DÖNEM: 24                            CİLT: 59                      YASAMA YILI: 4

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

 

 

4’üncü Birleşim

8 Ekim 2013 Salı

 

 

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

 

 

 

 I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMA

IV.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24’üncü Dönem Dördüncü Yasama Yılında Genel Kurul çalışmalarının ülkemize ve milletimize huzur ve mutluluk getirmesini dilediğine ilişkin konuşması

 

V.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Armağan Uslu’nun, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’nun genel sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar’ın acil sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin gündem dışı konuşması

 

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın yaptığı gündem dışı konuşmadaki bazı ifadelere ilişkin açıklaması

2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, “Türk milleti” ifadesi yer aldığı için Andımız’ın okunmasının kaldırılmasına yönelik zihniyeti kınadığına ilişkin açıklaması

 

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit'in, Avrupa Birliği Konseyi Litvanya Başkanlığı tarafından 21-22 Temmuz 2013 tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenmiş olan Parlamento Tarım Komisyonları Başkanları Toplantısı’na katılmasına ilişkin tezkeresi (3/1296)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Sözcüsü ve Mersin Milletvekili Çiğdem Münevver Ökten'in, Avrupa Birliği Konseyi Litvanya Başkanlığı tarafından 26-27 Eylül 2013 tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenmiş olan Parlamento Eğitim, Bilim ve Kültür Komisyonları ve Bilgi Toplumunun Gelişimi Komisyonları Başkanları Toplantısı’na katılmasına ilişkin tezkeresi (3/1297)

3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet S. Tekelioğlu, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Avrupa Parlamentosu tarafından 23-24 Eylül 2013 tarihlerinde Üsküp’te düzenlenen “Açık Parlamento, Parlamenter Faaliyetlerde Şeffaflık” konulu seminere katılmalarına ilişkin tezkeresi (3/1298)

4.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Pasifik ada ülkesi Nauru’dan üç milletvekilinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının davetlisi olarak 6-11 Ekim 2013 tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 3/10/2013 tarihli ve 55 sayılı Kararı ile uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1299)

5.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzouq Ali M. Al-Ghanım, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Kang Chang-Hee ve Moğolistan Meclis Başkanı Zandaakhuu Enkhbold başkanlığındaki heyetlerin ülkemizi ziyaret etmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 3/10/2013 tarihli ve 55 sayılı Kararı ile uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1300)

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 20 milletvekilinin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun eksik yönlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/729)

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 23 milletvekilinin, geçmiş yıllarda ulusal ve yerel ölçekli sınavlarda yapılmış usulsüzlüklerin ve mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/730)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 milletvekilinin, hapishanelerin fiziki şartlarının ve hapishanelerdeki sağlık hizmetlerindeki eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/731)

C) Çeşitli İşler

1.- Görüşmeleri izlemek üzere Genel Kurulu teşrif etmiş bulunan, Pasifik ada ülkesi Nauru’dan Lin Venan Tavaki Kam, Ranin Randolf Akua, Skir Modekay Jeremiyah’dan oluşan parlamenterler heyetine Başkanlıkça "Hoş geldiniz." denilmesi

D) Önergeler

1.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, (2/41) esas numaralı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesinde Değişiklik Yapan 5511 Sayılı Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/120)

E) Duyurular

1.- Komisyonların başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimlerini yapmak üzere toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuru

 

VIII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

 

1.- CHP Grubunun, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 20 milletvekilinin Belediye Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında belediyelere dâhil edilen köylerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 4/7/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 8 Ekim 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

 

B) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Danışma Kurulunun, Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan 491, 322, 383, 488, 422 ve 187 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 4, 5, 6, 7, 8 ve 9’uncu sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin önerisi

 

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Rize Milletvekili Nusret Bayraktar’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

2.- Rize Milletvekili Nusret Bayraktar’ın, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

 

X.- SEÇİMLER

A) Komisyonlara Üye Seçimi

1.- Anayasa; Adalet; Millî Savunma; İçişleri; Dışişleri; Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Çevre; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Tarım, Orman ve Köyişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Dilekçe; Plan ve Bütçe; Kamu İktisadi Teşebbüsleri; İnsan Haklarını İnceleme; Avrupa Birliği Uyum; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonlarına üye seçimi

 

XI.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Deniz Feneri soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerinin köy okullarının altyapısına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1214) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Yeşildere’deki bir ilköğretim okuluna ek derslik yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1328) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

4.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta ilköğretim ve ortaöğretimdeki derslik ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1330) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta okullardaki spor salonu ve tesislerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1385) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

6.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki 12 derslikli ilköğretim okulu ihtiyacına ve bir köydeki ilköğretim okulunun çatısının onarımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1512) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir köyün okul ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1575) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

8. Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir köyün ilköğretim okulu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1576) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’da bir köye yeni bir okul yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1602) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki köy okullarının ısınma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1650) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, özel okul kontenjanının artırılmasına ve işsiz öğretmenlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1660) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

12.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki yurtlara ve buralarda kalan öğrencilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1685) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

13.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Zile Öğretmenevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin sözlü soru önergesi (6/1687) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

14.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, meslek liselerinde kullanılan makine ve cihazların yenilenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1706) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki eğitim kurumlarının laboratuvar ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1774) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki köy okullarının hijyen sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1777) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

17.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, İstanbul-Beykoz’da İl Müdürlüğünün talimatıyla bazı liselerde sınav yapılıp yapılmadığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1815) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da depreme daya-nıksız raporu verilen bir okul yurdunun yenilenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1825) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ikili eğitim öğretim yapan okullara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1843) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Arpaçay’daki bir köy oku-lunun sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1895) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesindeki liselerde öğretmen ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2466) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okullardaki öğrenci tuvaletlerinde sigara içilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2648) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

23.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okul ve çevresinde yaşanan güvenlik sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2649) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a bağlı bir köyün okul sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3400) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/3409) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki eğitim sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3460) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, okul kantinlerinin denetimine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3620) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

28.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Trakya Üniversitesinin yenilenen Web sayfasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3663) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Endüstri Meslek Lisesinin makine ve teçhizat ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3688) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki endüstri meslek liselerinin makine ve teçhizat ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3690) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Batman ve Hakkâri’deki endüstri meslek liselerinin makine ve teçhizat ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3692) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki endüstri meslek liselerinin makine ve teçhizat ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3711) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da tarım meslek liseleri açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3714) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da görevlendirilen vekil ve ücretli öğretmenler ile öğrencilerin sağlık kontrollerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3715) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

35.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer devlet kurumlarından Milli Eğitim Bakanlığına geçen memurlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3717) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki okulların müzik aleti ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3718) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların müzik aleti ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3722) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

38.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ortaöğretim kurumlarındaki engelli öğrencilerin özel dershanelere ücretsiz kabulünü sağlayacak bir düzenleme talebine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3815) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

39.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, liselere yeterli sayıda branş öğretmeni atanmadığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3852) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

40.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversitelere araştırma için aktarılan kaynağa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3982) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

41.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Aksu Köy Enstitüsünün arazisine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4147) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

42.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş özelinde bazı eğitim göstergelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4259) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

43.-Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, atama bekleyen öğretmenler ile öğretmenlerin çalışma sürelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4308) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

44.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversite-lerdeki öğretim görevlisi açığı, kadro verilmeyen üniversiteler ile öğretim görevlilerinin özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4309) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, eğitimcilerin çalışma şartları ile Yükseköğretim Kurumunun daha şeffaf ve katılımcı olmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4411) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

46.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, eğitimde niteliğin artırılması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4413) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

47.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mesleki yeterlilik sistemine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4440) Cevaplanmadı

48.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bazı alanlarda akademisyen açığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4487) Cevaplanmadı

49.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı devletler emrine veya yabancı devletler tarafından verilen eğitim burslarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4616) Cevaplanmadı

50.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ortaöğretim öğrencilerine verilen burslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4634) Cevaplanmadı

 

XII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYON-LARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/498) (S. Sayısı: 173)

4.- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/827) (S. Sayısı: 491)

5- Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci Çerçevesinde Koordinasyon Komitesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı: 322)

6- Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Beşinci Ek Protokol ve Protokole İlişkin Teknik Hataların Düzenlenmesi Tutanağının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı: 383)

 

XIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı spor federasyonlarına ve bunların denetimine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/22805)

2.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, vatandaşların hastanelere ulaşımlarında karşılaştıkları sorunlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/23225)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, çeşitli konulara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/23556)

4.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002-2013 yılları arasında çeşitli suçlamalardan dolayı haklarında adli veya idari soruşturma açılan cami derneklerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/24002)

5.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, kadın istihdamına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/25204)

6.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/26953)

7.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık tarafından düzenlenen toplantılara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/26959)

8.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde faaliyette bulunan bir santralin çevreye zarar verdiği iddialarına,

Tatar Barajında su tutulması nedeniyle Peri Suyu’nda yaşayan balıkların ölmesine,

İlişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/27139), (7/27140)

9.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/28174)

10.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/28182)

11.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/28198)

12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane'de yaşanan toprak ve su kirliliğine,

Elazığ'da yaşanan toprak ve su kirliliğine,

Bayburt'ta yaşanan toprak ve su kirliliğine,

Van'da yaşanan toprak ve su kirliliğine,

Batman'da yaşanan toprak ve su kirliliğine,

Ardahan'da yaşanan toprak ve su kirliliğine,

Şanlıurfa'da yaşanan toprak ve su kirliliğine,

Iğdır'da yaşanan toprak ve su kirliliğine,

Ağrı'da yaşanan toprak ve su kirliliğine,

Erzurum'da yaşanan toprak ve su kirliliğine,

Kars'ta yaşanan toprak ve su kirliliğine,

İlişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/28490), (7/28491), (7/28492), (7/28493), (7/28494), (7/28495), (7/28497), (7/28498), (7/28499), (7/28500), (7/28501)

13.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Arguvan ilçesindeki Yoncalı Barajı inşaatına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/28510)

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ulusal Sediment İzleme Sistemine ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/28576)

15.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/28606)

16.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/29020)

17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/29090)

18.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, baraj ve göletlerle ilgili bir açıklamasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/29094)

19.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, eski bir bürokrat hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/29668)

20.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, örtülü ödeneğin kullanımına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/29711)

21.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankaya Köşkünde yapılan tadilat ve değişikliklere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/29782)

22.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK’nın Suriye kolu olan bir örgütle yapıldığı iddia edilen görüşmelere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/29886)

23.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, bir TBMM Başkanvekilinin makam odasında yapılan tadilata ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/30643)

24.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TBMM’de görev yapan emniyet personeline ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/30645)

 


I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Trabzonspor’a başarılar dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Siirt Milletvekili Osman Ören, Dünya Öğretmenler Günü’ne,

İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’na,

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, 3 Ekim Türk Dünyası Günü’ne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Dışişleri Komisyonunun vaki davetine icabetle Çin Halk Cumhuriyeti’ne resmî bir ziyarette bulunmasına,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır başkanlığındaki bir heyetin, 4-6 Eylül 2013 tarihlerinde Vilnius’ta gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası (ODGP) ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) Konferansı’na katılmalarına,

İlişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Grubu olarak, Trabzonspor-Lazio maçı nedeniyle Trabzonspor’a ve kupa yolunda Galatasaray’a başarılar dilediklerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 20 milletvekilinin, ülkemizde uygulanan enerji politikaları ile enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımında yaşanan sorunların (10/726),

Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker ve 20 milletvekilinin, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önlenmesi konusunun (10/727),

Adana Milletvekili Ali Halaman ve 21 milletvekilinin, üzüm yetiştiriciliği ve bağcılık sektöründeki sorunların (10/728),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Başbakanlığın,

Siirt Milletvekili Gültan Kışanak,

Van Milletvekili Özdal Üçer (2 adet),

Batman Milletvekili Bengi Yıldız,

Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan,

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel,

Haklarında tanzim edilen soruşturma dosyalarının iade edilmesine ilişkin tezkereleri okundu; Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonda bulunan söz konusu dosyaların Hükûmete geri verildiği açıklandı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki heyetlerin; Karadağ Parlamentosu Başkanı Ranko Krivokapic ile Belarus Cumhuriyet Konseyi Başkanı Anatoly Rubinov ve Belarus Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreychenko’nun vaki davetlerine icabet etmek üzere adı geçen ülkelere resmî ziyaretlerde bulunmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

Başbakanlığın, Suriye’deki durumun oluşturduğu tehdit ve riskler çerçevesinde hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve gerekli düzenlemelerin Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4/10/2012 tarihli ve 1025 sayılı kararıyla Hükûmete verilen izin süresinin Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca 4/10/2013 tarihinden itibaren bir yıl süreyle uzatılmasına dair tezkeresi (3/1284) Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Başbakanlığın, Suriye’deki durumun oluşturduğu tehdit ve riskler çerçevesinde hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve gerekli düzenlemelerin Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4/10/2012 tarihli ve 1025 sayılı kararıyla Hükûmete verilen izin süresinin Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca 4/10/2013 tarihinden itibaren bir yıl süreyle uzatılmasına dair tezkeresi (3/1284), görüşmeleri tamamlanarak yapılan oylamadan sonra kabul edildi.

 

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın (3/1284) esas numaralı Başbakanlık tezkeresi üzerinde yaptığı konuşma sırasında Barış ve Demokrasi Partisine,

İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk’ün (3/1284) esas numaralı Başbakanlık tezkeresi üzerinde yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Hükûmetin Türkiye Büyük Millet Meclisine Suriye konusunda samimi bilgiler vermesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır’a İç Tüzük’ün hangi maddesine dayanarak söz verildiğini öğrenmek istediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

(3/1284) esas numaralı Başbakanlık tezkeresinin görüşmeleri sırasında İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a ve İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’e söz verilip verilmemesi hususunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunun İç Tüzük’e uygun olduğu açıklandı.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu raporlarının (1/498) (S. Sayısı: 173),

4’üncü sırasında yer alan, Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/676) (S. Sayısı: 380),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Alınan karar gereğince, 8 Ekim 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 18.24’te son verildi.

 

                                                   Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

                                                             Başkan Vekili

 

    Muhammet Bilal MACİT                                                        Muhammet Rıza YALÇINKAYA

                 İstanbul                                                                                          Bartın

                Kâtip Üye                                                                                     Kâtip Üye


II.- GELEN KÂĞITLAR

No: 4

4 Ekim 2013 Cuma

Tezkere

1.- Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın Kuzeyinden Ülkemize Yönelik Terör Tehdidinin ve Saldırılarının Bertaraf Edilmesi Amacıyla, Sınır Ötesi Harekat ve Müdahalede Bulunmak Üzere, Irak'ın PKK Teröristlerinin Yuvalandıkları Kuzey Bölgesi ile Mücavir Alanlara Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17.10.2007 Tarih ve 903 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve 08.10.2008, 06.10.2009, 12.10.2010, 05.10.2011 ve 11.10.2012 Tarihli 929, 948, 975, 1005 ve 1026 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca 17.10.2013 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1295) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2013)

Rapor

1.- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/827) (S. Sayısı: 491) (Dağıtma tarihi: 04.10.2013) (GÜNDEME)

 

No: 5

7 Ekim 2013 Pazartesi

Teklifler

1.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1775) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2013)

2.- Mersin Milletvekili Çiğdem Münevver Ökten ve 41 Milletvekilinin; 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1776) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2013)

3.- Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu ve 9 Milletvekilinin; Konya İli Ahırlı İlçesinin Adının Toros Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1777) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2013)

4.- Kastamonu Milletvekili Mustafa Gökhan Gülşen ve 34 Milletvekilinin; Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1778) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2013)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Afganistan Vardak Meydan-ı Şehir Polis Eğitim Merkezine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31431) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Ziguinchor Rabiatü'l İslam Eğitim Merkezi Kompleksi Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31432) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Abadir Enstitüsüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31433) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Filistin Emniyet Teşkilatına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31434) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Dakar İslam Enstitüsüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31435) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

6.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Etiyopya Dışişleri Bakanlığına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31436) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Elita Derneği ile Medya ve İletişim Alanında İşbirliği Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31437) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Vekalet ile Kurban Kesimi Organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31438) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Filistin Polis Radyosu Kurulması Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31439) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Fildişi Mülteci Kampı Kouankan'a yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31440) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

11.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Ummah Üniversitesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31441) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

12.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Gazze'deki hastanelere yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31442) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

13.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Gazze Şeridi’ne ilaç temini işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31443) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

14.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından El-Kuds Filistin Kültürünü Geliştirme Kurumuna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31444) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

15.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türkoloji Bölümüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31445) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

16.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Arabayev Kırgız Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31446) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

17.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Prizren'de Kültürel Mirasın Korunmasına Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31447) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

18.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Lahor Badşahi Camiinde Bulunan Kutsal Emanetlerin Korunmasına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31448) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

19.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Aydamon, El-Kuaşra ve El-Biree Beldelerine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31449) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

20.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Gilan Alaaddin  Medresesi rehabilitasyon işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31450) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

21.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Filistinli engelli mültecilere yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31451) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

22.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Reçane Metro Bajraktari İlköğretim Okuluna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31452) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

23.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Sultan I. Murad Hüdavendigar Türbesi rehabilitasyon işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31453) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

24.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Filistinli engelli mültecilere yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31454) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

25.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Oş Aktilek Devlet Okulu inşaatı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31455) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

26.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Kosova Sinan Paşa Camiine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31456) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

27.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Arslan Baba Türbesi Müştemilatı yapım işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31457) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

28.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Talgar Kazak-Türk Lisesi inşaatı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31458) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

29.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Talas Bölgesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31459) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

30.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Kazakistan'da Araştırma ve Uygulama Serası Kurulması Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31460) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

31.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Üsküp Şehir Müzesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31461) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

32.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Hacı Hasan Camiine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31462) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

33.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Oş Bölgesi Klinik Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31463) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

34.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Celalabad Bölgesi Klinik Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31464) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

35.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Kökçar Köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31465) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

36.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Kırgız Ulusal Askeri Lisesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31466) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

37.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Oş Şehrinde hastane inşaatı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31467) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

38.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Kademçay Semetey Kırgız-Türk Lisesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31468) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

39.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Plav Belediyesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31469) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

40.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Kabil Üniversitesi Türkoloji Birimi Hizmet Binası inşaatı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31470) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

41.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Podgoritsa Çocuk Hastalıkları Kliniğine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31471) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

42.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Bağdat El-Razi Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31472) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

43.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Lübnan Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31473) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

44.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Muhammed Fuzuli Elyazmaları Enstitüsüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31474) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

45.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Ayazdede Şenlikleri çevre düzenlemesi işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31475) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

46.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Deyr El-Balah'a yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31476) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

47.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Kalendiye Mülteci Kampına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31477) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

48.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Gazze'ye su temini işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31478) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

49.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Gazze'deki su şebekelerinin rehabilitasyon işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31479) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

50.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Filistin sivil toplum kuruluşlarına yönelik destek projeleri kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31480) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

51.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Gazze İslam Üniversitesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31481) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

52.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Gazze Pediatri Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31482) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

53.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Tubas Türk-Filistin Dostluk Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31483) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

54.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi yapım işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31484) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

55.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Beyt Hanun'a yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31485) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

56.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından El-Nasser Belediyesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31486) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

57.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Han Yunus'a yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31487) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

58.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Gazze Şeridi kıyı belediyelerine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31488) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

59.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Refah Belediyesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31489) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

60.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Zeytun, Şuraffa, Surani Dağı ve Remal'a yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31490) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

61.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Gazze Nuseyrat Belediyesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31491) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

62.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Cebaliye'ye yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31492) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

63.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Nuseyrat Belediyesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31493) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

64.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Beyt Hanun Belediyesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31494) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

65.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Han Yunus Kesimevi Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31495) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

66.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından El-Bireh'te okul inşası işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31496) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

67.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Acara Hulo, Keda, Çakvı Polikliniklerine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31497) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

68.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Batum Dil Merkezine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31498) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

69.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Yılmazlı Köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31499) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

70.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Gine'ye yönelik bir sağlık tarama projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31500) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

71.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Gine Bissau Belediyesi Tapu Kadastro Birimine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31501) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

72.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Gine Conakry Dışişleri Bakanlığına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31502) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

73.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Gine Bissau Cumhurbaşkanlığı Konutuna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31503) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

74.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Varketili Yaşlılar Sosyal Merkezine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31504) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

75.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Konik Karakoluna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31505) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

76.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA bünyesindeki daire başkanlıklarının hizmet binaları ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31506) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

77.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Rojaye Butvoitsa Köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31507) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

78.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Osmanagiç Cami tadilatı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31508) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

79.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Danilovgrad Sağlık Ocağına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31509) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

80.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Rojaye 30 Eylül Lisesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31510) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

81.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Plav Devlet Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31511) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

82.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2013 yılları arasında TİKA tarafından gerçekleştirilen proje ve faaliyetlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31512) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

83.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Osmangiç Camiine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31513) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

84.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Maglaj Kurşunlu Cami restorasyonu işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31514) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

85.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Jablanica Ravna İlköğretim Okuluna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31515) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

86.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Mostar Makine-Trafik Lisesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31516) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

87.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Azerbaycan'da gençlik merkezi kurulması işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31517) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

88.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından fuar, seminer ve kongre gibi organizasyonlara katılım için verilen desteklere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31518) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

89.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Mostar Cemal Bijedic Üniversitesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31519) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

90.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Novi Travnik Sultan Fatih Kreşine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31520) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

91.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Bosna-Hersek Federal Polis Akademisine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31521) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

92.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31522) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

93.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Sanski Most Şehrine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31523) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

94.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Taşkent Yenidoğan Enstitüsüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31524) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

95.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Cevizcan Radyo Televizyonuna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31525) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

96.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından FENA Haber Ajansına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31526) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

97.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Arnavutluk'ta Fiziksel Engelliler Fizyoterapi Merkezi kurulması işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31527) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

98.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Arnavutluk Eğitim ve Bilim Bakanlığına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31528) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

99.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Arnavutluk İşkodra Sheh Shamia Lisesi Erkek Bölümüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31529) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

100.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından İşkodra Meslek Edindirme Müdürlüğüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31530) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

101.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Ahıska Gazetesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31531) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

102.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Afrika Uydu TV Kanalına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31532) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

103.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Arnavutluk'taki sporculara yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31533) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

104.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Almanah Dergi Basımına Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31534) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

105.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Arnavutluk Bektaşi Merkezine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31535) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

106.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Arnavutluk Elbasan Bölgesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31536) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

107.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Arnavutluk İşkodra Sheh Shamia Lisesi Kız Bölümüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31537) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

108.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Şipur Cami-Teymeni Caddesi-Nasvan Lisesi Yolu asfaltlandırma işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31538) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

109.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Pagman Tepesi'nin ağaçlandırılması işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31539) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

110.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Vardak Vilayeti Tarım Müdürlüğüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31540) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

111.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Afganistan Mülteciler Bakanlığına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31541) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

112.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Afganistan Hac ve Evkaf Bakanlığına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31542) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

113.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Mezar-ı Şerif Afgan-Türk Dostluk Parkı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31543) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

114.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Cevizcan ve Sarıpul vilayetlerindeki kadınlara yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31544) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

115.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Tahar Vilayeti Kökçe Nehri Köprüsü'nün inşa işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31545) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

116.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Kabil Mirvais Meydan-Kampanı Yolu ağaçlandırma işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31546) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

117.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Vardak Meydan-ı Şehir Tarım Meslek Lisesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31547) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

118.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Afganistan'daki bazı okulların inşaat ve tefrişat işleri kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31548) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

119.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Mezar-ı Şerif Vilayeti Yolamarab Özbekiye Mahallesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31549) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

120.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Afgan-Türk Dostluk Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31550) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

121.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Belh Vilayeti Şortepe İlçesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31551) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

122.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Kabil'deki bazı okulların inşa işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31552) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

123.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Semengan Kız Meslek Lisesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31553) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

124.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Kabil'de bir okul inşaatı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31554) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

125.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Faryab Vilayeti Meymene Ebe Eğitim Merkezi yapım işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31555) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

126.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Kabil Askeri Lisesi inşaatı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31556) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

127.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Afganistan Atatürk Çocuk Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31557) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

128.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Tahar Vilayetinde ana çocuk sağlığı hizmet binası yapım işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31558) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

129.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Afganistan hastanelerine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31559) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

130.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Duşanbe'de çocuk onkoloji merkezi kurulması işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31560) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

131.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Odesa Malinovka Köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31561) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

132.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Bahçesaray Vilayetindeki bir okula yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31562) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

133.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Dangara Nahiyesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31563) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

134.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA’nın Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarına destek faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31564) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

135.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Çernobil Çocuklarına Donanım Alınması işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31565) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

136.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Tacikistan'da kaynakçılık uygulama atölyesi kurulması işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31566) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

137.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Sudan'daki bir laboratuar kurulması projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31567) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

138.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Akmescit Prudovoye Köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31568) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

139.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Urojaynoye Köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31569) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

140.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Canköy Vilayeti Zareçnoye Okuluna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31570) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

141.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Türk-Yemen Meslek Enstitüsüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31571) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

142.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından K.D. Uşınskıy Üniversitesi Türkoloji Bölümüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31572) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

143.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Üsküp Mustafa Paşa Camii Restorasyonu işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31573) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

144.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından İsmail Gaspıralı Müzesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31574) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

145.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Akmescit Malenskoye Okuluna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31575) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

146.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Necaşi Türbesi restorasyon işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31576) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

147.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Nijer Biseg Derneğine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31577) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

148.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Sudan'da su araştırmaları merkezi kurulması işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31578) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

149.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Hayber Paktunkva Eyaletine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31579) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

150.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Jampur'da hastane ve lojman inşa işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31580) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

151.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Niyayla Yetimler Yurduna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31581) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

152.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Somali'de Temiz İçme Suyuna Erişim Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31582) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

153.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Pakistan'da inşa edilecek okul ve yurt binaları işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31583) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

154.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Mogadişu Havalimanı rehabilitasyon işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31584) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

155.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Lahor Çocuk Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31585) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

156.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Somali'de şehir içi yolların rehabilitasyonu işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31586) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

157.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Pakistan'ın bazı eyaletlerine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31587) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

158.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Sudan Ebe Eğitim Merkezine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31588) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

159.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Sind Eyaletine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31589) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

160.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Gadarif El-Amiriyye'deki okullara yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31590) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

161.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Nijer Su Kuyuları Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31591) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

162.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2010-2013 yılları arasında TİKA tarafından Somali’de gerçekleştirilen proje ve çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31592) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

