõğõndaki bir heyetin GŸney Kore Ulusal Meclisi Başkanõ Chung Ui-hwaÕnõn vaki davetine icabet etmek Ÿzere GŸney KoreÕye resm” bir ziyarette bulunmasõna ilişkin tezkeresi kabul edildi.

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun alõşma saatleri ile gŸndemdeki sõralamanõn yeniden dŸzenlenmesine; 4, 21 Ekim 2014 ile 4, 11, 18 ve 25 Kasõm 2014 Salõ gŸnkŸ birleşimlerinde bir saat sšzlŸ sorularõn gšrŸşŸlmesini mŸteakip diğer denetim konularõnõn gšrŸşŸlmeyerek gŸndemin ŅKanun Tasarõ ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerÓ kõsmõnda yer alan işlerin gšrŸşŸlmesine; 15, 22 Ekim 2014 ile 5, 12, 19 ve 26 Kasõm 2014 ‚arşamba gŸnkŸ birleşimlerinde sšzlŸ sorularõn gšrŸşŸlmemesine ilişkin šnerisi yapõlan gšrŸşmelerden sonra kabul edildi.

Iğdõr Milletvekili Sinan Oğan, Genel Kurul kŸrsŸsŸnden siyasi parti logosu bulanan pankart gšsterilemeyeceğine,

Adõyaman Milletvekili Ahmet Aydõn, Genel Kurul kŸrsŸsŸnden konuşmayõ destekleyici mahiyette pankartlarõn gšsterilmesinde bir mahzur olmadõğõna,

İlişkin birer aõklamada bulundular.

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancõ, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HamzaebiÕnin AK PARTİ grup šnerisi Ÿzerinde yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda AK PARTİ Grubuna sataşmasõ nedeniyle bir konuşma yaptõ.

Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet ToptaşÕõn, (2/285) esas numaralõ Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun TeklifiÕnin doğrudan gŸndeme alõnmasõna ilişkin šnergesi yapõlan gšrŸşmelerden sonra kabul edilmedi.

Mill” Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor Komisyonuna, AK PARTİ Grubunca aday gšsterilen Ankara Milletvekili Emrullah İşler,

Dõşişleri Komisyonuna, AK PARTİ Grubunca aday gšsterilen Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun,

Seildiler.

GŸndemin ŅSšzlŸ SorularÓ kõsmõnõn:

1Õinci      sõrasõnda                                    bulunan                                                                                                      (6/132),

2367Õnci                 Ó                 Ó                (6/4348),

2385Õinci                Ó                 Ó                (6/4367),

2473՟ncŸ              Ó                 Ó                (6/4461),

2477Õnci                 Ó                 Ó                (6/4465),

2482Õnci                 Ó                 Ó                (6/4470),

2562Õnci                 Ó                 Ó                (6/4557),

2564՟ncŸ              Ó                 Ó                (6/4559),

2566Õncõ                 Ó                 Ó                (6/4562),

2596Õncõ                 Ó                 Ó                (6/4596),

2718Õinci                Ó                 Ó                (6/4735),

2757Õnci                 Ó                 Ó                (6/4777),

2766Õncõ                 Ó                 Ó                (6/4786),

2780Õinci                Ó                 Ó                (6/4809),

2781Õinci                Ó                 Ó                (6/4810),

2802Õnci                 Ó                 Ó                (6/4836),

2888Õinci                Ó                 Ó                (6/4933),

2889Õuncu              Ó                 Ó                (6/4934),

2951Õinci                Ó                 Ó                (6/5003),

2977Õnci                 Ó                 Ó                (6/5030),

2978Õinci                Ó                 Ó                (6/5031),

2979Õuncu              Ó                 Ó                (6/5032),

3008Õinci                Ó                 Ó                (6/5069),

3137Õnci         sõrasõnda  bulunan         (6/5203),

3149Õuncu             Ó                  Ó                (6/5215),

3243՟ncŸ             Ó                  Ó                (6/5312),

3272Õnci                Ó                  Ó                (6/5344),

3567Õnci                Ó                  Ó                (6/5639),

3625Õinci               Ó                  Ó                (6/5697),

3628Õinci               Ó                  Ó                (6/5700),

3704՟ncŸ             Ó                  Ó                (6/5776),

3705Õinci               Ó                  Ó                (6/5777),

3706Õncõ                Ó                  Ó                (6/5778),

3715Õinci               Ó                  Ó                (6/5787),

3720Õnci                Ó                  Ó                (6/5792),

3721Õinci               Ó                  Ó                (6/5793),

3722Õnci                Ó                  Ó                (6/5794),

3723՟ncŸ             Ó                  Ó                (6/5795),

3724՟ncŸ             Ó                  Ó                (6/5796),

3725Õinci               Ó                  Ó                (6/5797),

3726Õncõ                Ó                  Ó                (6/5798),

3764՟ncŸ             Ó                  Ó                (6/5836),

3790Õõncõ               Ó                  Ó                (6/5862),

3817Õnci                Ó                  Ó                (6/5889),

3840Õõncõ               Ó                  Ó                (6/5912),

3875Õinci               Ó                  Ó                (6/5947),

Esas numaralõ sšzlŸ sorulara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner Yõldõz cevap verdi.

Soru sahiplerinden KŸtahya Milletvekili Alim Işõk, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, cevaplara ilişkin gšrŸşlerini aõkladõlar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner Yõldõz da bu gšrŸşlerle ilgili aõklamada bulundu.

GŸndemin ŅKanun Tasarõ ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerÓ kõsmõnõn:

1Õinci sõrasõnda yer alan ve gšrŸşmeleri yarõm kalan, ݍ TŸzŸk՟n 91Õinci maddesine gšre temel kanun olarak gšrŸşŸlmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkõnma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahekapõlõ, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir †nal ve Adõyaman Milletvekili Ahmet AydõnÕõn; TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi ݍtŸzŸğŸnde Değişiklik Yapõlmasõna Dair ݍtŸzŸk Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer GenÕin; TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi ݍtŸzŸğŸnŸn Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkõnda ݍtŸzŸk Teklifi ve Anayasa Komisyonu RaporuÕnun (2/242, 2/80) (S. Sayõsõ: 156),

2Õnci sõrasõnda yer alan ve gšrŸşmeleri yarõm kalan, ݍ TŸzŸk՟n 91Õinci maddesine gšre temel kanun olarak gšrŸşŸlmesi kabul edilen, Devlet Sõrrõ Kanunu Tasarõsõ ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarõnõn (1/484) (S. Sayõsõ: 287),

3՟ncŸ sõrasõnda yer alan ve gšrŸşmeleri yarõm kalan, ݍ TŸzŸk՟n 91Õinci maddesine gšre temel kanun olarak gšrŸşŸlmesi kabul edilen, TŸrkiye Sağlõk EnstitŸleri Başkanlõğõ Kurulmasõ ile Bazõ Kanun ve Kanun HŸkmŸnde Kararnamelerde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ ile Kars Milletvekili Yunus Kõlõ ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; TŸrkiye Sağlõk EnstitŸleri Başkanlõğõ Kurulmasõ ile Bazõ Kanun ve Kanun HŸkmŸnde Kararnamelerde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi ve Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler Komisyonu RaporuÕnun (1/937, 2/2229) (S. Sayõsõ: 615),

4՟ncŸ sõrasõnda yer alan, Kõrõkkale Milletvekili Ramazan CanÕõn, Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu RaporuÕnun (2/2282) (S. Sayõsõ: 641),

5Õinci sõrasõnda yer alan ve ݍ TŸzŸk՟n 91Õinci maddesine gšre temel kanun olarak gšrŸşŸlmesi kabul edilen, Elektronik Ticaretin DŸzenlenmesi Hakkõnda Kanun Tasarõsõ ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayõndõrlõk, İmar, Ulaştõrma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporlarõnõn (1/488) (S. Sayõsõ: 240),

8Õinci sõrasõna alõnan, DŸnya Sağlõk …rgŸtŸ Avrupa Bšlge Ofisi ve TŸrkiye Cumhuriyeti HŸkŸmeti Arasõnda TŸrkiyeÕde Bir DS… †lke Ofisi Kurulmasõna İlişkin Anlaşmanõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarõsõ ve Dõşişleri Komisyonu RaporuÕnun (S. Sayõsõ: 578),

12Õnci sõrasõna alõnan, TŸrkiye Cumhuriyeti Sağlõk Bakanlõğõ ile Irak Cumhuriyeti Sağlõk Bakanlõğõ Arasõnda Sağlõk Alanõnda İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptõnõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarõsõ ve Dõşişleri Komisyonu RaporuÕnun (1/391) (S. Sayõsõ: 31),

GšrŸşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazõr bulunmadõğõndan ertelendi.

6Õncõ sõrasõna alõnan, TŸrkiye Cumhuriyeti HŸkŸmeti ve Kore Cumhuriyeti HŸkŸmeti Arasõnda Sosyal GŸvenlik Anlaşmasõnõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarõsõ ve Dõşişleri Komisyonu Raporu (1/716) (S. Sayõsõ: 391),

7Õnci sõrasõna alõnan, TŸrkiye Cumhuriyeti ݍişleri Bakanlõğõ Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ İle Kore Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatõ Arasõnda Polis İşbirliği Mutabakat Zaptõnõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarõsõ ve Dõşişleri Komisyonu Raporu (1/762) (S. Sayõsõ: 458),

GšrŸşmeleri tamamlanarak;

9Õuncu sõrasõna alõnan, TŸrkiye Cumhuriyeti Sağlõk Bakanlõğõ ve DŸnya Sağlõk …rgŸtŸ Avrupa Bšlge Ofisi Arasõnda İki Yõllõk İşbirliği Anlaşmasõnõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarõsõ ve Dõşişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayõsõ: 462),

10Õuncu sõrasõna alõnan, TŸrkiye Cumhuriyeti HŸkŸmeti ile Yemen Cumhuriyeti HŸkŸmeti Arasõnda Sağlõk Alanõnda İşbirliğine Dair Ek ProtokolŸn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğu Dair Kanun Tasarõsõ ve Dõşişleri Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayõsõ: 483),

11Õinci sõrasõna alõnan, TŸrkiye Cumhuriyeti HŸkŸmeti ile Cibuti Cumhuriyeti HŸkŸmeti Arasõnda Sağlõk ve Tõp Bilimleri Alanlarõnda İşbirliğine Dair Anlaşmanõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğu Hakkõnda Kanun Tasarõsõ ile Dõşişleri Komisyonu Raporu (1/760) (S. Sayõsõ: 456),

Yapõlan aõk oylamalarõndan sonra kabul edildi.

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancõ, Tunceli Milletvekili Kamer GenÕin 458 sõra sayõlõ Kanun TasarõsõÕnõn tŸmŸ Ÿzerinde şahsõ adõna yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda AK PARTİ Grubuna,

Tunceli Milletvekili Kamer Gen, Amasya Milletvekili Mehmet Naci BostancõÕnõn sataşma nedeniyle yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda şahsõna,

Bingšl Milletvekili İdris Baluken, Tunceli Milletvekili Kamer GenÕin 458 sõra sayõlõ Kanun TasarõsõÕnõn tŸmŸ Ÿzerinde şahsõ adõna yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda şahsõna,

Sataşmalarõ nedeniyle birer konuşma yaptõlar.

Komisyonlarõn bulunmayacağõ anlaşõldõğõndan, alõnan karar gereğince, 15 Ekim 2014 ‚arşamba gŸnŸ saat 14.00Õte toplanmak Ÿzere 20.19Õda birleşime son verildi.

 

                                                         ŞŸkran GŸldal MUMCU

                                                                    Başkan Vekili

 

             Fehmi K†P‚†                                                                           Mine L…K BEYAZ

                       Bolu                                                                                            Diyarbakõr

                 K‰tip †ye                                                                                        K‰tip †ye

 

 

I.- GELEN KåĞITLAR

  No: 8

15 Ekim 2014 ‚arşamba

SšzlŸ Soru …nergeleri

1.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan ekonomik bŸyŸme ve istihdamõn arttõrõlmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Maliye BakanõÕndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6147) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

2.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan kamu idarelerinin karar alma sŸrelerinin gŸlendirilmesi ve hesap verilebilirliğin arttõrõlmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Maliye BakanõÕndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6148) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

3.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan eğitim, sağlõk, Ar-Ge, ulaştõrma gibi alanlarda yatõrõmlara šncelik verilmesi adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Maliye BakanõÕndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6149) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

4.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan vergi politikalarõnõn belirlenmesinde doğal kaynaklarõn bilinli kullanõlmasõnõn sağlanmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Maliye BakanõÕndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6150) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

5.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2014 yõlõnõn EylŸl ayõ ierisinde GŸneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bšlgelerindeki illerde saldõrõya uğrayan eğitim ve šğretim kurumlarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6151) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

6.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan kamu yatõrõmlarõ uygulamalarõnõn etkinliğini sağlamak adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Maliye BakanõÕndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6152) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

7.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan vergiye uyumun ve vergi tabanõnõn artõrõlmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Maliye BakanõÕndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6153) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

8.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan kamu ihale sisteminin etkinliğinin arttõrõlmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Maliye BakanõÕndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6154) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

9.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, uluslararasõ dŸzenlemelerle uyumsuzluklarõn giderilmesi ve pazara giriş sorunlarõnõn šzŸlmesi kapsamõnda yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Ekonomi BakanõÕndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6155) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

10.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yatõrõm potansiyelinin iyileştirilmesi kapsamõnda yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Ekonomi BakanõÕndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6156) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut DedeoğluÕnun, elektrik ve doğal gaz fiyatlarõna yapõlan zamlara ilişkin BaşbakanÕdan sšzlŸ soru šnergesi (6/6157) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut DedeoğluÕnun, bazõ hastalõklar iin kullanõlan ilalardan eskiye oranla iki katõ fazla katkõ payõ alõndõğõ iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan sšzlŸ soru šnergesi (6/6158) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut DedeoğluÕnun, verimli tarõm arazilerinin yõllar ierisinde azaldõğõ iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan sšzlŸ soru šnergesi (6/6159) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

Yazõlõ Soru …nergeleri

1.- KŸtahya Milletvekili İdris BalÕõn, kamu yararõna alõşan dernek sayõsõ ile bir derneğin bu statŸsŸnŸ kaybetmesinin nedenlerine ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52900) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

2.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, teršr šrgŸtŸnŸn vergi toplama, mahkeme kurma ve ceza verme gibi devlete šzgŸlenmiş yetkileri kullandõğõ iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52901) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Celal DinerÕin, T†BİTAKÕta uzman olarak gšrev yapan bir kişiyle ilgili ortaya atõlan iddialara ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52902) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, İstanbulÕda son beş yõlda gerekleşen hõrsõzlõk olaylarõna ve alõnan šnlemlere ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52903) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, uyuşturucu madde kullanõmõnõ azaltacak šnlemlere ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52904) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, son beş yõlda resmi makamlara intikal etmiş icra dosyasõ sayõsõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52905) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, TŸrkiyeÕnin toplam doğal gaz stok miktarõna ve RusyaÕdan yapõlan doğal gaz alõmlarõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52906) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, son beş yõlda gerekleşen intihar girişimlerine ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52907) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, MardinÕin Kõzõltepe ilesine gemek isterken yakalanan bir Suriyelinin askerler tarafõndan šldŸrŸldŸğŸ iddialarõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52908) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Kalkõnma Bakanlõğõ BŸtesinden yeni Başbakanlõk binasõnõn yapõmõ iin kaynak aktarõldõğõ iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52909) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut DedeoğluÕnun, KOBİÕlere verilecek olan destek kredilerinin verilmediği iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52910) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut DedeoğluÕnun, bonzai isimli uyuşturucunun kullanõmõnõn arttõğõ iddiasõna ve alõnan šnlemlere ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52911) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut DedeoğluÕnun, banka kredilerinden kaynaklõ borlarõnõ šdeyemeyen vatandaş sayõsõnõn arttõğõ iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52912) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut DedeoğluÕnun, ipotekli olan ve icra kanalõyla satõlan konut sayõsõnda artõş olduğu iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52913) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

15.- İzmir Milletvekili Alaattin YŸkselÕin, Başbakanlõk İnsan Haklarõ Başkanlõğõna yapõlan başvurulara ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52914) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

16.- Ankara Milletvekili Levent Gšk՟n, Ankara Ulaşõm Ana Planõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52915) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

17.- Ankara Milletvekili Levent Gšk՟n, Hacettepe †niversitesi Beytepe KampŸsŸÕne ulaşõmda yaşanan sorunlara ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52916) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

18.- Balõkesir Milletvekili Ayşe Nedret AkovaÕnõn, BalõkesirÕde kapatõlan belediyelerin personeliyle ilgili yapõlan uygulamalara ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52917) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

19.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, IŞİDÕin rehin aldõğõ vatandaşlarõn kurtarõlmasõ iin takasta bulunulup bulunulmadõğõna ve IŞİDÕe karşõ alõnan šnlemlere ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52918) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

20.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bir derneğin sahip olduğu kamu yararõ statŸsŸnŸn kaldõrõlacağõ iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52919) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

21.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan CanalioğluÕnun, hizmet sŸresi dolduğu halde emeklilik iin gerekli yaş şartõnõ yerine getirmeden istifa eden erkek ve kadõn memurlarõn yaşadõklarõ hak kayõplarõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52920) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

22.- Aydõn Milletvekili Metin LŸtfi BaydarÕõn, Ÿlke genelinde son Ÿ yõl ierisinde yakõlan okul sayõsõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52921) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

23.- Balõkesir Milletvekili Ayşe Nedret AkovaÕnõn, Balõkesir Verem Savaş Dispanserinin yõkõlarak yerine ok katlõ bina yapõlacağõ iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52922) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

24.- İzmir Milletvekili BirgŸl Ayman GŸlerÕin, İzmirÕin ‚eşme ilesinde yapõmõ sŸren rŸzgar enerji santralleri ile bu kapsamda yapõlan kamulaştõrmalara ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52923) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

25.- Hakk‰ri Milletvekili Adil ZozaniÕnin, AnkaraÕda AtatŸrk Orman ‚iftliğine yapõlan yeni başbakanlõk binasõnõn maliyetine ve kim tarafõndan kullanõlacağõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52924) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

26.- Diyarbakõr Milletvekili Altan TanÕõn, IŞİDÕin rehin aldõğõ vatandaşlarõn kurtarõlmasõ iin takasta bulunulup bulunulmadõğõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52925) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

27.- KŸtahya Milletvekili İdris BalÕõn, bir vakfõn sahip olduğu gayrimenkullere ve mevduata ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (BŸlent Arõn) yazõlõ soru šnergesi (7/52926) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

28.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, banka kredilerinin geri šdenme oranlarõna ve hacze maruz kalan vatandaş sayõsõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/52927) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

29.- İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, İstanbulÕda iki haber sitesinin bŸrosuna dŸzenlenen polis baskõnõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Yalõn Akdoğan) yazõlõ soru šnergesi (7/52928) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

30.- Artvin Milletvekili Uğur BayraktutanÕõn, ArtvinÕde meydana gelen sel felaketinden etkilenen ilelerin zararlarõnõn giderilmesine ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Numan Kurtulmuş) yazõlõ soru šnergesi (7/52929) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

31.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, DiyarbakõrÕda mŸhŸrlenen bir okula girdiği iddia edilen kimseler hakkõnda yapõlan işlemlere ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52930) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

32.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, IŞİD, El-Nusra ve El-Kaide mensubu olduklarõ gerekesiyle cezaevinde bulunanlarõn sayõsõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52931) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

33.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Cumhurbaşkanõ, Başbakan ve bakanlarõn korumalarõ hakkõnda aõlan davalara ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52932) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

34.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, bazõ kişiler hakkõndaki yakalama kararlarõnõn kaldõrõldõğõ iddiasõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52933) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

35.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, cezaevinde bulunan bir teršr šrgŸtŸ liderinin dõşarõya mektuplar ve talimatlar gšnderdiği iddiasõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52934) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

36.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, bir siyasetinin siyasal nŸfuzunu kullanarak bir televizyondaki yayõna mŸdahale ettiği iddiasõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52935) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

37.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2004-2014 yõllarõ arasõnda šzel gšrevli mahkemelerde alõşan hakim ve savcõlara verilen korumalara ve makam aralarõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52936) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

38.- İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt՟n, AnkaraÕda õkarõldõklarõ mahkemece tutuklanarak Sincan F Tipi Cezaevine konulan Ÿ IŞİD Ÿyesi ile ilgili davanõn akõbetine ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52937) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

39.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, devletin bilgi gŸvenliğinin sağlanmasõ iin yŸrŸtŸlen alõşma ve projelere ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52938) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

40.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda e-imza kullanõmõnõn artõrõlmasõna yšnelik alõşma ve projelere ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52939) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

41.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, mŸlteci ve sõğõnmacõlara yšnelik hukuksal gelişmelere ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52940) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

42.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda cezaevlerinde bulunan mahkumlar arasõnda yaşanan adli vakalara ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52941) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

43.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, bireysel katõlõm sermayesi sisteminin šnŸndeki engellerin kaldõrõlmasõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşma ve projelere ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52942) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

44.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, mal aleyhine işlenen sularda mağdurlarõn zararlarõnõn giderilmesine ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52943) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

45.- Malatya Milletvekili Veli AğbabaÕnõn, Ankara Sincan Kapalõ Kadõn Cezaevindeki bir hŸkŸmlŸnŸn sağlõk raporu almak iin gštŸrŸldŸğŸ hastanede yaşadõğõ olaylarla ilgili iddialara ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52944) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

46.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda cezaevlerinde bulunan iş yurtlarõnõn sayõsõna ve mahkumlarõn rõza dõşõ alõştõrõlmamasõ iin alõnan tedbirlere ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52945) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

47.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda sšzlŸ ve fiziksel tacize uğrayan kadõnlara ve aõlan davalara ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52946) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

48.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda cezaevlerinde meydana gelen intihar girişimlerine ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52947) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

