TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                               119’uncu Birleşim

                                                                                         18 Temmuz 2014 Cuma

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Başbakanlığın, (1/310) esas numaralı Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın yeniden incelenmek üzere Hükûmete geri verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1534)

2.- Başbakanlığın, (1/905) esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın yeniden incelenmek üzere Hükûmete geri verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1535)

B) Önergeler

1.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/195)

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, üniversitelerde öğrencilerin ve öğretim üyelerinin fişlendiği iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1022)

2.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 27 milletvekilinin, artan boşanma oranlarının gerekçelerinin ve boşanma sonucu çocukların karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1023)

 

3.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 23 milletvekilinin, 2012 KPSS lisans sınavına yönelik bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1024)

V.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- MHP Grubunun, gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve arkadaşlarının (10/712) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 18 Temmuz 2014 Cuma günkü birleşiminde,

Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve arkadaşlarının, emniyet teşkilatı mensuplarının ağır çalışma koşullarındaki zorlukları ve özlük hakları bakımından alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 3/12/2013 tarih ve 1233 sayıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş oldukları Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 18 Temmuz 2014 Cuma günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde,

Yapılmasına ilişkin önerisi

2.- CHP Grubunun, Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 20 milletvekili tarafından, astsubayların özlük haklarıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 29/11/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 18 Temmuz 2014 Cuma günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, İsrail’in Gazze’ye yaptığı kara harekâtını kınayan ortak bir bildirinin yayınlanması ve Hükûmetin bu konuda Genel Kurula bilgi vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması

2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, İsrail’in Gazze’ye yaptığı kara harekâtını kınayan ortak bir bildirinin yayınlanması ve Hükûmetin bu konuda Genel Kurula bilgi vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması

3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, İsrail’in Gazze’ye yaptığı kara harekâtını kınayan ortak bir bildirinin yayınlanması ve Hükûmetin bu konuda Genel Kurula bilgi vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması

4.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay’ın, İsrail’in Gazze’ye yaptığı kara harekâtını kınayan ortak bir bildirinin yayınlanması ve Hükûmetin bu konuda Genel Kurula bilgi vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması

5.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, İsrail tarafından Filistin’e yönelik yürütülen askerî harekâta ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi bildirisinin TBMM’nin resmî sosyal medya hesabında yer almamasının bir eksiklik olduğuna ve bu konuda gerekli uyarının yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

6.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

VII.- SEÇİMLER

A) Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim

1.- (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

 

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/937, 2/2229) (S. Sayısı: 615)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639)

 

IX.- BİLDİRİLER-DEKLARASYONLAR

1.- Başkanlıkça, İsrail tarafından Filistin’e yönelik yürütülen askerî harekâta ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi bildirisi

 

X.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 15’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

18 Temmuz 2014 Cuma

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale)

----- 0 -----

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 119’uncu Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Kanun tasarısının geri alınmasına dair iki tezkere vardır ayrı ayrı okutuyorum:

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Başbakanlığın, (1/310) esas numaralı Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın yeniden incelenmek üzere Hükûmete geri verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1534)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: a) 15/6/2007 tarihli ve B.02.0.KKG.0.10/101-1374-2557 sayılı yazımız.

b) 22/9/2011 tarihli ve B.02.0.KKG/101-30/2991 sayılı yazımız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazı ekinde Başkanlığınıza sunulan ve ilgi (b) yazı ile yenilenmesi uygun görülen "Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 75’inci maddesine göre geri gönderilmesini arz ederim.

Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan

2.- Başbakanlığın, (1/905) esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın yeniden incelenmek üzere Hükûmete geri verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1535)

                                                                                                                                    17/07/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 17/4/2014 tarihli ve 31853594-101-951-1871 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazımız ekinde Başkanlığınıza sunulan "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Norveç Krallığı Hükûmeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı"nın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 75’inci maddesine göre geri gönderilmesini arz ederim.

                                                                                                                           Recep Tayyip Erdoğan

                                                                                                                                      Başbakan

 

BAŞKAN – Dışişleri Komisyonunda bulunan tasarılar geri verilmiştir.

Meclis soruşturması komisyonunda bir istifa önergesi vardır, okutuyorum:

B) Önergeler

1.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/195)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Seçilmiş bulunduğum 9/8 esas numaralı Meclis soruşturması komisyonu üyeliğinden ayrılıyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                                 Namık Havutça

                                                                                                                                      Balıkesir

 

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum: vardır, okutuyorum.

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, üniversitelerde öğrencilerin ve öğretim üyelerinin fişlendiği iddialarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1022)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesindeki bir öğretim üyesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı aleyhinde suç duyurusunda bulunmuş ve bu suç duyurusunda Dekanın kendisine 2 adet liste vererek doktora ve yüksek lisans sınavlarında bazı öğrencilerin sınavı kazanmaları, bazılarınınsa kazanmamaları için müdahale etmek istediğini, ayrıca dekanın ülkücü öğrencileri onun aleyhinde kışkırtarak kendisini tehdit ettiği için de can güvenliği olmadığını belirtmiştir. Üniversite gibi saygın bir bilimsel kurumda bu tür ideolojik fişleme veya etiketleme gibi olumsuz olayların bir daha yaşanmaması ve bu olayın nedenlerinin ve nasıl önlenebileceğinin araştırılması amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İç Tüzük’ün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz.

                                                                                                                                   İdris Baluken

                                                                                                                                        Bingöl

                                                                                                                          HDP Grup Başkan Vekili

 

Gerekçe:

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi o ülkenin eğitim düzeyiyle doğru orantılıdır. Eğitim düzeyindeki gelişmişlik aynı zamanda o ülkenin kaderini de tayin eder. Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu göz önünde bulundurulduğunda, bu nüfusun çağdaş eğitim sistemiyle uyumlu bir şekilde olabilmesi için öncelikle üniversite ortamlarının bu yapıya elverişli olması gerekmektedir.

Türkiye'de bugüne kadar üniversitelerde uygulanan eğitim politikalarıyla gençliğin üniversite kurumlarına karşı güvenirliği sarsılmış ve öğrenciler bilimselliğin en temel ölçütlerinden biri olan özgür bir bakış açısına sahip olmak yerine, daha çok kaygılı bir bakış açısına sahip olacak şekilde yetiştirilmişlerdir. Uygulanan eğitim politikaları aynı zamanda gençliğin toplumla olan bağının kopmasına ve örgütlenememesine de neden olmuştur.

Ezberci, bilimsellikten uzak, sınav merkezli, piyasacı ve ideolojik bir eğitim sistemiyle sorgulamayan, eleştirel düşünmeyen, haksızlıklara karşı çıkması istenmeyen, tek tip bir gençlik yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Tek tip gençliği yaratmak için de sadece eğitim politikaları üzerinde toplumsal mühendislik yapılmamış, aynı zamanda üniversite kadroları üzerinde de toplumsal mühendislik yapılmıştır. Sorgulamayan ve ezberci bir gençlik yaratmak için üniversiteler çoğu zaman bilimsel kriterlere göre değil de daha çok kendi ideolojik yapılarına uygun yüksek lisans ve doktora öğrencilerini seçmeye çalışmış ve bunu gerçekleştirmek için de birçok öğrenciye karşı ideolojik bir tutum sergilemiştir. Nitekim, Türkiye'nin yakın geçmişinde de bu tür örnekler medyaya da çok fazla yansımıştır.

Üniversitelerde bu tür politikalara karşı çıkan öğrenciler ve öğretim görevlileri ise ciddi baskılara maruz kalarak üniversite yönetimlerinin antidemokratik tutumlarıyla karşılaşmaktadırlar. AKP iktidarından önceki dönemlerde de üniversite kurumlarındaki bu tür baskıcı ve tek tipleştirmeye yönelik politikalar bağlamında çeşitli ideolojik, baskıcı fişleme veya etiketleme olayları yaşanmış ve o zamanlar şimdiki AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen birçok siyasetçi, öğrenci ve öğretim görevlisi bundan oldukça yakınmışlardır. Son on yıldır ise AKP Hükûmeti Son on yıldır ise AKP Hükûmeti kendinden önceki hükûmetler döneminde de gerçekleştirilen bu tür baskıcı politikalara karşı çıkıyor gibi görünmesine rağmen, tek tipleştirmeye yönelik ezberci politikalar bağlamında öğrencileri ve öğretim görevlilerini fişlemeyi daha sistematik bir şekilde uygulamaya devam etmiştir. Nitekim, 06/08/2012 tarihinde basına yansıyan bazı haberlerde M.Ü. İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde Yılmaz'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, M.Ü. İletişim Fakültesi Dekanı Yusuf Devran aleyhinde suç duyurusunda bulunduğu ve Dekan Yusuf Devran'ın kendisine 2 adet liste vererek doktora ve yüksek lisans sınavlarında bazı öğrencilerin sınavı kazanmaları, bazılarının ise kazanmamaları için müdahale etmek istediği ve söz konusu listedeki isimlerin yanına çeşitli işaretler bırakarak ideolojik temelli bir etiketleme veya fişleme yaptığı belirtilmiştir. Gözde Yılmaz, ayrıca, Dekanın ülkücü öğrencileri kendisi aleyhinde kışkırttığı ve kendisini tehdit ettiği için de can güvenliği olmadığını belirtmiştir.

Yaşananlar bize göstermiştir ki Türkiye'de üniversite kurumlarında birçok öğretim görevlisi tarafından gerçekleştirilen ideolojik temelli bu fişleme veya etiketleme olayları baskıcı, ezberci ve tek tipleştirmeye yönelik eğitim politikalarının olumsuz sonuçlarından biridir.

Üniversite kurumlarında öğrencilere ve öğretim görevlilerine yönelik daha fazla fişleme olaylarının olmaması için Marmara Üniversitesinde yaşanan bu fişleme olayının nedenlerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınmasını Genel Kurulun takdirine sunuyoruz.

2.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 27 milletvekilinin, artan boşanma oranlarının gerekçelerinin ve boşanma sonucu çocukların karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1023)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Evlilik müessesesi hiç kuşkusuz ki Türk toplumu açısından son derece kutsaldır. Ancak, son yıllarda ülkemizde evlilik yaşı sürekli yükselmiş, hiç evlenmeme oranları ve boşanma oranları hızlı bir şekilde artmıştır.

Evlilik yaşının sürekli olarak yükselmesinin hiç kuşkusuz en önemli sebebi eğitim süresinin artması olarak değerlendirilebilir. Ancak, gençlerimizin hiç evlenmemesi, yalnız bir hayat sürmek istemeleri üzerinde durulması gereken bir olgudur.

Yine, evlenen çiftlerimizdeki boşanma oranlarının son yıllarda hızlı bir şekilde artması dikkat çekicidir. TÜİK tarafından açıklanan veriler Türkiye'de boşanma oranlarının hızla arttığını teyit etmektedir. 2011 yılında 2010 yılına göre artarak Türkiye'de boşanan çift sayısı 120.117'e ulaşmıştır. Boşanmaların yüzde 40,2’si ilk beş yıl içinde, yüzde 24,1’i  ise on altı yıl ve üstü evliliklerde gerçekleşmektedir.

 Boşanma oranı Türkiye'de ortalama yüzde 20'yi bulmaktadır. Bu oran bölgesel olarak değişmekte ise de her evlenen 5 çiften 1’inin boşanması çok önemli bir sosyal problem hâline gelmiştir.

Biten her evlilik boşanan çiftin hayatını etkilemekten çok, müşterek çocuklarda çoğu zaman psikolojik sorunlara yol açmaktadır.

Artan boşanma oranlarının ve gerekçelerinin tespiti, boşanma sonucunda çiftelerin ve müşterek çocuklarının karşılaştığı sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederim.

1) Tanju Özcan                                                         (Bolu)

2) Umut Oran                                                           (İstanbul)

3) Ayşe Nedret Akova                                               (Balıkesir)

4) Celal Dinçer                                                         (İstanbul)

5) Mevlüt Dudu                                                         (Hatay)

6) Mehmet Siyam Kesimoğlu                                     (Kırklareli)

7) İhsan Özkes                                                         (İstanbul)

8) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                                      (İstanbul)

9) Orhan Düzgün                                                      (Tokat)

10) Sakine Öz                                                          (Manisa)

11) Ali Serindağ                                                       (Gaziantep)

12) Ali Rıza Öztürk                                                   (Mersin)

13) Namık Havutça                                                   (Balıkesir)

14) Ahmet İhsan Kalkavan                                         (Samsun)

15) Bülent Tezcan                                                    (Aydın)

16) Süleyman Çelebi                                                (İstanbul)

17) Veli Ağbaba                                                       (Malatya)

18) Hasan Ören                                                        (Manisa)

19) Ramazan Kerim Özkan                                        (Burdur)

20) Rahmi Aşkın Türeli                                             (İzmir)

21) Ali Demirçalı                                                      (Adana)

22) Haydar Akar                                                       (Kocaeli)

23) Mehmet Hilal Kaplan                                           (Kocaeli)

24) Hasan Akgöl                                                       (Hatay)

25) Ali Sarıbaş                                                         (Çanakkale)

26) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                                    (Kayseri)

27) Mehmet Ali Ediboğlu                                           (Hatay)

28) Özgür Özel                                                         (Manisa)

3.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 23 milletvekilinin, 2012 KPSS lisans sınavına yönelik bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1024)

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

7/7/2012 tarihinde yapılan KPSS 2012 sınavında cumartesi sabah ve öğleden sonraki oturumlarında yer alan soruların sınav öncesinde kimi çevrelere dağıtıldığı iddiaları yüz binlerce gencimizi kuşkuya, umutsuzluğa ve üzüntüye sürüklemiştir.

ÖSYM yetkililerinin konuyla yaptıkları açıklama kamuoyunu tatmin etmekten uzaktır.

Tarafımıza mağdur öğrencilerce gönderilen twitter paylaşımında, sınavda adaylara yöneltilen Türkçe sorularının A4 kâğıt formatında ve sınav kitapçığı ile ilgisi olmayan bir formatta deşifre edildiği ifade edilmektedir.

Bu soruların belli bir cemaat tarafından dağıtıldığı iddialar arasında yer almaktadır. Cemaatin dağıttığı iddia edilen bu soruların aynı zamanda DİHA'nın eline geçtiği de basınımıza yansımıştır. Bilgiler, 7/7/2012 sabah saat 8.19'da yani sınavdan tam bir saat on bir dakika önce paylaşılmış ve 382 kişi tarafından da RT edilmiştir.

DİHA'nın eğitim bilimleri sınavı yapılırken yine aynı A4 Word formatında soruları kamuoyuyla paylaştığı ulusal medyaya yansımıştır.

Sınavda kimi sınav salon ve binalarda doksan dakika dışarı çıkma yasağına uyulmadığı iddia edilmiştir. Tüm Türkiye çapında bu doksan dakika kuralına nerelerde uyulup nerelerde uyulmadığı konusunda tam bir netlik yoktur. Sınavda üst aramasının da tam olarak ve eşitlik içerisinde uygulanmadığı iddia edilmektedir. Tüm bu nedenlerle sınavda kopya şaibesi oldukça güçlenmektedir.

ÖSYM'nin yaptığı basın duyurusunda soruların sınava girenler tarafından ezberlendiği ve sınav binasından çıkıştan sonra yazıldığı iddia edilmesine karşın, sınav süresi 120 dakikadır. 120 dakika, sınav sorularını nokta, virgüle kadar ve cevap şıklarının sıralaması kadar ezberlenecek bir süre değildir. Beyaz Kalem dershanelerinin genel kültür testi sorularının 57 tanesini vermesi, güncel konular ile ilgili son 3 sorunun yazılmamış olması ve ilişikteki kitapçığın altında "deneme sınavı 2" olarak geçmesi var olan iddiaları daha da güçlendirmektedir.

Kimi haberlerde de sınavda soruların telefon ile fotoğraflanabileceği iddia edilmektedir. Bu tarz sınavlarda başvuru kılavuzu ve sınav giriş belgelerinde yer alan, uyulmaması hâlinde sınav iptaline neden olacak kurallardan en önemlisine riayet edilmediği sonucu ortaya çıkar. Türkiye genelinde hangi sınav binalarında, hangi sınav salonunda, hangi ilde bu çok önemli kurala riayet edilip edilmediği de ciddi soru işaretleri içermektedir.

Sonuç olarak, tüm bu konularda ÖSYM'nin yaptığı açıklamalar yeterli değildir.

Örgütlü kopya iddiaları ciddi bir suç olduğu gibi doğurduğu sonuçlar itibariyle Anayasa’mızın 10’uncu maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine de aykırılık oluşturmaktadır.  Anayasa’mızın 10’uncu maddesine göre; "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar."

ÖSYM yıllarca toplumun en güven duyduğu kurumlardan biri olarak hizmet vermiştir ancak milyonlarca kişinin kaderini belirleyen kurum, AKP iktidarıyla birlikte son zamanlarda sık sık tartışmaların ve şaibelerin hedefine oturmuştur. Bu nedenle, sınava giren yurttaşların KPSS sınavlarıyla ilgili kuşkuları derhâl giderilmeli, bu konuda kamuoyunu tatmin edecek gereken soruşturmalar ve araştırmalar en ciddi bir şekilde derhâl yapılmalıdır. Bu iddialarla ilgili olarak izlenecek en uygun yol TBMM'de bir araştırma komisyonu kurularak kamuoyunda dillendirilen tüm iddiaların ciddi bir şekilde araştırılması olacaktır.

1 milyona yakın sınava giren yurttaşımızın büyük bir bölümünün ağır mağduriyetlerine yol açacak, haksızlığa neden olacak bu ciddi iddiaların araştırılması, gerçeklerin ortaya çıkarılması için Anayasa’nın 98’inci maddesine, TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105’inci maddesine göre Meclis araştırılması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla.

1) Ali İhsan Köktürk                                                      (Zonguldak)

2) Hasan Ören                                                              (Manisa)

3) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                                          (İstanbul)

4) Süleyman Çelebi                                                      (İstanbul)

5) Ali Rıza Öztürk                                                         (Mersin)

6) Orhan Düzgün                                                          (Tokat)

7) Sakine Öz                                                                (Manisa)

8) Umut Oran                                                                (İstanbul)

9) Ramazan Kerim Özkan                                              (Burdur)

10) Ali Serindağ                                                           (Gaziantep)

11) İhsan Özkes                                                            (İstanbul)

12) Bülent Tezcan                                                         (Aydın)

13) Veli Ağbaba                                                            (Malatya)

14) Ahmet İhsan Kalkavan                                             (Samsun)

15) Rahmi Aşkın Türeli                                                  (İzmir)

16) Namık Havutça                                                       (Balıkesir)

17) Ali Demirçalı                                                          (Adana)

18) Haydar Akar                                                           (Kocaeli)

19) Mehmet Hilal Kaplan                                               (Kocaeli)

20) Hasan Akgöl                                                           (Hatay)

21) Ali Sarıbaş                                                             (Çanakkale)

22) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                                        (Kayseri)

23) Mehmet Ali Ediboğlu                                               (Hatay)

24) Özgür Özel                                                             (Manisa)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

V.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- MHP Grubunun, gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve arkadaşlarının (10/712) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 18 Temmuz 2014 Cuma günkü  birleşiminde,

Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve arkadaşlarının, emniyet teşkilatı mensuplarının ağır çalışma koşullarındaki zorlukları ve özlük hakları bakımından alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 3/12/2013 tarih ve 1233 sayıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş oldukları Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 18 Temmuz 2014 Cuma günkü  birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde,

Yapılmasına ilişkin önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 18/7/2014 Cuma günü (bugün) toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük'ün 19'uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Oktay Vural

İzmir

MHP Grup Başkan Vekili

 

Öneri:

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin, “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan Hatay Milletvekili A. Şefik ÇİRKİN ve arkadaşlarının 10/712 esas numaralı ve 3 Aralık 2013 tarih, 1233 sayı ile TBMM Başkanlığına verdiği, emniyet teşkilatı mensuplarının, ağır çalışma koşullarındaki zorlukları ve özlük hakları bakımından alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla verdiğimiz Meclis araştırma önergemizin 18/7/2014 Cuma günü (bugün) Genel Kurulda okunarak görüşmelerinin bugünkü Birleşimde yapılması önerilmiştir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Vural, bir söz talebiniz var.

Buyurun.

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, İsrail’in Gazze’ye yaptığı kara harekâtını kınayan ortak bir bildirinin yayınlanması ve Hükûmetin bu konuda Genel Kurula bilgi vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Dün İsrail’in Gazze’ye kara harekâtı sonrası, malumunuz, sizinle birlikte bir değerlendirme yapmıştık ve bütün siyasi partiler, İsrail’in bu saldırılarını kınayarak bütün dünya devletlerini tedbir almaya davet eden bir bildiri… Bu çerçevede, şöyle bir mutabakata da varmıştık tabii… Aslında -gönül ister ki- öncelikli olarak Hükûmet İsrail’in yaptığı saldırıların boyutu ve girişimleri hakkında Parlamentoya bilgi vermeli, siyasi partiler bu konuda düşüncelerini ve ortak hareket anlayışını ortaya koyarak bunu da bir bildiriyle bütün dünya kamuoyuna iletmeliydi. Yani, Hükûmetin, İsrail’in yaptığı bu saldırılar karşısında Parlamentoya bilgi vermesinin temin edilmesi ve bu çerçevede de Hükûmetin neler yaptığını milletimizin öğrenmesi gerekiyor, neler yapacağını öğrenmesi gerekiyor.

O bakımdan, böyle bir bildiriden önce, Hükûmetin, bu konuda parlamenterlere bilgi vermesinin temin edilmesi hususundaki görüşümü tekrar Genel Kurula ve zatıalinize aktarıyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Vural.

Sayın Baluken, buyurun.

2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, İsrail’in Gazze’ye yaptığı kara harekâtını kınayan ortak bir bildirinin yayınlanması ve Hükûmetin bu konuda Genel Kurula bilgi vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, dün biz de bu bildirinin hazırlanması önerisini sunduğumuz zaman, bugün Meclis Genel Kurulu açıldığında, Dışişleri Bakanının ya da Hükûmetin İsrail’deki gelişmelerle ilgili Genel Kurula bir bilgilendirme yapmasının son derece önemli olduğunu belirtmiştik. Aslında gönül isterdi ki bugün Meclis bu bilgilendirme toplantısıyla açılmış olsun ve bu bilgilendirme üzerinden dört siyasi partinin katılacağı bir bildiri kaleme alınsın ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi, İsrail’in acımasız saldırılarına karşı net tutumunu ortaya koyan ve Filistin halkıyla dayanışma duygularını bütün dünyaya gösteren bir şekilde tecelli etsin. Eğer bugün Hükûmet tarafından bir bilgilendirme yapılmayacaksa bu çok büyük bir eksikliktir. Ben inanıyorum ki şu anda burada oturan milletvekillerinin tamamının yüreği Filistin’de Filistin halkıyla birlikte atıyor. Herkes neler olduğunu birinci ağızdan öğrenmek istiyor, gelişmeleri çok kaygıyla takip ediyor.

Dolayısıyla, dün gece bu konuda yapmış olduğumuz çağrıyı bugün de yineliyoruz. Bu konuda Hükûmetin ve Dışişleri Bakanlığının da mevcut tutumunu gözden geçirmesi gerekir. Yani, IŞİD çeteleri tarafından Musul Konsolosluğu basılıp onlarca vatandaşımız rehin alındığında da biz bu talepte bulunduk. Aradan neredeyse bir ayı aşkın bir süre geçti, henüz o konuda bile Meclise bilgi vermeyen, Genel Kurulu bilgilendirmeyen, bu yönüyle de bütün halkın iradesini, Meclisin iradesini dikkate almayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu durum kabul edilemez görüyoruz. Hem Hükûmetin hem Dışişleri Bakanlığının bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini burada tekrar vurgulamak istiyoruz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi, buyurun.

3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, İsrail’in Gazze’ye yaptığı kara harekâtını kınayan ortak bir bildirinin yayınlanması ve Hükûmetin bu konuda Genel Kurula bilgi vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Dün gece İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin İsrail’in bu tavrını kınayan bir bildiri kaleme alması ve açıklamasını hep birlikte kararlaştırmıştık. Şu anda bu bildiri taslağı üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Ancak aynı zamanda dün gece bir şeyi daha konuştuk, Sayın Dışişleri Bakanının buraya gelerek Genel Kurulu yaşananlar konusunda bilgilendirmesi, bunu talep etmiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yayımlayacağı bildiri öncesinde Sayın Dışişleri Bakanının konuya ilişkin bir bilgilendirme yapması son derece önemlidir. Bu aynı zamanda yönetim sorumluluğunun da gereğidir.

Şimdi, bundan bir ay önce -bir ayı aştı artık- Musul’daki konsolosluk görevlilerimiz IŞİD tarafından rehin alındı ve yüksek siyaset gereği Sayın Dışişleri  Bakanı bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunu bilgilendirmedi yani “Biz ciddi bir siyaset uyguluyoruz, Genel Kurulda bunu konuşursak bizim siyasetimize zarar verir.” dedi. Şimdi, aynı anlayışı burada mı uygulayacak Sayın Dışişleri Bakanı acaba? Doğru olan Sayın Bakanın gelip Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Türkiye’yi bu konuda bilgilendirmesidir. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak talep ediyoruz efendim.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

Sayın Günay, söz talebiniz var.

Bağımsız milletvekilleri adına, buyurun.

4.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay’ın, İsrail’in Gazze’ye yaptığı kara harekâtını kınayan ortak bir bildirinin yayınlanması ve Hükûmetin bu konuda Genel Kurula bilgi vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması

ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – Sayın Başkan, bugün yazılı olarak Meclis Başkanlığımıza da arz ettim, Genel Kurulun da bilgisine sunmak istiyorum; bu Filistin’deki olay karşısında uluslararası örgütlenmeler her zamanki gibi ağır ve etkisiz davranmakta, Müslüman devletleri ve onların dayanışması da yok hükmünde görünmektedir. Bu durum karşısında Türkiye'nin daha ön alıcı, daha etkili ve olumlu tavırlar sergilemesi hem bölge barışına verdiğimiz önemi göstermesi bakımından hem de dünya üzerindeki bu yavaşlığı gidermek açısından etkili olacaktır.

Üç öneri yaptım, onu özetliyorum:

Birincisi: Elbette bir bildiri yayımlanması kaçınılmazdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ortak düşünceleri sergilenmelidir ve dünya bunu bilmelidir.

İkincisi: Bu yetmez, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütün siyasi partileri ve bağımsız arkadaşlarımızı temsilen bir milletvekili grubu acilen Gazze’ye ulaşmak için yola çıkmalıdır, Filistin ve İsrail yetkilileriyle görüşerek ateşkesin sağlanması ve barış ortamının avdeti için temaslar yapmaya çalışmalıdır, Filistin halkıyla dayanışmamızı ve barış çağrımızı eylemli olarak dünyaya duyurmalıdır. Bunun bir örneğini 90’lı yılların sonunda Bosna için yaptığımızı hatırlıyorum ve çok etkili olduğunun altını çizerek Genel Kurulun bilgisine sunmak istiyorum.

Üçüncüsü: Ateşkesin sağlanması ve barışın avdeti şartına bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti İsrail’le her türlü diplomatik ve ekonomik ilişkinin durdurulduğunu dünyaya duyurmalı ve bu duyurunun gereğini ödünsüz, özenle yerine getirmelidir.

Bunu arz etmek istedim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan, sayın grup başkan vekillerinin konuşmalarını dinlediniz. Sayın Bakan açıklama yapacak mı, bilgilendirecek mi?

Buyurun Sayın Bakan.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Eskişehir) – Sayın Dışişleri Bakanıyla temas kurmak için arkadaşlarımız arıyorlar. Gereken açıklamayı onunla görüştükten sonra yapacağım.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

V.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- MHP Grubunun, gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve arkadaşlarının (10/712) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 18 Temmuz 2014 Cuma günkü birleşiminde,

Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve arkadaşlarının, emniyet teşkilatı mensuplarının ağır çalışma koşullarındaki zorlukları ve özlük hakları bakımından alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 3/12/2013 tarih ve 1233 sayıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş oldukları Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 18 Temmuz 2014 Cuma günkü  birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde,

Yapılmasına ilişkin önerisi(Devam)

 

BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Ali Serindağ, Gaziantep Milletvekili.

