TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

               TUTANAK DERGİSİ

 

                                                   130’uncu Birleşim

                                            4 Temmuz 2013 Perşembe

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                     İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in, şiddet ve nefret suçuna ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın eğitim sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, darbelere ilişkin gündem dışı konuşması

 

V.- GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, 3/7/2013 tarihli 129’uncu Birleşimde yapmış olduğu konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin konuşması

 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 27 milletvekilinin, özelleştirme uygulamalarının ve Van depreminin hayvancılık sektörüne etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/694)

2.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 27 milletvekilinin, yağlı tohum politikasının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/693)

3.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 20 milletvekilinin, trafik kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/695)

 

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- BDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Türkiye’deki basın özgürlüğünün önündeki engellerin bütün boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/76) görüşmelerinin, Genel Kurulun 4 Temmuz 2013 Perşembe günkü  birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

2.- MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Elâzığ Milletvekili Enver Erdem ve arkadaşları tarafından geçici köy korucularının sorunlarının araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin görüşmelerinin, Genel Kurulun 4 Temmuz 2013 Perşembe günkü  birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

3.- CHP Grubunun, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve arkadaşları tarafından Çorum olaylarının sorumlularının, amaçlarının ve olayların arkasında bulunan unsurların ortaya çıkarılması amacıyla 11/4/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 4 Temmuz 2013 Perşembe günkü  birleşiminde okunarak görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına ve Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin konuşması

3.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

4.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin konuşması

5.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın görüşülen kanun teklifinin 16’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

6.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in görüşülen kanun teklifinin 17’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

7.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle konuşma sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

8.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç’in yaptığı açıklama sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

9.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

10.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in görüşülen kanun teklifinin 19’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

11.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle konuşma sırasında CHP Grubuna, tekraren sataşması nedeniyle konuşması

12.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle konuşma sırasında MHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/498) (S. Sayısı: 173)

4.- Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) (S. Sayısı: 478)

 

X.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- Görüşülen kanun teklifinin 9’uncu maddesiyle 24 ayrı kanunda değişiklik yapılması nedeniyle her fıkranın ayrı ayrı görüşülüp görüşülmemesi hakkında

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’e, görüşülen kanun teklifinin 16’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında Cumhurbaşkanıyla ilgili sözlerinden dolayı üç birleşim için Meclisten geçici olarak çıkarma cezası verilip verilmemesi hakkında

 

XI.- DİSİPLİN CEZASI İŞLEMLERİ

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’e, Cumhurbaşkanıyla ilgili sözlerinden dolayı, üç birleşim için Meclisten geçici çıkarma cezası verilmesi

 

XII.- AÇIKLAMALAR

1.- Eskişehir Milletvekili Salih Koca’nın, Genel Kurul salonunda yerinden söylediği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

2.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Genel Kurulun çalışma yöntemine ve mesai saatine ilişkin açıklaması

 

XIII.- OYLAMALAR

1.- Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 9’uncu maddesinin oylaması

 

XIV.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, kayısı tüketiminin teşvikini sağlamak için bir kamu spotunun hazırlanmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı (7/23990)

2.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul’da yapılması planlanan üçüncü köprünün inşaatı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/24375)

3.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, elektrik sayaçlarının değiştirilmesi ile elektrik faturalarındaki kalemlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/24452)

4.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren Bursa’ya veya Bursa’dan tayin edilen personele ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/25057)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Başbakanlık çalışanlarının e-posta ve sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/26142)


4 Temmuz 2013 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130’uncu Birleşimini açıyorum.

 

III.- YOKLAMA

 

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Beş dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, efendim, İç Tüzük’ün 58’inci maddesine göre, geçen tutanakta yer alan bir ifademi düzeltmek üzere söz istiyorum.

BAŞKAN – Gündem dışı ilk söz…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, birleşimin başında istenir, 58’inci madde öyle. İç Tüzük’ün 58’inci maddesinde der ki: “Bir milletvekili veya bakan geçen tutanakta yer alan bir ifadesini düzeltmek isterse birleşimin başında Başkan kendisine beş dakikayı geçmemek üzere söz verir.”

BAŞKAN – Gündem dışından sonra değerlendireceğim Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Peki.

BAŞKAN – Gündem dışı ilk söz, şiddet ve nefret suçu hakkında söz isteyen Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’e aittir.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in, şiddet ve nefret suçuna ilişkin gündem dışı konuşması

 

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün akşam bütün dünyanın gözü önünde bir darbe gerçekleşti, Mısır’da Sisi darbesi gerçekleşti. Bin yıllardır firavunların yönetiminde olan bir ülkede Tahrir’den demokrasi çıkaran bir halkın umutları askerî darbelerle bitirilmek isteniyor. Tahrir’den demokrasi çıkmasından rahatsızlık duyanlar Tahrir’den darbe çıkardılar. Bütün bir dünyanın gözü önünde cereyan eden bu olayı ilkeli, tutarlı bir dille eleştirmek her demokratın olmazsa olmaz görevidir. “Ama” diyerek, bahane arayarak bir biçimde darbeye arka çıkan anlayışları asla tarih affetmeyecektir.

Bugün biz İnsan Hakları Komisyonumuzda, Komisyonumuzun her partiden üyeleri, bu darbeye karşı çıkan ortak bir bildiri kaleme aldık. Partilerimizin darbe konusunda göstermiş olduğu duyarlılık elbette ki her türlü takdirin üstündedir.

Burada işaret etmek istediğim bir iki husus var. Son zamanlarda sıkça konuşulan, tartışılan bir iki hususa burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi: Demokrasi elbette ki bir sandık rejimi değildir. Demokrasi elbette ki sandıktan ibaret bir rejim değildir ama Mısır Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sisi’nin şu açıklamasını da ibretle okuduğumuzu belirtmek isteriz; şöyle diyor Sisi, darbece Sisi: “Yemin ederiz ki Mısır ve onun halkını teröristlere, radikallere ve ahmaklara karşı savunmak için kanımızı feda ederiz.” Bu ahmakça darbenin böylesine ahmakça bir argüman arkasına sığınılarak savunulmasını da ayrıca kınamak istiyorum.

Değerli arkadaşlar, demokrasilerde, evet, çoğunluk her şey demek değildir ama demokrasilerde çoğunluk olmadan da yönetim olmaz. Demokrasilerde, evet, çoğulculuk olmazsa olmaz bir ilkedir ama çoğulculuk, gücünü sandıktan almayan birtakım çevrelerin iktidar ortaklığı demek de değildir. Devlet hayatına katılımcılıkla siyasal ortaklığı birbirine karıştırmamak lazım. Demokrasilerde çoğunluğun yönetimi “Ben ne istersem onu yaparım. Başkalarının hak ve özgürlüklerini askıya alırım.” anlamına gelen bir yönetim değildir ama azgın bir güruhun, azgın bir topluluğun, bir daha asla sandıktan çıkamayacağını gören bir topluluğun da çoğunluğun iradesini zapturapt altına alacağı bir rejimin adı değildir demokrasi arkadaşlar. Çoğulculuk, herkesin temel hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması demektir. Çoğulculuk, kendi içinde katılımcılığı öngörür ama sokaktan iktidar devşirmeyi asla öngörmez. Demokrasinin çoğulculuk ilkesini birilerinin sokaktan iktidar devşirmesi veya sokakta hükûmet kurması biçiminde algılayanlar yanılıyorlar.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, dün Mısır’da darbe gerçekleştiğinde Türkiye’de bir kısım çevrelerin, malum çevrelerin nasıl sevindiklerine üzülerek tanık olduk. Adını vermeyeceğim, bir televizyonumuzun attığı başlık aynen şu: “Mısır’ın Tayyip’i devrildi.” Utanç verici bir şeydir bu, demokrasi adına utanç verici bir şeydir bu. Cumhuriyet Halk Partisinin, kurumsal olarak, Sayın Genel Başkanının ağzından Mısır’daki darbeye karşı çıkmasını anlamlı ve takdire şayan buluyorum ama şunu çok net bir biçimde söylemek istiyorum: Askerî darbeye ilkesel olarak karşı çıkarken hiçbir “ama”nın arkasına sığınmamamız lazım. Mısır’ı örnek göstererek buradaki Tayyip Erdoğan’ı tehdit eder bir siyasi dil kullanmak demokratik anlayışla bağdaşmaz. Bakınız, askerî darbeye karşı olduğunu söyleyen o birileri aynı zamanda şöyle deme ihtiyacını hissediyorlar, aynen aktarıyorum: “Mısır’daki gelişmeler çok önemli. Demokrasinin sadece sandıktan ibaret olmadığının göstergesi, tüm siyaset kurumları ders almalı.” diyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET METİNER (Devamla) – Arkadaşlar, iktidar sandıktan çıkar, iktidar sandıktan çıkar. Demokrasi sandıktan ibaret değildir ama iktidarı sokakta arayan ve sokaktan iktidar devşirmeye çalışan her türlü anlayışı da şiddetle ve hiddetle kınamamız gerekiyor.

Darbeyi kınıyorum, darbeye göz yuman, arka çıkan Amerika Birleşik Devletleri’nin, Avrupa Birliği üyelerinin de demokrasi anlayışlarını şiddetle ve hiddetle kınıyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı ikinci söz, Manisa’nın eğitim sorunları hakkında söz isteyen Manisa Milletvekili Erkan Akçay’a aittir. (MHP sıralarından alkışlar)

 

2.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın eğitim sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

 

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Manisa’nın eğitim sorunlarıyla ilgili söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Millî Eğitim Bakanlığının verilerine göre, 2013 öğretim yılı itibarıyla Manisa’da 380 yerleşim biriminde okul yoktur, 380 yerleşim birimi. İlköğretimde 396, ortaöğretimde 375 dersliğe ihtiyaç vardır. Manisa’da 936 ilk ve ortaokuldan 166’sında ikili eğitim yapılmaktadır. Hayırsever iş adamlarımız da olmasa Manisalı çocuklarımız neredeyse okuyacak okul bulamayacak. Ve yine Manisa’da 2.368 öğretmen açığı vardır. Manisa’nın eğitim alanındaki bu sorunları Yükseköğretime Geçiş Sınavlarına da yansımış ve Manisa, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda yani YGS’de 47’nci sıraya gerilemiştir.

Kalkınma Bakanlığının 2013 Yılı Kamu Yatırımları Programı’na göre, Manisa’ya 2013 yılında 65 milyon liralık eğitim ödeneği aktarılmıştır. Bu ödeneğin ancak 25 milyon 960 bin lirası Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapımı devam eden 17 adet okul, pansiyon, eğitim ve araştırma merkezleri için ayrılmıştır. Bu ödenek ile Manisa’daki eğitim yatırımlarının süresi içinde bitirilmesi kesinlikle imkânsızdır.

Manisa’da millî eğitim yatırımları bünyesindeki projelerin nasıl ilerlediğiyle ilgili bir örneği sizlerle paylaşmak istiyorum: Demirci ilçemizin en önemli sorunlarından birisi, ortaöğretimde yatılı okuyan öğrencilerin yurt sorunudur. Bu sorunu çözmek amacıyla, 1998 yılında 200 yataklı ortaöğretim pansiyonu yapımına başlanmış ancak hâlâ bitirilememiştir ve bu gidişle bitirileceği de son derece şüphelidir.

2009 yılı Ocak ayında, Selendi’ye, 800 bin Türk liralık, öğretmenevi ve anaokulu yapılmasına dair protokol imzalanmıştır. Manisa İl Özel İdaresi Encümeninin de onayladığı bu proje daha sonra iptal edilmiştir. 2012 yılında, Selendi’ye, 200 bin Türk lirası değerinde, 2 katlı, 180 metrekarelik öğretmenevinin yapılacağı yönündeki bilgiler siyasiler tarafından, iktidar partisinin bazı temsilcileri tarafından kamuoyuna yansıtılmış ancak bu proje tekrar askıya alınmıştır.

Celal Bayar Üniversitesinde, 23 profesör, 45 doçent, 119 yardımcı doçent, 60 öğretim görevlisi, 120 araştırma görevlisi, 16 uzman ve 50 okutman olmak üzere toplam 433 akademik personel açığı bulunmaktadır. Manisa Celal Bayar Üniversitesinin akademik personel noksanlıklarının giderilmesi, hızla büyüyen üniversitenin hedeflerine ulaşmasında ve çağdaş normları yakalamasında önemli katkılar sağlayacaktır.

10 bin civarında el tezgâhının bulunduğu Demirci ilçesi, makine halıcılığıyla kaybettiği pazarı, duvardan duvara ve cami halıcılığıyla yeniden kazanmıştır. Halıcılık ve yün sektörünün geliştiği Demirci’ye, Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde halıcılık ileri teknoloji enstitüsü, halıcılık araştırma enstitüsü, fakülte veya yüksekokul açılmasında çok büyük fayda görüyoruz.

Manisa’nın on beş ilçesinden sadece Selendi’ye yüksekokul açılmamıştır. Selendili hemşehrilerimiz fakülte veya yüksekokulu özlemle beklemektedir. AKP’li siyasetçiler, her seçim öncesi, Selendi’ye yüksekokul yapılacağına dair söz vermekte ancak seçimlerden sonra bu sözler unutulmaktadır. Ayrıca, yüksekokul inşası halkın üstüne havale edilmektedir.

2012 yılında 6 ilçeye millî eğitim ilçe müdürü atanmıştır. Bu müdürler atanırken hangi liyakat ve kariyer kıstasları aranmıştır? Ataması yapılan 6 ilçe millî eğitim müdürünün hepsinin atamadan önce Hükûmet yandaşı sendika üyesi olması bir tesadüf müdür? Mevzuata ve Millî Eğitim Bakanlığının genelgelerine göre, vekâleten görevlendirilen kişilerin asaleten atama şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Manisa merkezde 8 olmak üzere, toplam 16 şube müdürünün görevlendirmesi yapılmıştır. Şube müdürü olarak atanabilmek için, dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ve şube müdürlüğü sınavını kazanmış olmak gerekmektedir ancak ataması yapılan 16 şube müdüründen hiçbiri bu şube müdürlüğü sınavını kazanmamıştır. Yine, on iki yıllık temel eğitim ile ilgili bazı radikal kararlar alınarak okullar dönüştürülmüş…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERKAN AKÇAY (Devamla) – …ancak Manisa’da bu dönüştürme sağlanamamış ve bu da eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu düşüncelerle muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı üçüncü söz, darbeler hakkında söz isteyen Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’a aittir. (BDP sıralarından alkışlar)

 

3.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, darbelere ilişkin gündem dışı konuşması

 

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Değerli milletvekilleri, 21’inci yüzyılın en son darbecisi El Sisi “…”(x) “Devrim yaptım.” diyor darbeci, genellikle darbeciler öyle der, sonra da Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur’u getirir, Mansur da seçilen birine “tiran” der.

Tarihimize bakmak ve hatırlamakta yarar var arkadaşlar. 1960, Türkiye’de darbe oldu ve dönemin Başbakanı ve arkadaşları idam edildi, ona da “devrim” dediler. 1968, Irak, Saddam darbe yaptı. Saddam nerede? “…”(xx) gitti, öldü. 1969, Kaddafi, Libya; aynı akıbet. 1973, Pinochet, Şili; hesap verdi, öldü. 1978, Ziya Ül Hak, Pakistan; aynı şekilde, öldü. 1987, Tunus, Bin Ali; sürgün, kaçtı. 1980, Kenan Evren; “…”(x) gitmedi, ölmedi, yaşıyor, istirahat ediyor ve “Darbecileri yargılıyorum.” diyenler, bunca bedelin üzerinden bu zatın beş yıldızlı istirahatgâhlarda nasıl yargılandığının izah edilmesi gerekir. 1989, El Beşir, Sudan, Darfur katliamı; Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama kararı verdi. Katar, 1965, Hamad Bin Khalifa. Pakistan, 1999, Pervez Müşerref; tutuklu yargılanıyor. Orta Afrika, Fransuva Bozize, 2003. Moritanya, 2008, Veled Abdülaziz. 2009, Madagaskar, Andry ve Honduras, 2009, Roberto Micheletti. Alın size yakın dönemin darbeleri.

Peki, Türkiye’deki darbeler niçin yapıldı? Bütün darbelerin kökenine bakarsanız, bölücülük ve irtica nedeniyle yapıldığını görürsünüz. Peki, aradan geçen otuz beş sene içinde ne oldu? 12 Eylül darbesinin anayasası olduğu gibi duruyor, Siyasi Partiler Yasası olduğu gibi duruyor, seçim yasaları aynı duruyor. Retçi, inkârcı, asimilasyoncu, militarist, şovenist, ırkçı, tekçi anlayışı ve despotik anlayışı, sansürcü anlayışı aynen devam ediyor. Geldiler, izlediler, fişlediler, gözaltına aldılar ve bugün, o dönemin mağdurlarının torunları dahi bu fişlerin hesabını soruyor.

Türkiye’nin mağdurları emekçilerdir, sendikacılardır, dernek yöneticileridir, devrimcilerdir, sosyalistlerdir ve 1960’ta sağcılar bedel ödemiştir, 1970’te Deniz Gezmiş ve arkadaşları bedel ödemiştir. 12 Eylüle gelindiği zaman, sağ da ödemiştir, sol da ödemiştir ama solun ve Kürtlerin mağduriyeti sağın yanında binlerce kattır.

Bunların hepsine baktığınız zaman, hepsinin bir tasarrufu var arkadaşlar; kurdukları, Millî Birlik Komitesi, Millî Güvenlik Kurulu, Millî Güvenlik Konseyi. Hepsinin, darbelerin etiketi, patenti, markası “millî”dir. Böyle millîliğin, böyle milliyetçiliğin Allah belasını versin, lanet okuyoruz ki bu Meclisi kapatmıştır, bu partileri kapatmıştır, milletvekillerini içeri almıştır, liderlerini Zincirbozan’a göndermiştir. Bu Mecliste, bu darbelerden, bu eziyetten sonra çıkıp bu kürsüde darbeyi lanetlemekten başka bir yol yoktur arkadaşlar. Bugün bütün partiler Mısır’daki darbeyi lanetleyen ortak bir açıklama yapmalıdır, lanetlemelidir.

Yine, dört parti grubu, darbe dayanağı 35’inci maddeyi, bir Danışma Kuruluyla, anlamlı olması açısından, mesaj olması açısından, bugün, hemen Meclise indirip bunu geçirmelidir, bunlar sağlanmalıdır. Darbelere karşı olmak, lafla değil. Darbe sürüyor, darbe hukuku sürüyor, darbe tehlikesi Türkiye’de sürüyor, herkesi bu konuda uyanık olmaya davet ediyoruz.

Saygılarımla. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, tutanaklara geçmesi açısından bir şey arz etmek istiyorum. Sayın hatibin söylediği bir cümle yanlıştır. Türkiye’de yapılmış tüm askerî darbelerin milliyetçi olmak gibi bir iddiası bulunmamaktadır.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Millî kuruluşlar kuruyorlar.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – İki, bu darbelerin en büyük mağduru da Türk milliyetçilerdir. Tutanaklara geçmesi gerekir. Sayın hatibin darbeleri suçlarken milliyetçiliği de suçlaması doğru olmamıştır.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Genç, 58’inci maddeye göre söz istediniz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Evet.

BAŞKAN – Burada tutanaktaki hangi sözünüzü düzelteceksiniz?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, geçen tutanakta, benim darbe çağrışımı yaptığıma dair bir izlenim var, onu düzeltmek istiyorum.

BAŞKAN – Peki, ona dün söz vermedim mi size?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim?

BAŞKAN – Dün bununla ilgili söz vermedim mi size, düzeltmeyle ilgili?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır efendim, burada, tutanakta… Ama, kamuoyuna yansıması da kötü oldu. Vermediniz. Yani, onun için, düzeltme yapmak istiyorum. 58’inci madde açık Sayın Başkan.

BAŞKAN – Anladım, 58’inci maddeyi biliyoruz efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Anlattım işte.

BAŞKAN - Sayıları da biliyoruz, Tüzük’ü de biliyoruz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Orada geçen ifademi düzeltmek istiyorum.

BAŞKAN – Yalnız, Sayın Genç, baştan ikaz ediyorum, düzeltmeyle ilgili konuşacaksınız.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Düzeltmeyle ilgili konuşacağım, tamam.

BAŞKAN – Buyurun.

 

V.- GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, 3/7/2013 tarihli 129’uncu Birleşimde yapmış olduğu konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin konuşması

 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün, ben burada konuşma yaparken, AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş bana dedi ki:  “Darbe çağrışımı yaptırıp, darbe yolunu göstermeye çalışan bir milletvekili.” diye yorum yaptı burada.

Benim konuşmam şu arkadaşlar: Bakın, biz bu memlekette barış sağlamak zorundayız, bu memlekette huzur sağlamak zorundayız, bu memlekette kardeşlik duygularını güçlendirmemiz lazım. Bunu sağlayabilmemiz için de evvela iktidar partisine büyük bir sorumluluk düşüyor. Şimdi, iktidar partisi eğer hep kavgaya giderse, eğer tahrik ederse, bu olmaz.

Bakın, Tayyip Bey’in geçen grupta yaptığı konuşma şu: “Bugün CHP’nin başında, celladına yaranmak ve zencilikten beyaza geçmek için her çirkinliği meşru gören bir kişi var.” diyor. Sayın Genel Başkanımıza diyor. “Bu Genel Başkan Cumhuriyet Halk Partisinde siyasetin de yüz karasıdır.” diyor.

Bakın, bunu sizlere söylüyorum, eğer birisi sizin Genel Başkanınıza böyle bir laf söylese, bu lafın arkasında barış söylemi var mıdır?

Yine, Afrika’dan gelirken havaalanında verdiği bir beyanatı var, çok dikkatle dinledim.

BAŞKAN – Sayın Genç, darbelerle ilgili sözünüzü düzeltmek için geldiniz.

KAMER GENÇ (Devamla) – Hayır, oraya geleceğim. Tamam, düzeltmek için. Diyorum ama, ben bunları… Yani, konuşmamda var. Yani onu düzeltmek için söylüyorum Sayın Başkan.

“Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti pisliktir.” diyor.

Arkadaşlar, bir partinin zihniyeti, onun ilkeleri ve programıdır. Cumhuriyet Halk Partisinin ilkeleri laikliktir, cumhuriyettir. Yani, laiklik ve cumhuriyet pislik mi oluyor? Onun için diyoruz ki, arkadaşlar, bakın, biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, artık, gelişmiş, ilerlemiş, Avrupa seviyesine gelmiş bir devlet seviyesindeyiz demokrasimizle, insan haklarımızla, yönetimimizle. Onun için, bu seviyeye göre hareket edelim. Dolayısıyla, ortalığı kardeş kavgasına götürmeyelim.

Bugün Gezi olaylarında, eğer hakikaten Hükûmet orada, o gençlere karşı o sert müdahaleyi yapmasaydı… İşte, mesela, ben 2 tane genci gittim gördüm, 2’sinin de gözüne isabetli ateş etmişler, yüzünü parçalamışlar, iki gözü kör. 12 tane çocuk var böyle, 5 tane insanımız öldü, binlerce insanımız var. İktidar partisini ikaz etmek de bizim görevimiz. Diyoruz ki: “Bakın, bu memlekette sertlik yapmayalım. İnsanların birtakım karşı düşünceleri olabilir, bu karşı düşüncelerini anlayışla karşılayalım.” İktidarın özelliği de bu; insanları kucaklayacak. İnsanlara karşı copla, biber gazıyla, tazyikli su ile su sıkmaya kalktığınız zaman, bu olmuyor.

Geçen gün Dikmen’deki 2 tane hanım –Angora’da oturuyorum- sabahleyin kapımı çaldı. “Efendim, polis geliyor, gece çocuklarımızı evden alıyor, döve döve götürüyor.” diyor. Şimdi, bunlar acı olaylar, “Bunları önleyin.” diyorum. Bizim istediğimiz, Türkiye’de barış olsun.

Bakın, arkadaşlar, darbenin en büyük zararı… Ben Danışma Meclisi üyeliğini yaptım, tamam, kabul ediyorum ama sonra istifa ettim. 1982 Anayasası’nı yaparken, orada gelen kanunlara müzakere eden… Açın bakın bakalım benim orada söylediğim sözlere. Şimdi, ben orada, 12 Eylül Anayasası’na da tek başıma ret verdim, çıktım. Orada 160 tane Danışma Meclisi üyesi vardı, yaptığım konuşmalardan dolayı yüzüne bakacağım kimse yoktu. Niye? Çünkü hep konuşmalarımda gerçekleri vurguluyordum, millet de “Acaba bu Kamer Genç’e askerler bir şey yapar mı?” diye bana kin ve nefret duyuyorlardı.

Öyle bir ilin milletvekiliyim ki ilimde çok büyük, zulümane olaylar uygulandı. Kardeşi kardeşin yanında ağaca bağlayarak yaktılar. Öyle bir durumdaydı ki, arkadaşlar, maalesef, o zaman işkence yapılıyordu, işkence yapan kişiye doktor işkence raporunu vermiyordu. Savcı, korkusundan o kişi hakkında soruşturma açmıyordu. Hâkim, korkusundan o işkence yapan kimseyi yargılamıyordu. İşte, askerî ihtilallerin en büyük ızdırabını çeken bir ilin milletvekiliyim. Onun için, benim bunu istemem söz konusu değildir. Askerî ihtilallere karşıyım ama sivillerin de akıllarını başına toplaması lazım, rejimi tıkanmaya götürmemesi lazım. Rejimi tıkanmaya götürdüğünüz zaman, rejim bir yerde patlar. Rejime garantiyi sağlayacak, dengeyi sağlayacak birtakım otomatik kanalları işlettirmeniz lazım. Benim demek istediğim budur. Dolayısıyla, bize “Efendim, bu, ihtilal çağrışımı yapan…” diyen arkadaşlar haksızlık yapıyorlar. Ama, bugün 12 Eylülden daha beter bir adalet sistemi var, yargı sistemi var, onu da herkesin bilmesi lazım.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşlar vardır.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç adet önerge vardır, okutuyorum:

 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 27 milletvekilinin, özelleştirme uygulamalarının ve Van depreminin hayvancılık sektörüne etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/694)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye'de hayvancılığın durumu, Van depreminin hayvancılık sektörüne etkileri ve yaşanan sorunlar, et kombinalarının özelleştirilmesinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki etkilerinin araştırılması, Türkiye'de ve Van'da hayvancılığın yeniden canlandırılması ve istihdam sağlayacak bir sektör hâline getirilmesini sağlayacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98, TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri kapsamında Meclis araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz.

1) Gürkut Acar                         (Antalya)

2) Kemal Değirmendereli          (Edirne)

3) Mehmet Ali Ediboğlu            (Hatay)

4) Ali Sarıbaş                           (Çanakkale)

5) Namık Havutça                     (Balıkesir)

6) Veli Ağbaba                         (Malatya)

7) Mustafa Sezgin Tanrıkulu    (İstanbul)

8) Mustafa Serdar Soydan        (Çanakkale)

9) İlhan Demiröz                      (Bursa)

10) Kadir Gökmen Öğüt            (İstanbul)

11) Bülent Tezcan                    (Aydın)

12) Mehmet S. Kesimoğlu         (Kırklareli)

13) Sakine Öz                          (Manisa)

14) Tanju Özcan                      (Bolu)

15) Osman Aydın                     (Aydın)

16) Recep Gürkan                    (Edirne)

17) Mehmet Şeker                    (Gaziantep)

18) Mehmet Şevki Kulkuloğlu   (Kayseri)

19) Selahattin Karaahmetoğlu (Giresun)

20) Doğan Şafak                      (Niğde)

21) Haluk Eyidoğan                 (İstanbul)

22) Ali İhsan Köktürk               (Zonguldak)

23) Turgut Dibek                      (Kırklareli)

24) Ömer Süha Aldan               (Muğla)

25) Dilek Akagün Yılmaz          (Uşak)

26) Hasan Akgöl                      (Hatay)

27) İhsan Özkes                       (İstanbul)

28) Ramazan Kerim Özkan       (Burdur)

Gerekçe:

Türkiye'de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılık alanında ciddi bir gerileme söz konusudur. Son olarak Van ve Erciş'te ağır tahribat yapan depremler, bölgedeki sosyal ve ekonomik tüm yaşamı olumsuz etkilediği gibi hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelere de ağır darbe vurmuştur.

Depremin hayvanları olumsuz etkilediği, süt veriminin düştüğü, yavru atma olaylarının arttığı gelen bilgiler arasındadır. Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletmeler zincirinin kırıldığı, yem işletmelerinin kapanması nedeniyle hayvanlara yem bulunamadığı, mandıraların kapanması nedeniyle de düşük kapasitede de olsa üretilen sütün değerlendirilemediği bildirilmektedir.

Yaşanan bu sorunların, hayvancılık destekleri, vergi ve kredi ödemelerinin ertelenmesi ile çözülmesi mümkün değildir. Bu tablonun sürmesi, Van ve bölgenin hayvancılığına ağır bir darbe vuracaktır.

1980'li yıllarda büyükbaş hayvan sayısı bakımından dünyanın 4'üncü ülkesi durumunda bulunan Türkiye, Turgut Özal'ın iktidara gelmesinin ardından uyguladığı et ithalatı politikasıyla ağır darbe almıştır. Daha sonraki yıllarda Et ve Balık Kurumunun özelleştirilmesi ve et kombinalarının devreden çıkmasıyla hayvan üreticileri desteksiz ve sahipsiz bırakılmıştır. Hayvan varlığımız bu yıllarda gerilemeye başlamış ve kaderine terk edilmiştir. Et ve Balık Kurumunun sağladığı fiyat istikrarı ve küçük üreticinin korunması politikası ortadan kalkınca et fiyatları yükselmiş, hayvan üreticisi ise yoksullaşmıştır.

AKP'nin son on yılda izlediği yanlış politikalar nedeniyle de hayvancılık sektöründeki kayıplar ciddi boyutlara ulaşmıştır. Son yıllarda 1 milyona yakın büyükbaş, 2 milyona yakın küçükbaş canlı hayvan ithalatı yapılmış, ayrıca 200 bin tona yakın da karkas et ithalatı gerçekleştirilmiştir. İthalata rağmen et fiyatları düşürülememiştir. Türkiye, kendi üreticisini, çiftçisini desteklemek yerine ithalat yoluyla başka ülkelerin hayvancılık sektörüne kaynak aktarmıştır. Bu tablo kabul edilebilir değildir.

Türkiye'de hayvancılık sektörünün yeniden canlandırılması, hem Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacının karşılanması hem de istihdam açısından büyük önem taşımaktadır. Hayvancılık desteklerinin amacına ulaşıp ulaşmadığının araştırılması, gerekirse yeni bir sisteminin oluşturulması bir zorunluluktur.

Et ve Balık Kurumunun özelleştirilmesinin hayvan üretimine ve besicilik sektörüne etkilerinin araştırılması önem kazanmıştır. Halkımızın ucuz et yiyebilmesi bakımından böyle bir araştırma yapılarak Et ve Balık Kurumunun yeniden yaşama geçirilmesi ve devreye sokulması gerekliliği incelenmelidir.

Bu nedenlerle, özelleştirme uygulamalarının ve Van depreminin hayvancılık sektörüne etkilerinin araştırılması, destek sisteminin etkinliğinin gözden geçirilmesi, hayvancılık sektörünün yeniden canlandırılmasını sağlayacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması gerekli görülmektedir.

 

2.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 27 milletvekilinin, yağlı tohum politikasının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/693)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Yağlı tohum ithalatı ve ithalatın neden olduğu sorunların tespiti ve çözümleri konusunda Anayasa’mızın 98’inci maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince bir araştırma komisyonu kurularak konunun tüm boyutlarıyla araştırılmasını saygılarımızla arz ederiz.

1) Vahap Seçer                                           (Mersin)

2) Celal Dinçer                                           (İstanbul)

3) Ali Sarıbaş                                             (Çanakkale)

4) Kemal Değirmendereli                              (Edirne)

5) Namık Havutça                                       (Balıkesir)

6) Mehmet Ali Ediboğlu                                  (Hatay)

7) Gürkut Acar                                               (Antalya)

8) Veli Ağbaba                                                (Malatya)

9) İlhan Demiröz                                                (Bursa)

10) Mustafa Serdar Soydan                             (Çanakkale)

11) Kadir Gökmen Öğüt                                     (İstanbul)

12) Tanju Özcan                                                  (Bolu)

13) Osman Aydın                                            (Aydın)

14) Bülent Tezcan                                          (Aydın)

15) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                         (Kayseri)

16) Mehmet S. Kesimoğlu                              (Kırklareli)

17) Mehmet Şeker                                           (Gaziantep)

18) Selahattin Karaahmetoğlu                          (Giresun)

19) Sakine Öz                                                   (Manisa)

20) Doğan Şafak                                                (Niğde)

21) Haluk Eyidoğan                                          (İstanbul)

22) Ali İhsan Köktürk                                        (Zonguldak)

23) Turgut Dibek                                                 (Kırklareli)

24) Ömer Süha Aldan                                         (Muğla)

25) Dilek Akagün Yılmaz                                      (Uşak)

26) Hasan Akgöl                                                   (Hatay)

27) İhsan Özkes                                                   (İstanbul)

28) Ramazan Kerim Özkan                                    (Burdur)

Gerekçe:

AKP Hükûmeti için, göreve geldiği 2002 yılı milat niteliğindedir. Başbakan başta olmak üzere, hangi Hükûmet sözcüsü icraatları anlatmaya kalksa sözü önce 2002'ye getirmekte ve cumhuriyet tarihi boyunca yapılanlardan daha fazlasının bu dönemde yapıldığını savunmaktadır.

Tarıma ilişkin değerlendirmelerde de 2002 ve sonrasındaki yıllarda yapılanlar öylesine abartılı anlatılmaktadır ki sanki 2002'den önce bu ülkede tarım bile yapılmıyormuş gibi bir izlenim yaratılır. Oysa gerçeklerin, söylenenlerin tam tersi olduğu bilinmektedir. Tarımda geçmişten bu yana çok önemsenen yağlı tohumlar politikası ve bu alandaki rakamlar, bu gerçeği tam olarak göstermektedir. 2002'den bugüne yağlı tohumlarda izlenen çarpık politikanın sonuçlarını istatistikler daha iyi açıklamaktadır.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneğinin verilerine göre, 2002'den 2011 sonuna kadar yağlı tohum ithalatındaki görünüm şöyledir:

Türkiye, bitkisel yağ imalatında değerlendirmek üzere 2002'de 613 bin ton soya fasulyesi ithal ederken, 2011'de 1 milyon 298 bin ton ithalat yapmıştır.

2002'de sadece bin ton olan kolza (kanola) tohumu ithalatı, 2010'da 307 bin tona ulaşmış, 2011 yılında da 122 bin ton ithalat yapılmıştır.

Ayçiçeği tohumu ithalatı 2002'de 129 bin ton iken, 2011'de 911 bin tona yükselmiştir.

Türkiye'nin yağlı tohum ithalatı toplamda 2002'de 798 bin ton iken, 2011'de 2 milyon 331 bin tona ulaşmıştır.

Türkiye bitkisel yağ imalatı için sadece yağlı tohum ithalatı yapmamaktadır, ham yağ ithalatı da yapmaktadır. 2002 yılında 707 bin ton olan toplam ham yağ ithalatı 2011'de 1 milyon 43 bin tona ulaşmıştır.

Değer bakımından incelendiğinde, söz konusu vahim tablo daha netleşmektedir. Türkiye, yağlı tohum ithalatına 2002'de 223 milyon dolar öderken, 2011'de bu rakam 1 milyar 358 milyon dolara çıkmıştır. Ham yağ ithalatına 2002'de 340 milyon dolar ödenirken 2011'de 1 milyar 338 milyon dolar ödeme yapılmıştır.

Bu veriler, Türkiye'nin 2002'den bu yana uyguladığı tarım politikasının, verdiği desteklerin ve çıkardığı yasaların yağlı tohum üretimini artırmaya yetmediğini ortaya çıkarmaktadır. 2002'den bugüne kadar uygulanan, genelde tarım, özelde yağlı tohum politikası Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtarmak bir yana, daha da bağımlı hâle getirmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hazırladığı Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli’nin ana hedeflerinden birisinin yağlı tohum üretimini artırmak olmasına rağmen, söylenen sözler uçup gitmiş, raporlar, modeller hep kâğıt üzerinde kalmıştır.

Türkiye'nin bitkisel yağda net ithalatçı bir ülke konumunda olduğunu ortaya koyan bu tablo, yağlı tohumlar politikasının iflası anlamına gelmektedir. Oysa tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yağlı tohumlu bitkiler stratejik ürün olarak kabul edilmeli ve üretimi mutlaka artırılmalıdır.

Açıklanan nedenlerle, yağlı tohum politikasının tüm yönleri ile araştırılması, gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

 

 

3.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 20 milletvekilinin, trafik kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/695)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizin önemli sorunlarından biri olan trafik kazaları büyük can kaybına neden olmakta, on binlerce vatandaşımızın yaralanmasına ve milyarla ifade edilen maddi hasara yol açmaktadır. Sadece 2011 yılında meydana gelen 277.976 trafik kazasında 2.568 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 193.096 kişi yaralanmıştır. Rakamlar sorunun ciddiyetini de ortaya koymaktadır.

Türkiye'de trafikte hayatını kaybedenlerin sayısı Avrupa ortalamasının 2 katıdır. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde güvenlik ihtiyacının önemli bir bölümünü trafikte güvenlik ihtiyacı oluşturmaktadır. Çünkü, bu ülkelerde trafik güvenliği yeterli düzeyde sağlanamadığı için, trafik kazaları sonucu ortaya çıkan ölüm, yaralanma ve maddi kayıplar ürkütücü boyutlardadır.

Trafik kazalarının oluşumunda taşıt, yol ve insan olmak üzere üç temel unsur önemli rol oynamaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu unsurların kazalardaki rolünü en aza indirmek amacıyla altyapıya yönelik çok yönlü bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar okullardaki eğitim çalışmalarıyla da desteklenmektedir.

Ülkemizde trafik kazalarını etkileyen bir diğer unsur ise demir yolu, deniz yolu ve hava yolu ulaşımının istenilen düzeye çıkartılamamasıdır. Ülkemizin ulaşım politikalarının ana eksenini kara yolu oluşturmaktadır. Ülkemizi enerji konusunda dışarıya bağımlı hâle getiren bu model aynı zamanda daha pahalı bir altyapı maliyetini de beraberinde getirmektedir. 1950’li yıllardan sonra uygulanan kara yolu ağırlıklı ulaşım politikaları sonucunda, 1950-2010 yılları arasında kara yolu uzunluğu yaklaşık yüzde 80 artarken demir yolu uzunluğu sadece yüzde 10-15'ler düzeyinde kalmıştır. Bu ulaşım politikalarının doğal sonucu olarak ülkemizin ulaşım sistemi âdeta tek bir sisteme dayandırılmıştır. Ülkemizin yolcu taşıma paylarına bakıldığında, kara yolu yolcu taşıma payı yüzde 96, demir yolu yolcu taşıma payı ise yalnızca yüzde 2'dir. Yük taşıma payında ise kara yolu ile yük taşıma oranı yüzde 94, demir yoluyla yük taşıma payı ise yüzde 4'tür.

Ulaşım teknolojileri ve deniz, hava, demir yolu ulaşımında yaşanan gelişmeler gelişmiş ülkelerde trafik kazalarını minimum düzeye indirmiştir. Ülkemizin ağır trafik bilançosuna bakıldığında, konuyla ilgili acil önlem alınması gerektiği çok açıktır. 2002-2011 yılları arasında, diğer bir ifadeyle AKP iktidarında, ülkemiz 41.873 vatandaşını trafik kazalarında kaybetmiştir. Aynı dönemde 1 milyon 672 bin 696 kişi yaralanmıştır. Kazalar nedeniyle engelli duruma düşen vatandaşlarımız ve yaşadıkları sorunlar konusunda ise ne yazık ki sağlıklı veri bulunmamaktadır.

Trafik kazalarının önlenmesi için ulaşım altyapısı, ulaşım alternatifleri, trafik eğitimi başta olmak üzere mevcut durumun saptanması, bu konularda etkin ve kalıcı politikaların oluşturulması, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak meydana gelen kazaların önlenmesi için alınacak önlemlerin saptanması amacıyla, Anayasa'mızın 98, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Aylin Nazlıaka                               (Ankara)

2) Sakine Öz                                     (Manisa)

3) Bülent Tezcan                               (Aydın)

4) Kadir Gökmen Öğüt                       (İstanbul)

5) Recep Gürkan                               (Edirne)

6) Osman Aydın                                 (Aydın)

7) Mehmet S. Kesimoğlu                    (Kırklareli)

8) Mehmet Şeker                               (Gaziantep)

9) Kemal Değirmendereli                   (Edirne)

10) Mehmet Şevki Kulkuloğlu            (Kayseri)

11) Selahattin Karaahmetoğlu           (Giresun)

12) Doğan Şafak                               (Niğde)

13) Haluk Eyidoğan                           (İstanbul)

14) Ali İhsan Köktürk                         (Zonguldak)

15) Turgut Dibek                               (Kırklareli)

16) Ömer Süha Aldan                        (Muğla)

17) Dilek Akagün Yılmaz                   (Uşak)

18) Hasan Akgöl                                (Hatay)

19) Namık Havutça                            (Balıkesir)

20) İhsan Özkes                                (İstanbul)

21) Ramazan Kerim Özkan                 (Burdur)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler, gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

 

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- BDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Türkiye’deki basın özgürlüğünün önündeki engellerin bütün boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/76) görüşmelerinin, Genel Kurulun 4 Temmuz 2013 Perşembe günkü  birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

 

                                                                                     4/7/2013

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 04/07/2013 Perşembe günü (bugün) yaptığı toplantısında siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                         Pervin Buldan

                                                         Iğdır Milletvekili

                                                         Grup Başkan Vekili

Öneri:

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan (10/76) Türkiye'deki basın özgürlüğünün önündeki engellerin bütün boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin görüşmelerinin Genel Kurulun 04/07/2013 Perşembe günlü birleşiminde birlikte yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Hasip Kaplan, Şırnak Milletvekili.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Değerli milletvekilleri, eğer bir ülke darbelerden korunmak istiyorsa basınının, medyasının özgür olması, önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Biz bu konuda bir araştırma önergesi verdik. Neden verdik? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden tutun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’ne tüm bunlar burada imzalandı, kabul edildi. Ama, uygulamaya geldiğimiz zaman Türkiye’de, maalesef, basının, medyanın yazılı ve görsel anlamda özgür olmadığını görüyoruz, hatta hedef alınıyor, hatta köşe yazarları her gün atılıyor ve bunun ötesinde Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin birçok açıklaması, basın kuruluşlarının birçok açıklaması ve Avrupa Birliğiyle ilgili FLA’nın açıklamaları da birçok noktada Türkiye’de yasal mevzuatın, engellerin bu konuda devam ettiğini gösteriyor.

Şimdi, bunu ifade etmek için şöyle bir kıyaslama yapalım: Türkiye’de, 6’sı imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü, 68 gazeteci şu an tutuklu. Şimdi, Türkiye’nin dünyadaki basın özgürlüğü sıralamasına baktığımızda 122’nci sırada ve dünyada basından tutuklunun olduğu ülke durumundayız. Mesela, şunları biliyor musunuz?

Abdullah Çetin, Dicle Haber Ajansı

Ahmet Birsin, Gün TV Genel Yayın Yönetmeni

Ali Konar, Azadiya Welat gazetesi Elâzığ temsilcisi

Ayşe Oyman, Özgür Gündem gazetesi editörü

Aziz Tekin, Azadiya Welat gazetesi Mardin temsilcisi

Bahar Kurt, Tavır Yayınları sahibi

Bayram Namaz, Atılım gazetesi yazarı        

Bayram Parlak, Gündem gazetesi Mersin temsilcisi

Cengiz Doğan, Azadiya Welat gazetesi Nusaybin muhabiri

Cengiz Kapmaz, Özgür Gündem gazetesi yazarı

Cihan Deniz Zarakolu, Belge Yayınları editörü ve çevirmeni

Çetin Kirşiz, Özgür Gelecek gazetesi Erzincan muhabiri

Davut Uçar, Etik Ajans Müdürü

Deniz Kılıç, Azadiya Welat gazetesi Batman temsilcisi

Deniz Kısmetli, Halkın Günlüğü gazetesi İzmir temsilcisi

Dilşah Ercan, Azadiya Welat gazetesi Mersin muhabiri

Dilek Demiral, gazeteci, Özgür Gündem gazetesi eski editörü

Doğan Karataştan, Yürüyüş dergisi

Erdal Süsem, Eylül dergisi

Erol Zavar, Odak dergisi

Ertuş Bozkurt, Dicle Haber Ajansı editörü

Fatih Özgür Aydın, Artı İvme dergisi

Fatma Koçak, Dicle Haber Ajansı

Faysal Tunç, Dicle Haber Ajansı Şırnak muhabiri

Ferhat Arslan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Mersin muhabiri

Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat gazetesi Gaziantep temsilcisi

Füsun Erdoğan, Özgür Radyo eski Genel Yayın Koordinatörü

Gamze Keşkek, Tavır dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Hamit Duman, Azadiya Welat Gazetesi yazarı

Hasan Özgüneş, Azadiya Welat Gazetesi yazarı

Hatice Duman, Atılım gazetesi Yazı İşleri Müdürü

Hüseyin Deniz, Evrensel gazetesi muhabiri

İzzet Uysal, Özgür Gelecek gazetesi

Kamuran Sunbat, Dicle Haber Ajansı Çukurova eski muhabiri.

Kenan Karavil, Radyo Dünya Yayın Yönetmeni.

Kenan Kırkaya, Dicle Haber Ajansı Ankara temsilcisi

Mazlum Özdemir, Dicle Haber Ajansı muhabiri

Mehmet Emin Yıldırım, Azadiya Welat gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Murat İlhan, Azadiya Welat Gazetesi Diyarbakır muhabiri

Musa Kurt, Yürüyüş dergisi muhabiri

Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet dergisi Ankara temsilcisi

Nahide Ermiş, Demokratik Modernite dergisi

Nevin Erdemir, Özgür Gündem Gazetesi editörü

Nilgün Yıldız, Dicle Haber Ajansı Mardin muhabiri

Nurettin Fırat, Özgür Gündem Gazetesi yazarı

Nuri Yeşil, Azadiya Welat gazetesi

Ömer Faruk Çalışkan, Özgür Halk dergisi

Ramazan Pekgöz, Dicle Haber Ajansı Diyarbakır editörü

Sadiye Eser, Evrensel Gazetesi muhabiri

Sami Menteş, Yurt gazetesi muhabiri

Sebahattin Sürmeli, Özgür Halk Dergisi

Semiha Alankuş, Dicle Haber Ajansı

Sevcan Atak, Özgür Halk Dergisi editörü

Seyithan Akyüz, Azadiya Welat gazetesi Adana temsilcisi,

Sibel Güler, gazeteci, Özgür Gündem eski editörü,

Sinan Aygül, Dicle Haber Ajansı Bitlis muhabiri,

Sultan Şaman, Hevîya Jine dergisi editörü,

Şahabettin Demir, Dicle Haber Ajansı Van muhabiri,

Şükrü Sak, Akıncı Yol ve Baran dergisi,

Tayyip Temel, Azadiya Welat gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni,

Turabi Kişin, Özgür Gündem gazetesi editörü,

Turhan Özlü, Ulusal Kanal TV Genel Yayın Yönetmeni,

Ulaş Yıldız, Mücadele Birliği dergisi,

Yalçın Küçük, gazeteci,

Yeliz Kılıç, Yürüyüş dergisi,

Veysel Şahin, Tavır dergisi,

Yüksel Genç, Özgür Gündem gazetesi yazarı.

Şu an ki tutukluları saydım. Dikkat edin, yüzde 90’ı Kürtçe yazan Azadiya Welat gazetesinin… Arkadaşlar, ya, Kürt diline, Kürt düşüncesine, Kürt gazetesine de bu kadar düşmanlık olmaz. Barış sürecindeyiz, çözüm sürecindeyiz…

Bakın, 1999’da bir çözüm süreci şansı doğmuştu koalisyon hükûmetleri döneminde ve o zaman, yine gerilla sınır ötesine çekilip silahlar sustuğu zaman, Türkiye’de yirmi beş yıldır süren çatışma ortamına rağmen, o yoğun ortama rağmen, Avrupa ve Amerika terör örgütleri listesini düzenlerken Türkiye yoktu gündemde. Ne zaman silahlar sustu Türkiye’yle ilgili PKK o zaman terör örgütleri listesine alındı yani silahların bırakıldığı anda. Şimdi de bir barış ve çözüm süreci var. Dikkat edin ama bu barış ve çözüm sürecinde, tam da Avrupa’nın en uygar ülkesi olduğunu söyleyen Danimarka, ne yapıyor? Nûçe TV, müzik kanalı olan Mezopotamya TV ve Roj TV’nin yayın lisansını iptal ediyor, dikkat edin. Bunlar hem “Türkiye’de basın özgürlüğü yoktur.” diyorlar hem Türkiye’yi eleştiriyorlar hem kendileri basın özgürlüğü… Hatta müzik kanalını bile yasaklıyorlar.

Şimdi, burada, çözüm süreciyle beraber birileri rahatsız oluyor. Bu rahatsızlığın hemen basına yansıması dikkat çekicidir.

Yapılan anketlerde, doğuda, güneydoğuda en fazla izlenen televizyonlar bunlardır arkadaşlar, onlardan sonra izlenen televizyon ise Meclis TV’dir. Bu gerçeğin de altını çiziyorum yani Nûçe, Sterk TV, Roj TV ve Mezopotamya TV 1’inci sırada en çok izlenen; onlardan sonra, canlı yayın varsa Meclis TV izleniyor, en çok izlenen televizyon kanalı.

Şimdi, bu kanalları kapatmak, farklı düşüncedeki insanları 12 Eylül darbesinin Anayasası’na, Basın Yasası’na, Millî Güvenlik Kurulunun çıkardığı Basın Yasası’na dayanarak içeri almak, içeride tutmak, inanın, darbeciler için -mümbit derler herhâlde, Tarım Bakanı burada olsaydı- verimli bir toprak, verimli bir ortam; yasaklar, sansür, yasaklama. İşte gördük, Uludere’de katliam oluyor, basınımız susuyor. Gezi’de bir şeyler oluyor, ana akım medya susuyor ama susturulamayanlar da var arkadaşlar, sosyal medyayı susturamıyorlar. Sosyal medya bu sefer devreye giriyor, bu sefer sosyal medya alanındaki çalışmalar rahatsız etmeye başlıyor. Şimdi, bunu, demokrasinin kanallarını açarak -darbenin gerekçelerinden birisi olan- halkı aydınlatmayı, kamuoyunu aydınlatmayı, doğru haber yapmayı, doğru bilgi vermeyi, basının bunu sağlamasını sağlayacak olan Meclistir. Bunun bir araştırmasını yapalım. Allah aşkına, söyleyin bana… Bu medya patronlarının hepsi, medya dışında her şeyi yapıyor, ticaret, enerji alanındalar, Türkiye’nin bütün maden şirketleri onlarda; vallahi Hükûmetin de emrindeler, hükûmet ne isterse onu yazıyorlar. Şimdi, yazmayan… Kürşat Bumin, Yeni Şafak’tan en son yazıları nedeniyle bırakıldı; daha önce Hasan Cemal, daha önce birçok tanıdığımız televizyoncu. Arkadaşlar, bu baskıları araştırmak lazım. Birinin çanına ot tıkamak lazım ki bu ülkede özgürlük gelişsin, bunun başka yolu yok. Bu araştırma önergesi size de fayda sağlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HASİP KAPLAN (Devamla) – Yoksa, El Sisi’ler bitmez, El Sisi’lere dikkat edin; bizden söylemesi, bizden uyarması.

Böyle faydalı bir araştırma önergesine de “Evet” demenizi bekliyoruz. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 14.58

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.04

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır).

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130’uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Mehmet Şandır, Mersin Milletvekili.

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Tabii, basın özgürlüğü taleplerine karşı olmak veya basın özgürlüğünün sorunlarının tedbirleri için araştırma yapmaya karşı olmak mümkün değil ama İç Tüzük’ün şekil şartı yerine gelmesi hasebiyle verilmiş olan bu grup önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum.

Değerli arkadaşlar, tabii, Türkiye’mizin uluslararası camiada basın özgürlüğü kısıtlamaları noktasında suçlanmasını kabullenebilmek mümkün değil. Maalesef, her zeminde ve çok uzun zamandan bu yana, Türkiye, basın özgürlüğü konusunda “kısmi özgür basına sahip ülkeler” arasında gösteriliyor. Bunu kabullenebilmek mümkün değil çünkü eğer Türkiye demokratik bir hukuk devletiyse basının özgür olması zorunludur; eğer Türkiye, demokrasisini geliştirmek, ileri demokrasiye taşımak gibi bir iddianın sahibiyse öncelikle ifade özgürlüğünün ve ifade özgürlüğünün en geniş kapsamlı hâliyle basın özgürlüğünün önündeki tüm kısıtlamaların kaldırılması gerekiyor. Bu anlamda, uzun zamandan bu yana Meclisimiz, Genel Kurulumuz bu tutuklu gazeteciler meselesini, uzun tutukluluk hâllerini sürekli tartışmaktadır ama bu noktada iktidarla muhalefet arasında tanım farklılığından kaynaklanan ama sorunu çözmeyen, uluslararası camiada suçlanmamızı engellemeyen bir süreç devam etmektedir. Hâlbuki, bu konuda iddialar ortaya konulmalı, bu iddialar yanlışsa, yalansa doğru cevaplandırılmalı ama dünya kamuoyu önünde, Türkiye, basın özgürlüğü konusunda, geri ülkelerin, her anlamda bizimle mukayese edilemeyecek ülkelerin arasında gösterilmemeli. Bunu bir onur meselesi, bunu bir gurur meselesi yapmamız lazım. Bu noktada öncelikle sorumluluk da iktidar partisinin, Türkiye’yi Türk milleti adına yöneten AKP Hükûmetinindir.

Bakınız, verilen önergenin gerekçesini de okudum. Gerçekten bu konudaki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesini talep ediyor. Bana göre çok masum, makul bir talep. Bunun ciddiye alınmasında veya “Efendim, niye bir başka parti? Doğruyu biz biliriz, biz yaparız, biz söyleriz.” iddiasındaysanız iktidar grubunun vermesinde ve bu konudaki iddiaların araştırılmasına imkân vermesinde fayda vardır. Ve dünyaya da kalkar deriz ki: “Biz bu konudaki eksikliklerimizi tamamlamak için komisyon kurduk, Meclis olarak çalışıyoruz ve size gerekçeleri söyleyeceğiz.” Ama, maalesef, iktidar bu konularda “Ben bilirim.” diyor.

Bildiğiniz, Türkiye’yi ayıplı olmaktan kurtarmıyor Sayın Elitaş.

Bugün, burada, işte elimde, gelirken hemen İnternet’e girerek getirdiğim belgeler var. “Özgürlük Evi” diye Amerikan merkezli kuruluşun açıklaması var, 2013 dünya basın özgürlüğü konusunda Türkiye’yi ağır cümlelerle suçlayan beyanları var. “Avrupa Birliğine gireceğiz.” diyorsunuz, Avrupa Birliğinin genişlemeden sorumlu görevlisinin daha geçen günlerde yaptığı açıklamaları ve Türkiye’yi suçlayan beyanları var. Bunlar, bir muhalefet partisi olarak, bu ülkenin bir vatandaşı olarak ve bir siyasi partisi olarak bizleri yaralamaktadır ve iktidara tekrar buradan, bu konuyla ilgili ne yapılması gerekiyorsa Türkiye’yi ayıplı ülke olmaktan çıkartmanızı talep ediyoruz, bunu yapmayışınızdan dolayı da sizi milletimize şikâyet ediyoruz.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Sayın Şandır, o gazeteciler terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları için tutuklular.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Anladım da yani ben uluslararası kuruluşları söylüyorum, tutuklu gazetecilerin beyanlarını söylemiyorum. Uluslararası kuruluşlar, gerektiğinde o kuruluşların beyanıyla kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz ama onların, basın özgürlüğü konusunda Türkiye’ye yaptığı suçlamaları karşılamamız lazım. İşte “terörist gazeteci” falan diyerek meseleyi geçiştiremeyiz.

Değerli arkadaşlar, bir başka hususu da söylemek istiyorum: Tabii, Mısır’da yaşanan hadise, tekrar bu konuda tüm siyasi partiler olarak bir irade beyanı ortaya koymamızı zorunlu hâle getirmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak söylüyorum: Milletin iradesine, milletin özgür iradesiyle kendi geleceğine karar verdiği sistemin hukuk dışı yollardan değiştirilmesine hepimizin karşı çıkmamız lazım sebebi ne olursa olsun, sahibi kim olursa olsun. Ama, bir yanlışı da buradan hatırlatmak lazım: İşte “Arap Baharı” diye sahiplendiğiniz, bir nevi ümitlendiğiniz, “Orta Doğu’ya, işte, özgürlük geliyor, demokrasi geliyor.” diye millete anlatmaya çalıştığınız, bir anda sözcülüğünü yapmaya çalıştığınız bu Büyük Orta Doğu Projesi’nin gerçeği dün Mısır’da yaşanan hadiseyle ortaya çıkmıştır. Bundan da ders alalım. Yani, Batı’dan gelen her şey doğru değil arkadaşlar. Buna itiraz edelim. Yani, biz bu bölgenin ülkesi, milleti olarak Batı’nın projelerine taşeronluk yapmak, o projeleri sahiplenmek ve bölgemize bunun dikta ettirilmesine destek vermek… Türk milletinin misyonuna, bu coğrafyaya sorumluğumuz var; bu coğrafyayı biz yönettik, bu coğrafya bizim. Bu coğrafyaya, bu coğrafyanın dışından gelen güçlerin bu türlü dayatmaları… Müslüman kanı akıyor, bugün dünyada Müslüman kanı akıyor, bölgemizde de Türkler zulüm görüyor. Dolayısıyla, Mısır’da yaşanan hadiselerden de ders almamız gerektiği kanaatindeyim.

Bir meseleyi de tekrar ifade edeyim: Değerli arkadaşlar, kabuk tutmuş yaraları kaşımanın bir anlamı yok. İki haftadır Çorum olaylarını, Sivas olaylarını ve diğer geçmişte kalan, büyük acılar yaşadığımız, utandığımız birtakım olayları sürekli burada konuşarak bu kabuk tutmuş yaraları kaşımanın bu ülkeye bir faydası yok. Sorgulanmamalı mı? Sorgulanmalı ama gereken, görevliler gereğini yapmalı. Konuşarak görev yapılmış olunmaz. Eğer bu işin suçluları araştırılacaksa o araştırılsın, devletimizin ilgili kurumları var ama bunu sürekli siyasetin malzemesi yapmaya kalkarsak bu işe hizmet etmiş olmayız çünkü bu ülkenin en önemli değeri birliğidir. Birliğimizi zedeleyecek, farklılığımızı ayrışmaya dönüştürüp çatışmaya dönüştürecek, bu, geçmişte yaşanmış olayları sürekli gündeme getirerek bu milletin huzurunu kaçırmamak gerektiği kanaatindeyim.

Bir başka husus, değerli arkadaşlar, biz bundan önceki…

TUFAN KÖSE (Çorum) – Yapanların yanına kâr mı kalsın Sayın Hatip?

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Hayır, kalmasın ama ilgili kurumlar var, onlar araştırsınlar. Konuşarak bir sonuç alınmıyor farkındaysanız.

Değerli arkadaşlar, biz bir önceki Danışma Kurulu toplantısında bir uzlaşma yapmıştık. Bu uzlaşma “torba yasa” dediğiniz bu yasanın görüşmelerinin tamamlanmasına kadardı ama daha sonra, vardığımız, bizim de altına imza koyduğumuz uzlaşmayı bize sormadan bozdunuz. Başka kanunlar getirdiniz; 1 kanun, 5 tane, 6 tane de uluslararası sözleşme getirdiniz; buna hakkınız yok. Ramazana giriyoruz, dönemin sonundayız. Birlikte çalıştık, birlikte karar verdik, altına imza koyduk. Bunu bozmaya, bize danışmadan bozmaya hakkınız yok.

Dolayısıyla, ramazan öncesinde bu Genel Kurulun huzurunu kaçırmanın sorumluluğu da maalesef siyasi iktidar olarak AKP İktidar Grubunun üzerindedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Dolayısıyla, yani çok sıkıntılı bir çalışma beklediğimi de sizlere ifade etmek istiyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Grup Başkan Vekili biraz önce hem ismimle hitap ederek hem de en son cümlesinde “Biz bir uzlaşma yaptık, uzlaşmayı bozmanın sorumluluğu iktidara aittir.” diye sataşmada bulundu. İki dakikada cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun, iki dakika söz veriyorum sataşma nedeniyle. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına ve Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Saygıdeğer milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bakınız, biz, iktidar olarak, her hafta pazartesi günü o haftayla ilgili ne yapacağımızı siyasi parti grup başkan vekillerine bildiriyoruz ve kamuoyundan, medyadan, hatta bizim grubumuzdan önce özellikle muhalefet partilerinin hafta içerisinde ne görüşeceğimizle ilgili bilgileri oluyor. Bunu kimse inkâr edemez. O gün yaptığımız konuşmada TSK İç Hizmet Kanunu’yla ilgili 35’inci maddenin değiştirilmesi konusunda siyasi partilerimize de bilgi verdik. Nitekim, Meclis Başkanı siyasi parti gruplarıyla görüştü. TSK İç Hizmet Kanunu’nun görüşülmesi konusunda Komisyon pazartesi günü toplandı ve kararını verdi. O çerçevede devam ediyoruz.

Dün Danışma Kurulunda -siz gelseydiniz- ifade ettik; acil, çok önemli olduğunu ifade eden Ulaştırma Bakanlığının uluslararası sözleşmeleri var, bu sözleşmelerin eylül ayı içerisinde veya ağustos ayı sonunda onaylanması gerektiğine dair bir zorunluluk var. Bu sözleşmelerle ilgili, bakın, değerlendirin, bize bilgi verin dedik. “Hangi ülkeyle?” dediler. Ama, arkadaşlarımıza ifade ettik, baktık, ülkelerle alakasının olmadığını, genel bir sözleşme olduğunu ifade ettik. “Biz de inceleyelim, bakalım.” dediler. Bize henüz bir dönüş olmadı ama şunu söylüyoruz, diyoruz ki: Olağanüstü durumla ilgili bir meselede herhâlde muhalefet partileri de buna katkı yaparlar diye inanıyoruz. Ama değerli arkadaşlar, bakın, uzlaşmayı böyle döndürdük, şunu yaptık…

Sayın Şandır, etikten bahsediyorsunuz. Dün verdiğiniz önergelere Allah rızası için bir  bakın. Önergeleri, maddeyi kabul etsek herhâlde Kanunlar Kararlar nereye koyacaklarını bilmiyorlar. Aynı madde önerge olarak gelmiş, bakıyoruz ne var burada? Değiştirdik, kabul ettik. Nereye konulacak? İşlenmesi mümkün olmayan önergeler var. Lüften, önergeleri hassas bir şekilde değerlendirip…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Engelleme yapabilirsiniz…

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sen kendi yaptığını bir anlatsana millete.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …ama İç Tüzük kurallarını uygulamamızı…

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Şöyle, televizyon varken bir anlat bakalım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …farklı olarak değerlendirmeniz yanlış olur.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) –  Sayın Başkan…

BAŞKAN –  Buyurun Sayın Şandır.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) –  Benim konuşmam üzerine Sayın Elitaş Genel Kurula bir bilgi verdi. Verdiği bilgiyle benim söylediklerim bir yanlış anlamaya gitti; onun için, müsaade ederseniz cevap olarak…

BAŞKAN –  Cevap olmaz ki, sataşma varsa söz vereceğim.

Buyurun Sayın Şandır sataşma nedeniyle iki dakika söz veriyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

 

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin konuşması

 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) –  Sayın Elitaş, yani sataşma olsun diye isminizi telaffuz etmiyorum, dostumsunuz, mesai arkadaşız.

Siz, pazartesi günü toplantı yapıyorsunuz ama zannediyorum birbirinizden haberiniz yok. Sayın Nurettin Canikli’nin katıldığı 1 Temmuz öncesindeki yani Meclisin tatile girmesi İç Tüzük gereği zorunlu olduğu Danışma Kurulu toplantısında Meclis Başkanının önerisiyle AKP Grubunun önerisini birleştirdik, altına biz de imza attık Meclis 1 Temmuzda tatile girmeyecek, şu kanunu görüşeceğiz ondan sonra gireceğiz diye. Sayın Nurettin Canikli burada, Sayın İdris Baluken ve CHP Grubundan Mevlüt Aslanoğlu… Orada bize ifade edilen şey “Torba yasayı görüşeceğiz, 1 Temmuzda tatile girmesi gereken Meclisi tatile sokacağız.” Bu, salı günü yaptığımız Danışma Kurulu toplantısı, pazartesi yaptığımız toplantıdan sonra. Altına biz de imza koyduk. Dört beş aydır burada Danışma Kurulu kararı çıkmıyor ama o gün biz de imza koyduk kendi grup önerimiz olmasına rağmen ama sonra nerede ne karar alındıysa…

Bizim itirazımız şu: Yani, bize göre iç tehlike kalkmamıştır. Dolayısıyla, iç tehlikeyi gündemden çıkartan bu getirdiğiniz kanun tasarısı PKK’nın talebi; bize göre öyle, size göre değil olabilir. Dolayısıyla, kim, nerede, ne konuştu da vardığımız mutabakatı bozup yeniden bu Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili 43 maddelik kanuna 2 madde koyuyorsunuz? Bizim tepkimizi bilmenize rağmen o 2 maddeyi koyarak buradaki uzlaşmayı dinamitliyorsunuz, işin aslı bu, buna itiraz ediyoruz biz. Yoksa, Danışma Kurulu kararıyla Sayın Nurettin Canikli’nin ifadesiyle “1 Temmuzda tatile girmeyecek, Meclisi torba yasayı bitirdikten sonra tatile sokacağız.” mutabakatında biz varız. Ama, sonra bize danışmadan bu mutabakatı bozarak buraya şu sebeple uluslararası sözleşme getirmek, şu sebeple şu kanunu getirmek…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – …hak değil, doğru değil. O, uzlaşmayı bozmaktır. Onu ifade etmek…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Şandır, Meclis Başkanı “Siyasi parti gruplarıyla görüştüm.” dedi, biz onun üzerine bunu yapıyoruz.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Olmaz böyle.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

 

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- BDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Türkiye’deki basın özgürlüğünün önündeki engellerin bütün boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/76) görüşmelerinin, Genel Kurulun 4 Temmuz 2013 Perşembe günkü  birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

 

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Melda Onur, İstanbul Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

MELDA ONUR (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli vekiller, basın özgürlüğüyle ilgili yeni bir araştırma önergesinin, belki defalarca verilmiş, defalarca reddedilmiş bir araştırma önergesinin daha lehinde söz almış bulunmaktayım. Benzeri bir konuşmayı geçenlerde burada hapishanelerin durumuyla ilgili yapmıştım; sanıyorum, bir benzerini de şimdi basın özgürlüğüyle ilgili yapacağım.