49.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, mahkumlarõn rehabilitasyon yšntemi olarak alõştõrõlmasõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52948) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

50.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, İstanbulÕda yaşanan bir vurulma olayõna savcõnõn ok ge gittiği iddiasõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52949) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

51.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, KKTCÕde ailenin yapõsõnõ gŸlendirici faaliyetlerde bulunan STKÕlarõn desteklenmesi adõna yŸrŸtŸlen alõşma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52950) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

52.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar bŸnyesinde kullanõlmakta olan aralar ile ilgili eşitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52951) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

53.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 17 Aralõk 2013 tarihinden itibaren Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlardaki personel hareketlerine ve aõlan davalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52952) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

54.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, engellilere yšnelik šzel eğitim ve rehabilitasyon programõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52953) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

55.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 17 Aralõk 2013 tarihinden itibaren Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlardaki personel hareketlerine ve aõlan davalara ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52954) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

56.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, AB ve ABD arasõnda mŸzakere edilen yeni nesil ticaret anlaşmalarõnõn dõşõnda kalmamak iin yapõlan alõşmalara ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52955) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

57.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, mevzuat değişikliklerine dair dŸzenleyici etki analizleri yapõlmasõ adõna yŸrŸtŸlen alõşma ve projelere ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52956) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

58.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar bŸnyesinde kullanõlmakta olan aralar ile ilgili eşitli verilere ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52957) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

59.- İstanbul Milletvekili Celal DinerÕin, tõr ve kamyonlarõn arkalarõnda koruma erevesi kullanõmõnõn zorunlu hale getirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52958) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

60.- İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, TŸrkiyeÕde bulunmayan veya ruhsatõ olmayan ilalarõ yurt dõşõndan ithal eden şirketlere ve sšz konusu ilalarõn saklama koşullarõna uygun olarak muhafaza edilip edilmediğine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52959) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

61.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, iktisadi ve idari bilimler fakŸltesi mezunlarõnõn istihdam sorunlarõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52960) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

62.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, balõkõlõk teknolojisi mŸhendislerinin istihdam sorunlarõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52961) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

63.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, su ŸrŸnleri fakŸltesi mezunlarõnõn istihdam sorunlarõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52962) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

64.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, gõda mŸhendislerinin istihdam sorunlarõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52963) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

65.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, ziraat fakŸltesi mezunlarõnõn istihdam sorunlarõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52964) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

66.- Artvin Milletvekili Uğur BayraktutanÕõn, orman mŸdŸrlŸklerinde kadroya geirilen mevsimlik ve sšzleşmeli personelin emeklilik tazminatlarõnõn hesaplanmasõnda mağdur edildikleri iddiasõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52965) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

67.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, kamu kurum ve kuruluşlarõnda sšzleşmeli olarak alõşõrken memur kadrolarõna atananlarõn nakil mağduriyetlerine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52966) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

68.- Artvin Milletvekili Uğur BayraktutanÕõn, ArtvinÕde toplum yararõna alõşma programõ kapsamõnda istihdam edilen geici işilere ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52967) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

69.- İstanbul Milletvekili Haluk EyidoğanÕõn, belediyeler tarafõndan yŸrŸtŸlen inşaatlarda iş gŸvenliği ve işi sağlõğõ aõsõndan yapõlan denetimlere ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52968) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

70.- İstanbul Milletvekili Haluk EyidoğanÕõn, Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlõğõ tarafõndan yŸrŸtŸlen inşaatlarda iş gŸvenliği ve işi sağlõğõ aõsõndan yapõlan denetimlere ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52969) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

71.- Manisa Milletvekili …zgŸr …zelÕin, Soma Maden Faciasõ ile ilgili bakanlõk bŸrokratlarõnca hazõrlanan šn inceleme raporuna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52970) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

72.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, ŞanlõurfaÕnõn Suru ilesinde 2014 yõlõ itibarõyla İŞKUR tarafõndan işe alõnanlar ile ilgili iddialara ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52971) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

73.- İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, Fatih Belediyesi tarafõndan bir bšlgenin ikinci derece ticaret alanõna dšnŸştŸrŸlmesine ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52972) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

74.- Tekirdağ Milletvekili Candan YŸceerÕin, TekirdağÕõn Ergene ilesinde bazõ fabrikalarõn atõklarõnõ toprağa gšmdŸğŸ iddiasõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52973) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

75.- İstanbul Milletvekili Haluk EyidoğanÕõn, Bakanlõk Rehberlik ve Teftiş Başkanlõğõnõn MŸsteşarlõk makamõna bağlanmasõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52974) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

76.- Balõkesir Milletvekili Namõk HavutaÕnõn, Balõkesir-‚anakkale Planlama Bšlgesi 1/100.000 …lekli ‚evre DŸzeni Planõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52975) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

77.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, KKTC ve TŸrkiyeÕde bulunan STKÕlar arasõndaki ilişkilerin koordinasyonuna ve geliştirilmesine ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52976) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

78.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, KKTCÕli genler iin yapõlan alõşmalara ve KKTCÕyle ekonomik ilişkilere ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52977) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

79.- İstanbul Milletvekili Şafak PaveyÕin, Paris Başkonsolosluğuna pasaport õkartmak iin yapõlan bir başvuruya ve yurt dõşõndaki pasaport işlem Ÿcretinin yŸksekliğine ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52978) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

80.- Malatya Milletvekili Veli AğbabaÕnõn, MalatyaÕda yatõrõm teşvik belgesi iptal edilen işletmelere ilişkin Ekonomi BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52979) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

81.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk merkez ve yurt dõşõ teşkilatõ tarafõndan temin edilen hizmet binalarõna ve bu kapsamda gerekleştirilen harcamalara ilişkin Ekonomi BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52980) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

82.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yeni teşvik sisteminin gšzden geirilmesi ve teşvik uygulamalarõnõn hayata geirilmesi kapsamõnda yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Ekonomi BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52981) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

83.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, serbest ticaret antlaşmalarõ yoluyla pazarlara giriş koşullarõnõn iyileştirilmesi ve yeni pazarlara giriş imkanõ sağlanmasõ kapsamõnda yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Ekonomi BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52982) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

84.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Ticarette Teknik Engeller TŸrkiye Bilgi Bildirim Merkezine ait internet sitesine Ÿye ihracatõ firmalarõn sayõsõnõn artõrõlmasõ kapsamõnda yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Ekonomi BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52983) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

85.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Girdi Tedarik Sistemi kapsamõnda eylem planlarõ hazõrlanmasõ alõşmalarõna ilişkin Ekonomi BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52984) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

86.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk merkez ve yurt dõşõ teşkilatõ tarafõndan kullanõlan hizmet binalarõnõn teşrifine ve bu kapsamda gerekleştirilen harcamalara ilişkin Ekonomi BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52985) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

87.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yurt dõşõ mŸteahhitlik ve teknik mŸşavirlik hizmetleri sektšrlerinin uluslararasõ rekabet gŸcŸnŸn artõrõlmasõ kapsamõnda yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Ekonomi BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52986) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

88.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, ihracatõlarõn yurt dõşõ Pazar paylarõnõn artõrõlmasõ kapsamõnda yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Ekonomi BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52987) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

89.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Turquality ve Marka Destek Programlarõ kapsamõnda desteklenen markalar ile ilgili eşitli verilere ilişkin Ekonomi BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52988) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

90.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, serbest bšlgelerde Ar-Ge ve yenilikiliğe dayalõ ŸrŸn ve hizmetlerin paylarõnõn artõrõlmasõ kapsamõnda yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Ekonomi BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52989) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

91.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, dšviz kazandõrõcõ hizmet ihracatõnõn geliştirilmesine yšnelik yasal altyapõnõn tamamlanmasõ kapsamõnda yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Ekonomi BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52990) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

92.- Adana Milletvekili Ali DemiralõÕnõn, ElazõğÕdaki kayõp-kaak elektrik oranlarõna ve iftilerin tarõmsal destekleme šdemelerinden elektrik borlarõna karşõlõk yapõlan kesintilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52991) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

93.- Ordu Milletvekili İdris YõldõzÕõn, elektrik ve doğal gaza yapõlan zamla ilgili aõklamalarõna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52992) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

94.- Antalya Milletvekili GŸrkut AcarÕõn, elektrik ve doğal gaza yapõlan zamlara ve kayõp-kaak oranõnõn elektrik zammõna etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52993) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

95.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yurtdõşõnda yapõlan bir mŸsabakada hayatõnõ kaybeden bir sporcuya ve sporcularõn sağlõk kontrollerine ilişkin Genlik ve Spor BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52994) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

96.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, KKTCÕli genler iin yapõlan projelere ilişkin Genlik ve Spor BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52995) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

97.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, KKTC ve TŸrkiyeÕde genlik ve spor alanõnda faaliyet gšsteren STKÕlar arasõndaki iş birliğinin artõrõlmasõna yšnelik alõşma ve projelere ilişkin Genlik ve Spor BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52996) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

98.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, ziraat fakŸltesi mezunlarõnõn Bakanlõka istihdamõna ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52997) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

99.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, gõda mŸhendislerinin Bakanlõka istihdamõna ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52998) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

100.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, su ŸrŸnleri fakŸltesi mezunlarõnõn Bakanlõka istihdamõna ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52999) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

101.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, balõkõlõk teknolojisi mŸhendislerinin Bakanlõka istihdamõna ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53000) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

102.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, KKTC ile yapõlan ithalat ve ihracata ilişkin iyileştirme alõşmalarõna ilişkin GŸmrŸk ve Ticaret BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53001) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

103.- İzmir Milletvekili HŸlya GŸvenÕin, sakõz ithaline ve sakõz Ÿretimine teşvik verilmemesine ilişkin GŸmrŸk ve Ticaret BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53002) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

104.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, BitlisÕin Tatvan ilesinde bir ilkokulun yakõlmasõ olayõnõn sorumlularõ hakkõnda yapõlan işlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53003) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

105.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, gŸvenlik gŸleri tarafõndan IŞİD, El-Nusra ve El-Kaide gibi teršr šrgŸtlerinin mensubu olduğu gerekesiyle yakalanan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53004) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

106.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, DiyarbakõrÕõn Silvan ilesinde iki okulun tahrip edilmesi olayõnõn sorumlularõ hakkõnda yapõlan işlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53005) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

107.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, ŞõrnakÕõn Cizre ilesinde iki okulun tahrip edilmesi olayõnõn sorumlularõ hakkõnda yapõlan işlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53006) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

108.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, DiyarbakõrÕõn Lice ilesine bağlõ bir kšydeki ilkokulun tahrip edilmesi olayõnõn sorumlularõ hakkõnda yapõlan işlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53007) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

109.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 18-19 EylŸl 2014 tarihlerinde DiyarbakõrÕõn Kulp ilesine bağlõ bir kšyde bir aracõn yakõlmasõ ve iki kişinin kaõrõlmasõ olayõnõn sorumlularõ hakkõnda yapõlan işlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53008) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

110.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Afyonkarahisar Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53009) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

111.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Afyonkarahisar Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53010) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

112.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Ağrõ Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53011) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

113.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Afyonkarahisar Belediyesi tarafõndan satõn alõnan mal ve hizmetlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53012) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

114.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Adõyaman Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53013) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

115.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Adõyaman Belediyesi tarafõndan satõn alõnan mal ve hizmetlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53014) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

116.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Ağrõ Belediyesi tarafõndan satõn alõnan mal ve hizmetlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53015) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

117.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Ardahan Belediyesi tarafõndan satõn alõnan mal ve hizmetlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53016) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

118.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Amasya Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53017) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

119.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Ardahan Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53018) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

120.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Artvin Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53019) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

121.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Artvin Belediyesi tarafõndan satõn alõnan mal ve hizmetlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53020) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

122.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Amasya Belediyesi tarafõndan satõn alõnan mal ve hizmetlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53021) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

123.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, DiyarbakõrÕõn Silvan ilesine bağlõ iki kšyde okullarõn tahrip edilmesi olayõnõn sorumlularõ hakkõnda yapõlan işlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53022) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

124.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, HakkariÕnin YŸksekova ilesindeki iki okulun tahrip edilmesi olayõnõn sorumlularõ hakkõnda yapõlan işlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53023) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

125.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, DiyarbakõrÕda mŸhŸrlenen bir okula girdiği iddia edilen kimseler hakkõnda yapõlan işlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53024) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

126.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 17-18 EylŸl 2014 tarihlerinde HakkariÕde bazõ kamu binalarõ ile AtatŸrk heykeli ve anõtõnõn tahrip edilmesi olaylarõnõn sorumlularõ hakkõnda yapõlan işlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53025) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

127.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ İstihbarat Daire Başkanlõğõnõn IŞİDÕle ilgili olarak il emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderdiği iddia edilen bir yazõya ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53026) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

128.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 17-18 EylŸl 2014 tarihlerinde Hakkari, Şõrnak ve MuşÕta 23 okulun tahrip edilmesi olayõnõn sorumlularõ hakkõnda yapõlan işlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53027) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

129.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, DiyarbakõrÕõn Bağlar ilesinde bir okulun Valilik tarafõndan mŸhŸrlenmesinin ardõndan yaşanan olaylarõn sorumlularõ hakkõnda yapõlan işlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53028) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

130.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, DiyarbakõrÕda iki okulun tahrip edilmesi olayõnõn sorumlularõ hakkõnda yapõlan işlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53029) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

131.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, DiyarbakõrÕõn Silvan ilesine bağlõ bir kšyŸn girişindeki korucu nšbet kulŸbesinin tahrip edilmesi olayõnõn sorumlularõ hakkõnda yapõlan işlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53030) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

132.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Aksaray Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53031) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

133.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Amasya Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53032) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

134.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Bingšl Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53033) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

135.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Bayburt Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53034) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

136.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2004-2014 yõllarõ arasõnda šzel gšrevli mahkemeler ile bu mahkemelerin yerine TMK 10Õa gšre kurulan mahkemelerde gšrevli h‰kim ve savcõlar ierisinde koruma verilenlerin sayõsõna ve yapõlan koruma harcamalarõnõn miktarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53035) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

137.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Bingšl Belediyesi tarafõndan satõn alõnan mal ve hizmetlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53036) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

138.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Bilecik Belediyesi tarafõndan satõn alõnan mal ve hizmetlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53037) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

139.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Batman Belediyesi tarafõndan satõn alõnan mal ve hizmetlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53038) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

140.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Bilecik Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53039) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

141.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Bayburt Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53040) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

142.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Burdur Belediyesi tarafõndan satõn alõnan mal ve hizmetlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53041) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

143.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Bolu Belediyesi tarafõndan satõn alõnan mal ve hizmetlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53042) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

144.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Burdur Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53043) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

145.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Bolu Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53044) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

146.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Burdur Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53045) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

147.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Bolu Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53046) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

148.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Batman Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53047) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

149.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Bingšl Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53048) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

150.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Ardahan Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53049) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

151.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Aksaray Belediyesi tarafõndan satõn alõnan mal ve hizmetlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53050) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

152.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Artvin Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53051) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

153.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Aksaray Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53052) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

154.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, teršr šrgŸtŸnŸn vergi toplama, mahkeme kurma ve ceza verme gibi devlete šzgŸlenmiş yetkileri kullandõğõ iddiasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53053) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

155.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Doğu ve GŸneydoğu AnadoluÕda 2014 EylŸl ayõ ierisinde saldõrõya uğrayan eğitim ve šğretim kurumlarõna ve bu saldõrõlarõ gerekleştirenler hakkõnda yapõlan işlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53054) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

156.- İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, İstanbulÕda iki haber sitesinin bŸrosuna dŸzenlenen polis baskõnõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53055) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

157.- İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, Fatih Belediyesi tarafõndan bir bšlgenin ikinci derece ticaret alanõna dšnŸştŸrŸlmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53056) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

158.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, iki haber sitesinin bŸrosuna yapõlan polis baskõnõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53057) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

159.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih YalõnÕõn, il šzel idarelerinin kapanmasõ ile başka bir kuruma yerleştirilmeyen personelin maaşlarõnõ alamadõğõ iddiasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53058) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

160.- Ankara Milletvekili Levent Gšk՟n, AnkaraÕnõn ‚ayyolu Koru MahallesiÕnde ring otobŸslerinden kaynaklanan trafik yoğunluğuna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53059) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

161.- İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt՟n, makam aralarõ ile ilgili eşitli verilere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53060) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

162.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bir derneğin sahip olduğu kamu yararõ statŸsŸnŸn kaldõrõlacağõ iddiasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53061) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

163.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bazõ okullarõn teršr šrgŸtŸ tarafõndan yakõldõğõ iddiasõna ve alõnan šnlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53062) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

164.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, İstanbul İstiklal Caddesinde 2002-2014 yõllarõ arasõnda yŸrŸtŸlen alt yapõ alõşmalarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53063) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

165.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Emniyet Teşkilatõ bŸnyesinde alõşanlara verilen taltiflere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53064) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

166.- İstanbul Milletvekili Celal DinerÕin, tõr ve kamyonlarõn arkalarõnda koruma erevesi kullanõmõnõn zorunlu hale getirilmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53065) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

167.- İstanbul Milletvekili Celal DinerÕin, İstanbul Anadolu KavağõÕnda bulunan Yoros KalesiÕne turizm alanõ olarak gerekli ilginin gšsterilmemesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53066) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

168.- İstanbul Milletvekili Celal DinerÕin, oturum izni veya ikametgah tezkeresi iin başvuran yabancõ uyruklulardan istenen sağlõk sigortasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53067) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

169.- İstanbul Milletvekili Haluk EyidoğanÕõn, İstanbul BŸyŸkşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlõğõnda usulsŸz yangõn raporu dŸzenledikleri iddiasõyla haklarõnda soruşturma başlatõlan gšrevlilere ve bu gšrevlilerce uygunluk raporu verilen bina sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53068) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

170.- Mersin Milletvekili Ali Rõza …ztŸrk՟n, Mersin BŸyŸkşehir Belediyesi ve ile belediyeleri tarafõndan kesilen cezalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53069) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

171.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, KKTCÕde genlerin girişimciliğini destekleyecek alõşmalara ilişkin Kalkõnma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53070) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

172.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Ÿlkedeki hayvan varlõğõ konusunda sektšr ile kamu otoritesinin rakamlarõnõn birbirleriyle šrtŸşmediği iddiasõna ilişkin Kalkõnma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53071) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

173.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 17 Aralõk 2013 tarihinden itibaren Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlardaki personel hareketlerine ve aõlan davalara ilişkin Kalkõnma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53072) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

174.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Milli KŸtŸphanede bulunan bazõ nadide eserlerin kiloyla sahaflara satõldõğõ iddiasõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53073) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

175.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Urartular tarafõndan yapõlan tarihi yola zarar verecek şekilde karayolu inşaatõ yapõldõğõ iddiasõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53074) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

176.- İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt՟n, ‚ankõrõÕda bir sağlõk merkezi inşaatõnda bulunan ve Roma dšnemine ait olduğu tahmin edilen mezarlara ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53075) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

177.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda ISBN ve ISSN verilen yayõn sayõlarõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53076) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

178.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, mavi bayraklõ plaj sayõsõnõn artõrõlmasõ kapsamõnda yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53077) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

179.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, kŸtŸphane hizmetlerinin evrimii gerekleştirilebilmesi kapsamõnda yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53078) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

180.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, milli kŸltŸr ve tarih bilgisi sunan internet ieriği oluşturulmasõ kapsamõnda yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53079) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

181.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, ulaştõrma altyapõ yatõrõmlarõnõn mevcut taşõmacõlõk sistemi ile entegrasyonuna uygun bir şekilde yŸrŸtŸlmesi kapsamõnda yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53080) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

182.- İstanbul Milletvekili Celal DinerÕin, İstanbul Anadolu KavağõÕnda bulunan Yoros KalesiÕne turizm alanõ olarak gerekli ilginin gšsterilmemesine ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53081) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

183.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda faaliyet gšsteren kokart sahibi rehber sayõlarõna ve kaak rehberliğin šnlenmesi kapsamõnda yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53082) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

184.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda šzel tiyatrolara verilen desteklere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53083) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

185.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda turizm altyapõsõnõ desteklemek amacõ ile yerel yšnetimlere aktarõlan šdeneklere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53084) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

186.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda TŸrkiyeÕye gelen yabancõ turistler ile ilgili verilere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53085) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

187.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda yõllara gšre devlet tiyatrolarõ, opera ve bale seyirci sayõlarõna ve bu sayõnõn artõrõlmasõ kapsamõnda yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53086) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

188.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda TŸrkiyeÕnin katõldõğõ uluslararasõ turizm fuarlarõna ve Ÿlkemizdeki mavi bayraklõ plajlara ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53087) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

189.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda mŸze, šren yerleri ve bunlarõn ziyareti sayõlarõ ile ilgili verilere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53088) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

190.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan dŸzenlenen mŸzik etkinliklerine ve yerli film sektšrŸne verilen desteklere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53089) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

191.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, internet ortamõnda fikri haklarõn korunmasõ ve rekabeti dŸzenleyici dŸzenlemelere yer verilmesi kapsamõnda yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53090) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

192.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlara ait sosyal tesislere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53091) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

193.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, işletme belgeli yatak kapasitesine ve 5 yõldõzlõ oteller ile ilgili verilere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53092) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

194.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, devlet tiyatrolarõ ve šzel tiyatrolar ile ilgili eşitli verilere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53093) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

195.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda yõllara ve illere gšre faaliyet gšsteren belgeli seyahat acentalarõ ile ilgili eşitli verilere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53094) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

196.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda yõllara ve illere gšre gšsterime giren yerli ve yabancõ filmler ile ilgili eşitli verilere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53095) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

197.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan yapõlan kŸltŸr merkezlerine ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53096) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

198.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, İstanbul AtatŸrk KŸltŸr Merkezini gŸlendirme, tamirat ve tadilat alõşmalarõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53097) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

199.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda yõllara gšre gerekleştirilen arkeolojik kazõlar ile ilgili eşitli verilere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53098) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

200.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda arkeolojik kazõlar ve araştõrmalar iin ayrõlan šdeneklere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53099) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

