DÖNEM: 24                            CİLT: 57                    YASAMA YILI: 3

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

139’uncu Birleşim

13 Temmuz 2013 Cumartesi

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ

III.- GELEN KÂĞITLAR

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 22 milletvekilinin, huzurevleri ve bakımevlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/720)

2.- Adana Milletvekili Fatoş Gürkan ve 25 milletvekilinin, boşanma oranındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/721)

3.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız ve 22 milletvekilinin, arıcılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/722)

V.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 479 ve 467 sıra sayılı kanun tasarılarının görüşmelerinin 13 Temmuz 2013 Cumartesi günkü birleşiminde tamamlanması hâlinde 14 Temmuz 2013 Pazar günü toplanmamasına; TBMM’nin 479 ve 467 sıra sayılı kanun tasarılarının görüşmelerinin tamamlanmasını izleyen günden itibaren başlamak ve 1 Ekim 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile girmesine ilişkin önerisi

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

 

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/498) (S. Sayısı: 173)

4.- Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/795, 2/64) (S. Sayısı: 479)

 

5.- Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı: 467)

VII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın görüşülen kanun tasarısının ikinci bölümü üzerinde BDP Grubu adına yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın görüşülen kanun tasarısının ikinci bölümü üzerinde BDP Grubu adına yaptığı konuşma sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması

3.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın görüşülen kanun tasarısının 23’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

4.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

VIII.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca’nın, CHP’li bir milletvekilinin Başbakanın kızıyla ilgili basında çıkan sözlerini kınadığına ve CHP’li kadın milletvekillerinden de kınama beklediğine ilişkin açıklaması

2.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın, CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın Başbakanın kızıyla ilgili tweet’ini kınadığına ve CHP’li kadın milletvekillerinden bu kınamadan dolayı da kendisini tebrik etmelerini beklediğine ilişkin açıklaması

3.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Başbakanın mahremine Twitter yoluyla bir sataşma yapılmışsa onun gereğini fazlasıyla yapacaklarına ilişkin açıklaması

4.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, BDP Grubu olarak, CHP’li milletvekilini kınadıklarına, kadınlar üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğine ve CHP’li kadın milletvekilleri tarafından bu konuda bir açıklama yapılması gerektiğini düşündüğüne ilişkin açıklaması

5.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, MHP Grubu olarak, CHP’li milletvekilinin ifadelerini kınadıklarına ilişkin açıklaması

6.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, CHP Antalya Milletvekilinin ifadelerinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Başbakandan özür dilediklerine ve bunun bir milletvekiline yakışmayan bir hareket olduğuna ilişkin açıklaması

7.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, CHP Antalya Milletvekilinin milletin hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğine ve kendisini kınadıklarına ilişkin açıklaması

8.- İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, CHP’li kadın milletvekilleri adına CHP Antalya Milletvekilinin sözlerini kınadığına ve özür dilediğine ilişkin açıklaması

9.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Türk basketboluna hizmet etmiş bir basketbolcunun kendisine bir televizyonun uzattığı mikrofona konuşmaması nedeniyle Basketbol Millî Takımına alınmamasına, Meclis çalışmalarına ara verildiği sırada bir milletvekilinin “Meclisi kapattırırız.” demesini Meclise hakaret olarak aldığına ve 24’üncü Dönemin Üçüncü Yasama Yılının sonunda katkı sağlayan milletvekillerine, Başkanlık Divanına, Meclis çalışanlarına ve basın mensuplarına teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması

10.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, 24’üncü Dönemin Üçüncü Yasama Yılının son gününde hâlen 8 milletvekilinin tutuklu bulunduğuna, Genel Kurulda 2-13 Temmuz 2013 tarihleri arasında hiçbir insani norma uymayan bir şekilde çalışıldığına ve Meclisteki tüm çalışanlara teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması

11.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, önümüzdeki yasama döneminin kadınlara karşı yeni üslupla, hakaretten ve tacizden uzak bir dönem olmasını dilediğine, Barış ve Demokrasi Partisi olarak, Meclisin çalışanlarına, milletvekillerine, basın mensuplarına ve halka teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması

12.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, 24’üncü Dönemin Üçüncü Yasama Yılında birçok düzenleme yapıldığına, bu düzenlemelerde emeği geçen milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına teşekkür ettiğine, milletin kürsüsünde milletimizin talep ve beklentilerine, millî ve manevi değerlere uygun bir şekilde ifadeler kullanılması gerektiğine ilişkin açıklaması

IX.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, 24’üncü Dönemin Üçüncü Yasama Yılının son birleşimine gelinmesi nedeniyle Bakanlar Kurulu üyelerine, milletvekillerine, Meclis çalışanlarına ve basın mensuplarına teşekkür ettiğine ilişkin konuşması

X.- OYLAMALAR

1.- (S. Sayısı: 479) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin oylaması

2.- (S. Sayısı: 467) Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı’nın oylaması

XI.- KOMİSYONLAR BÜLTENİ

1.- 01/01/2013 – 30/06/2013 tarihleri arasında komisyonlara gelen, komisyonlardan çıkan ve 30/06/2013 tarihinde komisyonlarda bulunan kanun hükmünde kararnameler, tasarılar, teklifler ve tezkereler

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak sekiz oturum yaptı.

Elâzığ Milletvekili Enver Erdem ve 19 milletvekilinin, emniyet mensuplarının sorunlarının (10/717),

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Hükûmetinin Irak politikasının (10/718),

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Hükûmetinin Süryani-Asuri politikasının (10/719),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu raporlarının (1/498) (S. Sayısı: 173),

6’ncı sırasında yer alan, Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/676) (S. Sayısı: 380),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporları (2/1613, 1/778) (S. Sayısı: 478), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamadan sonra kabul edildi.

5’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/795, 2/64) (S. Sayısı: 479), görüşmelerine başlanarak 22’nci maddesine kadar kabul edildikten sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Karaman Milletvekili Lütfi Elvan’ın 478 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 9’uncu maddesiyle ilgili redaksiyon talebine ilişkin birer açıklamada bulundular.

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 13 Temmuz 2013 Cumartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere 00.58’de birleşime son verildi.

 

                                                             Sadık YAKUT

                                                             Başkan Vekili

 

         Bayram ÖZÇELİK                                                                         Muharrem IŞIK

                  Burdur                                                                                         Erzincan

                Kâtip Üye                                                                                     Kâtip Üye


II.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.02'de açılarak on iki oturum yaptı.

Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Mısır'da yaşanan olaylara,

Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Iğdır'ın sorunlarına,

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Polatlı çiftçisinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın gündem dışı konuşması sırasında Barış ve Demokrasi Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

Elâzığ Milletvekili Enver Erdem ve 19 milletvekilinin, Elâzığ ilinde tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarının (10/711),

Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve 20 milletvekilinin, emniyet teşkilatı mensuplarının sorunlarının (10/712),

Adana Milletvekili Ali Halaman ve 20 milletvekilinin, Türkiye'de seracılığın sorunlarının (10/713),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

MHP Grubunun, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve 22 milletvekilinin 26/3/2013 tarih 10935 sayı ile 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'un uygulanmasından doğan sorunların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

CHP Grubunun, 10/7/2013 tarihinde Çorum Milletvekili Tufan Köse ve arkadaşları tarafından emniyetin, idarenin ve adliyenin şüpheli kamu görevlilerine müsamahalı davranıp davranmadığı, davranıyor ise bunun daha sonra meydana gelebilecek benzer olaylara olabilecek etkilerinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1006 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Genel Kurulun 10 Temmuz 2013 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Kars Milletvekili Yunus Kılıç'ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bir ifadenin tutanaklara yanlış geçtiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının:

l'inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu'nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2'nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3'üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu raporlarının (1/498) (S. Sayısı: 173),

5'inci sırasında yer alan ve İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Milli Savunma Komisyonu Raporu'nun (1/795, 2/64) (S. Sayısı: 479),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

4'üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ile 100 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporları (2/1613, 1/778) (S. Sayısı: 478), görüşmelerine devam edilerek 73’üncü maddesinin (bb) bendine kadar görüşmeleri tamamlandıktan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, 2 kez, görüşülmekte olan kanun teklifinin 73'üncü maddesinin (aa) bendinden sonra yeni bir madde ihdasına dair önergenin Anayasa'ya ve İç Tüzük'e uygun olmadığına,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un Genel Kurulu yönetme usulüne,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 73'üncü maddesinin (aa) bendinden sonra yeni bir madde ihdasına dair önergenin işleme alınmasının ve Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un tutumunun İç Tüzük'e uygun olup olmadığı konusunda 2 kez usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda bir değişiklik olmadığı açıklandı.

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 11 Temmuz 2013 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere 02.24'te birleşime son verildi.

 

                                                             Sadık YAKUT

                                                             Başkan Vekili

 

         Bayram ÖZÇELİK                    Muharrem IŞIK                       Fehmi KÜPÇÜ

                  Burdur                                   Erzincan                                     Bolu

                Kâtip Üye                               Kâtip Üye                               ‑Kâtip Üye

 


II.- GELEN KâĞITLAR

                                                                                                                                No: 199

13 Temmuz 2013 Cumartesi

Teklifler

1.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın; Kars Havalimanına “Kazım Karabekir Uluslararası Havalimanı” İsmi Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1714) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

2.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 1 Milletvekilinin; Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1715) (Plan ve Bütçe; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

3.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1716) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

4.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın; Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1717) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasının 7’nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1718) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1719) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1720) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İnsan Haklarını İnceleme ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1721) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

9.- Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1722) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

10.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1723) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:12.07.2013)

11.- İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sinop Milletvekili Engin Altay ile 44 Milletvekilinin; 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda, 1111 Sayılı Askerlik Kanununda ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1724) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

12.- İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 3 Milletvekilinin; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1725) (İnsan Haklarını İnceleme; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, celp dönemlerinin lisans mezuniyet dönemleriyle uyumlu hale getirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4344) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

2.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, 16 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilen Adalet ve Kalkınma Partisi mitingi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ulaşım araçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4345) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

3.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, tarım arazileri ile mera alanlarının yüz ölçümlerindeki değişime ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4346) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

4.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, ABD Ulusal Güvenlik Ajansına MİT tarafından Türk vatandaşlarının telefon konuşmalarının ve internet iletişimlerinin izlenmesine izin verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4347) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

5.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki engelli kadrolarına atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4348) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

6.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine turizm meslek lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4349) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

7.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş memur kadrolarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4350) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

8.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığın güvenlik ve temizlik işlerinin yerine getirilmesini sağlayan şirket elemanlarının kadroya alınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4351) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

9.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4352) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

10.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki okullara akıllı tablet gibi eğitimi kolaylaştırıcı cihazlar sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4353) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

11.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4354) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

12.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4355) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

13.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın yaylalarında yaşayan vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4356) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

14.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın yaylalarında yaşayan vatandaşların yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4357) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

15.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın yaylalarında yaşayan vatandaşların su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4358) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

16.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş memur kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4359) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

17.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki ağız ve diş sağlığı hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4360) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

18.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4361) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

19.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki hastanelere ambulans temin edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4362) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

20.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, engelli vatandaşların hastanelerdeki hizmetlerden yararlanmasını kolaylaştıracak fiziki koşulların yaratılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4363) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

21.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde pancar ekiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4364) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

22.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4365) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

23.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4366) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

24.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde elektrik hizmeti noktasında yaşanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4367) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

25.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4368) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

26.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ailesinin geliri belirli bir tutarı geçen engellilerin engelli aylıklarının kesildiği iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4369) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

27.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine kent müzesi açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4370) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

28.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Devlet Demiryolu Meslek Lisesi mezunlarının Bakanlık kadrolarına yerleştirilmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4371) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

29.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4372) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

30.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da olası bir depreme yönelik alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4373) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

31.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir’in Güzelbahçe ilçesine yapılması planlanan hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4374) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

32.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, memur kadrolarına atanan sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4375) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

33.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, memur kadrolarına atanan belediye personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4376) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

34.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 4/C statüsünde çalışanların sayısına ve sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4377) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

35.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, taşeron işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4378) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

36.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vekil imam hatip olarak görev yapan personelin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4379) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

37.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, fahri imam hatip olarak görev yapan personelin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4380) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

38.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vekil müezzin-kayyım olarak görev yapan personelin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4381) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

39.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hafız olarak görev yapan personelin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4382) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

40.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vekil ebe, hemşire ve sağlık elemanı olarak görev yapan personelin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4383) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

41.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu dışı aile sağlığı elemanlarının sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4384) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

42.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yapı müteahhitliği hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4385) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yapı denetim sisteminin güçlendirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4386) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

44.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tüketici güven endeksindeki düşüşe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4387) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, toplu konut uygulamalarına ve kooperatifçiliğin desteklenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4388) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

46.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, katı atık yönetimi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4389) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

47.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çevre düzeni planları ile kentleşme ve imar çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4390) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

48.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yöresel mimari özelliklere uygun yapılaşma kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4391) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

49.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4392) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

50.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu binalarının güçlendirilme çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4393) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

51.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki bir gölet ve sulama projesi için aktarılan ödeneğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4394) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

52.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çevre mevzuatının etkin uygulanması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4395) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

53.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bazı bitkilerin üretimlerinde artış sağlanması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4396) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

54.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ithalatla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4397) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

55.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sigortası fonuna yapılan müracaatlar ile fondan yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4398) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

56.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ihracatla ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4399) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

57.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, deniz ürünleri üretimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4400) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

58.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, buğday, arpa ve pamuğun üretim alanları ile üretim miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4401) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

59.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sosyal diyalog mekanizmaları ile piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4402) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

60.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ekonomi politikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4403) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

61.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş gücü piyasası ile engelli istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4404) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

62.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelliler, yaşlılar, kadınlar ve çocukların sosyal hayata katılımlarının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4405) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

63.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile hekimliği ile gelir dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4406) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

64.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına dönük çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4407) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

65.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4408) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

66.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık hizmetlerinin kalitesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4409) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

67.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4410) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

68.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, eğitimcilerin çalışma şartları ile Yükseköğretim Kurumunun daha şeffaf ve katılımcı olmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4411) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

69.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4412) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

70.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, eğitimde niteliğin artırılması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4413) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

71.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, dolaşım sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4414) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

72.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, arkeolojik kazılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4415) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

73.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, turizm sektörünün geliştirilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4416) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

74.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, imalat sektörünün geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4417) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

75.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, imalat sanayiinin geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4418) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

76.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, imalat sektörünün rekabet gücünün artırılması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4419) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

77.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yeni istihdam alanları yaratılması ve müteahhitlik hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4420) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

78.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ekonominin çeşitli alanlarında yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4421) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

79.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, modern tarım işletmeciliğinin yaygınlaştırılması ve yerli üreticilerin korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4422) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

80.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Huzurevi ve Sevgi Evlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4423) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

81.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarımsal dönüşüm çalışmalarına ve doğal kaynakların geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4424) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

82.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4425) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

83.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gıda güvenliğinin sağlanması ve tarımsal üretimin geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4426) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

84.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4427) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

85.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, finans sektörünün geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4428) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

86.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe doğrudan yabancı yatırımın artırılmasına ve teknoparklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4429) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

87.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4430) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

88.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesindeki gölet ve sulama projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4431) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

89.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki bazı camilerin restorasyon çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4432) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

90.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki bir gölet ve sulama projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4433) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

91.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4434) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

92.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bilgi çağına uygun bireyler yetiştirilmesi noktasında yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4435) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

93.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki okul, lojman ve pansiyon projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4436) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

