Murat Can KARABULUT Normal Murat Can KARABULUT 2 1 2014-06-24T13:01:00Z 2014-06-24T13:01:00Z 99 80658 459756 3831 1078 539336 14.00 false 0 0 nk 0 nk 0 0 false false false TR X-NONE X-NONE 0 nk 0 nk

DÖNEM: 24                              CİLT: 69                   YASAMA YILI: 4

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

49’uncu Birleşim

21 Ocak 2014 Salı

 

 

 

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

   I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

  II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki depremzedelerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’da yaşanan otopark sorununa ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar’ın, 20 Ocak Azerbaycan Hüzün Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Hırvatistan Parlamentosu Tarım Komisyonu Başkanı Franjo Lucic’in vaki davetine icabetle 27-30 Ocak 2014 tarihlerinde Hırvatistan’a resmî bir ziyaret gerçekleştirmesi Genel Kurulun 7/1/2014 tarihli 43’üncü Birleşiminde kabul edilen Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı İbrahim Yiğit başkanlığında Komisyon üyelerinden oluşacak heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere ilişkin tezkeresi (3/1364)

B) Önergeler

1.- Niğde Milletvekili Ömer Selvi’nin, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/142)

2.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, (2/151) esas numaralı 03.05.1985 Tarihli İmar Yasası ile Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/141)

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 milletvekilinin, öğrenci ve öğrenci yakınları tarafından öğretmenlere uygulanan şiddetin sebeplerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/824)

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 milletvekilinin, öğretmenlerin hayat standartlarındaki menfi değişiminin sebeplerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/825)

3.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 milletvekilinin, zihinsel engelliler bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen bakım hizmetlerinin nitelik ve yeterliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/826)

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun,  20 Ocak Azerbaycan Hüzün Günü’ne ilişkin açıklaması

2.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün,  20 Ocak Azerbaycan Hüzün Günü’ne ilişkin açıklaması

3.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 523 sıra sayılı Kanun Teklifi’yle ilgili tali komisyon olan Anayasa Komisyonu Raporu’nun Adalet Komisyonu Raporu’na eklenmesi gerektiğine ve bu nedenle AK PARTİ grup önerisinin bugün görüşülmesinin mümkün olmadığına ilişkin açıklaması

4.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, 523 sıra sayılı Kanun Teklifi’yle ilgili raporun başlıklandırılmasındaki bazı hatalara ve bu nedenle teklifin geri çekilerek yeniden bastırılması gerektiğine ilişkin açıklaması

5.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, 523 sıra sayılı Kanun Teklifi’yle ilgili tali komisyon olan Anayasa Komisyonu Raporu’nun bulunmamasının ve raporun başlıklandırılmasındaki maddi yazım hatalarının teklifin görüşülmesine engel bir durum teşkil etmediğine ilişkin açıklaması

6.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 523 sıra sayılı Kanun Teklifi’yle ilgili tali komisyon olan Anayasa Komisyonu Raporu’nun Adalet Komisyonu Raporu’na eklenmemesi nedeniyle usulüne uygun bir rapor dağıtılmadığı için görüşmelere başlanmasının mümkün olmadığına ilişkin açıklaması

7.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, 523 sıra sayılı Kanun Teklifi’yle ilgili Adalet Komisyonu Raporu usulüne uygun bir şekilde yeniden bastırılıp dağıtılıncaya kadar bu kanun teklifiyle ilgili çalışmaların durdurulmasını talep ettiğine ve teklifin Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin açıklaması

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

 

1.- BDP Grubunun, BDP Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından AKP’nin Suriye politikasındaki yanlışlarının belirlenmesi amacıyla 15/10/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 21 Ocak 2014 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

2.- MHP Grubunun, 21/1/2014 tarih ve 2421 sayı ile İzmir Milletvekili Oktay Vural, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve Ankara Milletvekili Zühal Topcu tarafından sürekli değişen ve gelişen bilim dünyasında Türkiye’nin de adının geçmesi için akademisyenlerin özlük hakları ile ilgili durumlarının uluslararası ve ulusal arenada detaylı bir şekilde araştırılması ve bu hususlarda çözüm üretilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 21 Ocak 2014 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

3.- CHP Grubunun, Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve arkadaşları tarafından kamu zararlarının ve yolsuzluk olaylarının boyutunun araştırılması amacıyla 17/1/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,  Genel Kurulun 21 Ocak 2014 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

4.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; Genel Kurulun 21 Ocak 2014 Salı günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine; 523 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi

VIII.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- 523 sıra sayılı Kanun Teklifi’yle ilgili tali komisyon olan Anayasa Komisyonu Raporu’nun Adalet Komisyonu Raporu’na eklenmesi gerektiği ve teklif metninin başlıklandırılmasındaki baskı hataları nedeniyle görüşülemeyeceği gerekçesiyle AK PARTİ grup önerisinin görüşmelerinin yapılıp yapılmayacağı hakkında

2.- 523 sıra sayılı Kanun Teklifi’yle ilgili tali komisyon olan Anayasa Komisyonu Raporu’nun Adalet Komisyonu Raporu’na eklenmesinin gerekip gerekmediği ve teklif metninin başlıklandırılmasındaki baskı hataları nedeniyle görüşülüp görüşülmeyeceği hususunda

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Çankırı Milletvekili İdris Şahin’in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

2.- Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum’un, Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın 523 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde BDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

3.- Konya Milletvekili Faruk Bal’ın, Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması

4.- Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum’un, Konya Milletvekili Faruk Bal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYON-LARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

 

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1929) (S. Sayısı: 523)

 

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/682) (S. Sayısı: 385)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Kaynaklar ve Su Havzası Amenajmanı Üzerine Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/441) (S. Sayısı: 266)

XI.- KİT KOMİSYONU RAPORU

1.- Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2009 Yılı Denetimine İlişkin Raporu

2.- Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2010 Yılı Denetimine İlişkin Raporu

XII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TSK personelinin sorunlarına ve yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı  (7/33668)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Yunan Hava Kuvvetleri uçakları ile yaşanan “it dalaşı” sayısına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/33672)

3.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’ın istihdam sorunlarına ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı (7/34565)

4.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ABD ile askerî alanda imzalanan bir mutabakat muhtırasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/34677)

5.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, yayımlanan bir yönetmeliğe ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı (7/35653)

6.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, canlı hayvan satışıyla ilgili yönetmeliğe uyan işletmelerin sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı (7/35654)

7.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Salihli ilçesinde elektrik borcu olanların sayısına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/35699)

8.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, bir elektrik dağıtım şirketindeki mesai saati sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/35700)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, toplu açılış törenlerine ve açılışı yapılan tesislere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/35701)

10.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Arhavi’de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/35702)

11.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, devlet üretme çiftliklerine,

- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, toplu açılış törenlerine ve açılışı yapılan tesislere,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı (7/35703), (7/35704) 

12.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Mehmetbeyli Köyü sakinlerinin yaşadığı sorunlara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/35731)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TBMM personelinin nöbet sistemine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı  (7/35764)

14.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Libya’da iş yapan müteahhit sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/35782)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, asaleten ve vekâleten görev yapan bürokratlara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/35935)

16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, asaleten ve vekâleten görev yapan bürokratlara ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı  (7/35973)

17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında mal varlığı dondurulan kişilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı  (7/36008)

18.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, ÇYDD’nin yaptığı çelenk bağışlarına vergi cezası kesilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/36084)

19.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, TBMM lokantalarında sunulan yiyeceklerin kontrolüne ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı  (7/36087)

20.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, ÇYDD denetimlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/36221)

21.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, vergi, resim ve harç muafiyetlerine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/36247)

22.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye’nin Gümrük Birliğine dâhil olmasından kaynaklanan maliyete ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/36437)

23.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık tarafından İstanbul’da kiralanan ve satın alınan araçlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı  (7/36438)

24.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluyla ilgili yasa teklifine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı  (7/37086)

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak beş oturum yaptı.

Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, 4 Ocak Büyük Madenci Yürüyüşü’ne,

İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, dış politikadaki gelişmelere,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ülkemizde küresel ısınmanın çevre ve insan hayatına etkilerine ilişkin gündem dışı konuşmasına Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu cevap verdi.

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in yaptığı gündem dışı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Kütahya Milletvekili Alim Işık, Hükûmeti, nüfusu 2 binin üzerinde olan ve tüzel kişilikleri köye dönüştürülen belde belediyelerinin Mart 2014 seçimlerine dâhil edilmeleri ve Denizcilik Müsteşarlığında görevlerine son verilen 25 güvenlik görevlisinin işlerine iadesi konusunda ayrımcılığın kaldırılması için göreve davet ettiğine,

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, 2013 Haziranında yapılan SBS’yle ilgili Danıştayın verdiği karara ve Hükûmeti eğitim konusunda ciddiyete davet ettiğine,

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, Büyük Madenci Yürüyüşü’nü gerçekleştiren Zonguldaklı madencileri selamladığına ve DERİTEKS Sendikası ile DEV SAĞLIK-İŞ Sendikasına üye olmaları nedeniyle işten atılan işçilerin durumuna,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, son yıllarda ülkemizde kuraklığın arttığına ve sulamada kullanılan elektrik fiyatlarının düşürülmesi gerektiğine,

İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, AKP iktidarının, gülümseyerek eleştirilmeye bile tahammül edemeyişini kınadığına ve Başbakanlığa yeni koruma görevlileri alınmasından vazgeçilmesini istediğine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, AKP Hükûmetinin devleti, yargıyı ve Parlamentoyu daha fazla yıpratmadan derhâl istifa etmesi gerektiğine,

Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, bankalarda hesap işletim ücreti kesilmesi uygulamasına çare bulunması gerektiğine ve Başbakanın Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’daki elektrik kesintilerine,

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, Barzani’nin televizyonu Rûdaw’da ülkemizin bazı illerinin sözde Kürdistan haritasında gösterildiği bilgisinin doğru olup olmadığını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, pazar günleri iş yerini açmak isteyen esnafa ruhsat verme yetkisinin tekrar belediyelere verilmesi gerektiğine,

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Bursa Karacabey’deki çiftçilerin Ova Köyleri Sulama Birliğine borçları nedeniyle çok zor durumda olduklarına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Balyoz davası sonucunda mahkûmiyetleri kesinleşen subayların askerî cezaevinde kalmaya devam etmeleri gerektiğine ve bu konuyu Millî Savunma Bakanının dikkatine sunduğuna,

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, özel orman alanlarında imar planlarına ve kentsel tasarım projesine göre inşaat yapılabilmesiyle ilgili düzenlemeye,

Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun Kaz Dağlarından elini çekmesini istediğine,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, 15 Ocak Nazım Hikmet’in doğum gününe,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, RTÜK’ün yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını haber yapan televizyon kanallarına uyarı cezası vermesine ve Hükûmeti, basını susturma ve kendisine sansür uygulama girişimlerinden vazgeçmeye davet ettiğine,

Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Toros Dağlarında 3.627 adet maden arama ve taş ocağı ruhsatı verilerek ormanların ve suların yok edildiğine,

Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, İstanbul Paşaköy Maden İşletmesi için verilen izinden dolayı Orman ve Su İşleri Bakanını istifaya davet ettiğine,

Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Ziraat Bankasından kredi kullanan çiftçilerin durumuna,

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 22 milletvekilinin, Mersin Akkuyu’da kurulması planlanan nükleer güç santralinin bölgeye ve insan sağlığına zararlarının (10/821),

Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 22 milletvekilinin, hayvancılık sektörünün sorunlarının (10/822),

İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 27 milletvekilinin, 1 Mayıs 1977 katliamının yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm bağlantılarının (10/823),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Başbakanlığın, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10.02.2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve 02.02.2010, 07.02.2011, 25.01.2012 ve 05.02.2013 Tarihli 956, 984, 1008 ve 1031 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 10.02.2014 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Tezkeresi (3/1363) Genel Kurulun bilgisine sunularak yapılan görüşmelerinden sonra kabul edildi.

Antalya Milletvekili Gürkut Acar, denizlerde de güçlü olmamız gerektiğine ve Türk Deniz Kuvvetlerinin durumuna ilişkin bir açıklamada bulundu.

BDP Grubunun, 11/2/2013 tarihinde BDP Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından şüpheli asker ölümlerinin açığa çıkarılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (2549 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 16 Ocak 2014 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisinin görüşmeleri tamamlandı.

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelere ilişkin bir açıklamada bulundu.

Karar yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 21 Ocak 2014 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 18.56’da birleşime son verildi.

 

                                                         Şükran Güldal MUMCU

                                                                 Başkan Vekili

 

              Fehmi KÜPÇÜ                                                                   Mine LÖK BEYAZ

                       Bolu                                                                                  Diyarbakır

                   Kâtip Üye                                                                              Kâtip Üye

 

 

II.- GELEN KâĞITLAR

                                                                                                                                 No: 68

17 Ocak 2014 Cuma

Rapor

1.- Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1929) (S. Sayısı: 523) (Dağıtma tarihi: 17.01.2014) (GÜNDEME)

 

 

                                                                                                                                 No: 69

20 Ocak 2014 Pazartesi

Tasarı

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/876) (Avrupa Birliği Uyum; İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2014)

 

Teklifler

1.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın; Milli Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1948) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sinop Milletvekili Engin Altay ile 11 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1949) (Adalet ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2014)

Raporlar

1.- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 31 Milletvekilinin; Sosyal Hizmetler Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ve Rize Milletvekili Hasan Karal ile 6 Milletvekilinin; Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ile 4 Milletvekilinin; Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ve 15 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/796, 2/1160, 2/1183, 2/1608, 2/1927, 2/1928, 2/1937) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihi: 20.01.2014) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2009 Yılı Denetimine İlişkin Komisyon Raporu (3/50, 3/51) (Dağıtma tarihi: 20.01.2014) (Rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21.01.2014 Tarihli 49’uncu Birleşim Tutanak Dergisine eklenecektir.)

3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2010 Yılı Denetimine İlişkin Komisyon Raporu (3/548, 3/555, 3/626) (Dağıtma tarihi: 20.01.2014) (Rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21.01.2014 Tarihli 49’uncu Birleşim Tutanak Dergisine eklenecektir.)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Haliç Tersanesinin 49 yıllığına bir firmaya devredilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5104) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesindeki bir okulda görev yapan öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5105) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’daki bir arazinin imar planının değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36847) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2013)

2.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, polisin dur ihtarına uymadığı için bir vatandaşı öldürmesiyle ilgili bir soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36848) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2013)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, özel bir TV kanalında yayınlanan yarışma programının yayından kaldırılması ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36849) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2013)

4.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Uludere olayının sorumlularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36850) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2013)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, görevden alınan Cumhuriyet savcısına ve haklarında soruşturma başlatılacak olan bazı kişilerin Türkiye’den kaçtığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36851) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2013)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan bir kişinin Adalet ve Kalkınma Partisinin yerel seçim çalışmalarına mali destek sağladığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36852) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2013)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, imar planları değişiklikleri ve imar izinleri için talimat verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36853) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2013)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir savcı tarafından ortaya atılan iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36854) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kesilen tavuk ve hindi sayısındaki azalışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36855) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan bir şahsın Adalet ve Kalkınma Partisinin anket çalışmalarını finanse ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36856) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, danışmanları ile danışmanları hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36857) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2013 yılları arasında Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından alınan mayın temizleme sistemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36858) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından afet yönetimi ile ilgili yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36859) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2013 yılları arasında yurt dışı ve yurt içi kurum ve firmalardan alınan kara mayınlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36860) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kara mayınları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36861) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2014 FIFA Dünya Kupası yayınları ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36862) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara’daki okullara verilen doğal gaz miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36863) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

18.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kartlı doğal gaz abonelerinin yaşadıkları sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36864) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

19.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa ziyareti ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36865) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

20.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, BM’nin terör listesinde yer alan bir kişiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36866) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

21.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Başbakanlık ve bağlı birimler tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36867) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

22.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yüksek Hızlı Tren Projesinin ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36868) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

23.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Taksim Metrosundaki bir özel güvenlik görevlisinin bir vatandaşı yaralamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36869) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

24.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, kadın cinayetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36870) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

25.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van ili ve ilçelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan şartlı nakit transferlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36871) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

26.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, depremde zarar gören veya yıkılan okul ve öğretmenevlerinin yeniden inşası ile onarımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36872) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

27.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van ili ve ilçelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan kömür yardımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36873) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

28.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van ili ve ilçelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan proje yardımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36874) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

29.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van ili ve ilçelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan nakdi yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36875) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

30.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van ili ve ilçelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan gıda yardımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36876) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

31.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van ili ve ilçelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan eğitim yardımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36877) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

32.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Abdullah Öcalan’ın gazetelerin genel yayın yönetmenleri ile görüştürüleceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36878) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

33.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa ilinde yapılan kömür yardımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36879) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

34.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, LPG fiyatlarına yapılan zamma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36880) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

35.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, satın alınan ve kiralanan araçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36881) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

36.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, bir bakan danışmanı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36882) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

37.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, haklarında işlem yapılan MİT personeline ve Kırıkhan-Reyhanlı yolunda durdurulan bir tırla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36883) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

38.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, devlet içinde olduğu iddia edilen paralel yapıyla ilgili sunulan istihbarat raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36884) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

39.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Kırıkhan-Reyhanlı yolunda jandarma tarafından aranmak istenen bir tırın aranmasının Hatay Valiliğince engellendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36885) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

40.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Suriye’de yapılması planlanan çocuk felci aşılamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36886) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir ortaokul öğretmeninin derste kullandığı ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36887) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

42.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hatay’da durdurulan bir tıra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36888) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

43.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir milletvekilinin açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36889) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

44.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Başbakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36890) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

45.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Hatay’da durdurulan bir tıra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36891) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

46.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bir bakanın yolsuzluk yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/36892) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

47.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/36893) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

48.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/36894) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

49.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, TRT’nin hizmet alımı yöntemiyle eleman çalıştırmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/36895) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

50.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, BDDK’nın bir kredi kullanımıyla ilgili verdiği görüşe ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/36896) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2013)

51.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından basın yayın kuruluşlarına verilen reklam ve ilanlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/36897) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

52.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/36898) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

53.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/36899) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

54.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’te Ziraat Bankasına borcu olan kişilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/36900) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

55.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/36901) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

56.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/36902) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

57.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/36903) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

58.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/36904) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

59.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/36905) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

60.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/36906) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

61.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, İstanbul Adliyesindeki telefonların dinlendiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/36907) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

62.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, avukatlara yeşil pasaport verilip verilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/36908) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

63.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/36909) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

64.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, hükümlü ve tutuklu sayısı ile bu kişilerin iş gücü olarak kullanılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/36910) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

65.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/36911) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

66.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan bir şahsın yakınlarıyla yaptığı görüşmelerin sıklığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/36912) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

67.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, bir cezaevindeki kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/36913) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

68.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/36914) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

69.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, tüp bebek uygulamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/36915) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

70.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, yasa dışı evlat edindirme sitelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/36916) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

71.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/36917) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

72.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/36918) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

73.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/36919) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

74.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, bir ortaokul öğretmeninin derste kullandığı ifadelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/36920) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

75.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, kadın cinayetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/36921) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

76.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/36922) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

77.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/36923) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

78.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 2010 yılından bu yana yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/36924) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

79.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/36925) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

80.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/36926) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

81.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/36927) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

82.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, KOSGEB tarafından KOBİ’lere yönelik gerçekleştirilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/36928) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

83.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/36929) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

84.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 2010 yılından bu yana yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/36930) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

85.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/36931) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

86.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/36932) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

87.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/36933) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

88.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, SGK borçları nedeniyle haklarında haciz işlemi yapılanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/36934) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

89.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/36935) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

90.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli dernekleri tarafından hazırlanan bazı projelerde dernek yöneticilerinin görev almalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/36936) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

91.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/36937) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

92.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/36938) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

93.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, İznik Gölü Çevre Planında yapılan değişikliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/36939) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

94.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/36940) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

95.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, milletvekilleri ve TBMM çalışanları için yapılmakta olan İncek-2 Konut Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/36941) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

96.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/36942) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

97.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/36943) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

98.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan araçlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/36944) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

99.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’un Pendik ilçesindeki bir mahallede yaşayanların tapu sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/36945) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

100.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/36946) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

101.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36947) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

102.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36948) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

103.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Bulgaristan’da Türkçe yer adlarının değiştirilmesine yönelik bir karara ve uygulanan yaptırımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36949) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

104.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36950) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

105.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, Suriyeli muhaliflerle ilişki kurulduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36951) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

106.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36952) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

107.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/36953) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

108.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, 2002-2013 yılları arasında meydana gelen mazot kaçakçılığı vakalarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/36954) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

109.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, dış ticaret açığına ve ekonomide yapısal reformlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/36955) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

110.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 2010 yılından bu yana yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/36956) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

111.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/36957) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

112.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, 2013 yılı ithalat ve ihracat rakamlarına ve Bilecik, Eskişehir ve Kütahya’da yürütülen projelere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/36958) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

113.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/36959) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

114.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/36960) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

115.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, enerji verimliliği kapsamında yapılan çalışmalara ve enerjide kayıp kaçak oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/36961) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

116.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/36962) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

117.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 2010 yılından bu yana yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/36963) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

118.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, veri hazırlama kontrol işletmenliği kadrolarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/36964) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

119.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/36965) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

120.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/36966) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

121.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/36967) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

122.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, A Milli Futbol Takımının FIFA sıralamasındaki yerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/36968) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

123.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/36969) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

124.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’te yapılması planlanan tesislere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/36970) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

125.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/36971) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

126.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/36972) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

127.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, uçakla ilaçlama yapılmasının zeytin üreticisine verdiği zararlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/36973) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

128.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa ilindeki ekilebilir tarım alanlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/36974) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

129.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/36975) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

130.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/36976) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

131.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bakanlık tarafından Bilecik’te yapılan proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/36977) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

132.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/36978) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

133.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, radyasyon ölçüm istasyonlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/36979) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

134.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/36980) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

135.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/36981) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

136.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 2013 yılında ele geçirilen kaçak sigara miktarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/36982) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

137.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 2010 yılından bu yana yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/36983) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

138.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/36984) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

139.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/36985) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

140.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36986) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

141.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36987) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

142.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36988) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

143.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, 1 Ocak 2014 tarihinde Kırıkhan-Reyhanlı karayolunda durdurulan bir tıra ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36989) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

144.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, 112 Acil Yardım İstasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36990) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

145.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36991) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

146.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kadın konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36992) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

147.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, polislerin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36993) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

148.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 2010 yılından bu yana yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36994) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

149.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36995) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

150.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36996) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

151.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan araçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36997) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

152.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, 2002 yılından itibaren Bilecik’te yaşanan intihar vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36998) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

153.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit’teki bazı kaçak ve ruhsatsız binalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/36999) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

154.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Midyat Geçici Mülteci Kampı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37000) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

155.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, bir vakfa ait yurtlara ve yapılan bağışlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37001) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

156.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Kırıkhan-Reyhanlı yolunda Jandarma tarafından aranmak istenen bir tırın aranmasının Hatay Valiliğince engellendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37002) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

157.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Başbakanı karşılamadan dönen vatandaşların metroyu ücretsiz kullandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37003) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

158.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’un Pendik ilçesindeki bir mahallede yaşayanların tapu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37004) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

159.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Türk vatandaşlığına geçirilen bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37005) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

160.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hatay’da silah ve mühimmat taşıdığı iddia edilen bir tırın durdurulması ile ilgili gelişmelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37006) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

161.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37007) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

162.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, üniversitelerdeki şiddet olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37008) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

163.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, üniversitelerdeki şiddet olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37009) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

164.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37010) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

165.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, işsizlik oranına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37011) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

166.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37012) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

167.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 2010 yılından bu yana yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37013) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

168.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37014) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

169.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bakanlığın Bilecik’te finanse edeceği projelere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37015) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

170.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37016) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

171.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/37017) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

172.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Itri Yılı vesilesiyle yayınlanan albüm ve CD’ler ile ilgili iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/37018) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

173.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/37019) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

174.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/37020) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

175.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, sahaflara satılan kitaplara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/37021) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

176.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/37022) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

177.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bakanlığın Bilecik’teki faaliyetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/37023) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

178.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/37024) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

179.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37025) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

180.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’daki bir taşınmazın mülkiyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37026) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

181.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37027) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

182.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, kamuda kullanılan taşıtlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37028) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

183.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, 2002-2013 yılları arasında gerçekleştirilen özelleştirmelere ve elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37029) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

184.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 2010 yılından bu yana yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37030) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

185.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37031) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

186.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, otomobillerden alınan ÖTV oranlarının artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37032) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

187.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37033) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

188.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, halk eğitim merkezlerinde açılan kurslardaki eğitmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37034) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

189.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37035) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

190.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Elazığ’ın Baskil ilçesinde yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37036) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

191.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37037) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

192.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri Bölümü mezunlarının istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37038) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

193.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, açılan dersliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37039) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

194.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, öğretmenlerin ekonomik durumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37040) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

195.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, taşımalı eğitim sistemindeki servis ve taşımacılık işi ile uğraşan esnafa ödemelerin yapılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37041) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

196.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37042) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

197.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, TEOG sınavında öğrencilere müfredatta olmayan konuların sorulduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37043) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

198.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İş Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınav sorularının sızdırıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37044) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

199.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37045) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

200.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Amasya’da görev yapan bir öğretmenin derste söylediği iddia edilen ayrımcı ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37046) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

201.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesindeki bir okulda meydana gelen olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37047) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

202.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde dava açanların sayılarındaki artışa ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37048) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2013)

203.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37049) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

204.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37050) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

205.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 2010 yılından bu yana yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37051) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

206.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37052) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

207.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37053) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

208.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37054) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

209.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37055) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

210.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37056) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

211.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bakanlığın Bilecik’te yürüttüğü proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37057) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

212.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı bitirilemeyen bir atık su arıtma tesisine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37058) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

213.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37059) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

214.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37060) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

215.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, MSP hastası iki vatandaşın ilaçlarının SGK tarafından karşılanmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37061) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

216.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Keskin Devlet Hastanesinde çalışan doktor sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37062) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

217.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, 112 Acil Yardım İstasyonlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37063) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

218.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37064) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

219.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, çocuk psikiyatristi ile yetişkin psikiyatrist sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37065) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

220.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, personele lojman tahsisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37066) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

221.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, sivil savunma uzmanlarının lojman tahsisinde yaşadıkları sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37067) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

222.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, çocuk ve erişkin ontoloji servislerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37068) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

223.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, EKS uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37069) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

224.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, psikiyatrik hastalar ve tedavisi için kullanılan ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37070) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

225.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, hastanelerden vatandaşa dağıtımı yapılan ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37071) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

226.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, yetişkinlere yönelik aşı çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37072) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

227.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Bakanlık tarafından Ankara’da kiralanan bir binanın hastane olarak kullanıma uygun olmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37073) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

228.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 2010 yılından bu yana yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37074) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

229.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37075) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

230.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37076) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

231.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir ve ilçelerindeki yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37077) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

232.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37078) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

233.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yüksek hızlı tren seferleri sırasında yaşanan kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37079) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

234.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıktaki engelli kadrolarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37080) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

235.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ülke genelindeki PTT merkezi sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37081) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

236.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapmakta iken görevinden alınan bürokratlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37082) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

237.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bakanlık tarafından satın alınan ve kiralanan araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37083) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

238.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı şirketlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadıklarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37084) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

239.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, yeni Halkla İlişkiler Binasının hizmete açılmasındaki gecikmeye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/37085) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2014)

240.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili yasa teklifine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/37086) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2014)

241.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, soru önergelerinin özetine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/37087) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2014)

242.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Çamlıca’da imara açılan bir alana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37088) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

243.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ilgili çeşitli iddia ve hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37089) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

244.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İçişleri Bakanlığında görev yapan bir bürokrata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37090) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

245.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, protestocu bir vatandaşın evinin aranmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37091) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına ve yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/33416)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Iğdır il müftülüğü tarafından hazırlanan bir rapora ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/33467)

3.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Kırıkkale Hapishanesinde yapıldığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33471)

4.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Yalova’da bir kişinin ölümüne neden oldukları iddia edilen polisler hakkında yürütülen yargılamaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33472)

5.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, cezaevlerinde gerçekleştirildiği iddia edilen keyfi uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33473)

6.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, cezaevlerinde gerçekleştirildiği iddia edilen keyfi uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33474)

7.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Muş E Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33476)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, başka yer mahkemesine nakledilen davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33477)

9.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, R Tipi hapishanelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33478)

10.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Malatya E Tipi cezaevindeki mahkumların durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33479)

11.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında zamanaşımına uğrayan davaların sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33480)

12.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında zihinsel ve bedensel engellilere tecavüz ettikleri gerekçesi ile adalet önüne çıkarılan kimselerin sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33481)

13.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yakın koruma talebinde bulunan kimselere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33482)

14.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, tutuklu ve hükümlülerin hasta ziyareti ve cenaze izinlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33483)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tanık Koruma Kanununun uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33484)

16.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van F Tipi Kapalı Cezaevinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33485)

17.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Kasım 2013 itibarıyla çocuk sahibi tutuklu ve hükümlü kadın sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/33486)

18.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’daki çocuk doktoru açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33678)

19.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, aile hekimliği uygulamasında yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33679)

20.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, yeterli kuduz aşısı bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33680)

21.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kanser ilaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33681)

22.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, anne sütü ile beslenen bebeklerin oranının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33682)

23.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, gebe okullarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33683)

24.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, ülkemizdeki ilik nakli bekleyen lösemi hastalarına ve bu konuda ilik bankalarının yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33684)

25.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kuduz, tetanos vb. hastalıkların aşılarına ve stok durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33685)

26.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ordu’nun Mesudiye ilçesindeki Entegre Hastanesinin sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33687)

27.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı olan kişi hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33688)

28.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Ordu’nun Aybastı ilçesindeki devlet hastanesinde verilen sağlık hizmetlerinin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33689)

29.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ankara’da Başbakan’ın katılacağı bir törene Bakanlık personelinin zorla götürüldüğü iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33690)

30.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, sağlık meslek liselerinden hemşire yetiştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33691)

31.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Ezine Devlet Hastanesindeki doktor ve ekipman eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33692)

32.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, muhtaçlık aylığı alanların sağlık katkı payı ödemelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33693)

33.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında ülkemizde bulunan Palyatif Bakım Merkezi sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33694)

34.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Diyarbakır’da görevi başında sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan sağlık görevlilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33695)

35.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yanlış sünnet edildiği tespit edilen kişilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33696)

36.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nde ağız ve diş sağlığı merkezlerinin sayısının yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33697)

37.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, madde bağımlılığının tedavisi için kurulan merkezlerin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33698)

38.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, yeni açılan Alaşehir Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33699)

39.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, lösemi hastaları için yapılan kan bağışlarının incelenmesi için gerekli malzemelerin bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33700)

40.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, sağlık sektöründe tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33701)

41.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Uludere Devlet Hastanesindeki hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33702)

42.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Mesudiye ilçe hastanesindeki hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/33703)

43.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Tuana Evlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34764)

44.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’deki Suriyeli mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34765)

45.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Redhack soruşturmaları ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35633)

46.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35644)

47.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35645)

48.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, basında yer alan bir habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35646)

49.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35647)

50.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35648)

51.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35649)

52.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35650)

53.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, öğrenci affına dair bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35651)

54.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, bir üniversitede Atatürkçü Düşünce Kulübünün kapatıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35652)

55.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Suudi Arabistan ve Katar’a yaptığı ziyaretlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35655)

56.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum Konaklı’da bulunan kayak merkezi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35656)

57.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, üniversitede okuma süresine sınır getirilmesi konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35660)

58.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir yetiştirme yurdunda kötü muamele olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35663)

59.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, bir gezisinde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35664)

60.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Gezi Parkı protestoları sırasında Bezm-i Alem Camii’nde yaşanan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35665)

61.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 28 Ekim 2004 tarihli İrticai Faaliyetlere Karşı Yürütülecek Mücadele Stratejisi ve Ek Eylem Planına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35666)

62.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, toplu açılış törenlerine ve açılışı yapılan tesislere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35667)

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2013 yılları arasında verilen ilaç ruhsatlarına, Türkiye’de imal edilen ilaçlara ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35668)

64.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi tarafından gerçekleştirilen toplu açılışlara ve açılış törenleri ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35669)

65.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, TRT’de cinsiyet ayrımcılığı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/35671)

66.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, engelli vatandaşların istihdam sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/35684)

67.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, TRT’de cinsiyet ayrımcılığı yapıldığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/35685)

68.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, 2002 yılından bu yana 18 yaşından önce evlendirilen kız ve erkek çocuk sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/35686)

69.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, toplu açılış törenlerine ve açılışı yapılan tesislere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/35687)

70.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, sigorta primlerinin gerçek ücretler üzerinden yatırılmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/35688)

71.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, bir elektrik dağıtım şirketindeki mesai saati sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/35689)

72.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, çocuk işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/35690)

73.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, 2000 yılından önce emekli olanların mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/35691)

74.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, özel hastanelere yönelik yapılan denetimlere ve denetimlerde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/35692)

75.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, toplu açılış törenlerine ve açılışı yapılan tesislere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/35693)

76.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, HES’lerin denetimine ve çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/35694)

77.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, toplu açılış törenlerine ve açılışı yapılan tesislere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/35695)

78.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bir TOKİ projesinde yaşanan sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/35696)

79.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, ABD’li bir gazetecinin Suriye’de yaşanan kimyasal silah saldırısı ile ilgili iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35697)

80.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de bir köyde yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35707)

81.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in bir köyünün ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35708)

82.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, bir belediye başkanının açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35709)

83.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, suçla mücadelede başlatıldığı iddia edilen yeni uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35710)

84.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki İl Özel İdaresine ait bir arsanın bir firmaya satılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35711)

85.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35712)

86.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, otobüs ve metrobüs duraklarında engelliler için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35713)

87.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’daki mülteci ve göçmen sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35714)

88.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul İl Özel İdaresine ait Fatih’te bulunan binalarla ilgili çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35715)

89.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van Valiliği ve ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan kurul ve komisyonlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35716)

90.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, 25 Mart 2013 tarihinde bir sendikaya yapılan baskına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35717)

91.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Borçka ilçesine bağlı bir köydeki yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35718)

92.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Borçka ilçesine bağlı bir köydeki içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35719)

93.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, toplu açılış törenlerine ve açılışı yapılan tesislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35720)

94.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediyesinin borcuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35721)

95.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, bir vatandaşın haksız yere iş yerinden çıkarıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/35722)

96.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Milli Kütüphanedeki bazı kitapların hurdaya çıkarıldığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/35723)

97.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, toplu açılış törenlerine ve açılışı yapılan tesislere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/35724)

98.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, ders kitaplarının dağıtımında yaşanan gecikmeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/35725)

99.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni açığı ile idari görevlere atanan öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/35726)

100.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, bir ilköğretim okulunda öğrenci andı okutulduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/35727)

101.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, öğrenci andının kaldırılmasına rağmen hala bazı okullarda zorunlu olarak okutulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/35728)

102.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, toplu açılış törenlerine ve açılışı yapılan tesislere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/35729)

103.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, Kiraz ilçesindeki doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/35732)

104.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Arhavi’de yaşanan sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/35733)

105.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Yolsuzluk Algı Endeksinde yer alan Türkiye ile ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35735)

106.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, toplu açılış törenlerine ve açılışı yapılan tesislere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/35736)

107.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, toplu açılış törenlerine ve açılışı yapılan tesislere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/35737)

108.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, toplu açılış törenlerine ve açılışı yapılan tesislere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/35739)

109.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, toplu açılış törenlerine ve açılışı yapılan tesislere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/35740)

110.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, toplu açılış törenlerine ve açılışı yapılan tesislere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/35743)

111.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, toplu açılış törenlerine ve açılışı yapılan tesislere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/35744)

112.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, toplu açılış törenlerine ve açılışı yapılan tesislere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/35745)

113.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, toplu açılış törenlerine ve açılışı yapılan tesislere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/35746)

114.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35747)

115.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35748)

116.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35749)

117.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35750)

118.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35751)

119.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir köyün kanalizasyon şebekesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35752)

120.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir köyün köy içi elektrik iletim hattına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35753)

121.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35754)

122.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35755)

123.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir köyün köy içi elektrik iletim hattına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35756)

124.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da alttan ısıtmalı olduğu ifade edilen yolda buzlanma meydana gelmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35757)

125.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35758)

126.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35759)

127.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Kırklareli gezisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35760)

128.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35761)

129.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35762)

130.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, CHP’ye ait ilanların yayınlanmasının engellendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/35763)

                                                                                                                                 No: 70

21 Ocak 2014 Salı

Tasarı

1.- Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/877) (Adalet; İçişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2014)

Rapor

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbulda Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/870) (S. Sayısı: 532) (Dağıtma tarihi: 21.01.2014) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, eski Çevre ve Şehircilik Bakanının görevine son verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5106) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

2.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 1 ila 4. dereceli kadrolara yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/5107) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından staj eğitimine yönelik mevzuat çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5108) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yönetim kademesine terfi eden personele oryantasyon eğitimi verilip verilmediğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5109) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından temel polislik eğitimleriyle ilgili bilgi havuzu oluşturma amacıyla yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5110) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

6.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından eğiticiler ve kursiyerler için Eğitici Rehberi ve Kursiyer El Kitabı hazırlanması adına yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5111) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, polis temel eğitim kurumlarının kurulmasına yönelik projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5112) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde staj eğitimi verecek mentorlerden yüksek verim alınması için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5113) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından atış poligonlarıyla ilgili yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5114) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bölge ülkelerindeki istikrarsızlığın olumsuz etkilerine karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5115) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

11.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitim kapasitesinin geliştirilmesi adına yürütülmekte olan projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5116) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

12.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5117) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

13.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5118) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

14.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5119) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

15.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından insan kaynakları yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi adına yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5120) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

16.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polis temel eğitimi standartları yönetmeliği çıkarılması adına yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5121) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

17.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5122) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

18.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplumsal olaylar yönetim kapasitesinin geliştirilmesi adına yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5123) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

19.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından suçların önlenmesi amacıyla yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5124) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

20.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından müzakerecilik sistemi ile ilgili toplumsal olay yönetimi biriminde çalışan personele eğitim verilmesiyle ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5125) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

21.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, siber suçlarla ilgili oluşturulan etkinliklerin sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5126) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

22.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplanma özgürlüğünün kullanımıyla ilgili mevzuat çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5127) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

23.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından siber suçlarla ilgili farkındalığın arttırılması amacıyla yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5128) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

24.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polislik mesleğinin tanıtımı amacıyla yapılan projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5129) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

25.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevle ilgili bilgi birikiminin sağlanması amacıyla yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5130) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

26.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5131) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

27.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hizmet binalarının dağınık olması nedeniyle karşılaşılan olumsuzlukların kaldırılması amacıyla yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5132) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

28.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kamu kaynaklarının etkin kullanılması adına yürütülmekte olan projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5133) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

29.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından eğitim hizmetleri sınıfına mensup kişilerin eğitim standartlarının belirlenmesi amacıyla yürütülmekte olan projelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5134) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