Buyurun Sayın Serindağ. (CHP sıralarından alkışlar)

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerçekten  Türkiye Büyük Millet Meclisinin içine düşürüldüğü bu durumdan üzüntü duyuyoruz. 3 muhalefet partisinin sayın grup başkan vekilleri bu konudaki görüşlerini açıkladılar. İktidar partisine mensup sayın grup başkan vekilleri gruplarının görüşleri konusunda ne düşünüyorlar, onu öğrenme imkânımız olmadı. Sayın Millî Eğitim Bakanı da -kendisine göre haklı olarak- açıklama konusunda bilgisi olmadığını ifade etti. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından üzüntü verici bir durumdur ve bunu Türk milletinin takdirine sunuyorum.

SALİH KOCA (Eskişehir) – Öyle mi anladınız?

ALİ SERİNDAĞ (Devamla) – Sayın milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisinin, emniyet mensuplarının sorunlarının araştırılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu grup önerisini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.

Biliyorsunuz, bu konuda daha evvel de çalışmalar yapıldı, konuşmalar yapıldı, grup önerileri verildi. O zamanki grup önerisi konusunda Sayın Köksal AKP Grubu adına görüşünü açıklamış idi, bilmiyorum bu defa kim açıklayacak ama kim açıklarsa açıklasın sorun şu: On iki yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar, Emniyet mensuplarının sorunları aynı ve Emniyet mensupları hep “Sorunlarınız çözülecek; işte bugün çözülecek, yarın çözülecek.” gibi sözlerle avutuluyor ancak Emniyet mensupları artık bunu yeterli görmüyor ve somut çözümler istiyor ve bunlar bilinmeyen şeyler de değil sayın milletvekilleri.

Birincisi, çalışma koşullarının ağırlığı. Bu herkes tarafından biliniyor. Altmış saat çalışıyor Emniyet mensupları, her tür sosyal imkânlardan yoksun bir şekilde çalışıyor ve bu, Emniyet teşkilatı tarafından, İçişleri Bakanlığı tarafından, Hükûmet tarafından bilinen bir husustur. Bununla ilgili yıllardır bir tedbir alınmamakta ve bu fazla çalışmanın karşılığı olarak da emniyet mensuplarına herhangi bir sosyal imkân sağlanmamaktadır.

Şimdi, sayın milletvekilleri, şunu mutlaka bizim araştırmamız lazım: Devriiktidarınızda 300’den fazla emniyet mensubu intihar etti. Bu intiharların sebebini mutlaka araştırmalıyız, araştırmalısınız. Çünkü kendi içinde problemli olan, sorunları çözülemeyen bir teşkilatın insanlara hizmet götürmesi, onların huzur ve güvenliğini sağlaması mümkün değil. O nedenle, öncelikle bu soruna eğilmelisiniz ve bu sorunları giderme yolunda çaba göstermelisiniz.

Gene, emniyet mensupları yıllardır bir ek gösterge sorununu gündeme getiriyorlar, diyorlar ki: “Biz eğitim durumuna göre, diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi, 3600 ek göstergeyi hak ediyoruz.” Şimdi, siz burada ya “Evet.” diyeceksiniz ya “Hayır.” diyeceksiniz. Artık emniyet mensupları bunu istiyor. “Hayır.” diyorsanız “Hayır.” deyin, artık onlar da umudu kessinler sizden. Ama “Evet.” diyorsanız bir an önce gerçekleştirin. Yıllardır bu sorun ortada duruyor ve bununla ilgili herhangi bir işlem yapmıyorsunuz.

Polise, birtakım, polislik mesleğiyle ilgili olmayan görevler veriyorsunuz. Nedir bunlar? Pasaport gibi, trafik gibi ve tebligat gibi görevler. Bir de hepinizin gözünün önünde cereyan eden koruma hizmetleri, koruma görevlileriyle ilgili konular. Bakınız, bu koruma görevlileri o kişileri korumuyorlar. Zaten siz kişileri tek tek koruyamazsınız. Ancak ülkeyi ve sokağı güvenli hâle getirirseniz insanlar güven içerisinde yaşar yoksa tek tek kişileri korumak şekliyle siz toplumda güvenliği sağlayamazsınız. O koruma görevlileri ne yapıyor? Hepinizin gözünün önünde -söylemekten hicap duyuyorum ama kimse kusura bakmasın- emir eri gibi kullanılıyor. Değerli arkadaşlar, palto tutuyor, çanta taşıyor, telefon getiriyor vesaire. Böyle rencide edici, emniyet mensuplarını küçük düşürücü hâl ve hareketlerden hepinizin sakınması lazım.

Bakın, polislerin yıllardır üzerinde durduğu, onların büyük bir baskı altında bırakıldığı disiplin meselesi var. Emniyet Hizmetleri Disiplin Tüzüğü yıllardır değiştirilmiyor ve Disiplin Tüzüğü’nde kolluk amirlerine gerektiğinden çok daha fazla yetki veriliyor. Bunun hukuk devleti ilkelerine uygun olarak yeniden gözden geçirilmesi lazım ve kişilere böyle keyfî hareket edecek yetkilerin verilmemesi lazım.

Yıllardır Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulundan şikâyetler devam etmektedir. Yüksek Değerlendirme Kurulu ile Merkez Değerlendirme Kurulunun aldığı kararların hakkaniyete uygun olmadığı, adil olmadığı yolunda yıllardır şikâyetler yükselmektedir ve bununla ilgili tedbir alınmamaktadır; bununla ilgili şikâyetler tam tersine giderek artmaktadır değerli arkadaşlarım.

Şimdi, siz personeli göreve alırken objektif davranmazsanız, onları göreve alırken referansa göre, siyasi yakınlıklarına göre, belli bir düşünceye yakınlığına veya uzaklığına göre, mezhebine göre, inancına göre değerlendirirseniz, siz bu teşkilattan verim alamazsınız, bugün içine düştüğünüz duruma düşersiniz. Siz kendinize göre dizayn ettiğinizi düşünüyordunuz ama bir de baktınız ki sizin düşündüğünüz gibi olmamış. Şimdi, başka yollara sapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Personeli oradan oraya dağıtıyorsunuz. Bugün görevlendirdiğiniz emniyet mensubunu oradan alarak başka yere görevlendiriyorsunuz. Niye? “Efendim, bunlar paralel yapının mensupları…”

Değerli arkadaşlarım, bunların hepsi sizin zamanınızda göreve geldi, bunların hepsine sizin zamanınızda görevler verildi. Ee, siz o zaman müşterek hareket ettiniz, niye şimdi bu uygulamadan vazgeçtiniz?

Şimdi, bakın, her zaman söylüyoruz, biz diyoruz ki: Devlet içerisinde devlet hiyerarşisi dışında bir yapılanmayı biz de kabul etmiyoruz ama bunu bahane ederek teşkilat mensuplarını huzursuz etmeniz, oradan oraya sürmeniz, kendinize göre yeniden yapılandırmanız bizim hoş göreceğimiz bir uygulama şekli değildir.

Şimdi, Gezi olaylarını gözünüzün önüne getirin. Hatırlıyor musunuz, bir polis müdürü mesaj atmıştı, “Siz Çanakkale destanını yeniden yazdınız.” demişti? Sayın Başbakan ne yapmıştı o zaman? Övmüştü onları. Hatta ödüllendirildi, maaş taltifiyle ödüllendirildi oradaki görevliler. Daha sonra siz ne yaptınız? Onu, paralel yapının mensubu olduğu iddiasıyla başka göreve gönderdiniz ve havuz medyasına mensup bir gazete de bunu, başlık olarak haber olarak verdi. Neymiş? Efendim, “Çadırları yakanlar paralel yapının mensubuymuş.” dedi. Peki, paralel yapının mensubu idiyse Sayın Başbakanın sözlerini nereye koyacağız değerli arkadaşlarım?

Şimdi zamanımız az, devam ediyorum izninizle. Siz daha sonra ne yaptınız değerli arkadaşlarım? Şimdi İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda değişiklik yapıyorsunuz; yürütme durdurma kararı almayı zorlaştırıyorsunuz, onunla da yetinmiyorsunuz, mahkeme kararlarının iki yıl süreyle yerine getirilmemesi keyfiyetini Anayasa’ya aykırı olarak yasaya koyuyorsunuz. Hukuk devletinde bu olur mu? Bunu niçin yaptığınızı da herkes biliyor. Belli ki cemaat sizi çok korkutmuş, her uygulamada cemaatin gölgesini görüyoruz. Şimdi, yasadaki bu değişikliğin en büyük sebebi, emniyet mensuplarıyla ilgili yapılacak uygulamadır. Bunu inkâr etseniz de etmeseniz de onlar da biliyorlar, biz de biliyoruz, siz de biliyorsunuz.

Değerli arkadaşlarım, demek istiyorum ki bunlarla emniyet mensuplarının sorunlarını çözemezsiniz. Göreve alırken objektif davranacaksınız. Avrupa Polis Etiği Yönetmeliği’ne uygun olarak eğiteceksiniz, hizmet içi eğitime önem vereceksiniz. Özlük haklarını göz önünde bulunduracaksınız, çözeceksiniz ve ağır çalışma koşullarını da daha insani bir çalışma koşuluna doğru yönlendireceksiniz.

Hepinize saygılar sunuyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Oğuz Kağan Köksal, Kırıkkale Milletvekili.

Buyurun Sayın Köksal. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Sayın Başkanım, değerli milletvekillerimiz; sözlerime başlarken yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Benden önce konuşan değerli arkadaşım yine “Kim konuşacak?” diye merak ediyordu. Evet, gene ben konuşuyorum, onu ifade etmek istedim.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Aynı şeyleri söylüyorsun.

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Tabii ki, geçen konuşmamda da aynı şeyi söyledim, şimdi de aynı şeyi söyleyerek devam ediyorum. Ben, Milliyetçi Hareket Partisinin grup önerisi aleyhinde konuşacağım yoksa polis teşkilatının aleyhinde değil. Bana göre polis teşkilatı, aslında özverili çalışan, fedakâr, insanlara hizmet etmek için gecesini gündüzüne katan bir teşkilattır. Onun için de bu teşkilata ne yapılsa yeridir, ne kadar imkân sağlansa iyi olur. Bunu ifade ederek sözlerimi sürdürmek istiyorum.

Değerli milletvekillerimiz, bildiğiniz gibi, polis teşkilatının çalışma süreleriyle ilgili grup önerisinde bir şikâyet var. Özellikle, son yıllarda şöyle Türkiye’yi bir gözden geçirirsek, sadece Ankara’dan başlayarak gidersek on beş sene evvelki Ankara’yla şimdiki Ankara’nın arasında büyüklük olarak korkunç bir fark olduğunu görürüz ve bütün kırsaldaki şeylerin şehir merkezlerine, büyük metropollere yığıldığını düşünürsek, bütün büyükşehirlerimizin nüfusunun artması ve dolayısıyla da oralarının nüfusunun artması polis teşkilatına olan sayısal ihtiyacın da artmasına sebep teşkil etmektedir. Dolayısıyla, daha çok polise ihtiyaç duyulması karşımıza bir sorun çıkarıyor. Nedir o sorunlarından birisi? Evet, daha çok polise ihtiyaç olduğu için bazı yerlerde valilerin inisiyatifi içerisinde -sayın valim de aynı şeyleri zamanında yapmıştır- yeri geldiği zaman bazen otuz altı saat, bazen yirmi dört saat çalıştırıldığı olmuştur. Bu, tamamen valilerin oradaki ihtiyaca binaen yaptığı bir düzenlemedir. Ama, şunu ifade etmek lazım: Evet, polis teşkilatı diğer memurlarda olduğu gibi sekiz saat çalışmıyor. Ancak, şunu da hemen söylemek lazım: Zaten o teşkilatın özünde, bünyesinde bu var. Oraya girerken de polislerimizin bu kadar çalışacağını herkes bilerek giriyor. Ha, bilerek giriyor, niye giriyor? Hemen oraya gelmek istiyorum. Polis teşkilatı, polislik görevi özverili bir görevdir, bana göre çok önemli bir görevdir çünkü doğrudan doğruya insana hizmet eden bir görevdir, insanın canını, malını, namusunu emanet ettiği bir müessesidir. Onun için, evet, meşakkatlidir ama meşakkatli olduğu kadar da şerefli bir görevdir.

Bu noktadan baktığımızda, her yıl polis teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, alabildiği, eğitim yapabildiği imkânlar ölçüsünde baktığımızda, 8 veya 10 bin civarında polis almaktadır ama 8 bin, 10 bin polis alırken buraya 100-150 bin arasında kişi bu 8-10 bin kişinin içine girmek için müracaat etmektedirler. Yani böylesine geniş bir müracaatın olduğu başka bir meslek yoktur. Burada bu zorlukları, bu sıkıntıları görerek insanlar müracaat ettiğine göre başka bir motivasyonu, başka bir doyumu vardır orada. O motivasyonun özünde de insana hizmet etme olduğu için böylesine bir motivasyonla polis teşkilatımız görevini sürdürmekte.

Tabii, az önce konuşan değerli meslektaşımın ifade ettiği gibi, alırken de, özellikle göreve başlatılırken veya seçimi yaparken mümkün olduğunca hakkaniyet ölçüsü içerisinde yapılmaktadır. Siz de biliyorsunuz ki polis teşkilatına, özellikle polis meslek yüksekokullarına girişte ÖSYM’nin yaptığı imtihanla girilmektedir. Yani, o bakımdan, ÖSYM, kimi nereye yerleştiriyorsa o noktada mümkün olduğunca adil olduğunu ben iddia ediyorum yani bu işin dört sene de içinde bulunmuş bir adam olarak iddia ediyorum. Hani, bu iddiaya inanıp inanmamak herkesin  kendi bileceği iş.

Tabii, demin de söylediğim gibi, bu işin, bu sıkıntıların başında gelen -ki hep bu söyleniyor- daha çok çalışma süresi, daha çok mesai noktasında polis teşkilatıyla ilgili sorun olduğu söyleniyor. Evet, ben buraya “evet”  demek zorundayım çünkü öyle bir görev yapıyor ki polis teşkilatı, yirmi dört saat kesintisiz hizmet vermek zorunda yani bir başka teşkilat gibi, örneğin bir tapu dairesi sekiz saatten sonra dükkânını kapatıyor, ertesine güne kadar bir iş yapmıyor. Bir nüfus dairesi, normal mesai bittiği zaman kapatıyor, yarın gidiyorsunuz. Ama, polis teşkilatında öyle değil, yirmi dört saat kesintisiz görev yapmak zorundadır. Onun için de zaman zaman elbette ki bu sıkıntılar olmaktadır. Bunun çözümü nedir? En önemli çözümü de polislerin sayısını artırmaktır. Şöyle, o noktada baktığımızda AK PARTİ hükûmetleri 180 bin civarında polisle görevi devralmışken şimdi 250-260 bine çıkarmak suretiyle belli bir rahatlama sağlamaya çalışmıştır. İnşallah, önümüzdeki günlerde bu çalışma devam edecektir. Bu çalışmanın sonunda da polis teşkilatımızla ilgili o en çok söylenen ki özellikle sayısal noktasında ama bunu başka teknik imkânlarla da destekleyerek sayıyı daha yükseltmeye çalışmaktadır, şöyle ki: Bütün illerimizde ve büyük ilçelerimizde “MOBESE sistemi” denen, tamamen şehri izleyen ve suçlularla mücadelede büyük başarı sağlanan sistem gene AK PARTİ hükûmetleri zamanında kurulmuştur ve MOBESE sistemi polisin çalışma şartlarında büyük bir rahatlatma meydana getirmiştir. Belki de MOBESE’ler sayesinde belli ölçüde mesaide rahatlama yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, baktığımızda polis teşkilatının özellikle araç gereç yönünden AK PARTİ hükûmetleri zamanındaki yaptığı destek büyük bir destektir ve hemen hemen aldığından 2-3 misli hâle getirecek destek sağlamıştır.

Tabii, polislerimizin maddi imkânları vardır, söylendi; doğru ama bizim aldığımızdan bugüne kadar baktığımızda polis maaşlarının 6 misli arttığını görmekteyiz, yeterli midir? Hayır, imkân olursa daha çok da artırılmasında yarar vardır diye düşünüyorum.

Bu noktada özellikle şunu söylemek istiyorum: Polis teşkilatının bir başka motivasyon noktası da… Ki bu bütün teşkilatlarda, bütün birimlerde vardır, eğer insan bir yerde göreve başladığında yükselme imkânı yoksa belli bir süre geçtikten sonra motivasyonu düşer. İşte, polis teşkilatında göreve girenlerin belli bir süre çalıştıktan sonra komiser yardımcılığı sınavına girerek emniyetin amir sınıfına geçme imkânı vardır, bu da kendilerine bir motivasyon sağlamaktadır.

Yine, son zamanda çıkartılan -ki AK PARTİ hükûmetleri zamanında çıkarılmıştır- başpolislik ve kıdemli başpolislik de gene meslekteki motivasyonu artırıcı bir çalışmadır.

Diğer taraftan baktığımızda, en önemli sağlanan şeylerden birisi polislikte askerlik muafiyetidir. Senelerce herkes bunu söylemiştir ama gerçekleştirememiştir. AK PARTİ Hükûmeti zamanında polislikte askerlik zorunluluğu kaldırılmıştır ve dolayısıyla, belki de  motivasyonun en önemli noktalarından birisi olan askerlik meselesi de böylece çözülmüş durumdadır. Bu noktadan baktığımızda bu da önemli, rahatlatıcı bir olaydır ve yaptığımız… Tabii, tek tek yaptıklarımızı, “Biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz.” diye söylemek sanki polis teşkilatının başına kakmış gibi olacak ama ben çok kısaca, sırf bilgi olsun diye söylüyorum. Eskiden maçlara giderken polislerimiz maçlarda görev yaparlar ama oradaki güvenlik görevlileri maaş alır, efendim, Gençlik Sporun bütün elemanları maaş alır ama bu işi yapan polisler hiçbir ücret alamazdı. Gene AK PARTİ hükûmetleri zamanında yapılan bir çalışmayla artık “maçlar, imtihanlar” gibi “angarya” diye tabir edilen ikinci işten de polislerimize bir ücret verilmektedir. Eskiden maça yazılmamak için kaçmaya çalışanlar şimdi “Bana daha az yazıyorlar, arkadaşıma  daha çok yazıyorlar.” diye şikâyet hâline dönüştürdüler. Yani demek ki burada da böylesine bir motivasyona imkân sağlanmış olabilir.

Tabii, aslında her türlü imkânın sağlanması noktasında, başta da söylediğim gibi, biz polis teşkilatına her türlü imkânın sağlanmasından yanayız ve nitekim polislerimizin bir başka problemi vardı, 52 yaşında zorunlu emeklilik vardı. Gene AK PARTİ hükûmetleri zamanında bu zorunlu emeklilik 52’den 55’e çıkartılmıştır. Bunu yaparken iki amaç güdülmüş:

Birincisi; Polisteki o üç seneyle başta söylediğim sayı eksikliğinin giderilmesi amaçlanmış.

İkincisi:  Diğer taraftan da polisin üç sene daha fazla çalışarak   -özellikle yüksek okulda çocuğu olduğunu varsayarsak- onların okulu bitirmesini, daha fazla ücret almasını temin etmek amacıyla 52’den 55’e çıkarılmıştır.

Peki, bunlar nasıl yapıldı? Bunlar aslında rastgele bir yapılma değil. Bu Emniyet Genel Müdürlüğünün içerisinde, bünyesinde ve İçişleri Bakanlığının içerisinde devamlı bir ekip vardır, bunlar oturup bunların araştırmasını yaparlar. Hatta, bazen biraz daha genişletirler, müfettişler de buraya girerek il il dolaşır, tek tek ifadeler alınarak araştırma yapılır. O araştırmanın sonucunda gelen bilgiler çerçevesinde bu tür imkânlar yapılıyor. Yani, özellikle bu verilen önergede istenilen araştırma komisyonu aslında Bakanlığın kendi içerisinde kurulmuş vaziyette zaten ve bunlar polisin sorunlarını ve bu sorunlara nasıl çözüm bulacaklarını araştırırlar. İşte, o araştırmaların sonunda hep bunlar yapılmaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Ben hemen şunu tekrar ifade ediyorum: Polis teşkilatı gerçekten özverili çalışan, başarılı, milletin gözbebeği bir teşkilattır. Bu teşkilata kimsenin leke sürmesine imkân da verilmeyecektir ve bu teşkilata leke sürmek isteyenler de yeri geldiği zaman temizlenecek ve teşkilat dimdik ayakta duracaktır.

Ben bu vesileyle, polis teşkilatımızdakilerin özellikle eşlerine ve yakınlarına buradan teşekkür ediyorum, onlar bu desteği daha güzel sağlıyorlar. Gazilerimize acil şifalar, şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Önümüzdeki günlerde… Özellikle, torba yasamız şu anda devam ediyor ama daha büyüğü var, Cumhurbaşkanlığı seçimimiz var. O seçimde de önemli bir çalışma yapılacak. Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı seçerek bu sorunları daha da iyi çözeceğimize inanıyorum.

Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Ya, yeter yeter! Yağcılarda inecek var.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Yeter Oğuz Bey. Başbakan duymadı yalnız, mikrofon açık değildi. 

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, Cumhurbaşkanının reklam şeyi mikrofon kesilirken oldu da, yerinden bir söz verseniz de Oğuz Bey’e, mesaj yerine ulaşsın hiç olmazsa.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Ulaştı, ulaştı.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Adnan Şefik Çirkin, Hatay Milletvekili.

Buyurun Sayın Çirkin.

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Hatay) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.

Tabii, aynı zaman da Sayın Oğuz Kağan Köksal Bey burada bir dakika, yaklaşık bir buçuk dakika fazladan konuştu, ben de aynı hakkı istiyorum Sayın Başkan, hiç müdahale etmediniz çünkü. iktidar partisinin sayın hatibi, Sayın Oğuz Kaan Köksal Bey konuşmasının son bölümünde, -bizim duyabildiğimiz mikrofonlar münasebetiyle- emeklilik yaşının 52’den 55’e çıkarılmak suretiyle polise bir motivasyon sağlandığı, aynı zamanda da tabii polis kadrolarındaki eksilmenin önüne geçildiği noktasında bir değerlendirme yaptı. Şimdi, bu doğrudur ama asıl sorun, polisimizin 52’de mi olur, 55’te mi olur, 60’ta mı olur, emeklilikten sonra alacağı emekli maaşını ilgilendiren katsayı meselesidir, asıl sorun buradadır. Yani hangi polise sorsak… Biraz evvel bir kısım polis arkadaşları çağırdım kuliste “Biraz sonra konuşma yapacağız, bize söyleyecek bir şeyiniz var mı?” dedim. “Katsayı, özlük hakları.” dediler. Polisin başka bir sıkıntısı yok demiyoruz ama en önemli sıkıntı bu; buna biraz sonra, ileride geleceğiz.

Tabiatıyla öncelikle şuna bakmak lazım: Polis, tüm iktidarlar boyunca, önemli oranda da geçmiş 60’ncı Hükûmet, 61’inci Hükûmet, 62’nci Hükûmetin görev yaptığı süre boyunca genelde siyasi gücün tetikçisi olarak kullanılmıştır; bu, polisi yıpratmıştır. Yani bir tek iktidarınız Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde değil, zaman zaman bunlar çok aşırı şekilde kullanılmış ama bunun en acımasız, en insafsız ve en hoyratça kullanımı da on iki yıllık AKP iktidarı döneminde olmuştur.

Şimdi, polis neden siyasi gücün tetikçisi hâline getirilmiştir? Türkiye’deki geçmiş siyasi şartlar, antidemokratik uygulamalar dolayısıyla siyasi iktidarın elinde polisten başka bir gücün olmamasıdır farklı başka güçlere karşı.

Ama, polis aynı zamanda neden bu durumdadır? Bugün baktığımız zaman Genelkurmayın, bütün sıkıntılara rağmen HSYK’nın, farklı başka kurumların bir atamada, bir tayinde, bir sicilde son derece yerleşmiş, köklü gelenekleri var ama ortada sağlıklı, sıhhatli bir polis teşkilat yasası yoktur. Yani kimin ne zaman genel müdür olacağı, bir Emniyet Genel Müdürünün, Emniyet Genel Müdürlüğünden sonra –daha evvelki konuşmamda ifade etmiştim- valilik beklediği, bir başka ile, daha güzel bir ile valilik beklediği bir ortamda ondan Emniyet Genel Müdürlüğü  bekleyemezsiniz. O artık yine kendi özverileriyle, kendi gayretleriyle bu Genel Müdürlüğü yapmaya ve polisine faydalı olmaya çalışır ama bunun ötesinde bir şey olmaz, siyasidir o. Bir kere bunun hâlledilmesi lazım. Bu para pul istemiyor sayın Adalet ve  Kalkınma Partisinin değerli yöneticileri, milletvekilleri ve Hükûmetin değerli temsilcileri. Bu, oturup adam gibi bir polis teşkilat yasasının çıkarılmasından ibaret bir şey.

Bunun yanı sıra yani çok küçük meseleler gibi görünüyor ama mesela bir karakol polisi, şöyle bir bakalım: Emniyette karakol polisi, yani suçluyla bir anda yüz yüze olma durumunda olan, ilk anda yüz yüze olma durumunda olan karakol polisi ne kadar terfi alıyor? Burada bir adalet, burada bir hakkaniyet söz konusu mu? Yani koruma şube -birçok şube, terörle mücadele, istihbarat bunlar tazminat alıyor- belli noktalarda belli hassas yerleri korumayla görevli şube, aynı zamanda kişileri de tabii. Koruma şube,  aynı zamanda koruma noktalarında görev yapan polisler bu tazminattan faydalanabiliyor mu? Yani polisin kendi içerisindeki adalet sağlanabiliyor mu? Günlük ihtiyaçları, çok basit, görev yaptığı yerdeki yiyeceği, çayı, kahvesi, bunlar çok basit görünüyor. Daha enteresan bir şeyi ifade edeyim: Evde telsiz dinleme. Sayın milletvekilleri, çok basit değil mi yani evde telsiz dinleme, evine gelen bir polisin telsiz dinleme zorunluluğu ama dıt, dıt, dıt  o evde o telsiz... Çocuğu var ders çalışıyor. Yani çok farklı imkânlarla da o polise ulaşma sağlanabilir. Yani günümüzde teknoloji var, cep telefonu var, her şey var fakat bu talimat. Bunlar çok basit görünüyor. Bunlar elbette ki sizin işiniz değil emniyet genel müdürlüğünün kendi yapacağı iş; bunların da bazıları… Hepsi kanuna ihtiyaç hissettirmiyor ama öyle bir hâlde ki Emniyet Genel Müdürlüğü iktidarın ağzına bakıyor, sadece bugün değil belki 40-50 hükûmet döneminde de ama özellikle son on iki yıldır hiçbir şey yapamaz hâle gelmiş.

Fazla mesai yok. Yani fazla mesai yapan bir tapu memuru, bir sicil memuru, bir adliye memuru, bir sağlıkçı hemen dinlenmeye çekilebiliyor, poliste böyle bir şey yok. Yani polis insanlıktan çıkıyor.

İzinler adaletsiz. İmzasız dilekçeler… Ver dilekçeyi, görevini yapmaya çalışan polisin hakkında elli türlü soruşturma açılsın.

Mesela “sayısal durum” diyor iktidar partisinin sayın hatibi. Yani şimdi Hatay yanmış. Hatay artık Türkiye’nin en önemli terör bölgesi hâline gelmiş. Hatay’da kaç polis artmış? Allah aşkına buna bir bakın ya. Yani o polis, o şartlarda Reyhanlı’da 190 polisle görev yapabilir. 50-60 polisle ne yapacak Allah aşkına? Bunun psikolojisi ne olur, hiç aklınıza gelmiş mi? Hükûmetin aklına gelmiş mi, Hatay’daki polis sayısını artıralım? Yahu, nüfus yüzde 50 artmış yani polisin de yüzde 50 artması lazım değil mi? Haydi 50’den vazgeçtik, yüzde 10-20 artması lazım değil mi? Bu polisin üstüne bu kadar yüklenilir mi? Ondan sonra, tabii, çıkan sorunlarda hesabı, bedeli ödeyen polis oluyor.

Yeni bir imtihan iptal ettiniz. 7 bin kişi alınacaktı. Birdenbire “Acaba paralelci olabilir mi?” diye 3.500 kişiyi mağdur ettiniz. Yani bunlar askere gitti geldi, polis olmayı bekliyor. Bunlar aynı zamanda askerliğini erteletti. Bunun sağlıklı bir açıklaması da olmadı.