94.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, demiryolu taşımacılığı ve limanların kapasitesinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4437) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

95.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizliğin önlenmesine yönelik çeşitli alanlarda yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4438) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

96.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, dış ticaret açığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4439) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

97.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mesleki yeterlilik sistemine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4440) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

98.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a yapılması planlanan hastanelerle ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4441) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

99.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4442) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

100.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, reel sektörün finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4443) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

101.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın, Nurhak ilçesindeki bazı sulama projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4444) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

102.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, finansal sistemdeki farklı kuruluş ve enstrümanlar arasında rekabeti bozucu unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4445) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

103.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mali sektörün ve teknolojik altyapının geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4446) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

104.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, altyapı yatırımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4447) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

105.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kayıt dışı istihdama ve mali yükümlülüklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4448) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

106.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C’li statüsünde çalışan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4449) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

107.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bölünmüş yol yapım çalışmalarına ve demir yollarının taşımacılık sektöründeki ağırlığının artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4450) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

108.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ürün ve girdi piyasalarında etkinliğin sağlanması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4451) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

109.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, trafik güvenliği kapsamında yapılan çalışmalar ile hava ve karayolu ulaşımının geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4452) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

110.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4453) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

111.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işletmeler üzerindeki mali yükümlülüklere ve işletmelerde kurumsal yapının geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4454) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

112.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki dere ve çaylarla ilgili projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4455) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

113.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, mal ve hizmet piyasalarının geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4456) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

114.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki bazı projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4457) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

115.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, deniz ticaret filosunun yenilenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ve son beş yıl içerisinde tesis edilen tersane alanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4458) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

116.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4459) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

117.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gemi üretimi sektörünün geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4460) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

118.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, enerji alanında kamunun etkin denetimine yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4461) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

119.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4462) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

120.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektronik iletişim ve haberleşme sektörünün geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4463) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

121.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4464) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

122.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, enerji alanındaki yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4465) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

123.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bilgi ve iletişim teknolojilerinin işletmelerde yaygın kullanımını sağlamaya dönük çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4466) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

124.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4467) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

125.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektronik ve haberleşme sektöründe yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4468) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

126.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4469) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

127.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, enerji temini ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4470) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

128.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çevreye duyarlı üretim süreç ve teknolojilerinin geliştirilmesi ile Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4471) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

129.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işletmelerin fiziki altyapılarının iyileştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4472) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

130.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ar-Ge konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4473) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

131.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ve Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4474) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

132.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ar-Ge harcamalarında özel sektör payının artırılmasına ve nitelikli araştırmacı sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4475) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

133.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitelerinin artırılması ile ülkenin rekabet gücünün artırılmasına dönük çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4476) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

134.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu hizmetlerinin sunumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4477) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

135.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çevre altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4478) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

136.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ulaşım altyapısı ile ilgili çalışmalar ve Türkiye’nin değişik bölgelerdeki ülkelerle ilişkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4479) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

137.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, lojistik faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4480) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

138.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, madencilik ürünlerinin yurt içinde işlenmesi ve ihraç edilmesi konusundaki çalışmalar ile nitelikli iş gücü yetiştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4481) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

139.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne ve kayıt dışı ekonomiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4482) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

140.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4483) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

141.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4484) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

142.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki bazı okul projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4485) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

143.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesine yönelik yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4486) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

144.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bazı alanlarda akademisyen açığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4487) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

145.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ile ilgili verilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4488) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

146.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki içme suyu projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4489) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

147.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık hizmetlerindeki özelleştirme uygulamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4490) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

148.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hastanelerdeki yatak kapasitesinin yetersizliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4491) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

149.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık harcamaları ile ilgili verilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4492) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

150.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Afşin Kız Meslek Lisesi Projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4493) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

151.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meyve ve sebze fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4494) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

152.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, psikologların görev tanımının yapılmamış olmasına ve psikologluk mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4495) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

153.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sanayi kaynaklı çevre kirliliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4496) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

154.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik oranındaki artışa ve işsizlik sorununun çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4497) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

155.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, diyabet vakalarına ve hastalıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4498) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

156.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarımdaki girdi fiyatlarına ve tarım üretiminde kalitenin artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4499) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

157.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarımsal üretimin geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4500) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

158.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hayvan hastalıkları ile mücadele konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4501) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

159.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, et, süt ve balık sektöründeki özelleştirmelerin etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4502) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

160.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yem maliyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4503) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

161.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki Hurman Çayı İkmali Projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4504) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

162.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Afşin-Elbistan Kömür Havzası Üst Akifer Drenajı ve Susuzlaştırma Projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4505) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

163.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, buğday üretiminin artırılması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4506) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

164.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kredi başvurularında Ziraat Bankası tarafından çiftçilerden istenen belge ve masraflara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4507) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

165.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4508) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

166.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki sulama kooperatiflerinin elektrik tüketim borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4509) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

167.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4510) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

168.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki ekilebilir arazilerle ilgili verilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4511) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

169.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/4512) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

170.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelliliğin önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4513) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

171.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/4514) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

172.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, traktör üretimi ve satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4515) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

173.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/4516) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

174.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bahçe mobilyaları ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4517) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

175.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/4518) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

176.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tütün kullanımı ile ilgili verilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4519) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

177.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarımda istihdama ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4520) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

178.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/4521) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

179.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kömür madenlerinde iş güvenliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4522) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

180.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/4523) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

181.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye Taşkömürü Kurumunun sosyal yardım kapsamında dağıtılan kömürlerden kaynaklanan alacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4524) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

182.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/4525) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

183.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimliği istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4526) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

184.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4527) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

185.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, icra dairelerinin iş yüküne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4528) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

186.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4529) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

187.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4530) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

188.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/4531) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

189.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4532) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

190.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4533) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

191.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4534) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

192.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4535) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

193.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yapı malzemelerine yönelik kalite denetimlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4536) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

194.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4537) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

195.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4538) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

196.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4539) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

197.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4540) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

198.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4541) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

199.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4542) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

200.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4543) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

201.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011-2012 yıllarında mahkemelerdeki dosya sayıları ile ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4544) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

202.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4545) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

203.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4546) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

204.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4547) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

205.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4548) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

206.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4549) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

207.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4550) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

208.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4551) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

209.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4552) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

210.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4553) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

211.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4554) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

212.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4555) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

213.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4556) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

214.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4557) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

215.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4558) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

216.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4559) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

217.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4560) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

218.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4561) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

219.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4562) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

220.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/4563) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

221.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4564) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

222.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4565) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

223.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4566) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

224.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4567) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

225.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4568) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

226.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/4569) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

227.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4570) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

228.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4571) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

229.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4572) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

230.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4573) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

231.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4574) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

232.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4575) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

233.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4576) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

234.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4577) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

235.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4578) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

236.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4579) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

237.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4580) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

238.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4581) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

239.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/4582) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

240.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4583) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

241.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/4584) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

242.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4585) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

243.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan hizmet binalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4586) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

244.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, engelli vatandaşların kamu kurumlarına erişiminin kolaylaştırılması için yapılan düzenlemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4587) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

245.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TSK bünyesinde sözleşmeli astsubay olarak çalışanların sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4588) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

246.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde çalışan sözleşmeli personelin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4589) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

247.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mahalli idareler birlikleri bünyesinde çalışan sözleşmeli personelin kadroya atanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4590) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

248.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İl Özel İdareleri bünyesinde çalışan sözleşmeli personelin kadroya atanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4591) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

249.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sözleşmeli personelin kadroya atanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4592) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

250.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında özel kanunlara tabi olarak çalışan sözleşmeli personelin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4593) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

251.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci kapsamında ülke dışına çıkan teröristlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4594) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

252.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite mezunu teknik personelin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4595) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

253.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı illerde doğalgaz satışına sınırlama getirildiği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/4596) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

254.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4597) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

255.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ücretli öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4598) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

256.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, rehber ve usta öğreticilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4599) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

257.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci boyunca terör örgütüne katılanların arttığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4600) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

258.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci kapsamında ülke dışına çıkan teröristlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4601) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

259.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, son dönemlerde döviz kurunda yaşanan artışlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/4602) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

260.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci kapsamında ülke dışına çıkan teröristlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4603) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

261.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci boyunca terör örgütüne katılımların arttığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4604) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

262.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci boyunca terör örgütüne katılanların arttığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4605) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

263.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, son dönemlerde döviz kurunda yaşanan artışlara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4606) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

264.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci kapsamında ülke dışına çıkan teröristlere ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/4607) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

265.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çözüm süreci kapsamında ülke dışına çıkan teröristlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4608) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

266.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Mısır’daki darbe sonrası ülkedeki Türk iş adamlarının durumuna ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/4609) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

267.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Mısır’daki darbe sonrası ülkedeki Türk iş adamlarının durumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4610) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

268.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı kanser ilaçlarının bulunmadığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4611) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

269.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Yapı Ressamlığı ve Tasarımı bölümlerinden mezun olanlara mühendislik tamamlama programı hakkı verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4612) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

270.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yürütülen sulama projesi çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4613) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

271.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Darıderesi Göleti yapım çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4614) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

272.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dağardı ve civar köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4615) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

273.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı devletler emrine veya yabancı devletler tarafından verilen eğitim burslarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4616) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

274.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, anadolu öğretmen liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4617) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

275.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıktaki boş kadrolara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4618) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

276.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık personeline ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4619) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

277.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sanayide kullanılan elektrik fiyatlarının düşürülmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4620) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

278.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye’nin rekabet gücüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4621) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

279.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, müze sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4622) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

280.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, müzelere kazandırılan kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4623) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

281.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarım sektöründe girdi maliyetlerinin düşürülmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4624) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

282.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ekili arazilerin ve su kaynaklarının korunmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4625) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

283.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4626) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

284.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ilaç ve tıbbi malzeme harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4627) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

285.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çocuk ölümlerinin azaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4628) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

286.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okul öncesi eğitime ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4629) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

287.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okul ve dershane denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4630) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

288.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, taşımalı eğitime ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4631) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

289.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yatılı bölge okullarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4632) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

290.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, anadolu fen ve genel liselere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4633) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

291.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ortaöğretim öğrencilerine verilen burslara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4634) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

292.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversite sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4635) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

293.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tohum üretimi ve ithaline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4636) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

294.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4637) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

295.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, açlık ve yoksulluk sınırının altındaki vatandaş sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4638) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

296.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş havalimanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4639) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

297.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engellilerin bakımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4640) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

298.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kendi işini kurmak isteyen engellilerin desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4641) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

299.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, organize sanayi bölgelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4642) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

300.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ceviz üretimi ve ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4643) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Tunceli’de PKK tarafından kaçırılan bir kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27786) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

2.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, ölen bir Suriyeli muhalifin üstünden TSK’ya ait bir künye çıktığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27787) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

3.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, ILO’nun bir konferansta aldığı karara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27788) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

4.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Tunus’ta yaşanan halk hareketine destek verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27789) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

5.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, AB ile müzakerelerde 22. faslın açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27790) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

6.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, TRT’den sorumlu Başbakan Yardımcısının TRT Yönetim Kurulu Toplantısına katıldığı iddiası ve Gezi Parkı olayları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27791) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

7.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Almanya’nın Münih kentindeki bir camide gerçekleştirildiği iddia edilen etkinliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27792) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde KCK tarafından yasa dışı vergi toplandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27793) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Diyarbakır’da düzenlenen bir konferansa ve sonuç bildirisinde yer alan ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27794) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şırnak’ın Cizre ilçesinde asayişin sağlanamadığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27795) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27796) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

12.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK terör örgütü ile yürütülen müzakere sürecinde Doğu ve Güneydoğu kanaat önderlerinin oynayacağı role ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27797) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Cilvegözü Sınır Kapısında meydana gelen patlamaya ve Türkiye-Suriye sınırında yaşayan vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27798) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevlerinde bulunan TSK mensuplarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27799) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

15.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Kürt sorunu bağlamında son dönemde yaşanan bazı gelişmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27800) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

16.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, tabelalarından “TC” ibaresi kaldırılan kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27801) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27802) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

18.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çanakkale’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27803) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

19.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çorum’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27804) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

20.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Denizli’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27805) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

21.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27806) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

22.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Kastamonu’nun Araç ilçesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27807) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

23.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Kastamonu’nun Daday ilçesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27808) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

24.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da olası bir depreme karşı yapılan hazırlıklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27809) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

25.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Reyhanlı saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili kullandığı bir ifadeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27810) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

26.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Ankara Kızılay’daki Gezi Parkı olaylarında aracını kalabalığın üzerine süren kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27811) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

27.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Suriye’deki iç savaşta ölen Türk vatandaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27812) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

28.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, Rize’de çay desteklemelerini ödeyen aracı bankaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27813) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

29.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Edirne’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27814) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

30.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elazığ’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27815) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzincan’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27816) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

32.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27817) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

33.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Eskişehir’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27818) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

34.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kamu iktisadi teşebbüsleri ile özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışan işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27819) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

35.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Taksim Dayanışması tarafından iletilen taleplerle ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27820) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

36.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı gösterilerinden sonra görev yerleri değişen polis, mimar ve mühendislere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27821) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

37.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27822) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

38.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Afyonkarahisar Dinar İmam Hatip Lisesi Müdürünün görevden alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27823) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

39.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Adana’da bir camide karate kursu verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27824) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

40.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, özel güvenlik hizmetleriyle ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27825) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

41.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Suriyeli muhaliflere Türkiye’de tanksavar ve ağır silah eğitimi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27826) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

42.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Gezi Parkı olayları sırasında eylemci bir grubun İstanbul Beşiktaş’taki bir camiye sığınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27827) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

43.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Ağrı Merkez Camiinde abdest almanın ücrete tabi olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/27828) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

44.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün abone olduğu bölgesel, ulusal ve uluslararası ajanslara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/27829) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

45.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Anadolu Ajansının sermaye artırımına gittiği iddiası ile hissedarlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/27830) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

46.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Anadolu Ajansı Genel Müdürü hakkındaki çeşitli iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/27831) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

47.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Anadolu Ajansı Genel Müdürü hakkındaki çeşitli iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/27832) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

48.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında gerçekleşen iç borçlanmalar ile ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/27833) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

49.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Halk Bankası tarafından bir şirkete verilen kredinin tahsilatı çerçevesindeki bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/27834) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

50.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TMSF tarafından el konulan bir televizyon kanalında işten ayrılan ve çıkarılan çalışanlar ile işe alınan kişilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/27835) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

51.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında uyuşturucu kuryeliği ve ticareti suçları nedeniyle hakkında soruşturma açılan kamu görevlilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/27836) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

52.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde’deki adliye binasının fiziki koşullarının yetersizliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/27837) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

53.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, cinsel taciz ve saldırı suçları nedeniyle hakkında soruşturma açılan kamu görevlilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/27838) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

54.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, kayıp bir vatandaşa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/27839) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

55.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında hint keneviri yetiştiriciliği ile ilgili soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/27840) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından ERA-NET kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27841) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

57.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27842) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

58.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27843) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformu Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27844) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

60.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27845) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

61.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Girişimcilik Aşamalı Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27846) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

62.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27847) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

63.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27848) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

64.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27849) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

65.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27850) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

66.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27851) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

67.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27852) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

68.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerini Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27853) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27854) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

70.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Girişimcilik Aşamalı Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27855) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

71.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27856) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

72.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Lisans ve Lisans Öncesi Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27857) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

73.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27858) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

74.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27859) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

75.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK-Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27860) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

76.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27861) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

77.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP) İkili Proje Destekleri kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27862) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