30.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Aralık 2013 itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü personeline verilen eğitimlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5135) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

31.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5136) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

32.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5137) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

33.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, siber suçlarla mücadele için yapılan konferanslara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5138) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

34.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5139) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

35.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5140) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

36.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5141) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

37.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5142) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

38.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5143) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

39.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5144) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir sermaye grubunun şirketlerine yönelik denetimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37092) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, dış politika ile ilgili bazı hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37093) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, çeşitli konulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37094) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, çeşitli konulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37095) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye’de düzenlenen 11. Dünya Wushu Şampiyonasında gerçekleştiği iddia edilen yolsuzluğa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37096) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

6.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan bir kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37097) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

7.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bazı mera alanlarının özel şahıslara kiraya verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37098) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Uzakdoğu Gezisine sadece bazı gazetelerin temsilcilerinin davet edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37099) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

9.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, TÜRGEV’e bağışta bulunan iş insanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37100) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

10.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, AVM’lere ve AVM’lerde çalışan personelin çalışma koşullarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37101) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

11.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Hatay’da durdurulan tıra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37102) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

12.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, DGS ile lisans eğitimini sürdüren öğrencilerin burs/kredi olanaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37103) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı personelinin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37104) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir silah fabrikasının Ankara’daki binasından çalındığı iddia edilen silahlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37105) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, dershanelerin kapatılmasına yönelik çalışmalara ve bu çalışmaların nedenleri ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37106) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

16.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a yapılması planlanan anıt mezara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37107) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

17.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, işsizlikle mücadele konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37108) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

18.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, zorunlu tüketim ürünlerine yapılan zamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37109) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

19.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, memur maaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37110) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

20.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, engellilerin eğitim ve istihdam sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37111) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

21.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Devlet Memurları Kanunundaki engelli istihdamıyla ilgili % 3’lük oranın asgari sınır olarak uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37112) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

22.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, akaryakıt fiyatlarındaki değişime ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37113) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

23.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37114) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

24.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, 4/C statüsündeki personelin kadroya geçirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37115) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kürt sorununun çözümü için uygulanan politikaların sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37116) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

26.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37117) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

27.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bağlı kurumların bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37118) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

28.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kamu kurumlarına bazı gazetelerin alımının durdurulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37119) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

29.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul metrosundaki büfelerde bazı gazetelerin satışının engellendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37120) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

30.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında bazı işadamlarının malvarlıklarına tedbir konulması kararının ilgili kurumlara posta yolu ile gönderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37121) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

31.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan raporlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37122) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

32.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, sağlık hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37123) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

33.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, İstanbul’daki metro istasyonlarındaki büfelerde bazı gazetelerin satışının engellendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37124) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

34.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’daki metro istasyonlarındaki büfelerde bazı gazetelerin satışının engellendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37125) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

35.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara ve ilçelerinde yayımlanan günlük yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/37126) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

36.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bağlı kurumların bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/37127) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

37.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun piyasaya etkileri bağlamında bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/37128) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

38.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, banka yöneticilerinin dörtte bir oranı ve üstü ortak olduğu şirketlere söz konusu bankalardan kredi sağlanmamasına ilişkin kuralın BDDK tarafından uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/37129) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

39.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Ziraat ve Vakıflar Bankalarına kredi verildiği iddia edilen iki şirkete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/37130) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

40.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Ziraat Bankası tarafından verilen bir krediye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/37131) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

41.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, dershanelerin kredi borçlarına ve kapatılmaları sonucunda oluşacak sorunlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/37132) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

42.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, vatandaşların finans kuruluşlarına olan borçlarının artmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/37133) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

43.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer Termik Santrali özelleştirmesinde ihale bedelinin ödenmesi için sağlanan finansmanla ilgili iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/37134) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

44.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bağlı kurumların bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/37135) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

45.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/37136) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

46.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bağlı kurumların bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/37137) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vekil imam hatip kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/37138) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

48.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bağlı kurumların bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/37139) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

49.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan bazı kişilere yakınlarıyla görüşmelerinde ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/37140) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

50.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde engellilere uygun tuvalet bulunmamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/37141) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

51.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan bazı kişilere yakınlarıyla görüşmelerinde ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/37142) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kaçak eşya naklinde kullanılan hayvanların soruşturma sürecinde yed-i eminlerce saklanmasına ve oluşan zararlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/37143) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

53.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tazyik hapsi uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/37144) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

54.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Güdül’de borçları sebebiyle haklarında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/37145) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

55.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/37146) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

56.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, cezaevlerindeki süngerli odalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/37147) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

57.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Sincan Çocuk ve Gençlik Cezaevindeki işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/37148) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

58.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, engelli personel alımı için yapılan sınava ve engelli istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/37149) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/37150) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

60.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/37151) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

61.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/37152) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

62.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/37153) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

63.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/37154) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

64.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Akademik e-Ders Çağrısı Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/37155) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

65.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Akademik e-Ders Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/37156) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

66.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/37157) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

67.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/37158) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

68.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/37159) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından AB 7. Çerçeve Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/37160) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

70.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/37161) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

71.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/37162) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

72.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, iş kazalarına ve sebeplerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37163) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

73.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37164) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

74.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, memur maaşlarına enflasyon farkının yansıtılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37165) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

75.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, geçici personelin yaşlılık ve malullük aylığına hak kazandıktan sonra sözleşmelerinin yenilenmemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37166) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

76.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, 4/C statüsündeki personelin kadroya geçirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37167) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

77.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sözleşmeli ve geçici personelin kadroya geçirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37168) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

78.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kadroya geçirilen sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37169) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

79.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Kamu Personeli Danışma Kurulu kararlarının uygulanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37170) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

80.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Kamu çalışanlarına 2014-2015 yılları için verilen zam oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37171) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

81.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, iş ve meslek danışmanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37172) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, dershane, okuma salonu ve etüt merkezlerinin SGK prim ödemelerine ve kapatılmaları sonucunda oluşacak sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37173) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

83.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Güdül’de SGK prim borcu nedeniyle hakkında işlem yapılan esnafın sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37174) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

84.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37175) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

85.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığının yönetim yapısının değiştirileceği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37176) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

86.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37177) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

87.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit Köseköy’deki bir fabrika hakkındaki iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37178) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

88.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Sapanca Gölüne ve gölü besleyen derelerin kurumasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37179) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

89.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Kırka-Değirmenözü Demiryolu Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37180) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

90.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Askeri Havaalanı Mania Planı Uygulaması ile ortaya çıkan sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37181) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

91.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer Termik Santralinin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37182) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

92.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Güdül’e yapılan alt yapı yatırımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37183) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

93.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Güdül su kuyularında ve şebekelerinde kaçaklar olduğu iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37184) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

94.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37185) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

95.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Bulgaristan’da Türkçe yer isimlerinin Bulgarca isimlerle değiştirilmesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37186) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

96.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, MİT tarafından bir TV kanalı kurulduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37187) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

97.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Suriyeli muhaliflere silah yardımı yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37188) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

98.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Ankara’da Suriye’deki İslamcı gruplarla görüşüldüğü iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37189) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

99.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37190) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

100.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Türkiye’nin Suriye politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37191) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

101.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, 1915 Olayları ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37192) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

102.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, elma üreticilerine ihracat prim desteği verilmesine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/37193) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

103.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Güdül’de bulunan iş yerlerinin sayısına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/37194) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

104.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/37195) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

105.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir köyün elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/37196) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

106.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, tüp gaz fiyatlarındaki artışa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/37197) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

107.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/37198) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

108.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, bir maden şirketinin hukuka aykırı biçimde çalışmalarına son verdiği maden sahasında çalışan işçilerin yaşadıkları mağduriyetlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/37199) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

109.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 30 Ekim 2013 tarihinde açılışı yapılan 213 spor tesisine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/37200) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

110.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye Wushu Federasyonu ile ilgili iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/37201) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

111.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/37202) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

112.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/37203) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

113.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, spor federasyonları, özerk federasyonlar ile bağlı kurum ve kuruluşların bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/37204) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

114.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yulafın destekleme kapsamına alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37205) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

115.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TAPDK tarafından yapılan bir düzenlemeye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37206) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

116.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TAPDK tarafından yapılan bazı çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37207) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

117.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık tarafından Güdül’e verilen kredi, teşvik ve desteğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37208) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

118.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Güdül İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli uzmanlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37209) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

119.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37210) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

120.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kaçak eşya naklinde kullanılan hayvanların soruşturma sürecinde yed-i eminlerce saklanmasına ve oluşan zararlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/37211) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

121.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/37212) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

122.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37213) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

123.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, İstanbul’da metroda yaşanan bir olay ile bu olay çerçevesinde özel güvenlik şirketlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37214) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

124.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’da durdurulan tırın aranması çerçevesinde gelişen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37215) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

125.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’da bir metroda meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37216) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

126.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul Kadıköy’deki bir okulun fiziki eksikliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37217) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

127.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Koceli’ndeki bir caddenin ışıklandırma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37218) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

128.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki depremden hasar görmüş binalara Suriyeli mültecilerin yerleştiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37219) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

129.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, polislere verilen taltiflere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37220) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

130.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37221) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

131.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Namazgah Barajı inşaatıyla ilgili çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37222) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

132.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana Valisinin yasa dışı dinleme yaptığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37223) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

133.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana Valisinin özel kalem müdürü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37224) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

134.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’nın Yüregir ilçesinde bir şoförün öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37225) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

135.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Askeri Havaalanı Mania Planı Uygulaması ile ortaya çıkan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37226) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

136.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğünde akademik çalışma yapan personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37227) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

137.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurulacak polis seçme merkezlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37228) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

138.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan araçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37229) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

139.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesine devredildiği iddia edilen bir gölete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37230) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

140.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından siber suçlarla mücadele için alınan ekipmana ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37231) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

141.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37232) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

142.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Güdül’ün nüfusuna ve nüfus artış hızına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37233) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

143.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, büyükşehir belediyelerine bağlı ilçe belediyeleri ile bunların bağlı kurum ve kuruluşlarının bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37234) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

144.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında kayıp vatandaşların bulunması için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37235) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

145.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünde yürütülen bazı eğitim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37236) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

146.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyeler ile bunlara bağlı kurum ve kuruluş ve belediye şirketlerinin bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37237) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

147.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37238) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

148.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37239) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

149.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Adana’nın Kurtuluş Günü için gerçekleştirilen törene ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37240) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

150.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, kırmızı bültenle aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37241) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

151.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, Adana’nın Kurtuluş Günü için gerçekleştirilen törene ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37242) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

152.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Gaziantep Üniversitesindeki bazı öğrencilerin fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37243) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

153.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, yasa dışı dinlemelerle ilgili bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37244) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

154.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Gazi Üniversitesindeki bir salonun restorasyonunun orijinal haline göre yapılmamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/37245) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

155.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/37246) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

156.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da bir kütüphane müdürlüğünün bina ve personel sorununa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/37247) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

157.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/37248) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

158.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Mevlana Müzesinin bahçesinde bulunan Şeb-i Arus Havuzunun yerinin değiştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/37249) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

159.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ekonomistlerin özel hizmet tazminatı sorununa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37250) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

160.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Muhasebat ve Milli Emlak Kontrolörü iken Maliye uzmanı kadrosuna atananlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37251) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

161.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki Hazine arazilerinin satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37252) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

162.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, dershane, okuma salonu ve etüt merkezlerinin vergi ödemelerine ve kapatılmaları sonucunda oluşacak sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37253) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

163.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, dershane, okuma salonu ve etüt merkezlerinin kira sözleşmelerine ve kapatılmaları sonucunda oluşacak sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37254) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

164.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, dolaylı vergi oranlarının düşürülmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37255) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

165.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, akaryakıt üzerinden alınan verginin düşürülmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37256) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

166.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki bir köydeki 2-B arazilerinin rayiç bedellerinin yüksekliğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37257) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

167.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/37258) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

168.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, okulların bir yardım kuruluşuna bağış yapılmasına aracılık ettiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37259) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

169.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, eğitim kurumu ve cinsiyet bazında bazı eğitim istatistiklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37260) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

170.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların branş öğretmeni ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37261) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

171.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Gazi Üniversitesindeki bir salonun restorasyonunun orijinal haline göre yapılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37262) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

172.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, TEOG sınavında sorulan sorularla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37263) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

173.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir vakfın okullarda para topladığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37264) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

174.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, eğitim alanındaki başarının artırılmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37265) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

175.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı sorularına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37266) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

176.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sorumluluk sınavlarında görev alan öğretmenlere ek ders ücreti ödenip ödenmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37267) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

177.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sınavlar için yapılan öğretmen görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37268) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

178.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Merkezi Sistem Ortak Sınavı sorularının çalındığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37269) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

179.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, engelli öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37270) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

180.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37271) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

181.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, rehber öğretmen ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37272) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

182.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatı bölümü mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37273) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

183.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mühendislik lisans tamamlama programlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37274) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

184.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, dershane, okuma salonu ve etüt merkezleri ile ilgili verilere ve yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37275) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

185.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, taşımalı eğitim sistemine ve yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37276) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

186.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/37277) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

187.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bazı emekli komutanlara orduevleri ve sosyal tesislere geçici olarak giriş yasağı getirildiği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37278) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

188.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Askeri Havaalanı Mania Planı Uygulaması ile ortaya çıkan sorunlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37279) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

189.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli uzman erbaşların sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37280) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

190.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37281) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

191.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, yurt dışında faaliyet gösteren ve TSK personeli ile ilgili yayınlar yapan internet sitelerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37282) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

192.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 11 Aralık 2013 tarihinde açılışı yapılan 113 tesise ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37283) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

193.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin-Tarsus Depolama Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37284) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

194.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin Sorgun Barajı ve sulaması Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37285) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

195.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Göksu II. Merhale Sulama Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37286) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

196.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin-Aksıfat Depolama Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37287) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

197.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Sakarya Fidanlık Borsası için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37288) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

198.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37289) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

199.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’daki bir onkoloji hastanesinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37290) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

200.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Bakanlığa ait veri hazırlama kontrolü işletmeni kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37291) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

201.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 yılları arasında Bakanlık bünyesindeki ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37292) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

202.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık bünyesinde bulunan helikopter ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37293) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

203.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık bünyesindeki uçak ambulanslarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37294) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

204.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık bünyesindeki Motosikletli Acil Müdahale Ekiplerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37295) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

205.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık bünyesindeki deniz ambulanslarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37296) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

206.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Güdül’de bulunan sağlık personelinden disiplin soruşturması geçirenlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37297) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

207.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Güdül’de görev yapan sağlık personeli sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37298) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

208.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Güdül’de bulunan Bakanlığa ait ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37299) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

209.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Güdül Devlet Hastanesindeki doktorların branşlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37300) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

210.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da 112 Acil Servis ambulanslarının vakalara ulaşma süresine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37301) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

211.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37302) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

212.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Çerkezköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde verilen sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37303) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

213.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Bursa’nın Gemlik İlçesinde hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/37304) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

214.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu Havaalanında yaşanan sefer iptallerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37305) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2014)

215.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya İkinci Hızlı Tren Garı için yapılan kamulaştırmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37306) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

216.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2013 yılında yol yapım, bakım ve onarımı için yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37307) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

217.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ulaşım ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37308) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

218.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Zafer Bölgesel Havaalanının işletilmesine ve verilen desteklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37309) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

219.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37310) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

220.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Simav ilçesinde Türk Telekom’a ait bir binanın satışına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37311) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

221.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin-Gözne Yolu Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37312) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

222.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin-Erdemli Yolu Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37313) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

223.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Kadı (Göksu) Köprüsü Yapımı Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37314) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

224.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Göksu-2 Köprüsü Yapımı Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37315) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

225.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Erdemli-Silifke-Taşucu Yolu Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37316) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

226.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Silifke-Mut Ayrımı-Gülnar-Aydıncık Yolu Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37317) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

227.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Tarsus-Çamlıyayla Yolu Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37318) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

228.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Silifke-Mut Yolu Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37319) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

229.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/37320) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

230.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın 2002-2013 yılları arasında bazı şirket ve kişilerle ticari ilişkisi olup olmadığına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/37321) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

231.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan bir şahsın Adalet ve Kalkınma Partisi seçim çalışmalarını finanse ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37322) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

232.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında ortaya atılan bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37323) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2013)

233.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bir genel başkan yardımcısının yaptığı açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37324) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

234.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK’nın Suriye kolu olan bir örgütle yapıldığı iddia edilen görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37325) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

235.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Kanlıca’daki iki yalının tek yalı haline getirildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/37326) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2014)

236.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Hatay’da durdurulan bir tıra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/37327) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

237.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Samsun DSİ 7. Bölge Müdürlüğünde iki çalışanın arasında geçtiği iddia edilen bir olaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/37328) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2014)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, öğretmen ve eğitimcilere karşı uygulanan şiddetin nedenleri ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/824) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, öğretmenlerin hayat standartlarında yaşanan olumsuz değişimin sebepleri ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/825) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

3.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 Milletvekilinin, zihinsel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen hizmetlerin nitelik ve yeterlik bakımından araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/826) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan komutanlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/33667)

2.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Balyoz Davasında hakkında hüküm kurulan kişilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/33669)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında bakım ve onarımı yapılan okulların sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/33673)

4.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Rusya’ya ait askeri istihbarat uçaklarının Türk Hava Sahası sınırında uçmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/33674)

 


21 Ocak 2014 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49’uncu Birleşimini açıyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur.

On beş dakika ara veriyorum.

 

 

Kapanma Saati: 15.04

 

 


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.23

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49’uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN – Açılışta yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi yoklama işlemini tekrarlayacağım.

Yoklama için beş dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Van’daki depremzedelerin sorunları hakkında söz isteyen Van Milletvekili Özdal Üçer’e aittir.

Buyurun Sayın Üçer. (BDP sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki depremzedelerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

ÖZDAL ÜÇER (VAN) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 23 Ekim 2011’den bu yana iki buçuk yıl geçmiş olmasına rağmen, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011’de yaşanan büyük depremlerden ve onların ardılı olarak yaşanan binlerce depremden sonra on binlerce insan… Sayısı milyonları bulan insan mağdur oldu. Depremde insanlar öldü, insanlar yaralandı. O dönem yaralanmış olan insanların birçoğu hâlâ tedavi olamamış olmaktan…

(Gürültüler)

Sayın Başkan, salon düzenini sağlayabilir misiniz?

BAŞKAN – Uyardım Sayın Üçer, buyurun.

ÖZDAL ÜÇER (Devamla) – Salon düzenini sağlayıncaya kadar süremle ilgili bir durdurma yapsanız Sayın Başkan.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Üçer.

ÖZDAL ÜÇER (Devamla) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Binlerce insan öldü, kaç kişinin öldüğü bile tespit edilmedi Hükûmet tarafından.

Bizatihi deprem esnasında yaşamını yitirenlerin, depremden sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirenlerin, depremdeki enkazdan almış olduğu ölümcül yaralar sonrasında zaman içinde yaşamını yitirenlerin, hepsinin ölüm sebebi depremdi ama bunlarla ilgili herhangi bir tespit yapılmadı ve kaç kişinin yaralandığıyla ilgili somut bir tespit yapılmadı.

Depremde evler yıkıldı, 40 bin ev yıkıldı, 40 bin konut yıkıldı; sadece 16 bin-17 bin konut yapıldı ve bunlar da yandaşlara verilir şekilde yapıldı ve TOKİ aracılığıyla yapılan evler de ticari malzeme konusu oldu. O TOKİ’den sorumlu Bakanın çocuğunun ayakkabı kutuları para dolarken insanlar, on binlerce Vanlı şu an mağdur.

Hastaneler yıkıldı, okullar yıkıldı, iş yerleri yıkıldı. İş yerleriyle ilgili KOSGEB kredileri verildi ama onlar da yandaş şirketlere verildi, gerçekten mağdur olan insanların hiçbirine verilmedi. Hastaneler yıkıldı, Van Kadın Doğum Hastanesi enkaz altında kaldı gibi gösterildi, trilyonluk tıbbi cihaz malzemeleri satıldı, birileri tarafından talan edildi ve maalesef, bununla ilgili, başta Türk Tabipler Birliği dâhil olmak üzere, hiçbir sivil toplum örgütü bir basın açıklaması yapmadı. Buna tanıklık edip de susan herkes, aslında bu vurgunun, bu talanın bir ortağıdır.

Okullar yıkıldı, okullar yapıldı diye gösterildi ama okulları kim yaptı? Efendim, yardımsever ünlüler yaptı, büyük şirketler yaptı. Ama hangi okulları yaptılar? Yol kenarındaki, ana caddelerdeki reklam panosu yüksek okulları yaptılar ve yaptıkları okulları kendi cebinden bir yardım olarak değil, şirketlerinin vergi matrahı olarak gösterdiler. Yani, burada da bir yolsuzluk vardı. O yardımseverlere de “Alın bu yardımınızı başınıza çalın.” demek geliyor içimizden ama o milyonlarca samimi insanın yardımına olan saygımızdan dolayı bir şey söylemek istemiyoruz.

Konutlar yıkıldı, evler yıkıldı; insanlar öldü, insanlar yaralandı; ahırlar yıkıldı, canlılar, hayvanlar telef oldu ama cana ve hayata değer vermeyen Hükûmet nasıl o insanların yaşamını yeniden tesis edecek mala değer versin ki? Şu an beş dakikaya sığdıramadığımız için deprem sorunlarını, sadece Meclisimizin dikkatini çekmek üzere bir konuşma yapmak istedik.

Valiliğin, Sayın Aydın Nezih Doğan’ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne yazmış olduğu resmî yazıyı okuyup bu konuda Meclisin desteğini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. “İlimizde meydana gelen depremlerin en büyük etkisi ekonomik alanda yaşanmıştır. Deprem sonrasında ilimizde ekonomik durgunluk ortaya çıkmış, bazı iş yerleri yıkılmış, birçok vatandaşımız işlerini kaybetmiş ve geçim sıkıntısı yaşamaya başlamıştır. Bu süreçte söz konusu afetzede vatandaşlarımızın karşılamakta zorlandıkları en önemli ihtiyaçlardan birisi de barınma ihtiyacı olmuştur.” İşte bu, barınma ihtiyacından dolayı Van’da 2 bin, Erciş’te 500 sosyal konut yapılma ihtiyacını belirleyen yazıdır; bu, bizatihi Sayın Valinin yazmış olduğu yazıdır. Daha önceki valinin yolsuzluklarını örtbas eden Hükûmet, böylesi toplum faydasına çalışan bir valiye destek sunacak mı sunmayacak mı, merak ediyoruz; konteynerlerde eksi 20’lere varan soğuklarda yaşamını…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZDAL ÜÇER (Devamla) - …devam ettiren ailelerin barınma sorununu bu Hükûmet çözecek mi çözmeyecek mi, merak ediyoruz.

Selamlar, saygılar. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı ikinci söz, İstanbul’da yaşanan otopark sorunu hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a aittir.

Buyurun Sayın Tanal. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’da yaşanan otopark sorununa ilişkin gündem dışı konuşması

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; televizyonları başında bizi dinleyen vatandaşlarımızı ve yüce heyetinizi en içten saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, otopark tabii ki Ankara’nın sorunu, İstanbul’un sorunu; can alıcı ve can yakıcı bir olay. İmar Kanunu’nun 37’nci maddesi uyarınca bina yeri ayrılmadıkça yapı ruhsat izni verilmez. 44’üncü maddeye göre, yapı yapıldıktan sonra eğer otopark tahsis edilmemiş ise yine yapı kullanma izni verilmez. Aynı zamanda, eğer otopark yeri uygun değilse, müsait değilse, otopark parasını yatırmak kayıt ve şartıyla ancak yapı izni verilir ve kullanma izni verilir.

Şimdi, gerek Ankara’da gerek İstanbul’da büyükşehir belediyelerinin yaptığı olay şu: Topladığı bu paraları yani otopark yeri müsait olmayan binalarla ilgili olarak vatandaşımızdan topladığı paraları ilçe belediyeleri büyükşehir  belediyelerinin hesabına gönderiyor. Büyükşehir belediyelerinin de her ilçenin adına bankada ayrı ayrı hesap açması lazım. Otopark Yönetmeliği der ki: Bu açılan hesabın da faizli olması lazım ve toplanılan bu paralarla, o bölgede halkın yararlanabileceği, kullanabileceği ücretsiz bölge otoparkları yapmak zorundadır. Ama uygulama bu şekilde mi? Bu şekilde değil. Uygulama nedir? Kamuya ücretsiz olarak tahsis edilmiş olan yollar ve sokaklar daraltılarak otopark olarak kullanılıyor. Bununla ilgili gerek İstanbul’da gerek Ankara’da açmış olduğumuz, caddelerin ve sokakların, kamuya tahsis edilmiş olan yerlerin ücretsiz olarak kullanılmasına ilişkin hem Ankara’da hem İstanbul’da açmış olduğumuz idare mahkemesindeki davalarda idare mahkemeleri şöyle bir karar verdiler: “Yollar ve sokaklar, caddeler daraltılarak otopark olarak kullanılamaz.” Netice itibarıyla, bu her iki karar büyükşehir belediyelerine tebliğ edildiği hâlde, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesi uyarınca otuz gün içerisinde yerine getirmesi gereken idare, bugüne kadar yerine getirmemiştir. Bununla ilgili sayın bakanlığı da göreve davet ediyoruz. Sizden istirham ediyorum yani yürütme organını… Anayasa’mızın 138’inci maddesi uyarınca ve Anayasa’nın yine ilgili maddeleri uyarınca mahkeme kararları yürütmeyi, yasamayı, idarelerin tamamını bağlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ücretsiz olarak bu cadde ve sokakların otopark olarak kullanılmasına ilişkin Danıştaydan geçmiş 2 tane kararı yerine getirmiyor Sayın Bakan. Yani, yürütme olarak benim sizlerden istirhamım şu: Yürütme organı olarak bu mahkeme kararlarının yerine getirilmesini sağlayın. Ben cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundum. Sizler bu görevlerini yerine getiren savcıları, polisleri görevden aldığınız için bu makamlar sizlerden de çekiniyor. Onun için, sizi hakikaten artık halka havale ediyoruz.

Eğer bu dünyada hepimizin gözünün önünde Allah herkesin bu hesabını vermiş olsaydı, eğer bazılarını mezara kabul etmemiş olsaydı bu görevini yapmayan, yolsuzluğa, rüşvete, yargı kararlarını yerine getirmeyenleri ve bu kararları engelleyenleri… Gerçekten, kararı yerine getirmek isteyen namuslu, dürüst kamu görevlisi olan polisine, savcısına sahip çıkması gerekiyor. Bu anlamda halkın, kamuyu bu şekilde zarara uğratan, mahkeme kararlarını engelleyen, mahkeme kararlarını yerine getirmeyen, bunların âdeta dosyalar arasında bir süs olarak bırakılmasını sağlayan Hükûmete halkın baskı yapmasını istiyoruz. Halkın o bölgeye giden milletvekillerine ücretsiz olan cadde ve sokaklarda niçin para alıyorsunuz? Yani, bu kutulara doldurduğunuz paralar, elbise askılarına doldurduğunuz paralar, bir evde bulunan 6 tane kasaya doldurduğunuz paralar yetmiyor da cadde ve sokaklara mı sıra geldi?

Halkın bu hesabı sorması amaç ve dileğiyle söz almıştım. Söz veren Sayın Başkana teşekkür ediyorum.

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı üçüncü söz, Azerbaycan Hüzün Günü münasebetiyle söz isteyen Adana Milletvekili Necdet Ünüvar’a aittir.

Buyurun Sayın Ünüvar.

3.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar’ın, 20 Ocak Azerbaycan Hüzün Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, dün 20 Ocaktı. 20 Ocak Türk dünyası için çok önemli bir tarihtir; 20 Ocak 1990 Bakü katliamının yapıldığı bir tarihtir; 20 Ocak acıdır, gözyaşıdır, hüzündür.

Değerli arkadaşlar, Türkiye ve Azerbaycan’ın içinde bulunduğu coğrafya âdeta bir hüzün ve acı coğrafyasıdır. Bu acı gerçekle neredeyse her gün karşılaşıyoruz. Bakın, dün televizyonlara, bugün gazetelerin 1’inci sayfalarına yansıyan Suriye’den insanlık dışı vahşet görüntüleri coğrafyamızdaki acının, gözyaşının maalesef devam ettiğini gösteriyor. Benzeri vahşetler 1990’lı yılların başında Bakü, Karabağ, Hocalı, Kelbecer gibi Azerbaycan topraklarında, Azeri kardeşlerimize yönelik olarak işlendi.

20 Ocak 1990 tarihinde, kendileri kadar soğuk tankları, tüfekleri, toplarıyla Bakü’ye giren Sovyet ordusu özellikle tüm halkın uykuda olduğu soğuk bir geceyi seçmiş ve halkın en zayıf anından faydalanmak istemişlerdir. Azerbaycan halkının içindeki bağımsızlık ateşinin sıcaklığı soğuk tankları, soğuk geceyi asla hissettirmemiş ve ellerine aldıkları baltalarla ve sopalarla işgale karşı direnmişlerdir. Bakü’ye vahşice saldıranların, ateş edenlerin hesaplayamadığı şey aslında bu saldırıların Bakü’de, Azerbaycan’da bağımsızlık ateşini tetiklemesiydi. 20 Ocak 1990’daki Bakü, 26 Şubat 1992’deki Hocalı katliamından kısa bir zaman sonra Azerbaycan bağımsızlığına kavuştu ve yüce Yaradan’a şükürler olsun ki Azerbaycan bugün Güney Kafkasya’nın yükselen yıldızı.

Hiçbir bağımsızlık bedelsiz olmaz, hiçbir gayret de karşılıksız kalmaz. Nitekim, değerli arkadaşlar, bu çabaların neticesinde, bugün, Azerbaycan, gerçekten bölgesinin en önemli ülkelerinden biri olarak karşımızda.

ORHAN DÜZGÜN (Tokat) – Azerbaycan bayraklarını Bursa Stadı’na sokmadınız, ne çabuk unuttunuz!

NECDET ÜNÜVAR (Devamla) – Türk ve İslam dünyası pek çok hüznü ve acıyı 20’nci asırdan 21’inci asra taşıdı. Taşıdı diyorum zira, zulmü, katliamı yapanlar belli oldu. Hatta gazete ve televizyon röportajlarıyla, yazdıkları kitaplarla itiraf ettikleri hâlde hâlâ yargı önüne çıkmadılar. Bırakın cezalandırılmayı, bir kısmı ödüllendirildi. 1990 Ocak ayında Rus tankları Bakü’ye girdi, aynı yıl Gorbaçov Nobel Barış Ödülü aldı. Ama adaletin er veya geç gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bize düşen, acıları unutmamak ve unutturmamaktır, onları hayırla, Fatiha’yla, rahmetle anmaktır.

Sayın Başkanım, müsaadenizle, ben karanfillerle geldim, aslında amacım bir eylem yapmak değil. Biz Bakü’ye gittiğimiz zaman Türk şehitliğine ve 20 Ocak katliamında hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimizin mezarlarına birer tane karanfil koyarız. Onun için, Parlamentonun duyarlılığını göstermek adına da sembolik olarak bu karanfilleri o kardeşlerimizin ruhuna ithaf ediyorum.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Eskiden dua gönderirdik, artık karanfil mi gönderiyoruz Sayın Milletvekilim?

AHMET ARSLAN (Kars) – Duayı zaten gönderiyor.

NECDET ÜNÜVAR (Devamla) – Dua da gönderiyorum Sayın Türkkan, “Fatiha’yla, rahmetle anarız.” dedim ama herhâlde kaçırdınız.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – O arada duymamışım.

NECDET ÜNÜVAR (Devamla) – İşinize gelmeyeni duymuyorsunuz demek ki.

20’inci asırdan 21’inci asra sadece hüzün taşınmadı, aynı zamanda bir de hasret taşındı. Karabağ yirmi yıldır özgürlük hasretiyle yanıp tutuşuyor. İnşallah bu hasreti dindirmek için de bizler gayret edeceğiz. Bize düşen, birlik ve beraberliktir, bunlarla mücadele etmektir. Biz el ele verirsek inşallah hem Türkiye hem Azerbaycan daha güçlü olacaktır. Böylece, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Azerbaycan’ın hüznü, hüznümüz; sevinci sevincimizdir.” vecizesi ve Haydar Aliyev’in “Tek millet, iki devlet.” sözü de hayata geçmiş olacak. Tek millet, iki devlet, tek yürek olması için kalplerimizin de aynı şekilde çarpması gerekiyor.

Merhum Mehmet Akif Ersoy ne güzel söylemiş:

“Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.”

Bu vesileyle, Azerbaycan’da, Karabağ’da, Hocalı’da, Suriye’de, Filistin’de ve 20 Ocak katliamında hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının…

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Sayın  Başkan…

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sayın  Başkanım…

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Grup Başkanlarına da bu konuda söz verecek misiniz?

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Bu konuda, Azerbaycan’la ilgili…

BAŞKAN – Ama, Sayın  Başkan, girmediniz ki.

Bir saniye, şu tezkereyi okutturayım, ondan sonra…

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım.

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Hırvatistan Parlamentosu Tarım Komisyonu Başkanı Franjo Lucic’in vaki davetine icabetle 27-30 Ocak 2014 tarihlerinde Hırvatistan’a resmî bir ziyaret gerçekleştirmesi Genel Kurulun 7/1/2014 tarihli 43’üncü Birleşiminde kabul edilen Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı İbrahim Yiğit başkanlığında Komisyon üyelerinden oluşacak heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere ilişkin tezkeresi (3/1364)

                                                                                                               17/01/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı İbrahim Yiğit Başkanlığında Komisyon üyelerinden oluşan bir heyetin, Hırvatistan Parlamentosu Tarım Komisyonu Başkanı Franjo Lucıc'in vaki davetine icabetle, 27-30 Ocak 2014 tarihlerinde Hırvatistan'a resmî bir ziyaret gerçekleştirmesi hususu Genel Kurulun 7 Ocak 2014 tarihli 43'üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.

28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesi uyarınca heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimler Genel Kurulun bilgilerine sunulur.

                                                                                                              Cemil Çiçek

                                                                                                Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                 Başkanı

 

Seyfettin Yılmaz         (Adana)

Hüseyin Samani         (Antalya)

İlhan Demiröz             (Bursa)

Mehmet Öntürk          (Hatay)

İbrahim Yiğit              (İstanbul)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Sayın  Halaçoğlu, buyurun.

Sisteme girmediniz.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Bizim de grup adına Sayın  Özgündüz…

BAŞKAN – Siz girin efendim.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ben gireyim, Özgündüz konuşsun.

BAŞKAN – Hayır, lütfen, biliyorsunuz benim uygulamamı. Siz girin, sizin yerinize konuşturacağım.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Efendim, Grup Başkan Vekilinin vekili. Grubumuz adına…

BAŞKAN – Peki.

Sayın  Halaçoğlu, buyurun.

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun,  20 Ocak Azerbaycan Hüzün Günü’ne ilişkin açıklaması

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Teşekkür ederim Sayın  Başkanım.

19-20 Ocak 1990 gecesi, sözde, Ermenileri korumak için Bakü’ye giren Sovyet tanklarının önünde duran Azerbaycan Türk gençlerinden 143 kişi acımasızca şehit edildiler. Olay, daha önce Ermenistan’dan kovulan Türklerin Bakü’de Ermeni mahallerini kuşatmasına karşılık iddiasıyla gerçekleştirildi. “Kara Ocak Katliamı” olarak tarihte yerini olan bu durum, Azerbaycan’da bağımsızlığın gelişmesinde, bağımsızlık fikrinin gelişmesinde önemli rol oynadı.

Hayatını kaybeden tüm Azerbaycan gençlerine Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

Sayın İnce, buyurun.

Sayın Özgündüz’e verdiniz.

Buyurun.

2.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün,  20 Ocak Azerbaycan Hüzün Günü’ne ilişkin açıklaması

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Evet, yirmi dört sene önce bugün, Azerbaycan’ın bağımsızlığını isteyen ve bu amaçla Azadlık Meydanı’nı dolduran Azerbaycan halkı üzerine o zamanki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Kızıl Ordu’su girerek halkı katletti. O şehitler, bugün, bizim Türk şehitliğinin yanında, Şehitler Hiyabanı’nda nur içinde yatıyorlar. Onların sayesinde bugün, bağımsız Azerbaycan, Kafkasya’nın yıldızı olarak parlamaktadır. Dolayısıyla, bu vesileyle, şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Komisyondan istifa tezkeresi vardır, okutuyorum:

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Önergeler

1.- Niğde Milletvekili Ömer Selvi’nin, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/142)

TBMM Başkanlığına

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliği görevimden istifa ediyorum. Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

                                                                                                               Ömer Selvi

                                                                                                                   Niğde

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 milletvekilinin, öğrenci ve öğrenci yakınları tarafından öğretmenlere uygulanan şiddetin sebeplerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/824)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Bir kısım öğrenci ve öğrenci yakınları tarafından öğretmenlerimize ve eğitimcilerimize uygulanan şiddetin sebepleri ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, aşağıda belirtilen gerekçelerle Anayasa'mızın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Mehmet Şandır                           (Mersin)

2) Yıldırım Tuğrul Türkeş              (Ankara)

3) Oktay Vural                               (İzmir)

4) Celal Adan                                 (İstanbul)

5) Sümer Oral                                 (Manisa)

6) Adnan Şefik Çirkin                    (Hatay)

7) Ahmet Kenan Tanrıkulu             (İzmir)

8) Ali Öz                                        (Mersin)

9) Muharrem Varlı                         (Adana)

10) Sinan Oğan                              (Iğdır)

11) Hasan Hüseyin Türkoğlu         (Osmaniye)

12) Alim Işık                                  (Kütahya)

13) Mustafa Kalaycı                       (Konya)

14) Ali Uzunırmak                         (Aydın)

15) Necati Özensoy                        (Bursa)

16) Reşat Doğru                             (Tokat)

17) Emin Haluk Ayhan                  (Denizli)

18) Cemalettin Şimşek                    (Samsun)

19) Yusuf Halaçoğlu                      (Kayseri)

20) Ruhsar Demirel                        (Eskişehir)

Gerekçe:

“Bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” diyen Hazreti Ali’nin sözü ile kutsanmış olan öğretmenlerimiz, ebeveynlerinden sonra bir insanın hayatını şekillendiren en önemli varlıktır. Geçmişte “Eti senin kemiği benim.” diyerek çocuğumuzu emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, öğrencileri disipline etme konusunda eskisi kadar başarılı olamamaktadırlar.

Eğitim disiplinini bozan öğrencilerin varlığı duyulduğunda öğretmenleri ve okul idarecilerini bu konuda bir şey yapmamakla suçlayan öğrenci yakınları, söz konusu durum kendi çocukları ile ilgili olduğunda eğitim kurumunun verdiği karar ve uyarılara karşı gelmektedirler.

Öğretmenleri koruyan bir mevzuat bulunmaması, daha doğrusu toplumumuzun neredeyse kutsal saydığı eğitmenlik mesleğini icra edenlerin korunmaya muhtaç bir mevzuatı akıllara getirmemesi, öğretmenlerimizin birçok alanda elini kolunu bağlamaktadır.