163.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından 2010-2013 yılları arasında Somali’de gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31593) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

164.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Hayber Paktunkva Dera İsmail Han Şehrine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31594) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

165.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2013 yılları arasında TİKA tarafından yurt dışında yürütülen çalışmalarda iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31595) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

166.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Senegal Kanserle Mücadele Derneğine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31596) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

167.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Mogadişu'ya yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31597) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

168.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Sudan Vau Eğitim Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31598) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

169.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Casamance Engelliler Eğitim Merkezine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31599) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

170.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Tattaguine'de doğum evi inşaatı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31600) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

171.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından TRT yayınlarının Azerbeycan'da Yayınlanması Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31601) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

172.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Kaolack Sağlık Taramasına İlaç ve Tıbbi Malzeme Temini işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31602) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

173.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından İmam-ı Azam Tacik İslam Enstitüsüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31603) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

174.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Prizren Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31604) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

175.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Türkmen-Özbek Sınırı Farap Sınır Kapısının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31605) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

176.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Tacikistan'da turizm-otelcilik uygulama restoranı kurulması işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31606) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

177.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Şam Süleymaniye Külliyesi restorasyonu işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31607) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

178.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA bünyesindeki program koordinasyon ofislerinin personeli ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31608) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

179.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Sremcitsa Engelliler Yurduna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31609) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

180.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Diacksao Belediyesi Eğitim Merkezine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31610) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

181.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Belgrad Dr. Drapişa Mişoviç Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31611) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

182.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Pikine Sosyal Pediatri Enstitüsüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31612) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

183.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Yeni Pazar Dositej Obradoviç İlköğretim Okuluna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31613) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

184.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA bünyesindeki program koordinasyon ofislerinin hizmet binalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31614) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

185.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Yeni Pazar Devlet Üniversitesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31615) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

186.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından UCAD Mediko-Sosyal Merkezi inşaat ve tıbbi cihaz temini işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31616) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

187.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Arencelovats Devlet Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31617) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

188.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Yenipazar İki Köprü Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31618) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

189.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından yürütülen Uluslararası Polis İşbirliği Projelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31619) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

190.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Koalack - Ascmarine Derneği Olgunlaşma Merkezine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31620) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

191.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından İbrahim Malik Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31621) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

192.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Senta Turzo Lajos İlköğretim Okuluna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31622) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

193.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Sudan Cüneyne Göz Kliniği kurulması işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31623) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

194.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Karbinitsi Belediyesi Ocalı Köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31624) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

195.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Merhamet Derneği Kitap Dağıtımına Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31625) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

196.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından mesazhi.com internet sitesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31626) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

197.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Orhun Müzesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31627) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

198.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Demirkapı Belediyesi Çelevez Köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31628) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

199.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Mali Yüksek İslam Enstitüsüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31629) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

200.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Karasupazar'a yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31630) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

201.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Zareçnoye Müzik Okuluna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31631) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

202.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31632) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

203.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Ali Rıza Efendi Anı Evi yapım işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31633) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

204.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Gagauz Özerk Bölgesi İdaresine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31634) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

205.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Stundeniçan Belediyesi Tsetova Köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31635) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

206.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Vizyon-M Derneğine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31636) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

207.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Petrovets Belediyesi Çiftlik Köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31637) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

208.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Asociata Motivatie Din Moldova Derneğine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31638) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

209.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Khuvsgul Vilayeti Chandmani Undur İlçesi Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31639) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

210.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Bayan Ulgii Vilayeti 8. Kreşin tadilatı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31640) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

211.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Khan-Uul Belediye Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31641) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

212.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Songinokhairkhanlı işsiz kadınlara yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31642) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

213.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Ulan Bator Mesleki Denetim Müdürlüğüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31643) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

214.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Moğolistan Eğitim Değerlendirme Merkezine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31644) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

215.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Moğolistan Milli İstatistik Ofisine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31645) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

216.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Ulan Bator Ankara Caddesi Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31646) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

217.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Moğolistan Agrobiyoloji Fakültesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31647) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

218.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Sukhbaatar Belediye Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31648) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

219.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Sıvabi, Dera İsmail Han ve Lakkı Mervat Su Kuyuları işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31649) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

220.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Muzaffergah ve Sıvabi Hastaneleri inşaatı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31650) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

221.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Pencap Eyaletinde Termik ve Hidroelektrik Santrali Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31651) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

222.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Pakistan'a su kuyusu yapım işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31652) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

223.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Nijer'e yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31653) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

224.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TİKA tarafından Morane Köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31654) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, kilise, havra ve sinagogların elektrik giderlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22698)

2.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kamu kurum ve kuruluşlarından “T.C.” ibarelerinin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22705)

3.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Aksaray İl Müftülüğü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22708)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık ve bağlı federasyonların makam araçlarının kullanımı ile Bakanlığa ait lojmanlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/22804)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkâri ve Batman’daki aile hekimlerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22924)

6.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, afiliasyon olmuş hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22926)

7.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şanlıurfa’daki lösemi ve talasemi hastaları ile Harran Üniversitesi çocuk Hemotoloji Servisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22927)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır’daki aile hekimlerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22928)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki aile hekimlerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22929)

10.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22930)

11.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kızamık hastalığı vakalarına ve Suriyeli mültecilere yönelik sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22931)

12.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel istihdamının boşanmalara sebep olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22933)

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 663 sayılı KHK sonrası gerçekleştiği iddia edilen uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22934)

14.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur ili Gölhisar ilçesi Cumhuriyet caddesi üzerinde yapılması planlanan bir binaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25110)

15.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Marmaray Projesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25111)

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terör örgütü elebaşının bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25113)

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terör örgütü elebaşının çözüm sürecine yönelik ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25114)

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terör örgütü ile yürütülen görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25117)

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terör örgütü elebaşı ile yürütülen görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25118)

20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Avrupa Birliği tartışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25119)

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terör sorunu ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25120)

22.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Büyük Ortadoğu Projesi ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25121)

23.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, NATO’nun Libya’ya müdahalesi ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25125)

24.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Akil İnsanlar Heyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25128)

25.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, iç güvenlik ile ilgili zafiyetlere ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25129)

26.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Hatay Havalimanından ülkemize giriş yapan yabancılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25132)

27.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, koruma görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25133)

28.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, konutunda ve ofisinde bulunan dinleme cihazlarıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25134)

29.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Suriye’ye giden heyetlere aracılık eden bir kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25135)

30.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında başka ülkelere iltica eden Emniyet mensuplarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25136)

31.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, iltica ve göç işlemleri ile yasa dışı göç ve insan ticaretiyle mücadele için oluşturulması planlanan kurumsal yapılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25138)

32.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25140)

33.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ücretsiz ders kitaplarıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25141)

34.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Sosyal Yardım Bilgi Sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25145)

35.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarının giderilmesi adına Kızılay’ın uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapıp yapmadığı ve Kızılay’ın sığınmacı kamplarındaki çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25146)

36.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yapılan kuru gıda yardımına, Türkiye’de bulunan imarethanelere ve 2002-2013 yılları arasında imarethaneler tarafından verilen hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25147)

37.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Reyhanlı saldırılarında ölen ve yaralanan vatandaşlar için ödenecek tazminatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25149)

38.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, 2003-2013 yılları arasındaki aile içi cinayet vakalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25157)

39.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bitlis’in Mutki ilçesinde yapılması planlanan bir baraja ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25158)

40.-  Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, Gazze’ye yardım amacıyla toplanan paralara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25159)

41.-  Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Adana’da El Nusra örgütü üyesi oldukları iddia edilen kişilerin sarin gazı ile beraber yakalanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25160)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir elektrik dağıtım ihalesine kamu ihalelerinden yasaklı bir firmanın katıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25165)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı Projesi, İstanbul’da yürütülen projeler ve Gezi Parkı olaylarına polisin müdahalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25171)

44.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, polis tarafından biber gazı kullanımı ile biber ve portakal gazı ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25174)

45.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 3 Haziran 2013 günü Kızılay Meydanında İstiklal Marşı okuyan bir gruba polisin gaz bombası attığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25176)

46.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Gezi Parkı olaylarında yaralanan vatandaşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25179)

47.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Gezi Parkı olaylarında polisin biber gazı kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25180)

48.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, AKM ile ilgili yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25181)

49.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Ankara’daki Gezi Parkı olaylarına müdahale eden polislerin kask numaralarını silmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25183)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Taksim Gezi Parkı gösterilerinde yabancı uyruklu kişilere yönelik polis müdahalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25184)

51.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Taksim Gezi Parkı gösterileri sırasında yaşanan olaylara ve polis müdahalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25186)

52.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Gezi Parkı olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25187)

53.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Gezi Parkı olaylarında polisin müdahalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25188)

54.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Manisa’nın Gördes ilçesinde işletilecek olan bir madenin çevreye etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25189)

55.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine bütünleme sınavı hakkı tanınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25190)

56.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı taşınır ve taşınmaz malların Sağlık Bakanlığına devrini öngören protokole ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25191)

57.-  İstanbul Milletvekili Sebahat  Tuncel’in, Gezi Parkı protestolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25192)

58.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/25212)

59.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, genelde tüm illerde özelde Ankara ve İstanbul’da riskli ilan edilen alanlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/25213)

60.-  Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Suriyeli kadın ve çocuk mültecilere yönelik sosyal desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25255)

61.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bir yönetmeliğine ve bu yönetmelik uyarınca yapılan işlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25256)

62.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25258)

63.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, engelli ve yaşlılar için yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25259)

64.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’daki engelliler ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25260)

65.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’daki engelliler ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25261)

66.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, yerel yönetimler bünyesindeki kreş, anaokulu ve gündüz bakımevlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25262)

67.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, iki bakanlık ve bir özel şirket arasında imzalanan protokole ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25263)

68.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25265)

69.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çeşitli nedenlerle yalnız yaşayan ve çocuklarını tek başına büyüten ebeveynler ile bu kişilere yönelik yardım ve sosyal hizmetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25266)

70.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında engelli çocuklar için yapılan ayni ve nakdi yardımlar ile evlat edinmenin teşvikine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25267)

71.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında çocuk edindirme ve yetiştirmeye katkıda bulunmak amacıyla yapılan ayni ve nakdi yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25268)

72.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlardan yardım alan ailelerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25269)

73.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kadınların iş gücü piyasasındaki konumu, kadınların eğitim imkanlarına erişimi ve kadınların yoksulluğuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25270)

74.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan personel ve yönetici pozisyonunda bulunanlar içerisindeki kadın oranına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25271)

75.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hane gelirinin kullanımı bakımından eşler arasındaki bilincin artırılması konusundaki çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25272)

76.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kırsal kesimdeki kadınların statüsünün güçlendirilmesine yönelik proje ve çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25273)

77.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sosyal yardım alanındaki çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri arasındaki koordinasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25274)

78.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sosyal yardım hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ile bu alanda kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25275)

79.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Sosyal Yardım Bilgi Sistemine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25276)

80.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına yürütülen proje ve çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25277)

81.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yoksul kadınlara yapılan nakdi yardımlar ve kadınların yoksulluğunun önlenmesine yönelik proje ile çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25278)

82.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Bakanlık ve bağlı kurumlardaki personel, Bakanlık ve bağlı kurumlardaki birimler ve yönetici pozisyonlar içerisindeki kadın oranına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25279)

83.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, kadınların iş gücüne katılım ve istihdamlarının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25280)

84.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin’de yaşayan engelli vatandaşlara ve istihdamlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25281)

85.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, kadına yönelik bazı suçlara ve sığınma evlerine yapılan başvurulara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25282)

86.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, çocuklara yönelik suçlara ve suç mağduru çocukların korunması için yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25283)

87.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, kadına yönelik suçlara ve sığınma evlerine yapılan başvurulara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25284)

88.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, kadına yönelik bazı suçlara ve sığınma evlerine yapılan başvurulara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25285)

89.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, görme engellilerin yararlandığı sesli kitaplara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25286)

90.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, kadına yönelik şiddet ve bu minvalde kamu görevlileri tarafından şiddete uğradığı iddia edilen bir kadına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25287)

91.-  Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, engelliler ile ilgili uygulamalardan kaynaklanan sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25289)

92.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, açlık ve yoksulluk sınırının altındaki vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25290)

93.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, engellilerin sosyal hayata katılımının önündeki engellere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25291)

94.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bakım yardımı alan engellilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25292)

95.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25293)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, müşavirlerine ve yurt dışı gezilerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/25294)

97.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/25295)

98.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/25296)

99.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, e-devlet kapsamında kamu kurumlarının bilgi paylaşımı konusunda yaptıkları çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/25297)

100.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şeker pancarı üreticilerinin çeşitli sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/25298)

101.-                Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/25299)

102.-                Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/25300)

103.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Zorlu Center Projesi inşaat alanındaki iş güvenliği denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25301)

104.-                Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, emekli bir vatandaşa ödenen ikramiye bedeli ve yasal faiz tutarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25303)

105.-                Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25305)

106.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında bakanlık ve bağlı kurum ile kuruluşlardan yardım alan ailelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25306)

107.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında kadınların yoksulluğu, kadın işsizliği ve kadınların sosyal güvenlikten yoksunluğu ile ilgili bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25308)

108.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yabancılara yapılan yardımlara ve verilen proje desteklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25310)

109.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2527 sayılı Kanun uyarınca çalışma izni verilen Türk soylu yabancılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25311)

110.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Türkiye’de bulunan vatansız kişilere yapılan sosyal yardımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25313)

111.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, sözleşmeli kamu personelinin kadroya geçirilmesi çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25314)

112.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Sayıştay tarafından özel hastanelerde gerçekleştirilen denetimlere ve kesilen cezaların tahsiline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25316)

113.-                Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Kastamonu’da bir vatandaşa yeşil kart verilmemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25317)

114.-                Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kanser ilaçlarının temininde yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25320)

115.-                İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul sahil şeridindeki Boğaziçi İmar Yönetmeliğine aykırı uygulamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25324)

116.-                İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, ülkemiz havalimanlarında VIP salonunu kullanan yabancılara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25348)

117.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25352)

118.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Geri Kabul Anlaşması imzalanan ülkeler ile Geri Kabul Anlaşması gereği yapılan işlemlerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25354)

119.-                Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bazı Ege adalarının Yunanistan tarafından işgal edildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25357)

120.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bursa ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25413)

121.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çanakkale ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25414)

122.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25415)

123.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çorum ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25416)

124.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25417)

125.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Edirne ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25418)

126.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elazığ ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25419)

127.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzincan ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25420)

128.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25421)

129.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Eskişehir ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25422)

130.-                Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, 2011 yılında yapılan polis memurlarının başpolis memurluğu kadrolarına yükselme sınavına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25440)

131.-                İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, yurt dışına çıkma yasağı uygulamasına ve bir büyükşehir belediye başkanı tarafından açılan davalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25441)

132.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, genelevlere ve genelevlerde çalışan kadınlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25442)

133.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kolluk personeli içerisinde yaşanan intihar ve intihara teşebbüs vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25443)

134.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un, Şile ilçesindeki taksicilerin İstanbul-Şile yolcu taşımacılığı ile ilgili sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25444)

135.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, trafik cezalarına ve cezaların tebliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25446)

136.-                İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Çankırı’nın Ilgaz ilçesine bağlı bazı köylerin ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25447)

137.-                Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, uyuşturucu kullanma ve satışı ile ilgili suçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25450)

138.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, operasyonlara katılmayan kolluk personeline haksız şekilde ikramiye ödendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25452)

139.-                Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, pasaportların teslim edilmesi ile ilgili uygulamadan kaynaklanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25454)

140.-                Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bazı devlet memurlarının emekliliklerinden sonra yeşil pasaport sahibi olabilmeleri talebine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25455)

141.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da engellilerin sosyal hayata katılımlarının artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25460)

142.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki aydınlatma direkleri ve yön levhalarının yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25461)

143.-                Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, İstanbul’da bir inşaat işçisinin bir alışveriş merkezine alınmadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25462)

144.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum Atatürk Üniversitesinde 20 Mayıs 2013 tarihinde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25464)

145.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şile’de imara açılan alanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25465)

146.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şile Belediyesine yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25466)

147.-                Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’nın Saruhanlı ilçesindeki bir beldenin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25467)

148.-                Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’nın Saruhanlı ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25468)

149.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, toplumsal olaylarda biber gazı kullanımı ve biber gazı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25470)

150.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki park ve bahçelerin korunması ile bu mekanlardan engellilerin rahatça yararlanması için büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25471)

151.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında başka ülkelere iltica eden emniyet mensuplarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25472)

152.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 3834 sayılı Ahıska Türklerinin Kabulü ve İskan Kanununun kabulünden sonra Türkiye’ye gelen Ahıska Türkleriyle ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25474)

153.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Türkiye’de ikamet eden siyasi sığınmacılar ve Mayıs 2013 itibarı ile İçişleri Bakanlığınca müsaade olunan yerler dışında ikamet eden Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25475)

154.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’de bulunan yabancı diplomatik misyon mensuplarından Türkiye’de ikamet tezkeresi almadan ikamet edenlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25478)

155.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Pasaport Kanununa muhalefet nedeniyle hakkında işlem yapılan kişiler ile pasaportlarını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25480)

156.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İstanbul Okmeydanı’nda düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25481)

157.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında il özel idareleri tarafından yapılan sosyal hizmet ve yardımlar, belediyeler tarafından hane halkına yapılan transferler ile Köy Kanunu kapsamında yapılan sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25482)

158.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında genelde tüm belediyelerin özelde Ankara Büyükşehir Belediyesinin çocuk ve gençlere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25483)

159.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, farklı kategorilerdeki belediyelerin sayısı, belediyelerin yaptıkları sosyal hizmet ve yardımlar, belediyelerin huzurevi kapasiteleri ile belediyelerin huzurevlerine ayırdıkları bütçeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25484)

160.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında il özel idareleri tarafından çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarına yönelik yürütülen projeler ile il özel idarelerine sosyal yardım ve hizmetler için ayrılan bütçeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25485)

161.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında genelde tüm belediyelerin özelde Ankara Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25486)

162.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında genelde tüm belediyelerin özelde Ankara Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25487)

163.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında genelde tüm belediyelerin özelde Ankara Büyükşehir Belediyesinin muhtaç asker ailelerine yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25488)

164.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında genelde tüm belediyelerin özelde Ankara Büyükşehir Belediyesinin yoksullara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25489)

165.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında il özel idareleri ve belediyelerden yardım alan ailelerle ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25490)

166.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çeşitli sebeplerle Türkiye’ye gelen ve değişik kategorilerdeki sığınmacılara sağlanan hizmetlerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25491)

167.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yabancılara SYDT’den, yasadışı göçmenler ve diğer yabancılara SYDV’lerden yapılan yardımlar ile mülteci ve sığınmacı statüsü alanlara yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25492)

168.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında icra dairelerindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25493)

169.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Güvenpark’taki dolmuş/otobüs durakları ile 2002-2013 yılları arasında Güvenpark ve çevresinde yaşanan trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25494)

170.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Türkiye’deki mülteciler, Türkiye’ye iltica talebinde bulunanlar ile Türkiye’deki yabancı göçmenlerle ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25495)

171.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ülkemizde bulunan göçmenler ve mültecilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25496)

172.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara özelinde ve Türkiye genelinde para transferi yapan araç ve kişilere yönelik işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25497)

173.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, mikro kredi kullanımı ile ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25499)

174.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki park ve bahçeler ile bu mekanlardan engellilerin rahatça yararlanması için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25500)

175.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’ye iltica eden yabancı ordu mensuplarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25502)

176.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında NATO çerçevesindeki kuvvet mensuplarına dair anlaşma uyarınca Türkiye’de ikamet tezkeresi almadan ikamet etmekte olan yabancı uyruklu kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25503)

177.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında insan ticareti ile mücadele alanında imzalanan uluslararası belgeler, Bakanlık tarafından insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar ile 2002-2013 yılları arasında insan ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25504)

178.-                Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Adana’da yakalanan ve El Nusra terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25506)

179.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır’daki aydınlatma direkleri ve yön levhalarının yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25507)

180.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır’daki engellilerin sosyal hayata katılımlarının artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25508)

181.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır’da tüketici hakem heyetlerinde çalışan sayısının yetersizliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25509)

182.-                İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Atatürk Anıtına çelenk bırakanlara ceza kesilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25510)

183.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Reyhanlı’daki bombalı saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25511)

184.-                Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Vialand Tema Parkı ve Eğlence Merkezi için yapılan ihaleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25512)

185.-                Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’nın Soma ilçesindeki üst geçit ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25513)

186.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, İstanbul’da orantısız güç kullandığı iddia edilen bazı polislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25515)

187.-                Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, İstanbul’da orantısız güç kullandığı iddia edilen bazı polislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25516)

188.-                Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Ankara Kızılay Meydanı’ndaki gösteriler sırasında polis tarafından bir göstericinin vurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25518)

189.-                Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Taksim Gezi Parkı olayları ile destek gösterilerine ve polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25519)

190.-                Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Taksim Gezi Parkı olaylarına ve polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25521)

191.-                Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’nın Soma ilçesindeki bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25522)

192.-                Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Gezi Parkı olaylarında görevli bazı polislerin tavrına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25523)

193.-                Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Gaziantep’te Özgür Suriye Ordusu adına gazete basıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25524)

194.-                İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, İzmir’deki gösteriler sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25526)

195.-                Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Taksim Gezi Parkı olaylarında sivil polislerin göstericilere müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25527)

196.-                Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Ankara Kızılay Meydanı’ndaki gösteriler sırasında göstericilere çarparak yaralayan araç sürücüsüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25528)

197.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25529)

198.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı olaylarında kullanılan biber gazına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25530)

199.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TOMA’lara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25531)

200.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı olaylarına polisin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25532)

201.-                Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, gaz bombaları ve gaz bombası kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25534)

202.-                Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, üniversitelerde siyasi görüşleri nedeniyle bir grup öğrencinin mağdur edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25535)

203.-                Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Diyarbakır’da yapılan Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25537)

204.-                İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, İzmir’de Gezi Parkı olaylarında eylemcilere eli sopalı kişiler tarafından şiddet uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25538)

205.-                İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Ankara Kızılay Meydanı’ndaki gösteriler sırasında göstericilere çarparak yaralayan araç sürücüsüne ve gösterilere yönelik polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25539)

206.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gümüşhane ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25540)

207.-                İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Taksim Gezi Parkı olayları nedeniyle İstanbul ve Ankara’da gerçekleşen gösterilere ve polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25541)

208.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gaziantep ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25542)

209.-                İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Taksim Gezi Parkı gösterilerine ve polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25543)

210.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Giresun ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25544)

211.-                Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Gezi Parkı olaylarında eylemcilere şiddet uygulayan eli sopalı kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25545)

212.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Denizli ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25546)

213.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkari ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25547)

214.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hatay ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25548)

215.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Isparta ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25549)

216.-                Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Gezi Parkı olaylarında göz altına alınanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25550)

217.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25551)

218.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25552)

219.-                İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Gezi Parkı olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25553)

220.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mersin ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25554)

221.-                Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in, genelde Türkiye’de özelde Kocaeli’nde Gezi Parkı olaylarında polisin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25555)

222.-                İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, İzmir’de Gezi Parkı olaylarında eli sopalı bazı kişilerin eylemcilere şiddet uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25556)

223.-                Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’deki Gezi Parkı olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25557)

224.-                Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Gezi Parkı olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25558)

225.-                Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Gezi Parkı olaylarında polisin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25559)

226.-                Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Gezi Parkı olaylarında polisin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25560)

227.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta tüketici heyetlerinde çalışan sayısının yetersizliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25561)

228.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki aydınlatma direkleri ve yön levhalarının yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25562)

229.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta engellilerin sosyal hayata katılımlarının artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25563)

230.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, koruma memuru alımı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25564)

231.-Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25565)

232.-                İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Gezi Parkı olaylarında polis tarafından biber gazı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25566)

233.-                Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Gezi Parkı olaylarında polisin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25570)

234.-                Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Gezi Parkı olaylarında eylemcilere eli sopalı kişiler tarafından şiddet uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25571)

235.-                Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Gezi Parkı protestolarına yönelik polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25573)

236.-                Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’da bulunan Sagalassos Antik Kenti’ne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25578)

237.-                Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25579)

238.-                İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’daki otellerin denetimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25580)

239.-                Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Van’ın Başkale ilçesinde bulunan tarihi yapılar ve doğal varlıklara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25581)

240.-                Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Ahmet Muhip Dranas’ın Sinop’taki evinin müze eve dönüştürülmesi talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25582)

241.-                Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Van’ın Gevaş ilçesindeki Halime Hatun Kümbeti etrafında oluşan çevre kirliliğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25583)

242.-                Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25584)

243.-                Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürlüklerin teşkilat yapısı ve personeli ile atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25585)

244.-                İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, üstün yetenekli çocukların tespiti ve eğitimlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25586)

245.-                İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, dershanelerin kapatılmasına yönelik çalışmalara ve dershane denetimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25603)

246.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, meslek lisesi mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25604)

247.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, eğitim sisteminin iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25605)

248.-                Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Gazi Üniversitesine devredilen bir arazinin amacına uygun kullanılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25606)

249.-                Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25607)

250.-                Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de uyuşturucu ve alkol tüketimini engellemek için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25608)

251.-                Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25609)

252.-                Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim gören milli sporcuların sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25610)

253.-                Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, norm fazlası sınıf öğretmenlerine beden eğitimi öğretmenliği yaptırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25611)

254.-                Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, yatılı bölge okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25612)

255.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeni eğitim sisteminin Ardahan’daki uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25613)

256.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir okulda yaşanan zehirlenme olayına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25614)

257.-                Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin, Hakkâri’de eğitim alanında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25615)

258.-                Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, okullarda okutulan tarih kitapları ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25616)

259.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, taşımalı eğitim yardımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25617)

260.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Şartlı Nakit Transferi Eğitim Desteğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25618)

261.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2010-2013 yılları arasında kadınların örgün ve yaygın eğitim yoluyla iş gücü piyasasına hazırlanması için yürütülen proje ve çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25619)

262.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kadınlar ve erkekler arasında okuryazarlık oranındaki fark ve 2010-2013 yılları arasında okulu terk eden öğrenciler içerisinde yer alan kız öğrenci oranıyla ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25620)

263.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2013 yılları arasında yapılan burs yardımı ve verilen parasız yatılılık hizmeti ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25621)

264.-                Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir grup başkanı atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25623)