“Paralelci” diye polisler tayin ediliyor. Sayın milletvekilleri, polisin görüşü olabilir; ülkücü olabilir, sosyal demokrat olabilir, herhangi bir cemaate sempati duyabilir. Elbette ki polisin o şahsi görüşünü görevine yansıtması onun yapmaması gereken bir şeydir ve polisteki İç Hizmet Kanunu’nda bir suçtur. Yapın bunun tespitini, atın polislikten eğer bir suç işliyorsa ama topyekûn, bu görüşe mensup olan ve hiçbir suçu olmayan herkesi de töhmet altında bırakmayın, korku altında bırakmayın. O polis görev yapamaz artık. Yani bunlar çok önemli şeylerdir. Binlerce polisin tayini çıkıyor. Bunların aileleri ne oluyor?

En önemli konuya tekrar geliyoruz: Özlük hakları. 3.600 katsayı istiyorlar, çok bir şey değil. Bir astsubayın istediği katsayı, polisimizin emekliliğinde istediği katsayı bu. Bu neden önemlidir biliyor musunuz? Onun sadece emeklilikten sonra insanca yaşayabilmesi için değil, emeklilik yaşı yaklaştıkça -bu, ister 52 olsun ister 55 olsun ister 60 olsun, bu sonunda olacak- emeklilikten sonraki hayatını düşünme korkusu içerisinde olmaması için. Yani nasıl geçinecek? Maaş düşüyor, yüzde 60 oranında maaş kaybı var. Ondan sonra ne olur biliyor musunuz sayın milletvekilleri? Yokluk mertliği bozar, polis namerde muhtaç olur. Yani “Üç sene sonra emekli olacağım, ya şu filanın da yanında çalışabilir miyim acaba, o filan da bana bir ekmek verebilir mi acaba?” İşte, bu duygudan polisi kurtarmak lazım. Yokluk mertliği bozar ve polis namerde muhtaç olur. Polisi namerde muhtaç etmeyelim. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevidir ve öncelikli vazifesidir çünkü hepimizin çoluğunu çocuğunu, huzurunu, Türkiye'nin huzurunu ilgilendiren ve bununla ilgilenen, bununla vazifeli olan bir kurumdan bahsediyoruz ve iktidarınız döneminde, maalesef, bu, on iki senedir hallolmamıştır. Birçok sorunu, temel sorunu halledeceğiz diye geldiniz ama bu en temel sorunu da halletmekten çok uzak ve samimiyetsiz bir yaklaşımda bulunuyorsunuz.

Bu vesileyle tüm polis ailelerini, tüm polis şehitlerimizi, polislerin eşlerini, çocuklarını saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum ve teşekkür ediyorum efendim. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Ramazan Can, Kırıkkale Milletvekili.

Buyurun  Sayın Can. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. MHP grup önerisi üzerine konuşma aldım.

Polis teşkilatı yüz altmış dokuz yıllık köklü bir teşkilattır, yaklaşık 260 bin personeli bulunmaktadır. Polis teşkilatı vazifesini yaparken Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Anayasa ve diğer yasalardan almış olduğu yetkiyi, kişi hak ve hürriyetlerini kendisine saygı babında ilke edinen, güçlü bir kurumdur.

Bu kurum, gece gündüz, mesai kavramı olmadan vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlayabilmek için her geçen gün kendini yenileyerek çalışmalarını sürdüren polislerimiz, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlarken bu aşamada kendisini devamlı geliştirmiş ve yeniliklere açık olmuştur. Bu sayede personelin yaklaşık yüzde 85’i üniversite mezunu hâle gelmiştir.

Polisler insan haklarına saygılı bir şekilde çalışmakta; suçludan delile değil, özellikle delilden suçluya giden bir teşkilat olarak bir taraftan terörle mücadele ederken, diğer taraftan da toplumda güvenliği ve asayişi sağlamaktadır.

Demin söylediğim üzere, gece gündüz, mesai kavramı olmadan çalışan polislerimizin çalışma şartlarının, özlük haklarının iyileştirilmesi anlamında İçişleri Bakanlığımız çalışmalara devam etmektedir. Artık bu çalışmalar meyvesini vermelidir diye düşünüyorum ben.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – On iki yılda bitmedi mi?

RAMAZAN CAN (Devamla) – Netice itibarıyla mesai kavramı olmadan çalışan, fedakâr polislerimiz bunu fazlasıyla hak etmektedir. Bu manada İçişleri Bakanımız da inşallah buradaki konuşmaları dinlemektedir diye düşünüyorum; dinliyordur, gerekli önlemleri de alacaktır.

Diğer taraftan, polislerimizle ilgili en fazla kamuoyundaki tartışmalardan biri de orantısız güç kullanılması. Olaylar karşısında polislerimizin orantılı güç kullanması hepimizin ortak dileği ve temennisidir ancak uygulamada problemler olabilir. Olayların gelişme aşaması ile polisin eğitimi, yetişme tarzıyla münferit ve kişisel hadiseler olabilir. Bu manada polislerimizi hepimiz eğitmeliyiz, polislerimiz buna rağmen münferit bir hadise yapıyorsa gerekirse meslekten de ihraç edilebilmelidir. Bu manada kesinlikle toleransa gerek yoktur diye düşünüyorum ben.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Bakanı ne yapacağız peki, hadi polisi ihraç ediyorsun?

RAMAZAN CAN (Devamla) – Yine, başarılı bir Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Oğuz Kağan Köksal, burada polislerle ilgili ve grup önerileriyle ilgili konuşmakta, bu gündemi de taze tutmaktadır. Teknik konularla ilgili, polislerin yaşamış olduğu sıkıntılarla ilgili burada teknik açıklamalarda bulundu.

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Hatay) – Önerge vermesek polisi aklına getiren mi var?

RAMAZAN CAN (Devamla) – Sayın milletvekilimizin açıklamalarına da iştirak ettiğimi özellikle belirtmek istiyorum.

Yine, polislerin ücretleri ve askerlik problemleri, emeklilik problemlerinin kısmen çözüldüğüne inanıyorum. Ücretle ilgili -demin de söylediğim üzere- bu problemler de en kısa zamanda çözülecektir.

Netice itibarıyla, polis teşkilatı, yetkisini Anayasa’dan ve kanunlardan almaktadır. Polis teşkilatı ve polislerimiz hukukun üstünlüğünü, temel hak ve hürriyetlere saygıyı kendisine ilke edindiği müddetçe, bu hakkı en iyi şekilde ifa edeceklerdir diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu olayları, münferit hadiseleri değerlendirirken polislerin tamamına yönelik kurumsal bir teşkilatı da lekelememek gerektiğine inanıyorum.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – 17-25’te kaç polis sürüldü Ramazan? Niye sürüldü?

RAMAZAN CAN (Devamla) – Netice itibarıyla, grup önerisi aleyhinde değil, üzerinde konuşma talep ettiğimi beyan ettim. Burada benden önceki diğer hatipler de güzel şeyler söylediler, onlar da dilek ve temennilerde bulundular. İnşallah, onların dilek ve temennileri de yerine gelecektir diye düşünüyorum.

Bayrama az bir zaman kaldı. 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nı görüşmekteyiz. Kamuoyunun kahir ekseriyeti ciddi beklentilerle bu kanunu beklemekte. Henüz 10’uncu maddedeyiz. İnşallah, el birliği içerisinde kamuoyunun beklentilerine cevap vererek onlara ikinci bayramı da yaşatmayı hep beraber arzu ediyoruz.

Bu duygular içerisinde, grup önerisi üzerinde konuştuğumu beyan ediyor, grup önerisinin takdirini Genel Kurula bırakıyor, tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisini oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.02

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.08

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale)

----- 0 -----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 119’uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi, öneriyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Kâtip üyeler arasında anlaşmazlık var, elektronik cihazla oylama yapacağız.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır, öneri kabul edilmemiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 138'inci maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Okutuyorum:

2.- CHP Grubunun, Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 20 milletvekili tarafından, astsubayların özlük haklarıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 29/11/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 18 Temmuz 2014 Cuma günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu, 18/07/2014 Cuma günü (Bugün) toplanamadığından, grubumuzun aşağıdaki  önerisinin, İçtüzük'ün 19'uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

Mehmet Akif Hamzaçebi       İstanbul

Grup Başkan Vekili

 

 

 

Öneri:

Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 20 milletvekili tarafından, astsubayların özlük hakları ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 29/11/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin (1155 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 18/7/2014 Cuma günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Orhan Düzgün, Tokat Milletvekili.

Buyurun Sayın Düzgün. (CHP sıralarından alkışlar)

ORHAN DÜZGÜN (Tokat) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; grubumuzun, astsubayların intibak sorunlarıyla ilgili vermiş olduğu Meclis araştırması önergesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, askerlik görevi hakikaten hem kutsal hem de çok zor bir görev. Ancak bu görevin arasında yer alan astsubayların işleri daha da zor çünkü astsubaylar ordunun gerçekten her anlamda en ağır yükünü taşıyan meslek sınıfı. Böylesine önemli bir görev yapan, ülkemizin savunmasını yapan meslek sınıfının elbette ki sorunlarına bizim, ana muhalefet partisi olarak duyarsız kalmamız söz konusu olamaz. Bu nedenlerle, bu araştırma önergesini verdik ve Genel Kurulun takdirine sunacağız birazdan.

Değerli milletvekilleri, aslında, çok fazla şey istemiyorlar. Bütün devlet memurları göreve dereceleri 9/2’den başlıyorlar, astsubaylar 9/1’den başlıyorlar. Peki bu ne getiriyor? Bu insanlar yıllarca çalışıyorlar, emekli oluyorlar ve emekli olduklarında herkesten daha düşük emekli maaşı alıyorlar. Diğer devlet memurları, görevlerini daha uzun süre devam ettirebilirler, daha çok çalışarak kıdemlerini artırabilirler ama söylediğim gibi, askerlik zor bir görev, bunların uzun süre çalışma şansı da çok fazla değil. Emeklilik ücretlerinin düzeltilebilmesi için göreve başlama derecelerinin düzeltilmesi astsubayların olmazsa olmaz talebi.

Yine, hakikaten, anlayamadığım bir tarzda, bütün devlet memurları hemşire, doktor, avukat- ön lisans yaptığında, ihtisas yaptığında dereceleri maaşlarına yansıyor ancak her nedense, astsubaylar yükseköğrenim gördüklerinde bu intibak sağlanmıyor. Yani biz askerimizin, astsubayımızın daha eğitimli, daha kültürlü olmasına karşı mı geliyoruz sayın milletvekilleri? O adamların bu sorunlarını mutlaka çözmek zorundayız.

Yine, kanun yapmışız, demişiz ki: “Orduda belli bir dönem çalışan uzman erler, erbaşlar, astsubaylar görevlerinden ayrıldıklarında kamu kurumlarında kendilerine öncelikli olarak iş temin edilir.” Fakat uygulamaya bakıyorsunuz, eminim hepinizde vardır, herkese en az yüzlerce astsubayın, uzman erin, erbaşın “Bizi belediyede işe sok.” diye müracaatları var. Mutlaka ki, muhalefete bu kadar geldiğine göre iktidara çok daha fazla geliyordur diye düşünüyorum ancak özellikle muhalefet belediyeleri SSK’ya borçları vesaire gerekçe gösterilerek kadro sıkıntısına sokularak bu insanların işe girmesi de bu şekilde engellenmiş oluyor.

Değerli milletvekilleri, bu kürsüye her geldiğimde söylüyorum, Türkiye’de 2 tane ciddi meslek sınıfı, polisler ve askerler, en çok intihar eden meslek sınıfı. Bakın, bu insanların kendi can güvenliklerini bir yana koyalım, bu insanlar intihar ettikleri son ana kadar bellerinde silahla gezen insanlar yani sadece kendi can güvenliklerini değil, bütün toplumun can güvenliğini tehlikeye atmış oluyoruz. Defalarca bu kürsüden “Gelin bir komisyon kuralım; bu askerler, bu polisler neden intihar ediyorlar, bunun sebebi nedir, sorunları nelerdir, bunları nasıl çözebiliriz?” diye söyledim ama şu ana kadar herhangi bir cevap alamadık ne hikmetse.

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin gücü aynı zamanda ordusunun gücüyle de orantılıdır, bunu hepiniz kabul edersiniz. Peki, bizim ordumuz ne durumda, buna da kısaca şöyle bir bakmak isterim. Bakın, bugün, iktidara mensup değerli milletvekilleri kaşkollerle geldiler, Filistin konusunda bir hassasiyet gösterdiler. Kendilerine içtenlikle, samimiyetle teşekkür ediyorum. Geçmişte yaşananları bilirler, Türkiye’de sağcıların ve solcuların ortak miting yaptığı tek konu Filistin konusudur çünkü Filistin, Türkiye için, Türk milleti için en az Kıbrıs kadar kutsal bir davadır ve Türk ulusu da bunu bir ulusal dava olarak görmektedir.

Fakat değerli milletvekilleri, bu hassasiyetinizi takdir ettikten sonra, şunu da söylemeden geçemeyeceğim, ciddi devlet olmak başka bir iştir. Siz, ülkeyi, devleti yöneten iktidar milletvekillerisiniz, “Filistin’de bu katliamların durdurulması için, Gazze’de çocukların öldürülmemesi için ne yaptınız?” diye sorarlar size.

Bakın, ben size söyleyeyim:  İsrail’le olan ticaret hacmini 4 katına çıkardınız. Ciddi bir devlet, böyle bir durumda mutlaka ilk önce ticari ilişkilerini dondururdu, askerî ilişkilerini dondururdu, diplomatik ilişkilerini dondururdu. Bakın, Venezuela, İsrail Büyükelçisini sınır dışı etti. Türkiye’dekine ne oldu sayın milletvekilleri? Neden Türkiye Cumhuriyeti buna herhangi bir tepki göstermiyor?

Bakın, o Gazze’yi bombalayan uçakların jet yakıtlarını siz satıyorsunuz sayın milletvekilleri, bu Hükûmet satıyor. Bu satışı bir an evvel durdurmak zorundasınız, bunu durdurmazsanız eğer o çocukların kanı sizin de elinizde olur, bunun vebalinin altından kalkamazsınız.

Değerli milletvekilleri, size şunu açıkça belirtiyorum, en başında, eğer Gazze halkının yanında olmak istiyorsanız, Filistin halkının yanında olmak istiyorsanız, yakanızdaki Yahudi Cesaret Ödülü’nü çıkaracaksınız, teslim edeceksiniz, Filistin halkının yanında olduğunuzu bu şekilde göstereceksiniz, bunu yapmadığınız sürece burada yaptıklarınızın hiçbir inandırıcılığı olmaz, kimse kusura bakmasın.

Değerli milletvekilleri, IŞİD diye bir örgüt var ve bu örgüt, dün “çapulcu 3-5 kişi” dediğimiz bu örgüt, şu anda Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunu işgal etmiş durumda. Bir konsolosluğun işgali, uluslararası diplomaside o ülkenin işgali anlamındadır yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti işgal altındadır. Ancak, her ne hikmetse, ne Parlamentodan ne Hükûmetten bununla ilgili hiçbir girişim göremiyoruz. Getirilen yayın yasağı sonucunda oralarda ne oluyor, ne bitiyor, onları da öğrenmekten uzağız.

Kim bu IŞİD? Bu IŞİD, dün sizin silah desteği sağladığınız bir örgüt, bunu hiçbir şekilde inkâr edemezsiniz. Bu IŞİD, hani Yüce Peygamber’imizin hırkasını emanet ettiği ve “Gitme, hastasın, oraya ulaşamazsın.” denildiğinde, “Olsun, en azından yolunda ölürüm.” diyen Veysel Karani’nin türbesini bombaladı, Hükûmetten hiçbir tepki görmedik sayın milletvekilleri.

Aynı örgüt İstanbul’da Muhammediye Camisi’ni bombaladı. Geçen gün Ali Özgündüz, burada size yakılmış Kur’an’ı gösterdi. Ne oluyor sayın milletvekilleri? Burası hangi ülke, biz hangi ülkedeyiz? Bu ülkede insanların dinî hassasiyetleri neden gözetilmiyor? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi döneminde bir camide Kur’an yakılsaydı, sizin tepkiniz ne olurdu, buna sessiz kalır mıydınız? Bunu bir kere vicdanınıza sormanızı istiyorum.

Evet, değerli milletvekilleri, aynı IŞİD insanların kellelerini keserek futbol oynadı. Türkmenler, Kuzey Irak’ta kan ağlıyorlar. Musul ve Kerkük işgal edildi. Misakımillî sınırları içerisinde dediğimiz, her zaman bizim kardeşimiz, her zaman bizim dostumuz, her zaman yanındayız, her zaman yanımızdasınız dediğimiz Musul ve Kerkük’te artık Türkmen kalmadı. Sayın Dışişleri Bakanı bugün Genel Kurula gelip bilgi vermekten dahi imtina ediyor. Sayın Bakana sorduk işte, sizler de tanıksınız, “Sayın Bakanla görüşeceğim.” diyor. Orta Doğu’da Filistin cayır cayır yanarken, Sayın Bakan, bunu Dışişleri Bakanına sormadan Genel Kurula gelebiliyor.

Değerli milletvekilleri, bakın…

MUHAMMET BİLAL MACİT (İstanbul) – Senin adayın…

ORHAN DÜZGÜN (Devamla) – Bizim adayımızın göğsünde Filistin’in madalyası var, meraklanma sen.

Evet, sayın milletvekilleri, bakın, bugün Tokat’tan aradılar. Bin yıllık bir Alevi türbesi, tam bin yıllık. Horasan erenlerinden Keçeci Baba’nın türbesine minare dikildi, ezan okutuluyor. Biz Ezan-ı Muhammediye’ye saygılıyız ama siz de bizim türbemize saygılı olmak zorundasınız. Orası cami değil, orası Keçeci Baba’nın türbesi. Orayı size kullandırtmayız. Devletin kaymakamı benim köylüme diyor ki: “Siz, Müslüman değil misiniz, siz, ezan sesi istemiyor musunuz?”

Kaymakam, sen adam olacaksın, işini yapacaksın. Senin işin o köye yol yapmak, su götürmek, elektrik götürmek, ebe götürmek, hemşire götürmek, doktor götürmek. Sen milletin dinini sorgulamaya yetkili değilsin. Haddini bileceksin, adam gibi iş yapacaksın, yoksa bunun hesabını sana sorarız. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Şirin Ünal, İstanbul Milletvekili.

Buyurun Sayın Ünal. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ŞİRİN ÜNAL (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu grup önerisi hakkında aleyhte söz almış bulunmaktayım. Sözlerimin başında, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı ve soykırımı şiddetle kınıyorum. Bu vesileyle Genel Kurulu, televizyonlarının karşısında olup da bizleri izleyen tüm astsubaylarımızı ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

 Astsubaylarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir ve komuta zincirinde yer alan asli ve en önemli unsurlarından bir tanesidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin profesyonel insan gücünün önemli bir kısmını oluşturan, ülkemiz için şerefli meslekleri uğruna bir ömrü feda eden, en ücra yurt köşelerinde canı pahasına görev yapan, aile fertlerinin de aynı kaderi kendileriyle paylaştığı bu camianın cefakâr ve fedakâr mensuplarının özlük haklarının iyileştirilmesi noktasında, Hükûmetimiz çalışmalarına astsubaylarımızın lehinde olacak şekilde aralıksız olarak devam etmektedir. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için tek gösterge tablosuna geçilmesi sebebiyle astsubayların kademe terfi esas ve şartları, durumlarına göre yükselebilecekleri en son derece ve kademeler, göreve başladıkları öğrenim seviyesinden daha üst seviyede öğrenim görenler ile yüksek lisans ve doktora yapan personele intibaklarının yeni öğrenim durumlarına göre düzenlenmesi; rütbe, kıdem ve kademe alanların üst dereceye yükselme işlemlerine açıklık getirilmesini amaçlayan 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarımız, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında görevlendirilen subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere, görev yaptıkları her gün için orgeneral aylığının brüt tutarının onda 1’i oranında ödeme yapılmasını amaçlayan 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden kendisine lojman tahsis edilemeyenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi maksadıyla personele lojman tazminatı ödenmesini amaçlayan 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline fazla mesai ücreti ödenmesini amaçlayan 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarımız, 9. derecenin 1. kademesinde göreve başlatılması kapsamı dışında kalan astsubaylar ile bunların emeklilerinin kapsama alınmasını amaçlayan 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarımız, 1. derecede olup 3600 ek göstergeye hak kazanmış olanlara ve bunların emeklilerine, binbaşı ve altında olup 1. derecede subaylar ile bunların emeklileri ve 1. derecede bulunan astsubaylar ile bunların emeklilerine görev tazminatı verilmesini amaçlayan 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarımız ile ilgili yasal düzenleme çalışmalarımız devam etmektedir.

Ayrıca, MİT, emniyet hizmetleri sınıfı personeli gibi emeklilerin maaşlarına 2006 yılında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nda yapılan değişiklikle sağlanan 100 liralık iyileştirmenin, makam tazminatı almayan kıdemli binbaşı ve altındaki subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların emeklilerine de yapılmasını amaçlayan 6319 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 22 Şubat 2014 tarihinde 28921 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değerli milletvekilleri, AK PARTİ olarak, ordumuzun gizli kahramanları olan astsubaylarımızı büyük ölçüde önemsemekte, özlük haklarının iyileştirilmesi noktasında tüm gayretlerimizi göstermekteyiz. Bu konuda yürütülen çalışmalar hızlandırılmış ve az önce sizlere sıraladığım kanun tasarı ve tekliflerinin, içinde bulunduğumuz yasama yılında Mecliste görüşülmesini de planlamaktayız.

Değerli milletvekilleri, geçen sene Kurban Bayramı’ndan sonra Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinin talebi doğrultusunda Dernek yöneticilerimizle, Meclisteki odamda kendileriyle görüştüm. 6-7 kalem kendilerinin dile getirdiği sorunlarını dinledim; kendileriyle konuyu tartıştık. Bu sorunların tamamını bir dosya hâlinde Sayın Millî Savunma Bakanımıza ve Sayın Başbakanımıza ulaştırdım. Ayrıca, bunun bir özetini de üst düzeyde yapılacak bir toplantıda dile getirilmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza da elden kendisine takdim ettim. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Cumhuriyeti Hükûmeti, astsubaylarımızın dile getirdikleri sıkıntıları, sorunları birinci kalemden biliyor, takip ediyor. Ayrıca, Genelkurmay Başkanlığımız ve Millî Savunma Bakanlığımız, tüm Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle beraber astsubaylarımızın ve emeklilerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını kuvvet komutanlıklarımızla beraber koordineli olarak sürdürmektedirler. Tüm kamu personeliyle birlikte Türk  Silahlı Kuvvetleri personelinin de özlük haklarının iyileştirilmesi, Hükûmetimizin öncelikli görevleri arasında bulunmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin asli unsurlarından muvazzaf ve emekli astsubaylarımızın özlük haklarının daha da iyileştirilmesi için Millî Savunma Bakanlığımız ve Genelkurmay Başkanlığımız koordineli olarak çalışmalarına devam ediyor.

Bu aşamada  Türkiye Büyük Millet Meclisinde araştırma komisyonu kurulmasına gerek olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin aleyhinde olduğumuzu belirtiyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Mesut Dedeoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili.

Buyurun Sayın Dedeoğlu. (MHP sıralarından alkışlar)

MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis Başkanlığımıza verilen, astsubaylarımız hakkındaki Meclis araştırması önergesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım.

Değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, görevini çağın şartlarına uygun ve başarılı bir şekilde yerine getirmesi, milletimiz ve ülkemiz açısından çok büyük önem taşımaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türk vatanı ve milletinin şan ve şerefini, dışarıdan ve içeriden gelecek olan tehlikelere karşı koruma görevi vardır. Bu görevi yüzünden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, ülkemizde çok kutsal ve şerefli bir görevi üstlenmiş durumdadır. Bu nedenle, zaman zaman yasalarında birtakım değişikliklere gidilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyada ortaya çıkan gelişmelerin, teknolojinin, savaş taktiklerinin gerisinde kalmamak için çok büyük bir mücadele ve gayret sarf etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak biz de bunlara yardımcı olmalıyız, buna mecburuz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin omzundaki yük çok ağırdır. Türk ordusunun binlerce yıllık gelenekleri vardır. Bu gelenekleri bugüne kadar şanla, şerefle ve gururla sürdürmüşlerdir. Temenni ediyoruz ki bu gelenek ve görenekler bundan sonra da aynı şekilde devam etsin.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükûmet, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin artan sorunlarına mutlaka çözüm getirmelidir çünkü onlar içinde bulundukları durum itibarıyla çok büyük bir mutsuzluk içindeler. Türk milleti olarak varlığımızı, birliğimizi ve dirliğimizi borçlu olduğumuz Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sorunları en kısa süre içerisinde tek tek maddeler hâlinde ele alınmak kaydıyla mutlaka çözümlenmelidir.

Son yıllarda ortaya çıkan ordudan istifalar üzüntü verici bir hâl almıştır. Son üç yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa eden subay ve astsubayların sayısı 13.751 kişiye ulaşmış. Sayın  milletvekilleri, çok önemli bir rakam bu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için.

2009 yılında 67 bin olan uzman erbaş sayısının bugün 40 bin civarında olduğunu tespit ettik, 40 bin. Orada da çok büyük bir istifa, büyük bir azalma, ordudan büyük bir ayrılma durumu söz konusu. Bunun altında yatan nedenleri, bunun altında yatan sebepleri mutlaka ortaya çıkarmamız lazım. Gerekli tedbirleri hep beraber almak mecburiyetimiz var.

Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas olaylarından sonra 684 pilot Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa etmiştir. Bunun da elbette bir sebebi vardır, bunların da araştırılması lazım. Bunların ordumuzda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizde yetişmiş olan personelin dışarıya çıkması ne demek? Yıllarca emek veriyor devlet bunların yetişmesi noktasında. Eğer bunlar ayrıldıysa, bunun sebeplerini araştırıp ortaya çıkartıp mutlaka çözüm noktasını da ortaya koyup gereğini yapmak mecburiyetimiz var.

İstifa eden pilotların sayısı her geçen gün artmaktadır. 2013 yılında 110 pilot Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa etmiştir. Sadece 2014 yılının Şubat ayında ordudan istifa eden pilot sayımız da 74 olmuştur. Alt alta topladığımızda “Demek ki Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisinde pilot kalmamış.” veyahut da “Çok genç subaylarımız, çok genç pilotlarımız uçakları uçurmaktadır.” diyebiliriz. Yani başka bir anlatım tarzıyla, tecrübe yok olmuş, tecrübe ayrılmış, yerine genç arkadaşlarımız vazife yapmaktadır; bu da acilen düşünülmesi ve çözüme kavuşturulması gereken bir konudur.

İstifaların önüne geçmek için mutlaka yeni ve kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. Personelin pek çok konuda sorunları hâlâ devam etmektedir. Hükûmetin, çözüm konusunda ortaya atılan “bütçe dengeleri” mazeretinden de vazgeçmesi gerekmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan diğer personelin yaşadıkları sorunlar da çok büyüktür. Bunlardan birkaç tanesini örnek vermemiz gerekirse ilki sözleşmeli subaylarımız. Sözleşmeli subaylarımızı almışız, üç yıllık mukavele imzalamışız, üç yılın sonunda yine o sözleşmeli subayımız sabahlara kadar uyuyamıyor. Neden? Peki, üç yıl sonra sözleşmesi yenilenmezse ne yapacak, nereye gidecek, nereye sığınacak? İkinci üç yılda, üçüncü üç yılda, nitekim dördüncü üç yılda, on beşinci yılın sonunda her gün bir sıkıntı içerisinde, bir acı içerisinde, o yaştan sonra “Benim sözleşmem yenilenmezse ben ne yapacağım, nerede çalışacağım, kimin yanında çalışacağım? Benim mesleğim artık Türk Silahlı Kuvvetleri olmuştur, savaşmak olmuştur, ben bu saatten sonra ne yaparım?” derdi, telaşı içerisine düşmüş. Buna mutlaka bir çözüm yolu bulmamız lazım. Ya almamamız lazım veyahut da aldıktan sonra diğer muvazzaf subay haklarını bunlara da mutlaka tanımamız lazım.

