TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                                121’inci Birleşim

                                                                                          20 Temmuz 2014 Pazar

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, maden işçilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa’daki meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Manisa Milletvekili Sakine Öz ve 21 milletvekilinin, TOKİ projelerindeki rant iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1028)

2.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu ve 22 milletvekilinin, 22/6/2012’de Akdeniz’e düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın neden ve nasıl düştüğünün araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1029)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 milletvekilinin, sağlık alanında yaşanan sorunları çözmek ve insan odaklı sağlık hizmetlerini hayata geçirmek için izlenecek politikaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1030)

 

VI.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- MHP Grubunun, Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve arkadaşları tarafından, Bafa Gölü’nün ve havzasının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının sebeplerinin araştırılması, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın kirlilikten kaynaklanan sorunlarının tespit edilmesi, tespit edilen sorunların giderilerek Bafa Gölü’nün ve göle bağlı yaşayan canlıların kurtarılması için yapılacak olan yasal düzenlemeler de dâhil olmak üzere alınması gereken önlemlerin araştırılması amacıyla 17/6/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 20 Temmuz 2014 Pazar günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve öngörüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

2.- CHP Grubunun, Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 milletvekili tarafından, Orta Doğu’da yaşananlara ilişkin Türkiye’nin dış politikasında yaşanan sorunların tespiti, barışçıl dış politika yöntemlerinin araştırılması ve Gazze halkına insani yardım yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla 19/7/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 20 Temmuz 2014 Pazar günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve öngörüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

 

VII.- AÇIKLAMALAR

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 40’ıncı yıl dönümüne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladığına ilişkin açıklaması

2.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, göllerin ve sulak alanların tamamının araştırılması için Meclisi duyarlılığa davet ettiğine ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 40’ıncı yıl dönümüne ilişkin açıklaması

3.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Şanlıurfa’da IŞİD çetelerini protesto gösterilerinde yaşanan olaylarla ilgili bilgi almak için Şanlıurfa Valisine ulaşamadığına, Şanlıurfa Valisinin görevini yerine getirirken halkın seçilmiş iradesine saygılı olması gerektiğine ve bu konuda Başkanlık Divanı ile Hükûmeti gereğini yerine getirmeye davet ettiğine ilişkin açıklaması

4.- Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

5.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

6.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Şanlıurfa’da HDP milletvekillerine yapılan fiziki saldırıyı  ve HDP Grup Başkan Vekilinin aramalarına dönmeyen Şanlıurfa Valisini kınadığına ilişkin açıklaması

7.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 42’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

 

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/937, 2/2229) (S. Sayısı: 615)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639)

5.- Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/892) (S. Sayısı: 605)

 

 

IX.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in yapmış olduğu açıklamadaki Başkanlık Divanının göreve çağrılmasıyla ilgili konuda Başkanlık Divanının herhangi bir yetkisinin bulunmadığına ilişkin konuşması

2.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, Girit’te düzenlenen U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ümit Millî Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ettiğine ilişkin konuşması

20 Temmuz 2014 Pazar

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.01

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale), Muharrem IŞIK (Erzincan)

0

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121’inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce iki sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, maden işçilerinin sorunları hakkında söz isteyen Manisa Milletvekili Özgür Özel’e aittir.

Buyurun Sayın Özel. (CHP sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, maden işçilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bir pazar gününde Meclisteki böyle bir çalışmanın aslında Parlamentonun verimliliği açısından çok sorunlu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak, karşı karşıya olduğumuz torbayla yasama tekniği bizi buna mecbur kıldı.

Bugün Soma faciasının altmış yedinci günü ve gündem dışı söz almak zorunda kaldım bazı konuları gündeme getirebilmek için çünkü altmış yedi günün sonunda Soma’yı gündemden düşürmeye çalışıyor bazıları. Hem Soma’dan gazeteler, televizyonlar uzaklaştıktan sonra hem Soma’ya verilen sözlerin tutulmayacağı, önemli kısmının terk edileceği anlaşılıp bunu sulandırmak, zamana yaymak için iktidar partisinin hem Plan ve Bütçe Komisyonundaki hem de Meclis Genel Kurulundaki taktikleri bizi buna mecbur etti. Maalesef, Soma’nın mağdurları sadece Soma’da ölen 301 kişi değil, çok farklı mağduriyetler var ama maalesef iktidar partisinin gündeminde bunlar yok. Ben şimdi gündem dışı konuşmayla bir kez daha sizleri bu konuları gündeminize almaya davet ediyorum.

Bunlardan bir tanesi, Soma’daki Gürmin Makine çalışanları. Bunlar 1990’dan beri yer altındaki her türlü tahkimat için teknik işleri yapıyorlar, ağır işleri yapıyorlar, kaynak işlerinde çalışıyorlar. Son dört yılda 3 bin metre bant konveyör, 2 bin metre desen direği, 10 bin metre TEAŞ fırça ve direk dekapajları yaptılar ancak ve maalesef, bugün gelinen noktada ne işveren ne de devlet tarafından bu emekleri görülmediği için, aslında bizzat yer altında montaj işlerinde çalıştıkları hâlde ne patrondan maaş alabiliyorlar ne de Hükûmet yapmış olduğu düzenlemeyle bu, maaşı ödenmeyenlerin maaşını ödüyor ve iki aydır mağdur durumdalar. “Bayram geliyor, çoluğumuza çocuğumuza bayramlık alacak durumumuz yok ve iki aydır bizi herkes unuttu.” diyorlar. Gürmin Makinenin emekçilerinin sorununu yüce Meclisin gündeminde bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Akkord firmasında çalışanlar var ama bürokratlar onları Ada Metal çalışanları olarak biliyor çünkü taşerondan taşerona aktarılmış durumdalar. Soma’da açık ocaklarda çalışıyorlar, dekapaj işi yapıyorlar yani kömüre ulaşana kadarki toprağı alıp bir yerden diğer yere naklediyorlar. Heyelan riskiyle karşı karşıyalar. Günlük çalışma onlar için de eski kanunda yedi buçuktu. Kütahya’da aynı işi yapanlar yedi buçuk saat çalışırken firmanın Soma’daki ayağı maalesef günde on saat ama fiilen on iki saat çalıştırılmak zorunda kalıyor. Bu durumlarını anlatan bir dilekçe yazmışlar ve yaklaşık 100-150 kişi imzalarken dilekçeyi toplayan kişiyi, daha bunu postaya vermeden işten çıkarmışlar. Altına not düşmüş “Ben bu imzaları topladım ama size yollamadan beni işten attılar. Hakkımızı arıyoruz, 7,5 saat çalışmak istiyoruz.” diye. Bunu da Sayın Bakana bugün bir kez daha vereceğim. Akkord çalışanlarını da, bu dekapaj çalışanlarını da lütfen dikkate alalım.

Uyar Madencilik var, 20 Ekim 2013’teki son ölümlü kaza, son üç yıldaki 11’inci kişiydi. Ondan sonra aralık ayında Uyar Madencilik kapatıldı ama o güne kadar -biliyorsunuz, tüm kamuoyu biliyor- işveren hep kollandı ve işverenin kaçışına zemin hazırlandı. İşveren kaçtı, Uyar Madenciliğin 700 çalışanı son iki aylık maaşını alamadan, bu çalışanların önemli bir kısmı madendeki kıdem tazminatlarını alamadan kaldılar. 2 arkadaşımız var, Ali Kandemir ve İdris Sarıkaya; hatalı patlayıcı kullanımından, aynı kazada biri iki gözünü biri ayaklarını kaybetmişti. Bunların da tazminatları Uyar Madencilikte hâlâ duruyor.

Defalarca söz verildi. İşçiye verilen 15 sözün son maddesidir ama o da bugün Parlamentonun gündeminde yok, maalesef gündem dışı söz alıp dile getiriyoruz.

Son olarak da Soma’da, Zonguldak’ta, Afşin'de, Bursa'da ölen ama bundan önce ölen veya -Allah göstermesin ama- maden kazalarında bundan sonra ölecek işçiler var. Bu Parlamento maalesef işçilere şunu söylüyor, madencilere: “Ya ölmek için çok geç kaldınız ya da çok erken öldünüz arkadaşlar. En önemlisi de, sizin suçunuz, teker teker öldünüz. Çünkü 301 kişi bir arada ölmezseniz hiçbir hakkınızı vermeyiz.” Bu kazadan iki ay önce ölene de on beş gün sonra ölene de hiçbir şey yapmıyor bu Parlamento. Bunun da Parlamentonun olmayan gündemi olarak altını çizmek istiyorum.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı ikinci söz, Bursa’daki meyve üreticilerinin sorunları hakkında söz isteyen Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’e aittir.

Buyurun Sayın Demiröz. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa’daki meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tatil gününde görüşmelerini sürdürdüğümüz -torba mı, çuval mı, çorba mı- yasa tasarısı için çalışmaya mecbur bırakılan siz değerli milletvekili arkadaşlarımı saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.

Bursa meyve üreticilerinin her zaman devam eden ve son günlerde maksimum noktaya ulaşan sorunlarıyla ilgili gündem dışı söz aldım. Sözlerime başlarken bir haftadır Filistin halkının ocağını söndüren İsrail’in Gazze’de insanlık dışı süren saldırılarını şiddetle kınadığımı, Filistinli kardeşlerimizin daima yanlarında olduğumuzu ifade etmek isterim.

Değerli milletvekilleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 1925 yılında Hünkâr Köşkü’nde şöyle diyor: “Bursa tarım memleketidir, sanat memleketidir, tecim memleketidir, şifa memleketidir. Bursa malik olduğu doğal güzellikleriyle sevinç, ferahlık ve şenlik memleketidir.” Evet, Bursa’nın, Güney Marmara Bölgesi’nde coğrafi konumu itibarıyla, toprakları itibarıyla bölgesindeki diğer illerin ambarı, onların meyve ve sebzesini tedarik eden bir ilimiz olduğunu ifade etmek istiyorum.

Kısaca Bursa’yla ilgili bilgi vermek gerekirse Bursa toplam 1 milyon hektar bir alana sahip, bunun yüzde 31,4’ünde tarım yapabiliyoruz. Ancak, burada şunu özellikle belirtmek istiyorum: Tarım arazisinin yüzde 11’i meyve, yüzde 13’ü sebze, yüzde 45’i tarla, yüzde 3’ü de zeytinlik olarak devam etmektedir.

Değerli arkadaşlar, 2013 yılı itibarıyla 342 bin hektarlık tarım alanının da yüzde 78’inde sulama yapılmaktadır ancak şu ana kadar erişilebilen, sulanabilen tarım arazisi miktarı yüzde 56’dır. 2013 itibarıyla Türkiye’mizdeki armut üretiminin yüzde 34’ü, sofralık zeytin üretiminin yüzde 22’si, şeftali üretiminin yüzde 18’i Bursa’da yapılmaktadır. Bursa denince kestane, Bursa şeftalisi, Gemlik sofralık zeytini ve Bursa siyah incirinin önde geldiğini ifade etmek istiyorum. Ama gelin görün ki maalesef bu Hükûmetin tarım politikalarıyla hangi noktalarda olduğumuzu da ifade etmek isterim.

Değerli arkadaşlar, 2013 yılı Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki kuraklık, 2014 Mart, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarındaki aşırı yağış nedeniyle şanssız olarak başladığımızı -tarım açısından- belirtmek isterim. Mudanya, İznik, Gemlik, Orhangazi ilçelerimizdeki zeytinin çiçeklenme döneminde yağan yağışlar yüzde 80’in üzerinde zarar vermiştir. Meyvecilikte önde gelen Gürsu’da 1 Haziran, 19 Haziran ve -dört gün önce- 15 Temmuzda yağan dolu nedeniyle çok büyük zararlar olmuştur. Gürsu’da 35 bin dönüm arazinin 30 bin dönümünde dolunun olduğunu, 100 bin ton beklenen rekoltenin 75 bin tonunun, maalesef, zarar şeklinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu bilgileri Ziraat Odası Başkanımız Sayın Kamil Dönmez’in tespitleri ve ifadeleri ışığında sizlerle paylaştığımı da belirtmek isterim.

Değerli arkadaşlar, gayrisafi yurt içi hasılaya yüzde 9, istihdama yüzde 25 katkı koyan bu çiftçilerimizin içinde bulundukları sorun ve sıkıntıları azaltacak, onlara biraz nefes aldıracak, tarlalarını tekrar gelecek yıllara hazırlama fırsatı bulacak, bu görüştüğümüz torba, çuval veya çorba yasasının içerisinde maalesef herhangi bir maddenin olmadığını belirtmek istiyorum. Dün akşam Milliyetçi Hareket Partisindeki arkadaşımız ifade ederken buradaki arkadaşlarımızın hepsi itiraz etti.

Değerli arkadaşlar, Komisyon çalışmalarından da yakından takip ettiğimiz ve sadece ve sadece çiftçilerin faiz borçlarının ertelenmesini, ana paranın yapılanmasından başka herhangi bir istekleri olmadığını ve bugünün koşullarında inadına üretim yaptıklarını, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca görülmediklerini ifade ediyor, hepinizi saygı ve sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır. Önergeleri ayrı ayrı okutacağım.

3’üncü sırada okutacağım Meclis araştırması önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için önerge özeti okunacaktır ancak önergenin tam metni Tutanak Dergisi’nde yer alacaktır.

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Manisa Milletvekili Sakine Öz ve 21 milletvekilinin, TOKİ projelerindeki rant iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1028)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gerekçesini ekte sunduğumuz, Samsun'daki sel felaketinin ardından gündeme gelen rant iddialarının ve TOKİ projelerinin yapıldığı yerlerde benzer iddiaların araştırılması, sorunların tespit edilmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için Anayasa’mızın 98, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasını arz ve talep ederiz.

1) Sakine Öz                                                            (Manisa)

2) Bülent Tezcan                                                      (Aydın)

3) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                                      (İstanbul)

4) Ramazan Kerim Özkan                                          (Burdur)

5) Veli Ağbaba                                                         (Malatya)

6) Ayşe Nedret Akova                                               (Balıkesir

7) Hasan Ören                                                          (Manisa)

8) Süleyman Çelebi                                                  (İstanbul)

9) İhsan Özkes                                                         (İstanbul)

10) Ahmet İhsan Kalkavan                                         (Samsun)

11) Umut Oran                                                          (İstanbul)

12) Ali Serindağ                                                       (Gaziantep)

13) Rahmi Aşkın Türeli                                             (İzmir)

14) Namık Havutça                                                   (Balıkesir)

15) Ali Demirçalı                                                      (Adana)

16) Haydar Akar                                                       (Kocaeli)

17) Mehmet Hilal Kaplan                                           (Kocaeli)

18) Hasan Akgöl                                                       (Hatay)

19) Ali Sarıbaş                                                         (Çanakkale)

20) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                                    (Kayseri)

21) Mehmet Ali Ediboğlu                                           (Hatay)

22) Özgür Özel                                                         (Manisa)

Gerekçe:

Samsun'da 3 Temmuz 2012 gecesi yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle Samsun'un Canik ilçesinde Mert Irmağı'nın taşması sonucu, yapımına 2010 yılında başlanan Kuzey Yıldızı TOKİ Konutlarındaki apartmanların zemin katlarını su bastı. Felakette 11 kişi hayatını kaybetti.

Bu sel felaketinin ardından, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eksenli tartışmalar başladı. Dere yatağına konut yapılmasıyla ilgili tartışmalar ve ihmal iddialarıyla ilgili tartışmalar biterken, birtakım rant iddiaları ortaya atıldı.

İddialara göre 2008 yılında, henüz TOKİ projesi başlamadan önce, bugün TOKİ konutlarının bulunduğu arsaların, bir Canik Belediye Başkan Yardımcısının ablası tarafından satın alındı. Söz konusu kişi, aldığı arsaları altı ay sonra Canik Belediye Başkanı Osman Genç'in ağabeyine ve ağabeyinin eşine devretti.

Yine iddialara göre, bu satışın ardından Canik Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde söz konusu arsalar üzerinde toplu konut yapım projesine başlandı. Böylece, bu kişiler de daha önce çok daha ucuza aldıkları alanlar üzerinden yüksek miktarlarda para kazandılar. Bu iddialara ilişkin ciddi herhangi bir yalanlama da kamuoyuna da yansımadı.

Samsun Canik'teki Kuzey Yıldızı TOKİ Projesine benzer projeler Türkiye'nin birçok yerinde yürütülmüş ve yürütülmeye devam etmektedir. Bu projelerin büyük bir bölümünün AKP'li belediye başkanlarının yönetimde olduğu yerlerde bulunması dikkat çekmektedir. İktidarla aynı partiden belediyelerin olduğu yerlerde yürütülmüş olan ya da yürütülmekte olan tüm belediyelerde, kamuoyunda bu projelerin öncesinde, birtakım kişilerin arsa satın alması sağlanarak haksız kazanç elde edildiği kuşkusu doğmuştur. Kaldı ki bu iddialar, yalnızca iktidar partili belediyeler için değil, muhalefet partili belediye başkanlarının görevde olduğu yerler için de ortaya atılabilir. TOKİ konutlarının bulunduğu yerlerdeki belediye başkanlarının zan altında kalmaması için araştırma yapılarak kamuoyunu aydınlatma gereği doğmuştur. Aksi hâlde geçmişte yapılan, bugün sürdürülmekte olan ve gelecekte yapılacak tüm TOKİ projelerinin şaibe altında kalması kaçınılmazdır. Şaibeler ortadan kalkmadan ise kamuoyu vicdanında siyaset kurumu mahkûm olacaktır. Bu nedenle bu iddiaları araştırma görevi de siyaset kurumuna düşmektedir.

Yukarıda sıralanan gerekçelerle, belediye başkanının hangi partiden olduğuna bakılmaksızın TOKİ konutlarının yapıldığı tüm bölgelerde, proje öncesinde haksız rant elde eden birtakım kişilerin olup olmadığının araştırılarak, suç konusu eylemler varsa bunun tespit edilerek ortaya çıkarılması için TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasını arz ve talep ederiz.

2.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu ve 22 milletvekilinin, 22/6/2012’de Akdeniz’e düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın neden ve nasıl düştüğünün araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1029)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

22 Haziran 2012 tarihinde Malatya'dan kalkan ve Akdeniz'e düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait F4 tipi uçağın neden ve nasıl düştüğünün araştırılması, bu süreçte Türk Hükûmeti yetkilileri ve askerî yetkililerinden gelen çelişkili açıklamaların nedenlerinin ortaya çıkarılması için, Anayasanın 98’inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Mehmet S. Kesimoğlu                                           (Kırklareli)

2) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                                      (İstanbul)

3) İhsan Özkes                                                         (İstanbul)

4) Ayşe Nedret Akova                                               (Balıkesir)

5) Umut Oran                                                           (İstanbul)

6) Hasan Ören                                                          (Manisa)

7) Ali Serindağ                                                         (Gaziantep)

8) Veli Ağbaba                                                         (Malatya)

9) Ali Sarıbaş                                                           (Çanakkale)

10) Ahmet İhsan Kalkavan                                         (Samsun)

11) Ramazan Kerim Özkan                                        (Burdur)

12) Sakine Öz                                                          (Manisa)

13) Bülent Tezcan                                                    (Aydın)

14) Rahmi Aşkın Türeli                                             (İzmir)

15) Namık Havutça                                                   (Balıkesir)

16) Ali Demirçalı                                                      (Adana)

17) Ferit Mevlüt Aslanoğlu                                        (İstanbul)

18) Haydar Akar                                                       (Kocaeli)

19) Mehmet Hilal Kaplan                                           (Kocaeli)

20) Hasan Akgöl                                                       (Hatay)

21) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                                    (Kayseri)

22) Mehmet Ali Ediboğlu                                           (Hatay)

23) Özgür Özel                                                         (Manisa)

Gerekçe:

22 Haziran 2012 tarihinde Suriye tarafından düşürüldüğü iddia edilen uçağımızın düşüş nedeni, olayın nasıl ve hangi gerekçelerle gerçekleştiği, üzerinden 3 hafta geçmiş olmasına rağmen netlik kazanmamıştır.

Türk Hava Kuvvetlerine ait RF-4 tipi savaş uçağı, Malatya'dan havalandıktan sonra Akdeniz üzerinde düşmüştür. Olayla ilgili olarak, bugüne kadar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere diğer Hükûmet yetkilileri ve askerî yetkililer tarafından yapılan açıklamaların birbirinden farklı ve çelişkili olması hâlihazırdaki soru işaretlerinin büyümesine neden olmuştur.

Ülkemizi savaşa sürükleyebilecek büyük bir gerginliğin tırmanmasına neden olabilecek bir konuda, uçağın Suriye hava sahasında mı yoksa uluslararası hava sahasında mı vurulduğuna ilişkin bir kanıt ortaya konamaması kamuoyunda büyük rahatsızlığa yol açmaktadır. Yüksek tirajlı bir Amerikan gazetesinin ise "Uçak uluslararası hava sahasında düşürüldü." diyen Türk Hükûmeti yetkililerinin açıklamalarının doğru olmadığını ortaya koyan iddiaları gündeme getirmemesi ve bu iddiaların ABD Hükûmeti yetkilileri tarafından da yalanlanmaması endişeyle karşılanmaktadır.

Bugün gelinen noktada, uçağın düşmesinin hemen ardından, Başbakan Erdoğan başkanlığında toplanan Güvenlik Zirvesi’nin ardından yayınlanan bildiriden başlayarak yetkililerimiz tarafından dile getirilen "Uçağımız füzeyle vuruldu." açıklaması da Genelkurmay Başkanlığından yapılan "Su yüzeyinden toplanan malzemeler üzerinde petrol türevi herhangi bir yangın başlatıcı ve hızlandırıcı madde profiline, organik ve inorganik patlayıcı madde artığına ve herhangi bir mühimmata ait olduğu değerlendirilen bir bulguya rastlanmadığı..." şeklindeki açıklamayla yalanlanmıştır. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada "Suriye resmî makamlarınca kendileri tarafından düşürüldüğü iddia edilen" ifadesinin kullanılması da konuyla ilgili kafa karışıklığını arttırmış ve uçağın düşürülmediği yönünde şaibe yaratmıştır.

Olayın gerçekleşmesinin hemen ardından pilotlarımızın akıbetleriyle ilgili ortaya atılan iddialara rağmen pilotlarımızın öldüğünün anlaşılması büyük üzüntüye neden olmuştur. Ancak diğer konularda olduğu gibi, bu konularda da pilotlarımızın naaşlarının nerede bulunduğuna, postalları, kaskları ve hatta uçaktan çıkan kepin nasıl sapasağlam ve yepyeni durduğuna ilişkin doyurucu açıklama yapılmamakta ya da yapılamamaktadır.

Ülkemizin ulusal ve uluslararası güvenliği için bu kadar önemli olan bir konuda cevaplanmayı bekleyen pek çok sorudan bazıları şunlardır: Düşen uçakta patlayıcı ve mühimmat izi yoksa, uçağımız nasıl, nerede ve neden düşmüştür? Uçağımız hangi görevle uçuyordu ve ona eşlik eden savaş uçağı ya da uçakları var mıydı? Pilotlarımız nerede bulunmuştur? Postalları, kaskları ve kep nasıl yepyeni ve hasarsız kalmıştır? Pilotlarımızın kesin ölüm nedeninin ortaya çıktığı iddia edilen adli tıp raporları neden açıklanmamaktadır? Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun uçağımızın uluslararası hava sahasında düşürüldüğünü kanıtlayacağını iddia ettiği telsiz konuşmaları neden açıklanmamaktadır? Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığının MİT'e devredilmesinin uçakla haberleşmesinin kesilmesinde ve uçağın düşmesinde payı var mıdır? Varsa nedir? Uçağın Suriye Savunma Sistemlerini ve savaşa hazırlık kapasitesini test ve provoke etmek için o bölgede bulunduğu ve uçuş raporlarını NATO üyesi diğer ülkelere ilettiği doğru mudur? ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin "ABD Hükûmeti olarak, düşen uçakla ilgili elimizdeki bütün bilgileri Türk Hükûmetine ilettik" açıklamasına rağmen bu bilgiler neden kamuoyuyla paylaşılmamaktadır? Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin başına ve diğer yetkililerine bu kadar çelişkili açıklamaları yaptıran kim ya da kimlerdir?

Önergemiz bu gerekçelerle, her Türk vatandaşını yakından ilgilendiren bu önemli olayla ilgili kamuoyunun aydınlatılmasının sağlanabilmesi ve çelişkili ifadelerin nedenlerinin ortaya çıkarılabilmesi için verilmektedir.

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 21 milletvekilinin, sağlık alanında yaşanan sorunları çözmek ve insan odaklı sağlık hizmetlerini hayata geçirmek için izlenecek politikaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1030) (x)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Sağlık hizmetleri gerek uluslararası insan hakları sözleşmeleri gerekse Anayasa’mızda yer alan sosyal devlet ilkesine uygun olarak uygulanmalıdır. Kişilerin sağlık hakkının korunması için Anayasa’mızda ibareler olmasına rağmen AKP iktidarı tarafından sağlık alanı sektörleştirilmekte ve amacı olan insan sağlığını korumak yerine kazancı öncelik haline getiren yeni uygulamalara imza atılmaktadır. Sağlık alanında özellikle son bir yılda yapılan yeni düzenlemelerle “Paran varsa sağlık, paran yoksa öl.” anlayışı yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu anlayıştan duyulan rahatsızlıklar ve sağlık hizmetlerinde kalitenin her geçen gün düştüğünü gerek kamuoyu araştırmaları gerekse sağlık alanında uzman kişilerin verileri ispatlamaktadır.

Sağlık alanında yapılan yeni katkı payı düzenlemeleri ile sosyal devlet ilkesi çiğnenmiş olup, hastaneler bir nevi şirket işleyişine bürünmüştür. Muayene olmak isteyenlerden ilaç katılım payı, doktor randevu ücreti, muayene katılım payı, reçete ücreti, eşdeğer ilaç fiyat farkı, kutu başına ilave fark, özel hastane fark ücreti, tetkik fark ücreti, erken muayene fark ücreti, öncelikli tetkik ücreti ve işlem bedeli ücretlerinin talep edilmesiyle âdeta halka “Paran yoksa sağlık senin neyine.” denilmektedir.

2012 Şubat ayıyla birlikte geçilen Genel Sağlık Sigortasıyla birlikte; işsiz durumda olan, maddi durumu olmayan ve hâlâ öğrenimi sürdüren üniversite öğrencilerinden, AKP'nin yeni sistemiyle birlikte sağlık için âdeta haraç kesilmektedir. Anayasa’mızda da ve uluslararası sözleşmelerde de yer almasına rağmen, ülkemizde maddi durumu iyi olmayan işsiz ve öğrencilerin sağlık hakkı korunmak yerine ücretlendirilmektedir. Vatandaşın sağlık hakkına sahip çıkıp ona uygun sağlık ortamları yaratmak yerine bir nevi sağlık alanı özelleştirilerek parası olmayan vatandaşların hakları devlet tarafından görmezden gelinmektedir. Ayrıca, performansa dayalı hizmet uygulamalarıyla birlikte amaç insan sağlığı yerine kazanç olmakta ve bu uygulama ile hekim-hastane ilişkileri gerilmekte, sonucunda da hekim cinayetlerine tanık olmaktayız.

Dolayısıyla, ülkemizdeki sağlık alanında yaşanılan sorunları çözmek, insan odaklı sağlık hizmetlerini hayata geçirmek ve sağlıkta sektörleşme uygulamalarına son vermek için hangi politikaların uygulanacağını belirlemek amacıyla Anayasa'nın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzük’ünün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1)   Mustafa Sezgin Tanrıkulu                                     (İstanbul)

2)   Hasan Ören                                                         (Manisa)

3)   Ayşe Nedret Akova                                               (Balıkesir)

4)   Süleyman Çelebi                                                 (İstanbul)

5)   Veli Ağbaba                                                        (Malatya)

6)   Umut Oran                                                           (İstanbul)

7)   Ramazan Kerim Özkan                                         (Burdur)

8)   Ahmet İhsan Kalkavan                                          (Samsun)

9)   İhsan Özkes                                                        (İstanbul)

10) Bülent Tezcan                                                    (Aydın)

11) Ali Serindağ                                                       (Gaziantep)

12) Rahmi Aşkın Türeli                                             (İzmir)

13) Ali Demirçalı                                                      (Adana)

14) Ferit Mevlüt Aslanoğlu                                        (İstanbul)

15) Haydar Akar                                                       (Kocaeli)

16) Mehmet Hilal Kaplan                                           (Kocaeli)

17) Hasan Akgöl                                                       (Hatay)

18) Ali Sarıbaş                                                         (Çanakkale)

19) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                                    (Kayseri)

20) Mehmet Ali Ediboğlu                                           (Hatay)

21) Sakine Öz                                                          (Manisa)

22) Özgür Özel                                                         (Manisa)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:

VI.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- MHP Grubunun, Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve arkadaşları tarafından, Bafa Gölü’nün ve havzasının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının sebeplerinin araştırılması, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın kirlilikten kaynaklanan sorunlarının tespit edilmesi, tespit edilen sorunların giderilerek Bafa Gölü’nün ve göle bağlı yaşayan canlıların kurtarılması için yapılacak olan yasal düzenlemeler de dâhil olmak üzere alınması gereken önlemlerin araştırılması amacıyla 17/6/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 20 Temmuz 2014 Pazar günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve öngörüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

20/07/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 20 Temmuz 2014 Pazar günü (bugün) toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İç Tüzük'ün 19'uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                   Oktay Vural

                                                                                                                           İzmir

                                                                                                          MHP Grup Başkan Vekili

Öneri:

17 Haziran 2014 tarih, (4/6513) sayıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğumuz Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve arkadaşlarının Bafa Gölü’nün ve havzasının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının sebeplerinin araştırılması, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın kirlilikten kaynaklanan sorunlarının tespit edilmesi, tespit edilen sorunların giderilerek Bafa Gölü’nün ve göle bağlı yaşayan canlıların kurtarılması için yapılacak olan yasal düzenlemeler de dâhil olmak üzere alınması gereken önlemlerin araştırılması amacıyla verdiğimiz Meclis araştırma önergemizin 20 Temmuz 2014 Pazar günü (bugün) Genel Kurulda okunarak görüşmelerinin bugünkü Birleşimde yapılması önerilmiştir   

BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Mehmet Erdoğan, Muğla Milletvekili.

Buyurun Sayın Erdoğan. (MHP sıralarından alkışlar)

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vermiş olduğumuz araştırma önergesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime, on üç gündür Gazze’de devam eden, çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkek ayrımı yapmadan Müslümanları katleden İsrail’i lanetleyerek başlamak istiyorum. Ayrıca, Musul’da, Kerkük’te, Telafer’de, Tuzhurmatu’da Türkmen kardeşlerimizi yerinden yurdundan eden, başta Konsolosumuz olmak üzere 49 vatandaşımızı rehin tutan IŞİD terör örgütünü de lanetliyorum.

Yine, bugün, geldiğimiz noktada, Gazze’deki Müslümanlara zulüm yapma konusunda İsrail’i rahatlatan Büyük Orta Doğu Projesi uygulayıcılarını -ki bunların Suriye ve Mısır’ı sürükledikleri iç kargaşa sonucu Suriye ve Mısır’ın Gazze’ye bakacak hâli kalmamıştır- kınıyorum. Yine, ülkemizin İsrail’le olan ticaretini artıran, İsrailli pilotların Konya’da eğitimine imkân veren, böyle bir günde dahi kendisine takdim edilen Yahudi Cesaret Madalyası’nı iade edemeyenleri de önce Allah’a sonra yüce Türk milletine havale ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Muğla, gerçekten ülkemizin incisi bir şehrimiz. Tabii ki Muğla bir sanayi kenti değil, biz de Muğla’mızın bir sanayi kenti olmasını arzu etmiyoruz. Muğla, çok ciddi tarihî, tabii ve kültürel zenginlikleri olan, verimli toprakları olan bir tarım ve turizm kentidir. Hem turizmin hem de tarımın sürdürülebilmesi için tarihî ve tabii değerlerimizin çok iyi korunması gerekmektedir.

Korunması gereken tabii değerlerimizden birisi de Bafa Gölü’dür. Bafa Gölü deyince görmeyenler ne dediğimizi anlamayabilirler ama Söke’den Bodrum’a doğru giden bütün yerli ve yabancı turistler bilirler. Bafa, Söke’den Bodrum’a doğru giden bütün turistlerin durup çay içtikleri ve muhteşem panoramasında mutlaka fotoğraf çektirip, hoş anılarla ayrıldığı bir doğa harikasıdır. Sırtını antik dönemin Latmos’u Beşparmak Dağları’na dayayan Bafa Gölü, dağ ve gölün en güzel şekilde bütünleştiği, güneşin en güzel battığı ve ayın en güzel doğduğu benzersiz yerlerden birisidir. Her köşesinde ayrı bir güzelliğin ve geçmiş uygarlıkların izlerini taşıyan Bafa Gölü, doğa, tarih, botanik, kuş ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez mekânları arasındadır. Bafa'yı panoramik görmek isteyen yürüyüş tutkunları gölün hemen yanı başında yükselen devasa kayaların içerisinden tırmanarak gölün muhteşem güzelliğini izleyebilirler. Dağa çıkamayanlar gölün büyülü güzelliğini, tarihi mekânlarını ve Beşparmak Dağları’nın hayranlık uyandıran manzarasını teknelerden seyredebilirler. Nesli tükenme tehlikesi bulunan kuşları Bafa'da her zaman görmek mümkündür. Gerekli tedbirler alınmazsa Bafa'nın doğal peyzajı bozulacak, Beşparmak Dağları’nın eşsiz güzellikteki doğa harikası geri dönülmez bir biçimde yok olacak, Bafa Gölü ölecek; kuşlar, balıklar yok olacak, dolayısıyla, bu çevrede herhangi bir işletme de kalmayacaktır.

Bafa Gölü’nün bu saydığımız özelliklerini bilenler ve yok olmasını kabullenemeyen duyarlı ve bilinçli insanlar dün Bafa Gölü’nde toplanıp kıyıda insan zinciri oluşturmak suretiyle, Bafa'yı yeniden hayata kavuşturmak için seslerini duyurmaya çalıştılar. Biz de bugün bu önergemizin gündeme alınması suretiyle, dün Bafa'dan sesini yükselten, oradaki dramı dile getiren hemşehrilerimizin sesini Parlamentoya taşımak, Hükûmetin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin dikkatini Bafa'ya çekebilmek için bu önergemizi Meclis gündemine getirdik.

Son yıllarda Bafa Gölü’ne su girişinin azalması, kuraklık ve Bafa Gölü’ne gelen su kaynaklarının kirlenmesi sonucunda tabiri caizse Bafa Gölü’nün kimyası bozulmuştur. Biz Bafa Gölü’nün kurtarılması için alınması gereken tedbirleri hep birlikte belirleyerek başta Bafa Gölü olmak üzere çevrenin, tarımın ve turizmin içine düştüğü çıkmazdan kurtarılmasını istiyoruz. Hep birlikte Bafa Gölü’nü kurtarmayı başardığımız zaman bölgede avcılık yaparak, balıkçılık yaparak, gölün etrafındaki doğa harikası alanda turizm işletmeciliğiyle uğraşarak geçimini sağlayan vatandaşlarımızın bundan sonra da geçimlerini devam ettirmesini sağlamış olacağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; herkesin şunu çok iyi bilmesi gerekmektedir ki: Görünüşte Bafa Gölü can çekişmekte, Bafa Gölü tükenmekte, Bafa Gölü ölüme terk edilmektedir ama olaya biraz daha yakından bakarsanız orada ölen sadece Bafa Gölü değildir, Bafa Gölü’nde yaşayan bütün balık türleri, Bafa Gölü ve etrafındaki sulak alanda yaşayan kuş türleri ve Bafa havalisi topyekûn ölüme terkedilmektedir.

Bafa Gölü’nün yaşatılabilmesi için iki temel işlemin yapılması gerekmektedir. Bunlardan birincisi, Bafa Gölü’ne, Bafa Gölü ve havalisindeki hayatı devam ettirecek yeterli su girişinin sağlanmasıdır; ikincisi de, Bafa Gölü’nü besleyen su kaynaklarının Bafa Gölü’ndeki hayatı devam ettirecek bir kaliteye ulaştırılmasını sağlamaktır.

Tabii ki, burada sorunun temel kaynağı, Büyük Menderes Nehri havzasının korunmasında yapılan yanlışlıklardır çünkü Bafa Gölü’nü besleyen en önemli su kaynağı Büyük Menderes Nehri’dir. Büyük Menderes Nehri’ne yüklenen endüstriyel atıklar, çöpler ve diğer tarımsal ve kimyasal atıklardan kaynaklanan sıkıntılar bugün Bafa Gölü’ndeki ekosistemin bozulmasına sebep olan en önemli etkendir. Tabii ki Bafa Gölü’nü kirleten tek kaynak da Büyük Menderes Nehri değildir. Yine çevredeki işletmelerin atıkları, göl kıyısında balıkçılık yapanların atıkları ve zeytinyağı fabrikalarının kara sularının da göle karışması muhakkak engellenmelidir.

Son yıllarda ülkemizde insanların bilinçsizce gereğinden fazla antibiyotik kullanması nasıl bizi bir vahametle karşı karşıya bırakmışsa aynı sıkıntı Bafa Gölü’nde ve tarım sektöründe de yaşanmaktadır. Ülkemizde tarım sektöründe bilinçsiz ilaç kullanımının önüne maalesef geçilememektedir. Bugün tarımda kullanılan ilaçların hem çevreye hem de insan sağlığına verdiği zarar tam olarak bilinememektedir. Bu sebeple hem kaynak israfına sebep olan hem de insan sağlığını ve çevreyi tehdit eden tarım ilaçlarının kullanılması noktasında gerekli tedbirler alınmalı ve bir kamu bilinci oluşması noktasında ciddi çalışmalar yapılmalıdır.

Bazı yetkililer Bafa Gölü’nde kirlilik olduğunu kabul etmemektedir. Bu yönde açıklamalarda bulunan kabine üyeleri de maalesef bulunmaktadır. Pekâlâ, Bafa Gölü’nde kirlilik yoksa Bafa Gölü’ndeki balıklar fazla oksijene dayanamadığından mı ölmektedirler?

Kısacası, Bafa Gölü alınacak tedbirlerle yeniden hayata döndürülemezse, bu hem bölge ekonomisi için hem de Bafa Gölü’nde yaşayan canlılar için çok büyük sonuçlar doğuracaktır. Ayrıca Bafa Gölü havalisindeki sulak alanda üreyen kuş türlerinin de yok olmasına sebep olacaktır. Yapılan çalışmaların sonucuna göre Bafa Gölü’ndeki sulak alanlarda 200'den fazla kuş türünün barındığı bilinmektedir.

Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, Muğla bir turizm kentidir. Bafa, elbette ki Muğla için önemli bir tabii varlıktır. Ancak Hükûmetin uyguladığı yanlış politikalar sonucunda son yıllarda Muğla Türkiye'nin kirlilik konusunda en sıkıntılı illerinden birisi hâline dönüşmektedir. Yatağan ve Milas'taki termik santral ve kömür havzalarının özelleştirilmesi de bundan sonra daha sorumsuz bir işletmecilik anlayışının Muğla'ya yerleşmesine ve Muğla'daki çevre tahribatının artmasına sebep olacaktır. Yine bu çerçevede Muğla'da yeni termik santrallerin yapılmasının planlanması da Muğla turizmi ve Muğla tarımı için çok vahim sonuçlar doğuracaktır. Bu sebeple çok vahim sonuçlar doğuracak olan bu termik santral sayısının arttırılması konusunun yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca mevcut santrallerin de çevreye verdiği zararların en aza indirilmesi muhakkak sağlanmalıdır.

Yine, Meclis gündeminde yer bulan zeytinliklerin maden işletmeciliğine açılması suretiyle tahrip edilmesi de Muğla'da yeni çevre facialarına sebep olabilecektir.

Yine, son günlerde Muğla'da kıyı yağmacılığının yeni bir versiyonu gözlemlenmektedir. Kamuya ait olan, dünyanın incisi Ölüdeniz, İztuzu gibi plajlarımız kamu tarafından, kamuya açık ve kamu yararına işletilmek yerine birtakım yandaş şirketlere peşkeş çekilmektedir. Böyle giderse Muğla'daki bütün plajların özel sektör tarafından kamu yararı gözetilmeden, tamamen ticari saiklerle işletilmesinin önü açılacaktır. Bu gidişle bölgedeki vatandaşlarımızın ve turistlerin bu plajları kullanması da günden güne zorlaşacaktır. Tabii ki, bu özelleştirilen plajlardaki yapılaşmaya da ufak ufak göz yumulmaya başlanması Muğla’da çok ciddi ve önü alınmaz bir kıyı yağmacılığına sebep olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle önergemize desteklerinizi bekliyor, yüce heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Yüksel Özden, Muğla Milletvekili.

Buyurun Sayın Özden. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

YÜKSEL ÖZDEN (Muğla) – Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; sözlerime herkesi, hepinizi selamlayarak başlamak istiyorum.

Daha en başlangıçta, Gazze’yi yavaş yavaş ölüme terk eden ve son günlerde de -bugün aldığımız haberlere göre 400 cana kıyan- orada insanlık tarihinin eşine az rastladığı bir zulmü gerçekleştiren İsrail’i kınayarak sözlerime başlamak istiyorum.

Evet, biraz önce konuşulan konu, Bafa Gölü konusu burada ne kadar ifade edilse azdır. Değerli milletvekili arkadaşımız Bafa’nın, Bafa Gölü’nün çevresel önemini, ekonomik önemini, sosyal, toplumsal önemini ne kadar anlatsa, on dakikaya sığmayacak bir şekilde, hepsinin arkasındayız. Gerçekten bir doğa harikasından bahsediyoruz. İnsanların geçim kaynağı olan, balıkçıkla doğrudan dolaylı yüzlerce, binlerce insanın geçim kaynağı olan yerden bahsediyoruz ve burada kısaca söylememiz gerekirse, belki Türkiye'nin en önemli çevresel değerlerinden biri olan Bafa Gölü yüzlerce yıl önce Ege Denizi’nin bir parçasıydı arkadaşlar. Yerinde antik Latmos Körfezi vardı ve körfezin denizle bağı Büyük Menderes Nehri’nin getirdiği alüvyonlarla kesilince Orta Çağ sonlarında göl şeklini aldı. Bugün bile hâlâ gölün denizle bağlantısı olduğu -yani fiziki olarak karadan gözükmese bile- bilinir, konuşulur. Hatta İspanya’da yaşayan balık türünün gelip orada yumurtladığı ve balık ürettiğini biliriz. Yani böylesine bir değerden bahsediyoruz.

Onun için, kim söylemiş olursa olsun “Orada kirlilik yoktur.” gibi bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Şundan veya bundan bir kirlilik vardır ve Bafa Gölü can çekişmektedir. Bafa Gölü’nün içinde yaşayan -200 dedi arkadaşımız- benim elimdeki notta 250 kadar kuş türünden bahsediyoruz, 300’ün üzerinde de bitki türünden bahsediyoruz. Burası, bizim aylardır bakanlıkları zorladığımız, kendilerinden bilgi talep ettiğimiz… Açıklamaları da bir şey olmuyormuş gibi göstermeye çalışanlara da en başta biz itiraz ettik. Gittik gördük, “Burası can çekişiyor.” dedik.

Ayrıca, şunu o bölgede doğup büyüyüp yaşayan -herkesin bildiği- oranın bir evladı olarak söyleyeyim: Bu canlılığı korumak için biz en başından itibaren her türlü tedbirlerin alınmasını gerekli görüyoruz. O bölgenin bir çocuğu olarak ben bu olayı şuna benzetiyorum: Bizim köylerimizde daha önce günü kurtarmak için, belki bir dönemi, beş on yılı kurtarmak için oraları heba eden, feda eden insanlar orada sefil hayat sürüyor. Onun için, bugün de kalkınma için, rant için, aşırı kâr hırsıyla buranın tüketilmesine, buranın heba edilmesine göz yumamayız. Çünkü eğer sanayi üretecekse -burada bahsettiğimiz Afyon’dan doğan bir nehir, Denizli, Uşak’tan gelen kirliliklerden bahsediyoruz- eğer birileri üretecekse bunu doğayı tüketme… İnsanlarımızın doğdukları, büyüdükleri yerdeki bu güzelliğin yok edilmesi pahasına kimse üretmesin. Biz çok iyi biliyoruz ki, evet, standartlar var. Zeytinyağı fabrikalarındaki kara sularla ilgili standartlar var, dericilikle ilgili standartlar var, diğerlerinde var. Fakat bir, bu standartlar farklı; iki, bu farklı standartlarla ölçüldüğü söylendiği hâlde gelen sular da Bafa Gölü’ne zarar verir. Bu bir. Ama aynı zamanda bu sene olan şudur: Daha önce burası Büyük Menderes Nehri’nden büyük oranda beslendiği için içerideki yosunlaşma şimdi olduğu kadar olmuyordu. Şimdi aşırı bir yosunlaşma var. Bu yosunlaşma da içeride oksijen bırakmıyor, canlı bırakmıyor. Aşırı kuraklıktan dolayı Büyük Menderes Nehri’nden beslenemedi. Çünkü orada ilk defa -Türkiye’de ben ilk defa biliyorum- böyle, “şişme savak”, İngilizcede “rubber dam” denilen bir tip regülatör yapıldı ve bu regülatörle Menderes’teki su kabartılarak Bafa Gölü’ne veriliyor. Bu sayede hem kot seviyesi belli bir düzeyde tutuluyor hem de sirkülasyon sağlanıyor. Ancak bu sene aşırı kuraklık nedeniyle burası beslenemedi, beslenemediğinden dolayı “yosun, alg” denilen aşırı yosunlaşmayla göldeki canlılar can çekişme noktasına geldi ve biz bununla ilgili uyarılarımızı bakanlıklara, Valiliğe, DSİ’ye, her tarafa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

Çalışma hiç yapılmamış değil. Yani bununla ilgili daha önce komisyonlar kurulmuş. Bakanlık en son 2013’te bir komisyon kuruyor ve bununla ilgili raporu da önümüzdeki günlerde, yani bu yıl içerisinde yayınlamak zorunda. Yani konu gündemimizde, çalışılan, bilinen bir konu.

Önerilerden birisi: Çine Barajı’ndan Büyük Menderes’e su aktarılarak, oradaki su “dilute” edilerek yani kirlilik yoğunlaşması düşürülerek gölün desteklenmesi gibi tüm çabaların içindeyiz. Ancak burada tekraren ifade etmek gerekirse, gerçekten, hepimizin sorumluluğu var. Biz bugünlerin hızlı kalkınması adına geleceğimize ipotek koyamayız. Kârlılık oranı düşük olsun, kalkınma biraz daha geç olsun, daha az olsun ama göllerimizi koruyalım, çevrelerimizi, kıyılarımızı koruyalım.

Plajlarla ilgili de biraz önce arkadaşımız Muğla gündem olunca söyledi. Evet, sizler de duydunuz, Türkiye de duydu. Plajlarla ilgili yapılan usul hataları ve esas hatalarına ilk önce 2 milletvekili olarak biz itiraz ettik ve biz isyan ettik. Ama bizim işimiz bunu dillendirmek değil, aynı zamanda bunun yapılmasını temin idi yani ilgililerle, kim ihaleyi yapıyorsa onlarla görüşüp, “Bunlar bunlar bunlar yanlıştır.” deyip gereğinin yapılmasıydı ve nitekim, çalışmalarını istediğimizde kaç tanesinin iptal olduğunu ve tekrar yapıldığını kamuoyu da biliyor.

“Yandaş” kelimesi… Eğer bir tane varsa -en başında biz söyledik- yani burası siyasi olarak birine peşkeş çekildiyse, bunun belgesi varsa sadece burada konuşmayalım, gelin savcılığa beraber gidelim. Bu kadar açık ve net söylüyoruz çünkü Muğla Türkiye'nin en güzel coğrafyası; burayı hiçbir şeye heba edemeyiz, bugünlerin ne hızlı kalkınması adına ne de anlık konjonktürel bazı söylemler adına bunu yapamayız.

Ancak benim bir şeyi de söylemem gerekiyor. Hafta sonu CHP Muğla Milletvekilimiz Nurettin Demir’in duyurusuyla, Bafa Gölü kenarında bir eylem yapılacağı yani duyarlılığı artırma adına, kamuoyuna duyurma adına bir eylem yapılacağı, onun vasıtasıyla platformun bilgisi bana aktarıldığında, 2 milletvekili konuştuk, açık ve net olarak “Eğer Meclis açık olmasaydı şu ana kadar yaptığımız çalışmalar gibi gider orada da bulunurduk.” dedik. Hakikaten yani bunu demin de söyledim, ben ne kadar anlatsam az kalacak, eksik kalacak.

MHP milletvekili arkadaşımız ve gruplarımız Mecliste bir araştırma komisyonunun nasıl oluştuğunu çok iyi biliyor. Bunları bu kadar paylaşmış birisi olarak yani eyleme destek olmuş, iktidar partisi milletvekili olarak eyleme destek olmuş birisi olarak -çünkü bunun lafı olmaz- benim haberim yok.

Eğer burada gerçekten Bafa Gölü’nü kurtarmak istiyorsak, gelin -bakın burada da görüyorum- Muğla milletvekilleri, sadece Muğla milletvekilleri değil, Aydın milletvekilleri, Afyon’dan Uşak’a beraberce bir araya gelelim, gruplarımızla konuşalım ve buna ne olursunuz “Görüşülmekte olan, milyonlarca insanın sonucunu beklediği bir yasanın görüşülmesini biraz daha, iki üç saat daha tehir edebilirsek o kârdır.” diye bakmayalım, beraberce görüşelim, ilk dilekçeyi beraberce verelim, bu komisyonu kurduralım ve Bafa’yı kurtaralım.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – “Evet” veriyorsun o zaman Sayın Vekil.

YÜKSEL ÖZDEN (Devamla) – Hepinize saygılar sunuyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Değerli Başkanım, sayın hatip çağrıyı sadece belirli illerin milletvekillerine yaptı. Yani bizim gidecek başka bir dünyamız yok, çevre herkesindir.

BAŞKAN – Sayın Tanal, Sayın Demir’e söz vereceğim efendim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – O yüzden bu çevreyi kollamak, korumak hepimizin asli görevidir.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Nurettin Demir, Muğla Milletvekili.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

NURETTİN DEMİR (Muğla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’a, Yüksel Özden’e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir konu, -dün de ben özellikle Bafa Gölü’ndeki insan zincirine katılmış bir kimse olarak- bu konunun gündeme gelmesi sevindirici bir olay. Umarım bu konuşmalardan sonra bu araştırma önergesi kabul edilir ve bir çalışma grubu oluşturulur.

Öncelikle yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. İsrail’in Filistin’e yaptığı müdahaleyi kınadığımı belirtmek istiyorum. Dünyanın birçok yerinden haykırışlar, çığlıklar var. Ramazan olmasına rağmen IŞİD özellikle Türkmenleri ve birçok Müslüman’ı katlediyor, rehin alıyor; Filistinli kadınlar, çocuklar öldürülüyor.

Türkiye’de de çığlıklar var. Bunlardan bir çığlık da Bafa’dan geliyor, Bafa katlediliyor. Aydın-Muğla il sınırları içerisinde yer alan Bafa ölüyor, Bafa Gölü ölüyor. Ege Bölgesi’nin en büyük doğal gölü olan Bafa Gölü gerek sulak alan gerekse de tabiat parkı olması açısından oldukça önem kazanmış bir göldür; Beşparmak Dağları, antik kentleri, biyolojik ve kültürel zenginliğiyle bölgenin olağanüstü güzelliklerinden birisidir. Çevresinde on bin yıl öncesine kadar giden arkeolojik alanlar yer almaktadır, kaya mezarları, kaya resimleri vardır. Bafa Gölü 1994’ten bu yana birinci derece doğal sit alanı, birinci derece arkeolojik sit alanıdır. Ayrıca 6.271 hektarlık göl alanı ve 5.560 hektarlık hazine, özel şahıs, orman arazileri, toplam olarak 12.281 hektarlık alan tabiat parkı olarak tescil edilmiştir. Tabiat parkı, 19 memeli türü, 96 familyaya ait 525 bitki türü, 24 sürüngen türü ve 275 kuş türü olmak üzere zengin bir bitki, hayvan çeşitliliğine sahiptir. Birinci sınıf sulak alan Bafa Gölü’nde 1986 yılı sayımlarına göre ise 55 bin su kuşu saptanmıştır. Dünya Doğayı Koruma Birliği Avrupa Kırmızı Listesi’ne göre düşük risk türler kategorisinde olan cüce karabatak, akgöz, akkuyruklu kartal, bozkır delicesi, pembe gagalı martı ve gri kirazkuşu yaşamaktadır. Zarar görebilir türler kategorisine giren küçük sakarca kazı, yaz ördeği, kızıl kerkenez, sürmeli kızkuşu gibi kuşlar da Bafa Gölü’nde görülmektedir.