201.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, mŸzelerde yer alan eserlerin olasõ depremlerin etkilerinden korunmasõ kapsamõnda yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53100) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

202.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 17 Aralõk 2013 tarihinden itibaren Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlardaki personel hareketlerine ve aõlan davalara ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53101) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

203.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, tarih ve kŸltŸr mirasõnõn olasõ depremlerin etkilerinden korunmasõ kapsamõnda yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53102) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

204.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, İzmirÕde bir yõkõm alõşmasõ sõrasõnda sahnesi ve bağlantõlõ duvarlarõn bir bšlŸmŸ ortaya õkan Antik Roma Tiyatrosunun korunmasõ kapsamõnda yŸrŸtŸlmekte olan projelere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53103) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

205.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar bŸnyesinde kullanõlmakta olan aralar ile ilgili eşitli verilere ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53104) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

206.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlara yšnelik siber saldõrõlara ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53105) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

207.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan ila ve tedavi harcamalarõnõn daha akõlcõ hale getirilmesi adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53106) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

208.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan harcama programlarõnda verimlilik artõşõ sağlanmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53107) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

209.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan bŸyŸmenin potansiyel seviyeye õkarõlmasõ ve istihdamõn arttõrõlmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53108) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

210.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan kamu altyapõ yatõrõmlarõnõn gerekleştirilmesinde šzel sektšr katõlõmõnõn arttõrõlmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53109) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

211.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2014 EylŸl ayõ itibarõyla kamuya en fazla borcu olan on belediyeye ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53110) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

212.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan vergi dŸzenlemelerinde yapõlan istisna, muafiyet ve indirimlerin ilan edilmesi adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53111) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

213.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan sosyal amalõ programlar ile tarõm sektšrŸne yšnelik transferlerin amalanan faydayõ sağlayõp sağlamadõklarõnõn tespit edilmesi adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53112) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

214.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda satõlan ve kiralanan taşõnmazlarõn sayõsõna ve bunlardan elde edilen gelire ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53113) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

215.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan kamu yatõrõmlarõnõn etkili, verimli ve zamanõnda gerekleşmesi adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53114) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

216.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan vergi politikalarõnõn finansman kalitesini arttõracak şekilde kullanõlmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53115) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

217.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Spor Toto SŸper Lig ile PTT Birinci Ligindeki kulŸplerin šdedikleri vergilere ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53116) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

218.- İzmir Milletvekili Alaattin YŸkselÕin, SayõştayÕõn Dõş Denetim Genel Değerlendirme RaporuÕnda kamu idarelerinin mŸlkiyetinde, kullanõmõnda ve yšnetiminde bulunan bazõ taşõnmazlarla ilgili yer alan tespitlere ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53117) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

219.- Tunceli Milletvekili Kamer GenÕin, šrtŸlŸ šdenekten 11.08.2014-19.08.2014 tarihleri arasõnda yapõlan harcamalara ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53118) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

220.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, İstanbul Aydõn †niversitesinde bir profesšre ders gšrevlendirmesi yapõlmamasõnõn nedenlerine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53119) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

221.- İstanbul Milletvekili Celal DinerÕin, liselerde ara sõnõflara puan koşulu aranmaksõzõn nakil olanağõ getirilmesine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53120) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

222.- Tekirdağ Milletvekili Candan YŸceerÕin, liselerde ara sõnõflara puan koşulu aranmaksõzõn nakil olanağõ getirilmesine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53121) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

223.- Balõkesir Milletvekili Ayşe Nedret AkovaÕnõn, Fransõzca šğretmeni aõğõna ve liselerde ikinci yabancõ dil tercihlerinin šğretmen aõğõ nedeniyle serbeste yapõlamadõğõ iddiasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53122) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

224.- Balõkesir Milletvekili Ayşe Nedret AkovaÕnõn, yeteri kadar kimya šğretmeni atanmadõğõ ve başka alanlardan kimya šğretmenliğine geişe izin verildiği iddiasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53123) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

225.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bazõ okullarõn teršr šrgŸtŸ tarafõndan yakõldõğõ iddiasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53124) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

226.- Malatya Milletvekili Veli AğbabaÕnõn, il ve ile milli eğitim mŸdŸrlŸklerine yapõlan şube mŸdŸrŸ atamalarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53125) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

227.- Malatya Milletvekili Veli AğbabaÕnõn, Malatya ilinde gerekleştirilen okul mŸdŸrŸ atamalarõyla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53126) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

228.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan CanalioğluÕnun, šzŸr grubu atamalarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53127) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

229.- Bursa Milletvekili Aykan ErdemirÕin, BursaÕda TEOG kapsamõnda yapõlan yerleştirmelerle ilgili eşitli verilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53128) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

230.- Tekirdağ Milletvekili Emre KšprŸlŸÕnŸn, TekirdağÕdaki bazõ okullarõn fiziki koşullarõnõn yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53129) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

231.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53130) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

232.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53131) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

233.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53132) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

234.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, eşitli tiplerdeki insansõz hava aralarõ ile ilgili bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53133) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

235.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Pistten Kalkõş/İniş …zellikli Taktik İHA Projesine ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53134) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

236.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Katapult/ParaşŸt …zellikli Taktik İHA Projesine ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53135) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

237.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, heron alõmlarõna ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53136) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

238.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53137) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

239.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53138) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

240.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Keşif Gšzetleme Hava Aracõ Kiralama Hizmetleri Sšzleşmesi Projesine ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53139) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

241.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53140) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

242.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, ANKA Geliştirme Projesine ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53141) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

243.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53142) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

244.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Milli AUV Cihazõ Projesine ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53143) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

245.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53144) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

246.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53145) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

247.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Yeni Nesil Kompozit Roket Yakõt Bileşenleri - AZD ve ADN Geliştirme Projelerine ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53146) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

248.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53147) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

249.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53148) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

250.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53149) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

251.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53150) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

252.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53151) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

253.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53152) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

254.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Yakõt Pilleri Geliştirilmesi Projesine ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53153) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

255.- Sivas Milletvekili Malik Ecder …zdemirÕin, SivasÕõn bazõ kšylerinde ormanlõk alanlardan yakacak temini iin kšylŸlere izin verilmemesine ve ormanlõk alanlardan yakacak temin işinin šzel firmalara verileceği iddiasõna ilişkin Orman ve Su İşleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53154) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

256.- İzmir Milletvekili HŸlya GŸvenÕin, sakõz Ÿretimine ilişkin Orman ve Su İşleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53155) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

257.- Uşak Milletvekili Dilek AkagŸn YõlmazÕõn, Uşak Orman İşletme MŸdŸrlŸğŸndeki yolsuzluk iddialarõna ilişkin Orman ve Su İşleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53156) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

258.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, teršr šrgŸtŸ Ÿyelerinin Suru Devlet Hastanesinde tedavi edildiği iddiasõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53157) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2014)

259.- İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, TŸrkiyeÕde bulunmayan veya ruhsatõ olmayan ilalarõ yurt dõşõndan ithal eden şirketlere ve sšz konusu ilalarõn saklama koşullarõna uygun olarak muhafaza edilip edilmediğine ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53158) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

260.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, 18 yaş altõnda kŸrtaj yaptõran sayõsõnõn arttõğõ iddiasõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53159) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

261.- İstanbul Milletvekili Celal DinerÕin, Bakanlõğa bağlõ hastanelerde taşeron vasõtasõyla alõştõrõlan tõbbi teknisyen ve teknikerlerin sorunlarõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53160) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

262.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Hudut ve Sahiller Sağlõk Genel MŸdŸrlŸğŸnde bazõ bŸrokratlar hakkõnda usulsŸz harcamalar yaptõklarõ iddiasõyla başlatõlan soruşturmanõn akõbetine ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53161) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

263.- İzmir Milletvekili HŸlya GŸvenÕin, bŸyŸkşehirlerde ilelere geici gšrevlendirilen hekimlere yolluk ve harcõrah šdenmemesine ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53162) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

264.- Artvin Milletvekili Uğur BayraktutanÕõn, veri hazõrlama ve kontrol işletmeni kadrosuna gšrevde yŸkselme sõnavõ sonucuna gšre yapõlan atamalara ve sõnavda başarõlõ olduğu halde atamasõ yapõlmayanlara ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53163) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

265.- İstanbul Milletvekili Celal DinerÕin, oturum izni veya ikametgah tezkeresi iin başvuran yabancõ uyruklulardan istenen sağlõk sigortasõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53164) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

266.- Erzincan Milletvekili Muharrem IşõkÕõn, TŸrkiye Yeşilay Cemiyetine Bakanlõk bŸtesinden yapõlan ayni ve nakdi yardõm miktarõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53165) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

267.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, İstanbulÕda trafiğin yoğun olduğu bšlgelere ve alõnan šnlemlere ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53166) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

268.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, İstanbul BŸyŸkşehir Belediyesi tarafõndan minibŸslerin bazõ hatlardan men edildiği iddiasõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53167) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

269.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, İstanbul BŸyŸkşehir Belediyesinin minibŸs hatlarõnõ dağõttõğõ ve bu durumun minibŸs esnafõna zarar verdiği iddiasõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53168) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

270.- İstanbul Milletvekili Haluk EyidoğanÕõn, Bakanlõk tarafõndan yŸrŸtŸlen inşaatlarda iş gŸvenliği ve işi sağlõğõ aõsõndan yapõlan denetimlere ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53169) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

271.- Mersin Milletvekili Aytuğ AtõcõÕnõn, Palu-Gen-Muş Demiryolu Deplase Projesine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53170) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

272.- ‚anakkale Milletvekili Mustafa Serdar SoydanÕõn, yeni hizmete aõlan bšlŸnmŸş yollarda yapõlan tadilat ve onarõm alõşmalarõnõn nedenine ve kara yollarõnda can ve mal gŸvenliğini sağlamak iin alõnan tedbirlere ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/53171) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

Meclis Araştõrmasõ …nergeleri

1.- Van Milletvekili Nazmi GŸr ve 22 Milletvekilinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamasõnõn ama dõşõ kullanõlmasõnõn engellenmesi amacõyla bir Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1064) (Başkanlõğa geliş tarihi: 03.10.2012)

2.- Mersin Milletvekili Ali …z ve 20 Milletvekilinin, doğal kaynaklarõn tŸketiminin ve tasarruf ile geri dšnŸşŸm konularõnõn araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla bir Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1065) (Başkanlõğa geliş tarihi: 04.10.2012)

3.- Şanlõurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 Milletvekilinin, Suriye sõnõrõnda yaşanan olaylarõn araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla bir Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1066) (Başkanlõğa geliş tarihi: 04.10.2012)

SŸresi ݍinde Cevaplanmayan Yazõlõ Soru …nergeleri

1.- İstanbul Milletvekili İhsan …zkesÕin, SuriyeÕde yaşanan atõşmalar nedeniyle mağduriyet yaşayan insanlara yardõm amacõyla Diyanet İşleri Başkanlõğõ ve Diyanet Vakfõ tarafõndan başlatõlan yardõm kampanyasõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Emrullah İşler) yazõlõ soru šnergesi (7/46258)

2.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, Ankara BŸyŸkşehir Belediye Meclisi tarafõndan alõnan 1910 AnkaragŸcŸ Genlik ve Spor KulŸbŸ Derneğine yardõm yapõlmasõ kararõna ilişkin Genlik ve Spor BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/46332)

 

 

 

 

 

15 Ekim 2014 ‚arşamba

BİRİNCİ OTURUM

Aõlma Saati: 14.01

BAŞKAN: Başkan Vekili ŞŸkran GŸldal MUMCU

KåTİP †YELER: Fehmi K†P‚† (Bolu), Mine L…K BEYAZ (Diyarbakõr)

 

 

 

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 4՟ncŸ Birleşimini aõyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağõz.

Yoklama iin Ÿ dakika sŸre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapõldõ)

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, toplantõ yeter sayõsõ yoktur.

On dakika ara veriyorum.

 

 

Kapanma Saati: 14.05

 

 

 

İKİNCİ OTURUM

Aõlma Saati: 14.14

BAŞKAN: Başkan Vekili ŞŸkran GŸldal MUMCU

KåTİP †YELER: Fehmi K†P‚† (Bolu), Mine L…K BEYAZ (Diyarbakõr)

 

 

 

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 4՟ncŸ Birleşiminin İkinci Oturumunu aõyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN – Aõlõşta yapõlan yoklamada toplantõ yeter sayõsõ bulunamamõştõ. Şimdi yoklama işlemini yineleyeceğim.

† dakika sŸre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapõldõ)

BAŞKAN – Toplantõ yetersayõsõ vardõr, gšrŸşmelere başlõyoruz.

GŸndeme gemeden šnce Ÿ sayõn milletvekiline gŸndem dõşõ sšz vereceğim.

GŸndem dõşõ ilk sšz, 18 Ekim 1991 Azerbaycan devleti bağõmsõzlõk gŸnŸ hakkõnda sšz isteyen Adana Milletvekili Necdet †nŸvarÕa aittir.

Buyurunuz Sayõn †nŸvar. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

IV.- G†NDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN G†NDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Adana Milletvekili Necdet †nŸvarÕõn, 18 Ekim Azerbaycan CumhuriyetiÕnin Bağõmsõzlõk GŸnŸÕne ilişkin gŸndem dõşõ konuşmasõ

NECDET †N†VAR (Adana) – Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; 18 Ekim Azerbaycan CumhuriyetiÕnin Bağõmsõzlõk GŸnŸ vesilesiyle sšz almõş bulunuyorum. Hepinizi saygõyla selamlarõm.

TŸrkiye ve Azerbaycan tek millet, iki devlettir. Dinimiz bir, dilimiz bir, kŸltŸrŸmŸz birdir. Tarihimizde de ok benzeyen, kesişen noktalar vardõr. Ekim ayõ bunlarõn başõnda gelir. Ekim ayõ hem TŸrkiye iin šnemli hem Azerbaycan iin šnemli. 29 Ekimde biz Cumhuriyet BayramõÕmõzõ kutluyoruz, 18 Ekimde ise Azerbaycanlõ kardeşlerimiz bağõmsõzlõk gŸnlerini kutluyor. Her iki Ÿlke de getiğimiz yŸzyõlda ok sõkõntõlar ekti, ok zahmetli gŸnler geirdi ama hamdolsun, bugŸn, TŸrkiye AvrupaÕnõn, Azerbaycan ise GŸney KafkasyaÕnõn parlayan yõldõzõdõr.

Azerbaycan devletinin 1918 yõlõnda bağõmsõzlõğõ ilan etmesiÉ Nuri Paşa idaresindeki Kafkas İslam Ordusu Komutanlõğõnda biliyorsunuz bağõmsõzlõğõnõ kazanmõştõ ama Bolşevik Rusyasõ maalesef bunu hazmedemedi, 27 Nisan 1920Õde Azerbaycan Mill” HŸkžmetini işgal yoluyla devirdi. Bolşevik h‰kimiyetinin ilk gŸnlerinden itibaren AzerbaycanÕõ zorlu ve sõkõntõlõ bir sŸre bekliyordu. Bolşevik HŸkžmeti bir yandan kitlesel tutuklamalar ve katliamlar yapõyor, bir yandan da Azerbaycan petrolŸnŸ hoyrata kullanõyordu. Azerbaycan halkõna ise maalesef mazotlu gšller, sefalet ve yoksulluk kalõyordu. Bu, yetmiş yõl kadar devam etti.

80Õli yõllarõn ortasõndan itibaren Sovyet cemiyetinin iktisadi, siyasi ve manevi hayatõndaki sõkõntõlardan sonra AzerbaycanÕda da mill” dŸşŸnceler ve kendine dšnŸş fikri gŸlendi. Yõllar boyu mill” servetinin talan edilmesine, mill” ve din” hislerinin tahkir edilmesine isyan eden Azerbaycan halkõ gŸlŸ bir iradeyle ayağa kalktõ; šnce gruplar h‰linde, sonra şehirler h‰linde, daha sonra da topyekžn bir direniş gšsterdi ve bu direnişin ilk işaretleri itiraz mitingleriydi. İlk miting 19 Şubat 1988Õde oldu, daha sonra Kasõm ayõnda AzerbaycanÕõn neredeyse bŸtŸnŸnŸ kapsayan nŸmayiş ve miting dalgasõ ile bir halk harek‰tõ başladõ. Nihayet 18 Ekim 1991 tarihinde Sovyet HŸkžmeti de AzerbaycanÕõn bağõmsõzlõğõnõ kabul etmek zorunda kaldõ. Daha sonra Mecliste yapõlan oylamada AzerbaycanÕõn bağõmsõzlõğõ oy birliğiyle kabul edildi. Hepimiz ok iyi biliyoruz ki bağõmsõz Azerbaycan HŸkžmetini tanõyan ilk Ÿlke TŸrkiye Cumhuriyeti olmuştur. Azerbaycan zengin doğal gaz kaynaklarõyla ve petrol kaynaklarõyla kõsa zamanda toparladõ ve 1990Õlõ yõllarõn başõndan itibaren gŸlenmeye başladõ.

2011 yõlõndaki IMF değerlendirmesine gšre, son yedi yõlõn en fazla bŸyŸyen Ÿlkesi AzerbaycanÕdõr. İşsizlik oranõ 91Õde yŸzde 50Õlerden bugŸn itibarõyla yŸzde 6Õlar noktasõna dŸşmŸştŸr.

Getiğimiz ay temeli atõlan TANAP ProjesiÕyle -dŸn ana hatlarõn sšzleşmesini imzaladõk, Sayõn Başbakanõmõz da orada TANAPÕõn aslõnda bir barõş projesi olduğunu ifade etti- hem Azerbaycan hem TŸrkiye, gerekten, dŸnyaya enerji Ÿzerinden bir barõşa vesile olacaktõr.

AzerbaycanÕõn gŸlenmesinden hep gurur duyduk ŸnkŸ TŸrkiyeÕyle Azerbaycan tek millet, iki devlet ama tek yŸrektir.

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle Azerbaycanlõ kardeşlerimizin 18 Ekim Bağõmsõzlõk GŸnŸÕnŸ tekrar kutluyorum. AzerbaycanÕõn yŸz yõllõk bağõmsõzlõk meşalesinde ok šnemli roller Ÿstlenmiş olan ve ŅYŸkselen bayrak bir daha inmez.Ó diyen Mehmet Emin ResulzadeÕyi, Kafkas İslam OrdusuÕnun kahraman komutanõ Nuri PaşaÕyõ, 1991Õde yeniden bağõmsõzlõğõnõ kazanan AzerbaycanÕõn ilk Cumhurbaşkanõ Ebulfez ElibeyÕi, TŸrkiyeÕyle Azerbaycan arasõndaki ilişkiyi ŅTek millet, iki devlet.Ó šzdeyişiyle sembolleştiren modern AzerbaycanÕõn mimarõ Haydar AliyevÕi ve isimsiz kahramanlarõmõzõ; şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anõyor, hepinizi saygõyla selamlõyorum. (AK PARTİ ve MHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn †nŸvar.

GŸndem dõşõ ikinci sšz, TŸrkiyeÕde inşaat ve konut sektšrŸndeki gelişmeler hakkõnda sšz isteyen Denizli Milletvekili Emin Haluk AyhanÕa aittir.

Buyurunuz Sayõn Ayhan. (MHP sõralarõndan alkõşlar)

2.- Denizli Milletvekili Emin Haluk AyhanÕõn, TŸrkiyeÕde inşaat ve konut sektšrŸndeki gelişmelere ilişkin gŸndem dõşõ konuşmasõ

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – TeşekkŸr ediyorum Sayõn Başkan.

Sayõn Başkan, sayõn milletvekilleri; TŸrkiyeÕde inşaat ve konut sektšrŸndeki gelişmeler hakkõnda sšz aldõm. YŸce heyeti saygõyla selamlõyorum.

Son dšnemde HŸkžmetin ekonomi yšnetiminin bir kanadõndan gelen sinyallerde konut ve inşaat sektšrŸnŸn ekonomideki etkilerinin sanayinin aleyhine durum oluşturduğunu ve bu mahiyette aõklamalar yaptõklarõnõ gšrŸyoruz. Şimdi, olaya bu yšnŸyle baktõğõmõzda, ekonominin yapõsal olarak bozulduğunu ve bunun devam edeceğini gšstermektedir.

2003-2013 dšneminde 6,4 milyon daire yapõ ruhsatõ izni almõştõr; 4,2 milyon daire de yapõ kullanõm izni almõştõr. Şu anda, 2003 šncesi başlayanlar da dikkate alõrsanõz 2,2 milyon daire, fazla, bitmemiş durumda durmaktadõr. Aynõ dšnemde, Ÿ bŸyŸk ilde yapõ ruhsatõ alan daire 2,4 milyon, yapõ kullanõm izni alan da 1,4 milyondur. Tamamlanmamõş 1 milyon konut vardõr. Yapõ ruhsatlarõnõn yŸzde 37Õsi, yapõ kullanõm izinlerinin yŸzde 33՟ Ÿ bŸyŸk ildedir. † bŸyŸk şehirde her 100 inşaat ruhsatõnõn 56Õsõ İstanbulÕda, Ÿ bŸyŸk ilde yapõ kullanõm izni alan her 100 dairenin 43՟ AnkaraÕda, 37Õsi İstanbulÕda, 20Õsi İzmirÕde; bu Ÿ ilde başlanõlan her 100 dairenin 60Õõ bitmiş. TŸrkiyeÕde inşaat ruhsatõ alan her 5 daireden 1Õi İstanbulÕda, TŸrkiyeÕde yapõ kullanõm izni alan her 10 daireden 1Õi yine İstanbulÕdadõr. Beyan değerlerine gšre metrekare 125-150 metrekare/dolar, yapõ kullanõm izni alanlara da baktõğõmõzda da 335-350 metrekare/dolar olarak gšrŸyoruz. İpotekli konut satõşlarõnõn da yŸzde 30Õlar civarõnda ağustos sonu itibarõyla dŸştŸğŸnŸ gšrŸyoruz.

