D…NEM: 24                           CİLT: 87                  YASAMA YILI: 5

 

 

 

 

 

 

T†RKİYE B†Y†K MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

 

 

 

 

 

2Õnci Birleşim

2 Ekim 2014 Perşembe

 

 

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlõğõ tarafõndan hazõrlanan bu Tutanak DergisiÕnde yer alan ve k‰tip Ÿyeler tarafõndan okunmuş bulunan her tŸr belge ile konuşmacõlar tarafõndan ifade edilmiş ve tõrnak iinde belirtilmiş alõntõ sšzler aslõna uygun olarak yazõlmõştõr.)

 

İ ‚ İ N D E K İ L E R

 

I.-     GE‚EN TUTANAK …ZETİ

II.-    GELEN KåĞITLAR

III.-  OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanõ TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur BahekapõlõÕnõn, 24՟ncŸ Dšnem Beşinci Yasama Yõlõnõn Ÿlkemize, milletimize ve tŸm milletvekillerine hayõrlõ uğurlu olmasõnõ dilediğine ilişkin konuşmasõ

 

IV.- G†NDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Mİlletvekİllerİnİn GŸndem Dõşõ Konuşmalarõ

1.- Adana Milletvekili Ali HalamanÕõn, AdanaÕnõn sorunlarõna ilişkin gŸndem dõşõ konuşmasõ

2.- Hatay Milletvekili Refik EryõlmazÕõn, sõnõr gŸvenliğine ilişkin gŸndem dõşõ konuşmasõ

3.- Isparta Milletvekili SŸreyya Sadi BilgiÕin, Beşinci Yasama Yõlõna ilişkin gŸndem dõşõ konuşmasõ

V.- A‚IKLAMALAR

1.- Iğdõr Milletvekili Pervin BuldanÕõn, DiyarbakõrÕõn 7 ile belediyesindeki eş başkanlõk uygulamasõyla ilgili Diyarbakõr 3. İdare Mahkemesinin verdiği yŸrŸtmenin durdurulmasõ kararõna ilişkin aõklamasõ

2.- Kayseri Milletvekili Yusuf HalaoğluÕnun, Adana eski milletvekili Recai YõldõrõmÕõn vefatõna ilişkin aõklamasõ

3.- Aydõn Milletvekili Ali UzunõrmakÕõn, Mill” Savunma Bakanõ İsmet YõlmazÕõn (3/1580) esas numaralõ Başbakanlõk Tezkeresi Ÿzerinde HŸkžmet adõna yaptõğõ konuşmasõndaki bazõ ifadelerine ilişkin aõklamasõ

4.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HamzaebiÕnin, Mill” Savunma Bakanõ İsmet YõlmazÕõn (3/1580) esas numaralõ Başbakanlõk Tezkeresi Ÿzerinde HŸkžmet adõna yaptõğõ konuşmasõndaki bazõ ifadelerine ilişkin aõklamasõ

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HamzaebiÕnin, Başbakan Ahmet DavutoğluÕnun (3/1580) esas numaralõ Başbakanlõk Tezkeresi Ÿzerinde muhalefet parti temsilcilerinin konuşmalarõndan sonra mõ Genel Kurula geleceğini šğrenmek istediğine ilişkin aõklamasõ

6.- Aydõn Milletvekili Ali UzunõrmakÕõn, Ankara Milletvekili Emrullah İşlerÕin (3/1580) esas numaralõ Başbakanlõk Tezkeresi Ÿzerinde AK PARTİ Grubu adõna yaptõğõ konuşmasõndaki bazõ ifadelerine ilişkin aõklamasõ

 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

 

A) Tezkereler

 

 

 

 

1.- TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõnõn, Plan ve BŸte Komisyonu Başkanõ ve Manisa Milletvekili Recai BerberÕin, Avrupa Birliği Konseyi İtalya Başkanlõğõ tarafõndan 29-30 EylŸl 2014 tarihlerinde İtalyaÕnõn başkenti RomaÕda dŸzenlenmiş olan Ekonomik ve Parasal Birlik, İstikrar, Koordinasyon ve Denetim AntlaşmasõÕnõn 13՟ncŸ maddesiyle ilgili Parlamentolar Arasõ KonferansÕa katõlmasõna ilişkin TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ başkanlõğõnda siyasi parti grup başkan vekilleriyle yapõlan toplantõda alõnan 20/8/2014 tarihli karara ilişkin tezkeresi (3/1581)

2.- Başbakanlõğõn, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna sunulan TŸrkiye Cumhuriyeti HŸkŸmeti ile Birleşik Meksika Devletleri HŸkŸmeti Arasõnda Yatõrõmlarõn Karşõlõklõ Teşviki ve Korunmasõna İlişkin Anlaşmanõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun TasarõsõÕnõn TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi ݍtŸzŸğŸÕnŸn 75Õinci maddesine gšre geri gšnderilmesine ilişkin tezkeresi (3/1582)

3.- TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõnõn, Sakarya Milletvekili Şaban DişliÕnin, 23-25 EylŸl 2014 tarihlerinde HõrvatistanÕõn başkenti ZagrebÕde dŸzenlenecek olan RACVIAC-Karar Almada Mutabakat: Strateji ve İkilem SemineriÕne katõlmasõna ilişkin tezkeresi (3/1583)

4.- TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõnõn, Tarõm, Orman ve Kšyişleri Komisyonundan bir heyetin, Avrupa Birliği Konseyi İtalya Başkanlõğõnca dŸzenlenecek Tarõm, EndŸstriyel Kalkõnma ve KŸŸk-Orta …lekli TeşebbŸsler Komitesi Başkanlarõ ToplantõsõÕna katõlmak Ÿzere 26-27 Ekim 2014 tarihleri arasõnda İtalyaÕnõn başkenti RomaÕya resm” bir ziyarette bulunmasõna ilişkin tezkeresi (3/1584)

5.- TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõnõn, Anayasa Komisyonu Başkanõ Burhan Kuzu, Adalet Komisyonu Başkanõ Ahmet İyimaya ve İzmir Milletvekili Mahmut Rõza TŸrmenÕin, 13-14 Ekim 2014 tarihlerinde İtalyaÕnõn başkenti RomaÕda dŸzenlenecek olan Temel Haklar Komiteleri Başkanlarõ ToplantõsõÕna katõlmalarõna ilişkin tezkeresi (3/1585)

6.- Başbakanlõğõn, TŸrkiyeÕnin ulusal gŸvenliğine yšnelik teršr tehdidi ve her tŸrlŸ gŸvenlik riskine karşõ uluslararasõ hukuk erevesinde gerekli her tŸrlŸ tedbiri almak, Irak ve SuriyeÕdeki tŸm teršrist šrgŸtlerden Ÿlkemize yšnelebilecek saldõrõlarõ bertaraf etmek ve kitlesel gš gibi diğer muhtemel risklere karşõ gŸvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak iin hudut, şŸmul, miktar ve zamanõ HŸkžmete takdir ve tayin olunacak şekilde, gerektiğinde TŸrk Silahlõ Kuvvetlerinin yabancõ Ÿlkelere gšnderilmesine, yabancõ silahlõ kuvvetlerin TŸrkiyeÕde bulunmasõna ve bu kuvvetlerin HŸkžmetin belirleyeceği esaslara gšre kullanõlmasõ ile HŸkžmet tarafõndan belirlenecek esaslara gšre gerekli dŸzenlemelerin yapõlmasõna AnayasaÕnõn 92Õnci maddesi uyarõnca bir yõl sŸreyle izin verilmesine dair tezkeresi (3/1580)

 

 

B) …nergeler

1.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci BostancõÕnõn, Mill” Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor Komisyonu Ÿyeliği ve Komisyon Başkanlõğõ ile Avrupa GŸvenlik ve İşbirliği Teşkilatõ Parlamenter Asamblesi Komisyonu Ÿyeliğinden istifa ettiğine ilişkin šnergesi (4/199)

C) Meclİs Araştõrmasõ …nergelerİ

1.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 milletvekilinin, zorunluluk h‰lindeki askerlik yŸkŸmlŸlŸğŸ kapsamõndaki sõkõntõlarõn ve yasal mevzuatta yapõlabilecek değişikliklerin araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1058)

2.- HDP Grubu adõna Grup Başkan Vekili İdris BalukenÕin, ŞõrnakÕõn GŸlŸkonak (Basa) ilesine bağlõ Yağõzoymak kšyŸnde 1993 yõlõnda korucu ve askerler tarafõndan 3 kšylŸnŸn šldŸrŸlmesi olayõnõn ve bšlgede gemiş dšnemlerde yaşanan faili mehul cinayetlerin araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1059)

3.- HDP Grubu adõna Grup Başkan Vekili İdris BalukenÕin, Ÿlkemizde yaşanan atõşma ve şiddet ortamõna son verilebilmesi ve barõş sŸrecine õşõk tutmasõ aõsõndan dŸnya Ÿlkelerinin mŸzakere sŸrelerinin araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1060)

D) Duyurular

1.- Başkanlõka, Kadõn Erkek Fõrsat Eşitliği ile Kamu İktisadi TeşebbŸsleri Komisyonlarõnda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine dŸşen birer Ÿyelik iin aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazõlõ olarak mŸracaat etmelerine ilişkin duyuru

2.- Başkanlõka, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 60 milletvekilinin vermiş olduğu Genel Kurulun 6/8/2014 tarihli 130Õuncu Birleşiminde okutulan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkõnda Meclis soruşturmasõ aõlmasõna dair (9/10) esas numaralõ Meclis Soruşturmasõ …nergesi ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaebi ve Sinop Milletvekili Engin Altay ile Yalova Milletvekili Muharrem İnceÕnin vermiş olduğu Genel Kurulun 12/8/2014 tarihli 131Õinci Birleşiminde okutulan Dõşişleri Bakanõ Ahmet Davutoğlu hakkõnda verilen (11/37) esas numaralõ Gensoru …nergesiÕnin konusuz kaldõğõndan işlemden kaldõrõldõğõna ilişkin duyuru

VII.- …NERİLER

A) Sİyasİ Partİ Grubu …nerİlerİ

1.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun alõşma saatlerinin yeniden dŸzenlenmesine; 2 Ekim 2014 Perşembe gŸnkŸ birleşiminde TŸrkiyeÕnin ulusal gŸvenliğine yšnelik teršr tehdidi ve her tŸrlŸ gŸvenlik riskine karşõ gerekli tedbirleri almak, Irak ve SuriyeÕdeki tŸm teršrist šrgŸtlerden Ÿlkemize yšnelebilecek saldõrõlarõ bertaraf etmek amacõyla AnayasaÕnõn 92Õnci maddesi uyarõnca HŸkžmete bir yõl sŸreyle izin verilmesine ilişkin Başbakanlõk tezkeresinin gšrŸşmelerinin tamamlanmasõna kadar alõşmalarõnõ sŸrdŸrmesine; 14 Ekim 2014 Salõ gŸnkŸ birleşiminde bir saat sšzlŸ sorularõn gšrŸşŸlmesini mŸteakip diğer denetim konularõnõn gšrŸşŸlmemesine ilişkin šnerisi

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Kayseri Milletvekili Mustafa ElitaşÕõn, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HamzaebiÕnin AK PARTİ grup šnerisi Ÿzerinde yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda AK PARTİ Grup Başkanõna ve AK PARTİ Grubuna sataşmasõ nedeniyle konuşmasõ

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HamzaebiÕnin, Kayseri Milletvekili Mustafa ElitaşÕõn sataşma nedeniyle yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda şahsõna sataşmasõ nedeniyle konuşmasõ

3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HamzaebiÕnin, Ankara Milletvekili Emrullah İşlerÕin (3/1580) esas numaralõ Başbakanlõk Tezkeresi Ÿzerinde AK PARTİ Grubu adõna yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda CHP Grup Başkanõna sataşmasõ nedeniyle konuşmasõ

IX.- USUL HAKKINDA G…R†ŞMELER

1.- (3/1580) esas numaralõ Başbakanlõk TezkeresiÕnin gŸndeme alõnmasõnõn AnayasaÕya aykõrõ olup olmadõğõ hakkõnda

X.- OYLAMALAR

(3/1580) Başbakanlõğõn, TŸrkiyeÕnin ulusal gŸvenliğine yšnelik teršr tehdidi ve her tŸrlŸ gŸvenlik riskine karşõ uluslararasõ hukuk erevesinde gerekli her tŸrlŸ tedbiri almak, Irak ve SuriyeÕdeki tŸm teršrist šrgŸtlerden Ÿlkemize yšnelebilecek saldõrõlarõ bertaraf etmek ve kitlesel gš gibi diğer muhtemel risklere karşõ gŸvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak iin hudut, şŸmul, miktar ve zamanõ HŸkžmete takdir ve tayin olunacak şekilde, gerektiğinde TŸrk Silahlõ Kuvvetlerinin yabancõ Ÿlkelere gšnderilmesine, yabancõ silahlõ kuvvetlerin TŸrkiyeÕde bulunmasõna ve bu kuvvetlerin HŸkžmetin belirleyeceği esaslara gšre kullanõlmasõ ile HŸkžmet tarafõndan belirlenecek esaslara gšre gerekli dŸzenlemelerin yapõlmasõna AnayasaÕnõn 92Õnci maddesi uyarõnca bir yõl sŸreyle izin verilmesine dair tezkerenin oylamasõ

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Kocaeli Milletvekili Haydar AkarÕõn, bir araştõrma komisyonu raporundaki šnerilere ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ Fikri IşõkÕõn cevabõ (7/47785)

2.- Manisa Milletvekili Hasan …renÕin, esnaf ve sanatk‰rlarõn sorunlarõna ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/47832)

3.- Manisa Milletvekili Hasan …renÕin, SomaÕdaki esnafõn sorunlarõna ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/47833)

4.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, patent hukuku ile ilgili girişimcilerin bilinlendirilmesi adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ Fikri IşõkÕõn cevabõ (7/48323)

5.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, BİT sektšrŸndeki vergi oranlarõnõn dŸşŸrŸlmesi adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/48440)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Sakarya NehriÕnden İstanbulÕa yapõlan ime suyu ikmaline,

Park Orman ve Hacet Deresi Tabiat Parkõnõn imara aõlmasõ kararõna,

Orman yangõnlarõ ve orman işletme mŸdŸrlŸkleri ile ilgili eşitli hususlara,

2002 - 2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar personelinden maaşõnda icra takibi ve haciz olanlara,

İlişkin sorularõ ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ  (7/48494), (7/49077), (7/49377), (7/50929)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, teşvik kapsamõndaki illere yapõlan yatõrõmlara ve bu illerde kurulan organize sanayi bšlgelerine ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ Fikri IşõkÕõn cevabõ (7/48590)

8.- Balõkesir Milletvekili Ayşe Nedret AkovaÕnõn, Soma Maden Faciasõndan ekonomik anlamda etkilenen bšlgelerdeki esnaf ve sanatk‰rlara kredi desteği sağlanmasõna ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ Fikri IşõkÕõn cevabõ (7/48591)

9.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda TBMM ile bağlõ kurum ve kuruluşlarõnca satõn alõnan eğitim hizmetlerine ilişkin sorusu ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkan Vekili Sadõk YakutÕun cevabõ (7/48670)

10.- Yozgat Milletvekili Sadir DurmazÕõn, bir SGK il mŸdŸrlŸğŸ tarafõndan bazõ vatandaşlarõn emekliliklerinin iptal edildiği iddialarõna ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/48932)

11.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, sağlõk turizmindeki yatõrõmcõlar ile işletmelerin mali yŸklerinin azaltõlmasõ konusunda yŸrŸtŸlmekte olan alõşmalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/49065)

12.- Manisa Milletvekili Sakine …z՟n, ManisaÕnõn ilelerinde sağlanacak KOSGEB kredisine ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ Fikri IşõkÕõn cevabõ (7/49496)

13.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda gerekleştirilen akaryakõt ŸrŸnleri harcamalarõna ilişkin sorusu ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkan Vekili Sadõk YakutÕun cevabõ (7/49550)

14.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda vergiye tabi olmayan kimselerden satõn alõnan mal ve hizmetlere ilişkin sorusu ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkan Vekili Sadõk YakutÕun cevabõ (7/49552)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, DiyarbakõrÕda tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin sayõsõna ve borlarõna,

‚ankõrõÕda tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin sayõsõna ve borlarõna,

BitlisÕte tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin sayõsõna ve borlarõna,

BingšlÕde tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin sayõsõna ve borlarõna,

BilecikÕte tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin sayõsõna ve borlarõna,

BayburtÕta tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin sayõsõna ve borlarõna,

BatmanÕda tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin sayõsõna ve borlarõna,

AksarayÕda tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin sayõsõna ve borlarõna,

AğrõÕda tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin sayõsõna ve borlarõna,

AdõyamanÕda tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin sayõsõna ve borlarõna,

KastamonuÕda tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin sayõsõna ve borlarõna,

KarsÕta tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin sayõsõna ve borlarõna,

KaramanÕda tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin sayõsõna ve borlarõna,

IğdõrÕda tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin sayõsõna ve borlarõna,

Hakk‰riÕde tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin sayõsõna ve borlarõna,

GŸmŸşhaneÕde tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin sayõsõna ve borlarõna,

ErzurumÕda tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin sayõsõna ve borlarõna,

El‰zõğÕda tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin sayõsõna ve borlarõna,

DŸzceÕde tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin sayõsõna ve borlarõna,

NevşehirÕde tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin sayõsõna ve borlarõna,

SiirtÕte tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanõmõna,

RizeÕde tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanõmõna,

OsmaniyeÕde tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanõmõna,

ŞanlõurfaÕda tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanõmõna,

VanÕda tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanõmõna,

ŞõrnakÕta tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanõmõna,

YozgatÕta tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanõmõna,

KarabŸkÕte tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin borlarõna,

KilisÕte tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin borlarõna,

KõrõkkaleÕde tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin borlarõna,

KõrşehirÕde tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin borlarõna,

KŸtahyaÕda tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin borlarõna,

MardinÕde tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin borlarõna,

MuşÕta tarõmsal sulama amalõ elektrik kullanan abonelerin borlarõna,

İlişkin sorularõ ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/49920), (7/49921), (7/49922), (7/49923), (7/49924), (7/49925), (7/49926), (7/49927), (7/49928), (7/49929), (7/49931), (7/49932), (7/49933), (7/49934), (7/49935), (7/49936), (7/49937), (7/49938), (7/49939), (7/49943), (7/49945), (7/49946), (7/49947), (7/49948), (7/49949), (7/49950), (7/49951), (7/50168), (7/50169), (7/50170), (7/50171), (7/50172), (7/50173), (7/50174)

16.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda yapõlan yemek ve ikram hizmetlerine ilişkin sorusu ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkan Vekili Sadõk YakutÕun cevabõ (7/50487)

17.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih YalõnÕõn, GaziantepÕte tõr parkõ olarak kullanõlan boş bir arazide kaak akaryakõt satõşõ yapõldõğõ iddiasõna ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/50619) 

 

I.- GE‚EN TUTANAK …ZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00Õte aõldõ.

TBMM Başkanõ Cemil ‚iek, 24՟ncŸ Dšnem Beşinci Yasama Yõlõnõn Ÿlkemiz, milletimiz ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi iin hayõrlõ, sağlõklõ ve başarõlõ bir yõl olmasõnõ dilediğine ilişkin bir konuşma yaptõ.

Aõş konuşmasõnõ yapmak Ÿzere Genel Kurulu teşrif eden Cumhurbaşkanõna Başkanlõka ŌHoş geldiniz.Ķ denildi.

İstiklal Marşõ okundu.

Cumhurbaşkanõ Recep Tayyip Erdoğan, 24՟ncŸ Dšnem Beşinci Yasama Yõlõ aõş konuşmasõnõ yaptõ.

Danõşma Kurulunun, Genel Kurulun 1/10/2014 tarihli 1Õinci Birleşiminde Cumhurbaşkanõnõn aõş konuşmasõnõ yapmasõnõn ardõndan başkaca bir işin gšrŸşŸlmemesine, 8 ve 9 Ekim 2014 ‚arşamba ve Perşembe gŸnleri toplanmamasõna ilişkin šnerisi kabul edildi.

2 Ekim 2014 Perşembe gŸnŸ saat 15.00Õte toplanmak Ÿzere 16.04Õte birleşime son verildi.

 

                                                                Cemil ‚İ‚EK

                                                                       Başkan

 

          Muhammet Rõza YAL‚INKAYA                                  Muhammet Bilal MACİT

                            Bartõn                                                                              İstanbul

                       K‰tip †ye                                                                        K‰tip †ye

 

 

 

 

II.- GELEN KåĞITLAR

                                                                                                                                                                        No: 2

2 Ekim 2014 Perşembe

SšzlŸ Soru …nergesi

1.-     Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, ArdahanÕõn Hanak ilesindeki bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6141) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

Yazõlõ Soru …nergeleri

1.-     Antalya Milletvekili GŸrkut AcarÕõn, Cumhurbaşkanlõğõ seim sonucu ile ilgili kararõn Resm” GazeteÕde ge yayõmlanmasõnõn gerekesine ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52192) (Başkanlõğa geliş tarihi: 04.09.2014)

2.-     İstanbul Milletvekili Osman Taney KorutŸrk՟n, SŸleyman Şah TŸrbesi ile TŸrbeyi korumakla gšrevli personelin gŸvenliğine ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52193) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

3.-     İstanbul Milletvekili Osman Taney KorutŸrk՟n, Musul Başkonsolosluğu personelinin tahliyesi konusunda ortaya atõlan bir iddiaya ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52194) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

4.-     Muğla Milletvekili Tolga ‚andarÕõn, Bodrum Yarõmadasõ Acil ݍme ve Kullanma Suyu ProjesiÕnde yaşandõğõ iddia edilen sorunlara ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52195) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

5.-     İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt՟n, İstanbul Fenerbahe BurnuÕndaki bir kafeteryanõn işletmesinin bir firmaya verilmesine ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52196) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

6.-     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Başbakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52197) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

7.-     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Ankara Ulaşõm Ana Planõ alõşmalarõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52198) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

8.-     İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, taraf olunan BM sšzleşmeleri ile bunlar iin hazõrlanan raporlara ve AİHM kararlarõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52199) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

9.-     Uşak Milletvekili Dilek AkagŸn YõlmazÕõn, Yunanistan Parlamentosunun Ermeni Soykõrõmõ adõ altõnda bir karar aldõğõ iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52200) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

10.-  Konya Milletvekili Atilla KartÕõn, Kamu DŸzeni ve GŸvenliği MŸsteşarlõğõna yapõlan atamaya ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52201) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2014 yerel seimlerinde İstanbulÕun Kağõthane ilesindeki bazõ oy sandõklarõnda usulsŸzlŸk yapõldõğõ iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52202) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2014 yõlõ Temmuz ve Ağustos aylarõnda šrtŸlŸ šdenekten harcanan paraya ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52203) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

13.-  Tekirdağ Milletvekili Candan YŸceerÕin, IŞİDÕin elinde bulunan vatandaşlarõn cezaevinde bulunan Ÿ IŞİD Ÿyesi ile takas edildiği iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52204) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

14.-  Mersin Milletvekili Vahap SeerÕin, MİT Kanunu uyarõnca takasa konu olan tutuklu ve hŸkŸmlŸ bulunup bulunmadõğõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52205) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, IŞİD tarafõndan rehin alõnan vatandaşlarõn kurtarõlmasõnda takas yapõldõğõ iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52206) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

16.-  İstanbul Milletvekili Celal DinerÕin, 2010 - 2013 yõllarõ arasõnda eşitli konularda eğitim alan kamu personeline ve eğitimlerin otellerde yapõlmasõnõn nedenlerine ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52207) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

17.-  İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, Emlak Konut ile TOKİ ortaklõğõnda yapõlan bazõ konutlarõn bazõ yŸksek yargõ Ÿyelerine Ÿcretsiz yahut dŸşŸk fiyattan verildiği iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52208) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, MİT Kanunu uyarõnca takasa konu olan tutuklu ve hŸkŸmlŸ bulunup bulunmadõğõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52209) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, IŞİDÕin rehin olarak tuttuğu vatandaşlarõmõzõn nasõl kurtarõldõğõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52210) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, IŞİDÕin rehin aldõğõ vatandaşlarõn kurtarõlmasõ iin takasta bulunulup bulunulmadõğõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52211) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

21.-  KŸtahya Milletvekili İdris BalÕõn, Geici KurÕan Kursu …ğretici Sõnavõ sonularõna gšre KŸtahya MŸftŸlŸğŸ tarafõndan yapõlan atamalar ile ilgili iddialara ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52212) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

22.-  Bursa Milletvekili İsmet BŸyŸkatamanÕõn, IŞİD tarafõndan rehin alõnan vatandaşlarõn kurtarõlmasõnda takas yapõldõğõ iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/52213) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (BŸlent Arõn) yazõlõ soru šnergesi (7/52214) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

24.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (BŸlent Arõn) yazõlõ soru šnergesi (7/52215) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

25.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (BŸlent Arõn) yazõlõ soru šnergesi (7/52216) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

26.-  İzmir Milletvekili BirgŸl Ayman GŸlerÕin, İzmirÕin Bergama ilesinde maden arama ruhsatõ sŸresi sona eren bir firmanõn mevzuata aykõrõ iş ve işlemler yaptõğõ iddiasõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/52217) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/52218) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

28.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/52219) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

29.-  Denizli Milletvekili İlhan CihanerÕin, mevzuat değişikliği nedeniyle kõsa sŸrede rant sağlayanlar olduğu iddiasõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/52220) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

30.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/52221) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

31.-  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, ArdahanÕdaki yerel basõna destek verilmesine ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Yalõn Akdoğan) yazõlõ soru šnergesi (7/52222) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

32.-  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Kars, Iğdõr ve AğrõÕdaki yerel basõna destek verilmesine ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Yalõn Akdoğan) yazõlõ soru šnergesi (7/52223) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

33.-  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Erzurum, GŸmŸşhane ve BayburtÕtaki yerel basõna destek verilmesine ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Yalõn Akdoğan) yazõlõ soru šnergesi (7/52224) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

34.-  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Van, Siirt ve AdõyamanÕdaki yerel basõna destek verilmesine ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Yalõn Akdoğan) yazõlõ soru šnergesi (7/52225) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

35.-  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Hakkari, Şõrnak ve MuşÕtaki yerel basõna destek verilmesine ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Yalõn Akdoğan) yazõlõ soru šnergesi (7/52226) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

36.-  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Bingšl, Batman ve BitlisÕteki yerel basõna destek verilmesine ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Yalõn Akdoğan) yazõlõ soru šnergesi (7/52227) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Yalõn Akdoğan) yazõlõ soru šnergesi (7/52228) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Numan Kurtulmuş) yazõlõ soru šnergesi (7/52229) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

39.-  İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, SuriyeÕden ve IrakÕtan gelen gšmenlerin kayõtlarõna ve gšmenlerden su işleyenlere yapõlacak işlemlere ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Numan Kurtulmuş) yazõlõ soru šnergesi (7/52230) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

40.-  Van Milletvekili Kemal AktaşÕõn, DiyarbakõrÕõn Lice ilesinde 1993 yõlõnda meydana gelen olaylar ile ilgili yargõlama sŸrecinde sorunlar bulunduğu iddiasõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52231) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52232) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

42.-  Diyarbakõr Milletvekili Altan TanÕõn, bir davadan hŸkŸmlŸ bulunanlarõn sayõsõna ve davanõn tekrar gšrŸlmesine ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52233) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

43.-  Diyarbakõr Milletvekili Altan TanÕõn, bir davadan hŸkŸmlŸ bulunanlarõn sayõsõna ve davanõn tekrar gšrŸlmesine ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52234) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

44.-  Diyarbakõr Milletvekili Altan TanÕõn, bir davadan hŸkŸmlŸ bulunanlarõn sayõsõna ve davanõn tekrar gšrŸlmesine ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52235) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

45.-  Diyarbakõr Milletvekili Altan TanÕõn, bir davadan hŸkŸmlŸ bulunanlarõn sayõsõna ve davanõn tekrar gšrŸlmesine ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52236) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

46.-  Ankara Milletvekili ZŸhal TopcuÕnun, PKK tarafõndan mahkeme kurulup yargõlama yapõldõğõ iddiasõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52237) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

47.-  İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, adliyelerde engelli vatandaşlar iin ayrõlmõş otopark alanlarõnõn bulunup bulunmadõğõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52238) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

48.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar DemirelÕin, denetimli serbestlik uygulamasõndan yararlanan madde bağõmlõlarõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52239) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

49.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52240) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

50.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52241) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

51.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent TŸzelÕin, bir şahsõn tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesine ilişkin Adalet BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52242) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52243) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, bazõ personele yšnelik fişleme yapõldõğõ iddiasõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52244) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

54.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52245) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

55.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar DemirelÕin, engelliler iin erişilebilirlik standartlarõnõn uygulanmasõnõn izlenmesi ve denetlenmesi amacõyla illerde oluşturulan komisyonlar ile sšz konusu komisyonlarõn faaliyetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52246) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

56.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52247) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

57.-  Van Milletvekili …zdal †erÕin, HakkariÕde ikamet eden ihtiya sahibi bir aileye yardõm yapõlmasõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52248) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52249) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52250) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

60.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52251) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

61.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52252) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

62.-  İzmir Milletvekili Alaattin YŸkselÕin, İstanbul MecidiyekšyÕde bir inşaatta on işinin hayatõnõ kaybettiği asansšr kazasõna ve inşaatta yapõlan denetimlere ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52253) (Başkanlõğa geliş tarihi: 10.09.2014)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52254) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, mevsimlik tarõm işileriyle ilgili eşitli verilere ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52255) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

65.-  İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, kayõt dõşõ istihdamda meydana gelen artõşa ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52256) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

66.-  İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, SGKÕnõn Ÿniversite hastanelerine olan borcunu šdemediği iddiasõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52257) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

67.-  İstanbul Milletvekili Celal DinerÕin, kamuda geici işi statŸsŸnde alõştõrõlan engelli işi sayõsõna ve engelli geici işilerin kadroya alõnmasõna yšnelik yapõlan alõşmalara ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52258) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

68.-  İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, sendikasõz ve taşeron işi sayõsõnõn arttõğõ iddiasõ ile iş kazalarõnõn azaltõlmasõ iin alõnan šnlemlere ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52259) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

69.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52260) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

70.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52261) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52262) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, İstanbulÕun Ataşehir ve †mraniye ilelerinin sõnõrlarõnõn değiştirilmesine ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52263) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, İstanbulÕda asansšr kazasõnõn yaşandõğõ rezidans inşaatõ arazisinin satõş ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52264) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

74.-  İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi iin ‚ED sŸreci başlatõlõp başlatõlmadõğõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52265) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

75.-  İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, adliyelerde engelli vatandaşlar iin ayrõlmõş otopark alanlarõnõn bulunup bulunmadõğõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52266) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

76.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52267) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

77.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52268) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52269) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

79.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali EdiboğluÕnun, IŞİDÕe lojistik, mali ve askeri destek verilip verilmediğine ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52270) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, IŞİDÕin rehin aldõğõ vatandaşlarõn kurtarõlmasõ iin takasta bulunulup bulunulmadõğõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52271) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

81.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, yapõlan bir araştõrma neticesinde TŸrkiyeÕnin dŸnya genelinde itibar kaybõ yaşadõğõ sonucuna ulaşõlmasõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52272) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

82.-  Diyarbakõr Milletvekili Nursel AydoğanÕõn, IŞİDÕin SuriyeÕnin kuzeyine yšnelik saldõrõlarõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52273) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin Ekonomi BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52274) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

84.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, Amerika Birleşik DevletleriÕnin elik boru ithalatõna anti-damping vergisi getirmesi sonucu Ÿreticinin yaşadõğõ sorunlara ilişkin Ekonomi BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52275) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

85.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Ekonomi BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52276) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

86.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Ekonomi BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52277) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52278) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

88.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Orhaneli Termik Santraline ve šzelleştirileceği iddialarõna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52279) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

89.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Soma Termik Santraline ve šzelleştirileceği iddialarõna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52280) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

90.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Tunbilek Termik Santraline ve šzelleştirileceği iddialarõna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52281) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

91.-  Erzincan Milletvekili Muharrem IşõkÕõn, ErzincanÕda faaliyet gšsteren maden şirketlerinden belediyelere ve Kšylere Hizmet GštŸrme Birliklerine ne kadar para aktarõldõğõna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52282) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

92.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52283) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

93.-  Edirne Milletvekili Kemal DeğirmendereliÕnin, yŸksekšğrenim šğrencilerine sağlanan yurt ve burs imk‰nlarõna ilişkin Genlik ve Spor BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52284) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

94.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin Genlik ve Spor BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52285) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

95.-  Tekirdağ Milletvekili Emre KšprŸlŸÕnŸn, yŸksekšğrenim šğrencilerinin barõnma sorununa ilişkin Genlik ve Spor BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52286) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

96.-  ‚anakkale Milletvekili Mustafa Serdar SoydanÕõn, spor aletlerinin sebep olduğu šlŸmlere ve spor yapõlan alanlarõn denetimine ilişkin Genlik ve Spor BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52287) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

97.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Genlik ve Spor BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52288) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

98.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Genlik ve Spor BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52289) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

99.-  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, ArdahanÕdaki bal Ÿreticilerinin piyasaya sŸrŸlen sahte bal nedeniyle yaşadõklarõ mağduriyete ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52290) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

100.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Erzurum, GŸmŸşhane ve BayburtÕtaki bal Ÿreticilerinin piyasaya sŸrŸlen sahte bal nedeniyle yaşadõklarõ mağduriyete ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52291) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

101.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Kars, Iğdõr ve AğrõÕdaki bal Ÿreticilerinin piyasaya sŸrŸlen sahte bal nedeniyle yaşadõklarõ mağduriyete ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52292) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

102.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Van, Siirt ve AdõyamanÕdaki bal Ÿreticilerinin piyasaya sŸrŸlen sahte bal nedeniyle yaşadõklarõ mağduriyete ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52293) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

103.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Hakkari, Şõrnak ve MuşÕtaki bal Ÿreticilerinin piyasaya sŸrŸlen sahte bal nedeniyle yaşadõklarõ mağduriyete ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52294) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

104.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Bingšl, Bitlis ve BatmanÕdaki bal Ÿreticilerinin piyasaya sŸrŸlen sahte bal nedeniyle yaşadõklarõ mağduriyete ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52295) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

105.-                  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, İzmirÕin …demiş ilesinde Ÿretilen incirin kalitesinde yaşanan dŸşŸşe ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52296) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

106.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52297) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

107.-                  Hatay Milletvekili Mehmet Ali EdiboğluÕnun, HatayÕõn Yayladağõ ilesinden yurda kaak olarak canlõ hayvan sokulduğu iddiasõna ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52298) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

108.-                  İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, T†İKÕin aõkladõğõ tarõmda Ÿretici fiyatlarõ ile T†FE madde fiyatlarõ arasõndaki farka ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52299) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

109.-                  Niğde Milletvekili Doğan ŞafakÕõn, NiğdeÕnin GšlcŸk beldesinde aşõrõ yağõş nedeniyle fasulye Ÿreticisinin uğradõğõ zarara ve zararõn tazminine ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52300) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

110.-                  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, 2003 - 2014 yõllarõ arasõnda gerekleşen pamuk Ÿretimine ve Bergama pamuğu Ÿretiminde yaşanan gerilemeye ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52301) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

111.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52302) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

112.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52303) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

113.-                  Mersin Milletvekili Ertuğrul KŸrkcŸÕnŸn, Edremit Kšrfezi civarõnda uakla zirai ilalama yapõlmasõna ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52304) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

114.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin GŸmrŸk ve Ticaret BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52305) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

115.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, IŞİDÕin bir TŸrk iş adamõnõn MusulÕdaki mallarõna el koyduğu iddialarõna ilişkin GŸmrŸk ve Ticaret BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52306) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

116.-                  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, Amerika Birleşik DevletleriÕnin elik boru ithalatõna anti-damping vergisi getirmesi sonucu Ÿreticinin yaşadõğõ sorunlara ilişkin GŸmrŸk ve Ticaret BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52307) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

117.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, ArdahanÕõn Damal ilesindeki bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52308) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

118.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, ArdahanÕõn Damal ilesindeki bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52309) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

119.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52310) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

120.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Ÿlkemize gelen yabancõlarla ilgili eşitli verilere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52311) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

121.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, IŞİDÕin Ÿlkemizdeki faaliyetlerine karşõ gŸvenlik gŸlerince yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52312) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

122.-                  Aydõn Milletvekili BŸlent TezcanÕõn, Aydõn ili Yenipazar belediye başkanõnõn başkanlõğõnõn dŸşmesine rağmen gšrevine devam ettiği iddiasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52313) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

123.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, UşakÕtaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52314) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

124.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, TunceliÕdeki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52315) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

125.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, ŞanlõurfaÕdaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52316) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

126.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, SivasÕtaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52317) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

127.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, SinopÕtaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52318) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

128.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, SiirtÕteki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52319) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

129.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, RizeÕdeki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52320) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

130.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, OrduÕdaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52321) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

131.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, DŸzceÕdeki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52322) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

132.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, NiğdeÕdeki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52323) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

133.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, KilisÕteki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52324) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

134.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, NevşehirÕdeki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52325) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

135.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, KarabŸkÕteki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52326) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

136.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, YalovaÕdaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52327) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

137.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, MuşÕtaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52328) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

138.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, ArdahanÕdaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52329) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

139.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, MardinÕdeki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52330) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

140.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, BartõnÕdaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52331) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

141.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, MalatyaÕdaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52332) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

142.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, ŞõrnakÕtaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52333) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

143.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, KõrşehirÕdeki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52334) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

144.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, BatmanÕdaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52335) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

145.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, KarsÕtaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52336) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

146.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, KõrõkkaleÕdeki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52337) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

147.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, KaramanÕdaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52338) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

148.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, HakkariÕdeki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52339) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

149.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, BayburtÕtaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52340) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

150.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, GŸmŸşhaneÕdeki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52341) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

151.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, AksarayÕdaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52342) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

152.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, GiresunÕdaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52343) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

153.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, ZonguldakÕtaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52344) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

154.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, VanÕdaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52345) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

155.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, ErzincanÕdaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52346) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

156.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, EdirneÕdeki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52347) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

157.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, DiyarbakõrÕdaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52348) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

158.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, ‚orumÕdaki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52349) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

159.-                  Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, Kocaeli Valiliğine devredilen Derince Askeri Hastanesine ait arazinin kullanõmõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52350) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

160.-                  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, Ÿlke genelinde yakalanan kaak gšmen sayõsõna ve İzmirÕin kaak gšmenler iin Ÿs seilmesinin nedenlerine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52351) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

161.-                  Mersin Milletvekili Vahap SeerÕin, Suriye vatandaşlarõnõn TŸrkiyeÕde işledikleri sulara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52352) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

162.-                  KŸtahya Milletvekili İdris BalÕõn, bir vatandaşa vereceği ifadeye dair polis tarafõndan baskõ yapõlõp yapõlmadõğõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52353) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

163.-                  İstanbul Milletvekili Celal DinerÕin, AVM ve plazalarõn yangõn ve deprem benzeri afetlere ne derece hazõrlõklõ olduklarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52354) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

164.-                  İstanbul Milletvekili Celal DinerÕin, eğlence amalõ olarak kullanõlan dilek balonu, havai fişek benzeri malzemelerin yangõnlara sebep olma ihtimaline ve alõnan šnlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52355) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

165.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52356) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

166.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, ArdahanÕa yšnelik olarak eşitli adlar altõnda aktarõlan kaynaklara ilişkin Kalkõnma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52357) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

167.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Kars, Ağrõ ve Iğdõr illerine yšnelik olarak eşitli adlar altõnda aktarõlan kaynaklara ilişkin Kalkõnma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52358) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

168.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Bingšl, Bitlis ve Batman illerine yšnelik olarak eşitli adlar altõnda aktarõlan kaynaklara ilişkin Kalkõnma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52359) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

169.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Hakkari, Şõrnak ve Muş illerine yšnelik olarak eşitli adlar altõnda aktarõlan kaynaklara ilişkin Kalkõnma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52360) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

170.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Van, Siirt ve Adõyaman illerine yšnelik olarak eşitli adlar altõnda aktarõlan kaynaklara ilişkin Kalkõnma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52361) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

171.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Erzurum, GŸmŸşhane ve Bayburt illerine yšnelik olarak eşitli adlar altõnda aktarõlan kaynaklara ilişkin Kalkõnma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52362) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

172.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin Kalkõnma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52363) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

173.-                  İstanbul Milletvekili Osman Oktay EkşiÕnin, Doğu Karadeniz Kalkõnma Ajansõnõn OrduÕnun kalkõnmasõna yaptõğõ katkõlara ilişkin Kalkõnma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52364) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

174.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Kalkõnma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52365) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

175.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Kalkõnma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52366) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

176.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52367) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

177.-                  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, İzmirÕin Bergama ilesinde bulunan Asklepeion Antik Tiyatrosunda dŸzenlenecek kermes iin kira bedeli istendiği iddiasõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52368) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

178.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52369) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

179.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52370) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

180.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52371) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

181.-                  İzmir Milletvekili Erdal AksŸngerÕin, THY bŸnyesinde İranlõ pilotlar alõştõrõlacağõ iddiasõna ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52372) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

182.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Soma Termik Santraline ve šzelleştirileceği iddialarõna ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52373) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

183.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Orhaneli Termik Santraline ve šzelleştirileceği iddialarõna ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52374) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

184.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Tunbilek Termik Santraline ve šzelleştirileceği iddialarõna ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52375) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

185.-                  Osmaniye Milletvekili Hasan HŸseyin TŸrkoğluÕnun, 2/B statŸsŸndeki arazilerin satõşõ ile ilgili verilere ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52376) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

186.-                  Balõkesir Milletvekili Ayşe Nedret AkovaÕnõn, hakim ve savcõlar dõşõndaki adalet alõşanlarõnõn maaşlarõna ve fazla mesai Ÿcretlerine ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52377) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

187.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52378) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

188.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52379) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

189.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bayburt ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52380) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

190.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Ardahan ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52381) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

191.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Amasya ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52382) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

192.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Aksaray ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52383) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

193.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Ağrõ ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52384) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

194.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Adõyaman ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52385) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

195.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Batman ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52386) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

196.-                  Balõkesir Milletvekili Ayşe Nedret AkovaÕnõn, eğitim kurumlarõnda yšneticilerin gšrevlendirilmesine ve eğitim yšneticileri değerlendirme sonularõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52387) (Başkanlõğa geliş tarihi: 04.09.2014)

197.-                  İzmir Milletvekili Alaattin YŸkselÕin, Hacettepe †niversitesinde šğrencilerin Ÿniversite yšnetiminin bilgisi dahilinde fişlendiği iddiasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52388) (Başkanlõğa geliş tarihi: 08.09.2014)

198.-                  Edirne Milletvekili Kemal DeğirmendereliÕnin, aõlan imam hatip okullarõnõn sayõsõ ile okullarõn šğrenci ve personel sayõlarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52389) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

199.-                  İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt՟n, imam hatip ortaokullarõna sağlandõğõ iddia edilen imk‰nlara ve İstanbulÕda bir sõnõfõ imam hatibe dšnŸştŸrŸlen bir ortaokula ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52390) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

200.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52391) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

201.-                  İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt՟n, İstanbulÕun Kadõkšy ilesinde başka bir okula nakledilen šğrencilerin ulaşõm sorununa ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52392) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

202.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 8. sõnõf ders kitaplarõnda yabancõ ve azõnlõk dŸşmanlõğõ ieren ifadelerin yer aldõğõ iddiasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52393) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

203.-                  İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, okullarda devam eden tadilat alõşmalarõ ile okullarõn personel ve šdenek durumlarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52394) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

204.-                  İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, İstanbul ArnavutkšyÕde bulunan bir ilkokulun evre ve yol dŸzenlemesine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52395) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

205.-                  Yalova Milletvekili Muharrem İnceÕnin, 2003 - 2014 yõllarõ arasõnda atanan ve emekli olan šğretmen sayõsõ ile boş šğretmen kadrosu sayõsõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52396) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

206.-                  ‚anakkale Milletvekili Ali SarõbaşÕõn, ‚anakkaleÕnin ‚an ilesinde bulunan bir okulun šğretmen aõğõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52397) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

207.-                  İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, İstanbul Aydõn †niversitesinde bir profesšre ders gšrevlendirmesi yapõlmamasõnõn nedenlerine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52398) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

208.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52399) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

209.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52400) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

210.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52401) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

211.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Milli Savunma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52402) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

212.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin Orman ve Su İşleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52403) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

213.-                  İstanbul Milletvekili Celal DinerÕin, eğlence amalõ olarak kullanõlan dilek balonu, havai fişek benzeri malzemelerin yangõnlara sebep olma ihtimaline ve alõnan šnlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52404) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

214.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Orman ve Su İşleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52405) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

215.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Orman ve Su İşleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52406) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

216.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Bingšl, Batman ve BitlisÕte šğrencilere sunulan sağlõk hizmetlerine ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52407) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

217.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Hakkari, Şõrnak ve MuşÕta šğrencilere sunulan sağlõk hizmetlerine ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52408) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

218.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Van, Siirt ve AdõyamanÕda šğrencilere sunulan sağlõk hizmetlerine ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52409) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

219.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Erzurum, GŸmŸşhane ve BayburtÕta šğrencilere sunulan sağlõk hizmetlerine ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52410) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

220.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Kars, Iğdõr ve AğrõÕda šğrencilere sunulan sağlõk hizmetlerine ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52411) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

221.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, ArdahanÕda šğrencilere sunulan sağlõk hizmetlerine ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52412) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

222.-                  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, Karşõyaka Devlet Hastanesinin Acil Servisinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52413) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

223.-                  İzmir Milletvekili BirgŸl Ayman GŸlerÕin, İzmir Bayraklõ Entegre Sağlõk KampŸsŸ inşaatõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52414) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

224.-                  İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, bir ilacõn test edilmeden piyasaya sŸrŸldŸğŸ iddiasõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52415) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

225.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52416) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

226.-                  Bursa Milletvekili İlhan Demiršz՟n, Bursa Devlet Hastanesinin bulunduğu yerden başka bir bšlgeye taşõnmasõ iin plan yapõldõğõ iddiasõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52417) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

227.-                  Giresun Milletvekili Selahattin KaraahmetoğluÕnun, AnkaraÕda karõn ağrõsõ, mide bulantõsõ, ishal ve benzeri şik‰yetlerle sağlõk kuruluşlarõna başvuran hasta sayõsõna ve bu şik‰yetlerin nedenlerine ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52418) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

