D…NEM: 24                                                                         YASAMA YILI: 5

 

 

 

 

T†RKİYE B†Y†K MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

 

 

CİLT : 88

 

 

 

3՟ncŸ Birleşim

14 Ekim 2014 Salõ

 

 

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlõğõ tarafõndan hazõrlanan bu Tutanak DergisiÕnde yer alan ve k‰tip Ÿyeler tarafõndan okunmuş bulunan her tŸr belge ile konuşmacõlar tarafõndan ifade edilmiş ve tõrnak iinde belirtilmiş alõntõ sšzler aslõna uygun olarak yazõlmõştõr.)

 

İ ‚ İ N D E K İ L E R

 

   I.- GE‚EN TUTANAK …ZETİ                       

  II.- GELEN KåĞITLAR 

III.- YOKLAMA

 IV.- G†NDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN G†NDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Ankara Milletvekili TŸlay SelamoğluÕnun, AnkaraÕnõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸne ilişkin gŸndem dõşõ konuşmasõ

2.- Konya Milletvekili Faruk BalÕõn, yargõ bağõmsõzlõğõna ilişkin gŸndem dõşõ konuşmasõ

3.- Ankara Milletvekili Levent Gšk՟n, AnkaraÕnõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸne ilişkin gŸndem dõşõ konuşmasõ

V.- A‚IKLAMALAR

1.- Kayseri Milletvekili Yusuf HalaoğluÕnun, MHP Grubu olarak, AnkaraÕnõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸnŸ kutladõklarõna ilişkin aõklamasõ

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HamzaebiÕnin, CHP Grubu olarak, AnkaraÕnõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸnŸ kutladõklarõna ve KocaeliÕnde meydana gelen helikopter kazasõnda hayatõnõ kaybeden askerlere AllahÕtan rahmet, aileleri ile TŸrk Silahlõ Kuvvetlerine başsağlõğõ dilediğine ilişkin aõklamasõ

3.- Adana Milletvekili Ali HalamanÕõn, AdanaÕdaki bšlge idare mahkemelerinin yerine istinaf mahkemeleri kurulacaksa yine AdanaÕda kurulmasõ gerektiğine ilişkin aõklamasõ

4.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim …zkanÕõn, besi danasõ ile sŸt desteklemelerinin dŸşŸrŸlmesinin nedenini šğrenmek istediğine ilişkin aõklamasõ

5.- Artvin Milletvekili Uğur BayraktutanÕõn, Orman Genel MŸdŸrlŸğŸnŸn talimatõyla ArtvinÕde orman katliamõ yapõlmak istendiğine ilişkin aõklamasõ

6.- Osmaniye Milletvekili Hasan HŸseyin TŸrkoğluÕnun, 24՟ncŸ Dšnem Beşinci Yasama Yõlõnõn hayõrlõ uğurlu olmasõnõ dilediğine, asker” helikopterin dŸşmesi sonucu şehit olan 4 askere ve Recep Tayyip ErdoğanÕõn mitinglerinden dšnŸşte geirdikleri trafik kazasõnda şehit olan 3 polise AllahÕtan rahmet, yaralõ polislere acil şifalar dilediğine ilişkin aõklamasõ

7.- Muğla Milletvekili Nurettin DemirÕin, AnkaraÕnõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸne ve İztuzu PlajõÕnõn korunmasõ iin etkin šnlemler alõnõp alõnmayacağõnõ šğrenmek istediğine ilişkin aõklamasõ

8.- Bursa Milletvekili HŸseyin ŞahinÕin, Beşinci Yasama Yõlõnõn hayõrlõ olmasõnõ dilediğine, AnkaraÕnõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸne, helikopter kazasõnda hayatõnõ kaybeden askerler ile trafik kazasõnda hayatõnõ kaybeden polislere AllahÕtan rahmet dilediğine ve yurdun eşitli yerlerinde meydana gelen olaylara ilişkin aõklamasõ

9.- Mersin Milletvekili Ali …z՟n, Adalet ve Kalkõnma Partisinin on iki yõldõr sağlõkta gelinen son noktayõ doğru değerlendirmesi ve TEOGÕla ilgili sorunlarõn acilen šzŸlmesi gerektiğine ilişkin aõklamasõ

10.- Bursa Milletvekili İlhan Demiršz՟n, meralarõn inşaata aõlmasõyla ilgili Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõnõn dŸşŸncelerini šğrenmek istediğine ilişkin aõklamasõ

11.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, h‰kim ve savcõlarõn maaşlarõyla ilgili iyileştirmenin adliye alõşanlarõ iin de yapõlmasõnõn neden dŸşŸnŸlmediğini ve Maltepe ilesi BaşõbŸyŸk MahallesiÕnde oturan insanlarõn ulaşõm hakkõyla ilgili bir alõşmanõn olup olmadõğõnõ šğrenmek istediğine ilişkin aõklamasõ

12.- İzmir Milletvekili Musa ‚amÕõn, H‰kimler ve Savcõlar YŸksek Kurulu seimlerine ilişkin aõklamasõ

13.- Bursa Milletvekili Aykan ErdemirÕin, Avrupa Birliği 2014 İlerleme RaporuÕnda yer alan uyarõlarõn HŸkžmete dikkate alõnmasõnõ umduğuna ve HŸkžmetin Avrupa Birliği Ÿyelik sŸrecindeki yanlõşlarõnõ dile getirmeye, doğru adõmlarõ desteklemeye devam edeceklerine ilişkin aõklamasõ

14.- Uşak Milletvekili Dilek AkagŸn YõlmazÕõn, ilkokullarda ve meslek liselerinde beden eğitimi dersinin kaldõrõlmasõna ve BarzaniÕnin yaptõğõ bazõ aõklamalara ilişkin aõklamasõ

15.- Mersin Milletvekili Aytuğ AtõcõÕnõn, Mersin BŸyŸkşehir Belediyesinde işi kõyõmõ yaşandõğõna ilişkin aõklamasõ

16.- Adana Milletvekili Seyfettin YõlmazÕõn, Mersin BŸyŸkşehir Belediyesinde işten õkarõlan işilerin bir kõsmõnõn dolgun maaş alan bankamatikiler olduğuna ve AdanaÕnõn sorunlarõna ilişkin aõklamasõ

17.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, KocaeliÕnde helikopter kazasõnda şehit olan askerlere AllahÕtan rahmet, aileleri ile TŸrk Silahlõ Kuvvetlerine başsağlõğõ dilediğine ve H‰kimler ve Savcõlar YŸksek Kurulu seimlerine ilişkin aõklamasõ

18.- İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt՟n, Haydarpaşa Port ProjesiÕne ve KadõkšyÕdeki Meteoroloji alanõnõn satõlmasõna ilişkin aõklamasõ

19.- Balõkesir Milletvekili Ahmet Duran BulutÕun, Ÿlkemizde milyonlarca ailenin geim kaynağõ olan zeytinin yõllardan beri ihmal edildiğine ve Manyas ile GšnenÕde etkili olan yağõşlarõn sebep olduğu zararlara ilişkin aõklamasõ

20.- Tunceli Milletvekili Kamer GenÕin, TŸrkiyeÕde bir i isyan õktõğõna ve HŸkžmetin istifa etmesi gerektiğine ilişkin aõklamasõ

21.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2014-2015 eğitim šğretim yõlõ başõnda yapõlan okul mŸdŸrŸ atamalarõna ilişkin aõklamasõ

22.- Siirt Milletvekili Osman …renÕin, KobaniÕdeki IŞİD saldõrõlarõ bahane edilerek Ÿlkenin birok yerinde başlatõlan olaylara ilişkin aõklamasõ

23.- İzmir Milletvekili Hamza DağÕõn, HDPÕli yšneticilerin yapmõş olduklarõ sorumsuzca aõklamalar sonrasõ başlayan olaylarda hayatõnõ kaybeden vatandaşlara ve şehit olan polislere AllahÕtan rahmet, yakõnlarõna başsağlõğõ dilediğine ilişkin aõklamasõ

24.- Kayseri Milletvekili Yusuf HalaoğluÕnun, Mersin BŸyŸkşehir Belediyesinde işten õkarõlan işilerin durumuna ilişkin aõklamasõ

25.- Mersin Milletvekili Aytuğ AtõcõÕnõn, Mersin BŸyŸkşehir Belediyesinde işten õkarõlan işilerin durumuna ilişkin aõklamasõ

26.- Van Milletvekili …zdal †erÕin, savunmasõz sivil insanlara yšnelik infaz hareketlerine ve bu durumda barõş sŸrecinden bahsetmenin ikiyŸzlŸlŸk olduğuna ilişkin aõklamasõ

27.- Iğdõr Milletvekili Sinan OğanÕõn, Genel Kurul kŸrsŸsŸnden siyasi parti logosu bulanan pankart gšsterilemeyeceğine ilişkin aõklamasõ

28.- Adõyaman Milletvekili Ahmet AydõnÕõn, Genel Kurul kŸrsŸsŸnden konuşmayõ destekleyici mahiyette pankartlarõn gšsterilmesinde bir mahzur olmadõğõna ilişkin aõklamasõ

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) …nergeler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, 31/12/2012 tarihli (2/1117) esas numaralõ, Lisanslõ Emlak MŸşavirliği, Emlak MŸşavirliği Şirketleri ve Emlak Komisyonculuğu Hakkõnda Kanun TeklifiÕni geri aldõğõna ilişkin šnergesi (4/200)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet MuşÕun, Plan ve BŸte Komisyonu Ÿyeliğinden istifa ettiğine ilişkin šnergesi (4/201)

3.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet ToptaşÕõn, (2/285) esas numaralõ Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun TeklifiÕnin doğrudan gŸndeme alõnmasõna ilişkin šnergesi (4/202)

B) Meclis Araştõrmasõ …nergeleri

1.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkan ve 20 milletvekilinin, HatayÕdaki mŸlteci kamplarõnda yaşayanlarõn sebep olduğu sorunlarõn araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1061)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 57 milletvekilinin, ArtvinÕin Ardanu ilesinde yapõlan alõşmalarõn araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1062)

3.- Hatay Milletvekili Refik Eryõlmaz ve 57 milletvekilinin, irticai faaliyetlerde bulunduklarõ gerekesiyle daha šnce ordudan atõlan bazõ askerler tarafõndan kurulan ŌSADATĶ adlõ şirketle ilgili iddialarõn araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1063)

C) Duyurular

1.- Başkanlõka, Kadõn Erkek Fõrsat Eşitliği ile Kamu İktisadi TeşebbŸsleri Komisyonlarõnda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine dŸşen birer Ÿyelik iin aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazõlõ olarak mŸracaat etmelerine ilişkin duyuru

D) Tezkereler

1.- TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõnõn, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ Cemil ‚iek başkanlõğõndaki bir heyetin GŸney Kore Ulusal Meclisi Başkanõ Chung Ui-hwaÕnõn vaki davetine icabet etmek Ÿzere GŸney KoreÕye resm” bir ziyarette bulunmasõna ilişkin tezkeresi (3/1605)

 

VII.- …NERİLER

A) Siyasi Parti Grubu …nerileri

1.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun alõşma saatleri ile gŸndemdeki sõralamanõn yeniden dŸzenlenmesine; 4, 21 Ekim 2014 ile 4, 11, 18 ve 25 Kasõm 2014 Salõ gŸnkŸ birleşimlerinde bir saat sšzlŸ sorularõn gšrŸşŸlmesini mŸteakip diğer denetim konularõnõn gšrŸşŸlmeyerek gŸndemin ŌKanun Tasarõ ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerĶ kõsmõnda yer alan işlerin gšrŸşŸlmesine; 15, 22 Ekim 2014 ile 5, 12, 19 ve 26 Kasõm 2014 ‚arşamba gŸnkŸ birleşimlerinde sšzlŸ sorularõn gšrŸşŸlmemesine ilişkin šnerisi

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci BostancõÕnõn, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HamzaebiÕnin AK PARTİ grup šnerisi Ÿzerinde yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda AK PARTİ Grubuna sataşmasõ nedeniyle konuşmasõ

2.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci BostancõÕnõn, Tunceli Milletvekili Kamer GenÕin 458 sõra sayõlõ Kanun TasarõsõÕnõn tŸmŸ Ÿzerinde şahsõ adõna yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda AK PARTİ Grubuna sataşmasõ nedeniyle konuşmasõ

3.- Tunceli Milletvekili Kamer GenÕin, Amasya Milletvekili Mehmet Naci BostancõÕnõn sataşma nedeniyle yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda şahsõna sataşmasõ nedeniyle konuşmasõ

4.- Bingšl Milletvekili İdris BalukenÕin, Tunceli Milletvekili Kamer GenÕin 458 sõra sayõlõ Kanun TasarõsõÕnõn tŸmŸ Ÿzerinde şahsõ adõna yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda şahsõna sataşmasõ nedeniyle konuşmasõ

 

IX.- SE‚İMLER

A) Komisyonlarda Aõk Bulunan †yeliklere Seim

1.- Mill” Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor Komisyonunda aõk bulunan Ÿyeliğe seim

2.- Dõşişleri Komisyonunda aõk bulunan Ÿyeliğe seim

 

X.- S…ZL† SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, 12 EylŸlÕde yapõlan Anayasa değişikliğiyle getirilen kişisel verilerin korunmasõ ve sendikal haklarõn uygulamaya konulmasõna ilişkin Adalet Bakanõndan sšzlŸ soru šnergesi (6/132) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

2.- Adana Milletvekili Ali HalamanÕõn, Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarõna atama yapõlõp yapõlmayacağõna ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/4348) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

3.- Adana Milletvekili Ali HalamanÕõn, Adana ve ilelerinde elektrik hizmeti noktasõnda yaşanan sorunlara ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/4367) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

4.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut DedeoğluÕnun, enerji alanõnda kamunun etkin denetimine yšnelik alõşmalara ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/4461) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut DedeoğluÕnun, enerji alanõndaki yatõrõmlara ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/4465) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut DedeoğluÕnun, enerji temini ve enerjide dõşa bağõmlõlõğõn azaltõlmasõ konusunda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/4470) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut DedeoğluÕnun, Bakanlõk tarafõndan kiralama yoluyla kullanõlan hizmet binalarõna ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/4557) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut DedeoğluÕnun, 4/C statŸsŸnde alõşan personele ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/4559) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut DedeoğluÕnun, Ÿcretsiz personel servisi uygulamasõ bulunup bulunmadõğõna ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/4562) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

10.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bazõ illerde doğalgaz satõşõna sõnõrlama getirildiği iddialarõna ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/4596) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

11.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, ArdahanÕa yšnelik proje ve yatõrõmlara ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/4735) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

12.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Ardahan iline yšnelik işbirliği ve ticari anlaşma amalõ yabancõ heyet ziyaretlerine ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/4777) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

13.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Kars ve Iğdõr illerine yšnelik işbirliği ve ticari anlaşma amalõ yabancõ heyet ziyaretlerine ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/4786) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

14.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, GŸmŸşhane ve Bayburt illerine yšnelik işbirliği ve ticari anlaşma amalõ yabancõ heyet ziyaretlerine ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/4809) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

15.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Van ve Ağrõ illerine yšnelik işbirliği ve ticari anlaşma amalõ yabancõ heyet ziyaretlerine ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/4810) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

16.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Erzurum ve Elazõğ illerine yšnelik işbirliği ve ticari anlaşma amalõ yabancõ heyet ziyaretlerine ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/4836) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

17.- Antalya Milletvekili Arif BulutÕun, AntalyaÕnõn Serik ilesinde yaşanan enerji sorunlarõna ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/4933) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

18.- Antalya Milletvekili Arif BulutÕun, AntalyaÕnõn Serik ilesinde yaşanan uzun sŸreli elektrik kesintilerine ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/4934) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

19.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, akaryakõt ithalatõna ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5003) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

20.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, MTA tarafõndan tõbbi jeoloji konusunda ve TŸrkiye fauna florasõnõ ieren materyallerin yurt dõşõnda tanõtõlmasõ kapsamõnda gerekleştirilen alõşmalara ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5030) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

21.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2013 yõllarõ arasõnda MTA tarafõndan gerekleştirilen zemin etŸtlerine ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5031) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

22.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2013 yõllarõ arasõnda MTA tarafõndan gerekleştirilen mağara etŸtlerine ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5032) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

23.- Adana Milletvekili Ali HalamanÕõn, doğalgaz ve elektrik fiyatlarõna ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5069) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

24.- Adana Milletvekili Ali HalamanÕõn, AdanaÕya yšnelik proje ve yatõrõmlara ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5203) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

25.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, doğal gaz antlaşmalarõna ve BOTAŞÕõn bazõ faaliyetlerine ilişkin sšzlŸ soru šnergesi. (6/5215) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

26.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali SusamÕõn, fiilen kesilmemiş elektrikten dolayõ alõnan kesinti Ÿcretlerine ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5312) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

27.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, alternatif yakõt kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõnõ sağlamak amacõyla elektrikli aralarda kullanõlan batarya ve alternatif yakõt kullanõlan aralarõn ana paralarõnõn Ÿretiminin desteklenmesi adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5344) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

28.- Adana Milletvekili Ali HalamanÕõn, Başkent Doğalgazõn saya değişikliği işlemlerine ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5639) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

29.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Bakanlõğa bağlõ KİTÕlerle ilgili eşitli hususlara ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5697) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

30.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Bakanlõğa bağlõ KİTÕlerdeki šz kaynak artõşlarõ ve yabancõ sermaye oranõ ile Bakanlõğa bağlõ KİTÕlerin HazineÕye olan borlarõna ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5700) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

31.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Maden Bakanlõğõ kurulmasõna ve yaşam odalarõnõn sayõlarõnõn artõrõlmasõna ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5776) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

32.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, maden kazalarõnõn šnlenmesine ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5777) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

33.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, maden ocaklarõnda alõnmasõ gereken tedbirlere ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5778) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

34.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, enerji verimliliği yŸksek ŸrŸnlerin teşvik edilmesi adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5787) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

35.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Van, Şõrnak ve HakkariÕdeki iftilerin elektrik borlarõnõn silinmesi talebine ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5792) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

36.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, ŞanlõurfaÕdaki iftilerin elektrik borlarõnõn silinmesi talebine ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5793) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

37.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Erzurum, GŸmŸşhane ve BayburtÕtaki iftilerin elektrik borlarõnõn silinmesi talebine ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5794) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

38.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Kars, Iğdõr ve AğrõÕdaki iftilerin elektrik borlarõnõn silinmesi talebine ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5795) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

39.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Elazõğ, Mardin ve AdõyamanÕdaki iftilerin elektrik borlarõnõn silinmesi talebine ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5796) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

40.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Batman, Bingšl ve BitlisÕteki iftilerin elektrik borlarõnõn silinmesi talebine ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5797) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

41.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, ArdahanÕdaki iftilerin elektrik borlarõnõn silinmesi talebine ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5798) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

42.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 17, 25 Aralõk 2013 tarihlerindeki yolsuzluk ve rŸşvet operasyonlarõnõn ardõndan aõlan disiplin soruşturmalarõna ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5836) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

43.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 17, 25 Aralõk 2013 tarihlerindeki yolsuzluk ve rŸşvet operasyonlarõnõn ardõndan taşeron işilerin oğunun işten õkarõldõklarõ iddiasõna ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5862) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

44.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bazõ kamu gšrevlilerine mobbing uygulandõğõ iddiasõna ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5889) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

45.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bazõ kamu gšrevlilerinin emekli olmaya zorlandõğõ iddiasõna ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5912) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

46.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bazõ kamu gšrevlilerinin istifaya zorlandõğõ iddiasõna ilişkin sšzlŸ soru šnergesi (6/5947) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ

XI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYON-LARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarõ ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkõnma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahekapõlõ, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir †nal ve Adõyaman Milletvekili Ahmet AydõnÕõn; TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi ݍtŸzŸğŸnde Değişiklik Yapõlmasõna Dair ݍtŸzŸk Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer GenÕin; TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi ݍtŸzŸğŸnŸn Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkõnda ݍtŸzŸk Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayõsõ: 156)

2.- Devlet Sõrrõ Kanunu Tasarõsõ ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarõ (1/484) (S. Sayõsõ: 287)

3.- TŸrkiye Sağlõk EnstitŸleri Başkanlõğõ Kurulmasõ ile Bazõ Kanun ve Kanun HŸkmŸnde Kararnamelerde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Tasarõsõ ile Kars Milletvekili Yunus Kõlõ ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; TŸrkiye Sağlõk EnstitŸleri Başkanlõğõ Kurulmasõ ile Bazõ Kanun ve Kanun HŸkmŸnde Kararnamelerde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi ve Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/937, 2/2229) (S. Sayõsõ: 615)

4.- Kõrõkkale Milletvekili Ramazan CanÕõn, Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/2282) (S. Sayõsõ: 641)

5.- Elektronik Ticaretin DŸzenlenmesi Hakkõnda Kanun Tasarõsõ ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayõndõrlõk, İmar, Ulaştõrma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporlarõ (1/488) (S. Sayõsõ: 240)

6.- TŸrkiye Cumhuriyeti HŸkŸmeti ve Kore Cumhuriyeti HŸkŸmeti Arasõnda Sosyal GŸvenlik Anlaşmasõnõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarõsõ ve Dõşişleri Komisyonu Raporu (1/716) (S. Sayõsõ: 391)

7.- TŸrkiye Cumhuriyeti ݍişleri Bakanlõğõ Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ İle Kore Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatõ Arasõnda Polis İşbirliği Mutabakat Zaptõnõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarõsõ ve Dõşişleri Komisyonu Raporu (1/762) (S. Sayõsõ: 458)

8.- DŸnya Sağlõk …rgŸtŸ Avrupa Bšlge Ofisi ve TŸrkiye Cumhuriyeti HŸkŸmeti Arasõnda TŸrkiyeÕde Bir DS… †lke Ofisi Kurulmasõna İlişkin Anlaşmanõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarõsõ ve Dõşişleri Komisyonu Raporu (S. Sayõsõ: 578)

9.- TŸrkiye Cumhuriyeti Sağlõk Bakanlõğõ ve DŸnya Sağlõk …rgŸtŸ Avrupa Bšlge Ofisi Arasõnda İki Yõllõk İşbirliği Anlaşmasõnõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarõsõ ve Dõşişleri Komisyonu Raporu (1/769) (S.Sayõsõ: 462)

10.- TŸrkiye Cumhuriyeti HŸkŸmeti ile Yemen Cumhuriyeti HŸkŸmeti Arasõnda Sağlõk Alanõnda İşbirliğine Dair Ek ProtokolŸn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğu Dair Kanun Tasarõsõ ve Dõşişleri Komisyonu Raporu (1/783) (S. Sayõsõ: 483)

11.- TŸrkiye Cumhuriyeti HŸkŸmeti ile Cibuti Cumhuriyeti HŸkŸmeti Arasõnda Sağlõk ve Tõp Bilimleri Alanlarõnda İşbirliğine Dair Anlaşmanõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğu Hakkõnda Kanun Tasarõsõ ile Dõşişleri Komisyonu Raporu (1/760) (S. Sayõsõ: 456)

12.- TŸrkiye Cumhuriyeti Sağlõk Bakanlõğõ ile Irak Cumhuriyeti Sağlõk Bakanlõğõ Arasõnda Sağlõk Alanõnda İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptõnõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarõsõ ve Dõşişleri Komisyonu Raporu (1/391) (S. Sayõsõ: 31)

 

XII.- OYLAMALAR

1.- (S. Sayõsõ: 391) TŸrkiye Cumhuriyeti HŸkŸmeti ve Kore Cumhuriyeti HŸkŸmeti Arasõnda Sosyal GŸvenlik Anlaşmasõnõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun TasarõsõÕnõn oylamasõ

2.- (S. Sayõsõ: 458) TŸrkiye Cumhuriyeti ݍişleri Bakanlõğõ Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ İle Kore Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatõ Arasõnda Polis İşbirliği Mutabakat Zaptõnõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun TasarõsõÕnõn oylamasõ

3.- (S. Sayõsõ: 462) TŸrkiye Cumhuriyeti Sağlõk Bakanlõğõ ve DŸnya Sağlõk …rgŸtŸ Avrupa Bšlge Ofisi Arasõnda İki Yõllõk İşbirliği Anlaşmasõnõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun TasarõsõÕnõn oylamasõ

4.- (S. Sayõsõ: 483) TŸrkiye Cumhuriyeti HŸkŸmeti ile Yemen Cumhuriyeti HŸkŸmeti Arasõnda Sağlõk Alanõnda İşbirliğine Dair Ek ProtokolŸn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğu Dair Kanun TasarõsõÕnõn oylamasõ

5.- (S. Sayõsõ: 456) TŸrkiye Cumhuriyeti HŸkŸmeti ile Cibuti Cumhuriyeti HŸkŸmeti Arasõnda Sağlõk ve Tõp Bilimleri Alanlarõnda İşbirliğine Dair Anlaşmanõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğu Hakkõnda Kanun TasarõsõÕnõn oylamasõ

 

XIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, ŞõrnakÕta kirpi tipi bir asker” aracõn yaptõğõ kazaya ilişkin sorusu ve Mill” Savunma Bakanõ İsmet YõlmazÕõn cevabõ (7/47327)

2.- Adana Milletvekili Ali DemiralõÕnõn, šzelleştirilen bir kurumun ihalesine ilişkin sorusu ve Mill” Savunma Bakanõ İsmet YõlmazÕõn cevabõ (7/48106)

3.- Manisa Milletvekili Erkan AkayÕõn, Soma Maden Faciasõ sonrasõ başlatõlan yardõm kampanyasõna ilişkin BaşbakanÕdan sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ Numan KurtulmuşÕun cevabõ (7/48133)

4.- Manisa Milletvekili …zgŸr …zelÕin, bir sermaye grubuna ait altõn madeninin evre izin ve lisans belgesi olmadan Ÿ yõl boyunca alõştõrõlmasõna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48343)

5.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda TBMM ile bağlõ kurum ve kuruluşlarõnca satõn alõnan bilişim hizmetlerine ilişkin sorusu ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkan Vekili Sadõk YakutÕun cevabõ (7/48668)

6.- Şanlõurfa Milletvekili İbrahim AyhanÕõn, Suriyeli mŸltecilerle ilgili eşitli verilere ilişkin BaşbakanÕdan sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ Numan KurtulmuşÕun cevabõ (7/48677)

7.- Burdur Milletvekili Hasan Hami YõldõrõmÕõn, İstanbulÕda Afete Yšnelik Acil Eylem PlanõÕna uygun hareket edilmediği iddialarõna ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ Numan KurtulmuşÕun cevabõ (7/48691)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda gšrev yapan šzel kalem mŸdŸrŸ, mŸşavir ve basõn ve halkla ilişkiler mŸşavirlerine ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/48933)

9.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, petrol ithalatõna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48984)

10.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Ÿlkemizde doğal gaz Ÿretimine yšnelik alõşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48985)

11.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, doğal gaz ithalatõna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48987)

12.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, TŸrkiye KšmŸr İşletmeleri Kurumu Genel MŸdŸrlŸğŸ tarafõndan yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48997)

13.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, TŸrkiye Elektrik Ticaret ve TaahhŸt A.Ş. Genel MŸdŸrlŸğŸ tarafõndan yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48998)

14.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Elektrik †retim A.Ş. Genel MŸdŸrlŸğŸ tarafõndan yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/49001)

15.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, linyit kšmŸrŸ arama, Ÿretimi ve kullanõmõna yšnelik alõşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/49002)

16.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, doğal gaz taşõnmasõna yšnelik uluslararasõ projeler ile ilgili alõşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/49003)

17.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, doğal gaz satõn alma anlaşmalarõna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/49004)

18.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Ÿlkemizdeki kšmŸr arama faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/49005)

19.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, teršr šrgŸtŸ aleyhinde ifadelerde bulunan veya yapõlan usulsŸz iş ve işlemlere karşõ õkan personel Ÿzerinde baskõ yapõldõğõ iddialarõna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/49006)

20.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, doğal gaz depolama tesislerinin yapõmõna yšnelik alõşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/49007)

21.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, kaya gazõ arama ve Ÿretimi ile ilgili alõşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/49008)

22.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, petrol ve doğal gaz arama alõşmalarõna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/49009)

23.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Maden Tetkik ve Arama Genel MŸdŸrlŸğŸ tarafõndan yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/49010)

24.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, elektrik dağõtõmõna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/49011)

25.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Ÿlkemizdeki elektrik tŸketimine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/49012)

26.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Ÿlkemizdeki elektrik Ÿretimine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/49013)

27.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Ÿlkemizdeki kšmŸr Ÿretimine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/49014)

28.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, kšmŸr ithalatõna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/49015)

29.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, LNG ithalatõna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/49016)

30.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Ÿlkemizdeki petrol Ÿretimine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/49017)

31.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, teršr šrgŸtŸ aleyhinde ifadelerde bulunan veya yapõlan usulsŸz iş ve işlemlere karşõ õkan personel Ÿzerinde baskõ yapõldõğõ iddialarõna ilişkin sorusu ve Sağlõk Bakanõ Dr. Mehmet MŸezzinoğluÕnun cevabõ (7/49083)

32.- Manisa Milletvekili Sakine …z՟n, Soma maden kazasõ sonrasõ iş sağlõğõ ve gŸvenliği šnlemlerine ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/49499)

33.- Ankara Milletvekili Yõldõrõm Tuğrul TŸrkeşÕin, Diyarbakõr 2. Hava Kuvvet Komutanlõğõnõn lağvedilmesine ilişkin BaşbakanÕdan sorusu ve Mill” Savunma Bakanõ İsmet YõlmazÕõn cevabõ (7/49579)

34.- Manisa Milletvekili Sakine …z՟n, Manisa SGK Hizmet Binasõnõn ihale yoluyla satõş kararõna ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/49724)

35.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, TŸrkiye-İsrail ticari ilişkilerine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanõ Nihat ZeybekciÕnin cevabõ (7/50120)

36.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin YõlmazÕõn, yabancõ sermaye girişi ve šzelleştirme verilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/50178)

37.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan vergiye tabii olmayan kimselerden satõn alõnan mal ve hizmetlere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/50179)

38.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, akaryakõt ve akaryakõt ŸrŸnleri alõmlarõna,

2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan yurt dõşõndan satõn alõnan mal ve hizmetlere,

2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarõn seyahat giderlerine,

İlişkin sorularõ ve Ekonomi Bakanõ Nihat ZeybekciÕnin cevabõ (7/50336), (7/50583), (7/50584)

39.- Manisa Milletvekili Hasan …renÕin, Soma civarõndaki zeytinliklerin acele kamulaştõrõlmasõna,

- İzmir Milletvekili Aytun ‚õrayÕõn, Ege Bšlgesinde yayõldõğõ iddia edilen şarbon hastalõğõna karşõ alõnan šnlemlere,

- Amasya Milletvekili Ramis TopalÕõn, TİGEMÕin Amasya GškhšyŸk İşletmesinde tŸberkŸloz bulunan hayvanlarõn sŸtlerinin ve etlerinin šğrenci ve memurlara dağõtõldõğõ iddialarõna,

- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, tarõm arazilerinin azaldõğõ ve bu arazilerin sanayi, konut, madencilik gibi farklõ alanlarda kullanõldõğõ iddiasõna,

- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan CanalioğluÕnun, TrabzonÕda bazõ fõndõk Ÿreticilerinin FİSKOBİRLİKÕten olan alacaklarõnõ alamadõklarõ iddiasõna,

- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, AmasyaÕda hasta bir hayvandan elde edilen sŸtŸn šğrencilere iirildiği iddiasõna,

- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, akaryakõt ve akaryakõt ŸrŸnleri alõmlarõna,

- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, Bakanlõğõn gõda gŸvenliği politikasõna ve yeni gõda mŸhendisi istihdamõna,

İlişkin sorularõ ve Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ Mehmet Mehdi EkerÕin cevabõ (7/50346), (7/50347), (7/50348), (7/50349), (7/50350), (7/50351), (7/50352), (7/50353),

40.- Ankara Milletvekili İzzet ‚etinÕin, Milli Saraylar bŸnyesindeki birimlerde gšrev yapan personele ilişkin sorusu ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkan Vekili Sadõk YakutÕun cevabõ (7/50491)

41.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan yurt dõşõndan satõn alõnan mal ve hizmetlere,

2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarõn seyahat giderlerine,

- Ankara Milletvekili İzzet ‚etinÕin, AnkaraÕda AtatŸrk Orman ‚iftliğinde õkan yangõnõn õkõş sebebine,

- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, ŞanlõurfaÕnõn Ceyl‰npõnar ilesinde TİGEMÕe bağlõ arazilerin šzelleştirileceği iddiasõna,

- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, TŸrkiyeÕnin tarõm politikasõna, tarõmsal ŸrŸnlerde rekabet edebilirliğe ve fõndõk piyasasõna,

- Niğde Milletvekili Doğan ŞafakÕõn, NiğdeÕde meydana gelen aşõrõ yağõştan zarar gšren iftilerin mağduriyetlerinin giderilmesine,

İlişkin sorularõ ve Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ Mehmet Mehdi EkerÕin cevabõ (7/50613), (7/50614), (7/50615), (7/50616), (7/50617), (7/50618)

42.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, AnkaraÕda bazõ şirketlerde siyasi baskõ amacõyla vergi denetimi yapõldõğõ iddiasõna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/50675)

43.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, Yeminli Mali MŸşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali MŸşavirlik Sõnav YšnetmeliğiÕnde yapõlan değişikliğe ilişkin sorusu ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/50677)

44.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan alõnan insan kaynaklarõ hizmetlerine,

2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan alõnan medya ve tanõtõm hizmetlerine,

2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan alõnan lobi ve tanõtõm hizmetlerine,

İlişkin sorularõ ve Ekonomi Bakanõ Nihat ZeybekciÕnin cevabõ (7/50815), (7/50817), (7/50818)

45.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan alõnan yemek hizmetlerine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanõ Nihat ZeybekciÕnin cevabõ (7/50816)

46.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, 2011-2013 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ ve ilgili kuruluşlarõn AnkaraÕda gerekleştirdikleri yatõrõmlara,

2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve ara telefonlarõna,

2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan kiralanan binalara,

2013-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile Ÿniversiteler arasõnda gerekleştirilen projelere,

İlişkin sorularõ ve Ekonomi Bakanõ Nihat ZeybekciÕnin cevabõ (7/50819), (7/51027), (7/51028), (7/51029)

47.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar personelinden maaşõnda icra takibi ve haciz olanlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanõ Nihat ZeybekciÕnin cevabõ (7/50820)

48.- Bartõn Milletvekili Muhammet Rõza YalõnkayaÕnõn, Irak ve SuriyeÕde IŞİDÕden kaan TŸrkmenlerin gŸvenli bir bšlgeye taşõnmasõna ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/50953)

49.- Aydõn Milletvekili Metin LŸtfi BaydarÕõn, TSKÕnõn šzŸm sŸrecine dahil olup olmadõğõna ilişkin BaşbakanÕdan sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/51217)

50.- İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, šzŸm sŸrecinin kapalõ kapõlar ardõnda yŸrŸtŸldŸğŸ ve TSKÕnõn bilgilendirilmediği iddialarõna ilişkin BaşbakanÕdan sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/51219)

51.- Bartõn Milletvekili Muhammet Rõza YalõnkayaÕnõn, Cumhurbaşkanlõğõ Seimi sonucu ile ilgili kararõn Resm” GazeteÕde yayõmlanmamasõnõn gerekesine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/51222)

52.- Manisa Milletvekili Sakine …z՟n, 2003-2013 yõllarõ arasõnda sofralõk ŸzŸm ihracatõna verilen teşviklere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanõ Nihat ZeybekciÕnin cevabõ (7/51247)

53.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal KaplanÕõn, CumhurbaşkanõÕnõn yemin tšreni sõrasõnda Genel Kurulun dinleyici localarõnda yaşandõğõ iddia edilen olaylara ilişkin sorusu ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkan Vekili Sadõk YakutÕun cevabõ (7/51487)

54.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn tŸm temsil ve ağõrlama giderlerinin toplam tutarõna ilişkin sorusu ve Mill” Savunma Bakanõ İsmet YõlmazÕõn cevabõ (7/51588)

55.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Makine Kimya EnstitŸsŸ tarafõndan yapõlan mŸhimmat satõşlarõ ile alõnan veya kaybolan ŸrŸnlere ilişkin sorusu ve Mill” Savunma Bakanõ İsmet YõlmazÕõn cevabõ (7/51598)

56.- İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, gšrme engelli ziyaretilerin TBMM KampŸsŸnde karşõlaştõğõ bir soruna ilişkin sorusu ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkan Vekili Sadõk YakutÕun cevabõ (7/51848)

 

 

 

 

I. GE‚EN TUTANAK …ZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00Õte aõlarak Ÿ oturum yaptõ.

Oturum Başkanõ TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahekapõlõ, 24՟ncŸ Dšnem Beşinci Yasama Yõlõnõn Ÿlkemize, milletimize ve tŸm milletvekillerine hayõrlõ uğurlu olmasõnõ dilediğine ilişkin bir konuşma yaptõ.

Adana Milletvekili Ali Halaman, AdanaÕnõn sorunlarõna,

Hatay Milletvekili Refik Eryõlmaz, sõnõr gŸvenliğine,

Isparta Milletvekili SŸreyya Sadi Bilgi, Beşinci Yasama Yõlõna,

İlişkin gŸndem dõşõ birer konuşma yaptõlar.

Iğdõr Milletvekili Pervin Buldan, DiyarbakõrÕõn 7 ile belediyesindeki eş başkanlõk uygulamasõyla ilgili Diyarbakõr 3. İdare Mahkemesinin verdiği yŸrŸtmenin durdurulmasõ kararõna,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaoğlu, Adana eski milletvekili Recai YõldõrõmÕõn vefatõna,

İlişkin birer aõklamada bulundular.

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõnõn, Plan ve BŸte Komisyonu Başkanõ ve Manisa Milletvekili Recai BerberÕin, Avrupa Birliği Konseyi İtalya Başkanlõğõ tarafõndan 29-30 EylŸl 2014 tarihlerinde İtalyaÕnõn başkenti RomaÕda dŸzenlenmiş olan Ekonomik ve Parasal Birlik, İstikrar, Koordinasyon ve Denetim AntlaşmasõÕnõn 13՟ncŸ maddesiyle ilgili Parlamentolar Arasõ KonferansÕa katõlmasõna ilişkin TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ başkanlõğõnda siyasi parti grup başkan vekilleriyle yapõlan toplantõda alõnan 20/8/2014 tarihli karara ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Başbakanlõğõn, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna sunulan TŸrkiye Cumhuriyeti HŸkŸmeti ile Birleşik Meksika Devletleri HŸkŸmeti Arasõnda Yatõrõmlarõn Karşõlõklõ Teşviki ve Korunmasõna İlişkin Anlaşmanõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun TasarõsõÕnõn TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi ݍtŸzŸğŸÕnŸn 75Õinci maddesine gšre geri gšnderilmesine ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu, Dõşişleri Komisyonunda bulunan tasarõnõn HŸkžmete geri verildiği aõklandõ.