Konut sektšrŸnde politikasõzlõk h‰kim vaziyettedir. İnşaat sektšrŸ zaten havuzlara emanet. Allah versin! TOKİ piyasayõ bozuyor. Teslim edildiği sšylenen 500 bin konutun resm” rakamlara gšre 144 bini alt ve yoksul gelir gruplarõnda yapõlmõş.

Sayõn Davutoğlu yatay mimariye šncelik vereceğini sšylŸyor. On iki yõldõr dikeyden zevk alõyorlardõ. Aynõ şeyi Cumhurbaşkanõ da sšyledi. Yeni TŸrkiye yataya doğru gidiyor.

Şimdi, kredi faizlerinin dŸşmesine rağmen kredili konut satõşlarõ dŸştŸ. Sanayiciler inşaata yšneldi. ŅSanayi demode, inşaat şahane.Ó sšzleri başladõ. Doğu blokunun işi evlerine dšnecek vaziyete geldi. Sanayinin payõ mill” gelirde azalõrken o kadar inşaat ve konut sektšrŸnŸn arttõ.

Her tarafa baktõğõmõz zaman, DenizliÕde de dikey yapõlaşmada imar rantõna yšnelik olaylarõn geliştiği, Başbakan ve Başbakan Yardõmcõsõ ve Cumhurbaşkanõnõn yeni gšrŸşlerinin aleyhine, kamuoyunda yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandõ. Sporu seviyorlar ama parayõ da seviyorlar. Şu anda šzel eğitim kurumunun bulunduğu yerin vasfõnõn değiştirilip sõnõrsõz kat yŸksekliği verilmesi, GšvelikÕte daha šnce yoğun taleplere rağmen değişiklik taleplerinin sanayi alanõndan ticaret ve konut vasfõna dšnŸştŸrŸlmesi, KarakurtÕta yer alan tarla vasõflõ ime suyu temin edilen Gškpõnar BarajõÕnõn yakõnõnda bulunan koruma havzasõ nedeniyle yapõlaşmaya daha šnce izin verilmeyen alanlarõn ok katlõ konut alanõna dšnŸştŸrŸlmesi gerekten sõkõntõlõ. AKP buradan rant kazanõyor, bu ranta yšnelik davranõşlar ok, bununla ilgili araştõrma šnergesi vereceğiz; hatta šyle bir şey ki DenizliÕde apart meselesinden de AKPÕnin genel başkan yardõmcõlarõndan birisi ŅRapor var.Ó diye bahsetti, hi de iyi bahsetmedi ve o zaman Denizlili genler zan altõnda kaldõ.

Konut sektšrŸndeki sõkõntõlarõn giderileceğini DubaiÕden birileri sšylŸyor, ŅKDV indirilebilir.Ó diyor, AKPÕnin bakanõ da ŅBšyle şey olmaz.Ó diyor. AKPÕnin iinde de ahenk yok. Neden? Orada rantlarõ, farklõ kesimler farklõ şekilde temsil ediyorlar. Olaya bšyle baktõğõmõz zaman gerekten bir araştõrma šnergesiyle hem konut hem inşaat sektšrŸnŸn ne yapõlmasõ lazõm, araştõrõlmasõ lazõm. TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisine bu konuda bir araştõrma šnergesi vereceğimizi ve aynõ zamanda da sayõn milletvekillerinden bu hususta destek isteyeceğimi yŸce heyetin takdirlerine sunuyorum. Saygõlar sunuyorum.

TeşekkŸr ederim. (MHP ve CHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Ayhan.

GŸndem dõşõ ŸŸncŸ sšz, tõbbi malzeme yokluğu nedeniyle duran ameliyatlar hakkõnda sšz isteyen Mersin Milletvekili Aytuğ AtõcõÕya aittir.

Buyurunuz Sayõn Atõcõ. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

3.- Mersin Milletvekili Aytuğ AtõcõÕnõn, tõbbi malzeme yokluğu nedeniyle duran ameliyatlara ilişkin gŸndem dõşõ konuşmasõ

AYTUĞ ATICI (Mersin) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Değerli milletvekilleri, tõbbi malzeme yokluğu nedeniyle duran ameliyatlar konusunu ve alõşkanlõk h‰line gelen bu durumun halkõmõzõn sağlõğõ Ÿzerine olan olumsuz etkilerini dikkatinize sunmak istiyorum. Para kazanmak uğruna halkõn sağlõğõnõ tehlikeye atmayan ve kendi ocuğuna nasõl bir sağlõk hizmeti istiyorsa herkes iin aynõ hizmeti isteyen milletvekillerini de saygõyla selamlarõm.

Yõllardõr Ÿlkemizin sağlõk sistemi Sağlõk Bakanõnõn değil Sosyal GŸvenlik Kurumunun yani SGKÕnõn yani ‚alõşma Bakanõnõn yšnettiği bilinmektedir. Bu durumu, son bir haftada duran ameliyatlardan bir kez daha anlamõş bulunuyoruz. Sağlõk Bakanlõğõ, inşaatlardan, Ÿniversite kurmaktan, enstitŸ kurmaktan ve personelden sorumlu bir bakanlõk h‰line gelmiş durumdadõr; vatandaşõn derdini ise sadece ama sadece seyretmektedir. GŸn gemiyor ki şu malzeme šdenmiyor, şu ila šdenmiyor, şu ameliyat yapõlamõyor, şu protezi veya ortezi alamõyorum gibi vatandaşõn derdiyle karşõlaşmayalõm.

Bakõn arkadaşlar, 1 Ekim 2014 gŸnŸ SGK õkõyor, hayati šneme sahip olan ŅKalp, damar ve beyinle ilgili malzemelerin fiyatlarõnõ dŸşŸrdŸm.Ó diyor bir anda. Vatandaşõn ameliyatõ durmuş mu, vatandaş šlmŸş mŸ, sakat mõ kalmõş asla umurunda değil. Be kardeşim! Zaten malzemeyi sen Ÿretemiyorsun, zaten dšvize yani dõşarõya bağõmlõsõn, enflasyonu yŸzde 5 tahmin etmişsin, enflasyon iki kat olmuş, yŸzde 9,5. Kalkmõş bir de utanmadan bu malzemelerin fiyatlarõnõ indiriyorsun. Vatandaş da tepki gšsterince kalkõyorsun 100 liradan 70 liraya indirdiğin malzemelerin fiyatõnõ 5 lira artõrarak Ņ75 liraya õkardõm.Ó diyorsun, halkõ kandõrõyorsun ama ameliyatlar yine yapõlamõyor. Bakõn, 1 Ekimde bir tebliğ yayõnladõnõz, olmadõ iki gŸn šnce bu tebliği değiştirdiniz. Yine olmadõ, ameliyatlar yine yapõlamõyor ama siz kalkmõşsõnõz ŅBiz sorunu šzdŸk.Ó diye halkõ kandõrõyorsunuz. Vatandaşõn bir kõsmõ da h‰l‰ size inanõyor ve diyor ki doktora ŅHŸkžmet sorunu šzdŸ, sen ameliyat yapamõyorsun.Ó ve doktorlarõ dšvŸyor, şiddet uyguluyor ve doktorlarõ šldŸrŸyor. Bunun da tek sorumlusu sizsiniz. ‚ŸnkŸ sağlõktan anladõğõnõz sadece ve de sadece paradõr. Vatandaşõn kanser tedavisi durmuş, kanser ilacõnõ bulamõyor, õrpõnõyor, Bakana ulaşõyor derdini anlatõyor, Bakan cebine Ÿ kuruş para koyuyor. İşte sizin sağlõktan anladõğõnõz budur. Her gŸn õrpõnõyor vatandaş hastanelerde yer bulamõyor. Beni yŸzlerce insan arõyor her gŸn, sizi de eminim ki arõyordur. Vatandaş diyor ki: ŅBen ekmeğe vergi šdŸyorum, itiğim suya vergi šdŸyorum, eğer iş bulursam şanslõ olarak SGK primimi šdŸyorum ama gŸn geliyor, ameliyat masasõna yatõyorum, sen benim ameliyatõmõ yapmõyorsun.Ó AllahÕtan reva mõ bu?

Bakõn, ka kişiden duymuşsunuzdur, vatandaş kalp krizi geiriyor, masaya yatõyor, tam anjiyo yapõlacak, bir tanesi gelip mecburen diyor ki: ŅEfendim, SGK ‚in malõnõ šdŸyor, Avrupa malõ istersen şu kadar fark šdeyeceksin.Ó Var mõ bšyle bir şey, AllahÕtan reva mõ? Hibir şekilde, bunu masada dua okuyan vatandaşa yapmaya hakkõnõz yok.

Bakõn, protez ve ortez konusunda durum ok daha vahim. Altõ yõldõr hibir protezin ve ortezin fiyatõnõ arttõrmadõnõz. Hi mi enflasyon yok, hi mi dšviz artõşõ yok, niye arttõrmadõnõz? ‚ŸnkŸ, vatandaşõn ihtiyalarõnõ karşõlamak istemiyorsunuz. …len vatandaşõn ihtiyacõnõ karşõlamõyorsunuz ki yŸrŸyemeyen vatandaşõn ihtiyacõnõ karşõlayõn.

Daha da kštŸ bir şey yaptõnõz, bakõn, daha da kštŸ bir şey yaptõnõz; eğer bir insana takma bacak lazõmsa bu insan gaziyse farklõ davranõyorsunuz, normal vatandaşsa farklõ davranõyorsunuz. AllahÕtan reva mõdõr bu? Yetmedi, gazileri bile ayõrdõnõz. Gazi eğer KoreÕde veyahut da KõbrõsÕta gazi olmuşsa ayrõ, doğu ve gŸneydoğuda teršr nedeniyle gazi olmuşsa ayrõ davranõyorsunuz. Sizin AllahÕtan hi korkunuz yok mu?

MUSA ‚AM (İzmir) – Yok, bunlarõn korkularõ yok hocam!

AYTUĞ ATICI (Devamla) – Bakõn, bu gazilere bir kõsõtlama yapmadan takma bacak taktõrõyordunuz, şimdi onlarõ da SUTÕa yani Sağlõk Uygulama TebliğiÕne mahkžm ettiniz. Adõm adõm gazilerimizi de bir şekilde geri gštŸrŸyorsunuz. Savaş õkmayacak, nasõl olsa KõbrõsÕa bir daha gitmeyeceğiz diye o gazilere šdemiyorsunuz ama doğu ve gŸneydoğudakilere šdemeye alõşõyorsunuz, onu da yapmayõp bir adõm onlarõ da geriye ekiyorsunuz.

Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki: Herkese eşit, kaliteli, ulaşõlabilir ve katkõ payõ šdemeden sağlõk hizmeti sunmak mŸmkŸndŸr. Nasõl mõ? Milletin anasõna kŸfreden adamlarõ zengin yapmayõn, almayõn, õrpmayõn, yolsuzluklarõ šnleyin yeter. En bŸyŸk yolsuzluklar sağlõktadõr diyor, sizleri saygõyla selamlõyorum. (CHP ve MHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Atõcõ.

GŸndeme gemeden šnce, sisteme girmiş sayõn milletvekillerine sšz vereceğim.

İlk sšz Sayõn HamzaebiÕnin.

Buyurunuz.

V.- A‚IKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HamzaebiÕnin, GazzeÕnin yeniden imarõ iin 12 Ekim 2014 tarihinde MõsõrÕõn başkenti KahireÕde gerekleştirilen uluslararasõ konferansa TŸrkiyeÕnin neden katõlmadõğõnõ šğrenmek istediğine ilişkin aõklamasõ

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (İstanbul) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

12 Ekim 2014 tarihinde MõsõrÕõn başkenti KahireÕde GazzeÕnin yeniden imarõ iin uluslararasõ bir konferans gerekleşmiştir. Bu konferansa 30 Ÿlkenin dõşişleri bakanõ veya temsilcileri katõlmõştõr. Konferans sonucunda, İsrailÕin GazzeÕye yapmõş olduğu saldõrõlar sonucunda GazzeÕde meydana gelen bŸyŸk yõkõmõn sonularõnõ telafi etmek iin, yeniden yapõlacak binalarõn finansmanõ iin milyarlarca dolar tutarõnda bir yardõm taahhŸdŸ gerekleşmiştir. Bu konferansa İsrail davet edilmemiştir ŸnkŸ İsrail GazzeÕye saldõran Ÿlkedir, onun davet edilmesi dŸşŸnŸlemez.

Ben şimdi buradan sormak istiyorum: Gazze gibi Sayõn Recep Tayyip ErdoğanÕõn dilinden dŸşŸrmediği bir kentin imarõ iin dŸzenlenen konferansa TŸrkiye neden katõlmamõştõr? Sayõn Recep Tayyip Erdoğan ŅGazzeÕye bugŸn gideceğim, yarõn gideceğim.Ó diye kamuoyuna taahhŸtlerde bulunduğu h‰lde GazzeÕnin yeniden imarõ iin dŸzenlenen bir organizasyona TŸrkiyeÕnin katõlmasõ iin neden šncŸlŸk etmemiştir? Sayõn Başbakanõn rolŸnŸ alan Sayõn Recep Tayyip Erdoğan veya aynõ soruyu Sayõn Ahmet DavutoğluÕna soruyorum: Sayõn Ahmet Davutoğlu, bu konferansa TŸrkiye neden katõlmamõş, GazzeÕnin imarõ iin TŸrkiye neden gšrev Ÿstlenmemiştir?

TeşekkŸr ederim.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Hamzaebi.

Sayõn ErdemirÉ

2.- Bursa Milletvekili Aykan ErdemirÕin, Ceza Muhakemesi Kanunu ve TŸrk Ceza KanunuÕnda değişiklikler šngšren yeni kanun teklifine ilişkin aõklamasõ

AYKAN ERDEMİR (Bursa) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Adalet Komisyonuna dŸn gece sunulan ve Ceza Muhakemesi Kanunu ve TŸrk Ceza KanunuÕnda değişiklikler šngšren teklif, HŸkžmetin yasama sŸrecini yangõndan mal kaõrma mantõğõyla sŸrdŸrmekte õsrarcõ olduğunu gšstermektedir. Kamuoyunda paydaşlarla, Komisyonda layõkõyla muhalefet milletvekilleriyle mŸzakere edilemeyen bu teklif, Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna da gšnderilmemiştir. Temel hak ve šzgŸrlŸkleri sõnõrlandõran ve Avrupa Birliği mŸktesebatõna aykõrõlõklar ieren teklif, Avrupa Birliği İlerleme RaporuÕnda da eleştirilen niteliksiz yasama alõşkanlõklarõnõn son šrneğidir.

Buradan Sayõn Bakan BozdağÕa teşekkŸr ediyorum ŸnkŸ kendisi de ŅYapboz eleştirisi yapõlabilir, ona itirazõmõz yok.Ó diyerek ‰deta bir itirafta bulunmuştur.

TeşekkŸr ediyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Erdemir.

Sayõn …ğŸtÉ

3.- İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt՟n, Sağlõk Bakanlõğõnõn, diş hekimlerinin ihtiyalarõna gšre yeni ve katõlõmcõ bir yšnetmelik taslağõ hazõrlamasõ gerektiğine ve Emlak Konut projelerinde alõşan taşeron işilerin durumuna ilişkin aõklamasõ

KADİR G…KMEN …ІT (İstanbul) – TeşekkŸr ediyorum Sayõn Başkanõm.

Sağlõk Bakanlõğõ son yõllarda diş hekimlerinin ihtiyalarõnõ, sorunlarõnõ ve bunlarõn šzŸm yšntemlerini belirlemek konusunda kendisini tek yetkili saymakta, oda ve birliklerini gšrmezden gelmektedir. Meslek gruplarõnõn temsilcileriyle istişareye gerek duymadan kurallar õkarmaktadõr. Nitekim, Ağõz ve Diş Sağlõğõ Hizmeti Sunulan …zel Sağlõk Kuruluşlarõ Hakkõnda YšnetmelikÕin bazõ maddeleri zamanla değişse de ana kurallar hep korunmuştur. BugŸn ise Bakanlõka hazõrlanan yeni yšnetmelikte serbest diş hekiminin temel sorunlarõnõ šzmek bir yana, muayenehaneler tasfiye edilerek yerlerine bŸyŸk sermayelerle oluşturulan, emek verenlerin değil, parayõ koyanlarõn sahibi olduğu hastane benzeri merkezler egemen kõlõnmak istenmektedir. Yšnetmelik taslağõnõn bu son h‰li, başkaca diğer kabul edilemez maddeler de iermektedir. Bu sebeple, mesleğin ihtiyalarõna gšre, derh‰l yeni ve katõlõmcõ taslak oluşturulmalõdõr.

Ayrõca, Emlak Konut Ispartakule satõşlarõnõn yapõldõğõ yerde, 1Õinci İstanbul ProjesiÕnde alõşan taşeron işileri dokuz aydõr šdeme alamamõşlardõr. Bin kişi genel mŸdŸrlŸk šnŸnde eylemdedir. Bu taşeron işilerinin iflas eden şirkete karşõ korunmasõ gerekmektedir.

Aynõ şekilde, yine, KadõkšyÕde Anadolu YakasõÕnda posta dağõtõm merkezlerinde alõşan 1.500 kişi de aynõ sorunla karşõ karşõyadõr.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn …ğŸt.

Sayõn DibekÉ

4.- Kõrklareli Milletvekili Turgut DibekÕin, Cumhurbaşkanõnõn Marmara †niversitesi akademik aõlõş tšrenine katõlmasõ nedeniyle yapõlan uygulamalara ve Cumhurbaşkanõnõn harem selamlõk miting yapmasõnõn TŸrkiye CumhuriyetiÕne yakõşmadõğõna ilişkin aõklamasõ

TURGUT DİBEK (Kõrklareli) – TeşekkŸr ediyorum Sayõn Başkanõm.

Sayõn Başkanõm, Sayõn Cumhurbaşkanõ pazartesi gŸnŸ Marmara †niversitesinin akademik aõlõş tšrenine katõldõ. Gelin gšrŸn ki o gŸn gerek Ÿniversite ierisinde gerekse Ÿniversitenin bulunduğu alanda ‰deta sõkõyšnetim ilan edildi.

Birincisi, o gŸn derslerin hepsi iptal edildi. †niversite šğrencilerinin hibirisi Marmara †niversitesine alõnmadõ. †niversitenin etrafõndaki tŸm yollar trafiğe kapatõldõ ve bšyle bir akademik aõlõş oldu. Yani, bunun adõna aõlõş mõ denir kapanõş mõ denir, buradan belirtmek istiyorum.

Bu uygulamayõ kim istemiştir? Neden bšyle bir uygulama olmuştur? Hele hele Ÿniversite gibi akademi camiasõnda bilimin šzgŸrce yaşamasõ gereken bir yerde bunu doğru bulmadõğõmõ šncelikle belirtmek istiyorum.

İkinci olay da, Sayõn Cumhurbaşkanõ, yine, bir gŸn evvel, pazar gŸnŸ BayburtÕta, KaradenizÕde geziye õkmõştõr. Sayõn Cumhurbaşkanõ orada ilk kez haremlik selamlõk toplantõ yapmõştõr. Yani, bariyerler konmuştur -sanõyorum BayburtÕtaydõ bu gšrŸntŸ- o da hi yakõşmamõştõr TŸrkiye Cumhuriyetine ve bu Ÿlkenin Cumhurbaşkanõnõn oradaki konuşmasõna. TŸrkiye CumhuriyetiÕnde harem selamlõk, insanlarõn bir aradaÉ

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Dibek.

Sayõn DoğruÉ

5.- Tokat Milletvekili Reşat DoğruÕnun, 18 Ekim Azerbaycan CumhuriyetiÕnin Bağõmsõzlõk GŸnŸÕne ve AzerbaycanÕõn Karabağ ve etrafõndaki 8 şehrinin Ermeniler tarafõndan işgalinin sonlandõrõlmasõ konusunda sivil toplum kuruluşlarõnõn alõşma yapmasõ gerektiğine ilişkin aõklamasõ

REŞAT DOĞRU (Tokat) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkanõm.

18 Ekim, AzerbaycanÕõn Bağõmsõzlõk GŸnŸÕdŸr; tebrik ediyorum.

Azerbaycan, dost, kardeş bir Ÿlkedir. Bir millet, iki devlet olarak sevinlerimiz, sorunlarõmõz beraber olmalõdõr. BugŸn AzerbaycanÕõn Karabağ ve etrafõndaki 8 şehir Ermeniler tarafõndan işgal edilmiştir. Hocalõ kasabasõ şeklinde birok katliamlar yapõlmõş ve akabinde de 1 milyonun Ÿzerinde Azeri şu anda başka yerlerde gšmen olarak yaşamaktadõr.

İşgal mutlaka dŸnyaya duyurulmalõ ve dŸnyadaki sivil toplum kuruluşlarõnõn sahip õkmasõ ve sonlandõrõlmasõ noktasõnda alõşma yapmasõ gerekmektedir.

Biz de buradan diyoruz ki: Azerbaycanlõlarõn šz topraklarõna, bağõmsõzlõklarõnda olduğu gibi mutlaka dšnmeleri gerekir diye sšylemek istiyorum.

Ayrõca, Azerbaycan halkõnõ da TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinden saygõyla selamlõyorum. Onlarla beraber olduğumuzu ifade ediyor, bu gŸzel gŸnlerin hayõrlõ olmasõnõ temenni ediyorum.

TeşekkŸr ediyorum Sayõn Başkanõm.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Doğru.

