DÖNEM: 24                            CİLT: 63                    YASAMA YILI: 4

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

26’ncı Birleşim

9 Aralık 2013 Pazartesi

 

 

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, soru önergelerinin cevaplandırılmamasına ilişkin gündem dışı konuşması

2.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin, Antalya Demre’de meydana gelen dolu afetine ilişkin gündem dışı konuşması

V.- AÇIKLAMALAR

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 506 sıra sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun birinci cildindeki muhalefet şerhinde yer alan bazı ifadelerin çıkarılması için MHP Grubunun Meclis Başkanlığına yaptığı başvurunun sonucunu öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Hakkâri’nin Yüksekova (Gever) ilçesinde mezarların tahrip edilmesini protesto etmek isteyen halk ile güvenlik güçleri arasında yaşanan olaylar ve sonrasındaki gelişmelerin çözüm sürecine yönelik bir provokasyon olduğuna ve sorumluların görevden alınması gerektiğine ilişkin açıklaması

VI.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- 506 sıra sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun birinci cildinde BDP Grubu milletvekillerince yazılan muhalefet şerhinde yer alan Anayasa ve İç Tüzük’e aykırı bazı ifadelerin Başkanlık tarafından çıkarılıp çıkarılmayacağı ve bütçe görüşmelerinin Genel Kurul tarafından belirlenen takvim ve program dâhilinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hakkında

VII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

 

1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın usul görüşmesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Barış ve Demokrasi Partisine sataşması nedeniyle konuşması

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

3.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Barış ve Demokrasi Partisine sataşması nedeniyle konuşması

4.- Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in, muhalefet şerhlerinin komisyon üyelerinin verdiği bir ek olup bunu bir rapor olarak değerlendirmenin yanlış olduğuna ve bu konuyla ilgili kararı Meclisin vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması

5.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

7.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Barış ve Demokrasi Partisine sataşması nedeniyle konuşması

8.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in (11/30) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin görüşmelerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

9.- Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması

10.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

11.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır’ın (11/30) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

12.- İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır’ın, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

13.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun (11/30) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

14.- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

VIII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Önergeler

1.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/132)

2.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, (2/1850) esas numaralı Batman İli Adının ve Batman İline Bağlı İlçe Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi’ni geri aldığına ilişkin önergesi (4/131)

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 20 milletvekilinin, madencilik sektörünün sorunlarının ve bor madenlerinin öneminin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/803)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 20 milletvekilinin, çocuklara karşı uygulanan şiddet konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/804)

3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 19 milletvekilinin, eğitim konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/805)

C) Gensoru Önergeleri

1.- CHP Grubu adına, grup başkan vekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Sinop Milletvekili Engin Altay ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, ülkemizin ulusal güvenliğini yeni tehlikelere maruz bırakan, siyasi ve ekonomik çıkarlarına zarar veren, dünyadaki konumunu giderek aşağı çeken hatalı dış politika icra ettiği iddiasıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/30)

D) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki bir heyetin, Ürdün Senatosu Başkanı Abdur-Rauf Rawabdeh’'in vaki davetine icabet etmek üzere Ürdün’e resmî bir ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresi (3/1352)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Nihat Zeybekci’nin, 17/12/2013 tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek olan "21’inci Yüzyılda Avrupa Birliği Enerji İç Pazarı" konulu ortak komite toplantısına katılmasına ilişkin tezkeresi (3/1353)

IX.- ÖNERİLER

A) Siyasî Parti Grubu Önerileri

1.- AK PARTİ Grubunun, bastırılarak dağıtılan (11/30) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin Genel Kurulun 9 Aralık 2013 Pazartesi günkü gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına alınmasına ve gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin aynı günkü birleşiminde yapılmasına ve 480 ve 480’e 1’inci ek sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalara devam edilmesine ilişkin önergesi

X.- GENSORU

A) Ön Görüşmeler

 

1.- CHP Grubu adına, grup başkan vekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Sinop Milletvekili Engin Altay ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, ülkemizin ulusal güvenliğini yeni tehlikelere maruz bırakan, siyasi ve ekonomik çıkarlarına zarar veren, dünyadaki konumunu giderek aşağı çeken hatalı dış politika icra ettiği iddiasıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/30)

 

XI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

 

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 16 Milletvekilinin; Üniversite Öğretim Elemanları ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Çalışan Personelin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün; Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/791, 2/159, 2/401, 2/592, 2/769, 2/1049) (S. Sayısı: 480 ve 480’e 1’inci Ek)

 

XII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, EFT-POS yazar kasa kullanma zorunluluğuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/32570)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yunus Emre Vakfı’nın faaliyetlerine ve aktarılan gelirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/32580)

3.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, enerji üretimi ve tüketimi ile enerji alanındaki özelleştirmelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/32740)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait gayrimenkullere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/32955)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/32956)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Başbakanın Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmanın Anadolu Ajansı tarafından sansürlenerek yayınlandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/33099)

7.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Gezi Parkı protestolarına sosyal medya hesapları üzerinden destek veren TRT personeli hakkında soruşturma açıldığı iddialarına,

Gezi Parkı protestolarına sosyal medya hesapları üzerinden destek veren TRT personeli hakkında soruşturma açıldığı iddialarına,

İlişkin Başbakandan soruları ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/33130), (7/33139)

8.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Anadolu Ajansı tarafından yapılan yurt dışı kaynaklı haberlere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/33143)

9.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Anadolu Ajansının yabancı dillerdeki haber servisine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/33145)

10.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, bazı TRT çalışanlarının Gezi Parkı protestolarını desteklediği için haklarında işlem başlatıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/33146)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı protestolarına katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan personele ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/33147)

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Başbakan Yardımcılığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilerin sayısı ile mali haklarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/33148)

13.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, bir Başbakan Başdanışmanının TRT’de program yapıp yapmadığına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/33149)

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bakanlar ile Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerinin kamu kurumlarında üst düzey akrabaları bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/33394)

15.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, TDK’nın internet üzerinden verdiği sözlük hizmetine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/33466)


I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak on bir oturum yaptı.

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk,

Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar,

4 Aralık Dünya Madenciler Günü’ne;

Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Denizli’nin ekonomisine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, Başbakanın ekonomiyle ilgili açıklamalarında rakamlarla oynadığına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’da elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi için gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını talep ettiğine,

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş,

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, BDP Grubu adına,

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 79’uncu yıl dönümüne;

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, YÖK’ü protesto ettikleri için tutuklu bulunan öğrencilerin derhâl serbest bırakılması gerektiğine,

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç,

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AK PARTİ Grubu adına,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Grubu adına,

4 Aralık Dünya Madenciler Günü’ne;

Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Van depreminin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen depremzedelerin sorunlarının çözümlenmediğine,

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, Kahramanmaraş’ta organize sanayi bölgeleri için arsa temin edilmesinin gerekli olduğuna,

Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, iş yeri sahiplerinin 5084 sayılı Teşvik Yasası’nın yürürlükten kaldırılmasından sonraki uygulamanın yeniden değerlendirilmesini talep ettiklerine,

Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, yaşamlarını yitiren madencileri saygıyla andığına ve çalışan madencilere esenlikler dilediğine,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Maliye Bakanlığının AKP’li ve CHP’li belediyeler arasında ayrımcılık yaptığına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Grubu adına, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’ne ve Mektebi Mülkiyenin 154’üncü kuruluş yıl dönümüne,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, BDP Grubu adına, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’ne, her alanda insan emeğine yönelmiş ciddi saldırıların olduğuna ve emeği meta olarak gören bir zihniyeti kabul etmediklerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

(10/753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimine ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 22 milletvekilinin, mevsimlik işçilerin sorunlarının (10/801),

Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider ve 24 milletvekilinin, balon turları sektörünün altyapısı ile hizmet kalitesinin yükseltilip turizmin hizmetine sunulması için yapılması gerekenlerin ve sorunlarının (10/802),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri;

MHP Grubu adına, grup başkan vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Suriye konusundaki Türk dış politikasının temel hedef ve çizgisi hakkında genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Başkanlıkça, görüşmeleri izlemek üzere Genel Kurulu teşrif etmiş bulunan Tacikistan Cumhuriyeti Parlamentosu üyelerinden oluşan parlamenter heyete “Hoş geldiniz.” denildi.

CHP Grubunun, 6/11/2013 tarihinde İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel ve arkadaşlarının taşımalı eğitimle ilgili sorunların araştırılarak çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin (1091 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 4 Aralık 2013 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

AK PARTİ Grubunun, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 1’inci ve 2’nci sıralarında yer almasına; 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın Genel Kurulda görüşme usul ve takvimi ile konuşma sürelerine; kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmelerin on iki turda tamamlanmasına; turların bitiminden sonra bütçe ve kesin hesap kanunu tasarılarının maddelerinin oylanmasına ilişkin önerisi kabul edildi.

Başkanlıkça, bütçe ve kesin hesap kanunu tasarılarının görüşmelerinde uygulanacak söz kayıt işlemleri ve usullerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal,

İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel,

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan,

Amasya Milletvekili Avni Erdemir’in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin birer açıklamada bulundular.

Karaman Milletvekili Lütfi Elvan, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Karaman Milletvekili Lütfi Elvan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

4’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ulusal Komisyon Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/663) (S. Sayısı: 335),

5’inci sırasında yer alan, Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/666) (S. Sayısı: 377),

6’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitiminde İşbirliği Üzerine Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/671) (S. Sayısı 359),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 16 Milletvekilinin; Üniversite Öğretim Elemanları ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Çalışan Personelin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün; Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (1/791, 2/159, 2/401, 2/592, 2/769, 2/1049) (S. Sayısı: 480 ve 480’e 1’inci Ek) görüşmelerine devam edilerek 21’inci maddesine kadar kabul edildikten sonra Komisyonun bulunmaması nedeniyle ertelendi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 480 ve 480’e 1’inci ek sıra sayılı Kanun Tasarısı’yla Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin bazı hükümlerinin değiştirilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Başbakanın hastalandığı ve GATA’ya kaldırıldığı bilgisinin doğru olup olmadığına ve görüşülen 480 ve 480’e 1’inci ek sıra sayılı Kanun Tasarısı’yla sağlıkçı olmayan asker ve polislere acil tıbbi müdahale yetkisinin verilmesine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun 5 Aralık 2013 Perşembe ve 6 Aralık 2013 Cuma günleri toplanmamasına ilişkin önerisi kabul edildi.

Alınan karar gereğince, 9 Aralık 2013 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere 01.33’te birleşime son verildi.

                                                               Meral AKŞENER

                                                                 Başkan Vekili

   Muhammet Rıza YALÇINKAYA                                                       Fehmi KÜPÇÜ

                       Bartın                                                                                    Bolu

                    Kâtip Üye                                                                            Kâtip Üye

        Muhammet Bilal MACİT                                                            Muharrem IŞIK

                      İstanbul                                                                                Erzincan

                    Kâtip Üye                                                                            Kâtip Üye


II.- GELEN KâĞITLAR

                                                                                                                                No: 41

5 Aralık 2013 Perşembe

Tasarılar

1.- Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/865) (Plan ve Bütçe; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2013)

2.- Türk Kültür ve Mirası Vakfı Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/866) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2013)

3.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/867) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2013)

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; 442 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1895) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2013)

2.- İstanbul Milletvekili Umut Oran ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sinop Milletvekili Engin Altay'ın; 13/10/1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1896) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2013)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4992) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’daki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4993) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’daki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4994) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4995) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’daki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4996) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’daki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4997) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’teki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4998) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’deki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4999) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’taki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5000) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5001) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’deki dershanelerin faaliyetlerine devam etmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5002) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, akaryakıt ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/5003) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

13.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2001-2013 yılları arasında ölçme, seçme ve yerleştirme sistemi konusunda yürütülen Ar-Ge çalışmalarına ve elektronik sınav sistemi oluşturulması projelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5004) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

14.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ÖSYM’nin bilgi güvenliği ve diğer altyapı çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/5005) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

15.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da uygulamaya konulan Evini Yapana Yardım Modeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5006) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

16.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, TOKİ konutlarındaki ısınma sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5007) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

17.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, TOKİ konutlarındaki site yönetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5008) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

18.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, TOKİ konutlarında yaşanan elektrik ve su sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5009) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

19.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da TOKİ tarafından yapılan ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5010) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

20.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki TOKİ konutlarının fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5011) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

21.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’ın Çaldıran ilçesindeki trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/5012) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

22.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’ın Çaldıran ilçesindeki devlet hastanesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/5013) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

23.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Karayolları Van Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/5014) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Yeşil Yol Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34729) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

2.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezindeki Sosyal Medya Koordinatörlüğüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34730) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

3.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, yaşamını yitiren bir Marmaray çalışanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34731) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

4.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul Kalkınma Ajansının hibe sağladığı projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34732) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

5.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Van’da halen konteyner kentlerde kalan depremzedelerin mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34733) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

6.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Suriye’den kaçak yollarla yurda zeytinyağı sokulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34734) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

7.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, iş güvencesi ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34735) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

8.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kredi kartı mağdurlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34736) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

9.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kredi kartı limitlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34737) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

10.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, OECD İyi Yaşam Endeksinde Türkiye’nin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34738) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

11.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Yunanistan’dan çalıştırılmak amacıyla doktor davet edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34739) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

12.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Yunanistan’dan çalıştırılmak amacıyla doktor davet edildiği idddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34740) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

13.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kaçak ürünler konusunda halkın bilinçlendirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34741) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

14.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kaçak ürünlerle mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34742) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

15.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, atıl vaziyette bulunan binalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34743) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

16.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/34744) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

17.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının Bulgar Türklerine yönelik çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/34745) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

18.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının Türkmenlere yönelik çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/34746) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

19.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, cezaevlerindeki mahkumlardan iaşe bedeli alınmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34747) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

20.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Uludağ Üniversitesinde meydana gelen bir olaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/34748) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’deki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34749) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’teki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34750) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34751) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’deki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34752) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’taki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34753) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

26.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, iş ve meslek danışmanlarının statü kayıplarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34754) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

27.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir yıldan az süreli istihdam edilecek geçici personele ilişkin hizmet sözleşmesinde yer alan bir hükmün çıkarılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34755) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

28.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34756) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

29.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, emekli maaşlarından Suriyeli mülteciler için kesinti yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34757) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

30.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, işçilerin sendikal faaliyetlerinde yaşadıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34758) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

31.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır Çermik’teki bir fabrikada çalışan işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34759) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

32.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Özelleştirme İdaresinin hukuka aykırı işlemler yaptığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34760) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

33.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Dönüşüm Projeleri Özel Gelir Hesabında toplanan kaynağa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34761) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

34.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, 2013 Kasım ayı itibarıyla faaliyet gösteren yapı denetim firmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34762) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

35.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Devlet Personel Başkanlığı Hizmet Binası inşaatı işinin iptal edilmesinden kaynaklanan harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34763) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

36.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Tuana Evlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34764) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

37.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’deki Suriyeli mültecilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34765) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

38.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, 2-B arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/34766) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

39.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında kurulan yabancı sermaye ortaklı şirket sayısına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/34767) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2013)

40.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, teşvik uygulamalarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/34768) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

41.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, özelleştirilen Seyitömer ve Kangal Termik Santralleri ile Hamitabat Doğalgaz Çevrim Santraline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/34769) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

42.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kapatılan Elektrik İşleri Etüt İdaresine ait taşınır ve taşınmaz malların akıbetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/34770) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

43.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Başiskele ilçesinde bir mahalleye Telekom hattı çekilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/34771) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34772) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

45.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34773) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34774) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34775) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

48.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’deki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34776) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’taki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34777) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

50.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34778) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

51.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’deki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34779) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

52.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34780) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

53.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34781) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

54.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’teki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34782) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

55.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, biber gazı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34783) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

56.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Keklikpınarı semtindeki bir arazinin hafriyat ve çöp sahası haline getirilmesinden kaynaklı şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34784) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

57.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni kararıyla ODTÜ Yolu çalışmasında görev alan personele ikramiye verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34785) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

58.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, saldırı ve gasp olaylarına yönelik alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34786) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

59.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, artan cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34787) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

60.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, terör örgütüne yeni katılımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34788) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

61.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’deki köylerin yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34789) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

62.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, bir soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34790) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

63.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, bir yolsuzluk iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34791) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

64.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, bir uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34792) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

65.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin’deki Suriyeli mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34793) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

66.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Köşekbükü mağarasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/34794) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

67.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Anamur ilçesinin UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer almasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/34795) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

68.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kapatılan Elektrik İşleri Etüt İdaresine ait taşınır ve taşınmaz malların akıbetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/34796) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

69.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 2012 yılı bütçesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/34797) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

70.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, belediyeler tarafından “Bilgi Evi” adıyla kurulan etüt merkezlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34798) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

71.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34799) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

72.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’deki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34800) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

73.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34801) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

74.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’teki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34802) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

75.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34803) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

76.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34804) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

77.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34805) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

78.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34806) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

79.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’deki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34807) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

80.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’taki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34808) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

81.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34809) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

82.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34810) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

83.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34811) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

84.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, dershanelerin kapatılmasından sonra yaşanması muhtemel çeşitli sorunların önlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34812) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

85.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, dershane ve etüt merkezlerinin kapatılması çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34813) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

86.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, eğitim araştırma ve geliştirme dairesi çalışanlarına verilen izinlerin akıbetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34814) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

87.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, 2012 ve 2013 yıllarına ait Denetim ve Faaliyet Raporları sonuçlarına göre yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34815) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

88.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, izleme ve değerlendirme grup başkanlıklarına yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34816) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

89.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bakanlık merkez teşkilatında yapılan akıllı kart ihalesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34817) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

90.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, motorlu taşıtlar sınavında görev alacaklar için düzenlenen kurslardan para alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34818) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

91.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ismi değiştirilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34819) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

92.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında sınavlarda rapor edilen durumlara ve güvenlik tedbirlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34820) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

93.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bakanlık tarafından iptal edilen bir sınavın doğurduğu mağduriyetin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34821) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

94.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında ÖSYM Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanlığı ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34822) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

95.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sorumluluk sınavlarında öğretmenlere sınav ücreti ödenip ödenmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34823) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

96.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında ÖSYM tarafından bilişim sistemleri için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34824) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

97.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2012 yılında ÖSYM tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34825) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

98.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında ÖSYM Hukuk Müşavirliği ile Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34826) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

99.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2012 yılında ÖSYM tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34827) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

100.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında ÖSYM Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34828) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

101.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34829) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

102.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bilişim Teknolojileri öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34830) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

103.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, dağıtılan ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34831) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

104.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, İzmir’de taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34832) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

105.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, bir üniversitedeki mühendis alımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34833) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

106.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34834) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

107.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’un Çat ilçesindeki bir ilkokulun eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34835) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

108.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, YÖK tarafından denklik belgesi verilmeyen kişilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/34836) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

109.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34837) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

110.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34838) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

111.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’taki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34839) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

112.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’deki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34840) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

113.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’teki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34841) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

114.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34842) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

115.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34843) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

116.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34844) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

117.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’deki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34845) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

118.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34846) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

119.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34847) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

120.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, aile hekimlerinin özlük hakları ve çalışma koşulları ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacağı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34848) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

121.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, bazı il ve ilçelerdeki doktor sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34849) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

122.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, AB İlerleme Raporundaki bazı hususlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34850) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

123.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’daki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin alt yapı eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34851) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

124.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Yüksek Hızlı Tren projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/34852) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

125.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’deki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/34853) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

126.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki il ve ilçe müdürlüklerinin personel ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/34854) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

127.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Türk Telekom’un kamu kurumlarından sağladığı kazanca ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/34855) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

128.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’daki Borsa Hanına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/34856) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

129.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Diyanet yetkililerinin BDDK toplantılarına katılmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/34857) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

130.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, koruma talebinde bulunan kadın sayısı ile koruma altındayken öldürülen kadın sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/34858) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

131.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Suriye’nin BM’ye Türkiye için yaptığı bir başvuruya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34859) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

132.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Kung-fu Federasyonu ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/34860) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

133.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir ihaleye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/34861) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

134.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, AB İlerleme Raporundaki bazı hususlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/34862) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

135.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, inşaat yıkıntı ve atık istatistiklerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/34863) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

136.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Anamuryum Antik kentinin bakımsızlığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/34864) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

137.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, yedek subaylardan yapılan OYAK kesintilerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/34865) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)

138.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bitlis’in Güroymak ilçesindeki bir ormanlık alanın özel ağaçlandırma alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/34866) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2013)


                                                                                                                    No: 42

6 Aralık 2013 Cuma

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında uyuşturucu kuryeliği ve ticareti suçları nedeniyle hakkında soruşturma açılan kamu görevlilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/27836)

2.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde’deki adliye binasının fiziki koşullarının yetersizliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/27837)

3.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, kayıp bir vatandaşa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/27839)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında hint keneviri yetiştiriciliği ile ilgili soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/27840)

5.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bölge ağır ceza mahkemeleri yönünden Konya’nın Antalya’ya bağlanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28681)

6.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, son iki yıl içerisinde mesleğe kabulüne ve reddine karar verilen hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile HSYK Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28682)

7.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28683)

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28684)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Abdullah Öcalan ile ilgili bir soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28685)

10.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Diyarbakır’da düzenlenen bir konferansa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28686)

11.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, bölge ağır ceza mahkemeleri bakımından Konya’nın Antalya’ya bağlanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28687)

12.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulmak için açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28689)

13.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Şanlıurfa’da eşinden şiddet gördüğü iddia edilen bir kadının koruma altına alınmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28690)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, engelli avukatlar açısından cezaevlerinde yapılan düzenlemelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28691)

15.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, mahkemelerde işitme ve konuşma engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere personel istihdamına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28692)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlarından naklen atanan personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28694)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 18 yaş altındaki kişilerle ilgili suç istatistiklerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28695)

18.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28696)

19.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, adli antropoloji ekibi oluşturulması talebine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28697)

20.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon’daki icra dosyası sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28698)

21.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, UYAP sistemindeki arıza nedeniyle yakalama kararı zamanında sisteme girilemediği için bir kişinin yurt dışına kaçtığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29255)

22.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, işkence ve kötü muamele suçları kapsamında açılan soruşturma ve davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29256)

23.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde terör örgütünün asayiş birimi olduğu iddia edilen kişiler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29257)

24.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, tutuklu ve hükümlü gazeteci sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29258)

25.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum iyi halli hükümlülerin durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29259)

26.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, cezaevlerinde ölen tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29260)

27.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir hükümlünün geçirdiği hastalığa ve tedavisine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29261)

28.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, hastanelerin bütün servislerinde mahkum tedavi bölümlerinin oluşturulmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29262)

29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hasta tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29263)

30.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Erzurum Cezaevinde mahkumlara kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29657)

31.-  Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Buca F Tipi Cezaevinde mahkumların tüm özel yaşamlarının gözetlendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29658)

32.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Şırnak’ın Cizre ilçesinde terör örgütünün asayiş birimi olduğu iddia edilen kişiler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29659)

33.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin yaşadıkları sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29660)

34.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ölümcül hastalığı bulunan ve hastalığı nedeniyle affa uğrayan tutuklu sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29661)

35.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin bilgisayar ve daktilo kullanımına izin verilip verilmediğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29899)

36.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, İmralı Cezaevi Müdürü ile ilgili basında çıkan bir habere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29900)

37.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Ergenekon Davası tutuklularına cezaevi tarafından verilen cezalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29901)

38.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cezaevlerinin bazı özel firmaların üretim tesisi haline getirildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29902)

39.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cezaevlerinde mahkumların katılımıyla yürütülen üretim faaliyetlerine ve bu kapsamda çalıştırılan mahkum sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29903)

40.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, çocuk suçlulara ve çocuk cezaevlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29904)

41.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer Termik Santrali özelleştirmesinin iptali için açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29905)

42.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı eski milletvekillerinin icra takibinde görev yapan avukatları tehdit ettiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29906)

43.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yargılanan ve hüküm giyen Suriyeli sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29907)

44.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, hasta mahkumların tahliye edilmesi için getirilen toplum güvenliği yönünden değerlendirilme zorunluluğuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29908)

45.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kaçak elektrik kullanımı ile ilgili olarak adalet önüne çıkarılan kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29909)

46.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çocuk tutuklular ile çocuk tutuklulara yönelik olarak yürütülen eğitim çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29910)

47.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen gösterilere yönelik silahlı veya bıçaklı saldırılarla ilgili dava açılan kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29911)

48.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, cezaevi atölyelerinde çalıştırılan hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29912)

49.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Gezi Parkı protestoları nedeniyle yapılan şikayetlere ve açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29913)

50.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Gezi Parkı olaylarında yaralanan bir vatandaşa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29914)

51.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, ataması yapılmayan hakim ve savcı adaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29915)

52.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, ataması yapılmayan hakim ve savcı adaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29916)

53.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, polisin gözaltına alma yetkisinin genişletilmesi ve bazı suçların cezalarının artırılması konusunda bir çalışmanın yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29917)

54.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Kocaeli 1 Nolu T Tipi Cezaevinde bulunan bir hükümlüye kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29919)

55.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Gezi Parkı eylemlerine katıldığı için tutuklananlar ile kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/29920)

56.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, süper yat ve mega yat üretimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29944)

57.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın üniversite öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30039)

58.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri, Şırnak ve Muş’un üniversite öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30040)

59.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Bitlis ve Batman’ın üniversite öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30041)

60.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman, Siirt ve Mardin’in üniversite öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30042)

61.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’un üniversite öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30043)

62.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın üniversite öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30044)

63.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, öğrenim kredisine başvuru koşullarında yapılan değişikliğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30045)

64.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’ndeki öğrenci yurtları ile ilgili yapılan düzenlemeye ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30046)

65.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, Adana’da 17. Akdeniz Oyunlarına hazırlık kapsamında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30047)

66.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, son on yılda tespit edilen doping vakalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30048)

67.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, yükseköğrenim için yurt dışından gelen öğrencilere yurt sağlanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30049)

68.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, burs ve öğrenim kredisi şartlarında değişiklik yapıldığı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30050)

69.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 8 ilde kız öğrenci yurtlarının farklı bölgelere taşınma projesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30051)

70.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Kocaeli Üniversitesinin bir yurdunda kalan öğrencilere Gezi Parkı protestolarına katıldıkları için soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30052)

71.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yurttan atılan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30053)

72.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gezi Parkı protestolarına katılan öğrencilerin burslarının kesileceği iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30054)

73.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bingöl ve Bitlis’teki öğrencilerin barınma sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30055)

74.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Siirt ve Adıyaman’daki öğrencilerin barınma sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30056)

75.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Muş ve Hakkâri’deki öğrencilerin barınma sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30057)

76.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki öğrencilerin barınma sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30058)

77.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki öğrencilerin barınma sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30059)

78.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, doping vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30060)

79.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, futbol statlarındaki hakem odalarında gizli kamera bulunduğu iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30061)

80.- Çanakkale Milletvekili Mehmet Serdar Soydan’ın, üniversite öğrencilerinin barınması ve öğrenci yurtları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30062)

81.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, bazı futbol statlarındaki hakem odalarında gizlenmiş dinleme cihazlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30063)

82.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Siirt ve Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30064)

83.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Bitlis ve Batman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30065)

84.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkâri, Muş ve Mardin’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30066)

85.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30067)

86.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’ya öğrenci yurdu yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30068)

87.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30069)

88.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30070)

89.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Akdeniz Oyunlarını izleyen seyircilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30071)

90.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Mersin’de düzenlenen Akdeniz Oyunları için inşa edilen bir meydana ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30072)

91.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kürek sporu ve sporcuları ile ilgili bazı bilgilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30073)

92.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, uygulanacağı açıklanan projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30074)

93.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gençlik Treni Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30075)

94.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, FIFA U-20 Dünya Kupası kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30076)

95.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’de düzenlenen 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunlarını izleyen seyircilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30077)

96.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Akdeniz Oyunları kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30078)

97.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30079)

98.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası seyircileri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30080)

99.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları için alınan mal ve hizmetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30081)

100.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, FIFA U-20 Dünya Kupası seyircileri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30082)

101.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, öğrenci yurtları ile ilgili düzenlemeye ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30083)

102.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, stadyumlarda siyasi içerikli slogan atılmasına ve pankart asılmasına izin verilmeyeceği yönündeki açıklamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30084)

103.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, spor federasyonlarının genel kurullarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30085)

104.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın “Gençlik Projesi” kapsamında gerçekleştirdiği bir etkinliğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30086)

105.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, stadyumlara girişte alkol kontrolü yapılmasına ve yayıncı kuruluş tarafından bir müsabakada atılan sloganlar nedeniyle yayının sesinin kesilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30087)

106.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ankaraspor’da görev yapan antrenörlerin işlerine siyasi gerekçelerle son verildiği iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30088)

107.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, doping kullanan milli sporculara ve Doping Kontrol Merkezi kurulmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30089)

108.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Bakanlık tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi etkinliklerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30090)

109.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30601)

110.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, halkın kamusal alanlardan yararlanma hakkını kısıtlandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30602)

111.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, terörist başı lehine düzenlenen bir yürüyüşe kolluk kuvvetlerince müdahale edilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30603)

112.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Ergenekon Davasının karar hükmüne katıldığı iddia edilen kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30604)

113.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Tekirdağ F Tipi Cezaevinde bulunan bir mahkumun sağlık hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30605)

114.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Mısır Çarşısı patlaması davasında yargılanan bir kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30606)

115.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’de zihinsel engelli bir kişinin cinsel istismara maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30607)

116.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’ya yeni stadyum yapılmasına ve mevcut stadyumun akıbetine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30612)

117.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Gezi Parkı protestolarına katılan öğrencilerin burslarının kesildiği iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30613)

118.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2020 Olimpiyatlarının yapılacağı şehrin seçileceği Arjantin’e gerçekleştireceği ziyarete ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30614)

119.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, ayçiçeği fiyatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/30822)

120.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bir şirketin iflası ve sonrasında oluşan işçi mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30823)

121.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa Spor Kulübünün eski stadyumuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30871)

122.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylaları birbirine bağlayan bir kara yolu yapılacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/30882)

123.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin abonelerinden doğal gaz alımlarında tahsil ettiği işlem ücretine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31899)

124.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, kayıt dışı istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32083)

 

 


                                                                                                                    No: 43

9 Aralık 2013 Pazartesi

Raporlar

1.- 1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/797) (S. Sayısı: 508) (Dağıtma tarihi: 09.12.2013) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/809) (S. Sayısı: 509) (Dağıtma tarihi: 09.12.2013) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/821) (S. Sayısı: 510) (Dağıtma tarihi: 09.12.2013) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/823) (S. Sayısı: 511) (Dağıtma tarihi: 09.12.2013) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 09.12.2013) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/833) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 09.12.2013) (GÜNDEME)

Gensoru Önergesi

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Sinop Milletvekili Engin Altay ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin; Ülkemizin ulusal güvenliğini yeni tehlikelere maruz bırakan, siyasi ve ekonomik çıkarlarına zarar veren, dünyadaki konumunu giderek aşağı çeken hatalı dış politika icra ettiği iddiasıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/30) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 06/12/2013)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 20 Milletvekilinin, madencilik sektörünün sorunları ve bor madenlerinin öneminin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/803) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 20 Milletvekilinin, çocuklara karşı uygulanan şiddetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/804) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 19 Milletvekilinin, YGS sınavındaki başarısızlığın nedenlerinin ve eğitim sisteminin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/805) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Devlet yurtlarına yerleşemeyen üniversite öğrencilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30676)

2.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, 2020 Olimpiyat Oyunları için Arjantin’de gerçekleştirilen toplantıya götürülen kişilere ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30682)

3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçiminin yapıldığı gece yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30709)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’un 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları adaylığının başarısız olmasının nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30712)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ödenen maaşlara ve Federasyonun kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30716)

6.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul Taksim’deki bir camiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30717)

7.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, hutbelerde Atatürk’e yer verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30719)

8.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, 2020 Olimpiyat Oyunlarına adaylık için oluşturulan tanıtım bütçesine ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30736)

9.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Türkiye-İran sınırında sınır ihlali yaparken öldürüldüğü iddia edilen Türk ve İran vatandaşlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30791)

10.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, hasta tutuklu ve hükümlülerin 5275 sayılı Kanun uyarınca serbest bırakılmaları konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30792)

11.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, İzmir’de bayrak geçişi sırasında bir savcının ayağa kalkmamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30793)

12.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Şakran Kadın Cezaevinde mahkumlara kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30794)

13.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, İzmir Şakran Cezaevinde yatan hasta bir hükümlünün sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30795)

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, barolarla ilgili düzenleme yapılacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30796)

15.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, ağır ceza davalarında görevlendirilen özel yetkili hakimlerin işlemleri ile uygulamanın kapsamının genişletilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30797)

16.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 28 Şubat Davasının duruşmaları sırasında yaşananlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30798)

17.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, ataması yapılmadığı için intihar ettiği iddia edilen bir hakim adayına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30799)

18.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılan bazı yargı mensuplarının davranışlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30800)

19.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, 2009-2012 yılları arasında işlenen kadın cinayetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30801)

20.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Adli Tıp Kurumu tarafından ceza infazının ertelenmesi görüşü verilmesine rağmen kolluk kuvvetlerinin raporu doğrultusunda bir hükümlünün infazının ertelenmemesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30802)

21.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, son on yılda çocuğa karşı cinsel taciz ve istismar konularında açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30803)

22.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, bazı cezaevlerine girişlerde çıplak arama yapılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30804)

23.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, CHP tarafından hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılan bir raporun cezaevinde kalan gazetecilere verilmemesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30805)

24.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yürürlükte anti-demokratik bir kanun olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30806)

25.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, hasta bir hükümlünün tahliye edilmemesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30807)

26.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’nin yeni adliye binası ihtiyacına ve ilçelerde yeni noterlik dairelerinin açılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30808)

27.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, siyasi parti üyeliklerine ve vatandaşların bilgileri dışında siyasi partilere üye yapılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30809)

28.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından 2020 Olimpiyat Oyunlarının ülkemizde gerçekleştirilmesi adına yürütülen çalışmalarla ilgili basına yansıyan haberlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30916)

29.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, üniversite öğrenci yurtlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30917)

30.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yurtlara ve üniversite kampüslerine yerleştirilmesi planlanan kameralara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30918)

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından 2020 Olimpiyat Oyunları için Arjantin’de gerçekleştirilen toplantıya götürülen kişilere ve yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30919)

32.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarla ilgili bazı verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30920)

33.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yapılan yerleştirmelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30921)

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30922)

35.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri ve Siirt’te yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30923)

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Muş’ta yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30924)

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Adıyaman’da yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30925)

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman ve Bingöl’de yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30926)

39.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’da yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30927)

40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30928)

41.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30929)

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı ve Van’da yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30930)

43.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Gençlik Treni Projesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30931)

44.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 1948 yılından itibaren şampiyon veya birinci olan amatör sporcu veya spor takımı sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30932)

45.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, yabancı bir spor kulübünün bir Türk futbolcuyla ilgili transfer görüşmesine bir büyükelçinin katılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30933)

46.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yapılan yerleştirmelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30934)

47.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurt konusunda yaptığı protokollere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30935)

48.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında alınan ve satılan makam araçları ile binek araçlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30936)

49.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurt kapasitesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30937)

50.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’de yurtlarda kalan öğrenci sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30938)

51.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kredi, burs ve yurt hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30939)

52.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30940)

53.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Bornova Kız ve Erkek Öğrenci Yurdunun ayrılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30941)

54.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30942)

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30943)

56.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, doping kullandığı tespit edilen sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30944)

57.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30945)

58.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30946)

59.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’ın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30947)

60.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’un ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30948)

61.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’ın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30949)

62.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’ın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30950)

63.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’nin ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30951)

64.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’in ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30952)

65.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’ın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30953)

66.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30954)

67.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’nin ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30955)

68.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’nın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30956)

69.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30957)

70.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kiralama yöntemiyle kullanılan yurt binalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30958)

71.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30959)

72.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, 2003 yılından itibaren yurtlardan ilişiği kesilen veya bursları kesilen öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30960)

73.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, bazı yönetmelik hükümlerinin uygulamalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30961)

74.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, üniversite öğrenci yurtlarıyla ilgili sorunlara ve yapılması planlanan yeni yurtlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30962)

75.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Marmaris’te yaşanan bir olaya ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31330)

76.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Haliç tersanelerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31333)

77.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Bakanlık görevlilerince işlendiği iddia edilen cinsel saldırı suçlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31339)

78.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Avandia adlı diyabet ilacının kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31352)

79.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, psiko-farma ilaç kullanımı ile hastanelerin psikiyatri servislerinde tedavi gören hastalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31353)

80.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli ilindeki sağlık kuruluşlarında 2007-2013 yılları arasında tedavi gören hastalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31354)

81.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doktorların tayin işlemleri ile açılan ve kapanan muayenehanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31355)

82.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, özel sağlık meslek liseleri ile ilgili ilanlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31356)

83.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından alınan domuz gribi aşılarının akıbetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31357)

84.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Bakanlık tarafından bir hastalıkla ilgili olarak hastanelere verildiği iddia olunan talimata ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31358)

85.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Bakanlığın ilköğretim öğrencilerine yönelik aşı uygulaması ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31359)