228.-                  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, Ebola salgõnõna karşõ alõnan šnlemlere ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52419) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

229.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, İstanbul BeyoğluÕnda bulunan bir hastanenin GaziosmanpaşaÕya taşõnmasõnõn gerekesine ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52420) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

230.-                  İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, Ergene Nehrinin suladõğõ alanlarda yetişen pirinlerin kanserojen olduğu iddiasõna ve hekimlerin gšrevleriyle ilgili yaptõklarõ aõklamalara ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52421) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

231.-                  Eskişehir Milletvekili Ruhsar DemirelÕin, kamu šzel iş birliği ile yapõmõna devam edilen hastane inşaatlarõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52422) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

232.-                  Eskişehir Milletvekili Ruhsar DemirelÕin, uyuşturucu bağõmlõlarõnõn ila temininde ve yaptõrmalarõ gereken tahlillerde alõşanlarõ usulsŸzlŸğe zorladõğõ iddialarõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52423) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

233.-                  Eskişehir Milletvekili Ruhsar DemirelÕin, Bakanlõk tarafõndan yapõldõğõ belirtilen hastane inşaatlarõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52424) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

234.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52425) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

235.-                  Van Milletvekili …zdal †erÕin, HakkariÕde ikamet eden ihtiya sahibi bir ailenin hasta ocuklarõnõn tedavilerinin yapõlmasõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52426) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

236.-                  Ankara Milletvekili Levent Gšk՟n, Şõrnak - Hakkari kara yolunun ne zaman tamamlanacağõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52427) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

237.-                  Ankara Milletvekili Levent Gšk՟n, Şõrnak - Siirt kara yolunun ne zaman tamamlanacağõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52428) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

238.-                  Ankara Milletvekili Levent Gšk՟n, Şõrnak - Cizre kara yolunun ne zaman tamamlanacağõna ve yol inşaatõnda alõşanlara ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52429) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

239.-                  Ankara Milletvekili Levent Gšk՟n, Şõrnak - Van kara yolunun ne zaman tamamlanacağõna ve ihaleyi alan firmaya ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52430) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

240.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Karayollarõ Genel MŸdŸrlŸğŸ bŸnyesinde taşeron olarak alõşan işilerin kadroya alõnmasõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52431) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

241.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen insan kaynaklarõ hizmet alõmlarõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52432) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

242.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, bir denizcilik şirketine ait gemiye kaak yollarla binen iki Afrikalõ mŸltecinin bidondan yapõlmõş salla denize bõrakõldõğõ iddiasõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52433) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

243.-                  İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt՟n, bir denizcilik şirketine ait gemiye kaak yollarla binen iki Afrikalõ mŸltecinin bidondan yapõlmõş salla denize bõrakõldõğõ iddiasõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52434) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

244.-                  Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet ToptaşÕõn, Zafer Havalimanõndan kaynaklõ olarak devletin zarara uğradõğõ iddiasõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52435) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

245.-                  Hatay Milletvekili Mehmet Ali EdiboğluÕnun, 1923 yõlõndan beri kullanõlmayan bir tren garõna IŞİD iin mŸhimmat bõrakõldõğõ iddialarõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52436) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

246.-                  Diyarbakõr Milletvekili Altan TanÕõn, bir denizcilik şirketine ait gemiye kaak yollarla binen iki Afrikalõ mŸltecinin bidondan yapõlmõş salla denize bõrakõldõğõ iddiasõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52437) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

247.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn yurt dõşõnda istihdam ettiği personellerin Ÿlkelere gšre dağõlõmõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52438) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

248.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 1 Ocak 2002 tarihi itibarõyla bağlõ kurum ve kuruluşlarõn sahibi olduğu taşõnmazlarõn listesine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52439) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

249.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn tamir ve tadilat işleri iin hangi firmalara ne kadar šdeme yaptõğõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52440) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

250.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 30 Haziran 2014 tarihi itibarõyla bağlõ kurum ve kuruluşlarõn sahibi olduğu taşõnmazlarõn listesine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52441) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

251.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn tŸm temsil ve ağõrlama giderlerinin toplam tutarõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52442) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

252.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn yurt dõşõnda kiraladõğõ gayrimenkullere ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52443) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

253.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn hizmet alõm sšzleşmesi imzaladõğõ firmalara yaptõğõ šdemelere ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52444) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

254.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn yurt dõşõnda istihdam ettiği personeller iin yaptõğõ tŸm giderlerin tutarõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52445) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

255.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn kiraya verdiği binalardan elde ettiği gelirlerin toplamõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52446) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

256.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn otopark alanlarõ kiralanmasõ iin gerek kişilere ve firmalara yaptõğõ šdemelere ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52447) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

257.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn teknik malzeme ve tehizat alõmlarõ iin yaptõklarõ šdemelere ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52448) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

258.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yazõlõ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52449) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

259.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzlŸ soru šnergelerine ve bunlarõn cevaplandõrõlmasõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52450) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

260.-                  Diyarbakõr Milletvekili Altan TanÕõn, yeni Halkla İlişkiler Binasõndaki kuafšr salonunda kadõn personel alõştõrõlmasõna ilişkin TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi BaşkanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/52451) (Başkanlõğa geliş tarihi: 29.09.2014)

Meclis Araştõrmasõ …nergeleri

1. HDP Grubu adõna Grup Başkanvekili Bingšl Milletvekili İdris BalukenÕin, ŞõrnakÕõn GŸlŸkonak ilesinde 1993 yõlõnda meydana gelen olayõn araştõrõlmasõ amacõyla bir Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1058) (Başkanlõğa geliş tarihi: 28.09.2012)

2. Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 Milletvekilinin, zorunlu askerlik uygulamasõnõn yol atõğõ sorunlarõn araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla bir Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1059) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.10.2012)

3. HDP Grubu adõna Grup Başkanvekili Bingšl Milletvekili İdris BalukenÕin, toplumsal barõş iin uzlaşma ve mŸzakere sŸrelerinin araştõrõlmasõ amacõyla bir Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1060) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.10.2012)

SŸresi ݍinde Cevaplanmayan Yazõlõ Soru …nergeleri

1.-     Van Milletvekili Nazmi GŸr՟n, VanÕda hastalõğõna teşhis konulamayan hasta sayõsõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/44950)

2.-     Gaziantep Milletvekili Mehmet ŞekerÕin, Mers virŸsŸ tespit edilen kişilerin sayõsõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/44951)

3.-     Samsun Milletvekili Cemalettin ŞimşekÕin, zayõflama haplarõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/44952)

4.-     Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, sağlõk sektšrŸnde personelin yaşadõğõ sorunlara ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/44953)

5.-     Balõkesir Milletvekili Ahmet Duran BulutÕun, sağlõk kurumlarõnda 4/C statŸsŸnde alõşan personele dšner sermayeden pay verilmesine ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/44954)

6.-     Balõkesir Milletvekili Ahmet Duran BulutÕun, kanser vakalarõndaki artõşa ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/44955)

7.-     Hatay Milletvekili MevlŸt DuduÕnun, biber gazõnõn yol atõğõ zararlara ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/44956)

8.-     İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, SomaÕdaki maden kazasõ sonrasõnda gšstericilere yšnelik mŸdahalede bulunan bir Başbakanlõk mŸşavirinin aldõğõ iş gšremez raporuna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45024)

9.-     Tunceli Milletvekili HŸseyin AygŸn՟n, Tunceli Devlet Hastanesinin sorunlarõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45025)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, Mahmudiye ilesindeki sağlõk personeli ihtiyacõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45026)

11.-  Ankara Milletvekili İzzet ‚etinÕin, meslek hastalõklarõ hastanelerinin yetersizliğine ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45028)

12.-  Ankara Milletvekili İzzet ‚etinÕin, ocuk felci vakalarõndaki artõşa ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45029)

13.-  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk teşkilatõnda kullanõlan aralarõn sayõsõna, navigasyon ve ara takip sistemleri ile kasko sigortalarõna ilişkin Genlik ve Spor BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45122)

14.-  Erzincan Milletvekili Muharrem IşõkÕõn, robotik cerrahi cihazlarõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45263)

15.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali TorlakÕõn, İstanbulÕun ‚ekmekšy ve Pendik ilelerindeki sağlõk hizmetlerinin yetersizliğine ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45264)

16.-  Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, KocaeliÕde olasõ yangõn yaralanmalarõna karşõ alõnan tedbirlere ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45266)

17.-  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk teşkilatõnda kullanõlan aralarõn sayõsõna, navigasyon ve ara takip sistemleri ile kasko sigortalarõna ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45267)

18.-  Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, AnkaraÕda bulunan Suriyeli mŸltecilere sağlanan sağlõk hizmetlerine ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45268)

19.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Eser DanõşoğluÕnun, ALO 182 Hattõndaki sistem aõklarõnõn giderilmesine ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45269)

20.-  Manisa Milletvekili …zgŸr …zelÕin, ocuk felci vakalarõnõn šnlenmesine ilişkin Sağlõk BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45270)

21.-  Diyarbakõr Milletvekili Altan TanÕõn, HakkariÕde yõkõlan şehir stadõnõn yerine yeni şehir stadõnõn yapõlmamasõna ilişkin Genlik ve Spor BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/45389)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, telefon dinlemeleri ile T†BİTAK tarafõndan hazõrlanan raporlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/46111)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, IŞİD ve El Kaide teršr šrgŸtlerine yšnelik operasyonlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/46113)

24.-  İzmir Milletvekili Aytun ‚õrayÕõn, Başbakanõn oğullarõ hakkõnda kaleme alõnan bir kšşe yazõsõnda dile getirilen iddialara ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/46251)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Ankara †niversitesi Siyasal Bilgiler FakŸltesi šğrencilerine yšnelik bir saldõrõya ve yapõlan soruşturmaya ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/46510)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, El Nusranõn gŸncellenen teršr šrgŸtleri listesinde yer almamasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/46511)

27.-  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Abdullah …calanÕõn hapisten õkacağõ iddialarõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47239)

28.-  Van Milletvekili …zdal †erÕin, VanÕõn Tuşba ilesinde heyelan tehlikesi bulunan bir bšlgede yaşayan kšylŸlerin mağduriyetine ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47240)

29.-  Van Milletvekili …zdal †erÕin, VanÕõn Tuşba ilesindeki bir mahallenin sorunlarõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47241)

30.-  İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, İstanbulÕda Eximbank Genel MŸdŸrlŸğŸ iin kiralanan binada yapõlan tadilat harcamalarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47245)

31.-  İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, bir soru šnergesine sŸresi iinde cevap verilmemesine ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47246)

32.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, 2005-2013 yõllarõ arasõnda Ÿlkemize gelen doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47247)

33.-  Balõkesir Milletvekili Ayşe Nedret AkovaÕnõn, SomaÕdaki maden faciasõ sonrasõ AFAD tarafõndan başlatõlan yardõm kampanyasõnda yapõldõğõ iddia edilen hataya ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47248)

34.-  İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, teršrle mŸcadele gšrevi sõrasõnda malul sayõlmayacak şekilde yaralanan er ve erbaşlara kamuda alõşma olanağõ sağlayan dŸzenleme sonrasõ işe yerleştirilenlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47250)

35.-  Bursa Milletvekili Necati …zensoyÕun, uyuşturucu kullanõmõnõn šnlenmesi adõna gerekleştirilecek projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47251)

36.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, gazilere bağlanan şeref aylõğõndaki farklõlõğõn giderilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47252)

37.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, sanayi sektšrŸne dair verilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47253)

38.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, imalat sanayi Ÿretiminin ara malõ ithalatõna bağõmlõlõğõna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47254)

39.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, ekonomik bŸyŸmenin kaynaklarõna ve faktšr verimliliği verilerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47255)

40.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bir madencilik şirketinde yaşanan sorunlara ve mağduriyetlere ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47256)

41.-  Mersin Milletvekili Ertuğrul KŸrkcŸÕnŸn, Bakanlar Kurulu Kararõ ile ertelenen bir greve ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47257)

42.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, emeklilik sonrasõnda alõşanlardan kesilen sosyal gŸvenlik destek primlerine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47259)

43.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, yaş ve fiili hizmet sŸrelerini dolduranlarõn emekliye ayrõlmalarõna yšnelik alõşmalara ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47261)

44.-  Bartõn Milletvekili Muhammet Rõza YalõnkayaÕnõn, AmasraÕya kurulmasõ planlanan termik santrale ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47263)

45.-  Bartõn Milletvekili Muhammet Rõza YalõnkayaÕnõn, AmasraÕya kurulmasõ planlanan termik santrale ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47264)

46.-  İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, HŸseyin Avni Paşa KšşkŸÕnŸn tapu kaydõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47265)

47.-  Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, KocaeliÕnin Derince ilesindeki kentsel dšnŸşŸm projesine ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47266)

48.-  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, kanalizasyon atõklarõnõn TunceliÕdeki PŸlŸmŸr ‚ayõÕnõ kirlettiği iddialarõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47267)

49.-  Mersin Milletvekili Ali Rõza …ztŸrk՟n, Mersin AkkuyuÕda yapõlmasõ planlanan nŸkleer santralle ilgili Bakanlõğa sunulan ‚ED raporuna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47268)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, IŞİD tarafõndan yapõlan eyleme ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47269)

51.-  Antalya Milletvekili GŸrkut AcarÕõn, Kõbrõs ile ilgili gšrŸşmelere ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47270)

52.-  Adana Milletvekili Seyfettin YõlmazÕõn, Ege Denizi uluslararasõ hava sahasõnda ve uluslararasõ sularda taciz edilen TŸrk Silahlõ Kuvvetleri unsurlarõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47271)

53.-  Antalya Milletvekili GŸrkut AcarÕõn, toplumsal olaylarda polislerin bazõ milletvekilleri ve sivil toplum šrgŸtŸ yšneticilerine yšnelik mŸdahalesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47281)

54.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, KŸtahyaÕda madde kullanõmõ nedeniyle hayatõnõ kaybeden bir ocuğa ve madde bağõmlõlõğõnõn engellenmesi kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47282)

55.-  Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, KocaeliÕnin Darõca ilesindeki bir mahallede yaşanan hõrsõzlõk vakalarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47283)

56.-  Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, KocaeliÕnin Darõca ilesindeki altyapõ sorunlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47284)

57.-  Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, KocaeliÕnin Darõca ilesindeki ulaşõm sorununa ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47285)

58.-  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, DiyarbakõrÕda TEDAŞ binasõna saldõran kişilere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47286)

59.-  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, bir grubun Nusaybin İpek YoluÕnu trafiğe kapattõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47287)

60.-  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, bir teršr šrgŸtŸ mensubu iin cenaze tšreni yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47288)

61.-  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, CizreÕde Belediye Halk ve Taziye Evinde bir teršr šrgŸtŸ mensubu iin taziye kurulmasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47289)

62.-  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, VanÕda Abdullah …calan iin yapõlan bir gšsteriye ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47290)

63.-  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, bir teršr šrgŸtŸ mensubu iin cenaze tšreni yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47291)

64.-  Bursa Milletvekili Necati …zensoyÕun, uyuşturucu kullanõmõnõn šnlenmesi adõna gerekleştirilecek projelere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47292)

65.-  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, bir teršr šrgŸtŸ mensubu iin cenaze tšreni yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47293)

66.-  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, devriye gšrevi yapan bir polis aracõnõn yaptõğõ kazaya ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47294)

67.-  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, bir teršr šrgŸtŸ mensubu iin cenaze tšreni yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47295)

68.-  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, bir teršr šrgŸtŸ mensubu iin taziye adõrõ kurulduğu iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47296)

69.-  Van Milletvekili Nazmi GŸr՟n, Mardin BŸyŸkşehir Belediyesinin karşõlaştõğõ iddia edilen bazõ sorunlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47297)

70.-  Diyarbakõr Milletvekili Nursel AydoğanÕõn, bazõ vatandaşlarõn ocuklarõna isim verme konusunda nŸfus mŸdŸrlŸklerinde yaşadõklarõ sorunlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47298)

71.-  Artvin Milletvekili Uğur BayraktutanÕõn, ArtvinÕin Şavşat ilesine bağlõ bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47299)

72.-  Artvin Milletvekili Uğur BayraktutanÕõn, ArtvinÕin Şavşat ilesine bağlõ bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47300)

73.-  Artvin Milletvekili Uğur BayraktutanÕõn, ArtvinÕin Şavşat ilesine bağlõ bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47301)

74.-  Artvin Milletvekili Uğur BayraktutanÕõn, ArtvinÕin Şavşat ilesine bağlõ bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47302)

75.-  Artvin Milletvekili Uğur BayraktutanÕõn, ArtvinÕin Şavşat ilesine bağlõ bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47303)

76.-  İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, TŸrkiyeÕnin Musul Başkonsolosluğu personelinin tahliyesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47304)

77.-  Malatya Milletvekili Veli AğbabaÕnõn, Malatya BŸyŸkşehir Belediyesi tarafõndan toplanan otopark Ÿcretlerine ve işletmeye aõlan otopark sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47305)

78.-  Malatya Milletvekili Veli AğbabaÕnõn, kapatõlan il šzel idareleri personelinin yaşadõğõ mağduriyete ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47306)

79.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, KŸtahyaÕda bir kŸtŸphane mŸdŸrlŸğŸnŸn bina ve personel sorununa ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47307)

80.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzleşmeli personel alõmlarõna ve memur kadrolarõna atanmalarõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47308)

81.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ve bağlõ, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapõlan harcamalara ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47309)

82.-  Van Milletvekili …zdal †erÕin, VanÕda bulunan Varagavank ManastõrõÕna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47310)

83.-  Van Milletvekili …zdal †erÕin, VanÕda bulunan ‚arpanak Ermeni KilisesiÕne ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47311)

84.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, Uluslararasõ İzmir Film Festivaline ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47312)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, bir Hazine arazisinin ihalesiz olarak bir şirkete verildiği iddiasõna ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47313)

86.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, vakõflara yapõlan Hazine arazisi tahsislerine ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47315)

87.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzleşmeli personel alõmlarõna ve memur kadrolarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47316)

88.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, rehber šğretmenlere ve rehber šğretmen ihtiyacõnõn karşõlanmasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47317)

89.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, ‚ağdaş TŸrk Leheleri ve Edebiyatõ bšlŸmŸ mezunlarõnõn istihdam sorununa ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47318)

90.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yerel, ulusal veya uluslararasõ spor mŸsabakalarõ sebebiyle bazõ šğrencilerin okuldaki sõnavlarõna giremediği iddialarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47319)

91.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, šğretim elemanlarõ hakkõnda aõlan disiplin soruşturmalarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47320)

92.-  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, engelli šğretmen atamalarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47321)

93.-  Van Milletvekili Nazmi GŸr՟n, Van šzelinde eğitim ile ilgili eşitli verilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47322)

94.-  Van Milletvekili …zdal †erÕin, Van İl Milli Eğitim MŸdŸrlŸğŸnde alõşan taşeron işilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47323)

95.-  Manisa Milletvekili Sakine …z՟n, ManisaÕnõn Salihli ilesindeki bir okulun taşõnmasõ kararõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47324)

96.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan CanalioğluÕnun, TrabzonÕda denizden kum eken gemilere yšnelik yapõlan denetimlere ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47334)

97.-  Malatya Milletvekili Veli AğbabaÕnõn, Malatya Tren Garõnda meydana gelen kazalara ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47335)

98.-  Iğdõr Milletvekili Pervin BuldanÕõn, IŞİDÕe TŸrkiyeÕden gerekleştiği iddia edilen katõlõmlara ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47338)

99.-  Kayseri Milletvekili Yusuf HalaoğluÕnun, bir işyerinde yapõlan grevin Bakanlar Kurulu kararõyla ertelenmesine ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47339)

100.-                  İzmir Milletvekili Oktay VuralÕõn, PKK tarafõndan kaõrõlan genlere ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47340)

101.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2002-2014 yõllarõ arasõnda fuhuş yaptõğõ iin hakkõnda işlem yapõlan kişi sayõsõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47341)

102.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2002-2014 yõllarõ arasõnda yaşanan cinayet olaylarõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47342)

103.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, KŸtahyaÕda madde kullanõmõ nedeniyle hayatõnõ kaybeden bir ocuğa ve madde bağõmlõlõğõnõn engellenmesi kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47343)

104.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, teršrle mŸcadele kapsamõnda gšrev yapan gŸvenlik gŸlerine ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47344)

105.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, PKKÕnõn Suriye kolu olan bir šrgŸtle yapõldõğõ iddia edilen gšrŸşmelere ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47345)

106.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Anayasa Mahkemesinin dinlendiği yšnŸndeki bir aõklamasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47346)

107.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzleşmeli personel alõmlarõna ve memur kadrolarõna atamalarõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47347)

108.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, KŸrt sorununun šzŸmŸ iin uygulanan politikalarõn sonularõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47348)

109.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2011-2014 dšneminde šrtŸlŸ šdenekten yapõlan harcamalara ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47349)

110.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, giriş sõnavlarõnda usulsŸzlŸk yapõldõğõ gerekesiyle bazõ kamu personeline ait dosyalarõn incelemeye alõndõğõ iddiasõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47350)

111.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, gšrev yeri değiştirilen veya haklarõnda soruşturma aõlan kamu personeline ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47351)

112.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, seim dšnemleri šncesinde taşeron şirketler aracõlõğõyla işi alõmlarõnõn artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47352)

113.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Başbakanlõk makamõ ile bağlõ kurum ve kuruluşlarõn harcamalarõnõn seim dšnemleri šncesinde artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47353)

114.-                  Van Milletvekili …zdal †erÕin, VanÕõn ‚atak ilesine bağlõ bir kšyŸn acil afet bšlgesi ilan edilmesi ile ilgili işlemlere ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47354)

115.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, idari yargõda aõlan davalara ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47355)

116.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, taşeron şirketlerde alõşan işilerin iş akitlerinin feshedildiği iddialarõna ilişkin BaşbakanÕdan yazõlõ soru šnergesi (7/47356)

117.-                  Tekirdağ Milletvekili Candan YŸceerÕin, Eskişehir Anadolu †niversitesi Aõkšğretim FakŸltesinde okutulan bir kitapta yer aldõğõ iddia edilen bazõ ifadelere ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (BŸlent Arõn) yazõlõ soru šnergesi (7/47372)

118.-                  Sinop Milletvekili Engin AltayÕõn, kamuya ait bankalarõn ve şirketlerin yšnetim kurullarõna yapõlan atamalara ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47386)

119.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Başbakanõn faizlerin dŸşŸrŸlmesi yšnŸndeki aõklamalarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47388)

120.-                  İstanbul Milletvekili GŸrsel TekinÕin, Tarihi HŸseyin Avni Paşa YalõsõÕnda õkan yangõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47389)

121.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2011-2014 dšneminde temsil ve ağõrlama šdeneğinden yapõlan harcamalara ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47391)

122.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, giriş sõnavlarõnda usulsŸzlŸk yapõldõğõ gerekesiyle bazõ kamu personeline ait dosyalarõn incelemeye alõndõğõ iddiasõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47392)

123.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, taşeron şirketlerde alõşan işilerin iş akitlerinin feshedildiği iddialarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47393)

124.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, seim dšnemleri šncesinde taşeron şirketler aracõlõğõyla işi alõmlarõnõn artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47394)

125.-                  Bursa Milletvekili Aykan ErdemirÕin, TŸrkiyeÕnin 2013 KŸresel Toplumsal Cinsiyet Uurumu Raporu sõralamasõndaki yerine ve farklõ cinsiyetlerin ekonomik katõlõmda eşit pay sahibi olmasõna yšnelik teşviklere ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47395)

126.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, afetlere karşõ hazõrlõk ve sivil savunma konusunda yapõlan alõşmalara ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47397)

127.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, seim dšnemleri šncesinde taşeron şirketler aracõlõğõyla işi alõmlarõnõn artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47398)

128.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bağlõ kurum ve kuruluşlarõn harcamalarõnõn seim dšnemleri šncesinde artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47399)

129.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, gšrev yeri değiştirilen veya haklarõnda soruşturma aõlan kamu personeline ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47400)

130.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, giriş sõnavlarõnda usulsŸzlŸk yapõldõğõ gerekesiyle bazõ kamu personeline ait dosyalarõn incelemeye alõndõğõ iddiasõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47401)

131.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2011-2014 dšneminde temsil ve ağõrlama šdeneğinden yapõlan harcamalara ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47402)

132.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, taşeron şirketlerde alõşan işilerin iş akitlerinin feshedildiği iddialarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47403)

133.-                  Manisa Milletvekili …zgŸr …zelÕin, bazõ hŸkŸmet yetkililerinin SomaÕdaki facia sonrasõ madenciler iin konut yapõlacağõ yšnŸndeki aõklamalarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47404)

134.-                  Manisa Milletvekili …zgŸr …zelÕin, Soma Maden Faciasõ sonrasõ AFAD tarafõndan dŸzenlenen yardõm kampanyasõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47405)

135.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, tazminat davalarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47406)

136.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, idari yargõda aõlan davalara ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47407)

137.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, afetlere karşõ hazõrlõk ve sivil savunma konusunda yapõlan alõşmalara ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Emrullah İşler) yazõlõ soru šnergesi (7/47408)

138.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, taşeron şirketlerde alõşan işilerin iş akitlerinin feshedildiği iddialarõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Emrullah İşler) yazõlõ soru šnergesi (7/47414)

139.-                  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda İslamiyeti seen yabancõlarõn sayõsõna ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Emrullah İşler) yazõlõ soru šnergesi (7/47415)

140.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, idari yargõda aõlan davalara ilişkin Başbakan YardõmcõsõÕndan (Emrullah İşler) yazõlõ soru šnergesi (7/47416)

141.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, afetlere karşõ hazõrlõk ve sivil savunma konusunda yapõlan alõşmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47432)

142.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, yardõma muhta vatandaşlara yapõlan ayni ve nakdi yardõmlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47433)

143.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzleşmeli personel alõmlarõna ve memur kadrolarõna atanmalarõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47434)

144.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, seim dšnemleri šncesinde taşeron şirketler aracõlõğõyla işi alõmlarõnõn artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47435)

145.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, gšrev yeri değiştirilen veya haklarõnda soruşturma aõlan kamu personeline ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47436)

146.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlarõn harcamalarõnõn seim dšnemleri šncesinde artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47437)

147.-                  Bilecik Milletvekili Bahattin ŞekerÕin, madde bağõmlõlõğõ ile mŸcadele konusunda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47438)

148.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, giriş sõnavlarõnda usulsŸzlŸk yapõldõğõ gerekesiyle bazõ kamu personeline ait dosyalarõn incelemeye alõndõğõ iddiasõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47439)

149.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2011-2014 dšneminde temsil ve ağõrlama šdeneğinden yapõlan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47440)

150.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, kadõnlarõn niteliksel gelişimi ve işgŸcŸ piyasasõna katõlõmõnõ sağlamak iin AksarayÕda gerekleştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47441)

151.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, kadõnlarõn niteliksel gelişimi ve işgŸcŸ piyasasõna katõlõmõnõ sağlamak iin BatmanÕda gerekleştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47442)

152.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, kadõnlarõn niteliksel gelişimi ve işgŸcŸ piyasasõna katõlõmõnõ sağlamak iin IğdõrÕda gerekleştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47443)

153.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, kadõnlarõn niteliksel gelişimi ve işgŸcŸ piyasasõna katõlõmõnõ sağlamak iin BayburtÕta gerekleştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47444)

154.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, kadõnlarõn niteliksel gelişimi ve işgŸcŸ piyasasõna katõlõmõnõ sağlamak iin KaramanÕda gerekleştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47445)

155.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, kadõnlarõn niteliksel gelişimi ve işgŸcŸ piyasasõna katõlõmõnõ sağlamak iin KõrõkkaleÕde gerekleştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47446)

156.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, kadõnlarõn niteliksel gelişimi ve işgŸcŸ piyasasõna katõlõmõnõ sağlamak iin ŞõrnakÕta gerekleştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47447)

157.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, taşeron şirketlerde alõşan işilerin iş akitlerinin feshedildiği iddialarõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47448)

158.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Ÿlkemizdeki muharip gazi sayõsõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47449)

159.-                  Şanlõurfa Milletvekili İbrahim BiniciÕnin, ŞanlõurfaÕdaki engelli vatandaşlara yšnelik desteklere ve engelli istihdamõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47450)

160.-                  Malatya Milletvekili Veli AğbabaÕnõn, yetiştirme yurtlarõna, sevgi evleri projesi kapsamõnda bakõlan ocuklara, bakõcõ annelere ve kayõp ocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47451)

161.-                  Bursa Milletvekili Aykan ErdemirÕin, TŸrkiyeÕnin 2013 KŸresel Toplumsal Cinsiyet Uurumu Raporu sõralamasõndaki yerine ve farklõ cinsiyetlerin ekonomik katõlõmda eşit pay sahibi olmasõna yšnelik teşviklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47452)

162.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, idari yargõda aõlan davalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47453)

163.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Bakanlõğa iletilen ihbar ve şik‰yetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47454)

164.-                  Manisa Milletvekili Sakine …z՟n, kadõna yšnelik şiddet ve koruma šnlemleri arasõndaki ilişki erevesindeki eşitli hususlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47455)

165.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, afetlere karşõ hazõrlõk ve sivil savunma konusunda yapõlan alõşmalara ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47456)

166.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ve bağlõ, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapõlan harcamalara ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47457)

167.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzleşmeli personel alõmlarõna ve memur kadrolarõna atanmalarõna ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47458)

168.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, seim dšnemleri šncesinde taşeron şirketler aracõlõğõyla işi alõmlarõnõn artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47459)

169.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, gšrev yeri değiştirilen veya haklarõnda soruşturma aõlan kamu personeline ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47460)

170.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlarõn harcamalarõnõn seim dšnemleri šncesinde artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47461)

171.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2011-2014 dšneminde temsil ve ağõrlama šdeneğinden yapõlan harcamalara ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47462)

172.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, giriş sõnavlarõnda usulsŸzlŸk yapõldõğõ gerekesiyle bazõ kamu personeline ait dosyalarõn incelemeye alõndõğõ iddiasõna ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47463)

173.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, taşeron şirketlerde alõşan işilerin iş akitlerinin feshedildiği iddialarõna ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47464)

174.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, idari yargõda aõlan davalara ilişkin Avrupa Birliği BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47465)

175.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, afetlere karşõ hazõrlõk ve sivil savunma konusunda yapõlan alõşmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47466)

176.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ve bağlõ, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapõlan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47467)

177.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, T†BİTAK tarafõndan Bilim ve Toplum Yeniliki Eğitim Uygulamalarõ kapsamõnda verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47468)

178.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, T†BİTAK tarafõndan AB 7. ‚ereve Programõ kapsamõnda verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47469)

179.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, T†BİTAK tarafõndan T†BİTAK Bilim Fuarlarõ Destekleme Programõ kapsamõnda verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47470)

180.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzleşmeli personel alõmlarõna ve memur kadrolarõna atanmalarõna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47471)

181.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, T†BİTAK tarafõndan Akademik e-Ders ‚ağrõsõ Programõ kapsamõnda verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47472)

182.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, T†BİTAK tarafõndan Akademik e-Ders ‚ağrõsõ Programõ kapsamõnda verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47473)

183.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, T†BİTAK tarafõndan Doğa Eğitimi ve Bilim Okullarõ Destek Programõ kapsamõnda verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47474)

184.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, T†BİTAK tarafõndan Bilim Merkezi Kurulmasõ Destek Programõ kapsamõnda verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47475)

185.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, seim dšnemleri šncesinde taşeron şirketler aracõlõğõyla işi alõmlarõnõn artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47476)

186.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlarõn harcamalarõnõn seim dšnemleri šncesinde artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47477)

187.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, gšrev yeri değiştirilen veya haklarõnda soruşturma aõlan kamu personeline ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47478)

188.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, giriş sõnavlarõnda usulsŸzlŸk yapõldõğõ gerekesiyle bazõ kamu personeline ait dosyalarõn incelemeye alõndõğõ iddiasõna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47479)

189.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2011-2014 dšneminde temsil ve ağõrlama šdeneğinden yapõlan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47480)

190.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, taşeron şirketlerde alõşan işilerin iş akitlerinin feshedildiği iddialarõna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47481)

191.-                  Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal KaplanÕõn, KocaeliÕnin Gebze ilesinde kurulmasõ planlanan Bilişim VadisiÕne ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47482)

192.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, idari yargõda aõlan davalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47483)

193.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, afetlere karşõ hazõrlõk ve sivil savunma konusunda yapõlan alõşmalara ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47484)

194.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk bŸnyesindeki iş ve meslek danõşmanlarõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47487)

195.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, seim dšnemleri šncesinde taşeron şirketler aracõlõğõyla işi alõmlarõnõn artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47488)

196.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, gšrev yeri değiştirilen veya haklarõnda soruşturma aõlan kamu personeline ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47489)

197.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2011-2014 dšneminde temsil ve ağõrlama šdeneğinden yapõlan harcamalara ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47492)

198.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, giriş sõnavlarõnda usulsŸzlŸk yapõldõğõ gerekesiyle bazõ kamu personeline ait dosyalarõn incelemeye alõndõğõ iddiasõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47493)

199.-                  İzmir Milletvekili Musa ‚amÕõn, il ve ile belediyelerinin SGKÕya olan borlarõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47494)

200.-                  Balõkesir Milletvekili Haluk Ahmet GŸmŸşÕŸn, Balõkesir DursunbeyÕde kapatõlan maden ocaklarõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47495)

201.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, taşeron şirketlerde alõşan işilerin iş akitlerinin feshedildiği iddialarõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47496)

202.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, afetlere karşõ hazõrlõk ve sivil savunma konusunda yapõlan alõşmalara ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47499)

203.-                  Muğla Milletvekili …mer SŸha AldanÕõn, Muğla ili Bodrum ilesi Değirmenler bšlgesinde inşa edilen siteye ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47506)

204.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, taşeron şirketlerde alõşan işilerin iş akitlerinin feshedildiği iddialarõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47507)

205.-                  Samsun Milletvekili Ahmet Haluk KoÕun, SamsunÕun Canik ilesindeki kentsel dšnŸşŸm alõşmalarõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47508)

206.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, idari yargõda aõlan davalara ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47509)

207.-                  İstanbul Milletvekili Celal DinerÕin, Kadõkšy FikirtepeÕnin šzel proje alanõ olarak ilan edilmesi sonrasõ yaşanan gelişmelere ilişkin ‚evre ve Şehircilik BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47510)

208.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, afetlere karşõ hazõrlõk ve sivil savunma konusunda yapõlan alõşmalara ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47511)

209.-                  İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, TŸrkiyeÕnin Musul Başkonsolosluğu personelinin tahliyesine ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47512)

210.-                  Iğdõr Milletvekili Sinan OğanÕõn, IrakÕtaki TŸrkmenlere yollanan yardõmlara ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47513)

211.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, seim dšnemleri šncesinde taşeron şirketler aracõlõğõyla işi alõmlarõnõn artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47514)

212.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlarõn harcamalarõnõn seim dšnemleri šncesinde artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47515)

213.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, gšrev yeri değiştirilen veya haklarõnda soruşturma aõlan kamu personeline ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47516)

214.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2011-2014 dšneminde temsil ve ağõrlama šdeneğinden yapõlan harcamalara ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47517)

215.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, giriş sõnavlarõnda usulsŸzlŸk yapõldõğõ gerekesiyle bazõ kamu personeline ait dosyalarõn incelemeye alõndõğõ iddiasõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47518)

216.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, taşeron şirketlerde alõşan işilerin iş akitlerinin feshedildiği iddialarõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47519)

217.-                  Adana Milletvekili Osman Faruk LoğoğluÕnun, IŞİD tarafõndan rehin tutulan TŸrk vatandaşlarõna ve kurtarõlmalarõ iin yapõlan alõşmalara ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47520)

218.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, idari yargõda aõlan davalara ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47521)

219.-                  Muğla Milletvekili Nurettin DemirÕin, IŞİD tarafõndan kaõrdõklarõ tõr şofšrlerinin tõrlarõna el konulmasõna ilişkin Dõşişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47522)

220.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, afetlere karşõ hazõrlõk ve sivil savunma konusunda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47549)

221.-                  Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, Kocaeli BŸyŸkşehir Belediyesi tarafõnda ulaşõm Ÿcretlerine yapõlan zamma ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47550)

222.-                  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, SiirtÕte TEDAŞ binasõna saldõran kişilere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47551)

223.-                  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, MardinÕde DEDAŞ binasõna saldõran kişilere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47552)

224.-                  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, MardinÕde DEDAŞ binasõna saldõran kişilere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47553)

225.-                  Iğdõr Milletvekili Sinan OğanÕõn, KarsÕõn Kağõzman ilesinde PKK tarafõndan halka yapõlan baskõlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47554)

226.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõka PKKÕyla mŸcadele iin gšrevlendirilmiş korucu, jandarma ve emniyet personeli sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47555)

227.-                  Kastamonu Milletvekili Emin ‚õnarÕõn, KastamonuÕnun bazõ kšylerindeki yol ve kanalizasyon sistemi sorunlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47557)

228.-                  Kastamonu Milletvekili Emin ‚õnarÕõn, KastamonuÕdaki bir kšye ocuk parkõ yapõlmasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47558)

229.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlarõn harcamalarõnõn seim dšnemleri šncesinde artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47559)

230.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, seim dšnemleri šncesinde taşeron şirketler aracõlõğõyla işi alõmlarõnõn artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47560)

231.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, gšrev yeri değiştirilen veya haklarõnda soruşturma aõlan kamu personeline ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47561)

232.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2011-2014 dšneminde temsil ve ağõrlama šdeneğinden yapõlan harcamalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47562)

233.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, giriş sõnavlarõnda usulsŸzlŸk yapõldõğõ gerekesiyle bazõ kamu personeline ait dosyalarõn incelemeye alõndõğõ iddiasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47563)

234.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlõğõnõn bazõ faaliyetlerine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47564)

235.-                  Bitlis Milletvekili HŸsamettin ZenderlioğluÕnun, Mutki Meydan-Yazõcõk GŸvenlik Yolu ihalesi ile ilgili bazõ iddialara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47565)

236.-                  Bursa Milletvekili İlhan Demiršz՟n, Bursa İl …zel İdaresinin mŸlkiyeti altõndaki taşõnõr ve taşõnmazlarõn kurum ve kuruluşlara paylaştõrõlmasõ ile bu işlemde rol Ÿstlenen Devir Tasfiye ve Paylaştõrma Komisyonuna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47566)

237.-                  İstanbul Milletvekili Aydõn Ağan AyaydõnÕõn, İstanbul YeşilkšyÕde bulunan kiliseye yapõldõğõ iddia edilen saldõrõlara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47567)

238.-                  Artvin Milletvekili Uğur BayraktutanÕõn, ArtvinÕin Şavşat ilesine bağlõ bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47568)

239.-                  Adana Milletvekili Osman Faruk LoğoğluÕnun, İstanbul TaksimÕde gerekleştirilmesi engellenen bir etkinliğe ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47569)

240.-                  Artvin Milletvekili Uğur BayraktutanÕõn, ArtvinÕin Şavşat ilesine bağlõ bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47570)

241.-                  Artvin Milletvekili Uğur BayraktutanÕõn, ArtvinÕin Şavşat ilesine bağlõ bir kšyŸn yol ve sulama suyu sorunlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47571)

242.-                  Artvin Milletvekili Uğur BayraktutanÕõn, ArtvinÕin Şavşat ilesine bağlõ bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47572)

243.-                  Artvin Milletvekili Uğur BayraktutanÕõn, ArtvinÕin Şavşat ilesine bağlõ bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47573)

244.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2002-2014 yõllarõ arasõnda intihar eden veya disiplin cezasõ alan emniyet ve jandarma personeline dair verilere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47574)

245.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, taşeron şirketlerde alõşan işilerin iş akitlerinin feshedildiği iddialarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47575)

246.-                  Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, Kocaeli Fatih Devlet hastanesine giden yola bir Ÿst geit yapõlmasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47576)

247.-                  Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, Kocaeli GebzeÕdeki bir arazinin dškŸm sahasõ olarak kullanõlmasõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47577)

248.-                  İstanbul Milletvekili Murat BaşesgioğluÕnun, bir parkõn adõnõn değiştirilmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47578)

249.-                  Şanlõurfa Milletvekili İbrahim BiniciÕnin, bireysel ateşli silah bulundurma ve kullanma ruhsatlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47579)

250.-                  Van Milletvekili …zdal †erÕin, Van Saray Kaymakamõ hakkõndaki iddialara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47580)

251.-                  Malatya Milletvekili Veli AğbabaÕnõn, MuğlaÕnõn bazõ turistik bšlgelerindeki gŸnŸbirlik alan ve tesislerin işletme protokollerinin iptal edilmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47581)

252.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, İstanbul BŸyŸkşehir Belediyesinin bir şirketi tarafõndan mal ve hizmet alõmlarõ kapsamõnda yapõlan harcamalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47582)

253.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Galatasaray †niversitesine ait tarihi bir binada õkan yangõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47583)

254.-                  Ankara Milletvekili Gškhan GŸnaydõnÕõn, Antalya Valiliği tarafõndan eşitli kurumlara gšnderilen bir yazõyla bazõ kişisel bilgilerin talep edilmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47584)

255.-                  Tekirdağ Milletvekili Candan YŸceerÕin, AtatŸrk bŸstlerine yšnelik saldõrõlara ve gerekleştirilen soruşturmalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47585)

256.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, ArdahanÕdaki altyapõ sorunlarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47586)

257.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Kars, Iğdõr ve AğrõÕda ime suyu borularõnõn değiştirilmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47587)

258.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Erzurum, GŸmŸşhane ve BayburtÕta ime suyu borularõnõn değiştirilmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47588)

259.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Şõrnak, Hakkari ve AdõyamanÕda ime suyu borularõnõn değiştirilmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47589)

260.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Van, Siirt ve MardinÕde ime suyu borularõnõn değiştirilmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47590)

261.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Bingšl, Bitlis ve BatmanÕda ime suyu borularõnõn değiştirilmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47591)

262.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, ArdahanÕda ime suyu borularõnõn değiştirilmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47592)

263.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Diyarbakõr, Şanlõurfa ve ElazõğÕda okul servis aralarõnõn karõştõğõ kazalar ile ilgili alõnacak šnlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47593)

264.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Bingšl, Bitlis ve BatmanÕda okul servis aralarõnõn karõştõğõ kazalar ile ilgili alõnacak šnlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47594)

265.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Mardin, Adõyaman ve SiirtÕte okul servis aralarõnõn karõştõğõ kazalar ile ilgili alõnacak šnlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47595)

266.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Şõrnak, Hakkari ve VanÕda okul servis aralarõnõn karõştõğõ kazalar ile ilgili alõnacak šnlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47596)

267.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Erzurum, GŸmŸşhane ve BayburtÕta okul servis aralarõnõn karõştõğõ kazalar ile ilgili alõnacak šnlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47597)

268.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Kars, Iğdõr ve AğrõÕda okul servis aralarõnõn karõştõğõ kazalar ile ilgili alõnacak šnlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47598)

269.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, ArdahanÕda okul bahelerinin spor yapmaya uygun olacak şekilde dŸzenlenmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47599)

270.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Diyarbakõr, Şanlõurfa ve ElazõğÕda okul bahelerinin spor yapmaya uygun olacak şekilde dŸzenlenmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47600)

271.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Bingšl, Bitlis ve BatmanÕda okul bahelerinin spor yapmaya uygun olacak şekilde dŸzenlenmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47601)

272.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Mardin, Adõyaman ve SiirtÕte okul bahelerinin spor yapmaya uygun olacak şekilde dŸzenlenmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47602)

273.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Şõrnak, Hakkari ve VanÕda okul bahelerinin spor yapmaya uygun olacak şekilde dŸzenlenmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47603)

274.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Erzurum, GŸmŸşhane ve BayburtÕta okul bahelerinin spor yapmaya uygun olacak şekilde dŸzenlenmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47604)

275.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, Kars, Iğdõr ve AğrõÕda okul bahelerinin spor yapmaya uygun olacak şekilde dŸzenlenmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47605)

276.-                  İzmir Milletvekili Alaattin YŸkselÕin, İzmirÕde Sivas olaylarõnõn 21. yõldšnŸmŸnde dŸzenlenen anma etkinliği kapsamõnda yŸrŸmek isteyen vatandaşlara polisin mŸdahale etmesine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47606)

277.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, ArdahanÕda okul servis aralarõnõn karõştõğõ kazalar ile ilgili alõnacak šnlemlere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47607)

278.-                  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda AnkaraÕda meydana gelen otobŸs kazalarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47608)

279.-                  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda meydana gelen otobŸs kazalarõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47609)

280.-                  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda yaşanan intihar girişimlerine ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47610)

281.-                  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda TBMM šnŸnde ve kampŸs iinde yaşanan intihar girişimlerinin sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47611)

282.-                  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, orantõsõz şiddetin šnlenmesi ve polisin fiziksel mŸdahalesine sõnõrlamalar getirilmesi adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47612)

283.-                  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda polisin ateş amasõ sonucu yaşamõnõ yitiren kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47613)

284.-                  Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, polisin silah ve zor kullanma yetkisinin kõsõtlanmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47614)

285.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, idari yargõda aõlan davalara ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47615)

286.-                  Ankara Milletvekili Ayşe GŸlsŸn BilgehanÕõn, Ankara BŸyŸkşehir Belediyesi tarafõndan alõnan bazõ otobŸs hatlarõnõn iptal edilmesi kararõna ilişkin ݍişleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47616)

287.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, afetlere karşõ hazõrlõk ve sivil savunma konusunda yapõlan alõşmalara ilişkin Kalkõnma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47617)

288.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, taşeron şirketlerde alõşan işilerin iş akitlerinin feshedildiği iddialarõna ilişkin Kalkõnma BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47622)

289.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, afetlere karşõ hazõrlõk ve sivil savunma konusunda yapõlan alõşmalara ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47624)

290.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, seim dšnemleri šncesinde taşeron şirketler aracõlõğõyla işi alõmlarõnõn artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47625)

291.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlarõn harcamalarõnõn seim dšnemleri šncesinde artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47626)

292.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, giriş sõnavlarõnda usulsŸzlŸk yapõldõğõ gerekesiyle bazõ kamu personeline ait dosyalarõn incelemeye alõndõğõ iddiasõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47627)

293.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2011-2014 dšneminde temsil ve ağõrlama šdeneğinden yapõlan harcamalara ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47628)

294.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, taşeron şirketlerde alõşan işilerin iş akitlerinin feshedildiği iddialarõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47629)

295.-                  Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, ErzurumÕdaki bazõ tarihi yerlerin evre dŸzenlemesine ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47630)

296.-                  Bursa Milletvekili Aykan ErdemirÕin, BursaÕnõn Yenişehir ilesindeki †oklu KalesiÕnin korunmasõna yšnelik alõşmalara ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47631)

297.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, idari yargõda aõlan davalara ilişkin KŸltŸr ve Turizm BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47632)

298.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, gšrev yeri değiştirilen veya haklarõnda soruşturma aõlan kamu personeline ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47636)

299.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, seim dšnemleri šncesinde taşeron şirketler aracõlõğõyla işi alõmlarõnõn artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47637)

300.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, giriş sõnavlarõnda usulsŸzlŸk yapõldõğõ gerekesiyle bazõ kamu personeline ait dosyalarõn incelemeye alõndõğõ iddiasõna ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47638)

301.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, taşeron şirketlerde alõşan işilerin iş akitlerinin feshedildiği iddialarõna ilişkin Maliye BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47640)

302.-                  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan CanalioğluÕnun, gšrevde yŸkselme ve unvan değişikliği sõnavõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47642)

303.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, afetlere karşõ hazõrlõk ve sivil savunma konusunda yapõlan alõşmalara ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47643)

304.-                  Iğdõr Milletvekili Pervin BuldanÕõn, Eskişehir Anadolu †niversitesi Aõkšğretim FakŸltesinde okutulan bir kitapta yer aldõğõ iddia edilen bazõ ifadelere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47644)

305.-                  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent TŸzelÕin, Eskişehir Anadolu †niversitesi Aõkšğretim FakŸltesinde okutulan bir kitapta yer aldõğõ iddia edilen bazõ ifadelere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47645)

306.-                  Ankara Milletvekili ZŸhal TopcuÕnun, TEOG sõnavõndaki bazõ sorularõn hatalõ olduğuna dair aõlan dava erevesindeki eşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47646)

307.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, seim dšnemleri šncesinde taşeron şirketler aracõlõğõyla işi alõmlarõnõn artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47647)

308.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlarõn harcamalarõnõn seim dšnemleri šncesinde artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47648)

309.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, gšrev yeri değiştirilen veya haklarõnda soruşturma aõlan kamu personeline ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47649)

310.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, giriş sõnavlarõnda usulsŸzlŸk yapõldõğõ gerekesiyle bazõ kamu personeline ait dosyalarõn incelemeye alõndõğõ iddiasõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47650)

311.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2011-2014 dšneminde temsil ve ağõrlama šdeneğinden yapõlan harcamalara ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47651)

312.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Eskişehir Anadolu †niversitesi Aõkšğretim FakŸltesinde okutulan bir kitapta yer aldõğõ iddia edilen bazõ ifadelere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47652)

313.-                  Ankara Milletvekili Levent Gšk՟n, Eskişehir Anadolu †niversitesi Aõkšğretim FakŸltesinde okutulan bir kitapta yer aldõğõ iddia edilen bazõ ifadeler erevesindeki eşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47653)

314.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Mustafa Kemal †niversitesine yurt dõşõndaki Ÿniversitelerden geiş yapan šğrencilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47654)

315.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Mehmet Akif Ersoy †niversitesine yurt dõşõndaki Ÿniversitelerden geiş yapan šğrencilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47655)

316.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Muğla †niversitesine yurt dõşõndaki Ÿniversitelerden geiş yapan šğrencilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47656)

317.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Mersin †niversitesine yurt dõşõndaki Ÿniversitelerden geiş yapan šğrencilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47657)

318.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Mardin Artuklu †niversitesine yurt dõşõndaki Ÿniversitelerden geiş yapan šğrencilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47658)

319.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Marmara †niversitesine yurt dõşõndaki Ÿniversitelerden geiş yapan šğrencilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47659)

320.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Mimar Sinan GŸzel Sanatlar †niversitesine yurt dõşõndaki Ÿniversitelerden geiş yapan šğrencilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47660)

321.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Muş Alparslan †niversitesine yurt dõşõndaki Ÿniversitelerden geiş yapan šğrencilere ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47661)

322.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, taşeron şirketlerde alõşan işilerin iş akitlerinin feshedildiği iddialarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47662)

323.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, …ğretim †yesi Yetiştirme Programõ (…YP) kapsamõnda šğrenim gšren araştõrma gšrevlilerinin sorunlarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47663)

324.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Bakanlõk personelinin elektronik posta ve sosyal medya hesaplarõnõn izlenip izlenmediğine ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47664)

325.-                  Kocaeli Milletvekili Haydar AkarÕõn, EKPSSÕde sõnavõ iptal edilen bir adaya ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47665)

326.-                  Balõkesir Milletvekili Namõk HavutaÕnõn, Bandõrma Halk Eğitim Merkezi binasõnõn imam hatip ortaokuluna dšnŸştŸrŸlmesi alõşmalarõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47666)

327.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Kõrõkkale †niversitesine yurt dõşõndaki Ÿniversitelerden geiş yapan šğrenci sayõsõna ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47667)

328.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, idari yargõda aõlan davalara ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47668)

329.-                  İstanbul Milletvekili Faik TunayÕõn, KastamonuÕda aõlmasõ planlanan tõp fakŸltesi ile ilgili imzalanan protokole ilişkin Milli Eğitim BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47669)

330.-                  Aydõn Milletvekili Metin LŸtfi BaydarÕõn, Bafa GšlŸÕndeki kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47686)

331.-                  Aydõn Milletvekili Metin LŸtfi BaydarÕõn, Bafa GšlŸÕndeki toplu balõk šlŸmlerine ilişkin Orman ve Su İşleri BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47687)

332.-                  Kõrklareli Milletvekili Turgut DibekÕin, Bakanlõğõn bir alõşanõ hakkõndaki iddialara ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47721)

333.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, afetlere karşõ hazõrlõk ve sivil savunma konusunda yapõlan alõşmalara ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47722)

334.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, seim dšnemleri šncesinde taşeron şirketler aracõlõğõyla işi alõmlarõnõn artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47723)

335.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, gšrev yeri değiştirilen veya haklarõnda soruşturma aõlan kamu personeline ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47724)

336.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlarõn harcamalarõnõn seim dšnemleri šncesinde artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47725)

337.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Anayasa Mahkemesinin dinlendiği yšnŸndeki bir aõklamasõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47726)

338.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, giriş sõnavlarõnda usulsŸzlŸk yapõldõğõ gerekesiyle bazõ kamu personeline ait dosyalarõn incelemeye alõndõğõ iddiasõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47727)

339.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2011-2014 dšneminde temsil ve ağõrlama šdeneğinden yapõlan harcamalara ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47728)

340.-                  Malatya Milletvekili Veli AğbabaÕnõn, Malatya Gaziantep karayolunda yaşanan trafik kazalarõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47730)

341.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, KŸtahya ilinin bazõ ilelerini birbirine bağlayacak kara yolu alõşmalarõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47731)

342.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, taşeron şirketlerde alõşan işilerin iş akitlerinin feshedildiği iddialarõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47732)

343.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, KŸtahya ilinin bazõ ilelerini birbirine bağlayacak kara yolu alõşmalarõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47733)

344.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, YŸksek Hõzlõ Tren projelerine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47734)

345.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, KŸtahya il merkezini bazõ ilelere bağlayacak kara yolu alõşmalarõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47735)

346.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Zafer Bšlgesel Havaalanõnõn işletilmesinde yaşanan sorunlar ve verilen desteklere ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47736)

347.-                  Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkanÕõn, Kocaeli Esentepe mahallesinde kamyoncu esnafõ iin bir kamyon garajõ yapõlmasõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47737)

348.-                  İzmir Milletvekili Erdal AksŸngerÕin, Erişim Sağlayõcõlarõ Birliğine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47738)

349.-                  İzmir Milletvekili Erdal AksŸngerÕin, Gšlbaşõ Cumhuriyet Başsavcõlõğõ tarafõndan TİBÕde yapõlan aramalara ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47739)

350.-                  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, BŸyŸkada-Bostancõ seferini yapan bir vapurda õkan yangõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47741)

351.-                  Kocaeli Milletvekili Haydar AkarÕõn, KocaeliÕde yaşanan trafik kazalarõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47742)

352.-                  Kõrklareli Milletvekili Turgut DibekÕin, TŸrk Telekom tarafõndan satõn alõnan bir donanõma ve internet trafiğinin denetlenmesine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47743)

353.-                  KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, idari yargõda aõlan davalara ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47744)

354.-                  Manisa Milletvekili Hasan …renÕin, Turgutlu-Manisa yolunda bulunan ve sõka trafik kazasõ yaşanan bir kavşağa ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme BakanõÕndan yazõlõ soru šnergesi (7/47745)

 

 

 

 

2 Ekim 2014 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Aõlma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAH‚EKAPILI

KåTİP †YELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

 

BAŞKAN – TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 2Õnci Birleşimini aõyorum.

Toplantõ yeter sayõsõ vardõr, gšrŸşmelere başlõyoruz.

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanõ TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur BahekapõlõÕnõn, 24՟ncŸ Dšnem Beşinci Yasama Yõlõnõn Ÿlkemize, milletimize ve tŸm milletvekillerine hayõrlõ uğurlu olmasõnõ dilediğine ilişkin konuşmasõ

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin sevgili alõşanlarõ ve sayõn basõn emekileri; TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 24՟ncŸ Dšnem Beşinci Yasama Yõlõnõn başlangõcõnda sizleri saygõyla selamlõyorum.

Getiğimiz dšnem, yoğun bir gŸndemle ve hepimizin ortak gayretleriyle yŸrŸttŸğŸmŸz šnemli alõşmalarla geti. 10 EylŸl 2014 tarihinde sona eren Genel Kurulumuz, ok kõsa bir ara vererek, alõşmalarõna kaldõğõ yerden devam etmek Ÿzere bugŸn yeniden toplandõ. Yeni alõşma yõlõmõzõn yasama ve denetim faaliyetlerimiz aõsõndan verimli gemesini diliyorum. Benimseyeceğimiz Ÿslubun demokratik anlayõş ve kurallar erevesinde, sorumluluğun bilincinde, karşõlõklõ hoşgšrŸ ve saygõ temelinde şekilleneceğine yŸrekten inanõyorum.

Sayõn milletvekilleri, bugŸn itibarõyla, teršrŸn yarattõğõ bir insanlõk dramõ yaşanõyor. GšrdŸğŸmŸz fotoğraflar, aldõğõmõz haberler canõmõzõ acõtõyor, yŸreğimiz daralõyor. TŸrkiyeÕnin, Ÿlkemizin, bu insanlõk dramõna seyirci kalmasõ dŸşŸnŸlemez. ‚ŸnkŸ, TŸrkiyeÕnin, inancõ, etnik kimliği, dŸşŸncesi ne olursa olsun, her zaman mağdurun ve mazlumu yanõnda olmak gibi bir zorunluluğu ve sorumluluğu vardõr. İnancõm odur ki Gazi Meclis iinde hi kimsenin teršrŸn yanõnda olabilmesi asla mŸmkŸn değildir. Her şey barõş iinde olmalõ, her şey kardeşlik hukukunun gereklerini yerine getirmek olmalõ ve aynõ yŸrekle teršre karşõ durulmalõ.

Sayõn milletvekilleri, bu vesileyle Meclisimizin ilk Başkanõ Gazi Mustafa Kemal AtatŸrk başta olmak Ÿzere tŸm başkanlarõmõzõ saygõyla anõyorum, Meclisimizde gšrev yapan devlet ve siyaset adamlarõnõ saygõyla selamlõyorum, hepimizin ağabeyi Sayõn MevlŸt AslanoğluÕnu sevgiyle anõyorum ve yŸce Meclisimizin Beşinci Yasama Yõlõnõn Ÿlkemize, milletimize ve tŸm milletvekillerimize hayõrlõ ve uğurlu olmasõnõ diliyorum. (AK PARTİ ve CHP sõralarõndan alkõşlar)

GŸndeme gemeden šnce Ÿ sayõn milletvekiline gŸndem dõşõ sšz vereceğim.

GŸndem dõşõ ilk sšz, AdanaÕnõn sorunlarõ hakkõnda sšz isteyen Adana Milletvekili Ali HalamanÕa aittir.

Buyurun Sayõn Halaman. (MHP sõralarõndan alkõşlar)

Son yasama yõlõmõzõn ilk konuşmacõsõ Sayõn Ali Halaman.

Buyurun.

IV.- G†NDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Mİlletvekİllerİnİn GŸndem Dõşõ Konuşmalarõ

1.- Adana Milletvekili Ali HalamanÕõn, AdanaÕnõn sorunlarõna ilişkin gŸndem dõşõ konuşmasõ

ALİ HALAMAN (Adana) – Başkanõm, teşekkŸr ederim.

Değerli milletvekilleriÉ

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, biraz sessizlik rica ediyorum, lŸtfen.

ALİ HALAMAN (Devamla) – AdanaÕnõn ve ilelerinin sorunlarõnõ gŸndeme getirmek iin sšz aldõm. …nce, sšz veren Başkanõmõza teşekkŸr ederim, hepinizi, milletimizi saygõ ve sevgiyle selamlarõm.

Yine, hafta sonu aramõzdan ayrõlan, AdanaÕda iki dšnem milletvekilliği yapan, Milliyeti Hareket Partisinden dava arkadaşõmõz Recai YõldõrõmÕa HakkÕa kavuşmasõ nedeniyle Cenab-õ HakÕtan rahmet dilerken kederli ailesine de başsağlõğõ diliyorum.

Şimdi, Adana, uzun dšnem TŸrkiyeÕde ok šnem arz eden, bu memleketin en iyi, en değerli, en toplu, sanayisi, tarõmõ ok yŸkseklerde olan bir ildi ama son zamanlarda, šzellikle HŸkžmetin politikasõndan kaynaklanan ve son gelişmelerden dolayõ Adana sanki dõşarõdan işgal edilmiş gibi yani fukaralõğõ yaşayan, fukara insanlarõn olduğu yerde sorunlarõn ok olduğu, problemlerin ok olduğu ve cami šnlerinde, sokak aralarõnda, caddelerde, trafikte ŌYok mu bana yardõm eden?Ķ diyen insanlarõn yõğõn yõğõn yoğunlaştõğõ ve her karesinde, her kademesinde şiddeti ieren, emeği yok sayan, alõn terini kabul etmeyen dolayõsõyla yolu olmayan, suyu olmayan kšylerine tankerle su ekilen ve tarõmda dŸşŸşŸ yaşayan ve tarõmdan dolayõ Ÿretimin azaldõğõ yani bugŸnŸn şartlarõnda domates fiyatlarõnõn bile 3 lira, 4 lira olduğu bir Adana. Bundan dolayõ AdanaÕyla ilgili, ilelerle ilgili zaman zaman  burada gŸndeme getirdiğimiz, soru šnergesi verdiğimiz, kanun teklifi verdiğimiz bir sŸrŸ ekonomik ve sosyal konular olmakla beraber bu HŸkžmet tarafõndan bir tanesini icra h‰line getiremedik. Bir misal vereceğim: AdanaÕnõn Kozan ilesi  var, arasõ 55 kilometre. ŌYeni bir yol yaptõk.Ķ denildi.  † yõldõr ok sõk olağanŸstŸ kazalar olmasõna rağmen  bir õşõklandõrmasõnõ, kavşağõnõ yaptõramadõk.

Yine, KozanÕõn uzun sŸre tarõmsal beslemesini yapan tarõmsal amalõ sulama dediğimiz barajõn šnŸne  bir HES kurarak, HESÉ Şimdi, doğal gazõn, mazotun, elektriğin yŸzde 9 niye zamlandõğõ bunlarda yatõyor. O baraj tarõmsal sulama amalõ baraj olmasõna rağmen šnŸne elektrik Ÿretimiyle ilgili kŸŸk bir HES kuruyor. Kim kuruyor? Mevcut siyasetin yanõnda duran, šnŸnde duran insanlar. Kõş yağmurlu geiyor, akarsular akõyor ama barajõn suyu hi kesilmediği iin tarõmsal amalõ baraj yok oluyor ve Adana topraklarõnda, KozanÕda -hi kimse- ikinci ŸrŸn ekmeye mŸsaade etmiyor. Dolayõsõyla, ikinci ŸrŸn, sebzede, yaş meyvede bir Ÿretim olmadõğõ iinÉ Kendi bšlgenizde belki marketlere gitseniz, manavlara gitseniz domatesin kilosu 3 lira; yaş meyve, sebze fiyatlarõ almõş başõnõ gidiyor. Gerekesi: Bu Ÿretimin olmayõşõndan, iklim şartlarõ, kuraklõkÉ Belki ilave sšyleyebilecek sšzlerimiz var ama TŸrkiyeÕdeki tarõmõn aşağõ ekilmesinden kaynaklanan sõkõntõdan oluyor. Bundan dolayõ, kšylerindeki ime sularõ kurumasõna rağmen tankerle, taşõmayla su taşõnarak insanlarõn ihtiyalarõ karşõlanmaya zorlanan bir Adana, bŸtŸn yollarõ sanki Suriyeliler tarafõndan Ōadõr kentĶ diyerek işgal edilmiş bir Adana. Eğer bu gelenlere yardõmcõ olamõyorsanõz, fiziki şartlarõnõ oluşturamõyorsanõz iinde yaşayan Adanalõya ŌSen ek git, buraya başkalarõ gelecek.Ķ demenin ne anlamõ var?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

ALİ HALAMAN (Devamla) - Bu HŸkžmetin bu politikalardan vazgemesini, ciddi, rasyonel, mantõklõ bir ekonomik modeli ağdaş bir anlayõşla getirmesini diliyor, hepinize saygõlar sunuyorum. (MHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim Sayõn Halaman.

Sayõn milletvekilleri, uğultu h‰linde gŸrŸltŸ geliyor, bu, konuşmacõya da saygõsõzlõk, dinleyenlere de saygõsõzlõk oluyor, lŸtfen rica ediyorum, bu ikazõ tekrarlamama neden olmayõnõz.

GŸndem dõşõ ikinci sšz, sõnõr gŸvenliğiyle ilgili sšz isteyen Hatay Milletvekili Sayõn Refik EryõlmazÕa aittir.

Buyurun Sayõn Eryõlmaz. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

2.- Hatay Milletvekili Refik EryõlmazÕõn, sõnõr gŸvenliğine ilişkin gŸndem dõşõ konuşmasõ

REFİK ERYILMAZ (Hatay) – Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; sõnõrlarõmõzda yaşanan gŸvenlik sorunuyla ilgili olarak -şahsõm adõna- gŸndem dõşõ sšz almõş bulunuyorum. YŸce Meclisi saygõyla selamlõyorum.

Birazdan teršr gruplarõna karşõ mŸcadele etme adõ altõnda Suriye ve IrakÕa asker gšndermek d‰hil, bunlarõ da ieren bir tezkereyi oylayacağõz. …ncelikle şunu ifade etmek istiyorum: Bu tezkerenin kabulŸ ve askerlerimizin Suriye ya da IrakÕa gšnderilmesi h‰linde telafisi ve geri dšnŸşŸ mŸmkŸn olmayan bir yola girileceğini burada ifade etmek istiyorum. KŸresel gŸler, bu tezkereyle BŸyŸk Ortadoğu ProjesiÕnin TŸrkiye ayağõnõ gerekleştirmeyi hedeflemektedir. TŸrkiyeÕyi karõştõrmak ve bšlmek isteyen bu gŸler, TŸrk ordusunu bir şekilde Orta Doğu bataklõğõna ekmeye alõşmaktadõr. Bu tezkerenin kabulŸyle birlikte TŸrkiyeÕnin birtakõm provokatif eylemlere de maruz kalabileceği konusunda HŸkžmeti uyarmak istiyoruz. Başbakan Davutoğlu, CHPÕnin tezkereye ret oyu vermesi h‰linde IŞİDÕe destek veren bir parti konumuna dŸşeceğini buyurmuştur. Hani bir sšz vardõr: ŌDinime kŸfreden MŸslŸman olsa.Ķ DavutoğluÕnun bu aõklamasõnõ biz hibir şekilde ciddiye almõyoruz ŸnkŸ Ÿ buuk yõldõr IŞİD d‰hil SuriyeÕde mŸcadele eden bŸtŸn silahlõ muhalif gruplara aõka destek veren bugŸnkŸ AKP HŸkžmetidir.

Değerli milletvekilleri, DavutoğluÕnun bu aõklamasõnõ biz, ‰cizliğin ve tŸkenmişliğin bir dõşa vurumu olarak değerlendiriyoruz. AKP HŸkžmeti, šzellikle son Ÿ buuk yõlda uyguladõğõ yanlõş dõş politikanõn gŸnahlarõna ve yanlõşlarõna Cumhuriyet Halk Partisini ortak etmenin abasõ iindedir. Biz, bu kirli politikalara, SuriyeÕde ve IrakÕta işlenen su ve gŸnahlara asla alet olmayacağõz. HŸkžmetin ŌSuriye yšnetimini devireceğim.Ķ diye Ÿ buuk yõldõr IŞİD d‰hil SuriyeÕde savaşan radikal, kšktenci, selefi gruplara silah d‰hil her tŸrlŸ lojistik desteği sağladõğõnõ, koruyup kolladõğõnõ, atõşmalarda yaralanan militanlarõ devlet hastanelerimizde tedavi ettirdiğini, beş yõldõzlõ otellerde ağõrladõğõnõ ok iyi biliyoruz.

Değerli milletvekilleri, şimdi bŸtŸn bu iş birliği ve dayanõşma ortada iken, HŸkžmet õkmõş sšzŸm ona ŌSuriyeÕde IŞİDÕle mŸcadele edeceğim.Ķ diye šnŸmŸze tezkereyi getiriyor. AdanaÕda ve ReyhanlõÕda durdurulan tõrlarda SuriyeÕde savaşan gruplara nasõl fŸze ve bombalarõn gšnderildiğine ilişkin hazõrlanan iddianameyi, bununla ilgili mahkeme kayõtlarõnõ inceleyen oldu mu? Bize ŌHŸkžmetin SuriyeÕde mŸcadele veren ya da savaşan teršr gruplarõna destek verdiğine ilişkin elinizde belge var mõ?Ķ diyorlar, biz de ŌvarĶ diyoruz. Bu belgelerin tamamõ da resm”dir. Gidin, ReyhanlõÕda ve AdanaÕda durdurulan tõrlarla ilgili hazõrlanan iddianamede ilgili taraflarõn, şofšrŸn ve diğer tanõklarõn beyanlarõnõ bir okuyun. Orada, bu tõrlarda fŸzelerin taşõndõğõ aõka mahkeme kayõtlarõna girmiştir.

Değerli milletvekilleri, şimdi, bu, sadece mahkeme kayõtlarõna girmedi. Hatay Valisi, şu  anda Emniyet Genel MŸdŸrŸ yaptõğõnõz Celalettin LekesizÕin ݍişleri Bakanlõğõna gšndermiş olduğu bir rapor var. Bu rapor basõna yansõdõ ama bu raporu bugŸne kadar ne Sayõn Valimiz ne de hibir HŸkžmet yetkilisi reddetmedi. Bu raporda IŞİDÕin bšlgemizi ve Ÿlkemizi nasõl aõka kullandõğõ, nasõl organize olduğu, hangi sõnõrõmõzdan hangi kšyŸmŸzden giriş yaptõğõ ve ne kadar bŸyŸk bir tehdit oluşturduğu aõka ifade edilmiştir. Biz bunlarõ sšylediğimizde bizi Baasõ ilan ettiler. Oysa geldiğimiz noktada TŸrkiyeÕnin ok ciddi bir teršr tehdidiyle karşõ karşõya kaldõğõnõ ifade etmek istiyorum. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim Sayõn Eryõlmaz.

GŸndem dõşõ ŸŸncŸ sšz, Beşinci Yasama Yõlõ nedeniyle sšz isteyen Isparta Milletvekili Sayõn SŸreyya Sadi BilgiÕe aittir.

Buyurun Sayõn Bilgi. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

3.- Isparta Milletvekili SŸreyya Sadi BilgiÕin, Beşinci Yasama Yõlõna ilişkin gŸndem dõşõ konuşmasõ

S†REYYA SADİ BİLGİ‚ (Isparta) – Sayõn Başkan, ok değerli milletvekilleri; TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 24՟ncŸ Dšnem Beşinci Yasama Yõlõ mŸnasebetiyle gŸndem dõşõ sšz almõş bulunuyor, yŸce heyetinizi saygõyla selamlõyorum.

Beşinci Yasama Yõlõnõn Ÿlkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve bizler, milletvekilleri iin hayõrlõ uğurlu olmasõnõ temenni ediyor, başarõlõ bir alõşma yõlõ diliyorum.

MUSA ‚AM (İzmir) – Torba kanun var mõ?

S†REYYA SADİ BİLGİ‚ (Devamla) – Şimdi geliyor, biraz sabredeceksiniz Sayõn ‚am.

Doksan dšrt yõl šnce kurulduğu 23 Nisan 1920Õden bu tarafa mill” iradenin simgesi ve temsilcisi olan TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi, BŸyŸk …nder AtatŸrk՟n ŌEgemenlik kayõtsõz şartsõz milletindir.Ķ ilkesi doğrultusunda Ÿlkemize ve milletimize hizmet etmektedir. Bu yŸce Meclis, aziz milletimizin faziletine yŸrekten inandõğõ ve her tŸrlŸ i ve dõş mŸdahalelere maruz kalan demokrasimizi yaşatmada ve daha da geliştirmede en bŸyŸk teminatõ teşkil etmektedir. Meclisimiz milletimize, Ÿlkemize ve demokrasimize ait tŸm meselelerin tek šzŸm yeridir. Meclisin ve mill” iradenin dõşõndaki her tŸrlŸ arayõş ve vesayet sistemleri Ÿlkemizi karanlõklara taşõmaktan başka bir işe yaramamõştõr. Sorunlara siyasetin ve Meclisin dõşõnda šzŸm aranmasõ mill” iradeye saygõsõzlõktõr ve kabul edilemez.

Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; Ÿlkemiz ve milletimizin demokratik hayatõnõn daha da gŸlendirilmesi, šzgŸrlŸk alanlarõmõzõn genişletilmesi ve kardeşlik hukukumuzun daha da gŸlendirilmesi gerekmektedir. Aynõ şekilde, milletimizin refah seviyesinin yŸkseltilmesinde ve Ÿlkemizin ekonomik ve siyasi aõlardan daha da gŸlendirilmesinde Meclisimize bŸyŸk gšrev dŸşmektedir. Umuyorum ki yeni sivil anayasa alõşmalarõmõz da yŸce Meclis tarafõndan en kõsa sŸrede sonlandõrõlacak ve Ÿlkemiz ve milletimiz darbe dšnemi AnayasaÕsõndan kurtarõlacaktõr.

Değerli arkadaşlarõm, milletimize doğrudan hesap verme sorumluluğu ve zorunluluğu, anayasal kurumlar ierisinde sadece siyaset kurumuna, siyasi partilerimize ve biz milletvekillerine dŸşmektedir. Bu sorumluluğun bilincinde, šnŸmŸzde bekleyen sorunlara acil šzŸm oluşturmak adõna yasama sŸrelerindeki kaliteyi artõrmak da en šnemli sorumluluk alanlarõmõzdan bir tanesi olmalõdõr. Bunun iin Meclis alõşmalarõ esnasõnda karşõlõklõ sevgi, saygõ, nezaket ve hoşgšrŸyŸ en Ÿst seviyeye õkartmamõz gerekmektedir.

Aynõ şekilde, yasama sŸrelerindeki kaliteyi daha yukarõ seviyelere õkartmak iin Meclis ݍ TŸzŸk alõşmalarõnõn sŸratle tamamlanmasõ gerektiğine olan inancõmõ sizlerle paylaşmak isterim.

Sayõn ‚am, torba yasa buradaydõ.

Yeni i tŸzŸkle beraber, zaman zaman yaşanan gerginliklerin de minimize edilebileceğine yŸrekten inanõyorum.

Bir kez daha yeni yasama yõlõnõn Ÿlkemiz, milletimiz, bizler ve tŸm Meclis alõşanlarõ iin hayõrlara vesile olmasõnõ temenni ediyor, yŸce heyetinizi saygõyla selamlõyor, huzurlu ve hayõrlõ alõşmalar diliyorum.

Saygõlarõmla. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim.

GŸndeme gemeden šnce sisteme giren grup başkan vekillerine sšz vereceğim.

Buyurun Sayõn Buldan.

V.- A‚IKLAMALAR

1.- Iğdõr Milletvekili Pervin BuldanÕõn, DiyarbakõrÕõn 7 ile belediyesindeki eş başkanlõk uygulamasõyla ilgili Diyarbakõr 3. İdare Mahkemesinin verdiği yŸrŸtmenin durdurulmasõ kararõna ilişkin aõklamasõ

PERVİN BULDAN (Iğdõr) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; bugŸn Diyarbakõr 3. İdare Mahkemesi, DiyarbakõrÕõn 7 ile belediyesindeki eş başkanlõk uygulamasõyla ilgili yŸrŸtmenin durdurulmasõna karar verdi. 3. İdare Mahkemesi ‚õnar, Hani, Silvan, Bismil, Lice, Sur ve Bağlar ile kaymakamlõklarõnõn belediye meclislerince alõnan Eş Başkanlar ‚alõşma Yšnetmeliği KararõÕnõn iptali ve yŸrŸtmesinin durdurulmasõ yšnŸndeki başvuruyu değerlendirdi ve mahkeme, yaptõğõ incelemenin ardõndan eş başkanlõk uygulamasõnõn hukuka uygun olmadõğõnõ kararlaştõrdõ.

Fakat biz şunu ifade etmek istiyoruz: Parti olarak eş başkanlõk sistemini zaten fiilen uygulayan bir partiyiz. Nitekim, demokratikleşme paketinde de Mecliste kabul edilen bir sistemdir ve biz katõlõmcõ demokrasiyi esas alõyoruz. Bunun gereği olarak, toplumun dinamiklerinin belediye meclisinde, yšnetiminde ve bŸtede uygulanmasõnõ isteyen siyasal anlayõştan geldiğimizden yaşamõn cereyan ettiği her yerde toplumun kendi kendini yšnetmesine fõrsat veriyoruz. Dolayõsõyla, TŸrkiye genelinde merkeziyetiliği aşamõyorsak hi olmazsa katõlõmcõ demokrasinin gereğini yerine getirmek gerektiğine inanõyoruz.

Yasalar toplumun gerisindedir. Toplumun temel esas alanõ meşru olanõdõr ve bu yŸzden eş başkanlõğõ uygulamaya aldõk. Bu uygulamadan da vazgemeyeceğimizi bir kez daha bu mikrofondan ifade etmek istiyorum.

TeşekkŸr ediyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim.

Sayõn Halaoğlu, buyurun.

2.- Kayseri Milletvekili Yusuf HalaoğluÕnun, Adana eski milletvekili Recai YõldõrõmÕõn vefatõna ilişkin aõklamasõ

YUSUF HALA‚OĞLU (Kayseri) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkanõm.

İki dšnem milletvekilliği yapan Genel Başkan Yardõmcõmõz Recai Yõldõrõm Bey geen cumartesi HakkÕõn rahmetine kavuştu. TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinde bunu dile getirmek istedim. Allah rahmet eylesin, Allah kalanlara sağlõk, afiyet versin.

BAŞKAN – Biz de kendisine rahmet diliyoruz.

Başka konuşma yok.

GŸndeme geiyoruz sayõn milletvekilleri.

Başkanlõğõn Genel Kurula sunuşlarõ vardõr.

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõnõn bir tezkeresi vardõr, okutup bilgilerinize sunacağõm.

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõnõn, Plan ve BŸte Komisyonu Başkanõ ve Manisa Milletvekili Recai BerberÕin, Avrupa Birliği Konseyi İtalya Başkanlõğõ tarafõndan 29-30 EylŸl 2014 tarihlerinde İtalyaÕnõn başkenti RomaÕda dŸzenlenmiş olan Ekonomik ve Parasal Birlik, İstikrar, Koordinasyon ve Denetim AntlaşmasõÕnõn 13՟ncŸ maddesiyle ilgili Parlamentolar Arasõ KonferansÕa katõlmasõna ilişkin TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ başkanlõğõnda siyasi parti grup başkan vekilleriyle yapõlan toplantõda alõnan 20/8/2014 tarihli karara ilişkin tezkeresi (3/1581)

                                                                                                                                        01/10/2014

                  TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Birliği Konseyi İtalya Başkanlõğõ tarafõndan 29-30 EylŸl 2014 tarihlerinde İtalyaÕnõn başkenti RomaÕda dŸzenlenmiş olan Ekonomik ve Parasal Birlik İstikrar, Koordinasyon ve Denetim AntlaşmasõÕnõn 13՟ncŸ maddesiyle ilgili Parlamentolar Arasõ Konferansa Plan ve BŸte Komisyonu Başkanõ ve Manisa Milletvekili Recai BerberÕin katõlmasõna ilişkin TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ başkanlõğõnda siyasi parti grup başkan vekilleri ile yapõlan toplantõda alõnan 20 Ağustos 2014 tarihli Karar, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayõlõ TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin Dõş İlişkilerinin DŸzenlenmesi Hakkõnda KanunÕun 11Õinci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur.

                                                                                                                      Cemil ‚iek

                                                                                           TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi

                                                                                                             Başkanõ

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Başbakanlõğõn kanun tasarõsõnõn geri alõnmasõna dair bir tezkeresi vardõr, okutuyorum:

2.- Başbakanlõğõn, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna sunulan TŸrkiye Cumhuriyeti HŸkŸmeti ile Birleşik Meksika Devletleri HŸkŸmeti Arasõnda Yatõrõmlarõn Karşõlõklõ Teşviki ve Korunmasõna İlişkin Anlaşmanõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun TasarõsõÕnõn TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi ݍtŸzŸğŸÕnŸn 75Õinci maddesine gšre geri gšnderilmesine ilişkin tezkeresi (3/1582)

                                                                                                                                        18/9/2014

                  TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

İlgi:    13/6/2014 tarihli ve 31853594-101-974-2639 sayõlõ yazõ.

İlgide kayõtlõ yazõmõz ekinde Başkanlõğõnõza sunulan ŌTŸrkiye Cumhuriyeti HŸkŸmeti ile Birleşik Meksika Devletleri HŸkŸmeti Arasõnda Yatõrõmlarõn Karşõlõklõ Teşviki ve Korunmasõna İlişkin Anlaşmanõn Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun TasarõsõÕnõn TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi ݍtŸzŸğŸÕnŸn 75Õinci maddesine gšre geri gšnderilmesini arz ederim.

                                                                                                                      Ahmet Davutoğlu

                                                                                                                             Başbakan

BAŞKAN – Dõşişleri Komisyonunda bulunan tasarõ HŸkžmete geri verilmiştir.

Komisyondan bir istifa šnergesi vardõr, okutuyorum:

B) …nergeler

1.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci BostancõÕnõn, Mill” Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor Komisyonu Ÿyeliği ve Komisyon Başkanlõğõ ile Avrupa GŸvenlik ve İşbirliği Teşkilatõ Parlamenter Asamblesi Komisyonu Ÿyeliğinden istifa ettiğine ilişkin šnergesi (4/199)

                                                                                                                                        02/09/2014

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

Grup Genel Kurulumuzun 01/09/2014 Pazartesi gŸnŸ yaptõğõ seimlerde Grup Başkan Vekili seilmem nedeniyle Mill” Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor Komisyonu Ÿyeliğinden ve Komisyon Başkanlõğõndan, Avrupa GŸvenlik ve İşbirliği Teşkilatõ Parlamenter Asamblesi Komisyonu Ÿyeliğinden istifa ediyorum.

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                                      Mehmet Naci Bostancõ

                                                                                                                              Amasya

                                                                                                         AK PARTİ Grup Başkan Vekili

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis araştõrmasõ aõlmasõna dair Ÿ šnerge vardõr, okutuyorum:

C) Meclİs Araştõrmasõ …nergelerİ

1.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 milletvekilinin, zorunluluk h‰lindeki askerlik yŸkŸmlŸlŸğŸ kapsamõndaki sõkõntõlarõn ve yasal mevzuatta yapõlabilecek değişikliklerin araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1058)

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

Tarih”, sosyolojik ve hukuki arka planõ dikkate alõndõğõnda geerliliğini ve işlevselliğini tartõşabileceğimiz, zorunluluk h‰lindeki askerlik yŸkŸmlŸlŸğŸ kapsamõndaki sõkõntõlarõn tespiti, yasal mevzuatta yapõlabilecek değişikliklerin belirlenmesi amacõyla AnayasaÕnõn 98Õinci ve ݍ TŸzŸk՟n 104 ve 105Õinci maddeleri gereğince Meclis araştõrmasõ aõlmasõ iin gereğini arz ederim.

1) Ayla Akat Ata                               (Batman)

2) Pervin Buldan                               (Iğdõr)

3) Hasip Kaplan                                (Şõrnak)

4) Sõrrõ Sakõk                                      (Muş)

5) Murat Bozlak                                 (Adana)

6) Halil Aksoy                                   (Ağrõ)

7) Leyla Zana                                                        (Diyarbakõr)

8) İdris Baluken                                 (Bingšl)

9) HŸsamettin Zenderlioğlu           (Bitlis)

10) Emine Ayna                                 (Diyarbakõr)

11) Nursel Aydoğan                        (Diyarbakõr)

12) Altan Tan                                                       (Diyarbakõr)

13) Adil Zozani                                 (Hakk‰ri)

14) Esat Canan                                   (Hakk‰ri)

15) Sõrrõ SŸreyya …nder                                    (İstanbul)

16) Sebahat Tuncel                           (İstanbul)

17) MŸlkiye Birtane                         (Kars)

18) Erol Dora                                                       (Mardin)

19) Demir ‚elik                                 (Muş)

20) İbrahim Binici                             (Şanlõurfa)

21) Nazmi GŸr                                                      (Van)

22) …zdal †er                                   (Van)

Gereke:

18Õinci YŸzyõlda sõnõrlarõnõ nispeten belirginleştiren, ulus devlet niteliği ile yšnetim ve idarede merkezi boyut kazanan oluşumlar yeni bir dŸnya yaratmõştõr. Zamanõn ve şartlarõn dayattõğõ değişimlere direnen veya olgunlaşan gerekliği hayata uygulamakta geciken Osmanlõ, bedelini ok ağõr šdemiştir. İhtişamõnõ sõnõrlarõ ile ihya eden ve asker” başarõlarõyla cihanõ ‰deta tek başõna yšneten dev imparatorluk, gelişmelere gereken uyumu gšsterememiş ve yalnõzlaşmõştõr. Aõk bir hedef h‰line de gelen Osmanlõ, artõk yeni dŸnya iin šlmesi beklenen bir adam değeri taşõmaktadõr.

Ulusun šrgŸtlenmesi adõna ideolojik bir ara olarak kullanõlan zorunlu askerlik uygulamasõ, yenilik isteyen kimi reform hareketleriyle bšlŸnme yaşamõştõr. Bu durum OsmanlõÕda Islahat FermanõÕyla gayrimŸslimler iin askerlik hizmetinin bedelli olmasõ talebinde kendini gšstermiş ve bu hak tanõnmõştõr. Bu talep daha sonralarõ, oğunlukla Birinci ve İkinci DŸnya Savaşlarõnõ gšren Avrupa toplumlarõ iin askere katõlma haz ve isteklerinin eksilmesi sebebiyle artõk kimi gruplarõ muaf tutmak ile değil, askerlik hizmetinin ifasõnda gerekli azim ve isteği duyan kişilerce icra edilmesinde vŸcut bulacaktõr. Ulus devletleşme sŸrecinde kendini hissettiren ciddi sõnõr kaygõlarõ zorunlu askerlik uygulamasõnõ anlaşõlõr kõlarken bu sŸrecin kendi koşullarõnda tamamlanmasõ, sšz konusu uygulamanõn yõğõnla asker” ihtiya doğuran hangi yoğun sŸrecin nesnesi olarak gšrdŸğŸ akli ve vicdani muhasebenin sonrasõnda netlik kazanacaktõr.

Tarih, bir toplumun kendi gerekliğini ve bu anlamda siyasi tercih ve izgilerini sorgulama noktasõnda šğrenilmesi birinci dereceden šnem arz eden akademik bir alandõr. Dolayõsõyla ŌKendi tarihinden ders õkarmasõnõ bilmeyen bir toplum, geleceğini de gšremez.Ķ õkarõmõ, haklõ ve bilimsel bir tespittir.

Kurtuluş Savaşõ, tarih” ve anõlarõ itibariyle resm” sšylem ve tšrenlerle ritŸel h‰li alacak ya da şovenist sšylemlere indirgenecek bir dšnem değildir. Genel siyasetin gŸvenlik eksenli politik geleneğin yatõştõrõcõ hapõ niteliği kazanmõş tutumuna konu edilen bu dšnem, yoksul uğurlanan ve yalnõz šlen evlatlarõn nişanesi sayõlabilecek bir hesap değildir. Cephede kaybettikleri eşlerinin acõsõna onlarsõz bŸyŸttŸkleri evlatlarõnõn acõsõnõ da ilmekleyen kadõnlarõn şanlõ tarihten payelerini oktan aldõklarõnõ dŸşŸnmekteyim. Devlet ideolojisini ayakta tutmak adõna dine dair, savaşa dair ne kadar ayrõcalõklõ šn kabul varsa dişlilerine eklemekte sakõnca gšrmeyen bu mekanizma virajlarõnõ tŸketme noktasõna gelmiştir.

Erkek, şiddet mefhumunun karakter oyuncusudur. Fakat kişinin mizacõ, fikri ve kanaatleri gereği katlanamayacağõ disiplin ve atõşma ortamõnda bulunmasõnõn psikolojik birtakõm sorunlarõ da beraberinde getirdiği, soru šnergemin de konusu olmuştur. Bu aõdan disiplinin kişiye mŸnhasõr šzel muamelelerle uygulanmasõ, sorunun daha da fazla tõrmanmasõna ve neticenin travmatik ve trajik bir şekilde sonulanmasõna sebep olmaktadõr.

Zorunlu askerlik uygulamasõnõn geleneksel kaygõlar bir tarafa bõrakõlarak gerek dŸnyadaki šrneklerinin araştõrõlmasõ gerekse savunma harcamalarõnõn tetkik ve tespit edilmesi suretiyle kaydedilecek tasarrufun diğer mill” menfaatlere aktarõlmasõ yasama organõ olan TBMMÕnin vazifesidir. Yapõlacak dŸzenlemenin šnŸnde yasal hibir engelin olmadõğõnõ, demokratik ortam d‰hilinde kurumlarõn revize edilmesi ihtiyacõnõ samimiyetle ifade etmemde vesile olan bu talebin ehemmiyeti yasal mevzuatta yapõlabilecek değişikliklerin belirlenmesi amacõyla bir Meclis araştõrmasõ aõlmasõnõ gerektirmektedir.

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, on dakika ara vermek zorundayõm ŸnkŸ ses tesisatõnda bir problem var, onun dŸzeltilmesi gerekiyor.

 

Kapanma Saati: 15.29

 

 

 

İKİNCİ OTURUM

Aõlma Saati: 15.44

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAH‚EKAPILI

KåTİP †YELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

 

 

 

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 2Õnci Birleşiminin İkinci Oturumunu aõyorum.

Diğer araştõrma šnergelerini okumaya devam ediyoruz.

2.- HDP Grubu adõna Grup Başkan Vekili İdris BalukenÕin, ŞõrnakÕõn GŸlŸkonak (Basa) ilesine bağlõ Yağõzoymak kšyŸnde 1993 yõlõnda korucu ve askerler tarafõndan 3 kšylŸnŸn šldŸrŸlmesi olayõnõn ve bšlgede gemiş dšnemlerde yaşanan faili mehul cinayetlerin araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1059)

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõ'na

Tutuklu Şõrnak Milletvekili Faysal Sarõyõldõz'õn talebi Ÿzerine Şõrnak'õn GŸlŸkonak (Basa) ilesine bağlõ Yağõzoymak kšyŸnde 1993 yõlõnda korucu ve askerler tarafõndan šldŸrŸlen 3 kšylŸnŸn faillerinin bulunmasõ, olayda sorumluluğu bulunanlarõn cezalandõrõlmasõ ve olayõn aõğa õkartõlarak bšlgede gemiş dšnemlerde yaşanan faili mehul cinayetlerin aydõnlatõlmasõna yšnelik olarak AnayasaÕnõn 98Õinci, ݍ TŸzŸk՟n 104 ve 105Õinci maddeleri gereğince Meclis araştõrmasõ aõlmasõnõ arz ederiz.

                                                                                                                      İdris Baluken

                                                                                                          HDP Grup Başkan Vekili

Gereke

KŸrt sorunu getiğimiz son yŸzyõlõn ve gŸnŸmŸzŸn en bŸyŸk sorunlarõndan biri olarak karşõmõzda duruyor. Bu sorunu demokratik ve barõşõl yollarla šzmek yerine savaşõ ve gŸvenliki konsepti tercih eden iktidarlarõn politikalar neticesinde KŸrt nŸfusunun yoğun yaşadõğõ bšlge illeri başta olmak Ÿzere TŸrkiye genelinde savaş bŸtŸn yakõcõlõğõyla insanlarõ etkiledi. Sorunu asker” yšntemlerle šzmeye alõşan hŸkžmetlerin uyguladõğõ bu politikalarõn en ağõr bedelini ise KŸrt halkõ šdedi. …zellikle KŸrtlerin yoğun olduğu bšlgelerde bir "gŸvenlik" šnlemi olarak uygulamaya geirilen OHAL dšneminde binlerce yurttaş faili mehul cinayetlere kurban gitmiştir. KŸrtler Ÿzerinde on yõllardõr uygulanan ink‰rcõ ve asimilasyonist politikalar binlerce insanõn šlmesine, birok kšyŸn boşaltõlmasõna, binlerce insanõn yaşadõğõ coğrafyadan kopartõlarak gš ettirilmesine neden olmakla beraber bu politikalar gŸnŸmŸzde de h‰len devam etmektedir.

1990'lõ yõllar bu politikalarõn en şiddetli hissedildiği dšnemdir. Bu dšnemde insanlar kšylerinden, evleri, iş yerlerinden alõnõyor, sokaklarda yakalanõp kaõrõlõyor, kimilerinden bir daha haber alõnamõyor, bazõlarõnõn ise cansõz bedenleri yol kenarlarõnda bulunuyordu. Dšnemin Genelkurmay Başkanõ Doğan GŸreş de dağlarda da yoğun atõşmalarõn olduğu bu sŸrece "topyekžn savaş" diyordu. İşte bu topyekžn savaş dšneminde 17.500 faili mehul cinayet yaşanmõştõr. Bununla birlikte hak ve adalet arayõşlarõ h‰len devam eden binlerce aile, yitirdikleri yakõnlarõnõn değil faillerinin bulunmasõ, başõna gidecek bir mezar taşõna bile sahip değildir. Bu mağduriyetin sorumlularõnõn bir an šnce yargõ šnŸne õkartõlmasõ ve cezalandõrõlmasõ bir nebze de olsa yaşanan bu acõlarõ hafifletecektir.

Yaşanan binlerce olaydan biri de 1993 yõlõnda Şõrnak'õn GŸlŸkonak (Basa) ilesine bağlõ Yağõzoymak kšyŸnde yaşandõ. Kšyde askerler ve korucular tarafõndan gšzaltõna alõnan 3 kšylŸ bir uurumdan atõlarak katledildi. GšrgŸ tanõklarõnõn verdikleri bilgiye gšre, 1993 yõlõnda asker ve korucularõn, havadan ve karadan gerekleştirdikleri operasyonda kšyleri olan Hirareş'e girdi. Anlatõmlara gšre, bŸtŸn kšy halkõ okulun bahesindeki meydanda iki gŸn boyunca bekletilip işkenceye maruz kaldõ. Yine gšrgŸ tanõklarõnõn ifadesine gšre, asker ve korucular, kšylŸlerden Beşir Baskak, Sait Şen, Abdullah GŸler ve Ahmet GŸler'i bŸtŸn kšy halkõnõn gšzŸ šnŸnde gšzaltõna alõp beraberinde gštŸrdŸ. Yağõzoymak kšyŸ Jandarma Tabur Komutanlõğõna Ōifadeleri varĶ diye gštŸrŸlen kšylŸler, Hirareş ve Ziving kšyleri arasõnda bir noktada uurumdan atõlõp ve Ÿzerlerine atõşma sŸsŸ verilerek el bombasõ atõlõr. Olay anõnda Beşir Baskak, Sait Şen ve Abdullah GŸler šlŸrken, Ahmet GŸler isimli kšylŸ ise arkadaşlarõnõn cenazesinin altõna saklanarak kurtulur. Daha sonra askerlerin ve korucularõn bšlgeden ayrõlmasõnõ bekleyen GŸler, iki saat yaralõ bir şekilde Ziving kšyŸne ulaşarak kšylŸlere durumu anlatõr ve diğer arkadaşlarõnõn orada šldŸğŸnŸ, cenazelerin olay yerinde olduğunu sšyler. Bunun Ÿzerine kšylŸler olay yerine gider ve Sait Şen, Beşir Baskak ile Abdullah GŸler'in cansõz bedenleriyle karşõlaşõr. KšylŸler cenazeleri alõp Yağõzoymak kšyŸ yakõnlarõndaki Jandarma Tabur Komutanlõğõna yakõn bir yerde defneder.

Yapõlan başvurular sonucunda Diyarbakõr …zel Yetkili Cumhuriyet Savcõsõnõn talimatõyla 29 Ocak 2012 tarihinde KŸpeli Dağõ bšlgesinde yer alan Yağõzoymak Jandarma Tabur Komutanlõğõ yakõnlarõndaki dağlõk alanda yapõlan kazõlarda elbiseleriyle birlikte aynõ mezar iinde yan yana gšmŸlmŸş 3 cenaze bulunmuştur. Kazõ alõşmalarõnõ izleyen kayõp yakõnlarõ, cesetleri elbiselerinden teşhis etmiştir. Teşhis edilen kişilerden Sait Şen, Beşir Baskak ve Abdullah GŸler'in yakõnlarõndan DNA testi iin kan šrnekleri alõndõ. Bulunan kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi amacõyla gerekli olan DNA testi iin İstanbul Adli Tõp Kurumuna gšnderildi. DNA testinin sonulanmasõnõn ardõndan Sait Şen, Beşir Baskak ve Abdullah GŸler'e ait kemikler torbalara konularak Cizre Cumhuriyet Savcõlõğõ tarafõndan 25/9/2012 tarihinde ailelerine teslim edildi.

Yaşanan bu insanlõk dõşõ katliamõn ardõndan hi kimse hakkõnda bir soruşturma yŸrŸtŸlmemiştir. Bu anlamõyla korucu ve askerler tarafõndan šldŸrŸlen 3 kšylŸnŸn faillerinin bulunmasõ, olayda sorumluluğu bulunanlarõn cezalandõrõlmasõ ve olayõn aõğa õkartõlarak bšlgede gemiş dšnemlerde yaşanan faili mehul cinayetlerin aydõnlatõlmasõna yšnelik olarak bir Meclis araştõrmasõ aõlmasõ gerekmektedir.

3.- HDP Grubu adõna Grup Başkan Vekili İdris BalukenÕin, Ÿlkemizde yaşanan atõşma ve şiddet ortamõna son verilebilmesi ve barõş sŸrecine õşõk tutmasõ aõsõndan dŸnya Ÿlkelerinin mŸzakere sŸrelerinin araştõrõlarak alõnmasõ gereken šnlemlerin belirlenmesi amacõyla Meclis araştõrmasõ aõlmasõna ilişkin šnergesi (10/1060)

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

DŸnyanõn bir ok Ÿlkesinde olduğu gibi Ÿlkemizde de devam eden atõşma ortamõ bŸyŸk can kayõplarõna, insan haklarõ ihlallerine, ekonomik krize ve daha bir ok kayõplara yol amaktadõr. Sorunun şiddet yšntemleriyle šzŸlemeyeceğinin anlaşõldõğõ Ÿlkelerde barõş gšrŸşmeleri başlatõlmõş ve mŸzakereler sŸrdŸrŸlmŸştŸr. Nitekim, bu şekilde yõllarca sŸren atõşma ortamõnõ sonlandõrõp barõşõ sağlayan Ÿlke šrnekleri de vardõr. †lkemizde yaşanan atõşma ve şiddet ortamõna son verebilmesi ve barõş sŸrecine õşõk tutmasõ aõsõndan, dŸnya Ÿlkeleri mŸzakere sŸrelerinin araştõrõlmasõ iin Anayasa'nõn 98Õinci ve ݍ TŸzŸk՟n 104 ve 105Õinci maddeleri gereğince Meclis araştõrmasõ aõlmasõnõ saygõlarõmla arz ederim.

                                                                                                                      İdris Baluken

                                                                                                                           Bingšl

                                                                                                         HDP Grup Başkan Vekili

Gereke:

†lkemizin en šnemli sorunlarõnõn başõnda KŸrt sorunu gelmektedir. Bu sorunun temeli Osmanlõ İmparatorluğu'nun son dšnemlerinde başlamakla beraber, en can yakõcõ dšnemi son otuz beş yõldan bu yana yaşanmaktadõr. Bu dšnemde, illegal šrgŸtlerce gerekleştirilen ve Ÿlkenin doğu ve gŸneydoğusunu daha ok kapsayan eylemler sonucunda bŸyŸk can kayõplarõ yaşanmõştõr. Bu šrgŸtlerin başõnda gelen ve daha ok halk desteği sağlayan PKK (KŸrdistan İşi Partisi) 1978 yõlõnda kurulmuş, 1984Õte eylemlerine başlayarak bu eylemleri 90Õlõ yõllarda artõrarak devam ettirmiştir. Otuz beş yõldõr devam eden bu sŸrete, kesin olmamakla beraber resm” aõklamalara gšre, 40 binden fazla vatandaşõmõz hayatõnõ kaybetmiştir. Doğu ve gŸneydoğu on beş yõl olağanŸstŸ h‰l ile yšnetilmiş ve bunun sonucunda, 4.500 kšy boşaltõlmõş, 5 milyona yakõn kişi kšylerinden gš ettirilmiş, 3 binden fazla kişi faili mehul cinayetlere kurban gitmiş, binlerce kişi işkence mağduru olmuş ve cezaevleri siyasi mahkžmlarla dolup taşmõştõr. Bu sŸrete sorunun šzŸmŸ yšnŸnde değişik aktšrlerce šzŸm yollarõ Ÿretilmiş fakat sorunun muhataplarõnca kabul gšrmemiştir. …zellikle de son iki yõlda atõşma ve operasyonlarõn 90Õlõ yõllardan daha yoğun bir biimde yaşanmasõ neticesinde artan šlŸmler, sorunun asker” yšntemlerle šzŸlemeyeceğini, demokratik kanallarõn zorlanmasõ gerektiğini, uzlaşma ve mŸzakerelerin artõk acil bir biimde yŸrŸtŸlmesini zorunlu kõlmõştõr.

Bu sorun yalnõzca Ÿlkemize šzgŸ bir sorun değildir. Birok Ÿlkede, kimi zaman kŸltŸrel, kimi zaman ulusal, kimi zaman ise toplumsal taleplerle silahlõ isyan başlatan šrgŸtlerle devletler arasõnda uzun erimli atõşma dšnemleri yaşanmõştõr. ‚atõşma ve toplumsal ayrõlõklarõ sona erdirmek Ÿzere, taraflar arasõnda mŸzakere yollarõ denenmiş ve İngiltere-IRA šrneğinde olduğu gibi, on Ÿ yõl sŸrmekle beraber mŸzakere sŸreci silahlarõn susmasõnõ sağlamõştõr. İngiltere-IRA šrneği yanõnda, İspanya ve Bask gšrŸşmeleri, Latin Amerika'da Meksika ile Zapatalar ve Guatemala ile URNG arasõndaki mŸzakere sŸreleri de šnemlidir. GŸney Afrika, Asya Ÿlkeleri barõş sŸreleri de dikkate alõnacak šrneklerdir. Bunun yanõnda, Kolombiya HŸkžmeti ile FARC arasõnda elli yõldõr sŸren silahlõ mŸcadelenin sonlandõrõlmasõ iin 5 Ekim 2012'de barõş gšrŸşmelerine başlanacağõ taraflarca aõklanmõştõr. Bu bağlamda, Ÿlkemizdeki atõşmalarõn, šlŸmlerin ve acõlarõn son bulmasõ, barõşõn sağlanmasõ aõsõndan fayda sağlayacağõ dŸşŸncesiyle, dŸnya Ÿlkelerinin uzlaşma ve mŸzakere sŸrelerinden yararlanma, Ÿlkemizdeki sorunun šzŸmŸ aõsõndan yol gšsterici olacaktõr. Bu amala bir komisyon kurularak dŸnya barõş sŸrelerinin araştõrõlmasõnõn gerekli olduğu kanaatindeyiz.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

…nergeler gŸndemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştõrmasõ aõlõp aõlmamasõ konusundaki gšrŸşmeler sõrasõ geldiğinde yapõlacaktõr.

D) Duyurular

1.- Başkanlõka, Kadõn Erkek Fõrsat Eşitliği ile Kamu İktisadi TeşebbŸsleri Komisyonlarõnda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine dŸşen birer Ÿyelik iin aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazõlõ olarak mŸracaat etmelerine ilişkin duyuru

BAŞKAN - Sayõn milletvekilleri, Kadõn Erkek Fõrsat Eşitliği ile Kamu İktisadi TeşebbŸsleri komisyonlarõnda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine de birer Ÿyelik dŸşmektedir. Bu komisyonlarda aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin 13 Ekim 2014 Pazartesi gŸnŸ saat 18.00Õe kadar TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna yazõlõ olarak mŸracaat etmelerini rica ediyorum.

 

2.- Başkanlõka, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 60 milletvekilinin vermiş olduğu Genel Kurulun 6/8/2014 tarihli 130Õuncu Birleşiminde okutulan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkõnda Meclis soruşturmasõ aõlmasõna dair (9/10) esas numaralõ Meclis Soruşturmasõ …nergesi ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaebi ve Sinop Milletvekili Engin Altay ile Yalova Milletvekili Muharrem İnceÕnin vermiş olduğu Genel Kurulun 12/8/2014 tarihli 131Õinci Birleşiminde okutulan Dõşişleri Bakanõ Ahmet Davutoğlu hakkõnda verilen (11/37) esas numaralõ Gensoru …nergesiÕnin konusuz kaldõğõndan işlemden kaldõrõldõğõna ilişkin duyuru

BAŞKAN - Sayõn milletvekilleri, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 60 milletvekilinin vermiş olduğu, Genel Kurulun 6/8/2014 tarihli 130Õuncu Birleşiminde okutulan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkõnda Meclis soruşturmasõ aõlmasõna dair (9/10) esas numaralõ …nerge ile Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaebi ve Sinop Milletvekili Engin Altay ile Yalova Milletvekili Muharrem İnceÕnin vermiş olduğu, Genel Kurulun 12/8/2014 tarihli 131Õinci Birleşiminde okutulan Dõşişleri Bakanõ Ahmet Davutoğlu hakkõnda verilen (11/37) esas numaralõ Gensoru …nergesi konusuz kaldõğõndan işlemden kaldõrõlmõştõr.

Bilgilerinize sunulmuştur.

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõnõn Ÿ tezkeresi vardõr, ayrõ ayrõ okutup oylarõnõza sunacağõm.

A) Tezkereler (Devam)

3.- TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõnõn, Sakarya Milletvekili Şaban DişliÕnin, 23-25 EylŸl 2014 tarihlerinde HõrvatistanÕõn başkenti ZagrebÕde dŸzenlenecek olan RACVIAC-Karar Almada Mutabakat: Strateji ve İkilem Semineri'ne katõlmasõna ilişkin tezkeresi (3/1583)

                                                                                                                                        5/9/2014

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Genel Kuruluna

23-25 EylŸl 2014 tarihlerinde Hõrvatistan'õn başkenti Zagreb'de dŸzenlenecek olan "RACVIAC- Karar Almada Mutabakat: Strateji ve İkilem" seminerine Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'nin katõlmasõ hususu, 28.3.1990 tarihli ve 3620 sayõlõ TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin Dõş İlişkilerinin DŸzenlenmesi Hakkõnda Kanun'un 9'uncu maddesi uyarõnca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                                           Cemil ‚iek

                                                                                                    TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ

BAŞKAN – Kabul edenlerÉ Kabul etmeyenlerÉ Kabul edilmiştir.

Diğerini okutuyorum:

4.- TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõnõn, Tarõm, Orman ve Kšyişleri Komisyonundan bir heyetin, Avrupa Birliği Konseyi İtalya Başkanlõğõnca dŸzenlenecek Tarõm, EndŸstriyel Kalkõnma ve KŸŸk-Orta …lekli TeşebbŸsler Komitesi Başkanlarõ ToplantõsõÕna katõlmak Ÿzere 26-27 Ekim 2014 tarihleri arasõnda İtalyaÕnõn başkenti RomaÕya resm” bir ziyarette bulunmasõna ilişkin tezkeresi (3/1584)

                                                                                                                                        5/9/2014

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Birliği Konseyi İtalya Başkanlõğõnca dŸzenlenecek "Tarõm, EndŸstriyel Kalkõnma ve KŸŸk-Orta …lekli TeşebbŸsler Komitesi Başkanlarõ Toplantõsõna" katõlmak Ÿzere 26-27 Ekim 2014 tarihleri arasõnda Tarõm, Orman ve Kšyişleri Komisyonundan bir heyetin İtalya'nõn başkenti Roma'ya resm” bir ziyarette bulunmasõ hususu, 28.3.1990 tarihli ve 3620 sayõlõ TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin Dõş İlişkilerinin DŸzenlenmesi Hakkõnda Kanun'un 9'uncu maddesi uyarõnca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                                      Cemil ‚iek

                                                                                        TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ

BAŞKAN – Kabul edenlerÉ Kabul etmeyenlerÉ Kabul edilmiştir.

Diğerini okutuyorum:

5.- TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõnõn, Anayasa Komisyonu Başkanõ Burhan Kuzu, Adalet Komisyonu Başkanõ Ahmet İyimaya ve İzmir Milletvekili Mahmut Rõza TŸrmenÕin, 13-14 Ekim 2014 tarihlerinde İtalyaÕnõn başkenti RomaÕda dŸzenlenecek olan Temel Haklar Komiteleri Başkanlarõ ToplantõsõÕna katõlmalarõna ilişkin tezkeresi (3/1585)

                                                                                                                                        1/10/2014

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Genel Kuruluna

13-14 Ekim 2014 tarihlerinde İtalya'nõn başkenti Roma'da dŸzenlenecek olan "Temel Haklar Komiteleri Başkanlarõ Toplantõsõ"na; Anayasa Komisyonu Başkanõ Burhan Kuzu, Adalet Komisyonu Başkanõ Ahmet İyimaya ve İzmir Milletvekili Mahmut Rõza TŸrmen'in katõlmasõ hususu, 28.3.1990 tarihli ve 3620 sayõlõ TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin Dõş İlişkilerinin DŸzenlenmesi Hakkõnda Kanun'un 9'uncu maddesi uyarõnca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                                      Cemil ‚iek

                                                                                           TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ

BAŞKAN – Kabul edenlerÉ Kabul etmeyenlerÉ Kabul edilmiştir.

Sayõn milletvekilleri, Adalet ve Kalkõnma Partisi Grubunun ݍ TŸzŸk՟n 19Õuncu maddesine gšre verilmiş bir šnerisi vardõr; okutup işleme alacağõm ve oylarõnõza sunacağõm.

VII.- …NERİLER

A) Sİyasİ Partİ Grubu …nerİlerİ

1.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun alõşma saatlerinin yeniden dŸzenlenmesine; 2 Ekim 2014 Perşembe gŸnkŸ birleşiminde TŸrkiyeÕnin ulusal gŸvenliğine yšnelik teršr tehdidi ve her tŸrlŸ gŸvenlik riskine karşõ gerekli tedbirleri almak, Irak ve SuriyeÕdeki tŸm teršrist šrgŸtlerden Ÿlkemize yšnelebilecek saldõrõlarõ bertaraf etmek amacõyla AnayasaÕnõn 92Õnci maddesi uyarõnca HŸkžmete bir yõl sŸreyle izin verilmesine ilişkin Başbakanlõk tezkeresinin gšrŸşmelerinin tamamlanmasõna kadar alõşmalarõnõ sŸrdŸrmesine; 14 Ekim 2014 Salõ gŸnkŸ birleşiminde bir saat sšzlŸ sorularõn gšrŸşŸlmesini mŸteakip diğer denetim konularõnõn gšrŸşŸlmemesine ilişkin šnerisi

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

Danõşma Kurulu 02.10.2014 Perşembe gŸnŸ (bugŸn) toplanamadõğõndan; ݍtŸzŸğŸn 19 uncu maddesi gereğince, Grubumuzun aşağõdaki šnerisinin Genel Kurulun onayõna sunulmasõnõ arz ederim.

                                                                                                                      Mustafa Elitaş

                                                                                                                         (Kayseri)

                                                                                                    AK PARTİ Grup Başkan Vekili

…neri:

Genel Kurulun, 02 Ekim 2014 Perşembe gŸnkŸ (BugŸn) birleşiminde TŸrkiye'nin ulusal gŸvenliğine yšnelik teršr tehdidi ve her tŸrlŸ gŸvenlik riskine karşõ gerekli tedbirleri almak, Irak ve Suriye'deki tŸm teršrist šrgŸtlerden Ÿlkemize yšnelebilecek saldõrõlarõ bertaraf etmek amacõyla Anayasa'nõn 92'nci maddesi uyarõnca HŸkŸmete bir yõl sŸreyle izin verilmesine ilişkin Başbakanlõk tezkeresinin gšrŸşmelerinin tamamlanmasõna kadar alõşmalarõnõ sŸrdŸrmesi, 14 Ekim 2014 Salõ gŸnkŸ birleşiminde bir saat sšzlŸ sorularõn gšrŸşŸlmesini mŸteakip diğer denetim konularõnõn gšrŸşŸlmeyerek saat 21.00'e kadar; 15 ve 16 Ekim 2014 ‚arşamba ve Perşembe gŸnkŸ birleşimlerinde ise 14.00-21.00 saatleri arasõnda alõşmalarõnõ sŸrdŸrmesi šnerilmiştir.

BAŞKAN – Adalet ve Kalkõnma Partisi grup šnerisinin lehinde ilk konuşma İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan KubatÕa aittir.

Buyurun Sayõn Kubat. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Sayõn Başkanõm, ok değerli milletvekili arkadaşlarõm; sšzlerime başlamadan šnce yŸce heyetinizi saygõlarõmla selamlõyorum. AK PARTİ grup šnerisinin lehinde gšrŸşlerimi ifade etmek Ÿzere sšz almõş bulunuyorum.

Grup šnerimizin šzŸnde, bugŸn TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Genel KurulundaÉ

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sesiniz anlaşõlmõyor Sayõn Hatip.

MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) – Tamam.

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, sšyledikÉ

MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) – Tezkerenin gšrŸşmelerinin tamamlanmasõna kadar Genel Kurulumuzun alõşmasõ šnerilmektedir. Keza, dŸn aldõğõmõz kararla šnŸmŸzdeki hafta 8-9-10Õunda TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin alõşmamasõna karar vermiştik. Yine šnerimizde, 14 Ekim Salõ, 15 ve 16 Ekim ‚arşamba ve Perşembe gŸnlerinin alõşma sŸrelerine ilişkin bir šneri yer almaktadõr.

Değerli milletvekilleri, Anayasa'nõn 117Õnci maddesinin ikinci fõkrasõnda, mill” gŸvenliğin sağlanmasõndan ve Silahlõ Kuvvetlerin yurt savunmasõna hazõrlanmasõndan TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisine karşõ Bakanlar Kurulunun sorumlu olduğu hŸkme bağlanmõştõr.

Yine Anayasa'nõn 92Õnci maddesinin birinci fõkrasõnda, milletlerarasõ hukukun meşru saydõğõ h‰llerde savaş h‰li ilanõna ve TŸrkiye'nin taraf olduğu milletlerarasõ anlaşmalarõn veya milletlerarasõ nezaket kurallarõnõn gerektirdiği h‰ller dõşõnda TŸrk Silahlõ Kuvvetlerinin yurt dõşõnda yabancõ Ÿlkelerde asker bulundurmasõna veya yabancõ silahlõ kuvvetlerin TŸrkiye'de bulunmasõna izin verme yetkisinin TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisine ait olduğu emredici şekilde hŸkme bağlanmõştõr. TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi bu nitelikteki izinleri bir Parlamento kararõ şeklinde uygulamaktadõr. Bu kararlarõn taşõmasõ gereken šzellikler, yine Anayasa'nõn 92Õnci maddesinin birinci fõkrasõnda milletlerarasõ hukukun meşru saydõğõ h‰l kavramõ -ki Birleşmiş Milletler Konseyinin bu konuda alõnmõş kararõ vardõr- diğer šzellikler ise istenen yetkinin sebebi, amacõ, kapsamõ ve sŸresinin belirtilmesidir. Bunlar kararõn geerlilik koşullarõdõr.

Değerli milletvekilleri, şu anda TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna gšnderilen Başbakanlõk tezkeresinde bu yetki isteminin gerekeleri ayrõntõlõ biimde dile getirilmiştir.

Bilindiği Ÿzere, TŸrkiyeÕnin gŸney kara sõnõrlarõ boyunca ulusal gŸvenliğimize yšnelik ciddi tehdit ve riskler yaşanmaktadõr.

KAMER GEN‚ (Tunceli) – Senin getirdiğin šneriyle ne ilgisi var kardeşim ya!

MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) – Yine, Suriye ve IrakÕta teršr šrgŸtlerinin sayõsõ ve ortaya koyduğu şiddet faaliyetlerine, teršr faaliyetlerine ilişkin tehditlerin de šnemli šlŸde arttõğõ gšzlemlenmektedir. Nitekim, bu nedenle Birleşmiş Milletler GŸvenlik Konseyi, 2014 yõlõnda 2170 ve 2178 sayõlõ Kararlarla Irak ve SuriyeÕnin toprak bŸtŸnlŸğŸnŸ ve bağõmsõzlõğõnõ teyit etmek şartõyla bu Ÿlkelerdeki teršr faaliyetlerini kõnamõş, IŞİD ve benzeri teršr šrgŸtlerinin faaliyetlerine karşõ Ÿye Ÿlkelerinin gerekli tedbirleri almasõ noktasõnda da bir ağrõda bulunmuştur. İşte šnŸmŸzdeki tezkere de bu konudaki tedbirler kapsamõnda yŸce Genel Kurulun onayõna sunulmakta ve HŸkžmete bir yõl sŸreyle izin verilmesini šngšrmektedir.

KAMER GEN‚ (Tunceli) – Tezkerenin mŸzakeresine başlamadõk ki kardeşim, tezkere başka bir olay.

MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) – Bilindiği Ÿzere, 2007Õde õkan Irak tezkeresi 6 defa uzatõlmõş ve Suriye tezkeresi de 2012Õde yine bir yõl sŸreliğine verilmiş bir tezkereydi, onun da sŸresi dolmuştur. Şu anda mill” gŸvenliğimiz aõsõndan son derece šnemli bu tezkerenin inşallah bugŸn gšrŸşmelerinin yapõlõp -o gšrŸşmeler sõrasõnda da değerli muhalefet elbette ki eleştirilerini, šnerilerini, tavsiyelerini sõralayacaktõr, biz de onlarõ zevkle dinleyeceğiz- bu gšrŸşmelerin bugŸn tamamlanmasõndan sonra da Genel Kurulun alõşmalarõna ara vermesini šngšrmekteyiz.

…nerimize desteklerinizi bekliyor, yŸce heyetinizi saygõlarõmla selamlõyorum. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim.

Adalet ve Kalkõnma Partisi grup šnerisinin aleyhinde ilk konuşmacõ Hakk‰ri Milletvekili Sayõn Adil Zozani.

Buyurun. (HDP sõralarõndan alkõşlar)

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Ben de yeni yasama yõlõnõn hayõrlõ olmasõnõ diliyor, Meclisimizin bu yeni yasama yõlõnda TŸrkiye kamuoyunun, TŸrkiyeÕde yaşayan halklarõn lehine, toplumsal yaşamõ rahatlatõcõ, demokrasiyi geliştirici kararlar almasõ dileğiyle konuşmama başlamak istiyorum.

Bu grup šnerisinin aleyhindeyiz ŸnkŸ TŸrkiyeÕnin sõnõrlarõnõn hemen štesinde hatta sõnõrlarõnõn ierisinde de yansõyan biimiyle devam eden bu toplumsal olaylara karşõ, bu savaşa karşõ tepki verebilmesi, tepki ortaya koymasõ bir tezkereye bağlanamaz, tezkere konusu edilebilecek bir durum değildir.

HŸkžmete sormak isteriz: Getiğimiz sene bu Parlamentonun onayladõğõ tezkereler var; Suriye tezkeresi var, Irak tezkeresi var. Suriye tezkeresinin gereğini bugŸne kadar niye yapmadõnõz? Yaptõnõz, bir şey yaptõnõz, oradaki eteleri besleyerek yaptõnõz. Doğrudan ya da dolaylõ olarak, bilerek ya da bilmeyerek siz SuriyeÕdeki etelerin beslenmesinde, palazlanmasõnda pay sahibisiniz. Şimdi bir yõl daha bu sŸrenin uzatõlmasõnõ istiyorsunuz. İki tezkereyi birleştirerek sanki yeni bir şey yapmõş olacaksõnõz. Hayõr, siz yŸrŸrlŸkteki tezkerenin karşõlõğõnõ koyamamõşsõnõz. Eğer koymuş olsaydõnõz TŸrkiye bu fotoğrafõ gšrmŸş olmayacaktõ.

Burada, TŸrkiye sõnõrõnõn hemen Ÿzerinde gšrŸnen IŞİD eteleridir. Sivilleri katleden, ocuklarõ kesen IŞİD eteleridir. Askerinize 100 metre mesafededir. Polisinize 100 metre mesafede bunu yapõyorlar. Niye mŸdahale etmediniz? DŸn neredeydiniz? HŸkžmetin yetkisi yok muydu? Var. Tezkere õktõ bu konuda, geen sene bu konuyla ilgili olarak size tezkere yetkisi verildi. Niye gereğini yerine getirmediniz? ‚ŸnkŸ oradaki IŞİD eteleri bir şekilde sizinle bir bağa sahipler. Bir şekilde palazlandõrdõnõz onlarõ. Silib Qeran kšyŸnde TŸrkiye tõrõ ne indirdi, kime ne verdi? Sorduk bu soruyu. Niye cevabõnõ vermiyorsunuz? Bakõn, isim veriyoruz.

Daha on gŸn šnce TŸrkiye sõnõrõna yakõn kšy olan Silib Qeran kšyŸnde, IŞİDÕin kontrolŸndeki kšyde TŸrkiye'nin tõrlarõndan ne indirildi, oraya ne teslim edildi? Niye bu sorunun cevabõnõ vermiyorsunuz?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bir de Giresor var, Giresor da šyle aynõ.

ADİL ZOZANİ (Devamla) – Tezkereyle tekrar bunlarõn bir sŸre daha devam etmesini mi sağlamaya alõşacaksõnõz? Orada bir insanlõk kõyõmõ var. İnsanlar gŸpegŸndŸz evlerinde katlediliyor.

Bu tezkereyle bir şey daha yapõyorsunuz: Kendini savunan, meşru savunma h‰linde olan insanlar ile, sivil halk ile IŞİD etelerini bir tutan bir tezkereyi karşõmõza õkarõyorsunuz. Kobani halkõnõ IŞİD eteleriyle, bu insanlõk dŸşmanõ vahşet etesiyle bir tutan bir tutumu ortaya koyuyorsunuz. Sonra da õkõp diyorsunuz ki: ŌEfendim, ya tezkereye evet diyeceksiniz ya da IŞİD eteleriyle dirsek temasõ ierisinde olduğunuzu ifade etmiş olacağõz.Ķ Yok šyle bir yağma!

Sizin Ÿzerinize atõlõ ve tespit edilmiş, sabit olan suu başkasõna yamayamayacaksõnõz. ‚õplak gereklik ortadadõr. TŸrkiye, bu etenin, bu vahşet šrgŸtŸnŸn palazlanmasõnda pay sahibidir ve gŸnahõnõ ortadan kaldõrmasõ iin yapabileceği şey bu değildir.

ŌGŸvenli bšlgeĶ dediğiniz şey zaten mevcuttu orada. Rojava KŸrdistanõÕnda halk kendini savunur durumdaydõ ama KŸrt halkõnõn oradaki kazanõmlarõnõ geriletmek iin bu vahşete gšz yumuldu.

ŌYetkimiz yoktu.Ķ diyemezsiniz, yetkiniz vardõ, mŸdahalede bulunabilirdiniz. Sõnõrõnõzõn iindeki bu etelere mŸdahale edebilirdiniz. Bõrakõn bunun iin sõnõr štesi operasyon yetkisinin alõnmasõnõ, buna da gerek yok ŸnkŸ IŞİD eteleri TŸrkiyeÕnin gŸney sõnõrõnõ kalbura evirdi ve her gŸn oradan gelip geiyorlar. TŸrkiyeÕdeki hastanelerde tedavi edildikleri sabittir, TŸrkiyeÕdeki kamplarda eğitim gšrdŸkleri sabittir. Bunlar iddia değil, verili bilgidir. Bu bilgilerin gereğini, TŸrkiye Dõşişleri Bakanlõğõ, Mill” Savunma Bakanlõğõ, ݍişleri Bakanlõğõ õkõp bir karşõlõk koyabildi mi? Buradan, bu Meclis kŸrsŸsŸnden ݍişleri Bakanlõğõnõn Hatay ve Gaziantep valilerine gšnderdiği talimatlar var, okundu. Gereğini yerine getirdiniz mi? ŌMŸcahitĶ olarak siz bunlarõ tarif ettiniz. Sizin tarif ettiğiniz mŸcahitler bugŸn ocuk kesiyor. Ne yaptõğõnõzõn farkõnda mõsõnõz, ne yaptõğõnõzõn farkõnda mõsõnõz?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayõn Başkan, hatip konuşuyor ama HŸkžmet orada sohbet ediyor. Şimdi kime konuşuyor? Yani, bu kadar ok ciddi bir konuyu tartõşõyoruz.

BAŞKAN – Ben gerekli ikazõ yaptõm Sayõn Tanal.

ADİL ZOZANİ (Devamla) – BugŸn mevcut durumda, KŸrt siyasi hareketi ve silahlõ unsurlarõ, TŸrkiye sõnõrõnõn yaklaşõk 1.250 kilometresini bu IŞİD etelerinden korur durumdalar. AfrinÕden KerkŸkÕe kadar bu IŞİD vahşetine karşõ TŸrkiyeÕdeki demokratik yaşamõ da, toplumsal yaşamõ da bir şekilde korur pozisyondalardõr. Sadece KŸrtleri orada korumuyorlar, YezidiÕsinden SŸryaniÕsine, KŸrt՟nden TŸrkmenÕine kadar, ArapÕõna kadar herkes o koruma emberinin ierisindedir. Daha birka gŸn šnce, bir ay tamam olmadõ, on binlerce Ezidi TŸrkiyeÕye geldi, HŸkžmet bu konuda ne yaptõ? Bir tek EzidiÕye bir kibrit špŸnŸ dahi verebildi mi, yardõmda bulundu mu? Bulunmadõ. †zerinde durdu mu? Durmadõ.

Bir şekilde dŸn Sayõn Cumhurbaşkanõ burada bir konuşma yaptõ, ben o cŸmlelerini bir šz eleştiri olarak, bir yanlõştan dšnme olarak algõladõm. Ne diyor? Diyor ki: ŌSŸnni diyerek, Alevi diyerek, Hristiyan diyerek, Musevi diyerek; TŸrk, KŸrt, Arap, GŸrcŸ, Laz, ‚erkez, Abaza, Roman, Boşnak, Ermeni, Rum, Ezidi, SŸryani ve diğerleriÉĶ İlk defa bu isimlerin hepsini bir arada sõraladõ ama burada altõnõ izmem gereken kelime ŌEzidiĶ. Biz hibir zaman bšyle bir štelemenin ierisinde olmadõk. Bu Meclis kŸrsŸsŸnde de bšyle bir štelemenin olduğuna tanõklõk etmedim bu kŸrsŸyŸ kullanan hatipler aõsõndan. Bu štelemeyi şimdinin Cumhurbaşkanõ, vaktin Başbakanõ Sayõn Recep Tayyip Erdoğan yaptõ. Nerede yaptõ? Ekim 2012Õde El‰zõğÕdaki konuşmasõnda yaptõ. Bizi neyle suladõ hatõrlõyor musunuz? Bize dedi ki: ŌSiz YezidiÕsiniz, ZerdŸştlŸk yapõyorsunuz.Ķ dedi. Farkõnda mõ değildi bilmiyorum ama buradan bugŸn kendisine ŌÉĶ(x) demek istiyorum, gerekten ŌGŸnaydõn.Ķ demek istiyorum. Bšyle bir halkõn Orta DoğuÕda yaşadõğõnõ, bšyle bir inancõn mevcut olduğunu bilmiyor idiyse biz de sšylenmemiş varsayacağõz, en azõndan bu yanlõşõndan bugŸn vazgemiş kabul edeceğiz.

Sayõn DavutoğluÕna -defalarca biz kendisiyle konuştuk Başbakanlõkta, Dõşişleri Bakanõyken de konuşmalar olmuştur, bu konularda uyarõlar yapõlmõştõr kendisine- SuriyeÕde šrgŸtlenen bu vahşet etelerinin eninde sonunda TŸrkiyeÕyi de hedef alacağõnõ ifade ettik ama sŸrekli kendi doğrularõndan hareketle, kendi doğrularõnõn mutlak doğru olduğuna inanarak yapõlan bŸtŸn uyarõlarõ yok saydõ ama şimdi IŞİD eteleri sizin sõnõrõnõzda, hatta iinizde. İstanbulÕda İstanbul †niversitesinde gšsteri yapõyor. İstanbulÕda İstanbul †niversitesinde šğrencilere saldõrõ pozisyonundalar ve siz eliniz kolunuz bağlõ bunlarõ izlemek durumunda kalõyorsunuz. Şimdi geliyorsunuz, yetki istiyorsunuz. Yahu, yetkiniz vardõ. Haydi, diyelim ki, sõnõr štesine yetkisiniz yoktu, ki var, sõnõr iindekine mŸdahale etmiyorsunuz ki. FatihÕte gõyabi cenaze namazõnõ kõlanlarõ, IŞİD adõna gõyabi cenaze namazõ kõlanlarõ siz gšrmediniz mi, televizyonda hi izlemediniz mi? Niye mŸdahalede bulunmadõnõz? Niye mŸdahalede bulunmuyorsunuz? IŞİD iinizde, IŞİD iimizde, TŸrkiyeÕde. MŸdahalede bulunmak istiyorsanõz elinizi kolunuzu bağlayan bir şey yok. Dirsek temasõnõzõ bugŸnden itibaren kesmeye karar veriyorsanõz bu da hayõrlara vesile olur diyoruz.

Hepinizi saygõyla selamlõyorum. (HDP ve CHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim Sayõn Zozani.

Adalet ve Kalkõnma Partisi Grubu šnerisinin lehinde ikinci konuşmacõ Sayõn Yusuf Halaoğlu, Kayseri Milletvekili; buyurun. (MHP sõralarõndan alkõşlar)

YUSUF HALA‚OĞLU (Kayseri) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Değerli milletvekilleri, šncelikle yeni yasama yõlõnõn hayõrlara vesile olmasõnõ Cenab-õ AllahÕtan temenni ediyorum.

…nŸmŸzdeki Kurban BayramõÕnõn da tŸm sizler, TŸrk milleti ve İslam dŸnyasõ iin de hayõrlara vesile olmasõnõ diliyorum.

Evet, değerli arkadaşlar, hemen bundan sonra tezkereyi gšrŸşeceğiz, bir tezkere getirildi. Tezkerede tabii ki šnemli birtakõm hususlar sšz konusu. Bunlarõn başõnda, PKK teršr unsurlarõnõn varlõğõnõ sŸrdŸrdŸğŸÉ Ō…zellikle IrakÕõn kuzey bšlgesinde silahlõ PKK teršr unsurlarõ varlõğõnõ sŸrdŸrmektedir.Ķ diyor ama TŸrkiyeÕdekilerden bahsetmiyor, sanki TŸrkiyeÕde PKK teršr unsurlarõ veya silahlõ gruplar yokmuş gibi. Dolayõsõyla šncelikle buradan başlamak istiyorum. Yani, siz ulusal gŸvenliği sağlamak istiyorsanõz, šnce kendi bŸnyenizde, TŸrkiye CumhuriyetiÕnin kendi topraklarõ Ÿzerinde emniyeti sağlayacaksõnõz, ulusal gŸvenliği sağlayacaksõnõz ki ondan sonra dõşarõyla daha iyi mŸcadele edesiniz. Burada bunu yazarken diğer taraftan PKK teršr šrgŸtŸyle masaya oturuyorsunuz ŌšzŸm sŸreciĶ adõ altõnda ama diyorsunuz ki: ŌKŸrt sorununu šzŸyoruz.Ķ PKKÕnõn KŸrtleri temsil edip etmediği konusunda da sizlerin ciddi tenakuza dŸştŸğŸnŸzŸ gšrŸyoruz. Dolayõsõyla, bšyle bir anlamda ortaya õkõyorsunuz, getiriyorsunuz.

                        

(x) Bu bšlŸmde Hatip tarafõndan TŸrke olmayan kelimeler ifade edildi.

Diğer taraftan, Irak ve Suriye tezkerelerini birleştirirken IŞİDÕden bahsediyorsunuz. Şurada herkes herh‰lde mutabõktõr, IŞİD bir teršr šrgŸtŸdŸr ama teršr šrgŸtŸ olduğunu siz ancak Amerika Birleşik DevletleriÕne Cumhurbaşkanõ gidip geldikten sonra sšylemeye başladõnõz, ondan šnce sšyleyemiyordunuz. Şimdi, buna başladõnõz ama teršr šrgŸtŸ olduğunu biz hep sšyledik, bšyle sšylemeniz gerektiğini de sšyledik ama bugŸn, siz diyorsunuz ki ŌUlusal gŸvenliğimizi tehdit ettiği iin IŞİDÕe karşõ tezkereyi birleştirdik ŸnkŸ IŞİD hem SuriyeÕde hem IrakÕta faaliyet gšsterdiği iin tek tezkereyle bunu sunuyoruz.Ķ Dolayõsõyla, bšyle bir anlam ierisinde bir tezkere hazõrlamõşsõnõz ama hazõrladõğõnõz tezkere, enteresandõr ki bunlarla alakasõ olmayan, teršr šrgŸtŸyle alakasõ olmayan Suriye devletiyle de ilgili konular ieriyor. Yani siz, eğer TŸrkiye sõnõrlarõnda bir gŸvenlik koridoru oluşturmak istiyorsanõz bunun artõk SuriyeÕyle bir alakasõ kalmamõş bir pozisyonda olduğunu bilmeniz gerekir.

Diğer taraftan, diyorsunuz ki ŌTŸrkiyeÕye bŸyŸk bir gš dalgasõ meydana geldi.Ķ Evet, yeni değil bu, TŸrkiyeÕye 1,5 milyon civarõnda Suriyeli geldi ve bugŸn, TŸrkiye'nin her tarafõna dağõlmõş durumda ve kontrol edemiyorsunuz, hangi hastalõklarõ taşõdõklarõnõ bilmiyorsunuz, hastaneler dolup taşõyor; sokaklarda dilencilerden, cami kapõlarõnda dilencilerden geilmiyor ve siz -ancak aklõnõz başõnõza geliyor- bir gŸvenlik koridorundan, bšlgesinden bahsediyorsunuz. Bunu daha olayõn başlangõcõnda yapõp gšmenleri burada muhafaza etmeniz gerekirdi ve gerekli desteği buradan vermeniz lazõmdõ ama bugŸn, TŸrkiyeÕde asayiş sorunlarõyla birlikte bunlar ortaya õkõyor.

Diğer taraftan, ŌAynŸl ArapĶ dediğimiz, asõl ismi ŌAynŸl ArapĶ olan ama ŌKobaniĶ dediğiniz bšlgedeÉ Diyorsunuz ki ŌIŞİD saldõrõlarõndan bunlarõ kurtarmamõz lazõm.Ķ Peki, daha šnce, AfrinÕdeki TŸrkmenler iin, yine TelaferÕdeki, TuzhurmatuÕdaki TŸrkmenleri IŞİD boğazlarken, keserken, bugŸn bu Mecliste bulunan bazõ kesimler de, siyasiler de neden hi seslerini õkarmadõlar ve -tek taraflõ- bugŸn gšrdŸkleri meseleyi o zaman gšrmediler? Yani TŸrkmen olunca bunlar insan değiller miydi? Aynõ tepkiyi, ŌKobaniĶ dediğiniz bšlgeye gšsterdiğiniz tepkiyi neden TŸrkmenlere gšstermediniz?

Bir de şšyle bir sšzle aõklõyor: Efendim, ŌTŸrkmenleri biz koruyoruz.Ķ biz koruyoruz.Ķ TŸrkmenleri kimsenin koruduğu yok, TŸrkmenler bugŸn BağdatÕõn gŸneyine ekilmek zorunda kaldõlar. Bir kõsmõ TŸrkiye sõnõrlarõna geldi ve buradan TŸrkiye'ye girmek istediklerinde pasaport soruldu. Peki, Ezidileri veyahut da KŸrtleri neden pasaport sorup almõyorsunuz da sadece TŸrkmenler iin pasaport soruyorsunuz? Bunlarõn cevaplarõnõ nasõl vereceksiniz merak ediyorum.

Diğer taraftan, gŸvenlik boşluğundan sšz ediyorsunuz. Aslõnda, Suriye'nin istikrarsõzlaşmasõna en bŸyŸk katkõyõ siz HŸkžmet olarak yapmadõnõz mõ? Eğer bir devlet kendi sõnõrlarõnõn hemen yanõndaki komşularõnõn istikrarõnõ sağlama yšnŸnde aba gšstermezse, o kaos ortamõ yarõn kendilerine dšnŸp kendilerini tehdit altõna alõr, nitekim aynõ şey olmuştur. Eğer Suriye'de bugŸn istikrar olsaydõ, siz Esad, Esed, sonra tekrar Esad oldu amaÉ Bununla bağlantõlõ, hep anlaşma, uzlaşma yoluyla, kan dškŸlmeden bu işleri halledelim derken PKKÕyla, EsadÕla da aynõ şekilde kan dškŸlmeden orada demokratikleşme konusunda abalarõnõz hangi šlŸde kaldõ? Birlikte Bakanlar Kurulu topladõğõnõzõ biliyoruz, birlikte kahvaltõ yaptõğõnõzõ da biliyoruz ama birdenbire bir gŸn ierisinde nasõl oldu da Esad EsedÕe dšndŸ ve birdenbire dŸşman oldunuz? Aslõnda, herkes biliyor, siz de biliyorsunuz, bu, Amerika Birleşik DevletleriÕnin BŸyŸk Ortadoğu ProjesiÕnin bir parasõydõ. H‰lbuki, aslõnda, en doğru yaptõğõnõz, dõş politikada en doğru karar aldõğõnõz konu Suriye'yle ticaret anlaşmasõ yapmak ve vizeleri kaldõrarak sõnõrlarõ amaktõ. En doğru yaptõğõnõz politika buydu ama birdenbire ne olduysa bu politikadan, bu doğru politikadan vazgetiniz. Bunu Batõlõlar bile tenkit etmişti ŌTŸrkiye acaba mecrayõ mõ, kulvarõnõ mõ değiştiriyor?Ķ

Aslõnda, TŸrkiye 1918Õden, 1917Õden sonra -Suriye'nin elimizden õkmasõndan sonra, Osmanlõ topraklarõnõn dõşõna õkmasõndan sonra- ‰deta Fransõz işgalindeki, sšmŸrgesi olanÉ FransaÕyla kulvarõmõz hakikaten bozulmuştu ve siz ilk geldiğinizde bu yšndeki politikanõzõ, en doğru politikanõzõ yapmõştõnõz ve vizeleri kaldõrmõştõnõz, ticareti geliştirmiştiniz ve gerekten, bir kucaklaşma meydana gelmişti, hem Suriye halkõ hem TŸrkiye halkõ birbiriyle ‰deta kardeş gibi ticaret yapõyorlardõ, birbirlerine gidip gelebiliyorlardõ, hatta komşuluk, akşam oturmalarõna geliyorlardõ. Ne oldu da bu gŸzel tabloyu birdenbire değiştirmek ihtiyacõnõ hissettiniz? Yani 10 bin kilometre šteden gelen ve buradaki petrollere gšz dikenlerin birtakõm õğõrtkanlõklarõnõ gšrmediniz mi? Yani Irak SavaşõÕnda kimyasal silahlardan bahsederek gelen ve orayõ bombalayan 1 milyona yakõn insanõn, bir MŸslŸmanÕõn hayatõnõ kaybetmesine sebep olan bir politikanõn zaten gšzŸnŸzŸn šnŸnde değil miydi yanlõşlarõ? Onlarõ gšrmezden gelerek neden aynõ şekilde SuriyeÕde de o politikayõ izlediniz? BugŸn SuriyeÕde šlen -ŌEsad šldŸrdŸ.Ķ diyorsunuz ama- 200 bin MŸslŸmanÕõn aslõnda kanõnõn vebali de sizin Ÿzerinizde.

MEHMET DOMA‚ (İstanbul) – Hadi oradan!

YUSUF HALA‚OĞLU (Devamla) – ŌHadi oradan!Ķ değil. Siz anlamaya alõşõrsanõz bšyle olduğunu gšrŸrsŸnŸz.

Her şeyden šnce, bir vebali siz kabul etmeseniz de yarõn huzurumahşerde o vebalin altõnda kalacaksõnõz ne kadar direnirseniz direnin. Birazcõk dŸşŸnmeye alõşõn. Bakõn, KurÕan-õ KerimÕde  dŸşŸnmek ve fikretmek Ÿzerine 500 ayet vardõr. Siz bu ayetleri bile gšrmezden geliyorsunuz. Biraz dŸşŸnŸn, bõrakõn siyaseti, yanlõş yapõldõğõnõ gšrŸrsŸnŸz. Biz sŸrekli dŸşŸnŸyoruz, dŸşŸndŸğŸmŸz iin bunlarõ sšylŸyoruz. Yani burada politika Ÿretmek birtakõm gerekleri šrtbas etmek anlamõna gelmez. Dolayõsõyla, bu tezkerenin, bizim konuşmacõmõz muhakkak daha pek ok eşitli yšnlerine değinecektir ama şunu šzellikle belirteyim: Keşke, mademki bšyle bir tezkere getirecektiniz bu gerekten gerekli miydi? Gerekliydi. Bu tezkere gerekliydi. O zaman yapmanõz gereken ok šnemli bir şey vardõ. Bu bir mill” meseleydi, TŸrkiyeÕnin gŸneyinde meydana gelmiş ateşin sšndŸrŸlmesine yšnelik bir tezkere olduğuna gšre, olacağõna gšre TŸrkiyeÕnin bu ateşle bağdaşmayacak bir pozisyona getirilmesi dŸşŸnŸlŸyorsa yapmanõz gereken şey şuydu: Muhalefetle de gšrŸşseydiniz bu tezkere iin ve ortak bir şekilde bu tezkere getirilmiş olsaydõ Meclise zannediyorum ki birtakõm vebal altõnda da kalmayacaktõnõz ve kendinizi de kurtaracaktõnõz.

Tekrar ediyorum, bakõn, TŸrkiye'de eğer IŞİDÕle mŸcadele edecekseniz, šnce TŸrkiye'dekilerle mŸcadele edin.

Bakõn, burada, Ankara UlucanlarÕda, Sosyal GŸvenlik Kurumunda  bir şahõs bŸtŸn yazõşmalara IŞİDÕin logosunu koyarakÉ Efendim, neymiş? Peygamber Efendimizin mŸhrŸymŸş. Yani şimdiye kadar Peygamber Efendimizin mŸhrŸnŸ bŸtŸn resm” belgelere mi koyuyorlardõ? Ama IŞİD ortaya õktõktan sonra bunlarõ neden koyuyorlar? Burada İnternetÔte var, yazõşmalarda da var, dolayõsõyla mŸhrŸ basmõşlar. Yani biz Peygamber Efendimizin mŸhrŸnŸ bšyle her yere, olağanŸstŸ yerlere basarak aşağõlamak zorunda mõyõz? Dolayõsõyla kimse kimseyi aldatmaya kalkmasõn.

Saygõlar sunuyorum. (MHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim Sayõn Halaoğlu.

Adalet ve Kalkõnma Partisi grup šnerisinin aleyhinde son konuşmacõ, İstanbul Milletvekili Sayõn Akif Hamzaebi.

Buyurun. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (İstanbul) – Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; šncelikle yeni yasama yõlõnõn TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisine ve vatandaşlarõmõza hayõrlõ olmasõnõ diliyorum.

Yine, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, tŸm milletvekillerimizin ve vatandaşlarõmõzõn Kurban BayramõÕnõ şimdiden kutluyor, kendilerine sağlõklõ ve mutlu bir gelecek diliyorum.

Değerli milletvekilleri, bugŸn TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi tarih” gŸnlerinden birisini yaşayacak, bir tezkereyi gšrŸşeceğiz.

Şunu ifade etmeliyim ki TŸrkiye'nin komşularõyla, šzellikle de SuriyeÕyle yaşamõş olduğu sorunlarda, Erdoğan-Davutoğlu ikilisinin yŸrŸtmekte olduğu Ōkomşularla sõfõr sorunĶ politikasõnõn ok bŸyŸk rolŸ vardõr. Maalesef, bu politika TŸrkiye'yi bugŸn komşusuz bõrakmõştõr ve dõş politikada bir amazõn iine sŸrŸklemiştir. Dõş politikada, Avrupa Birliğine tam Ÿye, demokratik ve šzgŸrlŸkŸ bir TŸrkiye hedefi yerine, mezhepsel bir anlayõşla İslam dŸnyasõnõn liderliğine oynama ve bu anlayõş erevesinde komşu Ÿlkelerin yšnetimlerine mŸdahale etme, onlarõ devirme abasõ, TŸrkiyeÕyi ok bŸyŸk sorunlarõn iine sokmuştur. BugŸn gšrŸşeceğimiz tezkerenin gerisinde yatan temel neden budur. AKPÕnin komşu Ÿlkelere, SuriyeÕye yšnelik olarak bu Ÿlkenin yšnetimine mŸdahale etme, onu devirme abasõdõr. Bunu dŸn Cumhurbaşkanõ Sayõn ErdoğanÕõn bu kŸrsŸden Başbakan sõfatõyla yaptõğõ konuşmada kullanmõş olduğu bir cŸmle ok aõk bir şekilde ortaya koymuştur. ErdoğanÕõn dŸn kullandõğõ cŸmle şudur: ŌŞam yšnetiminin derh‰l uzaklaştõrõlmasõ šnceliğimiz olmaya devam edecektir.Ķ Tezkerenin šzeti buradadõr. Şam yšnetiminin derh‰l gšrevden uzaklaştõrõlmasõ ErdoğanÕõn ve DavutoğluÕnun šncelikli hedefidir. Hi kimse başka bir şey aramasõn. Tezkere metni burada. 2007 yõlõndan bu yana her yõl Irak iin getirilen bir tezkere vardõr burada, her seferinde yenilendi; 2012 yõlõndan bu yana da Suriye ile ilgili gelen bir tezkere vardõr, 2013Õte yenilendi, şimdi iki tezkere birleştirildi, her iki Ÿlkeden TŸrkiyeÕye yšnelen tehdit aynõdõr gerekesiyle birleştirildi ve tek bir metne dšnŸştŸrŸldŸ. Tezkere metni burada. Toplam 12 paragraftan oluşuyor. İlk 2 paragraf genel değerlendirme, son paragraf TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinden istenen yetkiyi tarif ediyor. Geri kalan 9 paragrafõn 1 paragrafõ IrakÕõn toprak bŸtŸnlŸğŸne vurgu yapõyor; IrakÕõn toprak bŸtŸnlŸğŸ, onun mill” birliğinin korunmasõ, istikranõn korunmasõ TŸrkiyeÕnin šncelikli hedefidir değerlendirmesi yapõlõyor. Kalan 8 paragrafõn 7Õsinde SuriyeÕdeki Esad rejimi eleştiriliyor. Hedef Esad, Esad yšnetimi. EsadÕla Cumhuriyet Halk Partisinin bir alõp veremediği yok. Esad, demokratik olmayan, halkõna baskõ uygulayan, zulŸm uygulayan bir devlet başkanõdõr. Tezkerede IŞİD sadece bir yerde geiyor. Bir yerde bir kelimeyle PKK geiyor, bir kelimeyle de IŞİD geiyor. Sokağa õkalõm, bŸtŸn dŸnyayõ dolaşalõm, televizyonlara bakalõm, her yerde IŞİD teršrŸnden bahsediliyor. IŞİDÕin kafa kesen, vahşi, insanlõk dõşõ uygulamalarõndan herkes rahatsõz, bŸtŸn kamuoyu rahatsõz. Buna gerekten ŌDur.Ķ demek gerekiyor. TŸrkiyeÕnin uluslararasõ koalisyonda yer alarak IŞİDÕin bu teršrŸne son vermesi lazõm, bertaraf etmesi lazõm. Modern dŸnyadaki bu koalisyonda elbette TŸrkiye Cumhuriyeti de yer almak zorundadõr ama Sayõn ErdoğanÕõn dŸn ifade ettiği ŌŞam yšnetiminin derhal uzaklaştõrõlmasõ bizim šncelikli hedefimizdir.Ķ cŸmlesi doğrultusunda hazõrlanmõş olan bu tezkere IŞİDÕle mŸcadeleyi değil, emperyal yayõlmacõ hedeflerle, SuriyeÕde TŸrkiyeÕnin işgalci bir politikasõnõn olacağõnõ bize anlatmaktadõr. Bunun gereği budur. Hi kimse başka bir şey aramasõn değerli arkadaşlar.

IŞİD neden bu duruma geldi? TŸrkiye SuriyeÕnin i işlerine mŸdahale etmiştir, SuriyeÕde aõka taraf olmuştur, SuriyeÕdeki rejim muhaliflerinin yanõnda yer almõştõr, onlarõ silah, mŸhimmat ve lojistik yšnden desteklemiştir. SuriyeÕdeki rejim karşõtõ šrgŸtlerin, oluşumlarõn, silahlõ gŸlerin TŸrkiyeÕde kamplarõ vardõr. Bu insanlar, bu birlikler, kuvvetler TŸrkiyeÕde eğitilmekte, SuriyeÕye gidip savaşmakta, geri gelmektedir. TŸrkiye bunlara silah desteği yapmõştõr, mŸhimmat desteği yapmõştõr. Oraya giden silah dolu tõrlar yakalanmõştõr, bu tõrlarõn aranmasõ engellenmiştir ve TŸrkiyeÕnin vermiş olduğu silahlar IŞİDÕin eline gemiştir. Bu iddianõn aksi bugŸne kadar HŸkžmet tarafõndan kanõtlanabilmiş değildir. Şimdi, HŸkžmet IŞİDÕden şik‰yet ediyor gšrŸnŸyor. IŞİDÕe asker sevkiyatõ TŸrkiye Ÿzerinden yapõlõyor.

Daha bir hafta šnce beni TrabzonÕdan bir bŸyŸğŸm aradõ, tanõmadõğõm bir ağabeyim. ŌBenim torunum AlmanyaÕdan TrabzonÕa uakla geldi, onu buradan aldõlar, daha evine bile uğramadan, SuriyeÕye, IŞİDÕe gštŸrdŸler.Ķ dedi. İstanbulÕda camilerde, IŞİDÕin hedefi doğrultusunda hayatõnõ kaybedenler iin gõyabi cenaze namazlarõ kõlõnmaktadõr.

Sayõn Davutoğlu, dŸn diyor ki: ŌSayõn Kõlõdaroğlu, bugŸn sõnavdan geecek.Ķ Sayõn Davutoğlu, siz, IŞİD iin demiyor muydunuz ki: ŌBunlar šfkeli, dõşlanmõş gruplardõr. Yani, šfkeli ve dõşlanmõş gruba ne yapmak lazõm? Bunlara anlayõşla yaklaşmak lazõm.Ķ Siz, bu anlayõşõ ortaya koydunuz; bizim sõnava gireceğimizden sšz ediyorsunuz. Biz, bu sõnavõn bir benzerini 1 Mart 2003 tarihinde burada onurla verdik, alnõmõzõn akõyla verdik bu sõnavõ. (CHP sõralarõndan alkõşlar) BugŸn Cumhuriyet Halk Partisinin tutumu yine tarihe onurla geecektir. Biz, bu mŸcadeleyle, bu tutumumuzla onur duyacağõz.

Sayõn DavutoğluÕnun, Davutoğlu-Erdoğan ikilisinin emperyal, yayõlmacõ, İslam dŸnyasõnõn liderliğine oynama uğruna TŸrkiyeÕyi ateşe sŸrŸklemesine izin vermek istemiyoruz. (CHP sõralarõndan alkõşlar) Niyet tamamen budur, tamamen budur. Erdoğan, suŸstŸ yakalanmõştõr.

DŸnkŸ konuşmasõyla ŌŞam yšnetiminin derh‰l uzaklaştõrõlmasõ bizim hedefimizdir.Ķ diyor. Nerede bu tezkerede IŞİD, nerede? SuriyeÕdeki rejimin meşruiyetini kaybettiğini tartõşõyorsunuz. ŌIrakÕõn toprak bŸtŸnlŸğŸ, ulusal bŸtŸnlŸğŸ, istikrarõ bizim iin šnemlidir.Ķ diyorsunuz, aynõ cŸmleyi, Suriye iin sšyleyemiyorsunuz. SuriyeÕnin toprak bŸtŸnlŸğŸ, istikrarõ, ulusal bŸtŸnlŸğŸ, TŸrkiye iin šnemli değil mi arkadaşlar? ŌKitlesel gš.Ķ diyorsunuz gerekeye. Elbette gš šnemli. Peki, bugŸne kadar SuriyeÕden TŸrkiyeÕye 1,5 milyon insan geldi; bu, neden bir mŸdahale nedeni olmadõ o zaman, madem ŌŞimdi.Ķ diyorsunuz?

ŌSŸleyman Şah KarakoluÕna, oradaki Saygõ KarakoluÕna yapõlacak saldõrõ.Ķ diyerek mill” duygulara oynayamazsõnõz; bunu kimse yutmayacak. Sayõn Arõn šyle sšyledi, dedi ki: ŌSŸleyman ŞahÕa saldõrõ yakõnlaştõ, tehlike var.Ķ Sayõn Erdoğan, dŸn akşam TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinde dedi ki: ŌNereden õktõ? Yok bšyle bir şey.Ķ Esase, SŸleyman ŞahÕõ buraya niye yazõyorsunuz? Orasõ, TŸrkiye Cumhuriyeti toprağõdõr. Oraya bir saldõrõ vukuunda hi tezkereye gerek yok, TŸrk Silahlõ Kuvvetleri gider, oraya mŸdahale eder. Genelkurmay Başkanõ Sayõn Necdet …zel bugŸn bunu sšyledi. Bu, tezkerenin gerekesi olamaz, kimseyi kandõramazsõnõz. Samimiyseniz, getirin, IŞİD teršrŸnŸ hedef alan gerekenizi buraya koyun, bununla sõnõrlayõn.

Bakõn, o reddedilen 1 Mart tezkeresinde bile o zamanki HŸkžmet daha onurlu bir duruş sergilemişti, demişti ki: ŌŞu kadar -62 bin- Amerikan askeri, şu kadar uak, şu kadar helikopter ve IrakÕõn kuzeyinde olacak.Ķ Burada bšlge ayrõmõ yok, silah ayrõmõ yok, yabancõ silahlõ kuvvet ayrõmõ yok. Yabancõ silahlõ kuvvetler TŸrkiyeÕye gelecek, konuşlanacak, gidecek. TŸrkiye'nin nerede duracağõ belli değil. TŸrkiyeÕyi maceraya sŸrŸklemeye, MehmetikÕin kanõ Ÿzerinden bu Ÿlkeyi felakete sŸrŸklemeye hakkõnõz yoktur.

Hepinize saygõlar sunuyorum. (CHP sõralarõndan ŌBravoĶ sesleri, alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim.

Adalet ve Kalkõnma PartisiÉ

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayõn BaşkanÉ

BAŞKAN – Buyurun Sayõn Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayõn Grup Başkan Vekili, biraz šnceki konuşmasõnda Grup Başkanõmõz hakkõnda, emperyal niyetler beslediğiyle ilgili, hi alakasõ olmayan tezler ileri sŸrmŸştŸr, eleştirmiştir.

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (İstanbul) – Efendim, tezkere eleştirisi bu yaniÉ HŸkžmet konuşacak efendim, HŸkžmete yšnelik bir eleştiri Sayõn Başkan.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – O konuda bizim gšrŸşlerimizle ve tezkerenin tamamen dõşõnda, AK PARTİ Grubunu hedef alan bir konuşma yapmõştõr. İzin verirseniz iki dakika ierisinde cevaplayayõm.

BAŞKAN – Buyurun, iki dakika sŸre veriyorum. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'õn, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HamzaebiÕnin AK PARTİ grup šnerisi Ÿzerinde yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda AK PARTİ Grup Başkanõna ve AK PARTİ Grubuna sataşmasõ nedeniyle konuşmasõ

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; yŸce heyetinizi saygõyla selamlõyorum.

Sayõn Hamzaebi, tezkereyi šzetledi, paragraf sayõlarõnõ da saymõş, bakmõş, en son hŸkŸmde de hŸkŸm cŸmlesi olduğunu ifade etmiş, son sayfasõnõn son paragrafõnda. Burada asõl meselenin, bataklõğõn kaynağõnõn ne olduğunu bilmeden, ortaya koymadan, IŞİD teršr šrgŸtŸnŸn ne zaman ortaya õktõğõnõ ortaya koyup tahayyŸl etmeden bu tezkereyi eleştirmek aõka bir zafiyettir. SuriyeÕde ortaya õkan rejimin, kendi insanõnõ katlettiği, IrakÕtaki rejimin kendi insanõyla yaptõğõ ve bšlgesinde, Ÿlkesinde yaşayan insanlara zulmettiği dšnemde teršr šrgŸtŸ beslenme imk‰nõnõ bulmuştur.

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Siz beslediniz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Şimdi, bakõyorum, Sayõn  HamzaebiÕnin bu konuşmasõ, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinde alkõş aldõ Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinden ama inanõyorum, eminim Suriye Parlamentosunda yapsaydõ bu konuşmayõ, Sayõn Hamzaebi herh‰lde ok daha bŸyŸk bir alkõş alõrdõ diye dŸşŸnŸyorum. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar, CHP sõralarõndan gŸrŸltŸler) Sanki siz TŸrkiye CumhuriyetiÕnde TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin bir Ÿyesi gibi değil, Esad rejimini savunan bir milletvekili pozisyonuna, maalesef, şu anda dŸştŸnŸz.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Ayõp be!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakõn, Esad rejiminin hem kendi Ÿlkesinin insanõnõ hem başka Ÿlkenin insanlarõnõ ve IŞİD gibi bir teršr šrgŸtŸnŸ, cani bir šrgŸtŸ besleyen, olgunlaştõran altyapõyõ ortaya õkaran rejimle ilgili yapõlacak eleştirileri dile getirmeniz gerekirken, siz bu konuda EsadÕõn yaptõğõ bŸtŸn cinayetleri, yaptõğõ bŸtŸn yanlõşlõklarõ gšz ardõ ederek EsadÕõ koruma noktasõna gelmişsiniz.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Cinayetin ortağõ sizsiniz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Ben, Sayõn  Hamzaebi adõna ve TrabzonÕdaki hemşehrileri adõna ŸzŸntŸlerimi ifade ediyorum. Hepinizi saygõyla selamlõyorum. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim.

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (İstanbul) – Sayõn  Elitaş, beni Esad rejimini mŸdafaa etmekle, sulamak suretiyle, gerek dõşõ, sšylemediğim bir şekilde bir beyanda bulunmuştur. 69Õuncu maddeye gšre sšz istiyorum efendim.

BAŞKAN – Buyurun, iki dakika. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaebi'nin, Kayseri Milletvekili Mustafa ElitaşÕõn sataşma nedeniyle yaptõğõ konuşmasõ sõrasõnda şahsõna sataşmasõ nedeniyle konuşmasõ

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (İstanbul) – Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; benim eleştirilerim gayet aõktõ. GšnŸl isterdi ki Sayõn  Elitaş gelsin, bu eleştirilere cevap versin. Başka bir şey sšylŸyor. Konuşmamda şunu aõk ifade ettim: Esad, halkõna zulmeden, baskõ uygulayan bir devlet başkanõdõr. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

B†LENT TURAN (İstanbul) – Bravo!

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (Devamla) – Bunu esasen kendisi de duydu da sšyleyecek herhangi bir şeyi yok, onun iin bocalõyor.

Değerli arkadaşlar, TŸrkiye, DavutoğluÕnun yayõlmacõ, emperyal isteklerinin aleti olacak bir Ÿlke değildir. Onun Panislamist yayõlmacõ, İslam dŸnyasõnõn liderliğine oynayan bir TŸrkiye hedefi, TŸrkiyeÕyi maceraya, TŸrkiyeÕyi iinden õkamayacağõ kargaşanõn, savaşlarõn iine sokmaktadõr. Burada savaş õğlõğõ gšrŸyorum, IŞİDÕe yšnelik bir mŸcadeleyi gšrmŸyorum burada.

Uluslararasõ koalisyonÉ Uluslararasõ koalisyon ne yapõyor? Bunlarõn Ÿlkeler itibarõyla neler yaptõğõnõ size tek tek sšyleyeyim, burada listesi var, arzu ediyorsanõz hepsini verebilirim. ABD Dõşişleri Bakanõ Kerry: ŌHayõr, biz kara harek‰tõ istemiyoruz.Ķ diyor. Yine, Beyaz Saray sšzcŸsŸ, aynõ aõklamayõ yapõyor: ŌAsla, bu, bizim kõrmõzõ izgimiz.Ķ diyor. Ne yapõyor diğer Ÿlkeler? ŌHava harek‰tõĶ diyor, Ōinsani yardõmĶ diyor, efendim Ōdiplomatik destekĶ diyor, işte Ōila desteğiĶ diyor, bunlarõ sšylŸyor. Hibiri ŌBen, kara harek‰tõna girerim.Ķ demiyor, bunu doğru bulmuyorlar; hi kimse. Eğer bunu doğru buluyorsanõz gelin, aõklayõn ama yapamazsõnõz. Sizin niyetiniz, IŞİD teršr šrgŸtŸyle mŸcadele etmek değil, Şam yšnetimini devirip –Sayõn Erdoğan dŸn bunu sšylŸyor: ŌŞam yšnetiminin devrilmesi šncelikli hedefimizdir.Ķ- Şam yšnetimini deviripÉ

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (Devamla) – Éoraya, TŸrkiye'nin kuklasõ olacak bir HŸkžmeti getirmektir.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim Sayõn Hamzaebi.

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (Devamla) – TŸrk Silahlõ Kuvvetlerini bunun iin savaşa sŸrŸklemek istiyorsunuz.

TeşekkŸr ederim, saygõlar sunuyorum. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim.

VII.- …NERİLER (Devam)

A) Sİyasİ Partİ Grubu …nerİlerİ (Devam)

1.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun alõşma saatlerinin yeniden dŸzenlenmesine; 2 Ekim 2014 Perşembe gŸnkŸ birleşiminde TŸrkiyeÕnin ulusal gŸvenliğine yšnelik teršr tehdidi ve her tŸrlŸ gŸvenlik riskine karşõ gerekli tedbirleri almak, Irak ve SuriyeÕdeki tŸm teršrist šrgŸtlerden Ÿlkemize yšnelebilecek saldõrõlarõ bertaraf etmek amacõyla AnayasaÕnõn 92Õnci maddesi uyarõnca HŸkžmete bir yõl sŸreyle izin verilmesine ilişkin Başbakanlõk tezkeresinin gšrŸşmelerinin tamamlanmasõna kadar alõşmalarõnõ sŸrdŸrmesine; 14 Ekim 2014 Salõ gŸnkŸ birleşiminde bir saat sšzlŸ sorularõn gšrŸşŸlmesini mŸteakip diğer denetim konularõnõn gšrŸşŸlmemesine ilişkin šnerisi (Devam)

BAŞKAN - Adalet ve Kalkõnma Partisinin grup šnerisini oylarõnõza sunuyorum: Kabul edenlerÉ Kabul etmeyenlerÉ Kabul edilmiştir.

Sayõn milletvekilleri, AnayasaÕnõn 92Õnci maddesine gšre, Başbakanlõğõn bir tezkeresi vardõr, okutuyorum:

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

A) Tezkereler (Devam)

6.- Başbakanlõğõn, TŸrkiyeÕnin ulusal gŸvenliğine yšnelik teršr tehdidi ve her tŸrlŸ gŸvenlik riskine karşõ uluslararasõ hukuk erevesinde gerekli her tŸrlŸ tedbiri almak, Irak ve SuriyeÕdeki tŸm teršrist šrgŸtlerden Ÿlkemize yšnelebilecek saldõrõlarõ bertaraf etmek ve kitlesel gš gibi diğer muhtemel risklere karşõ gŸvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak iin hudut, şŸmul, miktar ve zamanõ HŸkžmete takdir ve tayin olunacak şekilde, gerektiğinde TŸrk Silahlõ Kuvvetlerinin yabancõ Ÿlkelere gšnderilmesine, yabancõ silahlõ kuvvetlerin TŸrkiyeÕde bulunmasõna ve bu kuvvetlerin HŸkžmetin belirleyeceği esaslara gšre kullanõlmasõ ile HŸkžmet tarafõndan belirlenecek esaslara gšre gerekli dŸzenlemelerin yapõlmasõna AnayasaÕnõn 92Õnci maddesi uyarõnca bir yõl sŸreyle izin verilmesine dair tezkeresi (3/1580)

          Sayõ: 31853594-165-22                                                                                30/9/2014

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna

TŸrkiyeÕnin gŸney kara sõnõrlarõ boyunca ulusal gŸvenliğimize dšnŸk risk ve tehditler, son dšnemde yaşanan gelişmeler neticesinde ciddi biimde artmõştõr. Irak'õn kuzey bšlgesinde silahlõ PKK teršr unsurlarõ varlõğõnõ sŸrdŸrmektedir. …te yandan, Suriye ve Irak'ta diğer teršr unsurlarõnõn sayõsõ ve ortaya koyduklarõ tehditte de šnemli artõş gšzlenmektedir. Nitekim, bu nedenle, Birleşmiş Milletler GŸvenlik Konseyi, 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayõlõ kararlarõyla Irak ve Suriye'nin toprak bŸtŸnlŸğŸnŸ ve bağõmsõzlõğõnõ teyit etmiş, bu Ÿlkelerdeki teršr faaliyetlerini kõnamõş, IŞİD ve benzeri teršr šrgŸtlerinin faaliyetlerine karşõ Birleşmiş Milletler Ÿyesi tŸm Ÿlkelere 1373 (2001) sayõlõ Birleşmiş Milletler GŸvenlik Konseyi Kararõ ve uluslararasõ hukuk erevesindeki sorumluluklarõna uygun şekilde gerekli tedbirleri alma ağrõsõnda bulunmuştur.

BŸtŸn bu faktšrler gšz šnŸne alõndõğõnda, daha šnce ilk olarak 2007 yõlõnda õkan ve altõ defa uzatõlan Irak tezkeresi ve 2012 yõlõnda õkan ve bir defa uzatõlan Suriye tezkeresini zaruri h‰le getiren risklerin devam etmesi ve yeni unsurlarõn da devreye girmiş olmasõ dolayõsõyla Irak ve Suriye'deki gŸvenlik boşluğundan kaynaklanan tehdit ve tehlikelere karşõ ilave tedbirler almamõz ulusal gŸvenliğimizin gereği olduğu kadar uluslararasõ hukuktan kaynaklanan bir yŸkŸmlŸlŸğŸmŸz h‰line de gelmiştir.

Komşumuz Irak'õn toprak bŸtŸnlŸğŸnŸn, mill” birliğinin ve istikrarõnõn korunmasõna bŸyŸk šnem atfeden TŸrkiye, teršr gruplarõnõn Irak'taki mevcudiyetine ve bunun doğurduğu tehditlere karşõ asker”, siyasi ve diplomatik tedbir ve girişimlerini artõrarak sŸrdŸrmek durumundadõr.

Diğer taraftan, Suriye'de rejimin, dšrdŸncŸ yõlõna giren şiddet politikalarõnõn insani, bšlgesel gŸvenlik ve istikrar bakõmõndan yol atõğõ risk ve tehditler artmaktadõr. Rejim, sivillere yšnelik saldõrõlarõnõ ayrõm gšzetmeksizin ve her tŸrlŸ ağõr silaha başvurmakta beis gšrmeksizin sŸrdŸrmektedir. Ayrõca, meşruiyetten yoksun iktidarõnõ idame ettirebilmek amacõyla teršr gruplarõna destek vermekte, etnik ve mezhepsel aidiyetleri istismar etmek suretiyle toplumsal farklõlõklarõ fiil” atõşmaya dšnŸştŸrmeyi hedefleyen bir siyaset izlemektedir. Suriye rejiminin šzellikle Ÿlkemize yakõn bšlgelerde faaliyette bulunmalarõnõ teşvik ettiği teršr gruplarõnõn, nŸfuz arayõşlarõ erevesinde gerekleştirdikleri eylemlerin neden olduğu gŸvenlik bunalõmõ derinleşmiştir.

Esad rejiminin desteği ve iş birliği sayesinde Suriye'deki faaliyetleri iin uygun zemin bulan sšz konusu teršrist gruplar eylemlerini Irak'a da taşõyarak bu Ÿlkeyi kaos ortamõna ve istikrarsõzlõğa sŸrŸklemiştir. Dolayõsõyla, Suriye rejimi kaynaklõ tehditlerin kapsamõ teršr tehlikesiyle birlikte genişlemiş, bšlgesel ve uluslararasõ barõş, gŸvenlik ve istikrara yšnelik ciddi bir tehdit h‰line gelmiştir.

TŸrkiye, anõlan risk ve tehditleri artan oranda ve en fazla hisseden bšlge Ÿlkesidir. Bu erevede TŸrkiye'nin bu risk ve tehditlere karşõ kayõtsõz kalmasõ beklenemez.

BugŸne kadar Suriye kaynaklõ saldõrõlarda ok sayõda vatandaşõmõz hayatõnõ kaybetmiştir. Rejimin şiddet politikasõ ile teršrist unsurlarõn baskõsõ arasõnda sõkõşan sivil halkõn gŸvenli bir sõğõnak arayõşõ erevesinde Ÿlkemize yšnelme istidadõ devam etmektedir. Suriye'deki atõşma ortamõnõn seyrine bağlõ olarak gš hareketinin kapsamõnõn genişleyerek kitlesel boyuta ulaşmasõ ihtimal d‰hilindedir.

Suriye rejiminin, balistik fŸzeler d‰hil olmak Ÿzere, ağõr silahlarla yapmakta olduğu saldõrõlarõn yol atõğõ tahribat ağõrlaşmakta, Ÿlkemizi hedef alan saldõrgan politikalarõ sŸrmektedir. Rejim, elinde bulundurduğu kimyasal silah stoklarõ ve Ÿretim tesislerinin imha sŸrecini 2118 (2013) sayõlõ Birleşmiş Milletler GŸvenlik Konseyi KararõÕna uygun şekilde sonulandõrmamõştõr. Buna ilaveten, Kimyasal Silahlarõn Yasaklanmasõ …rgŸtŸ bŸnyesindeki Veri Toplama Misyonu tarafõndan hazõrlanan raporda Suriye'de klor gazõnõn sistematik biimde ve mŸteaddit defalar kullanõldõğõnõn tespiti ile Birleşmiş Milletler Uluslararasõ Bağõmsõz Suriye Araştõrma KomisyonuÕnun raporunda da rejimin saldõrõlarõnda klor gazõna başvurduğunu kayda geirmesi, bunun yanõnda rejimin 200 binden fazla insanõ konvansiyonel silahlarla šldŸrmŸş olmasõ Ÿlkemizin ulusal õkarlarõna yšnelik tehdit dŸzeyini gšstermektedir.

…te yandan, uluslararasõ hukuk uyarõnca TŸrk toprağõ kabul edilen SŸleyman Şah Saygõ Karakoluna dšnŸk gŸvenlik riski de artmõştõr.

Yukarõda belirtilen tŸm gelişmeler, TŸrkiye'nin rejimin ve teršr gruplarõnõn gerekleştirebileceği her tŸrlŸ saldõrõdan, ayrõca Suriye'deki belirsizlik ve kaos ortamõndan en fazla etkilenebilecek Ÿlke konumunda olduğunu teyit etmektedir.

Bu erevede, ulusal gŸvenliğimizi tehlikeye atabilecek her tŸrlŸ tehdide ve eyleme karşõ, uluslararasõ hukuktan kaynaklanan haklarõmõz doğrultusunda gerekli šnlemlerin tespiti ve uygulanmasõ šnem taşõmaktadõr.

TŸrkiye'nin ulusal gŸvenliğine yšnelik teršr tehdidi ve her tŸrlŸ gŸvenlik riskine karşõ uluslararasõ hukuk erevesinde gerekli her tŸrlŸ tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tŸm teršrist šrgŸtlerden Ÿlkemize yšnelebilecek saldõrõlarõ bertaraf etmek ve kitlesel gš gibi diğer muhtemel risklere karşõ gŸvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak, kriz sŸresince ve sonrasõnda hasõl olabilecek gelişmeler istikametinde TŸrkiye'nin yŸksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine gšre ileride telafisi gŸ bir durumla karşõlaşmamak iin sŸratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardõmcõ olmak Ÿzere, hudut, şŸmul, miktar ve zamanõ HŸkžmete takdir ve tayin olunacak şekilde, TŸrk Silahlõ Kuvvetlerinin, gerektiği takdirde sõnõr štesi harek‰t ve mŸdahalede bulunmak Ÿzere yabancõ Ÿlkelere gšnderilmesi ve aynõ amalara yšnelik olmak Ÿzere yabancõ silahlõ kuvvetlerin TŸrkiye'de bulunmasõ, bu kuvvetlerin HŸkžmetin belirleyeceği esaslara gšre kullanõlmasõ ile risk ve tehditlerin giderilmesi iin her tŸrlŸ tedbirin alõnmasõ ve bunlara imk‰n sağlayacak dŸzenlemelerin HŸkžmet tarafõndan belirlenecek esaslara gšre yapõlmasõ iin, AnayasaÕnõn 92Õnci maddesi uyarõnca bir yõl sŸreyle izin verilmesini arz ederim.

                                                                                                                      Ahmet Davutoğlu

                                                                                                                             Başbakan

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Sayõn BaşkanÉ

BAŞKAN – Buyurun.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – HŸkžmetin Meclis gŸndemine sevk ettiği bu tezkere, AnayasaÕnõn 92Õnci maddesine aykõrõ bir tezkeredir, dolayõsõyla, gŸndeme alõnamaz, dŸzeltilip ancak AnayasaÕnõnÉ

BAŞKAN – Duymuyorum, biraz sesinizi yŸkseltebilir misiniz.

ŌAnayasaÕya aykõrõ bir tezkeredir.Ķ EvetÉ

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – AnayasaÕnõn 92Õnci maddesine alenen aykõrõ bir tezkere olduğundan, bu tezkerenin bu h‰liyle gŸndeme alõnamayacağõnõ dikkatinize sunmak istiyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayõn BaşkanÉ

BAŞKAN – Sayõn Elitaş, buyurun.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayõn Başkan, bu biraz sonra gšrŸşeceğimiz tezkere, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi kararõ olacak bir HŸkžmet istemidir, HŸkžmetin izin talebidir. Nitekim, Anayasa Mahkemesine bu konuyla ilgili eşitli zamanlarda mŸracaat yapõlmõş ama Anayasa Mahkemesinin inceleme alanõ ierisinde bulunmadõğõndan dolayõÉ Zaten AnayasaÕnõn 92Õnci maddesinin birinci fõkrasõ aõk ve net yazõyor: ŌTŸrk Silahlõ Kuvvetlerinin yabancõ Ÿlkelere gšnderilmesine veya yabancõ silahlõ kuvvetlerin TŸrkiyeÕde bulunmasõna izin verme yetkisi doğrudan doğruya TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisine aittir.Ķ Yani, bunun AnayasaÕya aykõrõ olduğunu iddia etmek ve bu konuda usul tartõşmasõ amak usule aykõrõdõr.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Meclis, yetkisini devredemez HŸkžmete, o aõdan tabii ki AnayasaÕya aykõrõ, arkadaşõmõz haklõ.

BAŞKAN – Sayõn Tanal, ben, Sayõn ZozaniÕyle konuşuyorum.

MUHMUT TANAL (İstanbul ) – …zŸr diliyorum.

BAŞKAN – Buyurun Sayõn Zozani.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Sayõn Başkan, Sayõn Elitaş tezkereyi okumamõş olabilir, mazur karşõlarõz, ŌHŸkžmet imzalamõştõr, okumak durumunda değildir.Ķ derim ama bu tezkerenin tŸm cŸmleleri dikkatlice okunduğunda, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 5902 sayõlõ Afet ve Acil Durum Yšnetimi Başkanlõğõna devrettiği yetkiler, bu tezkereyle alõnõp TŸrk Silahlõ Kuvvetlerine devredildiği iin AnayasaÕnõn 92Õnci, 11Õinci, 7Õnci, 8Õinci ve 124՟ncŸ maddelerine aykõrõ bir tezkeredir. Dolayõsõyla, bu durumun dŸzeltilerek ancak bu tezkerenin gšrŸşŸlebileceğini ifade ediyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayõn Başkan, Sayõn Zozani farklõ maddeleri dile getirerek bu AnayasaÕyaÉ

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, şimdi anladõm, meseleyi anladõm. Ben de bir aõklama yapmak istiyorum.

Bu tezkere, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanlõğõna geldi, gelen k‰ğõtlar listesinde yayõmlandõ, işleme alõndõ ve gŸndemin ŌSunuşlarĶ bšlŸmŸnde yer aldõ. Tezkereyi okuduk. Bu aşamada tezkerenin AnayasaÕya aykõrõlõğõ gibi, işlemden kaldõrõlmasõ gibi bir yetkisi bulunmamaktadõr ne Meclis Başkanõnõn ne de bugŸn Divanõ yšneten benim, Divanõn. Bu nedenle, biraz sonra tezkereyi gšrŸşmeye geeceğiz, buradaki dŸşŸncelerinizi sšyleyebilirsiniz. Nihayetinde bu tezkere oylanacak ve Genel Kurul tarafõndan kabul edilecek.

M†SLİM SARI (İstanbul) – Nereden biliyorsunuz?

BAŞKAN – Benim sizin šnerdiğiniz gibi, Divan olarak bu şekilde bir yetkim yok.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Sayõn Başkan, kabul edilip edilmeyeceğini Başkanlõk Divanõ tayin ediyorsa ona bir itirazõmõz yok. Bence bu cŸmlenizi dŸzeltmelisiniz.

BAŞKAN – Kabul edilecek veya edilmeyecek.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Hayõr, Ōkabul edilecektirĶ dediniz.

BAŞKAN - Dil sŸrmesi olmuştur, šzŸr dilerim.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Şimdi, Başkanlõk Divanõnõn dikkatinden kamõş bir hususu biz şu anda dikkatinize getiriyoruz: Bu tezkerenin 2Õnci cŸmlesinde Parlamentonun kanun yaparak bir kuruma devrettiği yetkiler tezkereyle oradan alõnõyor. Biz, tezkereyle kanun yapmõyoruz.

BAŞKAN – Sayõn Zozani, sizi ok iyi dinledim, iyi de anladõm ama şu talebinize ilgili, olumlu cevap verebilmek gibi bir yetkim yok.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Tutumunuzda õsrar ediyorsanõz usul tartõşmasõ talep ediyoruz.

BAŞKAN – Bu tezkere geldi, gelen k‰ğõtlar listesinde yer aldõ, ŌSunuşlarĶ bšlŸmŸnde yer aldõ ve AnayasaÕya aykõrõlõkla ilgili -tekrar ediyorum- ne Meclis Başkanlõğõnõn ne de bizim, benim, şu anda Meclis Başkan Vekili olarak yšnettiğim Divanda bu konuyla ilgili yetkimiz yok. Bu nedenden dolayõ işleminizi ele alacak bir durumum, sorumluluğum sšz konusu değil.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Sayõn Başkan, bakõn, defalarca bu, burada tekrarlanmõştõr. Daha šnceki gšrŸşmelerde de bu tarz itirazlar oldu ve dikkate alõndõğõna tanõklõk ettik sizin Başkanlõğõnõzda.

BAŞKAN – Dikkate alõnõp ne yapõldõ mesela Sayõn Zozani?

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Mesela, işlemden kaldõrõldõ.

BAŞKAN – Divan mõ kaldõrdõ işlemden, kaldõrma işlemini Divan mõ yaptõ?

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – …nerge sahibinin bu šnergeyi geri ekmesini sağlayabilirsiniz, bunu sšylŸyorum.

BAŞKAN – Bunu yapamam ki ben. HŸkžmet burada, Sayõn Bakan burada, konuşacak.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Ama AnayasaÕya aõka aykõrõ bir...

BAŞKAN – Şu anda ben bunu işlemden kaldõramam. ŌYapõldõ.Ķ diyorsunuz, šrnek soruyorum size. Ben Divan Başkanõ olarak burada ne yapabilirim? Bšyle bir yetkim yok.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Sayõn Başkan, siz tutumunuzda õsrar ediyorsanõz usul tartõşmasõ talep ediyorum.

BAŞKAN – Tamam, bir dakika.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayõn Başkan, siz zaten aõklamanõzõ yaptõnõz. Bu tezkere gšrŸşŸlecek. AnayasaÕda nasõl gšrŸşŸleceğiyle ilgili usul ve esaslar belli, ݍ TŸzŸk de bunu saymõş. TŸm siyasi parti gruplarõ konuşacak, yirmişer dakika konuşacaklar, iki tane de sayõn milletvekili bu konuyla ilgili gšrŸşlerini beyan edecek, HŸkžmet, aõklamasõnõ yapacak.

BAŞKAN – Evet, aõklayacağõm biraz sonra.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Bunun geriye alõnmasõ ancak yŸce Meclisin iradesiyle mŸmkŸndŸr. YŸce Meclis reddederse bu tezkere zaten gŸndemden dŸşmŸş olacak, YŸce Meclis kabul ederse tezkere devam etmiş olacak.

BAŞKAN – Aynõ şeyleri sšyledim, evet.

Sayõn Zozani, yapõlacak bir şey yok.

†NAL KACIR (İstanbul) – Sayõn Başkan, gšrŸşmelere geelim efendim.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – AnayasaÕya aykõrõ bir hususta õsrar ediyorsunuz Sayõn Başkan, tutumunuz hakkõnda usul tartõşmasõ talep ediyorum.

BAŞKAN – Şimdi usul tartõşmasõnõ aacağõm ama sšylediğiniz cŸmleyi kabul etmiyorum. Benim yapacak bir yetkim yok, siz beni õsrarla itham ediyorsunuz, lŸtfen.

†NAL KACIR (İstanbul) – Sayõn Başkan, Meclis, abesle iştigal etmez, sonucu değişmeyecek şeyin ne usulŸnŸ tartõşacağõz!

BAŞKAN – Sayõn Kacõr, boşverin, bõrakõn.

Aayõm mõ usul tartõşmasõ, istiyor musunuz?

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Evet, istiyorum Sayõn Başkan.

BAŞKAN – Peki, usul tartõşmasõ aõyorum.

MUSTAFA DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Lehte.

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (İstanbul) – Aleyhte.

BAŞKAN – Şimdi her partiye bir sšz vereceğim. LŸtfen, itiraz da olmasõn, demokratik bir şekilde bu işi halledelim.

Sayõn Adil Zozani, aleyhinde; Sayõn Yusuf Halaoğlu, lehinde; Sayõn Akif Hamzaebi, aleyhinde.

Sayõn Mustafa Elitaş, siz mi, Doğan Kubat mõ konuşacak lehinde?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ben konuşacağõm.

BAŞKAN - Lehte konuşmak Ÿzere Sayõn Mustafa ElitaşÕõ kŸrsŸye davet ediyorum.

Buyurun, sŸreniz Ÿ dakikadõr.

IX.- USUL HAKKINDA G…R†ŞMELER

1.- (3/1580) esas numaralõ Başbakanlõk TezkeresiÕnin gŸndeme alõnmasõnõn AnayasaÕya aykõrõ olup olmadõğõ hakkõnda

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; yŸce heyetinizi saygõyla selamlõyorum.

İşin bu noktaya gelişinin esasõ şudur: DŸn, bizim, sayõn grup başkan vekilleriyle yaptõğõmõz gšrŸşme erevesinde denildi ki: Bu konuyla ilgili bir usul tartõşmasõ amak istiyoruz ama eğer uygun gšrŸrseniz grup šnerisiyle bu işi yapalõm. Nitekim, sizin de partinizden arkadaşlarõmõzla, Milliyeti Hareket Partili, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarõmõzla aldõğõmõz karar gereğince bugŸnkŸ yaptõğõmõz AK PARTİ grup šnerisinin gšrŸşŸlmesinin esasõ, usul tartõşmasõna yšnelik olarak bir centilmenlik erevesinde aldõğõmõz bir karardõr.

Bakõn, değerli milletvekilleri, Sayõn Zozani; Anayasa Mahkemesine bu konuyla ilgili zaten mŸracaat edilmiş. Bu, AnayasaÕnõn 92Õnci maddesinde yapõlan dŸzenleme, 1961 AnayasasõÕnõn 66Õncõ maddesindeki dŸzenlemenin (1)Õinci fõkrasõnõn aynõ dŸzenlemesi. Bu konuyla ilgili mŸracaat yapõlmõş ve Anayasa Mahkemesi diyor ki: ŌTŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin aldõğõ kararlar, Anayasa Mahkemesinin incelemesinin dõşõndadõr.Ķ Seim kararõ alõrsõnõz, Anayasa Mahkemesine mŸracaat edemezsiniz, AnayasaÕnõn 92Õnci maddesine gšre, bu yetki, doğrudan doğruya TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisine verilen bir yetki olduğundan dolayõ, mŸnhasõran, sadece TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi tarafõndan kullanõlabilecek bir yetki ve bir karar olduğundan dolayõ, bunu Anayasa Mahkemesine gštŸrdŸğŸnŸz takdirdeÉ Nitekim Anayasa Mahkemesinin (1990/31) esas sayõlõ, (1990/24) sayõlõ kararõyla resm”leşmiş, teyit edilmiş ve Anayasa Mahkemesi, buradaki son hŸkmŸnde ifade etmiştir. Nitekim literatŸrde de doktrinde de yurt dõşõna, başka Ÿlkelere, yabancõ Ÿlkelere TŸrk Silahlõ Kuvvetlerinin gšnderilmesi veya yabancõ Ÿlkelerin silahlõ kuvvetlerinin TŸrkiyeÕde bulunmasõyla ilgili kararõn TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi kararõ olduğu, yetkinin sadece ve sadece TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinde olduğuyla ilgili hŸkŸm aõk ve nettir. Bu konuda bizim az šnce, Sayõn Başkan usul tartõşmasõ amazdan šnceki ifade ettiğimiz itirazõmõz şudur: Bu konuyla ilgili usul tartõşmasõnõn da aõlmasõ zaten mŸmkŸn değildir. Niye? BŸtŸn siyasi partiler burada konuşmalarõnõ yapacaklar, gšrŸşlerini beyan edecekler. O gšrŸşlerinin beyanlarõ doğrultusunda, siz gšrŸşlerinizi ifade edeceksiniz -Milliyeti Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK PARTİ Grubu- ve HŸkžmet, tezkeresini savunacak. Bu konuda milletvekillerinin bağõmsõz ve hŸr iradesi doğrultusunda bu tezkere kabul olunacak veya reddolunacak. Nitekim, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin iradesinin ŸstŸnde bir iradenin olmadõğõ, AnayasaÕnõn 92Õnci maddesinde, ݍ TŸzŸk՟mŸzŸn 130Õuncu maddesinde aõk ve net bir şekilde dŸzenlenmiştir.

Başkanlõk bir nezaket gšsterdi, bu usul tartõşmasõnõ atõ. Aslõnda bu usul tartõşmasõnõ amak dahi usulsŸzdŸr.

Başkanlõğõn tutumunun doğru olduğunu ifade ediyor, yŸce Meclisi saygõyla selamlõyorum. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – Hi kimseye yaranamõyorum. Aõyorum, eleştiriliyor; aõlmõyor, eleştiriliyor.

Aleyhte olmak Ÿzere Sayõn Adil ZozaniÕye sšz veriyorum.

Buyurun.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkan.

Sayõn Elitaş, AnayasaÕnõn 92Õnci maddesini siz de, zannederim, şimdi bir kez daha okudunuz, ben de okudum. AnayasaÕnõn 92Õnci maddesi, yurt dõşõna asker gšndermeye, yabancõ askerlerin TŸrkiyeÕde konuşlanmasõna olanak sağlamaya dšnŸk bir maddedir. Ancak, bizim burada AnayasaÕya aykõrõlõk iddiamõz buna dayalõ değildir. Siz bu Parlamentonun kanun õkararak yetkilendirdiği bir kurumun yetkilerini oradan alõyorsunuz, TŸrk Silahlõ Kuvvetlerine, yetkili olmayan başka bir kurula veriyorsunuz.

AnayasaÕnõn 124՟ncŸ maddesi, yšnetmelik yapma yetkisini belirliyor; 11Õinci maddesi de bu yetkilerin nasõl kullanõlacağõnõ, kimlerin yetki kullanacağõnõ, ne şekilde kullanacağõnõ aõka ifade ediyor. Bu yšnetmelikte, mesela, Afet ve Acil Durum Yšnetimi Başkanlõğõnõn yšnetmeliğinde, sizin bu tezkerede Ōkitlesel gš gibi diğer muhtemel risklere karşõĶ diye ifade ettiğiniz gšrevleri tarif ediyor. Dolayõsõyla, bir kurumda olan yetkileri ancak siz yasa yaparak o kurumdan alõp başka bir kuruma devredebilirsiniz. Siz, bu Parlamentonun yaptõğõ bir kanunu yok sayamazsõnõz. Sizin yaptõğõnõz izahlar bunun cevabõ değildir. Alenen, bir kurumda olan bir yetkiyi alõp buraya yerleştiriyorsunuz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayõn Zozani, HŸkžmete verilen yetkidir bu. Olur mu šyle şey! 

ADİL ZOZANİ (Devamla) – Hayõr, bakõn, burada -siz okumamõş olabilirsiniz ama dikkatinize sunuyorum- Afet ve Acil Durum Yšnetimi Başkanlõğõnõn 5902 sayõlõ YasaÕya dayalõ olarak õkardõğõ yšnetmelikte, 6Õncõ maddenin () bendinde, bir bakõn, ŌUlusal ve uluslararasõ insani yardõm ve mŸdahale faaliyetlerini koordine etmekĶ diye bir ifade  vardõr orada, siz bu ifadeyi yok sayamazsõnõz.

†NAL KACIR (İstanbul) – Yani biz yšnetmeliğe aykõrõ mõ davranõyoruz burada?

ADİL ZOZANİ (Devamla) – Bu yasayõ, bu yšnetmeliği yok sayarak getirip usule aykõrõ, AnayasaÕnõn 92Õnci maddesine aykõrõ bir dŸzenleme yapõyorsunuz burada. Ancak bu tezkereden bu ifadeleri õkarmak suretiyle siz, AnayasaÕnõn 92Õnci maddesine uygun h‰le getirebilirsiniz. Mevcut durumda AnayasaÕnõn 92Õnci maddesine aykõrõdõr. Bakõn, AnayasaÕnõn 92Õnci maddesini hatõrlamõyorsanõz, bilmiyorsanõz, isterseniz ben de okuyayõm ama zaman yetmiyor buna.   

İkincisi; ayrõca, 11Õinci maddeyi size anõmsatayõm, 11Õinci maddede ne diyor: ŌAnayasa hŸkŸmleri, yasama, yŸrŸtme ve yargõ organlarõnõ, idare makamlarõnõ ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarõdõr.

Kanunlar Anayasaya aykõrõ olamaz.Ķ diyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Kanun değil.

ADİL ZOZANİ (Devamla) – Bakõn, kurum ve kuruluşlarõn yetkilerini alõyorsunuz, başka bir kuruma veriyorsunuz yasa yapmadan.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim Sayõn Zozani.

ADİL ZOZANİ (Devamla) – Biz şu anda bu tezkereyle yetki vermek suretiyle kanun mu yapmõş oluyoruz?

BAŞKAN – Sayõn Zozani, teşekkŸr ederim.

ADİL ZOZANİ (Devamla) – Geici bir yetki veriyorsunuz ama bir kurumun kanunla belirlenmiş yetkilerini, gšrevlerini yok sayõyorsunuz, alõp başka bir kuruma devrediyorsunuz.

Dolayõsõyla, Sayõn Başkan, sizin dikkatinizden kamõş olabilir, evet, AnayasaÕya aykõrõ bir işlemi şu anda burada yapmaya alõşõyorsunuz. Bu yanlõştõr, bunu ifade ediyorum.

BAŞKAN – Sayõn Zozani, sŸrenizi doldurdunuz, teşekkŸr ederim.

Lehte olmak Ÿzere Sayõn Yusuf Halaoğlu konuşacak, Kayseri Milletvekili.

Buyurun. (MHP sõralarõndan alkõşlar).

YUSUF HALA‚OĞLU (Kayseri) – TeşekkŸr ederim Sayõn Başkanõm.

Değerli milletvekilleri, şimdi, bir kavram kargaşasõ var zannediyorum. Yšnetmelikte yer alan gšmenlerle ilgili, ilgilenilecek mesele apayrõ bir meseledir. Onunla, ilgili kurum ilgilenecek. Ama, burada, bir ulusal tehdide karşõ yetki isteniyor. Bu yetki HŸkžmete veriliyor ve HŸkžmet bunu nasõl kullanacaktõr? TŸrk Silahlõ Kuvvetleriyle kullanacağõnõ sšylŸyor. Kimin kontrolŸndedir TŸrk Silahlõ Kuvvetleri? HŸkžmetin kontrolŸnde. …yleyse buradaki kavram kargaşasõnõ ortadan kaldõrmak lazõm. Yani, TŸrkiyeÕye gelen gšmenlerin buradaki h‰l ve davranõşlarõ veya onlarõn idareleri, sevkleri doğrudan doğruya TŸrk Silahlõ Kuvvetlerine verilmiyor ki, buraya gelecek olan gšmenlerin šnlenmesiyle ilgili tedbirlerin alõnmasõ yani oradan gelecek gšmenlerin šnlenmesiyle ilgili; buraya gelmiş olanlarla ilgili yetkiyle alakasõ yok.

92Õnci madde tamamen aõk ve nettir: ŌMilletlerarasõ hukukun meşrž saydõğõ hallerde savaş hali il‰nõna ve TŸrkiyeÕnin taraf olduğu milletlerarasõ andlaşmalarõn veya milletlerarasõ nezaket kurallarõnõn gerektirdiği haller dõşõnda, TŸrk Silahlõ Kuvvetlerinin yabancõ Ÿlkelere gšnderilmesine veya yabancõ silahlõ kuvvetlerin TŸrkiyeÕde bulunmasõna izin verme yetkisi TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinindir.Ķ Başka hibir mercinin değil. Şimdi, burada herh‰lde sõkõntõ şuradan kaynaklanõyor: TŸrk Silahlõ Kuvvetlerinin gŸvenlikli bšlge oluşturmasõ h‰linde oradaki bšlgelerin işgal edileceği iddia ediliyor ve bundan dolayõ sõkõntõ duyuyor zannediyorum bazõ arkadaşlar. Bundan kaynaklanan bir tepki var.

Şimdi, TŸrk Silahlõ Kuvvetleri bugŸne kadar eğer orada bu gŸvenlikÉ Biz şšyle tenkit ediyoruz: BugŸne kadar oktan yapõlmasõ gereken bir hadiseyi bugŸne bõraktõlar yani iş işten getikten sonraÉ TŸrkiyeÕye bu kadar gšmen geldikten sonra ve ortalõk karõştõktan sonra, oradaki TŸrkmenler başka yerlere sŸrŸldŸkten sonraÉ Yani aõk sšyleyeyim, HalepÕten itibaren Bab veyahut da Azaz taraflarõndaki TŸrkmenler nerede bugŸn? Hibir tanesi yok. Başkalarõ tarafõndan işgal edildi oralar ve ondan sonra kantonlar oluşturuldu. O kantonlarõn bugŸn ortadan kalkacağõ endişesi bu tepkiyi ortaya õkarõyor. Yani, dŸşŸnceleri şu: Orada IrakÕõn kuzeyinde olduğu gibi bağõmsõz bir KŸrdistan kurmak dŸşŸncesi var hedefte. Bundan dolayõ burasõ engellenir, burasõ TŸrk Silahlõ Kuvvetlerinin kontrolŸne girerse biz bunu yapamayõz hedefi var bunun ierisinde.

Mesele bundan ibarettir, hepinize saygõlar sunuyorum.

BAŞKAN –  TeşekkŸr ederim.

Aleyhte olmak ŸzereÉ

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Sayõn BaşkanÉ Sayõn Başkan, Sayõn HalaoğluÉ

BAŞKAN –  Bir dakika, bir usul tartõşmasõ yapõyoruz.

YUSUF HALA‚OĞLU (Kayseri) – Ben kimseye bir şey sšylemedim. Tepki verecek, hi kimseye bir şey sšylemedim.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Hayõr, bakõn ama Sayõn Halaoğlu, bizim hibir şekilde ifade etmediğimiz, ifade ettiğini dŸşŸnmediğimizÉ (AK PARTİ sõralarõndan gŸrŸltŸler)

BAŞKAN –  Sayõn milletvekilleriÉ

YUSUF HALA‚OĞLU (Kayseri) – Ben hi kimseye sataşmadõm, isim de zikretmedim.

BAŞKAN –  Tekrar eder misiniz lŸtfen.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Silahlõ Kuvvetlerinin, orada, bir yerlerde tampon bšlge oluşturacağõ kaygõsõndan bšyle bir tepki verildiğine ilişkin beyanlarõ yanlõştõr, sataşmadõr; cevap vermek istiyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) –  Olur mu šyle şey?

BAŞKAN –  Şimdi, bakõn, usul tartõşmasõ yapõyoruz.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Ama, 69Õuncu maddeye gšre bir sataşma vardõr.

BAŞKAN – Sizin şahsõnõzla ilgili bir sataşmada bulunmadõ.

YUSUF HALA‚OĞLU (Kayseri) – Fikrimi sšyledim ben.

BAŞKAN –  Verdiği bilgiler Ÿzerine, yanlõşlõk var diyorsanõz, daha sonra, usul tartõşmasõ sonrasõnda size sšz vereceğim aõklama anlamõnda.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Hayõr Sayõn BaşkanÉ Sayõn Başkan, benim ifade etmediğimÉ LŸtfen ama yaÉ Ama Sayõn BaşkanÉ

BAŞKAN –  Şimdi, usul tartõşmasõ yapõyoruz ve şahsõnõzla ilgili hibir sataşma olmadõ Sayõn Zozani. ‚ok iyi dinledim, lŸtfenÉ

YUSUF HALA‚OĞLU (Kayseri) – …zellikle dikkat ettim sataşma olmasõn diye.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Sayõn Başkan, benim ifade etmediğimÉ

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sizi ifade etmedi ki zaten, sizi sšylemedi.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – İsmimi doğrudan zikretmemiş olabilir.

BAŞKAN –  EeÉ

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Ama kendisinden šnce, bu tezkerenin AnayasaÕnõn 92Õnci maddesine aykõrõ olduğu iddiasõnõ gŸndeme getiren benim.

BAŞKAN –  EvetÉ

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Ve dolayõsõyla, bu iddialarõn gŸndeme gelmesinin şu şu sebeplerden kaynaklõ olabileceğine ilişkin ithamlarõn muhatabõ benim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Kayõtlara geti Sayõn Başkan, zaten kayõtlara geti.

BAŞKAN –  O da kendi dŸşŸncesini sšylŸyor Sayõn Zozani. Siz AnayasaÕya aykõrõ olduğunu ileri  sŸrebilirsinizÉ

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Sayõn Başkan, niye bu kadarÉ

BAŞKAN – É                 bir diğer konuşmacõ da bu dŸzenlemenin AnayasaÕya aykõrõ olmadõğõnõ sšyleyebilir. Bunda sataşacak bir şey yok, lŸtfenÉ

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayõn Başkan, kayõtlara geti zaten Sayõn ZozaniÕnin aõklamasõ.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – 69Õuncu maddeye gšre sataşmadan sšzÉ

BAŞKAN –  LŸtfen, lŸtfenÉ Herkes dŸşŸncesini šzgŸrce burada ifade etme šzgŸrlŸğŸne sahip.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Sayõn Başkan amaÉ Ben gšrŸşlerini ifade etmesin demiyorum, ben de gšrŸşŸmŸ ifade edeyim.

BAŞKAN –  Size sataşma olmadõ.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Ama bir itham var orta yerde Sayõn Başkan.

BAŞKAN – Siz kendi dŸşŸncenizi sšylediniz, Sayõn Halaoğlu da kendi dŸşŸncesini sšyledi. LŸtfenÉ

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Sayõn Başkan, siz Sayõn HalaoğluÕnu savunmak zorunda değilsiniz. Bana karşõ bir itham var.

BAŞKAN –  Hi savunmuyorum. Ben doğru olanõ yapmaya alõşõyorum. LŸtfenÉ

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Doğru olanõ yapmõş olsaydõnõz, bunun AnayasaÕya aykõrõlõğõnõ gšrmŸş olurdunuz.

BAŞKAN – Ona da ben karar veriyorum, siz yšnlendirmeyeceksiniz beni, lŸtfen.

Aleyhte olmak Ÿzere, İstanbul Milletvekili Sayõn Mehmet Akif HamzaebiÕyi kŸrsŸye davet ediyorum.

KAMER GEN‚ (Tunceli) – Sayõn Başkan, ݍ TŸzŸkÕe gšre yšnetmeyi bilmiyorsun, õsrar ederse Genel Kurulun onayõna sunulur; bilmiyorsun ki orayõ yšnetmeyi, yšnetmeyi bilmiyorsun, õsrar ederse Genel Kurulun onayõna sunacaksõn.

ADİL ZOZANİ (Hakk‰ri) – Tutanaklarõ talep ediyorum Sayõn Başkan.

BAŞKAN – Buyurun. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (İstanbul) – Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; biraz šnce bu kŸrsŸye geldiğimde, zaman yetersizliği nedeniyle, ifade edemediğim bazõ konularõ bu usul tartõşmasõnõn vermiş olduğu fõrsat Ÿzerine burada ifade etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, aslõnda, AnayasaÕnõn 92Õnci maddesi uluslararasõ meşruiyeti arar. Milletlerarasõ hukukun meşru saydõğõ h‰llerde TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi kararõyla bir başka Ÿlkeye asker gšnderilmesi mŸmkŸndŸr. Milletlerarasõ hukukun meşru saydõğõ h‰ller sõnõrlõdõr.

Birincisi: Ya Ÿlkeye bir saldõrõ sšz konusudurÉ Bu durumda, o Ÿlkenin meşru mŸdafaa hakkõ vardõr, ki burada Meclis kararõna gerek yoktur. Biraz šnce, SŸleyman Şah KarakoluÕna yapõlan saldõrõyõ buna šrnek olarak verdim. Oraya yapõlacak bir saldõrõ olmasõ h‰linde, Meclis kararõ olmaksõzõn TŸrk Silahlõ Kuvvetleri buna doğrudan cevap verme, mŸdahale etme imk‰nõna sahiptir. Bir kere, tezkerede bšyle bir gereke olmasõnõ ben doğru bulmuyorum yani bu, gereki bir şey değil.

Milletlerarasõ hukukun meşru saydõğõ ikinci h‰l: Barõşa ve gŸvenliğe yšnelik bir tehdit olmasõ h‰linde Birleşmiş Milletler GŸvenlik Konseyi kararõ olmalõ. Barõşa ve gŸvenliğe yšnelik bir tehdit var ise bu durumda Birleşmiş Milletler GŸvenlik Konseyi kararõyla elbette mŸdahale etme imk‰nõ, kuvvet kullanma imk‰nõ mevcuttur. Bizim AnayasaÕmõz ŌsavaşĶ der ama uluslararasõ hukuk artõk ŌsavaşĶ kavramõ Ÿzerine inşa edilmiyor. Birleşmiş Milletlerin kurulmasõndan bu yana, Birleşmiş Milletler Ō†lkelerin savaş yetkisi vardõr.Ķ demiyor, ŌKuvvet kullanma yetkisi vardõr.Ķ diyor. Bunun da şartlarõ bellidir.

Bu tezkere, maalesef, bir savaş tezkeresi; bir IŞİD tezkeresi değil. Kimse kimseyi yanõltmasõn.

Biraz šnce, diğer Ÿlkelerin ne yaptõğõna ilişkin ok kõsa bir bilgi vermiştim, onu biraz daha amak istiyorum. 22 Ÿlkeye ilişkin bir liste var elimde, uluslararasõ koalisyona giren Ÿlkeler ne yapõyor? Bu 22 Ÿlkenin toplam 6 tanesi hava harek‰tõ yapõyor veya ŌYapõlacak olan hava harek‰tõna destek veririm.Ķ diyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Kim onlar, kim onlar?

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (Devamla) - Diğer 16 Ÿlke –bakõn, hibirinde kara harek‰tõ da yok- ŌBen insani yardõm yaparõm.Ķ diyor, ŌLojistik destek veririm.Ķ diyor, ŌMuhalifleri eğitirim.Ķ diyor, ŌMedya desteği veririm.Ķ diyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – 16 Ÿlke kim, 16 Ÿlke?

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (Devamla) - …rneğin İspanya diyor ki: ŌBen asker” operasyona girmem. ݍ kamuoyunda zaten AmerikaÕnõn bulunduğu her şeye bir tepki var, ben buna giremem.Ķ

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – İspanyaÕnõn sõnõr komşusu değil Suriye.

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (Devamla) - Almanya yine benzer yšnde bir gerekeyi ifade ediyor. Suudi Arabistan diyor ki: ŌBen medya desteği veririm size. Size para benden.Ķ

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (Devamla) - Biz Esat yšnetimini devirmek iin MehmetikÕi oraya sŸrmeye hazõrõz gšrdŸğŸm kadarõyla.

TeşekkŸr ederim. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim Sayõn Hamzaebi.

Sayõn milletvekilleri, tutumumda herhangi bir değişiklik olmamõştõr. İşleme devam ediyorum.

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

A) Tezkereler (Devam)

6.- Başbakanlõğõn, TŸrkiyeÕnin ulusal gŸvenliğine yšnelik teršr tehdidi ve her tŸrlŸ gŸvenlik riskine karşõ uluslararasõ hukuk erevesinde gerekli her tŸrlŸ tedbiri almak, Irak ve SuriyeÕdeki tŸm teršrist šrgŸtlerden Ÿlkemize yšnelebilecek saldõrõlarõ bertaraf etmek ve kitlesel gš gibi diğer muhtemel risklere karşõ gŸvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak iin hudut, şŸmul, miktar ve zamanõ HŸkžmete takdir ve tayin olunacak şekilde, gerektiğinde TŸrk Silahlõ Kuvvetlerinin yabancõ Ÿlkelere gšnderilmesine, yabancõ silahlõ kuvvetlerin TŸrkiyeÕde bulunmasõna ve bu kuvvetlerin HŸkžmetin belirleyeceği esaslara gšre kullanõlmasõ ile HŸkžmet tarafõndan belirlenecek esaslara gšre gerekli dŸzenlemelerin yapõlmasõna AnayasaÕnõn 92Õnci maddesi uyarõnca bir yõl sŸreyle izin verilmesine dair tezkeresi (3/1580) (Devam)

BAŞKAN - Başbakanlõk tezkeresi Ÿzerinde ݍ TŸzŸk՟n 72Õnci maddesine gšre gšrŸşme aacağõm. Gruplara, HŸkžmete ve şahsõ adõna iki Ÿyeye sšz vereceğim. Konuşma sŸreleri gruplar ve HŸkžmet iin yirmişer dakika, şahõslar iin on dakikadõr.

Tezkere Ÿzerinde sšz alan sayõn milletvekillerinin isimlerini sšylŸyorum: HŸkžmet adõna Mill” Savunma Bakanõ Sayõn İsmet Yõlmaz; Halklarõn Demokratik Partisi Grubu adõna Mersin Milletvekili Sayõn Ertuğrul KŸrkcŸ, Milliyeti Hareket Partisi Grubu adõna Mersin Milletvekili Sayõn Mehmet Şandõr, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adõna Adana Milletvekili Sayõn Faruk Loğoğlu, Adalet ve Kalkõnma Partisi Grubu adõna Ankara Milletvekili Emrullah İşler; şahsõ adõna İstanbul Milletvekili Osman Taney KorutŸrk ve İstanbul Milletvekili Şirin †nal.

Konuşmalara başlamadan šnce on dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 17.10

 

†‚†NC† OTURUM

Aõlma Saati: 17.22

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAH‚EKAPILI

KåTİP †YELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

 

 

 

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 2Õnci Birleşiminin †ŸncŸ Oturumunu aõyorum.

Başbakanlõk tezkeresi Ÿzerindeki gšrŸşmelere devam edeceğiz.

HŸkžmet yerinde.

Tezkere Ÿzerinde ilk sšz, HŸkžmet adõna Mill” Savunma Bakanõ Sayõn İsmet YõlmazÕa aittir. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

Buyurun Sayõn Yõlmaz.

MİLLë SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Sayõn Başkan, sayõn milletvekilleri; TŸrkiyeÕnin ulusal gŸvenliğine yšnelik teršr tehdidi ve her tŸrlŸ gŸvenlik riskine karşõ gerekli her tŸrlŸ tedbiri uluslararasõ hukuk erevesinde almak, Irak ve SuriyeÕdeki tŸm teršrist šrgŸtlerden Ÿlkemize yšnelebilecek saldõrõlarõ bertaraf etmek ve kitlesel gš gibi diğer muhtemel risklere karşõ Ÿlkemizi hazõr kõlmak, kriz sŸresince ve sonrasõnda hasõl olabilecek gelişmeler istikametinde TŸrkiyeÕnin menfaatlerini etkin bir şekilde korumak, gelişmelerin seyrine gšre ileride telafisi gŸ bir durumla karşõlaşmamak iin sŸratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardõmcõ olmak Ÿzere hudut, şŸmul, miktar ve zamanõ HŸkžmete takdir ve tayin olunacak şekilde, TŸrk Silahlõ Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sõnõr štesi harek‰t ve mŸdahalede bulunmak Ÿzere yabancõ Ÿlkelere gšnderilmesi ve aynõ amalara yšnelik olmak Ÿzere yabancõ silahlõ kuvvetlerin TŸrkiyeÕde bulunmasõ, bu kuvvetlerin HŸkžmetin belirleyeceği esaslara gšre kullanõlmasõ ile risk ve tehditlerin giderilmesi iin her tŸrlŸ tedbirin alõnmasõ ve bunlara imk‰n sağlayacak dŸzenlemelerin HŸkžmet tarafõndan belirlenecek esaslara gšre yapõlmasõnõ teminen, AnayasaÕnõn 92Õnci maddesi uyarõnca, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinden bir yõl sŸreyle izin alõnmasõ iin Meclisimize sunulan tezkerenin gerekelerini aõklamak Ÿzere huzurlarõnõzda bulunuyorum. Bu vesileyle Sayõn Başkan ve Meclisimizin Ÿyelerini saygõyla selamlõyorum.

Sayõn Başkan, sayõn milletvekilleri; sšzlerime başlarken Ÿlkemizin birliği ve huzuru iin bu Ÿlkenin vatandaşlarõna ve canlarõnõ kurtarmak iin Ÿlkemize sõğõnan kŸltŸr coğrafyamõzõn insanlarõna gece gŸndŸz demeden hizmet eden tŸm kamu gšrevlilerimize teşekkŸr ediyor, bu uğurda hayatlarõnõ kaybeden şehitlerimizi rahmetle anõyorum.

Sayõn Başkan, sayõn milletvekilleri; TŸrkiyeÕnin gŸney kara sõnõrlarõ boyunca ulusal gŸvenliğimize yšnelik risk ve tehditler son dšnemde yaşanan gelişmeler sonucunda ciddi biimde artmõştõr. Komşu iki Ÿlkeden kaynaklanan risk ve tehditlerle Ÿlkemiz karşõ karşõyadõr. Sorulmasõ gereken soru şudur: Bu bšlgedeki risk ve tehditler geen yõla gšre artmõş mõdõr, artmamõş mõdõr? Birleşmiş Milletler GŸvenlik Konseyinden karar õkartõlmasõ da gšstermiştir ki bu bšlgedeki risk ve tehditler artmõştõr. Bu risk ve tehditlerin en ok etkilediği Ÿlkelerin başõnda TŸrkiye  gelmektedir. PKK teršr unsurlarõ varlõğõnõ sŸrdŸrmektedir, IŞİD tehdidi her iki gŸney komşumuzda da apaõk ortadadõr.

Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; TŸrk halkõnõn huzuruna, gŸvenliğine ve mill” birliğine yšnelik bir teršr saldõrõsõyla yõllardõr mŸcadele edilmektedir. Bu tehdit, bšlgede son dšnemde meydana gelen gelişmelerin de etkisiyle farklõ bir boyut kazanmõştõr. Her Ÿlkenin teršre karşõ gereken tedbiri almasõ uluslararasõ hukukun gereğidir. Bu vesileyle, Birleşmiş Milletler GŸvenlik Konseyinin 24 EylŸl 2014 tarihli ve 2178 sayõlõ KararõÕnda belirtilen hususlara dikkatinizi ekmek isterim: Teršrizm, ne tŸr ve ne gšrŸnŸmde olursa olsun, uluslararasõ barõşa ve gŸvenliğe en bŸyŸk tehdittir. Teršr eylemi bir sutur ve faili, bahanesi ne olursa olsun, bu suu hibir zaman ve hibir  yerde haklõ õkaramaz. Bu sua karşõ, Birleşmiş Milletler Ÿyesi Ÿlkelerin birlikte mŸcadele vermesi ve teršrle mŸcadelede iş birliği yapmasõ bir gšrevdir. Teršr, her geen gŸn dŸnyanõn birok bšlgesinde hoşgšrŸsŸzlŸk ve aşõrõcõlõğõn etkisiyle yayõlmaktadõr. TŸm Ÿlkeler teršrŸn artan bir tehdit olduğunu gšrerek kararlõlõk iinde ortak hareket etmelidir. Altõnõ izerek belirtmeliyiz ki teršrizm herhangi bir dinle, milletle veya medeniyetle ilişkilendirilemez. BŸtŸn Ÿlkeler uluslararasõ hukuka ve šzellikle evrensel insan haklarõ hukukuna, temel hak ve hŸrriyetlere ve hukukun ŸstŸnlŸğŸne uygun olarak teršre karşõ mŸcadele iin her tŸrlŸ tedbiri alacaktõr. Birleşmiş Milletler Ÿyesi Ÿlkeler, teršristlerin bir Ÿlkeden diğer Ÿlkelere geişlerini, teršr eylemlerine katõlmasõnõ šnlemekle ve bu eylemlere katõlanlarõ yargõ šnŸne õkarmakla yŸkŸmlŸdŸrler.

Komşumuz Irak, yõllardõr PKKÕlõ teršristlerin sõğõnağõ olmuştur. Irak, yõllardõr Ÿlkesindeki bu teršristleri ne engellemekte ne de bunlarõ yargõ šnŸne õkarmaktadõr, uluslararasõ hukuku ihlal etmektedir. TŸrkiye  olarak, IrakÕtaki teršr šrgŸtlerinin Ÿlkemize yšnelik saldõrõlarõna son verilmesini sağlamak amacõyla her tŸrlŸ tedbiri almaktayõz. Bu tezkere de bu tedbirlerin bir parasõdõr.

HŸkžmet olarak gšreve başladõğõmõz ilk gŸnden bu yana, teršr tehdidinin ortadan kaldõrõlmasõ iin kapsamlõ bir alõşma yŸrŸtŸyoruz; teršrŸ, teršrŸn istismar ettiği sorunlarõ, bšlgenin sorunlarõnõ bir bŸtŸn iinde ele alarak bitirmek istiyoruz. Bir yandan teršrle mŸcadele sŸrerken diğer yandan demokrasinin õtasõnõ yŸkselttik, šzgŸrlŸkleri genişlettik. 77 milyonu bir ve kardeş bilerek birlikte TŸrkiye olduğumuzun bilinciyle Mill” Birlik ve Kardeşlik ProjesiÕni uygulamaya koyduk.

Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; daha šnce alõnan yetki tezkeresi erevesinde TŸrk Silahlõ Kuvvetleri tarafõndan hava harek‰tõ, hava keşif uuşu, topu ateşi ve kara harek‰tõ gerekleştirilmiştir. Tezkerenin tek hedefi bu Ÿlkenin huzuruna saldõran teršristlerdir, bundan sonra da bu uygulamaya devam edilecektir.

Teršr tŸm milletimizin ortak sorunudur. Teršrle mŸcadelenin başladõğõ tarihten bu yana gšrev alan tŸm hŸkžmetlerin šncelikli gŸndemi teršrle mŸcadele etmek olmuştur. Bu ortak sorunun šzŸmŸnde elde edeceğimiz başarõ Ÿlkemizin başarõsõ olacaktõr. Demokrasimizi gŸlendirirken uygulayacağõmõz ok boyutlu ve kapsamlõ tedbirler ieren bu sŸre ierisinde lŸzumu h‰linde ve caydõrõcõlõk erevesinde asker” šnlemler alõnmasõ, teršrle mŸcadelemizdeki bŸtŸncŸl yaklaşõmõ tamamlayacaktõr. Nihai hedefimiz, bu tŸr tezkerelere artõk bir daha hi ihtiya duymayacağõmõz şekilde bir gŸven ortamõnõn tesisidir. Bu doğrultuda, HŸkžmetimizce başlatõlan ve artõk devlet politikasõ h‰line gelen šzŸm sŸreci gŸlŸ ve kararlõ bir şekilde devam etmektedir. Bu sorunu da teršrle mŸcadeleden taviz vermeden daha ok demokrasi, daha ok šzgŸrlŸk, daha ok refah, daha ok vatandaşlõk hakkõ ve hukukuyla šzeceğiz. Toplumun her kesiminin sahip õktõğõ bu sŸreci devam ettirerek šzŸmŸn ivedilikle sağlanmasõ iin gerek duyulan yeni yšntemleri devreye sokmaya ve gerekli alõşmalarõ yapmaya kararlõlõkla devam edeceğiz.

Sayõn Başkan, sayõn milletvekilleri; IŞİD teršr šrgŸtŸnŸn 5 Haziran 2014 tarihinde Musul kõrsalõnda ve civar vilayetlerde başlatmõş olduğu eylemler sonrasõnda 10 Haziran tarihinde MusulÕun kontrolŸnŸ tamamen ele geirmesi, IrakÕta başta gŸvenlik olmak Ÿzere hemen hemen her alanda sõkõntõlõ bir sŸreci başlatmõştõr.

IŞİD ve bağlantõlõ unsurlarõn saldõrõsõnõ mŸteakip Irak KŸrt Bšlgesel Yšnetimi, başta KerkŸk olmak Ÿzere Merkez” Irak Yšnetimi ile sorunlu olan tartõşmalõ bšlgeleri kontrol altõna almõştõr.

IŞİD saldõrõlarõyla birlikte Irak Kara Kuvvetleri šnemli miktarda personel kaybõna uğramõş, bu bšlgedeki birliklerin bulunduklarõ yerleri terk etmeleri neticesinde Irak ordusuna ait ok sayõda silah ve mŸhimmat da IŞİDÕin eline gemiştir. Musul, Anbar, Selahattin ve KerkŸk՟n šnemli bir bšlŸmŸnde, DiyalaÕnõn da bazõ bšlgelerinde IŞİD teršr šrgŸtŸ alan h‰kimiyetini tesis etmiştir. 10 Haziran 2014Õte 31 TŸrk şofšrŸnŸn rehin alõnmasõ, 11 Haziran 2014Õte Musul Başkonsolosunun IŞİD teršr šrgŸtŸ mensuplarõnca ele geirilmesi IrakÕtan kaynaklanan tehditleri apaõk ortaya koymuştur.

IrakÕta yaşanan olaylar, SuriyeÕde olduğu gibi Ÿlkemize yšnelik sõğõnmacõ hareketine neden olmuştur. Nitekim,  IŞİD saldõrõlarõndan kaarak Ÿlkemize sõğõnan Ezidilerin sayõsõ eylŸl ayõ sonu itibarõyla 22.250Õye ulaşmõştõr.

Ayrõca, šnŸmŸzdeki sŸrete, Irak ordusunun terk ettiği silahlarõn ve šzellikle Avrupa Ÿlkelerinden IrakÕa verilen asker” malzemelerin bir kez daha teršr šrgŸtlerinin eline gemesi ve bu gŸcŸn Irak KŸrt Bšlgesel YšnetimiÕne ve TŸrkiyeÕye tehdit oluşturma ihtimali de mevcuttur.

IrakÕtaki gelişmeler, bšlgedeki atõşma ve insani trajedi daha bŸtŸncŸl ve kapsamlõ bir strateji geliştirme ihtiyacõnõ ortaya koymuştur. Uluslararasõ toplum kararlõ bir adõm atmadõğõ sŸrece bšlge daha geniş bir atõşmanõn iine sŸrŸklenecektir.

Birleşmiş Milletler GŸvenlik Konseyi, Irak ve SuriyeÕnin bağõmsõzlõğõnõ ve toprak bŸtŸnlŸğŸnŸ teyit ederken, IŞİD ve El-Nusra cephesi gibi teršr šrgŸtlerinin Irak ve SuriyeÕdeki faaliyetlerini kõnayan, IŞİDÕin teršr faaliyetlerine karşõ Birleşmiş Milletler Ÿyesi tŸm Ÿlkelere 1373 sayõlõ Birleşmiş Milletler GŸvenlik Konseyi Kararõ erevesinde ve uluslararasõ hukuka bağlõ kalarak, sorumluluklarõnõn gereği olarak teršrizm ve aşõrõcõlõkla mŸcadele iin 15 Ağustos 2014 tarihli 2170 sayõlõ KararõÕyla gerekli tŸm šnlemleri alma ağrõsõnda bulunmuştur. 5 EylŸl tarihli NATO Galler ZirvesiÕyle Irak ve IŞİD tehdidinin detaylõ şekilde ele alõndõğõ ok taraflõ toplantõlarla başlayan sŸre, 11 EylŸlde CiddeÕde, 15 EylŸlde ParisÕte yapõlan toplantõlarla devam etmiştir. †lkemizin de iştirak ettiği toplantõlarda uluslararasõ toplumla birlikte hareket edileceği belirtilmiştir. IŞİDÕin IrakÕtaki varlõğõna karşõ mŸcadele verilmesi, IrakÕtaki yeni HŸkžmete destek olunmasõ, bu doğrultudaki uluslararasõ abalarõn siyasi, gŸvenlik ve insani boyutlar ekseninde yŸrŸtŸlmesi hususunda mutabakata varõlmõştõr.

Sayõn Başkan, sayõn milletvekilleri; Birleşmiş Milletler verilerine gšre yõlbaşõndan bu yana Irak genelinde yaklaşõk 7 bin kişi atõşmalar neticesinde hayatõnõ kaybetmiştir. 1 milyon 800 bin kişi yerlerinden edilmiştir. IŞİD ve destekilerinin haziran ayõnda MusulÕda başlattõğõ saldõrõlar sonrasõnda IrakÕta tõrmanõşa geen gŸvenlik krizinden en olumsuz etkilenen kesimlerden biri de TŸrkmenler olmuştur. IŞİDÕin ilerlemesiyle yerlerinden edilen on binlerce soydaşõmõz Erbil, KerkŸk ve DuhokÕun yanõ sõra Necef, Kerbela ve Bağdat gibi gŸney vilayetlere gš etmiştir. IŞİD, ağustos ayõ başlarõnda TelaferÕden gš etmek zorunda kalan soydaşlarõmõzõn sõğõndõğõ Sincar ilesini de ele geirmiştir. TŸrkiye, IŞİDÕin IrakÕta yerlerinden ederek mağdur ettiği herkese ayrõm gšzetmeksizin yardõm etmektedir.

IrakÕta gŸvenlik krizinin tõrmanõşa getiği haziran ayõndan itibaren AFAD koordinasyonunda TİKA ve Kõzõlay, atõşmalardan etkilenerek yerlerinden edilen TŸrkmenler de d‰hil olmak Ÿzere tŸm Irak halkõna yšnelik insani yardõmda bulunmaktadõr. 29 EylŸl 2014 tarihi itibarõyla gõda, yatak, adõr, temizlik malzemesi ve ila gibi muhtelif yardõm malzemelerinden oluşan 277 tõr insani yardõm malzemesi Duhok, KerkŸk, Sincar, Zaho, Erbil, Telkaif, TelaferÕe gšnderilmiş ve dağõtõmlarõ sağlanmõştõr. Ayrõca DuhokÕa 57 tõr, barõnma merkezi altyapõ malzemesi de ulaştõrõlmõştõr.

Sayõn Başkan, sayõn milletvekilleri; AFADÕdan bir ekip ZahoÕda, TŸrk Kõzõlayõndan bir ekip ise ErbilÕde alõşmaktadõr. Zaho DeberunÕda 5 bin kişilik bir adõr kent kuran AFAD, Zaho BersivaÕda 10 bin kişilik, Duhok SharyaÕda 20 bin kişilik iki ayrõ kamp kurma alõşmalarõnõ sŸrdŸrmektedir. Necef, Kerbela ve Bağdat başta olmak Ÿzere IrakÕõn gŸneyindeki vilayetlere gš eden soydaşlarõmõza da insani yardõm ulaştõrõlmasõ konusunda ilgili kurumlarõmõz arasõnda gerekli koordinasyon sağlanmaktadõr.

IrakÕõn kurucu unsuru olan TŸrkmenlerin gŸvenliklerinin temini ile Irak AnayasasõÕyla izilen erevede hak ve menfaatlerinin garanti altõna alõnmasõ TŸrkiyeÕnin Irak politikasõnõn vazgeilmez unsurlarõndan biridir. TŸrkmen kardeşlerimizin menfaatlerinin korunmasõ ve sšz konusu krizin bu Ÿlkedeki soydaşlarõmõza olumsuz etkilerinin giderilmesi bizim iin son derece šnemlidir. †lkemiz her zaman olduğu gibi šnŸmŸzdeki dšnemde de TŸrkmen toplumunun en bŸyŸk destekisi olacaktõr.

Sayõn Başkan, sayõn milletvekilleri; SuriyeÕdeki ihtilaf 4՟ncŸ yõlõndadõr. H‰lihazõrda sšz konusu ihtilafõn bšlgesel gŸvenlik bakõmõndan ortaya õkardõğõ risk ve tehditler giderek artmakta ve SuriyeÕdeki insani duruma etkisi ağõrlaşmaktadõr. İhtilafõn yol atõğõ gŸvenlik tehditleri ok boyutludur. Rejimin kimyasal silah d‰hil her tŸrlŸ saldõrõ aracõnõ halka karşõ kullanmakta tereddŸt gšstermediği ve buna yšnelik kararlõ bir uluslararasõ tepkinin henŸz ortaya konulmadõğõ dŸşŸnŸldŸğŸnde sšz konusu tehditler varlõğõnõ artõrarak sŸrdŸrmektedir. Rejim tarafõndan kimyasal silah kullanõlmasõ Birleşmiş Milletler Araştõrma Misyonu nihai raporunda 12 Aralõk 2013Õte teyit edilmiş ve uluslararasõ hukukun ciddi bir şekilde ihlal edildiği kayõt altõna alõnmõştõr.

Birleşmiş Milletler ve Kimyasal Silahlarõn Yayõlmasõnõn …nlenmesi …rgŸtŸ yetkililerinin abalarõna rağmen, SuriyeÕdeki tŸm kimyasal stoklarõn imha edilmesi de d‰hil olmak Ÿzere, Suriye rejimi tarafõndan uluslararasõ topluma beyan edilen hibir taahhŸt yerine getirilmemiştir. Birleşmiş Milletler Uluslararasõ Bağõmsõz Suriye Araştõrma Komisyonunun son raporunda rejimin 8 farklõ bšlgede klor gazõ kullandõğõ kayda geirilmiştir. Aynõ şekilde, Kimyasal Silahlarõn Yayõlmasõnõn …nlenmesi …rgŸtŸ bŸnyesindeki Veri Toplama Misyonunun 10 EylŸlde aõklanan raporunda da 2014 yõlõnda SuriyeÕde klor gazõnõn sistematik bir biimde ve defalarca kullanõldõğõ teyit edilmiştir. IŞİDÕin saldõrõlarõ ve rejimin halka uyguladõğõ kuşatma strateji ve saldõrõlarõ da devam etmektedir. IŞİDÕin, Irak ordusundan olduka gelişmiş silah ve malzeme elde etmesi ve bu malzemeyi SuriyeÕye taşõmasõ etkinliğinin artmasõna neden olmuştur. IŞİDÕin gŸcŸnŸn bu şekilde artmasõ sonucunda bazõ radikal šrgŸtlerin de IŞİDÕe katõlmasõndan endişe edilmektedir.

SuriyeÕde sŸregiden kaos, istikrarsõzlõk ve yõkõmõn yeg‰ne sorumlusu rejimdir. Uluslararasõ toplumun ataletinden yararlanan rejim, halkõn meşru talep ve beklentilerini şiddet yoluyla bastõrmaya devam etmekte; ağõr bombardõman da d‰hil olmak Ÿzere katliamlar sŸrmekte, halka karşõ kimyasal ve balistik fŸze kullanõlmaktadõr. Bu ana kadar kullanõlan balistik fŸze sayõsõ 421Õdir.

SuriyeÕde yaşanan son gelişmeler Ÿlkedeki insani trajediye yeni ve dehşet verici bir boyut kazandõrmõştõr. İnsani baskõ kaygõ verici noktaya ulaşmõştõr. Rejim, Ÿlke genelinde 250 binden fazla kişiyi gõda ve ilatan mahrum bõrakmaktadõr; halka Ōalõktan šl ya da teslim olĶ stratejisi uygulayarak insanlõk suu işlemektedir. NŸfusun yarõsõ, yaklaşõk 10 milyon 800 bin kişi umutsuzca yardõm beklemektedir. Yerlerinden edilmiş kişilerin sayõsõ 6,5 milyona, komşu Ÿlkelere sõğõnan Suriyelilerin sayõsõ 3 milyona ulaşmõştõr.

Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; bu aziz milleti diğerlerinden farklõ kõlan hasletler cšmertlik, diğergamlõk, yardõmseverlik ve ensar olma anlayõşõdõr. Bu topraklarda ŌKomşudaki yangõndan bize ne!Ķ diyen olmaz. Milletimiz biliyor ki insan olmak başkasõnõ dŸşŸnmekle başlar. Milletimiz kendi kapõsõna geleni hibir zaman geri evirmedi, her zaman kapõsõ aõk oldu, himayesi altõna aldõ, insana hizmeti HakkÕa hizmet olarak gšrdŸ. Bu dŸşŸnceyle insanõmõz her mŸlteciye ve her muhacire ensar oldu. TŸrkiyeÕye, tarih boyunca, eşitli nedenlerle toplu veya bireysel olarak iltica edenler oldu. Bu Ÿlke, her zaman, mazlumlarõn, yerinden edilenlerin, Ÿlkesi işgale uğrayanlarõn sõğõndõklarõ bir huzur adasõ olmuştur. DŸn de bšyleydi bugŸn de bšyledir. Yõldõrõm Beyazõt dšneminde Karakoyunlu Kara YusufÕun, 1700Õlerde Osmanlõya sõğõnan Macarlarõn –Thškšly Imre bunlardan biri- 1800ÕlŸ yõllarda Macar Prensi KossuthÕun, 1850Õde Polanyalõ Konstantin BorzeckiÕnin –ki Nazõm HikmetÕin bŸyŸk dedesidir- İsve Kralõ Demirbaş ŞarlÕõn, Kafkas Kartalõ Şeyh ŞamilÕin, Sovyet devrimi liderlerinden TrokiÕnin, Doğu TŸrkistan HŸkžmeti Genel Sekreteri İsa Yusuf AlptekinÕin ve İranÕdan sŸrŸlen HumeyniÕnin de sõğõndõğõ Ÿlke TŸrkiye olmuştur.

Yine, sadece kişiler değil, halklar da TŸrkiyeÕye gelmiştir. İspanya zulmŸnden kaan Yahudiler, RusyaÕdan sŸrŸlen Ahõska TŸrkleri, Rus işgalinden ve baskõsõndan kaan Azeriler, Afganlar, Beyaz Ruslar, ‚erkezler, GŸrcŸler ve Kõrõm Tatarlarõ, ‚in işgali sonrasõ Uygurlar, İkinci DŸnya Savaşõ sõrasõnda TŸrkiyeÕye gelen 30 binin Ÿzerinde Yunanlõ, SaddamÕõn zulmŸnden kaan KŸrtler -bu kaõş, aynõ zamanda, ‚eki GŸÕŸn de TŸrkiyeÕde istihdamõna yol aan Kuzey IrakÕtaki gŸvenli bšlge yaratõlmasõna, oluşturulmasõna neden olmuştur- ve şimdi de SuriyeÕden gelen Araplar, TŸrkmenler, KŸrtler ve IrakÕtan gelen Ezidiler -aileleri iin, evlatlarõ iin TŸrkiyeÕyi gŸvenli gšrerek- yine bu topraklara sõğõndõlar.

H‰lihazõrda Ÿlkemizin barõnma merkezlerinde misafir edilen ve şehirlerde kendi imk‰nlarõyla ikamet eden 1 milyon 300 binin Ÿzerinde Suriyeliye ev sahipliği yapmaktayõz. 18 EylŸl 2014 tarihinden itibaren, son gelişmelerle birlikte, Şanlõurfa Suru bšlgesinden Ÿlkemize ilave olarak –dŸnkŸ sayõyõ veriyorum- 163.208 Suriyeli sõğõnmacõ KŸrt kardeşimiz giriş yapmõştõr.

AFADÕõn 29 EylŸl 2014 tarihli raporuna gšre 220.623 Suriyeli Ÿlkemizdeki 10 ilde 22 barõnma merkezinde misafir edilmektedir, geriye kalan 1 milyondan fazla kişi yurdumuzun eşitli bšlgelerinde yerleşmiştir. Bu bağlamda yaptõğõmõz harcamalar 4 milyar dolara ulaşmõştõr.

İnsani vazifemizin gereği, Ÿlkemize sõğõnmak durumunda kalan bšlge halkõ iin elimizden gelen her şeyi yapmaktayõz. TŸrkiye 2013 yõlõnda acil ve insani yardõmlarda tŸm Ÿlkeler arasõnda mill” gelire oranla dŸnyada birinci, miktar olarak ABD ve İngiltereÕden sonra dŸnya ŸŸncŸsŸ olmuştur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

MİLLë SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) - Sayõn Başkan, mŸsaade ederseniz toparlayacağõm.

BAŞKAN – Sayõn Bakan, bŸtŸn konuşmacõlarda geerli olmak Ÿzere artõ Ÿ dakikalõk ek bir sŸre veriyorum.

Buyurun.

MİLLë SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – TeşekkŸr ediyorum Sayõn Başkanõm. Ben de kõsaltarak konuşmama devam edeceğim.

Sšz konusu insani yardõm faaliyetlerinde, gelen sõğõnmacõlarõn din, dil, õrk ve mezhep ayrõmõ yapõlmaksõzõn tamamõna insan odaklõ bir yaklaşõm sergilenmektedir. Ancak ŸzŸlerek belirtelim ki bŸtŸn bu gayretlerimize rağmen, her şeyi istismar etmeye alõşmõş gruplarõn bu yardõm faaliyetlerini engellemeye, yardõmõ yapan kamu gšrevlilerine saldõrmaya ve toplumun huzurunu bozmaya yšnelik eylemleri de devam etmektedir. Sadece bir arkadaşõmõz sšyledi ŌEzidilere ne yapõldõ?Ķ diye. 20 binin Ÿzerinde Ezidi geldi, MardinÕde kamp gšsterdik, ŌBurada Araplar kalõyor.Ķ diye kendileri kalmak istemediler. Bizim inancõmõzda mazlumun kimliği sorulmazdõ. Bekledik ki canõnõ kurtarmak iin TŸrkiyeÕye gelenler kendisine gšsterilen yerlerde kalõrlar. Ancak bunlar Araplarla birlikte, canlarõnõ kurtarmak iin gelen Araplarla birlikte kalmayõ kabul etmediklerinden, şimdi Mardin bšlgesinde 20 bin kişilik ilave yerleşim yeri aõyoruz.

Sayõn Başkan, sayõn milletvekilleri; yine, Suriye halkõnõn desteklediği Suriye muhalefetine destek olunmasõ aşõrõlõk yanlõsõ gruplarõn ekim merkezi olmasõnõ da šnleyecektir ve mevcut durumun istismarõnõ da šnleyecektir. IŞİD başta olmak Ÿzere, aşõrõlõk yanlõsõ gruplarõn SuriyeÕde artan etkinlikleri ulusal gŸvenliğimize yšnelik doğrudan ve ciddi bir tehdit oluşturmaktadõr. Kaos ortamõndan ve rejimin politikalarõndan beslenen bu gruplar faaliyet alanlarõnõ sŸrekli genişletmektedir. IŞİD h‰lihazõrda TŸrkiye-Suriye sõnõrõndaki Ÿ sõnõr kapõsõnõn Suriye tarafõnda kontrolŸnŸ elinde bulundurmaktadõr. IŞİDÕin TŸrkiye-Suriye sõnõrõna 37 kilometre mesafede bulunan SŸleyman Şah Saygõ Karakolu bšlgesindeki mevcudiyeti ulusal gŸvenliğimize yšnelik apaõk bir risk, apaõk bir tehdit oluşturmaktadõr. TŸrk ana vatanõnõn ayrõlmaz bir parasõ olan SŸleyman Şah Saygõ Karakolunu korumak devletimizin asli vazifesidir. TŸrkiye Cumhuriyeti bu sorumluluğunun gereğini yerine getirme konusunda hibir tereddŸt gšstermeyecektir.

Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; dõş politikamõzõn esasõ hukuktur, hukukun ŸstŸnlŸğŸdŸr, adalet ve barõştõr. Adalet zulme engel olmaktõr. ZulŸm, kimden gelirse gelsin zulŸmdŸr ve engellenmelidir; barõş da her h‰lŸk‰rda iyidir, hayõrdõr.

Bu tezkerenin amacõ, mŸmkŸn mertebe, sõnõrlarõmõzda yaşanmakta olan atõşmalarõn Ÿlkemize olan olumsuz etkilerini azaltmaktõr. Savaş yŸzŸnden her şeyini kaybetme noktasõna gelen, canõnõ bile zor kurtarma durumuna dŸşen insanlara kapõlarõmõzõ atõk. Ancak sadece kapõlarõmõzõ aõp canõnõ kurtarmak iin gelenlere kucak amakla bu meselenin šzŸlemeyeceği de gšrŸlmektedir. SuriyeÕde halkõn bŸyŸk bir kõsmõ baskõ gšrŸrken, bu baskõ gšrenler teršr šrgŸtŸyle eklemlenirken, demokratik bir TŸrkiyeÕnin uluslararasõ toplumla beraber mazlum ve mağdur insanlarõn yanõnda yer almamasõ TŸrkiyeÕye yakõşmaz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim.

MİLLë SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – Sayõn Başkan, sayõn milletvekilleri; sšzlerime son verirken, bu tezkere iin sayõn Meclisimiz nihai kararõ verecektir, Meclisimizden tezkeremize destek bekliyoruz ŸnkŸ bu destekle birlikte, inşallah, TŸrkiye bu bšlgede demokrasi yanlõsõ olanlarõn, insan haklarõna saygõlõ olanlarõn, uluslara saygõlõ olanlarõn yanõnda yer alacaktõr.

Hepinizi saygõyla selamlõyorum. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim Sayõn Bakan.

ALİ UZUNIRMAK (Aydõn) – Sayõn BaşkanÉ Sayõn BaşkanÉ

BAŞKAN – Buyurun.

ALİ UZUNIRMAK (Aydõn) – Sayõn Bakan kŸrsŸdeki konuşmasõnda bazõ politikalarõn devlet politikasõ olduğundan bahsediyor. Devlet aygõtõnõ doğru tanõmlayarak, bu tanõmõ yerinde kullanmak gerektiği kanaatini taşõyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim.

ALİ UZUNIRMAK (Aydõn) – Acaba bilgisizlikten mi yoksa devlet kanalõyla, tanõmõyla bir baskõ kurmaktan mõ kaynaklanõyor? Sayõn Başkan, bir saniyeÉ

BAŞKAN – Dinliyorum.

ALİ UZUNIRMAK (Aydõn) – Şimdi, yŸrŸtme ve yasama organõnõn oğunluğunu ele geirerek birtakõm kararlarõÉ

BAŞKAN – Sayõn Uzunõrmak, siz aõklama mõ yapmak istiyorsunuz, sataşmadan dolayõ sšz mŸ istiyorsunuz?

ALİ UZUNIRMAK (Aydõn) – Efendim? Ne yapmak istiyorum?

BAŞKAN – Aõklama mõ yapmak istiyorsunuz, sataşmadan dolayõ sšz mŸ istiyorsunuz?

ALİ UZUNIRMAK (Aydõn) – Bir şeyi dŸzeltmek istiyorum. Yani burada bir siyasi partiÉ

BAŞKAN – O zaman, lŸtfen, yerinize oturun, ben size bir dakikalõk sŸre vereyim.

ALİ UZUNIRMAK (Aydõn) – Peki.

BAŞKAN – LŸtfen, bir dakikaÉ

ALİ UZUNIRMAK (Aydõn) – TeşekkŸr ediyorum.

BAŞKAN – Buyurun.

V.- A‚IKLAMALAR (Devam)

3.- Aydõn Milletvekili Ali UzunõrmakÕõn, Mill” Savunma Bakanõ İsmet YõlmazÕõn (3/1580) esas numaralõ Başbakanlõk Tezkeresi Ÿzerinde HŸkžmet adõna yaptõğõ konuşmasõndaki bazõ ifadelerine ilişkin aõklamasõ

ALİ UZUNIRMAK (Aydõn) – Devletin anayasal kurumlarõndan Genelkurmay Başkanõnõn dahi bilgi sahibi olmadõğõnõ sšylediği bir politikayõ, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinde birka grubun katõlmadõğõ bir politikayõ yasama oğunluğunu ele geirerek, yŸrŸtme organõnda olarak Ōdevlet politikasõĶ diye lanse etmek ok yanlõş bir tanõmdõr, ok yanlõş bir tabirdir. Bu devlet bizim devletimizdir, biz de bu devletin bir parasõyõz ve bu aõlõm politikasõnõ tasvip etmiyoruz. Dolayõsõyla, bu politika HŸkžmet politikasõdõr, bu politika devlet politikasõ değildir, bu devlet bizim devletimizdir. Bunu bilmelerini ve bundan sonra bu tanõmlarõ doğru kullanmalarõnõ kendilerinden istirham ediyorum.

TeşekkŸr ediyorum.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim.

Sayõn Hamzaebi, siz de mi aõklama yapacaksõnõz? Yerinizden size de bir dakika vereyim.

Buyurun, bir dakika sŸreniz var.

4.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HamzaebiÕnin, Mill” Savunma Bakanõ İsmet YõlmazÕõn (3/1580) esas numaralõ Başbakanlõk Tezkeresi Ÿzerinde HŸkžmet adõna yaptõğõ konuşmasõndaki bazõ ifadelerine ilişkin aõklamasõ

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (İstanbul) – Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; Sayõn Bakan HŸkžmetin yŸrŸtmekte olduğu bu politikanõn bir devlet politikasõ olduğunu sšylemiştir. Devlet politikasõ dediğiniz zaman sadece HŸkžmeti değil, muhalefet partilerini, devletin tŸm kurumlarõnõ, tŸm milleti kapsayan bir politika demektir. Bšyle bir politika da Genelkurmay Başkanõnõn, konuyla ilgili bŸrokratlarõn, Dõşişleri Bakanõnõn sadece HŸkžmete değil, gelip muhalefet partilerine de –başta ana muhalefet partisi olmak Ÿzere- bilgi vermesi gerekir.

Sayõn Mill” Savunma Bakanõ konuşmasõnõ normalde siyasi parti gruplarõndan sonra yapacaktõ ŸnkŸ šyle bir šneri geldi. Ben ŌHayõr.Ķ dedim, šnce konuşsun ki bilgi versin. Bakõn, orada dahi HŸkžmetin bilgi verme dŸşŸncesi yok, muhalefet partilerinin konuşmasõna cevap vermek Ÿzere en son konuşmayõ planlõyor. Bu sadece ve sadece HŸkžmet politikasõdõr, šyle de dememek gerekir, Davutoğlu-Erdoğan ikilisinin TŸrkiyeÕyi maceraya sŸrŸkleyecek, savaşa sŸrŸkleyecek bir politikasõdõr efendim.

TeşekkŸr ederim.

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim.

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

A) Tezkereler (Devam)

6.- Başbakanlõğõn, TŸrkiyeÕnin ulusal gŸvenliğine yšnelik teršr tehdidi ve her tŸrlŸ gŸvenlik riskine karşõ uluslararasõ hukuk erevesinde gerekli her tŸrlŸ tedbiri almak, Irak ve SuriyeÕdeki tŸm teršrist šrgŸtlerden Ÿlkemize yšnelebilecek saldõrõlarõ bertaraf etmek ve kitlesel gš gibi diğer muhtemel risklere karşõ gŸvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak iin hudut, şŸmul, miktar ve zamanõ HŸkžmete takdir ve tayin olunacak şekilde, gerektiğinde TŸrk Silahlõ Kuvvetlerinin yabancõ Ÿlkelere gšnderilmesine, yabancõ silahlõ kuvvetlerin TŸrkiyeÕde bulunmasõna ve bu kuvvetlerin HŸkžmetin belirleyeceği esaslara gšre kullanõlmasõ ile HŸkžmet tarafõndan belirlenecek esaslara gšre gerekli dŸzenlemelerin yapõlmasõna AnayasaÕnõn 92Õnci maddesi uyarõnca bir yõl sŸreyle izin verilmesine dair tezkeresi (3/1580) (Devam)

BAŞKAN - Halklarõn Demokratik Partisi Grubu adõna Mersin Milletvekili Sayõn Ertuğrul KŸrkcŸ konuşacak.

Buyurun.

HDP GRUBU ADINA ERTUĞRUL K†RKC† (Mersin) – Sayõn Başkan, Başkanlõğõnõzõn AnayasaÕnõn eşitlik ilkesine uygun olarak milletvekili iin de ŌprompterĶ hizmeti sunmasõnõ istiyoruz.

BAŞKAN – Sayõn KŸrkcŸ, bir şey sormak istiyorum size.

ERTUĞRUL K†RKC† (Devamla) – Buyurun.

BAŞKAN – Sesinizde bir rahatsõzlõk varsa mikrofonun sesini aabiliriz, bir hastalõk varsa?

ALİ UZUNIRMAK (Aydõn) – Prompter istiyor!

ERTUĞRUL K†RKC† (Devamla) – Estağfurullah, yok bir şey. İyiyiz, iyiyiz, bir problem yok.

BAŞKAN – Peki, buyurun.

ERTUĞRUL K†RKC† (Devamla) – Ben prompter istiyorum, mikrofon değil. (CHP sõralarõndan gŸlŸşmeler, alkõşlar)

BAŞKAN – Daha šnce sšyleseydiniz yerine getirirdik.

Buyurun, yeniden başlatõyorum sŸrenizi.

MEHMET METİNER (Adõyaman) – ‚ankayaÕya õktõğõnda inşallah.

ERTUĞRUL K†RKC† (Devamla) – Prompter ucuz bir şey, ‚ankayaÕyla ne alakasõ var.

MEHMET METİNER (Adõyaman) – ‚ok beklersin.

BAŞKAN – Buyurun.

ERTUĞRUL K†RKC† (Devamla) – Sevgili arkadaşlar, biz bugŸn burada bu tezkere hakkõnda konuşurken KobaneÕde on binlerce insan evrelerini kuşatmõş olan IŞİD canilerine karşõ, cellatlarõna karşõ haklarõnõ, hayatlarõnõ, onurlarõnõ, namuslarõnõ korumak Ÿzere mŸcadele h‰lindeler. Buradan Halklarõn Demokratik Partisi adõna KobaneÕde haklarõnõ, onurlarõnõ, hepimizin insanlõğõnõ savunanlara bin kere selam sšylŸyorum. (HDP sõralarõndan alkõşlar)

Ama ne yazõk ki elimizdeki tezkere, Başbakanõn bu tezkereyi savunmakla IŞİDÕe karşõ olmayõ šzdeşleştirdiği kadar KobaneÕdeki halkõn hakkõnõ ve hayatõnõ savunmuyor. Savunmaktan uzak ama bize, bu tezkereye oy verebilmemiz iin, vermeye bizi davet etmek iin IŞİDÕle mŸcadele, Kobane halkõyla dayanõşma iin bunun bir imk‰n olduğu safsatasõ sšyleniyor. Tezkereyi adõm adõm inceleyeceğiz ve gšreceğiz ki her bir unsuruyla uluslararasõ hukuka aykõrõ, AnayasaÕya aykõrõ, bšlgede ortaya õkmõş olan demokratik ihtiyalara aykõrõ, sadece ve sadece bir bšlgesel egemenlik, bšlgesel gŸ gšsterisi iin asker kullanma yetkisini bizden isteyen bir tezkeredir. Bunun iin de IŞİD belasõ bir vesile olarak ortaya konmaktadõr.

HŸkžmetin gerekte IŞİD diye bir meselesi, bir davasõ Amerika Birleşik Devletleri Başkanõ Barack Obama sesini õkarõncaya kadar yoktu. HŸkžmet şimdi darda kalõnca ŌBizim bšyle bir meselemiz vardõ.Ķ diye 2013 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararõna mŸracaat ediyor. Bu Bakanlar Kurulu kararõ El Kaide bileşenleri arasõnda sayõlmakta olan Irak ve Şam İslam DevletiÕnin banka hesaplarõnõn dondurulmasõna ilişkin yŸzlerce kurum, kuruluş ve bağlantõ arasõnda sayõlan bir addan ibarettir. Ne 2013 tezkeresinde IŞİDÕin adõ sayõlmõştõr ne de devletin, HŸkžmetin herhangi bir belgesinde ŌIŞİDĶ diye bir tehditten sšz edilmektedir. O nedenle, HŸkžmet şimdi bize boşuna bunlarõ sšylemeye alõşmasõn. Siz IŞİDÕe karşõ herhangi bir šnlem almõyordunuz, IŞİDÕe karşõ herhangi bir gŸvenlik šnlemi sŸrdŸrmŸyordunuz; IŞİDÕle beraberdiniz, onlarõn sõnõrlarõmõzdan geip SuriyeÕde KŸrtlere karşõ, TŸrkmenlere karşõ, Araplara karşõ giriştikleri katliamlarõ seyrediyordunuz ve onlarõn TŸrkiyeÕde asker toplamasõna sessiz sedasõz seyirci kalõyordunuz. Şimdi, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler GŸvenlik Konseyini harekete geirince mõrõldanmaya başladõnõz ŌÔIŞİDÕ diye bir şey var.Ķ diye ama hem GŸvenlik Konseyinin kararõna aykõrõ olarak hem bugŸn Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesinin aldõğõ karara aykõrõ olarak, bŸtŸn meseleyi IŞİD Ÿzerinde somutlayan, uluslararasõ harek‰tõ katbekat aşan gerekelerle bu tezkereyi buraya getirdiniz.

Diyorsunuz ki: ŌTezkeremizin gerekesinde Şam rejimi var.Ķ Diyorsunuz ki: ŌTezkeremizin gerekesinde PKK var.Ķ Diyorsunuz ki: ŌTezkeremizin gerekesinde El Nusra var, El Kaide var.Ķ Diyorsunuz ki: ŌTezkeremizin gerekesinde PYD ve YPG var yani KobaneÕdeki direnişi šrgŸtleyenler, bunun iin mŸcadele edenler var.Ķ Nihayet, tenezzŸlen IŞİDÕe de lafõ getiriyorsunuz.

Siz aslõnda IŞİDÕe karşõ bir mŸcadele başlatmak arzusu ve niyetinde değilsiniz, bšyle bir amacõnõz ve hedefiniz yok. Bu tezkereyi bizim šnŸmŸze getiriyorsunuz, KobaneÕdeki direnişi teršrizme mal ediyorsunuz ama kokteyllerde diyorsunuz ki: ŌHalklarõn Demokratik Partisi bu tezkereye onay vermez ise IŞİDÕe destek vermiş olur.Ķ IŞİDÕe desteği siz verdiniz, IŞİDÕe h‰l‰ destek vermeye bu tezkereyle bile devam ediyorsunuz. Niye mi? Uluslararasõ harek‰tõn, koalisyonun Birleşmiş Milletler GŸvenlik Konseyi kararõnõn gerekesinde IŞİDÕden başka hibir şey sayõlmõyor. Siz bu tezkerenin meşruiyetini bu karara dayandõrõyorsunuz. Okuyayõm mõ? Buna gerek yok. Sadece ve sadece IŞİDÕi, onunla bağlantõlõ olan unsurlarõ, El KaideÕyi, El NusraÕyõ sayõyor. Bakanõ burada dinledik, bu kararõ şšyle yorumluyor: ŌBu, teršrizme karşõ bir genel mŸcadele kararõdõr. O yŸzden biz her tŸrlŸ teršrizme buna dayanarak mŸcadele aõyoruz.Ķ …yle bir şey yok, bu kararõn gerekesinde sadece IŞİD var, hedef olarak tespit edilen gŸ sadece IŞİDÕdir. Siz, mŸcadelenin, mŸdahalenin hedeflerini dšrde, beşe dağõtarak aslõnda IŞİD Ÿzerindeki baskõnõn beşte 1Õini ancak uygulamaya talip olduğunuzu sšylemiş oluyorsunuz. O nedenle samimi değilsiniz, ciddi değilsiniz, Ÿstelik bir de KŸrt halkõnõn haklarõnõ savunanlara, TŸrkmenlerin, Araplarõn haklarõnõ savunanlara, ŌYa, bu işin bu meseleyle alakasõ yok.Ķ diyenlere de şantaj yapõyorsunuz ŌIŞİDÕcisiniz.Ķ diye. Sizsiniz IŞİDÕci. IŞİDÕle beraber hareket ettiniz bugŸne kadar, bunu saklayamazsõnõz, saklamanõz mŸmkŸn değildir, binlerce kanõtõ var. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

Daha dŸn ulusal šlekte yayõn yapan bir televizyon, İMC televizyonu, IŞİD unsurlarõnõn silahla SuruÕtan KobaneÕye getiğinin videosunu ekti ve yayõnladõ, gõkõnõz õkmadõ. Başbakan bunu araştõracakmõş, araştõrõn Sayõn Başbakan, inşallah bulursunuz; sağa sola bakmanõza ok gerek yok, IŞİD mŸhrŸyle evrak damgalayan memurlarõnõz arasõnda aramaya başlayõn šnce IŞİDÕi.

Sevgili arkadaşlarÉ

RECEP AKDAĞ (Erzurum) – Ne bağõrõyorsun?

ERTUĞRUL K†RKC† (Devamla) – Duyasõn diye bağõrõyorum.

RECEP AKDAĞ (Erzurum) – Bağõrmana lŸzum yok, duyuyoruz.

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, lŸtfenÉ

ERTUĞRUL K†RKC† (Devamla) – Aslõnda bu tezkereyle amalanan şey, tezkerenin mahiyetine baktõğõmõz zaman ok iyi gšrŸlŸyor ki bu bir bšlgesel egemenlik, bšlgede pazõ gšsterme, kendini bir bšlge devleti olarak ilan etmek iin şimdi uluslararasõ ve yerel hassasiyetlerin biriktiği bir anda durumu bir fõrsata evirmek ihtiyacõyla ortaya konulmuş bir asker” harek‰t planõdõr.

Bakõn, bizden artõk Ÿlkesi tanõmlanmõş bir biimde asker gšnderme yetkisi istenmiyor. Yabancõ Ÿlkelere yani bu tezkerenin buradan getiği gŸnden başlayarak HŸkžmet nereye isterse oraya bu tezkereye dayanarak asker gšnderebilir; LŸbnanÕa gšnderebilir, †rdŸnÕe gšnderebilir, KõbrõsÕa gšnderebilir. Diyeceksiniz ki: ŌBir de prensip kararõ var.Ķ Ama tezkere prensip kararõnõ ieren bir karar değil. Biz, bu tezkereyi õkarõyoruz.

Bu kadar belirsiz bir kararõ niin vereceğiz ve TŸrkiyeÕde barõndõrõlacak asker” gŸ neyin gŸcŸdŸr? O da belirsiz. Hangi devletin askeri, hangi yabancõ Ÿlkenin askeri, hangi uluslararasõ kapsamda bir gŸ olarak TŸrkiyeÕde konuşlanacak? Ama bu tezkereden ayrõ olarak, Başbakana yakõn gazetecilerin, medya kaynaklarõnõn yayõnladõklarõ bilgilere bakacak olursak TŸrkiye aynõ zamanda SuriyeÕdeki ihtilafa, SuriyeÕdeki muharip gŸlerin bir bšlŸmŸnŸ eğitip donatmak Ÿzere de d‰hil olmak azmindedir.

Şimdi, Ōmilletlerarasõ hukukĶ diye bir şey var mõ yok mu? Siz savaş ilan etmediğiniz, milletlerarasõ hukuka gšre h‰l‰ Birleşmiş Milletler Ÿyesi olmaya devam eden, bŸtŸn ihtilaflara, ierideki bŸtŸn vahim insan haklarõ ihlallerine rağmen milletlerarasõ hukukun bir parasõ olmaya devam eden bir komşunuza karşõ TŸrkiyeÕde ordu eğiteceksiniz, šyle mi? Sonra bunu oraya gšndereceksiniz, savaştõracaksõnõz ve sonra diyeceksiniz ki: ŌBu tezkere milletlerarasõ hukuka gšre õkmõştõr.Ķ Hayõr arkadaşlar. O aõdan, AnayasaÕnõn 92Õnci maddesine aykõrõdõr, milletlerarasõ hukukun meşru gšrdŸğŸ bir h‰l değildir burada olmakta olan.

Birleşmiş Milletler GŸvenlik Konseyinin aldõğõ kararda bir kara harek‰tõ esasõ yoktur, sadece hava saldõrõlarõ vardõr; amacõ bellidir, hedefi bellidir, kapsamõ bellidir. Bunun dõşõndaki bŸtŸn her şey politik kararlara bağlanmak Ÿzeredir. Oysa siz politik bir meseleyi asker” yolla šzmeye alõşõyorsunuz.

Aslõnda dediğimin doğru olduğunu ispat etmeme gerek bile yok. Sayõn Cumhurbaşkanõnõn dŸn Mecliste yaptõğõ konuşmada sšylediği sšzlere dikkatinizi ekmek isterim. Merhum Turgut …zal 1 EylŸl 1990Õda bir konuşma yapmõş Meclisin aõlõşõnda, ona atõfta bulunuyor Cumhurbaşkanõ: ŌKšrfez bunalõmõnda ekingen, kararsõz, başkalarõnõn karar vermesini bekleyen bir tutum ittihaz etmemiz dŸşŸnŸlemez. Aksi takdirde, TŸrkiyeÕnin ali menfaatlerinin sšz konusu olduğu bir meselede tesirli bir Ÿlke olmanõn imk‰nõnõ bŸyŸk šlŸde kaybedeceğimiz aşik‰rdõr.Ķ Yani, …zalÕõn Ō1 koy, 3 al.Ķ stratejisinin aslõnda doğru olduğunu Cumhurbaşkanõ sšylŸyor. Hatõrlayalõm, aslõnda 3 koymuş 1 bile alamamõştõ …zal. Şimdi bŸyŸk devlet adamõ buymuş.

Şimdi, bŸyŸk devlet adamõ hakkõnda 30 Ocak 1991Õde Sayõn Tayyip ErdoğanÕõn ne sšylediğini merak ediyor musunuz? Ben size okuyayõm: Gayesinden saptõrõlan bir savaş iin TŸrkiyeÕnin Birleşmiş Milletler kararõna uyduğunu ifade ederek ŌABDÕye yardõmcõ olmasõ milleti aldatmaktõr. …zalÕõn milletin oğunluğunu karşõsõna alõp Anayasa ve kanunlarõ sŸrekli iğneyerek TŸrkiyeÕyi savaşa sokmak istemesi vahim bir olaydõr. TŸrkiyeÕdeki Ÿslerin NATO maksatlarõ dõşõnda kullanõlamayacağõ, yasalarõn hŸkmŸdŸr. Bu Ÿslerin sadece komŸnist Ÿlkelerden gelecek saldõrõlara karşõ savunma amacõyla kullanõlmasõ gerekir fakat bugŸnkŸ uygulamada bu Ÿsler NATOÕya değil, ABDÕnin emrine verilmiştir. IrakÕõ ezmekÉĶ vesaire diye devam ediyor.

Şimdi hangisine inanalõm? 1991Õdeki tutum mu uluslararasõ anlamda Sayõn ErdoğanÕõn gšrŸşŸnŸ ifade ediyor yoksa bugŸn sšylediği mi? O gŸnkŸ …zalÕõ bugŸn başka tŸrlŸ gšrŸyorsa hi değilse …zalÕõn hatõrasõna hŸrmeten ŌpardonĶ demesi beklenir. Ama bir insan on iki yõl ierisinde bu kadar hõzlõ bir pozisyon değiştiriyorsa, aslõnda gerekten …zal hakkõnda dediği şeyi kendisi yapõyor demektir. Evet, bŸyŸk devletlerin izgisinde ama onlarla rekabet h‰linde Orta DoğuÕda bir yer kapma savaşõyla ilgilidir.

Sayõn DavutoğluÕnun ve Sayõn ErdoğanÕõn aslõnda bu tezkereyle yetki aldõktan sonra yapmak istedikleri şey, ŌrestorasyonĶ dedikleri hamlenin tamamlanmasõ bakõmõndan asker” aralarõ, asker” imk‰nlarõ da kullanmakla ilgilidir. Yani kasõt şudur: Restorasyon, sadece ve sadece devletin kimi işlevlerinin yeniden eskisi gibi işler h‰le getirilmesiyle ilgili değildir. Restorasyonun siyasi tarihteki karşõlõğõ bir devrimden šnceki duruma iade olmaktõr yani Osmanlõ DevletiÕnin eski hinterlandõna TŸrkiyeÕyi iade etmek, burada h‰kimiyet ve nŸfuz alanlarõ aramak, burada bayrak gšstermek, buraya asker sokmak. Ve bunu niin yapmak? Bunu aslõnda dar, gerekle ilgisi olmayan, toplumun, milletin õkarõyla ilgisi olmayan bir genişleme hedefiyle yapmak. TŸrkiye bšyle bir maceraya girmemelidir; bu tezkere bunun başlangõcõdõr, IŞİD bunun sadece vesilesidir. KobaneÕye destek bunun ufkunda bile yoktur Kobane savunmasõnõ dŸşman ilan ettikten, teršrist ilan ettikten sonra. O nedenle, sevgili arkadaşlar, bu tezkere gerekte Davutoğlu, ErdoğanÕõn dõş politikasõnõ, dŸnya politikasõnõ, dŸnyaya dair davranõşlarõnõ ve hedeflerini ifade eden bir ibret belgesi niteliğindedir.

Peki, o zaman hibir şey yapõlmasõn mõ, hibir şey yapmayalõm mõ, olan biteni seyredelim mi? Tabii ki seyretmeyelim. Tabii ki seyretmekle kalmayacağõz. Her şeyden šnce ve her şeyden šnce Irak ve Suriye halklarõna siyaseten destek olmak durumundayõz. TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi demokrasi iin, šzgŸrlŸk iin, eşit haklar iin, kadõnlarõn haklarõ iin, laik bir eğitim iin, insan haklarõna dayalõ bir yeni rejim iin mŸcadele edenlere manevi desteğini amalõdõr. Partiden partiye ilişkiler kurmak pek‰l‰ mŸmkŸndŸr, mutlaka ve mutlaka asker kullanma zorunluğu yoktur. Ama denecek ki KobaneÕde kriz var ve siz diyorsunuz ki aslõnda buraya mŸdahale gerekir. Evet, doğru, mŸdahale gerekir ama biz mŸdahalenin şšyle olmasõnõ talep ediyoruz: Birincisi, IŞİDÕe yšnelik bŸtŸn destek ve manevi himaye tedbirlerinin tamamõna son verilmelidir. TŸrkiyeÕnin IŞİDÕe gŸ gšsteren, mŸcahit devşiren bir istasyon Ÿlke olmasõna, cephe gerisi olmasõna son verilmelidir. İkincisi, sõnõrlar derh‰l kontrol altõna alõnmalõdõr. Gš eden yoksul insanlarõ denetlemek iin değil, gšle alakasõ olmayan, bu gšlere bizzat yol amõş olan saldõrgan, şiddet dolu bir saldõrganlõk ierisinde halklarõ taciz eden, yerinden yurdundan edenlerin lojistik ve personel geişlerinin šnlenmesi iin sõnõrlar kontrol altõna alõnmalõdõr. KobaneÕyle dayanõşma son derece šnemlidir ŸnkŸ HŸkžmetin šzŸm stratejisi bakõmõndan KobaneÕnin teşkil ettiği yeri HŸkžmetin kendisi itiraf etmesi gerekirken bunu kendisine anlatmak bize dŸşmŸştŸr. Size bugŸnden sšylŸyorum: Eğer Kobane dŸşecek olursa, burada bir katliamla karşõ karşõya kalacak olursak, TŸrkiyeÕnin KŸrtleri de, IrakÕõn KŸrtleri de, İranÕõn KŸrtleri de ayağa kalkacaktõr.

Siz şšyle bir şey yapabilir misiniz: Bir yandan burada kendileriyle šzŸm iin mŸzakere ettiğiniz bir gŸcŸ šte yandan teršrist olarak ilan edeceksiniz; burada haklarõ iin yeni tedbirler almaya alõştõğõnõzõ sšylediğiniz bir halkõn sõnõrõn šte tarafõndaki evladõnõn katledilmesine seyirci kalacaksõnõz, onlar katledildikten sonra da ŌAslõnda TŸrkiyeÕde šzŸm istiyorduk fakat ne yazõk ki tezkeremiz olmadõğõ iin sõnõrõn šbŸr tarafõnda hibir şey yapamadõk.Ķ diyeceksiniz ve KŸrtler buna inanacak, ŌNe gŸzel HŸkžmetimizle el ele yŸrŸyoruz.Ķ diyecekler. Arkadaşlar, bundan eğer bšyle bir hayal gšrŸyorsanõz Ÿmidinizi kesin.

Eğer okumadõysanõz, dŸn heyetimizle gšrŸşen Abdullah …calanÕõn Kobane ile mŸzakere sŸreci arasõndaki ilişki bakõmõndan sšylediklerini hõzlõca aktarmak isterim: ŌCiddiyetle ve bŸyŸk fedak‰rlõklarla bu noktaya getirmeyi başardõğõmõz sŸrecin geleceği ve selameti atõlacak adõmlarõn hõzõ ve ciddiyetiyle doğrudan bağlantõlõ h‰le gelmiştir. Nitekim Orta DoğuÕnun JİTEMÕi olarak da ifade edebileceğimiz IŞİD gibi vahşi bir šrgŸtŸn neler yapabileceğine bŸtŸn dŸnya tanõklõk ediyor. Kobane kuşatmasõ sõradan bir kent kuşatmasõ olmanõn ok štesinde, sadece KŸrt halkõnõn demokratik kazanõmlarõnõ hedeflemekle kalmayõp TŸrkiyeÕyi de yeni bir darbe sŸrecine sokacaktõr. Bu katliam girişimi amacõna ulaşõrsa hem sŸreci sonlandõracak hem de yeni ve uzun sŸrecek bir darbenin temellerini atacaktõr. Kobane ve Rojava meselesini doğru anlamak isteyen herkes bu gerekliği iyi kavramalõdõr. TŸrkiyeÕde sŸrecin ve demokrasi yolculuğunun škmesini istemeyen herkesi KobaneÕye gereken ciddiyet ve sorumlulukla sahip õkmaya ağõrõyorum. Devlet iinde de h‰len šzŸm odaklõ davrananlarla imha sõğlõğõndan medet umanlar arasõnda bir gelgit yaşandõğõ gšzlenmektedir.

‚šzŸmden yana olanlarõn sŸrece ve sorunlara zamanõnda ve aktif mŸdahaleler geliştirmesi hayati šnemdedir. Bu itibarla Kobane gerekliği ile sŸrecin ayrõlmaz bir bŸtŸn olduğu gereğini bir kez daha hatõrlatarak, herkesi bŸyŸk bedellere mal olan bu demokratik yolculuğumuz ve insanlõk mŸcadelemizi sahiplenmeye ağõrõyorum.Ķ

O yŸzden sevgili arkadaşlar, sakõn ola ki ŌTezkeremizin gemesi KobaneÕyi gšrmemizin biricik imk‰nõdõr. Tezkere gemezse KobaneÕyi gšrmeyiz.Ķ diye bize yšnelmeyin, bize bšyle şeyler sšylemeye yeltenmeyin. Kimseden bir şey dileniyor değiliz. Adaletin, hakkõn, demokrasinin, halklarõn šzgŸrlŸğŸnŸn ve kendi kendilerini yšnetme, kendi kaderlerini tayin hakkõnõn gereği olarak bir şeyi ya yaparsõnõz ya yapmazsõnõz. Kimse, diz škecek, yalvaracak, haklarõndan vazgeecek, AnayasaÕya, uluslararasõ anlaşmalara, insan haklarõna ve teamŸllere aykõrõ bir tezkerenin gemesi iin el kaldõrmaya razõ olmayacaktõr. Bšyle bir onursuzca seimi biz yapacak değiliz. Kobane halkõ kendi kaderini tayin edecektir.

Halklarõn Demokratik Partisi milletvekilleri bayramõ Kobane halkõnõn yanõnda geireceklerdir. Aynõ kaderi onlarla paylaşmaya razõyõz, hazõrõz ama asla ve asla zorbalõk karşõsõnda, ikiyŸzlŸlŸk karşõsõnda, şiddet karşõsõnda boyun eğmeyeceğiz, asla ve asla kendi šzgŸrlŸk hedeflerimizden, birlikte yaşama azmimizden, TŸrkiyeÕnin tamamõ iin bir gelecek anlamõna gelen demokratik cumhuriyet ve demokratik šzerklik ağrõmõzdan vazgeecek değiliz.

TŸrkiyeÕnin bŸtŸn šteki halklarõ da bu macerada hibir faydaya sahip değildir. TŸrkiyeÕnin bŸtŸn halklarõna, oğullarõ asker yaşõnda olan bŸtŸn herkese buradan sesleniyorum: Oğullarõnõzõn kanõ Ÿzerinden, onlarõn hayatlarõ Ÿzerinden girişilecek bir fŸtuhat macerasõna ŌevetĶ demeyiniz, destek vermeyiniz. Halklarõmõzõn geleceği, dŸnyanõn geleceği, Orta DoğuÕnun geleceği Kobane direnişindedir. KobaneÕyi sahiplenin, KobaneÕyi omuzlayõn, kendinize yapacağõnõz en bŸyŸk iyiliği, ocuklarõnõza en bŸyŸk iyiliği yapacaksõnõzdõr mutlaka.

Yaşasõn halklarõn kardeşliği! Yaşasõn KobaneÕnin kurtuluşu! (HDP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim.

Milliyeti Hareket Partisi Grubu adõna Mersin Milletvekili Sayõn Mehmet Şandõr konuşacak.

Buyurun. (MHP sõralarõndan alkõşlar)

MHP GRUBU ADINA MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; šncelikle yŸce heyetinizi saygõlarõmla selamlõyorum.

Ben de TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin yeni yasama yõlõnõn hayõrlara vesile olmasõnõ, başarõlõ gemesini, tŸm siyasi parti gruplarõmõza hayõrlõ olmasõnõ temenni ediyorum.

PKK etnik bšlŸcŸ teršr saldõrõlarõnda ve SuriyeÕde, IrakÕta yaşanan i savaş nedeniyle hayatõnõ kaybeden vatandaşlarõmõza ve tŸm insanlara YŸce AllahÕtan rahmet diliyorum.

Değerli milletvekilleri, bugŸn IrakÕtan beslenen PKK teršr šrgŸtŸ saldõrõlarõna karşõ 7Õnci, SuriyeÕde yaşanan i savaşõn Ÿlkemize yansõmalarõna karşõ 3՟ncŸ HŸkžmet tezkeresini birleştirerek gšrŸşŸyoruz.

Tezkerenin gerekesinde son derece šnemli tespitler bulunmaktadõr. Tezkereye gšre, devletin ilgili kurumlarõnõn bilgilerine gšre, bšlgedeki gelişmeler ve bunlarõn muhtemel sonularõ, milletimizin ve Ÿlkemizin geleceği aõsõndan ciddi riskler ve tehditler oluşturmaktadõr. Ayrõca, IrakÕõn kuzeyinde TŸrkiyeÕye saldõrõlarda bulunmak iin hazõr bekleyen PKK teršr unsurlarõ bir tehdit olarak varlõklarõnõ devam ettirmektedir. Tezkereye gšre yapõlan tespit budur yani šncelikle son zamandaki gelişmelerle Ÿlkemizin ve milletimizin geleceği ve gŸvenliği tehdit ve tehlike altõndadõr. Bunlar iin zamanõnda ve yeterince tedbir geliştirebilmek ve dinamik bir politika takip edebilmek iin HŸkžmete her tŸrlŸ kararõ almak ve gereğini yapmak Ÿzere bir anayasal zorunluluk olan Meclis izninin verilmesi tezkereyle istenmektedir.

Milliyeti Hareket Partisi olarak biz, ifade edilen bu gerekelerden dolayõ HŸkžmete bu iznin verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu izin, AKP HŸkžmetine yeni bir yetki vermekten šte, bir gšrev, bir sorumluluk yŸklenmesi olacaktõr. Milliyeti Hareket Partisinin HŸkžmet tezkerelerine verdiği destek mill” hassasiyetlerimizden kaynaklanmaktadõr. Devletimizin egemenliği, milletimizin geleceği tehdit ve tehlike altõnda ise Milliyeti Hareket Partisinin -bize gšre herkes- buna big‰ne kalmamasõ gerekir. †lkemize bir saldõrõ ihtimali varsa tŸm imk‰nlarõmõzla buna karşõ koymak bir vatan savunmasõdõr. Bize gšre, dõş politika ve mill” gŸvenlik bir HŸkžmet politikasõ olmaktan daha ok bir devlet politikasõdõr ve devlete ve millete sahip õkmak bize gšre bir mill” meseledir. Bu tavrõmõz AKP HŸkžmetinin politikalarõnõ tasvip ettiğimiz ve desteklediğimiz anlamõ taşõmaz, tezkerede ifade edilen tehlikelerin oluşmasõnda ve bšlgede yaşanan olaylarõn šnlenmesinde HŸkžmetin sorumluluklarõnõn olduğunun hatõrlatõlmasõ ve HŸkžmetin uyarõlmasõ hassasiyetini taşõr; Milliyeti Hareket Partisinin verdiği desteğin anlamõ budur. Bize gšre, bu tezkere, on iki yõlõnõ tamamlayan AKP iktidarõnõn PKK bšlŸcŸ teršrŸ karşõsõndaki acziyetinin, İmralõÕyla yapõlan mŸzakerelerin bir aldatmaca, šzŸm sŸrecinin bir šzŸlme sŸreci olduğunun ve Orta Doğu bšlgesinde yaşanan gelişmelerin bugŸne kadar doğru okunamamõş olduğunun HŸkžmete itiraf edilmesidir, tezkere bunun belgesidir.

Değerli milletvekilleri, Milliyeti Hareket Partisi olarak biz, AKP HŸkžmetinin dõş politika anlayõşõ ve uygulamalarõnõn yanlõş olduğunu, bšlge ve Ÿlkemizin geleceği aõsõndan bŸyŸk tehlikeler oluşturacağõnõ her zaman ve her zeminde sšyledik ve sšylŸyoruz. Ayrõca, birtakõm šnerilerde de bulunuyoruz. Mesela, Sayõn Genel Başkanõmõz 7 Ekim 2008 tarihinde ŌGŸvenlikli bšlge kurulsun.Ķ hatta, daha yakõn, 6 Ağustos 2012 tarihinde Ō†lkemize yšnelen tehditleri en aza indirmek amacõyla batõ ucu AfrinÕi doğu ucu KandilÕi iine alacak biimde tesis edilecek hilal şeklindeki gŸvenlik kuşağõ bir an šnce sağlanmalõ ve icra edilmelidir.Ķ šnerisinde bulunmuştu. Daha birok šnerimizle birlikte, ŌGŸvenlikli bšlge kurulsun.Ķ šnerimizi değerlendirmeye maalesef almadõnõz. Neden almadõğõnõzõ, niye alamadõğõnõzõ da tenezzŸl buyurup ne bize ne kamuoyuna aõklamadõnõz. BugŸn, bu kadar šlŸmden sonra, tampon bšlge veya uuşa yasak bšlge teklifinizi mŸttefiklerinize kabul ettirmeye alõşõyorsunuz.

Değerli milletvekilleri, bakõnõz, PKKÕnõn Ÿlkemizi ve milletimizi bšlmek ve bšlgede bir KŸrt devleti kurmak iin Ÿlkemize saldõrdõğõnõ, silahlarõ asla bõrakmayacağõnõ, silahlarõnõ bõrakmayan teršr šrgŸtŸyle mŸzakere değil anladõğõ dilden mŸcadele edilmesi gerektiğini, başlatõlan mŸzakere sŸrecinin bir yõkõm projesi olduğunu, bu yolla bšlŸcŸ teršrŸn bitirilemeyeceğini, yapõlanlarõn bšlŸcŸlŸk olduğunu ve alenen su işlendiğini õsrarla sšyledik; bizi kandan beslenmekle suladõnõz. Suriye olaylarõ başlarken ŌAman dikkat ediniz, SuriyeÕnin istikrarsõzlaştõrõlmasõ bšlgeye ve Ÿlkemize felaket getirir.Ķ dedik, bizleri politikanõzõ anlayamamakla, acziyetle suladõnõz.