Şimdi, ben eski bir gazeteciyim -bunu zaten arkadaşlarımız biliyor- eski dönemlerde nasıl olurdu, biraz onu anlatayım. Şunu kabul edelim ki basının üzerinde her zaman için bir baskı vardır, bunu hiç kimse reddedemez. Ama, eski dönemlerde yani bizim gazetecilik yaptığımız dönemlerde -ki bu dönemler hani biz sol grubun ifadesiyle sağ iktidarların yani Özal, Tansu Çiller, Demirel gibi eski siyasetçilerin iktidarlarının döneminde ben gazetecilik yaptım- evet, yani çeşitli müdahaleler olurdu haberlerimize ama en azından o haberleri gazetenin içerisine sokabilirdik, daha sonra müdürlerimiz biraz ayar verirlerdi ama bugün gelinen noktada o haberler daha gazetenin içerisine değil, binadan içeri giremiyor. Şu anda artık bırakın muhabirlerin otokontrolünü direkt patron seviyesinde sabaha karşı gelen telefonlarla, sabaha karşı talep edilen 1’inci sayfalarla, televizyonlarda kulaklıklara gelen talimatlarla bu haberler ne yazık ki verilemiyor. Şu andaki durum, son dönem, benim tanık olduğum en azından, medya, tarihinin en kötü döneminde. 

Şimdi, bunun kanıtını aslında geçtiğimiz günlerde yaşadığımız Gezi olaylarında gördük. Nasıl oldu? Bu son dönem tutuklamalarla, patron seviyesinde ayarlamalarla iktidar zannetti ki baş belasından kurtuldu çünkü onun için basın, serbest basın, özgür basın bir baş belasıydı ama ne yazık ki başka bir baş belası çıktı. Bu da bir kuştu, fazla cikledi ve Başbakan konuşmasında “Twitter diye bir baş belası var.” dedi. Neden Twitter diye bir baş belası çıktı? Çünkü siz ne kadar bastırırsanız bastırın, ifade özgürlüğü, serbest haber yapma özgürlüğü, sözlerini ifade özgürlüğü bir şekilde bir yerlerden patlak veriyor. Sosyal medya, bu şekilde yeni özgür medya olarak ortaya çıktı. Tabii, biz, bu yeni özgür medyadan sokakların durumunu izlerken ana akım medya başka bir kuşu veriyordu, kutuplarda yaşayan penguenler, baş belası olmadan, halka izlettiriliyordu. Ama sanıyorum onlar da bir noktadan sonra gerçekleri gördüler ki uluslararası bağlantılarda, uluslararası kanallarda bu hareketlilik gösterilince kendi kanallarında da göstermek zorunda kaldılar.

Şimdi, eğer bağımsız bir medya olsaydı belki de bu çok şikâyet edilen, işte “Yalan yazdılar.”, “Manipüle ettiler, yönlendirdiler.”, “Halkı galeyana sevk ettiler.” tarzında şikâyetler olmayacaktı çünkü ana akım medya, diğer medya olsun, özgürce bu görüntüleri verebilecekti, özgürce haberlerini yazabilecekti ve belki de kimse sosyal medyaya itibar etmeyecekti. Ama ne yazık ki son dönemde basın üzerinde yaşanan baskılar, tutuklamalar, işten çıkartılmalar sosyal medyaya böyle bir alan açtı. O yüzden, hiç şikâyet etmeye gerek yok.

Şunu görüyoruz ki bu Gezi sürecinde muhalif olan birçok arkadaşımız gerek kendiliğinden işten ayrıldı  -işten ayrılma gerekçeleri, yeterince gazetecilik yapamadıkları- birçok kişi TMSF’nin el koyduğu yayınlarda işten çıkarıldı. Daha dün, çok değerli olduğunu düşündüğümüz bir yazar, ne yazık ki Hükûmet sempatizanı bir gazeteden personel, insan kaynakları vasıtasıyla işinden atıldı -ben burada adını dillendirmek istemiyorum- gerçekten çok üzüldüm. Bu, bir dönemde yapılan, hani kapıya geldiğinizde kartınızın çalışmaması kadar insanı ötekileştirici, aşağılayıcı bir şey.

Şimdi, hazır buraya gelmişken bu Gezi Parkı süresince sizlerden uzak kaldım, biraz da benim gözümden dinleyin istiyorum çünkü benim de bir gazeteci olarak, aslında, Gezi Parkı’nı bir milletvekili olmanın ötesinde, bir gazeteci gibi izleme imkânım oldu. Hem de şunu gördük: Hani biz burada parlamenter demokrasi işlemiyor, işte, az önce Sayın Şandır, buradaki birtakım kararlara uyulmuyor gibi şikâyetler… Efendim, bizim dışarıda dokunulmazlığımız da kalmamış, biz onu gördük ne yazık ki. Ben dokunulmaz olduğumuzu zannediyordum ama değilmişiz.

Sizi 31 Mayıs sabahına götürmek isterim. 31 Mayıs öncesi, biliyorsunuz, çok küçük bir çevre eylemi, ne yazık ki polisin orantısız gücüyle… Ki ben burada, herhâlde, faiz lobisinin o polis olduğunu düşünüyorum çünkü savunmasız, kasksız, gözlüksüz bir kadına biber gazı sıkıp bir de arkasından koşturan kişi esas komployu kuran kişidir. Bilmiyorum, o polis hakkında faiz lobisi, Yahudi lobisi, içki lobisi, her neyse bir soruşturma açıldı mı, ona bakmak lazım. Orada bulunan vatandaş İstanbul milletvekillerini Twitter üzerinden çağırdı. Bilmiyorum, sizi çağırdı mı? Muhtemelen sizleri de çağırmışlardır yani burada iktidar partisinin İstanbul milletvekillerini görüyorum ama bizi çağırdılar ve biz, milletin vekili olarak oraya gitmek durumundaydık ve gittik. 30 Mayıs akşamı orada bir şenlik vardı, tamamıyla bir şenlikti. Orada, hani “marjinal”, “radikal” falan deniyor ya, birtakım gruplar… Onların da ne olduğunu tam olarak bilmiyorum yani hiçbir yasadışı örgüt değildi oradakiler. İşte, konserler verildi ve geç saat ben de oradayım, Genel Başkanımız “Arkadaşlarla durun, nöbet tutun.” demiş, bekliyoruz. Dediler ki bana: “Ya, Sayın Vekilim, galiba polis buraya operasyon yapacak.” Dedim ki: Mümkün değil ya, delirmiş olmalı. Yani bu kadar barışçı bir gruba, en ufak bir aykırı slogan… Şarkılar söyleniyor, işte yani konuşmalar yapılıyor. Mümkün değil, yapmaz dedim yani olamaz öyle bir şey. “Yok, olurdu, olmazdı.” Geç bir saat. Biraz daha azaldı insanlar. Çevreci gruplar var; Derelerin Kardeşliği, işte HES eylemcileri falan. Derken, baktık bir hareketlilik var, kalktık, gittik, Çevik Kuvvet’in yanına gittik. Baktık, böyle bir hareketlenme, dedik ki: Ya biz İstanbul milletvekiliyiz. Ve o akşam İlhan Cihaner ve Müslim Sarı vardı. İlhan Cihaner’i -bize göre daha ünlü- tanıyorlar, biz de kendimizi tanıttık. Sonra döndüm, dedim ki: Ya olamaz, mümkün değil, biz milletvekilleriyiz, biz öne geçelim, onlar gelirken durdururuz biz onları, bize saldırmazlar. Çünkü ben, doğrusunu söylemek gerekirse, buna alışkındım. Çeşitli KESK eylemlerine gittiğimizde polis telsizlerinden “Ya, milletvekilleri de burada.” diye bir şey duyuyordum yani bir ölçü vardı ve biz, kasksız, gözlüksüz -o kadar eminim ki polisi durdurabileceğimize- 3 kişi önden yürüdük, “Durun.” dedik. Yani, ayağımın dibine atılan fişekler, gözümü yakan biber gazı, nefesimi kesen biber gazı canımı acıtan şey değildi, canımı acıtan şey dokunulmazlığımızın olmadığını görmek oldu arkadaşlar ve ne yazık ki bu Gezi olayları süresince bu dokunulmazlığımızın olmadığını tek tek gördük. En acı olanı… Ve çeşitli defalar çağırıldık. Zaten bulunduğumuz yerlere biber gazı atıldı.

Hani, diyeceksiniz ki: “Sizin orada olup olmadığınızı nereden bilecek?” Vali Bey’e gittik, dedik ki: Ya, burada vekiller oluyor, siz biliyor musunuz? Vali Bey dedi ki: “Biz o parkta, kim giriyor, kim çıkıyor, hangi marjinal, hangi radikal, hangi örgüt, hangi vekil var anı anına, saniyesi saniyesine biliyoruz.” Demek ki Şafak Pavey’in ayağının önüne atılan biber gazını da zaten biliyorlardı.

Ve son olarak biliyorsunuz, Divan Oteli’nin önünde ambulans geçişlerine yardımcı olmaları için polisle konuşmaya çalışan Amasya Milletvekilimizin suratına bir kask fırlatılarak burnu kırıldı. Ve ben, Divan Otel’de sıkışıp âdeta bir “Die Hard” filmi gibi -bilmiyorum hiç seyrettiniz mi?- içeride yaralılar, inleyenler, biber gazı… İçeriye biber gazı atıldığında yukarıya kaçmak zorunda kaldığımızda bir kadın şöyle diyordu: “Vekilsiniz bize niye kalkan olmuyorsunuz?” Dedim ki: Çok özür dilerim, vekiliz ancak sizinle biber gazına, copa, kaska, dayağa ortak olabiliriz, ne yazık ki size kalkan olamıyoruz çünkü bizim artık gördüğümüz kadarıyla, bu polisle, sokaklarda bir dokunulmazlığımız kalmamış.

Şimdi, bunları niye anlattım? Benim gözümden de bunu görmenizi istedim. Şimdi, size şöyle bir şey söyleyeyim son olarak: Hani deniyor ya “Polise taş atan, saldıran marjinal, radikal gruplar…” Arkadaşlar, ilk dört gün, hiç öyle bir şey yoktu. Fakat ilk dört gün kırmızılı kadına, oradaki birkaç kişiye orantısız olarak biber gazı atan… Biber gazı havaya atılır arkadaşlar, biber gazı insanların gaz yayıldığında kaçmasını sağlamak içindir –gözümüzle- direkt hedefe sıktılar. Tüm bunlar olduktan sonra birileri de sanıyorum bu arkadaşları savunmak istedi. Ama şunu söyleyeyim: Hani “yağmacı” falan diyorlar ya İstiklal Caddesi’nde bir tane dükkânın içinden bir tişört çalınmış mı, buyurun araştırın, bir tane büfeden bir tane sigara paketi çalınmış mı?

Teşekkür diyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Barış ve Demokrasi Partisi Grup önerisi aleyhinde söz isteyen Gökcen Özdoğan Enç, Antalya Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Barış ve Demokrasi Partisinin grup önerisi aleyhinde söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Basın özgürlüğü, haber, bilgi, düşünce ve kanaatlerin kitle iletişim araçları yoluyla serbestçe elde edilebilmesi, ifade edilebilmesi ve yayılabilmesi haklarını içerir. Basın özgürlüğünün gerçekleşebilmesi için üç temel unsur gerekmektedir: Bir, bilgiye, habere ulaşabilme hakkı. Ülkemizde gayet rahat bir şekilde, bilgiye, habere ulaşabilme hakkı vardır. Diğer ikincisi, elde edilen bilginin, haberin, düşüncenin açıklanabilme hakkı.

Üçüncüsü, bu bilgiyi, düşünce ve kanaati haber, yorum ve görsel ürünüyle yayabilme hakkı. Bunlar basın özgürlüğünün vazgeçilmez unsurları arasındadır ki ülkemizde bununla ilgili… Ben de iletişimciyim, iletişim fakültesi okudum ben de, bize öğretilenler de bunlardı ve bunlar, basın özgürlüğünün devamı için de gerekli olan koşullar aslında.

Uluslararası hukukta basın özgürlüğü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin de 10’uncu maddesinde düzenlenmiştir. Biz, tabii, on yıl boyunca ciddi çalışmalar yaptık bununla ilgili. Ben, özellikle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesini okumak istiyorum size: “Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak başkalarının şöhret ve haklarının, toplum sağlığının ve ahlakının millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlandırılabilir.” Yani buradan şuraya gelmek istiyoruz: Sarı basın kartı olan ya da herhangi bir şekilde herhangi bir gruba ait olan kişiye suç işleme hakkını hiçbir bir şekilde vermiyor. Sarı basın kartı olan terör örgütü üyesi olamaz diye bir kaide yok, hırsız olamaz diye bir kaide yok. O yüzden biraz evvelki, -kamuoyunda bir yanlış algı var, basında da yer alıyor sık sık tutuklu gazetecilerle ilgili- aslında içeriğine baktığınız zaman biraz önce ifade ettiğim maddeyle tamamen örtüştüğünü söylemek gerekiyor. Basın Kanunu’nda…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Hırsız kim?

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Devamla) – Dinlerseniz devam edeceğim.

Basın Kanunu’nda gazetecilerin haber kaynaklarının hiçbir şekilde…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Hırsız gazeteci kim, onu merak ediyorum. Belki Sayın Hasip Kaplan bilir.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Devamla) – …açıklanmaya zorlanamayacağı, düzeltme ve cevabın yayınlanmasıyla basılmış eserleri engelleme, tahrip ve bozma fillerine uygulanan yaptırımlar dışında para cezalarının hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilemeyeceği de hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Değerli milletvekilleri, Sayın Başkan; demokratik bir ülkede basın özgürlüğü olmazsa olmazlardan biridir.

EMRE KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) – Yani Türkiye’de yok!

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Devamla) – Biz, tek sesli basından yana hiçbir zaman olmadık.

TUFAN KÖSE (Çorum) – Akşam gazetesi ne oldu, Akşam gazetesi?

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Devamla) – Aksine, çok sesliliği savunduk.

Bakınız, şunu da ifade etmek istiyorum: Sansürden de bahsediliyor ancak ülkemizde güvenli, nitelikli basın kuruluşlarının varlığı demokratik sürecin devamı için şarttır. Taraflı basından muhalefet kadar, biz de en az sizin kadar rahatsızız çünkü gerçekleşmeyen olayları sanki gerçekleşmiş gibi kanallar vasıtasıyla topluma empoze etmeye çalışan bir kısım medya da mevcut bu ülkede. Bunun yanında, gerçekler anlatılırken saptırma yoluyla daha önce yayınlaşmış görüntüleri bugün yayınlanmış gibi, bugün gerçekleşmiş gibi birtakım kanallarda da izlediğimizi unutmayalım. “Arşiv” yazma gereği bile duymadan sürekli o yayınları yirmi dört saat döndüren basın kuruluşlarını da buradan kınıyorum, bunun adı “özgürlük” değil arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

VELİ AĞBABA (Malatya) – Siz de Hürriyet’in genel yayın yönetmenliğine adaysınız herhâlde, Akşam’ı aldınız nasıl olsa. Genel yayın yönetmeliğine aday, Mehmet Ocakden’den sonra aday, iletişim fakültesi mezunu da. 

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Devamla) – Son on yılda yayınlarımızın, son on yılda yasalarımızı Avrupa Birliğiyle uyumlaştırmak ve daha da önemlisi, vatandaşlarımızın haklarını, özgürlüklerini arttırmak amacıyla basın özgürlüğünü genişletmeye biz devam edeceğiz. Çünkü, katılımcı demokrasinin araçlarından biri olduğunu düşünüyoruz basın özgürlüğünün. Ne olursa olsun, bu konuda kararlıyız.

Sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum: Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün daha ileriye taşınması için son yıllarda ciddi adımlar attık. Bu paralelde özgürlükçü bir anlayışla bu adımları atmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle Barış ve Demokrasi Partisinin grup önerisinin aleyhinde olduğumuzu belirtiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Daha beş dakika vardı ya.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan, Türkiye'deki  basın özgürlüğü iktidar partisi tarafından en fazla beş dakika anlatılabilmiştir, tutanaklara geçmesi açısından efendim.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Çok komiksin sen ya!

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmemiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Okutuyorum:

 

2.- MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Elâzığ Milletvekili Enver Erdem ve arkadaşları tarafından geçici köy korucularının sorunlarının araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin görüşmelerinin, Genel Kurulun 4 Temmuz 2013 Perşembe günkü  birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

 

                                                                                              4/7/2013

                         Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 4/7/2013 Perşembe günü (bugün) yaptığı toplantısında siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisini İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Saygılarımla.                                             

                                                                  Mehmet Şandır

                                                                      Mersin

                                                          MHP Grup Başkan Vekili

Öneri:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan Elâzığ Milletvekili Enver Erdem ve arkadaşlarının 24 Mayıs 2012 tarih, 5131 sayı ile TBMM Başkanlığına vermiş olduğu geçici köy korucularının sorunlarının araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması önergesinin 4/7/2013 Perşembe günü (bugün) Genel Kurulda okunarak görüşmelerinin bugünkü birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Hasan Hüseyin Türkoğlu, Osmaniye Milletvekili.

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Sayın Başkan, Türk milletinin saygıdeğer milletvekilleri; bölücü, yıkıcı, ayrılıkçı terörle mücadelenin önemli bir parçası olan geçici ve gönüllü köy korucularımızın sorunlarını dile getirmek üzere huzurlarınızdayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelede önemli bir unsurunu oluşturan köy korucularının sorunlarını henüz geçtiğimiz ay içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşımış idik. Belki Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bu hususun kısa bir zaman aralığı içinde tekrar gündeme gelmiş olması dikkatinizi celbetmiş olabilir. Ancak korucularımızın bugün itibarıyla yani Temmuz 2013 tarihi itibarıyla çok vahim, endişe verici sorunları vardır. Konunun aciliyeti, önemi ve vahameti sebebiyle korucularımızın durumu bir kez daha konuşulmalıdır, dikkatlerin korucular üzerine çekilmesi gerekmektedir.

Konuşmama başlarken, evvela koruculuk sistemi hakkında bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum: “Köy koruculuğu” kavramı 1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanunu’yla gündeme gelmiştir. Cumhuriyetin kuruluşuyla beraber hedeflenen topyekûn kalkınmanın hedef kitlesi olan Türk toplumu yüzde 80 oranında köylerde yaşamaktaydı. Bu sebeple Köy Kanunu’yla köy muhtarına özel bir pozisyon yükleyen o günkü anlayış “Köy muhtarının emrine bir tür kolluk gücü” diye isimlendirilebilecek koruculuk sistemini vermiştir. Köy korucuları köyde yaşayan toplumun ırzını, canını, malını eşkıyadan ve gerçek anlamda çapulcudan koruyacak bir kolluk kuvvetiydi ve 1980’li yıllara kadar bu vazifelerini başarıyla yerine getirmişlerdir. Terör olaylarının yoğunlaşması üzerine 26 Mart 1985 tarihinde 442 sayılı Köy Kanunu’nun 74’üncü maddesinde değişiklik yapılarak geçici köy koruculuğu sistemi ihdas edilmiştir. Söz konusu kanuna göre şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin köyde veya çevresinde ortaya çıkması veya her ne sebeple olursa olsun köylünün canına ve malına tecavüz hareketlerinin artması üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen illerde valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onanıyla yeteri kadar geçici köy korucusu görevlendirilebilmektedir.

Geçici köy korucularıyla ilgili tüm işlemler 442 sayılı Köy Kanunu’nun 74’üncü maddesinde değişiklik yapan 5673 sayılı Kanun ve bu kanunun ek 18’inci maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunca yayımlanan Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği ve uygulamada birliktelik sağlaması amacıyla İçişleri Bakanının onanıyla hazırlanan Geçici Köy Korucuları Yönergesi hükümlerine göre yürütülmektedir. 1985 yılında 22 ilde başlatılan geçici köy koruculuğu sistemi 1987’de ilan edilen olağanüstü hâl ile devam ettirilmiş, 1992’de koruculara ücret verilmeye başlanmış, 1993’te sistemin uygulandığı il sayısı 35’e çıkarılmıştır.

Geçici köy koruculuğu sistemi, bölücü terör örgütüne karşı orada yaşayan vatandaşların bir duruş sergilemesi, vatandaşlarımızın kendi rızalarıyla kendi hanelerini, aile fertlerini, kendi köylerini ve kendi memleketlerini silahlı olarak savunmaları için tasarlanmış ve hayata geçirilmiş bir yapıdır. Geçici ve gönüllü köy korucuları sayıları zaman zaman değişmekle birlikte terörün yoğun olduğu dönemlerde 80 bini aşmıştır. İçişleri Bakanlığının açıkladığı son bilgilere göre 46 bine yakın ücrete tabi geçici köy korucusu vardır. 20 binden fazla da ücret almayan, sadece silahı olan gönüllü köy korucusu söz konusu olup toplamda yaklaşık 66 bin kişilik bir güçtür.

Bugüne kadar geçici ve gönüllü köy korucuları, asker ve polis silah arkadaşlarıyla beraber terörle mücadelede görevlerini layıkıyla yerine getirmişlerdir. Koruculuk Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da terör örgütüne ve terör olaylarına karşı toplumsal manada bir duruşun göstergesi olmuştur. Korucular ve aileleri, aşiretleri terör örgütüne karşı bölgede direnç gösteren toplumsal bir kesimi oluşturmuşlardır. Korucular önceleri uluslararası kamuoyunda şimdi ise iç kamuoyumuzda kendi kaderlerini tayin etme hakkı, selfdeterminasyon iddiasında bulunan ayrılıkçı fikirlerin, emellerin hayallerini devlet bütünlüğünden yana boşa çıkarmışlardır.

Önemli bir bölümü Kürt kökenli olan Türk devletine bağlı, Türk milletine âşık vatan sevdalılarıdır korucular. Korucular ve aileleri en zor şartlarda yaşayarak ve ölümü göze alarak devlete ve millete bağlılıklarını ispatlamışlardır. Bu uğurda en ağır bedelleri ödemiş ve aslında en fazla travmaya maruz kalmış sivil kitledirler. Ancak, tüm bu yaşanan travmalar, korucuların dik ve onurlu duruşunu değiştirmemiştir.

Köy korucuları bölgenin insanı olmalarından dolayı araziyi iyi tanımaları sebebiyle terör örgütü mensuplarının nerelerde barınabileceklerini, neler yapabileceklerini, güçlerinin neler olabileceğini, kimlerin bölücü terör örgütü ile iltisaklı olabileceklerini bildikleri için PKK tarafından algılanan büyük bir tehdittirler.

Köy korucularımız tüm yaşamlarını görev yaptıkları yerde geçirmektedirler çünkü oralar onların memleketidir. Bu yüzden üç yüz altmış beş gün yirmi dört saat eşkıyanın hedef tahtasındadırlar. Onun içindir ki köy korucularımızın sorunları bir an evvel çözülmeli, bu husus hepimiz için bir vazife olmalıdır.

Geçici ve gönüllü köy korucuları bölünmez vatan bütünlüğü uğrunda Türk Bayrağı’nın dalgalanması, Türk devletinin egemen olması için bugüne kadar 1.696 şehit ve 1.916 yaralı, gazi vermişlerdir. Bu dik duruşları ve hizmetlerine karşılık köy korucularımızın 810 TL ile 880 TL arasında değişen ücretleri açlık sınırının altındadır. Bu yıl için ücret artışı da 10 TL gibi komik bir seviyede olmuştur. Korucuların aldıkları bu aylıklar Türkiye standartlarında düşük bir rakamdır. Hele hele Haziran 2013 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre açlık sınırı 1.022 Türk lirası, yoksulluk sınırı 3.328 Türk lirası iken 810 TL bırakın açlık sınırını karşılamayı, yanından bile geçmemektedir.

Gönüllü korucularla beraber tüm koruculara en az sözleşmeli erlere verilen ücret kadar yani 1.600 lira ücret verilmelidir. Sosyal güvenlik primleri, emekli maaşları, çalışma saatleri, gündelik ve kumanyaları gibi her konuda önemli problemleri olan gönüllü ve geçici köy korucuları, özellikle “açılım süreci” ya da “barış süreci” diye adlandırılan Hükûmet politikaları çerçevesinde yalnızlığa itilmişlerdir.

Bölücü ve yıkıcı terörist unsurların talepleri doğrultusunda, değil sorunlarını çözmek, köy korucuları PKK ve siyasi uzantılarının inisiyatifine terk edilmişlerdir. Yıllardır mücadele ettikleri PKK’nın ve siyasi uzantılarının etki alanı içinde yalnız bırakılan köy korucularından özellikle terörle mücadelede geçmişte başarıları olanların tek tek cinayetlere kurban gittikleri ve faillerinin de PKK’lı terörist oldukları bilinmektedir.

AKP Hükûmetinin sözde açılım süreci devam ederken, teröristlerin korucularımıza yönelik eylemleri de devam etmektedir. Basına yansıyan haberlere göre, 13 Mart 2013 tarihinde, Şırnak ili Cizre ilçesinde korucumuz Mehmet Sait Coşkun sokak ortasında teröristler tarafından şehit edilmiştir. Yine, geçtiğimiz günlerde Şırnak’ın Silopi ilçesinde geçici köy korucularımızdan Ramazan Erkan silahlı saldırı sonucu şehit edilmiştir.            Mehmet Güven Cizre’de, Sıtkı Unat Uludere Şenoba’da, Ali Nat Şırnak’ta, Ali Kılıç Cizre’de hayatlarını kaybetmişlerdir.

Bize gelen bilgilere göre, bu korucular terörle mücadelede büyük başarılara imza atmışlardır. Terör örgütünün elinde korucularımıza ilişkin bir infaz listesi olduğu iddia edilmekte, cinayetleri bu listeye göre yaptıkları söylenmektedir. Terör örgütünün, Hükûmetin yanlış politikalarıyla alanı PKK’ya terk etmesinden sonra, bölgedeki korucuları -âdeta bir cadı avı gibi- onları tek tek infaz ederek şehit ettiği yönündedir.

Geçtiğimiz mayıs ayında ise Şırnak’ın Gümüşyazı köyünde köy korucularımızdan Abdülvahap İlhan PKK’lılar tarafından Kandil’e kaçırılmıştır ve kendisinden hâlen haber alınamamaktadır.  Abdülvahap İlhan ve diğer kaçırılan korucularla ilgili güvenlik güçlerinin ve Hükûmetin bir çalışması var mıdır?

Hükûmet korucularımızı, Necip Fazıl’ın ifadesiyle, öz yurdunda garip bırakmıştır. Hükûmet, Necip Fazıl’ın ifadesiyle, baba katiliyle babayı ayna safa koymuştur. Korucularımıza yönelik gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yapması gereken Hükûmet, hâlen teröristlerin silahlarını bırakıp gideceklerini hayal edecek kadar zafiyet içindedir. Eğer Hükûmet zafiyet içinde değil ise ve bir çaba göstermiyor, onlarla anlaşmaya çalışıyor ise Hükûmet PKK’yı eli yüzü düzgün, sözüne güvenilir Türk vatandaşları mı zannetmektedir?

Hükûmet artık bölücü terör örgütünden bahsederken “bölücü”, “terör”, “eli kanlı katil” gibi ifadeler kullanmamaktadır, hatta Başbakanın görevlendirdiği akiller verdikleri raporlarla PKK’nın sözcülüğüne soyunmuşlardır. Akiller, PKK ne istiyorsa çözüm olarak onu raporlarına yazmışlardır. Yoksa, Hükûmet PKK’yla aynı şeyi mi düşünmektedir, aynı şeyi mi istemektedir? Bu sorularımızın cevabını Parlamento çatısı altında duymak istiyoruz.

Bütün bu sorulara ilave olarak, büyükşehir düzenlemesiyle koruculuk sistemine dâhil köy ve beldelerin bölücü çevrelerin yönetimine dâhil edilmesi, terk edilmesi korucuların sorunlarını tepe noktalara taşımıştır. Hükûmet korucuları PKK’nın kucağına atmaktadır.

Bu düşüncelerle önergemizin kabulünü diler, Türk milletinin milletvekillerini saygıyla selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Mehmet Ersoy, Sinop Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET ERSOY (Sinop) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisinin geçici köy korucularının sorunlarının araştırılıp ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi amacıyla vermiş olduğu önerinin aleyhine söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.

Bir ay önce yine bu konuyu konuşurken, sözlerime başlarken söylediğim gibi, bizim bu önerinin aleyhine söz almış olmamız, varsa köy korucularımızın ekonomik, sosyal alanlarla ilgili sorunlarına duyarsız kalacağımız anlamına elbette ki gelmiyor. “Bu sorunlarla ilgilenmeyelim.” anlamına elbette ki gelmiyor. Bu, sadece bugün Meclisimizin gündeminde bulunan, iş hayatından finans hayatına kadar, kamu kurumlarının çalışma koşullarından devlet memurlarının birtakım sorunlarına kadar birçok alanda yeni düzenlemeler getiren yasa görüşmelerinin kesintiye uğramadan devam etmesini arzu etmemizden kaynaklanmaktadır. Elbette ki korucularımızla ilgili her türlü düzenleme de yapılacaktır.

Değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, köy koruculuğu sistemi, 1984 yılından itibaren ülkemizin belli bir bölgesinde yaşanan kesif ve halkımızın günlük hayatını gerçekten çok derin şekilde etkileyen terör olaylarına karşı, güvenlik güçlerimizin ulaşmakta güçlük çekeceği yerleşim birimlerinde halkımızın can ve mal güvenliğini korumak ve onların daha güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla alınmış geçici bir tedbirdir. Maalesef her geçen gün artan şiddette devam eden terör olayları, başlangıçta 40 bin olarak öngörülen sayıların çok daha yukarılara çıkmasına, bir ara 70 binlere kadar ulaşmasına neden oldu. Elbette ki o bölgede yaşanan bu yoğun mücadelede gerçekten çok büyük bir kararlılıkla, devletinin, milletinin yanında yer alarak ülkemizin birliği, bütünlüğü için o günün güvenlik konsepti içinde, o günün mücadele anlayışı içinde kendilerine yüklendirilen sorumlulukları çok büyük bir fedakârlıkla yerine getiren köy korucularımızın bu fedakârlıklarının görmezden gelinmesi, bugün itibarıyla hele hele onların hiçbir şekilde ne ekonomik haklarına ne sosyal haklarına ne de bundan sonraki yaşamlarının hiçbir şekilde göz ardı edilerek, görmezden gelinerek yok sayılmaları asla mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, kendisine hizmet eden her vatan evladına her zaman sahip çıkmaya ve onlara hak ettikleri haklarını en iyi şekilde, ülkenin kendilerine sağladığı imkânlar nispetinde vermeye devam edecektir.

İktidarımız döneminde, başlangıçta, 1985’li yıllarda başladıkları noktadan çok daha iyi noktalara gelmelerine imkân tanınmış, çıkarılan kanunlarla, yönetmeliklerle, düzenlemelerle hem ekonomik ve mali haklarıyla ilgili hem özlük haklarıyla ilgili hem sosyal haklarıyla ilgili birçok düzenleme yapılmıştır. Hepinizin bildiği gibi, bugün köy korucularımız hatırı sayılır bir maaş almaktadır; emeklilerine, 55 yaşını ve on beş yılını dolduranlara emekli maaşı verilmektedir; şehit yakınları, şehit ve gazi yakınlarına sağlanan bütün imkânlardan faydalanmaktadır.

Bunun yanında, bir ay önce konuştuğumuzda, bu konuyu tartıştığımızda ifade ettiğim gibi, Hükûmetimizin geçici köy korucularımızın özlük haklarıyla ilgili çalışmalar yaptığını, bu çalışmaların İçişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü ifade etmiştim. Bugün itibarıyla çok büyük ölçüde bu çalışmalar tamamlandı, inşallah önümüzdeki bugünlerde yaptığımız çalışmalar tamamlanmadan aynı şekilde AK PARTİ Grubunun bir teklifi olarak geçici köy korucularımızın özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik teklifler de yüce Meclisimizin, Genel Kurulumuzun takdirlerine sunulacaktır, şimdiden köy korucularımız için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bundan sonra da hem korucularımızla ilgili hem ülkemizin güvenliği, barışı, huzuru için mücadele eden bütün kamu görevlilerimizin haklarıyla ilgili duyarlılıklarımızın devam edeceğini ifade etmek istiyorum.

Sayın milletvekilleri, bu vesileyle, özellikle dün Mısır’da yaşanan acı hadiselerden sonra ben de birkaç kelime bu konularla ilgili fikrimi ifade etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlar, darbelerin hiçbir şekilde meşru kabul edilmesi, darbelerin hangi bahaneyle ve gerekçelerle olursa olsun hiçbir şekilde olabileceğini kabul etmek millet iradesine ve seçilmişlere karşı yapılacak en büyük haksızlık, en büyük hakarettir. Darbeciler, sadece ellerinde bulundurdukları silahtan aldıkları güçle kendi iradelerini millete dayatmayı ve seçilmişlerin yaptığı bütün yanlışlara rağmen kendilerinin mutlak anlamda doğru yaptığı inancını bütün bir millete kabul ettirmeyi kabul etmiş, aslında psikolojik olarak da, ruhsal olarak da sakat ve hasta bir mantığın temsilcileridir. Hiçbir şekilde bu mantığın kabul edilebilmesi, bu mantığın hiçbir şekilde bazen gerekebileceğinin ima edilebilmesi bugün artık demokratik hiçbir anlayışın kabul edebileceği bir davranış değildir.

Dün Mısır’da Mursi idaresine karşı yapılan darbeden sonra 4 siyasi partimizin de bu darbeyi kınaması ve kabul etmemesi sevindirici bir gelişmedir ancak bazı siyasetçilerimizin hâl⠓ama”lı, “velakin”li açıklamalar yapması, bundan Türk siyasetinin, Türk siyasetçilerinin dersler çıkarmasını tavsiye etmesi gerçekten üzüntü vericidir.

Hiçbir darbecinin meşru siyasetçilere verebileceği bir ders olamaz. Hiçbir darbecinin yaptığı şiddetten, baskıdan, terörden ülkeyi yönetenlerin çıkarabileceği ders olamaz. Olsa olsa, siyasetçilerin düşüneceği, bu darbecilere hiçbir şekilde fırsat vermeyecek, bu darbecilerin hiçbir şekilde çözüm olarak akla gelmeyecek bir yönetim sistemini, milletin iradesine her zaman ve her platformda sahip çıkma iradesini birlikte ortaya koyma düşüncesi olmalıdır. Bunun için, değerli arkadaşlar, bütün siyasi aktörlerimiz böyle dönemlerde söylemlerine dikkat etmeli, darbecilerden değil, geçmişte tarihimizde yaşadığımız darbelerden alınmış derslerle, artık hiçbir şekilde sadece ve sadece üçüncü dünya ülke ve demokrasilerinde görülen olayların ve eylemlerin ülkemizdeki bazı kişi ve kesimler tarafından da akla getirilmemesi, akla ziyan bu davranışların toplumun hiçbir kesimi tarafından kabul görmemesini temenni ediyor, Meclisimizin gündeminde olan “torba kanun” diye tabir ettiğimiz kanun tasarısının görüşmelerine devam etmemiz gerektiğinden, Milliyetçi Hareket Partisinin bugünkü önerisinin aleyhinde olduğumu ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen, Levent Gök, Ankara Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Görüştüğümüz konu, sorunlar olarak çok eskiden beri, yaklaşık yirmi yıldır Türkiye siyasetini ilgilendiren bir konu. Karmaşık ama çözüm yolları konusunda da partilerimizin uzlaşabildikleri pek fazla ortak bir nokta yok.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa’mızın 128’inci maddesinde “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” denmektedir. Dolayısıyla, güvenlik gibi devletin yürütmesi gereken asli ve sürekli bir kamu hizmetinin de memurlar ve diğer kamu hizmetlileri eliyle yerine getirilmesi gerekmektedir ancak 1924 yılında 442 sayılı Köy Kanunu ile birlikte uygulamaya girmiş ve 1985 yılında yapılan kanun değişikliğiyle sınırları ve yetki alanı belirsiz bir şekilde geçici köy koruculuğuna dönüştürülmüş, güvenlik alanında, emniyet ve jandarma personeli gibi bir statüye sahip olmadıkları ve benzer eğitimlerden geçmedikleri hâlde, benzer yetkiler ve silahlarla donatılmış köy korucuları üretilmiştir. Devletin güvenlik gibi insan haklarına her an tehdit oluşturabilecek hassas bir hizmet alanında geçici, yetkileri ve statüleri muğlak, gerekli eğitimden yoksun kişilerle hizmet vermeye çalışması, aslında hukuk devletiyle de bağdaşmaz, insan haklarıyla da bağdaşmaz.

Değerli milletvekilleri, devletin pek çok eğitiminden geçmiş jandarmasının ve polisinin, geçtiğimiz günlerde Gezi olaylarında gördüğümüz gibi, orantısız güç kullanması, yine geçtiğimiz günlerde Lice’de bir karakoldan açılan ateş sonucu 1 arkadaşımızın öldürülmesinde gördüğümüz gibi güvenlik güçlerinin eğitimi büyük bir önem taşımaktadır.

Aslında, geçici köy korucularının, içinde yer aldıkları sistemden büyük bir memnuniyetsizlik duydukları da ortadadır. 2011 yılında yapılan bir saha araştırmasına göre, geçici köy korucusu olma isteğinin en önemli nedeni işsizlik ve yoksulluktur. Korucuların yüzde 55’i sistemden memnun olmadığını belirtirken çalışmaya devam etmek isteyenlerin oranının yüzde 93 düzeyinde olması sisteme bir istihdam olanağı olarak bakıldığını açıkça göstermektedir. Geçici köy korucusu oldukları için herhangi bir zorlukla karşılaşmadıklarını belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 4’tür. Araştırma sonuçlarına göre, geçici köy korucuları çalışma şartlarının ve özlük haklarının iyileştirilmesini ve kendilerine başka kurumlarda çalışma fırsatı verilmesini talep etmektedirler.

Değerli milletvekilleri, 1985 yılındaki kanun değişikliğiyle, geçici köy koruculuğu oluşturulurken ilgili maddede, olağanüstü hâl ilanını gerektiren sebeplerden bahsedilmiştir. Olağanüstü hâl uygulamasına on yıl önce son verildiği bilindiğine göre, ülkemizdeki gerekçelerin geçici köy korucuları için ortadan kalktığı bir gerçektir. Önemli olan, bir istihdam için bu işe başvurduklarını söyleyen köy korucularına istihdam olanakları yaratacak tedbirleri almamız gerekmektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bölgenin öncelikli olarak kalkınmasını hedeflerken sayıları yaklaşık 70-80 bini bulan köy korucularını da önemsiyoruz.

Değerli milletvekilleri, doğu ve güneydoğunun kalkınması için öncelikli hedefimizin yeterli kamu kaynaklarının bölgeye aktarılması olduğunun bilincindeyiz. Devlet, kalkınmanın sorumluluğunu burada üstlenmelidir. Kamu öncülüğünde girişimcilik yaygınlaştırılmalıdır. Özelleştirme sonrası duran tesisler ekonomiye kazandırılmalıdır. Bölgede, sosyal devlet uygulamalarına hız verilmelidir. Yoksullukla mücadele ve sıfır açlık için vatandaşlık hakkı ödemesi ve bunların da bedelsiz olarak sağlık hizmeti projelerinin uygulanmasına başlanılmalıdır. Mayın alanları temizlenerek tarıma elverişli hâle getirilmelidir. Sınır bölgelerindeki mayınların Türk Silahlı Kuvvetlerinin sorumluluğu altında hızla temizlenmesi sağlanmalı ve Tarım Bakanlığının da yaygın denetimi altında sözleşmeli organik tarım işletmeciliği yapmaları koşuluyla çevrede yaşayan ve tarım kooperatifleri bünyesinde örgütlenen topraksız veya az topraklı köylüye tahsis edilmesi gerekmektedir.

Çatışma döneminin bölgede yarattığı sosyoekonomik yaralar hızla sarılmalıdır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşam kalitesinin hızla gelişmesine katkıda bulunulmalı, terör ortamının yaratmış olduğu ekonomik mağduriyetler, hak ve hukuk temelinde, hoşgörü anlayışı çerçevesinde giderilerek gerekli tüm sosyoekonomik önlemler alınmalıdır. Boşaltılmış köylerin geri dönüşü mutlaka sağlanmalıdır, güvenlikli ve gönüllülük kriteri çerçevesinde bu köylerin tekrar geri dönüşlerine olanak verilmelidir.

Görüldüğü gibi, köy koruculuğunu sadece bir istihdam aracı olarak değil, bölgenin kalkınmışlık ve gelişmişlik açısından da değerlendirmemiz ve onları da güneydoğu ve doğunun ekonomik sistemine katmamız gerekmektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu sistemin devletin güvenlik zafiyetinden kaynaklandığını ve devletin güvenlik güçlerinin görevlerini yerine getirmemesinden kaynaklanan bu açıktan dolayı oluşturulan köy korucularının, artık kurumlarının daha fazla sürdürülemez olduğunu görmekteyiz.

Bu nedenle, vermiş olduğumuz kanun teklifleriyle, geçici köy korucularının ve çalışma şartlarının, özlük haklarının iyileştirilmesini ama sonuç itibarıyla da geçici köy korucularının kaldırılarak, devletin asli güvenlik güçleri varsa, onların görevlerini yerine getirmesini öneriyoruz.

Kanun teklifimizde, çalıştıkları her yıl için yüz seksen gün yıpranma payı getiriyoruz köy korucularımıza. Böylece, on yıl görev yapanların on beş yıllık bir hizmet süresi olacak, emeklilik yaşını da 45’e indirmek suretiyle, on beş yıllık hizmeti olanlara çalışırken aldıkları maaşı emeklilikte alacak şekilde emekli olma hakkı getiriyoruz. Bu konuyu görüştüğümüz zaman, umuyorum ki, bütün partiler de ortak bir görüş, irade beyanında bulunurlar. Yaş ya da çalışma süresini doldurmayanlara ise bu şartları yerine getirinceye kadar kamu kurumlarında çalışma olanağı sağlıyoruz yani burada, köy korucularının hemen tasfiye değil, bu kişilerin mağduriyetlerini giderecek ve taleplerini yerine getirecek sosyal güvenceye kavuşturulmalarını arzu ediyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’de parlamenter demokrasiyi kuran ve çok partili sisteme Türkiye’yi götüren bir partidir. Dün Mısır’da gerçekleştirilmiş olan askerî darbede Cumhuriyet Halk Partisinin görüşü çok açıktır ve çok nettir. İnsan haklarını, özgürlüğü, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve çok partili siyasal yaşamı savunan Cumhuriyet Halk Partisinin darbeler karşısındaki durumu çok açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi, dünyanın neresinde olursa olsun hatta Türkiye’de bu konu konuşulduğu zaman dahi darbelerin her zaman karşısında olmuştur, karşısında olmaya da devam edecektir. Bu konuda, Cumhuriyet Halk Partisinin geçmiş dönemlerde darbelerden en zarar gören partilerden biri olduğunu hepinizin hatırlaması gerekmektedir. Darbelerin mağduru olmuş bir partinin, elbette ki, dünyanın neresinde olursa olsun bir darbenin karşısında olması kadar hepimiz açısından önem arz eden bir durum olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi ve tüm üyeleri, başta Genel Başkanı olmak üzere bütün en sade üyelerine kadar tümüyle darbelere karşıdır. Türkiye’de biz demokrasiyi işletmek istiyoruz. Türkiye’de sorunlarımızı konuşarak ve mutlaka sandıkta çözmek istiyoruz. Bu amaçta olan Cumhuriyet Halk Partisinin bütün üyelerinin her biri, hiç şüpheniz olmasın ki, sokağa inen tankların karşısında korkusuzca duracaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Ali Ercoşkun, Bolu Milletvekili…

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sayın Salih Koca konuşacak efendim.

BAŞKAN – Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

SALİH KOCA (Eskişehir) – Sayın Başkan, değerli milletvekillerimiz; Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi aleyhine söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğu ilk günden beri, bu ülkede yaşayan 75 milyonun hak ve hukukunu savunmak adına, adaleti sağlamak adına gereken imkânlar, devletimizin imkânları dâhilinde gereken tüm çalışmaları yapmış ve bundan sonra da yapmaya devam edecek. Önemli olan ülkemizde birlik ve beraberliği sağlamak, kardeşliği sağlamak, milleti ile devletini barıştırmak ve barışık bir ülke hâline bu ülkeyi getirmek.

Bizler, kurulduğu günden beri işçimizin, memurumuzun, kısacası tüm çalışanlarımızın hak ve hukuklarını koruduk ve gözettik, bu süre içerisinde de enflasyona ezdirmediğimiz gibi, enflasyon üzerinde, on yıllık dönem içerisinde, yüzde 140’lara varan bir enflasyon olmasına rağmen en az yüzde 250’ler ile 750’lere varan oranlarda maaşlarda iyileştirmeler yapıldı, hak ve hukuklar korunmaya çalışıldı ve bundan sonra da bu hassasiyetle, inanıyorum ki Hükûmetimizin ve partimizin politikaları devam edecek, çalışmaları aynı şekilde sürecektir.

Ben, bu vesileyle, bundan sonraki dönemde, hem köy korucularımızın hem tüm bu ülkenin birlik ve beraberliği için mücadele etmiş çalışanlarımızın hak ve hukuklarının korunacağını ve korunması konusunda gerekli çalışmaların yapılacağına inanıyorum.

Belirlenmiş çalışmalar ve takvim doğrultusunda Genel Kurulumuzun çalışmalarını sürdürmesinin uygun olacağını düşünüyor, MHP grup önerisinin aleyhinde olduğumuzu bildiriyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Başkanım, karar yeter sayısı.

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisini oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

                                                                  Kapanma Saati: 16.08

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 16.18

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130’uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi öneriyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Kâtip üyeler arasında anlaşmazlık olduğu için elektronik cihazla oylama yapacağız.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi kabul edilmemiştir, karar yeter sayısı vardır.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

 

3.- CHP Grubunun, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve arkadaşları tarafından Çorum olaylarının sorumlularının, amaçlarının ve olayların arkasında bulunan unsurların ortaya çıkarılması amacıyla 11/4/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 4 Temmuz 2013 Perşembe günkü  birleşiminde okunarak görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 4/7/2013 Perşembe günü (bugün) yaptığı toplantısında siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                  Engin Altay

                                                                  Sinop

                                                                  Grup Başkan Vekili

Öneri:

Çorum Milletvekili Tufan Köse ve 24 milletvekili tarafından 11/4/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Çorum olaylarının sorumlularının, amaçlarının ve olayların arkasında bulunan unsurların ortaya çıkarılması amacıyla verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin (852 sıra nolu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 4/7/2013 Perşembe günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Tufan Köse, Çorum Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

TUFAN KÖSE (Çorum) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi, dünyada Mussolini, Hitler, Franco, Salazar ve benzeri faşist diktatörler iktidarda iken, iktidar var iken “Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.” diyerek millet iradesini kutsayan, çok partili yaşamı ülkemize, ülkemizin siyasal tarihine ve siyasal yaşamına getiren bir geleneğin partisidir. Bu tarihî misyonuyla Cumhuriyet Halk Partisi, millet iradesine, halk iradesine dışarıdan yapılacak her türlü müdahaleye ilkesel olarak karşı çıkar ve onunla mücadele eder. Bu anlamda, Mısır’da yapılan askerî darbeye, askerî müdahaleye de karşı olduğumuzu ve kınadığımızın bilinmesini istiyoruz. Ancak, sandıktan alınan oydan sonra kitlelerin duyarlılıklarına kulakların tıkatılmaması, fırsatçılara fırsat verilmemesi hususlarında da hepimize bir ders olmasını diliyorum.

Ulusal şairimiz Nazım Hikmet’in “İstiklal” şiirinden bir dörtlükle de yoksul Mısır halkını buradan selamlamak istiyorum:

“Mısırlı kardeşim,

Şarkılarımız kardeştir,

İsimlerimiz kardeş,

Yoksulluğumuz kardeştir,

Yorgunluğumuz kardeş.”

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin 12 Eylül faşist darbesine giden yola döşenmiş önemli taşlardan birisi olan Çorum olaylarının, Çorum katliamının faillerinin ortaya çıkarılması, olayların, katliamın arkasındaki sırrın, gizin ortaya çıkarılması için grubumuzca verilen Meclis araştırması açılması önergesiyle ilgili olarak söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.

Bugün 4 Temmuz 2013, Çorum katliamının 33’üncü yıl dönümü; otuz üç yıl önce, 1980 yılının Mayısının sonunda başlayan ve aralıklarla iki aşamada yaklaşık kırk gün süren olaylarda içlerinde yaşlıların, hamile kadınların, çocukların ve engellilerin de bulunduğu 57 yurttaşımızın yakılarak, vurularak, bıçaklanarak, işkence edilerek katledildikleri gündür. Yalnızca 4 Temmuz günü 17 kişi katledilmiştir. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum.

Çorum katliamı, ülke genelinde işlenen siyasal cinayetlerden, Gazi olaylarından, Malatya, Maraş katliamlarından, 1969 kanlı pazarından, 1 Mayıs 1977’den, Bahçelievler katliamından soyutlanarak değerlendirilemez. Bu katliamlar, emperyalist güçler ve onların yerli iş birlikçilerinin, etnik ve mezhep topluluklarının iç içe yaşadığı Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu’da gelişen toplumsal muhalefeti bastırmak, baskı ve katliamlarla onları susturmak, solcu ve Alevileri göçe zorlayarak 12 Eylüle giden yola döşenmiş bir taştır.

Katliamlarla yüzleşilmeden yenileri engellenemez. MHP Grup Başkan Vekili Sayın Mehmet Şandır’ın söylediği gibi, bugün ben burada yaraları kanatmak için konuşmuyorum. Çorum’da yaşananların, Sivas’ta yaşananların, Gazi’de yaşananların, Uludere’de yaşananların hafızalardan silinmemesi bu bakımdan da önemlidir. Çorum katliamı aydınlatılamamıştır, aydınlatılmalıdır; aydınlatılmadan yurdumuza gerçek demokrasinin gelmesi ve demokrasinin içselleştirilmesi de mümkün değildir.

Değerli arkadaşlar, 17 kişinin katledildiği 4 Temmuz 1980 asla unutulmaması gereken bir tarih ve olaydır. Keza, 2 Temmuz 1993 de asla unutmamamız ve unutturmamamız gereken bir tarih. Gazi Mahallesi de öyle, Uludere de öyle, 1 Mayıs da öyle unutulmaması ve unutturulmaması gereken tarih ve olaylardır. Ancak, öyle kin ve nefret biriktirmek için değil, acılarımızı tazelemek için değil, bir daha böylesi acılar asla ve asla yaşanmasın diye unutmamak ve unutturmamak gerekir. Faillerini, gerçek faillerini, faillerin arkasında duranları bulup en ağır biçimde cezalandırmak için unutmamak ve unutturmamak gerekir. Böylesi barbarlıkların bu topraklardan, yeryüzünden sonsuza dek sökülüp atılması için unutmamak ve unutturmamak gerekir. Unutmayacağız, unutturmayacağız.

Peki, değerli arkadaşlarım, Çorum’daki katliamın üzerinden otuz üç yıl geçtikten sonra, Sivas katliamının üzerinden yirmi yıl geçtikten sonra bu katliamlara bahane edilen hususlar ortadan kalkmış mıdır; siyasi ortam daha mı yumuşamıştır, daha mı demokratikleşmiştir ya da katliamın yapıldığı atmosferle bugünkü atmosfer arasında çok mu fark vardır; iktidarların mı söylemleri değişmiştir, siyasetçilerin mi söylemleri değişmiştir? Hepimiz biliyoruz ve görüyoruz ki hiçbirisi değişmemiştir. Hatta, o kadar çok benzerlikler var ki bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Örneğin, Çorum’daki olayların başlangıcı, 4 Temmuzda 17 kişinin öldürülmesine sebep olan olayların başlangıcı bir cuma gününe rast geliyor ve cuma günü Çorum’da bir caminin bombalandığı ve Müslümanların katledildiği yalanı ve iftirası Çorum’da polis telsizi de dâhil olmak üzere birçok yerden geçiyor. Bu neyi hatırlatıyor bize? Bugün de Sayın Başbakan, İstanbul’daki bir camide alkol tüketildiğini ve ahlaka aykırı hareketler yapıldığını söyleyerek bir kısım insanları tahrik ediyor ve ayrımcılığı körüklüyor.

Yine, TRT ne yaptı bu Gezi olaylarında? TRT bu Gezi olaylarında geçmişte olmuş, başka yerlerde olmuş bir Türk Bayrağı yakılması hadisesini Türkiye’deki insanlarımıza defalarca izleterek yine tahrikçilik yaptı. Peki, 1980’de ne yapmış TRT? 1980’de de Müslümanların katledildiği, cami bombalanarak Müslümanların katledildiği iftirasını defalarca yayında, altyazı ve haberlerinde vererek insanları tahrik etmiştir yani kafa aynı kafa, zihniyet aynı zihniyet.

Peki, 19 Mayıs, Çorum olaylarının başlamasından bir hafta önce, yine, “Müslüman Kardeşler” isimli ya da “Müslüman Gençler” isimli bir topluluk, kız öğrencilerin kıyafetlerini bahane ederek insanları tahrik ediyor. Yani, Gezi Parkı’nda da -anımsatayım hemen- yine Sayın Başbakanın söylemiyle söylüyorum: “Oralar sidik kokuyor, orada insanlar prezervatif bulmuşlar.” diyerek orada yaşayan insanlara karşı bir kısım grupları tahrik etmişti.

Peki, sadece Başbakan mı yapıyor bunu? Sadece Başbakan yapmıyor, iktidarın bütün temsilcileri de yapıyor. Bülent Arınç, 10’uncu Yıl Marşı’ndan rahatsız. Neyinden rahatsızsın sen kardeşim 10’uncu Yıl Marşı’nın? 15 milyon gençten mi rahatsızsın?

AHMET YENİ (Samsun) – 100’üncü yıla geliyoruz.

TUFAN KÖSE (Devamla) - Asabı bozuluyormuş. Demir yollarından, demir ağlarından mı rahatsızsın yoksa, açık alından mı rahatsızsın? Bunu da söyle, bunu da bilmek istiyor bu vatandaş.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Onu da biz örüyoruz, biz. Demir ağlarla ördük Türkiye’yi.

TUFAN KÖSE (Devamla) - Peki, sadece Hükûmet mi yapıyor bunu? Belediye başkanları da yapıyor, belediye başkanları da yapıyor.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) – 100’üncü yıl marşı yazdık.

TUFAN KÖSE (Devamla) - Bakın kardeşim, bakın arkadaşlarım…

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) – Sen hâlâ 10’uncu yıldasın.

TUFAN KÖSE (Devamla) - …Bülent Arınç’a “Bülent” diye hitap ediyor bizim bir kısım milletvekilimiz, ben düşünüyordum “Ya ayıp ediyorlar, Sayın Başbakan Yardımcısına niye ‘Bülent’ diyorlar?” diye. Bülent Arınç Çorum’a gidiyor, hâlâ daha aklanmamış herhangi bir mahkeme kararıyla ve bir Meclis kararıyla da itibarı iade edilmemiş İskilipli Atıf Hoca’nın ismini bir parka verirken “Sayın…” sayın da demiyor “Çorum Milletvekili Tufan, dinle, ben sana buradan hitap ediyorum.” diye suç işliyor, saygısızlık yapıyor, ülkemizin değerlerine saldırıda bulunuyor, cumhuriyet değerlerimize.

Peki, başka ne yapıyoruz? Belediye başkanları, Çorum’un Belediye Başkanı, bakın, sizin de 22’nci Dönemdeki milletvekili arkadaşınız. Çorum’un Belediye Başkanı, Çorum’da, bizce ve bize göre tüm halkımızca cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, Türkiye’de cumhuriyet hukukunun kurulmasında, cumhuriyet hukukunun yaşatılmasında ve cumhuriyet hukukunun Türkçeleştirilmesinde, öz Türkçeleşmesinde çok büyük emeği geçen Profesör Doktor Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun adını o parktan çıkarıyor ama başka bir parka da İskilipli Atıf Hoca’nın ismini veriyor yani suçu ve suçluyu övüyor.

Değerli arkadaşlarım, bunlarla da bitmiyor, bunların hiçbirisi sosyal barışa hizmet etmiyor. Sayın Başbakan, öldürülen insanları mezhebiyle tanımlıyor, “54 tane Sünni vatandaşımız öldürüldü.” diye.

Şimdi, tabii, tüm bu yaşananlara rağmen Aleviler, eşit yurttaşlık talebinden ve inançlarından ve bildikleri gibi yaşamaktan vazgeçmemişlerdir, asla da vazgeçmeyeceklerdir. Yani, sizlerin söylediği gibi Alevilerin inancı inanç değil midir? Yani, cemevlerini niye ibadethane yapmıyorsunuz, cemevlerinin ibadethane yapılmasına niye karşı çıkıyorsunuz? Yani, siz, zannediyor musunuz ki Aleviler elektrik, su parasını almıyorsunuz diye inançlarını satacaklar 2 kuruş paraya? Yani, siz, inançlarınızı satıyor musunuz parayla da Aleviler satsın? “Gitsin camide ibadet etsinler.” bu söylenecek laf mıdır? Demokratik hak ve özgürlükler, değerli arkadaşlarım, pazarlık konusu yapılamaz. Ne zaman ki demokratik hak ve özgürlükler pazarlık konusu yapılmayacak, ülkemize gerçek demokrasi de o zaman gelecektir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Ramazan Can, Kırıkkale Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin aleyhinde olduğumuzu beyan ediyorum.

Öncelikle şunu söylemek istiyorum: 33’üncü yıl dönümünde gerek Çorum gerek Sivas gerekse Kahramanmaraş gerekse 1 Mayısta hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına da başsağlığı dileklerimi tekrar iletiyorum.

Demin, hatip bir şeylerden bahsetti, “Darbeye karşıyım.” dedi. Gerçekten darbeye karşı, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye inanan bir demokrat milletvekili “Darbeye karşıyım ama…” diye başlayan cümle kurmaz, kuramaz.

Yine, Çorum Belediye Başkanından burada bahsetti, Çorum Belediye Başkanının, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun adına olan parkın ya da caddenin ismini, “İskilipli Atıf Hoca” diye değiştirdiğinden bahsetti. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun, ben İstanbul Hukuk Fakültesi mezunuyum, İstanbul Hukuk Fakültesinde de bir amfisi vardır. Orada dedim ki kendi kendime: “Hukuk adamı yetiştiren, demokrat insanlar yetiştiren bir fakültede Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun niye ismi var.” diye de düşünmedim değil. Çünkü, biliyorsunuz, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, ihtilalden sonra generallere “Nasıl anayasa istiyorsanız o şeklide hazırlayalım paşam.” diyen, maalesef akademik unvan taşıyan bir hocadır.

Tabii ki İskilipli Atıf Hoca’nın ismini verecekti. İskilipli Atıf Hoca darağacına çekilirken göstermelik mahkemelerle, göstermelik ilamla maalesef infaz edilmiştir, maalesef katledilmiştir. Tabii ki onun ismini yaşatmak da Çorum Belediye Başkanına nasip olmuştur. Muzaffer kardeşime de saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Evet, 1980 yılına gelinirken bazı hadiseler yaşandı. Temelinde ne vardır? Temelinde darbeye zemin hazırlamak vardır. Darbeye zemin hazırlayanlar, darbeciler kilometre taşlarını özenle taşırlar ve özenle döşerler. Bunun sebeplerinden biri de şudur: Toplumda meşru bir zemin oluşturmak. Kaotik ortam oluşturarak, faili meçhul cinayetler oluşturarak, fail meçhul cinayetlere sebep olarak ve diğer taraftan da sokakları illegal örgütler marifetiyle, derin yapılar marifetiyle terörize ederek iktidarı, seçimle, sandıkla gelmiş millî iradeyi istiskal ederek, küçük düşürerek toplumda “Darbe yapılsın, iyi ki ordu var, iyi ki bu yapılar var.” dedirtmek için kaotik ortam oluşturmaya gayret ederler.

TUFAN KÖSE (Çorum) – Başbakan tahrik ediyor.

RAMAZAN CAN (Devamla) - Bunun en önemli göstergelerinden biri de meşhur Maraş olayları, yine Çorum olayları.

Peki, şunu söyleyebilir misiniz, “Çorum olayları, 1 Mayıs olayları ve Maraş olaylarından sonra darbe yapılmadı.” diyebilir misiniz? Darbeye zemin oluşturmak için bu faili meçhul cinayetler oluşturulmuştur. Nitekim, o dönemin yargılamasını yapan hâkimler ve savcılar ve o dönemde yargılananların demeçlerinden anlaşılan şudur ki: Sağ elini kaldıran, namaz kılanlara “gerici” dedik, sol elini kaldıranlara “komünist” dedik. Aynı silah sağcılara verildi, solcular öldürüldü öğleden önceki olaylarda; öğleden sonraki olaylarda ise solculara silah verildi, sağcılar öldürüldü. Ülkücülere silah verildi, komünistler öldürüldü; komünistlere silah verildi, ülkücüler öldürüldü.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Ülkücüleri bırak, kendini anlat.

RAMAZAN CAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, aynı silahtan aynı kurşunla öldürüldü bu insanlarımız. Bu tamamen derin bir yapının mahsulüydü. O nedenle dikkat etmemiz lazım. Nitekim, faili meçhul cinayetlerle birlikte ülkede kaotik ortam oluşturmaya çalışanlar, 60 ihtilalinde, 6-7 Eylül olaylarıyla da birlikte farklı dine mensup insanları, vatandaşlarımızı birbirine kırdırtmaya çalıştılar ve 60 ihtilaline giden süreci başlattılar. 80’e geldiğimizde ise Alevi-Sünni çatışması, ülkücü-komünist çatışması, inanan-inanmayan çatışması yaptılar ve başarıya ulaştılar.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Komünist kim ya?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Siz neredeydiniz, siz?

RAMAZAN CAN (Devamla) – Yine, 28 Şubat sürecine geldiğimizde ise bir dönemden hatırlayın arkadaşlar, daha beş altı sene öncesine kadar da aynı olaylar meşru değil miydi? “İrtica hortladı, laiklik elden gidiyor.” Bütün bunlar aslında bir darbeye zemin oluşturmak için seçilmiş yollardan biriydi. Nitekim, ekonomiyi de idare edemediklerinden dolayı 2002’de kriz oldu ve milletin insanlarını millet seçimle iktidara getirdi ve AK PARTİ iktidarına da aynı şekilde darbe yapmaya çalıştılar. Bu nasıl bir darbeydi? Baktılar ki sokakları terörize edemiyorlar, derin yapılarla birtakım şeyler yapmaya çalıştılar, ondan da netice alamadılar. Ondan sonra da cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde 367 ucubesini ortaya getirdiler. Bundan da sonuç alamayınca ne yapmak istediler? Meşru yoldan halkın oyuyla iktidara gelmiş Hükûmete karşı dava açtırdılar. Bütün bu yapılar, hukuk dışı yapılardı. Ama, bir şeyi unuttular, 2002’den sonra AK PARTİ iktidara geldiğinde muhalefetin unuttuğu şey şuydu: Milletin insanları, milletin adamları iktidara gelmişti ve milletten almış olduğu yetkiye sahip çıktılar, başının üstünde tuttular.

 MAHMUT TANAL (İstanbul) – Amerika’nın destekçileri gelmişti, Amerika’nın destekçileri.

TUFAN KÖSE (Çorum) – 28 Şubat sizi iktidara getirmek için yapıldı.

RAMAZAN CAN (Devamla) – Bu millî iradeye sahip çıkan iktidar, görülmüş bir şey değildi bu zamana kadar. Nitekim, postalı görüp şapkasını alıp gidenlerden değildi bu iktidar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Netice itibarıyla, AK PARTİ Genel Başkanının dik durması ve demokrasi ve hukuk devletine inanması gereğince bunlara set çekti ve darbe ortamı oluşturamadılar. Bu darbe ortamını oluşturamayan zihniyet, Gezi Parkı’nda çıkan uluslararası bağlantıların da etkisiyle, orada çıkan isyana mal bulmuş mağribi gibi saldırmaya çalıştılar. Ama, şu var ki Gezi Parkı’ndaki olayları dizayn eden yapı da bunları o Gezi Parkı’na almadı.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ya, onlar yalanlar, sen inanıyorsun, kendin de inanıyorsun.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Gezi Parkı’ndakiler tatilde; Çeşme’de, Bodrum’da.

RAMAZAN CAN (Devamla) - Netice itibarıyla aslında Gezi Parkı’nda olay çıkaranların da haklı bir gerekçesi vardı. O gerekçe nedir biliyor musunuz değerli arkadaşlar? İktidara gelmeye umudu kalmayan, aslında sandıktan almadıkları yetkiyi, imtiyazı belli şekilde alan, aslında çoğunluğu sandık iradesine dayanmayan bu yapı bir şekilde iktidara sahip oluyordu. Ama, güvendikleri dağlara karlar yağdı, o yapı Silivri’de “Ergenekon” adı altında yargılanıyor, “Balyoz”da yargılanıyor. Netice itibarıyla oradan cesaret alamadılar, “Nasıl bir hâl çaresine bakalım?” diye düşündüler, dediler ki: “Biz muhalefet partisini dizayn edelim.” Muhalefet partisini de bir kasetle dizayn ettiler ama oradan da sonuç alamadılar. Gerçekten çaresizlik…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Kaseti niye bulamadınız? Bir tweet’i buluyorsunuz da bunu niye bulamıyorsunuz? Yapan olunca bulunmuyor değil mi?

RAMAZAN CAN (Devamla) - Arkadaşlar, çaresiz olmak gerçekten zor bir durum. Çaresiz olmak o kadar zor bir durum ki ben sizlerin durumunu da iyi anlıyorum. Gerçekten, sizlere oy veren, sizlerden ümit bekleyen değerli hemşehrilerimizin, değerli vatandaşlarımızın durumunu da iyi anlıyorum, onlar da çaresiz. Keşke muhalefet olsanız da, iktidar olmaya aday olsanız da o kişilere ümit verseniz. O kişilere ümit verseydiniz bu Gezi Parkı olayı, Gezi Parkı hadisesi olmayacaktı.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada özellikle Çorum’la ilgili olaylara da kısmen değinmek istiyorum. Çorum’da davalarda avukatlık yapan Avukat Sadık Eral diyor ki: “Aynı şekilde, toplum mühendisleri önce sol kesime silah verdi, sağcılar öldü; aynı silahı sağ kesime verdi, solcular öldü; neticede aynı silahla kardeşler öldürüldü.”

Yine, Çorum olaylarıyla ilgili olarak dönemin Cumhuriyet Başsavcısı Ertem Türker de diyor ki: “Öğleden önce çıkan olaylarda aynı silahla vurulan Alevi vatandaşlarımız, öğleden sonra aynı silahla vurulan Sünni vatandaşlarımız hep aynı silahlarla öldürülmüştür.” (AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, dinleyemiyoruz. Arkadaşımız çok önemli meseleler söylüyor.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

RAMAZAN CAN (Devamla) – 12 Eylül darbesine zemin hazırlamak için Çorum olayları tezgâhlanmıştır. Bu bir mizansendir, bir tiyatrodur. 12 Eylül darbesini gören Çorumlu hemşehrilerimiz acı tecrübeyi tatmışlar ve büyük olgunlukla…

TUFAN KÖSE (Çorum) – Aynısını bugün Başbakan yapıyor.