86.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ordu’nun Mesudiye ilçesindeki sağlık kuruluşlarının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31360)

87.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Türkiye’de tedavi gören Suriyeli sığınmacıların sayısına ve yapılan sağlık harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31361)

88.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Bakanlığın sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarının basınla paylaşılmasını yasaklayan genelgesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31362)

89.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31363)

90.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri ve Siirt’teki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31364)

91.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Muş’taki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31365)

92.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Adıyaman’daki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31366)

93.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman ve Bingöl’deki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31367)

94.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’daki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31368)

95.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31369)

96.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’daki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31370)

97.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı ve Van’daki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31371)

98.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31372)

99.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Heybeliada’da sağlık hizmeti alanında yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31373)

100.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’nın acil sağlık hizmetleri alanındaki personel ve araç-gereç ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31374)

101.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında alınan ve satılan makam araçları ile binek araçlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31375)

102.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, çölyak hastalarına ve SGK’nın bu hastalara yaptığı ödeme miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31376)

103.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31377)

104.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’deki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31378)

105.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31379)

106.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’taki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31380)

107.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’deki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31381)

108.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’deki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31382)

109.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’daki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31383)

110.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’daki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31384)

111.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31385)

112.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’daki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31386)

113.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’daki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31387)

114.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31388)

115.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak illerine yönelik gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31389)

116.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri illerine yönelik gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31390)

117.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılması kararına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31391)

118.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Sivas’ın sağlık alanında yeterli hizmeti alamamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31392)

119.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’da hastane bulunmayan ilçelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31393)

120.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Hatay’daki hastanelerde Suriyeli muhaliflerin tedavi edildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31394)

121.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlığa ait ambulanslara ve bunların tamir/bakım işlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31395)

122.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Bakanlığın sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarının basınla paylaşılmasını yasaklayan genelgesinin bir hastanede doktorlara imza karşılığı verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31396)

123.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, şehir hastanesi projelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31397)

124.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Edremit Devlet Hastanesinin personel ve fiziki imkanlarının yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31398)

125.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Çankaya Sağlık Müdürlüğü binasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31399)

126.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 2011 yılında meydana gelen bir terör saldırısıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32555)

127.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, BM üyesi bazı ülkelerin imzaladığı bir protokole Türkiye’nin imza koymamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32558)

128.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, işkence ve kötü muameleyle mücadele kapsamındaki uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32559)

129.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2013 yılları arasındaki deli dana ve kuş gribi vakalarına ve deli dana salgını iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32560)

130.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Gülsuyu’nda hayatını kaybeden bir vatandaşın ölümüne ve cenaze töreninde yaşananlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32561)

131.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı olayları nedeniyle haklarında soruşturma açılan sağlık görevlileri ile avukatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32564)

132.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Abhazya’ya ambargo uygulandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32565)

133.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından ele geçirilen sarin gazına ve başlatılan soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32566)

134.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, üniversitelerde İslam bankacılığı ve İslami finansman bölümlerinin açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32567)

135.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Elazığ’ın Kovancılar ve Palu ilçelerinde sosyal ve ekonomik kalkınmanın önündeki engellere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32568)

136.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Taksim Yayalaştırma Projesi ile ilgili sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32569)

137.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin ilindeki korsan taşımacılığın önlenmesi konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32571)

138.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Suriyeli mültecilerin yerleştirildiği illere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32572)

139.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’deki Sarp Sınır Kapısına yakın bir alanda araçlar ve şoförler için dinlenme tesisi yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32573)

140.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Başkent Gaz A.Ş.’nin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32574)

141.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, öğrenci andının kaldırılmasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32575)

142.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara’da doğal gaz satışında kota uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32578)

143.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Marmara Üniversitesindeki hak ihlalleriyle ilgili bir rapora ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32579)

144.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından gazetelere verilen bir ilana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32581)

145.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adana’da bir kişinin seyyar tezgah açma tartışmasından dolayı kendini ateşe vermesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32583)

146.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32584)

147.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Çanakkale’de bulunan termik santrallere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32585)

148.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, demokratikleşme paketinde bazı harflerin kullanımıyla ilgili yer alan düzenlemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32586)

149.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suriyeli sığınmacılara üniversitelerde eğitim hakkı verilip verilmediğine ve son 3 yılda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32587)

150.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Akkuyu Nükleer Santral Projesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32589)

151.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye gelen sığınmacılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32590)

152.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde oluşturulan izleme ve değerlendirme kurullarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32591)

153.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında evlenen veya kürtaj uygulanan 15-18 yaş arası kız çocuklarına ve istismar suçlarının engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32592)

154.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Gazze’ye yapacağı ziyarete ve Gazze’ye gönderilen yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32594)

155.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, özelleştirme ve kamu ihalelerini alan firmalara kamu bankalarından kullandırılan kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32595)

156.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Ankara Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezine tedavi olmak için müracaat edenlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32596)

157.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Akil İnsanlar Heyetinin çalışmaları ile bu çalışmalar için bütçeden yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32597)

158.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarca yapılan yatırım ve harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32598)

159.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile ilişkilere ve Hükümetin Irak’taki Türkmenlere yönelik politikalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32599)

160.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terörle mücadele kapsamında görev yapan güvenlik güçlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32600)

161.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybeden bir çocuğa ve madde bağımlılığının engellenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32601)

162.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Reyhanlı’da meydana gelen bombalı saldırılar ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32602)

163.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İsrail’in NATO’ya katılımına Türkiye’nin onay verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32603)

164.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İsrail’in Türkiye’den özür dilemesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan afişlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32604)

165.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki soruşturmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32605)

166.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, eğitim fakülteleri mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32606)

167.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından satın alınan metrobüslere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32607)

168.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Topkapı-Edirnekapı-Sultançiftliği Tramvay Hattı ve İETT otobüslerine reklam giydirme işi ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32608)

169.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, derneklere ait araçların resmi plaka kullanabilmelerine ve derneklere yönelik desteklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32609)

170.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Adana’da düzenlenen mitingle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32610)

171.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, lisanslı harita ve kadastro mühendislik bürolarının kapatılması sonucu mağduriyet yaşayan kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32611)

172.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, refah düzeyinin artırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32612)

173.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir derneğe resmi plaka tahsis edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32613)

174.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Suriyeli mültecilere verilen sağlık hizmetlerinin vatandaşlara aynı kalitede verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32615)

175.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, gümrük kapılarında görevlendirilen veteriner hekimlerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32616)

176.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mısır’da gözaltına alındığı iddia edilen bir Türk vatandaşına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32618)

177.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Enerji Hanım Projesi ile finansmanına ve proje kapsamında düzenlenen eğitim programına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32620)

178.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, bir derneğe ait araçların resmi plaka kullanmasına ve dernek reklamı taşımasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32621)

179.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, tüm sermayesi devlete ait olan bir katılım bankası kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/32624)

180.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’da kredi ve kredi kartı borcu olan kişi sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/32625)

181.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/32626)

182.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlara ait gayrimenkullere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/32627)

183.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Ziraat Bankası şube tabelalarında “T.C.” ibaresinin bulunmamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/32628)

184.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, IMF tarafından Türkiye ekonomisi hakkında yayınlanan bir rapora ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/32629)

185.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Halk Bankasının kredi tahsis ve kredi ödeme işlemleri konusunda müşterilerine farklı uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/32630)

186.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, ATM’lere vergi muafiyeti uygulanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/32631)

187.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, depremden zarar gören Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı bir köyün konteyner ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/32632)

188.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlara ait arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/32633)

189.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlara ait gayrimenkullere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/32634)

190.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Suriye’ye sınır illerde stoklanan gaz maskesi ve yaşamsal maddelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/32635)

191.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili yada ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/32636)

192.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Reyhanlı’da meydana gelen bombalı saldırılara ve çözüm sürecine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/32637)

193.- İzmir Milletvekili Rıza Türmen’in, Medeni Kanunun 187’nci maddesinin evli kadınların yalnızca kızlık soyadlarını kullanabilmelerine imkan sağlayacak şekilde değiştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/32658)

194.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, 1353 sayılı Kanuna muhalefetten ceza alan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/32659)

195.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait gayrimenkullere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/32660)

196.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/32661)

197.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın el konulan bilgisayarının kopyasının alınmasından sonra CMK’nın 134’üncü maddesi gereğince iade edilmesi gerekirken iade edilmemesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/32662)

198.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı milletvekillerinin haklarında Anayasanın 83. maddesinin uygulanması gerektiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/32663)

199.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002 yılından itibaren haklarında dava açılmasına izin verilen avukat, hakim ve savcı sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/32664)

200.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında mülki idare amirleri hakkındaki soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/32665)

201.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, 2005 yılından itibaren TCK’nın 94. veya 95. maddeleri uyarınca haklarında soruşturma yürütülen kolluk görevlilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/32666)

202.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki Askeri Havaalanı Mania Planı Uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/32667)

203.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum ve kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/32668)

204.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevindeki ağır hasta bir hükümlünün tedavisine ve cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/32669)

205.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, erken yaşta evlilikle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/32670)

206.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, siyasi suçlulara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/32671)

207.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, tutuklu ve hükümlü kadın sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/32672)

208.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, cezaevlerinde bazı televizyon kanallarının yasaklandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/32673)

209.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, cezaevlerindeki işkence iddialarına ve yakalanan firari mahkumların yerleştirildikleri cezaevine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/32674)

210.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, fuhuşa zorlanan kadın ve çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/32675)

211.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/32676)

212.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait gayrimenkullere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/32677)

213.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, tüp bebek tedavisi yapan hastanelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/32678)

214.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Samsun’daki bir kadın konukevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/32679)

215.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 6284 sayılı Kanunun çeşitli boyutlarıyla ilgili yapılan çalışmalar ve uygulamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/32680)

216.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ebelerin aile danışmanlığı sertifikası alabilmesi ile aile danışmanlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/32681)

217.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlığa bağlı sevgi evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/32682)

218.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, yoksul ailelerin tüp bebek tedavi giderlerinin karşılanması amacıyla hazırlanan projeye ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/32683)

219.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, sokakta çalıştırılan çocuklarla ilgili bazı verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/32684)

220.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’ın Başkale ilçesinde sağlık sorunları yaşayan muhtaç ailelere yardım yapılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/32685)

221.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarına yönelik desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/32686)

222.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/32687)

223.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait gayrimenkullere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/32688)

224.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/32689)

225.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’deki organize sanayi bölgelerinin kalifiye eleman ihtiyacına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/32690)

226.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman ve Adıyaman’daki organize sanayi bölgelerinin kalifiye eleman ihtiyacına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/32691)

227.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’daki organize sanayi bölgelerinin kalifiye eleman ihtiyacına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/32692)

228.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’daki organize sanayi bölgelerinin kalifiye eleman ihtiyacına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/32693)

229.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/32694)

230.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait gayrimenkullere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/32695)

231.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yapılan endüstriyel tasarım başvurularına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/32696)

232.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasındaki AR-GE çalışmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/32697)

233.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ülkemizde bilişim teknolojilerinin kullanımının artırılması ve geliştirilmesi yönündeki çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/32698)

234.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/32699)

235.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yerli otomobil üretimine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/32700)

236.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasındaki girişimcilik eğitimlerine ve verilen hibe ve kredilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/32701)

237.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın, görevde yükselme ve unvan değişikliği ile ilgili yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32702)

238.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, kadın istihdamı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi kapsamında yapılacak düzenlemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32703)

239.- İzmir Milletvekili Rıza Türmen’in, Şırnak’ta bir maden ocağında çalıştırılan çocuklara ve çocuk işçiliği ile ilgili bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32704)

240.- İzmir Milletvekili Rıza Türmen’in, Bakanlığın Çalışan Çocuklar Şube Müdürlüğünün faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32705)

241.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, bir vatandaşın emekli aylığının bağlanması konusunda mağdur edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32706)

242.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, Sosyal Güvenlik Destek Primi borçlarının tespitine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32709)

243.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, iş güvenliği uzmanlığı sınavına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32710)

244.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, biyometrik kimlik doğrulama sisteminin kullanımı için tanınan sürenin üniversite hastaneleri için uzatılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32711)

245.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bağ-Kur’a prim borcu olan çiftçilerin prim borçlarının tarımsal destekleme gelirlerinden kesilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32712)

246.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, SGK tarafından engelli vatandaşlara sağlanan tekerlekli sandalyelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32713)

247.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32714)

248.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınan vatandaşlardan süresi içerisinde gelir testi yaptırmayanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32715)

249.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, sanayi işlerinde ve küçük ve orta ölçekli girişimlerdeki tehlikeli işlerde çocukların çalıştırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32717)

250.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait gayrimenkullere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32718)

251.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32719)

252.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kurulması planlanan termik santrale ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32723)

253.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Bakanlık tarafından Rize’nin İkizdere ve Trabzon’un Of ilçelerini kapsayan bir lojistik merkezi kurulacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32724)

254.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’da TOKİ tarafından yapılan Akçağlayan Konutlarında yaşanan olumsuzluklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/32725)

255.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Suriyeli mültecilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32727)

256.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait gayrimenkullere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32728)

257.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Lübnan’da kaçırılan Türk pilotlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32729)

258.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Afrika’da bulunan elçilik, konsolosluk ve diplomatik temsilciliklere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32730)

259.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Ortadoğu’da son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32731)

260.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Türkiye üzerinden Suriye’ye kimyasal silah yapımında kullanılan maddelerin geçirildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32732)

261.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, İstanbul Kartal Belediyesinin Abhazya Cumhuriyeti’nin Sohum Belediyesi ile kardeş kent ilişkisi kurma girişimine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32733)

262.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İsrail’in NATO’ya katılımına Türkiye’nin onay verdiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32734)

263.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32735)

264.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında görevde iken suç işleyen veya can ve mal kayıplı saldırıda bulunan gümrük muhafaza memurlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/32783)

265.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gazetelere verilen bir ilana ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32784)

266.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’un Maltepe ilçesindeki bir mahallede yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32785)

267.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Eskişehir Valisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32786)

268.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32787)

269.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı bir köyün su sorununa ve sorunun çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32788)

270.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Diyarbakır’da güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen uyuşturucu miktarına ve ele geçirilen bir miktar uyuşturucunun muhafazası sırasında çalındığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32789)

271.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Başbakanın Adana ve Ceyhan’da gerçekleştirdiği toplu açılış ve mitinglere kamu personelinin katılımının zorunlu tutulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32790)

272.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Roman vatandaşların sorunlarına ve sorunlarının çözümü konusunda yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32791)

273.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Misak-ı Milli Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’nda yapılan değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32792)

274.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32793)

275.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32794)

276.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyün yol, su ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32795)

277.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyün su ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32796)

278.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesindeki bir köyde bulunan Jandarma Karakolunun kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32797)

279.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in bir köyündeki Jandarma Karakolunun kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32798)

280.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyün yol ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32799)

281.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyün yol ve sulama suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32800)

282.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, göz yaşartıcı gaz kullanımıyla ilgili düzenleyici işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32801)

283.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, İstanbul Bakırköy Kaymakamının görev yeri değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32802)

284.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, ehliyet alma ve değiştirme konularında getirilen yeniliklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32803)

285.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki bir mahallenin ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32804)

286.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin köylerinde yapılan asfalt yolların çok kısa sürede bozulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32805)

287.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’in Erdemli ilçesinde yapılması planlanan bir göletle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32806)

288.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Kurban Bayramı için belediyeler tarafından alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32807)

289.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, toplu halde tebliğ edilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32808)

290.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Mustafa Balbay’ın el konulan bilgisayarının kanuna aykırı şekilde kendisine iade edilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32809)

291.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Maltepe’deki bazı mahallelerde polis tarafından gerçekleştirilen operasyona ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32810)

292.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32811)

293.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait gayrimenkullere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32812)

294.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yayın deposuna yapılan polis baskınına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32813)

295.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Türk vatandaşlığına geçirilen Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32814)

296.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, polis tarafından bir terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen kimyasal maddelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32815)

297.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Suriye sınırının güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32816)

298.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Ankara’da Bağlum Bulvarı üzerine üst geçit yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32817)

299.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik ve festivallere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32818)

300.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ele geçirilen patlayıcı maddelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32819)

301.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ağrı’da kaybolan kişilere ve bulunmaları için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32820)

302.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında elektrik direklerinden geçen akım nedeniyle meydana gelen kazalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32821)

303.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Hakkâri’de bir eyleme katılan kişilere ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32822)

304.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında ele geçirilen eroin miktarına ve eroin kaçakçılığının önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32823)

305.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında tırnakçılık yöntemiyle gerçekleştirilen hırsızlıklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32824)

306.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında motor ve motosiklet sınıfı araçların karıştığı kazalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32825)

307.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Diyarbakır Kayapınar semtindeki bir okulun tadilat ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32826)

308.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında cinayete kurban giden zihinsel ve bedensel engellilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32827)

309.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2010-2013 yılları arasında Diyarbakır’da meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32828)

310.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2010-2013 yılları arasında Diyarbakır’da gerçekleştirilen izinsiz gösteri ve yürüyüşler ile bir eylemde meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32829)

311.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ağrı’da yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32830)

312.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında saldırı suçlaması nedeniyle hakkında işlem yapılan gümrük muhafaza memurlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32831)

313.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında gerçekleştirilen bombalı eylemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32832)

314.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2011-2013 yılları arasında Türkiye üzerinden başka ülkelere giden Suriyeli sığınmacılara ve Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı sayısına bir sınır getirilip getirilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32833)

315.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32834)

316.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında gerçekleştirilen kuaför denetimlerine ve kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32835)

317.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında terör örgütü tarafından kaçırılan köy korucularına ve kurtarılması için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32836)

318.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında jammer kullanılarak gerçekleştirilen otomobil hırsızlıklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32837)

319.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’ye sığınan Suriyeli Türkmenlerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32838)

320.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Suriye uyruklu olmadığı halde Suriye’den göç eden sığınmacıların sayısına ve ikamet yerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32839)

321.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Suriyeli sığınmacıların sayısına ve ikamet yerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32840)

322.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’ye sığınan Suriyeli Türkmenlerin sayısına ve ikamet yerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32841)

323.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 yılında Ankara’da kullanılan biber gazına ve neden olduğu yaralanmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32842)

324.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, belediyelerdeki gıda mühendisi kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32843)

325.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’daki MOBESE kameralarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32844)

326.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın bir köyünde yaşanan su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32845)

327.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, fahri trafik müfettişlerinin sayısına ve fahri trafik müfettişleri tarafından kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32846)

328.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, polislerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32847)

329.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Suriye’deki bazı grupların Türk vatandaşlarını savaşmak için Suriye’ye götürdüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32848)

330.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İsrail’in Türkiye’den özür dilemesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan afişlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32849)

331.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Akil İnsanlar Heyetinin çalışmaları kapsamında yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32850)

332.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çanakkale’de bulunan şehitlikteki bir bayrak direğine Suriyeli muhaliflere ait yeni bir bayrak çekildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32851)

333.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Reyhanlı’da meydana gelen bombalı saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32852)

334.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybeden bir çocuğa ve madde bağımlılığının engellenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32853)

335.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terörle mücadele kapsamında görev yapan güvenlik güçlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32854)

336.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki bir yolda yaşanan çökmeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32855)

337.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Trabzon’daki bir heykelin akıbetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32856)

338.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personel hakkında etik davranış ilkelerini ihlal nedeniyle yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32857)

339.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Pendik Belediyesi tarafından yapılan bazı ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32858)

340.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’in Susurluk ilçesine yeni bir köprü yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32859)

341.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Uludere olayıyla ilgili hazırlanan rapor sonucu yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32860)

342.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sivil toplum kuruluşlarının kamu kurumlarına ait salonları ücretsiz kullanabilmesinin sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32861)

343.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, trans bireylerin kimlik bilgilerinin toplanmasına ve trans bireylere yönelik nefret söyleminin engellenmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32862)

344.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Bolu Abant KYK Erkek Öğrenci Yurdunda yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32863)

345.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Hatay’da hayatını kaybeden bir vatandaşın ölümü ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32864)

346.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kurban satış ve kesim yerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32865)

347.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Mimarlar Odası Ankara Şubesine yapılan baskına ve çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32866)

348.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32867)

349.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait gayrimenkullere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32868)

350.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Bakanlıkta görevli bir müsteşar yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32869)

351.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bulunan tarihi bir kaleye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32870)

352.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32871)

353.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait gayrimenkullere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32872)

354.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya Müzesinin güvenlik hizmetleri için yapılan ihaleyle ilgili iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32873)

355.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, geleneksel kamış yastıkçılığı zanaatçılığına ve yerel el sanatlarının korunması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32874)

356.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 1927-2013 yılları arasında 1057 sayılı Kanun uyarınca kaldırılan, kazınan ve kırılan Osmanlı tuğra ve kitabelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32875)

357.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, arkeolog kadroları ile Bakanlığın projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32876)

358.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, müzeler ve müzelerde çalışan arkeolog sayılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32877)

359.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Bakanlığın Türk Edebiyatı Eserlerinin Yurt dışında Yayımlanması Fonun bir başvuruyla ilgili kararına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32878)

360.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çanakkale’de bulunan şehitlikteki bir bayrak direğine Suriyeli muhaliflere ait yeni bir bayrak çekildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32879)

361.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıkça ve Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarınca yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32880)

362.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da Askeri Havaalanı Mania Planı Uygulamasından etkilenen tarihi ve turistik eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32881)

363.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da belediye tarafından işletilen taşınmazların kullanım izninin iptal edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32882)

364.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Mimarlar Odası Ankara Şubesine yapılan baskında el konulan yayınlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32883)

365.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, İstanbul Maltepe’de bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü arazisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/32884)

366.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/32885)

367.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait gayrimenkullere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/32886)

368.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, İzmir ilindeki ruhsatsız okul binalarına ve okul binalarının onarım çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32888)

369.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, mesleki ve teknik öğretmenliklerinin norm açma ders saatinin fazla olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32889)

370.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan öğretmen ve öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32890)

371.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, okula başlama yaşına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32891)

372.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Türkiye’deki özel eğitim kurumlarının sayısı ile özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32892)

373.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şanlıurfa’daki özel eğitim kurumlarının sayısı ile özel eğitim kurumları ve Devlet okullarında eğitim gören öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32893)

374.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Tunceli’deki özel eğitim kurumlarının sayısı ile özel eğitim kurumları ve Devlet okullarında eğitim gören öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32894)

375.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Hakkâri’de bulunan Devlet okulu veya özel okul ile öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32895)

376.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin’de bulunan Devlet okulu veya özel okul ile öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32896)

377.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da bulunan Devlet okulu veya özel okul ile öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32897)

378.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, okulların fiziki yapıları itibarıyla çocuklar için güvenli hale getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32898)

379.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın bazı köylerindeki taşımalı eğitim uygulaması ile ilgili sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32899)

380.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Bakanlığa Tunceli Üniversitesi Rektörü hakkında şikayette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32900)

381.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Kürtçe öğretmeni ataması yapılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32901)

382.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir lisede görevli öğretmenler hakkında Gezi eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32902)

383.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Başbakanın Adana ve Ceyhan’da gerçekleştirdiği toplu açılış ve mitinglere Bakanlık personelinin katılımının zorunlu tutulduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32903)

384.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, okullarda kullanılan öğrenci takip sistemlerine ve saklanan bilgilerin güvenliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32904)

385.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’nın Beyşehir ilçesindeki bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde yaşanan olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32905)

386.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32906)

387.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait gayrimenkullere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32907)

388.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, okul kazalarına karşı alınan önlemlere ve Konya’nın Beyşehir ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde fiziksel şiddet uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32908)

389.- İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, Marmara Üniversitesinde öğretim görevlilerine ve öğrencilere Gezi Parkı eylemlerine destek verdikleri için yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32909)

390.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, ortaöğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Türkiye’deki üniversitelere sınavsız ve ücretsiz giriş hakkı verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32910)

391.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, ders kitaplarının dağıtımında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32911)

392.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, eğitim uzmanı olarak atanan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32912)

393.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Başbakan’ın katılacağı bir törene öğretmenlerin katılması konusunda talimat verildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32913)

394.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul Bahçelievler’deki bir okulda yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32914)

395.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, okulların dezenfekte edilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32915)

396.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Bakanlığın rehberlik kurslarının Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunlarının iş olanaklarını kısıtladığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32916)

397.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, ortaöğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Türkiye’deki üniversitelere sınavsız giriş hakkı tanınması uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32917)

398.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ortaöğretime geçişte uygulanacak yeni sisteme ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32918)

399.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, yükseköğrenim görmek için yurt dışından ülkemize gelen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32919)

400.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, tıbbi sekreterlik ve dokümantasyon bölümü ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32920)

401.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, İmam Hatip Liselerinden, üniversitelerin ilahiyat bölümlerinden mezun olanların sayısı ile Diyanet İşleri Başkanlığına ayrılan personel kontenjanına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32921)

402.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Fransızca öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32922)

403.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’deki özel eğitim öğrencilerine ve öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32923)

404.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32924)

405.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, özel eğitim öğrencilerine ve öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32925)

406.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki bir okulda hayatını kaybeden bir öğrenciye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32926)

407.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Özel Anadolu Meslek Liseleriyle ilgili yapılan yönetmelik değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32927)

408.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’ın Başkale ilçesinde taşımalı eğitimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32928)

409.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’daki bir ilköğretim okulunun sıralarının yenilenmesi için öğrenci velilerinden zorla para toplandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32929)

410.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın Alanya ilçesindeki Barbaros Azakoğlu İlkokulunun bir bloğunun imam hatip okuluna dönüştürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32930)

411.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, dershanelerin kapatılarak özel okullara dönüştürülmesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32931)

412.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık tarafından Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32932)

413.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32933)

414.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, teknik öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32934)

415.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, okullarla ve yöneticileri ile ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32935)

416.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Milli Eğitim Şube Müdürlüklerine yapılan atamalarda yaşandığı iddia edilen sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32936)

417.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32937)

418.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32938)

419.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, teknik eğitim fakültesi mezunlarına mühendislik unvanı verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32939)

420.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite kampüslerinde ve yurtlarda yemeklere şap katıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32940)

421.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının görme engelliler için uygunluğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32941)

422.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülke genelindeki norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32942)

423.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı üniversitelerin kimlik kartlarını bankalar aracılığıyla hazırlamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32943)

424.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, YÖK’ün internet sitesinin ele geçirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32944)

425.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KPSS-2012’nin iptal edilerek tekrarlanması taleplerine ve öğretmen atamalarının durdurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32945)

426.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Dicle Üniversitesi Kampüsündeki yurtlarda kalan kız öğrencilerin cinsel tacize maruz kaldıkları iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32946)

427.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, 18 yaşın altındayken evlenip okulla ilişiği kesilen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32947)

428.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, kitap satın almalara ve Talim Terbiye Kurulunun çeşitli faaliyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32948)

429.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, ortaöğrenimini yurt dışında tamamlayan Türk vatandaşlarının sınavsız yükseköğretime geçebilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32949)

430.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’nın, okul ve öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32950)

431.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’daki lise sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32951)

432.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, meslek ve teknik liselerdeki öğretmen ve öğrencilerin yaşadığı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32952)

433.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, 2014 yılında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32953)

434.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Ecemiş Çayı’ndaki kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32962)

435.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Ani Örenyeri’nin ağaçlandırılması projesine ve gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32963)

436.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Hatay’da yasa dışı saka kuşu avlanmalarına ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32965)

437.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, aşırı otlatma ve konvansiyonel tarım uygulamalarının zararlarına ve turnaların varlığını sürdürmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32970)

438.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki Askeri Havaalanı Mania Planı Uygulamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32971)

439.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul Üsküdar’da altında tatlı su havzası olan bir arazide TOKİ’nin inşaat yapmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32972)

440.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Muğla’nın Milas ilçesinde baraj yapımı amacıyla gerçekleştirilen kamulaştırmalardan kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32973)

441.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı bir köy yolunun asfaltlandırma çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33004)

442.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, il içi ticari yolcu taşımacılığı yetki belgesine ve ücretinin yüksekliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33005)

443.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, K türü yetki belgelerinin Şoförler Odası Başkanlıkları tarafından verilmesi talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33006)

444.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, minibüs ve taksicilerin basit usulde vergilendirilmeleri için ticari kazanç limitinin arttırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33007)

445.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Şoförler Odası Başkanlıklarının çalışma koşulları ile görev ve yetkileri konusunda düzenleme yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33008)

446.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, SRC belgelerinin dağıtımında yaşanan sorunlara ve belgelerin dağıtımında Şoförler ve Otomobilciler Odaları Başkanlıklarının görevlendirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33009)

447.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Ardahan Posof-Artvin Şavşat Karayolunun kara yolları ağına alınmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33010)

448.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında konteyner taşımacılığı ile ilgili verilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33011)

449.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu Doğu Çevre Yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33012)

450.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’nun Cide ilçesinde yapılması planlanan balıkçı barınağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33013)

451.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, bölünmüş yollarda bulunan bariyerlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33014)

452.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Zafer Havaalanına ve kullanan yolcu sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33015)

453.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’in Gülnar ilçesinin bağlantı yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33016)

454.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’un trafik sorununa gişeler üzerinden çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33017)

455.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait gayrimenkullere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33018)

456.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa ait arsa ve araziler ile bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33019)

457.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, limanlara, sahiplik durumlarına ve kapasitelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33020)

458.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, limanların çevreye zararlarına ve limanlardan gerçekleştirilen ticaretle ilgili verilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33021)

459.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit-Sapanca Yolu yol yapım çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33022)

460.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Şile açığında bir yük gemisinin batmasının ardından yapılan kurtarma çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33023)

461.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, internet sağlayıcısı bir şirketin 2012 yılında anlaşma yaptığı bir şirketle ilgili güvenlik kaygılarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33024)

462.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde görevli bazı şahısların kurdukları iddia edilen bir şirkete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33025)

463.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki bir kavşağa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33026)

464.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’nın Kuluncak ilçesine bağlı bir köye baz istasyonu kurulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33027)

465.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Askeri Havaalanı Mania Planı Uygulaması nedeniyle ortaya çıkan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33028)

466.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sivil havacılık sektörüne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33029)

467.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve Bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum ve ya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33030)

468.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yasa dışı dinleme iddiaları ile BTK tarafından bu konuda yürütülen çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33031)

469.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, evrensel hizmet fonunun kullanımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33032)

470.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33033)

471.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir telekominikasyon şirketinin kişisel veri ihlali yaptığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33034)

472.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mobil servis sağlayıcılarına ve bunların denetimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33035)

473.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, internet ve ses trafiğinin takibine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33036)

474.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının çeşitli faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33037)

475.- İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Torlak’ın, uzun mesafeli uçuşlarda tıp doktoru bulundurma zorunluluğuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33038)

476.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İŞKUR’un faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/33042)

477.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Muradiye Jandarma Karakolu bahçesinde bir kişinin daha önce tartıştığı kişiler tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/33043)

478.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığı bünyesinde alınacağı yönündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/33044)

479.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Adana’daki bir okulun onarımdan geçirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/33045)

480.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Menemen-Aliağa Çift Hatlı Demiryolu İnşaatı Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33046)

481.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, 9. Kalkınma Planındaki Türk Deniz Ticaret Filosunun yenilenmesi ve yeni tersaneler kurulması hedefine ne ölçüde ulaşıldığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/33047)

 

 


9 Aralık 2013 Pazartesi

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Fehmi KÜPÇÜ (Bolu)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26’ncı Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır.

Görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz cevaplandırılmayan soru önergeleriyle ilgili Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’ye aittir. (MHP sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, soru önergelerinin cevaplandırılmamasına ilişkin gündem dışı konuşması

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; soru önergelerine verilmeyen ya da veriliyor gibi yapılan cevaplar konusunda gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Hükûmetin icraatlarını denetleme mekanizmalarından bir tanesi de soru önergeleri müessesesidir. Milletvekilleri, hükûmet icraatlarını denetlemek için soru önergesi verirler. Bakanlar, yaptıkları icraatlar bağlamında bu soru önergelerine doğru, açık ve gerçek cevap vermek zorundadırlar. Hâl böyleyken, özellikle ihale, kiralama ve harcamalara ilişkin soruların büyük bir kısmına bakanlar cevap vermemektedir. Verilen cevaplar da yuvarlak, genel, ilgisiz türden olmaktadır. Bunlardan birkaçını yüce Meclisin takdirine sunuyorum:

Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Eroğlu’na “Bakanlığınızca kiralanan her bina için kiralama süresince ayrı ayrı ödenen kira miktarları ne kadardır?” şeklinde bir soru sorduk. Bakan bu soruya “Aylık kira bedelleri Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ödenmek üzere kiralama yapılmıştır.” şeklinde cevap vermiştir. Kira bedellerini soruyoruz, Sayın Bakan “kiralanmıştır” diye cevap veriyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanına yine “2012 yılı itibarıyla kiralanan her bina için kiralama süresince ayrı ayrı ödenen kira miktarları ne kadardır?” diye soruyoruz…

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Hocam, biraz sessiz.

ÖZCAN YENİÇERİ (Devamla) – Susmuyorsunuz, sizi ben sustururum. Yani ya dinleyeceksiniz ya da dinleteceğim.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sesin bize ulaşıyor.

ÖZCAN YENİÇERİ (Devamla) – Bakanlığımız “Binalar hizmet binası olarak kiralanmış olup adı geçen kurumlar hizmetlerini hâlen kiraladıkları binalarda yürütmektedir.” şeklinde cevap veriyor. Aynı şekilde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da “Bakanlık bünyesinde kullanılan binalar hangi kişi ya da kuruluşlardan aylık kaç liraya kiralanmıştır?” sorusuna -Sayın Fatma Şahin- “Dağınık yapıda ve farklı binalarda verilen hizmet bir araya getirilmek üzere tek bir Bakanlık binası kiralanmak suretiyle durum giderilmiştir.” diyor. Daha vahimi, Lale Devri’ni yaşayan AKP’nin bakanlarına, milletten toplanan vergilerle yapılan havai fişek gösterileri, debdebe ve şatafat içerikli açılışlar, lüks içindeki tanıtımlar, beş yıldızlı otellerde verilen davetler, toplantılar ve yemeklerle, milletin dişinden tırnağından artırarak ödediği vergilerle yaptıkları harcamaların miktarını soruyoruz, “Mevzuata uygun şekilde harcama yapılıyor.” şeklinde bir cevap veriliyor.

Bilindiği gibi, TİKA, faaliyetlerini ve dolayısıyla harcamalarını yurt dışında yapmaktadır. Bu faaliyetler hem gözden hem de gözetimden ıraktır. TİKA 2012 yılı için 3 milyar 436 milyon dolar harcama yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının ödediği vergilerle yurt dışında gerçekleştirilen projelerin belirlenmiş amaçlara ve yasalara uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini anlamak için ilgili bakana çeşitli projeler ve faaliyetlerle ilgili 224 soru önergesi sunduk. Bu sorular, özet olarak “TİKA’nın yurt dışında yaptığı ihaleler hangi şirketlere veriliyor? Bu ihaleler için verilen diğer teklifler nelerdir? Yurt dışında, TİKA kapsamında gerçekleştirilen ihaleleri birbirleriyle ilişkili şirketler mi gerçekleştiriyor?” sorularını içeriyordu. TİKA’nın bağlı olduğu Sayın Bozdağ 224 proje için sorulan soruya yarım sayfalık bir cevap veriyor, “Projelere ilişkin bilgiler TİKA faaliyet raporunda yer almakta olup söz konusunu raporlardan, 1’er adet ekte sunulmuştur.” diyor. Faaliyet raporunda, sorduğumuz sorulardan hiçbirinin cevabı yoktur. Aynı soruları 2’nci defa sormamıza karşın, Sayın Bakan aynı cevabı vermiştir.

Bakanlar soru önergesi müessesesini hafife almaktadır, verdikleri cevaplarla âdeta halkın zekâsıyla alay etmektedirler, denetimden kaçmaktadırlar, ihaleleri verdikleri şirketleri, harcadıkları parayı açıklamakta sakınca görmektedirler. AKP’li bakanlar “Parayı nereye harcadınız?” şeklinde bir soruya muhatap olduklarında âdeta cin çarpmışa dönmektedirler. Bakanlar soru önergelerine cevap vermekten değil, denetimden kaçmaktadırlar. Saklanacak ya da çekinilecek bir şeyi olmayanlar sorulan sorulara niçin cevap vermesinler ki? Önergelere cevap verilememesi, yolsuzluğun, usulsüzlüğün ve yasal olmayan işlerin olduğunun zımnen kabul edilmesi anlamına gelmektedir.

AKP sonrası kurulacak iktidarın ilk işi, cevaplandırılmayan soru önergelerinin parayla ilgili konularını mercek altına almak olmalıdır. Halktan alınan yetkiyi halkın aleyhine kullanmayı caydırmak için, bu konuda yargı da harekete geçirilmelidir.