Amasya Milletvekili Mehmet Naci BostancõÕnõn, Mill” Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor Komisyonu Ÿyeliği ve Komisyon Başkanlõğõ ile Avrupa GŸvenlik ve İşbirliği Teşkilatõ Parlamenter Asamblesi Komisyonu Ÿyeliğinden istifa ettiğine ilişkin šnergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 milletvekilinin, zorunluluk h‰lindeki askerlik yŸkŸmlŸlŸğŸ kapsamõndaki sõkõntõlarõn ve yasal mevzuatta yapõlabilecek değişikliklerin (10/1058),

HDP Grubu adõna Grup Başkan Vekili İdris BalukenÕin, ŞõrnakÕõn GŸlŸkonak (Basa) ilesine bağlõ Yağõzoymak kšyŸnde 1993 yõlõnda korucu ve askerler tarafõndan 3 kšylŸnŸn šldŸrŸlmesi olayõnõn ve bšlgede gemiş dšnemlerde yaşanan faili mehul cinayetlerin (10/1059),

HDP Grubu adõna Grup Başkan Vekili İdris BalukenÕin, Ÿlkemizde yaşanan atõşma ve şiddet ortamõna son verilebilmesi ve barõş sŸrecine õşõk tutmasõ aõsõndan dŸnya Ÿlkelerinin mŸzakere sŸrelerinin (10/1060),

Araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; šnergelerin gŸndemdeki yerlerini alacağõ ve gšrŸşmelerinin sõrasõ geldiğinde yapõlacağõ aõklandõ.

Başkanlõka, Kadõn Erkek Fõrsat Eşitliği ile Kamu İktisadi TeşebbŸsleri Komisyonlarõnda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine dŸşen birer Ÿyelik iin aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazõlõ olarak mŸracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

Başkanlõka, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 60 milletvekilinin vermiş olduğu Genel Kurulun 6/8/2014 tarihli 130Õuncu Birleşiminde okutulan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkõnda Meclis soruşturmasõ aõlmasõna dair (9/10) esas numaralõ Meclis Soruşturmasõ …nergesi ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaebi ve Sinop Milletvekili Engin Altay ile Yalova Milletvekili Muharrem İnceÕnin vermiş olduğu Genel Kurulun 12/8/2014 tarihli 131Õinci Birleşiminde okutulan Dõşişleri Bakanõ Ahmet Davutoğlu hakkõnda verilen (11/37) esas numaralõ Gensoru …nergesiÕnin konusuz kaldõğõndan işlemden kaldõrõldõğõ aõklandõ.

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõnõn;

Sakarya Milletvekili Şaban DişliÕnin, 23-25 EylŸl 2014 tarihlerinde HõrvatistanÕõn başkenti ZagrebÕde dŸzenlenecek olan RACVIAC-Karar Almada Mutabakat: Strateji ve İkilem SemineriÕne katõlmasõna,

Tarõm, Orman ve Kšyişleri Komisyonundan bir heyetin, Avrupa Birliği Konseyi İtalya Başkanlõğõnca dŸzenlenecek Tarõm, EndŸstriyel Kalkõnma ve KŸŸk-Orta …lekli TeşebbŸsler Komitesi Başkanlarõ ToplantõsõÕna katõlmak Ÿzere 26-27 Ekim 2014 tarihleri arasõnda İtalyaÕnõn başkenti RomaÕya resm” bir ziyarette bulunmasõna,

Anayasa Komisyonu Başkanõ Burhan Kuzu, Adalet Komisyonu Başkanõ Ahmet İyimaya ve İzmir Milletvekili Mahmut Rõza TŸrmenÕin, 13-14 Ekim 2014 tarihlerinde İtalyaÕnõn başkenti RomaÕda dŸzenlenecek olan Temel Haklar Komiteleri Başkanlarõ ToplantõsõÕna katõlmalarõna,

İlişkin tezkereleri kabul edildi.

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun alõşma saatlerinin yeniden dŸzenlenmesine; 2 Ekim 2014 Perşembe gŸnkŸ birleşiminde TŸrkiyeÕnin ulusal gŸvenliğine yšnelik teršr tehdidi ve her tŸrlŸ gŸvenlik riskine karşõ gerekli tedbirleri almak, Irak ve SuriyeÕdeki tŸm teršrist šrgŸtlerden Ÿlkemize yšnelebilecek saldõrõlarõ bertaraf etmek amacõyla AnayasaÕnõn 92Õnci maddesi uyarõnca HŸkžmete bir yõl sŸreyle izin verilmesine ilişkin Başbakanlõk tezkeresinin gšrŸşmelerinin tamamlanmasõna kadar alõşmalarõnõ sŸrdŸrmesine; 14 Ekim 2014 Salõ gŸnkŸ birleşiminde bir saat sšzlŸ sorularõn gšrŸşŸlmesini mŸteakip diğer denetim konularõnõn gšrŸşŸlmemesine ilişkin šnerisi yapõlan gšrŸşmelerden sonra kabul edildi.

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HamzaebiÕnin AK PARTİ grup šnerisi Ÿzerinde yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda AK PARTİ Grup Başkanõna ve AK PARTİ Grubuna,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaebi, Kayseri Milletvekili Mustafa ElitaşÕõn sataşma nedeniyle yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda şahsõna,

Sataşmalarõ nedeniyle birer konuşma yaptõlar.

Başbakanlõğõn, TŸrkiyeÕnin ulusal gŸvenliğine yšnelik teršr tehdidi ve her tŸrlŸ gŸvenlik riskine karşõ uluslararasõ hukuk erevesinde gerekli her tŸrlŸ tedbiri almak, Irak ve SuriyeÕdeki tŸm teršrist šrgŸtlerden Ÿlkemize yšnelebilecek saldõrõlarõ bertaraf etmek ve kitlesel gš gibi diğer muhtemel risklere karşõ gŸvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak iin hudut, şŸmul, miktar ve zamanõ HŸkžmete takdir ve tayin olunacak şekilde, gerektiğinde TŸrk Silahlõ Kuvvetlerinin yabancõ Ÿlkelere gšnderilmesine, yabancõ silahlõ kuvvetlerin TŸrkiyeÕde bulunmasõna ve bu kuvvetlerin HŸkžmetin belirleyeceği esaslara gšre kullanõlmasõ ile HŸkžmet tarafõndan belirlenecek esaslara gšre gerekli dŸzenlemelerin yapõlmasõna AnayasaÕnõn 92Õnci maddesi uyarõnca bir yõl sŸreyle izin verilmesine dair tezkeresi (3/1580), Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

(3/1580) esas numaralõ Başbakanlõk TezkeresiÕnin gŸndeme alõnmasõnõn AnayasaÕya aykõrõ olup olmadõğõ hususunda usul gšrŸşmesi yapõldõ. Başkanlõğõn tutumunda bir değişiklik olmadõğõ aõklandõ.

Başbakanlõğõn, TŸrkiyeÕnin ulusal gŸvenliğine yšnelik teršr tehdidi ve her tŸrlŸ gŸvenlik riskine karşõ uluslararasõ hukuk erevesinde gerekli her tŸrlŸ tedbiri almak, Irak ve SuriyeÕdeki tŸm teršrist šrgŸtlerden Ÿlkemize yšnelebilecek saldõrõlarõ bertaraf etmek ve kitlesel gš gibi diğer muhtemel risklere karşõ gŸvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak iin hudut, şŸmul, miktar ve zamanõ HŸkžmete takdir ve tayin olunacak şekilde, gerektiğinde TŸrk Silahlõ Kuvvetlerinin yabancõ Ÿlkelere gšnderilmesine, yabancõ silahlõ kuvvetlerin TŸrkiyeÕde bulunmasõna ve bu kuvvetlerin HŸkžmetin belirleyeceği esaslara gšre kullanõlmasõ ile HŸkžmet tarafõndan belirlenecek esaslara gšre gerekli dŸzenlemelerin yapõlmasõna AnayasaÕnõn 92Õnci maddesi uyarõnca bir yõl sŸreyle izin verilmesine dair tezkeresi (3/1580), gšrŸşmeleri tamamlanarak yapõlan aõk oylamasõndan sonra kabul edildi.

Aydõn Milletvekili Ali Uzunõrmak,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaebi,

Mill” Savunma Bakanõ İsmet YõlmazÕõn (3/1580) esas numaralõ Başbakanlõk Tezkeresi Ÿzerinde HŸkžmet adõna yaptõğõ konuşmasõndaki bazõ ifadelerine;

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaebi, Başbakan Ahmet DavutoğluÕnun (3/1580) esas numaralõ Başbakanlõk Tezkeresi Ÿzerinde muhalefet parti temsilcilerinin konuşmalarõndan sonra mõ Genel Kurula geleceğini šğrenmek istediğine,

Aydõn Milletvekili Ali Uzunõrmak, Ankara Milletvekili Emrullah İşlerÕin (3/1580) esas numaralõ Başbakanlõk Tezkeresi Ÿzerinde AK PARTİ Grubu adõna yaptõğõ konuşmasõndaki bazõ ifadelerine,

İlişkin birer aõklamada bulundular.

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaebi, Ankara Milletvekili Emrullah İşlerÕin (3/1580) esas numaralõ Başbakanlõk Tezkeresi Ÿzerinde AK PARTİ Grubu adõna yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda CHP Grup Başkanõna sataşmasõ nedeniyle bir konuşma yaptõ.

Alõnan karar gereğince, 14 Ekim 2014 Salõ gŸnŸ saat 15.00Õte toplanmak Ÿzere 20.01Õde birleşime son verildi.

 

Ayşe Nur BAH‚EKAPILI

Başkan Vekili

 

                     Muharrem IŞIK                                                                       Muhammet Bilal MACİT

                           Erzincan                                                                                           İstanbul

                          K‰tip †ye                                                                                        K‰tip †ye

 

 

II.- GELEN KåĞITLAR

                                                                                                                                                                        No: 3

8 Ekim 2014 ‚arşamba

SšzlŸ Soru …nergeleri

1.- Bursa Milletvekili Aykan ErdemirÕin, TŸrkiyeÕde antisemitizmin arttõğõ yšnŸndeki iddialara ilişkin BaşbakanÕdan sšzlŸ soru šnergesi (6/6142) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

2.- Tunceli Milletvekili Kamer GenÕin, šrtŸlŸ šdenekten yapõlan harcamalara ilişkin BaşbakanÕdan sšzlŸ soru šnergesi (6/6143) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

Yazõlõ Soru …nergeleri

1.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52452) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

2.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52453) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

3.- Aydõn Milletvekili Metin LŸtfi BaydarÕõn, bedelli askerlik konusunda karar verici olarak CumhurbaşkanõÕnõn gšsterildiği iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52454) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

4.- Aydõn Milletvekili Metin LŸtfi BaydarÕõn, IŞİDÕin hŸkŸmet tarafõndan nasõl nitelendirildiğine ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52455) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

5.- Tekirdağ Milletvekili Candan YŸceerÕin, TekirdağÕda yapõlmasõ planlanan devlet hastanesi, yeni adliye binasõ ve kŸltŸr merkezi inşaatlarõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52456) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

6.- Konya Milletvekili Mustafa KalaycõÕnõn, imam ve mŸezzini bulunmayan camilere ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52457) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, IŞİDÕin elindeki rehinelerin takasla kurtarõlmõş olduğu iddialarõna ve IŞİD ile yapõlan gšrŸşmelerin ieriğine ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52458) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

8.- Bursa Milletvekili Aykan ErdemirÕin, TŸrkiyeÕde antisemitizmin yŸkseldiği iddiasõna ve buna karşõ alõnan šnlemlere ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52459) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, KatarÕdan temin edilecek olan sõvõlaştõrõlmõş doğal gazõn fiyatõna ve nakliyesine ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52460) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

10.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar DemirelÕin, EskişehirÕde yanarak kullanõlamaz hale gelen tarihi bir caminin restorasyonuna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52461) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

11.- Balõkesir Milletvekili Ahmet Duran BulutÕun, BalõkesirÕin Manyas ilesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle mağdur olan Ÿreticinin zararõnõn tazminine ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52462) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

12.- Diyarbakõr Milletvekili Nursel AydoğanÕõn, KosovaÕda TİKA tarafõndan restore edilen bir caminin imam hatibinin IŞİD ve El-Nusra ile ilişkili olduğu iin gšzaltõna alõndõğõ iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52463) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

13.- Antalya Milletvekili GŸrkut AcarÕõn, Cumhurbaşkanlõğõ seimi kesin sonularõnõn Resm” GazeteÕde ge yayõnlanmasõndan dolayõ ilgililer hakkõnda idari soruşturma başlatõlõp başlatõlmadõğõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (BŸlent Arõn) yazõlõ soru šnergesi (7/52464) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

14.- Bursa Milletvekili Aykan ErdemirÕin, Basõn, Yayõn ve Enformasyon Genel MŸdŸrlŸğŸnde alõşan bir şahsõn sosyal medyada bir siyasi hakkõnda hakaret ieren bir paylaşõmda bulunduğu iddiasõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Yalõn Akdoğan) yazõlõ soru šnergesi (7/52465) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

15.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2013-2014 yõllarõnda RT†K tarafõndan TV kanallarõna kesilen cezalara ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Yalõn Akdoğan) yazõlõ soru šnergesi (7/52466) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

16.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Doğu ve GŸneydoğu Anadolu Bšlgelerinde bazõ TV kanallarõnõn kaak yayõn yaptõğõ iddiasõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Yalõn Akdoğan) yazõlõ soru šnergesi (7/52467) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

17.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, sõğõnmacõlarõn Ÿlkemize maliyetine ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Numan Kurtulmuş) yazõlõ soru šnergesi (7/52468) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

18.- Kõrklareli Milletvekili Turgut DibekÕin, AzerbaycanÕa ihra edilen damõzlõk gebe dŸvelere ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Numan Kurtulmuş) yazõlõ soru šnergesi (7/52469) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

19.- Antalya Milletvekili GŸrkut AcarÕõn, Cumhurbaşkanlõğõ seimi kesin sonularõnõn Resm” GazeteÕde ge yayõnlanmasõndan dolayõ ilgililer hakkõnda soruşturma aõlõp aõlmadõğõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52470) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

20.- İstanbul Milletvekili Melda OnurÕun, OrduÕnun Fatsa ilesinde bir HES inşaatõnõn aksine mahkeme kararõna rağmen devam ettirildiği iddiasõna ve şirket yetkililerinin cezai sorumluluğuna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52471) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

21.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Ÿlkemizde faaliyet gšsteren teršr šrgŸtlerinin finans kaynaklarõnõn škertilmesi adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşmalara ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52472) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

22.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, tazyik hapsi uygulamasõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52473) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

23.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, IŞİD ile rehine takas edildiği iddialarõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52474) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

24.- İzmir Milletvekili Alaattin YŸkselÕin, su oranlarõnõn arttõğõ iddiasõna ve yeni yapõlacak cezaevlerine ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52475) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

25.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, HSYK seimlerinde hŸkŸmetin aday gruplardan bir tanesini desteklediği iddiasõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52476) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

26.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda meydana gelen yama paraşŸtŸ kazalarõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52477) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

27.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, ŞanlõurfaÕnõn Akakale ilesi yakõnõnda TŸrkiyeÕden SuriyeÕye geiş yaparken yakalanan kişilere ve yapõlan işlemlere ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52478) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

28.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52479) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

29.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52480) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

30.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Ÿlkemizde faaliyet gšsteren teršr šrgŸtlerinin finans kaynaklarõnõn škertilmesi adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşmalara ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52481) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

31.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, KOSGEBÕdeki bŸrokratlar ile alõşanlarõn fişlendikleri iddialarõna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52482) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

32.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, SomaÕdaki maden ocaklarõnõn denetimi ile SomaÕdaki bir maden ocağõnda meydana gelen šlŸmlŸ kazaya ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52483) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

33.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, BartõnÕõn Amasra ilesindeki bir madende meydana gelen gšŸğe ve madene yšnelik denetimlere ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52484) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

34.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sağlõk gŸvencesi bulunmayan vatandaşlarõn yararlandõklarõ sağlõk hizmetlerine yapõlan zamlara ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52485) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

35.- Balõkesir Milletvekili Ayşe Nedret AkovaÕnõn, maden atõklarõnõn denize boşaltõlmasõna izin verilmesi yšnŸnde alõşmalar yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52486) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

36.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52487) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

37.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52488) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

38.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, LibyaÕnõn TŸrkiyeÕdeki bŸyŸkelisini geri ağõrdõğõ iddialarõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52489) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

39.- Hatay Milletvekili MevlŸt DuduÕnun, HatayÕda 61 IŞİD Ÿyesinin yakalandõktan sonra serbest bõrakõldõğõ iddiasõna ve IŞİDÕe karşõ alõnan šnlemlere ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52490) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

40.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Ÿlkemizde faaliyet gšsteren teršr šrgŸtlerinin finans kaynaklarõnõn škertilmesi adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşmalara ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52491) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

41.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, imalat sanayinin milli gelir ierisindeki payõna ilişkin Ekonomi BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52492) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

42.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, bireysel kredi ve kredi kartõ borcu nedeniyle hakkõnda yasal takip başlatõlan kişi sayõsõna ilişkin Ekonomi BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52493) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

43.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52494) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

44.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, SomaÕdaki maden ocaklarõnõn denetimi ile SomaÕdaki bir maden ocağõnda meydana gelen šlŸmlŸ kazaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52495) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

45.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, BartõnÕõn Amasra ilesindeki bir madende meydana gelen gšŸğe ve madene yšnelik denetimlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52496) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

46.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, elektrik Ÿretim santralleri ile ilgili verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52497) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

47.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Tunbilek Termik Santralinde gerekleştirilen tamir, bakõm ve yenileme alõşmalarõna ve santralin šzelleştirme sŸrecine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52498) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

48.- Manisa Milletvekili …zgŸr …zelÕin, SomaÕda hayatõnõ kaybeden madencilerin yakõnlarõnõn Ÿ gŸnlŸk bir eğitimle başka bir işletmede işe alõnacağõ iddialarõna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52499) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

49.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, ŞanlõurfaÕda yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle pamuk Ÿreticilerinin uğradõğõ zarara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52500) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

50.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, elektrik faturalarõna yansõtõlan kayõp-kaak bedeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52501) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

51.- İzmir Milletvekili HŸlya GŸvenÕin, kõrmõzõ et fiyatlarõnõn yŸksekliğine ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52502) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

52.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, Hatay ili Ÿzerinden Ÿlkemize kaak hayvan sokulduğu iddialarõna ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52503) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

53.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, canlõ hayvan nakliyeleri ile ilgili alõnan tedbirlere ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52504) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

54.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin GŸmrŸk ve Ticaret BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52505) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

55.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin GŸmrŸk ve Ticaret BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52506) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

56.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar DemirelÕin, 2014 yõlõnda kurulan ve tasfiye edilen şirket sayõlarõ ile yabancõ ortaklõ şirketlere ilişkin GŸmrŸk ve Ticaret BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52507) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

57.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, DiyarbakõrÕda šldŸrŸlen polislere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52508) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

58.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, ocuklara karşõ işlenen sulara ve šnlenmesine yšnelik alõşmalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52509) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

59.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52510) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

60.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2009 yõlõndan itibaren bšlŸcŸ teršr šrgŸtŸ tarafõndan gerekleştirilen kaõrma vakalarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52511) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

61.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, İSPARK tarafõndan satõn alõnan ve kiralanan akõllõ bisikletlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52512) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

62.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, DiyarbakõrÕõn Kõrklardağõ bšlgesindeki yapõlaşmaya ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52513) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

63.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, PKK uzantõsõ bazõ yapõlanmalarõn IŞİDÕe yšnelik olarak gerekleştirdikleri iddia edilen bir eyleme ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52514) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

64.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, İstanbulÕda bšlŸcŸ teršr šrgŸtŸ ve benzeri yapõlanmalarõn gerekleştirdikleri silahlõ ve silahsõz eylemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52515) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

65.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, bir PKK Ÿyesinin cenazesinde yaşanan olaylara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52516) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

66.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 23-24 Ağustos 2014 tarihlerinde MuşÕun Bulanõk ilesinde yasa dõşõ eylemlerde bulunan bšlŸcŸ teršr šrgŸtŸ Ÿyelerine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52517) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

67.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 23-24 Ağustos 2014 tarihlerinde HakkariÕnin YŸksekova ilesinde yasa dõşõ eylemlerde bulunan bšlŸcŸ teršr šrgŸtŸ Ÿyelerine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52518) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

68.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 20-24 Ağustos 2014 tarihleri arasõnda bir grup bšlŸcŸ teršr šrgŸtŸ Ÿyesinin Bulanõk-Varto KarayoluÕna adõr kurup yasa dõşõ eylemlerde bulunmasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52519) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

69.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, SuriyeÕdeki atõşmalarda hayatõnõ kaybeden bir YPGÕli iin ŞanlõurfaÕda dŸzenlenen cenaze tšreninde yaşanan olaylara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52520) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

70.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 23-24 Ağustos 2014 tarihlerinde İzmirÕde yasa dõşõ eylemlerde bulunan bšlŸcŸ teršr šrgŸtŸ Ÿyelerine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52521) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

71.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, KŸtahyaÕdaki bazõ dŸğŸn salonlarõnõn ruhsatlarõnõn bulunmadõğõ iddiasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52522) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

72.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, SuriyeÕdeki atõşmalarda hayatõnõ kaybeden bir YPGÕli iin MardinÕde dŸzenlenen cenaze tšreninde yaşanan olaylara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52523) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

73.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, ŞõrnakÕõn Silopi ilesinde bšlŸcŸ teršr šrgŸtŸ Ÿyelerinin bšlgedeki bir termik santrale gerekleştirdikleri saldõrõya ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52524) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

74.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, AğrõÕnõn Diyadin ilesindeki jandarma karakoluna bšlŸcŸ teršr šrgŸtŸ Ÿyeleri tarafõndan yapõlan saldõrõya ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52525) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

75.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 21-22 Ağustos 2014 tarihlerinde MuşÕun Varto ilesinde yasa dõşõ eylemlerde bulunan bšlŸcŸ teršr šrgŸtŸ Ÿyelerine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52526) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

76.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, VanÕõn Erciş ilesinde bšlŸcŸ teršr šrgŸtŸ ve uzantõsõ yapõlanmalarõn yapõmõ devam eden HES inşaatõna gerekleştirdikleri saldõrõlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52527) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

77.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, HakkariÕnin Şemdinli ilesinde PKK ve benzeri yapõlanmalarõn gerekleştirdikleri 15 Ağustos kutlamalarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52528) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

78.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, ŞõrnakÕõn Silopi ilesinde bšlŸcŸ teršr šrgŸtŸ Ÿyelerinin bšlgedeki bir termik santrale gerekleştirdikleri saldõrõ sõrasõnda kaõrdõklarõ kişilere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52529) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

79.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, belediyeler tarafõndan bir vakfa devredilen, kiralanan veya hibe edilen taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52530) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

80.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, ErzurumÕda bšlŸcŸ teršr šrgŸtŸ tarafõndan kaõrõldõklarõ iddia edilen ocuklarõn akõbetine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52531) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

81.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2009 yõlõndan itibaren bšlŸcŸ teršr šrgŸtŸ tarafõndan kaõrõlan ocuklara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52532) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

82.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, PKKÕya katõlõmlara ve katõlõmlarõn šnlenmesine yšnelik tedbirlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52533) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

83.- Diyarbakõr Milletvekili Altan TanÕõn, SuriyeÕden gelip TŸrkiyeÕdeki yakõnlarõnõn yanõnda kalan kişi sayõsõna ve yakõnlarõnõ yanlarõnda barõndõran ailelere yardõm yapõlmasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52534) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

84.- Diyarbakõr Milletvekili Altan TanÕõn, 2014 yõlõ EylŸl ayõ iinde Suriye KobaniÕden gelen kişilere ve hangi kamplara yerleştirildiklerine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52535) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

85.- Malatya Milletvekili Veli AğbabaÕnõn, Malatya BŸyŸkşehir Belediyesinin iştiraki olan bir şirketin mali durumu ve yšneticileri hakkõndaki iddialara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52536) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

86.- Hakk‰ri Milletvekili Adil ZozaniÕnin, IŞİD Ÿyelerinin TŸrkiyeÕde tedavi edildiği iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52537) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

87.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, Musul Başkonsolosluğu personelinin serbest bõrakõlmasõ iin IŞİD ile yapõlan gšrŸşmelerin ieriğine ve rehine takas edildiği iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52538) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

88.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, Milli İstihbarat Teşkilatõna ait olduğu iddia edilen bir raporun bir Alman gazetesinde yer almasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52539) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

89.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet ToptaşÕõn, teršr šrgŸtŸ tarafõndan yakõlan okul sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52540) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

90.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, Hatay ili Ÿzerinden Ÿlkemize kaak hayvan sokulduğu iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52541) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

91.- Malatya Milletvekili Veli AğbabaÕnõn, MalatyaÕda bulunan bir spor tesisinin bir derneğe tahsis edildiği iddiasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52542) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

92.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Mardin BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52543) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

93.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Mersin BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52544) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

94.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, IŞİD saldõrõlarõndan kaarak TŸrkiyeÕye sõğõnan kişilere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52545) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

95.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda gerekleşen kadõnlara yšnelik sular ile ilgili verilere ve alõnan šnlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52546) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

96.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, ŞanlõurfaÕnõn Akakale ilesi yakõnõnda TŸrkiyeÕden SuriyeÕye geiş yaparken yakalanan kişilere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52547) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

97.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda hayvanlara karşõ işlenen sulara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52548) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

98.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Samsun BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52549) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

99.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Ordu BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52550) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

100.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Samsun BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52551) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

101.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Şanlõurfa BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52552) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

102.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Şanlõurfa BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52553) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

103.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Sakarya BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52554) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

104.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Muğla BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52555) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

105.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Ordu BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52556) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

106.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Muğla BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52557) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

107.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Sakarya BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52558) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

108.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Trabzon BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52559) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

109.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Van BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52560) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

110.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Van BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52561) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

111.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Tekirdağ BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52562) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

112.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Tekirdağ BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52563) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

113.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Mersin BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52564) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

114.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Trabzon BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52565) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

115.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Ÿlkemizde faaliyet gšsteren teršr šrgŸtlerinin finans kaynaklarõnõn škertilmesi adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşmalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52566) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

116.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, TŸrkiyeÕden Suriye ve IrakÕa gemeye alõşõrken yakalanan vatandaşlara ve yapõlan işlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52567) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

117.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, TŸrkiyeÕden Suriye ve IrakÕa gemeye alõşõrken yakalanan yabancõ uyruklu kişilere ve yapõlan işlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52568) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

118.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, BatmanÕdaki bir okuldaki TŸrk BayrağõÕnõn yerinden indirilip yakõldõğõ iddiasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52569) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

119.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Diyarbakõr Silvan Barajõ inşaatõnõn durmasõ ile ilgili iddialara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52570) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

120.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Boğazii KšprŸsŸÕnde meydana gelen bir intihar vakasõnda bir trafik polisinin tavrõna ve polislere yšnelik eğitimlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52571) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

121.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar DemirelÕin, şiddet mağduru kadõnlara dair istatistiklere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52572) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

122.- Balõkesir Milletvekili Ayşe Nedret AkovaÕnõn, Marka Kent Projesine BalõkesirÕin de dahil edilmesine ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52573) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

123.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar DemirelÕin, EskişehirÕde yanarak kullanõlamaz hale gelen tarihi bir caminin restorasyonuna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52574) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

124.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Seyitšmer Termik Santralinin šzelleştirme sonrasõ faaliyetlerine ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52575) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

125.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Hamitabad Termik Santralinin šzelleştirme gelirlerine ve santralin šzelleştirme sonrasõ faaliyetlerine ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52576) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

126.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Kangal Termik Santralinin šzelleştirme gelirlerine ve santralin šzelleştirme sonrasõ faaliyetlerine ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52577) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

127.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Kangal Termik Santralinin šzelleştirme sonrasõ faaliyetlerine ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52578) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

128.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Seyitšmer Termik Santralinin šzelleştirme gelirlerine ve santralin šzelleştirme sonrasõ faaliyetlerine ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52579) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

129.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Orhaneli Termik Santralinin šzelleştirme kapsamõna alõnmasõna ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52580) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

130.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, KŸtahyaÕdaki bazõ dŸğŸn salonlarõnõn ruhsatlarõnõn bulunmadõğõ iddiasõna ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52581) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

131.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 79528 NoÕlu Ruhsat ve bu ruhsatõn kapsadõğõ maden sahasõnõn šzelleştirme kapsamõna alõnmasõna ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52582) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

132.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, šzelleştirme işlemleri devam eden termik santraller ile ilgili verilere ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52583) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

133.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 73021 NoÕlu Ruhsat ve bu ruhsatõn kapsadõğõ maden sahasõnõn šzelleştirme kapsamõna alõnmasõna ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52584) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

134.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bursa Linyit İşletmelerinin ve işletme tarafõndan kullanõlan taşõnmazlarõn šzelleştirme kapsamõna alõnmasõna ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52585) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

135.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Tunbilek Termik Santralinin ve santral tarafõndan kullanõlan taşõnmazlarõn šzelleştirme kapsamõna alõnmasõna ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52586) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

136.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Soma Elektrik †retim ve Ticaret A.Ş.Õnin ve şirket tarafõndan kullanõlan taşõnmazlarõn šzelleştirme kapsamõna alõnmasõna ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52587) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

137.- Bursa Milletvekili Aykan ErdemirÕin, BursaÕda bazõ šğretmen sendikalarõnõn şikayetlerine ve taleplerine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52588) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

138.- Bursa Milletvekili Aykan ErdemirÕin, BursaÕnõn İnegšl ilesinde bir šğretmene aõlan soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52589) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

139.- İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt՟n, orta šğretimde başšrtŸsŸ serbestisine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52590) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

140.- İstanbul Milletvekili Bihlun TamaylõgilÕin, Bakanlõğa bağlõ okullarda yapõlan yšnetici değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52591) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

141.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, devlet yurtlarõnõn durumuna ve şartlarõnõ iyileştirmek iin yapõlan alõşmalara ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52592) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

142.- Hatay Milletvekili MevlŸt DuduÕnun, HatayÕõn Antakya ilesindeki bir ilkšğretim okulunun depreme dayanõklõlõğõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52593) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

143.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda adaylar tarafõndan tercih edilmeyen bšlŸmlere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52594) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

144.- Balõkesir Milletvekili Ahmet Duran BulutÕun, ortašğrenimde okullara nakil iin taban puan uygulamasõnõn kaldõrõlmasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52595) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

145.- Manisa Milletvekili …zgŸr …zelÕin, taşõmalõ eğitim yapõlan ile sayõsõna ve taşõma ihalelerine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52596) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

146.- Hakk‰ri Milletvekili Adil ZozaniÕnin, 2014-2015 eğitim ve šğretim yõlõnda KŸrte dersini semeli ders olarak tercih eden šğrenci sayõsõ ile KŸrte dersi šğretmeni sayõsõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52597) (Başkanlõğa geliş tarihi: 26.09.2014)

147.- Hakk‰ri Milletvekili Adil ZozaniÕnin, SiirtÕin Kurtalan ilesindeki bir ilkokulun sorunlarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52598) (Başkanlõğa geliş tarihi: 26.09.2014)

148.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52599) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

149.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Savunma Sanayi MŸsteşarlõğõ tarafõndan yŸrŸtŸlen Proje Yšnetim Bilgi Sistemi alõşmalarõna ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52600) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

150.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, ormanlarda madencilik faaliyetlerinden dolayõ yapõlan ağa kesimlerine ilişkin Orman ve Su İşleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52601) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

151.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, KarsÕõn Selim ilesinde meydana gelen sel felaketine ve istinat duvarõ yapõlmasõna yšnelik dilekelerin dikkate alõnmadõğõ iddiasõna ilişkin Orman ve Su İşleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52602) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

152.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Diyarbakõr Silvan Barajõ inşaatõnõn durmasõ ile ilgili iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52603) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

153.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52604) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

154.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Evliya ‚elebi Devlet Hastanesindeki yoğun bakõm Ÿniteleri ile ilgili iddialara ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52605) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

155.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Evliya ‚elebi Devlet Hastanesinde Ÿcretli hastalardan alõnan katkõ paylarõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52606) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

156.- Diyarbakõr Milletvekili Altan TanÕõn, ErzurumÕun Tekman ilesinde bulunan doktor sayõsõna ve doktor yetersizliğinin giderilmesine ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52607) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

157.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, Irak ve SuriyeÕden TŸrkiyeÕye tedavi iin getirilen kişi sayõsõna ve bu kişilerin IŞİD ile bir bağlantõsõ olup olmadõğõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52608) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

158.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, Suriyeli ve Iraklõ sõğõnmacõlarõn Ÿlkemize girişleri sõrasõnda gerekli sağlõk kontrolleri ve tedavilerinin yapõlõp yapõlmadõğõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52609) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

159.- Balõkesir Milletvekili Ayşe Nedret AkovaÕnõn, Balõkesir ve ilelerinde branş hastaneleri aõlmasõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52610) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

160.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, Hatay ili Ÿzerinden Ÿlkemize kaak olarak sokulduğu iddia edilen hayvanlarõn sağlõk aõsõndan taranmasõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52611) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

161.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõğõn medya ve tanõtõm hizmetleri alõmlarõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52612) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

162.- İzmir Milletvekili Alaattin YŸkselÕin, Bakanlõğa bağlõ hastanelerde taşeron firmalar Ÿzerinden istihdam edilen personel sayõsõna ve bu personelin haklarõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52613) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

163.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar DemirelÕin, İstanbulÕda boğazdan geen gemilerde yapõlan sağlõk kontrollerine ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52614) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

164.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent TŸzelÕin, İstanbulÕda bir hastanenin dahiliye servisinde gšrŸlen uyuz salgõnõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52615) (Başkanlõğa geliş tarihi: 26.09.2014)

165.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda iptal edilen yurt ii ve yurt dõşõ sivil havacõlõk uaklarõ seferlerine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52616) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

166.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda yerli hava yolu şirketleri ile ilgili şikayetlere ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52617) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

167.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, Fatih †niversitesine ulaşõmõ sağlayan İETT otobŸslerinin kaldõrõlmasõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52618) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

168.- İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt՟n, İstanbulÕun Maltepe ilesinde Marmaray alõşmalarõ nedeniyle kapatõlan alt geide ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52619) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

169.- İstanbul Milletvekili Aykut ErdoğduÕnun, İstanbulÕda yapõlmakta olan havalimanõ inşaatõnõ gerekleştiren şirketin yŸkŸmlŸlŸklerine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52620) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

170.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, canlõ hayvan nakliyeleri ile ilgili alõnan tedbirlere ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52621) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

SŸresi ݍinde Cevaplanmayan Yazõlõ Soru …nergeleri

1.- Mersin Milletvekili Ali …z՟n, son 10 yõl ierisinde gšreve başlayan personele ilişkin Genlik ve Spor BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45646)

2.- İzmir Milletvekili Aytun ‚õrayÕõn, Bakanlõk mŸsteşarõ ile ilgili bazõ iddialara ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45680)

3.- Mersin Milletvekili Ali …z՟n, son 10 yõl ierisinde gšreve başlayan personele ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45681)

4.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, binalarda emniyet ve gŸvenlik camlarõnõn kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ kapsamõnda yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/46165)

5.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, atõk bertaraf firmalarõna teşvik verilmesi adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/46224)

6.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, atõklarõn geri dšnŸşŸm tesislerinde yeniden kazanõlmasõnõn teşvik edilmesi adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/46359)

7.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar aleyhine aõlan tazminat davalarõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47747)

8.- Muğla Milletvekili Mehmet ErdoğanÕõn, bazõ belediye binalarõnõn šnŸnde TŸrk Bayrağõ olmamasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47748)

9.- Muğla Milletvekili Mehmet ErdoğanÕõn, Ÿniversitelerde yaşanan olaylara ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47749)

10.- Muğla Milletvekili Mehmet ErdoğanÕõn, IŞİD eylemlerinden dolayõ TŸrkiyeÕye sõğõnan TŸrkmenlere ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47750)

11.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkõnda aõlan ceza davalarõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47751)

12.- Van Milletvekili …zdal †erÕin, Van GšlŸ sahil şeridinde bulunan ve kamu kurumlarõna ait olan sosyal tesis ile hizmet binalarõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47752)

13.- Manisa Milletvekili Hasan …renÕin, Soma esnafõnõn sorunlarõna ve mali desteklere ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47755)

14.- Adana Milletvekili Seyfettin YõlmazÕõn, 2003-2014 yõllarõ arasõnda AdanaÕda kredi kartõ borcunu šdeyemediği iin kara listeye alõnan kişi sayõsõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47756)

15.- Adana Milletvekili Seyfettin YõlmazÕõn, 2003-2014 yõllarõ arasõnda piyasada işlem gšren ek miktarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47757)

16.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkõnda aõlan ceza davalarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47759)

17.- İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, bankalarõn denetlenmesi ile ilgili ABD kurumlarõnõn Ziraat BankasõÕnõn New YorkÕtaki biriminden kara para aklanmasõnõn šnlenmesine dair šnlemlerini gŸlendirmeye yšnelik bir plan sunmasõ talebine ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47760)

18.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, maaşõnda icra takibi ve haciz olan personel sayõsõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47761)

19.- Manisa Milletvekili Hasan …renÕin, IŞİD tarafõndan rehin tutulan TŸrk vatandaşlarõna ve kurtarõlmalarõ iin yapõlan alõşmalara ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47762)

20.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkõnda aõlan ceza davalarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47763)

21.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, maaşõnda icra takibi ve haciz olan personel sayõsõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47764)

22.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar aleyhine aõlan tazminat davalarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Emrullah İşler) yazõlõ soru šnergesi (7/47765)

23.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkõnda aõlan ceza davalarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Emrullah İşler) yazõlõ soru šnergesi (7/47766)

24.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, maaşõnda icra takibi ve haciz olan personel sayõsõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Emrullah İşler) yazõlõ soru šnergesi (7/47767)

25.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar aleyhine aõlan tazminat davalarõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47777)

26.- Kocaeli Milletvekili Haydar AkarÕõn, 65 yaş ŸstŸ vatandaşlar iin sağlanan Ÿcretsiz seyahat hakkõnõn uygulanmasõnda ortaya õkan sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47778)

27.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, maaşõnda icra takibi ve haciz olan personel sayõsõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47779)

28.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkõnda aõlan ceza davalarõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47780)

29.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar aleyhine aõlan tazminat davalarõna ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47781)

30.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, maaşõnda icra takibi ve haciz olan personel sayõsõna ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47782)

31.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkõnda aõlan ceza davalarõna ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47783)

32.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar aleyhine aõlan tazminat davalarõna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47784)

33.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, maaşõnda icra takibi ve haciz olan personel sayõsõna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47786)

34.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkõnda aõlan ceza davalarõna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47787)

