D…NEM: 24                                                                         YASAMA YILI: 5

 

 

 

 

T†RKİYE B†Y†K MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

 

 

CİLT : 87

 

 

 

1Õinci Birleşim

1 Ekim 2014 ‚arşamba

 

 

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlõğõ tarafõndan hazõrlanan bu Tutanak DergisiÕnde yer alan ve k‰tip Ÿyeler tarafõndan okunmuş bulunan her tŸr belge ile konuşmacõlar tarafõndan ifade edilmiş ve tõrnak iinde belirtilmiş alõntõ sšzler aslõna uygun olarak yazõlmõştõr.)

 

İ ‚ İ N D E K İ L E R

I.-   GELEN KåĞITLAR                                     

II.-  OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI    

1.- TBMM Başkanõ Cemil ‚iekÕin, 24՟ncŸ Dšnem Beşinci Yasama Yõlõnõn Ÿlkemiz, milletimiz ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi iin hayõrlõ, sağlõklõ ve başarõlõ bir yõl olmasõnõ dilediğine ilişkin konuşmasõ

 

III.- S…YLEVLER

1.- Cumhurbaşkanõ Recep Tayyip ErdoğanÕõn, 24՟ncŸ Dšnem Beşinci Yasama Yõlõ aõş konuşmasõ

 

IV.- …NERİLER

A) Danõşma Kurulu …nerileri

1.- Danõşma Kurulunun, Genel Kurulun 1/10/2014 tarihli 1Õinci Birleşiminde Cumhurbaşkanõnõn aõş konuşmasõnõ yapmasõnõn ardõndan başkaca bir işin gšrŸşŸlmemesine, 8 ve 9 Ekim 2014 ‚arşamba ve Perşembe gŸnleri toplanmamasõna ilişkin šnerisi

V.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, Hilvan ilesindeki ambulans ihtiyacõna ilişkin sorusu ve Sağlõk Bakanõ Mehmet MŸezzinoğluÕnun cevabõ (7/45027)

2.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, hidroelektrik santrallerinin Ÿrettiği elektrik satõşlarõ Ÿzerinden šdenmeye başlanan harcõn kaldõrõlmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere,

Kanalizasyon atõklarõnõn TunceliÕdeki PŸlŸmŸr ‚ayõÕnõ kirlettiği iddialarõna,

GŸney, batõ ve Marmara bšlgelerinde orman yangõnlarõ iin alõnan ilave tedbirlere,

2002-2014 yõllarõ arasõnda Cumhurbaşkanõ ve Başbakan adõna oluşturulan hatõra ormanlarõ sayõsõna,

Kuraklõk sebebiyle ağalarõn kesilmesine,

2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan temizlik hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara,

2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan lojistik hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara,

2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan eğitim hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara,

2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan gŸvenlik hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara,

Vergiye tabii olmayan kimselerden satõn alõnan mal ve hizmetlere,

Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn sayõsõna,

İlişkin sorularõ ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/45968), (7/47329), (7/48817), (7/49081), (7/49082), (7/49374), (7/49375), (7/49379), (7/49380), (7/49978), (7/50206)

3.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, TŸrk BayrağõÕnõn indirilmesi olayõna ilişkin sorusu ve Mill” Savunma Bakanõ İsmet YõlmazÕõn cevabõ (7/46060)

4.- İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, Suriye yakõnlarõnda bir TŸrk jetinin dŸşmesi olayõ ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Mill” Savunma Bakanõ İsmet YõlmazÕõn cevabõ (7/46061)

5.- İstanbul Milletvekili GŸrsel TekinÕin, 22 Haziran 2012 tarihinde dŸşen TŸrk savaş uağõna ilişkin sorusu ve Mill” Savunma Bakanõ İsmet YõlmazÕõn cevabõ (7/46062)

6.- Balõkesir Milletvekili Ayşe Nedret AkovaÕnõn, Kaz DağlarõÕndan doğan nehirler Ÿzerinde HESÕler yapõlacağõ iddiasõna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/46326)

7.- Diyarbakõr Milletvekili Altan TanÕõn, İstanbulÕda faaliyet gšsteren kamu bankasõ ve šzel bankalar ile sšz konusu bankalarõn kullandõrdõğõ toplam kredi miktarõna ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ Ali BabacanÕõn cevabõ (7/47178)

8.- Antalya Milletvekili Yõldõray SapanÕõn, zorunlu Genel Sağlõk Sigortasõ dŸzenlemesine ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/47187)

9.- Konya Milletvekili Atilla KartÕõn, Milli Piyango İdaresi tarafõndan gerekleştirilen ekilişlerle ilgili iddialara ve Kurumun šzelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/47224)

10.- Diyarbakõr Milletvekili Altan TanÕõn, eczacõlarõn mali af kapsamõ dõşõnda bõrakõlmamasõ iin yapõlan alõşma bulunup bulunmadõğõna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/47225)

11.- Manisa Milletvekili Sakine …z՟n, madenlerde meydana gelen iş kazalarõnõn ardõndan aõlan tazminat davalarõna ve tehlikeli işkollarõnda iş kazasõ sigortasõnõn zorunlu hale getirilmesine ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/47258)

12.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, ocuk işilerle ilgili yapõlan bir yšnetmelik değişikliğine ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/47260)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 6292 sayõlõ KanunÕun yŸrŸrlŸğe girmesinin ardõndan meydana gelen orman yangõnlarõna,

Afetlere karşõ hazõrlõk ve sivil savunma konusunda yapõlan alõşmalara,

Son beş yõlda dikilen ağa sayõsõna,

AntalyaÕnõn Derme ilesinde inşa edilmekte olan bir otel iin yapõmõna başlanan yoldaki ağalarõn kesildiği iddiasõna,

17 Aralõk 2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasõndaki personel hareketlerine,

- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ birimlerin isimlerinin yer aldõğõ tabelalardaki ŅT.C.Ó ibaresinin kaldõrõlmasõna,

- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda gšrev yapan šzel kalem mŸdŸrŸ, mŸşavir ve basõn ve halkla ilişkiler mŸşavirlerine,

İlişkin sorularõ ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/47328), (7/47680), (7/47684), (7/47685), (7/48111), (7/48113), (7/49075)

14.- Konya Milletvekili Atilla KartÕõn, tarih” HŸseyin Avni Paşa YalõsõÕnda õkan yangõna ve yalõnõn da iinde bulunduğu koru ile ilgili eşitli hususlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/47371)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, afetlere karşõ hazõrlõk ve sivil savunma konusunda yapõlan alõşmalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ Ali BabacanÕõn cevabõ (7/47387)

16.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bağlõ kurum ve kuruluşlarõn harcamalarõnõn seim dšnemleri šncesinde artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ Ali BabacanÕõn cevabõ (7/47390)

17.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, idari yargõda aõlan davalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ Ali BabacanÕõn cevabõ (7/47396)

18.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, kamuda makine ve endŸstri mŸhendisleri iin yeterli kontenjan ayrõlmadõğõ iddiasõna ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/47485)

19.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, şef kadrolarõnda gšrev yapmakta olan personelin šzlŸk haklarõnõn iyileştirilmesine ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/47486)

20.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlarõn harcamalarõnõn seim dšnemleri šncesinde artõş gšsterdiği iddialarõna ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/47490)

21.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, gšrev yeri değiştirilen veya haklarõnda soruşturma aõlan kamu personeline ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/47491)

22.- Mersin Milletvekili Ali …z՟n, iş kazalarõna ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/47497)

23.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, idari yargõda aõlan davalara ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/47498)

24.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, sšzleşmeli personel alõmlarõna ve memur kadrolarõna atanmalarõna ilişkin sorusu ve ݍişleri Bakanõ Efkan AlaÕnõn cevabõ (7/47556)

25.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, giriş sõnavlarõnda usulsŸzlŸk yapõldõğõ gerekesiyle bazõ kamu personeline ait dosyalarõn incelemeye alõndõğõ iddiasõna,

Gšrev yeri değiştirilen veya haklarõnda soruşturma aõlan kamu personeline,

Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlarõn harcamalarõnõn seim dšnemleri šncesinde artõş gšsterdiği iddialarõna,

Seim dšnemleri šncesinde taşeron şirketler aracõlõğõyla işi alõmlarõnõn artõş gšsterdiği iddialarõna,

İlişkin sorularõ ve Kalkõnma Bakanõ Cevdet YõlmazÕõn cevabõ (7/47618), (7/47619), (7/47620), (7/47621)

26.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, idari yargõda aõlan davalara ilişkin sorusu ve Kalkõnma Bakanõ Cevdet YõlmazÕõn cevabõ (7/47623)

27.- Amasya Milletvekili Ramis TopalÕõn, kamu personelinin maaşlarõndan kesilen işgaliye bedellerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/47639)

28.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, bir şehit hava subayõna yapõlan otopsiye ilişkin sorusu ve Mill” Savunma Bakanõ İsmet YõlmazÕõn cevabõ (7/47677)

29.- Tekirdağ Milletvekili Emre KšprŸlŸÕnŸn, Fatih OrmanõÕnõn imara aõlacağõ iddiasõna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/47681)

30.- İstanbul Milletvekili Haluk EyidoğanÕõn, orman yangõnlarõ ile orman yangõnlarõ sonucu kaybedilen orman arazilerine,

Bafa GšlŸÕndeki kirliliğe,

İlişkin sorularõ ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/47682), (7/48658)

31.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, taşeron şirketlerde alõşan işilerin iş akitlerinin feshedildiği iddialarõna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/47683)

32.- İzmir Milletvekili BirgŸl Ayman GŸlerÕin, İzmirÕde šzel bir şirket tarafõndan aõlmasõ planlanan kil ocağõna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/47689)

33.- Bartõn Milletvekili Muhammet Rõza YalõnkayaÕnõn, THYÕnin 65 yaş ve ŸstŸ yolculara indirimli bilet satõşõ uygulamasõna son vermesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/47729)

34.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar aleyhine aõlan tazminat davalarõna ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ Ali BabacanÕõn cevabõ (7/47758)

35.- Bursa Milletvekili Aykan ErdemirÕin, TŸrkiyeÕnin 2013 KŸresel Toplumsal Cinsiyet Uurumu Raporu sõralamasõndaki yerine ve farklõ cinsiyetlerin ekonomik katõlõmda eşit pay sahibi olmasõna yšnelik teşviklere ilişkin sorusu ve Kalkõnma Bakanõ Cevdet YõlmazÕõn cevabõ (7/47853)

36.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar aleyhine aõlan tazminat davalarõna ilişkin sorusu ve Kalkõnma Bakanõ Cevdet YõlmazÕõn cevabõ (7/47854)

37.- Konya Milletvekili Mustafa KalaycõÕnõn, KOP Eylem Planõna ilişkin sorusu ve Kalkõnma Bakanõ Cevdet YõlmazÕõn cevabõ (7/47855)

38.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkõnda aõlan ceza davalarõna ilişkin sorusu ve Kalkõnma Bakanõ Cevdet YõlmazÕõn cevabõ (7/47856)

39.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, maaşõnda icra takibi ve haciz olan personel sayõsõna ilişkin sorusu ve Kalkõnma Bakanõ Cevdet YõlmazÕõn cevabõ (7/47857)

40.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar aleyhine aõlan tazminat davalarõna ilişkin sorusu ve Mill” Savunma Bakanõ İsmet YõlmazÕõn cevabõ (7/47886)

41.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkõnda aõlan ceza davalarõna ilişkin sorusu ve Mill” Savunma Bakanõ İsmet YõlmazÕõn cevabõ (7/47887)

42.- Manisa Milletvekili …zgŸr …zelÕin, Gediz DeltasõÕnõn belli bir bšlŸmŸnŸn satõlõğa õkarõldõğõ iddialarõna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/47889)

43.- Van Milletvekili …zdal †erÕin, Van GšlŸ Havzasõ Koruma Eylem Planõna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/47890)

44.- Burdur Milletvekili Hasan Hami YõldõrõmÕõn, Burdur GšlŸÕnde meydana gelen su ekilmesine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/47893)

45.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, maaşõnda icra takibi ve haciz olan personel sayõsõna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/47894)

46.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 17 Aralõk 2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasõndaki personel hareketlerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ Ali BabacanÕõn cevabõ (7/47953)

47.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, HŸkžmet tarafõndan GŸlen Cemaatine yšnelik hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõna ilişkin sorusu ve Kalkõnma Bakanõ Cevdet YõlmazÕõn cevabõ (7/48065)

48.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 17 Aralõk 2013 ile 1 Ağustos 2014 tarihleri arasõndaki personel hareketlerine ilişkin sorusu ve Kalkõnma Bakanõ Cevdet YõlmazÕõn cevabõ (7/48066)

49.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ birimlerin isimlerinin yer aldõğõ tabelalardaki ŅT.C.Ó ibaresinin kaldõrõlmasõna ilişkin sorusu ve Kalkõnma Bakanõ Cevdet YõlmazÕõn cevabõ (7/48067)

50.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Bakanlõğa bağlõ birimlerin isimlerinin yer aldõğõ tabelalardaki ŅT.C.Ó ibaresinin kaldõrõlmasõna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/48080)

51.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, vatani gšrevini yaparken hayatõnõ kaybeden vatandaşlara ilişkin sorusu ve Mill” Savunma Bakanõ İsmet YõlmazÕõn cevabõ (7/48108)

52.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, HŸkžmet tarafõndan GŸlen Cemaatine yšnelik hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõna,

Mobbing iddiasõyla aõlan davalara,

2011-2014 yõllarõ arasõnda hakkõnda inceleme ve soruşturma başlatõlan personele ve šzŸm sŸreci alõşmalarõ nedeniyle personele baskõ yapõldõğõ iddiasõna,

Taşõnõr ve taşõnmaz kiralamalarõ nedeniyle yapõlan harcamalara,

İlişkin sorularõ ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/48110), (7/48231), (7/48818), (7/49391)

53.- Antalya Milletvekili Yõldõray SapanÕõn, AntalyaÕda ruhsat verilen iki mermer ocağõna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/48112)

54.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Fethullah GŸlen Cemaatine karşõ hazõrlandõğõ iddia edilen eylem planõ kapsamõnda yapõlan işlemlere ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/48156)

55.- İstanbul Milletvekili Hakan ŞŸkŸr՟n, Kuzey Irak petrolŸnŸn TŸrkiye Ÿzerinden İsrailÕe satõldõğõ iddiasõna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48169)

56.- Kõrklareli Milletvekili Turgut DibekÕin, Yatõrõmlarõ Hõzlandõrma …deneğiÕnden Başbakanlõk Yeni Binasõ iin yapõlan harcamalara ilişkin sorusu ve Kalkõnma Bakanõ Cevdet YõlmazÕõn cevabõ (7/48213)

57.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, mobbing iddiasõyla aõlan davalara ilişkin sorusu ve Kalkõnma Bakanõ Cevdet YõlmazÕõn cevabõ (7/48214)

58.- Ankara Milletvekili İzzet ‚etinÕin, MKE roket ve patlayõcõ fabrikasõndaki bazõ eksikliklerin giderilmesine ilişkin sorusu ve Mill” Savunma Bakanõ İsmet YõlmazÕõn cevabõ (7/48229)

59.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar DemirelÕin, başta ikincil mevzuatta gerekli değişikliklerin yapõlmasõ olmak Ÿzere engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşõlanmasõnda mağduriyet yaşanmamasõ adõna yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/48252)

60.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, tarõm ve sağlõk alanlarõnda KaramanÕa yšnelik yatõrõm ve desteklere ilişkin Başbakandan sorusu ve Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ Mehmet Mehdi EkerÕin cevabõ (7/48258)

61.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, GŸmŸşhaneÕdeki iftilerin desteklenmesi ile ildeki bazõ sorunlarõn šzŸmŸ noktasõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ Mehmet Mehdi EkerÕin cevabõ (7/48259)

62.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, EdirneÕdeki ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi adõna yapõlan yatõrõmlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ Mehmet Mehdi EkerÕin cevabõ (7/48261)

63.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, tarõm, hayvancõlõk ve turizm alanlarõndaki desteklere ilişkin Başbakandan sorusu ve Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ Mehmet Mehdi EkerÕin cevabõ (7/48266)

64.- İstanbul Milletvekili Celal AdanÕõn, BingšlÕde yaşanan sorunlarõna ilişkin Başbakandan sorusu ve Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ Mehmet Mehdi EkerÕin cevabõ (7/48268)

65.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar DemirelÕin, başta ikincil mevzuatta gerekli değişikliklerin yapõlmasõ olmak Ÿzere engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşõlanmasõnda mağduriyet yaşanmamasõ adõna yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/48325)

66.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, ManisaÕnõn Soma ilesinde termik santral yapõmõ iin kamulaştõrõlan zeytinliklere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48342)

67.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, teknolojik altyapõ gibi sayõsal uurum oluşturan unsurlarõn azaltõlmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin sorusu ve Kalkõnma Bakanõ Cevdet YõlmazÕõn cevabõ (7/48428)

68.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, mill” bir arama motorunun ve e-posta platformunun geliştirilmesi adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin sorusu ve Kalkõnma Bakanõ Cevdet YõlmazÕõn cevabõ (7/48429)

69.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, KŸtahya ili Emet ilesi Konuş Gšleti Sulama ProjesiÕne,

KŸtahya ili Altõntaş ilesi Altõntaş I. Merhale Sulama ProjesiÕne,

KŸtahya ili Aslanapa ilesi Kureyşler Barajõ inşasõna yšnelik alõşmalara,

KŸtahya ili Aslanapa ilesi Kureyşler Barajõ Sulama ProjesiÕne,

KŸtahya ili Gediz ilesi Gediz Gšleti ve Sulama ProjesiÕne,

KŸtahya ili Tavşanlõ ilesi Şenlik Gšleti ve Sulama ProjesiÕne,

KŸtahya ili Tavşanlõ ilesi Uluam Gšleti ve Sulama ProjesiÕne,

KŸtahya ili Hisarcõk ilesi GŸldŸren Gšleti ve Sulama ProjesiÕne,

KŸtahya ili Simav ilesi SšğŸt Gšleti Sulama ProjesiÕne,

KŸtahya ili Tavşanlõ ilesi Doğanlar Gšleti ve Sulama ProjesiÕne,

KŸtahya ili Simav ilesi Yemişli Gšleti ve Sulama ProjesiÕne,

KŸtahya ili Emet ilesi …rencik Sulama ProjesiÕne,

KŸtahya ili Aslanapa ilesi ‚šmleki KšyŸ Gšleti ve Sulama ProjesiÕne,

İlişkin sorularõ ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/48454), (7/48455), (7/48456), (7/48457), (7/48458), (7/48459), (7/48460), (7/48461), (7/48462), (7/48463), (7/48464), (7/48465), (7/48490)

70.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, KŸtahya ili ‚avdarhisar ilesi Afşar KšyŸ Taşkõn Koruma Tesisi ProjesiÕne,

KŸtahya ili Şaphane ilesi Karamanca KšyŸ Taşkõn Koruma Tesisi ProjesiÕne,

KŸtahya ili Tavşanlõ ilesi Balõkšy Kasabasõ ve Arazisi Taşkõn Koruma Tesisi ProjesiÕne,

KŸtahya ili Merkez ilesi GŸllŸdere KšyŸ ve Arazileri Taşkõn Koruma Tesisi ProjesiÕne,

KŸtahya ili Emet İle Merkezi Taşkõn Koruma Tesisi ProjesiÕne,

KŸtahya ili Merkez ilesi Belkavak KšyŸ Taşkõn Koruma Tesisi ProjesiÕne,

KŸtahya ili Merkez ilesi SŸnnetyenice KšyŸ Taşkõn Koruma Tesisi ProjesiÕne,

KŸtahya ili Dumlupõnar ilesi KŸŸkaslõhanlar KšyŸ Arazisi Taşkõn Koruma Tesisi ProjesiÕne,

KŸtahya ili Domani ilesi Sarõot KšyŸ ve Arazisi Taşkõn Koruma Tesisi ProjesiÕne,

KŸtahya ili Merkez ilesi Şehirii Dereleri Islahõ ProjesiÕne,

KŸtahya ili Merkez ilesi Yoncalõ Termal Merkezi Taşkõn Koruma Tesisi ProjesiÕne,

KŸtahya ili Gediz ilesi Cebrail KšyŸ Taşkõn Koruma Tesisi ProjesiÕne,

KŸtahya ili Merkez ilesi Akoluk KšyŸ Taşkõn Koruma Tesisi ProjesiÕne,

KŸtahya ili Gediz ilesi Yağmurlar KšyŸ Taşkõn Koruma Tesisi ProjesiÕne,

KŸtahya ili Simav ilesi Mamak KšyŸ Taşkõn Koruma Tesisi ProjesiÕne,

İlişkin sorularõ ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/48466), (7/48467), (7/48468), (7/48469), (7/48470), (7/48471), (7/48472), (7/48473), (7/48474), (7/48475), (7/48476), (7/48477), (7/48478), (7/48479), (7/48480)

71.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, KŸtahyaÕdaki ağalandõrma ve rehabilitasyon alõşmalarõna,

KŸtahyaÕdaki fidan Ÿretim alõşmalarõna,

KŸtahyaÕda bal ormanõ tesisine yšnelik alõşmalara,

KŸtahyaÕdaki badem fidanõ dikim alõşmalarõna,

KŸtahyaÕda ceviz fidanõ dikim alõşmalarõna,

KŸtahyaÕda orman kšylŸlerine verilen kredilere,

İlişkin sorularõ ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/48481), (7/48482), (7/48483), (7/48484), (7/48485), (7/48486)

72.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, KŸtahya ili Merkez ilesi Enne Barajõ ve ‚amlõca Tabiat Parklarõ girişleri ve evre dŸzenlemelerine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/48487)

73.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar DemirelÕin, başta ikincil mevzuatta gerekli değişikliklerin yapõlmasõ olmak Ÿzere engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşõlanmasõnda mağduriyet yaşanmamasõ adõna yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/48488)

74.- Ankara Milletvekili Levent Gšk՟n, Sakarya NehriÕnin Polatlõ bšlgesinde kurumasõna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/48493)

75.- Bingšl Milletvekili İdris BalukenÕin, orman yangõnlarõna mŸdahalede yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/48495)

76.- İzmir Milletvekili Erdal AksŸngerÕin, Soma maden kazasõ sonrasõnda ailelere dini telkinde bulunan bir cemaat grubuna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48604)

77.- Antalya Milletvekili Yõldõray SapanÕõn, Irak ile ham petrol konusunda yapõlan anlaşmaya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48605)

78.- Ankara Milletvekili Levent Gšk՟n, AnkaraÕnõn Kazan ilesinde elektrik tellerinden õkan yangõn sonucu buğday tarlalarõnõn yandõğõ iddiasõna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48609)

79.- Sakarya Milletvekili Engin …zkoÕun, Sapanca GšlŸÕnde su seviyesi iin saptanan kritik eşiğe ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/48657)

80.- Hatay Milletvekili MevlŸt DuduÕnun, son 10 yõl ierisinde imara aõlan SİT alanõ ve ormanlõk alanlara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/48659)

81.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda TBMM ile bağlõ kurum ve kuruluşlarõnca satõn alõnan temizlik hizmetlerine ilişkin sorusu ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkan Vekili Sadõk YakutÕun cevabõ (7/48669)

82.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, mobil ve online bankacõlõkla ilgili verilere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ Ali BabacanÕõn cevabõ (7/48687)

83.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, mobbing davalarõna ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/48705)

84.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, mobbing davalarõna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48729)

85.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõndaki değerli maden Ÿretimine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48730)

86.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda TŸrkiyeÕnin net enerji ithalatõna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48731)

87.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Ÿlkemizde Ÿretilen enerji miktarõna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48732)

88.- Manisa Milletvekili …zgŸr …zelÕin, Bakanlõk tarafõndan Soma KšmŸr İşletmeleri Eynez Ocağõnda kazanõn meydana geldiği gŸn yapõlan denetime ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48733)

89.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda hakkõnda inceleme ve soruşturma başlatõlan personele ve šzŸm sŸreci alõşmalarõ nedeniyle personele baskõ yapõldõğõ iddiasõna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/48798)

90.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, mobbing davalarõna ilişkin sorusu ve Mill” Savunma Bakanõ İsmet YõlmazÕõn cevabõ (7/48812)

91.- Mersin Milletvekili Ali Rõza …ztŸrk՟n, MersinÕin Silifke ilesinde yaşanan sulama suyu sorununa ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/48819)

92.- Amasya Milletvekili Ramis TopalÕõn, Aydõnca Barajõ ProjesiÕnin ihalesine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/48820)

93.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda kiralama yoluyla kullanõlan aralar ve hizmet binalarõna ilişkin sorusu ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkan Vekili Sadõk YakutÕun cevabõ (7/48876)

94.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda TBMM ile bağlõ kurum ve kuruluşlarõnca satõn alõnan gŸvenlik hizmetlerine ilişkin sorusu ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkan Vekili Sadõk YakutÕun cevabõ (7/48877)

95.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda gerekleştirilen reklam ve tanõtõm harcamalarõna ilişkin sorusu ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkan Vekili Sadõk YakutÕun cevabõ (7/48879)

96.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, TRT tarafõndan 2014 DŸnya Kupasõ iin satõn alõnan mal ve hizmetlere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/48889)

97.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, işyeri hekimleri ve işyeri hekimleri eğitici belgesi sahibi kişilerin sayõsõna ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/48949)

98.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, son bir yõl ierisinde İş Sağlõğõ ve GŸvenliği Merkezi MŸdŸrlŸğŸnde ve bšlge laboratuvar şefliklerinde yapõlan šlŸm ve analizlerin sayõsõna ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/48952)

99.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda tespit edilen meslek hastalõğõ sayõsõna ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/48955)

100.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda kaak işi alõştõrdõklarõ gerekesiyle haklarõnda işlem yapõlan işveren ve şirketlerin sayõsõna ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/48956)

101.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, SomaÕda kaza meydana gelen maden ocağõnda kaza šncesi yapõlan denetimlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48982)

102.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Ÿlkemizde petrol aranmasõna yšnelik alõşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48983)

103.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Ÿlkemizde doğal gaz aranmasõna yšnelik alõşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48986)

104.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, kaak kayõp elektrik oranlarõna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48988)

105.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Doğu ve GŸneydoğu Anadolu bšlgelerindeki elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48989)

106.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, EPDK tarafõndan yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48990)

107.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Ulusal Bor Araştõrma EnstitŸsŸ Başkanlõğõ tarafõndan yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48991)

108.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, TŸrkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel MŸdŸrlŸğŸ tarafõndan yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48992)

109.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, TŸrkiye TaşkšmŸrŸ Kurumu Genel MŸdŸrlŸğŸ tarafõndan yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48993)

110.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Eti Maden İşletmeleri Genel MŸdŸrlŸğŸ tarafõndan yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48994)

111.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, Boru Hatlarõ ile Petrol Taşõma A.Ş. Genel MŸdŸrlŸğŸ tarafõndan yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48995)

112.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, TŸrkiye Petrolleri Anonim Ortaklõğõ Genel MŸdŸrlŸğŸ tarafõndan yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48996)

113.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, TŸrkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MŸdŸrlŸğŸ tarafõndan yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/48999)