Sayõn HavutaÉ

6.- Balõkesir Milletvekili Namõk HavutaÕnõn, altõ ay šnce yŸrŸrlŸğe giren BŸyŸkşehir Belediyesi YasasõÕnõn sonularõna ilişkin aõklamasõ

NAMIK HAVUT‚A (Balõkesir) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Sayõn Bakan, BŸyŸkşehir Yasasõ õkarken uyarõlarõmõzõ yapmõştõk ancak BŸyŸkşehir Belediyesi Yasasõ altõ ay šnce yŸrŸrlŸğe girdi ve acõ sonular vermeye başladõ. İşte, ile belediyelerimiz tam bir vesayet altõna girdi, ile belediyelerimizin gelirleri yarõ yarõya dŸştŸ. Kanalizasyon, su hizmetleri, hal ve ulaşõm hizmetleri bŸyŸkşehir belediyesine geti ve bu hizmetlerde alõşan Bandõrma Belediyesinde šrneğin 120 işimiz şu anda işsizlikle karşõ karşõya. Yani AKPÕli belediyeler, CHPÕli belediyelerin elinde bulunan hizmetleri aldõklarõnda, orada alõşan taşeron işilerin tamamõnõn işine son vermektedir. BugŸn BandõrmaÕda, SusurlukÕta bunun acõ sonularõ yaşanmaktadõr.

Yine aynõ şekilde kšy yollarõ tamamen bakõmsõz ve hizmetten uzak. KšyŸn ierisinde bir kanalizasyon patlõyor, bŸyŸkşehir sahiplenmiyor, ile belediyeleri sahiplenmiyor, kšylŸler õzdõrap h‰linde. KšylŸlerin malõna mŸlkŸne el koydu AKP iktidarõ ve şu anda kšylŸler isyan h‰linde ŅBizim h‰limiz ne olacak?Ó diye bağõrõyorlar.

Parklara, ana caddelere el koydular. Ana caddelerde ikili park yaparak rant kapõsõ h‰line getirdilerÉ

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Havuta.

Sayõn AtõcõÉ

7.- Mersin Milletvekili Aytuğ AtõcõÕnõn, AKPÕnin antidemokratik ve ayrõştõrõcõ uygulamalarõ nedeniyle Ÿlkenin ateş topuna dšnmŸş olduğuna ilişkin aõklamasõ

AYTUĞ ATICI (Mersin) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Sayõn Başkan, AKPÕnin antidemokratik ve ayrõştõrõcõ uygulamalarõ nedeniyle Ÿlkemiz ateş topuna dšnmŸş durumdadõr. Bu aşamada hepimizin acilen barõş dilini konuşmasõ gerekmektedir. Bunun iin de sadece empati yapmamõz yeterlidir. TŸrkiyeÕdeki TŸrkmenler iin Tuzhurmatu, Telafer ne anlam ifade ediyor ise KŸrtler iin Kobani aynõ şeyi ifade etmektedir. TŸrkiyeÕdeki Arap Alevileri iin Lazkiye ne anlam ifade ediyorsa KŸrtler iin de Kobani aynõ şeyi ifade etmektedir. Hepimiz iin Kõbrõs ne ifade ediyorsa, Balkan gšmenleri iin Balkanlar ne anlam ifade ediyorsa KŸrtler iin de Kobani aynõ şeyi ifade etmektedir. Eğer bu empatiyi yapabilirsek, ancak birbirimizin sorunlarõna, birbirimizin atalarõna sahip õkabilirsek šzemeyeceğimiz hibir sorun yoktur diyor, sizleri selamlõyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Atõcõ.

Sayõn YenieriÉ

8.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, AKPÕnin šzŸm sŸrecinin, TŸrkiyeÕyi sokağa õkma yasağõnõn uygulandõğõ bir Ÿlke h‰line getirdiğine ilişkin aõklamasõ

…ZCAN YENİ‚ERİ (Ankara) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

AKPÕnin šzŸm sŸreci, TŸrkiyeÕyi sokağa õkma yasağõnõn uygulandõğõ bir Ÿlke h‰line getirmiştir. TŸrkiyeÕde kan gšvdeyi gštŸrmŸştŸr, ortalõk yakõlmõş yõkõlmõştõr. Bu ݍişleri Bakanõ ne yapmaktadõr, hibir şey beceremiyorsa istifa etmeyi de mi beceremiyor? AKPÕnin başlattõğõ bu sŸre bir devlet ile teršr šrgŸtŸ arasõnda yapõlabilecek bir sŸre değildir. Ancak bir teršr šrgŸtŸ ile başka bir teršr šrgŸtŸ arasõnda bšyle bir sšzleşme yapõlabilir. Herkes şunu bilmelidir ki teršr šrgŸtŸyle tek bir şey gšrŸşŸlebilir, o da šrgŸtŸn silah ve şiddeti bõrakmasõ hususudur. AKPÕnin sŸreci, dağdaki PKKÕyõ elindeki silahõyla kentteki PKKÕlõ h‰line getirmiştir. PKKÕnõn son eylemleri gšstermiştir ki šzŸm sŸreci PKKÕyõ kentlerde eskisinden daha gŸlŸ, etkin ve šrgŸtlŸ bir konuma ulaştõrmõştõr. PKK, barõşõn namlunun ucundan getiğine inanan faşist bir šrgŸttŸr; onunla mŸzakere değil, ancak mŸcadele yapõlõr. AKP, PKKÕyõ KŸrt vatandaşlarõnõn temsilcisi konumuna getirerek TŸrk milletine karşõ en bŸyŸk suu işlemiştir.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Yenieri.

Sayõn EyidoğanÉ

9.- İstanbul Milletvekili Haluk EyidoğanÕõn, İstanbul ili Beşiktaş ilesi sõnõrlarõ iinde bulunan 32 dšnŸmlŸk polis okulu arazisinin durumuna ilişkin aõklamasõ

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – TeşekkŸr ediyorum Başkan.

İstanbul Beşiktaş ilesi sõnõrlarõ iinde EtilerÕde bir arazi var 32 dšnŸm. Bunun Ÿzerinde yõllarca emniyet teşkilatõna değerli insanlar yetiştirmiş polis okulu var ve bu polis okulu arazisi 32 dšnŸm, šnce İBB KİPTAŞÕa, İstanbul BŸyŸkşehir Belediyesi KİPTAŞÕa, sonra TOKİÕye, ondan sonra da bir šzel şirkete devrediliyor. Bu sŸre ierisinde, bu arazi daha sonra Bakanlar Kurulu kararõyla afet riski altõndaki alanlarda dšnŸşŸm amalõ 6306 sayõlõ YasaÕya sokuluyor ve burasõ kentsel dšnŸşŸm alanõ ilan ediliyor. Jeolojik olarak risksiz olan bu bšlgeye, polis okulu depreme dayanõksõz diye yõkõm kararõ veriliyor ve ŅBuradaki arazide kentsel dšnŸşŸm yapõlacak.Ó deniyor. Ne yapacaklar? Alan şirketin -ki bu devir ve şaibeli durumlar var- buraya rezidans ve AVM yapacağõ ifade ediliyor. Bu kentsel dšnŸşŸm değildir; bu, gayrimenkul geliştirmedir, ticari amalõdõr. Halkõmõzõ kandõrmasõnlar.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Eyidoğan.

Sayõn ŞahinÉ

10.- Bursa Milletvekili HŸseyin ŞahinÕin, TŸrkiyeÕde ekonomik bŸyŸklŸklerin gerekleşmesinde BursaÕnõn šnemli katkõlarõ olduğuna ilişkin aõklamasõ

H†SEYİN ŞAHİN (Bursa) – TeşekkŸr ederim Başkanõm.

Partimiz iktidara geldiği dšnemde TŸrkiyeÕmizin gayrisafi mill” hasõlasõ 230 milyar dolar seviyesindeydi, mill” geliri de 3.500 dolar seviyesinde, ihracatõmõz da 35 milyar dolar seviyesindeydi. On iki yõl sonra TŸrkiyeÕmizin mill” geliri 11 bin dolar seviyelerine, gayrisafi mill” hasõlamõz da 820 milyar dolar seviyelerine yaklaşmõş, ihracatõmõz da 160 milyar dolar seviyelerini yakalamõştõr.

Bu ekonomik bŸyŸklŸklerin gerekleşmesinde TŸrkiyeÕmizin en gŸzel şehirlerinden BursaÕmõzõn da ok šnemli katkõlarõ vardõr. BursaÕmõz, sadece BursaÕnõn yaptõğõ dokuz aylõk ihracatla 10 milyar dolarõn Ÿzerinde ihracat gerekleştirmiştir. İnşallah sene sonuna kadar da 12 milyar dolarõn Ÿzerinde Bursalõ sanayicilerimiz ihracatõ gerekleştireceklerdir. Bu ihracatõn gerekleşmesinde ve TŸrkiye ekonomisine katkõ koymasõnda emeği geen, başta alõşanlarõmõz olmak Ÿzere, sanayicilerimize, iş adamlarõmõza, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinden teşekkŸr ediyorum ve inşallah gelecekte TŸrkiyeÕnin šnŸnde daha gŸzel gŸnler olduğunu gšrŸyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Şahin.

Sayõn KaplanÉ

11.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal KaplanÕõn, hõzlõ trenin GebzeÕde durmamasõnõn nedenini šğrenmek istediğine ilişkin aõklamasõ

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – TeşekkŸr ediyorum Sayõn Başkan.

YŸksek hõzlõ tren hepimizin bildiği gibi bayramdan šnce faaliyete geti. Ankara-İstanbul ve İstanbul-Ankara arasõnda karşõlõklõ, gŸnde 6 sefere başladõ. Daha šnceleri Gebze son durak olarak -Ankara-Gebze arasõ dŸşŸnŸldŸğŸnde- ve GebzeÕden Marmaray Projesi doğrultusunda Avrupa yakasõna geeceği hesap edilirken son dšnemlerde trenlerin son durağõnõn Pendik olduğunu ne yazõk ki šğrenmiş bulunmaktayõz. Ve şu anda bir gŸnde yapõlan 6 seferin sadece 1 tanesi GebzeÕde durmaktadõr. Ben, yetkilileri bu konuda uyarmak istiyorum. …zellikle, organize sanayi bšlgesini, T†BİTAKÕõ, Bilişim VadisiÕni ve o bšlgedeki TuzlaÕyõ ve diğer ileleri gšz šnŸnde bulundurduğunuzda 1,5 milyon kişinin yaşadõğõ bir yerde trenin durmamasõnõn ne anlama geldiği konusunda HŸkžmetten aõklama bekliyorum.

TeşekkŸr ederim.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Kaplan.

Sayõn ‚amÉ

12.- İzmir Milletvekili Musa ‚amÕõn, AKP HŸkžmetinin, kendisi gibi dŸşŸnmeyen, kendisine biat etmeyen kamu alõşanlarõnõ ve işileri ekmeğinden ettiğine ilişkin aõklamasõ

MUSA ‚AM (İzmir) – ‚ok teşekkŸrler Sayõn Başkan.

On iki yõllõk AKP HŸkžmeti dšneminde, kamuda alõşan kamu alõşanlarõ, kendilerine biat etmedikleri ve teslim olmadõklarõ iin bir ilden bir başka ile, TŸrkiyeÕnin değişik yerlerine sŸrgŸn ediliyor, aileler paralanõyor.

Bu yetmezmiş gibi, 30 Mart yerel seimlerinden sonra İzmirÕde kazanmõş olduklarõ belediyelerde bŸyŸk bir tasfiye operasyonuyla karşõ karşõyayõz. Torbalõ Belediyesinden 60 işi gereke bildirilmeden işten atõldõ. Menderes Belediyesinden 52 işi gereke bildirilmeden işten atõldõ. Bunlarõn, šzellikle MenderesÕte, farklõ mezhepten, šzellikle Alevi mezhebine ait olduklarõ bilinen arkadaşlarõmõz işten atõldõlar. Kemalpaşa Belediyesinden 87 işi, …demiş Belediyesinden 30 işi, Kõnõk Belediyesinden 10Õun Ÿzerinde işi işten atõldõlar. Bu insanlarõn farklõ siyasal dŸşŸncelere sahip olmalarõ, farklõ siyasi partilere oy vermeleri işten atõlmalarõnõ gerektirmiyor ama AKP HŸkžmeti, šzellikle, kendisi gibi dŸşŸnmeyen, kendisine biat etmeyen kamu alõşanlarõnõ ve işileri ekmeğinden etmektedirler. Burada bir kez daha HŸkžmeti dikkate davet ediyorum, insanlarõn ekmekleriyle oynamayõn diyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn ‚am.

Sayõn DemiršzÉ

13.- Bursa Milletvekili İlhan Demiršz՟n, 15 Ekim DŸnya ‚ifti Kadõnlar GŸnŸÕne ilişkin aõklamasõ

İLHAN DEMİR…Z (Bursa) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkanõm.

BugŸn, 15 Ekim DŸnya ‚ifti Kadõnlar GŸnŸ. Tarõm, Ÿlkemiz iin ok šnemli ve vazgeilmez bir sektšr olarak nasõl varlõğõnõ sŸrdŸrŸyorsa, kadõnlarõmõz da bu sektšrŸ omuzlayan, vazgeilmez paydaşlar olarak varlõğõnõ sŸrdŸrmektedir. Toprağõ eken onlar, ŸrŸnŸ bien onlar, harmanda alõşan onlar, ineği sağan onlar, ekmeği yapan onlar, ocuklarõmõzõn anasõ onlar; kõsaca, evin direği onlar, kadõnlarõmõz. ‚ifti kadõnlarõmõz iin eğitim, sağlõk ve sosyal gŸvenlik hizmet ve haklarõndan adalet iinde yararlanmalarõnõn sağlanmasõ iin HŸkžmeti sorumluluğa davet ediyor ve tŸm ifti kadõnlarõmõzõn DŸnya ‚ifti Kadõnlar GŸnŸÕnŸ kutluyor, saygõ ve sevgilerimi sunuyorum. (CHP, AK PARTİ ve MHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Demiršz.

Sayõn HalamanÉ

14.- Adana Milletvekili Ali HalamanÕõn, İncirlik Asker” †ssŸÕnde yapõlmasõ dŸşŸnŸlen asker” eğitime karşõ olduğuna ilişkin aõklamasõ

ALİ HALAMAN (Adana) – Başkanõm, teşekkŸr ederim.

Sayõn Başkanõm, bizim AdanaÕda AmerikaÕnõn İncirlik Asker” †ssŸ var. Uzun sŸredir bu Ÿs gšrev yapõyor. Bu, bizim bağõmsõzlõk anlayõşõmõzõ sŸrekli sõkõntõya sokuyor. Benim genken de yaşadõğõm bir muhit, hep de karşõ õktõm; tabii, ferd” karşõ õkmam ok šnemli de olmadõ. Ama, şimdi, bu bağõmsõzlõğõmõza gšlge dŸşŸren bu Ÿste Amerikalõlar ile HŸkžmetin politikasõ šrtŸşerek Ņeğit-donatÓla savaşõ asker yetiştireceğini sšylŸyorlar yani ŅYõkmak isteyeceğimiz Ÿlkeye buradaki yetiştirdiğimiz savaşõlarõ gšndereceğiz, yõkayacağõz.Ó diyorlar. Ya, bu yõkmayõ bu Amerika ile bu HŸkžmet beraber olup AdanaÕda yapacağõna başka yerlerde yapsõnlar da bu şer, belalardan Adana kurtulsun biraz.

TeşekkŸr ederim.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Halaman.

Sayõn Yõlmaz.

15.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin YõlmazÕõn, on iki yõldõr uygulanan yanlõş tarõm politikalarõna ve Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanlõğõndaki atamalarõn ne zaman yapõlacağõnõ šğrenmek istediğine ilişkin aõklamasõ

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – TeşekkŸrler Sayõn Başkanõm.

On iki yõldõr uygulanan yanlõş tarõm politikalarõ ve yanlõş tercihler nedeniyle Ÿlkemizin tarõmõ her geen gŸn kan kaybetmeye devam etmektedir. ‚iftilerimiz maalesef kooperatiflere ve bankalara muhta ve mahkžm olmuşlardõr ve faiz, haciz, ipotek ve icra kõskacõnda inim inim inlemektedirler. Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanlõğõnda araştõrma, yayõm, kontrol, eğitim ve denetim faaliyetleri maalesef eleman eksikliği nedeniyle ok ciddi şekilde aksamaktadõr. ådeta yõlan hik‰yesine dšnen, atama bekleyen ziraat mŸhendisi, veteriner hekim, gõda mŸhendisi, su ŸrŸnleri mŸhendisi ve peyzaj mimarlarõnõn atamalarõ ne zaman yapõlacak? Atama bekleyen bu kadrolarõn sesine ne zaman kulak verilecek? Allah aşkõna, doğru dŸrŸst bir cevap verin, savsaklamayõn, oyalamayõn. …ncelikle, atama yapõlacak mõ yapõlmayacak mõ? Yapõlacaksa ne zaman yapõlacak?

Dikkatlerinize sunuyorum.

Arz ederim efendim.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Yõlmaz.

Sayõn DemirÉ

16.- Muğla Milletvekili Nurettin DemirÕin, trafik kazalarõnõn maddi ve manevi kayõplara neden olduğuna ilişkin aõklamasõ

NURETTİN DEMİR (Muğla) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Trafik kazalarõ bŸtŸn dŸnyada olduğu gibi Ÿlkemizde de bŸyŸk maddi ve manevi kayõplara neden olmaktadõr. T†İK 2013 yõlõ verilerine gšre TŸrkiye genelinde 161.306 šlŸmlŸ, yaralanmalõ trafik kazasõ meydana geldi. 2014 yõlõnõn ilk yedi ayõnda ise bu sayõ 281.355Õtir.

Muğla ilimizde de šlŸmlŸ ve yaralanmalõ trafik kazalarõ her geen yõl artmaktadõr. Yine, T†İK 2013 yõlõ verilerine gšre MuğlaÕda3.806 adet šlŸmlŸ ve yaralanmalõ trafik kazasõ meydana geldi. Muğla, 2013 yõlõnda en ok šlŸmlŸ, yaralanmalõ kaza olan 11Õinci il oldu. Muğla ili meydana gelen šlŸmlŸ, yaralanmalõ trafik kazalarõnda en ok can kaybõnõn yaşandõğõ 15Õinci il olurken, yaralõ sayõsõ bakõmõndan da 12Õnci il oldu. Getiğimiz haftalarda FethiyeÕde lise šğrencesi 17 yaşõndaki Yağmur, 14 Ekimde de Seydikemer-Fethiye-Kaş kara yolunda meydana gelen trafik kazasõnda 2 gen hayatõnõÉ

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Demir.

Sayõn ŞimşekÉ

17.- Samsun Milletvekili Cemalettin ŞimşekÕin, Mavi Marmara olayõ nedeniyle yaşanan krizde zamanõn Başbakanõ Recep Tayyip ErdoğanÕõn ilişkilerimizin dŸzelmesi iin šne sŸrdŸğŸ şartlarõ İsrailÕin yerine getirip getirmediğini ve İsrailÕle ilişkilerimizin hangi dŸzeyde olduğunu šğrenmek istediğine ilişkin aõklamasõ

CEMALETTİN ŞİMŞEK (Samsun) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkanõm.

31 Mayõs 2010Õda 9 kişinin hayatõnõ kaybettiği, kamuoyunca Mavi Marmara olayõ olarak da bilinen ve İsrail ile TŸrkiye arasõnda krize neden olan olayla ilgili olarak zamanõn Başbakanõ Recep Tayyip ErdoğanÕõn İsrailÕle ilişkilerimizin dŸzelmesi iin šne sŸrdŸğŸ şartlarõ vardõ.

Bunlar:

1) İsrailÕin Mavi Marmara saldõrõsõyla ilgili šzŸr dilemesi. Bu šzrŸn ObamaÕnõn isteğiyle ve talimatõyla gerekleştiğini biliyoruz.

2) …len 9 kişinin ailelerine tazminat šdenmesi.

3) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moonÕun šnerdiği uluslararasõ soruşturma komisyonunun kurulmasõna İsrailÕin rõza gšstermesi.

4) İsrailÕin Gazze ŞeridiÕnde uyguladõğõ ambargonun kaldõrõlmasõ.

İsrail bu şartlarõ yerine getirmiş midir? H‰len İsrailÕle siyasi, iktisadi ve diplomatik ilişkilerimiz hangi dŸzeydedir? Bu olanlar TŸrk kamuoyuna unutturulmak mõ isteniyor?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

CEMALETTİN ŞİMŞEK (Samsun) – Kamuoyu bu konuyla ilgili HŸkžmetten aõklama beklemektedir.

TeşekkŸr ederim.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Şimşek.

Sayõn TanalÉ

18.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, İstanbul ili †skŸdar ilesi YavuztŸrk MahallesiÕnin sorunlarõna ilişkin aõklamasõ

MAHMUT TANAL (İstanbul) – TeşekkŸr ediyorum Sayõn Başkan.

Sayõn Bakanõ da burada yakalamõşken kendilerinden, Sayõn Bakanlõktan benim istirhamõm şu: †skŸdar ilesi YavuztŸrk MahallesindeÉ

Sayõn Bakan dinlemiyor ama herh‰lde konuştuklarõ konu ok daha šnemli. H‰len, Sayõn Canikli kendini Bakan olarak gšrmŸyorsa nasõl sšyleyeyim? H‰len farkõnda değil Sayõn Canikli, herh‰lde Bakan sizsinizÉ

BAŞKAN – Sayõn Tanal, siz devam ediniz konuşmanõza.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – …zŸr dilerim ama Bakanõ ilgilendiren bir sorun. Efendim, halkõn sorunu mu šnemli, milletvekilinin mi Sayõn Bakanõm?

BAŞKAN – SŸreniz bitiyor Sayõn Tanal.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Şimdi, †skŸdar ilesi YavuztŸrk MahallesiÕnde sokaklar karanlõk ok eski belediye otobŸsleri alõşõyor ve aynõ zamanda, YavuztŸrk MahallesiÕnde imar sorunu var ve belediye otobŸsleri saat on birden sonra alõşmõyor. †skŸdar YavuztŸrk Mahallesi halkõ mağdur. Bu konuyla eğer ilgilenirlerse sevinirim. Acilen †skŸdar ilesi YavuztŸrk Mahallesi šzŸm bekliyor.

Sağ olun.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Tanal.