78.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27863) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

79.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27864) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

80.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27865) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

81.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27866) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği) kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27867) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

83.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Konuk veya Akademik İzinli (Abbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27868) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

84.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27869) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

85.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından AB 7. Çerçeve Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27870) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

86.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27871) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

87.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformu Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27872) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

88.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından AB 7. Çerçeve Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27873) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

89.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27874) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

90.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27875) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

91.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformu Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27876) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

92.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Hızlı Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27877) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

93.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27878) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

94.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27879) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

95.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27880) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

96.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27881) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

97.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27882) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

98.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP) kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/27883) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

99.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki şef kadrolarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27884) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

100.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personele kadro verilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27885) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

101.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TOKİ’nin faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27886) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

102.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, denize atık bırakılması nedeniyle kesilen cezalara ve alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27887) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

103.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, elektromanyetik kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27888) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

104.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında erozyondan zarar gören arazilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27889) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

105.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan Kuspa Tepesi ile çevresine mıcır tesisleri kurulacağı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27890) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

106.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tekstil sanayisinin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27891) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

107.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, şeker sanayisinin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27892) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

108.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kimya sanayi ve tarımsal ilaç üretiminin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27893) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

109.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, petrokimya rafinerilerinin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27894) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

110.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, katı atık yönetimi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27895) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

111.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, erozyon ile mücadele çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27896) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

112.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında arıtılmamış atıkların su yataklarına verilmesi nedeniyle kesilen cezalara ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27897) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

113.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, deniz kirliliği nedeniyle kesilen cezalara ve engellenmesi için alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27898) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

114.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, katı atıkların depolanması ve geri dönüştürülmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27899) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

115.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ambalaj atıklarının depolanması ve geri dönüştürülmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27900) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

116.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, evsel ve katı atıkların depolanması ve geri dönüştürülmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27901) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

117.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kontrolsüz tarımsal ilaçlama ve gübrelemeden kaynaklanan çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27902) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

118.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, taş-toprak sanayisinin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27903) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

119.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, akarsu ve göl kirliliğinin engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27904) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

120.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, enerji üreticilerinin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27905) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

121.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, fosil yakıtların geri dönüştürülmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27906) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

122.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, deri sanayisinin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27907) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

123.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gübre sanayisinin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27908) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

124.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çimento sanayisinin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27909) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

125.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında tıbbi atıklar ile ilgili verilere ve yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27910) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

126.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında bitkisel yağ atıkları ile ilgili verilere ve yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27911) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

127.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, petrol rafinerilerinin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27912) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

128.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yer altı sularında saptanan insan kaynaklı kirletici maddeler ile ilgili verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27913) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

129.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, lastik sanayisinin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27914) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

130.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, pil ve akümülatörlerden kaynaklanan çevre kirliliğine ve geri dönüştürülme çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27915) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

131.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, demir-çelik sanayisinin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27916) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

132.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, selüloz ve kağıt sanayisinin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27917) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

133.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında gürültü kirliliği nedeniyle kesilen cezalara ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27918) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

134.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir derede meydana gelen balık ölümlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27919) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

135.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hızlı nüfus artışından kaynaklanan çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27920) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

136.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hava kirliliğinin bitki ve yaprakları üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27921) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

137.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hızlı ve çarpık kentleşmenin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/27922) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

138.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yurt dışında yaşayan Türklere yönelik saldırılara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27923) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

139.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, ABD’ye gidecek vatandaşlardan alınan turist vizesi ücretine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27924) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

140.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, İzmir Çeşme’de kurulması planlanan rüzgar tribünlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/27925) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

141.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında maden üretimi ile ilgili verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/27926) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

142.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, madencilik faaliyetlerinin çevresel etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/27927) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

143.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında sanayi mineralleri üretimi ile ilgili verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/27928) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

144.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, engelli sporculara ve engelli sporlarının gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27929) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

145.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye Futbol Federasyonunun eğitim harcamalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27930) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

146.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye Futbol Federasyonunun AR-GE ve proje giderlerine ve futbol takımları ile ilgili verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27931) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

147.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, amatör futbol kulüplerinin sorunlarına ve futbol takımları ile ilgili verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27932) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

148.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türk Milli Futbol Takımının giderlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27933) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

149.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İstanbul 2020 Olimpiyatları adaylığı logo ve sloganı için gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27934) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

150.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2013 Akdeniz Oyunları logo ve sloganı için gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27935) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

151.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İstanbul 2020 Olimpiyatları adaylığı kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27936) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

152.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu Projesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27937) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

153.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt Merkez’de yapılması planlanan stadyumun projesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27938) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

154.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, FIFA U20 Dünya Futbol Şampiyonasındaki seyirci yetersizliğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27939) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

155.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Akdeniz Oyunlarındaki başarılara ve doping iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27940) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

156.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Mersin’de düzenlenen Akdeniz Oyunlarında dopingli çıkan sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/27941) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

157.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, tarım sigortasının kapsamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27942) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

158.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt Merkez’de yürütülen DOKAP İlleri Arazi Toplulaştırma Projesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27943) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

159.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gıda maddelerinde kullanılan ışınlama tekniğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27944) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

160.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki bazı köylerde aşırı yağıştan etkilenen çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27945) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

161.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Bala ilçesindeki bir tarım bölgesine TMO’ya bağlı birimin açılmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27946) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

162.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hava kirliliğinin bitkiler üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27947) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

163.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hava kirliliğinin hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27948) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

164.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan metan salınımının çevresel etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27949) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

165.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, toprağın bilinçsiz ve aşırı kullanımının önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/27950) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

166.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 31 Mayıs 2013 tarihinde Gezi Parkı olayları nedeniyle gözaltına alınan kadınlara yapılan üst aramasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27951) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

167.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, 2003-2013 yılları arasında gerçekleştirilen gösteri ve yürüyüşlerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27952) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

168.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Gezi Parkı olayları sırasında basın mensuplarına polis tarafından şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27953) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

169.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum’daki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27954) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

170.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Gezi Parkı eylemlerinde gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda el konulan kitaplara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27955) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

171.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum’da vatandaş devlet iş birliği yöntemi ile hizmet götürülen köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27956) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

172.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde kullanımının artmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27957) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

173.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Çorum Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27958) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

174.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Denizli Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27959) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

175.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Denizli Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27960) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

176.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Diyarbakır Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27961) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

177.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Diyarbakır Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27962) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

178.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Çorum Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27963) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

179.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festival ve törenler ile ilgili harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27964) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

180.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festival ve törenler ile ilgili harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27965) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

181.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şırnak’ın Cizre ilçesinde asayişin sağlanamadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27966) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

182.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında tanık koruma programı kapsamında kimliği değiştirilen kadınlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27967) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

183.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında uyuşturucu kuryeliği ve ticareti suçlaması nedeniyle hakkında işlem yapılan kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27968) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

184.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yaşanan yamaç paraşütü kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27969) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

185.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bursa Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27970) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

186.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bursa Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27971) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

187.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Çanakkale Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27972) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

188.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Çanakkale Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27973) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

189.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Çankırı Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27974) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

190.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Çankırı Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27975) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

191.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, polis intiharlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27976) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

192.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Şırnak’ın Cizre ilçesinde terör örgütünün asayiş birimleri oluşturduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27977) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

193.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Şırnak’ın Cizre ilçesinde terör örgütü tarafından oluşturulduğu iddia edilen güvenlik birimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27978) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

194.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Uşak ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27979) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

195.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tunceli ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27980) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

196.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Trabzon ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27981) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

197.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tokat ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27982) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

198.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tekirdağ ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27983) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

199.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şanlıurfa ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27984) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

200.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Zonguldak ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27985) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

201.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yozgat ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27986) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

202.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27987) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

203.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şanlıurfa’da yaşanan bir motosiklet kazası ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27988) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

204.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Çorum’da mevsimlik işçilere yönelik saldırı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27989) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

205.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karaman ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27990) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

206.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bayburt ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27991) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

207.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Batman ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27992) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

208.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Aksaray ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27993) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

209.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2012-2013 yıllarında yaşanan polis intiharlarına ve nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27994) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

210.- Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum’un, Gezi Parkı olaylarında polisin orantısız güç kullandığı iddialarıyla ilgili yürütülen işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27995) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

211.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Ankara Dikmen’de Gezi Parkı eylemlerinin yapıldığı bölgedeki sokak lambalarının kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27996) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

212.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TOMA alım ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27997) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

213.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırıkkale ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27998) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

214.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Erzurum Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/27999) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

215.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Erzincan Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28000) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

216.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Erzincan Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28001) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

217.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Elazığ Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28002) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

218.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Elazığ Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28003) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

219.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Edirne Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28004) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

220.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Edirne Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28005) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

221.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Erzurum Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28006) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

222.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Eskişehir Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28007) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

223.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Eskişehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28008) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

224.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında hint keneviri yetiştiriciliği vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28009) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

225.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, karakol ve kalekollarla ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28010) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

226.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt’un teşvik sisteminde altıncı bölge kapsamında yer alması talebine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28011) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

227.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt’taki işsizlik sorununa ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28012) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

228.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında SODES kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28013) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

229.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’ya bağlı bir köyde yapılması planlanan şehitlik ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28014) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

230.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yangınlardan zarar gören tarihi eserlere ve korunmaları için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28015) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

231.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çanakkale Boğazına Hektor heykeli yapılması fikrine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28016) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

232.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, akıllı pos cihazı uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28017) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

233.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, akıllı pos cihazlarının sağlayıcısı konumundaki firmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28018) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

234.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tarhiyat öncesi ve sonrası vergi borcu uzlaşmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28019) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

235.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, sınav ücretlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28020) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

236.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, devlete ait uçaklara ve uçak alımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28021) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

237.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonunda bazı şirketlerin vergi borcunda indirime gidildiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28022) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

238.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya Merkez’deki liselerin Döşemealtı ilçesindeki bir araziye taşınacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28023) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

239.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında yaş hadleri dolmadığı halde emekli olan öğretim elemanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28024) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

240.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında istifa eden öğretim elemanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28025) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

241.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, profesör kadrolarına atanmak için gerekli şartları sağladığı halde atanmayan doçent unvanlı öğretim üyelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28026) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

242.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerde doçent unvanına sahip olduğu halde kadroya atanamayan öğretim üyelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28027) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

243.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, doktorasını tamamladığı halde yardımcı doçent kadrosuna atanamayan öğretim elemanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28028) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

244.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt’a yönelik eğitim alanındaki proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28029) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

245.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt-Merkez İmam Hatip Lisesi Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28030) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

246.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt-Merkez Öğrenci Pansiyonu Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28031) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

247.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt Üniversitesi Spor Salonu Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28032) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

248.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt Üniversitesi Lojman ve Sosyal Tesis Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28033) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

249.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt Üniversitesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28034) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

250.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt Üniversitesi Kampüs Altyapısı (DOKAP) Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28035) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

251.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt Üniversitesindeki akademik personel açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28036) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

252.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt-Merkez Rehberlik Araştırma Merkezi Hizmet Binası Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28037) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

253.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, engelli öğrenci ve öğretmenler ile okullardaki fiziksel eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28038) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

254.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’daki sağlık meslek liselerinin yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28039) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

255.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, ilkokul ve ortaokulda okullaşma oranlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28040) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

256.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, üniversite yerleştirme puanlarının hesaplanmasında OBP’nin dikkate alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28041) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

257.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, ortaokuldan liseye geçişte uygulanması düşünülen sisteme ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28042) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

258.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şırnak’ın Cizre ilçesinde asayişin sağlanamadığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28043) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

259.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kara mayınlarına ve temizleme çalışmalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28044) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

260.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Suriye sınırındaki mayınlı arazilere ve temizlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28045) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

261.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TSK tarafından gerçekleştirilecek olan askeri araç alımında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28046) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

262.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, karakol ve kalekol yapımıyla ilgili çeşitli hususlar ile bu minvalde Lice’de yaşanan olaylara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28047) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

263.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Sakarya Nehri üzerinde kurulan HES’lerin etkilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28048) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

264.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Aydıntepe-Çayıryolu II. Merhale (DOKAP) Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28049) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

265.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki dere ıslah projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28050) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

266.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt’taki Küçük Su İşleri Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28051) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

267.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt’un Aydıntepe ilçesindeki çiftçilerin sulama sorunlarının çözümüne yönelik projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28052) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

268.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt’a yönelik bazı proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28053) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

269.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şanlıurfa’daki bazı sulama projelerinde yaşanan sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28054) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

270.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, İstanbul’un Adalar ilçesinde yangın riskine karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28055) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

271.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında göllerde yaşanan sığlaşma ve küçülmelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28056) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

272.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir Beydağ Barajından Beydağ ve çevresindeki vatandaşların yararlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28057) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

273.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında zarar gören ve kuruyan ağaçlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28058) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

274.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında orman alanları ile ilgili verilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28059) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

275.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ormanların karbon tutma kapasitelerine ve ormanlardaki biyolojik çeşitliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28060) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

276.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yok olan orman alanlarına ve nedenlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28061) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

277.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, HES’lere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28062) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

278.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, hastaların takibi amacıyla uygulamaya konulan sistemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28063) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

279.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün bütçesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28064) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

280.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık envanterindeki ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28065) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

281.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ithal ilaçların temininde sıkıntı yaşandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28066) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

282.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’daki bir çocuk hastanesi ile ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28067) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

283.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında hava kirliliğinin neden olduğu sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28068) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

284.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında tıbbi atıklar ile ilgili verilere ve yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28069) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

285.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, kargo dağıtım hizmetlerinin firmalar eliyle yürütülmesi çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28070) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

286.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik ilinde yürütülen bölünmüş yol ve yüksek hızlı tren çalışmalarının etkilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28071) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

287.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt’taki bir yol projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28072) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

288.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28073) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

289.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Köse Bayburt (DOKAP) Yol Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28074) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

290.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Yomra-Özdil-Yağmurdere (DOKAP) Yol Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28075) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

291.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bayburt-Çaykara (DOKAP) Yol Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28076) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

292.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Araklı-Dağbaşı-Uğrak (DAP) Yol Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28077) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

293.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, (Gümüşhane-Bayburt) Ayr.-Aydıntepe (DAP) Yol Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28078) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

294.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Pulur Grubu Köprüleri Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28079) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

295.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Demirözü-Otlukbeli (DAP) (DOKAP) yol iyileştirme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28080) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

296.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, (Demirözü-Köse) Ayrımı-(Kelkit Erzincan) Ayrımı (DOKAP) Yol Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28081) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

297.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hava yolu yolcu taşımacılığında rötar süreleri ve iptal edilen seferlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28082) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

298.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Iğdır Havaalanının fiziki altyapısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28083) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

299.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK terör örgütü ve MİT arasında yapılan görüşmelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28084) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

300.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’teki bazı camilerden kıymetli eşyaların çalınmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28085) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

301.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Avrupa Birliği fonlarından yardım ve destek alan ulusal ve yerel basın kuruluşlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28086) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

302.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, bir otomobil firmasına ait bazı modellerde sorun bulunduğu iddiasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/28087) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

303.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, twitter’dan kendisi hakkında mesaj atan bir kişinin TBMM çalışanı olup olmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/28088) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

304.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Polis Akademisi Mezuniyet Töreninde polisin toplumsal olaylara müdahalesi ile ilgili kullandığı bir ifadeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28089) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

305.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Atatürk posterinin AKM’den indirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28090) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

306.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Twitter hesabı olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28091) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

307.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, çözüm sürecine yönelik bazı adımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28092) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

308.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, terör örgütü elebaşlarından birinin bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28093) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

309.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Gezi Parkı olayları ile ilgili muhalefet partilerine bilgilendirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28094) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