114.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, TŸrkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlõğõ tarafõndan yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Taner YõldõzÕõn cevabõ (7/49000)

115.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarõnca yaptõrõlan kamu spotlarõna ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/49035)

116.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda gšrev yapan šzel kalem mŸdŸrŸ, mŸşavir ve basõn ve halkla ilişkiler mŸşavirlerine ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/49036)

117.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarõnca yaptõrõlan kamu spotlarõna ilişkin sorusu ve Kalkõnma Bakanõ Cevdet YõlmazÕõn cevabõ (7/49055)

118.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda gšrev yapan šzel kalem mŸdŸrŸ, mŸşavir ve basõn ve halkla ilişkiler mŸşavirlerine ilişkin sorusu ve Kalkõnma Bakanõ Cevdet YõlmazÕõn cevabõ (7/49057)

119.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, teršr šrgŸtŸ aleyhinde ifadelerde bulunan veya yapõlan usulsŸz iş ve işlemlere karşõ õkan personel Ÿzerinde baskõ yapõldõğõ iddialarõna ilişkin sorusu ve Mill” Savunma Bakanõ İsmet YõlmazÕõn cevabõ (7/49070)

120.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarõnca yaptõrõlan kamu spotlarõna,

2002-2014 yõllarõ arasõnda tatlõ su kaybõnõn en fazla yaşandõğõ beş ile,

2002-2014 yõllarõ arasõnda sağlõklõ su kaynağõna erişen nŸfus oranõna,

Sakarya NehriÕnin bir bšlŸmŸnŸn bilinsiz sulama sonucu kuruduğu iddialarõna,

2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan web hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara,

Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlar bŸnyesinde yapõlan ihaleler iin verilen kurum ii ihale eğitimlerine,

Akaryakõt ve akaryakõt ŸrŸnleri alõmlarõna,

2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarõn seyahat giderlerine,

2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan yurt dõşõndan satõn alõnan mal ve hizmetlere,

2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan yurt dõşõndan alõnan lobi ve tanõtõm hizmetlerine,

2002 - 2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan alõnan medya ve tanõtõm hizmetlerine,

2002 - 2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan alõnan insan kaynaklarõ hizmetlerine,

2002 - 2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan alõnan yemek hizmetlerine,

İlişkin sorularõ ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/49074), (7/49078), (7/49079), (7/49080), (7/49373), (7/50207), (7/50420), (7/50709), (7/50710), (7/50711), (7/50923), (7/50924), (7/50925)

121.- Muğla Milletvekili Nurettin DemirÕin, Saklõkent KanyonuÕnda meydana gelen sele ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/49076)

122.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan web hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/49117)

123.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan lojistik hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara,

2002-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan eğitim hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara,

İlişkin sorularõ ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/49120), (7/49121)

124.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, taşõnõr ve taşõnmaz kiralamalarõ nedeniyle yapõlan harcamalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/49122)

125.- Antalya Milletvekili GŸrkut AcarÕõn, yaş meyve ve sebze Ÿreticileri iin verilen teşviğin kaldõrõlacağõ iddiasõna ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanõ Nihat ZeybekciÕnin cevabõ (7/49219)

126.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, ŞanlõurfaÕnõn ekonomik aõdan geri kaldõğõ iddialarõna,

BayburtÕun ekonomik alandaki durumuna,

AdõyamanÕõn ekonomik alandaki durumuna,

İlişkin sorularõ ve Ekonomi Bakanõ Nihat ZeybekciÕnin cevabõ (7/49220), (7/50091), (7/50095)

127.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan lojistik hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara,

2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan eğitim hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara,

2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan gŸvenlik hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara,

2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan temizlik hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara,

İlişkin sorularõ ve Ekonomi Bakanõ Nihat ZeybekciÕnin cevabõ (7/49221), (7/49222), (7/49223), (7/49509)

128.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan web hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/49276)

129.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan lojistik hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara,

2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan temizlik hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara,

2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan eğitim hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara,

2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan gŸvenlik hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara,

İlişkin sorularõ ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/49277), (7/49278), (7/49279), (7/49280)

130.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, taşõnõr ve taşõnmaz kiralamalarõ nedeniyle yapõlan harcamalara ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/49281)

131.- Tekirdağ Milletvekili Faik …ztrakÕõn, Gayrisafi Yurtii Hasõlanõn hesaplanma usullerine ilişkin sorusu ve Kalkõnma Bakanõ Cevdet YõlmazÕõn cevabõ (7/49309)

132.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, ArdahanÕdaki bir kayak tesisinin tanõtõmõna ilişkin sorusu ve Kalkõnma Bakanõ Cevdet YõlmazÕõn cevabõ (7/49313)

133.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, taşõnõr ve taşõnmaz kiralamalarõ nedeniyle yapõlan harcamalara ilişkin sorusu ve Mill” Savunma Bakanõ İsmet YõlmazÕõn cevabõ (7/49372)

134.- İstanbul Milletvekili Melda OnurÕun, bir HES projesinde imar planõ dõşõnda izinsiz olarak kaak bir kšprŸ inşa edildiği iddiasõna,

ArtvinÕin Erenler kšyŸnde inşa edilen HESÕe ve yaşanan sorunlara,

İlişkin sorularõ ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/49376), (7/50209)

135.- Ordu Milletvekili İdris YõldõzÕõn, OrduÕnun Aybastõ ilesinde sularõn pis ve amurlu aktõğõ iddialarõna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/49378)

136.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, KarsÕtaki derelerin kirlilik oranõnõn artõşõna,

Iğdõr ve AğrõÕdaki derelerin kirlilik oranõnõn artõşõna,

Erzurum, GŸmŸşhane ve BayburtÕtaki derelerin kirlilik oranõnõn artõşõna,

Şõrnak, Hakk‰ri ve MardinÕdeki derelerin kirlilik oranõnõn artõşõna,

El‰zõğ ve AdõyamanÕdaki derelerin kirlilik oranõnõn artõşõna,

Bingšl, Bitlis ve BatmanÕdaki derelerin kirlilik oranõnõn artõşõna,

ArdahanÕdaki derelerin kirlilik oranõnõn artõşõna,

Kars ‚ayõÕndaki kirlilik oranõnõn artõşõna,

ArdahanÕdaki Kura NehriÕndeki kirlilik oranõnõn artõşõna,

İlişkin sorularõ ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/49381), (7/49382), (7/49383), (7/49384), (7/49385), (7/49386), (7/49387), (7/49388), (7/49389)

137.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin YõlmazÕõn, faal durumdaki tarõmsal sulama kooperatifi sayõsõna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/49390)

138.- Bitlis Milletvekili HŸsamettin ZenderlioğluÕnun, bir kšyŸn tŸzel kişiliğinin kaldõrõlmasõna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/49392)

139.- Ankara Milletvekili İzzet ‚etinÕin, TBMM Genel Kurulu ve komisyonlarõn alõşmalarõ ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkan Vekili Sadõk YakutÕun cevabõ (7/49425)

140.- İzmir Milletvekili Aytun ‚õrayÕõn, bir vakfa ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/49440)

141.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/49444)

142.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan temizlik hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara,

2002-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan satõn alõnan gŸvenlik hizmetleri kapsamõnda yapõlan harcamalara,

İlişkin sorularõ ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/49445), (7/49446)

143.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, tanõtõm ve reklam amacõyla yapõlan harcamalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/49447)

144.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, KŸtahyaÕdaki meyve Ÿreticilerinin sorunlarõna ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/49520)

145.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, ŞanlõurfaÕnõn ekonomik kalkõnma aõsõndan durumuna ilişkin sorusu ve Kalkõnma Bakanõ Cevdet YõlmazÕõn cevabõ (7/49533)

146.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan TanrõkuluÕnun, TŸrkiye genelindeki ecrimisil bedellerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/49536)

147.- Manisa Milletvekili Sakine …z՟n, ManisaÕnõn Selendi ilesinde bir meslek yŸksekokulu aõlmasõna ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/49582)

148.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, bağlõ kurum ve kuruluşlarda verilen kurum ii ihale eğitimine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/49586)

149.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, bağlõ kurum ve kuruluşlarõn satõn aldõğõ fuarcõlõk ve tanõtõm hizmetlerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/49588)

150.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Sosyal GŸvenlik Kurumu tarafõndan satõşa õkarõlan binalara ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/49719)

151.- Ankara Milletvekili Levent Gšk՟n, Sosyal GŸvenlik Kurumunun taşõnmazlarõna ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/49720)

152.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, tanõtõm ve reklam harcamalarõna,

TŸrkiye-İsrail ekonomik ilişkilerine,

İlişkin sorularõ ve Ekonomi Bakanõ Nihat ZeybekciÕnin cevabõ (7/49757), (7/50090)

153.- İstanbul Milletvekili D. Ali TorlakÕõn, İstanbul Kalkõnma Ajansõnõn hibelerine,

Yatõrõm teşvik belgeleri ile ilgili verilere,

İlişkin sorularõ ve Ekonomi Bakanõ Nihat ZeybekciÕnin cevabõ (7/49758), (7/50094)

154.- İzmir Milletvekili Alaattin YŸkselÕin, IŞİDÕin işgali nedeniyle IrakÕõn orta ve gŸney bšlgeleriyle ekonomik ilişkilerin durduğu iddiasõna ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanõ Nihat ZeybekciÕnin cevabõ (7/49759)

155.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõğõn satõn aldõğõ fuarcõlõk ve tanõtõm hizmetlerine,

Vergiye tabii olmayan kimselerden satõn alõnan mal ve hizmetlere,

Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn sayõsõna,

Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlar bŸnyesinde yapõlan ihaleler iin verilen kurum ii ihale eğitimlerine,

İlişkin sorularõ ve Ekonomi Bakanõ Nihat ZeybekciÕnin cevabõ (7/49760), (7/49761), (7/50092), (7/50093)

156.- Mersin Milletvekili Vahap SeerÕin, IŞİDÕin eylemleri sebebiyle mağdur olan TŸrk vatandaşlarõna ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanõ Nihat ZeybekciÕnin cevabõ (7/49762)

157.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, tanõtõm ve reklam harcamalarõna,

- Mardin Milletvekili GŸlser YõldõrõmÕõn, SiirtÕin Kurtalan ilesinde verilen devlet desteklerine,

- Kõrklareli Milletvekili Turgut DibekÕin, mavi dil hastalõğõna,

- Giresun Milletvekili Selahattin KaraahmetoğluÕnun, Mart 2014Õte gerekleşen don afetinden zarar gšren Ÿreticilerin sigorta durumlarõna,

Mart 2014Õte gerekleşen don afeti neticesinde ortaya õkan zararõn TARSİM tarafõndan tazminine,

- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõğõn satõn aldõğõ fuarcõlõk ve tanõtõm hizmetlerine,

- Giresun Milletvekili Selahattin KaraahmetoğluÕnun, Mart 2014Õte meydana gelen don felaketinden kaynaklõ fõndõk rekoltesi kaybõna ve kaybõn tazminine,

- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, yağõş azlõğõ ve doğal felaketler sebebiyle tarõm alanlarõnda oluşan zarar ve Ÿreticiyi destekleyici politikalara,

- Giresun Milletvekili Selahattin KaraahmetoğluÕnun, fõndõk Ÿreticisine alan bazlõ gelir desteği ve faizsiz kredi sağlanmasõna,

- ‚anakkale Milletvekili Mustafa Serdar SoydanÕõn, ‚anakkaleÕnin Gelibolu ilesinde gerekleşen sel felaketine,

İlişkin sorularõ ve Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ Mehmet Mehdi EkerÕin cevabõ (7/49806), (7/49807), (7/49808), (7/49809), (7/49810), (7/49811), (7/49812), (7/49813), (7/49814), (7/49815)

158.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, tanõtõm ve reklam harcamalarõna ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/49816)

159.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõğõn satõn aldõğõ fuarcõlõk ve tanõtõm hizmetlerine ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/49817)

160.- İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, IŞİDÕin TŸrkiyeÕnin dõş ticaretine verdiği zarara ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/49818)

161.- Tekirdağ Milletvekili Faik …ztrakÕõn, T†İK tarafõndan elde edilen bazõ verilere ilişkin sorusu ve Kalkõnma Bakanõ Cevdet YõlmazÕõn cevabõ (7/49895)

162.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, bir yabancõ şirket ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/49930)

163.- Antalya Milletvekili GŸrkut AcarÕõn, yabancõ firmalarõn TŸrkiyeÕdeki işleri iin rŸşvet verdikleri iddialarõna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/49942)

164.- Manisa Milletvekili …zgŸr …zelÕin, SomaÕda meydana gelen kaza sonrasõnda firmanõn işilere eksik maaş šdediği iddiasõna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/49944)

165.- Manisa Milletvekili Sakine …z՟n, ManisaÕnõn Salihli ilesinde yapõlan baraja,

Bir sulama kanalõnda yaşanan boğulma vakalarõna,

İlişkin sorularõ ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/49973), (7/49975)

166.- İstanbul Milletvekili Celal DinerÕin, 2009 yõlõndan bu yana gerekleşen orman işgallerine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/49976)

167.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HamzaebiÕnin, TrabzonÕun Araklõ ilesinde bir ocuğun HES gšletine dŸşerek šlmesine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/49979)

168.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, İzmir KuşcennetiÕnde kuş tŸrlerini ve sulak alanlarõ korumaya yšnelik alõşmalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/49980)

169.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn sayõsõna ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/50021)

170.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan vergiye tabii olmayan kimselerden satõn alõnan mal ve hizmetlere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/50022)

171.- İstanbul Milletvekili D. Ali TorlakÕõn, Uluslararasõ ‚alõşma …rgŸtŸnŸn 176 No.lu Sšzleşmesine taraf olunmamasõna ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/50065)

172.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, sigortalõ olarak alõşanlarõn emeklilik yaşlarõna ve sağlõk sigortalarõna ilişkin sorusu ve ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ Faruk ‚elikÕin cevabõ (7/50067)

173.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt՟n, ihra ŸrŸnleri taşõyan nakliye firmalarõnõn sorunlarõna ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanõ Nihat ZeybekciÕnin cevabõ (7/50096)

174.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Et ve SŸt Kurumu Ağrõ Kombinasõndan VanÕdaki bir askeri birliğe gšnderilen etlerin bozuk olduğu iddiasõna,

- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, gõda yoksulu vatandaşlara,

- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn sayõsõna,

- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin YõlmazÕõn, zirai ilalarõn kullanõmõna yšnelik denetimlere,

- Yozgat Milletvekili Sadir DurmazÕõn, YozgatÕta meydana gelen bir sel felaketine ve mağduriyet yaşayan iftilere yšnelik desteklere,

- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan vergiye tabii olmayan kimselerden satõn alõnan mal ve hizmetlere,

Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlar bŸnyesinde yapõlan ihaleler iin verilen kurum ii ihale eğitimlerine,

- Erzurum Milletvekili Oktay …ztŸrk՟n, ErzurumÕun Pasinler ilesinde meydana gelen şiddetli dolu yağõşõna ve iftilere yšnelik desteklere,

- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, kaak olarak yurda sokulan hayvanlara ve şarbon hastalõğõ vakalarõna,

- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, AtatŸrk Orman ‚iftliği arazisinin mŸlkiyet yapõsõna,

İlişkin sorularõ ve Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ Mehmet Mehdi EkerÕin cevabõ (7/50110), (7/50111), (7/50112), (7/50113), (7/50114), (7/50115), (7/50116), (7/50117), (7/50118), (7/50119)

175.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn sayõsõna ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/50121)

176.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan vergiye tabii olmayan kimselerden satõn alõnan mal ve hizmetlere ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/50122)

177.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlar bŸnyesinde yapõlan ihaleler iin verilen kurum ii ihale eğitimlerine ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/50123)

178.- Ankara Milletvekili Levent Gšk՟n, Adnan …tŸken İl Halk KŸtŸphanesinin Bakanlõğa devredilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/50175)

179.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Cumhurbaşkanlõğõ seiminde devlet kaynaklarõnõn usulsŸz kullanõldõğõ iddiasõna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/50176)

180.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, Bakanlõk ile Bakanlõğa bağlõ kurum ve kuruluşlar bŸnyesinde yapõlan ihaleler iin verilen kurum ii ihale eğitimlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/50180)

181.- İstanbul Milletvekili Melda OnurÕun, İstanbulÕda yaşanan su sõkõntõsõnõn šzŸm yollarõna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/50205)

182.- Ankara Milletvekili İzzet ‚etinÕin, orman alanlarõnda faaliyet gšsteren maden ocaklarõna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/50208)

183.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn, AtatŸrk BarajõÕnõn doluluk oranõ ve su miktarõnda olasõ azalmalara karşõ alõnan šnlemlere,

BitlisÕe su sağlayan ana depoda sağlõğa zararlõ maddeler bulunduğu iddiasõna,

İstanbulÕda barajlarõn doluluk oranlarõna ve susuzluğa karşõ alõnan šnlemlere,

İlişkin sorularõ ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/50210), (7/50418), (7/51314)

184.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, Başbakanõn bir aõklamasõna ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/50262)

185.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda yurt dõşõnda kiralanan gayrimenkullere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/50268)

186.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, IrakÕa olan ihracatõn dŸştŸğŸ iddialarõna ve bu duruma dair alõnacak šnlemlere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanõ Nihat ZeybekciÕnin cevabõ (7/50335)

187.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkõn TŸreliÕnin, Kurumlar Vergisinden istisna kapsamõnda yapõlan bağõş ve yardõmlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/50397)

188.- Antalya Milletvekili Yõldõray SapanÕõn, AntalyaÕda õkan orman yangõnlarõna mŸdahale edecek personel ve ekipman sayõsõna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/50419)

189.- Mersin Milletvekili Vahap SeerÕin, Cumhurbaşkanõ olarak seilen Başbakanõn hukuki durumuna ilişkin sorusu ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkan Vekili Sadõk YakutÕun cevabõ (7/50483)

190.- Diyarbakõr Milletvekili Altan TanÕõn, TBMM yerleşkesinde verilen kuafšrlŸk hizmetlerine ilişkin sorusu ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkan Vekili Sadõk YakutÕun cevabõ (7/50488)

191.- Van Milletvekili …zdal †erÕin, yazõlõ soru šnergelerinin cevaplandõrõlmamasõna ilişkin sorusu ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkan Vekili Sadõk YakutÕun cevabõ (7/50489)

192.- Ankara Milletvekili İzzet ‚etinÕin, TBMM Ana BinasõÕnõn dõş cephesinde yapõlan temizlik ve bakõm alõşmalarõna ilişkin sorusu ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkan Vekili Sadõk YakutÕun cevabõ (7/50490)

193.- Manisa Milletvekili …zgŸr …zelÕin, SomaÕda meydana gelen maden kazasõ hakkõnda verilen yazõlõ soru šnergeleriyle ilgili eşitli verilere ilişkin sorusu ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkan Vekili Sadõk YakutÕun cevabõ (7/50492)

194.- İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn, Cumhurbaşkanõnõn mal bildirimlerine ilişkin sorusu ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkan Vekili Sadõk YakutÕun cevabõ (7/50493)

195.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 1 Ocak 2002 tarihi itibarõyla bağlõ kurum ve kuruluşlarõn sahibi olduğu taşõnmazlarõn listesine

2004-2014 yõllarõ arasõnda başka şirketler Ÿzerinden yurt dõşõnda istihdam edilen personellerin Ÿlkelere gšre dağõlõmõna,

30 Haziran 2014 tarihi itibarõyla bağlõ kurum ve kuruluşlarõn sahibi olduğu taşõnmazlarõn listesine,

2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn tamir ve tadilat işleri iin hangi firmalara ne kadar šdeme yaptõğõna,

2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn tŸm temsil ve ağõrlama giderlerinin toplam tutarõna,

2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn yurt dõşõnda kiraladõğõ gayrimenkullere,

2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn yurt dõşõnda istihdam ettiği personeller iin yaptõğõ tŸm giderlerin tutarõna,

2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn hizmet alõm sšzleşmesi imzaladõğõ firmalara yaptõğõ šdemelere,

2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn teknik malzeme ve tehizat alõmlarõ iin yaptõklarõ šdemelere,

2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn kiraya verdiği binalardan elde ettiği gelirlerin toplamõna,

2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn otopark alanlarõ kiralanmasõ iin gerek kişilere ve firmalara yaptõğõ šdemelere,

İlişkin sorularõ ve Ekonomi Bakanõ Nihat ZeybekciÕnin cevabõ (7/50585), (7/50586), (7/50587), (7/50588), (7/50589), (7/50590), (7/50591), (7/50592), (7/50593), (7/50594), (7/50595)

196.- Ankara Milletvekili …zcan YenieriÕnin, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan yurt dõşõndan satõn alõnan mal ve hizmetlere,

2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan yurt dõşõndan alõnan lobi ve tanõtõm hizmetlerine,

İlişkin sorularõ ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/50620), (7/50621)

197.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin YõlmazÕõn, asgari Ÿcretten alõnan vergi oranõna ve bu verginin kaldõrõlõp kaldõrõlmayacağõna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanõ Mehmet ŞimşekÕin cevabõ (7/50674)

198.- Mersin Milletvekili Ali Rõza …ztŸrk՟n, MersinÕin Mut ve Silifke ileleri arasõnda yapõmõ sŸren Kayraktepe BarajõÕnõn ne zaman bitirileceğine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/50713)

199.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, 2011-2013 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ ve ilgili kuruluşlarõn AnkaraÕda gerekleştirdikleri yatõrõmlara ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/50862)

200.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlar personelinden maaşõnda icra takibi ve haciz olanlara ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/50863)

201.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, 2011-2013 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ ve ilgili kuruluşlarõn AnkaraÕda gerekleştirdikleri yatõrõmlara,

Belediye statŸsŸnŸ kaybederek mahalleye dšnŸşen beldelerden ka tanesinde Bakanlõk, bağlõ ve ilgili kuruluşlarõn şubesi ve alt birimi olduğuna,

2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve ara telefonlarõna,

2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan kiralanan binalara,

İlişkin sorularõ ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/50926), (7/50928), (7/51182), (7/51184)

202.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, bir vakfa yapõlan bağõşa ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/50950)

203.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan kiralanan binalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardõmcõsõ BŸlent ArõnÕõn cevabõ (7/50955)

204.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn kiraya verdiği binalardan elde ettiği gelirlerin toplamõna ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/51064)

205.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn otopark alanlarõ kiralanmasõ iin gerek kişilere ve firmalara yaptõğõ šdemelere ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/51065)

206.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn teknik malzeme ve tehizat alõmlarõ iin yaptõklarõ šdemelere ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/51066)

207.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn tamir ve tadilat işleri iin hangi firmalara ne kadar šdeme yaptõğõna ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/51067)

208.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn tŸm temsil ve ağõrlama giderlerinin toplam tutarõna ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/51068)

209.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn hizmet alõm sšzleşmesi imzaladõğõ firmalara yaptõğõ šdemelere ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/51069)

210.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 1 Ocak 2002 tarihi itibarõyla bağlõ kurum ve kuruluşlarõn sahibi olduğu taşõnmazlarõn listesine,

30 Haziran 2014 tarihi itibarõyla bağlõ kurum ve kuruluşlarõn sahibi olduğu taşõnmazlarõn listesine,

İlişkin sorularõ ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/51070), (7/51071)

211.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn yurt dõşõnda istihdam ettiği personeller iin yaptõğõ tŸm giderlerin tutarõna ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/51072)

212.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn yurt dõşõnda kiraladõğõ gayrimenkullere ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/51073)

213.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TanrõkuluÕnun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn yurt dõşõnda istihdam ettiği personellerin Ÿlkelere gšre dağõlõmõna ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/51074)

214.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan gerekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve ara telefonlarõna ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/51075)

215.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan kiralanan binalara ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/51076)

216.- Ankara Milletvekili Aylin NazlõakaÕnõn, 2013-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile Ÿniversiteler arasõnda gerekleştirilen projelere ilişkin sorusu ve GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ Nurettin CanikliÕnin cevabõ (7/51077)

217.- KŸtahya Milletvekili Alim IşõkÕõn, idari yargõda aõlan davalara,

Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar aleyhine aõlan tazminat davalarõna,

Bakanlõk ile bağlõ, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluş personeli hakkõnda aõlan ceza davalarõna,

KŸtahyaÕda yaban hayatõnõn desteklenmesine yšnelik alõşmalara,

KŸtahyaÕda otomatik meteoroloji gšzlem istasyonu kurulmasõna yšnelik alõşmalara,

İlişkin sorularõ ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/47688), (7/47891), (7/47892), (7/48489), (7/48491)

218.- Van Milletvekili Nazmi GŸr՟n, VanÕõn Muradiye ilesindeki bazõ kšylerin sulama sorunlarõna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanõ Veysel EroğluÕnun cevabõ (7/48492)

 

 

 

I.- GELEN KåĞITLAR

                                                                                                                                                                        No: 1

1 Ekim 2014 ‚arşamba

Tasarõlar

1.- 167 Sayõlõ İnşaat İşlerinde GŸvenlik ve Sağlõk Sšzleşmesinin Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarõsõ(1/975) (Bayõndõrlõk, İmar, Ulaştõrma ve Turizm; Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dõşişleri Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

2.- 176 Sayõlõ Maden İşyerlerinde GŸvenlik ve Sağlõk Sšzleşmesinin Onaylanmasõnõn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarõsõ (1/976) (Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dõşişleri Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

Teklifler

1.- Adalet ve Kalkõnma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Kõrõkkale Milletvekili Ramazan Can ve 33 Milletvekilinin; Engelliler Hakkõnda Kanunda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/2374) (Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler; ݍişleri ile Bayõndõrlõk, İmar, Ulaştõrma ve Turizm Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.09.2014)

2.- Şanlõurfa Milletvekili Abdulkerim Gšk ve Kõrõkkale Milletvekili Ramazan Can ile 24 Milletvekilinin; Seimlerin Temel HŸkŸmleri ve Semen KŸtŸkleri Hakkõnda Kanunda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/2375) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 01.09.2014)

3.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif HamzaebiÕnin; 29/06/2001Tarihli ve 4708 Sayõlõ Yapõ Denetimi Hakkõnda Kanunu, 02/03/1984 Tarihli ve 2985 Sayõlõ Toplu Konut Kanunu ve 10/12/2013 Tarihli ve 5018 Sayõlõ Kamu Mali Yšnetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi (2/2376) (Plan ve BŸte ile Bayõndõrlõk, İmar, Ulaştõrma ve Turizm Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 10.09.2014)

4.- Balõkesir Milletvekili Namõk HavutaÕnõn; 652 Sayõlõ Milli Eğitim Bakanlõğõnõn Teşkilat ve Gšrevleri Hakkõnda KHKÕya Geici Bir Madde Eklenmesi ile 657 Sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanunun Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi (2/2377) (Milli Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Umut OranÕõn; 29/6/2001 Tarihli 4708 Sayõlõ Yapõ Denetimi Hakkõnda Kanunda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/2378) (Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler ile Bayõndõrlõk, İmar, Ulaştõrma ve Turizm Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.09.2014)