35.- Manisa Milletvekili …zgŸr …zelÕin, ManisaÕnõn Soma ilesindeki bir maden ocağõnda işilere baskõ yapõldõğõ iddiasõna ve ocağa yšnelik denetimlere ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47788)

36.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar aleyhine aõlan tazminat davalarõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47789)

37.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Seyitšmer Linyit İşletmesi ve Termik Santralinin šzelleştirilmesinin ardõndan yaşanan işten õkarmalara ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47790)

38.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkõnda aõlan ceza davalarõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47791)

39.- Ankara Milletvekili Emine †lker TarhanÕõn, Sosyal GŸvenlik Kurumu idari yapõsõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47792)

40.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, maaşõnda icra takibi ve haciz olan personel sayõsõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47793)

41.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar aleyhine aõlan tazminat davalarõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47794)

42.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, İstanbulÕun EyŸp ilesindeki bazõ tapularõn kõsõtlõ hale getirildiği iddialarõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47795)

43.- Tekirdağ Milletvekili Emre KšprŸlŸÕnŸn, TekirdağÕda bir kimyasal fabrikasõnda õkan yangõnõn etkilerine ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47796)

44.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, UrlaÕdaki villalarla ilgili bazõ hususlara ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47799)

45.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkõnda aõlan ceza davalarõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47800)

46.- Burdur Milletvekili Hasan Hami YõldõrõmÕõn, Burdur GšlŸÕnde kirliliğe neden olduğu iddia edilen eşitli hususlara ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47801)

47.- Tekirdağ Milletvekili Candan YŸceerÕin, Tekirdağ ‚orluÕdaki bir fabrikada õkan yangõna ve endŸstriyel felaketleri šnlemek adõna yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47802)

48.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, maaşõnda icra takibi ve haciz olan personel sayõsõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47803)

49.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar aleyhine aõlan tazminat davalarõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47804)

50.- İstanbul Milletvekili Osman Taney KorutŸrk՟n, IŞİD mensuplarõna destek verildiği iddialarõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47805)

51.- Adana Milletvekili Osman Faruk LoğoğluÕnun, bir Hamas yšneticisinin TŸrkiyeÕde yaşadõğõ iddiasõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47806)

52.- İstanbul Milletvekili GŸrsel TekinÕin, IŞİD tarafõndan rehin alõnan tõr şofšrlerine ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47807)

53.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkõnda aõlan ceza davalarõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47808)

54.- Antalya Milletvekili Yõldõray SapanÕõn, IŞİD tarafõndan rehin alõndõklarõ iddia edilen tõr şofšrlerine ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47809)

55.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, maaşõnda icra takibi ve haciz olan personel sayõsõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47810)

56.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, AnkaraÕdaki trafik sorunlarõna, meydana gelen trafik kazalarõna ve engellenmesi iin yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47834)

57.- Gaziantep Milletvekili Mehmet ŞekerÕin, bonzai kullanõmõna ve engellenmesi iin yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47835)

58.- Bitlis Milletvekili HŸsamettin ZenderlioğluÕnun, hastalõk sebebiyle hayatõnõ kaybeden bir ocukla ilgili ihmal iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47836)

59.- Kastamonu Milletvekili Emin ‚õnarÕõn, KastamonuÕnun Devrekani bšlgesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47837)

60.- Kastamonu Milletvekili Emin ‚õnarÕõn, KastamonuÕdaki bazõ yollarda yaşanan toprak kaymasõ olaylarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47838)

61.- Adana Milletvekili Seyfettin YõlmazÕõn, AdanaÕda bulunan Suriyeli sõğõnmacõ sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47839)

62.- Kastamonu Milletvekili Emin ‚õnarÕõn, KastamonuÕnun İnebolu ilesinde bir yoldaki bozukluğun ulaşõmõ olumsuz etkilemesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47840)

63.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar aleyhine aõlan tazminat davalarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47841)

64.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent TŸzelÕin, AdanaÕdaki bir toplumsal olayda hayatõnõ kaybeden bir vatandaşa ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47842)

65.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent TŸzelÕin, DiyarbakõrÕdaki bir toplumsal olayda hayatõnõ kaybeden bir vatandaşa ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47843)

66.- Ankara Milletvekili Levent Gšk՟n, AnkaraÕda iptal edilen bazõ otobŸs hatlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47844)

67.- Kocaeli Milletvekili Hurşit GŸneşÕin, kamu ihalelerine katõlan bir sermaye grubu hakkõnda verilmesi gereken kararõn alõnmadõğõ iddiasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47845)

68.- İstanbul Milletvekili Celal DinerÕin, İstanbulÕdaki šzel halk otobŸslerine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47846)

69.- İstanbul Milletvekili Sabahat AkkirayÕõn, IŞİDÕe katõlan TŸrkiye Cumhuriyeti vatandaşõ sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47847)

70.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar DemirelÕin, uyuşturucu madde imalat, satõş ve kaakõlõğõnõn šnlenmesine yšnelik alõşmalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47848)

71.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkõnda aõlan ceza davalarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47849)

72.- Adana Milletvekili Turgay DeveliÕnin, genelde TŸrkiyeÕde šzelde AdanaÕda uyuşturucu satõşõ ve kullanõmõ ile ilgili bazõ verilere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47850)

73.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, maaşõnda icra takibi ve haciz olan personel sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47851)

74.- ‚orum Milletvekili Tufan KšseÕnin, silah ruhsatlarõ konusunda muhtarlara ayrõcalõk tanõnmasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47852)

75.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar aleyhine aõlan tazminat davalarõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47858)

76.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkõnda aõlan ceza davalarõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47859)

77.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, UrlaÕdaki villalarla ilgili bazõ hususlara ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47860)

78.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, maaşõnda icra takibi ve haciz olan personel sayõsõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47861)

79.- Mersin Milletvekili Vahap SeerÕin, Tarihi Tarsus Evlerinin restore edilmesine ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47862)

80.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkõnda aõlan ceza davalarõna ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47868)

81.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar aleyhine aõlan tazminat davalarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47870)

82.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, Y…KÕte karar verilmeyi bekleyen soruşturma dosyalarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47871)

83.- Kõrklareli Milletvekili Turgut DibekÕin, KPSSÕdeki soru dağõlõmõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47872)

84.- Aydõn Milletvekili Metin LŸtfi BaydarÕõn, KPSS sõnavlarõnõn bazõ elverişsiz yerlerde yapõlmasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47873)

85.- Aydõn Milletvekili Metin LŸtfi BaydarÕõn, KPSSÕdeki soru dağõlõmõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47874)

86.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, yŸksekšğretimde Ÿlkemize gelen yabancõ šğrenci sayõsõnõn azlõğõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47875)

87.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, yatay geiş sistemine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47876)

88.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, engelli šğrencilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47877)

89.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, yŸksekšğretim ile ilgili eşitli verilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47878)

90.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Ÿniversiteler tarafõndan yayõmlanan yayõnlara ve desteklenen projelere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47879)

91.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, yŸksekšğretimde Ÿlkemize gelen yabancõ šğrenci ve akademisyen sayõsõnõn azlõğõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47880)

92.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, yŸksekšğretimde šğrenci başõna dŸşen akademisyen sayõsõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47881)

93.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar DemirelÕin, okullarda uyuşturucu madde kullandõğõ tespit edilen šğrenci sayõsõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47882)

94.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkõnda aõlan ceza davalarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47883)

95.- Manisa Milletvekili Hasan …renÕin, ManisaÕnõn Salihli ilesindeki bir kšyŸn ortaokul šğrencilerinin başka bir kšy okuluna nakledilmeleri kararõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47884)

96.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, maaşõnda icra takibi ve haciz olan personel sayõsõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47885)

97.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar aleyhine aõlan tazminat davalarõna ilişkin Orman ve Su İşleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47891)

98.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkõnda aõlan ceza davalarõna ilişkin Orman ve Su İşleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47892)

99.- Bursa Milletvekili Aykan ErdemirÕin, TŸrk Telekom tarafõndan satõn alõnan bir donanõma ve internet trafiğinin denetlenmesine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47908)

100.- Bitlis Milletvekili HŸsamettin ZenderlioğluÕnun, Van GšlŸÕnde kirliliğin šnlenmesi ile ilgili alõşmalara ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47909)

101.- Ankara Milletvekili Mustafa ErdemÕin, Ankara YenimahalleÕdeki teleferik projesinin maliyetine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47910)

102.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar aleyhine aõlan tazminat davalarõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47911)

103.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, İstanbulÕdaki otobŸs şofšrleri ve İstanbul OtobŸs AŞ ile ilgili eşitli hususlara ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47912)

104.- İstanbul Milletvekili Celal DinerÕin, šzel halk otobŸslerinin gšrevlendirilme kriterlerine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47913)

105.- Antalya Milletvekili GŸrkut AcarÕõn, 3. Havalimanõ ProjesiÕne ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47914)

106.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar DemirelÕin, internetten uyuşturucu madde satõşõ yapan sitelere erişimin engellenmesine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47915)

107.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkõnda aõlan ceza davalarõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47916)

108.- Van Milletvekili …zdal †erÕin, Van GšlŸÕndeki yolcu taşõmacõlõğõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47917)

109.- İzmir Milletvekili Erdal AksŸngerÕin, TİBÕdeki dinleme ve teknik takip sistemlerinin bir sŸreliğine alõşmadõğõ iddiasõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47918)

110.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, maaşõnda icra takibi ve haciz olan personel sayõsõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47919)

111.- Adana Milletvekili Seyfettin YõlmazÕõn, BaşbakanÕõn ofisine dinleme cihazõ konulmasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47921)

112.- Muğla Milletvekili Mehmet ErdoğanÕõn, MuğlaÕda bulunan Suriyeli sõğõnmacõ sayõsõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47922)

113.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, GŸlen Cemaati ile ilgili bir aõklamasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47923)

114.- Bingšl Milletvekili İdris BalukenÕin, vatani gšrevini yaparken šldŸrŸlen bir vatandaşa ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47924)

115.- Osmaniye Milletvekili Hasan HŸseyin TŸrkoğluÕnun, OsmaniyeÕde artan işsizlik oranlarõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47925)

116.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, TOKİ tarafõndan gerekleştirilen temel atma, teslim ve dağõtõm tšrenlerine ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47926)

117.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, İstanbulÕda gšrev yapmak istemeyen TOKİ personeline psikolojik taciz ve baskõ yapõldõğõ iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47927)

118.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, TOKİÕye bağlõ birimlerin İstanbulÕa taşõnmasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47928)

119.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, TOKİÕye bağlõ bazõ birimlerin İstanbulÕa taşõnmasõna ve İstanbulÕda gšrevlendirilecek olan personelin sorunlarõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47929)

120.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, TOKİÕnin İstanbulÕa taşõnacağõ iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47930)

121.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Başbakanlõğa bağlõ birimlerin isimlerinin yer aldõğõ tabelalardaki ŌT.C.Ķ ibaresinin kaldõrõlmasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47931)

122.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, KilisÕteki Suriyeli sõğõnmacõ sayõsõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47932)

123.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, MuşÕta teršre karşõ alõnan šnlemlere  ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47933)

124.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, KarabŸkÕteki işsizlik sorununa ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47934)

125.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, RizeÕye yšnelik proje ve yatõrõmlara ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47936)

126.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, SiirtÕteki işsizlik sorununa ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47937)

127.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, SinopÕa yšnelik yatõrõmlara ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47938)

128.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, ZonguldakÕa yšnelik yatõrõmlara ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47939)

129.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, SivasÕa yšnelik yatõrõmlara ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47940)

130.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, TunceliÕde teršre karşõ alõnan šnlemlere ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47941)

131.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, hayvan kaakõlõğõnõn šnlenmesine ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47942)

132.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik ‚irkinÕin, uyuşturucu madde kullanõmõnõn yaygõnlaşmasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47943)

133.- Van Milletvekili …zdal †erÕin, VanÕõn Başkale ilesinde afet bšlgesi kapsamõna alõnmayan bir mezraya ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47944)

134.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, HŸkŸmet tarafõndan GŸlen Cemaatine yšnelik hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47952)

135.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, 2014 Yõlõ Genel Yatõrõm ve Finansman ProgramõÕna ve 4603 sayõlõ KanunÕa t‰bi bankalar tarafõndan gerekleştirilen alõmlara ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47954)

136.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Et ve Balõk Kurumu ile ‚AYKURÕun faaliyetlerine ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47955)

137.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bağlõ birimlerin isimlerinin yer aldõğõ tabelalardaki ŌT.C.Ķ ibaresinin kaldõrõlmasõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47956)

138.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, HŸkŸmet tarafõndan GŸlen Cemaatine yšnelik hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47957)

139.- Antalya Milletvekili Yõldõray SapanÕõn, DiyarbakõrÕdaki 2. Hava Kuvvetleri Komutanlõğõndaki TŸrk BayrağõÕnõn indirilmesi olayõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47958)

140.- İzmir Milletvekili Alaattin YŸkselÕin, Soma maden kazasõ sonrasõ toplanan yardõmlara ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47959)

141.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 17 Aralõk 2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasõndaki personel hareketlerine ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47960)

142.- İzmir Milletvekili Alaattin YŸkselÕin, Soma maden kazasõ sonrasõ toplanan yardõmlara ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47961)

143.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bağlõ birimlerin isimlerinin yer aldõğõ tabelalardaki ŌT.C.Ķ ibaresinin kaldõrõlmasõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47962)

144.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, HŸkŸmet tarafõndan GŸlen Cemaatine yšnelik hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Emrullah İşler) yazõlõ soru šnergesi (7/47963)

145.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 17 Aralõk 2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasõndaki personel hareketlerine ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Emrullah İşler) yazõlõ soru šnergesi (7/47964)

146.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bağlõ birimlerin isimlerinin yer aldõğõ tabelalardaki ŌT.C.Ķ ibaresinin kaldõrõlmasõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Emrullah İşler) yazõlõ soru šnergesi (7/47965)

147.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 17 Aralõk 2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasõndaki personel hareketlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47977)

148.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõğa bildirilen ocuk istismarõ ve taciz vakalarõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47978)

149.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, DiyarbakõrÕda Ÿ kõz kardeşe yšnelik Ÿ emniyet gšrevlisi tarafõndan cinsel saldõrõ suunun işlendiği iddialarõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47979)

150.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, son dšnemde artan kayõp ocuk vakalarõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47980)

151.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar DemirelÕin, Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlardan hizmet alan genlerden uyuşturucu madde kullananlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47981)

152.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ birimlerin isimlerinin yer aldõğõ tabelalardaki ŌT.C.Ķ ibaresinin kaldõrõlmasõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47982)

153.- İstanbul Milletvekili Şafak PaveyÕin, 2022 sayõlõ KanunÕda yapõlan değişikliğe ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47983)

154.- İstanbul Milletvekili Şafak PaveyÕin, kalõtsal cŸcelik hastalarõnõn engelli statŸsŸne alõnmamasõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47984)

155.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KšktŸrk՟n, 2002-2014 yõllarõ arasõnda intihar eden kişi sayõsõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47985)

156.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 17 Aralõk 2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasõndaki personel hareketlerine ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47986)

157.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ birimlerin isimlerinin yer aldõğõ tabelalardaki ŌT.C.Ķ ibaresinin kaldõrõlmasõna ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47987)

158.- KŸtahya Milletvekili İdris BalÕõn, T†BİTAKÕta gšrevden alõnan bir yšneticiye ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47988)

159.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, HŸkŸmet tarafõndan GŸlen Cemaatine yšnelik hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47989)

160.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 17 Aralõk 2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasõndaki personel hareketlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47990)

161.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ birimlerin isimlerinin yer aldõğõ tabelalardaki ŌT.C.Ķ ibaresinin kaldõrõlmasõna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47991)

162.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 17 Aralõk 2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasõndaki personel hareketlerine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47992)

163.- Bursa Milletvekili Sena KaleliÕnin, Ÿlkemizdeki iş kazalarõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47993)

164.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan CanalioğluÕnun, TrabzonÕun işsizlik sorununa ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47994)

165.- İzmir Milletvekili Alaattin YŸkselÕin, Bakanlõğõn aõkladõğõ Ulusal İstihdam Stratejisine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47995)

166.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ birimlerin isimlerinin yer aldõğõ tabelalardaki ŌT.C.Ķ ibaresinin kaldõrõlmasõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47996)

167.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent TŸzelÕin, maden iş kolunda yapõlan iş teftiş raporlarõnõn ilgili sendikaya verilmemesine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47997)

168.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent TŸzelÕin, İstanbulÕda faaliyet gšsteren bir taş ocağõnõn ihbar edilmesine rağmen teftiş edilmediği iddiasõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47998)

169.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent TŸzelÕin, İstanbulÕda 3. Havaalanõ inşaatõnda alõşan bir operatšrŸn hayatõnõ kaybetmesine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47999)

170.- Bartõn Milletvekili Muhammet Rõza YalõnkayaÕnõn, BartõnÕõn Amasra ilesinde kurulmasõ planlanan termik santralle ilgili ‚ED sŸrecine ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48000)

171.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 17 Aralõk 2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasõndaki personel hareketlerine ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48001)

172.- Balõkesir Milletvekili Ayşe Nedret AkovaÕnõn, AyvalõkÕtaki ime sularõndaki kurşun miktarõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48002)

173.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Akkuyu NŸkleer Enerji Santrali ile ilgili ‚ED raporuna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48003)

174.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, ‚atalcaÕdaki villa inşaatlarõ ile ilgili bazõ iddialara ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48005)

175.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ birimlerin isimlerinin yer aldõğõ tabelalardaki ŌT.C.Ķ ibaresinin kaldõrõlmasõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48006)

176.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik ‚irkinÕin, HatayÕõn Dšrtyol ilesinde petrol dolum tesislerinin evreye verdiği zararlara ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48007)

177.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik ‚irkinÕin, HatayÕda taşocaklarõnõn yerleşim yerlerine olan yakõnlõğõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48008)

178.- Hatay Milletvekili MevlŸt DuduÕnun, SuriyeÕdeki muhalif gruplara destek verildiği iddialarõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48009)

179.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 17 Aralõk 2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasõndaki personel hareketlerine ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48010)

180.- Muğla Milletvekili Nurettin DemirÕin, IŞİD mensuplarõna destek verildiği iddialarõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48011)

181.- Adana Milletvekili Osman Faruk LoğoğluÕnun, SomaliÕdeki vatandaşlarõmõzõn gŸvenliğine ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48012)

182.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ birimlerin isimlerinin yer aldõğõ tabelalardaki ŌT.C.Ķ ibaresinin kaldõrõlmasõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48013)

183.- Iğdõr Milletvekili Pervin BuldanÕõn, †rdŸnÕde Irak hakkõnda Ÿlkemizin de katõldõğõ bir toplantõ yapõldõğõ iddiasõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48014)

184.- Van Milletvekili …zdal †erÕin, VanÕõn Başkale ilesinde dŸzenlenen bir eyleme emniyet gŸlerince gerekleştirilen mŸdahaleye ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48042)

185.- Muğla Milletvekili Mehmet ErdoğanÕõn, son bir yõlda gerekleşen yasadõşõ yol kesme ve kimlik kontrolŸ olaylarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48043)

186.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Teršrle MŸcadele Dairesi Başkanõ tarafõndan hazõrlandõğõ iddia edilen Eylem Planõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48044)

187.- İzmir Milletvekili Mustafa MoroğluÕnun, İzmir ve ilelerinde İl …zel İdaresine ait taşõnõr ve taşõnmaz mallara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48045)

188.- Bursa Milletvekili Aykan ErdemirÕin, İstanbulÕda kundaklanan bir camiye ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48046)

189.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 17 Aralõk 2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasõndaki personel hareketlerine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48047)

190.- İstanbul Milletvekili Hakan ŞŸkŸr՟n,  kšy korucularõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48048)

191.- Bingšl Milletvekili İdris BalukenÕin, Bingšl Belediyesinin mali raporlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48049)

192.- Mardin Milletvekili GŸlser YõldõrõmÕõn, MardinÕde aileler arasõnda õkan gerginliklere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48050)

193.- Konya Milletvekili Atilla KartÕõn, Konya BŸyŸkşehir Belediyesinin granit taş alõmõ ihalesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48051)

194.- Ankara Milletvekili Levent Gšk՟n, Ankara BŸyŸkşehir Belediyesi ile Başkent Gaz arasõndaki protokole ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48052)

195.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, DiyarbakõrÕda Ÿ ocuğa cinsel istismarda bulunan polis memurlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48053)

196.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, bonzai kullanõmõna ve engellenmesi iin yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48054)

197.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, DiyarbakõrÕda Ÿ kõz kardeşe yšnelik Ÿ emniyet gšrevlisi tarafõndan cinsel saldõrõ suu işlendiği iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48055)

198.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, İstanbul EsenyurtÕtaki bir caminin kundaklanmasõ olayõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48056)

199.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, İstanbul OkmeydanõÕnda polis tarafõndan atõlan kurşunla šldŸrŸldŸğŸ iddia edilen bir kişiye ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48057)

200.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Gezi Olaylarõ sõrasõnda İstanbul BeşiktaşÕta başšrtŸlŸ bir kadõnõn saldõrõya uğradõğõ iddiasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48058)

201.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Gezi Olaylarõnõn yõldšnŸmŸnde Taksim MeydanõÕndan yayõn yapan uluslararasõ bir televizyon kanalõnõn muhabirinin gšzaltõna alõnmasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48059)

202.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, TŸrkiye genelinde ve İstanbul ili šzelinde 1 Mayõs Emek ve Dayanõşma GŸnŸnde polisin gšstericilere yšnelik mŸdahalesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48060)

203.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ birimlerin isimlerinin yer aldõğõ tabelalardaki ŌT.C.Ķ ibaresinin kaldõrõlmasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48061)

204.- Kars Milletvekili MŸlkiye BirtaneÕnin, Ankara ‚ayõÕndaki kirliliğe ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48062)

205.- Diyarbakõr Milletvekili Nursel AydoğanÕõn, DiyarbakõrÕda dŸzenlenen bir miting sõrasõnda atõlan biber gazõ fişeği nedeniyle bir ocuğun yaralanmasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48063)

206.- Şanlõurfa Milletvekili İbrahim AyhanÕõn, IŞİDÕin Ÿlkemiz tarafõndan desteklendiği iddiasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48064)

207.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, HŸkŸmet tarafõndan GŸlen Cemaatine yšnelik hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48068)

208.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 17 Aralõk 2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasõndaki personel hareketlerine ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48069)

209.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda AnkaraÕda restore edilen tarihi eser ve yapõlara ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48070)

210.- Antalya Milletvekili Yõldõray SapanÕõn, Savarona yatõnõn ŸŸncŸ kişilere kiralandõğõ iddialarõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48071)

211.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Vahdettin KšşkŸÕne ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48072)

212.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ birimlerin isimlerinin yer aldõğõ tabelalardaki ŌT.C.Ķ ibaresinin kaldõrõlmasõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48073)

213.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, HŸkŸmet tarafõndan GŸlen Cemaatine yšnelik hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõna ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48074)

214.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 17 Aralõk 2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasõndaki personel hareketlerine ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48076)

215.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, HŸkŸmet tarafõndan GŸlen Cemaatine yšnelik hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48081)

216.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 17 Aralõk 2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasõndaki personel hareketlerine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48082)

217.- Kars Milletvekili MŸlkiye BirtaneÕnin, 2014 KPSS ile ilgili usulsŸzlŸk iddialarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48083)

218.- Artvin Milletvekili Uğur BayraktutanÕõn, 2014 KPSS ile ilgili usulsŸzlŸk iddialarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48084)

219.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Diyarbakõr, Şanlõurfa ve ElazõğÕda Okul SŸtŸ Akõl KŸpŸ Projesi kapsamõnda dağõtõmõ yapõlan sŸt iin soğuk hava depolarõ yapõlmasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48085)

220.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Bingšl, Bitlis ve BatmanÕda Okul SŸtŸ Akõl KŸpŸ Projesi kapsamõnda dağõtõmõ yapõlan sŸt iin soğuk hava depolarõ yapõlmasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48086)

221.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Van, Mardin ve SiirtÕte Okul SŸtŸ Akõl KŸpŸ Projesi kapsamõnda dağõtõmõ yapõlan sŸt iin soğuk hava depolarõ yapõlmasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48087)

222.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Hakkari, Şõrnak ve AdõyamanÕda Okul SŸtŸ Akõl KŸpŸ Projesi kapsamõnda dağõtõmõ yapõlan sŸt iin soğuk hava depolarõ yapõlmasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48088)

223.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Erzurum, GŸmŸşhane ve BayburtÕta Okul SŸtŸ Akõl KŸpŸ Projesi kapsamõnda dağõtõmõ yapõlan sŸt iin soğuk hava depolarõ yapõlmasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48089)

224.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Kars, Iğdõr ve AğrõÕda Okul SŸtŸ Akõl KŸpŸ Projesi kapsamõnda dağõtõmõ yapõlan sŸt iin soğuk hava depolarõ yapõlmasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48090)

225.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, ArdahanÕda Okul SŸtŸ Akõl KŸpŸ Projesi kapsamõnda dağõtõmõ yapõlan sŸt iin soğuk hava depolarõ yapõlmasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48091)

226.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KšktŸrk՟n, šğretmenlerin ek ders ve ek gšsterge haklarõnõn iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48092)

227.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, bonzai kullanõmõna ve engellenmesi iin yapõlan alõşmalara ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48093)

228.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Samsun Ondokuz Mayõs †niversitesi Tõp FakŸltesi Dekanõnõn tõp fakŸltesi mezuniyet tšreninde Hipokrat yeminini değiştirterek ettirdiği iddiasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48094)

229.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Sakarya †niversitesine yurt dõşõndaki Ÿniversitelerden geiş yapan šğrencilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48095)

230.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Pamukkale †niversitesine yurt dõşõndaki Ÿniversitelerden geiş yapan šğrencilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48096)

231.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Orta Doğu Teknik †niversitesine yurt dõşõndaki Ÿniversitelerden geiş yapan šğrencilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48097)

232.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Ordu †niversitesine yurt dõşõndaki Ÿniversitelerden geiş yapan šğrencilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48098)

233.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Ondokuz Mayõs †niversitesine yurt dõşõndaki Ÿniversitelerden geiş yapan šğrencilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48099)

234.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Niğde †niversitesine yurt dõşõndaki Ÿniversitelerden geiş yapan šğrencilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48100)

235.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Necmettin Erbakan †niversitesine yurt dõşõndaki Ÿniversitelerden geiş yapan šğrencilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48101)

236.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Namõk Kemal †niversitesine yurt dõşõndaki Ÿniversitelerden geiş yapan šğrencilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48102)

237.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Osmaniye Korkut Ata †niversitesine yurt dõşõndaki Ÿniversitelerden geiş yapan šğrencilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48103)

238.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Recep Tayyip Erdoğan †niversitesine yurt dõşõndaki Ÿniversitelerden geiş yapan šğrencilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48104)

239.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ birimlerin isimlerinin yer aldõğõ tabelalardaki ŌT.C.Ķ ibaresinin kaldõrõlmasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48105)

240.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 17 Aralõk 2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasõndaki personel hareketlerine ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48114)

241.- Muğla Milletvekili Nurettin DemirÕin, IŞİD mensuplarõna destek verildiği iddialarõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48115)

242.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan CanalioğluÕnun, TŸrkiye genelindeki aile hekimi ve sağlõk elemanõ ihtiyacõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48116)

243.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, bonzai kullanõmõna ve engellenmesi iin yapõlan alõşmalara ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48117)

244.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ birimlerin isimlerinin yer aldõğõ tabelalardaki ŌT.C.Ķ ibaresinin kaldõrõlmasõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48118)

245.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, KŸtahyaÕnõn Simav ilesinde yapõlmasõ planlanan hastaneye ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48119)

246.- Diyarbakõr Milletvekili Nursel AydoğanÕõn, bir hŸkŸmlŸnŸn Ankara Numune Hastanesinde tedavi edilmeden gšnderildiği iddiasõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48120)

247.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, HŸkŸmet tarafõndan GŸlen Cemaatine yšnelik hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48121)

248.- İzmir Milletvekili Erdal AksŸngerÕin, Gšlbaşõ Cumhuriyet Başsavcõlõğõnõn TİB ile ilgili yŸrŸttŸğŸ soruşturmaya ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48122)

249.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 17 Aralõk 2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasõndaki personel hareketlerine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48123)

250.- Kars Milletvekili MŸlkiye BirtaneÕnin, Kars-Digor karayolu yapõm ihalesine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48124)

251.- Hatay Milletvekili Refik EryõlmazÕõn, OrtadoğuÕya gerekleştirilen Ro-Ro seferlerine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48125)

252.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan TanrõkuluÕnun, İzmir Adnan Menderes Havalimanõnõn eksikliklerine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48126)

253.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ birimlerin isimlerinin yer aldõğõ tabelalardaki ŌT.C.Ķ ibaresinin kaldõrõlmasõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48127)

 

 

                                                                                                                                                                        No: 4

9 Ekim 2014 Perşembe

Teklifler

1.- Bartõn Milletvekili Muhammet Rõza YalõnkayaÕnõn; Teršrle MŸcadele Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi (2/2393) (ݍişleri;  Milli Savunma ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

2.- Manisa Milletvekili …zgŸr …zelÕin; Madencilerin Bankalardan Kullandõklarõ Kredilerin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi (2/2394) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

 

                                                                                                                                                                        No: 5

10 Ekim 2014 Cuma

SŸresi ݍinde Cevaplanmayan Yazõlõ Soru …nergeleri

1.- İzmir Milletvekili Alaattin YŸkselÕin, 01 Ocak 2005-10 Haziran 2014 tarihleri arasõnda aõlõşõ yapõlan tesislerle ilgili bazõ bilgilere ilişkin Genlik ve Spor BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45762)

2.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan TanrõkuluÕnun, İzmir ve evresine spor alanõnda yapõlmasõ planlanan kamu yatõrõmlarõna ilişkin Genlik ve Spor BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45763)

3.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet ToptaşÕõn, TŸrk Silahlõ Kuvvetlerine personel alõmõnda yapõlan mŸlakatlara ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45811)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, kalekollarõn inşaatõ iin yapõlan šdemelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45812)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, İstanbul GedikpaşaÕdaki Ermeni Protestan Kilisesinde yapõlan tadilata gšnŸllŸ yardõmda bulunanlar iin prim šdenmediği gerekesiyle SGK tarafõndan ceza kesilmesine ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Emrullah İşler) yazõlõ soru šnergesi (7/45884)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Gezi Parkõ eylemcilerinin Dolmabahe Valide Sultan Camisine sõğõnmalarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Emrullah İşler) yazõlõ soru šnergesi (7/45885)

7.- İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, šğrenim durumuna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Emrullah İşler) yazõlõ soru šnergesi (7/45886)

8.- İstanbul Milletvekili İhsan …zkesÕin, Bursa Vali YardõmcõsõÕnõn camii avlusunda oğlunun sŸnnet tšrenini yaptõrmasõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Emrullah İşler) yazõlõ soru šnergesi (7/45887)

9.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, imar planõ onama bedellerinde enerji yatõrõmlarõnda indirim yapõlmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45965)

10.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, Ardahan †niversitesinin yurt sorununa ilişkin Genlik ve Spor BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45972)

11.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, MKE AnkaragŸcŸ Spor KulŸbŸyle ilgili bazõ iddialara ilişkin Genlik ve Spor BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45974)

12.- Manisa Milletvekili Hasan …renÕin, Turgutluspor KulŸbŸne yapõlan bağõşlar ile ilgili iddialara ilişkin Genlik ve Spor BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45975)

13.- Muğla Milletvekili Mehmet ErdoğanÕõn, PKK teršr šrgŸtŸ tarafõndan šldŸrŸlen korucularõn sayõsõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/48130)

14.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Fethullah GŸlen Cemaatine karşõ hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõ kapsamõnda yapõlan işlemlere ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/48131)

15.- Mersin Milletvekili Vahap SeerÕin, MersinÕe yapõlan yatõrõmlara ve başlanõlan bazõ projelerin tamamlanamamasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/48132)

16.- Manisa Milletvekili Erkan AkayÕõn, Soma Maden Faciasõ sonrasõ başlatõlan yardõm kampanyasõndaki biriken paranõn ihtiya sahiplerine ulaştõrõlmasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/48134)

17.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, mobbing iddiasõyla aõlan davalara ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/48135)

18.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, mobbing iddiasõyla aõlan davalara ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/48140)

19.- Manisa Milletvekili Hasan …renÕin, IŞİDÕe TŸrkiyeÕden katõlõmlara ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/48141)

20.- Kõrklareli Milletvekili Turgut DibekÕin, Başbakanlõk yeni binasõ iin yapõlan harcamalara ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/48142)

21.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, mobbing iddiasõyla aõlan davalara ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/48143)

22.- Manisa Milletvekili Hasan …renÕin, teršr šrgŸtleri listesine ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/48144)

23.- İstanbul Milletvekili İhsan …zkesÕin, Bağcõlar İle MŸftŸsŸnŸn sosyal medyadaki bazõ paylaşõmlarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Emrullah İşler) yazõlõ soru šnergesi (7/48145)

24.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Fethullah GŸlen Cemaatine karşõ hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõ kapsamõnda yapõlan işlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48152)

25.- Manisa Milletvekili Hasan …renÕin, 6252 sayõlõ KanunÕla getirilen bedelli askerlik uygulamasõndan elde edilen gelire ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48153)

26.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Fethullah GŸlen Cemaatine karşõ hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõ kapsamõnda yapõlan işlemlere ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48154)

27.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, mobbing iddiasõyla aõlan davalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48155)

28.- Ankara Milletvekili İzzet ‚etinÕin, MKEK roket ve patlayõcõ fabrikasõnda iş mevzuatõna aykõrõlõklar tespit edilmesine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48157)

29.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Fethullah GŸlen Cemaatine karşõ hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõ kapsamõnda yapõlan işlemlere ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48158)

30.- Ankara Milletvekili Gškhan GŸnaydõnÕõn, evre etki değerlendirmesi muafiyeti tanõnan projelere ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48159)

31.- İzmir Milletvekili BirgŸl Ayman GŸlerÕin, İzmirÕdeki bir altõn madeni ile ilgili eşitli hususlara ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48160)

32.- Muğla Milletvekili Mehmet ErdoğanÕõn, IŞİD elinde rehin bulunan konsolosluk mensuplarõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48161)

33.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Fethullah GŸlen Cemaatine karşõ hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõ kapsamõnda yapõlan işlemlere ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48162)

34.- Adana Milletvekili Osman Faruk LoğoğluÕnun, Cumhurbaşkanlõğõ seimi iin yurt dõşõnda yaşayan vatandaşlarõn oy verme işlemi ile ilgili eşitli hususlara ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48163)

35.- Adana Milletvekili Osman Faruk LoğoğluÕnun, İsrail ve Hamas arasõnda ateşkesi sağlamak iin bulunulan girişimlerde TŸrkiyeÕnin rolŸne ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48164)

36.- Adana Milletvekili Osman Faruk LoğoğluÕnun, bir internet sitesinde yer alan iddiaya ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48165)

37.- İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, mŸhŸrlenen bir uakla ilgili Bakanlõkta yapõlan toplantõya ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48166)

38.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali EdiboğluÕnun, IŞİDÕin TŸrkiyeÕye de yšnelik planlarõ olduğu iddiasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48175)

39.- Burdur Milletvekili Hasan Hami YõldõrõmÕõn, Ankara Cumhuriyet Savcõlõğõ tarafõndan Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸne verilen Fethullah GŸlen Cemaatinin araştõrõlmasõ hakkõndaki talimata ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48176)

40.- Bingšl Milletvekili İdris BalukenÕin, Bingšl Belediyesi tarafõndan verilen hizmetlerle ilgili eşitli hususlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48177)

41.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Fethullah GŸlen Cemaatine karşõ hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõ kapsamõnda yapõlan işlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48178)

42.- Ankara Milletvekili Levent Gšk՟n, AnkaraÕdaki sigortasõz aralara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48179)

43.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Kars, Iğdõr ve AğrõÕda arõtma tesisleri kurulmasõna ve sšz konusu illerdeki kanalizasyon sistemlerinin yenilenmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48180)

44.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Erzurum, GŸmŸşhane ve BayburtÕta arõtma tesisleri kurulmasõna ve sšz konusu illerdeki kanalizasyon sistemlerinin yenilenmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48181)

45.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Şõrnak, Hakkari ve MardinÕde arõtma tesisleri kurulmasõna ve sšz konusu illerdeki kanalizasyon sistemlerinin yenilenmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48182)

46.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Bingšl, Bitlis ve BatmanÕda arõtma tesisleri kurulmasõna ve sšz konusu illerdeki kanalizasyon sistemlerinin yenilenmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48183)

47.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, ArdahanÕda arõtma tesisleri kurulmasõna ve ArdahanÕdaki kanalizasyon sistemlerinin yenilenmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48184)

48.- Manisa Milletvekili Erkan AkayÕõn, i gŸvenliği tehdit eden bazõ gelişmelere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48185)

49.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda su delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile sutan kaynaklanan mal varlõğõ değerlerini aklama sularõ nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48186)

50.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda adliyeye karşõ sular nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48187)

51.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda iftira suu nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48188)

52.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda başkasõna ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanõlmasõ suu nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48189)

53.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda su Ÿstlenme ve su uydurma sularõ nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48190)

54.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda genital muayene suu nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48191)

55.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda yalan tanõklõk ve yalan yere yemin sularõ nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48192)

56.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda gereğe aykõrõ bilirkişilik veya tercŸmanlõk suu nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48193)

57.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda suu bildirmeme, kamu gšrevlisinin suu bildirmemesi ve sağlõk mesleği mensuplarõnõn suu bildirmemesi sularõ nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48194)

58.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda suluyu kayõrma suu nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48195)

59.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda yargõ gšrevi yapanõ etkileme ve gšrevi yaptõrmamak iin direnme sularõ nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48196)

60.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda tutuklu, hŸkŸmlŸ veya su delillerini bildirmeme, soruşturmanõn gizliliğinin ihlali ve ses ve gšrŸntŸlerin kayda alõnmasõ sularõ nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48197)

61.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda eşitli sular nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48198)

62.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda hŸkŸmlŸ veya tutuklanan ayaklanmalarõ, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak ile hak kullanõmõnõ ve beslenmeyi engelleme sularõ nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48199)

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda banka veya kredi kartlarõnõn kštŸye kullanõlmasõ suu nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48200)

64.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suu nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48201)

65.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda bilişim sistemine girme suu nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48202)

66.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda bilişim alanõnda sular nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48203)

67.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda aile dŸzenine karşõ sular nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48204)

68.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda ocuğun alõkonmasõ suu nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48205)

69.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda aile hukukundan kaynaklanan yŸkŸmlŸlŸğŸn ihlali suu nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48206)

70.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda ailesine kštŸ muamele suu nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48207)

71.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda ocuğun soy bağõnõ değiştirme suu nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48208)