310.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Diyarbakır’da düzenlenen bir konferansa ve sonuç bildirisinde yer alan ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28095) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

311.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK ile MİT arasında yürütülen görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28096) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

312.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK ile MİT arasında yürütüldüğü iddia edilen görüşmelere katılan MİT heyetine ve terör örgütünün finans kaynakları ile alakalı görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28097) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

313.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye-Suriye ilişkileri konusunda yürütülen politikaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28098) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

314.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Danıştay Başkanlığı seçimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28099) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

315.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, TMSF tarafından el konulan bir araziye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28100) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

316.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, elektrikli bisiklet kullananlara ehliyet bulunmaması nedeniyle ceza kesilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28101) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

317.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Reyhanlı saldırılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28102) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

318.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kürt sorunu bağlamında kullandığı bazı ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28103) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

319.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, bir CIA ajanının ortaya attığı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28104) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

320.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA)’nın Türk vatandaşlarının telefon konuşmalarını ve internet iletişimlerini izlediği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28105) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

321.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, ÇEAŞ ve KEPEZ’in ortaklık yapılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28106) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

322.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Köy Hizmetleri il müdürlerinin özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28107) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

323.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, kaçırılan bir genç kıza ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28108) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

324.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, terör örgütünün dağ kadrosuna yeni elemanlar katıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28109) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

325.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, sendikal faaliyetten dolayı haklarında soruşturma açılan akademisyenlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28110) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

326.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Türk vatandaşı yapılan Suriyeli sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28111) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

327.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İstanbul Halkalı’daki tarım ve veterinerlik eğitimi veren bir okulun kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28112) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

328.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, örtülü ödenekten yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28113) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

329.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, güvenlik ve istihbarat birimleriyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28114) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

330.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Reyhanlı saldırılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28115) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

331.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gaziantep’te yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28116) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

332.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Giresun’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28117) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

333.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gümüşhane’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28118) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

334.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkari’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28119) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

335.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hatay’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28120) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

336.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sürücü belgeleri ile ilgili düzenlemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28121) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

337.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, terörün finans kaynağı olarak ifade edilen uyuşturucu meselesinde bazı siyasilerin de rol aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28122) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

338.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 1993 yılında Başbağlar’da meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28123) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

339.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’deki asfalt plentinin devredilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28124) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

340.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28125) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

341.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kars’ta yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28126) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

342.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28127) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

343.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İçel’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28128) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

344.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Isparta’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28129) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

345.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Başbakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28130) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

346.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, usta öğreticilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28131) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

347.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’daki Gezi Parkı eylemlerine polisin müdahalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28132) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

348.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’de sel afetinden etkilenen ilçelerdeki zararların giderilmesi için tahsis edilen ödeneğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28133) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

349.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, uzman erbaşların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28134) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

350.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’deki muhalefet partisine mensup belediye başkanlarının dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28135) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

351.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28136) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

352.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara nüfusu ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28137) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

353.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28138) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

354.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Başbakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28139) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

355.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28140) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

356.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28141) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

357.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 1996 yılında gerçekleşen bir çatışmada yaralanan bir vatandaşa gazilik unvanı verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28142) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2013)

358.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 1997 yılında gerçekleşen bir çatışmada yaralanan bir vatandaşa gazilik unvanı verilmemesine ve operasyonlarda yaralanan erlere verilen raporlarla ilgili sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28143) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2013)

359.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Anadolu Ajansının sermaye artırımına gittiği iddiası ile hissedarlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/28144) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

360.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı gösterilerine destek veren sanatçılara yönelik sansür iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/28145) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

361.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı gösterileri sırasında hayatını kaybeden bir vatandaşın ölümü ile ilgili soruşturmaya ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/28146) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

362.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/28147) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

363.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/28148) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

364.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/28149) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

365.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/28150) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

366.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/28151) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

367.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/28152) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

368.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı gösterileri sonrasında yaşandığı iddia edilen sansür olaylarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/28153) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

369.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/28154) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

370.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ekonomi politikaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/28155) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

371.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/28156) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

372.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/28157) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

373.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/28158) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

374.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/28159) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

375.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/28160) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

376.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, kuyumculuk, mücevherat ve döviz faaliyetlerini aynı dükkan içerisinde sürdüren işletmelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/28161) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

377.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, kamu bankaları tarafından uygulanan faiz oranlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/28162) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

378.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/28163) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

379.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TMSF tarafından bazı medya organlarına el konulması ile bu medya organlarının bazılarının satışına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/28164) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

380.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/28165) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

381.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28166) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

382.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28167) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

383.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28168) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

384.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28169) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

385.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28170) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

386.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28171) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

387.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28172) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

388.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28173) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

389.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28174) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

390.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28175) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

391.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki camilerin imam ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28176) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

392.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesindeki camilerin imam ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28177) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

393.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki camilerin imam ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28178) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

394.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesindeki camilerin imam ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28179) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

395.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesindeki camilerin imam ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28180) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

396.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28181) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

397.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28182) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

398.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlardaki boş engelli kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28183) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

399.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’teki camilerin imam ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28184) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

400.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’deki camilerin imam ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28185) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

401.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’taki camilerin imam ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28186) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

402.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır’daki camilerin imam ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28187) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

403.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin’deki camilerin imam ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28188) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

404.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’daki camilerin imam ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28189) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

405.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’taki camilerin imam ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28190) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

406.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’daki camilerin imam ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28191) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

407.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki camilerin imam ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28192) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

408.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane’deki camilerin imam ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28193) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

409.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman’daki camilerin imam ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28194) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

410.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki camilerin imam ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28195) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

411.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’taki camilerin imam ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28196) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

412.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki camilerin imam ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28197) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

413.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28198) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

414.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocakları ile ilgili davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28199) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

415.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, gizli tanıklık yapan kamu görevlilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28200) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

416.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun geçici 4’üncü maddesinin uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28201) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

417.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Alanya Cezaevindeki koşullar ile bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28202) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

418.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Burdur Cezaevindeki koşullar ile bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28203) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

419.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28204) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

420.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28205) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

421.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28206) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

422.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28207) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

423.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28208) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

424.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Adana’da kiralanan adliye binalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28209) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

425.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, AİHM tarafından Türkiye’nin tazminata mahkum edildiği bir davaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28210) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

426.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28211) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

427.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28212) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

428.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, cezaevlerindeki cinsel taciz ve tecavüz iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28213) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

429.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde askerler tarafından öldürüldüğü iddia edilen bazı kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28214) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2013)

430.- Hakkari Milletvekili Adil Zozani’nin, 90’lı yıllarda askerliğini Hakkari’de yapmış bir kişinin verdiği ifadede yer alan iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28215) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2013)

431.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, aile içi şiddete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28216) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

432.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28217) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

433.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28218) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

434.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28219) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

435.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28220) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

436.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28221) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

437.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, kamusal alanların belediyeler tarafından engelli erişimine uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28222) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

438.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalışan sözleşmeli işçilere kadro verilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28223) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

439.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, toplu taşıma araçlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28224) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

440.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28225) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

441.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28226) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

442.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28227) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

443.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28228) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

444.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28229) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

445.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28230) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

446.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28231) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

447.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28232) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

448.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28233) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

449.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28234) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

450.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28235) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

451.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28236) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

452.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28237) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

453.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28238) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

454.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28239) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

455.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28240) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

456.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28241) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

457.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28242) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

458.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28243) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

459.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28244) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

460.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28245) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

461.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28246) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

462.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’daki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28247) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2013)

463.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Samsun’daki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28248) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2013)

464.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Nevşehir’deki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28249) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2013)

465.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Balıkesir’deki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28250) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2013)

466.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Giresun’daki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28251) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2013)

467.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28252) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

468.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28253) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

469.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28254) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

470.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28255) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

471.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28256) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

472.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Çanakkale’nin Çan ilçesinde faaliyet gösteren maden şirketlerinin çevreye verdiği zararlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28257) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

473.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, katı atıklar ve geri dönüşüm ile ilgili kamu spotuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28258) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

474.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çanakkale’nin Çan ilçesindeki bir çayın suyunun renginin değişmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28259) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

475.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28260) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

476.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28261) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

477.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Muş’taki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28262) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

478.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Caber Kalesi’ndeki Süleyman Şah’ın mezarının korunması ile ilgili hususlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28263) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

479.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28264) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

480.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28265) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

481.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28266) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

482.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28267) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

483.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ABD’nin bazı ülkelerin büyükelçilik ve konsolosluklarını dinlediği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28268) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

484.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28269) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

485.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28270) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

486.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görelendirmelere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/28271) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

487.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/28272) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

488.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/28273) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

489.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/28274) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

490.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/28275) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

491.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/28276) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

492.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yumurta ihracatına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/28277) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

493.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/28278) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

494.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’deki elektrik direklerinin bakım ve onarımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28279) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

495.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocaklarıyla ilgili davalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28280) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

496.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Afşin-Elbistan termik santrallerinden kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28281) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

497.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28282) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

498.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28283) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

499.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28284) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

500.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28285) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

501.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28286) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

502.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’da petrol arama ve çıkarma faaliyetleri nedeni ile meydana gelen çevre kirliliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28287) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

503.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28288) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

504.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’daki kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28289) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

505.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeni yerleşim yerlerindeki trafolara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28290) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

506.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28291) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

507.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, milli sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28292) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.06.2013)

508.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, çeşitli branşlardaki milli takımlarda görülen doping vakaları ve spordaki ırkçı söylemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28293) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

509.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28294) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

510.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28295) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

511.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28296) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

512.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28297) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

513.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28298) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

514.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2020 Olimpiyatları adaylığı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28299) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

515.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28300) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

516.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bazı etkinlikler için yapılan kıyafet alımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28301) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

517.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28302) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

518.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28303) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

519.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28304) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

520.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28305) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

521.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28306) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

522.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28307) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

523.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, gıda denetimlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28308) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

524.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28309) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

525.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, GDO’lu ürünlerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28310) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

526.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, İzmir’in Bergama ilçesindeki bazı köylerde görülen hayvan hastalıklarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28311) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

527.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, Yumurta Tebliğinde yer alan bir düzenleme ile okullarda yumurta dağıtımına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28312) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

528.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Rusya’ya ihraç edilen bazı tarım ürünlerinin iade edildiği iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28313) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

529.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28314) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

530.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün Esenboğa ve Ergazi’de bulunan ambarlarının envanterlerinde eksiklikler olduğu iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/28315) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

531.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/28316) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

532.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/28317) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

533.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki Türkgözü Sınır Kapısının daha verimli olabilmesi açısından Ilgar Dağına tünel yapılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/28318) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

534.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/28319) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

535.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/28320) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

536.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/28321) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

537.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, kuyumculuk, mücevherat ve döviz faaliyetlerini aynı dükkan içinde sürdüren işletmelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/28322) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

538.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/28323) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

539.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/28324) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

540.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı olayları sırasında polis müdahalesine ve göstericilerdeki fiziksel etkilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28325) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

541.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Gezi Parkı gösterileri esnasında bir kişinin şiddete uğramasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28326) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

542.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, polisin orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28327) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

543.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, korucularla ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28328) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

544.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Ankara Dikmen Caddesindeki protestolarda polisin orantısız güç kullandığı ve cinsel tacizde bulunduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28329) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

545.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, kadın koruculara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28330) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

546.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, İzmir Valiliği tarafından verilen silah ruhsatlarına ve İzmir’de meydana gelen silahlı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28331) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

547.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, İstanbul Valiliği tarafından verilen silah ruhsatlarına ve İstanbul’da meydana gelen silahlı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28332) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

548.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara Valiliği tarafından verilen silah ruhsatlarına ve Ankara’da meydana gelen silahlı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28333) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

549.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Adana Valiliği tarafından verilen silah ruhsatlarına ve Adana’da meydana gelen silahlı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28334) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

550.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki engelli vatandaşların kullanımına uygun mesire alanları ile park ve bahçelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28335) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

551.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki engelli vatandaşların kullanımına uygun mesire alanları ile park ve bahçelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28336) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

552.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Batman ve Van’daki engelli vatandaşların kullanımına uygun mesire alanları ile park ve bahçelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28337) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

553.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari, Şırnak ve Bitlis’teki engelli vatandaşların kullanımına uygun mesire alanları ile park ve bahçelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28338) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

554.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman, Bingöl ve Diyarbakır’daki engelli vatandaşların kullanımına uygun mesire alanları ile park ve bahçelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28339) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

555.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa ve Kilis’teki engelli vatandaşların kullanımına uygun mesire alanları ile park ve bahçelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28340) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

556.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki engelli vatandaşların kullanımına uygun mesire alanları ile park ve bahçelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28341) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

557.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, insan ticareti ile geri kabul andlaşmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28342) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

558.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28343) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

559.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda denetimleri sonucunda Diyarbakır ve Şanlıurfa’da kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28344) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

560.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda denetimleri sonucunda Şırnak ve Hakkari’de kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28345) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

561.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda denetimleri sonucunda Bitlis ve Bingöl’de kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28346) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

562.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda denetimleri sonucunda Elazığ ve Adıyaman’da kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28347) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

563.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda denetimleri sonucunda Van ve Batman’da kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28348) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

564.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda denetimleri sonucunda Gümüşhane ve Bayburt’ta kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28349) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

565.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda denetimleri sonucunda Erzurum ve Ağrı’da kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28350) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

566.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda denetimleri sonucunda Kars ve Iğdır’da kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28351) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

567.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gıda denetimleri sonucunda Ardahan’da kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28352) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

568.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Kağızman ilçesindeki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28353) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

569.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, farklı kategorilerdeki belediye sayılarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28354) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

570.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, valilerin yurt dışı seyahatlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28355) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

571.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediye başkanlarının yurt dışı seyahatlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28356) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

572.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28357) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

573.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28358) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

574.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28359) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

575.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28360) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

576.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Sancaktepe Belediyesi tarafından yeni bir hizmet binası yaptırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28361) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

577.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28362) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

578.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Yusufeli ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28363) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

579.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Gezi Parkı olayları sırasında diğer illerden Ankara, İzmir ve İstanbul’a gönderilen polisler ile teçhizat ve polisin olaylara müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28364) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

580.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, toplumsal olaylara müdahalede kullanılan gaz fişeklerinin üzerindeki uyarıların değişmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28365) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

581.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Lice’de yaşanan olaylara ve bu olaylara yönelik bazı açıklamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28366) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

582.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Gezi Parkı olaylarında gözaltına alınanlara psikolojik şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28367) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

583.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ardahan ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28368) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

584.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yalova ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28369) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

585.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şırnak ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28370) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

586.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Iğdır ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28371) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

587.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bartın ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28372) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

588.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Lice’de yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28373) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

589.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Ankara’da Gezi Parkı protestolarında yaşamını yitiren bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28374) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

590.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Osmaniye ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28375) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

591.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Düzce ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28376) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

592.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karabük ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28377) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

593.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28378) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

594.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesindeki bazı mahallelerde yürütülen üstyapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28379) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

595.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, KASDER adlı derneğin İstanbul Bakırköy’deki binasının belediye tarafından boşaltılmak istenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28380) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

596.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Büyükşehir Belediyesindeki kadrolaşma iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28381) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

597.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28382) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

598.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28383) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

599.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28384) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

600.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28385) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

601.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’ta gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28386) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

602.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari’de gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28387) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

603.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28388) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

604.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28389) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

605.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28390) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

606.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28391) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

607.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28392) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

608.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28393) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

609.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta gerçekleşen Gezi Parkı destek gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28394) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