BAŞKAN – Sayın Köse…

RAMAZAN CAN (Devamla) - Sayın Tufan Köse, değerli hemşehrilerimiz, Çorumlu hemşehrilerimiz, bu kirli senaryoyu tanımışlardır, Gezi Parkı olaylarını da Çorum’a taşımak isteyen provokatörlere prim vermemişlerdir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Çorum’da “Cami yaktı.” diyenler ile “Camide içki içiliyor.” diyenler aynı mantıktadır, aynı zihniyettedir; aynı provokatörlüktür.

BAŞKAN – Sayın Akar…

RAMAZAN CAN (Devamla) - Bütün Çorumlu hemşehrilerimize aklıselim davrandıkları için teşekkür ediyor, onlara saygılar sunuyorum ve Allah onlardan razı olsun diyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; artık, Türkiye eski Türkiye değil; 2002’den bu yana gelişen, değişen bir Türkiye var. Daha önce ellerinde imtiyazları olan gerçekte azınlık olan çoğunluğa hükmedenler, milletin vermediği yetkiyi vesayet kanalıyla kullananlar, işte bunlar imtiyazlarını kaybetmeye başladılar ve asıl yetki milletin temsilcilerine verildi. Milletten yetkiyi alan milletin adamları karanlık olayların üzerine gitti, neticede kimsenin yargıdan ve hukuktan muaf olmadığı ortaya çıktı. Kimsenin silahı ya da namlusu ya da rütbesi ya da apoleti ya da makamı ya da statüsü ya da mezhebi ya da ırkı ya da dini ya da mesleğinin yargılanmasına engel olmadığına bütün Türkiye şahit oldu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Hukukun üstünlüğü, eşitliği ortaya çıktı. İşte bu nimetler AK PARTİ dönemlerinde oldu. AK PARTİ’ye teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

TUFAN KÖSE (Çorum) – Sayın Başkan, darbeye karşı olduğumu açıkça, Cumhuriyet Halk Partisi geleneğiyle birlikte anlattığım hâlde beni darbeci olmakla suçladı. Ona iki dakika cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN – Ne söyledi de sizi darbeci olarak suçladı?

TUFAN KÖSE (Çorum) – “’Darbeye karşıyım ama’ diye başlayarak bir milletvekiline yakışmıyor.” diye devam etti.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Köse, iki dakika söz veriyorum sataşma nedeniyle.

 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

3.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

 

TUFAN KÖSE (Çorum) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Şimdi, önce İskilipli Atıf Hoca’dan başlamak istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, hukukçular bilir, bir mahkemenin verdiği karar    -hukukçu olmayanlar laf atmasın- ancak iadei muhakeme kararıyla ya da Türkiye Büyük Millet Meclisinin alacağı bir af kararıyla ortadan kaldırılabilir; her ikisi de İskilipli Atıf Hoca için mevcut değildir. İskilipli Atıf Hoca’nın yargılanmasını tartışmıyorum, kendisi vatan hainliği suçlamasından cezalandırılmıştır. Onun isminin bir parka verilmesi suçu ve suçluyu övmek suçudur. (AK PARTİ sıralarından “Allah, Allah!” sesleri)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Allah Allah!

TUFAN KÖSE (Devamla) – Zamanı gelince yargılanacaksınız bu suçtan. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Vay be! Ayıp be!

TUFAN KÖSE (Devamla) – Artı, İskilipli Atıf Hoca’nın ismini bir parka vermek zimmet, ihtilas, irtikap, ihaleye fesat karıştırma suçundan yargılanan Çorum Belediye Başkanını kurtarmaya yetmeyecektir. Bunu da buradan söylemek istiyorum, bilginiz olsun.

Şimdi, 12 Eylüle giden yolda yapılanlarla bugün yapılanların aynı olduğunu söyledim, ısrarcıyım bu konumda. Az evvel “Başbakan darbe tahrikçisi” dedim, Başbakan darbe tahrikçisi. Aynı “Camiye bomba attılar, Müslümanları katlediyor.” diyen zihniyetle…

AHMET YENİ (Samsun) – Övmediniz mi o isimleri?

TUFAN KÖSE (Çorum) – “Camide içki içiyorlar, gayriahlaki hareketler yapıyorlar.” diyen zihniyetin hiçbir farkı yoktur Ahmet Bey. Bunu bugün Başbakan yapıyor, dün de başkaları yapmıştı.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Hâlâ olayları kavrayamamışsın, hâlâ.

TUFAN KÖSE (Devamla) – Şimdi, değerli arkadaşlarım, hiç kahramanlık yapmayın. Amerika’nın destek vermediği hiçbir darbenin başarılı olma şansı yok. Bugün Amerika’yla çok iyi ilişki içerisindesiniz. Ne diyor Sayın Başbakanınız?

AHMET YENİ (Samsun) – Senin de Başbakanın değil mi o?

TUFAN KÖSE (Devamla) – “Allah, Amerika Başkanını İsa Mesih’in yolundan ayırmasın.” diyor. Çok iyi geçiniyorsunuz, Türkiye’de darbe filan olmaz. Eğer Amerika isterse sizi içinizden bölerek sivil darbe bile yaptırır, bunu unutmayın. O zaman da buna karşı çıkacak yine Cumhuriyet Halk Partisi Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğu ve örgütleridir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, tutanaklara geçmesi bakımından, müsaade ederseniz…

Sayın hatip, bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün hükûmetler içerisinde sadece şu anki iktidar partisi Hükûmetinin ve Sayın Başbakanın milletin adamları olduğunu söyleyerek bundan önceki hükûmet mensuplarına, başbakanlara bir haksızlık etmiştir.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Şapkalarını alıp gittiler.

ENGİN ALTAY (Sinop) - 1960, 1961, 1971, 1974…

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Şapkalarını alıp gittiler.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Terbiyesizlik yapma!

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Sen terbiyesizsin! Ne demek ya?

ENGİN ALTAY (Sinop) – Konuşuyorum burada, saygılı ol biraz! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Öyle söyleme…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

ENGİN ALTAY (Sinop) – 1960, 1961, 1971, 1974 ve 1980, 1983 dönemleri dışındaki gelmiş geçmiş bütün başbakanlar ve hükûmetler milletin adamlarıdır.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Şapkasını alıp gidenlerdi…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Konuşma!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Milletin adamlarını astılar, belli!

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Sen kendine bak, asıl terbiyesiz sensin!

ENGİN ALTAY (Sinop) – Bak, ukalalık yapma, saygılı ol biraz! (AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

 

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

3.- CHP Grubunun, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve arkadaşları tarafından Çorum olaylarının sorumlularının, amaçlarının ve olayların arkasında bulunan unsurların ortaya çıkarılması amacıyla 11/4/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 4 Temmuz 2013 Perşembe günkü  birleşiminde okunarak görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

 

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Sırrı Sakık, Muş milletvekili.

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, Türkiye halklarının değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ ve CHP sıralarından karşılıklı laf atmalar)

ENGİN ALTAY (Sinop) – Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz burada?

Milletvekili olmayı öğrenin önce.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Bir dakika…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Başkanım, böyle bir şey yok. Ben burada konuşuyorum, laf atamaz oradan.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Benim, kürsüde konuşan arkadaşıma laf atmayacak. O da atmayacak, o da…

SIRRI SAKIK (Devamla) – Sayın Başkan…

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Evet, siz de susturacaksınız.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Önce bir susturacaksın, ondan sonra…

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Arkana bak, önce arkanı susturacaksın. (AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum.

                                                                  Kapanma Saati: 16.48

 

 

 

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130’uncu Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi üzerinde söz isteyen Sırrı Sakık, Muş Milletvekili.

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Aslında, burada tabii, önemli konular konuşuluyor, tartışılıyor. Yani çözüm yeri olarak Parlamentoyu gördüğümüz için burada bir konsensüs sağlanması lazım. Yani Çorum’da bu vahşet uygulanmadı mı? Uygulandı. Kahramanmaraş’ta aynı vahşet uygulanmadı mı? Uygulandı. Gazi’de, Sivas’ta… Yani bu sorunları bu Parlamentonun tartışması, komisyonlar oluşturması gerekmez mi? Acılarımız yok mu? Buraya çıkan her arkadaşımız… Yani tarihimiz acılarla, katliamla dolu. Yani sadece biz çıkıp Sivas’ı, Çorum’u, Kahramanmaraş’ı değil, bir arkadaşımız çıkıp efendim, İskilipli bilmem hoca efendiyle ilgili, onun hukukunu da savunmak bizim namus borcumuzdur. Yani o istiklal mahkemelerindeki o zalimane politikaları siz nasıl tasvip edebilirsiniz? Yani siz ortaklaşmadan biz iç barışımızı nasıl sağlayabiliriz?

Bugün Mısır’da darbe oluyor, bazı şahsiyetler postal seslerinden, o askerî darbeden devrim yaratmaya çalışıyorlar. Ya, postaldan, silahtan yani askerî darbeden devrim yaratılır mı? Biz dünyanın her yerinde darbelere karşıyız, açık ve net olarak söylüyoruz. Dünyanın neresinde darbe olursa Barış ve Demokrasi Partisi ‘ama’sız, ‘lakin’siz bir şekilde darbecilere karşıyız. diyoruz, Her darbeci alçaktır diyoruz. Ülkemizde de darbe yapanlar alçaktır, başka ülkelerde darbe yapanlar da alçaktır. Bu kadar kalın çizgilerle söylüyoruz ama biz dönüp diyoruz ki: Eğer Çorum’da yüzlerce insan katledildiyse, Sivas’ta ve Kahramanmaraş’ta insanlar katledildiyse ve bu cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar Alevilere zulüm politikaları uygulandıysa, cumhuriyet öncesi de uygulandıysa Alevilerin de dönüp şunu sorma hakkı yok mu: Kardeşim, siz bizden ne istiyorsunuz? Biz bu ülkenin vatandaşları değil miyiz? Canınız sıkıldığında alacaksınız silahınızı, faşist odaklarınızla sokaklara çıkacaksınız, bizi linç edeceksiniz, öldüreceksiniz, sonra ortak vatandan bahsedeceksiniz. Aynı sesi Kürtler de yüksek sesle seslendiriyor: Kardeşim, bu toprakların sahipleriysek bizim ortaklaşmamız lazım, bize tepeden bakmamanız lazım. Bizim oturup sorunlarımızı tartışabilir, konuşabilir bir iklim yaratmamız lazım.

Şimdi, bu Parlamento, Allah aşkına, çıksa, bir komisyon oluştursa, geçmişte Çorum’da, Sivas’ta, Gazi’deki olaylarla ilgili bir araştırma önergesini kabul etse, dört siyasi partiden temsilciler bulunsa ne kaybederiz? O katilleri kollamak, korumak bizim görevimiz mi, yoksa katilleri teşhir etmek Parlamentonun vicdani ve ahlaki sorumluluğu mudur? Biz kendimizi öyle görüyoruz.

Bakın, yakın tarihimizde Sivas’ı, Çorum’u, Kahramanmaraş’ı, efendim, 80 öncesi, 80 sonrası… Bir buçuk yıl önce Roboski’de de aynı şeyler yaşandı. Şimdi Roboski’deki olayların da üstünü kapattık. Biz hepimiz buralara çıktık, kürsüde onlarca kez dedik ki: Ey savcılar, sizi göreve davet ediyoruz. Roboski’de 34 insan katledildi. O katliamı gerçekleştirenler, o katliam için emir verenler, o Heronları gönderenler, o görüntüleri alıp sonra ‘vurun’ diyenler, muhakkak  birileri var. Ama savcılar bir buçuk yıl dolaştılar, dolaştılar -sonra ne yaptılar biliyor musunuz- askerî savcılara havale ettiler.

E, siz daha önce burada anayasa değişikliği yaptınız ey AK PARTİ’liler. Ne yaptınız? Rejime karşı askerleri tasfiye ettiniz. İyi ettiniz ama yurttaşın hukukunu koruyan anlayışta siz sınıfta kaldınız. İşte Roboski bu. Roboski’deki olayları siz askerî savcılara havale ettiniz. Askerî savcı generalini nasıl yargılayacak? İşte asıl sorun burada. Demokraside çifte standartlar olursa sorunlarımızın çözümüyle ilgili arpa boyu kadar yol almayız. Bir taraftan 12 Eylül askerlerinden, Anayasası’ndan hesap sorarsınız, bir taraftan da onların getirdiği Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu’ndan da iktidar olmayı sağlarsınız. O zaman dersiniz ki: “Biz askerî darbelere karşıyız.” Hodri meydan, karşıysanız -anayasayla ilgili çalışmaları sürdürüyorsunuz- gelin, 12 Eylülün ürünü olan Siyasi Partiler Yasası, Seçim Kanunu, yüzde 10’luk baraj ve Hazine barajını gelin, birlikte değiştirelim. “Hayır.” Çorum’la ilgili, Sivas’la ilgili bir komisyon oluşturalım. “Hayır.” Peki, ne yapacağız? Roboski’yle ilgili biz savcıları göreve davet ediyoruz. “Hayır.” Bir barış iklimi görüşülüyor. Biz kılı kırk yararak gidiyoruz. Bütün olumsuzluklara rağmen bu sürecin heba edilmemesi için çok çaba sarf ediyoruz ve çok duyarlıyız da ama tek taraflı duyarlılık bu işi götürmüyor.

Bakın, bir taraftan barış görüşmelerinin devam ettiği bir süreçte, biliyoruz, haberimiz de var ama pratikte hayata yansıyan bir şey yok. Siz barış sürecini sürdürürken karakol yapamazsınız sevgili arkadaşlarım, yapamazsınız. Siz barış görüşmelerini sürdürürken, siz havada keşif uçuşları yapamazsınız. Siz barış görüşmeleri yaparken yeniden köy korucu kadrolarını tahsis edemezsiniz, askerî birlikleri oralara sevk edemezsiniz. Barışın ruhu neyi emreder biliyor musunuz? Sayın Başbakan çıkıp iki kelimeyle “Barış görüşmeleri devam ediyor, bu ülkede barış görüşmeleri sürdüğü müddetçe karakol yapımları asla olmayacak.” diyecek. Tek kelimeyle, bakın, bu ne kadar, ülkede önemli bir iklim oluşturur, tek bir kelimeyle biz barışımızı bile sağlayabiliriz. Ama siz bunu yapmadığınız hâlde ne oluyor? PKK da alttan diyor ki: “Vallahi, bunların bir A projesi var, bir de B projesi var. B projesi, karakolları inşa ediyorlar, yeniden Kürtlere savaş açacaklar. Biz ne yaparız? Biz de Kürt gençlerine sesleniriz ‘Ey Kürt gençleri, bakın, devletin barışla ilgili samimiyeti yoktur, siz de bizlere gelin ve dağlara sığının.’” Ve şu anda gerilla saflarına epeyce  insanın katıldığını da biliyoruz. O vesileyle bunları söylerken acı gelebilir ama bizim realitemiz bu. Bizim bu konuda sorumluluklarımız varsa bunun ruhuna uygun hareket etmeliyiz.  Yani, Lice’deki insanlar gerçekten karakolun önüne  kadar gidiyor “Bakın, barışın ruhuna aykırıdır. Siz burada karakol yapıyorsanız, siz bize yeniden savaş açmak için karakol yapıyorsunuz.” diyorlar ve orada bu insanların  üzerine ateş açılıyor, hepsi de sırtından vuruluyor ve “Medeni Yıldırım” diye bir kardeşimiz yaşamını yitiriyor ve sonra dönüp ne diyorsunuz? “Efendim, uyuşturucu” diyorsunuz. El vicdan be, el vicdan!

Bakın, dönün uluslararası arenaya bakın, bütün ülkeler, PKK’yi terörist ilan eden ülkeler bile PKK’ye bu konuda bin kez teşekkür ediyor. Kürt aileleri, Türk aileleri, Avrupa’dakilerin hepsi PKK’nin uyuşturucuyla nasıl uluslararası arenada mücadele ettiğini dost ve düşman hepsi biliyor.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – PKK? PKK? El insaf!

SIRRI SAKIK (Devamla) –  Evet, evet, açıkça söylüyorum, boş konuşmuyorum ben, açıkça söylüyorum bunu. Gidin, Avrupa’da, Amerika’da, dünyanın dört bir tarafında bir tane PKK’liyi uyuşturucuyla iç içe bulursanız ben  burada milletvekilliğinden istifa ederim ve Türk, Kürt ailelerinin…

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – El insaf! El insaf!

SIRRI SAKIK (Devamla) – Bakın, size açıkça söylüyorum, Kürt ve Türk ailelerinin PKK’ye… Bakın, PKK’ye saldırabilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama iftira ve yalanlarla bu iş yürümez ve ben emin olun, Avrupa’da binlerce ailenin bu konuda nasıl minnet duygularını dile getirdiklerine tanıklık ettim “Bizim çocuklarımızı sokaktan, uyuşturucudan bunlar alıp getirdiler...” Eş Başkanımız size o gün seslendi: “Arkadaşlar, sorun uyuşturucuysa biz Diyarbakır’dan, Lice’den yüzlerce insanı alıp gidip o tarlaları talan etmek bizim görevimiz ve bizim böyle insani, vicdani bir sorumluluğumuz var.” dediler. Sorun uyuşturucu değil.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – Danimarka niye kapattı televizyonları? El insaf!

SIRRI SAKIK (Devamla) – Sizden rica ediyorum, sorunun çözümüyle ilgili politikanız, projesiniz yoksa sadece uyuşturucuya havale ederek sorunu çözemezsiniz. Tek bir şey yapabilirsiniz: Kardeşim, bu ülkede barış istemeyen güçler var, hâlâ o güçler direniyor; adı karakol komutanı, adı infaz koruma memuru, adı, efendim, bir cezaevinde müdür; bu süreçten rahatsızlık duyanlar var. Bu pencereden bakacaksınız ve barışımızı böyle inşa edeceğiz ve birbirimize tahammül göstereceğiz. Sivas’ın, Çorum’un, Maraş’ın, hepsinin faillerini araştıracağız. İstiklal mahkemelerinde kimler katledilmişse onların faillerini bulmak hepimizin boynunun borcudur. Biz size dostça sesleniyoruz. Bakın, yanı başımızda olup bitenler bize ders vermiyor mu? Bu sokakları tetikleyenlerin asıl niyetinin bu olduğunu siz, biz, hepimiz iyi biliyoruz.

Biz bu önergeye olumlu oy kullanacağız.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Buyurun Sayın Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, kürsüde, hatip konuşmasına başlarken silahla, tankla, tüfekle, topla devrim olmayacağını ifade etti, güzel bir cümle kurdu. Her kim ki şiddetle demokrasiyi getirmeye çalışıyorsa alçaklık yapmıştır. Her kim ki silahla devrim yapma niteliğinde yapıyorsa halkı kandırıyordur, alçaklık yapıyordur. Darbeleri herkes lanetlemelidir, Türkiye Büyük Millet Meclisi de darbeleri lanetliyor. Ama bir terör örgütünü burada överek başka noktalara doğru götürmek hiçbir milletvekiline yakışan bir hareket değildir. Terör örgütünü burada övenleri şiddetle kınıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

OKTAY VURAL (İzmir) – Evet, Sayın Başkan PKK bir terör örgütüdür, hem de narko-terör örgütüdür. Bu konuda PKK terör örgütünün uyuşturucu ticareti yaptığı, insan ticareti yaptığı, kaçakçılık yoluyla doğu ve güney-doğuda başta olmak üzere Kürt kökenli insanları katlettiği hakkında hükümler vardır. Dolayısıyla PKK terör örgütünü Türkiye Büyük Millet Meclisinin kürsüsünde kimse aklamaya kalkmasın. Burası Türk milletinin kürsüsüdür, o bakımdan karakollar da askerimizin ve polisimizin varlığı da ancak dosta güven, düşmana korku salar. Türk milletinin askerleri ve polislerini, karakollarını, varlığını hazmedemeyenler milletin egemenliğini hazmedemeyenlerdir. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

SIRRI SAKIK (Muş) – Sözlerim yanlış anlaşıldı. Ben bir durum tespiti yapıyorum. Müsaade ederseniz açıklık getireyim. PKK’nin benim övgülerime ihtiyacı yok.

BAŞKAN – Yerinizden…

Bak, grup başkan vekilleri yaptı yerlerinden.

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, bu kadar şeyden sonra ben iki kelime söylemek istiyorum.

BAŞKAN – Anladım da Sayın Sakık, niye itiraz ediyorsunuz? Grup başkan vekilleri yerlerinden konuşuyorlar da siz niye yerinizden konuşmuyorsunuz?

Bak, sataşma nedeniyle söz isteseniz ayrı bir şey ama açıklama…

SIRRI SAKIK (Muş) - Ben, sataşma nedeniyle Parlamentoyu bilgilendirmek istiyorum.

BAŞKAN – Tamam, yerinizden buyurun.

 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

4.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin konuşması

 

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, şimdi, tabii, sorunları çözmek istemeyenler her şeyi tersten anlıyorlar. Ben, uyuşturucuyla ilgili, PKK’nin uluslararası arenada, Avrupa’da ailelerin çocuklarıyla ilgili hassasiyetine vurgu yapmak istedim. PKK’nin benim övgülerime ihtiyacı yoktur. PKK, bir siyasi harekettir. PKK, otuz yıldır bu coğrafyada…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Terör örgütüdür!

SIRRI SAKIK (Muş) – Siz öyle görürsünüz ama halkın…

OKTAY VURAL (İzmir) – PKK, terör örgütüdür.

SIRRI SAKIK (Muş) - Şimdi, ben, bu konuda herkesi…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Silahla siyaset yapılmaz! 

OKTAY VURAL (İzmir) – Hem de Kürtleri öldüren bir terör örgütü!

SIRRI SAKIK (Muş) – Bakın, Sayın Başkan…

OKTAY VURAL (İzmir) – Kürtlerin düşmanı!

SIRRI SAKIK (Muş) – Bakın, biz, hiç birimiz, birilerinin acısını yüceltip birilerinin acılarını yerden sürüklendirme hakkına sahip değiliz. Ölen insanların… 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – 30 bin insanımızı katleden bir terör örgütüdür.

SIRRI SAKIK (Muş) – 50 bin insan ölmüşse bunun 45 bin insanı Kürt’tür ve Kürt çocuklarıdır.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Öldüren terör örgütü!

SIRRI SAKIK (Muş) - O vesileyle yani bizim de tasvip etmediğimiz, koşulların getirdiği bir çatışmalı süreci yaşadık. Hepimiz bu süreçten çok ağır bedeller ödedik. Bugün bu süreci daha kazasız belasız bir şekilde, nasıl ülkemizde silahlara veda edebiliriz, bu topraklarda silahları nasıl bu topraklara gömebiliriz çabası içerisindeyiz. Ama bu şiddetten beslenen, hiçbir argümanları olmayanlar ve sadece bütün bunun üzerine siyasi hayatlarını inşa edenlerin konuşmalarını ben dikkate de almıyorum, ciddiye de almıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

SIRRI SAKIK (Muş) - Ama şunu açıkça söylüyorum, benim orada söylediğim şu: Lice’de, Sayın Başkan, uyuşturucu yok.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Konu anlaşılmıştır efendim,

SIRRI SAKIK (Muş) - Lice’de olup bitenler barışa karşı bir suikasttır. Sizi de bunun için uyardım. Ben, darbelere karşıyım ve silahların da toprağa bir an önce gömülmesi için çaba…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Silahla siyaset olmaz!

BAŞKAN - Sayın Sakık, teşekkür ediyorum.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, izin verirseniz, tutanaklara geçmesi için buradan…

BAŞKAN – Ama Sayın Kaplan, lütfen, böyle bir usulümüz…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, sayın hatip…

BAŞKAN - Her sayın milletvekili, el kaldıran her sayın milletvekilinin konuşma hakkı yok ki, böyle bir usul yok Sayın Kaplan.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, sayın hatibe cevap verilirken partimizin tümünü…

BAŞKAN – Cevap verdi Sayın Sakık.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, Türkiye…

BAŞKAN – Sayın Kaplan, böyle bir usulümüz yok, lütfen… Hayır, böyle bir usulümüz yok. Niye, Sayın Sakık konuştu. Lütfen ama…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, burada grup başkan vekilleri konuşurken…

BAŞKAN – Sayın Kaplan…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – İzin verin. Sayın Başkan, bu Mecliste…

BAŞKAN – Ama bu sesinizi yükseltmekle falan olacak bir hadise değil. Grup başkan vekilleri konuştu, Sayın Sakık da cevap verdi.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, bakın, bu Mecliste Susurluk çetesi raporu yazılmıştır. Bu ülkede, bakın, bu ülkede…

BAŞKAN - Sayın Kaplan, böyle bir usulümüz yok, lütfen…

HASİP KAPLAN (Şırnak) - …Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz, Eldiven, Balyoz, çeteler türemiştir.

 

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

3.- CHP Grubunun, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve arkadaşları tarafından Çorum olaylarının sorumlularının, amaçlarının ve olayların arkasında bulunan unsurların ortaya çıkarılması amacıyla 11/4/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 4 Temmuz 2013 Perşembe günkü  birleşiminde okunarak görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

 

 

BAŞKAN – Evet, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen İdris Şahin, Çankırı Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bu ülkenin, devletin resmî görevlileri bu işleri yapmıştır. Sizler de bunu göreceksiniz arkadaşlar, bunların hepsini göreceksiniz, hep beraber göreceğiz bunları. Öyle çıkıp böyle hamaset nutukları atmayın burada, boşu boşuna da konuşmayın.

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 12 Eylül darbesi öncesinde gerçekleşen Çorum olaylarının sorumlularının, amaçlarının ve olayların arkasında bulunan unsurların ortaya çıkarılması için Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin aleyhinde söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, meydana gelen hadiseler gerek 12 Eylül öncesinde olsun gerekse 12 Eylül sonrasında Sivas’ta, Başbağlar’da, Gazi Mahallesi’nde meydana gelen hadiselerin, 12 Eylül öncesinde yine Sivas, Kahramanmaraş ve Çorum’da meydana gelen hadiselerin hiçbirinin Türk milletinin fertleri tarafından kabul görmesi mümkün değildir. O hadiseler son derece acıdır. Otuz yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen, hâlâ bizlerin içini acıtmakta ve eylemlerin faillerini buradan bir sefer daha kınadığımızı, ölenlere Cenabıhak’tan rahmet dilediğimizi, yakınlarına da dün olduğu gibi, bugün de sabır temenni etmemiz gerektiğini bir sefer daha ifade etmek istiyorum.

Çorum olaylarının bir adli vaka yönü bir de siyasi boyutu var. Ben adli yönüne çok fazla burada girmek istemiyorum çünkü olay öncesinde dönemin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Gün Sazak’ın ölümünü protesto etmek için yürüyüş yapan bir kısım öğrencilerin, özellikle Çorum’da Alevi nüfusuna sahip olan bir kısım vatandaşlarımızın iş yerlerine taş atmak suretiyle zarar verdiğinden bahisle olayların meydana geldiği…

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Ya, saçmalıyorsun sen be! Nereleri karıştırıyorsun!

İDRİS ŞAHİN (Devamla) - …daha sonra ise bu olayı bir kısım sol örgütlerin bu olayları kaşımak suretiyle arada bin yıldır kardeşane yaşadığımız, hiçbir şekilde…

ERKAN AKÇAY (Manisa) – İçinde miydin olayların?

İDRİS ŞAHİN (Devamla) - Bir dinlersen, sonunu nereye bağlayacağımı anlarsın ama önce bir dinle.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Tahrik ediyorsun!

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) - Yalan yanlış konuşuyorsun. Yaşadın mı o günleri?

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Mezhepçilik yapıyorsunuz, bölücülük yapıyorsunuz o kürsüden.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) - Bin yıldır kardeşçe yaşadığımız, Alevi ve Sünni ayrımı diye bir hadisenin olmadığı bir gerçeği bir sefer daha burada ifade etmek istiyorum.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Tahrikçi!

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Şimdi, hadisenin vuku bulduğu tarih itibarıyla olayları incelediğimiz zaman, kozmik odalarda mayalandırılmış ve darbeye zemin hazırlamak için bir kilometre taşı meydana getirilmek istenen bir kurgunun olduğu, o dönem 12 Eylül öncesinde sağ-sol, 12 Eylül sonrasında ise laik-antilaik ayrımlar yapılmak suretiyle bu ülkenin insanlarının birbirine kırdırıldığı ve bir şekliyle gerçekte olmayan ancak bu olayları düzenleyenlerin tamamen senaryosunu çizdikleri, ülkeyi kaosa sürüklediği bir ortamı yaşıyoruz. Ve olay sonrasında yaklaşık mayıstan başlayıp temmuzun 11’ine kadar devam eden süreç içerisinde, 1980 yılında, bu Çorum ilimizde çok büyük sıkıntılar ve acılar yaşandı. 49 insanımız yaşamını yitirdi, 53 kişi yaralandı, 454 kişi gözaltına alınıp bunların 159’u tutuklandı ve bir şekliyle bunlar hakkında da yargılamalar vuku buldu. Sonrasında adli makamlar bunlar hakkında gerekli elbette ki cezaları verdi ve bir şekliyle sonuç alındı ama asıl önemli olan, burada görmemiz gereken fotoğraf, bu hadiselerin arkasındaki gerçek ellerin ve niyetlerin neler olduğuydu. 12 Eylül öncesindeki de 28 Şubat öncesinde de bu ülkeyi kaşımak ve karıştırmak isteyen zihniyet bu ülkede darbenin önünde bir kısım olaylar ve kargaşalar çıkarmak suretiyle toplumda meşru bir zemin yaratmaya çalıştılar ve bunu gerçekleştirdiler mi? Elbette ki gerçekleştirdiler. Gerçekleştirememiş olsalar idi, 12 Eylül askerî darbesiyle birlikte bir anda ülkedeki bütün kargaşa ortamı sonlanmayacaktı. Yine, var olduğunu iddia ettikleri bir kısım girişimler 28 Şubat süreciyle birlikte ortadan bir an içerisinde kaybolmayacaktı. Şimdi, olayın bu yönünü görmek lazım, arkasında siyasi bir kısım emellerin olduğunu görmek lazım. Yoksa, bin yıldır bu ülkede kardeşçe yaşayan Alevi ve Sünni kardeşlerimizin hiçbir problemi yoktur ve onlar birbirinden kız alıp kız vermişlerdir, aynı ortamı paylaşmışlardır, dün bir televizyon kanalında gösterildiği üzere, caminin altında cemeviyle birlikte aynı mekânı kullanır hâle gelmişlerdir. Bu insanlar arasındaki bu fitneyi ortaya çıkartanların emelleri farklıdır. Asıl burada hedef alınan kitle millî iradedir ve millî iradenin dokunulmazlığına inanmayanlar, millî irade konusunda hazımsız olanlar, gerçekleştirdikleri bu şer şebekeleriyle, maalesef yapmış oldukları darbelerle de sonuçlarına ulaşmışlardır.

Ben özellikle burada, Çorum olaylarının cereyan edişinin 30’uncu yılını aşkın bir süredir buradaki yaşadığımız hadisenin tamamının darbelere yönelik eylemlerin altyapısını oluşturduğunu ifade etmek istiyorum.

Darbeler, demokratik seçimlerle başa gelmiş bir yönetimin, gerekçesi ne olursa olsun, askerî darbeyle devrilmesi asla ve asla kabul edilemez. Demokratik süreçlerin yıkıntıya uğraması bütün milletin kaybı olacaktır. Darbelerle kazananlar, sadece, elinde silahlı güç bulunduran bir kısım cuntacılar ile bunların işbirlikçileri ve onlara destek verenlerdir. Ama kaybedenleri bütün bir millet olmaktadır ve bunun acısını da uzunca süredir bizler yaşamaktayız. Askerin gücünün tartışmasız tek kaynağı silahtır. Darbeler filin züccaciye dükkânına girmesi gibidir. Bu olaydan zarar görmeyen toplumun hiçbir ferdi olmamaktadır ve olmamıştır.

Yine, demokrasilerde, ordudan siyasal ve toplumsal konularda dilsiz olması istenir ama maalesef, demokratik ülke olduğunu ifade edenler ve her daim demokrasiden dem vuranlar iş Müslüman bir ülkeye geldiği zaman bu söylemin tamamen dışından hareket etmektedirler. Ben, bunları milletimizin vicdanına havale ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; darbelerle yüzleşmek için kurulmuş bir komisyon olarak Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu son dönemlerde, özellikle 12 Eylül öncesi başta olmak kaydıyla, 27 Mayıs ihtilali başta olmak kaydıyla yakın dönemimize dair tüm karanlık eylemleri bir bir inceledi ve orada edindiğimiz kanaat şuydu: Biz kesinlikle bu hadiselerin toplumumuzun değişik katmanlarını oluşturan grupların birbirleriyle çatışmasının normal bir süreç olmadığının tespitine vardık. Her tarafı mutlak surette örgütleyen ve arkasında gizli ellerin olduğunu, bunların kozmik odalarda mayalaştırılarak toplumun huzuruna çıkartıldığı ve kardeşin kardeşe bu şekliyle kırdırıldığını gördük ve bu araştırma komisyonumuz sonucunda da ülkemizin son derece önemli bir sıkıntısı olan darbelere karşı bir ortak bilinç ve bir ortak hafıza yarattık. Bu bilinçle birlikte de yaklaşık 20 tane öneri metnini Darbeleri Araştırma Komisyonunun sonuç bildirgesinde dört siyasi partimiz ortaklaşa olarak huzura sundular.

Ben inanıyorum ki o gün tespit ettiğimiz bir kısım düzenlemeler bugün Meclis Genel Kuruluna bir bir geliyor. Vakıfların mallarının iade edilmesi gibi yine, İç Hizmet Kanunu’nun 35’inci maddesi gibi o dönem içerisinde 28 Şubatta ve darbe dönemlerinde mağdur olan vatandaşlarımızın haklarının iade edilmesi gibi bir kısım düzenlemeler bir bir bugün bu Meclisten geçiriliyor. Dolayısıyla bizim sahip çıkmamız gereken yegâne kurum işte bu Meclis iradesi ve demokrasinin kazanımlarının asla ve asla geriye yürümemesi için, demokrasimizin daha da güçlenip taçlanması için millî iradeye herkesin dünden ve bugünden daha fazla sahip çıkması gerekiyor.

Ben burada, özellikle Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerimize bu tür konular gündeme getirilirken geçmişin hatalarını hep birlikte burada irdeleyelim ve dile getirelim. Ne tür sıkıntıların olduğunu, adli makamlarda bir kısım eksiklikler varsa bunların burada konuşulmak suretiyle giderilebileceğini de ifade edelim. Ancak geçmişi ısıtıp ısıtıp önümüze getirerek, her gün farklı bir gündem yaratmak suretiyle değerlerimize buradan dil uzatmayalım.

Ben, yine, buradan, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili arkadaşımızın bu ülkenin gerçek değeri olan İskilipli Atıf Hoca’yla alakalı söylediklerini bir Çorum Milletvekili olarak kendisine yakıştıramıyorum. Ben, çünkü, o yörenin insanıyım ve komşusu Çankırı vilayetindenim. Bizim için İskilipli Atıf Hoca, son derece mukaddes, son derece kıymetli bir şahsiyettir. Dolayısıyla, bu kürsüden, bu ülkenin dinamiklerine ve bu ülkenin değerlerine dil uzatmanın doğru olmadığını ifade ediyorum.

Çözüm süreciyle alakalı olarak da, biz, AK PARTİ iktidarı olarak 76 milyonun arzu ettiği demokratik koşullarda çok çok daha özgür bir birey olarak yaşamanın alt yapısını oluşturuyoruz ve burada attığımız adımların tamamı 76 milyonu kucaklayan adımlardır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Dolayısıyla, o bölgede yaptığımız bir kısım işlemleri sona erdirmek gibi veyahut da onları burada eleştirmek gibi bir hakka kimsenin sahip olmadığını düşünüyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Ben, bu duygu ve düşüncelerle önergenin aleyhinde olduğumu belirtiyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1'inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nde değişiklik yapılmasına dair İç Tüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 

 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

 

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2'nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

 

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 

3.- Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/498) (S. Sayısı: 173)

 

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4’üncü sırada yer alan, Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 

4.- Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) (S. Sayısı: 478)x

 

 

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Geçen birleşimde İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülen teklifin birinci bölümünde yer alan 8’inci maddesinin “b” bendi kabul edilmiş, “c” bendi üzerindeki önerge işlemlerine başlanılmıştı.

Şimdi, hatırlatmak için önergeleri tekrar okutup işleme alacağım.

Madde üzerinde iki adet önerge vardır, okutuyorum:

                Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin sekizinci maddesinin c bendinde yer alan “doğumdan sonraki iki yıl süreyle” ibaresinin “doğumdan sonraki iki yıl, çocuk sahibi olan erkek memurlara ise bir yıl süreyle” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

          Pervin Buldan                        Adil Zozani                         İbrahim Binici

                  Iğdır                                    Hakkâri                                Şanlıurfa

              Sırrı Sakık                   Abdullah Levent Tüzel                   Nazmi Gür

                   Muş                                   İstanbul                                    Van

                                                        Hasip Kaplan

                                                              Şırnak

 

                Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin çerçeve 8 inci maddesinin (c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

         Mustafa Kalaycı                      Erkan Akçay                         Enver Erdem

                 Konya                                  Manisa                                   Elâzığ

          Mustafa Erdem                  S. Nevzat Korkmaz                 Ruhsar Demirel

                Ankara                                  Isparta                                Eskişehir

“c) 101 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “doğumdan sonraki bir yıl süreyle” ibaresi “doğumdan sonraki üç yıl süreyle” şeklinde değiştirilmiştir.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde Ruhsar Demirel, Eskişehir Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

RUHSAR DEMİREL (Eskişehir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün gece kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz tam da kadınlara bir şeyler mi oluyor, iyi bir şeyler mi geliyor derken bir hanım milletvekilini kürsüde bırakan bir Meclis olarak tarihe geçtik. Ne yapalım biz kaldığımız yerden devam ederiz.

Efendim, bu önergemizle biz neden “Üç yıl” diyoruz öncelikle onu söyleyeyim: Bu, bir bilimsel kriter. Madem bir iyilik yapıyoruz bunu tam olarak yapmamız gerekir çünkü çocuk, yaşamındaki 0-3 yaş itibarıyla 3’üncü yaşına geldiği zaman ancak bireysel ihtiyaçlarını karşılayabilme, birey olarak kendini algılayabilme, karşıtını ifade edebilme, ihtiyaçlarını erteleyebilme becerisine sahip oluyor. Bunun üç yıla çıkarılmasının sebebi tamamen bilimsel bir argümana dayanıyor ama siz niye “İki yıl” dediniz onu bilemiyorum. O sebeple eğer bir iyilik yapılacak ise 657’ye tabi hanımlar açısından üç yıla çıkarılması bilimsel bir gerçekliktir. Ancak burada tabii ki yine eşitliksiz bir durum var. Şimdi, bazı konular var bütünün içindeki parçasıyla tanımlanıyor. Hani “Ceylan derisi koltuk” denildiği zaman biz bunun Meclis Genel Kurulunda oturduğumuz koltuklar olduğunu anlayabiliyoruz veya birisi “Üç hilal” dediği zaman bunun Milliyetçi Hareket Partisini ifade ettiğini biliyoruz ya da “ampul” denildiğinde bir başka partiyi ifade ettiğini biliyoruz. Bütünün parçasıyla ifade edilebilme kavramına da “metonimi” deniliyor. İşte böyle bir şey var ki bu 2010 yılı referandumu itibarıyla özellikle Adalet ve Kalkınma Partisinin çok sık söylediği bir şey var “Hanım kardeşlerimize haklar getiriyoruz.” diye. Vallahi şunu tarih teslim edecektir: Kadın haklarıyla anılamayacaksınız, siz bu bütünün bir parçası ifade edildiğinde akla gelmeyeceksiniz. Çünkü Türkiye’de kadınlar yalnızca 657’ye tabi olarak çalışmıyorlar; sosyal sigorta veya sosyal güvenlik şemsiyesi içinde olan kadınlar veya olmayan kadınlar diye baktığınızda Türkiye’de 657’ye tabi çalışan ağırlıklı olarak iki sektörde kadın var. Bunların bir kısmı Millî Eğitimde, bir kısmı da Sağlık Bakanlığında çalışır, diğer sektörlerde çok azdır. Bir hekim olarak biliyorum ki Sağlık Bakanlığı çalışanı olan hanımlar -ki özellikle doktor, hemşire, ebe hanımlar- bu gece nöbeti ve vardiya hakkını kullanmazlarsa Türkiye'de mesleklerini icra etme şansları yoktur. Bir asistan hekim hanımı düşününüz. “Doğum yaptıktan sonra gece nöbeti tutmuyorum, vardiyaya kalmıyorum.” dediği zaman ortalıkta doktor bulamazsınız zaten. O zaman aslında bizim İş Kanunu’muzu, iş yasalarımızı daha cinsiyet eşitlikçi bir hâle getirmemiz lazım. Benzer şekilde öğretmenler için de öyle. Ama bütün bunları bir kenara koyduğumuzda diyelim ki bunu gerçekleştirebildiniz, diğer yasalara tabi çalışan kadınların haklarını ne anlamda buranın dışında tutabiliyoruz? Bütün yasalarımızda kadınlar için doğum sonrası böyle bir hakkı getirmek, hani hep söyleniliyor ya gelecek kuşaklara yatırım yapmak, Türkiye'nin ilerisini düşünüyorsak, o çocukların sağlıklı büyümesi ve beslenmesi bizim için öncelikse, sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyorsak, işte, o sebeple asıl biz bu yasayı o çerçevede düşünmeli ve Türkiye'de çalışan bütün kadınlar için doğum yaptıkları takdirde doğum sonrası üç yıllarında bazı istisnai haklara sahip olabilmelerini de taahhüt altına almalıyız. Yasayı çıkarmak yetmiyor, yönetmeliklerle bunun yürütülebilmesini, icranın gidebilmesini sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla zaten hakkaniyetli olmayan hiçbir yasanın da uygulamada yeri olmuyor.

Bu, tabii ki, bir torba yasa ve dolayısıyla bazen bir atıf yapılıyor, “Çuval mıdır, torba mıdır?” diye. Biliyorsunuz, Türkiye'de “çuval” denildiği zaman hepimizin aklında tam on yıl öncesi var; 4 Temmuz 2003’te Kuzey Irak’ta askerlerimizin başına geçirilen bir çuval. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu ister adına torba deyin isterseniz -tam kışlıkları kaldırıyoruz- hurç deyin ister başka bir şey ama bu çuval umuyorum başta kadınlarımız olmak üzere milletin başına geçmesin inşallah.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin sekizinci maddesinin c bendinde yer alan “doğumdan sonraki iki yıl süreyle” ibaresinin “doğumdan sonraki iki yıl, çocuk sahibi olan erkek memurlara ise bir yıl süreyle” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                                                    Pervin Buldan (Iğdır) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) – Katılmıyoruz  Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Hasip Kaplan, Şırnak Milletvekili.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Değerli milletvekilleri, yani Sayın Başbakan “3 çocuk yapın.” deyip duruyor. Allah aşkına, “3 çocuk yap.” dedikten sonra biraz da bunların bakımı için de şu süreyi biraz uzat; onun gereğidir, sonuçlarıdır. Daha iyi yetişmesi için bebeğin ilk bir yıl bakamı çok önemlidir, bunu herkes bilir.

Şimdi, biz önergemizi verdik, kabul etmeyeceğinizi biliyorum ama bugün sizi kutlamak istiyorum, güçlü iktidarınızı kutlamak istiyorum çünkü bu torba kanunda dünyada bir rekor kırıyorsunuz yasama açısından. Nasıl bir rekor kırıyorsunuz? Güçlü iktidar olmanın gücünü kullanıyorsunuz. Nasıl kullanıyorsunuz? Şöyle kullanıyorsunuz, bakın: 73’üncü maddeyi açın arkadaşlar, bu torba kanunun içinde. 73’üncü maddeyi açtıktan sonra sayfaları çevirin. Yalnız, çevirirken iyi dikkat edin kaç tane fıkra yer alıyor? Ben üşenmedim, saydım. 1 madde; 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 -buçuk da var- 16,5 sayfa arkadaşlar ve 119 maddeden oluşuyor. Size Guinness Rekorlar Kitabı’na geçmenin plaketini saman kâğıdına çizip vereceğim. Bu yasalaşma sürecine bir yenilik getirdiniz, bir katkı sundunuz.

Benim bir asker arkadaşım vardı. Askerde sorardık “Ne var sabah kahvaltısında?” “Kilim gibi işkembe çorbası var.” derdi, çok sık çıkardı. Şimdi, bu kilimi de geçti, tarlayı da geçti, futbol sahasını da geçti.

Şimdi, siz, 16,5 sayfa, 119 madde… Sağlık var, eğitim var, Cumhurbaşkanlığı var, genel sekreterlik var, YÖK var, Millî Güvenlik Kurulu var, var da var. Hepsi bunun içinde. Şimdi, bununla ilgili beş dakika konuşacaksınız, iki dakikada da şipşak elinizi kaldıracaksınız, bu yasa çıkmış olacak. Bu kadar hızlı kanun çıkaran, bu kadar jet çalışan, bu kadar muhteşem… Vallahi, billahi, şimdi sorsam, milletvekillerinin -Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri hariç- hiçbirisi de bu 73’üncü maddenin ne olduğunu bilmez.

E şimdi, bilmediğiniz bir yasayı oyluyorsunuz, bilmediğiniz bir yasayı konuşuyorsunuz. Bilmediğiniz bir yasayı Meclis iradesi olarak çıkaracaksınız. Buna gerek yok arkadaşlar. Bürokratlarınız Hükûmet tasarılarını hazırlıyor. Bürokratlar yasayı yapsın. Komisyona gerek yok. Genel Kurulda sağlığınızı… Niye sabahlara kadar uykusuz bırakıyorsunuz? Bırakın onları da yeni bir teklif çıkarsınlar, “Böyle maddeler üç saniyede görüşülür.” desinler. Üç muhalefet partisi var, her birisine 1’er saniye muhalefet zamanı tanınmıştır. Bu kadar basit.

Şimdi, arkadaşlar, bu sağlıklı mı? Bu hukuk mu? Hukuk tekniği mi? Temel kanun mu? İç Tüzük’te torba kanun var mı? Yazıktır, günahtır arkadaşlar. Bu Meclisin bir saati kaça çalışıyor biliyor musunuz? Şu ışıklar, şu aydınlanma, şu mikrofon, çaycısından tut stenografına kadar, Meclis Başkanından kâtiplerine kadar; Allah’tan korkun, bu kadar masraf etmek, memleketin parasını çarçur etmek günah değil mi? 16,5 sayfa olmasın; 116,5 sayfa yapın, 1 madde yapın, onun içine de 399 maddeyi koyun, bir defada oylayın gitsin. Madem böyle yasa yapılacak, sağlıksız; kestirme yolu öneriyorum size: Kestirmeden 399 maddeyi 1 maddeye koyun, o madde de geçici olsun, o maddede de bir önerge beş dakika olsun, kimse de konuşmasın, siz de tatile -niye pazartesiye kadar kalasınız ki?- yarın gidersiniz. Verin yarın bir önerge, size kolay yolu gösteriyorum. Haa, buna “kanun”, “hukuk”, “yasama” diyorsanız, vallahi şimendifer bile değil.

Kolay gelsin diyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Birleşime on dakika ara veriyorum sayın milletvekilleri.

                                                                  Kapanma Saati: 17.44

 

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.58

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130’uncu Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

Şimdi 478 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

8’inci maddenin (ç) bendinde iki adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778)’nın çerçeve 8’inci maddesinin (ç) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Oktay Vural                  Mustafa Kalaycı       Erkan Akçay

     İzmir                              Konya                  Manisa

Mehmet Günal            Kemalettin Yılmaz

     Antalya                   Afyonkarahisar

"ç) 152’nci maddesinin " II- Tazminatlar" kısmının " A-Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (i) bendine " Gümrük ve Ticaret Denetmenleri," ibaresinden sonra gelmek üzere " Sosyal Güvenlik Denetmenleri," ibaresi eklenmiş ve " 120" ibaresi "130" olarak değiştirilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 8 nci maddesinin ç bendine aşağıdaki paragrafların eklenmesini arz ve teklif ederiz.

    Ferit Mevlüt Aslanoğlu          Aydın Ağan Ayaydın                    İzzet Çetin

               İstanbul                                İstanbul                                 Ankara

             Musa Çam                            Kazım Kurt                         Mahmut Tanal

                  İzmir                                  Eskişehir                               İstanbul

 

                                                       Bülent Kuşoğlu                                                                       Ankara

"152 inci maddesinin II- Tazminatlar kısmının A- Özel Hizmet Tazminatı bölümünün (h) ve (i) bentleri yürürlükten kaldırılmış; (ğ) bendine "Maliye Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "kurumların görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerine göre yapılan görevde yükselme sınavına göre müdür, sayman, vergi dairesi müdürü, emlak müdürü, personel müdürü, askeri defterdar, defterdar yardımcısı, malmüdürü, il müdürü, şube müdürü kadrolarına atananlar ile Defterdarlık Uzmanları, İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları, İl Göç Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Büyükşehir Belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, İl Eğitim Denetmenleri, Ürün Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve bunların yardımcıları, (f) ve (g) bendinde sayılmayan İç Denetçiler" ibareleri eklenmiş ve (ğ) bendindeki Hazine Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları ve Yüksek Kurum Uzmanları ibareleri bent kapsamından çıkarılarak "Enerji ve Tabi Kaynaklar Denetçi ve Denetçi Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere (g) bendine eklenmiştir.

Ekli I SAYILI CETVEL'in I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI bölümünün (h) bendi yürürlükten kaldırılmış; (g) bendi (ğ) olarak değiştirilmiş ve değiştirilen (ğ) bendine "Maliye Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere, "kurumların görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerine göre yapılan görevde yükselme sınavına göre müdür, sayman, vergi dairesi müdürü, emlak müdürü, personel müdürü, askeri defterdar, defterdar yardımcısı, malmüdürü, il müdürü, şube müdürü kadrolarına atananlar ile en az 3 yıl süreli yükseköğretim veren yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra bir yeterlik sınavı sonunda atanan Defterdarlık Uzmanları, Gelir Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, İl Göç Uzmanları, Ürün Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri kadrolarına atananlar" ibareleri eklenip, "Hazine Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları" bent kapsamından çıkarılarak (g) bendi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

"g) Hazine Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları ve bunların Yardımcıları

1

 

   1

44800

 

2

 

   2

44400

 

 

3

 

   3

44000

 

4

 

   4

33600

 

5

 

   5

33000

 

6

 

   6

22600

 

7

 

   7

11900

 

8

 

   8

11300

 

9

 

   9

11150

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz efendim.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Bülent Kuşoğlu, Ankara Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

478 sıra sayılı torba kanunun 8’inci maddesi üzerine verdiğimiz (g) bendiyle ilgili bir önergeyle ilgili konuşacağım.

Değerli arkadaşlarım, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152’nci maddesi, devlet memurlarına ödenmesi gereken zamlardan ve tazminatlardan bahseder. Aslında, bu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ilk şekliyle basit bir kanundur, mümkün olduğunca devlet memurlarıyla ilgili personel rejimini, özlük haklarını iyi bir şekilde kavrar. Ancak, yıllar içerisinde, özellikle de son dönemlerde yapılan değişikliklerle devlet personel rejimi altüst olmuş vaziyettedir. Personel rejimimiz gerçek anlamda bir kaos yaşamaktır. Özellikle 2011’de yapılan 35 KHK değişikliğiyle, 666 sayılı KHK’da yapılan değişiklikle Türkiye’de personel rejimi altüst edilmiş vaziyettedir, büyük sıkıntılar vardır.

Maliye Bakanlığı da bundan nasibini alan kurumlarımızdan bir tanesidir. Maliye Bakanlığı aslında oturmuş kurumlarımızdan bir tanesiydi, gelenekleri vardı yazılı kuralların dışında ama maalesef, bu kanun hükmünde kararnamelerle Maliye Bakanlığı da altüst edildi, kurumsallaşmasına son verildi. Bugün Maliye Bakanlığı da büyük sıkıntılar yaşıyor.

Şimdi, aranızda devlet memurları var. Şu soruyu sorayım: Bir müdüre bağlı uzmanlar müdürden daha fazla ücret alırlar mı? Normalde almaması gerekir, değil mi? Ama alıyorlar, şu anda Maliye Bakanlığındaki şube müdürlerinden daha fazla Maliye Bakanlığı uzmanları ücret alıyorlar. Hâlbuki şube müdürüne ya da müdürlere bağlı olarak çalıştıkları hâlde daha fazla ücret alıyorlar çünkü rejim, personel rejimi orada da altüst olmuş vaziyette.

Verdiğimiz önerge bunun giderilmesiyle ilgili. Bunun düzeltilmesi gerekir. Epeyden beri de bu konuyla ilgili olarak kendileri de uğraşıyorlar. Maliye Bakanlığı da bu konuyla ilgili olarak hemfikir ama başka yapması gereken işler de olduğu için, başka düzeltmesi gereken konular da olduğu için hepsini beraber ele almak istiyor, dolayısıyla yapamıyor. Ama bunun yapılması lazım, bu düzetmenin muhakkak gerçekleşmesi lazım, yarına bırakılmaması lazım çünkü “Hepsini toptan yapalım.” dediğimizde daha büyük sorunlara sebep oluyoruz, her geçen gün haksızlıkları devam ettirmiş oluyoruz.

Ayrıca, merkez uzmanlarıyla taşra uzmanları arasında da fark var. Uzman uzmandır, yani merkezdeki uzmanla taşradaki uzman arasında fark olur mu? Maalesef böyle bir farklılık da var, bu farklılığın da giderilmesi lazım.

Değerli arkadaşlarım, biraz önce Sayın Sağlık Bakanı da buradaydı, Sağlık Bakanlığıyla ilgili olarak da benzeri bir durum söz konusu, onu da müsaadenizle anlatmak istiyorum.

Sağlık Bakanlığında da epey sıkıntı var, sorun var. Mesela, ataması yapılması gereken hastane müdürleri, maalesef, dikkat edilmiyor, sağlık idaresi yüksekokulu mezunları arasından seçilmiyor, böyle bir yanlışlık yapılıyor. Önüne gelen, dört yıllık fakülteyi bitiren herkes, hiçbir ilgisi olmasa da, hastanede bir tecrübesi olmasa da sağlık idarelerine, şu andaki hastane birliklerine genel sekreter olarak, idari ve mali hizmetler başkanları olarak orada yönetici olarak atanabiliyorlar.

Hâlbuki hastanecilik çok zor bir iştir. Hastanecilik birbirinden farklı en az 17 fonksiyonu bilmeyi gerektirir, güvenlikten restoran işletmeciliğine, otelcilikten tıbbi hizmetlere kadar çok şekilde uzmanlığı gerektirir, bir tecrübe gerektirir, kariyer bir meslektir ama bütün bunlar dikkate alınmıyor, önüne gelen –ücreti de yüksek olduğu için- hastane yöneticisi olarak atanabiliyor.

Bütün bunlara  dikkat etmek lazım. Eğer bir devletten bahsediyorsak, devlette devamlılıktan bahsediyorsak, devleti önemsiyorsak, ülkeyi önemsiyorsak bütün bunlar önemli konulardır, hiç hafife alınacak konular değildir. Bunlar cephede yapılan kahramanlıklardan daha da önemli konulardır, hepinizin dikkat etmesini diliyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

                Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) nın çerçeve 8 inci maddesinin (ç) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                  Oktay Vural (İzmir) ve arkadaşları

"ç) 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının " A-Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (i) bendine "Gümrük ve Ticaret Denetmenleri," ibaresinden sonra gelmek üzere " Sosyal Güvenlik Denetmenleri," ibaresi eklenmiş ve " 120" ibaresi "130" olarak değiştirilmiştir.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz efendim.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Erkan Akçay, Manisa Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 8’inci maddesinin (ç) fıkrası için vermiş olduğumuz önerge üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu teklifin 8’inci maddesinin (ç) fıkrasında, Devlet Memurları Kanunu’nun “Zam ve tazminatlar” başlıklı kısmında “Özel hizmet tazminatları” bölümüne sosyal güvenlik denetmenleri eklenmektedir ve bu (ç) fıkrası Komisyona gelişinde kanun tasarısının ilk hâlinde yoktu, Komisyonda dâhil edilmiştir ve sosyal güvenlik denetmenlerinin dâhil edilmesi doğru bir uygulamadır, onu baştan ifade edelim. Biz de bu değişiklik önergemizle, ilaveten, özel hizmet tazminatının yüzde 120 olan puanının yüzde 130’a çıkarılmasını öneriyoruz. Gerekçemiz de, bu kısımda yer alan vergi istihbarat uzmanları, gelir uzmanları, mali hizmetler uzmanları, il istihdam uzmanları, gümrük ve ticaret denetmenleri ile sosyal güvenlik denetmenlerinin özel hizmet tazminat oranlarının yüzde 120’den yüzde 130’a çıkarılmasını teklif ediyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, 657’deki bu “Tazminatlar” başlığında düzenlenen özel hizmet tazminatı görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar, kriterler göz önüne alınarak belirlenmektedir ve güya öyle belirlenmektedir çünkü zaman içerisinde maalesef bu düzenlemeler artık içinden çıkılamaz bir hâle gelmiştir. Mesela ve ayrıca genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfına mensup personelin özel hizmet tazminatlarının eğitim durumu ve kadro durumu da gözetilerek yükseltilmesi gerekmektedir. Yani bu sadece belki de 100’e yakın talepten birisidir ve en düşük özel hizmet tazminatının da en az yüzde 65 olarak belirlenmesinde yarar görüyoruz. Bu düzenlemede tespit edilmiş olan özel hizmet tazminatı oranlarının tamamında 21 puan eklenerek tüm memurların özel hizmet tazminatlarının da artırılmasında fayda görüyoruz.

Yine, kurumlarda, her ne ad altında olursa olsun, uzman kadrosunda görev yapan bütün memurlar “Özel hizmet tazminatı” bölümünün (h) bendine de eklenmelidir. 6111 sayılı Kanun’la ihdas edilen denetmen kadrolarında görev yapan memurlar da bu özel hizmet tazminatına ilişkin bendin (e) alt bendinde yer alan özel hizmet tazminatından emsal nitelikteki kadrolarda olduğu gibi yararlandırılmalıdır.

Yine, ayrıca, ekonomist ve programcı ve çözümleyici unvanlı memurların özel hizmet tazminatı oranları teknik hizmetler sınıfında yer alan kadrolarla da eşitlenmelidir.

Görüldüğü üzere, değerli milletvekilleri, işin aslı şudur: Kamu personel rejimi karman çorman olmuştur ve artık neredeyse içinden çıkılamaz bir hâle gelmiştir. Herkes küstür ve herkes mutsuzdur.

Özel hizmet tazminatlarını, makam tazminatlarını, mali sorumluluk tazminatlarını, ek tazminatları, üniversite ve yargı ödeneklerini, güvenlik tazminatlarını yeniden ele alıp, gerçekten görevin önemi, özelliği, niteliği, sorumluluk derecesi, kıdem, eğitim durumu gibi hususlar gerçekten de dikkate alınarak, hak, adalet ve imkânlar çerçevesinde yeniden düzenlemeler yapılmalıdır.

Bu düşüncelerle önergemizin kabulünü diler, saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

8’inci maddenin (d) bendi üzerinde iki adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Yasa Teklifi’nin 8’inci maddesinin (d) fıkrasının sonundaki “ikinci, üçüncü” ifadesinin, “ikinci ve üçüncü” olarak değiştirilmesini arz ederiz.

    Ferit Mevlüt Aslanoğlu                  İzzet Çetin                         Mahmut Tanal

               İstanbul                                 Ankara                                 İstanbul

           Ali Özgündüz                       İlhan Demiröz                         Emin Çınar

               İstanbul                                  Bursa                                Kastamonu

          Bülent Kuşoğlu

                 Ankara

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778)’in çerçeve 8’inci maddesinin (d) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

         Mustafa Kalaycı                       Oktay Vural                          Erkan Akçay

                 Konya                                    İzmir                                    Manisa

             Emin Çınar                        Mehmet Günal                   Kemalettin Yılmaz

             Kastamonu                              Antalya                           Afyonkarahisar

“d) Ek 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Adalet Uzman Yardımcılığı, Millî Savunma Uzman Yardımcılığı, İçişleri Uzman Yardımcılığı, Dışişleri Uzman Yardımcılığı, Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen bakanlık bağlı kuruluşlarının uzman yardımcılığı için" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, yedinci fıkrasında yer alan "Üçüncü" ibaresi "İkinci, üçüncü" şeklinde değiştirilmiştir.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) – Katılamıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Emin Çınar, Kastamonu Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

EMİN ÇINAR (Kastamonu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 8’inci maddesinin d) bendinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak vermiş olduğumuz değişiklik önergesi ile ilgili söz almış bulunmaktayım, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.

Kanun yapmak zor bir iştir. Kanunlar yapılırken asla aceleye getirilmemeli, uzmanların görüşleri alınmalı, sivil toplum kuruluşları ile istişare edilmeli ve gerekli görüşmeler yeterince yapılmalıdır. Ancak, ne yazık ki Parlamento olarak çıkardığımız kanunlar iktidarın dayatmaları ile yeterli müzakereler yapılmadan, gece yarıları, acelece, sanki bir şeyler saklar gibi “Ben yaptım oldu.” anlayışla buradan geçirilmektedir.

Bir de AKP’nin adet hâline getirdiği torba yasa uygulamasıyla kanunlar çıkarmaktadır. Hepimizin bildiği gibi torba kanun uygulaması geleneksel komisyon sistemini devre dışı bırakmaktadır. Görüşülen bu teklif ile başka komisyonların görev ve uzmanlıkları alanına giren düzenlemeler ilgili komisyonlarda görüşülmeyerek komisyonlar devre dışı bırakılmıştır. Bu nedenle de İç Tüzük hükümleri ihlal edilmektedir. Bu, Hükûmetin yapılan kanunları ne kadar ciddiye aldığının bir göstergesidir. Alelacele, yangından mal kaçırır gibi, yeterince tartışmadan ve görüşmeden kanun teklifi hazırlıyorsunuz ve birçok hata yaparak Genel Kurula getiriyorsunuz. Ondan sonra da başka tekliflerle, yaptığınız hataları düzeltmek için uğraşıyorsunuz.

Görüştüğümüz bu yasanın sadece 72’nci maddesiyle otuzdan fazla kanunda değişiklik yapılmaktadır. Sadece bu madde on beş sayfadan oluşmaktadır. Diğer maddeler ile kırk beş kanunda değişiklik yapılması öngörülmüştür. Bu durum işleri ciddiye almamaktır. “Bir an önce yapalım, kimse ne yaptığımızı anlamasın, işimize gelen olsun da gerisi önemli değil.” zihniyetinden başka bir şey değildir.

İşte bugün, on iki yıllık AKP iktidarının yine Meclisin son zamanına sıkıştırdığı, hatalarla dolu bir torba yasayı görüşmekteyiz. Bugün görüştüğümüz bu yasa televizyon ekranlarından binlerce aile tarafından dikkatle takip edilmektedir. Bunun nedeni ise, kamu çalışanları, 4/B’li olarak tabir edilen yaklaşık 96.500 sözleşmeli personel memur kadrosuna alınacaktır. Bu yasanın sonunda binlerce insanımız ve aileleri memur oldukları için sevineceklerdir. Biz de o ailelerin sevincini paylaşıyor, onlara bu kadroların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Fakat, kamuda çalışan diğer sözleşmeli personeller neden sevinemiyorlar? 4/C’li geçici personeller, mevsimlik ve geçici işçiler, üniversite mezunu ve teknik personel olarak çalışanlar, taşeron işçiler, bu görevlerde çalışan insanlarımız neden bu kadrodan mahrum bırakılmaktadır? Taşeron işçi olarak çalışan binlerce personel neden boynu bükük bırakılmıştır?

Değerli arkadaşlar, seçim bölgem olan Kastamonu’da, Karayolları Bölge Müdürlüğünde, Orman Bölge Müdürlüğünde, kamu hastanelerinde, il özel idaresinde ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünde ve diğer kuruluşlarda yüzlerce taşeron işçi görev yapmaktadır. Bu insanlar kadro beklentisi içerisindedir. Bir an önce taşeron işçilere kadrolarının verilmesini, Hükûmet tarafından bu konunun dikkate alınmasını arzuluyoruz.

Ülkemizin ekonomiden sosyal yaşama, eğitimden geçim sıkıntısına birçok sorunu bulunmaktadır. İddia ettiğiniz gibi, son on yılda ülkemiz çağ atlayarak refaha kavuşmamıştır. Aksine, yoksulluk artmış, tarım bitmiş, insanlarımız geçinemez duruma düşmüştür. Sanayici, esnaf, tüccar ve çiftçimiz de ekonomik sorunlarla piyasada yaşanan durgunluk ve tahsilat sorunları nedeniyle vergi ve prim borçlarını ödemekte sıkıntı çekmekte, hatta ödeyememektedir. Bu yüzden de birçok esnafımız iş yerini kapatmaktadır. Sadece Kastamonu’da son beş yıl içerisinde 800’den fazla iş yeri kapanmış ve esnafımız kendi ilinden göç edip büyükşehirlerde kendisine iş bulabilmenin gayreti içerisinde olmuştur.

Artık popülist politikalardan vazgeçilmeli, Parlamento olarak daha ciddi ve özverili çalışmalarla kanunlar hazırlamalıyız. Bunu da sağlayacak olan iktidar partisi yani AKP’dir. Dayatmaları bir tarafa bırakıp “Ben yaptım oldu.” anlayışından vazgeçmeli, muhalefetin önerilerini dikkate almalıdır.

Yanlışlardan bir an önce vazgeçmeniz dileğiyle önergemize desteklerinizi bekliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısı arayacağım. Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

                                                                  Kapanma Saati: 18.24

 

ALTINCI OTURUM

Açılma Saati: 18.34

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130’uncu Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.

478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 8’inci maddesinin (d) bendi üzerinde Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve arkadaşlarının önergesinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir.

Teklifin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Yasa Teklifi’nin 8’inci maddesinin (d) fıkrasının sonundaki “ikinci, üçüncü” ifadesinin, “ikinci ve üçüncü” olarak değiştirilmesini arz ederiz.

                                                        Ferit Mevlüt Aslanoğlu (İstanbul) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa)      – Katılamıyoruz.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Ali Özgündüz, İstanbul Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Aynı zamanda, burada olmayan, cezaevinde tutuklu bulunan milletvekillerimizi de saygıyla selamlıyorum ve biliyorsunuz biraz önce Anayasa Mahkemesi bir karar verdi, Türk hukuk tarihi açısından önemli bir karar, onların da gözü aydın olsun diyorum.

Anayasa Mahkemesi… Biz baştan beri, biliyorsunuz, uzun tutukluluk süresinin adil yargılanma ilkesini ihlal ettiğini savunuyorduk. Hükûmet de sizler de iktidar partisi de diyordunuz ki: “Efendim, yargı karar veriyor, ne yapalım?”

Şimdi, değerli arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi bu hükmü iptal ederek Hükûmete bir yıllık süre tanıdı. Hükûmete diyor ki: “Bir yılda yeni bir düzenleme yap.” Dolayısıyla, bu saatten sonra top Hükûmettedir. Siz, umarım bu bir yıllık süreyi sonuna kadar kullanmayı düşünmezsiniz çünkü şu anda millî iradeyi temsil eden milletvekilleri içeride, beş yıldan fazla tutuklu olanlar var. Bir an önce, umarım -şu anda görüşülen kanundan çok daha önemlidir bana göre- bu uzun tutukluluk sorunu çözmek için Meclis tatile gitmeden Hükûmet hemen bir tasarı getirir, biz de destekleriz. Dolayısıyla, bu da sizin, hakikaten, millî iradeye, demokrasiye, insan haklarına ne kadar saygılı olduğunuzun güzel bir göstergesi olacaktır.