Bunların bu sıkıntının dışında yine birçok sıkıntıları daha var, yine küçük bir örneğini daha vereyim. Oldu ya -hastalık herkese mahsus, bizler de dâhil olmak üzere bütün insanlara mahsus- bir hastalığı çıktı, doksan günlük bir rapor alındı. Yine aynı şekilde, bu sözleşmeli subaylarımız kapının önünde, sözleşmesi feshedilmiş; 40 yaşından sonra, 45 yaşından sonra emekli olamadan ne yapacağının derdi, telaşı içerisinde.

Bunlarla beraber, yine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisinde görev alan çok değerli mensuplarımız var. Uzman erbaşlarla ilgili zaman zaman Hükûmet tarafından yapılan düzenlemeler bu grubun sorunlarını da ortadan kaldırma konusunda ne yazık ki başarılı olamamıştır. Vatanı uğruna canını ortaya  koyan erbaşlarımız, hâlen yarınların kaygısıyla yine sözleşmeli subaylarımız gibi sıkıntı içerisindedirler. Uzman erbaşlarımız çok zor şartlar altında görev yapmaktadır. Uzman erbaşlarımız aylarca evlerinden uzak bir şekilde dağlarda ve kışlalarda görev yapmaktadır.

Tabii, uzman erbaşlarımızla beraber astsubaylarımız da bunun içine dâhildir. Astsubaylarımız ordunun bütün yükünü çeken yani komutanından almış olduğu emirleri mutfakta, arka planda uygulayan ve gerçekleştiren personelimizdir. Onların da bu özlük haklarının mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yerine getirilip rahatlatılmaları gerekmektedir.

Yıllardır bu şekilde çalışan personelimiz hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Hükûmet “yan ödeme tazminatı” kapsamında 3’üncü kez şark görevini yine Türk Silahlı Kuvvetleri personeline reva görmektedir ve geçtiğimiz dönemde de ek maaş olarak 205 lira öngörülmüştür. Bu düzenlemelere göre subay ve astsubaylar yan ödeme tazminatlarını beş yıl içinde hak ederken uzman erbaşlar bu ödemeyi on yıl içerisinde hak etmektedirler. Subay ve astsubaylar için bir gidişte şarkta kalma süresi iki yıl, uzman erbaşlar için bir gidişte şarkta kalma süresi beş yıldır.

Uzman erbaşlarımız, sağlık hizmetleri konusunda yapılan düzenlemeler yüzünden de çok sıkıntı yaşamaktadır. Bu arkadaşlarımız bir yıl içinde, yine sözleşmeli subaylarda olduğu gibi doksan günden fazla hasta olmamalılar. Hasta oldukları takdirde sözleşmeleri feshedilip kapının önüne konulacaklardır.

Sözleşmeli subay ve astsubaylar üç ile dokuz yıl arasında sözleşme imzalayarak göreve başlamaktadır. Bunlarla ilgili de mutlaka düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vatan savunmasında cesurca öne atılanlara ve bu uğurda yaralanıp gazi olanlara, hayatını kaybedip şehit olanların yakınlarına da bu ülkenin borcu vardır. Gaziler arasındaki büyük problemlerden bir tanesi, çalışanların, muvazzafların dışında, gazi ve şehit yakınlarının -eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının- da problemleri aynen devam etmektedir. Muharip gazilerin çocukları öncelikli olarak iş imkânlarından yararlanmalıdır. Ayrıca, bu gazilerimize, astsubay ve subaylarımıza Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından da uygun taksitlerde ev verilmelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Recep Özel, Isparta Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Özel.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu araştırma önergesinin aleyhinde söz almış bulunmaktayım. Her ne kadar aleyhinde söz almış olsak da bu, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin temel taşı olarak kabul ettiğimiz ve büyük fedakârlıkla hizmet eden astsubay kardeşlerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi, sorunlarının araştırılmasıyla ilgili bir araştırma önergesi.

Geçende yine bu konuyla ilgili burada bir önerge verilmişti. Sanki muhalefetin vermiş olduğu öneri kabul edildiği zaman astsubay kardeşlerimizin sorunları birden çözülebilecek gibi bir algı oluşmuş. Onun üzerine de aleyhine konuşan arkadaşlarımıza büyük tepkiler gelmekte. Bunun böyle algılanmaması gerektiğini, bu sorunların… Elbette ki astsubay kardeşlerimizin imkânlarında, özlük haklarında ne tür iyileştirme yapılırsa yapılsın hep az kalacaktır.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Kabul mü edeceksin Recep?

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Kabul mü edeceksiniz?

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Kabul mü? Kabul mü?

RECEP ÖZEL (Devamla) - Daha fazla miktarda yapılmalı mı? Elbette ki yapılmalı.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Araştırmamızın yanında mısın, sen onu söyle, bırak bunları.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Daha fazla imkânlar sunulmalı mı? Elbette ki daha fazla imkânlar sunulmalı ama bunların hepsi bir bütçe dengesi içerisinde olmalıdır. Sorunları var mı? Elbette astsubay kardeşlerimizin sorunları vardır. Biraz önce grubumuz adına konuşan Şirin Ünal arkadaşımız, kardeşimiz bununla ilgili bilgileri Meclisimizde sizlerle paylaştı.

Burada aleyhinde değil, üzerinde olduğumuzu, Hükûmetimizin, partimizin astsubayların özlük haklarıyla ilgili çalışmalar yürüttüğünü, birtakım iyileştirmelerin yapılması noktasında çalışmalar olduğunu, bunun yine yapılacaksa da AK PARTİ tarafından yapılacağını kamuoyunun bilmesini özellikle istirham ediyoruz, bilmenizi istiyoruz.

Bugün de gerek Soma maden faciası gerekse taşeron işçilerimizle ilgili olarak kamuoyunun beklentilerine cevap verecek olan yasa gündemimizde, onu görüşüp bir an önce neticelendirmemiz gerekiyor. Gündemimizdeki bu konuyu görüşmek amacıyla bu araştırma önergesine şu anlık, bugünlük katılmadığımızı bildiriyor, hepinize saygılar sunuyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunacağım ancak karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.42

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 15.50

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale)

----- 0 -----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 119’uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi öneriyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Öneriyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar  yeter sayısı vardır, öneri kabul edilmemiştir.

Gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

VII.- SEÇİMLER

A) Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim

1.- (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN – (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan üyeliğin seçimini yapacağız.

Cumhuriyet Halk Partisinin 1 üyelik için 3 katı olarak gösterdiği adayların adlarını okutuyorum:

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Aday Listesi (3)

Adı Soyadı                                                               Seçim Çevresi

Kemal Ekinci                                                            Bursa

Ömer Süha Aldan                                                     Muğla

Emre Köprülü                                                           Tekirdağ

BAŞKAN – (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğine Tekirdağ Milletvekili Sayın Emre Köprülü seçilmiştir.

Alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

1'inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

 

BAŞKAN - Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

3.- Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile 79 Milletvekilinin; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/937, 2/2229) (S. Sayısı: 615)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4’üncü sırada yer alan, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile benzer mahiyetteki 108 adet kanun teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639) (x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Geçen birleşimde, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülen tasarının birinci bölümünde yer alan 10’uncu madde üzerinde önerge işlemleri tamamlanmıştı.

Şimdi, dünkü birleşimde işleme alınan, maddenin metinden çıkarılmasını öngören aynı mahiyetteki önergelerden Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve arkadaşlarının verdiği önerge üzerinde konuşmak üzere Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’na söz vereceğim.

Buyurun Sayın Kuşoğlu. (CHP sıralarından alkışlar)

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu görüşmekte olduğumuz madde bir fiyat farkı maddesi. Madenle ilgili, Soma faciası sonrası madenlerle ilgili yaptığınız düzenlemeler nedeniyle bir fiyat farkı oluştuğu, maliyet artırdığı gerekçesiyle bu madde getirildi. Henüz Plan ve Bütçe Komisyonundan çıkmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin burada iradesi oluşmadan, Resmî Gazete’de yayımlanmadan, yürürlüğe girmeden, uygulaması olmadan böyle bir maddenin getirilmesi bir kere etik değil, ahlaki değil.

Ama benim konuşmak istediğim o değil. Bu maddeyle ilgili olarak biz on gün kadar Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşme yaptık. Bu maddeyle ilgili olarak bize TKİ yetkilileri ve Enerji Bakanlığı yetkilileri tarafından hiçbir bilgi verilemedi maalesef, verilen bilgiler de bir önceki bilgilerle hep çelişkili oldu. Hiçbir zaman maliyet artışıyla ilgili net bir bilgiye sahip olamadık. Buna, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri de buradalar, kendileri de şahittirler, kendileri de bunu en iyi şekilde biliyorlar.

Sayın Bakanım, sizin müsteşarınız da en son gün oradaydı, Sayın Müsteşarın da sözü vardır bu konuyla ilgili olarak pazartesiye kadar bu bilgilerin bana verileceğiyle ilgili ya da Komisyon üyelerine verileceğiyle ilgili. Hiçbir bilgi alamadık. Aynı şekilde, Genel Müdürün sözü vardır, hiçbir bilgi alamadık.

Bir maliyet farkı varsa, bir maliyet artışı varsa bir etki analizi yapılır, gerekçeleri ortaya konur. Bakın değerli arkadaşlarım, şunu söylüyorum, bende de bazı rakamlar var: TKİ’nin bize verdiği bilgilere göre, ilk sırada yer alan firmanın -adını açıklamıyorum- 2013 yılındaki tahsilatı 341 milyon lira. Bakın, 2014 için, bugün için bile ortalama 1.400 lira maliyet var işçi başına. Ben 3 bin lira alacağım, 3 bin lira. Madenlerde gelir vergisi stopajı da yok. 3 bin lira alacağım. 4.700 kişi, 4.800 kişi çalışıyor en fazla burada, yetkililer açıkladı. Ben 5 bin alacağım, 5 bin liradan 180 milyon lira yapar. 341 milyon lira almış. 3 bin liradan hesabı yapıyorum. Bir kere, 2 katı bile olsa asgari ücret yani 2 bin lirayı da geçse, 2 asgari ücreti de geçse bir maliyet artışı yaratmıyor. Nasıl böyle bir hesabı yapabiliriz? Bu mübarek günde bu hesaplar bize verilmeden yetimin hakkını nasıl ona, buna veririz?

Enerji Bakanlığı, TKİ bu şirketlerin oyuncağı mıdır da bu bilgiler bize verilmeden burada fiyat artışı talep edilebiliyor? Şu mübarek cuma gününde böyle bir şeye “evet” demeniz, gerçekten herkes için yüz kızartıcı, bizler için, öbür dünyamız için vebal altında bırakacak bir konudur. Özellikle dikkatinizi çekiyorum, bu konularla ilgilenmiş birisi olarak, bakın, rakamları tek tek size söyledim. 2013 için 341 milyon lira tahsilatı var; normalde 1.400 liradan 90 milyon lira, 100 milyon lirayı geçmiyor. Ben 3 bin lira yapıyorum kişi başına madende en fazla 180 milyon lira hasılat yapıyor. Nasıl etkileniyormuş? Bu rakamlar olmadan nasıl gelir?

Ayrıca şunları da söyledim: Burada Soma’daki firmalarla ilgili olarak   -şimdiye kadar istedim, hiçbirisini de getiremediler- sözleşmeler uzatılıyor, zamanından önce uzatılıyor, ihalesiz uzatılıyor, yönetim kurulu kararı olmaksızın uzatılıyor. Hiçbirisinde ne ihale kararları ne Yönetim Kurulu kararları gelebildi, getiremediler. Yönetim Kurulu kararı olmaksızın, ihale olmaksızın çok daha büyük rezervleri ihale edebilen, verebilen birilerine bu fiyat farkını mı veremiyor? Bunun için mi kanun getiriyor? Böyle bir rezalet olur mu? Bu skandala Allah rızası için oy vermeyiniz değerli milletvekilleri. Bu bilgiler gelsin, ispatlansın, ondan sonra oy verelim. Ben de sizinle beraber vereyim fiyat farkı gerekiyorsa ama böyle bir durumda, bu şartlar altında oy vermemiz, “evet” dememiz hepimizi vebal altında bırakacaktır.

Herkesi uyarıyorum, hepinize saygılar sunuyorum bu vesileyle. Lütfen, dediklerimi dikkate alınız. Siyaset için söylemiyorum, söylediklerimin en ufak bir yanlışı da yoktur, lütfen bunları dikkate alarak oy kullanınız.

Sayın Bakan da sorumluluğunu müdrik birisiyse bu bilgilerin bir an önce gelmesini sağlamak zorundadır. Şimdiye kadar gelmedi hiçbir bilgi.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen İdris Baluken, Bingöl Milletvekili.

Buyurun.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 10’uncu madde üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Konuşmama başlamadan önce Filistin’de ve Rojava’da mazlum halklar üzerinde tam bir katliam uygulayan İsrail devlet terörünü ve IŞİD çete terörünü buradan lanetliyorum. Filistin halkıyla ve Rojava halkıyla dayanışma duygumuzu buradan ifade etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, özellikle bu 10’uncu madde önemli. Biliyoruz ki pek çok maddeyi okumadan, bilmeden parmak kaldırıp buradan geçiriyorsunuz ama inanın ki bu 10’uncu maddeyle ilgili kaldıracağınız her el, vereceğiniz her onay önünüze benzer Soma facialarının ağır faturası olarak geri gelecektir çünkü burada yapılan düzenleme başlı başına taşeronlaştırmayı özendiren, redevans sistemini koruyan ve sermayenin azami kâr hırsı için alan yaratan bir düzenleme. Biz bu düzenlemenin Genel Kurula gelmesinden hicap duyuyoruz; insanlık utancı çünkü daha, yakın dönemimizde 301 madencimizi toprağın altına gömmüşüz bu azami kâr hırsı yüzünden. Özel şirketlerin insan emeğini, insan onurunu hiçe sayan ve her şeyi bir ticari kazanç üzerinden ortaya koyan zihniyetleri üzerinden bu acıyı yaşamışız. Şimdi, böylesi bir acı ortada var iken burada redevans ve hizmet alımı sözleşmelerinde maliyet artışlarını bahane göstererek Kamu İhale Kurumunun isteği üzerine Bakanlar Kurulunun bu özel firmaları âdeta ödüllendirmesinin yolu açılıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Biz bu Soma faciasından sonra, başlı başına, Hükûmetinizin şapkayı önüne koyup madenlerdeki özelleştirme politikalarını, redevansı, taşeronlaştırmayı tamamen kaldırmasını ve madencilik sektöründe kamunun, kamusal alanın hizmet üreteceği, işçi sağlığı ve iş kazalarının önlenmesi açısından gerekli tedbirlerin alınacağı yasal düzenlemeler bekliyorduk ama önümüze getirmiş olduğunuz bu torba tasarının her bir maddesi burada saatlerce tartışılır ama inanın ki bu 10’uncu madde buradan geçerse önümüzdeki dönemlerde ortaya çıkacak yeni Somaların faturası her birinizin önüne gelir. Bu yönüyle, acılarımızı daha fazla artırmadan, Soma’daki ailelerin, madencilerin acılarını daha fazla artırmadan, bu yapmış olduğunuz özel şirketleri kayıran, özel şirketlere rant sağlayan, emek sömürüsünün, azami kâr hırsının olabildiğince önünü açan düzenlemeyi, bu maddeyi bu tasarıdan çekmenizi öneriyoruz, önergemiz de bu doğrultudadır. Milletvekillerinin özellikle bu konuda vicdani bir muhasebe yapmalarının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.

Eğer bu düzenlemeyle ilgili farklı bir şey Genel Kurulda gündemleşmezse, bu madde olduğu gibi buradan geçerse inanın ki Soma’dan sonra pek çoğunuzun dikkatini çekmedi ama bu kâr hırsını önüne koyan şirketler Zonguldak’ta da, Konya’da da, Şırnak’ta da, Balıkesir’de de madencilerin kanlı çizmelerini gözlerimizin önüne getirmeye devam ettiler- çok daha büyük faciaların önümüze gelme durumuyla karşı karşıya kalacağız. Bizim, zihniyeti sorgulayacak, temel sorunları çözecek yasal düzenlemeler yapmak gibi bir toplumsal beklentinin ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor, bu yasa tasarısı bundan çok uzakta ele alınıyor.

Ama, özellikle tekrar vurgulamak istiyorum: 10’uncu maddeyi buradan geçirirsek nasıl ki Soma faciasından önce madenlerle ilgili, iş güvenliğiyle ilgili buraya araştırma önergesi getirdik, parmak çoğunluğuyla reddettiniz, aradan bir ay geçmeden Soma faciası yaşandı, inanın ki ileride de aynı durumla karşılaşırsınız ve hiçbiriniz çıkıp bu Meclis kürsüsünden halka tek bir cümle bile kullanamazsınız, kendinizi savunamazsınız diyoruz, önergemizin lehine destek istiyoruz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, oylamaya geçmeden önce bu maddeyle ilgili bir şey ifade edeyim: Bu önerge Komisyonda tartışıldı. Ben Komisyon üyesiydim, hem alt komisyonda hem de üst komisyonda buna itiraz ettik. Bu önerge Hükûmet tasarısında yoktu. Sonra, bu önerge alt komisyonda da görüşülmedi, üst komisyonda da iktidar partisinin bir üyesi tarafından verildi. O gün sert tartışmalar olunca önerge geri çekildi. Sayın Bakan da ilgilisi değildi ve sonradan, redaksiyon esnasında bu madde konuldu.

Bununla ilgili, bu önergeyle gelen maddenin rapordan çıkarılması gerekiyor, tamamen yasalara aykırı, çünkü bu konuda Meclis Başkanlığına başvurmuştuk; Meclis Başkanlığından da rapora geçen bir kayıt var: Geri gönderiyor “Gereğini yapın.” diye. Gereği yapılmadığı için, Başkanlık Divanının bunun geri gönderilmesi konusunda işlem yapması gerekiyor.

BAŞKAN – Evet, daha önce bunlar usul tartışmasıyla görüşülmüş.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bununla ilgili yapmadık efendim.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Tümüyle ilgili yaptık efendim.

BAŞKAN – Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.06

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 16.41

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale)

----- 0 -----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 119’uncu Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

10’uncu madde üzerinde, metinden çıkarmaya ilişkin aynı mahiyette bir önerge daha vardır, okutuyorum:

TBMM Başkanlığına

639 sıra sayılı Kanun Tasarısının 10. maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

 

Nurettin Canikli                  Mehmet Doğan Kubat                    Ramazan Can

      Giresun                                  İstanbul                                 Kırıkkale

 

Yılmaz Tunç                               İdris Şahin

       Bartın                                    Çankırı

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SADIK BADAK (Antalya) – Takdire bırakıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılıyoruz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, ben de bir önceki oturumdaki talebimden bu nedenle vazgeçiyorum. Sayın Bakan anlattığımız gerekçelerden bu hassasiyetin farkına vararak talebimizi kabul yönünde bir önerge verip geri çekmiştir 10’uncu maddeyi.

Teşekkür ediyoruz.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum Sayın Kaplan.

Gerekçeyi okuyorum:

Gerekçe:

Kanunun hukuki ve mali boyutlarının daha fazla tartışılmasının temini amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki dört önergeyi birlikte oylatacağım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır; önerge kabul edilmiştir, 10’uncu madde madde metninden çıkartılmıştır.

11’inci madde üzerinde dört adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının, görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının 11 inci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen (e) bendindeki (1) numaralı alt bendin sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini ve aynı bende aşağıdaki (4) numaralı alt bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

               Nurettin Canikli                           Mehmet Doğan Kubat                               Recep Özel

                     Giresun                                            İstanbul                                             Isparta

               Tülay Kaynarca                                     Faruk Işık                                        Hilmi Bilgin

                     İstanbul                                               Muş                                                  Sivas

'3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 67 nci maddesi ile diğer kanunların hizmet alımına ilişkin özel hükümleri saklıdır’

“4) İşyerlerinin aynı yerde olup olmadığına bakılmaksızın; bir mahalli idarenin ya da bağlı kuruluşunun kendi birimleri arasında veya bir mahalli idare ile bağlı kuruluşu arasında veya aynı mahalli idarenin farklı bağlı kuruluşları arasında olmak kaydıyla, mahalli idarelerde veya bağlı kuruluşlarında çalışan işçiler, ilgili mahalli idarenin en üst amirinin onayı alınarak bu alt bendin yayınlandığı tarihi izleyen 120 gün içinde kadroları veya geçici iş pozisyonlarıyla birlikte iş ya da işyeri değişikliğine tabi tutulabilir. Bu alt bent uyarınca iş ya da iş yeri değişikliğine tabi tutulan işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları ile kıdem tazminatları ve kıdeme bağlı diğer hususlarda, 6360 sayılı Kanunun geçici birinci maddesinin durumlarına uygun hükümleri aynı şekilde uygulanır."

BAŞKAN – Evet, sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım üç önerge aynı mahiyette bulunduğundan önergeleri birlikte işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak’ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 11. maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

             Rahmi Aşkın Türeli                                  Sakine Öz                                        Özgür Özel

                        İzmir                                               Manisa                                             Manisa

                   Musa Çam                                   Süleyman Çelebi                                 Vahap Seçer

                        İzmir                                               İstanbul                                             Mersin

                  Hasan Ören                                  Ali İhsan Köktürk                      Muhammet Rıza Yalçınkaya

                      Manisa                                           Zonguldak                                            Bartın

                Bülent Kuşoğlu                                    İzzet Çetin                                   Mehmet Haberal

                      Ankara                                              Ankara                                           Zonguldak

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

                 İdris Baluken                                   Pervin Buldan                                   Hasip Kaplan

                       Bingöl                                                Iğdır                                                Şırnak

               Ertuğrul Kürkcü                                     Erol Dora                                                                             Mersin                      Mardin

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

                  Erkan Akçay                                  Mustafa Kalaycı                                      Alim Işık

                      Manisa                                              Konya                                             Kütahyla

               Necati Özensoy                               Yusuf Halaçoğlu                               Mesut Dedeoğlu

                       Bursa                                              Kayseri                                      Kahramanmaraş

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, Hükûmet yerinde yok efendim.

BAŞKAN – Hükûmet yerinde, merak etmeyiniz.

Evet, Sayın Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SADIK BADAK (Antalya) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz.

BAŞKAN- Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Necati Özensoy, Bursa Milletvekili.

Buyurun Sayın Özensoy. (MHP sıralarından alkışlar)

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Konuşmama başlamadan önce, İsrail ve siyonist anlayışı buradan kınıyorum. Mübarek ramazan gününde nefsi müdafaa dışında insan öldürenleri de Allah’ın kahretmesini buradan diliyorum.

Tabii, bu Soma faciasından sonra, özellikle buradan bir ders çıkararak aslında bizim ayrı bir kanun olarak gelmesini istediğimiz ama torba yasaya giren bu maddelere bakınca istenilenler ile buradaki maddelerin aralarındaki yetersizlikleri bırakın, ne kadar tezat teşkil ettiğini buradan gördükçe, okudukça, biraz böyle düşündükçe hayretler içerisine düşüyorum.

Şimdi, biz, Soma’dan sonra özellikle bir buçuk aydır bu Araştırma Komisyonunun üyesi olarak gerçekten çok ciddi çalışmalar yaptık, çok çalıştık, görüşmeler yaptık, talepleri aldık. Oradaki taleplerin başında gelen neydi? İşte bu taşeronlaşmanın önüne geçmek, orada özellikle yer altı madenciliğinde farklı bir taşeronlaşma, dayıbaşı vesaire sistemiyle, “hadi hadicilik”le yılda 1,5 milyon tonluk bir üretim projesini kalkıp 3,5-4 milyon tonlara çıkaran o anlayışın önüne geçmek için tedbirler alınması gerektiği konuşuldu hep başından itibaren.

Şimdi, bu 11’inci maddeye bakıyorum yani bırakın taşeronlaşmanın önüne geçmeyi, taşeronlaşmayı daha da artıran, özendiren bir madde. Bakın, burada diyor ki: “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir." Şimdi, burada (e) bendi “İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, en üst ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir.” diyor 4734’ün 62’nci maddesinde.

Şimdi, bakın, yine bu danışmanlık hizmetleriyle ilgili 4857 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinde “İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.” diyor.  Zaten işin başından beri “Asıl iş nedir?”, efendim “Yan iş nedir?” hep bunların tartışmaları hâlâ günümüze kadar devam ediyor.

Ben şimdi soruyorum: Türkiye Kömür İşletmelerinin, Türkiye Taşkömürü Kurumunun asıl işi nedir? Kömür satmak mıdır, kömür çıkarmak mıdır Allah aşkına?

Ha, şimdi, bakın, buradaki en vahim nokta şu, diyor ki bu değiştirilecek (e) bendine ilave 3’üncü fıkra olarak: “Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz.”  Yani, kurumda istediği kadar uzman olsun, istediği kadar kaliteli, yeterli sayıda insanlar olsun hiç fark etmez, kurum, uzmanlık gerektiren işlerde, her hâlükârda danışmanlık ihalelerine çıkabilir. Yani, şimdi, biz, taşeronlaşmanın önünü mü kapatıyoruz taşeronlaşmanın önünü mü açıyoruz ya? Yani şurada, bakın, şu kanundaki maddeleri ya okumuyorsunuz ya da…

Bakın, başında da söylediğim gibi, asıl durumdan, fırsattan istifade eden sizlersiniz. Yani, böyle bir şeyin üzerine sanki iyi bir şey yapıyormuş gibi daha da kötü işler yapıyorsunuz.

Allah sizi de ıslah etsin diyorum, saygılar sunuyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

 BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önerge üzerinde söz isteyen Hasip Kaplan, Şırnak Milletvekili.

Buyurun Sayın Kaplan.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Teşekkür ederim.

Arkadaşlar, bu fotoğraftaki bir kadın, özel kalem personeliydi. On beş yıl bir belediyenin özel kalem görevlisi olarak çalıştı. Seçimde bir başka parti, sizin parti kazanınca çöpçü olarak başka hizmete gönderdi. Bu madde budur işte, bu madde budur. İsterseniz iyi bakın…Taşeronlaşmayı yaygınlaştırırken kamuda istediği yerden alıp istediği yere göndermek, istediği yerde istihdam etmek, örneğin kültür sanat için aldığı bir müzisyeni kasaphanede görevlendirmek, kasaphanedeki birini müzede görevlendirmek çok mümkün arkadaşlar, çok mümkün. Allah’ınızı severseniz, böylesi bir hizmet anlayışı, sektörel bir anlayış kamuda yapılırsa… Zaten sivil alanda yapılıyor, zaten özel sektör yapıyor. Özel sektör zaten öyle yapıyor ki sözünü dinlemeyen sözleşmeliye diyor ki: “Hadi, kapı burada.”

Bu Mecliste de çok kapı var. Bakın, bir, iki, üç, dört, beş, altı, bir de ana kapı yedi. Bu Meclisin çatısı altında, şu bahçede, 6 bin kişi var. 6 binin kaçı taşeron olarak çalışıyor biliyor musunuz? Şu ocaklara girin, bir sorun, bir dertleşin. Allah aşkına, üniversite okumuş, master yapmış insanın on sene çay ocağında çalışması ne kadar doğru? Belediyelerde liyakati dikkate almayacaksınız, hizmeti dikkate almayacaksınız, sadece siyasi görüşlerine göre bir parti gelecek, kazanacak, pat, diğer parti mensubunun ayağını kaydıracaksın, süründüreceksin. Ee, sonra da getireceksiniz bu torbanın içinde “Hükûmet, isterse mahkeme kararlarını iki yıl boyunca uygulamayabilir.” diyeceksiniz; hem bunu yapacaksınız hem onu yapacaksınız hem de kamuda yapacaksınız. Arkadaşlar, bu olmadı.

2,7 milyon çalışan kamu sektöründedir. Kamu sektörü, artık taşeronlaşmıştır; eğitimden sağlığa, yerel yönetimlerden tutun da bütün alanlara yok hizmet alımı, yok bilmem ne alımı, yok bilmem ne alımı… Eskiden kamu idareleri -bilgisayar yeni çıkmıştı, herkes bilgisayar kullanmasını bilmezdi- bilgisayar uzmanı almak için alım yapardı, hizmet alımı ama şimdi sınır yok, ölçü yok, ayar yok. Arkadaşlar, ilkokul mezununu getirip TÜBİTAK’ın başına koyabilirsiniz. Niye? Kanunla oluyor ya. Hatırlar mısınız, TÜBİTAK’ın yönetiminde 7 kişi çoğunluğu teşkil ediyordu. Buraya bir torba kanun geldi çıraklık döneminizde ve bu kanunda diyordu ki: “Başbakan isterse 7 tane yöneticisini kendisi atayabilir.” Ee tabii, 7 tane yöneticiyi atadı mı TÜBİTAK onun oldu. Şimdi TÜBİTAK kimin? Başbakanın.