72.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda resmi evlenme olmaksõzõn, dini nikah kõymak sureti ile evlenme suu nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48209)

73.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda hileli evlenme suu nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48210)

74.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda birden ok evlilik suu nedeniyle haklarõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48211)

75.- Ankara Milletvekili Levent Gšk՟n, Ankara Karşõyaka mezarlõğõndaki mermerciler sitesi ile ilgili yõkõm kararõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48212)

76.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, mobbing iddiasõyla aõlan davalara ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48215)

77.- Van Milletvekili Nazmi GŸr՟n, VanÕõn GŸrpõnar ilesindeki Hoşap Kalesinin bulunduğu bšlgenin sit alanõ olmasõ nedeniyle bazõ vatandaşlarõn yaşadõklarõ sorunlara ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48216)

78.- Uşak Milletvekili Dilek AkagŸn YõlmazÕõn, Savarona YatõÕnõn ŸŸncŸ kişilere kiralandõğõ iddialarõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48217)

79.- Mersin Milletvekili Ali Rõza …ztŸrk՟n, MersinÕin Silifke ilesinde bulunan ve …zelleştirme YŸksek Kurulu kararõ ile turizm tesis alanõ ve yat limanõ alanõ olarak belirlenen araziye ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48218)

80.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, mobbing iddiasõyla aõlan davalara ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48219)

81.- Antalya Milletvekili Yõldõray SapanÕõn, Din …ğretimi Genel MŸdŸrlŸğŸ tarafõndan šğretmenlerin derslerde kullanabilecekleri materyaller arasõnda šrnek olarak gšsterilen bir gšrsel materyale ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48220)

82.- Mersin Milletvekili Ali Rõza …ztŸrk՟n, Mersin ve ilelerinde fen lisesine dšnŸştŸrŸlen okullara ve yeni aõlacak fen liselerine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48221)

83.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, 2014 KPSSÕdeki tarih sorularõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48222)

84.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, mobbing iddiasõyla aõlan davalara ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48223)

85.- İzmir Milletvekili Erdal AksŸngerÕin, Ÿniversitelerdeki bir bšlŸm iin šğrenci alõm usulŸnŸn değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48224)

86.- Artvin Milletvekili Uğur BayraktutanÕõn, TEOG sõnavõnõ etkileyen okul puanlarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48225)

87.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KšktŸrk՟n, Karadeniz Ereğli-Alaplõ-Akakoca-DŸzce bšlŸnmŸş karayolundan Alaplõ merkezine giriş yolu olmamasõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48237)

88.- Bolu Milletvekili Tanju …zcanÕõn, BoluÕnun Yeniağa ilesindeki kantara ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/48238)

 

 

                                                                                                                                                                        No: 6

13 Ekim 2014 Pazartesi

Tezkereler

1.- İstanbul Milletvekilleri Sebahat Tuncel ve Abdullah Levent TŸzelÕin Yasama Dokunulmazlõklarõnõn Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Başbakanlõk Tezkeresi (3/1586) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarõ †yelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.10.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Sebahat TuncelÕin Yasama Dokunulmazlõğõnõn Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Başbakanlõk Tezkeresi (3/1587) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarõ †yelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.10.2014)

3.- Van Milletvekili Fatih ‚iftciÕnin Yasama Dokunulmazlõğõnõn Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Başbakanlõk Tezkeresi (3/1588) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarõ †yelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.10.2014)

4.- Denizli Milletvekili Nihat ZeybekciÕnin Yasama Dokunulmazlõğõnõn Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Başbakanlõk Tezkeresi (3/1589) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarõ †yelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.10.2014)

5.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka, Tunceli Milletvekili HŸseyin AygŸn ve Denizli Milletvekili İlhan CihanerÕin Yasama Dokunulmazlõklarõnõn Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Başbakanlõk Tezkeresi (3/1590) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarõ †yelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.10.2014)

6.- İstanbul Milletvekilleri Abdullah Levent TŸzel ve Sebahat TuncelÕin Yasama Dokunulmazlõklarõnõn Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Başbakanlõk Tezkeresi (3/1591) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarõ †yelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.10.2014)

7.- Van Milletvekili Nazmi GŸr՟n Yasama Dokunulmazlõğõnõn Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Başbakanlõk Tezkeresi (3/1592) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarõ †yelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.10.2014)

8.- Bingšl Milletvekili İdris BalukenÕin Yasama Dokunulmazlõğõnõn Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Başbakanlõk Tezkeresi (3/1593) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarõ †yelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.10.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Umut  OranÕõn Yasama Dokunulmazlõğõnõn Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Başbakanlõk Tezkeresi (3/1594) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarõ †yelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.10.2014)

10.- Artvin Milletvekili Uğur BayraktutanÕõn Yasama Dokunulmazlõğõnõn Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Başbakanlõk Tezkeresi (3/1595) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarõ †yelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.10.2014)

11.- Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş ve Van Milletvekili Aysel TuğlukÕun Yasama Dokunulmazlõklarõnõn Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Başbakanlõk Tezkeresi (3/1596) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarõ †yelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.10.2014)

12.- Iğdõr Milletvekili Pervin Buldan, Batman Milletvekilleri Ayla Akat Ata ve Bengi Yõldõz ile İstanbul Milletvekili Sebahat TuncelÕin Yasama Dokunulmazlõklarõnõn Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Başbakanlõk Tezkeresi (3/1597) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarõ †yelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.10.2014)

13.- Van Milletvekili …zdal †erÕin Yasama Dokunulmazlõğõnõn Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Başbakanlõk Tezkeresi (3/1598) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarõ †yelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.10.2014)

14.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn Yasama Dokunulmazlõğõnõn Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Başbakanlõk Tezkeresi (3/1599) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarõ †yelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.10.2014)

15.- İstanbul Milletvekili Sebahat TuncelÕin Yasama Dokunulmazlõğõnõn Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Başbakanlõk Tezkeresi (3/1600) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarõ †yelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.10.2014)

16.- Van Milletvekili …zdal †erÕin Yasama Dokunulmazlõğõnõn Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Başbakanlõk Tezkeresi (3/1601) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarõ †yelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.10.2014)

17.- Iğdõr Milletvekili Sinan OğanÕõn Yasama Dokunulmazlõğõnõn Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Başbakanlõk Tezkeresi (3/1602) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarõ †yelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.10.2014)

18.- İstanbul Milletvekili Muhammed ‚etinÕin Yasama Dokunulmazlõğõnõn Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Başbakanlõk Tezkeresi (3/1603) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarõ †yelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.10.2014)

19.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk KoÕun Yasama Dokunulmazlõğõnõn Kaldõrõlmasõ Hakkõnda Başbakanlõk Tezkeresi (3/1604) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarõ †yelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.10.2014)

SšzlŸ Soru …nergeleri

1.- KŸtahya Milletvekili İdris BalÕõn, 2014 Ağustos ve EylŸl aylarõnda Bakanlõk bŸrokrat ve tetkik h‰kimlerinin resm” gšrevle yaptõklarõ yurt ii gezilere, harcõrah tutarõna ve gezilerin amacõna ilişkin Adalet BakanõÕndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6144) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

2.- Tunceli Milletvekili Kamer GenÕin, İstanbulÕda Sultangazi ilesindeki bir ortaokulda din kŸltŸrŸ šğretmeninin Kuran dersi almayan šğrencilere karşõ tutumuna ve šğretmen hakkõnda yapõlan işlemlere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6145) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

3.- Tunceli Milletvekili Kamer GenÕin, LibyaÕda Gat HavaalanõÕnda mahsur kalan vatandaşlarõn TŸrkiyeÕye getirilmesine ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6146) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

Yazõlõ Soru …nergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, bir gazetenin genel yayõn yšnetmeninin gšrevden alõnmasõnda siyasilerin etkili olduğu iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52622) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, IŞİDÕin rehin aldõğõ vatandaşlarõn kurtarõlmasõ iin takasta bulunulup bulunulmadõğõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52623) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

3.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih YalõnÕõn, bonzai ve sentetik kannabinoid tŸrevi uyuşturuculardan zarar gšrenlerin tedavisine ve bu uyuşturucularla mŸcadeleye ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52624) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, TİKAÕnõn KosovaÕda desteklediği bazõ sivil toplum kuruluşlarõnõn IŞİD ve El-Nusra ile ilişkili olduklarõ gerekesiyle kapatõldõğõ iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52625) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, TİKAÕnõn KosovaÕda desteklediği bazõ sivil toplum kuruluşlarõnõn IŞİD ve El-Nusra ile ilişkili olduklarõ gerekesiyle kapatõldõğõ iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52626) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

6.- İzmir Milletvekili Alaattin YŸkselÕin, IŞİD tarafõndan rehin tutulan Musul Başkonsolosluğu alõşanlarõnõn serbest bõrakõlmasõ karşõlõğõnda SuriyeÕde rehin tutulan bazõ IŞİD militanlarõnõn serbest bõrakõlmasõnõn sağlandõğõ ve IŞİDÕe mŸhimmat verildiği iddialarõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52627) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, IŞİDÕin teršr šrgŸtŸ ilan edildiği Bakanlar Kurulu kararõna ve yayõmlandõğõ Resmi Gazete sayõsõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52628) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, TŸrkiyeÕde bazõ şirketler hakkõnda Amerikan Merkez Bankasõ tarafõndan kara para aklama şŸphesi gerekesiyle soruşturma başlatõldõğõ iddialarõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52629) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, İstanbulÕda bir mahallenin bağlõ bulunduğu belediyenin bir vakfa arazi tahsisi sağlayabilmek iin değiştirildiği iddialarõna ve arazinin satõş bilgilerine ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52630) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 1 Ocak 2004-30 Aralõk 2010 ile 1 Ocak 2011-25 EylŸl 2014 tarihleri arasõnda vatandaşlõk ve alõşma izni verilen yabancõlarla TŸrkiyeÕdeki mŸlteci, sõğõnmacõ, gšmen, kaak gšmen statŸsŸndeki yabancõlara ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52631) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

11.- İstanbul Milletvekili Şafak PaveyÕin, Karadeniz Teknik †niversitesinde bir šğrencinin saldõrõya uğramasõ ve emniyet gšrevlileri ile Ÿniversite yšnetiminin tutumuna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52632) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

12.- Diyarbakõr Milletvekili Nursel AydoğanÕõn, bir Alman gazetesinde IŞİDÕin TŸrkiyeÕde yayõldõğõ ve silah depolarõ bulunduğuna dair MİT tarafõndan bir rapor hazõrlandõğõnõn iddia edilmesine ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52633) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

13.- Diyarbakõr Milletvekili Altan TanÕõn, 2014 yõlõ hac başvurularõ, sõra bekleyen kişi sayõsõ, yeni kontenjan alõmõna dair iddialar ve hacca giden milletvekillerine ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52634) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

14.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bir katõlõm bankasõna yšnelik karalama kampanyasõ başlatõldõğõ iddialarõna ve hŸkŸmet tarafõndan gerekleştirilen uygulamalara ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/52635) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

15.- Gaziantep Milletvekili Mehmet ŞekerÕin, bir finans kuruluşu ile ilgili ortaya atõlan iddialara ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/52636) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

16.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bir cemaate karşõ hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõna ve yapõlan işlemlere ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/52637) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, kamu ve šzel sektšr bankalarõnõn 2013-2014 dšneminde kõsa vadeli dõş borlarõndaki artõşa, mevduat dõşõ borlarõna ve alõnan tedbirlere ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/52638) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

18.- Balõkesir Milletvekili Ayşe Nedret AkovaÕnõn, bankalarõn kara liste uygulamasõnõn esnaf ve sanatkarlarõn kredi kullanõmõnõ engellemesine ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/52639) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

19.- Kõrklareli Milletvekili Turgut DibekÕin, TİKAÕnõn KosovaÕda desteklediği bazõ sivil toplum kuruluşlarõnõn IŞİD ve El-Nusra ile ilişkili olduklarõ gerekesiyle kapatõldõğõ iddiasõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Numan Kurtulmuş) yazõlõ soru šnergesi (7/52640) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

20.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Ÿlkemizde meydana gelen deprem sayõsõna, depremlerden zarar gšrenlere ve ortaya õkan maddi zarara ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Numan Kurtulmuş) yazõlõ soru šnergesi (7/52641) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

21.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Ÿlkemizde meydana gelen doğal afet sayõsõna, doğal afetlerden zarar gšrenlere ve ortaya õkan maddi zarara ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Numan Kurtulmuş) yazõlõ soru šnergesi (7/52642) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

22.- Hakk‰ri Milletvekili Adil ZozaniÕnin, 2000 yõlõnda Burdur Cezaevine yapõlan ve bir mahkumun kolunu kaybettiği operasyonun soruşturulmasõ, sorumlularõn cezalandõrõlmasõ ve Bakanlõğõn yargõ sŸrecindeki tutumuna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52643) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

23.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Suriye sõnõrõndaki il ve ilelerde aõlan boşanma davalarõ ile boşanmalarõn sayõsõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52644) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

24.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, Kandõra Aõk Cezaevinde mahkumlara iyi davranõlmadõğõ, tutuklu ve hŸkŸmlŸlerin alõştõrõldõğõ ve uyuşturucu ticareti yapõldõğõ iddialarõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52645) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

25.- Tokat Milletvekili Reşat DoğruÕnun, Tokat ve ilelerinde adliye binasõ ihtiyacõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52646) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

26.- Tokat Milletvekili Reşat DoğruÕnun, Tokat ve ilelerindeki cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hŸkŸmlŸ sayõsõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52647) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

27.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih YalõnÕõn, hakim ve savcõlarõn maaşlarõna yapõlmasõ planlanan zammõn diğer adalet personeline yapõlõp yapõlmayacağõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52648) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

28.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, VanÕda deprem sonrasõnda malvarlõğõ hacze uğrayan kişi ve şirket sayõsõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52649) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

29.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2014 yõlõ EylŸl ayõndan itibaren Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarõnda aõk kaynak kodlu yazõlõm kullananlarõn sayõsõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52650) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

30.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda TŸrkiye aleyhine AİHMÕe mŸlteci ve sõğõnmacõlara dair aõlan davalara ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52651) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

31.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, YSK internet sitesinden semen bilgilerini sorgulayan vatandaş sayõsõna ve siteye yapõlan siber saldõrõlara ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52652) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

32.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, adalet saraylarõndaki X-Ray cihazlarõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52653) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

33.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarõn sosyal tesislerinden satõlanlara ve kiralananlara ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52654) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

34.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent TŸzelÕin, h‰kim ve savcõlar dõşõndaki yargõ hizmetleri alõşanlarõnõn mali haklarõnõn iyileştirilmesine ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52655) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

35.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Van Depremi sonrasõnda yaşanan yoksulluk sorununun šzŸmŸne yšnelik yŸrŸtŸlen proje ve alõşmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52656) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

36.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Van ilinde bulunan konteyner kentlerde yaşayan kadõn ve ocuklarõn sorunlarõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52657) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

37.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan satõlan veya kiralanan sosyal tesislere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52658) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

38.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlara yšnelik siber saldõrõlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52659) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

39.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlara yšnelik siber saldõrõlara ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52660) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

40.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan satõlan veya kiralanan sosyal tesislere ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52661) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

41.- Bartõn Milletvekili Muhammet Rõza YalõnkayaÕnõn, İstanbulÕun Şişli ilesinde bir inşaatta asansšrŸn dŸşmesiyle on işinin hayatõnõ kaybetmesine neden olan iş kazasõnõn nedenlerine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52662) (Başkanlõğa geliş tarihi: 08.09.2014)

42.- İzmir Milletvekili HŸlya GŸvenÕin, kamu hastanelerinde verilen sağlõk hizmetlerinin Ÿcretlendirilmesine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52663) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

43.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bir cemaate karşõ hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõna ve yapõlan işlemlere ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52664) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

44.- İzmir Milletvekili Alaattin YŸkselÕin, taşeron işilere ve taşeron işilerin sorunlarõnõn šzŸmŸ iin yapõlan alõşmalara ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52665) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

45.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, ManisaÕnõn Soma ilesinde meydana gelen maden kazasõ šncesinde maden hakkõnda olumlu rapor veren mŸfettişlere yšnelik soruşturma aõlmasõna izin verilmediği iddiasõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52666) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

46.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, KarsÕta TOKİ tarafõndan yeşil kart sahipleri iin yapõlan konutlarõn sahiplerine ne zaman teslim edileceğine ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52667) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

47.- İzmir Milletvekili Alaattin YŸkselÕin, yŸksekšğretimdeki yurt ihtiyacõnõn karşõlanmasõ iin TOKİÕnin yŸrŸttŸğŸ projelere ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52668) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

48.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, İstanbulÕda afet toplanma alanõ olarak belirlenmiş bir arazinin imara aõldõğõ iddialarõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52669) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

49.- ‚anakkale Milletvekili Mustafa Serdar SoydanÕõn, 8 EylŸl 2014 tarihinde aõklanan imar planõ kapsamõnda BozcaadaÕnõn tarõm alanlarõnõn ve sosyo-kŸltŸrel yapõsõnõn korunmasõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52670) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

50.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, KõzõlõrmakÕõn suyunun AnkaraÕya verildiği ve ime suyunda hoş olmayan koku olduğu iddiasõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52671) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

51.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Kõzõlõrmak Deltasõnda meydana gelen kuş ve balõk šlŸmlerine ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52672) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

52.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, vatandaşlarõn finansal durumlarõyla ilgili eşitli hususlara ilişkin Ekonomi BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52673) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

53.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, gelir dağõlõmõna ve yoksulluk sõnõrõna ilişkin Ekonomi BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52674) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

54.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Dõş Ekonomik İlişkiler Kurulunun Bakanlõğõn gšzetimi ve denetimi altõna alõnmasõna ilişkin Ekonomi BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52675) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

55.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, devlet yurtlarõnõn yeterliliğine ilişkin Genlik ve Spor BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52676) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

56.- İzmir Milletvekili Alaattin YŸkselÕin, amatšr, profesyonel ve engelli spor kulŸplerinin sayõsõna, spor kulŸplerine sağlanan desteğe ve spor salonlarõnõn sayõsõnõn artõrõlmasõna ilişkin Genlik ve Spor BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52677) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

57.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, olağanŸstŸ genel kurullarõ mahkemeye taşõnan spor federasyonlarõna ve Spor Genel MŸdŸrŸÕnŸn TŸrkiye Buz Hokeyi Federasyonuyla ilgili tutumu hakkõndaki iddialara ilişkin Genlik ve Spor BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52678) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

58.- Kõrklareli Milletvekili Turgut DibekÕin, KõrklareliÕde etkili olan yağõş ve fõrtõna nedeniyle tarõm alanlarõnõn zarar gšrmesine ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52679) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

59.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, iftilerin ekonomik durumunun iyileştirilmesi ve Ÿretime teşvik edilmesi adõna yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52680) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

60.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim …zkanÕõn, 6357 sayõlõ Toprak Kanunu ile taşõnmazlarõn satõlmasõna getirilen kõsõtlamalarõn neden olduğu mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52681) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

61.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Kõzõlõrmak Deltasõnda meydana gelen kuş ve balõk šlŸmlerine ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52682) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

62.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, PKK teršr šrgŸtŸnŸn son dšnemdeki eylemlerine ve gŸvenlik gŸlerinin aldõklarõ šnlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52683) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

63.- Mardin Milletvekili GŸlser YõldõrõmÕõn, MardinÕin Midyat ve Nusaybin ilelerinde bulunan kamplarda kalanlarõn hukuki statŸsŸne ve bir tecavŸz vakasõ iddiasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52684) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

64.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bir cemaate karşõ hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõna ve yapõlan işlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52685) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

65.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Eskişehir BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52686) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

66.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Eskişehir BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52687) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

67.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Denizli BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52688) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

68.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Gaziantep BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52689) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

69.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Hatay BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52690) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

70.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Hatay BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52691) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

71.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Diyarbakõr BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52692) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

72.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Bursa BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52693) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

73.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Bursa BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52694) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

74.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Diyarbakõr BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52695) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

75.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Erzurum BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52696) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

76.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Kahramanmaraş BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52697) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

77.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Konya BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52698) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

78.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Kayseri BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52699) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

79.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Malatya BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52700) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

80.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda İstanbul BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52701) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

81.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Kocaeli BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52702) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

82.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Kocaeli BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52703) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

83.- Isparta Milletvekili SŸleyman Nevzat KorkmazÕõn, 2002 yõlõndan gŸnŸmŸze emniyet personeline taltif olarak šdenen para miktarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52704) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

84.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Konya BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52705) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

85.- Isparta Milletvekili SŸleyman Nevzat KorkmazÕõn, SuriyeÕden TŸrkiyeÕye gš eden sõğõnmacõlarõn analizine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52706) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

86.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Malatya BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52707) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

87.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda İstanbul BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52708) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

88.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Kayseri BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52709) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

89.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda İzmir BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52710) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

90.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda İzmir BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52711) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

91.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Kahramanmaraş BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52712) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

92.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Avrupa Birliği ve Dõş İlişkiler Dairesi Başkanlõğõ tarafõndan dŸzenlenen organizasyonlar iin yapõlan harcamalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52713) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

93.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesine Ÿlkemiz aleyhine yapõlan başvurularla ilgili bazõ hususlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52714) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

94.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Antalya BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52715) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

95.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Aydõn BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52716) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

96.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, KocaeliÕnin Kšrfez ilesindeki bir kšyŸn eşitli sorunlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52717) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

97.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Aydõn BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52718) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

98.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, KocaeliÕnin Gebze ilesindeki bir kšyŸn eşitli sorunlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52719) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

99.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, organize sularla mŸcadele konusunda yŸrŸtŸlen alõşma ve projelere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52720) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

100.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, KocaeliÕnin Dilovasõ ilesindeki bir kšyŸn eşitli sorunlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52721) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

101.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Avrupa Birliği ve Dõş İlişkiler Dairesi Başkanlõğõnõn ama ve hedeflerine yšnelik karşõlaşõlmasõ muhtemel risklerin tespit edilmesi ve risk yšnetimi sisteminin oluşturulmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52722) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

102.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, KocaeliÕnin Kandõra ilesindeki bir kšyŸn eşitli sorunlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52723) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

103.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Avrupa Birliği ve Dõş İlişkiler Dairesi Başkanlõğõ binasõnõn tadilat işi iin yapõlan harcamalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52724) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

104.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Avrupa Birliği ve Dõş İlişkiler Dairesi Başkanlõğõ bŸnyesindeki personelin katõldõğõ yurt dõşõ toplantõ, konferans vb. etkinliklere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52725) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

105.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, KocaeliÕnde depremzedeler iin yapõlan konutlardan bir kõsmõnõn BŸyŸkşehir Belediyesi tarafõndan bir vakfa kiralandõğõ iddiasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52726) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

106.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Ankara BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52727) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

107.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Denizli BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52728) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

108.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Erzurum BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52729) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

109.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Gaziantep BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52730) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

110.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Avrupa Birliği ve Dõş İlişkiler Dairesi Başkanlõğõnõn i kontrol sisteminin tam anlamõ ile kurulmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52731) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

111.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 15 Mart 2011 tarihinden bu yana SuriyeÕye sõnõrõ olan il ve ilelerde TŸrkiye Cumhuriyeti vatandaşõ erkekler ile Suriyeli kadõnlar arasõnda gerekleşen evliliklere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52732) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

112.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Mardin BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52733) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

113.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, ݍ GŸvenlik SektšrŸnŸn Sivil Gšzetiminin Geliştirilmesi iin Teknik Destek Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52734) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

114.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Kadõna Yšnelik Aile ݍi Şiddetin …nlenmesi Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52735) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

115.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Van İlinde Yerinden Olmuş Kişilerin Ekonomik ve Sosyal Gelişmişliklerinin Artõrõlmasõ Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52736) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

116.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, İnsan Ticareti Mağdurlarõnõn Korunmasõ Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52737) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

117.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, TŸrkiyeÕnin Doğu Sõnõrlarõnda Sõnõr Gšzetleme Kapasitesinin Artõrõlmasõ ve Mayõn Temizlenmesi Yoluyla Sosyo-Ekonomik Gelişme Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52738) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

118.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Batõ Balkanlar ve TŸrkiyeÕde Entegre Sõnõr Yšnetiminin GŸlendirilmesi Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52739) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

119.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Ankara BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52740) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

120.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih YalõnÕõn, GaziantepÕte SuriyeÕden gelen sõğõnmacõlarõn boş bulduklarõ meskenleri işgal ettikleri iddiasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52741) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

121.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Antalya BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52742) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

122.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Avrupa Birliği ve Dõş İlişkiler Dairesi Başkanlõğõnõn bŸnyesindeki hizmetlerin standardize edilmesi adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52743) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

123.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Adana BŸyŸkşehir Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52744) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

124.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Kamu DŸzeni Topluluk KontrolŸnŸn Sağlanmasõ Alanõnda TŸrk Polis Teşkilatõnõn Kurumsal Kapasitesinin GŸlendirilmesi Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52745) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

125.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Tanõk Koruma Kapasitesinin Artõrõlmasõ Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52746) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

126.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, TŸrkiyeÕde Olay Yeri İnceleme Kapasitesinin Artõrõlmasõ Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52747) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

127.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, TŸrk Polis Teşkilatõ, Jandarma ve Sahil GŸvenlik Komutanlõğõ iin Bağõmsõz Şikayet Komisyonunun ve Sisteminin Kurulmasõ Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52748) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

128.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Yerel DŸzeyde Katõlõmcõ Stratejik Yšnetişim Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52749) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

129.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Adana BŸyŸkşehir Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52750) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

130.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Kamu DŸzeni Topluluk KontrolŸnŸn Sağlanmasõ Alanõnda Jandarma Genel Komutanlõğõnõn Kurumsal Kapasitesinin GŸlendirilmesi Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52751) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

131.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, TŸrkiyeÕde Yasa Dõşõ Gšle MŸcadele Kapasitesinin Desteklenmesi ve Yasa Dõşõ Gšmenler iin Geri Gšnderme Merkezlerinin Tesisi Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52752) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

132.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bilişim Sularõna Karşõ MŸcadele Kapasitesinin GŸlendirilmesi Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52753) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

133.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, TŸrkiyeÕdeki Yerel Yšnetim Reformu Uygulamasõnõn Devamõna Destek Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52754) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

134.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Ulusal Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağõmlõlõğõ İzleme Merkezinin GŸlendirilmesi Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52755) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

135.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Sõnõr Polisinin Eğitimi Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52756) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

136.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, TŸrkiyeÕde Su Analizinin Gerekleştirilmesi ve Su …nleme Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52757) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

137.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Yerelde Planlama, Koordinasyon ve Proje Geliştirme Kapasitesinin Artõrõlmasõ Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52758) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

138.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Kabul ve Geri Gšnderme Merkezlerinin Tesisi Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52759) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

139.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Sõnõr Yšnetimi Alanõnda İş Birliğinin GŸlendirilmesi Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52760) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

140.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, MŸlteci ve Sõğõnmacõ Kabul, Tarama ve Barõnma Merkezlerinin Tesisi Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52761) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

141.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, TŸrkiye ve Yunanistan Sõnõrlarõ Arasõnda Sõnõr Gšzetimi Kapasitesinin Artõrõlmasõ Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52762) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

142.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, TŸrk Polisinin Orantõsõz GŸ Kullanõmõnõn …nlenmesine Destek Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52763) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

143.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, TŸrkiyeÕnin Sõnõr Kontrol Kapasitesinin GŸlendirilmesi Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52764) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

144.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, TŸrkiyeÕnin Adli Tõp Kapasitesinin GŸlendirilmesi Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52765) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

145.- İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, ŞõrnakÕõn Cizre ilesinde bulunan AtatŸrk AnõtõÕnõn tahrip edilmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52766) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

146.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, IŞİD sempatizanõ olduğu iddia edilen bir gruba ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52767) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

147.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 1 Aralõk 2013-23 EylŸl 2014 tarihleri arasõnda TwitterÕda bir hesaba yapõldõğõ iddia edilen ihbarlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52768) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

148.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Emniyet Teşkilatõ mensuplarõna verilen taltiflere ve polislerin šzlŸk haklarõ ve maaşlarõnõn iyileştirilmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52769) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

149.- Giresun Milletvekili Selahattin KaraahmetoğluÕnun, Ankara şebeke sularõnõn denetimine, insan sağlõğõna etkisine ve fiyatlandõrõlmasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52770) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

150.- Giresun Milletvekili Selahattin KaraahmetoğluÕnun, AnkaraÕda Yapracõk TOKİ Konutlarõ ile şehir merkezi arasõnda metronun dõşõnda da toplu taşõma hizmeti verilmesine ve metrodaki sorunlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52771) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

151.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal KaplanÕõn, TŸrkiyeÕden IŞİDÕe katõlan vatandaşlara, diğer Ÿlkelerden IŞİDÕe katõlõmõn TŸrkiye Ÿzerinden gerekleşmesine ve hŸkŸmetin tutumuna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52772) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

152.- Bartõn Milletvekili Muhammet Rõza YalõnkayaÕnõn, ŞõrnakÕõn Cizre ilesinde AtatŸrk heykeline saldõrõda bulunan kişiler hakkõnda yapõlan işlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52773) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

153.- Diyarbakõr Milletvekili Altan TanÕõn, Bursa BŸyŸkşehir Belediyesine bağlõ bir şirketin akõbetine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52774) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

154.- Diyarbakõr Milletvekili Altan TanÕõn, Erzurum BŸyŸkşehir Belediyesi ile bağlõ şirket ve iştiraklerinin son altõ yõlda yaptõğõ medya harcamalarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52775) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

155.- Diyarbakõr Milletvekili Altan TanÕõn, Erzurum BŸyŸkşehir Belediyesi ile bağlõ şirket ve iştiraklerinin son altõ yõlda yaptõğõ ara kiralama harcamalarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52776) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

156.- Diyarbakõr Milletvekili Altan TanÕõn, Bursa BŸyŸkşehir Belediyesi ile bağlõ şirket ve iştiraklerinin son altõ yõlda yaptõğõ ara kiralama harcamalarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52777) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

157.- Diyarbakõr Milletvekili Altan TanÕõn, Bursa BŸyŸkşehir Belediyesi ile bağlõ şirket ve iştiraklerinin son altõ yõlda yaptõğõ medya harcamalarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52778) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

158.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Bitlis Belediyesi tarafõndan satõn alõnan mal ve hizmetlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52779) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

159.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Batman Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52780) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

160.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda SuriyeÕden TŸrkiyeÕye sokulan kaak ŸrŸnlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52781) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

161.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Bitlis Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52782) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

162.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Ağrõ Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52783) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

163.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Bayburt Belediyesi tarafõndan satõn alõnan mal ve hizmetlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52784) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

164.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Adõyaman Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52785) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

165.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Bilecik Belediyesinin sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52786) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

166.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, adalet saraylarõndaki X-Ray cihazlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52787) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

167.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasõnda Bitlis Belediyesinin belediye şirketlerine sattõğõ ve kiraladõğõ taşõnmazlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52788) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

168.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda istirahatli veya izinliyken adam šldŸren yahut yaralayan polislere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52789) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

169.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, İstanbulÕun Kadõkšy ilesinde bulunan bir kafeteryanõn bir vakõftan alõnõp bir başka vakfa verildiği iddiasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52790) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

170.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, DiyarbakõrÕda silahlõ saldõrõ sonucu hayatõnõ kaybeden 2 polis memurunun emniyetin bilgi sistemine gšrev harici vefat şeklinde işlendiği iddiasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52791) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

171.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2009-2014 yõllarõ arasõnda Ankara BŸyŸkşehir Belediyesi ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan gerekleştirilen telefon šdemelerine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52792) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

172.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2009-2014 yõllarõ arasõnda Ankara BŸyŸkşehir Belediyesi bŸnyesindeki belediye şirketleri tarafõndan gerekleştirilen telefon šdemelerine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52793) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

173.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2009-2014 yõllarõ arasõnda Ankara BŸyŸkşehir Belediyesi bŸnyesindeki belediye şirketleri tarafõndan satõn alõnan danõşmanlõk hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52794) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

174.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2009-2014 yõllarõ arasõnda Ankara BŸyŸkşehir Belediyesi ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan danõşmanlõk hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52795) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

175.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2009-2014 yõllarõ arasõnda Ankara BŸyŸkşehir Belediyesi ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan eğitim hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52796) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

176.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2009-2014 yõllarõ arasõnda Ankara BŸyŸkşehir Belediyesi bŸnyesindeki belediye şirketleri tarafõndan satõn alõnan eğitim hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52797) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

177.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2009-2014 yõllarõ arasõnda Ankara BŸyŸkşehir Belediyesi ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan temizlik hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52798) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

178.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2009-2014 yõllarõ arasõnda Ankara BŸyŸkşehir Belediyesi bŸnyesindeki belediye şirketleri tarafõndan satõn alõnan temizlik hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52799) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

179.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2009-2014 yõllarõ arasõnda Ankara BŸyŸkşehir Belediyesi ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan bilişim hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52800) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

180.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2009-2014 yõllarõ arasõnda Ankara BŸyŸkşehir Belediyesi bŸnyesindeki belediye şirketleri tarafõndan satõn alõnan bilişim hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52801) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

181.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2009-2014 yõllarõ arasõnda Ankara BŸyŸkşehir Belediyesi ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan lojistik hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52802) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

182.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2009-2014 yõllarõ arasõnda Ankara BŸyŸkşehir Belediyesi bŸnyesindeki belediye şirketleri tarafõndan satõn alõnan lojistik hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52803) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

183.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Ankara BŸyŸkşehir Belediyesi tarafõndan sunulan spor ve eğitim alõşmalarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52804) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

184.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Ankara BŸyŸkşehir Belediyesi tarafõndan sunulan sosyal ve kŸltŸrel aktivitelere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52805) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

185.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Ankara BŸyŸkşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasõnõn dõş cephe aydõnlatmasõ kapsamõnda yapõlan harcamalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52806) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

186.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2009-2014 yõllarõ arasõnda Ankara BŸyŸkşehir Belediyesi Zabõta Dairesi Başkanlõğõ tarafõndan satõn alõnan mal ve hizmetlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52807) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

187.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2009-2014 yõllarõ arasõnda Ankara BŸyŸkşehir Belediyesi ‚evre ve Kontrol Dairesi Başkanlõğõ tarafõndan satõn alõnan mal ve hizmetlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52808) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

188.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Ankara BŸyŸkşehir Belediyesine ait taşõnmazlara ve elde edilen kira gelirlerine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52809) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

189.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Ankara BŸyŸkşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasõ iin yapõlan harcamalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52810) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

190.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bilgi GŸvenliği Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52811) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

191.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Ankara DikmenÕde fiber kablo yerleştirilmesi iin aõlan ukurlarõn tehlike arz etmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52812) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

192.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Doğu ve GŸneydoğu Anadolu bšlgelerinde tahrip edilen ve alõşamaz duruma getirilen polis ve jandarma aralarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52813) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

193.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Doğu ve GŸneydoğu Anadolu bšlgelerinde tahrip edilen ve alõşamaz duruma getirilen MOBESE kameralarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52814) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

194.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, KõzõlõrmakÕõn suyunun AnkaraÕya verildiği ve ime suyunda hoş olmayan koku olduğu iddiasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52815) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

195.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Ankara - Eskişehir yolundaki bir ormanlõk alanõn yapõlaşmaya aõlacağõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52816) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

196.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Siber Sularla MŸcadele Daire Başkanlõğõ Bilgi GŸvenliği Projesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52817) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

197.- Kars Milletvekili MŸlkiye BirtaneÕnin, KarsÕõn Kağõzman ilesine bağlõ bir kšyŸn sulama suyu ve sulama kanallarõna yšnelik alõşma yapõlmasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52818) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

198.- Kars Milletvekili MŸlkiye BirtaneÕnin, KarsÕõn Kağõzman ilesine bağlõ bir kšyŸn yolunun tamamlanmasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52819) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

199.- Kars Milletvekili MŸlkiye BirtaneÕnin, KarsÕõn Digor ilesine bağlõ bir kšyŸn su sorunun šzŸmŸne ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52820) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

200.- Kars Milletvekili MŸlkiye BirtaneÕnin, 2007 yõlõnda heyelanla zarar gšren KarsÕõn Kağõzman ilesine bağlõ bir kšyŸn altyapõ ihtiyalarõna ve kšprŸ talebinin karşõlanmasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52821) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

201.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2013 yõlõnda hayatõnõ kaybeden bir sanatõnõn mezarõnõn yaptõrõlmasõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52822) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

202.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bir cemaate karşõ hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõna ve yapõlan işlemlere ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52823) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

203.- Isparta Milletvekili SŸleyman Nevzat KorkmazÕõn, 2002 yõlõndan gŸnŸmŸze kamu kurum ve kuruluşlarõnõn kiraladõğõ aralara šdenen meblağa ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52824) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

204.- Isparta Milletvekili SŸleyman Nevzat KorkmazÕõn, 2002 yõlõndan gŸnŸmŸze kamu kurum ve kuruluşlarõnõn kiraladõğõ binalara šdenen meblağa ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52825) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

205.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, AnkaraÕda bir AVM inşaatõ iin kamu bankalarõndan kredi kullandõrõldõğõ ve arsanõn TOKİÕden bedelsiz alõndõğõ iddialarõna ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52826) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

206.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent TŸzelÕin, son on iki yõlda limit uygulamasõ nedeniyle kamu avukatlarõna šdenmeyip gelir olarak kaydedilen vek‰let Ÿcretlerine ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52827) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

207.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Gazi †niversitesinde mobbing olduğu ve kurulan mobbing ofisinde yapõlan gšrŸşmelerin kayõt altõna alõndõğõ iddialarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52828) (Başkanlõğa geliş tarihi: 05.09.2014)

208.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent TŸzelÕin, İstanbulÕda bulunan bir lisede bazõ šğretmen ve yšneticilerin dile getirdikleri gšrŸşleri nedeniyle başka yerde gšrevlendirildikleri ve bazõ yšneticilerin šğrencilerin inan šzgŸrlŸklerine mŸdahale ettiği iddialarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52829) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

209.- Bartõn Milletvekili Muhammet Rõza YalõnkayaÕnõn, okullarda ibadethane aõlmasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52830) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

210.- Tokat Milletvekili Reşat DoğruÕnun, 2013-2014 yõllarõnda eş durumu tayini yapõlan šğretmen sayõsõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52831) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

211.- Tokat Milletvekili Reşat DoğruÕnun, TokatÕtaki bir ilkšğretim okulunun šğretmen aõğõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52832) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

212.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Gazi Kõz …ğrenci Yurdunun depreme dayanõklõlõğõ hakkõndaki raporlara ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52833) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

213.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, ortašğretimde zorunlu okutulan din kŸltŸrŸ ve ahlak bilgisi derslerinin ieriğinde farklõ inanlara ayrõlan yere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52834) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

214.- İzmir Milletvekili Rõza Mahmut TŸrmenÕin, AİHMÕin TŸrkiyeÕdeki din derslerine dair aõlmõş davalarda verdiği kararlarõn uygulanmasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52835) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

215.- İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt՟n, TEOG Yerleştirmeleri sonrasõ nakillere ve lise ara sõnõf nakillerinde taban puanlarõn bir gŸnlŸğŸne kaldõrõlmõş olmasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52836) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