610.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Gezi Parkı olayları süresince polis müdahalesinin yapıldığı yerlerde esnafın ve semt sakinlerinin evlerinde oluşan hasara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28395) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

611.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Sakarya’nın Kaynarca ve Kocaali ilçelerindeki bazı köylerin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28396) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

612.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28397) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

613.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Gezi Parkı olayları sırasında Ankara Dikmen’de gözaltına alınan bir kadının polis tarafından işkence ve tacize maruz kaldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28398) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

614.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Lice’de yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28399) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

615.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum’da vatandaş devlet iş birliği ile hizmet götürülen köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28400) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

616.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Gezi Parkı olayları sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının sosyal medya kullanımı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28401) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

617.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum’daki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28402) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

618.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, İstanbul Pendik Belediye Meclisinde alınan bir karara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28403) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2013)

619.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Gezi Parkı olaylarına polisin müdahalesi ile olaylarda yaşamını yitiren veya yaralanan vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28404) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2013)

620.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Emniyet Teşkilatı için sopa, içi dolu baston, muşta ve sapan ithal edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28405) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2013)

621.- Hakkari Milletvekili Adil Zozani’nin, 90’lı yıllarda askerliğini Hakkari’de yapmış bir kişinin verdiği ifadede yer alan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28406) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2013)

622.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28407) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

623.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28408) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

624.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28409) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

625.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28410) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

626.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28411) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

627.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, Onuncu Kalkınma Planının temelini oluşturduğu ifade edilen Türkiye’nin 2023 hedeflerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28412) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

628.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bir çalışmaya ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28413) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

629.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28414) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

630.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Muğla’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28415) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

631.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28416) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

632.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Selanik’teki Atatürk Evi’ne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28417) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

633.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Bakanlık teşkilatı ve çalışmaları hakkındaki çeşitli konulara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28418) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

634.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28419) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

635.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28420) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

636.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28421) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

637.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28422) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

638.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28423) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

639.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Kastamonu’nun Cide ilçesindeki bir kültür ve sanat evinin yanında başlayan inşaata ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28424) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

640.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28425) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

641.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28426) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

642.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’de ekoturizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/28427) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

643.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Merkezi Uzlaşma Komisyonunun bazı şirketlerin vergi cezalarında indirime gittiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28428) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

644.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28429) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

645.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28430) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

646.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, enflasyon oranları hesaplanırken baz alınan ürün sepetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28431) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

647.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28432) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

648.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28433) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

649.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28434) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

650.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28435) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

651.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Merkezi Uzlaşma Komisyonu tarafından bazı firmaların vergi borçlarında indirime gidildiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28436) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

652.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28437) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

653.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’nin Genel Bütçeye yaptığı katkı ve Genel Bütçeden aldığı paya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/28438) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2013)

654.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 4+4+4 eğitim sisteminden kaynaklandığı iddia edilen sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28439) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

655.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Türkiye’de İsmail Hakkı Tonguç adını taşıyan okulun bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28440) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

656.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ÖSYM’nin il başarı sıralamasını açıklamamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28441) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

657.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28442) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

658.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28443) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

659.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, rektörlerin yurt dışı seyahatlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28444) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

660.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, okul sütü projesi kapsamında henüz dağıtımı yapılmamış sütlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28445) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

661.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, öğretmenevlerinin kapatılacağı veya özelleştirileceği iddiaları ile öğretmenevlerinde çalışan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28446) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

662.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Akyaka ilçesinin bir köyündeki ilkokulun fiziki yetersizlikleri ile köyde lojman bulunmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28447) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

663.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28448) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

664.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28449) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

665.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28450) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

666.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir’in Küçük Menderes Havzasındaki ilçelerde yaşayan öğrencilerin LYS’ye İzmir’deki okullarda girmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28451) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

667.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, İstanbul Üniversitesinin mezuniyet yemininde değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28452) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

668.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, LYS sonuçları ile ilgili bazı verilerin açıklanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28453) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

669.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, mesleki eğitim merkezlerindeki atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28454) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

670.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28455) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

671.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Batman ve Bitlis’te branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28456) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

672.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkari ve Bitlis’te hizmet içi eğitim faaliyetleri için kullanılan tesislere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28457) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

673.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Batman ve Bingöl’de hizmet içi eğitim faaliyetleri için kullanılan teseslere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28458) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

674.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı, Gümüşhane ve Bayburt’ta hizmet içi eğitim faaliyetleri için kullanılan tesislere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28459) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

675.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’da hizmet içi eğitim faaliyetleri için kullanılan tesislere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28460) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

676.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da hizmet içi eğitim faaliyetleri için kullanılan tesislere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28461) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

677.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da hizmet içi eğitim faaliyetleri için kullanılan tesislere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28462) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

678.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28463) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

679.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı, Şırnak ve Hakkari’de branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28464) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

680.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Van ve Adıyaman’da branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28465) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

681.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28466) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

682.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28467) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

683.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28468) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

684.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da branş öğretmeni ihtiyacına ve görevli ücretli, sözleşmeli ve vekil öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28469) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

685.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavındaki bazı sorular ve cevaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28470) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

686.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28471) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

687.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, taşımalı eğitim sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28472) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

688.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, örgün eğitim kurumlarındaki okul müdür ve müdür yardımcılarının sayısı ile sendika üyeliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28473) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

689.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/28474) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

690.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28475) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

691.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28476) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

692.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28477) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

693.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28478) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

694.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28479) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

695.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28480) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

696.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Lice’deki olaylarda askerler tarafından zehirli mermi kullanıldığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28481) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

697.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28482) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

698.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28483) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

699.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, görevdeki ve emekli astsubay başçavuşların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28484) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

700.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Van’ın Gevaş ilçesinde kapatılan bir karakol ile 2013 Temmuz ayının ilk haftası açılan ve kapatılan karakollara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28485) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2013)

701.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İzmir’de katıldığı bir etkinlikte yapıldığı iddia edilen konuşmaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28486) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.07.2013)

702.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Orman Genel Müdürlüğünde personele ödenen mesai ücreti ile hizmetin özelleştirilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28487) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

703.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28488) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

704.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28489) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

705.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane’de yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28490) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

706.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’da yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28491) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

707.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’ta yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28492) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

708.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28493) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

709.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28494) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

710.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28495) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

711.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır Gölü’ndeki kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28496) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

712.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28497) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

713.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28498) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

714.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28499) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

715.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28500) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

716.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta yaşanan toprak ve su kirliliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28501) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

717.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28502) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

718.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28503) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

719.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28504) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

720.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28505) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

721.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, hidroelektrik santrallere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28506) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

722.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28507) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

723.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da yapılan inşaat çalışmaları sırasında kesilen ağaçlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28508) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

724.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara’da yapılan inşaat çalışmaları sırasında kesilen ağaçlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28509) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

725.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’nın Arguvan ilçesindeki Yoncalı Barajı inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28510) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

726.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28511) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

727.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Gezi Parkı eylemlerinde yaralılara müdahalede bulunan doktorlarla ilgili uygulamaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28512) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.07.2013)

728.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28513) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

729.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28514) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

730.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28515) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

731.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28516) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

732.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28517) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

733.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir’in Güzelbahçe ilçesine yapılması planlanan hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28518) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

734.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Özel Hastaneler Derneği Başkanının sağlık sistemi ile ilgili yaptığı bir açıklamaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28519) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

735.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, anestezi teknisyenleri ve teknikerlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28520) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

736.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28521) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

737.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28522) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

738.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28523) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

739.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28524) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

740.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28525) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

741.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkari ve Bingöl’deki sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28526) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

742.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bitlis ve Muş’taki sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28527) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

743.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ ve Diyarbakır’daki sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28528) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

744.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Şanlıurfa’daki sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28529) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

745.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28530) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

746.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28531) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

747.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şanlıurfa’da diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28532) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

748.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28533) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

749.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane’de diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28534) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

750.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’ta diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28535) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

751.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28536) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

752.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari’de diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28537) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

753.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’de diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28538) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

754.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş’ta diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28539) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

755.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28540) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

756.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28541) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

757.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28542) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

758.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28543) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

759.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’da diyaliz tedavisi gören hastalara ve yapılan böbrek nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28544) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

760.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Erzurum ve Elazığ’da tıbbi atık toplama ve depolama kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28545) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

761.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Batman ve Adıyaman’da tıbbi atık toplama ve depolama kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28546) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

762.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkari ve Bitlis’te tıbbi atık toplama ve depolama kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28547) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

763.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta tıbbi atık toplama ve depolama kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28548) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

764.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da tıbbi atık toplama ve depolama kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28549) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

765.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta tıbbi atık toplama ve depolama kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28550) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

766.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da tıbbi atık toplama ve depolama kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28551) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

767.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28552) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

768.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’e yönelik ulaşım projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28553) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

769.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28554) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

770.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Havaalanının adına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28555) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

771.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28556) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

772.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ramazan ayında oruç tutmayan personele yönelik liste tutulduğu iddiasına ve kurum yemekhanelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28557) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

773.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28558) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

774.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28559) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

775.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Amasra’nın tarihi ve kültürel dokusuna zarar verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28560) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.07.2013)

776.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, erişime engellenen bir internet sitesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28561) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

777.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, THY Özel Kalemdeki telefon hatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28562) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

778.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, THY’nin bir iştiraki tarafından 2013 yılının ilk beş ayında Ankara-Diyarbakır arasında yapılan uçuşlardaki doluluk oranı ve aynı dönemdeki bilet fiyatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28563) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

779.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28564) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

780.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/28565) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2013)

781.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, özel hastaneler ile vakıf hastanelerinde alınan fark ücretleri ve hastaların sağlık hizmetleri alırken değişik evrelerde farklı doktorlarla karşılaşmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28566) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2013)

782.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TBMM’nin fiziki şartlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/28567) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

783.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında TOKİ tarafından inşa edilen ve satılan konut sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28568) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

784.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde Suriyelilerin kaldığı bir evde meydana gelen patlamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28569) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

785.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, şube müdürleri ve şeflerin ek göstergelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28570) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

786.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Atatürk Orman Çiftliği’ndeki bir bölüm arazinin ABD Büyükelçiliği’ne tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28571) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

787.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, 2013 LYS’ye giren bazı öğrencilerin cevap kâğıtlarının kaybolmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28572) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

788.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, 17. Akdeniz Oyunları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28573) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

789.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suriye’de iş yapan Türk firmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28574) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

790.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İsrailli turistlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28575) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

791.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ulusal Sediment İzleme Sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28576) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

792.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kolluk güçlerinin envanterinde olup kayıp durumda olan silahlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28577) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

793.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, hayvancılıkla ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28578) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

794.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yabancı otomobil üreticisi firmaların ülkemizde farklı araç pazarladıkları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28579) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

795.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Patriot Hava Savunma Füze Sistemleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28580) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

796.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında yargı kararı ile yaşı büyütülen kişi sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28581) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

797.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28582) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

798.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Suriyeli mültecilerin Türk vatandaşlığına geçirileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28583) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

799.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28584) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

800.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, medyaya yansıyan bir ses kaydındaki kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28585) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

801.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bazı ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28586) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

802.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kocaeli’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28587) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

803.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırşehir’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28588) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

804.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırklareli’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28589) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

805.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kayseri’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28590) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

806.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kastamonu’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28591) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

807.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir kamu bankasının iştirakinin bankanın genel müdürlüğüne sahte elektronik ürünler sattığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28592) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

808.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye’deki yabancı yatırımlarla ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28593) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

809.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, BOTAŞ’ın zararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28594) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

810.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, usulsüzlük ve yolsuzluk ihbarlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28595) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

811.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, 2013 yılı ilk altı ayı itibarıyla Zonguldak özelinde esnaf ve sanatkârlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28596) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

812.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Haymana’da yaşanan yangın nedeniyle çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28597) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

813.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan işletim sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28598) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

814.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 28 Şubat süreciyle ilgili soruşturmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28599) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

815.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Ankara’nın Polatlı ilçesinde camilerde düzenlenen Kur’an kurslarında Karagöz-Hacivat gösterileri yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28600) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

816.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Taksim’deki olayları iletmek üzere canlı yayın yapan bir özel televizyon kanalının yayın ekipmanlarının polis tarafından işlemez hale getirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28601) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

817.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Milli Piyango İdaresi denetimi altında oynatılan oyunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28602) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

818.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, TCDD arazisinin marinaya dönüştürüleceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28603) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

819.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28604) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

820.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’da kurulması planlanan termik santrallere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28605) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

821.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28606) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

822.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28607) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

823.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Niğde’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28608) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

824.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Muğla’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28609) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

825.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rusya’da hayatını kaybeden bir vatandaşa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28610) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

826.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Muş’ta yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28611) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

827.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Nevşehir’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28612) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

828.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kahramanmaraş’ta yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28613) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

829.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Konya’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28614) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

830.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kütahya’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28615) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

831.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Malatya’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28616) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

832.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Manisa’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28617) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

833.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mardin’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28618) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

834.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye’de 2011 ve 2012 yıllarındaki ölüm oranlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28619) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

835.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Üçüncü Boğaz Köprüsüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28620) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

836.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sokakta yaşayan çocuklar hakkında açıkladığı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28621) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

837.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yurt dışında silahlı direnişlere ve terör eylemlerine katılan vatandaşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28622) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

838.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Esenboğa Hava Limanından yurt dışına giden vatandaşların kolluk güçlerince sorgulandıkları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28623) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

839.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yetiştirme yurtlarından kaçan kız çocuklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28624) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

840.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, cezaevindeki annesinin yanında kalan bir bebeğin bakımsızlık nedeniyle yaşamını yitirdiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28625) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

841.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, EPDK tarafından verilen lisanslara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28626) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

842.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’daki Hazineye ait arazilerin satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28627) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

843.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, pirinç ve çeltik üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28628) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

844.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’daki icra dosyası sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28629) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

845.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Suriye’de yaşanan iç savaşa Türkiye’nin müdahil olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28630) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

846.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki bir fabrikaya yönelik denetimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28631) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

847.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın bazı semtlerindeki otobüs seferlerinin iptal edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28632) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

848.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, LPG ve sıkıştırılmış gaz kullanılan araçlara yönelik sızdırmazlık denetimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28633) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

849.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Mogan Gölü’nün hava ulaşımına açılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28634) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

850.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Afyonkarahisar İl Müftülüğü görevine yapılan atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28635) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

851.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, MİT’in Balıkesir Ayvalık’taki sosyal tesisinin satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28636) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

852.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, vergi müfettiş yardımcılığı sınavlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28637) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

853.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2013 yılları arasında Ankara’daki nüfus artışına, inşa edilen konutlara ve eğitim, sağlık, ulaşım hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28638) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

854.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, baz istasyonlarına ve illere göre dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28639) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

855.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, şiddet olaylarının önlenmesi ve bireysel silahlanmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28640) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

856.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ayaş Tüneli inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28641) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

857.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Mamak ilçesinin bazı mahallelerindeki taş ocaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28642) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

858.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2006 yılından itibaren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yaptırılan binalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28643) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

859.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2012 yılları arasında stres, depresyon, ruh ve sinir hastalıkları yaşayan vatandaşlara ve aile içi şiddete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28644) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

860.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, ülkemizdeki kayıp çocuk sayısına ve çocuk kaçırma olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28645) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

861.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın içme suyunun kirlilik oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28646) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

862.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da içme suyu fiyatlarına ve analizlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28647) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

863.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, çeşitli nedenlerle öğrenimini yarıda bırakan veya üniversiteden uzaklaştırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28648) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

864.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Evren ilçesinde yapılan projelere ve belediyenin faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28649) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

865.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Ankara Esenboğa Havalimanı yolu üzerindeki sayısal tabelalarda reklam yayınlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/28650) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

866.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, RTÜK tarafından bitkisel gıda takviyesi ürün reklamları nedeniyle kesilen cezalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/28651) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

867.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/28652) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

868.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, TDK tarafından darbe kelimesinin anlamında değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/28653) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

869.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Gezi Parkı protestolarına destek verdiği için bazı basın çalışanlarının işten çıkarıldığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/28654) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

870.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/28655) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

871.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/28656) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

872.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/28657) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

873.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/28658) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

874.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, RTÜK tarafından kesilen cezalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/28659) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

875.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, mali yardım yapılan ülkelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/28660) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

876.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/28661) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

877.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/28662) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

878.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Mısır’a kredi ve döviz rezervi imkanı sağladığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/28663) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

879.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, nüfus artışı ve kalkınma arasındaki ilişkiye ve kadının işgücüne katılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/28664) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

880.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/28665) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

881.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/28666) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

882.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/28667) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

883.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/28668) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

884.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Mersin’in Silifke ilçesindeki Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2869) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

885.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28670) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

886.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28671) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

887.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28672) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

888.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28673) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

889.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28674) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

890.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/28675) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

891.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28676) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

892.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28677) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

893.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Diyanet İşleri Başkanlığının nefret suçları bağlamındaki çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28678) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

894.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Kutlu Doğum Haftasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28679) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

895.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/28680) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

896.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bölge ağır ceza mahkemeleri yönünden Konya’nın Antalya’ya bağlanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28681) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

897.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, son iki yıl içerisinde mesleğe kabulüne ve reddine karar verilen hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile HSYK Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28682) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

898.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28683) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

899.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28684) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

900.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Abdullah Öcalan ile ilgili bir soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28685) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

901.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Diyarbakır’da düzenlenen bir konferansa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28686) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

902.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, bölge ağır ceza mahkemeleri bakımından Konya’nın Antalya’ya bağlanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28687) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

903.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, tutuklanarak cezaevine konulan bir vatandaşa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28688) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

904.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulmak için açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28689) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

905.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Şanlıurfa’da eşinden şiddet gördüğü iddia edilen bir kadının koruma altına alınmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28690) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

906.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, engelli avukatlar açısından cezaevlerinde yapılan düzenlemelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28691) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

907.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, mahkemelerde işitme ve konuşma engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere personel istihdamına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28692) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

908.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28693) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

909.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlarından naklen atanan personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28694) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

910.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 18 yaş altındaki kişilerle ilgili suç istatistiklerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28695) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

911.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28696) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

912.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, adli antropoloji ekibi oluşturulması talebine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28697) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

913.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon’daki icra dosyası sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/28698) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

914.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında açılan kadın sığınma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28699) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

915.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28700) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

916.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28701) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

917.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’te uyuşturucu madde kullanımı ile mücadeleye ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28702) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

918.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Mardin’de cinsel istismara uğrayan bir öğrenciye Bakanlık tarafından gerekli desteklerin verilmediği iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28703) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

919.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Şanlıurfa’da eşinden şiddet gördüğü iddia edilen bir kadının koruma altına alınmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28704) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

920.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, kadınların işgücüne katılım oranını artırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28705) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

921.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28706) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

922.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, çocuk işçiliğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28707) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

923.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28708) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

924.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28709) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

925.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, AB ile müzakerelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28710) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

926.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28711) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

927.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28712) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

928.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/28713) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

929.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, enflasyon oranlarına paralel olarak çalışan ve emeklilerin maaşında düzenleme yapılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28714) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

930.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, enflasyon oranlarına paralel olarak çalışan ve emeklilerin maaşında düzenleme yapılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28715) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

931.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, enflasyon oranlarına paralel olarak çalışan ve emeklilerin maaşında düzenleme yapılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28716) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

932.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık tarafından Ardahan’daki belediyelere ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28717) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

933.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28718) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

934.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Akademik e-Ders Çağrısı Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28719) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

935.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Akademik e-Kitap Çağrısı Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28720) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

936.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28721) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

937.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28722) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

938.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28723) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

939.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından AB 7. Çerçeve Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28724) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

940.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28725) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

941.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28726) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

942.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sanayi alanında çevre dostu yatırımlara ve yapılan çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28727) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

943.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Sanayi Strateji Belgesindeki hedeflere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28728) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

944.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Nişasta Bazlı Şeker Kotasının yükseltileceği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28729) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

945.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28730) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

946.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28731) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

947.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28732) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

948.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çevre dostu üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28733) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

949.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki KOBİ’lere ve bunların desteklenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/28734) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

950.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların emekli olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28735) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

951.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların emekli olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28736) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

952.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bitlis ve Bingöl’de tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların emekli olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28737) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

953.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum’da tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların emekli olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28738) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

954.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari, Muş ve Şırnak’ta tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların emekli olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28739) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

955.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Siirt ve Adıyaman’da tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların emekli olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28740) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

956.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların emekli olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28741) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

957.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta yoksulluk primi devlet tarafından ödenen vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28742) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

958.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yoksulluk primi devlet tarafından ödenen vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28743) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

959.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da yoksulluk primi devlet tarafından ödenen vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28744) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

960.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari, Şırnak ve Muş’ta yoksulluk primi devlet tarafından ödenen vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28745) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

961.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl, Bitlis ve Batman’da yoksulluk primi devlet tarafından ödenen vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28746) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

962.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt, Van ve Adıyaman’da yoksulluk primi devlet tarafından ödenen vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28747) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

963.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28748) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

964.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28749) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

965.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28750) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

966.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28751) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

967.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28752) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

968.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, SGK’nın alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28753) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

969.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman, Muş ve Siirt’te İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28754) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

970.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Bitlis’te İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28755) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

971.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari ve Şırnak’ta İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28756) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

972.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28757) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

973.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Batman’da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28758) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

974.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28759) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

975.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28760) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

976.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’nın Milas ilçesinde metan gazı nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28761) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

977.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28762) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

978.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, iş bulma ümidi olmadığı için veya diğer nedenlerle iş aramayanlarla ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28763) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

979.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, taşeron işçi istihdamı ile ilgili istatistiki bilgilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28764) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

980.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28765) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

981.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28766) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

982.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28767) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

983.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28768) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

984.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Isparta’daki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28769) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

985.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Karaman’daki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28770) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

986.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Kahramanmaraş’taki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28771) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

987.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Sakarya’daki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28772) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

988.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Manisa’daki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28773) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

989.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Aksaray’daki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28774) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

990.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, sosyal güvenlik destek primine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28775) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

991.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm çalışmaları ve riskli olarak belirlenen alanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28776) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

992.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin Cerrattepe’de açılması planlanan maden ocağını işletecek şirket tarafından düzenlenen ÇED raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28777) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

993.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28778) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

994.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28779) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

995.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, fosil yakıtlar yerine biyoyakıtların kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28780) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

996.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sanayide çevre dostu yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28781) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

997.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, asit yağmurlarının olumsuz etkilerine ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28782) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

998.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, katı atık depolama alanlarında ortaya çıkan metan gazına ve zararlarının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28783) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

999.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, katı atık yönetimi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28784) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1000.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çevre konularında uluslararası kuruluşlarla yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28785) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1001.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında BM Çevre Programı ile yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28786) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1002.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında çevrenin korunması amacıyla bölgesel örgütlerle birlikte yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28787) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1003.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında çevrenin korunması amacıyla bölgesel örgütlerle birlikte yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28788) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1004.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında çevrenin korunması amaçlı bazı projeler kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28789) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1005.- Manisa Milletvekili Sümer Oral’ın, 2/B arazilerinin satışına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28790) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1006.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, TOKİ aracılığıyla yapılan inşaatlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28791) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1007.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Kanal İstanbul Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28792) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

1008.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’da yapılması planlanan KOBİ sanayi sitesinin yeriyle ilgili Bakanlığın kararına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28793) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

1009.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’nde termik santral yapılması planlanan bir alana ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28794) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1010.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’ndeki bir maden işletmesinin faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28795) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1011.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28796) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1012.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bulgaristan’ın bir kasabasındaki içme suyunda saptanan yoğun miktarda arseniğin Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye geçtiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28797) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1013.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çevre politikalarının oluşturulma sürecine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28798) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1014.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çevre politikalarının oluşturulma sürecine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28799) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1015.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çevre politikalarının katılımcı bir anlayışla oluşturulmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28800) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1016.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hava kirliliğinin ve ekosistemlere baskılarının azaltılması ile biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28801) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1017.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çevresel atıkların ve sera salınım gazlarının azaltılması ile çevresel yaptırım gücünün artırılmasına yönelik projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/28802) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1018.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mavi Marmara olayıyla ilgili İsrail’le yürütülen tazminat görüşmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28803) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1019.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Mısır’da yaşanan olaylar nedeniyle Mısır’a nakliye yapan firmaların mağduriyetine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28804) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1020.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28805) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1021.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28806) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1022.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Suriye’de bulunan Süleyman Şah Türbesi ile ilgili bir iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28807) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

1023.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Irak’ta Türkmenlere yapılan saldırılara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28808) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1024.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Türkiye’den kaçak yollarla Yemen’e silah gönderildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28809) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1025.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28810) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1026.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28811) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1027.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28812) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1028.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinde yaşanan sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28813) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1029.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, uluslararası taşımacılık alanında çalışan nakliyecilerin ve şoförlerin sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28814) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1030.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/28815) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1031.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/28816) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1032.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/28817) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1033.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/28818) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1034.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/28819) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1035.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/28820) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1036.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, tarımsal ve hayvansal ürün ihracatı yapan firmalara yapılan ihracat prim ödemelerine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/28821) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1037.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28822) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1038.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, çevre ve sağlığa zararlarına rağmen termik santrallere yatırım yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28823) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1039.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28824) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1040.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, metan gazından enerji elde edilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28825) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1041.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir derneğin şubesinin açılışı için düzenlenen toplantıya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28826) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1042.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28827) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1043.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28828) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1044.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28829) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1045.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Adana’nın Aladağ ilçesindeki bir HES projesinin iletim hattına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28830) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1046.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında düzenlenen iftar programına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28831) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1047.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Nabucco Projesine ve alternatif boru hattı projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28832) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1048.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde doğal gaz hattında yapılan denetimler sırasında çevreye radyasyon yayılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/28833) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1049.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28834) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1050.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2011 ve 2012 yılları arasında sporla ilgili çeşitli istatistiklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28835) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1051.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye-Akdeniz Gençlik Barış Gemisi Projesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28836) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1052.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 17. Akdeniz Oyunlarına katılmayan ülkelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28837) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1053.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 17. Akdeniz Oyunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28838) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1054.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, inşa edilen stadyumlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28839) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1055.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28840) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1056.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye Wushu Federasyonu ile ilgili iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28841) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1057.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28842) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1058.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, futbolda Süper Kupa Finalinin yurt dışında yapılmak istenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28843) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1059.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, üniversite öğrencilerinin yurt ücretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28844) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1060.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yasaklı madde kullandığı tespit edilen sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28845) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1061.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28846) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1062.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28847) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1063.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28848) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1064.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir sporcunun Türkiye Milli Basketbol Takımı kadrosuna alınmaması ile ilgili iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/28849) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1065.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ili özelinde suni tohumlama çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28850) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1066.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Suriye’den Türkiye’ye kaçak olarak zeytinyağı getirildiği iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28851) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1067.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya aktarılan kaynağa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28852) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1068.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Van, Adıyaman ve Siirt’e aktarılan kaynağa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28853) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1069.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Batman, Bitlis ve Bingöl’e aktarılan kaynağa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28854) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1070.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Hakkâri, Şırnak ve Muş’a aktarılan kaynağa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28855) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1071.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Ardahan’a aktarılan kaynağa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28856) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1072.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Kars, Iğdır ve Ağrı’ya aktarılan kaynağa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28857) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1073.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum’a aktarılan kaynağa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28858) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1074.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28859) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1075.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin ekonomik sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28860) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1076.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28861) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1077.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tarım ve hayvancılıkta hava kirliliğinden kaynaklanan verim düşüşünün engellenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28862) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1078.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, sertifikalarının vize süresini geçiren tarım danışmanlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28863) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

1079.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, TMO tarafından uygulamaya geçirilen randevulu alım sistemine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28864) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1080.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ziraat mühendislerinin istihdam sorununa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28865) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1081.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Boztepe Tarım İşletmesinin üzerine kurulu olduğu tarımsal alanın satış veya kiralama yoluyla daraltılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28866) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1082.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28867) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1083.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28868) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1084.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28869) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1085.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bitkisel ve hayvansal üretim alanlarının amaç dışı kullanımı nedeniyle hakkında işlem yapılan kişiler ile üreticilerin girdileri daha kolay elde etmelerini sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28870) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1086.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tarımsal ve hayvansal üretimin artırılması için verilen teşvik ve destek miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28871) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1087.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çayır ve meraların azalmasının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28872) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1088.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tarım topraklarının azalmasının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28873) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1089.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye’nin Sudan’da tarım arazileri kiraladığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/28874) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1090.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık tarafından Kars’taki belediyelere ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/28875) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1091.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık tarafından Ardahan’daki belediyelere ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/28876) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1092.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, gümrük kontrollerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/28877) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1093.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/28878) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1094.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KDV iadesi işlemlerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/28879) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1095.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/28880) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1096.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Türkiye’den kaçak yollarla Yemen’e silah gönderildiği iddiasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/28881) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1097.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/28882) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1098.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/28883) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1099.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Bingöl’de zorunlu askerlik hizmetini yerine getirirken hayatını kaybeden bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28884) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2013)