Arkadaşlar, 77 milyonluk büyük bir ülkeyiz. Milyonlarca üniversitelimiz, gencimiz, çalışabilecek insanımız işsiz. Liyakati olanları da bu şekilde ezdirirsek, bu şekilde bezdirirsek, bu şekilde haksızlık yaparsak ondan sonra “Niye bu kadar suç oranı artıyor? Niye cezaevleri ilk defa 150 bin kişiden fazla doldu?” diye sorarız. Bu, çok ciddi bir sorundur. Bu, çok ciddi tartışılması gereken ve çözümlenmesi gereken bir sorundur. Kıyaslama vardır; halk, vatandaş, gözüyle gördüğüne bakar. Aynı okulu bitirmiş, aynı işi yapıyor, aynı işi yaparken birisi birinin 3 katını alıyorsa, birisi çok üst bir görevdeyse, birisi çok daha aşağı bir görevdeyse oraya güvenmez, saygı duymaz. Bizim, sistemi değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Bu sistem değişmeden ve kamu sendikaları toplu sözleşme hakkını tam kullanmadan olmaz diyoruz.

Saygılar sunuyoruz, devam edeceğiz.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı  mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Aşkın Türeli İzmir Milletvekili.

Buyurun Sayın Türeli. (CHP sıralarından alkışlar)

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın  Başkan.

Değerli  arkadaşlar, görüşmekte olduğumuz torba kanun tasarısının 11’inci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak vermiş olduğumuz önerge üzerinde söz aldım. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Şimdi, bu 11’inci madde çok sıkıntılı, çok tehlikeli bir madde Sayın Bakan. Biliyorsunuz, Komisyondaki tartışmalarda da, alt komisyonda da, üst komisyonda da ayrıntılı biçimde konuşuldu.

Şimdi, önümüzde Soma’yla ilgili, “Soma tasarı” adı altında gelen bir torba kanunun içine Türkiye'de hizmet alım yöntemini genişleten, diğer bir ifadeyle taşeron hizmet alımını genişleten birtakım maddeler, hükümler getirildi. İşte, bu da, o maddelerden bir tanesidir.

Birinci söylemek istediğim konu şudur: Şu anda baktığımızda, bu gelen madde metnine baktığımızda asli iş, yardımcı iş ayrımı üzerinden yardımcı işlerin kapsamı genişletilmektedir. Şimdi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun eski hâli şöyle diyordu: “İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik ve sayıda olmaması halinde bu kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir.” “Bu kanunda belirtilen hizmetleri için ihaleye çıkılabilir.” diyordu. Ama şimdi yeni getirilen düzenlemeyle hangi işlerin yardımcı işler olacağının belirlenmesi yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Hem de Bakanlar Kuruluna yardımcı işlerin neler olacağını idareler itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte verme, belirleme yetkisi verilmiştir. Yani Bakanlar Kurulu diyebilir ki: Bir bakanlığımızda bir iş asli iş, başka bir bakanlıkta onu yardımcı iş olarak tanımlayabilir. Örneğin Çalışma Bakanlığında asli iştir, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde de yardımcı iş olabilir. Bu şekilde kanunda tanımlanan ve aynı şekilde ilgili yönetmeliklerde -Alt İşverenlik Yönetmeliği’nde de var- hepsinde tanımlanan… Yardımcı işin neler olduğu tanımlanıyor orada. Temel anlamda işin mal ve hizmet üretimiyle ilgili ama işin özüne ilişkin olmayan, işin yapılmasını destekleyen işlerdir yardımcı işler. Bu şekilde getiriliyor, bu ciddi anlamda sıkıntılar içeriyor, bunu belirtelim.

İkinci olarak; madde metnindeki “…yerleşik yargı içtihatları ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası dikkate alınmak…” ifadesi. Değerli arkadaşlar, kanun metninde “dikkate alınacağı” ifadesi diye bir şey olmaz. “Dikkate alınmak” hukuki anlamda bağlayıcı bir norm değildir. Kanunda “esas almak” ifadesi geçer. Zaten, nitekim ilk getirildiği hâlinde baktığımızda maddeye “esas alınacağı” hükmü vardı. Ne demek dikkate alınacak? Yani idare isterse -Bakanlar Kurulu- dikkate alır, isterse dikkate almaz. Hiçbir şekilde bağlayıcılığı olmayan, tavsiye niteliğindedir. Gene bu ciddi bir sıkıntıdır.

Gene maddede diyor ki: “…yeterli nitelik veya sayıda –personel- olmaması şartı…” Ne demek bu arkadaşlar? Hem bir taraftan norm kadro uygulaması getiriyorsunuz;  kamuda yeterli sayıda personeli almıyorsunuz kamunun işlerini yapacak olan, kamu hizmetlerini görecek olan, ondan sonra da “yeterli nitelik ve sayıda elemanım yok” diye o işleri, gidiyorsunuz, taşeron yöntemiyle yaptırıyorsunuz. Bunu kabul etmek mümkün değildir.

Nitekim Anayasa’nın 128’inci maddesi de zaten şöyle bir hüküm içermektedir, diyor ki: “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülür.” Bu çerçevede baktığımızda, bu şekilde asli iş, yardımcı iş ayrımını yapma yetkisinin kanundan alınarak Bakanlar Kuruluna verilmesi hem Türkiye'deki mevcut kamu personel mevzuatımıza hem de aynı şekilde Anayasa’ya ciddi aykırılıklar içermektedir.

Gene aynı maddenin (2) numaralı alt bendinde de idareye ilişkin asıl işi tanımlıyor ve diyor ki: “…idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde hizmet alımı yöntemiyle ihaleye çıkılabilir.” Ama metinde, ilk geldiği zaman, Sayın Bakan, önümüzde gene “yeterli nitelik ve sayıda personel bulunması şartı” vardı, şimdi o da kaldırılmıştır. Bu gelen maddeyle asli işin bir kısmında da, uzmanlık gerektiren işlerde de yeterli nitelik veya sayıda personel var mı, yok mu diye bakmadan o işi alıp hizmet alım yöntemiyle yaptırma, yani taşeron firmaya yaptırma imkânı getirmiştir.

Özet olarak baktığımızda 11’inci maddeyle getirilen düzenlemeler ciddi anlamda sıkıntı taşımaktadır. Türkiye’de taşeron çalışma ilişkisini genişleten ve bunu kalıcı hâle getiren düzenlemelerdir. Kanunlarımıza, mevzuatımıza ve Anayasa’ya da aykırıdır. Bu maddenin geri çekilmesini talep ediyoruz.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.06

 

 

 

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.13

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale)

----- 0 -----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 119’uncu Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

Aynı mahiyetteki önergelerin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi, önergeleri tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, aynı mahiyetteki önergeler kabul edilmemiştir.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Diğer önergeyi okutuyorum…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkanım, benim sizden bir istirhamım var, o da şu: Dün gece saat 01.29’da Meclisi kapatırken İsrail’in Filistin’e saldırması nedeniyle bir bildiri yayınlanacağını söylemiştiniz. Saat şu anda beşi on beş geçiyor. Yani bu kadar süre içerisinde niye bu okunmuyor?

Meclisi dün akşam kapatmanızın gerekçesi de buydu ama bu okununcaya kadar Meclisin çalışmayacağını sizler ifade edip söylemiştiniz. Sizden istirhamım, lütfen bu sözlerinize bağlı kalınız.

BAŞKAN – Sayın Tanal, teşekkür ediyorum.

Grup başkan vekilleri görüşüyorlar efendim, okuyacağız.

Evet, diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının, görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının 11 inci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen (e) bendindeki (1) numaralı alt bendin sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini ve aynı bende aşağıdaki (4) numaralı alt bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

                                                                                                             Nurettin Canikli (Giresun) ve arkadaşları

‘3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 67 nci maddesi ile diğer kanunların hizmet alımına ilişkin özel hükümleri saklıdır.’

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Takdire bırakıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılıyoruz efendim.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Gerekçe…

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Ayrıca, mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamakla görevli belediyelerin kendi özel kanunlarına uygun olarak hizmet alımı yapabilmesi ve diğer özel düzenlemelerin korunması sağlanmaktadır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

IX.- BİLDİRİLER-DEKLARASYONLAR

1.- Başkanlıkça, İsrail tarafından Filistin’e yönelik yürütülen askerî harekâta ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi bildirisi

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, İsrail Tarafından Filistin'e Yönelik Yürütülen Askerî Harekâta İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Bildirisi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı, bütün uyarılara rağmen artarak süren saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in katliama dönüşen bu saldırılarını uluslararası hukuk ve insan hakları hukukunun ağır ihlalleri olarak değerlendirmekteyiz. İsrail bu harekâtla Gazze halkını yıkıma mahkûm etmektedir.

Karadan, havadan ve denizden ağır bombardıman altında tutulan Gazze'de can kaybı ve yaralı sayısının yükselmesini derin üzüntüyle ve kaygıyla karşılıyor, kadın ve çocuklar başta olmak üzere masum sivillerin öldürülmelerini ise tüm insanlığı yaralayan, kabul edilemez ve affedilemez bir insanlık suçu olarak görüyoruz.

İsrail bölgedeki şiddet ortamı ve dalgasının kaynağı olarak bölge barışını da her defasında daha uzaklara itmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi;

1) İsrail tarafından başta Gazze olmak üzere, Filistin halkına ve topraklarına karşı yürütülen saldırıların derhâl durdurulmasını,

2) Acil insani yardımlar başta olmak üzere Gazze dâhil, işgal altındaki Filistin topraklarına ulaşım ve erişimin serbestleştirilmesini teminen tüm engel ve ambargoların derhâl kaldırılmasını,

3) Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası kuruluşların, Filistin halkına yönelik bu insanlık ve hukuk dışı saldırıların durdurulması için başta kalıcı bir ateşkesin sağlanması olmak üzere gereken her türlü adımı gecikmeksizin atmasını,

4) Tüm parlamentolar, hükûmetler, kuruluşlar ve toplumların Filistin halkına karşı ortak vicdani sorumluluklarını yerine getirmesini,

bekler ve talep eder.

Filistin halkının acılarının sarılması, yıkılan ve yok edilen altyapı ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması için alicenap halkımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapacaktır.

TBMM olarak acılarını derinden paylaştığımız Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, davalarına sahip çıkmaya ve bütün koşullarda kendilerini desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha ilan ederiz.

       Nurettin Canikli                        Mehmet Akif Hamzaçebi

Adalet ve Kalkınma Partisi             Cumhuriyet Halk Partisi

     Grup Başkan Vekili                        Grup Başkan Vekili

         Oktay Vural                                      İdris Baluken

  Milliyetçi Hareket Partisi               Halkların Demokratik Partisi

     Grup Başkan Vekili                        Grup Başkan Vekili

(Alkışlar)

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER(Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri(Devam)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin 'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639)(Devam)

BAŞKAN – 12’nci madde üzerinde dört adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının 12 nci maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ek 8 inci madde olarak eklenmesi öngörülen maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve üçüncü cümlesinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim.

               Nurettin Canikli                           Mehmet Doğan Kubat                               Fatih Şahin

                     Giresun                                            İstanbul                                             Ankara

                  Hilmi Bilgin                                       İdris Şahin                                       Yusuf Başer

                       Sivas                                               Çankırı                                              Yozgat

                                                                   Gökcen Özdoğan Enç

                                                                              Antalya

"Bu kapsamda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkılmaması gerektiği halde ihaleye çıkılması, uygun görüş alınması gereken hallerde alınmadan ihaleye çıkılması, ihale kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler yapılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması halinde, bu kişilere uygulanacak disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, her bir hizmet alımı sözleşmesine aykırılık nedeniyle, her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin sekiz katı tutarında idari para cezası uygulanır."

BAŞKAN – Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu

Başkanlığı Tezkerelerinin 12 nci maddesi ile 4734 sayılı Kanuna eklenen ek 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (I) numaralı alt bendinde yer alan hizmet alımlarında niteliği gereği sözleşme süresi altı ayı aşmayan işlerde uygun görüş şartı aranmaz" ibaresi 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışan Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında çalışanlar ve bu Kanun 62 nci maddesinin (e) bendi kapsamında çalışanlar kamudaki uygun kadrolara geçirilir." şeklinde üçüncü fıkrasında yer alan “beş katı" ibaresi "yirmi katı", "iki katı' ibaresi "on katı' şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erkan Akçay                                                    Mustafa Kalaycı                               Yusuf Halaçoğlu

  Manisa                                                                  Konya                                              Kayseri

Mesut Dedeoğlu Alim Işık                                Necati Özensoy

Kahramanmaraş Kütahya                                        Bursa

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım iki önerge aynı mahiyettedir, birlikte işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi’nin; İzmir Milletvekili Musa Çam’ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak’ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin’in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in; Ankara Milletvekili Levent Gök’ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz’in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun; Ankara Milletvekili Levent Gök’ün; Ankara Milletvekili Levent Gök’ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam’ın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 12. maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

             Rahmi Aşkın Türeli                               Vahap Seçer                                       Sakine Öz

                        İzmir                                                Mersin                                              Manisa

                   Musa Çam                                    Bülent Kuşoğlu                                    Özgür Özel

                        İzmir                                               Ankara                                              Manisa

                  Müslim Sarı                                  Süleyman Çelebi                              Ali İhsan Köktürk

                     İstanbul                                            İstanbul                                          Zonguldak

                  Hasan Ören                         Muhammet Rıza Yalçınkaya                      Mehmet Haberal

                      Manisa                                              Bartın                                            Zonguldak

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

                  İdris Baluken                                   Pervin Buldan                                   Hasip Kaplan

                       Bingöl                                                Iğdır                                                Şırnak

                     Erol Dora                                     Sebahat Tuncel

                       Mardin                                             İstanbul

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Hasip Kaplan, Şırnak Milletvekili.

Buyurun Sayın Kaplan. (HDP sıralarından alkışlar)

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, bu 12’nci madde de Komisyonda 3 işçi sendikaları konfederasyonunun karşı çıktığı, “muvazaalı taşeronluk olayı” olarak nitelediği ve bunun önlenmesi konusunda daha farklı bir tutum sergilenmesi gerektiğini ifade ettiği bir madde.

Şimdi, burada maddeye baktığınız zaman önlemler alınıyor yani kendince, işte, kamu ihale alanında Özelleştirme İdaresinin, Maliyenin, ilgili kurumun mutlaka uygun görüş bildirmesi lazım. Zaten dikkat edin, sistem basit; özelleştirme, sonra taşeronlaştırma, sonra yaygınlaştırma. Yani, bu üçü birbirinden ayrılmıyor, “üçü bir yerde” işte buna derler; özelleştirme, taşeronlaştırma ve yaygınlaştırma, bu şekilde…

Şimdi, burada, ben bu kanundan bir şey anlamadım. Yani, hakikaten bürokratlar size… Bunları düzenlerken Hükûmet olarak uzmanlarınız yok mu yani bunlara bakmıyor mu?

Şimdi, bu üç bakanlığın görüşü alınacak, sonra Bakanlar Kurulu yetkili kılınacak, sonra Bakanlar Kurulu yönetmelik yapacak. Ne anladınız buradan şimdi arkadaşlar? Bu kadar uzun. Böyle yapmaya gerek yok, böyle yapmaya gerek yok, aha böyle de yapabilirsiniz, kestirme yol var. Yani, hakikaten çok kestirme bir yol var. Yani, bu konuda Hükûmetin çok rahatlıkla önlem alabileceği bir konuyu biz Komisyonda da ifade ettik, hatta muhalefet şerhimizi koyduğumuz zaman dedik ki: “Polisiye önlemlerle, Deli Dumrul cezalarıyla değil, taşeronlaştırmayı kaldırın arkadaşlar, taşeronlaştırma olayını çözün. Nasıl çözersiniz? Bunun örnekleri vardır. Taşeronlaştırmayı önlemenin tek yolu, o işçilerin sendikal hâl ve özgürlüklerini, örgütlenmelerini sağlayacaksınız, sağladığınız zaman toplu sözleşmede, her yerde kendi hakkını arayabilecek; arayabildiği zaman da bu sıkıntılar, bu sömürme yaşanmayacak.”

Şimdi burada, Hükûmetin muvazaa korkusu gözler önüne çıkıyor. Yani Hükûmet, niye kamunun personel ihtiyacını karşılamayan kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerini taşeronlaştırmaya teşvik ediyor? Niye? Niye taşeronlaşma olayı özel sektörde değil de daha çok, giderek kamu alanında artmaya başladı? Bu, bir tercih, bir siyaset olayı. AK PARTİ Hükûmeti taşeronlaşmayı bir Hükûmet siyaseti hâline getirdi ve kamu alanında yapıyor. Oysaki özel sektör alanında zaten yeterince var olan olay, kamu alanına.

Peki, kamu emekçilerinin sendikaları var. Onların görüşü ne bu konuda, düşündüğünüz zaman?

Sayın Bakanın, tabii bu konuda, bu tür çalışmalarda çok ciddi ikna çabaları oluyor, zaman zaman görüşmeler yapıyor, şeyler yapıyor. Arada bir de bu tür şeylerde “…işçi, işveren, memur konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.” diyerek suç ortaklarını artırıyor, susturuyor yani. Bu, çok zekice bir şey yani. Aslında bunu herkes yapamıyor, açık konuşayım buradan yani bu bir beceri olayı.

Ama benim tavsiyem şu: Yani, gerçekten, Türkiye’de kamu kurumlarındaki işçi ücretleri, memur çalışanlar, hizmet alımları, bunların hiçbirisi bu hayat pahalılığı standartlarında güvenceli değil, bir; yeterli değil, iki. Bu sistem kendini ancak örgütlü olduğu zaman koruyabilir. Verin toplu sözleşme, sendikal hak, özgürlüklerini korumasını verin işçilere, katın, ortaklaştırın. “Doğru.” deriz, buna katılırız ama bu şekliyle, maalesef, çok yönlü getirilen bu düzenleme hiçbir şeye cevap vermiyor, teşvik ediyor, bu nedenle çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz.

Saygılarımla. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Musa Çam, İzmir Milletvekili.

Buyurun Sayın Çam. (CHP sıralarından alkışlar)

MUSA ÇAM (İzmir) – Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri, Sayın Bakan, kamu kurum ve kuruluşlarının değerli temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlgili maddenin, 12’nci maddenin değişiklik önergesi üzerinde söz almış bulunuyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, bu madde de AKP Hükûmetinin muvazaa korkusunu açık ve net bir şekilde gözler önüne sermektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik başta olmak üzere, AKP Hükûmeti bu maddeyle muvazaa sorununa son verileceğini düşünmektedir ki kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Sayın Bakanın ilk günkü Meclis konuşmalarında bizzat Sayın Bakan artık temizlik ihalesinde çalıştırılan işçilerin başka işlerde çalıştırılamayacağını, muvazaa sorununun olmayacağını açık ve net bir şekilde dile getirdi burada.

Peki, ne diyor bu madde? Biraz önce Sayın Kaplan da söyledi, “Kamuda ihaleye çıkılmadan önce kamu kurum, kuruluş ve işletmeleri, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ya da Özelleştirme İdaresi Başkanından uygun görüş almak zorunda olacaktır.” deniyor; topu ve sorumluluğu bütün kurumların üzerine atıyor, kendisi kenara çekiliyor. Usta bir topçu; usta bir topçu, topu çevirdi. Buna aykırı bir biçimde ihaleye çıkılırsa, işçiler ihale konusu dışındaki işlerde çalıştırılırsa ya da muvazaalı bir işlem yapılırsa fatura bunu yapan kamu bürokratlarının arkasına çekilecek. Kamu bürokratları, topu Sayın Bakan ilgili kurum ve kuruluşlara attı; yetmiyor, topu şimdi bu ihaleyi hazırlayacak olan kamu kurumunda görevli bürokratlara atıyor ve sizlere rücu edecek ve bu rücuda beş aylık ücret tutarında ceza verilecek ve kamunun uğrayacağı zarar bu bürokratlara rücu edecek arkadaşlar. Eğer burada bir yanlışlık olursa bunun sorumlusu Çalışma Bakanı değil, bu ihaleyi hazırlayan kamu görevlileri olarak, bürokratlar olarak size rücu edecek. Bunun da hatırlatmasını burada yapmak istiyorum.

Değerli arkadaşlar, AKP Hükûmeti sorunun kaynağına inmeden sorunu çözmeye çalışmaktadır. Bu doğru bir çözüm yolu değildir. Oysa sorunun kaynağında kamunun ihtiyaç duyduğu kamu personeli ve işçisinin sağlanması yer almaktadır. Taşeron sistemiyle bu işi çözemezsiniz, kamuya yeteri kadar personel almanız gerekiyor. Örneğin, yeni açılan üniversiteler var. Türkiye’nin üniversite sayısı, Hocam, 170’i buldu mu? 170 civarında Hocam. Üniversiteler, pıtır pıtır her yerde üniversite açılıyor, açıyorsunuz. İyi bir şey, güzel bir şey fakat açarken onlara yeteri kadar kadro vermiyorsunuz. Üniversite yönetimi ister istemez birtakım hizmet alımları için ihaleye çıkıyor, diyor ki: “İhale alacağım.”, alıyor hizmet alımını. Şimdi, çalıştırılacak adamlar, park bahçe işi, temizlik işleri, orası, mutfak, benzer yemek işleri; aldığı elemanları büroda çalıştırıyor, sekreterlikte çalıştırıyor, bilgi işlemde çalıştırıyor.

Sayın Bakan, dinliyor musunuz? Hacettepe Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi -Sayın Çalışma Genel Müdürü, siz de biliyorsunuz- tıp fakültelerinde çalışan hizmet alımları var. Şirketi kurmuş adam “turizm, inşaat, tekstil, bilmem ne şirketi” diye, almış ihaleyi. Çalışan işçiler, arkadaşlar bilgisayarda çalışıyor, temizlik işlerinde çalışıyor, röntgende çalışıyor, tıbbi atıkta çalışıyor, biyokimya laboratuvarında çalışıyor, orada çalışıyor, burada çalışıyor; her türlü teknik ve sağlık işlerini yapıyor. Sendika bunları üye yapıyor. Yetki alacak, gidiyor, başvuruyor ama Bülent arkadaşımızın kurmuş olduğu şirket turizm, inşaat şirketi olduğu için, içinde “sağlık” geçmediği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sendikaya orada yetki vermiyor, diyor ki: “Ya, burası turizm, inşaat, bilmem ne sektörü, tekstil sektörü; sağlık sektörü değil, dolayısıyla sen burada yetki alamazsın ve toplu sözleşme yapamazsın.” Burada bir muvazaa söz konusu. Bununla ilgili açılmış yüzlerce, onlarca dava var. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Sayın Doktor Arzu Çerkezoğlu bunu sizinle ve Çalışma Genel Müdürüyle, Sayın Bakan Yardımcısıyla konuştu, dertleri anlattı. Bununla ilgili, muvazaa kararlarıyla ilgili verilmiş olan Yargıtay kararları var arkadaşlar ya. Yargıtay kararlarının biz uygulanmasını istiyoruz ve burada taşeronlaşmanın sendikalaşması için bunun önünün açılmasını istiyoruz. Eğer bunu çözmediğiniz takdirde bu muvazaa devam eder.

Bakın, sağlık sektöründe bundan on yıl önce 11 bin olan sağlık çalışanı bugün 160 bin arkadaşlar. Sağlık sektöründe, hastanelerde, gerek kamuda gerekse özelde 160 bin taşeron sağlık işçisi var arkadaşlar. E, mademki biz taşeron işçilerini kurtaracağız, onlara birtakım haklar getiriyoruz…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSA ÇAM (Devamla) – …o zaman bu muvazaayı ortadan kaldıracak toplu sözleşme yapma hakkını onların eline vermemiz gerekli diye düşünüyorum.

Bu nedenle, bu düzenleme eksiktir ve yanlıştır. Bunu bir kez daha burada dile getirmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısı arayacağım: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.39

ALTINCI OTURUM

Açılma Saati: 17.46

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale)

----- 0 -----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 119’uncu Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.

Aynı mahiyetteki önergelerin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi, önergeleri tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, aynı mahiyetteki önergeler kabul edilmemiştir.

639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin 12 nci maddesi ile 4734 sayılı Kanuna eklenen ek 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (I) numaralı alt bendinde yer alan hizmet alımlarında niteliği gereği sözleşme süresi altı ayı aşmayan işlerde uygun görüş şartı aranmaz" ibaresi 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışan Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında çalışanlar ve bu Kanun 62 nci maddesinin (e) bendi kapsamında çalışanlar kamudaki uygun kadrolara geçirilir." şeklinde üçüncü fıkrasında yer alan “beş katı" ibaresi "yirmi katı", "iki katı' ibaresi "on katı' şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Sayın Başkanım, kısa bir açıklama, müsaade ederseniz.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Şimdi, Başbakanlık… Bu 11 ve 12’nci maddelerin önemine binaen söylüyorum, 11’inci maddede Bakanlar Kurulu hangi işlerin yardımcı işler olduğunu ilan edecek. Bu, geçtiğimiz maddeydi. Şimdi, 12’nci maddede ise bu yardımcı işlerde eleman istihdam edecek olan, hizmet alımı gerçekleştirecek olan ilgili kurum, kuruluşlar Hazine, Maliye ve Özelleştirme İdarelerinden, kurumlarından izin alacaklar. Bu izni almaları son derece önemli çünkü hangi işi yaptıracaklarını, hangi işe “yardımcı iş” dendiğini ve ne kadar eleman çalıştıracaklarını orada net bir şekilde onay almak için bu kurumlara müracaat edecekler. Bu kurumlardan onay son derece önemli. Bugün aynı, eşit orandaki iki hastane; bir hastanede 450 kişi alt işveren olarak yardımcı hizmette istihdam edilirken, benzer bir hastanede 200 kişi istihdam ediliyor. Neden? Bu 450 kişiyi istihdam eden hastane yardımcı işte değil başka bir işte de bu elemanı istihdam ediyor, temizlik elemanı alırken başka bir yerde çalışıyor. “Bu, kabul edilemez.” dedik, “Bu, sömürü.” dedik, bunları açık açık ifade ettik.

Şimdi, burada ne düzenleme getiriyoruz? Diyoruz ki: “Temizlik işi mi? Temizlik elemanı alacaksınız, başka bir yerde çalıştıramayacaksınız.” Bu kuralı getiren önemli bir düzenlemedir bu, keyfîlikleri ortadan kaldırıyor, sistemi disipline ediyor; nerede hizmet alımı var, nerede asıl iş var bunlar netleşiyor arkadaşlar.

Katılamıyoruz.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MUSA ÇAM (İzmir) – Bu, muvazaayı kaldırmaz ortadan Sayın Bakan.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Muvazaa var zaten.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Necati Özensoy, Bursa Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Özensoy.

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 12’nci madde üzerine söz aldım.

Tabii, Sayın Bakan açıklama yapıyor ama 11’inci maddede muvazaayı falan kaldırmıyorsunuz Sayın Bakan, genişletiyorsunuz taşeronlaşmayı. Asıl iş, alt iş tanımı değil orada olan asıl, danışmanlık hizmetlerinde, uzmanlık gerektiren işlerde, asıl iş de olsa, kadro yeterli de olsa, bu kadroların yeterli olması hâlinde bile o işlerle ilgili ihaleye çıkmasının önünü açıyorsunuz. Yani bunu böyle açıklarken, bizim de okuma yazmamız var, okuma yazmamızın da sonucunda burada ne anlattığını görebiliyoruz Sayın Bakanım. Yani bir şeyi söylerken -belki iktidar partisi milletvekili arkadaşlarımız buradaki maddeleri okumadan sizin söylediklerinize itibar edebilir ama- bizim de bu maddeleri okuduğumuzu, bu maddelerin ne anlam taşıdığını bildiğimizi, anladığımızı da lütfen düşünün ve öyle söyleyin bunları. Yani herhâlde sizin söyledikleriniz bizi ikna etmek adına ama bizi ikna etmeniz de mümkün değil. İşte, burada açık açık yazmışsınız, daha bunun ötesi berisi yok.

Sonra, kamuda veya işte, KİT’lerde bu tür muvazaalar veya bu tür çalışmalar… Efendim, KİT’lerin sorunlarının çözümü şunlarla mı olacak Allah aşkına? Yani bir kere şunu kaldırın her şeyden önce: Kamu iktisadi teşebbüslerinde emekli olanların yerine yalnızca yarısı kadar işe alabilme yetkisi var, hiç olmazsa emekli olan kadar işe alınsın. Bunu, bizim girdiğimiz her kurum, denetime girdiğimiz her kurum ifade ediyor. Yani emekli olmuş 100 kişi, yerine alabiliyorsunuz 50 kişi. Önce bunu kaldırın. Yani kadroları, kamu iktisadi teşebbüslerindeki, kamudaki kadroları önce bir yeterli hâle getirin.

Efendim, burada, işte, bahsediyorsunuz, 12’nci maddede de “danışmanlık ihaleleri hari煔 Danışmanlık ihalelerini zaten olduğu gibi… Şimdi, asıl iş de olsa artık kamunun bütün kurumlarında, kamu iktisadi teşebbüslerinde uzmanlık gerektiren iş adı altında, her türlü ihaleye çıkıp her türlü istihdamın da önü açılacak. Bir de danışmanlık ücretleri de öyle çalışanların falan da çok üstünde. Ben size bir tane örnek vereyim mesela yaşadığım. Geçtiğimiz yıllarda -BOTAŞ’ın bir yan kuruluşu var BOTAŞ International Limited- bana bir sözleşme geldi, biriyle, bir vatandaşla danışmanlık sözleşmesi yapmışlar. BOTAŞ International Limited nedir? İşte, boru hatlarıyla petrol ve doğal gaz taşımacılığının işletimini yapan şirket. Günlük 500 dolara anlaşma yapmışlar bu vatandaşla, günlük 500 dolar. Yani, çalıştırdıkları zaman ayda 15 bin dolar maaş verecekler bu zatımuhtereme. Mesleğine baktım, yani hakikaten bu danışmanlık noktasında uygun mudur, değil midir bu arkadaş, liyakati var mıdır diye, gemi kaptanı. Yani, gemi kaptanının boru hatlarıyla, petrol ve doğal gaz taşımacılığıyla ne alakası varsa, hangi uzmanlık alanına giriyorsa ve ayda da 15 bin dolar gibi bir ücret… Yani, orada işe giren, çalışan bir mühendis 1.500 dolar alacak aylık, o, 10 tane mühendisin aldığı maaşı alacak danışmanlık hizmetleri adı altında. Yani şimdi bakın…

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Almış mı?

NECATİ ÖZENSOY (Devamla) – Ha, ben gündeme getirdikten sonra iptal ettiler o sözleşmeyi Sayın Kacır, hatırlarsınız yani sizin başkanlığınızda olmuştu.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Ama tamamını söyle.

NECATİ ÖZENSOY (Devamla) – Ben gündeme getirmesem onu… O konu yeniydi, yeni sözleşme yapmışlardı.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Sen gündeme getirinceye kadar almış mı?

NECATİ ÖZENSOY (Devamla) – Sayın Kacır, sözleşme yeniydi, ben gündeme getirdim, iptal etmek zorunda kaldılar. Ha, böyle de bir faydamız oldu devlete bu anlamda. Allah’a şükür yani o konuda da vicdanen çok rahatım o anlamda.

Yani, dolayısıyla, kamu iktisadi teşebbüsleri… Bir kere, şu Türkiye Kömür İşletmelerinin yani şu işçilerin… Bakın, Eynez, Işıklar, Atabacası’nda çalışan 5.900 işçi var. Allah aşkına, bunlarla ilgili ne tür düzenleme yapıldı? Bu işçiler çalışmıyorlar, bu işçiler şimdi ne olacaklarını bilmiyorlar. Yani, bütün bunlar dururken şimdi böyle genelgeçer, daha farklı şeylerin üzerini örtmek adına getirilen bu torba kanunun da hiçbir faydasının olacağını düşünmüyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

13’üncü madde üzerinde 4 adet önerge vardır.

Okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının 13 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

               Nurettin Canikli                           Mehmet Doğan Kubat                               Recep Özel

                     Giresun                                            İstanbul                                             Isparta

                 Bülent Turan                                   Osman Boyraz

                     İstanbul                                            İstanbul

 

"MADDE 13- 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 16-(1) Türkiye'nin 2015 yılında üstleneceği Yirmiler Grubu (G- 20) Dönem Başkanlığı kapsamında, 2014 ve 2015 yıllarında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tâbi değildir. Bu fıkra kapsamında yapılacak alımlara ve yapım işlerine ilişkin esas ve usuller ile diğer hususlar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken hazırlanır ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.

(2) İşyerlerinin aynı yerde olup olmadığına bakılmaksızın; bir mahalli idarenin ya da bağlı kuruluşunun kendi birimleri arasında veya bir mahalli idare ile bağlı kuruluşu arasında veya aynı mahalli idarenin farklı bağlı kuruluşları arasında olmak kaydıyla, mahalli idarelerde veya bağlı kuruluşlarında çalışan işçiler, ilgili mahalli idarenin en üst amirinin onayı alınarak bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen yüzyirmi gün içinde kadroları veya geçici iş pozisyonlarıyla birlikte aynı veya benzeri iş ya da işyeri değişikliğine tabi tutulabilir. Bu fıkra uyarınca aynı veya benzeri iş ya da işyeri değişikliğine tabi tutulan işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları ile kıdem tazminatları ve kıdeme bağlı diğer hususlarda, 6360 sayılı Kanunun geçici birinci maddesinin durumlarına uygun hükümleri aynı şekilde uygulanır."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sayılı Kanun Tasarısının  13 cü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz.

   Sümer Oral                         Yusuf Halaçoğlu                Erkan Akçay

      Manisa                                   Kayseri                           Manisa

Mesut Dedeoğlu                       Ali Uzunırmak              Ahmet Duran Bulut

Kahramanmaraş                             Aydın                            Balıkesir

MADDE 13 – 4734 Sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16 – Türkiye'nin 2015 yılında üstleneceği Yirmiler Grubu (G-20) Dönem Başkanlığı kapsamında, 2014 ve 2015 yıllarında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç bu kanuna ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi değildir. Bu madde kapsamında yapılacak alımlara ve yapım işlerine ilişkin esas ve usuller ile diğer hususlar, Dışişleri Bakanlığının talep ve görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.”

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım iki önerge aynı mahiyetteki önergelerdir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin 'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 13. Maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Rahmi Aşkın Türeli                                            Vahap Seçer                                 Ali İhsan Köktürk

  İzmir                                                                     Mersin                                           Zonguldak

Musa Çam        Aykut Erdoğdu                           Bülent Kuşoğlu                                   Özgür Özel

  İzmir                   İstanbul                                     Ankara                                              Manisa

Müslim Sarı                                                    Süleyman Çelebi                     Muhammet Rıza Yalçınkaya

   İstanbul                                                              İstanbul                                              Bartın

Hasan Ören                                                    Mehmet Haberal                                    Sakine Öz

  Manisa                                                               Zonguldak                                           Manisa

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

İdris Baluken                                                    Pervin Buldan                                   Hasip Kaplan

  Bingöl                                                                     Iğdır                                                Şırnak

Erol Dora                                                            Esat Canan

 Mardin                                                                  Hakkâri

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Katılmıyoruz efendim.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Sayın Başkanım, kısa bir açıklama daha yapmam gerekiyor.

BAŞKAN – Buyurun.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Şimdi, “Bu kamudaki kadroları doldurun.” diye az önce hatip kürsüden ifade ettiler. Bu yasanın amaçlarından bir tanesi de zaten bu yani keyfî bir uygulama söz konusu ise bunu ortadan kaldırıyor.  Kamunun ihtiyaç duyduğu asıl işlerde istihdam gerçekleşecek ve diğer yardımcı işler zaten açıklandığı gibi yürütülecek.

Diğer bir konu ise danışmanlık hizmetleri. Danışmanlık hizmetleri Kamu İhale Kanunu’nun 48’inci maddesinde çok açık, net belirtilmiş. Orada nitelikli işlerle ilgili istihdam söz konusu, orada bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirtmek istiyorum. Katılmadığımızı ifade ediyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen İdris Baluken, Bingöl Milletvekili.

Buyurun Sayın Baluken. (HDP sıralarından alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.

Torba yasayla ilgili her maddede önergeler üzerinde görüşlerimizi aktarıyoruz, bu önerge için de destek istiyoruz ancak ben bu beş dakikalık süre içerisinde bir başka konuya değineceğim.

Malum, dışarıda bir Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası yürüyor. 3 aday var, 3 adaydan biri de Sayın  Başbakan. Sayın  Başbakan geçtiğimiz günlerde çok cafcaflı bir seremoniyle yeni Vizyon Belgesi’ni açıkladı. Bu Vizyon Belgesi’nde de bol bol demokrasiden, özgürlüklerden, değişen Türkiye’den, yeni Türkiye’den bahsetti ve bol bol da eski Türkiye’nin baskıcı, yasakçı, statükocu anlayışlarını masaya yatırdı.

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) – Öyle değil mi?

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Doğru, öyle yani o Vizyon Belgesi’nde yazılanlar doğru. Ancak, aynı Başbakan, dün Tekirdağ’da, HDP’nin Mecliste olmaması gerektiğini söylüyor. Şimdi, hangisi bu Başbakanın vizyonu oluyor, doğrusu bunu merak ediyoruz; o Vizyon Belgesi’nde danışmanların kaleme aldığı, çok fazla inanmadığı belli olan söylemler mi, yeni Türkiye söylemi mi yoksa tam tersine, parti kapatmayı, partileri Meclisten atmayı, milletvekillerini tutuklamayı çağrıştıran o eski Türkiye söylemi mi? Bu yaklaşımın bizzat Başbakan tarafından açıklanması gerektiğini buradan ifade ediyoruz. Biz, tabii, kâğıt üzerinde, yazılmış önüne konan metinlerden değil, bilinçaltından ya da bilinçte zihniyetten dile dökülen cümlelere bakıyoruz ve doğrusu bu söylemleri buradan kınıyoruz, büyük bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Her şeyden önce HDP’nin Mecliste olup olmamasına karar verecek olan halkın iradesidir. HDP, Meclise milyonların oyuyla gelmiş olan bir parti grubudur ve ancak halkın iradesiyle bu Meclisten gidebilir. HDP’nin halkın iradesine rağmen Mecliste olmamasını söylemek HDP’ye oy vermiş milyonların iradesine saygısızlık yapmakla aynı anlama gelir. Dolayısıyla, her fırsatta, her başı sıkıştığında adres olarak sandığı gösteren, “Demokrasinin adresi sandıktır.” diyen bir Başbakanın, sandıktan çıkmış bir parti için bu şekilde söylemlerde bulunmasını biz büyük bir talihsizlik olarak görüyoruz, bu konuyu düzeltmesi gereken kişinin de Başbakan olması gerektiğini ifade ediyoruz.

Daha önce de HDP’nin Meclisten çıkması gerektiğini söyleyen pek çok siyasetçi oldu; kimler geldi, kimler geçti ama HDP bu Meclise hep güçlenerek geldi. HDP’nin Mecliste olmaması gerektiğini söyleyen, halkın iradesini dikkate almadığını söyleyen o eski Türkiye’nin statükocu siyasetçileri tarihin çöp sepetinde hak ettikleri yerlerini aldılar.

Biz, şunu hatırlatıyoruz: Bu, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kampanyada kullanılacak söylem, ortaya konacak tutum, politika, 77 milyonu kapsayacak şekilde; kutuplaştıran, kamplaştıran, gerginleştiren bir söylemden çok, birleştiren ve kucaklayan bir anlayış üzerine inşa edilmelidir. Sayın Başbakanın bu konuşmalarını hazırlayan danışmanlar kimse, bence sizin de o danışmanları uyarmanız lazım. Bu 3 Cumhurbaşkanı adayından hangisi seçilirse 77 milyonun ortak Cumhurbaşkanı olacak. Sayın Başbakan da yarın Çankaya Köşkü’ne çıktığında “Ben HDP’lilerin Cumhurbaşkanı değilim.” deme durumunda olmayacak herhâlde ama bu kafayla, bu zihniyetle Çankaya’ya çıkması çok zor görünüyor, mümkün görünmüyor. HDP Parlamentoda kalmaya devam edecek ama bu zihniyet -burada ifade ediyoruz- Çankaya’ya hiçbir zaman çıkmayacak.

Bir de şu bahsettiği gerekçeyi de ifade edeyim, bu bayrak siyaseti üzerinden HDP’yi hedefleştiren durum. Bu, Başbakanın çok sıkıştığını gösteriyor, milliyetçi tabana bir göz kırpma olduğunu gösteriyor. Tamamı yalan bir söylem. HDP’nin tüm kongrelerinde Türkiye Bayrağı’yla ilgili hiçbir sorun yaşanmamıştır. Türkiye Bayrağı 77 milyonun ortak değeridir, hepimizin ortak değeridir. Ortak değerin arkasına sığınarak siyaset yapmak da eski Türkiye’nin ucuz siyasetçilerinin işidir. Buradan Türkiye’ye bir yarar gelmeyeceğini ifade ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Aykut Erdoğdu, İstanbul Milletvekili.

Buyurun Sayın Erdoğdu. (CHP sıralarından alkışlar)

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten büyük bir torba olan bu torba yasanın 13’üncü maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, 13’üncü madde şöyle diyor özetle: Bir G20 zirvesi yapılacak 2015 yılında Türkiye’de. O 2015 yılında yapılacak G20 zirvesinde bu kapsamda yapılacak harcamaları Kamu İhale Kanunu ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamı dışında yapmak istiyorlar. Ortalama ne kadar harcanıyor G20 zirvelerinde? Daha önce baktık; Londra’da yapılmış, Seul’de yapılmış, Toronto’da yapılmış, Meksika’da yapılmış. 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında bir kaynak bu organizasyonlara harcanıyor ve Hükûmet bizden şöyle bir yetki istiyor: Ben yaklaşık 500 milyon dolar para harcayacağım, bu parayı İhale Kanunu’na sokmadan harcayacağım, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na da sokmayacağım. Yani “İstediğim gibi harcayayım, kimse beni denetlemesin.” diye bu şekilde bir kanun maddesini Hükûmet önümüze getirmiş. Şimdiye kadar İhale Kanunu’ndaki istisnalardan ne tip yolsuzluklar olduğunu defaten bu kürsüde açıkladım, şimdi yeni bir istisnayla karşı karşıyayız.

Değerli arkadaşlar, biz ilk kez bir organizasyon yapmıyoruz. 2009 yılında da IMF ve Dünya Bankası Guvernörler Kurulunu da İstanbul’da yaptık. Ben oradaki bir işlemden, bir yolsuzluk iddiasından bahsedeyim, siz gelecekte neler yapılabileceğini tahmin ediniz.

2009 yılı IMF ve Dünya Bankası Guvernörler Kurulu İstanbul'da yapılacak, yüzlerce lüks araba birkaç günlük için satın alınmış -sonra onların nasıl düşük fiyata satıldığını biliyoruz- yüzlerce fotokopi makinesi, binlerce printer, bilgisayar… Hatta, bunlar, ben Hazinede çalışırken Hazineye dağıtıldı, nasıl israflar yapıldığını gördük. Ama, bir tane önemli olay var: Harbiye Kongre Merkezi’nin yapılması. İstanbul Harbiye’de Muhsin Ertuğrul Sahnesi var, burası yıkılacak, buraya bir kongre merkezi yapılacak, sebep olarak gösterilen de IMF ve Dünya Bankası Guvernörler Kurulu. “Acil iştir.” diye pazarlık usulü ihale yapılıyor. 2004 yılından beri herkes biliyor ki Guvernörler Kurulu yapılacak, 2009 yılına gelmişiz, birkaç gün kazanmak için “acil iş” diye davetiye usulü ihale yapılıyor. Bir tane firma katılıyor buraya, Sembol İnşaat, iktidar partisine çok destek veren bir iş adamı -iş adamını suçlamıyorum, iktidarı suçluyorum- Fettah Tamince’nin şirketi. Sembol İnşaat 207 milyon lirayla bu ihaleyi pazarlık usulü ihaleyle alıyor, 20 milyon lira iş artışı veriyor, 23 milyon lira fiyat artışı veriyor; üzerine, etrafının ışıklandırılması ihalesi yapılıyor yine pazarlık usulü 28 milyon liraya -ki ben 28 milyon liraya İstanbul'un neredeyse Avrupa yakasını ışıklandırırım, bir binanın ışıklandırma ihalesi- alıyor; üzerine, 5 trilyon liralık da yine pazarlık usulü bir mobilya ihalesi yapılıyor. 300 trilyon liraya bir bina çıkıyor ortaya -ki ben şunu söylüyorum, 150 milyon liraya o bina yapılabilir- ondan sonra, buranın kiralama ihalesi yapılıyor ve kiralama ihalesine şu şart konuluyor: “12 bin tane koltuğu olan işletme ve 30 milyon lira da cirosu olmak zorunda.” Türkiye'de sadece Antalya bölgesinde bu otelleri olan yine Fettah Tamince’nin şirketlerini tarif ediyor çünkü başka şirketler bu özelliği taşımıyor. Ondan sonra, ihaleye 3 tane firma giriyor: Ekotur, Tamtur, Fine Turizm. 3 şirket de Fettah Tamince’nin. Aynı ihaleye giriyorlar, sanki aralarında bir rekabet varmış gibi. Ondan sonra, Harbiye’nin, benim seçim bölgemin en güzel yerinin üzerine 300 milyon liraya yapılmış bir binanın kiralama ihalesi şöyle sonuçlanıyor: “75 bin lira kira artı yüzde 15 cirodan pay.” E, 75 bin liraya baktığınızda, aynı bölgede herhangi bir küçük dükkânın kirası bile ondan daha fazla ama İstanbul’un en güzel arazisi üzerinde 300 milyon lira olan bir bina bu şekilde kiralanıyor. Şimdi, biz bu tecrübelere sahipken yeni bir organizasyon yetkisinde bütün bu işlemleri yapmış Hükûmet, bizden 1 milyar dolar için yetki istiyor; 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında.

Ben, bu mübarek cuma günü, bu ramazan günü sizlere bunu anlatıyorum. Biliyorum ki burada da yolsuzluklar ve suistimaller olacak. Siz de bunu bilerek bu yasayı kabul edin veya vicdanlarınızda bir akis doğurabildiysek bu maddeyi geri çekin.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunacağım…

III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Yoklama talebi var, yerine getireceğim.

Sayın Hamzaçebi, Sayın Türeli, Sayın Seçer, Sayın Ören, Sayın Çetin, Sayın Çelebi, Sayın Tanal, Sayın Erdoğdu, Sayın Gök, Sayın Kuşoğlu, Sayın Küçük, Sayın Çam, Sayın Özel, Sayın Öz, Sayın Özgümüş, Sayın Serter, Sayın Yılmaz, Sayın Bilgehan, Sayın Haberal ve Sayın Demiröz.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER(Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri(Devam)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin 'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (Devam)

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergeler kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sayılı Kanun Tasarısının 13’üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz.

Sümer Oral (Manisa) ve arkadaşları

MADDE 13 – 4734 Sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16 – Türkiye'nin 2015 yılında üstleneceği Yirmiler Grubu (G-20) Dönem Başkanlığı kapsamında, 2014 ve 2015 yıllarında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç bu kanuna ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi değildir. Bu madde kapsamında yapılacak alımlara ve yapım işlerine ilişkin esas ve usuller ile diğer hususlar, Dışişleri Bakanlığının talep ve görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Sümer Oral, Manisa Milletvekili.

Buyurun Sayın Oral. (MHP sıralarından alkışlar)

SÜMER ORAL (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarıda yer alan 13’üncü madde önümüzdeki yıl yani 2015 yılında, kısaca “G20” olarak adlandırılan Yirmiler Grubunun Dönem Başkanlığının Türkiye’ye geçmesi nedeniyle düzenlenmiş bulunmaktadır. Gerçekten çok önemli bir organizasyon ve bir dönem olacaktır. Çünkü bu grup dünya nüfusunun üçte 2’sine sahip bir gruptur yani G20 ülkelerinde dünya nüfusunun üçte 2’si yaşamaktadır. Dünya zenginliğinin de yüzde 90’ı bu    G20 ülkelerindedir. Aşağı yukarı 50 trilyonun biraz üzerinde bir millî gelire sahiptir ve dünya ticaretinin de yüzde 80’i bu ülkeler arasında yapılmaktadır. 19 ülke bu grubun üyesidir, bir de kurumsal olarak Avrupa Birliği bu gruba dâhildir. Avrupa Birliğinin önde gelen 4 üyesi de doğrudan G20’nin üyeleridir.

Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, grup 1999’da kurulmuş ve 99 yılının Ağustos ayında o günkü G7’de kararlaştırılmış ve açıklanmıştır ve ilk toplantısını da 99 yılının Aralık ayında, 14 ve 15 Aralık günleri Berlin’de yapmış, ikinci toplantısını Montreal’de 24 ve 25 Ekim tarihlerinde yapmıştır. Her iki toplantıya da Türkiye’yi temsilen Maliye Bakanı olarak ben katılmıştım. Yani, bu G20 olayı, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde kurulmuş bir oluşum değildir, 1999’da kurulmuş ve henüz daha Adalet ve Kalkınma Partisinin siyasi bir parti olarak olmadığı bir dönemde bu süreç başlamıştır. Ama, buna rağmen -nasıl oldu, onu anlayamıyorum- 11 Temmuz günü Sayın Başbakan tarafından açıklanan Vizyon Belgesi’nde, G20’nin AKP dönemiyle başladığı, daha önce böyle bir grubun olmadığı ifade edildi. Umarım, Dönem Başkanlığının başlayacağı üç dört aya kadar -çünkü biz bu yılın sonunda devralacağız Avustralya’dan bunu- bu yanlışlık düzeltilir ve umarım, bir daha da tekrarlanmaz.

Şimdi, bu kanunda 13’üncü maddede getirdiğimiz öneri şu: Bu dönemde yapılacak, bu kapsamla ilgili gerçekleştirilecek yapımlar ile mal ve hizmet alımlarının, Türkiye'nin temel kanunları olan Kamu İhale Kanunu ve Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu’nun dışında tutulması. Bunlara esasında hiç gerek yoktu. Biz Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştuk ama Hükûmet buna ihtiyacı olduğunu söyledi, zaman darlığından bahsetti ama bizim buraya Dönem Başkanlığımız iki üç sene önceden belliydi, özellikle yapımlar gerçekleştirilebilirdi ve bu temel kanunlar da böyle kenarından ucundan zaman zaman koparılarak delik deşik bir düzenleme hâline gelmezdi çünkü Kamu İhale Kanunu fevkalade çağdaş, Avrupa Birliği normlarına uygun, şeffaf bir kanunumuzdu ama o  özelliğini her gün biraz daha kaybetmektedir.

Şimdi, İhale Kanunu ve Mali Yönetim Kanunu dışında tutunca nasıl yapılacak bu harcamalar? Bunun usul ve esaslarının Bakanlar Kurulu kararıyla neticelenmesi, tespit edilmesi öngörülüyor. Yalnız kanunda şu ifade var: “Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı hazırlayacak ama Maliyeden görüş alacak.” Oysa bu tür kamu harcamaları ve mali uygulamalarda tecrübe Maliye Bakanlığındadır ve Maliye Bakanlığı, mukteza mercisidir yani yorum yapan mercidir. O bakımdan, Maliye Bakanlığından sadece görüş alınıp bu hazırlanan usullerin hazırlanırken dışında tutulması, sadece görüş alınması yerine biz önergemizle diyoruz ki: “Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılması.” Esas, devletin mali geleneğinde de bu böyledir. İnşallah arkadaşlarımız da bunu haklı bulurlar ve önergemiz kabul edilir.

Tekrar, Değerli Başkan size ve milletvekili arkadaşlarıma saygılar sunuyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının 13 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Nurettin Canikli (Giresun) ve arkadaşları

“MADDE 13- 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 16-(1) Türkiye'nin 2015 yılında üstleneceği Yirmiler Grubu (G-20) Dönem Başkanlığı kapsamında, 2014 ve 2015 yıllarında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tâbi değildir. Bu fıkra kapsamında yapılacak alımlara ve yapım işlerine ilişkin esas ve usuller ile diğer hususlar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken hazırlanır ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.

(2) İşyerlerinin aynı yerde olup olmadığına bakılmaksızın; bir mahalli idarenin ya da bağlı kuruluşunun kendi birimleri arasında veya bir mahalli idare ile bağlı kuruluşu arasında veya aynı mahalli idarenin farklı bağlı kuruluşları arasında olmak kaydıyla, mahalli idarelerde veya bağlı kuruluşlarında çalışan işçiler, ilgili mahalli idarenin en üst amirinin onayı alınarak bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen yüzyirmi gün içinde kadroları veya geçici iş pozisyonlarıyla birlikte aynı veya benzeri iş ya da işyeri değişikliğine tabi tutulabilir. Bu fıkra uyarınca aynı veya benzeri iş ya da işyeri değişikliğine tabi tutulan işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal haklan ile kıdem tazminatları ve kıdeme bağlı diğer hususlarda, 6360 sayılı Kanunun geçici birinci maddesinin durumlarına uygun hükümleri aynı şekilde uygulanır.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Katılıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılıyoruz.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Gerekçeyi okuyalım.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Alt işveren tarafından yürütülen işlerde çalışmakta olan mahalli idare personelinin, aynı mahalli idarelerin kendi birimleri veya bağlı kuruluşları arasında iş veya işyeri değişikliğine tabi tutulmak suretiyle, mahalli idarelerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri çerçevesinde yürütülen işlerin, 4734 sayılı İhale Kanununda 4857 sayılı İş Kanunu esas alınarak yapılan değişikliklere uygun şekilde yürütülebilmesi amaçlanmaktadır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

14’üncü madde üzerinde dört adet önerge vardır, okutuyorum:

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının 14 üncü maddesinin çerçevesinde yer alan "fıkra" hükmünün "fıkralar" olarak değiştirilmesini ve maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

               Nurettin Canikli                           Mehmet Doğan Kubat                          Osman Aşkın Bak

                     Giresun                                            İstanbul                                            İstanbul

                 Bülent Turan                                     Zeyid Aslan

                     İstanbul                                              Tokat

"22/9/2012 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanabilmesine ilişkin hüküm bulunan yapım işleri ihalelerinde, yaklaşık maliyetin yarısından fazlasını akaryakıt giderinin oluşturduğu ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle fesih veya tasfiye edilmeksizin geçici kabulü yapılmış işler ile devam eden işlerin, 22/9/2012 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımlarında kullanılan akaryakıta ilişkin olarak özel tüketim vergisinde gerçekleşen artış nedeniyle fiyat farkı hesaplanmasında 31/8/2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/ 5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri uygulanır."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin 14 üncü maddesinin birinci cümlesinin sonuna aşağıdaki cümlelerin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

                  Erkan Akçay                                        Alim Işık                                     Mustafa Kalaycı

                      Manisa                                             Kütahya                                              Konya

               Yusuf Halaçoğlu                               Mesut Dedeoğlu

                      Kayseri                                      Kahramanmaraş

“Asıl işveren ve alt işveren bu kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalıştırılan işçilere; hangi sendikaya üye olacağı konusunda baskı kuramaz, telkinde bulunamaz. Bu yönde davranan alt işverenlerin iş sözleşmeleri fesh edilir. Alt işverenin bu uygulaması karşısında herhangi bir işlem yapmayan asıl işverene her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin 50 katı oranında idari para cezası uygulanır. Ayrıca asıl işveren ve alt işveren yetkilileri hakkında 26/9/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 118 inci maddesi kapsamında işlem yapılır."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 14. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Rahmi Aşkın Türeli                    Vahap Seçer                           Müslim Sarı

        İzmir                                     Mersin                                   İstanbul

 

   İzzet Çetin                 Muhammet Rıza Yalçınkaya              Bülent Kuşoğlu

      Ankara                                    Bartın                                    Ankara

 

Ali İhsan Köktürk                        Özgür Özel                              Musa Çam

    Zonguldak                                 Manisa                                     İzmir

 

Süleyman Çelebi                       Hasan Ören                             Sakine Öz

     İstanbul                                  Manisa                                   Manisa

 

Mehmet Haberal

    Zonguldak

Madde 14- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu kanun kapsamında bulunan işyerlerinde kurulan 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan asıl işveren-alt işveren ilişkisinde; alt işveren ile işçilerini kapsayan toplu pazarlık süreci; alt işverenin işyerinde işçi sendikasının yetki alması kaydıyla, asıl işveren ile yetkili sendika arasında 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır. Bu fıkraya göre imzalanan toplu iş sözleşmelerine göre belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir. Asıl işveren tarafından yürütülmeyen ve sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenmez."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte Olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine fıkra eklemeyi öngören 14'üncü maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                 İdris Baluken                                   Pervin Buldan                                   Hasip Kaplan

                       Bingöl                                                Iğdır                                                Şırnak

                 Murat Bozlak                                       Erol Dora

                       Adana                                              Mardin

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz efendim.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Erol Dora, Mardin Milletvekili.