Sayõn SarõbaşÉ

19.- ‚anakkale Milletvekili Ali SarõbaşÕõn, kŸŸkbaş hayvanlarda gšrŸlen mavi dil hastalõğõ nedeniyle 32 kšyde uygulanan karantinanõn kaldõrõlmasõ iin ne yapõldõğõnõ šğrenmek istediğine ilişkin aõklamasõ

ALİ SARIBAŞ (‚anakkale) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Sizlerin aracõlõğõyla Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanlõğõna sormak istiyorum: ‚anakkaleÕde kŸŸkbaş hayvanlarda gšrŸlen mavi dil hastalõğõ şŸphesiyle ağustos ve eylŸl aylarõnda 160 kšy karantinaya alõnmõş, 132 kšydeki hayvanlarda herhangi bir šlŸm vakasõ olmadõğõ iin karantina kaldõrõlmõş, 32 kšyde ise karantinanõn h‰l‰ devam ettiği ifade edilmektedir. İnsana bulaşmadõğõ gibi hayvandan hayvana direkt bulaşmayan ve et ve sŸtleri de insanlar iin risk oluşturmayan mavi dil hastalõğõna karşõ iftilerimizin tedirginliğinin giderilerek 32 kšyde uygulanan karantinanõn kaldõrõlmasõ iin ne yapõlmaktadõr? Ne zaman kaldõrõlacaktõr? Niin bununla bu karantina bu kadar uzun sŸrmŸştŸr?

İki, ‚anakkaleÕnin Bayrami ilesinde, AKPÕli belediyenin ani bir kararla 23 tane işiyi birden sokağa bõrakmasõ ve tamamen ideolojik olarak bakmasõ haksõzlõktõr veÉ

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Sarõbaş.

GŸndeme geiyoruz.

Başkanlõğõn Genel Kurula sunuşlarõ vardõr.

Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin Ÿ šnerge vardõr, okutuyorum:

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) MECLİS ARAŞTIRMASI …NERGESİ

1.- Van Milletvekili Nazmi GŸr ve 22 milletvekilinin, GBT uygulamasõnõn adli amalar dõşõnda kullanõlmasõ nedeniyle ortaya õkan hak ihlallerinin araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1064)

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ, Sahil GŸvenlik Komutanlõğõ, GŸmrŸk MŸsteşarlõğõ ve Jandarma Genel Komutanlõğõnca uygulanan ve ݍişleri Bakanlõğõna bağlõ Genel Bilgi Taramasõ (GBT) BŸro Amirliğince yŸrŸtŸlen bir nevi fişleme faaliyetinin adli amalarõn dõşõnda kullanõlmasõnõn ve yasal etkinliklerin dahi kaydedilmesiyle ortaya õkan hak ihlallerinin engellenmesi amacõyla AnayasaÕnõn 98, ݍ TŸzŸk՟n 104՟ncŸ ve 105Õinci maddeleri uyarõnca bir Meclis araştõrmasõ iin gereğini arz ve talep ederim.

1- Nazmi GŸr                              (Van)

2- Pervin Buldan                       (Iğdõr)

3- Hasip Kaplan                        (Şõrnak)

4- Sõrrõ Sakõk                              (Muş)

5- Murat Bozlak                         (Adana)

6- Halil Aksoy                           (Ağrõ)

7- Ayla Akat Ata                       (Batman)

8- İdris Baluken                         (Bingšl)

9- HŸsamettin Zenderlioğlu   (Bitlis)

10- Emine Ayna                         (Diyarbakõr)

11- Nursel Aydoğan                (Diyarbakõr)

12- Altan Tan                             (Diyarbakõr)

13- Adil Zozani                         (Hakk‰ri)

14- Esat Canan                           (Hakk‰ri)

15- Sõrrõ SŸreyya …nder          (İstanbul)

16- Sebahat Tuncel                   (İstanbul)

17- MŸlkiye Birtane                 (Kars)

18- Erol Dora                             (Mardin)

19- Ertuğrul KŸrkcŸ                (Mersin)

20- Demir ‚elik                         (Muş)

21- İbrahim Binici                     (Şanlõurfa)

22- …zdal †er                           (Van)

23- Leyla Zana                           (Diyarbakõr)

Gereke:

4982 sayõlõ Bilgi Edinme Kanunu ve bu kanuna kaynak olan AnayasaÕnõn 74՟ncŸ maddesi kapsamõnda tŸm resm” kurumlardan vatandaşõn talep ettiği bilgiyi edinme hakkõ bulunmaktadõr. Ancak bahse konu Bilgi Edinme KanunuÕnun 5Õinci maddesinde geen ŅistisnaÓ ifadesinden dolayõ bilgi paylaşõmõ kurumlarõn keyfiyetine kalmaktadõr. Bunlarõn başõnda ise vatandaşlarõn kayõtlarõnõn tutulduğu, ݍişleri Bakanlõğõna bağlõ Genel Bilgi Taramasõ BŸro Amirliği gelmektedir.

Basõndan edinilen bir haberde polis tarafõndan šldŸrŸlen Dicle †niversitesi šğrencisi Aydõn Erdem hakkõnda ŅgebertildiÓ ifadesinin kullanõlmasõ ve bir PKKÕlinin cenazesine katõlõmõna da Ņleş cenazesiÓ ifadesi bulunmasõ, bu kayõtlarõn hangi yaklaşõmla tutulduğunu aõka ortaya koymaktadõr. Ayrõca, demokratik bir hak olan mitinglerin ve basõn aõklamalarõnõn bile Genel Bilgi Taramasõ (GBT) sistemine kaydedilmesi, vatandaşlarõn siyasi gšrŸşlerinden dolayõ fişlendiğini ortaya koymaktadõr. Bšylesi bir uygulamanõn AnayasaÕya ve AİHS sšzleşmelerine aykõrõ olduğu aõktõr.

GBT uygulamasõnõn şeffaf olmamasõ ve kayõtlarõn hazõrlanõşõnda šngšrŸlen prosedŸrŸn hukuki temellerden uzak olmasõ, GBTÕnin siyasi bir eğilimle hazõrlanmakta olduğunu ortaya koymuştur.

GBTÕnin hem kurumsal hem de uygulama boyutuyla meydana gelen hukuksuzluklarõn araştõrõlmasõ ve šzŸmlerinin bulunmasõ amacõyla bir araştõrma komisyonunun kurulmasõ anayasal bir sorumluluk h‰line gelmiştir.

2.- Mersin Milletvekili Ali …z ve 20 milletvekilinin, Ÿlkemizde doğal kaynaklarõn tŸketiminde tasarruf ve geri dšnŸşŸm konularõnda yapõlmasõ gerekenlerin araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1065)

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

†lkemizde doğal kaynaklarõn tŸketiminde tasarruf ve geri dšnŸşŸm konularõnda AnayasaÕnõn 98Õinci, ݍ TŸzŸk՟n 104 ve 105Õinci maddeleri gereğince ekte sunulan gereke erevesinde Meclis araştõrmasõ aõlmasõnõ arz ve teklif ederiz.

1) Ali …z                                           (Mersin)

2) Mehmet Şandõr                           (Mersin)

3) …zcan Yenieri                          (Ankara)

4) Reşat Doğru                                (Tokat)

5) Alim Işõk                                      (KŸtahya)

6) Necati …zensoy                         (Bursa)

7) Kemalettin Yõlmaz                    (Afyonkarahisar)

8) Ahmet Kenan Tanrõkulu          (İzmir)

9) SŸmer Oral                                   (Manisa)

10) Cemalettin Şimşek                  (Samsun)

11) Mesut Dedeoğlu                     (Kahramanmaraş)

12)Muharrem Varlõ                         (Adana)

13) BŸlent Belen                            (Tekirdağ)

14) Ali Halaman                             (Adana)

15) S. Nevzat Korkmaz                 (Isparta)

16) Seyfettin Yõlmaz                      (Adana)

17) Emin ‚õnar                                (Kastamonu)

18) D. Ali Torlak                            (İstanbul)

19) Mehmet GŸnal                         (Antalya)

20) Ruhsar Demirel                        (Eskişehir)

21) Hasan HŸseyin TŸrkoğlu     (Osmaniye)

Gereke:

İnsanoğlu olarak yaşlõ dŸnyamõzõ hõzla tahrip etmekteyiz. KštŸ kullanõmõmõz sonucu dŸnyamõzõn bize kestiği fatura olan kŸresel õsõnma ve alõşõlagelmemiş olaylarõn meydana gelmesi sonucu tŸm dŸnyada artõk evre bilincinin oluşmasõ zorunlu h‰le gelmiştir.

Son yõllarda Ÿlkemizde de geri dšnŸşŸm sektšrŸ hõzla gelişmektedir. †lkemizin değerli araştõrmacõlarõ Ÿniversitelerimizde bu konu Ÿzerinde alõşmalarõnõ devam ettirmekte ve meselenin šnemini eşitli yayõnlarla belirtmektedirler.

Atõklar, kelime anlamõ olarak faydasõz, işe yaramaz nesneler veya maddeler olarak zihnimizde canlanmaktadõr fakat ŅatõkÓ olarak tabir ettiğimiz nesnelerin faydalõ kullanõmlarõ sonucu gerek ekonomik veya evresel katliamõn šnlenmesi bağlamõnda mŸkemmel sonular alõnabilmektedir.

Geri dšnŸşŸm firmalarõna sokak toplayõcõlarõndan ve belediyelerden gelen atõklar burada tŸrŸne gšre ayrõştõrõlõp eşitli işlemlerden getikten sonra ham madde olarak fabrikalara satõlmaktadõr. Ekonomik yšnden dŸşŸnŸrsek, Ÿlkemizdeki geri dšnŸşŸm firmalarõnõn toplam hasõlatlarõnõn 1,1-1,2 milyar TL arasõnda olduğu tahmin edilmektedir. Bu ciro Ÿlkemiz şartlarõnda hi de azõmsanmayacak bir rakamdõr.

Ekonomik faydasõ bir tarafa, fabrikalar ham madde ihtiyalarõnõn bir kõsmõnõ geri dšnŸşŸm tesislerinden sağladõklarõndan dolayõ ham madde kullanõmõnda ciddi tasarruflar yapmõş olup ve yaşlõ dŸnyamõza daha az zarar vermiş olacağõz.

Atõklarõn šzelliklerinden yararlanõlarak iindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yšntemlerle başka ŸrŸnlere veya enerjiye evrilmesi geri dšnŸşŸm olarak tarif edilir.

Geri dšnŸşŸmle ham madde ihtiyacõnõn bir kõsmõ atõklardan karşõlanacağõndan doğal kaynaklar korunmuş olur. İthalata bağõmlõlõk azalõr, enerji tasarrufu sağlanõr. DŸzenli šp depolama alanlarõnda daha az šp depolanacağõndan alan ihtiyacõ ve depolanacak šp miktarõ azalõr. Bu yŸzden geri dšnŸşŸmŸn kaynağõnda başlatõlmasõ šnem arz etmektedir.

Bazõ atõklar ancak kaynağõnda ayrõ toplandõğõnda geri kazanõlabilmektedir. Kullanõlmõş ambalajlarõn ve değerlendirilebilir diğer atõklarõn genel špten ayrõ ve temiz olarak toplanmasõ geri kazanõm sŸrecinin ilk aşamasõnõ oluşturur. Diğer šplerden ayrõ toplanan geri dšnŸştŸrŸlebilen atõklar (k‰ğõt, karton, cam, plastik, metal) tekrar işlenmekte ve kullanõlabilir ŸrŸn olarak karşõmõza õkmaktadõr.

Bir kalem pilin Ÿ yŸzyõl, bir plastik tabağõn yŸzyõl, bir şampuan şişesinin ya da teneke kolanõn yŸzlerce yõlda doğada yok olduğu gšz šnŸne alõnarak evreye gelişigŸzel olarak atõlan bu atõklarõn evreye verdiği zararõ enine boyuna dŸşŸnmemizde yarar vardõr.

…zellikle bilinmelidir ki 1 litre benzin ya da 1 litre kullanõlmõş motor yağõnõn yaklaşõk 800 bin litre ime suyunu iilemez h‰le getirdiğini dŸşŸnŸrsek rastgele atarak imha ettiğimizi dŸşŸndŸğŸmŸz bu atõklarõn bir gŸn mutlaka doğa eliyle karşõmõza õkacağõ aşik‰rdõr.

Unutmamalõyõz ki bizlere armağan edilen evre bizlerden aldõklarõnõn karşõlõğõnõ bir gŸn mutlaka geri iade edecektir.

Etrafõmõza bakacak olursak bunun šrneklerini, erozyon, sel, taşkõn, kirlilik, hastalõk, salgõn vb. başlõklar adõ altõnda rahatlõkla gšrebiliriz.

Kirlettiğimiz evreyle gelecek nesillere bõrakacağõmõz doğamõz nasõl olabilir?

Konunun TBMM tarafõndan da araştõrõlmasõ, šnlem olarak doğal kaynaklarõn tŸketiminde tasarruf ve geri dšnŸşŸm konularõ yŸksek sesle dile getirilerek Ÿlkemizi ve halkõmõzõ ok daha duyarlõ h‰le getirecektir.

…nergemiz bu amala hazõrlanmõştõr.

3.- Şanlõurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 milletvekilinin, Şanlõurfa ilinin Akakale ilesinde 3/10/2012 tarihinde SuriyeÕden aõlan top ateşi sonucunda 5 vatandaşõn hayatõnõ kaybetmesiyle sonulanan olayõn araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1066)

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

HŸkžmet tarafõndan alõndõğõ iddia edilen tŸm tedbirlere rağmen Şanlõurfa ili Akakale ilesinde 3 Ekim 2012 tarihinde SuriyeÕden aõlan top ateşi sonucunda 2Õsi kadõn 3՟ ocuk olmak Ÿzere toplam 5 vatandaşõmõz hayatõnõ kaybetmiş, 2Õsi ağõr 10 kişi yaralanmõştõr. AKP HŸkžmetinin aldõğõnõ iddia ettiği tŸm šnlemlere rağmen meydana gelen olay, alõnan tedbirlerde zafiyet ve acziyet kuşkusu yaratmaktadõr. Muhtemel šlŸmlerin šnlenebilmesi ve gereken tedbirlerin alõnmasõ amacõyla, AnayasaÕmõzõn 98, TBMM ݍtŸzŸğŸÕmŸzŸn 104 ve 105Õinci maddeleri gereğince araştõrma komisyonu kurularak sorunun araştõrõlmasõnõ arz ve talep ederiz.

1) İbrahim Binici                               (Şanlõurfa)

2) Pervin Buldan                              (Iğdõr)

3) İdris Baluken                                (Bingšl)

4) Sõrrõ Sakõk                                      (Muş)

5) Murat Bozlak                                (Adana)

6) Halil Aksoy                                  (Ağrõ)

7) Ayla Akat Ata                              (Batman)

8) Hasip Kaplan                                (Şõrnak)

9) HŸsamettin Zenderlioğlu          (Bitlis)

10) Emine Ayna                                (Diyarbakõr)

11) Nursel Aydoğan                        (Diyarbakõr)

12) Altan Tan                                     (Diyarbakõr)

13) Adil Zozani                                 (Hakk‰ri)

14) Esat Canan                                  (Hakk‰ri)

15) Sõrrõ SŸreyya …nder                  (İstanbul)

16) Sebahat Tuncel                           (İstanbul)

17) MŸlkiye Birtane                        (Kars)

18) Erol Dora                                     (Mardin)

19) Ertuğrul KŸrkcŸ                        (Mersin)

20) Demir ‚elik                                 (Muş)

21) Nazmi GŸr                                   (Van)

22) …zdal †er                                  (Van)

Gereke:

ŅArap BaharõÓ olarak adlandõrõlan halk hareketleri TunusÕtan başlayarak neredeyse Akdeniz kuşağõndaki bŸtŸn Arap Ÿlkelerini etkisi altõna almõştõr. Arap Baharõnõn yol atõğõ bu etki, halk hareketlerinin meydana geldiği Ÿlkelerle sõnõrlõ kalmamõş, šzellikle Orta Doğu bšlgesinde yer alan diğer Ÿlkelerle birlikte tŸm dŸnya Ÿlkelerinin yeni pozisyonlar almalarõna neden olmuştur. Arap Ÿlkelerinde domino etkisiyle yayõlan bu halk hareketleri başlangõta komşu Ÿlkeler aõsõndan dõş politika gelişmesi olarak algõlanmõştõr. Ancak yaygõnlaşan halk hareketleri etki alanõnõ genişlettike šzellikle komşu Ÿlkelerin dõş politikalarõndan i politikalarõna, ekonomi politikalarõndan gŸvenlik politikalarõna kadar birok alana etki eder duruma gelmiştir.

Arap Baharõnõn TŸrkiye aõsõndan en šnemli etkilerinden biri hi şŸphe yoktur ki dõş politika alanõnda olmuştur. Yaşanan bu sŸrete Arap dŸnyasõ bir altŸst yaşarken, AKP HŸkžmetinin Ņstratejik derinlikÓ, Ņyeni Osmanlõ barõşõÓ, Ņsõfõr sorunÓ, Ņoyun kurucu olmakÓ gibi kerameti kendinden menkul dõş politika anlayõşõ škmŸş ve TŸrkiye neredeyse bŸtŸn komşularõyla ok ciddi sorunlar yaşamaya başlamõştõr.

TŸrkiyeÕnin en uzun kara sõnõrõnõ paylaştõğõ ve komşusu olan SuriyeÕde meydana gelen halk hareketi 2011 yõlõnõn Mart ayõndan bu yana en uzun ve en kanlõ biimde sŸrmektedir. Bšlgesel ve hatta kŸresel gŸ olduğu yalanõna kendini ve yakõn evresini inandõran AKP HŸkžmeti, Orta DoğuÕyu sarmalayan bu yeni duruma ŅYeni OsmanlõcõÓ ereveden bakarak mŸdahil olmuştur. AKP HŸkžmeti, SuriyeÕnin tarihsel, siyasi, etnik ve din” yapõsõyla birlikte Orta DoğuÕdaki bŸyŸk resmi kavrayamadan oluşturduğu Suriye politikasõ ve Batõ Ÿlkelerinin teşvikiyle Suriye konusunda šncŸ rol oynamaya alõşmõş, TŸrkiyeÕyi taşeron Ÿlke durumuna dŸşŸrmŸştŸr. AKP HŸkžmeti, Suriye konusunda egemen gŸlerin kendisine bitiği başrol gereği olarak topraklarõmõzõ saldõrõ ŸssŸ h‰line getirerek, mŸlteci kamplarõndan bazõlarõnõ eğitim kamplarõna dšnŸştŸrerek muhalif kanadõn toplantõlarõna kucak aarak, silah ve para yardõmõ yaparak ‰deta TŸrkiyeÕyi savaş bataklõğõna sŸrŸklemektedir.

AKP HŸkžmeti tŸm bunlarõ yaparken TŸrkiye kamuoyunu ve hatta TBMMÕyi bilgilendirme gereği duymadõğõ gibi olan biteni ve gelişmeleri saklama gayretiyle hareket etmektedir. Sõnõr ihlali gerekesiyle Suriye tarafõndan dŸşŸrŸlen keşif uağõnõn nasõl ve neyle dŸşŸrŸldŸğŸ, pilotlarõn nasõl šldŸğŸ aradan geen bunca zamana rağmen h‰len belirsizliğini korumaktadõr. Bu konuda yapõlan elişkili aõklamalar ve yaratõlan kafa karõşõklõğõ, AKP HŸkžmetinin kamuoyundan gerekleri saklama telaşõyla iine dŸştŸğŸ girdabõn ne denli ciddi boyutlara ulaştõğõnõn aõk ifadesidir. Bunun yanõ sõra, SuriyeÕdeki i atõşmalarõn sõnõr bšlgelerimizde yaşayan insanlarõmõz Ÿzerindeki etkilerini õsrarla kamuoyundan gizlemeye alõşmaktadõr. AKP HŸkžmeti, SuriyeÕdeki i atõşmalara bağlõ olarak sõnõr bšlgelerimizde yer alan yerleşim alanlarõnda meydana gelen sosyoekonomik sorunlarõ šzmek bir yana, asayiş ve gŸvenliği bile sağlayamamanõn acziyeti ierisindedir. Nitekim, 3 Ekim tarihinde yaşanan olayda, 2Õsi kadõn 3՟ ocuk olmak Ÿzere toplam 5 vatandaşõmõz hayatõnõ kaybetmiştir. Aslõnda yaşanan bu elim hadisenin habercisi olan olay, Suriye tarafõnda yaşanan atõşmalarda seken kurşunlar ve şarapnel paralarõnõn isabet ettiği 1Õi ocuk 3 kişinin yaralanmasõyla 18 EylŸlde yaşanmõştõr. Basiretsiz ve vurdumduymaz yšnetim anlayõşõnõn, geliyorum diyen šlŸmlerin habercisi olan 18 EylŸlde yaşanan olayõ unutturma abalarõ ve tedbirsizlik sonucunda 3 Ekimde 5 masum vatandaşõmõz hayatõnõ kaybetmiştir.

18 EylŸlde yaşanan olayõn akabinde, sõnõrlarõmõzõ koruyacak kudrete sahip olduğumuzu belirten Dõşişleri Bakanõ ŅAkakaleÕde ve diğer sõnõr boylarõnda alõnmasõ muhtemel bŸtŸn tedbirler alõndõ. Yapõlmasõ gereken alõşmalar yapõldõ, SuriyeÕye nota verildi.Ó aõklamasõnõ yapmõştõr. AKP HŸkžmetinin aldõğõ bŸtŸn tedbirlere rağmen 5 vatandaşõmõzõn kaybõ olduka manidardõr. Yaşanan šlŸmlerin alõnan tedbirlere rağmen gerekleşmiş olmasõ, HŸkžmetin tedbir alma konusunda acziyet ve eksik kaldõğõnõn gšstergesidir. Bu nedenle, muhtemel šlŸmlerin šnŸne geilmesi ve gerekli tedbirlerin alõnmasõ aõsõndan Meclis araştõrmasõ yerinde olacaktõr.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

…nergeler, gŸndemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştõrmasõ aõlõp aõlmamasõ konusundaki gšrŸşmeler, sõrasõ geldiğinde yapõlacaktõr.