Öğretmenlik gibi saygın bir mesleği yapmaya çalışanlar, bir yandan geçim telaşındayken bir yandan da çocuklarının hatalarını görmezden gelerek suçluyu öğretmen ilan eden velilerle uğraşmak durumunda kalmaktadırlar. Öyle ki birçok durumda öğrenci yakınları, işi, öğretmenleri ve okul yönetimini darbetmeye, bıçakla yaralamaya kadar götürmektedirler.

Ne yazık ki birçok öğretmen bu durum karşısında çaresiz kalmakta, disiplinsiz öğrenciyi değil disiplin kuruluna sevk etmeyi, uyarıp uyarmamakta bile tereddüt yaşamaktadır.

Ebeveynlerinin kendi yanlarında durduğunu bilen öğrencilerin, zaman zaman darbetme ve şiddet uygulama işini kendisi ya da arkadaşlarıyla beraber yapması artık gazetelerin rutin haberlerinden olmaya başlamıştır.

Şiddetin önlenmesi için okullar en önemli merkezler, öğretmenler de en önemli eğiticiler olması gerekirken neredeyse şiddetin merkezi okullar, şiddete maruz kalanlar da öğretmenler olmaktadır.

Öğretmenlik mesleği saygın ve kutsal bir meslek olarak düşünülürken öğretmenlerimizin düştüğü ya da düşürüldüğü bu durumu, toplumda sorumluluk sahibi herkesin bir an durup düşünmesi gerekmektedir. Nerede bir yanlışlık yapıldı da bu hâle gelindi?

Asıl görevi eğitmek olan öğretmenlerimizin eğitim konusunu bir kenara bırakarak ders saatini doldurmaya çalışan bir birey hâline dönüşmesi, toplumun temeline dinamit konması ile eş değer hâldedir.

Yukarıda açıkladığımız sebeplerle, bir kısım öğrenci ve öğrenci yakınları tarafından öğretmenlerimize ve eğitimcilerimize uygulanan şiddetin sebepleri ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırma komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 milletvekilinin, öğretmenlerin hayat standartlarındaki menfi değişiminin sebeplerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/825)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İnsanı şekillendiren, insanın geleceğini ve dolayısıyla toplumun geleceğini yönlendiren öğretmenlerimizin geçmişten günümüze hayat standartlarındaki menfi değişiminin sebepleri ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, aşağıda belirtilen gerekçelerle Anayasa'mızın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Mehmet Şandır                           (Mersin)

2) Yıldırım Tuğrul Türkeş              (Ankara)

3) Oktay  Vural                              (İzmir)

4) Celal Adan                                 (İstanbul)

5) Sümer Oral                                 (Manisa)

6) Enver Erdem                              (Elâzığ)

7) Ali Öz                                        (Mersin)

8) Cemalettin Şimşek                      (Samsun)

9) Mesut Dedeoğlu                         (Kahramanmaraş)

10) Emin Çınar                               (Kastamonu)

11) Adnan Şefik Çirkin                  (Hatay)

12) Ahmet Kenan Tanrıkulu           (İzmir)

13) Muharrem Varlı                       (Adana)

14) Sinan Oğan                              (Iğdır)

15) Hasan Hüseyin Türkoğlu         (Osmaniye)

16) Alim Işık                                  (Kütahya)

17) Mustafa Kalaycı                       (Konya)

18) Ali Uzunırmak                         (Aydın)

19) Necati Özensoy                        (Bursa)

20) Ruhsar Demirel                        (Eskişehir)

Gerekçe:

Eğitim meselesi, eğitimcisi, idarecisi, eğitim alan kesimi ve bunların mekânlarıyla topyekûn bir sistemdir. Alınan ve verilen hizmet süresine bakıldığında, insan hayatının çok büyük bir bölümü bu sistem içinde geçmektedir. İnsanlar eğitim hayatlarını tamamlasalar dahi, eğitim döneminde aldıkları bilgi ve görgüleri ile yaşamlarını idame ettirmektedirler.

Diğer yandan, kişilerin kendi eğitim öğretim hayatı tamamlansa bile aile çevresinden en az birinin eğitim süreci yeniden başlamaktadır. Bu yönüyle de insan hayatının her aşaması eğitimle ilgilidir.

Okula her başlayan minik yürekler "Büyüyünce ne olacaksın?" yönündeki sorulara, genellikle örnek aldıkları öğretmenlerini göz önüne getirerek "Öğretmen olacağım." diye cevap verirler.

Bu yaştaki bu istek masumane, saf ve en temiz istektir çünkü o yaşta maddiyatçı düşünce bu çocukların var ettikleri evrenlerinde henüz kendine yer bulmamıştır. Yıllar geçtikçe öğretmen olma düşüncesi yavaş yavaş kaybolmakta, birçok öğrenci ne iş yaptığını bilmediği ancak toplumda saygın olduğunu düşündüğü mesleklere doğru yönelmeye başlamaktadırlar.

Öğretmenler elbette toplumda en saygın yerdedirler, ne yazık ki günümüzde saygınlık artık maddiyatla ölçülür hâle gelmiştir.

Öğretmenlik mesleğinde daha az ücretle geçinme kaygısı sebebiyle, belki de hiç istemediği hâlde puanı yüksek olduğu gerekçesiyle diğer meslekleri seçenler çoğalmaktadır.

Üniversitelerin öğretmen yetiştiren bölümleri ise boşta kalmamak için seçilen bölümler olarak kabul görmektedir.

Kutsal bir meslek olarak addedilen öğretmenlik, yapılan yanlış uygulamalar sebebiyle bu duruma getirilmiştir.

Bir mühendisin birkaç metali bilgi ve görgüsüyle şekillendirmesine biçilen kıymet, dünyanın en zor işlemi olan bir insanın şekillendirmesini başaran öğretmene biçilen kıymetten daha fazladır.

Bir doktorun, mühendisin, askerin, hâkimin, savcının kendisini yetiştiren öğretmeninin kazandığından daha fazlasını kazanması, anlam yüklenemeyen bir çelişki olarak ortaya çıkmaktadır.

Hükûmet temsilcilerinin, toplumun hangi kesiminden gelirse gelsin ücretle ilgili taleplerini "Beğenen çalışır, beğenmeyen olursa bu ücrete çalışmaya razı çok insan var." şeklindeki sözleri ile reddetmesi, yarayı sarmaktan daha çok yaranın kangrene dönüşmesini tetikleyecek tavırlardır.

Eğitimcilerimiz, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda yapılan "eşit işe eşit ücret" düzenlemesinde öğretmen ve öğretim elemanlarını kapsam dışında tutulduğundan bahsetmekteler ve ek ödemeden yararlandırılmadığı iddiasındadırlar.

2004-2012 yılları arasında bazı meslek gruplarında çalışanların aylıklarında yüzde 175-yüzde 230 artış olmasına rağmen öğretmenlerin aylıklarındaki artışın yüzde 154 ile sınırlı kaldığı da ayrıca iddia edilmektedir.

Bu durumu da şu çarpıcı dille vurgulamaktadırlar: "Eğitimciler, mevcut maaşları ile bırakın öğrencileri ve eğitimi geleceğe taşımayı, kendilerini gelecek aya bile taşıyamamaktadırlar."

Bu gerekçelerle, Anayasa'mızın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

3.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 milletvekilinin, zihinsel engelliler bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen bakım hizmetlerinin nitelik ve yeterliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/826)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Zihinsel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen bakım hizmetlerinin nitelik ve yeterliliğinin değerlendirilmesi ve hizmetle ilgili denetim yöntemlerinin belirlenmesi için gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla Anayasa’mızın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz.

1) Ruhsar Demirel                          (Eskişehir)

2) Celal Adan                                 (İstanbul)

3) Reşat Doğru                               (Tokat)

4) Oktay Öztürk                             (Erzurum)

5) Enver Erdem                              (Elâzığ)

6) Ali Öz                                        (Mersin)

7) Sümer Oral                                 (Manisa)

8) Alim Işık                                    (Kütahya)

9) Muharrem Varlı                         (Adana)

10) Ahmet Kenan Tanrıkulu           (İzmir)

11) Oktay Vural                             (İzmir)

12) Yıldırım Tuğrul Türkeş            (Ankara)

13) Cemalettin Şimşek                    (Samsun)

14) S. Nevzat Korkmaz                  (Isparta)

15) Mesut Dedeoğlu                       (Kahramanmaraş)

16) Emin Çınar                               (Kastamonu)

17) Adnan Şefik Çirkin                  (Hatay)

18) Ali Halaman                             (Adana)

19) Atila Kaya                                (İstanbul)

20) Ali Uzunırmak                         (Aydın)

21) Mehmet Şandır                         (Mersin)

Gerekçe:

Devlet kurumlarına veya denetiminin devlet tarafından yapıldığı bilinen kurumlara emanet edilen zihinsel engelli bireylerin bakımevlerinde bakım hizmetini yürüten kişilerce kötü uygulamalara maruz bırakıldığına dair görüntüler zaman zaman basında yer almakta, gerekli soruşturmanın yapıldığı ve önlemlerin alındığı konusunda ilgili kişi, kurum veya bakanlar tarafından açıklamalar basına yansımaktadır.

Son yaşanan olay da, Eskişehir Zihinsel Özürlü Kadınlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım hizmeti alan bir vatandaşımızın iddiaya göre aşırı susuzluktan böbrek yetmezliğine girmesi ve hayatını kaybetmiş olması bakım ve rehabilitasyon merkezlerindeki hizmetlerin niteliği ve yeterliliği ile ilgili endişeleri tekrar su yüzüne çıkarmış, aslında hayatları çalışanların bilgi, beceri ve vicdanlarına emanet edilen zihinsel engellilerle ilgili endişelerin yersiz olmadığını bizlere tekrar göstermiştir.

Zihinsel engelli bireylerin ailelerinin psikolojik, sosyal, ekonomik güçlükler içinde olması dışında özellikle yetişkin zihinsel engellilerin anne, babalarını kaybetmeleri gibi durumlarda yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmeti bir tercihten çok zorunluluk hâline gelmektedir.

Zihinsel engelli bireylerin ihtiyaçlarını fark edememeleri ve anlatımda yaşanan problemler nedeniyle bağımlılıkları artmakta ve bakım hizmetini yürüten kişilere daha fazla sorumluluk yüklenmektedir. Engelli bireylerin fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, hayati belirtilerinin takip edilmesi, ilaçlarının zamanında verilmesi, kullanılan ilaçların toksik etkilerine yönelik takiplerin yapılması, ortaya çıkabilecek belirtilerin gözlenerek gerekli tedaviye en kısa sürede başlanması zihinsel engellilerin bakım hizmetlerinin yürütülmesinde hayati öneme sahiptir.

Rehabilitasyon hizmetlerinin niteliği ve etkinliği ile zihinsel engelli bireylerin de bağımsızlıklarının arttırılabileceği uluslararası çalışmalarla anlatılmaktadır. Ülkemizde ise güncel istatistiki veriler bulunmamakla birlikte, engellilik tiplerine göre engelli sayısı ve toplam engelli sayısı bile hâlâ tartışma konusudur.

Araştırmanın genel amacı, zihinsel engelliler bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde hayatları tamamen görevli personelin vicdanına bırakılan engelli bireylere yönelik verilen hizmetlerin niteliğinin belirlenebilmesi ve hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için gerekli önlemlerin alınmasıdır.

Araştırmanın alt amaçları:

1) Ülkemizde zihinsel engelliler bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde bakım ve rehabilitasyon hizmeti verilen engelli sayısını belirlemek,

2) Zihinsel engelliler bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet veren personel sayısı ve meslek gruplarına göre dağılımını belirlemek,

3) Zihinsel engelliler bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde aldıkları bakım hizmeti sırasında yaralanan, hastalanan ve hayatını kaybeden engelli sayısını ve olguların nedenlerini belirlemek,

4) Zihinsel engelliler bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen hizmetin nitelik, yeterlilik ve kalitesini belirlemek,

5) Zihinsel engelliler bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli personelin hizmetlerine yönelik denetim yöntemlerini belirlemek,

6) İlgili merkezlerdeki güvenlik tedbirleri ile güvenlik sistemlerini belirlemek.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Okutuyorum:

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- BDP Grubunun, BDP Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından AKP’nin Suriye politikasındaki yanlışlarının belirlenmesi amacıyla 15/10/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 21 Ocak 2014 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 21/01/2014 Salı günü (bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisini, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                             İdris Baluken

                                                                                                                  Bingöl

                                                                                                        Grup Başkan Vekili

Öneri:

15 Ekim 2012 tarihinde Bingöl Milletvekili Grup Başkan Vekili İdris Baluken tarafından verilen (1614 sıra no.lu) AKP'nin Suriye politikalarındaki yanlışlarının belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 21/01/2014 Salı günlü birleşiminde sunuşlarda okunması ve görüşmelerin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Nazmi Gür, Van Milletvekili. (BDP sıralarından alkışlar)

NAZMİ GÜR (Van) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, öncelikle, dün uluslararası yayın kuruluşlarının servise soktuğu ve gerçekten hem izlemekte hem de duymakta zorluk çektiğimiz Suriye’deki işkence görüntüleri bizi derinden sarstı. İnsanlığa karşı işlenen bu suç, kimden gelirse gelsin, kim tarafından yapılırsa yapılsın kınamayı hem de ciddi bir kınamayı, nefretle, şiddetle kınamayı hak eden bir davranış. Esasında, uluslararası basının da söylediği gibi, yaklaşık 11 bin insan bu işkencelerde, sistematik işkencelerde yaşamını kaybetmiştir. Kim bilir belki bundan çok daha fazladır. Ele geçen yaklaşık 55 bin görüntünün varlığını, bunun kanıtı varsayarsak ölü oranının çok da yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle, Suriye’deki bütün işkence kurbanlarıyla birlikte olduğumuzu, bu işkencelerde yaşamını yitirenlerin tamamı için yüreğimizin, kalbimizin onlarla birlikte olduğunu, yaşamını yitirenlerin tümüne Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlar, hiç kuşkusuz yaklaşık üç yıldır Suriye’de süren iç savaş ve bu iç savaşın getirdiği yıkımda uluslararası güçlerin, kimi bölge devletlerinin çok yoğun desteği ve katkısı vardır. Dolayısıyla, Suriye’de özellikle işkenceyle katledilen 11 bin insanın kanında Suriye konusunda baştan itibaren yanlış politika sürdüren, güden devletlerin de sorumluluğunun olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Esasında, gelecekte uluslararası mahkemelerde bu hesap görülürken yani Suriye’deki işkence kurbanlarının, insanlığa karşı işlenmiş suçların hesabı sorulurken uluslararası mahkemelerde Suriye’de işlenen bu cinayetlerin, bu insanlık suçunun faillerinin sadece Esed ve Esed rejimi olmadığı, onun arkasında duranların, destekleyenlerin ve bizatihi bu savaşta, iç savaşta parmağı olan üçüncü tarafların, devletlerin de sorumluluğunu ortaya çıkaracaktır. Bu konuda en ufak bir kuşku duymuyorum.

Bu nedenle, bir kez daha, dün gece hepimizin kanını donduran bu görüntüleri, işkence görüntülerini nefretle, şiddetle kınıyorum; işkence kurbanlarıyla birlikte olduğumuzu ve esasında, orada, Suriye’de öldürülenin, katledilenin insanlık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyorum.

Değerli arkadaşlar, Suriye’deki iç savaşta kimi devletlerin, bölge devletlerinin parmağı ve rolü olduğunu, yanlış politikalarının rolü olduğunu söyledik, söylemeye devam ediyoruz, bundan sonra da söyleyeceğiz. Bunlardan biri maalesef Türkiye’dir ve AKP Hükûmetinin baştan itibaren sürdürdüğü yanlış Suriye politikalarıdır.

İşte, biz bu nedenle, bugün, Suriye politikaları nedeniyle bir Meclis araştırması gereğine inandık ve bu nedenle, grup önerimizi Meclisin bilgisine sunuyoruz. Ama maalesef, bütün uyarılarımıza rağmen, bütün söylemlerimize rağmen, önerilerimize rağmen Hükûmet Suriye’deki yanlış politikalarını sürdürmeye devam ediyor. İşte, hepiniz tanık oluyorsunuz, son on gün içinde, sınır boylarında, Adana’da, Hatay bölgesinde ve kimi, bilmediğimiz başka yerlerde tırlar, otobüsler, içinde devlet sırrı olduğu söylenen yükleriyle birlikte yakalanıyor, el konulmak isteniyor. Bir taraftan da bu tırların içinde ne olduğu konusunda hiçbir bilgi, kamuoyunu gerçekten tatmin edecek hiçbir bilgi verilmiyor; öyle ya, adı üzerinde “devlet sırrı.”

Bu konuda da özellikle MİT’in neredeyse kargoculuğa başlaması kabul edilir bir şey değildir değerli arkadaşlar. MİT’in göreviyle ilgili kanunu okuduğunuzda, hiçbir yerinde ama hiçbir yerinde, özellikle Sayın Başbakanın altını dün Brüksel’e giderken çizdiği 26’ncı maddesinde MİT’in görevleri arasında kargoculuk yoktur, MİT’in görevleri arasında komşu bir ülkeye silah nakliyatı yapma yoktur. Yine MİT’in görevleri arasında, “Türkmenlere gidiyor.” adı altında, oraya içinde ne olduğu bilinmeyen ama bütün dünyanın bildiği, tahmin edeceği şeylerin olduğunu Hükûmet her ne hikmetse açıklamaktan kaçınıyor.

Şimdi, paralel devletle ya da kamuoyunda bilinen ismiyle “cemaat”le bir kavga olabilir, bir iktidar kavgasına, bir rant kavgasına tutuşmuş olabilirsiniz ama bu, devletin istihbarat örgütünü hem de uluslararası bir suça bulaştırma anlamına gelmiyor. MİT açıkça burada suç işliyor, kendi kanununa aykırı suç işliyor. Tabii, bu, kimi savcıların ya da Hükûmetin deyimiyle, başkalarının denetimi altında olan, başkalarından emir alan polisin ya da savcıların işi değil arkadaşlar. Elbette ki kimi devletlerin kimi gizli operasyonları olabilir. Bu gizli operasyonları ama bu kadar açık yaparsanız, bir paralel devletin de içinde olduğu böyle gizli operasyonları yapmaya çalışırsanız elbette ki sonuçları da sizin için, ülke için son derece ağır olur.

Bir şey daha gözden kaçıyor galiba; o da, biliyorsunuz, Suriye sınırı boyunca bir tren hattı var -biz Kürtler oraya “serhat” ya da “binhat” deriz, “hat” deriz kısacası- bu trenlerde de ne kadar militan taşındığı ve ne kadar silah taşındığı, ne kadar yardım taşındığı -özellikle El Kaide bağlantılı örgütlere- orası da karanlıktır. Günün birinde bir savcı trenin birini durdurursa bu “serhat” bölgesinde, hiç şaşırmayalım.

Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin Suriye meselesinde özellikle uyguladığı ayrımcı politikalar, sadece bir mezhebi destekler nitelikteki yaklaşımı, bazı grupları dışta tutması, bazı gruplara ayrımcılık uygulaması kabul edilir bir tutum değildir, bir durum değildir. Bizim isteğimiz, Hükûmetin, Suriye halklarının tamamına dili, rengi, cinsiyeti ne olursa olsun, dinî inancı ne olursa olsun, etnik kimliği ne olursa olsun ayrımsız yaklaşmasıdır. Özellikle burada Kürtlerin, Süryanilerin, Asuri halkının, Ermenilerin oradaki diğer bütün bu radikal grupların baskısı altında inim inim inleyen Suriye halkıyla dayanışma göstermesi, sınırlarını insani yardıma açması, bu yanlış politikalardan bir an önce vazgeçmesi bizim temel önerimiz, temel yaklaşımımızdır.

Şimdi Sayın Başbakan Brüksel’de. Avrupa Birliği konusunda umarım somut adımlarla döner ve özellikle bu HSYK konusunda bu büyük inadından vazgeçer. Ancak, Suriye’deki bu meselenin de gündeme geleceğini adım gibi biliyorum değerli arkadaşlar çünkü 22 Ocakta Cenevre’de Cenevre 2 Konferansı gerçekleştirilecek -İsviçre’de- ve bu konferansta Suriye’nin bütün demokratik dinamikleri, özellikle başta Kürtler olmak üzere Asuriler, Süryaniler, Ermeniler dışlanmış durumda. Onların olmadığı uluslararası bir konferansın sonuç vermeyeceğini buradan bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum çünkü oranın en demokratik dinamitleri bu konferansta masada değillerse o konferansta zorla bir araya getirtilen “Suriye muhalefeti” denilen -tırnak içinde söylüyorum- Suriye muhalefetinin Esed’le anlaşması, oradan somut bir ateşkes ya da çözüm önerisiyle çıkmalarının imkânı yoktur.

Bu nedenle, bir kez daha burada altını çiziyoruz. Kürtler, Yüksek Kürt Konseyi aracılığıyla mutlaka kendi kimlikleriyle, kendi isimleriyle Cenevre’de olmalılar, Suriye’nin diğer bütün halkları başta Süryani, Ermeni halkı olmak üzere diğer bütün inançları burada olmak zorundalar. Eğer, Suriye’nin geleceği bu uluslararası platformda konuşuluyorsa bütün bu halklar yerlerini almalıdır, temsilleri sağlanmalıdır.

Değerli arkadaşlar, bütün bu konularda, biz defalarca bu kürsüde birçok şeyi dile getirdik, birçok düşüncemizi, önerimizi, eleştirimizi sıraladık. Yanlıştan dönmek mümkündür. İşte, Katar’ın desteğiyle açığa çıkan bu görüntüler söyleniyor ama şunu da unutmayalım: Özellikle işlenen bu ağır cinayetlerin, muhaliflerin birbirleriyle yaptığı iç savaşta da ağır insan hakları ihlallerinde de Katar gibi, Suudi Arabistan gibi ülkelerin de payının olduğunun bir kez altını çiziyorum.

Genel Kurulu sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Mehmet Ersoy, Sinop Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET ERSOY (Sinop) – Sayın Başkan, değerli milletvekillerimiz; Suriye’de yaşanan olaylarla ilgili olarak Türkiye’nin tutumunun araştırılması amacıyla Barış ve Demokrasi Partisi Grubu tarafından verilen önerinin aleyhine söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekillerimiz, 2010 yılında yaşanan ve “Arap Baharı” olarak adlandırılan gelişmeler 2011 yılı başlarında da Suriye’ye sıçramış ve bu süreci, gelişmeleri doğru okuyamayan, basiretsiz Suriye yönetiminin acımasız tutumu yüzünden ülke çok kısa zamanda kan gölüne dönmüştür.

Bin yıllık ortak kültürümüzün, tarihimizin ve kardeşliğimizin verdiği sorumlulukla gelişmelerin Suriye halkı için bir iç savaşa, acıya, ızdıraba dönüşmemesi, iyi ilişkiler içinde olduğumuz Beşar Esed ve Suriye yönetimi üzerinde her türlü diplomatik ve insani girişimde bulunulmuş ancak Esed yönetimi aylar öncesinde Kuzey Afrika’da yaşanan acı olaylardan hiç ders almadığı gibi, dost tavsiye ve telkinlerine de kulaklarını kapatmıştır. Neyi tercih etmiştir? Devletinin elinde meşru, gayrimeşru ne kadar silah ve mühimmatı varsa kendisinden daha fazla demokrasi ve insan hakkı istemekten başka hiçbir derdi, niyeti olmayan insanların üzerine yağdırmaya ve şehirlerini, köylerini bir bir yakmaya, yıkmaya başlamayı tercih etmiştir. Bütün uyarılarımıza, çağrılarımıza rağmen ne Esed zalimlikten vazgeçmiş ne de Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası camia ciddi anlamda kılını kıpırdatmıştır. Esed’in her geçen gün dozunu artıran mezalimine karşı bütün muhalif gruplar arayışa girmiş, halk bir arayışa girmiş ve mücadeleye başlamış. Neredeyse üç yıldır süren bir kaos, kargaşa, savaş ve felaket ülkeyi esir almış, artık Suriyeli kardeşlerimiz silahtan kurtulsalar bile açlık ve sefaletten ölür hâle gelmişlerdir. Bugün, 130 binin üzerinde Suriyeli bu çatışmalarda maalesef hayatını kaybetmiş, 6,5 milyon Suriyeli yerinden yurdundan olmuş, 9 milyon Suriyeli yardıma muhtaç hâle gelmiş, 2,3 milyon Suriyeli de komşularına sığınmak zorunda kalmıştır; içeride kalanların ise ne evi, ne yuvası, ne ekmeği, ne aşı kalmıştır.

Hemen yanı başımızda insanlık böyle bir dramı yaşıyorken Türkiye Cumhuriyeti de güçlü, samimi, müşfik, kardeş, dost bir ülkenin yapması gereken neyse onu yapmaya karar vermiş, bu acıdan etkilenen Suriyeli kardeşlerimize hem sınır içinde hem sıfır noktada hem ülkemizde elinden gelen her türlü yardımı yapmaya gayret etmiştir. Bugün, yaklaşık 600 bin Suriyeli ülkemizde yaşamaktadır. Bu mültecilerin 213 bini Hatay’dan Malatya’ya kadar kurulan 22 geçici barınma merkezinde, 12 bin konteyner, 31 bin çadırda barındırılmaktadır. Barınma merkezlerimizde yaklaşık 12 bin kamu görevlisi görev yapmaktadır. Yine, 693 derslikte yaklaşık 46 bin öğrenciye eğitim verilmektedir. Kurulan hastanelerde 2 milyonun üzerinde poliklinik yapılmış, her türlü hizmet verilmektedir. Bugüne kadar devlet eliyle bizzat yaptığımız harcamaların toplamı 1,6 milyar liradır. Birleşmiş Milletler kriterlerine göre ise yapılan yardım ve hizmetlerin toplam değeri 2,5 milyar dolardır.

Değerli milletvekilleri, dün basında yer alan, insan olan herkesin kanını donduracak ve yine, insan olan herkes tarafından lanetlenecek görüntüler, fotoğraflar, artık Suriye’de hepimiz için sözün bittiği yere geldiğimizi bir kez daha göstermiştir. Yanı başımızda, komşumuzun başında bu kadar büyük bir bela, bu kadar gaddar, bu kadar acımasız bir zalim varken bunların maliyetlerini daha fazla konuşmanın, o yavrucaklar ölmesin diye gönderilen tırların içinde ne olduğunu görebilmek için kasa deliklerinden röntgencilik yapmaya çalışmanın ve oradan elde edebileceğimiz birtakım bulgularla ülkemizi ve Hükûmetimizi dünyaya gammazlamaya çalışmanın yerine hep birlikte, bu kanın durması için, zalimlerin zulümlerinin karşılığını alabilmesi için uluslararası camiada verdiğimiz mücadeleye destek verelim. Tek ve gür bir sesle zalimin karşısında durmaktan başka bir seçeneğimizin olmadığını, asgariden insanlığımızın bunu gerektirdiğini bir kez daha hatırlayalım.

Ben de bu vesileyle, gerçekten, bu kadar yıldır orada yaşanan savaşta, acıda hayatlarını kaybeden bütün Suriyelilere Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum, hepsine sabırlar diliyorum, metanetler diliyorum, bir an evvel bu beladan kurtulmalarını temenni ediyorum. Artık, yapacak başka hiçbir şeyin kalmadığına, Suriye’de araştırılacak kapalı hiçbir hususun kalmadığına yürekten inanıyorum.

Bugün itibarıyla, bu düşüncelerle BDP Grubunun önerisinin aleyhinde olduğumu belirtiyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

LÜTFÜ  TÜRKKAN (Kocaeli) – Şu andaki son durumu nedir Hocam, “Esad” mı, “Esed” mi? Son durumu nedir? Son geldiği nokta, “Esad” mı hâlâ, “Esed” mi?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Ertuğrul Kürkcü, Mersin Milletvekili.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar; bu BDP önerisinin desteklenmesi sadece bir tercih meselesi değil, bunun bir zorunluluk olması gerekir çünkü hakikaten Türkiye, Suriye’yle ilgili olarak benimsediği dış siyaset ve bunu destekleyen iç siyasetler dolayısıyla, bundan dört yıl önceyle kıyaslandığında hem bölgede hem içeride son derece esaslı bir kredibilite, saygınlık kaybına uğradı ve şu an için bölgenin ne tanzim edici ülkelerinden ne de barış kurucu ülkelerinden biri olarak görünüyor.

Tabii, bunun çok açık bir nedeni var: Bu, Suriye halklarının bugün maruz kaldığı çatışmanın, savaşın, Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Doğu’da yanlış bir hesaba dayalı olarak yeni bir güç dizilişi elde etmek üzere desteklediği bir vekâleten savaşla ilgili. Suriye’de bir vekâleten savaşın sürdüğü apaçık ortadadır. Baas rejiminin Suriye, Çin ve belki İran, sözüm ona muhalif güçlerin de Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan’dan ve Türkiye’den oluşan bir başka eksen üzerinde dizildiği apaçık ortadadır. Fakat asıl büyük mesele şudur ki Türkiye bu savaşa boylu boyunca girerken hem bu yanlış hesabı kendi organlarında doğru bir biçimde tartışmamıştır; ne Meclis bu konuda doğru dürüst bir tartışma yapmıştır ne medya bu konuda doğru dürüst bir tartışmanın parçası olmuştur.

Tıpkı Libya gibi, tıpkı diğer Arap ülkeleri gibi Suriye’nin kısa zamanda bir iç isyanla çökertilebileceğine dair varsayım, hepimizin gördüğü gibi, bir insani facia pahasına doğrulanmamıştır çünkü Suriye’yle ilgili bütün bilgiler, hesaplar son derece yanlıştır. Suriye’deki seküler rejimin tamamen bir zorlama olduğu, bunun, Suriye’nin iç hayatının, iç dinamiklerinin bir parçası olduğu akla bile getirilmemiştir. Çoğunluğun Sünni olduğu bir yerde, bir Alevi azınlığın yönettiği bir ülke olarak Suriye’nin, yönetiminin kısa sürede devrileceği düşünülmüştür ama bu kaba, sosyal realitelerle, tarihle hiçbir alakası olmayan hesap gümlemiştir çünkü Suriye ne azınlık Aleviler tarafından yönetilen bir ülkedir ne de Suriye’de Aleviler iktidardadır aslında, Nusayriler. Baas rejiminin en önemli dayanaklarından bir tanesi, Şam ve Halep’in Sünni ama seküler burjuvazisidir.

Bu çerçevede, ayaklanma, sonunda kendi yörüngesinden çıkmış, hak ve adalet arayan halkın, bir tek parti rejiminin yerine demokratik bir rejim kurmak için uğraştığı bir mücadele olmaktan çıkmış, dünyanın her tarafından, hemen hemen her ülkesinden, Batı Avrupa’dan, Amerika Birleşik Devletleri’nden, Bangladeş’ten, mağripten maşrıktan ve tabii Türkiye’den ve tabii Irak’tan gelen binlerce, on binlerce, “İslam mücahidi” adını kendilerine veren, büyük bölümü El Kaide ve onun bağlı unsurlarının kontrolü altında bulunan çetelerin yürüttüğü, Suriye’yi yerle bir eden, onun tarihî kazanımlarını yok eden bir savaşa dönüşmüştür.

Türkiye’nin bu savaşta tuttuğu rol, ne yazık ki bir haydut devletin tutabileceğine neredeyse yakın bir rolü olmuştur. Ne kendi ülkesinin kurumlarına ne kendi ülkesinin kamuoyuna ne sınır boylarında yaşayan halkın iradesine değil, çok basit, Amerika Birleşik Devletleri’nin stratejik hesaplarına bağlı bir tutum benimsemiş, insan hakları ihlallerini göze almış ve almaya devam etmiştir. Biraz önce, AKP sözcüsü buradan konuşuyor “Ortaya çıkan fotoğraflar ne kadar büyük zulüm.” Doğru, o zulüm hep vardı. O zulüm, Başbakan, Esad’la birlikte yeni bir dostluk kampanyası açtığı zaman da vardı, Suriye o  zaman da özgür bir ülke değildi bu bakımdan. Ama çatışma başladığında orduların neler yapabileceğini herkesin bilmesi gerekir. Evet, bir ordu böyle  davranır ama onun karşısındaki muhalefetin ondan farklı davranması gerekir. Peki, muhalefetin bu açıdan yüz ağartıcı bir durumda olduğunu kim söyleyebilir? Herkesin kuralları ihlal ettiği, hiçbir savaş kuralının geçerli olmadığı, hiçbir geçerli askerî hukukun yürürlükte bulunmadığı bir savaş içerisinde Suriye bir kan deryası hâlinde almış başını gitmektedir.

Şimdi, Cenevre’de düzenlenen görüşmeler, aslında bu hesabın, bu vekâleten savaş hesabının tutmadığının apaçık bir kanıtıdır. Suriye rejimiyle muhalifler aynı masaya eninde sonunda oturmak zorunda kalmışlardır. Bu kan banyosuna girmeye gerek kalmadan Türkiye yapıcı bir diplomasiyle, yapıcı bir dış siyasetle pekâlâ bu sonucu, bu kan deryasına girmeden sağlayabilecek siyasi ve diplomatik üstünlüğe sahipken bu kozu elinden böylelikle kaçırdı ve şimdi, üstelik kendisini bu savaşa sürenlerin, kendi hesaplarını Türkiye’ye dayatanların giriştikleri arabuluculuk faaliyetlerinin sonucunda masanın da en dışında kaldı; sürece en son dâhil edilen, fikrine en son başvurulan oldu. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde iki yıl önceki  tartışmalarda, Türkiye'nin rolünü övgüyle karşılayan bütün parlamenterlere o zaman da söyledik “Yanlış hesaba Türkiye’yi övgülerinizle alet etmek istiyorsunuz; sizin hesabınız da yanlış, Türkiye’nin hesabı da yanlış.” diye. Nitekim bu çıktı ortaya.

Şimdi, sevgili arkadaşlar, bu, sadece Suriye’nin bir iç meselesi olarak kalmadı, Suriye’deki iç mesele Türkiye’nin iç meselesi oldu; Hatay’da patlayan bombalar, bütün sınır boylarındaki mülteci akınları, Hükûmet sözcüsü tarafından nüfusu 600 bini aştığı söylenen göçmen, muhacir, bunların hiçbir statüye sahip olmadan yaşamak zorunda kaldıkları güçlükler ve kaçınılmaz olarak sınır boylarında değişen demografik yapı. Bu kentlerin yerli halkı bu akan göçmen yığını karşısında şimdi kendilerinin azınlıkta kaldığı düşüncesiyle pek çok insan hakları ihlaline denk gelebilecek ama tamamen sebepsiz olmadığını söyleyebileceğimiz karşılıklı nefret gerilimleri içerisine girebiliyorlar. Bütün bunların bir hesaba sığmadığı apaçık ortada değil mi?

O nedenle Barış ve Demokrasi Partisinin bunu Meclisin baştan sona konuşması gerektiği konusundaki ısrarını herkesten önce Hükûmet partisinin arzuyla karşılaması lazım çünkü belki de Amerika Birleşik Devletleri’nin hesaplarından, Suudilerin hesaplarından, Katar’ın, Kuveyt’in hesaplarından başka bir hesap yapmanın mümkün olduğuna dair bir akıl bu Meclisin sıralarından çıkabilir. Türkiye daha ne kadar böyle gidebilir ve ne kadar gidecektir? Üstelik, Türkiye Suriye’deki bütün bu çatışmanın biricik olumlu eseri olan, biricik olumlu ürünü olan Rojava Kürdistanı’nın kendi kendini yöneten seküler, demokratik, çoğulcu, öz yönetimci bir yeni yerel yönetim kurmuş olmasını da sempatiyle değil, husumetle karşılıyor ve onları bir an önce bulundukları mevzilerden itelemek için örtülü harekâtlara da giriyor. O nedenle kendi iç meselemiz, Türkiye’nin içinde cereyan eden Kürt sorunu henüz çözüm beklerken, çatışmadan çatışmasızlığa geçmek ve bir çözüm aralığı yakalamak icap ederken hemen güneyimizde başka bir Kürt nüfusun kendi işlerini kendi bildiği gibi çözmesine Türkiye askerî ve siyasi yöntemlerle müdahil oluyor. Çok yönlü bir savaş içerisinde yok yere kaynaklar tükeniyor, yok yere Türkiye tecrit ediliyor, yok yere insan hakları sınırın her iki tarafında da ağır ihlallerle karşı karşıya.

O nedenle sevgili arkadaşlar, yanlış hesap sadece Bağdat’tan değil, Şam’dan da döner. Her yerde yanlış hesap eninde sonunda gelir döner de niçin Hükûmetin hırslı güç icrası, güç ilanı hesaplarının bedelini Türkiye’nin halkları, Kürtler, Araplar, Türkler ödesin, niçin bunun maliyetini Türkiye’nin bütçesinden ödeyelim, niçin Türkiye’nin güvenliği için kurulmuş olan kuruluşlar başka ülkelerin iç güvenliğini tehdit eden casusluk örgütleri hâline gelsinler?   

Bir an önce bu araştırma önergesinin kabulü yönünde oy kullanmanızı diliyorum. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Sinan Oğan, Iğdır Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

SİNAN OĞAN (Iğdır) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, konuşmama başlamadan önce, 20 Ocak 1990 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Sovyet orduları tarafından yapılan katliamı bir kez daha burada, huzurunuzda kınayarak konuşmama başlamak istiyorum.

AKP’nin Suriye politikasının yanlışlarını konuşuyoruz bu araştırma önergesiyle, bu önergeyle. Yalnız, AKP’nin Suriye politikasının doğruları var mı ki acaba, doğrularının yanında bir de yanlışlarını konuşalım? AKP’nin Suriye politikasının elle tutulur herhangi bir yanı olmadığını ifade etmek lazım.

Dünden beri basında Esad rejiminin işkenceyle katlettiği binlerce sivilden, binlerce askerden ibaret resimler gösteriliyor. Hakikaten de, biraz önce Sayın Mehmet Ersoy’un da ifade ettiği gibi, içinde birazcık insanlık kırıntısı olan herkesin bu vahşete, bu vahşet görüntülerine elbette ki sessiz kalması düşünülemez. Elbette bu vahşete dur demeliyiz, elbette bu vahşeti kınamalıyız ama bir o kadar da ciğer sökenlerin, insan kafası kesenlerin ve sınırımıza kadar dayananların uyguladığı vahşeti de kınamalıyız.

Suriye’de bugün iktidarından muhalefetine her kesim âdeta insanlığını unutmuş bir kan gölü içerisinde debelenip duruyor. Peki, biz ne yapıyoruz Türkiye olarak ve AKP iktidarı olarak siz ne yapıyorsunuz? Siz bu vahşetin neresindesiniz? Bu sorunun da burada cevabının verilmesi lazım. Eğer yanı başınızda kan akıyorsa siz o kana… Yanı başınızda yangın varsa ve siz oraya bir kova suyla değil, bir kova benzinle gidiyorsanız demek ki o vahşette sizin de rolünüz var, demek ki o vahşetin içerisinde, o günahın içerisinde size de fatura edilmesi gereken bir hisse var.

Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakan diyor ki: “Suriye’ye giden tırları siz hangi hakla durdurursunuz, hangi hakla onun aramasını yaparsınız?” ve bir başka isim, İçişleri Bakanı diyor ki: “Suriye’ye giden tırlarda oradaki Suriye Türkmenlerine yardım yapılıyor.” Suriye Türkmenleri şimdi mi aklınıza geldi? Peki, Suriye Türkmenleri “Bize böyle bir yardım gelmedi.” açıklamasında bulundular, buna ne diyeceksiniz? Suriye Türkmenlerine herhangi bir şey yaptığınız yok, bari Suriye Türkmenlerinin ismini kullanmayın, hiç olmazsa ismini kötü emellerinize alet etmeyin. Suriye Türkmenleri bugün maalesef sahipsiz kalmıştır. Cenevre 2 Konferansı’nda Suriye’de Araplardan sonra ikinci en büyük topluluk olan Suriye Türkmenleri temsil edilmiyor. Peki, siz bostan korkuluğu musunuz? Oradaki bizim kardeşlerimiz herhangi bir söz hakkına sahip değil. Hani siz ahkâm kesiyordunuz, o bölgede her şey sizden sorulurdu. Ne oldu? Niye Suriye Türkmenlerine sahip çıkmıyorsunuz, niye Suriye Türkmenleri Cenevre 2’de temsil edilemiyor? Dolayısıyla da sizin Suriye Türkmeni gibi bir derdiniz yok. Hiç olmazsa Suriye Türklerini kötü niyetlerinize alet etmeyin. Bir faydanız yok, hiç olmazsa “Suriye Türkmenlerine silah gönderiyoruz.” deyip hem muhaliflerin hem Esad iktidarının hedef tahtası hâline getirmeyin. Bugün, Suriye’de kirli oyunlar tezgâhlanıyor ve siz de maalesef bu kirli oyunların bir tarafında yer alıyorsunuz. İş o kadar çığırından çıkmış, Türkiye’nin oradaki varlığı, gücü o kadar çok törpülenmiş ki,  IŞİD diye ifade edilen El Kaideli terör grupları, Suriye sınırına gelip teslim olan diğer muhalif grupların silahlarını isteyecek kadar cesaret bulabiliyorlar kendilerinde. Kaçakçılar atlarla, yüzlerce atlı birlikleri oluşturup Türkiye sınırına hücum edebiliyorlar.

Değerli arkadaşlar, Türkiye, hiçbir dönemde bu kadar aşağılanmamıştı, Türkiye hiçbir dönemde sınırı bu kadar güvensiz, itibarı bu kadar yerlerde sürünmemişti, maalesef bunu siz becerdiniz. Buradan sormak istiyorum, Suriye’de eğer kan akıyor ise -akıyor- hem iktidarı hem muhalefeti bu kanın akmasında müsebbip, Suriye’de iktidar şimdiye kadar niye devrilmedi biliyor musunuz. Arkasında İran iktidarı olduğu için. Peki, İran’a uygulanan ambargoyu delerek -bakanlarınız komisyon alarak- İran’ın Suriye’ye daha fazla silah sevk etmesine sebep olmuyor musunuz? Oluyorsunuz.

Arkadaşlar, Mavi Marmara baskını sonrasında İsrail’le artan ilişkilerimizi ben hayretlerle karşılamış ve soru önergesinde bulunmuştum. Bakanınızın cevabı aynen şuydu: “Canım, ticaret başka, siyaset başka.” Yani Gazze’de her kurşuna ticaretinizle katkıda bulundunuz. Peki, şimdi Suriye’de akan kana aldığınız komisyonlarla katkıda bulunup İran’ın Suriye’de daha fazla kan dökülmesine sebep olmasına gönlünüz nasıl müsaade ediyor? “Müslümanım” diyen vatan evladı… İran’a daha fazla silah göndermesine sebep olacak komisyonları, haram parayı nasıl yiyorsunuz? Ayakkabı kutularındaki o haram paraların Suriye’de daha fazla kan dökülmesine sebep olduğunu bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz ama aslolan nedir? Suriye’deki gariban vatandaşın kanının dökülmesi değil, ayakkabı kutularında daha fazla dolar, daha fazla euro biriktirmektir. Onun için Suriye konusunda samimiyetten burada bahsedemezsiniz. Siz o samimiyetinizi ayakkabı kutularının içine gömdünüz. Burada, Suriye’de kan dökülmesini, burada insanlık zulmünü falan geçiniz çünkü o kan sizin elinize bulaşmıştır. O kan, ayakkabı kutularından sizin elinize bulaşmıştır, dolayısıyla da o konuları bir defa geçin.

Maalesef, maalesef, Suriye’de savaş devam ediyor ve bu savaşın devam etmesi küresel güçlerin işine geliyor. Bakınız, Libya’da gittiler bir kanalizasyon çukurunda Kaddafi’yi bulup imha ettiler. Aynı küresel güçler, Suriye’de daha fazla iç savaş olsun ki Suriye bölünsün ve İsrail için tehdit olmaktan çıksın diye uğraşıyorlar. Ve siz de, maalesef bu küresel oyunun bir piyonu hâlinde Suriye’de iç savaşın devam etmesi, Suriye’nin bölünmesi için ha bire yangına benzinle gitmeye devam ediyorsunuz.

Değerli arkadaşlar, küresel güçler isterse Suriye’de savaşı bugün durdurabilirler ama istemiyorlar. İlk defa Cenevre 2’de bir barış umudu doğdu, hemen diğer kaynaklar devreye girdi. Bu resimler iki gün bekletilip Cenevre’den sonra yayınlanmadı, Cenevre öncesinde yayınlandı ki “Aman, birden olur da barış gelir.” endişesiyle hemen yayınladılar. Siz de üzerine atladınız ve  barışın, Suriye’de, bütün yollarını tıkadınız. Türkiye  olarak bizim Suriye’de yapacağımız şey barışa destek olmak arkadaşlar, orada daha fazla kan dökülmesine değil. Suriye’de bizim yapmamız gereken bölgeye silah gönderen devletlerin yolunu kesmek, ayakkabı kutularına komisyonları doldurmak ve daha fazla insanın kanının dökülmesine sebep olmak değil.

Bu sebeple, Suriye politikanız baştan sona yanlış. Sadece Suriye politikanız mı? Elbette değil. “Sıfır sorun” diye yola çıktığınız ve maalesef, Türkiye’nin önüne sorunlar yumağı, onlarca yıl çözülemeyecek sorunlar yumağı getirdiğiniz dış politika yanlışlarınız, baştan sona dış politika yanlışlarınız burada konuşulmalı.

Dış politikada Suriye dâhil  olmak üzere Yüce Meclise hesap vereceğiniz günler yakındır diyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum…

III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Yoklama talebi var, yerine getireceğim.

Sayın İnce, Sayın Aslanoğlu, Sayın Tanal, Sayın Sarı, Sayın Çıray, Sayın Nazlıaka, Sayın Acar, Sayın Özkan, Sayın Oyan, Sayın Ekinci, Sayın Toptaş, Sayın Koç, Sayın Toprak, Sayın Danışoğlu, Sayın Bilgehan, Sayın Korutürk, Sayın Gök, Sayın Akova, Sayın Türmen ve Sayın Öz.

BAŞKAN – İki dakika süre  veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

 

 

Kapanma Saati: 16.39


ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 16.51

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49’uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin oylanmasında toplantı yeter sayısı bulunamamıştı.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN –  Şimdi yoklama işlemini tekrarlayacağım.

Yoklama için iki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- BDP Grubunun, BDP Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından AKP’nin Suriye politikasındaki yanlışlarının belirlenmesi amacıyla 15/10/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 21 Ocak 2014 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN - Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Okutuyorum:

2.- MHP Grubunun, 21/1/2014 tarih ve 2421 sayı ile İzmir Milletvekili Oktay Vural, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve Ankara Milletvekili Zühal Topcu tarafından sürekli değişen ve gelişen bilim dünyasında Türkiye’nin de adının geçmesi için akademisyenlerin özlük hakları ile ilgili durumlarının uluslararası ve ulusal arenada detaylı bir şekilde araştırılması ve bu hususlarda çözüm üretilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 21 Ocak 2014 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

                                                                                                               21/01/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu'nun 21 Ocak 2014 Salı günü (bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından Grubumuzun aşağıdaki önerisini İç Tüzük'ün 19'uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                          Yusuf Halaçoğlu

                                                                                                                  Kayseri

                                                                                                   MHP Grup Başkan Vekili

Öneri:

21 Ocak 2014 tarih, 2421 sayı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına -vermiş olduğu- İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun "Sürekli değişen ve gelişen bilim dünyasında Türkiye'nin de adının geçmesi için akademisyenlerin özlük hakları ile ilgili durumlarının uluslararası ve ulusal arenada detaylı bir şekilde araştırılması ve bu hususlarda çözüm üretilmesi" amacıyla verdikleri Meclis araştırma önergesinin 21 Ocak 2014 Salı günü (bugün) Genel Kurulda okunarak görüşmelerinin bugünkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Zühal Topcu, Ankara Milletvekili (MHP sıralarından alkışlar)

Buyurun.

ZÜHAL TOPCU (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; MHP Grubu adına verilen araştırma önergesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunuyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ülkemizde üniversite sayısı gittikçe artmasına rağmen öğretim üyelerinin…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

Buyurun Sayın Topcu.

ZÜHAL TOPCU (Devamla) – …sayısı belirli ölçülere henüz ulaşamamıştır. Bunun en önemli sebebi de akademisyenlik mesleğine yönelik belirli bir kalitenin hâlâ tutturulamamış olmasıdır. Üniversitede çalışan akademisyenlerin özlük hakları sorunu hâlâ, on yıldır çözülemediği gibi iyice kalitede de düşüklük yaşamaktayız.

Başkan, lütfen susturur musunuz?

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…

Buyurun Sayın Topcu.

ZÜHAL TOPCU (Devamla) – Her gün geçim sıkıntısı çeken bir akademisyenden ileri düzeyde bilimsel araştırma nasıl beklenmektedir? Her gün mobbing uygulanan akademisyenler nasıl sağlıklı bir nesil yetiştirebilirler? Mesele, Türkiye’yi geleceğe nasıl taşırız meselesidir. Özellikle AKP iktidarının 2023 yılı için hazırlamış olduğu büyük Türkiye’yi nasıl kuracaksınız; hangi nesillerle, hangi yenileştirme merkezleriyle, hangi kalifiye elemanlarla, bunun tekrar tartışılması gerekiyor. Eğer Türkiye’yi gelecekte uluslararası arenada görmek istiyorsak akademisyenlerin özlük haklarıyla ilgili sorunlarının mutlaka çözülmesi gerekmektedir. Önemli olan “Ekipmanları nasıl temin edeceğiz?” değil, nitelikli insanların nasıl yetiştirilmesidir. Alanında uzman, akademisyen olarak kendini iyi yetiştirmiş, özgün fikirlere sahip, öz güvenli olarak yetiştirilmesinin sağlanmasıdır.

2014 yılı YÖK’e bağlı devlet üniversitelerinin toplam bütçesi 11,5 milyar TL’dir. Millî Eğitim Bakanlığına ayrılan toplam bütçe ise 34 milyar TL. Türkiye üniversitelerinin toplam bütçesi Amerika’da bulunan bir üniversitenin araştırma bütçesi kadar bile değildir, bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ayrıca üniversitelere ayrılan bütçelerin yüzde 60’ı veya 70’inin de personel giderleri olduğunu ayrıca belirtmek istiyorum. Böyle, eldeki, sahip olduğumuz veriler ülkenin nereye gittiğinin de göstergesi olarak karşımızda durmaktadır.

Özellikle maaş konusuna geldiğimizde, on bir yıllık AKP iktidarının yumuşak karnı olarak verebileceğimiz bir nokta burası. Araştırma görevlisi arkadaşlarımız aldıkları 2.200 lira ile yüksek lisans ve doktoralarını nasıl yapsınlar, geçimlerini nasıl sağlasınlar ve geleceklerini nasıl teminat altına alsınlar? Bunlar, gerçekten cevap aranması gereken sorunlar. Akademisyenlerin maaşları, özellikle AKP’nin 2002 ve 2013 yılları arasındaki iktidarlığı döneminde gerçekten ciddi düzeyde gerileme kaydetmiştir. Yapılan araştırmalara göre, akademiye giriş düzeyindeki maaşlar açısından uluslararası arenada Türkiye 17’nci sırada bulunmaktadır. Bu sıralama, Hindistan, Malezya ve Arjantin’in bile gerisinde kalmıştır. Kıdemli akademisyenlere ödenen maaşlarda ise 28 ülke arasında 21’inci sırada yer alıyoruz ve buradan, bu kürsülerden, akademisyenlerin maaşlarına yönelik birçok kez vurgulanmasına rağmen hâlâ iktidar bunu dikkate almamıştı. Akademisyenler aldıkları düşük maaşlar ile araştırmalarını mı yapsınlar yoksa evlerini mi geçindirsinler? 2023 Türkiyesi’ne nasıl gireceğiz? Hangi bilimsel araştırmaların yapılması beklenmektedir bu arkadaşlardan? Özellikle vurgulamak istiyoruz ki, üniversite nitelik sorununu gidermek için akademisyenlerin özlük sorunlarının mutlaka çözülmesi gerekiyor.

Yine Türkiye üniversitelerinin toplam bütçesi bir Amerikan üniversitesinin araştırma bütçesi kadar bile değil. 2014 yılı üniversitelerimizin bütçeleri ile Türkiye’nin ileri araştırma şansı neredeyse başından beri yok sayılmıştır. Üniversite öğretim elemanlarının maaşlarının ihtiyaçlarını karşılar düzeyde olmadığını da artık bütün cihan duydu. Bundan otuz yıl önce araştırma görevlilerinin maaşı mühendis maaşından yüzde 38  daha yüksekti. 2013 yılı itibarıyla araştırma görevlisi maaşı 2.200 lira, yardımcı doçent maaşı 2.600 lira, şube müdürü maaşı 3.250 lira, mühendis maaşı 3.400 lira. Aradaki farkı hesaplamayı biz size bırakıyoruz.

2012 yılında 1.500 Türk lirası maaş alan bir profesörün on bir yıl sonra maaşı 2,6 kat artarken bir hâkimin maaşı 5,3 kat, avukatın maaşı 5,2 kat, teknisyenin 5,1; şube müdürünün 4,3; uzman doktorun 3,8; hemşireninki de 3,7 kat artmıştır. Böyle bir mukayeseden sonra durumun daha da içler acısı olduğu görülmektedir. Bu durumda öğretim elemanlarının bazılarının yoksulluk sınırında ve bazılarının da açlık sınırında olduğunu vurgulamak istiyoruz.

Sayın Başbakan kişi başına düşen millî gelirin 11 bin doları bulduğunu ifade etmektedir ve her tarafta da bu vurguyu yapmaktadır. Vatandaşın geçim şartlarına baktığımız zaman bunun gerçekleri yansıtmadığını görmekteyiz.

Asgari ücret 800 TL, bir devlet memurunun maaşını ortalama 2 bin TL aldığımızda Türkiye’de ciddi bir gelir dağılımı adaletsizliğinin olduğunu görmekteyiz. Bu yapı daha da derinleşmektedir. Bu derinleşmenin nedenlerini 17 Aralık 2013 tarihinden sonra ortaya çıkan yolsuzluklarla daha çok anlamaya başladık. Bu paralar kimlerin kasalarında, kimlerin ayakkabı kutularında? Bizde olmadığı kesin. Onları vurgulamak istiyoruz.

4 kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşayabilmesi için gerekli en düşük miktar, asgari geçim haddi olarak daha yeni açıklanan miktar 3.702 lira olarak verilmektedir. Araştırmalar, bir insanın yaşayabilmesi ve sosyal dünyada yerini alabilmesi için gerekli en düşük tutar olan yoksulluk sınırının ise 1.853 TL olduğunu bize göstermektedir. Hayatını sürdürebilmesi olarak ifade edebileceğimiz açlık sınırı ise 1.853 TL; bunu tekrar vurgulayarak dikkatinizi çekmek istiyorum. 4 kişilik bir ailenin ortalama aylık gıda harcaması 865 TL’dir. Kirayı ortalama 550 TL aldığımızda gıda ve barınmanın 1.434 TL olduğunu görebiliyoruz. Bir memurun ortalama maaşının yüzde 71’inin gıda ve barınmaya harcandığını göstermektedir bu giderler bize. Asgari ücretliye ise “Artık sen öl, yaşama.” diyoruz. Bunu buradan vurguluyoruz ki asgari ücretlinin hangi şartlarda yaşam mücadelesi verdiğine de dikkati çekmek istiyoruz.

Bir insanı bile harcama lüksümüz yok iken bütün bunlara karşı kör, sağır ve dilsiz bir iktidar bulunmaktadır. Özellikle yolsuzlukları ve hırsızlıkları örtmek için yaptığınız çalışmaların ve performansın onda 1’inin özellikle akademisyenlerin sorunlarını çözmeye yönelik olarak harcanması önemlidir.

Yine, araştırma görevlilerinin sorunları dağ gibi karşımızda durmaktadır. 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi gereğince göreve başlayan araştırma görevlilerinin iş güvenceleri sorunludur ve  araştırma görevlisi kadrosunun yeniden tanımının yapılması gerekmektedir.

Saygıyla arz ederiz. Teşekkür ediyoruz. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Yüksel Özden, Muğla Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Ya Yüksel, sen akademisyensin. Akademisyen nasıl aleyhinde konuşur yahu! Yüksel Hoca, sen akademisyensin, bütün akademisyenler seni dinliyor.

YÜKSEL ÖZDEN (Muğla) – Değerli Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; Milliyetçi Hareket Partisinin vermiş olduğu önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başlangıcında yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Evet, hem bu anda hem de tüm diğer zamanlarda öğretim üyesi meslektaşlarımızın, arkadaşlarımızın bizi dinlediğinin, tüm ülkeyle birlikte bizi dinlediğinin farkındayız.

MHP grup önerisinin başlangıcında bir cümle var, diyor ki: “Türkiye’nin dünyada sesini duyurabilmesi için öğretim üyelerinin durumunun araştırılması.” Kıymetli arkadaşlar, öğretim üyeleriyle ilgili durumda en sonda söyleyeceğimiz şeyi belki en başta söyleyip, hemen arkasından bu konuda neler yapıldığını ve neler başarıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Öğretim üyelerinin maaşlarının ülke çapında ve uluslararası çapta karşılaştırmalı olarak incelendiğinde durumundan memnun olmadığımızı, bu rakamların yetersiz olduğunu değişik platformlarda konuştuk ve ortaya koyduk ve hatırladığım kadarıyla en son bir toplantımızda Başbakanımız da Maliye Bakanına bu konuda talimat vermiştir, bu konuda söylenecek söz yoktur.

Yıllar itibarıyla baktığımızda, gerçekten bu alanda yapılması gereken düzenlemede, bir taraftan, giriş düzeyindeki ücretler yani araştırma görevlisine ödenen ücretler, buraya yetenekli ve motive olmuş tüm kapasitelerin, beyinlerin gelmesini teşvik edecek şekilde olmalıdır. Ayrıca, kıdemler arası itibarıyla baktığımızda yani yardımcı doçentten doçente, profesöre kadar burada da bir adaletin korunmasının gerekli olduğuna inanıyoruz, başlangıç ve en kıdemli arasındaki makasın da kıdemi ve çalışmayı, performansı öngörecek şekilde, onu değerlendirecek şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Burada yapılanlar vardır, yapılması gerekenler vardır.

Şimdi, değerli arkadaşımız ifade etti, dünyadaki durumumuza bir bakalım. Bir tarafta, öğretim üyesi yetiştirmekten bahsediyoruz yani bunun aslı öğretim üyesi yetiştirme, hemen takip edecek olan şey de öğretim üyesine hakkını vermektir. Göstergelerle bakalım: Biz iktidara geldiğimiz günden bu yana Türkiye’nin üniversite ihtiyacını kurumlar olarak ve öğretim üyesi ihtiyacını birinci madde olarak gündeme alan ve bu konuda çalışan bir iktidarız. Nereden bakıyoruz konuşalım. Kendisi de devlet bursuyla yurt dışında master, doktora yapmış birisi olarak birinci elden söylüyorum: 1986 yılında ben yurt dışına gittiğimde devlet bursuyla toplam… Üstelik de onlarca yıl yani 1970’li yıllardan 1985’e kadar devlet, yurt dışına master, doktoraya öğrenci gönderecek kapasite ve yetenekten bile uzaktı. 1985 yılında başlayan projede 56 kişi yurt dışına gönderilmişti, sadece ve sadece 56 kişi. 2007 yılında, biz bin kişiyi yurt dışına göndermek için ortaya çıktık ve ilana çıktık, tüm başvuruları aldık. Toplamda yetenekler, sınavlar ve sonrasında sadece ve sadece 5 Yılda 5000 Öğrenci Projesi’yle ortaya çıktığımızda, o yılda 560 kişi gönderdik yani o zamanki öğrenci sayısının 10 katını gönderdik ve o rakam 5 bine tamamlandı, aştı.

Öğretim üyesi olarak baktığımızda, ayrıca yurt içinde de birçok üniversitenin kendi imkânlarıyla, akademik ve fiziki imkânlarıyla yetiştiremediği öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak için; yetişmiş, eski, kurumsallaşmış birçok üniversitelerin kapasitesini tam anlamıyla kullanmak için de Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nı (ÖYP) başlattık ve hızla orada da bu ülkenin ihtiyacı olan öğretim üyelerini yetiştiriyoruz.

Şimdi, dünyada ses getiren projelere bakalım arkadaşlar: Bugün biz, kendi otomobilini yapma derdine düşen ve bunun projelerini hazırlayan, kendi uydusunu yapan, kendi uçağını yapma hevesi ve projelerini ortaya koyan, kendi insansız hava araçlarını yapan, kendi savaş gemisini yapan bir ülkeyiz. Bunlar lafla olmuyor, bunlar bizim buralara ayırdığımız imkânlar ve ayrıca gerçekleştirdiğimiz, sağladığımız teşviklerle oluyor.

Bir başka veriyi ortaya koyalım yani yaptıklarımız değil ama yaptıklarımızın sonucunun yansıması olarak bakalım. Aynı yıllarda, sonraki yıllarda, yurt dışına giden birçok arkadaşımız şahittir, yetiştirdiğimiz dünya çapındaki araştırmacılarımızdan birçoğu ülkeye dönmemiştir, dönememiştir ve burada -değerli meslektaşım da çok iyi biliyor- ücret bu etmenlerden belki birisi ama yegâne faktör değildi; ülkeye geldiğinde çalışabileceği ortamın olması, teşviklerin olması, desteği bulmasıydı.

Şimdi, gene rakamlarla bakalım: 2007 ile 2000 yani biraz daha geriye dönelim, bu ülkede şikâyet ettiğimiz en büyük şeylerden birisi beyin göçüdür; yetişmiş beyinlerin, yurt içinde, yurt dışında yetişmiş nice kapasitelerin ülke dışına gitmek zorunda kalması, bu ülkede çalışamamasıdır.

Rakamlara baktığımızda şunu görüyoruz: 2007 ile 2013 arasında, bu ülkenin yetiştirdiği insanlardan 2 binini biz tekrar ülkemize kazandırabilmişiz ve birçok projede çalışmaya başlamışlardır. İşte gösterge ortada; ülkede oluşturduğumuz ortam, sağladığımız imkânlar, sağladığımız teşviklerle yurt dışındaki 2 bin öğretim üyesi -2 bin araştırmacı- tekrar ülkeye dönmüş ve çalışmaya başlamıştır. Ayrıca, bunun da envanterini yapmışız, 42 ülkedeki araştırmacıların her biriyle temasa geçilmiş, gerektiğinde Türkiye'de çalışabilecekleri ortaya konmuştur.

Şimdi, peki, geldiler, neler yapıyorlar? O kadar insan geldi ülkeye, ne yapıyor? Ben, kısaca onları da paylaşmak istiyorum. Dünyayla rekabet eden, gurur kaynağımız olan ve bizi geleceğe taşıyan projelere imza atılmıştır. Hangi alanlarda? Teker teker somut olarak bahsedeceğim birkaç şeyden. Uzay alanında, savunma alanında, sağlık, enerji, çevre, ulaşım, bilişim alanlarında araştırma geliştirme çalışmaları ve destek programları, ayrıca da burs imkânları yaratılmıştır. Ne yapılmış? 8 bin AR-GE projesine çok değerli arkadaşlarım -8 bin AR-GE projesinden bahsediyoruz- buraya 2,5 milyar hibe destek vermişiz. 169 projeye, o da, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını sağlamak, daha etkili, daha verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen 169 projeye 525 milyon lira destek sağlamışız. Üniversitelerdeki araştırmacıların 7 bin projesine 1 milyar destek sağlamışız. Son on yılda 111 bin öğrenciye, yüksek lisans, doktora öğrencisine 500 milyon TL burs sağlamışız. Evet, bunlar lafla olmuyor; bunlar, bir tarafta böylesine büyük hedefler koyarak ama diğer tarafta da kaynak ayırarak yapılıyor.

Şu an baktığımızda 2 yerli uydumuz var; Göktürk-2 ve Rasat. Bunlarla biz dünyanın her tarafından görüntü alabiliyoruz. Ayrıca, bununla birlikte, Türkiye kendi uydusunu yapabilen ülkeler sınıfına geçmiştir.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Ama bir gerçek var, maaşlar düşük.

YÜKSEL ÖZDEN (Devamla) – Değiştirmiyorum.

Diğer tarafta, savunma alanına baktığımızda, gene yüksek teknoloji projelerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin vurucu gücünü artırmışız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve dünyadaki konumunu güçlendirerek devam edebilmesi için, bir tarafta gerçek zamanlı işletim sistemi, millî seyir füzesi, beton delici, akıllı bomba, füze yakıtı, lazer güdümlü füze dedektörü yapmışız, ayrıca yapmaya devam ediyoruz, NATO ülkelerinde projeler satıyoruz.

Kabul ediyorum, daha birçok alanda bahsedebileceğimiz… Enerji alanında, bir tarafta rüzgâr enerjisiyle ilgili, diğer tarafta güneş enerjisiyle ilgili, diğer tarafta kömürden gaz elde edilebilmesiyle ilgili projeler geliştirilmesine destek olmuşuz, kaynak ayırmışız ve…

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Üniversite mi yapmış, ASELSAN mı yapmış?

YÜKSEL ÖZDEN (Devamla) – …aynı zamanda da bunların ortaya çıktığını görüyoruz. Bu hafta sonu gazetelerden biz okuduk, 2017’de kendi otomobilimiz artık yollarımızda olacak.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Üniversiteden bahsettik, üniversitenin maaşından bahsettik; siz ASELSAN’dan bahsediyorsunuz.

YÜKSEL ÖZDEN (Devamla) – Öğretim üyelerinin maaşlarıyla ilgili düzenlemenin en yakın zaman içerisinde gelmesini biz de ümit ediyoruz.

ZÜHAL TOPCU (Ankara) – On bir yıl geçti.

YÜKSEL ÖZDEN (Devamla) – Şu an aldıkları ücretlerin hak ettiklerinin çok daha altında olduğunu ve zaman içerisinde yaptıklarımızı da sizlerle paylaşmış oldum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Oğuz Oyan, İzmir Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

OĞUZ OYAN (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üniversitelerin öğretim üyelerinin, üniversitelerin yardımcı elemanlarının özlük haklarının birinci maddesi belki maaşlar olarak akla gelir ama sadece ondan ibaret değildir. Bugün üniversitelerde çok önemli bir sorun, iş güvencesidir. Özellikle de eğreti statülerde olanların iş güvencesidir; araştırma görevlisi veya yardımcı doçent.

Bu iş güvencesini sağlamadan maaşları artırsanız da sonuçta akademik özgürlük ortamını sağlayamazsınız. Yani maaşa zam, işe nihayet yapabilirsiniz. Dolayısıyla, bir üniversitede olması gereken asgari özlük hakkı garantisi, çalışma güvencesidir. Bu çalışma güvencesi, üstelik araştırma görevlilerinin içinde de farklı farklı tanımlanmakta. Niteliği bakımından aynı kamusal hizmeti, işi yapan araştırma görevlilerinin bir bölümü 50/d statüsünde yani burslu öğrenciymiş gibi, öbürleri kadrolu 33/a’da, 2547 sayılı Yasa’ya göre. Böyle bir şey yani aynı nitelikteki işi yapanlar arasında böyle bir ayrımcılık, behemehâl düzeltilmesi gereken bir şeydir. Böyle bir ayrım yani bir burs olarak yüksek lisans öğrencilerine burs vermek istiyorsanız bunu ayırın, bu ayrı bir kategori ama bir araştırma görevlisi olarak istihdam ediyor ve bütün o hizmetleri yaptırıyorsanız –bazen sınav gözcülüğünden kâğıt okuma dâhil olmak üzere- bunu farklı tanımlayamazsınız, ikisini birbirinden. Dolayısıyla, burada bir kere bir tanım sorunu karşımıza çıkıyor, özlük haklarında tanım sorunu karşımıza çıkıyor.

Şunu da tabii belirtelim: İş güvencesi, profesörler ve doçentler gibi öğretim üyeliği sağlam statüye bağlanmış kadrolar için de acaba ne ölçüde geçerli? Burada da bunlar üzerinde de yani profesör ve doçent olanlar üzerinde de belirli baskı ve kontrol mekanizmaları kurulmaktadır, özellikle de taşra üniversitelerinde yani akademik anlamda bir olgunluğa erişmemiş, hâlâ hiyerarşik devlet memuru kafasıyla üniversite yöneticiliğini memur sanan yerlerde bu kadrolar üzerinde de birtakım baskılar ve kontrol mekanizmaları oluşturulmaktadır. Yani, bir düşünün, bir bölümün kendi içinde profesörleri, bölüm başkanları varken dışarıdan atama yapılıyorsa, bir fakültenin dekanı dışarıdan atanıyorsa ihtiyaç olmadığı hâlde, burada olsa olsa arayacağınız şey iktidarla ideolojik yakınlık kriteri olmaya başlıyor tıpkı rektör atamalarında olduğu gibi. Bu ideolojik yakınlık üzerine atamalarla bir üniversite döndürmeye çalışırsanız, üniversitenin yönetici kadrolarını böyle oluşturmaya çalışırsanız ortaya bir üniversite falan çıkmaz, ortaya aslında bizim dönemimizin liseleri bile çıkmaz yani böyle bir eğitim anlayışı olamaz.

Tabii, aslında başka baskı kontrol mekanizmaları var. Akademisyenlerin yayın faaliyetlerine denetim uygulanıyor belirli bir bakış açısıyla, akademisyenlerin kamuoyunu aydınlatma haklarına denetim uygulanıyor. Akademisyenlerin belirli bilimsel toplantılara katılmaları üzerine, “Yok, sen oraya izinsiz katıldın, hakkında soruşturma açıyorum.” falan… Çok sayıda yazılı önergem var benim bu konularda. Yani, böyle bir üniversite anlayışı olabilir mi? Yani, yaptığı iş bir akademik faaliyete katılmak, “E, sen ona izinsiz katıldın.” Değerli arkadaşlarım, böyle bir şey ilkokulda falan olabilir herhâlde, üniversiteye yakışmaz böyle davranışlar.

Tabii, bir de üniversite öğretim elemanlarının örgütlenme hakları var, bu örgütlenme haklarına müdahale dolaylı olarak oluyor. Yani, işte o derneğe, işte Öğretim Elemanları Sendikasına… Neyse, o, Öğretim Elemanları Sendikası değil, şimdi EĞİTİM SEN, ben eski Öğretim Elemanları Sendikası Genel Sekreteri olduğum için oradan takılıyorum. Şimdi, bu sendikal faaliyetlere katıldığı gerekçesiyle belirli öğretim elemanları üzerinde baskılar kuruluyorsa o zaman da kusura bakmayın, burada bir üniversite anlayışı yoktur diyeceğiz. Yani, tabii, çalışanlar üzerinde, üniversite elemanları üzerinde uygulanan çeşitli mobbing uygulamalarından söz etmiyorum bile.

Bakınız, değerli arkadaşlarım, üniversitenin çok önemli bir kadro sorunu vardır, bunda anlaşalım. Bu kadro sadece araştırma görevlileriyle sınırlı değildir ama en çok onları ilgilendiriyor. Bir, eşit statüde olmadıkları için; iki, yeterli kadro olmadığı için. Bugün birçok bölümde kadro olmadığı için bölümler alttan beslenemiyorlar, hele bunlar gözden ırak bölümlerse. Daha biraz önce odama gelen bir doktora öğrencisi Macarca yapıyor. Macarca sadece Ankara’da, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde var, Macar filolojisi. Kadro yok, eleman alamıyorlar. Peki, nasıl beslenecek bu bölümler? Siz nitelikli elemanı alabilecek kadrolara sahip değilseniz bölümü nasıl gelecek nesillere devredebilecek, besleyebileceksiniz?

Kadro sorunu sadece bunlar için de yok, kadro sorunu bütün kademeler için var. Yardımcı doçent olmuş, kadro olmadığı için doçent olamıyor ya da doktora yapmış, kadro olmadığı için yardımcı doçent olamıyor ya da doçent olmuş, kadro olmadığı için profesör olamıyor ya da bu kadrolar keyfî biçimde -keyfîyi açalım- belirli yakınlıklar üzerinden dağıtılıyor bölümlere, ana bilim dallarına.

Böyle bir durum, değerli arkadaşlarım, bir bilim toplumu oluşturma kaygısı içinde olan bir iktidarın yapacağı işler değildir. Eğer bir bilim toplumu oluşturmak istiyorsak, derdimiz bir bilim toplumu oluşturmaksa o takdirde, bizim bunun tam tersi çabalar içinde olmamız gerekiyor yani bu kadro meselesinde, iş güvencesinde, bütün o statülerin yeniden tanımlanmasında ve kuşkusuz maaşların insanca yaşanabilir düzeylere getirilmesinde. Yani, ancak böyle nitelikli akademisyen yetiştirebiliriz, ancak geleceğimizi, üniversitenin geleceğini böylesine yetişmiş elemanlara, nitelikli elemanlara devretme huzuru içinde olabiliriz ama bu sadece üniversitelerle ilgili bir mesele değil tabii. Yani, TÜBİTAK, TÜBA gibi kuruluşlar da Türkiye’de bilimsel araştırma yapmak bakımından önemli kuruluşlardır ama bunlarda bile nasıl bir iktidara yakın kadrolaşma yapıldığını görmek doğrusu bizi çok üzüyor ve geleceğe dönük önemli ölçüde umutsuzluğa sevk ediyor.

Değerli arkadaşlarım, eğer bir bilim toplumu olmak istiyorsak, üniversite öğretim elemanlarına yeterli ödenekleri ayıracağız. Buna biraz önce konuşan arkadaşlarım da değindikleri için daha az değiniyorum. Ama bakın, size bir şey söyleyeyim, 2001’le 2013 arasında yapılmış bir karşılaştırmayı dile getireyim: Yardımcı doçent, doçent, profesör ve araştırma görevlilerinin maaşlarını 2001 ve 2013 olarak alın gayrisafi yurt içi hasıladaki artışın gerisindedir. Yani, esas itibarıyla AKP dönemi, burada gayrisafi yurt içi hasıla 7,2 kat atmış gözükürken profesör maaşlarındaki artış 5 kat, doçentlerde 4 kat -dikkatinizi çekerim, 4 kat- bir tek yardımcı doçentlerde 5,2 kat olmuştur. Yani, önemli ölçüde bir aşınmadan söz ediyoruz. Yani, reel gelir aşınması ya da reel anlamda satın alma gücünde bir göreli gerilemeden bahsediyoruz, bir refah kaybından bahsediyoruz, bir göreli yoksullaşmadan bahsediyoruz.

Bakın, ben size şu örneği vereyim: Bir kaymakamla bir doçenti karşılaştırın doçent, kaymakamdan, 2001 yılında, neredeyse yüzde 30 fazla alıyor; şimdi geliyorsunuz 2013 yılına, kaymakam, doçentten yüzde 35 civarında fazla alıyor. Burada, elimde birçok başka örnek var. Yani, herhangi, sıradan bir memur maaşıyla da karşılaştırsanız değişmiyor. Mesela, araştırma görevlisinin, yardımcı doçentin geliri bir öğretmenin 2 katıyken 2001’de, şimdi yaklaşık yarısı düzeyine geriliyor.

Dolayısıyla, burada, bu koşullar düzeltilmelidir, emeklilik koşulları iyileştirilmelidir, 2011’de getirilmiş olan eşit işe eşit maaş artışı üniversiteyi dışarıda bırakmıştır, derhâl yapılmalıdır ve derhâl bu maaş düzeyleri en azından millî gelirdeki artış oranına eşitlenmeli ve sonrasında bu anlamda yeni anlayışlar oluşturulmalı.

Asistanlık yeniden  tanımlanmalıdır. Araştırma görevlisi yerine asistanlık kurumu getirilmelidir. “Görünmez emek ordusu” denilen yüksek lisans öğrencileri ile tıp fakültesi öğrencilerini klinikte ya da araştırma görevinde çalıştırma uygulaması değiştirilmelidir. Bunlar, özlük hakları olmadan çalıştırılmaktadır. Bilimsel araştırma faaliyetleri bir emek süreci olarak tanımlanmalıdır ve bu şekilde yeniden bir düzenleme yapılmalıdır. Dolayısıyla, bu önergeye destek veriyoruz.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Tülay Kaynarca, İstanbul Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi aleyhine söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, MHP’nin grup önerisi akademisyenlerin özlük haklarıyla ilgili önemli bir konu başlığı elbette. Şu ana kadar konuşma yapan, söz alan her siyasi partiden değerli milletvekillerimiz ayrıntılarıyla ele aldılar. Özellikle Muğla Milletvekilimiz Yüksel Özden, dikkat çektiği, dünle bugün gelinen noktayla ilgili farkı dile getirdiği ve önerilerini de içinde sunan ayrıntılı görüşlerini ifade etti.

Bugün HSYK’yla ilgili kanun teklifinin görüşülmesini öngörüyoruz. Ben buna dikkat çekmek istiyorum. 523 sıra sayılı Kanun Teklifi bu ve temel kanun olarak görüşülecek. 47 maddelik, iki bölüm hâlinde görüşülecek olan bu teklifin görüşülmesi öngörüsüyle de, bu duygu ve düşüncelerle MHP grup önerisi aleyhine görüş belirttiğimi ifade ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisini oylarınıza sunacağım, ancak karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

 

 

Kapanma Saati: 17.27


DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.40

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49’uncu Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi, öneriyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım: Öneriyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı vardır. Öneri kabul edilmemiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:

3.- CHP Grubunun, Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve arkadaşları tarafından kamu zararlarının ve yolsuzluk olaylarının boyutunun araştırılması amacıyla 17/1/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,  Genel Kurulun 21 Ocak 2014 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

                                                                                                               21/01/2014

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 21/01/2014 Salı günü (bugün) yaptığı toplantısında siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                            Muharrem İnce

                                                                                                                  Yalova

                                                                                                        Grup Başkan Vekili

Öneri:

Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve arkadaşları tarafından 17/01/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına kamu zararlarının ve yolsuzluk olaylarının boyutunun araştırılması amacıyla verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin (1234 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 21/01/2014 Salı günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN -  Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Gürkut Acar, Antalya Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamu zararlarının ve yolsuzluk olaylarının boyutunun araştırılması, kamu zararlarını azaltacak etkin bir sistemin kurulmasını sağlayacak önerilerin belirlenmesi amacıyla verdiğimiz araştırma önergemiz üzerine söz aldım. Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, Türkiye’nin aslında çok uzun bir zamandır yaşadığı ve 17 Aralıkta AKP’li 4 bakan ve çocuklarını kapsayan, ardından da Başbakanın oğlunun ifadeye çağrıldığı operasyonların gündeme taşıdığı temel konu denetim eksikliğidir. Nitelikli denetimin, kontrol mekanizmalarının olmadığı alanlarda suistimal olur, yolsuzluk olur, soygun olur, vurgun olur. Sayıştay raporlarının sümen altı edildiği, Sayıştayın içinde mevzuat dışında denetime ilişkin bir bilgi kırıntısının bile bulunmadığı yazıların “rapor” diye gönderildiği bir ortamda yolsuzlukların, vurgunların önüne geçilemez. “Halk bizi seçti, başka hiç kimse bizi denetleyemez. Hiçbir kuruma hesap vermem, benim adamlarım da hesap vermez.” anlayışı bugün Türkiye’yi hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ayaklar altına paspas yapıldığı, kuvvetler ayrılığı ilkesinin eğilip büküldüğü, polisin mahkeme kararını yerine getirmediği bir tabloya, ağır bir devlet krizine getirmiştir. Türkiye’nin yaşadığı süreç budur. Türkiye’yi bir uçuruma sürüklediniz değerli arkadaşlar. Bunun elbette bir bedeli olacak ve siz bu bedeli ödeyeceksiniz.

Değerli arkadaşlarım, demokrasi Türkiye Büyük Millet Meclisinde el kaldırarak bütün her şeyi örterek işlemez, denetim ve kontrol mekanizmaları olmadan demokrasi olmaz. Bunlar var mı? Yok. Bir Cumhurbaşkanı var, önüne ne gelirse onaylıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinden “Mahkeme kararları uygulanmasın.” diye kanun çıkıyor, yani hukuk devleti ilkesini yok eden bir kanun çıkıyor, Cumhurbaşkanı onaylıyor, “Bu nasıl olur?” demiyor. Özelleştirme, yargının işlemediği alan hâline getiriliyor. Danıştay “Seydişehir’de 2 milyar dolarlık Oymapınar’ı bedava veremezsin. SEKA arazilerini, limanları, TÜPRAŞ’ı Ofer’e ucuza veremezsin.” dedi. Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir kamu zararına “Dur.” dedi ama Cumhurbaşkanı “Bu mahkeme kararları uygulanmasın.” diyen kanuna onay verdi. Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarına bakıp bir düşünmelidir, “Ben ne yapıyorum?” diye düşünmelidir. Cumhurbaşkanının denetimi yok. Peki, Meclisin denetimi var mı? O da yok. Meclis Başkanı yalnızca muhalefet milletvekillerinin önergelerini denetliyor, muhalefete muhalefet ediyor, “Bunu soramazsın.”, “Şunu soramazsın.” diye ambargo uyguluyor.

Demokrasinin en önemli kuralı, vatandaşın verdiği verginin son kuruşuna kadar hesabının verilmesidir. Bütçeyi yapan Meclis, bunun hesabını sorması gereken Meclis, sadece seyrediyor. Sayıştay içi boş kâğıtları rapor diye gönderiyor, Meclisten tık yok.

Baktım, bir kurumla ilgili 15 sayfa bir yazı gelmiş, yazıda mevzuat dışında tek bir kelime bilgi yok. Yani hiçbir şey söylememek için 15 sayfa yazılır mı? Yani 15 sayfa kâğıda yazık.

Ben bunu sordum “Bu boşa giden kâğıtlar için ne kadar harcandı?” diye, koskoca Sayıştay bunun da hesabını vermedi, bana “Maliyet çok yüksek değil.” diye bir yazı gönderdi. Kendi yazdığı raporların hesabını bile veremeyen bir Sayıştay çıktı ortaya.

Sayıştay bunun hesabını veremiyor ama, Başbakanın örtülü ödeneğinin hesabını vermeye kalkışıyor, diyor ki: “Örtülü ödeneğe başlangıç ödeneği konuyor, onun için şu kadar arttı, bu kadar fazla harcandı denmez.”

Sana ne örtülü ödenekten! Sayıştayın örtülü ödeneği denetlemek, incelemek gibi bir yetkisi var mı? Yok. Sen yetkin olan konularla ilgili tek satır bir şey demeyeceksin, ama Başbakanın örtülü ödeneğini savunacaksın. Böyle bir denetim olmaz! Yüz elli yıllık Sayıştayı da bu şekilde mahvettiniz.

Cumhurbaşkanı, Meclis yok, muhalefetin denetimine olanak veriyor musunuz? Hayır, burada yıllardır gündeme getirilen yolsuzluk olaylarıyla ilgili, denetim eksiklikleriyle ilgili bütün konuları parmak üstünlüğüyle reddediyorsunuz. Önergeler yanıtlanmıyor, kanunları paspas yaptınız, Kamu İhale Kanunu’nu delik deşik ettiniz, hiçbir uyarıya kulak asmadınız. Yani “Dediğim dedik, çaldığım düdük.” anlayışıyla her şeyi örttünüz.

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanı yok, Meclis yok, muhalefet yok. Peki, yargı denetimi var mı? Onu da yok ettiniz. Az önce söyledim, uyardığımız hâlde, söylediğimiz hâlde, Anayasa’ya aykırılığını bile bile mahkeme kararları uygulanmasın diye kanun çıkardınız. Deniz Feneri davasında sanıklardan önce savcıları yargıladınız. “Benim adamlarıma, benim yakınlarıma dokunamazsınız.” dediniz. Böyle bir sisteme hukuk devleti denir mi? Böyle bir ortamda yargı denetiminden söz edilebilir mi?

Basının denetimini de vergi cezalarıyla basının sahiplik yapısını değiştirerek yok ettiniz. Medyanın el değiştirmesi için fonlar oluşturulduğu, iş adamlarından para toplandığı bildiriliyor. Başbakan konuştukça, daha düne kadar size övgüler düzen onlarca gazeteci yazar işsiz kaldı. Türkiye’yi basın özgürlüğü liginde sonunculuğa mahkûm ettiniz.

Sivil toplum denetimini de yok ettiniz değerli arkadaşlar. Vergi denetimini silah hâline getirdiniz, iş adamlarının üstüne saldınız. Sendikaları, Türkiye’ye aydınlık nesiller yetiştirmek için uğraş veren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi dernekleri yıldırmaya, susturmaya çalışıyorsunuz. Türkiye’nin mühendislerini, mimarlarını 12 Eylül darbe yönetiminin ucube kanunuyla zapturapt altına almaya çalışıyorsunuz. Yani, iktidarın iş ve eylemlerini eleştiren, denetleyen her kurumu hedef yaptınız, kendinize dikensiz bir gül bahçesi yaratmaya çalıştınız. Biz dedik ki hukuk olmazsa, adalet olmazsa kimse güvende kalmaz, olamaz. Hukuk güvenliği olmayan yerde, adaletin olmadığı yerde hiçbir şey ayakta kalamaz dedik, dinlemediniz. Şimdi, “kumpas” diyorsunuz, “çete” diyorsunuz, “paralel devlet” diyorsunuz. Yolsuzluk nedeniyle istifa eden Muammer Güler diyor ki: “Tapelere ekleme yapılmış, şikâyetçiyim.” Ergenekon’da, Balyoz’da insanlar bunları söylerken burada bıyık altından gülüyordu, şimdi “Şikâyetçiyim.” diyor. Yani, diyor ki: “Polis teşkilatı yasalara ve mevzuata uygun davranmıyor. Masum insanlara komplo kuruyor, tuzak kuruyor, kumpas kuruyor.” Bunu söyleyen kişi kim? İçişleri Bakanı. Bir hukuk devletinde tuzak kuran, komplo yapan, tapelere ekleme yapan polis nasıl oluyor, nasıl olabiliyor değerli arkadaşlarım? Bunu yapıyorsa da bizzat sorumlusu Sayın İçişleri Bakanının kendisidir. Bunun hesabını vermesi gereken Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır, bakanlarıdır.

Bütün kurumları AKP’lileştirdiniz ve bunları böyle yapacağız diye içlerini boşalttınız, çürüttünüz. Bu çürümüşlükten çıkışın tek yolu hukuktur, hatalardan ders çıkarıp, halktan özür dileyip hesap vermektir ama AKP iktidarında bu anlayışın olmadığı ortadadır. Başbakan, 4 bakan ve çocuklarının adının karıştığı yolsuzluk ve rüşvet olaylarını örtebilmek, kendi oğlu Bilal Erdoğan’a uzanan yolsuzluk soruşturmasının önünü kesebilmek için her yolu mübah gören bir anlayışla saldırıyor. HSYK teklifi bunun bir adımıdır. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu Adalet Bakanına, dolayısıyla Başbakana bağlayarak hukuk ve adalet sağlanmaz. Biz hep söyledik, yargı, muhalefetin söylemiyle değil, iktidarın gücüyle etkilenir. Şu anda bile Bakanın yetkilerini görüyorsunuz. Yaşananlara bir bakın, HSYK “6 kişi incelensin.” diyor, Bakan “3 kişiye izin vermem.” diyor, savcılar hallaç pamuğu gibi sağa sola savruluyor, mahkemenin gözetim, denetim ve tedbir kararları savcıların yazılarıyla kaldırılıyor. Böyle hukuk, böyle yargılama nerede görülmüş? Bir mahkemenin tedbir kararı yeni atanan savcının imzasıyla nasıl kaldırılabilir? Savcıların yazılarıyla iş yapılacaksa mahkemeler niye var değerli arkadaşlarım?

Genel Başkanımız bugün grup toplantımızda bir tutanak açıkladı. Dehşet verici bir tutanaktır, yargıya müdahalenin ibret vesikasıdır. Hani “Belge var mı?” diyorlar ya, işte bak, belgesi burada. Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı koltuğuna oturan Kenan İpek, gece yarısı bir başsavcıyı arıyor, HSYK üyesi Müsteşar başsavcıya talimat vermeye kalkıyor. “Soruşturmayı durduracaksın, savcıyı değiştireceksin.” diyor, “Yoksa sonuçlarına katlanırsın.” diyerek tehdit ediyor. Bu tutanak, hukuk devletinin ve yargı bağımsızlığının ölüm fermanıdır. Türkiye’de artık kimse güvende değildir. Bunun tek sorumlusu Başbakan ve AKP İktidarıdır.

Değerli arkadaşlar, Başbakan devlet adamı olmadığını kanıtlamıştır. Yolsuzluk soruşturmasını, Anayasa’nın hukuk devleti ilkesini, kuvvetler ayrılığı ilkesini, mahkemelerin bağımsızlığını yok ettiği bir devlet krizine dönüştürmüştür. Başbakan “Benim oğlum, benim çocuklarım hayır işi yapıyor.” diyor. İş adamları kuyruk olmuş, belediyeler kuyruk olmuş, Başbakanın oğlu hayır yapsın diye bağış üstüne bağış yapıyor, devletin malları, belediyeleri, binaları vakfa tahsis ediliyor.

Değerli arkadaşlarım, bakın, Yunus Emre diyor ki:

“Emeksiz zengin olanın,

Kitapsız bilgin olanın,

Sermayesi din olanın

Rehberi şeytan olmuştur.”

Başbakanın oğlunu reddetmesine gerek yok, mahkemeye göndersin yeter…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

GÜRKUT ACAR (Devamla) – …hukukun işlemesine izin versin yeter, adaletin gerçekleşmesine izin versin yeter, istenen, beklenen budur.

Değerli arkadaşlarım, günü kurtarmak, bir yolsuzluğu örtmek için hukuk yaptığınızda bu sakat bir hukuk olacaktır. Buradan adalet çıkmaz ve çıkmayacaktır. Bu krizden ancak hukukla çıkılır. Hukuksuzlukla varılacak her yer yıkımdır. Türkiye’yi bir yıkıma sürüklüyorsunuz.

Değerli arkadaşlarım, bitirerek şunu söylüyorum: Burada HSYK Kanunu’nun değiştirilmesi Türkiye’de hukukun tamamen ortadan kaldırılmasıdır.

BAŞKAN – Sayın Acar, teşekkür ediyorum.

GÜRKUT ACAR (Devamla) – Kamu zararının ve yolsuzlukların araştırılması için verdiğimiz önergeye olumlu oy vereceğinizi umuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, Gürkut Bey çok ağır konuştu AKP Grubu hakkında. Bence bir söz verseniz iyi olur! Çok ağır konuştu.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen İdris Şahin, Çankırı Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, takdir edersiniz ki değerli hatibin araştırma önergesinde ifade edilen hususların dışında son bir yılın gündemini Meclis kürsüsüne taşımak suretiyle çok farklı konularda ve farklı söylemler içerisinde olduğu hepinizin malumu oldu. Ancak, ben yine de kendilerinin araştırma önergesinde ifade ettikleri hususlara kısaca bu kürsüden cevap vermek istiyorum.

Değerli Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; CHP grup önerisinde Türkiye’de etkin bir denetim sisteminin kurulamaması nedeniyle kamu zararlarının ve yolsuzluk olaylarının arttığına, bağımsız olması gereken denetim birimlerinin yapısının değiştirildiğine yönelik iddiaları tamamen asılsız, somut bilgi ve delillere dayanmayan iddialardır. Denetimin etkisizleştirilmesine ilişkin en önemli örnek olarak sundukları, içeriğinde mevzuat bilgisi dışında denetime ilişkin hiçbir bilgi içermeyen Sayıştay raporlarının milletvekillerine gönderildiği iddiasıdır. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Zira, Sayıştay bizzat kendi web sitesinde yaptığı yazılı açıklamayla muhalefet partisinin iddialarının aksine, Meclise gönderilen Sayıştay raporlarının içeriği hakkında kamuoyuna net bilgiler vermiştir. Şöyle ki, Sayıştay, denetim, inceleme, raporlama, yargılama ve kesin hükme bağlama görevlerini kanunların ve uluslararası standartların öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirmekte olduğunu ve Anayasa’nın 160’ıncı maddesinin ve yasaların öngördüğü raporları eksiksiz ve tam zamanında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğunu ifade etmiştir.

Sayıştayın iki ayrı rapor hazırlaması söz konusudur. Birincisi yargılamaya esas rapor ki bu raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmemektedir. Kamu zararı kişisel sorumluluğu içerir. Kanun gereği bu raporların Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi ve kamuoyuna duyurulması da mümkün değildir.

İkincisi ise, kurumların mali denetim raporlarını ihtiva etmektedir. Sayıştay denetim gruplarınca hazırlanan kurumların mali denetim raporları belirli kalite ve kontrolden geçirilerek yani Rapor Değerlendirme Komisyonunun değerlendirmesi, denetlenen kurumların cevapları, Sayıştay ilgili dairesinin ve Rapor Değerlendirme Kurumunun görüşleri alındıktan sonra Sayıştay raporuna dönüşür ve Başkanlıkça Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kurumların mali denetim raporlarında kurumun mali işlemlerinin ve sisteminin uluslararası standartlara uygunluğuna görüş bildirilir. Ayrıca, kurumsal düzeyde etki doğuran sistematik uygunluk bulgularına yer verilir. Kişisel sorumlulukla ilgili kamu zararı iddialarına bu raporda yer verilmez.

Denetim raporu ile Sayıştay raporunun ayrı raporlar olduğu kanunda net olarak belirtilmiştir. Denetçiler tarafından hazırlanan denetim raporları ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Sayıştay raporları farklı amaçta ve niteliktedir. Denetim raporu ile Sayıştay raporu ayrı ayrı tanımlanmıştır. Denetim raporu, Sayıştay raporlarını esas almak üzere, denetim ve incelemeler sonucunda denetim grup başkanlıkları ve denetçiler tarafından hazırlanan raporu ihtiva etmektedir. Sayıştay raporu ise denetim ve incelemeler sonucu hazırlanarak Sayıştay Başkanı tarafından  Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan veya kamu idarelerine gönderilen ve kamuoyuna duyurulan raporu ifade etmektedir.

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’na göre Sayıştay raporları şunlardır: Kamu idaresi raporu, dış denetim genel değerlendirme raporu, faaliyet genel değerlendirme raporu, mali istatistikleri değerlendirme raporu ve genel uygunluk bildirimidir. Söz konusu raporların tamamının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağı açıkça düzenlenmiş; ayrıca, Sayıştay raporlarının  Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğu tarihten itibaren kamuoyuna sunulacağı da hükme bağlanmıştır. Kanundan ve Anayasa’dan doğan tüm sorumluluklar Sayıştay tarafından eksiksiz yerine getirilmiş olup bu yöndeki iddialar tamamen anayasal bir kurum olan Sayıştayı yıpratmaya ve iktidarımıza yönelik, sözde denetim kurumlarının gerekli vazifesini yapmadığına dair şayia yaymaktır. Ancak, bu yöndeki itiraz ve tenkitler tüm bütçe görüşmeleri süresince ifade edilmiş olup milletimiz de eksiksiz bu iddiaları canlı olarak seyretme imkânını bulmuştur.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; denetim sistemine ilişkin tüm kurumlar Anayasa’ya uygun olarak kurulmuş olup iktidarımız döneminde ihdas edilmiş kurumlar değildir. İddia edildiği gibi, uygulamalarında da sıkıntılı bir durum söz konusu değildir. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasakların üzerine iktidarımız döneminde titizlikle gidilmiş olup en etkin bir mücadele yapılmıştır, hâlen de bu yönde çalışmalar büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Meclisin denetim yapmadığı iddiası sayın milletvekilinin kendi kendisini inkâr etmesidir. Zira, bütçe görüşmeleri esnasında eksiksiz Genel Kurulu takip eden ve bütçeye en ağır eleştirileri getiren şahıslardan birisi de değerli milletvekili arkadaşımızdır.

Yolsuzlukların denetimi Parlamento tarafından yapılamaz, ancak ve ancak yargı denetimiyle mümkün  olabilir. Bu konuda da bağımsız yargı görevini eksiksiz yerine getirmektedir. İktidarımızda kamu zararlarından bahsetmenin mümkün olamayacağını düşünüyorum. Zira, kamu zararlarından bahsettiğimiz ölçüde, bu kadar ciddi boyutta kamu zararının söz konusu olduğu bir toplumda, on bir yıldır iktidarımız tarafından yapılan ve bütün milletimizin takdirini kazanan kamu yatırımları neyle gerçekleşebilecektir?

“Yargıya müdahale” söylemine ve kuvvetler aykırılığı prensibine aykırı davranıldığı yönündeki iddialar da soyut ve mücerret iddialardır. Kesinlikle ve kesinlikle bağımsız yargının görevi alanına giren hususlarda ve özellikle de Anayasa’nın 138’inci maddesini ihtiva eden durumlarda, hiçbir parlamenterimizin yargının görevi alanına giren bir konuda görüş beyan etmeyeceğini ve hiçbir şekilde  de yargıya müdahale etmediğini burada huzurunuzda defalarca ifade etmiştik. Bundan sonraki süreç içerisinde de AK PARTİ iktidarı olarak aynı hassasiyetleri paylaşacağımızın herkes tarafından çok netliğiyle bilinmesi gerekmektedir. Etkin ve şeffaf denetim yapılabilmesi için Meclis araştırma komisyonu kurulması gerektiği gibi bir iddia ve savın da yersiz olduğu kanaatindeyim. Zira, ne şekilde denetim yapılacağı Anayasa’mızda düzenlenmiş olup anayasal kurumlarımızın her türlü etkiden uzak, tarafsız ve bağımsız hareket edebilmesi hâlinde de bu şekilde etkin denetimin gerçekleşebileceği aşikârdır. Özellikle son dönemlerde siyasilerin ve yakınlarının karıştığı yolsuzluk olaylarına ilişkin iddiaların araştırılmasında da bağımsız yargı tarafından bu hususlar gerçekleştirilmektedir. Eğer bu konuda Meclis araştırması yönünde bir yola girilmiş olması hâlinde de önümüzdeki süreç içerisinde çok daha vahim sonuçların ortaya çıkabileceği mutlaktır. Zira, bu hâldeki bir davranış, yargının bağımsızlığına bir müdahale teşkil edebilecektir.

Seydişehir Alüminyumla alakalı olan söylemine dair de Sayın Milletvekilimizin: Bu hususta 2005 yılında gerçekleşen ihale, 2007 yılında Danıştay tarafından iptal edilmiştir yani söylediği gibi bir denetimsizlik söz konusu değildir. Yargı, usulüne uygun gerçekleşmediği iddia edilen bir ihaleyi iptal etmiş ancak kanuni olarak geri alımının imkânsız olması sebebiyle de bu yönde yasal bir düzenleme yapılmak suretiyle sorunun çözümü cihetine gidilmiştir.

Parlamento çözüm mercisidir. Elbette ki bir yargı kararıyla sonuç alınamayacağı aşikâr olan bir durumdan dolayı düzenleme yapmak da yüce Parlamentonun görev sınırları içerisindedir. Bunun dışındaki, araştırma önergesinde ifade edilen hususların tamamen bağımsız devam eden yargıyı ilgilendiren konuları ihtiva etmesi sebebiyle araştırma önergesi aleyhinde oy kullanacağımızı bildiriyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi…

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Bana sataştı efendim, söz istiyorum.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Ne diye sataştığını izah edebilir mi?

BAŞKAN – Soracağız zaten, bir saniye. Öyle hemen yok.

Buyurun Sayın Acar.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Sayın Başkanım, bizzat benim konuşma yaparak denetlediğimi söyleyerek, ismimi vererek benim de bana sataşmış bulunuyor.

BAŞKAN – Hayır, ne söyledi Sayın…

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Efendim, şunu söyledi: “Mecliste bütçe sırasında muhalefet yapan bizzat kendisidir, çok iyi denetledi.” biçiminde söz söyledi. Bu, gerçeği söylememektir.

BAŞKAN – Sataşma…

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Gerçeğe aykırı şeyler söylediği için ben söz istiyorum Sayın Başkanım. Gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmuştur sayın konuşmacı.

BAŞKAN – Tutanakları getirteyim Sayın Acar.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Evet, lütfen…

BAŞKAN - Gerçeğe nasıl aykırı beyanatları varmış? Vereceğim eğer sataşma varsa.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Efendim…

BAŞKAN – Evet, tutanakları getirtiyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup…

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Ama ben açıklayacağım neden gerçeğe aykırı yaptığını Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Acar anlıyorum, tutanakları getirteceğim, bakacağım, söz vereceğim eğer sataşma söz konusuysa.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Söylemediğim bir şeyi söylemiş gibi gösteriyor.

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Emin Haluk Ayhan, Denizli Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin kamu zararlarının ve yolsuzluk olaylarının boyutlarının araştırılmasına ilişkin araştırma önergesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz aldım. Bu vesileyle yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Olayı kamu zararı olarak nitelemek mümkün, birinci yönü bu; ikinci yönü, yolsuzluk boyutuyla ele almak mümkün. İkisinin de birlikte olduğu zamanlar da olabiliyor. Kamu zarar ediyor; bürokrat, ara bulucu, siyasetçi, ilgili şirket, bireyler kazanıyor. Herkes kazanıyor ama kamu zarar ediyor, bu işin içine dâhil olan herkes.

Yolsuzluk boyutunu ele aldığınız zaman; bu, açıktan, arsızca, uğursuzca, hem devleti hem milleti soymak anlamına gelen bir olay, al gülüm ver gülüm. Yatak odasında kasalar, ayakkabı kutuları, dolarlar dizili dizili kutularda; oraya istifinin nasıl olduğuna da bakmak lazım.

Bu önerge tarihi itibarıyla 17 Ocakta verilmiş yani yolsuzluk olayının ay dönümünde. Seydişehir Alüminyum’dan bahsediliyor, Oymapınar’dan bahsediliyor, Karayolları Genel Müdürlüğünden bahsediliyor… Sayıştay raporlarında yok yok, kamu zararı…

Eğer, 17 Aralık olmamış olsaydı, belki bugün bu mesele bu boyutuyla gündeme gelmiyor, başka bir olayı tartışıyor olurduk ama yolsuzluk ayyuka çıkmış, gündemden düşmemiş olmasına rağmen çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Bu dönemde, AKP’nin yönettiği ülkede vizyon olarak da yolsuzluk öne çıkan bir olay ve bu konuların önde gelenlerinin başında yer alanlardan bir husus. Sembollerde ise yatak odası, para kasaları, para sayma makineleri, ayakkabı kutuları, paketlenmiş dolarlar. Kimseyi sıkıntıya sokmak için konuşmuyorum, konuşmayacağım da. Kamuya zarar vermek, yolsuzluk yapmak… “İnsan başına gelebilecek olaylar” diye nitelemek mümkün değil. Bunlar bilinçli olarak yapıldığı takdirde haysiyetsizce, uğursuzca, milletin, devletin malını çalmak çırpmak anlamına gelir. Allah korusun, kolay değil; evlada da, çevreye de bulaşıyor. Genetik olup olmadığı konusunda, babadan evlatlara, evlatlardan babaya nasıl oluyorsa bunlar daha önce ifade ediliyordu.

Bakınız, eski Sayın Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar Bey’in televizyonda söylediklerini dikkate aldığınızda, doğrudan işin başına doğru gittiğini görüyoruz olayın. O da yıllarca birlikte çalıştığı Sayın Başbakanı niye sıkıntıya soksun? Demek ki bir sıkıntı var, bir olay var; onun için bunu ifade ederek bizzat, olayı Başbakana doğru yöneltiyor.

Ben, bu kürsüden, bizzat, TOKİ’nin Sayın Erdoğan’a memurken bağlanıp da bakan olduğunda bağlanmadığını açıktan soran bir insanım, gerçekten merak etmiştim ama giderek olaylar geliştikçe bunun ne anlama geldiğini hep birlikte ne yapıyoruz, görmeye başlıyoruz.

Hırsızlık yapmak, yolsuzluk yapmak kolay bir şey değil, ortam müsait hâle gelince hazırlanıyor, ortamı siyasi iktidar hazırlıyor hem de yeni terimler oluşuyor: “Paralel yapı”, “vesayet rejimi”, “yargı vesayeti”, “kumpasçı”, “dost darbesi”, “darbe teşebbüsü”, “virüs”, “Haşhaşi”, “hırsızlık”.

Tabii, bu hırsızlığı yapan “Bunu ben yaptım.” demeyecek. Cezaevine düşen hırsıza soruyorlar: “Suçun ne?” Onun da söylediği bir şey var, nedir söylediği? “Hızlı koşamamak.” Elbette kimse hırsızlık, yolsuzluk yaptığını söylemeyecek. Ama insanlar kabine arkadaşına, partideki arkadaşına, o dolarların ne olduğunu, nasıl oraya geldiğini sormaktan imtina edebilirler, kolay bir şey değil. Ama bunu illa… “Biz yapmadık, başka yerden geldi.”, “Cami yapımında kullanılacaktı.”, “Üniversitede kullanılacaktı.” diye birtakım ifadeleri de söyleyebilirsiniz ama helal olacak bir işe bu yolla kayıt dışı bir haramı koymak hiç de iyi bir olay değil diye düşünüyorum.

Şimdi, AKP, darbelere karşı “Bu işi paralel yapı yaptı.” diye ifade ediyor. Burada, bakıyorum, sayın bakanlar var. Paralel yapıyı müşahhas olarak -Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Hasan veya emniyetin filanca birimi, yargının falanca birimi, şundan kaynaklı- söylemek zorundasın; yoksa “paralel yapı” diyerek ne olduğu bilinmeyen, vatandaşın bilmediği, algı yönetimiyle vatandaşları bu şekilde ne yapmak, aldatmaya çalışmanın bir anlamı yok. Eğer, bir paralel yapı oluştuysa on bir yıllık AKP iktidarı döneminin sonunda oluştu. AKP de bunu 11’inci yılın sonunda, 12’inci yılın sonunda fark ettiyse AKP zaten ülkeyi yönetmiyor demektir, ayakta uyuyor demektir.

Şimdi, başkalarının, aynı hâkimlerin, aynı savcıların yargıladığı, aynı polis memurlarının evlerinden aldığı insanlara -ki Mecliste de bunların bir kısmı var- bunlara bu olaylar, bu operasyonlar yapıldığında, onlar yargılandığında gayet normal kabul edilen, hatta savunulan -detayına girmek istemiyorum- AKP tarafından savunulan olaylar AKP'nin başına gelince maalesef ne oluyor, paralel yapı oluyor. Vesayet, “yeni vesayet…” Demek ki bir vesayet vardı, birileriyle birlikte oldunuz, bu vesayetten kaçtınız, kurtuldunuz; yeni bir vesayet oluştu, AKP'nin iktidarı döneminde AKP’ye çaktırmadan iş birliği yaptıkları tarafından oluşturuldu.

Bakın, ben dershanelerin kapatılmasının görüşülmesi esnasında yaklaşık 1.200 tane ne alan mesaj alan, bunların 200’üyle görüşen bir arkadaşınızım. Bir hanımefendi dedi ki: “2010 yılında beni kandırdı bu AKP. Ben ev ev dolaştım, oy istedim referanduma. Temizlik olacak -HSYK’yı bilmiyor- ama ben bunun için dolaştım. Beni kapılarda dövdüler. Ben kapılarda sıkıntıya girdim. Bunlar benim ideallerimi mahvettiler, düşüncelerimi mahvettiler.” Şimdi, nereden bakarsanız bakın, artık ara bulucuların ıslak imzalı mektuplara AKP’nin ihtiyaç duyduğu bir anı -Allah başa vermesin- duyar olduk. Amerika’ya gidenler oradan ıslak imzalı, Hükûmete veya Cumhurbaşkanına mektup arz ediyorlar. Burada ara bulucu olanlar, Bursa’da buluşanlar, Sayın Savcının söylediği doğru ise -bilemiyorum- ona göre de ne oluyor, ne istiyorlar? Islak imza. Demek ki ıslak imzanın önemi çok büyükmüş. Sahte imzayı “ıslak imza” diye sattığınız zaman, sonra geliyorsunuz “Kumpas kurdular orduya. Kumpas kurdular.” diyorsunuz. O kumpasçı nerede acaba? Ben o “kumpas” diyenin ne dediğine dair 140 karakterlik tweet attı diye bir tweet attım, üç gün köşesinde izah ediyor diye. Bir vatandaş da tweet atmış, demiş ki: “Ben o 140 karakterden 1 tanesini göremedim.” Şimdi, olayı böyle değerlendirdiğinizde işin son derece sıkıntılı olduğunu görüyorsunuz. Arsızlığın, yüzsüzlüğün, uğursuzluğun, hayâsızlığın bir anlamı yok. O HSYK’nın koyduğu kurallara göre siz de yargılanın, ne olacak? Bunda bir sıkıntının olmaması lazım.

Ben önergenin lehinde söz almıştım, önergenin desteklenmesini diliyorum. Saygılar sunuyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Salih Koca, Eskişehir Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

SALİH KOCA (Eskişehir) – Sayın Başkan, değerli milletvekillerimiz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisi aleyhine söz almış bulunuyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi, kurulduğu ilk günden beri 3Y’yle mücadele ederek bugünlere gelmiş olan bir partidir. İktidarımız boyunca yoksulluklarla, yolsuzluklarla ve yasaklarla mücadele ettik. Mücadele ettik ki seksen yıl boyunca yapılamayan hizmetleri on yıllık, on bir yıllık iktidarımız döneminde gerçekleştirdik. Özellikle kara yolu alanında atılan hamleler, yapılan hizmetler, gerçekten Türkiye’mize çağ atlatan hizmetler olarak karşımıza çıkmaktadır. Şayet yolsuzluklar olsaydı 6.100 kilometre olan duble yollara...

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - 10 bin kilometre olurdu.

SALİH KOCA (Devamla) - ...18 bin kilometre duble yol daha yol eklenip 25 bin kilometreye çıkmamış olurdu.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Ama çalmasaydınız 50 bin olurdu.

SALİH KOCA (Devamla) - Şayet yolsuzluklar olsaydı şehrimizin, ülkemizin dört bir yanına duble yollarla kavuşmamış olurduk. Şayet yolsuzluklar olsaydı IMF’ye olan borcumuz sıfırlanmamış olurdu.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Cumhuriyetin birikimlerini sattınız, onunla ödediniz.

SALİH KOCA (Devamla) - Merkez Bankası döviz rezervlerimiz 27,5 milyar dolardan 135 milyar dolara çıkmamış olurdu.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - 52 milyar dolara sattınız cumhuriyetin bütün fabrikalarını.

SALİH KOCA (Devamla) - Bugün duble yollara baktığımızda tünellerle, sanat yapılarıyla karşılaşıyoruz.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Ayakkabı kutusu...

SALİH KOCA (Devamla) - Güvenli  bir şekilde şehirlerimiz arasında ulaşımı sağlıyoruz.

Dolayısıyla, bu dönemde yine belediyelerde yapılan yolsuzluklarla ilgili de ciddi adımlar atıldı. Bugün sadece AK PARTİ’li 1.812 belediyeye ön inceleme izni verildi ve 708 belediyeye de soruşturma izni verildi.

Bizler, yolsuzlukla, yasaklarla ve yolsuzluklarla mücadele ederken daha önceki dönemlerde olduğu gibi Rahşan affına sığınmadan ve yapılan yolsuzluklar konusunda birtakım aflara sığınmadan bunlarla mücadele ettik.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Elbise çuvalını söyle!

SALİH KOCA (Devamla) - Dik durduk, dik duruyoruz ve artık bu dik duruşumuzla da halkımızın teveccühünü kazanıyoruz.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Elbise kılıfından çıkan dolarları söyle ya! Ayakkabı kutusunu söyle!

SALİH KOCA (Devamla) – Dolayısıyla, araştırma önergesinin aleyhinde olduğumuzu belirtiyor, bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Yüzüme bakıp da “Hırsızlık yok.” diyebilir misin? “Çalmadık.” diyebilir misin? Diyemezsin!

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Cumhuriyetin bütün o birikimlerini sattınız, bununla “Ödedik.” diyorsunuz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın hatip gerek kamuoyuna gerek Parlamentoya yanlış bir bilgi verdi.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Ya, senin istediğin bilgiyi vermek zorunda değil ki!

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, bir, yolsuzluklar olmamış gibi polisler görevden alındı.

BAŞKAN – Sayın Tanal, her sayın milletvekili görüşlerini dile getirecek efendim, sizin düzeltme hakkınız yok o şekilde.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bakın, polisler görevden alındı. Bunların hiçbirini…

SALİH KOCA (Eskişehir) – Verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim!

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Milleti rahatsız ettiniz çalarak çırparak!

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…  Kabul etmeyenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – …ve oylarınıza sunacağım.

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, Adalet ve Kalkınma Partisinin…

BAŞKAN – Sayın Vural, isterseniz öneriyi bir dinleyelim, ondan sonra söz vereceğim, soracağım. Öneriyi bir dinleyelim.

OKTAY VURAL (İzmir) – Olur efendim, peki.

Yani, öneriyi okumadan önce… Çünkü, işleme almamanız gerektiğini düşünüyorum ama…

BAŞKAN – Ama öneriyi bir okuyalım, sonra tekrar söz vereceğim, rahat olun.

4.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; Genel Kurulun 21 Ocak 2014 Salı günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine; 523 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 21/01/2014 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

                                                                                                           Nurettin Canikli

                                                                                                                 Giresun

                                                                                              AK PARTİ Grup Başkan Vekili

Öneri:

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan 523, 385 ve 266 sıra sayılı Kanun Teklifi ve tasarılarının bu kısmın 3, 4 ve 5’inci sıralarına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi,

Genel Kurulun;

21 Ocak 2014 Salı günkü (bugün) birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesi,

Haftalık çalışma günlerinin dışında 25 ve 26 Ocak 2014 Cumartesi ve Pazar günleri saat 14.00'te toplanarak bu birleşimlerinde gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi,

21 Ocak 2014 Salı günkü (bugün) birleşiminde 459 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

22 Ocak 2014 Çarşamba günkü birleşiminde 63 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

23 Ocak 2014 Perşembe günkü birleşiminde 162 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

24 Ocak 2014 Cuma günkü birleşiminde 335 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

25 Ocak 2014 Cumartesi günkü birleşiminde 230 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

26 Ocak 2014 Pazar günkü birleşiminde 120 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24.00'te günlük programın tamamlanamaması hâlinde günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi,

523 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması önerilmiştir.

 

523 sıra sayılı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

(2/1929)

             Bölümler                                Bölüm maddeleri                  Bölümdeki madde sayıları

          1’inci Bölüm                        1 ila 24’üncü maddeler                                24

                                                        25 ila 46’ncı maddeler

           2’nci Bölüm                (42’nci maddeye bağlı geçici 4 ve                        23

                                                   geçici 5’inci maddeler dâhil)                             

                                      Toplam madde sayısı                                                     47

 

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Evet, Sayın Vural, buyurun.

İsterseniz oturun, sistemi açalım.

VI.- AÇIKLAMALAR (Devam)

3.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 523 sıra sayılı Kanun Teklifi’yle ilgili tali komisyon olan Anayasa Komisyonu Raporu’nun Adalet Komisyonu Raporu’na eklenmesi gerektiğine ve bu nedenle AK PARTİ grup önerisinin bugün görüşülmesinin mümkün olmadığına ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Önemli değil.

Sayın Başkanım, bu rapor Sayın Meclis Başkanı tarafından hem Anayasa Komisyonuna hem Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Daha sonra, Sayın Meclis Başkanının talebi üzerine, Anayasa Komisyonu ayın 20’sinde toplanmak suretiyle, 21’inde bir şeyle, “Raporumuz, havalesi gereği esas Komisyon olan Adalet Komisyonuna gönderilmek üzere yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur.” diyor. Dolayısıyla, Anayasa Komisyonunun bu raporu şu Komisyon raporunda yer almamaktadır. Dolayısıyla, tali komisyon olarak havalenin gereği olan bu raporun buraya dercedilmesi gerekirken, maalesef, Adalet Komisyonuna sevk edilen bu rapor esas sayıda yer almamıştır. Dolayısıyla tekemmül etmemiş bir rapor olduğu için bunun gündeme alınarak bugün görüşmelerinin yapılması mümkün değil.