216.- Amasya Milletvekili Ramis TopalÕõn, AmasyaÕda dŸzenlenen bir proje kapsamõnda toplanan paralarõn İl Milli Eğitim MŸdŸrlŸğŸne aktarõlmasõ ve makam aracõ alõnmak iin kullanõlmasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52837) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

217.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, okullarõn aõldõğõ hafta TunceliÕde šğrencilerin gelmemesi nedeniyle ders başõ yapamayan sõnõflarõn sayõsõ ile okula gelmeyen šğrencilerin sayõsõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52838) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

218.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, okullarõn aõldõğõ hafta VanÕda šğrencilerin gelmemesi nedeniyle ders başõ yapamayan sõnõflarõn sayõsõ ile okula gelmeyen šğrencilerin sayõsõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52839) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

219.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, okullarõn aõldõğõ hafta ŞanlõurfaÕda šğrencilerin gelmemesi nedeniyle ders başõ yapamayan sõnõflarõn sayõsõ ile okula gelmeyen šğrencilerin sayõsõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52840) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

220.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, okullarõn aõldõğõ hafta HakkariÕde šğrencilerin gelmemesi nedeniyle ders başõ yapamayan sõnõflarõn sayõsõ ile okula gelmeyen šğrencilerin sayõsõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52841) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

221.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, okullarõn aõldõğõ hafta BatmanÕda šğrencilerin gelmemesi nedeniyle ders başõ yapamayan sõnõflarõn sayõsõ ile okula gelmeyen šğrencilerin sayõsõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52842) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

222.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, okullarõn aõldõğõ hafta MuşÕta šğrencilerin gelmemesi nedeniyle ders başõ yapamayan sõnõflarõn sayõsõ ile okula gelmeyen šğrencilerin sayõsõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52843) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

223.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, okullarõn aõldõğõ hafta MardinÕde šğrencilerin gelmemesi nedeniyle ders başõ yapamayan sõnõflarõn sayõsõ ile okula gelmeyen šğrencilerin sayõsõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52844) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

224.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, okullarõn aõldõğõ hafta DiyarbakõrÕda šğrencilerin gelmemesi nedeniyle ders başõ yapamayan sõnõflarõn sayõsõ ile okula gelmeyen šğrencilerin sayõsõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52845) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

225.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, okullarõn aõldõğõ hafta ŞõrnakÕta šğrencilerin gelmemesi nedeniyle ders başõ yapamayan sõnõflarõn sayõsõ ile okula gelmeyen šğrencilerin sayõsõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52846) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

226.- Iğdõr Milletvekili Pervin BuldanÕõn, AnkaraÕda yŸksek fiyatlarla yiyecek iecek satõldõğõ iddia edilen bir lise kantinin işletmesiyle ilgili yapõlan işlemlere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52847) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

227.- Kars Milletvekili MŸlkiye BirtaneÕnin, KarsÕõn bir mahallesinde okul bulunmamasõnõn gerekesine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52848) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

228.- Kars Milletvekili MŸlkiye BirtaneÕnin, KarsÕõn Kağõzman ilesine bağlõ bir kšyŸn ilkokuluna šğretmen atanmasõ ve derslik ihtiyacõnõn karşõlanmasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52849) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

229.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bir cemaate karşõ hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõna ve yapõlan işlemlere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52850) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

230.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Savunma Sanayi MŸsteşarlõğõnõn proje yŸrŸtŸmŸ kapasitesinin artõrõlmasõ adõna yapõlan alõşmalara ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52851) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

231.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52852) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

232.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52853) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

233.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52854) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

234.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, farklõ amalarla kullanõlan eşitli gemi tipleriyle ilgili yŸrŸtŸlen bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52855) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

235.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52856) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

236.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Savunma Sanayi Destekleme Fonunun kullanõmõndaki etkinliğin artõrõlmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52857) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

237.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52858) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

238.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52859) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

239.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52860) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

240.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, hava savunma sistemi ile ilgili eşitli projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52861) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

241.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, farklõ amalarla kullanõlan eşitli uak tipleriyle ilgili yŸrŸtŸlen bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52862) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

242.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, farklõ amalarla kullanõlan eşitli helikopter tipleriyle ilgili yŸrŸtŸlen bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52863) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

243.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52864) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

244.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52865) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

245.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52866) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

246.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, farklõ amalarla kullanõlan eşitli helikopter tipleriyle ilgili yŸrŸtŸlen bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52867) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

247.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, sahil gŸvenlik helikopteri başta olmak Ÿzere eşitli helikopter tipleriyle ilgili yŸrŸtŸlen bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52868) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

248.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, askeri saldõrõ ve savunma alanõnda teknik kapasitenin artõrõlmasõ adõna yŸrŸtŸlen bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52869) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

249.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, TŸrk Silahlõ Kuvvetleri Siber Savunma Merkezi Projesine ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52870) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

250.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, askeri saldõrõ ve savunma alanõnda teknik kapasitenin artõrõlmasõ adõna yŸrŸtŸlen bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52871) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

251.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52872) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

252.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52873) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

253.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52874) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

254.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52875) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

255.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52876) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

256.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52877) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

257.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52878) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

258.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yŸrŸtŸlmekte olan bazõ projelere ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52879) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

259.- Sinop Milletvekili Engin AltayÕõn, İŞKUR ve Orman Genel MŸdŸrlŸğŸnce duyurulan bir iş ilanõnda getirilen ikamet şartõna ilişkin Orman ve Su İşleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52880) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

260.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, KõzõlõrmakÕõn suyunun AnkaraÕya verildiği ve ime suyunda hoş olmayan koku olduğu iddiasõna ilişkin Orman ve Su İşleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52881) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

261.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Kõzõlõrmak Deltasõnda meydana gelen kuş ve balõk šlŸmlerine ilişkin Orman ve Su İşleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52882) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

262.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, yasa dõşõ ve usulsŸz avlanmalara ilişkin Orman ve Su İşleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52883) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

263.- Diyarbakõr Milletvekili Nursel AydoğanÕõn, Ergene NehriÕnin suladõğõ alanlarda yetişen ŸrŸnlerin kanserojen olduğu ve bunu dile getiren doktorun gšrevden alõndõğõ iddialarõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52884) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

264.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, fenilketonŸri hastasõ ocuklara ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52885) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

265.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Irak ve SuriyeÕden gelen sõğõnmacõlara sağlõk taramasõ yapõlmasõna, sõğõnmacõlarõn ilalarõna ve barõnmalarõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52886) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

266.- İzmir Milletvekili Alaattin YŸkselÕin, Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan taşeron işilere ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52887) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

267.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Taksim İlkyardõm Hastanesinin taşõnma gerekesine ve bulunduğu arazinin nasõl kullanõlacağõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52888) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

268.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda hastane ve sağlõk kurumlarõnda alõşan taşeron işilerin sayõsõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52889) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

269.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, elektronik sigara kullanõmõnõn yayõlmasõnõn engellenmesi adõna yŸrŸtŸlen alõşma ve projelere ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52890) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

270.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, İstanbulÕda bir hastanenin dahiliye servisinde uyuz salgõnõ gšrŸldŸğŸ iddialarõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52891) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

271.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, helal ila konusunda yŸrŸtŸlen alõşma ve projelere ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52892) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

272.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Ÿlkemizde dŸnyaya gelen tŸp bebek sayõsõna ve tŸp bebek iin ilgili kurumlara yapõlan başvurulara ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52893) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

273.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, AnkaraÕdaki sağlõk kurumlarõ ile hastanelere ishal ve gšz enfeksiyonu şik‰yetiyle başvuran hasta sayõsõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52894) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

274.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, T†RKK…K Projesi kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52895) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

275.- Giresun Milletvekili Selahattin KaraahmetoğluÕnun, Karadeniz Sahil Yolu Giresun Geişi hizmete girmeden šnce ve girdikten sonra meydana gelen afetlere ve alõnacak tedbirlere ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52896) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

276.- Muğla Milletvekili Nurettin DemirÕin, Kšyceğiz-DšğŸşbelen yol yapõmõnõn durmasõnõn gerekesine ve yolun ne zaman bitirileceğine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52897) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

277.- Kocaeli Milletvekili Haydar AkarÕõn, Kocaeli iin bir tramvay projesi bulunup bulunmadõğõna, varsa projenin ayrõntõlarõna ve ilin ulaşõm sorununun šzŸmŸne ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52898) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

278.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Ankara DikmenÕde fiber kablo yerleştirilmesi iin aõlan ukurlarõn tehlike arz etmesine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52899) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

 

                                                                                                                                                                        No: 7

14 Ekim 2014 Salõ

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn; 6362 Sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna İlişkin Kanun Teklifi (2/2395) (Adalet ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

2.- Manisa Milletvekili Hasan …renÕin; 5580 Sayõlõ …zel …ğretim Kurumlarõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/2396) (Plan ve BŸte ile Milli Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2014)

3.- Kõrõkkale Milletvekili Ramazan Can ve Isparta Milletvekili Recep …zel ile 52 Milletvekilinin; Hakimler ve Savcõlar Kanunu ile Bazõ Kanun ve Kanun HŸkmŸnde Kararnamelerde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/2397) (Dõşişleri; ݍişleri; Milli Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor; Plan ve BŸte ile Adalet Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 14.10.2014)

Tasarõ

1.- TŸrkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasõnda İade Anlaşmasõnõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarõsõ (1/977) (Adalet ile Dõşişleri Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 10.10.2014)

Meclis Araştõrmasõ …nergeleri

1.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkan ve 20 Milletvekilinin, HatayÕdaki Suriyeli mŸltecilerin yasadõşõ olaylara ve faaliyetlere katõldõklarõ iddialarõnõn araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla bir Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1061) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2012)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 57 Milletvekilinin, ArtvinÕin Ardanu ilesinin sorunlarõnõn araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla bir Meclis Araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1062) (Başkanlõğa geliş tarihi: 03.10.2012)

3.- Hatay Milletvekili Refik Eryõlmaz ve 57 Milletvekilinin, SADAT isimli firmanõn SuriyeÕdeki faaliyetlerinin araştõrõlmasõ amacõyla bir Meclis Araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1063) (Başkanlõğa geliş tarihi: 03.10.2012)

 

 

14 Ekim 2014 Salõ

BİRİNCİ OTURUM

Aõlma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili ŞŸkran GŸldal MUMCU

KåTİP †YELER: Fehmi K†P‚† (Bolu), Mine L…K BEYAZ (Diyarbakõr)

 

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri ,TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 3՟ncŸ Birleşimini aõyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağõz.

Yoklama iin Ÿ dakika sŸre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapõldõ)

BAŞKAN – Toplantõ yeter sayõsõ vardõr, gšrŸşmelere başlõyoruz.

GŸndeme gemeden šnce Ÿ sayõn milletvekiline gŸndem dõşõ sšz vereceğim.

GŸndem dõşõ ilk sšz, AnkaraÕnõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸ nedeniyle sšz isteyen Ankara Milletvekili TŸlay SelamoğluÕna aittir.

Buyurunuz Sayõn Selamoğlu. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

IV.- G†NDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin GŸndem Dõşõ Konuşmalarõ

1.- Ankara Milletvekili TŸlay SelamoğluÕnun, AnkaraÕnõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸne ilişkin gŸndem dõşõ konuşmasõ

T†LAY SELAMOĞLU (Ankara) – Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; AnkaraÕnõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸ sebebiyle gŸndem dõşõ sšz almõş bulunuyorum, sizleri saygõyla selamlõyorum.

Mustafa Kemal Paşa, Sivas KongresiÕnden sonra 27 Aralõk 1919 gŸnŸ Temsilciler Kurulu Ÿyeleriyle birlikte AnkaraÕya geldi. O zamana kadar Osmanlõ İmparatorluğuÕnun başkenti İstanbulÕdu. Osmanlõ Mebusan Meclisi son kez 12 Ocak 1919Õda İstanbulÕda toplandõ. 16 Mart 1919 gŸnŸ İngilizler İstanbulÕa girdi. …nce Meclisi bastõlar, birok milletvekili AnadoluÕya geti, yakalananlarõn oğu tutuklandõ. Artõk Osmanlõ Mebusan Meclisinin İstanbulÕda toplanma olasõlõğõ kalmamõştõ.

Ankara, hi işgale uğramamõş, AnadoluÕnun ortasõnda, savaş cephelerine eşit uzaklõkta bir kentti. Savaşõn yšnetimi ve haberleşme AnkaraÕdan kolaylõkla yŸrŸtŸlŸrdŸ. Dağõlan Osmanlõ Mebusan Meclisi Ÿyeleri ile Sivas ve Erzurum Kongrelerinde seilen temsilciler AnkaraÕda toplandõ. Millet Meclisi 23 Nisan 1920 gŸnŸ AnkaraÕda aõldõ. Bundan sonra Mill” MŸcadele AnadoluÕnun bu kŸŸk kentinde sŸrdŸrŸldŸ. Kurtuluş SavaşõÕmõzõn planlarõ bu yoksul kentte hazõrlandõ. Savaşõn başarõya ulaşmasõ iin dŸzenli ordular kuruldu. 30 Ağustos 1922Õde kazanõlan Başkomutanlõk SavaşõÕyla Kurtuluş SavaşõÕmõz tamamlandõ. Yurdumuz dŸşmanlardan kurtulduktan sonra 13 Ekim 1923 gŸnŸ İsmet Paşa ve 14 arkadaşõ, AnkaraÕnõn başkent olmasõ iin TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisine yasa šnerisi verdi. …neri Mecliste oylandõ, kabul edildi. Bšylece AnkaraÕmõz yeni TŸrkiye devletinin başkenti oldu. Mill” mŸcadelenin yšnetildiği bu onurlu şehirde en šnemli sorun silah, ulaşõm ve haberleşmeydi.

Değerli milletvekilleri, bugŸn, AnkaraÕmõzdan TŸrkiyeÕnin havaalanõ olan tŸm şehirlerine ulaşõlõyor. 10 milyon yolcu kapasiteli Esenboğa Havalimanõ, 2009Õda Uluslararasõ Havaalanlarõ Konseyi tarafõndan AvrupaÕnõn en iyi havalimanõ seildi. Başkenti, demir yolu ağõnõn merkezi h‰line getirdik. Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul yŸksek hõzlõ tren hatlarõnõ hizmete atõk. Ankara-Yozgat-Sivas-Erzincan yŸksek hõzlõ tren hattõ alõşmalarõ bŸyŸk hõzla devam ediyor.

TŸrkiye, dŸnyanõn en bŸyŸk 100 savunma sanayi şirketi listesine 2 firmayla girdi. Gurur kaynağõmõz olan ASELSAN ve TAI Ÿretimlerine başkentte devam ediyor.

Savunma sanayisinde alõşan 30 firmanõn 23՟ başkent AnkaraÕda. Bu firmalarõn toplam savunma cirosundaki payõ yŸzde 73, sivil havacõlõk cirosundaki payõ ise yŸzde 54ÕtŸr; yine bu firmalar TŸrkiyeÕnin toplam savunma ihracatõnõn yŸzde 71Õini yapõyor. Ankara Gšlbaşõ ilemizde 2.204 milyon dolar bedelli radar teknoloji merkezi, Kazan ilemizde 80 milyon dolar yatõrõmla F35 mŸşterek taarruz uağõ orta gšvde Ÿretim tesisi kurduk, yine Ankara Kazan ilemizde 8 milyon metrekarelik alanda Havacõlõk ve Uzay İhtisas Organize Sanayi Bšlgesi atõk. 80 milyon avro bedelli UMET yani Uydu Montaj Entegrasyon ve Test Merkezi başkentimizin uzay ve savunma sanayisindeki yerini gšstermektedir.

On iki yõlda 5 haberleşme uydumuzu yšrŸngeye yerleştirdik, altõncõsõ yapõlõyor. Cumhurbaşkanõmõz Recep Tayyip ErdoğanÕõn sšylemiyle yeşilin bir miras ve kŸltŸr olduğu dŸsturundan hareketle her santimetrekareye yeşille imza attõk, bozkõr AnkaraÕyõ yeşil AnkaraÕya evirdik.

Değerli milletvekilleri, 1919Õda atõnõn nalõndaki mõhõ Ÿretemez durumdayken, bugŸn mill” mŸcadele ruhuna uygun TŸrkiye CumhuriyetiÕne yakõşan gelişen başkent AnkaraÕdõr. Başkent Ankara yeni TŸrkiyeÕnin sonsuza kadar başkenti olarak kalacaktõr.

Hepinizi saygõyla selamlõyorum. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ediyoruz Sayõn Selamoğlu.

GŸndem dõşõ ikinci sšz, yargõ bağõmsõzlõğõ hakkõnda sšz isteyen Konya Milletvekili Faruk BalÕa aittir.

Buyurunuz Sayõn Bal. (MHP sõralarõndan alkõşlar)

2.- Konya Milletvekili Faruk BalÕõn, yargõ bağõmsõzlõğõna ilişkin gŸndem dõşõ konuşmasõ

FARUK BAL (Konya) – Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; H‰kim ve Savcõlar YŸksek Kuruluyla ilgili seimler nihayete ermiştir. Bu seimlerde gšreve gelen HSYKÕnõn değerli Ÿyelerine başarõlar diliyoruz.

HSYK yargõnõn bağõmsõzlõğõnõ, tarafsõzlõğõnõ ve h‰kim teminatõnõ koruyacak olan anayasal bir organdõr. Bšyle olmakla birlikte, son yapõlan HSYK seimlerinde bizim Milliyeti Hareket Partisi olarak kamuoyunun ve yŸce Meclisin dikkatini ekme ihtiyacõnõ hissettiğimiz olumsuz gelişmeler ortaya õkmõştõr.

Bunlardan bir tanesi, HSYKÕya seilecek olan veya olanlar, ehliyetleri, liyakatleri, kabiliyetleri, kõdemleri ve meslekteki başarõlarõyla šlŸlmesi, değerlendirilmesi ve buna gšre oy verilmesi gerekirken listeler savaşõna dšnŸşmŸştŸr. Bu listeler savaşõnda HŸkžmet listesi ile cemaat listesinin atõştõğõ algõsõ kamuoyuna ve yargõya yansõmõştõr. Bu, yargõ iin en kštŸ durumlardan bir tanesidir. ‚ŸnkŸ, hukuk devletinde HŸkžmetin iş ve işlemlerini AnayasaÕya ve hukuka gšre denetleyecek olan yargõdõr, yargõnõn kalbi de HSYKÕdõr ve HSYK eğer HŸkžmetin kontrolŸnde yani HŸkžmetin kazandõğõ bir liste h‰line dšnŸşŸrse buradan õkan sonu şudur: HŸkžmet hukuka gšre, yargõ gŸcŸ hukuka gšre denge ve denetim aracõ olmadan iş ve işlem yapacaktõr. Yani, bunun teknik anlamõ kontrolsŸz bir hŸkžmet. Hukuken gŸcŸ denetlenemeyen bir hŸkžmetin adõ diktadõr.

İkinci olarak değerli milletvekilleri, adaylarõn ehliyeti, liyakati, kabiliyeti, kõdemi dikkate alõnmasõ gerekirken, bu seimlerde, maalesef, adaylarõn etnik kškenleri, mezhepleri, inanlarõ, cemaat mensubu olup olmadõklarõ, siyasi eğilimleri ve ideolojik inanlarõ aõsõndan propagandaya konu edilmiştir. Bu, birincisi kadar vahim bir gelişmedir ve en kštŸ durumlardan bir tanesidir. ‚ŸnkŸ, peygamber postunda oturan h‰kim,bizim inancõmõza gšre, etnik kškenine, siyasi fikrine, inancõna, mezhebine, cemaatine, siyasi eğilimine bakõlmaksõzõn herkesin haklõ olduğu oranda hakkõnõ koruyan ve gŸce karşõ ona gŸvenli bir liman olarak sõğõnabileceği yerdir. Dolayõsõyla, bu propaganda dŸzeninde ortaya õkan durum vahim bir gelişmeye işaret etmektedir. O gelişmede, toplumu bu değerler Ÿzerinden inanlarõna gšre, mezheplerine gšre, etnik yapõlarõna gšre ayrõştõrma fitnesi HSYKÕnõn ierisine sokulmuş olmasõ ihtimali bulunmaktadõr.

†ŸncŸ durum ise, en kštŸ olarak, iktidar kanadõndan yetkili kişilerin ifadesine gšre, bu bir istiklal mŸcadelesiydi. Neye karşõ istiklal mŸcadelesi? 2010 Anayasa değişikliğinde beraber yŸrŸdŸkleri yolda yol arkadaşlarõnõn 17, 25 Aralõk yolsuzluk operasyonunda ortaya õkarmõş olduğu delilleri kapatmanõn mŸcadelesi olarak bir istiklal mŸcadelesiydi. Buradaki yanlõşlõk şuydu: Bu bir istiklal mŸcadelesi değil, elde edilmiş yolsuzluk operasyonlarõ neticesinde kapõya sõkõşmõş kuyruktan kurtulma mŸcadelesiydi.

Değerli arkadaşlarõm, bu seimler bšyle negatif gšrŸntŸler ortaya koymakta, ciddi bir tereddŸt yaratmakta ise de buradan bir fõrsatõ bizim toplum olarak demokrasi adõna õkarma imk‰nõmõz vardõr. Seilen arkadaşlar, seilen HSYK Ÿyeleri gerekten bağõmsõz, gerekten tarafsõz olan bir yargõya ulaşabilmek iin, damdan dŸşen kişiler olarak bu šzelliklere riayet ederlerse belki siyasi rejimimizin gelecekte fay hattõ olarak kõrõlma noktalarõnõn šnŸne gemiş olabilirler.

Diğer taraftan, Sayõn Cumhurbaşkanõ 4 tane Ÿye seecektir. Seeceği Ÿyelerle ilgili kriterleri Milliyeti Hareket Partisi dikkatle takip edecektir. Sayõn Cumhurbaşkanõ da Ōistiklal mŸcadelesiĶ kavramõ ierisinde oraya silahşor insanlarõ gšnderirse, oraya ceng‰ver insanlarõ gšndermeye kalkar, yargõnõn bağõmsõzlõğõnõ, tarafsõzlõğõnõ ve h‰kim teminatõnõÉ

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

FARUK BAL (Devamla) - Ékendi kontrolŸ altõna almak isterse bu hem kendisi iin en kštŸ durumun ortaya õkmasõ demektir hem TŸrkiye iin en kštŸ durumun ortaya õkmasõ demektir.

RŸzg‰r eken fõrtõna bier. 2010Õda rŸzg‰r ektiniz fõrtõna bitiniz. Bundan sonraki fõrtõnanõn ne olacağõnõ sizler belki bizler kadar değerlendirebilecek durumdasõnõz.

Hepinizi saygõyla selamlõyorum. (MHP ve CHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ediyoruz Sayõn Bal.

GŸndem dõşõ ŸŸncŸ sšz, AnkaraÕnõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸ nedeniyle sšz isteyen Ankara Milletvekili Levent GškÕe aittir.

Buyurunuz Sayõn Gšk. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

3.- Ankara Milletvekili Levent Gšk՟n, AnkaraÕnõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸne ilişkin gŸndem dõşõ konuşmasõ

LEVENT G…K (Ankara) – Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi sevgi ve saygõyla selamlõyorum.

AnkaraÕmõzõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸnŸ kutluyoruz. TŸrkiye, šken Osmanlõ İmparatorluğuÕnun Ÿzerine 29 Ekim 1923Õte kurulmuş bir cumhuriyettir. Cumhuriyetin kurucularõ bu tarihe gelinceye kadar dšrt yõl sŸreyle Osmanlõ İmparatorluğuÕnu işgal eden Ÿlkelerle savaşmak zorunda kalmõşlardõr. İşte bu savaş AnkaraÕdan yšnetilmiş ve cumhuriyet de AnkaraÕdan ilan edilmiştir.

Mill” MŸcadeleÕde Mustafa Kemal AtatŸrk ve arkadaşlarõna en gŸ zamanda en bŸyŸk desteği veren Ankara iin Mustafa Kemal ŌBenim gšnlŸmde AnkaraÕnõn ve Ankaralõlarõn ayrõ bir yeri vardõr.Ķ demiş ve AnkaraÕnõn konumu, gelişmeye aõk olmasõ, Mill” MŸcadeleÕnin kararg‰hõ olmasõ dŸşŸnŸlerek İsmet İnšnŸ ve arkadaşlarõ tarafõndan 13 Ekim 1923Õte verilen tek maddelik bir šnergeyle Ankara başkent yapõlmõştõr.

Ankara kentinin kimliğini, uygarlõk tutkusu, hoşgšrŸ ve cumhuriyetilik gelenekleri oluşturur. Hacõ Bayram Veli, 1427 yõlõnda ŸnlŸ camisini yaptõrõrken hemen yanõ başõndaki Roma İmparatoru AugustusÕun anõtõna dokunmamõş, tam tersine, ondan yararlanarak bŸyŸk bir hoşgšrŸ anlayõşõnõ sergilemiştir.

Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; bugŸn gelinen noktada Ankara hoşgšrŸ anlayõşõndan uzaklaşmõş olup AnkaraÕnõn tarih” kimliği, cumhuriyeti nitelikleri, sosyal, kŸltŸrel ve ekonomik yaşantõsõ iktidarõn ve bŸyŸkşehir belediyesinin tehdidi altõndadõr. AnkaraÕnõn tŸm dõş ileleri gš nedeniyle ve birer birer yitirdikleri kamu hizmet binalarõyla TŸrkiyeÕdeki ileler arasõnda gelişmişlik dŸzeyi bakõmõndan en son sõralarda yer almaktadõr. Besicilik ve iftilik sõfõr noktasõna gelmiştir.

AtatŸrk՟n adõnõn ve ağdaş yaşamõn izlerinin silinmesi iin her tŸrlŸ tertip denenmektedir. AtatŸrk Orman ‚iftliği her gŸn talan edilmekte, AtatŸrk՟n mirasõ iğnenmektedir. ‚iftlik arazisinde yapõlmakta olan Başbakanlõk ofisi ve AnkaparkÕõn yapõmõ mahkemenin durdurma ve yõkõm kararlarõna rağmen devam etmektedir, eğer bir hukuk devletindeysek burasõ aõlamaz ve Başbakan burada alõşamaz. Saraoğlu Mahallesi kentsel rant uğruna ‚evre ve Şehircilik Bakanlõğõna devredilerek tarih” bir kimlik yok edilmek istenmektedir. AnkaraÕyõ yirmi yõldõr yšneten BŸyŸkşehir Belediyesi TŸrkiyeÕnin en borlu belediyesidir. Ankaralõlar en pahalõ suyu, en pahalõ doğal gazõ bu yšnetimle kullanmaya mahkžm edilmişlerdir. BugŸn de Ankara BŸyŸkşehir Belediyesinden alõnan bir kararla suya yŸzde 9 zam yapõlmõştõr. Metrolara kaynak aktarmak iin šzelleştirilen doğal gazla Ankaralõlar, yakõtta tek seenek olan bir şirketin keyf” uygulamalarõna terk edilmiştir. Ankara Ulaşõm Ana Planõ 2014 yõlõ başõnda bitirilmesi gerekirken Başbakanlõk Sarayõ, Ankapark, ODT† yolu, AtatŸrk Orman ‚iftliği, teleferik, havalimanõ metrosu gibi idari mahkemelerden dšnen projelerin bu plana işlenmek suretiyle davalarõn dŸşmesinin yolunun aõlacağõ bilinli bir geciktirmeye uğratõlmaktadõr. Metrolar dŸnyanõn her yerinde ulaşõmõ rahatlatõrken ‚ayyolu-Kõzõlay, Batõkent-Sincan metrolarõnda dŸzensiz uygulanan ring otobŸs servisleri ve metro duraklarõnda ara parklarõnõn yapõlmayõşõyla da tam bir işkence yaşanmaktadõr. Ankara, sayõsõz derelere sahipken kurutulan bu dereler õslah edilmeyi beklemektedir. †niversitelerde semt servislerinin kaldõrõlmasõyla šğrencilerin gŸnde dšrt saati yaklaşõk ulaşõmla gemektedir.

Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; AnkaraÕmõzõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸnŸ kutladõğõmõz bu gŸnlerde Ankara, Kuvayõmilliyecilerin kararg‰hõ, emperyalizme karşõ halkõmõzõn verdiği savaşõn simgesi ve cumhuriyetimizin ebed” başkentidir. Ankara, bizi bir arada tutan tŸm değerlerin başkentidir. AnkaraÕyõ ve TŸrkiyeÕyi laik, ağdaş AtatŸrk ilkelerinden uzaklaştõracak her tŸrlŸ adõma karşõ milyonlarca yurtseverin gšğsŸnŸ siper etmeye hazõr olduğunu belirtir, AtatŸrk՟, İsmet İnšnŸÕyŸ ve silah arkadaşlarõnõ saygõyla anarak hepinizi sevgi ve saygõyla selamlõyorum. (CHP ve MHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Gšk.

GŸndeme gemeden šnce sisteme girmiş sayõn milletvekillerimize birer dakika sšz vereceğim.

İlk sšz Sayõn HalaoğluÕna.

Buyurunuz Sayõn Halaoğlu.

V.- A‚IKLAMALAR

1.- Kayseri Milletvekili Yusuf HalaoğluÕnun, MHP Grubu olarak, AnkaraÕnõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸnŸ kutladõklarõna ilişkin aõklamasõ

YUSUF HALA‚OĞLU (Kayseri) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkanõm.

Biz de Milliyeti Hareket Partisi Grubu olarak AnkaraÕnõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸnŸ kutluyoruz. Bilindiği gibi, 27 Aralõk 1919Õda temsil heyetinin AtatŸrkÕle beraber AnkaraÕya gelmesiyle şehir Mill” MŸcadeleÕnin kararg‰hõ olmuştu. 23 Nisan 1920Õde TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin AnkaraÕda aõlmasõyla yeni TŸrk devletinin temelleri atõldõ. Kurtuluş Savaşõ buradan yšnetildi. Bšylece Ankara fiilen başkent durumuna geldi. Lozan Barõş AntlaşmasõÕnõn imzalanmasõndan sonra, itilaf devletlerinin askerleri İstanbulÕdan ekildiler. İstanbulÕun işgalden kurtulmasõyla yeni devletin başkentinin neresi olacağõ tartõşmalarõ sšz konusu oldu. Bazõ kişiler İstanbulÕun başkent yapõlmasõnõ istemelerine rağmen Meclisin AnkaraÕda aõlmasõ, buraya fiilen hŸkžmet merkezi olma niteliği kazandõrdõ. Ayrõca Ankara, TŸrkiyeÕnin merkezinde asker” ve coğrafi šzellikleriyle başkent olacak konumdaydõ. Bu sebeple İsmet Paşa bir kanun teklifi hazõrlayarak TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna sundu. Kanun teklifi 13 Ekim 1923Õte kabul edildi ve ŌTŸrkiye devletinin başkenti AnkaraÕdõr.Ķ şeklinde bir maddelik kanunla Ankara, yeni TŸrk devletinin başkenti oldu. Bundan sonra da sonsuza kadar olacaktõr.

Hepinizi saygõyla selamlõyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Halaoğlu.

Sayõn HamzaebiÉ

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HamzaebiÕnin, CHP Grubu olarak, AnkaraÕnõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸnŸ kutladõklarõna ve KocaeliÕnde meydana gelen helikopter kazasõnda hayatõnõ kaybeden askerlere AllahÕtan rahmet, aileleri ile TŸrk Silahlõ Kuvvetlerine başsağlõğõ dilediğine ilişkin aõklamasõ

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (İstanbul) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Değerli milletvekilleri, bundan doksan bir yõl šnce AnkaraÕyõ başkent ilan eden, başta Mustafa Kemal AtatŸrk olmak Ÿzere, o dšnemin TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Ÿyelerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak şŸkranlarõmõzõ sunuyoruz.

Yine, ayrõca, KocaeliÕnde meydana gelen helikopter kazasõnda hayatõnõ kaybeden askerlerimize AllahÕtan rahmet diliyorum. TŸrk Silahlõ Kuvvetlerine, askerlerimizin ailelerine ve milletimize sabõr ve başsağlõğõ diliyorum.

TeşekkŸr ederim.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Hamzaebi.

Sayõn Halaman.

3.- Adana Milletvekili Ali HalamanÕõn, AdanaÕdaki bšlge idare mahkemelerinin yerine istinaf mahkemeleri kurulacaksa yine AdanaÕda kurulmasõ gerektiğine ilişkin aõklamasõ

ALİ HALAMAN (Adana) – Başkanõm, teşekkŸr ederim.

Sayõn Başkanõm, bu bizim AdanaÕda uzun sŸre gšrev yapan bšlge idare mahkemeleri vardõr. Fakat, son gŸnlerde bu adliye evrelerinden şšyle bir duyum geliyor: Yeni õkan kanundan dolayõ AdanaÕdaki bšlge idare mahkemelerini kapatõp AntepÕe istinaf mahkemeleri kuracaklarmõş. Zaten uzun dšnemdir AdanaÕya yapõlan bir şey yok. Bšlge idare mahkemesinin yerine istinaf mahkemesi kuracaklarsa da bunu AdanaÕda kursunlar. AdanaÕda on iki senedir HŸkžmetin ŌBen şunu yaptõm.Ķ diyeceği, Ÿst Ÿste koyabileceği bir tuğla yok zaten. Yani, AdanaÕyõ boşaltmasõnlar.

TeşekkŸr ederim.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Halaman.

Sayõn …zkanÉ

4.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim …zkanÕõn, besi danasõ ile sŸt desteklemelerinin dŸşŸrŸlmesinin nedenini šğrenmek istediğine ilişkin aõklamasõ

RAMAZAN KERİM …ZKAN (Burdur) – Sayõn Başkan, teşekkŸr ederim.

HŸkžmet yetkililerine ve šzellikle Gõda Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõna soruyorum: Getiğimiz aylarda besi danasõ desteklemesi Ÿlke genelinde 300 TŸrk lirasõ, soğuk sŸt desteklemesi litrede 9 kuruş idi. Bu durum vatandaşlara, milletvekilleri ve Bakanlõk yetkilileri tarafõndan mesajlarla bildirildi ancak geen ay bu besi danasõ desteklemesi 300Õden 200Õe, sŸt desteklemeleri šnce 6 kuruşa, geen ay da soğut sŸt 5 kuruşa, sõcak sŸt 3 kuruşa dŸşŸrŸlmŸştŸr. Vatandaşõn serumla yaşadõğõ bu ortamda tŸm girdiler -saman, yem, mazot, ila- artarken bu dŸşŸşŸn nedeni nedir? Bu dŸşŸşŸn nedeni mesajla vatandaşlarõmõza bildirilecek midir?

TeşekkŸr ederim.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn …zkan.

Sayõn BayraktutanÉ

5.- Artvin Milletvekili Uğur BayraktutanÕõn, Orman Genel MŸdŸrlŸğŸnŸn talimatõyla ArtvinÕde orman katliamõ yapõlmak istendiğine ilişkin aõklamasõ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) – TeşekkŸr ediyorum Sayõn Başkan.

Sayõn Başkan, benim avukatlõk yaptõğõm yõllarda vatandaş su işlerdi; Orman Bšlge MŸdŸrlŸğŸ, Orman İşletme de bu orman sularõnõ engellemek iin elinden geleni yapardõ, şimdi devir değişti. ArtvinÕde, benim seim bšlgemde vatandaş ormanõn kesilmemesi iin her şeyi yapõyor, bŸtŸn mŸcadeleleri ortaya koyuyor.

Orman Genel MŸdŸrŸne buradan teşekkŸr ediyorum. Telefonlarõma õktõ, dedi ki: ŌBen bu kesimi durdurdum.Ķ Orman Bšlge MŸdŸrlŸğŸ, Orman İşletme MŸdŸrlŸğŸ ve Orman Genel MŸdŸrlŸğŸ ne yazõk ki Artvin ormanlarõnõn kesilmesi iin elinden gelen her şeyi yapõyor.

Elimde yazõlõ belgeler var, bu bir utan belgesidir. Yol genişletme alõşmalarõna ilişkin, maden alõşmasõyla ilgili ‚ED raporu alõnmasõ gerekirken bunlar gšz ardõ ediliyor. ArtvinÕde orman katliamõ yapõlmak isteniyor ve ŸzŸcŸ olan, ormanõ korumasõ gereken Orman Genel MŸdŸrlŸğŸnŸn talimatlarõyla yapõlõyor.

Buradan Artvin Orman Bšlge MŸdŸrlŸğŸne, İşletme MŸdŸrlŸğŸne sesleniyorum: LŸtfen bu yanlõştan dšnŸn. Orman Genel MŸdŸrŸnŸn size vermiş olduğu kanunsuz emirlere riayet etmeyin, yarõn bir gŸn sizler de yargõlanacaksõnõz. 6831 sayõlõ Orman Kanunu hepinize bir gŸn lazõm olacaktõr.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Bayraktutan.

Sayõn TŸrkoğluÉ

6.- Osmaniye Milletvekili Hasan HŸseyin TŸrkoğluÕnun, 24՟ncŸ Dšnem Beşinci Yasama Yõlõnõn hayõrlõ uğurlu olmasõnõ dilediğine, asker” helikopterin dŸşmesi sonucu şehit olan 4 askere ve Recep Tayyip ErdoğanÕõn mitinglerinden dšnŸşte geirdikleri trafik kazasõnda şehit olan 3 polise AllahÕtan rahmet, yaralõ polislere acil şifalar dilediğine ilişkin aõklamasõ

HASAN H†SEYİN T†RKOĞLU (Osmaniye) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

24՟ncŸ Dšnem 5Õinci Yasama YõlõÕnõn tŸm Meclis gruplarõna ve milletvekillerine hayõrlõ uğurlu olmasõnõ diliyorum.

…nceki gŸn asker” helikopterin dŸşmesi sonucu şehit olan 4 askerimize Cenab-õ AllahÕtan rahmet diliyorum, mek‰nlarõ cennet olsun.

Diğer yandan, Recep Tayyip ErdoğanÕõn Bayburt ve GŸmŸşhane mitinglerine koruma gšreviyle yŸzlerce kilometre šteden, MalatyaÕdan giden ve dšnŸşte geirdikleri trafik kazasõnda şehit olan 3 polisimize de rahmet diliyor, yaralõ polislerimize acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanlõğõ makamõnõ h‰l‰ parti genel başkanlõğõyla karõştõran Recep Tayyip ErdoğanÕõn mitinglerine yŸzlerce kilometre šteden polis gšrevlendirilmesi, Ÿstelik bu polislerin IŞİD protestolarõ iin izinden ağrõlan polisler olmasõ iimizi acõtmaktadõr. Sayõn Cumhurbaşkanõnõn artõk bu alõşkanlõklarõndan vazgemesinin uygun olacağõnõ dŸşŸnmekteyim.

TeşekkŸr ederim.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn TŸrkoğlu.

Buyurunuz Sayõn Demir.