Herkese saygılar sunuyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı ikinci söz 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle söz isteyen İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’e aittir. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

SEDEF KÜÇÜK (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ne ilişkin gündem dışı söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, dünyamız İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilan edildiği 10 Aralık 1948 tarihinden bu yana çok fazla değişikliğe tanık oldu. Savaşlar gördü dünya, devletler yıkıldı, yeni devletler kuruldu, sınırlar değişti, rejimler çöktü ama bunca yıl, tüm bu değişimlere rağmen, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi insanlığa yol göstermeye devam etti. Bu beyannameyi yalnızca imzalamakla kalmayıp hayata geçirmeyi başaran ülkeler gerçek demokrasiye ulaşma yolunda büyük adımlar attılar. Bizim gibi ülkeler ise bu beyannameyi yalnızca imzaladılar ve halklarını eksik bir demokrasiye mahkûm ettiler.

Temel insan haklarını uygulamayan hiçbir devlet, hiçbir hükûmet, hiçbir siyasi irade demokrasi iddiasında bulunamaz. Örneğin, İnsan Hakları Beyannamesi’nin 12’nci maddesinde yazılı olan “Kimsenin özel yaşamına karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz.” hükmü yok sayılıyorsa o ülkede demokrasi de, insan hakları da yok sayılıyor demektir. Örneğin, 19’uncu maddede yazılı olan “Herkesin düşünce ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır.” ilkesi görmezden geliniyorsa o ülkede insanlar baskı altında demektir, konuşmaya korkuyorlar demektir.  Örneğin, 20’nci maddede yazılı olan “Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma özgürlüğü vardır.” ilkesi ihlal ediliyorsa, silahsız gösteri yapan insanlara düşman gibi davranılıyorsa o ülkede insan hakları vardır iddiasında kimse bulunamaz.

Eğer, insanlar protesto haklarını kullandı diye baskıya uğruyorlarsa, haklarında kovuşturma açılıyorsa ya da eleştirdi diye hapislere atılıyorsa, ekmekleriyle oynanıyorsa ya da “Sen şöyle yaşayacaksın, şunu giyeceksin, bunu içeceksin, bunu içmeyeceksin, el ele tutuşmayacaksın, kızlı erkekli parklarda oturmayacaksın.” deniliyorsa o ülke demokrasiden, temel insan haklarından nasibini almamış demektir ve maalesef, bizim ülkemizde olan da tam budur.

Demokratik ülkelerde devlet, özel yaşam ihlal suçlarını önlemekle yükümlüdür; otoriter ülkelerde ise devlet bu suçu bizzat kendisi işler.

Değerli milletvekilleri, ne yazık ki adil yargılanma hakkının en çok ihlal edildiği ülkeler sıralamasında Türkiye hep üst sıralardadır. Ülkemiz, basın özgürlüğü ihlallerinin en çok görüldüğü ülkelerden birisidir. Bunları geçtim, kendi insanlarına zalimce davranan bir ülkedir bu ülke. Karakolda gencecik kadınların onurları ayaklar altına alınarak çırılçıplak soyularak arandığı bir ülkedir bu ülke. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinin kadınların sözlü ve fiziki taciz, tecavüz tehditleri ve bedenleri üzerinde onur kırıcı şekilde yapılan aramalara maruz kaldıklarını ifade ettiği ülke, bizim ülkemizdir.

Bunları görmezden gelmeye, yok saymaya hakkımız yoktur. Kafamızı kuma gömmeye devam edersek özgürlüklerle değil, demokrasiyle değil, yaygın ve sistematik insan hakları ihlalleriyle anılan bir ülke olmaya devam ederiz. Bu nedenle, hepimiz en ufak bir insan hakkı ihlaline karşı sesimizi yükseltmek zorundayız. Hepimizin, tereddüt etmeden, hiç kimsenin bir başkasının yaşam biçimine, inancına, düşüncesine müdahale edemeyeceğini, buna hakkı olmadığını açıkça ortaya koymamız gerekmektedir. Aksi takdirde, 2013 yılında İnsan Hakları Beyannamesi’nin ilan edilişinden altmış beş yıl sonra, beyannamenin 1’inci maddesinde yazan “Bütün insanlar özgür doğar, onur ve haklar bakımından eşittir.” ilkesini yaşama geçiremediğimiz için, bize kalacak tek duygunun utanç olduğunu belirtiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP, MHP ve BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı üçüncü söz Antalya’nın Demre ilçesinde meydana gelen dolu afetiyle ilgili söz isteyen Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’ye aittir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

3.- Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin, Antalya Demre’de meydana gelen dolu afetine ilişkin gündem dışı konuşması

HÜSEYİN SAMANİ (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Antalya ilimiz Demre ilçesinde meydana gelen dolu zararına ilişkin söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi, 26 Kasım 2013 tarihinde, salı günü, Antalya ilimiz Demre ilçesinde yoğun yağış ve buna bağlı olarak bir dolu meydana gelmiş ve bundan dolayı da ciddi zarar meydana gelmiştir. Bunu duyar duymaz, Antalya milletvekili arkadaşlarımızla gerekli istişareleri yaptık. Tabii, o günler içerisinde Meclis çalışmalarımız devam ettiğinden dolayı, diğer milletvekili arkadaşlarımız adına da bölgeye bizzat, daha önce de aynı zarara maruz kalmış bir üretici olarak, bir damdan düşen olarak Demre ilçemize intikal ettim. İlçemize vardığımızda ilçe Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Tarım Bakanlığımızın yetkilileri ve diğer kurum temsilcilerinin hasar tespit çalışmaları ve diğer çalışmaları yerinde izlemek üzere orada bulunduğunu bizzat müşahede ettim. Tabii, benden sonra bölgeye, yine diğer Antalya Milletvekilimiz Sayın Menderes Türel intikal etti, o da gerekli incelemeleri yaptı. İkimiz beraber, bölgedeki hemşehrilerimizin, üreticilerimizin acılarını paylaşma imkânı bulduk.

Oraya vardığımızdaki tablo, gerçekten, üreticiler açısından sıkıntı verici bir durumdu. Zira, bölgede 1.650 adet çiftçi zarar görmüştü. Bu üreticilerimizin önemli bir kısmı o bölgede seralarda ortakçılık yapan ortakçı ailelerdi ki onlar, ürettikleri ürünün belli bir miktarını alarak hayatlarını devam ettiren kişilerdir. Onlar açısından bu dolu zararı belki daha da acıtıcı olmuştur.

Yine, bölgede, baktığımız zaman, birçok mahalle ve köylerimizde bu zararın olduğunu müşahede ettik. Bunlara değinecek olursak, merkeze bağlı Alakent, Büyükkum, Gökyazı, Karabucak, Kayaaltı, Küçükkum, Yaylakaya mahalleleri ile Beymelek beldesi, Çevreli, Davazlar, Gürses, Kapaklı, Köşkerler ve Yavu köylerinin dolu zararından yoğun bir şekilde etkilendiğini gördük. Bu bölgede yaklaşık olarak 3.500-3.600 dekar kapalı alanın zarar gördüğünü yani cam ve plastik seranın zarar gördüğünü, yine 520 dekar civarında narenciye bahçesinin, özellikle ağırlıklı olarak portakal bahçelerinin -portakal meyvesinin- zarar gördüğünü bizzat üreticilerimizle arazide gezerken görme imkânı bulduk, tabii, özellikle cam seralardaki hasarların çok daha yoğun olduğunu. Malumunuz, cam örtü, kırıldığı zaman camlar etrafa saçılıyor ve yere düşerken de bitkileri kesiyor. Dolayısıyla, ürün kaybı cam seralarda çok daha yoğundu. Üreticilerimizin, bütün bu zarara rağmen, soğukkanlı bir şekilde -Allah’tan gelen bir felaket olarak telakki edip- işlerinin başında olduklarını bizzat gördüm. Tabii, bunun arkasından hemen gerekli çalışmaları arkadaşlarımızla birlikte başlattık. Bölgeye AFAD tarafından 1 milyon TL acil yardım gönderildi. Bu yardım Antalya Valiliği emrine şu an itibarıyla intikal etmiş durumda, Valilik bunu Kaymakamlığa intikal ettirmiş, Kaymakamlığımız da önümüzdeki günlerde bu 1 milyon TL’lik acil yardımı zarar gören üreticilerimize dağıtacaktır. Tabii, orada başka acil ihtiyaçlar vardır. Onun yanında, Belediye Başkanımız, Kaymakamlığımız da acil ihtiyaçlar konusunda gerekli yardımlarını sürdürüyorlar. Bununla birlikte, genel hayata etkili kararı alınma konusunda çalışmalarımız devam etmektedir, bu konu anlatılmaktadır. İnşallah, önümüzdeki süreçte genel hayata etkili kararı alınacak. Onunla birlikte, gerek Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerek diğer kurumlar tarafından diğer yardımlar bölgeye nasıl yapılacak, bunların programları önümüzdeki günlerde gerçekleşecektir.

Bir hususu ifade etmek istiyorum. Özellikle bu tip afetlerden sonra hepimizin konuştuğu bir durum var değerli arkadaşlar, o da şu: Bölgede -üreticilerimizin yapmış olduğu- tarım faaliyetlerinde bildiğiniz gibi, her türlü meteorolojik olaya açık bir üretim yapıyoruz. Maalesef, TARSİM yüzde 50’sini –sigortasını- ödediği hâlde, yine bölgede tarım sigortası yaptıran üretici varlığının yüzde 18 civarında olduğunu gördük. Bu konuda gerekli kurumlarla gerekli çalışmaları yaparak hep beraber tarım sigortası yaptırmayı yaygınlaştırmamız gerektiğini de ifade etmek istiyorum.

Tekrar, Demre’deki üretici kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Vural.

V.- AÇIKLAMALAR

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 506 sıra sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun birinci cildindeki muhalefet şerhinde yer alan bazı ifadelerin çıkarılması için MHP Grubunun Meclis Başkanlığına yaptığı başvurunun sonucunu öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, bir konuyu arz etmek istiyorum.

6 Aralık 2013 tarihinde, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilliği olarak, Plan ve Bütçe Komisyonu tasarı raporunda yer alan “Türkiye Kürdistanı” tabirlerinin kullanılmasının, Türkiye devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olduğuna ve bu bakımdan da Meclis Başkanlığının ivedilikle bunu  toplatarak muhalefet şerhinin iade edilmesinin gerektiğine ilişkin bir müracaatımız olmuştu. Bu konuda Meclis Başkanlığından henüz gerekli adım atılmış değil. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ivedilikle bu konuda Meclis Başkanlığının inisiyatif kullanmak suretiyle temel ilkemize aykırı bu ifadelerin çıkartılmasını temin etmesini istemiştik. Bu konuda Meclis Başkanlığının bir iradesi var mıdır? Bunu arz etmek istedim efendim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Vural.

Evet Sayın Ünal, söz talebiniz var, buyurun.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, 2014 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin görüşme takvimi, geçen hafta, Genel Kurulun 4 Aralık 2013 tarihli 25’inci Birleşiminde kabul edilmişti. Genel Kurulun kabul ettiği takvime uygun olarak Meclis Başkanlığınca hazırlanan görüşme programı bugün dağıtılmış ve elimize geçmiştir. Dağıtılan programa göre, bütçe görüşmelerine yarın başlanacaktır. Toplamı 7 ciltten oluşan bütçe ve kesin hesaba ilişkin 506 ve 507 sıra sayıları bugünkü birleşimden bir önceki birleşim olan ve bütçe takviminin karara bağlandığı gün olan 4 Aralık 2013 tarihinde dağıtılmıştır. Bu nedenle, bu sıra sayısına ait birazdan belirteceğim hususu bugünkü birleşimde Başkanlığın dikkatine sunmak gerekmiştir.

Bütçe görüşmelerine konu olan 506 sıra sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’na ilişkin raporun 1’inci cildinde, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi BDP Grubuna mensup milletvekillerince yazılan muhalefet şerhinde Anayasa’ya ve İç Tüzük’e aykırı ifadeler geçmektedir. Doğrudan ve açıkça Anayasa’nın 3’üncü ve 14’üncü maddelerine aykırı olan, yine İç Tüzük’ün 67’nci maddesine göre yaralayıcı nitelikte bulunan söz konusu muhalefet şerhinin Başkanlıkça 506 sıra sayısının 1’inci cildinden çıkarılması, 1’inci cildin tekrar bastırılması, muhalefet şerhinin Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine göre düzeltilerek bütçe görüşmelerinin sonuna kadar tekrar verilmesi hâlinde ek sıra sayısı olarak bastırılması, muhalefet şerhine ilişkin bu hususun komisyon raporunu etkilememesi nedeniyle görüşmelerin kararlaştırılan takvim ve Genel Kurul tarafından belirlenen program dâhilinde gerçekleştirilmesini ve bu hususun görüşülmesiyle ilgili bir usul tartışması açılmasını Başkanlığınızdan arz ve talep ederiz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Vural.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, burada, bu görüşmelerin devam ettirilmesini temin edip işte on gün içerisinde getirmelerini istemek gibi bir irade yerine, Adalet ve Kalkınma Partisinden, net bir şekilde, bu görüşmeler başlamadan önce değiştirilmesini talep etmesini istiyoruz. Lütfen, hep beraber, birlikte ortak tavır koyalım.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, bu açık ve nettir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, görüşmelerin devam etmesi değil, bunun çıkartılarak…

BAŞKAN – Sayın Vural…

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Biz bunun çıkartılmasını istediğimizi açıkça ifade ettik Sayın Vural.

BAŞKAN – Sayın Vural, Sayın Ünal konunun görüşülmesini…

OKTAY VURAL (İzmir) – Görüşmelerin devam etmesi değil, önce çıkartılması…

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Muhalefet şerhinin daha sonra verilmesi aşamasında, görüşmelerin devam etmesi…

OKTAY VURAL (İzmir) – Daha sonra değil.

BAŞKAN – Öyle bir talebi olmadı Sayın Vural, Sayın Ünal’ın öyle bir talebi olmadı.

Sayın Baluken, sizin bir söz talebiniz var.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Biz bu konuda…

OKTAY VURAL (İzmir) – “Daha sonra…” diye bir şey mi olur ya!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Muhalefet şerhinin bu süre içerisinde verilmesi diyoruz Sayın Vural.

OKTAY VURAL (İzmir) – “Çıkarılması…” Vermediler ne olacak? Görüşmüş olacaksınız.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Çıkartılmasını istiyoruz biz.

BAŞKAN – Bir saniye Sayın Ünal, Sayın Baluken’i de dinleyelim.

2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Hakkâri’nin Yüksekova (Gever) ilçesinde mezarların tahrip edilmesini protesto etmek isteyen halk ile güvenlik güçleri arasında yaşanan olaylar ve sonrasındaki gelişmelerin çözüm sürecine yönelik bir provokasyon olduğuna ve sorumluların görevden alınması gerektiğine ilişkin açıklaması

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, cuma günü Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, Gever ilçesinde, mezarlıkların tahrip edilmesini protesto etmek için demokratik hakkını kullanmak isteyen halkımıza yönelik polis ve özel harekât timleri tarafından bilinçli, planlı ve sistematik bir silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Kitleyi hedef alıp katliam amaçlı gerçekleştirilen bu saldırıda Mehmet Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir adlı iki partilimiz katledilmiş, Bemal Tokçu adlı genç bir yoldaşımız ise ağır yaralanmıştır, şu anda bilinci kapalı ve yoğun bakımda yatmaya devam etmektedir. Halkımıza karşı yapılan bu saldırı çözüm sürecine yönelik yapılan provokasyonun ta kendisidir. Mevcut provokasyonun devamı olarak dün de Gever’de ortaya konan bu katliama yönelik demokratik tepkisini ortaya koymak isteyen halkımıza Diyarbakır, Mersin ve Bingöl başta olmak üzere, bütün illerimizde ağır bir polis saldırısı gerçekleştirilmiştir. AKP iktidarı da bu provokasyona sahip çıkan bir tutum ortaya koymuştur. Bizler, bu provokasyona AKP Hükûmeti sahip çıktıkça, aydınlatılması için herhangi bir adım atmadıkça, bu provokasyonun bir parçası olarak AKP Hükûmetinin anılacağını ifade etmek istiyoruz. Yalan yanlış polis raporlarıyla, geçen yılki fotoğrafları servis ederek, bu yıl çekilmiş gibi göstererek bu katliamın üstünün örtülmeye çalışıldığını ifade etmek istiyoruz. Halkımıza yönelik gerçekleştirilmiş olan bu saldırıları kınıyor, bu saldırılara karşı halkımızın her alanda demokratik tepkilerini ortaya koymaya devam edeceğini ifade etmek istiyoruz.

AKP Hükûmetini de, bu provokasyonun bir parçası olmamak için, Hakkâri Valisi, Yüksekova Kaymakamı ve sorumlu olan emniyet mensuplarını bir an önce görevden almaya davet ediyoruz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

Sayın Vural ve Sayın Ünal’ın belirttiği konuyla ilgili usul tartışması açacağım.

OKTAY VURAL (İzmir) – Usul tartışmasını hangi konuda açtığınızı lütfen…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Çıkarılması konusunda mı Sayın Başkan?

OKTAY VURAL (İzmir) – Lütfen…

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Çıkartılması konusunda Sayın Başkan.

OKTAY VURAL (İzmir) – Yani bu metinden çıkartılmadan, görüşmelerin… Çıkartılması için bir süre verip çıkartılmasını temin etmeye yönelik.

BAŞKAN – Evet,  Sayın Ünal’ın talebi de o efendim, tamamen çıkartılması.

OKTAY VURAL (İzmir) – Tamamen çıkartılıp, çıkartıldıktan sonra…

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, bunu sarih bir şekilde ifade ettik zaten.

BAŞKAN – Tamamen çıkarılması… Talebi dinledim efendim.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Lehinde...

BAŞKAN – Vereceğim efendim, söz vereceğim.

OKTAY VURAL (İzmir) – Çıkartılmadığı takdirde, o zaman biz olmayan metni görüşeceğiz…

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Muhalefet şerhinden diyoruz.

BAŞKAN – Evet, lehte söz isteyen?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Çıkartılması lehinde, evet.

OKTAY VURAL (İzmir) – Yani, çıkartılmasının lehinde evet.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Lehte...

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, aleyhte.

BAŞKAN – Mahir Ünal, Oktay Vural, Hasip Kaplan ve Muharrem İnce.

Mahir Ünal, Kahramanmaraş Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Konunun önemi nedeniyle on dakika söz veriyorum.

Buyurun.

VI.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- 506 sıra sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun birinci cildinde BDP Grubu milletvekillerince yazılan muhalefet şerhinde yer alan Anayasa ve İç Tüzük’e aykırı bazı ifadelerin Başkanlık tarafından çıkarılıp çıkarılmayacağı ve bütçe görüşmelerinin Genel Kurul tarafından belirlenen takvim ve program dâhilinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hakkında

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz, hepimiz bu kürsüde bir yemin ettik. Ettiğimiz yemin gereği, bu Mecliste bütün eylemlerimizin, bütün fiillerimizin öncelikle o yeminin ruhuna sadakat içermesi gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin de bütün işlemlerinde Anayasa’ya uygunluk ve bütün düzenlemelerde de o düzenlemelerin anayasal dayanağının oluşması gerekir.

Özellikle bugün usul tartışması istediğimiz husus da Barış ve Demokrasi Partisinin bütçeye ilişkin verdiği muhalefet şerhinde demin ifade ettiğim hususlara, Anayasa’ya, özellikle Anayasa’nın 3’üncü ve 14’üncü maddesine çok açık bir aykırılık söz konusudur. Dolayısıyla, biz, bütçe görüşmeleri başlamadan önce ve Genel Kurulda bütçe görüşmelerinin takvimini belirlemiş, programı belirlemiş ve bunu da Genel Kurul onaylamışken, bugün, Genel Kurul tarafından bu hususun görüşülmesi –çünkü bu hususta tek yetkili Genel Kuruldur- ve bir sonuca bağlanması için usul tartışması açmış bulunuyoruz.

Şimdi, bütçe görüşmelerine konu 506 sıra sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’na ilişkin raporun 1’inci cildinde Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi BDP Grubuna mensup milletvekillerince yazılan muhalefet şerhinde -demin ifade ettiğim gibi- Anayasa ve İç Tüzük’e çok açık aykırı ifadeler bulunmaktadır. Ben bu ifadeleri burada zikretmek ve Meclis tutanaklarına da bunların geçmesini istemediğim için bu ifadeleri burada zikretmiyorum.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Meclis tutanaklarında var o ifadeler.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Zaten var, tutanaklarda var zaten.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Başbakanın ne diyor?

MAHİR ÜNAL (Devamla) – Doğrudan ve açıkça Anayasa’nın…

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Başbakan söylüyor, Başbakan.

MAHİR ÜNAL (Devamla) – Sayın Başbakanın kullandığı ifade…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – İlk Meclis tutanaklarında olduğunu söylüyor Başbakan. Ayıptır ya!

MAHİR ÜNAL (Devamla) - … Irak Anayasası’nda ifadesini bulan “Irak Kürdistan Bölge Yönetimi” ifadesidir.

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Diyarbakır Belediye Başkanı söylüyor.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Grup konuşmasında Başbakan Meclis tutanaklarında olduğunu söyledi. Ayıptır ya!

MAHİR ÜNAL (Devamla) – Dolayısıyla, Irak Anayasası’nda ifadesini bulan bir ifadenin Sayın Başbakan tarafından zikredilmesini dayanak olarak kullanıp bunu aynı gerekçeyle bütçenin muhalefet şerhine taşıyan akıl, orada kullandığı ifade üzerinden de bu ifadeye meşruiyet kazandırıp bu ifadeyi…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – O ifade zaten meşrudur, zaten meşruydu, sizinle meşrulaşmadı o ifade.

MAHİR ÜNAL (Devamla) – Bakınız, bu ifadenin içeriği, niteliği tartışılır.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Başbakanınıza okuyun, ondan sonra konuşun! 

MAHİR ÜNAL (Devamla) – Eğer, çözüm konusunda, barış konusunda iyi niyetiniz varsa, öncelikle yazdığınız muhalefet şerhini lütfen, o iyi niyetinizle açın ve bir okuyun.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Sizden daha iyi niyetli olduğumuz ortada. Hiç konuşmanıza gerek yok Mahir Bey!

HASİP KAPLAN (Şırnak)-  Ağzınızdan çıkanla kafanızdakini aynı anda konuşun! Aynı anda konuşun!

MAHİR ÜNAL (Devamla) – Yazdığınız muhalefet şerhinde hiçbir iyi niyet bulunmamaktadır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Göreceğiz şimdi, kim konuşmuş, kim konuşmamış.

MAHİR ÜNAL (Devamla) – Kullandığınız ifadeler “sömürü” ifadesinden “koloni” ifadesine kadar, bölgeyi…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Bak, bugün Diyarbakır milletvekilinizin röportajı var, oraya bak!

MAHİR ÜNAL (Devamla) –  Bakınız, çözüm konusunda biz bir siyasi irade koyuyoruz kan akmasın diye.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Senin Diyarbakır milletvekilinin bugünkü röportajından haberin yok.

MAHİR ÜNAL (Devamla) – Analar ağlamasın diye bir çözüm iradesi koyuyoruz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hadi bakayım oradan! İnkârcılık yapıyorsunuz! Siz görürsünüz öyle mi, değil mi!

MAHİR ÜNAL (Devamla) – Fakat koyduğumuz bu çözüm iradesi bu ülkenin bölünmesi, parçalanması ve birilerinin art niyetine malzeme olması için konulmamıştır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu, samimi, içten, çözüm odaklı, risk alan bir siyasetin gereğidir.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Şu anda parçalayan sizsiniz! İstediğinizi yapabilirsiniz, parçalayan sizsiniz!

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Çok yakışıyor size Mahir Bey!

MAHİR ÜNAL (Devamla) – Dolayısıyla, hiç kimse bizim bu iyi niyetimizi, bu samimiyetimizi istismar etmeye kalkmasın; zira bizim iyi niyetimiz kadar aklımız da, öngörümüz de, bu ülkeye duyduğumuz sevgi de keskindir, güçlüdür; kimse bunu sınamaya kalkışmasın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Biz, burada hukuki bir meseleyi konuşuyoruz, biz burada hukuki bir  meseleyi konuşuyoruz, anayasal zeminde konuşuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası caridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu Anayasa’nın icrasına uygun bir şekilde işlemektedir. Dolayısıyla, biz, burada, usul çerçevesinde esası konuşuyoruz. O yüzden, burada, bu usul tartışmasıyla Genel Kurul üzerine düşen görevi yerine getirsin, meselenin vuzuhiyete kavuşturulmasını ve muhalefet şerhinde ifade edilen hususların da çıkarılmasını talep ediyoruz. Dediğimiz gibi, Başkanlıkça 506 sıra sayısının 1’inci cildinden bu muhalefet şerhinin çıkarılmasını, 1’inci cildin tekrar bastırılmasını; muhalefet şerhinin Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine göre düzeltilerek bütçe görüşmelerinin sonuna kadar, tekrar verilmesi hâlinde, ek sıra sayı olarak bastırılmasını; muhalefet şerhine ilişkin bu hususun komisyon raporunu etkilememesi nedeniyle görüşmelerin kararlaştırılan takvim ve Genel Kurul tarafından belirlenen program dâhilinde gerçekleştirilmesini istiyoruz.

Ayrıca, bakınız, İç Tüzük madde 42: “Komisyon raporunun tümüne veya belli kısımlarına çekimser veya muhalif kalan komisyon üyeleri rapora çekimserlik veya aykırılık görüşlerini ekleme hakkına sahiptirler. Bu üyeler, raporda tasarı veya teklifin hangi maddesine aykırı olduklarını yazmak zorundadırlar.” Ve bu görevi yerine getirirken de yaptıkları bu işin Anayasa’ya ve İç Tüzük’e uygun bir şekilde yapılması gerekir. Dolayısıyla bizim talebimiz, bu uygunluğun Genel Kurul nezdinde görüşülmesi ve bu görüşmenin Divan ve Başkanlık tarafından da bir karara bağlanmasını sağlamaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Aleyhte söz isteyen Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan. (BDP sıralarından alkışlar)

KAMER GENÇ (Tunceli) – Neyin lehinde, neyin aleyhinde konuşuluyor ya?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugünün gündemi burada yazılıdır. Bugünün gündemi burada yazılıdır; bu gündemde yer almayan bir konuyu İç Tüzük’e göre hiçbir kimse usulen tartışmaya açamaz, konuşamaz, görüşemez, karar veremez. Gündem burada. Yarın bütçe görüşmeleri var, her grup bir saat konuşacak; çıkarsınız her kim ki ne düşünüyorsa inkârcılıkta, rette, ırkçılıkta, şovenizmde -İnsan Hakları Günü’nde- faşizmde istediğini burada söyleyebilir.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sakin, sakin… Bağırma, kulaklarımız sağır değil, duyuyoruz.

HASİP KAPLAN (Devamla) – Ama şunu söyleyeyim size: Ne yaparsanız yapın ne ederseniz edin bu Meclisin tutanaklarından, ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal’in bu kürsüde söylediği “Kürdistan” sözünü bu tutanaklardan söküp, çıkarıp atamazsınız Meclisten. (BDP sıralarından alkışlar) Bunu bileceksiniz çünkü bu ülkede Kürdistan var, Kürtler var, Kürt dili var, Kürt kimliği var; kimliğini de (…)(x) olduğu gibi aynen kabul edeceksiniz. İnsan hakları 21’inci yüzyılda hukuk tanımaktır, yurttaşını kimliğiyle, doğuştan gelen haklarıyla, tarihsel haklarıyla, sosyolojik haklarıyla, kimliğiyle, kültürüyle tanımaktır.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Bizim kimlikle problemimiz yok, bölücülükle problemimiz var.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – En büyük bölücü sensin! Faşist zihniyet bölücülüktür.

HASİP KAPLAN (Devamla) – Siz kalkmışsınız, bana “Gelin, Meclis tutanaklarından Barış ve Demokrasi Partisinin söylediği, muhalefet şerhinde geçen ‘Kürdistan’da eşitsiz gelişim ve ekonomik sömürü’ muhalefet şerhini çıkarın.” diyorsunuz. Benim grupta, benim tasarıya verdiğim muhalefet şerhini gelip bu kürsüde eleştirebilirsiniz ama benim partime ve bana “Şunu şurada böyle yapacaksınız.” deme hakkını hiç kimse size vermiyor; Allah da vermiyor, hukuk da vermiyor, adalet de vermiyor. Burada kalkıp bana hamaset nutuklarını kimse atmaya kalkmasın.

Bakın, açık söylüyorum, Diyarbakır’da “Kürdistan” deyip gelip burada kıvırtmanın bir anlamı yok. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Terbiyeli ol! Terbiyeli ol!

HASİP KAPLAN (Devamla) – Samimiyetse gelir buradan söylersiniz, Başbakanınız gelip burada konuşur.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Muhalefet şerhinde kullandığın ifadelere bak.

HASİP KAPLAN (Devamla) – Ben, MHP’yi anlayabilirim. MHP itiraz edebilir. İtirazında seviye vardır. Der ki, bunu der.

                         

(x) Bu bölümde Hatip tarafından Türkçe olmayan bir kelime ifade edildi.

Ben de size söylüyorum: Ey Meclisin değerli üyeleri, Mustafa Kemal Atatürk, gizli celse tutanaklarında ne diyor bakın: “Kürdistan’ın iç politikası El Cezire Cephesi Komutanlığınca…” “Kürdistan’a muhtariyet.” diyor. Bunlar Mecliste, Meclis açıldıktan sonra kuruluş felsefesinde, bu çatının altında Lazistan mebusları vardı, adıyla sanıyla Kürdistan mebusları vardı, Kürdistan’dan gelen mebuslar kendi adlarıyla burada konuşuyorlardı. Siz, Atatürk’ün kurduğu Meclisten, tutanaklardan “Kürdistan”ı çıkarma cüretini, hadsizliğini nasıl kendinizde buluyorsunuz? Bu ne ırkçılıktır? Bu ne milliyetçiliğin, faşizmin gamalı haçında, Hitler’in ruhunu burada dolaştırmanın gammazlığıdır, ne aymazlığıdır? Siz ne zannediyorsunuz, 20 milyon Kürt yok mu olacak zannediyorsunuz bunu çıkardığınız zaman?

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ (Ankara) – Arttıran var mı? Yok mu? 25 milyon veren var mı?

HASİP KAPLAN (Devamla) – Bakın, arkadaşlar, El Cezire Komutanlığına yazılan yazının bütün aşamalarında, Kürdistan’la ilgili Atatürk’ün bütün söylemlerinde bunlar vardır. Siz Amasya Tamimi’ni okumadınız mı? İzmit’i bilmiyor musunuz? Bu cumhuriyet yalnız Türk anasından değil, Kürt anasından da, Çerkez’inden de, Arnavut’undan da, Boşnak’ından da oluşur demiyor mu?

Sizin Başbakanınız her gün meydanlarda “Kardeşlerim” deyip saymıyor mu bunları? Bunları sayarken gelip burada inkâr etmek…

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Bunları birbirine karıştırma, bunlar farklı şeyler.

HASİP KAPLAN (Devamla) - …burada reddetmek, burada “Çözüm sürecini suistimal ediyorsunuz.” demek hadsizliktir, inkârdır, inkâr! Reddir, ret! Asimilasyondur, asimilasyon!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Burada Kürt kimliğini, Kürt dilini tanıyoruz. Oysa siz bir bölünmenin peşine düştünüz.

HASİP KAPLAN (Devamla) – Şovenizmdir, şovenizm! Faşizmdir, faşizm! Irkçılıktır, ırkçılık!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Reddi, asimilasyonu biz kaldırdık, biz; size rağmen kaldırdık. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok, Kürt diliyle bir sorunumuz yok, Kürt kimliğiyle bir sorunumuz yok.

HASİP KAPLAN (Devamla) - Bakın, Kürt ve Kürdistan vardır. Birleşmiş Milletlerde de Kürdistan vardı.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Ama sizin bölücü aklınızla bir sorunumuz var bizim.

HASİP KAPLAN (Devamla) - Bakın, Türk Tarih Kurumunda 1980’lerde Atatürk’ün “Kürdistan” kavramını çıkarmışlardı. O zihniyet, 12 Eylül darbecilerine aitti. Siz 12 Eylül darbecilerinin yaptığını bugün burada yapmak istiyorsunuz. Kenan Evren kafası mı var burada, bana söyler misiniz! Generallerin ruhu mu dolaşıyor, Hitler’in ruhu mu dolaşıyor bu Mecliste? Şu turuncu koltuklarınızdan bir kafanızı kaldırın.

Kürtler var bu ülkede, kabul edeceksiniz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Yaşadıkları coğrafyanın adı “Kürdistan”dır, onu kabul edeceksiniz, bunu kabul etmek zorundasınız. Daha düne kadar Erbil’i, Kürdistan bölgesel yönetimini de kabul etmiyordunuz. Bugün gaz anlaşmaları yapıyorsunuz, petrol anlaşmaları yapıyorsunuz. İşinize gelince öyle, işinize gelmeyince de MHP’yle de uzlaşıyorsunuz.

Bakın arkadaşlar, size Meclis tutanaklarını gösteriyorum.

Sayın Başkan, size de söylüyorum. Gücünüz yetiyorsa bunları değiştirin, kaldırın.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Tehdit mi?

HASİP KAPLAN (Devamla) – Bakın, Gazi Mustafa Kemal “Kürtler” diyor, yine “Kürdistan” diyor.

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) - Atatürk’e muhtaç oldunuz yani!

HASİP KAPLAN (Devamla) - Bakın, yasa tutanakları. Onun devamında, bakın, Meclis tutanakları, “Kürdistan” geçiyor. Diyap Ağa’dan tutun, Süleyman Necati’den tutun “Türkler ve Kürtler gayrikabili tefrik olarak birlikte yaşarlar Kürdistan’da.” diyor. Bu, tutanaklarda var.

Yine, Meclis tutanaklarında, geçiyoruz, “Kürdistan Mebusu” ve “Kürdistan gibi bir muhit”, “Kürdistan gibi bir coğrafya” ve “Kürdistan.” Bunlar Meclis tutanakları, sizin tutanaklarınız değil. Sizin o gocunduğunuz, utanç duyduğunuz, ayıpladığınız, suistimal olarak gördüğünüz bu Meclisin tutanaklarıdır bunlar; tarihtir, tarih; bu ülkenin kuruluş felsefesidir. Siz ki buradan Kürtleri çıkarırsanız bu Meclis Türklerin Meclisi olur, Kürtlerin Meclisi olmaz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Bırak canım, sen de ne yaptığının farkında değilsin!

HASİP KAPLAN (Devamla) – Ünal Bey, Ünal Bey, burası Kürtlerin Meclisi olmaz. Siz hayatınızın kumarını oynuyorsunuz. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Biraz sakin ol, biraz.

HASİP KAPLAN (Devamla) –  Biz Türklerle Kürtleri, bütün halkları burada birleştirmeye çalışırken, siz burayı ırk temelinde bir Parlamentoya çevirmeye çalışıyorsunuz…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sensin!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Siz böyle mi birleştiriyorsunuz? Muhalefet şerhinde yazdıklarınla mı birleştiriyorsun, bölerek mi birleştiriyorsun, ayrıştırarak mı birleştiriyorsun?

HASİP KAPLAN (Devamla) – Irk parlamentosu, faşizm, faşizmi okutmak istiyorsunuz burada. Yapmayın bunu, bu yanlışı yapmayın.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Ötekileştirerek mi birleştiriyorsun sen?

HASİP KAPLAN (Devamla) – Bu yanlışı yapmayın. Bu tutanaklardan çıkarmaya gücünüz yetmez. Bunlar cumhuriyetin kuruluş tutanaklarıdır, bunlar Meclisin on yıl, yirmi yıl, hatta yakın zamanda kullandıklarımızdır. Siz böyle bir yanlış yaparsanız, Başkanlık Divanı bir yanlış yaparsa bütçe görüşmelerinde on bir gün boyunca “Kürdistan” diye başlayacağız söze, on bir gün boyunca Kürdistan’ı anlatacağız, on bir gün boyunca Kürtleri anlatacağız, on bir gün boyunca gasbettiğiniz haklarını anlatacağız, on bir gün boyunca Roboski’yi anlatacağız, on bir gün boyunca faili meçhulleri anlatacağız; on bir gün boyunca yaktığınız 4 bin köyü, 17.500 faili meçhulü anlatacağız. Siz ki böyle bir hata yaparsanız bu hatanın sonucuna katlanırsınız. Biz bu ülkede birlik için mücadele ederken, bu ülkenin birliği, dirliği için mücadele ederken, bu ülkede biz bütünlük içinde çözüm ararken siz inkârda arıyorsunuz, siz faşizmde arıyorsunuz, siz diktatörlükte arıyorsunuz…

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Yapma ya! Biraz insaf, insaf! En son söyleyeceğin cümleler bunlar.

HASİP KAPLAN (Devamla) – …siz inkârda arıyorsunuz, siz halkları inkârda arıyorsunuz. Böyle bir zulüm… Böyle bir dönemde, 10 Aralık İnsan Hakları Haftası’nın olduğu bir dönemde nasıl bir şeydir bu? Nasıl bir şeydir söyler misiniz? Fitne fesat koydunuz Meclisin içine.

(MHP ve BDP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

HASİP KAPLAN (Devamla) – Bu Mecliste, hiç kimse kalkıp buradan…

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Tahrik et! Tahrik et!