6.- Mardin Milletvekili Erol DoraÕnõn; 5233 Sayõlõ Teršr ve Teršrle MŸcadeleden Doğan Zararlarõn Karşõlanmasõ Hakkõnda Kanunda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/2379) (ݍişleri ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 02.09.2014)

7.- Adalet ve Kalkõnma Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Adõyaman Milletvekili Ahmet Aydõn, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir †nal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satõr ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancõ ile 33 Milletvekilinin; Hakimler ve Savcõlar Kanunu ile Bazõ Kanun ve Kanun HŸkmŸnde Kararnamelerde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/2380) (ݍişleri; Milli Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor; Plan ve BŸte ile Adalet Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 10.09.2014)

8.- Balõkesir Milletvekili Namõk HavutaÕnõn; 222 Sayõlõ İlkšğretim ve Eğitim Kanununa Ek Bir Madde Eklenmesi Hakkõndaki Kanun Teklifi (2/2381) (Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, KŸltŸr, Genlik ve Spor Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn; 6098 Sayõlõ TŸrk Borlar Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/2382) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

10.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn; 5275 Sayõlõ Ceza ve GŸvenlik Tedbirlerinin İnfazõ Hakkõnda Kanunda Değişiklik Yapõlmasõna İlişkin Kanun Teklifi (2/2383) (İnsan Haklarõnõ İnceleme ile Adalet Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

11.- Bursa Milletvekili İlhan Demiršz՟n; 190 Sayõlõ Genel Kadro ve UsulŸ Hakkõnda Kanun HŸkmŸnde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Teklifi (2/2384) (Tarõm, Orman ve Kšyişleri ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

12.- Bartõn Milletvekili Muhammet Rõza YalõnkayaÕnõn; 5510 Sayõlõ Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlõk Sigortasõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/2385) (Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

13.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn; 193 Sayõlõ Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna İlişkin Kanun Teklifi (2/2386) (Plan ve BŸte Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

14.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay EkşiÕnin; Yerel Kalkõnmanõn, Doğrudan Demokrasiyle Gerekleştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/2387) (ݍişleri ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

15.- Aydõn Milletvekili Metin LŸtfi BaydarÕõn; Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/2388) ( ‚evre ile Tarõm, Orman ve Kšyişleri Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

16.- İstanbul Milletvekili Mahmut TanalÕõn; 4458 Sayõlõ GŸmrŸk Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna İlişkin Kanun Teklifi (2/2389) (Tarõm, Orman ve Kšyişleri ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

17.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar DemirelÕin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlõk Sigortasõ Kanununda Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanun Teklifi (2/2390) (Sağlõk, Aile, ‚alõşma ve Sosyal İşler ile Plan ve BŸte Komisyonlarõna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

18.- Konya Milletvekili Mustafa KalaycõÕnõn; Memurlar ve Diğer Kamu Gšrevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkõnda Kanun Teklifi (2/2391) (Plan ve BŸte Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

19.- Konya Milletvekili Mustafa KalaycõÕnõn; Memurlar ile Diğer Kamu Gšrevlilerinin Bazõ Disiplin Cezalarõnõn Affõ Hakkõnda Kanun Teklifi  (2/2392) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.09.2014)

Tezkereler

1.- 2013 Yõlõ Merkezi Yšnetim Kesin Hesap Kanunu Tasarõsõna İlişkin Olarak Hazõrlanan 2013 Yõlõ Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayõştay Başkanlõğõ Tezkeresi (3/1575) (Plan ve BŸte Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.9.2014)

2.- Merkezi Yšnetim Kapsamõndaki Kamu İdarelerine, Sosyal GŸvenlik Kurumlarõna ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 157 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayõştay Başkanlõğõ Tezkeresi (3/1576) (Plan ve BŸte Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

3.- 2013 Yõlõ Dõş Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayõştay Başkanlõğõ Tezkeresi (3/1577) (Plan ve BŸte Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

4.- 2013 Yõlõ Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayõştay Başkanlõğõ Tezkeresi (3/1578) (Plan ve BŸte Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

5.- 2013 Yõlõ Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayõştay Başkanlõğõ Tezkeresi (3/1579) (Plan ve BŸte Komisyonuna) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

6.- TŸrkiyeÕnin Ulusal GŸvenliğine Yšnelik Teršr Tehdidi ve Her TŸrlŸ GŸvenlik Riskine Karşõ Uluslararasõ Hukuk ‚erevesinde Gerekli Her TŸrlŸ Tedbiri Almak, Irak ve SuriyeÕdeki TŸm Teršrist …rgŸtlerden †lkemize Yšnelebilecek Saldõrõlarõ Bertaraf Etmek ve Kitlesel Gš Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşõ GŸvenliğinin İdame Ettirilmesini Sağlamak ݍin Hudut, ŞŸmul, Miktar ve Zamanõ HŸkŸmete Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Gerektiğinde TŸrk Silahlõ Kuvvetlerinin Yabancõ †lkelere Gšnderilmesine, Yabancõ Silahlõ Kuvvetlerin TŸrkiyeÕde Bulunmasõna ve Bu Kuvvetlerin HŸkŸmetin Belirleyeceği Esaslara Gšre Kullanõlmasõ ile HŸkŸmet Tarafõndan Belirlenecek Esaslara Gšre Gerekli DŸzenlemelerin Yapõlmasõna, Anayasanõn 92 nci Maddesi Uyarõnca Bir Yõl SŸreyle İzin Verilmesine Dair Başbakanlõk Tezkeresi (3/1580) (Başkanlõğa geliş tarihi: 30.09.2014)

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  No: 1Õe Ek

1 Ekim 2014 ‚arşamba

SšzlŸ Soru …nergeleri

1.-   Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Ardahan'da afet toplanma merkezleri iin ayrõlan yerlere ilişkin ‚evre ve Şehircilik Bakanõ'ndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6121) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Kars, Iğdõr ve Ağrõ'da afet toplanma merkezleri iin ayrõlan yerlere ilişkin ‚evre ve Şehircilik Bakanõ'ndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6122) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Erzurum, GŸmŸşhane ve Bayburt'ta afet toplanma merkezleri iin ayrõlan yerlere ilişkin ‚evre ve Şehircilik Bakanõ'ndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6123) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Hakkari, Şõrnak ve Muş'ta afet toplanma merkezleri iin ayrõlan yerlere ilişkin ‚evre ve Şehircilik Bakanõ'ndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6124) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Batman, Bitlis ve Bingšl'de afet toplanma merkezleri iin ayrõlan yerlere ilişkin ‚evre ve Şehircilik Bakanõ'ndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6125) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Siirt, Mardin, Elazõğ ve Van'da afet toplanma merkezleri iin ayrõlan yerlere ilişkin ‚evre ve Şehircilik Bakanõ'ndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6126) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, gemilerde alõşanlara erken emekli olmalarõ iin yõpranma payõ verilmesine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanõ'ndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6127) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Diyarbakõr, Osmaniye ve Kilis'te afet toplanma merkezleri iin ayrõlan yerlere ilişkin ‚evre ve Şehircilik Bakanõ'ndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6128) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Kars'õn bir mahallesindeki altyapõ ve elektrik sorunlarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6129) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

10.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Ardahan'da gazetecilik yapanlardan bazõ vergilerin alõnmamasõ veya vergi indirimi yapõlmasõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Yalõn Akdoğan) sšzlŸ soru šnergesi (6/6130) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

11.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Kars, Iğdõr ve Ağrõ'da gazetecilik yapanlardan bazõ vergilerin alõnmamasõ veya vergi indirimi yapõlmasõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Yalõn Akdoğan) sšzlŸ soru šnergesi (6/6131) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

12.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Bingšl, Bitlis ve Batman'da gazetecilik yapanlardan bazõ vergilerin alõnmamasõ veya vergi indirimi yapõlmasõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Yalõn Akdoğan) sšzlŸ soru šnergesi (6/6132) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

13.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Elazõğ, Siirt ve Mardin'de gazetecilik yapanlardan bazõ vergilerin alõnmamasõ veya vergi indirimi yapõlmasõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Yalõn Akdoğan) sšzlŸ soru šnergesi (6/6133) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Muş, Şõrnak ve Hakkari'de gazetecilik yapanlardan bazõ vergilerin alõnmamasõ veya vergi indirimi yapõlmasõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Yalõn Akdoğan) sšzlŸ soru šnergesi (6/6134) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

15.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Erzurum, GŸmŸşhane ve Bayburt'ta gazetecilik yapanlardan bazõ vergilerin alõnmamasõ veya vergi indirimi yapõlmasõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Yalõn Akdoğan) sšzlŸ soru šnergesi (6/6135) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

16.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, son iki yõlda hangi illerde ka tane Bakanlõk personeline hizmet ii eğitim verildiğine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6136) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

17.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat ilinde taşeron işi olarak hangi kurumda ka işi alõştõğõna ilişkin Başbakan'dan sšzlŸ soru šnergesi (6/6137) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

18.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'õn Erbaa ilesindeki bir alanda arkeolojik alõşma olup olmadõğõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm Bakanõ'ndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6138) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

19.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat ilinin Sulusaray ilesindeki bir antik kentteki arkeolojik alõşmalara ilişkin KŸltŸr ve Turizm Bakanõ'ndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6139) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

20.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, T†BİTAK tarafõndan Tokat ilinde ka patent başvurusu olduğuna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan sšzlŸ soru šnergesi (6/6140) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

Yazõlõ Soru …nergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'õn, Cumhurbaşkanlõğõ KšşkŸnŸn Başbakanlõk tarafõndan kullanõlacağõ iddiasõna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51605) (Başkanlõğa geliş tarihi: 04.09.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51606) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, son on yõlda asitli saldõrõya maruz kalan kadõn sayõsõna, bunlarõn tedavilerine ve saldõrganlara ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51607) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Osman Taney KorutŸrk'Ÿn, Suriye'de bulunan SŸleyman Şah TŸrbesini koruyan askeri birliğin gŸvenliğine ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51608) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

5.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak'õn, Niğde ilinin bazõ belde ve kšylerinde ve Ÿlke genelinde yaşanan su baskõnlarõna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51609) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

6.- Hatay Milletvekili Refik Eryõlmaz'õn, IŞİD'in Makine Kimya EndŸstrisi damgalõ mŸhimmat kullandõğõ iddiasõna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51610) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

7.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51611) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'õn, Başbakanlõk tarafõndan dŸzenlenen basõn toplantõlarõnõ izleyebilmeleri iin basõn kuruluşlarõna verilen akreditasyona ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51612) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

9.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Amerika Birleşik Devletleri Eski BŸyŸkelisinin TŸrkiye'nin Suriye'deki gruplara yšnelik tavrõna dair aõklamalarõna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51613) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

10.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, Diyarbakõr, Cizre ve YŸksekova'da PKK tarafõndan okul aõldõğõ iddialarõna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51614) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002 - 2014 yõllarõ arasõnda yurt dõşõ ve yurt ii seyahatler, temsil gšrevleri ve tanõtõm işleri iin harcanan miktarlara ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51615) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

12.- Hakk‰ri Milletvekili Adil Zozani'nin, šzel bir bankadaki kamu mevzuatõnõn ekildiği iddialarõna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51616) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

13.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, İstanbul'da bir vakfõn işlettiği kafeteryanõn ihalesiz olarak bir başka vakfa devredildiği iddialarõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (BŸlent Arõn) yazõlõ soru šnergesi (7/51617) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (BŸlent Arõn) yazõlõ soru šnergesi (7/51618) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

15.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (BŸlent Arõn) yazõlõ soru šnergesi (7/51619) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

16.- Diyarbakõr Milletvekili Altan Tan'õn, Elazõğ'da bulunan Maden Camiikebir ve Minaresi'nin restorasyonuna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (BŸlent Arõn) yazõlõ soru šnergesi (7/51620) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Siirt ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51621) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

18.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'õn, BDDK'nõn bazõ bankalarõ yakõn izlemeye aldõğõ ve bu durumun piyasalarda tedirginlik yarattõğõ iddialarõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51622) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

19.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Ordu ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51623) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

20.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'õn, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankasõnõn Ziraat Bankasõ New York Şubesi hakkõnda inceleme yŸrŸttŸğŸ iddiasõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51624) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

21.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Niğde ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51625) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

22.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Samsun ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51626) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

23.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Sakarya ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51627) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

24.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Sivas ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51628) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

25.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Sinop ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51629) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

26.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Tokat ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51630) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

27.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Tekirdağ ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51631) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

28.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51632) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

29.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'õn, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankasõnõn Ziraat Bankasõ New York Şubesinin notunu dŸşŸrdŸğŸ iddiasõna ve bunun sorumlularõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51633) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

30.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Aksaray ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51634) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bayburt ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51635) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

32.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Karaman ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51636) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

33.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Van ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51637) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

34.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Yozgat ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51638) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

35.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Şanlõurfa ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51639) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

36.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Zonguldak ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51640) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

37.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Uşak ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51641) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

38.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Tunceli ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51642) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

39.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Trabzon ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51643) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

40.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda KarabŸk ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51644) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Iğdõr ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51645) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

42.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Şõrnak ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51646) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

43.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Kõrõkkale ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51647) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

44.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Batman ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51648) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

45.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Kilis ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51649) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

46.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Osmaniye ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51650) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

47.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda DŸzce ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51651) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

48.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51652) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

49.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Ardahan ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51653) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

50.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Bartõn ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51654) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

51.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda Yalova ilinde kullanõlan bireysel ve ticari kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51655) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

52.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Yalõn Akdoğan) yazõlõ soru šnergesi (7/51656) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

53.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Basõn İlan Kurumunun ilan verdiği gazetelere ve Kurumun ceza verdiği gazetelere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Yalõn Akdoğan) yazõlõ soru šnergesi (7/51657) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

54.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, belediye statŸsŸnŸ kaybederek mahalleye dšnŸşen beldelerden ka tanesinde bağlõ ve ilgili kuruluşlarõn şubesi ve alt birimi olduğuna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Yalõn Akdoğan) yazõlõ soru šnergesi (7/51658) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

55.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan kiralanan binalara ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Yalõn Akdoğan) yazõlõ soru šnergesi (7/51659) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

56.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2013-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlar ile Ÿniversiteler arasõnda gerekleştirilen projelere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Yalõn Akdoğan) yazõlõ soru šnergesi (7/51660) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

57.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2013 yõllarõ arasõnda bağlõ ve ilgili kuruluşlarõn Ankara'da gerekleştirdikleri yatõrõmlara ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Yalõn Akdoğan) yazõlõ soru šnergesi (7/51661) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

58.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan gerekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve ara telefonlarõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Yalõn Akdoğan) yazõlõ soru šnergesi (7/51662) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

59.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Yalõn Akdoğan) yazõlõ soru šnergesi (7/51663) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

60.- Hakk‰ri Milletvekili Adil Zozani'nin, yayõnlanan bir filmden dolayõ bir televizyon kanalõna verilen cezaya ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Yalõn Akdoğan) yazõlõ soru šnergesi (7/51664) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

61.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Numan Kurtulmuş) yazõlõ soru šnergesi (7/51665) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

62.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Numan Kurtulmuş) yazõlõ soru šnergesi (7/51666) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

63.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan gerekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve ara telefonlarõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Numan Kurtulmuş) yazõlõ soru šnergesi (7/51667) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

64.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan kiralanan binalara ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Numan Kurtulmuş) yazõlõ soru šnergesi (7/51668) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

65.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2013 yõllarõ arasõnda bağlõ ve ilgili kuruluşlarõn Ankara'da gerekleştirdikleri yatõrõmlara ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Numan Kurtulmuş) yazõlõ soru šnergesi (7/51669) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

66.- Şõrnak Milletvekili Faysal Sarõyõldõz'õn, Suriye'den kaan ve TŸrkiye'ye sõğõnan Ezidilerle ilgili eşitli hususlara ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Numan Kurtulmuş) yazõlõ soru šnergesi (7/51670) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

67.- Muş Milletvekili Demir ‚elik'in, Muş E Tipi Kapalõ Cezaevinde bulunan bazõ kadõn tutuklu ve hŸkŸmlŸlerin tedavi hizmeti ile ilgili sorunlarõna ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51671) (Başkanlõğa geliş tarihi: 08.09.2014)

68.- Iğdõr Milletvekili Pervin Buldan'õn, son beş yõl ierisinde TŸrk Ceza Kanunu ile Teršrle MŸcadele Kanunu'ndan kaynaklõ dava sayõsõ, tutukluluk ve mahkumiyet kararõ sayõlarõna ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51672) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

69.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51673) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

70.- Manisa Milletvekili Hasan …ren'in, ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanlõğõnõn yargõlama izni vermediği bir kararõna savcõlõka itiraz edilip edilmediğine ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51674) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

71.- İstanbul Milletvekili Ali …zgŸndŸz'Ÿn, Adalet Teşkilatõnõ GŸlendirme Vakfõnõn yaptõğõ ihalelere ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51675) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

72.- Diyarbakõr Milletvekili Altan Tan'õn, Midyat Cezaevi'nden Van'a nakledilen bir mahkumun ailesine daha yakõn bir yere nakline ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51676) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

73.- Diyarbakõr Milletvekili Altan Tan'õn, Sağlõk Bakanlõğõna bağlõ olarak alõşan 4/C'li personelin dšner sermaye ek šdemelerinden yararlanmasõna dair farklõ mahkeme kararlarõna ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51677) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

74.- Iğdõr Milletvekili Pervin Buldan'õn, siyasi davalarla ilgili eşitli verilere ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51678) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

75.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51679) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

76.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, Suriyeli kadõn sõğõnmacõlarõn TŸrk vatandaşlarõyla yaptõklarõ evliliklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51680) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

77.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, mevsimlik tarõm işisi olarak alõşan ocuklarõn durumlarõna ve bu konuda alõnan šnlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51681) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

78.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51682) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

79.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, PKK tarafõndan aõlan bazõ okullara giden šğrencilerin aileleri ile gšrŸşŸlŸp gšrŸşŸlmediğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51683) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

80.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin Avrupa Birliği Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51684) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

81.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51685) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

82.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51686) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

83.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51687) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

84.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent TŸzel'in, İstanbul'un Şişli ilesinde bir inşaatta asansšrŸn dŸşmesiyle on işinin hayatõnõ kaybetmesine neden olan iş kazasõnõn nedenlerine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51688) (Başkanlõğa geliş tarihi: 09.09.2014)

85.- Manisa Milletvekili Sakine …z'Ÿn, Manisa'nõn Soma ilesinde meydana gelen maden kazasõ šncesi madeni denetleyen mŸfettişlere yšnelik soruşturma aõlmasõna izin verilmediği iddiasõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51689) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

86.- Van Milletvekili Kemal Aktaş'õn, Van'da yaşanan deprem sonrasõnda İŞ-KUR tarafõndan işe alõnan vatandaşlarõn işten õkarõlmasõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51690) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

87.- Manisa Milletvekili …zgŸr …zel'in, Manisa'nõn Soma ilesinde meydana gelen maden kazasõ šncesi madeni denetleyen mŸfettişlere yšnelik soruşturma aõlmasõna izin verilmediği iddiasõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51691) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

88.- Ankara Milletvekili İzzet ‚etin'in, inşaat sektšrŸnde 2013 ve 2014 yõllarõnda yapõlan işi sağlõğõ ve gŸvenliği denetimlerine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51692) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

89.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51693) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

90.- Manisa Milletvekili Hasan …ren'in, bir maden ocağõndaki iş gŸvenliği tedbirlerine ve maden ocaklarõnda šlŸmlŸ iş kazalarõnõn šnlenmesine yšnelik alõşmalara ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51694) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

91.- Manisa Milletvekili Hasan …ren'in, haklarõnda yargõlama izni istenen personele ve Bakanlõka verilen yargõlama izinlerine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51695) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

92.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, metal sektšrŸnde faaliyette bulunan firmalarõn denetimden kurtulmak iin yan sanayi firmalarõna iş devrettikleri iddiasõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51696) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

93.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, Manisa'nõn Soma ilesinde meydana gelen kaza šncesi denetim yapan mŸfettişlere yšnelik soruşturma aõlmasõna izin verilmediği iddiasõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51697) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

94.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51698) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

95.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent TŸzel'in, bir ila fabrikasõnda sendikalõ olan işilerin işten õkarõldõğõ ve Ÿcretsiz fazla mesai yaptõrõldõğõ iddialarõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51699) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

96.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent TŸzel'in, İstanbul'da bir inşaat şantiyesinde alõşan işilerin yaşadõklarõ sorunlara ve şantiyenin denetimine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51700) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

97.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda iş kazasõ sebebiyle hayatõnõ kaybeden, iş gšremez raporu alan işi sayõlarõna ve iş kazalarõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51701) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

98.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nõn, 2002 yõlõndan itibaren kurulan baz istasyonlarõna ve elektromanyetik kirliliğe karşõ alõnan šnlemlere ilişkin ‚evre ve Şehircilik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51702) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

99.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51703) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

100.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, Şanlõurfa'nõn KarakšprŸ ilesinde usulsŸz imar işlemleri yapõldõğõ iddiasõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51704) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

101.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak'õn, Niğde ilinin bazõ belde ve kšylerinde ve Ÿlke genelinde yaşanan su baskõnlarõna ve şehir planlamalarõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51705) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

102.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin ‚evre ve Şehircilik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51706) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

103.- Diyarbakõr Milletvekili Altan Tan'õn, Elazõğ'da bulunan Maden Camiikebir ve Minaresi'nin restorasyonuna ilişkin ‚evre ve Şehircilik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51707) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

104.- Diyarbakõr Milletvekili Altan Tan'õn, Erzurum'un Palandšken ilesinde durdurulan bir konut projesine ilişkin ‚evre ve Şehircilik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51708) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

105.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nõn, bir šnceki Bakan dšneminde alõnan sšzlŸ ve yazõlõ soru šnergelerinin sayõsõna ve cevaplanma oranlarõna ilişkin Dõşişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51709) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

106.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin Dõşişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51710) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

107.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'õn, Kuveyt'in Ankara BŸyŸkeliliğinde alõşan bazõ diplomatlarõn bir vatandaşõ dšvdŸğŸ iddiasõna ilişkin Dõşişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51711) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

108.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin Dõşişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51712) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

109.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, İsrail ile yapõlan askeri ve ekonomik anlaşmalardan feshedilen olup olmadõğõna ilişkin Dõşişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51713) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

110.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'õn, Dõş Ekonomik İlişkiler Kurulunun Bakanlõğõn gšzetimi ve denetimi altõna alõnmasõna ilişkin Ekonomi Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51714) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

111.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin Ekonomi Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51715) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

112.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, Zonguldak'ta bir maden ocağõnda alõşan işilerin erken õkmalarõnõ engellemek iin madene kilitlendikleri iddiasõna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51716) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

113.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51717) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

114.- Amasya Milletvekili Ramis Topal'õn, Rusya'dan alõnan doğal gazõn kesilmesi ihtimaline karşõ šnlem alõnõp alõnmadõğõna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51718) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

115.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51719) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

116.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'õn, İzmir'in Aliağa ilesi yakõnõnda bulunan bir arazinin termik santral kurulmasõ amacõyla bir şirkete tahsis edileceği iddiasõna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51720) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

117.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'õn, A Milli Takõmõn futbolda son zamanlarda aldõğõ başarõsõz sonularõn nedenlerine ve federasyonlara yapõlan atamalara ilişkin Genlik ve Spor Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51721) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

118.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, SŸper Ligde oynayan futbolcularõn politik dŸşŸncelerine, etnik kškenlerine ve mezheplerine gšre fişlendikleri iddialarõna ilişkin Genlik ve Spor Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51722) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

119.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin Genlik ve Spor Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51723) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

120.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin Genlik ve Spor Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51724) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

121.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51725) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

122.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak'õn, Niğde ilinin bazõ belde ve kšylerinde yaşanan su baskõnlarõna ve zararõn tespitine ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51726) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

123.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, ziraat, gõda ve su ŸrŸnleri mŸhendislerinin istihdam sorunlarõna ve gõda gŸvenliğine ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51727) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

124.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51728) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

125.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nõn, besicilere verilen hibe ve kredilere oranla et Ÿretiminin artmadõğõ ve et fiyatlarõnõn arttõğõ iddiasõna ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51729) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

126.- Şanlõurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'õn, Ceylanpõnar başta olmak Ÿzere TİGEM'e ait arazilerin šzelleştirileceği iddiasõna ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51730) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

127.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51731) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

128.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51732) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

129.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Muğla'nõn Marmaris ilesi sõnõrlarõ ierisinde bulunan Bozburun Deniz Hudut Kapõsõnõn 2014 yaz sezonu boyunca kapalõ kalmasõnõn nedenlerine ilişkin GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51733) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

130.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Kars, Tiflis ve BakŸ demir yolu yapõmõnda kšylŸlere ait bazõ yapõlarõn zarar gšrdŸğŸ iddialarõna ilişkin GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51734) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

131.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, GŸrcistan'a geen TŸrk vatandaşlarõnõn GŸrcŸ makamlarõyla yaşadõğõ sorunlara ilişkin GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51735) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

132.- Van Milletvekili …zdal †er'in, Van - GŸrpõnar karayolunda kolluk gŸlerine bağlõ olduğu iddia edilen bir grubun kendisinin yolunu evirdiği ve tehdit ettiği iddiasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51736) (Başkanlõğa geliş tarihi: 05.09.2014)

133.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, Ankara'da Kõzõlõrmak suyunun şebeke sularõna verilmesine ve halk sağlõğõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51737) (Başkanlõğa geliş tarihi: 10.09.2014)

134.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, Muş'un Bulanõk ilesine bağlõ bir kšyden PKK tarafõndan 10 ocuğun silah zoru ile dağa kaõrõldõğõ iddiasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51738) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

135.- Iğdõr Milletvekili Pervin Buldan'õn, Ankara'da musluk sularõnõn iilebilir olmadõğõ ve ağõr metaller ierdiği sšylenen Kõzõlõrmak'tan su alõndõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51739) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

136.- Tekirdağ Milletvekili Emre KšprŸlŸ'nŸn, Tekirdağ'da bonzai isimli uyuşturucunun kullanõmõna ve alõnan šnlemlere ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51740) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

137.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51741) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

138.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, mevcut siyasi parti sayõsõna ve siyasi partilerin koruma taleplerine ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51742) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

139.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, IŞİD'in Makine Kimya EndŸstrisi damgalõ mŸhimmat kullandõğõ iddiasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51743) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

140.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, IŞİD'e Ÿye olmak Ÿzere bir vatandaşõn kaak olarak Suriye'ye getiği ve IŞİD'in Hatay'õ ele geirme planlarõ olduğu iddialarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51744) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

141.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, IŞİD Ÿyelerinin TŸrkiye'de tedavi edildiği iddialarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51745) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

142.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, TŸrkiye'ye gemiş Suriyeli sõğõnmacõlardan sabõkasõ bulunanlara ve su šrgŸtleriyle ilişkili olanlar olup olmadõğõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51746) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

143.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, TŸrkiye'nin ithal petrol ihtiyacõnõn ne kadar olduğuna ve enerjide dõşa bağõmlõlõğa ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51747) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

144.- İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt'Ÿn, İstanbul'daki Mobese kameralarõnõn sayõsõ, ilelere gšre dağõlõmõ, bakõm ve onarõmõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51748) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