Evet, değerli arkadaşlar, şimdi gelelim görüşülmekte olan kanun tasarı üzerine görüşlerime. Öncelikle, kanunun 4 ve 5’inci maddesiyle ilgili ben görüşlerimi arz edeceğim. Dün, 5’inci maddeyle ilgili bazı tereddütler vardı. Özellikle, Türkiye’de bulunan yaklaşık 3 milyon civarında Azeri Caferi kesimin kendi imkânlarıyla yaptırdığı camilere ait işletmelerin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilip edilmeyeceği; daha doğrusu, kendi imkânlarıyla, kendi paralarıyla, devletten herhangi bir kuruş yardım almadan, aldıkları arsa üzerine yaptırıp ibadetlerini sürdüren bu kesimin mülkiyet hakkına tecavüz edilip edilmeyeceğiyle ilgili bir şüphe vardı. Bu konuda Sayın Bakanımızla görüştük, Sayın Faruk Çelik; yine, iktidar partisi, muhalefet partisindeki arkadaşlar katkı verdiler, o yanlış anlaşılma düzeltildi. Dolayısıyla, ben, huzurunuzda teşekkür ediyorum, bu düzenleme yapıldığı için, özellikle emeği geçen herkese.

Değerli arkadaşlar, bir başka konu: 4’üncü maddede “diyanet” kelimesinin tekeli sadece Diyanet İşleri Başkanlığına veriliyor. Burada başka bir sıkıntı çıkabilir. Şu anda, biliyorsunuz, Diyanet Sendikası var, Diyanet çalışanlarının kurduğu bir sendika var. Yarın, Diyanet İşleri Başkanlığı “Efendim, ben ‘Diyanet’ isminin kullanılmasını istemiyorum.” dediği zaman, bu bir sıkıntı yaratacak. Dolayısıyla, bu konuda, hiç olmazsa “Türkiye”, “Türk”, efendim “cumhuriyet” gibi kelimelerin kullanılması nasıl Bakanlar Kurulu’nun iznine tabii ise, buna dönük bir düzenleme yapılması daha makul olurdu; aksi takdirde, Diyanet İşleri Başkanlığı, işine geldiği zaman “Diyanet” kelimesini kullanan vakıf ve derneklere izin verecek, işine gelmediği zaman bu hakkı engelleyecektir. Onun için, buradan, bu uyarı görevimi yapmak istiyorum. Sayın Bakanım, bu konuda bir düzenleme yapılırsa daha uygun olur kanaatindeyim.

Değerli arkadaşlar, yine, konu Diyanetken, biliyorsunuz, ben, Plan ve Bütçe Komisyonunda da Diyanetin bütçesi görüşülürken gündeme getirdim. Bu sene yaklaşık 4,6 milyar TL bir bütçe ayrıldı Diyanet İşleri Başkanlığına. Fakat, bu bütçe, bütün kesimlerden, Türkiye'de yaşayan müslim, gayrimüslim; Müslümanların içinde, işte, Alevi, Caferi, Şafi kesimden alınan vergilerle Diyanete bu bütçe ayrılıyor ancak ne yazık ki Diyanet sadece tek bir mezhebe hizmet eder durumdadır. Bu vesileyle de yeniden Alevi açılımının kaldığı yerden başlayacağına ilişkin Hükûmetten gelen, kamuoyuna yapılan açıklamalar var. Umarım yeni bu açılımla birlikte bu haksızlıklarda giderilir. Diyanet İşleri Başkanlığının mutlaka revize edilmesi, bütün inanç gruplarının eşitçe temsil edilmesi ve kaynaklardan da herkesin nüfusu oranında -efendim- pay alması hem hakkaniyete hem hukuka hem İslam’a daha uygun olacaktır diye düşünüyorum.

Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

8’inci maddenin (e) bendi üzerinde iki adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) nın çerçeve 8 inci maddesinin (e) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

         Mustafa Kalaycı                      Erkan Akçay                        Mehmet Günal

                 Konya                                  Manisa                                 Antalya

             Oktay Vural                     Kemalettin Yılmaz                  Nevzat Korkmaz

                  İzmir                             Afyonkarahisar                            Isparta

"e) Geçici 39 uncu maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, söz konusu mevzuatta yabancı dil yeterliğine ilişkin şartların ek 41 inci maddede öngörülenlerden daha ağır olması hâlinde, yabancı dil yeterliğine ilişkin ek 41 inci madde hükümleri uygulanır."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 8-E maddesinin Teklif metninden çıkarılmasını ve madde numaralarının buna göre teselsül ettirilmesini arz ve talep ederiz.

    Ferit Mevlüt Aslanoğlu               Mahmut Tanal                       Bülent Kuşoğlu

               İstanbul                                İstanbul                                 Ankara

           Ali Özgündüz                         Kazım Kurt

               İstanbul                               Eskişehir

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz efendim.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Kazım Kurt, Eskişehir Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

KAZIM KURT (Eskişehir) – Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; 478 sıra sayılı Kanun Teklifi üzerine, 8’inci maddenin (e) bendi üzerine vermiş olduğumuz önerge için söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, alışık olduğunuz üzere, temel kanun-torba kanun çelişkisini bir kez daha vurgulamak istiyorum. İç Tüzük’ün 91’inci maddesi neyin temel kanun olarak görüşülmesi gerektiğini çok açık ve net biçimde yazdığı hâlde bu torba kanunların temel kanun olarak görüşülmesi hem İç Tüzük’e aykırı hem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin denetim imkânını elinden aldığı için hukuka aykırı bir uygulama.

Şimdi görüşmekte olduğumuz kanun teklifi ile Türkiye’de çok ciddi sayıda bir kanunu değiştiren bir hüküm koymak üzereyiz. 657 sayılı Kanun bunlardan birisi ve 657 sayılı Kanun kendi başına bile kanun olmaktan çıkmış; 200 küsur madde, 40 küsur ek madde, 40 küsur geçici madde, 40 küsur ek geçici madde, bu hâle gelmiş bir kanun ve şimdi buna yeni yeni ekler yapmak suretiyle gerçekten garipsenecek bir hukuk yaratmak üzereyiz. Hele, bu, 8/e fıkrasında koymaya çalıştığımız madde Türkiye’de Avrupa Birliğiyle uyum süreci içerisinde yaşamak üzere sözleştiğimiz, pek çok protokol imzaladığımız ortamda, yabancı dilin önemini üstüne basa basa vurgulamak gerekirken “Yabancı dili eh, biraz az bilse de zarar etmez.” mantığıyla yeni bir uygulama getirmeye çalışıyoruz ki bu, gerçekten kabul edilmesi mümkün olmayan bir uygulamadır.

Türkiye’de 657 sayılı Yasa’da yapılması gereken değişiklikleri tam anlamıyla ve geniş boyutlu bir biçimde ele almak durumundayız. Eğer bunu sağlamazsak çalışma yaşamı içerisinde kaç çeşit çalışan statüsü olduğunu hiçbirimiz bilemiyoruz. Ve bu arkadaşlarımız Sayın Başbakanın açıklamalarından sonra bizden farklı bir haber bekliyor. Kim, hangi konuda kadro alacak, hangi konuda iş güvencesi elde edecek, hangi çalışan kadroya geçirilecek; bu konuda çok net bir açıklama, çok net bir uygulama bu Meclisten beklenmektedir ama maalesef gerçekleştirilememektedir.

Bir üsteki fıkrada koymaya çalıştığınız tazminatlarla ilgili, yine, çalışan ve idareci konumdaki memurların çok büyük beklentileri vardı, bu karşılanmadı. Türkiye’de pek çok kurumda uzman, uzman yardımcılığı, denetçi, denetçi yardımcılığı gibi yeni statüler oluşturulduğu hâlde, mevcut çalışanlarla ilgili ek tazminatlar ve ek ödemeler konusunda olumlu adım atılmamıştır, bu da insanlarımızın beklentilerini karşılamamıştır.

Belediyelerdeki belediye başkan yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ciddi anlamda bu konuda beklenti içindeyken bu kanunda da bir karşılık bulamamanın sıkıntısını yaşayacaktır ve bunun hesabını da sizden soracaktır.

Türkiye gerçek anlamıyla bir personel rejimini, çalışan ve çalışanlarla ilgili bir düzenlemeyi ILO standartlarında gerçekleştirmek durumundadır. Bundan kaçarak kanuna ek madde, ek geçici madde, geçici madde eklemek suretiyle bu çözümü gerçekleştirme şansımız asla olamaz. Türkiye'nin getirmesi gereken, hukukun üstünlüğüne inanan ve idare mahkemelerinin, anayasa mahkemelerinin iptal ettiği yasaları yeniden, yeniden yasa hâlinde Meclisten geçirmek değil, doğru, düzgün ve herkesin kabul edebileceği bir yasa yapmaktır. Bunu da bir an önce gerçekleştirmek hepimizin görevidir.

Önergemize desteklerinizi bekliyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler…  Kabul etmeyenler…  Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) nın çerçeve 8 inci maddesinin (e) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Mustafa Kalaycı (Konya) ve arkadaşları

"e) Geçici 39 uncu maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, söz konusu mevzuatta yabancı dil yeterliğine ilişkin şartların ek 41 inci maddede öngörülenlerden daha ağır olması hâlinde, yabancı dil yeterliğine ilişkin ek 41 inci madde hükümleri uygulanır."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) – Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Süleyman Nevzat Korkmaz, Isparta Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 8’inci madde (e) bendi üzerine verdiğimiz önerge üzerine söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

AKP’nin hem idari sistemimizi hem millî ekonomiyi hem de yasama düzenimizi altüst eden tahribatları devam ediyor. Bir kanun tasarısı ya da teklifinin nasıl müzakere edileceği ve bunların nasıl yasalaşacağının İç Tüzük’te düzenli bir şekilde düzenlenmiş olduğu bilinmesine rağmen, ne hukukçular tarafından ne de vatandaşlarımız tarafından takibi mümkün olmayan bir yöntem, daha doğru bir ifadeyle usulsüzlük, Türkiye Büyük Millet Meclisine -torba yasa kisvesi- bilmem kaçıncı kere dayatılmaya devam olunuyor.

Bu yöntem, kuralsızlığı kural, kaosu düzen yapmaktadır ki siyasi, idari, ekonomik, sosyokültürel sistemlerde karmaşa ve çatışma yaratan, hem Parlamentoyu hem de toplumu kutuplaştıran sonuçlar doğurmaktadır. “Ben yaptım oldu.”cu bir zihniyetin, “Kuralı ben koyarım.” dayatmacılığının ne sokaktaki karmaşadan ne de Gezi olaylarından şikâyet etmeye hakkı yoktur. “Rüzgâr eken fırtına biçer.” demişler. “Meclisi hep birlikte işletelim. Muhalefet de bu milletin iradesi içerisindedir, o hâlde onlara da saygı gösterelim.” zihniyetinden nasibini almamış bir davranışın egemen kılındığı bu Meclis ve yaratılan gerginlik sokaklara taşmıştır. Gezi olayları AKP dayatmacılığının bir sonucudur, AKP’nin eseridir çünkü milleti şirazeden çıkaran ve sokaklara döken AKP dayatmacılığı, AKP diktatörlüğüdür.

Bir yasanın tüm taraflarca, hak ettiği ölçüde tartışılması, muhalefetin de katkılarının alınması yerine, karman çorman bir torba yasa getirilmiştir. Bu yasa, maalesef, bu Mecliste iktidar partisi milletvekillerinin bile bir fikri olmadan oylanacaktır.

Bu torba yasalar bürokrasinin Meclise dayatmasıdır. Her fırsatta “Bürokratik hegemonyaya karşıyım.” diyen AKP’nin bu sözünde de gayrisamimi olduğuna şahit olmaktayız. Bürokrat istemekte, AKP milletvekilleri el kaldırmaktadır ve bunun adı da AKP’ye göre “millî iradenin tecellisi” sayılmaktadır.

Değerli milletvekilleri, AKP dönemi ülke için kayıp yıllardır derken hakikaten abartmıyoruz. On bir yıldır tek başına ülkeyi yöneten AKP, milletimizin kronikleşmiş hiçbir problemini çözmediği gibi, bunun üzerine uyguladığı ayrımcı, ayrıştırmacı politikaları ile millet birlikteliğinin zeminine zarar vermektedir. AKP bu on bir yılda hangi problemi çözmüştür? Eğitim sistemimiz; AKP’nin her değişen bakanının değiştirdiği, arada milyonlarca çocuğumuzun plansız, projesiz, hazırlıksız değişiklikler ile âdeta telef edildiği eğitim sistemimiz geçmiştekine göre daha mı iyidir? Hayır.

Bakın, özel hastaneler itiraf ediyor, kamu hastaneleri ikrar edemez, ifade edemez çünkü: “Ağır hastaları üniversite hastanelerine havale edip kurtuluyoruz. Adımız hastane neredeyse pansuman yapılan sağlık evlerine dönüştük.” derken, soruyorum sizlere, sağlık sistemi düzeltilmiş mi oluyor? Hayır.

İşsizlik almış başını gitmiş, tarım sistemimiz çökmüş, sanayimiz büyük yabancı tekeller karşısında teslim olmuş; işçi, memur, emekli, çiftçi sıkıntılardan inlerken, on bir yıldır ülkeyi tek başına yöneten AKP hangi kronik sorunları çözmüştür.

AKP iktidarı halka hizmet prensibi üzerine değil, kendi siyasi iktidarını ebedî kılma prensibi üzerine yol almaktadır. Bu saikle hareket eden AKP kanayan yara olan devlet personel rejimini de iflas ettirmiştir. Evet, kamu personel rejiminin AKP döneminden önce de sıkıntıları vardı ancak AKP’nin diğer hükûmetlerden farkı, tek başına on bir yıldır iktidar olmasıdır. Kendisine yakın personel, kendisine yakın kurumların sözcülüğü gibi milletin iktidarına yakışmayacak bir tavırla kurumlar arasında ayrımcılık yaparak dengesizlikleri katbekat artırmıştır. Bugün de bu torba yasa 8’inci madde (e) bendiyle, bileğinin hakkıyla yabancı dil sınavında daha yüksek puan alan gençlerin bileği arkadan bükülerek, ekarte edilerek, daha az not alan birisinin önünün açılmasının yolu yapılmaktadır. Bunun ne adaletle ne de insafla alakası var. Hakkı yenen çocuk bir yetim çocuğu, bir şehit çocuğu ya da gazi çocuğu olabilir, bunu nasıl içinize sindireceksiniz? Tamamen keyfîliğe açık, istismara açık bir değişiklik. Hakikaten merak ediyorum; işleyen, oturmuş bir sistem varken bu değişikliği önermekle, onların hakkını gasbetmekle, bunun önünü açmakla millete hizmet etmiş mi oluyorsunuz?

“Bu meseleye ‘evet’ dememiz mümkün değildir.” diyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN -  Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

BAŞKAN – 8’inci maddenin (f) bendi üzerinde bir adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) nın çerçeve 8 inci maddesinin (f) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

         Mustafa Kalaycı                      Erkan Akçay                        Mehmet Günal

                 Konya                                  Manisa                                 Antalya

 

             Oktay Vural                                                                   Kemalettin Yılmaz

                  İzmir                                                                           Afyonkarahisar

"f) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (h) bendine '"Gümrük ve Ticaret Denetmenleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Güvenlik Denetmenleri," ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan "Defterdarlık uzmanları" ibaresi çıkarılmış ve bölümün (g) bendine "Defterdarlık uzmanları" ibaresi eklenmiştir."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Hasan Hüseyin Türkoğlu, Osmaniye Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Sayın Başkan, Türk milletinin saygıdeğer milletvekilleri; 478 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 8’inci maddenin (f) bendini değiştirmek gayesiyle vermiş olduğumuz önerge üzerine söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Önergemizle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun eki (1) sayılı ek gösterge cetvelinde bulunan “defterdarlık uzmanları” ibaresinin yeri değiştirilmek istenmektedir. Bu önergemizin kabulü söz konusu olursa defterdarlık uzmanlarının 2200 olan ek göstergesi 3600’e kadar yükselebilecektir.

Doğası gereği hiçbir kariyer meslek grubunun, uzmanlığın bir diğeri ile ast-üst olması söz konusu değildir. 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemede aynı unvanı haiz olmakla beraber farklı hizmet sınıfında bulunan uzmanlara farklı özlük hakları söz konusu olmuştur. 659 ve 666 sayılı kanun hükmünde kararnameler sonrasında, kanun hükmünde kararname öncesinde aynı özlük haklarına sahip bulunan Maliye uzmanlarının ek göstergeleri 2200’den 3600’e çıkarılmak ve 2000 makam tazminatı verilmek suretiyle maaşlarında 1.500 liraya varan bir artış yapılırken, yine, benzer işleri bakanlık merkez ve taşra teşkilatında uzun yıllardır özverili bir şekilde görev yapmakta olan defterdarlık uzmanları düzenleme kapsamına alınmayarak mağduriyete uğratılmış, defterdarlık uzmanları ile Maliye uzmanları arasında, kabul edilebilirlikten uzak bir fark yaratılmıştır. Bu çerçevede, diğer uzman kadrolarına nazaran mağdur edilmiş olan defterdarlık uzmanlarının bu önerge ile mağduriyetleri giderilebilecektir.Tasviplerinize takdim ediyoruz.

Ek gösterge ve mağduriyet deyince akla gelen kesimlerden biri de şüphesiz, emniyet sınıfı yani polislerimizdir. Buradan, 2007 yılında yani altı yıl evvel sayın Başbakanın canlı TV yayınlarında vermiş olduğu sözü bir kez daha hatırlatmak isterim. Polislerimiz artık “Aslan polis, destan yazdı; al sana aylıkla ödüllendirme.” sözlerine itibar etmemektedirler, icraat beklemektedirler. Bir ulufe edasıyla dağıttığınız aylıkla ödüllendirme karın doyurmamaktadır, polisimiz kalıcı düzenleme beklemektedir.

İktidar partisi her yasama yılı sonuna, yani milletvekillerinin, Meclis çalışanlarının aşırı derecede yorulduğu, tatil beklentisi içinde oldukları döneme Anayasa, İç Tüzük ve diğer mevzuatı da çiğneyerek hazırladığı torba kanunları getirmektedir. Böylece milletvekillerinin yorgunluğundan ve dalgınlığından faydalanarak, bir an evvel tatile gitme isteklerini istismar ederek, çok düşünmeden, müzakere etmeden yasal düzenleme yapılmasını amaçlamaktadır.

İktidar partisi mevzuat hükümlerini çiğneyerek Meclisten geçirdiği düzenlemelerden dolayı daha sonra ise mahcup olmaktadır. Örnek mi istiyorsunuz? Yaygın adıyla “2/B yasası” olarak bilinen yasa en bariz örnektir. Meclise Hükûmet tasarısı olarak gelen 2/B düzenlemesi yeterince incelenip müzakere edilmeden gündeme gelmişti. Tasarıya ilişkin muhalefet partilerinin görüşleri de dikkate alınmadan Komisyon ve Genel Kuruldan geçirilen tasarı, yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içerisinde 2 kere tadil edilmek zorunda kalınmıştır.

“4+4+4” diye bilinen eğitim yasası da başka bir örnektir. Mecliste müzakere edilirken altmış aylık çocuklarla ilgili düzenlemenin yanlış olduğunu söyledik. “Okulları dörder yıl olarak kademelendirme, eleman ve fiziki mekân sıkıntısına sebep olur.” gibi eleştirilerimiz hiç dikkate alınmamıştı. Şimdi ise eğitime kabul edilen altmış aylık çocukların bir eğitim öğretim yılı içinde yaşadığı sıkıntılar gazete manşetlerini süslemekte, kamuoyunun gündeminde dolaşmaktadır.

Bir örnek de bedelli askerlik yasasıdır. Bu yasa çıkarken süreye, bedele ilişkin itirazlarımızı dile getirdik, dedik ki: “Fakirin çocuğu da bundan faydalanabilsin, bedeli fazla tutmayın ya da yaşı şu şekilde yapalım.” Yine dinletemedik. Şimdi bedelli ile ilgili ikinci değişikliğin hazırlığının yapıldığını duymaktayız.

Saygıdeğer milletvekilleri, bu torba kanunun da birçok hükmü arızalı çıkacak ve kamu vicdanı tarafından kabul edilmeyecektir ve siz bu tasarının bazı maddelerini düzeltmek için geri getireceksiniz ama bu arada olan, uygulama imkânı olmayan kanunları çıkardığı için Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarına olacaktır; bu arada bu kanunlardan dolayı mağdur olan, adaletsizliğe uğrayan vatandaşa olacaktır ve nihai olarak, bu uyarıları yapmamıza rağmen, bu yanlış düzenlemelerin yasalaşması için parmak kaldıran milletvekilleri bu vebal altında kalacak ve ezileceklerdir.

Bu düşüncelerle önergemizin kabulünü diler, Türk milletinin milletvekillerini saygıyla selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

9’uncu madde üzerinde dört adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Kanun Teklifinin 9 uncu maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini, (c) bendinin eklenmesini, fıkranın sonunda yer alan "altmış gün" ibaresinin "doksan gün" olarak değiştirilmesini, dördüncü ve altıncı fıkralarından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ile altıncı fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini ve dördüncü fıkranın son cümlesinin "Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz." şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                    Faruk Çelik

                                                     Şanlıurfa

                                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

a) 25/6/2013 tarihi itibarıyla;

1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,

2) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,

3) 9/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 17 nci maddesi,

4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi,

5) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,

6) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi,

7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi,

8) 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (e) fıkrası,

9) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

10) 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 24 üncü maddesi,

11) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi,

12) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrası,

13) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi,

14) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

15) 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 13 üncü maddesi,

16) 24/4/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

17) 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi,

18) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası,

19) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,

20) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi,

21) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi,

22) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

23) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi,

24) 24/11/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası,

uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, birinci ve dokuzuncu alt bentler kapsamına girenler otuz gün, diğer alt bentler kapsamına girenler ise altmış gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlar bakımından bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına; pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde ise ilgisine göre 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetveller veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına,"

"c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile geçici 12 nci maddesi çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde Kurumda halen var olan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla Genel Müdürlükçe belirlenecek memur kadrolarına,"

"25/6/2013 tarihinden önce bu madde kapsamındaki vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler, göreve başladıkları tarihten itibaren başlar."

"Geçici 37 nci madde kapsamında memur kadrolarına atanamayan sözleşmeli personelden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idarî yargı mercilerine başvuran ve açtıkları idari davalarda verilen yargı kararları sonucu memur kadrolarına atanmış olup davaları henüz bitmemiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kurumlarına başvuranlar, halen bulundukları memur kadrolarına bu madde kapsamında atanmış ve açmış oldukları idari davalardan vazgeçmiş sayılırlar. Söz konusu davalar için ayrıca vekalet ücretine hükmedilmez."

"Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların pozisyonları da başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır, ancak 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında istihdam edileceklerin pozisyon sayısının 300'ün altına düşmesi halinde, anılan bent kapsamında istihdam edilecekler için kullanılabilecek toplam pozisyon sayısı 300 olarak uygulanır."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin dokuzuncu Maddesinin a bendinde yer alan "Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan" ibaresinden sonra gelmek üzere "7.5.1987 tarih ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca Sanat ve Sahne Uygulatıcıları Hizmet Sözleşmesi ile sözleşmeli statüde çalıştırılanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Senfoni-Koro-Topluluklar, Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüklerinde 375 sayılı KHK'nın Ek 7. Maddesi ve Bütçe yasasının 23. Maddesi uyarınca vizelenmiş, sözleşme ile çalıştırılanlar; Gençlik ve Spor Müdürlüklerinde Sözleşmeli statüde çalışanlar, Milli Eğitim Bakanlığında çalışan vekil, ücretli öğretmen, Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastanelerinde çalışan vekil ebe ve vekil hemşireler, Diyanette görevli yeterlik belgesine sahip vekil müezzin ve imamlar; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde 4/C statüsünde çalışanlar ile taşeron ve mevsimlik veya geçici işçi statüsünde çalışanların, durumlarına uygun memur veya sürekli işçi kadrolarına atanmak üzere yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde başvurmak kaydıyla, ibaresinin eklenmesini;

4. Fıkrasının sonunda yer alan "Birinci fıkranın (b) bendine göre memur kadrolarına atananların başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

             Adil Zozani                         Hasip Kaplan                       Pervin Buldan

                Hakkâri                                  Şırnak                                     Iğdır

    Abdullah Levent Tüzel                   Erol Dora

               İstanbul                                 Mardin

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 9 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 41. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve maddeye aşağıdaki (c) ve (d) bentlerinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

    Ferit Mevlüt Aslanoğlu            Ayşe Nedret Akova                Süleyman Çelebi

               İstanbul                                Balıkesir                                İstanbul

             Kazım Kurt                        Alaattin Yüksel

              Eskişehir                                  İzmir

“a) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonları ile Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan Türk uyruklulardan 25/06/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranla, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı memur kadrosu olmaması halinde, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına,”

"c) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; TBMM idari teşkilatı personeli dahil olmak üzere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanunun 4 üncü Maddesinin (C) fıkrası kapsamında çalışmakta olan ve 3 ay içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve biriminde bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı numaralı 190 sayılı Genel Kadro ve Usul Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde 190 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanıyla sınırlı olmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına bu maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde kurumlarınca atanır.

4 üncü maddenin (C) fıkrası uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yayımı tarihinden önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedeniyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuata göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olmak hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten başlar.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların 4 üncü maddenin (C) fıkrasına tabi olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz."

"d) 04.04.2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanun çerçevesinde sürekli işçi kadrolarına geçirilemeyen geçici pozisyonlardaki işçilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte her türlü kamu kurum ve kuruluşlarında halen yıl içerisinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında çalışmakta olan işçiler 657 sayılı Kanunun 4/D maddesinde belirtilen sürekli işçi kadrolarına ilgili mevzuattaki sınırlamalara tabi olmaksızın atanırlar. Aynı şartlarda çalışıp askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen, sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmesi askıda kalanlar da bu madde kapsamında değerlendirilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) nın 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

             Oktay Vural                       Mustafa Kalaycı                      Erkan Akçay

                  İzmir                                    Konya                                   Manisa

          Mehmet Günal                       Enver Erdem                    Kemalettin Yılmaz

                Antalya                                  Elâzığ                            Afyonkarahisar

MADDE 9- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 41- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda;

a) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve (C) fıkrası ile 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve özel kanunları uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli personel pozisyonlarında 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına,

b) Bu Kanunun 86 ncı ve 89 uncu maddeleri kapsamında kadrolu olmaksızın vekil ya da ücretli çalıştırılan öğretmen, ebe-hemşire, usta öğreticiler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu kapsamında çalıştırılan aile sağlığı elemanlarından 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına,

c) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.

Birinci fıkra kapsamındaki idarelerde geçici veya mevsimlik işçi ya da taşeron işçisi statüsünde çalışanlardan otuz gün içinde yazılı başvuranlar, niteliklerine uygun sürekli işçi kadrolarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak esaslar çerçevesinde kurumlarınca atanırlar.

Birinci fıkra kapsamındaki idarelerde memurlar eliyle gördürülmesi gereken asli ve sürekli görevlerde işçi, geçici işçi ya da taşeron işçisi olarak çalışanlar hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken 25/6/2013 tarihinde askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar. 25/6/2013 tarihinden önce 4’üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu kapsamında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye birinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenler yönünden Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı, birinci fıkranın (b) bendi kapsamına girenler yönünden ise İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkilidir."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SALİH KOCA (Eskişehir) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Enver Erdem, Elâzığ Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

ENVER ERDEM (Elâzığ) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 9’uncu maddesi üzerinde verilen önerge nedeniyle söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bu düzenleme ile sözleşmeli personelin bir kısmının kadroya alınması sağlanacaktır ancak bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu hususta verdiğimiz birçok kanun teklifimiz ve araştırma önergelerimizde sorunlarının çözümünü istediğimiz 4/C’li geçici personelin, geçici ve mevsimlik işçilerin, taşeron işçilerinin, üniversite mezunu ve teknik personel olarak çalışan işçilerin, rehber ve usta öğreticilerin, korucuların, muhtarların, şehit ve gazi yakınlarının sorunlarının çözümünü içeren bir düzenleme olmayacaktır. Bu düzenleme, sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 200 bin personelden sadece yarısının kadroya atanmasını ilgilendiren düzenleme olacaktır.

Bizim talebimiz, Anayasa’nın 10’uncu maddesindeki eşitlik ve adalet ilkesine uygun olarak, bu kesimlerin tamamının sorununun çözülmesidir. Yoksa, sadece sözleşmeli personelin yarısının yani siyasi olarak yakınlığınız olan insanların önce sözleşmeli kadrolara alınması ve ondan sonra da sürekli kadrolara atanması değildir.

Değerli milletvekilleri, on bir yıllık AKP iktidarları döneminde ülkemizdeki çalışma hayatı ciddi ölçüde zedelenmiştir. Bu hususları giderme adına da köklü bir çözüm bulunamamıştır. Her seçim döneminde kısmi ve palyatif çözümlere başvurularak, ulufe dağıtma mantığından hareketle insanlarımız istismar edilmiş ve istismar edilmeye de devam edilecektir. Hatırlayınız, daha iki yıl önce, sözleşmeli personelle ilgili olarak, 200 bin personeli yine seçimler öncesinde ulufe olarak dağıtmış ve bunların nemalarını almıştınız. Bu düzenlemeyle, özel kanunlarla çalıştırılan sözleşmeliler ve 4/C mağdurlarına ayrımcılık ve haksızlık yapılmaktadır.

Değerli milletvekilleri, yine kamu personeli seçme sınavlarında başarılı olmak için gece gündüz çalışan, hatta yüksek puan aldıkları hâlde mülakat sınavlarında düşük puanlar verilerek başarısız sayılan ve kadroya atanamayan insanlarımızın hakları da gasbedilmiş olacaktır. Son on yıldır, kamuda istihdam yöntemlerinde hep bu haksız uygulamalar tekrar etmiş ve AKP’nin istihdam politikaları maalesef istismar politikaları hâline gelmiştir. Geçici ve mevsimlik işçiler göz ardı edilmektedir. Ülkemizde “geçici ve mevsimlik işçiler” adı altında bir dram yaşanmaktadır. Yüz binlerce işçi, devletin asli ve sürekli hizmetlerini yapmalarına rağmen, geçici işçi statüsünde çalıştırılmaktadır. Yine bu düzenleme, AKP iktidarlarının taşeron işçileri köle gibi çalıştırması anlayışına engel olmayacaktır. Sayın Çalışma Bakanı ve AKP milletvekilleri, sayıları 1 milyon 600 bini bulan taşeron işçilerinin kaderlerinin ne olacağını burada milletimize açıklamak zorundadır. Sadece umut vermek değil, seçim dönemlerinde vaatlerde bulunmak değil, taşeron işçilerinin akıbeti ne olacaktır? Bunları kadroya alacak mısınız? Taşeron işçileri lehinde verilen mahkeme kararlarına uyacak mısınız? Yani demokrasilerin, hukuk devletlerinin… Yargının verdiği kararlara bile uyulmayan bir ülke hâline getirdiniz. Mahkemeler karar veriyor ama maalesef, AK PARTİ iktidarları bu kararları yerine getirmiyor.

Değerli milletvekilleri, bu düzenleme çerçevesinde gelin, sulama birlikleri sürekli işçi statüsünde çalışırken birliklerinde kapanması nedeniyle işsiz kalan, çok ciddi maddi ve manevi sorunlar yaşayan toplam 400 civarındaki işçiyi ilgilendiren bu sorunları da çözelim.

Yine, son olarak, bu düzenlemenin 9’uncu maddesinde, bu düzenlemeye göre memur kadrolarına atanan kamu görevlilerinin başka kurumlara naklinin mümkün olmadığı ifade ediliyor. Bu hem Anayasa’nın eşitlik ilkesine hem Devlet Memurları Kanunu’nun memurların hak ve hukuklarına ilişkin düzenlemelerine aykırılık teşkil edeceğinden, bunu da burada düzeltmekte fayda olduğuna inanıyorum.

Yine, son bir söz olarak, değerli milletvekilleri, bu madde kapsamında sözleşmesi feshedilen işçilerin yargıya intikal etmiş olanlarından, ki bunların yüzde 90’ının lehlerine karar alacağı da göz önünde bulundurulduğunda, mutlaka bunları da burada düzenlememiz gerekmekte. Ayrıca, bu hususta AKP’nin vermiş olduğu önergeye de Milliyetçi Hareket Partisi olarak…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ENVER ERDEM (Devamla) - …destek olacağımızı ifade ediyor, önergemize destek vermenizi de talep ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler.. Önerge kabul edilmemiştir.

Sayın milletvekilleri, birleşime bir saat, 20.35’e kadar ara veriyorum.

                                                                  Kapanma Saati: 19.34

 

YEDİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 20.35

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130’uncu Birleşiminin Yedinci Oturumunu açıyorum.

Şimdi 478 sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

9’uncu madde üzerindeki önerge işlemine devam ediyoruz.

Sıradaki önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 9 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 41. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve maddeye aşağıdaki (c) ve (d) bentlerinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

                                             Ferit Mevlüt Aslanoğlu (İstanbul) ve arkadaşları

 “a) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonları ile Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan Türk uyruklulardan 25/06/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranla, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı memur kadrosu olmaması halinde, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına,”

"c) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; TBMM idari teşkilatı personeli dahil olmak üzere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanunun 4 üncü Maddesinin (C) fıkrası kapsamında çalışmakta olan ve 3 ay içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve biriminde bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı numaralı 190 sayılı Genel Kadro ve Usul Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanıyla sınırlı olmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına bu maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde kurumlarınca atanır.

4 üncü maddenin (C) fıkrası uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yayımı tarihinden önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedeniyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuata göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olmak hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten başlar.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların 4üncü maddenin (C) fıkrasına tabi olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz."

"d) 04.04.2007 tarihli ve 5620 sayılı kanun çerçevesinde sürekli işçi kadrolarına geçirilemeyen geçici pozisyonlardaki işçilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte her türlü kamu kurum ve kuruluşlarında halen yıl içerisinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında çalışmakta olan işçiler 657 sayılı Kanunun 4/D maddesinde belirtilen sürekli işçi kadrolarına ilgili mevzuattaki sınırlamalara tabi olmaksızın atanırlar. Aynı şartlarda çalışıp askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen, sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmesi askıda kalanlar da bu madde kapsamında değerlendirilir.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen İzzet Çetin, Ankara Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

İZZET ÇETİN (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 9’uncu maddesinde vermiş olduğumuz önerge üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, tipik bir AKP klasiği. Alt komisyonda görüşmeler sırasında, bu 9’uncu maddeye ilişkin, 657 sayılı Kanun’a göre sözleşmeli çalışanların kadroya alınmasına ilişkin bir düzenleme yoktu. O günlerde Başbakan bir açıklama yaptı, Sayın Bakan da bürokratlarıyla bir çalışma yapıp apar topar ana Komisyonun toplanacağı gün “Bunu yaptık, şunu yaptık.” diyerek Meclisi ve milletvekillerini, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini töhmet altında bırakacak tarzda, yandaş bir sendikanın genel başkanıyla açıklama yaparak 9’uncu madde metne, teklife girdi. Biz de itiraz etmedik. Dünkü konuşmamda da söyledim, buna itiraz etmek mümkün değil, sözleşmelilerin kadroya alınmasını Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler de istiyoruz.

Esasında, Anayasa’nın 128’inci maddesi: “Devletin kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülür.” hükmünü içeriyor. Tabii ki yapılması gereken, yasalarda ve Anayasa’mızda belirlenen çalışma ilişkilerinin dışında çalışma modeli geliştirmemektir. Ancak, on bir yıldan bu yana, devletin hem kamuda hem de özel kesimde çalışma ilişkileri alabildiğine farklılaştı. Sayın Bakan da vermiş olduğu bir demeçte, sadece memur pozisyonlarında çalışmaların bile çok çeşitli hâle geldiğini ve içinden çıkılmaz bir hâl aldığını söyledi. Esasında yapılması gereken, böyle bir düzenleme ile değil, köklü bir personel reformuyla bu işe el atmaktı.

Şimdi, Komisyonda bize getirdikleri öneride “96.505 personel kadroya alınacak.” Demişlerdi, biz de kurumsal sözleşmeli 3.439 kişinin ne olacağını sormuştuk. Şimdi, biraz sonra görüşeceğiz, AKP’nin önergesinde 24 kanunda değişiklik yapılıyor. Değerli arkadaşlar, bu bir önerge ama 24 kanunda değişiklik yapılıyor. Bu, bir kere yasa yapma usulüne ve tekniğine aykırı. Sayın Mehmet Ali Şahin de burada, Meclis Başkanlığı yaptı. Değerli arkadaşlar, yani bu Meclisin, bu kurumun korunması gereken bir kurum olduğunu burada görev yapan herkesin bilmesi gerekir. Milletvekilleri sadece parmak kaldıran, indiren kuklalardan ibaret değildir. Komisyonlar kukla komisyon olamaz. Bakan, Başbakan “Yaptık.” diye açıkladıktan sonra gelen bir yasanın burada onaylattırılması bizi mühürcü başından başka bir şey yapmaz. Milletvekillerini böyle değerlendiren bir mantık, bir anlayış ülke yönetemez.

Değerli arkadaşlar, bakınız, yasa yapan bir organ Büyük Millet Meclisi. Dün de söyledim, burada, AKP işbaşına gelinceye kadar 4/C’li çalıştırma diye bir model yoktu. Biz önergemizde, Türkiye Büyük Millet Meclisi idari teşkilatı personeli dâhil olmak üzere 4/C’lilerin de kadroya alınmasını istedik, önergemiz onu içeriyor. AKP, Sayın Başbakanın açıklamalarından sonra, Bakanın ve bürokratlarının yapmış olduğu bir hazırlıkla alelacele Komisyona getirdi ve metin buraya girdi. Şimdi, az sonra, Sayın Bakanın ve bürokratlarının yapmış olduğu önerge önümüze gelecek, 24 kanunda değişiklik yapılıyor. Her kanunda ayrı ayrı, vekillerin söz alma hakkının olması gereken bir düzenleme, madde ihdası yapılsa böyle olacak. Çünkü, her kurum kanununda sözleşmeliler farklı çalışıyor. Sayın Bakana düşen görev, böyle bir temmuz ayında, Anayasa’daki hükmüne göre Meclisin tatil olması gerektiği bir sırada, milletvekillerinin çoğunun olmadığı, ilgi duymadığı bir dönemde personel rejimine bir çomak da kenardan sokmak değil. Yapacakları bir tek şey var, yapılması gereken bir tek düzenleme: Gerek sözleşmelileri gerekse 4/C’lileri, yaşa takılanları yani bu ülkede çalışanların sorunlarını topyekûn ele almak.

Çalışma Bakanı neden kaçıyor bilmiyorum ama ben burada Çalışma Bakanı kadar, Devlet Personel Başkanı ve…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İZZET ÇETİN (Devamla) – …üst düzey bürokratları da en az AKP iktidarı kadar suçlu görüyorum. Yani, görevlerini gerektiği şekilde yerine getirmeyenler bakanları, Başbakanı da zaman zaman zorda bırakıyorlar.

Bizim önergemizdeki, özellikle Mecliste çalışan sözleşmeli personelin, 4/C’lilerin de kadroya alınması ve memur statüsünün verilmesi gerektiğini düşünüyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin dokuzuncu Maddesinin a bendinde yer alan "Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan" ibaresinden sonra gelmek üzere "7.5.1987 tarih ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca Sanat ve Sahne Uygulatıcıları Hizmet Sözleşmesi ile sözleşmeli statüde çalıştırılanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı                            Senfoni-Koro-Topluluklar, Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüklerinde 375 sayılı KHK'nın Ek 7. Maddesi ve Bütçe yasasının 23. Maddesi uyarınca vizelenmiş, sözleşme ile çalıştırılanlar; Gençlik ve Spor Müdürlüklerinde Sözleşmeli statüde çalışanlar, Millî Eğitim Bakanlığında çalışan vekil, ücretli öğretmen, Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastanelerinde çalışan vekil ebe ve vekil hemşireler, Diyanette görevli yeterlik belgesine sahip vekil müezzin ve imamlar; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde 4/C statüsünde çalışanlar ile taşeron ve mevsimlik veya geçici işçi statüsünde çalışanların, durumlarına uygun memur veya sürekli işçi kadrolarına atanmak üzere yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde başvurmak kaydıyla, ibaresinin eklenmesini;

4. Fıkrasının sonunda yer alan "Birinci fıkranın (b) bendine göre memur kadrolarına atananların başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                                                       Pervin Buldan (Iğdır) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz efendim.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Sebahat Tuncel, İstanbul Milletvekili.

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; verdiğimiz önerge üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu kürsüde çok defa ifade ettik aslında, özellikle iktidarın kanun yapma yaklaşımı, ciddi anlamda Türkiye işçilerine, emekçilerine, yoksullarına, kadınlarına her zaman için olumsuz olan, belki bazı olumlu düzenlemeler olsa da yapma tarzı olumsuz bir yaklaşım.

Yine, bir torba yasayla karşı karşıyayız ve bu torba yasada neler var, ne oluyor? Bu bölümler hâline getirilip aslında, maddeler üzerinde de kapsamlı tartışmamız engelleniyor. Bu ciddi bir sorun yani. Aslında, bu tarzın ortadan kaldırılması gerekiyor, daha kolektif, daha katılımcı, herkesin, muhalefetin sözünü söylediği bir noktaya gelmesi gerekiyor. Bu, demokrasi işleyişi açısından da önemli ama ne yazık ki burada “el kaldır, indir” yaklaşımı içerisinde… Halk iradesinden bahseden, yüzde 50 oy üzerinden bu kadar çok siyaset yapan AKP iktidarının aslında kendi durduğu noktada bu yönteme itiraz etmesi gerekiyor. Bir, bunun altını çizmek istiyorum.

İkincisi: Türkiye’de özellikle Kürt sorununun çözümü tartışmalarını yaptığımız bir yerde, bir yandan PKK’nin ateşkes ilan ettiği ve güçlerini sınır dışına çektiği, Türkiye’den de adım beklediği, bu Parlamentodan adım beklediği bir yerde, ne yazık ki biz ne demokratikleşme konusunda ne insan hakları konusunda ciddi adımlar atmıyoruz. Yani, toplumun beklediği Terörle Mücadele Kanunu’nun değişmesi ya da Siyasi Partiler Kanunu’nun değişmesi, barajın düşürülmesi, demokratik siyasetin önündeki engellerin kaldırılması meselesinde, iktidar bunu gündemine almıyor, ana muhalefet de zaten bu konuda çözüm sürecini… Hani, Mecliste bir komisyon kurulmuş, bu komisyona bile üye vermiş değil. Bu Parlamento nasıl bu Türkiye’nin sorunlarını çözecek? Bu da ciddi bir sorun. Yani, bu Parlamento Türkiye’de yaşayan bütün sorunlar için sorumlu olmalıdır. Bu konuda her iki yaklaşım da yani gündemine almayan, erteleyen…

Şimdi, yarın Meclis tatile girecek, herkes gidecek ama bu süreç o kadar zor ki. Orta Doğu’da, yanı başımızda, Mısır’da, Suriye’de olan gelişmelere baktığımızda bile, Türkiye demokratikleşme konusunda elini çabuk tutmak durumunda. Yani, bunu yapmak, bunu tartışmak yerine, biz bir torba kanunu konuşuyoruz. Belli ki AKP bunu seçime şey yapacak, seçim öncesi hazırlık “Bak, biz şu kanunu çıkardık, bu kanunu çıkardık.” konusu üzerinden. Nereden bunu diyorum? Çünkü, Meclis tatil olacak, çalıştığında bir ay çalışacak, bütçe görüşmelerinden sonra da seçim takvimi giriyor. Bu çok da kendimizi yormamız gereken bir konu değil.

Değerli milletvekilleri, verdiğimiz önergeye ilişkin ise, biz, bu önergenin yani maddenin kapsamının genişletilmesini istiyoruz yani bazıları için madem bir düzenleme yapıyoruz, olumlu bir düzenleme olacak, o zaman bunun kapsamını genişletelim. Gerçekten, bütün sözleşmeli personeli bu konudan yararlandıralım. Biraz önceki milletvekili arkadaşımız söyledi mesela: “Hakları en fazla ihlal edilenler, bu Mecliste çalışanlar.” Bu Meclis personelini bile siz, diyelim ki bu yasa kapsamına almıyorsunuz. Bu çok ciddi bir sorun.

Şimdi, bu noktada, her bir düzenleme yapıldığında başka zaman, başka bir düzenleme yapmak durumunda kalıyoruz. En azından, bizim önergemizle bu şeyden vazgeçilmesi ve bunun kapsamının genişletilmesi gerektiğini… Bunu yapmak pekâlâ mümkün yani bunu yapma konusunda Hükûmetin çekingen davranmaması gerekiyor. Gerçekten, eğer, zaten bir seçim yatırımıysa bu, size daha çok puan kazandırır yani daha geniş bir kesimi bu işin içerisine almak, kanun kapsamına almak, daha çok sözleşmeli çalışanın, diğer kurumlarda, söylediğimiz gibi, bakanlıklarda çalışan, memur olan kişilerin bu şey içerisine alınması durum açısından daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.

Bu, aynı zamanda eşitsizliği de giderecektir yani çalışanlar arasındaki bu eşitsizliği de gidermiş olacaktır. Biz, hep eşitlik meselesinden bahsediyoruz, bu, eşitsizliği tetikleyen bir durum.

İkinci önerimiz de (4)’üncü fıkranın sonunda yer alan “Birinci fıkranın (b) bendine göre memur kadrolarına atananların başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.” ibaresinin çıkarılması. Mesela, biz, ihtiyaca göre bunu düzenlemişiz, madem ihtiyaç var, boşluk var, personel alalım diye, ihtiyaç olduğunda bunları başka alanlarda da görevlendirebiliriz. Bu konudaki yaklaşım, aslında sınırlayan bir yaklaşım içerisinde oluyor.

Sonuç itibarıyla, biz burada yaptığımız düzenlemeleri ne yazık ki işçilerin, emekçilerin lehine yapmıyoruz. Daha çok aslında, bunun üzerinden nasıl bir rant elde edebiliriz, bunun üzerinden daha olumlu bir düzenleme yapıyormuş gibi söz söyleyip… Aslında, pratikte çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Bir bütün torba yasanın kendisine baktığımızda, aslında yeni bir rant paketiyle, torbasıyla karşı karşıya olduğumuzu da çok net olarak görüyoruz. Yani, AKP bazen yapamadığını, toplumsal muhalefetle karşılaştığı şeyleri torba yasayla yaparak toplum üzerinde yeniden bir baskı kurmaya çalışıyor.

Artık, bu yöntemden vazgeçmesi gerektiğini düşünüyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Karar yeter sayısı istiyoruz efendim.

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunacağım ancak karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 20.54

 

SEKİZİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 21.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130’uncu Birleşiminin Sekizinci Oturumunu açıyorum.

478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 9’uncu maddesi üzerinde İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve arkadaşlarının önergesinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir.

Teklifin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Kanun Teklifinin 9 uncu maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini, (c) bendinin eklenmesini, fıkranın sonunda yer alan "altmış gün" ibaresinin "doksan gün" olarak değiştirilmesini, dördüncü ve altıncı fıkralarından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ile altıncı fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini ve dördüncü fıkranın son cümlesinin "Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz." şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                                                                        Faruk Çelik

                                                                                                         Şanlıurfa

                                                                                    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

a) 25/6/2013 tarihi itibarıyla;

1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,

2) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,

3) 9/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 17 nci maddesi,

4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi,

5) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,

6) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi,

7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi,

8) 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (e) fıkrası,

9) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

10) 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 24 üncü maddesi,

11) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi,

12) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrası,

13) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi,

14) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

15) 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 13 üncü maddesi,

16) 24/4/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

17) 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi,

18) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası,

19) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,

20) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 nci maddesi,

21) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi,

22) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

23) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi,

24) 24/11/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası,

uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, birinci ve dokuzuncu alt bentler kapsamına girenler otuz gün, diğer alt bentler kapsamına girenler ise altmış gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlar bakımından bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına; pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde ise ilgisine göre 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetveller veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına,"

"c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile geçici 12 nci maddesi çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde Kurumda halen var olan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla Genel Müdürlükçe belirlenecek memur kadrolarına,"

"25/6/2013 tarihinden önce bu madde kapsamındaki vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel hakkında da bu bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler, göreve başladıkları tarihten itibaren başlar."

"Geçici 37 nci madde kapsamında memur kadrolarına atanamayan sözleşmeli personelden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idarî yargı mercilerine başvuran ve açtıkları idari davalarda verilen yargı kararları sonucu memur kadrolarına atanmış olup davaları henüz bitmemiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kurumlarına başvuranlar, halen bulundukları memur kadrolarına bu madde kapsamında atanmış ve açmış oldukları idari davalardan vazgeçmiş sayılırlar. Söz konusu davalar için ayrıca vekalet ücretine hükmedilmez."

"Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların pozisyonları da başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır, ancak 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında istihdam edileceklerin pozisyon sayısının 300'ün altına düşmesi halinde, anılan bent kapsamında istihdam edilecekler için kullanılabilecek toplam pozisyon sayısı 300 olarak uygulanır."

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkanım, usul hakkında söz istiyorum.

Burada 24 ayrı kanunda değişiklik yapılıyor. 24 ayrı kanun var, 24 ayrı kanunun ayrı ayrı görüşülmesi gerekir Sayın Başkanım. Bu önergede 24 ayrı kanun var, onun için her birinin ayrı ayrı görüşülmesi gerekiyor tıpkı 73’üncü maddede olduğu gibi Sayın Başkanım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Bir saniye Sayın Elitaş.

Usul tartışması açıyorum.

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Lehte.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Lehte.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Aleyhte.

OKTAY VURAL (İzmir) – Aleyhte.

Her gruptan birer arkadaş konuşsun da...

BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, buyurun.

Üç dakika süre veriyorum.

 

 

X.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- Görüşülen kanun teklifinin 9’uncu maddesiyle 24 ayrı kanunda değişiklik yapılması nedeniyle her fıkranın ayrı ayrı görüşülüp görüşülmemesi hakkında

 

 FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 73’üncü maddeyi inceleyin. 73’üncü madde -artık alfabede harf kalmadı- (z) bendine kadar gitti ve içeriğinde (1), (2), (3), (a), (b) şıkları var. Bunların hepsi ayrı ayrı kanun olduğu için Sayın Başkan, hepsi ayrı ayrı geldi ve ayrı ayrı görüşülecek. Sayın Bakanın önergesi yaklaşık 24 kanunda farklı değişiklik yapıyor. Bu nedenle, bu önergenin her birinin ayrı ayrı görüşülüp, ayrı ayrı oylanması gerekiyor. Her biri değişik bakanlıklara ait, her biri değişik kanun hükmündeki kararnameyi değiştiriyor.

Bu açıdan, ben, usul hakkında söz aldım. Kesinlikle her bir maddenin ayrı ayrı görüşülmesi gerekiyor. Ben, Başkanlık Divanına bu önerimi yapıyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Aslanoğlu aleyhte söz istemişti.

Şimdi, lehte söz isteyen Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, eğer, önerge metninin ilk sayfasında sayılan kanun tarih ve numaralarından sonra gelen paragraftaki cümleye baktığımızda, son cümleye… 24’ü okuyorum Sayın Aslanoğlu: “24/11/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası…” Yani buradaki “24” sıra numarası tamamen hangi kanunu ilgilendirdiğiyle ilgili bir tarif yapmaktadır. O tarif çerçevesinde, bulunanların, sözleşmeli personelin kanunun yayımı tarihinden itibaren 25/6/2013 tarih arasındaki dönem içerisinde, 25 Haziran 2013 tarihine kadar sözleşmeli olarak çalışanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olması gerekir. Burada bir değişiklik yapılmıyor, tarif yapılıyor. Bu tarifte “şu kurumda şuna göre çalışan, bu kurumda buna göre çalışanlar” dediğinizde 657 hükmüne giriyor ama sizin ifade ettiğiniz gibi mesela, birincisindeki 2876 sayılı Kanun’da bir değişiklik yapan hüküm olsaydı, 73’üncü maddeye göre değerlendirmek mümkündü ya da az önceki, geçtiğimiz 8’inci maddeye göre değerlendirmek mümkündü. Bir şeyi tarif ederken bunu… Bir maddede değişiklik yapmak herhâlde farklı bir anlam taşır diye düşünüyorum.

Yapılan uygulamanın ve bu önergenin İç Tüzük hükümlerine tamamen uygun olduğunu ifade ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Tutumum aleyhinde söz isteyen Mehmet Şandır, Mersin Milletvekili.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Tabii, yani önergenin neleri içerdiğini anlayabilmek için bile birkaç saat zamana ihtiyaç var, üzerinde çalışmak gerekiyor. Okuduğumuz kadarıyla -tek tek de işaretledik- doğru şeyler getiriyor. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak bu getirilenleri destekliyoruz, daha fazla olması lazım ama bir yanlış yapılıyor yani birine veriyorsunuz, birine vermiyorsunuz Sayın Bakan.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – 4/C’liler noksan.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Eksik var mı burada kalan? Sözleşmelilerin tamamı oluyor burada.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Yani, bu adaletsizlik, bana göre, tüm nimetleri, tüm gayretleri ortadan kaldırıyor. Şimdi, mesela Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile -hemen şu kısa zamanda baktığımız- burada çalışan sözleşmelileri kadroya alıyorsunuz ama 34’üncü maddede sözleşme sayısını artırıyorsunuz. Göreceksiniz yakında Sayın Bakanım; bunu incelediğinizde, bu getirdiğiniz önergeyle burada getirdiğiniz kanunla çelişen birçok konuyu yakalayacaksınız, birbiriyle çelişen. Evet, yani torba kanun, temel kanun birbirine karıştı. Neresine muhalefet edeceksin, insan şaşırıyor.

Şimdi, bir madde düşünün ki cumhuriyet tarihinde veya tüm dünyada, tüm parlamentolarda böyle bir yasama örneğini bulamazsınız, 73’üncü madde. 73’üncü maddenin altında yaklaşık 70 madde var. Yani Sayın Bakanım, ben biliyorum, sizin de içinize sinmiyor bu ama biz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak sabahtan bu yana -benim telefonumun şarjı bitti- toplumdan o kadar çok tepki alıyoruz ki “Biz niye yokuz?” diyorlar. Yani bir şey yapıyorsunuz -devletimiz güçlü, atıfette adaletli olmak lazım- şunu tamam yapın. Biz çalışmaya hazırız, ramazanda burada kalmaya da razıyız. Gelin, şunu doğru dürüst tanzim edelim, adaletli bir şekilde. Bu konuda “eşit işe eşit ücret” sizin tabiriniz. Aynı durumda olan, aynı kurumda olan, aynı işi yapan insanların bazılarına kadro verip bazılarına vermemek… Adınız “Adalet” ama bu adalet değil ki. Bu 4/C’liler meselesini nasıl ayıracaksınız arkadaşlar? Bazılarına verip…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Meclis personeli, Mehmet Bey, Meclis personeli.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Meclis personeline… Şimdi, yemek yiyorsunuz –ben daha önce de ifade ettim- bu aşçılar sizi zehirleyecek.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sizinkini ayıracaklar mı?

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Vallahi bilmiyorum yani. Biri 4/C’li, biri kadrolu; biri 2 bin lira alıyor, biri 4 bin lira alıyor. Ya, olmaz, bu adaletsizlik ya.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Lütfen Sayın Bakan, çalışalım düzgün yapalım şunları.

OKTAY VURAL (İzmir) – Ekleyelim şunları da Sayın Bakan ya.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Ben bu önergede getirilen bu hususlara karşı değilim, destekliyorum; yetersizliğini ifade ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Tutumum hakkında lehte söz isteyen Mehmet Doğan Kubat, İstanbul Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bu maddeyi anladınız mı siz?

BAŞKAN – Sayın Genç, siz anladıysanız herkes anladı.

OKTAY VURAL (İzmir) – Başkanın anlamasına gerek yok, Başkan yönetecek ya, oy kullanma hakkı bile yok.

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri; açılan usul görüşmesinde Sayın Başkanın tutumunun lehinde söz aldım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım.

Değerli milletvekilleri, Hükûmet tarafından verilen önergede yer alan fıkranın alt bentlerinin ayrı bir kanun değişikliği içerdiği ve bu nedenle ayrı madde olarak görüşülmesine yönelik bir tartışma açıldı. Biraz önce Grup Başkan Vekilimiz de ifade ettiler, bu (a) bendinde sıralanan 24 tane kanun ve KHK’ya sadece atıf yapılmaktadır yani bu şu anlama gelir: Kamu hukukunda, kamu personelinin nasıl istihdam edileceği kural olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenmiştir ama kurumların ve kuruluşların kendi özel kanunlarında da istihdama ilişkin özel düzenlemeler yer alır. İşte bu kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele ilişkin ortak ve genel bir düzenleme yapıldığı için (a) bendinin alt bentlerinde…

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sesini duyamıyoruz.

MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) - …bu düzenlemelerin yapılmış olduğu kamu…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ne anlatıyor, anlamıyoruz ya!

MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) - …kurumunun personelinin statüsünü düzenleyen kanunlara atıf yapılmaktadır. Yani, bahse konu 24 ayrı kanuna tabi olan sözleşmeli personel statüsünde çalışanların kadroya geçirilmesine yönelik düzenleme yapıldığından, sadece bu kanun maddelerine atıf yapılmakta ve bu maddeler, şu anda aynı geçerliliğini herhangi bir içerik değişikliğine uğramaksızın, herhangi bir değişikliğe uğramadan yürürlülüğünü sürdürmektedir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Ama o zaman “bütün sözleşmeli personel” olarak yazmak lazım.

MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar bu düzenleme çok önemli bir düzenleme.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Maddeyi anlamamışsın da konuşuyorsun ya, böyle boş konuşmak olur mu!

MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) - Toplam 3.439 personel bu düzenlemeyle -sözleşmeli personel- bu düzenlemeden yararlanacaktır.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Kubat niye 5 bin personel değil?

MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) - Hazine Müsteşarlığından 51, Spor Genel Müdürlüğünden 981, SGK’dan 48, TOKİ’den 245, TRT’den 837, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından 1, YÖK’ten 231, ÖSYM’den 25, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarından 6, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden 39, Başbakanlık ve ilgili kuruluşlardan 499, Savunma Sanayi Müsteşarlığından 148, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansından 41, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklarından 44, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinden 60, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 57, büyük ölçekli BİM’lerde çalışanlardan 126…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ya konuşmacı seni anlamıyoruz, seni anlamıyoruz ya, sesin duyulmuyor.

MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) - …personel getirilen bu düzenlemeyle bu hükümden yararlanacaktır. Bunların genel olan durumunu, aynı statüye bağlı olduklarını belirterek atıf yoluyla düzenleyen bir önergedir. Dolayısıyla, işleme alınmasında herhangi bir hukuka ve İç Tüzük’e aykırılık yoktur.

Yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın milletvekilleri…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, tutanaklara geçmesi açısından söylüyorum. Biz, devlette çalışan tüm 4/B’lilerin memur olmasına karşı değiliz, asla; hepsi geçsin ama hepsi geçsin…

BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, usul tartışmasıyla ilgili değil söyledikleriniz.

Teşekkür ediyorum.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Bu arkadaşlarımıza karşı değiliz ama diğerleri olmadığı için…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Yok, düzeltme şimdi.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Hayır.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Düzeltme, farklı farklı söyledin.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Neyi düzeltiyorum? Neyi düzeltiyorum? Her biri ayrı ayrı görüşülsün, her birini ayrı ayrı oylayalım. Sayın Elitaş, provoke etme.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, önergeyle 657 sayılı Kanun’a geçici madde 41 eklenmekte ve bu maddeyle farklı kanunlara atıf yapılmakta, yeni bir düzenleme getirilmektedir. Söz konusu önergeyle yapılan farklı kanunlarda değişiklik değil, aynı amacı gerçekleştirmek için yapılan farklı kanunlara atıftır. Bu nedenle, önergenin tek bir madde olarak görüşülmesi İç Tüzük’e aykırı düşmeyecektir. Önerge işlemine devam ediyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…

 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) (S. Sayısı: 478) (Devam)

 

 

BAŞKAN – Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Takdire bırakıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Önergeyle teşkilat kanunlarında yer alan düzenlemelere istinaden sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin de memur kadrolarına atanması ve buna ilişkin usul ve esaslar ile hâlen sınav süreci devam eden 4/B alımlarının da kapsama alınması ve 2011 yılında 632 sayılı KHK'nin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşme imzalandığı hâlde çalışma şartını taşımamaları sebebiyle kadroya geçemeyen 4/B’li personelden idari yargıda dava açanların durumu düzenlenmektedir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, burada tabii kanunlar tadat edilmiş ama sözleşmeli personel, bir çalıştırma hükmüdür. Dolayısıyla, burada başka kanunlarda sözleşmeli personele bu hakkı vermemek, diğerlerine vermek Anayasa'nın eşitlik ilkesine de aykırı olur. O bakımdan, burada aslında yapılması gereken çeşitli kanunlarla çalıştırılan sözleşmeli personellere bu hakkı vermek olmalıydı. Aksi takdirde eşitlik ilkesinden dolayı, zaten bu Anayasa Mahkemesine gittiğinde bu hüküm teşmil edilir. O bakımdan yani istisnası varsa tabii, onu ifade ediyorum.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Maddeyi oylarınıza sunacağım ancak açık oylama talebi var.

Sayın milletvekilleri, teklifin 9’uncu maddesinin oylamasının açık oylama şeklinde yapılmasına dair bir önerge vardır, önergeyi okutup imza sahiplerini arayacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

9’uncu maddenin oylamasının açık oylama şeklinde yapılmasını arz ederiz.

Oktay Vural? Burada.

Mehmet Şandır? Burada.

Mehmet Günal? Burada.

Erkan Akçay? Burada.

Reşat Doğru? Burada.

Enver Erdem? Burada.

Mehmet Erdoğan? Burada.

Necati Özensoy? Burada.

Kemalettin Yılmaz? Burada.

Nevzat Korkmaz? Burada.

Ali Öz? Burada.

Emin Çınar? Burada.

Mesut Dedeoğlu? Burada.

Özcan Yeniçeri? Burada.

Yusuf Halaçoğlu? Burada.

Seyfettin Yılmaz? Burada.

Muharrem Varlı? Burada.

Celal Adan? Burada.

Durmuş Ali Torlak? Burada.

Hasan Hüseyin Türkoğlu? Burada.

Yusuf Ziya İrbeç? Burada.

Sümer Oral? Burada.

Alim Işık? Burada.

Cemalettin Şimşek? Burada.

Ali Halaman? Burada.

BAŞKAN – Evet, açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazında yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylamaya başlandı)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, açık oylama yapıyoruz. İç Tüzük’ün 143’üncü maddesine göre, oylamaya ilk önce açık oylama yapan milletvekillerinin girmesi gerekir, aksi hâlde onlar girmediği takdirde işari oy hâline gelir. Sayın milletvekillerini uyarırsanız…

OKTAY VURAL (İzmir) – O zaman, Sayın Başkan, şöyle yapalım: Biz girelim, AKP girmesin efendim. Demek kendileri girmek istemiyorlar.

Yani, ret mi edeceksiniz?

BAŞKAN – Oylama işlemi başladı efendim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Hayır, o zaman işari oy hâline gelir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, Sayın Elitaş diyor ki: “Muhalefet girsin.” Evet, biz giriyoruz. Efendim, AKP girmesin, biz istediğimiz için önce biz girelim, sonra onlar girsin.

(Elektronik cihazla oylamaya devam edildi)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, 478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 9’uncu maddesinin açık oylama sonucu:

 

“Kullanılan oy sayısı : 228

Kabul                      : 227

Ret                           : 1 (x)

Kâtip Üye

Bayram Özçelik

Burdur

Kâtip Üye

Muhammet Rıza Yalçınkaya

Bartın”

Böylece madde kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, yeni madde ihdasına dair önerge vardır. Malumları olduğu üzere, görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu kanunun komisyon metninde bulunmayan ancak tasarı ve teklif ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılacağı İç Tüzük’ün 87’nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüdür. İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre, yeni bir madde olarak görüşülmesine komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde görüşmeler açılır ve bu maddede belirtilen sayıda önerge verilebilir.

Bu nedenle, önergeyi okutup Komisyona soracağım, Komisyon önergeye salt çoğunlukla, 21 üyesiyle katılırsa önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması hâlindeyse önergeyi işlemden kaldıracağım.

Şimdi önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) nın 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini ve madde sırasının buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

         Mustafa Kalaycı                      Erkan Akçay                        Mehmet Günal

                 Konya                                  Manisa                                 Antalya

                                 Oktay Vural                     Kemalettin Yılmaz

                                       İzmir                             Afyonkarahisar

“MADDE 10- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 42 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin ‘VIII- Yardımcı Hizmetler Sınıfı’ kısmına tabi olarak görev yapan personelden gerekli nitelikleri taşıyanlar, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvurmaları halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 36 ncı maddesinin ‘I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’ kapsamında, eğitim durumlarına uygun kadrolara atanırlar.”

BAŞKAN – Sayın Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılıyor musunuz? Önce bir davet edin Komisyon üyelerini.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Sayın Başkan, salt çoğunluğumuz yoktur, katılamıyoruz.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Ama davet etmediniz Sayın Başkan!

İZZET ÇETİN (Ankara) – Davet etmedin!

OKTAY VURAL (İzmir) – Siz kaldırmıyor musunuz efendim?

BAŞKAN – Sayın Başkan, lütfen davet edin.

OKTAY VURAL (İzmir) – Siz “Evet” diyor musunuz?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Benim “Evet” demem çok fazla bir şey ifade etmiyor.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır, hayır, 1 kişi…

BAŞKAN – Sayın Başkan, davet edin lütfen.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Evet, Komisyon üyesi katılmak isteyen arkadaşlarımız vardır.

OKTAY VURAL (İzmir) – Siz Başkan olarak katılıyor musunuz efendim? Siz de kaldırın.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Çağırsana, el kaldır.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) –Sayın Başkan zaten okudu.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Sen kaldır.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Bu madde ihdasına katılmak isteyen arkadaşlarımız gelip katılabilirler.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Lütfi, bana bakarak konuş, hiç yakışıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Size bakıyorum efendim.

Salt çoğunluğumuz yoktur, katılamıyoruz.

İZZET ÇETİN (Ankara) – “Gelmeyin” diyor, adamları dışarıya gönderiyor.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Gelmek isteyen gelebilir tabii.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Bu kadar tahakküm fazla değil mi ya?

OKTAY VURAL (İzmir) – Komisyon Başkanı olarak katılıyor musunuz efendim? Şahıs olarak –üyesiniz- katılıyor musunuz?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, salt çoğunluk yok.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Benim katılıp katılmamam herhangi bir değişiklik getirmez.

OKTAY VURAL (İzmir) – Siz tarafsızsınız. Ama oy hakkınızı kullanın.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Çünkü 21 kişinin burada olması gerekir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır ama sizinle 21 olacak.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Dolayısıyla katılamıyoruz efendim.