Bafa Gölü, çan çiçeği, bahar yıldızı, uyuz otu, sütleğen, yoğurt otu gibi toplamda 16 endemik bitki türünü barındırmaktadır. Öte yandan, gölün sucul bitkiler açısından çok zengin olması birçok balık türünün gölde yaşamasına imkân sağlamaktadır. Balıkçılık açısından önemli olan gölde, yılan balığı, gümüş balığı, levrek, has kefal, çipura gibi ticari değeri olan balık türleri de vardır.

Ancak göl bugün mavi-yeşil alg dediğimiz yosunlarla kaplanmış, kıvamlı bir bezelye çorbası görünümündedir. Göl, sağlıklı yaşam ortamı açısından hızla yok olmaktadır. Bu görünümünün sebepleri: Afyon Dinar ilçesinden kaynak alarak Afyon, Uşak, Denizli ve Aydın illerinde kıvrımlar oluşturarak 580 kilometre yol kat eden Büyük Menderes Nehri bu yerleşim alanlarının bıraktığı evsel, sanayi ve tarım atıklarını Bafa Gölü’ne taşımaktadır. Bunun yanında, göl çevresindeki çok sayıdaki tarım alanında kullanılan tarımsal gübre ve pestisitlerin göle taşınması da gölü kirletmektedir. Ayrıca, göle yakın konumlanan çok sayıda yavru balık üretim tesisinin bıraktığı atıklar gölü daha da kirletmektedir. Göle yakın 3 adet büyük çaplı su ürünleri yavru üretim kuluçkahane tesisi bulunmaktadır. Tesislerde bulunan kimyasallar doğrudan göle boşaltılmaktadır. Tabiat parkı içerisinde bulunan 2 adet, gölün çevresinde bulunan 18 adet zeytinyağı fabrikasının “karasu” adı verilen atıkları da yine göle akmaktadır.

Bilimsel olarak, gölde meydana gelen aşırı kirlenme, göl suyunda ve zemininde azot ve fosfor miktarının çok fazla artışına da neden olmaktadır. Bu da özellikle yaz aylarında gölde alglerin yani yosunların aşırı oranda artmasına yol açmaktadır.

Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü bir yazıyla Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Bafa Gölü’nde kirliliğin önemli bir faktörü olan mavi-yeşil alglerin her yıl giderek arttığını belirterek, gölün kirliliği ve buna bağlı kokunun dayanılmaz boyutlara ulaşmasının nedenini sormuştur. Aldığı yanıt şöyle: “Benzer sulak alanlarda yaşayan organizmaların ihtiyacı olan optimum çevresel koşulların oluşması neticesinde ani alg artışlarının görülmesi bilim insanları tarafından olağan bulunmaktadır.” Peki, hiç sormazlar mı: “Sen hiç gittin mi Bafa Gölü’ne Sayın Müdür? Gölyaka bölgesinde bir iki saat durdun mu?”

Geçen ayki ziyaretimizde kokudan neredeyse burun direklerimiz kırıldı. Kadınlar kolonyalı mendillerle burunlarını kapatarak kokuya dayanmaya çalıştılar. Yörenin insanları yağmurlar başlayıncaya kadar bu ağır kokuya en az üç dört ay günde yirmi dört saat katlanmak zorunda kalıyorlar. Hele o yapış yapış sineklerin içerisinde bir saat bile durmak gerçekten çok zor.

İl Müdürü Hükûmete uygun bir yanıt vermiş, sorunu örtbas etmeye çalışmış. Gerçi Orman ve Su İşleri Bakanı da “Bafa’yı kurtardık.” diye demeç vermişti geçtiğimiz yıllarda.

Bakın, bilim insanları neler söylüyor: “Gölde bu görünümü oluşturan ve giderek artan mavi-yeşil algler yani yosunlar laboratuvarlarda bir dizi teste tabi tutulmuştur. Yapılan testler sonucunda ise nodularia spumigena adlı bir tür olduğu saptanmıştır.” ve diyorlar ki: “Bu türün Bafa Gölü’nde olduğu gibi aşırı oranda artışı ve durgun dönemlerde göl yüzeyinde ve iç kesimlerinde birikinti ve tabaka oluşturması normal bir durum değildir. Bu tür oluşumların su kalitesi, su canlıları ve çevre için istenmeyen sonuçlara yol açtığı bilinmektedir. Mavi-yeşil algler ne kadar doğanın bir parçası olsalar da Bafa Gölü gibi hiperötrofik seviyeye ulaşmakta olan göllerde bu canlıların oluşması doğal bir durum değildir. Bu, Bafa Gölü’nün aşırı kirlendiğinin bir göstergesidir.” Yetkililer bu açıklamaları görmezden geliyor.

Saygıdeğer milletvekilleri, artık Bafa için önümüzde on yıllar, yüz; yıllar yok. Bafa her geçen saniye hızla ölüyor, Bafa’da yaşam yok oluyor; insanlar ve bütün bir yaşam dokusuyla yaşanır bir yer olmaktan çıkıyor, hatta çevresine zarar veriyor. Uzmanlar, önlem ve çözümlere bugün başlansa bile gölün ancak on yılda kurtarılabileceğini belirtiyor. Bafa Gölü’ne, ta Meksika’dan gelip Bafa’da çoğalan ve sekiz-on yıl yaşayıp tekrar okyanusa giden yılan balıkları artık gelmiyor. Dünyanın en önemli kuş cennetlerinden birisi olan Bafa Gölü ve çevresine artık kuşlar, nazlanıyor, uğramıyorlar.

Dün, biz 1.500 kişi Bafa Gölü’ne yaşam vermek için insan zinciri oluşturduk. Bafa’nın çığlığını herkese duyurabilmek için çevre dostları, sivil toplum kuruluşları orada bir araya geldi. Artık bu çığlıkları Meclis de duymalıdır ve bu araştırma önergesine destek verilmelidir.

Bölge milletvekillerimizden Profesör Doktor Yüksel Özden dün Bafa için birkaç destek “tweet”i attı. Sizlere okumak istiyorum: “Mecliste çalışmak zorunda olmasam Bafa’da Yaşam Son Bulurken Son Çığlık Eylemi’ne katılırdım. Bafa Gölü can çekişirken seyirci kalamayız.” Kim söylüyor bunu? AKP milletvekili Yüksel Özden. “Platformu kutluyorum. Hemşehrilerimize katılmalarını tavsiye ediyorum. Yapılanların yetmediğini görüyoruz, artık başka bir şeyler yapmalı.” Yine bir üçüncü “tweet”i, özellikle kendisine teşekkür ediyorum: “Hakikat konjonktürel değildir, Hakk’a ve halka hesap vereceğiz.”

Ben buradan, tekrar, Meclisteki bütün milletvekillerinden, gruplardan, grup başkanlarından bu araştırma önergesine onay verip bir çalışma grubunun oluşmasına fırsat vermelerini bekliyorum.

Çok teşekkür ederim. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Ali Boğa, Muğla Milletvekili.

Buyurun Sayın Boğa. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ BOĞA (Muğla) – Saygıdeğer Başkan, değerli milletvekilleri; ben de öncelikle on iki gündür Gazze’de devam eden zulmü protesto ederek sözlerime başlamak istiyorum.

Muğla Bafa Gölü adına üç milletvekilimiz konuştu. Esasında, her birinin konuşmalarına belli ölçülerde katıldığımı ifade etmek istiyorum. Ancak, şu anda Plan Bütçe Komisyonunda bir aydan fazla, geceli gündüzlü çalıştığımız bir torba yasayı görüşüyoruz. Şu anda da bayramın üstüne Parlamentonun bu çalışmaları gelmiş durumda, üst üste binmiş durumda. Dolayısıyla, ben Bafa’yla ilgili çalışmalarımızı… Muğla’nın birçok değeri olduğu gibi, Türkiye’nin birçok değeri olduğu gibi, Bafa Gölü de çok önemli, telafisi mümkün olmayan, yıllardan bu tarafa birikimle gelişmiş bir nadide değerdir. Bu değeri, bu bir günlük soruşturma önergesine sıkıştırmak yerine, gelin, bütün bölge milletvekilleriyle birlikte, ilgili taraflarla birlikte hemen bayramdan sonra önce Muğla’da Bafa Gölü’yle ilgili bir eylem planı belirleyen çalıştay yapalım ve bu çalıştayda ortaya çıkacak eylem planını da bizzat hem uygulayalım hem de takip edelim.

Biz Bafa Gölü’nün siyaset malzemesi yapılması yerine her gidişimizde Bafa’da hangi safhada çalışmalar olduğunu yerinde takip ediyoruz.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Allah Allah!

OKTAY VURAL (İzmir) – Allah Allah!

ALİ BOĞA (Devamla) – En son bu yaz da kendim, bizzat Bafa Gölü’ne uğrayarak hem oradaki yetkililerden hem de Bafa’da yaşayan insanları dinleyerek gidişat hakkında bilgi almış birisi olarak burada net olarak ortaya koyuyorum. (MHP sıralarından gürültüler)

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Gölün kirliliğiyle insanların ne alakası var?

ALİ BOĞA (Devamla) – Bunu siyaset malzemesi yapmak yerine…

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Siz ne yaptınız?

ALİ BOĞA (Devamla) - …Milletvekilimiz Yüksel Özden hem bütün kalbinin açıklığıyla hem Twitter’ıyla destek verdi.

Bafa’nın yeniden eski hâline kavuşturulmasıyla ilgili yapılacak bütün çalışmalara iktidar milletvekili ve Muğla Milletvekili olarak gerekli desteği vereceğimizden endişeniz olmasın.

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Oy ver o zaman.

ALİ BOĞA (Devamla) - Saygılar sunuyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP ve MHP sıralarından gürültüler)

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Yani aynı grup içerisinde iki tezat fikir çıktı Sayın Başkan. Doğrusunu Yüksel Bey söyledi.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, milletvekilleri olarak Bafa Gölü veya çeşitli konularda araştırma önergeleri veririz. Bu Meclisin görevi, milletin sorunlarına çözüm bulmaktır, milletin sorunlarını dile getirmektir, araştırma komisyonunu kurmaktır. “Siyaset yapmayın.” demek, aslında “Millete hizmet etmeyin.” anlayışının bir türüdür. Dolayısıyla, bu zihniyet sadece parmak kaldırıp indirmeyi siyaset olarak görüyor.

Bu bakımdan, Bafa Gölü’yle ilgili, Adalet ve Kalkınma Partisi burada “Gündemde bir konu var.” diyebilir. Bakın, burada bütün siyasi partiler olarak madem olumlu görüş ifade ediliyor, gelin konuşmayalım, hep beraber, birlikte komisyonu kuralım, ondan sonra hemen göreve başlatalım. Hodri meydan, buyurun. Engelleme ya da gecikme gibi bir şey de olmaz, komisyon da kurulur, konuşma da olmaz. Dolayısıyla, buyurun, bu konuda hep beraber, bununla ilgili önergeyi gündeme alalım, hemen komisyonu kuralım ve gidelim, gönderelim. Hadi, hodri meydan.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Bir saniye Sayın Tanal, lütfen, böyle bir usulümüz yok yani.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Efendim, usul… Önemli bir konu. Olur mu öyle şey?

BAŞKAN – Sayın Tanal, lütfen oturur musunuz.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Grup adına konuşacak.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Grup adına…

BAŞKAN – Sayın Tanal…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Grup adına grup başkan vekilimiz söz verdi efendim.

BAŞKAN – Grup adına mı?

MUHARREM İNCE (Yalova) – Evet, grup adına.

BAŞKAN – Siz buradasınız, söyleyin o zaman. Önce siz müsaadeyi isteyin, ondan sonra.

Buyurun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bir sefer, milletvekilleri arasında bu hiyerarşik sıralama getirme anlayışınızı ben kabul etmiyorum. Yani bu, birinci bir sorum.

BAŞKAN – Hayır efendim, ben getirmiyorum, İç Tüzük getiriyor. Lütfen.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – İkinci bir sorum…

BAŞKAN – Buranın bir çalışma usulü var yani.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Çalışmanın usulü bunu söylüyor zaten.

BAŞKAN – Herkes biliyor. Siz de öğreneceksiniz yani.

Buyurun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Efendim, bunu biz biliyoruz, Sayın Divan da öğrenecek bunu. Yani her yaşta her insanın öğrenmeye ihtiyacı var. Evet, benim de öğrenmeye ihtiyacım var, sizin de öğrenmeye ihtiyacınız var.

BAŞKAN – Sayın Tanal, her şeyde öyle söz isteme hakkınız yok efendim, İç Tüzük belirlemiş.

Buyurun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Şimdi konuya geliyorum Sayın Başkan, biraz önce bu Muğla ilimizin sınırları içerisinde kalan Bafa Gölü’yle ilgili… Tabii, bu bir çevre katliamıdır. Takdir edersiniz, Anayasa’mızın 56’ncı maddesi uyarınca sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamaya herkesin hakkı vardır, şu anda doğan insanın da doğan tüm canlıların da aynı hakkı vardır. Bu açıdan olaya baktığımız zaman gerçekten bu araştırma önergesi insanlık açısından çok önem arz eden bir husus. Tabii, dünyada her ülkenin bir siyasi anlayışı vardır. Bu siyasi anlayış anlamında Adalet ve Kalkınma Partisinin içerisinden bu önergeye destek veren Yüksel Bey arkadaşımıza ben teşekkür ediyorum. Yani, o arkadaşımız objektif doğruları destekler mahiyette söyledi, “Yapalım.” dedi ama diğer vekil arkadaşımız olaya karşı çıktı.

OSMAN KAHVECİ (Karabük) – Nutuk çekiyorsun ya, yeter!

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Yani, netice itibarıyla, bu partilerüstü olan bir husustur, siyasetüstü olan bir husustur. Bu nedenden dolayı bu vekil arkadaşlarımızı göz önüne alarak destek verilmesini arz ediyoruz Sayın Başkan. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)

BAŞKAN – Lütfen sayın milletvekilleri…

Teşekkür ediyorum.

Sayın Kaplan, buyurun.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Halkların Demokratik Partisi olarak, biliyorsunuz, centilmenlik gereği bir önergede konuşuyoruz. Ancak, bu konuda partimizin çevre, doğa, kültür, tarih konusundaki hassasiyetini ve defalarca getirdiğimiz araştırma önergelerini biliyorsunuz. Bu meyanda Bafa Gölü’yle ilgili bu araştırmanın son derece önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu torba kanunu engellemesi söz konusu olmaz, üzerinde de konuşmayabiliriz. Biz de böyle bir araştırma komisyonu kurulmasında fayda görüyoruz. Aslında bir şey söyleyeyim, iktidar partisi bütün komisyonların yönetimlerini elinde bulunduruyor, keşke Çevre Komisyonu daha önce bir alt komisyon oluşturup bu göl gibi, Sapanca Gölü gibi birçok konuda araştırma yapmış olsaydı. Bizim de bu konuda bakış açımız nettir, böyle bir araştırma önergesinin içinde yer almak isteriz, kabul edilmesini isteriz -asla torba kanunu engelleme amaçlı olarak da değil-söylendi, üzerinde konuşmayacağız.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Uzunırmak, buyurun.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Değerli milletvekillerimiz Bafa Gölü’nün tarihî ve bugünkü konumunu anlattılar, ben o konu üzerinde durmayacağım ama Bafa Gölü sadece Muğla iliyle ilintili değildir, aynı zamanda Aydın’la da ilgilidir, Aydın ilini de kapsamaktadır. Dolayısıyla, inanıyorum ki Aydın milletvekillerimiz de bu konuda destek vereceklerdir ve konu da çok önemli bir konudur, hem Menderes’in kirliliği açısından çok önemlidir çünkü arkadaşlarımız da bahsettiler Menderes Nehri’nin öneminden. Bu konunun araştırılması hayati derecede önemlidir; bölge için önemlidir, Türkiye için de önemlidir.

Çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Canikli, buyurun.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Bafa Gölü’nde meydana gelen kirlilikle ilgili hususların araştırılması konusunda biz de AK PARTİ Grubu olarak bir çalışma yapılmasını arzu ederiz ya da bu konuyla ilgili birlikte bir araştırma önergesi vererek bu konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını gündeme getirebiliriz.

OKTAY VURAL (İzmir) – “Evet” diyecek.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Bakın, değerli arkadaşlar, ama bugün bir Meclis çalışması var, bunu biliyorsunuz. Yani, bu gibi konularda zaten birlikte araştırma komisyonu kurulmadan önce gruplar kendi aralarında…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Engellenmeyecek ki, parmak kaldıracaksınız ya.

OKTAY VURAL (İzmir) – Konuşmayacağız.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Lütfen…

Gruplar kendi aralarında bağlantıya geçerler, konuşurlar, sonra birlikte, bütün gruplar müşterek ya da ayrı ayrı araştırma önergelerini verirler, ondan sonra kurulur.

OKTAY VURAL (İzmir) – Yarın getiriyoruz.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Bugüne kadar hep böyle yapıldı. Dolayısıyla, bu işin usulü, yöntemi budur. Yani, bu konuda da biz “Kurulmasın.” ya da “Araştırılmasın.” gibi bir tavır içerisinde değiliz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Yarın getiriyoruz.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Onu konuşuruz, mutabakata varırız gruplarla birlikte, sonra gruplar önergelerini verirler ve uygun bir zamanda görüşür, araştırma komisyonunun kurulmasını ve bu konuların araştırılmasını sağlarız. Olay budur.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Canikli.

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, beş dakika bir istişare yapalım, yarın getirelim bütün gruplar.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Beş dakika bir istişare yapalım.

OKTAY VURAL (İzmir) – Konuşmayalım, yapalım.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Konuşmadan, Sapanca Gölü’nü de dâhil edelim.

OKTAY VURAL (İzmir) – Beş dakika çağırın, madem Nurettin Bey söz verdi.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Ya, zaten bitmiş durumda. Şu anda “evet” oyu verseniz Genel Kurul çalışmasına devam edecek.

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…

OKTAY VURAL (İzmir) – Haydi…

BAŞKAN – Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Olmadı, yanlış yapıldı.

BAŞKAN – Sayın Vural, ayrıca söz talebiniz var.

Buyurun.

VII.- AÇIKLAMALAR

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 40’ıncı yıl dönümüne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladığına ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, bugün 20 Temmuz, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıl dönümü. Kıbrıs Barış Harekâtı kararını veren o zamanın Başbakan ve Başbakan Yardımcısı Hakk’ın rahmetine kavuştu. Sayın Ecevit ve Sayın Erbakan’ı rahmetle, minnetle anıyoruz.

Bugün, aynı zamanda, Kıbrıs’ta Barış ve Özgürlük Bayramı, yeniden doğuş günü. Aslında, Barış Harekâtı, Kıbrıs halkını toplu mezarlara koyma iradesini durdurmuştur. Bu vesileyle, bu Barış Harekâtı münasebetiyle, Hakk’ın rahmetine kavuşmuş olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyorum efendim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Özkan, buyurun.

2.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, göllerin ve sulak alanların tamamının araştırılması için Meclisi duyarlılığa davet ettiğine ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 40’ıncı yıl dönümüne ilişkin açıklaması

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Ben, biraz önce de söyleyecektim o göller bölgesinin araştırılmasıyla ilgili ama Kıbrıs’ı da konuşacağım.

Göllerimiz ve sulak alanlarımızın tamamının araştırılması gerekiyor, Meclisi duyarlılığa davet ediyorum.

İkincisi, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıl dönümü. “Ne ezilen ne ezen, insanca ve hakça bir düzen.” diyen rahmetli Sayın Ecevit’i rahmetle anıyorum, Erbakan’ı da rahmetle anıyorum. Barış harekâtımızın ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Okutuyorum:

VI.- ÖNERİLER(Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri(Devam)

2.- CHP Grubunun, Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 milletvekili tarafından, Orta Doğu’da yaşananlara ilişkin Türkiye’nin dış politikasında yaşanan sorunların tespiti, barışçıl dış politika yöntemlerinin araştırılması ve Gazze halkına insani yardım yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla 19/7/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 20 Temmuz 2014 Pazar günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve öngörüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 20/07/2014 Pazar günü (bugün) toplanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

                                                                                           Muharrem İnce

                                                                                                             Yalova

                                                                                        Grup Başkan Vekili

Öneri:

Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 milletvekili tarafından, Orta Doğu'da yaşananlara ilişkin Türkiye'nin dış politikasında yaşanan sorunların tespiti, barışçıl dış politika yöntemlerinin araştırılması ve Gazze halkına insani yardım yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla 19/07/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1455 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 20/07/2014 Pazar günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Hasan Ören, Manisa Milletvekili.

Buyurun Sayın Ören. (CHP sıralarından alkışlar)

HASAN ÖREN (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 20 Temmuz, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 40’ıncı yıl dönümünü kutluyoruz.

Bugün yaşananlarla, Gazze’de yaşananlarla 1974’te yaşananların bir benzerliği var. 1974 yılında Ağrı’da askerdim, Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılmak için elimden ne geliyorsa yapmaya çalıştım, o gençlik heyecanı içerisinde hepimizin yaptığı gibi.

55 yaşın üzerinde olan arkadaşlarımız çok iyi hatırlarlar, Kıbrıs’ta, soydaşlarımızı, çocuklarımızı, kadınlarımızı küvetlerin içerisinde hunharca öldüren, katleden bir anlayış vardı ve o anlayışın karşısında, Amerika’nın 6’ncı Filo’suna rağmen Ayşe’yi tatile çıkaran rahmetli Sayın Bülent Ecevit’e, rahmetli Sayın Necmettin Erbakan’a, hayatlarını kaybetmiş askerlerimize, bu katliama maruz kalmış soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun.

Bugün Gazze’de yaşanan olaylar da aynı 1974’te yaşanan olayların benzeridir. Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar 78’i çocuk 358 sivil hayatını kaybetmiştir. Gazze’de yaşananları kabul etmek, kabullenmek, Gazze’de yaşananları içimize sindirmek mümkün değildir. Yasama, yürütme, yargı, ülkenin en büyük mabedi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, siyasi partilerin birlikteliğiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisine destek veren Türkiye halkının, Türkiye’de yaşayan yüzde 95 insanın temsilini ortaya koyan bu Meclisin, birlikte iki gün önce İsrail’i kınadığını, kınadığımızı, gerekli olanları yaptığımızı hepimiz biliyoruz. Bu kınamaya ve yaptığımız eyleme dışarıda olan siyasi partiler de, bütün Türkiye de katılmıştır ama burada eksik olan bir şey var, yüzde 95’i temsil eden bu Parlamentonun Gazze’de yaşanan İsrail zulmüyle ilgili bilgileri Sayın Davutoğlu’ndan, Sayın Başbakandan dinleme hakkı yok mudur? Biz, gazete kupürlerinden, köşe yazarlarından, CNN’den mi öğreneceğiz Gazze’de ne olduğunu? Herhâlde, bu Meclisin böyle bir hakkının olması gerekli. Hepimiz, sorumluluk taşıyan… Yüz binlerce insanın oyunu alarak geldiğimiz bu Parlamentoda, biraz daha ciddiyet, biraz daha sorumluluk adına Dışişleri Bakanı veya Başbakanın bu Parlamentoya gelip gizli veya açık bir oturum yaparak bizleri bilgilendirmesi, bu konuyla ilgili toplumun temsilini sağladığımız bu Parlamentodaki, Meclisteki milletvekili arkadaşlarımızın da gerekli olan bilgiye, sağlıklı bilgilere kavuşması sizce de doğru değil mi?

Değerli arkadaşlarım, hamasi nutukların atılma dönemini geçtik. On yıldır Gazze’de gerçekten bir katliam yaşanıyor. Bunun siyasi bir tarafının olmadığını, bu Meclis, muhalefetiyle iktidarıyla birlikte olarak Hükûmete verdiği destekle göstermiştir.

Şimdi, Sayın Davutoğlu’nun 18/7/2014 Dünya İslam Bilginleri Toplantısı’nda söylediği: “Allah şahittir ki, o halk orada direnirken bize uyku haramdır.” Söz aslında doğrudur ama sadece sözde kalır ise yanlıştır. Türkiye'nin yapacağı çok şeyler var. Kıbrıs Barış Harekâtı'nda yaptığımız savaştan bahsetmiyorum; o, bir nefsi müdafaa, orada biz kendimizi koruduk. Ama bugün İsrail'e Türkiye'nin yapacağı birçok şey var. Bunlara baktığınızda da, Türkiye sadece teferruatla uğraşıyor, sadece “Allah şahittir ki, oradaki katliamlar sürdükçe, o direnç sürdükçe bize uyku yok...” Keşke uyumasak da sorunu çözmüş olsak. Uyumamak sorunu çözecekse, uyumamak o 5 yaşında, 7 yaşında, 12 yaşında çocuklarımızın katledilmesine, ölmesine engel olacak ise Parlamentoda oturalım, hiç uyumayalım ama maalesef böyle bir şey yok. Kıtalar ötesinden Venezuela’nın Devlet Başkanı insanlık adına, din birlikteliğini taşıdığı, belki de birlikte inandıkları din adına değil de insanlık adına İsrail Büyükelçisini sınır dışı ediyor ise Şili Devlet Başkanı bütün ticari ilişkilerini insanlık adına, orada yaşanan katliamlara tepki olarak ortaya koyabiliyor ise sadece uyumak veya uyumamak kelimesi üzerinden Gazze’deki ölenlerimizin direncini artıramayız. Ne yapılacağını soruyor iseniz onu bu Parlamentonun yetki verdiği, bu Parlamentonun destek verdiği Adalet ve Kalkınma Partisi buraya gelecek, söyleyecek. Ne yaptığını, ne yapacağını bize anlatacak.

MUHAMMET BİLAL MACİT (İstanbul) – Senin fikrin yok mu?

HASAN ÖREN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, İsrail, bu kadar haksız olmasına rağmen “Türkiye’deki konsolosluklarımı, yapılan eylemlerde Türk Hükûmeti güvenceye alamadığından dolayı en düşük seviyeye düşürüyorum.” diyor ise, bu katliamları yapan İsrail bunu söylüyor ise Türkiye’nin ne söylediğini 77 milyon duymak istiyor. Kurdele takmak, evet, doğrudur, bir tepkidir, hepimiz takalım; yemin etmek, “Yeminim olsun ki…” demek, uyumamak eğer çözüm getiriyor ise onu da yapalım ama icraatlarda ne yapacağız? Ne yapmamız gerekli, sizler söyleyeceksiniz.

Şimdi, Ekmeleddin İhsanoğlu Cumhurbaşkanı adayımız. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye’deki gerginliği biraz daha aşağıya indirmek için 3 Cumhurbaşkanı adayının 2’sinin yardım kampanyasında hesaplarına para yatırmaya ihtiyacı olmamasına rağmen, bir empati kurabilmek için…

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Ne empatisi ya!

HASAN ÖREN (Devamla) – …HDP’nin adayı olan Sayın Selahattin Demirtaş’ın hesabına bin lira, Cumhurbaşkanının hesabına, yani bugün Cumhurbaşkanı adayı olan Tayyip Erdoğan’ın hesabına bin lira para yatırdı. (AK PARTİ sıralarından “Allah söyletti.” sesleri, alkışlar)

Ee, peki, bunu Allah söyletiyor da… Çabuk oltaya takılıyorsunuz. Oltaya çabuk takılıyorsunuz.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Yapma ya!

HASAN ÖREN (Devamla) – Söylemek istemem ama güzel bir balık vardır, o çok çabuk takılır oltaya. Ee, bunu Allah söyletiyor da Gazze’de ölen çocuklarla ilgili Allah size bir şey söyletmiyor mu? Söyletmiyor mu? Diliniz mi tutuluyor? Diliniz mi tutuluyor?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Dua ediyoruz dua, Söylüyoruz, söylüyoruz.

HASAN ÖREN (Devamla) – Şimdi, Selahattin Demirtaş dedi ki: “Diğer adayda çok fazla para var, onun hakkını da bana gönder.” Güzel bir espriye güzel bir espriyle karşılık verildi.

Peki, Başbakan ne yaptı? Parayı iade etti.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Az geldi, az.

HASAN ÖREN (Devamla) – O da kendine göre haklıdır, orada da bir problem yok. Bin lirayı iade eden Başbakan, eğer bunca insan Gazze’de ölüyor ise, bunca ailenin, bunca annenin önünde çocuklar katlediliyor ise Amerika’da aldığı madalyayı bugün geriye iade etme günü değil midir?

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Yalan atıyorsun. İkinci Dünya Savaşı için Türkiye’ye verildi.

HASAN ÖREN (Devamla) – Neden? Neden? Almadı mı? Almadığını söyleyebilir misiniz?

İşte, tam günü. Siz bin lirayı iade edeceksiniz, Amerika’da Yahudi lobilerinin size verdiği madalyayı evinizde saklayacaksınız…

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Yalan söylüyorsun! Türkiye'ye verdi, Türkiye'ye.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Biz Yahudi düşmanı değiliz, İsrail’in terörüne karşıyız.

HASAN ÖREN (Devamla) – Geriye vermenin günüdür, bugün geriye verme zamanıdır o madalyayı. Hodri meydan, Başbakan geriye versin.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – İşine gelince antisemitist oluyorsun.

HASAN ÖREN (Devamla) – Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen İdris Baluken, Bingöl Milletvekili.

Buyurun Sayın Baluken. (HDP sıralarından alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu grup önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Önerge elimde, bu önergenin aleyhinde olmak mümkün değil. Burada hiçbir vicdanlı milletvekilinin de bu önergenin aleyhinde o kullanabileceğini ben düşünemiyorum. İç Tüzük’ün bir ayıbı olarak, Sayın Başkan “aleyhinde” dedi ama tabii, hem yapacağımız konuşma hem de vereceğimiz oylar tamamen önergenin lehinde olacak.

Çok önemli bir konu konuşuyoruz, bu konuyu böyle siyasi partiler arasında polemik konusu hâline getirerek, birbirine bağırıp çağırarak Genel Kurulda ele almanın bir anlamı yok. Biz tabii ki muhalefet partisi olarak sizin dış politikanızı ve İsrail politikanızı eleştireceğiz ve çözüme yönelik yapmanız gerekenler konusunda sizleri uyaracağız. Sizin de buraya gelip bizim eleştirdiğimiz hususlara tek tek cevap vermeniz eminim ki daha doğru sonuca gitme noktasında hepimize yardımcı olacaktır.

Tabii, konuşmaya günlerdir pervasız bir şekilde sürdürülen, kadın, çoluk çocuk demeden hepimizin canından, yüreğinden parça koparan İsrail’in katliamlarını burada tekrar kınayarak, lanetleyerek başlamak istiyoruz. Hem Filistin halkına hem tüm Orta Doğu halklarına başsağlığı diliyoruz ve sonuna kadar onların yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Gönül isterdi ki burada sadece kınayan, başsağlığı dileyen ya da birtakım temennilerde bulunan bir milletvekili olarak değil, gerçekten her anlamda kendi üzerine düşeni yapan ve bununla ilgili de bütün toplumsal vicdanı rahatlatan bir ülkenin milletvekili olarak bu kürsüde konuşmuş olsaydık. Ama maalesef mevcut tabloya baktığımız zaman bunu görmüyoruz. Özellikle, ateşkesin sağlanması, kalıcı bir çözümün sağlanması için gerekli diplomatik çabaların ortaya konulması, Filistin halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların Filistin’e ulaştırılması hususunda maalesef son derece kötü bir sınav veriyor AKP Hükûmeti ve bu konuda da düzelmeye işaret edecek pek bir belirtiyi üzülerek ifade etmemiz gerekiyor ki biz göremiyoruz.

Bu pervasız katliam saldırıları ve Filistin halkının yanında bulunmak, böyle, kamuoyuna hamasi birtakım açıklamalarda bulunmakla ya da bağırıp çağırmakla olacak şey değil. Diplomatik olarak ağırlığınızı hissettireceğiniz, kullanmış olduğunuz her cümlenin diplomatik olarak bir sonuca yansıdığı bir dış politika üzerinden yansımasını temenni ederdik ama dediğim gibi, maalesef, ne Başbakanın ne Dışişleri Bakanının ne de AKP Hükûmetinin herhangi bir yetkilisinin kullanmış olduğu cümlelerin karşı tarafta yaratmış olduğu bir karşılık -hadi bırakalım karşılığı- yaratmış olduğu bir duyarlılıktan bile bahsedemeyiz.

Şimdi, kamuoyu önünde kulağa hoş gelecek şeyler ifade ediliyor. Sayın Başbakanın açıklamalarına baktığımız zaman da evet gerçekten hepimizin kulağına hoş geliyor; işte birkaç gündür Birleşmiş Milletleri, İslam ülkelerini bir duyarlılığa çağırıyor ve İsrail’e karşı net tavır alınması gerektiğini söylüyor. Bizim İsrail’e karşı tavrımızın net olduğunu ve bütün ilişkilerimizi sıfırladığını söylüyor. Yani, bu açıklamalara katılmamak mümkün değil, bunların tamamına katılıyoruz. Keşke bunların gereği yapılmış olsaydı da biz burada gelip sizi takdir etmiş olsaydık.

Şimdi, bu “İlişkileri sıfırladık. İsrail’le asla olumlu bir şey düşünmem. İslam ülkeleri duyarlı olmalı.” çağrılarıyla ilgili böyle kamuoyunda bağırıp çağırmak kolay ama bunun gereğini yerine getirme noktasında biz sizin hangi pozisyonda olduğunuzu gelip bu Meclis kürsüsünden halka anlatmak zorundayız. Halk bunun için bize oy veriyor.

Bakın, bütün bu sıfırlama ilişkilerini siz dillendirirken elimizde Bakanlığınızın, size, Hükûmetinize bağlı bakanlıkların soru önergelerine vermiş olduğu cevaplar var. O cevaplarda sadece savunma sanayisi alanında 2 milyar dolarlık bir iş birliği anlaşmasının olduğu ifade ediliyor. Hatırlarsanız, Sayın Başbakan’ın 2009’daki o “one minute” çıkışından sonra biz sanıyoruz ki gerçekten İsrail’le ilişkiler en alt düzeye indirilmiş; ticari, askerî ilişkiler askıya alınmış ve kamuoyunun, insanlığın vicdanını rahatlatacak bazı politikalar Hükûmet tarafından devreye konmuş. Ama, bakın, burada 22 Ağustos 2012 tarihinde Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz imzasıyla -yani Davos’taki o çıkıştan üç yıl sonra- verilen cevap var ve diyor ki Sayın Savunma Bakanı: “Türkiye ve İsrail arasındaki büyük bir bölümü tamamlanmış olan savunma sanayi iş birliği projelerinin toplam maliyeti yaklaşık 2 milyar dolar seviyesindedir.” Tam üç yıl sonra, Davos’tan üç yıl sonra.

Devam ediyoruz, 19 Aralık 2012; yine, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz imzasıyla, insansız hava araçlarının İsrail’le birlikte sözleşmelerle ticarete konu edilen kısmına cevap veren bir soru önergesi cevabı burada. Zamanımız kısıtlı olduğu için burada uzun uzun bahsetmeyeceğim ama, şimdi, bakın, böyle açıklamalarınızı tamamen tekzip eden Hükûmet cevaplarınız olduğu zaman sizin de şapkayı önünüze koyup bir düşünmeniz lazım. Böyle olduğu için zaten sözünüzün bir ağırlığı yok, yaptığınız açıklamalara kimsenin bir güveni yok.

Şimdi, bu Heron’larla, insansız hava araçlarıyla ilgili Türkiye’de neler yapıldığını siz çok iyi biliyorsunuz. Bu Heron’lar sayesinde, İsrail Heron’ları şu anda Gazze’ye ölüm yağdırıyorlar ama aynı Heron’larla siz Roboski’de Kürt çocuklarının üzerine bombalar yağdırdınız, 34 Kürt çocuğunu paramparça eden bir katliamın altına imza attınız. Bu katliamın sorumlularından, tek bir kişiden hesap sormadınız. Siz, şimdi, çıkıp İsrail’e “Çocuk katliamlarını kınayın.” dediğiniz zaman İsrail yetkilileri kalkıp size “Bu Heron’larla sizler de Roboski’de katliam yaptınız.” deseler nasıl bir cevap vereceksiniz? “O Roboski katliamıyla ilgili siz ne yaptınız?” deseler vereceğiniz cevap ne olur? Samimiyet, arkadaşlar, hem içeride hem dışarıda son derece önemlidir.

Bakın, devam edeyim: 7 Kasım 2013 tarihli Ekonomi Bakanlığının vermiş olduğu cevap, Zafer Çağlayan’ın vermiş olduğu cevap. Yıllara göre vermiş, ben 2002’den itibaren okuyayım, sadece ihracat rakamlarını ve ithalat rakamlarını okuyalım: 2002 yılında ihracat 861 milyon dolar, ithalat 544 milyon dolar; 2003 yılında 2 kat artmış, 1 milyar 83 milyon dolara çıkmış; 2004 yılında 1 milyar 315 milyon dolar; 2005 yılında 1 milyar 467 milyon dolar, tedricî olarak artmış; 2012 yılında 2 milyar 330 milyon dolara çıkmış arkadaşlar, tam 4 katına çıkmış ve 2013’ten sonra da yine vermiş olduğu cevapta İsrail’le olan ticaret hacminiz ay ay burada yazıyor, Ekonomi Bakanlığının TÜİK verilerine göre vermiş olduğu cevaplarda var. Bakın, ocak ayında 179 milyon dolar, şubat ayında 198 milyon dolar, mart ayında 227 milyon dolar, nisan ayında 207 milyon dolar; bu şekilde giderek her ay artış gösteriyor.

Şimdi, ortada bu resmî yanıtlarınız varken siz kimi kandırdığınızı sanıyorsunuz? “Sıfırlama” dediğiniz şey, her ay artan askerî ve ekonomik ticari hacimler mi oluyor, böyle bir şey var mı arkadaşlar? Aynı şekilde, Nihat Zeybekci’nin önergeye vermiş olduğu cevap, Türkiye’yle İsrail arasında kimyasal silah üretiminde de kullanılabilecek olan kimyasal maddelerin ticaretine ilişkin belge yine aynı şekilde burada duruyor.

Değerli arkadaşlar, böyle bağırıp çağırmanıza gerek yok, buraya çıkıp bu sunmuş olduğumuz verilere mantıklı ve gerçek cevaplar vermenizi bekliyoruz.

Şimdi, dünden beri burada hem Cumhuriyet Halk Partisinin grup başkan vekili dile getirdi hem de bugün yazarlar pek çok köşe yazısında yazdılar. Net olan sorular var:

1) İsrail’le tüm ilişkilerinizi kestiniz mi, bizim mi haberimiz yok? Konsolosları siz mi sınır dışı ettiniz? İsrail daha net bir tavır ortaya koydu, can güvenliği olmadığı için onları ülkesine geri çağırdı.

2) İsrail’in OECD’ye üye olmasıyla ilgili üzerinizde bir zan var. İki yıl önce imzayı sizin kaldırdığınız ve İsrail’in OECD’ye üye olduğu söyleniyor.

3) Jet yakıtlarının Türkiye tarafından sağlandığına dair ciddi iddialar var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İDRİS BALUKEN (Devamla) – 4) Kürecik’teki füze rampasının İsrail’i koruduğuna dair ciddi iddialar var.

5) Amerika’nın, Almanya’nın İsrail’i savunan pozisyonuna karşı bugüne kadar tek bir cümle kullandınız mı?

Bütün bunlarla ilgili soracak soru çok fazla, zamanımız yetmediği için ben ifade edemiyorum. İktidar partisi yetkililerinin buraya çıkıp mantıklı cevaplar vermesini bekliyoruz.

Önergenin lehinde olduğumuzu ifade ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Oktay Vural, İzmir Milletvekili.

Buyurun Sayın Vural. (MHP sıralarından alkışlar)

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Evet, Cumhuriyet Halk Partisinin önerisi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Hepinize saygılarımı arz ediyorum.

Tabii, gerçekten, İsrail’in saldırıları Gazze’de çoluk çocuk demeden, kadın demeden herkese yönelik bir kıyım harekâtı, hem milletimizi hem insanlık camiasını derinden yaraladı ama maalesef İsrail saldırıyor, Gazze direniyor ama dünya izliyor. Gerçekten, açıkçası insanlığın öldüğü bir dönemi yaşıyoruz.

Şimdi, burada, bu konuşmaları yapmak durumunda kalıyoruz ama Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ortak bir bildiri yayınladık. Önce, Sadık Bey yayımlayacağımızı ifade etti, hatta o gün bir bakanın gelip Parlamentoya bilgi vereceğini ifade etmişti ama maalesef olmadı. Biz bildirinin altına imzamızı attık, irademizi ortaya koyduk. Ne yazık ki Hükûmetin, Parlamentonun bu bildirisinin arkasında olmadığı görüyorum. Burada Sayın Nabi Avcı vardı, “Sayın Bakanla görüştüm, hemen ayarlayacağız.” filan demişti hatırlarsanız. Ama bu amaçla toplanmış bir Türkiye Büyük Millet Meclisine Hükûmetin gelmemesinin siyasi anlamı, bu iradenin arkasında Hükûmetin olmadığıdır. Oysa, Parlamento ve Hükûmet, beraber ve birlikte bir irade ortaya koymalıydık. Ama Hükûmet, böyle bir iradenin arkasında olmadığını göstermek amacıyla bilfiil olarak Parlamentoya ambargo koymuştur, gelmemiştir, bilgi vermemiştir.

Şimdi geldiğimiz bu noktada, Cumhuriyet Halk Partisinin verdiği önerge… Değerli arkadaşlarım, grup başkan vekilleri olarak hepsinin imzası var. 4’üncü madde diyor ki: “Tüm parlamentolar -diğerlerini söylemiyorum- hükûmetler, kuruluşlar Filistin halkına karşı ortak vicdani sorumluluklarını yerine getirmesini bekler ve talep eder.” Önerge ne diyor? Önerge diyor ki: “Gazze halkına insani yardım yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla…” Beraber, birlikte imzaladık. Şimdi, gelin, Parlamento olarak bu yardımı nasıl yapacağız, nasıl organize edeceğiz; Hep beraber, birlikte bir inisiyatif oluşturalım. Yani hem karar alıyoruz, parlamentolar olarak “Bununla ilgili vicdani sorumluluğunu yerine getir.” çağrısı yapıyoruz. Bu vicdani sorumluluğu yerine getirmek için nerelerin yapılması gerektiğine ilişkin parlamenterlerin bir araya geleceği bir komisyon kurulmasına umarım bu imza atanlar “evet” der. Komisyonu kuralım ve bu konuda İsrail’in böylesine bir politikasını oluşturan dış politikadaki zaaflarla birlikte, Gazze’ye insani yardımın nasıl yapılacağına ilişkin hep beraber, birlikte irade koyalım. Gerekirse, araştırma komisyonu gider Gazze’ye, bu insani yardımların nasıl ulaştırılacağını tespit eder.

Değerli arkadaşlarım, tabii, bütün bunlarla ilgili... Şimdi İsrail’in attığı adımlar var. Burada biraz sonra Hükûmetin yaptığı yanlışları ifade edeceğim ama 1996 yılında özellikle bugünkü Netanyahu için hazırlanmış “a clean break” denilen, “temiz bir mola”, “temiz bir ara” diyerek ortaya konulan İsrail’in bir stratejisi vardı. Bu stratejinin uygulandığı bir dönem 2000’li yıllarda İsrail stratejisi. Bu İsrail stratejisinin en önemli hususlarından biri, artık toprak karşılığında barış değil, barışa karşılık barış. Bakın, 2000’li yıllarda uyguladığı politikanın temeli aslında bu stratejiye dayanıyor: “Barış karşısında barış.” Bu ne demektir? “Sen barış istiyorsan, senin için de barış istiyorsan benimle de barışman lazım.” Bu, çok önemli bir strateji değişikliğidir.

İkincisi, bu hazırlanan stratejik dokümanda, önce Irak'ta Saddam’ın ortadan kaldırılması ve Irak'ın Suriye’ye verdiği desteğin böyle kesilmesi suretiyle, Suriye'nin içinde vekâleten bir savaş oluşturmak suretiyle Suriye'nin de bu konuda etkisiz hâle dönüştürülmesi. Yani, İsrail diyor ki: “Kapsamlı bir barış değil, güçler dengesi olsun. Benim etrafımdaki ülkeler kendi içindeki dengelerle uğraşsın. Kendi içindeki dengelerle uğraşırken Suriye'de vekâleten bir savaş oradaki mezhep ya da kabileler aracılığıyla yapılsın ve böylelikle İsrail’in güvenliği sağlansın.”

Yapılan bir başka şey daha var: Lübnan… Lübnan’la ilgili bu sınırın korunması gerekiyor çünkü Suriye-Lübnan ilişkisi önemli ve bu çerçevede de Lübnan’a UNIFIL’i biz getirdik biliyorsunuz. Aslında, bu, bakıldığı zaman, İsrail’in Lübnan’la ilgili sınırını güvenlik altına almak, Hizbullah’la ilgili çatışmalarını güvenlik altına almak amacıyla hazırlandı. Hatırlarsanız, o zaman ilk defa İsrail’in Hizbullah’a karşı yenildiği söyleniyordu. Şimdi, bütün bu politikalar ortadayken Hükûmetiniz bu dış politikada ne yaptı? Uygulanan dış politika tamamen İsrail’in stratejik amaçları çerçevesinde oluşturulmuş bir dış politikadır. Onun için, tablonun büyüğüne bakmak lazım ve bugüne kadar İsrail karşıtlığı ya da ilişkileri hep söylem olarak vatandaşlara karşı kullanıldı ama özünde Hükûmetin uyguladığı politika hem Irak politikası, hem Suriye politikası, hem bu coğrafyanın etnik ve mezheplere göre kendi dengeleriyle uğraşması politikası, hem Türkiye'yi de hedefine alan bu politikalar esas itibarıyla Büyük Ortadoğu Projesi dediğimiz bir politikanın genel amaçlarından biriydi. Bu projenin temel hedeflerinden biri de İsrail’in güvenliğini sağlamaktır ki burada BOP Eş Başkanı olarak Sayın Başbakanın belirlenmesi amacı da zaten Türkiye'yi de bu işin içine dâhil etmektir. Meselenin bu boyutuna bakmak lazım.

Bu bakımdan, bu süre içerisinde özellikle Suriye’deki iç karışıklıkların geldiği boyut ve Türkiye'nin bu Suriye’deki iç karışıklıklarla ilgili sağladığı destek, Irak’ın bölünmesi süreci, özellikle Netanyahu’nun “Kürdistan’ı tanırız.” demesinden sonra AKP sözcüsünün bu konuda “Biz de tanırız.” diyerek araya girmesi…

Değerli arkadaşlarım, değerli parlamenterler, milletvekilleri; istirham ediyorum, tablonun büyüğüne bakınız. “Normalleşme olmaz, şu olmaz, bu olmaz.” Ama, ne oldu? İsrail’in enerji güvenliğini sağlamak amacıyla boru hattı planlanmadı mı? Irak’ın kuzeyinden petrol gelme anlaşmalarıyla biz Suriye’ye petrolü göndermedik mi? Bugün uygulanan politikayla Türkiye'nin ticareti İsrail’e kaydırılmadı mı, gemicikler orada çalışmıyor mu? Bu tabloyu gördüğümüz zaman, 1 milyar dolardan ihracatımızın 5 milyar dolara kadar geldiği bir dönem içerisinde yaşıyoruz. O bakımdan bu İsrail’in…

Her bir devletin amacı ve hedefi olur değerli kardeşlerim, bunları yadırgamamıza gerek yok. Ama, bizim sorgulamamız gereken: Biz ne yapıyoruz? Bizim Hükûmet ne yapıyor? Bugün geldiğimiz bu noktada Hükûmet olarak, istirham ediyorum…

Biz, burada, Mavi Marmara’dan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi bildirisi hazırladık. O günleri hatırlarlar. Hükûmetin etkin önlemler almasına ilişkin bir önerimiz vardı: “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Hükûmetinden İsrail ile siyasi, askerî, ekonomik ilişkilerini gözden geçirmesini, gerekli etkin önlemleri almasını beklemektedir.” Bu ibare olduğu zaman Sayın Suat Kılıç “İmzalamam.” dedi. O günleri hatırlayalım. Basın toplantısı yaptım. “Efendim, biz zaten alıyoruz.” dendi.

Huzurlarınızda soruyorum değerli kardeşlerim: Siyasi, askerî, ekonomik ilişkilerini gözden geçirerek hangi etkin tedbirler alındı da bugün Türkiye’de ticaretimiz artıyor? Otel odalarında bakanlar, dışişleri bakanları İsrailli bakanlarla konuşuyor; Kıbrıs’ta münhasır ekonomik bölge oluşturmak suretiyle petrol ve doğal gaz çıkarttığı gibi bu gazın ve petrolün Türkiye’ye gelmesini sağlamak için John Kerry Hükûmetle görüşüyor ve bir ortam oluşturmasını sağlıyor. Tablonun bu genel çerçevesine bakmak lazım. O bakımdan, bugün geldiğimiz bu noktada... Ömer Çelik “Biz öyle bakmıyoruz, Filistinlilerin uyguladığı terör, İsrail’in uyguladığı şiddettir.” diyordu 2004 yılında. O zamanlar Sayın Hüseyin Tanrıverdi Filistin Dostluk Grubu Başkanıydı, 2004 yılında burada yaptığı konuşmada aynen şunları söylüyordu, “Bu konuda etkili tedbirler alınması gerekir.” diyordu. “Filistin’e barış gücü veya gözlemci statüsünde Türk askeri gönderilmesi, uluslararası toplumla birlikte caydırıcı yaptırımların uygulanması, Arafat’ın tecrit konusundan kurtarılması için Türkiye'nin devreye girmesi, işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşim birimlerinin inşasının hemen durdurulması...” Hangisi oldu değerli kardeşlerim, hangisi yapıldı? Öyle nutuk atıp, “Normalleşmesi mümkün değil.” deyip Davos’tan yarım saat sonra özür dileyip...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

OKTAY VURAL (Devamla) - ...ondan sonra da “Ben, aslında bu Davos meselesinde Şimon Peres’e söylediklerimden pişmanım.” ifadesiyle milleti ne kadar kandırabiliriz? Onun için, Türkiye reel politikaya, gerçekçi politikaya dönmelidir ve özellikle dış politikasını yeniden gözden geçirmelidir diyorum.

Bu önergenin lehinde olduğumuzu, bu önergeye oy vermenin aslında bu bildiriye imza atan bütün grupların taahhüdü olduğunu ifade ederek hepinize saygılarımı arz ediyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Volkan Bozkır, İstanbul Milletvekili.

Buyurun Sayın Bozkır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

VOLKAN BOZKIR (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten son derece üzücü gelişmelerin yaşandığı bölgemizde, bugün Cumhuriyet Halk Partisinin verdiği bir araştırma önergesi çerçevesinde söz almış bulunmaktayım.

Gerçekten İsrail’in insanlık vicdanına ve uluslararası hukuka tümüyle aykırı devlet terörü niteliğindeki ve meşru devlet anlayışıyla bağdaşmayan saldırıları sonucu, 400 civarında Filistinli kardeşimiz, çoluk çocuk, kadın demeden öldürüldü, binin üzerinde yaralı var ve gerçekten içimiz kan ağlıyor. Tabiatıyla, böyle bir ortamda yüce Meclisin de bu konuyu ele alması, bu konuda yapılabilecekleri tartışması, görüşmesi son derece doğaldır ve sanıyorum, bu olay çerçevesinde de uzun zamandır görmek istediğimiz, belki de görmediğimiz için üzüldüğümüz, bundan sonra da böyle olmasını arzu ettiğimiz, grubu bulanan bütün partiler arasındaki dayanışma, ortak hareket arzusu ortaya çıkmıştır ve bundan ben şahsen son derece büyük mutluluk duyuyorum. Belki uzun süredir görmediğimiz, dört grubun birlikte bir bildiri yayınlaması, İnsan Hakları Komisyonumuzun aynı şekilde bildirisi… Dün Dışişleri Komisyonunda yaklaşık bir saati aşkın bir süre gerçekten çok ciddi bir metni tartıştık, kuvvetli ifadeler içeren bir bildiriyi yayımladık ve burada bütün Komisyon üyelerimizin çok ciddi katkıları oldu, bundan da gerçekten mutluluk duydum.

Ancak, tabiatıyla, burada bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Gazze’deki bu saldırılar, katliam niteliğinde, çoluk çocuk, kadın demeden öldürmeler ortaya çıktıktan sonra Türkiye neler yaptı? Öncelikle, ikili temaslarla ateşkes sağlanmasına yönelik koşulların sağlanmasına çalışıyoruz. Zira, ateşkes sağlanmadan gerçekten sonraki adımların ortaya çıkması mümkün değil. Önce ateşin bir söndürülmesi lazım, sonra, sonraki adımlarda hesap sorulacaksa sorulur, tedbir alınacaksa alınır ama ilk yapılacak iş bu ateşkesin sağlanmasıdır. Bugün 50 kişi katledildikten sonra İsrail iki saatliğine bir ateşkese razı oldu ve sadece ölülerin, yaralıların taşınmasına imkân sağlamak üzere. Dolayısıyla, ilk etapta düşüncemiz bu.

Onun dışında, uluslararası örgütler nezdinde -Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi- bütün girişimleri yaparak uluslararası toplumu harekete geçirmeye gayret ediyoruz. Gerçekten, uluslararası topluluk burada, bir anlamda, sınavı geçememiş ve sınıfta kalmıştır demek yanlış olmayacaktır.