7.- Muğla Milletvekili Nurettin DemirÕin, AnkaraÕnõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸne ve İztuzu PlajõÕnõn korunmasõ iin etkin šnlemler alõnõp alõnmayacağõnõ šğrenmek istediğine ilişkin aõklamasõ

NURETTİN DEMİR (Muğla) – Sayõn Başkan, teşekkŸr ediyorum.

Ben de AnkaraÕnõn başkent oluşunu itenlikle kutluyor ve emeği geenleri saygõyla anõyorum; şehitlerimizin de aynõ şekilde mek‰nlarõ cennet olsun.

Efendim, Muğla OrtacaÕda dŸnyaca ŸnlŸ İztuzu PlajõÕnõn Ortaca Kaymakamlõğõnca yabancõ bir kuruluşun da ortak olduğu šzel bir şirkete kiralanmasõ aleyhine aõlan davada daha šnce yŸrŸtmeyi durdurma kararõ verilmişti. Verilen yŸrŸtmeyi durdurma kararõ 29 EylŸl Pazartesi gŸnŸ alõnan ikinci bir kararla kaldõrõldõ. BŸyŸkşehir YasasõÕyla ihale bile edilmeden peşkeş ekilen İztuzu Plajõ iin verilen yŸrŸtmeyi durdurma kararõnõn kaldõrõlmasõ İztuzu PlajõÕnõn geleceğini tehlikeye atmaktadõr, endişeleri artõrmaktadõr. İztuzu PlajõÕnõn korunmasõ iin daha geniş, daha etkin šnlemler alõnacak mõdõr?

TeşekkŸr ederim.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Demir.

Sayõn ŞahinÉ

8.- Bursa Milletvekili HŸseyin ŞahinÕin, Beşinci Yasama Yõlõnõn hayõrlõ olmasõnõ dilediğine, AnkaraÕnõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸne, helikopter kazasõnda hayatõnõ kaybeden askerler ile trafik kazasõnda hayatõnõ kaybeden polislere AllahÕtan rahmet dilediğine ve yurdun eşitli yerlerinde meydana gelen olaylara ilişkin aõklamasõ

H†SEYİN ŞAHİN (Bursa) – TeşekkŸr ediyorum Sayõn Başkanõm.

Yeni yasama yõlõmõzõn Meclisimize ve milletimize hayõrlar getirmesini temenni ediyorum. Ben de AnkaraÕmõzõn başkent oluşunun 91Õinci yõl dšnŸmŸnŸ kutluyorum.

Ayrõca, helikopter kazasõnda Ÿ gŸn šnce kaybettiğimiz TŸrk Silahlõ Kuvvetleri personeline de AllahÕtan rahmet, yakõnlarõna başsağlõğõ diliyorum.

Yine, Bayburt ve GŸmŸşhane istikametinde trafik kazasõnda hayatõnõ kaybeden polislerimize de AllahÕtan rahmet diliyorum.

‚šzŸm sŸreci hadisesinde de getiğimiz hafta yaşadõğõmõz olaylarda, milletimizin birlik ve beraberliğe en ok ihtiya duyduğu anda sõnõrlarõmõz dõşõnda meydana gelen hadiselerden dolayõ bunlarõ bahane ederek yurt iinde yağmalamaya, kamu binalarõnõ, šzel teşebbŸs binalarõnõ, belediye binalarõnõ, kamu aralarõnõ yakmaya, yõkmaya teşebbŸs edenleri de buradan kõnadõğõmõ beyan etmek istiyorum.

Ayrõca, bu gruplara da yetkili, sorumlu makamlarda bulunanlar tarafõndan tahrikk‰r aõklamalarlaÉ

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

BAŞKAN – TeşekkŸr ediyoruz Sayõn Şahin.

Sayõn …zÉ

9.- Mersin Milletvekili Ali …z՟n, Adalet ve Kalkõnma Partisinin on iki yõldõr sağlõkta gelinen son noktayõ doğru değerlendirmesi ve TEOGÕla ilgili sorunlarõn acilen šzŸlmesi gerektiğine ilişkin aõklamasõ

ALİ …Z (Mersin) – TeşekkŸr ediyorum Sayõn Başkanõm.

…zellikle sağlõk harcamalarõnda ok ciddi manada bŸtede bir kõsõtlamaya gideceğiz diye mŸcadele eden iktidar, maalesef šyle kštŸ bir yapõlanmayla milletimizi karşõ karşõya getirmiş durumdadõr ki, artõk insanlar hastanelere gittiğinde ameliyat olacak bazõ malzemeleri ve cihazlarõ sayenizde bulamaz h‰le geldiler. Adalet ve Kalkõnma Partisinin, on iki yõldõr ŌSağlõkta devrim yaptõk.Ķ diye švŸnmesini ve sağlõkta gelinen son noktayõ doğru değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim.

Yine, Mill” Eğitim Bakanlõğõ ŌTEOGÕla ilgili hibir sõkõntõ, sorun yok.Ķ derken, h‰l‰ šğrencilerin ilk ve ortašğretimden liseye geişte hangi okulda okuyacaklarõ konusunun da bir netlik kazanmamõş olduğunu, mağduriyet yaşayan ok sayõda vatandaş olduğunu ve bu durumun da acilen šzŸlmesi gerektiğine inanõyorum.

Meşhur torba yasanõzõn da muhalefet tarafõndan şiddetle karşõ olunan maddelerinin Anayasa MahkemesiÉ

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

ALİ …Z (Mersin) - Étarafõndan iptal edilmesi sonrasõnda hepinizi ortak akla davet ediyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ediyoruz Sayõn …z.

Sayõn DemiršzÉ

10.- Bursa Milletvekili İlhan Demiršz՟n, meralarõn inşaata aõlmasõyla ilgili Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõnõn dŸşŸncelerini šğrenmek istediğine ilişkin aõklamasõ

İLHAN DEMİR…Z (Bursa) – TeşekkŸr ediyorum Sayõn Başkanõm.

Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõna sormak istiyorum: Meralarõn inşaata aõlmasõyla başlayan tahripler, mera tahripleri torba yasayla maalesef devam etmiş. 4342 sayõlõ Mera KanunuÕnun 14՟ncŸ maddesinin birinci fõkrasõnda ŌKentsel dšnŸşŸm ve gelişim proje alanõyla meralarõn vasfõ değiştirilebilir.Ķ denmişti ancak yasalarõ beklemeden Bursa Karacabey Arõz kšyŸnde 417.500 metrekarelik merasõ olan, 2.500 kŸŸkbaş hayvanõ ve ortak alanlarõ olan, Arõz-Doğala GšletiÕyle sulanabilen bu alan, maalesef, kšylŸlerin elinden alõnmõş, bir şirkete verilmiştir. Sayõn Bakanõn bu konudaki dŸşŸncelerini šğrenmek istiyorum.

TeşekkŸr ederim.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Demiršz.

Sayõn TanalÉ

11.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, h‰kim ve savcõlarõn maaşlarõyla ilgili iyileştirmenin adliye alõşanlarõ iin de yapõlmasõnõn neden dŸşŸnŸlmediğini ve Maltepe ilesi BaşõbŸyŸk MahallesiÕnde oturan insanlarõn ulaşõm hakkõyla ilgili bir alõşmanõn olup olmadõğõnõ šğrenmek istediğine ilişkin aõklamasõ

MAHMUT TANAL (İstanbul) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Sayõn Bakan, h‰kim ve savcõlarla ilgili, maaşlarõnõn dŸzelmesiyle ilgili, iyileştirilmesiyle ilgili bir alõşma var -Sayõn Bakan dinlerse iyi olur ama- fakat adliyenin yŸkŸnŸ sadece h‰kim ve savcõlar taşõmõyor, adliyenin yŸkŸnŸ aynõ zamanda adliyenin alõşan personeli taşõmaktadõr. H‰kim ve savcõlarõn maaşlarõyla ilgili iyileştirmeyi aynõ oranlarda adliye alõşanlarõ iin de yapmayõ neden dŸşŸnmŸyorsunuz? Bu bir eşitsizlik değil mi?

İkincisi: Biliyorsunuz, belediyeler, belediye sõnõrlarõ ierisinde oturan insanlarõn medeni ve uygar ihtiyalarõnõ karşõlamakla yŸkŸmlŸdŸr. Maltepe ilemizin BaşõbŸyŸk Mahallesine İstanbul BŸyŸkşehir Belediyesi ulaşõm hizmetini verememektedir. Ulaşõm hizmeti medeni ve uygar bir ihtiyatõr, aynõ zamanda ulaşõm hakkõ, yaşam hakkõnõn bir uzantõsõdõr. Bu anlamda, Maltepe ilesi BaşõbŸyŸk MahallesiÕnde oturan insanlarõmõzõn ulaşõm hakkõyla ilgili bir alõşmanõz var mõ? Bu mağduriyeti ne zaman gidereceksiniz?

TeşekkŸr ederim.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Tanal.

Sayõn ‚amÉ

12.- İzmir Milletvekili Musa ‚amÕõn, H‰kimler ve Savcõlar YŸksek Kurulu seimlerine ilişkin aõklamasõ

MUSA ‚AM (İzmir) – TeşekkŸr ediyorum Sayõn Başkan.

H‰kimler ve Savcõlar YŸksek Kurulu seimleri nihayet sonulandõ. Seim sŸrecinde iktidarõn ve bakanõn, h‰kim ve savcõlar Ÿzerindeki tehdit ve baskõlarõnõ hep izledik.

Son olarak, burada dağõtõlacak bonuslar, maaş artõrõmõ ve sicil affõyla birlikte yeni dŸzenlemeler geliyor. Cumhurbaşkanõnõn ve Adalet Akademisinin atayacağõ h‰kim ve savcõlarla birlikte burada mutlak bir oğunluk sağlanmõş oluyor.

Şimdi, Ōparalel yapõ tasfiye edilecekĶ diye, iktidara biat etmeyen, eğilmeyen, yolsuzluklarõn, rŸşvetin Ÿzerine gidecek yargõ ve h‰kimlerin tasfiye edileceği endişesini ve kaygõsõnõ her gŸn biraz daha artarak gšrŸyoruz. Artõk, yargõnõn adalet iin değil, iktidar iin faaliyet gšstereceği endişesi tŸm adalet mekanizmalarõnda gittike yer etmektedir.

Buradan, tŸm yargõ ve savcõlara ve H‰kimler ve Savcõlar YŸksek Kuruluna seilmiş olanlara ağrõda bulunuyorum: Laik cumhuriyetinÉ

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

BAŞKAN –TeşekkŸr ediyoruz Sayõn ‚am.

Sayõn ErdemirÉ

13.- Bursa Milletvekili Aykan ErdemirÕin, Avrupa Birliği 2014 İlerleme RaporuÕnda yer alan uyarõlarõn HŸkžmete dikkate alõnmasõnõ umduğuna ve HŸkžmetin Avrupa Birliği Ÿyelik sŸrecindeki yanlõşlarõnõ dile getirmeye, doğru adõmlarõ desteklemeye devam edeceklerine ilişkin aõklamasõ

AYKAN ERDEMİR (Bursa) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Avrupa Birliği 2014 İlerleme Raporu 8 Ekim 2014Õte aõklandõ. Raporda Ōİlerleme yok.Ķ ifadesi 20 kez, ŌGelişme yok.Ķ ifadesi 3 kez, ŌEndişeliyiz.Ķ ifadesi 28 kez, Ōciddi endişeĶ ifadesi 12 kez yer alõyor. Rapora Ōilerleme raporuĶ değil de Ōgerileme raporuĶ dersek daha doğru ifade etmiş oluruz. Umuyoruz ki bu raporda yer alan uyarõlar HŸkžmete dikkate alõnõr, otoriter siyaset uygulamalarõndan geri adõm atõlõr.

Başbakan Davutoğlu ŌBizim akla da fikre de ihtiyacõmõz yok, susun yeter.Ķ dese de HŸkžmetin Avrupa Birliği Ÿyelik sŸrecindeki yanlõşlarõnõ dile getirmeye ve bu yolda atõlacak tŸm doğru adõmlarõ bugŸne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz.

TeşekkŸr ediyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Erdemir.

Sayõn YõlmazÉ

14.- Uşak Milletvekili Dilek AkagŸn YõlmazÕõn, ilkokullarda ve meslek liselerinde beden eğitimi dersinin kaldõrõlmasõna ve BarzaniÕnin yaptõğõ bazõ aõklamalara ilişkin aõklamasõ

DİLEK AKAG†N YILMAZ (Uşak) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Sayõn Başkan, beden eğitimi šğretmenleri hem kendileri iin hem de ocuklar iin ok kaygõlõlar. …ncelikle, ilkokullarda beden eğitimi dersinin kaldõrõlmõş olmasõndan dolayõ, aynõ zamanda meslek liselerinde de beden eğitimi derslerinin kaldõrõlmõş olmasõndan dolayõ ocuklarõn bedensel ve zihinsel gelişimlerinin yeterince karşõlanamayacağõnõ dŸşŸnŸyorlar. Diğer yšnŸyle de, yapõlan yšnetmelik değişikliğiyle artõk bundan sonra okul kulŸplerini bile beden eğitimi šğretmenlerinin yšnlendirmesi mŸmkŸn olmayacak yani genlerimiz ve ocuklarõmõz beden eğitimi dersi alamayacak h‰le gelecekler. Bu konuda acilen bir yšnetmelik değişikliği istiyor beden eğitim šğretmenleri. Umarõm, iktidar yetkilileri bunu duyarlar.

Diğer yandan, bugŸnkŸ gazetelerde Barzani tarafõndan bir aõklama yapõlõyor ŌTŸrkiye bize silah gšnderdi.Ķ diye. Hangi gerekeyle ve hangi yetkiyle gšnderildiğini yine Sayõn Bakanõn aõklamasõnõ istiyorum. Yani, Barzani bir başka ŸlkeninÉ

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Yõlmaz.

Sayõn AtõcõÉ

15.- Mersin Milletvekili Aytuğ AtõcõÕnõn, Mersin BŸyŸkşehir Belediyesinde işi kõyõmõ yaşandõğõna ilişkin aõklamasõ

AYTUĞ ATICI (Mersin) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Değerli milletvekilleri, sizlere Mersin BŸyŸkşehir Belediyesinde yaşanan işi kõyõmõnõ anlatmak ve bu konuyu TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin gŸndemine getirmek istiyorum.

Biliyorsunuz, Mersin BŸyŸkşehir Belediyesi Ÿ dšnemdir Cumhuriyet Halk Partisi tarafõndan yšnetiliyor idi. Son yerel seimlerde el değiştirdi ve son yerel seimden bu yana 1.600 işinin işine son verildi ve bu yõlõn sonuna kadar da yaklaşõk 2 bin işinin işine son verilmiş olacak. Bu işilerin tamamõ taşeron işiler, asgari Ÿcretle alõşõyorlar ve iki ila on sekiz yõldõr burada hizmet ediyorlar. Nerelerde? Mezarlõkta, park-bahelerde, spor komplekslerinde, asfaltta, MESKİÕde, her yerde. Yani, işler geici değil, işiler geici değil, her şey devam ediyor ama sadece siyasi amalõ olarak bu işiler õkarõlõyor, yerine kendi siyasi gšrŸşlerine uygun işiler alõnõyor. Bu, adil değildir, hakkaniyetli değildir, acilen durdurulmasõ gerekir.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Atõcõ.

Sayõn YõlmazÉ

16.- Adana Milletvekili Seyfettin YõlmazÕõn, Mersin BŸyŸkşehir Belediyesinde işten õkarõlan işilerin bir kõsmõnõn dolgun maaş alan bankamatikiler olduğuna ve AdanaÕnõn sorunlarõna ilişkin aõklamasõ

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – TeşekkŸr ediyorum Sayõn Başkan.

Tabii, şimdi AdanaÕyla ilgili konuşacaktõm ama Mersin BŸyŸkşehir Belediyesini sšyleyince, orada BŸyŸkşehir Belediye Başkanõmõzõn da ifadesi var. Orada õkarõlan birtakõm işilerin bir kõsmõ ok aşõrõ dolgun maaş alan ve bankamatikiler. Bunun da bilinmesinde fayda olduğunu dŸşŸnŸyorum.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – 2 bin kişi mi sayõn milletvekili?

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Şimdi, Adana ilimiz son yõllarõn en sõkõntõlõ gŸnlerini yaşamaktadõr. Zaten başta işsizlik olmak Ÿzere devasa problemlerle mŸcadele eden Adanalõlarõn, son õkan teşvik yasasõyla sorunlarõnõ katlamõştõr. BŸtŸn bunlar yetmezmiş gibi, HŸkžmetin yanlõş dõş politikasõ, šzellikle Orta Doğu politikasõndan kaynaklõ Suriye ve Irak politikasõ, šzellikle AdanaÕmõzõ ekonomik manada bir kõskacõn ierisine almõştõr. Son aylarda iş yerlerini kapatan esnafõmõzdan iflas eden iş adamõmõza, kepenklerin kapanmasõna kadar devasa problemlerle mŸcadele eden bir AdanaÕyla karşõ karşõyayõz. Bir tarõm kenti olmasõna rağmenÉ

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Yõlmaz.

Sayõn TŸrkkanÉ

17.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, KocaeliÕnde helikopter kazasõnda şehit olan askerlere AllahÕtan rahmet, aileleri ile TŸrk Silahlõ Kuvvetlerine başsağlõğõ dilediğine ve H‰kimler ve Savcõlar YŸksek Kurulu seimlerine ilişkin aõklamasõ

L†TF† T†RKKAN (Kocaeli) – Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; šnceki gŸn, memleketim KocaeliÕde bulunan Deniz Kuvvetleri Deniz Hava Komutanlõğõna ait bir helikopter 4 kişilik mŸrettebatõyla havalandõktan bir mŸddet sonra kazaya uğramõştõr. Hepimizi acõya boğan bu elim olayda Pilot Binbaşõ Deniz Akdeniz, Pilot †steğmen ‚ağrõ Ceyhan, Astsubay Kõdemli †stavuş Mehmet Karakaşoğlu ve Astsubay †stavuş …mer Burak …ğŸt şehit olmuştur. Aziz şehitlerimize AllahÕtan rahmet, acõlõ ailelerine ve TŸrk Silahlõ Kuvvetlerine sabõr ve başsağlõğõ diliyorum.

Sayõn Başkan, getiğimiz hafta H‰kimler ve Savcõlar YŸksek Kurulunda yeniden seimler yapõlmõştõr. ŌAdaletsizliği yapanlarõ temizleyeceğiz.Ķ diye õkõlan bu yolda yeni bir adaletin katline şahitlik edeceğimiz yšnŸnde toplumda ciddi endişeler mevcuttur. Umarõm, bu endişeler yersizdir ve adaletin, gerek adaletin, iktidara gšre değil, millete gšre tescil edileceği bir sŸre yaşarõz.

TeşekkŸr ediyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn TŸrkkan.

Sayõn …ğŸtÉ

18.- İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt՟n, Haydarpaşa Port ProjesiÕne ve KadõkšyÕdeki Meteoroloji alanõnõn satõlmasõna ilişkin aõklamasõ

KADİR G…KMEN …ІT (İstanbul) – TeşekkŸr ediyorum Sayõn Başkanõm.

Haydarpaşa Port ProjesiÕyle, defalarca yaptõğõmõz uyarõlara rağmen 1 milyon 300 metrekare alanõn šzelleştirme programõna alõndõğõnõ šğrenmiş bulunuyoruz.

İktidarõ bir kez daha uyarõyoruz: Anadolu YakasõÕnda afet anõnda toplanacak başka bŸyŸk alan kalmamõştõr. HaremÕden başlayarak Haydarpaşa gar alanõ, İstanbulÕun en gŸzel yerinde bulunmaktadõr. Bu alan, acilen satõştan õkarõlmalõ ve mill” park olarak dŸzenlenmelidir, İstanbullulara armağan edilmelidir.

Daha šnce, KadõkšylŸlerin itirazlarõna rağmen, bir toplanma alanõ olan Meteoroloji alanõ da satõlmõş, sosyal donatõ alanõ olarak ayrõlan 8 dšnŸmlŸk alan da inşaatla birlikte satõlmõştõr. İnşaatta kanunsuz olarak yŸzde 25 artõş yapõlmõştõr. Bu ayõplõ alan, Mill” Emlak tarafõndan şahõslara satõlmõştõr. Sorumlularõn ortaya õkarõlmasõnõ istiyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn …ğŸt.

Sayõn BulutÉ

19.- Balõkesir Milletvekili Ahmet Duran BulutÕun, Ÿlkemizde milyonlarca ailenin geim kaynağõ olan zeytinin yõllardan beri ihmal edildiğine ve Manyas ile GšnenÕde etkili olan yağõşlarõn sebep olduğu zararlara ilişkin aõklamasõ

AHMET DURAN BULUT (Balõkesir) – Sayõn Başkan, zeytin hasat mevsimi başlamõştõr. †lkemizde milyonlarca aileyi etkileyen, geim kaynağõ olan zeytin, maalesef yõllardan beri ihmal edilmiş, dŸşŸk fiyat politikalarõyla bšlge ve insanlar mağdur h‰le gelmiştir.

Avrupa Birliği Ÿlkelerinde zeytinyağõna litrede 3 liranõn ŸstŸnde destek verilirken, Ÿlkemizde sadece 60 kuruş verilmektedir. Zeytincinin talebi, ayieği gibi, fõndõk gibi tanede kiloya destek verilmesi, yağa destek verilmesi değil. HŸkžmetin bunu gšz šnŸnde bulundurmasõnõ diliyorum.

Diğer taraftan, bšlgem olan BalõkesirÕde, getiğimiz gŸnlerde Manyas ve Gšnen ilelerinde ok etkili olan, zarara sebep olan bir yağõş olmuştur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Bulut.

Sayõn GenÉ

20.- Tunceli Milletvekili Kamer GenÕin, TŸrkiyeÕde bir i isyan õktõğõna ve HŸkžmetin istifa etmesi gerektiğine ilişkin aõklamasõ

KAMER GEN‚ (Tunceli) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Bundan birka gŸn šnce TŸrkiyeÕde bir i isyan õktõ. 38 vatandaşõmõz canõnõ kaybetti, yŸzlerce insan yaralõ, binlerce devlet dairesine saldõrõ yapõldõ. HŸkžmet de hibir şey yokmuş gibi miting yapõyor, Tayyip Erdoğan miting yapõyor, oraya polisleri getiriyor ve yolda polisler şehit oluyor. Şerefli ve namuslu bir hŸkžmet gelir, Parlamentoya bunun hesabõnõ verir.

Ayrõca, hem Tayyip Erdoğan hem de Ahmet Davutoğlu diyor ki: ŌCHP bunlarõ sokağa ağõrdõ.Ķ Namuslarõ ve şerefleri varsa, CHP hangi hareketiyle bunlarõ sokağa õkarmõşsa, gelir burada ispat eder. Yoksa mŸfteri durumuna dŸşerler.

Arkadaşlar, bu Parlamentonun bu olaya sahip õkmasõ lazõm. Memlekette i isyan õkmõştõr. ݍ isyan, ancak Abdullah …calanÕdan talimat getirilmek suretiyle hafifletilmiştir. Bu HŸkžmet yok, istifa etmesi lazõmÉ

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

KAMER GEN‚ (Devamla) – Éşeref ve haysiyeti varsa istifa etmesi lazõm. Bšyle bir hŸkžmet TŸrkiyeÕyi yšnetemez.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Gen.

Sayõn IşõkÉ

21.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2014-2015 eğitim šğretim yõlõ başõnda yapõlan okul mŸdŸrŸ atamalarõna ilişkin aõklamasõ

ALİM IŞIK (KŸtahya) – TeşekkŸr ediyorum Sayõn Başkan.

2014-2015 eğitim šğretim yõlõ başõnda, herkesin bildiği gibi, Mill” Eğitim Bakanlõğõna bağlõ ilkokul, ortaokul ve liselerde gšrev yapan ve yõllarca başarõlõ bir şekilde bu gšrevlerini sŸrdŸren okul mŸdŸrleri, sadece AKPÕye yakõnlõğõyla bilinen bir sendikaya Ÿye olmadõklarõ iin, kendilerini de tanõmayan, birka aylõk, vekaleten gšrev yapan il, ile ya da şube mŸdŸrlerinin verdiği puanlarla başarõsõz gšsterilerek gšrevlerinden alõnmõşlar ve mağdur edilmişlerdir. Bu haksõz ve hukuksuz uygulamayõ yapan Mill” Eğitim gšrevlileri hakkõnda yasal işlem yapõlarak, başarõlarõ gšrmezden gelinen okul mŸdŸrlerine yapõlan haksõzlõğõn giderilmesi iin Mill” Eğitim Bakanõnõ gšreve davet ediyorum. Yapõlan mŸdŸr atamalarõnõn diğer sendikalarõn talebi doğrultusunda iptal edilerek daha adil bir şekilde yeniden yapõlmasõ talebinin yerinde olduğu gšrŸşŸmŸ paylaşõyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Işõk.

Sayõn …renÉ

22.- Siirt Milletvekili Osman …renÕin, KobaniÕdeki IŞİD saldõrõlarõ bahane edilerek Ÿlkenin birok yerinde başlatõlan olaylara ilişkin aõklamasõ

OSMAN …REN (Siirt) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkanõm.

KobaniÕde IŞİDÕin saldõrõlarõnõ bahane ederek bšlgemizde ve Ÿlkemizin birok yerinde hi de bu olayla ilgisi, alakasõ olmayan MŸslŸman kardeşlerimizin iş yerlerine, bŸrolarõna, derneklerine, vakõflarõna, hatta okullara, kŸtŸphanelere, camilere ve KurÕan kurslarõna saldõrmak ve oralarõ ateşe vermek suretiyle, orada yaşayan insanlarõmõza bŸyŸk zararlar vermişlerdir. Kobani saldõrõlarõnõ bahane ederek mazlum insanlarõmõza bu saldõrõlarõn yapõlmasõnõ kõnõyoruz. Bunlar, Ÿlkemizde oluşan kardeşlik havasõnõ bozmak isteyen hainlerin işidir. MŸslŸman halkõmõz basiretiyle bu işin Ÿstesinden gelecektir inşallah.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn …ren.

Sayõn DağÉ

23.- İzmir Milletvekili Hamza DağÕõn, HDPÕli yšneticilerin yapmõş olduklarõ sorumsuzca aõklamalar sonrasõ başlayan olaylarda hayatõnõ kaybeden vatandaşlara ve şehit olan polislere AllahÕtan rahmet, yakõnlarõna başsağlõğõ dilediğine ilişkin aõklamasõ

HAMZA DAĞ (İzmir) – TeşekkŸr ediyorum Sayõn Başkan.

HDPÕli yšneticilerin yapmõş olduklarõ sorumsuzca aõklamalar sonrasõ başlayan olaylarda hayatõnõ kaybeden tŸm vatandaşlarõmõza ve şehit olan polislerimize AllahÕtan rahmet, yakõnlarõna başsağlõğõ diliyorum.

2013 yõlõ itibarõyla hõz kazandõrmõş olduğumuz šzŸm sŸrecinin başarõlõ bir şekilde nihayete erdirilmesi ve bšlgede yaşanan acõlarõn son bulmasõ iin var gŸcŸmŸzle mŸcadele ettik ve etmeye de devam edeceğimizi buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum. Ne yazõk ki bšlgede yaşanan olaylar sonrasõnda sorumsuzca hareket eden ve šzŸm sŸrecini zerre kadar umursamayan HDPÕli yšneticileri en başta bšlge insanõ affetmeyecektir. Bizler, attõğõmõz her adõmda sŸrecin zarar gšrmemesi iin azami gayret gšsterirken, fŸtursuzca hareket ederek acõlarõn dinmesi noktasõndaki gayreti yok sayanlar, tarihin derinliklerinde yerini alacaklardõr.

TeşekkŸr ediyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Dağ.

Sayõn Halaoğlu, tekrar sisteme girmişsiniz, niin acaba?

YUSUF HALA‚OĞLU (Kayseri) – Tek bir aõklama yapmak istiyorum MersinÕle ilgili de.

BAŞKAN – MersinÕle ilgiliÉ

YUSUF HALA‚OĞLU (Kayseri) – Evet, Mersin Belediyesiyle ilgili.

BAŞKAN - Buyurunuz.

24.- Kayseri Milletvekili Yusuf HalaoğluÕnun, Mersin BŸyŸkşehir Belediyesinde işten õkarõlan işilerin durumuna ilişkin aõklamasõ

YUSUF HALA‚OĞLU (Kayseri) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkanõm.

Şimdi, az šnce, Mersin BŸyŸkşehir Belediye Başkanõmõzla yaptõğõm konuşma sonrasõnda şunu ifade etmek istiyorum: MersinÕde daha šnce hizmet alõmõ şeklinde yapõlan ihalelerle alõnan taşeron işilerin zamanlarõ, sŸreleri dolduğu iin yeniden ihaleye õkõlmõş ve ihalede başka firmalar kazandõğõndan, herhangi bir şekilde adam õkarma sšz konusu olmamõştõr. Bana ifade edilen budur.

Ayrõca, seimde kullanõlmak Ÿzere ok kişi alõndõğõ ve bunlarõn sadece bankamatik kullandõklarõ, daha sonra hibir işe yaramadõklarõ sšyleniyor. Nitekim, belediyeye ait Macit …zcan Spor Tesisleri 25 elemanla idare edilebilecekken 130 kişinin burada alõştõğõ ifade edilmiştir. Ayrõca, 4 ilede alõştõrõlanlarõn 13 ileye yetecek derecede sayõlarõnõn fazla olduğu ifade edilmiştir. Bunlarõn Ÿzerinde tasarrufa gidilmiştir.

TeşekkŸr ediyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ediyoruz Sayõn Halaoğlu.

25.- Mersin Milletvekili Aytuğ AtõcõÕnõn, Mersin BŸyŸkşehir Belediyesinde işten õkarõlan işilerin durumuna ilişkin aõklamasõ

AYTUĞ ATICI ( Mersin) – Sayõn Başkan, polemiğe neden olmak istemem ancak 2 bin işi işten õkarõlmõştõr MersinÕde. Bunun ŸstŸ hibir şekilde šrtŸlemez. Hele hele bu işileri işten õkarõp bir de Ōbankamatik memuruĶ demek, bana gšre, yakõşõk almamõştõr ŸnkŸ bu, doğru değildir. Artõ, bahsedilen Macit …zcan Tesisleri, bu belediyenin gšrevi devralõr almaz ilk yaptõğõ iş olarak šzelleştirilmiştir.

Ayrõca, on sekiz yõldõr alõşan işiler her firma değiştiğinde yeniden işe alõnõrken, sadece ideolojik amalõ olarak bu işiler õkarõlmõş, õkarõlmadan yerine yenileri alõnmõştõr. Fazlaysa anlarõm ama õkarõlmadan yerine yenisini almak, ok da bana inandõrõcõ gelmiyor. Burada bir işi kõyõmõ vardõr. İşi haklarõnõ parti ayrõmõ yapmaksõzõn hepimizin savunmasõ gerekir diyorum.

TeşekkŸr ediyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ediyoruz Sayõn Atõcõ.

Kayõtlara gemiştir.

…ZDAL †‚ER (Van) – Sayõn Başkanõm, ben de giremedim sisteme, kõsa bir sšz istiyorum.

BAŞKAN – Ama nedir sizin talebiniz?

26.- Van Milletvekili …zdal †erÕin, savunmasõz sivil insanlara yšnelik infaz hareketlerine ve bu durumda barõş sŸrecinden bahsetmenin ikiyŸzlŸlŸk olduğuna ilişkin aõklamasõ

…ZDAL †‚ER (Van) - AdanaÕda Azadiya Welat alõşanõ ensesine kurşun sõkõlarak vurulmuştur. Bšylesi infaz hareketlerinin tarihten bugŸne kadar devletin derin ilişkileri ierisinde yapõlandõğõnõ, bu tŸr suikastlarõn yapõldõğõnõ ve bugŸn de aynõ durumlarõn işlediğini, bu tŸr šlŸmlerin sorumlusunun HDP olarak aõklanmasõnõn vicdansõzlõk olduğunuÉ

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayõn Başkan, hangi maddeye gšre konuşuyor?

…ZDAL †‚ER (Van) - Éhem genlerimizin katledilmesini hem siyasetilerimizin katledilmesini, gazetecilerin katledilmesini ve ŸstŸne bir de barõş sŸrecinden bahsedilmesini ikiyŸzlŸlŸk olarak belirttiğimizi ve artõk bu genlerin, bu insanlarõn, savunmasõz sivil insanlarõn HŸkžmetin, Cumhurbaşkanõnõn, Başbakanõn talimatõyla vurulmasõna bir son verilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum.

TeşekkŸr ediyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz.

GŸndeme geiyoruz.

Başkanlõğõn Genel Kurula sunuşlarõ vardõr.

Sayõn milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Sayõn Taner Yõldõz gŸndemin ŌSšzlŸ SorularĶ kõsmõnõn 1, 2367, 2385, 2473, 2477, 2482, 2562, 2564, 2566, 2596, 2718, 2757, 2766, 2780, 2781, 2802, 2888 2889, 2951, 2977, 2978, 2979, 3008, 3137, 3149, 3243, 3272, 3567, 3625, 3628, 3704, 3705, 3706, 3715, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3764, 3790, 3817, 3840 ve 3875Õinci sõralarõnda yer alan šnergeleri birlikte cevaplandõrmak istemişlerdir. Sayõn Bakanõn bu istemini sõrasõ geldiğinde yerine getireceğim.

Kanun teklifinin geri alõnmasõna dair bir tezkere vardõr, okutuyorum:

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) …nergeler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, 31/12/2012 tarihli (2/1117) esas numaralõ, Lisanslõ Emlak MŸşavirliği, Emlak MŸşavirliği Şirketleri ve Emlak Komisyonculuğu Hakkõnda Kanun TeklifiÕni geri aldõğõna ilişkin šnergesi (4/200)

                                                                                                                                        08/10/2014

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

31/12/2012 tarihli 2/1117 sayõlõ, Lisanslõ Emlak MŸşavirliği, Emlak MŸşavirliği Şirketleri ve Emlak Komisyonculuğu Hakkõnda Kanun TeklifiÕmi geri ekmek istiyorum.

Gereğinin yapõlmasõnõ saygõlarõmla arz ve talep ederim.

                                                                                                                                     Mahmut Tanal

                                                                                                                                           İstanbul

BAŞKAN – Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir.

Komisyondan istifa tezkeresi vardõr, okutuyorum:

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet MuşÕun, Plan ve BŸte Komisyonu Ÿyeliğinden istifa ettiğine ilişkin šnergesi (4/201)

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

Plan ve BŸte Komisyonu Ÿyeliğinden istifa ediyorum.

Gereğini arz ederim.

                                                                                                                                       Mehmet Muş

                                                                                                                                           İstanbul

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin Ÿ šnerge vardõr, okutuyorum:

B) Meclis Araştõrmasõ …nergeleri

1.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkan ve 20 milletvekilinin, HatayÕdaki mŸlteci kamplarõnda yaşayanlarõn sebep olduğu sorunlarõn araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1061)

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

Son gŸnlerde HatayÕda aõlan kamplara gelen Suriyeli mŸltecilerin ve dõş Ÿlkelerden gelen silahlõ gruplarõn Hatay halkõnõn huzurunu kaõrdõğõ, bšlgede birok olaya sebebiyet verdiği, HatayÕõn birok istihbarat šrgŸtŸnŸn cirit attõğõ bir bšlge olduğu, milletvekillerinin dahi kamplara giremediği, bšlge vatandaşlarõmõzca dillendirilmekte olduğu gibi yazõlõ ve gšrsel basõnõmõzõn haberlerinde de yer almaktadõr. Bu yaşanan olaylarõn gerek boyutlarõ ile ortaya õkmasõ, yšre halkõnõn tedirginliğinin giderilmesi ve Ÿlkemizin, ajanlarõn elini kolunu sallayarak gezdiği bir bšlgeye dšnŸşŸp dšnŸşmediğini anlamak amacõyla AnayasaÕnõn 98Õinci ve TBMM ݍtŸzŸğŸÕnŸn 104 ve 105Õinci maddeleri uyarõnca araştõrma aõlmasõnõ saygõlarõmõzla arz ve talep ederiz. 04/09/2012

1) LŸtfŸ TŸrkkan                (Kocaeli)

2) Mehmet Şandõr               (Mersin)

3) Alim Işõk                         (KŸtahya)

4) Ali Halaman                   (Adana)

5) Necati …zensoy             (Bursa)

6) Mustafa Kalaycõ            (Konya)

7) D. Ali Torlak                  (İstanbul)

8) …zcan Yenieri              (Ankara)

9) Ali Uzunõrmak               (Aydõn)

10) S. Nevzat Korkmaz     (Isparta)

11) Emin ‚õnar                   (Kastamonu)

12) Mehmet GŸnal             (Antalya)

13) Ali …z                            (Mersin)

14) BŸlent Belen                (Tekirdağ)

15) Celal Adan                   (İstanbul)

16) Yusuf Halaoğlu        (Kayseri)

17) Mehmet Erdoğan        (Muğla)

18) Oktay …ztŸrk              (Erzurum)

19) SŸmer Oral                    (Manisa)

20) Erkan Akay                (Manisa)

21) Murat Başesgioğlu    (İstanbul)

Gereke:

ŌMŸlteciĶ adõ altõnda TŸrkiyeÕye gelen Suriyeli gruplarõn ve dõş Ÿlkelerden asker elbiseli silahlõ kişilerin HatayÕda ‰deta teršr estirdikleri ve sõnõrõmõzõ bir yol geen hanõna evirdikleri yazõlõ ve gšrsel basõnõmõzõn haberlerinde yer almaktadõr. Hatay halkõnõn bu gruplardan rahatsõzlõğõnõn en gŸzel šrneği on binlerce insanõn 1 EylŸl DŸnya Barõş GŸnŸÕnde yaptõğõ gšsteri ile de gŸn yŸzŸne õkmõştõr.

‚õkan haberlerde ve vatandaşlarõn tepkilerinde Hatay sõnõrõnõn, silahlõ gruplar iin Ōyol geen hanõĶ durumuna dšnŸştŸğŸ sšylenmektedir. HatayÕdaki kamplarda kalan mŸlteci gšrŸnŸmlŸ kişilerin SuriyeÕye gŸnŸbirlik girerek saldõrõ dŸzenleyip kamplarõna geri dšndŸğŸ, yaralõ dšnmeleri durumunda sõnõrda onlarõ bekleyen ambulanslarla il ve ile merkez hastanelerine taşõndõklarõ iddia edilmektedir.

TBMMÕnin Ÿyelerinin dahi giremediği bu kamplarda yaklaşõk 7 bin kişinin bulunduğunu ama bu sayõnõn en az 3 katõ kadar mŸltecinin evlerde (Antakya merkez ve sõnõra yakõn ilelerinde) kaldõğõnõ yšre halkõ tedirginlik iinde sšylemektedir.