EROL DORA (Mardin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun tasarısının 14'üncü maddesi üzerine Halkların Demokratik Partisi adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Tasarının 14'üncü maddesiyle kamu kurumlarında taşeron şirket işçilerini kapsayacak toplu iş sözleşmelerinin, alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi tarafından 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yürütülüp sonuçlandırılması hâlinde doğacak ücret farklarının idarece karşılanması düzenlenmektedir. Kamu işveren sendikaları tarafından sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmesi farklarının idarece ödenmeyeceği ifade edilmektedir.

Değerli Milletvekilleri, toplu iş sözleşmesi özerkliğine aykırı olan bu düzenleme Anayasa’ya ve Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu gibi, taşeron işçilerin örgütlenmesinin önündeki engelleri de kaldırmamaktadır. Öte yandan, özel bir şirket adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin Kamu İşverenleri Sendikası tarafından yürütülmesi 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile toplu pazarlık hakkının temel ilkelerine de aykırıdır.

Değerli Milletvekilleri, bu düzenleme ile taşeron şirketlerde imzalanan toplu iş sözleşmelerinin kamu işverenleri sendikaları aracılığı ile denetim altına alınması amaçlanmış, işçilerin hak ve ücretlerinin iyileştirilmesi sınırlandırılmıştır. Öyle ki, toplu iş sözleşmesinden doğan fiyat farkının ancak ve ancak toplu iş sözleşmesi Kamu İşverenleri Sendikası ile yapılırsa ödenecek olması bu amaçları gözler önüne sermektedir. Kaldı ki bu düzenleme taşeron işçilerin örgütlenmesinin önündeki en büyük engeli kaldırmamaktadır. Taşeron ilişkisi ayrı bir işyeri olarak sayıldığı için, iş kolu da asıl işverenin iş kolundan bağımsız olarak belirlenmekte, fiilen hangi iş yapılıyorsa taşeron şirketin iş kolu ona göre belirlenmekte ve işçiler ancak o iş kolundaki sendikalara üye olabilmektedir. Böylece, işçilerin iş yerinin asıl faaliyet alanındaki sendikalarda örgütlenmesi ve asıl işverenin işçileri ile birlikte sendikal mücadele içine girmesine engel olunmaktadır.

Değerli milletvekilleri, bugün ihaleli işler aracılığıyla bir iş bulan yani günlük deyimle müteahhit ve taşeron işçisi olarak çalışanların büyük çoğunluğu en temel haklardan fiilen yararlanamıyorlar. Kimi işlerde parça başı ücret sistemi getirildiğinden patron izin verse bile günlük sekiz saati gönüllü olarak aşma mecburiyeti doğmakta, aksi takdirde kazanılan para asgari ücretin bile altında olmaktadır. Evlilik, analık, doğum izni ve parası gibi haklar zaten talep dahi edilemeyen kategorisine girmiş durumda. Eksik de olsa yasal iş güvencesinin sadece sözü edilmekte, fiilen hiçbir alanda işe yaramamaktadır.

Değerli milletvekilleri, işverenin işçiyi istediği zaman işe almasını, sadece işlerin yoğun olduğu dönem için istihdam etmesini, işçiye ilave hiçbir hak vermemesini, istediği zaman evine göndermesini, sonra keyfi isterse yeniden çağırmasını içeren taşeron işçi uygulaması tümüyle ortadan kaldırılmalıdır. Aynı iş yerinde yürütülen hizmetlerin, örneğin hastanede sağlık hizmetlerinin, üniversitede akademik hizmetlerin, belediyede yerel hizmetlerin, Karayollarında yol yapım hizmetlerinin yürütücüsü olan emekçilerle birlikte çalışan taşeron işçilerin bu hizmetlerin dâhil olduğu iş kollarında örgütlenmelerine dair bir düzenleme ise tasarıda yer almamaktadır. Taşeron işçilerin örgütlenmesinin önündeki bu engeller kaldırılmadığı, işçilerin özgürce asıl işverenin iş yerinin dâhil olduğu iş kolundaki sendikalarda örgütlenmesi ve özgürce toplu pazarlık yapmasına olanak tanınmadığı sürece gerçek anlamda sendikal haklardan söz etmek olanaklı değildir.

Değerli milletvekilleri, son olarak belirtmek gerekir ki tasarıda öngörülen biçimde, işçi sendikası ile kamu işveren sendikası arasında toplu iş sözleşmesi yapılsa dahi taşeron şirket değiştiğinde sendikal örgütlenmenin devamlılığı söz konusu olmayabilecektir.

Netice olarak, yasal zeminde taşeron işçi çalıştırmaya dönük meşru alanları genişleten ve anayasal bir sorun yaratacak olan bu maddenin tasarı metninden çıkarılması gerektiğini belirtiyor, tekrar Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul etmeyenler…

Elektronik cihazla oylama yapacağız.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır,  önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin Kanun Teklifleri ile Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 14. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Rahmi Aşkın Türeli (İzmir) ve arkadaşları

Madde 14 - 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu kanun kapsamında bulunan işyerlerinde kurulan 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan asıl işveren-alt işveren ilişkisinde; alt işveren ile işçilerini kapsayan toplu pazarlık süreci; alt işverenin işyerinde işçi sendikasının yetki alması kaydıyla, asıl işveren ile yetkili sendika arasında 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır. Bu fıkraya göre imzalanan toplu iş sözleşmelerine göre belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir. Asıl işveren tarafından yürütülmeyen ve sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenmez."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen İzzet Çetin, Ankara Milletvekili.

Buyurun Sayın Çetin. (CHP sıralarından alkışlar)

İZZET ÇETİN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, bu 14’üncü madde gerçekten, peşin olarak söyleyeyim anayasal düzenlemelere aykırı bir durum içeriyor. Anayasa’ya aykırılığı çok açık, çünkü hiç kimse sendikaya üye olamaz, sendikaya üye olmaya zorlanamaz, üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Kamu işveren sendikaları zaten kuruluş itibarıyla doğru bir düzenleme değil ta baştan bu yana. Kurulduğunda devletin organları kamu işveren sendikalarına üye değildi, şimdi bakanlıklara bağlı işyerleri kamu işveren sendikalarına üye ve kamu işveren sendikaları da TİSK’e üye, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonuna üye. Dolayısıyla, devletin çalışanlarına karşı, emekçilerine karşı işverenlerle TİSK aracılığıyla iş birliği içerisinde olduğunun somut belgesidir. O nedenle de “Kamu işveren sendikalarına üye olan bir sendikayla imzalanacak toplu sözleşmenin fiyat farkını veririm, başka sendikalarla imzalarsan…” ya da “Kurumlar kendi başına sözleşme yapamazlar.” demek doğru bir yaklaşım değildir.

Değerli arkadaşlar, bu düzenleme her yönüyle gerçekten vahim bir düzenleme. Hele biraz evvel okunan sizin önergenizi hayretle ve ibretle izledim. Ben önceki gün bütünü üzerine yaptığım konuşmada “Bu kanunun namusu yok, bu kanunun ahlakı yok.” demiştim. Ahlakının olmadığının en somut göstergelerinden bir tanesi, biraz sonra iktidar partisinin, bizim Plan ve Bütçe Komisyonunda reddettiğimiz önergesini yeniden gündeme getirmesinde yatıyor. Bu önergenin ahlakı yok, bu önergenin namusu yok çünkü 10’uncu maddeyi biraz evvel geri çektiniz ama 10’uncu maddeden daha vahim bir düzenlemeyle yeniden geliyorsunuz.

Değerli arkadaşlar, bizim kamu ihale mevzuatımız, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu’nun 8’inci maddesinin son fıkrası diyor ki: “Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” Şimdi siz, yapmış olduğunuz düzenlemeyle, 22/09/2012’den önce yapılmış ihalelerde değişiklik getiriyorsunuz ve fiyat farkı… Neymiş? Giderlerinin büyük bir bölümü ya da yüzde 50’sinden fazlası akaryakıt gideriyse uydurma bir endeksle oluşacak fiyat farkını millete küfreden müteahhitlere doğrudan aktarmayı burada düzenleme olarak karşımıza getiriyorsunuz. Ben AKP’li dürüst ve namuslu milletvekillerine sesleniyorum.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Nasıl konuşuyorsun be!

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hepimiz dürüstüz.

İZZET ÇETİN (Devamla) – Bu önergenin namusu yok arkadaşlar.

ÜLKER CAN (Eskişehir) – Hepimiz dürüstüz.

İZZET ÇETİN (Devamla) – Öbür taraftan size söyleyeyim. Bakınız arkadaşlar, eğer Almanya bugün Almanya olmuşsa koyduğu kurallarına uymasından kaynaklanıyor. Almanya kamu ihale mevzuatını 1946 yılında yürürlüğe sokuyor, günümüze kadar 2 kez değişiyor. O 2 değişikliği de Avrupa Birliğine uyum süreci için, Avrupa Birliği istediği için yapıyor.  Biz ne yapmışız? 2002 yılının Ocak ayında kamu ihale mevzuatında değişiklik yapmışız, “Çok ileri.” demişiz, “Hırsızlıklar, yolsuzluklar engellenecek.” demişiz ama Kamu İhale Kanunu’muz ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu AKP’nin mantığıyla örtüşmemiş. Mantığıyla örtüşmediği için bugüne kadar bizzat kanunun kendisinde 42, özel yasalarla 58, kararnamelerle 82 olmak üzere 182 kez delmişsiniz. Yani kamu ihale mevzuatında on iki yılda 182 kez delik açmışsanız, gedik açmışsanız bu yaptığınız ihalelerin ve devlet yönetme anlayışınızın resmini ortaya koymaya yetiyor. Gerçekten hırsızlıklarla, yolsuzluklarla mücadele edilecekse kamu ihale mevzuatıyla bu kadar oynanmamalı. Bu on iki yılık süre içinde bir tek 2006 yılında değişiklik yapmadınız.

Değerli arkadaşlar, bu kadar müteahhit kayırmanın, bu kadar işveren yanlısı olmanın, bu kadar havuza para aktaracaklar diye onlara devlet olanaklarını önergelerle, yasalarla sunmaya kalkışmanın sonucu, yarın sizin çocuklarınızın da boynunda birer yafta gibi asılı dolaşmaya mecbur kalacaklarını hatırlatıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin 14 üncü maddesinin birinci cümlesinin sonuna aşağıdaki cümlelerin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

“Asıl işveren ve alt işveren bu kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalıştırılan işçilere; hangi sendikaya üye olacağı konusunda baskı kuramaz, telkinde bulunamaz. Bu yönde davranan alt işverenlerin iş sözleşmeleri fesh edilir. Alt işverenin bu uygulaması karşısında herhangi bir işlem yapmayan asıl işverene her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin 50 katı oranında idari para cezası uygulanır. Ayrıca asıl işveren ve alt işveren yetkilileri hakkında 26/9/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 118 inci maddesi kapsamında işlem yapılır."

BAŞKAN – Komisyon, önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Erkan Akçay, Manisa Milletvekili.

Buyurun Sayın Akçay. (MHP sıralarından alkışlar)

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 14’üncü maddede verdiğimiz önerge üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

14’üncü maddede yapılan düzenlemeyle, taşeron işçilerin örgütlenmeleri hâlinde ve kamu işveren sendikalarıyla toplu sözleşme yaparlarsa, toplu sözleşme yapma hakkı veriyor ve bu toplu sözleşme sonunda özlük ve sosyal hak giderleri nedeniyle bir fiyat farkı doğarsa da idare tarafından, alt işverene fiyat farkı verilmesi imkânı getiriliyor.

Bu torba tasarının en önemli karakterlerinden birisi de hep böyle fiyat farkı ödeme gayretlerini görüyoruz. Böyle sanki bir puzzlela, puzzleın yerleri artık oturmaya başladı. Bu durumu toplu sözleşme ve sendika seçme özgürlüğü ve ILO standartlarına aykırı buluyor ve kabul etmiyoruz. Anayasa’mızın 51’inci maddesine göre de kimse bir sendikaya üye olmaya zorlanamaz. Buradaki düzenleme, kamu işveren sendikalarına üyeliği zorunlu kılıyor ve işverene fiyat farkı ödemenin bir aracı olarak kullanılıyor. Önergemizde ise, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere asıl işveren veya alt işveren hangi sendikaya üye olacağı konusunda baskı kuramaz, telkinde bulunamaz. İşin özeti budur.

Soma’yı da hatırlayalım. Soma’da maden şirketi de işçilere hangi sendikaya üye olacakları, kimi yönetime seçecekleri konusunda işçinin bütün iradesini teslim alarak, insan haklarına ve her türlü değerlere aykırı bir şekilde ellerine birer zarf vererek bu seçimleri yaptırdığını da gayet iyi biliyoruz. Şimdi, birincisi bu.

Değerli arkadaşlar, sürpriz bir şekilde, yine iktidar partisi tarafından bu 14’üncü maddeye bir fıkra ilavesi önergesi geldi. Yani önergeyi görür görmez tabii, önce bir destur çektik.

Değerli arkadaşlar, bu fıkra ilavesinde “Kamu İhale Kanunu’na göre ihalesi yapılan ve ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanabilmesine ilişkin hüküm bulunan yapım işlerinde, yaklaşık maliyetin yarıdan fazlasını eğer akaryakıt gideri oluşturuyorsa, geçici kabulü yapılmış işler ile devam eden işler de dâhil.” diyor ve bir fiyat farkı verilmesine ilişkin bir düzenleme.

Şimdi, karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar misali, alt komisyonda geldi, geri çekildi; üst komisyonda geldi, geri çekildi ve müteaddit defalar söyledik -iktidar partisi milletvekili arkadaşlarımızın da merakını mucip oldu bu husus- yani ne kadar fiyat farkı doğuyor, bunu dahi ortaya koyamadılar. Yapılan, sadece bir kulis faaliyeti. Şimdi de anlıyoruz ki, iktidar ve bürokrasi, sorumluluktan kaçmak maksadıyla bu düzenlemeyi getiriyor. Bu getirilen düzenleme ihale şartlarında değişiklik getirmektedir ve sözleşme imzalandıktan sonra da bu sözleşme hükümlerini değiştiren bir düzenleme getirilmektedir. Maddede diyor: “İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanabilmesine ilişkin hüküm bulunan…” Eğer öyle değilse, hüküm varsa bunu niye getiriyorsunuz?

Bu düzenlemeyi doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Eğer gerçekten bir mağduriyet oluşmuşsa, bu mağduriyetin hesaplanarak somut olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulması gerekmektedir. Bütün sorularımıza rağmen sanki özenle bu bilgi verilmekten kaçınılmıştır. “Artık yeter!” diyoruz.

Bu fiyat farkı verilmesine ilişkin 10’uncu madde, biliyorsunuz, biraz evvel tasarıdan çekildi. Yani tekrar bir fiyat farkı verilmesi, bundan sonraki maddelerde de kaç fiyat farkı verilmesine ilişkin düzenleme gelecek, doğrusu bilemiyoruz. Bunu kesinlikle kabul etmek mümkün değildir, bu önergenin de geri çekilmesini talep ediyoruz.

Hepinize saygılar sunuyoruz. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı Kanun Tasarısının 14 üncü maddesinin çerçevesinde yer alan "fıkra" hükmünün "fıkralar" olarak değiştirilmesini ve maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Nurettin Canikli(Giresun) ve arkadaşları

"22/9/2012 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanabilmesine ilişkin hüküm bulunan yapım işleri ihalelerinde, yaklaşık maliyetin yarısından fazlasını akaryakıt giderinin oluşturduğu ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle fesih veya tasfiye edilmeksizin geçici kabulü yapılmış işler ile devam eden işlerin, 22/9/2012 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımlarında kullanılan akaryakıta ilişkin olarak özel tüketim vergisinde gerçekleşen artış nedeniyle fiyat farkı hesaplanmasında 31/8/2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/ 5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri uygulanır."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) – Takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) – Takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Nurettin Canikli, Giresun Milletvekili.

Buyurun Sayın Canikli. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, bu önergeyle kesinlikle yeni bir fiyat farkı ihdas edilmemektedir, fiyat farkı verilmemektedir. Buna ilişkin en ufak bir ifade, ibare yoktur. Dikkatli bir şekilde okunduğu takdirde yapılan sadece şudur, zaten şartnamesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülenler için geçerlidir bu. Yani ifadeye baktığınız zaman, şöyle: “İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanabilmesine ilişkin hüküm bulunan…” diyor. Dolayısıyla, zaten şartnamesinde fiyat farkının ödenmesi öngörülen işler için geçerli, bu bir; yani kesinlikle, olmayan bir fiyat farkı söz konusu değil. 10’uncu maddede, iptal ettiğimiz, geriye çektiğimiz 10’uncu maddede yeni bir fiyat farkı ihdas ediliyordu, yeni bir fiyat farkı ödenmesi öngörülüyordu.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Burada da…

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Hayır, hayır, kesinlikle. Bakın, cümle geliyor geliyor devam ediyor, fiyat farkı hesaplanmasında uygulanacak yöntemi belirliyor sadece.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – O zaman neden getiriyorsunuz?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Neye göre belirleneceğini belirliyor. Hiçbir şekilde “Fiyat farkı verilir.” demiyor. Fiyat farkının zaten şartname dokümanında olması gerekiyor yoksa bu uygulama çalışmaz zaten. Çok açık yani en ufak, kesinlikle, yeni bir fiyat farkı ihdası kesinlikle söz konusu değildir.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Fiyat farkı verilmeyecekse neden getiriliyor bu düzenleme?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Sadece, şu anda yürürlükte olan fiyat farkı kararnamesi, Bakanlar Kurulu kararnamesi var, ona atıf yapıyor. Niçin atıf yapıyor? Fiyat farkı hesaplanmasında atıf yapıyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla, bunda kesinlikle, en ufak ne bir kayırmacılık ne bir yeni ihdas, hiçbir şey söz konusu değildir. Sadece yöntem belirliyor. Bunun dışında hiçbir düzenleme söz konusu değildir.

İZZET ÇETİN (Ankara) – O zaman ne gerek var, niye getiriyorsunuz Sayın Canikli?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler…

Kâtip üyeler arasında anlaşmazlık olduğu için elektronik cihazla oylama yapacağız.

Bir dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

15’inci madde üzerinde üç adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi’nin; İzmir Milletvekili Musa Çam’ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak’ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin’in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in; Ankara Milletvekili Levent Gök’ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 15. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                  Tanju Özcan                                Rahmi Aşkın Türeli                                  Sakine Öz

                        Bolu                                                 İzmir                                               Manisa

                 Vahap Seçer                                      İzzet Çetin                                      Ali Özgündüz

                      Mersin                                              Ankara                                             İstanbul

                   Musa Çam                                    Bülent Kuşoğlu                               Süleyman Çelebi

                        İzmir                                               Ankara                                             İstanbul

              Ali İhsan Köktürk                     Muhammet Rıza Yalçınkaya                      Mehmet Haberal

                   Zonguldak                                            Bartın                                            Zonguldak

 

                  Hasan Ören                                       Özgür Özel

                      Manisa                                             Manisa

MADDE 15- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile" ibaresi "yemek ve" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, bu süre gerekli hallerde gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir. Ancak, yükleniciler hiçbir şekilde söz konusu hizmet sunma işlemini üçüncü kişi veya kurumlara devredemezler, alt-yüklenicilerle bu yönde yapılan anlaşmalar baştan itibaren geçersizdir. İdare, bu hallerde ihale şartnamelerine buna ilişkin hükümler koymak ve bunları re'sen gözetmek zorundadır. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında idari ve cezai yaptırımların yanı sıra yükleniciden ve ilgili kamu görevlilerinden ortaya çıkacak her türlü kamu zararı rücu edilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin 15 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                  Erkan Akçay                                  Mustafa Kalaycı                               Yusuf Halaçoğlu

                      Manisa                                              Konya                                              Kayseri

               Mesut Dedeoğlu                                     Alim Işık

              Kahramanmaraş                                     Kütahya

"MADDE 15- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "finansal kiralama suretiyle temini;" ibaresinden sonra gelmek üzere "afet ve acil durumlar için kurulan lojistik depoların işletilmesiyle ilgili hizmetleri," ibaresi eklenmiş; "temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile" ibaresi "yemek (beşinci fıkra kapsamındaki yemek hizmetleri hariç) ve" şeklinde değiştirilmiştir."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı'nın, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesi ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinde değişiklik öngören 15'inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                 İdris Baluken                                   Pervin Buldan                                   Hasip Kaplan

                       Bingöl                                                Iğdır                                                Şırnak

                    Erol Dora                                     Ertuğrul Kürkcü

                      Mardin                                              Mersin

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Evet, Sayın Baluken?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Gerekçe…

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe

Değişiklik ile yasal olarak taşeron çalıştırmaya ve kamuda hizmet satın alımına dönük meşru alanlar yaratan ve anayasal bir sorun yaratacak olan bu metnin tasarı metninden çıkarılması gerekmektedir. Değişiklik ile bu sorunların giderilmesi amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin 15 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                                                                                Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

"MADDE 15- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "fınansal kiralama suretiyle temini;" ibaresinden sonra gelmek üzere "afet ve acil durumlar için kurulan lojistik depoların işletilmesiyle ilgili hizmetleri," ibaresi eklenmiş; "temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile" ibaresi "yemek (beşinci fıkra kapsamındaki yemek hizmetleri hariç) ve" şeklinde değiştirilmiştir."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Kenan Tanrıkulu, İzmir Milletvekili.

Buyurun Sayın Tanrıkulu.

AHMET KENAN TANRIKULU (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz tasarının üzerinde verdiğimiz önergeyle ilgili söz almış bulunuyorum. Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, görüştüğümüz maddede, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “gelecek yıllara sari yüklenmeler” başlıklı 28’inci maddesinde değişiklik yapılarak kamuda taşeron işçi çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında yüklenme süresi üç yıl olarak belirlenmekte, zorunlu hâllerde de bu sürenin kısaltılabilmesi öngörülmektedir.

Değerli milletvekilleri, son yıllarda bilinçli bir şekilde uygulanan politikalarla taşeronlaşmanın önü iyice açılmış ve kamuda taşeronlaşmanın girmediği bir alan kalmamıştır. Taşeron çalıştırma, istisnai ve teknik bir uygulama olmaktan çıkmış ve artık oldukça yaygın bir istihdam biçimi hâline gelmiştir.

Değerli milletvekilleri, bu tasarı, hemen her konuşmacının da belirttiği gibi, öncelikle 61 madde olarak ilgili komisyona gelmiş, nihayetinde bu komisyondan çıkıp Genel Kurula indiği anda 148 esas madde üzerinden ve üzerine konulan geçici maddelerle de yaklaşık 45 kanunda değişiklik yapılarak huzurunuzda tartışılmaya açılmıştır. Kamuoyunda daha çok “af paketi” olarak konuşulan torba kanun tasarıları, bu on iki yıllık AKP iktidarı döneminde daha çok, popülizm ve bir seçim ekonomisi aracı hâline getirilmiştir. Bugün görüştüğümüz bu tasarı da af kanunu zincirleri şeklindedir ve mali disiplini göz ardı ederek, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün hazırladığı bütçelerle ilgili getirilen teknik şartları da bir kenara bırakarak bizim huzurumuza gelmiştir.

Değerli arkadaşlar, mükellefin devlet adına tüketiciden tahsil ettiği KDV’nin, zamanında devletin kasasına konulmaması, bu tasarıyla affedilir hâle gelmiştir. Bir diğer nokta: Şirket sahiplerinin şirket kasalarından çektikleri paraların kâğıt üzerinde o kasada gözükmesine yani aslında şirket sahibi tarafından harcanmış ancak şirketin kasasında hayalî olarak gözüken paraya da af getirilmiştir.

Dolayısıyla, bu tip torba düzenlemeler, ülke ekonomisinde günü kurtarmaya yönelik, geçici ve geleceğe birtakım zararlar ve ağır yükler bırakacak şekilde oluşturulan uygulamalardır. On iki yıldır, ülkemizin ihtiyacı olan ve her zaman bu kürsülerden de dile getirilen verginin tabana yaygınlaştırılması, mükelleften kazancı kadar vergi alınması, kısacası adaletli bir vergi sistemi de maalesef getirilememiştir. Hâl böyle olunca da, geçtiğimiz süre içerisinde, on iki yılık bir zaman diliminde, iktidar tarafından 8 af tasarısı getirilmiştir ve bunların bir kısmı da hayata geçirilerek sonuçta bütçeye gelir beklentisi içine girilmiştir. Oysa, ciddi ve yerinde uygulanacak olan maliye politikasında vergi oranlarını düşürüp vatandaşın elinde daha fazla harcanabilir bir gelir yaratarak bir imkân sağlanabilseydi, bu gelir, kayıt altında kalmaya devam edecekti ve bu şekilde harcamalara girecekti.

Değerli milletvekilleri, son yıllarda ekonomi yönetiminin gündemine girmeyen maliye politikası, tam ve gerekli bir şekilde uygulanamadığı için, bugün de görüşmekte olduğumuz bu taşeronlaşma yasası işin özünü bozmayacak, Soma’yla ilgili  düzenlemeler de bir kenarda unutulup gidecek. 

Biz, her zaman söylüyoruz: Bakın, 57’nci Hükûmet döneminde, 4 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Kanunu, bugüne kadar -Sayın Maliye Bakanına sorduğum yazılı soru önergesine verdiği cevapta- 32 kere değişikliğe uğramış, Maliye Bakanının kendi ağzından verdiği cevap ve diğer mevzuatlarla birlikte baktığımız zaman, bunun çok çok üstünde birtakım değişikliklerle karşı karşıya kaldığımız görülüyor. Böyle, bir katkı sunmadan yasa tasarıları hazırlanacağına, gerçekten ekonomimize katkı sunacak yasaların getirilip burada görüşülmesine biz, her zaman, grup olarak varız.

Bu niyet ve düşüncelerle, tekrar Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 Sıra Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in; Ankara Milletvekili Levent Gök’ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün Kanun Teklifleri ile; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 15. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Tanju Özcan (Bolu) ve arkadaşları

MADDE 15- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile" ibaresi "yemek ve" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, bu süre gerekli hallerde gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir. Ancak, yükleniciler hiçbir şekilde söz konusu hizmet sunma işlemini üçüncü kişi veya kurumlara devredemezler, alt-yüklenicilerle bu yönde yapılan anlaşmalar baştan itibaren geçersizdir. İdare, bu hallerde ihale şartnamelerine buna ilişkin hükümler koymak ve bunları re'sen gözetmek zorundadır. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında idari ve cezai yaptırımların yanı sıra yükleniciden ve ilgili kamu görevlilerinden ortaya çıkacak her türlü kamu zararı rücu edilir.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Tanju Özcan, Bolu Milletvekili.

Buyurun Sayın Özcan. (CHP sıralarından alkışlar)

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Düzenlemeyle ilgili görüşlerimi ifade etmeden bugün tüm sıcaklığıyla yaşanan, Gazze konusunda müsaadenizle bir iki cümle söylemek istiyorum.

Özellikle, hem de ramazan ayında Müslüman Gazze halkına yapılan bu zulmü kınıyoruz, şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Bu zulmü yapan terörist devlet İsrail’in, bu yaptıkları tarih sayfasında hak ettiği yeri alacak, bundan hiç kuşkum yok. İnşallah, daha fazla kan akıtmadan da hızlı bir şekilde bölgeyi terk ederler.