Birleşmiş Milletler, gerçekten son zamanlarda başarıdan yoksun performansıyla İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulmuş, sorunlara çözüm bulmak, barışı sağlamak fonksiyonunu hiçbir şekilde yerine getiremeyen bir örgüt niteliğine ulaşmıştır ve Birleşmiş Milletlerden bir şey beklemek de bugün için gerçekten hayalden öteye de gitmemektedir. Birleşmiş Milletlerin Genel Güvenlik Konseyi toplanmıştır geçen gün, orada şunu bunu konuşup hiçbir karar alamadan da maalesef dağılmıştır. Ama, Türkiye olarak, bütün bu kuruluşları göstermedikleri duyarlılığı ve etkiyi göstermeleri için çaba sarf ederek o noktaya getirmeye gayret ediyoruz.

Dışişleri Bakanımız, tabii, bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Katar Dışişleri Bakanlarıyla sürekli temas hâlinde, Hamas lideri Meşal’le temas hâlinde, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterleriyle sürekli temas hâlinde ve bu soruna ilk aşamada nasıl bir önlem alınabilir, bunlar sürekli olarak konuşuluyor.

Keza, Filistinlilerle de çok önemli bir adım meydana gelmişti; Hamas ile Mahmud Abbas temaslarında bir arada hareket etme, bir ortak hükûmet kurma noktasına gelinmişti ve maalesef, bu son gelişmelerle bunun da tehlikeye düştüğünü görüyoruz. Ancak, bu ateşkesin sağlanması sonrasında hem kendi aralarındaki birliğin muhafazası hem de bu bölgedeki istikrarsızlığın ve katliamın sona ermesi amacıyla da bu Hamas ve Abbas arasındaki iş birliğinin devamını da sağlamaya gayret gösteriyoruz.

Gazze’ye yönelik insani yardımlarda bulunuyoruz. Bu kapsamda, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Filistin Program Koordinasyon Ofisi, ilk etapta 1 milyon ABD doları tutarında gıda veya olabilecek diğer acil yardım malzemesinin mahallinden temin edilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtımının yapılabilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Keza, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Dünya Sağlık Örgütünün Filistin ofisine 1,5 milyon ABD doları tutarında katkıda bulunulmuştur. Söz konusu hibe kapsamında Dünya Sağlık Örgütü tarafından temin edilecek acil ilaç ve tıbbi malzemenin süratle ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yönündeki çalışmalar da devam etmektedir. Türk Kızılayı da acil yardım kapsamındaki çalışmalar doğrultusunda 2 bin aileye gıda yardımı ulaştırmak üzere faaliyette bulunmaktadır.

Ülkemiz, Gazze şeridine, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’da Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı aracılığıyla mutaden un yardımı sağlamaktadır. Son gelişmeler çerçevesinde 2014 yılı için tahsis edilen un yardımının AFAD’ın koordinasyonunda bölgeye iletilmesi için de gerekli hazırlıklara başlanılmıştır.

MUSA ÇAM (İzmir) – Sayın Büyükelçim, sizden daha farklı bilgiler istiyorduk, bekliyorduk, Hükûmet adına Dışişleri Bakanımız gelip buraya bir bilgi vermeyi düşünmüyor mu?

OKTAY VURAL (İzmir) – Ama Hükûmet adına konuşamaz ki icra değil.

VOLKAN BOZKIR (Devamla) – Şimdi, tabiatıyla daha önce bu kürsüyü aldığımda söylediğim birkaç husus var. Dış politika, gerçekten önemli ve ciddi davranılmasını gerektiren bir konudur ve dış politikada gerçekten zamanlama, ketumiyet, mahremiyet ve hakkaniyet gibi kelimeler son derece, çok önemlidir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Bunu Başbakana mı söylüyorsunuz?

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Bize mi söylüyorsunuz?

OKTAY VURAL (İzmir) – Başbakana mı?

MUSA ÇAM (İzmir) – Abbas’la görüşüldü. Ne görüşüldü Abbas’la? Abbas’la görüşüldü, ne oldu, ne bitti, bunlarla ilgili bir bilgi vermeyecek misiniz?

VOLKAN BOZKIR (Devamla) – Şimdi, eğer bunlara riayet edilmezse ve burada gerçekten ciddi davranmaksızın önemli konuları sırf bilgi almak uğruna buralarda paylaşmaya gidilirse bazen gerçekleştirilebilecek adımlar da gerçekleştirilemeyebilir. (CHP sıralarından gürültüler) Şimdi, bunu şunun için söylüyorum.

ALİM IŞIK (Kütahya) – IŞİD ne yaptı? IŞİD’de ne oldu bizim konsolosluk çalışanlarımız?

VOLKAN BOZKIR (Devamla) – Bu araştırma önergesini veren çok değerli milletvekilimiz, burada konuşmasında Gebze ile Gazze’yi karıştırarak sözüne başladı ve ben de gerçekten hayretler içinde kaldım.

MUSA ÇAM (İzmir) – Yapma ya, size yakışmadı bu ya. Olabilir, karıştırabilir de, bunu söylemek Büyükelçiye yakıştı mı?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Bırak Allah aşkına ya!

MUSA ÇAM (İzmir) – Büyükelçiye bunu demek yakıştı mı yani?

OKTAY VURAL (İzmir) – Başbakana söyleyin, Başbakana.

ALİ ÖZ (Mersin) – Hikâye anlatıyorsun burada.

VOLKAN BOZKIR (Devamla) - Yani Gebze’yle Gazze’yi karıştırdıktan sonra ondan sonra burada önlemleri nasıl tartışacağız? Şimdi, ondan sonra ne düşünüyorsunuz diye sorulduğunda: “Biz bir şey bilmiyoruz, biz size soruyoruz. Hükûmet, AK PARTİ, ne yapıyor, bir bakalım, ona göre bir karar verelim.” gibi bir tutum içinde. Böyle bir şey olabilir mi?

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Siz Dışişleri Komisyonu Başkanısınız, size yakışıyor mu bu konuşma?

VOLKAN BOZKIR (Devamla) - Peki, bunu ben tersine çeviriyorum; biz muhalefetin yaptıklarından örnek alarak dış politika yürütelim.

Ne yaptı muhalefet? Başbakanımız Somali’ye gitti diye heyecana kapıldınız, Genel Başkanınızı Somali’ye götüreceğiz diye yanlışlıkla Nairobi’ye götürdünüz, adamcağız hâlâ oraya gittiğini zannediyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Hadi oradan!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Siz de Irak’a gidin, Irak’a. Şam’da namaz kılacaktınız ya, Kudüs’te, Mescidi Aksa’da kılın bakalım.

MUSA ÇAM (İzmir) – Sayın Büyükelçi, bunlar bayatladı, yeni şeyler söylemeniz gerekiyor, bayatladı bunlar. Aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz, yapmayın.

VOLKAN BOZKIR (Devamla) – Sosyalist Enternasyonal sizin alanınız, gidin Sosyalist Enternasyonale, oradan karar çıkartın; oradan Türkiye’nin bu davasına, Filistin’in bu davasına katkı sağlayacak kararlar çıkartın.

MUSA ÇAM (İzmir) – Gazze’de çocuklar ölüyor, yapmayın. İnsanlar ölüyor, onlardan bahsedin.

VOLKAN BOZKIR (Devamla) – Burada oturmakla, burada Meclis araştırma önergesi vermekle bu işler yürümez.

Siz, ne kadar katil varsa bölgede -Esad olsun, Sisi olsun- hepsiyle gayet güzel ilişkiler içerisindesiniz. (CHP sıralarından gürültüler)

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Yahu, Tarık Haşimi’yi tatil yörelerinde besliyorsunuz, IŞİD’i besliyorsunuz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Dışişleri mensupları rehin yahu.

ALİM IŞIK (Kütahya) – IŞİD’e ne kadar yardım ettiniz?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – IŞİD’i siz bu hâle getirdiniz.

VOLKAN BOZKIR (Devamla) – Esad’la el sıkışan CHP’li milletvekilleri burada hâlâ hatırımızda. Gidin o zaman İsrail’de Netanyahu’yla da el sıkışın, belki sizin bu el sıkışmanızdan İsrail, Filistin’deki katliamı önlemek üzere davranış içine girebilir.

VAHAP SEÇER (Mersin) – Sen katilleri lanetleyemiyorsun, çıkmışsın ahkâm kesiyorsun.

VOLKAN BOZKIR (Devamla) – Ayrıca, gerçekten çok önemli günler yaşadığımız bu noktada hepimizin tesanüt içinde, el birliği içinde davranmasında yarar görüyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Yahu, Dışişleri mensubun rehin ya, Konsolos rehin. Dışişleri Komisyonu olarak yatıyorsunuz ya.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Konsolos rehin, Dışişleri Komisyon Başkanısın ya.

VOLKAN BOZKIR (Devamla) – Birbirimizi incitmeye çalışmak yerine... Hükûmeti tenkit etmek uğruna Türkiye’nin menfaatlerini, Filistinli kardeşlerimizin geleceklerini tehlikeye atıcı davranışlar içine girmememizde de yarar görüyorum.

ALİM IŞIK (Kütahya) – IŞİD’e ne kadar yardım ettiniz? Ne zaman bırakacak konsolosluk görevlilerini?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – IŞİD’e “terörist” demek tehlikeye mi atmaktır? IŞİD’i siz bu hâle getirdiniz.

VOLKAN BOZKIR (Devamla) – Bu düşüncelerle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

HASAN ÖREN (Manisa) – Yazık be, yazık!

Sayın Başkan, söz istiyorum.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Faruk Loğoğlu’ndan ders alman lazım.

BAŞKAN – Sayın Ören, bir saniye, bir şey söyleyeceğim ama.

Grup önerisi görüşüyoruz efendim, iki lehte, iki aleyhte söz verilebilir ancak.

Buyurun.

HASAN ÖREN (Manisa) – Söz istemiyorum efendim, siz de peşin hükümlü olmayın, ben sadece bir şeyi düzeltmeye çalışıyorum.

BAŞKAN – Ama düzeltme, böyle bir şey…

HASAN ÖREN (Manisa) – Kayıtlara geçmesi için söylüyorum.

BAŞKAN – Yok ki böyle bir usul Sayın Ören.

HASAN ÖREN (Manisa) – Ama böyle bir şey söylenir mi yani Gebze ile Gazze karıştırılır mı?

BAŞKAN – Ama siz değil efendim, lütfen yerinize oturun.

HASAN ÖREN (Manisa) – Büyükelçilik yapmış, ülkeyi temsil etmiş…

BAŞKAN – Sayın Ören, lütfen yerinize oturun efendim.

Sayın Altay, söz talebiniz var mı?

HASAN ÖREN (Manisa) – …bir insan bu kürsüde bir dil sürçmesini bu kadar küçülerek anlatabilir mi?

BAŞKAN – Sayın Ören…

HASAN ÖREN (Manisa) – Ben de sizi Türk kamuoyuna havale ediyorum.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Osman Taney Korutürk’ten ders al, Faruk Loğoğlu’ndan ders al.

OKTAY VURAL (İzmir) – Ya, Başbakan da “Oğluma helal para yedirmedim.” demişti.

BAŞKAN – Evet, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunacağım.

III-YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ENGİN ALTAY (Sinop) – Yoklama istiyoruz efendim.

BAŞKAN – Yoklama talebi var, yerine getireceğim.

Sayın Altay, Sayın Özer, Sayın Özgündüz, Sayın Tanal, Sayın Demir, Sayın Demiröz, Sayın Öner, Sayın Aygün, Sayın Canalioğlu, Sayın Özkan, Sayın Seçer, Sayın Kuşoğlu, Sayın Çam, Sayın Sarı, Sayın Ören, Sayın Serter, Sayın Küçük, Sayın Özgümüş, Sayın Öz, Sayın Haberal, Sayın Türeli…

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

VI.- ÖNERİLER(Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri(Devam)

2.- CHP Grubunun, Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 milletvekili tarafından, Orta Doğu’da yaşananlara ilişkin Türkiye’nin dış politikasında yaşanan sorunların tespiti, barışçıl dış politika yöntemlerinin araştırılması ve Gazze halkına insani yardım yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla 19/7/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 20 Temmuz 2014 Pazar günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve öngörüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi(Devam)

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Alınan karar gereğince, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1'inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

3.- Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/937, 2/2229) (S. Sayısı: 615)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4’üncü sırada yer alan, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Benzer Mahiyetteki 108 adet kanun teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

4- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin 'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639)(x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Geçen birleşimde, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülen tasarının ikinci bölümünde yer alan 26’ncı madde üzerinde önerge işlemlerinde kalınmıştı.

Şimdi madde üzerindeki üçüncü ve son önerge olan Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve arkadaşlarının önergesini okutup işleme alacağım…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Bir söz talebim olacaktı Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Söz talebiniz var, buyurun Sayın Baluken.

VII.- AÇIKLAMALAR(Devam)

3.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Şanlıurfa’da IŞİD çetelerini protesto gösterilerinde yaşanan olaylarla ilgili bilgi almak için Şanlıurfa Valisine ulaşamadığına, Şanlıurfa Valisinin görevini yerine getirirken halkın seçilmiş iradesine saygılı olması gerektiğine ve bu konuda Başkanlık Divanı ile Hükûmeti gereğini yerine getirmeye davet ettiğine ilişkin açıklaması

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Çok kısaca, bir konuyu ifade etmek istiyorum.

Şimdi, dünden beri Urfa’nın Suruç ve Birecik ilçesinde, Rojava’ya dönük IŞİD çetelerinin saldırılarını protesto etmek ve Rojava halkıyla dayanışmak, aynı zamanda, Türkiye’nin Rojava politikasının değiştirmesini görünür kılmak amacıyla bir kitlesel etkinlik düzenleniyor.

Oraya giden halkımız, bahsetmiş olduğumuz bu taleplerin gündemleşmesini istiyorlar. Ancak dünden beri, özellikle güvenlik güçlerinin öldürücü müdahaleleriyle, bu saat itibarıyla, 1’i ağır olmak üzere 10’un üzerinde yaralı vardır. Gece yarısından itibaren biz mevcut gerginliği çözmek ve krizi ortadan kaldırmak için defalarca İçişleri Bakanlığı yetkililerine ve sabah Dışişleri Bakanlığı yetkililerine ulaşmamıza rağmen gece yarısından beri Urfa Valisine ulaşamıyoruz. Gerek bölgede bulunan vekillerimiz gerekse de telefon aracılığıyla bizim yaptığımız bütün girişimlere Urfa Valisi konutta olmasına rağmen cevap vermiyor.

Urfa Valisinin bu tarzı, bu tavrı her şeyden önce halkın iradesine saygısızlıktır. Seçilmiş Bakanlık yetkilileriyle görüşmemize rağmen Urfa Valisinin bizi konuyla ilgili bilgilendirme ve gerginliği azaltmak için ortaya koyacağımız çözüm önerilerini öğrenme doğrultusunda yapmış olduğumuz girişimlere kayıtsız kalmasını öncelikle ve Hükûmete şikâyet ediyoruz. Eğer “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” diyorsak atanmış bir devlet memurunun, seçilmiş halk iradesini bu kadar rencide edecek şekilde, itibarsızlaştıracak şekilde bir tavır içerisinde olmasını asla kabul etmiyoruz. Bu konuda hem Başkanlık Divanı olarak sizin hem de Hükûmet yetkililerinin bir an önce bu Urfa Valisine haddini bildirmesi gerekir. Urfa Valisi aile şirketini ya da kendi babasının özel çiftliğini orada yönetmiyor, devletin vergileriyle almış olduğu maaşla kamusal görevi yerine getiriyor. Kamusal görevi yerine getirirken de halkın seçilmiş iradesine saygılı olmayı öğrenmek zorundadır diyorum.

Bu konuda hem sizi hem Hükûmeti gereğini yerine getirmeye davet ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Baluken.

Biliyorsunuz, bu konu, Başkanlık Divanının veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir konusu değil.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Türkiye Büyük Millet Meclisine hakaret var Sayın Başkan.

BAŞKAN – Ancak Hükûmet temsilcisi Sayın Bakan burada, sözleri dinlediler, zannediyorum gereğini yapacaklar.

Teşekkür ediyorum.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Olur mu öyle şey ya? Sayın Başkan, Meclisi dikkate almıyor. Meclis santralinden 10’uncu kez bağlatmışız… Böyle terbiyesizlik olur mu? “Başkanlık Divanını ilgilendirmiyor.” diyor ya.

BAŞKAN – Lütfen Sayın Baluken, icranın konusu, Sayın Bakan dinledi gereğini yapacaktır mutlaka.

Teşekkür ediyorum.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER(Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri(Devam)

4- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

BAŞKAN – Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi önergesini yeniden okutup işleme alıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

639 sıra sayılı tasarının 26’ncı maddesiyle KDV Kanunu’nun 17’nci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendinde yapılması öngörülen değişikliğin “el değiştirme” ibaresinin “ve borsa üyeleri arasında yapılan teslimler” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Bülent Kuşoğlu (Ankara) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Bülent Kuşoğlu, Ankara Milletvekili.

Buyurun Sayın Kuşoğlu. (CHP sıralarından alkışlar)

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 26’ncı madde üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

26’ncı maddeyle, külçe altın, külçe gümüş ve kıymetli taşların daha önce katma değer vergisinden muaf olması getirilmişti 2004 yılında; bunu sadece borsaya tabi işlemlerle ilgili olarak devam ettiriyoruz. Yani daha önce 2004 yılında getirilen katma değer vergisi istisnası çok tartışılmıştı biliyorsunuz; “Neden mücevherata, altın, gümüşe, kıymetli taşlara katma değer vergisi istisnası getiriliyor, sıfır katma değer vergisi alınıyor da gıda maddeleriyle ilgili olarak katma değer vergisi var.” diye sürekli olarak eleştirilmişti.

Şimdi, bununla ilgili bir değişiklik yapıyoruz, katma değer vergisini sıfırlamıyoruz ama borsaya tabi işlemlerle ilgili olarak bu katma değer vergisi istisnası devam ediyor. Bunun anlamı, daha büyük firmalar için, bu konuyla ilgili zincir oluşturmuş firmalar için bu işlemin devam etmesi, kurumsallaşma yolunda olan firmaların katma değer vergisi istisnasından istifade edebilmesidir. Bunu da takdirlerinize sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda istisnalar 17’nci maddede 4 başlık altında sayılmış; bir tanesi kültür ve eğitim amacı taşıyan istisnalar, bir tanesi sosyal amaçlı istisnalar, birisi askerî amaçlı istisnalar, biri de diğer istisnalar. Bunlar diğer istisnalar arasında geçiyor. Biraz önce söylediğim gibi, bu istisna 2004’te getirildi, hâlen de bu 17’nci maddedeki istisnalar eleştirilebilir; çok haksız olanları, çok gereksiz olanları da var.

Vergi konusu gündeme gelmişken değerli arkadaşlarım, şunu da söyleyeyim: Vergi gelirlerimizde önemli ölçüde düşüş var, özellikle haziran ayında önemli bir düşüş söz konusu oldu. Mesela, geçen sene haziran ayı itibarıyla 26 milyar 705 milyonluk bir tahsilat var iken şimdi, 2014’te 24 milyar 757 milyona düştü, -7,3’lük bir azalma var. Kurumlar vergisinde özellikle bu azalma söz konusu. 2013’le 2014 arasında ilk altı ayda yüzde 87’lik bir düşüş var. Dâhilde alınan katma değer vergisinde özellikle büyük bir düşüş var. Dâhilde alınan katma değer vergisinde ve ithalde alınan KDV’deki düşüşler piyasanın çok durgunlaştığını, piyasadaki ticaret hacminin kötüye doğru gittiğini gösteriyor. Özellikle sizlerin bilgi sahibi olmanız lazım, bu, büyük bir sıkıntıya işaret ediyor. Aslında, Maliye Bakanlığının, Hazineden sorumlu Bakanımızın da gelip bu konuda bilgi vermesi lazımdı; önemli bir düşüş var. Dâhilde alınan katma değer vergisi geçen sene 3 milyar 567 milyonken bu sene 2 milyar 794 milyon liraya düşmüş ve geçen yıl ithalde alınan KDV de 6 milyar 137 milyon iken 4 milyar 944 milyon liraya düşmüş; eksi 19,4’lük bir düşüş söz konusu. Yani genel olarak da biraz önce söylediğim gibi -7,3’lük bir düşüş vergi gelirlerinde söz konusu. Bu çok anlamlı, bunu dikkatinize sunuyorum.

Bir de dün geceki tartışmalar sırasında dikkat etmişsinizdir, benim konuşmam üzerine Sayın Çalışma Bakanı Çelik çıktı dedi ki: “Sosyal Güvenlik Kurumunun tek çatı altında birleştirilmesinin faydaları olmuştur, söylendiği gibi değil. Mesela, artık sosyal güvenlik açıkları 19 milyar liraya düşmüştür.”

Bugün Sayın Kalkınma Bakanımız Yılmaz burada. Kalkınma Bakanlığının ben verilerinden hareket ediyorum. 19 milyarlık bir açık söz konusu değil. Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, bütçe transferleri, bütçeden yapılan transferler Sosyal Güvenlik Kurumuna 77 milyar bu yıl için, geçen yıl da 72 milyar lira idi, bu sene 77 milyar lira yani kendimizi kandırmamızın bir anlamı yok. Bunlar da aynı şekilde devletin istatistikleri, devletin rakamları, Kalkınma Bakanlığının rakamları. Sayın Yılmaz bize bu konuda biraz daha bilgi verirse memnun olurum konuşmalarında. Ama, bilmemiz lazım, sosyal güvenlik açıkları sürekli olarak artıyor, sosyal güvenlikte tek çatıyla birlikte bir amaç hasıl olmamıştır, sıkıntılar devam etmektedir, özellikle kayıt dışı çalışma maalesef artırmıştır, sıktılar vardır, bütün nüfusumuzu kapsama alamamış vaziyetteyiz. Bunları bilmemiz, görmemiz lazım. Bunları kendimizi kandırarak “küçüldü” diye lanse etmenin bir anlamı yok.

Vergi gelirleriyle ilgili olarak da biraz önce söylediğim mahzurlar var, onlara devam edeceğim ama daha sonraki konuşmalarımda özellikle konuyu rakamlandırmak istiyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Önerge kabul edilmemiştir.

26’ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

27’nci madde üzerinde 3 adet önerge vardır, okutuyorum:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili…”

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Yine “MHP” diyorsun Bayram Bey.

(Kâtip Üye Burdur Milletvekili Bayram Özçelik tarafından önergenin okunmasına devam edildi)

 “…Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 139, 158, 195, 282, 297, 298, 324, 368, 399, 434, 439, 453, 524, 528, 555, 601, 640, 689, 691, 798, 885, 896, 944, 1019, 1063, 1103, 1131, 1156, 1200, 1202, 1203, 1217, 1222, 1227, 1236, 1242, 1245, 1248, 1258, 1260, 1301, 1302, 1345, 1350, 1364, 1372, 1383, 1414, 1422, 1426, 1431, 1437, 1442, 1488, 1496, 1498, 1506, 1514, 1516, 1525, 1540, 1595, 1652, 1655, 1657, 1677…”

ALİ ÖZ (Mersin) – “2/”leri eksik okuyorsunuz ya, öyle bir şey yok!

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, Sayın Başkan, ne yazılıysa onu okusun.

ALİ ÖZ (Mersin) – “2/”ler nereye gitti?

KÂTİP ÜYE BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) – Hepsi “2/”

ALİ ÖZ (Mersin) – Olsun…

OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır, efendim, sizin onu okuma… Hepsi falan olur mu ya!

ALİM IŞIK (Kütahya) – Meclisin en akıllısı sen misin?

OKTAY VURAL (İzmir) – Ne yazılıysa onu okuyacak.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Baştan, yeniden okusun Sayın Başkan, eksik okudu.

OKTAY VURAL (İzmir) – Yazıldığı gibi okunur.

(Kâtip Üye Burdur Milletvekili Bayram Özçelik tarafından önergenin okunmasına devam edildi)

“…2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı”, “esasları” ibaresinden sonra gelmek üzere “birlikte” ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

                  Erkan Akçay                                   Muharrem Varlı                                Mustafa Kalaycı

                      Manisa                                              Adana                                               Konya

               Seyfettin Yılmaz                                   Sümer Oral                             Ahmet Kenan Tanrıkulu

                       Adana                                              Manisa                                               İzmir

                Mehmet Şandır                                      Alim Işık

                      Mersin                                             Kütahya

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım iki önerge aynı mahiyette, birlikte işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın, 3065 sayılı Kanuna geçici madde eklemeyi öngören 27’nci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Pervin Buldan                                      İdris Baluken                                  Nursel Aydoğan

           Iğdır                                                Bingöl                                            Diyarbakır

Erol Dora                                             Hasip Kaplan

Mardin Şırnak

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

Rahmi Aşkın Türeli                                Musa Çam                              Ramazan Kerim Özkan

          İzmir                                                 İzmir                                                Burdur

     Levent Gök                                     Mahmut Tanal                                  İlhan Demiröz

         Ankara                                             İstanbul                                              Bursa

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Evet, önergeler üzerinde söz isteyen Hasip Kaplan, Şırnak Milletvekili.

Buyurun Sayın Kaplan (HDP sıralarından alkışlar)

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Evet, değerli milletvekilleri, bu önergemizde biz gereksiz olan bu maddenin çıkarılmasını istiyoruz.

SGK’nın 20 milyardan fazla alacağı var. Alacağını tahsil edemiyor, edemeyince de icraya gidiyor, icraya gidince de gayrimenkulleri satın alıyor. Ee, bunları da satmak için KDV muafiyeti istiyor. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar ya? “Satamıyorum, müşteri bulamıyorum.” diyorsanız ki bu açık artırmayla satılan ihalelerde ne olduğunu herkes biliyor. Yani, ne ayrıcalığınız var? Yani, borçlusu var, alacaklısı var, her iki tarafın da hakkaniyetini koruyacaksınız bir şey aldığınız zaman. Eğer muvazaa varsa, değerinin üstünde aldıysanız zaten satamazsınız. Bir gerçek var burada, yani aslında kayıp kaçak olayının ötesinde bir olay bu.

Şimdi, şöyle bir durum da var; 19’u aşkın mali af geldi. Siz bu yöntemle, gerçekten -AK HARTİ hükûmetleri döneminde de geldi- bu SGK’nın alacaklarını alabileceğinizi tahmin ediyor musunuz? Yani böyle bir şeyin bir caydırıcılık olabileceğini tahmin ediyor musunuz? Vatandaş diyor ki nasılsa üç senede, beş senede af çıkıyor, AK PARTİ rutine bağladı 2023 vizyonuna kadar böyle.

Bu gereksiz maddenin hukukta davacı, davalı ve taraflar açısından bir eşitsizlik doğurduğu için, Anayasa’ya aykırı olduğu için çıkarılmasını istiyoruz.

Değerli arkadaşlar, ben bir konuya değinmek istiyorum: Birecik’in Ziyaret köyünde -milletvekillerimiz orada- IŞİD çeteleri günlerdir Kobani’ye saldırıyor. Kobani’ye saldıran bu IŞİD çeteleri, 19 Temmuzda Kobani özgürlüğünü ilan ettiği için Kobani’ye 19 Temmuzda girip, Kobani’yi ele geçireceklerini ilan etmişlerdi ve bunun üzerine Musul’dan, ordudan aldıkları tanklarla, yüksek silahlarla, bütün güçlerini toplayarak Kobani’ye saldırıyorlar. Kobani’de Türkmenler de var, Araplar da var. Şimdi, oradaki halklar, o kanton birlikte direniyor ve direnişin en güzel örneğini, dayanışmanın en güzel örneğini veriyor. Aynı cephede Kürt’ü de, Türkmen’i de, Arap’ı da birlikte mücadele ediyor.

Burada kaç defa sorduk: “Bu IŞİD unsurlarına Hükûmet yardım ediyor mu? Nasıl olarak görüyor?” Sayın Atalay “IŞİD terör örgütüdür.” dedi; terör örgütüyse o zaman bunların faaliyetlerine ve saldırılarına neden göz yumuluyor? Neden Türkiye içinden rahat girip çıkıyorlar? Neden bu saldırıları yapabiliyorlar? Bütün Filistin saldırısını elbette hep beraber kınadık, yine de kınıyoruz.

Buradan şunu açık söylüyorum: Kürtlere saldırı olduğu zaman gık çıkmıyor. Yani bu Parlamentoda bizim dışımızda çıkıp da bu IŞİD saldırılarına karşı, bu çetelerin saldırılarına karşı ya bir insan çıkıp bunu kınıyorum... Bu kafa kesen, bu insanların ciğerini söken, camileri bombalayan, Filistin bayrağını yakan bu çeteler kimde besleniyorlar? Ama olay ondan da öte. Demokratik bir tepki gösteriyor partimiz ve Bölgelerin Demokratik Partisi dün gece saldırıya uğruyor, orantısız bir saldırı, milletvekillerimiz darbediliyor.

Grup başkan vekilimiz sabahtan beri, 6 defadır Urfa Valisini arıyor. Şanlıurfa’nın Valisi telefona çıkmıyor. Mecliste grubu olan bir partinin, bu çözüm sürecinde telefonuna çıkmıyor. Beyefendi -bağlı olduğu İçişleri Bakanı çıkarken, yardımcısı çıkarken, müsteşarı çıkarken- Vali efendi çıkmıyor. Bu Vali kimin valisidir, devletin valisi midir, yoksa birilerin valisi midir yoksa IŞİD’le mi bağlantısı vardır? Nedir ki bu Parlamentoda milletin iradesiyle gelen bir grup başkan vekilinin telefonuna çıkmayacak kadar küstahlaşabiliyor, kim bu? Böyle devlet adamalarını nasıl atarsınız, o hassas bölgeye? Çözüm sürecine zarar veriyorsunuz. Sizleri uyarıyoruz, böylelerini alın oradan. Derhâl istifa etmelidir, derhâl görevden almanız lazım. Almadığınız takdirde böyle valilerle siz bu süreci getiremezsiniz, çok açık ifade ediyorum.

Bir telefona çıkmayacak validen, valilik beklemiyoruz. O vali değildir artık arkadaşlar ve kınıyoruz burada. Hükûmeti de duyarlı olmaya çağırıyoruz. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önerge üzerinde söz isteyen Mahmut Tanal İstanbul Milletvekili.

Buyurun Sayın Tanal. (CHP sıralarından alkışlar)

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, tabii, bu tasarı ve teklifteki 27’nci madde Sosyal Güvenlik Bakanlığının satın alacağı gayrimenkullerle ilgili, KDV muafiyetiyle ilgili…

(Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın Hükûmet sıraları önüne giderek Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’la konuşması)

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Ne diyor, ne? Hasip Bey, nedir, ne diyor? Bunun nesini savunuyor, nedir? Meclis santralini arayın ya. Böyle terbiyesizlik olur mu? Sen neyi savunuyorsun?

BAŞKAN – Sayın Kaplan, Sayın Kaplan, lütfen oturun.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Hükûmeti duyarlılığa çağırıyoruz. Terbiyesizlik ya!

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, burada yanına çağırıyor.

Arayın, bir telefon edin, gereğini…

BAŞKAN – Sayın Kaplan, hatip kürsüde. Lütfen oturur musunuz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Ama lütfen oturur musunuz. İlettik, biraz önce konuşuldu.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, burada Sayın Bakan diyor ki: “Mazereti var.” Çıksın cevap versin.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Kılıf uydurmasın, kılıf.

BAŞKAN – Ama böyle bir usul yok ki. Sayın Bakanla dışarıda konuşun.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Urfa Milletvekili diyor ki: “Konuştum.” Çıksın, cevap versin. Böyle valiyle de anlaşamayız. Allah Allah!

BAŞKAN – Sayın Kaplan, biraz önce grup başkan vekili konuştu. Tarz değil bu. Sayın hatip kürsüde bekliyor.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Çıksın, cevap versin. Böyle şey yok.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Bakan kendisi çağırıp kılıf uyduruyor Sayın Başkan.

BAŞKAN – En azından saygı göstermeniz lazım sayın hatibe. Konuşuldu, izah ettik, Sayın Bakan dinledi dedik, daha ne diyelim?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bizi çağırdı, Sayın Bakan ile Urfa Milletvekili çağırdı.

BAŞKAN – Sayın Kaplan, lütfen oturur musunuz. Burada sayın hatip kürsüde bekliyor. Saygınız olsun hatibe.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, beni çağıran Hükûmetten cevap istiyorum. Hükûmet çıkar, orada cevap verir.

BAŞKAN – Sayın Tanal, buyurun.

Sürenizi yeniden başlatıyorum.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Böyle, bundan sonra böyle. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Bir saniye Sayın Tanal.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Anladığınız dilden. Anladığınız dil neyse o.

BAŞKAN – Sayın Tanal, buyurun.

Yeniden başlatıyorum sürenizi.

MAHMUT TANAL (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Tabii, Şanlıurfa dile gelince, Şanlıurfa halkı mağdur, Şanlıurfa halkı kimsesiz. Şanlıurfa peygamberler diyarıdır. Şanlıurfa’da şu anda elektrik kesik, günde altı saat elektrik kesik. Vali uyuyor mu? Nerede bu devletin Valisi? Nerede bu Hükûmetin Valisi?

VAHAP SEÇER (Mersin) – Böyle vali olursa…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Babasının çiftliği ya.

MAHMUT TANAL (Devamla) – Şanlıurfa’da sağlık sorunları: Her hastanede bulunan yatakta iki üç tane çocuk yatıyor. Nerede bu Şanlıurfa’nın Valisi? Nerede Sağlık Bakanı?

Şanlıurfa’nın eğitim sorunu: Her sınıfta 60-70 kişi sınıflarda okuyor. Bu Şanlıurfa’nın milletvekilleri, bu Şanlıurfa’nın Bakanı, bu Şanlıurfa’nın Valisi nerede?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – IŞİD’çilerle iş tutuyor!

MAHMUT TANAL (Devamla) – Aynı zamanda iş birlikçisi olan IŞİD’çiler nerede? (CHP ve HDP sıralarından alkışlar)

Şanlıurfa’nın çevre sorunu: Atatürk Barajı’na Bozova’nın, Adıyaman’ın, Kâhta’nın pis lağım sularının hepsi akıyor. Şanlıurfa’nın bu sağlık sorunu, çevre sorunu ne zaman halledilecek?

Şanlıurfa’nın ulaşım sorunu: Ahmet Aydın Bey, Adıyaman Milletvekili. Kardeşim, Bozova’yla Adıyaman arasındaki duble yolunuz ne zaman bitecek? Bakanlık ne zaman bu Urfa’yla ilgilenecek?

Şanlıurfa’nın turizm sorunu: Haftada bir sefer direkt uçak var, ondan sonrası aktarmalı. Dünyanın parasını vatandaşımız ödüyor. Çift aktarmalı olunca çift bilet parası alınıyor. Yazık günah değil mi Urfalılara? Nerede bu Urfa’nın milletvekilleri? Nerede bu Urfa’nın bakanları? (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Urfa’nın mevsimlik işçi sorunu: Urfa’nın mevsimlik işçilerinin hepsi perişan durumda. Hiçbirinin güvencesi yok. Çocuklar okula gidemiyor. Mevsimlik işçilik nedeniyle Urfalı ailelerin çocukları iki ay öncesinden okuldan alınmış oluyor. Bu anlamda Urfalılar mağdur.

Aynı zamanda işsizlik sorunu: Türkiye'nin en fazla işsizlik sorunu Şanlıurfa’da. Ama Türkiye’de en fazla iktidara oy veren de Şanlıurfa. Büyük bir tezatlık söz konusu.

Bakın, Şanlıurfalılar da artık uyandı. Şanlıurfalı artık AKP’yi sandığa gömecek.

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) – Hadi oradan!

MAHMUT TANAL (Devamla) – Yani, bu anlamda, Şanlıurfa’ya göndermiş olduğunuz vali de… Şanlıurfa’ya göndermiş olduğunuz valiyi belediye başkanı yaptınız. Urfa’da insan mı yoktu kardeşim? Yani Urfa’nın özbeöz evlatları dururken dışarıdan insanlar ithal ediyorsunuz Urfa’ya. Urfalılar sahipsiz değil. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

GÜLAY DALYAN (İstanbul) – Dön kendi partine bak. Adam mı yoktu Cumhurbaşkanı ithal ettiniz?

MAHMUT TANAL (Devamla) - Urfalılar dinleyin. Sizi burada milletvekilleriniz savunmuyor. Sizi burada bakan yaptığınız vekilleriniz savunmuyor. Sizi savunan tek bir parti varsa Cumhuriyet Halk Partisidir.

Şimdi kanuna gelelim biz. Sayın Hasip Kaplan Bey anlattı. Sayın Bakan, “Vatandaş mağdur.” diyorsunuz. “İcrada malını alacağız.” diyorsunuz. Doğru, güzel.

BAŞKAN – Sayın Tanal, isterseniz biraz da önergeden konuşun.

MAHMUT TANAL (Devamla) – Asıl amaç rağbeti artırmak değil midir? Rağbeti artırmaksa o zaman ne yapmak lazım? Vatandaş olan borçlumuzun eğer malı satılıyorsa, icrada satılıyorsa asıl hedef rağbeti yükseltebilecek en yüksek bedelle gayrimenkulü satmak lazım.

Peki, gayrimenkulü en yüksek bedelle satacaksak, dışarıdan bir alıcı girerse fiyatı yükseltecek ama kamu kurumu girerse KDV’den muaf olduğu için daha düşük bir bedelle kurum satın alacak. Bu, eşitsizlik değil mi? Bu, adaletsizlik değil mi? Yani borçlu batmışken bir tane de siz vuruyorsunuz. Olması gereken ne biliyor musunuz? Eğer dışarıdan vatandaşın gayrimenkulüne giren üçüncü kişiler 100 lira teklif ediyorsa, kurumun 110 liraya satın alması lazım. Sosyal adalet ilkesi bu değil mi? Siz vatandaşın teklif ettiği rakamdan daha düşük bir rakamla alacaksınız ki bu, eşitliğe aykırı; bu, adalete aykırı; bu, düzene aykırı. Dünyada hangi başka ülke böyle bir yasa çıkardı? Hiçbir yasa yok.

Şimdi, 150 metrekarenin altındaki gayrimenkullerin KDV’si yüzde 1, 150 metrekarenin üzerindeki gayrimenkullerle ilgili yüzde 18, tarlalarda yüzde 18. Peki, burada, KDV yüzünden satılmayan gayrimenkul var mı? Varsa hepsini getirin bana, ben size hepsinin müşterisini bulayım. Bu konuda samimi değilsiniz. Yani KDV yüzünden borçluların hiçbirisinin taşınmazı satılmamış değil.

Bu açıdan, ben, Hükûmeti, doğru, düzgün, adaletli yasa yapmaya davet ediyorum.

Hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önergeler kabul edilmemiştir.

Sayın Bakan, buyurun, açıklama yapacaksınız galiba.

VII.- AÇIKLAMALAR (Devam)

4.- Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Az önce Urfa Valimizin telefonlara cevap vermediğine ilişkin bir şikâyet oldu. Biz de, sayın vekilimizde numarası olduğu için buradan hemen arayıp bilgi aldık. Sayın Valimizin söylediği, sıkıntılı, sorunlu bir bölge durumu var, Suruç bölgemizde birtakım hadiseler oluyor ve sabaha kadar o bölgede çalıştığını, konutunda olmadığını, dolayısıyla bu cevabı veremediğini, cebinden herhangi bir kimsenin de aramadığını ifade ediyor.

Böyle durumlar zaman zaman yaşanabiliyor, mazeretler olabiliyor. Elbette ki valilerin, kamu görevlilerinin en hızlı bir şekilde cevap vermesi hepimizin ortak arzusudur ama zaman zaman yaşanan birtakım durumlardan dolayı, kriz şartlarından dolayı imkân bulamamış olabilir kamu görevlileri, onların da durumunu önce iyice bir anladıktan sonra değerlendirme yapmak daha doğru olur düşünüyorum.

Urfa’yla ilgili olarak da ne kadar yatırım yaptığımızı Urfa halkı en iyi biliyor, katrilyonlarca lira GAP projesi kapsamında Urfa’ya yatırım yaptık. Ana kanallardan bütün sosyal altyapıya kadar, 18 katrilyon liralık bir yatırım yaptık Urfa’ya. Bunu da Urfa halkı gayet iyi bildiği için her seçimde de bize destek olmaya devam ediyor.

Çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Bir saniye, grup…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Tamam, grubumuz adına Hasip Bey bir cevap versin, yanlış bilgi var çünkü.

BAŞKAN – Buyurun, yerinizden.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Ayakta mı?

BAŞKAN – Ayakta tabii, buyurun…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hayır, yani nasıl isterseniz, sorun değil.

BAŞKAN – Oturun, mikrofonu açayım.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sorun değil Başkanım.

BAŞKAN – Sayın Kaplan, ama, bak, şöyle: Bu, kürsüde konuşulacak bir konu değil ki. Sayın Bakana bir şey söylediniz, “Oturun, söz vereyim.” diyorum, daha ne istiyorsunuz, anlaşılır gibi değil yani.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Yahu, yalan yanlış bilgi veriyor, nesi anlaşılır gibi değil?

BAŞKAN – E, tamam, söz veriyorum ben de. Oturun, söz veriyorum.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Genel Kurulu bilgilendireceğiz. Nasıl yönetiyorsunuz?

BAŞKAN – Sayın Kaplan, söz veriyorum, daha ne istiyorsunuz, onu anlamış değilim ben.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Tamam, tamam…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Söylediği her cümle yalan cümle ya, her cümle yanlış cümle.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Ama söz verirken de kafamıza vurmayın. Allah Allah!

BAŞKAN – Ne demek istiyorsunuz ya? Söz veriyorum, daha ne istiyorsunuz? Bunu sormayacak mıyım ben?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Tamam Başkan, tamam, tamam.

BAŞKAN – Maksadınız ne yani onu söyleyin.

5.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bugün Meclis santralinden, arkadaşlar, Grup Başkan Vekilimiz 6 defa Şanlıurfa Valisini aradı, telefona çıkmadı ama Şanlıurfa Milletvekili Sayın Gök’ün bir arayışında çıktı, Sayın Bakan istediği zaman bir arayışta çıkıyor. Milletvekillerimiz dövülüyor, milletin iradesi dövülüyor. Bu Meclisin Başkanı milletin vekillerine saldırı olduğu zaman saldırıya uğrayan üyelerini korumak zorundadır, milletvekillerini korumak zorundadır, doğru bilgi vermek zorundadır. Burada sizler o valinin avukatı değilsiniz. Şanlıurfa’nın milletvekilleri, AKP’li milletvekillerinin valisi değil o, partinizin valisi değil o; devletin vergisiyle maaşını alan birisi. Ya devletin valisi olacak ya AK PARTİ’nin partizan valisi olacak ya da IŞİD’in valisi olacak, başka seçenek yok.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Orada da oturamayacak.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hukuk herkese eşit uygulanacak, bizim isyanımız bunadır Sayın Başkan. Bizim isyanımız yalan haberedir, yalan cevabadır, doğru söylenmeyenedir. Ne demek, burada bir grup başkan vekili bir valiyi arayacak, hem de Meclis santralinden -kayıtları getirtin efendim- çıkmayacak ama Şanlıurfa Valisini AKP’li iktidar partisi milletvekili arayınca pıt diye çıkacak? İşi bitiyor o zaman, rahata kavuşuyor ama öbür türlü çok sorunlu bölgede, hiç cevap veremiyor. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Hangi devlette yaşıyoruz? Bu, kabul edilebilecek bir şey değil. Milletvekillerinize Başkanlık Divanı olarak sahip çıkmanızı ve bilgi almanızı istiyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. Arayacağım.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Ayrıca, Hükûmeti de bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Artık, çocuk oyuncağı değil her şey. Orta Doğu’nun her şeyi ortada. Herkes doğru adım atmak zorundadır. “Hepimiz sorumluyuz.” diyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kaplan.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin 'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

BAŞKAN – Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın;Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve MHP Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı”, “esasları” ibaresinden sonra gelmek üzere “birlikte” ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Alim Işık (Kütahya) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Seyfettin Yılmaz, Adana Milletvekili.

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 27’nci maddesi üzerinde vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubumuz adına söz aldım. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, kırk beş gündür torba yasayı görüşüyoruz, bu süre içerisinde etrafımız kan gölü hâline dönmüş. Mübarek ramazan ayı içerisinde Müslüman’ın kanının oluk oluk aktığı, insanlığın bir trajediyle karşılaştığı bir ortamda kırk beş gündür torba yasayı görüşüyoruz.

Şimdi, biraz önce Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, burada bir konuşma yaptı. Gerçekten, büyükelçilik yapmış birisi olarak böyle bir konuşmayı yapmasını doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Burada diyor ki: “Bu konular burada konuşulacak meseleler değildir.” Şimdi, “Burada ulu orta konuşulacak meseleler değil.” dediğiniz yer, millî iradenin temsil edildiği en üst organ, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Peki, Sayın Büyükelçi, senin burada bu milletvekillerine söylediğini… Sayın Başbakan her gün miting alanlarında konuşmasının on beş-yirmi dakikasını bu konulara ayırıyor, hamasi nutuklar sıkıyor.

Dün televizyonda tesadüfen karşılaştım, Dışişleri Bakanı, İstanbul’da AK Gençlik platformunda Suriye’yi anlatıyor, İsrail’i anlatıyor, Filistin’e yapılan zulmü anlatıyor. Allah rızası için, sayın milletvekilleri, ben size soruyorum: Dört aydır bu Dışişleri Bakanı nerede? Yani, orada Müslüman’ın kanı oluk oluk akarken, bir insanlık dramı yaşanırken, bir devlet terörü yaşanırken, bebekler katledilirken, kadınlar katledilirken, yüzlerce Müslüman kardeşimiz orada katledilirken, Dışişleri Bakanı, Başbakan meydanlarda hamasi nutuklar atacak ama Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu konuları görüşmeyeceğiz! Böyle bir şey olabilir mi? Ve çıkacak Dışişleri Komisyonu Başkanı “Bunlar burada konuşulacak konular değildir.” diyecek! Yani, burada siz bu milletvekilleriyle dalga mı geçiyorsunuz? Bu milletvekilleri sizin emir eriniz mi, birileri talimat verdiği zaman bu milletvekilleri burada on dört saat çalışacak, sizin talimatlarınızı yerine getirecek?

Günlerce söyledik muhalefet partisi olarak, “Soma’da bir iş kazası, bir iş cinayeti oldu. Getirin şu ramazandan önce bir günde bunu çıkartalım.” dedik. Ben soruyorum: Orman Kanunu’nda ormanı bir şirkete vermişsiniz, peşkeş çekeceksiniz, burada bu maddenin ne işi var? Memurlarla ilgili maddenin burada ne işi var, torba kanunda? TÜRGEV’le ilgili maddenin ne işi var burada? Birtakım yandaşlara yapılacak işlerin ne işi var burada? Bu ramazan gününde reva mıdır bize? Burada birbirimizi kırmaktan başka, şu oruç ağzımızla, ne yapıyoruz?

Yani, kendi kendimize bir soralım değerli milletvekilleri, orada yiyecek ekmek bulamıyorlar. Filistin’de kamyonların arkasında o çocuklar nereye gittiklerini bilmeden mahzun mahzun bakarken, burada sen Dışişleri Bakanı olarak altın çanaklarda AK Gençlik’le iftar yemeği vereceksin ama Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi vermeyeceksin, olur mu böyle bir şey?

Sayın Başbakan, çıkıyorsun, Allah’ını seversen, hangi dediğin oldu? Oluk oluk etrafımızda, Suriye’de Müslüman’ın kanı akıyor, Irak’ta Müslüman’ın kanı akıyor, Filistin’de Müslüman’ın kanı akıyor. Orada çocuklar, masum çocuklar devlet terörüyle cinayete kurban gidiyor, çıkıyorsunuz, kınıyorsunuz. Ben de kınıyorum, milyon defa kınıyorum orada yapılan haksızlıkları.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – Biraz sessiz konuş ya, kafamızı şey yapıyorsun ya, sessiz konuş biraz ya.

SEYFETTİN YILMAZ (Devamla) – Ne konuşacağım?

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) –Mübarek günde ne bağırıyorsun ya?

ALİ ÖZ (Mersin) – Ne diyorsun ya sen?

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sana mı soracak nasıl konuşacağını?

SEYFETTİN YILMAZ (Devamla) – Acıtabilir söylediklerim. Şimdi buradan soruyorum, ramazan günü soruyorum: IŞİD’e giden, Adana’da yakalanan tırlardaki silahlar var. Adana’da yakalanan tırlardaki silahlar, eğer “Suriye’deki muhalefete götüreceğim” diye IŞİD’e gitmişse, onunla Müslüman Türkmen’in kanı dökülmüşse, bunun hesabını bu ramazan günü Allah indinde kim verecek? Buna bağırmayacağım da neye bağıracağım? İçimiz yanıyor. Sayın Başbakan bağırırken niye sesiniz çıkmıyor?

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – İftira atıyorsun!

SEYFETTİN YILMAZ (Devamla) – Her gün bağırıyor, her gün televizyonlarda bağırıyor ama kan akmaya devam ediyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – Ne zaman çıksan böyle konuşuyorsun.

BAŞKAN – Sayın Şahin, lütfen.

SEYFETTİN YILMAZ (Devamla) – Kimin kanı akıyor, biliyor musunuz? Müslüman’ın kanı devamlı akıyor. Evet, bunlar size dokunabilir; bağıracağım, söyleyeceğim. Sen karar veremezsin, ona Başkan karar verir.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Konuşma, ağzına hiç bunlar yakışmıyor.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

MÜSLİM SARI (İstanbul) – Karar…

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati:16.39

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.47

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muharrem IŞIK (Erzincan)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121’inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

28’inci madde üzerinde üç adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın, 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde değişiklik öngören 28’inci maddesinde geçen “veya” ibaresinin “ya da” ibaresi ile değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                 İdris Baluken                                    Hasip Kaplan                                  Sebahat Tuncel

                       Bingöl                                               Şırnak                                              İstanbul

                  Esat Canan                                   Mülkiye Birtane

                      Hakkâri                                               Kars

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın;…”

ALİM IŞIK (Kütahya) – “MHP” diye okuyor, “Milliyetçi Hareket Partisi”.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sayın Başkan, kaçıncı kere ikaz ettiğimiz hâlde “MHP” diyor, orada “Milliyetçi Hareket Partisi” yazıyor.

(Kâtip Üye Burdur Milletvekili Bayram Özçelik tarafından önergenin okunmasına devam edildi)

“…İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 28 nci maddesinde yer alan "Türk vatandaşı olarak" ibaresinin "Türk vatandaşı iken" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                  Erkan Akçay                                  Mustafa Kalaycı                                  Bülent Belen

                      Manisa                                              Konya                                             Tekirdağ

         Ahmet Kenan Tanrıkulu                             Sümer Oral                                    Mehmet Şandır

                        İzmir                                               Manisa                                              Mersin

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin 'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 28. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Ramazan Kerim Özkan             Mahmut Tanal            Rahmi Aşkın Türeli

          Burdur                               İstanbul                          İzmir

Musa Çam                               İlhan Demiröz            Levent Gök

   İzmir                                          Bursa                    Ankara

                                     Mehmet Volkan Canalioğlu

                                                   Trabzon

MADDE 28- 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 1- Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde, bu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir."

"Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden hangi tarihte ve hangi sebeple gelmiş olurlarsa olsunlar Türk vatandaşı olup Türkiye'de ikamet eden ve 1/7/1976 tarihli ve 2022 Sayılı Kanun dahil olmak üzere sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık almamak kaydıyla yurt dışında geçen ve belgelendirilen çalışma süreleri bu kanuna göre borçlandırılmak suretiyle yaşlılık aylığı bağlanmasında sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Volkan Canalioğlu, Trabzon Milletvekili.

Buyurun Sayın Canalioğlu. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU (Trabzon) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, İsrail’in yapmış olduğu devlet terörünü ben de buradan, milletin huzurunda ve sizin huzurunuzda şiddetle kınıyorum. Tabii, Büyük Ortadoğu Projesi Eş Başkanı ve Dışişleri Bakanı, bu konuda her akşam iftarda veya sahurda güzel sözler söylüyor, çıkışlar yapıyor, bağrılıyor, çağrılıyor, şiddetle kınanıyor ama sonuçta ortada olan tablo beklemede ve ne yazık ki, Musul’da rehin olan vatandaşlarımızdan da hâlâ herhangi bir haber yok ve buna karşı da basın gizliliği konuluyor; ne yapıp ne olacağı da meçhul bir şekilde onları da bekliyoruz.

Değerli milletvekilleri, burada biz torba yasayı görüşüyoruz. Bu torba yasa otuz yedi gün Komisyonda görüşüldü; şiddetli çatışmalar, kavgaya dönüşen eylemler de oldu, bunun sonucunda Meclise geldi ve Meclis de tatil olmasına rağmen uzatıldı ve çalışıyoruz, millete karşı görevimizi yerine getiriyoruz. Bunu yaparken de burada zaman zaman birbirimize karşı sert davranışlarda bulunuyoruz. Sevgili arkadaşlar, birbirimize karşı sert davranışlarda bulunurken bu milletin asil duygularını da göz ardı etmememiz lazım.