Bu mŸltecilerin canlarõnõn istediği restorana girip yemek yedikleri, hibir šdeme yapmadan õkõp gittikleri gibi, esnafõ tehdit ettikleri de bilinmektedir. Esnaf artõk patlama noktasõna gelmiştir. MŸltecilerin, esnafa ŌSeninle sonra gšrŸşeceğiz. Biz burayõ beğendik, ok yakõnda senin bu restoran bizim olacak.Ķ sšylemleri šyle yaygõn h‰le gelmiş ki bakkalõ, berberi, ayakkabõcõsõ vb hepsi ŌBu apulcular bizim memleketimize, mallarõmõza gšz dikmişler.Ķ demektedir.

Bu iddialarõn gerek olup olmadõğõ ve Ÿlkemizin bu bšlgesinde nelerin yaşandõğõnõn gŸn yŸzŸne õkarõlmasõ amacõyla AnayasaÕnõn 98Õinci ve TBMM ݍtŸzŸğŸÕnŸn 104՟ncŸ ve 105Õinci maddesi uyarõnca araştõrma aõlmasõnõ saygõlarõmõzla arz ve talep ederiz.

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 57 milletvekilinin, ArtvinÕin Ardanu ilesinde yapõlan alõşmalarõn araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1062)

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

Artvin ili Ardanu ilesinde HŸkžmetiniz dšneminde birok kurum ve kuruluşlarõn kapatõldõğõ ve ilenin kŸŸltŸldŸğŸ iddialarõna karşõn Ardanu ilesinde yapõlan alõşmalarõn belirlenip araştõrõlmasõ amacõyla AnayasaÕnõn 98Õinci ve ݍ TŸzŸk՟mŸzŸn 104՟ncŸ ve 105Õinci maddeleri gereğince Meclis araştõrma komisyonu aõlmasõnõ saygõlarõmõzla arz ederiz.

1) Uğur Bayraktutan                           (Artvin)

2) Levent Gšk                                      (Ankara)

3) Vahap Seer                                      (Mersin)

4) Yõldõray Sapan                                (Antalya)

5) Fatma Nur Serter                              (İstanbul)

6) İhsan …zkes                                      (İstanbul)

7) Kamer Gen                                      (Tunceli)

8) Metin LŸtfi Baydar                         (Aydõn)

9) Mehmet S. Kesimoğlu                    (Kõrklareli)

10) Alaattin YŸksel                            (İzmir)

11) Binnaz Toprak                               (İstanbul)

12) Mustafa Sezgin Tanrõkulu          (İstanbul)

13) HŸseyin AygŸn                            (Tunceli)

14) Şafak Pavey                                    (İstanbul)

15) Mehmet Volkan Canalioğlu      (Trabzon)

16) İdris Yõldõz                                    (Ordu)

17) Gškhan GŸnaydõn                       (Ankara)

18) Musa ‚am                                       (İzmir)

19) Ali Haydar …ner                           (Isparta)

20) Orhan DŸzgŸn                              (Tokat)

21) Umut Oran                                      (İstanbul)

22) Ramazan Kerim …zkan                (Burdur)

23) Engin …zko                                 (Sakarya)

24) Ahmet Toptaş                                (Afyonkarahisar)

25) Recep GŸrkan                                (Edirne)

26) Namõk Havuta                             (Balõkesir)

27) Mehmet Emrehan Halõcõ             (Ankara)

28) Bedii SŸheyl Batum                     (Eskişehir)

29) Veli Ağbaba                                   (Malatya)

30) BŸlent Kuşoğlu                            (Ankara)

31) Erdoğan Toprak                            (İstanbul)

32) Ali Rõza …ztŸrk                            (Mersin)

33) BŸlent Tezcan                                (Aydõn)

34) Melda Onur                                    (İstanbul)

35) Ramis Topal                                   (Amasya)

36) Turgut Dibek                                 (Kõrklareli)

37) Selahattin Karaahmetoğlu         (Giresun)

38) GŸrkut Acar                                   (Antalya)

39) Adnan Keskin                               (Denizli)

40) Rõza TŸrmen                                   (İzmir)

41) Hurşit GŸneş                                 (Kocaeli)

42) Faik …ztrak                                    (Tekirdağ)

43) …zgŸr …zel                                     (Manisa)

44) Osman Faruk Loğoğlu                (Adana)

45) Durdu …zbolat                              (Kahramanmaraş)

46) Ensar …ğŸt                                     (Ardahan)

47) Aytuğ Atõcõ                                   (Mersin)

48) Candan YŸceer                              (Tekirdağ)

49) Mehmet Hilal Kaplan                  (Kocaeli)

50) Atilla Kart                                      (Konya)

51) Kemal Değirmendereli                (Edirne)

52) Osman Aydõn                                (Aydõn)

53) Ali Sarõbaş                                     (‚anakkale)

54) Rahmi Aşkõn TŸreli                     (İzmir)

55) Muhammet Rõza Yalõnkaya      (Bartõn)

56) †mit …zgŸmŸş                              (Adana)

57) Haydar Akar                                  (Kocaeli)

58) Ercan Cengiz                                 (İstanbul)

Gereke:

Artvin ili Ardanu ilesi her nedense HŸkžmetiniz dšneminde devlet yatõrõmlarõnõn en az yapõldõğõ fakat kurumlarõnõn ise en ok kapatõldõğõ bir ilemizdir. ArdanuÕun ile nŸfusu 6.500 kişidir. Kšy nŸfusu ise 5.500ÕdŸr. Yani toplamda Ardanu sõnõrlarõnda 12 bin kişi yaşamaktadõr. Bu nŸfus yaz aylarõnda 20 bin rakamõnõ gemektedir.

TŸrkiyeÕnin en ok gš veren bšlgesi olan Doğu Karadeniz BšlgesiÕnde de en ok gš veren ileler arasõnda Ardanu ilemiz başõ ekmektedir. Tarõm ve hayvancõlõkla uğraşan Ardanu halkõ, iklim ve ulaşõmõn zorluklarõyla baş etmeye alõşõrken devlet yatõrõmlarõnõn da en az yapõldõğõ ile olmasõ gšŸ kaõnõlmaz kõlmaktadõr.

Kalkõnma Bakanlõğõnõzõn ve HŸkžmetinizin Ardanu ilesiyle ilgili hibir yatõrõmõ mevcut değildir. Bõrakõn yatõrõm yapmayõ, son yõllarda;

Halk Bankasõ, İş Bankasõ, cezaevi, sağlõk meslek lisesi, Ardanu Ortaokulu, Bulanõk, Irmaklar, Torbalõ kšyŸ sağlõk ocaklarõ, OrŸs kereste fabrikasõ, TELEKOM, Irmaklar Pansiyonlu Ortaokul, askerlik şubesi ve en son olarak da Ardanu Adliyesi kapatõldõ.

Bu kapatõlanlar arasõnda başõ eken šrnekler, benzer irili ufaklõ bir ok kurumun ve kuruluşun kapatõlmasõ Ardanu halkõnda acaba Ardanu ilesi AKP HŸkžmeti tarafõndan cezalandõrõyor mu dŸşŸncesini h‰kim kõlmaktadõr.

Bir ilenin bŸyŸmesi planlanõrken her geen gŸn bir kurumunu kaybetmesi nihayetinde gšŸ artõrmõştõr. Ekonomik olarak da kurum ve kuruluşlarõn kapanmasõ Ardanu ilesinin vizyonunu olduka daraltmõştõr. Esnaf iş yapamaz h‰le gelmiştir. Yanlõş hŸkžmet politikalarõ ArdanuÕun Ÿzerine kabus gibi škmŸştŸr. En son olarak adliyenin kapatõlmasõ taraflõ, tarafsõz her kesimin bŸyŸk tepkisini almõştõr.

49 kšyŸ olan Ardanu ilemizin, kšylere ortalama mesafesi 20 kmÕdir. 49 kšy ierisinde, 45 km uzaklõkta olan kšylerimiz de mevcuttur. Bir de kšylerin daha yŸksek alanlarõ diye bildiğimiz mezralarõ, bağlarõ ve yaylalarõ vardõr. Ardanu halkõ mezralara, bağlara ve yaylalara yoğunluk ve ilgi gšsterir. Ardanu merkezden bu alanlara ulaşmak iki-Ÿ saat zaman almaktadõr. Yani adliyesi kapatõlan bir ilenin yaşanabilecek olumsuz bir olay karşõsõnda ile merkezine ulaşmasõ ve ile merkezinden de bağlõ olduğu Artvin Adliyesine gitmesi ancak Ÿ-dšrt saatlik bir sŸre zarfõnda gerekleşebilir. Ardanu-Artvin arasõ 42 kmÕdir. Baraj alõşmalarõndan dolayõ sõklõkla trafiğe kapanan yolumuz iklim koşullarõnõn ve kara yolunun gŸ olduğu vilayetimizde bu zaman zarfõ daha da uzayabilir. H‰l bšyle iken adliyenin Ardanu ilesinden alõnmasõ bir õlgõnlõktõr ve HŸkžmetiniz bu õlgõnlõğõ da gerekleştirmiştir. Sağlõklõ dŸşŸnen veya kasõtlõ dŸşŸnmeyen hibir kimse Ardanu ilesinden adliyenin kaldõrõlmasõna olumlu bakmaz.

Ardanu halkõ son on senede ilelerinde yaşanan bu olumsuz tablonun tesadŸf olmadõğõ ve HŸkžmet yetkililerinin Ardanu Ÿzerinde oyunlar oynadõğõ dŸşŸncesindedir. Ayrõca, Ardanu-Yalnõzam-Ardahan yolunun da uzun sŸredir bitirilmemesi yine kafalarda soru işareti yaratmaktadõr.

Yukarõda belirtilen hususlar õşõğõnda, Ardanu İlesinin son yõllarda yaşadõğõ sorunlarõn irdelenmesi iin kurulacak bir Meclis araştõrma komisyonu tarafõndan gšrŸlmesi, araştõrõlmasõ ve olumsuzluklarõn yerinde tespit edilmesinin Ardanu ilesi ve Ardanu halkõnõn geleceği ve ilesinin mevcut durumu hakkõnda bilgi sahibi olunmasõ amacõyla AnayasaÕnõn 98Õinci ve ݍ TŸzŸk՟mŸzŸn 104՟ncŸ ve 105Õinci maddeleri gereğince Meclis araştõrma komisyonu aõlmasõnõ saygõlarõmõzla arz ederiz.

3.- Hatay Milletvekili Refik Eryõlmaz ve 57 milletvekilinin, irticai faaliyetlerde bulunduklarõ gerekesiyle daha šnce ordudan atõlan bazõ askerler tarafõndan kurulan ŌSADATĶ adlõ şirketle ilgili iddialarõn araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1063)

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

İrticai faaliyetlerde bulunduklarõ gerekesi ile daha šnce ordudan atõlan bazõ askerler tarafõndan ŌSADATĶ adlõ bir şirketin kurulduğu kamuoyuna yansõmõştõr. Kurucularõnõn Başbakan Erdoğan ile yakõn ilişkide olduğu, kurucularõn şirketi kurmak iin başvuru yaptõktan sonra, Mill” Savunma, GŸmrŸk ve Ticaret Bakanlõklarõndan gelen šnerilere gšre birtakõm değişiklikler yaptõklarõ ve istişarelerden sonra 28 Şubat 2012 tarihli Ticaret Sicili GazetesiÕnde 809300/0 sicil numarasõ ile yayõmladõğõ ve faaliyete başladõğõ bir kõsõm faaliyetlerini ise ŌASDERĶ (Adaleti Savunanlar Derneği) adlõ bir derneğin şemsiyesi altõnda yaptõğõ iddialarõ basõnda yer almõştõr.

SADAT (Uluslararasõ Savunma Danõşmanlõk İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) adlõ firma, kendine ait web sayfasõnda ŌYšnetim değişikliğine uğrayan İslam Ÿlkelerinin silahlõ kuvvetlerinin yeniden organize edilmesinde ihtiya duyacaklarõ savunma danõşmanlõğõ, lider seviyesindeki askeri ve gŸvenlik personelinin eğitimi, asker” ve gŸvenlik alanlarõnda gerekli ara, silah ve malzemenin tespit ve tedariki faaliyetleriniĶ Ÿstleneceğini ilan etmektedir.

Şirketin SuriyeÕde atõşmalara katõlmak Ÿzere yaklaşõk 2.800 militanõ eğittiği, bu eğitimler iin TSK sahalarõnõn da kullanõldõğõ ve bu kamplarda gayrinizami harp eğitimi verildiği iddialarõ da basõnda yer almõştõr. Ayrõca Kšrfez Ÿlkelerinden ve šrtŸlŸ šdenekten ayrõlan kaynaklarõn Suriye muhalefetine ulaştõrõldõğõ; šzellikle gerilla harek‰tõ, sokak savaşõ, sabotaj, suikast, keskin nişancõlõk gibi konularda eğitim verildiği, her tŸrlŸ silah tedariki, bunlarõn eğitimi ve mahalline sevkinin yapõldõğõ, tŸm bu bilgilerin SADATÕõn kendi İnternet sitesinde yer aldõğõ gšrŸlmektedir.

SADAT Başkanõnõn Deniz Kuvvetlerinin İzmit GšlcŸkÕteki Ulaşlõ KampõÕnda SuriyeÕye gšnderilecek eylemcilerin eğitimi iin keşif yaptõğõ, 600 kişilik Ulaşlõ KampõÕnõn bu yõl SuriyeÕye yšnelik eğitim faaliyetleri iin erken boşaltõldõğõ, SADATÕõn TSKÕya ait tesisleri ve silahlarõ kullanmasõnõn Ulaşlõ Kampõ ile sõnõrlõ olmadõğõ da šne sŸrŸlmektedir.

MŸslŸman Orta Doğu ve Afrika Ÿlkelerinde muhalif ordular kurup eğiteceklerini ve ayrõca Suriye muhalefetini eğittiklerine ilişkin aõklamalar da yer almaktadõr. Şirketin başõndaki kişi Suriyeli muhaliflerin kendilerine başvurduğunu sšylŸyor. Ulusal ve uluslararasõ basõna yansõyan bu şirketin Suriyeli muhaliflerle bir ilişkisinin olup olmadõğõ, Suriyeli muhaliflerin TŸrkiyeÕde eğitildiği, TŸrkiyeÕde silahlõ ordu kurma eğitimi aldõklarõna ilişkin ok sayõda haber yayõmlandõğõ, şirketin šzellikle ABD, İsrail, MİT istihbarat šrgŸtleriyle bağlantõsõnõn araştõrõlmasõ, TŸrk Silahlõ Kuvvetleri ile ilişkisi ve kuruluşundan gŸnŸmŸze kadar yaptõğõ faaliyetlerin tespit edilmesi elzemdir. Bu tŸr faaliyetler, hem yasalarõmõza hem de Ÿlkemizin taraf olduğu uluslararasõ anlaşmalara gšre aõk ve ağõr su teşkil eden faaliyetlerdir. SADATÕõn kuruluş zamanõ ve belirledikleri alõşma alanlarõ dikkate alõnõrsa iddialarõn Ÿrpertici olduğu ok aõktõr.

Ayrõca bu şirkette gšrev yapan kişilerin Ergenekon, Balyoz, Poyrazkšy gibi davalarda ihbarcõ olduklarõ ve bu davalara etki edecek birtakõm yasa dõşõ faaliyette bulunduklarõ da iddia edilmiştir.

Bu iddialar Ÿlkemizin ulusal gŸvenliğini tehlikeye sokan ve Ÿlkemizi silahlõ gruplara yardõm ve yataklõk yapan bir Ÿlke konumuna dŸşŸrmektedir. Bu iddialarõn araştõrõlmasõ, su işleyenler hakkõnda soruşturma aõlmasõ Ÿlkemizin ulusal õkarlarõ aõsõndan bir zaruret h‰line gelmiştir. Bu iddialarõn araştõrõlarak alõnacak tedbirlerin belirlenmesi amacõyla AnayasaÕnõn 98Õinci TBMM ݍtŸzŸğŸÕnŸn 104 ve 105Õinci maddeleri gereğince Meclis araştõrmasõ yapõlmasõnõ saygõlarõmõzla arz ederiz.

1) Refik Eryõlmaz                                                 (Hatay)

2) BirgŸl Ayman GŸler                                      (İzmir)

3) Muharrem Işõk                                                 (Erzincan)

4) HŸseyin AygŸn                                              (Tunceli)

5) Mehmet Volkan Canalioğlu                        (Trabzon)

6) İdris Yõldõz                                                      (Ordu)

7) HŸlya GŸven                                                   (İzmir)

8) Haluk Ahmet GŸmŸş                                     (Balõkesir)

9) Umut Oran                                                        (İstanbul)

10) Gškhan GŸnaydõn                                      (Ankara)

11) Kazõm Kurt                                                    (Eskişehir)

12) Aytuğ Atõcõ                                                   (Mersin)

13) Kemal Ekinci                                                (Bursa)

14) Binnaz Toprak                                              (İstanbul)

15) Ayşe Eser Danõşoğlu                                 (İstanbul)

16) Sena Kaleli                                                    (Bursa)

17) Mehmet Emrehan Halõcõ                             (Ankara)

18) Osman Oktay Ekşi                                      (İstanbul)

19) Bedii SŸheyl Batum                                    (Eskişehir)

20) Durdu …zbolat                                             (Kahramanmaraş)

21) GŸrkut Acar                                                  (Antalya)

22) Ensar …ğŸt                                                    (Ardahan)

23) …zgŸr …zel                                                    (Manisa)

24) Osman Faruk Loğoğlu                               (Adana)

25) Osman Taney KorutŸrk                              (İstanbul)

26) Atilla Kart                                                     (Konya)

27) Adnan Keskin                                              (Denizli)

28) Alaattin YŸksel                                           (İzmir)

29) Hurşit GŸneş                                                (Kocaeli)

30) Aykut Erdoğdu                                            (İstanbul)

31) Levent Gšk                                                   (Ankara)

32) Mahmut Tanal                                               (İstanbul)

33) Selahattin Karaahmetoğlu                         (Giresun)

34) Ramis Topal                                                   (Amasya)

35) Engin …zko                                                 (Sakarya)

36) Rõza TŸrmen                                                   (İzmir)

37) Faik …ztrak                                                    (Tekirdağ)

38) Bihlun Tamaylõgil                                       (İstanbul)

39) Erdal AksŸnger                                            (İzmir)

40) Dilek AkagŸn Yõlmaz                                (Uşak)

41) Ahmet Toptaş                                                (Afyonkarahisar)

42) Veli Ağbaba                                                  (Malatya)

43) Haydar Akar                                                  (Kocaeli)

44) Sakine …z                                                       (Manisa)

45) Kemal Değirmendereli                                (Edirne)

46) İlhan Demiršz                                               (Bursa)

47) †mit …zgŸmŸş                                              (Adana)

48) Ramazan Kerim …zkan                                (Burdur)

49) Ali Haydar …ner                                          (Isparta)

50) Erdoğan Toprak                                           (İstanbul)

51) Muhammet Rõza Yalõnkaya                     (Bartõn)

52) Ali Sarõbaş                                                     (‚anakkale)

53) Rahmi Aşkõn TŸreli                                     (İzmir)

54) Malik Ecder …zdemir                                  (Sivas)

55) İsa Gšk                                                           (Mersin)

56) Ali Demiralõ                                                (Adana)

57) Ercan Cengiz                                                 (İstanbul)

58) MevlŸt Dudu                                                (Hatay)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

…nergeler gŸndemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştõrmasõ aõlõp aõlmamasõ konusundaki gšrŸşmeler sõrasõ geldiğinde yapõlacaktõr.

C) Duyurular

1.- Başkanlõka, Kadõn Erkek Fõrsat Eşitliği ile Kamu İktisadi TeşebbŸsleri Komisyonlarõnda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine dŸşen birer Ÿyelik iin aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazõlõ olarak mŸracaat etmelerine ilişkin duyuru

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, Kadõn Erkek Fõrsat Eşitliği ile Kamu İktisadi TeşebbŸsleri Komisyonlarõnda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine de birer Ÿyelik dŸşmektedir. Bu komisyonlara aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin 20 Ekim 2014 Pazartesi gŸnŸ saat 18.00Õe kadar TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna yazõlõ olarak mŸracaat etmelerini rica ediyorum.

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõnõn bir tezkeresi vardõr, okutup oylarõnõza sunacağõm.

D) Tezkereler

1.- TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõnõn, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ Cemil ‚iek başkanlõğõndaki bir heyetin GŸney Kore Ulusal Meclisi Başkanõ Chung Ui-hwaÕnõn vaki davetine icabet etmek Ÿzere GŸney KoreÕye resm” bir ziyarette bulunmasõna ilişkin tezkeresi (3/1605)

                                                                                                                                        02/10/2014

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Genel Kuruluna

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ Cemil ‚iek başkanlõğõndaki heyetin GŸney Kore Ulusal Meclisi Başkanõ Chung Ui-hwaÕnõn vaki davetine icabet etmek Ÿzere GŸney KoreÕye resm” ziyarette bulunmasõ hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayõlõ TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin Dõş İlişkilerinin DŸzenlenmesi Hakkõnda KanunÕun 6Õncõ maddesi uyarõnca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                                                     Cemil ‚iek

                                                                                                                    TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi

                                                                                                                                         Başkanõ

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (İstanbul) – Karar yeter sayõsõÉ

BAŞKAN – Karar yeter sayõsõ istiyorsunuz.

Kabul edenlerÉ Kabul etmeyenlerÉ Karar yeter sayõsõ yoktur.

On dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.06

 

İKİNCİ OTURUM

Aõlma Saati: 16.19

BAŞKAN: Başkan Vekili ŞŸkran GŸldal MUMCU

KåTİP †YELER: Fehmi K†P‚† (Bolu), Mine L…K BEYAZ (Diyarbakõr)

 

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 3՟ncŸ Birleşiminin İkinci Oturumunu aõyorum.

Meclis Başkanlõğõnõn tezkeresinin yapõlan oylamasõnda karar yeter sayõsõ bulunamamõştõ. Şimdi tezkereyi oylarõnõza sunacağõm ve karar yeter sayõsõ arayacağõm.

Kabul edenlerÉ Kabul etmeyenlerÉ Kabul edilmiştir, karar yeter sayõsõ vardõr.

Şimdi, Adalet ve Kalkõnma Partisi Grubunun ݍ TŸzŸk՟n 19Õuncu maddesine gšre verilmiş bir šnerisi vardõr, okutup işleme alacağõm ve oylarõnõza sunacağõm.

VII.- …NERİLER

A) Siyasi Parti Grubu …nerileri

1.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun alõşma saatleri ile gŸndemdeki sõralamanõn yeniden dŸzenlenmesine; 4, 21 Ekim 2014 ile 4, 11, 18 ve 25 Kasõm 2014 Salõ gŸnkŸ birleşimlerinde bir saat sšzlŸ sorularõn gšrŸşŸlmesini mŸteakip diğer denetim konularõnõn gšrŸşŸlmeyerek gŸndemin ŌKanun Tasarõ ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerĶ kõsmõnda yer alan işlerin gšrŸşŸlmesine; 15, 22 Ekim 2014 ile 5, 12, 19 ve 26 Kasõm 2014 ‚arşamba gŸnkŸ birleşimlerinde sšzlŸ sorularõn gšrŸşŸlmemesine ilişkin šnerisi

                                                                                                                                        14/10/2014

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

Danõşma Kurulu 14/10/2014 Salõ gŸnŸ (bugŸn) toplanamadõğõndan; ݍ TŸzŸk՟n 19Õuncu maddesi gereğince, grubumuzun aşağõdaki šnerisinin Genel Kurulun onayõna sunulmasõnõ arz ederim.

                                                                                                                                    Ahmet AYDIN

                                                                                                                                         Adõyaman

                                                                                                                    AK PARTİ Grup Başkan Vekili

…neri:

GŸndemin ŌKanun Tasarõ ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerĶ kõsmõnda bulunan 391, 458, 578, 462, 483, 456, 31, 19, 51, 62, 109, 126, 140, 227, 253, 254, 268, 272, 281, 283, 296, 316, 318, 187, 422, 331, 340, 351, 353, 358, 378, 404, 405, 411, 455, 466, 496, 500, 501, 503, 504, 552, 565, 605, 401, 526, 308, 346, 66, 485, 551, 582, 606, 630, 604, 494, 547, 145, 599, 10, 162, 163, 188, 168, 247, 317, 335, 382, 387, 324, 464 ve 244 sõra sayõlõ kanun tasarõlarõnõn bu kõsmõn 6 ila 77Õnci (d‰hil) sõralar arasõna alõnmasõ ve diğer işlerin sõrasõnõn buna gšre teselsŸl ettirilmesi,

Genel Kurulun,

14, 21 Ekim 2014 ile 4, 11, 18 ve 25 Kasõm 2014 Salõ gŸnkŸ birleşimlerinde bir saat sšzlŸ sorularõn gšrŸşŸlmesini mŸteakip diğer denetim konularõnõn gšrŸşŸlmeyerek; gŸndemin ŌKanun Tasarõ ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerĶ kõsmõnda yer alan işlerin gšrŸşŸlmesi;

15, 22 Ekim 2014 ile 5, 12, 19 ve 26 Kasõm 2014 ‚arşamba gŸnkŸ birleşimlerinde sšzlŸ sorularõn gšrŸşŸlmemesi;

21 Ekim 2014 ile 4, 11, 18 ve 25 Kasõm 2014 Salõ gŸnkŸ birleşimlerinde 15.00-21.00 saatleri arasõnda;

22, 23, 30 Ekim 2014 ile 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 ve 27 Kasõm 2014 ‚arşamba ve Perşembe gŸnkŸ birleşimlerinde ise 14.00-21.00 saatleri arasõnda;

alõşmalarõnõ sŸrdŸrmesi šnerilmiştir.

BAŞKAN – …nerinin lehinde Ağrõ Milletvekili Ekrem ‚elebi konuşacaktõr. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

Buyurunuz Sayõn ‚elebi.

(Hatibin kŸrsŸ šnŸne bŸyŸk karton afişler koymasõ)

EKREM ‚ELEBİ (Ağrõ) – Başkanõm, teşekkŸr ediyorum.

Sayõn Başkanõm, değerli milletvekilleri; AK PARTİÕnin grup šnerisi hakkõnda sšz almõş bulunmaktayõm. Hepinizi saygõyla selamlõyorum.

Grup šnerimizde ilk olarak gŸndemdeki bazõ uluslararasõ sšzleşmelerin šn sõralara alõnarak gšrŸşŸlmesi, ikinci olarak da Genel Kurulun ekim ve kasõm aylarõndaki alõşma sŸrelerinin yeniden dŸzenlenmesi šnerilmektedir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – AKPÕnin logosu var orada.

FARUK BAL (Konya) - Sayõn Başkan, AKPÕnin logosu var orada. KŸrsŸye bir tabela koydular, orada AKPÕnin logosu var.

EKREM ‚ELEBİ (Devamla) - Buna gšre; Genel Kurul salõ gŸnleri 15.00-21.00; arşamba, perşembe gŸnleri ise 14.00-21.00 saatleri arasõnda alõşacaktõr. Bunu sizlere arz etmek istiyorum.

FARUK BAL (Konya) - Sayõn Başkan, kŸrsŸnŸn šnŸnde bir logo var, AKPÕnin logosu var.

EKREM ‚ELEBİ (Devamla) - İkinci bir husussa: Sayõn Başkanõm, değerli milletvekilleri; šzellikle AK PARTİ hŸkžmetleriÉ

FARUK BAL (Konya) – 24 televizyonun yirmi dšrt saat AKPÕyi verdiği yetmiyor, bir de buradan mõ yapõyorsunuz?

EKREM ‚ELEBİ (Devamla) - É2002-2014 yõllarõ arasõnda TŸrkiyeÕye birok şey getirdiler. Bunu šzellikle yŸce Meclisimize arz etmek istiyorum.

Son gŸnlerde TŸrkiyeÕmizde bayram sonrasõ, bayramõn ŸŸncŸ ve dšrdŸncŸ gŸnleri, hatta beşinci gŸnŸ TŸrkiye Ÿzerinde ok bŸyŸk oyunlar oynandõ ama AK PARTİ hŸkžmetleri, geldiği gŸnden bugŸne kadar, bu Ÿlkenin demokratikleşme sŸrecinde bugŸnlere kadar yaşanan kesintiler nedeniyle ayağõndaki prangalarõ kõrdõ, zincirleri, her tarafõ kõrdõ. Buna ilişkin šzellikle Doğu ve GŸneydoğu Anadolu Bšlgelerinde neler getirdi, hep birlikte bunlarõ sizlere arz etmek istiyorum.

2002 tarihinde biliyorsunuz olağanŸstŸ h‰l vardõ bu Ÿlkede ve AK PARTİ olağanŸstŸ h‰le son verdi. 2004 tarihinde yine bu HŸkžmet DGMÕleri kaldõrdõ. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkõnõ getirdik. 2012 yõlõnda TŸrkiye İnsan Haklarõ Kurumunu getirdik. NŸfus KanunuÕnda, ki daha šnceɅzellikle ben doğu ve gŸneydoğudaki kardeşlerime seslenmek istiyorum buradan: Başka birileri şunu sšyleyebilir ŌBen sizin haminizim, ben bunlarõ getirdim.Ķ diyebilir ama inanõn ki eğer bu Ÿlkede şu andaki Cumhurbaşkanõ Recep Tayyip Erdoğan olmasaydõ -bunu samimiyetimle sšylŸyorum- hibir insan buna cesaret edemezdi. Daha šnce kendi oluk ocuğuna -kendi demografik yapõsõna gšre kendi ocuğuna- isim koyamayan insanlara -biz kanunla değişiklik yaptõk- dedik ki: Ōİster Suzan koy, ister Zozan koy, ama bu senin tabii hakkõn.Ķ Biz bunlarõ getirdik.

Yine bizim dšnemimizde cezaevlerinde resm” dilin dõşõnda hibir dil kullanõlamõyordu. Yani ilgili eğer tutuklu ise, hŸkŸmlŸ ise ieride kendi annesiyle, babasõyla, kardeşiyle, kõzõyla -her neyse- TŸrkeÕnin dõşõnda kesinlikle herhangi bir dilde konuşamõyordu. Biz bunlarõn šnŸnŸ atõk.

Yine, mahkemelerde, aynõ şekilde, bir husus daha getirdik, dedik ki: ŌSiz hangi dili en iyi biliyorsanõz o dil Ÿzerinde bunu mahkemeyle konuşabilirsiniz.Ķ Bunlarõ getirdik.

Yine, bu Ÿlkede bir tane kaset dinlenemiyordu değerli milletvekilleri, siz kendi ana dilinizi konuşamõyordunuz. Ama AK PARTİ hŸkžmetleri dšneminde šzellikle TRT Şeş -yaklaşõk olarak da 16 tane şu anda bildiğim kadarõyla resm” radyo var- gŸnde yirmi dšrt saat yayõn yapõyor.

†niversitelerde yine bu HŸkžmet KŸrdoloji bšlŸmlerini atõ. 4+4Õlerle birlikte, Siyeri Nebilerle birlikte KŸrte semeli ders oldu.

AK PARTİ hŸkžmetlerinde faili mehul cinayetler kaldõrõldõ.

Yine yasal değişikliklerle šzel okullarda farklõ dil ve lehelerde eğitimin šnŸnŸ atõk, bu okullara serbestlik getirdik.

KŸltŸr ve Turizm Bakanlõğõmõz tarafõndan Mem ž Z”n gibi KŸrt dili ve edebiyatõnõn šnemli bazõ eserlerinin yayõmõna başladõk.

Sosyoekonomik anlamda da bir şeyler arz etmek istiyorum. Bakõn Dersim olaylarõ nedeniyle ilk kez şu andaki Sayõn Cumhurbaşkanõmõz devlet adõna šzŸr dilemişlerdir ki bu TŸrkiyeÕde bir ilktir.

DŸşŸnce adamlarõnõn TŸrkiyeÕye dšnmesi: Kemal Burkay gibiler otuz bir yõl sonra ana vatanlarõna dšnmŸşlerdir.

Ben bunu šzellikle şunun iin sšylemek istiyorum. doğu veya gŸneydoğu veya batõ bšlgelerinde yaşayan KŸrt kardeşlerimin šzellikle -istirham ediyorum- bunu iyi dinlemelerini ben sšylŸyorum: Doğu ve GŸneydoğu Anadolu Bšlgelerinde daha fazla kamu yatõrõmlarõnõn šnŸ aõlmõştõr. 2002-2014 yõllarõ arasõnda sadece Ağrõ merkeze 5,7 yani 6 katrilyonun Ÿzerinde bir yatõrõm gelmiştir ki biraz sonra da bunlarõ sizlerle paylaşmak istiyorum. Teršr mağdurlarõnõn zararõnõ tazmin konularõ sağlanmõştõr. K…YDES ilk kez 2005 tarihinde, AK PARTİ hŸkžmetleri dšneminde kurulmuştur, 2005-2013 dšnemlerinde 190 milyon TL kaynak aktarõlmõştõr. Kšye DšnŸş ve Rehabilitasyon ProjesiÕnde, olağanŸstŸ h‰l dšneminde boşaltõlan bŸtŸn kšylere 14 ilimiz -ki buna Ağrõ da d‰hil olmak Ÿzere- yardõmcõ olmuşlardõr. TŸrkiye artõk geri dšnŸlemeyen bir seviyededir.

Ben bunlarõ šzellikle bu son bir hafta sŸreci ierisinde, Kobani algõsõ adõ altõnda -benim ilim de d‰hil olmak Ÿzere, benim ilem de d‰hil olmak Ÿzere- burayõ yakan yõkanlarõn vicdanlarõna havale ediyorum.

(Hatibin konuşmasõna kŸrsŸ šnŸnde devam etmesi)

EKREM ‚ELEBİ (Devamla) Bakõn, şunu šzellikle arz ediyorum, bunu herkesin de bilmesini istiyorum: Bu benim ilim ama TŸrkiye Cumhuriyeti devletinin bir ili. Ağrõ Havaalanõ, 2.500 seyircili kapalõ spor salonu, Ağrõ İbrahim ‚een †niversitesi, Ağrõ İbrahim ‚een †niversitesi KŸltŸr Merkezi, kentsel dšnŸşŸm, Ağrõ Devlet Hastanesi, Ağrõ Yazõcõ BarajõÉ Bakõn, AK PARTİ hŸkžmetleri gelmeden šnce o bšlgede susuzluk vardõ.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Dolaşarak anlat, dolaşarak!

EKREM ‚ELEBİ (Devamla) – Bakõn, Eleşkirt Celal Oru Hayvansal †retim YŸksekokulu; dšrt yõllõk yŸksekokul, şu anda, iki yõldõr šğrenci alõyoruz. Diyadin 50 yataklõ Devlet Hastanesi, Eleşkirt 50 yataklõ Devlet Hastanesi, Tutak ve Eleşkirt SGK binalarõ, Doğubayazõt Ahmedi Hani Meslek YŸksekokulu -2015 yõlõnda bitiyor bunlar- Tutak 30 yataklõ Devlet Hastanesi. Ağrõ doğal gaza kavuşuyor.

Bakõn, ben, burada, šzellikle Plan BŸte Komisyonunda gšrev yapan herkese hakikaten teşekkŸrlerimi sunuyorum -ki o tarihte BDP yoktu, diğer partiler d‰hil olmak Ÿzere bu oy birliğiyle geti- ve ben ilim adõna Sayõn Cumhurbaşkanõma da buradan teşekkŸrlerimi sunuyorum.

Bakõn, PatnosÕaÉ Ben burada šzellikle AğrõÕnõn, ama šzellikle PatnosÕun insanlarõna seslenmek istiyorum: Ya, Allah aşkõna, peygamber aşkõna, Ÿ yõlda bu ileye 150 trilyon lira para geldi, Ağrõ iline 7 katrilyon lira para geldi AK PARTİ hŸkžmetleri dšneminde.

B†LENT BELEN (Tekirdağ) – Nereye gitti o paralar?

EKREM ‚ELEBİ (Devamla) – DiyadinÕe -ya, Tayyip Erdoğan farkõ- iki yõllõk yŸksekokul ve artõ, her kšye neredeyse, AğrõÕnõn totaline şimdiye kadar 425 kilometre -Ÿ yõl ierisinde- sõcak asfalt geldi.

Ben burada şunu arz etmek istiyorum değerli kardeşlerim: Ağrõ ilinize, ey değerli Patnoslularõm, PatnosÕa sahip õkõn ya. Ya PatnosÕa daha šnce, var ya, bu kadar kim geldi?

HALUK AHMET G†M†Ş (Balõkesir) – Plan BŸtenin faydasõ oldu mu?

EKREM ‚ELEBİ (Devamla) – PatnosÕa son Ÿ yõl ierisinde 150 trilyon lira parayõ AK PARTİ hŸkžmetleri gšnderdi ki 2 kere Sayõn Cumhurbaşkanõmõza õkõp da bu parayõ aldõk.

†st geit, Patnos Devlet Hastanesi, Badişan KšprŸsŸÉ 6,7 trilyon lira ya! Şimdiye kadar tek cepheden geiyorlardõ. Sõcak asfalt, 68 kilometre sõcak asfaltÉ DŸşŸnŸn, 130 bin nŸfuslu bir ileye Ÿ yõl ierisinde 68 kilometre sõcak asfalt.

Değerli Patnoslu kardeşlerim, sizin Recep Tayyip ErdoğanÕa, sizin Ahmet DavutoğluÕna ok fazla sahip õkmanõz lazõm ama bu PatnosÕu da yakõp yõkanlara sizin dik durmanõz lazõm. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

Bakõn, ile emniyet, jandarmaÉ Biz, aldõk, bakõn, burada kavşağõnõ yaptõk, merkez” hŸkžmet bŸtesinden 300 milyar lira para gšnderdik onlara.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Sayõn Başkan, seyyar kŸrsŸ yaptõ Meclisi! Yaka mikrofonu taksõn

EKREM ‚ELEBİ (Devamla) – Bakõn, PatnosÕa, son, yine, ile emniyet amirliği, Osmanlõ mimarisiyle cami, sosyal hizmet merkezi, genlik merkezi, kentsel dšnŸşŸm, KurÕan kursu, devlet hastanesi, PTT binasõ, Sultan Alparslan FakŸltesiÉ Ya bir ileye iki tane dšrt yõllõk, 2 tane de 2 yõllõk yŸksekokul gštŸrmŸşŸz biz. Sayõn Grup Başkan Vekilimiz Ahmet Bey geldi, kendileri temellerini attõ, ben buradan kendilerine de şŸkranlarõmõ sunuyorum. Biz şimdiye kadar ErcişÕin mŸlhakatõydõk.

Değerli PatnoslularÉ

B†LENT BELEN (Tekirdağ) – PatnosÕta konuşmuyorsun, Mecliste konuşuyorsun.

EKREM ‚ELEBİ (Devamla) – Ébiz, şimdi, ağõr ceza olduk ve 3 tane de mŸlhakatõmõz; Tutak, Malazgirt, BulanõkÉ Bunlarõ ben sizeÉ Patnos İnfaz Koruma Cezaevi, 17 Ÿnitelik ağõz ve diş kliniği, PatnosÕa Sosyal GŸvenlik Kurumu -ki bunlar bitti- PatnosÕa 3 tane liseÉ İlk kez Seluklu mimarisiyle o bšlgeye lise geldi; Patnos Kaymakamlõğõ, ilk kez o bšlgelere Seluklu mimarileriyle biz binalar yaptõk.