(MHP ve BDP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)

BAŞKAN – Lütfen…

HASİP KAPLAN (Devamla) – Şunu açık söylüyoruz: Herkes düşüncesini açıklayacak, herkes görüşünü açıklayacak ama zorbalığı kabul etmeyiz…

(MHP ve BDP sıralarından ayağa kalkmalar, karşılıklı laf atmalar)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…

HASİP KAPLAN (Devamla) – …saldırıyı kabul etmeyiz, tehdidi kabul etmeyiz…

BAŞKAN – Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 14.43

 


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.51

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Fehmi KÜPÇÜ (Bolu)

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26’ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, ara verdiğinizde iki dakikam vardı.

BAŞKAN – Sayın Kaplan, söz vereceğim ama zaten dokuz saniyeniz vardı.

Bir dakika söz veriyorum, buyurun.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – İki dakika vardı, burada kavga vardı, ona gitti.

BAŞKAN – Hayır, tutanaklardan alabilirsiniz.

Sayın Kaplan, vereyim, iki dakika da vereyim ama dokuz saniyeniz vardı. Bir dakika söz veriyorum.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – İki dakika verin, toparlayayım.

BAŞKAN – Yani, oradaki tartışma beni ilgilendirmez ki Sayın Kaplan.

Bir dakika söz veriyorum.

Buyurun.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, gündem bellidir. Gündemin dışında bir konuyu usule, tartışmaya açmak mümkün değildir. Bu, Meclis Başkanlığını ilgilendirir; sizlerin bugünkü gündeminin, yürütmekle görevli olduğunuz bugünün gündeminin işi değildir. Bugün bu konuda bir karar veremezsizin. Kaldı ki ifade hürriyeti demokratik toplumların en önde gelen hürriyetidir. 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü kutluyoruz dünyada. İfade hürriyetini burada zorbalıkla engellemeye çalışan bir anlayışa biz teslim olmayız. Biz bildiğimizi söyleriz, doğru bildiğimizi, inandığımızı söyleriz. Gideriz, kürsüde de söyleriz, meydanda da söyleriz, sandığa da gideriz. Siz de onu yapın ama gelip bu kürsüden “Sen böyle konuşursun, böyle konuşamazsın.” deme cüretini… Milletin vekili olarak ben oy aldığım Şırnak halkına, Botan halkına verdiğim söz karşısında asla kafamızı eğmeyiz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HASİP KAPLAN (Devamla) – Siz tutanaklardan da çıkarsanız, rapordan da çıkarsanız bu kürsüde yirmi dört saat bunu ifade etmeye devam edeceğiz. Bunu açıklıkla ifade ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, bir cümle efendim. Çünkü bir husus ısrarla saptırılıyor. Biz, Kürt kimliğini, Kürt dilini, Kürdistan ifadesini; bunu tartışmıyoruz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Tartışıyorsunuz!

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Tartıştığınız şey ne peki?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – İnkâr ediyorsun! (AK PARTİ sıralarından “Bağırma!” sesleri)

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Barış ve Demokrasi Partisinin Türkiye Cumhuriyeti devletini…

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Biraz dinle ya!

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bağırırım, haklı olunca bağırırım! (AK PARTİ sıralarından “Bağıramazsın!” sesleri)

BAŞKAN – Sayın Kaplan lütfen oturun, konuştunuz.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Dinle, dinle…

MEHMET METİNER (Adıyaman) – İstediğin mecraya çekmeye çalışıyorsun.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Türkiye Cumhuriyeti devletini, muhalefet şerhinde “sömürgeci” diye niteleyemezler.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sömürgeci de derim, asalak da derim, zalim de derim, diktatör de derim!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Orada tabii ki milletvekili konuşur ama milletvekili Anayasa’ya uygun…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Kendi Başbakanının ne kullandığına bak sen!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – …Anayasa’daki yemine uygun şekilde orada konuşur.

BAŞKAN – Sayın Ünal teşekkür ediyorum.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Kendi Başbakanının ne kullandığına bak, Başbakanın ne kullandığını biliyoruz biz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Her şeyi söylerim; benim fikrim bu, benim fikrim!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Konuyu saptırmasınlar.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Burada şov yapma!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Şovu sen yapıyorsun!

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bizi susturamazsınız!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Diyarbakır milletvekiline sor. Şovu siz yapıyorsunuz, şovu siz. Aç oku! (AK PARTİ ve BDP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın Ünal lütfen…

Sayın Baluken, lütfen oturun.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Başbakanınız demiyor mu “Kurucu Meclis tutanağındaki…”

BAŞKAN - Evet, lehte söz isteyen Yusuf Halaçoğlu, Kayseri Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Bizim Kürtlerle sorunumuz yok.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sorunun yoksa neyle sorunun var?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Aç muhalefet şerhini oku sen!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sömürgeci de deriz, faşizm de deriz…

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Muhalefet şerhini oku sen!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – …diktatörlük de deriz, tek adam yönetimi de deriz. Tamam mı?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sen muhalefet şerhini oku, yazdıklarına bak bir!

BAŞKAN – Lütfen…

Buyurun.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, Anayasa’mızın 81’inci maddesini hepimiz iyi biliyoruz. Burada hepimiz milletvekili andı içtik. Bu andı tekrarlamak istiyorum: “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

Değerli milletvekilleri, bütçe ile ilgili hazırlanan kitapların 1’inci cildinde, 595’inci sayfadan başlamak üzere müteakip sayfalarında, Anayasa'nın şu yemini ettiğimiz maddelerine aykırı hususlar yer almıştır. Bununla ilgili olarak, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak bu ayın 6’sında yani cuma günü, Meclis Başkanlığına bunları da ifade etmek suretiyle Anayasa’ya aykırı maddeler, hususlar, ifadeler ve terimler taşıyan 1’inci cildin geri iade edilerek, bu kelimelerin, Meclis zabıtları hâline gelmiş olan bu resmî yayın organından çıkarılması talebinde bulunduk.

Şimdi, burada, önemle hepinizden istirham ediyorum ki Anayasa'nın 126’ncı maddesine bakınız; başlangıçtaki değiştirilmez hükümleriyle 126’ncı maddesine ve 5442 sayılı İl İdaresi Yasası’nın hükümlerine tamamen aykırı ifadeler yer almıştır. Türkiye’de “Türkiye kürdistanı” diye bir bölge yoktur, “Kürdistan” diye bir bölge Türkiye'de yoktur.

AYLA AKAT ATA (Batman) – Vardır, vardır.

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – Dolayısıyla, Anayasa'ya aykırı olan bu gibi konularda ayrımcılık yapıyorsunuz, ülkeyi bölmeye çalışıyorsunuz, sonra diyorsunuz ki: “Vardır.” Şimdi, varsa resmî olarak herhangi bir şekilde yer almadığını görürsünüz.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – O bölgenin ismi bu, nasıl değiştireceksiniz ya? O coğrafyanın ismini nasıl değiştireceksiniz?

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) –  Dolayısıyla, bunların hiçbir tanesi yer almamaktadır. “Türkiye kürdistanı” diye bir tabir de tarihte de hiçbir zaman olmamıştır. Nitekim…

HÜSAMETTİN ZENDERLİOĞLU (Bitlis) – Tarihe bakabilirsin.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Bak o zaman. Deminden beri Hasip Bey’in anlattıkları neydi?

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – Tarihi benden daha iyi bilecek değilsiniz.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Sizden daha iyi biliyoruz.

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – Siz kendiniz ideolojik birtakım konuşmalar yapıyorsunuz. Atatürk’ü demin buna mal ettiniz. Atatürk’ün sözü Süleymaniye Erbil bölgesi içindir ve o bölgeyle ilgili, Meclis zabıtlarında 24 Nisana bakınız. 24 Nisanın İkinci Celsesinde vardır bunlar, ifade edilir.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – “Kürdistan mebusları” diyor Atatürk; bu, Parlamento çatısı altında söylenen bir sözdür.

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – Şimdi, dolayısıyla, burada siz, Türkiye Cumhuriyeti’nde olmayan birtakım ifade ve kelimeleri resmî olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin yayınının içerisine sokamazsınız; bu, anayasal suçtur, aynı zamanda hukuka aykırı bir davranıştır. Dolayısıyla, bu kelimelerin buradan çıkarılması talebinde bulunduk. Bugün, usul tartışması şeklinde cereyan eden bu görüşmelerde, burada, bu kelimeler ki bugün terörden mahkûm olmuş ve ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm olmuş bir kişiye “ulu önder”, “önder Apo” şeklinde ifadeler yer alamaz. Bütün bunlar hukukun vermiş olduğu kararlara aykırı kararlardır, nitekim bunların kabulü bizim tarafımızdan asla mümkün değildir. Dolayısıyla, bu kelimelerin bu kitaptan çıkarılmasını, çıkarılmadığı takdirde bu kitabın yeniden basılmasını, bunların, bu ifadelerin yer almamasını, şu ana kadar dağıtılmış olan kitapların toplatılmasını özellikle Meclisten istirham ediyorum. Zira, eğer bu kelimeleri bir oldubittiye getirerek Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi Türkiye’nin en üst kurulunda yer alan bir kitaba sokmaya çalışırsanız, herhâlde burada bir art niyeti göz ardı edemezsiniz.

Şimdi, tabii ki bu arada şunları özellikle belirtmek isterim: Her milletvekilinin, herkesin konuşmalarına çok dikkat etmesi gerekir. Burada bağırıp çağırmakla bir yere varmamız mümkün değil. Burada, hepimizin belli bir eğitim seviyesine sahip olduğumuzu düşünüyorum ve burada herkesin birbiriyle rahat şekilde konuşup anlaşabileceklerini de düşünüyorum. Şimdi, konuşmalarımıza dikkat etmemiz lazım diyorum, şunun için: Zira, bir insanın ağzından çıkan kelimeler artık kendisine ait değildir, o artık topluma mal olmuştur ve o toplum onu kendi anlayışı çerçevesinde değerlendirir. Dolayısıyla, mesela, Sayın Galip Ensarioğlu “Diyarbakır bölgesinde, burada Kürtler yaşıyorsa o zaman burası Kürdistan’dır…” Böyle bir hakkı yoktur kimsenin. Yani, bir bölgeye bilmem kim yaşıyor diye bir hak veremezsiniz çünkü bakın, Türkiye Cumhuriyeti bir imparatorluk bakiyesidir, imparatorluk içerisinde Türklerin dışında değişik yerlerden, coğrafyalardan Türkiye’ye gelmiş pek çok unsur bulunmaktadır. Yani, Türkiye’de sadece Türkler yoktur ama herkesin, bunların söylediği gibi, birtakım kişilerin söylediği gibi burada Kürtlerin de tahakkümü olmaması gerekir. Burada Arnavutlar da vardır, Boşnaklar da vardır, Gürcüler de vardır vesaire. Dolayısıyla, olmaması zaten mümkün değil çünkü -dediğim gibi- Osmanlı coğrafyasından -kaybedildikten sonra- Anadolu topraklarına gelen birçok insan, buradaki yönetimi, bu ülkeyi, Türkiye’yi benimsedikleri için bu topraklara gelmişlerdir ve bu topraklara geldikleri için siz onları…

AYLA AKAT ATA (Batman) – Biz bu topraklara gelen halklardan değiliz. Bu topraklar bizim ana yurdumuz, kürdistan bizim ana yurdumuz.

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) - …ayrı birer etnik grup olarak göremezsiniz. Kürtlerin yaşadığı bölgeye gelince, hiçbir zaman Kürtlerin yaşadığı bölge de bugünkü güneydoğu veya doğu değildir. Hiçbir zaman bunları tarih kayıtlarında göremezsiniz. Şimdi…

AYLA AKAT ATA (Batman) – Nasıl göremezsiniz? Ortaokulda, Yavuz Selim’in Kürdistan’a yaptığı seferden bahsediyor tarih kitabı.

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – Göremezsiniz, göstermek için bana Kürtçe yazılmış bir kitap göstermeniz gerekir veya Anadolu’da Kürtlere ait bir mimari yapı göstermeniz gerekir. Var mıdır? Yoktur. Herkes bunu biliyor, bütün dünya biliyor.

Şimdi, var olmayan bir şeye “Biz illaki burada varız.” dediğiniz takdirde, bunu herkes nasıl anlayacaktır? Sizin bu konuda desteksiz olarak konuştuğunuzu düşünecektir. Dolayısıyla, “Var.” demeniz hiçbir şeyi değiştirmez. Orada Artukoğulları vardır, Zengîler vardır, Eyyubîler vardır, Selçuklular vardır, Osmanlılar vardır, Akkoyunlular vardır, hatta, daha öncesine giderseniz Hazar İmparatorluğu’na kadar gidersiniz. Dolayısıyla, o tarihlerde olmayan bir şeyi siz bugün “Var.” diye ortaya çıkarsanız olmaz.

Ha, bugün Türkiye’de Kürtler var mıdır? Vardır kardeşim. Ha, Kürdistan diye bir bölge var mıdır? Türkiye dışında, bugünkü Irak’ın Süleymaniye ve Erbil bölgesinde bir Kürdistan vardır, haritalarıyla, her şeyiyle bu gerçektir “Yok.” demiyoruz, “Kürtler yok.” demiyoruz, “Kürtçe konuşulan değişik lehçeler yok.” demiyoruz ama bakın, burada bir şeyi yanlış anlamayın: Siz, burada, eğer “biz Kürtler, biz Kürtler” derseniz öteki de “biz Türkler, biz Türkler” demeye başlarız. O zaman, ortaya çıkacak sonuç herhâlde hiç de hoş olmayacak bir sonuçtur.

Dolayısıyla, burada, bu ülkede eğer birlik beraberliği savunuyorsanız o zaman “Biz Kürtler, biz Kürt gençleri, biz bilmem neler…” demeyin veyahut da böyle birtakım belgelere, oldubittiye getirerek birtakım kelimeleri sokmaya çalışmayın veya yaptığınız bir toplantıda hem “Bu ülkenin bayrağına saygılıyız.” diyeceksiniz hem de bayrağı alaşağı edeceksiniz, indireceksiniz. Böyle bir anlayışı hiç kimse kabul edemez.

Şimdi, bunun aksini iddia edemezsiniz. Siz birçok toplantıda -sadece bunda değil- daha önceki toplantılarda da aynı şekilde, bayrağa karşı aynı şeyi yaptınız. Yani hem siz bayrağa saygısızlık yapıyorsunuz hem siz “Kürt’üz.” diyerek aslında karşınızdaki, birlikte olmayı düşündüğünüz Türklere saygısızlık yapıyorsunuz veya ülkedeki başka insanlara saygısızlık yapıyorsunuz. Her şeyden önce bunu aklınıza iyice yerleştirmeniz gerekir.

Ben burada özellikle şunu belirtmek istiyorum: Bu gibi belgeler yayınlanırken başlangıçta komisyonların başkanlarının… Ki bu şerh Komisyon Başkanlığına verildiğinde, önce Komisyon Başkanının bunu inceleyip, buna aslında gerekli ikazı yapıp kitaba sokmaması gerekirdi.

İkincisi: Komisyondan gelen bu belgenin muhakkak Meclis Başkanlığı tarafından kontrol edilip yerine konmaması gerekirdi veyahut da ikaz edilmesi gerekirdi ama bunların hiçbir tanesi yapılmayıp bugünkü hâle gelmesinin sebebi de bu dikkatsizlikten başka bir şey değildir. Herkesin bu dikkatsiz davranışlardan bundan böyle sarfınazar etmesi gerekir. Biraz önce söylediğim gibi, eğer Anayasa gibi bir hukuka tabi isek, hukuk devleti isek, hukuka hepimiz saygılı isek bu konularda dikkatli olmamız gerekir. Anayasa’ya ve yasalara, bizim çıkardığımız Anayasa ve yasalara yani bu Meclisin çıkardığı yasalara bizim öncelikle uymamız gerekir ki toplum bizi öncü olarak görsün bu konuda.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sırasıyla vereyim.

Buyurun.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Ben tek bir cümle söyleyeceğim.

Burada bulunmayan bir sayın milletvekilimizin ifadesiyle ilgili, hatip bir ifadede bulundu. Sayın Galip Ensarioğlu’nun kullandığı ifade “Tarihsel olarak Kürdistan” diyor, “Türkiye kürdistanı” ifadesine katılmadığını ve bunu da doğru bulmadığını ifade ediyor.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Gelsin burada konuşsun, televizyonlarda öyle diyor, burada başka birşey, ne dediğiniz belli değil. Doğru durun ya!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Zaten Sayın Halaçoğlu da bunları ifade etti kürsüde.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım… Sayın Başkanım… Efendim, bir şeyi belirtmek istiyorum. Biraz önce grup olarak…

BAŞKAN – Sayın Baluken daha önce söz istedi Sayın Vural, vereceğim.

OKTAY VURAL (İzmir) – Bir şeyi arz edeceğim sadece efendim bilgi olarak. Grup başkan vekilimiz, Milliyetçi Hareket Partisinin bu konuda ortaya koyduğu tavrı Genel Kurulda paylaştı ancak gönül isterdi ki öncelikle bu muhalefet şerhi Komisyon Başkanı tarafından geri gönderilsin…

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Komisyonun öyle bir yetkisi yok.

Sayın Başkan…

OKTAY VURAL (İzmir) – …sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından geri gönderilsin.

Bu çerçevede, Sayın Genel Başkanım yarın yapılacak toplantıda konuşma yapmama kararı almıştır. Dolayısıyla, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuda kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum ve Komisyon Başkanı ile Meclis Başkanının önceden bir inisiyatif almamasını da kınıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Başkanım, yerimden bir söz istiyorum.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Baluken.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Başkanım, Komisyon adına yerimden söz istiyorum.

BAŞKAN – Bir saniye, Sayın Baluken sabahtan bu tarafa ayakta duruyor.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan… Sayın Başkan, bütün partiler konuştu, CHP’ye de söz verin de sonra arkadaşlara verin.

BAŞKAN – Vereceğim ama sataşma nedeniyle söz istiyorlar.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ama yani efendim, bir tek ben kaldım.

BAŞKAN – Sayın İnce, başka zaman da vermediğimiz zaman kızıyorsunuz yani hangi hâlinize verelim? Vereceğiz. Burada bak…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Beni de konuşturursunuz, sonra arkadaşlara verirsiniz.

BAŞKAN – Grup başkan vekilleri söz isteyenler Sayın İnce, lütfen.

Grup başkan vekiline veriyorum.

Buyurun.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Biraz önce konuşması sırasında sayın hatip hem grubumuza yönelik bölücülük yapmak hem de bayrağı aşağılamakla ilgili suçlamalar yaptı.

BAŞKAN – Buyurun, iki dakika söz veriyorum sataşma nedeniyle.

Lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeyelim.

VII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın usul görüşmesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Barış ve Demokrasi Partisine sataşması nedeniyle konuşması

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben MHP adına konuşan grup başkan vekiline cevap vermeyeceğim çünkü MHP bu konuyla ilgili düşüncesini her platformda aynı şekilde ifade ediyor ama burada AK PARTİ adına konuşan sayın grup başkan vekiline iki hafta önceki grup konuşmasından Sayın Başbakanın açıklamalarını okumak istiyorum. Sayın Başbakan, Diyarbakır’daki sözlerini eleştiren MHP ve CHP grubuna yönelik olarak “Gitsinler ilk Meclis zabıtlarını okusunlar, bugün karşı çıktıklarını orada görecekler. ‘Kürdistan’ kelimesini o Meclis zabıtlarında görecekler.” diyor.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Biz buna itiraz etmiyoruz zaten, bunu anlatamıyoruz.

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Bakın, bölgede gidip “Kürdistan” kelimesini kullanıp…

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Muhalefet şerhinde kullandığınız “sömürgeci”, “Ulu Önder” gibi ifadelere karşı çıktığımızı söylüyoruz.

İDRİS BALUKEN (Devamla) - Burada sizin yaptığınız konuşmanın tamamı “Kürdistan” kelimesinin orada geçmesine dairdir.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Siz, işi ısrarla Kürdistan’a getiriyorsunuz.

İDRİS BALUKEN (Devamla) – “Kürdistan” kelimesinin tarihsel bir realite olduğunu…

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Bunu, seçim malzemesi olarak kullanmak istiyorsunuz.

BAŞKAN – Sayın Ünal, lütfen…

İDRİS BALUKEN (Devamla) – …Sultan Sencer’den…

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Konu Kürdistan değil!

İDRİS BALUKEN (Devamla) – …Yavuz Sultan Selim’den, Kanuni’den…

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Konu Kürdistan değil!

İDRİS BALUKEN (Devamla) – …ilk Meclis tutanaklarına kadar burada olduğunu…

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Siz ne yaptığınızı biliyorsunuz.

İDRİS BALUKEN (Devamla) – İki hafta önceki grup konuşmasında Başbakanınızın söylediklerini okuyun, siz de anlarsınız. Dolayısıyla, gelip burada aksi bir görüşü savunmanızı kınıyoruz.

Diğer taraftan, bu bayrakla ilgili meseleye gelmek istiyorum. 30 bin kişiyle yapılan bir gençlik kongresinden bahsediyoruz. Çok görkemli, çok önemli, birlikte yaşamanın ve çözümün mesajlarının geçtiği bir kongre. Ve kim olduğunu bilmediğimiz 2 kişi tarafından bayrak indiriliyor ve bizim partinin gençleri müdahale ediyorlar. Daha önceki bayrak indirme provokasyonlarında da olduğu gibi bunların, devletin köşebaşında yerleşmiş derin birtakım insanlar olduğunu çok iyi biliyoruz.

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Başka partilerde niye indirilmiyor?

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Bayrakla ilgili bir sorunumuz olsa buraya gelir, çıkar, söyleriz. Bizim bayrakla ilgili bir sorunumuz olsa bu Meclis çatışı altında olmayız.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Hep sizin kongrenizde oluyor!

İDRİS BALUKEN (Devamla) – “Birlikte yaşam, demokratik çözüm, ortak gelecek” diyorsak, bayrakla ilgili bir sorunumuzun da olmadığını bilmeniz gerekir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Bu provokasyonla ilgili hem parti gençlik meclisimizin hem de genel merkezimizin açıklaması da olmuştu.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Lütfen Sayın Ünal…

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Grup başkanımızın ifadesiyle…

BAŞKAN – Sayın İnce bekliyor efendim.

Sayın İnce buyurun.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın İnce’den müsaade aldım.

BAŞKAN – Lütfen…

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Halaçoğlu lütfen oturun, daha sonra… Çünkü Sayın İnce biraz önce…

Buyurun Sayın İnce, Yalova Milletvekili… (CHP sıralarından alkışlar)

VI.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam)

1.- 506 sıra sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun birinci cildinde BDP Grubu milletvekillerince yazılan muhalefet şerhinde yer alan Anayasa ve İç Tüzük’e aykırı bazı ifadelerin Başkanlık tarafından çıkarılıp çıkarılmayacağı ve bütçe görüşmelerinin Genel Kurul tarafından belirlenen takvim ve program dâhilinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hakkında (Devam)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başbakan “Kürdistan” derse BDP de gelir “Türkiye kürdistanı” der.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sen ne diyorsun onu söyle.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Yani “Irak Kürdistanı için söyledi.” diyorsunuz ama Roboski’ye “Dobroski” diyen milletvekilinize de bunun gerçeklerini sorarsınız.

Mesela, bir başka yöneticiniz “Türk yoktur.” diyor. Ben de dedim ki: Doğru söylüyorsunuz Türk yoktur, Türkler aslında Kürtlerin kumsalda gezip “tırk tırk” diye ses çıkaranlarıdır.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – “Kart kurt” o, karıştırdın sen.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Değerli arkadaşlar, türkü söylerken, düet yaparken dikkat edeceksiniz. Eleştiriler gelince Kürt sorununu Kürdistan sorununa dönüştürürseniz işte bunun çözümü yoktur. Kürt sorununu biz çözeriz, demokratikleşmeyle çözeriz, evrensel hukukla çözeriz, özgürlükleri genişleterek çözeriz ama siz Kürt sorununu bir coğrafya sorunu hâline, bir Kürdistan sorunu hâline getirirseniz bunu çözemeyiz. “Marmaray’la Londra ile Pekin’i buluşturduk.” derken, Ankara ile Diyarbakır’ı ayrıştırdığınızın farkında değilsiniz sizler.

Sorun nerede biliyor musunuz? Sorun, aslında, sizin kafa yapınızda, mantığınızda. Şehre göre şerbet veriyorsunuz, şehre göre şerbet! (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) Diyarbakır’a gidiyorsunuz Kürdistancı oluyorsunuz, Barzani’nin eş başkanı oluyorsunuz. Oradan Edirne’ye geçiyorsunuz, şehit babası oluyorsunuz bir anda. Gün geliyor El Kaideci oluyorsunuz, gün geliyor El Nusracı oluyorsunuz, gün geliyor AB’ci oluyorsunuz. Sonra, ABD’ci oluyorsunuz.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Bizi konuşma, muhalefet şerhini konuşsana ya!

MUHARREM İNCE (Devamla) - AB’den, ABD’den sıkıldığınız zaman da Şanghaycı oluyorsunuz.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sen muhalefet şerhinden yana mısın, onu söyle Muharrem?

MUHARREM İNCE (Devamla) - İmralıcı oluyorsunuz, Kaddafici oluyorsunuz, Esatçı oluyorsunuz, sonra fesatçı oluyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

İHSAN ŞENER (Ordu) - Siz neci oluyorsunuz?

MUHARREM İNCE (Devamla) - Oradan geçiyorsunuz, sağcı oluyorsunuz, solcu oluyorsunuz, oradan vazgeçip orta yolcu oluyorsunuz.

İHSAN ŞENER (Ordu) – Siz kendinizi tarif edin, kendinizi.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Aynada kendinize bakın.

MUHARREM İNCE (Devamla) - Mesela, bir anda Müslümanlıktan bahsedip papaz elbisesi giymekten söz ediyorsunuz. Çevreci oluyorsunuz, yeşilci oluyorsunuz, Adnan Şensesci oluyorsunuz, solcuları tavlamak için oradan Ahmet Kayacı oluyorsunuz.(CHP sıralarından alkışlar)

İHSAN ŞENER (Ordu) – Siz necisiniz?

MUHARREM İNCE (Devamla) - Oradan geçiyorsunuz “Yes be annem”ci oluyorsunuz. Çalıştay yapıyorsunuz, Alevici oluyorsunuz.

İHSAN ŞENER (Ordu) – Bizi tarif etme, kendini tarif et.

MUHARREM İNCE (Devamla) - Darbuka görüyorsunuz Roman oluyorsunuz be ya! Roman oluyorsunuz Edirne’de. (CHP sıralarından alkışlar) Siz hepsini oluyorsunuz da bakın…

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Bunlar Yılmaz Özdil yazıları. Sen böyle konuşma ya! Sen büyük bir siyasetçisin, böyle konuşma. Bunları, bırak, Yılmaz Özdil yazsın ya!

MUHARREM İNCE (Devamla) - Siz hepsini oldunuz.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Bunları Yılmaz Özdil yazsın, sen ne konuşuyorsun bunları!

MUHARREM İNCE (Devamla) - Darbukayı görünce Roman oldunuz, Barzanici oldunuz, Ahmet Kayacı oldunuz.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Sayın İnce, “Brookings Institution”de ne olduğunuzu söyler misin?

MUHARREM İNCE (Devamla) - Hepsi oldunuz, iki şey olamadınız: Bir “Türk milleti” diyemediniz, bir de Atatürkçü olamadınız, bu ikisini olamadınız. (CHP sıralarından alkışlar)

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Washington’un dar sokaklarında ne olduğunuzu bir anlatın. Washington’un dar sokaklarında ne olduğunuzu bir anlatın. Washington’un mahremlerinde ne olduğunuzu bir anlatın. Geçen hafta neredeydiniz? Washington’da ne yapıyordunuz?

MUHARREM İNCE (Devamla) – Şimdi, bakın, örneklerimi çoğaltayım ben sizlere: Diyarbakır’da 4 askerimiz kaçırıldı, Sayın Başbakan “Çözüm sürecine karşı olanların işi.” diyor.

Sayın milletvekilleri, size bir sorum olacak: PKK, otuz yıldır ilk kez mi asker kaçırdı? Yani, PKK daha önce askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, kaymakamımızı kaçırdı mı, kaçırmadı mı? Yani, bunu ilk kez yapmışsa, derim ki tamam, bir çözüme, bir barışa doğru gidiyoruz, PKK da askerleri kaçırdı, süreci sabote ediyor. Yani, PKK bir kamu görevlisini ilk kez kaçırmadı ki. Bu mantık, PKK’yı aklama mantığıdır, temize çıkarma mantığıdır, tıpkı Reşadiye’de olduğu gibi.

Reşadiye’de ne dediniz? AKP, PKK’yı bir aklama yarışına girdi…

HÜSAMETTİN ZENDERLİOĞLU (Bitlis) – Keşke siz de barışı destekleyebilseydiniz. Daha güzel olmaz mıydı bu konuşmayı orada yapsaydınız?

MUHARREM İNCE (Devamla) - Açıklayın, bakın… O günlerdeki parti sözcünüz Hüseyin Çelik’in açıklamalarına bir bakın. O açıklamalarda…

OKTAY VURAL (İzmir) – Bülent Arınç’ın…

MUHARREM İNCE (Devamla) – Bülent Arınç’ın açıklamalarına bir bakın, o açıklamalarda bunların hepsini görürsünüz.

Bakın, çelişkili olmak, şehre göre farklı şerbetler vermek başka bir şeydir, tutarlı olmak, demokrat olmak başka bir şeydir.

Şimdi, ben, size çelişki gibi görünüp aslında demokrat bir tavır olan örnekler sergilemek istiyorum: Uludere’de 34 çocuğun ölümünü sorgulayacaksın, üzüleceksin, üstüne gideceksin. Orada diyeceksin ki “Bu çocukları, onları  hep birlikte savunacağız.” Hiç korkmayacaksın bundan.

Kürt olmak gerekmez o çocukları savunmak için, insan olmak, demokrat olmak, yurtsever olmak yeterlidir. (CHP sıralarından alkışlar)

Mesela, bir Sünni olarak diyeceksin ki Alevilerin cemevine haksızlık yapılıyor. Devlet, caminin elektriğini, suyunu  ödüyor, Alevi’nin, cemevininkini ödemiyor. Bir Sünni olarak çıkacaksın “Alevi kardeşime haksızlık yapma.” diyeceksin. Bunu demek için Alevi olmak gerekmez. (CHP sıralarından alkışlar) Mesela, “Bir cemaate kızdım, dershaneleri kapatırım.” diyorsa birisi, sen diyeceksin ki: “Bu eğitim kurumları böyle kapatılmaz.” O dershaneciyi de savunacaksın.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Parti tüzüğünde var bizim, dershane sorunu.

MUHARREM İNCE (Devamla) - Mesela, Gezi’de direnen yaşlı teyzeyi de savunacaksın. Ömrünün baharında on altı yıl hapis yemiş, telefonuna sehven bilgi yüklenen teğmeni de savunacaksın. “Dershanelerde işsiz kalan öğretmenlere iş veririm.” dediğinde, maliyeci kontrolüne giren holding patronunu da savunacaksın. Silivri’deki generali de savunacaksın. Düzmece delillerle içeriye atılan gazetecileri, muhalifleri de savunacaksın. Müfettiş gönderilen CHP’li, MHP’li belediyeleri de savunacaksın. Taksim’de gözünü kaybeden delikanlıyı savunacaksın. Başbakanın hışmına uğramış ajans sahiplerini savunacaksın. Haksız yere denetime girmiş, yıllarca “Kapitalisttir.” diye mücadele etmiş olmana rağmen, göstericilere otelini açtı diye müfettiş gönderilen, ihalelerden el çektirilen holding patronunu da savunacaksın.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Son iki dakikanı muhalefet şerhine ayır.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Gün gelecek Kürt’ü, Alevi’yi, holding patronunu, on sekiz yaşındaki sosyalist çocuğu, cemaatçiyi, dershaneciyi, ezilen mazlum kim varsa, bu diktatörün ezmek istediği kim varsa herkesi savunacaksın. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Duyuyoruz, duyuyoruz, niye bağırıyorsun!

MUHARREM İNCE (Devamla) – Demokrasi böyle bir şeydir, hukuk böyle bir şeydir, adalet böyle bir şeydir ve bunu yapmak için…

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Tarihinize bakın.

MUHARREM İNCE (Devamla) - …Cumhuriyet Halk Partili olmak gerekmez, bunu yapmak için solcu olmak gerekmez, bunu yapmak için insan olmak, adam olmak, yurtsever olmak yeterlidir diyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

İHSAN ŞENER (Ordu) – Acze düşmüş CHP’yi de savunacaksın!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Ünal.

Sayın Ünal ne için söz istiyorsunuz? Bir saniye! Ne için söz istiyorsunuz “Buyur” derken?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, hatip, grup başkanımızın konuşmasına ilişkin bir hususu…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hasip, Hasip, hatip değil.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın hatip, Hasip değil efendim, hatip.

…sayın grup başkanımızın konuşmasındaki ifadesine ilişkin bir hususu ifade etti, bir düzeltme istiyorum sadece.

Ayrıca, ben, Sayın Muharrem İnce’nin tabii, hangi ifadesini düzelteceğim, onun için bir düzeltme istemiyorum…

BAŞKAN – Düzeltmeyle ilgili olmaz efendim, bakın. Siz kimsenin ifadesini düzeltemezsiniz, sataşma varsa söz isteyebilirsiniz.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Efendim, bizimle ilgili kullandığı ifadelerle ilgili sataşmadan dolayı söz talep ediyorum.

BAŞKAN – Ha, ifade edeceksiniz bunları… Bunları önce söyleyeceksiniz.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Peki, sataşmadan dolayı söz talep ediyorum.

BAŞKAN – Buyurun, iki dakika söz veriyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Kimsenin sözünü düzeltemezsiniz siz, buyurun.

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Herkesi düzelteyim diyorsunuz. Önce parti olarak duruşun ne? Kürdistan var mı yok mu? Önce Başbakanın duruşunu düzelt, ondan sonra… Lütfen yani…

VII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sürçülisan ettim, “düzeltme” ifadesini yanlış kullandım, kusura bakmayın, “sataşma” diyecektim efendim, düzeltiyorum. Kendi sözümü düzeltme hakkına sahibim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir hususu burada netleştirelim. Kimse meseleyi Kürdistan üzerinden kurgulayıp, sonra bölgeye gidip, bölgedeki insanlarımıza “Bakın, size ne yapıyorlar… Buraya gelip ‘Kürdistan’ diyorlar, Ankara’ya gidip başka şey söylüyorlar.” diye propaganda yapmaya kalkışmasın.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Aynen öyle, aynen öyle.

MAHİR ÜNAL (Devamla) – Sayın Başbakanın “Kürdistan” ifadesini Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi için kullandığı son derece açıktır.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Hayır, hayır, Türkiye için kullandı.

MAHİR ÜNAL (Devamla) – Sayın Halaçoğlu da Kürdistan bölgesinin Osmanlı Dönemi’nde ve cumhuriyet tutanaklarında, Meclis tutanaklarında nasıl kullanıldığını, Süleymaniye ve Erbil için kullanıldığını da ifade etmiştir.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Çok açık söyledi, Türkiye için kullandı, lafı döndürmeyin.

MAHİR ÜNAL (Devamla) – Bir gerçeği gözden kaçırmayalım: Bakın, bizim, muhalefet şerhinde karşı çıktığımız hususlar: “Kürdistan’da eşitsiz gelişim ve ekonomik sömürü.” Böyle bir ifadeyi biz bu Mecliste kabul edemeyiz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Kardeşim, bu benim fikrim ya, benim fikrim bu. Partimin fikrine nasıl karşı çıkarsın ya?

MAHİR ÜNAL (Devamla) – “Kürt siyasi tutsak” ifadesini kabul edemeyiz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – “Eşitsiz gelişim ve ekonomik sömürü…” Ya bunda ne var? Allah, Allah! Allah aşkına ya!

MAHİR ÜNAL (Devamla) – “Kürt halk önderi” ifadesini kabul edemeyiz. “Türkiye ve Kürdistan’ın dört bir yanından halk isyanları başlamıştır.” ifadesini kabul edemeyiz. “İmralı’da Kürt halk önderi” ve “PKK lideri” gibi ifadeleri kabul edemeyiz.

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – “Kürdistan” ifadesini kabul ediyor musunuz Sayın Başkan, “Kürdistan” ifadesini, onu söyleyin?

MAHİR ÜNAL (Devamla) – AK PARTİ bölgede yaklaşık yüzde 45, yüzde 50, kimi yerde yüzde 60 oy alıyor. AK PARTİ’ye oy veren Kürt vatandaşlarının önderi olmayan birisine siz nasıl “Kürt halkı önderi” diyeceksiniz ve bunu meşrulaştıracaksınız…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Niye görüşüyorsunuz o zaman? Niye görüşüyorsunuz Beyefendi?

MAHİR ÜNAL (Devamla) – …bunu Meclise taşıyacaksınız, bunu muhalefet şerhine taşıyacaksınız, sonra da bizim bunu kabul etmemizi isteyeceksiniz? Dolayısıyla, biz bunu kabul etmiyoruz.