Halklarõn Demokratik Partisi Grubunun ݍ TŸzŸk՟n 19Õuncu maddesine gšre verilmiş bir šnerisi vardõr, okutup işleme alacağõm ve daha sonra oylarõnõza sunacağõm.

VII.- …NERİLER

A) SİYASİ PARTİ GRUBU …NERİLERİ

1.- HDP Grubunun, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi gŸndeminin ŅGenel GšrŸşme ve Meclis Araştõrmasõ Yapõlmasõna Dair …ngšrŸşmelerÓ kõsmõnda yer alan (10/1054) esas numaralõ, kaak olarak Ÿlkemize gelen ve Ÿlkemiz Ÿzerinden yurt dõşõna õkõş yapmak isteyen gšmenlerin sorunlarõ ve šlŸm nedenlerinin tŸm boyutlarõyla araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla verilen Meclis araştõrmasõ šnergesinin šn gšrŸşmelerinin Genel Kurulun 15 Ekim 2014 ‚arşamba gŸnkŸ birleşiminde yapõlmasõna ilişkin šnerisi

                                                                                                                           15/10/2014

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

Danõşma Kurulunun 15/10/2014 ‚arşamba gŸnŸ (BugŸn) yaptõğõ toplantõsõnda siyasi parti gruplarõ arasõnda oy birliği sağlanamadõğõndan, grubumuzun aşağõdaki šnerisini ݍ TŸzŸk՟n 19Õuncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayõna sunulmasõnõ saygõlarõmla arz ederim.

                                                                                                                          İdris Baluken

                                                                                                                                Bingšl

                                                                                                                    Grup Başkan Vekili

…neri:

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi gŸndeminin ŅGenel GšrŸşme ve Meclis Araştõrmasõ Yapõlmasõna Dair …n GšrŸşmelerÓ kõsmõnda yer alan 10/1054 numaralõ kaak olarak Ÿlkemize gelen ve Ÿlkemiz Ÿzerinden yurt dõşõna õkõş yapmak isteyen gšmenlerin sorunlarõ ve šlŸm nedenlerinin tŸm boyutlarõyla araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla bir Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergenin gšrŸşŸlmesinin, Genel Kurulun 15/10/2014 ‚arşamba gŸnlŸ birleşiminde yapõlmasõ šnerilmiştir.

BAŞKAN – …nerinin lehinde Diyarbakõr Milletvekili Altan Tan.

Buyurunuz Sayõn Tan.

ALTAN TAN (Diyarbakõr) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Sayõn Başkan, sayõn milletvekilleri; bu aynõ mevzuyla ilgili defalarca huzurlarõnõza geldim. İlk milletvekili olduktan sonra, seildikten sonra ne zaman bu konuyu ifade edebilecek bir ortam ve zemin bulduysam sizlere arz ettim ama o gŸnden bugŸne kadar maalesef en ufak bir iyileşme ve bu konuyla ilgili, HŸkžmetin Ÿzerine dŸşeni yapma iradesi ortaya õkmadõ.

Değerli arkadaşlar, nedir bu kaak gšmenler meselesi; ok kõsa ve šz olarak ifade edelim. Gazete manşetlerine bakõn, her on gŸnde bir, on beş gŸnde bir, bir haber gšrŸyorsunuz veya televizyonlarda bir habere rastlõyorsunuz: ŅEge sahillerinden, işte Trakya sahillerinden, yine Ege DeniziÕne kõyõsõ olan sahillerden Yunan adalarõna gitmekte olan bir taka, bir bot veya bir kayõk battõ; işte şu kadar insan denize dŸştŸ; şu kadarõ ocuk, şu kadarõ kadõn, şu kadar insan hayatõnõ kaybetti.Ó

Değerli arkadaşlar, yõllardõr bu haberler aynõ şekilde tekrarlanõyor. Yine, aynõ şekilde, bu sefer, kara yolundan giderken yani, maalesef, bunlara bile rastladõk, oldu: ŅBir tankerin ierisinde, bir kamyon kasasõnõn arkasõnda şu kadar insan kapalõ kaldõ, boğuldu, hayatõnõ kaybetti...Ó

Yine, bir başka haber şekli: İşte, ŅFilan evde, filan filan filan Ÿlkelerden gelip TŸrkiye dõşõna gitmeye alõşan şu kadar gšmen işi, õkan bir elektrik kontağõnda yanarak šldŸ.Ó

Değerli arkadaşlar, inan edin, bunlarõn sayõsõnõ ben bilmiyorum şu an ama en az birka bin, sadece bu šlŸm olayõ birka bin ve ben yine burada huzurlarõnõza defalarca geldim ve şunu sordum: Sayõn ݍişleri Bakanlarõna sordum, İstanbul, İzmir, Edirne Valilerine sordum, dedim ki: BugŸn, MozambikÕten, KenyaÕdan, KongoÕdan õkõp İstanbulÕa gelen ve cebinde son 3-5 bin dolarõ da, kšyŸndeki ineğini satarak, memleketinde eşinden dostundan, ahbabõndan dilenerek getirdiği son 3-5 bin dolarõ ve avroyu da AksarayÕdaki insan kaakõlarõnõ bularak veren insanlar, bu kadar yolu katediyorlar, AksarayÕda, LaleliÕde, İstanbulÕda bu işleri yapanlar kimdir, bulabiliyorlar; bizim ݍişleri Bakanlarõmõz bulamõyor, İstanbul Valisi bulamõyor, İzmir Valisi bulamõyor, Emniyet Genel MŸdŸrŸ bulamõyor! Peki, hadi, Aksaray Karakolu da mõ bulamõyor?

Değerli arkadaşlar, eğer ŅBiz bunlarõ bulamõyoruz ve bilmiyoruz.Ó diyorsanõz inan edin, bu, TŸrkiye iin bir yŸz karasõdõr, mŸmkŸn değil.

İkincisi, yine bir laf var: Buna kargalar bile inanmaz. Koskoca bir TŸrkiye Cumhuriyeti, sistematik olarak yirmi yõldõr, otuz yõldõr sŸren bu trafiği, bu insan kaakõlõğõnõ eğer kontrol edemiyorsa, eğer bu işi yapanlarõ bilmiyorsa, yakalayamõyorsa, ŅBen acizim, alõşõyorum ama bir şey yapamõyorum.Ó diyorsa, buna kargalar bile inanmaz.

İkinci bir sonu: Eğer bu dediğiniz doğruysa, eğer bu sšyledikleriniz doğruysa, siz hakikaten alõşõyorsunuz, uğraşõyorsunuz, didiniyorsunuz ama bu işi engelleyemiyorsanõz ve bu işi šzemiyorsanõz da inan edin, bu da 80 milyonluk TŸrkiyeÕye bir utan vesilesidir. MŸmkŸn değildir, bšyle bir şey mŸmkŸn değildir.

Şimdi, buradan nereye geliyorum değerli arkadaşlar? Peki, hi mi vicdanõnõz sõzlamõyor? Yani bu binlerce insan bu şekilde hayatõnõ kaybedince vicdanõnõz sõzlamõyor mu?

İkincisi: Hangi gereke bunu mazur gšsterebilir? İşte, ŅEfendim, ne yapalõm? TŸrkiyeÕnin etrafõ ateş emberi, Kafkaslardan, IrakÕtan SuriyeÕye kadar; bu insanlar bir şekilde kendilerini TŸrkiyeÕye atõyorlar, biz de bunlarõn bir kõsmõnõ kendimiz ieriye alõyoruz şu veya bu şekilde, ondan sonra da nereye gidiyorlarsa gitsinler, bunlarõn peşine de dŸşmŸyoruz bu kadar; ne h‰lleri varsa gšrsŸnler.Ó Bir hukuk devleti, insani, vicdani, İslami endişeleri olan bir yšnetim bšyle diyemez. Hani DicleÕnin kenarõnda bir kurt, bir koyunu kaparsa sizden soruluyordu? Hani dŸnyanõn neresinde bir mazlumun ayağõna bir diken batarsa sizden soruluyordu? AksarayÕõn ortasõndaki bu rezalete son veriniz lŸtfen; lŸtfen, rica ediyoruz.

Bir kez daha bu kŸrsŸden sizlere arz ettim, tekrar arz edeyim: Bayramdan šnce SuriyeÕde bir akrabam, eşimin teyzesi raporlar almõş, MardinÕden TŸrkiyeÕye geecek yani Şenyurt veya Kamõşlõ, neyse. HŸkžmet belli dšnemlerde izin veriyor. O dšnemin ݍişleri Bakanlõğõ MŸsteşarõna bizzat ulaştõm ve -ondan sonra Kamu GŸvenliği MŸsteşarõ oldu bu arkadaşõmõz- rica ettim, ben hasta olan teyzemizi getiremedim, h‰len orada. Getiremedim, Mardin Valiliğiyle de getiremedim, ݍişleri Bakanlõğõ MŸsteşarõna da rica ettim, getiremedim. Aynõ ailenin, bu teyzenin bir diğer oğlu ve šbŸr bir teyzemizin oğlu, bunlar bir şekilde kendi başlarõnõn aresine baktõlar, TŸrkiyeÕye geldiler. Atõm, aradõm, rica ettim, dedim ki: Aman, bu insan kaakõlarõnõn ağõna dŸşmeyin, gitmeyin. Biri şu anda BulgaristanÕda, AvrupaÕya geemiyor, AlmanyaÕya gidemiyor; šbŸrŸ de BulgaristanÕda yakalandõ, tutuklu.

Peki, siz kendi sõnõrlarõnõzõ, kendi topraklarõnõzõ ve ŅkardeşimÓ dediğiniz insanlarõ niye bu durumlara sokuyorsunuz? Eğer bu insanlar burada misafir edilecekse doğru dŸzgŸn misafir edilecek, eğer gitmek istiyorlarsa yine uluslararasõ normlar, standartlar neyse, canlarõ tehlikeye atõlmadan, šlmeden, šldŸrŸlmeden, šlŸmlerine sebebiyet verilmeden bu insanlar gšnderilecek yoksa ŅGeldiler, ne yapayõm?Ó, ŅGittiler, ne yapayõm?Ó, Ņ…len šlsŸn, kalan sağlar benim.Ó dediğiniz vakit, inan edin, bu cinayetlerin vebali Ÿzerinizde kalõr, ŅkalmõyorÓ diyorsanõz, gelin bir izahatta bulunun. ŅHayõr, bunlarõn bu şekilde gelmesi de normal, bunlarõn gece karanlõğõnda yağmurda, amurda, dalgada, fõrtõnada kayõklara, takalara binip de kamalarõ ve boğulmalarõ da normal. Bizi ilgilendirmiyor, alakadar etmiyor.Ó diyorsanõz buyurun, sšyleyin, kayda gesin bunlar, buradan kayda gesin.

Değerli arkadaşlar, onun iin, kesinlikle bunlar cinayettir ve bunun da daha vahimi, bence daha da vahimi -keşke sadece ilgisizlik olsa, keşke sadece alakasõzlõk olsa, keşke sadece vurdumduymazlõk olsa daha da korkun olan şekli, bu cinayetlerden belli bir kesim para elde ediyor, kazan elde ediyor, rant elde ediyor. İnsanlarõn hayatõyla oynayan şebekeler var. Bu şebekeler ceplerini dolduruyorlar ve insanlarõ šldŸrŸyorlar yani en vahim olanõ da budur. Keşke sadece ݍişleri Bakanlõğõnõn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸnŸn, İstanbul Emniyet MŸdŸrŸnŸn, Aksaray Karakolunun beceriksizliği veya lakayõtlõğõ olsaydõ, ilgisizliği olsaydõ, keşke bu kadar olsaydõ. Bu kadarla da değil, milyon dolarlar dšnŸyor, milyon avrolar dšnŸyor ve ayrõyeten topyekžn bu yirmi beş otuz yõllõk bilanoyu eğer Ÿst Ÿste koyarsak bu milyonlar, milyar dolarlara, milyar avrolara tekabŸl ediyor. Bu da maalesef devlet gŸlerinin bir kõsmõnõn cebine giriyor. Girmese bu kadar lakayõtlõk, bu kadar gšzardõ mŸmkŸn değil, mŸmkŸn değil arkadaşlar.

Onun iin gelin, bir Meclis araştõrmasõ aalõm, bu cinayetlerin vebali boynumuzdan dŸşsŸn, doğru dŸzgŸn araştõralõm, sorumlularõ ortaya õkaralõm, yapõlmasõ gerekenleri hep birlikte yapalõm.

Saygõlar sunarõm.

BAŞKAN – TeşekkŸr ediyoruz Sayõn Tan.

Aleyhinde El‰zõğ Milletvekili Şuay Alpay.

Buyurunuz Sayõn Alpay. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

ŞUAY ALPAY (El‰zõğ) – Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; HDP Grubunun vermiş olduğu, kaak olarak Ÿlkemize gelen ve Ÿlkemiz Ÿzerinden yurt dõşõna õkõş yapmak isteyen gšmenlerin sorunlarõ ve šlŸm nedenleriyle ilgili olarak Meclis araştõrmasõ aõlmasõ yolundaki grup šnerisinin aleyhinde grubum adõna sšz almõş bulunuyorum. Bu vesileyle yŸce heyeti ve aziz milletimizi saygõyla selamlõyorum.

…ncelikle, geen gŸnlerde helikopter kazasõnda ve yine konvoydaki ara kazasõnda hayatõnõ kaybeden ve şehit olan askerlerimize ve ilerinde El‰zõğlõ Emrah Horoz kardeşimizin de bulunduğu şehit polislerimize RabbÕimden rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimiz iin sšyleyecek sšz yok, onlarõn mek‰nõ belli, statŸleri belli. Ailelerine ve aziz milletimize de başsağlõğõ diliyorum. Ve yine, Ÿlkemizi yeniden kaosa ve karanlõğa sŸrŸklemek isteyen mihraklarõn sebebiyet vermiş olduğu teršr ve şiddet sebebiyle hayatõnõ kaybeden vatandaşlarõmõza da AllahÕtan rahmet niyaz ediyorum.

Ve pazar gŸnŸ bir seim yapõldõ, HSYK seimleri sonulandõ. Ben, HSYK seimlerinin milletimize, adalet camiasõna, h‰kim ve savcõlarõmõza, yargõya hayõrlar getirmesini niyaz ediyorum. HSYK seimleri aslõnda bir sonucu ortaya koydu. Bu seim ve sonularõyla aklõselim ve millet kazanmõştõr, yargõ kazanmõştõr, ehliyet ve liyakat kazanmõştõr; buna mukabil, kin, šfke, garaz ve her tŸrlŸ gayrimeşrulukla birlikte fõtri olmayana paralel olan ne varsa her şey ve herkes kaybetmiştir; bu yšnŸyle de kõymetlidir.

Grup šnerisiyle alakalõ olarak, son dšnemlerde giderek ekonomisini hõzlandõran, geliştiren, hukukun ŸstŸnlŸğŸnŸ ve insan haklarõnõ demokratik rejiminin olmazsa olmaz prensipleri olarak kabul eden, Avrupa Birliği adaylõğõ sŸrecinde her alanda šnemli gelişmeler kaydeden ve gerekleştiren ve sahip olduğu doğal, beşeri ve ekonomik šzelliklerinden dolayõ da jeopolitik ve jeostratejik šneme sahip olan Ÿlkemiz, bšlgesinde šnemli bir mevkide bulunmakta, bšlge Ÿlkelerindeki ekonomik ve siyasi istikrarsõzlõk nedeniyle de bu Ÿlke vatandaşlarõ iin ya sõğõnacak bir yer, gŸvenli bir liman ya başka bir Ÿlkeye gemek iin kullanõlan bir gŸzerg‰h olarak kullanõlmakta ve bšyle tercih edilmektedir.

Gšmen kaakõlõğõnda TŸrkiyeÕnin tercih edilmesinin birok nedeni vardõr. TŸrkiyeÕnin doğrudan sõğõnõlacak gŸvenli bir liman olarak kabul edilmesinde, yine, TŸrkiyeÕnin gelişen ve zenginleşen bir Ÿlke oluşu, ifade ve dŸşŸnce šzgŸrlŸğŸne, vicdan ve inan šzgŸrlŸğŸne šnem vermesi ve bu konuda ok ciddi hukuki reformlar yapmõş olmasõ ve bšlge ve Avrupa standartlarõnda demokrasisini yŸksek noktaya taşõmõş bir Ÿlke olmasõ, šzellikle bu alanlarda sõkõntõ eken bšlge Ÿlkelerinde insanlarõ cezbetmektedir. Bu nedenle, Ÿlkemiz yasa dõşõ gšmen, mŸlteci ve sõğõnmacõ sorunuyla karşõ karşõya bulunmaktadõr. Aslõnda bšlge Ÿlkelerinin ve Ÿlkemizde ya doğrudan kalmak isteyen ya da Ÿlkemizi geiş yolu olarak kullanmak isteyen gšmen ya da kaak gšmenlerin, TŸrkiyeÕyi tercih etmelerinin bir başka nedeni de TŸrkiyeÕde bu konuda yakalandõklarõnda daha az ceza gšreceklerini ve Ÿstelik, insanlõk dõşõ bir muameleye maruz kalmayacaklarõnõ bilmeleri, bu tercih iin de šnemli bir neden olmaktadõr. Bu da dikkate değer bir gerekliktir.

Tabii, Batõ Ÿlkelerine geiş yapmak iin de TŸrkiyeÕnin tercih edilmesinin bazõ sebepleri var. TŸrkiyeÕnin, coğrafi konumu itibarõyla Asya-Avrupa arasõnda bir kšprŸ konumunda bulunmasõ, šzellikle kuzeyden yapõlacak geişlerde ok fazla Ÿlkenin katedilecek olmasõ ve bu Ÿlkelerin sayõsõnõn fazlalõğõ ve oradaki sistemler, yakalandõklarõnda reva gšrŸlecekleri muameleler, oradaki demokrasi ve hŸrriyet õtasõnõn bulunduğu nokta, ekonomik istikrarsõzlõk gibi birok šge, bu yolun tercih edilmesine imk‰n vermemektedir. Bununla birlikte yine Orta DoğuÕdaki i savaş ve karõşõklõklar, bšlge Ÿlkelerinin genel yapõsõ ve durumlarõ, gšmen ya da kaak gšmen olarak seyahat edecek olan insanlarõn bu konuda Orta DoğuÕyu ve bu gŸzerg‰hõ da kullanmalarõ iin bir engel olarak ortada durmaktadõr. Buna mukabil, šzellikle TŸrkiyeÕnin doğuda dağlõk, sarp, 900 kilometrelik uzun bir sõnõra sahip olmasõ, šzellikle sõnõr geişlerinde tabii şartlar, doğal sebepler dolayõsõyla da sõnõr kontrolŸnde gerekli kontrollerin zaman zaman sağlanamamasõ gibi nedenler, batõ şeridinde ise ok uzun, girintili õkõntõlõ kõyõ şeridinin olmasõ, šzellikle TŸrkiyeÕyi transit olarak geecek kaak gšmenler aõsõndan bir cazibe olarak gšrŸlmesinin šnemli nedenlerinden biridir.

Bu itibarla, šzellikle son yõllarda Ÿzerinde ciddi olarak durulduğu gibi, TŸrkiyeÕnin coğrafi konumu ve demokratik gelişmesi, ekonomik gelişmesi, bŸtŸn bunlarõ da muharrik unsur olarak gšren šnemli bir nedendir. Bu itibarla, TŸrkiye, yabancõlarõn turistik, bilimsel araştõrma, alõşma, šğrenim ve ticaret amalõ olarak yasal yollardan gelişinin yanõ sõra, iltica, yasa dõşõ gšler ve eylemleriyle Ÿlkemiz Ÿzerinden ŸŸncŸ Ÿlkelere yasa dõşõ yollardan geme teşebbŸslerine, yoğun olarak konu olmasõna neden olmaktadõr.

Tabii, Ÿlkemizde yakalanan gšmenlerle ilgili olarakÉ Aslõnda, tabii, grup šnerisinin verilme nedenlerinden biri, gerekelerine baktõğõmõzda bu olarak gšzŸkmektedir, bunlarõn genel h‰li pŸrmelaliyle ilgilidir. †lkemizde yakalanan gšmenlerle ilgili olarak, šncelikle olayõn organize boyutunun olup olmadõğõ gŸvenlik birimlerince araştõrõlmakta, şayet gšmen kaakõlõğõ tespit edilirse, kaakõlar hakkõnda TŸrk Ceza KanunuÕnun 79Õuncu maddesi uyarõnca işlem başlatõlmaktadõr. Yakalanan gšmenler hakkõnda ise mevzuatõmõzda idari para cezasõ ve Ÿlkeden sõnõr dõşõ işlemi šngšrŸldŸğŸnden sõnõr dõşõ kararõ alõnmaktadõr. Bu kararõ mŸteakiben gšmenler derh‰l sõnõr dõşõ edilmedikleri takdirde -ki bunun sebepleri de pasaport veya diğer işlemlerde eksiklikler gibi nedenlerdir- sõnõr dõşõ edilinceye kadar illerde bulunan geri gšnderme merkezlerine yerleştirilmektedir. Bu sŸre zarfõnda gšmenlerin temel ihtiyalarõ da Ÿcretsiz olarak ve insani şartlarda karşõlanmaktadõr.

…te yandan, Ÿlkelerindeki i karõşõklõklarõ ve insan haklarõ ihlallerini ileri sŸrerek gitmek istemeyenler olduğunda bu talepleri dikkatle incelenmekte, beyanlarõnõn doğruluğu h‰linde sõnõr dõşõ kararõ ertelenmekte ya da iptal edilmektedir. Dolayõsõyla, zorla Ÿlkelerine geri gšnderme işlemi yapõlmamaktadõr. Ayrõca, gšmenler, işlemlerinin sŸrdŸğŸ her aşamada uluslararasõ koruma başvurusunda yani iltica talebinde bulunabilmektedirler; bu başvurularõ sonulandõrõlõncaya kadar da sõnõr dõşõ edilmemektedirler. Bunlar šnemli gŸvencelerdir .