ALTAN TAN (Diyarbakõr) – Yahu DoğubeyazõtÕa bir şey yapõlmadõ mõ?

B†LENT BELEN (Tekirdağ) – Ağrõ eşittir Patnos herh‰lde.

EKREM ‚ELEBİ (Devamla) – Bakõn, değerli kardeşlerim, bunlarõ neden sizlere sšylŸyorum? Ben burada šzellikle istirham ediyorum: Kobani algõsõ Ÿzerinde, Doğu ve GŸneydoğu Anadolu Bšlgelerinde algõ yšnetimini yapan insanlara sesleniyorum. Bu, Patnos olmamalõydõ. Eğer, siz bu kadar yatõrõmõ getirdiğiniz zaman şuradaki kareciklerin olmamasõ lazõmdõ.

AK PARTİ hŸkžmetleri, Recep Tayyip Erdoğan bu Ÿlkeye değerli kardeşlerim, bakõn bunlarõ verdi. OHALÕleri kaldõrdõ, DGMÕleri kaldõrdõ, insan haklarõna dayalõ sistem getirdi, başšrtŸsŸnŸ getirdi.

YILMAZ TUN‚ (Bartõn) – Biz yaparõz, onlar yõkarlar.

EKREM ‚ELEBİ (Devamla) - Ya ben burada herkesin vicdanõna seslenmek istiyorum. Bunu yapanlara herkesin elbirliğiyle karşõ õkmasõ lazõm.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

YILMAZ TUN‚ (Bartõn) – Biz yapõyoruz,onlar yakõyorlar.

EKREM ‚ELEBİ (Devamla) – Arkadaşlar, bu devlet gayrisafi mill” hasõla yšnŸnden 2 bin 500 dolardan şu anda 11 bin dolara geldi. Burada herkesin bu HŸkžmete ve bu devlete sahip õkmasõ lazõm.

Ben burada hepinize saygõlar sunuyorum ve teşekkŸr ediyorum. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn ‚elebi.

SİNAN OĞAN (Iğdõr) – Sayõn BaşkanÉ Sayõn BaşkanõmÉ

BAŞKAN – Buyurunuz Sayõn Oğan.

V.- A‚IKLAMALAR (Devam)

27.- Iğdõr Milletvekili Sinan OğanÕõn, Genel Kurul kŸrsŸsŸnden siyasi parti logosu bulanan pankart gšsterilemeyeceğine ilişkin aõklamasõ

SİNAN OĞAN (Iğdõr) – Efendim, eğer bšyle bir usul varsa, Meclisi panayõr yerine evirmek eğer Meclisin yeni usulŸyse, bundan sonra aynõ şekilde, tabelalarla, ve sair pankartlarla Mecliste konuşma yapacağõz, kayõtlara gesin lŸtfen. Buna itiraz etmediniz, o takdirde kimse itiraz etmeyecek.

BAŞKAN – Sayõn OğanÉ

VEDAT DEMİR…Z (Bitlis) – İlk kez mi oldu?

SİNAN OĞAN (Iğdõr) – Tamam, eğer bunda bir sorun yoksa, eğer bunda bir sorun yoksa, bundan sonra itiraz edilmesin efendim.

BAŞKAN – Sayõn Oğan, sayõn milletvekilleri kŸrsŸye õktõklarõnda eşitli pankartlar gšsteriyorlar fakat ben bugŸn bšyle devasa bir pankart beklemiyordum doğrusu.

SİNAN OĞAN (Iğdõr) – †stŸnde siyasi parti logosu olan pankartlar burada gšsterilemez. Efendim, Meclisin bir saygõnlõğõ vardõr.

BAŞKAN – Şimdi genelde, õkan konuşmacõlar pankart gšsteriyorlar, bazõ konuşmalarõna takviye olmak Ÿzere bazõ gšrsel objeler kullanõyorlar, bšyle karton gšrseller kullanõyorlar konuşmalarõnõ takviye etmek iin ama bu kadar bŸyŸğŸnŸ beklememiştim, bilmiyordum.

SİNAN OĞAN (Iğdõr) – †zerinde siyasi parti logosu olan bu şekilde gšsterilemez efendim.

BAŞKAN – EvetÉ LŸtfenÉ

SİNAN OĞAN (Iğdõr) - Meclisin bir saygõnlõğõ olmalõ Sayõn Başkan.

AHMET AYDIN (Adõyaman) – Sayõn Başkan.

BAŞKAN – Evet, buyurunuz.

28.- Adõyaman Milletvekili Ahmet AydõnÕõn, Genel Kurul kŸrsŸsŸnden konuşmayõ destekleyici mahiyette pankartlarõn gšsterilmesinde bir mahzur olmadõğõna ilişkin aõklamasõ

AHMET AYDIN (Adõyaman) – Sayõn Başkan, burada, arkadaşõmõzõn bir konuşmasõnõ destekleyici mahiyette pankartlar olduğu iin bir mahzur yoktur. Eğer konuşmasõnõn haricinde konuşmak iin birtakõm şeyler olsaydõ dediğiniz doğru ben de katõlõrdõm.

BAŞKAN – Evet, boyutlarõna sayõn vekillerin biraz dikkat etmeleri lazõm, fazla bŸyŸk olmasõna da gerek yok doğrusu.

AHMET AYDIN (Adõyaman) – Kesinlikle doğru,katõlõyorum size.

VII.- …NERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu …nerileri (Devam)

1.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun alõşma saatleri ile gŸndemdeki sõralamanõn yeniden dŸzenlenmesine; 4, 21 Ekim 2014 ile 4, 11, 18 ve 25 Kasõm 2014 Salõ gŸnkŸ birleşimlerinde bir saat sšzlŸ sorularõn gšrŸşŸlmesini mŸteakip diğer denetim konularõnõn gšrŸşŸlmeyerek gŸndemin ŌKanun Tasarõ ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerĶ kõsmõnda yer alan işlerin gšrŸşŸlmesine; 15, 22 Ekim 2014 ile 5, 12, 19 ve 26 Kasõm 2014 ‚arşamba gŸnkŸ birleşimlerinde sšzlŸ sorularõn gšrŸşŸlmemesine ilişkin šnerisi (Devam)

BAŞKAN – Şimdi, aleyhinde Kayseri Milletvekili Yusuf Halaoğlu.

Buyurunuz Sayõn Halaoğlu. (MHP sõralarõndan alkõşlar)

YUSUF HALA‚OĞLU (Kayseri) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkanõm.

Az šnceki AKPÕli arkadaşõmõz, burada. Recep Tayyip Erdoğan propagandasõ yaptõ; herh‰lde, Başbakanlõğa aday zannediyorum, tekrar Başbakan olmak istiyor. Onun iin, Başbakanlõğa aday olduğu iin reklam yapõyorlar. Şimdi, arkadaşõmõza hatõrlatayõm, Recep Tayyip Erdoğan seimlerde Cumhurbaşkanõ oldu, artõk Başbakan olmak iin tekrar propaganda yapõlmasõna gerek yok zannediyorum.

Değerli milletvekilleri, AKP tarafõndan bundan sonra, kasõm ayõ sonuna kadarki gŸndemimizi belirleyen bir Danõşma Kurulu teklifi geldi. Bizim herhangi bir şekilde bu tekliflere itirazõmõz sšz konusu değil ancak şunu šzellikle belirteyim: Tabii ki bugŸn, TŸrkiyeÕnin gŸndeminde ok šnemli konular varken sadece uluslararasõ sšzleşmelerden sšz etmek zannediyorum yerinde olmayacaktõr.

Biraz šnce, yine, konuşan arkadaşõmõz KŸrte kasetlerin serbest bõrakõlmasõndan bahsetti, ŌRecep Tayyip Erdoğan olmasaydõ bõrakõlõr mõydõ?Ķ dedi. Biliyorsunuz, KŸrte kasetlerin serbest bõrakõlma tarihi 25 Ocak 1991Õdir, Turgut …zal dšnemidir. Dolayõsõyla, verilen bilgileri de doğru vermeye alõşõn hi olmazsa, yanlõş yapmayõn.

Şimdi, değerli milletvekilleri, geen gŸn, Sayõn Cumhurbaşkanõ GŸmŸşhaneÕde konuşma yapmak iin oraya gitti ve enteresandõr ki koruma ordusunu yine beraberinde taşõdõ. Polis arkadaşlarõmõzõ ta MalatyaÕdan oraya gštŸrdŸler, gelirken, geri dšnŸşlerinde kaza yaptõlar ve bu kazada 3 polisimiz şehit oldu: Beşir Kurt, MalatyaÕdan, Emrah Horoz, AdapazarõÕndan ve Fatih ‚evik, MersinÕden ki bunlarõn kŸŸk ocuklarõ da vardõ, bunlar şehit oldular. Şimdi, bir konuşma yapmak iin TŸrkiyeÕnin her tarafõndan polis ağõran bir anlayõşõn TŸrkiyeÕyle, TŸrkiyeÕde halkla nasõl bŸtŸnleşebildiğini iyi değerlendirmek gerekir. Bundan šnce de aynõ şekilde, Bingšl tarafõnda yaptõğõ bir konuşmaya-Başbakan iken- KayseriÕden giden polislerimiz yine yolda kaza geirmişler ve hayatlarõnõ kaybetmişlerdi. Bunlarõn hepsinin vebalinin kimin Ÿzerine olduğunu herh‰lde herkesin iyi bilmesi gerekir.

…te yandan, arkadaşlarõmõz bir šzŸm sŸreci başlatmõşlardõ. Cumhurbaşkanõ bu šzŸm sŸrecinin h‰l‰ arkasõnda olduğunu sšylŸyor. Herh‰lde, Sayõn Cumhurbaşkanõ h‰l‰ kendisini Başbakan zannediyor, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisine polislerle ilgili yeni yasalarõn geleceğinden sšz ediyor. Artõk, Sayõn Cumhurbaşkanõ, siz Başbakan değilsiniz, bunu sšyleyecek olan Sayõn DavutoğluÕdur, hangi yasalarõn geleceğini sšyleyen o olacaktõr. Zira, siz Cumhurbaşkanlõğõnõn verdiği ağõrlõğõ taşõmak zorundasõnõz ŸnkŸ TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinden õkacak yasalarõ onaylayacak merci sizsiniz. Siz, burada gšrŸşŸlecek kanunlarda šn yargõyla, šnceden ŌŞunlar yapõlacaktõr.Ķ diye gšrŸş beyan edemezsiniz ŸnkŸ onu onaylayõp onaylamama gibi bir fonksiyona sahipsiniz. Onun iin, lŸtfen, artõk ok konuşmayõn.

Diğer taraftan, šzŸm sŸrecinin, geen 6-10 Ekim arasõnda meydana gelen olaylarla fiilen sona erdiğini artõk gšrmezlikten gelemezsiniz. Zira, 212 okul binasõnõn tahrip edildiği, yakõldõğõ, 67 emniyet binasõnõn, 25 kaymakamlõğõn, 29 parti binasõnõn, ocuk yuvalarõnõn, Kõzõlay kan merkezinin, belediye binalarõnõn yakõldõğõ bir durumdan sšz ediyoruz, tam 1.113 bina tahrip edildi ve yakõldõ. Ayrõca, oğu sivil olmak Ÿzere 1.117 ara yakõldõ ve tahrip edildi, 39 insanõmõz hayatõnõ kaybetti. Hani, analar ağlamayacaktõ ya! YŸzleri maskeli ama Kobani sebebiyle, ona karşõ gšsteri yapacağõz diyerek õkanlarõn nedense yŸzlerini gšstermeye utanõr bir vaziyetleri vardõ. Hangi sebeple yŸzlerini kapatõyorlardõ, mademki KobaniÕye destek vereceklerdi? Ama, onlarõn KobaniÕye destek vermek gibi bir dŸşŸnceleri olmadõğõ ortaya õktõ. Aslõnda, dediğim gibi, bayrağõ yakan, AtatŸrk bŸstlerini tahrip eden, bu kadar aracõ yakan, binayõ tahrip eden, ocuk yuvalarõnõ tahrip eden bir anlayõşõn herh‰lde samimi olduğunu dŸşŸnmeniz mŸmkŸn değildir. Nitekim, bunlarõ provokasyon olarak nitelendirmeye alõştõlar ama gšrŸldŸ ki aslõnda, PKK teršrŸ, bŸtŸn kšşe başlarõnõ sizin bu šzŸm sŸreci sebebiyle tutmuş ve size birtakõm şantaj yapacak yaptõrõmlara girişmiştir.

Aslõnda, bu 6-10 Ekimde meydana gelen olaylar, size šzŸm sŸrecinde atacağõnõz adõmlarda nasõl bir belayla karşõlaşacağõnõzõ gšsteren šnemli bir ayaklanma gšstergesidir, provasõdõr. Bunu gšz šnŸne almak zorundasõnõz. Yani, dŸn TunceliÕdeki iki asker” birliğe, ‚ukurcaÕdaki atõşmalara, şunlara bunlara baktõğõnõz zaman, aslõnda meselenin Kobani olmadõğõnõ gšrŸrsŸnŸz. TŸrkiyeÕnin KobaniÕye yardõm edip etmediği sŸrekli sšyleniyor. Mademki KobaniÕye TŸrkiyeÕnin yardõm etmesini istiyordunuz, neden tezkereye onay vermiyorsunuz? Diğer taraftan, mademki TŸrkiyeÕnin oraya girmesini istemiyorsunuz, neden o zaman KobaniÕye yardõm etmediğini sšylŸyorsunuz? Hangisine inanacağõz, hangisini gšz šnŸne alacağõz? Dolayõsõyla, bu gibi konulara baktõğõnõz zaman, burada HŸkžmetin kimlerle masaya oturduğunu, nasõl şantajlarla karşõ karşõya kaldõğõnõ bugŸne kadar oktan gšrmesi gerekirdi. Kuru bir inatla h‰l‰ yanlõş politikalarõ devam ettirmek, aslõnda sadece aklõnõza hõyanet etmek anlamõna gelir. Dolayõsõyla, bu konuyu yeni baştan ele alõn ama zaten, šzŸm sŸrecinin sona erdiğini gšsteren en šnemli sšylemlerden bir tanesi de Cumhurbaşkanõ tarafõndan sšylenmiştir: Polisin yetkilerini artõrmak, gasplarla ilgili, yağmalamalarla ilgili gerekli cezai uygulamalarõ Meclise getirerek yŸkseltmek.

Değerli arkadaşlar, hem teršristlere istediği imk‰nõ vereceksiniz, silahlarõnõ terk edip TŸrkiye dõşõna õkacaklarken, ilk anlaşmanõzdan itibaren silahlarõnõ terk etmeyecekler ve yurt iinde kalacaklar ve siz h‰l‰ ŌšzŸmĶ diye devam edeceksiniz ama buna rağmen, her şehirde ortalõğõ yakõp yõkacaklar, kişilerin mal ve mŸlklerini yağmalayacaklar ve hõrsõzlayacaklar, ondan sonra, bu kadar, 35 ilde olay olurken h‰l‰ diyeceksiniz ki ŌBiz, šzŸm sŸrecinin arkasõndayõz, bu provokasyondur.Ķ Hangi provokasyon? Aõk ve net sšyleyin PKK, TŸrkiye Ÿzerinde bağõmsõz bir devlet kurmak istiyor mu, istemiyor mu? …nce bunu kendi aranõzda tartõşõn, gšrŸn. TŸzŸklerine bakõn, ne yapmak istediklerine bakõn, sšylediklerine bakõn, hepsini bir araya getirin, ondan sonra anlayacaksõnõz ki aslõnda, demokraside havada kalan, siyaseten sšylenmiş bir sšz hem de KobaniÕye TŸrkiyeÕnin gŸvenli bšlge oluşturmasõ konusunda karşõ õkmalarõ da aynõ şekilde sadece siyaseten sšylenmiş, havada kalan bir sšz. ‚ŸnkŸ, TŸrkiye oraya girer gŸvenli bšlge oluşturursa, TŸrkiyeÕdeki Araplar oraya nakledilirse, TŸrkmenler oraya nakledilirse, o zaman IrakÕtaki gibi bağõmsõz bir bšlge oluşturmak mŸmkŸn olmayacaktõr. Eğer, gerekten, TŸrkiyeÕde Kobani iin ayaklananlar kendilerini ok gŸlŸ hissediyorlarsa gitsinler KobaniÕye, orada IŞİDÕle arpõşsõnlar. Niye yŸzlerini kapatõyorlar? Kapatmasõnlar, gitsinler IŞİDÕle mŸcadele etsinler orada. Burada TŸrkiyeÕnin mŸdahale etmediği iddiasõyla ortaya õkanlar, gitsinler yiğitlerse orada arpõşsõnlar, IŞİDÕi halletsinler.

Dolayõsõyla, bu ereve ierisinde değerlendirilmesini diliyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

YUSUF HALA‚OĞLU (Devamla) – Hepinize saygõlar sunuyorum. (MHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Halaoğlu.

Lehinde, Diyarbakõr Milletvekili Altan Tan. (HDP sõralarõndan alkõşlar)

Buyurunuz Sayõn Tan.

ALTAN TAN (Diyarbakõr) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Sayõn Başkan, sayõn milletvekilleri; Meclisin alõşma gŸn ve saatlerinin belirlenmesiyle ilgili huzurlarõnõza gelmiş, sšz almõş bulunmaktayõm.

Değerli arkadaşlar, bu Meclisin zaten ilk kurulduğu gŸnden bu yana gelen, teamŸllerle de artõk şekillenen bir alõşma programõ var. Ama, maalesef –yine, defalarca bu kŸrsŸden sizlere bu konudaki endişelerimizi arz ettik- bazen Meclis bir ay, iki ay -tõrnak iinde- eften pŸften konularla oyalanõyor, bazen de ne hikmetse iktidarõn hesabõna geldiği zaman veya yumurta kapõya geldiği zaman -halk tabiriyle- alelacele Ÿ gŸn, beş gŸn, on gŸn sabahlara kadar alõştõrõlõyor. Tabii ki memleketin ok acil işleri varsa gerekirse Ÿ yŸz altmõş beş gŸn soluk almadan, gerekirse burada nšbetleşe uyuyarak yine bu gšrevimizi yerine getirmeliyiz. Ama, bu şekilde, keyf” uygulamalarla, yine keyf” gŸndem belirlemeleriyle eğer bu Meclis alõşacaksa inan edin arkadaşlar bunun bir ciddiyeti yoktur.

Değerli arkadaşlar, biraz evvel bir AKPÕli milletvekili arkadaşõmõz tablolarla burada neredeyse miting meydanlarõnda bile karşõlaşõlmayacak şekilde bir konuşma yaptõ. Meclisin teamŸlleri arasõnda yine bazõ belgeleri, bilgileri, evraklarõ, fotokopileri şšyle gšsterme, Meclise arz etme usulŸ var. Ama, bu şekliyle eğer devam edersek -ve yine bir arkadaşõmõz sšz aldõ- eğer bu yšntem doğru ise yarõndan itibaren burasõ bir panayõra dšner.

Yine bugŸne kadar, mesela, ŌprompterĶ uygulamasõ yoktu, šyle bir uygulama da yapõldõ. E, yarõn bu işi sinevizyon gšsterisine kadar dšndŸrŸrse birileri, inan edin buranõn bir ciddiyeti kalmaz. Eğer bir usul, bir teamŸl, bir kanun var ise buna herkesin uymasõ lazõm; yok ise o zaman herkesin de gelip bildiğini yapmasõ lazõm, birbirimizi de o zaman kõnamamamõz lazõm.

Evet, değerli arkadaşlar, yine, hangi kanun maddelerinin, hangi mevzularõn šne alõnmasõ, šncelikli gšrŸşŸlmesiyle ilgili AKPÕnin bu getirdiği dŸzenlemeye de bir itirazõmõz var. Bunu, siz, sadece ŌBiz oy okluğuna sahibiz, parmak sayõsõ bizde daha fazla, bunu tek başõmõza biz belirleriz.Ķ diyemezsiniz. E, derseniz ne olur? Vallahi, derseniz bu, işte bir Bektaşi fõkrasõnda olduğu gibi ŌBen yaptõm, oldu.Ķ meselesine dšner.

Bu memleketin šncelikli meseleleri var, doğru. Bu memleketin acilen gšrŸşŸlmesi gereken meseleleri var, doğru. Bunlar siyasi olabilir, ekonomik olabilir, sağlõk mevzusuyla alakalõ olabilir, eğitimle alakalõ bir şey olabilir ama yine, zaten, bu grup başkan vekillerinin bir ittifakõ var, sŸrekli gšrŸşmeleri var, mŸmkŸn olduğu kadar bunlarõn bir ittifakla bir konsensŸsle, bir mutabakatla gšrŸşŸlmesi lazõm. Mesela, bugŸn, TŸrkiyeÕnin acil bir demokrasi sorunu var, yine acil bir Orta Doğu sorunu var. İşte, kõyamet kopuyor, yer yerinden oynuyor, Orta DoğuÕda sõnõrlar değişiyor, tezkere kararlarõ alõnõyor.

Değerli arkadaşlar, biz İncirlik †ssŸÕnŸn aõldõğõnõ, yabancõ askerlerin TŸrkiyeÕde konuşlanacağõnõ veya SuriyeÕde ki rejim muhaliflerinden 2 bin kişinin TŸrkiyeÕde veya gŸvenlikli bir bšlgede, TŸrkiye tarafõndan da yani TŸrkiyeÕnin de iinde olduğu konsorsiyum ierisinde eğitileceklerini Amerikan Dõşişlerinden šğreniyoruz. İnan edin bu ok i aõcõ bir şey değil, doğru bir şey de değil. GšnŸl isterdi ki ne olduysa ne bittiyse biz bunu televizyonlardan, Amerikan Dõşişleri sšzcŸlerinden veya Amerikalõ politikacõlardan, siyasetilerden değil, kendi Cumhurbaşkanõmõzdan, Başbakanõmõzdan, Dõşişleri Bakanõmõzdan ve ilk olarak da bu Meclisin atõsõ altõnda duysaydõk, duyabilseydik. Bir İncirlik meselesi var mesela; h‰l‰, õsrarla Amerika Birleşik Devletleri aõklama yapõyor ama TŸrkiyeÕden, daha bunu doğrulama ve yalanlamayla da ilgili bir beyanat õkmõyor. Peki, bu kadar šnemli bir mevzuyu, Orta Doğu meselesini, kan revan iinde kalan bir coğrafyanõn sorunlarõnõ biz burada tartõşmadan, Mill” İstihbarat Teşkilatõndan, Genelkurmaydan, Dõşişleri Bakanõmõzdan, Başbakanõmõzdan yeterli ve doğru bilgileri, aõklayõcõ, tatmin edici, teskin edici, ferahlatõcõ bilgileri almadan nasõl karar vereceğiz, ne yapacağõz? Yapabileceğimiz tek şey polemik olur, birbirimize artõk cevap vermenin de štesinde hakaret ve kŸfŸrleşmelere kadar vardõ bu iş, maalesef buolur. Bunun da bir faydasõ yok değerli arkadaşlar.

Onun iin, biz, bu alõşma saatleri šnerisiyle ilgili, šncelikle iki mevzunun acilen Mecliste, gerekirse yatmadan, uyumadan sabahlara kadar gŸnlerce tartõşõlarak konuşulmasõnõ istiyoruz. Bunlardan birincisi, Orta DoğuÕdaki son gelişmelerdir; ikincisi de TŸrkiyeÕnin acil ve radikal demokratikleşme programõdõr ŸnkŸ bunlar birbirine bağlõdõr, bunlar birbirinden ayrõlamaz. Siz SuruÕu šzmeden KobaniÕyi šzemezsiniz. NusaybinÕi šzmeden KamõşlõÕyõ šzemezsiniz. SilopiÕde doğru dŸzgŸn, adil bir dŸzen kurmadan ZahoÕya, ErbilÕe, KerkŸkÕe, TelaferÕe gidemezsiniz. BŸtŸn bir coğrafyanõn bugŸn kaderi, ekonomisi, siyaseti, sosyal hayatõ birbirine bağlandõ.

Yani mesele sadece siyasi de değil. İşte, Gaziantep, yõlda 5 milyar dolar ihracat yapan Gaziantep bugŸn feryat ediyor. GŸnlŸk, dšnem dšnem 6 bin ara giriş-õkõşõnõn yapõldõğõ Habur feryat ediyor. İşte, †rdŸnÕe, Suudi ArabistanÕa, LŸbnanÕa, SuriyeÕye, MõsõrÕa, IrakÕa ihracat yapan KOBİÕler feryat ediyor ve enflasyon uzunca bir mŸddettir ilk olarak yŸzde 9Õlara, 10Õlara gelip dayanmõş bulunuyor. Sanayiciler ve ihracatõlar feryat ediyor ŸnkŸ -defalarca burada dile getirdik- sadece mŸteahhitlere, duble yollara, tŸnellere, yeni kšprŸlere dayalõ inşaat ve mŸteahhit ekonomisi šktŸ. Ben bunu dile getirdiğim vakit yine karşõda, AK PARTİ sõralarõnda bulunan bazõ arkadaşlarõmõz sataşmalarda bulundular. Ama aõn, bakõn benim ne sšylediğime, Meclis zabõtlarõna, son Ÿ aydõr, işte hemşehrimiz, bu işlerden sorumlu Bakan Mehmet Şimşek de aynõ cŸmleleri kullanõyor, Sayõn Ali Babacan da aynõ cŸmleleri kullanõyor, Sayõn Davutoğlu da benzer cŸmleler kullandõ ondan sonra. Yani bizim, Ÿretime, ihracata, katma değer Ÿretecek yatõrõmlara, bu inşaatlardan ve ihalelerden daha fazla destek vermemiz gerektiğini ve yanlõş yaptõğõmõzõ HŸkžmetin kendi bakanlarõ sšylŸyor.

Değerli arkadaşlar, işte, Orta DoğuÕyu tartõşalõm derken sadece Kobani Ÿzerinden, sadece IŞİD Ÿzerinden, sadece PKK Ÿzerinden, sadece Baas Partisi Ÿzerinden değil, bir makro proje Ÿzerinden tartõşmamõz lazõm. IŞİDÕi bugŸn yok ettik, zaten IŞİD bu dšrt aydõr, beş aydõr õktõ, bir kez daha aynõ tabiri kullandõm buradan, sanki bir d‰bbetŸlarz yani İslami terminolojide yerin altõndan õkan bir canavar misali ortaya õktõ ve Orta DoğuÕyu birbirine kattõ. Peki IŞİD giderse Orta Doğu bitecek mi? Onlarca šrgŸt var; SŸnni, Şii, Alevi atõşmasõ var; Hristiyan, MŸslŸman, Ezidi farklõlaşmasõ var; FilistinÕde, GazzeÕde Yahudilerle, siyonistlerle ciddi sorunlar var; TŸrk, KŸrt, Arap, Azeri, SŸryani, Ermeni sorunlarõ var. SŸnni TŸrkmen -bugŸn šnemli bir kõsmõ IŞİDÕin yanõnda- o coğrafyada Şii TŸrkmenÕi šldŸrŸyor, Şii Arap SŸnni ArapÕõ šldŸrŸyor.

Yani, dolayõsõyla bu sorunu sadece bir etnisite Ÿzerinden, sadece bir din, mezhep Ÿzerinden de tanõmlamamõz ve šzmemiz de mŸmkŸn değil. Onun iin diyoruz, ekonomik, siyasi, kŸltŸrel, sosyokŸltŸrel, bŸtŸn boyutlarõyla bir Orta Doğu alõşmasõ Meclisin šnŸnde birinci gšrevdir. Sağlõklõ bir dõş politika, bir master plan, bir master dõş politika belirlenmesi hepimizin boynuna bortur ve ondan sonra da değerli arkadaşlar, bir yeni anayasa, bir toplumsal uzlaşma ve acil bir radikal demokratikleşme kanunlarõ yeni anayasayla talanacak, o da šnŸmŸzdeki en šnemli meseledir. Eğer bunlarõ yapamazsak, bšyle, alakalem ŌUluslararasõ anlaşmalarõ šne al, šbŸrŸnŸ geriye al.Ķ dersek, inan edin, Topkapõ-Aksaray hattõndaki minibŸslerdeki muavinlerden šteye bir işlevimiz olmaz, o da bize yakõşmaz.

Saygõlar sunarõm. (HDP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Tan.

Aleyhinde İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaebi.

Buyurunuz Sayõn Hamzaebi. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (İstanbul) – Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygõyla selamlõyorum.

OlağanŸstŸ olaylarla dolu bir haftayõ geride bõraktõk. BugŸn, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin gŸndemi geen hafta yaşanan olaylar olmalõydõ ŸnkŸ TŸrkiyeÕyi, insanõmõzõ son derece yakõndan ilgilendiren ŌTŸrkiye nereye gidiyor? Acaba yarõn ne olacak?Ķ endişesinin yoğunlaştõğõ bu sŸre sadece HŸkžmet tarafõndan değil, Parlamento tarafõndan ve tŸm toplum tarafõndan son derece iyi değerlendirilmelidir. Ancak, gšrŸnen o ki bu olay geen haftada kaldõ ve bu olaylar bir gŸvenlik meselesi olarak algõlandõ ve geildi gidildi.

Sayõn Başbakanõn, Cumhurbaşkanõnõn aõklamalarõ yŸreklere su serpen, birlikte yaşama umudunu, Ÿmidini ayakta tutacak, onu gŸlendirecek aõklamalar değil. Ben o aõklamalardan mutluluk değil ŸzŸntŸ duydum, bana bir umut vermedi doğrusu o aõklamalar.

Sayõn ݍişleri Bakanõ 10 Ekim tarihinde olaylarõn bilanosunu aõkladõ. AtatŸrk heykelleri yõkõldõ, bayrak, TŸrk Bayrağõ yere indirildi. Cumhuriyetin, ulusumuzun bu temel değerlerine saygõsõzlõk kolayõna geiştirilebilecek bir olay değildir. İnsanlarõmõz šldŸ, emniyet gšrevlilerimiz şehit oldu, 780Õi kamu binasõ olmak Ÿzere 1.113 bina yakõldõ, yõkõldõ, tahrip edildi veya kullanõlamaz h‰le geldi; karakollar, kaymakamlõk binalarõ, Kõzõlay binasõ, kan merkezleri binasõ, belediye binasõ bunlarõn ierisinde. 1.177 ara ya tahrip edildi ya kullanõlamaz h‰le geldi. Sokak elbette demokratik bir şekilde yapõlacak olan gšsterilerin yeridir ama sokak hibir zaman şiddetin, Vandalizmin yeri değildir. BŸtŸn bunlarõ doğru bulmadõğõmõzõ ifade etmek istiyorum.

Başbakan Sayõn Davutoğlu bu olaylardan sonra topluma, şŸphesiz gŸven vermek amacõyla, ŌDevlet gŸlŸdŸr, daha iyisini yapar.Ķ mesajlarõnõ verdi. Elbette, TŸrkiye Cumhuriyeti devleti gŸlŸdŸr, yanan, yõkõlan binalarõn yenisini yapabilir, aralarõn yenisini yapabilir, yenisini alabilir, hepsi mŸmkŸn, yakõlanõ, yõkõlanõ, maddi olan her şeyi devlet, gŸcŸne dayanarak yeniden yapabilir, bunda hi kuşku yok. Ama, asõl ayağa kaldõrõlmasõ gereken, asõl ayakta tutulmasõ gereken, bu milletin bir arada, birlikte yaşama Ÿmididir, duygusudur. Bu duygu geen haftaki olaylarda bŸyŸk bir darbe almõştõr arkadaşlar, bu gereği gšrelim. Sayõn Recep Tayyip Erdoğan h‰l‰ Başbakan gibi konuşuyor, fõrsat bulduğu yerde Sayõn Davutoğlu da Sayõn ErdoğanÕdan rol kapõp bir şeyler sšylemeye alõşõyor. Sokullu Mehmet Paşa šrnekleriyle, onun veciz sšzleriyle bu olayõ geiştiremezler, yok ŌSiz bizim sakalõmõzõ kestiniz, biz sizin kolunuzu kestikÉĶ Bu benzetme bile başlõ başõna kštŸ bir benzetmedir.

Devlet yakõlanõ yapacak, yenisini inşa edecek; hepsi, hepsi gŸzel ama ya Sayõn Davutoğlu, Sayõn Erdoğan birlikte yaşama konusunda ne diyorsunuz? Bu Ÿmidi nasõl ayağa kaldõracağõz? Bu konuda ben Ÿmit veren bir konuşma gšrmŸyorum. ŌYakõlanlar yeniden yapõlacak. Bu bir gŸvenlik meselesidir, polisin yetkileri artõrõlacak. Sokağa õkanlara, sokakta eylem yapanlara, şiddet yapanlara verilen cezalar artõrõlacakÉĶ

Peki, ben size sormak istiyorum: Taş atan ocuklar bu Ÿlkenin gŸndemindeki temel meselelerden birisiydi. Bu ocuklara ceza getirildi. Sonra kamuoyu oluştu, dendi ki: ŌEfendim, yazõk değil mi bu ocuklara? Ya, bunlar taş atõyor diye AnayasaÕnõn, hukukun temel ilkesi olan šlŸlŸlŸk ilkesine bu kadar aykõrõ bir ceza bu ocuklara olabilir mi?Ķ Sonra burada hep birlikte bu yasayõ değiştirdik. Şimdi yeniden başa dšnŸyoruz, yeniden gŸvenliki politikalarla bu olayõ šzebileceğimizi dŸşŸnŸyoruz.

Değerli milletvekilleri, sorunu sadece gŸvenlik meselesi olarak gšrŸp Polis Vazife ve Salahiyet KanunuÕnda yapõlacak değişikliklerle šzŸlebileceğini dŸşŸnmek bir yanõlgõdan ibarettir, bunu tavsiye etmiyorum. Elbette bir Ÿlkenin gŸvenlik gŸleri sokak olaylarõ, şiddet karşõsõnda gŸlŸ olmalõdõr ama bu olaylar karşõsõnda šzŸmŸ orada bulmayõ, mŸnhasõran šzŸmŸ orada aramayõ ben ok yanlõş bir yaklaşõm olarak gšrŸyorum. ‚šzŸm, Adalet ve Kalkõnma Partisi hŸkžmetlerinin bugŸne kadar uygulamõş olduğu yanlõş politikalarõn değiştirilmesindedir.

Dõş politikada mezhep esaslõ bir politika yŸrŸtŸlmektedir. Mezhep esaslõ bu politikaya bağlõ olarak ieride bir toplum mŸhendisliği projesi uygulanmaktadõr. Mezhep esaslõ dõş politikanõn ierideki yansõmasõ da yine mezhep esaslõ i politika olmuştur.

Arap Baharõ sŸrecini Tayyip Erdoğan-Ahmet Davutoğlu ikilisi yanlõş değerlendirmiştir, yanlõş okumuştur ve bu yanlõş okuma nedeniyle TŸrkiyeÕnin yerini Orta DoğuÕda, İslam dŸnyasõnda ve dŸnyada yanlõş tarif etmişlerdir. Arap Baharõ sŸrecinde birbiri peşi sõra yõkõlan Arap diktatšrlŸkleri nedeniyle, TŸrkiye Batõlõ, demokratik, laik kimliğiyle İslam dŸnyasõ ve Orta Doğu Ÿzerinde bir model olma yerine, tam tersine, mezhepi bir dõş politika anlayõşõyla, SŸnni İslam dŸnyasõna lider olmak gibi ağ dõşõ bir anlayõşla TŸrkiyeÕyi bu maceraya sŸrŸkleyenler, bugŸn doğuda, gŸneydoğuda ve bšlgemizde yaşanan olaylarõn da sorumlusudur. BugŸn dõş politikada TŸrkiye dŸşmanlarõyla -yanlõş sšyledim, dŸzeltiyorum- komşularõyla savaşmak gibi bir tehlikeyi yaşarken yine ieride mezhep esaslõ bir bakõş aõsõyla, toplum mŸhendisliğine dayalõ bir bakõş aõsõyla ieride štekileştirilen vatandaşlar nedeniyle şiddet ve gerilimin yaşandõğõ bir atõşma sŸrecini, bir kopma, bir ayrõşma sŸrecini yaşõyoruz.

Değerli milletvekilleri, HŸkžmetin uyguladõğõ politikalar yanlõştõr ama asõl ŸzŸntŸ verici olan, bu politikalarõn yanlõş olduğunun farkõna varamamõş olan Tayyip Erdoğan-Ahmet Davutoğlu ikilisidir. Bu politikalar iflas etmiştir. TŸrkiye, bšlgede, İslam dŸnyasõnda, SŸnni Ÿlkelerde lider olmak gibi sama sapan bir hedef nedeniyle bŸtŸn komşularõyla kavgalõ h‰le geldiği gibi, ieride de yine bu SŸnni İslam dŸnyasõnõn lideri olma arzusunun yansõmasõ olan politikalarla kavga, gerilim ve şiddet ortamõna sŸrŸklenmiştir.

Geen haftaki olaylarõ HŸkžmet ok iyi değerlendirmek zorundadõr. Bu olaylarõ, Polis Vazife ve Salahiyet KanunuÕnun polise tanõdõğõ yetkileri artõrarak, ekonomik yšnden yapõlacak yatõrõmlarõ artõrarak, yanan yõkõlan binalarõ yeniden yaparak šzmeyi dŸşŸnmek bir yanõlgõdõr. Bunlarõn hepsini yapalõm, gereken neyse yapalõm ama cezalarõ artõrmak suretiyle en basit bir sokak olayõnõ, Gezi olaylarõnõ, ne bileyim, benzeri demokratik gšsterileri cezalandõrmaya dšnŸşebilecek yetkileri, bšylesi dŸzenlemeleri de doğru bulmadõğõmõzõ ifade etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, sŸrem bittiği iin konuşmamõ burada sonlandõrõyorum.

Hepinize saygõlar sunuyorum. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederiz Sayõn Hamzaebi.

Buyurunuz Sayõn Bostancõ.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Efendim, Sayõn Hamzaebi AK PARTİ HŸkžmetinin mezhepi bir dõş politika izlediğini sšyledi, bu konuda sšz istiyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Efendim, HŸkžmetin sšylemesi lazõm.

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (İstanbul) – Efendim, ben HŸkžmete yšnelik eleştiri yaptõm, HŸkžmet cevap verecek efendim.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Ama ŌAK PARTİ HŸkžmetiĶ olarak ifade etti.

L†TF† T†RKKAN (Kocaeli) – HŸkžmet cevap versin, grup değil, HŸkžmet.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – HŸkžmet cevap verecek efendim.

L†TF† T†RKKAN (Kocaeli) – HŸkžmet cevap versin, grup niye cevap veriyormuş?

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Efendim ŌAK PARTİ HŸkžmetiĶ olarak ifade edildi, o erevede gruba da burada sataşma var.

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (İstanbul) – Efendim, HŸkžmeti eleştirdim, bence Sayõn Bakan sšz alabilir tabii ki.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasy