DÖNEM: 24                            CİLT: 71                    YASAMA YILI: 4

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

59’uncu Birleşim

11 Şubat 2014 Salı

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

 

  I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II. - GELEN KÂĞITLAR

III. - YOKLAMALAR

 

 IV. - GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek’in, Bayburt’un kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, büyükşehirlerde il genel meclisi ve il özel idarelerinin kapatılmasına ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 94’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Parlamentosu Katılım Öncesi Eylem Birimi tarafından 19-20 Şubat 2014 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek olan “Sağlık ve Tüketicinin Korunması” konulu seminere katılması Genel Kurulun 4/2/2014 tarihli 56’ncı Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere ilişkin tezkeresi (3/1400)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Suudi Arabistan Şûra Meclisi Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetinin ülkemizi ziyaret etmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 3/11/2013 tarihli 55 sayılı Kararı ile uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1401)

3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek’in, Tunus Meclis Başkanı Mustapha Ben Jaafar’ın davetine icabet etmek üzere Tunus’a resmî bir ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresi (3/1402)

4.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin, Bulgaristan Parlamentosu Dış Politika Komitesinin davetine icabet etmek üzere Bulgaristan’a resmî bir ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresi (3/1403)

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 24 milletvekilinin, iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerinin raştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/854)

2.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 20 milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/855)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, üniversite mezunu işsizlerin sorunlarının raştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/856)

C) Duyurular

1.- Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen 1 üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuru

D) Önergeler

1.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, (2/130) esas numaralı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/145)

VI.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

 

1.- MHP Grubunun, MHP Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile MHP Grup Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri döneminde liyakat, ehliyet ve tarafsızlık ilkeleri gözetilmeden yapılan bürokrat atamaları ve yer değiştirmelerde meydana gelen usulsüzlük ve haksızlıkların tespiti, yeni memur atamalarında hukuk ve hakkaniyet dışında yapılan alımların belirlenmesi, kamu bürokrasisinde kaosun giderilmesi ve var olan sorunların çözülmesi amacıyla 11/2/2014 tarih ve 3345 sayıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Şubat 2014 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

2.- CHP Grubunun, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve arkadaşları tarafından sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılan yardımlardaki keyfî uygulamaların araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 27/11/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Şubat 2014 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

 

3.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 532 ve 423 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 4 ve 13’üncü sıralarına, bastırılarak dağıtılan 546 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin ise kırk sekiz saat geçmeden yine bu kısmın 5’inci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 11, 18 ve 25 Şubat 2014 Salı günkü birleşimlerinde sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek bu birleşimlerde gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 19 ve 26 Şubat 2014 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 546 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi

 

VII.- AÇIKLAMALAR

1.- Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın, Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

2.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklaması

3.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın 534 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın kabul edilmesinden sonra yaptığı konuşması sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

4.- Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

5.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

6.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 546 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde yapılan soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklaması

 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

2.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

3.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

4.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

5.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

6.- İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

7.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 546 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde yapılan soru-cevap işlemi sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

 

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

 

 

1.- Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/877) (S. Sayısı: 534)

2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

3.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

4.- Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1929) (S. Sayısı: 523)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbulda Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/870) (Dağıtma tarihi: 21.01.2014) (S. Sayısı: 532)

6.- Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 18 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 1 Milletvekilinin; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ile 44 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve  Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1967, 2/1074, 2/1438, 2/1529, 2/1571, 2/1966) (S. Sayısı: 546)

 

X.- OYLAMALAR

1.- (S. Sayısı: 534) Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

 

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşların İstanbul ilindeki binalarında depreme karşı dayanıklılık ölçümü yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler’in cevabı (7/35180)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TCDD’ye ait bazı taşınmazların satışına,

TEDAŞ’a ait bir taşınmazın satışına,

TEDAŞ ve Türkiye Şeker Fabrikalarına ait bazı taşınmazların satışına,

TEDAŞ’a ait bir taşınmazın satışına,

TEDAŞ’a ait bazı taşınmazların satışına,

TEDAŞ’a ve TTA’ya ait bazı taşınmazların satışına,

TTA’ya ait bir taşınmazın satışına,

Sümer Holding’e ait bir tesisin satışına,

Hazineye ait bir taşınmazın satışına,

TEKEL’e ait bir taşınmazın satışına,

Hazineye ait bir taşınmazın satışına,

TEDAŞ’a ait bir taşınmazın satışına,

TEDAŞ’a ait bazı taşınmazların satışına,

Hazine ve TTA’ya ait bazı taşınmazların satışına,

İlişkin Başbakandan soruları ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/36519), (7/36520), (7/36521), (7/36522), (7/36523), (7/36524), (7/36525), (7/36526), (7/36527), (7/36528), (7/36529), (7/36530), (7/36531), (7/36532)

3.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, veri hazırlama kontrol işletmenliği kadrolarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/36964)

4.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/37056)

5.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı bitirilemeyen bir atık su arıtma tesisine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/37058)

6.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ekonomistlerin özel hizmet tazminatı sorununa ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/37250)

7.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 11 Aralık 2013 tarihinde açılışı yapılan 113 tesise ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/37283)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Sakarya Fidanlık Borsası için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/37288)

9.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Samsun DSİ 7. Bölge Müdürlüğünde iki çalışanın arasında geçtiği iddia edilen bir olaya ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/37328)

10.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Uludağ İhracatçı Birliklerine ait bir aracın bir milletvekilinin eşine tahsis edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin cevabı (7/37480)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan veya emekliliği istenen Bakanlık personeline ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/37677)

12.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünün Trabzon’da gerçekleştireceği projelere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/37695)

13.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Trabzon’da gerçekleştireceği projelere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/37696)

 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak on bir oturum yaptı.

Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Oturumlar

İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın, Millî Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu SBS ve TEOG sınavlarına,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Adana ilindeki çiftçilerin sorunlarına,

Mardin Milletvekili Erol Dora, Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan temel eğitimden ortaöğretime geçiş ortak sınavlarında din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin yaşadıkları mağduriyete,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, ön lisans öğrencilerinin burs ve kredi sorunlarına,

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Balıkesir ili Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürünün aynı zamanda EĞİTİM-BİR-SEN Sendikasında başkan yardımcılığı görevini sürdürmesinin Anayasa’ya ve 4688 sayılı Kanun’a aykırı olduğuna,

Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, Giresun ilindeki hastanelerin yatak kapasitelerinin yetersiz olduğuna,

Adana Milletvekili Muharrem Varlı, çiftçilerin kendisinden Hükûmete bir mesaj iletmesini istediklerine ve çiftçilerin bu mesajına,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet Balta’nın Kentsel Dönüşüm Kongresi’ndeki 10’uncu Yıl Marşı’yla ilgili sözlerine ve bu nedenle hakkında bir işlem yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istediğine,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, iktidarın, yolsuzluk yapanların, rüşvet alanların ve halkı soyanların yanında saf tuttuğuna,

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinin taşınmasıyla ilgili çalışanların bazı endişeleri olduğuna,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 1 Şubat 2014’te Van’ın Gürpınar ilçesinde hastalanan 3 yaşındaki bir çocuğun, yolların kardan kapalı olması nedeniyle yardım gelemediği için hayatını kaybettiğine,

İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi, TÜRK TELEKOM tarafından 14 ilde 15 gayrimenkulün satışa çıkarılmasıyla ilgili sorusuna on sekiz aydır cevap alamadığına,

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, Gökçeada Bademli’de kaçak yapılan Bademli-Masi Oteli’nin yıkım kararı olmasına rağmen bu kararın uygulanmadığına ve Aydıncık Kefalos’ta da kaçak yapıların olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu ve 22 milletvekilinin, öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının sorunlarının (10/851),

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 22 milletvekilinin, engellilerin sorunlarının (10/852),

Mardin Milletvekili Erol Dora ve 22 milletvekilinin, Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Zergan Deresi’nin ıslah çalışmalarıyla ilgili sorunların (10/853),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Başbakanlığın;

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel hakkında 2 adet,

Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında,

Van Milletvekili Özdal Üçer hakkında,

Tanzim edilen soruşturma dosyalarının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin tezkereleri okundu; Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonda bulunan (3/127, 128, 320, 387) esas no.lu dosyaların Hükûmete geri verildiği açıklandı.

BDP Grubunun, 30/1/2014 tarihinde Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve arkadaşları tarafından Diyarbakır başta olmak üzere bölgenin tamamında uzun süreden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (4919 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 6 Şubat 2014 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Konya Milletvekili Hüseyin Üzülmez’in BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adana Milletvekili Turgay Develi’nin ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın BDP grup önerisi üzerinde yaptıkları konuşmaları sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yaptığı açıklaması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yaptığı açıklaması sırasında Barış ve Demokrasi Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (2/1929) (S. Sayısı: 523),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 31 Milletvekilinin; Sosyal Hizmetler Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ve Rize Milletvekili Hasan Karal ile 6 Milletvekilinin; Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ile 4 Milletvekilinin; Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ve 15 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/796, 2/1160, 2/1183, 2/1608, 2/1927, 2/1928, 2/1937) (S. Sayısı: 524) görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın 524 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 115’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yapmış olduğu konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Malatya’da görme engelli çocukların eğitim sorunlarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Birleşime saat 22.19’da ara verildi.

                                                             Meral AKŞENER

                                                               Başkan Vekili

 

         Bayram ÖZÇELİK                    İsmail KAŞDEMİR          Muhammet Bilal MACİT

                  Burdur                                     Çanakkale                               İstanbul

                Kâtip Üye                                  Kâtip Üye                             Kâtip Üye

Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu ve On Birinci Oturumlar

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

5’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu’nun (1/877) (S. Sayısı: 534) görüşmeleri tamamlandı, tümünün açık oylamasında toplantı yeter sayısı bulunamadı.

Toplantı yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 11 Şubat 2014 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 02.07’de birleşime son verildi.

 

                                                               Sadık YAKUT

                                                               Başkan Vekili

 

         Bayram ÖZÇELİK                    İsmail KAŞDEMİR          Muhammet Bilal MACİT

                  Burdur                                     Çanakkale                               İstanbul

                Kâtip Üye                                  Kâtip Üye                             Kâtip Üye

II. - GELEN KÂĞITLAR

                                                                                                                                                No: 83

10 Şubat 2014 Pazartesi

Teklifler

1.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1982) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2014)

2.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1983) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2014)

3.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1984) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2014)

4.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın; Batman İline Bağlı İlçe Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1985) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2014)

5.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun; 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1986) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2014)

6.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın; Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1987) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2014)

7.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Dair Kanun Değişiklik Teklifi (2/1988) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2014)

8.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ile 1 Milletvekilinin; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1989) (Anayasa; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2014)

9.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum’un; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1990) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2014)

Tezkereler

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1375) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

2.- Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1376) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Egemen Bağış’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1377) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

4.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1378) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1379) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

6.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1380) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

7.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1381) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

8.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1382) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

9.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1383) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

10.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1384) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

11.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1385) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

12.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1386) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

13.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Siirt Milletvekili Gültan Kışanak ve Şanlıurfa Milletvekilleri İbrahim Ayhan ile İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1387) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

14.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1388) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

15.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1389) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

16.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1390) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

17.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1391) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

18.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1392) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

19.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1393) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

20.- Muğla Milletvekili Tolga Çandar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1394) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

21.- Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdağ’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1395) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

22.- Adana Milletvekili Turgay Develi’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1396) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

23.- Muş Milletvekili Sırrı Sakik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1397) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

24.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Siirt Milletvekili Gültan Kışanak ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1398) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

25.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1399) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Filistin Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/810) (S. Sayısı: 539) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/813) (S. Sayısı: 540) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/815) (S. Sayısı: 541) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/824) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/838) (S. Sayısı: 543) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/842) (S. Sayısı: 544) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/847) (S. Sayısı: 545) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014) (GÜNDEME)

8.- Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 18 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 1 Milletvekilinin; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ile 44 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1967, 2/1074, 2/1438, 2/1529, 2/1571, 2/1966) (S. Sayısı: 546) (Dağıtma tarihi: 10.02.2014) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından canlı yayın ve dosya transfer sistemlerinin taşra teşkilatında yaygınlaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5238) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hukuki işlemler ile ilgili hizmet kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5239) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından afet ve acil durum yönetiminin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5240) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından etkin bir teftiş sistemi oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5241) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında tahliye edilen kişilere ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/5242) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bahis oyunu bayilerinin denetimine ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/5243) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, toplu sözleşmelerde akademisyenlerin dikkate alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/5244) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bazı vergi ve harçları belirleme yetkisinin belediye meclislerinden alınarak Bakanlar Kuruluna verilmesinin sonuçlarına ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/5245) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, su sıkıntısı yaşanacağı yönündeki değerlendirmelere ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/5246) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretli olarak çalışan engellilere 2014 yılı için vergi indirimi yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan sözlü soru önergesi (6/5247) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Suriye’ye gönderilen yardımlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38370) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Paris’te üç terör örgütü üyesinin öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen incelemelere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38371) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polisin yaptığı ankete ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38372) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren tayin edilen savcılara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38373) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, araştırma görevlilerinin özlük haklarına ve üniversiteden atılan akademisyenlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38374) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, 17 Aralık 2013 tarihinde başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan sonra piyasalarda görülen olumsuzluklara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38375) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

7.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, saldırı helikopterleri konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38376) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun Türkiye’nin dış politikasına etkisine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38377) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

9.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, TOKİ’nin projesiz gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38378) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

10.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görev yeri değiştirilen emniyet personeline ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38379) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

11.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Avrupa Birliği ile vize muafiyeti anlaşması çerçevesinde imzalanan Geri Kabul Anlaşmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38380) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

12.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Hatay’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından durdurulan bir tırla ilgili iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38381) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

13.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, devlet içindeki paralel yapılanmayla ilgili hazırlandığı iddia edilen bir istihbarat raporuna ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38382) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

14.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamındaki bir savcılık talimatının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38383) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

15.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, memurların ekonomik sıkıntılarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38384) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

16.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, TRT’nin kadınlar ve çiftler buz pateni kategorilerindeki yarışmaları yayımlamama kararı aldığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/38385) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

17.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da 2002-2014 yılları arasında kapanan iş yerlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/38386) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

18.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cezaevlerinde izin verilen televizyon kanalı ve gazetelere ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38387) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)

19.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Yargıtay Kanunundaki bir değişikliğin yargının hızlanması ve adil yargılanma hakkına etkisine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38388) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)

20.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 17 Aralık 2013 tarihinde başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu koordine eden İstanbul Başsavcıvekili’nin görevden alınmasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38389) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

21.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 17 Aralık 2013 tarihinden sonra görevden alınan veya görev yeri değiştirilen hâkim ve savcı sayısına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38390) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

22.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bakanlığın Manisa’daki yatırım ve projelerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38391) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

23.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, İstanbul’da bir Cumhuriyet savcısının Emniyet Teşkilatı binalarına girişinin Başsavcılık tarafından yasaklandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38392) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

24.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, yargı mensuplarının görev yeri değişikliklerine ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38393) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

25.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, sigorta primi ödeyenlere usule aykırı olarak yaşlılık veya engelli aylığı ödendiği iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38394) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

26.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, muhtaç olmayan kişilere ödendiği iddia edilen yaşlı ve özürlü aylıklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38395) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

27.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, ölen vatandaşlara  2022 sayılı Kanun uyarınca yapılan ödemelerin devam ettiği iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38396) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

28.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, 2022 sayılı Kanuna aykırı olarak engellilere özür oranından yüksek ödeme yapıldığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38397) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

29.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, 2022 sayılı Kanuna aykırı olarak yaş haddini doldurmamış kişilere yaşlılık aylığı ödendiği iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38398) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

30.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, çocuk gelinler sorununa ve çözülmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38399) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

31.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bakanlığın Manisa’daki yatırım ve projelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38400) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

32.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakereleri kapsamında açılması beklenen fasıllara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38401) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

33.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihale döneminde taşeron işçilere yapılan sağlık kontrolü ile ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38402) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

34.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın, kamuda istihdam şekillerine ve kamu personel reformu çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38403) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

35.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, ev hizmetlerinde çalışanların sigorta bildirimi işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38404) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

36.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38405) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

37.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2014 yılları arasında Manisa’da TOKİ tarafından yapılan konutlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38406) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

38.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bakanlığın Manisa’daki yatırım ve projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38407) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

39.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, İstanbul’da başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında gündeme gelen bazı projelerin imar durumlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38408) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

40.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Suriye’ye tırlarla gönderilen yardımlarla ilgili bir iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38409) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)

41.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Ermenistan’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38410) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

42.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Mavi Marmara olayında hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi ve Filistin’e yönelik ambargonun kaldırılması konusunda yapılan girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38411) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

43.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, elektrik faturalarındaki kesme bağlama ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38412) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)

44.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman Valiliği tarafından dağıtılan kömürlere ve Batman’daki hava kirliliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38413) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)

45.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Iğdır Valiliği tarafından dağıtılan kömürlere ve Iğdır’daki hava kirliliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38414) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)

46.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Mersin’de elektrik dağıtımı konusunda yaşanan sıkıntılara ve elektrik dağıtımını gerçekleştiren firmaların denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38415) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

47.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrik abonelerinden çeşitli adlar altında tahsil edilen bedellere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38416) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

48.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Fiskobirlik’e satılan fındıklara ve Fiskobirlik’e yönelik soruşturmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38417) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

49.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıktaki gıda mühendisliği kadrolarına ve yapılan atamalara  ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38418) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

50.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ Gümrüğünden 2013 senesinde mısır ithalatı gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38419) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

51.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl Yedisu Kaymakamı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38420) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)

52.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Akçakale’ye düşen havan topu mermisi ile Suriye’ye giden tırlarda bulunduğu iddia edilen havan toplarının aynı yerde üretildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38421) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

53.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, bir belediye tarafından sahte makbuzla vergi toplandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38422) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

54.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Diyarbakır’da bir belediyenin, kaymakamlığa gönderdiği bir resmi yazıda Türkçe dışında bir dil bulunduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38423) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

55.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, kurumun taraf olduğu davalarda etkin şekilde temsil edilmesi için ihtiyaç duyulan sayıda avukat alımı yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38424) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

56.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “Tarihte Polis” belgesi hazırlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38425) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

57.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki araçlara sayısına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38426) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

58.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından halkla ilişkilerin ve kurumsal imajın düzeltilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38427) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

59.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kayseri’de meydana gelen kazaya geç müdahalede bulunulduğu iddiası ile araçlara kış lastiğe takılmasıyla ilgili genelgenin uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38428) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

60.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, metrobüs sistemiyle ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38429) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

61.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Anemurium Antik Kenti’nin korunması için yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38430) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

62.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TEOG sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinden muaf olan öğrencilere sıfır puan verildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38431) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)

63.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Eğitimde Fatih Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38432) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)

64.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, öğretmen açığına ve öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38433) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)

65.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavında uygulanacak puan hesaplama yöntemine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38434) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

66.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, okullarda düzenlenen bir yardım kampanyasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38435) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

67.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında muhasebe ve finans bölümü mezunları arasından öğretmen kadrolarına atanan kişilerin sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38436) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

68.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İmam Hatip Lisesindeki onarımın ne zaman sona ereceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38437) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

69.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavında uygulanacak puan hesaplama yöntemine ve oluşabilecek haksızlıklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38438) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

70.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, özel sağlık meslek liselerinin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38439) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

71.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de bir lisenin kapatılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38440) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

72.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, zorunlu ve profesyonel asker sayılarına ve askerlik görevi sırasında hayatını kaybeden vatandaşlara ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38441) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)

73.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin genelindeki HES projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38442) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

74.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan su kaynaklarında kuraklıktan dolayı yaşanan sıkıntılara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38443) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

75.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki geçici işçilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38444) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

76.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Batman’da bir çocuğun ölümüne yol açan atık su kuyusu ile ilgili ihmal iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38445) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

77.- İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, bazı hastalarda enzim tedavisi uygulanamamasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38446) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

78.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, diş protez teknisyenlerinin iş yüküne ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38447) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

79.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kayseri’de meydana gelen trafik kazasına geç müdahalede bulunulduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38448) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

80.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, kronik hastalıklar ve kanser tedavisinde kullanılan bazı ithal ilaçların piyasada bulunamamasına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38449) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

81.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, MNGIE hastalığına yakalanan bir vatandaşa ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38450) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

82.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, kanun tasarılarında 5018 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38451) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2014)

83.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2014 yılı itibarıyla TBMM’nin diğer kamu kurumları, üniversiteler ve diğer ülke parlamentolarıyla işbirliği içinde yürüttüğü projelere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38452) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2014)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Uludağ Üniversitesinde meydana gelen bir olaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34915)

2.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, son iki yılda İstanbul’da Bakanlık tarafından yaptırılan anket ve araştırmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34916)

3.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bazı cezaevlerindeki mahkumlara yönelik keyfi uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/35015)

4.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, başka cezaevlerine nakledilen hükümlü ve tutuklulara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/35016)

5.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’da kullandığı çalışma ofislerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35067)

6.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, son on yılda söylediği şarkılar sebebiyle haklarında dava açılan sanatçılara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/35073)

7.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, bir kanunun uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/35074)

8.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Erzurum H Tipi Cezaevinde kalan mahkumların görüşçülerinin fişlendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/35075)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, cezaevlerindeki ağır hasta mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/35076)

10.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okul öncesi çocuklara yönelik yürütülen bir projeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35137)

11.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, iki koruma polisinin büro hizmetlerine kaydırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35153)

12.- İzmir Milletvekili Rıza Türmen’in, Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/35181)

13.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, UYAP’ın güvenliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/35182)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediyelere yapılan icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/35183)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın afet yönetim planına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/35184)

16.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, bir açıklamasına ve bir cemaate yönelik ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35307)

17.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, emniyet teşkilatının bir cemaatin kontrolüne verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35310)

18.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çanakkale İdare Mahkemesi Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/35314)

19.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına ve akrabalarının yönetimde olduğu bir vakıf ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36488)

20.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı üniversitelerdeki kadrolaşma iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36489)

21.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yolsuzluk operasyonu sonrasında yapılan işlemlere ve soruşturmanın güvenilirliğini sağlamak için alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36490)

22.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Basın İlan Kurumu tarafından yerel gazetelere e-posta olarak gönderildiği iddia edilen bir yazıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36491)

23.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, 2002 yılından itibaren haklarında soruşturma ve dava açılan lise ve üniversite öğrencilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36492)

24.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İstanbul Enerji A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36493)

25.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İstanbul İmar A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36494)

26.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İstanbul Otobüs A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36495)

27.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36496)

28.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İstanbul Ulaşım A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36497)

29.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İstime Medya A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36498)

30.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İSTON A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36499)

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında KİPTAŞ A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36500)

32.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TMSF tarafından gerçekleştirilen bir arazi ihalesine ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36501)

33.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, KÖYDES Projesi kapsamında Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36503)

34.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, KÖYDES Projesi kapsamında Giresun’un Piraziz ilçesinde yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36504)

35.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, KÖYDES Projesi kapsamında Giresun’un Tirebolu ilçesinde yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36505)

36.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, KÖYDES Projesi kapsamında Giresun’un Yağlıdere ilçesinde yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36506)

37.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli kadrolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36508)

38.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Halk Ekmek A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36510)

39.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Hamidiye A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36511)

40.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İDTM A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36512)

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İGDAŞ tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36513)

42.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İSBAK A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36514)

43.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İSFALT A.Ş. tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36515)

44.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İSPARK A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36516)

45.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İSTAÇ A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36517)

46.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’nin belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36518)

47.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36533)

48.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesindeki bir köyün içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36534)

49.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesindeki bir köyün altyapı ve yol sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36535)

50.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesindeki bir köyün ulaşım sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36536)

51.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesindeki bir köyün sulama suyu sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36537)

52.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesindeki bir köyün içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36538)

53.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36539)

54.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesindeki bir köyün içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36540)

55.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, yeni İçişleri Bakanının dokunulmazlık durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36541)

56.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Uludağ Üniversitesinin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36542)

57.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, yolsuzluk operasyonu ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36544)

58.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hazırlanan projelere, bağlı kurum ve kuruluşlar için ayrılan ödeneklere ve kapatılan işletme, tesis ve birimlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/36545)

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Emet ilçesinde bulunan bir taşınmaza ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/36546)

60.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki Askeri Havaalanı Mania Planı Uygulaması nedeniyle ortaya çıkan sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/36547)

61.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hazırlanan projelere, bağlı kurum ve kuruluşlar için ayrılan ödeneklere ve kapatılan işletme, tesis ve birimlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/36548)

62.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan ayni ve nakdi yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/36549)

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hazırlanan projelere, bağlı kurum ve kuruluşlar için ayrılan ödeneklere ve kapatılan işletme, tesis ve birimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36552)

64.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36553)

65.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36554)

66.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36555)

67.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Metrosu için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36556)

68.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36557)

69.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, ithal edilen dinleme cihazlarının kayıp olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36558)

70.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’de yakalanan kaçak göçmenlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36559)

71.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kaçak göçmenler için konukevi olarak kullanılması planlanan bir taşınmazın devrine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36560)

72.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/36561)

73.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da Askeri Havaalanı Mania Planı Uygulamasından etkilenen tarihi ve turistik eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/36562)

74.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, yolsuzluk operasyonu ile ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36567)

75.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hazırlanan projelere, bağlı kurum ve kuruluşlar için ayrılan ödeneklere ve kapatılan işletme, tesis ve birimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/36580)

76.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki Askeri Havaalanı Mania Planı Uygulaması nedeniyle ortaya çıkan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/36581)

77.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki bazı yerleşim yerlerinde internet ve iletişim konularında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/36582)

78.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Hükümetin Google’a yaptığı içerik kaldırma taleplerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/36583)

79.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcıları ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/36584)

80.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hazırlanan projelere, bağlı kurum ve kuruluşlar için ayrılan ödeneklere ve kapatılan işletme, tesis ve birimlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/36585)

81.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hazırlanan projelere, bağlı kurum ve kuruluşlar için ayrılan ödeneklere ve kapatılan işletme, tesis ve birimlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/36586)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamuda makine ve endüstri mühendisleri için yeterli kontenjan ayrılmadığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/36587)

83.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hazırlanan projelere, bağlı kurum ve kuruluşlar için ayrılan ödeneklere ve kapatılan işletme, tesis ve birimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/36588)

84.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir okulda yürütülen soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/36593)

85.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen boya ve boya malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36596)

86.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyon hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36597)

87.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çocuk oyun grupları alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36598)

88.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen LED trafik bilgilendirme ekranı alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36599)

89.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol oto korkuluk yapımı işi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36600)

90.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol süpürge aracı alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36601)

91.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen piyon tip bariyer, rögar kapağı ve yağmur suyu ızgarası alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36602)

92.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kumlama sistemi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36603)

93.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen elektrik enerjisi alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36604)

94.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen vakumlu yol süpürge araç fırçası alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36605)

95.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen personel hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36606)

96.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çevre düzenleme yapım işi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36607)

97.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kent mobilyaları ve çevre elemanları alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36608)

98.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sigorta hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36609)

99.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen koruma malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36610)

100.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bilgisayar destekli teknik çizim yazılım hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36611)

101.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kalorifer tesisatı malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36612)

102.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen döşeme makinesi ve bordür pensesi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36613)

103.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen soğutma malzemeleri alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36614)

104.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen andezit bordür ve plaktaş malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36615)

105.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen betonarme bariyer alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36616)

106.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kalorifer tesisat bakım ve onarım hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36617)

107.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen asansör bakım ve onarım hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36618)

108.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çelik çubuğu ve bağ teli malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36619)

109.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kompanzasyon malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36620)

110.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen alt geçitlere ait sayaç ayrımı ve kamera tesisatı alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36621)

111.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bakım onarım hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36622)

112.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çimento alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36623)

113.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen asansör ve engelli asansörü alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36624)

114.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen park oyuncakları alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36625)

115.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol bakım işçilik hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36626)

116.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tesisat malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36627)

117.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ada ve parsel tadilat yapım işi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36628)

118.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen su yalıtım malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36629)

119.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ahşap piknik masası alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36630)

120.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen araç alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36631)

121.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yürüyen merdiven alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36632)

122.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sfero döküm baca kapağı ve yağmur suyu ızgarası alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36633)

123.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen prefabrik taksi durakları ve taksi durakları yapım işi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36634)

124.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen J-9 tipi duvar yapım işi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36635)

125.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol ve kavşak uygulama projesi hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36636)

126.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen patlayıcı madde ve ateşleme sistemleri alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36637)

127.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen alüminyum silikat katkılı fırınlanmış tuz alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36638)

128.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen elektrik ile yol ısıtma sistemi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36639)

129.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yangın ve kurtarma malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36640)

130.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kaldırım ve beton bariyer döşenmesi işi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36641)

131.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kök parçalayıcı makine alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36642)

132.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sempozyum düzenlenmesi işi hizmet alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36643)

133.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen LED aydınlatma malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36644)

134.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen helikopter alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36645)

135.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen malzeme depolama üniteleri alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36646)

136.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen havuz fıskiye sistemleri ve fıskiye sistemleri yapım işi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36647)

137.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen akaryakıt alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36648)

138.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen araç dış lastiği alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36649)

139.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen itfaiyeci eldiveni alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36650)

140.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen park donatıları alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36651)

141.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen konser ve gösteri düzenleme işi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36652)

142.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kablo ve elektrik malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36653)

143.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen posta dağıtım hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36654)

144.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen rehberlik, danışma, bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36655)

145.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tel çit alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36656)

146.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen gübre alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36657)

147.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ceset torbası alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36658)

148.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen cadde ve sokak tabelaları alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36659)

149.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen spor malzemesi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36660)

150.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kamyon dış lastiği alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36661)

151.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen minibüs dış lastiği alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36662)

152.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iş makinesi dış lastiği alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36663)

153.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen GSM ses ve data hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36664)

154.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bilgisayar ve yazıcı alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36665)

155.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen madeni yağ alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36666)

156.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen fotokopi ve makinesi malzemeleri alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36667)

157.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yazılım geliştirme teknik destek hizmeti alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36668)

158.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen akaryakıt ürünü alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36669)

159.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ayakkabı alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36670)

160.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yazıcı, tarayıcı ve bellek alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36671)

                                                                                                                                                No: 84

11 Şubat 2014 Salı

Teklifler

1.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1991) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2014)

2.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 1 Milletvekilinin; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1992) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1993) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1994) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2014)

5.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun; Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1995) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2014)

6.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1996) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2014)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlik derneklerinin uluslararası derneklerle işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5248) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5249) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sağlık bilinci oluşturulmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5250) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğrencilere çevre bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5251) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğrencilerin geri dönüşüme uygun ürünleri kullanmasının sağlanmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5252) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

6.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğrencilerde çevre duyarlılığını sağlamaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5253) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin doğaya ilgisinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5254) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin doğaya ilgisinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5255) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlardaki sağlık ve beslenme hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5256) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5257) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

11.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık tarafından gençlerin sağlık, spor, beslenme gibi konularda bilinçlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5258) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

12.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ailevi değerler konusunda gençlerin hassasiyetlerinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5259) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

13.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlik derneklerinin uluslararası düzeyde diğer derneklerle işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5260) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

14.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin sivil toplum kuruluşlarına katılımlarının teşvik edilmesi amacıyla yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5261) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

15.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından sanatsal faaliyetler konusunda eksik bilgilendirmeyi önlemek ve tanıtım eksikliğini gidermek adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5262) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

16.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bilgi iletişim teknolojilerinden gençlerin etkin bir şekilde yararlanmalarına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5263) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

17.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin bilim ve teknolojiye ilgilerinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5264) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

18.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bilgi iletişim teknolojilerinden gençlerin etkin bir şekilde yararlanmalarına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5265) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

19.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kadınların toplumda yaşadığı sorunlar konusunda duyarlılık sağlamak amacıyla yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5266) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

20.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık tarafından beslenme ve sporun yararları konusunda yürütülmekte olan bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5267) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

21.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından eğitim dışındaki gençlerin sanata yönlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5268) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

22.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5269) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

23.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, haberleşme ve iletişim kaynaklarını çoğaltmaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5270) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

24.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana genelinde yeşil kart uygulamasından yararlananların sayısına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5271) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

25.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana Merkez ve ilçelerinin Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri arasında yer alıp almadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5272) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

26.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Devlet sporcusu unvanını kazanan sporcu sayısına ve devlet sporcularına sağlanan mali haklara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5273) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

27.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da verilen iddia bayiliklerine ve bayilik verilme kriterlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5274) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

28.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki sokak çocuğu sayısına ve sokak çocukları ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5275) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

29.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Adana ilçe ve belde belediyelerinin İller Bankasına olan borcuna ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5276) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

30.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, asgari ücretten yapılan vergi ve sosyal güvenlik primi kesintilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5277) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

31.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İŞKUR’un eğitimine katılarak meslek danışmanlık sertifikası alanların kamuda istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5278) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

32.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin kendini geliştireceği araştırma ve bilim merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5279) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

33.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ülkemizde eğitim görmüş yabancı uyruklu öğrencilerin istihdam imkanlarının genişletilerek üstün yetenekli olanların ülkemizde kalmasını teşvik etmek amacıyla yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5280) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

34.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğretici olarak çalışan geçici işçilerin hizmet sürelerinin 12 aya çıkarılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5281) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

35.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin kendini geliştireceği araştırma ve bilim merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5282) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

36.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sivil toplum faaliyetlerine kamu desteğini artırmaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5283) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

37.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hayvansal ürünlerin fiyatlarındaki artışa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5284) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

38.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışında yaşayan gençlerimizin, gençlerimizle ve ortak değerlere sahip olduğumuz akraba toplulukların gençleri ile daha fazla etkileşimde bulunmaları amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5285) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

39.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002-2014 yılları arasında kamuda istihdam edilen gıda mühendisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5286) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

40.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ergonomik vardiya sistemine geçişin sağlanmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5287) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

41.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, vatandaşlardan icra müdürlüklerince alınan harçların kaldırılmasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5288) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

42.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kütüphane sayısının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5289) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

43.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin yaptığı icatların patent tescilini kolaylaştırmaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5290) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

44.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından performans değerlendirme sisteminin işlevselliğinin artırılmasına yönelik yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5291) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

45.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kurum içi bireysel performans değerlendirme sisteminin işlevselliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan sözlü soru önergesi (6/5292) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, araç giriş kartları üzerindeki boyaların bozulmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38453) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, fiilen kesilmemiş elektrikten dolayı alınan kesinti ücretlerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38454) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

3.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38455) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

4.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, paralel devlet yapılanması ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38456) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, TOKİ’nin iptal edilen ihalelerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38457) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

6.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Emlak Konut GYO’nun reklam faaliyetlerine ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38458) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Maliye Bakanlığının bazı uzman kadrolarına ortak sınavla alım yapılmasına ve sonraki süreçte bazı kadrolardaki uzmanların dezavantajlı duruma gelmiş olmasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38459) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

8.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Suriye’deki muhaliflere MİT aracılığıyla silah sevkiyatı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38460) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Milli İstihbarat Teşkilatına ait internet sitesine yapılan ihbar ve bilgi paylaşımlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38461) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir terör örgütünün Türkiye’de eylem yapacağına dair iddialara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38462) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’in Urla ilçesindeki bir doğal sit alanındaki yapılaşma iddialarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38463) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yargı mensuplarının güvenliğine ve Ankara’da bir yargı mensubunun evinin gözetlendiği iddiasına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38464) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yüksek İhtisas Hastanesi gece vardiyası personelinin taşınma işi ile ilgili ihaleye ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38465) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye İklim Değişikliği Stratejisine ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38466) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından dağıtılan mektuplara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38467) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’un su kaynaklarına ve şebeke suyuna ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38468) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı bir köyde bedelsiz olarak bir firmaya verildiği iddia edilen bir arsaya ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38469) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

18.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, riskli alan ilan edilen bir mahalleye ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38470) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

19.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Halkbank ve Vakıfbank’ın son on yıllık dönemde yaptığı reklam harcamalarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38471) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

20.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Başbakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38472) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

21.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, seçimlerin güvenliğine yönelik yapılan çalışmalara ve seçmen sayısına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38473) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

22.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38474) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

23.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Başbakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38475) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

24.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/38476) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

25.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Kış Olimpiyatlarında bir spor branşına ait bazı yarışmaların TRT’de yayınlanmayacağı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/38477) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

26.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençliğe yönelik yayın yapan televizyon kanallarının ve televizyon programlarının artırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/38478) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

27.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kültürel mirasımızın tanıtımına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/38479) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

28.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/38480) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

29.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/38481) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

30.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/38482) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

31.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/38483) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

32.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Ziraat Bankasının reklam faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/38484) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

33.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Halk Bankasının reklam faaliyetlerine  ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/38485) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

34.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, döviz kurlarındaki artışa ve artışın olumsuz etkilerine ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/38486) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

35.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Merkez Bankasının faiz artırım kararına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/38487) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

36.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/38488) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

37.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/38489) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

38.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/38490) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

39.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/38491) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

40.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/38492) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

41.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/38493) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

42.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/38494) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

43.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/38495) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

44.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/38496) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

45.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, beyin göçünü önlemeye yönelik çalışma ve projelere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/38497) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

46.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/38498) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

47.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/38499) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

48.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışında yaşayan gençlerimizin kültürümüz ve değerlerimizle bağlarını güçlendirecek politikaların geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/38500) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

49.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Başbakan Yardımcısı’ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/38501) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

50.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38502) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

51.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Aralık ayından bu yana görev yeri değiştirilen yargı mensubu sayısına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38503) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

52.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38504) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

53.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38505) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

54.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38506) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

55.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, farklı cezaevlerinde bulunan kardeşlerin aynı cezaevine konulmasına yönelik bir çalışmanın yapılmasına ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38507) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

56.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Balıkesir Kepsut L Tipi Cezaevinde gerçekleştiği iddia edilen keyfi uygulamalara ilişkin Adalet Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38508) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

57.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, engelli bireylerin fiziksel ve duygusal istismarı konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak adına yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38509) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

58.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kadınların siyasal katılım konularında hizmetlerden faydalanma ve temsil edilme oranlarının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38510) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

59.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kente göç eden gençlerin psiko-sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38511) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

60.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin, çocuk, engelli ve kadınların sanatsal faaliyetlere katılımının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38512) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

61.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bireylerin fiziksel ve duygusal istismarı konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38513) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

62.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kentlere göç eden ve uyum sorunu yaşayan gençlerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38514) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

63.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38515) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

64.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38516) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

65.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38517) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

66.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38518) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

67.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38519) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

68.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Avrupa’da yaşayan gençlerimiz ile yakın ilişkiler geliştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38520) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

69.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38521) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

70.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38522) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

71.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38523) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

72.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin bilimsel çalışmalara teşvik edilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38524) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

73.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, teknoloji temalı projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38525) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

74.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38526) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

75.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tersine beyin göçünün sağlanmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38527) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

76.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38528) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

77.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38529) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

78.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38530) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

79.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, taşeron işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38531) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

80.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çalışanların iş koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38532) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

81.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38533) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

82.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, emekli maaşları arasındaki eşitsizliğin nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38534) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

83.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38535) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

84.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38536) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

85.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38537) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

86.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay’ın, İstanbul Polonezköy’ün imar planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38538) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

87.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38539) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

88.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, zorunlu deprem sigortası ve doğal afet sigortasına  ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38540) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

89.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, zorunlu deprem sigortası yaptırılması gereken konutların sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38541) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

90.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38542) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

91.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38543) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

92.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38544) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

93.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38545) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

94.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlik derneklerinin uluslararası düzeyde diğer derneklerle işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38546) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

95.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışında yaşayan gençlerimiz ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38547) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

96.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışında yaşayan gençlerimizin kültürümüz ve değerlerimizle bağlarını güçlendirecek politikaların geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38548) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

97.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerimizin uluslararası topluma katılımlarının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38549) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

98.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, uluslararası organizasyonların Türkiye’de daha fazla yürütülmesini sağlamaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38550) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

99.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, uluslararası alanda faaliyet gösteren gençlik dernekleri ile işbirliğinin arttırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38551) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

100.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışında yaşayan gençlerimiz ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38552) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

101.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38553) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

102.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38554) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

103.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Dışişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38555) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

104.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38556) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

105.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında Türk seramik sanayiinde faaliyet gösteren üretici firmalara ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38557) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

106.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin ülke kalkınmasına etkin katılımını artırmaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38558) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

107.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38559) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

108.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38560) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

109.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Ekonomi Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38561) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

110.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38562) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

111.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38563) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

112.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38564) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

113.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38565) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

114.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, teknik şartname hazırlama süreçlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38566) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

115.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, madde bağımlısı gençlerin yaşadıkları sorunlar ve kötü koşullarla ilgili gençlere uyarıcı mesajlar verecek haber ve programlar hazırlanması ve medya desteği sağlanması amacıyla yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38567) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

116.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine katılımının özendirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38568) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

117.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin dezavantajlı bireylere yönelik farkındalıklarının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38569) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

118.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bu konuda gençler arasında farkındalığın artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38570) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

119.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin doğada daha fazla zaman geçirmelerine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38571) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

120.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlik doğa kamplarının sayısının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38572) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

121.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ailelere ve gençlere danışmanlık hizmeti sağlanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38573) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

122.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, temel hak ve özgürlüklere yönelik eğitici faaliyetlerin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38574) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

123.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, milli ve manevi değerlerin gençlere tanıtılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38575) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

124.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, suç işleyen gençlerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38576) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

125.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ailevi değerlerin gençler tarafından korunmasını sağlamaya yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38577) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

126.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin sanat faaliyetlerine katılımının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38578) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

127.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, evrensel etik ilkeler ve ahlaki değerler konusunda gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38579) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

128.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, engelli bireylerin sosyal dışlanmasının önlenmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38580) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

129.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerimizin uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38581) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

130.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, uluslararası gençlik dernekleriyle işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38582) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

131.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38583) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

132.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tersine beyin göçünün sağlanmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38584) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

133.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlik değişim programlarının yaygınlaştırıl-masına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38585) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

134.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kırsal alanda yaşayan gençlerin uluslararası faaliyetlere katılımının teşvikine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38586) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

135.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38587) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

136.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38588) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

137.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38589) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

138.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, patates ve kuru fasulye fiyatlarındaki artışa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38590) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2014)

139.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, ÇAYKUR’un reklam faaliyetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38591) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

140.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Fiskobirlik’in TMO’dan ham yağ aldığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38592) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

141.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38593) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

142.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38594) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

143.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38595) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

144.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38596) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

145.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38597) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

146.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38598) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

147.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38599) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

148.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38600) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

149.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler hakkında sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptıkları paylaşımlar nedeniyle başlatılan soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38601) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

150.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38602) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

151.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, engelli bireylerin fiziksel ve duygusal istismarı konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak adına yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38603) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

152.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, büyükşehir belediyeleri ile bağlı kurum ve kuruluşları tarafından gençlerin sanat faaliyetlerine katılımının artırılmasına yönelik yürütülen çalışma ve projelere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38604) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

153.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Aralık ayından bu yana Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yeri değiştirilen sivil memurlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38605) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

154.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Aralık ayından bu yana Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yeri değiştirilen emniyet mensuplarına ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38606) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

155.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Aralık ayından bu yana Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen görev ve görev yeri değişikliklerine ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38607) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

156.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38608) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

157.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38609) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

158.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38610) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

159.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’ın Hacıbekir Mahallesi’nde emniyet birimlerince gerçekleştirilen operasyona ve bu kapsamda gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38611) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

160.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın, Şanlıurfa’da madde bağımlılığıyla mücadele konusunda alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38612) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

161.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38613) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

162.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38614) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

163.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38615) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

164.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Kalkınma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38616) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

165.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tiyatro salonu, sinema salonu, sergi salonu, müze, kütüphane bulunmayan il ve ilçe sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38617) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

166.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kültürel ve sanatsal faaliyetler için kullanılacak mekanların artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38618) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

167.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38619) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

168.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, modern sanat dallarına yönelik sergi, kurs ve gösterilerin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38620) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

169.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin sanat faaliyetlerine katılımının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38621) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

170.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlere yönelik düzenlenen kültürel ve sanatsal faaliyetlere ayrılan kaynağın artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38622) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

171.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38623) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

172.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38624) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

173.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38625) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

174.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38626) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

175.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38627) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

176.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38628) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

177.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38629) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

178.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002-2014 yılları arasında inceleme ve araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilen personele ilişkin Maliye Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38630) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

179.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38631) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

180.- İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı yardımcı doçentlik kadrosu için verilen ilana ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38632) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2014)

181.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğrencilerin dezavantajlı bireylerle ilgili farkındalıklarının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38633) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

182.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38634) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

183.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğrencilere demokratik katılım ve yurttaşlık bilinci kazandırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38635) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

184.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sanata ilgi duyan gençlere yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38636) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

185.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin temel hak ve özgürlükler konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38637) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

186.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bu konuda gençler arasında farkındalığın artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38638) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

187.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin sanat faaliyetlerine katılımının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38639) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

188.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin dezavantajlı bireylere yönelik farkındalıklarının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38640) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

189.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, okullarda geri dönüşümle ilgili bilgilendirme yapılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38641) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

190.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlerin evrensel etik ilkeler ve ahlaki değerler konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38642) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

191.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, suç işleyen gençlerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38643) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

192.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bilimsel çalışmalara gençlerin teşvik edilmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38644) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

193.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bilimsel faaliyetlerin desteklenmesine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38645) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

194.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğrencilere demokratik katılım ve yurttaşlık bilinci kazandırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38646) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

195.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, milli ve manevi değerlerin gençlere tanıtılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38647) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

196.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38648) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

197.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gençlere yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarına desteğin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38649) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

198.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kırsal alanda yaşayan gençlerin uluslararası faaliyetlere katılımının teşvikine yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38650) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

199.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38651) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

200.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışında yaşayan gençlerimizin kültürlerinden kopmamasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38652) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

201.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tersine beyin göçünün sağlanmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38653) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

202.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38654) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

203.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38655) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

204.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38656) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

205.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38657) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

206.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Milli Savunma Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38658) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

207.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38659) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

208.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38660) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

209.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38661) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

210.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38662) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

211.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38663) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

212.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38664) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

213.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38665) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

214.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Sağlık Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38666) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

215.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar tarafından yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38667) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

216.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38668) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

217.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ve bağlı kurum, kuruluşlar bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli avukatlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38669) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

218.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara göre Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu davalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’ndan yazılı soru önergesi (7/38670) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2014)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 24 Milletvekilinin, iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/854) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

2.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 20 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/855) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 Milletvekilinin, üniversite mezunu işsizlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/856) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

 

11 Şubat 2014 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59’uncu Birleşimini açıyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için iki dakikalık süre veriyorum ve süreyi başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

İyi çalışmalar, iyi haftalar dileklerimle görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Bayburt’un kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek’e aittir.

Buyurun Sayın Özbek. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek’in, Bayburt’un kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

BÜNYAMİN ÖZBEK (Bayburt) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bayburt’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümü nedeniyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, biz millet olarak esaret nedir bilmeyiz. Esaretin hiçbir şeklini dün kabullenmedik, bugün ve yarın da kabullenmeyeceğiz. Birinci Dünya Savaşı’nda Rus askerlerine karşı Mart 1916’da Kop Dağı’nda büyük bir savunma örneği gösterilmiştir. Bu savunma Mareşal Fevzi Çakmak Paşa’nın ifadesiyle ikinci Plevne savunması yani Kop savunması olarak tarihe geçmiştir. 16 Temmuz 1916’da Ruslar ve Ermeniler Bayburt’u işgal etmişlerdir. Rus işgali 1918’li yıllara kadar devam etmiştir. Ermenilerin Rus iş birliğiyle de bu işgal zulüm ve işkenceye dönüşmüştür. Halkımızın büyük bölümü şehri terk ederek Sivas, Yozgat, Amasya, Tokat ve Çorum civarına göç etmek zorunda kalmıştır. Geride kalanlara akla gelmeyecek işkenceler yapılmış, Taş Mağazalar’da yüzlerce kişi yakılarak şehit edilmiştir. Bir taraftan Ruslarla, Ermenilerle savaş, diğer tarafta halkın büyük bölümünün evini barkını terk etmesi çok büyük bir çaresizliği, açlığı, yokluğu, dramı, ölümleri ve felaketleri de beraberinde getirmiştir. Nihayetinde halkımızın kahramanca mücadelesi neticesinde 21 Şubat 1918 günü işgalden kurtulmuştur.

Değerli milletvekilleri, tarihimizin önemli sayfalarını bilmek, yaşatmak ve gelecek nesillerimize aktarmak bizlerin en önemli görevidir. Kurtuluş mücadelemizin kazanılmasında önemli yere sahip ve hâlâ o günün izlerini kaybetmemiş olan Kop savunmasının gelecek nesillere aktarılması için her yıl 19 Şubatta Kop Şehitleri Abidesi’ne yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödemek adına yapılan bu yürüyüşe tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum.

Değerli milletvekilleri, Bayburt, kahramanlıklarla dolu şanlı bir tarihe sahip olduğu gibi kültürel zenginlikleri olan bir şehirdir. Önemli tarihî ve turistik mekânlara sahiptir. Bayburt Kalesi, Aydıntepe Yeraltı Şehri, Çımağıl Mağarası, eşsiz güzellikteki doğası ve yaylalarıyla birlikte Bayburt önümüzdeki birkaç yıl içerisinde önemli turizm merkezi hâline gelecektir.

Değerli milletvekilleri, yıllardır kendi kaderine terk edilmiş olan Bayburt, on bir yıllık AK PARTİ iktidarıyla birlikte kalkınmada önemli adımlar atmıştır. Yılların biriktirdiği sorunların üstesinden gelmek ve bu sorunları kısa sürede çözmek kolay olmamıştır. 2015 yılı itibarıyla tüm il genelinde tarımdan hayvancılığa, ulaşımdan sağlığa kadar hemen her konuda tüm altyapı sorunu çözülmüş bir şehir olacaktır. Altyapı sorunu olmayan, temelleri sağlam bir şehirdeki kalkınma gözle görülür bir şekilde her geçen gün kendini hissettirecektir. Bayburt yakın bir zamanda kültür, turizm ve bilimsel anlamda adından çok söz ettirecek bir noktaya gelecektir. Bayburt Üniversitesine yaptığımız yatırımlarla Bayburt uluslararası kongrelere ev sahipliği yapacak noktaya gelmiştir.

Diğer taraftan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Bilim, Kültür ve Eğitim Komitesinin 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü’ne Bayburt’taki Baksı Müzesi layık görülmüştür. Bu ödül bizi gururlandırdığı kadar ulusal ve uluslararası alanda şehrimizin tanıtımına önemli katkı sağlamıştır. Kurucusu Değerli Hocamız Profesör Doktor Hüsamettin Koçan’a buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar, Bayburt taş ustaları dünyaca ünlüdür. Genellikle tarihî yapıların restorasyonunu ülkemizde olduğu gibi dünyanın çeşitli yerlerinde de Bayburtlu taş ustaları yapmaktadır. Dünyaca ünlü Mostar Köprüsü’nün restorasyonu da yine Bayburtlu taş ustaları tarafından yapılmıştır. Türkiye’deki tarihî eserlerde, camilerde, minarelerde genelde Bayburt taşı kullanılır. Bu vesileyle, Bayburt taşı inşallah ileride daha iyi bir seviyeye gelecektir.

Bu vesileyle arkadaşlar, kurtuluş günümüzde mücadele eden tüm şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet diliyor; sizleri tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özbek.

Gündem dışı ikinci söz, kapatılan il genel meclislerinin üyelikleri hakkında söz isteyen Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’e aittir.

Buyurunuz Sayın Demiröz. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın milletvekilleri, yalnız, sessizliğimizi korursak konuşmacıyı daha iyi dinleyebileceğiz.

Buyurun Sayın Demiröz.

2.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, büyükşehirlerde il genel meclisi ve il özel idarelerinin kapatılmasına ilişkin gündem dışı konuşması

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, kırk sekiz gün sonra, 30 Mart 2014 tarihi itibarıyla, il genel meclisi ve il özel idarelerinin kapatılması nedeniyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Televizyonları karşısında bizi izleyen vatandaşlarımızı, il genel meclisi üyelerimizi, il özel idaresi çalışanlarımızı ve sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

“Efsane Meclis Üyeleri” diye Bursa’dan, gazetesinden sesleniyor köşe yazarı ve şöyle diyor: “Eskiden il genel meclisine girebilmek çok önemli bir şans sayılırdı çünkü âdeta milletvekilliği için bir staj yeriydi il genel meclisleri. Beş yıl boyunca kendisini yaz kış demeden, kırda, bayırda ahaliye iyi anlatan politikacılar Türkiye Büyük Millet Meclisinin dik merdivenlerine ilk adımlarını atmış kabul edilirdi.” ifadesiyle devam ediyor.

Sayın milletvekilleri, 30 ilde, değişik bir ifadeyle, 30 büyükşehirde 2.025 il genel meclisi üyesi arkadaşım görevlerini tamamlayarak il genel meclislerine ve il özel idarelerine nokta koyuyorlar. Tarih onlardan her zaman bahsedecek. Doğruları söylemekten kaçınmayan, bölgeleri, ilçeleri, köyleri için çırpınan, onların menfaatlerini koruyan, bölgelerini kirleten taş ocaklarına, çimento fabrikalarına karşı duran, su kaynaklarına, içme sularına, ormanlarına, tarım arazilerine sahip çıkan bu değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

Sayın Başbakanın “başarısız” diye nitelendirdiği il genel meclisi ve il özel idare çalışanlarının ülkemizin her noktasında, emeklerini, çalışmalarını… Kırsal kesime hizmet etmekten, köylüye, çiftçiye sahip çıkmaktan mutlu olan ve onların sorunlarını çözebilmek için çabalayan, il genel meclisi üyelerini, il özel idare çalışanlarını yurttaşlarımız unutmayacaktır.

Bursa’da beraber çalışmaktan onur duyduğum ve şu anda bizleri izleyici bölümünden izleyen Bursa İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarımı Mustafakemalpaşa Çördük, İnatlar için, Karacabey Şahinköy ve KOTİYAK için, Kestel’de BESOB için, Nilüfer İnegazi’deki dik duruşları için bir kez daha kutluyorum, onlarla beraber uzun yıllar çalışmanın mutluluğu içerisinde selam ve saygılarımı sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, sosyal haklarıyla ilgili teklif vermemize, önerimize rağmen herhangi bir şey yapamadığımız tüm özel idare çalışanlarını ve 2.025 il genel meclis üyesini parti farkı gözetmeksizin kutluyorum. Bu konuşmamı yaparken mart ayındaki toplantılarıyla 30 ilde 2.025 il genel meclisi üyesi arkadaşımızın nokta koyacağını bir kez daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum.

Gönüllerde her zaman hoş bir seda, saygı ve sevgi ile anılacaktır il genel meclisi üyeleri ve il özel idare çalışanları.

Bu duygu ve düşünce içerisinde, sevgili il genel meclisi üyelerine, il özel idare çalışanlarına bir kez daha şükranlarımızı, teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi sunuyor ve buradan “Güle güle sevgili il genel meclisi üyeleri” diyor, hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum, sağ olun, var olun. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Gündem dışı üçüncü söz, 12 Şubat Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Haftası münasebetiyle söz isteyen Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’na aittir.

Buyurun Sayın Dedeoğlu.(MHP sıralarından alkışlar)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 94’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kahramanmaraş’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 94’üncü yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında söz aldım. Bu vesileyle yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum.

O yıllarda Kahramanmaraş’ı ilk önce İngilizler işgal etmiş, daha sonra Kahramanmaraş’ı ele geçiremeyeceklerini anladıklarından itibaren Fransızlara devretmişler ve nihayetinde Fransızlar Kahramanmaraş’ı işgal altına almışlar. Kahramanmaraş halkının en önemli sözlerinden bir tanesi “Maraş bize mezar olmadan düşmana gülizar olmaz.” düşüncesiyle, “Fransızlardan nasıl kurtuluruz? Nasıl Kahramanmaraş’ımızı yine eski hâline getiririz?” çerçevesi dâhilinde çalışmalarına başlamışlar.

Kurtuluş Savaşı’nın iki önemli noktası; bir tanesi Sütçü İmam olayı… Hamamdan çıkan Kahramanmaraşlı kadınlarımızın Fransız askerleri tarafından peçeleri açılmak istenmiş, buna Kahramanmaraş’ta yaşayan, Uzunoluk Hamamı’nın karşısında bulunan Sütçü İmam müsaade etmemiş ve nihayetinde orada bulunan askerlere -öldürmek suretiyle- Kahramanmaraş’ın ve Türk’ün namusuna el uzattırmamıştır.

İkinci en önemli unsurlardan bir tanesi de, yine, kılınan bir cuma namazında Rıdvan Hoca “Kalede Fransız Bayrağı olduğu müddetçe cuma namazı kılmak caiz değildir.” diyerek halkın cuma namazı kılmadan Fransız Bayrağı’nı indirip Türk Bayrağı’nı asmalarıyla… Bu da en önemli ikinci noktasıdır.

Bu olaylar, tabii ki, Türk milletinin, Kahramanmaraş halkının millî şuuruyla gerçekleşmiş. Fransızların halka yapılan zulümleriyle yirmi iki gün yirmi iki gece Kahramanmaraş mücadele etmiş ve nihayetinde de Fransızlar Kahramanmaraş’ı terk etmek durumunda kalmışlar.

Bizler Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesi veren torunlarıyız. 12 Şubat kurtuluş günümüz, Kahramanmaraş’ın düğünüdür, bayramıdır, gururudur, onurudur. Buradan tüm Kahramanmaraşlıların 12 Şubat kurtuluş bayramını kutluyorum.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5 Nisan 1925’te kırmızı şeritli İstiklal Madalyası’yla Kahramanmaraş halkı ödüllendirilmiştir. Yine, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 7 Şubat 1973’te de kahramanlık unvanıyla, yine isminin başına kahramanlık unvanı gelmek kaydıyla Kahramanmaraş taltif edilmiştir.

Kahramanmaraş’ın bu kurtuluş savaşından sonra mücadelesi bitmiyor. Kendini kurtardıktan sonra çevredeki komşu illerimize yardıma gidiliyor, burada da birçok Kahramanmaraşlı şehit oluyor.

Yine Kahramanmaraş’ın mücadelesi bitmiyor. Özellikle son on yıldan beri de Kahramanmaraş, devlet yatırımı almadığı için, istenilen ölçüde devlet yatırımı almadığı için yine mücadelesini veriyor. Bunların en başında yol, sağlık, eğitim konuları geliyor. Kahramanmaraş yol konusunda -üç girişten hiçbiri daha şu ana kadar yapılmamış- sağlık konusunda, eğitim konusunda da en son sıralarda. Mücadelesi hâlâ devam ediyor Kahramanmaraş’ın.

Kurtuluş Savaşı’nda birçok şehidimiz olmuş, gazilerimiz olmuş, kahramanlarımız olmuş. Buradan hepsine Allah rahmet etsin diyorum, nur içinde yatsınlar diyorum ve yine, son cümle olarak diyorum ki, Allah bizlere bir daha Kurtuluş Savaşı yaşatmasın. Kurtuluş Savaşı’nın mücadelesini verirken kendi topraklarımızdan bir tane çakıl taşını vermeyiz  demişiz ve bunu da yapmışız. Şimdi aynısını tekrar ediyorum. Yine bir tek çakıl taşını vermeyiz, verdirtmeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP, AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup bilginize sunacağım:

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Parlamentosu Katılım Öncesi Eylem Birimi tarafından 19-20 Şubat 2014 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek olan “Sağlık ve Tüketicinin Korunması” konulu seminere katılması Genel Kurulun 4/2/2014 tarihli 56’ncı Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere ilişkin tezkeresi (3/1400)

                                                                                                                        10 Şubat 2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Parlamentosu Katılım Öncesi Eylem Birimi tarafından 19-20 Şubat 2014 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek olan “Sağlık ve Tüketicinin Korunması” konulu seminere Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyetin katılması Genel Kurulun 04/02/2014 tarihli ve 56’ncı Birleşiminde kabul edilmiştir.

28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 2’nci maddesi uyarınca heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimler Genel Kurulun bilgilerine sunulur.

                                                                                                               Cemil Çiçek

                                                                                                  Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                   Başkanı

Ad ve Soyadı                           Seçim Çevresi

Kemal Değirmendereli             Edirne

Ahmet Erdal Feralan                Nevşehir

Cemalettin Şimşek                    Samsun

İsmail Güneş                            Uşak

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Suudi Arabistan Şûra Meclisi Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetinin ülkemizi ziyaret etmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 3/11/2013 tarihli 55 sayılı Kararı ile uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1401)

                                                                                                                        10 Şubat 2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 03 Ekim 2013 tarihli ve 55 sayılı Kararı ile Suudi Arabistan Şûra Meclisi Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetinin ülkemizi ziyaret etmesi uygun bulunmuştur.

Söz konusu resmî ziyaretin, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 7’nci maddesi uyarınca Genel Kurulun bilgilerine sunulur.

                                                                                                                Cemil Çiçek

                                                                                                             TBMM Başkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 24 milletvekilinin, iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/854)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Son zamanlarda giderek artan iş kazaları ve işçi ölümlerinin nedenlerinin tespit edilmesi ve işçi ölümlerine varan iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi için Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İç Tüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.                                                9/5/2012

1) Abdullah Levent Tüzel          (İstanbul)

2) Pervin Buldan                       (Iğdır)

3) Hasip Kaplan                        (Şırnak)

4) Sırrı Sakık                             (Muş)

5) Murat Bozlak                        (Adana)

6) Halil Aksoy                           (Ağrı)

7) Ayla Akat Ata                       (Batman)

8) İdris Baluken                         (Bingöl)

9) Hüsamettin Zenderlioğlu       (Bitlis)

10) Emine Ayna                        (Diyarbakır)

11) Nursel Aydoğan                  (Diyarbakır)

12) Altan Tan                            (Diyarbakır)

13) Adil Zozani                         (Hakkâri)

14) Esat Canan                          (Hakkâri)

15) Sırrı Süreyya Önder            (İstanbul)

16) Sebahat Tuncel                    (İstanbul)

17) Mülkiye Birtane                  (Kars)

18) Erol Dora                            (Mardin)

19) Ertuğrul Kürkcü                  (Mersin)

20) Demir Çelik                         (Muş)

21) İbrahim Binici                     (Şanlıurfa)

22) Nazmi Gür                          (Van)

23) Özdal Üçer                          (Van)

24) Aysel Tuğluk                      (Van)

25) Leyla Zana                           (Diyarbakır)

Gerekçe:

İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunu, işçiler ve tüm çalışanların en temel ve en önemli gündemi durumundadır. Sorun, sadece kazalar yaşandığında, “Yine ihmal, yine can kaybı.” haberleriyle sıradanlaştırılmakta ve istatistiksel değerlendirmeler temelinde ele alınıp sonra unutulmaktadır. Ölümlü iş kazaları öylesine artmaktadır ki “işçi sağlığı ve iş güvenliği” denince ölümler akla gelmektedir. Oysa, işçi ve emekçilerin istihdam biçimi, ücreti, çalışma ortamı ve günlük çalışma süresi, sendikalı ya da güvenceli olup olmamaları, emekçilerin ve doğal olarak ailelerinin sağlıklarını doğrudan etkilemektedir.

Nisan 2012 ayında 87 işçi yaşamını kaybederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının açıkladığı verilere göre, 2002-2011 yılları arasında iş kazalarında ölen işçi sayısı toplam 11.273’dür. Aynı dönemde 775.803 iş kazası meydana gelirken, bu kazalarda yaralanan ve sürekli iş göremez duruma gelen işçi sayısı ise 16.227 ‘e ulaşmıştır.

Bu rakamlara göre, her gün iki-üç ölümlü kaza oluyor demektir. Buna, malullük, kısmi yaralanma, zehirlenme ve meslek hastalıkları da eklendiğinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri ile meslek hastalıkları riskine karşı korunma önlemlerinin daha çok kâr anlayışına ve özel sektöre terkedilemeyecek kadar ciddi ve kamusal denetimi zorunlu kılmaktadır.

İş kazalarının ve işçi ölümlerinin yaşandığı, arttığı bölgeler ve zamanın, ekonomik büyümenin arttığı yer ve döneme denk gelmesi rastlantı değil, iki olgunun ilişkisiyle açıklanabilir. İktisadi faaliyetler arttıkça cana kasteden iş ortamları, ölen işçi sayısı da artmaktadır. Daha fazla kâr için sosyal güvenceden yoksun, sağlıksız, güvenli olmayan ortamlarda on iki-on üç saate varan uzun çalışma süreleri ve daha düşük ücretle işçi maliyetlerini düşürmek için insanca yaşam koşulları göz ardı edilmektedir.

Türkiye’nin büyüyen sektörleri olan, sırasıyla inşaat, maden, enerji ve hizmet sektörü en fazla can kaybının da yaşandığı sektörlerdir. Yaralanmalar da yaygın olarak inşaat, tekstil, hizmet, gıda, metal, maden, gemi inşa ve enerji sektörlerinde görülmektedir. Bu sektörler, yeni teşvik paketi kapsamına alınan sektörlerdir. Hükûmetin teşvik verdiği bölge ve sektörlerde üretimin artması beklenen bir durumdur. Ancak bu sürecin daha fazla iş kazalarına yol açmaması için var olan tüzük ve yönetmeliklerin eksiksiz uygulanması gerekmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığında 16/11/2011 tarihi itibarıyla işçi sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili 227 iş müfettişi ve 236 iş müfettişi yardımcısı olmak üzere toplam 463 müfettiş görev yapmaktadır. Oysa Türkiye’de 1,5 milyonun üzerinde iş yeri bulunmaktadır. Bunun yüzde 92’si 50’nin altında işçi çalıştıran küçük ve orta ölçekli işletme, yüzde 8’i ise 50’nin üzerinde işçi çalıştırmaktadır.

Diğer yandan, son dokuz yılda 5.314 işçi meslek hastalığına yakalanmış, bunlardan 2.093’ü malulen emekli olmuştur. Türkiye’de sadece üç meslek hastalığı hastanesi bulunmaktadır.

Sorun tek başına mevzuat eksikliği değil, mevcut düzenlemelerin dahi yerine getirilmemesidir. Devlet kamusal denetleme görevini yapmaz, bunun için yeterli denetim elemanı ve müfettiş istihdam etmezken, işletmeler ise üretim maliyetini düşürmek için ilk önce işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almaktan imtina etmektedir.

Hükûmet, işçi ölümlerini “Kader.”, “Ölüm bu işin doğasında.” şeklinde değerlendirse de, bilim çevreleri ve meslek örgütlerinin raporlarına göre tüm iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir durumdadır. Son dönemde artan işçi ölümlerine varan iş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenlerinin tespit edilmesi, gereken tedbirlerin alınması, Meclis denetim çalışmaları bakımından büyük önem taşımaktadır.

2.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 20 milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/855)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısının temel unsurlarından olan esnaf ve sanatkârlarımızın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunların saptanması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederiz.

1) Haydar Akar                            (Kocaeli)

2) Mehmet Ali Susam                  (İzmir)

3) Mehmet Hilal Kaplan               (Kocaeli)

4) Namık Havutça                        (Balıkesir)

5) Ramis Topal                             (Amasya)

6) Selahattin Karaahmetoğlu        (Giresun)

7) Osman Kaptan                         (Antalya)

8) Ramazan Kerim Özkan            (Burdur)

9) İlhan Demiröz                          (Bursa)

10) Mehmet Şeker                        (Gaziantep)

11) Emre Köprülü                        (Tekirdağ)

12) Ahmet İhsan Kalkavan          (Samsun)

13) Hasan Ören                            (Manisa)

14) Kemal Değirmendereli           (Edirne)

15) Ümit Özgümüş                      (Adana)

16) İhsan Özkes                           (İstanbul)

17) Erdal Aksünger                      (İzmir)

18) Ali Sarıbaş                             (Çanakkale)

19) Bülent Tezcan                        (Aydın)

20) Malik Ecder Özdemir             (Sivas)

21) Ali Serindağ                           (Gaziantep)

Gerekçe:

Esnaf ve sanatkâr kesimi, küreselleşmenin olumsuz etkilerini son birkaç yıldır yoğun şekilde yaşamaktadır. Üretimi yeterince desteklemeyen mali ve finansal politikalar, vergi oranlarının, BAĞ-KUR ve SSK primlerinin yüksekliği, hem kendisi hem de yanında çalışanların primlerini ödemek zorunda olması, ağır çalışma ve emekli olma şartlarına rağmen emekli maaşlarının düşük olması ve bu kesime yönelik teşvik ve destek politikalarının yetersiz olması esnaf ve sanatkârlarımızın sürekli olarak kan kaybetmesine, esnaf ve sanatkâr teşkilatının örgüt yapısının zayıflamasına yol açmaktadır. Bunların üstüne, esnafın karşı karşıya olduğu haksız rekabet, piyasalardaki nakit sıkıntısı ve esnafın müşterisi olan işçi, memur, çiftçi ve emeklinin alım gücünün düşüklüğü eklenince esnaf ve sanatkârlar için çok acil olarak tedbirler alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Esnaf ve sanatkârlarımız, ülkenin orta direği olma vasfını hızla kaybetmekte, alt gelir dilimine kaymakta, bu büyük camia hızla yoksullaşmakta, kazancı evini geçindirmeye yetmemektedir. Bu süreç, esnaf ve sanatkâr kesiminin sayısal büyüklüğü dikkate alındığında ülkemiz için hem ekonomik hem de toplumsal açıdan büyük bir tehlikedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre 1 milyon 935 bin esnaf bulunmaktadır. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun verilerine göre, 2005-2010 yılları arasında 912 bin esnaf kepenk kapatmıştır. 2011 yılında ise iş yeri kapanan esnaf sayısı 117 bindir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin varlığı, yaygınlığı ve ekonomi içindeki payları, ekonominin sağlıklı işleyişi ile doğru orantılıdır. Bu işletmeler gelişmiş ya da az gelişmiş olsun, tüm ekonomiler için büyük önem taşımaktadır. Avrupa Birliğinde ekonomik büyümenin ve istihdam artışının sağlanmasında en önemli unsurlardan birinin küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğu kabul edilmiş ve bu işletmeleri destekleyecek çeşitli mekanizmalar uygulamaya konulmuştur. Haziran 2000’de, Avrupa Komisyonu, küçük işletmeleri teşvik etmek ve çeşitli alanlarda desteklemek amacıyla Avrupa Birliği Küçük İşletmeler Sözleşmesi’ni onaylamıştır. Sözleşme, Avrupa ekonomisinin gelişmesinde kritik rol oynayan bu işletmelerin önemini vurgulamayı ve bu işletmelerin gelişmesi ve başarısına yönelik gerekli faktörlerin dikkate alınmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Ülkemiz ekonomik ve toplumsal yapısında esnaf ve sanatkârlar ve küçük işletmeler, göz ardı edilemeyecek ölçüde önem taşımaktadır. Bu önem, esnaf ve sanatkâr işletmelerinin;

Daha az yatırımla üretim yapabilmeleri ve ürün çeşitliliği sağlamaları,

Emek yoğun çalışarak ve ülke çapında istihdam yaratarak işsizliği azaltmaya katkıda bulunmaları, istihdamı daha düşük maliyetle sağlamaları,

Talep değişikliklerine daha kısa sürede uyum sağlama becerisine sahip olmaları,

Bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltmaya katkıda bulunmaları,

Yan sanayi olarak büyük ölçekli firma ve yatırımları desteklemeleri ve tamamlamaları,

Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmaları, gelirin dengeli dağılımına katkı sağlamaları ve orta sınıf olarak toplumsal hayatta denge faktörü olmaları,

Toplumsal ve sosyal hayatta denge unsuru ve istikrara katkıları ile demokrasinin vazgeçilmez unsuru olmaları,

gibi özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Ekonominin canlanması ancak yeni işletmelerin açılmasıyla sağlanabilir. Esnaf istihdam yaratır, işsizliğe çare olur. Nitekim, Avrupa Birliğinde işsizliğin önlenmesinde en önemli aracın küçük işletmelerin ve girişimciliğin desteklenmesi olduğu kabul edilmektedir. Bu işletmeler emek yoğun çalıştığı için büyük işletmelere göre daha fazla istihdam yaratma kapasitesine sahiptir. Her yıl iş hayatına 1 milyondan fazla kişi katılmaktadır. İş yeri açtıkları sokağı canlandıran esnaf, o bölgeye hareket katar ve hayat verir. Sosyalleşmeye ve ekonomiye de katkı sağlayan esnaf, parası olmayan memurun, işçinin, çiftçinin, öğrencinin ve dar gelirlinin âdeta kara gün dostudur. Esnaf, yeri gelir bu camiaya borç para verir, yeri gelir veresiye mal verir. Sonuç olarak, esnaf ve sanatkârlar hem ekonomik hem de toplumsal olarak ülkemiz için vazgeçilmezdir. Anayasa’mızın da 173’üncü maddesinde belirtilen “Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu tedbirleri alır.” hükmünün hayata geçirilmesi, bunun için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Bu nedenlerle esnaf ve sanatkârlarımızın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunların saptanması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddesi uyarınca Meclis araştırma komisyonu kurulması yerinde olacaktır.

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, üniversite mezunu işsizlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/856)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İşsizlik ülkemizin en ciddi ve acil sorunlarından biridir. Her meslek grubundan gençlerimiz arasındaki işsizlik oranı yüzde 20 civarındadır. Genç nüfusun işsizlik oranı açısından dünya genelindeki en yüksek ortalamaya sahip olan ülkemiz, dünyanın en yoksul ülkelerini bile geride bırakmıştır. Gençlerin işsiz olması ülkemiz açısından büyük bir kayıptır. “Diplomalı işsiz” olarak bilinen, ön lisans ve lisans mezunlarının genç işsizler arasındaki oranı da oldukça büyüktür. Eğitimli genç insanların üretimden, çalışmadan uzak kalması, her açıdan büyük sorunları beraberinde getirecektir. Ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinin duyarsız ve ilgisiz kalmaması gerekir.

2011 yılı itibarıyla sayısı 172’yi bulan üniversitelerde, istihdam ve ihtiyaç muhasebesi yapılmadan kurulan üniversite ve açılan bölümler, işsizliğin artmasındaki en önemli etkenlerden biridir. 81 ilde en az bir tane devlet üniversitesi bulunmaktadır. Devlet üniversiteleriyle birlikte büyük şehirlerde bulunan vakıf üniversiteleri, binlerce bölümden, on binlerce mezun vermektedir ancak bu mezunların pek çoğu iş bulamamaktadır. İhtiyaca göre eğitim verilmemesi ve ihtiyaç duyulandan çok daha fazla eleman yetiştirildiği için sorun çözülmez bir hâl almaya başlamıştır.

İktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olan (işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler) yaklaşık 300 bin kişi Kamu Personel Seçme Sınavı’na girmiştir. Ne var ki iki yılda İİBF mezunlarına açılan devlet memurluğu kadrosu sadece 17 binle sınırlı kalmıştır. Başvuru yapan mezunların bir kısmının özel sektörde veya farklı memuriyetlerde görev aldığı varsayılsa bile, İİBF mezunları açısından işsizlik sorununun vardığı nokta kolay anlaşılabilir.

Eğitim fakültesi mezunlarının işsiz sayısı da oldukça fazladır. 2011 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’na giren öğretmen sayısı 300 bin civarındadır. Eğitim fakültelerinden mezun olanların özel sektörde iş bulma olanağı daha düşük olduğundan, pek çoğu ücretli öğretmenlik gibi geçici işlerde çalışarak hayatını idame ettirmeye çalışmaktadır. Ataması yapılmayan öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılar kamuoyu tarafından malumdur. Hatta 30’a yakın öğretmenin ataması yapılmadığı için intihar ettiği bilinmektedir. Öğretmenlerin sorunlarıyla birlikte, gelişmiş bir toplumun kaliteli bir eğitimle mümkün olacağının, bunun da ancak iyi eğitilmiş öğretmenlerle olabileceğinin altını çizmek gerekir.

Fen edebiyat fakültelerinden mezun olanların iş olanakları özel sektörde oldukça sınırlı olduğu gibi devlet kurumlarında da oldukça az sayıda istihdam olanaklarına sahiptirler. Bilim insanı yetiştirme hedefiyle kurulmuş bu fakülteler on binlerce mezun vermektedir ve ülkemizde akademik alanda istihdam edilmeleri mümkün değildir. 87 gibi yüksek KPSS puanlarıyla dahi atanamayan işsiz FEF mezunlarının sayısı her geçen yıl artmaktadır.

Teknik eğitim fakültelerinden mezun olanlar da benzer sorunları yıllardır yaşamaktadır. Okullarda binlerce öğretmen açığı varken, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.

Üniversite mezunu işsizlerin sorunlarının ve sorunların çözümü için alınacak tedbirlerin belirlenmesi için Anayasa’nın 98, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırılması açılmasını arz ve teklif ederiz.                                                   9/4/2012

1) Veli Ağbaba                            (Malatya)

2) Mustafa Sezgin Tanrıkulu       (İstanbul)

3) Hurşit Güneş                           (Kocaeli)

4) Mehmet Şeker                         (Gaziantep)

5) Mehmet Ali Ediboğlu              (Hatay)

6) Gürkut Acar                            (Antalya)

7) Ali Rıza Öztürk                       (Mersin)

8) Hülya Güven                           (İzmir)

9) Mahmut Tanal                         (İstanbul)

10) İhsan Özkes                          (İstanbul)

11) Muharrem Işık                      (Erzincan)

12) Namık Havutça                     (Balıkesir)

13) Hasan Akgöl                         (Hatay)

14) Mehmet Hilal Kaplan            (Kocaeli)

15) Ramazan Kerim Özkan         (Burdur)

16) Osman Aydın                        (Aydın)

17) Arif Bulut                              (Antalya)

18) Erdal Aksünger                     (İzmir)

19) Özgür Özel                            (Manisa)

20) Mustafa Serdar Soydan         (Çanakkale)

21) Süleyman Çelebi                   (İstanbul)

22) Aylin Nazlıaka                      (Ankara)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

C) Duyurular

1.- Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen 1 üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuru

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine de 1 üyelik düşmektedir. Bu Komisyona aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin, 17 Şubat 2014 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazılı olarak müracaat etmelerini rica ediyorum.

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki adet tezkeresi daha vardır, ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.

Buyurun.

A) Tezkereler (Devam)

3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek’in, Tunus Meclis Başkanı Mustapha Ben Jaafar’ın davetine icabet etmek üzere Tunus’a resmî bir ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresi (3/1402)

                                                                                                                        6 Şubat 2104

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek’in Tunus Meclis Başkanı Sayın Mustapha Ben Jaafar’ın davetine icabet etmek üzere Tunus’a resmî ziyarette bulunması hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                                  Cemil Çiçek

                                                                                                    Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                     Başkanı

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Oylara sunmadan önce karar yeter sayısı talebi vardır.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.38

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.50

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59’uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Başkanlık tezkeresinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi tezkereyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yine yok.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Gene yok efendim.

BAŞKAN - Ne yapalım?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Yok efendim.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkanım, neyi ne yapacaksınız? Yani çarpım tablosunu 9’a kadar…

BAŞKAN -  Müsaade ederseniz, kâtip üyelerin fikrini alayım.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkanım, gözle görülen bir şey var.

BAŞKAN -  Demokrasiye göre idare ediyoruz ya yönetimi.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ama çelişkili bir durum yok ki.

BAŞKAN - Karar yeter sayısı -kâtip üyeler arasında anlaşmazlık olduğundan- yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.51

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 16.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59’uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Başkanlığın tezkeresinin yapılan ikinci oylamasında da karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi, tezkereyi üçüncü kez oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Karar yeter sayısı vardır.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

4.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin, Bulgaristan Parlamentosu Dış Politika Komitesinin davetine icabet etmek üzere Bulgaristan’a resmî bir ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresi (3/1403)

                                                                                                                        6/2/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin, Bulgaristan Parlamentosu Dış Politika Komitesinin vaki davetine icabetle Bulgaristan’a bir resmi ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir.

Söz konusu heyetin Bulgaristan ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                               Sadık Yakut

                                                                                                 Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                              Başkan Vekili

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

VI.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- MHP Grubunun, MHP Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile MHP Grup Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri döneminde liyakat, ehliyet ve tarafsızlık ilkeleri gözetilmeden yapılan bürokrat atamaları ve yer değiştirmelerde meydana gelen usulsüzlük ve haksızlıkların tespiti, yeni memur atamalarında hukuk ve hakkaniyet dışında yapılan alımların belirlenmesi, kamu bürokrasisinde kaosun giderilmesi ve var olan sorunların çözülmesi amacıyla 11/2/2014 tarih ve 3345 sayıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Şubat 2014 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

                                                                                                                        11/2/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 11 Şubat 2014 Salı günü (bugün) toplanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisini, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                             Oktay Vural

                                                                                                                   İzmir

                                                                                                  MHP Grup Başkan Vekili

11 Şubat 2014 tarih, 2014/3345 sayıyla TBMM Başkanlığına vermiş olduğu İzmir Milletvekili ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ile Kayseri Milletvekili ve MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu’nun Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri döneminde, liyakat, ehliyet ve tarafsızlık ilkeleri gözetilmeden yapılan bürokrat atamaları ve yer değiştirmelerde meydana gelen usulsüzlük ve haksızlıkların tespiti, yeni memur atamalarında hukuk ve hakkaniyet dışında yapılan alımların belirlenmesi, kamu bürokrasisinde kaosun giderilmesi, var olan sorunların çözülmesi amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesinin 11 Şubat 2014 Salı günü (bugün) Genel Kurulda okunarak görüşmelerinin bugünkü birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisi üzerinde ilk söz, lehinde olmak üzere Isparta Milletvekili Sayın Süleyman Nazif Korkmaz’da.

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

S.NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Nevzat, Nevzat!

BAŞKAN – Nevzat.

Bir “Süleyman Nazif” diye tutturdum sizi…

S.NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sizinle anlaşacağız Başkanım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim, sağ olun.

Tekrar kusura bakmayın.

S.NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Estağfurullah.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Kamuda yapılan haksız, hukuksuz atamaların araştırılması üzerine Milliyetçi Hareket Partisi adına vermiş olduğumuz önerge hakkında söz aldım, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

AKP dönemi, kamu bürokrasisi için kayıp ve dejenerasyon yıllarıdır. Binlerce yıllık devlet geleneği olan ve Batı dünyasının kabile, soy, sülaleler hâlinde yaşadığı asırlarda çağının en güçlü cihan devletlerini kurma örneklerini sergileyen milletimiz kamu görevlisine her zaman saygıda kusur etmemiştir. Hele hele görevlerini ifa ederken devletin şefkat ve merhamet hisleriyle insanına hizmeti bir borç bilmiş, adalet ve hakkaniyet duygusuyla herkese eşit mesafede durmuş; günün, devranın adamı değil de devletin adamı olmuş memurunu hep baş tacı etmiştir. Ama değerli arkadaşlar, kurulduğunu günden beri AKP Hükûmetinin devletle problemi vardır, devletin adamlarıyla problemi vardır. Devleti tahrip etmenin yegâne yolunun kamu bürokrasisini tahrip etmekten geçtiğini Sayın Erdoğan bilmektedir. Devleti öcü, ceberut gösteren zihniyet devlet memurunu da hırpalamaya devam etmektedir. Devletimizin binlerce yıllık gelenekleri maalesef altüst olmuştur, çiviler yerinden çıkmıştır, sapla saman birbirine karıştırılmıştır. 17 Aralıktaki hırsızlık, yolsuzluk depreminden sonra artık gem iyice azıya alınmıştır. Çünkü artık Erdoğan ve tâifesi başlarının kaygısına düşmüştür. Bunu nereden anlıyoruz? Hukukun bile karşısına geçilmiş, hâkim, savcı bizzat Sayın Başbakan tarafından tehdit edilmiş, yargının başına çuval geçirilmiştir. Devletin kolluk güçleri, adalet güçleri zapturapt altına alınarak yolsuzluk dosyaları kapatılmaya çalışılmıştır. Kamu menfaatleri adına, adalet adına direnen kamu görevlileri ise zulüm süzgecinden geçirilmeye, kıyma makinelerinden geçirilmeye başlamıştır. AKP sözcüleri ve Erdoğan kitlelere verdikleri hak, hukuk ve dürüstlük sözlerini unutmuşlar ve bir gecede, binlerce insanı ilgilendiren sürgün kararnameleri çıkarmışlardır. Hukuk devletinin en önemli gereklerinden birisi, adalet dağıtan hâkim ve savcıların siyasetten bağımsız bir kurul tarafından atanması ve böylece hâkim, savcı kararlarının üzerine yansıyabilecek bir baskı oluşmasının engellenmesidir.

Hükûmet, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu emri altına almak istemiştir. 2010 yılında yaptığı değişikliği, vatandaşa anlattığı gerçeklerini inkâr etmede bir beis görmeyerek HSYK’yı kontrol altına almak istemiştir. Bir gecede savcıların ellerindeki dosyalar alınmış, kendine yakın gördüğü savcılar görevlendirilmiştir. Ne için yapılmıştır bu? Kendisini, oğlunu, bakanları, mahdumları, bacanakları ve yoldaş iş adamlarını bizzat ilgilendiren dosyaların hâkim, savcı önüne gelmesinden sonra bu adım atılmıştır. Bir gecede yüzlerce hâkim, savcının yeri değiştirilmiştir. Bu yer değiştirmelerle hâkim ve savcıların bundan sonraki meslek hayatları karalanmış, lekelenmiştir. Değerli arkadaşlar, içinizde ilgili arkadaşlarımız bilir. Hâkim, savcı için zamanından önceki yer değiştirmeler, birinci sınıfa ayrılmalarında yahut daha sonraki yükselmelerinde bir engel olarak karşılarına çıkarılabilmektedir.

Sayın Erdoğan, bu işte gerçekten masum olduğuna inanıyorsan nedir bu telaşın? Niye hâkim ve savcı ve ellerindeki dosyalarla uğraşıyorsun? Nedendir bu baskı, bu zulüm? Bu yaptığınız açıkça suçluluk psikolojisinin tezahürü değil midir? Yoksa aklanma bu şekilde olmaz. Çiğ et yemediysen karnının ağrımayacağını bilmelisin. Ama her gün çıkan dinlemeler ve tapeler, üzerinizdeki suçların ağırlığını artırmaktadır. Hâkim, savcı tayinleri; dosyaları alıp, efendim, delil karartmalar, hepsi nafiledir. Adaletten kaçış yok, mutlaka adalet önünde hesap vereceksiniz.

Kolluk güçleri üzerine baskı yapıyorsunuz. Onları hiçbir haklı gerekçe olmadan uzaklaştırıyor, bu karda kışta yollara döküyorsunuz; alınlarına çocuklarına bile izah edemeyecekleri karalar çalıyorsunuz. Hırsızı polis, polisi hırsız; suçluyu suçsuz, suçsuzu suçlu yaptınız. Polisin kabahati çalan çırpanın peşine düşmüş olması mı? Zaten görevi bu değil mi değerli arkadaşlar? Yani, çevremizdeki hırsızlar, haramzadelerin onuru, haysiyeti devletin gücünü temsil eden üniformaların onurundan, haysiyetinden daha mı kıymetlidir?

Son dönemlerde 750 kadar polis amiri ile 6 bine yakın polis memuru “atama” adı altında bu karda kışta âdeta hicrete tabi tutulmuştur. Yüklerini omuzlamışlar, çocuklarını okullarından alarak karda kıyamette, eşlerine bile olan biteni izah edemeden, gözyaşlarını içlerine akıtarak yola düşmüşlerdir. Bu gözyaşı, bu ah, bu vebal sizi ve Sayın Başbakan, en başta seni yakacaktır.

Ağlamalardan sorumlu Sayın Devlet Bakanı, Sayın Arınç, olur olmaz her şeye gözyaşı dökerken bu masumlara dökecek iki damla gözyaşın kalmadı mı?

Bu insanlara yapılan zulüm aslında insanımızın devlete olan inanç ve güvenini ortadan kaldırmıştır. Hırsızın, yolsuzun peşine düşerek yakalamak konusunda artık insanlar isteksizdir çünkü her birinin altından AKP Hükûmeti ve yakın çevreleri çıkmaktadır.

“Durmak yok, yola devam.” derken yolunu bulan AKP’nin bakan ve yetkili sözcüleri artık “Yolun Sonu Görünüyor” türküsünü bir kez daha hatırlamalıdırlar. Bu hesap mutlaka sorulacaktır; bu dünyada da, ruzimahşerde de bu zulmün mutlaka karşılığı görülecektir.

AKP Hükûmeti hizmet hareketiyle olan kavgasını artık “ya herro ya merro” noktasına götürmüştür ki vicdan, insaf, vefa, adalet duygularıyla ilişiğini tamamen kestiğini cümle âleme göstermiştir.

Şimdi, dershanelerle ilgili yeni bir düzenleme Meclise sevk edilmiştir. Maksat, eğitim, eğitimin ıslahı ya da nesillerin istikbali falan değildir. Bir intikam ve öç yasasıdır gelen, birilerinin burnu sürtülecek ve diz çöktürülecektir. Binlerce müdür, öğretmen, öğrenci ve velinin ne olacağının hiçbir önemi yoktur AKP için. “Hizmet hareketinin inleri”nden kastettiği herhâlde bu olmalıdır. Buradan hesaplaşmak istemektedirler, buradan vurmak istemektedirler darbeyi. Bu yasayla birlikte, senelerini eğitim yöneticiliğine vermiş 100 bin okul müdürü boşa çıkmaktadır. Maksat, kendi adamlarını yerleştirmek; maksat, kendince oralardaki hizmet hareketine mensup müdürleri, öğretmenleri cezalandırmaktır. Sonra? Sonra AKP’nin militanı hâline gelmiş öğretmenlerle bu kadroları doldurup millî eğitimi tamamen teslim almaktır.

Soruyorum sizlere değerli milletvekilleri: Hangi dönemde parti devlet olmuştur, parti ve devlet aynı tüzel kişilikte birleşmiştir? Sürekli eleştirdiğiniz, değerli AKP milletvekilleri, tek parti döneminde. Vali, kaymakam, partinin il ve ilçe başkanlarıdır; memurlar, partinin hizmet ajanlarıdır. Bir de komünist, faşist diktatörlüklerde bu mevzubahistir. Mao’nun Çini’nde, Stalin’in Rusyası’nda, Mussolini’nin İtalyası’nda ve Führer Almanyası’nda görülebilmektedir bu hayal ettiğiniz sistem. Muhalif, farklı, çoğulcu görüşlere kesinlikle tahammülü yoktur Adalet ve Kalkınma Partisinin. Devleti parti devleti, milleti de otokrat devletin hizmetkârı hâline getirmek istemektedir. Beyler, aciz ve komik duruma düşüyor ve bu diktatörlüğe özenmenizle yıllar sonra bile milletin dilinden kurtulamayacağınızı hatırlatmak istiyorum. Lideri Führer’leştiriyorsunuz; yetmiyor, evliyalaştırıyor; yetmiyor, haşa, peygamber ve Tanrı konumuna getiriyorsunuz. Bunu milletin kabullenmeyeceğini göreceksiniz.

Herkes bilmektedir ki demokrasilerde suç işleyen bedelini öder, hata yapan gider; faturayı bürokrasiye, sağa sola kesmez, üstlenir. Kamu yönetimi üzerindeki haksız ve hukuksuz uygulamaları araştırmak ve bununla ilgili çözüm önerileri üretmek üzere vermiş olduğumuz…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) –…Meclis araştırma önergesine desteğinizi bekliyor, heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

MHP grup önerisinin aleyhinde olmak üzere ilk konuşmacı Kars Milletvekili Ahmet Arslan.

Buyurun Sayın  Arslan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AHMET ARSLAN (Kars) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisi aleyhine AK PARTİ Grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum.

Önergenin gerekçesiyle başlayacağım, birkaç şeyin iyi anlaşılabilmesi adına. Önergenin gerekçesinde diyor ki: “Kamu hizmeti veren bürokrat, yönetici ve memurlar herhangi bir siyasi parti veya kişinin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Kamu görevlileri görevlerini tarafsız olarak yerine getirmek, kamunun ve devletin menfaatlerini korumak zorundadırlar.” Yine, devam ediyor, burayı iyi dinleyin lütfen: “Bürokratların ve memurların tarafsızlık ilkesinden ayrılması devleti ve kamuyu zarara uğratır, vatandaşın devlete ve adalete olan güvenini tahrip eder, kaos ortamı oluşturur. Atamalar yapılırken liyakat, ehliyet ve tarafsızlık gibi objektif kavramlar göz önünde bulundurulmadan ‘benim adamımı nasıl makam ve yetki sahibi yaparım’ görüşü göz önünde bulundurulmuştur ve idari yargı bu atamaların bir kısmını iptal etmiştir.” deniyor.  Çok güzel söyleniyor sayın arkadaşlar.

Yine sayın hatip dediler ki: “AK PARTİ dönemi bürokrasi açısından kayıp yıllardır.” ve yine dediler ki: “AK PARTİ’nin devlet ve devlet adamıyla problemi vardır.” Bütün bunları, birkaç cümleyi ifade ettikten sonra döneceğim ve sizlerle tekrar paylaşacağım.

Saygıdeğer arkadaşlar, on bir yıldır, AK PARTİ Hükûmeti, bürokratıyla, memuruyla, dünya lideri ülkeler arasında yer almak adına gayret gösteriyor. Bundan önceki hükûmetler göstermediler mi? Belki de gösterdiler. Gösterdiler ama 70 sente muhtaç olduk; gösterdiler ama başbakanlarımız, bakanlarımız bile yurt dışına giderken neredeyse arandılar, içeri alınmak, ülkelerine alınmak istemediler. AK PARTİ dönemi ne yaptı? AK PARTİ dedi ki: “Ben, 2023 hedefi koyuyorum, dünyanın 16’ncı ekonomisinden 10’uncu ekonomisi, hatta ilk 10 ekonomisi arasında yer alacağım.” Ve yine AK PARTİ, Genel Başkanıyla, Sayın Başbakanıyla dedi ki: “Ben, dünya liderleri arasında yer alacağım, başkalarının bana biçtiği rol çerçevesinde hareket etmeyeceğim, rolümü ben kendim belirleyeceğim ve ona göre hareket edeceğim.” Onun için “…”(x) dedi, onun için bir başka yerde bir başkalarının hedefleri peşinde değil, kendi ülkesinin, kendi insanının kendi omuzlarına yüklediği sorumluluğun hedefleri çerçevesinde ilerledi.

Hâl böyle olunca birileri çıktı, 17 Aralığı başlattı. 17 Aralıkla ilgili bir şey söylemeden, yine geriye döneceğim çünkü 17 Aralıkla ilgili, günlerdir burada herkes bir şeyler söylüyor…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sen de söyle! Sen de söyle!

AHMET ARSLAN (Devamla) – …bizim arkadaşlarımız da açıklama yapıyor.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Kasalarda bulunan 4,5 milyon doları söyle! Söyle!

AHMET ARSLAN (Devamla) – Müsaade et. O kadar güzel bir şey söyleyeceğim ki neye uğradığını şaşıracaksın.

BAŞKAN – Laf atmayalım lütfen.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Söyle! Söyle!

BAŞKAN - Sayın Korkmaz…

AHMET ARSLAN (Devamla) – AK PARTİ Hükûmeti diyor ki: “Ben, 2023, 2050, 2071 hedeflerini ortaya koyuyorum.”

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – MHP’den çaldınız o hedefleri, hırsızlık yapmayın!

AHMET ARSLAN (Devamla) – “Bu hedeflere göre ülkem büyümeli, bu hedeflere göre projeler yapmalıyım. Bu hedeflere göre Türkiye sadece haritalar üzerinde önemli bir konumda olmamalı. Türkiye, bu önemli konumunun gereğini yapmalı. Türkiye, bu önemli konumuna göre havaalanları yapmalı, kara yollarını bölünmüş yol hâline getirmeli, yeni demir yolları yapmalı.”

Ne yaptı Türkiye on bir yılda?

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Demir yolları yaptı! Demir yolları yaptı!

AHMET ARSLAN (Devamla) – Arkadaşlar, Avrupa’yı Orta Asya’ya bağlayacak bölünmüş yolları yaptı.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Daha önce yapılmamıştı demir yolları, bir tek sizde yapıldı!

AHMET ARSLAN (Devamla) – Sayın Başkan, denizin altından demir yolu, tren yürüttü. Ne yaptı? Dedi ki: “Karadeniz Otoyolu’nu bitireceğim. Bununla yetinmeyeceğim, bunun devamında üçüncü bir köprü yapacağım ki Orta Asya’dan kalkan bir yük Londra’ya kadar gidebilsin.

                            

(x) Bu bölümde Hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Marmaray Projesi için buradan Sayın Bakana teşekkür et.

AHMET ARSLAN (Devamla) - Bunun için Marmaray’ı, Bakü-Tiflis-Kars’ı yapacağım ki Orta Asya’dan kalkan bir yük Londra’ya kadar, Avrupa’nın her yerine gidebilsin. Bunun için yeni bir tünel, Avrasya Tüneli yapacağım ki İslamabad’tan, Afganistan’dan kalkan bir yük İran üzerinden Türkiye’ye, Türkiye üzerinden Avrupa’ya gidebilsin. Bunun dışında dedi ki: “Sadece orta omurgadaki bölünmüş yol koridorunu bitirmeyeceğim, güneyden de bir doğu-batı eksenli koridor yapacağım ve yine döneceğim “Dereyolu” dediğimiz yolu da bitireceğim, Türkiye’yi doğu-batı eksenli 4 tane ana koridora kavuşturacağım.” Ama yeter mi? Yetmez. “Kuzey-güney eksenli, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan yeni yollar, yeni bölünmüş yollar, yeni otoyollar yapacağım.”

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Kamu bürokrasisiyle ilgili zulmü anlatsana zulmü!

AHMET ARSLAN (Devamla) – Ve yine dedi ki: “İstanbul’u İzmir’e köprüyle, bölünmüş yolla, otoyolla bağlayacak bir proje yapacağım.”

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Şu sürdüğünüz polisleri anlat, hâkim ve savcıları anlat!

AHMET ARSLAN (Devamla) - Arkadalar, başka birileri bunları anlayamadığı için, hayal bile edemediği için bunlara karşı çıkıyorlar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Doğru, ayakkabı kutularında 4,5 milyon doları hayal edemedik, doğru!

BAŞKAN – Sayın Korkmaz…

AHMET ARSLAN (Devamla) - Arkadaşlar, siz, ulaşım koridorları anlamında dünyada söz sahibi olursanız dünya ticareti sizin üzerinizden yürür. Siz, dünyada söz sahibi olursanız sadece Marmaray’la, batı-doğu eksenli bir demir yoluyla yetinmezsiniz; ikinci demir yolu koridorunu düşünürsünüz, üçüncü köprünüzün üzerine bir de demir yolu düşünürsünüz.

Bu da yetmiyor arkadaşlar, bugün Almanya’da büyük havaalanları var, bunlara “hauptport” veya “büyük havalimanı” deniyor. Esprisi şu: Dünyanın her yerinden sizin üzerinize bir hareket olur ve buradan dağılır.

OKTAY VURAL (İzmir) – Alo, Fatih, yayını kesme!

AHMET ARSLAN (Devamla) - Neye yarar? Uçak gelse dahi para verir, uçsa dahi para verir, yolcu gelse dahi para verir.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Alo, Fatih!

AHMET ARSLAN (Devamla) - Türkiye ne yaptı? Başkalarının hayal edemediği, 35 milyon iç ve dış yolcuyu bugün 150 milyona çıkardı. Durup dururken mi çıkardı? Durup dururken çıkarmadı; Türkiye, AK PARTİ hükûmetleriyle, bürokratıyla, devletiyle birlikte yeni havaalanları yaptı, havaalanlarını daha modern hâle getirdi, yeni yatırımlar yaptı, böyle oldu. Bu da yetmedi, üçüncü havaalanını planladı; hayalleriniz yetmez.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ne kadar götürdü, kaç milyon dolar?

AHMET ARSLAN (Devamla) - Yılda bir havaalanı 150 milyon yolcu taşıyacak.

Arkadaşlar, bunların hepsi birilerini çok rahatsız etti. Dünya çapında söz sahibi olan, dünyadaki ülkeleri yöneten, dünya ticaretine yön veren ülkeleri rahatsız etti. Niye? Türkiye artık başkalarının biçtiği role göre değil, kendi karar verdiği role göre hareket eder hâle geldi. Ne oldu? Birileri bundan çok rahatsız oldu. İşte, birileri de döndü, bu rahatsızlığa alet oldular. Gerekçenin en başında vardı; devletin yararını düşüneceksiniz, zararına sebep olmayacaksınız. Birileri kalktı, bunun hilafına hareket etti. Bunun hilafına hareket ediyorsanız… Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetiyle, Başbakanıyla, milletiyle büyük bir ülkedir. Bunun gereğini yapar, yapıyor, yapacaktır, buna hiç şüpheniz olmasın.

Yine, dediniz ki: “Siz bir lider yetiştiriyorsunuz, Führer’leşiyor, peygamberleşiyor, tanrılaşıyor.”

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Evet.

AHMET ARSLAN (Devamla) - Herkes çok iyi şahittir ki bu lider sadece milletten aldığı sorumluluğun gereğini yapmak üzere milletin hizmetkârıdır.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Senin arkadaşın dedi bunları. Biz demedik, senin arkadaşın diyor.

AHMET ARSLAN (Devamla) - Onun dışındaki sizin bildiğiniz liderler Führer olmaya heveslidir, sizin bildiğiniz liderler peygamber olmaya heveslidir. (MHP sıralarından gürültüler) İşte, sizin işinize gelmediği için bunu dönüp başkasına yakıştırıyorsunuz.

Arkadaşlar, ben AK PARTİ hükûmetlerinin bir bürokratıydım.

OKTAY VURAL (İzmir) – Ulaştırma Bakanlığındaki ihale havuzlarından bahset!

AHMET ARSLAN (Devamla) - Ben bu bürokratlığa nasıl geldim, biliyor musunuz? Bizden önceki Hükûmet döneminde üç yıldır genel müdürlük yapan arkadaş alındı, ben getirildim, mahkemeye verildi. Mahkeme dedi ki: “AK PARTİ’nin yaptığı, üçlü kararnameyle atanan Ahmet Arslan liyakate uygun bir arkadaştır. Liyakat çerçevesinde bu arkadaşın devam etmesi doğrudur.” Siz böyle kararlara alışık olmadığınız için, siz başka amaçlarla geçmişte atamalar yaptığınız için AK PARTİ’nin de sizin gibi davrandığını düşünüyorsunuz.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Ulaştırma Bakanlığındaki ihale havuzlarından bahset bakalım, var mı, yok mu?

AHMET ARSLAN (Devamla) - Yine, diyorsunuz ki: “Akrabalara, eşe dosta atama yapıyorlar.” Evet, bu dedikoduyu çıkardınız, kiminle ilgili çıkardınız? Benimle ilgili çıkardınız. Her yerde dediniz ki: “Binali Yıldırım’ın eniştesidir, onun için bürokrattır, onun için genel müdür.” Arkadaşlar, eğer “Dünyada yaşayan herkes kardeştir.” diyorsanız doğrudur, benim eşim Binali Yıldırım’ın kardeşidir. Eğer böyle bakmıyorsanız benim eşim Ankaralıdır, Binali Yıldırım Erzincanlıdır, ben Karslıyım.

Arkadaşlar, bütün bunlar AK PARTİ hükûmetlerinin yaptıklarını hayal dahi edemeyen insanların AK PARTİ’liyi karalama, AK PARTİ bürokratını karalama… Sayın Başbakanın “Benim valim, benim genel müdürüm…”

ALİM IŞIK (Kütahya) – Kendi milletvekiliniz diyor onu. Yanlış mı söylüyor?

AHMET ARSLAN (Devamla) – Tabii ki böyle söyleyecek. Sayın Başbakan bir genel başkan olarak söylemiyor, diyor ki: “Bu devletin Başbakanı bensem, bu devleti ben yönetiyorsam, bu devlette kamunun menfaatini düşünüyorsam, kamunun menfaatini düşünen vali de, genel müdür de, bürokrat da benimdir. Ben yanlış yapanlara, yanlış yapmak isteyenlere yedirmem.” Bunun böyle olduğunu iyi bilin.

ALİM IŞIK (Kütahya) – İhale havuzlarını bir açıkla, ihale havuzlarını.

AHMET ARSLAN (Devamla) – Dolayısıyla, millet niye üçüncü havaalanına karşı, niye üçüncü köprüye karşı; niye İstanbul’a, İzmir’e karşı, bunları çok iyi bilin diyorum, saygıdeğer vatandaşlarımın da bunu çok iyi bilmesini diliyorum. Aleyhinde olduğumuzu söylüyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.26

 

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 16.29

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59’uncu Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan...

BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisinin lehinde Sayın Muharrem İnce’ye söz vereceğim.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Yalnız, bir söz talebi var.

Buyurun Sayın Korkmaz.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Efendim, şimdi, bakın, İç Tüzük’teki bir hükmün arkasına gizlenerek, bize orada o kadar söylenen söz varken “Bir önceki oturumda söylenenlerle ilgili konuşma hakkı olmaz.” ilkesinin arkasına sığınarak böyle bir hakkı elimizden alamazsınız. Bizim söyleyeceklerimiz var.

BAŞKAN – Şimdi, bu sözlerinizi reddediyorum, bir.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Ama niye ara verdiniz?

BAŞKAN – İki...

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Niye ara verdiniz Sayın Başkan?

BAŞKAN – İki...

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Niye ara verdiniz?

BAŞKAN – İki, konuşmacılarda gruplar arasında anlaşmazlık olduğundan ve bundan sonraki konuşmacının kim olduğuna karar verememe gibi bir sıkıntımız olduğundan ara vermek zorunda kaldık.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Burada var mıydı böyle bir şey? Bizim önergemizle ilgili, bununla ilgili miydi?

BAŞKAN – Ara verdiğimizde Sayın Vural’ın konuşmacı problemini çözdüğünü belirttiler yardımcılar Kanunlar Kararlardan, dolayısıyla da beş dakikayı beklemeden çıktık.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Söz istiyorum o zaman yerimden.

BAŞKAN – Sayın Vural konuşmasını sanıyorum bir başka arkadaşla    -geri çekerek- değiştirmiş; o yüzden, yine tekrar ediyorum, süreyi beklemeden oturumu açmak zorunda kaldık. Dolayısıyla da sizin sataşmadan dolayı sözünüz bana sunduğunuz, söylediğiniz kelimelerle birlikte sıfatlandırmamanız gerektiğini size öncelikle sunuyorum ama İç Tüzük’ü uygulamak zorundayım. Bir anlamda da böyle bir sorunumuz var. Bu nedenle, ben size yerinizden söz vereyim Sayın Korkmaz. Anlaştık mı?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – “Süleyman Nazif Bey” tabii anlaştı.

BAŞKAN – Süleyman Nazif diyorum size ama o da yani belli, tarihî bir kişiliği olan bir kişi.

Buyurun, bir dakika…

VII.- AÇIKLAMALAR

1.- Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın, Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, benim konuşmama cevaben bir arkadaşımız -Adalet ve Kalkınma Partisinden- çıktı, bürokrasiyi yetmiş sente muhtaç etmekten bahsetti. Hâlbuki, Dubai’de Körfez Savaşı’na girerken Amerika Birleşik Devletleri Başkanının tabiriyle “at pazarlığı” yapan Adalet ve Kalkınma Partisiydi.

Efendim, 1993 yılından beri Türkiye 16’ncı büyük ekonomidir. AKP’nin emeği kadar ondan önceki bütün hükûmetlerin de emeği vardır. 10’uncu ekonomi olma konusuna da kendiniz bile inanmıyorsunuz, büyük bir hayal.

Birileri çıktı… 17 Aralıkta olan biten hırsızlık, yolsuzluk meselesidir. Hırsızlık, yolsuzluk meselesini aydınlatmak herkesin görevidir, sadece muhalefetin değil.

2023, 2053 ve 2071 projeleri Adalet ve Kalkınma Partisinin Milliyetçi Hareket Partisinden çaldığı projelerdir. Efendim “Denizin altına -bilmem- metro döşedik.” diyor. Bak, burada Milliyetçi Hareket Partisinin Grup Başkan Vekili var, o dönemin Ulaştırma Bakanı, teşekkür borçlusunuz, teşekkür etmeniz lazım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Korkmaz.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Teşekkür ediyorum.

VI.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- MHP Grubunun, MHP Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile MHP Grup Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri döneminde liyakat, ehliyet ve tarafsızlık ilkeleri gözetilmeden yapılan bürokrat atamaları ve yer değiştirmelerde meydana gelen usulsüzlük ve haksızlıkların tespiti, yeni memur atamalarında hukuk ve hakkaniyet dışında yapılan alımların belirlenmesi, kamu bürokrasisinde kaosun giderilmesi ve var olan sorunların çözülmesi amacıyla 11/2/2014 tarih ve 3345 sayıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Şubat 2014 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisi lehinde ikinci konuşmacı Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İnce.

Buyurun Sayın İnce. (CHP sıralarından alkışlar)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Aslında farklı bir konuşma yapacaktım ama AKP sözcüsünü dinleyince sanki bütün bürokratlar böyle liyakate göre atanmış… Bakın, ben size şimdi örnekler vereyim: Gaziantep İslâhiye’de ilçe başkanlığı yapan ve sabıka kaydı bulunan birini yargıç yaptınız. İstanbul hâkimliğine atadığınız Veysi Pekacar Mardin Midyat AKP İlçe Yönetim Kurulu Üyesiydi. Van Cumhuriyet Savcılığına atadığınız İbrahim Halil Dulkadir AKP Mezitli İlçe Başkanıydı. Bakırköy hâkimliğine atadığınız Abdullah Boyalı Antalya AKP Demre İlçe Yönetim Kurulu Üyesiydi. Konya Akşehir hâkimliğine atanan Serdar Atalar AKP Kahramanmaraş Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesiydi.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Yasal engel mi var?

MUHARREM İNCE (Devamla) – Karaman Cumhuriyet Savcılığına atanan Bahri Bayazıtoğlu AKP Ordu İlçe Yönetim Kurulu Üyesiydi. Bursa Gemlik Cumhuriyet Savcılığına atadığınız Barış Zehir AKP Sancaktepe Belediye Meclisi Üyesiydi. Erciş Cumhuriyet Savcılığına atadığınız Kasım Kılıç AKP Tarsus Belediye Meclisi Üyesiydi. Şimdi, bunlar adalet dağıtacak öyle mi! Bunlar adil olacaklar, tarafsız olacaklar!

Her iktidar tabii ki müsteşarlarını, genel müdürlerini, daire başkanlarını belirleme hakkına sahiptir. Siz kapıcıya kadar geldiniz, siz öyle bir noktaya geldiniz ki artık, siz sadece bürokrat atamıyorsunuz, iş adamı atıyorsunuz, gazeteci atıyorsunuz, gazeteci; medya patronu atıyorsunuz siz. Yani Hükûmet patronu, Hükûmetin adına bir patron var, Hükûmetin adına yazar var. Siz damattan yazar yapıyorsunuz artık. Mesela, artık gazetecilere şöyle soracaklar: “Nerede çalışıyorsun?” “Ben bir Hükûmet gazetesinde köşe yazarıyım.” Siz memleketi, basını, medyayı, yargıyı, iş dünyasını bu hâle getirdiniz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Teyyo basın, Teyyo.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Yani, Rekabet Kurulu Başkanı atıyorsunuz, 20’nci Dönem Refah Partisi milletvekili. Bern’e basın müşaviri atıyorsunuz, İngilizcesi “yes”, “no”dan ibaret. Yani milletvekili olanlar, kamuda bürokratken AKP’ye hizmet edip, AKP’li yöneticilerin aklanmasına hizmet edip sonra milletvekili olanlar, bakan yardımcısı olanlar, bunları saymıyorum.

Yani, ombudsman kurumu oluşturduk, değil mi? Kamu başdenetçisi olacak.

Şimdi, bakın, değerli arkadaşlarım, kamu başdenetçisi olan kişi -oğlunun nikâh şahidi Recep Tayyip Erdoğan- Hrant Dink davasında karara imza atan hâkim.

Muhittin Mıhçak, kamu denetçisi, Erdoğan kararında tek muhalif üye.

Abdullah Cengiz Makas, kamu denetçisi, AKP tüzüğünü hazırlayanlardan birisi.

Serpil Çakın, kamu denetçisi, AKP kadın kolları üyesi.

Zekeriya Aslan, kamu denetçisi, AKP’nin eski milletvekili.

Mehmet Elkatmış, kamu denetçisi, AKP kurucu üyesi.

Değerli arkadaşlarım, kimi kandırıyorsunuz?

OKTAY VURAL (İzmir) – Turkcell’e de yönetim kurulu üyesi atadılar AKP il başkan yardımcısını.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Ben şu anda buraya bir büyük hazırlıkla gelmedim; ben, sayın milletvekilinin konuşması üzerine hemen, ilk etapta aklıma gelenleri derleyip toparlayıp size sunmak istedim. Eğer ben buraya iki günlük bir hazırlıkla çıkmış olsam, devleti, tepeden tırnağa, akraba, eş dost, hala, dayı, enişte, kayınço, bunlarla nasıl doldurduğunuzu, nasıl yandaşlarınızı devlette liyakati yok ederek, yeteneği yok ederek, insanların onca yıllık emeklerini bir kalemde silerek, sizlere hizmet etmek isteyen, aslında hiç de yeteneği olmayan, bu işlerden anlamayan insanları buraya nasıl getirdiğinizi tek tek açıklarım. Yani, iki günlük bir çalışmayla saatler süren, herhâlde bir yarım saat zamana ihtiyacım vardır bunları anlatmak için.

Bakın, sayın milletvekilleri, ben şunu söylemek istiyorum size: AKP’nin grup önerisinde bu hafta sonu çalışmak var. Peki, Meclis, salı, çarşamba, perşembe günleri çalışır İç Tüzük gereği. Bu grup önerisi kabul edildiği takdirde -ki AKP çoğunluk olduğuna göre bu kabul edilecek- hafta sonu bu Meclis çalışacak; cuma, cumartesi, pazar çalışacak. Peki, size şunu soracağım: Bu acele… Bu hafta sonu çalışmasını biz niye yapacağız? Yani, hafta sonu biz burada ataması yapılmayan öğretmenlerin sorununu mu çözeceğiz? Böyle bir çalışmamız varsa, eğer 300 bin ataması yapılmayan öğretmenin sorununu burada çözeceksek söz, sabahlara kadar çalışalım. Peki, biz burada hafta sonu taşeron işçilerinin sorununu mu çözeceğiz? (CHP sıralarından alkışlar) Bunu çözeceksek hayhay; 134 milletvekili, hep birlikte biz -Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz veriyorum- cumartesi pazar yetmez, gece sabaha kadar çalışalım. Taşeron işçilerinin sorununu hep beraber çözelim.

Peki, o geçinemeyen, o aldıkları üç kuruş maaşla kendileri geçinirken bir de işten atılan oğullarına bakan, işsiz kalan kızına bakan emeklilerin sorunlarını görüşeceksek eğer, size söz veriyorum, üç ay boyunca haftanın yedi günü yirmi dört saati çalışalım. Hiç problem değil.

Peki, biz burada eğer bu hafta sonu yaşa takılan emeklileri görüşeceksek hiç itirazım yok. (CHP sıralarından alkışlar) Hiç itirazım yok, gelin, bu sorunu burada çözelim. Bu hafta sonu yetmez, önümüzdeki on hafta sonu için de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına siz söz veriyorum: Bütün milletvekillerimiz burada olacak, hiçbir engel çıkartmayacağız, hiçbir zorluk çıkartmayacağız hatta konuşmaya bile gerek yok, zaman kaybı da olmasın. Getirin, oylayalım, hep birlikte yaşa takılanların sorununu çözelim.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – 4/C.

MUHARREM İNCE (Devamla) - Eğer biz hafta sonu burada özgür bir Türkiye, daha özgür bir Türkiye, mutlu bir Türkiye, yasakların kalktığı bir Türkiye, basını özgür bir Türkiye’yi tartışacaksak gelin, çalışalım.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – 4/C.

MUHARREM İNCE (Devamla) – 4/C’lilerin sorununu tartışacaksak, orman köylüsünün sorununu tartışacaksak gelin, bunları tartışalım. Ama bu hafta sonu ne için çalışacak bu Meclis biliyor musunuz? Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin izlerini silmek için çalışacak yani Büyük Millet Meclisi bir çamaşır makinesi görevi yapacak. Temizlik için lojistik destek sağlanacak. Bu hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, ayakkabı kutusundaki dolarların, o paraların, o ahlaksız iş adamlarının siyasetçilerle ilişkilerinin temizlenmesi için çamaşır makinesi görevi yapacak bu Meclis.

Eğer bakın, doğrudan bu hafta sonu bu Meclis ne için çalışacak biliyor musunuz? Zarrab’a çalışacak, Zarrab’a. Zarrab’a çalışacak bu Meclis, yolsuzluğa bulaşmış mahdumlara çalışacak, bu Meclis Zarrab’a çalışacak. Nasıl mı çalışacak? Söyleyeyim: O mahkemeler müebbet hapis cezasını verirken oy çokluğuyla verdiler mi? Verdiler. Nasıl olur da müebbet hapis için oy çokluğuyla karar veren mahkeme alıkoyma için oy birliği istiyor? Yani, müebbet hapis verirken bile oy birliği istemiyorsunuz da alıkoyma, elkoyma için, teknik takip için neden oy birliği istiyorsunuz? Zarrab’dan korkuyorsunuz, Zarrab’ın konuşmasından korkuyorsunuz. Ve tehdit ediyor, tehdit, diyor ki: “Ya beni çıkarın, ya beni kaçırın, ikisinden birini yapın; düzenleyin, bu düzenlemeleri yapın.” Siz de bu hafta sonu bu düzenlemeleri yapacaksınız şimdi.

Bakın, değerli arkadaşlarım, ezici bir çoğunluğunuzu tenzih ediyorum, hiç de bu yolsuzluklarla, bu rüşvetlerle işinizin olmadığını biliyorum, inanıyorum ve öyle inanmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Zarrab’ın mal varlığına elkoyma kararını kaldırmak zorunda kalınacak bu düzenlemeden sonra yani hafta sonu Zarrab’a çalışacaksınız, bunu bilmiş olunuz.

Değerli arkadaşlarım, bunu bu Meclis hak etmiyor. Yani, on beş gün içinde tüm dinleme ve teknik takip kararlarının yeniden alınması zorunluluğu getiriliyor. Yani, dikensiz bir gül bahçesi yaratacaksınız. Bırakın hırsızlık yapanlar, rüşvete, yolsuzluğa bulaşanlar, ayakkabı kutularından dolar fışkıranlar, evlerinde, yatak odalarında kasa bulunanlar, para sayma makinesi bulunanlar hesabını versin, bırakın hesabını versin.

Bu düzenlemeye alet olmayın diyorum, bu çalışmaların içerisinde olmayın diyorum, sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisi aleyhinde Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Elitaş konuşacaklar.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Şimdi, burada, Sayın İnce konuşmasına başlarken bürokraside hâkimlerin, savcıların nasıl atandığıyla ilgili ifade etti. Açıkçası, yani eğer bu kişi hukuk fakültesini bitirdikten itibaren, herhangi bir şekilde, doğrudan doğruya kamu görevlisi olduysa zaten bunların bir siyasi parti üyesi olması mümkün değil. Özellikle hâkim ve savcılar bir yerden aday oldukları takdirde onların mesleğe geri dönmemek üzere -ki 30 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde- istifa etme mecburiyetleri var. Nitekim, 1 Aralık 2013 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu bu konuyla ilgili kararını verdi. Kim, hangi partiden olursa, BDP’den olsun, MHP’den olsun, CHP’den, AK PARTİ’den olursa olsun, aday adayı olabildiği takdirde, olmak istediği takdirde geri dönmemek üzere istifa mecburiyeti var. Yani şimdi, mesela, Erzincan’da savcılık yapan bir arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisinden şu anda milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisinden bir milletvekili.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Elitaş, benim anlattığım tersi. İlçe yönetim kurulunda…

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) –  Eğer, şimdi, sizden birileri aday adayı olursa, aday adayı yaptığınız veya aday yaptığınız kişi, yaptığı kararlarla adalet mefhumunu bir tarafa bırakıp ideolojik görüşüyle karar verdi diyorsak zaten tuz koktu demektir.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Tersini anlattım ben.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakın, biz bir kanun çıkardık, muhtemelen sizin de desteğinizle bir kanun çıkardık. AK PARTİ iktidara geldiğinde, yanlış hatırlamıyorsam, 8 bin civarında hâkim, savcı vardı. O günlerde, yargının hızlandırılmasıyla ilgili çıkardığımız kanunda avukatlık mesleğini belli bir süre icra edenlerle ilgili, yapılacak sınavlar içerisinde eğer başarıya ulaşırlarsa bunların hâkim ve savcı olarak atanmasına imkân verdik. AK PARTİ 2001 yılında kuruldu. O süre içerisinde, eğer birileri Cumhuriyet Halk Partisine üyeyse avukat olarak, AK PARTİ’ye üyeyse, başka siyasi partilere de üyeyse ve yapılan sınavda da başarı gösterdiyse hâkim ve savcı atanmasında herhangi bir engel olduğunu düşünmüyorum.

MUHARREM İNCE (Yalova) - Siz de CHP’li üyeleri çıkarın da görelim bakalım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) -  Açıkçası, bugün bir siyasi partinin başka partilerin aldığı oy kadar, hatta başka siyasi partilerin aldığı oydan daha fazla üyesi varsa, bugün bu ülkede seçmenlerin yarısı AK PARTİ’ye oy veriyorsa, yani bazı insanların AK PARTİ’lilerin kamuda görev almalarına, sizin zihniyetinizi makul karşılarsak mümkün değil dememiz gerekir. Yani siz “Ey vatandaş, AK PARTİ’ye üye olma, üye olursan ben, senin, burada, üyeliğinden dolayı herhangi bir kamu görevine gelmeni eleştiririm ve şiddetle eleştiririm.” diye siz birilerine mesaj gönderiyorsunuz. 

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – “Yargıya” diyoruz, yargıya. Biz “yargıya” dedik efendim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakın…

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Grup başkan vekilimiz “Yargıya” dedi.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın Çelebi, bakın, ben de onu izah ediyorum, yarım dinlediniz.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – “Savcı ve hâkimler için” dedi.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Çelebi, yarım dinlediniz.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Yo, yo tam dinledim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Biz, hâkim ve savcılarla ilgili, belli bir süre -beş yıl- avukatlık yapmış olanları yapılan sınav ile hâkim ve savcı atama yetkisini Türkiye  Büyük Millet Meclisinde verdik. Bunlar içerisinde AK PARTİ’li de olabilir…

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Hepsi AK PARTİ’li.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …Cumhuriyet Halk Partili de olabilir.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Hiç yok. 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Yo, yo, geç, geç!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakın, atanan 4-5 bin tane hâkim ve savcıdan 5 tane, 6 tane saydı, bilemediniz 10 tane saydı.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Şu anda bulduklarımız.

BAŞKAN – Sayın Çelebi, rica ediyorum, lütfen. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Yani bu konuyla ilgili birilerini eleştirmeye kalkarsanız, o zaman, gidip de bunların hangisinin CHP’li olduklarıyla ilgili şecerelerini de araştırmak mecburiyetindesiniz. Bu arkadaşlar olabilir.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Adana Valisi ne oldu, Adana Valisi?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Birisi sivil hayatında her türlü siyasi düşünce ve siyasi partiye üye olma hakkına mensup. Kamu görevlisi de sandığa gittiği takdirde sandıkta oy verecek, o da bir siyasi görüşünü ortaya çıkaracak. Ama burada asıl önemli olan mesele ne biliyor musunuz? Oraya oturduğu anda, ideolojisini bir tarafa bırakarak, sadece kanunun yazdığı çerçevede vicdanıyla ve kanunlara uygun olarak karar verdiği takdirde bunda bir sorun yok demektir.

Bakın, değerli milletvekilleri, tekrar altını çizerek söylüyorum: AK PARTİ, 2011 seçimlerinde bu ülkenin vatandaşlarından 22 milyona yakın oy almıştır ve bugün AK PARTİ’nin üye sayısı 10 milyondur. Bu, diğer siyasi partilerin aldığı üye sayısından daha fazla bir rakamdır.

ALİ ÖZ (Mersin) – Zorla üye yaparsan ne olacak?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Yani üye sayısı bu kadar olan bir siyasi parti içerisinde sivil hayatında da eğer insanların siyasete, sivil toplum örgütleri vasıtasıyla siyasi partilere girmesini arzu ediyorsak bunu da herhâlde hoş görmemiz gerekir.

ALİ ÖZ (Mersin) – Yanlış bilgilendiriyorsunuz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Ha, şu olabilir: İşte “Dervişin fikri neyse zikri odur.” diye bir şeyi de zikredebilmek için yaşamak lazım, görmek lazım, okumak lazım; onu, hayatına icra etmek lazım. Bugün, bu ülkede biz, siyasi parti il başkanlarının vali olduğunu gördük.

ALİ ÖZ (Mersin) – Şimdi de valiler il başkanı.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Siz bunu eğer o dönem içerisinde, siyasi parti il başkanlarının vali olduğu dönem içerisinde kendi yaşam tarzınızda, kendi icraatlarınızda “Bunlar da bu şekilde uygular.” diye söylüyorsanız size hak vermek gerekir.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Adana Valisine bir gelsene Adana Valisine.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Ama şunu söylüyoruz, diyoruz ki: Siyasi düşüncesi ne olursa olsun, görevini yaparken hakkaniyetle yaptığı takdirde bu işte hiçbir engel olmaması gerekir ve eleştiri de haksızdır.

Bakın, değerli milletvekilleri, bugün görüşeceğimiz -biraz sonra oylamasını yapacağımız- kanunla ilgili yani Sayın İnce’nin söylediği şeylerden hiçbir şey yok.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Hafta sonu için söyledim, hafta sonu.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Torba yasa olarak geldi. Bu torba yasa içerisinde AFAD’la ilgili 6 maddelik, 7 maddelik, 8 maddelik düzenleme var ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığıyla ilgili 4-5 madde düzenleme var, organize sanayi bölgeleriyle ilgili çeşitli düzenlemeler var.

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Yeni mi aklınıza geldi bunlar, niye torbaya doldurdunuz?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Toplam 53 maddeyle ilgili düzenlemenin yani bunun ne Zarrab’la ilgisi var ne de yargıyla alakası var. Ama söylerseniz ki Adalet Komisyonunda veya Anayasa Komisyonundaki görüşülecek kanun teklifiyle ilgili yargının daha adil ve yargının tarafsızlığını daha etkin ve egemen hâle getirecek bir düzenleme var diyorsanız ona, doğru. Yargıyı ideolojik olmaktan çıkarmak diyorsanız ona,  doğru.

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Var, var. Valilerin başına müsteşarları atamak var.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Şimdi, değerli milletvekilleri, bugüne kadar söylediğimiz hadise şu: Görevi değiştirilen, yeri değiştirilenler dışarıdan, AK PARTİ il yönetim kurulu üyesini almadık. Bir hâkimin görevi değiştirildi, öbür hâkim getirildi. O da hâkim, gelen de hâkim. Görevi değiştirilen savcı, yerine getirilen yine savcı. Yani, dışarıdan veya başka ülkelerden biz bu konuyla ilgili insanlar getirmedik. Bu görevi hakkıyla yapan 13 bin tane, 15 bin tane -ne kadar varsa- hâkim ve savcının içerisinden yapılan bir tercihtir.

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Şimdi mi aklınıza geldi bu hâkimler?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bu tercih de kanunlarla eğer siyasi iradeye bu imkân verilmişse buna da herkesin “evet” demesi gerekir; yoksa “Yargıyı farklı yöne doğru götürmek…

ALİ ÖZ (Mersin) – Savcılara soruşturma açtınız mı?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …yargının farklı farklı işlemler yapması için veya birilerini ‘aklamak paklamak’ diye yapmak için yapıyor.” diyorsanız büyük bir haksızlık yapıyorsunuz.

Yine açıkça söylüyorum: Biz hiç kimsenin kirli çamaşırlarını, kirli icraatlarını temizlemek üzere seçilmedik ve AK PARTİ misyonu içerisinde bu da yoktur.

Yine ifade ediyorum; eğer birileri geçmişlerinde birilerinin kirli çamaşırlarını temizledilerse, onların yaptıkları karanlık işleri örtbas etmeye çalıştılarsa, bu AK PARTİ iktidarını ancak bu şekilde suçlayabilirler.

O anlamda değerli milletvekilleri, yargı aşaması daha henüz başlamamış, soruşturma aşamasında olan bir konuyla ilgili ne olur infaz yapmayın.

ALİ ÖZ (Mersin) – Siz dün yapmadınız mı?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – İnfaz yapmayın. İnfaz yaptığınız takdirde hani bazen biz konuşuyoruz, söylüyoruz; işte diyoruz: “Eskişehir Belediye Başkanınızla ilgili iddianame var.” ve bu iddianame gerçekleşmiş, mahkemede. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıyla ilgili, yanlış hatırlamıyorsam, 200 yıla yakın bir talep var, iddianame gerçekleşmiş.

MUHARREM İNCE (Yalova) – 450 yıl!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Mahkeme bunu kabul etmiş. Onun yargılaması sürüyor.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Mandalinadan 200 yıl…

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Ama hâlâ biz diyoruz ki: “O yargılama sonuçlanıncaya kadar Eskişehir Belediye Başkanı da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da yargının hüküm vermesi anına kadar masumdur.” Bu masumiyet karinesini ortaya koymadığımız sürece, siz insanları bir tapede…

Tapede, şunlar şuna şu kadar parayı vermiş, bunlar bu kadar parayı vereceklermiş, verecekleri paralar bir havuzda toplanacakmış, toplanacak havuzla birlikte bunlar televizyon satın alacaklarmış... Yani tıpkı Nasrettin Hoca’nın hikâyesine benziyor. İşte “Buradan çalılara yün takılacak da, yün toplanacak da, birikecek de, bunları da eğireceğiz, biz bundan bir gömlek öreceğiz.” ifadesine benziyor. O tapeleri okuduğunuzda iddianame diye sunulan şey de “Bunlar bir araya gelecekler, geldikleri çerçevede alacaklar bir oluşum, havuz oluşturacaklar, bu havuzun başında da Başbakanın oğlu var. Asıl niyetleri böyle olduğundan dolayı…” diye birkaç kişinin telefon konuşmasıyla ilgili burada kesin hükme varıp yargısız infaz yapmayın diyorum. Ben bu önergenin aleyhinde olduğumu ifade ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar).

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

ALTAN TAN (Diyarbakır) – 630 milyon dolar topladınız mı toplamadınız mı? Onu söyleyin. O günden bugüne kadar “hayır” diyemediniz, yalanlayamadınız.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, 69’a göre söz istiyorum. İleri sürdüğüm görüşten başka bir görüş ileri sürdü.

BAŞKAN – Evet “İleri sürdüğünüz görüşten başka bir görüş söylediğinizi atfetti.”, bunu iddia etmiştiniz.

Buyurun iki dakika.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

MUHARREM İNCE (Yalova) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Elitaş, ben bir hâkimin, bir savcının istifa edip bir partiden aday olmasından söz etmedim. Bu doğal; AKP’den de, CHP’den, her partiden aday olabilir, buna itirazım yok. Ben AKP üyesiyken hâkimliğe geçmesini anlattım, 8-10 tane örnek verdim. Siz de dediniz ki: “CHP’li de vardı.” E,  bir tane de siz örnek verin.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Başta anlattım ama.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Bakın, üç dönemdir beraber milletvekiliyiz, değil mi? Ben 10 tane örnek verdim AKP üyesi, meclis üyesi, ilçe yöneticisi. Siz de bir tane CHP ilçe yöneticisi örnek verin. Diyorsunuz ki: “Benim partim fazla oy alıyor.” Tamam da sizin partiniz benim partimin on katı mı fazla oy alıyor? Siz bir tane örnek vereceksiniz, bir tane örnek veremiyorsunuz. “Bunları fişleyelim mi, şecerelerine mi bakalım?”

İHSAN ŞENER (Ordu) – Fişleme yapmıyoruz biz.

MUHARREM İNCE (Devamla) – E, yapmıyor musunuz?

İHSAN ŞENER (Ordu) – Yok.

MUHARREM İNCE (Devamla) – İşiniz o değil mi sizin? “Kırk sene bizi fişlediler, şimdi fişleme sırası bizde.” diyen siz değil misiniz, sizin milletvekiliniz değil mi? Peki, sizin arkadaşınız değil mi… Siz fişleyenleri de fişlemediniz mi? Ha, bak, şuraya geleyim: Siyasi parti il başkanlarının vali olduğu devir, seksen sene önce öyleydi. Evet, doğru. Biz o günden demokrasiye geçmek istiyoruz, siz seksen sene öncesine geri dönmek istiyorsunuz, aramızdaki fark bu. “Biz demokrasiye doğru gidelim.” diyoruz. Siz de diyorsunuz ki: “Seksen sene önce böyleydi, vali siyasi partinin il başkanıydı, biz böyle olalım.” Bak, bu değişiklik “O da devletin hâkimi, bu da devletin hâkimi…” Tamam da siz belli  dosyalar için uğraşıyorsunuz, belli dosyalar için. Yoksa örgüt üyesi dediğiniz bir hâkimi, savcıyı İstanbul’dan alıp Tekirdağ’a gönderdiğiniz zaman örgüt üyesiyse örgüt üyeliği yine devam ediyor, İstanbul il sınırlarında örgüt üyeliği sona ermiyor. Sizin derdiniz -tabii ki dışarıdan, AKP teşkilatından hâkim, savcı getirmiyorsunuz ama- belli dosyalara AKP’nin hâkimlerini getirmek, o savcıları getirmek, derdiniz bu.

Teşekkür ederim, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

VI.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- MHP Grubunun, MHP Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile MHP Grup Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri döneminde liyakat, ehliyet ve tarafsızlık ilkeleri gözetilmeden yapılan bürokrat atamaları ve yer değiştirmelerde meydana gelen usulsüzlük ve haksızlıkların tespiti, yeni memur atamalarında hukuk ve hakkaniyet dışında yapılan alımların belirlenmesi, kamu bürokrasisinde kaosun giderilmesi ve var olan sorunların çözülmesi amacıyla 11/2/2014 tarih ve 3345 sayıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Şubat 2014 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum…

OKTAY VURAL (İzmir) – Karar yeter sayısı.

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kâtip üyeler arasında anlaşmazlık var.

Elektronik cihazla yapalım.

İki dakika süre veriyorum.

Buyurun.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.58

 

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.10

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59’uncu Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi öneriyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım: Öneriyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, öneri kabul edilmemiştir.

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:

2.- CHP Grubunun, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve arkadaşları tarafından sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılan yardımlardaki keyfî uygulamaların araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 27/11/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Şubat 2014 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

                                                                                                                        11/2/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 11/02/2014 Salı günü (bugün) toplanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                    Muharrem İnce

                                                                                                                          Yalova

                                                                                                                Grup Başkan Vekili

Öneri:

Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve arkadaşları tarafından, 27/11/2013 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılan yardımlardaki keyfî uygulamaların araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin (1136 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 11/2/2014 Salı günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, sessizliğimizi muhafaza edelim, konuşmacıyı kürsüye çağıracağım; özellikle rica ediyorum, lütfen.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisi lehinde ilk konuşmacı, Bolu Milletvekili Sayın Tanju Özcan, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önemli bir konuyu, aslında, gündeme getiriyoruz ama her nedense, konunun ne olduğunu bile bazı arkadaşlarımız dinleme ihtiyacı duymadan iktidar partisi kulisine doğru yöneldiler.

Konu, arkadaşlar, az önce kâtip üye arkadaşımın okuduğu gibi, sosyal devlet olmanın gereği olarak devlet tarafından yapılan yardımlardaki usulsüzlükler ve adaletsizliklerle ilgili yani Türkiye’deki milyonlarca yoksul vatandaşımızı ilgilendiren bir konu ama “fakir fukara, garip gureba” edebiyatı yapan AKP milletvekillerinin, böylesine önemli bir konuya bile duyarsız kalmasını hayretle takip ediyorum, vatandaşımıza da sizleri şikâyet ediyorum.

Arkadaşlar, konu, gerçekten son derece önemli, Türkiye’deki milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Bakın, ben -hiç abartmadan söylüyorum- halk arasında sürekli olan ve halkın gerçekten sorunlarını bizatihi halktan dinleyen ve bu noktada en iddialı 5 milletvekilinden biri olduğunu söyleyen bir milletvekili olarak bu konuşmayı yapıyorum.

Arkadaşlar, kendi seçim bölgemdeki gezilerimden elde ettiğim ve bizatihi kendi gözlerimle gördüğüm iki üç kısa anekdotu anlatarak sözlerime başlamak istiyorum.

Yer: Bolu, Sağlık Mahallesi’nde bir ev. Arkadaşlar, ben bu eve gece saat on birde gittim. Ev demeye bin şahit ister, sadece bir odadan ibaret. O odada da sadece bir kanepe var, başka hiçbir oturacak koltuk dahi yok. Bir kanepe var, o kanepede felçli bir teyze yatıyor, tek başına. Felçli bir teyze yatıyor ama o evde tek başına yaşamıyor; akli dengesi bozuk bir oğlu var ve yine, akıl zayıflığı, sıkıntısı olduğu belli olan bir gelini var ve evde de 3 tane çocuk yaşıyor, tek oda içerisinde. Çocuklar birer tane kuru ekmek bulmuşlar, bunu kemirmeye çalışıyorlar açlıktan. Yakacak odunları yok, soğukla baş edemiyorlar ve bu ailede çalışan tek kişi yok. Bu aile nasıl yardım alacağını bile bilemediği için, usulü bilemediği için bu aileye bugüne kadar devlet bir yardım eli dahi uzatmamış.

Yine, Çıkınlar Mahallesi’nde bir Mehmet Amca. Görünce tüylerim diken diken oldu, 90 yaşında bu adam, 90 yaşında. Yine, tek göz odada yaşıyor, tek göz odada.

RIFAT SAİT (İzmir) – Kaymakamlığa başvur, yardımcı oluver.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bunların hepsini Sayın Milletvekilim, merak etmeyin, Sayın Valiyle paylaşıyorum ve bu sorun hâlâ çözülmediği için burada dillendiriyorum.

Adamcağız kaşık yapıyor, tahta kaşık. Ellerini sobaya doğru dokundurmuş. Bulduğu kartonları yakmaya çalışıyor, bu kadar zor durumda ve bu adama devlet yardım etmiyor.

Yine, çok vahim bir hikâye… Bir babayla konuştum geçenlerde. Toplam 4 çocuğu var, Sayın Başbakanın çağrısına uymuş, 2 tane daha çocuk yapmış, “2 tane yetmez.” demiş. İkiz kız babası, 2 çocuğu da 2 kızı da üniversiteyi kazanmış. Asgari ücretle çalışıyor, 350 lira kira veriyor. 2 çocuk ayrı ayrı şehirlere gitmiş -kız çocuk bunlar- ve adamcağız diyor ki: “İki aydır kızımla konuşamadım, bir tanesiyle. Ne yiyor, ne içiyor, bilmiyorum. Çaresizlikten para gönderemiyorum. Allah korusun, bu yoksulluk şartlarında bu kız kötü yola düşse ben ne yaparım?”

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) – Ona burs bağla, maaşından burs ver.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Burs konusunda da –merak etmeyin- Bolu’daki partililerinize, hâli vakti yerinde olduğunu düşündüğü, hayırsever olduğunu düşündüğü insanlara da müracaat etmiş ama herhangi bir sonuç alamamış, sayın milletvekilleri.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) – Sen ver sen. Sen niye vermiyorsun?

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen, müdahale etmeyin.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Sayın milletvekilleri, şimdi, bakın, bu gezilerde önemli bir şey tespit ettim. Bir: Gerçekten ihtiyacı olduğu için devletten yardım alan insanlar var, gerçekten ihtiyacı olduğu için. İki: İhtiyacı hiç olmadığı hâlde devletten yardım alanlar var. Evinde, benim evimde olmayan büyüklükte LCD ekran televizyonlar olduğunu da gördüm. Listeyi alıp tek tek dolaştım bu insanları. Üçüncü bir grup daha var: İhtiyacı olup da yardım alamayanlar var. Bunlar da ikiye ayrılıyor: Bazıları utanıp sıkılıp yardım isteyemeyenler, bazıları da o kadar çaresiz ki yol yordam bilmiyor, nasıl müracaat edeceğini bile bilmiyor, böyle bir grup da var.

Tuhaf bir hesap yapılıyor, biliyor musunuz, bu yardımlarla ilgili hesabın nasıl yapıldığını belki çoğunuz bilmezsiniz. Asgari ücret baz alınıyor arkadaşlar. Hanede yaşayan kişi sayısına bölünüyor ve kişi sayısı üzerinden bir hesap yapılıyor, 255 liranın üzerinde bir geliri varsa bu aileye yardım yapılmıyor. Böyle tuhaf da bir hesaplama yapıyoruz. En sonunda bu hesap yöntemi 2013 Aralığının sonunda güncellendi Bakanlık tarafından ve bu hesap yöntemine bire bir uyulduğunda gerçekten çok az aileye yardım yapılabildiğini görmenin üzüntüsünü de yaşıyoruz. Yardım almak isteyen insanların evlerine dahi gidilmiyor çoğu zaman yetkililer tarafından. Bazen konu komşuya soruluyor, bazen de muhtara soruluyor veya sorulmuyor, “İhtiyacı yok.” deniyor, “Bunun damadı zengin, damadı bunlara yardım ediyor.” deniyor. Laf bunlar, boş laf. Ve bunun sonucunda gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara bu anlamda yardım yapılamıyor.

Bir de tuhaf bir şey var: Yardıma ihtiyacı olanı biz devlet olarak tespit etmiyoruz. Gidiyoruz diyoruz ki o insanlara: “Şunları, şunları, şunları getireceksin.” Bir kamyon dolusu evrak doldurmasını bekliyoruz. Evde bakım yardımı alabilmek için o vatandaştan şunu bekliyoruz: “Sen evde bakıma muhtaç olan vatandaşı, yakınını, babanı, anneni, kardeşini evde bırak, benim verdiğim formu al, kapı kapı devlet kurumlarını dolaş, yardıma ihtiyacın olup olmadığını biz senin adına tespit edelim.” Böyle bir anlayış olabilir mi sayın milletvekilleri?

Evet, bir de enteresan bir şey var. Bizim anlayışımıza göre en azından, yardımın karşılıksız olması lazım. Dinî anlayışımıza göre de yardımın karşılıksız olması lazım, sağ elin verdiğini sol elin görmemesi lazım ama Anadolu’ya çıktığınızda yardımların karşılıksız yapılmadığını ve gizli yapılmadığını görüyorsunuz. Göstere göstere insanlara kömür yardımı yapılıyor, bütün komşular görsün diye. İnsanlar fişleniyor arkadaşlar, fişleniyor AKP’li belediyeler tarafından. “Bu, bize oy verecekse şayet buna yardım yapalım.” deniyor. Ve hiç sıkılmadan, devletin memurları, AKP’nin yöneticileri gibi “Bak sana bu yardımı yapıyoruz ama karşılığında oyunu vereceksin.” Bazen o insanlara Kur’an-ı Kerim uzatılıp üzerine yemin etmeleri şartı getiriliyor oy alabilmek için. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Yapma ya! Yapma ya!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bunların hepsini biliyorsunuz siz, bunların hepsini biliyorsunuz.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Nerede gördün nerede!

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – İspat edemezsin onu.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Arkadaşlar, ilçelerde kaymakamlar AKP ilçe başkanı gibi olmuş.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Ne kadar ayıp bir şey ya.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – İftira atıyorsun, yazık!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Arkadaşlar, oy karşılığında kaymakamlar, AKP’ye oy verilmesi karşılığında gidip bu yoksul insanlara yardım ediyor.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – Biraz utan konuşurken. Ayıp ya!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Sen utan bu tablo karşısında.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Bunu yapan da şerefsiz, uygulayan da…

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – Kuran-ı Kerim’in neşriyatını alet ediyorsun konuşmalarına

BAŞKAN – Karşılıklı konuşmayın lütfen.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Arkadaşlar, bir de şöyle bir meselemiz var, şöyle bir meselemiz de var: 3294 sayılı Kanun’a 1989 yılında biz bir ek madde getirdik. Niye getirdik bunu? Bulgaristan’dan gelen soydaşlarımıza yardım edebilmek için. Nedir bunun özü? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasa bile, başka ülke vatandaşı olsa bile buna yardım edelim diye, doğru mu? Ama, bu, şu anda kim için kullanılıyor? Özellikle, Suriye’den Sayın Başbakanın daveti üzerine ülkemize gelen ve Sayın Başbakanın söylediği rakam doğruysa -en az bu sayı 600 bin diyor- 600 bin insanı yoksul insanımızın ekmeğine ortak ediyoruz. Ya, sen Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak kendi yoksuluna baktın, kendi fakirine, muhtacına sahip çıktın da başka ülkenin vatandaşlarına başka bir kaynak ayırmadan, o yoksul insanın ekmeğinden bir parça daha vermeyi nasıl içinize sindiriyorsunuz?

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – Yazık ya! İnsanlıktan utan, insanlığından utan.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bakın, siz büyük devletseniz, siz bu kadar kudretli bir Hükûmetseniz, önce kendi yoksulunuza sahip çıkacaksınız…

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – İnsanlığından utan!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – …önce kendi yetiminize sahip çıkacaksınız, bunu özellikle söylüyorum, sonra başkalarına sahip çıkacaksınız.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – İnsanlığından utan! Kendi yoksulumuza da bakıyoruz. Yazık, yazık!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Hükûmet olmanın, devlet yönetmenin gereği budur.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – CHP’nin insanlık anlayışı bu mu? Sizin insanlığa bakışınız bu mu?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Arkadaşlar, bugün Genel Başkanımız bize grup toplantısında bir tape izletti. Orada Sayın Başbakan öyle yoğun şekilde gayret ediyor ki Sabah ve ATV’nin alımıyla ilgili, bir havuz oluşturmaya çalışıyor, iş adamlarını arıyor. Dedim ki kendi kendime: Ya, Türkiye’de bu kadar yoksul var, keşke bu ülkenin Başbakanı o yoksullarla ilgili havuz oluşturmak için bu iş adamlarını arasaydı, “Verin bakalım o milyon dolarları, en azından yoksullara gitsin.” deseydi. Türkiye’de yolsuzluğa giden paranın yarısı yoksullara gitse, bu ülkede gerçekten ihtiyaç sahibi insan kalmaz arkadaşlar.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) – Sizin için geçerli.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Gelin bu adaletsizlikleri araştıralım, bununla ilgili “evet” oyu vermenizi bekliyorum.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – Sayın Başkanım, Bolu’yla alakalı bazı gerçek dışı rakamlar söz konusu oldu.

BAŞKAN – Sizin şahsınıza bir sataşmada bulunmadı.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Ben onun şahsına bir şey söylemedim.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sataşma yok.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkan…

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – “Araştıralım.” dedi.

BAŞKAN – Bir dakika arkadaşlar, şunu bir çözelim.

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – “Böyle bir şey var.” diyor, “Araştıralım.” diyor arkadaş.

BAŞKAN – Sayın Ercoşkun, sizin şahsınızla ilgili bir sataşmada bulunmadı, size yerinizden açıklama hakkı verebilirim ama önce bir grup başkan vekilinizi dinleyeyim.

Buyurun Sayın Satır.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkanım, bizim dönemimizde…

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Yani, böyle bir şey yok…

BAŞKAN – Sayın Özkan, grup başkan vekilini duymuyorum, lütfen…

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkan, bizim dönemimizde kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın faaliyetleriyle biz her zaman iftihar ettik fakat uygulamada sıkıntılar olduğundan ve buna da bizim sebep olduğumuzdan arkadaşımız bahsetti. Sataşmadan dolayı cevap vermek istiyoruz müsaade ederseniz.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Hayır, sataşma yok.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Sataşma yok efendim.

BAŞKAN – Buyurun.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Benim yerime Bolu Milletvekili arkadaşımız cevap verecek.

BAŞKAN – Buyurun Ali Ercoşkun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İki dakika.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Efendim, ne sataşması var bunda?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şöyle bir uygulama yapıyoruz…

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – “Araştıralım.” diyor.

BAŞKAN - Sayın Ercoşkun, siz konuşun, ben açıklamamı sonra yapacağım.

Buyurun; iki dakika.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

2.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – Sayın Başkanım, öncelikle teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce, Bolu’da birlikte milletvekili olarak görev yaptığımız Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşımız bazı rakamlar verdi, kendi şahit olduğu bazı durumlarla ilgili bilgiler verdi. Maalesef, evet, belki gitmiş olduğu yerlerde bu durumlarla karşılaşmış olabilir ama Bolu da, aynı diğer 80 vilayetimiz gibi devletin yardım eli uzattığı noktalardan birisi. 2007 yılında sadece 358 bin liralık bir yardım bütçesi söz konusuyken, 2013 yılında bu rakam 10,2 milyon liraya çıktı. 358 bin lira nere, 10,2 milyon nere?

İZZET ÇETİN (Ankara) – Fakir çoğalmış.

ALİ ERCOŞKUN (Devamla) - Aynı şekilde 2007-2013 arasında 38 milyon liralık yardım bütçesi Bolu’da bütün vatandaşlarımıza, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtıldı.

Evde bakım hizmeti 2007 yılında sadece 180 kişiye verilirken, 31/1/2014 itibarıyla bu rakam 1.186 kişiye yani 10 katına çıkmış durumda. Dolayısıyla, engelli memur istihdamından işçi istihdamına kadar birçok noktada bu yardımları Bolulu vatandaşlarımıza iletiyoruz.

Siz burada birçok ithamda bulundunuz; işte, Kur’an-ı Kerim’e el basmaktan tutun… Yani dini siyasete alet etmeyle bizi itham ederken diğer taraftan kendiniz de maalesef böyle bir işin içerisine giriyorsunuz ama bu tabii, bizi şaşırtmıyor. Neden?

İZZET ÇETİN (Ankara) – Yaptıklarınızı anlattı.

ALİ ERCOŞKUN (Devamla) - Bir taraftan başörtüsüyle alakalı kanunu Anayasa Mahkemesine götürürken, diğer taraftan çarşaflılara rozet takmayı âdet edinmiş bir parti, ancak bu şekilde bunları istismar edebilir diyorum.

Ben Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Bir şeyi açıklamak zorundayım…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Biz açlardan söz ediyoruz, o başörtüsünden söz ediyor.

BAŞKAN – Sayın İnce, lütfen…

Buyurun.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Efendim, konuşmamda ben sayın milletvekilliyle ilgili hiçbir şey söylemedim ancak benim söylediklerimin doğru olmadığını söylemek suretiyle, benim haksız ithamlarda bulunduğumu söylemek suretiyle…

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – Rakamlar ortada.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - …beni açıkça hedef alarak sataşmada bulunmuştur. Sataşmadan dolayı söz istiyorum efendim.

BAŞKAN – Şimdi, bakın, Sayın Özcan, talebinizi anladım ama sizin söylediklerinizle ilgili, sizin ileri sürdüğünüz fikirden başka bir fikir açıklamasında bulunmadı.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Efendim, dini siyasete alet etmekle suçladı beni, ne alakası var?

BAŞKAN – Sadece “Sizin gördüğünüz olaylar da olmuş olabilir.” dedi.

Şimdi, normal sataşma, İç Tüzük’e göre -sataşmanın düzenlendiği maddede- ne size ne Ali Ercoşkun’a söz vermem gerekiyordu. Açıklamamı yapıyorum ama maalesef, şöyle bir uygulama gelişti ve gelişmekte. Sayın Satır, sizi hedef alarak söylemiyorum, bütün grup başkan vekili arkadaşlarım aynı davranışta bulunuyorlar. Size de Sayın Ali Ercoşkun’a da İç Tüzük’e göre söz vermemem gerekiyor ama grup başkan vekilleri bu durumu uyguladığım zaman söz istiyorlar, benim de doğal olarak, grup başkan vekillerine söz verme gibi bir hassasiyetim var, sözü devrediyorlar, dolayısıyla İç Tüzük’ü sanki böyle bir arkadan dolanarak delme gibi bir durum yaşıyoruz.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Dolandırmayacaksın Sayın Başkan.

BAŞKAN – Şu anda bunun ben sadece böyle olmaması gerektiğini size açıklıyorum ama yaparsanız tabii ki bir müeyyidem yok, sadece bu konuda hassasiyetle davranmanızı rica edeceğim sayın grup başkan vekilleri.

Buyurun.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yoksulluktan bahsetti bizim milletvekilimiz, Sayın konuşmacı başörtüsünden bahsetti…

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – Hayır, Kur’an-ı Kerim’den bahsetmedim.

MUHARREM İNCE (Yalova) - …partimizin tüzel kişiliğine bir saldırıda bulundu. Söz verirseniz sataşmaya cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN – Size söz vereceğim, siz de hakkınızı Özcan’a teslim edeceksiniz.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ben hakkımı Sayın Özcan’a gönül rahatlığıyla devrediyorum.

BAŞKAN – Elbette ki, Sayın Satır da gönül rahatlığıyla Sayın Ercoşkun’a sözünü devretti, bunu vurgulamanıza gerek yok ama bu uygulamayı yapmasak çok daha memnun olurum diye düşünüyorum.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yok, ben zorunlu olduğum için değil, gönül rahatlığıyla…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Özcan.

3.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, öncelikle şuna çok şaşırdığımı ifade etmeliyim: “Efendim, biz iktidara geldiğimizde 358 milyar lira yardım yapılıyordu.

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – 358 bin lira…

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Şimdi bu, 10,2 milyon liraya yani trilyon liraya çıktı. Nereden nereye…” demesini yadırgıyorum, hani, Başbakanın üslubuyla. Ya, arkadaş, bunda sevinecek bir şey mi var? Senin zamanında yoksulluk artmış Bolu’da, senin zamanında ihtiyaç sahibi olan insan sayısı artmış, senin zamanında yardıma muhtaç insan sayısı artmış. Bunda övünülecek bir şey var mı?

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – “Bolu’ya yardım yapılmıyor.” diyordun ya, onun karşılığında söyledim.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Sen keşke şunu söyleseydin: “Bolu’da bizim geldiğimizde 5 bin tane işsiz vardı, şimdi biz bu sayıyı bine indirdik. Nereden nereye…” deseydin.

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – Onu da deriz, onu da söyleriz.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Şimdi, ben sana şunu söylüyorum: Sizin zamanınızda, geldiğinizde Bolu’da 5 bin işsiz varsa şimdi bu sayı 12-13 bine ulaştı. Nereden nereye Ali Bey, nereden nereye!

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – İstersen o rakamları da veririz.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bakın, şunu da söylemeliyim: Arkadaşlar, gelin, bu araştırma önergesine, grup önerimize “evet” deyin, ben size  Kur’an-ı Kerim üzerine yemin ettirilerek yardım alan insanları Bolu’da göstereyim. Var mısınız?

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Getir, getir, getir!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Var mısınız? Bakın, ben açık söylüyorum, evine kadar götüreceğim.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Gösterme, getir!

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Pazarlıkla yapma, getir onu, pazarlıkla yapma bu işi.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bu insanların isimlerini buradan zikredip kendilerini ifşa etmek istemiyorum.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – İspatlayacaksın, ortaya bir şey atıyorsun, ondan sonra konuşacaksın!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bu insanları siz zaten yeterince utandırmışsınız.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – On bir yıldır siyaset yapıyorum, Kur’an üzerine el bastırmadık biz.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Hangi kaymakamın AKP’ye oy verilmesi karşılığında kömür yardımında bulunduğunu ispatlamaya hazırım.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – İspatlayabiliyorsan ispatla.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Benim buna yüreğim yetiyor. Peki, sizin bu önergeye “evet” demeye ve kurulacak komisyonla birlikte Bolu’ya gitmeye, buradaki yoksul insanların sorunlarını araştırmaya, hangi kaymakamın kömür yardımı karşılığında AKP’ye oy istediğini görmeye yüreğiniz yetiyor mu, yetmiyor mu arkadaşlar?

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Elbette yetiyor, problem yok, getir hemen.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – İspatla, tamam.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Mesele budur arkadaşlar. Yolsuzlukları konuşacağız, yoksullukları konuşacağız, yoksulların sorunlarını konuşacağız. Konuyu başka yerlere çekmeye çalışmayın.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – “Müftünün karısıyım” diyen gibi birisini bulur getirirsiniz.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Satır.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Kömür ve diğer yardımlar konusunda suistimal yapıldığı ve kaymakamların bu konuda referans kullandığı konusunda…

BAŞKAN – Ne gibi bir sataşma unsuru gördünüz?

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Kaymakamlığın “AK PARTİ’lilere kömür dağıtın.” dediğini söyledi arkadaşımız, ona cevap vermek durumundayım müsaade ederseniz.

BAŞKAN – Buyurun.

Biraz sonra İnce de hazırlanacak herhâlde.

İki dakika…

4.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bizim iktidarımız döneminde kurulan bir sivil yapıdır.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Öyle mi, öyle mi! Baktınız mı ne zaman kurulmuş?

MİHRİMAH BELMA SATIR (Devamla) – Özellikle, bu yapının kurulmasında emeği geçen birisi olarak çok büyük bir memnuniyetle söylemek istiyorum ki, bu yapının içerisinde kamu otoritesi, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri vardır. Türkiye’de, hiçbir zaman yoksulluk sürdürülebilen bir şey olmasın, sayılar azalsın diye bu yapılar kurulmuştur.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – 86’da kurulmuş olmasın!

MİHRİMAH BELMA SATIR (Devamla) – Bu yapıyla birlikte, Türkiye’nin birçok yerindeki yardıma muhtaç insanlar bilimsel yöntemlerle tespit edilmiştir. Bu konuda da çok iddialıyız. Türkiye’de yoksulluğun azaltılması konusunda çalışmalar devam etmekle birlikte, ihtiyaç sahibi olan insanlarımıza da insan onuruna yakışan bir şekilde yardım ve destek politikaları ürettik ve bu çalışmalarımız devam ediyor.

Eğer, sayın vekilin söylediği gibi, AK PARTİ referansıyla bu yardımların yapıldığı ve bu işin bir suistimale dönüştüğü, hak etmediği hâlde evinde büyük model LCD olanların aldığına dair belgeleri, bilgileri, dokümanları varsa anında ilgililere, ilgili birimlere, kaymakamlıklara, valiliklere veya savcılıklara müracaat edebilirdi.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Yaptık, yaptık.

MİHRİMAH BELMA SATIR (Devamla) - Bu gibi konular maalesef siyasi malzeme yapılmaması gereken konular.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Sayın Valiyi arayın, sorun, söyler size.

MİHRİMAH BELMA SATIR (Devamla) – Sizin artık uğraşacak başka bir şeyiniz kalmadı, bunlarla uğraşmaya başladınız. Biz, bu yardımlarla övünç duyuyoruz. İnsanlara, daha az gelirli insanlara destek politikalarına önem veriyoruz.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Yardım değil, muhtaçlık.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Daha çok yardım yapın diyoruz, daha çok yardım yapın.

MİHRİMAH BELMA SATIR (Devamla) – Bilimsel değerlerle, bilimsel verilerle bu insanları tespit etmeye çalışıyoruz. Yoksulluğun sürdürülebilir bir şey olmadığını tekrar söylüyorum. Yoksullarımızın sayısının azalmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor.

Dinî konular da -ki bu konudaki söylemlerinizi de şiddetle reddediyorum- Kur’an-ı Kerim hepimizin başının tacıdır.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Onu söylüyoruz biz de, ayıp değil mi?

MİHRİMAH BELMA SATIR (Devamla) - Ama bir Kur’an-ı Kerim’e el bastırılarak kömür dağıtılması, kapılarına kömür bırakılması gibi basit bir konuyu da size yakıştırmadığımı söylemek istiyorum.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Ayıp değil mi işte, ayıp değil mi o?

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Ayıp değil, şerefsizliktir o!

MİHRİMAH BELMA SATIR (Devamla) - Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın İnce.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, sayın grup başkan vekili “Sosyal Yardımlaşma iktidarımız döneminde kuruldu.” dedi.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Mütevelli heyeti…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ya, yazık, ayıp, günah! Ta, Özal döneminde…

BAŞKAN – Tamam, teşekkür ederim, kayıtlara geçti.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ta, Özal döneminde…

BAŞKAN – Lütfen, yoksulluğun siyasetini yapmayalım.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yani, bir dakika…

BAŞKAN – Buyurun.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkanım, bir taraftan Menderes’in, Özal’ın devamı olduğunuzu söyleyeceksiniz, öbür taraftan Özal’ın kemiklerini sızlatacaksınız. Özal’ın döneminde kurulmadı mı bu?

MEHMET GÜNAL (Antalya)  - Doğru.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Fak-Fuk Fon olarak kuruldu, mütevelli heyetini biz oluşturduk.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Niye “Biz kurduk.” diyorsunuz bunu? Niye doğru bilgi vermiyorsunuz?

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen karşılıklı konuşmayın.

Sizi dinliyorum ben Muharrem İnce.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Kamuoyuna Sayın Satır’ın…

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Sayın İnce, Mecliste beraberdik, hatırlayın.

BAŞKAN – Lütfen laf atmayın Sayın Kacır.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın grup başkan vekilinin bunu düzeltmesi lazım. Yazık, günah…

İHSAN ŞENER (Ordu) – Özal da Menderes de bizimdir.

BAŞKAN – Teşekkür ederim, kayda geçti, ihtarınız kayda geçti, teşekkür ederim.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sizden önce elektrik de yoktu zaten!

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Zaten sizden önce hiçbir şey yoktu!

VI.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

2.- CHP Grubunun, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve arkadaşları tarafından sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılan yardımlardaki keyfî uygulamaların araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 27/11/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Şubat 2014 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi üzerinde, aleyhinde olmak üzere ilk konuşmacı Metin Külünk, İstanbul Milletvekili.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum.

Tabii ki, biraz evvel kürsüye gelen milletvekili arkadaşımız, özellikle yoksulluk üzerinden, hepimizi irite edecek, rencide edecek iki hususu ifade etti. Kendisini şuna davet ediyorum: Bahsettiği anlamda, kadim kitabımız Kur’an’ın üzerine insanlara el bastırıp oy avcılığı yapan birileri varsa ya da garibin gurebanın yoksulluğu üzerinden, oturduğu mülki idare makamını kullanarak siyaset aracına dönüştüren mülki amir varsa hiç grup önerisinin üzerinde pazarlık yapmaya gerek yok, hodri meydan! Getirin, istediğinizi getirin, üzerinde duracak mıyız durmayacak mıyızı birlikte göreceğiz. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Türkiye, tarihinin en önemli zorluklarından olan bir dönemi daha, çok şükür aştı. Bu ülke, demokrasi ve istikrarın üstüne karabasan gibi çöken darbeler geleneğinin farklı, yeşile bulandırılmış portakal rengi boyutunu da 17 Aralıkta savuşturdu çok şükür. Türkiye 2023’e emin ve istikrarlı adımlarla yürüyor, siyaset ve ekonomide istikrar devam ediyor çok şükür.

Biraz hafızalarımızı tazeleyelim diyorum. Parlamentonun tüm üyelerinin her birinin birbirimize son derece yüksek saygısı var, birbirimize saygı duyuyoruz. 17 Aralıktan bu yana, bu kürsüden, grubumuzun milletvekillerine ve partimize yönelik işittiğimiz hakaretler karşısında tek cümleyle şunu söylüyoruz: Es-selâm, es-selâm, es-selâm… Bunun manası şudur: Siz de emin ellerdesiniz, siz de bizim dünyamızda güvendesiniz. Bize hakaret etseniz de bizim yüreğimiz o kadar geniş ki sizin hakaretlerinize de selam deyip emindesiniz diyecek kadar.

Saygıdeğer milletvekilleri, bir zihniyet sorgulaması yapmak istiyorum. Bu zihniyet, kimi zaman bu ülkenin son seksen yıllık tarihinde askerî darbeler üzerinden kendini gösterdi, kimi zaman İstanbul dükalığı üzerinden gösterdi, kimi zaman sağda ve solda tek parti şeflik anlayışı üzerinden gösterdi, kimi zaman da 17 Aralıkta olduğu gibi yeşile bulandırılmış turuncu darbe girişimiyle kendini tazeledi. Türkiye bu anlayışı çok şükür iyi tanıdığı için, sokakta milletin feraseti, Parlamentonun gücü ve bu ülkenin liderinin dirayetli duruşuyla bu ülkenin demokrasi ve istikrarı üzerindeki vesayeti çok şükür ortadan kaldırdı.

Bakın saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye’nin büyüyüp yeniden büyük Türkiye rüyasını dillendiren tarihteki bütün liderleri ne yaşamış, bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu, Abdülaziz. Düşüşteki Osmanlıyı yeniden ayağa kaldırıp bir küresel güç yapma noktasında siyaseten ve iktisadi anlamda ve askerî anlamda Osmanlıyı yenilediği için başına gelen akıbet Abdülaziz’in boğdurulmasıdır.

Bu ise cennetmekân Abdülhamid Han. Otuz üç yıl boyunca emperyalizme meydan okuyan, devletin birliğini ve bekasını koruyan, modern bir devlet olma yolunda ülkede akıl değişiminin mimarı olan cennetmekân Abdülhamid Han da Abdülaziz Han’ın akıbetinin bir benzerine uğratıldı.

Bu fotoğrafa dikkatle bakınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün özel sektöre binbir emekle kurdurduğu uçak fabrikası tek parti şeflik döneminde tencere üreten imalathaneye çevrildi. AK PARTİ iktidarında ise, bakınız, bu milletin rüyaları gerçek oldu, millî tank üretimi başladı, geçmişten gelen o akıl üretimi eyleme dönüştü, havuzlu çıkarma gemimizi yapıyoruz.

TUFAN KÖSE (Çorum) – Millî tankçılar cezaevinde, haberin var mı? Tankçılar cezaevinde, gemiciler cezaevinde!

METİN KÜLÜNK (Devamla) – Saygıdeğer milletvekilleri, ama hamdolsun ki bugün geldiğimiz noktada artık, bu ülke, kendi millî savunma sanayisinde yerli üretimi yüzde 50 noktasına çıkarmış bulunmaktadır.

Saygıdeğer milletvekilleri, 17 Aralıkta turuncu darbe girişimi olarak, portakal rengi darbe girişimi olarak tezahür eden darbeci zihniyet… Ülkeyi CHP ve tek parti cenderesinden kurtaran, ekonomik bir sıçramayı gerçekleştiren, yaşatan Adnan Menderes de idam sehpasına yollandırılmıştır. Menderes’in suçu neydi? Menderes’in suçu, bu milleti tarihiyle barıştırmak, Anadolu’yla barıştırmak, bu ülkeyi yeniden coğrafyayla barışık bir ülke noktasına getirmek noktasında attığı adımlardı ama Menderes’in akıbeti de idam sehpası olarak tecelli etti ne acı ki. Keşke bugün, bu milletin siyasetin ve Parlamento iradesinin arkasındaki güçlü duruşunu Menderes de görebilseydi, merhum Özal da görebilseydi.

Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye karşıtı bu darbeci zihniyet, ülkenin içine düştüğü krizden kurtaran Refahyol Hükûmetini de bu manşetlerle alaşağı etmişti. Hafızalarımız çok uzakta değil, on sekiz yıl öncesinde. Yine bu ülkenin kalkınması için çabalayan Sultan Abdülhamid’den Turgut Özal’a, Adnan Menderes’ten Recep Tayyip Erdoğan’a her bir lider, aynı cümlelerle, bugünkü gibi itham edildi, iftira atıldı, “diktatör” denildi ama onlar diktatör değildi, bu toprakların yetiştirdiği millî liderlerdi. Millî lider olmanın bedeli, ecnebi akıl tarafından “diktatör” olarak itham edilerek gölgelenmek istendi ama çok şükür, Özal milletin bağrında yaşıyor, Menderes milletin bağrında yaşıyor, Abdülhamid milletin bağrında yaşıyor, Abdülaziz milletin bağrında yaşıyor. Menderes’in idamına imza atanlar, tarihin çöplüğünde…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Atatürk nerede yaşıyor? Atatürk nerede?

METİN KÜLÜNK (Devamla) – Mustafa Kemal de yaşıyor, elbette yaşıyor. Mustafa Kemal’in de yaşadıkları, bir gün, tarih üzerinde daha açık olarak ortaya çıkacaktır. Mustafa Kemal’i cezalandırmak isteyen akılla, 17 Aralıktaki yeşile bulandırılmış portakal rengi darbe girişimi arasında, 28 Şubatın aklı arasında hiçbir fark yoktur. O da “millî devlet” dediği için -Mustafa Kemal- cezalandırılmak istenmiştir ve Millî Şef üzerinden.

Saygıdeğer milletvekilleri, bugün geldiğimiz nokta itibarıyla, bakın, sizin tarif ettiğiniz Türkiye’yi size gösteriyorum: Bu, sizin Türkiye’niz. 1989-1994 arası İstanbul. Bu da AK PARTİ belediyesinin İstanbul’u. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Birisinde kuyruk var, su bidonları var; diğerinde barajlar ve akan sular var.

Sayın Bakanım, siz de görüyorsunuz değil mi?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Görüyorum, sağ olun.

METİN KÜLÜNK (Devamla) – Bakın, Özal’a da “sivil diktatör” demiştiniz, Özal’a da. “Erdoğan’ın da akıbeti Menderes gibi olacak.” diye birileri rakı masalarında konuşuyor. Avcunu yalayacaklar. Bu millet liderini yedirtmedi, yedirtmeyecek. Kimsenin endişesi olmasın.

TUFAN KÖSE (Çorum) – İdam cezası kalktı, senin haberin yok herhâlde!

METİN KÜLÜNK (Devamla) – Bakın sizin İstanbul’unuza, bakın: Ha İstanbul, ha Ruanda. Bak bizim İstanbul’umuza: Lale bahçesi, bütün renklerin dans ettiği, raks ettiği İstanbul. Aradaki fark: Bu sizin, bu da AK PARTİ iktidarının İstanbulu.

Bakın, bu sizin 17 Aralıkta arkasında durarak “Bir iktidar devşirebilir miyiz?” diye heyecan duyduğunuz anlayışın adresini gösteriyorum size. 28 Şubat sürecinde “Hükûmeti devirmemiz sizin de çıkarınıza olur.” diyen akıl, 17 Aralıkta da sizi böyle kandırıyor. Size de diyor ki: “Bu Hükûmeti devirirsek bu sizin de çıkarınıza olur.” Oysa, duracağımız yer sandıktır.

Ve şunu söylüyoruz size: Bakın, sizin Türkiye’nizde ikna odaları vardı, şimdi başörtüsü özgürlüğü var. Sizin Türkiye’nizde 28 Şubatta içi boşaltılan bankalar… IMF’e borcu sıfırlanmış Türkiye var.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Ya, yoksullarla bunun ne alakası var?

METİN KÜLÜNK (Devamla) – Ve son söz olarak söylüyorum ki, size son söz olarak söylüyorum ki bu millet liderini yedirttirmedi, yedirttirmeyecek.

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Herhâlde açıklama yapmamı istemiyorsunuz, değil mi Sayın Başkan?

BAŞKAN – Buyurun Sayın İnce. 

MUHARREM İNCE (Yalova) – Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Usulen soruyoruz Sayın İnce, dinliyoruz ama usulen de soruyoruz. Sizin de açıklamanız gerekiyor usulen ama…

Buyurun.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

5.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

MUHARREM İNCE (Yalova) – Şimdi, tabii, millî değerleri kim tahrip etti, devletin geleneklerini kim yok etti, kurumlarını kim diz çöktürdü, başkalaştırdı, bunları çok iyi biliyoruz.

Lale Devri’ni gösteriyor, İstanbul’da lale ektiklerini. Vallahi, Osmanlı da Lale Devri’ni yaşadı ama sonra çöktü -mutlu bir azınlık yaratmıştı Osmanlı- tıpkı Osmanlıdaki Lale Devri gibi siz de çöküş noktasındasınız.

İHSAN ŞENER (Ordu) – Umut fakirin ekmeği.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Bakın, şimdi, uçak fabrikasından tencere fabrikasına söylemini yapacağınıza; SEKA’yı kim sattı, Etibank’ı kim sattı, Sümerbank’ı…

İHSAN ŞENER (Ordu) – Biz sattık.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Biz sattık.

MUHARREM İNCE (Devamla) – …limanları, bankaları, TELEKOM’u, TEKEL’i, PETKİM’i, TÜPRAŞ’ı…

İHSAN ŞENER (Ordu) – Hepsini, evet.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Bu milletin doksan yıllık birikimlerini, bu fukara milletin doksan yıldır dişinden tırnağından biriktirerek kurduklarını kim sattı?

BAŞKAN – Sayın İnce…

MUHARREM İNCE (Devamla) – O beğenmediğiniz tek parti döneminin, o beğenmediğiniz Cumhuriyet Halk Partisi döneminin insanlarının yaptıklarını siz sattınız. Sizden önceki…

İHSAN ŞENER (Ordu) – Artık sahibi olduğunuz bankaya para yatırmıyorlar mı?

BAŞKAN – Sayın İnce, sataşmadan söz aldınız, sataşmaya cevap verin lütfen.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Sataşmaya cevap veriyorum zaten, partime sataştığı için.

BAŞKAN – Partinize sataştı diye cevap vermiyorsunuz şu anda.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Zamanımı çalmayın efendim, zamanımı çalmayın, ekstra zaman vermelisiniz bana.

BAŞKAN – Ben size ekleyeceğim zamanı.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Buraya sataştı zaten.

BAŞKAN – Zamanınızı ekleyeceğim, lütfen.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Sataştığı yer burası zaten.

BAŞKAN – Burası değildi.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Neresiydi?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Hanımefendi, burası.

BAŞKAN – Neyse efendim.

Buyurun, devam edin.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Bunları söylemedi mi?

BAŞKAN – Devam edin.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Bunları söylemedi mi?

Ne söyleyeceğime sizin karar verecek hâliniz yok!

BAŞKAN – Gerekçenizi açıklamadınız Sayın İnce, bu nedenden dolayı açıklamanız gerekiyordu.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Siz sınıf başkanı değilsiniz, Meclis Başkanısınız.

BAŞKAN – Süreyi ekleyin lütfen.

Buyurun.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Siz tek parti dönemine takıntılısınız. Altmış yıldır söylediğiniz yalanın 2013 versiyonunu çıkardınız şimdi. “Camide içki içtiler.” İmam diyor ki: “İçmediler.” “Yok, içtiler.” İmamı sürüyorsunuz.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) – Yalan konuşma!

MUHARREM İNCE (Devamla) – “Camilere saman doldurdu.” yalanını altmış sene anlattınız, bir altmış sene de “Camide içki içtiler.” yalanını anlatırsınız şimdi. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İHSAN ŞENER (Ordu) – Çöp dağları yalan mıydı İstanbul’da?

MUHARREM İNCE (Devamla) – O zaman görüntüleri göster, görüntüleri göster.

Hani belediye başkanının gelinine eli sopalı insanlar saldırmıştı, hani cuma günü bu görüntüleri açıklayacaktınız? Ya, üzerinden üç mevsim geçti, aylar geçti, kırk cuma geçti, niye açıklamıyorsunuz?

TUFAN KÖSE (Çorum) – Yalan.

MUHARREM İNCE (Devamla) – İsmet Paşa… O camilere Trakya’da Alman ordularına karşı saman doldurup içine silah koydular, silah. Ey tarih cahilleri, bunu okuyun da… O silahlarla Türkiye’yi savunmak için yaptılar bunu.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) – Yalan be!

MUHARREM İNCE (Devamla) – Ya cahiller söylüyor bunu ya yalancılar söylüyor. Cahilseniz de yalancıysanız da sizi Allah’a havale ediyorum. İnsaf, yazık, günah, ayıp! Bu memleketin kurucularına altmış yıldır aynı yalanları söylüyorsunuz. Bıkmadınız mı bu yalandan, utanmıyor musunuz daha hâlâ yalan söylemekten!

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Sayın Külünk, buyurun.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Sayın İnce konuşmasında, benim konuşmama istinaden “Utanmıyor musunuz?” kelimesiyle şahsımı ve şahsımın üzerinden arkadaşlarımı itham ve ilzam etmiştir, cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN – Siz, şahsınıza laf atıldıysa ancak söz alabilirsiniz.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Şahsımla ilgili kısma…

BAŞKAN – İki dakika Sayın Külünk.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

6.- İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Sayın İnce, teşekkür ediyorum. Siyasi tarih analiz gerektirir. Elbette, bu ülkede insanlık tarihini de analiz edeceğiz, tekrar tekrar edeceğiz, siyasi tarih üzerinden yeni çıkarımlarda bulunacağız; bu çok doğaldır. Bu, çarpı sıfır demek değildir. Doğruları da söyleyeceğiz ama bulunduğumuz noktadaki siyasi duruşumuzun gerektirdiği analitik eleştiriyi de gerçekleştireceğiz. Bundan hiç alınmaya gerek yok; bakın, hiç gerek yok. Tarih konuşuyor. Buyurun, ilk yolcu uçağımız, bu tarafta da “Uçak yerine düdüklü tencere üretti.” Cevap… Sayın Ufuk Uras’ın babasının anılarını lütfen okuyun; anılarında, İsmet Paşa ile Nuri Demirağ arasında, Yeşilköy Havalimanı’nın ilk yapıldığı yerdeki konuşmayı tekrar tekrar okuyun.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ya yetmiş sene öncesini geç, sen ayakkabı kutularını anlat, ayakkabı kutularını!

BAŞKAN – Sayın İnce…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sen yatak odasındaki kasaları anlat kasaları, geç bunları!

BAŞKAN – Sayın İnce, lütfen…

METİN KÜLÜNK (Devamla) - Bakın, gazete ilanıyla satılan 16 cami; tarih konuşuyor.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sen paraları anlat, paraları, yeşilleri!

METİN KÜLÜNK (Devamla) - Onların da cevabını veririz.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Bak, 168 tane savcının yine yerlerini değiştirmişsiniz.

METİN KÜLÜNK (Devamla) - Bakın, Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa arasındaki diyaloglar; bunları bugün konuşacağız.

Bahsettiğiniz ayakkabı kutularıyla ilgili konu hukuku intikal etmiş. Hukukun herkesin hesabını görmeye gücü yetecektir. Ama, siz, bir hukuk bürokrasisi üzerinden gerçekleştirilmek istenen, Parlamentoyu yok sayan, seçilmiş iradeyi yok sayan darbe girişiminin arkasında durmayın. Bizim, o insanların hukukta, mahkemede hesap vermesinden hiçbir grup milletvekili arkadaşımız olarak endişemiz de yok, gocunduğumuz da yok.

SAKİNE ÖZ (Manisa) - Fezlekeler nerede? Fezlekeleri getirin o zaman!

METİN KÜLÜNK (Devamla) - Bize bunların üzerinden gelip günlerdir hakaret etmeyi terk edin. Biz insanız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

METİN KÜLÜNK (Devamla) - Bizim izzetinefsimizle bu derece oynamaya hiç kimsenin hakkı yok arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Külünk.

VI.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

2.- CHP Grubunun, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve arkadaşları tarafından sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılan yardımlardaki keyfî uygulamaların araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 27/11/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Şubat 2014 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisi lehinde Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık konuşacak.

Buyurun Sayın Işık.

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini bir kez daha hatırlatıyorum size ve konuşmalarınızı bunun üzerinden yapmanızı öneriyorum.

Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında yapılan yardımlardaki keyfî uygulamaların araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi konusundadır; lütfen, konuşmacılar bu içeriğe uygun davransınlar. Lütfen, rica ediyorum, İç Tüzük’ü uygulamak zorunda bırakmayın beni.

Çok özür dilerim Sayın Işık.

Buyurun.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bize gelince mi aklınıza geldi Başkanım, bize gelince mi aklınıza geldi?

BAŞKAN - Çok özür dilerim Sayın Işık.

Buyurun.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – İki saattir Sayın Külünk’ü niye uyarmıyorsun? Niye uyarmıyorsunuz, uyarı yapmıyorsunuz ona?

BAŞKAN – Sayın Işık, buyurun.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, niye müdahale etmediniz? “Sizin Türkiye’niz” dediği zaman niye müdahale etmiyorsunuz?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ben açıklamamı bütün Genel Kurula yaptım.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ne konuştular Sayın Başkanım, ne konuştular da bizi uyarıyorsunuz?

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Şimdi mi aklınıza geldi Sayın Başkan, şimdi mi aklınıza geldi?

BAŞKAN - Her tarafa aynı şekilde, eşit mesafede davranıyorum, herkese aynı vurguyu yapıyorum.

Buyurun Sayın Işık.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, bu tutumunuzu kınıyorum.

Biz burada yoksulları, yardımlaşmayı konuşurken düdüklü tencere muhabbeti yapılıyor, dinliyorsunuz; tek parti dönemine laf edilince cevap veriyorum, sözümü kesiyorsunuz. Eğer bir daha benim bu şekilde sözümü keserseniz hakkınızda burada tartışma açarım.

BAŞKAN – Sayın İnce, bana bu şekilde davranmaya hakkınız yok.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Üslubunuz hakkında burada tartışma açarım.

BAŞKAN - İç Tüzük’ü okursanız, aksine, kınama yetkisinin bana ait olduğunu görürsünüz.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Siz kendinizi kınayın o zaman, o zaman kendinizi kınayın.

BAŞKAN - Ben bütün Genel Kurula hitap ettim “Lütfen konuya gelin, İç Tüzük’ü bana uygulatmak zorunda bırakmayın.” dedim.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yanlı tutumunuzu kendiniz kınayın o zaman.

BAŞKAN - Hiç kimseyi hedef almıyorum.

MUHARREM İNCE (Yalova) – İstediğin İç Tüzük’ü uygula. İç Tüzük senin sopan değildir.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – İç Tüzük’ü uygulamadığınız için böyle oluyor zaten.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Halaçoğlu, grubunuzu hedef almadım.

Buyurun Sayın Alim Işık…

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sayın Başkan, şimdi, kusura bakmayın ama konuşmanın en başından beri neden hatırlatmadınız da sadece bizim temsilcimiz çıkınca bunu hatırlatma ihtiyacını duyduğunuzu anlamaya çalışıyorum.

BAŞKAN – Çünkü bu aşamada en üst noktaya geldi bu tartışmalar.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ama bizimle ne alakası var?

BAŞKAN - Sizin konuşmacınıza ve size yönelik bir davranış değildir. Kaç kere söylemem gerekiyor inandırmam için?

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ama Sayın Başkan, bundan önceki konuşmalarda hatırlatmadığınız bir konuyu neden şimdi hatırlatma gereği duyuyorsunuz, bunu merak ediyorum.

BAŞKAN – Çünkü artık işin dozajı kaçtı.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Siz ne konuşacağımızı biliyor musunuz Sayın Başkan?

BAŞKAN - Sayın Halaçoğlu, grubunuza ve konuşmacınıza yönelik hiçbir davranışım yoktur. Başka bir şey söylemiyorum.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ama bizim grubumuz konuşurken konuşuyorsunuz.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Işık.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) - Taraflısınız, taraflı!

MEHMET GÜNAL (Antalya) – “Alo Fatih” hattı mı çalışıyor?

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum  Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun vermiş olduğu önergenin lehinde söz aldım. Bu vesileyle ülkemizde 1986 yılından bu yana bir sosyal devlet anlayışı gereğinin sonucu olarak yardıma muhtaç ailelerimize Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden yapılan yardımların dağıtımı sırasında yaşanan usulsüzlük ve yolsuzluklar ya da haksızlıkların araştırılmasına yönelik bir önergeden bahsediyoruz. Sayın Başkan konuyu hatırlattı, kendisine teşekkür ediyorum ama ben bu önerge doğrultusunda konuşacağım Sayın Başkanım, hiç merak etmeyin.

BAŞKAN – Teşekkür ederim. Siz her zaman öyle yaparsınız zaten Sayın Işık.

ALİM IŞIK (Devamla) – Değerli milletvekilleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bütçesinden yasal kalemler üzerinden dağıtılan sosyal yardımları başlıklar hâlinde sizlerle paylaşmak istiyorum öncelikle.

“Eğitim Yardımları” adı altında şartlı eğitim yardımı, ücretsiz ders kitapları, eğitim materyali, öğle yemeği giderleri, engelli öğrencilerin okullarına ücretsiz taşınması, öğrencilere ev kiralama veya taşıma desteği ile yurt yapımı kalemlerinden yardım yapılıyor. “Aile Yardımları” başlığı altında gıda yardımları, barınma yardımları, yakacak yardımları yani kamuoyunun daha çok “kömür yardımı” olarak bildiği yardımlar yapılıyor. “Engelli Yardımları” başlığı altında engelli ihtiyaç yardımı kalemi üzerinden yardım yapılıyor. “Sağlık Yardımları” başlığı altında tedavi destekleri yapılabiliyor, yine şartlı sağlık yardımı destekleri yapılabiliyor ve “Özel Amaçlı Yardımlar” başlığı altında da aşevleri, afet yani acil durum yardımları gibi yardımlar yapılıyor.

Şimdi, bu yardımların yapılmasında, sosyal yardımlarla vatandaşımızın desteklenmesinde hiçbir sorun yok. Keşke imkânımız daha fazla olsa da daha çok insanımıza yardım yapabilsek ama Türkiye gerçekleri bugün itibarıyla şunu gösteriyor değerli milletvekilleri: Bugün yaklaşık 7 milyon aileye yardım yapılıyor yani Türkiye’deki ailelerin yaklaşık üçte 1’i yardıma muhtaç hâle gelmiş. Üzerinde durmamız gerek konulardan birisinin bu olduğunu düşünüyorum. Keşke bu üçte 1, beşte 1, onda 1 olabilse ama bugün yaklaşık 20 milyon ailenin üçte 1’ine yardım yapan bir devlet hâline geldiysek bunun üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum.

Değerli milletvekilleri, bu yardımlarla ilgili önemli sıkıntılardan birisi, özellikle seçim öncesi dönemlerde köy muhtarları ve mahalle muhtarları resmen baskı altına alınıyor. Yani yardıma muhtaç ailelere, dağıtılacak kişilere bu yardımların dağıtımı konusunda, köy ve mahalle muhtarları, özellikle iktidar partisinin il ve ilçe yöneticilerinin baskısı altında, hak etmeyen ailelere bu yardımları vermek zorunda kalıyor. Birinci araştırılması gereken sorun budur. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki yardıma muhtaç, gerçek, bu yardımı alması gereken insanlar, sadece siyasi partilerin kul arayışına uygun cevap vermedikleri için, “Öyle olacaksa ben bu yardımdan vazgeçiyorum.” dedikleri için yardımları alamazlarken muhtarların ve il, ilçe teşkilatlarının belirlediği listelerde hiç yardıma muhtaç olmayan aile bireylerinin bu yardımlardan yararlandığını görüyoruz. Bu, sıkıntıların birisidir.

İkincisi, özellikle iktidar partisinin il ve ilçe yöneticilerinin referans olmadığı kişiler kaymakamlıklar veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bu yardımlardan yararlandırılmamaktadır. Canlı bir örnek vereceğim size: Kütahya ili Emet ilçesinde çocuğu kan kanseri olan bir aile babası bu yardımları alırken, bir gün kaymakamlığa gittiğinde “Kusura bakma, bu yardımı sana bu defa veremeyeceğiz.” sözüyle karşılaşmıştır. Düzenli olarak Ankara’ya çocuğunu tedaviye getiriyor. “Neden?” dendiğinde “Sen Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi değilsin veya üyesi olma teklifini kabul etmemişsin, kusura bakma.” İsmini verebilirim.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Evet, lütfen ya.

ALİM IŞIK (Devamla) – İsmini veririm, veririm abla, ben size veririm.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Verin, bana verin, olsun.

BAŞKAN – Sayın Enç, lütfen…

ALİM IŞIK (Devamla) – Ama buradan veremem, buradan veremem.

Özel isteyen arkadaşım varsa sizi görüştürürüm. Müdahale ettim, kaymakamlığı aradım. Bu arkadaşımızın, bu kardeşimizin çocuğunu tedavi ettirebilmesi için bir 300 lira daha lütfen almasına ben aracı olduğum için biliyorum. İsmini veririm. Çünkü bunlar bu memlekete yakışmıyor, bu kaymakamlara yakışmıyor.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yüzlerce var böyle, yüzlerce, binlerce var.

OKTAY VURAL (İzmir) – Bunlar zalim, zalim.

ALİM IŞIK (Devamla) – Bu sizin iktidar partisi il ve ilçe yöneticilerine hiç yakışmıyor çünkü siyasi partiler hizmet etmek için önemli demokratik kurumlardır, kuruluşlardır. Bu aracılıkta, partiye üye olursan veya partiye üye olma teklifine hayır diyorsan buna göre yardım alırsın veya almazsın anlayışını hepimizin reddetmesi lazım. Bu, yaşadığım canlı örnektir. Özellikle bunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

İkincisi, engelli vatandaşlarımızın birçoğu engellerinden dolayı bu kurumlara, kuruluşlara gidemedikleri, aracı gönderdikleri için bu yardımları almada sıkıntı çekiyorlar. Şimdi, vakıf yöneticileri diyor ki: “Engellinin buraya gelmesi lazım.” Engellinin oraya gidecek hâli yok, evinde yatalak hasta. Buna şimdi niye zorlama getiriyorsunuz? Bu sıkıntıyı çözmemiz lazım, araştırılması lazım.

Bir diğeri, kömür ihtiyacı olmayan, evinde doğal gaz bağlı ailelere kömür yardımı yapılıyor, özellikle seçim öncesinde. Bu insanlar aldıkları bu kömür torbalarını gizlice, “satılamaz” ibaresi olmasına rağmen, gidiyorlar, kömür satan kuruluşlara verip yarı fiyatına, üçte 1’i fiyatına paraya dönüştürerek bu işi suistimal ediyorlar. Bunu araştırmamız, engellememiz lazım. Bunun örneklerini, medyaya da yansıdığı için sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Kömür yardımı yapılacaksa, gerçekten o kömürü yakacak, yardıma muhtaç ailelere bu yardım yapılmalı. Evinde doğal gaz bağlı olan aileye hangi gerekçeyle kömür yardımı yapılıyor, hangi gerekçeyle kömür torbaları istemediği hâlde evinin önüne yıkılıyor, millete afişe ediliyor? Bunları iyi görmemiz lazım, iyi anlamamız lazım.

Diğer taraftan, iktidar partisinin il ve ilçe başkanlıklarına yardımsever vatandaşların yardım çekleri teslim ediliyor, gelen insanlara bunlar kampanyayla dağıtılıyor. Bunlar bu Türkiye’ye yakışmıyor. İktidar partisinin çok değerli milletvekili arkadaşlarım, sizlerin de buna bina etmesi gerekiyor. Ben size gösteririm cebimde olduğunu ama hoş olmayacağı için, belgesi olduğu için bunu konuşuyorum. Bir iş adamı gidip de iktidar partisinin il başkanına “Bu çekleri, yardım çeklerini dağıtın.” diyor, veriyorsa teşekkür etmek lazım. Ama bu iktidar partisi gidip de bu çekleri kampanyayla yardıma muhtaç insanları sıraya dizip imza karşılığı veya üye formunu doldurduktan sonra dağıtıyorsa ayıp olan budur. Bu ayıbı önlememiz lazım. Onun için, bunlar hoş şeyler değil, bunların mutlaka önüne geçilmesi gerekiyor.

Diğer taraftan, bedelli askerlik paralarının şehit aileleri ve gazi ailelerine dağıtılması, yardım edilmesi amacıyla toplanmasına yönelik burada bir kanun çıkardık. “Bugüne kadar, bedelli askerlik paraları maalesef bu ailelere verilmedi; ‘yardım’ adı altında, bu ülkenin vatandaşı olmayan ama Türkiye’ye sığınmış Suriyeli vatandaşlara dağıtıldı.” iddialarını bugüne kadar bu Hükûmet cevaplamadı. Verdiğimiz önergeler cevapsız dönüyor. Şimdi, bunu söylememiz lazım. Eğer, Suriyeli vatandaşlara bedelli askerlik parasının toplandığı kaynaktan bu yardım yapıldıysa Hükûmetin yetkililerinin bunu açıklaması lazım, milletin de bilmesi lazım. Şimdi, kanunu öyle çıkarıyorsunuz, parayı başka yerde dağıtıyorsunuz. Bu hoş şey değil.

Sonra, rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarında adı geçen iş adamlarını hayırsever iş adamları olarak kamuoyuna yansıtarak bu işin üstünü örtmeye kalkmanın Türkiye Büyük Millet Meclisindeki hiçbir milletvekili arkadaşıma yakışmadığını söylemek istiyorum. Hayırsever iş adamı milletin malını çalarak hayır yapmaz. Daha sonra, Deniz Feneri davasında insanlarımızın hayır hasenat duyguları köreltildi. Bunun üstüne hepimizin gitmesi gerektiğini düşünüyorum.

Onun için bu önergenin yerinde bir önerge olduğunu ve araştırılmasının çok önemli olduğunu ifade ediyor, önergeye evet oyu vereceğimizi paylaşarak hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Işık.

Bir şey mi söyleyecektiniz?

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yoklama isteyecektim.

BAŞKAN – Biraz daha beklemeniz gerekecek.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ben bir şey demedim, siz dediniz.

BAŞKAN – Ben sordum size Sayın İnce, her şeye alınıyorsunuz.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Hayır, alınmıyorum.

BAŞKAN – Sakin olalım biraz, lütfen.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır efendim, manidar oluyor! Biliyor musunuz, çok manidar bir zamanda!

BAŞKAN –  Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin aleyhinde son konuşmacı Mersin Milletvekili Sayın Ertuğrul Kürkcü.

Buyurun. (BDP sıralarından alkışlar)

FERİT  MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, bizim Türkiye’mizde böyle! Var ya bizim Türkiye’miz! O nasıl Türkiye’ymiş? Sonuna kadar Türkiye bizim, hepimizin.

BAŞKAN –  Elbette, şüphemiz yok hiçbirinden.

FERİT  MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Evet, ama müdahale etmediniz.

BAŞKAN –  Elbette, hepimizin Türkiyesi.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan “Sizin Türkiye’niz…” dedi, müdahale etmediniz.

BAŞKAN – Sayın Konuşmacıyı dinleyelim.

Buyurun.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar; bu önerge elbette, mutlaka araştırılması gereken bir büyük toplumsal sorunla ilgili; iki bakımdan, hatta üç bakımdan.

Birincisi, yoksulluğun kendisi ve Hükûmetin bu yoksullukla karşı karşıya gelme, bunları ortadan kaldırma yönünde bir iradeye sahip olup olmadığı. İkincisi, şimdiye kadar bu yolda ortaya konulmuş araçların adilane ve düzgün bir biçimde kullanılıp kullanılmadığı. Nihayet, bu soru önergesinde ifade edildiği şekliyle, Türkiye’deki yoksulların kendileri ile dışarıdan göçler yoluyla Türkiye’ye gelen yoksullar arasında bu sosyal yardımların nasıl bölüştürüleceğine ilişkin meseleler.

Birincisi, şunu saptamamız yerinde olur: Yoksulluk ne Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti tarafından yaratılmıştır ne de onun tarafından ortadan kaldırılabilir; tıpkı, daha önceki hükûmetler tarafından kaldırılamadığı ve kaldırılamayacağı gibi. Bu, Türkiye’de bütün hükûmetlerin sürdürmekle kendilerini yükümlü hissettikleri kapitalist düzenin zorunlu sonucudur. Kapitalist düzen, zenginler ve yoksullar, sömürenler ve sömürülenler, işçiler ve patronlar olmadan olamayacağı için, kaçınılmaz olarak, kapitalizm yoksulluk doğurur, kapitalizm eşitsizlik ve adaletsizlik doğurur ama hükûmetler bir sosyal kisveye büründürmeden kendi siyasetlerini hükûmet edemeyecekleri için, her hükûmet de bu yoksullukla şöyle ya da böyle mücadele edeceğine dair asla tutamayacağı sözler verir, asla gerçekleşmeyecek programlar ortaya koyar çünkü yoksulluğun temel kaynağı işsizliktir. Daha doğrusu, bunu daha genişlemesine, genişliğine söyleyecek olursak, işçinin kapitalist piyasaya sunabildiği biricik meta olan iş gücünün fiyatı durmaksızın azalırken diğer metaların, malların durmaksızın yükselmesinin yol açtığı yoksunluk ve bunun sonucu olan yoksulluk Türkiye’de, başka yerlere nispetle çok daha çarpık, çapraşık, adaletsiz ve eşitsiz bir biçimde ortaya çıkıyor.

Türkiye, kendisini genellikle Avrupa ülkeleriyle kıyaslamayı seviyor ama böyle baktığımız zaman, Avrupa’da işsizlikle mücadelede hemen hemen en geride olan ülke olduğu apaçık ortada. Bu bakımdan, Adalet ve Kalkınma Partisinin temsilcilerinin burada çoktandır övündükleri gibi övünülecek hiçbir şey yok, rakamlar ortada. Türkiye’de Nisan 2013’te 23 milyon 668 bin 942 kişi muhtaç olarak görünüyor. Asgari ücretin üçte 1’inden az gelire sahip olanların sayısı 9 milyon 203 bin 853 kişi. 6,7 milyon hane yoksuldur Türkiye’de. Bu, neredeyse nüfusun üçte 1’inin yoksul ve sosyal yardım olmaksızın kendi hayatını sürdüremeyeceği bir tablodur ve bu tablo, öte yandan şu açıdan ilginçtir ki yöneltilen eleştirilerin doğruluğunu onaylamak bakımından: Sadece 2013 Ocak-Nisan arasında, 1 milyon 53 bin 27 kişi daha bu yoksulluk yardımına muhtaç olan kişiler arasına katılmıştır. Rakamların büyüklüğünü söylememe gerek yok, Türkiye’nin nüfusuyla kıyaslayın, neredeyse bir yılın üçte 1’inde, bir kent kadar nüfus yoksullar arasına katılıyor.

Adalet ve Kalkınma Partisinin bu yoksullukla mücadele bakımından uyguladığı politikaların eşitsiz, adaletsiz ve ölçüsüz olduğu doğrudur, bununla ilgili bir tartışmaya bile gerek yoktur ancak bir araştırma yapıldığında, gerçekte ne kadar çok kaynağın ne kadar çok usulsüz ve kuralsız bir biçimde kullanıldığını da görmek mümkün olacaktır fakat bütün bu kadar etrafında kıyamet koparttığımız şey, ulusal gelirin sadece yüzde 1’i kadarı sosyal yardım olarak dağıtılmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’nin zengin azınlığı ve onun kapitalist düzenini sürdürmekle görevli olan Hükûmet, aslında millî gelirin sadece yüzde 1’ini yoksullar arasında şu ya da bu şekilde dağıtıyor olmakla kendisini Türkiye’nin gelmiş geçmiş hükûmetlerinin en hayırseveri olarak göstermeye çalışıyor.

İşin doğrusu, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde usulsüz ve kuralsız da olsa yardımların dağıtılmasında ve yardıma muhtaç kişilerin sayısında artış olmasına rağmen, bu yardımların dağıtılmasına, yardıma muhatap olanlara “dilenci”, yardımı verenleri “sadaka veren” olarak söylemek, göstermek, halka karşı bir haksızlıktır. Doğrudan doğruya hakları olan, kamu bütçesinden mutlaka ve mutlaka kendilerine düzenli ve kurallı bir biçimde aktarılması gereken yardımın bir bölümünü kuralsız olarak aldıkları için insanları dilenci, onlara bunları dağıtanları da sadaka dağıtıyor olarak değerlendiremeyiz.

Bizim istememiz gereken -ki istiyoruz- bütün yurttaşlara onurlu yaşayabilecekleri bir yurttaşlık gelirinin yarından tezi yok belirlenmesi ve bağlanması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak, bu ülkede doğmak, kendinden önceki kuşakların bu ülkenin zenginliğine çalışarak, alın teri dökerek, emek vererek katkıda bulundukları için, bu ülkenin kolektif zenginliğinin doğal sahibi oldukları için, bütün yurttaşlarımıza onurlu yaşayabilecekleri bir yurttaşlık gelirinin bağlanması en önemli meseledir. Kamu kaynaklarının bu şekilde bölüştürülmesi mümkün olsaydı, aslında, bugün, yoksulluğun bütün bu gösterişli yardım kampanyalarına rağmen bu kadar büyümesi söz konusu olmaz, tersine bunda giderek artan bir azalış olabilirdi ama bu, şüphesiz, servet dağılımının Türkiye’de değiştirilmesi, çok kazananlardan ve yüksek gelir sahiplerinden, servet sahiplerinden yoksullara doğru bir kaynak transferini gerektirirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi, bu kaynak transferini asla yapamayacağı bir biçimde kapitalizmin katarına altından zincirlerle bağlanmıştır. Bunun ayrıca yolsuzluklarla berelenmiş olması bahsidiğerdir fakat hiç yolsuzluk olmadan da yapacağı şey bundan başka bir şey değildi. Adalet ve Kalkınma Partisinin hayal ettiği, ümit ettiği gelişme düzeyindeki ülkelere baktığımızda, Amerika Birleşik Devletleri’ne baktığımızda, orada da yoksulluğun diz boyu olduğunu, Almanya’da da yoksulluğun diz boyu olduğunu, Yunanistan’da da yoksulluğun diz boyu olduğunu göreceğiz. O nedenle, yoksulluk ve kapitalizm arasındaki organik ilişkiyi unutarak tartışmak beyhudedir.

Ancak, burada bir sözcünün dile getirdiği “Bizim kendi yoksullarımız varken başkalarına nasıl yardım yaparız?” sözünün de insan hakları ve göçmen hakları bakımından sorunlu olduğunun altını çizmek isterim. Şöyle ya da böyle, Hükûmet yanlış siyasetleri sonucunda Türkiye’yi bir şekilde sel gibi bir mülteci akınına maruz bırakmış olsa da o gelen mültecilere kaynak dağıtmak, hak sağlamak, onların -çocuklardan, kadınlardan başlayarak- hepsine kaynak yaratmak Türkiye’nin belli başlı bir sorumluluğudur, bundan vazgeçilemez. Ancak, tabii, şu sorular doğrudur: Bunlar hangi kaynaklardan aktarılıyor? Kimin hakkı kimden alınıp kime veriliyor? Bütün bunlar meçhuldür, bu açıdan büyük bir kaos vardır. Bu kaosun giderilebilmesi bakımından, bu Meclis araştırmasına doğrusu ihtiyaç vardır. Bu çerçevede, bu Meclis araştırması ihtiyacı açıkça ortadadır. Bu kaotik gidişe son vermek ve yoksulluğun sebepleri üzerine yönelmek, Türkiye’de aşırı bolluğun kendisinden doğan aşırı yoksulluğun en önemli insani sorun olarak karşımıza dikildiğini görmek ve Türkiye’yi sömüren, yoksulları, ezilenleri, madunları ve mağdurları sömüren, ezen devlet sermaye ortaklığının topluma hesap vermesini sağlamak en önemli meseledir. Bunu yerine getirmek için Meclisi görevini yapmaya davet ediyorum. Bu önergeyi verdikleri için de arkadaşlarımıza teşekkür ederim bu vesileyle.

Hepinize iyi günler. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisini oylamaya sunacağım.

III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, yoklama istiyoruz.

BAŞKAN - Yoklama talebi vardır.

Şimdi tespiti yapalım: Sayın İnce, Sayın Ayaydın, Sayın Akar, Sayın Öz, Sayın Özkan, Sayın Serter, Sayın Aslanoğlu, Sayın Eyidoğan, Sayın Kaplan, Sayın Özdemir, Sayın Tanal, Sayın Tayan, Sayın Aygün, Sayın Topal, Sayın Köse, Sayın Balbay, Sayın Bayraktutan, Sayın Kesimoğlu, Sayın Öz, Sayın Gürkan ve Sayın Korutürk.

Yoklama için iki dakika süre veriyorum.

Yoklamayı başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

VI.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

2.- CHP Grubunun, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve arkadaşları tarafından sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılan yardımlardaki keyfî uygulamaların araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 27/11/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Şubat 2014 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Öneri kabul edilmemiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

3.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 532 ve 423 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 4 ve 13’üncü sıralarına, bastırılarak dağıtılan 546 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin ise kırk sekiz saat geçmeden yine bu kısmın 5’inci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 11, 18 ve 25 Şubat 2014 Salı günkü birleşimlerinde sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek bu birleşimlerde gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 19 ve 26 Şubat 2014 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 546 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi

                                                                                                                        11/2/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 11/2/2014 Salı günü (bugün) toplanamadığından, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince, grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

                                                                                                                   Mustafa Elitaş

                                                                                                                        Kayseri

                                                                                                     AK PARTİ Grup Başkan Vekili

Öneri:

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 532 ve 423 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 4 ve 13’üncü sıralarına, bastırılarak dağıtılan 546 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin ise kırk sekiz saat geçmeden yine bu kısmın 5’inci sırasına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi,

Genel Kurulun;

11, 18 ve 25 Şubat 2014 Salı günkü birleşimlerinde sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek bu birleşimlerde gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesi;

19 ve 26 Şubat 2014 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesi;

Haftalık çalışma günlerinin dışında 14, 15 16 ve 17 Şubat 2014 Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri saat 14.00’te toplanarak bu birleşimlerinde gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesi;

11 Şubat 2014 Salı günkü (bugün) birleşiminde 266 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

12 Şubat 2014 Çarşamba günkü birleşiminde 380 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

13 Şubat 2014 Perşembe günkü birleşiminde 63 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

14 Şubat 2014 Cuma günkü birleşiminde 471 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

15 Şubat 2014 Cumartesi günkü birleşiminde 462 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

16 Şubat 2014 Pazar günkü birleşiminde 375 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

17 Şubat 2014 Pazartesi günkü birleşiminde 230 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24.00’te günlük programın tamamlanamaması hâlinde günlük programın tamamlanmasına kadar;

18 ve 25 Şubat 2014 Salı günkü birleşimlerinde 15.00–23.00 saatleri arasında;

19, 20, 26 ve 27 Şubat 2014 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde ise 14.00–23.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi;

546 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması önerilmiştir:

546 Sıra Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1967)

Bölümler                   Bölüm Maddeleri                      Bölümdeki Madde Sayısı

1. Bölüm                  1 ila 26 ncı maddeler                                            26

2. Bölüm                27 ila 53 üncü maddeler

                            (Geçici 1 inci madde dâhil)                                       28

                 Toplam Madde Sayısı                                                          54

BAŞKAN – Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisi üzerinde, lehinde olmak üzere ilk konuşmacı Mehmet Doğan Kubat, İstanbul Milletvekili.

Buyurun Sayın Kubat. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; grubumuzun vermiş olduğu öneri hakkında lehinde görüşlerimi ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum, bu vesileyle de yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım.

Değerli arkadaşlar, önerimizde, 546 sıra sayılı Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve bir kısım milletvekilinin bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin ki basında, kamuoyunda “AFAD yasası” olarak da bilinen bu yasa teklifinin bugün gündeme alınarak görüşmelerine başlamayı önermekteyiz.

Yine, önümüzdeki pazartesi, yani 17 Şubata kadar gündemdeki uluslararası sözleşmelerin görüşmelerinin yapılması, önümüzdeki hafta salı günü Meclisimizin saat üçten on bire kadar, çarşamba ve perşembe günkü birleşimlerinde ise ikiden on bire kadar çalışmasını önermekteyiz.

Bu AFAD yasası, toplam 54 madde olup iki bölüm hâlinde görüşülecektir.

Önerimize desteklerinizi bekler, yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup önerisinin aleyhinde ilk konuşmacı, İzmir Milletvekili Sayın Mustafa Balbay.

Buyurun Sayın Balbay. (CHP sıralarından alkışlar)

MUSTAFA ALİ BALBAY (İzmir) – Sayın Başkan, CHP İzmir Milletvekili olarak gündemdeki konu üzerine söz almış bulunuyorum.

Sevgili arkadaşlar, öncelikle Meclisin daha çok çalışma planlaması ve daha çok yasayı Meclisten geçirmesi elbette bir icraattır ancak ben öncelikle – bugün, biraz önce, Sosyal Yardımlaşma Fonu’yla ilgili konuşma da yapıldı- en büyük açlığın özgürlük açlığı olduğunu sizlerle paylaşmak isterim.

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında Anayasa Komisyonu 22 maddelik bir yeni paket üzerinde duruyor. Çok yasa çıkarmak, bu Meclisin çok fazla çalışmış olması, çok üretim yaptığı anlamına gelmiyor.

Sayın milletvekilleri, bugün, Türkiye’de, pek çok kişinin -gerek cezaevlerinde olan gerekse olmayan- pek çok yargılamalar nedeniyle kendisini özgür hissetmeyen pek çok kişinin birinci açlığının özgürlük olduğunu ve bu Meclisin buna cevap vermediğini vurgulamak isterim. Bu Meclisten çıkan ve özgürlükler getirebileceği tartışılan her yasanın gerek cezaevlerinde gerekse onların yakınları çevresinde nasıl algılandığını sizlerle şöyle bir örnekle paylaşmak isterim: Türk filmlerinde vardır; ıssız çölün ortasında, bir kişiyi ağaca bağlar zalim bir kişi ve o su istediğinde, gülerek bir metre ötesinden yere su döker. İşte, bu Meclisin “Özgürlük getirebilir.” diye gündeme getirdiği ancak devamında özgürlüklerin gelmediği yasalar böyle bir örneğe benziyor sevgili arkadaşlar. Özellikle, iktidar partisinin son 22 maddelik çalışmasının, temelde özgürlükleri getirmesinin kaçınılmaz bir toplumsal beklenti olduğunu paylaşmak istiyorum.

Biraz önce Adalet ve Kalkınma Partisi adına konuşan arkadaşımızın pek çok fotoğraf gösterdiğini gördüm; laleleri gösterdi, barajları gösterdi. Ama, on iki yıl boyunca -ben araştırdım bulamadım, varsa, arkadaşlar söylerlerse de sevinirim- bin işçinin çalıştığı bir tek fabrika açılmadı Türkiye’de. Şu anda, ekonominin sözüm ona patlama yaptığı, kalkındığı söyleniyor. Ama, Türkiye’de kalkınma hızının cumhuriyet tarihinin genel ortalamasının üzerinde olmadığını…

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) – Gaziantep’e gel de gör.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen sessizliğinizi koruyun, konuşmacıya saygı duyun, lütfen.

MUSTAFA ALİ BALBAY (Devamla) – …Türkiye’deki genel rakamın üzerinde olmadığını ayrıca paylaşmak isterim.

Örneğin, dövizdeki son artışla birlikte, arkadaşlar, Türkiye’de açlık sınırı olan 2 doların altında yaşayan insan sayısı arttı. Yeniden, fakirliğin konuşulduğu bir ülke hâline geldik. Şimdi, tabii, dövizin artmasıyla birlikte ihracatın arttığı söyleniyor. Şu anda, arkadaşlar, 1 liralık katkıyla ithalata dayalı ihracatın yapıldığı sektörler var. O 1 liralık katkıyla, bazen yarım liralık katkıyla ihracat yapılıyor ve sadece ihracat kısmı toplumla paylaşılıyor ama ithalat kısmı paylaşılmıyor. Sağduyu sahibi ekonomistler,  önceki gün benim de konuştuğum kişiler, maalesef, bir felaket tellallığı yapmak da istemem ama bu gidişin bir krize gebe olduğunu da paylaşıyorlar.

Ayrıca, tarımla ilgili de… Ben, özgürlüğümün son iki ayında -bugün 61’inci günü- 19 şehir dolaştım ve 128 konuşma yaptım, rastgele kahvelerde durdum arkadaşlar. Tarım kesiminin tablosu şu: Bu Hükûmetin ekip biçmeyle fazla bir ilgisi kalmamış arkadaşlar. Tarlalardan, vesaire topraktan… Bir tek lalenin gösterildiğini gördüm. Eğer varsa “Şu binlerce dönümlük alanı biz yeni ekime açtık.” diyebilirler ama sanıyorum, bu Hükûmetin tarımla ilgili tek ilgisi, Tarım Bakanının soyadının “Eker” olması. (CHP sıralarından alkışlar) Bir başkası soyadı “Biçer” olan varsa onu da koyup “Eker-Biçer” olabilir! Ama, arkadaşlar, tarım potansiyelimiz 100 milyon insanı doyurabilecek durumdayken şu anda, incir ve fındık dışında ithal etmediğimiz ürün kalmadı. Öteki ürünlerde de, özellikle Türkiye’yle bütünleşmiş pek çok alanda, buğdaydan mercimeğe, pek çok şeyin ithal edilmekte olduğunu… Ve şu anda, biz tarımı küçümsüyoruz ama arkadaşlar, Amerika’nın özellikle tarım alanında, başta mısır ve buğday olmak üzere dünyanın 1’inci ihracatçısı olduğunu düşünürsek, tarımın gerçekten hiç de küçümsenmemesi gereken bir alan olduğunu ayrıca paylaşmak isterim.

Şimdi, arkadaşlar, tabii, son dönemde, özellikle, ben ilk konuşmamda da Sayın Dışişleri Bakanının kimi icraatını onaylamadığımı değişik şekillerde vurgulamıştım. Tabii “Davutoğlu”nun “D”si düşünce “Avutoğlu” dediğimde alındı; seviye düşüklüğü değildi, sadece bir harf düşüklüğüydü ama sizlerle şunu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ben baktım, araştırdım, yılda ortalama beş yeni büyükelçilik açılıyor. Örneğin Gabon’a açılıyor, Papua Yeni Gine’ye açılıyor, Honolulu gibi yerlere açılıyor ama arkadaşlar, bu zaman dilimi içinde, düşünün, AKP iktidarı döneminde, şu anda, çevremizdeki dört ülkeyle hiç ilişkimiz kalmadı, büyükelçimiz yok; Mısır’la, Suriye’yle, İsrail’le ve son dönemde iyileşebilecekken -daha önceden kalan bir sorun olarak- Ermenistan’la, büyükelçimiz yok. Yani, biz komşularıyla ilişkisini büyükelçilik düzeyinde kapatmış ama uzak coğrafyalarda büyükelçilik açan bir ülke konumundayız dış politika bağlamında.

Bunun dışında, arkadaşlarım, ayrıca paylaşmak istediğim, özellikle de vurgulamak istediğim durum: Biraz önce özgürlüklerin altını çizdim. Bunun yanında, özellikle yargıyla ilgili uygulamalardan iktidar partisinin de yakınmakta olmasına -deyim yerindeyse- seviniyorum çünkü bir konu sorun olarak masaya konursa çözüm başlamış demektir.

Arkadaşlar, daha dün, Gezi olayları nedeniyle İstanbul’da bir mahkeme iddianameyi reddetti, Ankara’daki bir mahkeme de fidan dikmeyi terör faaliyeti saydı. Bunun başlıca nedeni, şu anda, artık yargının bir hukuk zemininden çıkıp her mahkemenin kendince bir karar verir olmasından kaynaklanmaktadır. Şu anda, arkadaşlar, 2 kere 2 Ankara’da 5 ediyor, İstanbul’da 8 ediyor, İzmir’de 2 ediyor, sonra da bütün medya “2 kere 2 kaç eder?” diye demokratik bir tartışma içine girmiş oluyor!

Arkadaşlar, medya demişken ayrıca vurgulamak istediğim durum şu ki şu anda, bugünkü iktidar şöyle bir hedef peşinde: Çok kanallı tek seslilik. Şimdi, sözüm ona, çok kanal varmış gibi görünüyor ama gerçeğe bakıyorsunuz, bütün kanallar aynı sesi yansıtıyor. Bu çok kanallı tek seslilik arayışı, arkadaşlar -iktidar dâhil- hiçbir iktidara öteki ülkelerde de yaramamıştır, Türkiye’de de yaramayacaktır. Medyayla ilgili tartışmalarda, siz, ne kadar sizden yana olsun diye çaba harcarsanız harcayın, böyle bir iletişim çağında yayın organlarının sadece iktidarın sesi olmasını beklediğiniz an, ne yaparsanız yapın, mutlaka farklı ses çıkacaktır, Türkiye’de de bu yaşanmaktadır. Ancak, son dönemde yasal olan dinlemeler nedeniyle ortaya çıkmış olan ses kayıtlarının iktidar partisinin sayın milletvekilleri tarafından da ayrıca dinlenmesini ben dilerim.

Burada, AKP iktidarı adına konuşma yapan arkadaşların yakın tarihimizle ilgili yaptığı karşılaştırmalara bakınca şu soruyu sizlerle paylaşmadan geçemiyorum arkadaşlar: Lütfen, düşünün, on iki yıl normalleşme süreci olur mu? Mademki Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihiyle karşılaştırıyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde ilk on iki yılda yapılanları bir gözünüzün önüne getirin ve şu andaki on iki yılı, hâlâ, Türkiye, normalleşme süreci içinde geçiriyor. Ve şu anda ilk on iki yılın ardından bugün, iktidarın kendi içindeki koalisyonun arasındaki çatışma -ben günde 25 gazeteyi okuyorum arkadaşlar- iktidar koalisyonunun içindeki çatışmalara bakıyorum, sanıyorum yakında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden barış gücü isteyeceksiniz. Böylesine, kavgada edilmeyecek sözlerin paylaşıldığı bir tablo.

Sayın milletvekilleri, ben “AKP” diyorum, siz “AK PARTİ” diyorsunuz ama…

HÜSEYİN FİLİZ (Çankırı) – Ayıp oluyor, ayıp oluyor!

MUSTAFA ALİ BALBAY (Devamla) - …sadece adının “AK PARTİ” olmasıyla ak olunmuyor gerçekten. Bir Anadolu sözünü sizlerle paylaşmak isterim. Derler ki Anadolu’da işlerin kötüye gittiği dönemlerde: “Her işte kara bahtım; karpuz kestim, ak çıktı.” derler. AK PARTİ’nin adının bunu çağrıştırdığını paylaşmak istiyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisinin lehinde son konuşmacı Kırıkkale Milletvekili Sayın Ramazan Can, buyurun.

Ramazan Can…

Sayın Ramazan Can salonda yok herhâlde.

OKTAY VURAL (İzmir) – Tamam efendim, oylamaya geçelim.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Bir tane aleyhte var, bizim var.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan...

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan ben konuşacağım, ben.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, konuşmacı yoksa biz hazırız.

BAŞKAN – Müsaade eder misiniz arkadaşlar, Grup Başkan Vekiliyle konuşuyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, böyle bir usul yok yani konuşmacı yoksa…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, Ramazan Can’ın yerine AK PARTİ grubundan ben konuşacağım.

BAŞKAN - Kim? Siz mi konuşacaksınız?

Sayın Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili; buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Efendim, ondan önce biz istedik ama Sayın Başkanım. Tutanakları getirtelim tutanaklardan bakalım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, ben konuşacağım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – AK PARTİ grup önerisini biraz sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinde eğer milletvekili arkadaşlarımız oyladıkları takdirde…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Tutanaklara bak, ben ondan önce istedim. Hayır, konuşturamazsın onu.

BAŞKAN – Müsaade eder misiniz? Lütfen, konuşmacı kürsüde.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır efendim, ben konuşacağım. Tutanaklara bak.

BAŞKAN - Sayın Elitaş bir dakika, ekleyeceğim sürenizi.

KAMER GENÇ (Tunceli) – “Ben konuşacağım.” dedim efendim.

BAŞKAN - Ben “Konuşmacı yok.” diye bir şey belirtmedim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – “Yok.” dedin efendim.

BAŞKAN - Sadece konuşmacıyı aradım, Grup Başkan Vekili “Ben konuşacağım.” dedi.

Buyurun Sayın Elitaş.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır efendim. Hanımefendi bakın, Sayın Başkan, lütfen…

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır konuşturamazsın, tutanaklara bak.

BAŞKAN – Lütfen yerinize oturur musunuz?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, ne “Lütfen yerine otur.”u? Sen doğru dürüst Meclisi yönetsene! Ya Meclisi doğru dürüst yönetin!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Biraz sonra oylayacağımız AK PARTİ grup önerisini…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Mustafa otur, bırak; konuşma hakkı sende değil.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …eğer değerli milletvekilleri oylarıyla kabul ettikleri takdirde…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Konuşma hakkı sende değil, tutanaklara bak.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) – Ya sen mi buranın amirisin be, otur yerine!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …bugün gündemimizin ön sırasına çektiğimiz, Plan ve Bütçe Komisyonunda cuma günü tamamlanan, temel yasa olarak görüşeceğimiz 53 maddelik bir kanun teklifi mevcut. Bu 53 maddelik kanun teklifinin bugün bitimi diye karar aldık ama muhtemelen siyasi parti gruplarıyla yapacağımız bir anlaşma, görüşme çerçevesinde, herhâlde belirli bir maddesine gelene kadar devam edebiliriz diye tahmin ediyorum, yarın da yine aynı şekilde. Pazar, pazartesi gününe kadarki yapacağımız programı da gündemine getirmiş olduk.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bak, çok kötü Meclisi yönetiyorsunuz. Burada bu kişisel konuşmadır, gruplar adına konuşma olmaz; grup önerisi hakkında 4 kişi konuşur.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Biraz sonra, geçen hafta perşembe günü oylamada karar yeter sayısı bulunamayan kanun teklifinin oylamasını yaptıktan sonra, yine geçen hafta aldığımız karar gereğince, 532 sıra sayılı Birleşmiş Milletlerle ilgili uluslararası sözleşmenin oylamasından sonra herhâlde bu AK PARTİ Grubu önerisi kabul edildikten sonra gündemimizdeki kanun tasarılarını görüşmek üzere devam edeceğiz.

Ben, haftamızın hayırlı olmasını, huzurlu olmasını temenni ediyorum.

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisi üzerinde, aleyhinde olmak üzere Sırrı Sakık, Muş Milletvekili. (BDP sıralarından alkışlar)

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan… Sayın Başkan, sana laf söylüyorum. Başkan, bakın, bu grup önerisidir. Grup önerisinde alınan konuşmalar, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre, kişisel konuşmadır. Burada “grup adına” diye bir şey yok. Kişisel, grup önerisinin 2 lehinde, 2 aleyhinde konuşulur; 19’uncu madde böyle.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – 19’uncu maddede “şahsı adına konuşma” yazmaz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Daha sen taze Başkansın, bu konuları bilmiyorsun.

BAŞKAN – Ben burada ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Lütfen yerinize geçin.

Sırrı Sakık, buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bilmiyorsun, bu kişisel konuşmadır.

BAŞKAN – Sayın Sakık, buyurun.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – 19’uncu maddede yazmaz.

BAŞKAN – Sayın Sakık, buyurun lütfen.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Şimdi, bak, tutumunuz hakkında söz istiyorum bu arkadaşımız konuşsun da.