Bakın, 13 Mayıs 2014 günü, yani bundan iki ay yedi gün önce Soma’da yaşanan maden faciasında 301 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bundan sonraki süreçte de onların ve ailelerinin lehine birtakım yasalar çıkması noktasında gayretler sarf ediliyor ama burada gözden kaçan bir şey var: Bu yasaları onların yararına, ailelerinin gelecekteki yaşantıları yararına çıkarmaya çalışırken, orada yaşanan çok güzel insani duyguları da insanlık dersi olarak burada sizlere sunmak istiyorum.

Bakınız, madende uzun süre mahsur kalan işçi Murat Yalçın, on bir saat sonra kurtarılıyor, cankurtaran tarafından sedyeye bindirilirken, çizmeleri kömür karası olduğu için ayaklarını sedyeden dışarıya çıkarıyor. Hemşire yardım ediyor, “Aman, ben ayaklarımla sedyeye basmayayım, sedye kirlenmesin ve bir an önce gitsin, madende kalan diğer arkadaşlarımı kurtarsın.”

Hasan Demirci, Soma cehenneminden kurtulan şanslı madencilerden, ailesine sağ salim kavuşmanın sevincini yaşıyor. Hasan Demirci, madende arkadaşlarıyla ölüm kalım savaşı verirken üşüdüğünü söylüyor, yanındaki can yoldaşlarına “Üşüyorum.” diyor. Yanında bulunan arkadaşı tereddütsüz kazağını çıkarıp Hasan’a veriyor. Hasan Demirci cehennemden çıkmayı başarıyor, kazağın sahibi madenci çıkamıyor, can veriyor ve yer altında kendisi ruhunu teslim ederken arkadaşına da can veriyor. Hasan Demirci o kazağı bir anı olarak saklayacağını söylüyor. Değerli milletvekilleri, işte, bu milleti asil yapan, ayakta tutan da budur, bu duygulardır. Kendisi ölürken arkadaşının yaşamasını sağlayan bu asil madenci insanlık tarihinin bir kahramanı olarak yıllarca anılacaktır.

Ve bir baba. Soma katliamında yaşamını yitiren işçilerden birinin avucundan bir kâğıt çıkıyor, “Oğlum, hakkını helal et.” yazıyor kağıtta. Ne kadar ilginç değil mi sevgili milletvekilleri, ölümle karşı karşıya olan biri oğlundan helallik istiyor. Neden mi? Babalık görevini tamamlamadığı için, onu acımasız dünyanın zor koşullarında yalnız bıraktığı için. Bir insanın son nefesinde oğlunu düşünmesi ne kadar büyük bir erdemlilik, ne kadar büyük bir ululuktur değerli milletvekilleri. Peki, aldığı sorumluluğu kötüye kullanarak yurttaşının milyarlarca lirasını cebe indirenler bir kez olsun helallik almayı akıllarından geçirmişler midir acaba değerli arkadaşlarım? Bu insanlık derslerinin bizim için çok önemli olması gerekiyor.

Yine, Yunus Güçlü Soma’da, Darkale bölgesindeki madende hayatını kaybediyor. Burada, Trabzon Beşikdüzülü Ahmet Kaya orada kurtuluyor ama madende hayatını kaybediyor ve eşi, yine Trabzonlu Necla Kaya yaşadığı acıya dayanamayarak bebeğini düşürüyor ve böylece, bu facianın en küçük şehidi oluyor.

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle ben bir kez daha Soma’da hayatını kaybedenleri rahmet, minnet ve şükranla anıyor ve onların lehine güzel işler yapacağınızı umuyor, hepinizi saygı ve sevgilerle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 28 inci maddesinde yer alan “Türk vatandaşı olarak" ibaresinin “Türk vatandaşı iken” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Bülent Belen, Tekirdağ Milletvekili.

Buyurun Sayın Belen. (MHP sıralarından alkışlar)

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 28’inci maddesiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun vermiş olduğu değişiklik önergesi üzerine söz almış bulunuyorum.

Sözlerime başlamadan önce, İsrail’i Gazze’deki vahşi cinayetlerinden dolayı şiddetle kınadığımı belirtiyor, bir an evvel işgale ve cinayetlere son vermesini bekliyorum ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 17 Aralık 2012 tarihinde vermiş olduğum (2/1103) esas sayılı ve 3201 sayılı Kanun’un geçici 6’ncı maddesinde değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi’m Hükûmet tarafından güya torba kanun tasarısının içine alınarak tasarının 112 ve 113’üncü sayfalarında yer aldı. Fakat benim kanun teklifimin, gelen kanun tasarısının 3201 sayılı Kanun’da değişiklik öngören hiçbir maddesiyle ne amaç ne de içerik olarak örtüşmediğini gördüm. AKP Grubunun açıkgözlülük yaparak, sözüm ona, kanun tasarısının içine almış gibi göstererek “Aynı konuda, üzerinden bir yıl geçmeden kanun teklifi verilemez.” kuralından faydalanıp muhalefet milletvekillerinin komisyonlarda bekleyen kanun tekliflerinden kurtulmak için yaptığı bu uygulama etik değerlere ve Meclis İçtüzüğü’ne aykırıdır. (2/1103) esas sayılı Kanun Teklifi ile… 3201 sayılı Kanun’un geçici 6’ncı maddesinin yürürlükteki hâlinde “Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden -bilhassa Bulgaristan’dan- 1989 tarihinde zorunlu göçe tabi olarak gelen, Türk vatandaşı olup Türkiye'de ikamet eden ve 2022 sayılı Kanun dahil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya aylık almamak koşuluyla yurt dışında geçen ve belgelendirilen çalışma süreleri bu kanuna göre borçlandırılmak suretiyle yaşlılık aylığı bağlanmasında sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir." denilmektedir. Bu maddenin zorunlu göçe tabi olmadan Bulgaristan’dan göç eden soydaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için şu şekilde değiştirilmesini teklif etmiştim: “Geçici Madde 6.- Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden 1/1/1989 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Türkiye'ye göç etmiş ve Türk vatandaşı olup Türkiye'de ikamet eden ve 2022 sayılı Kanun dâhil olmak üzere sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık almamak koşuluyla yurt dışında geçen ve belgelendirilen çalışma süreleri bu kanuna göre borçlandırılmak suretiyle yaşlılık aylığı bağlanmasında sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir." şeklindeydi.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi Komisyon Başkanına sormak istiyorum: Sayın Başkan, benim vermiş olduğum (2/1103) esas numaralı Kanun Teklifi, 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın hangi maddesinde var? Allah aşkına, benim teklif ettiğim husus ile Komisyonun kabul ettiği maddelerin ne alakası var? 28’inci madde 3201 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi, 29’uncu madde 3’üncü maddesi, 30’uncu madde 8’inci maddesi, 31’inci madde 9’uncu maddesi…

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Bülent Bey, bir daha tekrarla, Bakan dinlemiyor onları.

BÜLENT BELEN (Devamla) - …32’nci madde 7’nci maddeyi, 33’üncü madde ise aynı kanuna geçici madde 8'i ekleme hükümleri içermektedir.

Benim teklifimde bulunan hiçbir değişikliği kabul etmediğiniz gibi, benim teklifimi kullanarak, sanki benim teklifimmiş gibi söz konusu maddelerde değişikliğe gidiyorsunuz. Ayrıca, değiştirdiğiniz bu hususlar benim teklifimin genel gerekçesinde belirtilen hiçbir soruna da çözüm getirmiyor. Bunu bir şekilde kılıfına uyduruyorsunuz; Anayasa’nın, tüzüklerin, kuralların ve kaidelerin arkasından dolaşıp işleri yoluna koyuyorsunuz ama bir de bu işin etik değeri, ahlak anlayışı var. Yani, benim teklifimi alıyorsunuz ama benim teklif etmediğim bir şekilde tasarıya koyuyorsunuz. Bu hiç hoş bir durum değildir. Bu gibi durumları bundan sonraki komisyon çalışmalarınızda dikkate alacağınızı ve vicdanınızla hareket ederek böyle durumlara izin vermeyeceğinizi umuyorum.

Size soruyorum: Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi olmadan gelen vatandaşların Bulgaristan’daki hizmet süreleri ne olacak? Bu insanlar gerçekten çok mağdur. Bunların birçok yaşlısı var, oradaki hizmetlerini saydırsalar burada emekli olacaklar fakat iki yıldır bu kanun teklifini bir türlü gündeme almadınız, şimdi de gündeme almış gibi gösterip bir yıl daha bu konuda kanun teklifi verilmesinin önüne geçiyorsunuz.

Bu konuda Hükûmeti duyarlı olmaya, AKP Grubunu duyarlı olmaya davet ediyor, Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

III.-YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, yoklama istiyoruz.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunacağım ancak yoklama talebi var, yerine getireceğim.

Sayın Altay, Sayın Türeli, Sayın Sarı, Sayın Özel, Sayın Demiröz, Sayın Özcan, Sayın Çam, Sayın Canalioğlu, Sayın Özkan, Sayın Küçük, Sayın Öz, Sayın Akova, Sayın Öztürk, Sayın Değirmendereli, Sayın Gümüş, Sayın Bilgehan, Sayın Güven, Sayın Ekşi, Sayın Çetin, Sayın Keskin, Sayın Seçer.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın, 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde değişiklik öngören 28’inci maddesinde geçen “veya” ibaresinin “ya da” ibaresi ile değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

İdris Baluken (Bingöl) ve arkadaşları

 

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen İdris Baluken, Bingöl Milletvekili.

Buyurun Sayın Baluken. (HDP sıralarından alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Verdiğimiz önerge üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, deminden beri ifade ettiğimiz durumla ilgili tekrar buradan seslenmekten hicap duyuyorum. Tam bir saate yakındır pişkin bir devlet memurunun Türkiye Büyük Millet Meclisine nasıl kafa tuttuğunu, halkın iradesine nasıl kafa tuttuğunu burada tartışıyoruz ama bu devlet memuru zahmet edip hâlâ, bu saate kadar, 3 milyon oy almış bir partinin grup başkan vekili beni niye aradı diye geri dönmüyor.

MÜSLİM SARI (İstanbul) – Hâlâ aramadı mı?

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Şimdi, bu ramazan gününde biraz sakinliğimizi korumaya çalışıyoruz ama hakikaten zorlanıyorum ben. Ağzından çıkanı duymayan bakanın vermiş olduğu kılıf cevap var ya, birazdan da derler, eminim ki cevap verirler. “Bu grup başkan vekilinin bizde cep telefonu numarası olmadığı için arayamıyoruz.” diyecekler herhâlde. Yani düşünün ki bir vali, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle nasıl irtibat kuracağını, bir milletvekiline nasıl ulaşacağını bilmiyor herhâlde, bu yetenekten yoksun herhâlde. Bu saate kadar bize dönmediğine göre, birazdan siz bu şekilde gerekçelendireceksiniz.

Değerli arkadaşlar, bakın, burada en baştan müdahil olması gereken sizlersiniz. Burada aramızda İçişleri Bakanlığı yapmış değerli vekil arkadaşlar var. Sayın Bakanlar, böyle bir durum kabul edilebilir mi? Biz sabah beşte İçişleri Bakanlığında Bakan Yardımcısına ulaşıyoruz; aradan on saat geçmiş, Vali Bey’e daha telefonla ulaşamıyoruz. Neymiş? Beyefendi geceyi uykusuz geçirmiş. Sen zaten uykusuz geçirdiğin o gecede yaptığın hatalarla şu anda bir gazeteciyi ölümle burun buruna getirmişsin. JINHA Muhabiri Sayın Şehriban Aslan, bu valinin verdiği talimatla yapılan müdahale sonucu ölümle yaşam arasında gidip geliyor, şu anda yaşam mücadelesi veriyor. Beyefendi’nin uykusu kaçmış. Bu uyku, AKP’li vekil buradan arayınca hemen hazır ola geçmeyi gerektirecek bir uyku ama muhalefet partisinin grup başkan vekili arayınca böyle büyük bir pişkinlikle... Bu maalesef, hâlâ karşımızda büyük bir sorun olarak durmaya devam ediyor.

Sayın Başkan, sizi de burada bu içerisine girdiğiniz tavrınızdan dolayı kınıyorum. Başkanlık Divanı olarak bu Meclisin itibarını korumak zorundasınız. Eğer bir atanmış halkın meclisine, milletin iradesine kafa tutuyorsa en başta siz müdahale edeceksiniz. Ama, burada oturduğunuz süre içerisinde hiçbir zaman tarafsız bir yönetim göstermediğiniz için ben sizden bir beklenti içerisinde değilim. Gerçi diğerinin de farkı yok ama buradan Sayın Cemil Çiçek’e seslenmek istiyorum. Sayın Cemil Çiçek’in derhâl bu duruma müdahale etmesi gerekir. Bir milletvekilinin telefonunu önemsemeyen bir vali, bir bireye, halka ne yapar, onu herhâlde hepiniz kendi kafanızda kurgulayabiliyorsunuz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Gerçi, siz alışmışsınız. Protokol sıralarında bile bir atanmışın arkasında durmak sizin zorunuza gitmiyor olabilir ama biz bunu kabul etmiyoruz değerli arkadaşlar.

Hükûmetiniz halka giderken en başta hep şunu diyordu: “Biz seçilmişler üzerindeki atanmışların vesayetini kaldırdık.” Nerede kaldırdınız? İşte, bir atanmış, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesine kafa tutuyor. Bu valilerin atanmışlık durumu ortadayken bu pişkinliklerini bizim kabul etmemiz mümkün değil.

Cumhurbaşkanını halkın oyuyla seçiyoruz. Eğer vali Cumhurbaşkanını temsil ediyorsa vali de o ilde seçimle iş başına gelmelidir. Seçimle iş başına gelmeli ki seçimle burada halkın iradesini temsil eden milletvekili sıfatının ne olduğunu anlama kapasitesine ulaşmalı yoksa korkarım ki biz bu şekilde sorunlarla yüzleşmeye devam edeceğiz.

Bu tavrıyla, AKP’li vekilin telefonuna hemen çıkıp grup başkan vekilinin telefonuna çıkmayan bir vali sizin valinizdir, bizim valimiz değildir, Urfa halkının valisi değildir. Urfa halkının valisi olmayan birisinin de Urfa’da işi olmadığını düşünüyoruz. Sonuna kadar takip edeceğiz. Kendisi Urfa’dan çıkana kadar bundan sonra biz de kendisine rahat vermeyeceğiz diyorum, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

IX.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in yapmış olduğu açıklamadaki Başkanlık Divanının göreve çağrılmasıyla ilgili konuda Başkanlık Divanının herhangi bir yetkisinin bulunmadığına ilişkin konuşması

BAŞKAN – Sayın Baluken, konuşmanızla ilgili, Sayın Bakan burada dinledi, cevap verdi. Ancak, Başkanlık Divanıyla ilgili, Başkan Vekiliyle ilgili söylediklerinize cevaben söylüyorum. İç Tüzük’ün 14’üncü maddesi Başkanın görevlerini sıralamakta: “Türkiye Büyük Millet Meclisini Meclis dışında temsil etmek.” Diğerleri, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle ilgili. Başkan vekilinin görevleri, madde 15: “Başkanvekillerinin görevi, Başkanın yerine Genel Kurul görüşmelerini yönetmek ve yönettiği oturumlarla ilgili tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini gözetmektir.” Biz burada sadece aracılık yapıyoruz. Sizin konuşmalarınızı icranın içerisinde birisi olarak Sayın Bakan dinledi. Konu, Türkiye Büyük Millet Meclisini şu anda yöneten Başkanlık Divanıyla ilgili bir hadise değil efendim. Sayın Meclis Başkanı tutanaklardan bunu okur, şu anda dinliyorsa dinler, gerekli müdahaleyi 14’üncü maddede sayılan görevleri nedeniyle yapabilir. Ama, bu, şu anlama gelmez: Bir vali bir sayın milletvekilinin telefonuna çıkmıyorsa…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, işte bir cümleyi kullanın, bir zahmet edip kullanın.

BAŞKAN – Efendim, bir saniye…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Milletvekili dövülüyor.

BAŞKAN - Bir müsaade edin efendim. Yani, söz istiyorsunuz, ona itiraz ediyorsunuz, konuşurken hemen müdahale ediyorsunuz. Bir saniye, müsaade edin.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Bitti sandık.

BAŞKAN - Usulen, “Ara verip telefonla arayacağız.” diye biraz önce söyledim size. Zaten Sayın Bakan görüştü, biz de arayacağız ama bizim görevimiz değil, onu anlatmak istiyorum.

Buyurun şimdi Sayın Baluken.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, siz şu anda Meclis Başkanını temsilen orada oturuyorsunuz. Meclis Başkanının görevleri arasında da Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını sağlamak olduğunu herhâlde bizden daha iyi bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla, Meclis Başkanının görevi olan bu Meclisin itibarını korumakla ilgili orada oturduğunuz süre içerisinde bir sorumluluk içerisinde olmalısınız.

BAŞKAN – Sayın Baluken, İç Tüzük…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Bizim sizden beklentimiz şuydu: En azından bir cümleyle bu atanmış devlet memurunun halkın iradesini, milletin iradesini takmayan, hiçe sayan anlayışını oradan kınamanız bile bir anlam ifade ederdi, Meclisin itibarı açısından da bundan sonra yapılacak yanlışlar için ön alıcı olurdu. Ama, siz bunu bile yapmadığınız için biz de kürsüden bu tavrınızı kınıyoruz tabii ki.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

Ben, İç Tüzük’ün 14 ve 15’inci maddelerini özellikle okudum efendim. Tekrar söylüyorum, bizim görevimiz değil efendim. Meclis Başkanına da vekâlet etmiyoruz, sadece Meclis Başkanı adına burada başkan vekilleri Meclisi idare ediyorlar. Bununla sınırlı görevimiz efendim.

Buyurun.

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, ben kürsüde şunu ifade ettim: Sabah milletvekillerimiz saldırıya uğradı, darp edildi dedim. Milletin iradesi darp edildi. Şimdi, milletin Meclisinin üyesi darp edildiği zaman, Meclisin Başkanlık Divanı bu yapılan saldırıları kınar. Bunu defalarca yaptık. Yapmadık mı Sayın Başkan, siz yapmadınız mı? Sizin görevinizdi o zaman da şimdi mi değil?

BAŞKAN – Hayır, efendim...

HASİP KAPLAN (Şırnak) – HDP’ye gelince mi göreviniz bitiyor?

Bakın, Sayın Başkan, duyarlı olmak zorundasınız, 550 milletvekili için duyarlı olmak zorundasınız.

Ben, milletvekilleri saldırıya uğradı dedim. Ben televizyondan gördüm, Sayın Ertuğrul Kürkcü’ye, Nursel Aydoğan’a saldırıları gözlerimle gördüm de gelip bu kürsüde ifade ediyorum. Yani sizin üyelerinizin saldırıya uğraması sizi hiç ilgilendirmiyor mu, Başkanlık Divanını ilgilendirmiyor mu?

BAŞKAN – Sayın Kaplan, talebiniz o şekilde olmadı efendim. Sayın Bakan burada...

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Aynen oldu efendim, izah ettik. Bir de Hükûmetten...

BAŞKAN – Biz saldırıya uğrayan her milletvekiliyle ilgili...

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Yani siz muttali oldunuz, muttali olurken Allah için “Muhalefetin milletvekiline de saldırmışlar, yaralamışlar, milletin iradesine saldırıyı kınıyorum.” diyemez misiniz?

BAŞKAN – Hangi sayın milletvekili saldırıya uğrarsa biz kınarız efendim,. Bizden talep edilen bu değildi ama...

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hangi milletvekili, kürsüde söyledim.

BAŞKAN – Hayır efendim, milletvekilinin saldırıya uğraması değil, Vali Bey’e ulaşılamamasıydı gündeme getirilen.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hükûmetin, Sayın Bakanın da burada ifade etmesi gerekirdi. Sayın Bakan da ifade etmedi.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

29’uncu madde üzerinde aynı mahiyette dört adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 29 uncu maddesinin Tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                Mustafa Elitaş                            Hacı Bayram Türkoğlu                         Osman Aşkın Bak

                      Kayseri                                              Hatay                                              İstanbul

                   Tülay Bakır                                       Recep Özel                                   Osman Kahveci

                     Samsun                                             Isparta                                             Karabük

Diğer önergenin imza sahipleri:

                Pervin Buldan                                   İdris Baluken                                  Nursel Aydoğan

                        Iğdır                                                Bingöl                                            Diyarbakır

                 Hasip Kaplan                                       Erol Dora

                       Şırnak                                              Mardin

Diğer önergenin imza sahipleri:

                  Erkan Akçay                                  Mustafa Kalaycı                          Ahmet Kenan Tanrıkulu

                      Manisa                                              Konya                                                İzmir

                Mehmet Şandır                                  Bülent Belen                                      Sümer Oral

                      Mersin                                            Tekirdağ                                            Manisa

Diğer önergenin imza sahipleri:

             Rahmi Aşkın Türeli                       Ramazan Kerim Özkan                            Mahmut Tanal

                        İzmir                                                Burdur                                             İstanbul

                   Musa Çam                                       Levent Gök                                     İlhan Demiröz

                        İzmir                                               Ankara                                               Bursa

BAŞKAN – Sayın Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Ramazan Kerim Özkan, Burdur Milletvekili.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

3201 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sosyal güvenlik sözleşmeleri” ibaresi “Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri” şeklinde değiştiriliyor. Ne değişiyor? Değişen herhangi bir şey yok. Bu kanun emniyet teşkilatını, yurt dışı borçlanmaları, yurt dışı işçilerin vergi, sosyal güvenlik borçlanmaları gibi haklarını düzenliyor. Ama yurt dışı işçi denince akla Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya geliyor. Yine, yurt dışı işçi denince emekleriyle yurt dışına giden, tahta valizleri ve bedenlerinden başka hiçbir zenginliği olmayan kardeşlerimiz akla geliyor. Onlar yıllarca kuru soğana, ekmeğe, çorbaya, bulgura talim etti, artırım yaptı, ülke ekonomisine döviz gönderdi.

Yetti mi? Yetmedi. Bir de dinî duyguları istismar eden kanaat önderleri aracılığıyla KOMBASSAN, YİMPAŞ ve Deniz Feneri gibi kuruluşların canavar dişli ağlarına düştüler. On iki yıldır bu Mecliste onların sorunlarını dile getiriyoruz. Ancak, milletin sorunlarını, o işçilerimizin sorunlarını bir türlü, on iki yıldır milletin adayları çözemedi. Bu insanlar, zaman aşımına uğrarken dilekçeler verdiler; hâlâ, KOMBASSAN’a, YİMPAŞ’a ve Deniz Fenerine para kaptıran, Almanya’da, Fransa’da, yurt dışında çalışan işçilerimizin sorunları çözülmüş değil, sosyal güvenliklerini düzenlemek istiyoruz.

Arkadaşlarım, bunlar emeklerini bu şirketlere vermişler. Bu şirketlerin şu anda mal varlıkları var, mal varlıklarını yurt dışına kaçırdılar ama... Ne yazık ki Bakanlar Kurulumuz boş. Sayın Bakanım gelmiş, hoş geldiniz. Bu KOMBASSAN’daki, YİMPAŞ’taki işçilerimizin sorunları hâlâ çözülmüş değil. Bunlar geldiler, zaman aşımına uğramamak için avukat tuttular, her biri 20 bin lira, 30 bin lira daha bu hesapların üzerine para aktardılar, bu sorunları yine çözülmedi. Bunu çözecek olan Hükûmet, burası. Sayısal çoğunluğunuz var, iradeniz var. Milletin sorunları diyoruz, milletin sorunlarını çözmek için buradayız. Bugün, bir pazar günü de çalışıyoruz ama hâlâ havanda su dövüyoruz. Almanya’dan, Hollanda’dan, Fransa’dan, Avusturya’dan bu insanlarımız arıyor, diyorlar ki: “Bizim dinî duygularımız istismar edildi. Kanaat önderleri geldi, camilerde bizlere vaaz verdiler, ‘Faizsiz kazanç kutsaldır.’ dediler. Ama biz yatırımlarımızı bunlara yaptık, oluk oluk para verdik. O zaman mark verdik, şimdi euro oldu. Ama bizim paralarımız iç edildi. Lütfen bu sorunu dile getirin.”

Yine, sosyal güvenlik anlamında... Meclis Taksi’yle Burdur’dayım, Burdur sokaklarını dolaşıyordum, üç teyze gördüm, yaşlı teyze bunlar. Bunlara 250 lira maaş veriyorsunuz. Kışla’da bir teyzemiz diyor ki: “Oğlum, bu maaşın 150 lirasıyla elektrik, su ve telefon parası ödüyorum, 45 lirasını da sigorta katkı payı olarak geri alıyorlar. Bu parayı bizden niye alıyorlar?”

Sosyal güvenliği konuşuyoruz, bakın, bunlarda onlarla ilgili bir düzenleme yok. “2023 vizyonu” diyorsunuz, “Millete önderlik yapacağız.” diyorsunuz ama verdiğiniz 250 lira paranın 45 lirasını sigorta olarak geri alıyorsunuz. Bu alımdan vazgeçin. Bu insanlarımıza yardım ediyorsanız 250 lirayı direkt verin.

Bakın, yine vatandaşlarımızın halk otobüslerinden yararlanması yönünde bir kanun yaptık -bunu geçenlerde dile getirdim- ama insanları, vatandaşları halk otobüsleriyle karşı karşıya getirdiniz. Adam otobüse binen yaşlıya diyor ki: “Benim sadakam olsun.” Öbürü “Niye sadaka veriyorsun, kanun yapılmış. Ben kanun gereği biniyorum.” diyor. Bir uzlaşmazlık var. Bu insanlara, bu emeklilerimize, dul ve yetimlerimize, gazilerimize, şehit ailelerimize seyyanen… 2023 vizyonlarını gösteriyorsunuz, kasalarda para gösteriyorsunuz “15 bin dolar oldu, hedefimiz 25 bin dolar.” diyorsunuz. 25 bin dolar hedefi olan bir Hükûmet, bu insanlarımıza seyyanen 250 lira aylık bir zam yapamaz mı? Bunlar dul ve yetimlerimiz, şehit ailelerimiz, gazi ailelerimiz. Verin 250 lirayı, vatandaş mağdur olmasın.

Bu konuda çok isteklerimiz var, bu sosyal güvenliği değerlendirmeniz gerekiyor. Bu KOMBASSAN’a, YİMPAŞ’a ve Deniz Feneri’ne para kaptıran vatandaşlarımızın sorununa da Hükûmetin eğilmesini rica ediyorum. Bu konu çok önemlidir, bu insanların emekleri heba edilmemelidir. Hepinizin bölgelerinde var, hepinizin akrabaları var, benim de akrabalarım var; bu insanlar yemedi içmedi, para biriktirdi ama emekleri heba oldu.

Lütfen, ben Hükûmeti duyarlılığa davet ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Karar yeter sayısı.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Bülent Belen, Tekirdağ Milletvekili.

Buyurun Sayın Belen. (MHP sıralarından alkışlar)

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 29’uncu maddesiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun vermiş olduğu önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum.

(2/1103) esas numaralı Kanun Teklifi’mde yer alan fakat torba yasada varmış gibi gösterilen, 3201 sayılı Kanun’un geçici maddesinin değiştirilmesi hâlinde, 1/1/1989 tarihinden sonra Türkiye’ye göç eden ve Türk vatandaşlığına geçenler Bulgaristan’daki çalışma sürelerini borçlanabilecekler mi, bu hangi maddede geçiyor? Sonuç olarak bir kelime değiştiriliyor, belki bir zararı yok fakat biraz önce de bahsettiğim gibi, işin can sıkıcı yani, Plan ve Bütçe Komisyonu mevcut teklifleri kullanarak kendince kanunlarda değişikliğe gidiyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündemimizde var olan bu torba yasayla birlikte devlet, vatandaşımızdan alacağı birçok kalemden vazgeçiyor. Bu tabii ki de önemli bir gelişme çünkü devlet, her zaman gücünün yettiği, imkânlarının elverdiği sürece vatandaşının çıkarları doğrultusunda hareket etmelidir.

Bu şekilde, vatandaşlarımız lehine kararları içeren böyle bir tasarıda şahsıma ait bir başka kanun teklifinin daha gündeme alınmasını arzu ederdim. Söz konusu kanun teklifimin içeriğinin kısa bir özetini sizlerle paylaşmak istiyorum.

21 Şubat 2012 tarihli ve (2/382) esas numaralı Kanun Teklifi’m Plan ve Bütçe Komisyonunda beklemekte. Bu kanunla, SSK’lı işçilere geriye dönük hizmet borçlanması hakkı verilmesini teklif ettim çünkü geçmişte, BAĞ-KUR’a ve Emekli Sandığına tabi vatandaşlarımıza geriye dönük hizmet borçlanması hakkı verilmek suretiyle bu vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetler giderilmiş fakat SSK’lı vatandaşlarımıza bu kolaylıklar getirilmemiştir. Sadece, mülga 506 sayılı Kanun’la “Bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne gösteri ve saz sanatçıları, müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar, düşünür ve yazarlar.” tanımına uyan vatandaşlar için geçmişte 4 defa hizmet borçlanması getirilmiştir. Bunlar, 1978 yılında 2167 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi, 1983 yılında 2959 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi, 1987 yılında 3395 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ve son olarak, 1994 yılında 4056 sayılı Kanun’un 1’inci maddesiyle toplamda on beş yılı geçmeyecek şekilde hizmet borçlanması hakkı verilmiştir. Anayasa’mızın 10’uncu maddesi insanlar arasında ayrımcılığı yasaklamaktadır. Sanatçılarımıza, yazarlarımıza verilen bu hak diğer SSK’lılara verilmemiştir.

Anayasa’mızın 10’uncu maddesi şöyle der: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”

Şimdi, bu yıllarda çıkarılan bu kanunlarda, muhatap olan taraf yazarlar, çizerler ve sanatçılar olduğu için, o dönemin muhalefet partileri, zannedersem, bu kitleyi karşılarına almamak için bu kanunların iptaliyle ilgili, Anayasa Mahkemesine giderek kanun iptali yoluna gitmemişlerdir. Aslında, bu torba yasa görüşülürken iktidar partisi grubu da bu konuda iradesini vatandaştan yana gösterip…

Mevsimlik işçi olarak çalışan, bilhassa inşaat sektöründe ve tarım sektöründe mevsimlik işçi olarak çalışan vatandaşlarımızın birçoğu emeklilik için prim ödeme gün sayılarını tamamlayamadan terkidünya eyleyip gidiyorlar. Bu insanlarımızın boynu bükük bırakmayalım. Gelin, bu torba yasaya, Bütçe Planda beklemekte olan (2/382) esas numaralı Kanun Teklifi’mi, bir önergeyle ek madde olarak ekleyelim ve mevsimlik işçi olan vatandaşlarımızın mağduriyetini giderelim.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Sayın Halaçoğlu, istediniz, vereceğiz de yalnız, 2 gruba daha sormamız lazım.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Tamam. Yani haberiniz olsun. Sonra atlıyorsunuz da, onun için.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Maddenin tasarıdan çıkarılması amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Hasip Kaplan, Şırnak Milletvekili.

Buyurun Sayın Kaplan.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Değerli milletvekilleri, bu bürokratik maddeleri gerçekten niye koyduklarını anlamadığımızı ifade etmiştik. Bunun arkasındaki madde de öyle. Yani, kanun tekniği açısından baktığınız zaman bir kanun maddesi 1 satır, bir kanun maddesi içinde de 18 madde, 5 sayfa var. Yani, bu torba kanunun dengesizliği ortada.

Şimdi, bunu niye koydu bürokratlar, bugün niye çıkarıyorlar, niye Komisyonda birbirimizi bu kadar hırpaladık, AK PARTİ niye şimdi çıkarma gereği duyuyor, anlamış değilim. Ancak, verdik önergelerimizi, şimdi de çıkacak. Tamam, anlaşıldı, sosyal güvenlik, yok uluslararası güvenlik olmuş… Ne olmuş? Yani, torbayla bunu da illa bürokratlar istedi diye yapmak mı gerekiyordu? Doğrusu, kabul edilir bir durum değil.

Bürokratik vesayet Meclisin iradesinin üstüne çökmüştür arkadaşlar. Eskiden askerî vesayet vardı Meclisin üstünde, şu an bürokratik vesayet esir almıştır. İstediği gibi yapıyor, bakanlıklar istediği gibi yapıyor, istediği gibi önerge getiriyor, istedikleri gibi uyguluyorlar. “Asker vesayeti” deniliyordu, kaldırıldı, vesayet el değiştirdi. “Yargı vesayeti” deniliyordu, şimdi de Meclisin iradesinin üstünde bu var.

Yalnız, ben bugün başka bir şey ifade etmek istiyorum: Biliyorsunuz, bütün emeklilerin, SSK, BAĞ-KUR emeklilerinin, çalışanların -yani emekli sayısı oran olarak 2,5 milyon civarında, EMEKLİ-SEN’in verdiğine göre de 3 milyon- hepsinin gözü bu temmuz ayında, burada, bu torbadan Hükûmet hangi zammı yapacak? Biliyorsunuz, bir standart vardı; her ocak ayında ve temmuz ayında enflasyon oranına göre bir zam yapılıyor. Şimdi, geçen ocak ayına baktığımızda 3,27 zam yapılmış. Hükûmetin beklentisi ne, açıklaması gerekir diye düşünüyorum. Memur emeklileri, işçi, BAĞ-KUR emeklileri için ne düşünülüyor? Kimileri “4-5 civarında” diyor, kimileri “5,7” diyor. KAMU-SEN ve KESK 6 oranında bir zam beklentisi içindeler. Ama, gelin görün ki Hükûmet, hükûmet olduktan sonra, nasıl Şanlıurfa Valisini de kendi partizan kadrosundan atadıysa bütün memurları “Ya MEMUR-SEN’in üyesi olacaksınız ya da sizi görevden atarız.” tehdidi altına alarak hem KESK’in hem KAMU-SEN’in örgütlenmesini engellemiş ve bugün, 11 hizmet kolunun 11’inde de tek yetkili MEMUR-SEN’dir. Eğer bu zamlar, memurun, işçinin, emeklinin maaşına yapılacak bu zamlar enflasyona göre, vicdana göre, hukuka göre, adalete göre yapılmamışsa, yapılmayacaksa bilin ki iktidarın emri altında sarı bir örgütlenmenin içine giren MEMUR-SEN’in bunda büyük günahı var. Hükûmet de sendika… İşte, ne diyorlar? Ev sahibi hırsız biri olunca ne yapar? Bacadan bilmem neyi çıkarırmış.

Yani, şimdi, burada Hükûmetten şu an milyonlarca emekliye bir haber vermelerini istiyoruz. Nasıl bir zam düşünüyorsunuz, ne kadar bir zam düşünüyorsunuz temmuz ayında? Takribi rakamlar var, sağ olsunlar, uzmanlar bize söylediler. Bizim beklentilerimiz, gerçekten… Enflasyonun, petrolün, doğal gazın, hepsinin zam gördüğü bu aylarda, genel bir ortalamasıyla, TÜİK’in rakamlarının ötesinde, gerçekçi bir saptamayla bu emeklilerimize bayram öncesi bir müjdenin verilmesini bekliyorum buradan.

Hükûmet, saat gibi, hiç olmazsa bir günde 2 defa doğru işi yapsa iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani hep kendine hep kendine olmaz yani. Bazen biraz da halkı düşünmek gerektiğini düşünüyorum.

Saygılarımla. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.46

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.54

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muharrem IŞIK (Erzincan)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121’inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 29’uncu maddesinin metinden çıkarılmasına dair aynı mahiyetteki dört önergenin oylanmasında karar yeter sayısı bulanamamıştı.

Şimdi, önergeleri tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Önergeyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir. Böylece, 29’uncu madde metinden çıkarılmıştır.

Kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Sayın Altay, buyurun, söz talebiniz vardı.

VII.- AÇIKLAMALAR (Devam)

6.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Şanlıurfa’da HDP milletvekillerine yapılan fiziki saldırıyı ve HDP Grup Başkan Vekilinin aramalarına dönmeyen Şanlıurfa Valisini kınadığına ilişkin açıklaması

ENGİN ALTAY (Sinop) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, biraz önce Sayın Hasip Kaplan’ın ve HDP Grup Başkan Vekilinin ortaya attığı iddialar bence vahimdir. Sayın Milletvekili Nursel Aydoğan ve Sayın Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’ye bugün Şanlıurfa’da polis tarafından fiziki saldırı yapıldığına dair ciddi bir iddia var. Böyleyse –ki böyle olduğu anlaşılıyor- bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hükûmetin, lütfedip Genel Kurula bu konuda bilgi vermesini talep ediyorum. Aynı şekilde, Halkların Demokratik Partisinin Grup Başkan Vekiline Şanlıurfa Valisi müteaddit aramalarına rağmen dönmemiş ise Şanlıurfa Valisini de devletin valisi olmaya davet ediyorum, onu da kınıyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Altay.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Davam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

BAŞKAN – 30’uncu madde üzerinde 4 adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 30 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                Mustafa Elitaş                            Mehmet Doğan Kubat                               Recep Özel

                      Kayseri                                             İstanbul                                             Isparta

                  Yılmaz Tunç                                  Türkan Dağoğlu                           Hacı Bayram Türkoğlu

                       Bartın                                             İstanbul                                              Hatay

 

                   İdris Şahin

                      Çankırı

"MADDE 30 - 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 30 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                  Erkan Akçay                                  Mustafa Kalaycı                                  Bülent Belen

                      Manisa                                              Konya                                             Tekirdağ

                   Sümer Oral                            Ahmet Kenan Tanrıkulu                          Mehmet Şandır

                      Manisa                                               İzmir                                                Mersin

 

“MADDE 30- 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “son tarihten geriye doğru olmak üzere” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ancak, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir."

"Yurt dışında geçen sürelerin tamamı veya istenildiği kadarı borçlanılabilir. Başvuru sahiplerinin kısmi borçlanma taleplerine istinaden yapılacak borçlanma süresinin tespitinde ibraz edecekleri belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasında istenilen dönemlere ait gün sayıları esas alınır esas alınır."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak’ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 30. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederiz.

             Rahmi Aşkın Türeli                       Ramazan Kerim Özkan                            Mahmut Tanal

                        İzmir                                                Burdur                                             İstanbul

                  Müslim Sarı                                      Levent Gök                                     İlhan Demiröz

                     İstanbul                                             Ankara                                               Bursa

                                                                            Musa Çam                                                

                                                                                İzmir

MADDE 30- 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ancak, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir.

Yurt dışında geçen sürelerin tamamı veya istenildiği kadarı borçlanılabilir. Başvuru sahiplerinin kısmi borçlanma taleplerine istinaden yapılacak borçlanma süresinin tespitinde kişinin beyan edeceği tarih esas alınır."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte Olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde değişiklik öngören 30'uncu maddesinin yasa metninden çıkarılmasını arz ederiz.

                 İdris Baluken                                    Hasip Kaplan                                  Sebahat Tuncel

                       Bingöl                                               Şırnak                                              İstanbul

                  Esat Canan                                   Mülkiye Birtane                                     Erol Dora

                      Hakkâri                                               Kars                                                Mardin

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE (İstanbul) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Erol Dora, Mardin Milletvekili.

Buyurun Sayın Dora. (HDP sıralarından alkışlar)

EROL DORA (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 30'uncu maddesi üzerine Halkların Demokratik Partisi adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Tasarının bu maddesiyle, 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türkiye Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle yurt dışında çalışanların çalıştıkları süreleri borçlanmasında değişikliğe gidilmektedir.

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de ikamet eden bir sigortalı borçlanma yapmak istediği takdirde istediği zaman aralığını borçlanabilirken, yapılan değişiklikle, yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız borçlanma talebinde bulunulan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru borçlanma yapabileceklerdir. Bu durum, yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın hem daha yüksek prim ödemelerine hem de daha düşük emekli maaşı almalarına neden olacaktır.

Değerli milletvekilleri, konuşmamı sosyal güvenlik kurumlarının işlevleri ve Türkiye'deki durumu üzerine sürdürmek istiyorum.

Modern sosyal devletlerde sosyal güvenlik sistemi toplumdaki tüm bireylerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla gerekli önlemleri alan ve doğabilecek zararları karşılayan bir sistemdir. Böylesine önem arz eden bir kurumun sürekliliği, toplumun huzur ve barışı açısından da son derece önemlidir.

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de sosyal güvenlik kurumlarına baktığımızda ise ilk göze çarpan noktalardan biri yoğun siyasi müdahaleler olmaktadır. Türkiye'de sosyal güvenlik kurumlarının işleyişlerine siyasi müdahaleler sonucu ortaya çıkan önemli sorunları belirtmek gerekirse; emekliliğe hak kazanma yaşının siyasal kazanımlar için sürekli değiştirilmesi, prim tahsilat sorunlarına çözüm bulunamaması, prim affı uygulamalarına devam edilmesinin vatandaşları bu yönde beklenti içine sokması ve dolayısıyla prim tahsilatını olumsuz etkilemesi, sosyal güvenlik sistemine yönelik tutarlı devlet politikasının oluşturulmaması, geçmiş hükûmetler döneminden süregelen bir alışkanlıkla toplanan prim gelirlerinin siyasi amaçlar doğrultusunda veya sosyal güvenlikle ilgisi olmayan diğer kamu hizmetleri için kullanılması, prim karşılığı olmayan ödemelerin genelde kurum kaynaklarından karşılanması, sigortasız personel çalıştırma karşısında hükûmetlerin etkin mücadele etmemeleri sonucu çalışan haklarının gasbettirilmesi biçiminde sıralanabilir.

Değerli milletvekilleri, yurttaşların ve işverenlerin, vergilerini ve primlerini düzenli ödemeleri konusunda teşviklerde bulunmak her sosyal devletin ve hükûmetlerin görevidir. Oysa hükûmete geldiğinden beri vergi ve prim borçlarında af uygulamasına karşı olduğunu belirten AK PARTİ hükûmetleri, nedense her seçim arifesinde yeni bir af paketiyle Meclisin karşısına çıkmaktadır. Hükûmetlerin sürekli af paketlerini gündeme getirmeleri, aslında yurttaşların borçlarını ödeyemez duruma getirildiklerinin de itirafı ve önemli bir kanıtıdır.

Değerli milletvekilleri, diğer taraftan seçim öncesi alışkanlık hâline getirilmiş kamu alacaklarına dair af paketleri, yurttaşları "Nasıl olsa af gelecek." kolaycılığına alıştırmakta, bu yöntemle ülkenin en önemli kurumlarından biri olan Sosyal Güvenlik Kurumu Hükûmetçe zarara uğratılmaktadır. Borçlarını düzenli ödeyen yurttaş ve işletmelere de borcunu zamanında ödemenin aslında lüzumsuz bir şey olduğu öğretilmektedir. Dolayısıyla, Hükûmetin popülist uygulamaları, sosyal devlet ilkesinin yerleşmesinde ve yurttaşların yurttaşlık bilincinin gelişmesi önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Vergi oranları ve SGK prim ücretleri yüksek tutularak yurttaşların ödeme yapması güçleştirilmekte, daha sonra yapılan aflarla “Vatandaşların borçlarını siliyoruz.” söylemleriyle siyasi rantlar elde edilmeye çalışılmaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyal devlet ilkesi gereği, vergi oranları ve SGK primleri halkın ödeyebileceği makul bir seviyeye çekilmeli ve yurttaşların bu ödemeleri zamanında yapmaları konusunda tutarlı teşvik politikaları geliştirilmelidir. Sosyal devlet ilkesinin gerekleri konusunda popülist, geçici, yüzeysel yaklaşımlar yerine yapısal, kapsamlı, kapsayıcı ve hak temelli politikaların önemsenmesi toplumun genelinin çıkarlarına da hizmet edecektir.

Bu gerekçelerle maddenin yasa metninden çıkarılmasını bekliyor, Genel Kurulu tekrar saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak’ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 30. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederiz.

Ramazan Kerim Özkan (Burdur) ve arkadaşları

MADDE 30- 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ancak, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edildiğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir.

Yurt dışında geçen sürelerin tamamı veya istenildiği kadarı borçlanılabilir. Başvuru sahiplerinin kısmi borçlanma taleplerine istinaden yapılacak borçlanma süresinin tespitinde kişinin beyan edeceği tarih esas alınır."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE (İstanbul) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Müslim Sarı, İstanbul Milletvekili.

Buyurun Sayın Sarı. (CHP sıralarından alkışlar)

MÜSLİM SARI (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan torba yasanın 30’uncu maddesiyle ilgili söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım.

Dün, Sayın Çalışma Bakanı, bir soru üzerine, Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin açıklarına ilişkin bir değerlendirme yaptı ve bu değerlendirme sonucunda, Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin açıklarının 19-20 milyar lira civarında olduğunu söyledi. Aslında söylediği kısmen doğru, kısmen yanlış. Sosyal güvenlik sisteminin açıkları eşittir Sosyal Güvenlik Kurumunun gelir ve giderleri arasındaki fark değildir. Dar anlamda baktığınız zaman, evet, Sosyal Güvenlik Kurumunun bir yılda elde ettiği gelirleri ile bir yılda yapmış olduğu harcamalar arasındaki fark onun açığını ifade eder ancak sosyal güvenlik sistemi daha geniş bir kavramı ifade ettiği için, sosyal güvenlik sistemine ilişkin açığa da daha geniş bir çerçeveden bakmak ve bütçeden yapılan bütün transferleri ve bu güvenlik sisteminin bütçe üzerine maliyetini hesaplamak gerekir.

Bu açıdan baktığımızda, Sayın Bakan Genel Kurulu yanıltmıştır. Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin açıkları, Sayın Bakanın dediği gibi 19-20 milyar lira civarında değil, 77 milyar civarındadır. Orta vadeli programda gerek yıllık programda da buna benzer ve bu tahminlere yakın tahminlerde bulunulmaktadır. 2014 yılı projeksiyonu 77 milyar.

Sayın Bakan aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumunun açıklarına ilişkin bir değerlendirme yaparken 2008 yılında 3 kurumun çatısının birleştirildiğini, bunun olumlu bir etki yarattığını, dolayısıyla sosyal güvenlik sisteminin parametrelerinden kaynaklı bir iyileşmenin de olduğunu söylemektedir. Bu da kısmen doğru. Gerçekten, 2002 yılında sosyal güvenlik sisteminin dar anlamda açıkları 8 milyarken 2008 yılında 26 milyara ulaşmış, 2008 yılından sonra 2014’e geldiğimiz zaman bu, 21 milyara kadar gerilemiştir. Dolayısıyla, 1990’ların sonlarından itibaren sosyal güvenlik reformuna ilişkin yapılan parametrelerin, özellikle emeklilik yaşına ilişkin düzenlemelerin olumlu birtakım sonuçlar verdiğini de görüyoruz. Orta ve uzun vadede belki bu rakamın sıfırlara doğru gideceğine ilişkin birtakım projeksiyonlar da yapılmaktadır. Dolayısıyla, bu parametrelerden kaynaklı iyileşmeler söz konusuyken özellikle 2000 yılındaki geçişe ilişkin yapılan düzenlemelerin de yeniden ele alınması için bir fırsat doğmuştur.

Biz, Komisyon çalışmalarında, özellikle emeklilikte yaşa takılanlar ve emekli olmak için prim ödeme gün sayısını tamamlamış ancak yaşı bekleyen insanlar için defalarca birtakım önergeler verdik ve Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığımız bilgilere göre, bugün bu sistem geçerli olmuş olsa, bugün yaş koşulu ortadan kalksa 412 bin kişinin bu sistem sayesinde emekli olacağına ilişkin bize bilgiler de verildi. Dolayısıyla, ana parametreleri değiştirmeksizin ama geçiş dönemine ilişkin birtakım düzenlemelerde yeniden bir değerlendirme yapmak suretiyle bu konuya ilişkin mağduriyetlerin giderilebileceğine ilişkin bir çerçeve de önümüzde vardır. Ben, Sayın Hükûmetin bu çerçeveyi değerlendirmesini diliyorum.

Öte yandan, geniş anlamda baktığımız zaman yani gerek dar anlamda Sosyal Güvenlik Kurumunun açıklarının millî gelire oranına ve gerekse miktar olarak 2008 yılından bu yana aşağıya doğru inmekle beraber geniş anlamda sosyal güvenlik kurumlarının açıklarına baktığımız zaman, burada hiçbir azalma yok; burada, tam tersi ciddi bir artış var ve her geçen gün de artış hızının neredeyse arttığı bir durumla karşı karşıyayız. Sayın milletvekilleri, örneğin, 2002 yılında bütçe finansmanı, sosyal güvenlik kurumları için ayrılan bütçe finansmanı, daha doğrusu bütçeden sosyal güvenlik kurumlarına aktarılan pay 10 milyar iken 2008 yılında 35 milyara, 2014 yılında 77 milyara çıkıyor. Dolayısıyla, gelir ve gider farkı olarak baktığımız zaman Sosyal Güvenlik Kurumu açıklarına, bunlar düşüyor olmakla beraber, bütçeden ayrılan kaynak olarak, bütçeden sosyal güvenlik kurumlarına aktarılan pay olarak baktığımız zaman da bunların ciddi biçimde arttığını görüyoruz.

Dolayısıyla, ben buradan sormak istiyorum Sayın Bakana ve Sayın Hükûmete: Sosyal Güvenlik Kurumunun bütçesinin gelir ve gider olarak açığı azalırken Sosyal Güvenlik Kurumuna bütçeden aktarılan pay ve bütçeden aktarılan kaynak neden artıyor? Sosyal Güvenlik Kurumuna sosyal güvenlik sisteminin kapsamında birtakım görev ve yetkiler verildiği için mi artıyor yoksa Sosyal Güvenlik Kurumuyla ilgili olmayan birtakım görev ve yetkiler hasredildiği için mi artıyor?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MÜSLİM SARI (Devamla) – Dolayısıyla, bu konuyla ilgili bir açıklama da yaparsa memnun oluruz. Sosyal güvenlik priminin, sosyal güvenlik sisteminin açıkları -kurumun açıkları değil, sisteminin açıkları- artıyor ve Sayın Bakan burada yanıltıcı bilgi vermiştir. Sayın Bakanın da bu konudaki değerlendirmesini düzeltme fırsatı vermek açısından değerlendirmelerinize sunuyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 30 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

“MADDE 30- 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “son tarihten geriye doğru olmak üzere” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ancak, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir."

"Yurt dışında geçen sürelerin tamamı veya istenildiği kadarı borçlanılabilir. Başvuru sahiplerinin kısmi borçlanma taleplerine istinaden yapılacak borçlanma süresinin tespitinde ibraz edecekleri belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasında istenilen dönemlere ait gün sayıları esas alınır esas alınır."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE (İstanbul) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Bülent Belen, Tekirdağ Milletvekili.

Buyurun Sayın Belen. (MHP sıralarından alkışlar)

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 30’uncu maddesiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun vermiş olduğu değişiklik önergesi üzerine söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyal güvenlik, bireyleri karşılaşabilecekleri risklere karşı koruyan, bireylerin geleceğe güvenle bakmasını sağlayan, finansmanı büyük ölçüde yine bireylerden alınan primlerle karşılanan bir sistemdir. Sosyal güvenliğin insan hayatında bu derece önemli olması nedeniyle sosyal güvenlikle ilgili konulara devletlerin ve bireylerin verdiği önem tarih boyunca giderek artmıştır. Bununla birlikte, sosyal güvenliğin sürdürülebilir olması sistemin karşılaştığı en büyük sorun olmuştur.

Sosyal güvenlikle ilgili harcamaların fazla, gelirlerin az olması sosyal güvenlik bütçesinin sürekli açık vermesine neden olmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunun bütçesinin sürekli açık vermesi nedeniyle her yıl bütçeden büyük miktarlarda kaynak Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılmaktadır. Öyle ki bu miktarlar aktarılmasa bütçeler fazla verecek duruma gelebilmektedir. Yıllar içinde ülkemizin Sosyal Güvenlik Kurumu açıkları sürekli artmakta ve kamu bütçesindeki açıkları daha da genişletmektedir. 2002 yılında yaklaşık 10 milyar Türk lirası olan Sosyal Güvenlik Kurumu açıkları, son yılda 77 milyar Türk lirasına çıkmıştır.

Ülkemizin sahip olduğu sosyal güvenlik yapısı beraberinde türlü sıkıntıları da getirmektedir. Bu sıkıntılardan biri de şu anda kamuoyunun gündeminde olan, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızdır. 1/1/2012 tarihinde devreye giren genel sağlık sigortası nedeniyle, emeklilikte sigortalılık süresini ve prim gününü dolduran vatandaşlar yaşı beklerken bir de paralı sağlık sisteminden etkilendiler. Çalışmak için iş arayanlara “Sen yaşlısın, seni çalıştıramayız.” diyen iş piyasası ile “Yaşlıysam emekli olayım.” diyen sigortalılara “Sen gençsin, hemen emekli olamazsın.” diyen devlet mantığı arasında git gel yaşamak zorunda kalan emeklilikte yaşa takılanlar, bir de sağlık hizmetlerinden yaralanmak için zorunlu genel sağlık sigortasına prim ödemek zorunda kaldılar. Emeklilikte yaşa takılanlara sosyal güvenliğin başında olan Sosyal Güvenlik Bakanı dahi “Haklısınız, dere geçerken at değiştirilmez.” ve “Oyun oynanırken kural değiştirilmiştir.” diye söyleyebilmiştir. Fakat, her yönden ekonomik olarak geliştiğimizi söyleyenler, bu konu gündeme geldiğinde, ekonominin emeklilikte yaşa takılanların emekli olmasını kaldıramayacak durumda olduğunu söylemişlerdir.