Sizden istirhamımız, Anayasa Komisyonunun bu raporunu Adalet Komisyonunun bu sıra sayısına dercetmek suretiyle, bütün komisyonların görüşlerini havi bir raporla Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinin haberdar olması gerekir. Takdir edersiniz ki biz raporu görüşüyoruz, raporu görüştüğümüz için raporun tekemmül etmesi esastır. Bu bakımdan, Adalet ve Kalkınma Partisinin bunun görüşülmesiyle ilgili talebini bu safhada gündeme alıp görüşmemiz mümkün değil açıkçası. Çünkü Meclis Başkanının talebiyle zaten toplandı, Anayasa Komisyonu da karar verdi 21’inde. 21’inde aldığı bu rapor -havalesi gereği- Adalet Komisyonuna sevk edilmiş, sevk edilen bu rapor yer almamıştır. Bu bakımdan, Adalet ve Kalkınma Partisinin bu önerisinin bugün ele alınmasının mümkün olmadığını, Meclis Başkanının bu konuda raporu yeniden tanzim ederek milletvekillerine dağıtması gerektiğini düşünüyoruz efendim.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

Sayın İnce, buyurun, sizin de söz talebiniz var.

4.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, 523 sıra sayılı Kanun Teklifi’yle ilgili raporun başlıklandırılmasındaki bazı hatalara ve bu nedenle teklifin geri çekilerek yeniden bastırılması gerektiğine ilişkin açıklaması

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, acele işe şeytan karışmıştır. Tasarı görünümlü bu teklif, geçmişte “Doğan görünümlü Şahin” gibi konuşmalara benzemektedir. Bu bir talimatla yapılan kanun teklifidir ancak raporun 47’nci sayfasına baktığınızda “Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin Teklifi”, sağ satırda ise “Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin” diyor. Doğrusu… 47’nci sayfada doğru yazılı. 48’inci sayfaya geçtiğinizde, sol sütunda “Hükûmetin Teklif Ettiği Metin” diyor, 49’da aynısını diyor, 50’de yine “Hükûmetin Teklif Ettiği Metin”, 51’de yine “Hükûmetin Teklif Ettiği Metin” diyor. Bu metin Hükûmetin teklif ettiği bir metin değildir; eksik bir işlemdir bu, kanunu sakatlamıştır, yanlış bilgilendirmiştir. Buradaki, kanundaki, bu teklifteki irade Bakanlar Kurulunun iradesi değildir, Hükûmetin iradesi değildir, Yılmaz Tunç ve 77 milletvekilinin iradesidir, bu bir kanun teklifidir. Genel Kurul yanlış bilgilendirilmiştir, Genel Kurula yanlış bilgi verilmiştir. Bir hukuk devletinde olması gereken iş, bunun geri çekilip yeniden basılmasıdır ama hukuk devleti değil de Başbakanın talimatlarıyla oluyorsa daksille üstünü kapatın, Sayın Cemil Çiçek de bir paraf etsin, toplayın bunları, arka tarafta memurlar daksille bunu silsinler, paraf etsin Meclis Başkanı da göndersinler. Hukuk devletinde bu kanun görüşülemez.

Buyurun Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Buyurun Sayın Elitaş.

5.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, 523 sıra sayılı Kanun Teklifi’yle ilgili tali komisyon olan Anayasa Komisyonu Raporu’nun bulunmamasının ve raporun başlıklandırılmasındaki maddi yazım hatalarının teklifin görüşülmesine engel bir durum teşkil etmediğine ilişkin açıklaması

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Şimdi, 523 sıra sayılı Teklif’in Adalet Komisyonu Raporu’na baktığımızda, Rapor’un 15’inci sayfasında aynen şu ifade var: “Komisyonun gündeme aldığı teklif eş zamanlı olarak Anayasa Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Her iki komisyon, havale edilen teklifi gündeme almayacaklarını, komisyonumuzun gündemini oluşturmasından önce yazıyla Komisyonumuza bildirmiştir.” Şimdi, İç Tüzük’ümüzün 26’ncı maddesine göre Anayasa Komisyonu, kendisine Komisyon üyelerinin üçte 1 sayıyla birlikte Komisyonun toplanmasıyla ilgili dilekçelerini aldıktan sonra Anayasa Komisyonu Başkanı dün itibarıyla Komisyonu toplamış ve kanun teklifinin Komisyonda görüşülmeden Komisyonda görüşülmemesiyle ilgili kanaatini oluşturmuştur. İç Tüzük’ün 26’ncı maddesine göre, milletvekillerinin komisyonun gündemine, komisyonda olan bir işin alınmasıyla ilgili istekleri olmasına rağmen, komisyonun hangi gün toplanacağıyla ilgili yetki Meclis Başkanlığına aittir ama Komisyon üyeleri, yetkilerini aşarak gönderdikleri üçte 1 imzalı dilekçede gün ve saat bildirerek, şu saatte toplanmasıyla ilgili, Komisyon Başkanlığına istem yazısı göndermişlerdir ki bu da İç Tüzük’ün 26’ncı maddesine aykırı bir durum teşkil etmektedir.

Şu anda bizim görüşmekte olduğumuz teklifin, Sayın İnce’nin söylediği, “Hükûmetin önerdiği, teklif ettiği metin” şeklindeki bir maddi yazımdan ortaya çıkan bir hatadan dolayı bunun görüşülmemesini iddia etmek uygun bir durum değildir. Şu anda bu teklifin görüşülmesinde herhangi bir engel yoktur.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Zaten kanunun başlığında, dikkat ederlerse, 47’nci sayfaya baktıkları takdirde “Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin Teklifi” diye de geçmektedir.

Durumu arz ederim Sayın Başkanım.

MUHARREM İNCE (Yalova) – 48, 49, 50’nci sayfalarda ne yazıyor?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Vural.

OKTAY VURAL (İzmir) – Anayasa Komisyonu aynen şunu diyor: “9 Komisyon üyesinin çağrısı üzerine söz konusu teklifi görüşmek üzere toplanmıştır.” Görüşmek üzere toplanmış.

BAŞKAN – Sayın Vural, şöyle yapalım…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Bir saniye, Sayın Tanal…

OKTAY VURAL (İzmir) – Yani burada açıkça “Ayrıca, Adalet Komisyonuna gönderilmek üzere…” diye yazısı da var. Komisyon kararı budur. Bu komisyon raporunun buraya girmesi gerekiyor çünkü burada sayın milletvekillerinin de bundan haberi yok. Sadece Anayasa Komisyonunda olan bir konu. Adalet Komisyonunun esas komisyon olarak bu raporu içine dercetmesi gerekmektedir. Mesele budur.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Ben konunun anlaşılması için –zaten itirazlarınızı da dinledim- usul tartışması açıyorum.

Buyurun.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Lehte efendim, lehte…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Aleyhte...

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Lehte…

BAŞKAN – Hayır, anlaşacaksınız. Bir lehte, bir aleyhte, 4 tane parti, her partinin birer konuşmacısı olacak.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, bir dakika…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Vural.

OKTAY VURAL (İzmir) – Şimdi usul tartışması açmanız doğru değil.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Resen olmaz ki usul tartışması.

BAŞKAN – Bir saniye, sayın milletvekilleri…

Sayın Tanal, lütfen…

OKTAY VURAL (İzmir) – Neden değil? Çünkü bu, Sayın Meclis Başkanının inisiyatifiyle yapılmış ve tali komisyon toplanmıştır. Meclis Başkanının inisiyatifiyle oluşmuş tali komisyonun raporu yoktur. Usul tartışması açtınız, raporu olmayan, Adalet Komisyonuna gönderilmesine rağmen raporda yer almayan bir konuda usul tartışması açtığınız zaman bundan sonraki toplantılarda acaba komisyonların raporu esas, sıra sayılı, esas komisyonda yer almadığı zaman bu raporun tekemmül etmiş olması gibi sakıncalı bir durum ortaya çıkar ki bu son derece yanlış olur.

BAŞKAN – Evet…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan…

OKTAY VURAL (İzmir) – O zaman tali komisyon gereksiz olur.

BAŞKAN – Buyurun Sayın İnce.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Birincisi: Usul tartışması açılmasını kim istedi?

BAŞKAN – Hiç kimse istemedi, ben açmak istiyorum sizin itirazlarınız üzerine.

MUHARREM İNCE (Yalova) – İki…

BAŞKAN – O zaman şöyle yapalım…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Bir dakika efendim…

BAŞKAN – Ben görüşümü bildiririm şeyden sonra.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkanım, bir dakika, bir dakika.

BAŞKAN – Evet, buyurun

MUHARREM İNCE (Yalova) – Siz bu konuyu yani Parlamentoyu yanlış bilgilendiren bir metni…

OKTAY VURAL (İzmir) – Nasıl oylarsınız yani!

MUHARREM İNCE (Yalova) – …milletvekilinin kanun teklifini Hükûmetten gelen tasarı şeklinde, Parlamentoya yanlış bilgi veren bir metni burada usul tartışmasıyla geçiştiremezsiniz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, istirham ediyorum!

MUHARREM İNCE (Yalova) – Bu görüşülemez, bu kadar basit, bu görüşülemez. Yapmanız gereken iş usul tartışması değil ara verip bürokratlara danışmaktır.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Bence de.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Ben açıklamayı yaparım efendim sizin şeyleriniz üzerinden.

Buyurun.

OKTAY VURAL (İzmir) – …Sayın Meclis Başkanının bu konuda iradesi olmuştur, lütfen.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ayrıca Meclis Başkanlığına da bir dilekçe verdim.

OKTAY VURAL (İzmir) – Meclis Başkanının iradesini yok saymanız kesinlikle doğru değildir. Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının iradesiyle bir tali komisyon toplanmıştır ve bu tali komisyon raporunu vermiştir. Bu rapor, sıra sayısında yer almamıştır. Olay çok açık ve nettir. Lütfen bu konuda atacağınız adımı Sayın Meclis Başkanının manevi şahsiyetini de yok saymadan yerine getirmeniz konusunda bir istişare mekanizması kurmanızı rica ediyorum.

BAŞKAN – Tamam Sayın Vural.

Sayın milletvekilleri…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – …523 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – …Komisyon Raporu’na…

Bir saniye Sayın Tanal. Grup başkan vekilleri konuştu, sizin böyle bir söz hakkınız yok, lütfen.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Efendim, ben de milletvekiliyim burada, lütfen, bunu yapamazsınız yani burada, bakın, parlamento hukukunu okuyoruz.

BAŞKAN – Ama herkese söz verecek değiliz ki.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Yani bunu yapamazsınız. Teknik bir konu var, teknik konuyla ilgili ben bir…

BAŞKAN – Lütfen ama.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Başkan Vekili, bana bak…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Yanlış yapıyorsunuz.

BAŞKAN – Komisyon raporuna ve metnine yönelik bazı itirazların oluştuğu anlaşılmaktadır.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, söz vermek zorundasınız.

KAMER GENÇ (Tunceli) – …burada milletvekilinin kişiliği yok mu yahu, milletvekilinin kişiliği yok mu?

BAŞKAN – Teklif ve rapora itirazlar nedeniyle…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

KAMER GENÇ (Tunceli) – “Grup başkan vekili var, sen konuşma.” Sen ne hakla bunu konuşuyorsun ya!

BAŞKAN – …söz konusu teklifin gündem sırasına…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – …ve temel kanun olmasına dair…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Arkadaşıma söz vermek zorundasın.

BAŞKAN – …öneri içeren grup önerisinin işleme alınmaması öne sürülmemektedir.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Yahu, milletvekilini duymazlıktan gelemezsin. Kes o konuşmayı! Ya, kaldır o konuşmayı.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Başkanlığımızın gündeme girmiş bir kanun tasarı ve teklifini işleme almama…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, bana söz vermediğiniz için ben sizi…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Milletvekiline söz vermek zorundasın!

BAŞKAN – …veya komisyona iade etme yetkisi bulunmamaktadır.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Böyle bir başkanlık olamaz ya! Gidip de dava açmasını biliyorsun, sana hakaret ettiğimiz zaman dava açmasını biliyorsun!

BAŞKAN – Rapor ve teklife ilişkin itirazların bizatihi teklifin görüşmeleri sırasında yapılabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle grup önerisinin görüşülmesinde İç Tüzük’e aykırı bir durum bulunmamaktadır.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, siz bana söz vermediğiniz için taraflı davranıyorsunuz. 63’e göre usul tartışması açma talebinde bulunuyorum.

BAŞKAN – Ancak konunun önemine binaen, tali komisyon olan Anayasa Komisyonu Raporu’nun da bastırılıp Rapor’a eklenmesi gerektiği ile teklif metni başlıklandırılmasındaki baskı hatası nedeniyle sıra sayısının geçerli olmadığına yönelik usul itirazları üzerine tartışmaya açıyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, bana söz vermediğiniz için…

BAŞKAN – Buyurun, görüşlerinizi burada söyleyin. Sözlerinizi isteyin lehte veya aleyhte.

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, bakın, bunları yapmanızın…

BAŞKAN – Evet, lehte Sayın Elitaş. (CHP sıralarından gürültüler)

OKTAY VURAL (İzmir) – Ben aleyhinde istiyorum ama bunları yapmanızın hiçbir anlamı yok.

BAŞKAN – Aleyhte Sayın Vural.

OKTAY VURAL (İzmir) – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının iradesini yok sayıyorsunuz. Yazıklar olsun, yazıklar olsun! Böyle bir şey olur  mu ya!

BAŞKAN – Hayır efendim.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, bir şey söylemek istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun Sayın İnce.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Siz Sayın Vural’ın konuşması üzerine usul tartışması açıyorsunuz. Peki, benim konuşmamı nereye değerlendireceksiniz?

BAŞKAN – Evet, size de cevap veriyorum efendim.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Evet…

BAŞKAN – Sizin söylediklerinizi de içeriyor ama ayrıca 2/1929 esas numaralı Teklif, 523 numaralı sıra sayısının kapağında ve teklifin yer aldığı ilk sayfada “Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin Teklifi” başlığı ile basılmıştır. Müteakip sayfalarda teklifin bulunduğu sütun Hükûmetin teklif ettiği metin olarak sehven basılmıştır. Maddi hata niteliğindeki bu basım hatası Başkanlıkça, sıra sayısının, dağıtıma engel olarak görülmemiştir. Teklifin Genel Kuruldaki görüşmeleri Komisyonun kabul ettiği metin üzerinden yapılmaktadır. Sıra sayısındaki bu hata düzeltilerek Tutanak Dergisi’nde de yer alacaktır Sayın İnce.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, milletvekilleri…

BAŞKAN – Sayın Tanal, lütfen. Sayın grup başkan vekilleri itirazlarını yaptılar.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Siz dalga mı geçiyorsunuz, siz dalga mı geçiyorsunuz! Dalga geçiyorsunuz siz.

BAŞKAN – Lütfen Sayın İnce, ne demek “Dalga mı geçiyorsunuz?”

OKTAY VURAL (İzmir) – Meclis Başkanıyla da dalga geçiyorsunuz.

BAŞKAN – Bu tabirler Genel Kurulda doğru değil Sayın İnce.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Siz Meclisle dalga geçiyorsunuz, dalga geçiyorsunuz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Ne olacak, yandaşlarla kendiniz değerlendirmeyi sundunuz zaten.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Burada, kanun teklifini tasarı olarak yazıyorsunuz, dalga geçiyorsunuz.

Bakın, Sayın Başkan, bakın, gösteriyorum.

BAŞKAN – Evet…

MUHARREM İNCE (Yalova) – 48’inci sayfa yanlış, 49 yanlış, 50 yanlış, 51 yanlış…

SIRRI SAKIK (Muş) – E, ne doğru?

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Doğru yok ki, doğru!

MUHARREM İNCE (Yalova) – …52 yanlış, 53 yanlış, 54 yanlış, 55 yanlış, 56 yanlış, 57 yanlış, 58’inci sayfa yanlış, 59 yanlış, 60 yanlış, 61’inci sayfa yanlış, 62 yanlış, 63 yanlış, 64 yanlış, 65 yanlış, 66’ncı sayfa yanlış.

Arkadaşlar, saydığım bu on beş-yirmi sayfa yanlış basılmış. Bak, kapağı düzgün basıyor diye yutturuyorsunuz. Çocuk mu kandırıyorsunuz, dalga mı geçiyorsunuz, kafa mı yapıyorsunuz? Böyle bir şey olmaz! Bu metin olmaz!

BAŞKAN – Evet, Sayın İnce…

Lehte söz isteyen Sayın Elitaş…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Al bu metni! (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Olmaz bu! Olmaz bu metin! Böyle metin olmaz!

(Muharrem İnce’nin elindeki sıra sayısı kitapçığını kürsüye fırlatması)

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Hooop!

BAŞKAN – Buyurun Sayın Elitaş… (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Bizimle dalga geçmeyin!

BAŞKAN – Buyurun Sayın Elitaş.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yirmi sayfa yanlış, yirmi sayfa!

BAŞKAN – Usul tartışması nedeniyle lehte söz isteyen…

Buyurun. (CHP, MHP ve BDP sıralarından sürekli sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Böyle metin olmaz!

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan… Sayın Başkan… (CHP, MHP ve BDP sıralarından sürekli sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

VIII.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- 523 sıra sayılı Kanun Teklifi’yle ilgili tali komisyon olan Anayasa Komisyonu Raporu’nun Adalet Komisyonu Raporu’na eklenmesi gerektiği ve teklif metninin başlıklandırılmasındaki baskı hataları nedeniyle görüşülemeyeceği gerekçesiyle AK PARTİ grup önerisinin görüşmelerinin yapılıp yapılmayacağı hakkında

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda kanun teklifini stenograflara fırlatan ve sıraları yumruklayanlar…

OKTAY VURAL (İzmir) – Tetikçilik mi yapıyorsunuz? Medeni bir şekilde soruyorum: Tetikçi misin sen? Tetikçi misin?

BAŞKAN – Lütfen Sayın Vural… Sayın Vural, bu tür sözler size yakışmıyor. Bunlar tutanaklara geçiriliyor efendim, gereği yapılacak. (CHP, MHP ve BDP sıralarından sürekli sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan… Sayın Başkan…

OKTAY VURAL (İzmir) – Yazıklar olsun be! Meclis Başkanı bu kadar…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, bakın, milletvekilleri arasında ayrım yapamazsınız.

OKTAY VURAL (İzmir) – Yazıklar olsun! Yazıklar olsun size be!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …İç Tüzük’ün hangi maddesine uyduğunu göstersinler. Şu anda fiilî bir eylem yapanlar, sıraları yumruklayanlar İç Tüzük’ün hangi maddesine uygun bir eylem yaptığını göstersinler, bu millete anlatsınlar. Bakın, Anayasa’nın 88’inci maddesinde…

(CHP, MHP ve BDP sıralarından sürekli sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu tür vurmalarınız elektronik sisteme zarar vermekte. Elektronik sistem devlet malı, yazıktır.

Sayın Elitaş, buyurun siz. 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, milletvekilleri arasında ayrım yapamazsınız!

OKTAY VURAL (İzmir) – Meclis Başkanını temsil ediyorsun orada. Yazıklar olsun! Meclis Başkanı iradesiyle toplanmış bir komisyonun raporunu gündeme almıyorsun. Yazıklar olsun!

BAŞKAN – Sayın Elitaş, buyurun, devam edin siz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın Başkan, bakın, başlıktaki maddi hatadan dolayı…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yirmi sayfa yanlış!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …bu yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülemeyeceğini, gündeme alınamayacağını ifade etmek… (CHP, MHP ve BDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)

OKTAY VURAL (İzmir) – Yazıklar olsun! Tetikçisiniz siz, tetikçi! Hukukçu değilsiniz siz!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …abesle iştigalden başka bir şey değildir çünkü kanun teklifinin metninde yazmaktadır “Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin Teklifi” diye. (CHP, MHP ve BDP sıralarından sürekli sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

OKTAY VURAL (İzmir) – Tetikçisiniz siz, tetikçi! Ne yapacaksın? Bilal’e savcı mı ayarlayacaksın…

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Burada başlık olarak ortaya koyup “Hükûmetin kabul ettiği bir teklif” diye ifade ettikleri…

OKTAY VURAL (İzmir) – …hâkim mi ayarlayacaksın ha? Ne yapacaksınız?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın Başkan…

OKTAY VURAL (İzmir) – Ayakkabı kutusu numarana da bakalım!

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Ayakkabı kutun kaç numara, ayakkabı kutun?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – İç Tüzük’le ilgili iddialarını ortaya koyanlar, şu bağırmalarını ve sıraları yumruklamalarını İç Tüzük’ün hangi maddesine uygun olarak görüyorsunuz?

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Ayakkabı kutun kaç numara, onu söyle.

BAŞKAN – Millet dinliyor Sayın Elitaş, siz devam edin. (CHP, MHP ve BDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bize ve size İç Tüzük dersi vermeye çalışanlar İç Tüzük’ün hangi maddesinde sıra kapaklarını yumruklamakla ilgili bir şeyin yazdığını ifade ediyorlar? Bunu nerede gösterebilirler?

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Ayakkabı kutunu söyle, ayakkabı kutunu.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – İç Tüzük’ü bize söyleyenler şu anda İç Tüzük’ü ihlal etmekle meşguller. (CHP, MHP, BDP sıralarından sürekli sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

Değerli milletvekilleri, bakın, Anayasa’nın 88’inci maddesi, “Kanun teklifi vermeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir.” diye ifade ediyor ama bizim İç Tüzük’ümüzde kanun tasarısının hükûmet tarafından, kanun tekliflerinin de milletvekilleri tarafından verilebileceği ifade edilmektedir. Nitekim, esas komisyonlar tali komisyonların raporlarına bağlı kalmakla mükellef değillerdir. Esas komisyonlar…

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Ayakkabı kutun kaç numara? Boş ver bu işleri.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Her komisyon kendi gündemini belirleme yetkisine sahiptir.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Onu bırak!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Komisyon üyesi üçte 1 milletvekilinin İç Tüzük’ü bilmeden, İç Tüzük’teki bir fıkrayı, son cümleyi okuyarak üçte 1 milletvekilinin komisyonu çağırma yetkisi, maalesef, yetki aşımı da kullanılarak komisyonun kırk sekiz saatlik süresini de dikkate almadan, şu saatte, şu dakikada ve şu gün Anayasa Komisyonunun, bu Komisyonun, raporun, teklifin Anayasa’ya aykırı olup olmadığını değerlendirmekle yapmışlardır. Hâlbuki her komisyonun, bir teklifin veya tasarının Anayasa’ya uygun olup olmadığını denetlemek Anayasa Komisyonunun vazifesi değil, her komisyonun kendi vazifesidir. Gündeme alınmasında herhangi bir beis yoktur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Başkanın tutumunun lehinde olduğumuzu ifade ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

BAŞKAN – Evet, teşekkür ederim.

Tutumum aleyhinde söz isteyen Oktay Vural, İzmir Milletvekili.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, milletvekilleri arasında ayrım yapamazsınız.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Vural.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Evet…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, milletvekilleri arasında ayrım yapamazsınız siz. Milletvekilleri arasında astlık üstlük yoktur. “Ben grup başkan vekillerine ancak söz veririm, milletvekillerine veremem.” diyorsunuz. Sizin bu tavrınız…

BAŞKAN – Öyle bir şey söylemedim Sayın Tanal.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Söylediniz.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Vural.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – “Ben söz vermiyorum.” dediniz, bu, usule aykırıdır. Sizin bu tutumunuzdan dolayı, 63’e göre usul tartışması açılmasını talep ediyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Hayır, neye göre? İç Tüzük’e göre mi konuşuyorsunuz?

BAŞKAN – İç Tüzük’te belirli efendim kimlere söz vereceğim.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Sayın Başkan, benim söz hakkım ne oldu?

BAŞKAN – Buyurun Sayın Vural.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Sayın Başkan, benim söz hakkım ne oldu?

BAŞKAN –  Sayın Vural buyurun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Arkadaşlar, sizin aranızda astlık üstlük olan var mı? Bizde olamaz. Parlamento hukukuna aykırı. Tüm milletvekilleri birbirine eşittir. Lütfen, haklarınıza sahip çıkınız. 

BAŞKAN –  Sayın Vural, buyurun.

OKTAY VURAL (İzmir) – Buyurun da yani nasıl buyurun?

BAŞKAN –  Siz bilirsiniz Sayın Vural.

OKTAY VURAL (Devamla) – Sayın Başkan, siz orada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının görevlendirmesiyle oturuyorsunuz ve sizin...

BAŞKAN –  Hayır efendim, normal çizelgeye bakarsanız nöbet bende efendim.

OKTAY VURAL (Devamla) – Görev dağılımını Başkanlık Divanı…

BAŞKAN – Sayın Vural, bu konuları şahsileştirmeyelim, benim de sözlerim olur.

OKTAY VURAL (Devamla) – Şahsileştiriyorum, şahsileştiriyorum.

BAŞKAN – Benim de sözlerim olur. Şahsileştirmeyelim lütfen. Siz, tutumum aleyhinde sözlerinize devam edin.

OKTAY VURAL (Devamla) – Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının yaptığı bir görevlendirmeyle siz burada duruyorsunuz ve Meclis Başkanını temsil ediyorsunuz. Meclis Başkanının Anayasa Komisyonunu toplantıya çağırması ve Anayasa Komisyonunun toplantı yapması ve bunu gündeme alması üzerine hazırlamış olduğu rapor, maalesef sıra sayıda yer almamıştır. Bu rapor tekemmül etmiş değildir. Yangından mal kaçırmanıza, Bilal’e, savcı, hâkim ayarlamak için bu kadar acele yapmanıza gerek yok; sizin göreviniz değil bu. Siz, Meclisi yöneteceksiniz. Biz diyoruz ki: “Bu sıra sayıda Anayasa Komisyonunun raporu yok.”

Bakın, biraz önce Mustafa  Bey diyor ki: “15’inci sayfada gündeme almayacağını söyledi.” İşte, burada gündeme aldığını gösteriyor. Yani, nasıl… Biz raporu görüşüyoruz. Burada Anayasa Komisyonu diyor ki: “…çağrısı üzerine söz konusu teklifi görüşmek üzere toplanmıştır.” Ve sonuçta da diyor ki: “Adalet Komisyonuna gönderilmek üzere, bu raporumuz havalesi gereği esas komisyon olan Adalet Komisyonuna gönderilmek üzere yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur.”

Ey yüksek Başkanlık, size saygıyla sunmuş da siz ne yapmışsınız? Bu raporun gereğini yapacaksınız. Yapmanız gereken açık ve net. Yani, bu kadar hukuksuzluğa Meclisi alet etmeyin ya! Rüşvet ve yolsuzluğun üstünü örtmek için yaptığınız hukuksuzluğa, Türkiye Büyük Millet Meclisini alet etmeyin. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar) Bu milletvekillerini alet etmeyin. Düzgün yapalım. Bir gün sonra olsun; cuma, cumartesi, pazar çalışıyor zaten. Bırakın da, lütfen bu milletvekillerini böyle bir hukuksuz işlere alet etmeyin ya! Buranın manevi şahsiyeti var. Hepimiz milletin oyuyla geldik. Burada Komisyon raporu teşekkül etmeden, değerli milletvekilleri, Anayasa Komisyonu toplanmış, “Raporu Adalet Komisyonuna gönderin.” demiş, Adalet Komisyonunun raporunda bu yok, birinde “Görüş bildirmeyeceğiz.” diye söylemiş, daha sonra Adalet Komisyonu toplanmış ve görüş bildirmiş, istirham ediyorum. Yani bütün bunları hukuk çerçevesinde yapmamız lazım, hukukun üstünlüğü çerçevesinde yapmamız lazım.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Kalmadı, kalmadı hukukun üstünlüğü kalmadı.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Hukuk mu var, hukuk mu! Gukuk oldu, gukuk.

OKTAY VURAL (Devamla) - Bu bakımdan, Sayın Meclis Başkan Vekili, gerçekten oturumu bu şekilde yönetmeniz doğru değil, kritik bir konudur, Sayın Meclis Başkanı devreye girmiştir. Bakın, Meclis Başkanı hepimizin Meclis Başkanıdır. Dolayısıyla, onun bu iradesini yok sayarak paspas yapmakla olmaz değerli kardeşlerim, lütfen.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Yani Bülent Arınç gibi kum torbasına mı çevireceksiniz Meclis Başkanını da! Bülent Arınç’a yaptığınız gibi kum torbasına mı çevireceksiniz Cemil Bey’i!

OKTAY VURAL (Devamla) - O bakımdan bu raporun derçedilerek yeniden basılması ve ondan sonra görüşmelere başlanması gerektiğini düşünüyorum. Tutumunuzun aleyhindeyim.

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Tutumun lehinde söz isteyen Sırrı Sakık, Muş Milletvekili.

SIRRI SAKIK (Muş) – Ben sizin lehinizde değil, en son sözü ben istedim ama siz buralarda genelde bütün partiler arasında ayrımcısınız.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Usulen, usulen…

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; şimdi bu tavrınızı kabul etmiyoruz. Benim tutumunuzun lehinde söz talebim olmadı ama gücünüz başkalarına yetmeyince BDP’ye “Bu konuda işte, nasıl olursa, oltadan ne çıkarsa onu vermeye razıyız.” Biz böyle bir anlayışı kabul etmiyoruz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Söz talebi olmadan mı...

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Söz talebimiz var.

OKTAY VURAL (İzmir) – Leyhte mi, aleyhte mi efendim?

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Var grup adına. Lehte istedik.

SIRRI SAKIK (Devamla) - Sevgili arkadaşlar, eğer biz gerçekten…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ben de söz istiyorum, bana da vermiyor.

ORHAN DÜZGÜN (Tokat) – Adam söz istememiş.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Ya, başka bir konuda istedi başka bir konuda.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Benim söz hakkım ne oldu Sayın Başkan?

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Söz istemeyince söz veriliyor…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ben de söz istiyorum, bana vermiyor.

SIRRI SAKIK (Devamla) - Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar; aslında bugün hepimiz hukukun mücadelesi için burada çırpınıyoruz. Yani geçmişten bugüne kadar bu ülkede hukuk dizayn edilmediği için, kendinize göre yeni bir hukuk sistemi uygulamaya çalışıyorsunuz yani kumdan kaleler felakete karşı sigorta oluşturmaz. Eğer geçmişten bugüne kadar bu ülkede hukuk farklı bir şekilde uygulandıysa bir arınma süreci yaşayabiliriz, yeniden hepimizin sığınabileceği bir hukuku inşa edebiliriz ama siz o kadar çok acele davranıyorsunuz ki kendinize uygun bir hukuk yaratmaya çalışıyorsunuz. Dün siz rahatsızdınız. Evet, kimden? Kemalistlerden, elitistlerden, milliyetçilerin oluşturduğu hukuktan rahatsızdınız. O hukuk acımasızdı, bize karşı çok çok acımasızdı, size karşı da öyleydi. Sonra geldiniz yeni bir şeyi dizayn ettiniz. Ne yaptınız? Başka bir alana yeni alan açtınız, arka bahçeye dönüştürdünüz. Çok kısa bir süre sonra döndünüz, döndünüz dediniz ki: “Biz, yanlış yaptık.” Şimdi bizim size güvenimiz yok. Her gün kendinize göre yeni bir hukuku dizayn etme hakkınız da yok.

Evet, yargı bağımsız olmalıdır, yargı bu ülkede herkesi kollayıp koruyabilmelidir. Eğer böyle bir yargı sistemi için siz HSYK’da yeni bir dizayn istiyorsanız biz varız. Eğer HSYK’ya sivil toplum örgütlerini, bağımsız şahsiyetleri, hukukçuları dâhil edecekseniz biz varız ama  yok, dün kendinize göre yeni bir alan açtınız, bugün onlarla kavgalısınız, yeni bir alan açmaya çalışıyorsanız, vallahi, biz bu cephede yer almayız. Biz, hukukun ve huzurun ülkesini istiyoruz. Biz BDP olarak, herkesin sığınabileceği bir hukuk sistemini istiyoruz. Bunun en büyük mağdurları biziz. Sesiniz çıkmadı...

Bakın, 1994’te bu ülkede bir başbakan çıktı dedi ki: “Ben gittim hukukla görüştüm, Anayasa Mahkemesiyle görüştüm, yerel mahkemelerle görüştüm, DEP’li milletvekillerinin işini bitirin.” Ama bu ülkede ne medyası ne Parlamentosu tek bir insandan bir ses çıkmadı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SIRRI SAKIK (Devamla) – Yine KCK davalarında aynı şey oldu ama bugün ucu size dokununca feryat etmeye başladınız. Önemli olan, ucu size dokunmak değil, vicdan sahibi olup, muhaliflerinize karşı hukuk eğer acımasız bir şekilde işleniyorsa o gün bir duruş sergilerseniz herkes sizi alkışlar. Biz de bu sürecin doğru olmadığını söylüyoruz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Tutumum aleyhinde söz isteyen Muharrem İnce, Yalova Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Oktay Vural’ın itirazıyla benim itirazımı ayrı değerlendireceğinizi söylediniz az önce Sayın Başkan. Benim itirazımla ilgili de ayrıca bir usul tartışması açmalısınız. Demin talep etmeden açtınız, şimdi ben talep ediyorum sizden.

Şimdi, bakın, “Sehven yanlış yazılmış…” Ben şunun peşinde değilim sayın milletvekilleri: 30’uncu sayfada “Turgut Dibek, Kırıkkale” diyor. Turgut Dibek Kırklareli milletvekilidir. Evet, bu sehven yazılmıştır, doğrudur. Buna itiraz etmiyorum, benim itirazım bu değil; bir yazım yanlışı, bir imla değil. Sayın Başkan, kusura bakmayın ama benim itirazımı ayırt edemiyorsa burada insanlar onların Türkçe bilgisini sınav etmek zorundayım. Benim bir sayfada “Kırklareli”nin “Kırıkkale” olarak yazılmasına bir itirazım yok. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 5 değil, 19 sayfaya “Hükûmetin teklif ettiği metin” diye yazılmış. Kanun teklifiyle kanun tasarısı arasındaki farkı bilmeyecek kadar cahil insanlardan milletvekili olmaz.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Milletvekili mi yazıyor onları?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Milletvekili mi yazıyor ya!

MUHARREM İNCE (Devamla) - Milletvekili yazıyor demiyorum.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Komisyondan gelen metne bak.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Ama bunu da Meclise, milletvekillerine “Bunu sehven yazdık biz.” demek cehaletin dik âlâsıdır. İçerik değişmiştir. Siz, iradeyi değiştiriyorsunuz; Parlamentoya sunduğunuz iradeyi Hükûmetin iradesiymiş gibi gösteriyorsunuz, “Bu, Hükûmetten geldi.” diyorsunuz. Oysa, hepimiz biliyoruz ki bu bir kanun teklifidir, bir milletvekilinin ve 77 arkadaşının kanun teklifidir bu. Siz nasıl olur da bunu 19 sayfada “Hükûmetin teklif ettiği metin” diye anlatacaksınız, biz buna inanacağız… Ve bu nerede olur biliyor musunuz? Bu, derebeylerinin ülkesinde olur, bu diktatörlerin ülkesinde olur. Yani utanmasanız herhâlde “Ya, şunları getirin arkadaşlar, toplayalım, şunu daksille kapatalım, Sayın Sadık Yakut da yanına bir paraf etsin, grup başkan vekilleri de gelsin.”, bunu diyeceksiniz. Bu metin görüşülemez Sayın Başkan. Burada kanun sakatlanmıştır, Genel Kurul yanlış bilgilendirilmiştir. Onun için derhâl bunun geri çekilmesi lazım. (CHP sıralarından alkışlar) Ben, bu konuda Meclis Başkanlığına az önce dilekçemi verdim. Sayın Meclis Başkanından da bu konuda gereğini bekliyorum. Bu, doğru değildir, bunu yapmamalısınız. Biliyorum emir kulusunuz da bu kadar küçük düşürmeyin Meclisi, bu kadar küçük düşürmeyin! (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

Sayın milletvekilleri…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan…

MAHMUT TANAL (İstanbul)  - Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, anladım da, böyle bir usul yok ki, grup…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Hayır, usul tartışması yapıyoruz efendim. Usul tartışması…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sizinki usul değil ki zaten. Yani usul nerede? Esası olmayanın usulü mü olur ya! Usulsüz iş zaten.

BAŞKAN – Lütfen Sayın Vural. İç Tüzük ortada yani, 63’üncü madde… (CHP ve MHP sıralarından gürültüler)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan…

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Usulsüzlük başladı, nerede biteceği belli değil zaten.

BAŞKAN – Olur mu canım. Lütfen sayın milletvekilleri, oturun. 63’üncü maddede efendim, açık.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Efendim, bir dinleyin beni. El kaldırıyoruz.

BAŞKAN – Hayır, niye dinleyim sizi ki… Yok canım.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Beni niye dinlemiyorsunuz?

BAŞKAN – Hayır, sizi niye dinleyelim? Usul tartışması yapıyoruz. “En fazla iki lehte, iki aleyhte söz verilir.” diyor.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Ben burada niye varım? Beni dinlemek için varsınız! El kaldırıyorum, bir dinleyin!

BAŞKAN – Hayır, niye dinleyeceğim. Biz usul tartışması yapıyoruz, ne yaptığımızı bilin önce.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Efendim, sen benim talebimi öğrenmeden nasıl karar verirsin?

BAŞKAN – İki lehte, iki aleyhte söz verdik efendim.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Benim talebimi öğren bir!

BAŞKAN – Hayır, yok öyle bir şey. Öyle bir şey söz konusu değil. Lütfen…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – El kaldırıyorum ya! El kaldırıyorum! Sayın Başkan, el kaldırıyorum!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, beni dinlemek zorundasınız!

BAŞKAN – Lütfen oturun. Usul tartışması yaptık, ben fikrimi söyleyeceğim efendim.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Efendim, usul…

BAŞKAN – Sizin söz hakkınız yok efendim. Hiçbir sayın milletvekilinin söz…  Lütfen…

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, usulle ilgili…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Meclis Başkanlığınca (2/1929) esas numaralı Kanun Teklifi…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, millî iradeye saygısızlık yapıyorsun!

BAŞKAN - …esas olarak Adalet Komisyonuna, tali olarak ise Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlarına…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan!

BAŞKAN – …7 Ocak 2014 tarihinde havale edilmiştir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hâkim, savcı ayarlamak için aceleniz mi var?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, bir hukukçu olarak hukuk tarihine kara bir leke olarak geçiyorsun! Beni dinlemek durumundasın!

BAŞKAN – Her iki tali komisyonun havale edilen teklifi görüşmeyeceklerini yazıyla Adalet Komisyonuna bildirdikleri görülmektedir.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, beni dinleyeceksin!

BAŞKAN – Meclis teamülleri doğrultusunda tali komisyonların…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bana cevap ver, bana cevap ver Sayın Başkan!

BAŞKAN – …kendilerine havale eden işleri gündeme almayacaklarına ilişkin…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, bana cevap ver!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sen Başkanı dinle.

BAŞKAN – …esas komisyona yazılı olarak bildirimde bulunmaları durumunda esas komisyonlarca…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, bana cevap vereceksin!

BAŞKAN – …on günlük süre beklenmeksizin tasarı ve teklifin görüşmelerine başlanılabilmektedir.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan…

OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır, raporu var, raporu var!

BAŞKAN – Bu çerçevede, Anayasa Komisyonunun ve Plan ve Bütçe Komisyonunun görüşmeyecekleri yönündeki yazılarına istinaden…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, Genel Kuruldaki gerilimi artıracaksın. Bunun mesuliyeti sana aittir.

BAŞKAN – …Adalet Komisyonunun söz konusu teklifin görüşmelerine başladığı anlaşılmaktadır.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Söz hakkımı engelleyemezsin!