145.- İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt'Ÿn, İstanbul ‚amlõca'daki bir alanda yapõlan hafriyat alõşmasõnõn nedenine ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51749) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

146.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak'õn, Niğde ilinin bazõ belde ve kšylerinde yaşanan su baskõnlarõna ve belediyenin sorumluluğuna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51750) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

147.- Ankara Milletvekili Levent Gšk'Ÿn, Beypazarõ - Ankara arasõnda yolcu taşõmacõlõğõ yapan šzel halk otobŸslerinin alõşma iznine ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51751) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

148.- İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt'Ÿn, İstanbul'un Kadõkšy ilesinde bulunan bir kafeteryanõn bir vakõftan alõnõp bir başka vakfa verileceği iddiasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51752) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

149.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'õn, Kuveyt'in Ankara BŸyŸkeliliğinde alõşan bazõ diplomatlarõn bir vatandaşõ dšvdŸğŸ iddiasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51753) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

150.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nõn, Yozgat'ta esnafa yšnelik olarak fişleme yapõldõğõ iddiasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51754) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

151.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51755) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

152.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, Ankara'da Eymir GšlŸ'nŸn bazõ bšlŸmlerinin SİT derecesinin dŸşŸrŸldŸğŸ ve yapõlaşmaya aõlacağõ iddialarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51756) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

153.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2002-2014 yõllarõ arasõnda toplumsal olaylarda, gšzaltõnda, cezaevlerinde ve eşitli durumlarda gerekleşen šlŸm vakalarõnõn sayõsõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51757) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

154.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nõn, 2013 yõlõndan itibaren meslekten ihra edilen polislere ve komiserlik sõnavõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51758) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

155.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Ardahan'daki itfaiye aracõ ve itfaiye personeli ihtiyacõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51759) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

156.- Diyarbakõr Milletvekili Altan Tan'õn, Erzurum'un Palandšken ilesinde durdurulan bir konut projesine ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51760) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

157.- Hakk‰ri Milletvekili Adil Zozani'nin, bazõ siyasi partiler ve sivil toplum šrgŸtlerinin šncŸlŸğŸnde KŸrte eğitim veren okullarõn aõlmasõ girişimine ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51761) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

158.- Iğdõr Milletvekili Pervin Buldan'õn, Adana BŸyŸkşehir Belediyesi tarafõndan yapõlan ulaşõm zamlarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51762) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

159.- Bingšl Milletvekili İdris Baluken'in, Fõrat Kalkõnma Ajansõnõn faaliyetlerine ve kabul edilen projeler ile ilgili iddialara ilişkin Kalkõnma Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51763) (Başkanlõğa geliş tarihi: 03.09.2014)

160.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin Kalkõnma Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51764) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

161.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin Kalkõnma Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51765) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

162.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51766) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

163.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin KŸltŸr ve Turizm Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51767) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

164.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Ardahan'da dšrt yõllõk eğitim veren bir aşõlõk okulu aõlmasõna ilişkin KŸltŸr ve Turizm Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51768) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

165.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nõn, alkol ve tŸtŸn ŸrŸnlerine yapõlan zamlar, bu ŸrŸnlerin kullanõm oranlarõ ve bunlara yšnelik vergi kaakõlõğõna ilişkin Maliye Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51769) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

166.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin Maliye Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51770) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

167.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin Maliye Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51771) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

168.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Kõrõkkale ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51772) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

169.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Kars ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51773) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

170.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Karaman ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51774) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

171.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, KarabŸk ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51775) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

172.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Hakkari ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51776) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

173.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, GŸmŸşhane ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51777) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

174.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Giresun ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51778) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

175.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Erzincan ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51779) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

176.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Edirne ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51780) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

177.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, DŸzce ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51781) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

178.- Van Milletvekili …zdal †er'in, šğretmen atamalarõna ve Ÿcretli šğretmen sisteminin yetersizliği iddialarõna ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51782) (Başkanlõğa geliş tarihi: 25.08.2014)

179.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, okullarda verilen tarih derslerine ve tarih šğretmenlerinin atanma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51783) (Başkanlõğa geliş tarihi: 26.08.2014)

180.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'õn, KarabŸk İl Milli Eğitim MŸdŸrŸ'nŸn sosyal medyada AtatŸrk'e hakaret niteliğinde bir yazõ paylaştõğõ iddiasõna ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51784) (Başkanlõğa geliş tarihi: 04.09.2014)

181.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, TŸrkiye'de bulunan šzel okullar ve bunlara verilen teşviklere ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51785) (Başkanlõğa geliş tarihi: 05.09.2014)

182.- Van Milletvekili …zdal †er'in, Van'da Bakanlõğa bağlõ ilkšğretim okullarõnda alõşan işilerin işten õkarõldõklarõ iddiasõna ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51786) (Başkanlõğa geliş tarihi: 08.09.2014)

183.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'õn, …SYM'nin elektronik ortamda yapacağõnõ ilan ettiği yabancõ dil sõnavõna ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51787) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

184.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, Gazi †niversitesine bağlõ bir kõz šğrenci yurdunun depreme dayanõklõlõğõna dair rapora ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51788) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

185.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay'õn, Bakanlõğa bağlõ okullarda yšnetici değişikliklerinde uygulanan kriterlere ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51789) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

186.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51790) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

187.- Manisa Milletvekili Hasan …ren'in, il ii atamalarda šğretmenlerin eş durumunun dikkate alõnmamasõna ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51791) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

188.- İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt'Ÿn, İstanbul'da bir ilkokulun bir bšlŸmŸnŸn imam hatip okuluna evrilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51792) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

189.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, bonzai isimli uyuşturucunun kullanõmõnõn artmasõ nedeniyle Bakanlõğõn okullarda aldõğõ šnlemlere ve bilgilendirme alõşmalarõna ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51793) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

190.- İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt'Ÿn, İstanbul'un †mraniye ilesinde bir okulun bahesine başka bir okul inşa edileceği iddiasõna ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51794) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

191.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51795) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

192.- Ankara Milletvekili Levent Gšk'Ÿn, Ankara'ya bağlõ ilelerdeki ortaokul idareci atamalarõna ve idareciler hakkõndaki bazõ iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51796) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

193.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, Diyarbakõr, Cizre ve YŸksekova'da PKK tarafõndan okul aõldõğõ iddialarõna ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51797) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

194.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nõn, din kŸltŸrŸ ve ahlak bilgisi šğretmen atamalarõna ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51798) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

195.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'õn, Bakanlõk bŸnyesinde yapõlan şube mŸdŸrlŸğŸ sõnav sŸrecine ve aõlan davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51799) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

196.- Van Milletvekili Nazmi GŸr'Ÿn, Van İl Milli Eğitim MŸdŸrlŸğŸ bŸnyesinde alõşan taşeron işilerle ilgili eşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51800) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

197.- Mersin Milletvekili Ertuğrul KŸrkcŸ'nŸn, TEOG Sõnavõ sonrasõ tercih işlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51801) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

198.- Mersin Milletvekili Ertuğrul KŸrkcŸ'nŸn, eğitim šğretim desteği kapsamõnda gerekleştirilen bazõ uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51802) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

199.- Sakarya Milletvekili Engin …zko'un, IŞİD'in Ÿrettiği kaak petrolŸ TŸrkiye Ÿzerinden geirdiği iddiasõna ilişkin Milli Savunma Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51803) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

200.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nõn, son 15 yõldaki asker kaaklarõna, askerlik tecillerine ve bakaya durumlarõna ilişkin Milli Savunma Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51804) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

201.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin Milli Savunma Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51805) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

202.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin Milli Savunma Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51806) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

203.- Diyarbakõr Milletvekili Altan Tan'õn, beş yõllõk lisans bšlŸmlerinden mezun olan kişilerin yŸksek lisans eğitimi sŸresinde askerlik hizmetlerini tecil etme haklarõ bulunup bulunmadõğõna ilişkin Milli Savunma Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51807) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

204.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn teknik malzeme ve tehizat alõmlarõ iin yaptõklarõ šdemelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51808) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

205.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn otopark alanlarõ kiralanmasõ iin gerek kişilere ve firmalara yaptõğõ šdemelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51809) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

206.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 30 Haziran 2014 tarihi itibarõyla bağlõ kurum ve kuruluşlarõn sahibi olduğu taşõnmazlarõn listesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51810) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

207.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn kiraya verdiği binalardan elde ettiği gelirlerin toplamõna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51811) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

208.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn tamir ve tadilat işleri iin hangi firmalara ne kadar šdeme yaptõğõna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51812) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

209.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn yurt dõşõnda istihdam ettiği personellerin Ÿlkelere gšre dağõlõmõna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51813) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

210.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn yurt dõşõnda istihdam ettiği personeller iin yaptõğõ tŸm giderlerin tutarõna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51814) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

211.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 1 Ocak 2002 tarihi itibarõyla bağlõ kurum ve kuruluşlarõn sahibi olduğu taşõnmazlarõn listesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51815) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

212.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn hizmet alõm sšzleşmesi imzaladõğõ firmalara yaptõğõ šdemelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51816) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

213.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn yurt dõşõnda kiraladõğõ gayrimenkullere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51817) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

214.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn tŸm temsil ve ağõrlama giderlerinin toplam tutarõna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51818) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

215.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51819) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

216.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak'õn, Niğde ilinin bazõ belde ve kšylerinde yaşanan su baskõnlarõna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51820) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

217.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51821) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

218.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, ime sularõnda koliform adlõ bakterinin olduğu iddiasõna ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51822) (Başkanlõğa geliş tarihi: 26.08.2014)

219.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, Batman Kadõn Doğum ve ‚ocuk Hastanesinin eksikliklerine ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51823) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

220.- Iğdõr Milletvekili Pervin Buldan'õn, Ankara'da musluk sularõnõn iilebilir olmadõğõ iddiasõna ve Bakanlõğõn ime sularõnõ denetimine ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51824) (Başkanlõğa geliş tarihi: 11.09.2014)

221.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51825) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

222.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn kiraya verdiği binalardan elde ettiği gelirlerin toplamõna ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51826) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

223.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn otopark alanlarõ kiralanmasõ iin gerek kişilere ve firmalara yaptõğõ šdemelere ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51827) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

224.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn hizmet alõm sšzleşmesi imzaladõğõ firmalara yaptõğõ šdemelere ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51828) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

225.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn teknik malzeme ve tehizat alõmlarõ iin yaptõklarõ šdemelere ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51829) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

226.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn tamir ve tadilat işleri iin hangi firmalara ne kadar šdeme yaptõğõna ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51830) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

227.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn yurt dõşõnda istihdam ettiği personeller iin yaptõğõ tŸm giderlerin tutarõna ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51831) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

228.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn yurt dõşõnda kiraladõğõ gayrimenkullere ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51832) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

229.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn yurt dõşõnda istihdam ettiği personellerin Ÿlkelere gšre dağõlõmõna ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51833) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

230.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2004-2014 yõllarõ arasõnda bağlõ kurum ve kuruluşlarõn tŸm temsil ve ağõrlama giderlerinin toplam tutarõna ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51834) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

231.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 30 Haziran 2014 tarihi itibarõyla bağlõ kurum ve kuruluşlarõn sahibi olduğu taşõnmazlarõn listesine ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51835) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

232.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 1 Ocak 2002 tarihi itibarõyla bağlõ kurum ve kuruluşlarõn sahibi olduğu taşõnmazlarõn listesine ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51836) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

233.- İzmir Milletvekili HŸlya GŸven'in, İzmir'de ime suyu tahlillerine ve bağõrsak enfeksiyonlarõnõn sebeplerine ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51837) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

234.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51838) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

235.- Diyarbakõr Milletvekili Altan Tan'õn, Adõyaman'daki doktor sayõsõ, branşlarõna gšre dağõlõmõ ve yeni kadro aõlmasõna ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51839) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

236.- Şõrnak Milletvekili Faysal Sarõyõldõz'õn, Suriye'den kaan Ezidilerin sağlõk hizmetlerini almada yaşadõklarõ sorunlara ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51840) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

237.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nõn, Ankara Belediyesi ‚ayyolu Metrosunda yaşanan arõzalara ve alõnan šnlemlere ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51841) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

238.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nõn, Ankara Belediyesince başlatõlan EGO ring uygulamalarõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51842) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

239.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, 2010-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda alõşan yabancõ Ÿlke vatandaşlarõnõn ve ifte vatandaşlarõn sayõsõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51843) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

240.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda Bakanlõk tarafõndan hazõrlatõlan kamu spotlarõna ve bunlarõn bedellerine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51844) (Başkanlõğa geliş tarihi: 15.09.2014)

241.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nõn, TİB'in milli gŸvenlik ve kamu dŸzeni gerekesiyle engellediği internet sitesi sayõsõna ve bunlarõn kaõnõn mahkeme kararõ olmadan engellendiğine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51845) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

242.- Antalya Milletvekili GŸrkut Acar'õn, tehlikeli madde taşõmacõlõğõ ve tehlikeli madde gŸvenliğine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51846) (Başkanlõğa geliş tarihi: 16.09.2014)

243.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'õn, TBMM yerleşkesindeki PTT şubesinin bir uygulamasõna ilişkin TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51847) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

244.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'õn, gšrme engelli ziyaretilerin TBMM KampŸsŸnde karşõlaştõğõ bir soruna ilişkin TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51848) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

245.- Antalya Milletvekili GŸrkut Acar'õn, soru šnergeleri ile ilgili eşitli verilere ve soru šnergelerine verilen cevaplarõn uygunluğuna ilişkin TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51849) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

246.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, TBMM Sağlõk Merkezi'ne eşitli şik‰yetlerle yapõlan başvurulara ilişkin TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51850) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

247.- Ankara Milletvekili Levent Gšk'Ÿn, TBMM yerleşkesindeki binalarda gšrme engelli ziyaretilerin karşõlaştõğõ bir soruna ilişkin TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51851) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

248.- Diyarbakõr Milletvekili Altan Tan'õn, TBMM Sağlõk Merkezi'nde aõlmasõ planlanan yeni bšlŸmlere ilişkin TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51852) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.09.2014)

249.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, sšzlŸ soru šnergeleri ile ilgili eşitli verilere ve sšzlŸ soru šnergelerinin cevaplandõrõlmamasõna ilişkin TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51853) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

250.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, yazõlõ soru šnergeleri ile ilgili eşitli verilere ve yazõlõ soru šnergelerinin cevaplandõrõlmamasõna ilişkin TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51854) (Başkanlõğa geliş tarihi: 23.09.2014)

251.- Konya Milletvekili Atilla Kart'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ bŸnyesinde Kozmik ‚alõşma Grubu adõ altõnda bir birimin bulunup bulunmadõğõna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51855) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

252.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, 2002-2014 yõllarõ arasõnda meydana gelen telefon dolandõrõcõlõğõ vakalarõna ve yapõlan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51856) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

253.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ruhban Okulunun aõlacağõ iddialarõna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51857) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

254.- Mersin Milletvekili Ali …z'Ÿn, İstanbul Mecidiyekšy'de bir inşaatta meydana gelen šlŸmlŸ kaza ile ilgili ihmallere ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51858) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

255.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in, İstanbul Mecidiyekšy'de bir inşaatta meydana gelen šlŸmlŸ kazaya ve sorumlularõna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51859) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

256.- Manisa Milletvekili Erkan Akay'õn, yabancõ Ÿlke istihbarat servislerinin TŸrkiye'de yaptõğõ iddia edilen dinleme faaliyetlerine ve bununla mŸcadele etmekle gšrevli personelin sorumluluğuna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51860) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

257.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'õn, Cumhurbaşkanõ'nõn seildiği tarihten sonra šzelleştirme kararlarõna Başbakan sõfatõyla imza atmasõna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51861) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

258.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'õn, Kuveyt'in Ankara BŸyŸkeliliğinde alõşan bazõ diplomatlarõn bir vatandaşõ dšvdŸğŸ iddiasõna ve Kuveyt BŸyŸkelisi'nin aõklamalarõna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51862) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

259.- Antalya Milletvekili GŸrkut Acar'õn, BDDK'nõn alõşmalarõna yšnelik uyarõlar olduğu iddialarõna ve Kurumun gšrev ve sorumluluklarõna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51863) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

260.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, TŸrkiye'den IŞİD'e katõlan kişi sayõsõna ve bu konuda alõnan šnlemlere ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51864) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

261.- Konya Milletvekili Atilla Kart'õn, Cumhurbaşkanõ ile ilgili fezlekelerin TBMM tarafõndan iade edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51865) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

262.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'õn, MŸslŸman Kardeşlerin bazõ Ÿyelerinin TŸrkiye'ye yerleşecekleri iddialarõna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51866) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

263.- İzmir Milletvekili Alaattin YŸksel'in, Ziraat Bankasõ New York Şubesinde teftiş yapõldõğõ ve bankanõn kara para ile mŸcadeleye yšnelik bir anlaşma imzaladõğõ iddialarõna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51867) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

264.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'õn, TelekomŸnikasyon İletişim Başkanlõğõna mevzuata aykõrõ şekilde personel alõmõ yapõldõğõ iddiasõna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51868) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

265.- Van Milletvekili …zdal †er'in, Van AFAD İl MŸdŸrlŸğŸnde yapõlan ihalelere ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51869) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

266.- Van Milletvekili …zdal †er'in, IŞİD'den kaõp TŸrkiye'ye sõğõnanlarõn sayõsõna ve Van Depremi sonrasõnda kullanõlan konteynerlerin bu kişilere tahsis edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51870) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

267.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkan'õn, šrtŸlŸ šdenek harcamalarõna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51871) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

268.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Alman istihbarat birimlerinin TŸrkiye'de dinleme ve istihbarat faaliyeti yŸrŸttŸğŸ iddialarõna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51872) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

269.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, IŞİD'e karşõ birlikte mŸcadele edilmesini šngšren uluslararasõ bir bildirgenin imzalanmamasõna ve rehin alõnan vatandaşlarõn kurtarõlmalarõ iin yapõlan alõşmalara ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51873) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

270.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, İngiliz istihbarat birimlerinin TŸrkiye'de dinleme ve istihbarat faaliyeti yŸrŸttŸğŸ iddialarõna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51874) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

271.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, ABD istihbarat birimlerinin TŸrkiye'de dinleme ve istihbarat faaliyeti yŸrŸttŸğŸ iddialarõna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51875) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

272.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nõn, TCDD'ye ait trenlerin IŞİD'e cephane taşõdõğõ iddialarõna,  bu iddialarõn soruşturulmasõna ve TŸrkiye iinden IŞİD'e katõlõmõn šnlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/51876) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

273.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, KŸtahya'da kamuya ait bir arazinin bir vakfa verildiği iddialarõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (BŸlent Arõn) yazõlõ soru šnergesi (7/51877) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

274.- Ankara Milletvekili İzzet ‚etin'in, kamu kurum ve kuruluşlarõ tarafõndan bir vakfa yapõlan gayrimenkul tahsislerine ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (BŸlent Arõn) yazõlõ soru šnergesi (7/51878) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

275.- Adana Milletvekili Seyfettin Yõlmaz'õn, hŸkŸmet programõna konulmasõ planlanan bazõ ifadelerin õkarõldõğõ iddiasõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51879) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

276.- Ankara Milletvekili ZŸhal Topcu'nun, dõş bor ve cari aõğõn kapatõlmasõ iin gerekli kaynağõn finansmanõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51880) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

277.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, bankalarõn Soma'da yaşanan facia nedeniyle mağdur olanlarõn borlarõ ile ilgili kararlarõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51881) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

278.- İzmir Milletvekili Alaattin YŸksel'in, cari aõğõn nasõl kapatõlacağõna ve TŸrkiye'ye giren yabancõ sermayenin kaynağõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51882) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

279.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, bir katõlõm bankasõna yšnelik karalama kampanyasõ başlatõldõğõ iddialarõna ve yapõlan işlemlere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51883) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

280.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, yabancõ sermaye girişi verilerine ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/51884) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

281.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, ev eşyasõ hacizlerine ve haciz işlemleri ile ilgili sorunlara ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51885) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

282.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, sosyal hizmetler bšlŸmŸ šn lisans mezunu olup Bakanlõk merkez ve taşra teşkilatõ ile ceza ve tevkif evlerinde alõşanlarõn sayõsõna ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51886) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

283.- Mersin Milletvekili Ali …z'Ÿn, hakim ve savcõlarõn maaşlarõna yapõlmasõ planlanan zammõn nedenlerine ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51887) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

284.- Manisa Milletvekili Erkan Akay'õn, Manisa'da icra takibi altõnda olan, malvarlõğõ hacze uğrayan kişi sayõsõna ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51888) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

285.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nõn, 2010-2014 yõllarõ arasõnda cezaevlerinde işkence ve kštŸ muamele iddiasõyla infaz hakimliğine yapõlan başvurulara ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51889) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

286.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nõn, Kocaeli 2 Nolu F Tipi Cezaevinde bulunan bir mahkumun sağlõk durumuna ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51890) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

287.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nõn, 2014 yõlõnda cezaevlerinde meydana gelen šlŸmlere ve intiharlara ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51891) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

288.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nõn, yargõlanan sendika Ÿyelerine ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51892) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

289.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nõn, Toplantõ ve Gšsteri YŸrŸyŸşleri Kanunu'na muhalefetten yargõlanan, ceza alan ve beraat eden kişi sayõsõna ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51893) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

290.- Manisa Milletvekili …zgŸr …zel'in, Soma'da meydana gelen maden kazasõna dair hazõrlanan bilirkişi raporunun savcõlõğa intikal edip etmediğine ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51894) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

291.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, mobbinge uğrayanlar tarafõndan aõlan davalara ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51895) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

292.- Van Milletvekili …zdal †er'in, Ordu'da cezaevinde bulunan bir mahkumun sağlõk durumu nedeniyle nakil talebine ve talebin reddedilmesine ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51896) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

293.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, bir katõlõm bankasõna yšnelik karalama kampanyasõ başlatõldõğõ iddialarõna ve yapõlan işlemlere ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51897) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

294.- Van Milletvekili …zdal †er'in, kolon kanseri olan bir mahkumun tedavisinin gerekleştirilebilmesi iin başka bir ceza infaz kurumuna nakledilme talebine ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51898) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

295.- Van Milletvekili Nazmi GŸr'Ÿn, Van M Tipi Kapalõ Cezaevinde bulunan tutuklu ve hŸkŸmlŸ ocuklara şiddet ve baskõ uygulandõğõ iddialarõna ve bu konuda yapõlan işlemlere ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51899) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

296.- Van Milletvekili …zdal †er'in, Van M Tipi Kapalõ Cezaevinde ocuk mahkumlarõn şiddet ve baskõya maruz kaldõğõ iddialarõna ve sorumlularla ilgili yapõlan işlemlere ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51900) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

297.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, sosyal hizmetler bšlŸmŸ šn lisans mezunu olup Bakanlõk bŸnyesinde ve denetimindeki šzel kuruluşlarda alõşanlarõn sayõsõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51901) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

298.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'õn, gazi bir vatandaşõn kamuda işe alõnmasõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51902) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

299.- Ankara Milletvekili ZŸhal Topcu'nun, sua sŸrŸklenen ocuklarõn eğitim sorununa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51903) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

300.- Ankara Milletvekili ZŸhal Topcu'nun, sua sŸrŸklenen ocuk sayõsõnõ azaltmak iin yapõlan eşitli alõşmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51904) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

301.- Ankara Milletvekili ZŸhal Topcu'nun, sua sŸrŸklenen ocuklar sorununa yšnelik algõ ve bilinlendirme alõşmalarõna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51905) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

302.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 2013 yõlõ iinde T†BİTAK tarafõndan desteklenen projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51906) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

303.- Ankara Milletvekili …zcan Yenieri'nin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlarda Ar-Ge faaliyetlerinin ve teknoloji desteklerinin arttõrõlmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51907) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

304.- Ankara Milletvekili …zcan Yenieri'nin, T†BİTAK tarafõndan KOBİ'lerin Ar-Ge kapasitesi ve Ar-Ge'ye olan talebinin arttõrõlmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51908) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

305.- Ankara Milletvekili …zcan Yenieri'nin, T†BİTAK tarafõndan teknoloji bšlgelerinin gŸlendirilmesi adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51909) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

306.- Ankara Milletvekili …zcan Yenieri'nin, T†BİTAK tarafõndan araştõrmacõ insan gŸcŸnŸn nitelik ve nicelik yšnŸnden geliştirilmesi adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51910) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

307.- Ankara Milletvekili …zcan Yenieri'nin, T†BİTAK tarafõndan Ar-Ge'ye dayalõ Ÿretim yeteneğini gŸlendirmek adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51911) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

308.- Ankara Milletvekili …zcan Yenieri'nin, T†BİTAK tarafõndan geliştirilen teknolojilerin ŸrŸne dšnŸşŸmŸnŸn sağlanmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51912) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

309.- Ankara Milletvekili …zcan Yenieri'nin, T†BİTAK'õn uluslararasõ alanlarda yŸrŸttŸğŸ iş birliği ve proje sayõsõnõn arttõrõlmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51913) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

310.- Ankara Milletvekili …zcan Yenieri'nin, T†BİTAK tarafõndan bilim, teknoloji ve yenilik kŸltŸrŸnŸn arttõrõlmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51914) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

311.- Ankara Milletvekili …zcan Yenieri'nin, T†BİTAK tarafõndan bilim ve teknoloji alanõnda yetkin olan Ÿlkeler ile iş birliği faaliyetlerinin arttõrõlmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51915) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

312.- Ankara Milletvekili …zcan Yenieri'nin, T†BİTAK tarafõndan yurt dõşõnda alõşan TŸrk bilim insanlarõnõn TŸrkiye'de istihdam edilmelerinin sağlanmasõ adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51916) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

313.- Van Milletvekili …zdal †er'in, T†BA'nõn uluslararasõ alõşmalarõna, Ÿyeliklerine ve bunlar iin ayrõlan bŸte ve yapõlan šdemelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51917) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

314.- Van Milletvekili …zdal †er'in, T†BA tarafõndan yŸrŸtŸlen BŸtŸnleştirilmiş Doktora Burs Programõna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51918) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

315.- Van Milletvekili …zdal †er'in, T†BA tarafõndan yŸrŸtŸlen Doktora Sonrasõ Araştõrma Programõna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51919) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

316.- Van Milletvekili …zdal †er'in, T†BA tarafõndan yŸrŸtŸlen Gen Bilim İnsanlarõnõ …dŸllendirme Programõna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51920) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

317.- Van Milletvekili …zdal †er'in, T†BA tarafõndan verilen †niversite Ders Kitaplarõ Telif ve ‚eviri Eser …dŸllerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51921) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

318.- Van Milletvekili …zdal †er'in, T†BA tarafõndan yŸrŸtŸlen TŸrke Bilim Terimleri SšzlŸğŸ Projesi'ne ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51922) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

319.- Van Milletvekili …zdal †er'in, T†BA tarafõndan yŸrŸtŸlen Bilim Eğitimi Projesi'ne ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51923) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

320.- Van Milletvekili …zdal †er'in, T†BA tarafõndan yŸrŸtŸlen Ulusal Aõk Ders Malzemeleri Projesi'ne ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51924) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