Kısacası, emeklilikte yaşa takılanların haklı olduğunu herkes kabul ediyor, bu durumda olanların mağdur olduklarını ifade ediyorlar. Buna karşı, hiç kimse yapması gerekeni yapmıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, haklı olarak, kendilerine yapılan haksızlığın ortadan kaldırılmasını ve hakları olan emekliliğin kendilerine verilmesini istiyorlar.

Sosyal güvenlik açığını meydana getiren en büyük ödeme kalemi sağlık harcamalarıdır. Milliyetçi Hareket Partisinin 1999 yılı seçimlerinden önce 500’e yakın akademisyen ve uzmana hazırlattığı Türkiye’nin Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında nasıl yönetileceği projelerinin içinde sosyal güvenlik projesini inceleyip ve buna uygun olarak ihtiyarlık sigortası ile sağlık sigortasını ayırıp, sağlık sigortasına özel sigorta şirketlerini dâhil ederek, bunu yaparken özel sigortaların mali ve idari yapısını güçlendirecek yasal düzenlemeleri de yaparak sağlık harcamalarını aşağıya çekmek mümkün olacaktır. Sosyal güvenlik açığını ortadan kaldırıp emekli aylıklarını artırmak da imkân hâline gelecektir çünkü özel sigorta şirketleri kâr amaçlı olduklarından dolayı sağlık harcamalarını daha ciddi takip edecekler ve bunun sonunda sağlık harcamalarının azalması gerçekleşecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Milliyetçi Hareket Partisinin projelerini analiz edip örnek almasını tavsiye ediyor, Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

III-YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, yoklama talebi…

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunacağım ancak yoklama talebi var, yerine getireceğim.

Sayın Altay, Sayın Türeli, Sayın Sarı, Sayın Özel, Sayın Demiröz, Sayın Gümüş, Sayın Tamaylıgil, Sayın Erdoğdu, Sayın Yılmaz, Sayın Özgündüz, Sayın Çam, Sayın Küçük, Sayın Öz, Sayın Özgümüş, Sayın Ören, Sayın Öner, Sayın Bilgehan, Sayın Öztürk, Sayın Keskin ve Sayın Seçer.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Davam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 30 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Mehmet Doğan Kubat (İstanbul) ve arkadaşları

"MADDE 30 - 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA BALOĞLU (Konya) – Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE (İstanbul) – Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Borçlanılacak sürelerin tespitine ilişkin hükmün madde metninden çıkarılması amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

31’inci madde üzerinde aynı mahiyette dört önerge vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte Olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın, 3201 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde değişiklik öngören 31’inci maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                Pervin Buldan                                   İdris Baluken                                  Nursel Aydoğan

                        Iğdır                                                Bingöl                                            Diyarbakır

                    Erol Dora                                      Hasip Kaplan

                      Mardin                                              Şırnak

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

                  Erkan Akçay                                  Mustafa Kalaycı                          Ahmet Kenan Tanrıkulu

                      Manisa                                              Konya                                                İzmir

                Mehmet Şandır                                    Sümer Oral                                Cemallettin Şimşek

                      Mersin                                              Manisa                                             Samsun

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

             Rahmi Aşkın Türeli                       Ramazan Kerim Özkan                              Musa Çam

                        İzmir                                                Burdur                                                İzmir

                Mahmut Tanal                                  İlhan Demiröz                                     Levent Gök

                     İstanbul                                              Bursa                                               Ankara

                Ali Rıza Öztürk

                      Mersin

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

                Mustafa Elitaş                            Mehmet Doğan Kubat                             Ramazan Can

                      Kayseri                                             İstanbul                                            Kırıkkale

              Osman Aşkın Bak                                 Yılmaz Tunç                                    Osman Boyraz

                     İstanbul                                              Bartın                                              İstanbul                     Gökcen Özdoğan Enç

                      Antalya

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA BALOĞLU (Konya) – Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE (İstanbul) – Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN – Evet, aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen İdris Baluken, Bingöl Milletvekili.

Buyurun Sayın Baluken.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu görüşülen son maddelerdeki değişikliklerde olumlu olan yönleri tabii ki biz destekliyoruz. Özellikle yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşlarıyla ilgili ve sosyal güvenlikle ilgili olumlu maddeleri destekliyoruz. Ancak, madem sosyal güvenlikten ve sosyal devletten laf açıldı, ben burada spesifik bir konuyu Genel Kurulun bilgisine sunmak istiyorum.

Uzun süredir ciddi bir sorunla karşı karşıyayız, kışlada şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren askerlerin ve onların ailelerinin dramı söz konusu. Aslında bu askerlerin çoğunun, birçoğunun dosyalarını incelemiş bir milletvekili olarak söyleyeyim: Ortada şüpheli şekilde ölen askerler gerçeği yok, kışlada öldürülen askerler gerçeği var ve maalesef, bunun üzerindeki gerçekleri de biz bugüne kadar açığa çıkaramadık.

Şimdi, bununla ilgili defalarca bu kürsüden konuşmalar yaptık, o ayrıntılara girmeyeceğim ama özellikle bu ailelerin bu torba yasa görüşülürken bir beklentisi var. Bu aileler şehit statüsünde sayılmadığı için çoğu yoksul olan aileler ve çok ciddi sıkıntılarla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, devlet, bu ailelere, posta yoluyla, kurşun parası olduğu belirtilen makbuzlar gönderiyor. Yani, düşünün ki siz bir çocuğunuzu devlete teslim ediyorsunuz, devlet onu zorunlu askerlik sisteminden dolayı askere götürüyor, günün birinde, sağ salim vermiş olduğunuz çocuğunuzun cenazesini, tabutunu size gönderiyor. Bu yetmiyormuş gibi bir de o çocuktan -o çocuğun ailesinden diyelim- kurşun parası istiyor. Böyle bir rezalet olmaz yani bunun sorumlusu kimse -bürokrasi midir, Bakanlık yetkilileri midir, kimse- bunun açığa çıkarılması lazım. Bununla ilgili, devlet tarafından, Hükûmet tarafından bu ailelerden bir özür dilenmesi lazım ve bu ailelerin mağduriyetlerini gidermek için de, “sosyal devlet” olmanın gereği olarak bir düzenleme yapılması gerekiyor. Şehit ailelerinin statüsü neyse bu ailelere de bu hakların mutlaka tanınması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu konuyla ilgili aileler muhalefetteki her 3 siyasi parti grubunu ziyaret ettiler; AK PARTİ Grubuna da gelip grup başkan vekilleriyle görüştüler. Bildiğim kadarıyla bir hafta önce Sayın Başbakan Antalya’da mitinge giderken aileler kendisiyle de görüşmüşler ve kendisi de bu torba yasada bir düzenleme yapılacağının sözünü vermiş. Biz AK PARTİ grup başkan vekilleriyle de tekrar görüştük, dün de Millî Savunma Bakanıyla görüştük. Yani, bu konudaki mağduriyetin giderilmesi, aslında hepimiz açısından, bir ayıbın ortadan kaldırılması açısından son derece önemlidir.

Bakın, bu yasa tasarısı içerisinde 10’uncu madde çok şükür ki kaldırıldı ama o 10’uncu madde eğer kaldırılmamış olsaydı özel şirketlere trilyonlarca para akıtacak bir düzenleme yapmış olacaktınız. O ailelerin böyle bir durumu da yok. Şu anda bir dernek çatısı altında bir araya geldiler ve şu an için sayıları 120 civarında. Gelin, hep beraber bu torba yasa görüşülürken, bu mübarek ayda hayırlı bir işe imza atalım ve bu ailelerin mağduriyetini ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi “sosyal devlet” olmanın gereği olarak hep beraber hayata geçirelim.

Tabii, ailelerin farklı bazı talepleri de var, onları da burada dillendirmek istiyorum: Her şeyden önce bu şüpheli ölümlerle ilgili yargısal süreçlerin askerî mahkemelerden alınarak sivil mahkemelerde görülmesini talep ediliyorlar ki bu son derece insani bir talep. Zorunlu askerliğin kaldırılmasını ve vicdani ret hakkının tanınmasını istiyorlar ki ondan sonraki çocuklar da, yine, sağ salim kışlaya gidip tabut içerisinde kendilerine geri dönmesin istiyorlar. Yine, özellikle harp okullarında verilen eğitimde insani referansların öne alınmasını istiyorlar. Yani, bütün bu talepler yerine getirilebilir taleplerdir.

Biz de hem bu ailelerin ekonomik olarak mağduriyetini ortadan kaldıracak hem de bu insani taleplerini giderecek bir düzenlemeyi bu torba yasada hep beraber onaylayalım diyorum, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Ali Rıza Öztürk, Mersin Milletvekili.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama özel olarak ABD emperyalizminin, genel olarak emperyalizmin Orta Doğu’daki jandarma görevini üstlenen İsrail yönetiminin Filistin halkına yaptığı saldırıları ve katliamı protesto ederek başlıyorum. (CHP, AK PARTİ ve HDP sıralarından alkışlar)

Aslında, Filistin davası sadece İsrail ile Filistinliler arasında bir olay değildir. Küresel emperyalizm, özellikle ABD emperyalizmi Orta Doğu’da oynadığı oyunların bir parçası olarak İsrail halkı ile Filistin halkını karşı karşıya getirip kendi emellerini, kendi amaçlarını Orta Doğu’da gerçekleştirmek istemektedir. Ben İsrail devletinin emperyalist amaçlarını gerçekleştirmek için Filistin’e yaptığı saldırılarda ve katliamlara karşı mücadelede yaşamlarını yitiren başta Filistin Kurtuluş Örgütünün lideri Yaser Arafat olmak üzere tüm gerillaların, Filistin halkının ve Türkiye’den Filistin’e giden Bora Gözen ve arkadaşlarının, Türk ve Kürt devrimcilerin saygıyla önlerinde eğiliyorum ve ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. (CHP ve HDP sıralarından alkışlar)

1967’li, 1968’li yıllarda Filistin davası, aslında, Türkiye’den daha duyarlı izleniyordu. O tarihin devrimcileri, Filistin kamplarında İsraillilere karşı yiğitçe mücadele ediyorlardı Filistin halkıyla birlikte. Bugün, yaşanan katliamları bir yandan Batı, öbür taraftan ABD seyrediyor ve üstüne üstlük başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Almanya, İsrail’in Filistin’e yaptığı bu katliamı hak arama olayı olarak görüyor ve meşru bir savaş olarak görüyor.

Değerli milletvekilleri, İsrail ile Filistin arasındaki bu savaş, emperyalistler tarafından ve onun iş birlikçisi İsrail tarafından yapılan haksız bir savaştır, saldırganlıktır. Ama kendi yurtlarında, kendi topraklarında yurtsuz bırakılan Filistin halkı için bu haklı bir savaştır, meşru bir savaştır. Bugün, emperyalist emelleri gerçekleştirmek için geri kalmış ülkelerde oyun üzerine oyun çeviren emperyalizme karşı direnmek, karşı çıkmak, aslında bir meşruiyettir.

Bu mücadelede bugün görüyoruz ki o efsane lider Yaser Arafat artık daha da anlamlı bir hâle geldi. Yaser Arafat’ın Orta Doğu’daki önemi daha da aranılır bir hâle geldi. Ama geldiğimiz bu noktada, Yaser Arafat’ın ölmediği ama zehirlenerek öldürüldüğü bilirkişi raporlarıyla sabittir.

Buradan Amerika’ya sormak lazım, Almanya’ya sormak lazım: İsrail hangi hakkını aramak için Filistin’e saldırmaktadır? Hangi hakkı için Filistin’deki çocukları, Filistin’deki kadınları, Filistin’deki yaşlıları katletmektedir? Bugün Filistin’de kendisini patlayıcı maddeye sararak İsrail tanklarının üzerine atan gerçekten yurtsever insanlara bu Parlamentodan bin selam göndermek lazım.

Değerli milletvekilleri, artık biz diğer Arap ülkeleri gibi, Batı gibi, Amerika gibi İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamlara seyirci kalamayız, kınamakla yetinemeyiz. İktidar, iktidar olduğunu göstermelidir; iktidar, sadece kınamakla yetinmemelidir, bu konuda en etkin tedbirleri almalıdır. İsrail’le başta ikili anlaşmalar olmak üzere tüm ilişkileri dondurmalı, askıya almalıdır. Gerçekten, bizim Filistin halkıyla dayanışmayı göstermemiz lazım. Bu dayanışma sadece lafla, sadece Parlamentonun yayımladığı bir bildiriyle olmaz. Türkiye Cumhuriyeti devleti ezilen halkların yanında olduğunu, emperyalizme karşı mücadelede kurulan bir devlet olarak gerçekten yoksul ve masum Filistin halkının yanında olduğunu göstermelidir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Cemalettin Şimşek, Samsun Milletvekili.

CEMALETTİN ŞİMŞEK (Samsun) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 31’inci maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun vermiş olduğu değişiklik önergesi hakkında söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlarım.

Değerli milletvekilleri, bu maddeyle ilgili gerekçemizi sizinle paylaşmadan önce gündemdeki bazı konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten dünyadaki ve çevremizdeki olayları değerlendirdiğimizde, ülkemiz hiç de iç açıcı bir konumda değildir. Etrafımız bir yangın çemberi hâline gelmiştir. Bize komşu ülkelerdeki olayların ülkemiz için ağır siyasal, sosyal ve ekonomik boyutları vardır. Israrla ve inatla izlenen yanlış politikalar ülkemizi dünyada inanılmaz derecede yalnızlığa itmiştir. Sayın Başbakanın başta komşularımız olmak üzere diğer ülkelerle gereksiz tartışmalara girmesi ülkemizi dünya kamuoyunda itibarsızlaştırmış, sözde “Dünyada sözü geçen bir ülke hâline getirdik.” dedikleri ülkemizi yalnızlığa itmiştir.

Özellikle vurgulamak isterim ki ülkemizi bu dünyadan izole etme politikalarında Erdoğan-Davutoğlu ikilisinin yanlış öngörüsü ve derinliği olmayan dış politikalarının etkisi büyüktür. Komşumuz Suriye'de 2011 yılında baş gösteren olayları doğru okumak şöyle dursun, izlenen politikalar Suriye'de akan kanın artmasına ve ortada birtakım terör örgütlerinin palazlanmasına, buradan Irak’a terör ihraç edilmesine, ülkemiz için ise tehlike oluşturmasına sebebiyet vermiştir.

Sözde, demokrasi getirmek iddiasıyla Suriye’ye yapılan müdahaleler Suriye’nin kanlı bir bataklığa saplanmasına sebep olmuştur. Bugün Suriye'de terör örgütleri cirit atmaktadır. Burada bizzat Türkiye'nin katkılarıyla da bu terör örgütlerinden IŞİD, Irak'a sıçramış, Irak-Suriye coğrafyasında, sözde bir İslam devleti kurma iddiasıyla Musul’u işgal etmiş, Telafer’de Türkmenleri katletmiş, Kerkük Türkmenlerini de tehdit etmektedir. Hâlen 49 konsolosluk mensubumuz IŞİD’in elinde kalkan olarak kullanılmaktadır.

Hükûmetin Irak politikası ise ayrı bir gariplik taşımaktadır. Türkiye Irak politikasını tamamen Kürt Bölgesel Yönetimi üzerinden yürütmüş, her konuda peşmergebaşını muhatab almış, Türkmenleri de bu yapı içerisine almaya zorlamıştır. Bu yüzden, Irak Merkezî Hükûmetiyle de maalesef ilişkilerimiz bozulmuştur.

Hükûmet, Suriye’den 1 milyondan fazla mültecinin Türkiye'ye getirildiğini dünya kamuoyu önünde böbürlenerek söylemektedir. Ancak, Suriyeli göçmenlerin oradan getirdikleri çeşitli hastalıklar ve Türkiye’de kötü koşullarda yaşadıkları için ülke sağlığını bozuyor olmaları, dilencilik ve fuhuş yapmaları sosyal yapımızı tehdit eder hâle gelmiştir. Bunun yanında, Hükûmet, 120 bin Türkmen’i ülkemize kabul etmeyerek onları IŞİD’in ve peşmergenin insafına terk etmiştir.

Değerli milletvekilleri, dış politika da öyle ucuz kabadayılıklar içeride insanlara gaz vererek onların algısını yönetmek için kullanılacak bir şey değildir. Özellikle, dış politikada çok öngörülü olmak gerekmektedir. “Orada burada, milletin gazını almak için sağa sola sallasam da bunu muhataplarıma yuttururum.” demek, özellikle dış politikada cahilliğin ta kendisidir. Bugün Orta Doğu ve Arap ülkeleri arasında Türkiye'nin yeri yoktur. Kürecik’e İsrail’in güvenliği için yerleştirilen füze rampaları hâlâ orada durmaktadır. Başbakan ise sağda solda İsrail’e boştan yere üflemektedir. Bizim Dışişleri Bakanlığında çok iyi yetişmiş diplomatlarımız vardır. Sayın Başbakan ve Davutoğlu onların uyarı ve öngörülerini dikkate almalı ve dış politikamızı ona göre geliştirmelidir.

Değerli milletvekilleri, değişiklik önergesi verdiğimiz 31’inci maddeyle ilgili olarak ise 3201 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinde, kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanlar, talep ettikleri takdirde, tahakkuk ettirilen borçlarını tamamen ödemeleri şartıyla kısmi aylıklarının tam aylığa çevrilebileceği ifade edilmektedir.

Biz bu maddenin yürürlükten kaldırılmasını talep ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Gerekçe…

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Maddenin Tasarıdan çıkarılması amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Böylece, madde, metinden çıkartılmıştır.

32’nci madde üzerinde aynı mahiyette dört önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanunu Tasarısı’nın 3201 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde değişiklik öngören 32’nci maddenin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                Pervin Buldan                                   İdris Baluken                                  Nursel Aydoğan

                        Iğdır                                                Bingöl                                            Diyarbakır

                 Hasip Kaplan                                       Erol Dora

                       Şırnak                                              Mardin

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

             Rahmi Aşkın Türeli                       Ramazan Kerim Özkan                              Musa Çam

                        İzmir                                                Burdur                                                İzmir

                   Levent Gök                                     İlhan Demiröz                                   Mahmut Tanal

                      Ankara                                               Bursa                                              İstanbul

           Dilek Akagün Yılmaz

                        Uşak

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

                  Erkan Akçay                                  Mustafa Kalaycı                          Ahmet Kenan Tanrıkulu

                      Manisa                                              Konya                                                İzmir

                   Sümer Oral                                    Mehmet Şandır                                        Ali Öz

                      Manisa                                              Mersin                                              Mersin

Diğer önergenin imza sahipleri:

                Mustafa Elitaş                                   Fehmi Küpçü                             Mehmet Doğan Kubat

                      Kayseri                                               Bolu                                               İstanbul

                 Bülent Turan                                 Osman Aşkın Bak                                Ramazan Can

                     İstanbul                                            İstanbul                                            Kırıkkale

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA BALOĞLU (Konya) – Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE (İstanbul) - Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Hasip Kaplan, Şırnak Milletvekili.

Buyurun. (HDP sıralarından alkışlar)

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, bu gereksiz dört beş tane benzer maddeyi yan yana koyup getiren ve Plan ve Bütçe Komisyonunda 25 üyeyle çoğunluğu sağlayan AK PARTİ Grubuna buradan ne diyeyim, takdir mi edeyim, nasıl anlatayım? Ne oldu da şimdi geri çekiyorsunuz kardeşim ya?

MUSA ÇAM (İzmir) – Tebrik et.

HASİP KAPLAN (Devamla) - Komisyonda o kadar kafa patlattık, anlattık, anlattık, anlamadınız, şimdi de çekiyorsunuz.

ALİ ÖZ (Mersin) – Geç anlıyorlar bazen.

HASİP KAPLAN (Devamla) – Neyse, sonradan aklı gelir diyorlar ama o da olsun, bir yanlışı düzelttiniz.

Ben, başka bir konuyu anlatmak istiyorum. Gerçekten, şu an, Filistin’de yaşananlar, son haberler, sivillere yönelik ölümler, çocukların durumu insanlık suçları açısından çok vahim bir manzara arz ediyor. Savaş suçları, toplu katliam ve soykırım gibi olaylar, uluslararası insani hukuk çerçevesinde, insanlığa karşı suçlar olarak kapsama alınıyor. Lahey’de 1 Temmuz 2002’de bu suçları yargılayan bir mahkeme kuruldu, Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruldu. Bu Uluslararası Ceza Mahkemesine bir üye olan ülkeler yani sözleşmeyi imzalayıp onaylayan, yargılama tarafı olan ülkeler başvurabiliyor bir de ekstra bir yol olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beşlisi yani beşli birlikte onay verirse Uluslararası Ceza Mahkemesine bildiriyor, Sudan Devlet Başkanı El Beşir hakkındaki tutuklama kararının verilmesi gibi.

Buradan Cenevre Sözleşmesi’nin 1 no.lu Protokolü’ne dikkatinizi çekmek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı’nın o dehşeti üzerinden… Nürnberg mahkemelerini bilirsiniz, tarih önünde -Reichstag yangınıyla başlayan- savaş suçlularının yargılanmaları olayını. Hemen yakın tarihe baktığımız zaman, Ruanda’da katliamlarla ilgili, oradaki çatışmalarla ilgili yine, Ruanda’da “ad hoc” mahkemenin kurulduğunu ve orada savaş suçlularının yargılandığını bilirsiniz. O zaman, Türkiye’den de bir yargıç görev aldı, adı Mehmet’ti, soyadını şimdi tam çıkaramıyorum, bağışlayın. Fakat, en önemli olan mahkeme -yakın tarihe dönük bir hafızamızı irdelersek- Yugoslavya’nın iç savaşından sonra Bosna-Hersek’teki katliamlarla beraber, Bosna-Hersek’te kurulan “ad hoc” mahkemedir arkadaşlar yani savaş suçlarıyla ilgili en ciddi yargılamayı yapan mahkemedir. Bu mahkemede de Türkiye’den Profesör Doktor Rona Aybay’ın görev yaptığını biliyoruz. O savaş suçlarıyla ilgili, o katliamların ortaya çıkarılması... Krajina bölgesinde milislerle başlayan, daha sonra Hırvatistan, Bosna-Hersek’e yayılan olayları biliyoruz.

Şimdi, bunları peş peşe koyduğumuz zaman, bizim ulusal yargımızda Türk Ceza Kanunu çıktığı zaman 76’ncı ve 77’nci maddelerde insanlığa karşı suçlar konuldu ve soykırım suçları konuldu. Ama ne yazık ki Türkiye, nedendir, Uluslararası Ceza Mahkemesiyle ilgili protokolü imzalamadı. Biz hep bu kürsüde söylüyoruz: Eğer bir şeyi istiyorsanız, eğer ileride bir hak iddia edip bir hak yoluna başvurmak istiyorsanız gelin bunu imzalayalım. Yani, Meclisteki 4 parti grubu olarak gelin bunu bir konuşalım, müzakere edelim. AK PARTİ’li Dışişleri Komisyonu Başkanı toplasın, bir konuşun, ne oluyor. Bunu niye söylüyorum çünkü İsrail de bunun tarafı değil, Amerika da bunun tarafı değil arkadaşlar. O zaman Türkiye ne yapacaktır? Bakın, Avrupa Birliği bir karar aldı, Parlamento kararı aldı, “Masum sivilleri öldürmek savaş suçudur.” gibi bir karar aldı ve bunun ötesinde bir çağrı yaptı. İnsan Hakları İzleme Örgütünün “Filistinlilerin öldürülmesi savaş suçudur.” açıklamaları var. Türkiye’de İnsan Hakları Derneğinin, MAZLUMDER’in, birçok kuruluşun bu tür çağrıları var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HASİP KAPLAN (Devamla) – Biraz daha ciddi bir adım atma zamanı diye düşünüyorum. Sadece kınamak olmuyor, Parlamento olarak bir şey yapalım, doğru olan budur diyorum. Bütün parti gruplarının bu meyanda bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önerge üzerindeki söz isteyen Ali Öz, Mersin Milletvekili.

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİ ÖZ (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım .

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 32’nci maddesi üzerinde verdiğimiz önergeyle alakalı Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Tabii ki yukarıda torba kanun hazırlanırken çok sayıdaki maddenin bunun içerisinde yer almaması gerektiğini, âdeta bu torbanın içerisinde sapla samanı iyice karıştırdığınızı her kürsüye geldiğimizde ifade etmiş olmamıza rağmen ancak bunu bir türlü sizlere kabullendirmeyi başaramadık.

Bu kanun içerisinde çalışma hayatını, emekliliği, taşeron işçilerinin sorunlarını, özelleştirmenin yargı kurallarını, doğumların sigortalılık süresine yansımasını, madencilikteki emeklilik yapısını, vergi aflarını, birtakım değişik şeyleri gündeme alan bir şekilde çok sayıda madde olduğunu biliyoruz. Tabii ki iktidarınız döneminde Sosyal Güvenlik Kurumunun tek çatı altında toplanmış olmasını ve bu tek çatı altında toplanmanın, bu birlikteliğin sosyal güvenlik sistemi açısından değişik faydaları olacağını kabul etmemek mümkün değil. Ancak, şunu ifade etmek isterim ki Sosyal Güvenlik Kurumunun tek çatı altında toplanmış olması Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin özellikle ekonomik anlamdaki yıllık bütçeden sosyal güvenlik sistemine aktarılan meblağları günden güne artırdığının da önümüzde duran ve çözülmesi gereken, bu artışın sebeplerinin ne olduğunun iyi irdelenmesi gereken bir sorun olduğunu ifade etmek istiyorum.

Aramızda gerçekten meslekten gelen hekim arkadaşlarımız var. Özellikle sosyal güvenlik sistemindeki kurulmuş olan bu yapıyla beraber Sosyal Güvenlik Kurumunun sırtına yüklenen, belki de kaliteyi artırmaksızın harcamaları çok sayıda artıran bir yapının olduğunu her defasında ifade ediyoruz. Özellikle, Sosyal Güvenlik Kurumundaki denetim kısmında bir ciddiyetsizlik olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın, Türkiye’de bazı iller var ki, özellikle Hükûmetiniz döneminde, kolaylık olsun diye TC kimlik numarasından sanal âlemde hastalar yaratılarak âdeta Sosyal Güvenlik Kurumunun soyulduğunu ve dolayısıyla buna sessiz kalındığını ifade etmek istiyorum. Türkiye’de bazı illerde yürüyen çok sayıda dava olduğunu biliyorum, bazı hekimlerin, eczacıların, denetmenlerin şu anda cezaevinde olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla, bu sistemi yeniden bir gözden geçirmenin, özellikle bu konudaki denetimlerin kamu adına denetçiliğini yapanların korunmasının gerektiğini, bunların da kurumla alakalı olan, son günlerde medyaya da yansıyan, arkalarında değişik sendikaların da olduğu bu denetmenlerin hak mahrumiyetlerinin de ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etmek istiyorum.

Çalışma Bakanı buradayken -bunu daha önce 3 kez sordum- “Kurumunuzda, Kurumunuzun harcamalarını tetkik eden, başka kurumların Sosyal Güvenlik Kurumuna kesmiş olduğu aylık ödemeleri denetleyen, burada çalışan sağlıkçıların, hekimlerin, eczacıların ve bu konuda atanmış olanların geçmişe dönük bir hak mahrumiyetiyle karşı karşıya kaldığı ve bunun da doğru olmadığı, bu konuda açılmış davaların olduğu... Kurumunuzun mahkemelik olmaktan çıkarılması gerekir. Dolayısıyla, “Maliyenin de kendilerine daha önce vermiş olduğu bir hakkı kendilerine iade etmek için bir çalışmanız var mı?” diye sordum ancak maalesef bu sorularıma bugüne kadar cevap alamadım.

Sosyal Güvenlik Kurumu içerisinde tabii ki emeklilerden bir sosyal güvenlik destek primi kesiyorsunuz. Yani, Türkiye’de genç nüfus istihdamını artıracak, emeklilerin yeniden çalışmasını engelleyecek düzeni sanki biz kurduk, emekliler sanki oturduğu yerden emeklilik maaşı aldıklarında rahat edebiliyorlarmış gibi “Çalışmayın.” diyeceğiz. Böyle bir dünya yok, Türkiye gerçeği bu değil. Dolayısıyla, verilmiş çok sayıda kanun teklifimiz var ama bu torba yasanın içerisinde, bunu, bekleyen çok sayıda insanın menfaatine olacak bir düzenlemeyi çok rahat bir şekilde yapabilirdik.

Destek primleri oranının yüksekliğini, bunun kaldırılması gerektiğini, ek iş yapanlara bir kolaylık sağlanması gerektiğini ifade etmiş olmamıza rağmen, her defasında, genç istihdamı artırmak adına bunlara böyle bir yolun kapalı olduğunu ifade ediyorsunuz. Bırakın, bir iş bulabilen, evine ekmek götürme gayreti içerisinde olan, çoluğunu çocuğunu daha rahat okutabilmenin yollarını arayan; belli bir kurumda yıllarca çalışmış, yaşı gelmiş, emekli olmuş insanlar ek başka bir iş yapıyorlarsa yapsınlar. Bunların emeklilik maaşlarından “sosyal güvenlik destek primi” adı altında tekrar bu parayı kesmenin ne mantığı var? Bunu defaten ifade etmiş olmamıza rağmen, maalesef bu konuda sizi bir adım bile yaklaştıramamış olmanın büyük üzüntüsü içerisindeyiz.

Bu düşüncelerimle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Dilek Akagün Yılmaz, Uşak Milletvekili.

Buyurun Sayın Yılmaz. (CHP sıralarından alkışlar)

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – Teşekkür ederim Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 639 sıra sayılı tasarının 32’nci maddesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi olarak vermiş olduğumuz önerge üzerinde konuşuyorum. Her ne kadar 32’nci madde AKP Grubu tarafından çekilmiş olsa da bu konuşma hakkımızı yine kullanacağız elbette.

Şimdi, özellikle bu 28 ve 33’üncü sıralardaki çerçeve maddelerle, yurt dışı borçlanmalarıyla ilgili bazı düzenlemeler getiriliyor. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarımızın, işçilerin ve ev kadınlarının sigortalı olmadıkları dönemlerde, Türkiye’de sigortalı olmaları, borçlanmaları ve emeklilikleriyle ilgili bir yasal düzenleme bu. Anlaşılıyor ki bu getirilen yasal düzenleme konusuyla açılan davalar var. Bu açılan davaların bir şekilde bu maddelerle düzeltilmesi ve bu davaların sonuçlandırılması hedeflenmiş. Bu maddeler aslında olumlu maddeler. Burada, Türk vatandaşlığından çıkarılmış olan ama Türk vatandaşlığı sırasında olan geçmiş borçlanmalarının esas alınması, onların da borçlanılması söz konusu yurt dışındaki vatandaşlarımız açısından. Bu olumlu bir düzenleme.

Diğer taraftan da, yine, özellikle sigorta başlangıcı açısından, 3201’de bir olumsuz düzenleme vardı “…sadece Türkiye’deki başlangıçları esas alınır.” diye. Ama uluslararası sözleşmelerle, sosyal güvenlik sözleşmeleriyle, “Akit devletler açısından, oradaki, o ülkedeki başlangıç esas alınır.” denirse, onun da Türkiye’de geçerli olmasına dair bir düzenleme. Bu konuda da, anlaşılıyor ki bir dava var ve bu davaların bir şekilde düzenlenmesi ve ardından da açılan davalardan feragat edilmesi şeklinde bir düzenleme yapılmış.

Bunların hepsi de olumlu ama ben şunu burada belirtmek istiyorum: Yurt dışındaki ev kadınlarının borçlandırılmasına izin veriliyor, emeklilik hakkı da oluyor ama Türkiye’deki kadınlar bunu soruyorlar -özellikle iktidar grubundaki arkadaşlarıma söylüyorum, bir de keşke Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız burada olsaydı da bu talebi duysaydı- “Türkiye’deki ev kadınları neden borçlandırılamıyor? Neden biz yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı kadınlar kadar bu hakka sahip olamıyoruz?” diyorlar. Ama bakıyorum ki, iktidar grubu arkadaşlarım bunu hiç dikkate almıyorlar. Ramazan Bey bile beni dinlemiyor. Değil mi Ramazan Bey?

Şimdi, bir de, bu tasarıda doğum borçlanmasıyla ilgili bir düzenleme var. Doğum borçlanmasıyla ilgili düzenlemede -yıllardır zaten talep edilen bir konuydu bu- işçi kadın, BAĞ-KUR’lu kadın, kendi nam ve hesabına çalışan kadın ve memur kadının sigortasız sürelerinin 3 defaya mahsus olmak üzere ikişer yıl borçlandırılmasından bahsediliyordu. Burada yine de bu düzenleme yapıldı ama uygulamada karşılaştığımız sorunlar burada çözümlenmiyor. Eğer davalarıyla ilgilenen arkadaşlar varsa, buradaki en önemli sorun, sigorta başlangıcının aranmış olması yani doğum yapan kadının borçlanabilmesi için öncesinde sigortalı olması aranıyor. Bu niye aranıyor sevgili arkadaşlar, ben bunu gerçekten anlayabilmiş değilim. Bu konuda açtığımız davalarda, kaybettiğimizde de müvekkillerimize de anlatamamıştık bunu geçmişte.

Şimdi, özellikle borçlanmayla ilgili 5510’un 41’inci maddesinde ne diyor, biliyor musunuz? Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimini veya tıpta uzmanlıklarını gerçekleştirenler borçlanabiliyor. Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanlar da bu süreyi borçlanabiliyor. Peki, doğum öncesi sigortalı olmayan kadınlar neden ondan sonraki doğumlarını borçlanamıyorlar? Yani bu, genel olarak genç evlenen kadınlar açısından önemli. Bu konuda çok ciddi sorunlar var uygulamada. Keşke bakan burada olsaydı da… Bunun düzeltilmesi mümkün, düzeltilebilir ama ne yazık ki herhangi bir şekilde, Komisyonda da söylememize rağmen, bu eksikliği ve yanlışlığı düzeltmedi AKP Grubu. Bizim verdiğimiz hiçbir önergenin AKP Grubu açısından önemi yok elbette.

Bir de dün bir soru sordum Sayın Bakana, dedim ki: “Belediyelerde, özel idarelerde çalışan mühendis işçi konumunda olanlara neden bir kadro vermiyorsunuz?” Bakan geçiştirdi bunu. Oysaki 25 Haziran 2013 tarihinde iki üç gün çalışan sözleşmeli personele hak getirildi, onlar kadroya geçirildi ama on altı yıldır çalışan 16 bin civarında teknik personel, mühendis, mimar, veteriner, bunlar hiçbir şekilde kadroya geçirilmedi. Herhâlde tek suçları AKP döneminden önce işe girmiş olmaları. Kadro olarak görülmüyor, yani kendi taraftarınız olarak görünmüyor, yandaş olarak görünmüyor ama bu mühendisler şu anda belediyelerde işin yükünü çeken insanlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Devamla) – Ne yazık ki kadroya alınamıyorlar. Yıllardır bu insanlara sözler veriliyor; ben çok iyi biliyorum, Bakan tarafından da söz verildi, gruplar tarafından da söz verildi ama bu arkadaşlarımızın sorunları çözümlenmedi.

Bunların da sizin yakanızdadır iki eli diyorum, saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeler için gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Maddenin tasarıdan çıkarılması amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Böylece madde metinden çıkartılmıştır.

33’üncü madde üzerinde üç adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'm; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 33. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

             Rahmi Aşkın Türeli                                 Özgür Özel                              Ramazan Kerim Özkan

                        İzmir                                               Manisa                                              Burdur

                Mahmut Tanal                                     Musa Çam                                        Levent Gök

                     İstanbul                                              İzmir                                                Ankara

                İlhan Demiröz                             Dilek Akagün Yılmaz

                       Bursa                                                Uşak

 

MADDE 33-

“Davalardan vazgeçenlerin işlemleri

GEÇİCİ MADDE 8- 1 inci madde ile 5 inci maddenin beşinci fıkrasında bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişiklikler, 30.04.2014 tarihinden önce Kurum aleyhine açılmış ve henüz sonuçlanmamış davalardan feragat edenler hakkında da uygulanır. Davadan feragat edilmesi halinde davacı aleyhine yargılama giderlerine hükmedilmez."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 33 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesi arz ve teklif ederiz.

                  Erkan Akçay                                  Mustafa Kalaycı                          Ahmet Kenan Tanrıkulu

                      Manisa                                              Konya                                                İzmir

                Mehmet Şandır                                    Sümer Oral                                 Cemalettin Şimşek

                      Mersin                                              Manisa                                             Samsun

"İbraz edilmesi şartıyla davacının bu davalarla ile ilgili giderleri Kurum tarafından karşılanır.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte Olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 3201 sayılı Kanuna geçici madde eklemeyi öngören 33 üncü maddesinde bulunan "hükmedilmez" ibaresinden sonra gelmek üzere "Dava ile ilgili yaptığı tüm masraflar da kendisine kurum tarafından iade edilir." ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

                Pervin Buldan                                   İdris Baluken                                  Nursel Aydoğan

                        Iğdır                                                Bingöl                                            Diyarbakır

                    Erol Dora                                      Hasip Kaplan                                             

                      Mardin                                              Şırnak                                                   

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA BALOĞLU (Konya) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE (İstanbul) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Sayın Baluken, konuşulacak mı?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Gerekçeyi okutalım.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Bu önerge ile hak kaybına uğrayan ve hakkını ararken uzun süre hukuk mücadelesi yürüten yurttaşların dava sürecinde üstlendikleri dosya masrafı, avukat ücreti vb. tüm masraflarının iade edilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle hali hazırda mağduriyet yaşayan yurttaşların bu mağduriyetlerinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın;Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 33 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

"İbraz edilmesi şartıyla davacının bu davalarla ile ilgili giderleri Kurum tarafından karşılanır.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA BALOĞLU (Konya) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE (İstanbul) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Cemalettin Şimşek, Samsun Milletvekili.

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

CEMALETTİN ŞİMŞEK (Samsun) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 639 sıra sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 33’üncü maddesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun vermiş olduğu değişiklik önergesiyle ilgili olarak tekrar huzurlarınızdayım. Bu vesileyle tekrar sizi saygılarımla selamlarım.

Değerli milletvekilleri, Soma’da meydana gelen maden kazasından sonra Meclise getirilen bu yasa tasarısının içeriğine baktığımızda, geleneksel hâle gelen ve Hükûmetin Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde bazı kesimlere mesaj gönderen bu torba yasa içerisinde Soma’daki maden işçilerimizin sorunlarını çözme dışında her şey var. AKP Hükûmeti, maden işçilerine taşeronluk sistemine son verileceği yönünde söz vermesine rağmen bu torba kanunla taşeronluk sistemi yaygınlaştırılmaktadır. Tasarıyla, yer altı çalışma sürelerinin kısaltılması öngörülse de bunun fiilî olarak uygulaması, işçinin madene giriş ve çıkışları değerlendirildiğinde bunun doğru olmadığı görülmektedir.

Bu tasarıyla yer altı işçilerinin emeklilik yaşı 50’ye indirilmesine rağmen, 50 yaşındaki birinin madende nasıl çalışacağı, işin ağırlığı göz önüne alındığında mümkün değildir.

Buradan tekrar Hükûmeti uyarmak istiyorum: Geçen yıl Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülerek yasalaştırılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası sahada maalesef uygulanmamaktadır. Ülkemizde insan sağlığı ve güvenliğine verilen önem üçüncü dünya ülkeleri seviyesinde bile değildir. Hâlbuki dünyada yapılan iş, eylem ve hizmetler insan içindir ve yapılan bütün hizmetler de insan için olmalıdır. Eğer yaptığınız işlerde insan yoksa, insan ön plana çıkmamışsa yaptığınız hizmetin hiç anlamı yoktur diyorum.

Bu tasarı, hangi işlerin alt işverene verileceğine Hükûmetin karar vereceğini karara bağlamaktadır. Taşeron işçilerin aylıklarının bankaya yatırılacağı, sözleşmelerin üç yıllık olacağı, işçi sendikalı olursa farkı devletin ödeyeceği gibi işçilerin istediklerini karşılamayan düzenlemeleri içerdiği gibi taşeron çalışmayı yasaya bağlayan ve kanunlaştıran düzenlemeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Değerli milletvekilleri, çalışma hayatında bir istisna olarak çıkarılan İş Kanunu’nun “tanımlar” başlığı altında madde 2’de alt işveren asıl işveren ilişkisi düzenlenmiş ancak “İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverene verilemez.” denilmektedir.

Bugün alt işveren işçilerinin beklentisi, öncelikle kadroya geçmektir; bu da bu işçilerin alt işveren işçisi olarak çalıştırıldıkları müddetçe mümkün görülmemektedir. İş güvencelerinin olması mümkün değildir çünkü bunun olabilmesi için alt işverenin iş güvencesi olması gerekir. Esasen hiçbir mal ve hizmet üretmeyen, bunun karşılığında bir geliri olmayan, sadece asıl işverenden sözleşmesi gereği aldığı ücreti işçilerine dağıtan ve aradaki farkı da kendisine alan bir işverenden gerçek bir işveren diye bahsetmek mümkün değildir. Onun için bu yasa asıl işverenin esas işi olmayan, özellik arz eden kesintili veya sürekli işlerinde kullanılmak üzere bir istisna olarak çıkarılmış, ancak geldiğimiz noktada asıl işverenin işini yapan bir kurum hâline getirilmiş, kamuda 660 bin alt işveren işçi sayısına ulaşılmıştır. Öyle ki veteriner, mühendis vesaire gibi kariyer meslek sahipleri bile taşerondan alt işverenin işçisi olarak çalıştırılmaktadırlar. Öncelikle yapılması gereken, bu kamuda çalışan ve asıl işverenin işini yapan çalışanların kadroya geçirilmesi, bunun dışında kalan alt işveren işçilerinin öncelikle ücretlerinin yaptıkları işlere göre düzenlenerek hepsinin asgari ücret almasının önüne geçilmesi gerekmektedir.

Yani Hükûmet alt işveren vasıtasıyla güvencesiz ve düşük ücretle işçi çalıştırmak sevdasından vazgeçmelidir yoksa bu kanunla önümüze getirilen bu düzenleme sorunu çözmek yerine daha da büyütmekte ve karmaşık hâle getirmektedir.

Değerli milletvekilleri, bu 33’üncü maddeyle 3201 sayılı Kanun’a geçici madde eklenerek 3201 sayılı Kanun’un mevcut 5’inci maddesinin (5)’inci fıkrasına göre sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini bu kanuna göre borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmaktadır. Bu nedenle birçok vatandaşımız mağdur olmuş ve yargı yoluna başvurmuştur. Bu yargı yoluna başvuran vatandaşlarımızın mahkeme masraflarının ülke tarafından ödenmesini istiyor, desteklerinizi bekliyoruz.

Hepinize saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunacağım…

III.-YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ENGİN ALTAY (Sinop) – Yoklama…

BAŞKAN – Yoklama talebi var, yerine getireceğim.

Sayın Altay, Sayın Türeli, Sayın Özel, Sayın Yılmaz, Sayın Sarıbaş, Sayın Kuşoğlu, Sayın Canalioğlu, Sayın Erdoğdu, Sayın Tamaylıgil, Sayın Özgümüş, Sayın Seçer, Sayın Serter, Sayın Özgündüz, Sayın Demiröz, Sayın Kaptan, Sayın Bulut, Sayın Çam, Sayın Ayata, Sayın Öner, Sayın Aygün.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (Devam)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 33. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Dilek Akagün Yılmaz (Uşak) ve arkadaşları

MADDE 33-“Davalardan vazgeçenlerin işlemleri

GEÇİCİ MADDE 8- 1 inci madde ile 5 inci maddenin beşinci fıkrasında bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişiklikler, 30.04.2014 tarihinden önce Kurum aleyhine açılmış ve henüz sonuçlanmamış davalardan feragat edenler hakkında da uygulanır. Davadan feragat edilmesi halinde davacı aleyhine yargılama giderlerine hükmedilmez."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA BALOĞLU (Konya) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE (İstanbul) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Dilek Akagün Yılmaz, Uşak Milletvekili.

Buyurun.

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün 20 Temmuz. Hepinizin bildiği gibi, 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı gerçekleştirilmişti. Orada Türk vatandaşlarına yapılan zulmü engellemek amacıyla, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı yerine getirmek amacıyla bir harekât yapılmıştı ve adına da özellikle “Barış harekâtı” denmişti. O barış harekâtını yapanları, aynı zamanda orada şehit düşenleri saygıyla ve rahmetle anıyorum, gazilerimizi de buradan saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önceki konuşmamda 3201 sayılı Yasa’yla ilgili düzenlemelerle ilgili teknik bazı şeyler söyledim ancak şimdi farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Dün, Sayın Bakan buradayken “Yaşam odaları neden kabul edilmedi bu tasarıda?” diye sorduk kendisine ama Sayın Bakan bunu geçiştirdi, anlamıyormuş gibi yaptı. Sonra da Maden Mühendisleri Odasının yapmış olduğu bir açıklama vardı dün, ondan da esinlenerek bazı şeyleri ben sormak istiyorum kendisine çünkü ben o konuda uzman değilim ama herhâlde Bakanlık bürokratları bu konuda gereken cevabı verirler.

Yaşam odalarının özelliğinin çok farklı olduğunu ama madenlerdeki yaşam odalarının Komisyon görüşmesi sırasında reddedildiğini, bunun yerine, yönetmelik değişikliği yapılarak maske değişim odalarının getirilmeye çalışıldığı belirtilmektedir. Oysaki, Maden Mühendisleri Odası şunu söylüyor: “Bu maske değişim odaları, yaşam odalarını karşılamaz.” Niye? “Çünkü sadece gaza ilişkin değil, yangın ve göçüklerde de yaşam odalarının çok ciddi bir önemi vardır. Ayrıca, gıda depolanması söz konusudur, oksijen tüplerinin bulunması söz konusudur, temiz hava akışı söz konusudur. Bu nedenle de yaşam odaları vazgeçilmez şeylerdir yer altı madenciliğinde.” diyorlar. Pek çok ülkede yaşam odaları zorunlu olmasına rağmen bizim gibi birkaç ülkede sosyal güvenlik anlamında zorunluluk hâline getirilmemiş yaşam odaları.

Ben bunu sormak istiyorum: Yaşam odalarının bedeli ne kadar, insanların yaşamının bedeli ne kadar? Hiç bu ikisi karşılaştırılabilecek nitelikte şeyler mi? Yani bu, neden reddedildi? Bakan yoksa da burada belki Komisyon sözcüsü arkadaşlarımız bunun cevabını verebilirler, vatandaşlarımız da Komisyonda duyulmayan şeyleri buradan duyabilirler diye düşünüyorum.

Şimdi, bir diğer konu da aslında yine adalet sisteminin siyasallaştırılmasının sonucu yaşanan hak ihlalleri ve kumpaslar. Biliyorsunuz, bu konuda adalet sisteminin siyasallaştırılması sonucunda Ergenekon, Balyoz, Oda TV gibi davalar ne yazık ki bu ülkede görüldü özel yetkili mahkemelerle; Başbakanın deyimiyle “Ayarlanmış yargıçlarla, sahte belgelerle bu davalarda insanlar haksız, boş yere cezaevinde yattılar.” dendi. Bunların büyük bir kısmı, Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararlarıyla çıktılar ama bir kısmı, hâlen daha cezaevindeler. “İstanbul casusluk davası” diye başlayan, aslında casuslukla hiçbir alakası olmadığına karar verilerek daha sonra casusluktan insanların beraat ettirildiği ama başının ne olduğu, kimlerle bağlantısı olduğu anlaşılmayan örgüt üyeliğinden ceza alan denizcilerimizin ve TÜBİTAK görevlilerinin yargılandığı dava.

Bu dava, Ekim 2010’da başladı ve Ağustos 2012’de sona erdirildi, Yargıtay da bunu onadı. Diğer davalar gibi, herhangi bir şekilde, imzasız, sahte bir e-mail ile başlamıştı bu. Ardından da bu insanlar tutuklandılar, cezaevine atıldılar. Bu insanların özellikleri neydi? Millî Gemi Projesi’nde çalışmalarıydı ve millî yazılımları yazmalarıydı. İşte şu anda, hâlen daha bu insanlardan deniz albaylarımız ve yarbaylarımız cezaevindeler.

Bunlar kim? Deniz Albay Necmi Yıldırım, Albay Koray Eryaşa, Tamer Çetin, Başçavuş Adnan Yılmaz, hâlen daha bunlar cezaevinde. Pek çok insan çıkmasına rağmen -çıkmaları çok güzel bir olay oldu ama- işte o sahte dijital verilerle hâlen daha cezaevinde kalan insanlar var. Anayasa Mahkemesine hak ihlali olduğu gerekçesiyle başvurdular ama Anayasa Mahkemesi bu insanları unuttu. Cezaevinde olan, bu kumpasa maruz kalan, sahte dijital verilerle, hiçbir bilirkişi incelemesi yapılmadan mağdur bırakılan, tutsak edilen bu insanlarımız hâlen daha cezaevinde. Çünkü bu insanlar, Deniz Kuvvetlerinin ve aynı zamanda TÜBİTAK’ın belini oluşturuyordu, beynini oluşturuyordu ama…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Devamla) – …hem Deniz Kuvvetlerimizin hem de TÜBİTAK’ın beli kırılmış oldu bu insanlar tutsak edilerek.

Onun için, Anayasa Mahkemesine buradan çağrıda bulunuyorum. En kısa zamanda başvurularının değerlendirilmesini diliyor, onlara buradan saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

34’üncü madde üzerinde dört adet önerge vardır, ikisi aynı mahiyettedir.

Okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 34 üncü maddesinde yer alan “birinci” ibaresinin “ikinci” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                Mustafa Elitaş                            Mehmet Doğan Kubat                             Ramazan Can

                      Kayseri                                             İstanbul                                            Kırıkkale

              Osman Aşkın Bak                                 Yılmaz Tunç                                               Osman Boyraz    İstanbul                       Bartın                                              İstanbul                                  Gökcen Özdoğan Enç

                      Antalya

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 158, 195, 2/282, 297, 298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 34 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erkan Akçay                                 Mustafa Kalaycı           Ahmet Kenan Tanrıkulu

Manisa                                                   Konya                                      İzmir

Sümer Oral                                   Mehmet Şandır                                  Ali Öz

    Manisa                                         Mersin                                 Mersin

MADDE 34- 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine "Sosyal güvenlik alanında," ibaresinden soma gelmek üzere "eğitim programları hazırlamak, eğitim vermek veya eğitim yaptırmak, sertifikalandırmak, bu konularla ilgili araştırma ve danışmanlık faaliyetleri yapmak veya yaptırmak," ibaresi eklenmiştir.

BAŞKAN – Şimdi okutacağım önergeler aynı mahiyette olduğu için önergeleri birlikte işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinde değişiklik öngören 34'üncü maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                Pervin Buldan                                      Erol Dora                                       İdris Baluken

                        Iğdır                                                Mardin                                               Bingöl

                 Hasip Kaplan                                 Nursel Aydoğan

                       Şırnak                                           Diyarbakır

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

         Ramazan Kerim Özkan                        Rahmi Aşkın Türeli                                 Levent Gök

                      Burdur                                               İzmir                                                Ankara

                Mahmut Tanal                                     Özgür Özel                                        Musa Çam

                     İstanbul                                             Manisa                                               İzmir

                İlhan Demiröz                        Mehmet Volkan Canalioğlu                                  

                       Bursa                                              Trabzon

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA BALOĞLU (Konya) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Sayın Baluken, konuşacak mısınız?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Evet.

BAŞKAN – İdris Baluken, Bingöl Milletvekili.

Buyurun. (HDP sıralarından alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; verdiğimiz önerge üzerinde söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Burada, sosyal güvenlikle ilgili konular görüşülürken biz özellikle toplumda halkımızın yaşadığı ve sosyal devlet olması gereği aslında devletin sahiplenmesi gereken sorunları mümkün olduğunca görünür kılmaya çalışıyoruz ve buralarda aslında biraz sizin vicdanınıza sesleniyoruz.

Bu önerge vesilesiyle ben özellikle Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminin önemli bir mağduru olan bu SSPE hastalarından tekrar bahsetmek istiyorum.

SSPE hastalığıyla ilgili bu kürsüde defalarca konuşmalar yaptık, araştırma önergesi getirdik, aileler Meclisi ziyaret ettiler. Bu konuda, aslında, iktidar partisi yetkilileriyle yaptığımız son görüşmede de yeni yasama yılında bir araştırma komisyonunun kurulabileceğine dair olumlu bir izlenim edindik, umarım, iktidar partisi, bu vadetmiş olduğu taahhüdü yerine getirir. Hazır, böylesi olumlu bir atmosfer varken bu SSPE hastalarıyla ilgili bütün Meclisi bir duyarlılığa çağırıyoruz.