265.-                Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, eğitimci olmayan kişilerin Bakanlıkta üst düzey kadrolara atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25624)

266.-                Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yatılı bölge okullarının kapatılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25625)

267.-                Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, il ve ilçe emri uygulamasının yeniden başlatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25626)

268.-                Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmen alımlarının yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25627)

269.-                Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesindeki bazı okulların sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25628)

270.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeni eğitim sisteminin Kars, Ağrı ve Iğdır’daki uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25629)

271.-                Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, YİBO’ların kapatılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25630)

272.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, eğitim kampüslerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25631)

273.-                İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, İstanbul Kağıthane’deki bir okulun müdürü hakkındaki şikayet dilekçeleri ile ilgili işlemlerin geciktirildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25632)

274.-                Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, eğitim fakültelerinin bazı bölümlerine 2013 yılında öğrenci alınmayacağı kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25633)

275.-                Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, imam hatip okuluna dönüştürülen okullara ve örgün öğretim dışına çıkan çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25634)

276.-                Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Kürtçe öğretmeni kadroları ile anadilde eğitim talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25635)

277.-                Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, yeni eğitim sistemi kapsamında 2012-2013 eğitim-öğretim yılında okula başlayan farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin başarı durumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25636)

278.-                Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, yatılı bölge ortaokullarının kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25637)

279.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da eğitimin kalitesinin artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25638)

280.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeni eğitim sisteminin Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25639)

281.-                Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25640)

282.-                Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Karabük Üniversitesindeki kadrolaşma iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25641)

283.-                Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Bursa’da genel liselerin çoğunun anadolu veya meslek lisesine dönüştürülmesinin planlandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25642)

284.-                Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’ye bağlı köylerin sulama sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25657)

285.-                Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Pınarhisar Çayırdere Barajı ve Sulama Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25658)

286.-                Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Suriyeli mültecilerin sağlık sorunlarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25669)

287.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki hastanelerde hasta ve refakatçilere verilen yemeklerin yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25670)

288.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, AMATEM görevlileri ile ilgili rüşvet iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25671)

289.-                Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, yabancılara sunulan sağlık hizmetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25672)

290.-                Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının bazı maddelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25674)

291.-                Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’deki uyuşturucu ve alkol bağımlılığı vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25675)

292.-                Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25676)

293.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’un sağlık alanıyla ilgili bazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25678)

294.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da sağlık alanıyla ilgili bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25679)

295.-                Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da uyuşturucu madde tedavisi gören kişilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25680)

296.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı vakalarına ve tedavileri için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25681)

297.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır’daki hastanelerde hasta ve refakatçilere verilen yemeklerin yetersiz olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25682)

298.-                Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, devlet hastaneleri ve özel hastanelerde gerçekleşen normal ve sezaryen doğum oranlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25684)

299.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Sayıştay tarafından özel hastanelerde gerçekleştirilen denetimlere ve kesilen cezalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25689)

300.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı eylemleri sırasında yaralanan vatandaşlar ile söz konusu vatandaşlara verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25690)

301.-                Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, gaz bombası kullanımının etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25691)

302.-                Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, SABİM’e yapılan başvurulara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25692)

303.-                Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kanser ilaçlarının temininde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25693)

304.-                Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, intörn öğrencilerine aylık verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25694)

305.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis, Adıyaman ve Şanlıurfa’daki hastanelerde hasta ve refakatçilere verilen yemeklerin yetersiz olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25695)

306.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkâri, Gümüşhane ve Bayburt’taki hastanelerde hasta ve refakatçilere verilen yemeklerin yetersiz olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25696)

307.-                Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25697)

308.-                Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Bulanık Devlet Hastanesinin eksiklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25698)

309.-                İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Gören Göz Projesi kapsamında dağıtılan navigasyon cihazlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25699)

310.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Şile ilçesindeki taksicilerin İstanbul-Şile yolcu taşımacılığı ile ilgili sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25700)

311.-                Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 3. Havalimanı proje sahasının kuşların göç yolları üzerinde bulunduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25701)

312.-                Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, pasaportların teslim edilmesi ile ilgili uygulamadan kaynaklanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25702)

313.-                Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25703)

314.-                Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, K belgesi alma zorunluluğuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25704)

315.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, THY’de Kürtçe anons yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25705)

316.-                İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, İstanbul Üçüncü Boğaz Köprüsü Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25706)

317.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, zararlı yazılımlarla ilgili çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25707)

318.-                Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, bazı telekomünikasyon şirketlerinin toplumsal olaylar esnasında iletişim kanallarına müdahalede bulunduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25708)

319.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sosyal paylaşım sitelerinin kullanımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25709)

320.-                Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir arazinin bir üniversiteye tahsis edilmesi talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25710)

321.-                Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, engellilerin sosyal hayata katılımının önündeki engellere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25711)

322.-                Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, sivil havacılığa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25712)

323.-                Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Adana-Kozan yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25713)

324.-                Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25714)

325.-                Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, bir proje ile ilgili yöneltilen soru önergesine verilen cevaba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25715)

326.-                İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı bazı köylerin sulama kanallarında yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25716)

 

 

No: 6

8 Ekim 2013 Salı

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Almanya’da faaliyet gösteren bir dernekle ilgili basına yansıyan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4758) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, cezaevlerinde yayınına izin verilen televizyon kanalları ile bir cezaevinde bazı televizyon kanallarının yayınının kesilmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4759) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

3.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, İzmir’in Bergama ilçesindeki çam fıstığı üreticilerinin vergi ve kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4760) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

4.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, İzmir’in Bergama ilçesindeki çam fıstığı üretim alanında bulunan maden ocaklarının denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4761) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4762) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin katıldığı bir toplantının yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4763) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4764) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4765) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki tarihi eserlerin restorasyonu çalışmaları ile ilgili ödenek ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4766) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

10.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, mısır taban fiyatlarının açıklanmasına ve mısır alım merkezlerinin açılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4767) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

11.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki bir bölgeye radar üssü ve füze rampası kurulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4768) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

12.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, engelli vatandaşların karşılaştıkları çeşitli sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4769) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

13.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4770) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

14.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4771) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

15.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4772) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

16.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4773) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

17.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4774) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

18.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4775) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

19.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4776) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

20.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4777) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

21.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4778) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

22.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4779) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

23.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4780) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

24.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4781) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

25.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4782) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

26.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4783) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

27.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4784) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

28.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4784) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

29.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4786) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

30.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4787) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

31.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4788) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

32.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4789) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

33.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4790) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

34.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4791) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

35.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4792) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

36.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4793) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

37.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4794) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

38.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4795) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

39.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4796) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

40.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4797) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

41.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4798) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

42.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4799) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

43.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4800) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

44.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4801) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

45.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4802) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

46.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4803) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

47.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4804) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

48.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4805) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

49.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4806) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

50.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4807) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

51.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4808) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

52.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4809) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

53.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4810) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

54.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4811) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

55.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4812) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

56.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4813) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

57.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4814) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

58.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4815) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

59.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4816) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

60.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4817) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

61.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4818) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

62.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, böbrek hastalığı ile mücadele konusunda alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4819) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

63.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4820) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

64.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4821) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

65.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4822) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

66.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/4823) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

67.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4824) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

68.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4825) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

69.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4826) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

70.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4827) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

71.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4828) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

72.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Gölü ve çevresinin sit alanı ilan edilmesine ilişkin Orman ve su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4829) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

73.-  İstanbul milletvekili Mahmut Tanal’ın, Danıştay 13. Dairesinde görev yapan bir tetkik hakimine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4830) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

74.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4831) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

75.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4832) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

76.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4833) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

77.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4834) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

78.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4835) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

79.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4836) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

80.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, deniz taşımacılığı yapan şirketlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4837) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

81.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde görev yapan bir öğretmenin kıyafetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4838) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

82.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, eğitim sisteminden kaynaklandığı iddia edilen öğrenci açıklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4839) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, bir TBMM Başkanvekilinin makam odasında yapılan tadilata ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/30643) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2013)

2.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, 2002-2013 yılları arasında TBMM Özel Ödenek Hesabından yapılan harcamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/30644) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.09.2013)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TBMM’de görev yapan emniyet personeline ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/30645) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

4.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Sayıştay’ın denetim programına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/30646) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

5.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, TBMM resmi internet sitesinde Kürtçe dili bölümünün yer almamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/30647) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

6.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Van’da halen konteyner kentlerde kalan depremzedelere ve yaşadıkları mağduriyetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30648) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2013)

7.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, Türkiye üzerinden Suriye’deki muhaliflere silah sevkiyatı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30649) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2013)

8.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Elazığ ilinin ekonomik sorunlarına ve çözümü için yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30650) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2013)

9.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçerek seçimlerde oy kullanma hakkı kazananların sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30651) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2013)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Merkez Bankasının bina ve demirbaşlarının çeşitli risklere karşı sigortalanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30652) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suriyeli mültecilerin kamplara yerleştirilmelerinde mezhepsel ayrıma maruz kaldıkları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30653) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İsrail’in Batı Şeria’daki Filistin Mülteci Kampına düzenlediği saldırıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30654) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bingöl’de zihinsel engelli bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulması olayına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30655) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kamu kaynakları kullanılarak gerçekleştirilen yurt dışı seyahatlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30656) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da toplu taşımada kullanılan mavi kartlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30657) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İsrail ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30658) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suriyeli mültecilerden Türk vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunanlar ile başvuruların sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30659) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ve kentsel dönüşüm proje alanı olarak ilan edilen yerlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30660) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tuzla’daki İDO İskelesi’nin kiralanmasına ve işletme alanı olarak kullanılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30661) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye’nin kağıt ürünleri ithalatına ve kağıt üretimi yapan yerli firmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30662) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıklar tarafından 2002-2013 yılları arasında yerli ve yabancı firmalarla yapılan anlaşmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30663) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye’nin Mısır’daki kamu ve özel sektör yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30664) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TRT’ye yapılan personel alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30665) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

24.-  Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Afyon Kocatepe Üniversitesinin kayıt sırasında öğrencilere uyguladığı bir ankete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30666) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

25.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, engellilerin kamu ve özel kesimde istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30667) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

26.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’da elden gazete satan bazı kişilerin gürültü gerekçesiyle gözaltına alınmasına ve idari para cezasına çarptırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30668) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

27.-  Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Gezi Parkı eylemleri sırasında ateşli silahla yaralanan veya öldürülen polislere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30669) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

28.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir Belediyesine ait hayvan bakımevine konulan pitbull cinsi köpeklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30670) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

29.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tarihi Fatih Camiinin restorasyonu çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30671) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

30.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’de bazı sahipli hayvanlar ile sahipsiz sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürülmesi olayına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30672) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

31.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, yardımcı hizmetler sınıfındaki memurların mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30673) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

32.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, ABD’nin bazı illerimizde depolar kiraladığı ve zırhlı taşıyıcılarla bu depolara sevkiyat yaptığı yönünde basında çıkan haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30674) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

33.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Silifke Devlet Hastanesinin eski hastane binası ve arazisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30675) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

34.-  Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Devlet yurtlarına yerleşemeyen üniversite öğrencilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30676) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

35.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, MHP’li işadamlarının kamu ihalelerini almamaları için fişlendikleri yönünde basında çıkan haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30677) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, olası bir kimyasal silah saldırısına karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30678) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

37.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, İstanbul’un Esenyurt ve Esenler ilçesindeki iki caddenin isminin değiştirileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30679) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

38.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, MİT Müsteşarının eğitim durumu ile bulunduğu görevlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30680) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

39.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kamuda kadrolaşma iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30681) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

40.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, 2020 Olimpiyat Oyunları için Arjantin’de gerçekleştirilen toplantıya götürülen kişilere ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30682) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

41.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ortam dinlemesi yapabilme donanımına sahip araçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30683) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü kapsamında Lübnan’da bulunan askerlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30684) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Suriyeli muhaliflere Türkiye üzerinden silah sevkiyatı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30685) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, satışa çıkarılan ve Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan bir araziye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30686) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, GDO’lu ürünlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30687) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, çocuk pornosuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30688) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

47.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, olası bir seferberlik durumu nedeniyle arazi aracı sahiplerine tebligat gönderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30689) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

48.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, sağlık meslek liselerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30690) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

49.-  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, kırsal alanlardaki yapıların imar sorununun çözümüne yönelik yasal düzenleme yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30691) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

50.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Çankırı’daki çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30692) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, dijital oy kullanma sistemi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30693) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Yedikule’de yapılması planlanan parka ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30694) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarına ve yeni alım gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30695) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sınırlarda yaşanan olaylara ve sınırların korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30696) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, nükleer görüntüleme ve tedavi merkezlerine yönelik denetimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30697) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Vakıfbank tarafından gerçekleştirilen bir satın alma ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30698) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

57.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin silinen kamu borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30699) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

58.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Suriye’deki çatışmalar sırasında sınır bölgelerimize düşen askeri mühimmatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30700) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

59.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Suriye’deki çatışmalar nedeniyle sınır bölgelerimizde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30701) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

60.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, MİT’li yetkililerin terörist başı ile görüşeceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30702) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

61.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Van Valiliğince ilde düzenlenen bir sempozyuma sağlanan mali desteğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30703) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

62.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Beytüşşebap-Çatak arası yol yapımı sırasında toplu mezar bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30704) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

63.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, PTT tarafından verilen hizmetlerin yetersizliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30705) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

64.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 2002 ve 2013 yıllarındaki benzin ve dana eti fiyatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30706) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

65.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon’un Düzköy ilçesindeki bir beldedeki kamu kurum ve kuruluşlarının kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30707) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

66.-  Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Siirt Alkumru Barajında meydana gelen boğulma vakasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30708) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

67.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçiminin yapıldığı gece yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30709) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

68.-  Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, YÖK tarafından ilahiyat fakültelerinin müfredatının değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30710) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hatay’da hayatını kaybeden bir vatandaşın ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30711) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’un 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları adaylığının başarısız olmasının nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30712) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Manisa’da reşit olmayan çocukların polis tarafından sorgulandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30713) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bankaların kullanıcılardan aldıkları komisyon ve hizmet bedellerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30714) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İsrail ile imzalandığı iddia edilen bir deniz taşımacılığı antlaşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30715) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ödenen maaşlara ve Federasyonun kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30716) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

75.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul Taksim’deki bir camiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30717) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

76.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, ilahiyat fakültelerinde felsefe derslerinin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30718) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

77.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, hutbelerde Atatürk’e yer verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30719) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

78.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, elektrik borcunu ödeyemediği için elektriği kesilen okullara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30720) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

79.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Hacettepe Üniversitesi Rektörünün bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30721) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kayıp çocuklara ve bulunmalarına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30722) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

81.-  Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, sağlık meslek liseleri ile ilgili düzenlemelerde yapılan değişikliklerin yaratacağı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30723) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

82.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Amerika’nın Irak’a müdahalesi sırasında bazı askeri birliklerinin ülkemizden geçişine izin verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30724) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

83.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 1 Mart Tezkeresinin reddedilmesine rağmen ABD’nin bazı askeri birliklerinin ülkemiz üzerinden geçiş yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30725) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

84.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara-Bala yolunun tamamlanamamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30726) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

85.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30727) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

86.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, kimyasal biyolojik radyoaktif nükleer arındırma üniteleri kurulan yerlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30728) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

87.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TOKİ tarafından Ankara Yapracık’ta Kasım 2012 tarihinde teslim edilmesi gereken konutların halen teslim edilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30729) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

88.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, sınır ihlali yapan yabancı hava taşıtlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30730) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

89.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar’ın, 11 Temmuz 2013 tarihinden itibaren hava sahamızın ihlal edildiği olaylara müdahale edilmeme nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30731) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

90.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriye’ye ait bir helikopterin vurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30732) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

91.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriye hava kuvvetlerince hava sahamızın ihlal edildiği olay sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30733) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

92.-  Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30734) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

93.-  Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Hatay’da kurulması planlanan radar üssüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30735) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

94.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, 2020 Olimpiyat Oyunlarına adaylık için oluşturulan tanıtım bütçesine ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30736) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Atatürk Orman Çiftliğinde inşa edilen Başbakanlık Hizmet Binasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30737) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Afganistan’daki Türk vatandaşlarına ve Afganistan’da faaliyette bulunan Türk firmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30738) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye Herkes İçin Sağlık Federasyonu tarafından çıkartılan bir dergiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30739) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ecrimisil borcu yükümlülerine ve satışı gerçekleştirilen hazine arazilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30740) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, azınlık vakıflarının mallarının iadesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30741) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

100.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’daki Hazineye ait arazilerin satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30742) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

101.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, emniyet güçleri tarafından elektroşok silahları kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30743) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

102.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30744) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

103.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van’daki konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30745) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

104.-                Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriye’ye ait bir helikopterin düşürülme nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30746) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

105.-                Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı açılışında öğrencilere dağıtılan bir kitaba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30747) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

106.-                Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, terörist cenazelerinin Bitlis’e bağlı bir köydeki mezarlığa defnedilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30748) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

107.-                Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Türkiye’de kimyasal silah bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30749) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

108.-                Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Reyhanlı saldırılarında kullanılan bombaların menşeine ve Suriye’de kimyasal silah kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30750) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

109.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, örtülü ödenekten yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30751) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

110.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002 yılından itibaren TİKA tarafından yapılan ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30752) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

111.-                Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Kaz Dağları bölgesinde yapılması planlanan HES’lere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30753) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

112.-                Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, bir vakfın yardım toplama faaliyetlerine destek olunması yönünde valiliklere gönderilen yazıya ve vakfın bu kapsamda topladığı yardım miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30754) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

113.-                Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, icra dairelerinin sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30755) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

114.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, ilahiyat fakültesi müfredatından çıkarılan derslere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/30756) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

115.-                İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Lübnan’da kaçırılan Türk pilotlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/30757) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

116.-                İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, kamu spotlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/30758) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

117.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TRT’ye bağlı radyo ve televizyonlarda bazı şarkı ve türkülerin yayınlanmasının yasaklandığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/30759) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

118.-                Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TMSF tarafından el konulan bir gazetede işten çıkarılan bir personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/30760) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

119.-                Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, TRT personeline ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/30761) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

120.-                Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, TRT’nin dış yapımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/30762) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

121.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye’nin ekonomik durumuna ve Merkez Bankasında yürütülen bir soruşturma kapsamında görevden alınan kişilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/30763) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

122.-                Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, Türkiye’nin yatırım notunun Moody’s tarafından yükseltileceği bilgisine önceden ulaşan bazı kişilerin haksız kazanç sağladıkları iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/30764) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

123.-                Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, bankaların müşterilerinden çeşitli adlar altında aldığı ücretlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/30765) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

124.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’nin genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/30766) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

125.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/30767) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

126.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’ın genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/30768) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

127.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’in genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/30769) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

128.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’nin genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/30770) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

129.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’un genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/30771) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

130.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’ın genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/30772) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

131.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’ın, genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/30773) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

132.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’nın genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/30774) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

133.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’ın genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/30775) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

134.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın genel aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/30776) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

135.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, döviz kurundaki yükselişin kamu ve özel sektör yatırımlarına etkisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/30777) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

136.-                Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülen bir proje çerçevesinde Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yapılan bir ihaleyle ilgili iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/30778) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

137.-                Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, 2013 Temmuz ayında ödemeler dengesi net hata noksan kaleminde ülkemize girdiği belirtilen kaynağa ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/30779) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

138.-                İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, 2009 yılında yapılan IMF ve Dünya Bankası Guvernörler Kurulu Toplantısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/30780) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

139.-                Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Ziraat Bankasının çiftçilerin kredi borçlarına mahsuben TARSİM sigorta ödemelerini kesmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/30781) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

140.-                Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, İmar Bankası mudilerinin mağduriyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/30782) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

141.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunun faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/30783) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

142.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunun faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/30784) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

143.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Din Şûraları kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/30785) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

144.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/30786) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

145.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din hizmeti verilen yerler ile bu hizmetten yararlanan kişilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/30787) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

146.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kadınlara ve gençlere yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/30788) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

147.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan okuma salonlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/30789) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

148.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini konularda alınan kararlar, bildirilen görüşler ve cevaplanan sorular ile yapılan yayınlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/30790) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

149.-                Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Türkiye-İran sınırında sınır ihlali yaparken öldürüldüğü iddia edilen Türk ve İran vatandaşlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30791) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2013)

150.-                İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, hasta tutuklu ve hükümlülerin 5275 sayılı Kanun uyarınca serbest bırakılmaları konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30792) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2013)

151.-                İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, İzmir’de bayrak geçişi sırasında bir savcının ayağa kalkmamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30793) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2013)

152.-                Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Şakran Kadın Cezaevinde mahkumlara kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30794) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2013)

153.-                Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, İzmir Şakran Cezaevinde yatan hasta bir hükümlünün sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30795) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.09.2013)

154.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, barolarla ilgili düzenleme yapılacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30796) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

155.-                Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, ağır ceza davalarında görevlendirilen özel yetkili hakimlerin işlemleri ile uygulamanın kapsamının genişletilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30797) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

156.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 28 Şubat Davasının duruşmaları sırasında yaşananlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30798) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

157.-                Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, ataması yapılmadığı için intihar ettiği iddia edilen bir hakim adayına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30799) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

158.-                İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılan bazı yargı mensuplarının davranışlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30800) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

159.-                Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, 2009-2012 yılları arasında işlenen kadın cinayetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30801) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

160.-                Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Adli Tıp Kurumu tarafından ceza infazının ertelenmesi görüşü verilmesine rağmen kolluk kuvvetlerinin raporu doğrultusunda bir hükümlünün infazının ertelenmemesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30802) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

161.-                Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, son on yılda çocuğa karşı cinsel taciz ve istismar konularında açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30803) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

162.-                Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, bazı cezaevlerine girişlerde çıplak arama yapılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30804) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

163.-                Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, CHP tarafından hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılan bir raporun cezaevinde kalan gazetecilere verilmemesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30805) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

164.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yürürlükte anti-demokratik bir kanun olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30806) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

165.-                Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, hasta bir hükümlünün tahliye edilmemesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30807) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

166.-                Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’nin yeni adliye binası ihtiyacına ve ilçelerde yeni noterlik dairelerinin açılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30808) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

167.-                Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, siyasi parti üyeliklerine ve vatandaşların bilgileri dışında siyasi partilere üye yapılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/30809) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

168.-                Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli ilinde yeşil kart kullanan ve sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30810) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2013)

169.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın “panik butonu” uygulamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30811) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

170.-                İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, okul öncesi eğitimde taşımalı sistemin uygulanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30812) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

171.-                İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, cezaevlerindeki hasta mahkumların tedavileri ile cezalarının infazına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30813) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

172.-                Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde’de çocuk gelinlerin sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30814) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

173.-                Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, çocuğa yönelik cinsel istismar sorununa ve buna karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30815) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

174.-                Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, 6284 sayılı Kanun kapsamında yeni kimlik verilen ve korunma için başvuran kadın sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30816) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

175.-                Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılan başvurulara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30817) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

176.-                Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalışan personelin sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30818) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

177.-                Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, adaletsiz gelir dağılımı ve yoksullukla mücadeleye ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30819) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

178.-                İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, kadına yönelik şiddete ve bunu sonlandırmak amacıyla alınan tedbirlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30820) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

179.-                Mersin milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, Kuzey Irak’ta faaliyet gösteren bir şirkete ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/30821) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.09.2013)

180.-                Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, ayçiçeği fiyatına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/30822) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

181.-                İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bir şirketin iflası ve sonrasında oluşan işçi mağduriyetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/30823) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

182.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/30824) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

183.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/30825) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

184.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/30826) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

185.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/30827) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

186.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/30828) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

187.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkari illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/30829) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

188.-                Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, toplu taşıma araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/30830) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

189.-                İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Polatlı’daki mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30831) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2013)

190.-                İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Şırnak’ta bir kömür madeni ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30832) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2013)

191.-                İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Elazığ’da bazı maden ocaklarında taşeron sistemi ile çalıştırılan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30833) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2013)

192.-                Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli ilinde yeşil kart kullanan ve sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30834) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2013)

193.-                Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, emeklilik ikramiyesi ödemeleri geciken öğretmenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30835) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2013)

194.-                Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, İstanbul Ümraniye Belediyesinin, sendikalı bir çalışanı hakkında sendikal faaliyeti nedeniyle soruşturma başlattığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30836) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.09.2013)

195.-                Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde faaliyette bulunan bir şirketle ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30837) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.09.2013)

196.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, engellilerin kamu ve özel kesimde istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30838) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

197.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’da kamu ve özel kesimde engelli personel istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30839) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

198.-                Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Mardin Belediyesinde çalışan işçilerin maaş ve ikramiyelerinin ödenmemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30840) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

199.-                İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, engellilerden kamu kurumlarına müracaatlarında istenen engelli raporuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30841) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

200.-                İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bir şirketin iflası ve sonrasında oluşan işçi mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30842) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

201.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, iş kazaları neticesinde meydana gelen ölümler ve yaralanmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30843) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

202.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30844) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

203.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkari illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30845) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

204.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30846) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

205.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30847) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

206.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30848) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

207.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’da istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30849) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

208.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30850) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

209.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’da istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30851) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

210.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’da istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30852) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

211.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’te istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30853) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

212.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’de istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30854) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

213.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’ta istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30855) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

214.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30856) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

215.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’de istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30857) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

216.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30858) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

217.-                Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, mevsimlik gezici tarım işçisi olarak çalışan çocuklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30859) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2013)

218.-                Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılacak personel alımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30860) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

219.-                Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Şeker Fabrikasında işten çıkarılan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30861) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

220.-                Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’taki TOKİ inşaatında yaşanan işçi ölümlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30862) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

221.-                İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, eşine ait iş yerinde çalışanlara ödenen ücretlerin gider olarak gösterilememesi ile ilgili düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30863) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

222.-                Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, yargıçlara ve savcılara sendika kurma hakkının tanınmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30864) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

223.-                Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Bakanlığın kadın istihdamını artırmaya yönelik hazırladığı yasa taslağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30865) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

224.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, TRT’de çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30866) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

225.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, KKTC’nin içme suyu sorununu çözmek için yapımına başlanan baraja ve baraj nedeniyle su altında kalan köylere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30867) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

226.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, arazi fiyatlarındaki artışla ilgili bir açıklamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30868) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

227.-                Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’de deprem riski altındaki bölgelerin dönüştürülmesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30869) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

228.-                İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, İETT otobüslerinin kolluk kuvvetlerine tahsis edilmesi nedeniyle şehir içi ulaşım hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30870) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

229.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa Spor Kulübünün eski stadyumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30871) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