321.- Van Milletvekili …zdal †er'in, T†BA'nõn asli ve asosye Ÿye sayõsõna, Ÿyelerin seimine ve kurumun šzerkliğine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51925) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

322.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, sosyal hizmetler bšlŸmŸ šn lisans mezunu olup Bakanlõk bŸnyesinde ve denetimindeki šzel kuruluşlarda alõşanlarõn sayõsõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51926) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

323.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkan'õn, İstanbul'da bir inşaatta 10 işinin hayatõnõ kaybettiği asansšr kazasõna ve inşaattaki denetimlere ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51927) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

324.- Mersin Milletvekili Ali …z'Ÿn, İstanbul Mecidiyekšy'de bir inşaatta meydana gelen šlŸmlŸ kaza ile ilgili ihmallere ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51928) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

325.- Mersin Milletvekili Ali …z'Ÿn, inşaat sektšrŸndeki iş kazalarõnõn šnŸne gemek iin ILO'nun 167 No'lu Sšzleşmesi'nin onaylanmasõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51929) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

326.- Manisa Milletvekili Erkan Akay'õn, Sosyal GŸvenlik Kurumunun bŸte aõğõna ve gayrimenkul satõşlarõndan elde ettiği gelire ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51930) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

327.- Manisa Milletvekili Erkan Akay'õn, Manisa'da bulunan bir binanõn satõş ihalesine ve ihaleden elde edilen gelire ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51931) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

328.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, emeklilerin yaşam standartlarõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51932) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

329.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, bir dizinin setinde hayatõnõ kaybeden set alõşanõ ile set işilerinin sorunlarõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51933) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

330.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, İstanbul Mecidiyekšy'de yaşanan asansšr kazasõ ile asansšrŸn bakõm ve denetimini yapmakla yŸkŸmlŸ firmaya ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51934) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

331.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, iş sağlõğõ ve gŸvenliği sšzleşmesi yapma zorunluluğu olduğu halde yapmamõş olan iş yerlerine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51935) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

332.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, işsizlik oranlarõna ve işsizliği šnlemek iin yapõlan alõşmalara ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51936) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

333.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, Toplum Yararõna ‚alõşma Programõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51937) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

334.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, bazõ meslek odalarõnõn Soma'da kaza meydana gelen maden ocağõnda incelemede bulunma taleplerinin reddedildiği iddiasõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51938) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

335.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, iş kazalarõna ve iş kazalarõnõ šnlemek iin yapõlan alõşmalara ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51939) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

336.- Manisa Milletvekili Hasan …ren'in, TOKİ'nin yŸrŸttŸğŸ inşaat projelerinde meydana gelen iş kazalarõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51940) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

337.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Ardahan'da yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51941) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

338.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Bitlis, Bingšl ve Batman'da yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51942) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

339.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Hakkari, Muş ve Şõrnak'ta yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51943) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

340.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Elazõğ, Mardin ve Siirt'te yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51944) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

341.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Kars, Iğdõr, Ağrõ ve Van'da yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51945) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

342.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Erzurum, GŸmŸşhane ve Bayburt'ta yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51946) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

343.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, memur ve emeklilerin maaş artõşlarõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51947) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

344.- İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt'Ÿn, KarabŸk'te bulunan bir fabrikada sendikalõ olmak isteyen işilerin bir kõsmõnõn işten õkarõldõğõ iddiasõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51948) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

345.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara Ulus'taki bir arşõya ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51949) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

346.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, İstanbul Beylerbeyi'nde yol alõşmalarõ nedeniyle ağa kesimi yapõldõğõ iddiasõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51950) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

347.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, Tuz GšlŸ'nde olduğu iddia edilen plansõz Ÿretimin yol aabileceği sorunlara ilişkin ‚evre ve Şehircilik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51951) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

348.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, Şanlõurfa'nõn Eyyubiye ilesindeki bir mahallede belediye tarafõndan mezarlõk yapõlan alana ilişkin ‚evre ve Şehircilik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51952) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

349.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, İstanbul'da bulunan †skŸdar †niversitesi binasõnõn kaak olduğu iddialarõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51953) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

350.- Manisa Milletvekili Hasan …ren'in, TOKİ'nin yŸrŸttŸğŸ inşaat projelerinde meydana gelen iş kazalarõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51954) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

351.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'õn, İstanbul Atakšy'de bulunan bir orman yolunun imara aõlmasõna ilişkin ‚evre ve Şehircilik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51955) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

352.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkan'õn, Kuveyt'in Ankara BŸyŸkeliliğinde alõşan bazõ diplomatlarõn bir vatandaşõ dšvdŸğŸ iddiasõna ve bu konuda yaptõrõm uygulanõp uygulanmayacağõna ilişkin Dõşişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51956) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

353.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalõn'õn, Suriye'de yaşanan i savaştan etkilenen TŸrkmenlerin durumlarõna ve yapõlmasõ planlanan yardõm alõşmalarõna ilişkin Dõşişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51957) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

354.- KŸtahya Milletvekili İdris Bal'õn, Kuveyt'in Ankara BŸyŸkeliliğinde alõşan bazõ diplomatlarõn bir vatandaşõ dšvdŸğŸ iddiasõna ve bu konuda yaptõrõm uygulanõp uygulanmayacağõna ilişkin Dõşişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51958) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

355.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, IŞİD'e eşitli yollarla destek verildiği iddialarõna ilişkin Dõşişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51959) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

356.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, IŞİD'in finansmanõnõn engellenmesi konusunda TŸrkiye'nin tutumu hakkõndaki iddialara ilişkin Dõşişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51960) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

357.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Kuveyt'in Ankara BŸyŸkeliliğinde alõşan bazõ diplomatlarõn bir vatandaşõ dšvdŸğŸ iddiasõna ve diplomatik dokunulmazlõklara ilişkin Dõşişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51961) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

358.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, IŞİD teršr šrgŸtŸ tarafõndan rehin alõnan vatandaşlara ve kurtarõlmalarõ iin yapõlan alõşmalara ilişkin Dõşişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51962) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

359.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, rŸzgar enerjisi kullanõmõna yšnelik alõşma ve teşviklere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51963) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

360.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, gŸneş enerjisi kullanõmõna yšnelik alõşma ve teşviklere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51964) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

361.- Ankara Milletvekili ZŸhal Topcu'nun, HES'lerden elde edilen enerji miktarõ ile elde edilmesi planlanan enerji miktarõna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51965) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

362.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, IŞİD'in Ÿrettiği petrolŸ TŸrkiye Ÿzerinden geirdiği iddiasõna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51966) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

363.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, Tuz GšlŸ'nde olduğu iddia edilen plansõz Ÿretimin yol aabileceği sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51967) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

364.- Muş Milletvekili Demir ‚elik'in, doğal gaz kullanõlmayan şehir sayõsõna ve Muş'a doğal gaz boru hattõ dšşenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51968) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

365.- Muş Milletvekili Demir ‚elik'in, Muş ili ve ilelerinde elektrik altyapõsõnõn durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51969) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

366.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in, son on iki yõlda kurulan ok sayõda maden şirketinin sahipleri veya ortaklarõnõn bir siyasi partiye yakõn insanlar olduğu iddiasõna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51970) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

367.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalõn'õn, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurt kontenjanõna ve yapõlmasõ planlanan iyileştirmelere ilişkin Genlik ve Spor Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51971) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

368.- Manisa Milletvekili Erkan Akay'õn, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel MŸdŸrlŸğŸne bağlõ yurtlarõn depreme dayanõklõlõklarõna ve alõnan šnlemlere ilişkin Genlik ve Spor Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51972) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

369.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Ÿlkemizde tenis sporunun durumuna ve TŸrkiye Tenis Federasyonunun faaliyetlerine ilişkin Genlik ve Spor Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51973) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

370.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Van, Elazõğ, Mardin ve Siirt'te yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin Genlik ve Spor Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51974) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

371.- Tokat Milletvekili Orhan DŸzgŸn'Ÿn, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlara yaptõğõ yerleştirmelere ve Bakanlõk kontenjanõ adõ altõnda bir liste bulunduğu iddiasõna ilişkin Genlik ve Spor Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51975) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

372.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Bitlis, Bingšl ve Batman'da yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin Genlik ve Spor Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51976) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

373.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Hakkari, Muş ve Şõrnak'ta yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin Genlik ve Spor Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51977) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

374.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Erzurum, GŸmŸşhane ve Bayburt'ta yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin Genlik ve Spor Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51978) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

375.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Kars, Iğdõr ve Ağrõ'da yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin Genlik ve Spor Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51979) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

376.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Ardahan'da yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin Genlik ve Spor Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51980) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

377.- Sinop Milletvekili Engin Altay'õn, yurtlara başvuru yapan ve yerleştirilen šğrenci sayõsõna ilişkin Genlik ve Spor Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51981) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

378.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Engelliler Spor Malzemeleri Fonuna ilişkin Genlik ve Spor Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51982) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

379.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2005-2014 yõllarõ arasõnda Spor Genel MŸdŸrlŸğŸ tarafõndan engelli bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak Ÿzere gerekleştirilen alõşmalara ilişkin Genlik ve Spor Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51983) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

380.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, son beş yõl iinde gõda zehirlenmesi yaşadõğõ tespit edilen kişi sayõsõna, bu şŸpheyle ihbar edilen iş yerlerine ve uygulanan cezalara ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51984) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

381.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Gõda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yšnetmelik kapsamõnda Eskişehir'de yapõlan denetimlere ve uygulanan cezalara ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51985) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

382.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Gõda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yšnetmelik kapsamõnda yapõlan denetimlere ve uygulanan cezalara ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51986) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

383.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, gõda mŸhendisi istihdamõna, gõda denetmenlerine ve gõda denetimine dahil olan işletmelere ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51987) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

384.- Ankara Milletvekili Levent Gšk'Ÿn, Ankara'daki soğuk hava deposu sayõsõna ve bozuk gõdalara ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51988) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

385.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, et fiyatlarõ ve tŸketimi ile besicilik desteklemelerine ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51989) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

386.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, dŸnya fõndõk piyasasõnda TŸrkiye'nin konumuna ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51990) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

387.- Manisa Milletvekili Hasan …ren'in, kuru ŸzŸm Ÿreticisinin sorunlarõna ve TARİŞ'e kredi sağlanmasõna ilişkin Gõda, Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51991) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

388.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, gŸmrŸklerde gõda maddelerinin depolanmasõna ve gõda mŸhendisi istihdamõna ilişkin GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51992) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

389.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Erzurum, GŸmŸşhane ve Bayburt'ta yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51993) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

390.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Kars, Iğdõr ve Ağrõ'da yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51994) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

391.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Van, Elazõğ, Mardin ve Siirt'te yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51995) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

392.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Bitlis, Bingšl ve Batman'da yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51996) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

393.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Hakkari, Muş ve Şõrnak'ta yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51997) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

394.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Ardahan'da yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51998) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

395.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, bšlge mŸdŸrlŸklerinin yeniden konumlanma stratejisine ve yeni hizmet binalarõ iin gerekleştirilen harcamalara ilişkin GŸmrŸk ve Ticaret Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/51999) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

396.- Antalya Milletvekili GŸrkut Acar'õn, Antalya BŸyŸkşehir Belediyesinde yšnetim değişikliği sonrasõnda bazõ alõşanlarõn siyasi gšrŸşleri sebebiyle işten õkarõldõklarõ iddiasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52000) (Başkanlõğa geliş tarihi: 12.09.2014)

397.- KŸtahya Milletvekili İdris Bal'õn, şehir ierisinde bulunan oto galerilerinin şehir dõşõna taşõnmasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52001) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

398.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Doğu ve GŸneydoğu Anadolu Bšlgelerindeki Ÿst dŸzey yšnetici tayinlerine ve bu tayinlerde šzŸm sŸrecinin etkisinin olduğu iddiasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52002) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

399.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili bazõ il emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderilen bir talimata ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52003) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

400.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Manisa Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52004) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

401.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Mardin Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52005) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

402.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Mersin Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52006) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

403.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Muğla Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52007) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

404.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Ordu Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52008) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

405.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Sakarya Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52009) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

406.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Samsun Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52010) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

407.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Şanlõurfa Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52011) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

408.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Tekirdağ Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52012) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

409.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Trabzon Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52013) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

410.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Van Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52014) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

411.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkan'õn, Kocaeli'nin Dilovasõ ilesine bağlõ bir mahallenin altyapõ, ulaşõm, restorasyon ve gŸvenlik ihtiyalarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52015) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

412.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkan'õn, Kocaeli'nin Kandõra ilesine bağlõ bir mahallede kanalizasyon sistemi bulunmamasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52016) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

413.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkan'õn, PKK teršr šrgŸtŸnŸn Muş'un ‚ataklõ ilesine bağlõ bir kšye baskõn yaparak ocuk kaõrmasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52017) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

414.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara Dikmen Vadisinde yapõlan kentsel dšnŸşŸm kapsamõnda verilen kira desteklerinin azlõğõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52018) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

415.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Ankara Dikmen Vadisindeki kentsel dšnŸşŸmde bazõ hak sahiplerinin mağdur olduğu iddiasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52019) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

416.- Adana Milletvekili Seyfettin Yõlmaz'õn, bir yolsuzluk operasyonunda ele geen nakit paraya ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52020) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

417.- Bursa Milletvekili Necati …zensoy'un, Bursa'da Uludağ'a ulaşõm iin yapõlan bir yolun trafik kazalarõna sebep olduğu iddiasõna ve denetiminin yapõlõp yapõlmadõğõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52021) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

418.- Bursa Milletvekili İsmet BŸyŸkataman'õn, Diyarbakõr'da bir cinayet zanlõsõnõn ihmal sonucu katõğõ iddiasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52022) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

419.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nõn, kamuoyunda šzŸm sŸreci olarak adlandõrõlan sŸrecin hangi aşamada olduğuna ve hayatõnõ kaybeden, yaralanan yahut kaõrõlan vatandaş sayõsõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52023) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

420.- Manisa Milletvekili Erkan Akay'õn, Manisa'da bulunan Suriyeli sõğõnmacõ sayõsõna ve hakkõnda yasal işlem başlatõlan sõğõnmacõ sayõsõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52024) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

421.- Manisa Milletvekili Erkan Akay'õn, Manisa'da 2014 yõlõnda yakalanan uyuşturucu tŸrleri ile miktarõna ve uyuşturucu madde kullanõmõ sebebiyle hayatõnõ kaybeden kişi sayõsõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52025) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

422.- Osmaniye Milletvekili Hasan HŸseyin TŸrkoğlu'nun, bir siyasi partinin Ÿyelerine yšnelik yasa dõşõ dinleme ve takip yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52026) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

423.- Ankara Milletvekili Levent Gšk'Ÿn, Ankara'da toplu taşõmada kullanõlan şehir ii bilgi sisteminin son zamanlarda hata vermesine ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52027) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

424.- Ankara Milletvekili Levent Gšk'Ÿn, Ankara'nõn ‚ayyolu semtinde yollarõn yeniden yapõlmasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52028) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

425.- İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt'Ÿn, İstanbul Adalar'da bulunan at ve fayton sayõsõ ile atlar iin veterinerlik hizmetine ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52029) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

426.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, TŸrkiye'de su işlediği halde yakalanamayan Suriyelilere ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52030) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

427.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlõaka'nõn, Ankara BŸyŸkşehir Belediyesinde alõşan bazõ bŸrokratlarõn bazõ şişelenmiş su şirketlerinin yšneticisi olduğu iddialarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52031) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

428.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, IŞİD'in finansmanõnõn engellenmesi konusunda TŸrkiye'nin tutumu hakkõndaki iddialara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52032) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

429.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Ankara BŸyŸkşehir Belediyesine bağlõ bir şirketin ithal ettiği malzemeler ile ilgili gŸmrŸk belgeleri ve faturalarõn sahte olduğu iddiasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52033) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

430.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun ili ve ilelerine bağlõ kšylere yapõlan yatõrõmlara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52034) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

431.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan'õn, Bursa'nõn bir kšyŸnŸn jeotermal turizm alanõ ilan edilmesine ve konu hakkõndaki gelişmelere ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52035) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

432.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'un Tirebolu ilesinin bir kšyŸnde kanalizasyon olmadõğõ iin kšylŸlere evre sağlõğõ ve gŸvenliği gerekesiyle para cezasõ kesildiği iddiasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52036) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

433.- Iğdõr Milletvekili Pervin Buldan'õn, IŞİD'e Ÿye kazandõrmak iin Ankara'nõn bir semtinde faaliyet yŸrŸtŸldŸğŸ iddiasõna ve bu konuda alõnan šnlemlere ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52037) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

434.- Bingšl Milletvekili İdris Baluken'in, TŸrkiye'ye gelen yabancõlara dair verilerin gizlilik kapsamõnda tutulduğu iddiasõna ve bu konudaki istatistiki verilere ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52038) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

435.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkan'õn, camilere gšnderilen bir genelge ile Cumhurbaşkanõ'nõn gšrevi devralacağõ gŸn tŸm camilerde kandillerin yakõlmasõ talimatõ verildiği iddiasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52039) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

436.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Malatya Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52040) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

437.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52041) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

438.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkan'õn, TŸrkiye'nin eşitli yerlerinden IŞİD'e katõlõmlar gerekleştiği iddiasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52042) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

439.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52043) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

440.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52044) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

441.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52045) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

442.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Adana Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52046) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

443.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Antalya Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52047) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

444.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Aydõn Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52048) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

445.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Balõkesir Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52049) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

446.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Batman Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52050) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

447.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Bursa Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52051) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

448.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Denizli Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52052) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

449.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Diyarbakõr Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52053) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

450.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Erzurum Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52054) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

451.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Eskişehir Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52055) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

452.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Gaziantep Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52056) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

453.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Hatay Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52057) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

454.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili İstanbul Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52058) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

455.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili İzmir Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52059) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

456.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Kahramanmaraş Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52060) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

457.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Kayseri Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52061) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

458.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Kocaeli Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52062) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

459.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Fethullah GŸlen cemaati ile ilgili Konya Emniyet MŸdŸrlŸğŸne gšnderilen bir talimat kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52063) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

460.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52064) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

461.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52065) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

462.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52066) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

463.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52067) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

464.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52068) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

465.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52069) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

466.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52070) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

467.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52071) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

468.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52072) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

469.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52073) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

470.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, ‚ankõrõ'daki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52074) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

471.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52075) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

472.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52076) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

473.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, ‚anakkale'deki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52077) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

474.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52078) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

475.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Burdur'daki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52079) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

476.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52080) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

477.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Bolu'daki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52081) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

478.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52082) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

479.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Bitlis'teki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52083) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

480.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52084) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

481.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Bingšl'deki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52085) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

482.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52086) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

483.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Artvin'deki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52087) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

484.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52088) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

485.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Amasya'daki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52089) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

486.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52090) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

487.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Ağrõ'daki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52091) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

488.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52092) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

489.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Adõyaman'daki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52093) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

490.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52094) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

491.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, KŸtahya'daki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52095) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

492.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52096) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

493.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Kõrklareli'deki okullara yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerinde ayrõmcõlõk yapõldõğõ iddialarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52097) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

494.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52098) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

495.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52099) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

496.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52100) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

497.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Emniyet Genel MŸdŸrlŸğŸ Teršrle MŸcadele Daire Başkanõ tarafõndan 30 ildeki emniyet mŸdŸrlŸklerine gšnderildiği iddia edilen yazõ kapsamõnda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52101) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

498.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003-2014 yõllarõ arasõnda tõbbi nedenlerle yurt dõşõndan Ÿlkemize gelenlerin sayõsõ, tanõsõ ve tedavileri ile T†İK'in bu konudaki verilerine Suriyeli sõğõnmacõlarõn dahil edilip edilmediğine ilişkin Kalkõnma Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52102) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

499.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Erzurum, GŸmŸşhane ve Bayburt'ta yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin KŸltŸr ve Turizm Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52103) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

500.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Kars, Iğdõr ve Ağrõ'da yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin KŸltŸr ve Turizm Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52104) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

501.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Van, Elazõğ, Mardin ve Siirt'te yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin KŸltŸr ve Turizm Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52105) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

502.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Bitlis, Bingšl ve Batman'da yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin KŸltŸr ve Turizm Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52106) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

503.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Hakkari, Muş ve Şõrnak'ta yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin KŸltŸr ve Turizm Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52107) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

504.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Ardahan'da yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin KŸltŸr ve Turizm Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52108) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

505.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, Şanlõurfa'nõn Eyyubiye ilesindeki bir mahallede yer alan tarihi yapõlara ilişkin KŸltŸr ve Turizm Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52109) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

506.- Manisa Milletvekili Erkan Akay'õn, 4/C'li personele yapõlan aile ve ocuk yardõmõndan gelir vergisi kesilmesine ilişkin Maliye Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52110) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

507.- Ankara Milletvekili ZŸhal Topcu'nun, dõş bor ve cari aõğõn kapatõlmasõ iin gerekli kaynağõn finansmanõna ilişkin Maliye Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52111) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

508.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, 2013 ve 2014 yõllarõnda tamamlanan šzelleştirmelere ve šzelleştirme programõna ilişkin Maliye Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52112) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

509.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Diyarbakõr ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52113) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

510.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, ‚orum ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52114) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

511.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, ‚ankõrõ ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52115) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

512.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, ‚anakkale ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52116) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

513.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Burdur ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52117) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

514.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Bolu ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52118) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

515.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Bitlis ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52119) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

516.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Bingšl ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52120) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

517.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Bartõn ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52121) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

518.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Artvin ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52122) (Başkanlõğa geliş tarihi: 22.08.2014)

519.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, sosyal hizmetler bšlŸmŸ šn lisans mezunu olup Bakanlõk bŸnyesinde ve denetimindeki šzel kuruluşlarda alõşanlarõn sayõsõna ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52123) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

520.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, sosyal hizmetler bšlŸmŸ šn lisans programõ kontenjanlarõnõn Ÿniversitelere gšre dağõlõmõ ile bšlŸm mezunlarõnõn ve istihdam edilenlerin sayõsõna ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52124) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

521.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkan'õn, Kocaeli'de bazõ okullarda yeni eğitim šğretim yõlõnõn başõnda İstiklal Marşõ'nõn okunmadõğõ iddialarõna ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52125) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

522.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat ilindeki rehberlik šğretmeni ihtiyacõna ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52126) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

523.- Mersin Milletvekili Ali …z'Ÿn, TEOG Yerleştirmelerinde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52127) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

524.- Balõkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, atama bekleyen mesleki ve teknik eğitim mezunlarõna ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52128) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

525.- Manisa Milletvekili Erkan Akay'õn, ulusal ve uluslararasõ proje yŸrŸten okullarõn ve kurumlarõn sayõsõna ve buralara atanan yšneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52129) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

526.- Ankara Milletvekili ZŸhal Topcu'nun, Rize'nin ‚ayeli ilesinde bazõ liselerin bina problemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52130) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

527.- Ankara Milletvekili ZŸhal Topcu'nun, Bakanlõğõn šzel okullara teşvik verme kriterlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52131) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

528.- İstanbul Milletvekili Kadir Gškmen …ğŸt'Ÿn, 2014-2015 šğrenim yõlõnda ilkokula, ortaokula ve liseye kayõtlõ olmasõ gereken ve olan šğrenci sayõlarõna ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52132) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

529.- Manisa Milletvekili Hasan …ren'in, …zel …ğretim Kurumlarõ Kanunu uyarõnca Bakanlõktaki šğretmen kadrolarõna atanacak dershane šğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52133) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

530.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Erzurum, GŸmŸşhane ve Bayburt'ta yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52134) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

531.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Kars, Iğdõr ve Ağrõ'da yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52135) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

532.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Van, Elazõğ, Mardin ve Siirt'te yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52136) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

533.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Hakkari, Muş ve Şõrnak'ta yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52137) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

534.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Bitlis, Bingšl ve Batman'da yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52138) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

535.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Ardahan'da yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52139) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

536.- Manisa Milletvekili Sakine …z'Ÿn, Manisa'nõn Alaşehir ilesinde bir ortaokulun bazõ sõnõflarõnõn imam hatip okuluna tahsis edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52140) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

537.- İstanbul Milletvekili SŸleyman ‚elebi'nin, din kŸltŸrŸ ve ahlak bilgisi dersine dair Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi Kararõ doğrultusunda mŸfredatõn dŸzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52141) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

538.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, İzmir'de ve TŸrkiye genelinde bulunan engelli šğrencilere ve bunlara šzgŸlenmiş okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52142) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

539.- İzmir Milletvekili Alaattin YŸksel'in, Ÿlke genelinde engellilere eğitim veren okullara ve İzmir'de engelliler iin lise bulunup bulunmadõğõna ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52143) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

540.- Balõkesir Milletvekili Namõk Havuta'nõn, okullarõn depreme karşõ dayanõklõlõğõna ve bu konuda yapõlan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52144) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

541.- Muş Milletvekili Demir ‚elik'in, Ÿniversite šğrencilerinin barõnma sorunlarõna ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52145) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

542.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, Zonguldak ilindeki okullarda yapõlacak yšnetici gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52146) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

543.- Trabzon Milletvekili Koray Aydõn'õn, yeni mŸdŸr gšrevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52147) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

544.- Ankara Milletvekili ZŸhal Topcu'nun, sua sŸrŸklenen ocuklarõn eğitim sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52148) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

545.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, bağlõ kurum ve kuruluşlarda gõda alõmõ, kontrolŸ, sunumu ve satõşõ sŸrecinde gšrevlendirilen kişilere ve gõda mŸhendisi istihdamõna ilişkin Milli Savunma Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52149) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

546.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkan'õn, IŞİD'in elinde Makine Kimya EndŸstrisi damgalõ mŸhimmat olduğu iddialarõna ilişkin Milli Savunma Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52150) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

547.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkan'õn, Emniyet ve i gŸvenlik iin ara Ÿreten yerli bir firmanõn Ÿrettiği aralarõn PKK tarafõndan da kullanõlmasõna ilişkin Milli Savunma Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52151) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

548.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, bedelli askerlik dŸzenlemesinden faydalanan kişi sayõsõna ve elde edilen gelir miktarõna ilişkin Milli Savunma Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52152) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

549.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, IŞİD'in Makine Kimya EndŸstrisi damgalõ mŸhimmat kullandõğõ iddiasõna ilişkin Milli Savunma Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52153) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

550.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, TŸrkiye'nin Myanmar HŸkŸmetine yabancõ bir şirket aracõlõğõyla silah sattõğõ iddiasõna ilişkin Milli Savunma Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52154) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

551.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, Tuz GšlŸ'nde olduğu iddia edilen plansõz Ÿretimin yol aabileceği sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52155) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

552.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, TŸrkiye'de bulunan canlõlarõn bazõ ilalarõn yapõmõnda kullanõlmak Ÿzere kaõrõldõğõ iddialarõna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52156) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

553.- Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli'nin, Ergene Nehri'ne atõk su bõrakan tesislerle ilgili eylem planõnõn sonularõna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52157) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

554.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'õn, İstanbul Atakšy'de bulunan bir orman yolunun imara aõlmasõna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52158) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

555.- Diyarbakõr Milletvekili Nursel Aydoğan'õn, Isparta'da bulunan mermer ocaklarõna, bunlarõn ruhsatlarõna ve ekolojik yaşama verdikleri zarara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52159) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

556.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, 2011-2014 yõllarõ arasõnda yeterli sağlõk hizmeti sunulamadõğõ iin diğer illere sevk edilen hastalarla ilgili verilere ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52160) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

557.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, sosyal hizmetler bšlŸmŸ šn lisans mezunu olup Bakanlõk bŸnyesinde ve denetimindeki šzel kuruluşlarda alõşanlarõn sayõsõna ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52161) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

558.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003-2014 yõllarõ arasõnda tõbbi nedenlerle yurt dõşõndan Ÿlkemize gelenlerin sayõsõ, tanõsõ ve tedavileri ile sağlõk turizminin geliştirilmesine ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52162) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

559.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, son beş yõlda tŸberkŸloz teşhisi konan sağlõk alõşanlarõna ve bir hemşirenin hastadan tŸberkŸloz kaparak hayatõnõ kaybettiği iddialarõna ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52163) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

560.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, gõda mŸhendisi istihdamõna ve gõda denetimlerine ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52164) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

561.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, son beş yõl iinde sağlõk kurumlarõna gõda zehirlenmesi şŸphesiyle yapõlan başvurulara ve uygulanan tedavilere ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52165) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

562.- Ankara Milletvekili Levent Gšk'Ÿn, Ankara'da bir diş hastanesinde basit bir işlem iin Ÿ ay sonraya randevu verilmesine ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52166) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

563.- Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli'nin, Ergene Nehri'nin suladõğõ alanlarda yetişen ŸrŸnlerin kanserojen olduğu iddiasõna ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52167) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

564.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'õn, Ergene Nehri'nin suladõğõ alanlarda yetişen ŸrŸnlerin kanserojen olduğu ve bunu dile getiren doktorun gšrevden alõndõğõ iddialarõna ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52168) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

565.- Hatay Milletvekili MevlŸt Dudu'nun, Hatay'da romatoloji uzmanõ olmamasõna ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52169) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

566.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Ardahan'da yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52170) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

567.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Hakkari, Muş ve Şõrnak'ta yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52171) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

568.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Kars, Iğdõr ve Ağrõ'da yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52172) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

569.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Van, Elazõğ, Mardin ve Siirt'te yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52173) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

570.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Erzurum, GŸmŸşhane ve Bayburt'ta yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52174) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

571.- Ardahan Milletvekili Ensar …ğŸt'Ÿn, Bitlis, Bingšl ve Batman'da yer alan bağlõ kurum ve kuruluşlarõn internet kullanõmõna ve hizmetlerini internet Ÿzerinden gerekleştirmesi talebine ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52175) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

572.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Bursa'da bir hastanenin yerinin değiştirilmek istenmesine ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52176) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

573.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atõcõ'nõn, Batman'da kapalõ bir šzel hastanenin Bakanlõk tarafõndan devralõnacağõ iddiasõna ve Bakanlõk tarafõndan devralõnan šzel sağlõk kuruluşlarõna ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52177) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

574.- Diyarbakõr Milletvekili Nursel Aydoğan'õn, Diyarbakõr'da šzel sağlõk meslek lisesi šğrencilerinin zorunlu stajlarõ iin kamu hastanelerinde yeterli kontenjan bulunmamasõna ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52178) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

575.- Adana Milletvekili Seyfettin Yõlmaz'õn, YHT hatlarõnõn kilometre başõna maliyetlerine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52179) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

576.- Bursa Milletvekili Necati …zensoy'un, Bursa'da Uludağ'a ulaşõm iin yapõlan bir yolun trafik kazalarõna sebep olduğu iddiasõna ve denetiminin yapõlõp yapõlmadõğõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52180) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

577.- Bursa Milletvekili Necati …zensoy'un, Bursa BŸyŸkşehir Belediyesinin TSK ile yaptõğõ anlaşma uyarõnca aõlmasõ planlanan havaalanõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52181) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

578.- Manisa Milletvekili Erkan Akay'õn, Manisa'nõn Soma ilesindeki tren yolu geitlerine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52182) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

579.- Ankara Milletvekili ZŸhal Topcu'nun, son beş yõl ierisinde toplu taşõma aralarõnda yolculuk yaparken hayatõnõ kaybedenlere ve toplu taşõmaya yšnelik denetimlere ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52183) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

580.- Balõkesir Milletvekili Namõk Havuta'nõn, Balõkesir'in Erdek ilesinde deniz iinde ŸrŸmeye terk edilen gemiler ile batõk ve sahipsiz gemilerin denizden õkarõlma sŸrelerine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52184) (Başkanlõğa geliş tarihi: 17.09.2014)

581.- Şanlõurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'õn, Şanlõurfa - Adõyaman bšlŸnmŸş yol projesinin geldiği aşamaya ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52185) (Başkanlõğa geliş tarihi: 18.09.2014)

582.- Ankara Milletvekili …zcan Yenieri'nin, TCDD Van GšlŸ Feribot İşletmeciliği tarafõndan yapõlan mal ve hizmet alõmlarõnda usulsŸzlŸk bulunduğu iddiasõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52186) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

583.- Ankara Milletvekili …zcan Yenieri'nin, TCDD Van GšlŸ Feribot İşletmeciliği tarafõndan yapõlan mal ve hizmet alõmlarõnda usulsŸzlŸk bulunduğu iddiasõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52187) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

584.- Ankara Milletvekili …zcan Yenieri'nin, TCDD Van GšlŸ Feribot İşletmeciliği tarafõndan yapõlan mal ve hizmet alõmlarõnda usulsŸzlŸk bulunduğu iddiasõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52188) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

585.- Ankara Milletvekili …zcan Yenieri'nin, TCDD Van GšlŸ Feribot İşletmeciliği tarafõndan yapõlan mal ve hizmet alõmlarõnda usulsŸzlŸk bulunduğu iddiasõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52189) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

586.- Ankara Milletvekili …zcan Yenieri'nin, TCDD Van GšlŸ Feribot İşletmeciliği tarafõndan yapõlan mal ve hizmet alõmlarõnda usulsŸzlŸk bulunduğu iddiasõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52190) (Başkanlõğa geliş tarihi: 19.09.2014)

587.- KŸtahya Milletvekili Alim Işõk'õn, TBMM'de gšrevli iken gšrev sŸreleri dolmadan tayinleri õkartõlan polislere ilişkin TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi Başkanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/52191) (Başkanlõğa geliş tarihi: 24.09.2014)

SŸresi ݍinde Cevaplanmayan Yazõlõ Soru …nergeleri

1.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'õn, bir memurun emeklilik derecesi konusunda yaşadõğõ soruna ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/43421)

2.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'õn, sahte eklerin yarattõğõ mağduriyetlere ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/43679)

3.- Ankara Milletvekili …zcan Yenieri'nin, 17 Aralõk 2013 tarihinden bu yana Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlardaki personel hareketlerine ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/44666)

4.- Ankara Milletvekili …zcan Yenieri'nin, Bakanlõk ile bağlõ kurum ve kuruluşlara yšnelik siber saldõrõlara ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/44667)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, Bakanlõğõn doğal afetlere karşõ aldõğõ šnlemlere ilişkin Genlik ve Spor Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/44774)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, İstanbul'daki bir arazinin imar planõnda yapõlan değişikliğe ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/44879)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, İstanbul'da olasõ bir depreme yšnelik hazõrlõklara ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/44880)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'õn, Ankara'da yapõlan su zammõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/44980)

9.- Hatay Milletvekili MevlŸt Dudu'nun, İstanbul'da gerekleştirilen bazõ projelere ve bu projelerin evreye etkilerine ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/45356)

10.- Ankara Milletvekili …zcan Yenieri'nin, baraj havzalarõnda kaak yapõlaşmanõn šnlenmesi adõna yŸrŸtŸlmekte olan alõşma ve projelere ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/45511)

11.- İstanbul Milletvekili Ali …zgŸndŸz'Ÿn, Kõzõlay'a yapõlan kan bağõşlarõnõn miktarõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/45864)

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, TŸrkiye'den IŞİD'e katõlõmlara ve IŞİD'le mŸcadeleye ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/45867)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, IŞİD tarafõndan Musul Başkonsolosluğuna yapõlan baskõna ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/45868)

14.- Tekirdağ Milletvekili Faik …ztrak'õn, bazõ kurumlarda yurt dõşõ eğitim konusunda yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazõlõ soru šnergesi (7/47172)

15.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'õn, ekonomi politikasõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47174)

16.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, kamu bankalarõ tarafõndan medya gruplarõna kullandõrõlan kredilere ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47175)

17.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, kamu bankalarõnõn reklam harcamalarõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47176)

18.- Balõkesir Milletvekili Namõk Havuta'nõn, Kimya İhtisas Bšlgesi projesine ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Ali Babacan) yazõlõ soru šnergesi (7/47177)

19.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Diyarbakõr'da askeri bir kurumun bahesindeki TŸrk Bayrağõ'nõn indirilmesi esnasõnda herhangi bir mŸdahalede bulunulmamasõna ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Beşir Atalay) yazõlõ soru šnergesi (7/47179)

20.- İstanbul Milletvekili Ali …zgŸndŸz'Ÿn, Iğdõr MŸftŸsŸ tarafõndan yapõlan bir aõklamaya ilişkin Başbakan Yardõmcõsõ'ndan (Emrullah İşler) yazõlõ soru šnergesi (7/47180)

21.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nõn, Kõrõkkale F Tipi Cezaevi'ndeki bir hŸkŸmlŸye yšnelik işkence iddialarõna ilişkin Adalet Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47181)

22.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'õn, yoksullukla mŸcadele konusunda yŸrŸtŸlen alõşmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47182)

23.- İstanbul Milletvekili Celal Diner'in, vazife malulŸ rŸtbeli askeri personelin mağduriyetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47183)

24.- Tekirdağ Milletvekili Faik …ztrak'õn, Tekirdağ'da IPA desteklerinden yararlanõlmasõna ilişkin Avrupa Birliği Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47184)

25.- Ankara Milletvekili İzzet ‚etin'in, genel olarak madenlerin denetimine šzel olarak da Soma'da kaza meydana gelen ocakta kazadan šnce yapõlan denetimlere ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47185)

26.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KšktŸrk'Ÿn, emeklilere yšnelik ikramiye talebine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47186)

27.- Mersin Milletvekili Vahap Seer'in, bir sendika ile yapõlan toplu iş gšrŸşmesinin ertelenmesine ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47188)

28.- Kõrklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Şişecam'a bağlõ işyerlerinde uygulanmakta olan grevin ertelenmesi kararõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47189)

29.- Iğdõr Milletvekili Pervin Buldan'õn, madenlerdeki iş sağlõğõ ve gŸvenliği ile ilgili eşitli hususlara ve İstanbul Sultangazi'de meydana gelen maden gšŸğŸne ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47190)

30.- Diyarbakõr Milletvekili Altan Tan'õn, 5510 sayõlõ Kanun'da doğum borlanmasõ ile ilgili yapõlmasõ planlanan değişikliğin kapsamõna ilişkin ‚alõşma ve Sosyal GŸvenlik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47191)

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, Bartõn'õn Amasra ilesi yakõnlarõndaki ‚apak Koyu'nda inşa edilmesi planlanan termik santrale ilişkin ‚evre ve Şehircilik Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47192)

32.- Ordu Milletvekili İdris Naim Şahin'in, Bakanlõk tarafõndan hazõrlandõğõ iddia edilen bir eylem planõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47201)

33.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'õn, Polis Akademisi Başkanlõğõ GŸvenlik Bilimleri FakŸltesine polis koleji mezunlarõnõn sõnavla alõnacağõ iddiasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47202)

34.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nõn, Mek‰nsal Planlar Yapõm Yšnetmeliği'ne ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47203)

35.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, cinsel tercihi sebebiyle gšrevine son verilen bir kamu gšrevlisine ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47204)

36.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Bursa'da bonzai satõşõ ve kullanõmõna karşõ alõnan šnlemlere ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47205)

37.- Balõkesir Milletvekili Namõk Havuta'nõn, okullarõn evresinde yapõlan uyuşturucu satõşõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47206)

38.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, bazõ illerdeki trafiğe kayõtlõ motorlu ara sayõsõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47207)

39.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'õn, İstanbul'da yaşayan …zgŸr Suriye Ordusu mensuplarõna kimlik kartõ dŸzenlendiği iddiasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47208)

40.- İzmir Milletvekili Aytun ‚õray'õn, İstanbul'da yaşayan …zgŸr Suriye Ordusu mensuplarõna kimlik kartõ dŸzenlendiği iddiasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47209)

41.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'õn, Artvin'in Şavşat ilesine bağlõ bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47210)

42.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'õn, Artvin'in Şavşat ilesine bağlõ bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47211)

43.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'õn, Artvin'in Şavşat ilesine bağlõ bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47212)

44.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'õn, Artvin'in Şavşat ilesine bağlõ bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47213)

45.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'õn, Artvin'in Şavşat ilesine bağlõ bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47214)

46.- Ankara Milletvekili Levent Gšk'Ÿn, Ankara'daki bazõ caddelerin bakõm ve onarõmõnõn yapõlmadõğõ iddiasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47215)

47.- Ankara Milletvekili Levent Gšk'Ÿn, Kõzõlay-‚ayyolu Metro istasyonundaki su sõzõntõsõ sorununa ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47216)

48.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'õn, Artvin'in Şavşat ilesine bağlõ bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47217)

49.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'õn, Artvin'in Şavşat ilesine bağlõ bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47218)

50.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'õn, Artvin'in Şavşat ilesine bağlõ bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47219)

51.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'õn, Artvin'in Şavşat ilesine bağlõ bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47220)

52.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'õn, Artvin'in Şavşat ilesine bağlõ bir kšyŸn sorunlarõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47221)

53.- Ankara Milletvekili Levent Gšk'Ÿn, Ankara'da yaşlõ, engelli, harp ve vazife malulŸ kişilerin šzel halk otobŸslerinden Ÿcretsiz yaralanmalarõ konusunda bir dŸzenleme yapõlõp yapõlmadõğõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47222)

54.- Van Milletvekili …zdal †er'in, Van'da kamu kurumlarõ tarafõndan gerekleştirilen etkinlikler iin kamuya ait mekanlar yerine šzel sektšre ait mekanlarõn kullanõlmasõna ilişkin ݍişleri Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47223)

55.- Tunceli Milletvekili HŸseyin AygŸn'Ÿn, Konya'nõn Ereğli ilesine bağlõ bir kšydeki okulun kapatõlmasõna ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47226)

56.- Kocaeli Milletvekili LŸtfŸ TŸrkkan'õn, akademisyenlerin maaşlarõnõn iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47227)

57.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrõkulu'nun, Y…K ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47228)

58.- Ankara Milletvekili ZŸhal Topcu'nun, hatalõ LYS sorularõ olduğu iddialarõna ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47229)

59.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan KšktŸrk'Ÿn, okullarõn dšnŸştŸrŸlmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47230)

60.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Bakanlõğa bağlõ birimlerde alõşan ceza ehliyeti olmayan zihinsel engelli sayõsõna ilişkin Milli Eğitim Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47231)

61.- Ankara Milletvekili Levent Gšk'Ÿn, SSPE hastalarõnõn sorunlarõna ve hastalõğõn tedavisinin araştõrõlmasõ kapsamõnda yapõlan alõşmalara ilişkin Sağlõk Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47232)

62.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'õn, ara muayene istasyonlarõna ilişkin Ulaştõrma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanõ'ndan yazõlõ soru šnergesi (7/47233)

 

 

 

 

1 Ekim 2014 ‚arşamba

BİRİNCİ OTURUM

Aõlma Saati: 15.00

BAŞKAN: Cemil ‚İ‚EK

KåTİP †YELER: Muhammet Rõza YAL‚INKAYA (Bartõn), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

 

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 24՟ncŸ Yasama Dšneminin Beşinci Yasama Yõlõnõn 1Õinci Birleşimini aõyorum.

Toplantõ yeter sayõsõ vardõr, gŸndeme geiyoruz.

II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- TBMM Başkanõ Cemil ‚iekÕin, 24՟ncŸ Dšnem Beşinci Yasama Yõlõnõn Ÿlkemiz, milletimiz ve TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi iin hayõrlõ, sağlõklõ ve başarõlõ bir yõl olmasõnõ dilediğine ilişkin konuşmasõ

BAŞKAN – Sayõn milletvekilleri, 24՟ncŸ Dšnem Beşinci Yasama Yõlõnõn Ÿlkemiz, milletimiz ve hepimiz iin hayõrlõ, sağlõklõ ve başarõlõ bir yõl olmasõnõ diliyorum.

Sšzlerimin başõnda yŸce Meclisimizin ilk Başkanõ, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatŸrk başta olmak Ÿzere, Meclisimize başkanlõk etmiş, Ÿye olarak bulunmuş bŸtŸn devlet ve siyaset adamlarõmõzõ, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve Meclis alõşanlarõmõzõ rahmet, minnet ve şŸkranla anõyorum. Yakõn zamanda SomaÕda ve başkaca iş yerlerinde hayatlarõnõ kaybeden vatandaşlarõmõza da AllahÕtan rahmet, ailelerine bir kez daha başsağlõğõ diliyorum.

Sayõn milletvekilleri, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi doksan dšrt yõldõr milletimizi gururla temsil eden, cumhuriyetimizin kurucu iradesidir, kurulduğu gŸnden beri millet iradesinin en yŸksek derecede tecelli ettiği kutsal bir mek‰ndõr. TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi demokratik meşruiyetin merkezidir;  TŸrk milletinin bağõmsõzlõk, cumhuriyet, TŸrkiye Cumhuriyeti devleti ve demokrasi başta olmak Ÿzere, en šnemli kazanõmlarõnda en bŸyŸk pay sahibidir. †lke ve millet olarak bugŸn nelere sahip isek bunda TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin her tŸrlŸ takdirin Ÿzerinde abasõ, ŸstŸn gayreti ve alõşmasõ vardõr. Aziz AtatŸrk՟n bize hedef olarak gšsterdiği ağdaş uygarlõk dŸzeyine ulaşmamõzdaki yoğun abalarõn, yasal dŸzenlemelerin ve kšklŸ reformlarõn onurunu yaşayan da bu Meclistir.

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi demokrasimizin kalbidir, mill” mŸcadelemizi yŸrŸten ve yšneten en temel, en vazgeilmez kurumdur ŸnkŸ dŸnyada šrneği olmayan gazi Meclistir.

BŸtŸn bunlardan ve daha başkaca sebeplerden dolayõ bu kutsal atõ altõnda gšrev yapmak, Ÿye olarak bulunmak hepimiz iin en bŸyŸk bahtiyarlõktõr, ocuklarõmõza bõrakabileceğimiz en değerli mirastõr. Onurumuz bŸyŸktŸr ancak buna karşõlõk sorumluluğumuz da bŸyŸktŸr ve ağõrdõr.

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi bugŸne kadar bu onurla, bu gururla sorumluluk duygusunu derinden hissederek Ÿzerine dŸşenleri yapma gayreti ierisindedir. Eksiğimiz olmuştur, yanlõşlarõmõz olmuştur; ŸzŸldŸğŸmŸz, keşke olmasaydõ, keşke yapmasaydõk dediğimiz anlar da olmuştur ama yine de milletimize olan borcumuzu bir nebze de olsa šdemek iin gece gŸndŸz demeden alõştõk. Beşinci Yasama Yõlõ da bu dšnemin son yõlõdõr, yine aynõ gayretle alõşacağõz.

24՟ncŸ Yasama Dšneminde 973 kanun tasarõsõ, 2.372 kanun teklifi sunulmuştur; bunlardan 443՟ kanunlaşmõş, ayrõca 77 adet de Meclis kararõ alõnmõştõr. DšrdŸncŸ Yasama Yõlõnda 1.474 sšzlŸ soru šnergesi verilmiş, bu šnergelerden 65Õi cevaplanabilmiştir; yazõlõ soru šnergesi ise 22.063ÕtŸr, bunlardan 9.470Õine cevap verilmiştir. Meclis araştõrmasõ šnergesi sayõsõ 810Õdur, 24 šnerge kabul edilmiştir. 10 genel gšrŸşme, 9 gensoru bu dšnemde Başkanlõka işleme konulmuştur. 8 Meclis soruşturmasõ šnergesi verilmiş olup 4՟ reddedilmiş, 1Õi kabul edilmiş, 1 šnerge yeterli sayõ olmadõğõ iin dŸşmŸş ve geri alõnmõştõr.

Genel Kurul son yõlda 138 birleşim yapmõş ve 795 saat alõşmõştõr. Bu son yasama yõlõnda da bir yandan gŸndemindeki konularõ gšrŸşerek karara bağlayacak, diğer yandan en etkili şekilde parlamenter diplomasinin imk‰nlarõnõ da kullanarak ieride ve dõşarõda katõldõğõ tŸm faaliyetlerde milletimizin hukukunu, hak ve menfaatlerini korumaya devam edecektir.

Değerli milletvekilleri, şunu hepimiz biliyor ve inanõyoruz ki tŸm sorunlarõmõzõn tartõşõlmasõnda, šzŸm arayõşlarõnda ve šzŸme kavuşturulmasõnda TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi en meşru platformdur ve en šnemli teminattõr. Değerini korumak, onun itibarõnõ en Ÿstte tutmak da bizim gšrev ve sorumluluğumuzdur. Yakõn coğrafyamõza baktõğõmõzda ne demek istediğimiz daha iyi anlaşõlacaktõr.

Yanõ başõmõzda insanlõk suu işleniyor, insanlõğa karşõ su işleniyor; vahşetin, hunharlõğõn, cinnetin ve cinayetlerin her tŸrlŸsŸ var. Teršr šrgŸtleri, işittiğimiz işitmediğimiz teršr šrgŸtleri, insanlõk tarihinin en kanlõ eylemlerini fŸtursuzca gerekleştiriyor; TelaferÕde, KerkŸkÕte, Aynel ArapÕta, KobaniÕde, HalepÕte, daha birok yerde kan dškmeye devam ediyor; kadõn, ocuk, yaşlõ demeden oluk oluk kan dškŸyor, kin kusuyor. Milyonlarca insan yerinden yurdundan edilmiş, bir insanlõk dramõ yaşõyor. Hepsini hibir ayrõm yapmadan lanetliyor, nefretle kõnõyoruz. Uluslararasõ toplum ve kuruluşlarõn; en başta Birleşmiş Milletlerin ok acil bir karar vermesi lazõm. Bu kuruluşlar bunun iin vardõr, bugŸnler iin vardõr. Bu kan daha fazla akmamalõ, bu insanlar daha fazla acõ ekmemeli; kim ne yapacaksa yeni yŸzbinler hayatõnõ kaybetmeden bir an evvel yapmalõdõr. Fitne, fesat ateşi bir an evvel sšndŸrŸlmeli. Bu şen‰iyi işleyenler ne insandõr ne de MŸslŸmandõr.

Sayõn milletvekilleri, ok zor ve sõkõntõlõ bir dšnemden geiyoruz. ‚ok şŸkŸr Ÿlkemiz, Kafkaslarda, UkraynaÕda, Orta DoğuÕda, dšrt bir yanõmõzdaki bu kan ve ateş emberi iinde huzurlu bir sõğõnaktõr. Bu huzuru devam ettirmek bizim elimizdedir. TŸm bireyler olarak birbirimizin kõymetini daha iyi bilelim, birimizin varlõğõnõ diğerimizin yokluğunda aramayalõm. Fikr” vesair farklõlõklarõmõz elbette vardõr ve bu tabiidir ama bu farklõlõklar birbirimize saygõya, barõşa ve kardeşliğe engel değildir. BugŸne kadar šnŸmŸze õkarõlan bunca zorluğa ve fitneye rağmen birer birer bin olduk, yŸz bin olduk, milyonlar olduk ve bŸyŸk bir millet olduk, hep birlikte tertemiz bir kŸltŸr ve medeniyet inşa ettik. Bir taşla duvar olmayacağõnõ en iyi biz biliriz.

Milletimizin derin irfanõndan sŸzŸlerek hikmete ve hayat pratiğine dšnŸşen şu sšzler hepimize ok şey ifade etmektedir: Omuzlarõmõzda bir yudum suyun, yedi adõm yolun hakkõ vardõr. Bizim kštŸmŸz elin iyisinden yeğdir. Bulut geerken hava nemlenirmiş, bšlgemizde hava yeteri kadar nemlenmiştir. Yağmur damlalarõ yerine kan damlalarõnõn dškŸldŸğŸ, felaket ve cehalet bulutlarõnõn gškyŸzŸnŸn tŸmŸnŸ kapladõğõ, kaostan da šte ‰deta kõyametin koptuğu yeryŸzŸnŸn tam da ortasõndayõz. O nedenledir ki birbirimize her zamankinden daha fazla ihtiyacõmõz vardõr. Birbirimizi daha iyi anlamaya, konuşmaya, diyaloğa, dayanõşmaya, kucaklaşmaya ve kardeşliğe ihtiyacõmõz var ve yine halk irfanõnda ifade edildiği şekliyle, dirlik neredeyse varlõk oradadõr, dirliğin olmadõğõ yerde devlet de yoktur.

 Burasõ hepimizin ebed” vatanõdõr, TŸrkiye Cumhuriyeti devleti de kõyamete dek yaşayacak devletimizdir. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin, dirliğimiz azõp birliğimiz bozulmasõn.

Bu dŸşŸnce ve temennilerle yeni yasama yõlõnõn huzurlu ve başarõlõ bir alõşma yõlõ olmasõnõ diliyor, şimdiden sizlerin ve aziz milletimizin bayramõnõ tebrik ediyorum. (AK PARTİ ve MHP sõralarõndan alkõşlar)

Sayõn milletvekilleri, Sayõn Cumhurbaşkanõmõz yeni yasama yõlõnõn aõş konuşmasõnõ yapmak Ÿzere şu anda Genel Kurul salonunu teşrif etmektedirler. Kendilerine Meclisimiz adõna hoş geldiniz diyorum. (AK PARTİ sõralarõndan ayakta alkõşlar; CHP, MHP ve HDP sõralarõndan ayağa kalkmalar)

Şimdi İstiklal MarşõÕmõz okunacaktõr.

(İstiklal Marşõ)

BAŞKAN – Buyurun Sayõn Cumhurbaşkanõm.

III.- S…YLEVLER

1.- Cumhurbaşkanõ Recep Tayyip ErdoğanÕõn, 24՟ncŸ Dšnem Beşinci Yasama Yõlõ aõş konuşmasõ

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN – Sayõn Başkan, ok değerli milletvekilleri; TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin 24՟ncŸ Dšnem Beşinci Yasama Yõlõnõn aõlõşõnda heyetinizi en kalb” muhabbetlerimle selamlõyorum.

Beşinci Yasama Yõlõnõn Ÿlkemiz, milletimiz, demokrasimiz iin hayõrlara vesile olmasõnõ AllahÕtan niyaz ediyor; tŸm milletvekillerine, tŸm siyasi partilere bu yeni dšnemde, Meclis alõşmalarõnda başarõlar diliyorum.

12 Haziran 2011Õde yapõlan genel seimlerin ardõndan DšrdŸncŸ Yasama Yõlõ boyunca Meclis gerekten son derece šzverili, gayretli, son derece başarõlõ bir performans sergiledi. Bu son yasama yõlõna başlarken Ÿlkemizin ve milletimizin ihtiya duyduğu ok šnemli tasarõ ve teklifleri yasalaştõrdõğõnõz iin de her birinize tek tek teşekkŸr ediyorum.

Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; bu kŸrsŸde yani milletin kŸrsŸsŸnde TŸrkiye CumhuriyetiÕnin doğrudan halkõn oylarõyla seilmiş ilk Cumhurbaşkanõ olarak sizlere hitap etmenin heyecanõnõ yaşõyorum.

Bu aziz millet her seferinde bŸyŸk bir vakarla sandõk başõna giderek her tŸrlŸ meseleye son noktayõ koymasõnõ bilmiş, o engin ferasetini ve basiretini her seferinde sandõkta mŸşahhas h‰le getirmiştir.

Burada, bir kez daha, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisine cumhurbaşkanlarõnõn doğrudan halk tarafõndan seilmesi imk‰nõnõ getiren 2007 yõlõndaki Anayasa değişikliği nedeniyle şŸkranlarõmõ sunuyorum. Elbette, bir kez de buradan, milletin kŸrsŸsŸnden 10 Ağustosta sandõk başõna giden ve ilk kez Cumhurbaşkanõnõ sandõkta belirleyen aziz milletimize de teşekkŸr ediyorum.

Yirmi sekiz gŸn sonra doksan bir yõlõnõ dolduracak olan TŸrkiye Cumhuriyeti millete hepimizin gurur duyacağõ bir demokratik olgunluğa erişmiş, hemen arkamõzda yazan ŅEgemenlik kayõtsõz şartsõz milletindir.Ó ibaresi en gŸzel şekilde tecelli etmeye başlamõştõr.

Cumhurbaşkanõnõn doğrudan halk tarafõndan seilmesi, gemişte hemen her cumhurbaşkanlõğõ seiminde yaşanan tartõşmalarõ ortadan kaldõrmõştõr. Seilmiş bir cumhurbaşkanõ ve seilmiş bir hŸkžmet şu anda olduğu gibi uyum ve koordinasyon iinde TŸrkiye iin hizmet Ÿretmeye devam edecektir. Ulaştõğõmõz bu demokratik seviye de hi kuşkusuz Ÿlkemiz ve milletimiz iin hem gurur hem de umut kaynağõdõr.

TŸrkiye, sadece son Ÿ yõl iinde 3 seime şahit olmuştur; 12 Haziran 2011 seimleri, 30 Mart ve 10 Ağustos seimleri bŸyŸk bir katõlõmla, bŸyŸk bir heyecanla, milletin demokratik olgunluğuyla tecelli etmiş, milletin iradesi son derece şeffaf bir şekilde sandõğa yansõmõştõr.

BugŸn şurasõ artõk tartõşmaya mahal bõrakmayacak derecede belirgin h‰le gelmiştir: Sandõk her meselenin šzŸm yeridir. Milletin kararõ mukadderat d‰hilinde her kararõn Ÿzerindedir.

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisini şekillendirecek yeg‰ne vasõta sandõktõr. TŸrkiye Cumhuriyeti hŸkžmetlerini takdir ve tayin edecek yeg‰ne vasõta, aynõ şekilde, sandõktõr. TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisine istikamet izmek, TŸrkiye Cumhuriyeti hŸkžmetlerini tayin etmek, tenzil etmek iin sandõk dõşõndaki her yol, her yšntem gayrimeşrudur.

TŸrkiyeÕde sandõğõn yolu, semek ve seilmek isteyen herkes iin aõktõr. ‚ok partili siyasi tarihimize bakõldõğõnda, gayret eden, emek sarf eden, uzun soluklu mŸcadele verebilen, kendisini millete anlatabilen her siyasi gšrŸşŸn, her siyasi partinin sandõktan õktõğõ, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinde temsil edildiği gšrŸlecektir. …zellikle son yõllarda yapõlan seimler ok net bir biimde gšstermiştir ki millet iyi ile kštŸyŸ, doğru ile yanlõşõ birbirinden ayõrabilecek en gŸlŸ hakemdir.

Milletimiz mŸmeyyizdir. Milletimizin asla ve asla vasilere, velilere ihtiyacõ yoktur. ŅMillet bilmez.Ó, ŅMillet anlamaz.Ó, ŅMillet karar veremez.Ó Bu tŸr yaklaşõmlarla šzellikle kendilerine, kendilerinden menkul vasi ve veli vazifesi yŸkleyenlerin dšnemi geri gelmemek Ÿzere kapanmõştõr. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

Nasõl ki millet kendisi iin vasi ve veli kabul etmiyorsa siyasetin de vesayetten kendisini tamamen kurtarmasõ artõk kaõnõlmaz bir gereklilik h‰lini almõştõr. Şiddetin, silahlarõn, gŸ odaklarõnõn vesayetinde bir siyaset anlayõşõ yeni TŸrkiyeÕnin istikametine denk dŸşmeyen bir siyaset anlayõşõdõr. Siyaset, en az bu aziz millet kadar cesur ve yŸrekli olmalõ, Ÿzerindeki tŸm baskõlarõ, Ÿzerindeki tŸm vesayet mekanizmalarõnõ mutlaka bertaraf etmelidir. Millete ve Ÿlkeye ait her meselenin šzŸm yeri TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisidir, šzŸm aracõ da siyasettir. Sorunlara, siyasetin dõşõnda, Meclisin dõşõnda šzŸm aramak mill” iradeye karşõ apaõk bir hŸrmetsizliktir.

Hi kuşkusuz medya, sivil toplum šrgŸtleri, sendikalar, dernekler, vakõflar demokrasinin vazgeilmez unsurlarõdõr. Yine hi şŸphesiz Anayasa ve yasalar erevesinde yapõlan gšsteri ve protestolar, her zeminde dile getirilen eleştiriler demokrasinin olmazsa olmazõdõr. Ancak, bu mekanizmalar siyaseti esir alamazlar, siyaseti yok sayamazlar, kendilerini TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin, mill” iradenin yani sandõğõn Ÿzerinde gšremezler. Siyaset, sokaklarda h‰kimiyet kurmak ve mill” iradeyi boğmak isteyen şiddete boyun eğerse, bu şiddeti kutsar ve teşvik ederse en başta kendi varlõğõnõ ink‰r etmiş demektir.

Sorunlarõ, Meclis iinde, siyaset zemininde ya da millete giderek sandõk yoluyla šzmek varken teršrden, şiddetten, sokak eylemlerinden, siyaset dõşõ gŸ odaklarõndan medet umanlar kendilerini yok saymak gibi bir acziyetin iine girerler. Esasen gemişte TŸrkiye bunu maalesef yaşamõştõr, sandõktan umudunu kesenler sokak eylemlerine umut bağlamõş, siyaset dõşõ kurumlarõ sšzŸm ona vazifeye davet etmişlerdir. Ortaya õkan sonularõ hepimiz gšrdŸk, yaşadõk ve tecrŸbe ettik. Siyasetin dõşõndan šzŸm arayõşlarõ Ÿlkemize ok ağõr bedeller šdetti ve on yõllar boyunca faturasõ šdenen ok ağõr enkazlar bõraktõ. Siyaseti ve mill” iradeyi tehdit eden teršr ve şiddet eylemleri karşõsõnda en başta ve en cesur şekilde šnce siyasetinin durmasõ, šnce siyasetinin ve siyasi partilerin buna karşõ õkmasõ gerekir. Elinde silahla cinayet işleyen şebekeleri šven ve destekleyen bir siyaset anlayõşõ kendisini ink‰r eden bir siyaset anlayõşõdõr. KŸŸk ocuklarõn eline taş vererek şiddeti kšrŸkleyen bir siyaset anlayõşõ hi şŸphesiz acziyet ifade eden bir siyaset anlayõşõdõr. †lkenin huzur ve gŸvenliği iin canõnõ ortaya koyan gŸvenlik gŸlerine taş fõrlatan bir siyaset anlayõşõ aslõnda kendisini kŸŸlten bir siyaset anlayõşõdõr.

Aynõ şekilde, sokak eylemlerini, vandallõğõ, yakõp yõkmayõ, hakareti teşvik eden, eylemcilerin šnŸnde polise taş fõrlatan, polise hakaret eden bir siyaset anlayõşõ da, kendisini ink‰r eden, aslõnda aresizlik sergileyen bir siyaset anlayõşõdõr. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sõralarõndan alkõşlar)

Tekrar etmeliyim ki TŸrkiyeÕdeki her meselenin šzŸm ve karar yeri TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisidir, šzŸm aracõ ve karar mekanizmasõ da siyasettir. TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi, siyasi partilerimiz ve tek tek milletvekillerimiz, Meclisin ve siyasetin saygõnlõğõnõ korumakla mŸkelleftirler. İnanõyorum ki bundan sonra da Meclisin ve siyasetin saygõnlõğõ en Ÿst seviyede muhafaza edilecektir.

Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; yakõn siyasi tarihimiz ve tecrŸbelerimiz gšstermiştir ki demokrasi ve en geniş manada šzgŸrlŸk ortamõ TŸrkiyeÕnin varlõğõnõ ve birliğini tehdit eden değil, tam tersine TŸrkiyeÕyi gŸlendiren mekanizmalar olmuştur. TŸrkiye bŸtŸn eski korkularõnõn Ÿzerine cesaretle gitmiş, yasak ve kõsõtlamalarõ cesaretle kaldõrmõş; bu sayede hem ekonomisini bŸyŸtmŸş hem toplumsal huzuru tesis etmiş hem de dŸnyadaki itibarõna itibar katmõştõr. …zellikle son on iki yõl iinde kaldõrõlan her yasak, her kõsõtlama, toplumda huzurun artmasõna zemin hazõrlamõştõr. Atõlan her demokratikleşme adõmõ toplumun farklõ kesimlerini birbirine daha da yaklaştõrmõştõr. Cesaretle Ÿzerine gidilen her hassas mesele, 77 milyonun birliğini, bŸtŸnlŸğŸnŸ, kardeşliğini daha da pekiştirmiştir. Demokrasinin standartlarõ yŸkseldike, šzgŸrlŸk alanlarõ genişledike, kardeşliğimiz gŸ kazandõka, ekonomimiz de buna paralel olarak bŸyŸmŸş, TŸrkiye bu sayede on iki yõl iinde yõllõk ortalama yŸzde 5 bŸyŸme oranõnõ yakalayabilmiştir.

TŸrkiyeÕnin korkarak, ekinerek, tereddŸt ederek varabileceği hibir seviye yoktur, yakalayabileceği hibir hedef yoktur. BšlŸnme, paralanma, i atõşma gibi senaryolarõn yersiz ve anlamsõz korkular olduğu, yakõn tarihimizde aõk bir şekilde gšrŸlmŸştŸr. Farklõ dil ve lehelerde konuşmanõn, yayõn yapmanõn, propaganda yapmanõn šnŸ aõlmõş, TŸrkiye bšlŸnmemiş, daha da gŸlenmiştir. Farklõ dil ve lehelerin Ÿniversitelerde, ortaokul ve liselerde, šzel okullarda, kurslarda šğretilmesinin šnŸ aõlmõş, TŸrkiye paralanmamõş, daha da bŸtŸnleşmiştir. KŸltŸrel kimliklere gšsterilen saygõ, TŸrkiyeÕyi daha huzurlu bir Ÿlke h‰line getirmiştir.

İnanlarõn ifadesi ve ibadetlerin ifasõ šnŸndeki engeller kalktõka, TŸrkiye daha mutlu, daha mesut, daha šzgŸvenli bir Ÿlke konumuna yŸkselmiştir. On yõllardõr son derece manasõz bir şekilde sŸrdŸrŸlen başšrtŸsŸ yasağõnõn kalkmasõ, šyle iddia edildiği gibi toplumda infiale yol amamõş, toplumun normalleşmesini sağlamõştõr. TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinde, kamu iş yerlerinde, Ÿniversitelerde, şimdi de ortašğretim kurumlarõnda başšrtŸsŸnŸn serbest bõrakõlmasõ šzgŸrlŸklerin šnŸnŸ amõş, TŸrkiyeÕyi normal ve tabii mecrasõna sevk etmiştir.

TŸrkiyeÕde ifade šzgŸrlŸğŸ ve basõn šzgŸrlŸğŸ, gemişle kõyas kabul edilmeyecek derecede sağlam bir zemine kavuşmuştur. Son dšnemde İnternet TŸrkiyeÕnin 780 bin kilometrekaresini kapsayacak şekilde yaygõnlaştõrõlmõş, šğrencilerimize dağõtõlan tablet bilgisayarlar, okullarõmõza kurulan bilişim altyapõsõ sayesinde, İnternet gŸnlŸk hayatõn ve eğitimin ayrõlmaz parasõ h‰line gelmiştir.

Medyanõn, basõn šzgŸrlŸğŸnŸn ve İnternetÕin, başkalarõnõn šzgŸrlŸk alanõnõ daraltacak, kişisel haklarõ ihlal edecek, ulusal gŸvenliğimizi tehdit edecek şekilde istismar edilmesi elbette tepkisiz kalõnacak bir durum değildir. Bu konuda, gelişmiş, demokratik Ÿlkelerin sahip olduğu dŸzenlemelere TŸrkiyeÕnin de sahip olmasõndan daha tabii bir şey olamaz ancak ulusal ve uluslararasõ bazõ karalama kampanyalarõ erevesinde Ÿlkemizin bu alanlarda hedefe konulmasõ da ok bŸyŸk haksõzlõktõr.

Burada hatõrlatmak isterim ki İsrailÕin son Gazze saldõrõsõnda 16 gazeteci hayatõnõ kaybetmiş, uluslararasõ medyanõn alõşanlarõna aleni mahalle baskõsõ uygulanmõş, hatta bazõ medya mensuplarõ cezalandõrõlmõştõr. 16 gazetecinin šldŸrŸlmesi, gazetecilere baskõ yapõlmasõ dŸnyadan yeterli tepki almazken TŸrkiyeÕnin, ieriden ve dõşarõdan sŸrekli olarak bu konuda haksõz eleştirilere maruz kalmasõ, Ÿzerinde mutlaka dŸşŸnŸlmesi gereken bir konudur.

Başkalarõnõn šzgŸrlŸk alanlarõnõ daraltmadõğõ, şiddetin aracõ olmadõğõ ve ulusal gŸvenliğimize tehdit teşkil etmediği sŸrece, kim ne derse desin, her tŸrlŸ šzgŸrlŸk en geniş manada milletimizle buluşturulmalõdõr ve buluşturulacaktõr.

‚šzŸm sŸrecinin, TŸrkiyeÕnin istikbali, kardeşliği ve demokrasi aõsõndan hayati derecede šnem taşõdõğõnõ burada tekrar vurgulamak isterim. Mimarõ olduğum, her tŸrlŸ siyasi riskine rağmen kararlõlõkla bugŸnlere taşõdõğõmõz  šzŸm sŸrecinin, yine kararlõlõkla, cesaretle, sabõrla geleceğe taşõnmasõ en bŸyŸk arzumdur. Aziz milletimiz de šzŸm sŸrecinin arkasõndadõr. Hi kimse, hibir anne, hibir baba, ocuklarõnõn gen yaşta hayattan kopmasõnõ istemez. RabbÕim hi kimseye yaşatmasõn; hibir anne, hibir baba, evlat acõsõ yaşamak istemez, başkasõnõn da bunu yaşamasõna razõ olmaz. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sõralarõndan alkõşlar)

Otuz yõldõr devam eden şiddet ortamõ, bazõ istisnai sabotaj girişimlerine rağmen, son iki yõlda farklõ bir mecraya girmiştir. Evladõ asker ve polis olan anne babalarõn rahat bir nefes aldõklarõ, evladõ dağa kaõrõlan anne babalarõn artõk yŸrekli şekilde itirazlarõnõ ortaya koyduklarõ bir sŸreci yaşõyoruz. Hi kuşkusuz bu gŸzel sŸreten rahatsõz olanlar da var.

TŸrkiyeÕde barõşõ, huzuru, kardeşliği tesis edecek, ekonomiyi prangalarõndan kurtarõp ‰deta uuşa geirecek bu sŸreci hazmedemeyenler ve kesintiye uğratmak isteyenler de var. Bu, kan ve rant lobilerine karşõ her zaman duyarlõ olduk, bundan sonra da duyarlõ olmaya hep birlikte devam edeceğiz.

Son gŸnlerde sergilenen, šzŸm sŸrecini  sabote etmeye yšnelik tahrik girişimleri, sadece ve sadece bu girişimlerin sahiplerine zarar verecektir. …zellikle, iki yõldõr devam eden huzur ortamõnõ teneffŸs eden vatandaşlarõmõz, inanõyorum ki, bu tahrik girişimlerine prim vermeyecek, bu sabotajlarõn dimdik karşõsõnda duracaklardõr. TŸrkiyeÕnin šzŸm yolundaki bu kararlõ ilerleyişinin karşõsõnda durmak akõntõya kŸrek ekmektir. Tarih šzŸme doğru son derece kararlõ şekilde akarken Meclis iindeki ve dõşõndaki tŸm siyasi partilerin sŸrece destek olmalarõ da tarih” bir sorumluluktur. Her tŸrlŸ kaygõ, endişe, tereddŸt, bu atõ altõnda šzgŸrce ama nezaket, hoşgšrŸ ve empati iinde mutlaka tartõşõlmalõ, mŸzakere edilmelidir.

‚šzŸm sŸrecinde nihai hedef, şiddetin her tŸrlŸsŸnŸn dõşlanmasõ, siyasetin šzŸm aracõ olarak devreye alõnmasõdõr. Siyasi partilerimiz şiddet ile aralarõna mesafe koymalõ, peşin hŸkŸmlŸ ve šnyargõlõ olmaktan kurtulmalõ, kararsõzlõğõ bir kenara bõrakarak šzŸmŸn tarafõnda, šzŸme katkõ sunmanõn mŸcadelesi iinde olmalõdõr. Unutulmamalõdõr ki akan kan, bizim genlerimizin kanõdõr; bunu durdurmak da bu yŸce Meclis başta olmak Ÿzere her kesimin ve herkesin sorumluluğudur.

Değerli milletvekilleri, 23 Nisan 1920 ruhunu, milletin bu kŸrsŸsŸ d‰hil, her platformda mŸteaddit defalar dile getirdim. Esasen, yeni TŸrkiye, 23 Nisan 1920Õnin šzŸnŸ ve ruhunu yeniden kavramõş, o ilk Mecliste oluşan šzgŸrlŸğŸ, renkliliği ve eşitliliği yeniden hayata geirmiş bir TŸrkiyeÕdir. Yeni TŸrkiye, sŸrekliliği iinde barõndõran; gemiş, bugŸn ve gelecek arasõnda sağlam kšprŸler kurmamõza imk‰n veren, inşacõ, yšn gšsterici bir kavramdõr. Yeni TŸrkiye, medeniyet kšklerimize bağlõlõk ve tarihsel coğrafyamõzla barõşma anlamõnda bir sŸrekliliğe işaret ederken topluma ve siyasete bakõş anlamõnda bir kopuşa tekabŸl etmektedir. Yõllardõr bu toplumda štekileştirilenler demokratik, siyasi sŸrelere d‰hil olmakta, kendi taleplerini siyasete iletebilmektedirler. BugŸn, bazõlarõnõn kutuplaşma olarak gšrdŸğŸ şey aslõnda kimliklerin oğulcu ifadesinden başka bir şey değildir.

Bundan sonra, TŸrkiye, ancak oğulculukta uzlaşabilir; belli toplumsal talepleri gayrimeşru ilan ederek, meşruluk zemini dõşõna iterek bir uzlaşma gerekleştirilemez. Yeni TŸrkiye, oğulcu bir TŸrkiyeÕdir, siyaset bu oğulcu toplumsal yapõnõn temsiliyle mŸkelleftir. Daha šnce de ifade ettim, yeni TŸrkiyeÕde makbul ve makbul olmayan vatandaş ayrõmõ yoktur, bŸtŸn vatandaşlar eşittir. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sõralarõndan alkõşlar)

Tabiatõyla yeni TŸrkiyeÕye bir diren de sšz konusudur. TŸrkiyeÕnin yeni sosyolojisi karşõsõnda bu direncin bir başarõ şansõ olmadõğõ aõktõr ancak siyasetin burada kararlõ bir duruş gšstermesi gerekiyor. Yeni TŸrkiyeÕye diren, eski TŸrkiyeÕden tevarŸs edilen, eski TŸrkiyeÕye dayanak teşkil eden kronik meseleler Ÿzerinden yŸrŸtŸlŸyor. Vesayet eski TŸrkiyeÕnin bir šzelliğidir, bir hususiyetidir ancak yeni bir formda yeni TŸrkiyeÕye kastetmek arzusundadõr.

Paralel devlet yapõlanmasõ, siyasi temsil yetkisine ve siyasi meşruiyete sahip olmadan, kamu gŸcŸnŸ kullanarak meşru demokratik siyaseti tahrip etmek istemektedir. Paralel yapõ, devlet aygõtõnõ kullanarak siyaseti şekillendirmek arzusundadõr, bu anlamda tipik bir bŸrokratik vesayet girişimidir. Siyaset, bu vesayet girişimine taviz veremez, verdiği anda kendi varlõğõnõ ink‰r eder. Devlet iindeki paralel yapõ siyaseten mahkžm olmuştur.

TŸrkiyeÕnin yaşadõğõ son iki seim, bir anlamda paralel yapõnõn ve destekilerinin siyaseten tasfiyesidir. Son iki seimde ortaya õkan neticeye rağmen, ortalõğa saõlan bŸtŸn delil, belge, hukuk ve ahlak dõşõ teşebbŸslere rağmen, paralel yapõya oksijen sağlayacak tavõrlarõn iine girilmesi, siyasetimiz adõna olduğu kadar, ulusal gŸvenliğimiz adõna da kaygõ duyulacak bir durumdur. Herkes bilmelidir ki ilkesi, kuralõ, sõnõrõ, ahlakõ olmayan bir yapõ, hi kimseye fayda sağlamaz. Siyasetin šnŸndeki mesele, bu yapõyõ hukuken de tasfiye etmektir. GŸvenlik kurumlarõnõn ve yargõnõn demokratik meşruiyet temelinde yeniden yapõlandõrõlmasõ bu bakõmdan šzel bir šnem taşõmaktadõr. Yeni TŸrkiye, devlet iinde otonom yapõlara, etelere, mafyatik šrgŸtlenmelere asla pirim vermeyecektir. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

…zellikle, yargõ iinde bir etenin, bir karanlõk şebekenin gŸ kazanmasõna, šnce yargõyõ, ardõndan da tŸm toplumu dizayn etmeye kalkõşmasõna asla gšz yumulmayacaktõr. İnanõyorum ki šncelikle yargõ mensuplarõ onurlarõna, meslek ilkelerine ve Ÿlke õkarlarõna sõmsõkõ sahip õkarak, yargõyõ teslim alma girişimlerine ŅDur.Ó diyeceklerdir. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

HŸkžmetin ve yargõ mensuplarõnõn olduğu kadar, TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin, bu yapõnõn mağduru olan siyasi partilerin ve milletvekillerinin, ulusal gŸvenliğimizi tehdit eden eteye karşõ kararlõ, ilkeli duruş sergilemesi milletin de arzusu ve talebidir. Bu Meclis ve bu yŸce Meclisin atõsõ altõndaki hibir milletvekili tehdide, şantaja, tuzaklara inanõyorum ki asla boyun eğmeyecektir. TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi inanõyorum ki gelecek nesillerin de šrnek alacağõ cesur bir duruş sergileyecek, bu paralel yapõnõn tehdit ve şantajlarõnõ boşa õkaracaktõr.

Yeni TŸrkiyeÕyi daha gŸlŸ kõlacak, esasõnda yeni TŸrkiyeÕyi sağlam bir temele kavuşturacak olan takdir edersiniz ki yeni TŸrkiyeÕye denk dŸşecek yeni bir anayasadõr.

Değerli milletvekilleri, bu Meclis topraklarõmõzõn işgal edildiği en zor zamanda aõlmõştõr. PolatlõÕdan top sesleri duyulurken bu Meclis korkmadan, ekinmeden, cesaretle Kurtuluş SavaşõÕnõ idare etmiş, zafer kazanmõş, gazi bir Meclis olmuştur. Doksan dšrt yõl boyunca da bu Meclis her tŸrlŸ sõkõntõya, krize, tehdide karşõ ayakta durmuş, milli iradenin tecellig‰hõ olmuştur.

Bu Meclis, yeni bir anayasa yapacak gŸce, birikime, iradeye ziyadesiyle sahiptir. 77 milyonun ortak talebi olan yeni anayasa artõk, bir an bile geciktirilmeden yapõlmalõ; TŸrkiye, eski dšnemin, darbe dšnemlerinin prangalarõndan bir an šnce kurtarõlmalõdõr.(AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

24՟ncŸ Dšnemde, Mecliste iktidar partisinin Grup Başkanõ ve Başbakan olarak yeni bir anayasanõn yapõlanmasõ iin yoğun gayret sarf ettim. Ne yazõk ki yeni bir anayasa yapabilmek bu dšnemde mŸmkŸn olmadõ. 2015 seimlerinin  hemen ardõndan, Meclisteki tŸm partiler šn yargõlardan uzak şekilde bir araya gelmeli, uzlaşma iinde yeni bir anayasayõ yazabilmelidir. Milletimizin en bŸyŸk arzusu, Ÿlkemizin de yeg‰ne kalkõnma vasõtasõ olacak yeni anayasa daha fazla geciktirilmemelidir.

Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; iinde bulunduğumuz coğrafyada bŸyŸk alkantõlarõn ve dšnŸşŸmlerin yaşandõğõ bir dšnemden geiyoruz. Burada en başõnda belirtmeliyim ki TŸrkiyeÕnin komşumuz olan ya da bšlgemizdeki hibir Ÿlkenin i işlerine mŸdahale arzusu yoktur, topraklarõnda da gšzŸ yoktur. TŸrkiye komşularõna ve bšlge Ÿlkelerine tek taraflõ õkar elde etme zaviyesinden de asla bakmõyor. …ncelikle, bšlgenin huzur, istikrar ve gŸveni doğrudan doğruya TŸrkiyeÕnin huzur, istikrar ve gŸvenliğini ilgilendirmektedir.

İkinci olarak da bšlgemizde yaşanan insanlõk dramlarõna sessiz kalmak, tarihe, ecdadõmõza ve tevarŸs ettiğimiz mesuliyete haksõzlõk olacaktõr.