Bu ailelerin çoğu, ilaç ve tedavi giderlerini karşılayamayacak düzeyde yoksul olan aileler. Aileler, çoğu zaman bir taraftan gözleri önünde eriyen çocuklarının dramlarını yaşıyorlar, diğer taraftan da tedavi masraflarını karşılayamamanın çaresizliğini ve vicdani muhasebesini birlikte taşımak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla, bu ailelerin bütün tedavi ve ilaç giderleriyle ilgili bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç var. Sosyal devlet bütün bu giderleri bizce karşılamak zorundadır. Bu konuda eğer ortak bir konsensüs oluşursa, özellikle iktidar partisinin grup başkan vekilleri konuya ilgi duyarlarsa hep beraber hazırlayabiliriz ve bu torba yasası sırasında bu önergeyi 4 partinin birlikte, ortak girişimiyle geçirebiliriz düşüncesindeyiz. Dolayısıyla, bu mübarek günde de hayırlı bir iş yapmış oluruz çünkü Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin aslında uğraşması gereken alanlar bunlar.

Yani, sosyal güvenlik sistemi deyince, işte, bir taraftan mezarda emeklilik gibi bir uygulamayı getirirken diğer taraftan sistemden yurttaşlarımızı dışlayan mağduriyetler yaratmayı herhâlde kastetmiyorsunuz. Tam da işte bu tarz sorunları çözüp, sosyal güvenliğin ve sosyal devletin gerçekten ne kadar önemli olduğunu halka, topluma hissettirmekten bahsediyoruz herhâlde hepimiz. Dolayısıyla, bu sorun alanlarını hep beraber tartışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Sosyal alanda, emek alanında, çalışma alanında pek çok sorunu burada çözebilmenin imkânlarına sahibiz ve Türkiye’nin kaynakları da aslında bütün bu sorunları çözebilecek düzeyde hepimize yetiyor. Yeter ki biraz niyetlerimizi ortaklaştırma arayışı içerisinde olalım.

Ben bir önceki önergede de bu kışlada şüpheli şekilde yaşamını yitiren asker ailelerinin yaşamış olduğu dramdan bahsetmiştim. İnanın ki bu iki konuda yapacağımız bir düzenleme, belki de bu torba yasası boyunca yaptığımız bütün mesainin önüne geçebilecek çok hayırlı bazı sonuçları gündemleştirebilir ve toplumun, halkın -yaşadığı sorunlarla ilgili- Meclise olan güvenini de yeniden devreye koyabilir. O nedenle, özellikle bu önerge üzerinde bu konuya temas etmek istedim.

Buradan, Sayın Doğan Kubat’tan da bu bahsetmiş olduğum iki önergeyle ilgili özel bir ilgi ve özel bir çaba rica ediyorum. Bütün AK PARTİ grubundaki milletvekillerinin de bu konuyla ilgili duyarlılık göstereceğini beklediğimi buradan ifade etmek istiyorum. Muhalefette bir sorun yok. Her üç siyasi partinin de bu konuyla ilgili daha önce Meclis kürsüsünden yapmış olduğu konuşmaları biz çıkardık. Yani, böyle bir şey hazırlanırsa her üçümüz de desteklemeye hazırız diyorum, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Volkan Canalioğlu, Trabzon Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU (Trabzon) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 34’üncü maddesi üzerinde verdiğimiz önerge gereğince söz almış bulunuyorum. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Şimdi, tabii, torba yasayı görüşüyoruz, görüşmeye de devam edeceğiz. Fakat, bu torba yasada her şey var, öyle görülüyor ama baktığımız zaman toplumun bütün kesimlerinin, bütün sektörlerinin beklentisini karşılayacak maddeler yok; onları rahatlatacak, onların yaşamlarını kolaylaştıracak, onların beklentilerine cevap verecek maddeler yok. Örneğin, gemi adamları...

Bugün, gelişen dünyamızda, üç tarafı da denizle çevrili olan ülkemizde gemi ticaretinde gelişmeye yönelik olarak oldukça gayret sarf ediliyor ve bu gemilerde de gemi adamları, gemi kömürcüleri, gemi ateşçileri, dalgıçlar ve çeşitli gruptan insanlar görev yapıyor. Bunların, baktığımız zaman, altı aydan fazla zamanı gemide geçiyor ve bu altı aydan fazla zamanı gemide geçen insanların psikolojik ve sosyal yaşamlarında da elbette ki birtakım olumsuzluklar oluyor. Bunlar şimdi ne bekliyorlar, evlerinden barklarından uzak olan insanlar ne bekliyorlar? Diyorlar ki: “Zor şartlar altında çalışıyoruz ve bu iş yerinde çalışma sürelerine her üç yüz altmış gün için gösterilen prim gün sayısı, doksan günden yüz seksen güne çıksın.” Peki, torba yasada bu var mı? Yok.

Bir diğeri: Şimdi, arkadaşlar, yerel seçimler yapılıyor. Yerel seçimlerde yerel yöneticileri seçiyoruz, belediye meclis üyelerini seçiyoruz, belediye başkanlarını seçiyoruz ve muhtarlar seçiliyor. Değerli arkadaşlar, şimdi, muhtarlar seçilince kadın muhtarlar da seçiliyor. Hepinizin bildiği ama dikkatinizden kaçan bir konu var. Şimdi, kadın, muhtar olmadan önce çalışmıyorsa, bir sosyal güvenlik şeyi yoksa, beyinin sağlık sigortasından faydalanıyor. Aday oluyor, muhtar seçiliyor. Bu sefer deniliyor ki: “Sen beyinin sağlık sigortasından faydalanamazsın, artık, sen kendi sigorta primini kendin ödeyeceksin.” Yerel yönetimlerde madem böyle bir şey var, kadın-erkek ayrımı niye yapılıyor? Kadınlar da diyor ki: “Biz de muhtar olduktan sonra kendi primimizi cebimizden ödemekten ziyade beyimizin sağlık sigortasına devam edelim.” Torba yasada böyle bir madde var mı? Yok.

Değerli arkadaşlar, öğretmenler, hepimizin bildiği gibi, bizleri yetiştiren... Benim burada, AKP grubunda ortaokulda okuttuğum öğrenci vekilim var, gurur duyuyorum. Onlara emek harcıyoruz, belli yerlere getiriyoruz. Çoğumuz da öğretmeniz burada. Çok zor şartlarda, ayakta… Ayaklarımızda varis oluyor, bazılarımızın ses telleri bozuluyor ama ne yazık ki öğretmen arkadaşlarımızın, öğretmen durumunda olan insanların yıpranma payı yok. Torbada bu var mı? Torbada bu da yok. Öğretmenler, çalışıp, bizi yetiştirip, vatana, millete hayırlı evlatlar yapmak için uğraşıyorlar ama yok.

Değerli arkadaşlar, şimdi, bir de polis memuru arkadaşlarımız var. Gece gündüz nöbet tutuyorlar, hep olumsuzluklarla karşı karşıya oluyorlar. Onların beklentileri var. Nedir beklentileri? Diyorlar ki: “Bizim özlük haklarımızı düzeltin." “Nedir özlük haklarınız?” “Ya, bir şey beklemiyoruz, 3600 yapın bizim ek göstergemizi; bir. İkincisi de: Ya, belli bir yaşa geliyoruz, çoluk çocuğumuz büyüyor, üniversiteye geliyor ama ondan sonra diyorsunuz ki bize: ‘Siz ikinci şark hizmetine gidin.’ Ya, niye ikinci şark hizmetine gidelim?” Bunlarla ilgili torbada bir düzenleme var mı? Bununla ilgili de bir düzenleme yok.

Tabii ki engellilerle ilgili de hiçbir şey yok arkadaşlar. Ülkemizde engelli nüfusunun toplam nüfusa oranı yüzde 12,29 arkadaşlar. Engelli vatandaşlarımızın yüzde 32’si fiziksel çevre düzenlemesi olmadığından evlerinden dışarıya çıkamıyorlar, yüzde 22’si kamuya açık bina ve alanlara girememekte, yüzde 50’si toplu taşıma araçlarına binmekte zorluk, güçlük çekmekte ve pek çoğu da işsiz. Şimdi, Hükûmet “40 bin engelli vatandaşı alacağız.” dedi, bunların kaçını aldığını bilmiyoruz. Tamamını alabildi mi? Almışsa teşekkür ederiz ama dışarıda bekleyen pek çok engelli vatandaşımız var, onlar da iş bekliyorlar. Onlar da kendilerine duygusal olarak bakmamızı değil, onlar da bu toplumda herkesin bir gün engelli adayı olduğu düşüncesiyle hareket etmemizi bizden bekliyorlar. Onların yaşamlarıyla ilgili, torbada bir şey var mı? Yok. Torbada her şey var ama toplumun genelini ilgilendiren herhangi bir şey yok.

Burada Dilek arkadaşımız da anlattı, kadınlarımız, tarlada, bağda çalışıyorlar. Bilhassa kırsal kesimdeki kadınlarımız, inekçilik yapıyorlar, tarlada çalışıyorlar, bağda çalışıyorlar ve sosyal güvencesi yok, sigortalı olamıyorlar ama o sırada doğum yapmışlarsa, bu yasaya tabi olamıyorlar ancak yasa çıktıktan sonra ne oluyor? 3 Ocağa kadar bunlar borçlanabiliyorlar. E, bunların günahı ne? Tarlada, bağda çalışan, Trabzon’un Çaykara’sında, Ataköy’ünde, Hıdırnebi’nde, Düzköy’ünde inekçilik yapıyorsa, oradaki aile ortamına katkı sağlamaya çalışıyorsa, sigortaları yoksa onların günahı nedir diye soruyorum?

Hepinizi saygılarımla selamlıyor, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 34 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Mustafa Kalaycı (Konya) ve arkadaşları

MADDE 34- 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine "Sosyal güvenlik alanında," ibaresinden soma gelmek üzere "eğitim programları hazırlamak, eğitim vermek veya eğitim yaptırmak, sertifikalandırmak, bu konularla ilgili araştırma ve danışmanlık faaliyetleri yapmak veya yaptırmak," ibaresi eklenmiştir.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA BALOĞLU (Konya) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE (İstanbul) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Ali Öz, Mersin Milletvekili.

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİ ÖZ (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 34’üncü maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Biliyorum ki hepiniz sabırsızlanıyorsunuz, Allah kabul etsin ibadetlerinizi, iftar saati geldi.

Ben üç temel şeyi sorup konuşmamı tamamlayacağım. Bu torba yasa yapılırken, gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu olarak Soma maden faciasında kaybettiğimiz 301 canı düşünüp onlarla alakalı bir düzenleme yapalım derken maden kazalarında hayatını kaybeden diğer insanlar neden hatırlanmadı? Bundan sonraki süreç içerisinde maden kazasına bağlı ölümlerde devletin bir yol haritasının olması lazım. Hukuki temeli oturtulmuş, herkesin kabul edeceği, bundan sonra böyle olursa şu şekilde, şu şartlar yapılır denilen bir düzenlemenin olması lazım. Yani Komisyonda bu akıl mı edilmiyor, aklımız mı tutuluyor? Bunu çok daha başka şeylerde görmek de mümkün.

Türkiye büyük felaketlerden bir tanesini de Van depreminde yaşadı benzer şekilde, keza Kütahya’da olan depremde de. Yani illaki bir şey tam geliyor… Ya insanların toplumsal infial uyandıracak bir şekilde, toplu bir şekilde mi kaybedilmesi gerekiyor bir şeylerin hatırlanması için? Dolayısıyla, bu torba yasa hazırlanırken, yapılırken bunların neden göz ardı edildiğini gerçekten anlamak mümkün değil.

Yine, askere giden ve askerde… Anneler babalar söylüyorlar: “Ben evladımı kışlaya sağlam bir şekilde teslim ettim.” Ben Mersin Milletvekiliyim, Mersin’in Silifke ilçesinin Senir köyünden amca her hafta arıyor: “Ben evladımı sapasağlam teslim ettim askere, askerliğini yapması esnasında ‘Görevi başındayken kalp krizi geçirdi.’ deniyor ve kuleden 15 metre aşağıya düşüyor. Benim çocuğumun durumu ne olacak? Benim evladım neden şehit kabul edilmiyor?” Askerde gerçekten bu şekilde bir hastalığa bağlı olarak ölen insanlarımızın sayısının ben çok fazla olduğu kanaatinde değilim. Bunlar araştırılıp, bunlarla alakalı şehitlik statüsü tanınıp… Bunlar zaten Anadolu’dan kalkıp gelen yoksul, fakir, gariban ailelerin çocukları. Bunlara da devlet olarak bir şey vermek çok zor değil. Bunların da mutlaka düşünülmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum.

Yine, keza, Sosyal Güvenlik Kurumu içerisinde emeklilik, kıdemlerin, primlerin zamanında yatırılmamasına bağlı af getiriyoruz.

Değerli milletvekilleri, biz bu affı alışkanlık hâline getirdik. İnanın, çoğu Sosyal Güvenlik Kurumu primi yatıracak olan insanlar “Bir şekilde, bir seçim öncesinde, iktidar tarafından, hükûmet tarafından bana nasıl olsa bir af gelir.” zihniyetinde. Yani, dün Çalışma Bakanımız diyor ki: “Biz zamanında primlerini yatırana yüzde 5 verdik.” O zaman şöyle bir tezat ortaya çıkıyor: Eğer bu ülkenin dünyada gerçekten ekonomik olarak hızlı bir şekilde büyüyen, dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi olduğu iddiasını doğru kabul edersek, peki bu insanlar primlerini zamanında yatırmaktan neden âcizler? Bunun çözülmesi gerekiyor.

Dolayısıyla, bu konularda bu düzenlemeler yapılırken daha fazla dikkat etmek gerektiğini ifade ediyor, hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum.

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN –Teşekkür ediyorum.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Karar yeter sayısı istiyorum.

BAŞKAN – Oya sunmadım ki.

Birleşime bir saat ara veriyorum.

Kapanma Saati: 20.08

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 21.08

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mine Lök Beyaz (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121’inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Şimdi bir önceki oturumda işleme alınan 34’üncü madde üzerinde Mersin Milletvekili Ali Öz ve arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 34 üncü maddesinde yer alan "birinci" ibaresinin "ikinci" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                Mustafa Elitaş                            Mehmet Doğan Kubat                             Ramazan Can

                      Kayseri                                             İstanbul                                            Kırıkkale

              Osman Aşkın Bak                                 Yılmaz Tunç                              Gökcen Özdoğan Enç

                     İstanbul                                              Bartın                                              Antalya

                Osman Boyraz

                     İstanbul

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET ARSLAN (Kars) – Takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) – Takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

5502 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yanlış yapılan atfın düzeltilmesi amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN - Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Sayın Başkan, karar yeter sayısı istemiştik.

BAŞKAN – Sayın Öner, sesiniz anlaşılmıyor efendim. Ön tarafa gelirseniz…

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Burada aynı değil mi?

BAŞKAN – Ararız, ararız efendim. Bundan sonraki maddede…

35’inci madde üzerinde üç adet önerge vardır.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488…”

ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Atladı, atladı…

(Kâtip üye Burdur Milletvekili Bayram Özçelik tarafından önergenin okunmasına devam edildi)

“2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041,2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 35 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.”

İZZET ÇETİN (Ankara) – Üç satır atladı, üç satır.

ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Tutanaklara girdi o, tutanaklara. Düzgün oku.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Atladı, düzgün okumadı.

ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – İstersen bir sonunu oku, bir de başını.

(Kâtip Üye Burdur Milletvekili Bayram Özçelik tarafından önergenin okunmasına devam edildi)

“Erkan Akçay                                     Mustafa Kalaycı                          Ahmet Kenan Tanrıkulu

                      Manisa                                              Konya                                                İzmir

                   Sümer Oral                                    Mehmet Şandır

                      Manisa                                              Mersin

MADDE 35- 5502 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ç) Eğitim, Araştırma, Geliştirme ve Koordinasyon Merkezi Başkanlığı."”

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte Olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 5502 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde değişiklik öngören 35'inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                Pervin Buldan                                   İdris Baluken                                  Nursel Aydoğan

                        Iğdır                                                Bingöl                                            Diyarbakır

                 Hasip Kaplan                                       Erol Dora

                       Şırnak                                              Mardin

Diğer önergenin imza sahipleri:

             Rahmi Aşkın Türeli                         Ramazan Kerim Özkan                            Levent Gök

                        İzmir                                                Burdur                                              Ankara

           Haluk Ahmet Gümüş                             İlhan Demiröz                                   Mahmut Tanal

                     Balıkesir                                             Bursa                                              İstanbul

                   Musa Çam                                        Özgür Özel

                        İzmir                                               Manisa

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET ARSLAN (Kars) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Haluk Ahmet Gümüş, Balıkesir Milletvekili.

Buyurun Sayın Gümüş. (CHP sıralarından alkışlar)

HALUK AHMET GÜMÜŞ (Balıkesir) – Sayın Başkan, sayın üyeler; 35’inci madde üzerinde konuşacağım.

İktidar partisinin iş şartları ve işçi haklarıyla ilgili tutumunu bu madde vasıtasıyla dile getirmek istiyorum. Belki kırk defa söylersek hakikaten yerine geçebilir.

Değerli arkadaşlar, bu Hükûmet döneminde işçiler ve onlarla ilgili haklar ve şartlar, âdeta 19’uncu yüzyıl dönemine geri dönüşü bize göstermektedir. Sizin dönemizde, işçilerin sendikalaşma oranı düşmüştür ve sendikalı işçi sayısı düşmüştür. İşçilerin haklarını koruyabilmeleri için katılabildikleri yegâne kurum olan sendikalara işçilerin katılımı düşmektedir. Sendikalara üyelik dahi işçiler açısından korkulur bir durum olmuştur.

Bunu bırakın, işçilerin bir iş yerine hizmet yaparken başka bir işverene bağlı olması demek olan “taşeronluk” sizin döneminizde âdeta azıtmıştır. Bu kelimeyi kullanıyorum çünkü taşeronluk müessesesi, bu alanın kontrol edilmeyip sınırların çizilmemesi nedeniyle önemli oranda bozulmalara gitmiştir. Bu, her firmada böyledir demiyorum ama taşeronluk konusunda bir azıtma ortamı vardır. Eğer bir fabrikada çalışan işçilerin karşısına 80-90 adet taşeron çıkarsa işçinin ne kıdemi ne tatili ne de ücreti normal iş güvenliği şartları altında olur. İşçi, bu taşeronlar arasında oyuncak olduysa bu kurum sizler tarafından canavarlaştırılmış demektir. Bu kontrolden çıkmış müessese sizin döneminizde canavarlaştırılmıştır. Canavarlaştırılan taşeronluk müessesesi, insan emeği ve canıyla beslenir hâle gelmiştir ve getirilmiştir demek lazım, ahlakiyle çalışanlar istisnadır. Hiç kusura bakmayın, ücreti artmayan, kıdemi artmayan, insanca hakları ve en önemlisi iş güvencesi olmayan milyonlarca işçi varsa böyle demek lazım. Eğer bir işçinin sözleşmesi senede birkaç defa artar, birkaç defa yapılabilir hâle geldiyse, ortam ve o işçinin geleceği belirsizse, işçi korku içerisinde çalışıyorsa işte böyle demek lazım.

Arkadaşlar, bir madene gittim, taşeron işçiler vardı. Her işçi “İşime ne zaman son verilecek? Bu ziyaretçilere ‘Merhaba, hoş geldin.’ dersem acaba işimden olur muyum?” korkusu altındaydı. Sizin döneminizde işte bu şartlar gelişmiştir, iş ve iş şartları gerilemiştir. İşçiyi iş güvenliğinden yoksun ve geleceği belirsiz şartlarda çalışmaya mahkûm ettiğiniz için, bu zalimliğin tarafısınız ve ortağısınız.

Bakın, bu yasa Komisyonda görüşülürken bir önerge verdik, ben de bunu kanun teklifi olarak daha önce vermiştim. Kömür madeni işçilerimiz eksik standartlar olduğu için ölüyorlar. Öyle eksik standartlar var ki dünyanın en geri kalmış, en arkada olan ülkelerindeki şartlar bizim madenlerimizde uygulanıyor, artık Güney Amerika bile bunu terk etmiştir dedik ama olmadı.

Komisyonda dedik ki: Bakın, 300’ün üzerinde madencinin cesetleri orada yatıyor. Gelin, yaşam kaçış odalarını yasalaştıralım. Dedik ki: Maden ocaklarında gaz var, yangın var. Sadece diyorsunuz ki: “Maskeler verdik.” Maskeler vermek yetmez, modern istasyonlar ve hızlı geçiş sistemleri var mı? Eğer bunlar yoksa oraya yaşam kaçış odalarını koyacaksınız ve bunu yasalaştıracaksınız ki işçimize hayatta kalabilmesi için bir imkân verebilelim. Yokuşa koştunuz, bu ülkede, ölümün madenlerde kol gezdiği ülkede kömür karası bir sorumluluğu alnınıza sürdünüz.

Çok teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Yoklama istiyoruz.

BAŞKAN- Henüz bir önerge daha var, gerekçesini okutayım.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Aynı mahiyette mi?

BAŞKAN – Aynı mahiyette efendim.

Gerekçeyi okutuyorum:

Maddede belirtilen birimlerin kurulması aynı zamanda kuruma gelir getirici bir faaliyet olarak da kabul edilmektedir. Kamunun, kamusal faaliyetlerin niteliğinin arttırılmasına dönük çalışmalarını gelir getirici bir faktör olarak kurgulaması sakıncalıdır. Değişiklik ile bu sorunun giderilmesi amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunacağım.

III.-YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ENGİN ALTAY (Sinop) –Yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Yoklama talebi var yerine getireceğim.

Sayın Altay, Sayın Türeli, Sayın Özgün, Sayın Gümüş, Sayın Öner, Sayın Çetin, Sayın Sarıbaş, Sayın Aygün, Sayın Kuşoğlu, Sayın Çam, Sayın Gök, Sayın Özkan, Sayın Özgündüz, Sayın Serindağ, Sayın Yılmaz, Sayın Serter, Sayın Öz, Sayın Demir, Sayın Tanal, Sayın Sarı ve Sayın Özgümüş.

Üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.-İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin 'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (Devam)

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 35 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederiz.

MADDE 35- 5502 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ç) Eğitim, Araştırma, Geliştirme ve Koordinasyon Merkezi Başkanlığı." Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Erkan Akçay, Manisa Milletvekili.

Buyurun Sayın Akçay. (MHP sıralarından alkışlar)

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 35’inci maddede söz almış bulunuyorum.

Değerli milletvekilleri, bu torba tasarıyı üçe kategorize etmek mümkün: Bunun içerisinde ülkemize, vatandaşlarımıza faydalı gördüğümüz, faydalı olabilecek düzenlemeler de var. Bunun yanı sıra zararlı gördüğümüz, ülke menfaati, kamu hayatı bakımından, hak, hukuk, adalet bakımından da zararlı gördüğümüz, Hükûmetin siyasi çıkar amaçlı düzenlediğini düşündüğümüz maddeler var. Bir de üçüncü kategoride, lüzumsuz düzenlemeler var. Yani ramazan ayının şu mübarek günlerinde, Meclisin çalışmalarına ara vermesi gereken ve Cumhurbaşkanlığı seçimi arifesinde olduğumuz bu günlerde, gecenin geç saatlerine kadar aynı zamanda lüzumsuz düzenlemelere de Türkiye Büyük Millet Meclisi zaman ayırmaktadır. O nedenle keşke bu tür düzenlemeler yapılmasaydı. Gerçi biz önergemizde bu maddenin çıkarılmasını da istemedik. “Ee, o zaman niye konuşuyorsun?” İşte, bunun lüzumsuz olduğunu size söylemek için bunu konuşuyoruz. Lüzumsuz işler yapılırken, peki, lüzumlu olarak ne yapılması gerekir, onu da hatırlatmak için bu sözü aldık.

Değerli arkadaşlar, Hükûmet, Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığının asıl yapması gereken işlere odaklanması gerekir. Hükûmet iş hayatında, çalışma hayatında emeğiyle ekmeğini kazananların uğradığı haksızlıklara, adaletsizliklere odaklanmalıdır. Mesela Soma’daki maden işçileri hâlâ maaşlarını zamanında ve tam alamıyorlar. Çalışma Bakanlığının, Sosyal Güvenlik Kurumunun, Maliye Bakanlığının en başta ilgilenmesi gereken hususlardan birisi budur. Sayın Maliye Bakanı da burada. Geçen ay Soma Kömürleri AŞ’nin maden işçileri, bu kazanın yaşandığı madenin işçileri maaşların noksan aldılar. Sonradan öğrenildi ki 13 Mayıstan sonraki on yedi günlük maaşı yer üstü çalışması sayılıyor, tabii yer altında vergi muafiyeti var, yer üstünde olmayınca vergi kesintisi yapıldığı ifade edildi. Aradan da bir aydan fazla zaman geçti, soruyoruz, cevap yok. Çalışma Bakanına sorduk, cevap alamadık; inşallah, Maliye Bakanından bunun cevabını alırız. Yani bir ayda eğer bir ülke, bir devlet, bir bakanlık bunun iadesini, düzeltmesini yapamıyorsa vay hâlimize.

Değerli arkadaşlar, bayram ve arifesine doğru hızla ilerliyoruz. Şimdi, devletin bir görevi de hak ediş sahiplerinin işçisinin, çalışanının maaşını zamanında ve tam ödeyip ödemediğini de takip etmektir. Birkaç gündür Soma’dan yine feryatlar yükseliyor. Telefonla, İnternet yoluyla, mesajla bir feryat var. Bu feryatları da kısaca özetlemek istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi, Soma Holdinge ait bazı firmalar var. Soma Kömür AŞ olduğu gibi, bir de Gürmin Makine diye bir firma var. Bu da Soma Holdinge bağlı bir firma ve 1990 yılından bu yana da teknik tahkimat işleriyle, bunların üretimiyle, tahkimat işleri yapmakla görevli ve bu, Gürmin işçileri de iki aydır ücretlerini alamadıkları için feryat etmektedirler. Hepsinin bizim telefonlarımızda mesajları kayıtlı. Şimdi, bu doğru değil mi değerli arkadaşlar? İşçi ücretini alsa niye “Alamıyorum.” desin? Alamıyorlar ve sürekli bu feryadı yaşıyoruz.

Akkord diye bir firma var, ismi belirsiz, değişmiş; bir de Ada Metal çalışanları olarak da biliniyor. Yani âdeta esir değişimi gibi, köle değişimi gibi taşerondan taşerona aktarma yapılmış bunlar ve bu Akkord firmasının çalışanları da kendilerine yapılan haksızlık ve hukuksuzlar için de dilekçe yazıyorlar ve topluyorlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERKAN AKÇAY (Devamla) – Dilekçe yazanı da işten atıyorlar.

Uyar Madencilik var, ücretlerini alamayanlar ve madenden sağ kurtulan vatandaşların, işçilerin geleceğinin belirsizliği var. İnşallah, bundan sonraki konuşmalarımızda onları dile getireceğiz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum…

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Karar yeter sayısı...

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 21.38

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 21.48

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muharrem IŞIK (Erzincan)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121’inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 35’inci maddesi üzerinde Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve arkadaşlarının önergesinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir.

Kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

35’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

36’ıncı maddede üç adet önerge vardır, ikisi aynı mahiyettedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 1/115, 1/139, 1/158, 1/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192 2/2198) 36 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederiz.

                  Erkan Akçay                                  Mustafa Kalaycı                          Ahmet Kenan Tanrıkulu

                      Manisa                                              Konya                                                İzmir

                   Sümer Oral                                         Alim Işık                                       Mehmet Şandır

                      Manisa                                             Kütahya                                              Mersin

               Muharrem Varlı

                       Adana

MADDE 36- 5502 sayılı Kanuna 25/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 25/B maddesi eklenmiştir.

"Eğitim, Araştırma, Geliştirme ve Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

MADDE 25/B- Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenliğe ve sağlık sigortasına ilişkin alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, eğitim, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetleri yapmak ve yaptırmak.

b) Kurumsal kapasitenin arttırılmasına yönelik hizmet içi eğitim programını hazırlamak ve görevde yükselme sınavlarında başarılı olan personeli özel eğitim programı hazırlayarak eğitmek.

c) Kurum personelinin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

ç) Sosyal güvenlik ekonomisi ve finansmanı alanında gelişmeleri takip etmek.

d)   Sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin sertifika programları hazırlamak.

e) Üniversite ve araştırma enstitüleri ile işbirliği yaparak veya hizmet satın alınması suretiyle eğitim programları, araştırma, geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

f) Kamu kurum ve kuruluşlarına, tüzel kişi ve kurumlara sosyal güvenlik konularında eğitim vermek, seminer ve konferans düzenlemek.

g) Özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personel için sosyal güvenlik konularında eğitim, seminer ve konferanslar tertip etmek veya bu konularda tertiplenmiş eğitim, konferans ve seminerlere iştirak etmek.

ğ) İkili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerdeki dış temsilcilikler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla eğitim, seminer, staj ve personel değişimi çalışmalarını yürütmek.

h) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte Olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 5502 sayılı Kanuna 25/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 25/B maddesi eklenmesini öngören 36'ıncı maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Pervin Buldan           İdris Baluken                              Nursel Aydoğan

      Iğdır                             Bingöl                                         Diyarbakır

Hasip Kaplan                                        Erol Dora

  Şırnak                                                  Mardin

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

 Rahmi Aşkın Türeli     Ramazan Kerim Özkan                Musa Çam

       İzmir                            Burdur                                   İzmir

   Mahmut Tanal             İlhan Demiröz                          Levent Gök

      İstanbul                         Bursa                                  Ankara

Özgür Özel

      Manisa

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖNDER MATLI (Bursa) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Sayın Baluken, gerekçeyi mi okutalım?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Gerekçeyi okutalım.

Gerekçe:

Maddede belirtilen birimlerin kurulması aynı zamanda kuruma gelir getirici bir faaliyet olarak da kabul edilmektedir. Kamunun, kamusal faaliyetlerin niteliğinin arttırılmasına dönük çalışmalarını gelir getirici bir faktör olarak kurgulaması sakıncalıdır. Değişiklik ile bu sorunun giderilmesi amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önerge üzerinde söz isteyen İlhan Demiröz, Bursa Milletvekili.

Buyurun Sayın Demiröz. (CHP sıralarından alkışlar)

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Teşekkür ediyorum arkadaşlar.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun 36’ncı maddesindeki önergemiz üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Madde 36’yı arkadaşlarımız okudular, 25/B maddesi ekleniyor, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı kuruluyor. Ben bu maddeyi görünce görevler bölümünü inceledim, kuruma ihdas edilen kadrolara baktım, 92 kadro veriliyor. Sayın Maliye Bakanının da burada olmasına özellikle sevindim çünkü biz bu 36’ncı maddenin metinden çıkarılmasını talep ediyoruz, nedenlerini şimdi anlatacağım. En azından Maliye Bakanının burada olmasının, bu konuda daha objektif davranılacağı anlamına geldiğini ifade etmek istiyorum.

Sosyal güvenlik sisteminde reform yapılarak 3 büyük kuruluş bir çatı altında toplandı. Amaç şuydu: Fiziki olarak, personel olarak, araç gereç olarak bu alanların küçültülmesi ve kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılmasıydı ama görüyoruz ki şimdi yeni bir birim kuruluyor. Yeni bir masraf değil mi? En azından 20 uzman ve 92 personel alınırken sıkıntılar olacağını, bu bakımdan Sayın Maliye Bakanının bu duruma çok sıcak bakmayacağını düşünüyorum çünkü aynı görevleri yapan Strateji Geliştirme Başkanlığı var. Yani, böyle bir başkanlık varken ve görevleri arasında bu kadar önemli maddeler varken neden yapıldığını da anlamakta zorluk çekiyoruz.

Ben, kamudan gelen birisiyim. TOPRAKSU; Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğü ve Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü birleşerek Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu. Daha sonra, bunlar kapatıldı, il özel idaresine devredildi ve bugün il özel idareleri de belediyelere devredildi.

Nasıl bir hantal yapı olduğunu şu anlamda söylemek istiyorum: Başlangıçtaki amaç belki uygundu ama ondan sonra birimler, şubeler, başkanlıklar, daire başkanlıkları derken, tasarruf için yapılan bu birleştirmeden karşımıza devasa bir kamu kurumu çıktı. Bu bakımdan, bu 36’ncı maddenin bu metinden çıkarılmasını bundan dolayı istediğimizi belirtmek istiyorum.

Peki, başka neler var? Eğer, diğer maddeleri incelediğiniz zaman, ileriye doğru baktığınız zaman -nasıl ve ne işler yapacağına baktım- burada, değerli arkadaşlar, gelir elde etmek üzere eğitim ve danışmanlık hizmeti vereceğini yazıyor. Şimdi, bu Hükûmet, programlarında özelleştirmeden yanaydı ve özelleştirme yaparak ellerindeki bütün mal varlıklarını, kamu kurumlarını satıyordu. Şimdi, burada, kendi bünyesinde, danışmanlık hizmeti almak üzere yeni bir birim oluşturuyorsunuz. O zaman ben şöyle anlıyorum: Taşrada kamu kurumları kapatılıyor ama Ankara’da, bakanlıklarda genel müdürlükler kurularak, daire başkanlıkları kurularak bunların daha da genişlemesi sağlanıyor. Burada, danışmanlık hizmeti kendi bünyesinde verildiğinde, aynı zamanda, denetleme görevinin çok zor yapılacağını özellikle ifade etmek istiyorum. Yani bir taraftan danışmanlık vereceksiniz, bir taraftan da danışmanlık verdiğiniz kurumu denetleyeceksiniz. Bunun zor olduğunu, yanlış noktalara gideceğini belirtmek istiyorum. Ayrıca, şu anda bu şekilde danışmanlık hizmeti veren kurumlar var. Bunların -kamu niteliğindeki bu Bakanlığın- bu kurumlarda çalışan arkadaşların ekmeğini elinden alacağını da ifade etmek istiyorum.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde 36’ncı maddenin bu metinden çıkarılmasını talep ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 36 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederiz.

Muharrem Varlı (Adana) ve arkadaşları

MADDE 36- 5502 sayılı Kanuna 25/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 25/B maddesi eklenmiştir.

"Eğitim, Araştırma, Geliştirme ve Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

MADDE 25/B- Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenliğe ve sağlık sigortasına ilişkin alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, eğitim, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetleri yapmak ve yaptırmak.

b) Kurumsal kapasitenin arttırılmasına yönelik hizmet içi eğitim programını hazırlamak ve görevde yükselme sınavlarında başarılı olan personeli özel eğitim programı hazırlayarak eğitmek.

c) Kurum personelinin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

ç) Sosyal güvenlik ekonomisi ve finansmanı alanında gelişmeleri takip etmek.

d)   Sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin sertifika programları hazırlamak.

e) Üniversite ve araştırma enstitüleri ile işbirliği yaparak veya hizmet satın alınması suretiyle eğitim programları, araştırma, geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

f) Kamu kurum ve kuruluşlarına, tüzel kişi ve kurumlara sosyal güvenlik konularında eğitim vermek, seminer ve konferans düzenlemek.

g) Özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personel için sosyal güvenlik konularında eğitim, seminer ve konferanslar tertip etmek veya bu konularda tertiplenmiş eğitim, konferans ve seminerlere iştirak etmek.

ğ) İkili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerdeki dış temsilcilikler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla eğitim, seminer, staj ve personel değişimi çalışmalarını yürütmek.

h) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖNDER MATLI (Bursa) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE (İstanbul) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Muharrem Varlı, Adana Milletvekili.

Buyurun Sayın Varlı. (MHP sıralarından alkışlar)

MUHARREM VARLI (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 36’ncı maddede vermiş olduğumuz önerge üzerinde söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlarken Filistin’de birkaç günden beridir devam eden bu zulmü kınadığımı belirtmek istiyorum. Bütün dünyanın gözü önünde, orada, çocuk, kadın, yaşlı demeden, İsrail, orantısız bir güç kullanarak insanları, Müslüman kardeşlerimizi katlediyor ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanının açıklaması İsrail’in arkasında, Almanya’nın açıklaması İsrail’in arkasında yani âdeta oradaki katliama göz yumarcasına, hiç umursamadan insanların ölmesini seyrediyorlar. Buradan bu emperyalist güçleri de kınadığımı ifade etmek istiyorum.

Aynı zamanda, Irak’ta IŞİD terör örgütünün Müslüman Türk kardeşlerimizin üzerinde uyguladığı baskıyı ve onlara reva gördüğü zulmü de kınıyorum. Tabii, burada millet olarak çok kötü günler yaşıyoruz. Her tarafta, İslam âlemi üzerinde, Müslüman Türk milleti üzerinde bir zulüm var ve bu zulme karşı da hep birlikte, Parlamentoda görev yapan bütün milletvekili arkadaşlarımızla ortak kanaat oluşturmamız gerekir ama Filistin’le ilgili acıyı paylaşırken IŞİD’in yapmış olduğu, Türkmenler üzerindeki zulmü görmezden gelmek de doğru bir tavır değil. Onun için, her yerde aynı tavrı oluşturmamız lazım, aynı kanaati paylaşmamız lazım ki sesimiz gür çıksın.

Değerli arkadaşlarım, yine, her zaman olduğu gibi -ben iki dönemdir milletvekiliyim- kışın o güzel, boş günlerde burada çok ilgisiz, alakasız kanunlar görüşülür; ne zaman Meclis tatile girecekken, hele hele, böyle, bir de ramazan başlamışken birdenbire bir kanun çıkarma aşkınız peydahlanır. Torba yasa getirirsiniz, efendim, 60 maddeyle başlarsınız, 180 maddeye kadar çıkarsınız ve burada herkesin ibadet etmesi gerekirken, herkesin ailesiyle iftarını yapıp güzel bir akşam geçirmesi gerekirken burada hep beraber bundan mahrum kalıyoruz. Yani biz mahrum kaldığımız gibi, bir de burada çalışan bir sürü personel var, ne yazık ki onlar da mahrum kalıyorlar. Onların evine gidip iftar yapma şansları da yok. Dolayısıyla, sabahleyin sizin gibi, bizim gibi saat on ikide, birde gelme şansları da yok; onlar saat sekiz buçuk, dokuzda burada oluyorlar. Ya, bu bir zulümdür, yazıktır ya. Yani her sene aynı şeyi yapıyorsunuz, her sene. Kışın, o zamanları öldürüyorsunuz, Meclis tatile gireceği zaman getiriyorsunuz bu yasaları, dayıyorsunuz milletvekillerinin önüne. Bu, zulümdür, bunu kabul etmiyorum, bunu da kınıyorum.

Yine, AKP klasiği, bal ile zehri aynı tasta sunuyorsunuz. Yani bir tarafta gerçekten milletimizin menfaatine, faydasına olan şeyler varken öbür tarafta da milletimizin, hatta memurumuzun haklarını, hukukunu ortadan kaldıracak yasaları getiriyorsunuz aynı anda. Şimdi, Soma’da yaşanan faciayla alakalı başladı bu torba yasa, Soma’daki facia unutuldu, ardından devlet memurlarının yargıya gitme hakkını kaldırdınız, ardından yapılan özelleştirmelerdeki beş yıl süreyi, oradaki o özelleştirmelerle ilgili kanun ve mahkeme kararlarını kaldırmak için yasa getirdiniz.

Arkadaşlar, eğer ki gerçekten Soma’daki o faciayla alakalı, orada mahrum olan insanlarla alakalı düzenlemeyi yapmış olsaydınız bugün burada hiçbir problem çıkmadan, herkesin oy birliğiyle bu yasa biter giderdi. Ama siz diyorsunuz ki: “Biz memurların hukuki hakkını da elinden alacağız, Soma’yı da getireceğiz. İkisinin arasında tercih yapın.” O zaman, bal ile zehir arasındaki tercihi niye bize sunuyorsunuz kardeşim ya? Sunmayın. Balı sunun ya da zehri sunun, ikisinin arasında bir tercih yapmak zorunda bırakmayın bizi.

Dolayısıyla, burada Soma’daki faciayla alakalı kanun getirin, ayrıştırın, hep birlikte kaldıralım ellerimizi, bir günde, iki saatte, üç saatte çıkaralım, bitsin, gitsin. Ama siz diyorsunuz ki: “Hem bal hem zehir, ikisini bir.” Kardeşim, ben zehri yemek zorunda değilim ki ya. Bu millete de zehir yedirmek zorunda değiliz. Dolayısıyla, siz her zamanki kurnazlığınızı yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz.

Sayın Maliye Bakanı buradaydı, kalktı. Dün de söyledim: Burada sermaye sahiplerini korurken çiftçilerle alakalı hiçbir şey yok. Çiftçilerin gübredeki, mazottaki KDV’lerini düşürün dediğimizde “Devlete ek yük gelir.” diyorsunuz ama şimdi vergi affı yapıyorsunuz, SSK affı yapıyorsunuz.

Bunu de belirtiyor, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Karar yeter sayısı...

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 22.14

ALTINCI OTURUM

Açılma Saati: 22.23

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121’inci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 36’ncı maddesi üzerinde Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve arkadaşlarının önergesinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Evet, karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir.

Kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

36’ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

37’nci maddede üç adet önerge vardır, ikisi aynı mahiyettedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 37 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                  Erkan Akçay                                  Mustafa Kalaycı                                      Alim Işık

                      Manisa                                              Konya                                              Kütahya

         Ahmet Kenan Tanrıkulu                             Sümer Oral                                    Mehmet Şandır

                        İzmir                                               Manisa                                              Mersin

MADDE 37- 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin mülga ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak ve yirmi kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli olarak uzman personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan Kurumca belirlenecek kişilere 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki eşdeğeri oranında ücret verilir. Bu kapsamda istihdam edilecek personel Kurum tarafından yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler kapsamında görevlendirilir ve bu şekilde sözleşmeli personel istihdam edilen projelerin süresi en fazla üç yıldır. Bu kapsamda çalıştırılan bir kişi aralıksız olarak en fazla bir proje süresince görevlendirilebilir ve farklı projelerde de olsa üç yıldan daha uzun süre istihdam edilemez. Bu suretle çalıştırılacakların nitelikleri, alınma usulü, sözleşme usul ve esasları, bunlara ödenecek ücret ile diğer hususlar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte Olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde değişiklik öngören 37'inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

 

Pervin Buldan                         İdris Baluken                        Nursel Aydoğan

        Iğdır                                     Bingöl                                 Diyarbakır

    Erol Dora                             Hasip Kaplan                                   

      Mardin                                    Şırnak

Ayni mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

 

Rahmi Aşkın Türeli                     Özgür Özel                             Levent Gök

        İzmir                                    Manisa                                   Ankara

    Musa Çam                            İlhan Demiröz

        İzmir                                     Bursa

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖNDER MATLI (Bursa) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE (İstanbul) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Rahmi Aşkın Türeli, İzmir Milletvekili.

Buyurun Sayın Türeli. (CHP sıralarından alkışlar)

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 37’nci maddesi üzerine vermiş olduğumuz önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 37’nci madde, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesindeki Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü içinde çalıştırılmak üzere ve 20 kişiyi geçmemek koşuluyla sözleşmeli olarak uzman personel istihdamını düzenleyen bir madde. Diğer taraftan, aynı maddenin içinde bu personele ödenecek olan ücretlerin de ne olması gerektiği belirlenmiş. Deniliyor ki: “Bu 20 kişi istihdam edilecek, bunun en fazla 10 kişisi için sözleşmeli ücret tavanının 4 katı, geri kalanlar için de 3 katını geçmemek üzere bir ücret rejimi planlanır.” Diğer taraftan, gene aynı maddede, bu kapsamda istihdam edilecek personelin kurum tarafından yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler için çalıştırılabileceği ve bir kişinin de, bir personelin de en fazla üç yıl süre için görevlendirilebileceği hüküm altına alınmış.

Şimdi değerli milletvekili, ben bunun neresinden tutayım, neresini anlatayım, neresini eleştireyim? Baştan sonra kadar son derece hatalı, kamu personel sistemine, rejimine, kamuda işlerin işleyişine aykırı bir düzenleme bu. Bir kere, şu soruyu sormak istiyorum: Bu 20 kişi kim, bu 20 kişiye neden ihtiyaç duyulmuş? Çünkü ortada bir 20 kişi var. Yani çok önemli bu, koskoca Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde böyle bir 20 kişi yok, bu 20 kişiye özel olarak sözleşmeli biçimde çalıştırmak için kanun tasarısına bir madde eklenmiş. Sonra, bu 20 kişiyi hangi projelerde çalıştıracak, nasıl projeler bunlar? Yani Sosyal Güvenlik Kurumu dediğimiz zaman, sonuçta kurumun ne yaptığını biliyoruz, görev alanını biliyoruz. Yani nasıl projeler olabilir ki kurumun bünyesinde ya da başka kamu kurumlarında böyle personel yok, bu şekilde bir madde çıkartılsın? Peki -biraz önce de söyledim- bu 20 kişi kamuda yok mu değerli milletvekilleri?

Değerli arkadaşlar, şu anda kamuda 3 milyon 183 bin 742 kişi çalışıyor. Üniversiteler var, TÜBİTAK’ı var, bakanlıklara bağlı araştırma merkezleri var. Bunların hepsinden yatay geçiş yapılabilir geçici veya sürekli olarak. Yani böyle bir personeli kamu içinden bulamıyorsunuz ve ondan sonra gidiyorsunuz, bir madde ihdas ediyorsunuz, torba kanuna koyuyorsunuz ve 20 kişiyi alıyorsunuz. Ne için alıyorsunuz? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesindeki projede çalıştırmak için. Ben diyorum ki: Vah kamunun hâline, vah! Eğer kamu Türkiye’de bu duruma düştüyse, gerçekten o zaman çok ciddi bir problem vardır. AKP olarak on iki yıllık iktidarınızı sorgulamanız gerekiyor.

MUSA ÇAM (İzmir) – On iki yılda devleti mahvettiler, mahvettiler.

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ (Devamla) – Tabii…

Diğer taraftan, sormak istiyorum, neden kamu personel ücret rejimi dışında bir düzenleme öngördünüz? Arkadaşlar, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi siz çıkardınız ve ne diyordu orada? İlke de belliydi, kamuda eşit işe eşit ücret verilmesi ilkesi vardı. Bunu da ihlal ediyorsunuz ve ondan sonra özel bir maddenin içinde, bunları alıyorsunuz sözleşmeli olarak ve ayrıca diyorsunuz ki: “10 kişisine sözleşmeli ücret tavanının 4 katını, öbürlerine de 3 katını veririm.” Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani siz yarın öbür gün SGK’yı nasıl çalıştıracaksınız? Kurum içinde yaratacağınız huzursuzluk ne kadar olacak? Yani bunları düşünmeden önümüze bu maddeyi niye getiriyorsunuz?

Gene başka bir konu: Bu şekilde istihdam edeceğiniz kişileri neden sadece üç yıl çalıştırıyorsunuz? Alın daha uzun süre çalıştırın, yirmi yıl, otuz yıl kullanın bunu. O insanlar gelişsin, o konuda iyice uzmanlaşsın, kurumu öğrensin, yapacağı işi öğrensin. Bunu da yapmıyorsunuz, en fazla, sanki dışarıdan danışmanlık hizmeti alır gibi üç yıl içinde çalıştırıyorsunuz.

Peki, ben sormak istiyorum değerli milletvekilleri, yarın başka bir kurum böyle bir taleple geldiği zaman TBMM’ye ne diyeceksiniz? Devletin bir sürü kurumu var. Stratejik işler yapılan işler var. Millî Savunması var, İçişleri var, Sanayi Bakanlığı var, hepsi var. Yani siz bu 20 kişiyi çıkardınız, başka bakanlık gelse yarın dese ki: “Yahu kardeşim, yeni daha torba kanunda çıkardınız SGK’ya verdiniz, bize niye vermiyorsunuz 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi?” Çünkü emsal oluşturuyorsunuz. Kamuda bir emsal oluşturursanız bu emsali herkes kullanır. Yani bu da şunu gösteriyor arkadaşlar: AKP olarak kendi koyduğunuz ilkeleri ihlal etmekte ve kuralları çiğnemekte üstünüze yok.

Ben şunu söylüyorum son söz olarak: Bu madde sakıncalı bir maddedir, kamu personel rejimine karşıdır, kesinlikle burada var olan temel ilkeleri, prensipleri ihlal etmektedir ve kamu içinde de ciddi huzursuzluk yaratacaktır diyorum; maddenin geri çekilmesini talep ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önerge üzerinde söz isteyen Sayın İdris Baluken, Bingöl Milletvekili.

Buyurun.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; verdiğimiz önerge üzerinde söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ben Cumhuriyet Halk Partisinden konuşan değerli hatibin bütün söylediklerinin altına imza atıyorum. Gerçekten burada ifade etmeyi düşündüğüm pek çok şeyi kendisi dile getirdiği için ben hemen direkt konuya geçmek istiyorum.

Özellikle bu personel politikasıyla ilgili tutumunuzu tamamen gözden geçirmeniz gerekiyor. Yani, sözleşmeli personel istihdam ederken bu kadar fazla kadrolaşmaya gitmek, kamusal alanı bu kadar partizanca bir şekilde ortaya koymak bir hükûmete yakışmaz. AKP Hükûmeti seçimle iş başına geldikten sonra 77 milyonun hükûmeti olarak çalışmak zorundadır. Siz sadece AKP’lilerin hükûmeti olarak hizmet etmemelisiniz. Kamuya personel alırken de kimin ne düşündüğüne, hangi siyasi düşünceye sahip olduğuna, hangi etnik kökenden geldiğine bakmamanız gerekiyor. Burada, hadi diyelim ki, işte torba yasada özel bir maddeyle düzenlemişsiniz, buraları geçtik yani 20 kişilik uzman alımlarını geçtik. Ben kendi ilimden biliyorum, bir kamu kurumuna temizlik, güvenlik, yemekle ilgili asgari ücretle çalışan işçiler alınırken bile Ankara’dan listeler gönderiliyor. Böyle bir şey olur mu ya? Bu, hak yemek değil midir? Çoğu zaman, personel istihdam ederken il başkanlıklarınız artık kayıt almaya başladılar. Hak edenin, emek harcayanın, ihtiyacı olanın bu işlere girme hakkı yok mu; illa ki AKP’li mi olması gerekiyor? Saatlerce burada anlatsak bunları, bu usulsüzlükleri, bitiremeyiz. Ama, bir bütün olarak zaten kamu personel politikanızla ilgili sorun var.

Bakın, ben sağlık camiasından geliyorum. Sağlık camiasında aynı işi yapan, 5 farklı statüde personel var; 4/A’sı, 4/B’si, 4/C’si, yok bilmem kadrolusu, taşeronu aynı işi yapıyorlar ama sosyal hakları farklı, aldıkları ücret farklı; dolayısıyla, ne çalışma barışı kalıyor ne o iş yerinde huzur kalıyor ne de bugüne kadar hani sizin bu konuyla ilgili getirmiş olduğunuz bir çözüme rastlıyoruz. Personel politikasıyla ilgili bir şey yapacaksanız böyle palyatif, geçiştiren, arada işte hemen, “Kimse farkına varmaz.” diye torba yasalar içerisinde, maddeler üzerinden değerlendirmeyin; doğru dürüst bazı düzenlemeler getirin, burada her beraber tartışalım, en doğrusunu bulalım diyorum.

Bakın, bu taşeronlarla ilgili demin, tesadüftür, bu madde görüşülmeden, Bingöl’ün Solhan ilçesinden beni aradılar. Kalehan Barajı var, Kalehan Barajı’nı Özaltın ve Cengiz İnşaat’a peşkeş çekmişsiniz. Hani, telefon konuşmalarında “En iyi Kürt ölü Kürt’tür.” diyenler var ya, Kürtlerin -bilmem burada ağzımıza alamayacağımız- değerlerine, ailelerine küfredenler var ya, oradaki bütün köylerin geleceğini milyon dolarlara çevirip bu iki müteahhidin cebine koymuşsunuz ve bu iki müteahhit, bu Kürt düşmanı tutumlarıyla bu milyon dolarları kazanmakla kalmıyorlar, orada çalışan taşeron işçileri işten çıkarıyorlar. 40 işçiyi hiçbir gerekçe olmadan bugün kapı dışarı etmişler. Hakkını aramaya giden işçiler, bunların özel güvenlikleri tarafından üzerlerine ateş edilmek suretiyle tehdit edilmiş. İki ay önce yine aynı şeyi yapmışlardı, 52 işçiyi çıkarmışlardı. Hemen Bakanlıkla görüştük, buradan teşhir ettik, o 52 işçiyi geri almak zorunda kalmışlardı ama şimdi o işçilerden öğreniyoruz ki o gün iş bırakan işçilerden 22’sine kamu davası açmışlar ve her birinden 6 bin yani eski parayla 6 milyar ceza şeklinde para tahsil etmeyi düşünüyorlar. Böyle bir anlayış var mı ya? Yani bir ilin bütün kaynaklarını, o bölgedeki bütün köylerin geleceğini paraya çevirip bunların cebine atacaksınız, bunlar da gidip orada asgari ücretle çalışan köylülerin emeğini sömürecekler, köylülere baskı uygulayacaklar. Biz bunu kabul etmeyiz.