BAŞKAN – Buyurun.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – 19’uncu madde ne kişi yazar ne süreyi yazar, git bak 19’uncu maddeye.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Öğren, öğren, öğren Mustafa, öğren, öğren. Hâlâ sen cehaletinden kurtulamadın be.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – 19’a bak bakayım. 19’da kişisel konuşma yok.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bak… Daha öğrenemedin be!

BAŞKAN – Sayın Sakık, bir dakikanızı rica edeceğim.

Sayın milletvekilleri, grup önerileri üzerinde buraya gelen konuşmacılar gruplar arasında anlaşma üzerine…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, gruplar arasında anlaşma olmaz. Olur mu? Burada bağımsız milletvekilleri de var.

BAŞKAN – …konuşma sahibi olmuşlardır, söz sahibi olmuşlardır. Siz kendi grubunuzun kararına uymuyorsanız o sizin sorununuz, o beni ilgilendirmiyor.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, cehaletini ortaya koyma, cehaletini ortaya koyuyorsun.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Sakık.

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar; ben de hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Evet, AKP Grubunun grup önerisi var; yeniden, her hafta salı günü Parlamentonun daha çok çaba sarf etmesini, daha çok çalışmasını talep etmektedir. Buna biz grup olarak varız; eğer AKP, gerçekten halkın özgürlüğüyle ilgili, gerçekten halkın sorunlarıyla ilgili bir torba yasayı, bir demokratikleşmeyi hayata geçirecekse biz de varız, her seferinde bizleri göreve davet ediyor ama gelen yasalarda halkın refahı, halkın huzuru yok. Eğer, gerçekten, bugün, bu hafta içerisinde, bizim uzun süredir seslendirdiğimiz, mesela hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili bir yasal düzenleme olmuş olsaydı, biz de sizinle birlikte cumartesi de, cuma da, pazar da, isterseniz gecenin şafağına kadar birlikte çalışalım. Ama, sizin, gerçekten, muhalefetin ve ülkemizin temel sorunları olan sorunlarla ilgili bir duyarlılığınız yok, siz gerçekten… Mesela Van’da birkaç yıldır deprem sorunundan dolayı yaşanan o sıkıntıları ortadan kaldıracak yasal düzenlemeleri yapmak üzere Parlamentoyu biz göreve davet ediyoruz ama siz bununla ilgili bir şey getirmiyorsunuz. Van’da yine üç gün önce o çocuğun, Muharrem’in vefatıyla ilgili babasının, ailesinin yaşadığı sıkıntıları gerçekten ortadan kaldıracak yasal bir düzenlemeniz varsa buyurun, hep beraber olalım. Yani, sadece Muharrem bebek değil, Ceylan Önkolların, onlarca bebeklerin bu ülkede nasıl yaşamını yitirdiklerine hepimiz tanıklık ettik. Ve cezaevinde hasta tutsaklarla ilgili -elimizde- yaptığımız araştırmalar sonucu, 108 tane ağır hasta var ve bu hastalardan Aynur Epli, Abdulhalik Orak, Abdullah Altan, Alican Işık yani 108 tane insan, Fatih Hilmioğlu… Ve bu insanların cezaevindeki sıkıntıları var. Bu sıkıntılarla ilgili dönüp Parlamento bir yasal düzenleme yapmıyor.

Ve yine, bakın, bu kadar sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, daha yaz ayında Ali İsmail Korkmaz’ın Eskişehir’de nasıl yaşamını yitirdiğine tanıklık ettik ve Eskişehir’de, orada saldırıya maruz kaldı ve orada öldürüldü.

Daha önce de ona benzer, Uğur Kaymaz da aynı şekilde Kızıltepe’de öldürülmüştü; 12 yaşındaydı, bedeninde 13 kurşun vardı. Ve bunun mahkemesi Mardin’de görülmesi gerekirken mahkemeyi Eskişehir’e aldırdılar bilinmeyen güçler ve sonra Eskişehir’de Uğur’un katilleri aklandı.

Şerzan Kurt, Muğla’da saldırıya uğradı -bir üniversite öğrencisiydi- polis silahını çekti ve öldürdü. Kamera kayıtlarında var. Polis bir yıl içeride kaldı, o mahkemeyi de Eskişehir’e verdiler ve orada katil aklandı.

Şimdi, Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz yaşamını yitiriyor, Eskişehir’den dava alınıp Kayseri’ye gönderiliyor. Yani, gerçekten siz bu ülkenin sorunlarıyla ilgili bir yasal düzenleme yapıyorsunuz da muhalefet bu konuda size katkı mı sunmuyor? Tam tersine, katilleri kollayan ve koruyan bir anlayış içerisindeyiz.

Ve Paris’te… Barış sürecinden bahsediyorsunuz yani çözüm sürecinden bahsediyorsunuz. Çözüm süreci olduğu dönemde Paris’te 3 kadın katlediliyor, 3 Kürt kadını katlediliyor. Bununla ilgili bir araştırma mı yapıyorsunuz? Hayır. Çözüm sürecini önemsiyorsunuz ve önemsediğinizi de söylüyorsunuz ama çözüm süreciyle ilgili herhangi bir adımı da atmıyorsunuz. Bugünkü yaşadığınız bütün sıkıntıları… Diyorsunuz ki: “Çözümle ilgili kararlı olduğumuz için bize kumpaslar kuruluyor, bize tuzaklar kuruluyor; bize Oslo’da tuzak kuruldu, Habur’da tuzak kuruldu, Paris’te tuzak kuruldu.” Peki, bu tuzakları nasıl araştıracaksınız, çözümü nasıl hayata geçireceksiniz yani muhatap olduğunuz kesimlerle ilgili nasıl bir yasal düzenleme yapacaksınız? Bu da yok. Şimdi, dönüp sormazlar mı size, çözümle ilgili bu kadar ciddi bir hassasiyetiniz varsa ve gerçekten bu karanlık güçler… Ve ben inanıyorum ki çözüm sürecidir Türkiye’yi bu kadar tetikleyen süreç ama siz bunları görmüyorsunuz, çözüm süreciyle ilgili bir yasal düzenleme yapmıyorsunuz. Bir yıllık bir süredir –söylüyoruz- kan yok, gözyaşı yok, ölüm yok, tabut yok ama siz bu rehavete kapılıp yasal düzenleme denilen bir şey de yapmıyorsunuz. Siz muhatap olduğunuz kesimlerle neyi konuşacaksınız, neyi çözeceksiniz, hangi sorunu çözeceksiniz? Yani, eğer bir karşılıklı helalleşmeden bahsediyorsak siz, Kürtlerin demokratik haklarını hayata geçirmek gibi bir görevle karşı karşıyasınız. Yoksa sadece biz, siz geldik, karşılıklı bir helalleşme, bir af… Böyle bir sorun çözülmez; sorunlarımız yerli yerinde duruyorsa, Kürt sorunu eğer yerli yerinde duruyorsa, demokratikleşmeyle ilgili küçük bir adım atılmamışsa; dil yasak, kültür yasak, kimlik yasaksa; hâlâ on binlerce insan elinde silah dağlarda bulunuyorsa, hâlâ on binlerce insan Mahmur Kampı’nda, orada mülteci hayatı yaşıyorsa bu iktidarın bununla ilgili ciddi adımlar atması gerekir ama ne yazık ki siz, hâlâ, inşallahla, maşallahla bu işi geçiştirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi, artık bizim karnımız bunlara tok. Gerçekten biz ciddi ve biz gerçekten hilesiz ve klişesiz, amasız, lakinsiz bir yol arkadaşıyız; onun için sizi göreve davet ediyoruz. Bu yasal düzenlemelerle siz gerçekten adımlar atabilirsiniz. İlk adım, bu hasta tutuklu ve hükümlülerin bir an önce özgürlüklerine kavuşması gerekir.

Bakın, son günlerde eski JİTEM’cilerin, eli kanlı, kirli, onlarca, on binlerce Kürt’ün kanına elleri bulaşmış bir komutanın Sayın Öcalan’la İmralı’da yaptığı bir görüşmeyi, bir montaj kaseti piyasaya sunuyorlar. Kiminle? Onların yani Ergenekon’un kılıç artıklarıyla piyasaya sürüyorlar ve açıkça da söylüyorlar: “Biz bu müzakere sürecini baltalamak adına yapıyoruz.” Şimdi, bu kasetin bizim hayatımızda, Kürtlerde yani Kürt özgürlük hareketinde, BDP’de ve Kürt halkında bir karşılığı yoktur. Biz Sayın Öcalan’ı çok iyi tanıyoruz. Sayın Öcalan’ın bu topraklarda ne istediğini az çok hepimiz, çok çok iyi biliyoruz çünkü 21 Mart 2013 manifestosu halkların gönüllü birlikteliğini oluşturacak demokratik bir Türkiye’yi o gün de söylüyor, o kasette de onlar var, bugün de diyaloglar var. Ama, barış müzakereleri eğer bir müzakereye dönüştüğü an, biz gerçekten, Türkiye’de eşit yurttaşlık temelinde demokratik bir Türkiye’yi inşa etmek istiyoruz.

Onun için, bu kasetleri piyasaya sunanlar, biz sizleri çok iyi tanıyoruz, sizlerin kimlere hizmet ettiğinizi biliyoruz. Sizin bizim halkımızda, bizim yanımızda hiçbir karşılığınız yoktur. Biz sizin bunları niye yaptığınızı çok çok iyi biliyoruz.

Asıl bunu bilmesi gereken de iktidar partisidir. Eğer bunlar böyle silahlanmış, kuşatılmış bir şekilde barış sürecine karşı böyle bir şantaj içerisindelerse sizin de yapabileceğiniz tek şey, demokratikleşmeyi ve özgürleşmeyi hayata geçirmektir. Onun ötesindeki bir yol, emin olun, sizin de sonunuz olur.

Biz ne yaparız? Direne direne kazanacağız. Biz yoktan var olduk, ta otuz yıldır kavga ediyoruz, birçok iktidarlarla da kavga ede ede geldik buralara ama diliyoruz, umuyoruz ki ilk kez Türkiye gündemine gelen, bugüne kadar devam eden bu görüşmeler, bir yıllık görüşmeler diyalogdan müzakereye geçer, bir an önce yasal düzenlemeler yapılır. Yani, oraya gidip gelenler, orada Sayın Öcalan’la görüşmeleri sürdürenler yasal düzenlemeyle bunu hayata geçirebilir. Bu size çok dostça bir öneridir. Gerçekten samimiyseniz bunun gereğini yapmalısınız yani bu sorunu siyasetüstü bir sorun olarak görmelisiniz ve onun için adım atmalısınız. Biz böyle görüyoruz ve böyle de değerlendiriyoruz, sizi de bu noktada göreve davet ediyoruz. Yapmamız gereken en büyük yasa, gerçekten, halklar arasındaki bu kavgayı bitirip kendi ülkemizde hukukun ve huzurun ülkesini yaratacak barışın projesini hayata geçirmektir, gerisi hiçbirimize yarar getirmez.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum...

OKTAY VURAL (İzmir) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, Sayın Başkan, Sayın Başkan… Biz sana “Başkan” diyoruz ya, evvela bizi dinlemek zorundasın.

BAŞKAN - Benim nasıl davranacağımı bana öğretmeyin.

Buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Başını öne dikmenin ne anlamı var?

BAŞKAN - Buyurun, saygılı saygılı konuşun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Şimdi, senin biraz önceki uygulaman yanlış. İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilen grup önerisi… Yanındaki o memurlarına sor, bilmiyorsun.

SIRRI SAKIK (Muş) – Onlar memur değil, vekil, vekil.

KAMER GENÇ (Tunceli) – O grup önerisi üzerinde 4 tane kişi -2 lehte, 2 aleyhte- konuşur.

BAŞKAN - Sayın Genç, söylemek istediğiniz şeyi biliyorum, niye tekrar ediyorsunuz? Dinlemek zorunda değilim bildiğim şeyleri tekrar etmenizi.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bir dakika canım…

Bak, ben orada AKP’de lehte konuşan milletvekili olmayınca “Ben istiyorum sözü.” dedim -tutanaklara bak- yanlış yaptın, tutumun hakkında 63’üncü maddeye göre usul tartışması açılmasını istiyorum.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesini ben de biliyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bir de siz söyleyin.

BAŞKAN - İç Tüzük’ün 19’uncu maddesindeki konuşmaların, konuşma sürelerinin İç Tüzük’ün 63’üncü maddesine göre yapıldığını da biliyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Evet.

BAŞKAN - Grup önerilerinde şahıs adına konuşulduğunu da biliyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ee, niye “grup” dedin ya? Biraz önce “grup” dedin.

BAŞKAN - Müsaade edin.

Ben, milletvekilini çağırdığım zaman…

KAMER GENÇ (Tunceli) – O “Yok.” dedi, ben arkasından “Ben varım.” dedim.

BAŞKAN - …grup başkan vekili yok…

Müsaade eder misiniz!

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben müsaade etmem, doğru konuş!

BAŞKAN - Daha doğrusu, sizden izin almak zorunda da değilim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Doğru konuşmuyorsun.

BAŞKAN - Birleşime elli dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.46

 

ALTINCI OTURUM

Açılma Saati: 19.45

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59’uncu Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.

İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

D) Önergeler

1.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, (2/130) esas numaralı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/145)

                                                                                                                        15/3/2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

26/10/2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğum (2/130) esas no.lu Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonunda süresi içerisinde görüşülmemesi nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 37’nci maddesi gereğince doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını talep ediyorum.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                                    Sinan Aydın Aygün

                                                                                                                              Ankara

BAŞKAN – Teklif sahibi olarak Ankara Milletvekili Sayın Sinan Aygün konuşacak.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

SİNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bir de bir “sayın”ım var, Sayın Mustafa Elitaş, Grup Başkan Vekilimiz, değerli büyüğüm, değerli ağabeyim; vermiş olduğum kanun teklifi yeşil pasaport uygulamasının iş âleminde geçerli olması konusunda bir kanun teklifi. Yeşil pasaportu kimler alıyor? Bizler alıyoruz, eski bakanlar alıyor; 1’inci, 2’inci, 3’üncü derece memurlarımız alıyor, BDDK üyeleri alıyor, TMSF üyeleri alıyor ve yukarıda saymış olduğum kişilerin eş ve çocukları alıyor. Tabii, bu arada, büyükşehir belediye başkanları da görevleri süresince bunu alıyorlar. Bundan bir müddet evvel, İçişleri Bakanlığına sormuş olduğum soru önergesinde, merak ettik, Türkiye’de şimdiye kadar kaç tane yeşil pasaport alınmış diye. Alınan pasaport sayısı 2 milyon 107 bin 426 adet, şu ana kadar alınan ama mevcut kullanılanın sayısı da 993.267 adet. Yani ortalama 7 bin pasaport daha olursa 1 milyon diyebiliriz. 1 milyon pasaport devlet memurları olarak varsaydığımız 1’inci, 2’nci, 3’üncü derece memurlara veriliyor. Biz de diyoruz ki: Bu kanunu, 2006 yılında -iktidara geldiğiniz zaman ben Ankara Ticaret Odası Başkanıydım, Odalar Birliğinin de Konsey Başkanıydım- o zaman hükûmetinizle bunu masaya yatırmıştık, aşağı yukarı üç dört gün de çalışmıştık, bir noktaya getirmiştik, ama 2006 yılından sonra bu kanun bir daha çıkmadı, o zaman da destek vermiştiniz.

Dediğimiz ne bizim? Dediğimiz şu: İhracatın teşvik edilmesi için 30 milyon Amerikan dolarından fazla ihracat yapan ihracatçıya -bu aşağı yukarı bin pasaport ediyor- yıl içerisinde gelir vergisi konusunda illerde 1’inci, 2’nci, 3’üncülere, yine, kurumlar vergisinde illerde 1’inci, 2’nci, 3’üncülere, yine, illerde ve ilçelerde oda başkanlarına verilmek üzere… Toplam pasaport sayısı, bunların hepsini yaparsak 5 bin civarında hususi pasaport, yeşil pasaport ediyor. Yani iş âlemine, ihracatçıya, çok vergi verene, kurumlar vergisi, gelir vergisi verenlere, oda başkanlarına, bu kanun eğer buradan çıkarsa şayet, 5 bin kişiye daha pasaport vereceksiniz. Ne kadar pasaportumuz vardı? 993 bin tane, 5 bin tane de ilave edince 998 bin tane olacak.

Şimdi, tabii ki -ben böyle öngörüyorum ki- muhalefetten gelen bir teklif olduğu için biraz sonra oylarınızla reddedeceksiniz. Ben de Kayseri’ye çok giden bir milletvekiliyim, orada çok değerli dostlarım var, orada da şunu diyeceğim: “Ben kanun teklifini getirdim -oda başkanlığını da ziyaret ediyorum- sizlere yeşil pasaport verilecekti ama Sayın Mustafa Elitaş o gün Grup Başkan Vekiliydi, alamadık.” Orada birçok vergi rekortmeni arkadaşım var, onlara da aynısını söyleyeceğim, “Bu kanunun çıkmasını Sayın Mustafa Elitaş engelledi.” diyeceğim.

Yine, Konya’ya gittiğim zaman -Hüseyin Üzülmez’i göremiyorum burada- Konya Oda Başkanına diyeceğim ki “Sana yeşil pasaport verdirecektim ama Hüseyin Üzülmez engelledi.” Bu arada Mustafa Ağabey’e de cevap hakkı doğmuş oluyor dolayısıyla.

O yüzden kanunu vermekteki amacımız, piyasadaki pasaportun yüzde yarımını iş âlemine vermeniz, hepsi bu. Bu da sürekli olmayacak, eğer önümüzdeki sene bir daha vergi rekortmeni olursa, bir daha ihracat şampiyonu olursa bir dönem daha uzayacak yani birer yıllık aralarla uzayacak pasaportlar bunlar. Tabii ki bunun, burada, biraz sonra oylarınızla ret olacağını da biliyorum ama benim hem ticaret odası başkanlığı dönemimde hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Konsey Başkanlığı dönemimde bu kanunla çok uğraştık, sizinle de çok görüştük. O zaman yeni iktidardınız, 2006 yılında, çok da sıcak bakıyordunuz. Sizlerle birçok toplantı yaptık, milletvekilleriyle.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Zamanlaması manidar.

SİNAN AYDIN AYGÜN (Devamla) – Evet.

Ama şu anda geldiğimiz süreçte bu gerçekleşmedi. Burada ret olacağını da biliyorum ama önümüzdeki günlerde bir torba kanun çıkarsa, bizim talebimiz 5 bin kişiye daha pasaport vermek yani Türkiye’nin ihracatını yapan, Türkiye’nin vergisinin yüzde 95’ini veren kişilerin ellerine bir yeşil pasaport vermek, onları onore etmek, oda başkanını onore etmek. Türkiye’de 367 oda başkanı var, 367 oda başkanı var. O yüzden kanunuma destek verirseniz sevinirim. Vermezseniz, dediğim gibi, Kayseri’ye gittiğim zaman Mustafa Ağabeyimizi şikâyet ederim.

Hepinize saygılar sunuyorum.

Her şey gönlünüzce olsun diyorum.(CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Cevap hakkı verirsiniz herhâlde.

BAŞKAN – Size mi? İsterseniz veririz cevap hakkı.

Diğer konuşmacı Ankara Milletvekili Sayın Levent Gök, buyurun.

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ankara Milletvekilimiz Sayın Sinan Aygün’ün Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde söz aldım. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Aslında, genelde, arkadaşlarımızla görüştüğümüzde, iktidar olsun, muhalefet olsun, hemen hemen herkesin birleştiği bir kanun teklifi. Bu kanun teklifinde biz, özellikle sosyal demokrat bir parti olarak Türkiye’deki işverenlerimizin, oda başkanlarımızın, ihracat yapan ya da yurt dışıyla iş yapan iş adamlarımızın da Pasaport Kanunu’ndaki bir yasal engel nedeniyle alamadıkları yeşil pasaportu, halk arasında tabir edilen yeşil pasaportu almak ve yurt dışına çıkışlarının daha kolaylıkla gerçekleştirilmesini temin amacıyla verilmiş bir önergeyi konuşuyoruz. Çok haklı, çok da masum bir kanun teklifi. Bunun sağa sola çekilecek bir yanı da yok. Sayın Aygün’ün de belirttiği gibi, yaklaşık 5 bin kişiyi ilgilendiren bu kanun teklifinde yeşil pasaport dediğimiz pasaportun verilmesiyle iş adamlarımızın yurt dışına çıkışlarının daha serbest hâle gelmesi, vize engeline takılmaması, küreselleşen dünyamızda ekonomik argümanların içinde iş adamlarımızın daha fazlasıyla yer alması, kendilerine çıkartılan hukuki engellerin önlenmesi amaçlanıyor.

Yani bu konuda bence iktidar partisi milletvekillerinin de bu kanun teklifini desteklemesinin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani iş adamlarımızın, ihracatçılarımızın, oda başkanlarının yapacakları işte onları kolaylaştırıcı bir kanun teklifini desteklemek herhâlde başta iktidar partisine düşen bir görevdir diye düşünüyorum. Biz muhalefette olmamıza karşın… Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlanmasını, ihracatın yapılması suretiyle ya da yurt dışında alınacak müteahhitlik hizmetleriyle ya da satılacak mallarla, iş adamlarımızın kuracakları ilişkilerle Türkiye’ye getirecekleri dövizin ya da girdilerin Türkiye ekonomisine katılmasını ve Türkiye’nin de gelir düzeyinin artırılmasını da doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen bir kanun teklifidir. Hem ekonomik gerekçesi haklıdır hem hukuki gerekçesi haklıdır hem de siyasi gerekçesi haklıdır ve gerçekten de, bir ana muhalefet partisinin iktidarla olan diyalog ilişkilerine de katkı sağlayacak bir kanun teklifidir. Eğer bu kanun teklifi reddedilirse iktidar partisinin, herhâlde, bir ana muhalefetin getirdiği bu kadar haklı bir kanun teklifini niçin reddettiğini kamuoyuna açıklaması gerekir.

Şimdi elbette bunları söylüyoruz ama ben kanun teklifinin oylarınızla reddedileceğini biliyorum. Neden biliyorum? Biz muhalefet olarak işverenlerimizin önünü açmak isterken siz de işverenlerimizin iktidarınıza bağımlı olmasını istiyorsunuz. İstiyorsunuz ki Türkiye’deki işverenler, iş adamları sadece iktidarınızın kontrolündeki kamu ihalelerine girebilsinler, onlardan nemalansınlar, size mahkûm olsunlar; işte, Sabah, ATV fezlekesinde olduğu gibi, bir televizyonun kurtuluşu için aralarında para toplamaya mecbur edilsinler. İktidarın çökerttiği kurumlar para toplamaya mahkûm edilerek, sizden iş almaya mahkûm edecek bir düzeni amaçladığınız için iş adamlarımızın  yurt dışına rahatça giriş çıkışlarını yapacağı bu kanun teklifini reddedeceksiniz.

Medyaya getirdiğiniz sınırlamalar ortada, yargıya getirdiğiniz düzenlemeler ortada. Herkesi kendinize  bağlamak istiyorsunuz, doğal olarak işverenleri de kendinize bağlamak istiyorsunuz. Yahu, bırakın  bir nefes alsınlar. Yani, iş adamlarının görevi ATV’yi, Sabah gazetesini kurtarmak değil ki. Ama kamu ihalelerini sizden alacaklar, siz de onlara talimat vereceksiniz “Şu kadar parayı toplayın.” İş adamlarımızın önünü açalım değerli AKP’li milletvekilleri; iş adamlarımız, Türkiye’ye katkı sağlasınlar, yeni kazançlar getirsinler, yeni katma değerler getirsinler, size mahkûm olmaktan da kurtulsunlar. Türkiye’ye gelecek her para, her girdi Türkiye’nin millî gelirinin yükseltilmesine çok da katkı sağlar diye düşünüyoruz.

Bu kadar haklı gerekçeli olan bir kanun teklifini desteklemezseniz biz de sizleri herkese şikâyet ederiz.

Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN –  Teşekkür ederim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, Sayın Aygün ismimden  bahsederek…

LEVENT GÖK (Ankara) – Ama iyi bahsetti.

BAŞKAN – İyi bahsetti Sayın Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ben de kanunla ilgili bir görüş belirtmek istiyorum.

BAŞKAN – Ben anlamıyorum yalnız, çok konuşuluyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, sataşma anlamında değil, ben…

SİNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Sataştım Başkanım, sataştım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Aygün sataşmış bana Sayın Başkanım.

SİNAN AYDIN AYGÜN (Ankara) – Sataştım efendim.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen, Grup Başkan Vekili konuşuyor, ben de dinlemek zorundayım ki işlem yapacağım.

Buyurun Sayın Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, izin verirseniz “sataşma” demek nezaketsizlik olur, Sayın Aygün konuyu gerçekten nezaket çerçevesinde anlattı yasayla ilgili. Ben de bu konuyla ilgili iki dakika görüşlerimi beyan etmek istiyorum. 

BAŞKAN – Açıklama yapacaksanız yerinizden söz vereyim.

Buyurunuz Sayın Elitaş.

VII.- AÇIKLAMALAR (Devam)

2.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklaması

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Aygün’ün getirdiği kanun teklifi genel manasıyla baktığımızda gerçekten doğru bir teklif. Ben, 1994 yılında Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkan Vekili olarak göreve başladığım, 2004 yılına kadar devam ettiğim süre içerisinde, Türkiye’de ihracat yapıp Türk ürünlerini dünyanın her tarafına pazarlayan ve ihracatın 30 milyar dolardan 150 milyar doları aşan bir seviyeye getiren iş adamlarının gümrükten çıkarken, yurt dışına çıkarken belirli bir taltif görmeleri gerektiğine inanan birisiyim. Çünkü, bu ülkeye istihdam yaratarak, ihracat yaparak, üretim yaparak katkı sağlayan iş adamlarının devlet memurlarının üst düzeyinde olanlar gibi en azından bir itibar görmeleri kanaatindeyim. Yalnız, bu kanun teklifi üzerinde baktığımızda -ben de Sayın Aygün’le şimdi paylaştım- bunun genel Pasaport Kanunu içerisinde düzenlenmesi gerektiğini ifade ediyorum. Şu anda biz İç Tüzük’ün 37’inci maddesine göre önergeyi kabul ettiğimiz takdirde görüşme anlamına gelmiyor. Önergeyi kabul ettiğimiz takdirde kırmızı gündemin sonunda bir yerde durmasıyla ilgili bir sonuç ortaya çıkıyor. Biz bu konuyla ilgili…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Bundan daha kolay gelir.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Daha kolay gelmez, İç Tüzük 37’yle ilgili tekrar bir istekte bulunursunuz, o gelir.

Şimdi, İçişleri Bakanlığının, Dışişleri Bakanlığının bu konuyla ilgili çalışmaları var. Mesela, burada bir örnek vereyim: Büyükşehir belediye başkanlarının görevleri sürecince yeşil pasaport almalarını düzenliyor, “Görevleri bittiği anda yeşil pasaportları gitsin.” deniyor. Türkiye’de 30 vilayette büyükşehir belediye başkanlığını beş yıl veya uzun süreler yapmış kişilerin aldıkları yeşil pasaportun benim kanaatimce ömür boyu devam etmesi gerekir. Nitekim, bizim yaptığımız daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin özlük haklarını düzenleyen bir kanun teklifinde milletvekillerinin, milletvekilliği görev süresi bitmiş olanların da kırmızı pasaportlarının alınmamasıyla ilgili bir durum vardı, onunla ilgili bütün siyasi partilerin yaptığı bir imzalı teklif vardı ama maalesef sadece AK PARTİ milletvekillerinin imzasıyla şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinin komisyonunda bulunmakta. Açıkça ifade ediyorum, Sayın Aygün’ün verdiği…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Toparlarsanız Sayın Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - …teklif esas itibarıyla düzgün bir teklif, olumlu bir teklif ama bu teklifin komisyonlarda görüşülmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde tartışılmasının sonuçlarının olumsuz olabileceği kanaatiyle, AK PARTİ Grubu olarak, mantık olarak doğru olduğunu ama düzenleme açısından olumsuz olabileceğini düşünerek olumsuz kanaat belirttiğimi ifade ediyorum.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

D) Önergeler (Devam)

1.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, (2/130) esas numaralı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/145) (Devam)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Gündemin “Oylaması Yapılacak İşler” kısmında yer alan Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın açık oylamasına başlıyoruz.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/877) (S. Sayısı: 534) (x)

BAŞKAN - Daha önce açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılması kabul edilmişti.

Oylama için şimdi iki dakika süre veriyorum. 

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Pusulaları okuyorum:

Sayın Çağatay Kılıç? Veysel Eroğlu verdi adına.

Sayın Ahmet Davutoğlu? Sayın İsmet Yılmaz verdi.

Oğuz Kağan Köksal? Burada.

                             

(x) 534 S. Sayılı Basmayazı 6/2/2014 tarihli 58’inci Birleşim Tutanağı’na eklidir.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Davutoğlu nerede yahu?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Ona vekâleten ben kullandım.

BAŞKAN – Beşir Atalay? Burada.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Yahu vekâleten olur mu oy kullanma?

BAŞKAN – Sayın Gürsoy Erol? Burada.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, yoklamada vekâlet olmaz.

YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) – Yoklama değil oylama bu!

BAŞKAN – Sayın Ülker Can…

Sayın Ali Babacan’a vekâleten Sayın Beşir Atalay…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Oylamada vekâlet olmaz!

BAŞKAN – Açık oylamada vekâleten oy kullanma olur.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Vekâleten oy kullanma olmaz. 184 olması lazım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, siz devam edin.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Yoklamada vekâlet olmaz.

BAŞKAN – Biz açık oylama yapıyoruz Sayın Milletvekili, açık oylama yapıyoruz. Lütfen, biz açık oylama yapıyoruz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, doğrudur.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır efendim, yoklamada vekâleten olmaz.

BAŞKAN – Hayır, biz açık oylama yapıyoruz, lütfen…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Açık oylama ama 184 olması lazım.

BAŞKAN – Açık oylama sonucunu açıklıyorum:

“Kullanılan oy sayısı    :     185

Kabul                           :     181

Ret                               :         3

Çekimser                      :   1 (x)

                                        Kâtip Üye                                Kâtip Üye

                                    Muharrem Işık                  Muhammet Bilal Macit

                                         Erzincan                                  İstanbul”

Böylelikle, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Sayın Bakan bir teşekkür konuşması yapacak, böyle bir talepte bulundu.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; değişen şartlar, askerlik süresinin kısalması ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yeniden yapılanmasına uyum amacıyla 15 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmıştır. Değişikliğe konu alanlardan birisi, hava değişiminde geçirilen sürelerin askerlik hizmetinden sayılacak kısmın yeniden düzenlenmesidir.

                             

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

Bir diğer değişiklik konusu, yedek subay aday adaylarının test ve mülakat merkezlerine sevki uygulamasına son verildiğinden bakaya durumu yeniden tanımlanmış ve bu durumda olanların geldikleri takdirde birliklerine sevk edileceklerine dair düzenleme yapılmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun kimlik kartları, özlük dosyaları ve sosyal hizmetlere ilişkin hükümleri günümüz ihtiyaçları da dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Orduevleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri ile askerî kantinlerde mehmetçiğin çalıştırılması uygulamasından vazgeçilmektedir. Ayrıca, bu yerlerde çalışan personelin de uzman olması gerekmektedir. Bu çerçevede, bahse konu tesislerin tamamında veya belirli bölümünde verilen hizmetlerin üçüncü şahıslara kiralanması, işlettirilmesi veya hizmet alımı yöntemiyle karşılanması için düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, söz konusu tesislerin vergi mükellefiyetliği konusundaki tereddütler de giderilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin general, amiral kadroları ile son dönemde teşkilat yapısında meydana gelen değişikliklere uygun olarak Yüksek Askerî Şûra çalışmalarına yönelik hükümler güncellenmiştir. Zaman zaman emeklilik, sağlık, istifa veya zorunlu nedenlerle yıllık kontenjan dâhilinde terfi ettirilecek sayıda üst rütbeli personel bulunmaması hâlinde komuta kademesinde bir zafiyet oluşmasını önlemek için Yüksek Askerî Şûranın terfi ve emeklilik değerlendirmelerinin geniş bir çerçevede ele alınmasına imkân sağlanmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kabul edilen yasayla gerek görevde gerekse emekli olan personelin özlük haklarında iyileştirmeler yapılmıştır. Görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılmış ancak, beraat eden Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin avukatlık asgari ücret tarifesine göre avukatına ödediği ücret ile dava masrafları yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, devlet memurlarında olduğu gibi, kurumların bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

Bu arada, yasanın Meclisimizde görüşülmesi sırasında, sanıkları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bulunduğu davalar için birtakım değerlendirmeler yapılmıştır. Bu davalarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yargılandığı ifade edilmiştir. Bu doğru değildir. Sanıklar arasında öğretim üyeleri de var, milletvekilleri de var, gazeteciler de var. Hiç kimse çıkıp öğretim üyelerinden dolayı “Üniversiteler yargılanıyor.”, milletvekillerinden dolayı “Türkiye Büyük Millet Meclisi yargılanıyor.” ya da gazetecilerden dolayı “Gazeteler yargılanıyor.” demedi. Suç ve suç ihdası şahsidir; yargılanan, hukuku ihlal ettiği iddiasıyla mahkeme karşısına çıkarılan kişilerdir, onların ait olduğu kurumlar değildir.

Bir vekilimiz “Askerî casusluk davasında yok yok” tabirini kullandı; bu, bir diğer ifadeyle “Ne ararsan var.” demektir.

Hukuku ihlal eden hareketlerle sair eylemlerin birbirinden ayırt edilmesi hukuk devletinin gereğidir, hâkime düşen görev de suçlu ile suçsuzu ayırt etmektir; yargı bunun için vardır.

Ceza yargılaması süreci ile disiplin mevzuatı doğrultusunda işlem yapılması süreci iki ayrı süreçtir. Ceza konusu olmayan fiiller pekâlâ disiplin ihlali olarak değerlendirilebilir ve buna göre de işlem yapılır, yapılan bu işlemler de yargı denetimine tabidir.

Biz hiçbir personelimizin mağdur olmasını istemeyiz, bunun için de hukuk düzeni içinde gereğini yerine getiririz; ancak, bunun reklamının yapılmasına da gerek duymayız. Şeyh Edibali’nin dediği gibi “Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi değildir. Sevgi, davanın esasıdır, sevmekse sessizliktedir. Bağırarak da sevilmez, görünerek de sevilmez.” (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Türkiye Cumhuriyeti hiçbir hukuk dışı yapıya destek vermez, gücünü hukuka bağlılıktan alır. Bu nedenle de bugünkü Türkiye Cumhuriyeti son iki yüz yıllık devlet sürecinin en güçlü ve en itibarlı devletidir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yapılan bir başka düzenlemeyle, makam tazminatı almayan takriben 30 bine yakın subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş emeklilerine de millî istihbarat hizmetleri ve emniyet hizmetleri sınıfına mensup emekli personel ile çarşı ve mahalle bekçileri gibi, her ay 100 Türk Lirası verilmesi sağlanmıştır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – Muvazzaf uzman erbaşların…

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun.

VII.- AÇIKLAMALAR (Devam)

3.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın 534 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın kabul edilmesinden sonra yaptığı konuşması sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim.

Tabii, sayın bakanların bir kanun çıktıktan sonra nezaketen Genel Kurula, hem komisyona hem diğerlerine teşekkür etmesi usuldendir ama bunu...

Tasarıyla ilgili bilgi verirken biz de şunu ifade etmeliyiz ki, bu tasarıda, burada sözleşmeli subaylar yoktur, astsubayların derdi çözülmemiştir, uzman erbaşların derdi çözülmemiştir. Dolayısıyla bütün bunlar ortalıkta kalmış ve Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup kimi kesimlerin sorunlarının çözülmediği de bir gerçektir. Dolayısıyla Sayın Bakanın bu ifadesi karşısında biz de bu kanunla ilgili bu görüşlerimizi ifade etmek zorunda kaldık.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Yerimden bir açıklama yapmak istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun.

4.- Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada yapılan düzenlemeyle muvazzaf uzman erbaşların eğitim durumlarına göre 2.200 rakamını geçmemek üzere astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergenin üçte 2’sinin uygulanması kabul edilmiştir. Bu, özlük haklarında iyileştirmedir.

Yine, burada uzman erbaşlarla ilgili bir açıklama yapmak isterim. Bilindiği üzere 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu 1985’te çıktı. Bu Kanun’un 3’üncü maddesinde “uzman erbaş” tanımı verilmekte. Buna göre, uzman erbaşın, bu Kanun hükümlerine göre istihdam edilen uzman çavuş ve uzman onbaşıları ifade edeceği; uzman onbaşı için en az ilköğretim okulu mezunu, uzman çavuş için ise en az lise mezunu çavuşlar ile en az ilköğretim okulu mezunu olup askerlik hizmetini çavuş olarak yapmış olma şartı aranmaktadır. Bu Kanun ilk çıktığında hizmet süreleri olarak en çok 30 yaşına girdiği yıl olarak belirtilmiştir. Bu Kanun çıktığında bunlar “30 yaşına kadar çalışır, daha sonra sözleşmeleri feshedilir.” denilmiştir. 14 Şubat 2004 tarihinde 5085 sayılı Yasa’yla bunların çalışma süresi 45 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir hâle gelmiştir.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Niye konuşuyor?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – 2010 yılında yine bizim dönemimizde çıkartılan bir yasayla da ola ki bunlar emekliliğini kazanamazsa o zaman Millî Savunma Bakanlığına bağlı ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar devlet memuru olarak istihdam edilecekleri hükmü getirilmiştir. 1986’dan AK PARTİ iktidarına kadar görevde bulunan hiçbir hükûmetin aklına uzman erbaşların gerek yaşını gerek emeklilik keyfiyetini gerekse de göstergelerini düzenlemek aklına gelmedi. Bu konuları biz düzenledik, kendi döneminde yapamadıklarını bu dönemde bizden talep etmelerinden de memnunuz. Demek ki bu talepler ancak bu dönemde karşılanabilir ve dile getirilebilir.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, söz talebim var. Söz talebim var efendim.