OKTAY VURAL (İzmir) – Ha, katılmıyorsunuz!

BAŞKAN – Evet, Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmamış olduğundan önergeyi işlemden kaldırıyorum.

10’uncu madde üzerinde üç adet önerge vardır, okutuyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 Sıra Sayılı Kanun teklifinin 10 uncu Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığında ve İçişleri Bakanlığınca uygun görülecek teşkilat ve kurumlarında" ibaresinin "İçişleri bakanlığınca uygun görülecek İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kurumlarında" ve ikinci fıkrada yer alan "kurumlarda" ibaresinden sonra gelmek üzere "emniyet hizmetleri sınıfındaki memurların görevlendirilebileceği" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Pervin Buldan                                   Adil Zozani                            Sırrı Sakık

    Iğdır                                                  Hakkâri                                    Muş

İbrahim Binici                          Abdullah Levent Tüzel                   Nazmi Gür

   Şanlıurfa                                           İstanbul                                    Van

Hasip Kaplan

    Şırnak

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım iki önerge aynı mahiyette bulunduğundan önergeyi birlikte işleme alacağım, talepleri hâlinde önerge sahiplerine ayrı ayrı söz vereceğim veya gerekçelerini okutacağım.

Şimdi aynı mahiyetteki diğer önergeleri okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 10 uncu maddesinin Teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Ferit Mevlüt Aslanoğlu                      Kazım Kurt                            İzzet Çetin

     İstanbul                                          Eskişehir                                Ankara

Musa Çam                                      Bülent Kuşoğlu                     İlhan Demiröz

   İzmir                                                   Ankara                                   Bursa

Mahmut Tanal                                  Ali Serindağ                                  

   İstanbul                                           Gaziantep

Diğer önerge sahipleri:

            Erkan Akçay                      Mustafa Kalaycı                       Oktay Vural

                Manisa                                  Konya                                     İzmir

          Mehmet Günal                    Mehmet Erdoğan                 Kemalettin Yılmaz

                Antalya                                  Muğla                            Afyonkarahisar

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde kim söz istiyor?

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Mehmet Erdoğan konuşacak.

BAŞKAN – Mehmet Erdoğan, Muğla Milletvekili.

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 10’uncu maddesi üzerinde vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün, AKP iktidara geldiği zaman ilk çıkardığı kanun numarasıyla son kanun arasındaki farka baktım arkadaşlar. AKP 2002’de ilk iktidara geldiğinde kanun numaraları 4700’de, bugün 6500’e gelmiş. On yıl, üç bin altı yüz elli gün… Yarısında Parlamentonun çalıştığını düşünürsek her gün bu Parlamentodan AKP iktidarı boyunca 1 kanun çıkmış.

Ancak, bu çıkan kanunlarla ilgili başka bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün bu önergeyle, bu görüştüğümüz 10’uncu maddedeki olay, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün kapatılmasıyla ortaya çıkan boşluğu doldurmak için yeniden Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün temellerinin bir şekilde atılmaya çalışılmasını ortaya koymaktadır.

AKP, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünü ve Başbakanlıktaki Acil Afet Durum Genel Müdürlüğünü kapatıp AFAD’ı kurarken Ankara’da yapılacak koordinasyonun AFAD eliyle yapılması gerektiğini düşündü ama taşrada bu işlerin nasıl yapılacağını hiç hesap etmedi. Bugün geldiğimiz noktada da -değişik süreçlerle on yıl içinde geldiğimiz noktada- ülkeyi, bu sivil savunma hizmetlerini, tekrar, ilk devraldığı noktaya getirme noktasına gelmiştir. Yani, burada üze rinde durulması gereken iş şudur: Parlamentoya saygı duyacaksınız, demokrasiye inanacaksınız ve Meclisi çalıştıracaksınız.

Şu görüşmekte olduğumuz çorba kanunuyla 70’ten fazla kanun değişmektedir. Ama bu kanun, bu kadar çok kanunu değiştiren bu çorba kanun sadece Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüştür. Pekâlâ, bu Meclisteki diğer komisyonlar niçin kurulmuştur? Kapatalım o zaman onları, kapatalım. Oradaki arkadaşlarımız, o komisyona seçilen arkadaşlarımız kendi komisyonlarıyla ilgili hiçbir şeyden, hiçbir konudan haberdar değiller midir? Eğer haberdarlarsa, o arkadaşlarımız kendi uzmanlık alanlarına göre belli komisyonlara seçilmişlerse onlara niye saygısızlık yapılmaktadır burada?

Osmanlının son döneminde çıkan Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat bir asır uygulanmış bu ülkede arkadaşlar. Ama AKP iktidara geldiğinden bu yana aynı kanunlar yeniden gündeme getirilmekte, bir yap bir boz hâline getirilmektedir. Yani, benim oğlan bina okur, döner döner gene okur! Arkadaşlar, Parlamento ciddi bir iştir, kanun yapmak ciddi bir iştir. Kanun yapmayı bu kadar hafife alırsanız, her gün aynı konuları görüşür durursak bu ülke bir arpa boyu yol gidemez. Bu ülkenin bir arpa boyu yol gidebilmesi için lütfen demokrasiye saygılı olun, seçilmiş insanlara saygılı olun, kendi milletvekillerinize de saygılı olun. İlgili komisyonlardaki arkadaşlarınız fikirlerini ortaya koyup… Şu anda, bu görüştüğümüz maddede olduğu gibi, aynı kanunu on senede on defa görüşmek zorunda kalmayalım; bu, Türkiye’ye bir şey kazandırmaz. Allah rızası için, ülkenin bu kadar sorunu varken böyle lüzumsuz konularla zaman kaybettirmeye kimsenin hakkı yok.

Gene, bu kanun tasarısı görüşülmeye başlandığından bu yana, sosyal medyada emeklilikte yaşa takılan insanlar feryatlarını dile getirmektedir. Ancak, ne AKP sıralarından ne Hükûmet sıralarından bu konuyla ilgili şu ana kadar bir adım atılmamıştır. Emeklilikte yaşa takılanların durumunun da muhakkak -madem ki bu kadar karışık bir çorba yaptınız- bunun içerisinde değerlendirilmesinde fayda var. Sadece yandaşlarınıza değil, derdini söyleyen, ağlayan, feryat eden vatandaşlara da sahip çıkın.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)  

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki öneri üzerinde söz isteyen Ali Serindağ, Gaziantep Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar) 

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep)  Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu maddeyle, 10’uncu maddeyle 711 sayılı Yasa’da bir değişiklik öngörülüyor. Yasanın mevcut hâlinde bakanlıklarda ve bakanlığa bağlı birimlerden, hangilerinde nöbetçi memurluğun ihdas edileceği bakanlık kararına bağlanmış bulunuyor ama öngörülen değişiklikle sadece İçişleri Bakanlığında veya İçişleri Bakanlığına bağlı kurumlarda nöbetçi memurluğun ihdası öngörülüyor. Bu değişikliğin sebebini doğrusunu ben anlayamadım; yasa teklifinde yok, tasarıda yok, alt komisyonda görüşülmemiş; sonra, esas Komisyonda, bir sayın Komisyon üyesinin önerisiyle böyle bir değişiklik gerçekleşmiş. Bu değişikliğin niçin yapıldığı konusunda gerçekten doyurucu bir açıklamanın olmadığını görüyoruz.

Şimdi, bir de şu var, mevcut yasanın 7’nci maddesi diyor ki: “Bu kanun hükümleri Millî Savunma Bakanlığı teşkilatı hakkında uygulanmaz.” Bunun mefhumu muhalifinden diğer teşkilatlarda uygulanacağı anlamı çıkıyor. Oysa, önerilen değişiklik sadece İçişleri Bakanlığında nöbetçi memurluğunun ihdasını öngörüyor.

Şimdi, bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Şayet bir metne yasa vasfı kazandırılmak gerekiyorsa Meclise geliyor ve biz onu yasa olarak çıkarıyoruz. “Biz” derken tabii sizi kastediyorum, biz buna katılmıyoruz ama maalesef durum bu.

Şimdi, bunları söyledikten sonra, izninizle, bir hususu dikkatinize sunmak istiyorum: Sayın milletvekilleri, dün Avrupa Birliği Bakanı Sayın Egemen Bağış Genel Kurula geldi. Belki bir bölümünüzün dikkatini çekmiş olabilir veya çekmemiştir, yakasında parti rozeti var.

Sayın milletvekilleri, bakanlar partiye mensup olabilirler ama bakanlar cumhuriyet hükûmetinin bakanlarıdır. Bakan olduktan sonra parti rozetiyle dolaşması bir bakana yakışmaz.

Zaten sizin anlamak istemediğiniz veya üzerinde özellikle durmak istemediğiniz husus bu. Biz diyoruz ki: Siz 76 milyonun hükûmeti olun, biz bunu öyle istiyoruz. Ama ısrarla, Hükûmetiniz diyor ki: “Biz 76 milyonun hükûmeti değiliz, biz ancak bize oy verenlerin hükûmetiyiz.” Bu yanlış bir şeydir. Bakın, ben size dostça söylüyorum, bu yanlıştır. 76 milyonun hükûmeti olduğunuzu ve 76 milyonu kucakladığınızı davranışlarınızla, sözlerinizle, tüm yaptıklarınızla kanıtlamanız lazım. Aksi hâlde, size oy vermeyenleri dışlarsanız o zaman, onların haklarını meydanlarda aramalarına meşruiyet kazandırmış olursunuz. O zaman, onlar da gider haklarını meydanda ararlar. Buna imkân vermemek bakımından, daha doğrusu böyle bir zorunluluğa insanları itmemek bakımından 76 milyonun hükûmeti olduğunu bu Hükûmet idrak etmek zorunda. Zaten çıkan olayların sebebi de budur. Ülkede cereyan eden olayların sebebi de budur. Lütfen, bunu tekrar tekrar söylüyorum, insanları size oy verenler veya vermeyenler diye ayıramazsınız. 76 milyona hizmet etmek zorundasınız ve hizmetlerinizi ona göre planlamak zorundasınız.

İkinci bir konu, çok yakında, 2010 yılında EMASYA Protokolü’nü kaldırdığınızı iddia ettiniz, daha doğrusu söylediniz. Kaldırıldı ama kısa bir süre önce bu EMASYA Protokolü’nü yeniden yürürlüğe koydunuz. Neden? Yani şimdi, üç yıl evvel kaldırılan bir protokolü şimdi neden yürürlüğe koyuyorsunuz? Madem yürürlüğe koyacak idiyseniz neden o zaman kaldırdınız? Neden? Çünkü siz konjonktüre göre bazı kararlar alıyorsunuz veya aldığınızı söylüyorsunuz. Aslında siz o kararları alıyorsunuz ama almamış oluyorsunuz çünkü uygulama devam ediyor. EMASYA Protokolü uygulamadan kaldırıldıktan sonra da uygulama devam etti, şimdi de devam ediyor. Niye? Çünkü zaten İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesi var. İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesine dayanılarak bu protokol hazırlanıyor, o protokol olsa da olmasa da İl İdaresi Kanunu’nun o hükmü yürürlükte. Siz âlâyı vâlâyla insanlara yanlış bilgi vermek suretiyle bir şeyler yaptığınızı varsayarak böyle söylüyorsunuz…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ SERİNDAĞ (Devamla) – Hâlbuki sizin göreviniz insanlara doğruları anlatmaktır.

Teşekkür ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısı isteniyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, maddenin metinden çıkarılma önergesi değil mi bu?

BAŞKAN – Evet.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır.

Kabul edilen önergeyle de 10’uncu madde de teklif metninden çıkarılmıştır.

Diğer önergeyi işlemden kaldırıyorum ancak bir karışıklığa mahal vermemek için teklifin mevcut maddeleri üzerinden görüşmelerine devam edeceğiz. Kanunun yazımı esnasında madde numaraları teselsül ettirilecektir.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Karar yeter sayısı yok Sayın Başkan.

BAŞKAN – Açıklama yaptım efendim, “Karar yeter sayısı vardır.” dedim.

11’inci madde üzerinde iki adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı yasa teklifinin 11. maddesindeki “muteber saydığı” ifadesi yerine “yetki verilen” şeklinde değiştirilmesini arz ederiz.

    Ferit Mevlüt Aslanoğlu               Mahmut Tanal                         Engin Altay

               İstanbul                                İstanbul                                  Sinop

         Bülent Kuşoğlu                        İzzet Çetin                           Müslim Sarı

                Ankara                                  Ankara                                 İstanbul

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778)’nın çerçeve 11inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

         Mustafa Kalaycı                      Erkan Akçay                          Oktay Vural

                 Konya                                  Manisa                                    İzmir

          Mehmet Günal                     Muharrem Varlı                  Kemalettin Yılmaz

                Antalya                                  Adana                            Afyonkarahisar

MADDE 11- 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Banka, muteber saydığı asgari üç imzayı taşımak şartıyla kendi belirleyeceği esaslar dâhilinde bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve imzalardan biri yerine geçebilecek teminatlar ile diğer koşullar bankanın yönetim kurulu tarafından tespit edilir."

BAŞKAN – Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLKNUR DENİZLİ (İzmir) – Katılamıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz efendim.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Muharrem Varlı, Adana Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

MUHARREM VARLI (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 11’inci maddesinde, burada Merkez Bankasına verilen senet güvencesinin yenilenmesi, vadelerin üç aydan daha sonraya ertelenmesiyle alakalı düzenlemeler var.

Tabii, mesele bankalarla alakalı düzenleme olunca -yani isterdik ki- keşke burada Türk çiftçisinin Ziraat Bankasına olan borçlarında, tarım krediye olan borçlarında yeniden bir düzenleme yapılarak onlara bir kolaylık sağlansaydı daha iyi olurdu diye düşünüyoruz ama tabii sizin öncelikleriniz farklı, Türk çiftçisiyle alakalı öncelikleriniz yok, olsa da kendi seçmenlerinize öncelik var, başka tarafta çiftçilik yapanlara bir yardımınız ve katkınız yok.

Ben bu hafta sonu Karadeniz Bölgesi’ndeydim, Trabzon ve Rize bölgesinde. Orada gezerken bazı muhtar kardeşlerimizle karşılaştık, onların bazı sıkıntılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, muhtarlar bir dönem muhtarlık yaptıktan sonra eğer bir daha muhtar seçilemezlerse silah ruhsatlarını para vererek alıyorlar. Muhtarlarımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, bir defa muhtarlık yaptıktan sonra ruhsat parası harcı ödemeden yeniden ruhsatlarını yenilemek gibi bir talepleri var. Buradan, onların sözcüsü olarak bunu iletmek istiyorum.

Yine, maaşlarının, aldıkları paranın kendilerine yetmediğini söylüyorlar ki doğrudur çünkü onlar bir kamu görevi yapıyorlar. Akşam hastası olan, jandarmada işi olan, kavga eden, dövüş eden herkes gelir, muhtarları bulur, muhtarlardan dertlerinin çözülmesini ister ama muhtarlar aldıkları parayla bırakın bu işleri çözmeyi, köyünden şehre gidecek kadar benzini bile koyamazlar arabalarına. En azından asgari ücret seviyesinde bunların maaşlarının iyileştirilmesi lazım Sayın Bakan. Gelin, eğer ki bu torba yasada iyi şeyler yapacağız, güzel şeyler yapacağız diyorsanız, kamu görevi yapan, gerçekten köylüye, halkına hizmet eden muhtarlarımızın maaşlarında bir iyileştirme yapalım, en azından asgari ücret seviyesine çekelim ve onlara bir katkı sağlayalım.

Yine, şimdi, ayda eski parayla 50 milyar lira yani yeni parayla 50 bin lira kazancı olan ile emekli olan muhtarların almış olduğu 300 milyon lira maaştan aynı kesintiyi yapıyorsunuz. Yani, emekli olmuş bir muhtar yeniden seçilmiş ve ona maaş ödüyorsanız onun maaşından da yüzde 15 kesinti yapıyorsunuz; 50 bin lira aylık geliri olan, emekli olan insanlardan da yüzde 15 kesinti yapıyorsunuz. Burada bir adaletsizlik var. Bence eğer bu torba yasada iyi bir şey yapalım diyorsanız, gelin bu adaletsizliği de ortadan kaldıralım, bir düzenleme yapalım ve katkı sağlayalım insanlarımıza.

Yine, çay üreticilerinin, özellikle Rize bölgesindeki çay üreticilerinin aşırı derecede sıkıntıları var. Hükûmet, yaş çay alım fiyatını 1 milyon 200 bin liradan yani yeni parayla 1,2 liradan açıkladı ama orada hâlâ 60 kuruştan çay satılıyor arkadaşlar, özel sektör 60 kuruştan çay alıyor. Yani, çiftçi kendi ürettiğinden para kazanamıyor; gübresini ödeyemiyor, yaktığı mazotu ödeyemiyor, yevmiyecinin parasını ödeyemiyor. Çay üreticilerinin aşırı derecede sıkıntıları var. Hükûmetin bir an evvel kafasını kaldırıp, bunlara kulağını verip, bunların dertlerini dinleyip bunların dertlerine çözüm bulması lazım.

Yine bu kaçak çayla alakalı, oradaki çay üreticilerimizin çok feveranları var yani yurt dışından o kadar çok kaçak çay geliyor ki… Zaten sınırlarımız hallaç pamuğu gibi, gelen geçiyor. İşte Suriye sınırı, az ileriye git Irak sınırı, her taraf tamamen terör örgütüne teslim edilmiş, ne askerin güvenliği var ne bir başkasının güvenliği var. İsteyen istediği gibi geçtiği için kaçak çay, kaçak sigara, kaçak içki… Türkiye şu anda ne yazık ki bu kaçakçıların cenneti hâline geldi.

Ben Adana Milletvekiliyim. Hatay milletvekillerimiz de, Osmaniye milletvekillerimiz de, Mersin milletvekillerimiz de bunu gayet iyi bilirler, bizim bölgemizde aşırı derecede kaçak çay, aşırı derecede kaçak sigara ve aşırı derecede kaçak içki var. Bunun sebebi de yine Hükûmetin yanlış uygulamaları. Neler? Bir: Sınır güvenliğini sağlayamayışı. İki: Son zamanlarda yapılan aşırı zamlar. Bunlar, insanları kaçak sigaraya ve kaçak içkiye yönlendiriyor. Onun için, bu konuda da Hükûmetin bir an önce tedbir alması lazım, kendi üreticilerimizi, kendi insanımızı korumamız, başkalarının bizim ülkemizde para kazanmasını ve bizim paramızın da başka ülkelere gitmesini engellememiz lazım.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı yasa teklifinin 11. maddesindeki “muteber saydığı” ifadesi yerine “yetki verilen” şeklinde değiştirilmesini arz ederiz.

                                Ferit Mevlüt Aslanoğlu (İstanbul) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLKNUR DENİZLİ (İzmir) – Katılamıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Müslim Sarı, İstanbul Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

MÜSLİM SARI (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üzerinde konuştuğumuz 11’inci madde Merkez Bankasında reeskontu alınan senetlerin süreleriyle ilgili yapılan bir düzenlemeyi ifade ediyor ve bu, likidite düzenleme amacıyla yapılmış olan bir düzenleme olarak görünüyor. Kuşkusuz, Merkez Bankasının görevlerinden biri piyasadaki likiditeyi kontrol etmek ve bu çerçevede de para politikasını mümkün olduğu kadar enflasyonla mücadele çerçevesinde, düzgün, doğru, etkili biçimde götürmektir. Ancak, bu vesileyle, dünyanın her yerinde olduğu gibi, merkez bankalarının, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının da performansının ölçüldüğü enflasyon konusunda bazı düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bir merkez bankasının politikasının başarılı olup olmadığının ölçüsü, enflasyon hedefini tutturup tutturamamasıdır. Enflasyonun tutmaması, tek başına merkez bankasının kendi amacına ulaşmamasıyla ilgili değil, aynı zaman da hükûmetin de para politikası konusunda ne kadar doğru adımlar attığını göstermesi açısından ilginçtir.

Sayın milletvekilleri, enflasyon hedefimiz yüzde 5. 2006 yılında biz enflasyon hedeflemesi sistemine geçtik. Enflasyon hedeflemesi sistemine geçtikten sonra yedi yıl geçti. Bu 7 yılın 5’inde enflasyon hedefini tutturamamış bir merkez bankası ve hükûmet var.

Bakınız, size devletin resmî rakamlarını söyleyeyim: 2006 yılında enflasyon hedefi yüzde 74 sapıyor, 2007 yılında yüzde 110 sapıyor, 2008 yılında yüzde 153 sapıyor, 2011 yılında yüzde 89 sapıyor, 2012 yılında yüzde 24 sapıyor. Sadece 2009 ve 2010 yıllarında enflasyon hedeflerini tutturmuş bir merkez bankası ve hükûmet var. Ancak, 2009 ve 2010 yılında da hedefler revize edildiği için tuttu. Dolayısıyla, orijinal hedeflere baktığımız zaman, 2009’da ve 2010’da da yüzde 63 ve 60 enflasyon hedefi sapması var. Dolayısıyla, biz yedi yıldır enflasyon hedeflemesi sistemi uyguluyoruz. Yedi yılın hiçbir yılında Merkez Bankası ve dolayısıyla Hükûmetin enflasyon hedefine ulaşamadığını görüyoruz.

Önümüzdeki yıllarda yani bu yıl ve sonraki iki yılda da yüzde 5 olan enflasyon hedefini tutturmamız imkânsızdır. Elimizde en son haziran ayı enflasyon rakamı var, yüzde 8,3; yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 5. Dolayısıyla, daha bugünden önümüzdeki dönem enflasyon hedeflerimizi tutturmamıza olanak yoktur. Niye? Çünkü enflasyon en nihayetinde toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizliktir, toplam talep lehine olan bir dengesizliktir. Biliyorsunuz, 2012 yılında Türkiye’de toplam yurt içi talep çökmüştür, negatiftir. Toplam yurt içi talep negatif olduğu anda biz enflasyon hedefini tutturamamışız. Yani 2012 yılında yurt içi talep negatifken yüzde 5 olan enflasyon hedefi yüzde 24 şaşmışken şimdi Hükûmet 2012 ve sonrasında yurt içi talebin canlanacağını söylüyor. Tabii, o da ayrı bir hikâye yani gelirler politikası değişmediği sürece, insanlar enflasyon hedefine ek olarak ücret zammı almadığı sürece ya da kredi politikası değişmediği sürece yurt içi talebin canlanmasını gerektirecek herhangi bir şey yoktur. Ama velev ki biz bunu doğru kabul edelim, velev ki yurt içi talep canlanacak kabul edelim; yurt içi talebin düşük olduğu, negatif olduğu, toplam arzın altında olduğu bir yerde enflasyon hedefini tutturamayan bir Hükûmetin ve bir Merkez Bankasının, yurt içi talebin canlandığı bir konjonktürde, şu anda yüzde 8,3 olan enflasyon hedefini yüzde 5’e yakınsaması imkânsızdır.

Önümüzdeki dönem büyümeye ilişkin sorunlar vardır. Büyümeye ilişkin sorunlar vergi hedeflerini etkileyecektir çünkü dolaylı vergiler büyüme hedefleriyle çok yakından ilişkilidir. Büyüme hedefleri tutmazsa vergi hedefleri tutmayacak, vergi hedefleri tutmayınca da Hükûmetin önünde iki seçenek kalacak, ya yeni vergiler koyacak ya mevcut olan kamu mallarına zam yapacak.

Dolayısıyla, ben bugünden şunu iddia ediyorum: Önümüzdeki dönem sonbahardan itibaren yurt içi talep ve büyümeye ilişkin hedefler tutmadığından ve vergi hedefleri de bundan etkileneceğinden, dolayısıyla ciddi zamlar kapıdadır, başta doğal gaz olmak üzere, elektrik olmak üzere kamunun yönettiği bütün ürünlerde zamlar söz konusudur. Böyle bir zam patikasında yurt içi hedefleri tutturmak ve enflasyon hedeflerini tutturmak imkânsızdır. Dolayısıyla, Merkez Bankası performansına ve Hükûmetin enflasyon karnesine baktığımızda maalesef nahoş bir tabloyla karşı karşıyayız.

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 22.00

 

DOKUZUNCU OTURUM

Açılma Saati: 22.07

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130’uncu Birleşiminin Dokuzuncu Oturumunu açıyorum.

478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 11’inci maddesi üzerinde İstanbul Milletvekili Müslim Sarı ve arkadaşlarının önergesinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi, önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Evet, karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir.

Teklifin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

11’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

12’nci madde üzerinde 3 adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) nın çerçeve 12 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

         Mustafa Kalaycı                      Erkan Akçay                          Oktay Vural

                 Konya                                  Manisa                                    İzmir

          Mehmet Günal                   Kemalettin Yılmaz                  Özcan Yeniçeri

                Antalya                           Afyonkarahisar                           Ankara

 

MADDE12 - 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 140 ıncı maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yüksek İhtisas Üniversitesi"

"Ankara'da Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumları ile ilgili hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz Yüksek İhtisas Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur."

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım iki önerge aynı mahiyette bulunduğundan önergeleri birlikte işleme alacağım. Talepleri hâlinde de önerge sahiplerine ayrı ayrı söz vereceğim.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 12 nci maddesinin Teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

    Ferit Mevlüt Aslanoğlu                  Kazım Kurt                            İzzet Çetin

               İstanbul                               Eskişehir                                Ankara

             Musa Çam                        Bülent Kuşoğlu                     İlhan Demiröz

                  İzmir                                    Ankara                                   Bursa

        Süleyman Çelebi

               İstanbul

Diğer önergenin imza sahipleri:

          Pervin Buldan                        Adil Zozani                            Sırrı Sakık

                  Iğdır                                    Hakkâri                                    Muş

           İbrahim Binici                        Levent Tüzel                          Nazmi Gür

              Şanlıurfa                               İstanbul                                    Van

           Hasip Kaplan                                                                               

                 Şırnak

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET ÖKSÜZKAYA (Kayseri) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz efendim.

BAŞKAN – Aynı mahiyette önerge üzerinde söz isteyen Süleyman Çelebi, İstanbul Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

İki günden beri bu yasayla ilgili aslında söylenecek ve her çıktığımızda da söyleyeceğimiz söz aynı olacak çünkü bu yasa hukuksuzluğu ve adaletsizliği getiriyor.

Şimdi biz “AKP” deyince kızıyorsunuz, “Doğru söyleyin ismimizi.” diyorsunuz. Evet, söyleyelim. Doğru söylediğimizde siz doğru noktada değilsiniz ki. Yalnız isminiz kalmış, hukuksuzluk ve adaletsizlik sizin en önemli şiarınız olmuş.

Şimdi, bir bonus koydunuz bu sözleşmeli personelle ilgili. Bu bonusla diğer maddelerin her tarafını kuşatıyorsunuz ve topluma sunulan, kamuoyunun bildiği şu: Sözleşmeli personel kadroya alınacak ama diğer taraftan, milyarlarca lira kaynak başka yerlere aktarılacak ve yine, buradan verilen bu bonusla beraber bir haksızlık da yapıyorsunuz. Yani her şey çözüldü, çözüldü, sonuçta iş 4/C’lilerin başına patladı.

Şimdi, hep beraber ramazanda herhâlde o oruç çadırlarına gideceksiniz. Orada size soracaklar: Değerli milletvekillerim, ya niye bize haksızlık yaptınız, niye vicdansızlık yaptınız, niye bizim hakkımızı gasbettiniz? O çadırlara gittiğinizde, bu halk, o 4/C’liler sizin yakanıza yapışacak. Yapışmıyorsa o zaman bizim yakamızdan da insinler. Çünkü, her gün bunu şikâyet edenler, her gün bu konuda bize dert yananlar artık derdi üreten siyasal partinin ne yaptığını burada, bir kez daha görsün değerli arkadaşlar.

Nedir yani 23 bin kişi? Bu kadar insanın kadro sorunu çözülüyor da devlet bu 23 bin kişiden mi batıyor? 23 bin kişiyle ilgili bu sorunu kilitlediğiniz zaman bu soruna çare mi üretmiş olacaksınız?

Dışarıda çalışan, Dışişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatında çalışan 4/B’li sözleşmelilerin kadro talepleri var verdiğimiz önergelerde ama anlatıyoruz anlatıyoruz boşuna anlatıyoruz. Çünkü, çoğunluk oylarınızdan ne getirsek burada reddediliyor ve yok sayılıyor.

Değerli arkadaşlar, siz Mecliste çalışan bütün personelle her gün muhatapsınız. Mutlaka size de geliyorlardır, mutlaka size de söylüyorlardır: “Ya, şu 4/C’den bizi kurtarın.” Bu, burada gördükleriniz sadece, bunlar her gün burada muhatap olduklarınız çünkü, yemekte, çay içmede, başka yerde karşılaştığınızda her gün karşı karşıya bulunduğunuz insanlar. Oysa, 4/C statüsünde olanların çoğu bu konuyla ilgili çözüm istiyorlar. İlla bu insanlar sokağa mı çıktığında hak arama noktalarında bulunabilecekler? İlla bu insanları sokağa çıkarttıktan sonra mı “Evet ya, bunu gündeme alalım. Bunu da bu parçada çözelim.” diyeceksiniz? Çünkü, parçalı iş yapıyorsunuz. Şimdi bir parmak bal sürüyorsunuz birilerine, sonraki dilimde… Ben iddiayla söylüyorum bu kürsüden, bu 4/C sorunu çözülecek, eninde sonunda çözülecek. Ama, gelin, yol yakınken çözün, şimdi çözün, şimdi gereğini yapın, sonraya bırakmayın; bunu seçim ve siyaset malzemesi, yapmayın diyoruz, şimdiden bunu istiyoruz. Bunu şimdi yaparsanız bir şey ifade eder, bir anlam taşır, biraz olsun adaletsiz ve hukuksuz uygulamaya son vermiş olursunuz.

Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla, canı yananların bir kez daha sesi olmak adına buradan ifade ediyorum ve onların sözcüsü olarak diyorum ki bu parçalı işleri bırakın. Her çıktığımız maddede, her bulduğumuz fırsatta bilin ki bu kürsülerden bu 4/C’lilere yapılan zulmü…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Meclis personeli… Meclis personeli…

SÜLEYMAN ÇELEBİ (Devamla) – Meclis personelini söyledim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SÜLEYMAN ÇELEBİ (Devamla) – Onlara yapılan zulmü, diğer insanlara yapılan zulmü her yerde her alanda anlatacağım.

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

SIRRI SAKIK (Muş) – Gerekçe…

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Üniversitelerin isimlerinin sık sık değiştirilmesi oldukça yanlış bir uygulamadır. Ulusal ve uluslararası arenada üniversite taşıdığı isim ile tanınmaktadır. Ayrıca bu isim adı altında her üniversite kendi kültürünü yaratmaktadır. Bu nedenle de üniversite isimlerinin merkezî iktidarın ya da mütevelli heyetlerinin talebi doğrultusunda sık sık değiştirilmesi doğru bir uygulama değildir. Üniversite isimleri sadece o üniversitedeki bilim emekçileri, öğrenim gören öğrenciler ve üniversitenin bulunduğu kentte yaşayan yurttaşlar tarafından önerilen, üniversitenin bulunduğu bölge insanının yaşamı ve kültürü üzerinde pozitif etkisi tüm toplumca kabul edilmiş tarihî şahsiyetlerin isimleri, o bölge insanı üzerinde büyük etkiye sahip kültürel, tarihsel ya da coğrafik imgelerin ya da üniversite bileşenleri tarafından kabul gören başka bir ismin kullanılması gerekmektedir.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) nın çerçeve 12 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                                                   Erkan Akçay (Manisa) ve arkadaşları

MADDE 12 - 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 140 ıncı maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yüksek İhtisas Üniversitesi"

"Ankara'da Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumları ile ilgili hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz Yüksek İhtisas Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET ÖKSÜZKAYA (Kayseri) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Özcan Yeniçeri, Ankara Milletvekili.

Buyurun Sayın Yeniçeri. (MHP sıralarından alkışlar)

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 478 sayılı torba kanunun 12’nci maddesi üzerinde verdiğimiz önerge dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Torba yasalar daha önce çıkarılmış çeşitli yasaların eksikliklerini gidermek, gözden kaçan hususları ilave etmek, yasaların uygulamalarından kaynaklanan sakıncaları ortadan kaldırmak için çıkarılıyor. Bu torba yasanın içerisinde de 73 maddeden 45’i çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik öngörüyor. Bu durum, daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının çıkardığı kanun hükmünde kararnamelerin ve yasaların düzeltilmeye muhtaç olduğunu göstermektedir.

Türkiye’de çıkarılan her yeni yasa yeni mağdurlar ordusu yaratmaktadır. İktidar bunları gidermek için torba yasaları devreye sokuyor. Yasalar sorun çözmek için vardır, sorun çıkarmak için yasa yapılmaz arkadaşlar. AKP’nin daha önce çıkardığı torba yasalarda unutulmuş, eksik bırakılmış, sakıncalı bulunmuş hususlar yeni torba yasalarla düzeltiliyor. Torba yasa yap boz, dene yanıl, koy kaldır yasasıdır ve çıkarılan bütün yasaların, bu Parlamentoda geçen hemen hemen bütün yasaların da düzeltilmeye muhtaç bölümleri torba yasalar hâlinde, seri bir şekilde önümüzden geçiyor. Acele, üstünkörü, zaman baskısı altında, yangından mal kaçırırmış gibi çıkarılan yasalar sağlıksız ve sorunludur. Bütün bunlar daha önce de defalarca söylenmesine rağmen iktidar yanılmaz olduğunu düşünüyor, yaptığı her işin de doğru olduğunu sanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisini bu şekilde çalıştırmak doğru değildir. Torba yasalarla haksızlıkları bile parça parça, taksit taksit gideriyorsunuz. Çalışanlara Çin işkencesi yapılması bunun bir örneğidir. Adalet geneldir, eşittir, herkesedir. Adalet herkese hakkını vermek, her şeyi yerli yerine koymaktır.

Ne kadar torba yasa çıkarılırsa yasalar ve yasama da o kadar sorunlu demektir. Ne kadar kanun hükmünde kararname çıkarılırsa demokrasi de o kadar tartışmaya açılır demektir. Buradan bir kez daha söylüyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Türk demokrasisinin iki tane virüsü vardır; bunlardan birisi, kanun hükmünde kararnamelerdir, diğeri de torba yasalardır. Bunları tedavi etmeden Türkiye’de demokrasiyi tedavi edemezsiniz. Bir iktidar kanun hükmünde kararnameye ne kadar az başvuruyorsa o kadar demokratiktir. İktidarın istisnai hâllerde başvurması gereken kanun hükmünde kararname ve torba yasaya sürekli başvurduğunu görüyoruz.

Değerli milletvekilleri, üniversite açmak, bina yapmak ve çağdaş teknolojiyle binaları teçhiz etmek önemlidir ve gereklidir ancak yeterli değildir. Üniversitenin öğrenci, insan ve yönetici odaklı olması gerekmektedir. AKP iktidarı son zamanlarda üst üste üniversite açıyor, açılmış olan üniversitelere eski ve yeni parti yetkililerinin adını veriyor. AKP’nin aklına hiçbir zaman üniversite çalışanları, akademik personelin durumlarını düzeltmek ve onların durumlarını gözden geçirmek gelmiyor. Özellikle devlet üniversiteleri Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yüksek liselere dönüştürülmüştür. Devlet üniversitelerinde yetişmiş elemanlar özel üniversitelere, vakıf üniversitelerine gidiyor.

Akademisyenler üniversitelerde devasa sorunlar içinde inim inim inlemektedir. Akademisyenlerin çalışma şartları, ücretleri ve karşılaştıkları sorunların çözülmesiyle ilgili, AKP’nin tek bir adım, tek bir düzenleme yaptığı bile söylenemez. Araştırma görevlileri, yardımcı doçentler, doçentler ve profesörler sorunlar yumağıyla karşı karşıyadır. Akademisyenlerin ekonomik statü ve çalışma şartlarıyla ilgili olarak hiçbir düzenleme yapmayan AKP iktidarı sürekli üniversite açmaktadır.

Değerli milletvekilleri, üzerinde konuştuğumuz madde, Yüksek İhtisas Üniversitesi kurulmasına ilişkin bir maddedir. Bu nedenle, kısaca, ihtisaslaşmanın yararlarına ve bu arada aşırı uzmanlaşmanın sakıncalarına değinmek istiyorum.

İhtisas, bölümlere ayrılma ve uzmanlaşma, bir gelişme ve ilerleme alametedir. Çağın gereği olarak uzmanlaşma giderek önem kazanıyor ancak aşırı uzmanlaşmanın konu körlüğü, enformatik cehalet yarattığı da biliniyor. İhtisas, parça üzerinde bilgili, bütün üzerinde cahillik yaratmamalıdır. Bu nedenle, bölümler ve uzmanlıklar arasındaki duvarların belli ölçülerde esnetilmesi gerekmektedir.

Aşırı uzmanlaşmanın sakıncalarını da bir sonraki madde üzerinde konuşacağım.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler…  Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler…  Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

13’üncü madde üzerinde üç adet aynı mahiyette önerge vardır, okutup birlikte işleme alacağım.

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 Sıra Sayılı Kanun teklifinin 13 üncü maddesinin kanun metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

          Pervin Buldan                        Adil Zozani                            Sırrı Sakık

                  Iğdır                                    Hakkâri                                    Muş

           İbrahim Binici                Abdullah Levent Tüzel                   Nazmi Gür

              Şanlıurfa                               İstanbul                                    Van

           Hasip Kaplan

                 Şırnak

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

    Ferit Mevlüt Aslanoğlu          Aydın Ağan Ayaydın                    Kazım Kurt

               İstanbul                                İstanbul                               Eskişehir

 

             Musa Çam                          Sedef Küçük                       Mahmut Tanal

                  İzmir                                   İstanbul                                İstanbul

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

         Mustafa Kalaycı                      Erkan Akçay                        Mehmet Günal

                 Konya                                  Manisa                                 Antalya

             Oktay Vural                     Kemalettin Yılmaz                  Özcan Yeniçeri

                  İzmir                             Afyonkarahisar                           Ankara

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET ÖKSÜZKAYA (Kayseri) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz efendim.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Özcan Yeniçeri, Ankara Milletvekili.

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce de ifade ettiğim gibi, uzmanlaşmanın son derece, ihtisaslaşmanın son derece önemli ve bir toplumun gelişmesini, ilerlemesini gösteren yanının bulunduğundan ancak bunun yanı sıra uzmanlaşmanın birtakım sakıncalarının da olduğundan söz etmiştik.

Uzmanlık alanına takılıp kalanlar teknolojinin gelişmesi karşısında mesleklerini ömür boyu sürdürme imkânına bugün sahip olamıyorlar. Gelişmiş ülkelerde insanlar belli bir yaştan sonra yeni bir mesleğe geçmek için çalışmalar yürütüyor.

Bu nedenle, kurulacak olan Yüksek İhtisas Üniversitesi disiplinler arası ilişkileri önceleyen bir misyon edinmelidir. Yüksek İhtisas Hastanesi Vakfının Yüksek İhtisas Üniversitesi kuracak yetenek ve kapasiteye ulaşmış olması da aslında sevindiricidir.

 Yüksek ihtisas üniversiteleri genel olarak dünyadaki örnekleriyle rekabet edebilecek nitelikte altyapı imkânları ve insan gücüne sahip olmak için kurulurlar; bilim ve teknolojide ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, yayın ve danışmanlık yaparlar.

Değerli milletvekilleri, kurumlar taleplere dayalı olarak bir yandan değişerek gelişmek, diğer yandan da büyümek zorundadırlar. Radikal değişim ve dönüşümün yaşandığı sağlık sektöründe ihtisas her şeyin üstünde gelmektedir. Her şeyin değişip dönüştüğü bir sektörde değişimi yönetemeyenler değişim tarafından yönetilmek zorunda kalırlar. Özellikle sağlık alanında değişimin trendini tahmin edebilmek, çağın gerçeklerini okuyabilmek ve geleceğe hazır hâle gelmek, bir kurum yönetimi için var olma, yok olma sorunudur.

Yüksek İhtisas Hastanesi ya kendi kendini tekrar ederek varlığını sürdürmeye çalışmak ya da kurumlaşarak büyümek, üniversiteleşmek zorundaydı. Yüksek İhtisas Hastanesinin Yüksek İhtisas Üniversitesine dönüşme kararı bu yönden doğru bir karardır.

Teknolojik gelişmenin ve ilerlemenin ortaya çıkardığı değişime ayak uydurabilmek için kurumsallaşıp entegre ihtisas organlarına sahip olması zorunludur. Burada izlenecek yol, yöntem ve zihniyet de o derece önemlidir. Kurulacak Yüksek İhtisas Üniversitesi, değişimin içinden çıkılmaz sorunlarıyla baş edebilmek, değişimin arkasından gitmek yerine önüne geçebilmek ve değişimi yönetmeyi esas almalıdır. Bu bağlamda maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi çağımızın en önemli performans ölçülerinde çarpıcı ilerlemeler sağlanması şarttır; bu amaçla kurulacak ihtisas üniversitesinin iş süreçlerini temelden, yeniden ve radikal bir şekilde tasarlanmasını zorunlu kılmaktadır. İşin özü “eski tas eski hamam” diye atalarımızın ifade ettiği durumu “eski tas yeni hamam” ya da “yeni tas eski hamam” biçimine dönüştürmemelidir.

Bu vesileyle Yüksek İhtisas Üniversitesinin örgütlenmesini mantıklı, tutarlı ve rasyonel bir şekle bağlamak gerekiyor. Bütün üniversiteler gibi Yüksek İhtisas Üniversitesi de bir, değişimi yönetebilmeli; iki, öğrenen organizasyon hâline gelmeli; üç, Değişim mühendisliğinin farkında olmalıdır.

Yüksek İhtisas Üniversitesi öğrenen organizasyon gibi hareket etmelidir. Bilindiği gibi, öğrenen organizasyonlar yaşadığı her türlü olaydan sonuç çıkarabilecek şekilde örgütlenerek örgütün edindiği deneyimleri değişen çevre şartlarına uymakta kullanabilme yeteneğine sahip kurumlara denir. Öğrenen organizasyon, kendi geleceğini yaratma kapasitesini durmadan geliştiren bir organizasyondur. Kurum mensupları yetkilendirme ve grubun ortak kararları için yeni kurallar geliştirdikleri zaman örgütsel öğrenmeden söz edilebilir. Birey kendi davranışlarından şahsi faaliyet teorileri oluşturduğu gibi kurumun davranışlarından da kuruma ait faaliyet teorileri çıkarabilir. Yani kurum üyeleri kurumun kullanılmakta olan davranış modellerindeki hataları bularak ve düzelterek iç ve dış çevredeki değişikliklere cevap veren ve bir değişim uzmanı gibi hareket ettikleri zaman örgütsel öğrenme organizasyonunu kurmuş olur ve devreye sokmuş olur. Bu organizasyonlar örgütün geçmişte yaşadığı deneyim ve birikimleri en üst seviyede kullanabildiği için hataları tekrarlama riskini düşürür. Denilebilir ki öğrenen organizasyonu aynı konuda, benzer ortam ve şartlarda 1 hatayı 2 kez tekrarlama lüksünü reddeden yönetim felsefesi ortaya çıkarır.

Üniversite açmak, binalar dikmek ve insanları içine doldurmak eğitilmiş insanı yetiştirmek için yeterli değildir. Şunu kesine yakın bir şekilde ifade etmek gerekir ki: İnsan yetiştirme düzeni yanlış olan bir toplumda hiçbir şey doğru değildir. Bir toplumun insan yetiştirme düzeni o toplumun geleceğini şekillendirir. Bu tür üniversiteler de buna katkı sağlayacaktır. Onun için bu üniversitelerin bundan sonra çağın şartlarına uygun bir biçimde şekillendirilip yürütülmesi gerekmektedir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önerge üzerinde söz isteyen Sedef Küçük, İstanbul Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

SEDEF KÜÇÜK (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 13’üncü maddesi üzerine söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi üzerinde konuştuğumuz bu madde üniversitelerimize ilişkin. Bu vesileyle, geçenlerde basınımızda yer alan bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Habere göre, bir üniversitede, Gezi olaylarında yaşanan hukuksuzlukları soru olarak sorduğu için bir öğretim üyesine soruşturma açılmıştır. Demokratlık iddiasında olan hangi ülkede böyle bir uygulama vardır bilmiyorum. Ancak, bildiğim, Taksim direnişi sonrasında sanatçıların, gazetecilerin, akademisyenlerin hatta banka müdürlerinin bile iştahlı bir cadı avının kurbanı olduklarıdır. Bu yüzden, bizim ülkemizde, bizim yarım yamalak demokrasimizde bir üniversite hocasına böyle davranılması kimseyi şaşırtmamıştır. Aslında sorun bu vahim olayın şaşırtıp şaşırtmaması da değildir, sorun bunu içimize sindirip sindiremediğimizdir. Bir üniversite hocası, bir sanatçı, anayasal haklarını kullanan gençlere destek olduğu için cezalandırılmakla tehdit ediliyorsa, bunun amacı korku iklimi yaratmaktan başka bir şey değildir. (CHP sıralarından alkışlar) Ben bu korku iklimini kabullenemiyorum. Yaratılmaya çalışılan bu korku iklimi yüzünden bu insanlar sokaklara döküldü.

Bütün bunları görmezden gelebilirsiniz, kendinizi uluslararası komplolarla kandırabilirsiniz ancak gerçeği örtemezsiniz. Emin olun, “faiz lobileri” denilen hayaletin arkasına bu sindirme politikaları sığmaz. Tarihin hangi dönemine bakarsanız bakın, “cadı avları” denilince akıllara adaletsizlikten başka bir şey gelmez. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, adaletsizlik, insanların güvenini de, siyaset kurumunu da aşındırır. Adaletin olmadığı yerde hepimiz topyekûn kaybederiz.

Bakın, daha iki gün önce dinimizi nefretlerine alet eden insanların yirmi yıl önce diri diri yaktığı canlarımızı andık. Adaletsizliğin açtığı yaraları kapatmanın mümkün olmadığını bir kez daha gördük. Bu acılar dinmez. İnsanlar bunu unutmaz ve unutturmaz. İnsanlar “onlar-bunlar” diye, “dindar-kindar” diye ayrıştırıldıklarını da unutmazlar; yıllardır insanların sudan sebeplerle hapislere atıldıklarını, adaletin bu ülke insanlarından esirgendiğini de unutmazlar.  İnsanlar, yalnızca yürekleriyle meydana çıkan gençlere devlet eliyle anlamsız ve orantısız bir güç kullanıldığını da unutmazlar. Hukuksuzlukların üstünün örtüldüğünü de unutmaz insanlar. İşte, bu yüzdendir, Madımak da, Taksim de, Uludere de unutulmayacak.

Değerli milletvekilleri, öncelikle şunu akıldan çıkarmamak gerekiyor: Yapılacak her cadı avı toplumdaki ayrışmaları derinleştirecektir. İşten atılan veya hapse atılan her gazeteci, her muhalif, tepki olarak geri dönecektir. “Onlar-bunlar” diye ayrılan her insan öfkeyi biraz daha besleyecektir. Aşağılanan her sanatçı, her bilim insanı bizi çağdaş dünyadan biraz daha uzaklaştıracaktır. Eminim, bu gerçeklerin sizler de farkındasınız. Toplumsal barışın böyle kurulamayacağını, eminim, sizler de görüyorsunuz. İnsanları ayrıştırarak, toplumu kamplaştırarak demokrasi olmayacağını sizler de iyi biliyorsunuz. Tarihte hiçbir yönetimin bu yollarla halkına güzel bir gelecek sunamadığını göz ardı etmememiz gerek diye düşünüyorum.

Değerli milletvekilleri, eğer halkımıza güzel bir gelecek vermek istiyorsak nefretin değil, kardeşliğin dilini kullanmamız gerekir; bize gerekenin ötekileştirmek değil, bir arada yaşayabilmek olduğunu görmemiz gerekir; birbirimizin inancına ve bakış açısına saygı duyarak yaşamamız gerekir. Eğer insanlarımıza yaşam biçimleri dayatırsak, inançları yok sayarsak, istenildiği gibi düşünmedi diye cadı avları başlatırsak, korkarım, geleceğe acıdan, öfkeden başka bir miras bırakmış olmayız. Bunun yaratacağı sonuçların altından da hiçbirimizin kalkamayacağına inanıyor, yüce heyetinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Üniversitelerin isimlerinin sık sık değiştirilmesi oldukça yanlış bir uygulamadır. Ulusal ve uluslararası arenada üniversite taşıdığı isim ile tanınmaktadır. Ayrıca bu isim adı altında her üniversite kendi kültürünü yaratmaktadır. Bu nedenle de üniversite isimlerinin merkezi iktidarın ya da mütevelli heyetlerinin talebi doğrultusunda sık sık değiştirilmesi doğru bir uygulama değildir. Üniversite isimleri sadece o üniversitedeki bilim emekçileri, öğrenim gören öğrenciler ve üniversitenin bulunduğu kentte yaşayan yurttaşlar tarafından önerilen, üniversitenin bulunduğu bölge insanının yaşamı ve kültürü üzerinde pozitif etkisi tüm toplumca kabul edilmiş tarihi şahsiyetlerin isimleri, o bölge insanı üzerinde büyük etkiye sahip kültürel, tarihsel ya da coğrafik imgelerin ya da üniversite bileşenleri tarafından kabul gören başka bir ismin kullanılması gerekmektedir.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önergeler kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

14’üncü madde üzerinde iki adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı yasa teklifinin 14. Maddesinin 1. Paragrafındaki "Vergi kanunları hükümleri saklıdır" ifadesinin teklif metninden çıkartılmasını arz ederiz.

    Ferit Mevlüt Aslanoğlu          Aydın Ağan Ayaydın                    Kazım Kurt

               İstanbul                                İstanbul                               Eskişehir

          Mahmut Tanal                     Bülent Kuşoğlu                        Musa Çam

               İstanbul                                 Ankara                                    İzmir

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) nın çerçeve 14 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

         Mustafa Kalaycı                      Erkan Akçay                        Mehmet Günal

                 Konya                                  Manisa                                 Antalya

                            Oktay Vural                             Kemalettin Yılmaz

                                 İzmir                                     Afyonkarahisar

MADDE 14 - 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan "Otomobil","Kamyonet", "Otobüs", "Motosiklet", "Bisiklet" ve "Motorlu bisiklet" tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye "Motorlu taşıt sürücüsü sertifikası", "Sürücü belgesi" ve "Uluslararası sürücü belgesi" tanımları ile maddenin son fıkrasına "Bu maddede yer alan tanım ve terimlerle ilgili olarak vergi kanunları hükümleri saklıdır." cümlesi eklenmiştir.

"Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır."

"Kamyonet: Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyonetlere panelvan denir."

"Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir. Sürücüsü dahil oturma yeri onyediyi aşmayan otobüslere minibüs denir."

"Motosiklet: Azami tasarım hızı 45 km/saatten ve/veya silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ve net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz. Bunlardan karoseri yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir."

"Bisiklet: Üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır. Azami sürekli anma gücü 0,25 KW'ı geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla 25 km/saate ulaştıktan sonra veya pedal çevrilmeye ara verildikten hemen sonra gücü tamamen kesilen elektrikli bisikletler de bu sınıfa girer."

"Motorlu bisiklet: Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki veya üç tekerlekli taşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kilogramı aşmayan dört tekerlekli motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz."

"Motorlu taşıt sürücüsü sertifikası: Teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı gösteren sürücü adaylarına verilen belgedir."

"Sürücü belgesi: Bu Kanunda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belgedir."

"Uluslararası sürücü belgesi: İki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca sınıflarına göre araç kullananlara belli süre ile verilen belgedir.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET ÖKSÜZKAYA (Kayseri) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz.

BAŞKAN – Evet, önerge üzerinde söz isteyen Enver Erdem, Elâzığ Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

ENVER ERDEM (Elâzığ) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 478 sıra sayılı Teklif’in 14’üncü maddesi üzerine verilen önerge nedeniyle söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, tasarının 14’üncü maddesi, Karayolları Trafik Kanunu’nun 3’üncü maddesinde değişiklikler öngörmektedir. Bu vesileyle ben de sizlerle nakliyeci, kamyoncu, minibüsçü ve taksici esnaflarının sorunlarını paylaşmak istiyorum. AKP iktidarları döneminde, nakliyeci ve kamyoncu esnafına sektörde çalışabilmesi için öncelikli şart olarak sunulan K belgesi çile hâline gelmiş, 20 bin TL’ye yaklaşan belge maliyeti sektör çalışanlarını hayatından bezdirmiştir. Küçük esnafa zorluklar yaşatan bu belge ilk çıkarıldığında, minibüs hatları ve taksi plakaları gibi değerli olacağı söylenmiş ancak değerli olmadığı, sadece AKP hükûmetlerine gelir kaynağı olduğu geçen süre içerisinde anlaşılmıştır.

Söz konusu K belgeleri için beş yılda bir -vize yenileme bahanesiyle- 2.500 TL’ye yaklaşan ücretler talep edilmekte, ayrıca, vizesini yaptırmayan kamyoncu esnafı aracını muayene yaptıramamakta, bundan dolayı da araçları trafikten menedilmektedir. Kamyoncu esnafının hayatı yollarda geçtiğinden, K belgesinin vize tarihini geçirdiği için belge iptal edilmekte ya da aynı belge 4.500 lira gibi yüksek rakamlarla cezalı olarak yenilenmektedir.

Değerli milletvekilleri, her vesile ile ekonominin çok iyi yolda olduğunu söyleyen iktidar mensuplarına, ekonominin ne kadar iyi gittiğini görmeleri için bir de nakliyecilik sektörü açısından bakmalarını tavsiye ediyoruz. Kamyon garajlarına baktığınızda eğer az sayıda kamyon görüyorsanız korkmayın, ekonomi iyi yoldadır. Yok, bugünkü gibi kamyon garajlarında yer bulunamıyorsa ekonominin iyi gittiğine dair fikirlerinizi tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz.

Nakliye sektörünün ve kamyoncu esnafının diğer bir sorunu da, akaryakıt fiyatlarının pahalılığına karşılık nakliye fiyatlarının düşük olmasıdır. 2002 yılında mazotun litre fiyatı ortalama 1,25 lira civarında iken bugün 1 litre mazot 4 lira 50 kuruş seviyesine yükselmiştir. Sadece mazot fiyatlarına bakarak bile ekonominin ne kadar iyiye gidip gitmediğini, enflasyonun hangi düzeyde olduğunu tahmin etmek güç olmayacaktır.

Değerli milletvekilleri, AKP iktidarları, tüm sektörlerde olduğu gibi nakliye sektöründe de küçük esnafı yani kamyoncuyu yok ederek ekmeğe muhtaç edip bu işi de nakliye baronlarına teslim etmiştir aynen bakkalları ve küçük esnafları market ve hipermarket baronlarına teslim ettiği gibi.

Bugün, kamyoncu esnafı geçim sıkıntısı çekmektedir, ağır vergiler altında ezilmektedir, BAĞ-KUR ve vergi borcunu ödeyemedikleri için kamyonları Maliye ve İçişleri Bakanlığının ortak kararıyla trafiğe çıkarılmamaktadır. Yine, zorunlu trafik sigortası ve kasko fiyatlarının aşırı derecede yüksek olması nedenleriyle çok büyük sıkıntılar çekmektedir. Şimdi ise Avrupa Birliği standartlarına uygun ehliyet ve takograf cihazı takılması zorunluluğu getiriyorsunuz. Yaşam standartlarında Avrupa Birliği standartları getirmek yerine, şekilde Avrupa Birliği standartları getirmek sorunları elbette çözmeyecektir.

Taksici ve minibüsçü esnafı da ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Taksici ve minibüsçü esnafını en çok etkileyen hususlar şunlardır: Birincisi, yüksek akaryakıt ve yedek parça fiyatları; ikincisi, süreklilik arz eden yüksek trafik cezaları. Ayrıca, taksici ve minibüsçüler çoğunlukla kayıt dışı çalıştıkları için sosyal güvenceden mahrum kalmaktadır. Bu sorunun çözümü için de mutlaka tedbir alınması gerekmektedir.

Yine, taksi şoförlerinin hırsızlık ve gasp gibi suçlara daha çok muhatap olmaları nedeniyle can ve mal güvenliklerinin korunması için, uluslararası uygulamalarda olduğu gibi, özel donanımlı ve güvenlikli araçlarla değiştirilmesi için bir seferliğe mahsus KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmesi önem arz etmektedir.

Değerli milletvekilleri, nakliyeci esnafının sorunlarına çözüm bulunmasını diliyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Karar yeter sayısı istiyorum.

BAŞKAN – Sonra söylediniz Beyefendi. Şimdiki önergede isteyebilirsiniz.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı yasa teklifinin 14. Maddesinin 1. Paragrafındaki “Vergi kanunları hükümleri saklıdır” ifadesinin teklif metninden çıkartılmasını arz ederiz.

Ferit Mevlüt Aslanoğlu (İstanbul) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET ÖKSÜZKAYA (Kayseri) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz efendim.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Kemal Ekinci, Bursa Milletvekili. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

KEMAL EKİNCİ (Bursa) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 14’üncü maddesi üzerinde söz aldım. Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Söz konusu yasa, 13/10/1983 tarihli, 2918 sayılı Yasa’dır. Bu yasada taşıtların yeniden tanımıyla ilgili bir şey var. Bunun da nedeni Avrupa’yla adaptasyonumuzu tamamlamak. Esasında, aynı Bakanlığa bağlı iki genel müdürlük var: Birisi, Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı; birisi de Kara Taşımacılığı Daire Başkanlığı. Şimdi, ne hikmetse hem Kara Taşımacılığı Daire Başkanlığında hem de Karayolları Trafik Yasası’nda bir sürü eksiklik var. Bu eksiklikler, aynı Bakanlığa bağlı iki genel müdürün bir eş güdümü, bir uyumlu koordinasyonu neticesinde çok daha güzel, verimli şeyler hazırlanabilirdi ihtiyaca binaen. Bu koordinasyon sağlanamıyor. Bir acelecilik içerisinde ve günü kurtarmak adına, parça parça bu torba yasalarla Türkiye’yi yönetmek, yön vermek, düzeltmek olası değildir. Bizim temennimiz, önümüzdeki zaman içerisinde bu iki genel müdürlüğün aralarındaki eş güdümle kara yollarıyla ilgili ve trafikle ilgili yasaların bir an önce çıkmasıdır. Kara yolları taşımacılığıyla ilgili şunu söyleyeyim: Demin benden önce konuşan arkadaş, sanki birlikte hazırlamışız gibi çok ciddi bir iki şeyin üzerinde durdu. K1 belgesi diye bir belge var, kamyoncuların belini büken, kamyoncuları sıkıntıya koyan, kamyoncu esnafını yoksullaştıran bir belge. Bütün zaman içerisinde, iddiamız, bu belge bir kereye mahsus alınmalıdır. Öyle bir olay ki, kamyonu devredince, satınca aynı belgeyi yeniden sürücü almak durumundadır. Hatta, babadan oğula geçse bile, o belge iptal ediliyor, yeni bir risk getiriyor, yeni bir yük getiriyor. Bundan dolayı da, bu K1 belgesini, özellikle Hükûmet ve Parlamentoda çoğunluğu bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi, şoför esnafının bu sızlanmasını, bu yakınmasını dikkate almalıdır.

Bir başka şey, Karayolları Trafik Kanunu’nda azami yük taşıma kapasitesiyle ilgili. Dingil yükü belli, her sene yeni çıkan araçlar, çift dingilli kamyondan başladı, kırkayak, tır ve bizim yollarımızın taşıyamayacağı kapasiteye yükseldi. Bu kapasiteyi artırmanın olasılığı yoktur, ya yol gövdesini değiştireceğiz, ya da yollardaki bu tamirat, bu sarf devam edecek. Bunun önüne geçmenin yolu da –yine söylüyorum- Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Başkanıyla Kara Ulaşım ve Taşımacılık Genel Müdürlüğü mutlaka bir araya gelip bu meseleyi çözmelidir. Aksi hâlde, karayolları taşımacılığında da, Trafik Yasası’nda da hep keşmekeş devam edecek.

Bu yasayı irdelediğinizde, alt alta sıralanmış bir yıl içerisinde üç dört değişiklik ve kanun hükmünde kararname görürsünüz. Bu, o andaki bürokrasinin verdiği karar ve günü geçiştirmek için alınmış kararlardır. Umuyorum önümüzdeki zamanlarda bunlar düzeltilir.

Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısı istenmişti, karar yeter sayısı arayacağım.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

                                                                  Kapanma Saati: 22.53

 

ONUNCU OTURUM

Açılma Saati: 23.07

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130’uncu Birleşiminin Onuncu Oturumunu açıyorum.

478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 14’üncü maddesi üzerinde Bursa Milletvekili Kemal Ekinci ve arkadaşlarının önergesinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi, önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir.

Teklifin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

14’üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

15’inci madde üzerinde iki adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8 inci maddesini değiştiren teklifin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"2. Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifadelerini temin etmek üzere, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilk yardım ve acil müdahale istasyonları kurmak, bu istasyonlarda verilecek hizmetin gereklerine göre trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile (travmatoloji, dâhiliye, acil tıp uzmanı), diğer sağlık personeli (anestezi teknisyeni, hemşire), idari ve teknik personel ile araç ve gereci sağlamak.

3. Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk yardım ve acil müdahale ambulansı bulundurmak. Acil müdahale istasyonlarında hava ambulansı bulundurmak"

    Ferit Mevlüt Aslanoğlu                  Kazım Kurt                          Hülya Güven

               İstanbul                               Eskişehir                                  İzmir

             Musa Çam                         Mahmut Tanal                       İlhan Demiröz

                  İzmir                                   İstanbul                                  Bursa

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) nın çerçeve 15 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

      Mustafa Kalaycı              Erkan Akçay            Mehmet Günal

            Konya                         Manisa                                           Antalya

      Oktay Vural                   Muharrem Varlı          Kemalettin Yılmaz

             İzmir                              Adana                    Afyonkarahisar

"MADDE 15- 2918 sayılı Kanunun 8 inci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8- Bu Kanun kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Millî Eğitim Bakanlığı:

1. Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için 123 üncü madde gereğince sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları her safhada denetlemek.

2. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak.

3. Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamak.

b) Sağlık Bakanlığı:

1. Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak.

2. Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifadelerini temin etmek üzere, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak.

3. Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak.

4. Trafik kazalarında yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edilenlerden kazanın sebep ve tesiriyle otuz gün içinde ölenlerin kayıtlarını tutmak ve takip eden ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirmek.

c) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı:

1. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili birimleri, bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen hizmetleri yapmak, bu Kanun açısından karayolu taşımasına ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak, tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak, muayene istasyonlarını denetlemek, 35 inci madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tutanak düzenleyerek idari para cezası vermek, bu maddede belirlenen idari tedbirleri almak, trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek, aykırı görülen hususlarla ilgili olarak sorumlular hakkında idari para cezasına dair tutanak düzenlemek.

2. Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak üzere yetkilendirilenler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca denetlenir ve aykırı hareketi tespit edilen işletme sahipleri 1.500 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Yetkilendirme konusu işletme şartlarında giderilebilecek eksiklik olması hâlinde, işletme sahibine, bu eksiklikleri gidermesi için azamî otuz gün süre verilir.

Bu süre zarfında eksikliklerin giderilmemesi hâlinde, izin belgesi iptal edilir.

3. Araçların ağırlık ve boyut kontrollerinin yapılması veya yaptırılması ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğünce verilen hizmet sürdürülürken kullanılan ve Genel Müdürlüğün diğer hizmetleri ile ilişkili olmayan bina, arazi, arsa gibi taşınmazlar Maliye Bakanlığınca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına tahsis edilir. Bu görev yürütülürken yararlanılan tesisat ve teçhizat Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilir. Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilme yapılması hâlinde tahsis edilen taşınmazlar ile devredilen tesisat ve teçhizatın kullanılması hususunda, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yetkilendirilenler arasında özel hukuk hükümleri gereğince sözleşme yapılabilir."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET ÖKSÜZKAYA (Kayseri) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Muharrem Varlı, Adana Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

MUHARREM VARLI (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 15’inci maddesi üzerinde söz aldım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu maddede sürücü kurslarıyla alakalı Millî Eğitim Bakanlığının yapacakları, Sağlık Bakanlığının yapacakları ve Ulaştırma Bakanlığının yapacaklarıyla alakalı bir düzenleme var. Tabii, bu düzenlemeler yapılırken hangi kriterler göz önünde bulunduruldu, kimlere soruldu, açıkçası çok kestiremiyorum. Niye? Çünkü çok profesyonelce hazırlanmış şeyler değil bunlar ama yine de az da olsa yetmez ama tamam diyelim.

Peki, sürücü kurslarının açılmasıyla alakalı neden bir düzenleme yok burada? Çünkü bakıyorsunuz, 10 bin nüfuslu, 15 bin nüfuslu bir ilçede birkaç tane sürücü kursu birden açılabiliyor yani hem ekonomik ihtiyaca cevap verecek pozisyonda değil hem o ilçenin nüfusunun çok çok üzerinde bir yapı oluşuyor. Dolayısıyla, rekabet ortamında hem işletmeler zarar görüyor hem de çok sağlıklı sonuçlar ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla, sürücü kurslarıyla alakalı yapılan bu düzenlemede bana göre, belli bir kriter ve belli bir nüfus oranı mutlaka bu kanuna konulmalıydı, sürücü kursu açılırken o nüfus kriterine göre açılmalıydı. Dolayısıyla, eksik kalmıştır.

Yine, burada bir başka maddede sınavların Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacağı veya Millî Eğitim Bakanlığının uygun göreceği herhangi bir özel kurum tarafından yapılacağı söz konusu. Şimdi, bu özel kurum, kim olacak? Bu özel kurum, kime göre karar verecek? Veya burada faydalandırılmak istenen, menfaatlendirilmek istenen, rant elde ettirilmek istenen bir çevre mi var? Bu mu oluşturulmaya çalışılıyor? Bu da yanlış bir maddedir. Dolayısıyla, burada da bir eksik vardır.

Yine, sürücü belgelerinin değişmesiyle alakalı bir madde var. Sürücü belgelerinin değişmesinde harç alınmayacağı söyleniyor ama sürücü belgesi değişirken “değerli evrak” denilerek 101 lira para alınacak. Zaten sıkıntı içerisinde olan vatandaşa ek bir külfet daha getirmiş olacağız. Yani eski sürücü belgesi olanların sürücü belgeleri eğer kullanılabilecek mahiyette, okunabilir durumdaysa niye değişikliğe gerek görüyoruz ki? Neden yani böyle bir şey? Ha, bundan sonra alacak olanlar yeni sürücü belgesini bastırırlar, yeni sürücü belgesini alırlar. Dolayısıyla da eskisi de yürürlükte kalır, yeni kullanılan da bundan sonrakiler de yenilerini almış olurlar.