Bakın, bu Kalehan Barajı’yla ilgili -Sayın Bakan, not aldıysanız- bunu düzeltmek size düşer. Zaten siz düzeltmezseniz biz düzeltiriz. O ırkçı, sömürücü iş adamlarına da orada pabuç bırakmayız, bunu açık söyleyelim.

Ben, bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunacağım.

III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ENGİN ALTAY (Sinop) – Yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Yoklama talebi var, yerine getireceğim.

Sayın Altay, Sayın Türeli, Sayın Serindağ, Sayın Sarı, Sayın Demir, Sayın Öner, Sayın Tanal, Sayın Canalioğlu, Sayın Özkan, Sayın Gök, Sayın Çam, Sayın Düzgün, Sayın Güven, Sayın Tamaylıgil, Sayın Özcan, Sayın Küçük, Sayın Öz, Sayın Erdoğdu, Sayın Özel, Sayın Sarıbaş.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.-İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin 'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (Devam)

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın benzer mahiyetteki kanun teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 37’nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

MADDE 37- 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin mülga ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak ve yirmi kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli olarak uzman personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan Kurumca belirlenecek kişilere 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki eşdeğeri oranında ücret verilir. Bu kapsamda istihdam edilecek personel Kurum tarafından yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler kapsamında görevlendirilir ve bu şekilde sözleşmeli personel istihdam edilen projelerin süresi en fazla üç yıldır. Bu kapsamda çalıştırılan bir kişi aralıksız olarak en fazla bir proje süresince görevlendirilebilir ve farklı projelerde de olsa üç yıldan daha uzun süre istihdam edilemez. Bu suretle çalıştırılacakların nitelikleri, alınma usulü, sözleşme usul ve esasları, bunlara ödenecek ücret ile diğer hususlar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖNDER MATLI (Bursa) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE (İstanbul) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Önerge üzerinden söz isteyen Alim Işık Kütahya Milletvekili.

Buyurun Sayın Işık. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİM IŞIK (Kütahya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 37’nci maddesi üzerine vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, benden önceki değerli konuşmacıların da ifade ettiği gibi, bu maddeyle Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 20 kişiyi aşmayacak şekilde sözleşmeli personel istihdamına yönelik düzenlemeler getirilmektedir. “Bu kişilerden 10 kişiye kadarı 4/B’li başka personelin tavan ücretinin 4 katını aşmayacak şekilde ücret alabilecek, diğerleri de 3 katını aşmayacak şekilde ücret alabilecektir.” şeklinde bir düzenleme var. Bunun doğru olmadığını, “eşit işe eşit ücret” ilkesiyle Türkiye’ye çok iddialı bir şekilde sunduğunuz 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine aykırı olacağını varsayarak, bu alınacak personelin de 666 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’deki sözleşmeli uzmanlarla eş değer ücret almasını öngörüyoruz önergemizde. Dolayısıyla böylece kurum içerisindeki o haksızlığı ortadan kaldıralım; başka kurumdaki aynı işi yapan uzman ne alıyorsa buraya alınacak yeni arkadaşlar da o ücreti alsın, kurum personeli arasında da ciddi dengesizlikler yaşanmasın istiyoruz.

Şimdi, tabii ki, “Bu 20 kişi kimdir?” diye aklımıza bazı sorular gelmiyor değil. Acaba emekliliğine en fazla üç yıl kalmış çok değerli arkadaşlarımız mı var içimizde, bu 20 kişiye 4 katını aşmayacak şekilde tavandan çok yüksek bir ücret teklifiyle personel alımı öngörülüyor ya da bugüne kadar başka kurumlarda bu işleri yapamayacak çok özel bir işte mi çalıştıracaklar? 77 milyon içerisinde bu çok özel işi yapacak ancak 20 kişi mi var? Bunları düşünmeden geçemiyoruz değerli milletvekilleri. Gelin, bu işi ya bizim önergemizdeki bu teklif ettiğimiz şekilde düzeltelim ya da önceki önergelerde olduğu gibi, siz bir önerge verip bunu bu metinden çıkarınız çünkü bu, gerçekten, iyi niyetle konulmuş bir madde olarak yorumlanamaz. Başka türlü, her türlü farklı değerlendirmeye açık bir düzenlemedir, bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Aksi takdirde bu töhmet hepimizi bir şekilde sıkıntıya sokabilecektir.

Ben bu vesileyle bir iki konuya daha değinmek istiyorum. Burada mı bilmiyorum, biraz önce yoklama sırasında gelmişti Sayın Maliye Bakanı, bugün haber sitelerine düşen bir açıklaması var, “Geçtiğimiz bir yıl içerisinde çok başarılı bir özelleştirme süreci geçirdik. Toplam 12,5 milyar dolarlık özelleştirme geliri elde ettik. Enerji Bakanımızla da görüştük, diğer, sıradaki özelleştirilecek kurumlar hakkında görüş birliğine vardık. Sırada Tunçbilek, Hamitabat ve Soma Termik Santrallerinin özelleştirilmesi var.” diyor. Sayın Bakan keşke burada olsaydı. Siz sadece satıp cebinize koyduğunuz veya devletin kasasına gelen paranın peşindesiniz. Bir yıl önce özelleştirmiş olduğunuz Seyitömer Termik Santrali ve Linyit Kömür İşletmesinde mübarek ramazan ayı öncesinde 750 kişi kapının önüne konuldu. Bugün o insanlar işsiz, yeniden işe alınmayı ya da devletin yenilmiş olan haklarını yerine iade etmesini bekliyor. “Satalım, bizden sonrası ne olursa olsun.” anlayışıyla çok başarılı bir özelleştirme süreci geçirdiğinizi söylemeye devam ederseniz bir gün bu işsiz insanlar sizin de kapılarınızı çalabilirler. Dolayısıyla, bu son derece yanlış bir politika. Özelleştirme yapılacaksa da hakkıyla ve gerçekten değeriyle yapılmak zorunda, orada çalışan personelin de hakları mutlaka bir yasal güvence altına alınmak zorundadır.

Soma’da maalesef hayatını kaybeden 301 vatandaşımıza kısmi de olsa bazı düzenlemeler getirirken, orada hayatlarını kurtarmış insanlara, örneğin kamuda personel istihdamına yönelik bir hak verilmemesi veya yardımlardan onların da istifade etmelerinin sağlanmaması büyük bir haksızlıktır. Sürekli telefonla bizleri arıyorlar, eminim sizleri de arıyorlar.

Hiç olmazsa, bugüne kadar maden kazasında hayatını kaybetmiş yaklaşık 900’e yakın kişiye o 1 kişilik istihdam hakkının verilmesi gerektiğini düşünüyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

38’inci madde üzerinde üç adet önerge vardır, ikisi aynı mahiyettedir.

Okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 38 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                  Erkan Akçay                                  Mustafa Kalaycı                          Ahmet Kenan Tanrıkulu

                      Manisa                                              Konya                                                İzmir

                   Sümer Oral                                    Mehmet Şandır                                      Cemalettin Şimşek    Manisa                      Mersin                                             Samsun

MADDE 38- 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasına "diğer Daire Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Eğitim, Araştırma, Geliştirme ve Koordinasyon Merkezi Başkanı ve Yardımcısı” ibaresi eklenmiştir.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım iki önerge de aynı mahiyette önergeler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 38. maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

   Rahmi Aşkın Türeli          Musa Çam  İlhan Demiröz                         

        İzmir                              İzmir                                          Bursa                                                         

 Özgür Özel                    Levent Gök               Ali Haydar Öner

      Manisa                            Ankara                          Isparta

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

Pervin Buldan              İdris Baluken             Nursel Aydoğan

         Iğdır                           Bingöl                        Diyarbakır

Hasip Kaplan                Erol Dora

   Şırnak                         Mardin

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖNDER MATLI (Bursa) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE (İstanbul) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen İdris Baluken, Bingöl Milletvekili.

Buyurun Sayın Baluken.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Genel Kurulu tekrar saygıyla selamlıyorum.

Demin, bu 20 kişiye özgü yapılan sözleşmeli personel düzenlemesiyle ilgili konuşurken vakit kalmadı. Aslında, hemen gözümüzün önünde bir sorun var ve hepimizin bir ayıbı olarak duruyor. Bu Mecliste birlikte mesai arkadaşlığı yaptığımız 4/C pozisyonunda olan 7 kavas arkadaşımız var. Geçen bir torba yasa tasarısı görüşmesi sırasında, bu arkadaşların sorunlarının çözülmesi için aslında anlaşmıştık diğer siyasi partilerle birlikte ama sonra, bilemiyorum, AK PARTİ grup başkan vekilleri, Meclis Başkanlığının sorun çıkardığını söylediler. Yani, bu 4/C’li olan 7 mesai arkadaşımızın -ki bizden çok daha fazla burada çalışıyorlar- 4/C’li pozisyondan kadrolu pozisyona geçmesiyle ilgili bir düzenleme yapmamız gerekiyordu. Aradan neredeyse bir yıla yakın bir süre geçti, hâlâ bu sorunu bile çözememiş durumdayız. Yani, sayın grup başkan vekilleriyle tekrar görüştük bu sorunun çözülmesi için, engel neyse hep beraber bu işe el atalım, bu mesai arkadaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldıralım diye. Biz bir düzenleme bekliyorken bir de baktık ki sizin 20 kişilik kadrolarınız önceden hazırmış, başka kurumlarla ilgili siz kadrolaşma hazırlığınızı yapmışsınız, mesai arkadaşlarımızın mağduriyeti duruyor ama buraya farklı şeyler getiriyorsunuz. Özellikle, tüm grup başkan vekillerinden ricamdır, bu torba yasa tasarısı sırasında, bu 7 kavas arkadaşın durumuyla ilgili engel neyse, o engeli kaldıralım ve bu 7 arkadaşımızın hak etmiş olduğu kadrolu pozisyona geçme durumunu birlikte yapalım diyorum. Çünkü, içlerinde on yıl, on beş yıl, yirmi yıl bu Mecliste çalışıp hâlâ bu kaygıyı taşıyan arkadaşlar var, bunu hepimizin bir ayıbı olarak ben değerlendiriyorum.

Tabii, bu yasa tasarısı, aslında, kamuoyuna Soma’da yaşanan faciadan sonra, Hükûmetin hep Soma’yla ilgili kapsamlı birtakım düzenlemeler yapması olarak sunuldu. Geç saate kadar mesai yapıyoruz, gece yarılarına kadar burada çalışıyoruz ama maalesef Soma’da yaşanan bu faciaya derman olacak, bu yarayı kapatacak düzenlemeleri burada yapmıyoruz.

Geçen günlerde yine Soma madencileri buraya geldiler. Soma madencileri, sorunun soğumasından dolayı duydukları rahatsızlıkları bize dile getirdiler. Aslında bu rahatsızlık bile -hepimiz için- kendimizi yeterince sorgulamamızı gerektiren bir konudur diye düşünüyoruz. Araya farklı şeyler girdi, bölgesel gelişmeler, İsrail’in yaptığı katliamlar, IŞİD’in yaptığı katliamlar, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Soma gündemden düştü. Yani, bu torba yasa tasarısında, Soma’ya, 301 madenciyi bir gecede toprak altına nasıl gömdüğümüzün acısını maalesef unutacak şekilde bir yaklaşım ortaya koyduk.

Oysaki yapılması gereken şeyler çok belliydi. Bakın, kamuda, özellikle bu maden ocaklarında, redevans sistemi, taşeronlaştırma, bu “dayıbaşı” sömürü sistemi kaldırılmadan biz yeni facialara her dakika, durmadan davetiye çıkarıyoruz.

Aslında, Soma’dan sonra da pek çok işaret fişeği önümüze geldi. Konya’da, Balıkesir’de, Zonguldak’ta, Şırnak’ta yine madenciler yaşamını yitirdi ama biz 300 rakamı gibi çok devasa bir katliam durumuyla karşı karşıya kaldığımız için, bu madencilerin yaşamını yitirmesini âdeta kanıksar bir pozisyona geldik. Öyle bir durum ortada ki, yani en temel şey olan yaşam odalarını bile bu tasarıda görmüyoruz. Sayın Bakan, geçen hazırladıkları bir yönetmelikte “ferdî koruma istasyonu” diye hiçbirimizin bilmediği, ne anlama geldiğini, aslında, bu madencilik literatüründe de çok fazla görmediğimiz bir uygulama getirdiğini söylüyor. Yani, işçiyi koruyacak şekilde bir yaşam odası standardı bile getirmeyen bir düzenlemeyle karşı karşıyayız.

Yine, Türkiye’nin çekince koyduğu ILO sözleşmeleriyle ilgili neler yapılacağına dair burada net bir tutumu biz görmüyoruz. Korkarız ki bu anlayış, bu palyatif geçiştirme anlayışı, zihniyeti yeni Somaları önümüze getirecek, yeni krizlerle tekrar aynı konuyu masaya yatırmak zorunda kalacağız diyorum.

Hükûmeti ve AK PARTİ Grubunu duyarlılığa davet ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Ali Haydar Öner, Isparta Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 13 Mayısta Soma’da bir facia yaşandı. 301 temiz kalpli işçimiz, kömür karası kara yazılarıyla kara toprağa gömüldüler; alın terinin, helal kazancın şehidi oldular. Geride acılı eşleri, anneleri, babaları, 432 yetim bıraktılar. Bazı bebekler de babasız doğdular. Acıları bir an önce dindirilmeliydi. Devlet ve taşeron kusurluydu. Devlet, ağır ihmal, taşeron, taksirli suç zanlısıydı. Bir yandan gökdelen diken açgözlü taşeron, bir yandan yoksul işçileri acımasızca sömürüyor, arsız dayıbaşıları utanmazca kullanıyordu. Malzemeler çağ dışı, patron insafsızdı. Büyük acıyı bir an önce dindirmek gerekiyordu. Ama, biz ne yaptık? Komisyon otuz dokuz gün meşgul edildi, “Soma tasarısı” dendi, Soma’nın içine her şey kondu derde devadan gayri. Bir haftadır da Genel Kurulu uğraştırıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanları mübarek ramazan gününde hiç de hak etmedikleri bir uygulamayla karşı karşıya kalıyorlar.

Acıları bir an önce dindirmek gerekirken kırk dereden su getirilerek, yaraları sarmada çok gecikildi. Verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Ramazan geçiyor, bayram geliyor. Annelerin, babaların, eşlerin acıları dinmedi, yetimlerin gözyaşları silinmedi. Acılı Somalıya tekme atan haddini bilmeze “Hadi oradan.” denmedi. Arınç’a göre, bilgi belge yokmuş! İnsaf ve vicdan da mı yok? Somalı hemşehrilerimize tokat atan, küfreden yetkili de duyulmazdan, görülmezden gelindi. Duymamışlar, görmemişler, bilmiyorlar, yürekleri yetmiyor, konuşamıyorlar. Konuştukları zaman, korkularından inkâr ediyorlar. Hatırlatalım, zulümlerden, iktidarlar kadar, günü kurtarma adına suskun kalanlar da sorumludurlar.

Neymiş? Bu maddeyle teşkilat takviye edilecekmiş ve oraya atanan yetkili, başkanın teklifi, bakanın onayıyla atanacakmış! Daha önce Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR kapatılarak kurulmuştu, “reform” dediniz. 2011 yılında 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü ikiye bölündü. Emeklilik Hizmeti Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü kurularak 8 daireyle verilen hizmetler 16 daireye çıkarıldı. Buralara atanacaklar da genellikle önceden belirleniyordu. Bunun adına “hantallaşma”, “yandaşlaşma” denir.

Değineceğimiz başka konular da var ancak zaman az.

Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı, bir destek birimi olarak kullanılıyor ama orada Strateji Merkeziyle eş düşen görevler var.

Komisyonda zorla ilave ettirilen maddelerden bir kısmı, iftara, sahura yakın saatlerde geri çekilmekte. İnşallah, hidayete erme alametidir. Peki, bunca zamanı niye kaybettik? Ama, geciken adalet, adalet değilse, yaraların sarılmasının geciktirilmesi de derde deva olamaz, geciktirenler vebalden kurtarılamaz. Bir haftada bitirilecek işi yedi haftada bitiremeyenleri, bitirme basireti gösteremeyenleri Allah affetsin.

Görevlerini art niyetten uzak, rahmani duygular ve ihlasla yapmaya çalışan değerli milletvekillerine saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 38 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

MADDE 38- 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasına "diğer Daire Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Eğitim, Araştırma, Geliştirme ve Koordinasyon Merkezi Başkanı ve Yardımcısı” ibaresi eklenmiştir.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖNDER MATLI (Bursa) – Katılamıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE (İstanbul) – Katılmıyoruz.

IX.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)

2.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, Girit’te düzenlenen U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ümit Millî Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ettiğine ilişkin konuşması

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Girit’te düzenlenen U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı yenen Ümit Millî Erkek Basketbol Takımımız Avrupa Şampiyonu olmuştur.

Genç sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. (Alkışlar)

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Cemalettin Şimşek, Samsun Milletvekili.

Buyurun Sayın Şimşek.

CEMALETTİN ŞİMŞEK (Samsun) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 38’inci maddesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun vermiş olduğu değişiklik önergesi hakkında söz aldım. Bu vesileyle, tekrar, siz değerli heyeti saygılarımla selamlarım.

Değerli milletvekilleri, yine AKP klasiği olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine taşınan bu 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı, Anayasa ve İç Tüzük’e, ayrıca usul ve esaslara aykırı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine taşınmış. Üzerinde o kadar çalışılmasına rağmen Plan ve Bütçe Komisyonunun üyelerinin dahi anlamadığı, kime, ne için, neye hizmet ettiği belli olmayan bu yasa tasarısını, AKP Grubu tarafından hiçbir parti grubu ve sosyal taraflarla tartışılmadan, paydaşlarla paylaşılmadan verdikleri sözleri -hangi sözlerse- yerine getirmek amaçlı getirdikleri bu yasa tasarısını, bakın, mübarek ramazan günü, “fazla tartışmadan ve uzatmadan çıkaralım” demektedirler.

Hâlbuki, sosyal taraflarla, paydaşlarla hiç tartışılmadan getirilen bu yasaya muhalefetin tepkisi çok fazladır haklı olarak. Muhalefet de bunun karşısında, bu durum karşısında kendisine İç Tüzük’ten doğan bütün haklarını kullanmak istemektedir. Onun için, burada değerli AK PARTİ milletvekili arkadaşlarımızın, muhalefeti bu şekilde suçlamalarının çok fazla yerinde olmadığını ifade etmek istiyorum.

Her şeyde olduğu gibi dinî duygu ve teamülleri kullanmaya alışmış olan AKP Grubu, iş kendine gelince, bu kanun tasarı ve tekliflerini parmak çoğunluğuyla Meclisten muhalefet partileriyle hiçbir paylaşıma gitmeksizin çıkarmak istemektedir. Bu, artık AKP klasiği hâline gelmiştir. Çoğunluk iradesini demokrasi üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmayı ısrarla sürdürmektedirler. Tüm olayları parmak çoğunluğuyla çözmeye alışmış olan AKP, dolayısıyla başta siyasi partiler ve sosyal paydaşlarla paylaşılmadan, onların da görüşü alınmadan TBMM’ye getirilen bu yasalar, bazen Cumhurbaşkanı tarafından bile onaylanmadan, bazıları ise çok kısa bir süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde tekrar görüşülerek değiştirilmek zorunda kalınmaktadır.

Değerli milletvekilleri, Hükûmetin, oldukça sorunlu olan bu yasa tasarı ve teklifleri, Anayasa ve İç Tüzük kuralları çerçevesinde daha kapsamlı, detaylı çalışılarak Meclise getirmesi gerekmektedir. Ta, 1974’lerde, 1940’larda, 1950’lerde çıkarılan yasaların hâlâ geçerliliğini koruduğu, hâlâ hüküm sürdüğü bir ortamda, 27’nci dönem içerisinde yaptığımız yasaların birçoğunu tekrar tekrar Parlamentoya gelip yeniden görüşülmesi… İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nı çıkardık geçen sene, hâlâ bu maddelerde değişiklik yapılmak için gene geldi; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası çıkardık, tekrar tekrar gündeme geliyor.

RECEP ÖZEL (Isparta) – 24’üncü dönem.

CEMALLETTİN ŞİMŞEK (Devamla) – Hangisini soruyorsun Recep Bey?

RECEP ÖZEL (Isparta) – 24’üncü dönem, 27’nci değil.

CEMALLETTİN ŞİMŞEK (Devamla) – 24 dedim, siz yanlış anladınız. 24’üncü dönem, çoğunlukla değişiklik yapmak zorunda kalınmıştır. Dolayısıyla, bu yasa yapma tekniği, esasen, bir yasa yapma şekli değildir diyorum.

Değerli milletvekilleri, bu yasa, taşeron sistemini çözmediği gibi, daha ağırlaştırmaktadır. Bu yasa, sorunu çözmemektedir. Yine, oldu bittiyle, Soma’da meydan gelen elim maden kazasından sonra alelacele Meclis gündemine taşınan bu yasa, herkesin bilebileceği gibi, istenen hiçbir şeyi karşılamamaktadır; Soma’daki maden işçilerinin, taşeronda çalışan taşeron işçilerinin -ısrarla, defalarca burada söylüyoruz- bunların hiçbir tanesini maalesef karşılamamaktadır. Hükûmet, bu gaz alma ve göz boyama yasalarından artık, mutlaka vazgeçmelidir. Esas, milletin gündeminde, milletin menfaatine olan yasaları getirerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini meşgul etmelidir diyorum.

Değerli milletvekilleri, bu görüşmekte olduğumuz 38’inci maddeyle, 5502 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesinin (2)’nci fıkrasına “Eğitim, Araştırma Geliştirme Merkezi Başkanı ve Yardımcısı” ibaresi eklenmek suretiyle bu SGK Yasası’nda bir değişiklik yapılması önerilmektedir. Bizim teklifimizde ise bu kurulun adı “araştırma geliştirme ve koordinasyon merkezi başkanlığı” olarak değiştirilerek daha iyi bir faaliyette bulunması amaçlanmıştır.

Bu vesileyle tekrar hepinizi saygılarımla selamlarım.

Teşekkür ediyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

III.-YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ENGİN ALTAY (Sinop) – Yoklama istiyoruz efendim.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunacağım ancak yoklama talebi var, yerine getireceğim.

Sayın Altay, Sayın Türeli, Sayın Serindağ, Sayın Tanal, Sayın Öner, Sayın Seçer, Sayın Özkan, Sayın Genç, Sayın Canalioğlu, Sayın Erdoğdu, Sayın Çam, Sayın Özcan, Sayın Sarı, Sayın Düzgün, Sayın Öz, Sayın Küçük, Sayın Tamaylıgil, Sayın Demiröz, Sayın Ekşi, Sayın Özgündüz.

Evet, iki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

39’uncu madde üzerinde üç adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1424, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 39 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                  Erkan Akçay                                  Mustafa Kalaycı                          Ahmet Kenan Tanrıkulu

                      Manisa                                              Konya                                                İzmir

                   Sümer Oral                                    Mehmet Şandır                                        Ali Öz

                      Manisa                                              Mersin                                              Mersin

MADDE 39- 5502 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut bent teselsül ettirilmiştir.

"d) Kurumca hazırlanan her türlü standart form, manyetik, elektronik veya akıllı kart satışından elde edilecek gelirler ile her türlü data hattı, internet kullanımı ve benzeri kira gelirleri, gerçek veya tüzel kişilerden; ödeme kapsamındaki sağlık hizmetleri ve/veya ürün listelerine girmek için yapılan başvurulardan, ilaç hariç olmak üzere diğer tıbbi malzeme ve ürünlerden listelerde kalmak için alınan yıllık aidat, listelerdeki değişiklik taleplerinden alınan işlem ücreti, sözleşme ücretlerinden elde edilen gelirler."

"h) Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak’ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 39. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

             Rahmi Aşkın Türeli                                 Özgür Özel                                       Levent Gök

                        İzmir                                               Manisa                                              Ankara

                   Musa Çam                                     İlhan Demiröz                        Mehmet Volkan Canalioğlu

                        İzmir                                                Bursa                                              Trabzon

 

Madde 39 - 5502 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut bent teselsül ettirilmiştir.

"d) Kurumca hazırlanan her türlü standart form, manyetik, elektronik veya akıllı kart satışından elde edilecek gelirler ile her türlü data hattı, internet kullanımı ve benzeri kira gelirleri, Kurumun ödeme kapsamındaki listelere girmek veya bu listelerde kalmak veya değişiklik yapmak için yapılan başvurulardan ve sözleşmelerden elde edilen gelirler."

 

"h) Eğitim hizmetlerinden elde edilen gelirler.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 5502 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde değişiklik öngören 39'uncu maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

 

                Pervin Buldan                                   İdris Baluken                                  Nursel Aydoğan

                        Iğdır                                                Bingöl                                            Diyarbakır

 

                 Hasip Kaplan                                       Erol Dora

                       Şırnak                                              Mardin

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖNDER MATLI (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Soma'da hayatını kaybeden işçiler için çıkarılacağı açıklanan ancak belirtilen mevzuat dışında yasal düzenlemeler öngören maddelerin bu tasarı metninde olması, siyasal ilkelerle uyuşmamaktadır. Değişiklik ile bu sorunun giderilmesi amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin…”

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Bu nasıl iştir? Biz dinlerken yoruluyoruz, sıkılıyoruz. Allah sabır versin size.

(Kâtip Üye Erzincan Milletvekili Muharrem Işık tarafından önergenin okunmasına devam edildi)

“…İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak’ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 39. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

İlhan Demiröz (Bursa) ve arkadaşları

Madde 39 - 5502 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut bent teselsül ettirilmiştir.

"d) Kurumca hazırlanan her türlü standart form, manyetik, elektronik veya akıllı kart satışından elde edilecek gelirler ile her türlü data hattı, internet kullanımı ve benzeri kira gelirleri, Kurumun ödeme kapsamındaki listelere girmek veya bu listelerde kalmak veya değişiklik yapmak için yapılan başvurulardan ve sözleşmelerden elde edilen gelirler."

"h) Eğitim hizmetlerinden elde edilen gelirler.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖNDER MATLI (Bursa) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Volkan Canalioğlu, Trabzon Milletvekili.

Buyurun Sayın Canalioğlu. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Metiner, önergelerin tekrar tekrar okunmasından biz Başkanlık Divanı olarak çok mutluyuz efendim, çok zevk alıyoruz (!)

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Allah sana sabır versin Başkanım, onu söylüyorum.

BAŞKAN – Buyurun.

MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU (Trabzon) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, ben de sözlerime başlamadan önce U20 Basketbol Takımı’mızı Avrupa Şampiyonluğundan dolayı kutluyor, tebrik ediyorum.

Değerli milletvekilleri, şimdi, burada konuşuyoruz, her çıkan arkadaş da konuşuyor, her gelen değerli milletvekilimiz konuşmaların içinde şunu söylüyor: Taşeron işçilerin durumu. Taşeron işçilerin durumu ne olacak? Bunlar kadroya geçecekler mi?

Ben şimdi burada iktidar milletvekillerine sormak istiyorum: Değerli arkadaşlar, siz, seçim bölgelerinize gidiyorsunuz. Orada, hastanelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerle karşılaşmıyor musunuz? Onlar size dert yanmıyorlar mı? “Bizim durumumuz ne olacak?” diye sormuyorlar mı? Bunlara karşı siz ne söylüyorsunuz, çok merak ediyorum.

Şimdi, düşünün taşeron işçilerinin almış olduğu parayı ve yapmış olduğu işi. İşverenler uyanık; az adam, az para, çok iş.

Şimdi, bir çöp arabasını düşünün, çöp arabasının arkasında 4 kişi var, 2’si bir tarafta sözleşmeli belediye personeli, 2’si diğer tarafta taşeron işçisi. Biri alması gerekeni alıyor -2 lira, 3 lira, neyse, alıyor, helalühoş olsun- diğeri de asgari ücretle çalışıyor ve hiçbir güvencesi yok ve tehlike bakımından da aynı tehlikeyi beraber yaşıyorlar. Bu, vicdana sığar mı değerli milletvekilleri? Bu 660 bin taşeron işçisi niye bu kadar geldi, niye bu kadar çoğaldı? İş bulamayınca “Tamam kardeşim, sen git bir taşeron olarak çalış ama burada müteahhitler kazansın, işverenler kazansın, siz az parayla çok iş yapın, az alın ama çok iş yapın…”

Bir de İŞKUR var. İŞKUR’u burada çok methediyor. Akşam Sayın Bakan burada anlattı “İŞKUR şöyle, İŞKUR böyle.”

Sevgili arkadaşlar, İŞKUR’da olan insanlarla görüşüyor musunuz? Mezarlıklara gidiyorsunuz biliyorum; dua etmeye gidiyorsunuz, ziyaretlere gidiyorsunuz. Orada mezar kazan işçi arkadaşlarımız, İŞKUR’dan gelen arkadaşlarımız kaç ay çalışıyorlar? Kaç ay çalışıyorlar? Yedi ay çalışıyorlar. Sonra ne olacak? Dört ay boşta. Dört ay bekliyor ki yeniden gelecek, ben İŞKUR’dan çalışabilecek miyim? Arkadaşlar, “El insaf!” diyoruz ya. Şu taşeron işçilerine lütfen bir kadro bulalım ve buna da çözüm üretelim.

Bir de gelelim şimdi Karadeniz Bölgesi’nde fındık konusuna. 29-30-31 Mart tarihlerinde, biliyorsunuz, don olayı oldu ve dondan fındık üreticileri zarar gördü. Şimdi, bu zararların karşılanması için, TARSİM, kapsamında olanlara destek vereceğini… Diğerleri de ne olacağı henüz belli olmayan bir şekilde beklemede.

Şimdi, bakın, 14 ilimizde sevgili arkadaşlar, rekolte tahminleri yapıldı. Bunlardan Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin yapmış olduğu rekolte 371.185 ton; Fiskobirlik’in yapmış olduğu tahmin 430 bin ton; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının fındık rekolte tahminiyse 412 bin ton. Arkadaşlar, üç ayrı kurumun üç ayrı tahmini; üçünün aralarında dağlar kadar farklar var. Bu nasıl bir tahmindir, bu nasıl bir ciddiyetsizliktir arkadaşlar? Bu fındık üreticilerinin durumu ne olacak? 14 ilde fındık üretimi yapan Türkiye’mizin çok önemli ihracat ürünü olan fındığın akıbetini bu şekilde el yordamıyla -tahmini rekolte- belirleyemeyiz değerli arkadaşlar. Buradan ciddiyete davet etmek istiyorum.

Burada Sayın Spor Bakanımız var. Ben şunu sormak istiyorum: Erzurum’da kayak pisti çöktü. Çok şükür ki orada atıl vaziyetteyken çöktü ve can kaybı olmadı ama bundan iki sene önce yapılan tesis iki sene sonra çöküyorsa vah bizim tesislerimizin, vay bizim sporumuzun hâline! Şimdi ben endişe ediyorum, Trabzon’da Akyazı Stadı yapılıyor, dolgu alanı üzerinde yapılıyor ve bunu yapan müteahhit de bu kayak tesislerini yapan müteahhit. Acaba, şimdi burada da teknik olarak bir durum mu var? Burada yarın maç oynanırken o stat çökerse “Galipsek tamam da mağlupsak ne olacak?” diye sorarlar adama Sayın Bakanım. Bu konuda, lütfen, bize bilgi verirsiniz diye düşünüyorum. Türk sporunu geliştirmek istiyorsak mutlaka amatör spora, diğer spor dallarına ve hepsine katkı vermemiz lazım.

Ben bu önergemizin kabul edilmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 23.51

YEDİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 00.06

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muharrem IŞIK (Erzincan)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121’inci Birleşiminin Yedinci Oturumunu açıyorum.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 39’uncu maddesi üzerinde Trabzon Milletvekili Volkan Canalioğlu ve arkadaşlarının önergesinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım:

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir.

Kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve MHP Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 39 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederiz.

Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

MADDE 39- 5502 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kaşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut bent teselsül ettirilmiştir.

"d) Kurumca hazırlanan her türlü standart form, manyetik, elektronik veya akıllı kart satışından elde edilecek gelirler ile her türlü data hattı, internet kullanımı ve benzeri kira gelirleri, gerçek veya tüzel kişilerden; ödeme kapsamındaki sağlık hizmetleri ve/veya ürün listelerine girmek için yapılan başvurulardan, ilaç hariç olmak üzere diğer tıbbi malzeme ve ürünlerden listelerde kalmak için alınan yıllık aidat, listelerdeki değişiklik taleplerinden alınan işlem ücreti, sözleşme ücretlerinden elde edilen gelirler."

"h) Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖNDER MATLI (Bursa) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Ali Öz, Mersin Milletvekili.

Buyurun Sayın Öz. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİ ÖZ (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 39’uncu maddesinde vermiş olduğumuz değişiklik önergesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle de yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Şimdi, Sosyal Güvenlik Kurumu bu maddeyle ve bundan sonra gelecek olan maddeyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşin özü, Deli Dumrul misali yani tabiri caizse tekeden süt çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu maddeler, bunların maddeleri, daha önce Komisyon aşamasında çok daha detaylı konuşulan, tartışılan, hatta kapsamı daha da genişletilen, bu maddeyle alakalı birtakım Sosyal Güvenlik Kurumunun gelirlerini artırmaya yönelik, “Değişik alanlardan ne olur da nasıl kuruma gelir kazandırırız?” diye düşünülen maddeler.

Bu madde içerisinde de ilaç ruhsatlandırılması aşamasında ruhsatlandırmaya giden şirket Sağlık Bakanlığına bir bedel ödüyor. Bu yetmiyor, SUT’ta, Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki listeye girmek, o listede hangi ilaçların olduğunu görmek, hangisinin çıktığını görmek için ekstra, tekrardan Sosyal Güvenlik Kurumuna bir ödeme yapmak zorunda kalıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, gelirleri artırmak maksadıyla daha önceden de, hepimizin bildiği gibi, aslında ülkede yaşayan 76 milyon insanın hepsine değişik kademelerde yük getiren uygulamalar yaptı. Hatırlarsınız, daha önce yoğun itirazlarımız olmasına rağmen, SGK’nın muayene ücretlerini artırması, reçete bedellerini artırması, reçete içerisindeki 3 kalem ilaç için 3 lira alması, daha sonra her kalem için 1 lira alması… Sürekli vatandaştan almak derdindesiniz. Vatandaştan almak derdinizi bitirdiniz, şimdi, Sosyal Güvenlik Kurumunda birikmiş olan bilgileri, bir başkasının istifade etmesi adına bunları da satarak, bunlardan da ticari bir rant elde etmeye çalışıyorsunuz yani sosyal güvenlik sistemi içerisinde bu kadar nasıl, nereden, ne kazanırız derdine düşmenin mantığını anlamak gerçekten mümkün değil.

Tabii ki bizim Sosyal Güvenlik Kurumu içerisinde -diğer maddelerde de var- bazı verilerin paylaşılması… Daha önce, Sağlık Bakanlığı tarafından, özellikle insanların kullanmış oldukları sağlık karneleri dışında, çok övündüğünüz “Sadece bir TC kimlik numarasıyla gidip muayene oluyorsunuz.” dediğiniz dönemden itibaren, insanların kişisel verilerinin nasıl satıldığını, bunlardan nasıl gelir elde edildiğini gördük. Bu düzenlemeler, aynı zamanda, aslında niyeti halis olmayan insanların eline geçtiğinde hukuki problemler doğuracak çok sayıdaki uygulamalara da alt zemin hazırlıyor, bunun çok ciddi örnekleri var.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının aslında, Türkiye’deki sağlık gelirlerini artırmanın ötesinde, sağlık harcamalarının boyutu, sağlık harcamalarında usulsüz yapılan harcamaları önlemek adına acilen çok ciddi önlemler almak mecburiyeti var.

Bakın, daha önceki konuşmamda da ifade ettim, Türkiye’de sağlıkta Tam Gün Yasası’ndan itibaren hekimlerin çalışma yerleri, üniversitedeki üst düzey hocaların serbest piyasaya açılması, tıp merkezlerinin, tıp polikliniklerinin yaygın bir şekilde artması, bunların Sosyal Güvenlik Kurumuyla yapmış olduğu anlaşmalar -bunları kötü olduğu için söylemiyorum ama- iyi denetlenmediği için Sosyal Güvenlik Kurumuna çok ciddi manada külfetler getiriyor. Bunların hepsinin meblağının ne kadar olduğu Çalışma Bakanlığının kayıtlarında net olarak mevcut. Düşünün ki bir ilin bir ilçesinde nüfustan daha fazla sayıdaki insan, belli zaman içerisinde orada gitmiş ve muayene edilmiş görünüyor. İşte, bu verileri ortaya saçtığınız zaman, bunlara ulaşan insanlar çok rahat bir şekilde bunu suistimal edebiliyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının acilen, bir an önce bunlara önlem alması lazım. Bunlara önlem almadıktan sonra, bu gelirleri artırmak için veya giderler buna paralel daha fazla artıyorsa gelirleri artırmak için ne yaparsanız yapın bunların hepsi boşuna uğraşın ötesine geçemez.

Sosyal Güvenlik Kurumunun bu yapılan düzenlemesi aslında art niyetli bir düzenleme değil. Ancak, her defasında bir şeyleri kazanmanın yanında, sosyal güvenlik harcamalarını daha net gözden geçirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili çok ciddi düzenlemelerin, hukuki yaptırımların, Türk Ceza Kanunu’ndaki maddelerin istisnasız uygulanmak gibi bir zorunluluğu olduğunu ifade ediyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

40’ıncı madde üzerinde üç adet önerge vardır, ikisi aynı mahiyettedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlunun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 40. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

             Rahmi Aşkın Türeli                                 Özgür Özel                                        Musa Çam

                        İzmir                                               Manisa                                               İzmir

                   Levent Gök                                     İlhan Demiröz

                      Ankara                                               Bursa

"MADDE 40- 5502 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin başlığı "Kurumun taşınmaz edinimi, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile gayri maddi haklarının hukuki durumu" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İşverenlerin, sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının, emeklilerin, bunların hak sahipleri ile dul ve yetimlerinin ve kurumdan aylık alan diğer kişilerin bireysel veri ve hakları, bireysel veri ve haklarından oluşan toplu veri ve hakları ile sahip olduğu gayri maddi hakları kısmen veya tamamen hiçbir suretle satılamaz. Bu sayılanların dışında kalan gayri maddi haklar ise Yönetim Kurulunun onayı ile satılabilir"

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 00.21

SEKİZİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 00.30

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muharrem IŞIK (Erzincan)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121’inci Birleşiminin Sekizinci Oturumunu açıyorum.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

40’ıncı madde üzerinde üç adet önerge olduğunu ifade etmiştim; düzeltiyorum, dört adet önerge bulunmaktadır.

Şimdi, sıradaki, parti gruplarının ortak imzalı önergesini okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 40 ıncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

          Mehmet Doğan Kubat                         Rahmi Aşkın Türeli                             Yusuf Halaçoğlu

                     İstanbul                                              İzmir                                               Kayseri

                   Recep Özel                                  Osman Aşkın Bak                                Ramazan Can

                      Isparta                                             İstanbul                                            Kırıkkale

"MADDE 40- 5502 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin başlığı "Kurumun taşınmaz edinimi, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile gayri maddi haklarının hukuki durumu" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurumca, işverenlerin, sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının, emeklilerin, bunların hak sahipleri ile dul ve yetimlerinin ve Kurumdan aylık alan diğer kişilerin bireysel veri ve hakları, bireysel veri ve haklarından oluşan toplu veri ve hakları ile işletmelerin ticari sırları satılamaz ve paylaşılamaz. Kurum bunların dışında sahip olduğu gayri maddi haklarını Yönetim Kurulunun onayı ile satabilir veya paylaşabilir. Bu fıkranın aksine davrananlar hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanır."

BAŞKAN – Şimdi okutacağım iki önerge aynı mahiyetteki önergelerdir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte Olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 5502 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde değişiklik öngören 40'ıncı maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                Pervin Buldan                                   İdris Baluken                                  Nursel Aydoğan

                        Iğdır                                                Bingöl                                            Diyarbakır

                    Erol Dora                                      Hasip Kaplan

                      Mardin                                              Şırnak

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

                  Erkan Akçay                                 Mehmet Erdoğan                               Mustafa Kalaycı

                      Manisa                                              Muğla                                               Konya

         Ahmet Kenan Tanrıkulu                             Sümer Oral                                    Mehmet Şandır

                        İzmir                                               Manisa                                              Mersin

BAŞKAN- Aynı mahiyetteki önergelere Komisyon katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖNDER MATLI (Bursa) - Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) - Katılamıyoruz.

BAŞKAN – Evet, önce gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Soma'da hayatını kaybeden işçiler için çıkarılacağı açıklanan ancak belirtilen mevzuat dışında yasal düzenlemeler öngören maddelerin bu tasarı metninde olması, siyasal ilkelerle uyuşmamaktadır. Değişiklik ile bu sorunun giderilmesi amaçlanmıştır.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Mehmet Erdoğan, Muğla Milletvekili.

Buyurun Sayın Erdoğan. (MHP sıralarından alkışlar)

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 40’ıncı maddesi üzerinde vermiş olduğumuz önerge hakkında söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Şimdi, bu 40’ıncı maddenin bir önceki hâlini, bir de 3 partinin ortak imzasıyla verilen şimdiki hâlini okuduğunuz zaman aradaki farkı hepiniz göreceksiniz. İşte Komisyonda kırk gündür niye kavga ediliyor, burada kaç gündür niye kavga ediliyor? “Muhalefet her şeyi engelliyor.” Bu mantıktan birazcık kurtulmak lazım. Bakınız, tasarının değişiklik teklifinden önceki hâli şudur: “Kurum, işverenlerin, sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının, emeklilerin, bunların hak sahipleri ile dul ve yetimlerinin ve kurumdan aylık alan diğer kişilerin bireysel veri ve hakları, bireysel veri ve haklarından oluşan toplu veri ve hakları ile işletmelerin ticari sırları hariç olmak üzere, sahip olduğu gayri maddi haklarını Yönetim Kurulunun onayı ile satabilir.” Elinizdeki kitapçıkta basılı olan bu. Şimdiki hâlinde de “Kurumca, işverenlerin, sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının, emeklilerin, bunların hak sahipleri ile dul ve yetimlerinin ve Kurumdan aylık alan diğer kişilerin bireysel veri ve hakları, bireysel veri ve haklarından oluşan toplu veri ve hakları ile işletmelerin ticari sırları satılamaz ve paylaşılamaz. Kurum bunların dışında sahip olduğu gayri maddi haklarını Yönetim Kurulunun onayı ile satabilir veya paylaşabilir. Bu fıkranın aksine davrananlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.” deniliyor: İkisinin arasındaki farkı herkesin çok iyi irdelemesi lazım. Birinde, 1990’ların sonunda yaşadığımız Oktar Babuna olayından daha ileri, bütün Türkiye’deki 77 milyonun verilerinin birilerine satılması söz konusu; diğeri ise onu yasaklıyor. İkisinin arasında bu kadar uçurum, farklılık var.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Çok yanlış bilgi veriyorsunuz yani yazıktır.

MEHMET ERDOĞAN (Devamla) – Efendim?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Çok yanlış bir bilgi veriyorsunuz siz.

BAŞKAN – Sayın Bakanım lütfen…

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Bu son derece önemli bir konuda bu kadar yanlış bir bilgi…

MEHMET ERDOĞAN (Devamla) – Nasıl yanlış bir bilgi Sayın Bakan? Çıkarsınız, açıklarsınız.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Birazdan izah edeceğim efendim ben.

BAŞKAN – Sayın Erdoğan, siz buyurun, devam edin konuşmanıza, lütfen.

Sayın Bakan, lütfen…

MEHMET ERDOĞAN (Devamla) – Şimdi, Sayın Bakan, burada bu metni hangi hukukçuya okutursanız okutun bunlar paylaşılır. Yani, siz, bu bilgileri sattığınız zaman… Benim kişisel bilgilerimi kim, nasıl satabilir, böyle bir şey dünyanın neresinde vardır? Şimdi benim tapudaki bilgilerimi siz gidip tapudan satın alabilir misiniz? Nüfustaki bilgilerimi gidip nüfus idaresinden alabilir misiniz? Birisi gelecek, sizden, benim sosyal güvenlikle ilgili, sağlıkla ilgili bütün bilgilerimi satın alacak. “Kişisel veri” diyorsunuz, yani kişisel veri değilse… Nasıl yanlış bilgi? Yani, bunu ben mi yazdım oraya? Kırk gündür neyin kavgası yapılıyor? Lütfen Sayın Bakanım, yani birazcık daha üzerinde ciddiyetle duralım. Gecenin bu saatinde biz bu maddeyi tartıştık, sizin önünüze de geldi, sizin de katıldığınız bir şekilde böyle bir değişiklik oldu. Birinde “Satılabilir.” diyorsunuz, birinde de “Satılırsa hakkında cezai işlem yapılır.” deniyor yani bu kadar çok ciddi farklılık var.

Bugün, biz, gene de iktidar partisinin hiç olmazsa gecenin bu saatinde bu konuda bir adım atarak iktidar partisi grup başkan vekillerinin böyle bir değişiklik noktasında uzlaşmalarından mutluyuz. Çünkü, bu son derece sakat, son derece tehlikeli, son derece gereksiz bir düzenlemeydi; şimdiki hâliyle en azından zararsız hâle geldiğine inanıyoruz. Bizim, en azından iktidar partisinden oy kullanan milletvekillerinin de hiç olmazsa sadece oy kullanma değil, önüne gelen maddeleri zahmet edip okumasını, bazı şeylerin düzeltilmesi konusunda da birlikte hareket etme imkânını sağlamamız lazım. Bu maddelerin çoğu okunmadığı için, maalesef…

Burada, bu kanun tasarısında muhalefetin itiraz ettiği kaç madde var?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Size yakışmıyor bunlar.

MEHMET ERDOĞAN (Devamla) – Muhalefetin itiraz ettiği maddeler konusunda siz Komisyonda uzlaşsaydınız burada da bu kanun şimdiye çıkmış, bitmişti.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Komisyon aşamasındaki görüşmeleri bilmeden konuşuyorsunuz burada.

MEHMET ERDOĞAN (Devamla) – Yani, kendiniz uzlaşmaya gelmiyorsunuz, ondan sonra “Muhalefet engelledi.” diye burada boşuna konuşuyorsunuz. Yani uzlaşalım, bizim çıkarılmasını istediğimiz 10-15 maddeyi çıkarın, biz muhalefet etmekten vazgeçelim.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Onun bununla ne alakası var? Komisyon aşamasında bunların hepsi konuşuldu, önergelerde gerekli düzeltmeler yapıldı.

MEHMET ERDOĞAN (Devamla) – Hepsi konuşuldu, hiçbir şey değişmediği için burada yeniden uğraşıyoruz bunlarla. Değişmiş olsaydı, yeteri kadar herkes uzlaşmış olsaydı bugün burada bunlar konuşulmazdı.

Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önergeler kabul edilmemiştir.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, karar yeter sayısını Sayın Kamer Genç başında istedi ama…

BAŞKAN – Duymadım efendim. Ben özellikle Bayram Bey’e de sordum.

Şimdi diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 40. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Özgür Özel (Manisa) ve arkadaşları

"MADDE 40- 5502 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin başlığı "Kurumun taşınmaz edinimi, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile gayri maddi haklarının hukuki durumu" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İşverenlerin, sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının, emeklilerin, bunların hak sahipleri ile dul ve yetimlerinin ve kurumdan aylık alan diğer kişilerin bireysel veri ve hakları, bireysel veri ve haklarından oluşan toplu veri ve hakları ile sahip olduğu gayri maddi hakları kısmen veya tamamen hiçbir suretle satılamaz. Bu sayılanların dışında kalan gayri maddi haklar ise Yönetim Kurulunun onayı ile satılabilir"

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖNDER MATLI (Bursa) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Özgür Özel, Manisa Milletvekili.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Şimdi, öncelikle, bu torba kanun şeklindeki yasama tekniğinin, hatta kanun hükmünde kararnameyle yasa yapmanın ne kadar tehlikeli bir şey olduğundan bahsetmek lazım. Çünkü, bu konudaki ilk düzenlemeyi KHK’yla yaptı Hükûmet. Ardından da SGK, oradan gelen yetkiye dayanarak “Gayrimaddi hakları satabilir.” yetkisiyle hasta bilgilerini 72 milyon TL’ye sattı. Yani, her birimiz adına 1 TL’ye denk geliyor ve şu şansı bile vermediler: “Özgür Özel 1 lirayı kendi versin, verileri gizli kalsın.” Böyle bir imkânı dahi vermediler. Ama, daha sonra, o, Anayasa Mahkemesinden döndü biliyorsunuz. Bu konuda çeşitli yasama gayretlerine girildi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Hükûmet tarafından sunulan tasarıdaki bu maddede sadece şu yazıyordu: “Kurum gayrimaddi haklarını satabilir.” “Gayrimaddi haklar nedir?” diye baktığınızda, meseleyi sadece böyle teknolojik bir biçimde ele alırsanız: Arama, işletme, imtiyaz hakları, fikrî haklar, bir işin nasıl yapılacağını bilmek, “know how” gibi bir şeyi satmak; marka, patent, tasarım hakları ve ”franchising” hakları. Kurumun savunması ne? “Bunu neden istiyorsunuz?” deniliyor. Açıklama yapıyorlar: “Bizim bilgisayar programlarımız var, çok da geliştirdik, yabancı ülkelere satacağız bunu; bunu istiyoruz.” E, tabii, başüstüne, gurur duyarız böyle bir şeyden. Ama, sorduk ve önergelerimizle eşeledik, deşeledik. Bunun içine hastaların sağlık bilgileri, eczanelerde girilen bilgiler, ilaçları girer mi, girmez mi? Sonunda mutabakat çıktı ki girer. Bu noktada, hakkını teslim etmek lazım, alt komisyon üyeleri ve daha sonra Plan ve Bütçenin bütün partilerden tüm üyeleri bu konuda bazı engeller, bariyerler koymak için katkı sağladılar. Bugün o partilerin ortak önerisiyle son noktaya geldiğinde de artık bu konudaki endişeleri bertaraf edecek, hatta Ceza Kanunu’na atıfta bulunarak da bu konudaki birtakım kötü niyetli kişiler karşısında önlem alacak bir hâle kadar geldi.

Ama, bir kere şunu açıkça ortaya koymak gerekiyor ki: Kurumun niyeti, başta, meseleyi gizleyip daha önce yaptığı satış... Ki o konuda geçmiş dönemlerden bir iktidar partisi milletvekilinin bir şirketine satıldı biliyorsunuz veriler. Ama, sağ olsun, bütün arkadaşlara anlattık ve mesele “Bizim geçmiş dönem arkadaşımız, şimdi de milletvekili değil; birazcık oradan buradan yolunu bulsun.”dan çok daha tehlikeli. O kadar tehlikeli ki yarın öbür gün benzer talepler gelecektir diye izah etmeye muhtaç bir durum. Kimyasal silahlardan daha tehlikeli, özel seçici ve öldürücü biyolojik silahlar üretecekseniz de anonim verileri veya toplu hâlde verileri kullanarak, harmanlayarak bunlardan bir şeyler yapabilirsiniz. Bu yüzden...

Zaten Türkiye'nin en büyük sıkıntısı, Anayasa’sı emrediyor olmasına rağmen, kişisel verilerin gizliliği konusundaki yasal düzenlemeyi hâlâ daha yapmamış olmasıdır. Oysaki dünyada, özellikle kişisel verilerin gizliliği, hasta bilgilerinin gizliliği ve hasta hakları ve hasta mahremiyeti konularında inanılmaz ileri düzenlemeler var. Bu konuda Hükûmetten, Sayın Bakandan beklentimiz budur gecenin şu saatinde, bir talimatla ve... Tabii bu multidisipliner bir iş; diğer bakanlıklarla, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Adalet Bakanlığı olmak üzere, Anayasa Komisyonu olmak üzere bir eş güdüm aranmalı ve esas, böyle, bizim, muhalefetin yakaladığı ve iktidar partisi milletvekillerini, iktidar ikna edebildiği ölçüde geliştirilen ortak önergelerle son dakika engel olmaları değil de bu konuda ana çerçeveyi çizecek yasal düzenlemeyi yapmamız gerekir.

Şunu bilelim ki: Dünyada bütün sağlık bilgilerine dört kategoride erişebilirsiniz. Hani doğrudan, “default” olarak, herkesin doğduğu anda kavuştuğu kategori şudur: Bilgiler herkese gizlidir ve kimse göremez. Hastanın yazılı onayıyla bunu gevşetebilirsiniz. İkinci kademe şudur: Hastanın aile hekimi ve izin verdiği doktorlar görebilir. Üçüncü kademede tüm hekim ve eczacılara açık olabilir veriler. Dördüncü kademede hasta diyorsa ki: “Benim verilerimi isteyen herkes görebilir.” o zaman böyle bir kademe de mümkün. Bunu çalışmamız gerekiyor ve bir çocuk yeni doğduğunda o çocuğun hasta bilgilerinin herkese kapalı olması gerekiyor. Bundan sonraki her kısım da şahsın kendi izniyle ya da reşit olana kadar ailesinin izniyle olması gerekiyor ki aile izni noktasında bile, hatta babanın haberdar olması noktasında bile çok ciddi eleştiriler var bazı ülkelerdeki kanunlara Türkiye'nin de dikkat etmesi gerekiyor.