Konunun šnemine binaen, bilindiği gibi, 11 Nisan 2014 tarihinde tŸm hŸkŸmleriyle birlikte yŸrŸrlŸğe giren Yabancõlar ve Uluslararasõ Koruma Kanunu, insan haklarõ odaklõ ve uluslararasõ akd” yŸkŸmlŸlŸklerimiz temelinde hazõrlanan ve gš alanõnõ ayrõntõlõ şekilde dŸzenleyen bir yasa olup, gšmenlere šnemli gŸvenceler sağlamanõn yanõnda yasa dõşõ gšle de etkin mŸcadeleyi šngšrmektedir. Bununla ilgili bilindiği gibi ݍişleri Bakanlõğõmõz bŸnyesinde Gšler İdaresi Genel MŸdŸrlŸğŸ gšreve başlamõştõr, kuruluşu tamamlanmõştõr.

Bahse konu Yabancõlar ve Uluslararasõ Koruma Kanunu ve yeni gš sistemiyle ilgili olarak ana olarak sšylenebilecek şeyler şunlardõr: Kanun 3 ana kõsõmdan oluşmaktadõr: 1) Yabancõlar 2) Uluslararasõ koruma 3) Gš İdaresi Genel MŸdŸrlŸğŸnŸn kuruluş ve gšrevleriyle ilgiliÉ

Kanunla dŸzenlenen başlõca konular ve hedeflenen hususlar da şunlardõr: TŸrkiyeÕye giriş ve TŸrkiyeÕden õkõş hŸkŸmleri, vizelere ilişkin hŸkŸmler, ikamet izni ve eşitleri, vatansõz kişi ve haklarõ, sõnõr dõşõ etmek -bu ok šnemlidir, demin kõsaca bahsetmeye alõştõk- kabul ve barõnma merkezleri ile geri gšnderme merkezleri, uluslararasõ koruma eşitleri, geri gšndermeme ilkesi -ki bu uluslararasõ akitlerle, akitleşmemizle de ilgilidir- geici koruma, uyum, Gš İdaresi Genel MŸdŸrlŸğŸnŸn kuruluş ve gšrevleriyle ilgili genel dŸzenleme, Gš Politikalarõ Kurulu.

Buradaki temel yaklaşõmlarõmõz ve Ÿzerinde hassasiyetle durduğumuz mesele; TŸrkiye bu meseleyi gŸvenlik kaygõsõndan da vazgememek suretiyle, gŸvenlik-šzgŸrlŸk dengesini kurmak suretiyle i hukuktaki temel dŸzenlemelere, uluslararasõ hukuktaki sšzleşmelere uygun olarak yerine getirmiştir ve getirmeye devam edecektir. Yaklaşõmõmõz insan merkezli yaklaşõmdõr. Bu konuda i hukuktaki dŸzenlemelerimizi esas alõyoruz. Bununla birlikte, imza koyduğumuz ve bizi bağladõğõnõ dŸşŸndŸğŸmŸz uluslararasõ sšzleşmelere de kendimizi bağlõ sayõyoruz. Tabii, gšnlŸmŸzden geen ve arzu edilen, zaman zaman şahit olduğumuz, šzellikle mŸltecilerin maruz kaldõğõ insani olmayan muamelelerin son bulmasõ ve bu konuda bu insanlarõn hedeflerine, belki insani hedeflerine ulaşma noktasõnda uygun tedbirlerin alõnmasõdõr. TŸrkiye bu konuda Ÿzerine dŸşeni şimdiye kadar yapmõştõr ve bundan sonraki sŸrete de yapacaktõr.

Ben bu duygu ve dŸşŸncelerle gš ve insanlõkla ilgili bu problemlerin, trajedinin son bulmasõnõ Ÿmit ediyorum ancak insanlõk tarihi kadar eski ve kadim bir problemler karşõ karşõya olduğumuzu da biliyorum. Hepinizi en derin saygõlarõmla, sevgiyle, saygõyla selamlõyorum. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Alpay.

ALTAN TAN (Diyarbakõr) – Sayõn Başkan, sayõn hatip bu kaakõlarõn niye yakalanmadõğõyla ilgili bir cŸmle sšylememiştir, kayda geilmesini istiyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz efendim.

ŞUAY ALPAY (Devamla) – Hi ilgisi yok. Bununla ilgili olarak gŸvenlik gŸlerimiz uygulama yapõyor, uygulama yaptõğõyla ilgili de kayõtlar var.

ALTAN TAN (Diyarbakõr) – Buna rağmen de binlerce insan šlŸyor, TŸrkiye Cumhuriyeti ‰ciz.

ŞUAY ALPAY (Devamla) – Şimdi, Sayõn Tan, istatistiki olarak, bunlarla ilgili olarak beyanlarda bulunmaya gerek yok.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

ŞUAY ALPAY (Devamla) – Arzu ettiğiniz takdirde, sorduğunuzda bununla ilgili cevap veririz ama hibir problem yok.

TeşekkŸr ediyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Alpay.

Lehinde İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

Buyurunuz Sayõn Susam.

MEHMET ALİ SUSAM (İzmir) – Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; bu konuda daha šnce de bir İzmir Milletvekili olarak, Ege DeniziÕnde aresizlik ierisinde bir ağa parasõna tutunmuş olanlarõ, tutunamayanlarõn bir torbaya konulmuş cesetlerini televizyon kanallarõnda izlemiş olan ve vicdanen de bŸyŸk bir sorumluluk duyan bir milletvekili olarak araştõrma šnergesini Meclise vermiştik arkadaşlarõmõzla birlikte.

BugŸn arkadaşlarõmõzõn, HDPÕnin vermiş olduğu šnergeyle birlikte bu konuda da konuşma fõrsatõ doğduğu iin, bu vicdani sorumluluğumu yerine getirmek Ÿzere konunun ayrõntõlarõna da girmek istiyorum.

Sayõn TanÕõn sšylediği sšz šnemlidir. Şuay Bey õktõ, genel bir konuşma yaptõ. Siz iktidarsõnõz, on Ÿ yõldõr Ÿlkeyi yšnetiyorsunuz. Şu an bir sorun var; bu sorunun bu Ÿlkede HŸkžmeti ilgilendiren kõsõmlarõ var, Avrupa Birliğini ilgilendiren kõsõmlarõ var, dŸnyanõn emperyal sistemini ilgilendiren kõsõmlarõ var. Bu, evet, insanlõk tarihi gibi eski bir olaydõr ama bu eski olayõn gŸnŸmŸzdeki yansõmalarõnõ da ok iyi bir şekilde irdelemeye ve bize dŸşen taraflarõnõn yapõlmasõ konusunda net tavõr koymaya ihtiya vardõr. Biz TŸrkiyeÕnin bugŸn bir geiş yolu olduğunun altõnõ iziyoruz. TŸrkiyeÕde, Bulgaristan ve Yunanistan sõnõrlarõnda giderek duvarlar šrŸlerek Avrupa Birliği kendini korumaya alõşõyor ama Ege DeniziÕnden veya AfrikaÕdan gelen gšler nedeniyle İspanya, İtalyaÕdan giren kaak gšmen sorunu ciddi bir konudur. Uluslararasõ Af …rgŸtŸ de bu konuda Avrupa Birliğini ciddi şekilde uyaran raporlar yayõnlamõştõr. Demiştir ki: ŅEy Avrupa Birliği, sen gšmenler konusunda ne yeterli bŸte ayõrõyorsun ne bunlarõn engellenmesi konusunda insan haklarõna ve insan hŸrriyetine ilişkin adõmlar atõyorsun. Buna rağmen, sadece bu kaak gšmenleri iteleyerek kendi kaderini tayin etme noktasõnda tampon bšlgeler oluşturmak istiyorsun.Ó İşte, TŸrkiye bu tampon bšlgelerden bir tanesi. TŸrkiye tampon bšlge h‰line getirilmeye alõşõlõyor. Bu konuda Avrupa Birliğinin sšylediği sšzler var, yakaladõğõ gšmenleri getirip sõnõrõmõza koyma noktasõnda tavõrlarõ var. TŸrkiye bu konuda ciddi adõmlar atmak zorunda, kendisinin bu konuda šnce i yapõsõnõ dŸzenlemek zorunda. Burada sorulan soru şudur: AksarayÕda, BasmaneÕde otellerde kalõp, kendilerini sõnõrdan geirecek insanlarla anlaşmalar yapõp, paralar šdeyip sonra da olmadõk teknelerle, olmadõk yollarla kaarken canlarõnõ kaybeden yŸzlerce, binlerce insanõn can kaybõnõn šnlenememesinin šncelikle kendi iimizde bir sorgulamasõnõ yapmak zorundayõz. O Basmane otellerindeki insanlarõ İzmir Emniyeti, İzmir Valiliği, bu Ÿlkenin istihbarat teşkilatlarõ bilmiyorlar mõ, AksarayÕdakileri bilmiyorlar mõ? Bu, milyonlarca dolara varan bŸteler oluşturmuş olan, insan kaakõlõğõ Ÿzerinden iş yapan şebekeler, şirketler oluştuğu konusunda TŸrkiyeÕde net bilgiler var. Bunlarõn šnlenmesi konusunda adõm atmaya ihtiya var. Onun iin, bu Meclisin bunlarõ konuşmaya ve bu konuda adõm atmaya ihtiyacõ var.

Değerli arkadaşlar, bu kaak gšmenlerle birlikte, bu kaak gšmenlerin yarattõğõ sorunlarla birlikte, insanlõk dramlarõyla birlikte Ÿlke ierisinde de şu an ok ciddi sorunlarla karşõ karşõyayõz. †lkemizin sõnõrlarõ hi de šyle sadece dağlõk bir sõnõr olduğu iin engellenemeyen geişlerden değil, sõnõrõmõz sõnõr olma šzelliğini yitirmiş, ciddi bir sõkõntõ gelmiştir. Evet, komşularõmõzla sorunlar var. O komşularõmõzdaki ateş emberinden kaan insanlarõ kucaklamak bu Ÿlkenin, bŸyŸk devlet olmanõn gereğidir ama bu gelen insanlarõ bu Ÿlke ierisinde nasõl yerleştireceğimiz konusunu, bu Ÿlkeye gelen bu insanlarla bu Ÿlkede yaşayan insanlarõn birbirlerine kardeş olmalarõnõ sağlama gšrevini yerine getirmeliyiz. Şimdi dŸşman oluyorlar. İşte, GaziantepÕte Suriyelilerin oturduğu evleri basõp o insanlarõ o mahalleden sŸrme noktasõna gelme durumlarõ doğuyor veya o insanlarõn bu Ÿlkeye geldiklerinde kimliksiz, nereye gittikleri belirli olmadan yaptõklarõ bir sŸrŸ eylem bu Ÿlkenin huzurunu, i işleyişini ortadan kaldõrõyor. Bu insanlar alõşma hayatõ ierisine giriyorlar. Bazen, işte İzmirÕde, Ayakkabõcõlar SitesiÕnde olduğu gibi TŸrk işiler ayaklanõyor, ŅSuriyeli işiler burada alõşamaz.Ó deyip o işileri oradan sŸrme noktasõna geliyorlar.

Biz tŸm bunlarõ konuşmak ve bunlar konusunda šzŸm Ÿretmek zorundayõz; devlet olmanõn gereği, bu Ÿlkeyi iyi idare etmenin gereği budur. Bu yaşanan insanlõk dramõ karşõsõnda biz bu insanlara kucak atõğõmõzda dŸnyaya da õkõp şunu sšylemeliyiz: ŅEy Birleşmiş Milletler, ey insan haklarõ šrgŸtleri, ey Af …rgŸtŸ, TŸrkiyeÕnin bu durumda attõğõ adõmlar karşõsõnda siz niye adõm atmõyorsunuz? Ey Avrupa Birliği, niye yapmõyorsunuz?Ó Bunu sšylerken gerekli olan girişimler konusunda da bu Ÿlke adõm atmak ve bunlarõ iyileştirmek zorundadõr. Onun iin, šncelikle, TŸrkiye -gŸven veren, bu konuda politikalar oluşturmuş, bu konuda tedbir almõş- bu kaak geişleri seyreden bir Ÿlke olmaktan õkmalõdõr. Bu noktada ciddi bir şekilde zafiyetimiz, sanki TŸrkiyeÕnin Avrupa Birliği Ÿlkelerine kaak geiş yollarõna mŸsaade eden ve bunu organize eden bir noktada olduğunu gšsterir durumdadõr. Onun iin değerli arkadaşlarõm, bu konu ciddi bir şekilde bu Meclisin işi olmalõdõr. Bu Meclis bunu hem insani aõdan hem Ÿlkenin gŸvenliği aõsõndan hem de uluslararasõ ilişkilerinde uğradõğõ haksõzlõk aõsõndan incelemeli ve ciddi bir tedbir alma konusunda adõm atmak zorunda olmalõdõr.

Ben bu konunun bšyle geiştirilecek bir konu olmadõğõnõn bilincindeyim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bunun ciddi bir şekilde ele alõnmasõnõ istiyoruz ve bu anlamõyla, bugŸnkŸ, arkadaşlarõmõzõn vermiş olduğu šnergeye de destek veriyoruz. Bu Parlamentonun bu šnergeyi destekleyerek bunun geniş bir şekilde incelenmesine fõrsat sağlayõp insanlarõn bu konudaki durumlarõnõ dŸzeltmesi lazõm.

Bakõnõz, İtalyaÕya bŸyŸk gšler başlayõnca son dšnemde ve en son 400 kişi AkdenizÕde šldŸğŸnde İtalya ŅMare NostrumÓ diye yani ŅBizim DenizÓ diye bir projeyle gelen gšmenleri kendi kaderine bõrakmak yerine bir šzŸm šnerisi aldõ ve bu šzŸm šnerisi ierisinde, son bir yõl ierisinde 50 bin kişiyi kurtardõ. DšndŸ Avrupa Birliğine dedi ki: ŅBenim bunlara yaptõğõm masrafla ilgili olarak sizlerden para istiyorum, destek istiyorum.Ó İşte ciddi devlet politikalarõ bšyle oluşturulur. Biz de aynõ şekilde, Ege DeniziÕnden, diğer sõnõrlarõmõzdan bu tŸr kaak gšmen ve kaak gšmenlerin uğraştõğõ sorunlarla ilgili dŸzgŸn bir politika uygulayõp bunun šzŸm yollarõnõ tŸm uluslararasõ šrgŸtlerle birlikte bulma konusunda adõm atmalõyõz. Bu šnerge buna vesile olacak. Bu anlamõyla, bu šlŸmlerin šnŸne geilerek insanlõk dramõnõn sonuna gelmesine katkõ koyacak bir šnergedir. Emperyalistler, geri bõraktõrdõklarõ AfrikaÕyõ, AfganistanÕõ, Orta DoğuÕdaki birok Ÿlkelerin insanlarõnõn sõnõrlarõnõ aşmasõna mŸsaade etmeyip onlarõn denizlerde boğulmasõna gšz yummak durumunda olduklarõnõn hesabõnõ bir insanlõk dramõ olarak vermelidirler. Biz de Ÿzerimize dŸşeni yaparak Ÿlkelere bu konuda en iten, samimi alõşmayõ yapmõş Ÿlke olmanõn gerektirdiği tedbirleri almõş bir Meclis olmalõyõz.

Bu duygularla, šnergeyi destekliyor, hepinizi saygõyla selamlõyorum. (CHP ve MHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Susam.

Aleyhinde Isparta Milletvekili Recep …zel.

Buyurunuz Sayõn …zel. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

RECEP …ZEL (Isparta) - ‚ok değerli milletvekilleri, hepinizi saygõyla selamlõyorum.

Halklarõn Demokratik Partisinin, kaak olarak Ÿlkemize gelen ve Ÿlkemiz Ÿzerinden yurt dõşõna õkõş yapmak isteyen gšmenlerin sorunlarõ ve šlŸm nedenlerinin tŸm boyutlarõyla araştõrõlmasõ iin vermiş olduğu araştõrma šnergesinin aleyhinde sšz almõş bulunmaktayõm.

Tabii, gšmen sorunu, sadece TŸrkiyeÕnin değil dŸnyanõn bir sorunu. Binbir hayalle yollara dŸşŸp, memleketlerini, yaşadõklarõ yeri, yaşadõklarõ coğrafyayõ terk edip dŸnyanõn eşitli yerlerinde iş bulabilmek, rahat bir hayat ortamõ bulabilmek iin gš etmiş, gš etmek zorunda kalmõş, kimi politik nedenlerle, kimi ekonomik nedenlerle, bazen de adli nedenlerden kaynaklanan ve son zamanlarda da kendi gŸvenlikleri, can gŸvenlikleri, mal gŸvenlikleri nedeniyle gš etmek zorunda kalan, ok değişik Ÿlkelerden insanlarca Ÿlkemizin transit Ÿlke olarak kullanõldõğõ veyahut da Ÿlkemizin bir sõğõnma yeri olarak kullanõldõğõ hepimiz malumu, hepimizin şahidiz.

Evet, gš, dŸnya kurulalõdan beri kimi zaman AvrupaÕya, BatõÕya fakir Ÿlkelerden gš olmuş ama bu, Batõlõlar tarafõndan da ucuz iş gŸcŸ olarak kullanõlmõş ve neredeyse gšmenler sšmŸrŸlŸr h‰le deÉ Tarihimiz bunlara hep şahittir.

†lkemiz -biraz šnce sšylediğim gibi- bu gš anlamõnda hem transit hem de sõğõnmacõ bir Ÿlke ama hibir zaman bir kaynak Ÿlke olmamõştõr, Ÿlkesinden bir başka yere gš veren Ÿlke olmamõştõr. Emniyet kayõtlarõna baktõğõmõzda da dŸnyada en fazla bu gšle, yasa dõşõ gšle mŸcadele eden, kaakla mŸcadele eden Ÿlke olmuştur, yakalama oranlarõ da en fazla Ÿlke olmuştur.

Elbette yerinden yurdundan kopup gelen insanlarõn ekonomileriyle, sağlõklarõyla, yaşamlarõyla ilgili bir dŸnya sorunlarõ vardõr. Evet, šlŸmlerle karşõlaşmaktadõrlar. Denizlerde uygun olmayan koşullarda seyahat ederek hayatlarõndan olmaktadõrlar. Ama buna en gŸzel manada, en iyi manada šzŸm bulmak iin, kendisine -misafirperver olarak- gelmiş olan SuriyeÕdeki vatandaşa, bŸtŸn dŸnyada, mezhebine, õrkõna, dinine, geldiği yere, coğrafyaya bakmadan yardõm elini aan, kucağõnõ aan da bir TŸrkiye var, dŸnyanõn gõptayla baktõğõ bir TŸrkiye var. ‚oğu Batõ Ÿlkesinin, Avrupa Ÿlkesinin beş yõlda, on yõlda alamadõğõ sayõda insanõ on gŸnde, yirmi gŸnde, iki gŸnde TŸrkiyeÕye kabul eden ve adõrlarõnda barõndõran bir Ÿlke var.

Gšle ilgili bir dŸnya anlaşma yapõlmõştõr. ‚oka Ÿlkelerle ikili anlaşmalar yapõlmõştõr. TŸrkiye her zaman iin bu anlaşmalarda kendine dŸşen yŸkŸmlŸlŸğŸ yapmõştõr ama bize birtakõm šğŸtlerde bulunan Batõ, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Ÿzerine dŸşen yŸkŸmlŸlŸğŸ, gšrevi yapmamaktadõr. Elbette ki bu sorunlarla ilgili ŅOrada sorunlar dursun, biz seyredelim.Ó değilÉ Gš İdaresi Genel MŸdŸrlŸğŸ bizim zamanõmõzda kuruldu. Gš İdaresi Genel MŸdŸrlŸğŸ, AFAD, eşitli kurumlar, bize gšle gelmiş olan tŸm dŸnya vatandaşlarõna, tŸm dŸnya insanlõğõna hizmet etmektedir, sorunlarõnõ šzmeye alõşmaktadõr.

BugŸnkŸ Meclis gŸndemimiz de bellidir.

Ben, sorunlara duyarlõ olduğumuzu belirtiyor, hepinize saygõlar sunuyorum efendim. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn …zel.

III.- YOKLAMA

(CHP sõralarõndan bir grup milletvekili ayağa kalktõ)

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (İstanbul) – Sayõn Başkan, yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Yoklama talebi var, yerine getireceğim.

Sayõn Hamzaebi, Sayõn Tanal, Sayõn Diner, Sayõn Canalioğlu, Sayõn Susam, Sayõn …ren, Sayõn AygŸn, Sayõn ‚elebi, Sayõn Kšse, Sayõn …zkan, Sayõn Akova, Sayõn Ekşi, Sayõn Ekici, Sayõn KorutŸrk, Sayõn Demiršz, Sayõn Keskin, Sayõn Onur, Sayõn Oyan, Sayõn Tamaylõgil, Sayõn DŸzgŸn.

† dakika sŸre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapõldõ)

BAŞKAN - Toplantõ yeter sayõsõ yoktur.

On dakika ara veriyorum.

 

 

Kapanma Saati: 15.50

 

 

 

 

†‚†NC† OTURUM

Aõlma Saati: 16.04

BAŞKAN: Başkan Vekili ŞŸkran GŸldal MUMCU

KåTİP †YELER: Fehmi K†P‚† (Bolu), Mine L…K BEYAZ (Diyarbakõr)

 

 

 

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 4՟ncŸ Birleşiminin †ŸncŸ Oturumunu aõyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN – Halklarõn Demokratik Partisi Grubu šnerisinin oylamasõndan šnce istenen yoklamada toplantõ yeter sayõsõ bulunamamõştõ.

Şimdi yoklama işlemini yeniden tekrarlõyorum.

† dakika sŸre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapõldõ)

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, yapõlan ikinci yoklamada da toplantõ yeter sayõsõ bulunamadõğõndan, kanun tasarõ ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sõrasõyla gšrŸşmek iin, 16 Ekim 2014 Perşembe gŸnŸ saat 14.00Õte toplanmak Ÿzere birleşimi kapatõyorum.

 

 

Kapanma Saati: 16.09