1100.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul Pendik Belediye Meclisinde alınan bir karara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28885) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1101.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, 31 Mayıs 2013 günü polisin attığı plastik mermi nedeniyle yaralandığı iddia edilen bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28886) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1102.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, İstanbul’da göstericilere eli palalı şekilde müdahalede bulunan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28887) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1103.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, yeni tip sürücü belgelerinde bulunacak elektronik çiplere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28888) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1104.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, jandarma karakollarının birleştirilmesi, kapatılması veya kaydırılmasına yönelik uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28889) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1105.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı protestolarına yönelik müdahalelerde aday polis ve PMYO öğrencilerinin kullanıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28890) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1106.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı protestoları kapsamında gözaltına alınan kadınlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28891) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1107.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sosyal medyada Emniyet-Sen’e destek veren mesajlar atan polisler hakkında soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28892) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1108.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un ilçe belediyelerinin su ve kanalizasyon borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28893) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1109.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, mavi kapak kampanyası ile gerçekleştirilen dönüşümün engellilere yeteri kadar tekerli sandalye olarak dönmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28894) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1110.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesindeki bir yolun bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28895) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1111.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bir köyde bulunan şifalı su çermiğinin bakımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28896) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1112.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık tarafından Kars’taki belediyelere ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28897) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1113.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık tarafından Ardahan’daki belediyelere ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28898) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1114.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Şırnak’ta iki köy korucusunun PKK tarafından katledildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28899) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1115.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında kaçırılan veya hayatını kaybeden koruculara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28900) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1116.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çözüm süreci kapsamında korucuların sorun yaşadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28901) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1117.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Diyarbakır’da düzenlenen bir konferansa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28902) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1118.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Hakkâri Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28903) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1119.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gümüşhane Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28904) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1120.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gümüşhane Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28905) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1121.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Giresun Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28906) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1122.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Giresun Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28907) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1123.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28908) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1124.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28909) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1125.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28910) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1126.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Hakkâri Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28911) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1127.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yapılan trafik muayenelerine ve kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28912) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1128.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, katı atık depolama alanlarında meydana gelen sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28913) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1129.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, katı atık depolama alanlarında meydana gelen çevre kirliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28914) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1130.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Hatay Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28915) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1131.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Hatay Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28916) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1132.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Isparta Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28917) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1133.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Isparta Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28918) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1134.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28919) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1135.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28920) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1136.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28921) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1137.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28922) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1138.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kırklareli Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28923) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1139.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kırklareli Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28924) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1140.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28925) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1141.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Gemlik Belediyesi hizmet binasının yıkım raporuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28926) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1142.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28927) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1143.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kastamonu Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28928) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1144.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kastamonu Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28929) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1145.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kars Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28930) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1146.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kars Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28931) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1147.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28932) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1148.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, belediyeler tarafından gerçekleştirilen katı atık yönetimi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28933) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1149.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28934) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1150.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28935) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1151.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Gezi Parkı protestoları sırasında bir vatandaşın hayatını kaybettiği olaylarla ilgili MOBESE görüntülerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28936) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1152.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, İzmir’in Konak ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin vatandaşları darp etmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28937) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1153.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Gezi Parkı protestoları kapsamında hayatını kaybeden bir kişinin ailesinin polis tarafından tehdit edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28938) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1154.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK tarafından çocukların kaçırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28939) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1155.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, ODTܒde görev yapan bir akademik personelin ve öğrencisinin polis tarafından takip edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28940) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1156.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Twitter’dan yaptıkları paylaşımlar nedeniyle haklarında yasal işlem yapılan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28941) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1157.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Tokat’ta kapatılan karakollara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28942) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1158.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Mardin’de özel bir yurtta kalan bir öğrencinin cinsel tacize uğramasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28943) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1159.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı bir köyün yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28944) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1160.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Şanlıurfa’da eşinden şiddet gördüğü iddia edilen bir kadının koruma altına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28945) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1161.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Eskişehir’de düzenlenen Gezi Parkı protestosunda darp edilmesi sonucu bir vatandaşın yaşamını yitirmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28946) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1162.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’un Pendik ilçesinde bir bölgenin imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28947) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1163.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Mevlana Meydanı’nda yapılan çevre düzenlemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28948) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1164.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28949) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1165.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28950) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1166.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da mahalleye dönüştürülen köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28951) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1167.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Siirt ve Adıyaman’da mahalleye dönüştürülen köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28952) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1168.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkari ve Muş’ta mahalleye dönüştürülen köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28953) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1169.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bitlis ve Bingöl’de mahalleye dönüştürülen köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28954) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1170.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Gümüşhane’de mahalleye dönüştürülen köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28955) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1171.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da mahalleye dönüştürülen köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28956) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1172.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da mahalleye dönüştürülen köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28957) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1173.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28958) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1174.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28959) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1175.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, hırsızlık vakalarına ve 18 yaş altındaki kişilerle ilgili suç istatistiklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28960) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1176.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kütahya Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28961) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1177.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Manisa Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28962) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1178.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kütahya Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28963) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1179.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28964) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1180.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Manisa Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28965) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1181.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28966) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1182.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Malatya Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28967) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1183.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28968) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1184.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28969) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1185.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Malatya Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28970) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1186.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kırşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28971) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1187.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kırşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28972) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1188.- Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı bir köydeki mera arazisi hakkında alınan karara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28973) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1189.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Eskişehir’de düzenlenen Gezi Parkı protestolarında bir vatandaşın yaşamını yitirmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28974) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1190.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Eskişehir’de düzenlenen Gezi Parkı protestolarında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28975) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1191.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Suriyeli mültecilerin yerleştirildikleri yerlere ve yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28976) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1192.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Suriyeli mültecilerin vatandaşlık başvurularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28977) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1193.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, sigara kaçakçılığı suçu nedeniyle hakkında adli takibat yapılan güvenlik görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28978) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1194.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Gezi Parkı olayları sonrasında kaybolan bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28979) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1195.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İETT Genel Müdürlüğünün bir denetim amirliğine tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir operasyon düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28980) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1196.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin iftariyelik ve pide alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28981) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1197.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Van’daki özel bir hastaneye operasyon düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28982) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1198.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’daki bir parkta uyuşturucu madde kullanıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28983) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1199.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’nın Akseki ilçesindeki bir HES projesiyle ilgili imar planına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28984) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1200.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’nın Kemer ilçesinde su borcu nedeniyle su saatleri sökülen otellere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28985) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1201.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28986) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1202.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in Havra ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28987) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1203.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, nüfus müdürlüklerinde çalışmakta iken yerel seçimler sonucunda belediye başkanı, belediye meclis üyesi veya il genel meclisi üyesi olan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28988) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1204.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Gezi Parkı eylemleri sırasında meydana gelen ölümlere ait kamera kayıtlarının bulunmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28989) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1205.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2013 yılları arasında Ankara’da doğal gaz ve kömür kullanılan konut ve işyerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28990) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1206.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından otopark olarak kullandırılan cadde ile sokaklara ve bir mahkeme kararının uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/28991) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1207.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Türkiye özelinde Gini katsayısı ile ilgili bir ifadesine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28992) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1208.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28993) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1209.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28994) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1210.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar ile çeşitli veri ve hususlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28995) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

1211.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, iş bulma ümidi olmadığı için veya diğer nedenlerle iş aramayanlarla ilgili bazı verilere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28996) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1212.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28997) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1213.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28998) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1214.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/28999) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1215.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29000) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1216.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, kiralanan hizmet binalarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29001) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1217.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir Uluslararası Film Festivaline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29002) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1218.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29003) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1219.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29004) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1220.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bazı inşaat projelerinin tarihi eserleri tahrip edecek şekilde yürütülmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29005) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

1221.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29006) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1222.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29007) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1223.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29008) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1224.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29009) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1225.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Milli Kütüphane Başkanlığına yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29010) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1226.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından özel tiyatrolara yapılan yardımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/29011) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1227.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Trafik Kanununda yapılmak istenen düzenlemenin gerekçesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29012) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1228.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, 2013 Şubat ayında Vergi Denetim Kurulu tarafından yapılan vergi müfettiş yardımcıları grup belirleme sınavına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29013) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1229.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir Muhakemat Müdürlüğüne tahsis edilmiş bulunan hizmet binasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29014) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1230.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, özel sektörün dış borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29015) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1231.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KDV iadesi işlemlerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29016) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1232.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29017) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1233.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Simav ilçesinde Türk Telekom’a ait bir binanın satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29018) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1234.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, RTÜK tarafından kesilen cezalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29019) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1235.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29020) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1236.- Manisa Milletvekili Sümer Oral’ın, 2/B arazilerinin satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29021) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1237.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Cumhurbaşkanının güvenliğini sağlamak için satın alınan komuta kontrol izleme aracına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29022) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1238.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29023) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1239.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29024) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1240.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29025) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1241.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, özelleştirilen kurum ve kuruluşlardaki memurların emekliliklerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29026) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1242.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29027) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1243.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, İstanbul’daki çok sayıda Maliye çalışanının görev yerlerinin rızaları olmadan değiştirildiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/29028) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1244.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak hakkında inceleme başlatılan öğretmen ve öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29029) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1245.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ÖSYM’ye taşeron şirket aracılığıyla sınav yaptırma imkânı verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29030) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1246.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29031) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1247.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29032) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1248.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, rehber öğretmenlere ve rehber öğretmen ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29033) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1249.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatı bölümü mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29034) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1250.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kosovalı öğrencilerin ülkemizde eğitim görmesine olanak veren bir projenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29035) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1251.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de okul dönüşümleri kapsamında halen öğretmen ve öğrenci aktarımlarının yapılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29036) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1252.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye Öğretmenevinin alacaklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29037) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1253.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, AÖF İngilizce derslerinde dördüncü seviye kitabı yerine üçüncü seviye kitabı verildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29038) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1254.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Bursa’nın Gemlik ilçesindeki bir öğretmenin Alevilikle ilgili aşağılayıcı açıklamalarda bulunduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29039) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1255.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Mardin’de özel bir yurtta kalan bir öğrencinin cinsel tacize uğramasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29040) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1256.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Anadolu liselerine öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29041) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1257.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29042) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1258.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29043) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1259.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, merkezi sınavlarla ilgili hata ve usulsüzlüklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29044) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1260.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın, seviye belirleme sınavında yer alan yabancı dil testlerinin değerlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29045) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1261.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın, seviye belirleme sınavında yer alan yabancı dil testlerinin yanlış değerlendirilmesinden kaynaklanan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/29046) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1262.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Bingöl’de zorunlu askerlik hizmetini yerine getirirken hayatını kaybeden bir vatandaşa ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29047) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.07.2013)

1263.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İncirlik Hava Üs Komutanlığının statüsüne ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29048) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1264.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, harp okullarından ilişikleri kesilen askeri lise kaynaklı öğrencilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29049) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1265.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, son beş yılda yapılan Deniz ve Hava Kuvvetleri harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları mülakatlarında elenen kişilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29050) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1266.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesinde eğitim gören öğrenciler hakkındaki iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29051) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1267.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Hava ve Deniz Harp Okullarında öğrenim gören askeri lise çıkışlı öğrencilerin maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29052) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1268.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Harp Okullarında eğitim gören ve okullarından ayrılmak zorunda kalan askeri lise çıkışlı öğrencilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29053) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1269.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Harp Okullarında askeri lise kaynaklı öğrencilerin maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29054) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1270.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kara Harp Okulunda eğitim gören askeri lise kaynaklı öğrencilere uygulanan sınavlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29055) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1271.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Harp Okullarında eğitim gören askeri lise ve sivil lise kaynaklı öğrencilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29056) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1272.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Harp Okullarında uygulanan sınavlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29057) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1273.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kara Harp Okulunda akademisyen yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen subaylara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29058) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1274.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ülke genelinde kapatılan, birleştirilen ve kaldırılan komutanlıklara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29059) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1275.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtaç asker ailelerine yardım yapılmasını öngören düzenleme sonrası Van, Siirt ve Ardahan’daki müracaat sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29060) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1276.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtaç asker ailelerine yardım yapılmasını öngören düzenleme sonrası Van, Siirt ve Adıyaman’daki müracaat sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29061) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1277.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtaç asker ailelerine yardım yapılmasını öngören düzenleme sonrası Şırnak, Hakkâri ve Muş’taki müracaat sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29062) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1278.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtaç asker ailelerine yardım yapılmasını öngören düzenleme sonrası Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki müracaat sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29063) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1279.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtaç asker ailelerine yardım yapılmasını öngören düzenleme sonrası Kars, Iğdır ve Ağrı’daki müracaat sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29064) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1280.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtaç asker ailelerine yardım yapılmasını öngören düzenleme sonrası Bingöl, Bitlis ve Batman’daki müracaat sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29065) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1281.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29066) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1282.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, kalekol yapımlarının durdurulduğu iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29067) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1283.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29068) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1284.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, askeri birliklerde satışına izin verilen gazetelere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29069) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1285.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29070) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1286.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29071) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1287.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29072) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1288.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, askerlik hizmetini yaparken kötü muameleye maruz kalanlara ve hayatını kaybedenlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/29073) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1289.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık tarafından Iğdır ve Ağrı belediyelerine ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29074) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1290.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık tarafından Muş, Hakkâri ve Şırnak belediyelerine ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29075) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1291.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık tarafından Batman, Bingöl ve Bitlis belediyelerine ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29076) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1292.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık tarafından Siirt ve Adıyaman belediyelerine ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29077) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1293.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık tarafından Gümüşhane ve Bayburt belediyelerine ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29078) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1294.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık tarafından Ardahan’daki belediyelere ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29079) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1295.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, orman muhafaza memuru atamalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29080) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1296.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29081) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1297.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29082) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1298.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’de bir köyde yapılan ağaç kesimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29083) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1299.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çölleşme etkisindeki arazilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29084) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1300.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, orman kaynaklarının azalmasının engellenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29085) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1301.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ormanların geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29086) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1302.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sürdürülebilir orman yönetimi çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29087) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1303.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova’da kestane ağaçlarının kurumasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29088) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

1304.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, DSİ’nin Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde gerçekleştirdiği bir projeye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29089) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1305.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29090) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1306.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29091) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1307.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29092) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1308.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yanan ormanlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29093) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1309.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, baraj ve göletlerle ilgili bir açıklamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/29094) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1310.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili sağlık hizmetleri çerçevesindeki bazı hususlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29095) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1311.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ameliyat için Bingöl, Bitlis ve Siirt’ten vatandaşların başka illere sevk edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29096) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1312.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ameliyat için Ardahan’dan vatandaşların başka illere sevk edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29097) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1313.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ameliyat için Gümüşhane ve Bayburt’tan vatandaşların başka illere sevk edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29098) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1314.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ameliyat için Hakkâri, Şırnak ve Muş’tan vatandaşların başka illere sevk edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29099) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1315.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ameliyat için Kars, Iğdır ve Ağrı’dan vatandaşların başka illere sevk edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29100) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1316.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum Diş Hekimliği Fakültesi Acil Servisinde diş hekimi bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29101) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1317.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Diş Hekimliği Fakültesi Acil Servisinde diş hekimi bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29102) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1318.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin Devlet Hastanesindeki çocuk doktoru sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29103) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1319.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29104) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1320.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29105) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1321.- Trabzon Milletvekili Koray Aydın’ın, Bakanlıkça yayımlanan bir yönetmeliğin bazı maddelerinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29106) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1322.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’te uyuşturucu madde kullanımı ile mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29107) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1323.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Bursa’nın Gemlik ilçesinden Bursa Devlet Hastanesine sevk edilen bir kişiye ambulans hizmeti sunulmadığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29108) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1324.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, gebelik testi yaptıran kadınların Bakanlık tarafından eşleri veya akrabalarının arandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29109) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1325.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, doğal gaz boru hattında yapılan sızdırmazlık tespiti esnasında çevreye radyasyon yayıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29110) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1326.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29111) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1327.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29112) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1328.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, psikolojik rahatsızlık vakaları ile ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29113) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1329.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, tıbbi teknologlara yapılan ek ödemelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29114) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1330.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, diyabet hastalarına verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29115) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1331.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki hastanelerin yatak kapasitelerine ve yeni kurulacak sağlık kampüsüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29116) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1332.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Nallıhan Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29117) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1333.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Etlik İhtisas Hastanesinin kapatılmasına ve özel bir hastane binasının kiralanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29118) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1334.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki sağlık hizmetlerine ve vatandaşlar tarafından iletilen şikayetlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/29119) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1335.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’teki araç muayene istasyonu sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29120) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1336.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Posof kara yolunun bakım ve onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29121) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1337.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi ihalesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29122) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1338.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel alımlarına ve memur kadrolarına atanmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29123) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1339.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Simav ilçesinde Türk Telekom’a ait bir binanın satışına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29124) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1340.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29125) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1341.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ulaşım araçlarının çevreye olumsuz etkilerine ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29126) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.07.2013)

1342.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, D100 Devlet Karayolunun İstanbul il sınırları dahilindeki kısmı için kamulaştırılan alana ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29127) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2013)

1343.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, havalimanlarındaki VIP uygulamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29128) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1344.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Ayaş- Beypazarı Devlet Yolu üzerindeki bir kavşağa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29129) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1345.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Bismil-Batman kara yolu yapım çalışmalarında dere malzemesi kullanıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29130) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2013)

1346.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Çandarlı (Kuzey Ege) Limanı Projesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29131) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1347.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29132) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1348.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehit yakını, gazi ve vazife malulü personelin sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29133) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1349.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, üçüncü boğaz köprüsü inşaatının imar projesine uygun yürütülmediği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29134) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2013)

1350.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen yatırım projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29135) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1351.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Türk Hava Yollarının Antalya’ya gerçekleştirdiği direkt uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29136) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

1352.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 3. Boğaz Köprüsü Projesi ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/29137) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2013)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 22 Milletvekilinin, huzurevleri ve bakımevlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/720) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.04.2012)

2.- Adana Milletvekili Fatoş Gürkan ve 25 Milletvekilinin, boşanma oranındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/721) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.04.2012)

3.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız ve 22 Milletvekilinin, arıcılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/722) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.04.2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, 5510 sayılı Kanunun uygulama süresine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24304)

2.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İstanbul’a yapılması planlanan üçüncü havalimanının ihalesinin “Euro” üzerinden yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/24465)

 


13 Temmuz 2013 Cumartesi

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

 KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muharrem IŞIK (Erzincan)

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 139’uncu Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 22 milletvekilinin, huzurevleri ve bakımevlerinde ya-şanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/720)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye’de bulunan ve yaşlı vatandaşlarımıza hizmet veren huzur ve bakımevlerinde yaşanan sıkıntılar medya organlarında sıklıkla yer almaktadır. Bu haberler çoğu zaman skandal haberleri olmakta ve kamuoyunda infial yaratmaktadır. Huzur ve bakımevlerinde bulunan fiziksel ve teknik eksikliklerin belirlenmesi, yaşanan kötü muamele olaylarının arka planında bulunan eksiklik ve aksaklıkların açığa çıkarılması, gerekli tedbirlerin belirlenmesi ve asgari düzeyde de olsa standardizasyon kurallarının ortaya koyulması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederim.