Ancak gecenin bu saatinde verilen ortak önergenin geldiği nokta tatmin edicidir ama esas çerçeveyi yasayla belirlemek gerekir.

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Karar yeter sayısı...

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 00.47

DOKUZUNCU OTURUM

Açılma Saati: 00.54

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muharrem IŞIK (Erzincan)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121’inci Birleşiminin Dokuzuncu Oturumunu açıyorum.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 40’ıncı maddesi üzerinde Manisa Milletvekili Özgür Özel ve arkadaşlarının önergesinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 40 ıncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

          Mehmet Doğan Kubat                         Rahmi Aşkın Türeli                             Yusuf Halaçoğlu

                     İstanbul                                              İzmir                                               Kayseri

                   Recep Özel                                  Osman Aşkın Bak                                Ramazan Can

                      Isparta                                             İstanbul                                            Kırıkkale

"MADDE 40- 5502 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin başlığı "Kurumun taşınmaz edinimi, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile gayri maddi haklarının hukuki durumu" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurumca, işverenlerin, sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının, emeklilerin, bunların hak sahipleri ile dul ve yetimlerinin ve Kurumdan aylık alan diğer kişilerin bireysel veri ve hakları, bireysel veri ve haklarından oluşan toplu veri ve hakları ile işletmelerin ticari sırları satılamaz ve paylaşılamaz. Kurum bunların dışında sahip olduğu gayri maddi haklarını Yönetim Kurulunun onayı ile satabilir veya paylaşabilir. Bu fıkranın aksine davrananlar hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanır."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CAHİT BAĞCI (Çorum) – Takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet katıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Sayın Başkanım, kısa bir açıklama, müsaade ederseniz...

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakanım.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Efendim, değerli arkadaşlar, söz alan arkadaşların da ifade ettiği gibi önemli bir madde, önemli bir düzenleme. Dolayısıyla, Alt komisyonda, üst Komisyonda Genel Kurulda katkı sağlayan arkadaşlara, , herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu kadar önemli bir düzenlemeyi birlikte yapmamız gerekiyor yani varsa eksiği, fazlası, bu kadar önemli bir maddede katkı sunmak ve bizim de bu konuda bu katkıya açık olmamız gerekiyor. Nitekim, komisyonlarda olduğu gibi, Genel Kurul safhasında da aynı şekilde bir değerlendirmeye tabi tutuldu.

Kürsüden, yanlış bilgi demeyelim de yanlış anlaşılmaya vesile olacak şöyle bir değerlendirme yapıldı: 40’ıncı madde metninde deniyor ki: “...bireysel veri ve hakları, bireysel veri ve haklarından oluşan toplu veri ve hakları ile işletmelerin ticari sırları hariç olmak üzere...” Bunları hariç tutuyoruz, bunlar “Verilemez.” anlamında ama değerli arkadaşlar, grup başkan vekilleri dediler ki: “’Verilemez’i, ‘hariç tutma’yı gelin biraz daha netleştirelim.” Nasıl yapalım? “Satılamaz.” diyelim. “’Hariç tutmak.’ da aynı anlama gelmesine rağmen ‘Satılamaz.’ diyelim, daha net olsun.” dediler, çok doğru dedim.

İkinci olarak biz de dedik ki: Gelin, daha da teyiden olması için -kişisel verilerle ilgili hükümler sadece Anayasa ve ceza yasalarında var ama- bu madde önemli olduğu için burada da direkt atıfta, Ceza Yasası’na atıfta bulunalım, ilgili düzenlemeyi buraya da koyalım dedik. “Daha da iyi olur.” dedi arkadaşlarımız ve daha açık, daha anlaşılabilir, daha kolay anlaşılabilir bir düzenlemeyi birlikte gerçekleştirdik. Burada başka bir amaç söz konusu değil.

Tabii, ilk düzenlemede “gayrimaddi hakların tanımı” derken, burada kişisel verileri kapsamadığı için bu niyetle, bu tasarıya, taslağa konmuş. Ama, yine alt komisyonda “Ya, bu kapsayabilir, belki yanlış anlaşılabilir.” düşüncesinden dolayı bir şekil aldırılmış, bu da doğru. Ama işin doğrusu ne? Gayrimaddi hakların tanımında kişisel verilerin satılması diye bir şey söz konusu değil.

Sayın Başkanım, bir diğer konu, veri paylaşımıyla ilgili bir iki konu. kişisel verilerin korunmasına dair bildiğiniz gibi yasa yok. Müstakil bir yasa çalışması şu anda devam ediyor ama illegal yollardan kurumun verilerinin elde edilmesini engellemek için, tabii ki hepimize düşen sorumluluk var yani siz eğer “Bu düzenlemeyi kişisel verilerin korunmasıyla ilgili müstakil bir yasa çıksın, ondan sonra yapalım.” derseniz yani bence bir görev ihmali söz konusu olabilir. Burada illegal yollardan muhtemel olan verilerin elde edilmemesiyle ilgili olarak aldığımız önemli bir önlemdir.

Katkı sağlayan bütün arkadaşlara, bütün gruplara çok teşekkür ediyorum.

Hayırlı olmasını diliyorum.

BAŞKAN – Ama asıl sorduğumuz soruya cevap vermediniz Sayın Bakan.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Sayın Başkanım, katılıyorum.

BAŞKAN – Evet, gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Sosyal Güvenlik Kurumun sahip olduğu kişisel veriler ile ticari sırların satılmayacağı ve paylaşılamayacağı netleştirilmiştir.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

41’inci madde üzerinde üç adet önerge vardır, ikisi aynı mahiyettedir.

Okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 41. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

             Rahmi Aşkın Türeli                                Ali Serindağ                                     Vahap Seçer

                        İzmir                                             Gaziantep                                            Mersin

         Ramazan Kerim Özkan                 Mehmet Volkan Canalioğlu

                      Burdur                                             Trabzon

MADDE 41- 5502 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Muafiyetler

MADDE 36- Kurum, bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden ilgili kanunlarında yer almamış olsa dahi 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç olmak üzere 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik ücretlerinden, düzenleyeceği kağıtlar nedeniyle damga vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, satın alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili olarak tapu ve kadastro döner sermaye bedellerinden ve her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetinden muaftır.

Kurumun taraf olduğu her türlü davalarda, Kurum aleyhine hükmedilen asıl alacak ile vekalet ücreti ve yargılama giderleri, alacaklı veya vekilinin Kuruma ödemeye dayanak makbuz ve belgelerle birlikte yazılı şekilde yapacağı müracaat üzerine bildireceği banka hesap numarasına, müracaat tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenir. Bu süre geçmeden Kurum aleyhine cebri icra yollarına başvurulamaz. Belirtilen sürede ödeme yapılamaması halinde, söz konusu alacaklar genel hükümler dairesinde tahsil olunur. Mahkeme kararlarında yer alan miktarların kararın kesinleşmesinden önce ödenmesi halinde, söz konusu kararların ilgili mercilerce bozulmasını müteakip ödenen miktarlar, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte ilgililerden tahsil edilir.

Kurumu vekil sıfatıyla temsile yetkili olan I. hukuk müşaviri, hukuk müşaviri ve kadrolu avukatlarının bir listesi Kurumca yazılı olarak veya Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslar dairesinde elektronik ortamda ilgili Cumhuriyet başsavcılığına, bölge idare mahkemesi başkanlıklarına, askeri savcılıklara ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına verilir. Bu listeler, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından adli yargı çevresinde, bölge idare mahkemesi başkanlığınca idari yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilir. Yüksek mahkemeler ve bölge adliye mahkemesindeki duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların isimleri ilgili mahkemelerin başsavcılıklarına veya başkanlıklarına bildirilir. Listede isimleri yer alanlar Kurum vekili sıfatıyla her türlü dava ve icra işlemlerini takip edebilirler. Vekil sıfatıyla temsil yetkisi sona erenlerin isimleri anılan mercilere aynı usulle derhal bildirilir.”

BAŞKAN – Şimdiki önergeler aynı mahiyettedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte Olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın, 5502 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde değişiklik öngören 41’inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                Pervin Buldan                                   İdris Baluken                                  Nursel Aydoğan

                        Iğdır                                                Bingöl                                            Diyarbakır

                    Erol Dora                                      Hasip Kaplan

                      Mardin                                              Şırnak

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

                  Erkan Akçay                                  Mustafa Kalaycı                          Ahmet Kenan Tanrıkulu

                      Manisa                                              Konya                                                İzmir

                Mehmet Şandır                                    Sümer Oral

                      Mersin                                              Manisa

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CAHİT BAĞCI (Çorum) – Katılmıyoruz Başkanım.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Önce gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Soma’da hayatını kaybeden işçiler için çıkarılacağı açıklanan ancak belirtilen mevzuat dışında yasal düzenlemeler öngören maddelerin bu tasarı metninde olması, siyasal ilkelerle uyuşmamaktadır. Değişiklik ile bu sorunun giderilmesi amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde Sayın Erkan Akçay, Manisa Milletvekili.

Buyurun Sayın Akçay. (MHP sıralarından alkışlar)

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

41’inci maddede verdiğimiz önerge üzerine söz aldım. Şimdi, bu 41’inci madde, değerli milletvekilleri, Sosyal Güvenlik Kurumunun muaf olduğu bazı işlemleri, daha çok hukuki sonuç doğuran ve bazı bedeller ödemesi gereken, mali ödevler doğuran muafiyetler getiriyor.

Şimdi, değerli arkadaşlar, mevzuatımızda o kadar çok yaygınlaşmış ki, pek çok kuruma, pek çok kanuna yönelik olarak gereksiz istisnalar getiriliyor. Yani öyle anlaşılıyor ki AKP Hükûmeti kendisini hatadan ve suçtan münezzeh görüyor, yargıya müdahale ediyor. Bunu gören kurumlar da kendini her türlü hukuki ödevlerden ayrık tutmaya çalışıyor. Bir kere, bu tutum adaleti, hakkı, hukuku yaralayan bir durumdur özünde. Yani hangi gerekçeyi getirirse getirsin, bu Sosyal Güvenlik Kurumunun bu istisna ve muafiyetlerini doğru görmek mümkün değildir.

Şimdi, kurallara önce kurumlar uyacak. Bir ülke kurallarıyla ve kurumlarıyla yönetilir. Siz kuralları bozarsanız, ayrıcalıklı, imtiyazlı kurumlar elde ederseniz o zaman sonuç vatandaşı ezmek olur. Yani bu yapılan düzenlemeden de mutazarrır olacak -özellikle adalet konusunda- bir davalı vardır, bir davacı vardır. Davalı veya davacılardan birini imtiyazlı yapar, bazı harçlardan, ödentilerden muaf tutarsanız, vatandaş ödemek durumunda kalırsa buradan da hak, hukuk, adalet doğmaz.

Anayasa’nın 36’ncı maddesini ben özellikle hatırlatmak istiyorum. Hak arama hürriyetini 36’ncı madde düzenliyor. “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” İşte bu madde, Anayasa’nın bu hükmüne de aykırı bir düzenlemedir.

Şimdi, vergi istisnaları getiriyorsunuz. On iki yıldır hep yaptığınız, Kamu İhale Kanunu’nda istisna muafiyetleri getirmek. Kevgire dönmüş, yamasından aslı belli olmayan bir kanunlar manzumesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hakeza. Uyulmak için değil de sanki uyulmamak için çıkarılan kanunlar... Yine burada da Sosyal Güvenlik Kurumu her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmak mükellefiyetinden muaf tutuluyor. Yani vatandaş yatıracak, avukatlar yatıracak ama bu Sosyal Güvenlik Kurumu imtiyazlı olacak ve yatırmayacak. Kurum aleyhine hükmedilen alacakların tahsili için öncelikle kuruma başvuru şartı getiriliyor, Sosyal Güvenlik Kurumunu vekil sıfatıyla temsile yetkili olan birinci hukuk müşaviri, hukuk müşaviri ve kadrolu avukatların vekâletname kullanmaması, bu nedenle de vekâletnamelere pul yapıştırılmaması öngörülüyor. Neden? Pul kullanmayarak Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu’na katkı sunmayan bir Sosyal Güvenlik Kurumuyla karşı karşıyayız. Çünkü bu pullardan sosyal dayanışma fonlarına kesinti var.

MUSA ÇAM (İzmir) – Baro pulu…

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Baro pulu, baro pulu…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Baro pulu ya.

ERKAN AKÇAY (Devamla) – Vallaha ne dediğinizi anlamadım Recep Bey, gelin de, kürsüden izah edin görüşünüzü, ona göre tezekkür edelim. Böyle laf atmakla olmuyor.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Düzelttik, düzelttik, bilgi verdik.

ERKAN AKÇAY (Devamla) – Fondan eşit hizmet alma ilkesine de aykırılık taşıyor.

O nedenle bu metnin tasarıdan çıkarılmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz ve hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önergeler kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 41. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Ramazan Kerim Özkan (Burdur) ve arkadaşları

MADDE 41- 5502 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Muafiyetler

MADDE 36- Kurum, bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden ilgili kanunlarında yer almamış olsa dahi 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç olmak üzere 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik ücretlerinden, düzenleyeceği kağıtlar nedeniyle damga vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, satın alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili olarak tapu ve kadastro döner sermaye bedellerinden ve her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetinden muaftır.

Kurumun taraf olduğu her türlü davalarda, Kurum aleyhine hükmedilen asıl alacak ile vekalet ücreti ve yargılama giderleri, alacaklı veya vekilinin Kuruma ödemeye dayanak makbuz ve belgelerle birlikte yazılı şekilde yapacağı müracaat üzerine bildireceği banka hesap numarasına, müracaat tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenir. Bu süre geçmeden Kurum aleyhine cebri icra yollarına başvurulamaz. Belirtilen sürede ödeme yapılamaması halinde, söz konusu alacaklar genel hükümler dairesinde tahsil olunur. Mahkeme kararlarında yer alan miktarların kararın kesinleşmesinden önce ödenmesi halinde, söz konusu kararların ilgili mercilerce bozulmasını müteakip ödenen miktarlar, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte ilgililerden tahsil edilir.

Kurumu vekil sıfatıyla temsile yetkili olan I. hukuk müşaviri, hukuk müşaviri ve kadrolu avukatlarının bir listesi Kurumca yazılı olarak veya Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslar dairesinde elektronik ortamda ilgili Cumhuriyet başsavcılığına, bölge idare mahkemesi başkanlıklarına, askeri savcılıklara ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına verilir. Bu listeler, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından adli yargı çevresinde, bölge idare mahkemesi başkanlığınca idari yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilir. Yüksek mahkemeler ve bölge adliye mahkemesindeki duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların isimleri ilgili mahkemelerin başsavcılıklarına veya başkanlıklarına bildirilir. Listede isimleri yer alanlar Kurum vekili sıfatıyla her türlü dava ve icra işlemlerini takip edebilirler. Vekil sıfatıyla temsil yetkisi sona erenlerin isimleri anılan mercilere aynı usulle derhal bildirilir.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CAHİT BAĞCI (Çorum) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz efendim.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Vahap Seçer, Mersin Milletvekili.

Buyurun Sayın Seçer. (CHP sıralarından alkışlar)

VAHAP SEÇER (Mersin) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Gerçekten, özellikle Sayın Bakanı ilgilendiren konular bu torba yasanın en önemli konuları. Elbette toplumun da beklediği düzenlemeler ama gündem dışarıda farklı, Genel Kurul dışında farklı. Bir Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyoruz. Öncelikli olarak, yurt içi gündemi olarak en önemli gündem başlığı bu. Başka Demokrasilerde, özellikle başkanlarını, cumhurbaşkanlarını halkın seçtiği rejimlerde parlamentolar, böyle, seçime yirmi gün kala, on beş gün kala çalışıyorlar mı bilmiyorum. Bir örneği var mı bunun? Tabii, şimdi Sayın Başbakanın tuzu kuru maşallah, hâllice, durumu fena değil, Allah daha çok versin ama bir taraftan da devlet imkânlarını kullanıyor. Valiler, kaymakamlar, herkes kendine çalışıyor. Bir müsaade etseniz de artık yani biz de gidip halkın arasına karışsak, bizim de desteklediğimiz bir aday vardır, Türkiye’nin durumunu, konumu anlatsak. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MURAT YILDIRIM (Çorum) – Yarın oylayalım.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Bizim sayımız sizden çok.

VAHAP SEÇER (Devamla) - Bakın, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili düzenleme yaparken bir hata yapmışız ama bu… Tabii ki, her şey yasalarla değil, teamüller vardır, gelenekler vardır, etik kurallar vardır. Ben Başbakanın yerinde olsam “Arkadaş, ben bu ülkenin Başbakanıyım, şu anda Cumhurbaşkanlığı adayıyım, eşit koşullarda, eşit rekabet koşullarında diğer arkadaşlarımla mücadele etmek istiyorum; hakkaniyet budur, hak budur, adalet budur.” deyip istifa ederdim, etmedi. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Bakın, şimdi, tabii, kamu imkânlarıyla mitingler de yapıyor, devletin uçaklarıyla. Bugün Hatay’da yine esmiş gürlemiş, çok üzüldüm.

Şimdi, ben size desem ki, bakın, empati yapın, dürüst olun: “AKP zihniyeti pisliktir.” Kendinizi nasıl hissedersiniz? Bakın, bugün “CHP zihniyeti pisliktir.” demiş. Ben kendimi çok kötü hissediyorum ama bu sözü ona iade etmiyorum çünkü makamına saygı duyuyorum, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı. Şimdi, o “pisliktir” dediği zihniyetin, o siyasi kurumun kurduğu cumhuriyetin, savaş meydanlarında kurduğu cumhuriyetin, kurumlarını kurduğu cumhuriyetin, o parlamenter düzeni kurduğu cumhuriyetin Cumhurbaşkanı adayı; buyurun, paradoksal bir durum. Partinizde biliyorum, gerçekten siyasi olarak takdir ettiğimiz çok önemli şahsiyetler var, tarihî, siyasi hafızaları çok kuvvetli, Başbakanla oturup konuşsunlar, artık bu şiddet dilini bıraksın Sayın Başbakan.

Şimdi, bunu yurt içinde yapıyor ve gücü de kendi halkına yetiyor. İşte kolluk güçleriyle… Az önce Halkların Demokrasi Partisi Grup Başkan Vekili, buradan, doğuda, güneydoğuda olan polislerin, kolluk kuvvetlerinin halka karşı tutumunu anlattı.

MURAT YILDIRIM (Çorum) – Kılıçdaroğlu’na sor, Kılıçdaroğlu’na…

VAHAP SEÇER (Devamla) - Bir taraftan da dış ilişkilerde de ciddi zafiyetler yaratıyor, orada da bağırıyor, orada da şiddet dilini kullanıyor ama Sayın Başbakanın bir özelliği var…

MURAT YILDIRIM (Çorum) – Metaneti bırakmıyor.

VAHAP SEÇER (Devamla) - …çok güzel gürlüyor ama yağmıyor; hep bağırıyor, hep çağırıyor.

Şimdi, bakın, bugün beni bir dostum aradı. Bu arkadaşımız Musevi bir Türk vatandaşı. Gerçekten dedi ki: “İsrail’in bu uygulamalarına şiddetle karşı çıkıyorum arkadaşım, kardeşim ama ben bu ülkenin bir asli unsuruyum, Türk vatandaşıyım ama dinim Musevi. Ben vatandaşlık görevlerimi de yerine getiriyorum ama sosyal medyada bize karşı çok şiddetli bir kampanya başlatılmış. İsrail’in politikalarını Orta Doğu’da kınamak, onu eleştirmek başka bir şeydir, Musevi dinine mensup, ırkı ne olursa olsun, insanlara karşı nefret tohumu atmak başka bir şeydir, bu nefret suçudur.

MURAT YILDIRIM (Çorum) – Biz de aynı şeyi söylüyoruz, karıştırma.

VAHAP SEÇER (Devamla) - Sizi suçlamıyorum, bir dinleyin.

Dolayısıyla, biz siyasetçilerin ağzımızdan çıkanı kulağımız duyacak. Öyle uflayıp puflamak, atmak tutmak…

Bakın, şimdi, bu Davos’ta bir “one minute” mizanseni var. Oradan bir havaya girdiler, Mavi Marmara’yla, dedi ki: “Donanmayı alacağım önüme, yardım gemilerini götüreceğim…” Hiçbir şey çıkmadı. Daha sonra ne oldu? Kronolojik olarak bir bakalım…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Bak bakalım sen biraz!

VAHAP SEÇER (Devamla) - “Gazze’ye gideceğim.” dedi. Bakın, üzerinden -bunlar hep bağırtılarla çağırtılarla oldu- bir buçuk yıl geçti öyle bir şey gerçekleşmedi ve şimdi son gelişmelerde “İsrail akıttığı kanda boğulacak.” dedi.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İHSAN ŞENER (Ordu) – İnşallah boğulacak.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Mescid-i Aksâ’ya gidecek, Mescid-i Aksâ...

VAHAP SEÇER (Devamla) - Bu şiddet dilinden vazgeçelim.

MURAT YILDIRIM (Çorum) – Bebek katillerini mi savunuyorsun?

VAHAP SEÇER (Devamla) - Barış Türkiye’ye de lazım, barış Orta Doğu’ya da lazım, barış dünyaya da lazım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum…

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Gazze’ye gidemiyor da gaz vermeye gidiyor.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Yalnız biraz daha sesli söylerseniz Sayın Genç, duymayabiliriz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Kulağı duyuyor da hesabına gelmiyor.

BAŞKAN – Duymuyorum efendim, duymuyorum. Herkesin göreceği şekilde, duyacağı şekilde söyleyeceksiniz ve elinizi kaldıracaksınız.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Zaten hep taraflı hareket ediyor.

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler…Kabul etmeyenler…

Uyuşmazlık olduğu için elektronik cihazla oylama yapacağız.

Bir dakika süre veriyorum,

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

42’nci madde üzerinde üç adet önerge vardır, ikisi aynı mahiyettedir.

Okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 42 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                  Erkan Akçay                                  Mustafa Kalaycı                          Ahmet Kenan Tanrıkulu

                      Manisa                                              Konya                                                İzmir

                   Sümer Oral                                    Mehmet Şandır                              Cemalettin Şimşek

                      Manisa                                              Mersin                                             Samsun

 

“MADDE 42 – 5502 sayılı Kanunun eki (I) sayılı Cetvelin "Yardımcı HizmetBirimleri" bölümünün başına "Eğitim, Araştırma Geliştirme Koordinasyon Merkezi Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir."

BAŞKAN – Şimdi okutacağım iki önerge aynı mahiyettedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın, 5502 sayılı Kanunun eki (I) sayılı Cetvelinde değişiklik öngören 42’nci maddenin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                Pervin Buldan                                      Erol Dora                                       İdris Baluken

                        Iğdır                                                Mardin                                               Bingöl

               Nursel Aydoğan                                 Hasip Kaplan                                             

                   Diyarbakır                                            Şırnak

Diğer önergenin imza sahipleri:

                 Vahap Seçer                                     Ali Serindağ                          Mehmet Volkan Canalioğlu

                      Mersin                                           Gaziantep                                          Trabzon

         Ramazan Kerim Özkan                        Rahmi Aşkın Türeli                                Kamer Genç

                      Burdur                                               İzmir                                               Tunceli

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖNDER MATLI (Bursa) - Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Soma’da hayatını kaybeden işçiler için çıkarılacağı açıklanan ancak belirtilen mevzuat dışında yasal düzenlemeler öngören maddelerin bu tasarı metninde olması, siyasal ilkelerle uyuşmamaktadır. Değişiklikle bu sorunun giderilmesi amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Kamer Genç, Tunceli Milletvekili.

Buyurun Sayın Genç. (CHP sıralarından alkışlar)

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekten olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 42’nci maddesinin yasa, tasarı ve teklif metninden çıkarılmasını istiyoruz. Burada getirilen “Eğitim, Araştırma, Geliştirme Merkezi Başkanlığı” diye bir başkanlık kuruluyor ve buna 92 kadro veriliyor. Aslında, tabii, çağdaş, ilerici, medeni ülkelerde araştırma geliştirme çok önemli bir unsur ama Türkiye'de AKP iktidarıyla beraber araştırma, geliştirme diye bir şey kalmadı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bunların araştırdıkları geliştirdikleri ceplerini doldurmak, başka bir şey, şey etmiyorlar. Dolayısıyla da, bu merkezlere getirdikleri adamlar da kendi zihniyetinde insanlar. Bilime, ilime ve teknolojiye hizmet eden adam getirmiyorlar. Dolayısıyla, işte, kendi yandaşlarına kadro bulmak...

Şimdi, bakın, sevgili milletvekilleri, insanın özünde dürüstlük olması lazım, ar olması lazım, edep olması lazım ve bunlar olduğu zaman devlet malına el uzatmaz, devlet kaynaklarını kendi yararına kullanmaz; bunlar olmadığı zaman devlet malına da el uzatır, kaynaklarını da kendisi kullanır ve hiç utanma duygusu olmaz.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Kendine bak, kendine. Aynaya bak, aynaya.

KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, değerli arkadaşlar, dünyanın her medeni ülkesinde eğer bir seçim başlamışsa seçim takviminin başlamasıyla beraber o memlekette meclisler çalışmaz çünkü siyasetin merkezinde meclisler vardır. Niye?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Aynaya bak, aynaya.

KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Şimdi, 6721 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nu çıkarırken demişsiniz ki: “Tüzel kişiler adaylara yardım etmez.” Peki, Tayyip Erdoğan bugün Hatay’a gitmiş; devletin uçağıyla gidiyor vali refakat ediyor kendisine, ondan sonra 2 tane bakan refakat ediyor.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Seçim yasakları başlamadı, o son on gün.

KAMER GENÇ (Devamla) – Bu tamamen suistimal, bu tamamen devlet malını kullanarak seçim propagandasını yapmak, bu ahlaka uymayan bir şeydir ve bu şaibeli bir seçimdir.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Hadi oradan ya! Ahlakı sen mi tarif ediyorsun?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Kendine bak, kendine.

KAMER GENÇ (Devamla) – Tayyip Erdoğan bu olanakları kullanmak suretiyle seçimi kazanırsa şaibeli bir kazanç olur, dolayısıyla biz onu tanımayız.

Bakın, Yüksek Seçim Kuruluna bir başkan tayin etmişler. Bu Yüksek Seçim Kurulu Başkanı kim, biliyor musunuz? Bir yerde hâkimken getirmişler Ankara’ya hâkim tayin etmişler, iki yıl Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcısı yapmışlar -kendisi imam-hatip mezunudur- oradan getirmişler Yargıtaya atamışlar.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) – Sen kurban ol imam-hatip lisesi mezunlarına.

KAMER GENÇ (Devamla) – Yargıtaydan da Yüksek Seçim Kuruluna atandığı gün, hemen o gün Başkanlığa getirmişler ve adam demiş ki ben… Seçmişler… Atanma tabii yani Hükûmet atıyor, zaten sizin oraya atadığınız adam da… Bakın, arkadaşlar, orada uzun süredir Seçim Kurulunda çalışan üyeler var ama bunu atamışlar. Kimi atamışlar?

RECEP ÖZEL (Isparta) – Ya, sen hukuk fakültesi mezunu muydun da hâkimlik yaptın? Sen nereden mezunsun?

KAMER GENÇ (Devamla) – Dolayısıyla, şimdi bu kadar açık ve seçik, keyfî…

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) – O da bu memleketin evladı değil mi? Ne bu senin imam-hatip düşmanlığın?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Sen nasıl yaptın ya?

RECEP ÖZEL (Isparta) – Danıştay üyeliği nasıl yaptın?

KAMER GENÇ (Devamla) – Yahu, arkadaşlar, bakın, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nda Başbakanın, bakanların istifa edeceğine dair bir hüküm yok, etmeyeceğine dair de bir hüküm yok. E, peki, ilgili maddesinde diyor ki: “Tüzel kişilerden yardım alamazlar.” Şimdi, Tayyip Erdoğan her gün Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nu ihlal ediyor, devletten yardım alıyor, devlet tüzel kişiliğiyle yardım ediyor; dolayısıyla üyeliği, Cumhurbaşkanlığı üyeliği şaibelidir.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Seçim yasakları son on gündür, bilmiyor musun? Bunu öğren de gel.

KAMER GENÇ (Devamla) – Yüksek Seçim Kuruluna ben bu konuda dilekçe verdim, bunu düşürmesi lazım. Düşürmezse…

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Seçim yasakları son on gündür, bunu öğren.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Sen aday olsaydın.

KAMER GENÇ (Devamla) – Zaten kendi adamınızı oraya getirmişsiniz, şey ediyor.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Seçim yasakları son on gündür.

KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, bakın, sizde hak, adalet duygusu yok. Anayasa üzerine yemin etmişsiniz, Anayasa’ya sadakat göstermiyorsunuz.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Aynaya bak, aynaya.

KAMER GENÇ (Devamla) – Kanunları getirmişsiniz, bu kanunlarla getirdiğiniz şu: Devletin malını talan etmişsiniz, bu yaptığınız talan yanınıza kâr kalsın diye kanunla buna şey getiriyorsunuz, gerekçe hazırlıyorsunuz. Bunları size yedirmezler, bunları bir gün burnunuzdan fitil fitil getirirler. Bakın, ben otuz küsur senedir bu kürsülerdeyim.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yazıklar olsun! Tunceli’ye yazıklar olsun, otuz senedir sizi buraya taşımış!

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Otuz senede bir şey öğrenememişsiniz.

KAMER GENÇ (Devamla) – Bakmayın, siz şimdi yargıyı falan da elde ettiniz, yarın da bunu, bu hırsızlıkları, yolsuzlukları meşrulaştırmaya kalkan bu parmaklar kırılır, bir taraf yerlere sokulur. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Allah Allah!

RECEP ÖZEL (Isparta) – Hadi oradan be!

KAMER GENÇ (Devamla) – Onu bilesiniz ve bu, size hiçbir zaman fayda getirmez. Onun için, bu kadar gayrimeşru yollarla elde ettiğiniz servetleri ne kadar parmakla meşrulaştırmaya kalksanız o parmaklar yeterli olmaz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) – Cumhurbaşkanlığı seçimi de gayrimeşru hâle gelmiştir, şaibelidir. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilse dahi biz onu kabul edemeyiz, onu tanıyamayız; bunu herkesin bilmesi lazım. Her gün devletin kaynaklarını kullanıyor, devletin malını kullanıyor ve seçim propagandasını yapıyor. Burnundan gelecek, burnundan. (CHP sıralarından alkışlar)

Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Elektronik cihazla oylama yapacağız.

Bir dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır, önergeler reddedilmiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 42 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

MADDE 42- 5502 sayılı Kanunun eki (I) sayılı Cetvelin "Yardımcı Hizmet Birimleri" bölümünün başına "Eğitim, Araştırma Geliştirme Koordinasyon Merkezi Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖNDER MATLI (Bursa) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) - Katılamıyoruz.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Cemalettin Şimşek, Samsun Milletvekili.

Buyurun Sayın Şimşek. (MHP sıralarından alkışlar)

CEMALETTİN ŞİMŞEK (Samsun) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 42’nci maddesiyle ilgili olarak verdiğimiz değişiklik önergesi hakkında söz aldım. Bu vesileyle tekraren yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım.

Öncelikle, Sayın Hocam, Tülay Hocam belki de “felaket tellalı, habercisi” diyecek ama bugün Bafra merkezde, Samsun’da bir deprem olmuş.

TÜLAY BAKIR (Samsun) – Aslında orası 3’üncü derece deprem kuşağında.

CEMALETTİN ŞİMŞEK (Devamla) – Ama can ve mal kaybı yok, şükürler olsun, onu ifade edeyim. Dünkünün de bir kaza olduğunu ifade ediyorum, Atatürk büstüne bir saldırı yok Sayın Hocam.

TÜLAY BAKIR (Samsun) – Teşekkür ederim.

CEMALETTİN ŞİMŞEK (Devamla) – Değerli milletvekilleri, esasen, şimdi, bu 42’nci maddeyle yapılmak istenen şey, SGK’da yardımcı hizmet birimleri bölümüne araştırma ve geliştirme başkanlığı kurulmasını öngören bir madde. Bizse bunun adının “araştırma geliştirme ve koordinasyon merkezi” olarak değiştirilmesini istemişiz. Aslına bakarsanız, esasen, ha koordinasyon merkezi olmuş ha da o şekilde geçmiş, hiçbir önemi yok ama asıl önemli olan, gecenin bu saatine kadar ramazanda, ramazan gününde şu milletvekillerinin, bakanların burada meşgul edildiği bir yasayı görüşüyoruz. Ama baktığımızda, bu kadar zaman ve mesai ayırdığımız bu yasada “Acaba attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değiyor mu?” diye baktığımızda değmediğini görüyoruz değerli arkadaşlar.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Değiyor Hocam, değiyor.

CEMALETTİN ŞİMŞEK (Devamla) - Yani, gerçekten değmiyor. Neden? İşte, bu Soma’da meydana gelen elim kaza sonucu bu yasa gündeme geldi ama içerisinde Soma’yla ilgili, gerçekten onları tatmin edecek -Sayın Bakanım da burada- bir madde bulunmamaktadır. Diğer, araya sokuşturulan maddeler de belli gruplara yönelik, belli çıkarlara yönelik maddeler olarak karşımızda. Onun için, hakikaten, mesaimizi elbette ki harcayalım yani bizim işimiz bu, vatandaşlarımıza hizmet etmek, onların yararına yasaları burada yapmak; ancak, baktığımızda, bu önümüze gelen yasaların eğer bu kadar geçerliliği varsa… Biraz evvelki konuşmamda da ifade ettim, ta 1924’ten kalma yasalar, 1950’den kalma yasalar hâlâ geçerliliğini korurken daha geçen sene çıkardığımız, daha iki ay, üç ay evvel çıkardığımız yasaları tekrar tekrar buraya getirerek görüşüyoruz. Ya Danıştay yasaların yürütmesini durduruyor ya da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal ediliyor. Sizce burada bir sakatlık, bir eksiklik yok mu? Yeteri kadar tartışmadan bu yasaları gündeme getirdiğimizi, muhalefetle paylaşmadan, sosyal taraflarıyla görüşmeden getirdiğimizi ne zaman fark edeceğiz? Yani, bunu fark etmeden bu yasaları buraya “Parmak çoğunluğumuz var.” diye getirip parmakları kaldırarak geçirmek kamu yararına olmaz değerli arkadaşlarım. Hiçbir zaman da bu, bu şekilde devam edemez.

En iyisi, ben bir şey teklif ediyorum bu yasalar böyle olduğuna göre: Biz burada bir yasa yapalım, Başbakanın ağzından çıkan her şeyin yasa olduğunu kabul edelim, “Bunun Anayasa’ya aykırılığı ve uluslararası sözleşmelere aykırılığı da geçersizdir.” diyelim. Bunun yürürlüğü de, yürütmesi de Sayın Başbakana ait olsun; biz burada boşu boşuna gelip zamanımızı harcamayalım diyorum. Değerli arkadaşlar, çünkü bunun yürürlüğünü… Başbakanın ağzından çıkan her kelime, her şey burada bir zaman sonra karşımıza yasa olarak geliyor, bunu görüyoruz, bunu fark ediyoruz. Muhalefet olarak biz de az çok bir şeyleri takip ediyoruz elbette. Ama, kamunun istekleri, kamunun çoğunlukla yararına olan yasalar, maalesef, böyle geniş bir çalışma yapılarak gündeme getirilmemektedir.

Diğer taraftan, biraz evvel ifade ettiğimiz gibi, bu yasaların bir çoğu ya idari mahkeme tarafından ya da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal ediliyor. Onun için, verdiğimiz bu değişiklik önergesinin aslında hiç önemi yoktur. Öyle de olsa olur, böyle de olsa olur ama esas olan, aslolan burada görüştüğümüz yasanın kamu yarına geniş bir anlamı ve manası olması çok daha önemlidir diyor, hepinizi gecenin şu saatinde saygılarımla selamlıyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

III.-YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ (İzmir) – Yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Yoklama talebi var, yerine getireceğiz.

Sayın Türeli, Sayın Özcan, Sayın Serindağ, Sayın Sarıbaş, Sayın Öner, Sayın Altay, Sayın Özel, Sayın Genç, Sayın Seçer, Sayın Kuşoğlu, Sayın Çam, Sayın Demiröz, Sayın Ekşi, Sayın Özgümüş, Sayın Tamaylıgil, Sayın Erdoğdu, Sayın Sarı, Sayın Düzgün, Sayın Özgündüz, Sayın Tanal.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (Devam)

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

43’üncü madde üzerinde 4 adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 43 üncü maddesinde yer alan "ek 9 uncu maddesi" ibaresinin "ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                Mustafa Elitaş                                  Ramazan Can                                     Recep Özel

                      Kayseri                                            Kırıkkale                                             Isparta

          Mehmet Doğan Kubat                          Osman Aşkın Bak                                Osman Boyraz

                     İstanbul                                            İstanbul                                            İstanbul

         Mustafa Gökhan Gülşen

                   Kastamonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte Olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6 ncı maddesinde değişiklik yapmayı öngören 43'üncü maddesinde geçen "on gün ve daha fazla" ibaresinin "bir gün ve daha fazla" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                Pervin Buldan                                      Erol Dora                                       Hasip Kaplan

                        Iğdır                                                Mardin                                               Şırnak

                 İdris Baluken                                  Nursel Aydoğan                                           

                       Bingöl                                           Diyarbakır

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) 43 üncü maddesinde yer alan “bendinde yer alan" ibaresinin “bendindeki" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                  Erkan Akçay                                  Mustafa Kalaycı                          Ahmet Kenan Tanrıkulu

                      Manisa                                              Konya                                                İzmir

                Mehmet Şandır                                    Sümer Oral                                 Adnan Şefik Çirkin

                      Mersin                                              Manisa                                               Hatay

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 43. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederiz.

             Rahmi Aşkın Türeli                       Ramazan Kerim Özkan

                        İzmir                                                Burdur                                                                               Mehmet Volkan Canalioğlu                                             Ali Serindağ                                     Vahap Seçer

                     Trabzon                                          Gaziantep                                            Mersin

MADDE 43- "31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "(ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç)" ibaresi "(Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında sigortalı olanlar ile ücretle aynı kişi yanında ay içerisinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar hariç)" şeklinde, (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye iki ayı geçmemek üzere bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi olanlar,"

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖNDER MATLI (Bursa) – Katılamıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Ali Serindağ, Gaziantep Milletvekili.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinize en derin saygılarımı sunuyorum ve hayırlı sabahlar diliyorum çünkü artık sabaha girmiş olduk.

Şimdi, sözlerimi fazla uzatmayacağım, bir iki hususa değineceğim.

Değerli milletvekilleri, her şeye tepki gösteriyorsunuz, hiç olmazsa doğru sözlere lütfen tepki göstermeyin.

Şimdi, Sayın Vahap Seçer’e tepki gösterdiniz. Ben size soruyorum: Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını seçiyor, yirmi gün sonra seçim olacak. Yirmi gün sonra Cumhurbaşkanını seçen bir ülkenin Meclisi sabahlara kadar çalışır mı?

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Savaşta bile çalışır.

ALİ SERİNDAĞ (Devamla) – Tabii, şimdi, bakın, çok güzel bir şey söyledi, kendine uygun; Sayın Yılmaz Tunç diyor ki: “Savaşta bile çalışır.”

Değerli arkadaşlarım, biz savaş yapmıyoruz, Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Yani, insanları böyle kutuplaştırmayın. Biz savaş yapmıyoruz, biz Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Onun için her şeye, doğru söze de tepki göstermeyin. Madem öyledir, getirin, şu kanunu adam gibi görüşelim. Niye temel kanun olarak getiriyorsunuz? Madem sabaha kadar çalışacaksak, madem savaşta bile bu Meclis çalıştıysa getirin öyle görüşelim. Neden temel kanun yapıyorsunuz? Bu, temel kanun olma standardına uygun mu?

Bakınız, ben sakin sakin konuşacaktım, beni de tepkisel konuşmaya yönelttiniz. Değerli arkadaşlarım, her şeye tepki göstermeyin.

Ne dedi Sayın Vahap Seçer? Dedi ki: “Biz İsrail’in gayriinsani saldırısını elbette kınıyoruz ama bunu bahane ederek ülkemizde yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşları olan Musevi vatandaşlarımızı endişeye, korkuya sevk edecek davranışlardan sakınalım.” Bunda ne kötülük var, niye tepki gösteriyorsunuz?

RECEP ÖZEL (Isparta) – Bir şey demedik ki buna.

ALİ SERİNDAĞ (Devamla) - Daha sonra her söze tepki gösteriyorsunuz. Her söze tepki gösterince de tabii karşı tepki geliyor.

Bakınız, değerli arkadaşlar, Türkiye’de çok önemli şeyler oluyor. Türkiye'nin hemen yakınında çok önemli şeyler oluyor. Artık IŞİD bizim komşumuz.

Ben geçen hafta Gaziantep’teydim, burada muhtemelen Gaziantep milletvekili arkadaşlarım da vardır, onlar da büyük bir ihtimalle benim endişelerimi paylaşacaklardır. Bakın, Gaziantep huzursuz, iki üç gündür orada olaylar oluyor, daha önce Maraş’ta oldu, Kahramanmaraş’ta oldu, ülkemizin değişik kentlerinde olaylar oluyor. Bakın, her şeyin bir istiap haddi vardır. Gaziantep’te şu anda 200 bin kayıtlı Suriyeli var; kayıtlı, dikkatinizi çekiyorum, kayıtlı; bir o kadar da kayıtsız var. Bir kent bu kadar misafiri kaldıramaz. Üstelik hangi misafir?

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Gazze’ye mi gitsinler, ne yapsınlar?

ALİ SERİNDAĞ (Devamla) – Bülent Bey, bir dakika.

Hangi misafir? Kimliği belli olmayan, niteliği belli olmayan, ne yaptığı belli olmayan, ne içtiği, ne yediği belli olmayan insanlar.

Değerli arkadaşlarım, bu önemli konular üzerine yoğunlaşalım. Siz her şeye tepki gösteriyorsunuz.

Şimdi, ben bunları söylerken hayatta Gaziantep’i görmemiş, efendim, Gaziantep’le ilgilenmemiş bir sayın milletvekili, Sayın Bülent Turan orada tepki gösteriyor. Nedir yani, bu tepkinin sebebi nedir?

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Savaşa mı gönderelim?

ALİ SERİNDAĞ (Devamla) – Bu tepkinin sebebi nedir? Neden tepki gösteriyorsun?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Sen kapına geleni ne yapıyorsun, kapına misafir geleni ne yapıyorsun?

ALİ SERİNDAĞ (Devamla) - Neyin reklamını yapıyorsun?

Şimdi, bakınız, bazı kadrolu laf atıcılar var ama benim size tavsiyem, bilmediğiniz konularda konuşmayın çünkü aksi hâlde mahcup olursunuz.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Gece kapına gelene ne yapacaksın? Aç insana ne yapacaksın, onu söyle.

ALİ SERİNDAĞ (Devamla) – Aksi hâlde mahcup olursunuz.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Hayır, aç insana ne yapacaksın? Gece kapıya gelene ne yapacaksın?

ALİ SERİNDAĞ (Devamla) – Değerli arkadaşlar, madem öyledir, şimdi, Hatay’daki konuşmaya gelelim.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Gece kapına geleni geri mi gönderdin?

ALİ SERİNDAĞ (Devamla) – Hatay’daki konuşmayı, Sayın Başbakanın yaptığı konuşmayı tasvip ediyor musunuz?

RECEP ÖZEL (Isparta) – Evet.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Evet.

ALİ SERİNDAĞ (Devamla) – Ediyorsanız kem söz sahibine aittir. Sayın Vahap Seçer çok nazik davrandı, nezaketle dedi ki: “Ben iade edemem çünkü makamına saygı duyuyorum.” Madem öyle diyorsunuz, biz, ne için söylenmişse o amaçla o sözü iade ediyoruz.

Evet, hepinize saygılar sunuyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MilliyetçiHareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan vekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/234, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528,2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1119, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198)’in 43 üncü maddesinde yer alan “bendinde yer alan” ibaresinin “bendindeki” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖNDER MATLI (Bursa) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Şefik Çirkin, Hatay Milletvekili.

Buyurun Sayın Çirkin. (MHP sıralarından alkışlar)

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Hatay) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Biraz sonra, muhtemelen, sayenizde Mecliste idrak edeceğimiz sahurumuzu Allah kabul etsin.

Sayın milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak doğruya doğru, eğriye eğri manasında bu maddeyi destekliyoruz, bu maddenin arkasındayız. Dolayısıyla, bu maddeden ziyade, şimdi burada bazı meseleleri, vatandaşlarımızın bazı meselelerini de gündeme getirmek istiyoruz. Biraz evvel Hatay’dan çiftçi kardeşlerimiz, benim gibi mesleği çiftçi olan arkadaşlarımız arıyor: “Ne yapıyorsunuz orada?” “Yasa çıkarıyoruz.” “Peki, bize bir şey var mı?” “Ne istiyorsunuz?” “Tarımsal sulama kredi borçlarında yeniden yapılandırma istiyoruz.” diyorlar. Hatay çiftçisi oradan soruyor, Türkiye’nin birçok yerinden çiftçimiz soruyor. Çiftçinin içinde bulunduğu ağır yükle, tarımsal sulamayla ilgili kredi borçlarının yapılandırılmasının elzem olduğu noktasında bir talepleri oluyor. Tabii, biz buradan “Hayır.” diyoruz. “Çünkü bunu defalarca önerdik, iktidar milletvekilleri, daha doğrusu iktidar partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi bunu reddetti.” diyoruz.

Yani, sayın milletvekilleri, şu anda Türkiye’de, özellikle, hatta seçim malzemesi olarak kullandığınız, bize göre sözde ve sonu çok kötü bitmesi muhtemel bir barış süreci varken, yani bir başka şekilde, PKK’yla barışırken ısrarla ifade ediyoruz: Çiftçiyle niye barışılmıyor? Yani, getirilen bu torba yasayla birçok iş adamına vergi affı çıkarılırken çiftçiyle niye barışılmıyor, çiftçinin günahı ne? Yani, öteki adam eline silahı almış, hatta millete doğrultmuş, bize doğrultmuş, askere doğrultmuş; şehirleri teslim alıyor, yolları kesiyor, “Açtım.” diyor, kendi açıyor, karakollarımıza bayrak asıyor, oranın komutanı arıyor, rica ediyor HDP’lilere “Gelin indirin.” diye, “İndirtir misiniz?” diye. Şu düştüğümüz duruma bakın. Bununla oturuyoruz, anlaşıyoruz ama çiftçimizle oturup bir barış yapma imkânını aramıyoruz. Bu, çiftçiye zulümdür.

Şimdi, ben bu vesileyle, oradan bizi arayıp soran çiftçilere de buradan şunu diyorum: Günü geldiğinde siz de gereğini inşallah yaparsınız.

Değerli milletvekilleri, bir de hazır fırsat bulmuşken Suriyelilerin durumuyla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Ülkemizde mülteci olarak bulunan Suriyeliler… Bakın, Sayın Başbakan her fırsatta ensar olmamız gerektiğini, ensar olmak durumunda olduğumuzu ve bunların bizim misafirimiz olduğunu ifade ediyor. Evet, doğru, Suriyelilerin tamamı bizim misafirimiz; mağdur olmuş, muhtaç olmuş insanlar, Allah yardımcıları olsun, durumları kolay değil ama Hükûmetimizin yaptığı şu: Belli bir sayıda Suriyeliye kamplarda bakıyor, kamplarda misafir ediyorsunuz. Biraz evvel bir Değerli Sayın Milletvekilimiz Erkan Akçay Bey’in bana ifadesiyle, misafir deyince, kapıyı açınca misafirliği bitiriyorsunuz. Bunlar ne yer, ne içer, nerede barınır? Bunlardan Hükûmetin hiç haberi yok mu? Bir sayın bakanımız burada. Kadınları fuhşa gidiyor, zorlanıyor, çocukları dileniyor. Bunlar buraya gelince bitiyor mu?

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Lütfen, ayıp oluyor.

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Ne ayıp oluyor efendim?

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Misafire öyle demek, ayıp; olmadı.

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Mecbur ediliyorlar.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – O kürsüden öyle konuşulmaz.

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Ne denir efendim?

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Misafire öyle der misiniz?

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Ne denir efendim?

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Öyle denmez.

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Misafire söylemiyoruz. Misafiri bu duruma getiren sizsiniz. Ayıp değil. Asıl, misafiri bu duruma getirmek ayıp.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Utanmanız lazım be!

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Neresi ayıp bunun? Türkiye’de olanı konuşuyoruz biz. Biz misafiri suçlamıyoruz, bizim burada suçladığımız Hükûmet. Ayıp, ayıp, sizinki ayıp! 1 milyon Suriyeliyi fuhşa mecbur etmek ayıp, bunu konuşmak ayıp değil. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Tuh sana! Tuh sana!

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Aç açıkta bırakıyorsunuz, sefil bırakıyorsunuz. Hem utanmaz hem…

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Ayıp ya!

BAŞKAN – Sayın Kacır, lütfen…

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Yalan mı?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Yalan tabii.

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Ya gelin şu kürsüde yalan söylediğimizi ifade edin. Yalan mı? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

RECEP ÖZEL (Isparta) – Ayıp ya, ayıp ayıp!

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Ayıp, sizin ayıbınız. Utanmıyor musunuz?

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Yani gücünüze mi gidiyor? Gerçekleri söylüyoruz. Gazeteler yazıyor, herkes yazıyor ama kulağınızı tıkıyorsunuz. Bunları fuhşa mecbur edecek derecede sefalete mahkûm etmek ayıp değil, bunların hakkını hukukunu korumak ayıp oluyor. Yazıklar olsun size! (MHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Hadi be, hadi oradan!

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6 ncı maddesinde değişiklik yapmayı öngören 43 üncü maddesinde geçen "on gün ve daha fazla" ibaresinin "bir gün ve daha fazla" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

İdris Baluken (Bingöl) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖNDER MATLI (Bursa) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Ev işlerinde 10 günden az çalışan kadınların sigortalı sayılmaması toplumsal adalet açısından sakıncalıdır. Değişiklik ile zaman sınırlaması olmaksızın tüm kadınların sosyal güvenlik hizmetlerinden faydalanması amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 43 üncü maddesinde yer alan "ek 9 uncu maddesi" ibaresinin "ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Mehmet Doğan Kubat (İstanbul) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÖNDER MATLI (Bursa) – Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Maddede teknik düzenleme yapılmıştır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, izin verirseniz, şahsen…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Canikli.

VII.- AÇIKLAMALAR (Devam)

7.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 42’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biraz önce, Kamer Genç, kürsüde yaptığı konuşmada Türkiye Büyük Millet Meclisine ağır hakarette bulunmuştur. Kamer Genç, konuşmasında aynen, Meclisten özür dileyerek aktarıyorum: “Bakmayın, siz şimdi yargıyı falan da elde ettiniz. Yarın da bunu, bu hırsızlıkları, yolsuzlukları meşrulaştırmaya kalkan bu parmaklar kırılır, bir taraf yerlere sokulur.” (AK PARTİ sıralarından gürültüler, “Yazıklar olsun! Tuu!” sesleri)

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Tuh sana!

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Birazcık edebi olan, birazcık ahlakı olan, birazcık şerefi olan, birazcık haysiyeti olan hiçbir kimse, insanlıktan birazcık nasibi olan hiçbir kimse Türkiye Büyük Millet Meclisinde böyle bir konuşma yapamaz, hakaret edemez ama şerefi yoksa, haysiyeti yoksa, kişiliği yoksa, edebi yoksa her şeyi söyleyebilir, her şeyi yapabilir.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Nasıl müsaade ediyorsunuz? Bunu niye söyletiyorsunuz?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Sen söylüyorsun ya utanmaz adam!

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Genel Kurula bir hakarettir.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Utanmaz sensin be!

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Konuşma! Önüne bak sen.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – İnsani vasıfları olan hiçbir kimse, böyle bir konuşma yapamaz Türkiye Büyük Millet Meclisinde.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Sen ne demek istiyorsun?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sana ne?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Ama eğer “Bu konuşmayı yapanın şerefi, ahlakı, edebi yoktur.” diyorsanız, (AK PARTİ sıralarından “Yok, yok.” sesleri) “Bu konuşmayı yapabilir.” diyorsanız o zaman bir şey demiyorum.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Alkışlayanlar da suçlu.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 02.12

ONUNCU OTURUM

Açılma Saati: 02.13

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muharrem IŞIK (Erzincan)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121’inci Birleşiminin Onuncu Oturumunu açıyorum.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

Gündemin 5’inci sırasında yer alan Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

5.- Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/892) (S. Sayısı: 605)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

Sayın milletvekilleri, Komisyonun bundan sonra da bulunamayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 21 Temmuz 2014 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 02.14(x) (10/1030) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin tam metni tutanağa eklidir.

(x)  639 S. Sayılı Basmayazı 15/7/2014 tarihli 116’ncı Birleşim Tutanağı’na eklidir.