BAŞKAN – Daha sonra, Anayasa Komisyonunun 9 üyesinin…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, söz istiyorum…

BAŞKAN – …İç Tüzük’ün 26’ncı maddesinin son fıkrası uyarınca teklifin görüşülmesi için verdiği dilekçe ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının toplantı çağrısı yapılması gerektiği yönünde Komisyon Başkanlığına yazdığı 15 Ocak tarihli yazı üzerine Anayasa Komisyonu 20/1/2014 tarihinde teklifi görüşmek üzere toplanmış…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – İşte tam bu konuda konuşacaktım. Beni dinlemeden karar oluşturuyorsun!

BAŞKAN - …ve teklife ilişkin raporu 21/1/2014 tarihinde Meclis Başkanlığına sunmuştur. Ancak, bu tarihten önce esas komisyon olan Adalet Komisyonunca teklifin görüşmeleri tamamlanarak hazırlanan raporun 17 Ocak 2014 tarihinde Başkanlığımıza sunulduğu ve raporun Başkanlığımızca aynı gün bastırılarak dağıtıldığı görülmektedir. Komisyon raporu bugün Genel Kurul gündemine girmiştir. Anayasa Komisyonunun raporunda da teklifin görüşülmesine…

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Hani nerede?

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Hani nerede, nerede?

BAŞKAN – …geçilmesine yer olmadığı yönünde karar alındığı anlaşılmaktadır.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Nereden anladın?

BAŞKAN – Esas komisyonun görüşerek karara bağladığı bir konu üzerinde…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, “kırk sekiz saat geçmeden…” 52’nci madde onu söyler.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bunu nereden anladın, burada yoksa bunu nereden anladın? Kulağına mı fısıldadılar?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bakın, 52’nci madde: “…kırk sekiz saat…” Dün bize geldi bu.

BAŞKAN – …yapılmış tali komisyon raporunun bir anlam ifade etmeyeceği açıktır.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bu tasarı dün geldi bize, kırk sekiz saat geçmeden.

BAŞKAN – Bu nedenle, Başkanlığımızca yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, sana yazılanı okuyorsun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, 52’nci madde “kırk sekiz saat geçecek” diyor. Dün geldi bize, yirmi dört saat gözüküyor.

BAŞKAN – Aynı zamanda...

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bu sıra sayısında yok bu söylediklerin.

BAŞKAN – Sayın Korkmaz, usul tartışması yapıyoruz, lütfen…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bunu nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun bunu!

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bakın Sayın Başkan…

BAŞKAN – …2/1929 esas numaralı Teklif…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bunu nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun bunu?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, İç Tüzük’te “kırk sekiz saat” diyor, henüz geçmedi ki, dün geldi buraya bu!

BAŞKAN - …523 numaralı sıra sayısının kapağında ve teklifin yer aldığı ilk sayfada “Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin Teklifi” başlığıyla bastırılmıştır.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, kırk sekiz saat geçmedi, İç Tüzük madde 52…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Ayrıca, teklife ekli listenin başlığı da aynı şekilde yazılmıştır. Ancak, teklif metninin maddelerinin yer aldığı müteakip sayfalarda teklifin bulunduğu sütun Hükûmetin teklif ettiği metin olarak sehven basılmıştır.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Ya, sehven olur mu?

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ya, ne sehveni, ne sehveni!

BAŞKAN – Maddi hata niteliğindeki bu basım hatası Başkanlıkça…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) –  Sayın Başkan…

BAŞKAN - …sıra sayısının dağıtımına engel olarak görülmemiştir. Teklifin Genel Kuruldaki görüşmeleri…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sehven Başkan galiba bu da, sehven!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Sayın Başkan, Anayasa Komisyonu raporu bunun  mütemmim cüzüdür.

BAŞKAN – …komisyonun kabul ettiği metin üzerinden yapılmaktadır. Sıra sayısındaki bu hata düzeltilerek Tutanak Dergisi’nde yer alacaktır. Söz konusu maddi hatanın esası etkilemediği değerlendirilmektedir.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan… Sayın Başkan… Sayın Başkan, söz istiyorum.

BAŞKAN – Bu nedenle, görüşümde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. (CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, hukuku katlediyorsunuz, yasamayı katlediyorsunuz. Bir hukukçu olarak hukuk tarihine kara bir leke olarak geçeceksiniz!

BAŞKAN – Olabilir Sayın…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Söz istiyorum!

OKTAY VURAL (İzmir) – Anayasa Komisyonu üyemiz, o Komisyon toplantısında bulunmuş ve o Komisyon toplantısıyla ilgili görüşlerinin bu raporda yer almadığını ifade etmektedir.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Söz istiyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Lütfen, bu konuda Anayasa Komisyonu…

BAŞKAN – Esası üzerinde görüşülecek, bölümler üzerinde görüşülecek, fikirlerinizi…

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, bölümlerle ilgili değil.

BAŞKAN – Hayır, efendim…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Benim usulle ilgili konuşmalarım.

OKTAY VURAL (İzmir) – Tetikçilik yapma! Tetikçilik yapma! Üç dönemin de doldu, ne olacak!

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Usulle ilgili konuşuyorum!

BAŞKAN – Sayın Acar, sataşma nedeniyle söz istemiştiniz, buyurun.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) –  Sayın Başkan…

BAŞKAN – Tutanağı incelettim, buyurun Sayın Acar.

İki dakika söz veriyorum sataşma nedeniyle…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, sizi, mesai arkadaşlarınız bile unutmayacak! Hukukçular sizi kara bir leke olarak hatırlayacaklar, anladın mı?

OKTAY VURAL (İzmir) – Bravo sana, helal olsun! Aferin, aferin!

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Korkmaz. Bunları görüşeceğiz.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bak, söz istiyoruz, söz!

OKTAY VURAL (İzmir) – Sen o diplomanı yırt!

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Yazık!

BAŞKAN – Efendim, görüşeceğiz.

Buyurun Sayın Acar, iki dakika söz veriyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) - Tam bir keyfi yönetim, yazıklar olsun vallahi!

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Kutu başkasının, kasa başkasının. Başkan, ben seni kutu almaz bilirim!

OKTAY VURAL – Allah için… Yazıklar olsun! Ayakkabı kutuları da kurtaramaz sizi! Ayakkabı kutuları da kurtaramaz! Kaç ayakkabı kutusu alacaksın yanına? Tetikçilik yapıyor ya!

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Çankırı Milletvekili İdris Şahin’in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayıştay raporlarıyla ilgili olarak Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili arkadaşım şöyle söyledi, dedi ki: “Bu raporlar gelmiştir.” Oysa, tek sayfalık ve gerekçesiz bir kararı göndermek rapor göndermek değildir. Bu şekilde söylenmesi halkı aldatmaktır. “Mecliste muhalefeti yapanlardan birisi de, bütçede, Gürkut Acar’dır.” demişti. Evet, muhalefet yaptık ama denetim yapamadık değerli arkadaşlarım. Muhalefet yapmak denetlediğimiz anlamına gelmez. Denetimin yargı yoluyla yapılacağını kabul etmek doğrudur, öyle söylüyor sayın AKP’li arkadaşım ama Hâkimler ve Savcılar Kanunu bunun için değiştiriliyor, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu artık başbakanın bir yolsuzluk ve bütün davaları örtbas etmesi bir yana, boşanma davalarına bile müdahale edebileceği bir yetkiyi buraya getirmektedir.

OKTAY VURAL (İzmir) –O makamda oturma bir kere ya, o makamda oturma! Sen Meclis Başkanını temsilen oturuyorsun. Oturma o makamda!

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Kınalı keklik, kınalı keklik!

OKTAY VURAL (İzmir) – İşgalci! İşgalcisin sen!

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Hukuku katletmeyi bir eski hâkime yaptırıyorlar. Kınalı keklik bu!

GÜRKUT ACAR (Devamla) – Bu yanlıştır değerli arkadaşlarım. HSYK’nın burada değiştirilmesi Türkiye’de bu sistemin kökünden yıkılması demektir. Bakınız, bunu size yaptırmayacağız değerli arkadaşlarım. Türkiye Büyük Millet Meclisinin devreye girmesi de zorunludur. Kamu zararına yol açan olayların incelenmesi, yolsuzluk ve rüşvet olaylarının boyutlarının incelenmesi ve alınacak önlemlerin tartışılması, bütün bunlara mâni olmak için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu değiştirilmek isteniyor. Biz buna izin vermeyeceğiz değerli arkadaşlarım.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Siz kimsiniz?

GÜRKUT ACAR (Devamla) – Çoğunluk olmak her şey olmak değildir, bunu unutmayınız. Türkiye Büyük Millet Meclisinin tek görevi Başbakanı kurtarmak değildir, Başbakanın istediği HSYK’yı oluşturmak değildir.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Meclis istediğini yapar.

GÜRKUT ACAR (Devamla) – Buradan uyarıyoruz, Anayasa’ya, hukuk devletine aykırı bu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu teklifini geri çekin.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Değiştireceğiz onu, değiştireceğiz işte.

GÜRKUT ACAR (Devamla) – Bu halk bunu kabul etmeyecektir.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Size rağmen değiştireceğiz.

GÜRKUT ACAR (Devamla) – Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

4.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; Genel Kurulun 21 Ocak 2014 Salı günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine; 523 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi lehinde söz…

(CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Size rağmen, topunuza rağmen değiştireceğiz.

S.NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan… Sayın Başkan, söz istiyorum!

BAŞKAN - …isteyen Yılmaz Tunç, Bartın Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan… Sayın Başkan, bakın, milletvekilleri arasında ayrım yapıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki: “Ben sadece grup başkanlarına söz verim.”

BAŞKAN – Sayın Tunç, buyurun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sizin bu tavrınız hakikaten İç Tüzük’e aykırı. İç Tüzük’ün 63’üncü maddesine göre taraflı davranıyorsunuz.

BAŞKAN – Sizin bu tavrınız İç Tüzük’e aykırı, benimki değil efendim.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Otur Mahmut, otur. Biraz saygın olsun, milletvekiline saygın olsun biraz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bakın, usul tartışmasına açıyorsunuz…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Tunç, buyurun, siz konuşun.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK PARTİ grup önerisinin lehinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, benim talebimi dinlemek durumundasın.

BAŞKAN – Değilim efendim.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Beni dinlemek durumundasın.

BAŞKAN – Değilim efendim, usul tartışması açtım ben.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bakın, bu Genel Kuruldaki havayı sertleştiriyorsun, bunun müsebbibi sensin.

YILMAZ TUNÇ (Devamla) – AK PARTİ grup önerisinin içeriğinde bulunan kanun teklifi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bana söz vereceksin Sayın Başkan!

YILMAZ TUNÇ (Devamla) - ...ve bazı kanunlarda değişiklik teklifini içeriyor.

(CHP ve BDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bakın, Genel Kuruldaki huzuru bozuyorsun. Genel Kurulun huzurunu bozuyorsun.

YILMAZ TUNÇ (Devamla) – Bu teklif 7 Ocak tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bana söz vereceksin, bana söz vereceksin.

(CHP ve BDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

YILMAZ TUNÇ (Devamla) – Meclis Başkanlığı İç Tüzük madde 23 gereğince teklifi esas komisyon olarak Adalet Komisyonuna…

(MHP sıralarından gürültüler)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Birazcık, birazcık adalet duygusu varsa, birazcık geçmişine saygı varsa bana söz vereceksin.

YILMAZ TUNÇ (Devamla) – …tali komisyonlar olarak da Anayasa Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale etmiştir.

(CHP ve BDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Birazcık geçmişine saygın varsa, dışarıda hâkim ve savcılara hâlâ birazcık daha hürmetin varsa söz vereceksin bana.

YILMAZ TUNÇ (Devamla) – Teklifin esas komisyon olarak sevk edildiği Adalet Komisyonu…

OKTAY VURAL (İzmir) – Değmez ya, değmez!

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Yazık, sana yazıklar olsun! Yazık sana!

OKTAY VURAL (İzmir) – Değmez ya, değmez!

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Yazık!

YILMAZ TUNÇ (Devamla) – … 10 Ocak 2014 saat 15.00’te teklifin görüşülmesi için üyelerine gündemi göndermiştir.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Bu itirazlar sonuna kadar devam edecek, sonuna kadar; bunun müsebbibi sensin.

(CHP ve BDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

Bunun müsebbibi sensin. Genel Kurulun huzurunu bozuyorsun.

YILMAZ TUNÇ (Devamla) – Tali komisyonlar teklifle ilgili görüşme yapamayacaklarını Adalet Komisyonuna yazıyla bildirmişlerdir.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Sayın Başkan, ara verin, ara vermek zorundasınız.

YILMAZ TUNÇ (Devamla) – Anayasa Komisyonu 8 Ocak 2014 tarihli yazısı ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun 8 Ocak 2014 tarihli yazılarıyla tali komisyon olarak teklifi görüşmeyeceklerini açıklamışlar ve Adalet Komisyonuna bildirmişlerdir.

(MHP sıralarından gürültüler)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, konuşmalar duyulmuyor, konuşulanlar duyulmuyor. Nasıl yönetiyorsun? Genel Kurulu nasıl yönetiyorsun? Konuşmalar duyulmuyor. Bakın, Genel Kurulun huzuru bozuldu; bunun müsebbibi sensin.

YILMAZ TUNÇ (Devamla) – Adalet Komisyonu belirtilen tarihte teklifin görüşmelerine başlamıştır. Bu arada Adalet Komisyonunda görüşmeler devam ederken, İç Tüzük’ün 26’ncı maddesinin son fıkrasına göre Anayasa Komisyonu, üyelerinin üçte 1’i tarafından Komisyona teklif edilen gündem üzerine Anayasa Komisyonu Başkanı tarafından toplantıya çağrılmıştır.

(CHP sıralarından kalem atmalar, CHP ve BDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, MHP sıralarından gürültüler)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) –  Niye işaret ediyorsun? Oraya niye işaret ediyorsun? Sen AKP Grubunun Başkanı mısın yoksa Meclisin mi?

OKTAY VURAL (İzmir) – Arkadaşlar, yazık ya! Yazık ya!

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) –  Niye oradan AKP Grubuna kaş göz işareti yapıyorsun?

OKTAY VURAL (İzmir) – İzin al oradan, izin al!

YILMAZ TUNÇ (Devamla) – Anayasa Komisyonu da teklifin Anayasa’ya uygunluğunun İç Tüzük 38 gereğince esas komisyon olan Adalet Komisyonunda görüşülmesi gerektiği yönünde karar almıştır.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bütün Meclisin Başkanısın sen. Yazık sana! Kaş göz işareti yapıyorsun. Yazıklar olsun!

OKTAY VURAL (İzmir) – Sen Meclis Başkan Vekilisin ya!

YILMAZ TUNÇ (Devamla) – Değerli milletvekilleri, İç Tüzük 38 açıktır. İç Tüzük’ümüzün 38’inci maddesi aynen şöyledir: Başlık: “Anayasaya uygunluğun incelenmesi” 

OKTAY VURAL (İzmir) – Brutus gibi arkadan hançerliyorsunuz. Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!

YILMAZ TUNÇ (Devamla) – “Madde 38 – Komisyonlar, kendilerine havale edilen tasarı veya tekliflerin ilk önce Anayasanın metin ve ruhuna aykırı olup olmadığını tetkik etmekle yükümlüdürler.” (CHP ve BDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ara verin!

YILMAZ TUNÇ (Devamla) – “Bir komisyon…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ara ver Başkan, ara versene ya!

(CHP sıralarından sıra sayısı kitapçıklarının fırlatılması, MHP sıralarından gürültüler)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Niye ara vermiyorsun? Oradaki hatibe de saygısızlık yapıyorsun. Konuşulanlar duyulmuyor.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Yazıklar olsun! Böyle Meclis var mıdır?

YILMAZ TUNÇ (Devamla) – “…bir tasarı veya teklifin Anayasa’ya aykırı olduğunu gördüğü takdirde gerekçesini belirterek maddelerin müzakeresine geçmeden reddeder.” ve Meclis Adalet Komisyonu da İç Tüzük 38 gereğince…

(CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Hatibe de saygısızlık yapıyorsun.

YILMAZ TUNÇ (Devamla) – …Anayasa’ya aykırılık iddialarını karara bağlamış ve teklifin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermiştir.

(CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Neyi işaret ediyorsun?

YILMAZ TUNÇ (Devamla) - AK PARTİ grup önerisinde belirtilen kanun teklifi Anayasa’ya uygun bir tekliftir.

(CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

OKTAY VURAL (İzmir) – Yazıklar olsun sana! Yazıklar olsun sana! Meclis Başkanı adına yazıklar olsun sana diyorum.

YILMAZ TUNÇ (Devamla) - Teklifin hayırlı olmasını diliyorum, grup önerimizin hayırlı olmasını diliyor, Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar; CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler. MHP sıralarından gürültüler)

OKTAY VURAL (İzmir) – Yuh! Yuh! Yuh!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, birleşime bir saat ara veriyorum.

 

 

Kapanma Saati: 19.03


BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 20.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49’uncu Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Muharrem İnce, Yalova Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

İşlem sıranız şöyle oldu: Önce Adli Kolluk Yönetmeliği’ni değiştirdiniz, Danıştay iptal etti, itiraz ettiniz, itirazınız da reddoldu. Savcıları değiştirdiniz, haklarında soruşturma açtınız. 2 bin polisin yerini değiştirdiniz. MASAK Başkanını değiştirdiniz. BDDK’da bürokratları görevden aldınız. HSYK’da daireleri değiştirdiniz. Az önce de HSYK kararıyla 97 savcının yerini değiştirdiniz, hâkimler de var. Büyükelçilere talimat verdiniz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin politikalarını değil, AKP’nin haklarını savunmalarını istediniz, savcıları tehdit ettiniz.

Şimdi, ben size bir soru sormak istiyorum: Herhâlde sizin hepiniz ihale takipçisi değilsiniz, herhâlde siz hepiniz iş takibi yapmıyorsunuz; herhâlde eşine, şirketine, kayınçosuna, kayınpederine, eniştesine, bacanağına, yengesine, ailesinin kurduğu vakfa hepiniz çıkar sağlamıyorsunuz. Bu mümkün değil. Peki, böyle ise, hepiniz, siz bunun bir parçası değilseniz neden buna “Dur.” demiyorsunuz? Bu telaş niye? Nedir bu telaşınız yani? Tedirginsiniz. Korkuyorsunuz. Onu değiştireyim, bunu değiştireyim, oraya el atayım, Anayasa’yı değiştireyim, yasaları değiştireyim; hâkimleri, savcıları değiştireyim; MASAK’ı, BDDK’yı değiştireyim.

Bakın, değerli arkadaşlarım, hiç mi insaf yok, hiç mi vicdan yok, hiç mi hukuk bilgisi yok? Elimizde, bugün Sayın Genel Başkanımızın okuduğu tutanak var. Eğer elinizde yoksa ben size vereyim. Yani bir tutanak tutmuş savcı, diyor ki: “Beni müsteşar aradı. ‘Bunu kapa.’” Saatini veriyor. “Önce 19.38’de aradı, şu numaralı telefondan aradı. Sonra 22.31’de aynı şekilde müsteşar beni tekrar aradı, tehdit etti.” diyor. “Bana hitaben ‘Bu saatte git, cumhuriyet savcısını değiştir, tüm kararları iptal et ve bu soruşturmayı durdur. Bunu yapmazsan sonuçlarına katlanırsın.’” diyor. Burası derebeylik mi, faşist bir…

TURGUT DİBEK (Kırklareli) – Gelecek mi buraya? Merak ediyorum.

MUHARREM İNCE (Devamla) – O müsteşar buraya gelecek mi, göreceğiz. Ona anlatacağız bunu.

Arkadaşlar, bunları görmüyor musunuz? Sayın milletvekilleri, bundan utanmıyor musunuz ya? Benim partimden birisi böyle yapacak, benim partimin iktidar olduğu dönemde bir müsteşar böyle yapacak, o partiye o hesabı sormazsam namerdim ben. Anamızdan milletvekili doğmadık ya! Anamızdan milletvekili doğmadık, çeker gideriz ya! Bir daha listeye ister koyarlar, ister koymazlar. Bir daha milletvekili olacağız diye bunlara ezilmeye, boynunu bükmeye, bunlar için ortak olmaya değer mi?

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Çek git o zaman!

MUHARREM İNCE (Devamla) – Zaten yüzde 65’iniz değişecek. Ben üç dönemdir buradayım, her dönem baktığımda milletvekillerinin yüzde 65’i sen itiraz etsen de değişecek, etmesen de değişecek. Bari itiraz et, dik dur da tarih sayfalarına adını alsınlar. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Biz inandığımız yasayı geçiriyoruz.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Anayasa’ya aykırılığı tartışmasız, çok açık. Siz de biliyorsunuz bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu. İç Tüzük 38’i okuyun. Komisyon, bunun, bu teklifin Anayasa’ya uygun olup olmadığını tetkik eder, inceler, araştırır. Komisyon Başkanı bir konuşmada diyor ki: “Bu bir siyasal denetimdir. Yargısal denetim değildir.” 38’inci madde varsa, bu kanunun buraya, bu Genel Kurula gelmemesi gerekir. Her tarafı dizayn etmeye çalışıyorsunuz ama yazık ediyorsunuz, kendinize de yazık ediyorsunuz, Türkiye’ye de yazık ediyorsunuz.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Bizim adımıza üzülmeyin.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Kurtulmanın yolu bu değil.

Bakın, size altı ay önce başınıza bunlar gelecek dediğimizde, inanmıyordunuz. Şurada 17 Aralıktan beri bir telaş içerisindesiniz. Bu daha başlangıç, bunda bir şey yok, daha neler göreceksiniz bak. Bu Genel Kurul nelere şahit olacak, onu hep birlikte göreceğiz.

Çoğunluk diktatörlüğü tam da bu işte. Yani Başkan usul tartışması açıyor, Anayasa’ya uygun olmayan, İç Tüzük’e uygun olmayan iş ve işlemleri çoğunluk kararıyla burada geçiriyor. İşte diktatörlük tam da bu. Bir badem bıyıklarınız eksik.

Bu kanun teklifi sadece Adalet Komisyonuna sevk edilmedi, Plan Bütçeye de sevk edildi, Anayasa Komisyonuna da sevk edildi. İç Tüzük’ün 26’ncı maddesinin son fıkrasında, muhalefet komisyonu toplantıya çağırdı. Komisyon raporu yazıldıktan ve basıldıktan sonra komisyon toplandı.

Sayın Başkan, bu bir eylemli İç Tüzük ihlalidir. Yasa komisyonda görüşülüyor, karşı oy yazısı için on altı saat süre veriyorsunuz muhalefete. Olacak iş mi bu? Dalga mı geçiyorsunuz Genel Kurulla siz? “Çete var.” diyorsunuz, “Paralel devlet var.” diyorsunuz, “Örgüt var.” diyorsunuz. E siz beraber değil miydiniz? O zaman sizin yargılanmanız lazım. Çeteye, örgüte yardım ve yataklık suçundan yargılanmanız lazım sizin. (CHP sıralarından alkışlar)

Bu, Recep Tayyip Erdoğan’a bir padişahlık yetkisidir, hukuk devletini yok eden, örtülü faşizmi açık faşizm hâline getiren bir yasadır bu. Referandumda karşı çıkmıştık, bugün de karşı çıkıyoruz biz. Siz o günlerde savunuyordunuz bunları. “Çete var.” diyorsun, “Örgüt var.” diyorsun. Şikâyet ettin mi, var mı bir şikâyetin? Yok. Şikâyetin falan yok. Peki, “Çete var.” diyorsun. “Geçmişte ne istediler de vermedik.” demediniz mi? E çeteyse, örgütse, “O zaman ne istedilerse verdik.” diyorsun. Niye verdin çeteye, örgüte bunları? Adama sormazlar mı bunu?

On bir yıldır “Çeteleri çökerttik.” diyorsunuz. Meğer millete yalan söylüyormuşsunuz. Çetelerle iç içeymişsiniz, kucak kucağaymışsınız. Ucu size dokununca bunlar aklınıza geldi.

Hâkimlik sınavında kamerayı kaldırırken aklınız neredeydi? Polis sınavlarında sorular çalınırken aklınız neredeydi? İstanbul’daki savcıyı Tekirdağ’a gönderdiğiniz zaman çete yok oluyor mu? Örgütten istifa mı ediyor? Örgütün kanalları Tekirdağ’a uzanmıyor mu?

Ama sizin bugünlere geleceğiniz baştan belliymiş. 97’de Başbakan İstanbul Belediye Başkanıyken teftiş kurulu üyelerine kızar ve iktisat müfettişlerine bir defaya mahsus olmak üzere müfettişlik verir. TÜBİTAK başkan ve üyelerini bir defaya mahsus olmak üzere Başbakan atar. TİB Başkanını Başbakan atar. Şimdi de tümünü görevden alıyorsunuz bunların.

MİT Müsteşarını korumak için özel kanun çıkarıyorsunuz, tırları önceden biliyorsunuz siz demek ki. Yani siz MİT Müsteşarını korumak için gece yarısı acil kanun çıkarırken aslında önlem de almışsınız. “İleride tırlarla bir şeyler göndereceğiz, bu tırları aratmayalım.” diye meğer siz önleminizi o gün almışsınız. Başbakan diyor ki: “MİT Kanunu’nu bilmiyorsun.” Bence Başbakan okuduğunu anlamıyor. Yargılama izni başka bir şey, savcının delilleri bulması başka bir şey. Başbakan verir yargılama iznini ama savcı burada delil buluyor, delil. Başbakan çıkardığı kanunu bile bilmiyor. Biz sizi uyardık, bu kantar bir gün sizi de tartar dedik. Ne zaman ki kantar sizi tartmaya başladı, aklınız başınıza geldi. Başbakana yayın durdurma yetkisi, padişahların yurt dışı elçisi gibi Başbakana elçi atama, paralel Dışişleri oluşturma yetkisi. Ya, sizin adaletiniz batsın. Çanakkale’de 13 yaşındaki çocuk “Hükûmet istifa.” diye yazdığı için onu mahkemeye veriyorsunuz kamu malına zarar vermekten. Utanmıyor musunuz? 13 yaşındaki çocuk kamu malına zarar vermekten yargılanıyor, bakanların çocukları milyon dolarları havuduyla götürüyor. (CHP sıralarından alkışlar)

Sizden olmayan, sizi, Başbakanı yargılayanlar mezhepçi, darbeci, çeteci, Ergenekoncu, paralel devletçi; Başbakanı aklayanlar baş tacı. Sizin derdiniz, Enver Salihoğlu, Fahri Kasırga, Hüseyin Karakullukçu, İsmail Rüştü Cirit gibi geçmişte Başbakanı sorgulayan, denetleyen, davasına bakan, Başbakanla ilgili karar verip daha sonra nerelere geldiğini hep birlikte gördüğümüz kişiler yaratmak. “Benim valim, benim müsteşarım, benim Genelkurmay Başkanım, benim genel müdürüm, benim milletvekilim.” Başbakanın son yapmak istediği şey: “Benim hâkimim, benim savcım.”dır.

Millet bunu görüyor, siz bu 30 Martta başınıza neler geleceğini hep birlikte göreceksiniz.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Gökcen Özdoğan Enç, Antalya Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

GÖKCEN ÖZDAĞAN ENÇ (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Danışma Kurulumuzun bugün yaptığı toplantıda oy birliği sağlanamadığından dolayı AK PARTİ Grubu olarak grup önerimizi sizlere getirmiş bulunmaktayız.

Buna göre, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 523, 385 ve 266 sıra sayılı Kanun Teklifi ve Tasarılarının bu kısmın 3, 4 ve 5’inci sıralarına alınması ve diğer işlerin bunun sırasına göre düzenlenmesi; Genel Kurulun 21 Ocak 2013 Salı günkü yani bugünkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesi; haftalık çalışma günlerinin dışında 25 ve 26 Ocak 2014 Cumartesi ve Pazar günleri saat 14.00’te toplanarak bu birleşimlerinde gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi; 21 Ocak 2014 Salı günkü birleşiminde 459 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşülmesinin tamamlanmasına kadar, 22 Ocak 2014 Çarşamba günkü birleşiminde 63 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlemlerin görüşülmesine kadar, 23 Ocak 2014 Perşembe günkü birleşiminde 162 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 24 Ocak 2014 Cuma günkü birleşiminde 335 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 25 Ocak 2014 Cumartesi günkü birleşiminde 230 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 26 Ocak 2014 Pazar günkü birleşiminde 120 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar; saydığımız birleşimlerde gece 24.00’e kadar olan kısımların görüşülmemesi hâlinde günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi ve ayrıca 523 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması kaydıyla bir grup önerimiz vardır.

Desteğinizi bekliyoruz. İnşallah verimli, güzel bir hafta olur; küfürsüz, kavgasız, gürültüsüz bir hafta olur diyorum, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Siz Zeyid Aslan’a sahip çıkın, bir şey olmaz bu Genel Kurulda.

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Sırrı Sakık, Muş Milletvekili. (BDP sıralarından alkışlar)

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Anadolu’da bir tabir vardır: “Dardayım.” Evet, darda olduğunuzu biliyoruz, hepimiz dardayız yani sizin bu yaşadığınız sıkıntılardan dolayı büyük bir keyif aldığımızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kürtlerin çok hoş bir sözü vardır, diyor: “…”(x) Yani “Cenab-ı Allah kimseyi şaşırtmasın, şaşırttığı zaman da yerlerde süründürmesin.”

Şimdi, tarih size bir fırsat sunuyor. Yaşananlardan bir ders çıkarabilir miyiz, bu ülkeyi demokratikleştirebilir miyiz, bu ülkeyi özgürleştirebilir miyiz yani bu ülkeyi hukukun ve huzurun ülkesine dönüştürebilir miyiz? Sizin eğer buralardan ders çıkaracak bir hâliniz varsa, hep birlikte, hukukun ve huzurun ülkesini birlikte yaratalım.

Biraz önce buralarda yine konuştuk ve söyledik, yargının bağımsız olmadığını biliyoruz, en çok bu konuda mağdur olan da biziz. Biz, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar sizin yargınızın mağduruyuz. Biz hani “Kürtler” deyince kıyametler kopuyor, siz sürekli “Kürtler” diyorsunuz ama sizin yargınız Kürtlere zulmetti, hayatın her alanında zulmetti.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Türklere de yaptı, Türklere de.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Ama hiçbir gün, dönüp, bu yargıyı sorgulayıp yargılamadınız.

Bugün, yeniden HSYK’yı konuşacağız. Yani, gerçekten, biz, hukukun ve huzurun ülkesini mi yaratacağız, herkesin sığınabileceği bir yargı mı yoksa arkabahçemiz olan bir yargı mı? Onun için bizim hepimizin sığınabileceği bir yargı olmalı, bağımsız bir yargı olmalıdır. Bu bağımsız yargı, kimin başı derde düştüğünde “Benim yargım burada…” Ben gittiğimde benim hakkımı, hukukumu arayacak ve bunu kollayacak, koruyacak bir yargı sistemine hepimizin ihtiyacı var.

Bakın, bu HSYK -dönün bakın- her konuda açıklama yapıyor ama Roboski’de 34 tane can, 34 insanımız katledildi, HSYK’dan bir tek ses yok, Türkiye Barolar Birliğine bakın… Herkes Sayın Başbakanla görüşüyor, ana muhalefet partisi lideriyle, sivil toplum örgütleriyle görüşüyor. Kimi görüşüyor, kimi konuşuyor? Ergenekon’u, Balyoz’u. Ama KCK var, ama Roboski var, ama Kürtler var; sizin, yıllardır zulüm uyguladığınız bu halkla ilgili bir tek tepkiniz yok. Onun için, HSYK’sı da, Barolar Birliği de, bu konuda, geçmişte Kürtlere uygulanan politikalar neyse aynısını uygulamaya çalışıyor.

                                          

(x) Bu bölümde Hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi.

Biz bugün buradan sizlere sesleniyoruz. Hepimizin gerçekten… Tarih böyle bir fırsat bulduysa, bir arınma süreci yaşanacaksa, gelin bu yargıyı bağımsızlaştıralım. Bu yargı hepimizin yargısı olsun. Ama, bu HSYK’yı görüşürken mesela askerî yargıyı hiç düşünmüyorsunuz, hiç konuşmuyorsunuz ama bir hafta, on gün önce askerî yargı bir karar verdi. Döndü, dedi ki: “34 insanı biz öldürdük.” Sonradan da “Araştırdık, biz suçlu değiliz.” diyor. Yani, cinayeti işleyenlerle soruşturanlar aynıysa, katiller bulunmuyorsa ve siz dönüp askerî yargıyla ilgili tek söz söylemiyorsanız, sizin samimiyetinizi sorgularız ve yargılarız.

Roboski’nin yaraları bu kadar… Annesiyle, çocuklarıyla bütün mağdurlar sokaklarda Roboski’de adalet için mücadele ederken ama bir bakıyoruz Roboski’de operasyonlar yapılıyor. Ne yapılıyor? Yani, bu mağdurların evinde… Orada G3 piyade tüfeği bir tane silah kaybolmuş, sevgili arkadaşlarım, bir silah. Ama, bu devlet, bu ordu 34 insanı öldürmüş, 34 insanı katletmiş. 34 insanın katili aranmazken, 34 mağdurun evleri paramparça edilerek o insanlar gözaltına alınıyor ve o insanlar sorgulanıyor, yargılanıyor. İktidarından ve muhalefetinden, hiç kimseden bir ses çıkmıyor. Böyle bir adalet olur mu? Böyle bir hukuk olur mu? 34 insanı öldüreceksiniz, o insanların acısı diriyken gidip evlerini paramparça edeceksiniz, kaybolan bir silahınızı arıyorsunuz. Peki, benim kaybolan 34 insanım nerede? Bunun hesabını kim verecek?

ENGİN ALTAY (Sinop) – Oraya söyle, oraya.

SIRRI SAKIK (Devamla) - Soruyorum iktidarıyla, muhalefetiyle, benim 34 insanımın katilleri nerede? İşte, bununla yüzleşeceğiz. Bunları yapabilirsek iç barışımızı sağlayabiliriz ama bunları yapmıyoruz.

Bakın, iki gün önce de Hrant Dink’in ölüm yıl dönümüydü. Bu topraklarda yaşamış, bu toprakların sahipleri ve bu topraklarımın nüfusunun yüzde 40’ını gayrimüslimler oluşturuyordu. Ne yaptınız, ne ettiniz, atalarınızla siz, biz, hepimiz ortaklaşa bu insanlara zulmettik, bu topraklardan kovduk, bu topraklardan sürdük; tarihlerini, kültürlerini yerle bir ettik; sonra döndük, kendimize göre, siz, sonra döndünüz…

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – 518 bin kişiyi öldürdüler yalnız.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Siz hiç konuşmayınız, hiç konuşmayın.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Niye ben hiç konuşmuyormuşum? Sen konuşma.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Sonra döndünüz, 1942’deki varlık vergisini çıkararak bu insanları, hiçbir hakkınız, hukukunuz olmadan onları borçlandırdınız, malına mülküne el koydunuz. O yetmiyordu, hiçbir alacağınız yoktu, aldınız -malları mülkleri yetmiyor- bunları götürdünüz Aşkale’ye, çalıştırdınız; taş ocaklarında, demir yollarında çalıştırdınız. O yetmiyor; mağdurlarını burada öldürttünüz, öldüler. Yani, mağdur hain oldu, katilleri kahraman ettiniz bu ülkede ve bu insanların evine, ocağına incir ağacı diktiniz.

Bu kadar böyle zalimane politikaların yaşandığı bir toprakta birlikte yaşıyoruz ama hâlâ Hrant’ın katilleri yok, hâlâ o dönemin katillerinden kimse hesap sormuyor. Hâlâ dönüyoruz, içimizdeki bu renklerimizi, bu kültürlerimizi bizim de yok etmek için elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Hâlâ dönüyoruz, ne yapıyoruz? İstanbul’un göbeğinde, şişirilmiş o -ne derler- Noel Babaları alıp oraya götürüyoruz. Onları götürenler ne? Anadolu Gençlik Derneği. Götürüyor, o şişirilmiş balonlar, o Noel Baba’yı ilk önce bir sünnet ediyorlar, sonradan da bıçaklıyorlar. Böyle bir geleneğimiz var, atalarımızdan böyle bir kültür aldık. Utanmıyoruz, insanlıktan pay almıyoruz ve şişirilmiş bir balondan intikam duygusuyla hareket ediyoruz ve sonra dönüyoruz bu topraklarda barıştan, demokrasiden, hoşgörüden dem vurmaya çalışıyoruz. Hiç kimse, emin olun, hiç kimse bunları artık kabul etmiyor. Bunlarla yüzleşmek zorundayız. Bunları söylerken belki bir miktar bize kızıp küsen, darılan… Bizim atalarımızda, bizim geleneğimizde, geçmişimizde bunlar yok.

Allah adına, bütün siyasi partiler birer cemaat gibidir. Bu ülkede kimse kimseyi bir başka şeyle suçlamasın. Yani, bugün cemaatlere karşı böyle bir suçlama varsa burada demokrasi kültürünün olmadığının bir göstergesidir çünkü her siyasi parti, biz dâhil olmak üzere, bu bir öz eleştiridir, birer cemaat gibi davranıyoruz, birer tarikat gibi davranıyoruz çünkü demokrasiyi ve özgürlükleri içimize sindiremiyoruz. Birer kapı kulu gibiyiz, genel başkanların kapısında istikbal arayan bir siyasal geleneğimiz var. İşte, o gün de söyledim ve şimdi de söylüyorum, bizim en büyük sorunumuz bu mevcut olan Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu’dur, bunu derhâl değiştirmemiz lazım; kapı kulluğundan kurtulmanın yolu budur, cemaat kültüründen kurtulmanın yolu budur, tarikat kültüründen kurtulmanın yolu budur. Anadolu acılarla doludur yani Yaşar Kemal’in dediği gibi, hep Anadolu’da söylenir ya, Anadolu’da zalimler için söylenir, “Zulmün artsın ki zeval bulasın.” yani belanı bulasın. Bu ülke bizlere çok zulmetti, vallaha, Kürt’üne, farklı düşünenine ve gayrimüslimlere çok zulüm etti, belasını odur buluyor. Gelin bu ülkede hep birlikte sığınabileceğimiz bir yargı sistemini birlikte inşa edelim. Bunun için çalışıyorsanız baş göz üstüne, gecemizi gündüzümüzü birbirine katarak, ortaklaşarak yargı… Hepimizin sığınabileceği bir yargıya ihtiyacımız var ama kendinize özgü bir yargı oluşturursanız dünden bugüne kadar bedel ödedik, tekrar bedel ödemeye adayız. Ne yapalım, kaderimize de bu düştü.

Teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisini oylarınıza sunacağım.

III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Yoklama talebi var, yerine getiriyorum.