Yine, bu trafik cezalarıyla alakalı vatandaşta acayip bir sıkıntı var, acayip bir problem var. Sayın Başbakan “Herkese ceza yazılacak.” diye bir talimat veriyor. Ondan sonra, İçişleri Bakanı da herhâlde illere diyor ki: “Siz şu kadar ceza keseceksiniz.” Örnek veriyorum, A iline, B iline “Sen bu kadar ceza kesip göndereceksin.” Ardı ardına radar, ardı ardına radar, 5 kilometreye bir radar konuluyor. Yani bu kadar acımasızca bir uygulama olur mu? Hem de öyle yerlere konuluyor ki, tam pusu kurar gibi böyle. Yani bütçedeki açığı trafik cezalarıyla mı kapatmaya çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? İnsanları bu kadar mağdur etmenin bir anlamı var mı? Köyün çıkışına gidiyor, duruyor, adam traktörle buğdayını götürecek, pamuğunu götürecek, 3 ton, 5 ton, onun için kamyon mu tutsun yani, bir de kamyona mı para versin? Zaten mazot parasını karşılayamıyor, zaten gübresini karşılayamıyor, ektiğinin, diktiğinin, biçtiğinin karşılığını alamıyor. “Vay efendim, römorkta şu eksik.”, “Vay, traktörde bu eksik.”, basıyor cezayı, adamın traktörü belki o kadar para etmez, adamın traktöründen fazla ceza yazılıyor. Allah’tan reva mıdır? Yani biraz bu işleri idare etmek lazım veya kanuni bir düzenleme getirmek lazım.

Ee, traktör tarlada çalışan bir araç, yani onun elbette ki eksikleri olacak, elbette ki otomobil gibi her şeyinin tamam olmasını beklemek mümkün değil, ama yaşlı bir amcam 3 ton buğday yüklemiş, 1 milyar lira, yani yeni parayla bin lira ceza kesiyorlar. Götürdüğü buğday o kadar para etmez. Yazıktır, günahtır! Yani bunlarla ilgili ya genelge ya da bir düzenleme yapmak lazım, insanları rahatlatmak lazım. Yani bütçedeki açığımızı veya Sosyal Yardımlaşma Fonu’na trafik cezalarından göndereceğiniz paraların hesabını yaparak eğer bu trafik cezalarını kestiriyorsanız, çok yazık ediyorsunuz insanlarımıza, zulmediyorsunuz.

Hele hele bu radar konusu gerçekten çok önemli, yani bir tanesini geçiyorsunuz, 5 kilometre ileride bir başka radarla daha karşılaşıyorsunuz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8 inci maddesini değiştiren teklifin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"2. Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifadelerini temin etmek üzere, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilk yardım ve acil müdahale istasyonları kurmak, bu istasyonlarda verilecek hizmetin gereklerine göre trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile (travmatoloji, dâhiliye, acil tıp uzmanı), diğer sağlık personeli (anestezi teknisyeni, hemşire), idari ve teknik personel ile araç ve gereci sağlamak.

3. Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk yardım ve acil müdahale ambulansı bulundurmak. Acil müdahale istasyonlarında hava ambulansı bulundurmak.”

                                        Hülya Güven (İzmir) ve arkadaşları

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET ÖKSÜZKAYA (Kayseri) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Hülya Güven, İzmir Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

HÜLYA GÜVEN (İzmir) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 15’inci maddesiyle ilgili verdiğimiz önerge üzerinde söz almış bulunuyor, yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Bilindiği gibi, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye’de her yıl 10 bin yurttaşımız trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ölenlerin yüzde 55’i dört tekerlekli araçların sürücü ve yolcuları, yüzde 19’u ise yayalardır. 2013 yılının ilk üç ayında meydana gelen 552 ölümlü trafik kazasında da 665 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 50 bin kişi de yaralanmıştır. Tabii ki bunlar kayda geçen rakamlardır. Yani, hayat kurtarıyor diye sunulan bölünmüş yolların aslında kazaları azaltamadığını görüyoruz. Verilen bu rakamlar otoyollarda ve şehirlerde acil tıbbi müdahalenin önemini de ortaya koymaktadır. Bu tür kazalarda ilk yardım yapıldıktan sonra acil uzmanı hekim eşliğinde kazazedelerin en kısa sürede tam teşekküllü bir hastaneye ulaştırılmaları gerekmektedir. Hatta hava ambulansının da hızlı müdahalede önemi büyüktür. Ancak, bu hususta ülkemizin önünde katetmesi gereken çok önemli mesafelerin olduğunu görüyoruz.

Üzerinde görüştüğümüz 15’inci maddede Sağlık Bakanlığının görevi olarak “…kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlarda gerekli personeli, araç gereci sağlamak.” ve “Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulans bulundurmak.” denilmektedir. Bu madde ile Hükûmetin acil durumlara nasıl baktığını görüyoruz. Çünkü, hâlen uygulamadaki kanunda bu maddeler zaten var. Hükûmet var olan ama uygulamadığı maddeleri pişirip önümüze yeni gibi sunmaktadır. Önce, bize, on bir yıldan bu yana bu kanunun neden uygulanmadığının açıklanması gerekmektedir. Uygulanmayan eskiler yurttaşlara da yeni gibi sunulmaktadır.

15’inci maddede, kurulacağı belirtilen ilk yardım istasyonlarında çalışacak hekim ve hemşire ile bunların nitelikleri de tanımlanmamış. Burada çalışması gerekenler acil tıp, travmatoloji uzmanı gibi acil hizmeti verebilecek hekimlerdir. Bu önerilen maddede, nasıl bir sağlık personeli alınacağı ise tanımlanmamış. Göstermelik ya da bir haftalık eğitim ile sertifika verilen kişiler olacak herhâlde. Kısaca, yollarda trafik kazası geçiren yurttaşlarımızın ocakları yine sönmeye devam edecektir. Üstelik, Sağlık Bakanlığının önümüzdeki günlerde sunacağı kanun teklifi ile de Hipokrat yemini etmiş hekimlerimizin, yanlarında olacak bir kaza anında ya da bir ani hastalanma durumunda müdahale etmeleri engellenmiştir. Çünkü, hemen karakola götürüleceklerdir ve bir yıldan üç yıla kadar da ruhsatsız oldukları gerekçesiyle hapis cezası alacaklardır.

Sağlık Bakanlığı bugüne kadar uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı ile tüm yurttaşlarımızın sağlık hakkını elinden almış, paralı hâle dönüştürmüştür. Herhâlde, bu yollarda kurulacak olan acil istasyonları da daha sonra özelleştirilerek paralı şekle dönüştürülecektir.

İktidarın on bir yıl sonrasında, İçişleri Bakanı Sayın Muammer Güler, trafik konusunda toplumda farkındalık yaratacaklarını söyledi. Aslında, geç kalındı.

Bu nedenle, iktidar milletvekillerini, 15’inci maddeye eklediğimiz bu birimlerde uzman hekimlerin bulunması ile ilgili değişikliklere katkı sunarak gecikmişliği ortadan kaldırmaya davet ediyor, saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

16’ncı madde üzerinde iki adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı yasa teklifinin 16. maddesindeki “sürücü belgelerinin şekli” ifadesinden sonra gelmek üzere “sürücü belgelerinin şekli, sınıfı, içeriği” şeklinde değiştirilmesini arz ederiz.

    Ferit Mevlüt Aslanoğlu                 Kamer Genç                          Aytun Çıray

               İstanbul                                 Tunceli                                    İzmir

            Gürkut Acar                       Haluk Eyidoğan

                Antalya                                 İstanbul

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) nın çerçeve 16 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

         Mustafa Kalaycı                      Erkan Akçay                     Kemalettin Yılmaz

                 Konya                                  Manisa                           Afyonkarahisar

          Mehmet Şandır                     Mehmet Günal                        Oktay Vural

                 Mersin                                  Antalya                                    İzmir

MADDE 16- 2918 sayılı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 38- Sürücü belgesi sınıfları, belge sahiplerine sürme yetkisi verilen motorlu araçların cinsi, özelliği, sürücü belgesinin şekli, içeriği ve verilmesine ilişkin hususlar ile Uluslararası Sürücü Belgesinin verilmesine dair usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET ÖKSÜZKAYA (Kayseri) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Mehmet  Şandır, Mersin Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Önergemiz bir düzeltme önergesi. Kanun metninde madde metnindeki yazımı hatalı bulduğumuz için ama içeriğini değiştirmeyen böyle bir düzeltme önergesi verdik, okursanız bunu göreceksiniz. Aslında hem bu maddede hem de birçok maddede Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak bizim bir itirazımız yok, desteğimiz var.

Bir iki hususu kabullenmek mümkün değil. Bunun biri, sürücü belgelerinden para alınıp insanımıza eziyet edilmesine evet demiyoruz. İkincisi, meraların imara açılması çok yanlış bir hadisedir. Mera Kanunu’nu çıkarıncaya kadar bu Meclis çok emek verdi, çok uğraştı, mera çok önemli çünkü. Onu burada imara açıyorsunuz, ona itiraz ediyoruz. Onun dışında, personel kanunuyla ilgili ve diğer düzenlemelerle ilgili Milliyetçi Hareket Partisinin aslında herhangi bir itirazı yok, desteğimiz var. Komisyonda bu yönde de gayretimiz oldu. E, niye muhalefet yapılıyor, niye bu türde her maddede önerge veriliyor, konuşuluyor, bunu arz etmek üzere söz aldım aslında. Yoksa önergenin içeriği, önergenin yaptığı değişiklik çok da anlamlı değil.

Değerli arkadaşlar, burada hep beraber çalışıyoruz. Her defasında buranın gündemini belirlemek için Danışma Kurulu toplantıları yapıyoruz ve her defasında diyoruz ki: Buranın gündemini belirleme yetkisi, hakkı iktidar grubundadır. Buna da saygı gösterdiğimizi söylüyoruz millî iradenin gereği. Ancak, gündem belirlemede oluşturulan bu uzlaşma maalesef her defasında bozuluyor. Tekrar gündeme getirmem istendi. Yoksa bu kanuna bir muhalefet maksadıyla böyle önerge vermiş değiliz. Ama ayın 27’sinde yaptığımız ve 4 partinin katılımıyla oluşturulan Danışma Kurulu… Kaldı ki yedi sekiz aydır biz burada Danışma Kurulu çıkaramıyoruz. Ama o gün 4 partinin birlikte imzaladığı Danışma Kuruluyla Meclisin kapatılıncaya kadar yani tatile girinceye kadar gündemini belirledik. Sayın Nurettin Canikli, Sayın Mevlüt Aslanoğlu, Sayın İdris Baluken ve ben, Meclis Başkanı Sayın Cemil Çiçek’le birlikte hem Meclisin gündemini yani seçimlerin gündemini hem de çıkarılacak torba yasayla ilgili gündemi belirleyerek ayın 27’sinde imza altına aldık ve burada getirdik, oyladık, onayladık, kabul ettik. Ama ben inanıyorum, grup başkan vekillerine de danışmadan bir yerlerden, nereden rüzgâr estiyse yeni bir kanun getirildi.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Hangisi o?

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Bu kanun bu, 479 sayılı Kanun.

Değerli arkadaşlar, on yıllık bir iktidarın, millî iradeye bu kadar önem ve değer veren bir iktidarın, millî iradeye hukuk dışı yollarla yapılan müdahaleleri Ergenekon ile bilmem ne türlü davalarla cezalandıran bir iktidarın, böyle dönemin sonuna gelip de iç hizmetteki 35’inci maddeyi değiştirmeyi dayatmasını biz çok anlamlı bulduk, çok doğru bulmadık. Netice itibarıyla, 43 maddelik bir kanun bu. Bu kanun, Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nda ve bazı kanunlarda değişiklik… Eyvallah, biz buna da destek veriyoruz ama bu kanunun 17,18,19’uncu maddesi Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu’nu değiştiren maddeleri getiriyor. Burada, bize göre çok anlamlı, bize göre çok maksatlı, çok iyi niyetli olmayan değişiklikler yapılıyor. Yapılan değişiklik şu: “Türk vatanını, istiklal ve cumhuriyetini korumak için harp sanatını öğrenmek, askerliktir.” diye yapılan tanım ortadan kaldırılıyor yani Türk vatanını korumak, cumhuriyeti korumak, istiklali korumak artık askerlik olmaktan çıkartılıyor, yalnızca “harp sanatını öğrenmek olarak” askerlik tanımlanıyor. Neden, niye buna ihtiyaç duyuluyor, niye şimdi ihtiyaç duyuluyor? Yani ihtilal için hukuka gerek var mı, hangi ihtilalci Anayasa’nın bilmem hangi maddesine göre ihtilal yapıyor? Ama, İç Hizmet Kanunu’ndaki 35’inci maddenin değiştirilmesine öyle bir zamanla getiriliyor ki… Çok açık, ayan beyan sordum, ben bugün de sordum burada, PKK’nın talepleriyle mi bunu getiriyorsunuz? Bu müzakerelerin tıkanma noktasına geldiği veya işte tehdit noktasına geldiği bir noktada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tanımını değiştirerek, bu kadar sene tartışılan bu 35’inci maddeyi değiştirerek, böyle dar bir zamanda varılan mutabakatı da bozarak buraya getirmenin anlamı, gereği, gerekçesi nedir?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Bunu millete anlatmak durumundasınız. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, eleştirimizi ifade etmek için… Bu masum, birçok yönüyle masum olan bu kanun ve maddeler, maalesef, böyle sakata gelmiştir. Bunu kamuoyuna da açıklayacağız. Sayın Elitaş da gelsin, kürsüde cevabını versin, niye ihtiyaç duyuldu?

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, Sayın Şandır beni kürsüye çağırıp cevap vermem konusunda uyardı, izin verirseniz…

BAŞKAN – Bir saniye.

Sayın Elitaş, buyurun.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Şandır, AK PARTİ Grup Başkan Vekili Sayın Canikli’nin ve bütün siyasi partilerin imzası olduğu Danışma Kurulu önerisinde “Görüşmelerimizde böyle bir şey yoktu, verilen sözün dışında.” diye yanıltıcı bir ifade kullandı.

BAŞKAN – Evet, iki dakika söz veriyorum sataşma nedeniyle. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Lütfen sataşmaya mahal vermeyelim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Mustafa yine ayaklandın, Mustafa! Mustafa ayaklandın yine!

 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

5.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın görüşülen kanun teklifinin 16’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

 

 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir parazit var ama onu dikkate almıyorum, o devamlı parazitlik yapıyor. Gerçi, söylemiştik ama artık söylemeyelim.

Değerli milletvekilleri, bakınız, Danışma Kurulu önerisi önümde.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Elitaş, 27 Haziran tarihli Danışma Kurulu önerisi.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – 25 Haziran tarihli Danışma Kurulu önümde.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – 27 Haziran.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Danışma Kurulu önümde. Buna “Danışma Kurulu toplantısı” diyebilirsiniz, birlikte imza atmışsınız.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sayın Elitaş, parazit kim, parazit?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Danışma Kurulu önerisi burada.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Evet.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Danışma Kurulu önerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç Tüzük’ün 5’inci maddesi gereğince, 30 Haziranda tatile girmeyip, 1 Temmuzdan itibaren tatile girmeyip, çalışma kararı alınmış. O gün, 3-4 Temmuz tarihinde çalışma kararı alınmış, 475 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın temel kanun olarak görüşülmesi ve kalkınma planının bir gün içerisinde görüşülmesi, siyasi parti gruplarına şu kadar süre, otuzar dakika, bunları bölerek görüşme imkânı ve Başkanlık Divanı’nın kaç kişiden oluşacağıyla ilgili -biliyorsunuz, paylaşılması oranlar çerçevesinde- bu düzenlemeler yapılmış. Biz söyledik, açıkçası arkadaşlarımıza da ifade ettik, Sayın Torlak vardı, pazartesi günün ki toplantımızda, bu pazartesi günkü toplantımızda. “Değerli arkadaşlar, bakın, acil bir durum geldi, uluslararası sözleşme var 6 tane. Hatta, ben bunları Sayın Bakana sordum. Olmazsa olmaz 1 tane mi 6 tane mi? Bunların 6 tane olduğunu söyledi.” dedim. Sayın Aslanoğlu dediler ki: “Hangi ülkeleri ilgilendiriyorsa bunları da görelim, bakalım, değerlendirelim.” “Varsa bu konuyla ilgili itirazlarınız biz de Sayın Bakanlığa iletelim, bunu gündemin dışına çıkaralım.” dedik.

Şimdi, Sayın Şandır, yani biz bu yasaya karşı durmuyoruz ama şundan dolayı itiraz ediyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın Başkan, izin verirseniz bir dakika daha… (CHP sıralarından “Süre bitti.” sesleri)

Bakın, şundan dolayı karşı duruyoruz demek kamuoyunda vicdanınızı rahatlamak değildir.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Hayır, vicdan rahatlatması değil, sorumuza cevap istiyoruz Sayın Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Vicdanınızı rahatlatmak demektir.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Vicdanımızı rahatlatmak için sana ihtiyacımız yok Sayın Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Siz, o yasada istediğiniz gibi direnebilirsiniz, o yasada istediğiniz engellemeyi yapabilirsiniz ama yasanın tamamına ben karşı değilim, hepsine “Evet” diyorum; şundan şundan dolayı diye vazgeçiyorum.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Cevap istiyoruz, cevap, gezeleme.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – “AK PARTİ Grup Başkan Vekili bize verdiği sözü yerine getirmedi.” diyorsunuz.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Yine tutmuyorsunuz?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Fakat biz 12 grup başkan vekiliyle imzaladığımız teklifi…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – 4 grup başkan vekili.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – 12 grup başkan vekili imzaladık biz Sayın Şandır.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) (S. Sayısı: 478) (Devam)

 

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı yasa teklifinin 16. maddesindeki “sürücü belgelerinin şekli” ifadesinden sonra gelmek üzere “sürücü belgelerinin şekli, sınıf, içeriği” şeklinde değiştirilmesini arz ederiz.

Ferit Mevlüt Aslanoğlu (İstanbul) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET ÖKSÜZKAYA (Kayseri) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Kamer Genç, Tunceli Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 478 sıra sayılı Yasa Teklifi’nin 16’ncı maddesiyle ilgili olarak verdiğimiz önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

Şimdi, tabii, burada önemli olan memleket bu kadar sıkıntıdayken Meclisin tatile girmemesi lazım. Tabii, aslında AKP bir an önce Meclisi tatile sokmak istiyor çünkü bu kürsünün işlemesinden kendileri çok rahatsız. Çünkü, halkın karşısında hesap verecek yüzleri kalmamış.

Şimdi, değerli milletvekilleri, bunda sürücü belgelerinin tespitiyle ilgili genel ilkeleri getirmiş, yönetmeliğe bırakılmış. Aslında, AKP iktidarı zamanında hiç tüzük kullanılmıyor. Aslında, bunun tüzüğe bırakılması gerekirken yönetmeliğe bırakmışlar çünkü yönetmeliği değiştirmek o kadar kolay ki… Şimdi, tabii AKP'nin burada bir taktiği var. 24 milyon sürücü belgesi değiştirilecek, en azından 2,5 katrilyon lira gelir elde edilecek, bütün vatandaşlardan 100’er liralık bir para alınacak, işte bütün hesapları bu. Yani, 2,5 katrilyon lira vatandaştan para alınınca bütün hesap budur. Ötekiler, gerisi teferruat.

Şimdi, değerli milletvekilleri, tabii ilk defa, Meclis Başkan Vekili arkadaşımızdan 58’inci maddeye göre bir söz istedim ve 58’inci maddeye göre beş dakika konuşma hakkı vardı, bana da verdi. Kendisine teşekkür edeceğim, onu da söyleyeyim.

Şimdi, ben sabahleyin yaptığım konuşmada bazı şeyler söyledim. Mesela, Tayyip Bey konuşmalarında, bizim Sayın Genel Başkanımızı “Celladına yaranmak, zencilikten beyazlığa geçmek için her çirkinliği meşru gören kişi” olarak tanımladı ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu, “CHP’nin ve siyasetin yüz karası kabul ettiğini” beyanatında söyledi. Yine, Afrika’dan gelirken işte “Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinin kirli olduğunu, çirkin olduğunu” söyledi. Ben dilerdim ki burada… Mustafa Elitaş, bir gün önce benim burada yaptığım konuşmayla ilgili “Bu kişinin konuşmalarına bir arıtma tesisi koysunlar da arıtma tesisinden geçtikten sonra, süzgeçten geçtikten sonra konuşsun.” demiş. Ben dilerdim ki kendisi çıkıp da “Tayyip Bey'in ağzına bir arıtma tesisini koyalım, bu arıtma tesisinden konuşmaları geçsin, ondan sonra düzgün bir konuşma çıksın.” desin, demedi tabii, kendi takdiri.

Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, birilerine söylediğin lafı birileri size getirip söylerler. O bakımdan, bizim istediğimiz… Şimdi, bu yasayla pek fazla bir şeyler de getirilmiyor. Yani, yasada, Divanda konuşan kişinin sözü anlaşılmıyor, Meclis Başkanının sözü anlaşılmıyor, kürsüde konuşanların sesi anlaşılmıyor. Böyle bir şey olmaz ya! Yani, bu Mecliste kim, neye oy verdiğini bilmiyor arkadaşlar. Böyle bir Meclis müzakeresi olmaz, böyle bir yasa oylaması da olmaz. Yani, çok ciddi meseleler konuşuyoruz ama kimse bilmeden, ne konuştuğunu bilmeden burada oy veriyor. Şimdi, buraya getirilen birtakım kanunlar bana göre komisyonlarda ciddi tartışılmıyor, Genel Kurulda tartışılmıyor. Ne getirdiği ne götürdüğü belli olmayan kanun tasarıları ve burada, herkes neye oy verdiğini de bilmiyor. Dolayısıyla, Türkiye'nin geleceğini karanlığa götürecek böyle bir uygulama içindeyiz.

Onun için, sayın milletvekilleri, bu müzakere tarzıyla maalesef memlekette sağlıklı bir hizmet getiremiyoruz. O bakımdan, bu kanun müzakeresi sistemleriyle memleketimize sağlıklı hizmet etmiyoruz. Yani, şu saatlere kadar niye burada kalalım? Bu saatte… İnsanların artık belli bir saatten sonra kafası çalışmıyor, algılama duyguları işlemiyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

RECEP ÖZEL (Isparta) - Kendi kafan çalışmıyorsa ne yapalım, bizimki çalışıyor.

KAMER GENÇ (Devamla) – Ya, anladım da, bakın, insanlara işkence yapıyorsunuz, işkence yapıyorsunuz.

KAMER GENÇ (Devamla) – Bakın bir şey daha söyleyeyim, Abdullah Gül diyor ki: “Efendim, o köprüye Yavuz Selim ismini verdik. Başka bir yere de Pir Sultan Abdal ile Hacı Bektaş’ın ismini verelim.” Bu kadar, bal kabağı gibi bir laf söylenmez. Şimdi, Pir Sultan’la…

BAŞKAN – Sayın Genç… Sayın Genç…

KAMER GENÇ (Devamla) – Bir dakika canım…

BAŞKAN - Lütfen…

KAMER GENÇ (Devamla) – Pir Sultan’la…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan… Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Cumhurbaşkanıyla ilgili böyle konuşamazsınız.

KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, Hacı Bektaş, herhangi bir kişiyi katletmemişler ki…

BAŞKAN – Haddinizi bilin bir defa!

KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, Yavuz Sultan Selim…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) – …bir kitleyi katleden bir kişi. Yani, Türkiye Cumhuriyeti devletinde bir… Tamam, Osmanlı Devleti’nde büyük bir ismi olan bir kişi ama Alevi vatandaş kitlesine…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan… Sayın Başkan…

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü Sayın Cumhurbaşkanına hakaret kürsüsü değildir hiçbir zaman için.

KAMER GENÇ (Devamla) – Hakaret etmedim canım! Etmedim hiç hakaret falan.

BAŞKAN – Konuşmalarınıza dikkat edin!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan…

KAMER GENÇ (Devamla) – Yani, Abdullah Gül diyor ki “Efendim…” (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – “Sayın Abdullah Gül…” “Sayın Abdullah Gül…”

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Otur yerine! Otur yerine!

KAMER GENÇ (Devamla) – “…İstanbul’daki köprüye Yavuz Sultan Selim ismini verelim ama…

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Anladık, kafan çalışmıyor, anlamıyorsun!

KAMER GENÇ (Devamla) - …bazı yerlere de Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaş ismini verelim.” Böyle bir mukayese olur mu?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Bu saatte çalışmıyor kafan!

BAŞKAN – Sayın idare amirleri…

KAMER GENÇ (Devamla) – Pir Sultan’la, Hacı Bektaş’la Yavuz Sultan Selim mukayese edilir mi?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Hadi anladık, kafan çalışmıyor bu saatte!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Otur yerine!

KAMER GENÇ (Devamla) – Mustafa, ya sen geç, otur! Sen, şimdi Başkana… O zaman, sen geç otur Başkanın yerine. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Lütfen, terk edin!

Sayın Genç…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, İç Tüzük’ün 161’inci maddesini okuyorum. Sayın Başkan, 161’inci maddesini uygulanmasını istiyorum.

KAMER GENÇ (Devamla) – Sen bir yerine geç, otur!

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Kafan çalışmıyor!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Korkma, geç şuradan, korkma!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum.

                                                                  Kapanma Saati: 23.43

 

ON BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 00.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130’uncu Birleşiminin On Birinci Oturumunu açıyorum.

Şimdi, 478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

16’ncı madde üzerindeki Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Şimdi, sayın milletvekilleri, Sayın Genç’in söylediği sözle ilgili tutanağı getirttim. “Bakın, bir şey daha söyleyeyim, Abdullah Gül diyor ki: ‘Efendim, o köprüye Yavuz Selim ismini verdik. Başka bir yere de Pir Sultan Abdal ile Hacı Bektaş’ın ismini verelim.’ Bu kadar, bal kabağı gibi laf söylenmez.”

Evet, sayın milletvekilleri, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç’in Cumhurbaşkanımızla ilgili sözleri Meclisten geçici olarak çıkarma cezasını gerektiren bir fiildir. Bu nedenle, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç’e İç Tüzük’ün 163’üncü maddesi uyarınca…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Bir saniye efendim, sözlerim tamamlansın, söz vereceğim, hayhay.

…Meclisten geçici olarak üç birleşim çıkarma cezası verilmesini teklif edeceğim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, söz istiyorum.

BAŞKAN – Ancak, 163’üncü madde gereğince Sayın Genç kendisini savunabilir veya bir başkasına…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Savunma yapacağım efendim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Bir saniye efendim…

Usulle ilgili bir söz istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Genç, kürsüye çıktı, bir değerlendirme yaptı. Ben tutanağı istedim, tutanak da nedense siz kürsüye çıkınca bana geldi. Siz herhâlde daha önce bu tutanağı edinme imkânı buldunuz. Siz kürsüye çıktığınızda tutanak bana geldi. Bir kere, bana tutanağın geç gelme nedeninin açıklanmasını istiyorum.

İkincisi: Siz arkaya geçtiniz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Evet.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Ben takip ettim, Adalet ve Kalkınma Partisinin grup başkan vekili ve 3-4 milletvekili sizin yanınızdan çıktı.

BAŞKAN – Doğrudur, evet.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Siz bu konuyu Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekiliyle, milletvekilleriyle değerlendiriyorsunuz, buradaki muhalefet partilerini, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu, onun grup başkan vekilini, değerlendirmek için yanınıza, arkaya davet etmiyorsunuz. Bu doğru mudur Sayın Başkan?

BAŞKAN – Tamam mı sözleriniz?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Siz, iktidar partisinin Meclis Başkan Vekili misiniz, yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisinin Meclis Başkan Vekili misiniz? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Bir saniye, sayın milletvekilleri, lütfen…

Sayın Hamzaçebi, tamam mı?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Hayır, efendim, bir saniye, bitmedi sözüm.

Buna hakkınız yok. Bir değerlendirme yapacaksanız, bütün Meclis başkan vekillerini, siyasi parti gruplarının grup başkan vekillerini davet eder, değerlendirme yapar, bu görüşünüz sizin görüşünüzdür, orada bunu paylaşırsınız, bizlerin görüşüne katılır veya katılmazsınız ama medeni bir şekilde konuyu siz tartışırsınız. Siz burada, bakın, tek yanlı bir yönetim sergiliyorsunuz. Buna eğer devam ederseniz usul tartışması isteyeceğim Sayın Başkan, hakkınız yok.

BAŞKAN – Tamam, bitti mi Sayın Hamzaçebi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Evet.

BAŞKAN – Tamam mı sözleriniz?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Evet, bitti.

BAŞKAN – Sözleriniz tamam mı?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Bitti ama buna bir açıklama bekliyorum tabii ki.

BAŞKAN - Açıklama yapacağım işte sözleriniz tamamsa.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Tabii, buyurun.

BAŞKAN – İktidar partisinin grup başkan vekilini veya başka milletvekillerini ben içeri davet etmedim bu konuyu görüşmek için. Biz içeri girdikten buraya gelene kadar Kâtip Üye Sayın Rıza Yalçınkaya Bey’le başından sonuna kadar birlikteydik. Tutanağı Kanunlar Dairesinin görevlileri getirdikten sonra fotokopi çektirmek için Sayın Yalçınkaya fotokopiciye gönderdi ve aldıktan sonra size gönderildi. Aynı anda aldık. Ben henüz tutanağı okumadan fotokopi…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Hayır.

BAŞKAN – Bir saniye efendim, yani…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Aynı anda almadık. Siz aldınız, ondan sonra bana geldi.

BAŞKAN – Tamam, işte, onu söylüyorum ben.

Burada, içeride otururken aldım, hemen, alır almaz Sayın Yalçınkaya aldı ve fotokopiye gönderdik.

İçeride de grup başkan vekiliyle ve milletvekiliyle bir değerlendirme yapmadım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Ne yaptınız acaba yani?

BAŞKAN - Bu kendi kararım efendim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Efendim, bizi de davet etseydiniz.

BAŞKAN – E, tutanak beklemek zorundayım ben arka tarafta efendim, başka yerde bekleyemem ki.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Tutanakları istedim, tutanak bekledim. Hepsi bu.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Tutanağı bana da getirin, tutanağı ben de alayım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Bakın, Sayın Başkan, siz iktidar partisinin grup başkan vekilini davet etmemiş olabilirsiniz. Onlar bu konuyu görüşmek üzere sizin yanınıza geldiler. Sizin “Rıza Yalçınkaya yanımızdaydı.” demeniz, doğrusu, benim için üzüntü verici bir açıklamadır. Yani Cumhuriyet…

BAŞKAN – Hayır, üzüntü verirse verir, onu bilemem de yani Sayın Yalçınkaya’nın orada olduğunu belirtmek istiyorum. Ne söylemem gerekir Sayın Hamzaçebi? Anlamış değilim yani sözlerinizden bir şey.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, bir şey rica edeceğim: Lütfen, bakın, sizde şöyle bir üslup var -doğrusu üzüntü duyuyorum, bu sadece sizde var- ben konuşmamı bitirmeden siz araya girip kesiyorsunuz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, usul tartışması açın. Böyle ayakta…

BAŞKAN – Ama hiç mi cevap vermeyeceğim Sayın Hamzaçebi yani?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Bu da bizim anlaşmamızı zorlaştırıyor efendim. İzin verirseniz, konuşmamı bitireyim.

Arkaya, siz davet etmediğiniz hâlde iktidar partisinin mensupları geldi, grup başkan vekili geldi. Muhtemelen bir konuşma, bir değerlendirme, bir şey yapıldı veya onlar görüşlerini size ifade ettiler. Mademki böyle bir ortam doğmuştur, size düşen, size yakışan, o makama yakışan, bizi de oraya davet etmektir. Bu olmamıştır Sayın Başkan. Tek yanlı bir kararı iktidar partisiyle olgunlaştırıyorsunuz, burada Genel Kurula tebliğ ediyorsunuz. Bunu kabul etmiyoruz.

BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi, benim 161’inci maddeyi uygulamam için, Sayın Genç veya bir başkasına eğer ceza verilmesi iddia ediliyorsa ve gerekiyorsa bunu hiçbir siyasi parti grup başkan vekiliyle değerlendirmem gerekmez. Böyle bir şey de yapılmamıştır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Net bir şekilde ifade edeyim. Tamamen kendi düşüncem, kendi fikrim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Bunun haricinde, efendim, biraz önce usul tartışmasından bahsettiniz. Onu da açarım, önemli değil, konuşursunuz, herkes de konuşur…

TUFAN KÖSE (Çorum) – Sayın Başkan, Kamer Genç’in anasına sövülürken neredeydin sen?

BAŞKAN - …ama asıl önemli olan, bir Sayın Milletvekilinin buraya her çıktığında İç Tüzük’ün 161’inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki hadiseyi meydana getirecek, Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Başbakana, Meclis Başkanına, Başkanlık Divanına hakaret edilmesi tartışılması gerekirken…

TUFAN KÖSE (Çorum) – Sayın Milletvekilinin anasına sövülürken neredeydin sen Başkan?

BAŞKAN - …milletvekiline bir daha bunun yapılmamasının anlatılması gerekirken “Bu nasıl tartışıldı, kimlerle…” Kimseyle tartışmadım efendim, kendim karar verdim, ben de uygulayacağım.

Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, bakın, lütfen konuyu başka bir tarafa çekmeyin. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Hiç başka tarafa çekmiyorum efendim.

Buyurun.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) – Başka tarafa çeken sizsiniz.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – Ne tarafa çeksin ya!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Arkadaşlar, medeni bir şekilde bir konuşma yapıyorum yani eğer buna tahammülünüz yoksa pes doğrusu!  (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, şu anda sizin tutumunuz tartışılıyor, usul tartışmasını açın, yapalım efendim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, izin verir misiniz, ben konuşuyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Usul tartışması açalım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, ben konuşmamı bitirmedim.

BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi, usul tartışması açıyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Efendim, bir saniye…

BAŞKAN – Lehte, aleyhte?

ENGİN ALTAY (Sinop) – Aleyhte.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, burada böyle bir usul yok.

BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Lehinde, lehinde… Sayın Başkan, lehinde.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Usul tartışması açıyorum efendim. Lehte mi istiyorsunuz, aleyhte mi, söyleyin.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Aleyhte.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, lehinde.

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Lehinde.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi.

İki dakika süre veriyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, yani neden iki dakika efendim?

BAŞKAN – Kaç dakika vereyim efendim?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Beş dakika istiyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Vermedim şimdiye kadar.

Üç dakika süre veriyorum efendim; her zaman yaptığımı yapıyorum.

Buyurun, üç dakika süre verdim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Tamam, demek ki üç dakika olabiliyor Sayın Başkan.

BAŞKAN – Her zaman üç dakika veriyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Ama “iki dakika” dediniz baştan.

BAŞKAN – Buyurun.

 

X.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam)

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’e, görüşülen kanun teklifinin 16’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında Cumhurbaşkanıyla ilgili sözlerinden dolayı üç birleşim için Meclisten geçici olarak çıkarma cezası verilip verilmemesi hakkında

 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, bakın, ben Sayın Kamer Genç’in söylediği kelimeye gelmedim, ben usulle ilgileniyorum önce.

Sayın Başkan, size yakışan, oraya iktidar partisinin grup başkan vekili ve milletvekilleri gelince bizi de oraya davet etmektir. Mademki öyle bir görüşme ortamı olmuştur, bizi de çağırırsınız, bizim görüşümüze uyarsanız veya uymazsınız ama bu Meclis, bu Parlamento, demokrasi bunu gerektirir; bu bir.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Rıza Yalçınkaya’ya sor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – İki: Ben burada, geçenlerde bir oturumda, iktidar partisinden bir bayan milletvekilinin çok ağır cümlelerini duydum. Ben, oturumu kim yönetiyordu hatırlamıyorum ama Meclis başkan vekili herhangi bir uyarı ihtiyacını bile duymadı. İktidar partisinin grup başkan vekilinden bir tepki bekledim, herhangi bir tepkiyi göstermedi. O bayan milletvekili dedi ki: “Ben Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriyle aynı çatı altında olmaktan utanıyorum.” Ben o cümleyi eden milletvekili arkadaşımın bu cümlesinden üzüntü duydum, o hanımefendiye bunu yakıştıramadım. Beklerdim ki grubu burada bir tepki göstersin, “Olmadı hanımefendi, gelin, bunu düzeltin.” desin ve onu düzeltsin. Bunu yapmadı.

İkincisi: Yine Sayın Kamer Genç’le ilgili burada talihsiz bir olay yaşandı, bunu hepiniz biliyorsunuz. Hatırlatmayı arzu etmezdim ama hatırlatmak mecburiyetinde kaldım. Orada iktidar partisinin tutumunu, tek yanlı tutumunu, demokrasi dışı tutumunu, otoriter tutumunu sizler oluşturdunuz. Sizler o milletvekili arkadaşımıza ceza verilmesini engellediniz.

İHSAN ŞENER (Ordu) – Genel Kurulda verildi ceza.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Verildi mi? Yanlış da hatırlıyor olabilirim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Verdik ceza.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Düzeltiyorum,  düzeltiyorum cümlemi. Düzeltiyorum, evet, orada, doğrusu, olabilir.

Şimdi, Sayın Kamer Genç’in cümlesine geleceğim. Şüphesiz kendisi kendisini savunacaktır, benim o konuda herhangi bir değerlendirme yapma imkânım yok. Elbette Sayın Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanıdır, o makama hepimizin saygı göstermesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanını günlük siyasi tartışmaların dışında tutmamız gerekir. Sayın Kamer Genç’in söylediği cümleyi ben, Sayın Cumhurbaşkanına hakaret olarak almıyorum. Talihsiz bir cümle, amacını aşan bir cümle. Yapılan uygulamayla ilgili, bu “İçi boş bir laf.” anlamında yapılan bir değerlendirmedir. Ben buradan hakaret kastını almıyorum. Sayın Genç’e bu fırsat eğer verilirse, verilmiş olsaydı, bunu düzelteceğine, bu yanlış anlamayı düzelteceğine eminim. Bunu yapmak varken bu torba yasa görüşmelerini yeniden bir gerilime taşımanın anlamını görmüyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Bu, yönetimsizlik olmuştur. Bu, idaresizlik olmuştur. Ben iktidar partisi Grup Başkan Vekilinin dikkatini çekiyorum, boşu boşuna bir gerilim ortamı yaratmayalım. Önemli bir yasayı görüşüyoruz, bunu suhuletle, soğukkanlılıkla değerlendirelim.

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) – Hep aynı şeyi yapıyor.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – Bu saatte konuşturmayın.

BAŞKAN - Tutumum lehinde söz isteyen Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilinin, bu milletvekilinin yaptığı, bugüne kadarki, normalleşmiş hâle getirdiği hakaretlerini, küfürlerini, Sayın Cumhurbaşkanına, Meclis Başkanlık Divanına, Meclis Başkanına ve Sayın Başbakana, hatta sayın milletvekillerine yaptığı hakareti rutin bir hâle getirmesine rağmen, Sayın Hamzaçebi’nin burada o milletvekilini savunma pozisyonuna düşmesini de üzüntüyle ifade ediyorum. Biz, burada, kürsüyü işgal edip bir kadın bakana karşı söylediği hakaret sözlerini uyaran bir arkadaşımız ve tahrik eden bir milletvekiliyle yaptığı söz dalaşındaki uygulamamız kınama cezası gerektiren fiildi, kınama cezasını verdik. En ağır fiil kınama cezasıydı.

TUFAN KÖSE (Çorum) – Ne söyledi Sayın Bakana?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakın, burada, İç Tüzük’ümüzün 156’ncı maddesinden 163’üncü maddesine kadar olan kısımlar disiplin cezalarını gerektirir. Milletvekiline verilmesi gereken en ağır ceza kınama cezasıydı ve biz, burada kınama cezasını verdik. Ama Meclis Başkanlık Divanına, Meclis Başkanına, Cumhurbaşkanına, cumhuriyetin kurumlarına hakarette bulunmak, sövmek, İç Tüzük’ümüzün 161’inci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmelerinden çıkarma cezası verilir.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Okusana şu hakareti bir!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Burada Sayın Hamzaçebi’nin, bir milletvekili arkadaşın, kim olduğunu bilmiyorum…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Okusana! Okusana!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Laf atma, sus! Medeni bir şekilde dinle! Sayın Hamzaçebi’nin söylediği gibi, medeni bir şekilde dinle, medeni bir şekilde dinle!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Okusana! Neresi hakaret? “Bal kabağı” gibi bir laf…

BAŞKAN – Sayın Özel, lütfen… Sayın Özel…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Dinle, dinle!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Ben dilerdim ki, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilinin -Sayın Altay’ı özellikle uyarıyorum- arkasından konuşmacıya, grup başkan vekiline laf atmasını “Sus.” diye uyarmasını, ikaz etmesini beklerdim. Ama benim milletvekilime orada herkes laf atacak, benim milletvekilim burada konuşacak, bir grup başkan vekili konuşacak ve tam arkasında laf atarken başkasıyla konuşmaya geçecek, duymazlıktan gelecek. Bu herkese aynı şekilde olacak.

TUFAN KÖSE (Çorum) – Zeyid Aslan’ı ne yapacağız, Zeyid Aslan’ı?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Biz İç Tüzük’teki gerekli en ağır cezayı verdik ve şunu söylüyoruz: Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzük Uzlaşma Komisyonunda küfre, hakarete ağır cezalar getiren düzenlemeler yaptık.

TUFAN KÖSE (Çorum) – Anasına söverken neredeydiniz?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Sus, dinle!

TUFAN KÖSE (Çorum) –  Konuşma lan! Ne terbiyesiz bir adamsın!

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Sensin terbiyesiz!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın grup başkan vekili, sayın grup başkan vekilleri; bakın, bana orada laf atarken şurada yaptığınız sözleri tevil eden bir davranış içerisinde bulunuyorsunuz. Bakın, orada laf attığıyla ilgili ifadeyi… Kalkıp “Grup Başkan Vekili refleks göstermeyecek.” diyorsunuz, en arkadan, üç sıra arkadan “Konuşma lan!” diyen milletvekiline “Sus.” diyemiyorsunuz. İşte sizin adaletiniz bu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Cumhurbaşkanına hakaret etmeyi alışkanlık hâline getiren bu milletvekiline, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine hakaret etmeyi alışkanlık hâline getiren bu milletvekiline, Başbakana hakaret etmeyi alışkanlık hâline getiren bu milletvekiline verilmesi gereken ceza İç Tüzük’ümüzün 161’inci maddesine göredir. Başkanlığın tutumunun doğru olduğunu ifade ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Elitaş.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Elitaş sataştı ama sataşmadan söz istemeyeceğim, sadece şu konuyu açıklamak istiyorum: Bizim sıralardan kürsüye yönelik olarak söylenen bazı sözler üzerine, bize yönelik olarak “Laf atan milletvekillerinizi neden susturmuyorsunuz?” diye bir değerlendirme yaptı. Ben gerçekten merak ediyorum Sayın Elitaş’ı, yani bu “adalet” dediğiniz şey sadece sizin için mi geçerlidir? Biraz önce ben bu kürsüdeydim. Tutanakları getirip bakalım, ben konuşurken sakin bir konuşma yapmaya çalıştım ama Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından beni konuşturmamak için birçok arkadaş laf attı.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Susturduk, elimizi kaldırdık. Olur mu? Farkında değilsin.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Buna rağmen, siz seyirci kaldınız orada.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Göz göre göre yalan atma.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – “Yalan” diye konuşma, terbiyesizlik yapma!

ENGİN ALTAY (Sinop) – Hadi buyurun!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Görüyorsunuz değil mi? Bakın, bir grup başkan vekili, oturuyor, şimdi bizim taraftaki arkadaşlarımıza laf atıyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Yazıklar olsun!

RECEP ÖZEL (Isparta) – “Yalan söylüyor.” diyor burada ya!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sizin muhatabınız orası mı? Sizin muhatabınız benim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Hayır, bana “Yalan söylüyorsun.” diyor. Yazıklar olsun!

BAŞKAN – Tutumum aleyhinde söz isteyen Mehmet Şandır, Mersin Milletvekili.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, aslında… Sayın Şandır konuşsun.

BAŞKAN – Söz verdim, bir saniye…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Bir dakika… Verdiniz ama tutanaklara bakarsanız, aleyhte söz benimdi ama Sayın Şandır’a ben devrettim, buyurun. Ha, tutanakta benim yani.

BAŞKAN – Ama Sayın Altay, anladım da her partiden olsun diye değerlendirdim yani.

Buyurun.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Ama benim yani aleyhte. Buyurun, Sayın Şandır’a ben devrediyorum.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Değerli arkadaşlar, bu ve buna benzer hadiseleri birçok defa yaşadık. Tüm yaşadıklarımızın ortak özelliği, bu zaman. Gecenin saat on ikisinden neyin hayrını bekliyorsunuz, neyin güzelliğini bekliyorsunuz? Dolayısıyla, bu yaşananlar, bu konuşulanlar Meclisimize yakışmıyor. Bir defa, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak söylüyorum: Sayın Cumhurbaşkanına, devletimizi yönetenlere asla hakaret edilmesini tasvip edemeyiz, bunu hiçbir şekilde savunamayız. Sayın Kamer Genç kendini savunacaktır ama bizim, grup olarak, devleti yönetenlere, Sayın Cumhurbaşkanına, hatta hiç kimseye hakaret edilmesini tasvip etmemiz mümkün değil.

İkinci bir husus, ben Sayın Hamzaçebi’nin tepkisine saygı duyuyorum. Gerçekten, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan partilerin grup başkan vekilleriyle birlikte yönetilmelidir ve bunu hep yapıyoruz zaten. Her defasında Sayın Yakut da bunu yapıyordu. Bu gibi durumlarda grup başkan vekillerini arka odaya çağırır, neyin yapılması gerektiği birlikte kararlaştırır, birlikte sahiplenirdik eylemi. Bu defa öyle olmadı; öyle olsa, güzel olurdu. Sayın Elitaş arkaya geçti, beklerdik ki bizi de çağırsaydı. Yani bir karar verilecekse bu kararı hepimiz verip hepimiz sahiplenseydik daha güçlü olurdu, daha anlamlı olurdu. Bunu yapmamıştır. Yapmayışında bir özel maksat var mı yok mu, onu bilmiyorum Sayın Başkanın ama bunun yapılmasında fayda olduğu kanaatindeyim.

Tekrar söylüyorum değerli arkadaşlar, yani saat 14.00’ten bu yana çalışıyoruz, saat yirmi dört, on saati geçtik. Dolayısıyla, buna fiziğimizin dayanması mümkün değil. Ben size şimdi güzel sözler söylesem onlar da ağır gelir. Bu yorgunlukla bardak taşıyor. Yani son damlaya suçu yüklemek hakkında değiliz, o bardağı dolduran tüm sebepleri de sorgulamamız lazım. Dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi böyle milletin Meclisinde, millete yakışmaz birtakım davranışlara muhatap veya sebep oluyorsak, bu haksızlıktır, bu sorumluluk gerektirir. Bunun sebeplerini -yani sivrisineği öldürebilirsiniz ama bataklığı kurutmazsanız olmaz- bu sebepleri ortadan kaldırmamız gerekir. Dolayısıyla, ben, Sayın Meclis Başkanının, bu türlü kararları verirken, tüm grup başkan vekillerini arkaya çağırarak kararı birlikte almalarının daha doğru olduğu kanaatindeyim. Bu defa yapmamış olmasının sebebini bilmiyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, bur konuda, izin verirseniz bir açıklık getirmek istiyorum.

Bakın, milletvekili burada Sayın Cumhurbaşkanına hakaret ettiğinde ben söz almak için buraya geldim. Kürsüden inmedi, çekindi, korktu, geri çekildim geçsin diye. O ara siz Genel Kurulu kapattınız. Genel Kurulu kapattığınızda niye kapattınız diye geldim. Fakat o ara siz tutanakları istediniz.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sana ne? Başkan, kapatır.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Orada farklı bir cümle olduğunu ifade ettim. Orada, işte arkadaşımız şahit, biz şu şekilde ceza verilmesi anlamında bir şey ifade etmedik. Zaten tutanaklar… Siz, ben konuşmadan, İç Tüzük’ün 161’inci maddesine göre bu cezanın gerektiğini ifade etmiştiniz. Bir yanlış anlamayı önlemek için bunu ifade ettim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Şu milletvekilli yeminini bir tazelesek mi ya?

BAŞKAN – Evet, tutumum lehinde söz isteyen Mehmet Doğan Kubat, İstanbul Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Başkanım, tutumunuzun lehinde söz aldım. Yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, az önce gerçekten hepimizi üzen bir değerlendirme oldu burada. Cumhurbaşkanı, 104’üncü maddede, Anayasa’da şu şekilde nitelendirilir: “Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.” Dolayısıyla, Cumhurbaşkanı, şahsının ötesinde, devletimizin ve milletimizin birliğini temsil eden sembolik bir değerdir. Ona yönelik her türlü hakaretamiz ifade milletimize yapılmış bir hakarettir esasında.

Değerli milletvekilleri, Tüzük’ün 157’nci maddesinde “söz kesmek, sükûneti, çalışma düzenini bozmak, şahsiyatla uğraşmak”, yine 160’ta “kaba ve yaralayıcı sözler söylemek, Mecliste gürültü ve kavgaya sebep olmak, saldırıda bulunmak”, hepsi yasak bunların güya. Başkandan söz almadan konuşmak da yasak, şu sıralardan buraya söz atmak da yasak ama maalesef -üzülerek söylüyorum- hangimiz bunlara ne kadar uyuyoruz?

Özellikle şu kürsüye en son çıkan muhalefet milletvekili için söylüyorum, değerli grup başkan vekillerime sesleniyorum Cumhuriyet Halk Partisinden, siz içinize sindirebiliyor musunuz gerçekten bu değerlendirmeleri? Sayın Cumhurbaşkanına belki saygı duymayabilir, sevmeyebilir ama Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanını ismiyle            -aşağılarcasına- birtakım değerlendirmelere konu etmek yakışıyor mu Allah aşkına?

Onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde nitelendirmeler yapmak illa suç olması gerekmiyor. Bunlar Türk Ceza Kanunu’nun 125’inci maddesinde sayılmış. “Hırsız” demeniz gerekmiyor bir insanın onurunu incitmek için, onu rencide etmek için. Değerlendirmelerimize dikkat etmemiz lazım.

Değerli arkadaşlar, dolayısıyla, 161’inci maddenin üçüncü fıkrasında… (CHP sıralarından gürültüler)

Hiç laf atmayın arkadaşlar.

161’inci maddenin üçüncü fıkrası çok açıktır. Sayın Cumhurbaşkanına yönelik hakaretlerde bulunmak, sövmede bulunmak geçici çıkarmayı gerektiren bir fiildir.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Doğan Abi, oku bir, ne  söylemiş ya?

MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) – Burada hakaret olmasa bile, somut bir fiil isnadı yoksa bile burada, bu sövme fiilini ortadan kaldırmaz.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Oku bakalım, ne yazıyor?

MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) – Zira, burada aşağılayıcı bir değerlendirmeyle…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Bir oku, nasıl söylemiş ya?

MEHMET DOĞAN KUBAT (Devamla) – …Sayın Cumhurbaşkanının onurunu, şerefini, haysiyetini rencide edecek bir değerlendirmeye konu etmek de sövme suçudur ve bu maddenin kapsamındadır. Dolayısıyla, Sayın Başkanın resen bu maddeyi uygulama noktasında, yüce Meclisin kararına sunmak üzere işlem yapması yerindedir.

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın milletvekilleri, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç’e Meclisten geçici çıkarma cezasının verilmesi yönündeki tutumumda bir değişiklik olmamıştır.

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) – Sayın Başkan, hakaret yok ki.

BAŞKAN – Yapılan işlem İç Tüzük’ün 161, 162 ve 163’üncü maddelerine uygundur.

Şimdi, Sayın Genç savunmasını yapmak isterse kürsüye davet ediyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Kaç birleşim veriyorsunuz? Kaç birleşim çıkarma cezasını veriyorsunuz?

BAŞKAN – Üç birleşim ceza teklif edeceğim, evet.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Üç birleşim, peki, tamam.

BAŞKAN – Evet.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, savunma hakkı kısıtlanamaz, bak, onu söyleyeyim.

BAŞKAN – Beş dakika süre veriyorum Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, beş dakika olmaz efendim. Savunma hakkı kısıtlanamaz.

BAŞKAN – Sabaha kadar vereyim o zaman canım.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, hayır, süresiz vereceksin bana. Meclisin çalışma usullerinde, savunma hakkı kısıtlanamaz.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Kısıtlanamaz.

BAŞKAN - Daha önceki uygulamalar ortada Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Kısıtlayamazsınız Sayın Başkan. Bakın, süreyle beni kısıtlayamazsınız çünkü savunma hakkı kısıtlanamaz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, İç Tüzük 163’te yazıyor.

BAŞKAN – Sayın Genç, beş dakika süre ile savunmanızı yaparsınız, buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Savunma hakkını kısıtlayamazsınız, onun için süreyi de kısıtlayamazsınız.

BAŞKAN – Daha önceki uygulamalar ortada.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bakın, süresiz…

BAŞKAN – Burada siz karar verecek değilsiniz, teamüller var.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, efendim, bakın, yani şu Mecliste…

BAŞKAN – Teamül var ortada, daha önceki uygulamaları çıkartırım ben.

Buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, uygulamada öyle bir şey yok. Şimdiye kadar bu kürsüde verilen savunma hakkı kısıtlanamaz.

BAŞKAN – Karar mercisi siz değilsiniz.

Buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben sabaha kadar savunma hakkımı kullanacağım.

BAŞKAN – Süreniz başladı efendim, beş dakika, buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, beş dakika değil, süresiz…

Arkadaşlar, yani, savunma hakkı kısıtlanamaz, savunma hakkı sonsuzdur çünkü bakın, İç Tüzük’e de bakın… (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Ama onu şey edin.

SITKI GÜVENÇ (Kahramanmaraş) – Savunma hakkı suistimal edilemez.

KAMER GENÇ (Devamla) – Yani, Sayın Başkan, yakışıyor mu size? Yani, insanların savunma hakkını kısıtlamak… Böyle bir şey olur mu?

SITKI GÜVENÇ (Kahramanmaraş) – Suistimal ediyorsun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Getirin bakalım, savunma hakkının beş dakika olacağına dair nerede var? Böyle bir şey olmaz.

İHSAN ŞENER (Ordu) – Teamülde var, teamülde.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır efendim, hayır, yani, savunma hakkı kısıtlanamaz arkadaşlar.

BAŞKAN – Sayın Genç, sürenizi yeniden başlatıyorum, genel hükümlerden dolayı on dakika veriyorum.

Buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Yahu, on dakika da vermenize gerek yok.

 

XI.- DİSİPLİN CEZASI İŞLEMLERİ

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’e, Cumhurbaşkanıyla ilgili sözlerinden dolayı, üç birleşim için Meclisten geçici çıkarma cezası verilmesi

 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bakın, sayın milletvekilleri, şimdi, aslında ben Abdullah Gül’ün AKP Grubu tarafından seçilen bir kişi olduğunu görüyorum. Onun için, kendime Cumhurbaşkanı kabul etmiyorum. Olabilir. (AK PARTİ sıralarından “Sayın Cumhurbaşkanı” sesleri, gürültüler)

Ya, bir susun, ondan sonra konuşayım.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, bakın neden kabul etmiyorum? Şimdi, evvela, bir defa, Anayasa’mızın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili maddesi var. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için evvela Mecliste 367 milletvekilinin oy kullanması lazım. Bunun bir anlamı var. 104’üncü maddede, Cumhurbaşkanı, tarafsız, devletin organlarının işleyişine nezaret eden, herkesin sevgisini, saygısını kazanan, devletin sıkıştığı anda devletin kurumlarını, demokrasiyi, tökezlediği zaman, tıkandığı zaman… İşte o kişinin, tarafsız, yaptığı icraatlar dolayısıyla halk tarafından, siyasi partiler tarafından kendisine müracaat edilen bir makam gibi görülen, tarafsız bir kişi olması lazım. Bu tarafsız kişi olması Anayasa’da öngörüldüğü için –ben, bu Anayasa’nın yapımcıları arasındayım- 367 tane oyun kullanılması lazım. Eğer Cumhurbaşkanı seçiminde 367 oy kullanılmamışsa, o zaman Meclis diyor ki: “Ben bu aday gösterilen kişiyi tasvip etmiyorum. Ey Meclis, sen bunu geri çek. Bunun yerine yeni bir Cumhurbaşkanı adayı bana getir.” Bunun hukuki… Yani, bunu anlayan adamlar bilir, bunu hukuktan anlayan, anayasa felsefesini, hukukunu bilen insanlar bilir. Ha, bilmeyen cahillere bir şey söyleyecek durumum yok.

Şimdi, böyle olunca, evvela, Abdullah Gül bu usullere göre seçilmemiştir, AKP tarafından seçilmiş, tek taraflı işlem yapan, âdeta AKP’nin orada noterliğini yapan bir kişidir.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Ahmet Necdet Sezer ne yaptı?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ve bakın, Anayasaya üye seçer, Danıştaya üye seçer. Tayyip Erdoğan’ın teyzesinin oğlu Yüksek İslam Enstitüsü mezunuyken getirmiş, Danıştaya üye seçmişler, Danıştayla ilgisi yok ve getirmişler, bir yerlere vermişler kendisini. Dolayısıyla, yaptığı hiçbir tasarrufta, yaptığı hiçbir uygulamada tarafsızlığı yoktur, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurumlarını sağlamakta hiç tarafsızlığı yoktur, laik Türkiye Cumhuriyeti devletine sahip çıkmamıştır. Bu kürsüde Türkiye Cumhuriyeti’ne hakaret ediliyor, devletin birlik ve bütünlüğüne hakaret ediliyor, bu cumhuriyetin coğrafyası bölünüyor, siz neredesiniz? Niye sahip çıkmıyorsunuz? Bir güne bir gün, bu devletin birlik ve bütünlüğüne, cumhuriyetine, burada coğrafyası parçalandığı zaman, içinizden biri çıkıp da “Ya, böyle bir coğrafya yok.” dediniz mi? Bu cumhuriyete bu kadar hakaret edildiği zaman karşı çıktınız mı? Çıkmadınız. Çünkü, sizin de kafanızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti’ne saygı yok, laik Türkiye Cumhuriyeti devletine saygı yok, Türk milletine saygı yok, bu devletin kurucularına saygı yok.

ORHAN ATALAY (Ardahan) – Yalan söyleme, yalancı!

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, kişiliğiniz bu. Onun için, şimdi, ben burada…

Abdullah Gül çıkıyor, “Efendim, Yavuz Selim ismini vereceğim köprüye.” diyor. Kendisi orada çıktı, böyle gülerek söyledi. Alevi vatandaşlar bu defa “Ya olmaz” deyince, “Tamam, oraya Yavuz Sultan’ın ismini verelim de ama başka bir yere de Hacı Bektaş ismini verelim, Pir Sultan Abdal ismini verelim.” diyor.

Değerli arkadaşlarım, Yavuz Sultan büyük bir Osmanlı kumandanı olabilir, saygı duyarım, ben bir şey demiyorum ama kendisi, bir sefer yaparken Kürt İdris-i Bitlisi’yle birleşerek Kızılbaşları kesmiş, büyük bir katliam yapılmış. Bu, tarihten gelen bir gerçektir.

Şimdi, Alevi vatandaşlarımız “Arkadaş, bu, bizim inancımızdan gelen insanları kesmiştir, katletmiştir. Tamam, komutanlığına bir şeyimiz yok, saygı duyuyoruz yani Osmanlı Devleti’nin saygıdeğer bir komutanıdır ama bu şeyinden dolayı bu köprüye bu isim verilmesin. Dolayısıyla, bu bizi rencide ediyor.” diyorlar. Şimdi Abdullah Gül bunu açıkladı, Abdullah Gül de, “Efendim, bu köprüye Yavuz Sultan Selim ismini verelim ama başka bir yere de Hacı Bektaş’la Pir Sultan Abdal’ın ismini verelim.” diyor.

Arkadaşlar, Pir Sultan Abdal’la Hacı Bektaş, insanlığa büyük hizmetler yapmış, insanlara sevgiyi, saygıyı, birliği, bütünlüğü, insan sevgisinin en güzelini aşılamış, hayatlarında en ufak bir kötülük kimseye yapmamış, çok insancıl, pir insanlar.

İHSAN ŞENER (Ordu) – Sana hiç etkisi olmamış!

KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, bu insanları Yavuz Sultan Selim’le mukayese edecek kişide bir ifade eksikliği var, bir anlayış eksikliği var. Yani “Bal kabağı” lafıyla demek istediğim de bu. Yani, arkadaş, tamam da şimdi, bu Pir Sultan Abdal çıkıp bir mezhepteki insanları kesseydi veyahut Hacı Bektaş da bir mezhepten olan insanları kesseydi, katletseydi; yahu, tamam da işte ona o ismi verdik, buna da bu ismi verelim deseydi, bir mantığı olurdu, bir aklı olurdu.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Konuşma! Sabiha Gökçen’i söyle!

KAMER GENÇ (Devamla) – Dolayısıyla, bunu söylemek kadar basit, içi boş bir laf olamaz, ben bunu söyledim. Yani, şimdi, Abdullah Gül sizin bir partili mensubunuz olabilir.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sabiha Gökçen, Tunceli!

KAMER GENÇ (Devamla) – Yani, ben Abdullah Gül’e bir saygı duymuyorum çünkü burada çıkan her antidemokratik kanunu, en ufak ülke menfaatini, millet menfaatini düşünmeden hepsini onayladı, Anayasa Mahkemesine atadığı üyelerin kalitesi ortada, Danıştaya atadığı üyelerin kalitesi ortada. E, şimdi, arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir kişi, o Cumhurbaşkanlığı makamının gerektirdiği tarafsızlık, yansızlık, demokrat, hukuk ilkeleri çerçevesinde eğer hareket etmiyorsa biz ona saygı duyamayız çünkü o, o makamı temsil ederken saygı duyulması gereken ortamı kendisinin yapacağı işlemlerle sağlayacak.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sabiha Gökçen’e niye saygı duyuyorsun? Celladına niye söylemiyorsun?

KAMER GENÇ (Devamla) – Ya, şimdi, Sabiha Gökçen… Sen ismini değiştir işte.

Ya, şimdi, bakın yani o kadar ilkel düşünüyorsunuz ki! Ya, şimdi, siz bu cumhuriyeti kuranlara düşmansınız. Siz bu cumhuriyeti yok etmek için özel görevle gelmiş insanlarsınız.

CUMA İÇTEN (Diyarbakır) – Celladına âşık mısın?

KAMER GENÇ (Devamla) – Dolayısıyla, şimdi, bunları söylerken bakın, sizin Genel Başkanınız ağzına gelen her hakareti yapıyor. Bu hakaretleri yapan bir kişiye bir şey demiyorsunuz. Ben demişim ki: “Yani, bu kadar bal kabağı bir laf söylenmez.” Bunda hakaret yok arkadaşlar. Ha, hakaret kabul ederseniz edin. Siz zaten, sizin elinizde fırsat olsa var ya, beni diri diri yakarsınız, ben bunu biliyorum. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) Çünkü niye? Ben sizin yaptığınız hırsızlıkları dile getiriyorum, yolsuzlukları dile getiriyorum. Bu memleketin bütün en mukaddes değerlerini yok ettiniz, bu memleketin birlik ve bütünlüğünü yok ettiniz. Şimdi, doğu, güneydoğuyu PKK’ya teslim ettiniz. Bugün, orada artık ordu karakola çekilmiş, Türkiye Cumhuriyeti devleti orada yok. Bunun sebebi sizsiniz, bunun sebebi Tayyip Erdoğan’dır, bunun sebebi Abdullah Gül’dür.

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Yazıklar olsun sana!

KAMER GENÇ (Devamla) – Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz (CHP sıralarından alkışlar) Siz bakmayın şimdi… Yarın öbür gün, oralarda siz de çıkamazsınız dışarıya ama siz… Abdullah Gül diyor ki: “Efendim, Tayyip Erdoğan’ı on bir senedir iktidarda tutan benim” diyor. Doğru diyor ve 21 Martta Diyarbakır meydanında diyor ki:“Ey vatandaşlar…

CUMA İÇTEN (Diyarbakır) – Sen Diyarbakır’a gidebiliyor musun?

KAMER GENÇ (Devamla) – …bu ülkede artık yeni bir güneş doğacaktır. Bu güneş, yeni bir devlet doğacaktır. Artık, Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı yok edilecektir ve şeriat bayrağı altında bir devlet kurulacaktır.”

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Ne alakası var? Yalan söyleme be terbiyesiz!

KAMER GENÇ (Devamla) – Ve senin Abdullah Gül de diyor ki: “Biz bunu tasvip ediyoruz.” Tayyip Erdoğan diyor ki: “Biz bunu tasvip ediyoruz.”

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Yazıklar olsun!

CUMA İÇTEN (Diyarbakır) – Diyarbakır’a gidecek yüreğin var mı?

KAMER GENÇ (Devamla) – Bunun anlamı şu yani diyorlar ki: “Biz Türkiye Cumhuriyeti devletini yok edeceğiz, bunun yerine bir şeriat devleti altında Türk Bayrağı’nı da kaldıracağız.” (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Yahu, işte Tayyip Erdoğan ne diyor? “Artık Türk Bayrağı’nı kaldırın, bunun yerine üç hilal bayrağını getirin.” diyor. Bunun anlamı nedir? Türk Bayrağı’nı kaldırıyorsunuz.

Türk milletinin millî duygularının yok edilmesi için her türlü tertibin içindesiniz. Bunun başında Abdullah Gül var, Tayyip Erdoğan var.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını kaldırıyorsunuz, 30 Ağustos Zaferi’nin kutlamalarını kaldırıyorsunuz, 19 Mayıs kutlamalarını kaldırıyorsunuz, bu memleketin millî heyecanlarını yok ediyorsunuz.

Siz kimin Hükûmetisiniz, hangi devletin Hükûmetisiniz? Kimin peşinde koşuyorsunuz? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Bu devlet bu kadar tahrip edilir mi arkadaşlar? Yani, siz bana ne ceza verirseniz verin, bana vız gelir tırıs gider ama ben… (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) – Sayın Başkan, benim sözüm daha bitmedi.

BAŞKAN – Evet, Sayın Genç, teşekkür ediyorum.

KAMER GENÇ (Devamla) – Lütfen, savunma hakkımı kullanayım.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Vah zavallı!

BAŞKAN – Süre tamamlandı Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) – Savunma hakkımı kullanayım, müsaade edin.

BAŞKAN – Lütfen Sayın Genç. Usul…

KAMER GENÇ (Devamla) – Savunma hakkı kısıtlanamaz.

BAŞKAN – Vermiyoruz efendim, bunu biliyorsunuz yani.

KAMER GENÇ (Devamla) – Ara verin, Meclis Başkanlık Divanında konuşun. Savunma hakkı kısıtlanamaz arkadaşlar.

BAŞKAN – Şimdiye kadar yapılan uygulamalar bu şekilde Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, dokunulmazlığı kaldırılan insanlar burada savunma yaptılar.

BAŞKAN – Teamül oluşmuş…

KAMER GENÇ (Devamla) – Savunma hakkı kısıtlanamaz ama siz savunmanın ne olduğunu bilmiyorsunuz.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) – Bu bakımdan yani burada, Abdullah Gül benim Cumhurbaşkanım değildir. (CHP sıralarından alkışlar)

CUMA İÇTEN (Diyarbakır) – Allah’a şükür senin değil!

BAŞKAN – Evet, sayın milletvekilleri, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç’e İç Tüzük’ün 163’üncü maddesi uyarınca, Meclisten geçici olarak üç birleşim çıkarma cezası verilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın Genç, lütfen Genel Kuruldan ayrılınız.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben çıkmıyorum. Birleşime ara ver, ondan sonra çıkacağım.

BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Çıkmayacağım.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan…

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Çık!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, kurallara saygılı bir kişi ve parti olarak, biraz önce…

Önce şunu söyleyeyim: Sayın Genç’in Genel Kurulu terk etmesi için bence ara vermeniz gerekir, ondan sonra geldiğinizde Kamer Genç gereğini yapmış olur.

Ancak, şimdi, madem Disiplin Yönetmeliği’ni bu kadar uyguluyorsunuz Sayın Başkan, 157’nci madde… Kamer Genç kürsüdeyken 18 defa -çetele tuttum- 9 ayrı milletvekili tarafından ihlal edildi.

Şimdi, bence de Sayın Genç’in bugünkü konuşmasında söylediği “bal kabağı gibi bir laf…” Şayet, buradaki “bal kabağı”ndan kasıt Sayın Cumhurbaşkanıysa bu cezayı hak etmiştir ancak Sayın Genç’in cümlesindeki “bal kabağı gibi laf”tan kasıt, söylenen lafla ilgili bir sıfatsa böyle bir ceza dünya parlamentoları tarihine geçer.

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Daha ne söylesin!

ENGİN ALTAY (Sinop) – Bir cumhurbaşkanının söylediği bir söze… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Buyurun Sayın Başkan, buyurun… Biz nasıl çalışacağız burada?

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Bir Grup Başkan Vekili olarak ben meramımı anlatamıyorsam nasıl çalışacağız?

BAŞKAN – Sayın Altay, sadece sizin için değil ki her konuşmacı için, her parti yapıyor bunu.

KAMER GENÇ (Tunceli) – AKP’ye hizmet ediyorsun!

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, bitiriyorum. Bitiriyorum Sayın Başkanım.

Özetle Sayın Başkanım, bu ülkede, Çankaya Köşkü’yle ilgili geçmişte, siyasal yaşamımızda çok şey söylendi. Velev ki sataşma Parlamento geleneğinde vardır ama bu son günlerde, iktidar partisinde sataşmanın yerini taciz aldı, hem de koro hâlinde bir taciz aldı ve siz, bu konuda Başkan Vekili olarak, oturum yöneten Meclis Başkan Vekili olarak aciz içindesiniz. Biz, muhalefet olarak, azınlık olarak bu durumu artık kabul edilebilir noktaların üstünde görüyoruz. Verilen karar, bu akşam söylenen söz için değil. Ancak Sayın Genç’in müteaddit defalar Parlamentoda, Genel Kurulda şahsınıza yönelik -ben şahidim- 161’e uyan 10 tane eylemi vardı, vermediniz, önermediniz. Ama nedense, bu, 161’i gerektiren, Sayın Genç’in şahsınıza yönelik, size yönelik hakareti, vesaire eleştirileri için vermediğiniz cezayı,      bu akşam, birikmiş, birikmiş, birikmiş, son damlayla bardaktan taşan bir su edasıyla, Sayın Cumhurbaşkanını da kullanarak verdiniz.

Hiç sorun değil ancak Sayın Genç oturuma ara vermediğiniz sürece Genel Kurulu terk etmeyecek.

Saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Altay, 162’nci maddenin (2)’nci fıkrasını okuyorum: “Bu ceza verilir verilmez derhâl yerine getirilir. Bu cezaya uğrayan milletvekili cezasının yerine getirilmesine karşı gelirse…”

KAMER GENÇ (Tunceli) – Evet, geliyorum çünkü senin cezana saygı duymuyorum.

BAŞKAN – Sabredin biraz.

“… başkan oturumu derhâl kapatarak o milletvekilinin salondan çıkarılmasını idari amirinden ister.”

ENGİN ALTAY (Sinop) – Tamam, siz kapatın.

BAŞKAN – Ben, önce, Sayın Genç’e “Lütfen Genel Kurulu terk ediniz.” demek durumundayım.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Tamam, şimdi kapatın.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben de etmiyorum çünkü sana saygı duymuyorum, bu gruba da saygı duymuyorum.

BAŞKAN – Ama, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kürsüsü Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Başbakanına ve sayın devlet görevlilerine hakaret kürsüsü değildir.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

                                                                  Kapanma Saati: 00.44

 

ON İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 00.57

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130’uncu Birleşiminin On İkinci Oturumunu açıyorum.

Şimdi, 478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) (S. Sayısı: 478) (Devam)

 

 

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

16’ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

17’nci madde üzerinde üç adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 Sıra Sayılı yasa tasarısının 17. maddesinin 3. fıkrasındaki “Bu şekilde yenilenen sürücü belgelerinden harç alınmaz” ifadesinin “Bu şekilde yenilenen sürücü belgelerinden harç ve kıymetli evrak bedeli alınmaz” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

             Özgür Özel                  Ferit Mevlüt Aslanoğlu                   İzzet Çetin

                Manisa                                 İstanbul                                 Ankara

       Ayşe Nedret Akova                    Haydar Akar                 Mustafa Serdar Soydan

               Balıkesir                                Kocaeli                               Çanakkale

            Veli Ağbaba

                Malatya

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 Sıra Sayılı Kanun teklifinin 17 nci Maddesinde yer alan “Bu şekilde yenilenen sürücü belgelerinden harç” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve değerli kâğıt bedeli” ibaresinin eklenmesi şeklinde, değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

          Pervin Buldan                        Adil Zozani                            Sırrı Sakık

                  Iğdır                                    Hakkâri                                    Muş

    Abdullah Levent Tüzel                Hasip Kaplan                       İbrahim Binici

               İstanbul                                  Şırnak                                 Şanlıurfa

             Nazmi Gür

                   Van

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) nın çerçeve 17 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

         Mustafa Kalaycı                      Erkan Akçay                        Mehmet Günal

                 Konya                                  Manisa                                 Antalya

             Oktay Vural                      Mehmet Erdoğan                 Kemalettin Yılmaz

                  İzmir                                    Muğla                            Afyonkarahisar

"MADDE 17- 2918 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 39- Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar ile Türk vatandaşlarının ve yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilmesine ve dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle ülkemizde araç kullanmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçların dışındaki araçları sürmeleri yasaktır. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket eden sürücüye 500 Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu kişilere araç kullandıran araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir.

Sürücü belgeleri süreli olarak verilir. Belgelerin geçerlilik süreleri, yenilenmesinde aranacak şartlar ile diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Bu şekilde yenilenen sürücü belgelerinden harç alınmaz. Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanan sürücüye 343 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi geri alınır.

Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süre ve şartlara aykırı olarak araç kullananlar hakkında her seferinde 343 Türk Lirası idari para cezası verilir."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜSEYİN ŞAHİN (Bursa) – Katılamıyoruz Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz efendim.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Mehmet Erdoğan, Muğla Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 17’nci maddesi üzerinde vermiş olduğumuz önerge hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Şimdi, bu maddedeki en önemli husus, sürücü belgelerinin değiştirilmesi. Bununla ilgili, bu konu ilk gündeme geldiğinde, ben İçişleri Bakanlığına bir soru önergesi verdim ancak gelen cevapla verdiğimiz soru önergesi birbiriyle örtüşür durumda değil. Bir defa sürücü belgesinin kaç yıl geçerli olacağının yönetmelikle belirlenmesi doğru değildir, bunun kanunda açıkça belirtilmesi lazım.

Yine, sürücü belgelerini değiştirmenin elbette ki bir bedeli var, bu bedeli kim ödeyecek? Zaten vatandaşın canı burnunda, herkes geçim derdine düşmüş. Şimdi, bunun üzerine, bugün sosyal medyada 101 lira bu belgelerin değiştirilmesiyle ilgili bedel alınacağı, ücret alınacağı beyan edilmektedir ama bu işin maliyeti kaç paradır ve bu işten elde edilecek geliri kim elde edecektir? Yani, bu işin gerçekten maliyeti nedir, bu işten ne kadar para kazanılacaktır ve bu parayı kim kazanacaktır? Yani, bu belgeleri devlet kendisi mi değiştirecek, yoksa bu değiştirme işi birilerine peşkeş mi çekilecek veya bu değiştirme işinin ücretini devlet mi karşılayacak, vatandaş mı karşılayacak, yoksa bundan geri adım atılıp bu para vatandaştan mı alınacak?

Tabii, buradaki değiştirme işleminin kriteri ne olacak? Bu da çok önemli. Mesela, şu anda, SRC Belgesi diye bir belge verilmekte vatandaşa, verilen bu belgelerde vatandaştan istenen şey şudur: Sürücü belgenin fotokopisini çek, nüfus cüzdanının fotokopisini çek, şuraya şu kadar para yatır, gönder, ondan sonra bir ay sonra senin eline SRC Belgesi gelsin. Arkadaşlar, vatandaşın zaten ehliyeti var, nüfus cüzdanı da var, uydurma bir belge veriyorsunuz. Hiçbir sınav yok, bir kriter yok, sağlık kontrolü yok, ortada hiçbir şey yok. Sadece vatandaştan bir miktar -150 lira mı, 155 lira mı neyse paranın miktarı, bu da her sene herhâlde yılbaşında değişiyor- para almak için vatandaş bir SRC Belgesi zulmü yapılıyor. Buradaki ehliyeti değiştirme zulmü de acaba bunun gibi bir şey mi olacaktır?

Şimdi, eğer ehliyet verme işini özelleştirmeyi düşünüyorsanız bu konuda vatandaşın sırtından kimlere para kazandırmayı düşünüyorsunuz, bu kanunla birlikte Hükûmet yetkilisi, Hükûmet temsilcisi bunu da açıklasın açıkça.

Bir de tabii, bugünlerde Gezi eylemlerinde görev yapan çevik kuvvet polislerinin değişik miktarlarda maaş taltifiyle ödüllendirilmeleri konuşulmaktadır. Bununla ilgili bugün Emniyet Genel Müdürlüğü de bir açıklama yapmış ve çevik kuvvette görev yapan personele 1.000 ila 1.500 lira arasında değişik maaş ödüllendirmeleri verildiği ilan edilmiştir. Bu ödüllendirme olayında da emniyet teşkilâtı bir kez daha ayrıştırılmıştır. Trafik polisleri, karakolda çalışanlar, değişik birim ve illerden İstanbul’a, Ankara’ya polis topladınız. Bunlara nasıl ödül vereceksiniz? O çevik kuvvetle bunların arasındaki farklılık nedir yani çevik kuvvet polislik görevini yapıyor da diğerleri yapmamakta mıdır? Çevik kuvvete verilen bu para bunlara niçin verilmemektedir? Yine, bu olaya gitmemekle beraber, birçok arkadaşının bu olayda görevlendirilmesi sebebiyle, 12-12 karakollarında, görev yaptığı birimlerde çalışan diğer emniyet personelinin suçu, günahı nedir? Yani, çevik kuvvetin sizin açınızdan diğer polislerden farkı nedir?

Biliyorsunuz, geçen sene, kanun hükmünde kararnameyle tazminatları düzenlerken de çalıştığı birime göre polislerin aldığı tazminatları farklılaştırdınız. Dolayısıyla “benim polisim-benim olmayan polis” diye polisi de kendi içerisinde ayrıştırmaya devam ediyorsunuz. Bu, yarın, bundan sonra diğer olaylara müdahale sırasında sizin önünüze sıkıntı olarak dönecektir. Polisi yanlı kullanıyorsunuz, bir de polisi kendi içinde ayrıştırıyorsunuz; hem vatandaşla polisi karşı karşıya getiriyorsunuz hem de polisi kendi içinde birbiriyle karşı karşıya getiriyorsunuz. Buna hakkınız yok arkadaşlar. Bu, önümüzdeki dönemde yeni sıkıntılar olarak, yeni huzursuzluklar olarak size dönecektir. Bu hatanızdan bir an önce dönün. Bu polisin hepsi Türk devletinin, Türk milletini polisidir, hepsine eşit davranın.

Teşekkür ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

 

                                              

 

III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağı kalktı)

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, yoklama talep ediyoruz.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunacağım ancak yoklama talebi var, yerine getireceğim.

Sayın Altay, Sayın Aslanoğlu, Sayın Çetin, Sayın Özkoç, Sayın Köktürk, Sayın Özgündüz, Sayın Çıray, Sayın Ağbaba, Sayın Eyidoğan, Sayın Acar, Sayın Özel, Sayın Kurt, Sayın Değirmendereli, Sayın Kuşoğlu, Sayın Özkan, Sayın Seçer, Sayın Öz, Sayın Küçük, Sayın Köse, Sayın Köprülü.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) (S. Sayısı: 478) (Devam)

 

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 Sıra Sayılı Kanun teklifinin 17 inci Maddesinde yer alan “Bu şekilde yenilenen sürücü belgelerinden harç” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve değerli kağıt bedeli” eklenmesi şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                              Pervin Buldan (Iğdır) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜSEYİN ŞAHİN (Bursa) – Katılamıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Teklif ile yenilenen sürücü belgeleri için trafik harcı ödenmemesi öngörülmektedir. Bu kamu yararına uygun bir değişikliktir. Fakat sürücü belgesi almaya ilişkin mali külfet iki tanedir. Biri 492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınmakta olan trafik harcı, diğeri ise 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa göre tahsil edilen değerli kağıt bedelidir. Sürücü belgesi almaya hak kazanan bir vatandaş, ehliyet sınıfına göre 110 TL ila 556 TL arasında değişen harç ödemekle birlikte, belgesinin kendisi için ise 89 TL değerli kağıt bedeli ödemek durumundadır. Sürücü belgelerinin yenilenmesinde her yıl Maliye Bakanlığınca güncellenen değerli kağıt bedeli tutarını ödemek durumunda kalacaktır.

Trafik harcı için öngörülen kamu yararının, değerli kağıt bedeli içinde düşünülmesi ve yenileme süreçlerinde bu bedelin alınmaması doğru olacaktır.

Bu nedenlerle maddenin teklif metninde değiştirilmesi gerekmektedir.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı yasa tasarısının 17. maddesinin 3. fıkrasında “Bu şekilde yenilenen sürücü belgelerinden harç alınmaz.” ifadesinin “Bu şekilde yenilenen sürücü belgelerinden harç ve kıymetli evrak bedeli alınmaz.” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Özgür Özel (Manisa) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜSEYİN ŞAHİN (Bursa) – Katılamıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Özgür Özel, Manisa Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergemiz üzerinde söz aldım, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

8 milletvekilinin tutuklu olduğu, 100’e yakın gazetecinin tutuklu olduğu, binlerce öğrencinin, 10 binlere yakın düşünce suçlusunun tutuklu olduğu bir ülkede bu bizim imajımızı ne kadar sıkıntıya sokuyor, bunlara, Türkiye'nin bu sıkıntılı durumuna nasıl çözüm bulabiliriz derken biraz önce öyle bir şeye daha imza attık ki “bal kabağı” gibi bir sözü, “içi boş” bir söz” tanımını hakaret kapsamına aldık. Şimdi, biz her şeyde bir suç bulan savcılara, uzun tutukluluklara karar veren hâkimlere ne diyelim? Demek isterim ki üzüm üzüme baka baka kararır, korkarım ki oturumlardan men edilebilirim; demek isterim ki armut dibine düşer ama belki de milletvekilliğim yanar. Düşünün ki herkesin kürsüden nasıl konuşacağına, ne görüşü ifade edeceğine, hangi önergeyi destekleyip desteklemeyeceğine bile ayar vermeye çalışan, alkışlayanlara “Bu sözü alkışlamaya utanmıyor musunuz?” diyecek kadar kibre boğulmuş bir iktidar partisi grubu en son bugün bunu da yaptı. Oysa biz, dün, öyle bir gece yaşadık ki bütün dünyayla birlikte bir darbeyi canlı yayında izledik. Bir yıl önce seçimle gelmiş olan bir cumhurbaşkanı, bir askerî darbeyle görevden uzaklaştırıldı. Bu sabah, bu Meclisin bir Komisyonunun dört partinin üyelerinin ittifakıyla bunu kınamasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek için çıkacaktım kürsüye…

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Bravo!

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) – …ve her türlü darbeye karşı olduğumuzu ifade edecektim. Dün akşam, Sayın Sadık Yakut’un yönettiği bir oturumda burada gerçekleştirilmeye çalışılan bir sivil darbeye, bir iktidar darbesine Sayın Yakut’un nasıl direndiğini övecektim ki Sayın Yakut da bugün ortaya koyduğu bu performansla bu övgüleri yapmaktan beni alıkoydu maalesef. Ama, dün akşam, İç Tüzük’ün “Muhalefet tarafından verilen önergelere Hükûmet katılmıyorsa muhalefet temsilcisi beş dakika süreyle bunu izah eder.” maddesini, oradaki bir boşluktan yorumlayarak Sayın Elitaş’ın teklifi ve Sayın Maliye Bakanıyla orada… Maliye Bakanı “Biz bu önergeye katılıyoruz.” deyip iktidar partisi oylarıyla önergeyi düşürme ve muhalefet partisini susturma gibi Parlamento içi bir darbeye kalkışıldı dün akşam burada.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – İç Tüzük, İç Tüzük…

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) – Biz üzülerek ve âdeta şunu düşünerek izledik: Yani, bir gün, Allah göstermesin -bundan sonra olmayacak, öncekileri kınıyoruz, sonrakilere göğsümüzü siper edeceğiz- askerin dipçiğiyle gelip çenemize çenemize vurup bizi susturması ne demekse, dün akşam, Sayın Elitaş’ın yapmaya çalıştığı odur. (CHP sıralarından alkışlar)

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Hakaret ediyor Komisyona. Komisyon özgür iradesiyle katılma kararı verdi.

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) – Çok açık ve net olarak ifade etmek istediğim bir husus da var ki dün akşam, Sayın Bakanın yaptığı mesele şudur: Bir gariban vatandaş, bir zenginin, Mehmet’in arabasıyla kaza yapmış. Mehmet diyor ki: “Aramızda anlaşalım, tutanağa gerek yok, işi uzatmayalım, sen git bizim dükkâna Mustafa paranı versin.” Vatandaş itimat ediyor, gidiyor Mustafa’nın dükkâna, Arap hurmadan indi, mafiş; “Seni tanımam kardeşim, tuttursaydın tutanağı.” İndir kaldır, konuşma hakkın yok.

Mehmet, bir tane çek vermiş vatandaşa, gitmiş Mustafa Bey’den tahsilata, karşılığı yok.

Arkadaşlar, biraz önce verdiğim bu iki basit örnekte, eğer, bir tanesi ticari ahlaka ne kadar aykırıysa, öbürü kişisel ahlaka ne kadar aykırıysa dün akşamki hareket de siyasi ahlaka o kadar aykırıdır. (CHP sıralarından alkışlar)

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Utanmazsın sen, utanmaz!

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - Dün akşamki davranışı, bir demokrasi darbesi olarak…

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sen, utanmaz bir adamsın!

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - …açıkça ifade ediyorum ve bir tek şey söylüyorum: Sayın Bakanım, orada oturuyorsunuz. Sayın grup başkan vekilleri gündüz buluttan nem kapıp yayın saatlerinde her şeye itiraz ediyorlar, konuşuyorlar. Bu vakitlere gelince yoruluyoruz, yoruluyorlar, asapları bozuluyor, biraz önceki harika örnek gibi son damla bardağı taşırmaya başlıyor, çare arıyorlar: “Muhalefeti susturalım, önergeleri geçirelim.” Sayın Bakan, vakit yaklaştı, Sayın Elitaş bir sivil darbeye daha kalkışabilir. Sizden, Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosunun ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin bir Bakanı olarak haseten rica ediyoruz, ne gelirse gelsin partinizden öneri, lütfen, bu gazi Meclisin anlına böyle bir kara leke sürmeyiniz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sayın Başkan, Komisyon olarak söz talebimiz var.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Özel.

Sayın Özel, Cumhurbaşkanını Türkiye Büyük Millet Meclisi seçmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin her ferdinin, kendi iradesine sahip çıkıp Sayın Cumhurbaşkanına söylenen hakaretamiz sözlere karşı durması gerekir.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Ne hakareti? Hakaret değil Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hiç kimse sevmek zorunda değil. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanının söylediği söze “İçi boş bir laf.” demek, Sayın Cumhurbaşkanına hakarettir. (CHP sıralarından gürültüler)

EMRE KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) – Daha neler!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Değildir, değildir; eleştiridir.

BAŞKAN - Ama herkes Cumhurbaşkanını saymak zorunda.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Değildir, ağır bir eleştiridir ama hakaret değildir.

BAŞKAN - Ne Meclis kürsüsünden ne Twitter hesabından Sayın Cumhurbaşkanını aşağılayıcı, Sayın Cumhurbaşkanına hakaret etme hakkı kimsenin değildir.

TUFAN KÖSE (Çorum) – Allah’tan sen hâkimliği bırakmışsın da milletvekili olmuşsun.

BAŞKAN - Bu hak kimseye verilmemiştir, buna da mümkün olduğunca engel olunur.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan…

BAŞKAN - Buyurun Sayın Elitaş.

TUFAN KÖSE (Çorum) – Özel yetkili Meclis Başkan Vekili.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, az önce konuşan kişi ismimden de bahsederek dün bir sivil darbe yapmak istediğimi ifade etmiştir.

TUFAN KÖSE (Çorum) – Hâkim olsan herkese ceza vereceksin.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İç Tüzük’ün kurallarını uygulamak için yaptığım bir hareketti.

İzin verirseniz cevap vereceğim.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Elitaş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İki dakika süre veriyorum.

 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

6.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in görüşülen kanun teklifinin 17’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Değerli milletvekilleri, burada bir İç Tüzük var, İç Tüzük’ü uygulamaya çalışıyoruz ama üzülerek ifade ediyorum ki özellikle 24’üncü Dönemde İç Tüzük diye bir şey kalmadı. Eline İç Tüzük’ü alıyor…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – İşte görüldüğü gibi…

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - …Türkiye Büyük Millet Meclisine, kürsüsüne ve Başkanlık Divanına “Sayın Başkan, Sayın Başkan” diyor ve buradan konuşuyor. İnceleyin 23’üncü Dönemi, inceleyin 22’nci Dönemi, inceleyin 21’inci Dönemi, bundan önceki dönemleri ama…

TUFAN KÖSE (Çorum) – İç Tüzük’ü nereden öğrendin? Hangi hukuk fakültesi mezunusun sen?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, biraz önce Sayın Altay…

BAŞKAN – Sayın Milletvekili, her çıkan konuşmacı hangi okul mezunu olduğunu söylemek zorunda değil ki burada.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın Altay biraz önce demişti ki: “İç Tüzük’ün 157’nci maddesini uygulayın.”

ENGİN ALTAY (Sinop) – Oraya uyguluyorsa, buraya da uygulasın. Oraya uygulasın, memnuniyetle buraya da uygulasın. Öyle şey olur mu?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bakın, değerli milletvekilleri, Medenî Kanun’un 2’nci maddesi hakkın istismarının suistimalini engellemiştir. Şu anda yaptığımız işler -dün de ifade ettim- hiç kelime değişikliği dahi yapmadan maddeyi aynen olduğu gibi alıp -özellikle uzun maddeleri- ve matbu gerekçelerle birlikte burada okutarak zaman kaybettirmeye çalışmak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine işkenceden başka bir şey değildir.

TUFAN KÖSE (Çorum) – Sen mi karar vereceksin ona?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - İç Tüzük 87’yi okursanız İç Tüzük 87’de ne olduğu belli, açın okuyun.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Size yakışıyor işkence, sabahlara kadar…

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Eğer komisyon ve hükûmet katılırsa bir önergeye -komisyonun katılması için 14 üyenin orada bulunması gerekir- o önergenin gerekçesi okunmaz ve oya sunulur. Yapılan iş budur. Şu anda sizin yaptığınız iş tamamen İç Tüzük’ün istismarıdır.

EMRE KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) - Sen ne kadar temsil ediyorsan ben de o kadar temsil ediyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - İç Tüzük’e karşı yapılmış bir istismarla ilgili bizim yaptığımız İç Tüzük’e uygun bir hareketi niye darbe olarak görüyorsunuz?

İZZET ÇETİN (Ankara) – Bir madde 17 sayfa olur mu?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Ama hayatınız darbelerle geçmiş. Her şeyi darbeden bekliyorsunuz, sadece namludan medet umuyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İZZET ÇETİN (Ankara) – Ya, hangi yasadan bahsediyorsunuz?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Bu kanunun kendisi İç Tüzük’ün ağır ihlalidir, böyle bir kanun olur mu?

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Sayın Elitaş, nerede var, nerede var?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Söylenenler edepsizdi. Edep, edepsizliğe cevap vermemektir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sayın Başkan, Komisyon olarak söz talebimiz var. Siyasi ahlaktan bahsetti, Komisyonu ahlaksızlıkla suçladı.

BAŞKAN – Hayır, sataşma nedeniyle söz isteyecekseniz ayrı ama Komisyon olarak…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, Komisyonun her zaman konuşma hakkı vardır.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Altay, buyurun.

ENGİN ALTAY (Sinop) –  Sayın Başkan, Sayın Grup Başkan Vekili bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nü istismar ettiğimizi ifade etmiştir. Bu, herhâlde takdir edersiniz ki ciddi bir sataşmadır grubumuza. Söz talep ediyorum.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Altay. (CHP sıralarından alkışlar)

Sataşma nedeniyle iki dakika söz veriyorum.

 

7.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle konuşma sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

 

 

ENGİN ALTAY (Sinop) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, öncelikle şunu da belirtmem lazım: Sayın Elitaş geldi, “Herkes artık eline bir İç Tüzük alıyor, havada sallıyor.” falan dedi.

Sayın Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tümünün en iyi bilmesi gereken birinci şey İç Tüzük’tür, ikincisi de partilerinin grup iç yönetmeliğidir. Milletvekillerimizin hepsinin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nü bilmelerinden doğal bir şey olamaz, önce onu söyleyeyim. İç Tüzük’ü bilmek, İç Tüzük uyarınca hak aramak sizi rahatsız edebilir. Bu beni ilgilendirmez, bir.

Sayın Başkan, ikinci sözüm de size. Madem İç Tüzük’ten açtık bugün, Sayın Başkan, sizin de Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 64’üncü maddesini bir kere daha okumanızı tavsiye ederim,

Üç: Burada dün gece yaşanan hakikaten bir siyasi trajediydi. Değerli arkadaşlar, bunu hepiniz biliyorsunuz.

Madem böyle bir şeye cüret ettiniz Sayın Elitaş, suratınız bir karış niye oradan çantaları, tası tarağı toplayıp bu Parlamentoyu terk ettiniz? Önce çıkın burada bunun cevabını verin, hem kendi grubunuza verin hem muhalefete verin. Sizin grubunuzdaki çok sayın milletvekilleri de muhalefet de sizin ve Hükûmetinizin oyuncağı değildir.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) (S. Sayısı: 478) (Devam)

 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

18’inci madde üzerinde iki adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 18 nci maddesi ile değiştirilen 2918 sayılı kanunun 41 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

    Ferit Mevlüt Aslanoğlu          Aydın Ağan Ayaydın                    İzzet Çetin

               İstanbul                                İstanbul                                 Ankara

             Musa Çam                            Kazım Kurt                          Ercan Cengiz

                  İzmir                                  Eskişehir                               İstanbul

          Mahmut Tanal                        Veli Ağbaba

               İstanbul                                 Malatya

“a) Yönetmelikte belirtilen yaş ve ağır vasıta sürücü belgesi için deneyim şartını taşımaları,

c) İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak Yönetmelikte belirlenen sağlık şartlarının aile hekimince veya tek hekimce tespit edilmiş olması,”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) nın çerçeve 18 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

         Mustafa Kalaycı                      Erkan Akçay                        Mehmet Günal

                 Konya                                  Manisa                                 Antalya

             Oktay Vural                     Kemalettin Yılmaz

                  İzmir                             Afyonkarahisar

“MADDE 18 - 2918 sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 41- Sürücü belgesi alacakların;

a) Yönetmelikte belirlenen yaş ve deneyim şartlarını taşımaları,

b) Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları,

c) İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte belirlenen sağlık şartlarını taşımaları,

d) Sürücü kurslarında teorik ve uygulamalı eğitimini tamamlayıp sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları,

e) Adli sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,

f) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması,

g) Başka sınıf sürücü belgesi alabilmek için, daha önce verilmiş ancak geri alınmış olan sürücü belgesinin bu Kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği için sahibine iade edilmiş olması, zorunludur.

Sürücüler ile sürücü adaylarının hangi şartlarda ve hangi sınıf sürücü belgesi alabilecekleri ile bunların araç kullanma şartları, kullanılabilecek araçların niteliklerine ve sağlık şartlarına dair usul ve esaslar İçişleri, Sağlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Bu maddede aranan şartlardan herhangi biri mevcut olmadan veya hileli yollarla temin edilmiş olduğunun anlaşılması hâlinde, sürücü belgesi, Emniyet Genel Müdürlüğü veya bağlı trafik tescil kuruluşlarınca iptal edilir. Bu kişilere, bu madde hükümlerine uygun olarak yeniden sürücü sertifikası alınması hâlinde yeniden sürücü belgesi verilir.

Sürücü belgesi alındıktan sonra bu maddenin birinci fıkrası (e) bendinde belirtilen suçlardan biri ile mahkûmiyet hâlinde bu kişilerin sürücü belgeleri, bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevliler tarafından bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen şartlar sağlanıncaya kadar geri alınır. Bu Kanunun 48 inci madde hükümleri saklıdır."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sayın Başkan, katılıp katılmadığımı belirtmeden önce, Komisyon adına bir açıklama yapmak istiyorum.

Az önce milletvekili arkadaşımız Özgür Özel bir konuşma yapmıştır. Plan Bütçe Komisyonu ve üyelerinin burada kendi özgür iradeleriyle İç Tüzük’ten gelen bir hakkı kullanmalarını siyasi ahlaka aykırı olarak nitelemiştir. Ben şu an orada kendisinin yapmış olduğu konuşmanın siyasi ahlaka uymadığını ve Komisyonun tamamen İç Tüzük kuralları içerisinde hareket ettiğini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Önergeye de katılmıyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Nasıl İç Tüzük’e göre hareket ettin? Nasıl ettin?

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Kemalettin Yılmaz, Afyonkarahisar Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Önerge işlemi bitsin, tamam.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 478 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 18’inci maddesinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Bildiğimiz üzere, bir AKP klasiği daha yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihine AKP sayesinde kanun çıkarmanın -tabiri caizse- laçkalaştırıldığı kanun hükmünde kararnamelerin arkasını toplamaya çalışıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kapanmasına yakın, apar topar hazırlanan onlarca önemli değişikliğin olduğu bu torba kanun, umarız son olur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma düzeninin de ayaklar altına alındığı bu yöntemden inşallah bir an evvel vazgeçilir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu kanunun 18’inci maddesinde bir değişiklik önergesi verdik. 18’inci madde ile birçok temel değişiklikler getiriliyor. “Sürücüler ile sürücü adaylarının hangi şartlarda ve hangi sınıf sürücü belgesi alabilecekleri ile bunların araç kullanma şartları, kullanılabilecek araçların niteliklerine ve sağlık şartlarına dair usul ve esaslar -Türkiye Cumhuriyeti- İçişleri ve -Türkiye Cumhuriyeti- Sağlık Bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” denilmektedir. Ancak, burada büyük bir eksiklik vardır. Ülkemizde ulaştırmanın temeli, bu kanunun asıl kontrol merkezi olması gereken Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı maalesef saf dışı bırakılmıştır. Bu düzenlemelerin içinde mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı da bulunmalıdır. Özellikle araçların nitelikleri ve birçok aracın kullanılabilmesi ve trafikte yer alabilmesi için gerekli olan yetki belgelerini veren bu Bakanlık neden bu yönetmeliklerin çıkartılmasında yer almamaktadır, anlamak maalesef mümkün değil. Bu Bakanlığımızın yasa teklifi hazırlanırken apar topar yapılan yasa maddelerinde unutulduğunu düşünerek önergemizle eklenmesini istedik. Makul olan bu teklifimizin dikkate alınmasını istiyoruz.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde her yıl binlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı, büyük maddi hasarlı trafik kazalarının gerçekleştiğini göz ardı etmemeliyiz. Son on yılda 1 milyon 330 bin trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalarda maalesef 43 bin insanımız yaşamını yitirdi, 2 milyona yakın vatandaşımız da yaralandı, maddi kaybın ise haddi hesabı yok. Yıllardır uygulanan sisteme rağmen, kazalar maalesef her geçen gün gittikçe artıyor. Ehliyet sınavlarındaki usulsüzlükler ve ahbap çavuş ilişkileri maalesef had safhada. Sürücü kursları –maalesef diyorum tekrar- gereği gibi denetlenemiyor. Ehliyet almak âdeta sıradan bir durum hâline geldi.

Değerli milletvekilleri, gerek ehliyet alma olayında gerek eğitim olayında gerekse imtihan olaylarındaki denetimler çok daha sıkı yapılmalı, sınavlar da sağlıklı bir şekilde yapmalı ki trafikte can ve mal kaybını en aza indirebilelim.

Saygıdeğer milletvekilleri, gerçekten trafikteki can ve mal kaybının aza indirilebilmesi için hepimizin çok daha duyarlı olması ve konuyu önemseyerek gündelik yaşamımıza taşımamız lazım.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde yüce heyetinize saygı ve selamlarımı sunar, çıkartılacak olan yasanın hayırlı uğurlu olmasını dilerim.

Cümleten iyi geceler efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısı arayacağım.

 Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur.

 Birleşime beş dakika ara veriyorum.

                                                                  Kapanma Saati: 01.33

 

ON ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 01.39

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130’uncu Birleşiminin On Üçüncü Oturumunu açıyorum.

478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 18’inci maddesi üzerinde Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz ve arkadaşlarının önergesinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi, önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir.

Teklifin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Diğer önergeyi okutmadan önce, Sayın Özel, sataşma nedeniyle söz talebiniz vardı ancak ben ara vermek zorunda kaldım.

Buyurun.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Aynı oturumda almanız gerekirdi.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Evet, evet, biliyorum efendim.

Bu durumda adaleti nasıl tesis etmeyi takdir ederseniz ben ona uyacağım efendim.

BAŞKAN – Efendim?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Bu durumda adaleti nasıl tesis etmeyi takdir ederseniz ben ona uyacağım yani yerimden mi vermek istersiniz yoksa tutanağa…

BAŞKAN – Hayır, önce ne için söz istiyorsunuz onu bir söyleyin.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Efendim, biraz önce Sayın Bilgiç’in benim sözlerim üzerine doğrudan ismimi de zikrederek ve hem ifade ettiğim kelimeleri çarpıtarak bir başka yöne çevirmesi hem de şahsımla ilgili hakaretinden dolayı söz istiyorum.

BAŞKAN – Peki, nasıl takdir etmemi istiyorsunuz adaleti; yerinizden mi, kürsüden mi?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Kürsüden olursa daha memnun olurum efendim. Takdir şahsınıza ait.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Ama sataşmadan söz veriyorsunuz efendim. Sayın Başkan, oturum geçti, önergesi üzerinde konuşsun.

BAŞKAN – Sataşma nedeniyle daha önceki oturumda söz istedi.

Buyurun.

 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

8.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç’in yaptığı açıklama sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; lafı çok uzatmayacağım, bu iyi niyeti de suistimal etmek istemem.

Sayın Bilgiç benim açıklamalarım üzerine, söz alarak da değil, kendisine bir sonraki önergeye katılıp  katılmadığı sorulduğunda, kendisine İç Tüzük tarafından verilen bir hakkı kötüye kullanarak -ki hukukun en temel ilkesidir, hiçbir hak kötüye kullanılamaz- bu Parlamentoda şahsıma bir hakaret ve sataşmada bulundu. Buna karşılık bir tek şunu söyleyeceğim: Takdir bütün milletvekillerimizin iç dünyasında olsun. Bu Parlamentoda, ben diyorum ki, muhalefet partilerinin önergelerine eğer daha önceden Hükûmetin paralel bir görüşü yoksa ve altında iktidarın da önergeleri yoksa genelde katılamadığını ifade ediyor ve daha sonra da bu iktidar partisinin oylarıyla reddedilmeden önce burada çıkıp beş dakika konuşuyoruz. Bu, bu döneme ait değil, Parlamentonun yıllardır uygulanan iç tüzüklerine ve teamüllerine uygun bir durum.

Sayın Bilgiç diyor ki: “Biz, milyonlarca kez tekerrür etmiş bu olayın hilafında, dün akşam, sayın grup başkan vekili oraya gidip geldikten sonra Sayın Bakan ve komisyon sözcüsü ilk kez ve kendiliğinden ve özgür iradeleriyle bir muhalefet önergesine katıldılar, sonra da grubumuz, Bakanımız ve Komisyonun katılmasına rağmen kendi özgür iradesiyle reddetti.” Eğer bu böyleyse ben siyasi olarak ahlaksızlık yaptım. Eğer böyle olduğunu vicdanınıza ikna edemiyorsanız siyasi ahlaksızlık kime aitmiş takdirlerinize arz ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sayın Başkanım, siz Sayın Demirel’i konuşmak için çağırdınız ve Meclis kapandı.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, ismimi zikrederek yapılan uygulama ve Komisyona talimat verdiğim hakkında bir fikir beyan etti, sataşmada bulundu.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Dün önerge oylanmadı, belki Genel Kurul önergeyi kabul edecekti. [CHP sıralarından gülüşmeler(!)]

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, komisyon sıralarından ne zamandan beri laf atılıyor?

BAŞKAN – Buyurun Sayın Elitaş, sataşma nedeniyle size de iki dakika söz veriyorum.

 

9.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bakın, size bir Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanağını okuyorum. Tutanak tarihi 14 Mayıs 2002. Önerge sahibi Saadet Partisinden Fethullah Erbaş. Başkan soruyor: “Komisyon, önergeye katılıyor musunuz?” Komisyon: “Katılıyoruz efendim.” “Hükûmet, katılıyor musunuz?” “Katılıyoruz efendim.”

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Komisyon katılamaz, takdire bırakmıştır. Doğru okuyun.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Evet, doğru söylüyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Şimdi, 14 kişi orada var…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Efendim, katılıyorlar mı, takdire mi bırakıyorlar?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Komisyon Başkanı kim biliyor musun? Turhan Tayan. Bakan kim biliyor musun? Yılmaz Karakoyunlu.

Tekrar bir örnek veriyorum size: 2 Mayıs 2002. Meclis Başkan Vekili Yüksel Yalova, Komisyon Başkanı Turhan Tayan. Fethullah Erbaş’ın önergesi Saadet Partisinden.

ENVER YILMAZ (İstanbul) – Saadet değil, Refah…

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - “Komisyon önergeye katılıyor mu?” “Katılıyoruz efendim.” Yeterli sayıyı bulmuşlar. Başkan soruyor: “Katılıyor musunuz?” Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu: “Katılıyoruz efendim.” “Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmemiştir.”

Yine, bir daha… Şimdi, burada sık sık yapılıyor ya… Şimdi, Saadet Partisinden milletvekili arkadaş diyor ki: “Sayın Başkan, yoklama talebimiz var.” Yüksel Yalova, Meclis Başkan Vekili…

İZZET ÇETİN (Ankara) – Fazilet, Fazilet…

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Saadet Partisi.

“Değerli milletvekili, biraz önce istemiştiniz, olmaz ki canım böyle. Az önce istemiştiniz, vardı.” “Efendim, hakkım…” “Ben o hakkı uygulamıyorum, onun için, yoklama talebiniz ve karar yeter sayısı talebinizi dikkate almıyorum.”

Özgür Özel, sen, burada, geliyorsun, konuşuyorsun, “Tarihte var mı?” diyorsun, “O zaman ben siyasi ahlaksızım.” diyorsun. İşte, sana belgesi.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkanım, doğrudan sataştı.

BAŞKAN – Hayır, tartışma bitti Sayın Özel, lütfen…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkanım, doğrudan sataştı.

BAŞKAN – Lütfen Sayın Özel…

İZZET ÇETİN (Ankara) – Hakaret var.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Son cümlesi, benim cümlem…

FATİH ŞAHİN (Ankara) – Sataşma yok, belge sundu.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan, benim cümlem Sayın Komisyon Sözcüsünün “Biz bunu özgür irademizle yaptık, bunu böyle söylemesi siyasi ahlaksızlıktır.” lafına cevaben “Bu defalarca bu şekilde olmasına rağmen, siz bunu böyle yapıyorsanız…” dedim, kendisi “’Tarihte yoktur.’ dedin.” dedi. Oysa benim ifadem öyle değil. Tarihte olduğunu biliyorum, Köksal Toptan’ın Meclis Başkanlığında defalarca yapıldığını biliyorum ve şimdi şunu söylemeye çalışıyorum efendim: Şimdi burada ifade etmeye çalıştıkları mesele, Sayın Bilgiç’in benim hepimizin gözünün içine baka baka, dün akşam yaşananları hepimiz bile bile, “Biz onu dün özgür irademizle yaptık.” demesidir.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum, konu anlaşıldı, üçüncü, dördüncü defa söylediniz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Söz istemeyeceğim efendim, yerime oturuyorum.

BAŞKAN – Tamam, anlaşıldı konu.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Oysa hepimiz biliyoruz ki dün akşam bu yapılmaya çalışılan, muhalefeti susturma sivil darbesine siz direndiniz.

BAŞKAN – Sayın Özel, anlaşıldı konu, teşekkür ediyorum, tamam.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sizin direnişinizi takdir ediyor, Sayın Elitaş’ı bir kez daha kınıyorum efendim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Senin kınama hakkın yok.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) (S. Sayısı: 478) (Devam)

 

BAŞKAN – Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 18 nci maddesi ile değiştirilen 2918 sayılı kanunun 41 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                                       Ferit Mevlüt Aslanoğlu (İstanbul) ve arkadaşları

“a) Yönetmelikte belirtilen yaş ve ağır vasıta sürücü belgesi için deneyim şartını taşımaları,

c) İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak Yönetmelikte belirlenen sağlık şartlarının aile hekimince veya tek hekimce tespit edilmiş olması,”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Katılmıyoruz Başkanım.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Bilgiç, takdire bırakacaksın.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Veli Ağbaba, Malatya Milletvekili.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Bilgiç, takdire bırakacaksın, “Katılmıyorum.” diyemezsin.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – “Katılmıyoruz.” der ya, Allah Allah!

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – “Katılıyoruz.” diyemem ama “Katılmıyoruz.” diyebilirim.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Diyemez efendim, 14 kişi yok orada.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ya “Katılmıyoruz.” der. 14 kişi olursa “Katılıyoruz.” der.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Diyemez!

Diyemezsin Sayın Bilgiç!

BAŞKAN – Sayın Ağbaba, buyurun…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Engin Altay doğru söylüyor, “Şu İç Tüzük’ü herkes bilmeli.” diyor. Bak, oku Engin’in önündeki İç Tüzük’ü.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Ağbaba.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, hatibin süresini yeniden başlatmanızı talep ediyorum.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, 24’üncü Dönem Parlamento, maalesef, çoğunluk sahibi parti grubu sayesinde birçok ilki yaşıyor ve bu Parlamento maalesef dünya tarihinde parlamentolarda olmayan, yaşanmayan olaylarla karşı karşıya kalıyor ve bu Parlamento maalesef kendi tarihinde, kuruluşundan beri yaşamadığı birçok şeyi ilk kez yaşıyor.

FATİH ŞAHİN (Ankara ) – Önergeye gel, önergeye.

VELİ AĞBABA (Devamla) – Bunlardan ilki 12 Haziran 2011 seçimlerinde halkın oyuyla seçilen 8 milletvekilinin eksik toplanması. Bir diğeri ise bir parlamenterin seçildiği hâlde oy hırsızlığı yapılarak Parlamentoya girememesi.

Değerli milletvekilleri, bu Parlamento eksik bir Parlamento, bu Parlamento millî iradenin eksik olduğu bir Parlamento. Bu Parlamentoda 8 milletvekili görev yapamıyor ve bundan dolayı başta çoğunluk milletvekilleri, çoğunluk parti grubu olmak üzere Parlamentoda bulunan herkesin vicdanen kendini sorgulaması gerekiyor. 8 milletvekili sizler gibi seçilmişken cezaevlerinde kalmaları hangi vicdana sığar, onu da Meclisin takdirlerine bırakıyorum.

Değerli arkadaşlar, 24’üncü Dönem milletvekilleri olarak bizler Meclisin saygınlığına yönelik saldırılara, milletvekillerine yönelik küfür ve şiddete, Parlamentonun âdeta yok sayılmasına karşı direniyoruz.

Değerli milletvekilleri, bakınız, 24’üncü Dönemde bu Mecliste neler yaşadık? Daha Meclis açılır açılmaz, adımımızı atar atmaz, görevinin ne olduğunu bilmeyen bir Meclis idare amiri burada konuşan milletvekilini şiddetle buradan indirmeye kalkıştı ve buna ceza vermedi bu grup, bu Meclis bu insana ceza vermedi.

Yine, 4+4+4’te yaşadıklarımızı düşündükçe, aklıma geldikçe acaba burası Türkiye Parlamentosu mu, Mustafa Kemal Atatürk’ün eşi benzeri olmayan bir savaşla kurduğu Parlamento mu, yoksa bir kralın, bir diktatörün Parlamentosu mu, bunda ayrım yapamıyorum ve orada yaşananlardan bir milletvekili olarak utanç duyuyorum. Bakın, orada milletvekilleri tekme tokat dışarıya atıldı, milletvekilleri konuşturulmadı, milletvekillerinin üzerinde baskı kuruldu.

Yine, değerli milletvekilleri, bu kürsüde ben konuşurken bir yazar eskisi -bu kürsüde- bana saldırdı. AKP Grup Başkan Vekili Sayın Nurettin Canikli, CHP Grup Başkan Vekili Sayın Muharrem İnce, MHP Grup Başkan Vekili Sayın Mehmet Şandır ve BDP grup başkan vekili hep beraber kınama istediler bu milletvekili hakkında. Sayın Başkan burada, o da kınama istedi ama siz o milletvekili hakkında kınama veremediniz.

AHMET YENİ (Samsun) – Hür irademiz.

VELİ AĞBABA (Devamla) – İradeniz falan yok sizin, iradeniz falan yok.

Kınama veremediniz ve grup olarak bu utancı taşımaya devam edeceksiniz.

Yine, Aykut Erdoğdu, KİT Komisyonunda bir milletvekili tarafından ölümle tehdit edildi ve maalesef bir grup başkan vekili veya bir vicdanlı milletvekili kalkıp cevap veremedi. Bu milletvekiliyle birlikte aynı komisyonda görev yapmaktan büyük onur duyduğum kardeşim Özgür Özel’e, burada kavga ayırmaya çalışırken bazı -tırnak içinde söylüyorum- şiddetsever milletvekilleri saldırdı ve yine Sayın Mevlüt Aslanoğlu’nun ayağına tekme atıldı bir kınama veremediniz.

Yine, o alkol yasası geçerken basının attığı manşet neydi? “Tekme tokat alkol yasası geçti.” AKP grup başkan vekili kürsüye saldırdı, arkadaşlar, bu dönemde. Yine, bu dönemde Sayın Kamer Genç’e ağza alınmayacak, eminim ki sizlerin de duymayacağı, ana avrat küfürler edildi ve maalesef AKP disiplin kurulu bunu kınamaya gerek görmedi.

Değerli  arkadaşlar, geçtiğimiz  günlerde  bir  usul  tartışması  açıldı  -demokrasiye bakışınızı sorgulamanız açısından önemlidir- Başkana diyorlar ki: “Efendim, sonucu belli olan usul tartışmasını açmaya ne gerek var?” Bu mantığa göre çoğunluğunuz var, bugün bunları da oylamamamız lazım; çoğunluğunuz var, seçim yapmamamız lazım. Bu mantık benim kitapta okuduğuma göre demokrasi değil, bunun adı, değerli arkadaşlar, maalesef, yazan adı faşizmdir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

19’uncu madde üzerinde iki adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Kanun Teklifinin 19. maddesinin 6. fıkrasından sonra aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu                    Engin Özkoç                           İzzet Çetin

       İstanbul                                         Sakarya                                 Ankara

 Veli Ağbaba                                     Vahap Seçer

   Malatya                                              Mersin

5. ve 6. fıkralarda belirtilen sertifika, bu fıkralarda belirtilenler dışında kimseye verilmez.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) nın çerçeve 19 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Mustafa Kalaycı                               Erkan Akçay                        Mehmet Günal

     Konya                                              Manisa                                 Antalya

Oktay Vural                                   Seyfettin Yılmaz                       Emin Çınar

    İzmir                                                  Adana                               Kastamonu

Kemalettin Yılmaz

  Afyonkarahisar

MADDE 19 - 2918 sayılı Kanunun 42 nci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sürücü adaylarının sınavları ile sürücü belgelerinin verilmesi esasları

MADDE 42-Sürücü kurslarında teorik eğitimini tamamlayan sürücü adaylarının teorik sınavları yazılı ya da elektronik ortamda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır.

Uygulamalı sürücü eğitimini sürücü kurslarından alan ve teorik sınavda başarılı olanlar Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak uygulamalı sürücü sınavına girmeye hak kazanır, bu sınavda da başarılı olanlara motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. Sürücü adaylarının uygulama sınavı Milli Eğitim Bakanlığının yetiştireceği sınav yapıcılara yaptırılır.

Sürücülerin eğitimleri ve sınavları, eğitimlerin ve sınavların süresi, içeriği ve yapılacağı yerlerin özellikleri, sınav yapıcıların nitelikleri ve eğitimi ile diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Teorik ve uygulamalı sınavlar için sürücü adaylarından alınacak sınav ücreti ile sınavlara ilişkin iş ve işlemlerde görev alanlara ödenecek ücretler her yıl Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

Emniyet Genel Müdürlüğünün motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere belirli eğitim programları çerçevesinde yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, illerde emniyet müdürünün teklifi valinin onayı, merkez teşkilatı için Trafik Hizmetleri Başkanının teklifi Emniyet Genel Müdürünün onayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenlere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. Bunların sınavları, nitelikleri Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen sınav sorumluları tarafından yapılır.

Jandarma teşkilatının motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere belirli eğitim programları çerçevesinde ve yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, illerde İl Jandarma Komutanlıklarının teklifi, valinin onayı, merkez teşkilatı için Harekât Başkanının teklifi Kurmay Başkanının onayı ile jandarma teşkilatı mensubu subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile Jandarma Okullar Komutanlığında öğrenim gören öğrencilere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. Sürücü belgesi sınavları, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen sınav sorumluları tarafından yapılır.

İş makinesi sürücülerinin eğitimleri ve sınavda başarılı olanların belgeleri Millî Eğitim Bakanlığınca veya Millî Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurumlarca verilir. Bu kurumların işleyişine ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak öğretim programları Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

Sınav sonucunda başarı gösterenlerin sürücü belgelerinin düzenlenmesi, kişiselleştirilmesi, kişiselleştirilen belgelerin basımı ve ilgililerine teslimi işlemleri sertifikalarında bulunan veya Millî Eğitim Bakanlığından elektronik ortamda alınan bilgiler esas alınmak suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğü veya bağlı trafik tescil kuruluşlarınca yapılır. Kişiselleştirilen sürücü belgelerinin ilgililerine teslimi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kamu kurum veya kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine de yaptırılabilir.

Sürücü belgesi almak isteyenlerin müracaatları ile belgelerin düzenlenmesine, kişiselleştirilmesine, basımına ve ilgililerine teslimine dair usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Sürücü sertifikaları, sınıfına uygun sürücü belgelerine dönüştürülmedikçe sahiplerine karayolunda araç kullanma yetkisi vermez. Sürücü sertifikasını sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullandığı tespit edilen sürücüye 700 Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu kişilere araç kullandıran araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Mevcutla arasında bir farkı tespit edemedik efendim, hemen hemen aynısı. Bir farklılık var mı?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – İzah edelim efendim.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Peki.

Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Katılmıyorsunuz.

Önerge üzerinde Seyfettin Yılmaz, Adana Milletvekili.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 19’uncu maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Evet, gecenin bu vaktinde bir torba yasası görüşüyoruz. Ben şunu ifade etmek istiyorum: Mısır’da yapılan darbeyi şiddetle kınıyoruz. Milletin iradesiyle gelen, milletin iradesiyle gider. Bir yönetimi beğenmeyebilirsiniz, onunla demokratik kurallar içerisinde, hukuk kuralları içerisinde mücadele edersiniz ve sandıkta sonucu alırsınız. Buna katılmamak mümkün değil ama bunu iktidar partisinin yöneticileri, milletvekilleri defalar kere dile getirmesine rağmen, kendilerine geldiği zaman demokrasiyi işleten anlayış, ne yazık ki başkalarının iradesini irade olarak görmedikleri zaman bu demokrasi değildir.

Ben şimdi size soruyorum: Adana’da üç buçuk yıldır görevinin başında olmayan Aytaç Durak kimin iradesiyle geldi? (MHP sıralarından “Bravo!” sesleri, alkışlar) Oradaki Adana halkını siz irade olarak görmüyor musunuz? Sizin zamanınızda beş yıl belediye başkanlığı yaparken dünyanın en namuslu adamı olacak ama Milliyetçi Hareket Partisinden seçildikten beş ay sonra görevden alacaksınız. Adana halkının iradesini irade yerine koymayanın, kendine geldiği zaman milletin iradesinden bahsetmesi yalancı demokratlıktır. (MHP sıralarından “Bravo!” sesleri, alkışlar) Eğer demokrasiye inanıyorsanız herkese eşit şekilde, mesafeli davranmalısınız. Bugün, burada yapmak istediğiniz de budur. Grup çoğunluğuyla, grup çoğunluğunuzun getirdiği güçle kendinize gelen bir şeyi kabul edeceksiniz ama bir toplum psikolojisiyle, kalabalık grup psikolojisiyle dediklerinizi yaptıracaksınız, bu demokrasi anlayışı doğru değildir. Demokrasi herkese lazımdır, hukuk herkese lazımdır, adalet herkese lazımdır. Eğer siz Adana’da, birileri hazmedemediği için, birileri orada Başbakana söz verdiği hâlde seçimi kaybettiği, kaybetmesinin faturasını Adana halkına çıkarıyorsa ve siz burada “Demokratım” diye geçinerek, kürsüye her çıktığınızda demokrasiden, “Milletin iradesiyle geleni millet götürür.” diye konuşurken, Adana’da üç buçuk yıldır demokrasi katliamına sessiz kalıyorsanız, sizin demokrasiniz kendinize demokrasidir. Eğer kendi menfaatinize dokunduğu zaman demokrat ama başkalarına geldiği zaman demokrat değilseniz, siz sahte demokratlıktan bahsedebilirsiniz ancak, gerçek demokratlıktan bahsedemezsiniz.

Bakın, size bir şey daha söyleyeceğim: Bir milletvekili siyasi linç ediliyor. Bir vali savunmamı alıyor benim, vali muavini vasıtasıyla iki defa savunma gönderiyor. Nedir biliyor musunuz? Altında imzamın olmadığı hususta, sadece burada Orman Bakanını eleştirdim diye… Müfettiş bir başka yerde –hepsinin kayıtları var- “Ben bu suçu Seyfettin Yılmaz’a nasıl dayarım.” diye bunu söyleyecek kadar bir müfettiş rapor hazırlıyor, altında imzam olmadığı hâlde. Ve ne oldu biliyor musunuz? Dün, bu ülkenin şerefli cumhuriyet savcıları “Soruşturmaya gerek yok, burada bir soruşturma yoktur.” diye karar verdiler ama bir senedir biz bununla uğraşıyoruz değerli milletvekilleri.

Bir vali hakkında yüzlerce iddia var, birinizin sesi çıkıyor mu? Bir valiyle ilgili diyorlar ki; “Bu, her gittiği yere müteahhidi götürüyor.” Ya, bize inanmıyorsanız, kendi partinizin milletvekili dilekçe verdi “Bir vali bizi dinletiyor. Gittiği yere kendi müteahhidini götürüyor. Hakkında bir sürü hukuksuzluk var.” diyor. Ama, niye işinize geliyor biliyor musunuz? Ben, Adana’da 238 bin oyla gelmiş bir milletvekiliyim. Adana’daki bir problemle ilgili Adana’nın Valisini arıyorum, telefonuma çıkmıyor ama buna kimse ses çıkarmaz çünkü sizin telefonlarınıza çıkabilir. Bizim aldığımız 238 bin oy demokrasinin bir gereği değil! Bunlar demokratlık değil ama bu şekilde bakarsanız yarın… Bakın, nasıl 28 Şubat sürecinde, 28 Şubat kararlarına, uygulamalarına dimdik durduysak, haksızlık yapan karşısında herkes dik durduğu zaman bu ülkeye demokrasi gelir. Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. (MHP sıralarından alkışlar) Eğer “Benim hırsızım haklıdır.” diyorsanız, “Demokratlık bana göre.” diyorsanız, yarın, bakın, samimiyetimle söylüyorum, bunlara ihtiyacınız olacak. Onun içir her zaman doğru durmak lazım.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı kanun teklifinin 19 uncu maddesinin 6. fıkrasından  sonra aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

                             Ferit Mevlüt Aslanoğlu (İstanbul) ve arkadaşları

5. ve 6. fıkralarda belirtilen sertifika, bu fıkralarda belirtilenler dışında kimseye verilmez.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini buraya davet ediyorum. Yeterli çoğunluğu sağlarsak katılacağız.

Evet, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarımızı buraya alalım.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Ek madde ihdası değil ki!

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlar, buraya lütfen.

BAŞKAN – Hayır, yeni madde ihdası değil.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Hayır efendim, katılacağız biz. Önergeye katılabilmek için benim 14 kişiyi, yeterli çoğunluğu toplamam gerekiyor Sayın Başkan.

BAŞKAN – Tamam, davet edin o zaman.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Daha ne kadar bekleyeceğiz?

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, ne kadar süre vereceksiniz?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Peki efendim, yeterli çoğunluğu sağlayamadık, takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Efendim, doğru yazılmış bir önerge, katılıyoruz.

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Ya, bu saatte dalga geçiyorsunuz!

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen, İzzet Çetin, Ankara Milletvekili.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 19’uncu maddesi üzerine verdiğimiz önerge üzerine söz aldım.

Değerli arkadaşlar, önce, önergenin amacı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bu sürücü belgesi, geçici sürücü belgeleri veriliyor öğrencilere ve o kuruluşlarda görev yapan kamu görevlilerine ama son zamanlarda -ya da uzun zamandan bu yana- bu görevlilere verildiği gibi, aile efradına, çocuklarına, yakınlarına da verilir konuma gelmiş. Önergeden maksadımız bunun engellenmesi. Yani, hem o kurumları zan altında bırakmayı ortadan kaldırma hem de bir nevi kamunun kaynaklarının kötüye kullanılmasını engelleme amacıyla verildi, kabul edeceğinizi umuyorum.

Değerli arkadaşlar, bakınız, bu yüce Parlamento cumhuriyet kurmuş bir Parlamento. Kurtuluş Savaşı’nı bu yüce Meclis verdi. Bu Meclisi korumak hepimizin görevi. Gerçekten bugün yaşanan olaylar ve gelişmeler Meclisin hem kurumsal kimliğini hem de hepimizi ve yurttaşlarımızı üzen bir tutum. Bunun nedeni sadece bir arkadaşımızın burada konuşması değil veyahut da arkadaşlarımızın birbirine laf atması değil. Uzun zamandan bu yana Mecliste yasa yapma yöntemleri değişti. Çoğulculukla çoğunluk karıştırıldı. Çoğunluğunuza dayanarak çalışma yöntemleri ve usulleri, neredeyse zora ve şiddete başvurmaya başladı.

Önceki gün de söyledim, bir kişinin savaş hâlinde bile on bir saatten fazla süre çalışmasına Bakanlar Kurulu karar verir, o da on dört saati hiçbir suretle aşamaz. Dünyada genel kabul görmüş çalışma kuralı budur. Ama biz ne yapıyoruz? Sabahtan kalkıp Meclis açılıncaya kadar ziyaretçilerimizle, gelen misafirlerimizle ilgiliyiz. 14.00’te Meclis açılıyor, gece saat 02.00 oldu, on iki saattir aralıksız bu Mecliste çalışıyoruz. Dün öyleydi, bugün öyle. Geçtiğimiz hafta da biz onda başladık, sabah yedide bitirdik. Böyle bir çalışma yöntemi içerisinde sinirler geriliyor, insanlar geriliyor ve küçücük bir kıvılcım ortalığı karıştırmaya yetiyor. Buna ne bakanların ne Başbakanın ne Cumhurbaşkanının ne Meclis Başkanının ya da başkan vekillerinin hakkı yok.

Çalışma usul ve esasları hiçbir dönemde bu kadar dejenere edilmedi. O nedenle, bu çatı altında bizim birbirimizi hırpalamamıza, öfkeli bir şekilde kötü söz söylememize gerek olmamalı, buna meydan verilmemeli.

Ben arkadaşlardan özellikle rica ettim. Katılmadığımız, çok ağır bir karar verdiniz. Ona rağmen, ben, bu Meclisin onurunun, tüzel kişiliğinin, kurumsal kimliğinin korunması açısından “Ne olur kapatın, bu 4 maddeyi, görüşeceğimiz 4 maddeyi yarın süratle kapatırız.” dememe rağmen görüşmeleri sürdürmeye ısrar ediyorsunuz ve bu tartışmalar devam ediyor. Eğer böyle devam ederse, ilerleyen saatlerde hepimizi üzen olaylar yine meydana gelecektir ki bunun sorumlusu başta Meclis Başkan Vekili ve AKP grup başkan vekilleriyle, Hükûmet üyeleri olacaktır.

Değerli arkadaşlar, gerçekten bu Meclisin korunmaya ihtiyacı var. Yani, biz yüz yüze bakıyoruz. Gün oluyor buradan kötü söz söylüyoruz belki, amacı aşan ifadeler söylüyoruz ama gün oluyor birbirimizden özür diliyoruz. Yani, buna hakkınız yok.

Gerçekten, son birkaç aydan bu yana Başbakan bu ülkeyi gerdi, Başbakan bu ülkeyi yordu. Yani, hiçbiriniz ama hiçbiriniz, bakanlarınızdan grup başkan vekillerine kadar -bütün dünyanın Türkiye’ye bakışını seyrediyorsunuz- Başbakanınıza ortamı yumuşatması gerektiğini söyleyemiyorsunuz.

Biz, hepimiz Allah’ın kuluyuz. Kula kulluk yapmak hiçbir insana yakışmaz ve demokrasilerde kulluğun yeri yoktur. Onun için, bu Meclisin kurumsal kimliğini başta Meclis Başkan Vekilinin koruması gerekirdi.

Ben bu önergeye her şeye rağmen katılacağınızı umut ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Konuşmacı, bu saate kadar çalışmanın, dün on iki saat, on dört saat, bugün saat 14.00’ten şimdi 02.00’ye kadar yaptığımız çalışmanın sorumluğunu hem size hem bize yükledi. İzin verirseniz o konuyu açıklamak istiyorum.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bunda ne var şimdi, neyini açıklayacaksın?

ALİM IŞIK (Kütahya) – Ne var bunda Sayın Başkan?

BAŞKAN – Tamam da niye yüksek sesle konuşuyorsunuz sayın milletvekilleri?

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Anlamadık da, yani bu kadrolu konuşmacı mı Sayın Elitaş?

ALİM IŞIK (Kütahya) – Sayın Başkanım, burada herhangi bir sataşma yok.

BAŞKAN – Lütfen ama yani… Konuşmasın mı o zaman?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Eleştirileri yaptı, her şeye cevap vermek zorunda mısınız yahu? O zaman hiç eleştirmeyelim, konuşmayalım.

BAŞKAN – Hayır, sataşma neresinde Sayın Elitaş?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sataşmadan efendim…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Kim, ne sataştı ya?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Bakın, burada, hem Hükûmeti hem AK PARTİ grup başkan vekili olarak bizi hem de sizi…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Eleştirdi sadece, ne var bunda ya?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – “Sorumluluk size aittir.” dedi.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Doğru, vakıa bu zaten.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sorumluluk olan bir şeyi ifade etmemiz lazım.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Elitaş, iki dakika söz veriyorum sataşma nedeniyle.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ya, bu kadrolu konuşmacı mı Sayın Başkanım, böyle bir  şey var mı ya?

 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

10.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in görüşülen kanun teklifinin 19’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

 

 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Çetin, size katılıyorum, haklısınız.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Haklı çıkarıyorsun işte, şu anda sen yapıyorsun.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bugün saat 14.00’te başladık, 3 partinin grup önerisini görüşmeye başladık. Aslında, 2011 yılı seçimlerinden sonraki kırmızı gündeme bakarsanız Danışma Kurulunda sadece salı günlerinin denetim günü, diğer günleri kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme günü olarak kabul ettik imzalarımızla. Bugün getirdiğiniz grup önerilerinin tamamı denetim önerileridir. Aldığımız kararla, altına imza attığımız kararla salı günlerini denetim günü olarak kabul ettik.

Şimdi, şu önergeye bakın: 2 sayfa, gerekçe matbu, önerge matbu. Biraz önce Sayın Bakan “Ben bu değişiklikte bir şey görmedim, farkına varmadım.” dedi. Şu 2 sayfalık önerge yedi dakikada okundu. Yedi dakikada okunan önergede ne değişiyor biliyor musunuz? “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme” diye 3 tane -“ve”yi eğer kelime sayarsanız 4 tane- kelime değişiyor.

Yani Allah aşkına, bir muhalefet partisi olarak sizin önergeniz 10, 15, 20 kelime, 30 kelime ve doğru bir düzenleme -az önceki- biraz sonra  oylayacağımız önerge. Ama şu önergede “ve” bağlacıyla birlikte sadece 4 kelimenin değiştiği bir önerge yedi dakika okunuyor, birinci okuma. İkinci okuma yedi dakika okunuyor. Allah aşkına, adil olun, adaletli olun, bu haksızlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan işkenceyi kimin yaptığını ifade edin. Bir de İç Tüzük’te yazıyor, diyor ki: “Önerge sahibi beş dakikayı geçmemek üzere gerekçesini kısaca açıklayabilir” Allah aşkına, kim önergesiyle ilgili konuşuyor burada? Sayın Altay diyor ki: “Meclis Başkanını İç Tüzük’e davet ediyorum.” Başkan, sürekli olarak konuya gelmeye davet eder, 66’ncı madde “Konuya gelmeyen milletvekilinin sözünü keser.” diyor.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hür irademizi kullandık.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Hür irade, buradakilere işkence yapmak değildir. Ben, Sayın Çetin’in söylediklerine katılıyorum ama hedefi yanlış seçtiniz.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sen de yanlış seçtin!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, zannediyorum, Sayın Elitaş bizi kastediyor.

BAŞKAN – Önce hanginize söz vereyim? Aranızda anlaşın.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Takdir sizin.

ENGİN ALTAY (Sinop) - Sıradan gidelim, büyük toparlasın.

BAŞKAN – Sıradan mı gidelim?

O zaman Sayın Altay, buyurun.

ENGİN ALTAY (Sinop) - Sayın Elitaş’a verdiğiniz gerekçeyle ben de söz istiyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Ne dedi Sayın Elitaş?

ENGİN ALTAY (Sinop) - Yani Sayın Elitaş’a…

BAŞKAN – Sayın Elitaş ne dedi? Sayın Elitaş ne için sataşma olduğunu izah etti.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, müsaade edin, ben meramımı anlatayım.

BAŞKAN – Ben soracağım efendim, öyle şey yok.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Elitaş’ın istediği gerekçeyle söz istiyorum, öyle söyleyelim.

BAŞKAN – Ne dedi Sayın Elitaş? Ne diyerek sataştı?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – “İşkence yapıyorsunuz.” dediniz.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Efendim, ben Sayın Elitaş’a hangi gerekçeyle söz verdiğinizi anlamadım.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Evet.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Anlamadım.