Tabii, bu vesileyle şunu da söylemekte fayda var sayın milletvekilleri: Ben Hükûmetimizin bu konuda yeterli adımları atmadığını görüyorum. Yani, kusura bakmayın ama bu iş sadece bağırıp çağırmakla, Peres’i fırçalamakla olmuyor.

Bakın, Venezuela’nın ve Şili’nin yaptığını yapamadık biz. Venezuela diplomatik ilişkilerini kesti, Şili de bütün ekonomik ilişkilerini kesti. Venezuela neresi, Şili neresi, Gazze neresi? Bizim Başbakanımız her fırsatta “Dünyada kimsenin sesi çıkmasa da biz varız Gazze halkının arkasında.” diyor, ama bu işler lafla olmuyor, bu işler sahte kabadayılıkla olmuyor.

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Ne yapalım, sen söyle?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Ne yapmanız gerektiğini söylüyorum, bugün, derhâl diplomatik ilişkilerin kesilmesi lazım, öyle alt düzeye indirmekle falan bu sorunu çözemezsiniz veya sesinizi duyuramazsınız. Anadolu’yu karış karış gezip, sahte kabadayı gibi dolaşıp İsrail’in arkasından bir şeyler söylemekle bu iş çözülmüyor. Çözülmüyor, somut adım atmanızı bekliyoruz, kamuoyu sizden bunu bekliyor, Türk milleti sizden bunu bekliyor. Olmaz böyle! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MEHMET ALTAY (Uşak) – Partinizin görüşü de mi bu Tanju Bey?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Sayın milletvekilleri, bugün görüşülen torba yasayla ilgili de şunları söylemek istiyorum: Siz insanları şu mübarek günde kandırıyorsunuz sayın milletvekilleri, açık ifade edeyim. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Kamuoyu zannediyor ki bugün, bu torba yasayla, sadece Soma’daki maden işçilerinin veya Soma’da yakınlarını kaybeden ailelerin faydalanacağı düzenlemeler yapılıyor burada. Evet, bununla ilgili düzenlemeler var, atılmış olumlu adımlar da var, yeterli bulmadığımız zaman önergelerle zaten -komisyon aşamasında arkadaşlarımız, burada bizler- gerekli talepleri iletiyoruz ama arkadaşlar, kusura bakmayın, siz Soma’daki işçilerin ve işçi ailelerinin acılarını ve sıkıntılarını sömürüyorsunuz bu torba yasayla.

Bakın, bu torba yasada Soma işçileriyle ilgili, ölen madencilerle ilgili veya onların aileleriyle ilgili olmayan çok fazla düzenleme var, şimdi de şikâyet ediyorsunuz, diyorsunuz ki “Muhalefet bunu geciktiriyor.”

Soma’daki işçi arkadaşlarımız ve işçi ailesi yakınları lütfen bunu iyi dinlesin. Bakın, bu düzenlemeyi AKP sizin hakkınızı, hukukunuzu korumak, kollamak için, ailelerinizi korumak, kollamak için getirmiyor. Bu, görünen amaç, gösterilen amaç; asıl amaç farklı. Asıl amaç farklı olmasaydı yargı kararlarının uygulanmasını iki yıla çıkaran düzenlemenin bu torbada ne işi vardı veya Türkiye’de EĞİTİM SEN’in verilerine göre en az 700 bin öğretmenin sürgünüyle sonuçlanacak düzenlemenin bu torbada ne işi vardı?

Daha birçok madde var. Önümüzdeki konuşmalarda bunlara ben ve arkadaşlarım değinmeye devam edeceğiz ama şu yaptığınız çok ayıp. İnsanların acılarını kullanıyorsunuz, başka amaçlarınız hasıl olsun diye insanların acılarını sömürüyorsunuz; bu çok yanlış.

Bir de -Sayın Bakan da burada, keşke Çalışma Bakanımız burada olsaydı- bir husus benim aklıma takılıyor. Evet, taşeron işçilerle ilgili bir düzenleme var, sözleşme süresi üç yıla çıkıyor, bir de diyorsunuz ki: “Kamu olarak biz kıdem tazminatlarından sorumluyuz.” Bu kıdem tazminatlarından sorumlu olma meselesi yeni bir mesele değil, bir kazanım da değil. Burada hukukçu olan arkadaşlarımın tamamı biliyor. Yargıtay yıllar önce bu sorunu çözdü. Kamuda taşeron işçi olarak çalışanlar haklarını taşeron şirketten, yandaş şirketlerden alamadıkları için zaten bu kamu işçileri bakımından asıl işveren devlettir, kamudur düşüncesiyle, ilgili bakanlığı zaten tazminat açısından sorumlu tutuyor. Bu konuda Yargıtayın içtihatları var, içtihadı birleştirme kararları var. Bu yeni bir şeymiş gibi, bunu lütufmuş gibi burada sunmanın bir anlamı yok, işçi arkadaşlarımızı bu şekilde kandırmanın da bir anlamı yok.

Ben konuyla ilgili diğer söyleyeceklerimi inşallah önümüzdeki maddelerde dile getireceğim.

Genel Kurulu şimdilik saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Canikli.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başbakanımıza “sahte kabadayı” diyerek hakaret etmiştir Sayın Başkanım, sataşmada bulunmuştur aynı zamanda. Söz istiyorum.

ALİ ÖZ (Mersin) – Kabadayılık, hakaret değil ki.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – O benzetmeydi Başkanım.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Dayı olarak kaba sadece, ne olacak yani? Daha nazik dayı olabilir.

BAŞKAN – Buyurun.

Sayın Canikli, sataşma nedeniyle iki dakika söz veriyorum.

X.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın 639 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 15’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Filistin meselesi, gerçekten, bizim için son derece önemli bir meseledir. Biz bu meseleyi yüreğimizde hissediyoruz, yaşıyoruz ve o samimiyetle savunuyoruz yıllardan beri. Hiç rol yapmadık; evet, hiç rol yapmadık.

ALİ ÖZ (Mersin) – Nasıl yapmadınız?

MUSA ÇAM (İzmir) – Yapma Başkan, yapma!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Rol yapanlar olmuş olabilir, rol yapanların olduğunu da görüyoruz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Ama Numan Kurtulmuş öyle demiyor ya.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Şimdi, gerçekten, bunu test etmenin…

OKTAY VURAL (İzmir) – “Muaviye gibi konuşuyor.” diyor ya Numan Kurtulmuş. Numan Kurtulmuş “Muaviye gibi konuşuyor Başbakan.” diyor.

MÜSLİM SARI (İstanbul) – Madalya ne oldu, madalya?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - İzin verin.

Bunu test etmenin bir yolu var değerli arkadaşlar. Yani bu parti, bu kadro, bu kadronun lideri…

MÜSLİM SARI (İstanbul) – Verin madalyayı.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - …bu konuda samimi mi, değil mi ya da kim samimi, kim değil, bunun kararını kim verecek?

MÜSLİM SARI (İstanbul) – Madalya nerede?

MUSA ÇAM (İzmir) – Nisan sonunda Gazze’ye gidiyordunuz, ne oldu?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bunu test etmenin tek bir yolu var değerli arkadaşlar.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Kürecik’teki füze rampası mı?

MÜSLİM SARI (İstanbul) – Madalya nerede, madalya?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bunu Filistin’e soracaksınız, bunu Filistinlilere soracaksınız, bunu Gazzelilere soracaksınız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MÜSLİM SARI (İstanbul) – Madalya nerede, madalya?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bakın, Filistin’de, Gazze’de en çok verilen isimlerden bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan değerli arkadaşlarım, Recep Tayyip Erdoğan.

MÜSLİM SARI (İstanbul) – Sayın Canikli, madalya nerede, madalya?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Neden? Neden? Neden başkaları değil?

VAHAP SEÇER (Mersin) – O milattan önceydi.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Neden başkaları değil? Yani, başkaları da konuşuyor Filistin hakkında; ne kadar çok sevdiklerini, ne kadar çok yanında olduklarını sürekli söylüyorlar.

MUSA ÇAM (İzmir) – Başbakanın oğlu nereye transport yapıyor?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ama Gazze’deki kardeşlerimiz, Filistin’deki kardeşlerimiz Türkiye’den en çok “Recep Tayyip Erdoğan”ın ismini veriyor. Sokağa çıktığı zaman elinde Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri, fotoğrafı.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Nerede ya.

MUSA ÇAM (İzmir) – Nerede, hani?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bu ne anlama gelir, bu ne anlama gelir değerli arkadaşlar?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Madalya nerede, madalya?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Demek ki Filistinli kardeşlerimiz samimi olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı ve ekibini yanında gördüğüne inanıyor.

MUSA ÇAM (İzmir) – Niye Gazze’ye gidemedi?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Onun için başka fotoğraflar yok, Türkiye’den başka fotoğraflar yok.

MUSA ÇAM (İzmir) – Gazze’ye niye gidemedi?  

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Sadece Genel Başkanımızın, Genel Başkan olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı var.

MÜSLİM SARI (İstanbul) – Gazze’ye niye gitmedi, Gazze’ye?

OKTAY VURAL (İzmir) – Bir Gazze’ye gidemedi be!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bu samimiyetin göstergesidir.

Hepinize teşekkürler.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

III.-YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi, buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Efendim, yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunacağım ancak yoklama talebi var, yerine getireceğim.

Sayın Hamzaçebi, Sayın Özcan, Sayın Türeli, Sayın Sarı, Sayın Tanal, Sayın Özel, Sayın Çetin, Sayın Erdoğdu, Sayın Gök, Sayın Kuşoğlu, Sayın Özkan, Sayın Seçer, Sayın Öner, Sayın Çam, Sayın Özgümüş, Sayın Düzgün, Sayın Kulkuloğlu, Sayın Haberal, Sayın Keskin ve Sayın Tamaylıgil.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER(Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri(Devam)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin 'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (S. Sayısı: 639)(Devam)

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

16’ncı madde üzerinde dört adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 16 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

               Nurettin Canikli                           Gökcen Özdoğan Enç                            Osman Boyraz

                     Giresun                                             Antalya                                             İstanbul

          Mehmet Doğan Kubat                            Ramazan Can                             Sehabattin Karakelle

                     İstanbul                                           Kırıkkale                                           Erzincan

“Madde 16- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer halleri””

BAŞKAN – Şimdi okutacağım üç önerge aynı mahiyette.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin 16 ncı maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

 

             Erkan Akçay                              Alim Işık                           Mustafa Kalaycı

                 Manisa                                  Kütahya                                   Konya

 

          Yusuf Halaçoğlu                      Mesut Dedeoğlu

                 Kayseri                            Kahramanmaraş                                

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

 

Rahmi Aşkın Türeli                    Vahap Seçer                           Müslim Sarı

        İzmir                                     Mersin                                   İstanbul

 

Ali İhsan Köktürk                       Hasan Ören                          Bülent Kuşoğlu

    Zonguldak                                 Manisa                                   Ankara

 

Süleyman Çelebi                        Sakine Öz                              Musa Çam

     İstanbul                                  Manisa                                     İzmir

Muhammet Rıza Yalçınkaya         Özgür Özel                         Mehmet Haberal

       Bartın                                    Manisa                                 Zonguldak

 

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

 

  İdris Baluken                         Pervin Buldan                         Hasip Kaplan

       Bingöl                                     Iğdır                                     Şırnak

 

Mülkiye Birtane                           Erol Dora

        Kars                                     Mardin

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SADIK BADAK (Antalya) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Gerekçe…

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Uluslararası alanda çalışacak olan gemi çalışanlarının mevzuat dışında tutulması sakıncalıdır. Çözümü ilgili uluslararası anlaşmalarla daha iyi, sağlıklı işleyen bir iş sağlığı ve güvenliği alanı oluşturmakta aramak gerekmektedir. Değişiklik ile çalışan aleyhine olan bu düzenlemenin tasarı metninden çıkarılması ve çalışan lehine yeni düzenlemelere fırsat verilmesi amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Evet, aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen, Alim Işık, Kütahya Milletvekili.

Buyurun.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 639 sıra sayılı torba Kanun Tasarısı’nın 16’ncı maddesi üzerinde vermiş olduğumuz önerge hakkında söz aldım. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerimin başında, dün geceden itibaren İsrail tarafından başlatılan kara saldırısı sonunda hayatlarını kaybeden ve öncesinden bu yana hayatlarını kaybeden Filistinli din kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İsrail’in başlattığı bu insanlık suçunu ve insanlık dışı uygulamayı lanetle kınadığımı ifade etmek istiyorum. Ancak, her dönemde zaman zaman, özellikle de ramazan ayında böyle bir insanlık suçunun işlenmesinin bu coğrafyadaki şımarık çocuk İsrail’in bir alışkanlığı hâline gelmesinin sebeplerinin de iyi araştırılması ve gerekli tepkinin zamanında verilmesi gerektiğini de sizlerle paylaşmak istiyorum. En azından şu anda, Sayın Başbakana verilen Yahudi Cesaret Madalyası’nın derhâl iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, bu madde, özellikle uluslararası havacılık ve deniz taşımacılığında çalışanların seyrüsefer hâlinde, yani fiilen taşımacılık işleminin yapıldığı sırada İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına alınmamasını öngören bir değişiklik getiriyor. Yani tasarıdaki hâli özetle bu. Deniyor ki: “Son yıllarda artan gemi filosu olan çok değerli mahdumlar bu işlerini fiilen yaptıkları sırada kimseye İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince yükümlülük altında bulunmasınlar, babalarının torpiliyle uluslararası sahalarda da rahat gezsinler.” Bu maddenin özü bu değerli milletvekilleri, başka hiçbir şey değil. Kimi kastettiğimizi siz biliyorsunuz. Bugün Türkiye’de filosu olanlar kimlerse bu madde sadece bunlar için getiriliyor. Çünkü, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iki yıl önce yani 20 Haziran 2012 tarihinde çıktı. O zaman da bazı şeyleri söyledik, Hükûmet bu konuyu o zaman demek ki aklına getirememiş, şimdi hemen, torba yasada çok acil olarak bunu kapsam dışına alıyor.

Peki, maddede kapsam dışında olanlar kimler, onları da sayayım, ne kadar önemli bir madde olduğunu o zaman anlayacaksınız. Birisi, fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri iş yerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. Bunlar İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamı dışında olan faaliyetler. Bir diğeri afet acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, bir diğeri ev hizmetleri, bir diğeri çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar, bir diğeri de hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri bu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamı dışında tutulmuştu.

Şimdi, bunlarla hiçbir benzerliği olmayan, hiçbir ilişkisi bulunmayan yeni bir fıkra ekleniyor: ”e) Uluslararası denizyolu ve havayolu taşımacılığı yapan araçların seyrüsefer halleri.” Anladınız herhâlde bu torba yasaya girmesindeki aciliyeti.

Değerli milletvekilleri, kişilere has çıkarılan kanunlar, bu kanunların çıkarılmasında kalkan parmakları da kanunları yazanlar ve uygulayanlar kadar sorumlu tutmaktadır.

Bizim görevimiz, sizi uyarmak. Sadece Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve eski Sayın Ulaştırma Bakanının oğullarının selametine yarayacak olan bu kanuna onay vermeyeceğinizi ümit ediyor, önergemizi desteklemeniz gerektiğini bundan dolayı bir kez daha size hatırlatıyorum.

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önerge üzerinde söz  isteyen Musa Çam, İzmir Milletvekili.

Buyurun Sayın Çam. (CHP sıralarından alkışlar)

MUSA ÇAM (İzmir) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başbakan bugün cuma namazını İstanbul’da yerine getirdi, oradan çıktı Bursa’ya gitti, Bursa Valiliğini ziyaret etti, saat 17.30’da da Bursa’da Cumhurbaşkanı seçimi için miting gerçekleştirdi, dönüyor, şimdi İstanbul’da Yenikapı’da AKP örgütünün iftihar yemeğine katılacak Sayın Hocam.

Dışişleri Bakanı da yine bugün İstanbul’da cuma namazını eda etti, şu anda orada Karayip Dostluk Derneğinin bir çalışma etkinliğine katılıyor. Gazze’de de insanlar öldürülüyor. Biz isterdik ki Sayın Dışişleri Bakanı iki gündür devam eden bu acı saldırılar sonucunda buraya gelip Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirsinler. Bu akşam ilerleyen saatlerde, 22.00 civarında da Filistin Devlet Başkanıyla görüşmeler yapacaklar. İsteriz ki yarın Sayın Dışişleri Bakanı buraya gelsin, Gazze’de, Filistin’de olan olayları, soykırımı, İsrail faşizminin Gazze halkına, Filistin halkına yaptığı bu zulmü burada gelsin bize anlatsın.

Değerli arkadaşlar, bu yapılan düzenleme, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 2’nci maddesinin (2)’nci fıkrasında bazı kapsam ve istisnalar getiriyor. Bu uluslararası deniz yolu ve hava yolu taşımacılığı yapan araçların seyrüsefer hâllerini de bu kapsamın içerisine alarak bundan kapsam dışı bırakmaya çalışıyor arkadaşlar.

Peki, nedir bu arkadaşlar? Bu maddeyle uluslararası deniz yolu ve hava yolu  taşımacılığı yapan araçlar seyrüsefer hâllerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamı dışına çıkarılıyor, açık ve net. Doğru mudur Sayın Demiröz?

VEDAT DEMİRÖZ (Bitlis) – Doğru.

MUSA ÇAM (Devamla) – Ama İlhan Demiröz değil, Vedat Demiröz çünkü İlhan Bey de alınıyor burada.

Bu maddeye “uluslararası kural ve sözleşmelere uygunluk” gibi trajikomik bir gerekçe üretiliyor arkadaşlar. Seyir öncesi ve sonrası İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamı içinde olan işlerin seyir sırasında kanun kapsamı dışına çıkarılması anlaşılır gibi değil.

Sayın İyimaya, burada mısınız?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Orada.

MUSA ÇAM (Devamla) – Sayın İyimaya burada.

Sayın İyimaya, Sayın Hocam, örnek şu: Gemi limanda. Limandayken iş sağlığı ve güvenliği var. Ama gemi yükü aldı. Gemide kaptan var, çarkçıbaşı var, çalışan işçiler var, onlar var, bunlar var. Gemi seyir hâlini aldıktan sonra, gemide çalışan 20, 25, 20 personel bu kapsamın dışına çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Sayın Alim Işık, Sayın Hocam, olabilir mi böyle bir şey?

ALİM IŞIK (Kütahya) – Senin de gemin olursa, sizin de geminiz olursa olur(!) Senin de oğlunun gemisi varsa olur(!)

MUSA ÇAM (Devamla) – Sayın Akçay, böyle bir şey  olabilir mi?

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Olur, olur(!)

MUSA ÇAM (Devamla) – Ya olur mu böyle? Gemi limandayken geminin içerisinde bulunan işçiler, personel, hepsi iş sağlığı ve güvenliği kapsamı içerisinde ama gemi hareket ettiği anda, uluslararası sulara gittiği andan itibaren iş sağlığı ve güvenliği kapsamı dışına çıkıyor. Neden? Diyorlar ki: “Bizim özel sektörümüz, bizim iş adamlarımız uluslararası alanda yeteri kadar rekabet edemiyorlar, edemedikleri için de ne yapalım? Bunları iş sağlığı ve güvenliği kapsamının dışına çıkartalım.”

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – “ISM Code”a tabi oluyor, “International Safety Management Code”a tabi oluyor.

MUSA ÇAM (Devamla) – Şimdi, arkadaşlar, Sayın Işık söyledi…

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – “ISM Code”a tabi oluyor. Uluslararası Güvenli Yönetim Kodu’na tabi oluyor.

MUSA ÇAM (Devamla) – Bu düzenleme alt komisyonda yoktu. Sayın Işık, üst komisyonda yukarıdan bir vahiy geldi, önergeyle buraya eklendi. Peki, kimin için arkadaşlar bu? Bilal ve Burak kardeşler için özel olarak düzenlendi arkadaşlar. Yetmez!

Türkiye’nin de Onassisleri var artık, Onassisleri var. Türkiye’nin de Onassisleri var, yat ve taşımacılıkta büyük büyük Onassisler var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de Binali Yıldırım. Binali’nin “B”si, Ali’nin “A”sı, Yıldırım’ın da “Y”si “BAY” diye taşımacılık şirketi olan ve eski Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım’ın çocuklarının kurmuş olduğu, taşımacılık ve gemi sektöründe önemli transport işleri yapan, büyük bir filoya sahip olan bir eski Ulaştırma Bakanımız. “BAY” diye bir şirket, Binali Yıldırım’dan, “B”, “A”, “Y”den almış arkadaşlar.

OKTAY VURAL (İzmir) – Bay…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Bay bay bay!

MUSA ÇAM (İzmir) – Şimdi, sorun şu… Türkiye’deki limanlar, şirketler, gemi transportları ve yük taşımacılığı tamamen böyle ama şunu da söylememiz gerekiyor: Bakın, Gazze bombalanıyor. Burak ve Bilal, Yıldırım kardeşlerin en fazla yük taşımacılığı yaptığı yer de İsrail’in şehirleridir arkadaşlar, İsrail’in limanlarıdır. Bir taraftan “one minute” diyeceksin, öbür taraftan, Türkiye’deki transport işini, taşımacılık işini İsrail’e yapacaksın. Bu oportünizmdir, bu ikiyüzlülüktür, bu riyakâr bir siyaset anlayışıdır arkadaşlar. Bunu terk etmeniz gerekiyor arkadaşlar. (CHP, MHP  ve HDP sıralarından alkışlar)

Gazze’de olan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin kanının hesabını sormak için burada bu oportünist politikalardan vazgeçmeniz gerekiyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSA ÇAM (Devamla) -  Bu düzenlemeye karşı olduğumuzu söylemek isterim.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Bilmeden konuşuyorsun.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Hadi oradan!

MUSA ÇAM (Devamla) -  Ayrıcalıklara hayır.

Gazze halkı yalnız değildir arkadaşlar.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

RECEP ÖZEL (Isparta) – Allah Allah! Maşallah, maşallah, maşallah!

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Vural, buyurunuz, söz talebiniz var.

VI.- AÇIKLAMALAR(Devam)

5.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, İsrail tarafından Filistin’e yönelik yürütülen askerî harekâta ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi bildirisinin TBMM’nin resmî sosyal medya hesabında yer almamasının bir eksiklik olduğuna ve bu konuda gerekli uyarının yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Efendim, öncelikle, tabii, dört siyasi partinin ortak olarak Gazze’ye yapılan saldırıları kınaması son derece önemli. Yalnız, bir hususu ifade etmek istiyorum: Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin resmî sosyal medya hesabı var. Bu hesaptan Sayın Cemil Çiçek’in parlamento başkanlarına mektupları gönderiliyor ama dört siyasi partinin ortaya koyduğu bu tavırla ilgili bir bildiride bulunulmuyor. Dört tane fezlekeli bakanın müracaatının sosyal medyada haber konusu yapıldığı bir ortam içerisinde bütün siyasi partilerin Gazze karşısında ortak tavrının sosyal medyada iletilmemiş olmasının bir eksiklik olduğunu ifade ediyorum. Bu konuda zatıalinizin devreye girerek gerekli uyarıyı yapmanızı istirham ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Hamzaçebi, buyurun.

6.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biraz önce Sayın Nurettin Canikli kürsüden Orta Doğu’da, Gazze’de doğan çocuklara Recep Tayyip isminin verildiğini söyledi. Ben de bir şeyi merak ediyorum ve öğrenmek istiyorum. Sayın Başbakan 2013 yılının Mart ayında “Nisan ayında Gazze’ye gideceğim.” demişti. Daha sonra, nisan ayı gelince mayıs ayında gideceğini söylemişti. Sonra Amerika Dışişleri Bakanı Kerry “Bize sormadan Gazze’ye gidemezsin.” dedi; bunun üzerine Sayın Başbakan “Kerry’nin üslubu şık olmadı.” şeklinde bir cevap verdi ve en son dedi ki: “Ben 2013 yılı Haziran ayında Gazze’ye gideceğim.” Şimdi 2014 yılının Temmuz ayındayız. Acaba Sayın Başbakan Gazze’ye ne zaman gidecek? Bir açıklama yapabilir mi Sayın Canikli, merak ediyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER(Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri(Devam)

4.- İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 13 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 5 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 3 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Adana Milletvekili Turgay Develi'nin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Binnaz Toprak'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin 'in; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın; İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal'ın; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 34 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile 20 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Önder Matlı ile 8 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Manisa Milletvekili Hasan Ören’in; Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ve Çorum Milletvekili Cahit Bağcı ile 37 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/931, 2/115, 2/139, 2/158, 2/195, 2/282, 2/297, 2/298, 2/324, 2/368, 2/399, 2/434, 2/439, 2/453, 2/524, 2/528, 2/555, 2/601, 2/640, 2/689, 2/691, 2/798, 2/885, 2/896, 2/944, 2/1019, 2/1063, 2/1103, 2/1131, 2/1156, 2/1200, 2/1202, 2/1203, 2/1217, 2/1222, 2/1227, 2/1236, 2/1242, 2/1245, 2/1248, 2/1258, 2/1260, 2/1301, 2/1302, 2/1345, 2/1350, 2/1364, 2/1372, 2/1383, 2/1414, 2/1422, 2/1426, 2/1431, 2/1437, 2/1442, 2/1488, 2/1496, 2/1498, 2/1506, 2/1514, 2/1516, 2/1525, 2/1540, 2/1595, 2/1652, 2/1655, 2/1657, 2/1677, 2/1688, 2/1716, 2/1747, 2/1765, 2/1775, 2/1794, 2/1797, 2/1799, 2/1808, 2/1837, 2/1869, 2/1899, 2/1906, 2/1924, 2/1932, 2/1938, 2/1954, 2/1957, 2/1963, 2/1983, 2/1997, 2/2000, 2/2032, 2/2041, 2/2051, 2/2056, 2/2057, 2/2065, 2/2069, 2/2083, 2/2146, 2/2156, 2/2158, 2/2176, 2/2178, 2/2186, 2/2187, 2/2190, 2/2191, 2/2192, 2/2198) (Devam)

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, karar yeter sayısı…

BAŞKAN –Karar yeter sayısı arayacağım.

Elektronik cihazla oylama yapacağız.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır. Aynı mahiyetteki önergeler kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 639 sıra sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 16 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Gökcen Özdoğan Enç (Antalya) ve arkadaşları                        

“Madde 16- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer halleri””

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SADIK BADAK (Antalya) – Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) – Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum.

 

Gerekçe:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamalarında kendine özgü çalışma koşulları ve özel durumları sebebiyle deniz taşımacılığında sıkıntılar oluşturmaktadır. Ancak, hava taşımacılığında sefer sürelerinin kısa olduğu ve araçlara kolay ulaşılabildiği için kanunun uygulamasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı gözlenmiştir. Düzenleme ile hava yolu taşımacılığı kanunun uygulamalarından istisna tutulmayıp mevcut uygulama devam edecektir.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunacağım.

 

III- YOKLAMA

 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Yoklama istiyoruz. [AK PARTİ sıralarından “Bravo(!)” sesleri, alkışlar (!)]

BAŞKAN – Yoklama talebi var, yerine getiriyorum.

Sayın Hamzaçebi, Sayın Çelebi, Sayın Sarıbaş, Sayın Türeli, Sayın Tanal, Sayın Çetin, Sayın Gümüş, Sayın Özel, Sayın Erdoğdu, Sayın Gök, Sayın Kuşoğlu, Sayın Seçer, Sayın Ören, Sayın Çam, Sayın Aksünger, Sayın Öner, Sayın Tamaylıgil, Sayın Keskin, Sayın Haberal, Sayın Özkan.

Evet, iki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın Mehmet Akyürek...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Yok, burada yok.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur.

Birleşime bir saat ara veriyorum.

Kapanma Saati: 20.06

YEDİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 21.07

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

----- 0 -----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 119’uncu Birleşiminin Yedinci Oturumunu açıyorum.

 

III.-Y O K L A M A

 

BAŞKAN - Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ve arkadaşlarının önergesinin oylamasından önce istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi, yoklama işlemini tekrarlayacağım.

On dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Evet, sayın milletvekilleri, yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı olmadığından, alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 19 Temmuz 2014 Cumartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

 Kapanma Saati:21.18(x)  639 S. Sayılı Basmayazı 15/7/2014 tarihli 116’ncı Birleşim Tutanağı’na eklidir.