230.-                Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’nın Salihli ilçesindeki kadastro şefliğinin kapatılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30872) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

231.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında alınan ve satılan makam araçları ile binek araçlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30873) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

232.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kıyılardaki yasa dışı yapılanmaya ve gerçekleştirilen denetimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30874) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

233.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ümraniye’deki bir hastaneye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30875) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

234.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan hava kirliliğine ve yapılan denetimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30876) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

235.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, çevresel etki değerlendirmesi raporlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30877) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

236.-                Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’daki bir katı atık depolama alanına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30878) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

237.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Şişli ilçesindeki bir alışveriş merkezinin projesine uygun yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30879) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2013)

238.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki bir alışveriş merkezinin projesine uygun yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30880) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2013)

239.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki bir alışveriş merkezinin projesine uygun yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30881) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2013)

240.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylaları birbirine bağlayan bir kara yolu yapılacağı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30882) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2013)

241.-                İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, İzmir’in Bornova ilçesindeki Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne ait arazinin satılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30883) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

242.-                Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu İçme Suyu Ana İsale Hattında meydana gelen arıza ve patlamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30884) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

243.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyelerine yapılan nakdi yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30885) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

244.-                İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, inşa edilecek yapılarda uyulması gereken standartlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30886) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

245.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyelerine yapılan nakdi yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30887) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

246.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyelerine yapılan nakdi yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/30888) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

247.-                Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Türkiye-İran sınırında sınır ihlali yaparken İranlı askerlerce öldürüldüğü iddia edilen vatandaşlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30889) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2013)

248.-                Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Suriye’de kaçırılan metropolitlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30890) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

249.-                İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, yabancı bir spor kulübünün bir Türk futbolcuyla ilgili transfer görüşmesine bir büyükelçinin katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30891) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

250.-                Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Ceylanpınar-Akçakale arasında bulunan ve TİGEM’e ait arazilerin Suriyeli muhaliflerce kullanıldığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30892) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

251.-                İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Suriyeli muhalifler arasında yer alan çeşitli aşırı şiddet yanlısı gruplara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30893) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

252.-                İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Lübnan’da kaçırılan iki Türk pilota ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30894) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

253.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, din ataşelerinin yurt dışı temsilciliklerde görevlendirilip görevlendirilemediğine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30895) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

254.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Irak’ta tutuklu bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30896) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

255.-                Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Suriyeli muhaliflerin desteklendiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/30897) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

256.-                Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Suriye ve Mısır’da yaşanan gelişmelerin dış ticaretimize etkilerine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/30898) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

257.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Libya’da faaliyette bulunan müteahhitlerin hak edişlerinin ödenmemesinden kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/30899) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

258.-                Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’nın Kemer ilçesindeki Ağva Çayı üzerinde HES yapılacağı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30900) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

259.-                Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in Körfez bölgesinde oturanların yüksek elektrik faturalarından şikayetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30901) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

260.-                Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı bir mahalledeki elektrik trafosunun kaldırılmasına yönelik mahalle sakinlerinin taleplerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30902) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

261.-                Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, TEİAŞ’ın yargı kararıyla yürütmesinin durdurulduğu bir işleminin doğurduğu kamu zararına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30903) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

262.-                Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da tüketicilerin elektriklerinin haksız yere kesildiği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30904) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

263.-                İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30905) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

264.-                İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, İstanbul Küçükçekmece’de elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmalarının yarım kalmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30906) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

265.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30907) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

266.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30908) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

267.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30909) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

268.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30910) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

269.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30911) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

270.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’daki organize sanayi bölgelerinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30912) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

271.-                İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, İzmir’in Bergama ilçesindeki taş ocaklarının denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30913) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

272.-                Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Silopi Elektrik Üretim Tesisinde çalışan işçilerin sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30914) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

273.-                Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, maden arama çalışmalarından kaynaklanan mağduriyetlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/30915) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

274.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından 2020 Olimpiyat Oyunlarının ülkemizde gerçekleştirilmesi adına yürütülen çalışmalarla ilgili basına yansıyan haberlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30916) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2013)

275.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, üniversite öğrenci yurtlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30917) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2013)

276.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yurtlara ve üniversite kampüslerine yerleştirilmesi planlanan kameralara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30918) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

277.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından 2020 Olimpiyat Oyunları için Arjantin’de gerçekleştirilen toplantıya götürülen kişilere ve yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30919) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

278.-                İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarla ilgili bazı verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30920) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

279.-                Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yapılan yerleştirmelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30921) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

280.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30922) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

281.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri ve Siirt’te yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30923) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

282.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Muş’ta yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30924) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

283.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Adıyaman’da yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30925) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

284.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman ve Bingöl’de yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30926) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

285.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’da yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30927) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

286.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30928) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

287.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30929) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

288.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı ve Van’da yapılan ve yapılması planlanan spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30930) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

289.-                İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Gençlik Treni Projesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30931) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

290.-                İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 1948 yılından itibaren şampiyon veya birinci olan amatör sporcu veya spor takımı sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30932) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

291.-                İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, yabancı bir spor kulübünün bir Türk futbolcuyla ilgili transfer görüşmesine bir büyükelçinin katılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30933) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

292.-                İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yapılan yerleştirmelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30934) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

293.-                Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurt konusunda yaptığı protokollere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30935) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

294.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında alınan ve satılan makam araçları ile binek araçlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30936) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

295.-                Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurt kapasitesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30937) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

296.-                Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’de yurtlarda kalan öğrenci sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30938) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

297.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kredi, burs ve yurt hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30939) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

298.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, temsil, ağırlama, tören ve tanıtım giderlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30940) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

299.-                Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Bornova Kız ve Erkek Öğrenci Yurdunun ayrılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30941) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

300.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30942) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

301.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30943) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

302.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, doping kullandığı tespit edilen sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30944) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

303.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30945) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

304.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30946) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

305.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’ın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30947) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

306.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’un ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30948) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

307.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’ın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30949) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

308.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’ın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30950) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

309.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’nin ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30951) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

310.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’in ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30952) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

311.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’ın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30953) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

312.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30954) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

313.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’nin ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30955) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

314.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’nın ilçelerinde spor müdürlükleri kurulmasına ve sporcu lisans ücretlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30956) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

315.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30957) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

316.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kiralama yöntemiyle kullanılan yurt binalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30958) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

317.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30959) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

318.-                Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, 2003 yılından itibaren yurtlardan ilişiği kesilen veya bursları kesilen öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30960) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

319.-                İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, bazı yönetmelik hükümlerinin uygulamalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30961) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

320.-                İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, üniversite öğrenci yurtlarıyla ilgili sorunlara ve yapılması planlanan yeni yurtlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/30962) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

321.-                Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, ayçiçeği üreticilerinin sorunlarının çözümü için yapılacak çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30963) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2013)

322.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2013 yılında ithal edilen gıda ürünlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30964) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

323.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye’nin yıllık tahıl üretimine ve stoklanan tahıl miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30965) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

324.-                Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, çiğ süt destekleme priminin düşürülmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30966) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

325.-                Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Çanakkale’deki domates ve üzüm üreticilerinin ekonomik zararlarının karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30967) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

326.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da tarım aleti almak için başvuruda bulunanlara ve tarımsal kredilerin geri ödenmesinin ertelenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30968) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

327.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30969) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

328.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30970) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

329.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı ve Van’da tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30971) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

330.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’da tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30972) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

331.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30973) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

332.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’da tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30974) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

333.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Adıyaman’da tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30975) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

334.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Muş’ta tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30976) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

335.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri ve Siirt’te tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30977) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

336.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30978) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

337.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30979) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

338.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri ve Siirt’te tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30980) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

339.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Muş’ta tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30981) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

340.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Adıyaman’da tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30982) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

341.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman ve Bingöl’de tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30983) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

342.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30984) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

343.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’da tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30985) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

344.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30986) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

345.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı ve Van’da tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30987) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

346.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30988) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

347.-                İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 2002 yılından itibaren ithal edilen GDO’lu ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30979) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

348.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesinde tarım kredisi kullanan çiftçilerin kredilerinin ertelenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30990) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

349.-                Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın Elmalı ilçesindeki elma üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30991) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

350.-                Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta yapılmakta olan yeni hayvan pazarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30992) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

351.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan ithalatı yapılıp yapılmayacağına ve hayvan üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30993) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

352.-                Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, ayçiçeği ve soğan üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30994) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

353.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ekmek israfını önleme kampanyasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30995) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

354.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, arı ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30996) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

355.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’lı çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30997) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

356.-                Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Adana’da tarımsal üretimin artırılması ve çiftçinin desteklenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30998) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

357.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/30999) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

358.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31000) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

359.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkari illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31001) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

360.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31002) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

361.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31003) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

362.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31004) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

363.-                Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’de tarım arazilerinde yapılan toplulaştırma çalışmalarının mağduriyetlere neden olduğu iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31005) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

364.-                Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Elazığ’da tarım ve hayvancılık ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31006) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

365.-                Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, çiftçilerin borçlarının ertelenmesine olanak veren Bakanlar Kurulu kararının kapsamının genişletilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31007) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

366.-                Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, tarım politikasına ve çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31008) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

367.-                Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, tarımsal sulama ile ilgili sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31009) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

368.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye’de 2002-2013 yılları arasında yakalanan kaçak içki miktarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/31010) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

369.-                Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Yayladağı Sınır Kapısının kapalı olmasının doğurduğu mağduriyetlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/31011) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

370.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/31012) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

371.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/31013) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

372.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, et satışlarında uygulanan KDV oranının düşürülmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/31014) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

373.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/31015) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

374.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/31016) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

375.-                Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Ankara ve Adana’daki mevsimlik gezici tarım işçilerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31017) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2013)

376.-                Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Ankara’da yapımına başlanan Anadolu Bulvarı-Konya Yolu bağlantı yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31018) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2013)

377.-                Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, 1980-2013 yılları arasında Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Batman ve Şanlıurfa’da görev yapan vali yardımcıları ve kaymakamlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31019) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2013)

378.-                Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin, Hakkâri ilindeki bazı yollarla ilgili gerçekleştirilen yapım ve onarım ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31020) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2013)

379.-                İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Sivas olayları ile ilgili davanın firari sanık ve hükümlülerinin vatandaşlık durumları hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31021) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2013)

380.-                Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, öğretmenlik formasyonuna sahip polislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31022) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.09.2013)

381.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğünün olası canlı bomba eylemlerine karşı valilikleri uyarmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31023) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

382.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, büyükşehir belediyelerinin yurt dışına gönderdiği burslu öğrencilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31024) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

383.-                Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, gözaltına alındığı iddia edilen bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31025) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

384.-                İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, İETT otobüslerinin kolluk kuvvetlerine tahsis edilmesi nedeniyle şehir içi ulaşım hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31026) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

385.-                İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Çankırı’nın Ilgaz ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31027) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

386.-                Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin vergi borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31028) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

387.-                Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hatay’da bazı kişilerin fişlenmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31029) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

388.-                Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Suriyeli muhaliflerin bazı vatandaşları fidye için kaçırdığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31030) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

389.-                Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Adana’da bir terör örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilenlerle ilgili basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31031) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

390.-                Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Antakya Ehl-i Beyt Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanının ölümle tehdit edilmesi olayının faillerinin yakalanamamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31032) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

391.-                İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Heybeliada’daki bir koruluğun imara açılacağı iddialarına ve Adalar’ın hastane ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31033) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

392.-                İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan inceleme ve soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31034) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

393.-                Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, büyükşehirlerde jandarmanın yetki alanlarının polise devredilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31035) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

394.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, emniyet müdürlerine tahsis edilen araçlar ile hizmet için görevlendirilen personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31036) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

395.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Merkez ilçesine bağlı bir köyün yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31037) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

396.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sözleşmesi feshedilen belediye personelinin sözleşmeli personele tanınan kadro imkanından yararlandırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31038) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

397.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı köylerde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yol ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31039) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

398.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yerel yönetimlerden sorumlu bir bakanlığın kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31040) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

399.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediye personelinin maaş ödemelerinde yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31041) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

400.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, il özel idare ve belediye personeline sosyal denge tazminatı ödenmesi konusundaki farklı uygulamaların giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31042) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

401.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, PKK’nın faaliyetleri hakkında kaleme alınan bir gazete köşe yazısında ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31043) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

402.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, PKK’nın faaliyetleri hakkında kaleme alınan bir gazete köşe yazısında ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31044) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

403.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, PKK’nın faaliyetleri hakkında kaleme alınan bir gazete köşe yazısında ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31045) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

404.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, PKK’nın faaliyetleri hakkında kaleme alınan bir gazete köşe yazısında ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31046) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

405.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, PKK’nın faaliyetleri hakkında kaleme alınan bir gazete köşe yazısında ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31047) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

406.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, PKK’nın faaliyetleri hakkında kaleme alınan bir gazete köşe yazısında ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31048) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

407.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, AFAD personeline yemek ve sosyal denge tazminatı hakkı verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31049) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

408.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kapanan il özel idareleri ve belediyelerin personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31050) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

409.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, akaryakıt kaçakçılığına karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31051) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

410.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin katıldığı bir toplantının yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31052) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

411.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’da Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin katıldığı bir toplantının yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31053) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

412.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin katıldığı bir toplantının yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31054) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

413.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’da Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin katıldığı bir toplantının yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31055) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

414.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’da Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin katıldığı bir toplantının yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31056) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

415.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’te Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin katıldığı bir toplantının yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31057) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

416.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’ta Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin katıldığı bir toplantının yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31058) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

417.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin katıldığı bir toplantının yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31059) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

418.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’daki engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31060) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

419.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’daki engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31061) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

420.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31062) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

421.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’daki engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31063) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

422.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’daki engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31064) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

423.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’teki engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31065) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

424.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’deki engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31066) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

425.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’taki engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31067) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

426.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31068) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

427.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da asayiş konusunda alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31069) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

428.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da asayiş konusunda alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31070) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

429.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı ve Van’da asayiş konusunda alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31071) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

430.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’da asayiş konusunda alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31072) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

431.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta asayiş konusunda alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31073) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

432.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’da asayiş konusunda alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31074) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

433.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Adıyaman’da asayiş konusunda alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31075) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

434.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Muş’ta asayiş konusunda alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31076) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

435.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri ve Siirt’te asayiş konusunda alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31077) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

436.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da asayiş konusunda alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31078) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

437.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31079) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

438.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri ve Siirt illerinin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31080) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

439.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Muş illerinin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31081) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

440.-                Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin vergi borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31082) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

441.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Adıyaman illerinin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31083) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

442.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman ve Bingöl illerinin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31084) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

443.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerinin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31085) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

444.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerinin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31086) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

445.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ilinin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31087) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

446.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerinin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31088) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

447.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı ve Van illerinin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31089) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

448.-                İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, çiğ süt destekleme priminin düşürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31090) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

449.-                Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, Türk Bayrağının kullanımı ile ilgili valiliklere gönderildiği iddia edilen bir genelgeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31091) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

450.-                İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Suriyeli mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31092) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

451.-                İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 2013 yılında ele geçirilen hint keneviri miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31093) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

452.-                Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yol ağaçlandırması ve yeşil alan üretiminde kullandığı fidan ve ağaçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31094) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

453.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesindeki bir bölgenin yol ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31095) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

454.-                İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Osmangazi Üniversitesinde gösteri yapan öğrencilere orantısız şiddet uygulayan özel güvenlik görevlileri hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31096) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

455.-                Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, 2009-2012 yılları arasında işlenen kadın cinayetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31097) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

456.-                Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Çayı’nda yaşanan kirliliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31098) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

457.-                İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Hatay’daki Gezi Parkı eylemleri sırasında bir kişinin hayatını kaybetmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31099) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

458.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, belediyeler hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında ceza alan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31100) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

459.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında alınan ve satılan makam araçları ile binek araçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31101) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

460.-                Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, Adana’da bir protestoya müdahale eden TOMA tarafından sıkılan suyun içeriğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31102) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

461.-                İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, trafikte uyuşturucu denetimi için kullanılan cihaza ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31103) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

462.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’deki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31104) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

463.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31105) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

464.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’taki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31106) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

465.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’deki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31107) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

466.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’teki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31108) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

467.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’daki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31109) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

468.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’daki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31110) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

469.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31111) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

470.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’daki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31112) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

471.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’daki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31113) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

472.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki öğrencilerin ulaşım masraflarının karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31114) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

473.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri genelindeki yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31115) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

474.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt genelindeki yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31116) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

475.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman genelindeki yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31117) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

476.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı genelindeki yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31118) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

477.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır genelindeki yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31119) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

478.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan genelindeki yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31120) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

479.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ genelindeki yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31121) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

480.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt genelindeki yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31122) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

481.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa genelindeki yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31123) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

482.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak genelindeki yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31124) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

483.-                Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin, Hakkâri’de yol yapım işlerinde ihale bedellerinin düşük tutulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31125) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

484.-                İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, İstanbul’da Suriyeli mültecilerin bulunduğu bir cemevine yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31126) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

485.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, biber gazının silah sayılıp sayılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31127) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

486.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hatay’da hayatını kaybeden bir vatandaşın ölümünden önce polis tarafından fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31128) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

487.-                Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’nın Akören ilçesindeki bir köy meydanında bulunan anıt ve çevresinin bakımsızlığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31129) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

488.-                İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, toplumsal olaylarda biber topu kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31130) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

489.-                Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, eylemlere yönelik polis müdahalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31131) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

490.-                Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Bulancak ilçesindeki bir köyün yeterli hizmeti alamadığı için Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlanma talebine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31132) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

491.-                Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki üç mahallenin altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31133) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

492.-                Hatay Milletvekili Mehmet Ediboğlu’nun, Reyhanlı’da meydana gelen patlamaların güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31134) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

493.-                Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon’un Maçka ilçesinde heyelan riski olan bir bölgede yapılan ağaç kesimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31135) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

494.-                Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Bakanlık görevlilerince işlendiği iddia edilen cinsel saldırı suçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31136) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

495.-                İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Nevşehir Göreme’de iki Japon turistin saldırıya uğramasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31137) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

496.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, polis memuru iken farklı görevlere ve farklı kurumlara atanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31138) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

497.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul İl Özel İdaresinde çalışan (Koop-İş Sendikası) üyesi kamu işçileriyle yapılan toplu sözleşmeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31139) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

498.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ağrı Doğubayazıt’taki bir toplu konuttaki vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31140) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

499.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, KÖYDES Projesi kapsamında Şanlıurfa’da yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31141) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

500.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, KÖYDES Projesi kapsamında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31142) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

501.-                İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul Kadıköy’de polisler tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bazı eylemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31143) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

502.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31144) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

503.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31145) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

504.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’da istihdamın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31146) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

505.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkari illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31147) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

506.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt illerine yönelik işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31148) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

507.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tarım ve hayvancılığa verilecek teşvik ve desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31149) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

508.-                İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki bir mahallede yapılması planlanan yerinde dönüşüm projesi ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31150) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

509.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, gözaltına alınan kadınlara çıplak arama yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31151) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

510.-                Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, bir derneğin İstanbul’daki merkez binasından tahliye edilmek istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31152) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

511.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, polis okulları ve polis meslek eğitim merkezlerinden mezun olan polis memurlarına ehliyet kursu hakkı verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31153) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

512.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görev süresinde suç işleyen polislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31154) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

513.-                İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezinin Asayiş Koordinasyon Merkezi olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31155) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

514.-                Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren kullanılan biber ve gaz bombası sayısı ve maliyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31156) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

515.-                Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, İstanbul Şişli’deki bir sokağın merdivenlerinin boyanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31157) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

516.-                Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, 10-12 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleşen olaylarda gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31158) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

517.-                Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Siirt’teki köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31159) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

518.-                İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, emniyetin elektroşok cihazı kullanmayı planlamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31160) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

519.-                Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, EGO Genel Müdürlüğünün bazı ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31161) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

520.-                Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Ankara’da kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31162) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

521.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Kadıköy’de 13 Eylül 2013 tarihinde sivil polislerce yapılan uygulamanın nedenine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31163) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

522.-                Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Ankara Tuzluçayır’da cami-cemevi projesini protesto edenlere polisin müdahalesi esnasında bir çocuğun yaralanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31164) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2013)

523.-                Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Hakkâri’deki bir protesto gösterisine müdahale sırasında polisin bir vatandaşın evine tazyikli su sıktığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31165) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2013)

524.-                Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, İstanbul Sancaktepe’deki bir arazide zor şartlar altında yaşayan Roman vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31166) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2013)

525.-                Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, EGO Genel Müdürlüğünde düzenlenen bir eğitimle ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31167) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

526.-                İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’da toplu ulaşımda kullanılan akıllı bilet ile ilgili bazı şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31168) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

527.-                Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, EGO Genel Müdürlüğüne ait bazı otobüslerin tescil plakası ve ruhsatı bulunmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31169) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

528.-                Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, tecavüz suçları ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı bulunan kolluk kuvveti mensuplarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31170) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

529.-                Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Mersin’de bir polis memuru tarafından bir çocuğa fiziksel şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31171) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

530.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, toplumsal olayları izleyen gazetecilere yönelik polis müdahalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31172) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

531.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, tecavüz mağduru bir kadının korunması için yapılan çalışmalara ve polisin bir danışmanlık merkezine yönelik ithamlarda bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31173) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

532.-                Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, polisin haksız uygulamalarına maruz kaldığı iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31174) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

533.-                Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Gezi Parkı olaylarında polisin orantısız güç kullanımıyla ilgili başlatılan disiplin soruşturmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31175) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

534.-                İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, kadına yönelik şiddete ve bunun engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31176) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

535.-                Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Kargalı Barajından Elmadağ’a sağlıksız su sağlandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31177) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

536.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’ın bazı ilçelerindeki uyuşturucu ekimi ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31178) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

537.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da son 5 yılda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarına ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31179) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

538.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, İstanbul’da korsan taksicilik ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31180) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

539.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kars’taki askeri karakollara yapılan baskına ve uyuşturucu ticareti iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31181) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

540.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, koruculara ve korucuların karıştığı suçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31182) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

541.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, son 5 yılda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarına ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31183) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

542.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31184) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

543.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri ve Siirt illerine yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31185) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

544.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Muş illerine yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31186) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

545.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Adıyaman illerine yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31187) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

546.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman ve Bingöl illerine yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31188) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

547.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31189) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

548.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31190) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

549.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31191) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

550.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı ve Van illerine yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31192) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

551.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31193) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

552.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük esnafın korunması ve ticaretin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31194) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

553.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük esnafın korunması ve ticaretin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31195) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

554.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı ve Van’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük esnafın korunması ve ticaretin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31196) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

555.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük esnafın korunması ve ticaretin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31197) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

556.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta inşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük esnafın korunması ve ticaretin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31198) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

557.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman ve Bingöl’de inşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük esnafın korunması ve ticaretin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31199) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

558.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Adıyaman’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük esnafın korunması ve ticaretin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31200) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

559.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Muş’ta inşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük esnafın korunması ve ticaretin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31201) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

560.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri ve Siirt’te inşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük esnafın korunması ve ticaretin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31202) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

561.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren küçük esnafın korunması ve ticaretin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31203) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

562.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kalkınma ajanslarına ve kalkınma ajansları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31204) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

563.-                Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, 2013 yılının ikinci çeyreğindeki stok birikiminin nedenlerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31205) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

564.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31206) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

565.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31207) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

566.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkari illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31208) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

567.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31209) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

568.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31210) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

569.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31211) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

570.-                Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından Adana’ya yönelik desteklenen projelere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31212) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

571.-                Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, turist rehberlerinin çalışma kartlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/31213) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

572.-                Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Selanik’teki Atatürk Evi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/31214) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

573.-                Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Muğla’daki Likya ve Karya dönemine ait tarihi mezarların korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/31215) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

574.-                İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Haliç tersanelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/31216) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

575.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/31217) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

576.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/31218) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

577.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/31219) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

578.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/31220) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

579.-                Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’ın Gevaş ilçesindeki tarihi bir manastırın kaderine terk edildiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/31221) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

580.-                İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezinin emniyete tahsis edildiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/31222) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

581.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31223) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

582.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri ve Siirt’teki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31224) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

583.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Muş’taki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31225) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

584.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Adıyaman’daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31226) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

585.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman ve Bingöl’deki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31227) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

586.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31228) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

587.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31229) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

588.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31230) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

589.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı ve Van’daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31231) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

590.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destek uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31232) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

591.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı ve Van’daki esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destek uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31233) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

592.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destek uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31234) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

593.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ ve Van’daki esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destek uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31235) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

594.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’daki esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destek uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31236) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

595.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Bingöl’deki esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destek uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31237) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

596.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Batman’daki esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destek uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31238) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

597.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’deki esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destek uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31239) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

598.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destek uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31240) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

599.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’deki esnaf ve sanatkarlara yönelik teşvik ve destek uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31241) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

600.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında alınan ve satılan makam araçları ile binek araçlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31242) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

601.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler bütçe kalemine ve Suriyeli mülteciler için yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31243) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

602.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ödemeler dengesi açığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31244) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

603.-                Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, EGO Genel Müdürlüğü ile bağlı ortaklığı BUGSAŞ arasında yapılan hizmet alımı ihalelerinde Hazinenin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31245) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

604.-                Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, EGO Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklığı BUGSAŞ’ın vergi kaybına sebebiyet verdiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31246) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

605.-                Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki bir okul binası ve arazisinin tahsisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31247) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

606.-                İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, İzmir’in Kınık ilçesindeki Hazineye ait üzerinde mera tahsis şerhi bulunan bir arazinin özel bir şirkete kiralanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/31248) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

607.-                Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’deki okulların yaşanan depremler sonrasındaki durumlarına ve depremde hasar görmüş bir okulla ilgili alınan karara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31249) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2013)

608.-                Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, okullarda yapılan yardımcı kitap satışlarına ve yardımcı kitap satışlarıyla ilgili Bakanlığın gerçekleştirdiği denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31250) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2013)

609.-                İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, anadolu ve fen liselerinde boş kalan kontenjanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31251) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2013)

610.-                İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Kocaeli’de bir ilkokulun içinde birkaç derslikli imam-hatip ortaokulu açılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31252) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.09.2013)

611.-                Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, ataması yapılmayan öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31253) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2013)

612.-                İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, özel okullarla ilgili çeşitli sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31254) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.09.2013)

613.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ilahiyat fakültelerinde okutulan felsefe tarihi dersinin zorunlu ders olmaktan çıkartılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31255) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

614.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, özel sağlık meslek liseleri ile ilgili ilanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31256) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

615.-                Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, öğretmen atamalarında atama yapılacak branşlar ile kontenjanların nasıl belirlendiğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31257) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

616.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yurt dışına burslu olarak doktora eğitimi için gönderilenlerden bursu kesilerek geri çağrılanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31258) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

617.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Mısır El Ezher Üniversitesi mezunlarına denklik verilip verilmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31259) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

618.-                Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, öğretmen atamalarında müzik öğretmenliğine ayrılan kontenjana ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31260) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

619.-                Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, sağlık meslek liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31261) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

620.-                Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, öğretmen atamaları ile ataması yapılmayan öğretmenlerin mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31262) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

621.-                Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, anadolu ve fen liselerinde boş kalan kontenjanlar için ek kayıt imkanı tanınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31263) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

622.-                İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, ortaöğretim kurumları ile ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31264) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

623.-                İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, bazı branşlarda yeterli sayıda öğretmen ataması yapılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31265) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

624.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki maddi durumu yetersiz öğrencilere beslenme yardımı yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31266) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

625.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı ve Van’daki maddi durumu yetersiz öğrencilere beslenme yardımı yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31267) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

626.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki maddi durumu yetersiz öğrencilere beslenme yardımı yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31268) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

627.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ ve Erzurum’daki maddi durumu yetersiz öğrencilere beslenme yardımı yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31269) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

628.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’daki maddi durumu yetersiz öğrencilere beslenme yardımı yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31270) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

629.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Bingöl’deki maddi durumu yetersiz öğrencilere beslenme yardımı yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31271) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

630.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Batman’daki maddi durumu yetersiz öğrencilere beslenme yardımı yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31272) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

631.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’deki maddi durumu yetersiz öğrencilere beslenme yardımı yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31273) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

632.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki maddi durumu yetersiz öğrencilere beslenme yardımı yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31274) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

633.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’deki maddi durumu yetersiz öğrencilere beslenme yardımı yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31275) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

634.-                Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın bu yıl gerçekleştirilen öğretmen atamalarındaki bazı uygulamalarına ilişkin ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31276) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

635.-                İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, İzmir’de elektriği kesilen okullara ilişkin ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31277) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

636.-                Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki öğretmen açığına ilişkin ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31278) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

637.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevden alınan üniversite rektörlerine ilişkin ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31279) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

638.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’da imam hatip lisesine dönüştürülen liselere ilişkin ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31280) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

639.-                Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından boş bulunan okul müdürlükleri için yapılan sınava ilişkin ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31281) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

640.-                Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’da kademeli geçiş sistemine dahil edilen bir ilköğretim okuluna ilişkin ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31282) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

641.-                Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul müdürlerini belirlemeye yönelik yapılan mülakat sınavı ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31283) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

642.-                Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, ortaöğretime geçiş sistemi ile ilgili açıklamalarına ilişkin ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31284) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

643.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri illerine yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31285) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

644.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt illerine yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31286) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

645.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerine yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31287) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

646.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı illerine yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31288) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

647.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır illerine yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31289) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

648.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan iline yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31290) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

649.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ illerine yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31291) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

650.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerine yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31292) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

651.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31293) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

652.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yabancı heyet ziyaretlerine ve Bakanlıkça kullanılan binalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/31294) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

653.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak illerine yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31295) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

654.-                Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul müdürlerini belirlemeye yönelik yapılan mülakat sınavı ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31296) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

655.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık müfettişleri ve okul müdürleri tarafından yapılan bir toplantı ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31297) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

656.-                Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Bilgisayar Programcılığı mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31298) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

657.-                Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Bakanlık görevlilerince işlendiği iddia edilen cinsel saldırı suçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31298) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

658.-                Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, imar hataları ve güvenilir olmayan fiziksel yapılar nedeniyle okullarda yaşanan kazalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31300) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

659.-                İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul Kadıköy’de imam hatibe dönüştürülen bir ortaokula ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31301) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

660.-                Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki bir mahallede eğitim konusunda yaşanan sıkıntıya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31302) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

661.-                İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, felsefe ve sosyoloji bölümü mezunlarının rehber öğretmen olarak atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31303) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

662.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31304) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

663.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31305) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

664.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31306) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

665.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31307) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

666.-                İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, öğretmen ihtiyacına ve ücretli öğretmenlik uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31308) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

667.-                İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün müdür atamaları için yaptığı sözlü sınavla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31309) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

668.-                İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, resim ve müzik öğretmenliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31310) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

669.-                Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, eğitimle ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31311) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

670.-                İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, İstanbul Avcılar’daki bir ilköğretim okulunun prefabrik dersliklerde eğitim vermesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31312) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2013)

671.-                Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, İstanbul Sancaktepe’deki bir arazide zor şartlar altında yaşayan Roman ailelerin çocuklarının eğitim sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31313) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2013)

672.-                Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Bakanlığın bütçesine ve derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31314) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2013)

673.-                Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Bakanlığın öğretmenlerin alan değiştirmesine imkan tanıyan işlemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31315) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2013)

674.-                Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, ortaöğrenimini yurt dışında tamamlayan vatandaşların Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmesi uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31316) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

675.-                Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli sığınmacıların çocuklarına eğitim vermek üzere açılan bir okula ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31317) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

676.-                İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Açılış Töreninde öğrencilere dağıttığı bir şiir kitabına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31318) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

677.-                Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya Gazi Anadolu Lisesinde kız öğrencilere getirilen kıyafet yasağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31319) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

678.-                Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Bakanlık tarafından bir vakfın yardım toplama faaliyetlerine destek olunması konusunda valiliklere gönderilen yazıya ve öğrencilere dağıtılan bir şiir kitabına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31320) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

679.-                İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Bakanlık tarafından öğrencilere önerilen bir sözlüğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31321) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

680.-                Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki bir okul binası ve arazisinin tahsisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31322) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

681.-                Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31323) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

682.-                İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, 4+4+4 eğitim sisteminden kaynaklandığı iddia edilen sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31324) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

683.-                Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Bakanlık aracılığıyla bir vakıf adına öğrencilerden bağış toplanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31325) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

684.-                Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, yatılı ilköğretim bölge okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31326) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

685.-                Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, evlenen lise öğrencileri ile ilgili bir düzenlemeye ve erken yaşta evliliğin engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31327) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

686.-                Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’da bir yemek şirketinin dağıttığı kumanyadan kaynaklanan gıda zehirlenmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31328) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

687.-                İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Bakanlık tarafından öğrencilere önerilen bir sözlüğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/31329) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

688.-                Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Marmaris’te yaşanan bir olaya ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31330) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.08.2013)

689.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, askerlik hizmetini yerine getirirken intihar eden askerlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31331) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

690.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Güvenlik Kurulu tarafından kurulan çalışma gruplarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31332) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

691.-                İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Haliç tersanelerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31333) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

692.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TSK’da üst rütbeli personelin ast rütbeli personele verdiği emirlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31334) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

693.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında alınan ve satılan makam araçları ile binek araçlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31335) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

694.-                İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, MKEK’ye bağlı Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası ile eklentilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından taşıdığı risklere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31336) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

695.-                Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, 2008 yılında askerde iken hayatını kaybeden bir kişinin ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31337) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

696.-                Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, son on yılda askeri birliklerde yaşanan kazalar nedeniyle yaralanan ve ölen askerlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31338) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

697.-                Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Bakanlık görevlilerince işlendiği iddia edilen cinsel saldırı suçlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31339) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

698.-                Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Hasdal’da askerlik görevini yapan bir kişinin diğer askerler tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31340) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.09.2013)

699.-                İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Suriye’ye ait helikopterin düşürülmesine ve Suriye tarafından gerçekleştirilen Türk hava sahası ihlallerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31341) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

700.-                Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Bakanlık bünyesinde çalışan sivil memurların sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/31342) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

701.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, orman vasfını kaybeden alanlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31343) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

702.-                Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Milli Parklar Müdürlüğüne Bölge Müdürlükleri ile İl Şube Müdürlüklerinin kapatılacağı iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31344) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

703.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31345) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

704.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31346) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

705.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkari illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31347) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

706.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31348) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

707.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31349) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

708.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31350) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

709.-                Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Ankara şebeke suyuna ve su kaynaklarının temiz ve güvenilir hale getirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31351) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

710.-                Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Avandia adlı diyabet ilacının kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31352) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2013)

711.-                Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, psiko-farma ilaç kullanımı ile hastanelerin psikiyatri servislerinde tedavi gören hastalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31353) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2013)

712.-                Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli ilindeki sağlık kuruluşlarında 2007-2013 yılları arasında tedavi gören hastalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31354) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2013)

713.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doktorların tayin işlemleri ile açılan ve kapanan muayenehanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31355) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

714.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, özel sağlık meslek liseleri ile ilgili ilanlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31356) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

715.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından alınan domuz gribi aşılarının akıbetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31357) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

716.-                Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Bakanlık tarafından bir hastalıkla ilgili olarak hastanelere verildiği iddia olunan talimata ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31358) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

717.-                Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Bakanlığın ilköğretim öğrencilerine yönelik aşı uygulaması ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31359) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

718.-                İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ordu’nun Mesudiye ilçesindeki sağlık kuruluşlarının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31360) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

719.-                Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Türkiye’de tedavi gören Suriyeli sığınmacıların sayısına ve yapılan sağlık harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31361) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

720.-                Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Bakanlığın sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarının basınla paylaşılmasını yasaklayan genelgesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31362) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

721.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31363) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

722.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri ve Siirt’teki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31364) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

723.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Muş’taki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31365) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

724.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Adıyaman’daki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31366) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

725.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman ve Bingöl’deki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31367) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

726.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’daki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31368) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

727.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31369) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

728.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’daki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31370) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

729.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı ve Van’daki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31371) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

730.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okullarda kulak sağlığı taraması yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31372) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

731.-                İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Heybeliada’da sağlık hizmeti alanında yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31373) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

732.-                Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’nın acil sağlık hizmetleri alanındaki personel ve araç-gereç ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31374) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

733.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında alınan ve satılan makam araçları ile binek araçlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31375) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

734.-                İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, çölyak hastalarına ve SGK’nın bu hastalara yaptığı ödeme miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31376) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

735.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31377) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

736.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’deki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31378) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

737.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31379) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

738.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’taki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31380) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

739.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’deki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31381) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

740.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’deki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31382) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

741.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’daki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31383) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

742.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’daki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31384) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

743.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31385) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

744.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’daki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31386) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

745.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’daki ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31387) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

746.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31388) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

747.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak illerine yönelik gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31389) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

748.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri illerine yönelik gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31390) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

749.-                İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılması kararına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31391) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

750.-                Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Sivas’ın sağlık alanında yeterli hizmeti alamamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31392) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

751.-                Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’da hastane bulunmayan ilçelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31393) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

752.-                Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Hatay’daki hastanelerde Suriyeli muhaliflerin tedavi edildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31394) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

753.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlığa ait ambulanslara ve bunların tamir/bakım işlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31395) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

754.-                İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Bakanlığın sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarının basınla paylaşılmasını yasaklayan genelgesinin bir hastanede doktorlara imza karşılığı verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31396) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

755.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, şehir hastanesi projelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31397) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

756.-                Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Edremit Devlet Hastanesinin personel ve fiziki imkanlarının yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31398) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

757.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Çankaya Sağlık Müdürlüğü binasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31399) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

758.-                Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığın hızlı tren hattı projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31400) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2013)

759.-                Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, denizlerimizdeki balık stoklarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31401) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2013)

760.-                Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir-Havran kara yolu inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31402) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

761.-                İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, İETT otobüslerinin kolluk kuvvetlerine tahsis edilmesi nedeniyle şehir içi ulaşım hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31403) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

762.-                Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Türk Hava Yollarında pilot olarak çalışmak isteyenlerde aranan eğitim koşuluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31404) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

763.-                Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarına ve mevzuata aykırı taşıma yapan firmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31405) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

764.-                Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir hava yolu şirketinin milletvekili eş ve çocuklarına VIP hizmeti vermemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31406) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

765.-                İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Haliç Tersanelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31407) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

766.-                Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Espiye ilçesindeki Gülburnu Köyü Su Ürünleri Kooperatifinin bir talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31408) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

767.-                Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, hükümetin sosyal medyaya yönelik uygulamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31409) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

768.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31410) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

769.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31411) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

770.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31412) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

771.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31413) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

772.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31414) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

773.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31415) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

774.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31416) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

775.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31417) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

776.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31418) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

777.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31419) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

778.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan il ve ilçe belediyelerinin D4 yetki belgesi konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31420) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

779.-                Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin, Yüksekova-Esendere ve Hakkâri-Van yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31421) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

780.-                Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Kahramanmaraş Afşin-Elbistan bölgesinin ulaşım sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31422) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

781.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31423) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

782.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31424) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

783.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31425) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

784.-                Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkari illerine gerçekleşen işbirliği ve ticari anlaşma amaçlı yabancı heyet ziyaretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31426) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

785.-                Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bölünmüş yollara ve bunların garanti süresine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31427) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

786.-                Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, toplu taşıma araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31428) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

787.-                Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’un Bucak ilçesindeki Oğuzhan Sanayi Sitesinde bulunun PTT şubesinin taşınmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31429) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

788.-                Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars PTT Merkez Şubesinde işlem yoğunluğundan kaynaklanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/31430) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 20 Milletvekilinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun eksik yönlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/729) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2012)

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 23 Milletvekilinin, bazı sınavlarda yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/730) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2012)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 Milletvekilinin, hapishanelerin fiziki şartlarının ve hapishanelerdeki sağlık hizmetlerindeki eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/731) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.04.2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, “T.C.” ibaresinin Bakanlar Kurulunda alınan bir kararla kaldırılmasının planlandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22958)

2.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Diyanet İşleri Başkanlığının gelirlerine ve vakıflara aktardığı gelirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22982)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, avukat bulundurma zorunluluğuna uymayan anonim şirket ve kooperatiflere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/23022)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, tutuklu ve hükümlülerinin mektuplarına sansür uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/23023)

5.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçundan ev hapsine mahkum edilen bir kişinin mağduriyetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/23024)

6.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23206)

7.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, kamu hastanelerinde yaşandığı iddia edilen ilaç ve tıbbi sarf malzemesi sıkıntısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23207)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yıllarında hastanelere ödenen katkı paylarına ve sağlık alanındaki diğer bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23208)

9.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, engelli sağlık raporlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23211)

10.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, engelli vatandaşlardan alınan katkı paylarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23212)

11.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, 2011/62 sayılı Genelge’nin uygulanmadığı iddia edilen bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23213)

12.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’un Hınıs ilçesindeki devlet hastanesinin yerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23214)

13.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, ambulans görevlendirmelerinden ücret talep edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23215)

14.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Arnavutköy Devlet Hastanesinin bazı sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23216)

15.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, devlet hastanelerinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23217)

16.-  Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, tıbbi sekreter istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23222)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir Gaziemir’de bir fabrikanın radyoaktif atıklarını gömmesinin bölgeye etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23223)

18.-  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van Gölü’ndeki kirliliğin insan sağlığı ve diğer canlılar üzerindeki etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23224)

19.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, tutuklu ve hükümlülerin sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/23255)


8 Ekim 2013 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Fehmi KÜPÇÜ (Bolu), Muharrem IŞIK (Erzincan)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4’üncü Birleşimini açıyorum.

III.- Y O K L A M A

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Beş dakika süre veriyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

Görüşmelere başlıyoruz.

IV.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24’üncü Dönem Dördüncü Yasama Yılında Genel Kurul çalışmalarının ülkemize ve milletimize huzur ve mutluluk getirmesini dilediğine ilişkin konuşması

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatil sürecinden sonra görev ifa edeceğim 24’üncü Dönem Dördüncü Yasama Yılı başının sizlerle gerçekleştireceğimiz bu ilk birleşiminde Genel Kurul çalışmalarımızın ülkemize ve milletimize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Meclisimiz bu yasama döneminde de milletimiz adına hedeflerimizi gerçekleştirmek ve ülkemizin huzur ve refaha ulaşması yönünde karar almak için bütün gücüyle çalışacaktır. Şunu belirtmek isterim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi millet ruhunun en belirgin ve en önemli yerleşkesidir. Demokrasiyi, katılımcılığı, özgürlüğü, sevgi, saygı ve özveriyi de ancak millet ruhuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gerçekleştireceğiz.

Uygar dünya ile rekabet edebilen, ekonomik ve kültürel güç olma alanında sarsılmaz bir irade ortaya koymak için milletin Meclisinden gelip onu istikbale doğru iten fikir hamlelerini hayata geçirmek için ve milletimiz arasında hoşgörü ve huzuru yaygınlaştırmak için iktidar ve muhalefet arasında doğrular üzerinde uzlaşı kabiliyetini hep birlikte gerçekleştirmek zorundayız.

Kulağını ve kalbini millete yöneltmiş, birey ve toplumu fikir kaynağı olarak gören bir Meclis ancak millî motifleri küreselleşmenin müşterek lisanıyla uyumlaştırabilir ve bu çerçevede lehimize mukayeseli bir üstünlük tesis edebilir.

Dünyada eşi olmayan zafer kazanmış bir Meclisin üyeleri olarak milletimizin önünde tarihî sorumluluklarımız da bu olsa gerek. Unutmayalım ki bu görev ve sorumluluklarımızı özenle yerine getirdiğimizde Türkiye Büyük Millet Meclisinin çekim alanı ve güç merkezi olduğu yönündeki inanış milletimizce de daha iyi anlaşılacak ve daha çok takdir edilecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 24’üncü Dönem Dördüncü Yasama Yılı Genel Kurul çalışmalarının sevgi, hoşgörü temelinde daha saygın ve daha verimli geçmesini umuyor, gayretlerimizin toplumsal barış ve birliğimize güç sağlamasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Uluslararası Kız Çocukları Günü vesilesiyle söz isteyen Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Armağan Uslu’ya aittir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

V.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Armağan Uslu’nun, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

ZEYNEP ARMAĞAN USLU (Şanlıurfa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü münasebetiyle gündem dışı söz almış bulunuyor, yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Her zaman ve herkesin kabul ettiği bir ifade, çocukların geleceğimiz olduğu ifadesidir. Fakat asıl olan, bu ifadeleri biteviye tekrarlamak değil gereğini yerine getirmek ve tüm çocuklarımız için eşit fırsatlar, eşit imkânlar sunabilmektir. Ancak, bu perspektiften dünyaya baktığımızda, evlatlarımıza dair gerçek bir eşitlik portresinin pek çok yerde hâlen ve hâlâ sergilenmediğini görüyoruz.

Kız çocukları ve erkek çocukları arasında çeşitli sosyolojik arka planların etkisiyle ayrımcılık yapılmaya devam ediliyor. Kız çocuklarına yönelik ayrımcılık, farklı coğrafyalarda ağırlık düzeyleri değişse de beslenme, eğitim, yasal haklar, sağlık, şiddet gibi birçok alanda ve belirgin bir biçimde görülebiliyor. Bu durum, dünyaya geldiği andan itibaren on milyonlarca kız çocuğunun önce aileleri, daha sonra da toplum tarafından adaletsizliğe maruz bırakılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Medeniyet mirasımıza ve tüm değerlerimize aykırı olan bu durumun değişmesi ve her düzeyde karşı çıkışın güçlenmesi ancak kız çocuklarına yönelik toplumsal sahiplenişin artmasıyla mümkün olacaktır.

Bu çerçevede Başbakanımızın geçtiğimiz yıl Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesinde, Afganistan’da Taliban’ın sadece okula gitmekte, eğitim almakta ısrar ettiği için başından kurşunladığı 14 yaşındaki Malala Yusufzay’ı gündeme getirmesi ve bu trajik örnek üzerinden kız çocuklarına yönelik ayrımcılığa karşı duruşunu uluslararası kamuoyuyla paylaşması konuyu en üst düzeyde sahiplenişimizin de bir ifadesidir ve bu yaklaşımın bir iz düşümü olarak Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye, Kanada ve Peru’nun ortak çalışmasıyla 11 Ekimin Dünya Kız Çocukları Günü ilan edilmesi teklifi yapılmış ve 19 Aralık 2011’de Dünya Kız Çocukları Günü oy birliğiyle kabul edilmiş olup ülkemiz açısından da bir ilke daha imza atılmıştır. Böyle anlamlı bir günün ülkemizin inisiyatifiyle kabul ettirilmesi onur verici olup bu konuda aktif tutum sergileyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Şahin’e de teşekkürlerimi ifade etmek isterim.

Bu çerçevede, bu yılın çalışma teması olan “kız çocuklarının eğitiminde yenilikler” konusunda da ülkemizin geldiği nokta gerçekten gurur vericidir. Haydi Kızlar Okula kampanyasının ilk etabı 2003’te Van’da, ikinci etabı da temsilcileri arasında yer aldığım Şanlıurfa ilimizde başlatılmış olup 350 bin çocuğumuzun okula kazandırılması, eğitime kazandırılmasıyla neticelenmiştir. 2001 yılında kız çocuklarının okullaşma oranı ilköğretimde 88,4; ortaöğretimde 42,9; yükseköğretimde 12 iken bu oran 2013’te ilköğretimde 98,7’ye, ortaöğretimde 69,3’e ve yükseköğretimde 38,6’ya çıkmıştır ve bu gerçek bir rekordur. Yine, ilk ve ortaöğretim kurumlarında burs alan öğrenciler içerisinde de kız öğrenciler sayısal olarak daha fazladır.

Bütün bu etkin gelişmeler olurken milyonlarca kız çocuğumuzun yetişkinliğe adım attığı andan itibaren hayatını karartan, kariyer hedeflerine ket vuran, insanlar arasında ayrımcılığa neden olan yükseköğretimde başörtüsüyle eğitim yasağının kaldırılmış olması ve bugün itibarıyla baş örtüsü tercihine sahip bireylerin de aldıkları eğitimin meyvesi olan çalışma hakkını da kamuda elde etmiş olmaları, sadece kadınlarımıza değil, kız çocuklarımızın tercihlerine yönelik bir ayrımcılığın da ortadan kaldırılması, özgürlüklerin teminat altına alınması bakımından milat niteliğindedir. Bu doğrultuda Hükûmetimize ve buna destek veren tüm partilere de bu ülkenin kadınları adına teşekkürü bir borç biliyorum. Ancak kız çocuklarının insan haklarından tam ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlama, duyarlılık ve zihinsel dönüşümün güçlendirilmesinde ailelere ve toplumlara da büyük görevler düştüğünü belirtmek gerekir diyor, Dünya Kız Çocukları Günü’nde arzuladığımız bilincin oluşmasını temenni ederek tüm çocuklarımız için hak ettikleri gibi bir gelecek diliyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı ikinci söz, Bolu’nun genel sorunları hakkında söz isteyen Bolu Milletvekili Tanju Özcan’a aittir. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’nun genel sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; ben, öncelikle yeni yasama yılımızın hayırlı uğurlu olmasını, memlekete fayda getirmesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum.

Evet, gündem dışı sözü Bolu’nun genel sorunlarıyla ilgili istedim ancak Bolu’nun genel sorunları çok fazla.  Onlara girmeden önce, isterseniz, beni çok üzen, çok rahatsız eden bir konu hakkında yüce Meclisimizi, sayın milletvekillerini bilgilendirmek istiyorum.

Arkadaşlar, sayın milletvekilleri; tarih 27 Eylül 2013, henüz on beş gün önce Bolu’da Bolu Belediyesi hemen belediyenin arkasında bir bina yıkımı gerçekleştirdi. Belki bunu izlemişsinizdir. Bu bina halkevi binasıydı. Halkevi binasının yıkım sürecinin, hukuken baktığınızda, bir hukukçu olarak söylüyorum, hukuka uygun bir karar olmadığı açıktı. Önce bir yıkım kararı veriyorsun, Sakarya İdare Mahkemesi bunu durduruyor, sonra benzer mahiyette bir yıkım kararı veriyorsun, hukuki süreç tamamlanmadan da apar topar binayı yıkmak istiyorsun.

Tabii, bu uygulamanın hukuksuz olmasının yanı sıra orada tuhaf olan şu: Arkadaşlar, siz hiç, dünyanın hiçbir yerinde, insanlar içindeyken bir binanın yıkıldığını gördünüz mü? İnsanlar içindeyken bir binanın yıkıldığını gördünüz mü?

Bakın, size iki tane resim göstereceğim. Arkadaşlar, bu resimler halkevi binasının yıkımı sırasında çekildi. İki katlı bir binadan bahsediyorum. Bu iki katlı bina yıkılırken binanın suyu kesilmedi, binanın elektriği kesilmedi, binanın doğal gazı kesilmedi. Binanın içinde ben de dâhil 15 insan varken de bina iş makinesiyle yıkılmaya devam edildi.

Bakın, dikkatinizi çekiyorum, bina insanlar içindeyken iş makinesiyle yıkılmaya devam edildi. Bu durumun engellenmesi için “İçinde insanlar varken bina yıkılmaz.” dediği için Sayın Bolu Valisi Belediye Başkanından tepki gördü. Binanın yıkımını gerçekleştiren kepçeci gözümün önünde işinden atılmakla tehdit edildi.

Arkadaşlar, bakın, dikkatinizi çekmek istiyorum, öyle bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor ki Bolu, durumun vahametini görün. Gözünü kin bürümüş, gözünü nefret bürümüş ve içinde insanlar varken bile “Ben bu binayı yıkarım.” diyecek kadar da gözü kararmış. Bu hususa özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Nasıl bir belediye başkanı olduğu yönünde sizlere bir fikir versin diye sadece veciz bir sözünü hatırlatmak istiyorum sizlere. En son gazeteye verdiği demeçlerden bir tanesi: “Allah bazı kişileri özel yaratır, ben de onlardan biriyim.”

Sayın Elitaş, size soruyorum: Size mensup bir Belediye Başkanının böyle bir söz söylemesini, size mensup bir Belediye Başkanının insanlar içindeyken, doğal gazını, suyunu, elektriğini kesmeden bir binayı yıkmasını nasıl karşılıyorsunuz? Sayın İçişleri Bakanını aradım yıkım esnasında, dedim ki: “Ben Türkiye Cumhuriyeti devletinin milletvekiliyim ve şu anda binadayım. Bina tepemize yıkılmak üzere. Ben içeriden çıksam, içeride polis memurları var, sade vatandaşlar var, çoluk çocuk var. Bundan sonra benim ve onların can güvenliği size ait.” Ancak, Belediye Başkanımız Sayın Bakanı bile dinlemedi. Şimdi ben huzurunuzda soruyorum sayın milletvekilleri: Binayı insanların tepesine yıkmaya kalkan, insanların canı pahasına bunu yapan Bolu Belediye Başkanı hakkında Hükûmetiniz, Sayın Başbakan ve İçişleri Bakanı ne yapacak? Görmemezlikten mi geleceksiniz, duymamazlıktan mı geleceksiniz, yoksa birçok sefer yaptığınız gibi, ödüllendirme yöntemine mi başvuracaksınız? Ben bunun cevabını merak ediyorum. Bunun cevabını almadan da önümüzdeki günlerde bu konuyu gündeme getirmeye devam edeceğim.

Tabii, meselenin bir yönü de şu: Biz ideolojik sebeplerle bu binanın yıkımını engellemeye çalışmış değiliz. Mağdur olduğuna inandığımız halkevlerinin yanındaydık o gün. Yarın bir gün bir cemaat binasını yıkmaya kalkarsa gene aynı hukuksuz uygulamanın karşısında olacağız. Bunu da bilmenizi istiyorum. Hani bazılarının söylediği gibi, “Bunlar Cumhuriyet Halk Partili. Haksız hukuksuz bir şekilde yapılan işlemi engellemek değil amaçları; amaçları şov yapmak, konuyu başka yere çekmek.” derler ya, inanın böyle değil. Bizi tanıyan tanır. Bolu’da Süleymancıların yurduna benzer uygulama yapıldığında da yine aynı şekilde karşı duran da bizlerdik.

Ben, bu konuda sizleri bilgilendirme şansı bulduğum için Sayın Başkana çok teşekkür ediyorum.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı üçüncü söz, Afyonkarahisar’ın acil sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili söz isteyen Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’a aittir. (MHP sıralarından alkışlar)

3.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar’ın acil sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin gündem dışı konuşması

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonomik, sosyal, kültürel ve çevre kriterlerine göre yaşanılabilir iller arasında hâlen 58’inci sırada olan Afyonkarahisar ilinin milletvekili olarak yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Afyon’u Türkiye’den soyutlandırmak mümkün değil. Bir tarafta atama bekleyen öğretmenlerimiz sosyal bir problem olmaya devam ederken Afyon’da 8.500 norm kadronun 1.600’ü hâlâ boştur ve hâlen 1.270 adet dersliğe acil ihtiyaç vardır. Ürettiği ürünü para etmeyen insanımız, helal rızkının peşinde, doğduğu toprakları terk ediyor. Afyon’da da 114 köyün nüfusu maalesef 100 kişinin altındadır. Nüfusu 2 binin altına düştüğü için kapatılan belediye sayısı ise 49’dur.

Allah kimseyi gördüğünden ayrı koymasın. Belediyelikten muhtarlığa dönüşün sıkıntısı ve huzursuzluğu şimdiden ilimizde hissedilir oldu. 1999, 2002 ve 2007 seçimlerinde 7 olan milletvekili sayımız 2011 yılında ise 5’e düşmüştür.

Afyon’daki göç acilen durdurulmalı, hatta geri dönüş için tedbirler geliştirilmelidir. Hani bazı bölgeler için uygulanan köye dönüş projeleri var ya, Afyon için de bu tür özendirici projeler aciliyet arz etmektedir. Bu kürsüden de defalarca dile getirdim, duymazdan geldiniz. Afyonlu göçe mahkûm ve mecbur kalmamalıdır. Kirletilmiş suyu içmeye, yazın toza, kışın hava kirliliğine ve çamura mahkûm olmamalıdır. Gerek şehir içerisindeki gerekse çevre yollardaki trafik yükü oldukça ağırdır. Sayın Bakana yazılı olarak da sordum, hiçbir gelişme olmadı. Emirdağ, Çay, Dinar, Porsuma kavşağına kadar yani Çölovası yolu dediğimiz yolun duble yol yapılması çok acildir. Mevcut yol çok dar ve araç yoğunluğu da fazladır. Her ölümlü kazanın vebali omuzlarınızdadır.

Boşaltılan Devlet Malzeme Ofisi Bölge Müdürlüğü binaları, Kocatepe Devlet Hastanesi binaları alkoliklerin ve madde bağımlılarının âdeta karargâhı olurken, hiç kullanılmayan olimpik yüzme havuzu ise on iki, on üç yıldır hilkat garibesi gibi ortada durmaktadır.

Afyon, devri iktidarınızda, tabelası kendinden büyük bal ormanlarıyla, av vadileriyle, kar vadileriyle, “Deniz getirdik, gemi yüzdürüyoruz, Afyon Ege’nin parlayan yıldızı oluyor.” gibi yapılanı abartmalarla, “Yeni spor kompleksi ve yeni müze yapacağız.” diye mevcut alanları TOKİ’ye peşkeş çekmelerle yıllarca oyalanmış, her vesileyle verilen -ki yarısının aslı yok- müjdelerle âdeta Afyonlu müjde manyağı hâline getirilmiştir. Bu, gerçekten, ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu kadar müjdeye rağmen, hâlâ insanlarımızın pek çoğu çevre büyük illere -Antalya’ya, Eskişehir’e, Ankara’ya, İzmir’e- sağlık problemlerinin çözümü için gitmek zorunda kalıyorlar.

Afyon’daki sağlık, eğitim, çevre kirliliği, gürültü kirliliği, trafik ve güvenlik problemleri ortadayken, bunlara çare ve çözüm araması ve bulması gereken yerel ve merkezî yöneticilerin tutum ve davranışları maalesef yürekler acısıdır. Devletin memuru olması gereken idareciler hükûmet, hatta parti memuru gibi davranırlarsa bu sorunlar çözülmez, hatta kartopu gibi büyür ve çığ olur Afyon’un üzerine düşer.

Sayın milletvekilleri, yapılan işlerde kurumlar arası koordinasyon sağlanması, çeşmeden akan suyun, yakılmakta olan kömürlerin analizi, satılmakta olan gıda maddelerinin kontrolü ve takibinin yapılması bile pek çok problemin çözümü olabilir, tabii ki çözmeye niyetliyseniz.

Afyon’da, insan gücü, sermaye, yer altı ve yer üstü kaynaklarının israf edilmemesi, kültürel değerlerin erozyona uğratılmaması için ciddi bir çalışmaya acilen ihtiyaç vardır. Devlet kurumlarıyla, yerel yönetimleriyle, üniversiteleriyle, sivil toplum örgütleriyle, iş adamlarıyla, meslek örgütleriyle, Afyon’da yaşayan insanlarıyla, “Afyon için benim de söyleyecek sözüm, daha iyi, daha güzel, daha mükemmel bir fikrim var.” diyen herkesin katılım ve katkılarıyla, her türlü siyasi mülahazadan öte, Afyon ili kongresi toplanmalı, burada Afyon ilinin âdeta MR’ı çekilmeli ve kaynak ve zaman israfını önleyecek on yıllık, yirmi yıllık, hatta elli yıllık Afyon ili master planı hazırlanmalı ve her türlü siyasi mülahazadan öte, her beş yılda bir revize edilerek kaynaklarımızı israftan kurtarmak ve yatırımları yönlendirmek mümkün olabilecektir. Bu şekilde yatırımcının, iş adamının önü açılacak, istihdam odaklı, üretim odaklı tesisler kurulabilecek, bu suretle, yerinde durmayan Türkiye’ye ve dünyaya Afyon’umuz entegre olabilecektir, tabii ki Afyon’u Ege’nin parlayan yıldızı yapmaya niyetliyseniz.

Cumhuriyetin kazanıldığı bu mübarek topraklarda yaşayan insanlarımız, hemşehrilerim…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KEMALETTİN YILMAZ (Devamla) - …ulaşım imkânlarıyla, üniversitesiyle, termaliyle, mermeriyle, rüzgârıyla, güneşiyle, her türlü tarımsal ürünüyle, kaymağı ve lokumuyla Afyonkarahisar’ı hak ettiği noktaya taşıyacak yerel ve merkezî idarecileri ve yöneticileri umutla beklemektedir.

Yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Elitaş, söz talebiniz var.

Buyurun.

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın yaptığı gündem dışı konuşmadaki bazı ifadelere ilişkin açıklaması

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Şimdi, biraz önce, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Sayın Tanju Özcan Bolu Belediye Başkanının yaptığı bir uygulamayla ilgili konuyu aktardı. Önemli bir konu; halkevi binası yıkılıyor, yıkım kararı veriliyor fakat bu ara yürütmeyi durdurma kararı veriliyor.

Sayın Özcan’ın ifadesine göre, yürütmeyi durdurma kararı varken Belediye Başkanının sorumsuzca yıkım işine devam ettiği konusunda bir iddiası var. Şu anda aldığımız bilgi… Muhakkak ki bu tahkik edilecektir. Bildiğimiz kadarıyla, Sayın Özcan Sayın Başbakana da bu konuyu intikal ettirmiş ve Sayın Başbakan da…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, Hükûmet cevap versin efendim. Niye o cevap veriyor?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başbakan da bu konuyla ilgili…

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hükûmet yok mu burada?

Hükûmet yoksa neye istinaden cevap veriyor? Vermesin cevap.

BAŞKAN – Sayın Genç, grup başkan vekillerine talep ettikleri hâlde söz veriyoruz.

Buyurun.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Hayır, Sayın Başkan, sonradan takip ettiğinden farkında değil. Sayın Özcan burada bana sordu. Yani sataşmaya cevap anlamında değil, bir açıklama getirmek istiyorum çünkü önemli bir konu gündeme geldi.

BAŞKAN- Siz devam edin efendim, ben grup başkan vekillerine söz veriyorum.

Buyurun.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Şimdi aldığımız bilgi çerçevesinde… Sayın Başbakanımız bu konuyla ilgili talimat verdi ve genel başkan yardımcılığımız bu konunun üzerindeki araştırmalarını yapıyor, yaptı. Aldığımız bilgi çerçevesinde, önce, halkevleri Sakarya İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili müracaat ediyor ve aldırıyor. Arkasından belediye, Bölge İdare Mahkemesine müracaatla yürütmenin durdurulması kararını kaldırtıyor ve bunun üzerine yıkım işlerine devam ediliyor. Bizim şu andaki aldığımız bilgi bu ama milletvekili arkadaşımız önemli bir konuyu gündeme getirmiştir. Bunun da, eğer bir yanlış varsa, muhakkak ki üzerine gidilecektir.

Bu konuyu bilgilerinize arz etmek istedim.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Vural, sizin de söz talebiniz var.

Buyurun.

2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, “Türk milleti” ifadesi yer aldığı için Andımız’ın okunmasının kaldırılmasına yönelik zihniyeti kınadığına ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Doğulusu batılısı, kuzeylisi güneylisi olarak hepimizin bütünleştiği ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu iradesini temsil eden “Türk milleti”nin adı yer aldığı için okunmakta olan bir andın kaldırılması Türk milleti düşmanlığının ve ırkçılığın hangi boyuta, makama kadar cüretlendiğini ortaya koymuştur. Türk milletinin egemenliğini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu iradeyi, bu zihniyeti kınıyorum. Büyük Türk milleti önünde namus ve şeref yemini yapan milletvekillerini, Türk milletinin adına, yeminlerine bağlı olarak sahip çıkmaya davet ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündeme geçiyoruz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, 60’ıncı maddeye göre, çok önemli bir hususta bir iki dakikalık bir söz talebim var.

BAŞKAN – Sayın Tanal, biliyorsunuz, İç Tüzük’ün 59’uncu maddesi çok açık: “Gündem dışı konuşmalarda en fazla üç kişiye söz verilir.” diyor. Zaten uygulama da bu şekilde.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – 60’ıncı madde uyarınca, gündemde, özel olan bir konuyla ilgili… Çok önemli bir konu Sayın Başkan.

BAŞKAN – Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Sayın milletvekilleri, Millî  Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı gündemin “Sözlü Sorular” kısmının 1, 312, 369, 370, 404, 464, 504, 505, 525, 560, 569, 585, 587, 596, 645, 646, 677, 686, 695, 734, 1169, 1307, 1308, 1854, 1860, 1894, 2007, 2048, 2073, 2075, 2077, 2095, 2098, 2099, 2101, 2102, 2105, 2192, 2228, 2355, 2516, 2627, 2676, 2677, 2779, 2781, 2808, 2855, 2984 ve 3002’nci sıralarında yer alan önergeleri birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının beş tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunacağım.

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit'in, Avrupa Birliği Konseyi Litvanya Başkanlığı tarafından 21-22 Temmuz 2013 tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenmiş olan Parlamento Tarım Komisyonları Başkanları Toplantısı’na katılmasına ilişkin tezkeresi (3/1296)

                                                                                                                        2 Ekim 2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Birliği Konseyi Litvanya Başkanlığı tarafından 21-22 Temmuz 2013 tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenmiş olan Parlamento Tarım Komisyonları Başkanları toplantısına Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit'in katılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı başkanlığında siyasi parti grup başkan vekilleri ile yapılan toplantıda alınan 16 Temmuz 2013 tarihli karar, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 11'inci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur.

                                                                                                           Cemil Çiçek

                                                                                             Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                              Başkanı

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Sözcüsü ve Mersin Milletvekili Çiğdem Münevver Ökten'in, Avrupa Birliği Konseyi Litvanya Başkanlığı tarafından 26-27 Eylül 2013 tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenmiş olan Parlamento Eğitim, Bilim ve Kültür Komisyonları ve Bilgi Toplumunun Gelişimi Komisyonları Başkanları Toplantısı’na katılmasına ilişkin tezkeresi (3/1297)

                                                                                                                        2 Ekim 2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Birliği Konseyi Litvanya Başkanlığı tarafından 26-27 Eylül 2013 tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenmiş olan Parlamento Eğitim, Bilim ve Kültür Komisyonları ve Bilgi Toplumunun Gelişimi Komisyonları Başkanları toplantısına Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Sözcüsü ve Mersin Milletvekili Çiğdem Münevver Ökten'in katılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Başkanlığında siyasi parti grup başkanvekilleri ile yapılan toplantıda alınan 26 Ağustos 2013 tarihli karar, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 11'inci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur.

                                                                                                             Cemil Çiçek

                                                                                        Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet S. Tekelioğlu, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Avrupa Parlamentosu tarafından 23-24 Eylül 2013 tarihlerinde Üsküp’te düzenlenen “Açık Parlamento, Parlamenter Faaliyetlerde Şeffaflık” konulu seminere katılmalarına ilişkin tezkeresi (3/1298)

                                                                                                                        3/10/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Parlamentosu tarafından 23-24 Eylül 2013 tarihlerinde Üsküp’te düzenlenen “Açık Parlamento: Parlamenter Faaliyetlerde Şeffaflık” konulu seminere TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Sayım Tekelioğlu, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun katılmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı başkanlığında siyasi parti grup başkan vekilleri ile yapılan toplantıda alınan 18 Eylül 2013 tarihli karar, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 11’inci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur.

                                                                                                              Cemil Çiçek

                                                                                                 Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                  Başkanı

4.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Pasifik ada ülkesi Nauru’dan üç milletvekilinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının davetlisi olarak 6-11 Ekim 2013 tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 3/10/2013 tarihli ve 55 sayılı Kararı ile uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1299)

                                                                                                                        4 Ekim 2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Pasifik ada ülkesi Nauru’dan üç milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının davetlisi olarak 6-11 Ekim 2013 tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 3/10/2013 tarihli ve 55 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Söz konusu heyetin ülkemizi ziyareti, 28.3.1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 7'nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgilerine sunulur.

                                                                                                             Cemil Çiçek

                                                                                               Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                Başkanı

5.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzouq Ali M. Al-Ghanım, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Kang Chang-Hee ve Moğolistan Meclis Başkanı Zandaakhuu Enkhbold başkanlığındaki heyetlerin ülkemizi ziyaret etmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 3/10/2013 tarihli ve 55 sayılı Kararı ile uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1300)

                                                                                                                        7/10/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzouq Ali M. Ali M. Al-Ghanım, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Kang Chang-Hee ve Moğolistan Meclis Başkanı Zandaakhuu Enkhbold başkanlığındaki heyetlerin ülkemizi ziyaret etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 03/10/2013 tarihli ve 55 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Söz konusu heyetlerin ülkemizi ziyareti, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 7’nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgilerine sunulur.

                                                                                                            Cemil Çiçek

                                                                                              Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                               Başkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 20 milletvekilinin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun eksik yönlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/729)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14/2/2011 tarihinde Resmî  Gazete’de yayımlanmış olup 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na eleştiriler her geçen gün artmaktadır. AB ülkeleri örnek alınarak hazırlandığı iddia edilen ama hiçbir Avrupa ülkesinde olmayan uygulamaların yasa hükmü hâline getirilmesi ülke gerçekleri ile de bağdaşmamaktadır.

Hâlen yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu’nun gelişen ve değişen ticaret koşulları nedeniyle yetersiz kalması ve bu nedenle yeni bir yasa çıkarılması zorunluluğunu herkes kabul etmektedir ancak yeni yasa bu amacından uzaktır çünkü hâlen yürürlükteki birçok yasa ile çok ciddi çelişkiler bulunmaktadır, kendi içinde de çelişkilerle doludur.

Kanunda bulunmayan hükümlere uymayanlara para ve hapis cezaları öngörülmüştür. Vergi Usul Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’na da atıfta bulunulmamıştır. Bu nedenle kanunda olmayan sürelere uymayanlar hapse girecektir.

Şirketlere muhasebeci dışında bir de bağımsız denetçi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Aynı iş için şirketler iki kişiye para ödemek zorunda kalacaktır.

Kanun Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2’ye bölünmüştür. Denetim yetkisinin hangi bakanlıkta kaldığı bilinmemektedir. Maliye Bakanlığı dışında başka bir bakanlığa vergi ve muhasebe yönünden denetim yetkisi verilmesi uygulamada ciddi kargaşaya neden olacaktır. Farklı bakanlıkların farklı mevzuata göre denetim yapması esnafı, sanatkârı ve şirketleri zor durumda bırakacaktır.

Kanun TOBB, TESK, serbest muhasebeciler ve mali müşavirler tarafından sert şekilde eleştirilmektedir çünkü kanunun birçok maddesinin uygulama şansı yoktur.

Kanunun haksız rekabeti düzenleyen 55’inci maddesi, ortakların şirketten borçlanmalarını yasaklayan 358’inci maddesi, ticari defter onaylarını düzenleyen 64’üncü maddesi ve deftere yazımlarını düzenleyen 65’inci maddesi, akrabalarla alışverişi yasaklayan 395’inci maddesi “Suçlar ve Cezalar” başlıklı 562’nci maddesinin 20 fıkra ve bendi ile ağır para ve hapis cezaları öngörülmüştür. 407’nci maddesi, 1527’nci maddesi ile şirketlerin İnternet sitesindeki açıklanacak bilgileri içeren 1524’üncü maddesi, ticari sırları düzenleyen diğer mevzuatla çelişmektedir.

“Düzenleme ve Denetleme” başlıklı 210’uncu maddesi denetimlerde sıkıntı yaratacağı, tek ortakla anonim şirket kurulabileceğini öngören 338’inci maddesinin karar almada sorun çıkaracağı belirtilmektedir.

İşletmeyle ilgili her türlü fiş ve basılı evraklarda bulunacak bilgileri düzenleyen 39’uncu maddesinin ise uygulanabilirliği bulunmamaktadır.

Bu hâliyle Türk Ticaret Kanunu ticaret hayatına büyük darbe vuracaktır. Ticaret erbabı, sanayici, şirket sahipleri bu kanunla ilk günden suçlu duruma düşürülmektedir.

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 42’nci maddesi gereğince kanunun uygulanmasına yönelik tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin 14/2/2012 tarihine kadar yayımlanması gerekiyordu. Aradan bir yıl geçmesine rağmen tüzük, yönetmelik ve tebliğler hâlâ yayımlanmamıştır.

Kanun’un bu hâliyle ülkemizde ticaretin, sanayinin gelişmesine, üretimin ve istihdamın artmasına katkı sağlamayacağı açıktır. Bu gelişmeler sağlanmadığı sürece ülkenin kalkınmasından bahsedilemez.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ticaret hayatının gerçekleri ile uyumlu hâle getirilmesi, meri mevzuatla ve kendi içindeki çelişkili hükümlerin düzeltilmesi, AB ticaret mevzuatları incelenerek uygulamada olmayan hükümlerin yasadan çıkarılması, para ve hapis cezalarının azaltılması için yapılacak yasal düzenleme şekillerinin belirlenmesi, ticaretin ve sanayinin geliştirilmesi, üretimin artırılması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’ inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Hasan Ören                                   (Manisa)

2) Ferit Mevlüt Aslanoğlu                 (İstanbul)

3) Faik Öztrak                                   (Tekirdağ)

4) Sinan Aydın Aygün                      (Ankara)

5) Ümit Özgümüş                             (Adana)

6) Vahap Seçer                                  (Mersin)

7) Durdu Özbolat                              (Kahramanmaraş)

8) İhsan Özkes                                       (İstanbul)

9) Ramazan Kerim Özkan                      (Burdur)

10) İlhan Cihaner                                    (Denizli)

11) Hurşit Güneş                                    (Kocaeli)

12) Mehmet Şeker                                  (Gaziantep)

13) Mustafa Serdar Soydan                    (Çanakkale)

14) Ahmet İhsan Kalkavan                     (Samsun)

15) Ayşe Nedret Akova                         (Balıkesir)

16) Süleyman Çelebi                              (İstanbul)

17) Mehmet Ali Susam                          (İzmir)

18) Mehmet S. Kesimoğlu                     (Kırklareli)

19) Ali İhsan Köktürk                            (Zonguldak)

20) Emre Köprülü                                  (Tekirdağ)

21) Malik Ecder Özdemir                       (Sivas)

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 23 milletvekilinin, geçmiş yıllarda ulusal ve yerel ölçekli sınavlarda yapılmış usulsüzlüklerin ve mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/730)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizde, eğitimin her safhasında sınavlar yapılmaktadır. Bu sınavlar öğrencilerin gireceği okulları belirlediği gibi mezunların devlet kurumlarında istihdam edilmesi, mesleki yeterlilik ve diploma denklikleri gibi pek çok alanda bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de eğitim gören ve eğitimi doğrultusunda bir iş sahibi olmak isteyen herkes açısından hayati derecede öneme sahip olan sınavlara yeterince önem gösterilmediği, şifreli soruların sorulduğu veya soruların önceden sızdırıldığına dair güçlü veriler ve iddialar da herkesçe malumdur.

2009 yılında yapılan polis sınavında sorulan soruların büyük çoğunluğunun, daha önce bir dershane tarafından “deneme sınavı” adı altında öğrencilere uygulandığı ortaya çıktı. Bu soruların kimler tarafından, ne karşılığı servis edildiği aydınlatılamadı.

29 Mayıs 2011 yılında gerçekleştirilen -ÖSYM'nin yaptığı- Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın tıp doktorluğu ikinci aşama kitapçığındaki 100 sorudan 75'inin geçen yıl 16 Mayısta yapılan sınavla aynı olduğu ortaya çıktı; hatta soruların numara ve şıklarının yerlerinin dahi değiştirilmediği görülmüştür.

2010 yılında KPSS, kopya şüphesinin çok güçlü olması ve soruların sızdırıldığının anlaşılması üzerine sınav iptal edilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığının verilerine göre; KPSS'ye ilkinde 120 net alan 148 aday girmedi. 44 bin aday ikinci sınava girmedi. 120 net yapanlardan sadece 2'si yeni sınavda 100 neti geçti. 100 net yapan 3 bin adaydan sadece 76'sı yeni sınavda 100'ü geçti. İptal edilen sınava 279.889 aday katılırken, yenilenen sınava 235.134 aday girdi. İlk sınava girip ikinci sınava girmeyen aday sayısı 44.775 olarak belirlendi. İptal edilen sınavda 120 net yapan adaylardan 2'si yeni sınavda 100 net ve üzerinde yaptı. İptal edilen sınavda 100 net ve üzeri yapan 3.227 adaydan sadece 76'sı yenilenen sınavda 100 net ve üzerinde çıkardı. Bu veriler doğrultusunda gerçekçi ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmedi.

2011 yılında üniversite giriş sınavında (YGS) şifreleme yapıldığı ortaya çıkmış ve yetkililerin iddiaları yalanlamasına rağmen, kriptologlar tarafından şifreleme işlemleri doğrulanmıştır. Sınav iptal edilmemiş ve pek çok insanın aklında soru işareti kalmıştır.

Yukarıda verilen örnekler ve diğer "şüpheli” ve "şaibeli" sınavların araştırılması, gerçeklerin ortaya çıkarılması ve kopyaya karşı önlemler alınması adalet dağıtımı açısından önemlidir. Bir yanda adalet duygusu incinmiş binlerce insan, diğer yanda başkalarının hakkını gasbetmiş insanlar varken Meclisin bu duruma kayıtsız kalması beklenemez.

Geçmiş yıllarda, ulusal ve yerel ölçekli sınavlarda yapılmış usulsüzlüklerin ve kopya benzeri suçların tespiti; mağduriyetlerin belirlenmesi ve giderilmesi; suçluların tespit edilememesinin nedenlerinin, suçluları ve suçluları himaye edenlerin belirlenebilmesi için Anayasa’nın 98, İç Tüzük’ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 29/3/2012

1) Veli Ağbaba                                                (Malatya)

2) Kadir Gökmen Öğüt                                   (İstanbul)

3) Nurettin Demir                                            (Muğla)

4) Hasan Akgöl                                               (Hatay)

5) Bülent Tezcan                                              (Aydın)

6) Mehmet Volkan Canalioğlu                        (Trabzon)

7) Ahmet İhsan Kalkavan                                (Samsun)

8) Hasan Ören                                                 (Manisa)

9) Aylin Nazlıaka                                            (Ankara)

10) İlhan Demiröz                                           (Bursa)

11) Mehmet Ali Ediboğlu                                (Hatay)

12) Hurşit Güneş                                             (Kocaeli)

13) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                         (İstanbul)

14) İhsan Özkes                                              (İstanbul)

15) Mehmet Şeker                                           (Gaziantep)

16) Ramazan Kerim Özkan                             (Burdur)

17) Mustafa Serdar Soydan                             (Çanakkale)

18) Ayşe Nedret Akova                                  (Balıkesir)

19) Süleyman Çelebi                                       (İstanbul)

20) Mehmet Ali Susam                                   (İzmir)

21) Ali İhsan Köktürk                                     (Zonguldak)

22) Emre Köprülü                                           (Tekirdağ)

23) Malik Ecder Özdemir                                (Sivas)

24) Mehmet S. Kesimoğlu                              (Kırklareli)

 

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 milletvekilinin, hapishanelerin fiziki şartlarının ve hapishanelerdeki sağlık hizmetlerindeki eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/731)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye'de, her yıl onlarca tutuklu veya hükümlü hastalıkları ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Hapishanelerin mimari yapısı, ısınma, barınma, beslenme koşulları, sportif ve kültürel faaliyetlerin yetersizliği ve Ceza İnfaz Kanunu'ndan kaynaklanan sorunlar hastalıkları ve dolayısıyla da ölümleri tetikleyen faktörlerdendir. Öte yandan, hapishanelerde pek çok ağır ve ölümcül hasta bulunmakla birlikte, elimizde önlemler, nedenler ve sonuçlar konusunda net veriler bulunmamaktadır.

Adalet Bakanlığı, hapishanelerde bulunan hasta sayısını 416 ve İnsan Hakları Derneği 266 olarak vermiştir. İnsan Hakları Derneği tarafından verilen sayı, hasta tutuklu veya hükümlülerin kimlik bilgileri, hastalıkları ve raporlarıyla birlikte sunulmaktadır. Adalet Bakanlığının verdiği rakam ise Sayın Sadullah Ergin tarafından bir mülakat sırasında beyan edilmiştir. Ne var ki İHD'nin ve Adalet Bakanlığının verileri arasında büyük fark vardır. İnsan Hakları Derneği sadece kendilerine yapılan başvurular üzerine kayıt oluşturduklarını belirtirken, Adalet Bakanlığı verileri nasıl oluşturduğunu açıklamamıştır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığı dâhil, somut ve verilere dayalı bilgi sahibi olan resmî veya gayriresmi kurum bulunmadığı açıktır.

Hapishanelerde sağlık hizmetlerinin yetersiz ve sistemsiz olduğu bilinen gerçekler arasındadır. Hem sağlık personelinin yetersiz olması hem de gerekli araç gerecin olmamasından kaynaklı, sağlık hizmetlerin yeterli ve gerekli şekilde yapılamadığı bilinmektedir.

Ülkemizdeki pek çok hapishane mimari açıdan insan sağlığı açısından uygun değildir. Nemli, güneş görmeyen ve yeterli hijyenin sağlanmaması da mimari koşulları daha sağlıksız hâle getirmektedir. Mimari koşullarla ilgili olarak TMMOB tarafından hazırlanan bazı raporlar bulunmaktadır ancak bu rapor, daha ziyade F tipi hapishanelerle ilgilidir.

Sağlıklı beslenme, sağlıklı olmanın ve kalmanın en temel unsurlarından biridir ancak hapishanelerde sağlıklı bir beslenme programının uygulanmadığı kamuoyu tarafından tartışılan konular arasındadır. Gazete haberleri ve mahpusların mektupları ise Türkiye hapishaneleri hakkında net bir bilgi oluşturmasını olanaklı kılmamaktadır. Ancak, ölüm ve hastalıkların fazla olması, beslenme konusunda problem olduğunu göstermektedir.

Isınmanın yeterli olup olmadığı konusunda elimizde net bilgiler olmamakla birlikte, özellikle F tipi hapishanelerde ısınmanın büyük bir sorun olduğu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği tarafından hazırlanan hapishane raporlarında belirtilmektedir.

Sportif ve kültürel faaliyetler hapishanelerde oldukça sınırlıdır. Bu durum bedensel ve ruhsal sağlığın bozulmasını tetikleyen unsurlardandır. Belirli bir program.doğrultusunda, her hapishanede spor ve kültürel çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.

Hapishanede bulunan ağır ve ölümcül hastaların tedavisi oldukça sıkıntılı ve sınırlıdır. Mahpus hastaların tahliyesi ise Cumhurbaşkanlığının affına bağlıdır. Bu af, adli tıptan alınan raporla birlikte, af başvurusu sonucu gerçekleşmektedir ancak bu uygulama pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Hem adli tıp hizmetlerinin yavaş olması hem de af kararının takdire bırakılmış olması Anayasa’mız tarafından düzenlenen eşitlik maddesine aykırıdır. Hasta mahpusların tahliyesi kanunla yeniden düzenlenerek, Cumhurbaşkanlığından alınmalı ve Adalet Bakanlığına verilmelidir.

Hasta mahpusların sayısının ve sorunlarının belirlenmesi, hapishanelerde sağlıksız koşulların tespiti ve olası çözüm yollarının belirlenmesi, hasta mahpusların tahliye şartlarının yeniden düzenlenebilmesi için Anayasa’nın 98, İç Tüzük’ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 29/3/2012

1) Veli Ağbaba                                        (Malatya)

2) İhsan Özkes                                        (İstanbul)

3) Mehmet Volkan Canalioğlu                (Trabzon)

4) Aylin Nazlıaka                                    (Ankara)

5) Kadir Gökmen Öğüt                           (İstanbul)

6) Nurettin Demir                                    (Muğla)

7) Bülent Tezcan                                     (Aydın)

8) Ahmet İhsan Kalkavan                       (Samsun)

9) Hasan Ören                                         (Manisa)

10) İlhan Demiröz                                   (Bursa)

11) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                 (İstanbul)

12) Mehmet Ali Ediboğlu                       (Hatay)

13) Ramazan Kerim Özkan                     (Burdur)

14) Hasan Akgöl                                     (Hatay)

15) Hurşit Güneş                                    (Kocaeli)

16) Mehmet Şeker                                   (Gaziantep)

17) Mustafa Serdar Soydan                    (Çanakkale)

18) Ayşe Nedret Akova                          (Balıkesir)

19) Süleyman Çelebi                               (İstanbul)

20) Mehmet Ali Susam                           (İzmir)

21) Birgül Ayman Güler                         (İzmir)

22) Mehmet S. Kesimoğlu                      (Kırklareli)

23) Ali İhsan Köktürk                             (Zonguldak)

24) Emre Köprülü                                   (Tekirdağ)

25) Malik Ecder Özdemir                        (Sivas)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

VIII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- CHP Grubunun, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 20 milletvekilinin Belediye Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında belediyelere dâhil edilen köylerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 4/7/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 8 Ekim 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

                                                                                                                        8/10/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 8/10/2013 Salı günü (Bugün) yaptığı toplantısında siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                Muharrem İnce

                                                                                                                      Yalova

                                                                                                            Grup Başkan Vekili

Öneri:

Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 20 milletvekili tarafından 4/7/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Belediye Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında belediyelere dâhil edilen köylerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun (483 sıra no.lu) bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 8/10/2013 Salı günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Tanju Özcan, Bolu Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; ben bugün önemli bir konudan bahsedeceğim ama üzülerek görüyorum ki AKP Grubunun herhâlde otuzda 1’i bile salonda değil. Bu bahsedeceğim konunun muhatabı olan vatandaşlarımın da bu tabloyu görmelerini istiyorum ve ilk seçimde de değerlendirmelerini istiyorum.

Arkadaşlar, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğumuz ve araştırılmasını istediğimiz konudan Türkiye’de milyonlarca insan mağdur. Bu Bütünşehir Yasası tam hâliyle yürürlüğe girdikten sonra da bu sayı çok daha fazla artacak. Ben size Bütünşehir Yasası sonucunda mahalle yapılan köylerden bahsetmeyeceğim, daha öncesinde mahalle yapılan köylerden bahsedeceğim.

Sayın milletvekilleri, siz 2005 yılında bir kanun çıkarttınız, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 11’inci maddesinde bir değişiklik yaptınız; Bir 11’inci madde ilave ettiniz, köylerin mahalle yapılması veya belediye sınırlarına katılması hakkında. Önceden, aynı yasanın 8’inci maddesinde bu konuda bir düzenleme vardı zaten ama düzenleme demokratik bir düzenlemeydi. Yani diyordunuz ki köylüye: “Katılmak istiyor musun, istemiyor musun? Referandum yapıyorum burada.” Eğer kabul ediyorsa da mahalle olmayı, hazırsa mahalle olmaya, belediye sınırları içerisine katılıyordu ama çıkan 11’inci maddeyle siz, istediğiniz yeri, istediğiniz şekilde mahalle yapar hâle geldiniz. Nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar 11’inci maddeye göre? Eğer, belediyeye 5 kilometre civarında bir mesafedeyse ve belediye meclis kararı alınırsa Danıştay dairesinin görüşü ve İçişleri Bakanının onayıyla o köy o köylüye hiç sorulmadan mahalle hâline getiriliyor. Gerekçe olarak da diyorsunuz ki: “Genel altyapı hizmetleri ve genel imar durumu bunu zorunlu kıldı.” Somut olarak da bu uygulandı, çok uygulandı hem de. Ne zaman uygulandı biliyor musunuz? 2009 yerel seçimleri öncesinde.

Biz, bu yasa çıktığında, hukukçu olarak -ki o zaman ben de belediye meclis üyesiydim- belediye meclis üyesi olarak “Allah Allah, neden bu yasayı çıkartıyor acaba AKP, nasıl bir zorunluluk olabilir?” dedik. Yasanın çıkış sebebi belli oldu; Sayın Başbakan, AKP’nin yetkilileri, bu yasayı çıkartırken aslında şunu söylemiş belediye başkanlarına: “Bakın, seçimi kazanma ile ilgili sıkıntınız varsa oy oranımızın yüksek olduğu köyleri seçin, bu köyleri mahalle yapın, seçimde size büyük faydası olur.” Bu mesajı ilk alanlardan biri de az önce bahsi geçen Bolu Belediye Başkanıydı.

Bolu üzerinden size sıkıntıları anlatayım: 17 köyü bir gecede mahalle yapma kararı aldı -ki 17 köy Bolu büyüklüğünde bir belediyeye önemli bir seçmen katkısı sağlamaya yarar- bunun sonucunda da umduğu siyasal sonucu aldı; yüzde 2’lik farkla seçimi kazandı.  AKP Bolu’da seçimi kazandı ama kaybedeni yeni mahalle olan köyler ve köylüler, bir de o Bolu Belediyesinin eski 24 mahallesi oldu yani bu uygulamanın eski mahallelere de bir katkısı olmadı, yeni mahallelere de bir katkısı olmadı. Yeni mahalle yapılan köylüler köylü olarak yaşamaya devam etti, köy şartlarında yaşamaya devam etti. Hatta daha da sıkıntılı bir durum ortaya çıktı sayın milletvekilleri, eskiden o köyler il özel idarelerinden hizmet alırken mahalle olduğu için il özel idarelerinden de hizmet alamaz oldu. Yine, eski mahallelere zararı oldu çünkü eski mahalleler zaten yeterince hizmet alamazken yeni katılan mahalleler sebebiyle hiç hizmet alamaz hâle geldi.

Sayın milletvekilleri, bu 17 köy belediye sınırına katılınca ne oldu biliyor musunuz Bolu’da? Belediyenin sınırları -birçok yerde de aynısı oldu- 2 katına çıktı. Eskiden Bolu Belediyesinin 800 kilometrelik bir yol ağı varken belediye sınırları içerisinde, 17 köyün katılmasıyla birlikte yol ağı uzunluğu 3.500 kilometreye çıktı.

Arkadaşlar, siz, 800 kilometre yolun hakkından gelemezken “3.500 kilometrelik bir yol ağının hakkından gelirim.” diyerek bu yola çıktınız; olmadı.

Bakın, bu uygulama neye benziyor biliyor musunuz. Dar gelirli bir aile düşünün, kirada oturuyor, 3 çocuğu var, bu çocuklarını okutamıyor; gelirinde hiçbir artış olmadığı hâlde, hemen hemen hiçbir artış olmadığı hâlde, 2 çocuğu da evlat ediniyor, “Allah bir yerlerden verir.” diyor. Mantık bu! Sonuçta, o eski 3 çocuk da mağdur oluyor, o aileye katılan yeni 2 çocuk da mağdur olmaya devam ediyor.

Bu uygulama sebebiyle -tekrar ediyorum- mahalle yapılan köylerin hiçbirinde şehirleşme faaliyeti yaşanmadı. O köyde yaşayan insanlar üzerinden İller Bankasından ortalama her ay 25 lira para aldı Bolu Belediyesi; yaklaşık 25 trilyonluk bir kaynak elde etmesine rağmen, belki 1-2 milyonu dışında hiçbirini bu köylerin imarı için, gelişimi için, altyapısı için de kullanmadı. Türkiye'nin birçok yerinde de böyle bir tablo oluştu.

Şimdi, biz, bu araştırma önergesini verirken samimiyiz. Gidelim, Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde siyasal sebeplerle mahalle yapılmış olan eski köylerin durumuna bir bakalım ne kazanmışlar ne kaybetmişler; elektriği daha pahalı ödemekten başka, ormandan ihtiyaç alamamaktan başka, tarımsal destek alamamaktan başka ellerine somut olarak geçen bir şey olmuş mu, bunu soralım. Bu durumu düzeltelim, oralar hâlâ fiilen köy. Siz bunu hukuken mahalle hâline getirseniz de bu insanları şehirli yapamıyorsunuz, şehre adapte edemiyorsunuz, katamıyorsunuz. Bu çok ciddi bir sıkıntı.

Bütünşehir Yasası’nın yürürlüğe girmesinden sonra da başta taşımacılık sistemi olmak üzere… Biraz önce İzmir Milletvekilimiz ikaz etti, Bütünşehir Yasası resmen yürürlüğe girmediği hâlde, hukuken bir hüküm ifade etmediği hâlde, şu anda, İzmir Millî Eğitimi, biliyor musunuz, taşımalı sistem yapmıyor “Büyükşehrin görevidir.” diye. Var mı böyle bir şey arkadaşlar?

Sayın milletvekilleri, az önce, konuşmamda Bolu Belediyesinden bahsettim. Üç dakikalık bir sürem kaldı, iki hususu daha dikkatinize sunmak istiyorum.

Arkadaşlar, hep “Bolu” deyince Sayın Başbakan sık sık şunu söyler, der ki: “Hani o muhalefet var ya, Bolu Dağı Tüneli’ni patates deposu hâline getirmeye kalktı.” Doğru mu? Bunu hep söyler. Arkadaşlar, ben size enteresan bir şey söyleyeceğim. Sayın Başbakan bunu sürekli söylüyor ama bu fikir kimin fikri biliyor musunuz, bu parlak fikir? Bu parlak fikir, 28 Haziran 2003 yılında, şu anda Bolu Belediye Başkanı olan, o tarihte de partinizin kurucu il başkanı olan Alaattin Yılmaz’a ait, o günkü ulusal basından bunu takip edebilirsiniz. Yani, Bolu Dağı’nın tünel olarak kullanılmamasını, patates deposu olarak kullanılmasını öneren bizler değiliz, Cumhuriyet Halk Partililer, Milliyetçi Hareket Partililer değil, bizatihi sizin il başkanınız, şimdi de belediye başkanınız. Arkadaşlar, hatta Sayın Başbakan bunu o kadar sık kullanıyor ki geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı bir açıklama yapıyor Edirne’den, diyor ki bu konuyu hatırlatarak: “Hani, o tüneli patates tüneli yapmaya çalışan patates kafalılar var ya…” Bizim Bolu Belediye Başkanını yani sizin partili belediye başkanını kastederek Sayın Sağlık Bakanı “patates kafalı” diyerek bu konuyu hatırlatıyor. Bugün, şunun doğrusunu öğrenin arkadaşlar: O tünelin patates tüneli yapılmasını isteyen biz değildik, o zamanın AKP il başkanı, şimdi de AKP'li belediye başkanı.

Ama, şartlar ne olursa olsun benim sık sık eleştirdiğim Bolu Belediye Başkanına Sağlık Bakanının, iktidarın Sağlık Bakanının hem de kendi partilisi olmasına rağmen “patates kafalı” demesini ben içime sindiremiyorum. Ne hakla söylüyor bunu? Sen gelip Sağlık Bakanı olarak muayene mi ettin de Bolu Belediye Başkanını “patates kafalı” diyorsun? Ben bunu içime sindiremiyorum arkadaşlar. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Hemşehrini savunuyorsun?

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Hemşehrimi tabii ki savunuyorum.

Şunu da söyleyeyim, bir konu daha var: Arkadaşlar, hiç, bugüne kadar, sizin bir belediye başkanınız sizin bir milletvekilinizi rant elde etmekle suçladı mı? Bu da oldu. Bolu Belediyesinin bir 18’inci madde uygulamaları var; biz sürekli diyoruz ki: “Ya, buradan birileri rant elde ediyor.” En son, Bolu Belediye Başkanı -ulusal basında da yer aldı- çıktı, dedi ki: “Evet, bir 18’inci madde uygulamasından -sizin milletvekiliniz Sayın Ali Ercoşkun’u kastederek- bizim milletvekilimiz rant elde etmiş. Üstelik Başbakana yakın bir iş adamıyla birlikte ortak hareket etmişler.”

Şimdi, ben buradan soruyorum, İçişleri Bakanımız yok herhâlde ama Bakanlar Kurulu üyelerimiz burada: Bir AKP’li belediye başkanının, hâlihazırda milletvekili olan AKP’li bir milletvekilini rant elde etmekle suçlaması belediyenin bir 18’inci madde uygulamasından dolayı, normal midir, değil midir?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Savcının harekete geçmesi lazım.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bu iddia doğruysa, o milletvekili hakkında ne yapacaksınız? Bu iddia yanlışsa, kendi belediye başkanınız kendi milletvekilinizi rant elde etmekle suçluyorsa, çamur atıyorsa, o belediye başkanı hakkında ne yapacaksınız, sizlere soruyorum?

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Demir Çelik, Muş Milletvekili. (BDP sıralarından alkışlar)

DEMİR ÇELİK (Muş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi şahsım ve partim adına saygı ve sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum.

Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisi aleyhine söz aldıysam da önerinin lehine konuşacağımı ifade etmek istiyorum öncelikle.

Evet, beş ay sonrasında, biz 2014’ün 30 Martında yerel yönetimler seçimine bir kez daha tanıklık edeceğiz. O seçimin örgütlenmesi faaliyeti ve süreci içerisinde olduğumuz bugünlerde, bu grup önerisini öncelikle önemsediğimi ve bu manada da grubun önerisinin Meclisin iradesiyle araştırmaya çevrilmesi istencimizi ifade etmek istedim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ulus üniter devlet, çıktığından bu yana, yaklaşık dört yüz yıllık tarihî geçmişine rağmen çözemediği üç temel çelişkiyle karşı karşıyadır onlar da merkezî devletle kimlik arası çelişki, merkezî devletle çevre arası çelişki, merkezî devlet ile inançlar, kültürler arası çelişkidir. Türkiye Cumhuriyeti de doksan yıllık geçmişine rağmen, bu çelişkileri demokratik ve meşru noktada çözeceğine, merkezî devletin inkârcı, katı merkeziyetçi yapısı ve zihniyetine uygun, yeniden ve yeniden şekillendirmek durumu ve zaruretiyle karşı karşıya kalmıştır. 1580 sayılı Belediye Yasası 1900’lü yıllardan 2005’e kadar değiştirilmeden, müdahale edilmeden bu sorunun ötelenmesine, ertelenmesine hizmet etmeye çalışılmış ise de mevcut AKP iktidarı tarafından 2005 yılında 1580 sayılı Yasa 5393 sayılı Belediye Yasası’yla değiştirilmek istenmiş ancak imzalamaktan imtina ettiği Avrupa Konseyi Bölgesel Yerel Yönetimler Özerklik Şartı çerçevesinde yeniden şekillendireceğine yani idari ve mali özerkliğe sahip bir yerel yönetimler algısını, yerel yönetimler modelini Türkiye’ye kazandıracağına, yine işe arkadan dolanarak devleti ve devletin kutsiyetini, bekasını esas alan; kenti, kentliyi, toplumu, toplulukları hiçe sayan, bu yönüyle de halkın temel meşru taleplerini görmemezlikten gelen bir algıyla yaklaşmıştır. Zihniyet değişmemiştir, bugün de yapılmak istenen bundan farklı değil.

Yakın zamanda bu Meclisten 2/B Yasası yani orman vasfını yitiren alanların kentsel dönüşüme tabi tutulması ama aynı zamanda kentsel dönüşüm projesiyle de kentin ve kentlinin olan, halkın, toplumun ve toplulukların olan alanları -başta inşaat sektörü olmak üzere- rantiyecilere peşkeş çekmeye yönelik bir çalışmanın da cereyan ettiği bir Meclis pratiğiyle karşı karşı kalındı.

İktidar yetinmedi, kendi ikbali ve iktidarının selameti açısından her kanunda ve yasada olduğuna benzer şekilde yerel yönetimler yasasında da her türlü keyfiyete ve kendi lehine olabilecek uygulamalara da girişerek semti mevcut belediyeden koparıp kendi iktidarına yarayacak başka bir belediyeye bağlamayı, mahalleyi ya da köyü mevcut statüsünden koparıp yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası’yla farklı statülere yol açtı. Dünya Mersin’e giderken biz tersine gidiyoruz. Dünya merkezî devlet yapısından ademimerkeziyetçiliğe, yerinden yönetime ve yerellik ilkesine bağlı olarak toplulukların, kimliklerin kendi öz gücüyle kendisini yönetmesi aşaması arayışı ve onun pratik uygulamaları içerisindeyken biz yerel yönetimleri güçlendireceğimize, idari, mali özerkliğe kavuşturacağımıza, önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlıyoruz, yetinmiyoruz, üzerine de Başbakana bağlı bir hiyerarşik ilişkiyle kentlinin iradesini, seçilmişi, halkın iradesini hiçe sayıyoruz. Bu, demokratik değil, günümüz demokrasisinin diyalog ve müzakere demokrasisi olduğu gerçeğiyle bağdaşmaz, örtüşmez ama aynı zihniyet -her alanda olduğu gibi- yakın zamanda açıklanan demokratikleşme paketinde de kendisini gösterdiği için, yabancısı olduğumuz bir konu değil.

Bizim “demokrasi” diye bir kaygımız yok. Hâlbuki 1 Ekimde, Meclis Başkanı Sayın Cemil Çiçek, Türkiye Meclisinin üç önemli değerine vurgu yaparken bağımsızlık, cumhuriyet ve demokrasi üçlemesinin değerinin bilinmesi gerektiğinin altını çizmişti. Bağımsız olup olmadığımız tartışılır; cumhuriyetle yönetildiğimiz, evet, kesindir ama demokrasinin işletilmesi ve demokratik olmadığımız attığımız her adımda bellidir. Çoğunluğa dayalı demokrasiyle, her şeyi bir oldubittiyle yapmak isteyen iktidar, Yerel Yönetimler Yasası’na da, Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Yasası’na da kendisine göre yeni bir kapsam, yeni bir sınır, yeni bir çerçeve çizmiştir;  çizdiğiyle yetinse amenna.

Demokratikleşme paketini tartıştığımız, parmakların tetikten çekildiği, silahların sustuğu, şiddetin son bulması umudunun toplumun çoğunluklu kesiminde pekiştiği, güçlendiği bir noktada demokratik siyasete fırsat vermesi gerekenler, demokratik siyasetin aktörlerini zindandan, cezaevinden, hapishanelerden özgürlüklerine kavuşturması gerekenler suspus. Bu ne lahana, bu ne perhiz? Sormazlar mı? Şiddet ve silah dışında işi ve tek işi siyaset üretmek olan 22 tane belediye başkanımız şu anda cezaevinde. 22 tane belediye başkanımızın mevcut, var olan, işi olan siyaseti ürettiği için belediye başkanlığı yetkisi, halk iradesi gasbedilmiş. Hangi demokrasiden, hangi demokratikleşmeden bahsediyoruz?

Yetinmiyorlar, yine, halk iradesinin tecelli ettiği yerel yönetimlerde, belediye meclisinden 83 arkadaşımız, il genel meclisinden 37 arkadaşımız cezaevinde. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cezaevinde olan bu arkadaşlarımız, 14 Nisan 2009’da tutuklandıklarının üzerinden dört buçuk yıl geçmiş, yani suçlandıkları cezayı, örgüt üyesi olmakla suçlandıkları cezayı almış olsalar bile, yatmaları gereken infazı tamamlamış bulundukları hâlde hâlâ demir parmaklıkların arkasında özgürlüklerini bekliyorlar ve biz buna da “demokrasi” diyoruz, “ileri demokrasi” diyoruz, “demokratikleşme” diyoruz.

Bir şeye karar vermek zorundayız: Ya gerçekten doksan yıllık kazanımlarımızı, demokrasiyle demokratik katılımcılıkla pekiştirip halkları, kimlikleri, kültürleri olduğu gibi, yerellerimizi de özgürlüğüne, özerkliğine kavuşturacağız ya da dün olduğu gibi, yine, merkeziyetçi, inkârcı, imhacı politikalarımızla, biz, devleti, toplumu, halkı, 76 milyonu buradan yönetmeye kalkışacağız. Bunun mümkün olmadığını yaşadığımız onca acıya rağmen biz bilince çıkarmışken ve otuz beş yıldır kanayan ölüm, öldürme üzerine ısrarcı bulunuyor olmamızdan kaynaklı kaybettiğimiz emekler, kaynaklar ve israf ettiğimiz zaman göz ardı edilerek bu iyi niyet heba edilmemeli. Bu manada da her şeyde olduğu gibi keyfî ve kendine göreci yaklaşım günümüz demokrasisiyle bağdaşmaz; asıl ve esas olan toplumu, demokratik kitle örgütlerini, sivil toplum örgütlerini ve toplum bileşenlerini dikkate almak, dikkate değer bulmak, onların eleştirileri, önerileri tarzında yasal ve anayasal faaliyeti yürütmektir. Yasama organı olan Meclis bunu yapmadan kapalı kapılar ardında sivil bürokrasinin, asker bürokrasinin bir kısım korkuları, tercihleriyle şekillendirecekleri yasalar, yarın öbür gün tarihin gelişmişlikleri karşısında paçavraya dönüp, çöp sepetine atılmaya mahkûmdur.