Sayın İnce, Sayın Altay, Sayın Dibek, Sayın Özdemir, Sayın Öz, Sayın Öner, Sayın Aslanoğlu, Sayın Özcan, Sayın Çelebi, Sayın Acar, Sayın Tanal, Sayın Topal, Sayın Karaahmetoğlu, Sayın Demiröz, Sayın Tayan, Sayın Haberal, Sayın Gümüş, Sayın Kaplan, Sayın Özgündüz ve Sayın Köprülü.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklamaya başlandı)

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, sayın milletvekilim kürsüyü işgal ediyor. Biz de mi şimdi ona şey yapalım?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Recep, Recep…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Ne yapıyorsunuz orada merak ediyorum, sahiden merak ediyorum yani. Ne işiniz var orada anlamıyorum ki ben.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Bir şey yapmadım ya.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Niye rahatsız oluyorsunuz yani, rahatsız olunacak bir şey yok.

Kâtip üyeleri mi idare ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz anlamak mümkün değil. Muktedir arkadaşlar, işlerini yaparlar.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Engin Ağabey, yukarıda size dediğimiz gibi...

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

4.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; Genel Kurulun 21 Ocak 2014 Salı günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine; 523 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Nöbetçi grup başkan vekili mi kendileri Sayın Başkan?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Şimdi, Anayasa’mızın 10’uncu maddesi eşitlik maddesini düzenler.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Korsan konuşma istemiyoruz Sayın Başkan.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ben, bir milletvekiliyim.

BAŞKAN – Sayın Tanal, elimizde İç Tüzük var, İç Tüzük’e göre söz veriyoruz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bakın, ben, derdimi anlatayım size…

BAŞKAN - Lütfen…

HALİDE İNCEKARA (İstanbul) – Grup başkan vekilliği taklidi yapıyor, taklitçi.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, beni bir zahmet dinleyin, söz verip vermemekte karar tabii ki sizin, saygı duyacağım ama…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – İç Tüzük’te “Grup başkan vekiline bakarak söz vermek.” var!

BAŞKAN – Efendim, söz alma usulü İç Tüzük’te belirli.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Efendim, bakın…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – İç Tüzük’te “Grup başkan vekiline bakarak Genel Kurulu yönetmek” yazıyor mu?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Evet, okutuyorum:

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Önergeler (Devam)

2.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, (2/151) esas numaralı 03.05.1985 Tarihli İmar Yasası ile Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/141)

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına…”

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bakın, bu tavrınızla Meclisin çalışmasını geriyorsunuz.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Korsan konuşma istemiyoruz Sayın Başkan, ayağa kalkan konuşuyor.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sizlerden istirham ediyorum, Anayasa’nın 10’uncu maddesi gayet açık. Tüm milletvekillerinin eşit olduğunu, ırk, renk, cins, dil ayrımı yapılmayacağını söyler.

“(2/151) esas numaralı kanun teklifimin Başkanlığınızca komisyona havale edildiği tarihten itibaren…”

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Anlaşılmıyor efendim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Anayasa’nın 87’nci maddesi tüm milletvekillerinin yasama faaliyetlerinde çalışmasını emreder. Yani, bu açıdan, benim sizden istirhamım…

“…45 gün geçtiği halde ilgili komisyonca görüşülüp sonuçlandırılmamıştır…”

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bakın, Sayın Başkan, bu tavırla yanlış yapıyorsunuz.

“…Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 37 nci maddesi uyarınca kanun teklifimin doğrudan Genel Kurul gündemine alınması için gereğini arz ve talep ederim.

                                                                                                               Umut Oran

                                                                                                                 İstanbul”

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, benim yüzüme bakmaktan niye korkuyorsunuz? Yani, yüzüme bakar mısınız?

BAŞKAN – Evet, bakıyorum Sayın Tanal.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Niye çekiniyorsunuz? Bakın, bir dinler misiniz?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – O, AKP Grup Başkan Vekiline bakarak yönetiyor, size niye baksın?

BAŞKAN – Teklif sahibi Haluk Eyidoğan, İstanbul Milletvekilli…

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan, siz, bağımsız olmanız gerekirken…

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Korsan konuşma istemiyoruz Sayın Başkan!

MAHMUT TANAL (İstanbul) – …Anayasa’nın 10’uncu maddesi uyarınca, eşitlik ilkesini ihlal ediyorsunuz. Siz şunu yapamazsınız.

BAŞKAN – Sayın Eyidoğan, buyurun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Milletvekilleri arasında astlık üstlük yoktur.

BAŞKAN – Sayın Eyidoğan…

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Milletvekilleri arasında hiyerarşik bir sıralama yoktur.

BAŞKAN – Lütfen efendim, siz buyurun.

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Efendim, bitirsin.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bakın…

BAŞKAN – Söz sizin.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan… (AK PARTİ sıralarından “Yeter, yeter” sesleri) Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Eyidoğan…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bir milletvekili, talebini iletiyor, dinlesene!

BAŞKAN – Kürsüye geliyor musunuz beyefendi? 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Ama sözü ben size verdim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, bakın, ben size Anayasa’nın hükümlerini söylüyorum; dinler misiniz bir zahmet!

BÜLENT TURAN (İstanbul) – O zaman biz de konuşalım Sayın Başkan.

BAŞKAN – Buyurun.

Süreniz beş dakikadır.

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa teklifi, yirmi altı ay önce, 23 Kasım 2011’de Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştu.

Birçok depremde alınan en önemli ders: Binaların çoğunun etüt, planlama, tasarım, inşa ve bakım aşamalarında yasal ve mesleki denetime tabi olmadan inşa edilmesi sonucu yıkılmıştır. Denetimsizliğin ve başıboşluğun faturasını milletçe hâlâ ödemekteyiz. Alınan dersin ev ödevlerini de hakkıyla yaptığımız söylenemez.

10 Nisan 2000 tarihinden günümüze kadar, eksik yönleriyle de olsa, uygulanan yapı denetim sistemi sayesinde ülkemizde çok sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasının sağlanabileceği kanıtlanmıştır. Ancak, yapı denetim kuruluşlarının içinde bulunduğu durumda, mevcut yapının YDK’lar açısından sürdürülemez olduğu bir gerçektir. Sistemin bu şekilde devamı hâlinde çok ciddi kayıpların ve mağduriyetlerin doğacağı aşikârdır. Sistemde ve yapı denetim kuruluşlarında alarm zilleri çalmaktadır.

Yapı denetiminde ciddi sorunların olduğu şu sayılardan bellidir: Kasım 2013 itibarıyla, idari işlem uygulanarak faaliyeti geçici olarak durdurulan yapı denetim kuruluşu sayısı 459 adet, 3 kere faaliyet durdurma cezası verilerek belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşu sayısı 190 adet, ceza alan denetçi vasfına sahip mühendis ve mimar sayısı 1.576 adet, ceza alan kontrol elemanı vasfına sahip mühendis ve mimar sayısı 764, faal olarak görev yapan yapı denetim kuruluşu sayısı 1.613.

Ülkemizde, işleyen, suistimal edilmeyen ve bilimsel temellere dayanan bir yapı denetim sisteminin acilen sağlanması gerekmektedir. Yapı denetim sisteminin gevşemesinin ve suistimale açık olmasının tek bir faturası vardır, o da yıkılmaktır.

Hukukçu olan ve belediye başkanlığı yapmış olan, hâlen Erciş’te yaşanan haksızlıklara, denetimsiz yapılan ve yıkılan yapılara şahit olan vekiliniz, yaşanan dramı çok iyi bilmektedir. Ayakkabı kutusundaki paralar konuşulurken, örtülü ödenekten 1 trilyon TL harcanırken, yüzlerce aile hâlâ konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor. Bu kış vakti, içecekleri, banyo yapacakları su bile yok. Yıl olmuş 2014, eşekle su çekiyorlar, maalesef, konteynerlere bu şekilde su geliyor.

Vicdanınıza, yüreğinize sesleniyorum: Kabinenin en onurlu bakanlarından olduğunu gösteren “Sayın Erdoğan Bayraktar’ın yapacağını vadettiği ‘cillop gibi köyler’ nerede?” diye soruyor Vanlı kardeşlerimiz. TOKİ evlerini Van’da 105 bin TL’ye satan Hükûmet, ev yapmak isteyen Vanlıya ise 41 bin TL’yi yeterli gördü. Bu, nasıl adalet ve kalkınma?

Türkiye'de yetkin mühendis sisteminin oluşturulması gereği, Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke olmamızdan dolayı çok önemlidir ama bu yapılamadı. Yetkinliğini kanıtlamış, meslek ahlakına uyanların yapmasını sağlayan ve çalışan bir yapı denetim modeli kurmak zorundayız. Belediyelerin, yapı denetiminde yapı denetim kuruluşlarının çalışmalarını yerinde izlemesi sağlanmalıdır.

Plansız yerleşme ve gelişme olmaz. Planlama ile yapı denetim ilişkisi deprem risklerinin azaltılmasına hizmet edecek perspektifte olmalıdır. “Önce plan, sonra yapı” düstur olmalıdır. Plan denetimi, en az yapı denetimi kadar önemlidir.

Denetimde şehir ve bölge plancılığına da yer verilmelidir. Plancıların mesleki sorumluluk sigortası olan yetkin meslek sahipleriyle çalışmaları sağlanmalı, meslek odaları bu işleyişle düzenleyici yetkiyi üstlenmelidir.

Sigorta sistemi mutlaka yapı denetimi ve yetkin mühendislik sistemine uygulanabilir şekilde entegre edilmelidir.

Müteahhidin, denetimi ucuza yapan değil, işini hakkıyla yapan denetim şirketini bulması sistemini sağlamalıyız. Müteahhidin bugünkü sistemi ceza olarak nitelemesindeki nedeni bulmak zorundayız. Müteahhidin yapı denetim şirketiyle pazarlık yapma ihtimalini ortadan kaldırmalıyız. Kamu yapıları da dâhil olmak üzere, tüm yapı denetim işleri -enerji, su, ulaştırma ve bunun gibi- yapı denetimi sistemine dâhil olmalıdır.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Bir milletvekili adına Sakine Öz, Manisa Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yapı denetimini gündelik hayatımızın temel bir ilkesi olarak gören, depreme karşı hazırlıklı olmayı öngören bu kanun teklifi, 2011 yılında verilmesine karşın bugüne kadar Meclis gündemine alınmamıştır. Siyaset tercihlerle yürütüldüğüne göre, bu kanun teklifine iki yıldır sırtını dönen AKP sıraları, bakınız, bu sürede imar ve denetim alanında neye “Hayır.” demiş, nelere sorgusuz sualsiz “Evet.” demiş bir bakalım.

Geçen iki buçuk yılda AKP sıraları, Türkiye’de imar ve çevre katliamına sonuna kadar kapı aralayan yasalara kucak açmıştır. Son iki yılda kamulaştırma, yapı denetimi, kat mülkiyeti, imar, iskân, çevre, orman, afet riski alanındaki alanların dönüşümü gibi hukuka açıkça aykırı olan, kamu yararına değil, rantsal dönüşüme odaklı yasa değişiklikleri tümüyle, halktan alıp yeni zenginlere aktarma görevini üstlenmiştir. Kamulaştırma Yasası’ndaki değişikliklerle, vatandaşın arazisi üzerine resmen devlet gasbı başlatılmıştır.

Değerli milletvekilleri, üzerinden çok zaman geçmedi, 2013 yılı, siyasetin kim ve ne için, ne uğruna yapıldığını en çok gösteren yıl olmuştur. Gezi direnişi ve yolsuzluklar bunun somut kanıtlarıdır.

Geçtiğimiz hafta, Sayın Başbakanın imar ve orman arazisi izni için pazarlık görüşmeleri basına yansımıştır. İşte, o pazarlıkların konuşulduğu yasa, tam da Gezi direnişinin ilk günlerinde Bayındırlık, İmar Komisyonuna gelmişti. Şimdi beklemeye alınan Orman Yasası değişikliğine yedi ay önce koyduğumuz tavırları şunlarla söylemiştik: “Bu yasa, resmen bir arazi rüşveti ve kişiye özel imar düzenlemesidir. Yeni iktidar zenginlerine dayalı bu yasanın, sadece kim için yapıldığının adı konmamıştır. Kokusu yakında çıkacaktır.” Şimdi dediklerimiz tek tek açığa çıkarken, gerek Komisyonda gerekse bu kürsüde, her şeyi size tane tane ve anlaşılır bir dille anlatıyorum ama hiçbir önlem alınmıyor, duyarsız kalmaya devam ediyorsunuz. Sizin yerinize artık biz üzülür hâle geldik.

Değerli milletvekilleri, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü” adı altında devlet, resmen arazi mafyası olmaya zorlanmış, 2/B arazilerinin üzerindeki yurttaşların mağduriyeti katlanmıştır.

Değerli milletvekilleri, sizleri uyarmaya devam ediyorum ama sizler bakıyorum ki sohbet etmeye devam ediyorsunuz.

Yine Koruma Kurulu kararları hiçe sayılmış, çoğu, yandaşın isteğine uygun düzenlemelere imza atılmıştır. Bayındırlık, İmar Komisyonundaki tüm uyarılarımıza karşın, AKP, sadece oy çoğunluğuyla, denetimi, halkın çıkarına dair tüm ilke ve uygulamaları bu dönemde budamıştır. Yerel yönetimlerin birçok imar yetkisi bakanlıkların emrine alınmıştır. Meslek odalarının gelirleri üzerinden baskı kurularak, kamu yararına denetim yetkisi törpülenmiş, odalar işlevsiz hâle getirilmeye çalışılmış, yöneticileri olmadık gerekçelerle gözaltına alınmış, kirli senaryolarla depoları baskına uğramıştır.

Değerli milletvekilleri, Meclise geleceği söylenen yeni imar kanunu taslağı ise tümüyle ranta odaklı bir düzen hedeflemektedir. İki yıldır Sayın Umut Oran’ın kanun teklifini gündeme almayan Meclise bakın yakında hangi yasa gelecek: AKP’nin yeni imar yasa taslağıyla, iki yıldır imar, çevre ve yapı denetim alanlarında açık kalmış hemen her alan sınırsız ranta açılacaktır. Tarımı bitiren Hükûmet, halka ait kıyılarda ve mera alanlarında yapılaşmayla büyüyecektir. Yabancılara toprak satışı ve bu topraklar üzerinde yapılaşma artacaktır. Binaların denetim ve imar planları tümüyle düzensizliğe terk edilecektir.

İşte, sizlere bunları tek tek söylemek isterken, tercihlerle yürüyen siyasette bizim yerimiz halkın çıkarından, hesap veren devletten, adalet ve özgürlükten ve demokrasiden yanadır. Sizin nerede durduğunuz ise getirdiğiniz yasalar, kolunuzdaki saatler, çantanızda ve kutunuzdaki, kasanızdaki dolarlarla ortadadır.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunacağım.

III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Talebi yerine getiriyorum.

Sayın İnce, Sayın Özdemir, Sayın Haberal, Sayın Öner, Sayın Ağbaba, Sayın Öz, Sayın Özcan, Sayın Çelebi, Sayın Acar, Sayın Topal, Sayın Karaahmetoğlu, Sayın Demiröz, Sayın Moroğlu, Sayın Tayan, Sayın Gümüş, Sayın Aslanoğlu, Sayın Ören, Sayın Özgündüz, Sayın Köktürk ve Sayın Erdemir.

Evet, yoklama için iki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Önergeler (Devam)

2.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, (2/151) esas numaralı 03.05.1985 Tarihli İmar Yasası ile Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/141) (Devam)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Alınan karar gereğince, sözlü soru önergeleriyle diğer denetim konularını görüşmüyor, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

1’inci sırada yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nde Değişiklik Yapılmasına Dair İç Tüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sıraya alınan, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

3.- Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/1929) (S. Sayısı: 523) (x)

BAŞKAN – Komisyon…

OKTAY VURAL (İzmir) – Yok.

FARUK BAL (Konya) – Yok, yok.

BAŞKAN – …ve Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 523 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır…

                                      

(x) 523 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

VI.- AÇIKLAMALAR (Devam)

6.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 523 sıra sayılı Kanun Teklifi’yle ilgili tali komisyon olan Anayasa Komisyonu Raporu’nun Adalet Komisyonu Raporu’na eklenmemesi nedeniyle usulüne uygun bir rapor dağıtılmadığı için görüşmelere başlanmasının mümkün olmadığına ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, hayır, komisyon raporu dağıtılmamış, usulüne uygun bir komisyon raporu yoktur. Sizin, Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisini gündeme alamayacağınıza ilişkin ifademi ortaya koymuştum. Bugün raporun dağıtıldığını ifade ediyorsunuz. Tali komisyonun raporu bu raporda yer almamıştır, dolayısıyla bu rapor tekemmül etmemiştir. Bu bakımdan, usulüne uygun bir rapor dağıtılmamıştır. Usulüne uygun bir rapor dağıtılmadığı için şu anda görüşmelere başlanması mümkün değildir efendim.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Teklif, “tasarı” olarak geçiyor Sayın Bakan.

BAŞKAN – Sayın Vural, bu konu usul tartışmasında görüşüldü biraz önce efendim, biz de cevap verdik.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır efendim, bu konu… Bakın, bir konu, sırası geldiği zaman ancak görüşülebilir. O zaman ben sadece Adalet ve Kalkınma Partisinin önerisi üzerinde yaptım. Sizin gündeme alınmamış bir konuda usul tartışması yapmış olduğunuz iddianız külliyen yok demektir çünkü o sırada gündemde sırası belli değil. Gündemde sırası belli olmayan bir konu için “Efendim, biz bunu tartıştık.” demek tamamen ayrı bir İç Tüzük ihlalidir. Bu bakımdan… Bu raporla ilgili olarak sizin özellikle ifadeniz var burada. Diyorsunuz ki bakın: “Anayasa Komisyonu raporunda da teklifin görüşülmesine geçilmesine yer olmadığı yönünde karar alındığı anlaşılmaktadır.” Bu da hilafıhakikattir çünkü bu raporda aynen şunu söylüyor: “Komisyonumuz, 20 Ocak 2014 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 26’ncı maddesinin son fıkrası uyarınca 9 komisyon üyesinin çağrısı üzerine söz konusu teklifi görüşmek üzere toplanmıştır.” Yani, dolayısıyla, bu Komisyon bu teklifi görüşmek üzere toplanmış. Bu bakımdan, usulüne uygun hazırlanmış, tekemmül etmiş bir Komisyon raporu olmadığı için görüşmelere başlanamayacağını ifade ediyorum efendim.

BAŞKAN – Evet, biraz önce açıkladık Sayın Vural.

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, Sayın Başkan…

BAŞKAN – “Anayasa Komisyonunun 9 üyesinin İç Tüzük’ün 26’ncı maddesinin son fıkrası uyarınca teklifin görüşülmesi için verdiği dilekçe ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının toplantı çağrısı yapılması gerektiği yönünde Komisyon Başkanlığına yazdığı 15 Ocak tarihli yazı üzerine Anayasa Komisyonu 20/1/2014 tarihinde teklifi görüşmek üzere toplanmış ve teklife ilişkin raporunu 21/1/2014 tarihinde Meclis Başkanlığına sunmuştur. Ancak bu tarihten önce, esas komisyon olan Adalet Komisyonunca teklifin görüşmeleri tamamlanarak hazırlanan raporun 17 Ocak 2014 tarihinde Başkanlığımıza sunulduğu ve raporun, Başkanlığımızca aynı gün bastırılarak dağıtıldığı görülmektedir. Komisyon Raporu bugün Genel Kurul gündemine girmiştir. Anayasa Komisyonunun Raporu’nda da teklifin görüşülmesine geçilmesine yer olmadığı yönünde…”

OKTAY VURAL (İzmir) – Öyle bir şey yok, doğru değil o.

BAŞKAN – Efendim?

OKTAY VURAL (İzmir) – Öyle bir şey yok ki, değil ki.

BAŞKAN – “…karar aldığı anlaşılmaktadır.”

OKTAY VURAL (İzmir) – Doğru değil efendim.

BAŞKAN – “Esas Komisyonun görüşerek karara bağladığı bir konu üzerinde yapılmış Tali Komisyon Raporu’nun bir anlam ifade etmeyeceği açıktır.” diye biraz önce belirttik.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Oradan okuyarak neticeye varamazsınız Sadık Bey.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, bakın, burada, bu Komisyon Raporu’nda diyor ki: “Söz konusu teklifi görüşmek üzere toplanmıştır.” Gündeme alındı mı? Görüşülen bir konuyla ilgili ya ret ya kabul edecektir. Dolayısıyla, görüşmek üzere toplanmışsa, o gündemle toplanmışsa o gündemin gereğinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu kadar açık ve nettir. Orada bürokrat arkadaşlarım bu konuyla ilgili teknik olmayan bilgileri…

BAŞKAN – Hayır, bürokrat arkadaşların değil, tekrar edeyim: Anayasa Komisyonunun Raporu’nda da teklifin görüşülmesine geçilmesine yer olmadığı yönünde karar alındığı anlaşılmaktadır.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Onu koysun…

OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır efendim, hayır, hayır, “görüşmelere devam edilmemesi” diye rapora alıyor. Görüşmelere devam edilmemesi…

BAŞKAN – Evet, Anayasa Komisyonunun Raporu’nu okuyorum efendim, son cümlelerini.

OKTAY VURAL (İZMİR) – Oku.

BAŞKAN – “Yapılan görüşmelerden sonra usul hakkındaki önerge oya sunulmuş…”

OKTAY VURAL (İzmir) – Evet.

BAŞKAN –  “…görüşmelere devam edilmemesi…”

OKTAY VURAL (İzmir) – “Edilmemesi”, evet “edilmemesi.”

BAŞKAN –  “…Komisyonumuzca oy çokluğuyla kabul edilmiştir.”

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim “edilmemesi.” Görüşmelere geçilmiş, devam edilmemesiyle ilgili…

BAŞKAN –  Evet.

OKTAY VURAL (İzmir) – Ve bu raporu Adalet Komisyonuna gönderiyor mu, yüksek Başkanlığa? On gün içerisinde tali komisyonların toplanma hakkı var mıdır? Dolayısıyla, Sayın Başkan…

BAŞKAN –  Devam ediyor: “Raporumuz, havalesi gereği, esas komisyon olan Adalet Komisyonuna gönderilmek üzere yüksek  Başkanlığa saygıyla sunulur.”

OKTAY VURAL (İzmir) – Yüksek Başkanlık ne yapmış? Yüksek görev ifa etmemiş. Yüksek Başkanlığınız ne yapmış? Şimdi, Sayın Başkan, bu konuda…

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Başkanlığın saygınlığı mı kaldı ya!

BAŞKAN – Bu durumda Anayasa Komisyonu raporu “yok” hükmündedir efendim; yapılacak herhangi bir şey söz konusu değil.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, Anayasa Komisyonu Başkanı…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Dört buçuk saat çalıştık, nasıl “yok” hükmünde olur?

OKTAY VURAL (İzmir) – Anayasa Komisyonu Başkanı, önceki görüşünde “toplanmama” kararı almıştı, daha sonra toplandı ve bir rapora bağladı. Dolayısıyla on günlük bir süre içerisinde rapora bağladığı bu konuyla ilgili Meclis Başkanlığının bu iradesi ayın 15’inde de rapor basılmadan önce gündeme geldiğine göre, iki komisyon arasında, iki komisyon raporu arasında çelişki vardır. Dolayısıyla böyle bir…

BAŞKAN – Çelişki yok efendim. “Görüşmeyeceğiz” diyor. Anayasa… Bir anlam ifade etme…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sizin için çelişki olmayabilir. Sizin için rüşvet ve yolsuzluğun bile çelişkisi yok  zaten. Sizin için…

BAŞKAN –  Okuyorum efendim, Anayasa Komisyonu Raporu’nu okuyorum, işte son cümlesi…

OKTAY VURAL (İzmir) – Hiç de öyle değil.

Efendim, bunu alamazsınız.

FARUK  BAL (Konya) – Sayın Başkan… Sayın Başkan…

BAŞKAN –  Efendim, Anayasa Komisyonu “Raporu’nu okuyorum ben size.

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, hayır, siz yanlış okudunuz bir kere.

BAŞKAN –  Sayın Vural “Öyle değil.” diye yani Komisyonun neyi kastettiğine…

OKTAY VURAL (İzmir) – “Görüşmelere geçilmemesi” değil, “devam edilmemesi” Yanlış okudunuz bir kere.

BAŞKAN –  Sayın Altay, buyurun.

FARUK BAL (Konya) – Sayın Başkan…

BAŞKAN –  Sayın  Bal, lütfen ama… Hayır, grup başkan vekilleri cevap…

OKTAY VURAL (İzmir) – Ya, yanlış okudunuz. Ya, yanlış okudunuz. Hâkim ayarlamak için bu kadar acele etme ya! Acele etme biraz, biraz acele etme ya! Ne olacak? Tezkere mi gelecek senin hakkında?

BAŞKAN – Niye bağırıyorsunuz ki Sayın Vural, niye yani yüksek sesle konuşuyorsunuz? Ne olacak yani böyle?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Siz sebep oluyorsunuz! Siz sebep oluyorsunuz, siz!

FARUK BAL (Konya) – Dinleyin beni, dinleyin.

OKTAY VURAL (İzmir) – Milletin hakkına hukukuna el uzatan haramzadelerden hesap sorması bu milletin görevi değil mi? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Hadi oradan!

BAŞKAN –  İstediğiniz kadar konuşun yani niye… Bu ayrı, o ayrı konu.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hırsızlık, yani…

FARUK  BAL (Konya) – Sayın Başkan…

BAŞKAN –  Sayın Bal, böyle bir usulümüz yok, grup başkan vekiline söz vereceğim, lütfen ama…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Anayasa Komisyonu Raporu ne olacak ya?

FARUK BAL (Konya) – Söz konusu olan, Anayasa Komisyonunun raporu. Siz diyorsunuz ki “Bu rapor şöyle bir gerekçeye bağlandı: Görüşmelere devam edilmemesi gerekçesi.” Bu, yanlış. Niçin yanlış? Çünkü, önerge üzerine böyle bir karar verildi, önerge bu değildi. Önerge, “Adalet Komisyonu tasarıyı, teklifi görüşüp tamamladığından konusu kalmadığı için toplantıya son verilsin” önergesiydi. Dolayısıyla, oradaki komisyon raporu, önergeye uygun bir rapor değildir, sonucu itibarıyla yanlıştır.

BAŞKAN – Efendim, komisyon raporunu ben…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, o rapor o olacak!

BAŞKAN - Raporda yazılanı okuyorum size.

FARUL BAL (Konya) – Burada işte oku.

BAŞKAN - “Raporumuz, havalesi gereği Adalet Komisyonuna gönderilmek üzere yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur.” diyor.

Buyurun Sayın Altay…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Tamam, o raporu istiyoruz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Yapmamışsınız gereğini, “Gereğini yapın.” diyoruz. Görevini yapmamışsın!

KAMER GENÇ (Tunceli) – O raporu dağıtın bize. O raporu dağıtmak zorundasınız.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Altay.

7.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, 523 sıra sayılı Kanun Teklifi’yle ilgili Adalet Komisyonu Raporu usulüne uygun bir şekilde yeniden bastırılıp dağıtılıncaya kadar bu kanun teklifiyle ilgili çalışmaların durdurulmasını talep ettiğine ve teklifin Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin açıklaması

ENGİN ALTAY (Sinop) – Bahse konu kanun teklifi, 10 Ocak tarihi itibarıyla Adalet Komisyonunda tali komisyon raporları gelmeden başkanların şahsi bir kararla -ki İç Tüzük’e göre, böyle bir etkileri de yok- “Biz bunu görüşmeyeceğiz.” yazısına da istinaden çalışmalarına başlamıştır. Orada bu çalışmalar başlar başlamaz Anayasa Komisyonunun 9 sayın üyesi Anayasa Komisyonunu, gene İç Tüzük’ün ilgili maddesi çerçevesinde, toplantıya çağırmış, çağrının bir nüshasını da Adalet Komisyonu Başkanına çalışmaların başladığı gün vermiştir. Esasen, orada Adalet Komisyonu Başkanının bu çalışmayı durdurması gerekir idi ancak her hâl ve şartta gelişmeler bütün Parlamentonun ve Türkiye’nin malumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının araya girmesi ile Anayasa Komisyonu Başkanı Komisyonu toplamıştır ve elinde bir rapor vardır. Bu rapor “Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 77 milletvekilinin teklifi” diye başlar. Bu rapor bu sıra sayısında olmalıdır. Bu raporun bu sıra sayısı içinde olması İç Tüzük emridir. Siz orada keyfî olarak bu İç Tüzük’ü hiç ihlal edemezsiniz, yorum yapamazsınız, böyle bir hakkınız yok, böyle bir yetkiniz yok. Dolayısıyla, ilaveten Sayın İnce’nin tespit ettiği, “Hükûmetin teklif ettiği metin” ibaresi de orta yerde dururken böyle bir ayıba, böyle bir rezalete, böyle bir hukuk kepazeliğine müsaade edemezsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin geçmişinde böyle bir kepazelik olmamıştır. Umarım ve dilerim ki sizin yönetiminizde de bu olmayacaktır, olmamalıdır; bu bir.

Dolayısıyla, sizden kanunlara, Anayasa’ya ve İç Tüzük’e uygun olarak, şu anda oturuma ara verip, Komisyon Raporu’nun, sıra sayısının usulüne uygun bir şekilde yeniden bastırılıncaya kadar bu kanun teklifiyle ilgili çalışmaları durdurmanızı talep ediyorum; bu bir.

İki…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Üç oldu, üç, üç…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, kaldı ki bu konuda biz bu sabah itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanına resmî bir yazı yazdık. Biz burada raf elması değiliz, ana muhalefet partisiyiz. Bu yazımıza Meclis Başkanından, dolayısıyla sizden resmî bir cevap bekliyoruz ama sizin bu resmî cevabı, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’ne göre verebilmeniz kabil değildir. Bu sebeplerle bu görüşmenin başlamaması gerekmektedir. Başlatırsanız ne olur? Başlatırsanız kanunu ihlal etmiş olursunuz.

Ayrıca bu kanun teklifi, Cumhurbaşkanının, tarihte ilktir, Mecliste bir kanun teklifi görüşülürken müdahalesi. Ben 50 yaşındayım. Türkiye Cumhuriyeti’nde hiçbir Cumhurbaşkanı, Mecliste görüşülen bir kanunla ilgili basın üzerinden kamuoyuna mesaj vermemiştir. Bu kanun teklifinde Sayın Cumhurbaşkanı bunun doğru olmadığını, doğrusunun bir Anayasa değişikliği olduğunun, olması gerektiğinin altını çizerek hem Parlamentoya, yüksek makamınıza hem de kamuoyuna bir mesaj vermiştir.

Sonuç ve kanaat: Birinci talebimiz, bu görüşmelerin durdurulmasıdır. Durdurmaz, devam ederseniz bu bir usulsüzlüktür, usul tartışması gerekir. İlaveten, devam ederseniz bu usul tartışmasından sonra, herkesin bildiği gibi, ilkokulu bitiren herkesin kabul ettiği gibi, bu teklif Türkiye Cumhuriyeti, yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na çok açık aykırıdır. Anayasa’ya çok açık aykırı bir teklifin burada görüşülmesi de mümkün değildir. Bu konuda da bir tartışma açılması gerekmektedir.

Arz ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın milletvekilleri, tali komisyon on günlük süreyi geçtikten ve esas komisyon konuyu karara bağladıktan sonra görüşme yaptığından…

FARUK BAL (Konya) - O, Sayın Kuzu’nun hatası, Sayın Kuzu’nun hatası.

OKTAY VURAL (İzmir) - On günlük süre geçmedi ki!

BAŞKAN – …Anayasa Komisyonunun raporu üzerinde yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, on günlük süre geçmedi ki.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Sayın Kuzu, orada kuzuluk yapmış!

FARUK BAL (Konya) – Nerede Kuzu?

OKTAY VURAL (İzmir) – On günlük süre geçmedi ki.

BAŞKAN – Evet, sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince…

OKTAY VURAL (İzmir) – Usul tartışması açıyoruz efendim tutumunuz hakkında, aleyhinde.

BAŞKAN – Hangi tutumum hakkında Sayın Vural?

OKTAY VURAL (İzmir) – Tutumunuz aleyhinde… Bu raporu, Anayasa Komisyonu raporunu hilafıhakikat açıkladınız…

BAŞKAN – Efendim, biraz önce…

OKTAY VURAL (İzmir) - …ve Meclis Başkanlığı olarak, size havale edilen işlerle ilgili, milletvekillerine raporu dağıtmanız gerekir. Bu raporu dağıtmadan bu komisyon raporunu görüşüyorsunuz. Dolayısıyla, usulüne uygun değildir. Belki milletvekilleri o raporu görecekti…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Hayır efendim, böyle bir usul yok.

BAŞKAN – Sayın Vural, havale hangi tarihte yapıldı?

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim?

BAŞKAN – Havale hangi tarihte yapıldı?

OKTAY VURAL (İzmir) – Hangi tarihte yapıldı?

BAŞKAN – 7 Ocakta yapıldı efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Yahu, o arkandakiler yanlış yönlendiriyor seni.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, bu konuda tasarruf hakkınız yok.

OKTAY VURAL (İzmir) – Ayın 15’inde Meclis Başkanının talebi var.

BAŞKAN – 7 Ocakta yapıldı.

OKTAY VURAL (İzmir) - Ayın 15’inde Meclis Başkanı tali komisyonu toplantıya çağırıyor, “Gereğini yapın.” diyor, 15’inde.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Bürokratların oyununa gelmeyin. Bürokratlar kurtarır, siz siyasi bedel ödersiniz.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Bu konuda tasarruf hakkınız yok Sayın Başkan. Velev ki usul tartışmasını bir sayın grup başkan vekili istiyorsa ve 63 “Görüşmeye yer olup olmaması” diye başlıyorsa siz nasıl bir…

OKTAY VURAL (İzmir) – Böyle mi takdir kullanacaksınız yani? Ali kıran baş kesen misiniz ya!

BAŞKAN – Hayır, neyin usul tartışmasını… Yaptık Sayın Altay.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Tutumunuz… Bu, görüşülemez. Ya, yok diyoruz biz!

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, o konuda usul tartışması yapamazsınız siz.

BAŞKAN – Ama bunun usulü vardır yani sizin gibi çağırarak, ortaya gelip bağırarak usul tartışması istenmez ki!

OKTAY VURAL (İzmir) - Onu yapamazsınız siz, onu yapamazsınız, öyle bir hakkınız yok ki sizin.

BAŞKAN – Birincide ben söyledim size “Usul tartışması açacağım.” diye.

OKTAY VURAL (İzmir) – Böyle bir yönetim mi olur! Meclisi geren sizsiniz!

ENGİN ALTAY (Sinop) – Orada oturmanız her istediğinizi yapma hakkını vermez, öyle bir şey yok! Aleyhinizde, tutumunuzun aleyhinde söz istiyorum. Tutanaklara da geçsin.

OKTAY VURAL (İzmir) – Gündemde sırası olmayanın usulü mü olur? Bilmeden konuşuyorsun! Bu grup önerisi ön plana alıyor. Gündeme gelen konuyla ilgili usul tartışması olur, bilmeden konuşmayın!

BAŞKAN – Sayın Vural, öğrenmek için buradayız zaten, “Bilmeden konuşuyorsun.” diyorsunuz.

OKTAY VURAL (İzmir) - Talimatla da orayı yönetmeyin, talimatla yönetmeyin! Nereden talimat aldınız bilmiyorum.

AHMET YENİ (Samsun) – Saygılı ol biraz, saygılı!

BAŞKAN – Evet, sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince…

OKTAY VURAL (İzmir) - Aleyhinde…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Sayın Başkan, Sayın Başkan…

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – …bu teklif İç Tüzük’ün 91’inci maddesi kapsamında…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bir saniye Sayın Başkan.

OKTAY VURAL (İzmir) – Tutumunuzun aleyhinde söz talebim var, usul tartışması açıyorum. Yanlış!

BAŞKAN – Neyin usul tartışmasını açıyorsunuz Sayın Vural?

OKTAY VURAL (İzmir) – Açıyorum…

BAŞKAN – Ne demek yani, “Açıyorum.” demekle…

OKTAY VURAL (İzmir) - Sizin tutumunuzla ilgili, sizin tutumunuzla ilgili.

BAŞKAN – Konuştuk, tartışıldı bu konu, söz verdim ben size.

OKTAY VURAL (İzmir) - Başkanlığa havale edilmiş bir raporu, bir rapor hâlinde milletvekillerine dağıtıp…

BAŞKAN – Efendim, usul tartışması yaptığımız bir konuda bir daha tartışma açılmaz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, bakın, bir kere, sizin gündemin son  sırasında olan bir kanun teklifiyle ilgili usul tartışması açmanız mümkün değil ki. Ya, bilmiyorsunuz bu konuyu ya. Yani bu kadar ders yeter. Bakın, 523 sıra sayılı Kanun Teklifi gündemin son sırasında. Siz ancak gündemde olan, sırası gelen konuyla ilgili usul tartışması açabilirsiniz. Şu anda…

BAŞKAN – Bu nedenle, sayın milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oylanacaktır.

OKTAY VURAL (İzmir) – Usul tartışması açıyorum…

BAŞKAN - Teklifin tümü üzerinde söz isteyen…

(CHP ve MHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, usul tartışması açıyorum! Burası tetikçilik makamı değil!

(CHP ve MHP milletvekillerinin kürsü önünde toplanmaları)

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, Meclisi keyfî yönetemezsiniz!

BAŞKAN – Sayın Vural, Meclisi keyfî yönetmiyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Usul tartışması açacaksınız!

BAŞKAN – Yani Meclis Başkanlığını işgal edemezsiniz!

OKTAY VURAL (İzmir) – Kimden talimat aldıysanız bilmiyorum, ben hukuktan talimat alıyorum!

BAŞKAN – Çağırın yani… Söyleyebilirsiniz.

OKTAY VURAL (İzmir) - Siz açacaksınız usul tartışmasını! Usul tartışmasını açacaksınız!

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Bengi Yıldız, Batman Milletvekili…

OKTAY VURAL (İzmir) – Usul tartışmasını açacaksınız!

BAŞKAN – Lütfen… Açtım efendim ben, konuştuk.

OKTAY VURAL (İzmir) – Açacaksın! Açacaksın! Babam gelse buradan ayrılmam, vallahi de ayrılmam! Hakkımı yedirtmem!

BAŞKAN – Ayrılmayın, ayrılmayın. Hiç kimsenin hakkını yiyen yok burada. Lütfen…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Böyle bir yetkin yok senin!

BAŞKAN – Ne demek yani…

OKTAY VURAL (İzmir) – Açacaksın!

BAŞKAN – Ne demek istiyorsunuz şimdi ya… Lütfen ama.

ENGİN ALTAY (Sinop) - Nasıl açmazsın! Nasıl açmazsın ya!

BAŞKAN – Lütfen ama, lütfen…

ENGİN ALTAY (Sinop) - Kimsin sen ya! Sen kimsin ya!

BAŞKAN – Şimdi, öyle konuşamazsınız.

(Sinop Milletvekili Engin Altay’ın Başkan mikrofonuna vurması)

BAŞKAN - Oo, Sayın Altay, lütfen… (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Lütfen yerinize oturun.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Babasının çiftliği değil burası, çiğneyemez İç Tüzük’ü.