Allah aşkõna, bugŸn gelinen bu noktada bir vicdan sorgulamasõ yapõyor musunuz? On Ÿ yõl tek başõna iktidar ol, sonra da h‰l‰ PKK teršrŸnŸn tehdidinden bahset, sšzde KŸrt sorununa siyasi šzŸm bulmak hayalleri kur, teršrŸn başõyla ŌşerefsizlikĶ diye nitelendirdiğiniz gšrŸşmeleri yap, PKKÕyõ muhatap al, mŸzakere yap, sonra da buraya gel ŌH‰l‰, PKK bir tehdit unsuru olarak varlõğõna devam ediyor.Ķ de. Buna hakkõnõz var mõ? Tarih sizi hangi nitelemeyle anacak, inanõnõz ki merak ediyorum.

Buradan soruyorum: Bir fõrsattõr, geliniz, burada bu KŸrt sorunu denilen şeyden ne anladõğõnõzõ bize anlatõnõz Sayõn HŸkžmet, Sayõn Başbakan. KŸrt soylu vatandaşlarõmõzõn diğer vatandaşlarõmõzdan farklõ bir sorunu var da biz mi bilmiyoruz, bu Meclis mi bilmiyor? Eğer sorun vatandaşlarõmõzõn sorunu olsaydõ, mŸzakereyi ve šzŸmŸ bu vatandaşlarõmõzla ve onlarõn siyasi ve sivil šrgŸtleriyle yapmanõz gerekmez miydi? KŸrt sorununu šzmek iin PKKÕyla mŸzakere yaptõğõnõza gšre bu, PKKÕnõn dikte ettirdiği KŸrt sorununu šzmek iin šzŸm sŸreci başlattõğõnõz anlamõ taşõmaz mõ?

Değerli milletvekilleri, PKKÕnõn ortaya koyduğu KŸrt sorununun ieriği nedir? Bir KŸrt devleti kurmak iin bundan otuz yõl šnce TŸrkiyeÕye saldõran, EruhÕun kaymakamlõk binasõna kurşunla ŌKŸrt devleti kuracağõz.Ķ yazan PKK değil miydi? Bunun iin kundaktaki bebekleri, başta KŸrt soylu vatandaşlarõmõz olmak Ÿzere binlerce, on binlerce insanõmõzõ katleden PKK değil miydi?

Evet, nedir ŌKŸrt sorunuĶ dediğiniz şey ve nasõl šzeceksiniz, gelin, burada dŸrŸste anlatõn. Eğer bazõlarõnõn sšylediği gibi sorun vatandaşlarõmõzõn demokrasi sorunu ise, šzŸmŸ neden PKKÕyla mŸzakerede arõyorsunuz?

Aranõzda ok değerli ilim adamlarõ var. Bir farklõlõğõ šzne yaparak sorun tanõmlamasõ yaparsanõz, bulacağõnõz šzŸmŸn toplumu ayrõştõracağõ ve atõştõracağõ bir ilm” gerekliktir, bunu bilmiyor musunuz?

KŸrt sorununu šzdŸnŸz, diğer etnik gruplarõn, diğer farklõlõklarõn sorunlarõnõ nasõl šzeceksiniz? KŸreselleşen dŸnyada farklõlõklarõ kimlikleştirerek toplumu ayrõştõrmak kimin yararõna olacaktõr? TŸm farklõlõklarõmõzla eşit vatandaş bağlamõnda birlikte yaşamak, tek devlet, tek vatan ortak paydasõnda tek millet olmak, ortak gelecek ŸlkŸsŸ ve kardeşlik hukukuyla birliğimizi gŸlendirmek, evremizde yaşanan acõlardan sonra bir mecburiyet değil mi?

TŸrkiyeÕye ve TŸrk milletine yakõşõr hareket etmek gerekiyor. On iki yõl sonra, h‰l‰ IrakÕõn kuzeyinde TŸrkiyeÕyi tehdit eden PKK unsurlarõnõn varlõğõndan şik‰yet ederken, šzŸm sŸrecinden bahsetmeye hakkõnõz var mõ? Kendinizle elişmiyor musunuz? ‚šzŸm sŸrecini devlet politikasõ olarak ifade etme hakkõnõ nereden alõyorsunuz? Bu devlet yalnõz sizin devletiniz mi?

Burada Sayõn Başbakan yok, Sayõn Başbakana iletilmek Ÿzere soruyorum: Stratejik Derinlik kitabõnda Sayõn Başbakan diyor ki: ŌDebisi yŸksek, hõzlõ akan bir nehreÉĶ DŸnyadaki değişimi ona benzetiyor. GŸnŸmŸz dŸnyasõndaki değişimi ve dšnŸşŸmŸ TŸrkiyeÕyi değiştirerek dšnŸştŸrmek, yšnlendirmek iddianõz. Sayõn Başbakan, bunun iin belirlediğiniz derin stratejiniz ve švŸndŸğŸnŸz vizyonunuz -bir sonu olarak sšylŸyorum- bugŸn maalesef SuriyeÕde, IrakÕta, FilistinÕde, kõsacasõ tŸm Orta DoğuÕda insan šlŸmlerini ve yõkõmlarõ šnleyebildi mi, šnledi mi? PKKÕnõn tehdit unsuru olmasõnõ bitirebildi mi?

ALİ UZUNIRMAK (Aydõn) – ŌBizden habersiz Orta DoğuÕda yaprak kõmõldamaz.Ķ diyordu.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Değerli milletvekilleri, HŸkžmetin Suriyeli sõğõnmacõlara sağladõğõ imk‰nlarõ azõmsamõyorum, her defasõnda, bu kararõ veren siyasi iradeye, šzellikle Suriye TŸrkmenleri adõna teşekkŸr ediyorum. Bunu biliyorsunuz ancak partimiz sšzcŸleri tarafõndan politikalarõnõza yšneltilen tenkitlere karşõ da beni şahit gšstererek maalesef yaptõklarõnõzla švŸnŸyorsunuz. H‰lbuki bŸyŸklŸk, gŸlŸ olmak bu insanlarõ yerinde, yurdunda tutabilmekti, koruyabilmekti, koruyabildiniz mi? BugŸn, Ÿlkemizde 1,5 milyon, ArapÕõyla, TŸrkmenÕiyle, KŸrt՟yle Suriyeli sõğõnmacõÉ MŸlteci değil, Sayõn HŸkžmetin dikkatine sunuyorum, mŸlteci değil, sõğõnmacõ. Onur kõrõcõ bir niteleme. İnsanlarõ bu duruma dŸşŸrŸp arkasõndan bŸyŸklŸk taslamak, bununla švŸnmek yakõşmõyor Sayõn Başbakan. TelaferÕi, KerkŸk՟, HalepÕi, HumusÕu koruyabildiniz mi, IŞİDÕi šnleyebildiniz mi? Soruyorum: Orta Doğu bšlgesi siz iktidara geldiğiniz gŸnden bugŸn daha mõ iyi durumda? ŌOlanlarõn sorumlusu biz miyiz?Ķ diye sorabilirsiniz, haklõ da olabilirsiniz ancak elinizi vicdanõnõza koyun.

Sayõn Başbakan, bugŸn bir sonu olarak, Ÿlkemizde ve bšlgemizde yaşanan olaylarõn bu noktaya geleceğini en azõndan šngšremediniz. Bunu kabul etmek durumundasõnõz.

Sizin ifadenizle sšyleyeyim, yine Stratejik Derinlik kitabõndan; Orta DoğuÕnun tasvirini iyi yapamadõnõz, tasvirin aõklamasõnõ, anlamayõ, anlamlandõrmayõ ve dolayõsõyla, yšnlendirmeyi yanlõş yaptõnõz. BugŸn bu tezkereyle bunu kabul etmek, itiraf etmek durumundasõnõz. …ngšrdŸğŸnŸz ve ifade ettiğiniz hibir husus maalesef gerekleşmedi. BarzaniÕyle kucaklaştõnõz; İmralõÕyla, yabancõlarõn gšzetiminde, kapalõ kapõlar arkasõnda gizli mŸzakereler yaptõnõz; şimdi gelmiş ŌIrakÕõn kuzeyinde PKK teršr unsurlarõ devam ediyor.Ķ diyorsunuz. Hatta, Avrupalõ dostlarõnõza TŸrkiyeÕnin PKKÕyla mŸcadelesine destek vermedikleri iin sitem ediyorsunuz. ŌEsad gidecek.Ķ dediniz, gitti mi? Basra harap olduktan sonra gitse ne olur, gitmese ne olur! 200 bin insan šldŸ, yaralõlarõn sayõsõnõ bilmek mŸmkŸn değil. 10 milyon insan yerinden yurdundan sškŸlŸp atõldõ. Şam, Humus, Halep şehirleri harabeye dšndŸ. Suriye, meşruiyetini kaybetmiş, kendi halkõnõ acõmasõzca katleden bir zalimin saldõrõlarõ altõnda tahrip edildi. Ne yapabildik, ne yapabildiniz Sayõn Başbakan, Sayõn Davutoğlu? Dost acõ sšyler Sayõn Hocam. …ngšrŸleriniz doğru õkmadõ, politikalarõnõz yanlõştõ ve sonunda, bu tezkereyle, Halõ ordusunu bšlgemize yeniden davet etmek mecburiyetinde kaldõnõz; işin ifadesi budur. Sizi MŸslŸmanlar affetmeyecek.

IrakÕta, LibyaÕda, BosnaÕda yapõlanlarõ ne kadar abuk unuttunuz? Bu duruma dŸşmŸş olmanõzdan ve TŸrkiyeÕyi bu duruma getirmiş olmanõzdan dolayõ gerekten bir dost olarak bŸyŸk ŸzŸntŸ duyuyorum.

Değerli milletvekilleri, Beşer EsadÕõn kõsa sŸrede diğerleri  gibi yõkõlacağõ varsayõmõna dayalõ tavrõnõz maalesef bugŸnkŸ yõkõmõ getirdi. Zalimin ekmeğine ve de kŸresel gŸlerin projelerine zemin hazõrlanmõş oldu.

…znesi olmayan Orta DoğuÕda, nirengi noktasõ belli olmayan bir politikanõn Orta DoğuÕda hibir ağõrlõğõ ve hibir karşõlõğõ olmaz. TŸrkiye Cumhuriyeti devletinin, HŸkžmetiÕnin Orta DoğuÕda šznesi ne? İyi niyeti sorgulamõyorum ancak šngšrŸnŸz yanlõştõ, stratejiniz yanlõş Orta Doğu tasvirine gšre izilmişti. Orta Doğu bšlgesini demokratikleştirmek iddianõz     -ne yazõk ki yanõldõnõz- mŸmkŸn olmuyor.

Milliyeti Hareket Partisi olarak biz de Orta Doğu Ÿlkelerinin demokratikleşmesini istiyoruz. Suriye halkõnõn buna layõk olduğunu sšylŸyoruz ancak bunu kendi i dinamikleriyle gerekleştirmeleri gerekir. Dõş mihraklarõn, dõş mŸdahalelerin demokrasi değil kaos getireceğini bundan šnce birok dšnemde ve dŸnyanõn birok bšlgesinde yaşayarak gšrdŸk.

Orta Doğu gereğini ne yazõk ki -tekraren sšylŸyorum- dikkate almadõnõz veya doğru okuyamadõnõz. ŌRimland teorisiĶ diyor Sayõn Bakan; Sayõn Başbakan. Bununla Orta DoğuÕyu tanõmlayamazsõnõz. Orta DoğuÕnun tarihini ve bu tarih ierisinde TŸrk milleti gereğini ve mŸktesebini yok sayarak, merkeze almadan TŸrkiye Cumhuriyeti devleti olarak Orta DoğuÕya bakarsanõz bugŸn başka gŸlerin, başka kŸresel gŸlerin projelerine taşeron olmak iin kapõlarda kalõrsõnõz, maalesef.

Bana gšre yaşananlarõ anlamak iin, anlamlandõrmak ve yšnlendirmek iin yaşananlarõ zaman ve mek‰n bŸtŸnlŸğŸnde değerlendirmek lazõm. Zaman yeni bir yŸzyõlõn ilk eyreği; dŸnyanõn yeniden paylaşõldõğõ bir tarih, zaman dšnemi. Mek‰nsa Orta Doğu; TŸrk ve MŸslŸman coğrafyasõ; Hristiyan, Halõ batõnõn bin yõldõr gšzŸnŸn olduğu bir  coğrafya. Bu coğrafyaya karşõ politikalarõnõz gerekten doğru olmak mecburiyetindeydi. Tabii ki demokrasi, zamanõn gereği bu ama demokrasi milletleşmeyi tamamlamõş topluluklarda mŸmkŸn, yaşatõlabilir.

Değerli milletvekilleri, Araplõk bir õrktõr, bir millet değil. Orta DoğuÕda bir millet bulamazsõnõz. Dolayõsõyla, burada ortak yaşamõ, birlikte yaşamõ sistemleştirecek bir demokratik yapõyõ kuramaz, devam ettiremezsiniz. Kurmaya kalkarsanõz kan akar, kaos olur. Evet, demokrasinin arkasõnda durmak bir fazilettir ama bunun bu kadar ağõr bedelle šdenmesine hi kimse teşebbŸs etmemelidir. Toplumlarõn farklõlõklarõnõ kimlikleştirerek ayrõştõrmak, bu ayrõşmayõ šzgŸrlŸk adõna, insan haklarõ adõna desteklemek, emperyalizmin klasikleşmiş bir hegemonya metodudur. Ne yazõk ki TŸrkiyeÕyi de buna sŸrŸklediğinizin farkõnda bile değilsiniz. KŸresel gŸler, tarihin her dšneminde ve dŸnyanõn her yerinde Ōparala-yutĶ politikalarõyla insanlarõ birbirine kõrdõrarak h‰kimiyetlerini sŸrdŸrmek istemişlerdir.

Değerli milletvekilleri, SuriyeÕde yaşanan i savaş bugŸn bir bšlgesel mezhep savaşõna, hatta kŸresel gŸlerin de mŸdahil olmasõyla bir uluslararasõ soruna dšnŸşmŸş olmasõnõn štesinde, TŸrkiye iin bir mill” gŸvenlik sorunu h‰line gelmiştir. Komşudaki yangõn TŸrkiyeÕyi ve insanõmõzõ yakmaya başlamõştõr. BugŸn Orta Doğu kõyameti yaşamaktadõr. Suriye ve Irak i savaşõnõn en bŸyŸk mağduru, değerli milletvekilleri, TŸrkmenlerdir. …zellikle Humus -ki bir zamanlar HumusÕta gezen bir insan TŸrke bilmiyorsa ŌHumuslu değildir.Ķ diye nitelendirilirdi- TŸrk şehri, bŸtŸn TŸrkmen varlõğõ sškŸlŸp atõldõ. Halep, kõrsalõ, TŸrkmen şehir ve kšyleri IŞİD šrgŸtŸnŸn kontrolŸnde. 200 bine yakõn TŸrkmen TŸrkiyeÕye sõğõnmõş bulunmakta; 1 milyondan fazla TŸrkmen, kšylerinden, yurtlarõndan sškŸlŸp atõldõ. Aynõ ileyi SuriyeÕnin diğer halklarõ da yaşõyorlar, Irak TŸrkleri bundan daha perişan.

Burada şu sorularõ sormak ve cevabõnõ dinlemek istiyorum:

Değerli HŸkžmet, bu tezkere Suriye ve Irak TŸrkmenlerinin derdine are olacak mõ? TŸrkmen bšlgeleri iin gŸvenlikli bšlge kurulacak mõ? IŞİDÕin boşaltacağõ TŸrkmen bšlgelerini PYDÕnin, PKKÕnõn  işgal etmesini šnleyecek tedbirler alacak mõsõnõz? Kurulacak uluslararasõ koalisyon gŸleri ve TŸrk Silahlõ Kuvvetleri, IrakÕõn ve SuriyeÕnin kuzeyinde TŸrkiyeÕye tehdit unsuru olarak varlõğõnõ devam ettirdiğini iddia ettiğiniz PKK teršr šrgŸtŸne karşõ da bir operasyon yapacak mõ? ŌYabancõ silahlõ kuvvetlerĶ diyorsunuz, Ōyabancõ devletlerin silahlõ kuvvetleriĶ demiyorsunuz; bir yanlõşlõk mõdõr yoksa bilinli bir tercih midir šğrenmek istiyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

BAŞKAN – Sayõn  Şandõr, Ÿ dakikalõk ek sŸrenizi veriyorum.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – ŌYabancõ silahlõ kuvvetlerĶ derken neyi kastediyorsunuz yani peşmerge gŸlerinin de TŸrkiyeÕde konuşlanmasõna imk‰n verecek misiniz?  Bunu burada aõklamanõz lazõm. Aõklayõn, tutanaklara gesin ki TŸrk Silahlõ Kuvvetleri de šyle davransõn. †mit ederim ki HŸkžmet bu sorularõn cevabõnõ gelip bu kŸrsŸden verecektir.

Milliyeti Hareket Partisine gšre, IŞİD, PYD, PKK kŸresel projelerin taşeronu olarak dšrt paralõ bŸyŸk KŸrdistanÕõn duvarlarõnõ šrmek, atõsõnõ kurmakla gšrevlidir. Irak ve SuriyeÕnin toprak bŸtŸnlŸğŸ bize gšre vazgeilmezdir, buna HŸkžmet de dikkat etmelidir. TŸrkiye iin IŞİD ne kadar gayrimeşru ise PYD, PKK da o kadar gayrimeşru, yasa dõşõ ve uluslararasõ hukuka aykõrõ insanlõk dŸşmanlarõdõr. Hepsi TŸrkiyeÕnin mill” gŸvenliğini tehdit eden teršr unsurlarõdõr. Tehdit, direkt ve doğrudan TŸrk milletine yšneliktir. HŸkžmetin birinci šnceliği TŸrkiyeÕnin gŸvenliğini sağlam esaslara bağlamak olmalõdõr, bu maksatla ne gerekiyorsa yapmalõdõr. TŸrk devleti, Misakõmill” sõnõrlarõ boyunca sahnelenen fitne kampanyasõna karşõ tŸm mill” gŸ unsurlarõyla gšğŸs germelidir. Milliyeti Hareket Partisi, TŸrkiyeÕyi namuslu gšrmektedir ve tercihini TŸrk milletinden yana yapmaktadõr. Bahse konu olan TŸrkiyeÕnin gŸvenliği, tarih” hak ve õkarlarõdõr. Milliyeti Hareket Partisi olarak TŸrk milletini, TŸrk vatanõnõ, TŸrk BayrağõÕnõ ve bin yõllõk kardeşlik hukukunu kutsal bir emanet gibi savunulmasõnõ şart gšrmekteyiz. Bunun iin her gšreve hazõrõz.

Değerli milletvekilleri, ŌSšz konusu vatan savunmasõ ise gerisi teferruattõr.Ķ diye bir sšz var. Milliyeti Hareket Partisinin durduğu yer burasõdõr. Hibir şey bitmemiştir değerli milletvekilleri, tarih henŸz hŸkmŸnŸ de vermemiştir. Zaman her şeyin ilacõ, millet iradesi her şeyin devasõ, YŸce AllahÕõn himmet ve himayesi her şeyin ŸstŸndedir. YŸce Allah TŸrk milletini ve tŸm insanlarõ bu teršr belasõndan kurtarsõn. MŸbarek Kurban Bayramõ šncesinde Milliyeti Hareket Partisi camiasõ olarak gšnŸlden bu duayõ yapõyoruz ve sizlerin ve aziz milletimizin Kurban BayramõÕnõ kutlayarak yŸce heyetinizi saygõyla selamlõyorum.

TeşekkŸr ederim. (MHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim Sayõn Şandõr.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adõna Adana Milletvekili Sayõn Faruk Loğoğlu konuşacak.

Buyurun. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

CHP GRUBU ADINA OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Adana) – Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; HŸkžmetin Meclise sunduğu Irak ve Suriye tezkeresi konusunda Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adõna sšz almõş bulunuyorum. Hepinizi saygõyla selamlarken bugŸnden başlayarak yeni yasama dšneminin, Ÿlkemizin iinde bulunduğu gerginlik ve savaş ortamõndan kurtulmasõ doğrultusunda sağduyulu kararlara tanõk olmasõnõ diliyorum.

Değerli milletvekilleri, bugŸn tarih” bir kavşaktayõz. †lkemizin ve bšlgemizin geleceğini etkileyecek bir karara birazdan imza atacaksõnõz. O nedenle, partili olarak değil, halkõmõzõn fikri hŸr, vicdanõ hŸr vekilleri olarak hareket edeceğinizi umuyor ve temenni ediyorum. İnanõyorum ki partilerŸstŸ bir meseleyi tartõştõğõmõzõn ve buradan õkacak yanlõş bir kararõn Ÿlkemizi telafisi imk‰nsõz acõ ve kayõplara sŸrŸkleyebileceğinin farkõndasõnõz.

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizi bu tezkereyi gšrŸşme noktasõna getiren dõş politika hatalarõnõ bugŸne kadar eleştirilerimiz ve somut šnerilerimizle birlikte defalarca gŸndeme getirdik.

MUSA ‚AM (İzmir) – Sessizlik Sayõn Başkan...

S†LEYMAN ‚ELEBİ (İstanbul) - Duyamõyoruz.

ATİLLA KART (Konya) – Sayõn Başkan...

BAŞKAN – Bir dakika, mŸsaade eder misiniz. Ben de duydum.

OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Devamla) – Bu nedenle, HŸkžmetin izlediği maceraperest...

BAŞKAN - Sayõn Loğoğlu, bir dakika.

LŸtfen, telefonla konuşmayõnõz. Kim konuşuyorsa lŸtfen dõşarõda bunu yapsõn ve birlikte de sohbet etmeyiniz, lŸtfen.

Buyurun Sayõn Loğoğlu, kaybettiğiniz sŸreyi ekleyeceğim size.

OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Devamla) – Sağ olun Sayõn Başkan.

Şšyle diyordum: Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizi bu tezkereyi gšrŸşme noktasõna getiren dõş politika hatalarõnõ bugŸne kadar eleştirilerimiz ve somut šnerilerimizle birlikte defalarca gŸndeme getirdik. Bu nedenle, HŸkžmetin izlediği maceraperest ve mezhepi bir anlayõşa yaslanan dõş politikanõn geneline yšnelik eleştirilerimizi bugŸn tekrarlamayacağõm.

BugŸn, šnce, tezkere metni ve gerekesinde yer alan muğlak, hatalõ, elişkili ve tehlikeli unsurlara odaklanacağõm. İkinci bšlŸmŸnde ise size antiteršr koalisyonuna katõlõm ve katkõlarõmõza ilişkin somut bir šneri sunacağõm.

Değerli milletvekilleri, şu gereği baştan saptayalõm: …nŸmŸzdeki tezkere, tutarsõz, başõ sonu olmayan, ama ve hedefleri muğlak bir tezkeredir. ŌNe olur ne olmaz, buna da, ona da ihtiya olabilir.Ķ dŸşŸncesiyle HŸkžmetin aklõna gelen her şeyi iine doldurduğu bir torba tezkeredir. Evet, bu, stratejiden yoksun, bŸtŸnlŸkten ve tutarlõlõktan yoksun bir torba tezkeredir. Kapsam, şŸmul ve zaman bakõmõndan birok belirsizlikler ieren bu tezkere beceriksiz bir yšnetimin elinde kontrolsŸz bir silaha rahatlõkla dšnŸşebilecektir.

Şimdi bu torbanõn iinde neler var teker teker bakalõm. İlk olarak, tezkerenin gerekesinde bahsedildiği gibi PKK bir teršr šrgŸtŸ ve tehdit unsuru mudur, yoksa PKK, iki yõldõr Meclise ve halkõmõza bilgi vermeye tenezzŸl edilmeden, HŸkžmet tarafõndan šzŸm sŸreci erevesinde mŸzakerelerde muhatap alõnan meşru bir kuruluş mudur? Bu vesileyle vurgulamak isterim ki PKKÕnõn silah bõrakmasõ ve teršrden vazgetiğini ilan etmesi šn koşul olarak sağlanamadõğõndan šzŸm sŸreci sakat doğmuştur ve bu nedenle hedefe varamamaktadõr.

Gerekede Birleşmiş Milletler GŸvenlik Konseyi kararlarõnõn Irak ve SuriyeÕnin toprak bŸtŸnlŸğŸ ve bağõmsõzlõğõnõ teyit ettiğini belirtenler komşularõmõzõn toprak bŸtŸnlŸğŸ ve bağõmsõzlõğõnõ en fazla ihlal eden Ÿlkenin TŸrkiye olduğunu da elbette biliyorlardõr. Irak petrollerini BağdatÕõn onayõ olmadan ve Irak AnayasasõÕna aykõrõ olarak TŸrkiyeÕye taşõyanlar, …zgŸr Suriye Ordusunun aylarca HatayÕõ, İstanbulÕu kararg‰h olarak kullanmasõna gšz yumanlar ve her iki Ÿlkeyi škŸşe gštŸren IŞİDÕin Ÿlke iindeki faaliyetlerine -en hafif ifadeyle- sessiz kalanlara soruyorum: Hangi eyleminizle Irak ve SuriyeÕnin toprak bŸtŸnlŸğŸne ve bağõmsõzlõğõna sahip õktõğõnõzõ iddia edebilirsiniz? Sšyleminiz ile eylemleriniz birbirini maalesef hi mi hi tutmuyor.

Bšlgede devam eden risklere yeni unsurlarõn da eklenmesini tezkereye gereke yapõyorsunuz. Doğrudur, Ÿlkemize yšnelik tehditlere yeni unsurlar eklenmiştir. Bunlardan en tehlikelisi de Cumhurbaşkanõ ve HŸkžmetin bu tezkereyle kapõldõğõ 1 koyup 3 alma hesaplarõdõr. Birinci Kšrfez Savaşõ sõrasõnda merhum Turgut …zalÕõn izlediği politikaya šykŸnmek bu hezeyanõn kanõtõdõr. Yanlõş hesabõn BağdatÕtan dšndŸğŸnŸ asla unutmamanõz lazõm.

Tezkerenin gerekesinde uluslararasõ hukuktan kaynaklanan yŸkŸmlŸlŸklerimizden bahsedenler, ilgili gŸvenlik konseyi kararlarõna bugŸne kadar uymuş olsalardõ ne bšlgede 100 binlerce insan šlecek ne de burada bu tezkereyi bugŸn gšrŸşŸyor olacaktõk.

Değerli arkadaşlar, IrakÕõn bağõmsõzlõğõnõ mill” servetleri olan petrollerini istismar ederek, IrakÕõn mill” birliğini BağdatÕõ dõşlayarak ve IrakÕõn istikrarõnõ seimlerine dahi karõşarak ihlal edenler IrakÕõn toprak bŸtŸnlŸğŸne, egemenliğine ve bağõmsõzlõğõna saygõdan bahsedemezler. Daha da šnemlisi, tezkerenin gerekesi Ÿzerinde yapõlacak bir ierik analizi HŸkžmetin esas derdinin IŞİD olmadõğõnõ aõka ortaya koymaktadõr. Gerekede ŌIŞİDĶ kelimesi, mecburen, bir defa kullanõlõrken ŌSuriye rejimiĶ ifadesine defalarca yer verilmesinin anlamõ nedir? Anlamõ aõktõr, HŸkžmet bšlgedeki gelişmeleri Suriye rejimiyle sõcak atõşmaya girmek iin bir fõrsat olarak gšrmekte ve gerek niyetini gizlemek iin IŞİDÕi kõlõf olarak kullanmaktadõr. IrakÕta doğan ve gelişen IŞİDÕle mŸcadele edeceğini sšyleyen HŸkžmet tezkere gerekesinde Suriye rejimini hedef tahtasõna oturtmuş, IrakÕtaki kaotik duruma ve insanlõk dramõna tek satõr yer vermemiştir. AKPÕnin ŌEsad gitsin de ne olursa olsun.Ķ saplantõsõ tezkere gerekesinin belkemiğini oluşturmaktadõr. HŸkžmet, SuriyeÕdeki rejimin meşru olmadõğõnõ dŸşŸnebilir ama bu dŸşŸncesine o Ÿlkeye mŸdahale nedeni olarak bu tezkere metninde yer veremez, bunu yŸce Meclise dayatamaz. Bir rejimin meşruiyetine o Ÿlkenin halkõ karar verir, Birleşmiş Milletler doktrin ve mŸktesebatõ da bu doğrultudadõr.

Değerli arkadaşlar, demokratik ve uluslararasõ hukuka saygõlõ devletler kendilerine yšnelik bir tehdit varsa bunu kanõtlara dayalõ olarak ortaya koyar ve uluslararasõ hukuk kurallarõ iinde sšz konusu tehditleri bertaraf etmeye alõşõrlar fakat tezkere gerekesinde yer alan, tõrnak iinde, ŌSuriye rejiminin Ÿlkemizi hedef alan saldõrgan politikalarõĶ ifadesinin gerek hayatta bir karşõlõğõ yoktur. Gerek olan, IŞİD başta olmak Ÿzere Suriye, Irak ve TŸrkiyeÕde faaliyet gšsteren teršr šrgŸtlerinin Ÿlkemize yšnelik tehditleridir.

SŸleyman Şah TŸrbesiÕndeki gŸvenlik riskinin tezkereye gereke yapõlmasõ da ucuz politikadõr. SŸleyman Şah TŸrbesiÕne yšnelik herhangi bir saldõrõda Birleşmiş Milletler YasasõÕnõn 51Õinci maddesinde šngšrŸlen meşru savunma hakkõ erevesinde TŸrkiye bir tezkereye ihtiya olmadan, olsa bile dakikalar iinde bu Meclisten õkacak olan bir yetkiyle Birleşmiş Milletlere bilgi vererek gereken karşõlõğõ verir ve toprağõnõ savunur. Ayrõca, ŌBir mŸttefike yapõlan saldõrõ bŸtŸn mŸttefiklere yapõlan bir saldõrõ olarak kabul edilir.Ķ diyen NATO AntlaşmasõÕnõn 5Õinci maddesi de bu kapsamda işletilir.

Değerli milletvekilleri, tezkereye baktõğõmõzda ise ilk dikkat eken aõk ulu ifadelerle bezenmiş metnin HŸkžmete son derece geniş yetkiler verecek şekilde dŸzenlenmiş olduğudur. Bu tezkereyle HŸkžmet TŸrk Silahlõ Kuvvetlerini Orta DoğuÕda oynadõğõ kumarõn bir figŸranõ kõlmakta, tamamen soyut ve yoruma aõk ifadelere dayanarak askerlerimizi savaş sahalarõna sŸreceğinin işaretini vermektedir. Hepimiz biliyoruz ki komşu Ÿlkelere asker gšnderme niyetinin altõnda SuriyeÕde gŸvenli bšlge veÉ

LŸtfen, Sayõn BaşkanÉ Sayõn BaşkanÉ

Sayõn Başkanõm, dikkatim dağõlõyor arkadaşlar šn sõrada konuştuklarõ iin.

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, ŌSessiz olalõm.Ķ ricasõnõ sšylemekten gerekten sõkõlõyorum.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Ara verelim efendim.

BAŞKAN – LŸtfen, beni bu zor durumda bõrakmayõn.

İSMAİL TAMER (Kayseri) - Size hibir saygõsõzlõk yapmadõk.

BAŞKAN – LŸtfenÉ

Buyurun Sayõn Loğoğlu.

OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Devamla) – Hepimiz biliyoruz ki komşu Ÿlkelere asker gšnderme niyetinin altõnda SuriyeÕde gŸvenli bšlge ve uuşa yasak bšlge yaratma arzusu yatmaktadõr. TŸrk Silahlõ Kuvvetleri birilerinin gŸvenli bšlge ve uuşa yasak bšlge fantezilerinin uydusu değildir, uygulayõcõsõ değildir, olmamalõdõr. Suriye HŸkžmetinin rõzasõ ve Birleşmiş Milletler GŸvenlik Konseyinin kararõ olmaksõzõn kuracağõmõz gŸvenli bšlge ve uuşa yasak bšlgeler komşu Ÿlkeye saldõrõ ve işgal anlamõna gelecek, Ÿlkemizin gŸvenliğini tehlikeye atacak ve TŸrkiyeÕnin bšlgesindeki konumu onarõlmaz bir şekilde sarsõlacaktõr. Herhangi bir mŸdahale TŸrkiyeÕyi hem ieride hem dõşarõda iinden õkõlmaz bir bataklõğa sŸrŸkleyecek; nasõl 2 milyona yakõn sõğõnmacõyla baş başa bõrakõldõysak Mehmetik de komşu Ÿlkelerin topraklarõnda yalnõz bõrakõlacaktõr.

Değerli arkadaşlar, tezkere, yabancõ silahlõ kuvvetlerin TŸrkiyeÕde bulunmasõna da onay vermektedir. ŌYabancõ silahlõ kuvvetlerĶ ifadesi sadece IŞİD karşõtõ koalisyona d‰hil olan Ÿlkelerin askerlerini değil, devlet dõşõ sektšrlere, aktšrlere bağlõ silahlõ gŸleri ve birtakõm šrgŸtleri de kapsayabilir. Zira HŸkžmet, peşmerge ve …zgŸr Suriye Ordusuna da bu kapsamda yabancõ silahlõ kuvvetler muamelesi yapabilir. Tezkere buna aõktõr. HŸkžmet bu yetkiye dayanarak TŸrkiye sõnõrlarõ iinde yabancõ militanlardan teşekkŸl eden silahlõ bir gŸ oluşturup Cumhurbaşkanõnõn zikrettiği Ōeğit-donatĶ formŸlŸnŸ hayata geirebilir ve topraklarõmõz hõzla bšlgemizdeki atõşmalarõn bir ŸssŸ h‰line dšnŸşebilir.

…te yandan tezkere, Ÿlkemize konuşlanacak ve Ÿlkemizdeki Ÿsleri kullanacak yabancõ kuvvetlerin HŸkžmetin belirleyeceği esaslara gšre kullanõlmasõna da onay vermektedir. Bunu asker gšnderecek Ÿlkeler nasõl ve niin kabul edeceklerdir? Almanya kendi askerini nasõl kullanacağõnõ TŸrkiyeÕnin belirleyeceği esaslar d‰hilinde mi yapacaktõr? Bu durumda Ÿlkemizi Ÿs olarak kullanacak yabancõ gŸlerin eylemlerinden sorumlu olmayõ HŸkžmet nasõl kabul etmektedir, hangi yetkiyle Ÿstlenmektedir? Daha da šnemlisi, teršrle mŸcadele bağlamõnda TŸrkiye kendini korumak iin yabancõ askerlere ihtiya duyacak noktaya mõ gelmiştir? Bšyle bir duruma izin vermek, onay vermek hangi vatanseverlik anlayõşõna sõğar? Mehmetiğe sahip õkmayan, onu sakõnmayan ve yabancõ askerlerden medet umanlara milliyeti de denmez, vatansever de denmez. Kurtuluş SavaşõÕnõ vermiş bir ulusun evlatlarõ ve 1 Mart tezkeresini reddetmiş bir Meclisin Ÿyesi olarak bu muhataralõ tezkerenin altõna imza atmak gaflet, dalalet ve hõyanet olmayacak mõdõr? (CHP sõralarõndan alkõşlar)

Değerli arkadaşlar, sadece Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak değil hayatõnõ TŸrk hariciyesine adamõş bir insan olarak aõka sšylemek isterim: Bu tezkere kabul edilirse TŸrkiye bšlgenin korsan devleti olur. Bunu lŸtfen gšrŸn.

TŸrkiyeÕnin karşõ karşõya olduğu gŸvenlik risklerine sessiz kalmamanõn karşõlõğõ bšlgede korsanlõk yapmak değildir. Atõf yaptõğõnõz GŸvenlik Konseyi kararlarõnõn hibiri size bu hakkõ vermiyor. Gerekede Ÿ ayrõ Birleşmiş Milletler GŸvenlik Konseyi kararõna atõf yapõlarak šngšrŸlen sõnõr štesi gŸ kullanõmõna uluslararasõ meşruiyet kazandõrõlmaya alõşõlõyor. Oysa bu kararlarõn hibirinin uzaktan yakõndan gŸ kullanõmõyla ilgisi bulunmamaktadõr. Okuyanlar gšrecektir ki atõf yapõlan bu kararlar bir asker” mŸdahaleye cevaz veren, izin veren kararlar değil, teršr šrgŸtlerinin insan kaynaklarõnõ, mali kaynaklarõnõ ve diğer beslenme alanlarõnõ kesmeye ağõran kararlardõr. Diğer bir deyişle Birleşmiş Milletlerin bu kararlarõ, TŸrkiyeÕnin kendi silahlõ gŸleriyle veya yabancõ gŸlerle Irak ve SuriyeÕye bir asker” mŸdahalesine yasal bir zemin oluşturmuyor, olasõ bir asker” mŸdahaleye uluslararasõ hukuk bakõmõndan meşruiyet kazandõrmõyor.

Anti IŞİD koalisyonunun bšlgedeki hibir Ÿlkesi sizden, TŸrkiyeÕden asker” mŸdahale talep etmiyor, beklemiyor, istemiyor, hatta buna karşõ õkõyor. Yeni Irak Başbakanõ Haydar el Abadi, IrakÕta TŸrkiyeÕden asker gšrmek istemediklerini ParisÕte aõka beyan etmişken, Suriye Dõşişleri Bakanõ gŸvenli bšlgeyi saldõrõ sayarõz demişken, HŸkžmet h‰l‰ nasõl bšyle bir aymazlõk iinde olabilmektedir, bunu hayret ve taaccŸple karşõlõyorum.

Değerli arkadaşlar, gŸnlerdir KobaniÕde ve gŸney sõnõrlarõmõzda yaşanan insanlõk dramõnõ birlikte izliyoruz. TŸrkiyeÕnin birok şehrinde, yaşam alanlarõnõ IŞİDÕe karşõ savunan Kobani halkõna verilen desteğe dikkatle bakmanõzõ tavsiye ediyorum ve bundan gereken dersleri ve sonularõ õkarmanõz gerektiğini dŸşŸnŸyorum.

HŸkžmete soruyorum: Komşu Ÿlkelere yšnelik mŸdahaleleriniz iin meşruiyet Ÿretmeye alõşõrken ieride devlete duyulan sadakati šrselediğinizin, halkõn bir bšlŸmŸ ile devlet arasõnda zaten gerilimli olan ilişkiyi bir kopuşa sŸrŸklediğinizin farkõnda mõsõnõz? Aynõ şekilde, TŸrkmen kardeşlerimizi kaderlerine terk ederek, onlarõ kucaklamayarak derin ve kalõcõ yaralar atõğõnõzõn farkõnda mõsõnõz?

Değerli arkadaşlar, TŸrkiye hi şŸphe yok ki bšlgemizin insan kaynağõnõ, kŸltŸrŸnŸ, tarihsel mirasõnõ ve demokratik kazanõmlarõnõ yok eden IŞİDÕle ve bŸtŸn teršr šrgŸtleriyle mŸcadele etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu yaklaşõmõn arkasõndadõr ve buna sonuna kadar destek verir. Vereceği katkõyõ TŸrkiye doğru tanõmlayarak anti IŞİD koalisyonuna destek de olmalõdõr. Fakat TŸrkiye koalisyonun asker” boyutunda hibir şekilde yer almamalõ ve topraklarõmõzõn asker” operasyonlar iin kullanõlmasõna izin vermemelidir. TŸrkiye IŞİDÕe karşõ koalisyona katõlmak ya da katõlmamak dõşõnda ŸŸncŸ ve bizce en doğru seeneği uygulamalõdõr. Bu ŸŸncŸ yolun iki ayağõ vardõr: Birincisi, TŸrkiye IŞİD ve tŸm teršr šrgŸtleriyle Ÿlke iinde GŸvenlik Konseyi kararlarõnõn rehberliğinde etkin bir şekilde mŸcadele etmelidir. Zira, IrakÕta doğan, SuriyeÕde serpilen ve giderek uluslararasõ bir kimlik kazanan IŞİDÕin can damarlarõ TŸrkiyeÕdedir. TŸrkiye bu damarlarõ keserek anti IŞİD koalisyonuna en bŸyŸk katkõyõ yapabilecek Ÿlke konumundadõr.

İkincisi, TŸrkiye IŞİDÕi ve diğer teršr šrgŸtlerini ortaya õkaran, sosyoekonomik sorunlarla mŸcadeleyi  de kapsayan bŸtŸncŸl bir strateji oluşturmalõ ve bu stratejiyi bšlgede teršr šrgŸtlerine karşõ verilen mŸcadeleye bu mŸcadelenin bir boyutu olarak eklemlemelidir.

Bir kõsmõna tezkerenin gerekesinde de atõf yapõlan GŸvenlik Konseyi kararlarõ IŞİDÕle mŸcadelenin bŸtŸn ayrõntõlarõnõ ortaya koymaktadõr. HŸkžmet teršr šrgŸtlerinin listesini Resm” GazeteÕde yayõnlamakla yetinmeyerek işe başlamalõdõr, işe koyulmalõdõr. GŸvenlik Konseyinin teršrle mŸcadeleye ilişkin 1373, 2170, 2178 kararlarõna ek olarak 1989 ve 1988 sayõlõ kararlarõ da harfiyen ve zaman geirmeden hayata geirmelidir. 2001 yõlõnda kabul edilen 1373 sayõlõ KararÕõn Ÿzerinden on Ÿ yõl gemiştir. Bu on Ÿ yõlõn bŸyŸk oğunluğunda iktidarda olan AKPÕnin bu kararõ bugŸne kadar uygulamadõğõ aõktõr. …rnek vermek gerekirse, anõlan kararõn 2Õnci maddesinin (g) bendinde yer alan Ōetkin sõnõr kontrolleriyle teršristlerin sõnõr geişlerinin šnlenmesiĶ hŸkmŸ uygulansaydõ TŸrkiyeÕnin gŸney sõnõrlarõ ve havaalanlarõ IŞİD ve El Nusra šrgŸtlerinin yolgeen hanõ olmazdõ. Bahsettiğim GŸvenlik Konseyi kararlarõnõn hemen hepsinde yer alan teršrizmin finansmanõnõn šnlenmesine ilişkin gerekli tedbirler alõnsaydõ IŞİD bugŸn TŸrkiyeÕdeki birtakõm odaklara petrol satamazdõ.

TŸrkiyeÕnin sõnõrlarõ, IŞİD başta olmak Ÿzere, teršr šrgŸtlerinin atõşma bšlgelerine geiş noktasõ olmaktan, TŸrkiye topraklarõ bu šrgŸtlerin lojistik destek ŸssŸ olmaktan õkarõlmalõ ve bu šrgŸtlerin Ÿlkemizdeki ekonomik ve sosyal medya Ÿzerinden taraftar ve kaynak toplama faaliyetleri engellenmelidir. Başka bir ifadeyle, IŞİD bataklõğõnõn Ÿlkemizdeki boyutunu temizlemesi  TŸrkiyeÕyi anti IŞİD koalisyonunun en etkin Ÿyesi yapacak ve biraz šnce dikkat ektiğim toplumsal ayrõşma tehlikesini de bertaraf edecektir.

HŸkžmet IŞİDÕle Ÿlke iinde mŸcadele etmek yerine asker” operasyonlar yoluyla yeni maceralara girerse, Ÿlkemiz Suriye ve Irak sorunlarõnõn iine fiilen ekilir, bšlgedeki atõşmalar genişler, derinleşir, uzar ve TŸrkiye bu dipsiz mŸcadeleyle ve teršr tehdidiyle baş başa kalõr. Bunu šnlemek hepimizin boynunun borcudur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafõndan kapatõldõ)

BAŞKAN – Sayõn Loğoğlu, Ÿ dakikalõk ek sŸrenizi veriyorum.

Buyurun.

OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Devamla) – Değerli milletvekilleri, biraz sonra vereceğiniz oylarla sadece TŸrkiyeÕnin değil, bšlgemizin de geleceğine etki yapacaksõnõz. Sizi Ÿlkemizi komşularõnõn topraklarõnda işgalci yapmamaya ağõrõyorum, sizi MehmetikÕi bataklõğa teslim etmemeye ağõrõyorum, sizi halkõmõzõn ve Ÿlkemizin gŸvenliğini tehlikeye atmamaya ağõrõyorum, sizi KŸrt yurttaşlarõmõzõ incitmemeye ağõrõyorum, sizi vicdanõnõzõn sesini dinlemeye ve ocuklarõnõzõn geleceğini dŸşŸnmeye ağõrõyorum, sizi savaştan yana değil, barõş ve istikrardan yana olmaya davet ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Ÿlkesine, bšlgesine ve bŸtŸn insanlõğa karşõ gšrevini yapacak ve bu tezkereye bu nedenlerle, yukarõda saydõğõm gerekelerle ŌHayõr.Ķ diyecektir. Sizlerin de tarihsel sorumluluğunuzu yerine getireceğinize inanmak istiyorum, hem bu dŸnyada hem šbŸr dŸnyada hesap vereceğinizi sakõn unutmayõn.

Hepinize saygõlar sunuyorum. (CHP sõralarõndan alkõşlar)

BAŞKAN – TeşekkŸr ederim Sayõn Loğoğlu.

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (İstanbul) – Sayõn BaşkanÉ

BAŞKAN – Buyurun.

V.- A‚IKLAMALAR (Devam)

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HamzaebiÕnin, Başbakan Ahmet DavutoğluÕnun (3/1580) esas numaralõ Başbakanlõk Tezkeresi Ÿzerinde muhalefet parti temsilcilerinin konuşmalarõndan sonra mõ Genel Kurula geleceğini šğrenmek istediğine ilişkin aõklamasõ

MEHMET AKİF HAMZA‚EBİ (İstanbul) – Sayõn Başkan, ok šnemli bir oturum gerekleştiriyoruz. TŸrk Silahlõ Kuvvetlerinin komşu Ÿlkelere gitmesi, yabancõ silahlõ kuvvetlerin TŸrkiyeÕye gelmesi, TŸrkiye Ÿzerinden bir başka Ÿlkeye intikal etmesi konusunda HŸkžmetin yetki istediği bir tezkereyi konuşuyoruz. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanõ Sayõn Kemal Kõlõdaroğlu burada, Milliyeti Hareket Partisi Genel Başkanõ Sayõn Devlet Baheli burada, oturumu bŸyŸk bir dikkatle takip ediyoruz.

1 Mart 2003 tarihli oturumu hatõrlõyorum, o tezkere oturumunda Başbakan Sayõn Abdullah GŸl HŸkžmet sõrasõnda oturuyordu. 1 Mart Tezkeresi ile bugŸnkŸ tezkerenin ierik olarak hibir farkõ yoktur. Sonrasõnda, Sayõn Erdoğan muhalefet temsilcileri konuşurken Genel Kurulda bulunmamayõ adet h‰line getirdi. Merak edi