Sayın İnce’nin söyledikleriyle ilgili de tek bir şey söylemek …

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHİR ÜNAL (Devamla) – …istiyorum: Bu millet ariftir, kimin ne yaptığını iyi bilir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Yarın Sayın Başbakan sizi de yalanlar!

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – “Kürdistan” ifadesine karşı mısınız, değil misiniz Sayın Başkan, onu söyleyin?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Baluken, siz mi istiyorsunuz, Sayın Kaplan mı istiyor?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Kaplan usule ilişkin istiyor. Ondan önce Mahir Bey’in konuşmasıyla ilgili bir hususu açıklamam lazım.

BAŞKAN – Hayır, anladım da ayrı ayrı olmaz ki biriniz isteyeceksiniz, sataşmaya da cevap…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Olur mu efendim!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Hasip Bey usulle ilgili istiyor, ben sataşmadan dolayı istiyorum.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Grup başkan vekili sataştı.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Ben sataşmadan dolayı söz istiyorum.

BAŞKAN – O zaman önce sataşmaya cevap versin ondan sonra buyurun.

Ne diye sataştı bir defa Sayın Baluken? Ne söyledi de sataştı?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Yine Sayın Başbakanın, konuşmasında Suriye ve Irak bölgesini kastettiğini, dolayısıyla bizim bölücü…

BAŞKAN – Bunun sataşma neresinde?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Bizim bölücülük yaptığımızı söylüyor, ülkeyi böldüğümüzü söylüyor, daha ne söylesin?

BAŞKAN – Ha, bölücülükle ilgiliyse buyurun.

İki dakika söz veriyorum.

3.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Barış ve Demokrasi Partisine sataşması nedeniyle konuşması

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Bakın, ben demin o konuşmanın bir kısmını okudum, şimdi size bir paragrafını okuyayım.

Sayın Başbakan konuşuyor: “‘Kürdistan’ kelimesini o Meclis zabıtlarında görecekler. ‘Anasırı İslam’ kavramını o zabıtlarda görecekler. Biraz daha geriye, Osmanlıya gittiklerinde doğu ve güneydoğunun Kürdistan eyaleti olduğunu görecekler.” Öyle Halaçoğlu’na gönderme yaparak “Irak’tan bahsetti, Suriye’den bahsetti.” savunmasını burada yapmayın.  Başbakan çok açık bir şekilde… Bakın yine okuyayım, meşguldünüz: “Osmanlıya gittiklerinde doğu ve güneydoğunun kürdistan eyaleti olduğunu görecekler.” diyor, grup konuşmasında söylüyor, siz herhâlde yoğundunuz, dinleyemediniz o ara. “Türkiye’nin yakın tarihi MHP ve CHP’nin çizdiği bir tablo değildir. Bunları söyledik diye bize ne diyorlar? ‘Bölücü’ diyorlar. Peki Mustafa Kemal de mi bölücüydü?” diye Sayın Başbakan söylüyor.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Asıl hususu niye konuşmuyorsunuz, ısrarla Kürdistan’ı konuşuyorsunuz? Bizim karşı çıktığımız ve itiraz ettiğimiz diğer hususların hiçbirini burada gündeme getirmiyorsunuz. Muhalefet şerhinde kullandığınız ifadelerin hiçbirini gündeme getirmiyorsunuz. Niye onlara olan rahatsızlıkları getiriyorsunuz?

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Eğer bu söylediklerinizin arkasındaysanız, bunlarla BDP’ye “bölücü” diyorsanız, o zaman demek ki siz Grup Başkanınıza da “bölücü” diyorsunuz. Samimi değilsiniz, samimi olacaksınız, bütün düşüncelerinizi gelip burada samimi bir şekilde halka söyleyeceksiniz. Ben kısaca bunları ifade etmek istiyorum.

Sayın Başkan, bugün gündemde olmamasına rağmen böyle bir tartışmayı açmanız, böyle bir usul tartışmasını açmanız da son derece yanlış olmuştur. Yarın gündemde bütçe görüşülmeye başlayınca varsa böyle bir problem yarın bu usul tartışmasını açmanız gerekiyordu. Dolayısıyla, bu tutumunuzun da burada tekrar tartışmaya açılmasının yanlış olduğunu ben vurgulamak istiyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, herkese sataşmadan söz verdiniz, bütün gruplara, ben de istiyorum.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Hayır, ben daha şimdi istiyorum. Sayın Başkan…

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Başkanım, Sayın Başkanım, Komisyon olarak söz istiyoruz.

MUHARREM İNCE (Yalova) – İkişer üçer defa verdiniz.

BAŞKAN – O zaman sıralamayı siz yapın da ona göre vereyim ben Sayın İnce!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, Komisyona söz verecektiniz.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sayın Başkan, Komisyon olarak söz istiyoruz.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkanım, hem de gruplara ikişer üçer kere verdiniz.

BAŞKAN – Bir saniye, Sayın Kaplan’a vereceğim, ondan sonra vereceğim.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sayın Başkan, Komisyona söz verecektiniz.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Kaplan, ne için söz istiyorsunuz?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkanım, İç Tüzük’ün çok açık hükümleri var. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen bir rapor söz konusudur, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmiştir.

BAŞKAN – Konuşmalarınızda bahsettiniz zaten Sayın Kaplan.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hayır efendim, bunun gündeme alınamayacağını, burada oylama yapılamayacağını, Başkanlık Divanının…

BAŞKAN – Sayın Kaplan, gündeme geçmedik ki zaten.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hayır, hayır.

BAŞKAN – Gündem dışı konuşmalarda sayın grup başkan vekilleri söz istediler; Sayın Vural ve Sayın Ünal.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Ama usul tartışması açtınız.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen bir…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Hiç gündemde yokken nasıl usul tartışması açarsınız?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, siz bunu oylamaya sunamazsınız, oylayamazsınız.

BAŞKAN – Niye oylamayayım, oylarım Sayın Kaplan.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sayın Başkan, muhalefet şerhi Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen bir rapor değildir.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Plan Bütçe raporumuzu, muhalefet şerhimizi komisyon yapar, bir; Başkanlık Divanına gelir, iki; sonra yarınki gündemde, 10 Aralık gündeminde gündeme gelir. Eğer siz onu oylar, karardan çıkarırsanız o rapor eksik kalır, yarın muhalefet görüşmeleri yapılamaz.

BAŞKAN – Hayır efendim, eksik kalmaz, açıklamasını yapacağım ben çünkü, eksik yön kalmaz Sayın Kaplan.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, usul tartışması açıyorum, bunu oylayamazsınız.

BAŞKAN – Yani Anayasa’nın 3’üncü maddesine, 14’üncü maddesine, Anayasa’ya tümden, ruhuna aykırı olan bir konu gelecek, burada karar verilemeyecek.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Aynen… Anayasa 83, dokunulmazlıklar o.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Nerede, Anayasa’ya aykırı bir şey yok? Siz kendi keyfinize göre mi karar vereceksiniz?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Yani siz bana şunu iddia edemezsiniz Sayın Başkan: Sizin yerinizde Gazi Mustafa Kemal oturuyordu, “Kürdistan.” diyordu, tutanaklarda var.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Anayasa’ya aykırı.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Siz Kürdistan’a karşı mısınız, Mustafa Kemal’e karşı mısınız, o tutanaklara karşı mısınız? Eğer değilseniz oylama yapamazsınız. Burada konuşacağım, kürsü masuniyeti var.

BAŞKAN – Buradaki tartıştığımız konu, Sayın Kaplan, Anayasa’da var.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hayır efendim, Anayasa’da da yok, Anayasa’da da yok.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ederim.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Anayasa’da birisini ihlal etmek var mıdır Sayın Başkan?

BAŞKAN – Evet, Sayın Halaçoğlu, buyurun, siz niye söz…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, usul tartışması açıyorum. 

BAŞKAN – Neyin usulü?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Oylama yapılamaz.

BAŞKAN - Bu açtığımız usul tartışması zaten Sayın Kaplan.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hayır, bunun oylamasını yapamazsınız.

BAŞKAN - Usul tartışmasının usul tartışması olmaz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Oylayamazsınız, oylayamazsınız, gündem belirlenmiştir. Yarın…

BAŞKAN – Ne için usul tartışması açtığımı ben baştan söyledim, onun üzerine söz istediniz.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Gündemde yok ki olmayan bir gündem üzerinden usul tartışması açamazsınız.

HASİP KAPLAN (Şırnak) –  Gündemde yok Sayın Başkan, gündemde yok!

BAŞKAN – Aleyhe söz istediniz ve konuştunuz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, gündemde yok!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Yarın açsanız olur ama bugün açamazsınız siz bunu.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Yarındır…

BAŞKAN – Gündeme geçmedik, gündemden önce açtık efendim.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Açamazsınız!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Olmayan bir gündem üzerinden usul tartışması açamazsınız, yapamazsınız!

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Yapamazsınız, açamazsınız!

BAŞKAN – Sizin bağırmanızla, çağırmanızla, zorla mı olacak bu Sayın Kaplan?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Yapamazsınız Başkan, yapamazsınız!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Burasını kendi keyfinize göre yönetemezsiniz!

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hayır, keyfî…

BAŞKAN – Zorla mı oylatmayacaksınız yani?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Burası keyfî yönetilecek bir yer değil.

BAŞKAN – Bu kaba güçle olacak bir konu değil ki!

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hani gündem?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Gündemde yok!

BAŞKAN – Lütfen müsaade edin, Sayın Halaçoğlu’na söz vereyim.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Gündemde yok böyle bir şey!

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sizin Başkanlığınız döneminde de yok. Hani, gündemde var mı? Yarındır…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Yarın açarsınız.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Siz geriye alırsanız…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Yarın açın, yarın oylayalım.

BAŞKAN – Lütfen oturun, Sayın Halaçoğlu’na söz vereceğim.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, siz oylarsanız yarın Plan Bütçede bütçe görüşülemez arkadaşlar. Plan Bütçe görüşme yapamaz! Bu geri gider, bunun tamamlanması ve tekrar gelmesi gerekir.

BAŞKAN – Sayın Kaplan, lütfen oturun.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Böyle bir şey olmaz! Siz burada defakto bir durum yapamazsınız Başkan!

BAŞKAN – Evet, Sayın Halaçoğlu…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Anayasa’yı ihlal edemezsiniz, oylayamazsınız, oylayamazsınız!

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sayın Başkan, BDP’li…

BAŞKAN – Söz vereyim, ondan sonra efendim.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Lütfen oturun Sayın Kaplan! Sizi mi dinleyeceğiz yani?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Ama, Sayın Başkan, yaptığınız doğru değil! Anayasa’yı çiğniyorsunuz.

BAŞKAN – Yaptığımın doğru-yanlış olduğunu tartıştık. Bir saatten bu tarafa bunu konuşuyoruz Sayın Kaplan.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sayın Başkan…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Oylayamazsınız! (AK PARTİ sıralarından “Daha oraya gelmedik.” sesi)

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Başkan, Komisyon adına söz istiyorum, 69’dan.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Nereye gelmedik? Sabahtan beri tartışıyoruz, nereye gelmedik ya?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Burada oylama yapamazsınız!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Efendim, siz bize bir açıklama yapmak zorundasınız.

BAŞKAN – Açıklama yapacağım, bir saniye, Sayın Halaçoğlu’na bir söz vereyim.

HASİP KAPLAN (Şırnak) –  Usul tartışması açıyorum oylamayla ilgili.

BAŞKAN – Bitmedi ki henüz bu konu Sayın Kaplan!

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hayır efendim, hayır!

BAŞKAN – Nereye sizin söylemenizle…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Açıklama ayrıdır.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Neye dayanarak böyle bir usul tartışması açıyorsunuz?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Siz hangi…

BAŞKAN – Açtım efendim, tartışıldı.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Başkan, siz hangi hakla gündemde olmayan bir…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Neye göre oylayacaksınız?

BAŞKAN – Gündem dışı söz istedi her iki grup başkan vekili de.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hayır, alamazsın Başkan! Alamazsınız, alamazsınız! Atatürk’ün oturduğu yerden… (AK PARTİ sıralarından “Otur yerine!” sesleri, gürültüler)

BAŞKAN – Nereye geliyorsunuz Sayın Kaplan? Ne yapacaksınız, kürsüyü mü basıyorsunuz?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Böyle babanızın çiftliği değil Meclis! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İSMAİL KAŞDEMİR (Çanakkale) – Senin babanın çiftliği mi orası!

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Gündemde olmayan bir şeyi oylayamazsınız!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Anayasa’ya uygun şeyler yazacaksınız!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Anayasa’ya uygundur, her şeyi uygundur, uygun olmayan hiçbir şey yok!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Yemininize uygun şeyler yazacaksınız!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Gündemde olmayan bir şeyi oylarsanız bütçe görüşmeleri tehlikeye girer, bütçe görüşmelerini geri alırsınız.

BAŞKAN – Sayın Kaplan…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Kanun yapıcılarla bunları değerlendirin, bunu oylayamazsınız.

BAŞKAN – Müsaade edin, Sayın Halaçoğlu’na söz vereyim, sataşma nedeniyle söz istedi.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Ara verin Sayın Başkan.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Ara verin, oylama yapın.

BAŞKAN – Evet, açıklamasını yapacağım efendim.

Sayın Halaçoğlu, buyurun siz. Ne için söz istediniz?

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sayın Başkan, sözlerime atfen, sözlerimi çarpıtarak sataşmada bulunuldu. 

BAŞKAN – Ama bunun sonu gelmez ki Sayın Halaçoğlu.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Oylama yaptırmayız Başkan, böyle şey olmaz. (AK PARTİ sıralarından “Sen kimsin ya!” sesleri)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ne yaptırmıyorsun ya!

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Burada orman kanunu mu uygulayacaksınız, var mı böyle bir usul?

BAŞKAN – Tüm grup başkan vekilleri, şimdi Sayın İnce de istiyor aynı şekilde. Kim ne söyledi sizin için?

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Şimdiye kadar söylediğim hem bayrak meselesi hem de Kürdistan meselesinde…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Nasıl oyluyorsunuz ya, siz komisyon başkanı mısınız?

BAŞKAN – Neyin komisyon başkanı değilim?

HASİP KAPLAN (Şırnak) –  Ama siz komisyon başkanı değilsiniz, Plan ve Bütçeye niye karışıyorsunuz? (AK PARTİ sıralarından “Otur artık!” sesleri)

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Ya, bir sus Allah aşkına ya!

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Ya, bir otur ya!

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Plan ve Bütçenin raporuna ne karışıyorsunuz Allah aşkına ya!

BAŞKAN – Sayın Kaplan, bir oturun lütfen.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Yarın görüşürüz.

BAŞKAN – Yarın yine görüşürsünüz.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Hem bayrak meselesinde hem de benim söylediğim Kürdistan’la ilgili bölümde sözlerime sataşmada bulundular.

BAŞKAN – Ne diye sataştı Sayın Halaçoğlu, ne söyledi de sataştı?

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Bayrak indirilmesini sadece provokasyon olarak nitelendirdi, hâlbuki ondan öncesinde de...

BAŞKAN – Sataşma bunun neresinde? Provokasyon olduğunu söyledi, doğru.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Bu, sataşma değil, durum tespitidir, ne alakası var?

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Hayır, olur mu öyle şey? Benim sözlerim…

BAŞKAN – Ne alakası var şimdi sataşmayla? Lütfen Sayın Halaçoğlu…

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Olur mu öyle şey?

BAŞKAN – Hayır sataşma değil, bayrak indirmenin provokasyon olduğunu söyledi, doğru.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Farklı bir şey mi bekliyordunuz, farklı bir şey mi istiyordunuz, onu mu söyleseydik?

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Hayır, ondan önceki bayrak indirmeleri de mi yani aynı şekilde?

BAŞKAN – Sayın Halaçoğlu, lütfen…

SIRRI SAKIK (Muş) – Halaçoğlu istiyor ki her gün bir bayrak indirilsin, bunun üzerinden siyaset yapsın!

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sayın Başkan, Komisyon adına söz istiyorum ben de, lütfen, 69’a göre.

BAŞKAN – Buyurun Sayın İnce, siz niye söz istiyorsunuz?

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, bütün gruplara sataşmadan 2 kez söz verdiniz, CHP hariç. Bence şöyle olmalı: Önce Komisyona vermelisiniz, derdini bir anlatsın, bu tartışmalarda o derdini anlatmalı, sonra bize söz vermelisiniz, CHP’ye. Takdir sizin ama önce Komisyon bir derdini anlatsın. 

BAŞKAN – Hayır, sataşma nedeniyle söz istiyorsanız vereyim Sayın İnce, Komisyon açıklama yapacaksa ona da veririm ama…

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – “Önce Komisyon konuşsun.” diyor.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, ben sataşma nedeniyle söz istiyorum ama doğrusu, Komisyonun derdini anlatmasıdır önce; doğrusu budur.

BAŞKAN – Sayın Başkan, buyurun, yerinizden efendim. Lütfen Sayın Başkan, açıklayın lütfen!

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sayın Başkan, ben 69’a göre söz talep ediyorum, siz yerinden veriyorsunuz.

BAŞKAN – Usul tartışması yapıyoruz  Sayın Başkan, lütfen yerinizden açıklayın.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) –  69’a göre, sataşma var…

BAŞKAN – Efendim, duyulmuyor mu sözleriniz? Eğer, Komisyona sataşma nedeniyle söz istiyorsanız, buyurun.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Onu söyledim efendim.

BAŞKAN – İfade etmiyorsunuz ki!

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Efendim, onu ifade ettim.

BAŞKAN – Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

4.- Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in, muhalefet şerhlerinin komisyon üyelerinin verdiği bir ek olup bunu bir rapor olarak değerlendirmenin yanlış olduğuna ve bu konuyla ilgili kararı Meclisin vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, Milliyetçi Hareket Partisi sözcüleri Komisyonun görevini yerine getirmediğini söyleyerek Komisyonu kınadıklarını ifade ettiler. Hâlbuki, İç Tüzük açık. İç Tüzük 38’e göre, Komisyon sadece kendisine havale edilen tasarı ya da tekliflerin Anayasa’ya aykırı olup olmadığını inceler, eğer Komisyon Anayasa’ya bir aykırılık görüyorsa da maddelerine geçilmeden bunu reddeder. Burada tanımlanan da ayrıca Komisyon Başkanlığı ya da Divan değildir, “Komisyon” tanımı vardır. Böyle olunca da Başkanlığın burada herhangi bir yetkisinin olmadığı da net olarak açıktır.

Burada eğer bir muhatap varsa ki, şu anda burada konuştuğumuza göre, Meclis Başkanlığı ve Genel Kuruldur ve burada hakikaten Anayasa’ya aykırı olduğu açık olan ve muhalefet şerhlerine yazılmış olan bu ifadelerle ilgili olarak ne yapılacağının kararını verecek olan da yüce Meclistir. Bunu da sizlerin takdirlerinize biz sunuyoruz.

Ayrıca şunu da ifade etmek istiyorum: Muhalefet şerhleri raporun kendisi değildir, muhalefet şerhleri rapora ek olarak milletvekillerinin, komisyon üyelerinin vermiş oldukları bir ektir. Bunu bir rapor olarak değerlendirmek de yanlıştır.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın İnce, buyurun.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sataşma için söz istemiştim.

BAŞKAN – Kim ne söyledi de sataştı Sayın İnce?

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Mahir Ünal.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Ben bir şey demedim efendim, konuşmamda hiçbir şey söylemedim.

BAŞKAN – Ne söyledi Sayın Ünal?

MUHARREM İNCE (Yalova) – Partimizi hedef alan küçültücü açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN – Hangi açıklamalar Sayın İnce? Söyleyeceksiniz efendim, soruyorum size. Sataşma olup olmadığına karar vereceğim.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, ben herhangi bir şekilde Sayın İnce’ye sataşmada bulunmadım efendim.

SIRRI SAKIK (Muş) – “CHP” dedi, dedi.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Efendim? Sayın Ünal’ın söylediklerini söyleyin.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, sataşma için söz isteyen grupların hiçbirinden derin bir açıklama istemediniz. “Sataşma var.” dedi, “Buyurun.” dediniz. Benden niye derin bir açıklama istiyorsunuz?

BAŞKAN – Yok, size değil efendim, herkese açıklattırdım.Sayın Ünal’a da açıklattırdım, herkese açıklattırdım, lütfen… Sayın Halaçoğlu açıkladı, “Sataşma yok.” dedim.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Komisyon doğru bilgi vermedi Meclise; bir. Cumhuriyet Halk Partisine sataşma oldu; iki.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Komisyon doğru bilgi verdi.

MUHARREM İNCE (Yalova) – İzin verirseniz, diğer gruplara gösterdiğiniz toleransı bize de gösterin.

BAŞKAN – Sayın İnce, diğer gruplara gösterdiğim toleransı size göstermeyelim demiyorum. Size ne söylendi de sataşıldı, onu soruyorum ben.

MUHARREM İNCE (Yalova) – “Arif olan anlar.” dedi.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Efendim, arifle ne ilgisi var?

İHSAN ŞENER (Ordu) – Anlamaz mı? Arif olan anlar.

ŞİRİN ÜNAL (İstanbul) – Arif değil misiniz?

BAŞKAN – Sayın İnce, lütfen yani…

Buyurun, iki dakika söz veriyorum.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan… Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun, iki dakika söz veriyorum Sayın İnce.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Genç konuşacak grup adına.

(Bir grup BDP milletvekilinin Başkanlık kürsüsü önünde toplanması, gürültüler)

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, muhalefet şerhimize karışamazsınız. Oldubittiye getirmeye hakkınız yok.

BAŞKAN – İşgal mi ediyorsunuz kürsüyü?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Ne demek istiyorsunuz Başkan?

BAŞKAN – Nasıl konuşuyorsun “Ne demek istiyorsun?” diye!

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Nasıl bir davranış biçimi bu?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Asıl siz kendi keyfinize göre yönetiyorsunuz burayı.

BAŞKAN – Sizin davranış biçiminiz…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Nasıl böyle konuşuyorsunuz?

BAŞKAN – Sizin davranışınız… Kürsüye gelip de siz bunları konuşuyorsunuz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bir itirazda böyle mi konuşulur?

BAŞKAN – Nasıl konuşulması gerekir?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Bir açıklama yapın önce.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bir itirazda hemen “Kürsüyü mü işgal ediyorsunuz…” Kürsü işgal edilmedi ki.

BAŞKAN – Sayın hatibe söz verdim, siz…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Kim işgal ediyor Başkanlık kürsüsünü?

BAŞKAN – Siz yapıyorsunuz işte!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Açıklama yapmadan niye söz veriyorsunuz?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sizin yerinizde Atatürk otururken bak ne yapmış?

BAŞKAN – Sayın hatip, lütfen oturur musunuz. Sayın Kaplan, lütfen oturun yerinize.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Bizim muhalefet şerhimiz hakkında konuşuyorsunuz.

BAŞKAN – Sayın Baluken, böyle bir hakkınız yok, oturun lütfen.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Olur mu öyle şey!

BAŞKAN – Bu, zorla olmaz, seslerinizi yükseltmekle olmaz.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Muhalefet şerhimizi oylatmayız, böyle bir yetkiniz yoktur sizin.

BAŞKAN - Oturunuz yerinize.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, oylama yaptırtmayız…

BAŞKAN – Oturunuz lütfen. Açıklama yapacak.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Hayır yani, böyle bir yetkiniz yok sizin.

BAŞKAN – Ne yapıyorsunuz ya, lütfen… Bırakın şunu.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Böyle bir yetkiniz yok.

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Lütfen Sayın Sakık, oturun yerinize.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Böyle şey olur mu?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Keyfinize göre mi yöneteceksiniz?

BAŞKAN – Hayır ama lütfen yani…

SIRRI SAKIK (Muş) – Kendi kafa yapınıza göre yönetemezsiniz yani.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Genç.

5.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

KAMER GENÇ (Tunceli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; evvela, burada yanlış yapılıyor, burada raporu düzenlemek Meclis Başkanının görevidir. Bu raporların Anayasa’ya uygun olması lazım. Bakın, burada…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Kabul etmiş zaten, Meclis Başkanı kabul etmiş, onaylamış, daha neyi tartışıyoruz.

KAMER GENÇ (Devamla) – Bir dakika efendim, bir dakika, ben konuşayım.

Burada, rapor düzenlenirken gelen muhalefet şerhlerinde eğer Türkiye Cumhuriyeti devletinin Anayasa’sına, İç Tüzük’e aykırı birtakım şeyler varsa Meclis Başkanı bunları iade eder ve bunları bastırmaz, burada büyük sorumluluk Meclis Başkanınındır. Düzenlenen bu raporla Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etmiştir, dolayısıyla Meclis Başkanının istifa etmesi lazım. (CHP sıralarından alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Ne alakası var! 1 doğru, 10 tane yanlış söylüyorsun!

KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, şimdi, bakın, geçen gün Beşir Atalay dedi ki: “Tayyip Erdoğan’ın ‘Kürdistan’ kelimesini kullanmasını biz aramızda tartıştık ve Tayyip Erdoğan o tartışma sonunda o ‘Kürdistan’ kelimesini kullandı.” Tayyip Erdoğan bir Kürdistan kurulmasını istiyor ve buna da destek veriyor, arkadaşlar onu şey ediyorlar, oradan aldıkları destekle bunu yapıyorlar.

AHMET YENİ (Samsun) – Hadi be, yaptığın laflara bak!

KAMER GENÇ (Devamla) – Siz, zaten güneydoğuyu PKK’ya teslim etmişsiniz, Türkiye Cumhuriyeti devletini oradan çekmişsiniz. Şimdi, çıkıp da burada oynamanın anlamı yok.

HASİP KAPLAN (Şırnak) –  Al, Atatürk’ün sözlerini oku…

KAMER GENÇ (Devamla) – Konuşma!

Bakın, Atatürk’ün burada kullandığı o kelimeler…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Meclis kürsüsünden sözlerini okutayım mı Atatürk’ün?

KAMER GENÇ (Devamla) – Bakın, Türkiye Cumhuriyeti devleti Osmanlı Devleti üzerine kurulmuş bir devlettir. O zaman Osmanlı Devleti vardı, çeşitli bölgeler vardı -Lazistan vardı, Kürdistan vardı- ama Türkiye Cumhuriyeti devleti, kurulduktan sonra tek bir devlettir.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Mustafa Kemal bu kürsüde söyledi bu sözleri…

KAMER GENÇ (Devamla) – Bu devletin bölünebilmesi için burada bir savaş kazanılması lazım. Türkiye Cumhuriyeti devletini, siz, bir savaş daha kazanmadıktan sonra bölemezsiniz. Sizler bölücüsünüz, siz Anayasa’yı ihlal ediyorsunuz; baş sorumlusu Tayyip Erdoğan’dır ve Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti devletini, belirli makamlara gelmek için bölüyor ve bu vatana ihanet suçunu işliyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AHMET YENİ (Samsun) – Haydi oradan be, haydi yerine!

KAMER GENÇ (Devamla) – Bunun Yüce Divana sevk edilmesi lazım. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bu suça sizler de iştirak ettiğiniz için de sizi aynı zamanda vatan haini…

AHMET YENİ (Samsun) – Hain sensin!

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Sensin! Hadi yerine!

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – En büyük vatan haini sensin!

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Saygısız herif!

BAŞKAN - Buyurun Sayın Vural.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, bu komisyonun aslında bu muhalefet şerhiyle ilgili takındığı tutumu gündeme getiren bendim. Komisyon Başkan Vekili de böyle bir yetki olmadığını ifade etti. Bu, doğrudan doğruya bir çarpıtmadır, var yetkileri.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Yok efendim.

OKTAY VURAL (İzmir) – Dolayısıyla, bu çerçevede söz vermenizi istirham ediyorum.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Yok efendim, muhalefet şerhlerini düzenleyen madde 42’de buna ilişkin hiçbir hüküm yok.

OKTAY VURAL (İzmir) - Çünkü komisyonun müdahil olmadığı bir yetkiyi bugün burada Genel Kurul yetkisi hâline dönüştürmek doğru değil, orada engellenmesi gerekirdi.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – İç Tüzük 42 açık, muhalefet şerhlerini  düzenliyor. Burada komisyona verilen Anayasa’ya aykırılıkla ilgili herhangi bir inceleme yetkisi yoktur.

OKTAY VURAL (İzmir) – O bakımdan, burada, Meclis Genel Kurulunda ifade edilmesinin yetki, salahiyet bakımından önemli olduğunu düşünüyorum.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Komisyon görüşmelerini yapmıştır,  süreci tamamlamıştır, muhalefet şerhi arkadan gelir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Müsaade ederseniz, Sayın Erkan Akçay’a komisyon üyesi sıfatıyla söz vermenizi…

BAŞKAN – Ama böyle bir usulümüz yok Sayın Vural. Komisyon olarak Komisyon Başkan Vekili açıklama yaptı. Usul tartışması yapıyoruz burada Sayın Vural, lütfen ama…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, bir komisyonun anayasaya uygunlukla ilgili öncelikle, ivedilikle görev alması gerekiyor. Bununla ilgili, bir komisyon başkanının İç Tüzük’te kendisine verilen bir yetkiyi dar anlamda yorumlayıp bu konuda adım atmaması komisyonun görev yapmaması demektir.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) –  İç Tüzük 42 açık.

OKTAY VURAL (İzmir) – Görevini yapmayan bir komisyonu…

KAMER GENÇ (Tunceli) – İç Tüzük’ü sen nereden biliyorsun be? Raporu sen nereden biliyorsun?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sen nereden biliyorsun? 

OKTAY VURAL (İzmir) – Komisyon görevini yapsın

BAŞKAN – Sayın Vural, böyle bir usul yok ki. Komisyon Başkan Vekili açıklamayı yaptı, siz de gerekli tavzihi yaptınız, düzeltmeyi yaptınız diyelim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Onu iade edecektin, o muhalefet şerhini iade edecektin. Niye iade etmedin?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Komisyon mu edecek?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Tabii, edecek.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Hadi oradan sen de! Komisyonun öyle bir yetkisi mi var?

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, komisyon üyesi olarak komisyonun çalışmalarıyla ilgili, Sayın Başkanın ifadesinin sahip olduğu yetkiyi dışladığını gösteriyor, onu söyleyecek.

BAŞKAN – Hayır efendim, öyle bir şey söz konusu değil yani.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, ne komisyonun ne de Meclis Başkanlığının…

OKTAY VURAL (İzmir) – Var! Var! Öyle şey olur mu!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - …muhalefet şerhini denetleme yetkisi yoktur efendim.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sıyıramazsınız kendinizi! İradenizi her yerde kullanacaksınız, böyle korsanlıkla değil.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Bu yetki sadece Genel Kurula aittir, bu yetki sadece Genel Kurula verilmiştir. O zaman, komisyon ve komisyon başkanı istediği şerhi kabul eder, istediğini kabul etmez. Böyle bir denetim yetkisi olamaz efendim.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır, edemez! Edemez böyle bir şey! Demek ki kabul ettiğinizi itiraf ediyorsunuz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Edemez! Hayır, edemez efendim!

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Muhalefet şerhi bizim.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Bu yetki Genel Kurula aittir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Komisyon başkanı geri göndermeliydi onu, dik durmalıydınız, dik.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Lütfen, sayın milletvekilleri…

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Komisyon başkanının öyle bir yetkisi yok. Yetki ayrıca komisyonda.

OKTAY VURAL (İzmir) – Dik duracaksınız, dik duracaksınız.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bütçe görüşme programı bugün dağıtılmıştır.

OKTAY VURAL (İzmir) – Diyarbakır’da başka burada başka olmaz.

BAŞKAN – Bütçe sıra sayısı ise bir önceki birleşimde dağıtılmıştır.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Oylamaya sunamazsınız Sayın Başkan.

BAŞKAN – Bu nedenle, sıra sayısına ilişkin usuli itirazın bugünkü birleşimde yapılmasında İç Tüzük’e aykırılık bulunmamaktadır.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Nasıl yoktur efendim? Gündemde yok efendim.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Nasıl yoktur?

BAŞKAN – Konuştuk efendim…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Meclis Başkanı gruba yazı yazar, gündemde olduğuna dair yazı yazar. Siz yapamazsınız bunu.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hayır efendim, yapamazsınız, olmayan şeyleri görüşemezsiniz.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Hayır, gündemde yoktur.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Var, var Sayın Başkan, var. Sayın Başkan, gündemde var.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Gündemde var Sayın Başkan, gündemde var efendim, burada da var.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hayır efendim, hayır, oylama yapamazsınız, hakkınız yok buna.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yaparız.

VI.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam)

1.- 506 sıra sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun birinci cildinde BDP Grubu milletvekillerince yazılan muhalefet şerhinde yer alan Anayasa ve İç Tüzük’e aykırı bazı ifadelerin Başkanlık tarafından çıkarılıp çıkarılmayacağı ve bütçe görüşmelerinin Genel Kurul tarafından belirlenen takvim ve program dâhilinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hakkında (Devam)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bütçe görüşmelerine konu 2014 yılı…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hayır efendim, hayır oylamayı yapamazsınız. Hakkınız yok buna.

BAŞKAN – …Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’na ilişkin 506 sıra sayılı raporun 1’inci cildinde…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Zorbalıktır bu, hukuksuzluktur bu, zalimliktir bu, faşizmdir bu! Böyle bir oylama yapamazsınız!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Böyle bir oylama yapmaya hakkınız yok!

BAŞKAN - …Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Barış ve Demokrasi Partisi Grubuna mensup milletvekillerince yazılan muhalefet şerhinde…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Böyle bir şey yok.

BAŞKAN - …Anayasa’ya ve İç Tüzük’e açıkça ve doğrudan aykırı ifadeler bulunması nedeniyle Başkanlığımıza usuli itirazda bulunulmuştur.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Böyle bir oylama yapamazsınız Sayın Başkan. Yapamazsınız, yaptığınız doğru değil.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Yapamazsınız Sayın Başkan.

BAŞKAN – Aynı konuda Başkanlığımıza ayrıca yazılı bir talepte bulunulmuştur.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Usulsüzlük yapıyorsunuz Başkan!

BAŞKAN – Yaptığımız usul görüşmesi sonucunda Başkanlığımızın vardığı kanaati sizlerle paylaşmak ve bu…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hayır, hayır, hayır…

(BDP milletvekillerinin Başkanlık kürsüsü önünde toplanmaları)

BAŞKAN – Açıklamalarımı dinleyin lütfen.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Hayır, dinlemiyoruz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hayır, hayır, hayır…

BAŞKAN – …hususu İç Tüzük’ün 63’üncü maddesine göre oylarınıza sunmak istiyorum.

NAZMİ GÜR (Van) – Kendinize gelin.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Böyle usulsüzlük olmaz.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Usulsüzlük yapıyorsunuz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Zorbalıktır bu.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Hayret bir şey ya!

BAŞKAN – Doğrudan ve açıkça Anayasa’nın 3 ve 14’üncü maddelerine aykırı olan söz konusu muhalefet şerhinin…

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Dağdan mı geldiniz siz?

BAŞKAN - …506 sıra sayısının 1’inci cildinden çıkarılması, 1’inci cildin tekrar bastırılıp dağıtılması…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Meclis Başkanı niye yazı yazmıyor?

BAŞKAN - …muhalefet şerhinin, Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine göre düzeltilerek bütçe görüşmelerinin sonuna kadar tekrar verilmesi hâlinde ek sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılması…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Zorbalıktır! Zorbalıktır!

BAŞKAN – …muhalefet şerhiyle sınırlı bu hususun Komisyon Raporu’nu etkilememesi nedeniyle görüşmelerin kararlaştırılan  takvim ve Genel Kurul tarafından belirlenen program dâhilinde gerçekleştirilmesi gerektiği Başkanlığımızca değerlendirilmiş olup…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Yapamazsınız! Zorbalıktır bu! Zorbalıktır bunun adı! Atatürk bu Mecliste “Kürdistan” dedi, siz yasaklıyorsunuz; zorbalıktır bu, faşizmdir bu!

BAŞKAN - …bu hususları oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.43

 

 

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 15.54

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Fehmi KÜPÇÜ (Bolu)

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26’ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Komisyondan istifa önergesi vardır, okutuyorum:

VIII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Önergeler

1.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/132)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Üyesi bulunduğum Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğinden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                             Ayla Akat Ata

                                                                                                                   Batman

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Kanun teklifinin geri alınmasına dair bir önerge vardır, okutuyorum:

2.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, (2/1850) esas numaralı Batman İli Adının ve Batman İline Bağlı İlçe Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi’ni geri aldığına ilişkin önergesi (4/131)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

2/1850 Esas no ve 08.11.2013 tarihli Batman İli Adının ve Batman İline bağlı ilçe Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifimin geri çekilmesi hususunda gereğinin yapılmasını Saygılarımla arz ederim.