Bšlgedeki gelişmeler karşõsõnda herkes susabilir ama TŸrkiyeÕnin bšyle bir seeneği yoktur. Bšlgemizde ve dŸnyada yaşanan insanlõk dramlarõna herkes gšzŸnŸ kapatabilir ama TŸrkiyeÕnin bšyle bir seeneği yoktur. LibyaÕda, FilistinÕde, MõsõrÕda, SomaliÕde, MyanmarÕda, AfganistanÕda, Ukrayna, Yemen, Irak, SuriyeÕde gelişen olaylara karşõ sessiz ve tepkisiz kalmak hem tarihin hem ecdat mirasõnõn ink‰rõdõr hem de kendi varlõğõmõzõn ink‰rõdõr.  (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sõralarõndan alkõşlar)

BŸyŸk devlet, sõnõrlarõnõ dŸnyaya kapatan, krizlerden ve risklerden kaan devlet değil, sõnõrlarõnõn štesine gšnlŸnŸ aabilen, krizlerde inisiyatif alabilen, risklerle baş edebilen devlettir. TŸrkiye, mevcutla yetinen, seyirci bir devlet olamaz. TŸrkiye, oyun kurucu, inisiyatif alan, mesuliyetinin bilinciyle barõş ve dayanõşma iin mŸcadele eden bir devlet konumuna yŸkselmiştir. Bunu daha da ileriye taşõmak zorundayõz.

Şunu Ÿlkem ve aziz milletim adõna bŸyŸk bir gururla ifade etmek isterim: TŸrkiye, 2013 yõlõnda, acil ve insani yardõmlarda, tŸm Ÿlkeler arasõnda, mill” gelire oran olarak dŸnya 1Õincisi, miktar olarak da Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltereÕnin ardõndan dŸnya 3՟ncŸsŸ olmuştur. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar) Alan el TŸrkiye artõk veren el olmuş, bu alanda da zirveleri yakalamõştõr.

†lkemizin ve milletimizin yeniden elde ettiği šz gŸven sayesinde TŸrkiye, kendi tankõnõ, kendi mill” savaş gemilerini, ATAK helikopterlerini, insansõz hava aralarõnõ, haberleşme uydularõnõ, mill” piyade tŸfeklerini, roketatarlarõnõ ve daha birok savunma tehizatõnõ Ÿretir konuma gelmiştir.

Aynõ TŸrkiye, MoğolistanÕdaki TŸrk anõtlarõndan BosnaÕdaki kšprŸlere, MyanmarÕdaki şehitliğinden MakedonyaÕdaki camilere kadar ulaşmõş, tarih” eserlerimizi tek tek bularak restore ettirmiştir.

FilistinÕde Cenin Osmanlõ Kõşlasõ, KõrõmÕda Zincirli Medrese, MakedonyaÕda Mustafa Paşa Camii, KosovaÕda Murat HŸdavendigar KŸlliyesi, Sinan Paşa Camii, Fatih Camii, Bosna HersekÕte Drina KšprŸsŸ, Konyi KšprŸsŸ ve sayõsõz Osmanlõ eseri TŸrkiye tarafõndan onarõlmõştõr. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar) KosovaÕdaki Mehmet AkifÕin kšyŸne, MakedonyaÕdaki Gazi Mustafa KemalÕin babasõnõn kšyŸne ulaşõlmõş, oradaki hatõralar yeniden canlandõrõlmõştõr.

TŸrkiye, kriz bšlgelerinden vatandaşlarõnõ başarõyla tahliye eden, hatta başka Ÿlkelerin yardõm taleplerini karşõlayarak, o Ÿlkelerin de vatandaşlarõnõ tahliye eden, başka Ÿlkelerin vatandaşlarõnõ, gazetecilerini bulan ve Ÿlkelerine sağ salim ulaştõran bir Ÿlkedir.

MusulÕun işgal edilmesinin ardõndan, IŞİD elinde alõkonulan 49 Başkonsolosluk alõşanõmõz da burunlarõ dahi kanamadan alõnmõş, bunlarõn vatandaşõmõz olan 46Õsõ Ÿlkelerine, sevdiklerine kavuşturulmuştur. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar) Bu vesileyle, bir kez daha HŸkžmetimize, Mill” İstihbarat Teşkilatõmõza, TŸrk Silahlõ Kuvvetlerimize, buradaki ve sahadaki tŸm gšrevlilerimize teşekkŸr ediyorum.

Değerli milletvekilleri, AvrupaÕnõn tamamõnõn SuriyeÕden kabul ettiği mŸlteci sayõsõ 130 bindir. TŸrkiyeÕnin kapõlarõnõ aarak bağrõna bastõğõ Suriyeli mŸlteci sayõsõ ise -Irak d‰hil- 1,5 milyon rakamõna ulaşmõştõr. Şu ana kadar topraklarõmõzdaki misafirlerimiz iin 4 milyar dolar harcama gerekleştirdik, sõnõr štesi yardõmlarla bu rakam 4,5 milyar dolara ulaşõyor. Bununla gurur duyuyoruz ve bu harcamalarõn istikbale yšnelik eşsiz bir dostluk ve kardeşlik iklimi olacağõna inanõyoruz.

Altõnõ izerek ifade ediyorum: Irak ve SuriyeÕden gelenlerin etnik kškenlerini, inanlarõnõ, mezheplerini sorgulayan değil, muhtalarõn tamamõna kapõlarõnõ aan, onlarõ doyuran, giydiren, barõndõran bir TŸrkiye var. Arap, KŸrt, TŸrkmen, Ezidi, Şii, SŸnni, Nusayri, Hristiyan, Musevi demeden, hibir ayrõm yapmadan, insana sadece insan olarak, sadece can olarak bakan, herkese elini uzatan bir TŸrkiye var. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

Burada aõka ifade etmeliyim ki vatandaşlarõmõz IŞİDÕin elindeyken yani durum ok bŸyŸk hassasiyet arz ederken, oradaki vatandaşlarõmõzõn can gŸvenliğini tehdit edecek aõklama ve yayõnlarõn yapõlmasõ, siyasetimiz ve medyamõz aõsõndan bŸyŸk bir talihsizlik olmuştur. Ancak, HŸkžmet de, gŸvenlik kurumlarõmõz da son derece sabõrlõ ve soğukkanlõ davranmõş, bu şekilde hayõrlõ bir netice milletimize kazandõrõlmõştõr.

Ne topraklarõmõzda ne bšlgemizde ne de yeryŸzŸnde hibir teršr šrgŸtŸne sempatiyle ya da mŸsamahayla bakmamõz sšz konusu bile olamaz. Teršre karşõ verilecek mŸcadelede, Ÿlke olarak her tŸrlŸ iş  birliğine aõğõz ve hazõrõz. Ancak, şunu da herkes bilmelidir ki TŸrkiye, geici šzŸm arayõşlarõnda kendisini kullandõracak bir Ÿlke değildir. Bunu da šzellikle ifade ediyorum. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

Irak ve SuriyeÕde devam eden krizleri en iyi analiz edebilen, šzŸmleri en iyi bilen Ÿlke TŸrkiyeÕdir. TŸrkiye, aynõ zamanda bšlgedeki hemen her tarafla diyalog kurabilen bir Ÿlkedir. Bšlgedeki tŸm teršr šrgŸtleriyle kararlõ bir mŸcadele sergilenmeli, TŸrkiyeÕnin šneri ve uyarõlarõ da dikkate alõnmalõdõr. Aksi h‰lde, havadan atõlacak tonlarca bomba, tehlikeyi ve tehdidi sadece geciktirebilir, sadece erteleyebilir. IrakÕta bu yaşanmõştõr. Eski rejim devrilmiş ama yeni rejim bizim tŸm uyarõlarõmõza, yol gšsteren yapõcõ eleştirilerimize rağmen IrakÕõn tamamõnõ kucaklayan bir tavõr sergilememiştir. Geici šzŸmlerin, IrakÕõ, her on yõlda bir bšyle mŸdahalelerle karşõ karşõya bõrakmasõ kaõnõlmazdõr. …te yandan, SuriyeÕnin gŸndem dõşõ tutulmasõ da aynõ şekilde šzŸmŸ palyatif bir hale getirecektir.

Bu dŸşŸncelerimizi, gerek CardiffÕte yapõlan NATO ZirvesiÕnde, gerekse Birleşmiş Milletler Genel Kurulu iin bulunduğumuz New YorkÕta, ilgili taraflara detaylõ şekilde aktarma fõrsatõmõz oldu. Gerek genel kurullarda gerekse ikili gšrŸşmelerimizde bunlarõ detay olarak gšrŸştŸk.

İnsanlõğõn can ekiştiği bšlgelere yardõm ulaştõrma konusunda, kararõn Birleşmiş Milletler GŸvenlik KonseyiÕnin 5 daimi Ÿyesinin dudaklarõnda olmasõ, kŸresel adaleti ciddi şekilde yaralamaktadõr. Evet, dŸnya 5Õten bŸyŸktŸr. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

Birleşmiş Milletler GŸvenlik KonseyiÕnin reforme edilmesi, kŸresel vicdan ve kŸresel adalet adõna ertelenemez bir ihtiyatõr. Her durumda, TŸrkiye, tezlerini en gŸlŸ şekilde savunmaya devam edecektir. Gerek IŞİD teršr šrgŸtŸ gerek bšlgedeki diğer teršr šrgŸtlerine karşõ etkili bir mŸcadele šnceliğimiz olacaktõr. Sadece TŸrkiyeÕde sayõlarõ 1,5 milyonu aşan gšmenlerin Ÿlkelerine dšnebilmeleri ya da Ÿlkelerinde barõndõrõlmalarõ aynõ şekilde šnceliğimiz olacaktõr. Şam yšnetiminin derh‰l uzaklaştõrõlmasõ, SuriyeÕnin toprak bŸtŸnlŸğŸ korunarak anayasal ve parlamenter sistemle herkesi kucaklayan bir yšnetimin acilen tesis edilmesi de yine šnceliğimiz olmaya devam edecektir.

Değerli milletvekilleri, merhum Turgut …zal, 1 EylŸl 1990Õda, yeni yasama yõlõnõn aõlõşõnda bu kŸrsŸden konuşma yaptõğõnda, KšrfezÕde šnemli gelişmeler yaşanõyor, TŸrkiye de bu gelişmeleri ok yakõndan takip ediyordu. Merhum …zal, o gŸn şunlarõ sšylemişti: ŅKšrfez bunalõmõnda ekingen, kararsõz, başkalarõnõn karar vermesini bekleyen bir tutum ittihaz etmemiz dŸşŸnŸlemez. Aksi takdirde, TŸrkiyeÕnin ali menfaatlerinin sšz konusu olduğu bir meselede, tesirli bir Ÿlke olma imk‰nõnõ bŸyŸk šlŸde kaybedeceğimiz aşik‰rdõr.Ó

Evet, merhum …zal, dŸnya gereklerini ve geleceğin dŸnyasõnõ gšrerek Kšrfez bunalõmõnda ok isabetli bir tavõr sergilemişti. Uyarõ ve arzularõnõn ne kadar yerinde olduğunu vefatõndan sonra tŸm TŸrkiye anladõ.

Bšlgemizde yeni ve bŸyŸk krizler yaşanõrken, bu krizler, MŸslŸman kardeşlerimizi, Arap, KŸrt, TŸrkmen kardeşlerimizi, sõnõrlarõmõzõn bu tarafõnõ ve akrabalarõmõzõn olduğu diğer tarafõnõ ilgilendirirken kayõtsõz kalmamõz, ekingen kalmamõz, mŸtereddit olmamõz dŸşŸnŸlemez. TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin gŸndemine gelmesi beklenen tezkerelerin de bu anlayõş doğrultusunda değerlendirileceğine inanõyorum.

Sayõn Başkan, değerli milletvekilleri; bu yõl, 1914Õte başlayan ve bizi derinden etkileyen Birinci DŸnya SavaşõÕnõn 100՟ncŸ yõl dšnŸmŸnŸ idrak ediyoruz. Birinci DŸnya SavaşõÕna sahne olan coğrafyanõn, aradan geen bir asõrlõk sŸreye rağmen istikrar, huzur, barõş ve refahtan h‰len yoksun olduğunu ŸzŸlerek mŸşahede ediyoruz.

YŸz yõlõn ardõndan bšlgemiz yeniden şekillenirken TŸrkiye elbette gelişmelere seyirci kalacak değildir. Komşu ve bšlge Ÿlkelerimizde olaylara mezhepi ya da õkar odaklõ bir şekilde yaklaşmõyoruz. Her tŸrlŸ ayrõmcõlõğa, ieride olduğu gibi dõşarõda da karşõyõz. Halkõn demokrasi taleplerine, darbeci yšntemlerle set ekilen Mõsõr gibi Ÿlkelere tamamen insani ve ilkesel bir duruş sergiliyoruz. Kimden gelirse gelsin, kime yšnelirse yšnelsin, şiddetin her tŸrlŸsŸne karşõ mŸcadele veriyoruz.

Kõbrõs meselesinde, Azerbaycan topraklarõndaki işgalin sona erdirilmesinde, ErmenistanÕla ilişkiler ve 1915 olaylarõnda tamamen ilkeli, objektif ve barõştan yana yapõcõ tutum izliyoruz.

Avrupa Birliğine tam Ÿyelik konusunda kararlõlõğõmõzõ muhafaza ediyoruz. Sergilenen olumsuzluklara rağmen reformlarõmõzõ kesintisiz olarak sŸrdŸrŸyoruz. Avrupa Birliğine tam Ÿyelik hedefi, TŸrkiyeÕnin stratejik bir hedefidir, bu yšnde gayretlerimiz kesintisiz devam edecektir.

Tesis ettiği gŸven, istikrar ve reformcu yapõ sayesinde TŸrkiye, 2023 hedeflerine doğru emin adõmlarla ilerliyor.

Değerli milletvekilleri, 3 Kasõm 2002 seimlerinden sonra oluşan gŸven ve istikrar ortamõ, 77 milyon aziz milletimizin bizzat yaşayarak tecrŸbe ettiği bir bŸyŸme ve kalkõnma tesis etmiştir. On iki yõl šnce telaffuz edildiğinde hayal gibi gšrŸnen, gerekleşeceğine ihtimal verilmeyen nice hedef bugŸn gereğe dšnŸştŸ. 230 milyar dolar olan TŸrkiyeÕnin milli geliri, bugŸn 3 kattan fazla artõşla 820 milyar dolara ulaştõ. Kişi başõ milli gelir 3.500 dolardan bugŸn 10.500 dolara ulaştõ.

TŸrkiye, Uluslararasõ Para FonuÕyla yŸksek faizli ağõr bor anlaşmalarõ yaparken, bugŸn IMFÕe borcu olmayan, IMFÕten bor istemeyen, hatta IMFÕe bor verebilecek bir Ÿlke konumuna yŸkseldi. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

Merhum …zalÕõn başlattõğõ ve ifade ettiği, 1990 yõlõnda yaptõğõ yeni yasama dšnemi konuşmasõna şšyle bir baktõğõmda şunu gšrdŸm: 80Õli yõllarda dšviz sõkõntõsõnõn olduğunu ifade ediyor, ardõndan da Merkez Bankasõ rezervinin 11 milyar dolarla rekor kõrdõğõnõ belirtiyor. 2002 yõlõnda 27,5 milyar dolara ulaşan o dšviz rezervini, biz şu anda, değerli arkadaşlar, 132,5 milyar dolara yŸkselttik.

Merhum …zalÕõn başlattõğõ ve 1.500 kilometresini de inşa ettiği bšlŸnmŸş yol ve otoyol uzunluğu 2002Õde 6 bin 100 kilometreye ulaşmõştõ. On iki yõl iinde bu ağa 17 bin kilometre yeni bšlŸnmŸş yol ekledik. TŸrkiyeÕyi yŸksek hõzlõ trenle tanõştõrdõk. AbdŸlhamit HanÕõn hayali olan BoğazÕõn altõna tŸp geidi, MarmarayÕõ inşa ettik.

205 bin adet yeni dersliği, 99 yeni kamu ve vakõf Ÿniversitesini eğitim sistemine kazandõrdõk.

633 bin konutun inşasõnõ başlattõk ve on iki yõl iinde bunlarõn 535 bin tanesini hak sahiplerine teslim ettik.

Burslarla, yurtlarla, nakdi yardõmlarla, eğitimin šnŸndeki engelleri kaldõrdõk.

Sağlõk sistemi yeniden yapõlandõ, vatandaşlarõmõz hastanelerden insan onuruna yaraşõr hizmet almaya başladõ. 30 bŸyŸkşehrimiz d‰hil, ihtiya tespit edilen diğer illerimizle birlikte, 52 bin yatak kapasiteli 64 şehir hastanesi Ÿlkemize inşallah şurada iki yõl, Ÿ yõl ierisinde -otuz altõ ay sšzleşmeler- kazandõrõlmõş olacak. Bu şehir hastaneleriyle birlikte, inşallah, TŸrkiyeÕnin sağlõk altyapõsõ ‰deta yeniden kurulmuş olacak.

On iki yõl iinde 268 baraj ve 53 gšlet inşa edildi, şu anda 78 baraj ve 426 gšletin inşasõ devam ediyor.

Tarõmda, sulamada, enerji alanõnda, evre ve şehircilikte, savunma sanayisinde TŸrkiye ilklerle, rekorlarla tanõştõ. İnanõyorum ki TŸrkiye, istikrar ve gŸven iinde tŸm bu kazanõmlarõnõ hem koruyacak hem de ok daha ileri seviyelere taşõyacaktõr.

İstanbulÕa inşa edilen Yavuz Sultan Selim KšprŸsŸ, ŸŸncŸ havalimanõ, BoğazÕõn altõna inşa edilen 2 katlõ tŸp geit, İzmit KšrfeziÕne inşa edilen asma kšprŸ, İstanbul-İzmir Otoyolu, yeni yŸksek hõzlõ tren hatlarõ, Ovit TŸneli, TANAP projesi, GAP, DAP ve KOP projeleri ve diğer nice bŸyŸk projemiz kesintisiz sŸrecek, bu bŸyŸk projelere, Kanal İstanbul gibi yeni bŸyŸk projeler ilave edilecektir.

TŸrkiye ekonomisi son derece sağlam, istikrarlõ ve gŸvenli bir zeminde bŸyŸmesini sŸrdŸrŸyor ve inşallah sŸrdŸrecektir. 2015 yõlõnda TŸrkiyeÕnin G20 Dšnem Başkanlõğõnõ Ÿstlenecek olmasõ kŸresel ekonomideki belirleyici yerimizi de bir kez daha teyit edecektir. 2023 hedefimiz olan 2 trilyon dolar mill” gelir, 25 bin dolar kişi başõ mill” gelir ve 500 milyar dolar ihracat asla hayal değildir. İşte bugŸn, EylŸl ayõ ihracat rakamlarõ aõklandõ ve yeni bir rekor kõrõldõ. 2002 yõlõnda 36 milyar dolar olan ihracatõmõz bugŸn itibarõyla 158 milyar dolar ile tarihinin en yŸksek seviyesine ulaştõ. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

Tabii, haber geldiğinde kitaplar basõldõğõ iin size dağõtõlan kitapõklara bu giremedi, kusura bakmayõn. (AK PARTİ sõralarõndan alkõşlar)

ݍeriden ve dõşarõdan gerek medya gerek uluslararasõ kredi derecelendirme kuruluşlarõ eliyle yapõlan algõ operasyonlarõ TŸrkiye ekonomisini bŸyŸme yolundan asla alõkoyamaz. Emekle ve alõn teriyle bugŸnlere ulaşan TŸrkiye ekonomisi, yine emekle, alõn teriyle, alõşma barõşõyla geleceğe yŸrŸyecektir. İnşallah, HŸkžmetimiz, muhalefetimiz, Meclisimiz, tŸm kurum ve kuruluşlarõmõz bir arada alõşarak milletimiz iin son derece šnemli bu hedefleri tutturacaklardõr.

Sayõn Başkan, ok değerli milletvekilleri; artõk gerilime, kutuplaşmaya, kamplaşmaya sarf edecek tek bir saniyemiz bile yoktur. TŸrkiye, i ekişmeler ve sanal gerilimler nedeniyle on yõllar boyunca enerjisini ne yazõk ki heba etmiştir. Teršr ve teršrŸ besleyen ret, ink‰r ve asimilasyon politikalarõ, ayrõmcõlõk ve štekileştirme TŸrkiyeÕye ağõr bedeller šdetmiştir. SŸnni diyerek, Alevi diyerek, Hristiyan, Musevi diyerek; TŸrk, KŸrt, Arap, GŸrcŸ, Laz, ‚erkez, Abaza, Roman, Boşnak, Ermeni, Rum, Ezidi, SŸryani ve diğerlerini ayrõştõrarak, aslõnda zenginliğimiz olan bu farklõlõklar Ÿzerinden gerilim Ÿretilerek on yõllar boyunca TŸrkiye enerjisini başka alanlara yoğunlaştõrmak zorunda kalmõştõr. Yasaklar, kõsõtlamalar; değerlerin, inanlarõn, kŸltŸrlerin Ÿzerindeki baskõlar toplumu huzursuz etmekten başka hibir amaca hizmet etmemiştir.

Bšlgemizin bŸyŸk değişim yaşadõğõ bir dšnemde, dŸnyanõn kŸresel krizin etkisinde olduğu bir dšnemde TŸrkiye kendi šzgŸn ve šz gŸvenli politikalarõyla bŸtŸn bu krizlerden kazanlõ õkacak tecrŸbeye sahiptir. Enerjimizi heba etmek yerine 2023 hedeflerine, ardõndan da 2053 ve 2071 hedeflerine yoğunlaştõrarak karşõlõklõ saygõ, hoşgšrŸ ve kardeşlik hukuku iinde geleceğe yŸrŸyeceğiz. Yeni TŸrkiyeÕde yeni bir siyaset artõk kaõnõlmazdõr. Şiddetin, teršrŸn, silahlarõn ve sokak eylemlerinin gšlgesinde değil, istismarõn peşinde değil, TŸrkiyeÕyi bŸyŸtmenin ve kalkõndõrmanõn mŸcadelesinde bir siyaset TŸrkiyeÕyi uuracaktõr. Korkutarak, kutuplaştõrarak, kamplaştõrarak yapõlan değil, kucaklaştõran bir siyaset TŸrkiyeÕyi hedefleriyle ve hayalleriyle buluşturacaktõr. İktidar da muhalefet de bšyle bir anlayõşla, kader ortaklõğõ yaparak Ÿlkenin ve milletin hizmetinde olmak zorundadõr.

TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisinin, en başta bu Genel Kurul salonunda, nezaketi, hoşgšrŸyŸ, empatiyi; yumruklaşmayõ değil, musafahayõ šne õkararak vekilliğini yaptõğõ milletin takdirine mazhar olacağõna inanõyorum.

TŸrkiye CumhuriyetiÕnin 12Õnci Cumhurbaşkanõ, halkõn oylarõyla seilmiş ilk Cumhurbaşkanõ olarak Anayasanõn izdiği yetkiler dairesinde, Ÿlkemin ve milletimin hizmetinde olacağõmõ da burada bir kez daha hatõrlatmak istiyorum.

Seilmiş bir cumhurbaşkanõ, seilmiş bir hŸkžmet, yapõcõ bir muhalefet, inşallah, TŸrkiyeÕde yeni bir hamle sŸrecini başlatacak, yeni TŸrkiyeÕyi yeni hedeflerle kucaklaştõracaktõr.

Allah hepimizin yar ve yardõmcõsõ olsun.

Rabbim, Ÿlkemizi, milletimizi, tŸm insanlõğõ hayõrlara vasõl etsin.

24՟ncŸ Dšnem, Beşinci Yasama YõlõÕnõn hayõrlõ olmasõnõ diliyor, emeğiniz, alõn teriniz iin şimdiden her birinize teşekkŸr ediyor, başarõlar diliyorum.

Sizlerin ve sizlerin şahsõnda aziz milletimizin, tŸm İslam dŸnyasõnõn mŸbarek Kurban BayramõÕnõ şimdiden kutluyor, bayramõn Ÿlkemize, en ok da yeryŸzŸndeki mazlum ve yoksullara felah getirmesini niyaz ediyorum.

Sağ olun, var olun, AllahÕa emanet olun.(AK PARTİ sõralarõndan ayakta alkõşlar)

BAŞKAN – Sayõn Cumhurbaşkanõmõza ok teşekkŸr ediyoruz.

Sayõn milletvekilleri, Danõşma Kurulunun bir šnerisi vardõr, okutup işleme alacağõm ve oylarõnõza sunacağõm:

IV.- …NERİLER

A) Danõşma Kurulu …nerileri

1.- Danõşma Kurulunun, Genel Kurulun 1/10/2014 tarihli 1Õinci Birleşiminde Cumhurbaşkanõnõn aõş konuşmasõnõ yapmasõnõn ardõndan başkaca bir işin gšrŸşŸlmemesine, 8 ve 9 Ekim 2014 ‚arşamba ve Perşembe gŸnleri toplanmamasõna ilişkin šnerisi

                                                                                                                             1/10/2014

Danõşma Kurulu …nerisi

Danõşma Kurulunun 1/10/2014 gŸnŸ yaptõğõ toplantõda aşağõdaki šnerinin Genel Kurulun onayõna sunulmasõ uygun gšrŸlmŸştŸr.

                                                                                                                           Cemil ‚iek

                                                                                                          TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclisi

                                                                                                                               Başkanõ

              Mustafa Elitaş                                                                       Mehmet Akif Hamzaebi

Adalet ve Kalkõnma Partisi                                                          Cumhuriyet Halk Partisi

       Grubu Başkan Vekili                                                                   Grubu Başkan Vekili

 

           Yusuf Halaoğlu                                                                              İdris Baluken

   Milliyeti Hareket Partisi                                                       Halklarõn Demokratik Partisi

       Grubu Başkan Vekili                                                                   Grubu Başkan Vekili

…neri:

Genel Kurulun 24՟ncŸ Yasama DšnemiÕnin Beşinci Yasama YõlõÕnõn 1/10/2014 tarihli 1Õinci Birleşiminde Cumhurbaşkanõnõn aõlõş konuşmasõ yapmasõnõn ardõndan başkaca bir işin gšrŸşŸlmemesi, 8 ve 9 Ekim 2014 ‚arşamba ve Perşembe gŸnleri toplanmamasõ šnerilmiştir.

BAŞKAN – Oylarõnõza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayõn milletvekilleri, alõnan karar gereğince bugŸnkŸ gŸndemimizde başka bir konu bulunmamaktadõr.

TŸrkiyeÕnin ulusal gŸvenliğine yšnelik teršr tehdidi ve her tŸrlŸ gŸvenlik riskine karşõ gerekli tedbirleri almak, Irak ve SuriyeÕdeki tŸm teršrist šrgŸtlerden Ÿlkemize yšnelebilecek saldõrõlarõ bertaraf etmek ve muhtemel risklere karşõ gŸvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak Ÿzere TŸrk Silahlõ KuvvetleriÕnin yabancõ Ÿlkelere gšnderilmesi ve aynõ amalara yšnelik olmak Ÿzere yabancõ silahlõ kuvvetlerin TŸrkiyeÕde bulunmasõ iin AnayasaÕnõn 92Õnci maddesi uyarõnca HŸkžmete bir yõl sŸreyle izin verilmesine ilişkin Başbakanlõk tezkeresi ile kanun tasarõ ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri gšrŸşmek iin, 2 Ekim 2014 Perşembe gŸnŸ saat 15.00Õte toplanmak Ÿzere birleşimi kapatõyorum.

 

Kapanma Saati: 16.04