BAŞKAN – Hayır, Sayın Elitaş sayın hatibin neler söylediğini izah etti burada, ondan sonra söz verdim ben.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, İç Tüzük’ün hangi maddesine istinaden söz verdiniz?

BAŞKAN - Sayın Elitaş, sayın hatibin nasıl sataştığını söyledi, izah etti, ondan sonra söz verdim.

Siz de Sayın Elitaş’ın…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Nasıl sataştı, anlamadık.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Hiçbir sataşma yok ki.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Nasıl sataşmış? Biz de anlamadık, bir de bize anlatın.

BAŞKAN – Siz anlamadıysanız sizin sorununuz o Sayın Şandır, benim sorunum değil.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Olmaz öyle şey!

İZZET ÇETİN (Ankara) - Grup başkan vekillerini töhmet altında bıraktı.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Anlayışına hayranız Başkanım!

BAŞKAN – Ne dedi de sataştı, onu söyleyin, ben söz vereceğim size.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Elitaş bizi adil olmamakla suçladı. Herhâlde o cümleyi hatırlamışsınızdır.

BAŞKAN – Tamam.

Ne dediğini söyleyeceksiniz. 

Buyurun, iki dakika söz veriyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Kürsüde hiç eleştiri yapılmasın, istedikleri bu. 

Biraz önce İç Tüzük’le çıkıyordun Sayın Elitaş, şimdi de çıksaydın. 19’uncu maddede var İç Tüzük’te.

 

 

11.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle konuşma sırasında CHP Grubuna, tekraren sataşması nedeniyle konuşması

 

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, sürem işliyor bir yandan.

Bu kürsüde konuştuğumuz mevzuyla ilgili adil olma konusunda en son konuşacak kişi Sayın Elitaş’tır.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – İktidar grubudur.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Sayın milletvekilleri, kanun yapma tekniği baştan sona hatalı, insani değerler, biraz önce Sayın Çetin’in söylediği çalışma şartları, dünyanın belki de hiçbir yerinde yok.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sebebi sizsiniz, sebebi siz.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Tabii, tabii.

Parlamento, gerekirse 7/24 de çalışır.

Bu Parlamento, Polatlı’dan top sesleri gelirken mum ışıklarında zeytin, ekmek, helvayla çalışmış milletvekillerinin bize bıraktığı bir kutsal emanettir.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Doğru, doğru.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Ama siz, bir ayda 4 kanun, 27 uluslararası anlaşmayla burada yan gelip yatacaksınız, akşam beşte, altıda Parlamento kapatacaksınız, tam Meclis tatile girerken buraya 100 küsur 150 küsurluk bir torbayı getireceksiniz, torbanın içinde torbacık, torbacığın içinde paket. Bu bir kepazeliktir Sayın Elitaş. Kanun yapma tekniği bakımından da yanlıştır. Ondan sonra, gelip burada bu Parlamentonun bu saatlere kadar çalışmasını muhalefete bağlamak en nazik ifadeyle gaflettir. Daha farklı bir şey… Yani pişkinliğin, yüzsüzlüğün bu kadarına sadece sadece “Pes.” denir Sayın Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Hayır, terbiyeli ol, terbiyeli ol.

ENGİN ALTAY (Sinop) - Bunu anlamak mümkün değil. Buradan şunu çıkarıyorum: Altı saniyede söyleyemem, çok önemli bir şey söyleyecektim, bunu yarına ya da biraz sonraya saklayacağım.

Sayın Başkan, çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Şandır. Siz niye…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, Sayın Elitaş’ın kastettiği önerge bizim önergemiz. Onun için müsaade ederseniz…

BAŞKAN – Ne söyledi Sayın Şandır, size ne söyledi?

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Allah Allah, ya hayret bir şey ya, hâl⠓Ne söyledi?” diyorsun ya.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri lütfen müdahil olmayın. Sayın Şandır, kendi…

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Onunkini nasıl anladın demin?

BAŞKAN - Yani yüksek sesle konuşmakla neyi çözüyorsunuz, ben onu anlamış değilim.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bağırıyorum. Onu nasıl anladın demin?

BAŞKAN – Sayın Şandır izah edemiyor mu efendim?

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ya, burada okudu demin.

BAŞKAN – O zaman, öne gelin, siz Sayın Şandır’ın yerine izah edin.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Onu da anla.

BAŞKAN – Söyleyecek efendim ne söylediğini.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, arkadaşlarımın tepkisi çok makul. Siz tabii ki, yani gecenin bu saatinde söylenenleri anlamamakta haklı olabilirsiniz. Ama ben çok dikkatlice dinledim…

BAŞKAN – Sayın Şandır, tekrar ediyorum “Ne söyledi?” diyorum. Size karşı ne söyledi, nasıl sataştı onu izah edeceksiniz. Ben de söz vereceğim.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sen burada değil miydin ya!

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – İşkence ettiğimizi söyledi.

BAŞKAN – Bunu baştan söyleyeceksiniz.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Ama bunu siz de duydunuz.

BAŞKAN – Ben sormak durumundayım, siz de söylemek durumundasınız Sayın Şandır. Bu ilk defa olmuyor.

Buyurun.

 

12.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle konuşma sırasında MHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, Allah aşkına yani…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – İktidar partisi grubu leb demeden leblebiyi anlıyorsunuz, bizi üç dakika burada ayakta dikiyorsunuz.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Biz Çorum’a gidiyoruz, hâlâ anlamıyorsun leblebiyi geçtik.

BAŞKAN – O sizin anlayışınız.

Sayın Şandır, buyurun.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Efendim?

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Sayın Elitaş hangi nedenle söz istedi?

BAŞKAN – Söyledi, izah etti, sordum.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – İç Tüzük’ün hangi maddesine dayanarak çıktı?

BAŞKAN – Sayın Şandır, buyurun söz veriyorum.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Bu kürsüden 69’a göre söz verebilirsiniz, o da hakaret olursa. Sayın Elitaş’a hangi hakaret vardı da burada söz verdiniz?

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Kime hakaret var?

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Sayın Başkanım, gecenin bu saatinin hayrı yoktur.

Değerli arkadaşlar…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Biraz önce İç Tüzük’ten bahsediyordu, kürsü işgalinden bahsediyordu biraz önce, kendisi yapıyor.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Süremi de yeniden başlatmanızı istirham ediyorum.

Değerli arkadaşlar, bakınız, yani “Dinime söven bilmem ne olsa.” derler.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan…

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Sayın Elitaş, bu kanun sizin. Şu kanunu gördünüz mü? Bir maddesi 16 sayfa. Sizi tarihe şikâyet ediyorum. Siz kanun yapmanın içine ettiniz! Bu mudur kanun yapmak? Neyi suçluyorsunuz siz? Muhalefet partisini suçlamaya hakkınız yok! Gözünüzü severim!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Şandır, bu saatte uykusuzluktan söylediğine veriyorum!

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Kibar bile söyledi!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Bak, dikkat et Sayın Şandır!

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Sayın milletvekilleri, bakınız… Lütfen, bakın…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Şandır, böyle önergeler vererek milleti bekletmeyin! Bu kanuna itiraz ettiğinizi söyleyin, “Engel oluyoruz.” deyin! Bak, millet bizi bekliyor!

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Değerli arkadaşlar, bakın, böyle kanun yaparsanız böyle önergeyle karşılaşırsınız! Böyle kanun yaparsanız, böyle önergeyle karşılaşırsınız!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – İçine eden sensin, bu kanunun içine eden sensin!

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Başkan… Uyarsanız ya Sayın Başkan. Uyarsanız ya! Allah Allah! Biz konuşunca bağırıyorsunuz ya!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Böyle içine ediyorsun önergelerin zaten! İçine ediyorsun!

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Evet, ediyorsunuz!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Kanunun da içine ediyorsun!

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ediyorsunuz!

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Evet, budur, budur! Alın, burada 73’üncü madde, tam 16 sayfa.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) – Sen sözünü geri al!

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Az bile söylüyor.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Elitaş, burada açıklarsınız.

 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sen konuşma!

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Değerli arkadaşlar, tabii, haddini aşan, kastını aşan bir kelimeydi, o sözü geri alıyorum, tamam. Ama Sayın Elitaş’ın kalkıp da muhalefeti suçlaması hak değil arkadaşlar, biz nasıl muhalefet, siyaset yapacağız?

Yani, burada, bakınız, dinleyiniz beni lütfen. 142 maddelik bir kanunu bir günde bitirmeye burada Danışma Kurulu kararı aldınız. Sayın milletvekilleri, parmaklarınızla bu kanunu dün bitirmek üzere karar aldınız. Nasıl bitecekti? Nasıl bitecekti Allah aşkına ya?

SALİH KOCA (Eskişehir) – Sakin ol… Sakin ol…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Kendi işine bak sen!

SALİH KOCA (Eskişehir) – Terbiyesizlik yapma!

ENGİN ALTAY (Sinop) – Tamam Özgür… Hocam…

SALİH KOCA (Eskişehir) – Yüzüme bakacak yüzün kalsın.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Salih Bey, tamam uzatmayın.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Değerli arkadaşlar…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Evet, teşekkür ederim.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, “Süreyi baştan başlat.” demesine rağmen, başlatmadınız!

BAŞKAN – Sayın Korkmaz, lütfen…

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Sayın Başkan, konuşmanın yarısı…

BAŞKAN – Lütfen Sayın Şandır, süreyi veriyorum ya, yapmayın şunu!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Bu kadar saygı duyduğumuz adam şuurunu kaybetti. Olacak şey değil ya!

SALİH KOCA (Eskişehir) – Kaybettiriyorsun!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Kaybediyorsun.

SALİH KOCA (Eskişehir) – Şerefsizleşme! Yeter! (CHP sıralarından gürültüler)

ENGİN ALTAY (Sinop) – “Şerefsiz” diyen şerefsizdir! Öyle şey olur mu ya, ne demek şerefsiz.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Haddini aşma, her şeyin bir sınırı var.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, şuraya bir bakar mısınız lütfen.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hepimiz duyduk.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, Salih Bey milletvekilimize…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – İktidar grubunun tavrı bu, hiç muhalefeti suçlamaya hakkınız yok.

BAŞKAN – Sayın Şandır, teşekkür ediyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, önce ben söz istedim, ayağa ben kalktım.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, birleşime on dakika ara veriyorum.

                                                                  Kapanma Saati: 02.21

 

ON DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 02.39

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130’uncu Birleşiminin On Dördüncü Oturumunu açıyorum.

478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) (S. Sayısı: 478) (Devam)

 

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

19’uncu madde üzerinde Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve arkadaşları tarafından verilen ve Hükûmetin katıldığı, Komisyonun ise takdire bıraktığı önergeyi oylarınıza sunmadan önce, Sayın Koca, tutanakları inceledim, sözlerinizden dolayı lütfen kürsüye buyurun ve Genel Kuruldan özür dileyin.

Buyurun.

 

XII.- AÇIKLAMALAR

1.- Eskişehir Milletvekili Salih Koca’nın, Genel Kurul salonunda yerinden söylediği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

 

SALİH KOCA (Eskişehir) – Sayın Başkanım, değerli milletvekillerimiz; gecenin bu vaktinde bu Genel Kurula yakışmayan sözlerin sarf edildiğinin farkındayız. Ben genel olarak bu tür üslubu kullanmayan ve bu tür üsluptan uzak kalmaya çalışan bir milletvekiliyim. Bu tür üslubun hiçbir milletvekiline, bu Genel Kurulda kullanılan birçok kelimenin, üslubun bu çatı altında milletvekillerine yakışmadığını da beyan etmek istiyorum. Burada akşamdan beri gerçekten çok olumsuz kelimeler kullanıldı. Ben de hiçbir milletvekiline burada anlaşıldığı şekilde bir hitapta bulunmadım ama bu gece vaktinde bu Genel Kurulun vaktini aldım. Vakit kaybına bu tür ifadelerle neden olduğuma inanıyorum. Maksadı aşan ve bana yakışmayan bir sözün tam anlamıyla anlaşıldığı şekilde çıkmadığını da biliyorum ama o şekliyle de olsa yakışmadığına inanıyorum, yüce heyetiniz saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) (S. Sayısı: 478) (Devam)

 

BAŞKAN – 19’uncu madde üzerinde Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve arkadaşları tarafından verilen ve Hükûmetin katıldığı, Komisyonun ise takdire bıraktığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

20’nci madde üzerinde iki adet önerge vardır, okutuyorum:

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı kanun teklifinin 20. maddesinin ikinci satırında “görülmesi ve” kelimelerinden sonra “tam teşekküllü sağlık kuruluşunca” kelimelerinin eklenmesini arz ederiz.

             Kazım Kurt                           Müslim Sarı                           Musa Çam

              Eskişehir                               İstanbul                                   İzmir

            İhsan Özkes                        Ali Özgündüz

               İstanbul                                İstanbul

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) nın çerçeve 20 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Mustafa Kalaycı                               Erkan Akçay                        Mehmet Günal

    Konya                                               Manisa                                 Antalya

Oktay Vural                                  Kemalettin Yılmaz                S. Nevzat Korkmaz

    İzmir                                           Afyonkarahisar                            Isparta

"Madde 20- 2918 sayılı Kanunun 45 inci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sürücülerin sağlık şartlarında sonradan meydana gelen değişiklikler

Madde 45 - Sürücü belgesi sahibi kişide sağlığı bakımından sürücülüğe engel aşikâr bir değişikliğin görülmesi ve tespiti hâlinde, trafik görevlilerince sürücü belgesi geri alınarak, kişinin sağlık kuruluşlarında muayenesi istenir. Sağlık şartları bakımından sürücülüğe engel bir hâlinin olmadığı veya mevcut olan bu hâlin daha sonra ortadan kalktığı sağlık raporuyla tespit edildiği takdirde, sürücü belgesi kişiye iade edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz efendim.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Ali Öz, Mersin Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİ ÖZ (Mersin) – Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 478 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 20’inci maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum.

Burada bugün aslında yapmaya çalıştığımız, ilk düğmenin yanlış iliklenmesinden ibaret gömleğin düzgün bir şekilde insanın üzerinde durmaması. Kanun hükmünde kararnamelerle başlayan, yüce Mecliste muhalefet olarak itirazlarımıza sürekli kulak asılmamasının bedelini gecenin bu saatlerinde, bir torba yasa içerisinde, çok değişik şekillerde yeni bir düzenleme yaparak, yeni yanlışlıklara da vesile olarak yapmak istiyoruz.

Bu torba yasanın içerisine özellikle trafikle alakalı sürücü belgeleri, sürücü belgesinin alınması, sürücü belgesinin değiştirilmesi… Bunların gerçekten Türkiye’de neler kazandıracağının herkes tarafından iyi bilinmesi lazım. Ülkemizde 2002’yle 2011 yılları arasında her yıl yaklaşık 4 bin, 5 bin civarında vatandaşımızı trafik kazalarında maalesef kaybediyoruz. Ülkemizde yine 2002’yle 2011 yılları arasını kıyasladığımız zaman, ölümlü trafik kazalarında bir değişiklik olmamış olmamasına rağmen trafik kazalarının sayısında ve yaralanmaya vesile olan, daha sonra da vatandaşlarımızın engelli hâlde kalmasına yol açan çok sayıda trafik kazasının yaşandığını bilmek durumundayız. Yapmış olduğumuz kanunun sadece sürücü belgelerinin yenilenmesi, trafik polislerinin keyfî uygulamasına da vesile olacak, eskisinden farklı olmayan bir düzenlemenin yeniden burada kanun içerisine derç edilmiş olmasını anlamak aslında çok da mümkün değil. Normalde bu kanunun daha önceki hâlinde “Sağlık durumlarında sürücülüğe engel bedensel bir değişikliğin görülmesi ve tespiti hâlinde sağlık kuruluşlarında muayenesi istenir.” ibaresi yani hâliyle “Aşikâr bozukluk” olarak değerlendirilmekte. Bu aşikâr bozukluğun kararını verecek olan kim? Hangi durumda niye aşikâr bozukluk diyecek? Oysa ki sağlık kurulu raporlarında, son zamanlarda, sürücü belgesi alımı için yetkili kılınan bazı yerlerdeki yetersiz incelemelerin denetiminin daha sağlıklı yapılması, bu maddenin gerçekte uygulanmasını daha da kolaylaştıracağı anlamına gelmekte.

Tabii ki ülkemizde toplu taşımaya önem verilmemesi, büyükşehirlerimizde taşıtların âdeta bir yerden bir yere taşınma amacı dışında sığınma amaçlı kullanıyor gibi olması, büyükşehirlerdeki trafik karmaşası… Her ne kadar çok fazla miktarda övündüğünüz duble yolların Anadolu’daki köy yollarıyla iller arasındaki bağlantı yolları dışında ilçeler ve beldeleri birbirine bağlayan yollarda hâlâ ne kadar geri olduğumuzun herkes tarafından bilinmesi lazım. Aslında, bu kanunu düzenlerken asıl önemsememiz gereken artan fazla taşıt sayısıyla ne yapmak istediğimiz, çevre kirliliğine nasıl katkıda bulunduğumuz. Dolayısıyla, sadece sürücü belgesinin değiştirilmesi, değerli kağıt parası alarak maliyeye bir kazanç temin etmesinin ötesinde bu düzenleme çok fazla bir şey getirmeyecektir. Bu düzenlemeyi yaparken temelde, esasında, üzerinde durmamız gereken bir diğer nokta da sürücü belgesini tedbiren geri aldığınızda bu sürücü belgesini -hangi amaçla- keyfî amaçla geri alan trafik polislerine neyi yapmayı düşündüğümüzde aslında kanunla net bir şekilde ifade etmek durumundayız. Burada, ruhsal bozukluğu değerlendirirken başlangıçta sürücü belgeleri verilirken, bunların iyi değerlendirilmesi, ruhsal bozukluğa bağlı olarak değerlendirmenin yetersizliği durumunda da trafik polislerinin arada kalacağı, keyfî uygulamalara yol açacağının göz ardı edilmemesi gerektiğine inanıyor, düzenlemenin aslında iyi niyetle düzenlenmiş olmasına rağmen, birtakım sorunlara da vesile olacağını herkesin bilmesini istiyor diyor, saygılarımı sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Karar yeter sayısı istiyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Evet, karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

                                                                  Kapanma Saati: 02.48

 

ON BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 02.53

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130’uncu Birleşiminin On Beşinci Oturumunu açıyorum.

478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 20’nci maddesi üzerinde Mersin Milletvekili Ali Öz ve arkadaşlarının önergesinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Teklifin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Diğer önergeyi okutuyorum…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, az önceki önerge maddeyi tamamıyla değiştirdi.

BAŞKAN – Kabul edilen önerge maddenin tümünü tamamen değiştirdiği için diğer önergeyi işlemden kaldırıyorum.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Kabul edilen önerge doğrultusunda Sayın Başkan.

BAŞKAN – Evet.

Yeni madde ihdasına dair bir önerge vardır.

Sayın milletvekilleri, malumları olduğu üzere, görüşülmekte olan tasarı veya teklifte konu kanunun komisyon metninde bulunmayan ancak tasarı ve teklif ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddenin değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılacağı İç Tüzük'ün 87'nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüdür.

İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre, yeni bir madde olarak görüşülmesine komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde görüşme açılır ve bu maddede belirtilen sayıda önerge verilebilir.

Bu nedenle, önergeyi okutup Komisyona soracağım. Komisyon önergeye salt çoğunlukla, 21 üyesiyle katılırsa önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması hâlinde ise önergeyi işlemden kaldırıyorum. 

Şimdi önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 20. maddesinden sonra aşağıdaki madenin eklenmesini ve madde numaralarının buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

    Ferit Mevlüt Aslanoğlu               Mahmut Tanal                       İlhan Demiröz

               İstanbul                                İstanbul                                  Bursa

         Bülent Kuşoğlu              Ramazan Kerim Özkan                Ali Özgündüz

                Ankara                                  Burdur                                 İstanbul

MADDE 21 – 2918 sayılı Kanunun 85. maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, işletenin mali sorumluluğu aracın kasko bedelinin iki katından fazla olamaz.” Bu hüküm açılmış davalarada uygulanır.

BAŞKAN - Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RECAİ BERBER (Manisa) – Sayın Başkan, Komisyonumuzun çok kıymetli üyelerini öncelikle buraya davet ediyoruz.

Komisyonumuzun salt çoğunluğu olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Evet, Komisyonun salt çoğunluğu olmadığı için önergeyi işlemden kaldırıyorum.

21’inci madde üzerinde iki adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı kanun teklifinin 21. maddesinin 6. fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ederiz.

             Kazım Kurt                            Musa Çam                     Rahmi Aşkın Türeli

              Eskişehir                                  İzmir                                      İzmir

          Mahmut Tanal                      İlhan Demiröz                         Müslim Sarı

               İstanbul                                  Bursa                                  İstanbul

                                                           İzzet Çetin

                                                              Ankara

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) nın çerçeve 21 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

         Mustafa Kalaycı                      Erkan Akçay                        Mehmet Günal

                 Konya                                  Manisa                                 Antalya

             Oktay Vural                     Kemalettin Yılmaz

     İzmir                               Afyonkarahisar

"MADDE 21 - 2918 sayılı Kanunun 112 nci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sürücü belgelerinin geri alınmasında ve iptalinde yetki

MADDE 112 - Bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevlilerin ve trafik tescil kuruluşlarının yetkilendirildiği hâller hariç olmak üzere, sürücü belgelerinin geri alınmasına ve iptaline sulh ceza mahkemeleri karar verir.

Bu Kanunun 51 inci maddesinin ihlali ve 118 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı "100 ceza puanını doldurmak" eylemi nedeniyle sürücü belgelerinin geri alınmasına yine bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevliler yetkilidir.

Sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması veya iptaline dair verilen kesinleşmiş mahkeme kararı örnekleri, sürücülerin sicillerine işlenmek üzere mahkemelerce ilgili trafik birimlerine gönderilir.

Bu Kanuna göre görülen davalar, diğer kanunlara göre görülen davalarla birleştirilemez.

Askeri araçları süren kişiler ile asker kişilerin bu Kanunda yazılı suçlarla ilgili davalarına da bu mahkemelerde bakılır.

Askeri görev ve hizmetlerin yürütülmesi sırasında askeri araç sürücülerinin asker kişilere karşı işledikleri trafik kazalarıyla ilgili suçlarda 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri saklıdır."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RECAİ BERBER (Manisa) – Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılıyoruz efendim.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Adnan Şefik Çirkin efendim.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Şefik Çirkin, Hatay Milletvekili.

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Hatay) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum, hayırlı sabahlar diliyorum.

Yani, gecenin bu saatinde, sabahın bu saatinde mutlaka burada birbirimizi yormamak lazım ama tabii, kader, nasip; inatla murat olmuyor. Madem öyle, işte hep birlikte devam edeceğiz, vaziyet onu gösteriyor.

Şimdi, bu kanuna baktığımızda, sürücü belgeleriyle ilgili, bunların iptaliyle ilgili yetkileri düzenleyen, aynı zamanda asker sivil arasında bu kazalarda hangi mahkemelerin bakacağını ifade eden bir kanun.

Şimdi, bütününe bir baktığımız zaman, bir bakıyoruz, sürücü belgeleriyle ilgili bir maddeden sonra barajlarla ilgili bir bölüm geliyor, barajlardan sonra çok farklı bir konuyla ilgili bir bölüm geliyor. Yani, kafayı da toparlayıp bir konu bütünlüğü de yapamıyoruz.

Efendim, askerî araçlar sivile çarparsa -kaba tabirle- sulh ceza mahkemelerinde görülecek, asker askere çarparsa, askerî görevle ilgili bir kazaysa askerî mahkemelerde görülecek. Peki, sivil askere çarparsa ne olacak? Bunlar, üzerinde çok daha iyi düşünülmesi gereken şeylerdir.

ALİ TURAN (Sivas) – Kendi aralarında anlaşsınlar!

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Buyurun efendim?

ALİ TURAN (Sivas) – Kendi aralarında anlaşsınlar!

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Anlaşamazlarsa ne olacak?

Şimdi, tabii, bu trafik tescil belgeleri, ehliyetler, şunlar bunlar derken 24 milyon ehliyet sahibinden 101 milyon lira civarında bir para kesileceği ifade ediliyor. Yani, Allah aşkına, vatandaşın bunu verecek hâli var mı? Yaklaşık 2,5 katrilyon bir para tutuyor. Buna gerek var mı? 24 milyon ehliyet sahibi birdenbire bu parayla, bu parayı ödemeyle yüzleşince… Aslında bu, belki de bizim işimize gelecek yani bunu biz kullanacağız, “İktidar sizi haraca bağlamış.” diyeceğiz ama gerek yok. Yani, 16’ncı büyük ekonomi diyoruz her zaman, işte, şu kadar millî gelir diyoruz, ondan sonra vatandaşın hazır, cebindeki ehliyetinden 100 milyon ver diyoruz. Yani, bu vergi terörünün bir başka, kibar usulü olsa gerek. Bunda da Hükûmetimizi gerçekten takdir ediyoruz.

Bir sürü kanun maddesi var içinde. Meralarla ilgili kanun var. Ben Tarım Komisyonu üyesiyim ve çok tehlikeli bir kanun, yani vatandaşın merasının üstüne otel, her türlü tesisi yapabilecek müsaadeleri veren, tahsisli; yanlış anlamıyorsak, ücret bile ödenmeden alınabilecek meralara ait bir kanun. Yani, Tarım Komisyonu niye kurulmuş? Tarım Komisyonu ne işe yarar? Burada iktidar partisinden Tarım Komisyonunda arkadaşlarımız var, hepsi de iyi niyetli arkadaşlar, hepiniz iyi niyetlisiniz, inanıyoruz buna ama Allah aşkına, biz bu sene tarım Komisyonunda çiftçinin hangi meselesini hallettik? Çıkardığımız Mera Kanunu’yla çiftçinin elinden, meraların bir kısım iş adamına verilmesinin yolunu açtık. Bu kürsüde de bağırdık, yanlış yapıyorsunuz dedik. Getirdiğiniz bu kanun meraları köylünün elinden alır.

Yani, şimdi, sabahın bu saatinde, işte, Sayın Hacı Bayram Türkoğlu uyuyor, yani şimdi beni dinlemiyor Hataylı hemşehrim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Hayır, o kitap okuyor kitap, kanunu okuyor. Önergenizin ne değiştirdiğini okuyor.

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Kitap okuyor diyelim.

Yok, biraz sonra biz de uyuyacağız yani, bu işin gidişatı bu.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Bir de arkaya bakın.

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Devamla) – Gelin şu, Sayın Grup Başkan Vekilimiz Mehmet Şandır Bey’in ifade ettiği maddelerde bunları aceleye getirmeyin. Bir darbe tehlikesi de yok Allah’a şükür, Allah nasip etmesin. Eğer olursa, emin olun, burada bütün siyasi partiler direniriz. Böyle bir korku da yok ama bunun zamanlaması çok kötü bir zamanlama ve çekip evimize gidelim.

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler…  Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

 Kabul edilen bu önergeyle 21’inci madde tümüyle değişmiş olduğundan bu maddede değişiklik öngören diğer önergeyi işlemden kaldırıyorum.

Kabul edilen önerge doğrultusunda 21’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler…  Kabul etmeyenler…  Kabul edilmiştir.

22’nci madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutuyorum:

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, Başkanlığınızın uygulamaları konusunda 69’a göre usul tartışması açılmasını…

BAŞKAN – Hangi konuda?

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Başkanlığınızın uygulamaları konusunda 63’e göre…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ne uygulaması?

BAŞKAN – Anladım da hangi konuda, hangi uygulamam konusunda?

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Bütün uygulamalarla ilgili, şu anda yapılan uygulamalarla ilgili. Usul hakkında efendim, önemli açıklayacağım şeyler.

BAŞKAN – Buyurun, açıklayın.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Müsaade ederseniz açıklayayım.

BAŞKAN – Neyi açıklayacaksınız?

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Efendim, sizin uygulamalarınız konusunda ve Meclisin çalışmaları konusunda, usul hakkında konuşmak istiyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Hayır, Başkanı gündeme davet ediyorsanız gündemdeyiz.

BAŞKAN – Anladım da hangi uygulama konusunda, söyleyeceksiniz ki ona göre ben…

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Çalışmayla ilgili efendim, çalışma yöntemimizle ilgili.

BAŞKAN – Yani neyin çalışmasıyla ilgili?

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Meclisin çalışmalarıyla ilgili efendim.

BAŞKAN - Bu saate kadar sürdüğüyle mi ilgili, söz vermediğimle mi ilgili, nedir Sayın Çelebi?

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Hayır efendim, bütününe ilişkin.

Sayın Başkan, şu anda çalışma yöntemimize ilişkin, mesaimize yönelik iki cümle konuşacağım müsaade ederseniz.

BAŞKAN – Çalışma yöntemimizin hangisi konusunda Sayın Çelebi? Genel Kurul bir karar almış, ben devam ediyorum. Benim yaptığım uygulamadaki yanlışlık, eksiklik, söyleyin, ona göre söz vereceğim.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Sizin devam etmeniz benim böyle bir tartışma yapmama engel değil ki?

BAŞKAN – Efendim?

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Benim böyle bir konuşmama engel değil ki, çalışmaya devam ederiz.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, milletvekilimiz, uygun görürseniz, gecenin bu saatinde, iki dakikalık bir toleransla Genel Kurula düşüncesini… Uygun görürseniz Sayın Başkanım, milletvekilimizin böyle bir arzusu var.

Takdirinize sunuyorum.

BAŞKAN – Yerinizden vereyim o zaman, oturun.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Yerinden de olabilir.

 

XII.- AÇIKLAMALAR (Devam)

2.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Genel Kurulun çalışma yöntemine ve mesai saatine ilişkin açıklaması

 

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Tabii, gecenin bu saatinde –ben bir sendikacıyım- buradaki milletvekillerinin haklarını da savunmak durumundayım. Sendikaları yok, istedikleri gibi özgür de değiller. O nedenle tam on üç saattir çalışıyoruz.

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Biz memnunuz.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Bu, ILO sözleşmelerine aykırı; bu, uluslararası sözleşmelere aykırı, Anayasa’ya da aykırı. Şu anda bu çalışma yöntemiyle aslında doktorlar da biraz önce sağlık koşullarımızın çok kötüleştiği konusunda uyardılar. Burada doktor arkadaşlar var, tansiyonu düşen arkadaşlar var, uyuyan arkadaşlar var. Yani kıyametin sonu değil. Lütfen burada bu çalışmayı noktalayalım, yarın devam edelim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum. Noktalayacağız.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Bu koşullarda uygun bir çalışma yok.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, Sayın Çelebi’yi tutan yok, evine gitsin. Zaten bir kişi yetiyor burada.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Hayır, öyle değil. Sorumluluğum gereği burada durmak durumundayım ama sizi de düşünmek zorundayım…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Peki, teşekkür ediyoruz.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – …burada çalışanları da düşünmek zorundayım. Sizin sendikanız yok, sendikanız da olmadığı için bu hakları da kimse savunmuyor. Sizin adınıza da savunuyorum...

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Çelebi, tamam.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – …buradaki bütün milletvekilleri adına da savunuyorum. (“Bravo”  sesleri, alkışlar)

 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) (S. Sayısı: 478) (Devam)

 

BAŞKAN – Madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) nın çerçeve 22 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Mustafa Kalaycı              Erkan Akçay                  Mehmet Günal

     Konya                            Manisa                           Antalya

 

Oktay Vural               Kemalettin Yılmaz

      İzmir                       Afyonkarahisar

"Madde 22- 2918 sayılı Kanunun 115 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Trafik idari para cezaları; Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT aracılığıyla ödenebilir.

Bu Kanunun 114 üncü maddesine göre trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlemeyle yetkilendirilen personel tarafından trafik idari para cezası tahsilatı yapılamaz.

Bu Kanunun 116 ncı maddesine göre yabancı plakalı araçların plakasına uygulanan, ancak tebliğ edilememiş olan trafik idari para cezalarının ödenmesi hâlinde trafik idari para cezası karar tutanağının tebliğ tarihi olarak ödeme tarihi esas alınır.

Yabancı plakalı araçların plakalarına düzenlenen, ancak tebliğ edilmemiş olan trafik idari para cezalarına ilişkin tutanakların tebliği ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar Maliye ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken belirlenir."

BAŞKAN – Komisyon, önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RECAİ BERBER (Manisa) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet, katılıyor mu?

ÇALIŞMA  VE  SOSYAL  GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz efendim.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Gerekçe.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Komisyonda Teklifle ilgili sağlıklı ve verimli bir görüşme yapılamamıştır. Komisyon görüşmeleri boyunca hangi düzenlemelerin ne amaçla ve hangi gerekçeyle yapıldığı konusunda bilinmez bir tavır sergilemiştir. 71 adet kanun ve kanun hükmünde kararnamede 142 maddelik değişiklikler yapılmasına rağmen; vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlara çözüm getirecek konuları bir-iki husus dışında bulmak mümkün değildir. Kanun Teklifi kamu personelinin hukuki ve mali statüsüne ilişkin çok sınırlı değişiklikler getirmektedir. Dolayısıyla bu düzenlemede beklentiler karşılığını bulmamış, umutlar hayal kırıklığına dönüşmüştür.

Kamuda sağlıklı ve tutarlı bir personel politikası uygulanmamaktadır. Personel Rejimi nesnellikten uzaklaştırılmış, istihdam rejimi bozulmuştur. 657 sayılı Kanun, geçici işlerin ifası için istisnai hallere münhasır olmak üzere sözleşmeli ve geçici personel istihdamını mümkün kılmıştır. AKP döneminde bu istisnai uygulamalar asıl istihdam şeklinin önüne geçmiştir.

Ayrıca, AKP döneminde sözleşmeli ve vekil olarak işe alınanlar, daha önce çıkarılan kanunlar ile memur kadrolarına alınmış, ancak tekrar sözleşmeli ve vekil atama yapılmasına devam edilmiş, şimdi de bunlardan bazıları tekrar memur kadrolarına alınmaktadır.

Bu yanlış uygulamalar ile birlikte, birçok mağduriyet ortaya çıkmıştır. En büyük mağduriyet ise bu istisnai yollarla iş bulamayan işsiz gençlerimizdir. Bunlar girdiği merkezi sınavı kazanıp ataması yapılamayan, bir türlü sıra gelemeyen ve sıra gelmeden de kadroları istisnai yollarla doldurulan milyonlarca işsiz vatandaşlarımızdır. Hükümetin bu yanlışı, bu haksızlığı derhal durdurması gerekir.

Bu Kanun Teklifi ile kamu kurumlarında çalışan 4/B'liler, 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeliler ve mahalli idarelerde çalışan sözleşmeliler ile vekil imam, vekil müezzin ve vekil Kur'an kursu öğreticilerinden şartları uyanlar memur kadrolarına atanmaktadır. Ancak, memur kadrosu verilen sözleşmeli personel ve vekiller arasında; Özel kanunları hükümleri çerçevesinde görev yapan sözleşmeli personel yoktur. Mağduriyeti en derinden yaşayan 4/C'liler yoktur. Rehber ve usta öğreticileri bu düzenleme kapsamına alınmamıştır. Aile sağlığı çalışanları yoktur. Vekil ebe-hemşireler yoktur. Ücretli öğretmenler yoktur.

AKP Hükümeti tarafından yapılan ayrımcı ve adaletsiz uygulamaları saymakla bitmez. Bu Teklifte öğretmenler ve atanamayan öğretmenler yoktur. Bu düzenlemede polislerimiz yoktur. Kamu işçilerinin naklen atanabilmeleri konusu yoktur. Taşeron işçileriyle ilgili hiçbir düzenleme yoktur. Geçici ve mevsimlik işçiler yine göz ardı edilmektedir. Bu Teklifte emeklilikte yaşa takılanlar yoktur. Muhtarlarımız yoktur. Bu Kanun Teklifinde şehit aileleri ve gaziler ile engelliler ve yaşlılarla ilgili bir düzenleme yoktur.

Peki bu Kanun Teklifinde neler vardır? Mera, yaylak ve kışlakların yapılaşmaya açılması var. Köy meralarının köylünün elinden alınarak hazineye devredilmesi, imar yetkisinin belediyelerden alınması ve satış yetkisi var. Gerçeğe aykırı, usulsüz veya sahte belgeler nedeniyle verilmeyen desteklemelerin ödenmesi var. Kamulaştırılan taşınmazlarla ilgili vatandaşın hak arama hürriyetini engellenmesi ve yargıya müdahale var. ÖSYM sınavlarına ait soru ve cevaplarla ilgili bilgi edinme hakkının engellenmesi var. Sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak % 50'den az olan şirketler Sayıştay denetimi dışına çıkarılması vardır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulamasının geciktirilmesi, sertifikasını almış kişilerin mağdur edilmesi var. Sürücü belgeleri için 24 milyon vatandaşımızdan 101 lira belge parası alınması var.

Dolayısıyla yapılan düzenlemeler; kamu yönetiminin iyileştirilmesi ve çalışanların sorunlarına çözüm getirilmesi yerine; kamu arazileri nasıl talan edilebilir, kadrolaşma nasıl sağlanabilir, usulsüzlük ve yolsuzluklar nasıl affedilebilir, denetimden ve yargıdan nasıl kaçınılabilir mahiyetini taşımaktadır.

Teklifin tümüyle gözden geçirilmesi ve bu maddede düzeltme ihtiyacı bulunmaktadır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

23’üncü madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (2/1613, 1/778) nın çerçeve 23 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

         Mustafa Kalaycı                      Erkan Akçay                        Mehmet Günal

                 Konya                                  Manisa                                 Antalya

 

             Oktay Vural                     Kemalettin Yılmaz                S. Nevzat Korkmaz

                  İzmir                             Afyonkarahisar                            Isparta

"MADDE 23- 2918 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "Aday sürücülük

EK MADDE 17- İlk defa sürücü belgesi alanlar en az iki yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler.

Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden sürücü belgesi alma şartları ile diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Aday sürücülerle ilgili olarak yönetmelikte belirtilen iptal edilme şartlarının oluşması hâlinde, bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevliler tarafından sürücü belgeleri iptal edilir."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RECAİ BERBER (Manisa) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılamıyoruz.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Nevzat Korkmaz, Isparta Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 23’üncü madde üzerine verdiğimiz önerge hakkında söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, ülkemizin önemli problemlerinden biri de trafik kazaları ve bu kazalarda kaybettiğimiz canlar, sönen ocaklar. Elbette bu hususta geçmişe göre iyileşmeler getiren, iyileşmeler öngören değişiklik önergelerine Milliyetçi Hareket Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de yakın dururuz, destek veririz. Ancak, maalesef, Komisyonda teklifle ilgili sağlıklı, verimli ve yeterli bir müzakere yapılmadığı görülmüştür. Komisyon görüşmelerinde değiştirilen kanun metinleri, değişiklik önergeleri havada uçuşmuş, kim hangi amaçla ne önermiştir, anlaşılamamıştır. Bu kaotik ortamda, Komisyondaki milletvekillerinde hangi düzenlemeyi ne için yaptıklarına dair belirsizlikler oluşmuştur.

Sayın Başkan, büyük bir uğultu var, ben kendimi duyamıyorum.

Sorulan sorulara ne Hükûmet temsilcileri ne de Komisyonun AKP milletvekilleri doyurucu açıklamalar yapmamışlardır. Biz, bu teklifimizle, ilk defa sürücü belgesi alanlara, bir yıl değil de, en az iki yıl süreyle aday sürücü olma statüsü getiriyoruz. Böylece, aday sürücülerin adaylık statüsünün uzatılmasıyla eğitim süreleri de uzatılmış olmaktadır. Kaldı ki bu sürenin uzatılması aday sürücülerle ilgili olarak düzenlenecek yönetmelikte belirtilecek iptal şartlarının oluşmasına da bir zaman kazandıracak, bu husustaki keyfîliğin ve acemiliğin de nispeten ortadan kalkması sonucunu doğuracaktır. Bir yıl süre sonunda ortaya çıkabilecek sürücü mağduriyetlerinin de böylece kısmen önleneceğini düşünüyoruz.

Sayın milletvekilleri, bu önergeyi de fırsat bilerek bu kürsüden daha önceki konuşmalarımızda dillendirip çözüm beklediğimizi beyan ettiğimiz Karayolları teşkilatı sorunlarını bir kez daha Genel Kurulla paylaşmak istiyorum çünkü bugüne kadar, maalesef, hiçbir ilerleme kaydedilememiştir. Karayolcuların ümitleri kursaklarında kalmıştır.

Karayolları teşkilatı ülkemizin en köklü teşkilatlarından biri olmasına rağmen, hem tecrübeli teknik kadrosu hem de idari kadrosunun, diğer kamu kuruluşu personeliyle kıyaslandığında, en az ücretle çalışan personel olduğunu görmekteyiz. Bugüne kadar kendilerine birçok defalar özlük haklarının iyileştirileceğine dair sözler verilmiş olmasına rağmen, her şeyi içine attığınız bu torba yasada bir onlar ve onların beklentileri yoktur. “Şu kadar yol yaptık, bu kadar tünel, köprü.” diye kasım kasım kasılmanıza rağmen, bu övünmenize sebep olan bu kişilere bu yapılanları borçlu olduğunuzu çok çabuk unuttunuz. Yaz-kış araç üzerinde, sürekli ölümle burun buruna gelen, herkes evinde sıcak sobasının başında ya da deniz kenarlarında tatildeyken, en ücra geçitlerde, kötü hava şartlarında hizmet veren bu insanların aileleriyle birlikte, namerde muhtaç olmadan, insanca yaşama talebini daha fazla görmezlikten gelemezsiniz. Bu kardeşlerimizin Hükûmetten haklı beklentileri vardır. Nedir bunlar? Teşkilatlarında döner sermaye kurulmasını, diğer kurumlara kaçışların önüne geçmek üzere ücretlerinin iyileştirilmesini, bölünmüş yolların teknik kadroya getirdiği ek yükümlülükler dikkate alınarak ek ödeme verilmesini, yine, gelişmekte olan yörelere teşvik amacıyla ücret farkı getirilmesini istemektedirler.

Değerli milletvekilleri, bu talepler bin atla bin deve değildir. Madem ülkemiz 3 kat zenginleşmiştir, madem fert başına millî gelir 10 bin doları aşmıştır, o hâlde, bahsettiğiniz bu refah payından haklarını verin ya da bu refah artışının sosyal kesimlere değil de neden faiz lobisine aktarıldığının hesabını verin.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Böylece birinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır.

Şimdi ikinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz.

İkinci bölüm 24 ila 52’nci maddeleri kapsamaktadır.

İkinci bölüm üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz isteyen Erkan Akçay, Manisa Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, önce suhuleti bir temin edin.

BAŞKAN – Gidiyorlar, ne yapayım Sayın Şandır?

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Biraz beklet o zaman.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bağırmadan gitsinler. Ara ver beş dakika, ondan sonra başlat, ne var yani? Beş dakika sonra başlayalım.

ERKAN AKÇAY (Devamla) – Sayın Başkan, gidiliyorsa bu ikinci bölüm niye konuşuluyor? Ne bu ciddiyetsizlik!

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Hatibi beklet o zaman ya da…

ERKAN AKÇAY (Devamla) – 478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin ikinci bölümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sabahın bu kör vaktinde, AKP’nin âdeta yangından mal kaçırırcasına, ciddiyetten uzak, İç Tüzük hükümlerini yok sayan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını zedeleyen bir torba teklifinin görüşmelerini yapıyoruz. Teklifle, 71 kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngörülmektedir. Toplumun her kesimini yakinen ilgilendiren düzenlemelerle birlikte, kamu yönetimini zedeleyen, Türkiye Büyük Millet Meclisine olan güveni sarsacak olan düzenlemeler Meclise ve milletimize âdeta dayatılmaktadır. Her torba kanunun özellikleri burada da görülmektedir. Olumlu ve olumsuz düzenlemeler bir aradadır. Aslında olumsuz düzenlemeleri zerk etmek için de bu birkaç olumlu düzenleme araya serpiştirilmiştir. Teklifin Genel Kurul gündemine gelme süresi İç Tüzük hükümlerinin ihlalidir. İçeriği itibarıyla farklı ihtisas komisyonlarında görüşülerek bu komisyonların görüşleri alınması gerekirken bu süreç işletilmemiştir ve ilgili kurumların görüşleri de alınmamıştır.

Değerli milletvekilleri, teklifin ikinci bölümünde, Katma Değer Vergisi Kanunu’ndan Karayolları Kanunu’na, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ndan Tarım Kanunu’na kadar geniş alanlarda değişiklikler öngörülmektedir. Teklifin bu bölümünde 29 maddede ve 21 kanunda değişiklik yapılmaktadır.

Teklifin 34’üncü maddesi ikinci bölümün dikkat çekici düzenlemelerinden birisidir. 34’üncü maddeyle ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevapların Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışına çıkarılması öngörülmektedir. Bu uygulama sınavlara dair tartışmaları ve bilgi kirliliğini tetikleyecek, devletin yaptığı sınavlara olan güven daha da azalacaktır. Bu güven zaten sarsılmıştır. 34’üncü maddeyle ÖSYM’nin kapalı bir kutu hâline getirilmesi için bir aşama daha katedilecektir. Bundan sonrasında ise ÖSYM belirli kitlelerin kurumu gibi algılanacak, kurum içi şeffaflık ve güven yok olacaktır. Bu düzenleme, ÖSYM’nin üzerine düşen görevi gereğince yerine getirmediğinin bir itirafıdır. Milyonlarca gencimizin hayatını bağladığı bir kurum, kapalı kapılar arkasına gizlenmek istenmektedir. Son üç yıldır neredeyse şaibesiz sınav yapamaz duruma gelen ÖSYM, kamuoyu yargısından kurtarılmak istenmektedir. Daha önce Şubat 2011’de TSK’da, MİT’te olmayan bir ayrıcalık tanındı ve ÖSYM’nin kuracağı veya iştirak edeceği şirketten sınav hizmetlerine yönelik olarak yapılacak alımlar Kamu İhale Kanunu kapsamından çıkarıldı. Eğer şimdi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun kapsamından da çıkarılırsa artık ÖSYM’yi en ziyade müsaadeye mazhar kurum olarak sayarız veya da en çok kayrılan kurum olarak ilan etmenin zamanı çoktan gelmiştir. Bütün bu gerekçelerle, 34’üncü maddenin teklif metninden kesinlikle çıkarılması gerekmektedir.

37’nci maddeyle Tarım Kanunu’na geçici madde eklenmektedir. Buna göre, naylon şirketler eliyle sahte müstahsil makbuzlarıyla destekleme alanlara ilişkin her türlü inceleme veya adli ve idari soruşturmaya konu olan tarımsal desteklemelere dair ödeme yasakları kaldırılmaktadır. Yine, desteklemelerden yararlanmak için başvurduğu hâlde herhangi bir nedenle desteklemelerden yararlandırılmayan veya yararlandıkları destekleme tutarı geri alınanlara üç ay içinde başvurmaları hâlinde destekleme ödemeleri geri ödenmektedir. 37’nci madde, sahtekârlık yapanı, devleti, kamuyu dolandıranı, sahte belgelerle bu desteklemelerden yararlananları koruyan ve onları affeden bir maddedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, madde hükmünün gerekçesini mutlaka açık bir şekilde Mecliste açıklamalıdır, anlatmalıdır. Sayın Bakan bu açıklamayı yaparken 2006-2012 yılları arasında kendi seçim bölgesi Diyarbakır’da 41 özel firmanın ve bunların da bir kısmı hayalî şirketlerdir ve bu hayalî firmaların hayalî olarak çiftçilere müstahsil makbuzu verdiğini de, nasıl verdiğini de gelip anlatmalıdır.

Bu özel firmadan sahte makbuz alan 16 bin çiftçi, 2006-2012 yılları arasında devletten sahte belgelerle 40 milyon liralık destekleme almıştır. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 41 özel firma -ki bunların bir kısmı, ifade ettiğimiz gibi, hayalîdir, naylondur- ve onlarla hayalî işlem yapan 16 bin çiftçi hakkında soruşturma başlatmıştır. Bakanlık, çiftçilerin aldığı primi iade etmeleri için tebligat göndermektedir. Destekleme primi alan çiftçilerin aldıkları parayı ödememeleri hâlinde, beş yıl destek almamaları gerekecektir.

Açıkça dolandırıcılık yaptığı bilinen bu kişilerin içerideki destekleme paraları mahkeme bitinceye kadar dondurulmuş, beş yıl süreyle bu insanlara destek verilmemesi kararlaştırılmışken, yargı sürecine müdahale ederek bu insanların desteklerden yararlandırılmasına ve içerideki paralarının verilmesine yönelik bir düzenleme getirilmektedir.

Organize bir dolandırıcılık faaliyeti olan bu durumda, bırakın destekleme ödemelerinin devam ettirilmesini, başta Tarım Bakanı olmak üzere, bu uygulamadan sorumlu kim varsa mutlaka hesap vermesi gerekmektedir. Bu çerçevede, 37’nci maddenin de teklif metninden mutlaka çıkartılması gerekir fakat dürüst olduğu ve gerçekten üretim yaptığı hâlde bu sahte, naylon firmalar nedeniyle mağdur olan dürüst çiftçiyi koruyacak lokal düzenleme ayrıca yapılabilir. Yalnız, bu düzenleme, dürüst çiftçiyi değil, aksine, dolandırıcıyı gözeten bir düzenlemedir.

Bu konuda, bir Manisa Milletvekili olarak Manisalı çiftçilerle gurur duyuyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar) Çünkü, geniş bitkisel ve hayvansal ürün yelpazesiyle Türkiye tarımında çok önemli bir yere sahip olan Manisa, tarımsal üretimde ilk üç il arasında yer almaktadır.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – 10 milyar nerede, 10 milyar?

ERKAN AKÇAY (Devamla) – Üzüm, kiraz, tütün, zeytin, mısır ve pamuk üretiminde, ülkemizin en önde gelen üretici illerinin başında gelmektedir. Manisa’nın nüfusu 1 milyon 346 bin kişiyken, tarımda çalışanların sayısı ise yaklaşık 450 bin kişidir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı incelemelere göre, Manisa’da bir tek sahte müstahsil makbuzuna rastlanmamıştır, bir tek çiftçi böyle bir yola tevessül etmemiştir ve haksız yere 1 kuruş destekleme primi de almamıştır. Bu nedenle, Manisalı çiftçilerimizi buradan başarı dileklerimle kutluyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekilleri, 43’üncü maddede, 28 Şubat 1997’den sonra disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların yeniden göreve alınmaları durumunda bütçe kanunu kısıtlamalarının kaldırılması düzenlenmektedir. Daha önce de af kanunlarıyla görevlerine dönen vatandaşlarımız olmuştu. 1999 ve 2005 yıllarında, bu disiplin aflarıyla ve memuriyete geri dönüşlerle ilgili iki kanun çıkarılmıştı. Vahim olan, Hükûmet hâlen kaç kişinin görevlerine dönebilecek durumda olduğunu bilmemektedir. Diğer bir ifadeyle, bu düzenlemenin bir anlamı yoktur. Gerçekten, ifade ediyorum ki belki de bu tasarının en saçma düzenlemelerinden birisini getirmiştir ve yoklukla maluldür bu düzenleme. Kanunlar ihtiyaçtan doğar. Bu düzenleme hangi ihtiyaçtan doğmuştur? Hiçbir ihtiyaçtan doğmamıştır ve hiçbir kişi de yararlanmayacaktır çünkü geçmişte çıkan iki kanunla zaten…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERKAN AKÇAY (Devamla) - …memuriyete dönecekler döndü. Bu sadece seçim meydanlarında afaki, boş övünmelere fırsat tanımaya yönelik afaki bir düzenlemedir.

Bu düşüncelerle konuşmama son veriyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Bölüm üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Kazım Kurt, Eskişehir Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA KAZIM KURT (Eskişehir) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın milletvekilleri, sabahın bu saatinde devam eden çalışmalarımızda aslolan, düzgün bir kanun yapmak ve bunun da yolu, bu konularda birlikte tartışabilmek, birlikte değerlendirebilmek.

İkinci bölüm, 20 küsur maddeden oluşan, karayolları, tarımsal destekleme, kamulaştırma, memur affı, Vakıflar Kanunu, Ticaret Kanunu gibi pek çok kanunda değişiklik yapan maddelerden ibaret. Keşke bu temel kanun olarak değerlendirilen kanun, İç Tüzük’ün 91’inci maddede tarif ettiği anlamda bir temel kanun olabilseydi. Bakınız, orada diyor ki: “Bir hukuk dalını sistematik olarak bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştirecek biçimde genel ilkeleri içeriyorsa temel kanundur.” Oysa, bu getirilen kanun teklifi asla temel kanun olma özelliği taşımayan bir kanundur. Torba kanun olarak gündeme getirilmiş ve içinde 100’e yakın kanunda değişiklik yapan maddeler sıralanmış. Dolayısıyla, çok ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmesi, incelenmesi ve yorumlanması gerekir. Ne Komisyonda düzgünce tartışma şansı bulabildik ne de bugün, Meclis Genel Kurulunda bu konuda tartışma şansı bulabildik. Birkaç önerge kabul edilmek suretiyle o maddelerde hangi değişiklikleri yaptığımızı bile Genel Kurul anlayamadı ama az insan konuşsun, daha çok konuşma olmasın, tartışma olmasın mantığıyla milletvekillerinin konuşma, değerlendirme yapma şansı elinden alındı.

Bunlar olumsuz şeyler, bunlar iktidar partisinin yapmaması gereken şeyler. Burada kanunları çıkarmak da, Meclis Genel Kurulunu çalıştırmak da iktidar partisinin görevi. Eğer bu görevse, “Demokrasi, uzlaşma.” diyorsak, bunun da gereğini yerine getirmemiz lazım. Yoksa, “Ben darbeye karşıyım, sen darbeden yanasın.” bu değil, ayinesi iştir kişinin, gerisine bakılmaz. Eğer gerçekten demokratik, katılımcı bir mantık taşıyorsak, bu yasaları yasa gibi çıkarmamız gerekir.

Şimdi, ikinci bölüme genel olarak şöyle bakmak istiyorum: Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılması gereken çok önemli değişiklikler var, evet ama bu yeterli mi? Değil. Karayolları Trafik Yasası kendi başına bağımsız olarak alınmalı, incelenmeli, değerlendirilmeli ve o, kendisinin sahibi olduğu komisyonlarda tartışıldıktan sonra buraya getirilmeli ama maalesef bu olmadı.

Kamulaştırma Yasası’nda yapılmaya çalışılan değişiklik, Anayasa Mahkemesinin iptallerini ortadan kaldırmaya yönelik değişiklikler. Bu, hukukun ardından dolanmaktır, hukuku yanlış yola getirmektir ve Parlamentoyu mahkemenin karşısında yasa yapmaya zorlamaktır, hukukun üstünlüğüyle asla bağdaşmaz.

28 Şubat mağdurlarının affıyla ilgili madde elbette olmalıdır ama sadece 28 Şubata hasredilen bir düzenleme, eşitlik anlamında yanlıştır, hukuka aykırıdır, Anayasa Mahkemesinden dönecektir çünkü Türkiye’de, sadece memurlara 28 Şubatta haksızlık yapılmadı, Türkiye’de 12 Eylülün baskı rejiminin, 12 Eylülün işkencelerinin hâlâ izi var ama maalesef, 12 Eylül yasalarını, 12 Eylül kalıntılarını temizleme konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi ciddi adım atmıyor, olumlu adım atmıyor, sadece demokratlığını 28 Şubatta göstermeye çalışıyor. Bu çok doğru bir yaklaşım değildir. 28 Şubatta mağdur olanların affedilmesi elbette doğrudur ama Türkiye’de, hâlâ 4045 sayılı Kanun nedeniyle iş bulamayan, işe başlatılamayan kamu görevlileri, işçiler mağduriyetini gideremedi. Gelin, bu konuda da bir adım atalım, o konularda vereceğimiz önergelere destek verin. 12 Eylülde “güvenlik soruşturması” diye bir ucube icat edildi ve o güvenlik soruşturmasında iki askerin “Hayır, bu işe giremez.” dediği insanlar işe giremedi, “Bu işte çalışamaz.” denilen insanlar işte çalışamadı ama mağduriyet sadece 28 Şubata hasredilince  doğru bir yaklaşım değil.

Yine, Vakıflar Kanunu’nda yapılmaya çalışılan değişiklikler çok ciddi değişiklikler değil. Vakıflar Kanunu’nda ciddi anlamda, köklü değişiklik yapmak zorunludur ve bu zorunluluğu bu Parlamento yerine getirmelidir. Vakıfların ideolojik anlamda demokratik ve katılımcı bir yöntemle yönetilmesini sağlayacak formülü üretmemiz ve bu formülü geliştirmemiz zorunludur.

Hiç kimse Türkiye’deki mahkeme kararlarının tersine bir dolanmayla hukuku düzeltmeye kalkmamalıdır. Pek çok konuda idare mahkemelerinin ve Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu bozma kararlarının  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yeniden gözden geçirilmesi gerektirmektedir ama bu konuda bir adım atılmamıştır.

Her ne hikmetse Türk Ticaret Kanunu yeni bir kanun olmasına rağmen, sık sık değişmektedir ve kişiye özel değişiklikler gerçekleştirilmektedir. Daha önce, Konya Şeker Fabrikası ve Konya’daki Şeker Anonim Şirketiyle ilgili değişiklikler yapıldı, şimdi, burada Sermaye Piyasasının eline geçmiş olan Turkcell’le ilgili özel değişiklikler yapıldı. Bunu da yine dikkatinize sunmak istiyorum. Kişiye özel kanun yapmak bu Parlamentonun işi değildir. Bu Parlamento, bütün Türkiye’yi ilgilendiren kanunları yapmak zorundadır.

Bu Parlamento darbe kanunlarını değiştirmek zorundadır ve onun için de ilk önce 12 Eylül Anayasası’ndan, 12 Eylülün Siyasi Partiler Kanunu’ndan, 12 Eylülün Dernekler Kanunu’ndan başlamak zorundadır. Eğer bunu yapmıyorsanız ve bunu yapmamakta direniyorsanız, “Biz siviliz, sivil bir demokrasi istiyoruz.” diyemezsiniz. Gelin, bu konuyu çözelim, Siyasi Partiler Yasası’nı değiştirelim, Seçim Yasası’nı değiştirelim, yüzde 10 barajını bir an önce kaldıralım. Bu gerçekleşmezse, bu doğru bir yaklaşım olmaktan çıkar ve insanlarımızı sadece kandırmaya yönelik, oyalamaya yönelik bir çalışma olur.

Şimdi yaptığımız çalışma sadece ve sadece bürokratların “Çok acele.” diyerek ihtiyaç gidermek anlamında koydukları maddeler. Ama, hangi maddeler? Türkiye’de ehliyetlerin değişmesiyle ilgili ne acelemiz var? Ama, Parlamentoyu tatile sokmadan bu konuyu değiştirmeye çalışıyoruz ya da Türkiye’de bu vakıfların kiraya verilmesiyle ilgili, gayrimenkullerin kiraya verilmesiyle ilgili acelemiz ne? Sanayi siciliyle ilgili 1957’de çıkmış, 1957’den bu yana sicil tutulmamış, biz şimdi onlara af getiriyoruz ve Parlamentoyu tatile sokmadan yapıyoruz. Böyle bir mantıkla demokrasiden bahsetme şansımız olmaz. Bu keyfî yönetimin ta kendisidir, milletvekillerine işkence yapmanın başka bir adıdır. On üç saat, on dört saat çalışan bir Parlamentoda yasaları doğru değerlendirme şansımız olmamıştır, olmayacaktır. İddia ediyorum, önümüzdeki süreçte, bugün değiştirdiğimiz, bu 478 sıra sayılı Teklif’in içindeki kanunları tekrar değiştirmek zorunda kalacağız çünkü özelikle son önergelerle yapılan değişikliklerde hiç kimse doğru bir iş yaptığını bilmiyor, tesadüfen yapılan değişiklerdir. Bu konuda Parlamentoyu daha fazla baskı altında tutmanın bir anlamı yoktur.

İktidar partisinin değerli temsilcilerine bu tavsiyeleri yapıyorum. Önümüzdeki süreçte, inşallah ekimden sonra, Parlamentoda yasa yapma konusunda daha samimi ve daha demokrat davranırsınız.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Bölüm üzerinde şahsı adına söz isteyen Erkan Akçay, Manisa Milletvekili.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Bu saatten sonra konuşulmaz Sayın Başkan, vazgeçtim.

BAŞKAN – Tufan Köse, Çorum Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

TUFAN KÖSE (Çorum) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Bugün, AKP’li grup başkan vekillerinin en büyük eleştirisi, muhalefetin bir kısım İç Tüzük hükümlerini kullanarak yasamayı, AKP’nin yapmak istediği yasama çalışmalarını engellediği ve bu sebeple Meclisin on üç saat, on dört saat, on beş saat çalışmasının da doğal ve normal olduğu yönünde.

Tabii, bu iktidar, Meclisteki başarısını –maalesef- çıkarttığı yasa sayısıyla ölçen bir iktidar. Tabii, geciken adalet adalet olmadığı gibi, hızlı adalet de adalet değil; geciken yasama gerçek bir yasama olmadığı gibi, hızlı yasama da gerçek bir yasama değildir, bunu bütün hukukçular bilir, hukuk fakültesinin birinci sınıfında bunlar öğretilir.

Demokratik meclislerde engelleme muhalefetin en temel ve en doğal hakkıdır ve demokrasinin bir gereğidir. Muhalefet, çok sakıncalı gördüğü bazı yasalarda, bazı kararlarda, bu kanunu geciktirmek için İç Tüzük’ün kendisine sağladığı bütün imkânları kullanır ki bu süreç içerisinde de kamuoyunu arkasına alır, kamuoyunu bilgilendirir ve bir kısım taleplerini mümkünse iktidara kabul ettirmek ister; bu anlamda önerge verir, bu anlamda uzun konuşmalar yapar, önergelerinin sayısını artırır, iktidarın işini sonuç olarak zorlaştırır; amacı ise -az evvel söylediğim gibi- kanun çıkartılırken kamuoyunu bilgilendirmek ve kamuoyunun desteğini arkasına alarak bazı maddelerde, bazı hususlarda değişikliği sağlamaktır. İktidara düşen ise demokratik bir olgunluk içerisinde, muhalefetin bu uzatma girişimlerine, bu engelleme ve geciktirme girişimlerine sabır ve tahammül göstermektir. Dünyanın her yerinde bu vardır, bütün gelişmiş demokrasilerinde, Amerika’sında da vardır, Avrupa’sında da vardır, adına da ”filibuster” denilir. Bundan kimsenin gocunmaması, kimsenin rahatsız olmaması gerekir diye düşünüyoruz.

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Meclise geleli iki seneyi geçti ama maalesef, gördüğümüz şu: Bir ciddiyetsizlik var, gerçekten ciddiyetsizlik var Mecliste, özellikle iktidar partisinin ciddiyetsizliği var. Az evvel hepimiz izledik, Komisyonun bir başkan vekili var, zannediyorum babası da bu memlekette bakanlık yaptı, milletvekilliği yaptı ama yaptığı keyfîliği, hukuksuzluğu gülerek, bir de alay ederek muhalefet partilerine bakarak ciddiyetsizliğini sergiledi.

Zorbalık var, gerçekten zorbalık gördük. 4+4+4’ün Komisyon çalışmalarını hatırlayın. Sonradan bakan da yapılan Komisyon Başkanı,     100-150 AKP’li milletvekilinin Komisyon odasını -bir gün öncesinden hazırlamış- sabahında işgaliyle, bizleri içeriye sokmayarak ve Komisyon Başkanıyla da muhalefet partisi milletvekillerinin arasındaki irtibatı kesecek şekilde bir yığınak yaparak, “Okundu… Kabul eden… Etmeyen… Kabul edilmiştir.” diyerek çok önemli bir kanunu büyük bir hızla geçirdi. Bugün de sakıncalarını hep birlikte görüyoruz. Kaldı ki birçok  kanunda bu sakıncaları yaşıyoruz.

İşte, kanun hükmünde kararname çıkartıyor iktidar, aradan bir ay geçmiyor ki düzeltmek için yeni bir kanun çıkartmasın. Kanun çıkartıyor, aradan on beş gün geçmesin ki yeni bir kanun çıkartmasın. Yani zorbalık da bu Parlamentonun bir yasama yöntemi oldu.

Yine, bu Parlamento, emir ve komuta zinciri içerisinde çalışıyor, Başbakan “pat” diye emrediyor, AKP çoğunluğu “şak” diye yerine getirmeye çalışıyor. Yani ben, artık, bu kadarına da ayıp diyorum. Kendi iradelerini kullanmayan bir parlamentere parlamenter demek dünyanın hiçbir yerinde herhâlde mümkün değildir.

Yine, bu Parlamentoda çift oy kullanma, olmayanın yerine oy kullanma da bir yasama tekniği, yasama yöntemi olarak kullanılıyor. Yani, insanlar hiç utanmadan, hiç sıkılmadan, yüzleri kızarmadan çift oy kullanabiliyorlar. Dünyanın neresinde görülmüştür, hangi parlamenter demokraside bu vardır? Bunu da anlamak mümkün değil.

Yine, bu Parlamentoda tehdit de bir yasama faaliyeti olarak öngörülüyor. Ben canlı şahidiyim, KİT Komisyonunda, KİT Komisyonunun Cumhuriyet Halk Partili sözcüsü AKP’li bir milletvekili tarafından ölümle tehdit edildi, hakaret ve küfre uğradı.

Yani, bu Parlamentoda çok ilkler yaşanıyor, o anlamda, ben iktidar partisine, iktidar partisinin milletvekillerine, demokratik bir olgunluk telkin etmek istiyorum. Sabahki konuşmamda da söyledim, Sayın Başbakan bana göre darbe tahrikçiliği yapıyor. Lütfen, sizler yapmayın, bu Parlamentonun kuruluş felsefesine uygun davranın.

FATİH ŞAHİN (Ankara) – Ne bağlamda? Nasıl?

TUFAN KÖSE (Devamla) – Hangi bağlamda?

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ne alakası var? Yani, gecenin bu saatinde…

TUFAN KÖSE (Devamla) – Çok alakası var. O zaman, konuşalım.

Bir beş dakika daha süre veriyor musunuz Sayın Başkanım? Arkadaşlar soru sordular, onlara cevap vereyim.

BAŞKAN – Yarın kaldığımız yerden devam ederiz.

TUFAN KÖSE (Devamla) – Öyle mi? Kaldığımız yerden devam edeyim.

Sayın Başbakan darbe tahrikçiliği yapıyor. Gündüz yaptığım konuşmamda da söyledim…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

TUFAN KÖSE (Devamla) – Çorum olayları bir darbe tahriki ise Alaattin Camii’nin bombalanarak Müslümanların katledildiğini iddia etmek de darbe tahrikidir.

BAŞKAN – Sayın Köse, teşekkür ediyorum.

Yarın kaldığımız yerden devam ederiz.

TUFAN KÖSE (Devamla) – Aynı şekilde, Başbakanın söylediği “Camide içki içiliyor, camide edebe aykırı, ahlaka mugayir hareketler yapılıyor.” sözleri de darbe tahrikçiliğidir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Köse.

Bölüm üzerinde on beş dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

                                                                  Kapanma Saati: 03.47

 

 

                               ON ALTINCI OTURUM

                                Açılma Saati: 03.48

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)