                                                                                                             Ayla Akat Ata

                                                                                                                   Batman

BAŞKAN – İçişleri Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 20 milletvekilinin, madencilik sektörünün sorunlarının ve bor madenlerinin öneminin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/803)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizde madenciliğin sorunları ve bor madenlerinin öneminin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

1) Mesut Dedeoğlu                                (Kahramanmaraş)

2) Mehmet Şandır                                         (Mersin)

3) Lütfü Türkkan                                          (Kocaeli)

4) Murat Başesgioğlu                                  (İstanbul)

5) Hasan Hüseyin Türkoğlu                       (Osmaniye)

6) Ali Öz                                                      (Mersin)

7) Emin Çınar                                            (Kastamonu)

8) Yusuf Halaçoğlu                                      (Kayseri)

9) Cemalettin Şimşek                                   (Samsun)

10) Mehmet Erdoğan                                    (Muğla)

11) Mustafa Kalaycı                                     (Konya)

12) Tunca Toskay                                        (Antalya)

13) Sümer Oral                                             (Manisa)

14) S. Nevzat Korkmaz                                (Isparta)

15) Celal Adan                                             (İstanbul)

16) Alim Işık                                               (Kütahya)

17) Seyfettin Yılmaz                                     (Adana)

18) Enver Erdem                                           (Elâzığ)

19) Ali Halaman                                            (Adana)

20) Reşat Doğru                                            (Tokat)

21) Erkan Akçay                                          (Manisa)

Gerekçe:

Yürürlükteki 2840 sayılı Kanun, devlet eliyle işletilecek madenleri tanımlamaktadır. Kanun’un 2’nci maddesinde, "Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi Devlet eliyle yapılır." ibaresi yer almaktadır. “Bu madenler için 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerine verilmiş olan ruhsatlar iptal edilmiştir." denilmektedir.

1978 yılına kadar yerli ve yabancı özel şirketler eliyle işletilen bor madenleri, bu tarihte 2172 sayılı Kanun ile Etibank’a devredilmiştir. 1983 yılında ise 2840 sayılı Kanun ile bor tuzlarının aranması ve işletilmesinin devlet eliyle yapılacağı hükme bağlanmıştır. Bor madenleri 1985 yılında çıkarılan 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına alınmış, ancak 2840 sayılı Kanun hükümleri saklı tutulmuştur.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından imzalanan Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 20 Mart 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiştir.

Mevcut Kanun’un 2’nci maddesine eklenen fıkrada "Bu madenlerin üretilmesi ve zenginleştirilmesi, teknik, ticari ve ekonomik sebeplerle, ürünün mülkiyeti ruhsat sahibinde kalmak üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale edilmek suretiyle üçüncü şahıslara gördürülebilirler. Ancak üçüncü şahıslara gördürülecek işlerin ihale süresinin üç yıldan fazla olması durumunda konuya ilişkin talepler Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır." denilmektedir. Bu değişiklik özelleştirme anlamına gelmektedir. Ülkemizde hâlen 30 dolayında madenin üretimi yapılmakta olup madencilik sektöründe yıllardır yapılan özelleştirmeler sonucu devletin elinde ruhsat olarak sadece bor, toryum, uranyum ve kömür madenleri kalmıştır. Pek çok kömür sahası kiralama yöntemiyle özel sektör tarafından işletilmektedir.

Etibank gibi dünya madencilik devleri arasında yer almış bir kamu kuruluşu, krom, bakır, gümüş, alüminyum ve benzeri işletmeleri elinden alınarak sadece bor işletmeciliği ile sınırlandırılmış bir yapıya büründürülmüştür. Bu madenlerden toryum ve uranyum sahalarında bugün itibarıyla üretim yapılmamakla birlikte, bu sahalara ilişkin plan, proje ve çalışmalar devam etmektedir.

Madencilik sektöründe bugüne kadar yapılan özelleştirmeler sonucunda kamu işletmelerine ve kamu tarafından sağlanan hizmetlere el konulmuş, üretimler düşmüş, istihdamda ciddi daralmalar yaşanmıştır. Sektörün gayrisafi millî hasıladaki payı azalmıştır. Kısa sürede maksimum kâr elde etme gayreti içindeki sermaye sahiplerinin elinde, bilimsel üretim metotları dışına çıkılarak yapılan üretimler sonucu iş kazaları ciddi oranda artmış, birçok maden mühendisi ve yüzlerce maden işçisi yaşamını yitirmiş, binlerce ton yer altı kaynağı üretilemeden terk edilmiştir.

Bu olumsuz deneyimlere rağmen, devletin elinde kalan kömür ve bor madenlerinin özelleştirilme çalışmaları, yapılan yanlışlardan ders alınmadığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Bor stratejik bir madendir. Bor minerallerinin, son derece özel kimyasal yapıları vardır. Ham madde, rafine ürün ve nihai ürün şeklinde, büyük çoğunluğunda alternatifsiz olmak üzere, 250'yi aşkın kullanım alanı bulunmaktadır. Bor mineralleri, ilave edildikleri malzemelerin katma değerlerini olağanüstü yükselterek sanayinin âdeta tuzu konumundadır.

Bu nedenle, ülkemizde, madenciliğin sorunları ve bor madenlerinin öneminin araştırılarak gerekli önlemlerin alınması için Anayasa'nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma komisyonu kurulması uygun olacaktır.

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 20 milletvekilinin, çocuklara karşı uygulanan şiddet konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/804)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizde çocuklara karşı işlenen şiddet konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

1) Mesut Dedeoğlu                                (Kahramanmaraş)

2) Mehmet Şandır                                         (Mersin)

3) Murat Başesgioğlu                                  (İstanbul)

4) Hasan Hüseyin Türkoğlu                       (Osmaniye)

5) Ali Öz                                                      (Mersin)

6) Emin Çınar                                            (Kastamonu)

7) Yusuf Halaçoğlu                                      (Kayseri)

8) Cemalettin Şimşek                                   (Samsun)

9) Mehmet Erdoğan                                      (Muğla)

10) Lütfü Türkkan                                        (Kocaeli)

11) Mustafa Kalaycı                                     (Konya)

12) Sümer Oral                                             (Manisa)

13) S. Nevzat Korkmaz                                (Isparta)

14) Tunca Toskay                                        (Antalya)

15) Celal Adan                                             (İstanbul)

16) Alim Işık                                               (Kütahya)

17) Seyfettin Yılmaz                                     (Adana)

18) Ali Halaman                                            (Adana)

19) Reşat Doğru                                            (Tokat)

20) Enver Erdem                                           (Elâzığ)

21) Erkan Akçay                                          (Manisa)

Gerekçe:

Ülkemizde çocuklara yönelik şiddet, toplumun her alanında yoğun bir şekilde artmaya başlamıştır. Toplumda artan bu şiddet, çocukları fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak olumsuz yönde etkilemektedir.

Çocuklar üzerinde onarılması çok güç, olumsuz ve kalıcı etkiler bırakan şiddet, toplumu sosyal, ekonomik ve kültürel yönden çok büyük kayıplara uğratmaktadır.

Yaşadıkları şiddet, çocukları eğitim olanaklarından uzaklaştırmakta ve çeşitli suçlar da dâhil olmak üzere pek çok tehlikeli duruma sürüklemektedir.

Ülkemizde yapılan birçok araştırma, çocuklara yönelik ev içi şiddetin yaygın bir şekilde yaşandığını ortaya koymaktadır. 2010 yılında yüzde 64'ü erkek ve yüzde 41'i kadın olmak üzere toplam 988 üniversite öğrencisinin katılımı ile yapılan araştırmada, yüzde 53,3'ü çocukluk döneminde ev içinde tekmelenme, yumruklanma, itilip düşürülme, yakılma, diş kaybı, kemik kırılması gibi sonuçları olan şiddet olayları yaşadıklarını bildirmişlerdir.

Bu şiddet anne, baba başta olmak üzere kardeşler ve evdeki diğer bireyler tarafından uygulanmıştır. Her beş çocuktan birisi yani yüzde 22,6'sı bu şiddetin disiplin tesisi için, yüzde 15,9'u bir konuda ders olsun diye ve yüzde 16,1'i de saygı tesis etmek için şiddete maruz kaldıklarını açıklamışlardır.

Yine, UNICEF ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)'in ortaklaşa gerçekleştirmiş oldukları bir başka araştırma da ise ülkemizde yaşayan 7-18 yaşları arasındaki çocukların aile içinde yüzde 45'inin fiziksel istismara, yüzde 51'inin duygusal istismara ve yüzde 25'inin de çeşitli ihmallere maruz kaldığını ortaya koymaktadır.

Ayrıca, Genç Hayat Vakfı, Uluslararası Çocuk Derneği Merkezi ve Geleceğimizin Çocukları Vakfı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen çocukların ev içinde yaşadıkları şiddet konusundaki araştırmada da çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştır.

Bu araştırmada da, çocukların ev içinde gördükleri şiddet türlerinin başında duygusal ve fiziksel şiddet gelmektedir. İlköğretim okullarından araştırmaya katılan 400 adet 6,7 ve 8 sınıf öğrencilerinin yüzde 67,9'u en az bir defa ev içi duygusal şiddete uğradığını belirtmişlerdir. Çocukların yüzde 37'si en az bir defa ev içinde fiziksel şiddetle karşılaştıklarını açıklamışlardır.

Araştırmada ülkemizde çocukların ev içinde ihmale uğradıklarını da ortaya çıkmıştır. Çocukların yüzde 25,7'si en az bir defa evde ihmale uğradığını ifade derken yüzde 20,5'lik bölümü en az bir defa ev içinde şiddete tanıklık ettiklerini bildirmişlerdir.

Araştırma sonuçlarından da anlaşılacağı gibi ülkemizde çocuklara karşı şiddet her toplumun her alanında artmıştır. Çocuklara karşı toplumda artan şiddet, neredeyse onların sağlığını ve gelişimini tehdit eder hâle gelmiştir.

Bu nedenle, ülkemizde, çocuklara karşı şiddetin her türünün, her ortamda önlenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, çocuklara karşı işlenen şiddet konusundaki sorunlarının araştırılarak gerekli önlemlerin alınması için Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma komisyonu kurulması uygun olacaktır.

3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 19 milletvekilinin, eğitim konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/805)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YGS sınavına 1 milyon 895 bin 476 aday başvuru da bulunmuş, bu adaylardan 57 bin 742'si sınava girmemiştir. Sınavı geçerli sayılan aday sayısı 1 milyon 837 bin 344 olarak belirlenirken, 50 bin 805 adayın ise puanları 0,5'ten küçük olduğu gerekçesi ile hesaplanmamıştır. Hükûmetin uygulamalarından dolayı ortaya çıkan, sınavlardaki başarısızlığın tespiti, bu sorunların giderilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasamızın 98'inci maddesi, İç Tüzük’ün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince ekte sunulan gerekçe çerçevesinde Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Ahmet Duran Bulut                                (Balıkesir)

2) Mehmet Şandır                                         (Mersin)

3) Oktay Vural                                              (İzmir)

4) Necati Özensoy                                         (Bursa)

5) Kemalettin Yılmaz                             (Afyonkarahisar)

6) Özcan Yeniçeri                                         (Ankara)

7) Bülent Belen                                           (Tekirdağ)

8) Mesut Dedeoğlu                                (Kahramanmaraş)

9) Zühal Topcu                                             (Ankara)

10) Hasan Hüseyin Türkoğlu                     (Osmaniye)

11) Mustafa Erdem                                       (Ankara)

12) Bahattin Şeker                                        (Bilecik)

13) Sümer Oral                                           (Manisa)

14) D. Ali Torlak                                         (İstanbul)

15) Celal Adan                                             (İstanbul)

16) Mustafa Kalaycı                                     (Konya)

17) Adnan Şefik Çirkin                                 (Hatay)

18) Mehmet Günal                                       (Antalya)

19) Muharrem Varlı                                      (Adana)

20) Ali Öz                                                    (Mersin)

Gerekçe:

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; YGS sınavına 1 milyon 895 bin 476 aday başvuru da bulunmuş, bu adaylardan 57.742'si sınava girmemiştir. Sınavı geçerli sayılan aday sayısı 1 milyon 837 bin 344 olarak belirlenirken, 50.805 adayın ise puanları 0,5'ten küçük olduğu gerekçesi ile hesaplanmamıştır.

Sıfır puan alan aday sayısı; 2011 YGS'de 38.269, 2010 YGS’de ise 14.156'dır. Sınavda sıfır puan alanların sayısının yıllar itibariyle artması düşündürücüdür. YGS sonuçlarında 1 milyon 837 bin öğrenciden 700 bininin matematikten sıfır alması da dikkat çekicidir. Ülkemizde matematik ve fen alanlarındaki başarısızlık, bu bilimlere öğrencilerin yeterli ilgiyi göstermemesi bizi dünya yarışından koparmaktadır. Oysa matematik ve fen en önemli temel bilimlerdendir. Bu bilimlerin ülkemizde hak ettiği değeri görmesi ve bu alanlarda başarı sağlanması ülkemizin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. Sınav sonuçları, millî eğitim sisteminin geldiği içler acısı noktayı da gözler önüne sermektedir.

Yukarıda ifade edilen 2012 YGS (Yükseköğretime Giriş Sınavı) sonuçları eğitim sistemimizin sıkıntılı yönünü tekrar ortaya çıkarmıştır.

Öğretmensiz okullarla, ücretli öğretmenlerle, 60-70 kişilik sınıflarla, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamadan, birleştirilmiş sınıf uygulamalarıyla YGS' de başarı elde edilmesi zaten bir mucize olurdu. Derslik ve öğretmen açığı, kadro yetersizliği gerekçe gösterilerek ehil olmayan, öğretmenlikle uzaktan yakından alakası olmayan kişilerin “ücretli öğretmen” adı altında derslere girmesi eğitimde yaşanan bu başarısız tablonun diğer önemli bir sebebidir.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, bölgeler arası ve aynı ilin mahalleleri arasında yaşanan eşitsizliklerin de giderilmesi gerekmektedir. Tamamen sınav odaklı, sorgulamaktan, analitik düşünmeye yönlendirmekten ziyade ezbere dayalı bir eğitim sisteminin ürünü olan bu sonuçtan gerekli tedbirler alınmadığı takdirde önümüzdeki yıl YGS'de bu sonuçlardan daha vahim sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bu bilimlerin ülkemizde hak ettiği değeri görmesi ve bu alanlarda başarı sağlanması ülkemizin geleceği açısından hayati öneme sahiptir. Bu noktada asıl sorgulanması gereken öğrenciler değildir. Bu sınav sonuçları her ne kadar öğrencilerin başarısızlığı gibi görünse de asıl başarısızlığın incelenmesi gerekmektedir.

Herkes bilmelidir ki eğitimsiz ve başarısız nesillerle geleceğimizi inşa edemeyiz. Bu sebeple eğitimin sorunlarına mutlaka neşter vurulması gerekmektedir.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Bir gensoru önergesi vardır. Önerge bugün bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır.

Şimdi önergeyi okutuyorum:

C) Gensoru Önergeleri

1.- CHP Grubu adına, grup başkan vekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Sinop Milletvekili Engin Altay ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, ülkemizin ulusal güvenliğini yeni tehlikelere maruz bırakan, siyasi ve ekonomik çıkarlarına zarar veren, dünyadaki konumunu giderek aşağı çeken hatalı dış politika icra ettiği iddiasıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/30)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Hükûmetin, son dönemde izlediği dış politika, Kafkasya, Karadeniz, Balkanlar ve Doğu Avrupa, Ege ve Akdeniz ile Ortadoğu'yu ve Basra Körfezi'ni içeren geniş bölgede Türkiye'nin öteden beri var olan ağırlık ve etkinliğini giderek sorunlu hâle getirmektedir. Bir zamanlar bu bölgede istikrar yapıcı ve anlaşmazlıklara çözüm bulucu rolü ile sözüne güvenilen, görüşlerine başvurulan, gücü bilinen ve hiçbir ülkeye tehdit yöneltmediği gibi hiçbir ülkeden kendisine tehdit de yöneltilemeyen, yumuşak güç kullanan güçlü bir sosyal ve demokratik siyasi yapıya, sağlam ve sürdürülebilir bir piyasa ekonomisine ve güçlü silahlı kuvvetlere sahip olan ülkemiz, yer aldığı geniş bölgede bütün bu alanlarda ciddi bir algı kaybına uğramış; hemen tüm komşu ülkelerdeki ihtilaflara taraf olmak suretiyle müdahil olmuş, devletler nezdinde olduğu kadar ilgili ülkelerin kamuoyları nezdinde de itibarı sarsılmıştır.

Hükûmetin dış politikada uygulamakta olduğu temel bir yanlışlık da onaylamadığı siyasetlere yönelen komşularıyla diplomatik ilişkiyi asgariye indirme ya da tamamen kesme şeklinde ortaya çıkan yaklaşımıdır. Bu yaklaşım sonucu olarak Hükûmetin "Ortadoğu'da oyun kurucuyuz" şeklindeki iddiasına karşın Türkiye bugün bu bölgenin en önemli ülkeleri arasında yer alan Mısır ve İsrail'de büyükelçi düzeyinde temsil edilmemekte, bu ülkelerin de Türkiye'de büyükelçisi bulunmamaktadır. Yine bölgenin baş aktörlerinden olan İran ile ilişkiler inişli çıkışlı, Irak ile ise Hükûmetçe Irak Merkezî Hükûmetini bariz bir biçimde ikinci plana alarak bu ülke ile ilişkilerin ağırlığını Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi üzerinde yoğunlaştırması ve bu yönetim ile Irak Federal Anayasası ile çelişen enerji alımlarına yönelmesi nedeniyle belirgin gerginlikler içine girip çıkmaktadır.

Hükûmetin yanlış öngörü ve değerlendirmelerle hatalı beklentilere dayalı çarpık politikaları sonucunda neredeyse savaş hâlinde bulunduğumuz Suriye ile ise karşılıklı diplomatik temsil tamamen kesilmiştir. 1980'li yıllara bakılacak olursa, o dönemde devam etmekte olan İran-Irak savaşı sırasında, İran'ın Irak nezdindeki çıkarlarının Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğince; Irak'ın İran nezdindeki çıkarlarının da Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğince korunmakta olduğu ve birbiriyle çatışan bu iki ülkenin birbirleri nezdinde kendilerini temsil etmek üzere Türkiye'yi seçmiş oldukları da hatırlanacaktır. Bu dünya diplomasi tarihinde tek örnektir. Bugün ise durum tam aksi yöndedir.

Son olarak Hükûmetin Mısır'da Cumhurbaşkanı Mursi'ye karşı yapılan darbe üzerine, demokrasiye ve meşruiyete dönüşün önemini bu ülke nezdinde savunarak olumlu ve uzlaştırıcı bir rol oynamak yerine, Mısır Hükûmetini tamamen dışlaması, bizzat Başbakan Erdoğan'ın ağzından Mısır Hükûmetine, Mısır'ın siyasi ve sivil saygın şahsiyetlerine ağır bir dille ve düzenli bir şekilde hakarete varan eleştiriler yöneltmesi, uluslararası kamuoyu gözünde AKP Hükûmetinin neredeyse Müslüman Kardeşler Örgütü ile özdeşleştirilmesine yol açmıştır. Son olarak Başbakan Erdoğan'ın Kasım 2013'te Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret Mısır Hükûmetine yönelik, bu ülke içişlerine doğrudan müdahale mahiyeti taşıyan beyanları, Mısır'daki darbeyi izleyen ilk gerginlik üzerine geri çekilmiş iken daha sonra Hükûmet tarafından tekrar görevine gönderilen Kahire Büyükelçimizin Mısır tarafından "istenmeyen kişi" ilan edilmesine yol açmış, böylece Orta Doğu'daki en önemli ülkelerden biriyle daha ilişkimiz yukarıda belirtildiği gibi sıfırlanmıştır.

Hükûmetin bu politikaları sonucu bölgede içine düşmüş olduğu yalnızlık Türkiye'nin bu bölgede ve ötesindeki ticari ve ekonomik ilişkilerini de son derece olumsuz etkilemektedir.

Ülkemizin ulusal güvenliğini yeni tehlikelere maruz bırakan, siyasi ve ekonomik çıkarlarına zarar veren ve Türkiye'nin dünyadaki konumunu giderek aşağı çeken hatalı dış politikanın icracısı sıfatıyla siyasi sorumlusu olan Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu hakkında Anayasa’nın 98 ve 99’uncu, TBMM İçtüzüğü’nün 106’ncı maddeleri uyarınca gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz.

        Mehmet Akif Hamzaçebi                   Engin Altay                       Muharrem İnce

                      İstanbul                                     Sinop                                  Yalova

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Gensorunun gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmenin gününü de kapsayan öneri daha sonra onayınıza sunulacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım:

D) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki bir heyetin, Ürdün Senatosu Başkanı Abdur-Rauf Rawabdeh’'in vaki davetine icabet etmek üzere Ürdün’e resmî bir ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresi (3/1352)

                                                                                                              4 Aralık 2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki heyetin, Ürdün Senatosu Başkanı Abdur-Rauf Rawabdeh'in vaki davetine icabet etmek üzere Ürdün'e resmî ziyarette bulunması hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                                Cemil Çiçek

                                                                                          Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Nihat Zeybekci’nin, 17/12/2013 tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek olan "21’inci Yüzyılda Avrupa Birliği Enerji İç Pazarı" konulu ortak komite toplantısına katılmasına ilişkin tezkeresi (3/1353)

                                                                                                                 4/12/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

17 Aralık 2013 tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek olan "21’inci Yüzyılda Avrupa Birliği Enerji İç Pazarı" konulu ortak komite toplantısına Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Nihat Zeybekci'nin katılması hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 9'uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                               Cemil Çiçek

                                                                                          Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:

IX.- ÖNERİLER

A) Siyasî Parti Grubu Önerileri

1.- AK PARTİ Grubunun, bastırılarak dağıtılan (11/30) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin Genel Kurulun 9 Aralık 2013 Pazartesi günkü gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına alınmasına ve gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin aynı günkü birleşiminde yapılmasına ve 480 ve 480’e 1’inci ek sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalara devam edilmesine ilişkin önergesi

                                                                                                                 9/12/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 9/12/2013 Pazartesi günü (bugün) toplanamadığından, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince, grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

                                                                                                                Mahir Ünal

                                                                                                            Kahramanmaraş

                                                                                               AK PARTİ Grup Başkan Vekili

Öneri:

Bastırılarak dağıtılan (11/30) esas numaralı gensoru önergesinin Genel Kurulun 9 Aralık 2013 Pazartesi günkü (bugün) gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına alınması ve Anayasa’nın 99’uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin Genel Kurulun 9 Aralık 2013 Pazartesi günkü (bugün) birleşiminde yapılması;

Genel Kurulun, 9 Aralık 2013 Pazartesi günkü (Bugün) birleşiminde 480'e 1'inci ek sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalara devam edilmesi

önerilmiştir.

BAŞKAN – Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen, Mehmet Doğan Kubat, İstanbul Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; grubumuzun vermiş olduğu önerinin lehinde görüşlerimi ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım.

Değerli milletvekilleri, geçen hafta, biliyorsunuz, grup önerisiyle bu hafta için… Esasen pazartesi günü de, sağlıkla ilgili kanun yarım kalmıştı onun görüşmelerini planlıyorduk ve yarın itibarıyla da 21’ine kadar bütçe takvimine ilişkin bir grup önerisi getirmiştik ve kabul edilmişti. Ancak cuma günü saat altı sıralarında Cumhuriyet Halk Partisinin değerli grup başkan vekilleri tarafından Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu hakkında gensoru açılmasına dair bir önerge verilmesi üzerine biz de bu konunun önemine binaen bugün gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin İç Tüzük’ün 106 ve Anayasa’nın 99’uncu maddeleri çerçevesinde -gündeme alıp, bu konuyu değerlendirip gündeme alınıp alınmayacağına dair- Genel Kurulun bir karar vermesi noktasında öneri getirmiş bulunmaktayız.

Gensoru görüşmelerinden sonra da yarım kalan, sağlıkla ilgili temel kanunun görüşmelerine devam edeceğiz.

Önerimize desteklerinizi bekliyor, yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Muharrem İnce, Yalova Milletvekili.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin en önemli görevi, en önemli işi bütçe yapmaktır. Bütçe yapmaktan daha önemli bir işimiz yok. Anayasa’nın 87’nci maddesi de milletvekillerine özel olarak bir görev yüklüyor burada, özel bir görev. Peki, bütçe hakkını ortadan kaldırıyorsunuz siz, bu nasıl oluyor?

Bakın, 60’ta bu ülkede  darbe oldu, 80’de bu ülkede darbe oldu. 60’ta ve 80’de Meclis feshedildi. Askerler, cunta Meclisi feshetti; fakat, Meclis adına görev yapan bir kurum var, Sayıştay -yani Sayıştay bizim adımıza görev yapıyor, denetim görevini bizim adımıza yapıyor- askerler Meclisi feshetmesine rağmen Sayıştayı feshetmediler. Siz bugün Sayıştayı feshediyorsunuz. Yani, askerlerden, o darbecilerden, o cuntacılardan daha ileri gitmiş durumdasınız değerli milletvekilleri.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Rahmet okuyorlar, rahmet.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Yani, Sayıştay, askerî cuntanın hesap ve işlemlerini denetlemeye devam etmiştir. Sayıştay bile askerî cuntanın harcamalarını denetlemiştir, onları rapor etmiştir, Büyük Millet Meclisine göndermiştir.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Demek AKP cuntadan beter.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Bütçeyi doğru düzgün yapabilmek için, kör kuruşun hesabını sorabilmek için, yetimin hakkını  savunabilmek için, esnafın ödediği verginin ne olduğunu bilebilmek için; emeklinin, işçinin, çiftçinin, iş adamının verdiği verginin sonucunun ne olduğunu görmek için… Çocuğuna mama alamayıp asgari ücretinden vergi kesilen insanların parası nereye gidiyor, bunu sormak bizim hakkımız. Bunu sormak yalnızca muhalefet milletvekillerinin görevi değil, bu sizin de sorumluluğunuz alanında. Siz, yürütmenin yardımcısı değilsiniz, bakanların askeri değilsiniz, bakanların emir eri değilsiniz, bakanların aklayıcısı değilsiniz; siz, yasamanın bir üyesisiniz, o kör kuruşun hesabını vereceksiniz.

Şimdi, biz bu vergilerin hesabını soruyoruz. Sorumuz 2 tane. Bir: Topladığın vergileri nereye harcadın? İki: Bu harcamayı yaparken usulüne uygun harcadın mı? “Harcama yetkisi ver bana.” diyor Başbakan, “Harcama yetkisi ver ama beni denetleme, bana hesap sorma.” diyor.

Değerli arkadaşlarım, Sayıştay bakın ne demiş, diyor ki: “İlgili kurum bilgi ve belge vermediği için denetleme yapılamamıştır.” Böyle bir şey olabilir mi? Babasının çiftliği mi burası Hükûmetin? Türkiye Cumhuriyeti birilerinin babasının malı mı, babasının çiftliği mi? Başbakanlık bilgi, belge vermiyor. Avrupa Birliği Bakanlığı bilgi, belge vermiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi, belge vermiyor. Biz merak ediyoruz ya, diyoruz ki: “Bu biber gazını kaç paraya aldınız, ne kadara aldınız, nereden aldınız?” Bu milletin vergilerini harcıyorsunuz beyler, vergilerini; babanızın parasını harcamıyorsunuz. Bakın, usulüne uygun harcadıysanız, eğer milletten topladığınız bu vergileri usulüne uygun, yasalara uygun, Anayasa’ya uygun harcadıysanız sorun yok zaten. Neden o zaman kaçıyorsunuz, neden korkuyorsunuz?

Bakın, billboardları kiralayıp oralarda bir ilan yapıştırmak istiyoruz, ne diyoruz orada: “Ben vergimi veriyorsam, Başbakan da vatandaşa hesap verecek.” Eğer bu ülkede simitçi vergi veriyorsa, öğretmen vergi veriyorsa, emekli vergi veriyorsa, iş adamı vergi veriyorsa, holding patronu vergi veriyorsa, herkes vergi veriyorsa ve bu vergileri de Hükûmet olarak, iktidar olarak siz harcıyorsanız millet vergi veriyorsa siz de hesap vereceksiniz beyler, hesap.

Peki, billboardlarda “Ben vergimi veriyorsam, Başbakan hesap verecek.” diye afişlerimiz… Billboardları kiraya veren firma ne diyor biliyor musunuz? “Başbakanı aşırı eleştirdiği için bunları yayınlayamayız.” diyor. Televizyonlar kapalı, gazeteler kapalı, billboardlar kapalı, sosyal medya takipte, sonra da “diktatör” deyince kızıyorsunuz. Böyle bir uygulamaya, böyle bir Başbakana “diktatör” denmez de ne denir? Türkiye’deki ileri faşizmin adı, diktatörlüğün adı işte budur değerli milletvekilleri.

Sayın Başbakan, cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük örtülü ödenek harcayan Başbakanıdır. Cumhuriyet tarihi boyunca Recep Tayyip Erdoğan’ın harcadığı örtülü ödenek miktarı bir rekordur. Şimdi, Başbakanın istediği şudur: “Ben, örtülü ödenekte bir rekor kırdım. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülecek olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçesini de örtülü ödenek gibi kullanırım.” diyor. Yani örtülü ödenekle Türkiye’nin bütçesini aynı görüyorsunuz. Bunun sonucu kötü olur, gün gelir hesap döner, çok fena bedel ödersiniz bu konuda, siz de bedel ödersiniz. Bu milletin parasının hesabını soruyoruz biz, sizin babanızın parasını sormuyoruz. Bunları bilmenizi istiyorum.

Şimdi, vatandaşı yanıltmaya çalışıyorsunuz. Ne diyorsunuz vatandaşa? “Cumhuriyet Halk Partisi bütçeyi engelliyor.” Yalanı bırakın, hesabı verin. Neymiş? Bütçede önerge olurmuş mu? Bakın size önerge: 24/12/1997, Genel Başkan Yardımcınız -o zaman milletvekili- Ekrem Erdem bir önerge vermiş. Demek ki bütçede önerge oluyormuş. O zaman muhalefet milletvekili…

RECEP ÖZEL (Isparta) – 1 tane, 1 önerge, 800 tane değil o!

MUHARREM İNCE (Devamla) – O zaman muhalefet milletvekili…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Tıkamak için önerge değil o.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Onları da anlatacağım, acele etme.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Tıkamak için önerge değil o.

MUHARREM İNCE (Devamla) –  Acele etme… Acele etme…

Bakın, bir başka konu: Bütçede yoklama olurmuş mu?

RECEP ÖZEL (Isparta) – Olur…

MUHARREM İNCE (Devamla) – CHP yoklama isterse, engelleme yapıyormuş…

RECEP ÖZEL (Isparta) –  Olur mu canım, yoklama olur, buna “olmaz” diyen yok! 

MUHARREM İNCE (Devamla) – 10/12/2001 Pazartesi: “Başkan – Evet, yoklama talebinde bulunan arkadaşlarımızın isimlerini okuyacağım:

Bülent Arınç? Burada.

Hüseyin Çelik? Burada.

Mehmet Ali Şahin? Burada.

Sadık Yakut? Burada.

Faruk Çelik? Burada...”

Bak, bak, tutanaklara bak, diyor ki… Bakın, bütçede yoklama istemişler. İnşallah, Sadık Yakut o gün yönetir Meclisi de, ben de bu belgeyi kendisine etrafını çerçeveletip gönderirim. Muhalefetteyken önerge vereceksiniz, yoklama isteyeceksiniz, sonra CHP yoklama isteyecek, önerge verecek diye, önerge sayısını 7’yle sınırlandırmaya çalışacaksınız. 8, 9, daha fazla önergelerin olduğu bütçe görüşmelerinin tutanaklarını size ambalajlayıp hediye olarak göndeririz.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Gönder, ambalajsız da kabul ederiz.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Geçmişte, işte diyoruz ya sürekli çifte standart hâlindesiniz, yaptığınız iş bu. Yargıyı ele geçireceksin, teftiş kurullarını kapayacaksın, bürokratları değiştireceksin, Sayıştay raporlarını Meclisten gizleyeceksin, Sayıştaya bilgi, belge göndermeyeceksin, bunun adına da “demokrasi” diyeceksin? “Yolsuzluk yapmadım.” diyen bir Başbakan, Meclis denetiminden kaçmaz.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Adam yapmadım demiyor ki!

MUHARREM İNCE (Devamla) - “Ben bu milletin vergilerini doğru düzgün harcadım, usulüne uygun harcadım.” diyorsan Sayıştaya bilgilerini, belgelerini gönderirsin, o Sayıştay raporları buraya gelir, Büyük Millet Meclisi üyeleri de bunlara bakarlar.

Değerli milletvekilleri, bavulun üzerinden sevinçten uçuyordunuz, şimdi bavula küsüyorsunuz. Bir zamanlar çocuklar gibi… Biz çocukken bavulların üzerinde kayardık karda. Siz de bavulun üzerinden lehinizde çıkınca sevinçten uçuyordunuz, şimdi küsüyorsunuz. Bu paralar mahrem değildir, bu paralar devletin mahremi değildir, milletin vergisidir. Biz milletin kör kuruşunun hesabını soruyoruz. Geçmişte, muhalefetteyken söylediklerinizin tersini bugün iktidardayken yapıyorsunuz. Bugün güçlü konumda olabilirsiniz ama yarın sizler mutlaka bu milletin parasının hesabını vereceksiniz diyorum. Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Ramazan Can Kırıkkale Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Grup önerimizle Dışişleri Bakanımız Sayın Davutoğlu aleyhinde verilen (11/30) esas numaralı gensoru önergesinin 9 Aralık Pazartesi yani bugün gündeme alınıp alınmayacağı hususunun görüşmelerinin yapılmasını.

Yine, önerimizde bugün gensoru görüşmeleri tamamlandıktan sonra 480’e 1 ek sıra sayılı Kanun Tasarısı yani Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bazı kanunlardaki hükümlerin değiştirilmesine yönelik kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam etmeyi öneriyoruz. Görüşmelerin tamamlanmasına kadar da Genel Kurulun çalışmasını takdirlerinize sunuyor, tekrar Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Oktay Vural İzmir Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisinin aleyhinde söz almış bulunmaktayım. Aslında biraz sonra bu önergeyle birlikte gündeme alınacak gensoru önergesi hakkında Genel Başkan Yardımcımız Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım Tuğrul Türkeş görüşlerimizi ifade edecek ama ben bu vesileyle birleşimin başında Türkiye Büyük Millet Meclisinin ortaya koyduğu irade, bununla ilgili görüş ve düşüncelerimi huzurlarınızda Türkiye Büyük Millet Meclisine ve milletimize aktarmak istiyorum.

Şüphesiz, komisyonun bu ifadeleri içeren raporu açıkçası çıkartması gerekiyordu önceden çünkü bu konuda bizim komisyon üyemiz Sayın Erkan Akçay da Komisyon Başkanına ifadede bulundu. Böylesine bir muhalefet uyarısı geldiği zaman Sayın Komisyon Başkanının bir inisiyatif kullanamaması doğrusu büyük bir zafiyettir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, bu konudaki tutumumuzu, bu muhalefet şerhinde yer alan hususların Türkiye devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olduğunu ifade eden müracaatımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına ayın 6’sında yaptık ve bu eksende de bu ifadelerin, açıkçası, Anayasa’nın başlangıç ve değiştirilemez hükümlerine aykırı olduğunu ifade ettik. Ama, bu kadar açık olan bir aykırılık bir taraftan komisyonda giderilemiyor. Daha sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının da bunu göndermesi gerekiyordu. Bu bakımdan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının da bu konuda irade kullanmayıp geri göndermemesi eksiklik teşkil etmiştir. Bizim soru önergelerimizi geri göndermesini bilenlerin maalesef bu konuda Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü bozan ifadelerin yer aldığı bir muhalefet şerhine İç Tüzük’ten kaynaklanan yetkileri kullanmaması, doğrusu, kabul edilebilir değildir.

Şüphesiz, bu aslında işin bir safhasıdır. Bugün tartıştığımız konu sadece bir muhalefet şerhiyle sınırlı değildir. O bakımdan, bu süreçleri iyi görmek gerekmektedir. Adım adım, Türkiye'de bir Kürdistan inşa modeli Adalet ve Kalkınma Partisinin çözüm ve barış sürecinin nihai hedefi olarak ortaya konmuştur. Hiç kimse kimseyi kandırmasın, KCK toplum örgütlenmesiyle aynı şekilde Suriye’nin kuzeyindeki PKK-PYD oluşumuyla oradaki bir Kürdistan’ı inşa edenler yine aynı şekilde “kuzey Kürdistan” adı altında izin verdikleri konferanslarla Türkiye'de de bir Kürdistan oluşmasının önünü açmaya çalıştıkları gayet açık ve nettir. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisinin bu süreç içerisinde PKK’yı fiilen meşrulaştırıp hatta bir parti konumuna getirdiği, Öcalan’ı Kürtlerin temsilcisi gibi muhatap aldığı gayet açık ve nettir.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Oslo’da var mıydı, Oslo’da?

OKTAY VURAL (Devamla) – “Kürdistan” ifadeleri de Sayın Başbakanın sözlerinin içerisinde yer almaktadır. Bunlar bugün girmiş değildir. Sayın Başbakanın ifadeleriyle Başbakan yardımcıları toplanarak “Kürdistan” ifadesini bilerek kullandıklarını ortaya koymuşlardır; tesadüfen burada birisinin yazdığı muhalefet şerhiyle ilgili değil, asıl tavır konulması gereken Başbakanın, Başbakan Yardımcısının ortaya koyduğu siyasi iradedir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak ilk baştan itibaren ortaya koyduğumuz tavır Türk milletinden büyük bir destek almıştır. Evet, bu tabirin kabul edilmemesi noktasında büyük bir destek aldık ve bugün de Adalet ve Kalkınma Partisinin bu konuda taktik de olsa bir adım atmasını vesile kıldı ama aynen Habur’daki gibi, Habur’da da öyle olmuştu, sonra Habur’u devam ettirdiler.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Oslo’da da söz vermişti bunlar.