Gelin, henüz yol yakınken her şeyden önce yaşama ve yaşatma üzerine toplumun ekseriyetinde, yüzde 80’inde beliren demokratik çözüm iradesini, biz, sivil, demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü bir anayasayla taçlandırarak ama ona bağlı yasal ve anayasal değişiklikleri de yaparak halkımızı, kimliklerimizi, inançlarımızı, topluluklarımızı özgürleştirelim; özgürleştirdiğimiz bu Türkiye’de de yerel yönetimlerimizi idari, mali özerkliğe kavuşturup, siyasal özerkliğe sahip bölgesel yönetimlerle demokratik cumhuriyette bir arada yaşama iradesini geliştirelim diyor, saygılar sunuyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

C) Çeşitli İşler

1.- Görüşmeleri izlemek üzere Genel Kurulu teşrif etmiş bulunan, Pasifik ada ülkesi Nauru’dan Lin Venan Tavaki Kam, Ranin Randolf Akua, Skir Modekay Jeremiyah’dan oluşan parlamenterler heyetine Başkanlıkça "Hoş geldiniz." denilmesi

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmekte olan Pasifik ada ülkesi Nauru’dan Lin Venan Tavaki Kam, Ranin Randolf Akua, Skir Modekay Jeremiyah’dan oluşan parlamenterler heyeti şu anda Meclisimizi teşrif etmiş bulunuyorlar.

Kendilerine Meclisimiz adına “Hoş geldiniz.” diyorum. (Alkışlar)

VIII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- CHP Grubunun, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 20 milletvekilinin Belediye Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında belediyelere dâhil edilen köylerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 4/7/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 8 Ekim 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Lütfü Türkkan, Kocaeli Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisi hakkında söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

5393 sayılı Belediye Kanunu Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi, dolayısıyla 1580 sayılı Belediye Yasası ortadan kalktı. Peki, yeni Belediye Yasası’yla ne oldu? Yasanın 11’inci maddesiyle belediye, İçişleri Bakanlığına başvurarak, Danıştayın da görüşünü alarak herhangi bir köyü belediyeye bazı gerekçelerle katıp mahalle hâline getirme imkânına sahip oldu. Ancak, ne yazık ki yasanın yürürlüğe girmesinden sonra 11’inci madde amacı dışında kullanılmaya başlandı. Bu yasanın 11’inci maddesi 2009 yerel seçimleri öncesinde AKP’li belediyeler tarafından siyasi amaçla da kullanıldı. 2007 ve öncesi seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisine yüksek oranda oy vermiş köyler 11’inci madde kapsamında mahalle yapıldı ve 2009 mahallî idareler seçimlerinde belediyelere karşı oy kullanılması sağlandı. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? O mahalle olan köylüler AKP’ye oy verdiklerine pişman oldular. Benim bölgem Kocaeli’nde bunların örnekleriyle her gün karşılaşıyoruz. 5393 sayılı Yasa’nın 11’inci maddesi kapsamında, köyler belediyelere dâhil ediliyor, bu bölgelerde yaşayan insanlar köylü gibi yaşamalarına rağmen şehirliymiş gibi vergiye tabi tutuluyorlar. Buna rağmen, belediyeler tek taraflı kararlar alıyor ve köylülere hizmeti götürmüyorlar. Yeni yasayla yeni mahalle olan bu yerleşim bölgelerinde hizmet almakta sıkıntı yaşayan, tam tabiriyle zorla mahalleli yapılan insanlarımızın sorunları ciddi, büyük boyutlara ulaştı. Bir sürü problemleri çıkıyor. Hepsi belediyenin hizmet götürmemesinden kaynaklanıyor.

Peki, ne oldu da köylüleri mahalleli yaptınız, onları pişman ettirdiniz? Ben birkaç sebepten bahsetmek istiyorum. Örneğin, rantı çok yüksek olan bölgeler. Bunlardan bir tanesi Kocaeli. Kocaeli’nde daha önce köylerde imara karışamayan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’ndeki arazi rantını kendisine çekebilmek için o köylerin imarına müdahale ederek çok ciddi, belediyenin illegal kasasına -bakın, legal kasasından bahsetmiyorum, onlar ayrı, aldıkları vergilerden bahsetmiyorum- paralar aktarıyorlar. Bu, İstanbul’da da böyle, Anadolu’da büyükşehir yapılan diğer yerlerde de böyle. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi belediyelerin köylerdeki arazi rantına ortak olabilmeleri için bu yasaya sıklıkla müracaat ediliyor.

Büyükşehir yasası çıkarılırken hatırlarsanız biz burada “Büyük zehir yasası” dedik ona, “Türkiye'yi bölmeye yönelik bir yasa.” dedik. Yavaş yavaş meyvelerini alıyorsunuz. Kurucu Meclis, Atatürk’ün kurduğu bir Meclis Türkiye'yi millet yapabilmek için canını, boynunu aldı, kendini ortaya sürdü. Bu Meclis de Türkiye'yi bölmek için, Türkiye'nin üniter devlet yapısını bozmak için yasa çıkaran bir Meclis olarak tarihin tozlu raflarında yerini alacak, tarih sizi böyle hatırlayacak; bu Meclisi, maalesef içinde benim de bulunduğum bu Meclisi Türkiye'yi bölen bir Meclis olarak hatırlayacak.

Bakın, Van büyükşehir oldu. Van’da karakollar var, askerî karakollar var. O askerî karakollara giden yolları PKK’yla iş birliği içerisinde olan BDP’nin yapacağını düşünüyor musunuz siz? Böyle bir şey yapar mı? Asla ve kata. Devleti sahipsiz bırakıyorsunuz.

Diğer taraftan, Anadolu’da devletle irtibatını kesmemiş, devlete karşı başkaldırmamış, devletle hareket etmiş köylere de bu yasayla beraber ceza veriyorsunuz. Orası kazanması muhtemel olan BDP’li belediyelerin imkânlarından faydalanamayacak. Daha önce il genel meclisinin kararıyla oraya hizmet götüren devlet, o hizmeti belediyelere devretmekle oraları hizmetsiz bıraktı. Bu duruma, orada bulunan, devlete bağlı olan birtakım bölgelere devletin karşısında yer açtığımızın farkında mısınız?

Bir de köylerde oturan vatandaşların diğer problemlerinden bahsedeceğim. Mahalleli yaptınız köylüleri. Bu köylü daha önce harcadığı suya para ödemiyordu; şimdi o harcadığı suya, köyde kıt kanaat geçinen köylü para ödüyor, arkasından atık suya da para ödüyor. Bu da yetmez, köylü “Beş sene sonra.” dediniz, o beş sene dediğinizin zaten bir senesi geçmek üzere, dört sene sonra 27 çeşit vergi ödeyecek bu devlete. Yani, Türkiye'nin kent nüfusunu farkına varmadan çoğaltıyorsunuz, köylerde yaşayan, Türkiye'nin tarım meselesini üstlenmiş olan köylüleri kentlere taşıyarak Türkiye'nin bir taraftan tarımını da bitirmiş oluyorsunuz bu yasayla beraber. Köylerde insanlar yaşamamaya başladı. Sizin köylerinizde de öyle. Artık, emekli olmuş, sadece ve sadece ölmeyi bekleyen insanlar köylere gitmeye başladılar. Zira, köylerde yaşamı zor hâle getirdiniz, köylerde yaşamak imkânsız hâle gelmeye başladı. Bu vergilerle daha da zor olur.

Ben bu konuda birkaç ifadede daha bulunmak istiyorum. Bu yasayla ilgili, bir tane Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili arkadaşımızın, köylülerin ne gibi hizmet aldıklarından çıkıp burada bahsetmesini istiyorum.

Kendi bölgem Kocaeli’nden bahsedeceğim size. Köylüleri sevindirmek adına, o plastik oyuncaklar var ya oyuncak, çocuk bahçeleri, götürdüler köyün bir yerine 1 plastik kaydırak, 2 tane plastik salıncak koydular “Siz artık mahallemiz oldunuz. Bundan sonra siz köylü değilsiniz.” Eğer arkadaşlar, Türkiye’de kentleşmek bu kadar kolaysa gidin o salıncaklarda siz sallanın, o kaydıraklarda siz kayın. Bu insanların hayatını zorlaştırırken dalga geçer gibi, o salıncakları, o kaydırakları oraya koymak sizi sadece ve sadece gülünç duruma düşürür.

Ben, bu önergeye Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak destek verdiğimizi belirtiyor, beraberinde hepinize saygılarımı iletiyorum.

Sağ olun. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Nusret Bayraktar, Rize Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

NUSRET BAYRAKTAR (Rize) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu grup önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Özellikle 1984 yılından bu yana çok yakinen takip etme fırsatı ve imkânı bulduğum yerel yönetimlerle ilgili tartışmalar, arzular, istekler, talepler, şikâyetler… Her gelen siyasi parti, seçim öncesi, seçim sonrası “Yerel yönetimlerle ilgili merkezî vesayeti kaldıracağız; şu, şu, şu değişiklikleri yapacağız; yeniden Avrupa’ya ve dünya gündemine uygun şekilde halkımızı yerel hizmetlerle buluşturacağız; kalkınma yerelden başlar, yerel kalkınma, yerel kalkınma projeleri” gibi taahhütlerde bulundu ama bu değişime, bu devrim niteliğindeki değişime, çeşitli tartışmalara, çeşitli risklere, çeşitli belki eksikliklere rağmen AK PARTİ dışında hiç kimse cesaretle adım atamadı. AK PARTİ, özellikle 2005 yılında Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nu, Belediye Kanunu’nu, İl Özel İdaresi Kanunu’nu; 1913 yılından, Osmanlı Dönemi’nden bu yana gelen İl Genel Meclisi Kanunu’nu ve 1580 sayılı Belediye Kanunu’nu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nu değiştirdi. Şimdi konumuz sadece 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun özellikle 8 ve 11’inci maddesi gereği köylerin mahalleye dönüştürülmesi olduğu için bu konunun detayına giremiyorum ancak başlıklar hâlinde temas edeceğim birkaç konu var.

Türkiye’de 38 binin üstünde köy vardı, 18 bine yakın mahalle vardı. Yeni değişikliklerle… Bakın, hiçbir siyasi parti ve hiçbir kimse ayağına kurşun sıkmaz. 2 binin altına düşen belde belediyelerinin rantabl ve verimsiz olduğu iddiası, gerekçeleri ve haklı olduğumuzu bilerek kapatılma cesaretine kolay kolay kimse giremedi ama biz bunu bile bile, yüzde 75’i AK PARTİ’li belediye olmuş olmasına rağmen tüzel kişiliklerini kaldırmak suretiyle 30 ili Büyükşehir Belediye Kanunu’na, 51’i de il belediyesi olarak kalmak suretiyle büyükşehir ilçelerinde, merkezinde 519 ilçe, 51 il içerisinde de 400 ilçe olmak kaydıyla, 51 ilin içinde de sadece 398 belde belediyesinin kalması suretiyle toplamda 3.225 olan belediye sayısı önceki düzenlemeyle 2.500’e, şimdi ise 1.398’e düşürülmüştür. Yani kaynakların yerinde, etkin, verimli kullanılabilmesi, halkımıza hizmet götürülebilmesi açısından bu devrime ihtiyaç vardı. Elbette, bütün bunlara rağmen toplam köy sayımız 18.132, mahalle sayımız ise köyden mahalleye dönüşenler 16.535 olmak üzere -bakın, 16.535 köy mahalleye dönüşmüş- toplam mahalle sayısı 31.750. Elbette, 31.750 mahallenin bazılarında bazı aksaklıklar olacak, 81 ilin bazılarında bazı aksaklıklar olacak. Yerel seçimlerde, bu aksaklıkların olduğu ve belediye başkanlarımızın hizmet yürütmediği yerlerde, oy kullanma yetkisini almış olan mahalleler belediye başkanına oy kullanacak; oy vermezler. Aslında, demokratik bir gelişme. Köyden mahalleye dönüşmek suretiyle hizmet alamadığı takdirde bu seçimlerde oy vermeyecek onlara ama biz görüyoruz ve biliyoruz ki aslında, köyden mahalleye dönüşen yerlerle ilgili, özellikle orman köylülerinin orman köy tüzel kişilikleri kaldırılmamış, orman köyü olmaktan kaynaklanan, elde etmek istedikleri ihtiyaçlardan yoksun bırakılmamış, ekstra görevler bırakılmış.

EMRE KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) – Tüzel kişilikler kalktı.

NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) – Müsaade edin.

EMRE KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) – Tüzel kişilikler kalktı.

NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) – Hayır, şimdi, tüzel kişilikler… Bakın, şimdiye kadar yürütüleni söylüyorum; 2014’ten sonra olacak o, bakın 2014’ten sonra olacak. 2014’ten sonra da bunlarla ilgili bu tip hak ve menfaatlerin kendilerine verilmesi ve kendilerine uygulanması şartıyla…

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Hayır, 5393 farklı.

NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - On yıl bunlara yönelik artılar var; onları gelecekte tartışırız. Ben, müsaade ederseniz…

TANJU ÖZCAN (Bolu) – 5393 farklı.

NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Bakın, söylenen ifadelerdeki eksiklikleri de dile getireceğim. Nedir eksiklikler? Bakın, istenilen köyü mahalleye dönüştürebiliyorlar. Ne ile? Danıştayın uygun görüşü, İçişleri Bakanlığının onayı. Öyle değil. Bakın, orada bir eksiklik var. Aynen maddeyi okuyayım…

TANJU ÖZCAN (Bolu) – 5393’ün 11’i.

NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) – Maddeyi okuyayım, ezber değil, irticali değil: “MADDE 11.– Meskûn sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50.000 ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5.000 metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni ve temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda…”

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Ne demek o?

NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) – Bakın, köyler il hududuna yaklaşmış, 5 kilometreden içeriye girmiş, il olmuş, kendiliğinden oradaki imar faaliyetlerini kim denetleyecek, kim organize edecek, gördük. Belde belediyelerinde bile lâyüsel davranan belediyeler uluorta imar haklarını vermiş. Ama beldenin, belediyenin tüm belediye hudutları eğer büyükşehir belediyesinin kontrolü, denetimi ve imar bütünlüğü içerisinde kontrol edilirse yasalar çerçevesinde bu kadar eksiklikler, aksaklıklar olmaz. Buna rağmen eksiklik ve aksaklık olursa yasalar var. Bakın, böyle olduğu durumda “… Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek kararnameyle kaldırılarak bu belediyeye katılır.” Müşterek kararname, uluorta değil. Bu kararnameyi kim imzalıyor? Bakan ve Bakanlar Kurulu, Başbakanlık. Yani bunlar sıradan kişiler değil ki ülkeyi yöneten kişiler. Ondan sonra devam ediyor.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Hayır, öyle değil.

NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Müsaade edin.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Öyle değil.

NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Ben sizleri dinledim, siz de beni dinleyin lütfen.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Ama yanlış konuşuyorsun, yanlış bilgi veriyorsun.

NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) - Eksikler olursa sonra telafi eder, tekrar tartışmaları getirirsiniz.

Ben sadece üç dakikam kaldığı için bir örnek vereceğim. Büyükşehir ve bütünşehirden bahseden muhalefet ve iktidar partisi milletvekilleriyle, daha üç gün önce -katılma imkânı bulduğum- 4’üncü Uluslararası Birleşmiş Kentler ve Yerel Denetimler Genel Kuruluna katıldık Rabat’ta, 4’üncüsü yapıldı. Bu dünya kongresi 1-4 Ekim tarihlerinde Rabat’ta yapıldı. 3’üncü kongre Meksika’da yapılmıştı 2010 yılında; İstanbul’la bütünleşmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız aday olarak katıldığında, zar zor o gün Dünya Belediyeler Birliği Genel Başkanı seçilmişti. Aradan üç yıl geçti, 4’üncüsü yapıldı. Cuma ve cumartesi günü bizzat son oturumlara katılmanızı aslında arzu ederdim. Çok duygulu anlar yaşadım, sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bu dönem, Türkiye’nin ve İstanbul’un, özellikle Türkiye’deki yerel yönetimlerin aldığı mesafeyi göz önüne alan bütün dünya devletleri ve 3 bine yakın delegasyon, âdeta Türkiye’nin -önde gelen bir belediye olması sıfatıyla- başkanlığını peşinen kabul etmiş gözüktüler. Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya belediye başkanları -ki Paris Belediye Başkanı dâhil- aday adayı olmak istediler, nabız yokladılar, oy alamayacaklarını gördüklerinde Türkiye lehine çekildiler. Tek aday olarak, bakın tek aday olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş Başkanlığa aday seçildi. 2010 yılında cılız alkışlarla oturarak seçilen Kadir Topbaş, bu seçimlerde ayakta alkışlanarak oy birliğiyle yeniden Genel Başkan seçildi. Türkiye'nin yerel yönetimlerde aldığı mesafenin nereye geldiğinin göstergesi değil de nedir, bunu görmek lazım. Arkasından Başbakan…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Peki, Başbakan Belediye Başkanı iken seçilebildi mi o göreve?

NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) – Tabii, Türkiye'nin genel hâlidir, Başbakanımızın çizdiği ufuktur, Başbakanımızın yerel yönetimlerle ilgili gösterdiği ufkun göstergesi İstanbul’dur.

Ve İstanbul’un bir başka büyüklüğü oldu, Türkiye'nin büyüklüğü…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Trafikte bekleme süresi olarak 1’inci oldu, onun için seçildi. Onun için mi seçildi, bekleme süresinde 1’inci olduğu için?

NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) – Bakın, dikkat edin, ayakta alkışlamanın dışında, bir başka şey: 2016 yılında bu Genel Kurulun dünyanın bir başka kentinde olması lazım.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – İstanbul yirmi beş senedir yağmalanıyor Sayın Milletvekili! Dünyanın en büyük rant şehri oldu orası!

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bekleme süresinde 1’inci olduğu için seçildi.

NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) – İki aday çıktı; biri İstanbul, bakın diğeri de Bogota yani…

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – AKP il binasına para götürmeden kimse inşaat yapamıyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – 1’inci oldu, hep 1’incilikler size ait.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Adalet ve Kalkınma Partisi il teşkilatına para götürmeden kimse inşaat yapamıyor İstanbul’da.

NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) – Müsaade edin.

Bogota Başkanlığa ısrar etti -Güney Amerika ülkelerinden bir şehir- İstanbul Büyükşehir ile Bogota kendilerini tanıttılar onar dakika. İstanbul’un açık farkla önde olup seçimi kazanma imkânı varken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şöyle deyince “Türkiye’ye bu yakışır ki İstanbul yüzlerce, binlerce kongrelere ev sahipliği yapıyor. Bogota’nın da gelişmesini sağlamak, onların da önünü açmak, güçlü iken güçsüzlere yardımcı olmak ve onlara ilgi göstermek adına İstanbul’u adaylıktan çekiyorum, Bogota’nın 2016 yılında toplantı yapmasını onaylıyorum.” salon ayağa kalktı, gözyaşlarıyla hüngür hüngür ağlayarak Türkiye’yi alkışladılar, Türkiye'nin büyüklüğünü alkışladılar.

Bütün bunların yerel yönetimlerle ilgili attığımız adımların önemli göstergesi olduğunu ben burada sizlerle paylaşmanın bir görev olduğunu düşünerek Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisine olumsuz baktığımızı belirtir, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Buyurun Sayın Özcan.

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Başkanım, az önce konuşan hatip benim sözlerimi saptırdı. 5393 sayılı Yasa’nın 11’inci maddesine göre mahalle yapılan köylerden bahsettim. Bütünşehir yasasından bahsederek benim Genel Kurulu yanılttığımı söylemek suretiyle sataşmada bulundu, müsaade ederseniz...

NUSRET BAYRAKTAR (Rize) – Zabıtlar orada, ben sadece aslını okudum.

BAŞKAN – İki dakika söz veriyorum.

Sataşma olup olmadığını da bilmiyorum doğrusu.

NUSRET BAYRAKTAR (Rize) – Aslında zabıtlara bakarsanız sataşma yok.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Özcan.

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Rize Milletvekili Nusret Bayraktar’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Şimdi, sayın milletvekilleri, bizim verdiğimiz araştırma önergesinde 5393 sayılı Yasa’nın 11’inci maddesi çerçevesinde köyden mahalleye dönen yerleşim birimleriyle ilgili sorunların araştırılması amaçlanmaktaydı. Ancak, burada AKP Grubunu temsilen konuşan sayın hatip bizim araştırma önergemizin neyi ihtiva edip etmediğini, neden bahsettiğini bile anlamadan buraya konuşmaya çıkmış, üzülerek söylüyorum.

NUSRET BAYRAKTAR (Rize) – Sataşmadan ben de söz istiyorum.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Arkadaşlar, Bütünşehir Yasası ile getirilen düzenlemeyle, köylerin mahalleye dönüştürülmesi süreciyle 5393 sayılı Yasa’nın 11’inci maddesine göre yapılan düzenleme birbirinden çok farklı, gece ile gündüz gibi. Bir tanesinin uygulaması var, bir tanesinin uygulaması henüz yok, en büyük fark bu Sayın Milletvekili.

NUSRET BAYRAKTAR (Rize) – Ben maddeyi okudum.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Bakın, ben size somut olarak anlattım. Kütahya’da bu örnekler var, Bolu’da bu örnekler var, Afyon’da bu örnekler var ve bu köylerin karşılaştığı sorunlar var. Siz az önce dediniz ki burada “Efendim, biz onları mahalle yapalım.” Ee? “Sonra memnun kalmazlarsa oy vermezler.” Daha önce benzer bir usulle, farklı sebeplerle bile olsa mahalle yapılan köyler var, bunların hiçbir hizmet almadığı ortada. Hani, az önce okudunuz ya gerekçesinde “…genel imar durumu veya altyapı hizmetlerinin zorunlu kılması…” Bakın, mahalle yapılan bu köylerin hiçbirinde ilgili belediyenin herhangi bir altyapı çalışması yapmadığını, imar planlarında herhangi bir düzenleme yapmadığını biliyor musunuz bu konuşmayı yapmadan önce? Bunu araştırarak mı geldiniz?

NUSRET BAYRAKTAR (Rize) – Ben herhâlde biliyorum tabii.

TANJU ÖZCAN (Devamla) – Rica ediyorum.

Biz samimiyetle dedik ki yüz binlerce insan bundan etkileniyor, mağdur oluyor bu insanlar. Bu uygulamayı görelim, belki o uygulamayı gördükten sonra şu bütünşehir uygulamasından vazgeçersiniz.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

NUSRET BAYRAKTAR (Rize) – Sayın Başkan…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Bir saniye…

Buyurun Sayın Bayraktar.

NUSRET BAYRAKTAR (Rize) – Sayın Başkan, “Olayı anlamamıştır, okumamıştır.” diyerek bana sataşmada bulundu.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bayraktar, iki dakika da sataşma nedeniyle size söz veriyorum.

2.- Rize Milletvekili Nusret Bayraktar’ın, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

NUSRET BAYRAKTAR (Rize) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; aslında çok güzel okudum, “Detayının tümünün anlatılması on dakikada mümkün değil ama öncelikle bu kadar köyün elbette bazılarında hizmet eksikliği olabilir.” dedim, onlar ayrıca tartışılır. “Her köye, her mahalleye yol gitti, imar yapıldı, altyapı yapıldı, köyler memnun.” demedim. Olabilir çünkü ne dedim ben size? “Burada tespit edilen rakamlara göre 16 bin küsur mahalle var. Bir tanesi, iki tanesi, üç tanesi, beş tanesi, on tanesi eksik olabilir ama yüzde 95’i memnun olabilir, değillerse üç ay sonra, beş ay sonra seçim var.” dedim. Sadece, mahalleye dönüştürülen köylerle ilgili konu da şöyle söylendi: “İçişleri Bakanlığının onayıyla.” dendi. İçişleri Bakanlığının teklifi, Danıştayın olumlu görüşü, müşterek kararnamenin imzasıyla… “Önce, bu köylerin mahalleye nasıl dönüştürüldüğünün yanlış anlatılmaması gerektiğini, dönüştürüldükten sonra bir ilçe belediyesi, il belediyesi ona hizmet etmediyse onun hizmet etmemesiyle ilgili kanuni yükümlülükler yasal açıdan takip edilir, artı, vatandaş da demokratik yöntemlerle sandıkta onları takip eder.” dedim. Yanlış anlaşılmasın, biz bunları biliyoruz, İstanbul’un bütün köylerini, orman köylerini, Kocaeli’nin de büyük bir bölümünü…

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Biz de mahalleleri biliyoruz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Hepsini, hepsini, bir bölümünü değil.

NUSRET BAYRAKTAR (Devamla) – …Türkiye’nin genelini de yerel yönetimlerde çalıştığım için biliyorum. Dört dörtlük olması için bu eksikliklerin giderilmesine çalışılması lazım, birden her şey hallolmaz. Ama bu yasaları bu şekilde getirip de bunları takip etmezsek o köylülerin, mahalleye dönüşenler dâhil olmak üzere, memnun olacağı hizmeti alabilme imkânı yoktur. İyi hizmet alabilmenin yolunun böyle, yerel açıdan birlik ve beraberlik içerisinde, bütün kaynakların, bütün imkânların, kadrosuyla, imkânıyla, parasıyla, personeliyle güçlü çalışan, doğru çalışan, düzenli çalışan, ehliyetli, liyakatli başkanlarla mümkün olacağını iddia ettik.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

VIII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- CHP Grubunun, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 20 milletvekilinin Belediye Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında belediyelere dâhil edilen köylerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 4/7/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 8 Ekim 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Tanal.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Özür dilerim, ben bir İstanbul Milletvekiliyim. Sayın hatip biraz önce dedi ki… İstanbul’la ilgili hususları anlatırken gerçekleri anlatmadı çünkü İstanbul’un otopark sorunu var, vatandaş otopark bulamıyor. İzin verirseniz…

BAŞKAN – Sayın Tanal, grup önerisi görüşüyoruz, lütfen.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Anladım ama İstanbul’la ilgili gerçekleri anlatmadı. İzin verilirse iki dakika içerisinde…

BAŞKAN – Tüzük’te belli, çok net bir şekilde “İki lehte, iki aleyhte söz verilir…” Ve sözler tamamlandı.

NUSRET BAYRAKTAR (Rize) – İstanbul’u başka gündemde anlatırız.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Yani imar sorunu var, otopark sorunu var, çevre sorunu var, okul sorunu var İstanbul’un.

BAŞKAN – Hayır, lütfen, söz veremiyorum.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Mahmut Bey, İstanbul’un tek sorunu var: Avanta sorunu, başka sorunu yok İstanbul’un.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Yani sadece avanta sorununu halletmişler kendileri.

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum…

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Karar yeter sayısı Başkanım.

BAŞKAN – Arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Kâtip üyeler arasında anlaşmazlık olduğu için elektronik cihazla oylama yapacağız.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.34

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.48

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Fehmi KÜPÇÜ (Bolu), Muharrem IŞIK (Erzincan)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4’üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi öneriyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler…  Kabul etmeyenler…  Kabul edilmemiştir ve karar yeter sayısı vardır.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

B) Danışma Kurulu Önerileri