BAŞKAN – Özür dilerim, görmedim.

Buyurun Sayın Vural.

5.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim.

Sayın Bakanın bu ifadeleri gerçekten hayret verici. Astsubaylar Genelkurmay Başkanıyla toplantı yaptı. Genelkurmay Başkanlığı diyor ki: “Maliye Bakanlığı, Bakanlık vermiyor.” Astsubayların hangi derdini çözüyorsunuz? Yani uzman erbaşların, sözleşmeli subayların dertleri devam… Şimdi, izleyen değerli kardeşlerim bir telefon açsınlar size. Yani sanki astsubayların, uzman erbaşların, sözleşmeli subayların bütün dertlerini bitirmişler, hepsi abat olmuş, sıkıntıları kalmamış. Genelkurmay Başkanlığındaki toplantıyı biliyor musunuz? Bu toplantıda neden onların istediklerini, Genelkurmay Başkanlığının istediklerini Maliye Bakanlığı vermiyor diye Genelkurmay Başkanı şikâyet ediyor Hükûmeti? Dolayısıyla tablo budur.

Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Ben teşekkür ederim.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Sayın Başkanım, hem astsubaylarımıza neler verdiğimizi hem de uzmanlara neler verdiğimizi sayabilirim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, şimdi, biraz önce AKP Grubu önerisi üzerinde… Bakın, tutanaktan okuyorum. Sayın Ramazan…

BAŞKAN – Talebiniz nedir?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bir dakika efendim. Teklif şu: Çok keyfî Meclisi yönetiyorsunuz, açıklayacağım.

Şimdi, bak, siz soruyorsunuz “Sayın Ramazan Can salonda yok.” diyorsunuz.

BAŞKAN – Yok, demiyorum, iyice okuyun. Tutanaklar bende de var.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, burada tutanakta var. Hanımefendi, bak “Sayın Ramazan Can salonda yok, herhâlde.”

BAŞKAN – “Herhâlde…” Evet.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Evet, “herhâlde” de o anlama geliyor. Oktay Vural diyor ki: “O zaman oylamaya geçelim.” BDP’li arkadaşımız diyor ki: “Hayır, bizim aleyhte söz hakkımız var.” Ben o zaman yerimden diyorum ki: “Ben söz istiyorum.”

BAŞKAN – Sizden önce kim istiyor, onu da okuyun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Kimse istemiyor. Hayır, tutanağa bakın işte.

BAŞKAN – Ferit Mevlüt Aslanoğlu istiyor sizden önce.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim? Kim?

BAŞKAN – Ferit Mevlüt Aslanoğlu, iyice bakın.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır efendim. “Biz konuşacağız.” diyor. Bakın, aynen tutanaktan okuyorum. Pervin Buldan  “Bir tane aleyhte söz var.” diyor. Kamer Genç “Sayın Başkan…” diyor, ondan sonra Ferit…

BAŞKAN – Hayır, eksik okuyorsunuz. Bakın, şimdi, gereksiz bir tartışma yapıyoruz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır efendim, bir dakika… Bir dinle de…

BAŞKAN – Sayın Pervin Buldan’dan sonra Sayın Mustafa Elitaş “Sayın Başkan…” diyor.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Evet, ondan sonra ben “Sayın Başkan…” diyorum. Ondan sonra da Mevlüt Aslanoğlu…

BAŞKAN – Ondan önce Elitaş “Sayın Başkan…” diyor.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bakın Hanımefendi, önce ben söz istiyorum.

BAŞKAN – Sonra siz diyorsunuz, sonra Mevlüt Aslanoğlu söylüyor.

KAMER GENÇ (Tunceli) –  Hayır, hayır, ben söz istiyorum. Yani bu kadar, bu Meclisi keyfî…

BAŞKAN – Ben diyorum ki: “Arkadaşlar, Grup Başkan Vekiliyle konuşuyorum.” Sayın Grup Başkan Vekili de “Ben konuşacağım.” diyor, bu bir.

İkincisi…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Onu benden sonra diyor. Hanımefendi, bakın, burada açık söz var yahu! Ben diyorum ki…  Bak, Mustafa Elitaş “Sayın Başkan…” diyor, ondan sonra Kamer Genç “Sayın Başkan…” diyor.

BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen oturur musunuz yerinize.

Bütün Genel Kurulun bilgisine sunuyorum…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Oku bakalım oradan.

BAŞKAN – Ben: “Adalet ve Kalkınma Partisi Grup önerisinin lehinde son konuşmacı Kırıkkale Milletvekili Sayın Ramazan Can, buyurun.

Ramazan Can…

Sayın Ramazan Can salonda yok herhâlde.

Sayın Oktay Vural: Tamam efendim, oylamaya geçelim.

Sayın Pervin Buldan: Bir tane aleyhte var, bizim var.

Sayın Mustafa Elitaş: Sayın Başkan…

Sayın Kamer Genç: Sayın Başkan…

Sayın Mevlüt Aslanoğlu: Sayın Başkan, konuşmacı yoksa biz hazırız.

Başkan: Müsaade eder misiniz arkadaşlar, Grup Başkan Vekiliyle konuşuyorum.”

KAMER GENÇ (Tunceli) – Söyle…

BAŞKAN – Sayın Genç, bana “siz” diye hitap edin, ben size “siz” diye hitap ediyorum.

Sayın Genç: “Ben konuşacağım ben.”

KAMER GENÇ (Tunceli) – “Ben konuşacağım.” dedim.

BAŞKAN – Sayın Mustafa Elitaş: “Sayın Başkan, Ramazan Can’ın yerine ben konuşacağım.”

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben önce demişim Hanımefendi. Hayır, ben önce demişim.

BAŞKAN – Hiçbir usul aykırılığı yok. Kaldı ki bu tartışma bir buçuk saat önce yapıldı.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ee…

BAŞKAN – Bu konuyla ilgili olan işlem tartışıldı, karara bağlandı.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, bir dakika… Sayın Başkan, önce o tutumunuzu da şey ediyorum. Bir dakika efendim.

BAŞKAN – Dolayısıyla da, lütfen Sayın Genç, Genel Kurulun düzenini bozmayın. Biz çalışmamızda ilerleyeceğiz.

Buyurun Sayın Vural.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hanımefendi, bir dakika… Sayın Başkan, bir beni dinler misin.

Bakın, siz, bu konuyu karara bağlamadan kaçıp gittiniz. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar?

BAŞKAN – Olur… Olur… Ara verdim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Olmaz efendim. Ara veremezsin.

BAŞKAN – Benim tasarrufumda olan bir şey. Sizinle tartışmak istemiyorum Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Yani burada tartışılan bir konuda karar almadan çekip gidiyorsunuz.

BAŞKAN – Sayın grup başkan vekili, lütfen…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Dolayısıyla tutumunuz hakkında söz istiyorum 63’üncü maddeye göre.

BAŞKAN – Usul tartışması açamam çünkü işlem tamamlandı, geçti gitti.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır efendim.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Vural.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, bu grup önerileriyle ilgili, gruplar kendi aralarında milletvekillerinin söz taleplerini değerlendiriyor; Adalet ve Kalkınma Partisine düşmüş söz, o olmayınca grup başkan vekili söz alıyor. Dolayısıyla bu konuda tartışılacak bir durum yok.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ederim. Ben açıklamamda onu da yapacaktım ama siz yerine getirdiniz, çok teşekkür ederim Sayın Vural.

OKTAY VURAL (İzmir) – Bu konuda böyle bir düzenin oluşturulmasını milletvekillerinin hakları açısından doğru buluyoruz efendim. Grupların hakları açısından doğru buluyoruz.

BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen yerinize oturun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, bakın, burada…

OKTAY VURAL (İzmir) – Kaldı ki Sayın Genç’in de o süre içerisinde bir şeyi de yok. Bu durumda, Adalet ve Kalkınma Partisinin ve diğer grupların hakları da var.

BAŞKAN – Evet.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ee, var da…

OKTAY VURAL (İzmir) – Dolayısıyla diğer grupların da Cumhuriyet Halk Partisiyle Milliyetçi Hareket Partisi ve BDP’nin de hakları var.

BAŞKAN – Şimdi tutanağı size okudum Sayın Genel Kurul.

Sayın Vural, size çok teşekkür ederim. Tamamlanmış bir işlemin usul tartışmasını konuşuyoruz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hanımefendi, hayır, tamamlamadınız. Meclisi kapatıp gittiniz, ara verdiniz. Böyle kaçmakla Meclis yönetilmez. Doğru dürüst Meclisi yönetirseniz, tarafsız yönetirseniz olur.

BAŞKAN - Bu konuda usul tartışması açmamın yeri yok.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bu kişisel bir sözdür. Kişisel sözde grupların…

BAŞKAN - Lütfen genel düzeni bozmayınız. Lütfen Genel Kurulun düzenini bozmayınız. İç Tüzük’ün gerekli hükümlerini yerine getirmek zorunda beni bırakmayınız. Lütfen… (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

KAMER GENÇ (Tunceli) – Haydi yap bakalım! Ne yapacaksan yap, haydi bakalım!

BAŞKAN – Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Tehdit mi ediyorsunuz beni?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Keyfî Meclisi yönetiyorsun. Meclisi keyfî yönetiyorsun.

BAŞKAN - Tehdit mi ediyorsunuz beni, cevap verin. Tehdit mi ediyorsunuz?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Mecliste karar almadan gidiyorsun, ondan sonra… Burası senin çiftliğin mi? Çiftliğin mi?

BAŞKAN - Tamam, işlem yapıyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Yap! Haydi yap! Ne işlem yapıyorsan yap!

BAŞKAN - Sayın idare amirleri, lütfen konuşmacıyı sükûnete davet eder misiniz.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Siz de tehdit ediyorsunuz ama Sayın Başkan.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Sayın Başkan, baskıyla Meclisi yönetemezsiniz!

BAŞKAN – Lütfen… 161’inci maddeyi uygulatmak zorunda beni bırakmayın.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Baskıyla Meclis yönetilemez!

BAŞKAN – Şimdi siz başlayın.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Uygulayın Sayın Başkan.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, siz gündeme geçin.

BAŞKAN - Evet, sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sırada yer alan,  Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

3.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

4.- Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1929) (S. Sayısı: 523)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4’üncü sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbulda Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/870) (Dağıtma tarihi: 21.01.2014) (S. Sayısı: 532) (x)

BAŞKAN - Komisyon? Yerinde.

Hükûmet? Yerinde.

Komisyon raporu 532 sıra sayıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Iğdır Milletvekili Sayın Sinan Oğan konuşacaktır.

Buyurun Sayın Oğan. (MHP sıralarından alkışlar)

                             

(x) 532 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

MHP GRUBU ADINA SİNAN OĞAN (Iğdır) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın özellikle Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin irtibat bürosunun İstanbul’da kurulması elbette önemlidir. Buna siyaseten de buna teknik olarak da itiraz etmek, bu kanuna karşı çıkmak veya bunun onaylanmasına karşı çıkmak elbette mümkün değildir ve bizim de Birleşmiş Milletlerin ilgili ofisinin İstanbul’da kurulmasından memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu sebeple de Türkiye’nin…

Sayın Başkan, pazar yerine dönmüş Meclis. Meclise mi konuşuyoruz, pazar yerine mi konuşuyoruz belli değil.

GÜLAY DALYAN (İstanbul) - Nasıl hissediyorsan…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, sayın konuşmacının dediklerini duydunuz, lütfen…

Buyurun.

SİNAN OĞAN (Devamla) – Değerli milletvekilleri, elbette ki Birleşmiş Milletler irtibat ofisinin İstanbul’da kurulması önemli ancak bununla beraber Türkiye’nin dış politikasına da bakmak lazım. Bunu Türkiye’nin dış politikası açısından önemli bir adım olarak görebiliriz ama bununla beraber, son günlerde özellikle Türk dış politikasında ilginç gelişmeler oluyor, onunla ilgili bazı hususların da altını çizmemiz lazım.

Hükûmetin, sizin de ifadelerinizde, Sayın Başbakanın da ifadelerinde şu gerçek var: “Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti son on bir yılın en sıkıntılı günlerinden geçiyor.” Bunu siz söylüyorsunuz, bunu biz görüyoruz, vatandaş görüyor, eloğlu bunu görmüyor mu? Elbette ki eloğlu da bunu görüyor ve Türkiye’yi yakından takip eden özellikle küresel çevreler, Türkiye’nin bu zayıf anında, Türkiye’yi yakından ilgilendiren çok stratejik önemli konuları birer birer Türkiye’nin önüne getirmiş durumda.

Bir yandan, bakıyorsunuz, Iğdır’da, Ermenistan’la sınırımızda mayın temizleme faaliyetleri başlamış. Tabii, mayın temizleme faaliyetlerini, biz Suriye sınırından hatırlıyoruz. Türkiye’nin gündemine mayın temizleme ve bu mayın temizleme işinin İsrail’e verilmesi geldiğinde, hiç kimse, bunun, bir gün gelecek ve Suriye’de kanın oluk gibi aktığı bir süreçte, İsrail’in şimdiden o bölgeye hâkim olma isteğinin altında yatan sebeplerden en başlıcası olduğunu o günlerde maalesef kamuoyu bilmiyordu ama gün geldi, İsrail’in neden o bölgenin mayınına talip olduğu gün gibi ortaya çıktı.

Şimdi, Türkiye sınırında, Ermenistan’la olan sınırımızda başka bir mayın temizleme faaliyeti gerçekleşiyor ve ne hikmetse bunun da finansının yüzde 70’ini AB’nin gönüllü bir şekilde karşılamaya hazır olduğunu görüyoruz. Bunun da dikkatli bir şekilde ele alınması lazım. Karabağ sorunu çözülmeden, Ermenistan Türkiye’ye yönelik iddialarından bir adım geri atmadan, Türkiye’nin sessiz sedasız, maalesef dış baskılara boyun eğerek, Ermenistan’la kapıları açma girişiminin ayak seslerinin geldiğini görüyoruz.

Bir taraftan Ermenistan’la mayın temizleme ilişkileri sürdürülüyor ama öbür taraftan da bakıyoruz, Türkiye için millî bir mesele olan Kıbrıs meselesinde, yine sessiz sedasız “yes be annem”cilere taş çıkartacak derecede yeni bir sürecin başladığını görüyoruz ve maalesef, bu süreçlerin hiçbirisi ne kamuoyunda tartışılıyor ne yüce Mecliste tartışılıyor. Kamuoyu bugünlerde maalesef ki “Alo Fatih”lere kilitlenmiş durumda; polis, yargıç sürgünlerine kilitlenmiş durumda ve Türkiye bugünlerde ayakkabı kutularına kilitlenmiş durumda. Elbette ki bu yolsuzluklar, elbette “Alo Fatih”ler Meclis kürsüsünden konuşulacak, elbette ki sizin yarattığınız suni gündemlerin arasında bu önemli gündemlerin kaybolmasına müsaade etmeyeceğiz ama dış politikada da ne oluyor, ne bitiyor, Türkiye’nin bütün dikkati bu tarafa yönelmişken dış politikada Türkiye’nin millî saydığı hususların da kaşla göz arasında birilerine peşkeş çekilmesine elbette ki müsaade edilmeyecektir. Bu sebeple, Kıbrıs’ta ne olup bittiğinin de burada, Mecliste görüşülmesi lazım. Orada yeni bir “yes be annem”ci furyanın başlatılıp başlatılmadığının burada gelinip konuşulması lazım ama bütün bunların yanında, çok daha ilginç bir gelişme oluyor değerli arkadaşlar. Birkaç gündür hem Sayın Davutoğlu’nun ağzından hem Sayın Başbakanın ağzından, denize düşen yılana sarılır misali bir İsrail ipine sarılma sevdasının bugünlerde Hükûmetinizde oluştuğunu görmekteyiz. Bu İsrail sevdası, acaba Gazze’de mazlumun, Müslüman’ın hakkı verildi de mi sizde ortaya çıktı? Bakıyoruz, öyle bir şey yok. Gazze’ye ambargo kaldırılmış falan değil. Filistinlilere yönelik İsrail ambargosu, Filistinlilere yönelik İsrail’in zulmü hâlâ devam ediyor. Peki, İsrail’in -sizin de orada provokasyonunuzla- maalesef katlettiği 9 vatandaşımızın hakkı hukuku ödenmiş midir? O konuda da sahte bir özür. Ama neyin özrü? Onu da “İsrail bizden özür diledi.” diye satıyorsunuz. Öyle bir özür falan yok. İsrail “Operasyonda bazı hatalar olmuş olabilir.” diyor. “Operasyon doğru, iyi yaptık ama bazı hatalar varsa o operasyonda ondan da üzgünüz.” diyor. Dolayısıyla, ortada bir özür falan yok. Milleti de bu anlamda “İsrail bizden özür diledi.” diye kandırmaya da hakkınız olmadığını ifade etmek istiyorum.

Peki, durup dururken bu İsrail sevdasının birdenbire ortaya çıkmasında acaba sizin İsrail ipine sarılma gibi, bu, artık, idare edemediğiniz iç ve dış politikada İsrail’le omuz omuza bazı meseleleri aşma hedefiniz olabilir mi? Bunu da kamuoyu yakında öğrenecektir, bundan emin olabilirsiniz.

Değerli arkadaşlar, tabii, sizin İsrail sevdanızın yeni olmadığını kamuoyu çok iyi biliyor. Biz de Meclis kürsüsünden defalarca örnekleriyle, ispatıyla, kanıtıyla burada ifade ettik. Hani, İran’dan İsrail’e olası bir füze saldırısından İsrail’i korumak için Malatya’ya kurduğunuz füze savunma sistemini ne Malatyalılar ne Türk milleti unutmuş değil. Yine, aynı şekilde, Mavi Marmara’da, zulmü, zalimcesine insanlarımızı katledenlerle sizin ticari ilişkilerinizin süreç içerisinde nasıl arttığını rakamlarıyla ve verdiğimiz soru önergelerine yazdığınız resmî cevaplarla da kamuoyuna bunları ifade etmiştik. Kamuoyu da sizin İsrail’le ticaretinizin bu süreç içerisinde, “…(x)” tiyatrolarının olduğu günlerde dahi İsrail’le ticaretin, Türkiye’nin İsrail’le ticaretinin en yakın dost ve müttefikleriyle bile olmayacak derecede arttığını rakamlarıyla ifade etmiştik. Dolayısıyla, bu, bugün, sizin İsrail’le yeniden ilişkileri düzeltme gayretinizi kamuoyu hangi amaçla yaptığınızı da gayet iyi biliyor.

Dış politikada, Doğu Türkistan’da Çin’in zulmü devam ediyor. Dış politikada, maalesef, Kerkük’te kan akmaya devam ediyor ve Sayın Davutoğlu’nun sanki dış politika gündeminde Kerkük diye bir madde yok, Sayın Davutoğlu’nun dış politika gündeminde Doğu Türkistan gibi bir madde maalesef yok. Sayın Davutoğlu’nun gündeminde bugünlerde hangi madde var? İsrail maddesi var. Hangi madde var? Ermenistan maddesi var. Hangi madde var? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti maddesi var. Kim istiyor peki bu sorunların çözülmesini? Amerika istiyor. Kim bastırıyor? Yahudi lobisi, Rum lobisi bastırıyor ve denize düşen yılana sarılır gibi, siz de şimdi Rum lobilerinin, Yahudi lobilerinin ipine sarılmış durumdasınız.

Tabii, bizim de bunları vatandaşa anlatmamız lazım, bizim de bunları vatandaşa anlatacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Her ne kadar, elinizin altında “Alo Fatih” hatları yirmi dört saat çalışıyor olsa bile, ta Fas’tan Sayın Başbakan işi gücü yokmuş gibi “Alo Fatih” hatlarına sarılsa bile, sizin İsrail’le gerçekteki iş birliğinizi; sizin Rum lobisiyle, Ermeni lobisiyle yapmış olduğunuz ve planlamış olduğunuz bu planları, iş birliği planlarını biz elbette ki kamuoyuyla paylaşacağız.

                             

(x) Bu bölümde Hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi.

Yeri gelmişken altını çizmekte fayda var değerli milletvekilleri. Biz Sayın Başbakanın hakikaten de işi gücü var zannediyorduk. Biz, Türkiye’nin iç ve dış gündeminin bu kadar yoğun olduğu bu süreçte Sayın Başbakanı meşgul, işinde gücünde ve Türkiye’nin meseleleriyle uğraşıyor biliyorduk ama meğerse Sayın Başbakan işini gücünü ya birilerine havale etmiş veyahut da biraz önce ifade ettiğim Amerikan, İsrail, Rum, Yahudi, Ermeni lobilerine havale etmiş olacak ki, Sayın Başbakan bugün “Alo Fatih” hatlarıyla meşgul. Televizyonda geçen bir alt yazıya dahi tahammülü olmayan bir yönetim anlayışınız bugün Türkiye’nin önünde maalesef bir ibret tablosu gibi duruyor. Sadece Başbakan düzeyinde mi? Değil.

Değerli arkadaşlar, bazen, hakikaten eliniz ayağınız o anlamda dolaşıyor. En son örneği Kadirli’de… Kadirli Devlet Hastanesinin temizlik işçilerine ve bazı memurlara oradaki yerel parti görevlileriniz talimat gönderiyor, “Akşam mesai bitimine kadar herkes AK PARTİ seçim bürosunda olacaktır –ve eklemeyi de unutmuyor- buna uymak da mecburidir.” diyor. Ya, Allah aşkına, milleti esir mi aldınız siz?

Bir yandan, “Alo Fatih” hattıyla Milliyetçi Hareket Partisinin ve onun Sayın Genel Başkanının ifadelerini alt yazıdan kaldırmaya çalışın, ee, öte taraftan da, başka bir “Alo Fatih” hattı kurun, vatandaşa “Alo talimat” yağdırın. Var mıdır böyle bir demokrasi anlayışı Avrupa’da? Yoktur elbet. Nerede var bu demokrasi anlayışı? Bazı Arap şeyhliklerinde, Rusya’da, Çin’de, diktatör birtakım ülkelerde var. Bu, aslında uygulamayla da sizin, Türkiye’nin diktatörlüğe gittiğinin en basit örneğidir. Ama daha vahimi nedir biliyor musunuz? Benim de seçim bölgem olan Iğdır’da vatandaşı ekmeğiyle tehdit eden bir yönetim anlayışına sahip olmanızdır. PKK Iğdır’da –çok açık ifade ediyorum- tehdit silahını yeniden devreye sokmuş ve diyor ki: “Bizim yakın olduğumuz, bizim gösterdiğimiz sandığa oy vermezseniz sizi canınızla tehdit ediyorum.” Peki, AKP ne yapıyor? AKP de vatandaşa diyor ki: “Bize oy vermezseniz, taşeronda çalışan işçiler, asgari ücretle ay sonunu zor getiren insanlar sizin ekmeğinizi elinizden alırım.” Bu nasıl bir vicdansızlıktır! Bu nasıl bir vicdansızlıktır! Birisi vatandaşı canıyla tehdit ediyor, öteki ekmeğiyle, işiyle  tehdit ediyor. Ve Iğdır’da bunun örneklerini de gelin size birer birer sunayım. Yahu, sizin başka işiniz yok mu? Başbakanınız “Alo Fatih” hattını kullanıyor, Iğdır’da il başkanınız taşeron işçilerin, güvenlik görevlilerinin Facebook sayfalarını takip ediyor. Eğer MHP’ye sempati besleyen birisi varsa, kazara Facebook sayfasında MHP’yle ilgili veyahut da sizin yanlışlarınızı gösteren bir paylaşımda bulunmuşsa vay o taşeron işçisinin hâline, ertesi gün hemen çöküyor sizinkiler ve adamı işiyle, adamı ekmeğiyle tehdit ediyor. Arkadaşlar, emin olunuz ki dünyadaki en tehlikeli şey insanları ekmeğiyle ve canıyla tehdit etmektir. İnsanları siz ekmeğiyle ve canıyla tehdit ederseniz, o insanlar da eğer duvara kadar dayanmış ve en son artık duvara sırtını yaslamışsa ondan daha tehlikeli şey yoktur emin olunuz ve öyle bir tokat atar ki o tokadın sesinin birisi sizin genel merkezinizde, ötekisi, bu aralar başka bir hat kurduğunuz Kandil’de duyulur, bundan emin olunuz. Dolayısıyla da bugün baktığımızda, Iğdır’da örneğini sıkça benim bizzat gördüğüm, Kadirli’de son örneğini bugün gördüğümüz ve Sayın Başbakanın da “Evet, Fas’tan aradım.” itirafında bulunduğu, bu milleti her taraftan kıskaca alma politikanızdan, siyasetinizden, gelin, yol yakınken vazgeçin; aksi takdirde milletin tokadıyla karşı karşıya kalacaksınız, ama siz, öyle anlaşılıyor ki milletin tokadının ne olduğunu herhâlde 30 Martta göreceksiniz, millet de bunu 30 Martta, insanları ekmeğiyle tehdit etmenin, insanları canıyla tehdit etmenin ne olduğunu size gösterecektir.

İnsanları dinlemeyi de bırakın artık bir tarafa. Vatandaşı dinliyorsunuz, vatandaşın kiminle konuştuğunu dinliyorsunuz, eski iş birliği yaptığınız arkadaşlarınızla beraber dinliyordunuz, Allah’ın hikmetine bakın, şimdi birbirinizi dinliyorsunuz.

VAHAP SEÇER (Mersin) – Bizi de dinlemişler. Tüm Mersinlileri dinlemişler.

SİNAN OĞAN (Devamla) – Vatandaşı dinliyorsunuz, ya, bir de vatandaşın derdini dinleyin, ne olur! Bir de vatandaşın derdini dinleyin, “Bunun ne derdi var?” deyin. Gelin, Iğdır’da vatandaşın ne derdi var bir de onu dinleyin. Tehdit etmeden önce, “Ya, sen eğer burada, bir taşeronda 800 liraya iş bulmuşsan, niye hâlâ bize değil, niye hâlâ MHP’ye yöneliyorsun?” diye, vatandaşı bir dinleyin Allah aşkına, ne olur! Vatandaş da size anlatsın. Eğer siz, o vatandaşın ilgisini, alakasını ve size oy vermesini sağlamak istiyorsanız o vatandaşın telefonunu değil, o vatandaşın derdini dinleyeceksiniz.

Ve sizin eğer içinizde azıcık bir demokrasi kırıntısı kalmışsa MHP’nin ve Sayın Genel Başkanımızın alt yazısına dahi tahammül etmek durumundasınız arkadaşlar. Demokrasi bir tahammül sanatıdır, demokrasi birbirimize tahammül etmemizi gerektirir, ama siz “Alo Fatih” hatlarıyla ve şimdi, öyle anlaşılıyor ki “Alo Fatih” hatlarının yeni serileri de devreye girmiş, siz “Alo Fatih” hatlarıyla milletin sesini kesmeye çalışıyorsunuz.

Şimdi öğreniyoruz ki neyi örnek veriyor bir sayın milletvekili ve aynı zamanda başdanışman, diyor ki: “Biz Meclisin sesini kestik.” Doğru, Meclisin, maalesef, sesini kestiniz. “Biz Meclisin sesini kestik, biz Mecliste bunu yayınlamıyoruz, siz nasıl gösterirsiniz.” Ne ilginçtir, bugün Sayın Genel Başkanımızın da grup toplantısında yaptığı konuşma ne zaman kesildi biliyor musunuz. Habertürk bir kısmını verdi, ne zamanki söz konusu “Alo Fatih”lere geldi ve anında Habertürk yayını kesti. Valla, ne güzel iş! Siz vatandaşı dinleyin; haksız, düzmece sebeplerle polisi, askeri yargı önüne çıkarın; televizyonları “Alo Fatih” hattıyla emrinize alın, “Meclis yayınını biz kestik.” diye itirafta bulunuyorsunuz, Meclis yayınını kesin.

Yahu, Allah aşkına, emin olunuz ki, bakın, hiçbir zalim diktatör, bu uygulamalarla hiçbir zalim diktatör milletin sesini keserek ebediyen o iktidarda, o koltukta oturamamıştır. Siz de ne yaparsanız yapın, ister telefonları toptan kaldırın, şimdi sosyal medyaya musallat olmaya çalışıyorsunuz, ister sosyal medyayı kapatın, ister Meclisin sesini, televizyon yayınlarını kesin, çaresi yok. Bugün Sayın Genel Başkanım da ifade etti, gerekirse 76,5 milyonun hepsine tek tek gideceğiz ve sizin bu milletin sesini nasıl kesmeye çalıştığınızı, sizin nasıl kendi yandaş basın yayın örgütünüzü kurmaya çalıştığınızı millete tek tek anlatacağız ve bunları yapmakla da ayakkabı kutularından çıkan balya balya yetimin hakkını, milletin parasını gizleyemeyeceğinizi de, televizyon yayınlarını keserek, insanları dinleyerek, insanları tehdit ederek, kış gününde memurları haksız yere sağa sola sürerek bunları önleyemeyeceğinizi bilmeniz lazım arkadaşlar.

Burada tek bir çare var, tahammül ve bugün sizin şikâyet ettiğiniz konular dün sizin dilinize doladığınız konulardı. Siz bugün bu dinlemelerden şikâyet ediyorsunuz ama dün onu yapanları siyaseten dilinize doladığınızı millet unutmuş değil ve hiç kimsenin de ahının, mazlumun ahının, yetimin hakkının da şimdiye kadar kimsede kalmadığını ve size de kalmayacağını bilmenizi ister, saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 20.46

 

YEDİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 21.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59’uncu Birleşiminin Yedinci Oturumunu açıyorum.

532 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Niye erteliyorsunuz?

BAŞKAN - 5’inci sıraya alınan Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 18 Milletvekilinin Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Mehmet Şandır’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 1 Milletvekilinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ile 44 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

6.- Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 18 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 1 Milletvekilinin; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ile 44 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve  Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1967, 2/1074, 2/1438, 2/1529, 2/1571, 2/1966) (S. Sayısı: 546) (x)

                             

(x) 546 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

BAŞKAN - Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Komisyon Raporu, 546 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu teklif, İç Tüzük’ün 91’inci maddesi kapsamında temel kanun olarak görüşülecektir. Bu nedenle teklif, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oylanacaktır.

Teklif üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı konuşacak.

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 546 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin geneli üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Yine, 28 ayrı kanun veya kanun hükmünde kararnamede değişiklikler yapan torba niteliğinde bir kanun teklifini görüşüyoruz. Son zamanlarda çok başvurulan bir yol hâline gelen torba kanun uygulaması, hukuki güvenlik ilkesini ihlal etmektedir. Kanunlar için aranan öngörülebilir, anlaşılabilir ve ulaşılabilir olma özellikleri yok edilmektedir. Hukuki güvenlik ilkesinin ihlal edildiği bir ülkede hukuk devletinden bahsedilemez.

Kanun tasarı ve teklifleri yarım yamalak, düzensiz, özensiz, eksik ve ciddiyetsiz bir şekilde hazırlanmaktadır. Plan ve Bütçe Komisyonu, âdeta, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne dönüşmüş olup, Komisyonda eksiklikler giderilmeye, metinler düzeltilmeye çalışılmaktadır ama Komisyon görüşmelerinde maddelerin sahibinin olmadığı ve maddeler hakkında bilgi verecek yetkili bulunamadığı durumlarla da sıkça karşılaşılmaktadır. Birbiriyle hiç ilgisi olmayan pek çok konuda düzenlemelerin yer aldığı torba kanunların yapım sürecinde pek çok konu dikkatlerden kaçmakta ya da kaçırılmaktadır. Özel nitelikte, adrese teslim, çıkar sağlamaya yönelik bazı maddeler torba kanunlara sıkıştırılmaktadır.

Bu kanun teklifiyle yapılan düzenlemeler de sağlıklı bir yasama yapılmadığını, çıkarılan kanunların uygulamada ne gibi sonuçlara neden olacağının irdelenmediğini, bu nedenle aynı konularda tekrar tekrar düzenleme yapmak zorunda kalındığını göstermekte, AKP zihniyetinin öngörüsüzlüğünü ve beceriksizliğini açık bir biçimde ortaya koymaktadır.

Biliyorsunuz, on beş ay önce kabul edilen 6360 sayılı Kanun uyarınca büyükşehir bulunan illerde il özel idareleri ve il genel meclislerinin kaldırılması, belde ve köylerin mahalle hâline getirilmesi hükme bağlanmıştır, 30 mart yerel seçimleriyle de uygulamaya geçilecektir. Ancak, anılan kanun çıkarılırken başka kanunları nasıl etkileyeceği dikkate alınmamıştır. Şimdi ise uygulamada ortaya çıkacak hukuki boşlukları gidermek üzere bu kanun teklifinin birçok maddesinde düzenleme yapılmaktadır. İl genel meclisleri ve il özel idarelerinin çeşitli kanunlarda yer alan hakları ile yetki ve sorumluluklarıyla ilgili boşta kalacak hususlar düzenlenmektedir.

Yine, yeterince inceleme yapılmadığı, uygulamada başka sorunlarla karşılaşılacağı görülmektedir. Nitekim, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında il özel idarelerine verilen hak ve yetki ortada kalacaktır. Anılan maddede yeraltı suyu kuyusu olanların ihtiyacını aşan sular ile sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal hâliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yer altı sularının, hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki kaynak sularının il özel idarelerince kiraya verilmesi hükmü bulunmaktadır. İl özel idareleri kapanacak olan illerde bu suları kim kiraya verecek? Kiraya verilmiş yerleri kim takip edecek? Kira gelirlerini kim tahsil edecek? Bu konuda da bir hukuki boşluk oluşacağı ve düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır.

Değerli milletvekilleri, yer altı suyu kullanımıyla ilgili önemli bir sorun oluşturacak bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Sayın Orman ve Su İşleri Bakanımızın burada olduğunu görünce bu konuyu konuşmama dâhil  ettim. Geçen yıl Yeraltı Suları Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle, kuyulara 1 Mart 2014 tarihine kadar ölçüm sistemi kurulması, kurmayanların ise 1 Mart 2014 tarihine kadar DSİ Genel Müdürlüğünden talep etmesi üzerine 1 Mart 2016’ya kadar kurulması veya kurdurulması, bedelinin yüzde 10 fazlasıyla kuyu sahibinden alınması öngörülmüştür. Bu şartlara uymayanların da masrafları sahibinden alınarak kuyularının kapatılması hükme bağlanmıştır.

Yer altı suyu kullanımının kontrol altına alınması önemlidir fakat alınan tedbirler üreticileri zor duruma düşürmemeli ve yapılacak işlemler akılcı ve uygulanabilir olmalıdır. Su kaynakları için tedbirler alınsın ama bütün fatura neden çiftçiye çıkarılıyor? Önce Hükûmetin kendine düşen görevleri yapması gerekmektedir. Bu nedenle ve öncelikle sulama şebekelerinin bir an önce kapalı sisteme dönüştürülmesi, basınçlı sulama sistemlerine geçilmesine dair tedbirlerin artırılması, arazi toplulaştırılması çalışmalarına hız kazandırılması ve dış havzalardan su getirmeye yönelik projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla kuyuların birçoğu zaten devre dışı kalacaktır.

Yer altı sularını korumayı amaçlayan tedbirler, tarımsal üretimi azaltmayacak şekilde planlanmalı ve altyapısı hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır. Türkiye genelini kapsayan sayaç takma zorunluluğunun Bakanlar Kurulu kararıyla sadece Konya havzası ve Meriç, Ergene havzası için uygulanması kabul edilmiştir. DSİ tarafından hazırlanan Yer Altı Suyu Eylem Planı’na göre de ölçüm sisteminin kurulmasını takiben kota uygulanmasına geçilecektir. Zaten zor şartlar altında üretim yapan çiftçiye ölçüm sisteminin maliyeti bile önemli bir mali yük getirecektir. Anlaşılan o ki AKP Hükûmeti, Konya Ovası’nda çiftçiyi ve köylü toptan bitirecektir. Çünkü çiftçi hangi bitkiyi ekerse eksin 1 dekara 200 ton suyun yetmesi mümkün değildir. AKP Hükûmeti, Konyalı çiftçiye açıkça “Tarlanı ekmeyeceksin.” diyor. Çiftçinin ve köylünün iflahını kesmiş, şimdi de “Suyunu keseceğim.” diyor. Çiftçi, cihazları 1 Marta kadar taktırmadı diyelim. Zaten pek taktıran da olmadı. Ne yapacaksınız? “Kuyunu kapatır, masrafını da alırım.” mı diyorsunuz? Çiftçiyi tehdit mi ediyorsunuz? Hele bir deneyin de görün! İyi bilin ki Konyalı çiftçiler AKP’yi o kuyulara gömecektir.

Ey AKP Hükûmeti, aklını başına devşir. Konyalı çiftçi panca