OKTAY VURAL (Devamla) – Oslo’da da öyle olmuştu, sonra Oslo’yu devam ettirdiler. Hepsini yaptılar, sonra inkâr ettiler, sonra devam ettirdiler.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü korumaya kararlıyız.

Adalet ve Kalkınma Partisinin şişeden çıkarttığı, özellikle küresel bölünme senaryolarının geldiği bu safha ibret vericidir. O bakımdan, bugün, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin aldığı bu karar, bundan önce Adalet ve Kalkınma Partisinin yaptığı yanlışların üstünü örtemez. Bununla -bir kül olarak kullanmak suretiyle- Adalet ve Kalkınma Partisinin, Türkiye’yi nereye götürdüğü, çözüm ve barış süreci içerisinde PKK’nın istediği KCK toplum örgütleme modelini Türkiye’ye nasıl çözüm olarak hazmettirmek istediği gerçeğinin üstünü hiç kimse örtemeyecektir.

O bakımdan, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, biz, bugün, burada, hep beraber milletimizle birlikte… Bu devletimiz, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bu milletin içerisinden ayrı milletler çıkartmak, bu devletin içerisinden ayrı devletler çıkartmak, bu mukaddes vatan toprağının içerisinde başka toprak parçaları oluşturmak, değerli kardeşlerim, bugün, buraya bizi getiren iradenin, kurucu iradenin ve bizim varoluş gayemizin hilafınadır.

O bakımdan, buradan sesleniyorum: Adalet ve Kalkınma Partisi, KCK paralel devlet yapılanmasıyla ortaya koyduğu ve Türkiye’de bir Kürdistan inşa etme amacına yönelik -özellikle milletimizin içerisinden bir Kürt milleti inşa etme projesine yönelik- olarak ortaya koyduğu bu süreçten vazgeçmelidir, samimiyet orada olmalıdır. Eğer, samimi iseniz, bu sürecin nereye gittiğini görmelisiniz ve bundan vazgeçmelisiniz.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu konuda, Sayın Genel Başkanımız, açıkçası tavrını çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Aynen şunu ifade etmek istiyorum, Sayın Genel Başkanımızın bugün yaptığı açıklamayı, Milliyetçi Hareket Partisinin bu konuda ne kadar kararlı olduğunu ortaya koyması bakımından sayın Genel Kurula arz etmek istiyorum: Sayın Genel Başkanımız “2014 yılı bütçesinin müzakere arifesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çok tehlikeli, millî vicdanlara sığmayacak, devletin temel ilke ve kuruluş esaslarına tamamen aykırı teşebbüs ve tahriklere sahne olmaktadır. Türk milletinin varlığına, üzerinde yaşadığı vatan topraklarına, sahip olduğu tüm tarihî, hukuki ve kültürel varlık haklarına hakaret ve hazımsızlık demek olan bu isimlendirmelerin alenen ihaneti meşrulaştırma emeli taşıdığı kuşkusuzdur. Başbakan Erdoğan’ın Barzani’nin yanı sıra düzinelerce PKK’lıyla göz yaşları ve sevinç çığlıkları eşliğinde 16 Kasım 2013 Diyarbakır’da buluşması ‘tarihî’ olarak sunulurken, fırsattan istifade, Kürdistan’ın doğum ilanı da yapılmıştır. Başbakan, gerek Diyarbakır’da gerekse sonraki günlerde onlarca defa Kürdistan’a atıf yapmış, geçmişimizde Kürdistan izi sürmüş, ecdadımızı hain niyetlerine ortak etmeye kalkışmış ve ilk Meclisin ruh ve mesajlarını bölücü tavrıyla karartmaya azmetmiştir. Bu zihniyet tarihimizin belirli safhalarında tamamen coğrafi bir terim olarak kullanılan Kürdistan kavramına siyasi ve etnik bir anlam yükleyerek gündeme taşımıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde… PKK’nın şehirlerdeki uzantıları Başbakandan el ve icazet almışçasına Kürdistan’a yaptıkları vurguları çoğaltmışlardır. Yıkımdan sorumlu Başbakan Yardımcısının Diyarbakır’da ‘Kürdistan’ ifadesini seslendirmeden önce bunu çok tartıştıklarını itiraf etmesi, aslında, bir bakıma ihanet ve melanete saplanan politikaların tercümesinden başka bir şey değildir. AKP’nin, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanının ‘Türkiye’de Kürtlerin yaşadığı coğrafyanın adı Kürdistan’dır.’ sözleri sürdürülen ihanet kampanyasının bir ara durağı, benimsenen bölücü politikaların kirli bir sayfasıdır.

Oslo’dan İmralı’ya kadar yapılan tüm pazarlıkların ana amacı Türkiye’nin toprak bütünlüğünün bozularak ülkemizin paramparça olması ve vatanımızın bir kısmını kapsayacak şekilde Kürdistan’ın kurulmasıdır. Başbakan Erdoğan, şark meselesinin bir uydusu ve parçası olduğunu iyice kanıtlamıştır. Anlaşılmaktadır ki yeni Türkiye’yle kastedilen de Kürdistan’dır ve bunun hazmedilmesi amacıyla her türlü dedikodu, ayak oyunu, iş birlikçilik, fitne ve istismar ahlaksızca propaganda malzemesi olarak ele alınmaktadır.

Başbakan Erdoğan Kürdistan’a meşruiyet kazandırabilmek, bu çerçevede algıları yönetebilmek için her kalıba, her şekle girecek kadar ahlak ölçülerini kaybetmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kürdistan’a kurban verilmesine, ihaneti onaylayan atıl, idaresiz, ilkesiz bir yapıya dönüştürülmesine şiddetle itiraz ediyor, şiddetle telin ediyorum.

Bu itibarla, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bütçe kanun tasarısıyla ilgili daha önceden planlanmış konuşmamı yapmamaya karar vermiş bulunmaktayım.

Milliyetçi Hareket Partisinin bu sessiz ve demokratik protestosu Kürdistan’ın kuyruğuna takılan herkese yönelik olup, bununla da sınırlı kalmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi inançla, heyecanla ve cesaretle Türkiye ve Türk milletine sahip çıkacak, bölünme ve parçalanma çetelesi tutan gayrimillî ve gayrimeşru tüm zihniyetlerden mutlaka hesap soracaktır.”

Saygılarımla arz ederim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Aynısını size iade ediyoruz. Bütün o hakaretleri iade ediyoruz.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Ünal.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, Sayın Hatip grubumuza ve Grup Başkanımıza dönük “bölücü” ve “hain” gibi ifadeler kullanmıştır. Sataşmadan dolayı söz istiyorum.

BAŞKAN – Sayın Ünal, iki dakika söz veriyorum sataşma nedeniyle.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Aynıyla iade ediyoruz o hakaretleri.

BAŞKAN – Lütfen, yeni sataşmaya mahal vermeyelim.

VII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu ifadelere cevap vermek, öncelikle bu Genel Kurulda bir hususun daha altını çizmek âdeta bir vücûbiyet hâline geldiği için bu sözü istedim.

Bakınız, silahın, kanın, ölümün çözüm olmadığı görülmüş bu ülkede ve siyaset kurumu yıllarca vesayet altında kalmış ve AK PARTİ’yle birlikte siyaset kurumu çözüm kurumu hâline gelmiş ve denilmiş ki: “Eğer sorunu olan varsa silahı, şiddeti, ölümü, kanı çözüm olarak görmesin. Gelsin, siyaset kurumu aracılığıyla demokratik sistem içerisinde sorunlarını çözsün ve bunun için de şiddete, ölüme gerek yok.”

FARUK BAL (Konya) – “Ne istiyorsa verelim, ne isterse verelim.” diyorsunuz.

MAHİR ÜNAL (Devamla) – “Toplumsal talepler sorun değildir.” denmiş.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Ne isterse veriyorsunuz.

MAHİR ÜNAL (Devamla) -  “Toplumsal talepler, kimlik talepleri sorun olamaz.” denmiş. “Bunlar ancak demokratik sistem içerisinde yönetilmesi gereken şeylerdir.” denmiş ve bu çerçevede bir siyaset ve çözüm siyaseti güdülmüş.

Şimdi, bunu, nasıl ihanetle, bölücülükle süsleyen kelimeler içerisinde kullanabilirsiniz? Evet, kullanırsınız. Tribünlere oynuyorsanız kullanırsınız ama bizim gibi risk altına giriyorsanız, bedeninizi bu riskin altına atıyorsanız, baldıran zehri içiyorsanız, bizim yaptığımızı yaparsınız. Bu millete karşı sorumluluk alırsınız. Bu milletin toplumsal taleplerini, kimlik taleplerini sorun olarak görmezsiniz, siyaset kurumunu da bu sorunları çözmek için kullanırsınız. Bizim yaptığımız da budur. Bunun adı da ihanet değildir, vatanseverliktir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Kimlik siyaseti yapan sizden başka kim var?

MAHİR ÜNAL (Devamla) - Bunun adı, bu ülkenin 76 milyon insanının her birini bağrına basmaktır, kardeşim demektir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.)

MAHİR ÜNAL (Devamla) – Diyarbakır’da yapılan da bir duygudaşlığın  yeniden inşasıdır.

OKTAY VURAL (İzmir) – Bu Mecliste daha çok  adım atılacak, geri adım atılacak. Yok öyle! KCK’nın bilmem nesi, yok “paralel devlet”, yok “Birleşik Kürdistan” yok! Olmayacak!

MAHİR ÜNAL (Devamla) – Bir psikolojinin yeniden inşasıdır. Bunu hiç kimse bir yerlere çekip, eğip bükmesin.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

OKTAY VURAL (İzmir) – Olmayacak, olmayacak.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) –  Türkücülerle mi inşa ediyorsunuz yeni Türkiye’yi, Şivan Perwer’le mi inşa ediyorsun?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – 76 milyonla inşa ediyoruz.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Hezeyan, hezeyan; baştan sona hezeyan!

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Oslo belgesini gördünüz mü?

BAŞKAN- Grup önerisini…

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, MHP Grubu adına konuşan hatip, “Bu ülkede bir Kürt yaratılmak isteniyor…” Grubumuza yönelik ihanet içerisinde yer aldığımızı söylediler; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanımızın sözlerini çarpıtarak ihanet içerisinde olduğunu söylediler. Söz istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Sakık.

Sataşma nedeniyle iki dakika da size söz veriyorum.

7.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Barış ve Demokrasi Partisine sataşması nedeniyle konuşması

SIRRI SAKIK (Muş) -  Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; gerçekten bugün tartışmaları izlerken yine ürktüm. Biz Kürt sorununu, Kürtleri yeniden siyasetin kurbanı yapmaya, bunun üzerinden tepişmeye, yine ret, yine inkâr… Açık ve net söylüyoruz: Vallahi, Kürt de var, Kürdistan da var, Kürtlerin demokratik hakkı da var. Türkiye'de Türkler hangi haklara sahipse Kürtler bu haklara sahip olacak. Olgunlaşmış bir fikrin önünde hiçbir ceberut yapı duramaz. Seslerinizi yükselterek, Kürtleri, Kürdistan’ı küçümseyerek sonuç alamazsınız. Varsa bir kardeşlik hukukunuz, projeniz onu masaya koyacaksınız, onu tartışacaksınız, onu konuşacaksınız. Allah aşkına, size soruyorum: Yani bu Kürt sorunu ortadan kalktığı zaman, Kürdistan’daki haklar, gasbedilen haklar, eşit yurttaşlık hakkı hukuku inşa edildiği zaman siz ne siyaseti yapacaksınız, ne diyeceksiniz? Onun için bakın, gittiğiniz bütün uluslararası platformlarda kapınıza dayanıyor. Siz “Türkiye’de baskı yok, köy boşaltılmadı, zulüm yapılmadı…” Ama bir kadın kalkıyor “Ben oradan geldim. O kutsal toprakları, o benim âşık olduğum toprakları niye terk ettim geldim?” Sizin yüzünüze bunları söylüyor.

OKTAY VURAL (İzmir) – 12 tane toplantı yaptık, kala kala bir kadıncağıza mı kaldınız ha?

SIRRI SAKIK (Devamla) – Aslında sizin dönüp bunlardan özür dilemeniz gerekirken hâl⠓Bu topraklarda Kürt de olmayacak Kürdistan da olmayacak…” Vallahi gemiler yakıldı ve gidiliyor, hiç üzülmeyin.

OKTAY VURAL (İzmir) – Vallahi, yakın, yakın; Kürtleri yakamayacaksınız ha!

SIRRI SAKIK (Devamla) – Güney Kürdistan’daki oluşum neyse, Rojava’daki oluşum neyse Türkiye kürdistanında da Türkiye halkı ile eşit yurttaş olacağız.

OKTAY VURAL (İzmir) – Emperyalizmin uşakları olmayacağız.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Türkiye Türklerin vatanıdır.

OKTAY VURAL (İzmir) – Emperyalizm uşaklarına teslim olmayacak Türk milleti, emperyalistlerin uşaklığını yapmayacak; doğulusu da güneydoğulusu da, aynen böyle.

SIRRI SAKIK (Devamla) –  Eşit bir ülkede hep birlikte demokrasiyi inşa edeceğiz, sömürgeci anlayışa son vereceğiz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Kürtleri öldüren PKK, Kürt kökenlilerin temsilcisi olmayacaktır, aynen budur.

SIRRI SAKIK (Devamla) –  Tepeden Kürtlere bakışı asla kabul etmiyoruz. Herkes Kürtlere saygılı olacak.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Yoklama talebi var.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, ben tutanaklara geçmesi açısından tek bir hususu ifade etmek istiyorum.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – İçselleştiriyor, içselleştiriyor.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Burada biz sadece AK PARTİ Grubu olarak, verilen muhalefet şerhinin Anayasa ve Meclis İçtüzüğü çerçevesinde değerlendirilmesini talep ettik. Buradan kimse ret, inkâr, asimilasyon ya da bir kimlik payesi çıkarmasın.

OKTAY VURAL (İzmir) – Nedamet getirmeyin ya! Yahu, nedamet getirmeyin dik durun.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Nedamet getirmiyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Dik durun ya! Daha beş dakika oldu.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Meseleyi kendi çizgisine koyuyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Davos’taki gibi oldu. Beş dakika oldu ya! Dik durun ya!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Dik duruyoruz biz.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Ünal.

III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Yoklama talebi var.

Sayın İnce, Sayın Karaahmetoğlu, Sayın Özkoç, Sayın Özel…

OKTAY VURAL (İzmir) – Dik durun ya!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Meseleyi istismar etmeyin. Kendi çizgisine koyuyoruz meseleyi.

OKTAY VURAL (İzmir) – Dik durun, dik durun! 2004 Milli Güvenlik Kurulunda bile duramadınız.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Biz her yerde dimdik durduk, her yerde dimdik durduk.

OKTAY VURAL (İzmir) – Herkesi fişliyorsunuz be! Milletin kurbanını fişliyorsunuz.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Millet kimin dik durduğunu çok iyi biliyor.

BAŞKAN –Sayın Aslanoğlu, Sayın Kalkavan, Sayın Akar, Sayın Güler, Sayın Öz, Sayın Çam, Sayın Hamzaçebi, Sayın Dinçer, Sayın Loğoğlu, Sayın Çelebi, Sayın Yılmaz, Sayın Serter, Sayın Cihaner, Sayın Atıcı, Sayın Gök ve Sayın Aygün.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

IX.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasî Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- AK PARTİ Grubunun, bastırılarak dağıtılan (11/30) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin Genel Kurulun 9 Aralık 2013 Pazartesi günkü gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına alınmasına ve gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin aynı günkü birleşiminde yapılmasına ve 480 ve 480’e 1’inci ek sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalara devam edilmesine ilişkin önergesi (Devam)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.48


DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.04

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muharrem IŞIK (Erzincan), Fehmi KÜPÇÜ (Bolu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26’ncı Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Alınan karar gereğince “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmına geçiyoruz.

Bu kısma alınan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Sinop Milletvekili Engin Altay ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin ülkemizin ulusal güvenliğini yeni tehlikelere maruz bırakan, siyasi ve ekonomik çıkarlarına zarar veren, dünyadaki konumunu giderek aşağı çeken hatalı dış politika icra ettiği iddiasıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında Anayasa’nın 99’uncu ve İç Tüzük’ün 106’ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin (11/30) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelere başlıyoruz.

X.- GENSORU

A) Ön Görüşmeler

1.- CHP Grubu adına, grup başkan vekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Sinop Milletvekili Engin Altay ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, ülkemizin ulusal güvenliğini yeni tehlikelere maruz bırakan, siyasi ve ekonomik çıkarlarına zarar veren, dünyadaki konumunu giderek aşağı çeken hatalı dış politika icra ettiği iddiasıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/30)

BAŞKAN – Hükûmet? Yerinde.

Önerge daha önce bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır.

Şimdi önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Hükûmetin son dönemde izlediği dış politika, Kafkasya, Karadeniz, Balkanlar ve Doğu Avrupa, Ege ve Akdeniz ile Orta Doğu'yu ve Basra Körfezi'ni içeren geniş bölgede Türkiye'nin öteden beri var olan ağırlık ve etkinliğini giderek sorunlu hâle getirmektedir. Bir zamanlar bu bölgede istikrar yapıcı ve anlaşmazlıklara çözüm bulucu rolü ile sözüne güvenilen, görüşlerine başvurulan, gücü bilinen ve hiçbir ülkeye tehdit yöneltmediği gibi hiçbir ülkeden kendisine tehdit de yöneltilemeyen, yumuşak güç kullanan güçlü bir sosyal ve demokratik siyasi yapıya, sağlam ve sürdürülebilir bir piyasa ekonomisine ve güçlü silahlı kuvvetlere sahip olan ülkemiz, yer aldığı geniş bölgede bütün bu alanlarda ciddi bir algı kaybına uğramış, hemen tüm komşu ülkelerdeki ihtilaflara taraf olmak suretiyle müdahil olmuş, devletler nezdinde olduğu kadar ilgili ülkelerin kamuoyları nezdinde de itibarı sarsılmıştır.

Hükûmetin dış politikada uygulamakta olduğu temel bir yanlışlık da onaylamadığı siyasetlere yönelen komşularıyla diplomatik ilişkiyi asgariye indirme ya da tamamen kesme şeklinde ortaya çıkan yaklaşımıdır. Bu yaklaşım sonucu olarak Hükûmetin "Orta Doğu'da oyun kurucuyuz." şeklindeki iddiasına karşın, Türkiye bugün bu bölgenin en önemli ülkeleri arasında yer alan Mısır ve İsrail'de büyükelçi düzeyinde temsil edilmemekte, bu ülkelerin de Türkiye'de büyükelçisi bulunmamaktadır. Yine, bölgenin baş aktörlerinden olan İran ile ilişkiler inişli çıkışlı, Irak ile ise Hükûmetçe Irak Merkezî Hükümetini bariz bir biçimde ikinci plana alarak bu ülke ile ilişkilerin ağırlığını Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi üzerinde yoğunlaştırması ve bu yönetim ile Irak Federal Anayasası ile çelişen enerji alımlarına yönelmesi nedeniyle belirgin gerginlikler içine girip çıkmaktadır.

Hükûmetin yanlış öngörü ve değerlendirmelerle hatalı beklentilere dayalı çarpık politikaları sonucunda neredeyse savaş hâlinde bulunduğumuz Suriye ile ise karşılıklı diplomatik temsil tamamen kesilmiştir. 1980'li yıllara bakılacak olursa, o dönemde devam etmekte olan İran-Irak savaşı sırasında, İran'ın Irak nezdindeki çıkarlarının Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğince; Irak'ın İran nezdindeki çıkarlarının da Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğince korunmakta olduğu ve birbiriyle çatışan bu iki ülkenin birbirleri nezdinde kendilerini temsil etmek üzere Türkiye'yi seçmiş oldukları da hatırlanacaktır. Bu, dünya diplomasi tarihinde tek örnektir. Bugün ise durum tam aksi yöndedir.

Son olarak Hükûmetin Mısır'da Cumhurbaşkanı Mursi'ye karşı yapılan darbe üzerine, demokrasiye ve meşruiyete dönüşün önemini bu ülke nezdinde savunarak olumlu ve uzlaştırıcı bir rol oynamak yerine; Mısır Hükûmetini tamamen dışlaması, bizzat Başbakan Erdoğan'ın ağzından Mısır Hükûmetine, Mısır'ın siyasi ve sivil saygın şahsiyetlerine ağır bir dille ve düzenli bir şekilde hakarete varan eleştiriler yöneltmesi, uluslararası kamuoyu gözünde AKP Hükûmetinin neredeyse Müslüman Kardeşler Örgütü ile özdeşleştirilmesine yol açmıştır. Son olarak Başbakan Erdoğan'ın Kasım 2013'te Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret Mısır Hükûmetine yönelik, bu ülke iç işlerine doğrudan müdahale mahiyeti taşıyan beyanları, Mısır'daki darbeyi izleyen ilk gerginlik üzerine geri çekilmiş iken daha sonra Hükûmet tarafından tekrar görevine gönderilen Kahire Büyükelçimizin Mısır tarafından "istenmeyen kişi" ilan edilmesine yol açmış, böylece Orta Doğu'daki en önemli ülkelerden biriyle daha ilişkimiz yukarıda belirtildiği gibi sıfırlanmıştır.

Hükûmetin bu politikaları sonucu bölgede içine düşmüş olduğu yalnızlık, Türkiye'nin bu bölgede ve ötesindeki ticari ve ekonomik ilişkilerini de son derece olumsuz etkilemektedir.

Ülkemizin ulusal güvenliğini yeni tehlikelere maruz bırakan, siyasi ve ekonomik çıkarlarına zarar veren ve Türkiye'nin dünyadaki konumunu giderek aşağı çeken hatalı dış politikanın icracısı sıfatıyla siyasi sorumlusu olan Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu hakkında Anayasa’nın 98 ve 99’uncu, TBMM İçtüzüğü’nün 106’ncı maddeleri uyarınca gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz.

        Mehmet Akif Hamzaçebi                   Engin Altay                       Muharrem İnce

                      İstanbul                                     Sinop                                     Yalova

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Anayasa’nın 99’uncu maddesine göre bu görüşmede önerge sahiplerinden 1 üyeye, siyasi parti grupları adına birer milletvekiline ve Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir bakana söz verilecektir.

Konuşma süreleri, önerge sahibi için on dakika, gruplar ve Hükûmet için yirmişer dakikadır.

Şimdi, söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Önerge sahibi Muharrem İnce, Yalova Milletvekili; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Osman Faruk Loğoğlu, Adana Milletvekili; Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ankara Milletvekili; Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Nazmi Gür, Van Milletvekili; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Volkan Bozkır, İstanbul Milletvekili; Hükûmet adına Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı.

Şimdi, ilk söz, önerge sahibi Sayın Muharrem İnce, Yalova Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum.

AKP’den, öncelikle şunu öğrenmek istiyorum: Bu gensoruları neden pazartesi ve cuma günlerine koyuyorsunuz? Yani, bakanlara mı güvenemiyorsunuz, milletin gözünün önünde bakanları savunmaktan aciz durumda mısınız, yoksa milletten neyi gizliyorsunuz? Önce bunu bir sorgulamamız gerekir.

Sayın Dışişleri Bakanı, Esad’a “diktatör” diyor, daha pek çok kişiye de bu kavramı kullanıyor. Peki, Meclise hesap vermeyen birisi sizce diktatör değil midir Sayın Bakan?

24’üncü Dönemde, size, muhalefet milletvekilleri 698 soru önergesi vermişler. Bu 698 soru önergesinin 32’si henüz işlemde. Siz 666 önergenin 78’ini yanıtlamışsınız yani yüzde 12’sini, 386’sını süresi içinde yanıtlamamışsınız, 145’ine ise hiç cevap vermemişsiniz. Bu 145’in -hiç cevap vermediğiniz önergelerin- 2’si bana ait. Şimdi, bunlardan birisi VIP yolcularıyla ilgili.

Bir gün Ankara’da havaalanındayım. Bir karış sakallı, kazaklı, botlu, kıyafetleri farklı yani bir militan görüntüsünde onlarca insan havaalanlarından geçip gidiyor. Ya, “Bunlar kim?” dedim, merak ettim. Yani, bir VIP’ten… Bunlar kim? Suriye uyruklu mu, başka ülkeler uyruklu mu, Suriye’de savaşmaya giden insanlar mı? VIP’ten kimlerin yararlanacağı havaalanlarında asılı. Bunlar kim? Soru önergesi verdim, on aydır buna cevap vermiyorsunuz Sayın Bakan.

Yine, bir açıklamanızda “Kerkük’e yetmiş beş yıl aradan sonra giden ilk Dışişleri Bakanıyım.” dediniz. Ben de sordum bu doğru mudur diye. Verdiğiniz cevapta “Uzun süredir ilk giden.” dediniz. Ben de bu uzun sürenin ne kadar olduğunu sordum ama buna cevap veremiyorsunuz. Biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak: Sayın Davutoğlu’nun uyguladığı dış politika, Türkiye’nin ulusal çıkarlarına ters, ulusal güvenliğimizi ve sınır güvenliğimizi tehdit eden bir politikadır bu; yaşadıklarımız da bunu gösteriyor. Yani, tatilden, Bodrum tatilinden, Boğaz gezisinden, dostum Esad’tan, imzaladığınız 49 uluslararası anlaşmadan, terörle mücadele iş birliğinden, biz bu suyla ilgili anlaşmada “Yanlış yapıyorsunuz.” dememize rağmen -Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanakları buradadır- o imzaladığınız anlaşmalardan, bunlardan niye çark ettiniz? Kimin talimatıyla çark ettiniz?

Bakın, tarih 19 Ağustos 2013, Başbakan Türkmenistan’a giderken yolculuk öncesinde bir açıklama yapıyor, Arapların iç işlerine karışma uyarısı yapanlara “Suriye için neden yardım istediniz? Onlar da Arap değil miydi?” diyor. Ben de bunu soru önergesi yaptım, “Suriye için sizden yardım isteyen ülkeler hangileridir?” dedim. “Kim bunlar? Yardımın içeriği nedir, miktarı nedir? Sizin yaptığınız yardımların Türkiye’ye maliyeti nedir?” diye sorduk 19 Ağustos 2013’te. 21 Kasımda Sayın Davutoğlu cevap veriyor, “üçüncü tarafların talep ve arzuları doğrultusunda değil.” diyor yani “Biz bunları üçüncü tarafların talep ve arzuları doğrultusunda yapmadık.” diyor. E, o zaman hanginiz doğru söylüyorsunuz? Birinizden biriniz yanlış konuşuyor, yalan konuşuyor demek istemiyorum ama ya Başbakan doğruları söylemiyor ya da siz doğruları söylemiyorsunuz. Ben sorularımı Türkçe soruyorum, sizden de Türkçe cevaplar istiyorum Sayın Bakan.

Bir başka soru: Başbakan “Suriyeli muhaliflere lojistik destek verdik.” diyor. Ne zaman diyor bunu? 2013’ün Mayısında. Peki, Suriyeli muhaliflere verdiğiniz bu lojistik desteğin maliyeti nedir, içeriği nedir, örtülü ödenek kullanıldı mı? Yanıt yok.

27/6/2012. “Özgür Suriye Ordusuna silah ve lojistik destek verdiniz mi?” diye sormuşum, yine Sayın Bakan, buna cevap veremiyorsunuz. İşte, diktatörlük budur. Meclise hesap vermeyenler diktatördür.

10 Mart 2010 tarihinde devletin kanalı TRT canlı yayına geçiyor, polis, mühimmat kamyonunun peşine takılıyor, polis sevkiyata ilişkin resmî belgeye bile ikna olmuyor. Gazete başlıkları: “Bu bombalar kimin?”, “Böyle bomba sevkiyatı olmaz.”, “TSK’nın kamyonuna operasyon.”

8 Kasım 2013: Adana’da bomba yüklü bir araç yakalanıyor. Gazeteler manşetten görmüyor, TRT canlı yayından vermiyor. Bu olay bile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye politikanızın özetidir.

Reyhanlı’da 53 vatandaşımız ölüyor, siz ölenlerin mezhepleriyle uğraşıyorsunuz. Oysa size sorumuz şu: “Önceden istihbarat aldınız mı, almadınız mı?” Siz bu olayı bile bir gariban askerin üzerine yıkmaya çalışıyorsunuz, aylardır o garibanı yargılıyorsunuz.

“Esad gidecek.” diyordunuz, aylarla, haftalarla bunu açıklıyordunuz. Üç saatte Şam’a gitme senaryoları çiziyordunuz. Şam 500 kilometre; otobanda 130’la gitsen, 3 saatte 390 kilometre. Bu kadarcık bir matematiği bilmeyen milletvekilleriniz bu açıklamayı yaptı.

Emevi Camisi’nde cuma namazı kılacaktınız.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Bir gün kılacağız, hiç endişelenme. Sen de geleceksin, beraber kılacağız inşallah.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Yemen’e gönderdiğiniz suikast silahları Türkiye menşeli Glock marka silahlar. Kıbrıs Rum kesimine palavradan savaş ilanı dediniz, göndere göndere kırkyıllık Piri Reis’i gönderdiniz. Somali’de kabileler üzerinden, gruplar üzerinden yürüttüğünüz politikanın sonucu ortada. Mısır’da İhvan üzerinden dış politikada Türkiye’nin geldiği durum da ortada.

Dış politikayı konuşurken Esma’ya ağlıyorsunuz ama Türkiye’de gözünü kaybeden, kafa travması geçiren gençlere, hapislerde çürüyen insanlara ağlamıyorsunuz. Bu çifte standardınız yurt dışında da anlaşıldı. Türkiye bir yalnızlığa doğru gidiyor. Onun içindir ki sıfır sorun politikanızdan değerli yalnızlık politikasına terfi ettiniz. Kendi ülkesinin Meclisinde terör konuşulurken, 20’li yaşlardaki çocukların şehit edilmesi konuşulurken 90 yaşında vefat eden Suudi Kralının taziyesine giden Başbakan artık dışarıda inandırıcı değildir.

Amerikan askerleri postalla Irak’ta camiye girerken siz “Dolmabahçe’de camide bira içtiler.” yalanına sığınırsanız ve aradan 27 cuma, yedi ay, iki mevsim geçmesine rağmen hâlâ camide bira içildiğini açıklayamazsanız ehlisünnet sakalınızdan vazgeçip Amerikan tıraşına razı olmuşsunuz demektir, askerin başındaki çuvala razısınız demektir, beyzbol sopası sizi hizaya getirmiş demektir, deliğe süpürülme ertelendi demektir.

Herkesle kavgalı hâle geldik. Yemen ile Mısır’ı da buna dâhil ettiniz. Bunu nasıl başardığınızı doğrusu merak ediyorum. Acaba cumhuriyet tarihinde kaç kez istenmeyen adam ilan edildik? Kıbrıs Barış Harekâtı ve Libya’yı yan yana koyduğumuzda, bu ülkede yaşı 45’in üzerinde olanlar ne düşünürler, hangi vefa duygusuyla bakarlar Libya’ya? Ama siz Libya’nın liderini devirmek için bavul dolusu paralar gönderdiniz. Aldığınız insan hakları ödülünü ise hâlâ boynunuzda taşıyorsunuz. Bu vefasız, ilkesiz, tutarsız politikanız Türkiye’ye zarar vermektedir.

Bir Filistin politikamız vardı, iktidarlara bağlı olmayan, hükûmetlerle değişmeyen bir Filistin politikamız vardı; onları da parçaladınız. Bunun içindir ki mayıstan beri Gazze’ye gidemiyorsunuz. Size vizeyi kim vermiyor Sayın Bakan; İsrail mi vermiyor, Amerika Birleşik Devletleri mi vermiyor? Kabilelerle, gruplarla, partilerle dış politika doğru değildir. Devletten devlete ilişkiyi yok ettiniz. “Oyun kurucuyuz.” dediniz, oyuncak oldunuz. “Stratejik derinlik” dediniz, stratejik çukurda boğuldunuz. “Kardeşim Esad”tan, “Kanlım Esed”e terfi ettiniz.

Letonya’da AVM çatısı çöktü, başbakan istifa etti. Japonya’da 135 dolarlık bir saat yüzünden bakan istifa etti. Almanya’da bir bakan, yakınının fabrikası var, malları çok kaliteli diye referans olduğu için istifa etti. Danimarka’da Dış Yardım Bakanı lüks uçak bileti için istifa etti. Almanya Cumhurbaşkanı bir gazeteye “Bu haberi yayınlamayın.” diye mail attığı için istifa etti. Siz, Türkiye’yi bu kadar yalnızlaştıran, dış politikada Türkiye’nin çıkarlarını koruyamayan, Türkiye’yi batağa sürükleyen bir Bakansınız. Türkiye’nin selameti için, partinizin selameti için, sizin selametiniz için en doğrusu istifa etmenizdir Sayın Davutoğlu diyorum, Meclisimize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önerge üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Osman Faruk Loğoğlu, Adana Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Adana) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu hakkında verilen gensoruyla ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Dışişleri Bakanı gensorulara alışkın. Zira, bugün kendisi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından verilen 4’üncü -Rabia işareti değil bu, yanlış anlaşılmasın- gensoruyu görüşüyoruz.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Alıştırdık sizi.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Yani, bu vesileyle Rabia’ya alışmış oldunuz Sayın Loğoğlu.

OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Devamla) – Ha, 5’incisi gelecek, hiç merak etmeyin, 5’incisi de gelecek. Bu durum bile, milletvekilleri olarak, hepimizin düşünmesi gereken bir tablodur. Dışişleri Bakanı hakkında ana muhalefet partisi 4 defa gensoru veriyor ise ortada ciddi bir sorun var demektir.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Beyhude işlerden vazgeçmenizi diliyorum.

OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Devamla) – Ortada, derhâl onarılması gereken bir durum var demektir. Bu tablodan, biz, ülkemiz adına, ülkemiz adına takip edilen politika nedeniyle çok derin üzüntü duyuyoruz. Biz halkımıza karşı sorumluluğumuzun gereğini yapıyoruz fakat bu tablodan ders çıkarması gerekenler bugüne kadar hiç oralı olmadılar; bunu da ibretle izliyoruz.

Değerli milletvekilleri, gensoru bir haktır. Bütün milletvekillerine, bütün siyasi parti gruplarına verilen, tanınmış bir haktır, bir denetim hakkıdır fakat yanlış politika izlemek bir Dışişleri Bakanının hakkı değildir. Onun için  “Efendim, arka arkaya gensorular veriyorsunuz. Niçin bu kadar sık kullanıyorsunuz?” şeklindeki serzenişleri, asla, en ufak bir şekilde üstümüze kondurmuyoruz ve kabul etmiyoruz.

Değerli milletvekilleri, göreve geldiği günden bu yana, dış politikanın gerçekleri ile kendi hayalleri arasındaki uçurumu bir türlü fark edemeyen Sayın Dışişleri Bakanı, bütün uyarılarımıza rağmen, yıllardır, maceraperest, yayılmacı ve saldırgan bir dış politika izlemektedir; izlediği dış politikayı hiç kimsenin itiraz etmeyeceği “komşularla sıfır sorun” gibi şatafatlı sloganlarla gizlemeye çalışmaktadır fakat artık, deniz bitmiş, kara görünmüştür, Türkiye bir çıkmaz sokağa girmiştir, gerçekleri görmenin zamanı gelmiştir.

Peki, nedir bu gerçekler? Liste aslında çok uzun, çok daha uzun ama ben burada sadece 5’ine -bakın, bu sefer 5 diyorum- değineceğim:

Birinci gerçek: Türkiye'nin, bölgesinde, bırakın sıfır sorunlu komşusunu, sağlıklı ilişkiler kurabileceği bir komşusu kalmamıştır. Türkiye, komşuları tarafından tehdit olarak algılanan bir ülke hâline gelmiştir. Komşularımızla ilişkimizi ayrıntılı olarak birazdan sizlerle paylaşacağım.

İkinci gerçek: Türkiye, giderek dünyada yalnızlaşmaktadır. Orta Doğu barış süreci, İran’la nükleer müzakereler gibi bütün belli başlı süreçlerde Türkiye'nin adı artık geçmemektedir. Suriye’deki savaştan en çok etkilenen ülkelerin arasında olmamıza rağmen, Cenevre-2 Konferansı’nda yer alıp alamayacağımız bile şu anda belirsizdir.

Üçüncü gerçek, Hükûmetin izlediği dış politika halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Hükûmetin himayesi altındaki radikal unsurların, terörist örgütlerin halkımızın huzurunu bozdukları yetmiyormuş gibi, Suriye sınırındaki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımız çatışmalarda hedef olmaktadır, hayatlarını kaybetmektedirler. Reyhanlı, bunun en acı örneğidir.

Dördüncü gerçek, Türk dış politikasının istikrar üretmek, barışı hedeflemek, başka ülkelerin iç işlerine karışmamak ve sorunları diplomasiyle çözmek gibi bütün temel dayanak noktaları bilinçli olarak çökertilmiş, Türk dış politikası raydan çıkarılmıştır. “Yurtta sulh, cihanda sulh.” şiarını umursamayan Hükûmet, bölgedeki terör unsurlarından medet umar hâle gelmiştir.

Beşinci gerçek, Türkiye'nin sadece komşularıyla değil Batı dünyasıyla da sorunları olmasıdır. Avrupa Birliğiyle olan ilişkiler kopma noktasına gelmiştir. Üyelik müzakereleri kaplumbağa hızıyla ilerlemektedir. Hükûmetin dış politika yönelimleri ve savunma sanayisi alanında yaptığı tercihler nedeniyle NATO’yla ilişkilerimizde beliren sıkıntılar ulusal güvenliğimizi ve NATO içindeki konumumuzu olumsuz etkileyebilecek bir duruma kapı aralamaktadır.

Değerli milletvekilleri, “Komşularla sıfır sorun”dan “sorunsuz sıfır komşu” noktasına nasıl geldik? Ne oldu da Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için tehlikeli ve girilmez bir coğrafyaya dönüştü? Hiç bu soruları kendinize soruyor musunuz? Dış politikanın ulusal bir politika olması lazım ve dolayısıyla ulusal bir uzlaşıyı, ulusal bir yaklaşımı, görüş birliğini içeren bir politika olması lazım. Bu nedenle, bu soruları kendinize sormadıysanız, şimdi, hiç olmazsa bu gensoru nedeniyle sormanın zamanıdır. Hükûmet, Suriye’deki çatışmaların başladığı ilk günden beri komşumuzdaki aktörlerin bir kısmını kayıran, bir kısmını da tamamen dışlayan bir politika izlemiştir. Esad’ın iki üç haftada devrileceği, yerine de Müslüman Kardeşlerin geleceği varsayımı üzerine inşa edilen Suriye politikası, Esad’ın görevde kalmaya devam etmesiyle çökmüştür. Hükûmet, bu çöküşün üzerine hırçınlaşmış, El Kaide ve benzeri radikal unsurlara verdiği desteği arttırmıştır. Fakat, AKP'nin izlediği Suriye politikası, komşumuzdaki savaşı derinleştirmekten ve ölümleri arttırmaktan başka hiçbir işe yaramamıştır. Suriye’de kimyasal silah kullanımına ilişkin iddialar, Adana’da Suriyeli muhaliflerin elinde yakalanan sarin gazı malzemeleriyle yeni bir boyuta ulaşmıştır. Fakat, son birkaç gün içinde çok daha önemli bir gelişme daha olmuştur.

Araştırmacı bir Amerikan yazarı -ki şahsen kendisini Amerika Birleşik Devletleri’nde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ederken tanımıştım. Bu araştırmacı Amerikan gazeteci, birçok ödül almıştır, çok derin, saygın bir ismi vardır- Amerikan istihbarat kaynaklarından aldığı bilgilere dayanarak yazdığı son 16 sayfalık bir raporda, yazıda, ayrıntılı bir makalede, Şam yakınlarında kimyasal silahlarla yapılan katliamın sorumlusunun El Nusra –tekrar ediyorum- El Nusra örgütü olduğunu ileri sürmüştür ve bunun, Obama yönetimi tarafından da çok iyi bilindiğini ayrıca ileri sürmüştür.

Şimdi, bu, El Nusra örgütünün bir başka özelliği var. Aylardır ben Sayın Dışişleri Bakanına bu kürsüden de ifade ettim, El Nusra örgütü terör örgütü müdür, değil midir?

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Başbakan defalarca açıkladı, terör örgütüdür.

OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Devamla) – Biraz önce Sayın Grup Başkan Vekilimiz ifade etti, sorulan soruların büyük bir kısmına hiçbir cevap verilmiyor, verilen cevaplar geç veriliyor, zamanında verilen cevaplar da içerikten yoksun cevaplar olarak önümüze geliyor.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – El Kaide de, El Nusra da terör örgütüdür.

OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Devamla) – Tekrar soruyorum: El Nusra örgütü terör örgütü müdür? Çad Büyükelçimizin ileri sürdüğü gibi, El Kaide, terör örgütü değil midir, yoksa terör örgütü müdür?

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sayın Başbakan defalarca açıkladı bunu.

OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Devamla) – Bunlar çok basit sorular. Yani bu soruların yanıtının olmaması, ben eski bir Dışişleri Bakanlığı mensubu olarak bunu anlamakta… Yani hayal gücüm yetmiyor. Onun için, cevap bekliyoruz Sayın Bakan.

Ocak ayında toplanması beklenen Cenevre-2 Konferansı’yla örtüşen bir öneriyi Cumhuriyet Halk Partisi iki yıl önce yapmıştı. “Birleşmiş Milletler Suriye’deki taraflara ateşkes çağrısında bulunsun, Suriye’deki kimyasal silahlar yok edilsin.” önerilerini de keza Cumhuriyet Halk Partisi yapmıştı. Fakat bütün bu çağrılarımız iktidar partisinin vurdumduymazlığı neticesinde ters yüz edilerek hiçbir şekilde kale alınmadı ve çok yanlış bir politikanın izlenmesinde ısrarlı bir şekilde devam edildi ve bunun acısını hem Türkiye hem Suriye halkı hem bölgemiz çekmekte, bu yanlış politikanın sonuçlarına maalesef katlanmaya devam etmektedir.

Sayın Davutoğlu’nun yalanlar, yanlışlardan oluşan Suriye politikasını ısrarla sürdürmesi Türkiye’nin başını çok ciddi dertlere sokmuş, belaya sokmuştur. “Gerekirse bütün Suriyelileri Türkiye’de misafir ederiz.” diyen Sayın Davutoğlu, bugün, sığınmacıların sayısının giderek artması karşısında çaresiz durumdadır. Sayın Bakanın haberi var mıdır ki, bugün ülkemizdeki yüz binlerce Suriyeli sığınmacı ağır insan hakları ihlallerine uğramaktadır. Sayın Davutoğlu, izlediğiniz maceraperest dış politika yüzünden halkımız Suriyeli kardeşleriyle karşı karşıya gelmektedir. Sokaklarda dilencilik yapan Suriyeli çocukların, Ege’de batan mülteci teknelerinden denize savrulan Suriyeli bebeklerin, fuhşa sürüklenen Suriyeli kadınların, atölyelerde sömürülen, savaş sahalarına sürülen Suriyeli gençlerin sorumlusu doğrudan doğruya sizsiniz Sayın Bakan. Yüz binlerce Suriyeli kardeşimizin hayatları sizin yanlış, beceriksiz dış politikanız nedeniyle maalesef söndü ve sönmeye devam etmekte. Ülkemiz sizin başarısız dış politikanız nedeniyle Suriye’yle savaşın eşiğine gelmiştir.

Son günlerde bazı gazetelerde Sayın Başbakanın Suriye ile arayı düzeltmek için “Sayın Dışişleri Bakanını acaba feda etsem yeter mi?” şeklinde zemin yokladığı iddia ediliyor.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Çok beklersiniz, çok beklersiniz!

OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Devamla) – Eğer bu iddia doğru ise Cumhuriyet Halk Partisi olarak tek bir görüşümüz var: “Yetmez ama evet.” Niçin yetmez? Çünkü, bizim derdimiz aslında Dışişleri Bakanı Davutoğlu’yla değil, bizim derdimiz izlenen yanlış dış politikayla. (CHP sıralarından alkışlar) Ama bunda Dişleri Bakanı Davutoğlu’nun da şahsi bir katkısı olduğu için onun da gitmesi herhâlde çok hayrımıza olur diye…

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Çok beklersiniz, çok beklersiniz siz!

OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Devamla) – Bekleriz, sabırlıyız biz.

Değerli milletvekilleri, komşularımızla sorunlarımız sadece Suriye ile sınırlı değil, Irak’la da sorunlarımız var. Hükûmetin ayrımcı ve tarafgir politikası Irak’la ilişkilerimizi bozmakla kalmadı, Irak’ın iç dengelerini de sarstı. Hükûmetin Irak Merkezî Hükûmetini dışlayarak ve uluslararası hukuka ve Irak Anayasası’na aykırı olarak Erbil’le kurduğu tek taraflı ilişkiler sonucunda Bağdat yönetimiyle ilişkilerimiz, bağlarımız kopma noktasına gelmiştir. Orta Doğu’nun bütün etnik, dinsel ve kültürel çeşitliliğini bünyesinde barındıran Irak’la ilişkilerimizin zedelenmesi Türkiye’nin çıkarlarına ve güvenliğine aykırıdır. Bu tehlikeli durumu dikkate alan Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir heyetle Bağdat’a giderek ilişkileri biraz olsun yumuşatmanın yollarını aramıştır ve bunun semeresini de kısmen görmüş bulunmaktayız.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Daha önce de Saddam’ın sarayına gitmiştiniz. “Dayan Saddam, dayan!” demiştiniz.

OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Devamla) – İran’la ilişkilerimiz de izlenen mezhepsel dış politikanın ve saldırgan Suriye politikasının gölgesinde zedelenmiştir. Kürecik radarı konusunda, diğer birçok konuda olduğu gibi, AKP’nin dürüstlükten uzak, gerçeklere dayanmayan, gerçekleri hep, sürekli inkâr eden tutumu nedeniyle İran’ın şimşeklerini de üzerimize çekmiştik. Bugün, İran imzaladığı nükleer anlaşmayla bölgenin yükselen gücü olurken Türkiye zemin kaybetmektedir. İran ile Batı arasındaki görüşmelerde Türkiye’nin bir ağırlığı kalmamıştır.

İsrail’le ilişkilerimiz ise… Hükûmet anlaşılan bu ilişkileri iç politika malzemesi ve seçim yatırımı olarak kullanmaya devam etmek niyetindedir. İsrail ile ilişkilerin bir an önce normalleştirilmesi bölgenin istikrar ve huzuru için önem taşımaktadır. Öte yandan şunu unutmayın: İsrail’le ilişkileri sorunlu olan bir Türkiye, Orta Doğu barış sürecinde hiçbir şekilde yer alamaz, zaten alamamaktadır. Aynı şekilde, Filistin’le de ilişkileri kötü olan, Filistinli gruplar arasında tercih yapan Sayın Davutoğlu Filistin davasına da bir katkıda bulunamamaktadır. Türkiye’nin Orta Doğu’nun lideri ve bölgede oyun kurucu olduğuna inanmamızı bekleyen Sayın Davutoğlu’na Suriye ve İsrail’den sonra Mısır’da da büyükelçimizin olmadığını hatırlatmak isteriz. Orta Doğu’nun en önemli ülkesi olan Mısır’da neden büyükelçimiz yoktur? Hükûmet ve Sayın Bakanın Müslüman Kardeşler sevdası yüzünden mi yoktur? Başka ülkelerde kendi düşünceleriyle paralel gruplar iktidara gelmedi diye o ülkelerin iç işlerine karışmayı kendisinde hak gören bir Hükûmet ve Dışişleri Bakanıyla karşı karşıyayız; bu kabul edilemez bir durumdur, bu vahim bir durumdur. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, ülkemizin doğusuyla ve güneyiyle sorunlarımıza değindim, Batı dünyasıyla sorunlarımıza da kısaca değinmek isterim.

Avrupa Birliğiyle müzakereler süreci yavaşlamıştır. Müzakere başlıklarının gecikmeyle açılmasına sevinen Hükûmet, Avrupa Birliği normlarının gereklerini yerine getirmemektedir. Demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü, kadın-erkek eşitliği konularında ülkemiz sürekli gerilemekte, göstermelik demokrasi paketleri bu konudaki olumsuz gerçekleri değiştirmemektedir. Büyük bir gösteriyle dolaşıma sokulan vizesiz Avrupa Birliği konusunda gerçekler halkımızdan gizlenmektedir. Bu konu çok önemlidir. Avrupa Birliğine vizesiz seyahatin Türkiye’ye bedeli çok büyüktür. Gizlenen büyük gerçeklerden biri de budur sayın milletvekilleri. Bu serbestinin neticede tanınıp tanınmayacağı bile belli değildir ancak Geri Kabul Anlaşması bağlamında Türkiye’nin yerine getirmesi gereken, imza tarihinden itibaren geçerli olacak sorumlulukların faturası çok ağırdır. Gösterilerle sunulan vize serbestisi için ilk olarak, Türkiye, şimdiye kadar çeşitli ülkelerle yaptığı vize muafiyet anlaşmalarını iptal etmek durumunda kalacaktır, topraklarımızdan Avrupa Birliği ülkelerine giren düzensiz göçmenleri geri almak durumunda kalacaktır, Avrupa ülkelerine gidemeyen mültecilerin sığınma başvurularını kabul etmek durumunda kalacaktır ve Kıbrıs Rum Kesimi dâhil tüm Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarına ülkemiz vizesiz giriş olanağı tanıyacaktır. Bu ödenecek bir bedel midir? Üstelik, Türkiye bu ödemeyi, bu bedeli peşin ödeyecek, Avrupa Birliği ise yıllar sonra duruma bakacak “Ha, Türkiye sorumluluklarını yerine getirdi veya getirmedi.” ona göre bir karar verecek ve yıllar sonra bu vize serbestisi sözde uygulamaya konulacaktır.

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs konusunda son günlerde yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Sayın Davutoğlu Türkiye’nin Kıbrıs’ta tarih yazdığını iddia ederek Atina ve Kıbrıs’a yapacağı ziyaretleri bir gösteriye dönüştürme çabası içindedir. Sayın Bakanın Orta Doğu’da yazdığı tarihe bakınca Kıbrıs için dehşete kapılmamak mümkün değildir. CHP Kıbrıs’ta çözümden yanadır. Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğine dayalı ve gerek KKTC’nin gerek Türkiye’nin hak ve çıkarlarını koruyan bir anlaşmaya destek veririz. Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi Kıbrıs konusunda Hükûmetin gereksiz tavizlerde bulunmasına izin vermeyecektir. Kıbrıs özelleştirmeye tabi bir toprak parçası değildir. Kıbrıs’ın satışına asla izin vermeyeceğiz. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, Sayın Davutoğlu’nun izlediği dış politika ülkemizin itibarını tüketmiştir. Yakın zamana kadar vatandaşlarımızın turistik seyahatler yaptıkları ve iyi karşılandıkları bölgeler artık yurttaşlarımıza kapalıdır. Lübnan’da pilotlarımız kaçırılmaktadır, El Kaide ve benzeri örgütler Türkiye’ye tehditler savurabilmekte, hatta Türkiye’de cirit atmaktadırlar. Komşularımız zaman zaman hava sahalarını uçaklarımıza kapatmaktadırlar. Ait olduğumuz Avrupa Atlantik camiasıyla ilişkilerimiz soğumuştur. İzlenen dış politika ülkemize ekonomik ve sosyal zararlar da vermektedir. İş adamlarımız bulundukları bütün yabancı ülkelerde sürekli kaybetmekte, yeni olanaklar bulmakta sıkıntı çekmektedir. Vatandaşlarımız ise tehlike içinde, korku içinde bu ülkelerde yaşamaya çalışmaktadırlar.

Değerli milletvekilleri, bu gensoru önergemiz sizin için hem bir sınav hem bir fırsattır. Mezhep eksenli, istikrar üretmeyen, savaş çığırtkanlığı yapan bir dış politikayı terk etmeniz için size olanak tanıyoruz. Barışçıl ve Türkiye’yi prestijli bir konuma tekrar yükseltecek bir dış politikanın oluşturulması için bu gensoru önergesiyle size sunduğumuz fırsatı kaçırırsanız tarih önünde yine sorumlu olacaksınız. Vatandaşlarımızın güvenliğini, ülkemizin çıkarlarını ve bölgemizin istikrarını partinizin çıkarlarının üzerinde tutarak karar vereceğinize inanmak istiyoruz. Ancak Türkiye’ye ve iktidarınıza Sayın Davutoğlu gibi bir Bakanın layık olduğunu düşünmeye devam ediyorsanız o da sizin bileceğiniz bir iş.

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) – Bal gibi düşünüyoruz, hiçbir sıkıntı yok.

OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Devamla) - Ama biz usanmayacağız, bunu da bilin.

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) – Devam edin siz!

OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Devamla) – Ya bu dış politika düzeltilecek ya da düzeltecek biri gelecek.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önerge üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz isteyen Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ankara Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu hakkında verdiği gensoruyla alakalı Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini paylaşmak için söz almış bulunuyorum.

Tabii, konuşmama başlamadan, az önce Sayın Bakanı burada da değerli yalnızlık içinde göreceğimizi zannediyorduk ama Kabinenin diğer üyeleri teşrif ederek burada bir değersiz destek buldunuz diye düşünüyorum. Yani, dış politikada hani yalnız olunca değerli oluyordu ya, o bakımdan söylüyorum.

Evet, meselenin kalbine temas etmeden evvel gensoru metninde yer alan talihsiz bir tabire ilişkin eleştiri oklarımızı bu utancın müsebbiplerine yöneltmek mecburiyetindeyim.

Az önce burada Plan Bütçedeki konu konuşuldu, yani bir sözcüğün yanlış kullanılması üzerine konuşuldu. Öyle anlaşılıyor ki Halk Partisi yönetimi, parti bünyesindeki birtakım Neomarksist ve etnik ayrılıkçı grupların yükselişine mâni olamamış. Nedir bu Kürdistan çıkışınızın sebebi Allah aşkına? Nasıl böyle bir gaflete düşebilirsiniz ve en önemlisi, neden şimdi, neden Başbakanın Diyarbakır’da sergilediği tiyatrosunda bu sözcüğü dillendirmesinden hemen sonra? Başbakandan işaret fişeği bekliyormuşsunuz meğer. Soruyorum size CHP’liler: Siz de mi yıkıcılığa soyundunuz, siz de mi peşmergeci, siz de mi Barzanici, siz de mi Kürdistancı oldunuz? Yerel seçimlerde geniş bir Marksist ittifakın zeminini hazırlamak için aşırı sola mı göz kırpıyorsunuz? Yoksa küresel baronlardan alınan talimatların gereğini yerine mi getiriyorsunuz? Hangisi sizsiniz CHP’liler? Siz kimsiniz, neye ve kime dönüştünüz? Bundan önce birkaç defa sizi AKP ile birlikte siyam ikizleri olmakla itham ettiğimizde bize kırılmıştınız. İşte bugün ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha apaçık ortaya çıktı. Siz AKP ile birbirinizin yalnızca başka yüzlerisiniz ve maalesef aynı kötü amaca hizmet ediyorsunuz, çok yazık.

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – AKP’nin her zaman stepnesi olan parti, kendileri.

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ (Devamla) – Sizleri karşımda gördükçe “İyi ki Milliyetçi Hareket Partisi var, iyi ki Türk milliyetçileri var, iyi ki Türk milleti var.” diyorum. Yeniden gördük ki partimiz bu ülkenin sigortasıdır. Milliyetçi Hareket Partisi millî refleksi temsil etmektedir. Partimiz, bölünmez bir bütün olarak Türkiye'nin, içindeki farklı etnik varlıklarla topyekûn Türk milletinin, millî birliğin yegâne teminatıdır. Söz konusu hakikat, geçmişte olduğu gibi bugün de tüm görkemiyle ışıldamaktadır.

Gelelim önergenin konusuna. Değerli milletvekilleri, AKP iktidarı son dönemini yaşamaktadır. Her koldan çatırdayan ve çürüyen bir iktidar yapısı mevcuttur. Bu çözülüşün en can alıcı örneklerinden bazıları artık tüm kamuoyunun malumu olduğu üzere dış politika sahasında yer almaktadır. Biz aynı şeyleri tekrarlamaktan usandık ve fakat Sayın Davutoğlu ders çıkarmamak inadından usanmadı. AKP diplomasisinin uğradığı hüsranlara her geçen gün yenileri eklenirken Sayın Davutoğlu’nun Bakanlık serüveni de çoğalan fiyaskolarla yıpranmaya devam ediyor. Tabii olarak Sayın Davutoğlu hata yaptıkça ve inatlaştıkça başarısızlıklarının faturasını da Türkiye Cumhuriyeti devleti ve aziz milletimiz ödüyor.

Gerçekten de tarihimizde bu denli acz içinde ama ihtiraslı ve kibirli bir kadroya rastlamak mümkün değildir. Tarihin hiçbir döneminde bir Dışişleri Bakanı toplumda bu kadar ayrışma ve çatışma işlevi görmemiştir. Elbette, burada, çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle nam salmış Dışişleri bürokrasimizin emektarlarını tenzih ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi devletin belkemiğini teşkil eden bürokratlarımızı daima başüstünde tutmuştur, bundan sonra da aynı tavrımız sürecektir. Bizim mücadelemiz, gemiye rota çizen, çizdiği rotanın nihayetinde de dümeni en büyük buz dağlarına, en korkunç tufanlara doğru kıran kaptanlarladır.

Üzülerek belirtmeliyim ki, akademik otoritesine sonsuz saygı duyduğumuz Sayın Davutoğlu’nun siyaset pratiği gerçek dünyanın sert kayalarına toslamıştır. Hatta bir adım daha ileri giderek bu tespitin de ötesine geçmek gerektiğini hissediyorum.

Sayın Davutoğlu, şayet içinizi kavuran ideolojik tutkularınızı dizginleyebilseydiniz bugün Suriye iç savaşının tarafları barış konferansı için Cenevre’de değil İstanbul’da, hatta belki de neden olmasın, Hatay’da buluşuyor olabilirdi. Onun yerine bugün Batı, El Kaide’yle pazarlık yapmak için Ankara’yı seçiyor. Bu ne kadar vahim bir tablodur farkında mısınız? Şayet mezhepçi bir çizgiyi benimsememiş olsaydınız bugün 2003 yılında İstanbul’un merkezinde terör saldırılarında bulunmuş örgütlere yardım ve yataklık fırsatları sunan bir ülke konumuna gerilemezdik.

Sayın Bakan, partinize yakın sivil toplum kuruluşları El Kaide örgütüne eleman temin ediyor, lojistik destek sağlıyor, sizler de buna alenen müsamaha gösteriyorsunuz. Şayet biraz daha az savaş yanlısı, biraz daha fazla ılımlı olabilseydiniz “En uzun sınırımızı 30 bin evladımızı katleden PKK militanlarıyla mı yoksa insanlıktan nasibini almamış yamyamlarla mı paylaşalım?” sualine muhatap bırakılmazdık. Şayet Sayın Başbakanla yeşerttiğiniz bu esrarengiz ihvan aşkınızı azıcık dahi olsa bastırabilseydiniz bugün Kahire Büyükelçimiz kapı dışarı edilmezdi ve siz böyle bir ayıbı devletimize ve insanımıza yaşatmamış olurdunuz. Şayet “İslam dünyasına önderlik edeceğim.” hayaliyle partinize yakın radikal unsurları İsrail’in üzerine salmasaydınız belki Türkiye bugünlerde İsrail ve Filistin devletleri arasında yürütülen nihai statü görüşmelerinde mühim bir aktör olabilirdi. Kesin bir diplomatik zafer elde etmekle kalmaz, belki de bu vesileyle birçok masum Filistinli sivilin, çocuğun, kadının katledilmesine de izin vermezdiniz. “Gazze ablukasını yaracağım.” diye çıktığınız yolda bölgedeki gelişmeleri yerinden izleyebilecek bir Tel Aviv büyükelçimiz dâhi kalmadı.

Bu arada Sayın Başbakanın Mayıs 2013’te tertip edileceği söylenen, daha sonra da defalarca ertelenen şu meşhur Gazze gezisini de hâlâ büyük bir heyecanla beklediğimizi burada not düşmek isterim. Sayın Başbakan birçok defalar Milliyetçi Hareket Partisinin milletvekillerinin ve yöneticilerinin yurt dışına gitmediğini söylüyor. Ben, kendi payıma, Erez Kapısı’ndan Gazze’ye gittim, oraları gördüm ama Sayın Başbakanın ne zaman gideceğini merak ediyoruz.

Devam ediyorum Sayın Davutoğlu. Şayet kendinize dev aynasında değil de boy aynasında bakabilecek kadar tevazu sahibi olsaydınız İran’ın nükleer programıyla alakalı yürütülen müzakere sürecinde devletimiz de varlık belirtebilir ve gerçek bir rol oynayabilirdi.

Şayet zerre kadar millî bir hassasiyetiniz olsaydı Kıbrıs davamızı sırtımızda bir kambur imiş gibi değerlendirmez, dolayısıyla da Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizi küstürmez, Rum kesiminin hoşgörüsüne terk etmezdiniz. Aynı şekilde, yaklaşan 2015 sürecini ciddiyetle ele alır, çok önceden uluslararası ölçekte bir dizi proaktif tedbire başvurur, inisiyatif kullanırdınız fakat bunların hiçbiri umurunuzda değil, ne sizin ne de Sayın Başbakanın.

Şayet millî şuurunuz biraz daha gelişkin olsa idi -ki bu mevcut CHP yönetimi için de maalesef aynı derecede geçerlidir- Türkiye’nin menfaatleriyle doğrudan çelişen ve ileride başımıza binbir çeşit bela açacak terminolojik ikilemlere düşmezdiniz. Sandığınızın aksine, kelimelerin ve mefhumların siyasette bir ağırlığı var Sayın Bakan.

Şayet geleneksel Türk dış politikasının ana hatlarından böylesine bihaber olmasaydınız belki komşularımızın toprak bütünlüğünün ülkemizin istikbali açısından arz ettiği hayatiyeti layıkıyla idrak edebilirdiniz. Bu anlamda, komşu bir devletin iç işlerine müdahil olmaz, merkezî yönetimi ile yerel yönetimleri arasına nifak sokmaya kalkmazdınız.

Sayın Davutoğlu, şayet Cumhuriyet Dönemi dış politikasının hikmetini kavrayabilseydiniz, Misakımillî hakikatini kendinize birazcık dert edinebilseydiniz bugün el ele kol kola dolaştığınız zatların yanı başımızda soydaşlarımızı sürgün etmesine, imha etmesine, bombalı saldırılara muhatap etmelerine, suikastlarla katledilmelerine karşı duyarsız kalmazdınız.

Ve Sayın Bakan, şayet gerçekten iddia ettiğiniz gibi samimi bir Müslüman iseniz Kuzey Irak’ta Kürt-Türkmen ayrımı yapmazsınız, yapmamalısınız. Şayet Batı karşıtlığınızı yumuşatabilseydiniz Şanghay İşbirliği Örgütünün –tabii, bunun adı da bu, Şanghay Beşlisi diyor ama- Avrupa Birliğinin bir alternatifi olmadığını ve NATO üyesi bir ülkenin diğer güvenlik teşkilatlarına mensup ülkelerden savunma sistemi almasının etkilerini ve sonuçlarını –almayın değil, konuşmayın da değil- belki de Başbakana izah edebilirdiniz. Veya gerçekten NATO’dan çıkmaya hevesliyseniz o zaman da niçin Suriye’den gelen ilk tehditte Malatya Kürecik için NATO’dan patriot füzeleri talep ettiniz ve ABD demirbaşına kayıtlı bir füze savunma sistemini kurdurdunuz?

Sayın Davutoğlu, şayet tüm bu yanlışların içine düşmeseydiniz, inadınızdan vazgeçebilseydiniz ne olmazdı biliyor musunuz? Türkiye’mizin güney il ve ilçelerine havan topları düşmezdi, Ceylânpınar’daki, Akçakale’deki dram yaşanmazdı, Reyhanlı’daki 52 insanımız -bakın, Sünni vatandaşımız değil, “insanımız” diyorum- hâlâ hayatta olur, aileleriyle vakit geçirirlerdi.

Ne olmazdı biliyor musunuz Sayın Bakan? Uçağımız düşürülmezdi, 2 yiğidimiz göklerde memleketimizi korumaya, kollamaya devam ederdi. Mogadişu’daki elçilik binamıza yöneltilen terör saldırısı gerçekleşmez, polisimizi şehit vermezdik. Şayet siz olmasaydınız, bu iktidar olmasa idi Mavi Marmara ile göz göre göre ölüme gönderilenler için İsrail’den yarım yamalak elde ettiğinizi iddia ettiğiniz özrü dilenmezdiniz. Suriye'de birçok masumun hayatını kurtarmış olurduk. Silah sevkiyatı işi içinde yer almaz, kan dökülmesine belli ölçülerde fırsat tanımazdık. Tır şoförlerimizin, iş adamlarımızın can güvenliğini riske atmazdınız. 2 Türk Hava Yolları pilotumuz günlerce tutsak kalmazdı. O bölgedeki dış ticaretimiz milyarlarca dolar zarara uğramazdı.

Şayet sizin politikalarınız tatbik edilmeseydi Sayın Bakan, bugün Suriyeli mülteciler için çıkarılan ödenekler işçimizin, emeklimizin, memurumuzun, askerimizin yani kendi insanımızın refahı ve saadetini geliştirmek için ayrılırdı. El Muhaberat, El Kaide, eşkıya ve diğer uğursuzlar topraklarımızda cirit atmaz, sınırlarımızı her gün ihlal etmezdi.

Sayın Davutoğlu, siyasetçi kimliğinizden çok akademisyen kimliğiniz baskın geldiği için fark ettiğiniz üzere eleştirilerimi farazi örnekler vasıtasıyla sıraladım, belirgin bir siyasi üslup kullanmaktan imtina ettim; zira, geçen defalarda öyle yaptık fakat anlamadınız. Belki bu tarz sizin için daha münasiptir diye düşünüyorum. Gördünüz mü Sayın Bakan, varsayımlar somut dünya gerçekleriyle her zaman örtüşmüyor demek ki.

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanı eleştirirken aslında Milliyetçi Hareket Partisinin dış politika vizyonunu da dolaylı yoldan kulaklarınıza fısıldamış oldum. Biz ne AKP’ye ne CHP’ye ne de bir başkasına benzeriz. Biz, cumhuriyetimizin geleneklerini, milletimizin millî ve manevi değerlerini, devletimizin ve insanımızın ortak menfaatlerini 1948 yılından beri hiçbir kopukluk olmadan sahiplenen tek siyasi partiyiz. Milliyetçi Harekette diğer partilerde gördüğünüz tarzda arsız talepler, çıkar kavgaları, fırsatçılık yoktur, bizde katı nizam, disiplin ve çelikleşmiş prensipler vardır. Bu, iç politikada da, dış politikada da böyledir, aynıdır. Biz, tahrip edileni onarmaya, yozlaşmış olanı arındırmaya, bükülmüş olanı doğrultmaya geliyoruz. AKP dış politikasının bu anlamda iki boyutu olduğuna inanıyoruz: Birincisi, AKP Hükûmetinin sebebiyet verdiği konjonktürel sorunlar ki bunlar basit bir iktidar değişimiyle halledilebilecek sorunlardır. İkincisi ise doğrudan Türk devletini bağlayan yapısal sorunlar ki bunlar fevkalade uzun soluklu bir tabiata hasıldır ve geri döndürülmesi güç bir yıkım sürecini tetikleyici mahiyettedir. Mısır, Suriye gibi iktidarın yapısına endeksli sorunların hızlı çözümü mümkündür, bu hususta bir huzursuzluk ortaya çıkmayacaktır. Ama, üç sorun var ki bunlar millî istikbalimizi ve devletimizin stratejik menfaatlerini etkilemektedir. Bunlardan ilki Irak, ikincisi Kıbrıs, üçüncüsü ise sözde Ermeni soykırımıdır. Üçü de partilerin günlük siyasi hesaplarını aşan millî davalardır. Hayalperestlikten mülhem birtakım hatalarınızı affedebiliriz fakat bu sahalardaki herhangi bir kayıtsızlığınızın, vurdumduymazlığın sonuna kadar takipçisi olur, bedelini de ödetiriz; bunu da aklınızdan çıkarmayın.

Sayın Davutoğlu, sizden tek ricamız, önümüzdeki genel seçimlere kadar bu üç soruna ilişkin dikkatli ve tedbirli davranmanızdır. Diğer meselelerdeki entelektüel oyununuza şimdiye dek engel olamadık -burada bizim de sorumluluğumuz elbette vardır- fakat bahsini ettiğim millî davalarda şu andan itibaren atacağınız tek bir yanlış adım emin olunuz ki size Yüce Divanın kapılarını ardına kadar açar.

Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında da altını çizdiğim üzere Halk Partisinin Marksist ve ayrılıkçı gündemini tasvip etmemize imkân yoktur. Önergeyi kaleme alanların gösterdikleri art niyet ve düştükleri akıl almaz tuzak bizce Halk Partisinin özellikle bu gensoruda gayri samimi olduğu kanaatini uyandırmaktadır. Bu anlamda, Milliyetçi Hareket Partisinin verilen gensorunun aleyhine tutum sergileyeceğini hiçbir komplekse kapılmadan açıkça ilan ediyorum.

Konuşmama son verirken yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarında alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın İnce.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sataşma gerekçesiyle söz istiyorum.

BAŞKAN – Ne dedi? Ne diye sataştı?

MUHARREM İNCE (Yalova) – Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine “Peşmergeci, Kürdistancı, Marksist.” dedi. Genel Başkan Yardımcımız Faruk Loğoğlu cevaplayacak.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Loğoğlu, iki dakika süre veriyorum. Lütfen, yeni bir sataşmaya mahal vermeyelim.

VII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

8.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in (11/30) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin görüşmelerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Adana) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Bizim işimiz aslında iktidar partisiyle, yavru muhalefetle değil ama şimdi bu ağır sataşmalara cevap vermek durumundayız.

Cumhuriyet Halk Partisi Kürdistancı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi peşmergeci değildir. Bu gensoruda kullanılan tabir Irak Anayasası’nda kullanılan resmî tariftir, tanımlamadır. Dolayısıyla, MHP’li arkadaşlarımıza o anayasaya bakmalarını tavsiye ederim.

Her zaman olduğu gibi, ne zaman AKP iktidarı bir sıkışsa, bir sıkıntıya düşse derhâl imdat yardımı Milliyetçi Hareket Partisinden hiç tereddüt etmeden -biraz önce Sayın Türkeş’in belirttiği gibi- gelmektedir. Bunu 4+4+4’te gördük, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 367 sayısı konusunda gördük. Her defasında, ben oturduğum yerden hayret ediyorum.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – 367’ye hayret etmemiş miydiniz?

OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Devamla) – Milliyetçi Hareket Partili sözcüler çıkıyor, ağır eleştiriler yöneltiyorlar, sanki zehir zemberek eleştirilerden sonra iktidar partisi aleyhinde oy kullanacakmış gibi bir izlenim veriyorlar ama sonunda iktidar partisiyle birlikte hareket ediyorlar. Yani, biz bunu inandırıcı bulmuyoruz, eğer samimiyet aranıyorsa biz Milliyetçi Hareket Partisinin bu davranışlarını da samimi bulmuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi nerede olduğunu, niçin gensoru verdiğini gayet iyi bilen bir partidir.

Biraz önce ihmal ettim, yani biz Sayın Davutoğlu’nu burada görmek için gensoru vermiyoruz, aslında tam tersine, Sayın Davutoğlu’nu artık burada görmemek için gensoru veriyoruz. İnşallah, sonunda bunu başaracağız. (CHP sıralarından alkışlar)

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ (Ankara) – Sayın Başkan, “AKP’ye destek veriyorlar.” diyerek yanlış bir beyanda bulundular.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Türkeş.

İki dakika da size veriyorum, sataşma nedeniyle.

9.- Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ (Ankara) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

AKP’ye Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir zaman destek vermiyor. Zaman zaman, AKP’lilerin CHP’ye vagon olduğumuzu, CHP’lilerin de AKP’ye değnek olduğumuzu ya da destek olduğumuzu söylediğini duyuyoruz. Hiç düşündünüz mü ki Milliyetçi Hareket Partisi doğru bir siyaset çiziyor, sizler yalpaladığınız için zaman zaman bize yaklaşıp uzaklaşıyorsunuz?

Ha, bir diğer nokta da: Sayın Davutoğlu’nun ve Adalet ve Kalkınma Partisinin dış politikasını beğenmemek ayrı bir şeydir ama netice alınmadığını bildiğimiz bir konuda, burada netice alınmayacağı kesin olan bir gensoruda bir gruplaşma, hele de o talihsiz beyan…

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Tabanınız bile bunun karşısında, tabanınız bile buna karşı çıkar.

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ (Devamla) – Orada -Sayın Loğoğlu benden daha iyi bilirler- ya Kuzey Irak bölgesel yönetimi ya da Kuzey Irak Kürt yönetimi vardır ama Diyarbakır’da Sayın Başbakanın lafının ardından herkes bu “Kürdistan” sözcüğünü kullanmaya bir merak sardı. Aynı modadan sizlerin de etkilendiğinizi düşünüyoruz. Benim atıfta bulunduğum nokta buydu.

Çok teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın İnce.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Biz ana muhalefet partisiyiz, bir modadan etkilenecek tekstil firması değiliz.

İzin verirseniz cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun Sayın İnce, iki dakika da size veriyorum sataşma nedeniyle.

10.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

MUHARREM İNCE (Yalova) – Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.

Türkiye daralmışken, Türkiye kuşatılmışken, “Türkiye Cumhuriyeti” ibareleri tabelalardan indirilirken, Türkiye yalnızlaşırken, “Türkiye’de Türk yoktur.” diye AKP yöneticileri konuşurken muhalefetin muhalefetle atışmasını doğru bulmuyorum, cevap da vermeyeceğim. Türkiye'nin başına bela olmuş bir iktidar partisi varken…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Allah Allah!