1) İdris Baluken                               (Bingöl)

2) Pervin Buldan                             (Iğdır)

3) Hasip Kaplan                              (Şırnak)

4) Sırrı Sakık                                   (Muş)

5) Murat Bozlak                              (Adana)

6) Halil Aksoy                                 (Ağrı)

7) Ayla Akat Ata                             (Batman)

8) Hüsamettin Zenderlioğlu             (Bitlis)

9) Nursel Aydoğan                          (Diyarbakır)

10) Emine Ayna                              (Diyarbakır)

11) Altan Tan                                  (Diyarbakır)

12) Adil Zozani                               (Hakkâri)

13) Sırrı Süreyya Önder                  (İstanbul)

14) Esat Canan                                                (Hakkâri)

15) Sebahat Tuncel                          (İstanbul)

16) Mülkiye Birtane                        (Kars)

17) Erol Dora                                  (Mardin)

18) Ertuğrul Kürkcü                        (Mersin)

19) Demir Çelik                               (Muş)

20) İbrahim Binici                           (Şanlıurfa)

21) Nazmi Gür                                                (Van)

22) Özdal Üçer                                (Van)

23) Leyla Zana                                 (Diyarbakır)

Gerekçe:

Huzur ve bakımevleri ülkemizde özellikle modernleşme sürecinin bir parçası olarak zuhur etmiştir. Modern aile yapısına geçiş ile beraber geleneksel aile yapısının aşınması modern kurumların var olmasına yol açmıştır. Geleneksel aile yapısındaki ailevi bağlar ve kümülatif olarak insan, çevre ve sağlık ilişkileri huzur ve bakımevlerine ihtiyaç bırakmamaktaydı. Modern aile yapısının hâkim yapı olması ile beraber geleneksel aile yapısının kalıpsal özelliklerinin doldurulamadığı alanlarda, modern dünya tahayyülünün kurumları bu boşluğu doldurmak zorunda kalmıştır.

Modern dünya tahayyülünün bu yapılarından biri de huzur ve bakımevleridir. Yaşlı yurttaşların ömürlerinin son dönemlerinde asgari yaşam geçimlerinin sağlanması ve bu dönemde rahatça bir yaşam sürmeleri amaçlı açılan huzur ve bakımevleri, Türkiye'de kamu sektörü ve özel sektörün birlikte ürettiği hizmetlerin birikimli sonucudur.

Huzur ve bakımevlerinde yaşananlara dair medya organlarında sıklıkla olumsuz içerikli haberler yer almaktadır. Şiddet, kötü muamele, verilen hizmetlerin yetersiz olması gibi durumlar yapılan haberlerin ana başlıkları olarak göze çarpmaktadır. Gündemde infial yaratan haberlerden sonra varsa açılan soruşturmalar ve bu soruşturmaların sonuçlarının kamuoyuna yansıtılmaması sonucu kamuoyu infiali bir bilişsel tutum olarak vücut bulur. Dolayısıyla açık toplum, şeffaf yönetişim ve kamuoyunun haberdar edilmesi noktasında ciddi aksaklıkların mevcudiyeti tespit edilmektedir.

Huzurevlerindeki denetimlerin ne sıklıkta gerçekleştiği, var olan gözetim yollarının neler olduğu, huzurevlerinde yaşanan kötü muamele ve işkence gerçekliğinin neden ve sonuçları ile ortaya çıkarılması gerekmektedir. Söz konusu alanların açığa çıkarılması ve toplumun önüne koyulması amacıyla bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep ediyoruz.

2.- Adana Milletvekili Fatoş Gürkan ve 25 milletvekilinin, boşanma oranındaki artışın neden-lerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/721)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Yapılan araştırmalar ve toplumsal kanaat, son yıllarda boşanma oranlarının arttığına işaret etmektedir. Aile bütünlüğünün korunması, sağlıklı bir toplumun tesisi, çocuklarımızın ruhsal sorunlar yaşamasının önüne geçilmesi için, boşanma oranlarındaki artışın sebeplerinin araştırılması ve konunun çözümüne yönelik alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasa'nın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Fatoş Gürkan                                              (Adana)

2) İlknur İnceöz                                               (Aksaray)

3) Kerim Özkul                                               (Konya)

4) Safiye Seymenoğlu                     (Trabzon)

5) Mihrimah Belma Satır                 (İstanbul)

6) Ülker Can                                    (Eskişehir)

7) Ayşenur İslam                             (Sakarya)

8) Fahrettin Poyraz                          (Bilecik)

9) Canan Candemir Çelik                (Bursa)

10) Gönül Bekin Şahkulubey          (Mardin)

11) Orhan Karasayar                       (Hatay)

12) Dilek Yüksel                             (Tokat)

13) Ali Rıza Alaboyun                    (Aksaray)

14) Durdu Mehmet Kastal               (Osmaniye)

15) Gökcen Özdoğan Enç               (Antalya)

16) Mustafa Gökhan Gülşen           (Kastamonu)

17) Harun Tüfekci                           (Konya)

18) Mustafa Baloğlu                        (Konya)

19) Erol Kaya                                  (İstanbul)

20) Gülay Dalyan                            (İstanbul)

21) Hilmi Bilgin                              (Sivas)

22) İlknur Denizli                            (İzmir)

23) Gülşen Orhan                            (Van)

24)   Mehmet S. Tekelioğlu            (İzmir)

25) Fazilet Dağcı Çığlık                   (Erzurum)

26) Nesrin Ulema                            (İzmir)

Gerekçe:

Bir toplumun en önemli ögesi ailedir. Sağlıklı bir toplum ancak güçlü ve mutlu aileler tarafından tesis edilebilir. Aile birlikteliğini oluşturan evlilik müessesesinin devamlılığı bu açıdan çok önemlidir. Evlilik birlikteliğinin bitmesi hem tarafları hem çocukları hem de kişilerin yakınlarını olumsuz etkilemektedir. Boşanma sayılarının çok arttığı düşünüldüğünde bu olumsuzluğun sosyolojik bir sorun oluşturarak toplumu da olumsuz olarak etkileyeceği açıktır.

Bazı istatistiki veriler, son yıllarda boşanma oranlarının arttığına işaret etmektedir. Toplumsal algı da boşanma oranlarının arttığı yönündedir. Devletin en önemli görevi, toplumun huzur ve refahını sağlamaktır. Toplumun en önemli yapı taşı olan ailenin de korunması devletimizin görevleri arasındadır. Aile yapımızın güçlü olması, özellikle ülkemizin geleceği olan çocuklarımız için çok önemlidir. Boşanma sonrasında travma yaşayan çocuklarımızın sosyal hayata adapte edilmesi, açılan yaraların sarılması oldukça güçtür. Bu sebeple, boşanma sonrası meydana gelecek sorunların çözülmesi yerine, boşanmaların sebeplerinin araştırılıp çözüm yollarının ortaya konulması çok daha akılcı bir yaklaşım olacaktır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve ilgili diğer Bakanlıklar tarafından konuya ilişkin birçok çalışma yapılmaktadır. Konunun tüm yönleriyle ele alınıp mevcut olan çalışmalara katkı sağlanması, varsa eksikliklerinin giderilmesi ve yeni yöntem ve çalışmaların belirlenmesi amacıyla TBMM bünyesinde yapılacak olan çalışmalar konuya büyük katkılar sağlayacaktır.

Bu gerekçelerle, kurulacak bir araştırma komisyonu ile boşanma oranlarında gerçekten bir artış olup olmadığı, boşanmalarda bir artış var ise sebeplerinin neler olduğu, boşanma oranlarının azaltılması için gereken önlemlerin tespit edilebileceği ve en önemli müessesemiz olan ailelerimizin korunmasına katkı sağlayabileceği, boşanmaların sonucunda ortaya çıkan olumsuzlukların azaltılabileceği kanaatindeyiz.

3.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız ve 22 milletvekilinin, arıcılık sektörünün sorunlarının araştı-rılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/722)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizde önemli potansiyele sahip olan arıcılık sektörünün karşılaştığı sorunların nedenlerinin araştırılması, arıcıların geleceğe yönelik tereddütlerinin giderilmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98, TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri kapsamında Meclis araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz.

1) İdris Yıldız                                  (Ordu)

2) Mustafa Sezgin Tanrıkulu           (İstanbul)

3) Ramazan Kerim Özkan               (Burdur)

4) İhsan Özkes                                                (İstanbul)

5) Arif Bulut                                    (Antalya)

6) Faik Tunay                                  (İstanbul)

7) Veli Ağbaba                                                (Malatya)

8) İlhan Demiröz                             (Bursa)

9) Kadir Gökmen Öğüt                   (İstanbul)

10) Mahmut Tanal                           (İstanbul)

11) Nurettin Demir                          (Muğla)

12) Hasan Akgöl                             (Hatay)

13) Mevlüt Dudu                             (Hatay)

14) Mehmet Volkan Canalioğlu      (Trabzon)

15) Bülent Tezcan                            (Aydın)

16) Ahmet İhsan Kalkavan              (Samsun)

17) Hasan Ören                               (Manisa)

18) Aylin Nazlıaka                          (Ankara)

19) Mehmet Ali Ediboğlu                (Hatay)

20) Hurşit Güneş                             (Kocaeli)

21) Mehmet Şeker                           (Gaziantep)

22) Mustafa Serdar Soydan             (Çanakkale)

23) Ayşe Nedret Akova                  (Balıkesir)

Gerekçe:

Bal veren bitkilerin yüzde 72'sinin, dünyanın en verimli arı ırklarının yüzde 22'sinin ana vatanı Anadolu topraklarıdır. Bu verimli arı ırklarının en önemlileri Kafkas, Anadolu, Meda, Suriye, Kıbrıs, Muğla ve Karnica arılarıdır. Anadolu insanının üç bin yıllık arıcılık geleneği vardır. Arıcılık, dünyada birçok ülkede ve Türkiye'de kırsal kalkınmada önemli rol oynamaktadır. Türkiye'de ek gelir sağlamak amacıyla yapılan arıcılık faaliyeti son yıllarda ana gelir kaynağı olma yolunda gelişme göstermektedir.

Türkiye'de önemli bir arıcılık potansiyeli bulunmaktadır ancak ne yazık ki bal üretimi istenilen düzeyde değildir. Bu potansiyelin dünyadaki talebe cevap verecek bir mekanizmaya dönüşemiyor olmasının en önemli nedeni bal üretimindeki verimsizliktir. Hem dünya bal ticaretindeki payımız hem de koloni başına bal üretimimiz dikkate alındığında, ülkemizin sahip olduğu mevcut arıcılık potansiyelinden yeteri kadar faydalanamadığı ortaya çıkmaktadır.

Verimsizliğin nedenleri, çeşitli nedenleri, arıcılığımızın yapısal özelliği olan "gezginci arıcılık" ve "ana arı sorunu" olarak sıralanabilmektedir. Gezginci arıcılarımızın bugüne kadar çözülemeyen sorunları arıcılık sektörünün gelişmesini ciddi anlamda etkilemektedir. Arıcılarımız yaz mevsiminde gitmiş oldukları illerde oturum belgesi alırken çeşitli problemlerle karşılaşmaktadır. Bazı il/ilçe müdürlükleri, yeterince yer yok bahanesiyle, arıcılarımıza yer göstermemekte ve konaklama izni vermemektedir. Bu durum il kovan kapasitesini tüm illerin görebileceği sistemin düzenlenmesi ile çözülebilecektir. Arıcı hareket edeceği ilden gideceği ilin boş kovan kapasitesine göre yerini ayarlayabilip ona göre sevk alabilecektir.

Türkiye arıcılık için çok uygun şartlara sahip olsa da henüz bu kaynaktan tam olarak yararlanamamaktadır. Arıcılıkta, istenen üretim ve ihracat rakamlarına ulaşılabilmesi için çözülmesi gereken bazı sorunlar olduğu açıktır. Bu nedenle, arıcılık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi için yapılan çalışmalara önem verilmelidir.

Ülkemizde son günlerde yaşanan bal furyası nedeniyle, tüketicilerin satın aldıkları balların kalitesi, özellikleri ve fiyatı konusunda güvensizlik ortamı olması sebebiyle pazarlamada önemli sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum sadece belli illerimizin değil, ülke arıcılığının en önemli sorunlarından birisidir.

Kovan başına bal üretiminin artırılması, bal üretimi yanında diğer arı ürünlerinin üretilmesi ve bal arılarının bitkisel üretimde daha yaygın kullanılması durumunda mevcut potansiyelimizi daha iyi değerlendireceğimiz açıktır.

Arıcılık sektörünün karşılaştığı sorunların nedenlerinin araştırılması, arıcıların geleceğe yönelik tereddütlerinin giderilmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri kapsamında Meclis araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

V.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 479 ve 467 sıra sayılı kanun tasarılarının görüşmelerinin 13 Temmuz 2013 Cumartesi günkü birleşiminde tamamlanması hâlinde 14 Temmuz 2013 Pazar günü toplanmamasına; TBMM’nin 479 ve 467 sıra sayılı kanun tasarılarının görüşmelerinin tamamlanmasını izleyen günden itibaren başlamak ve 1 Ekim 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile girmesine ilişkin önerisi

                                                                                                                        13/7/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 13/7/2013 Cumartesi günü (bugün) toplanamadığından, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince, grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

                                                                                                      Mihrimah Belma Satır

                                                                                                                 İstanbul

                                                                                              AK PARTİ Grup Başkan Vekili

Öneri:

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 467 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bu kısmın 5’inci sırasına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi;

Genel Kurulun 13/7/2013 Cumartesi günü (bugün) 479 ve 467 sıra sayılı kanun tasarılarının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi, bu birleşimde gece 24.00'te günlük programın tamamlanamaması hâlinde, günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalarına devam etmesi, 479 ve 467 sıra sayılı kanun tasarılarının görüşmelerinin bu birleşimde tamamlanması hâlinde 14/7/2013 Pazar günü toplanmaması;

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 479 ve 467 sıra sayılı kanun tasarılarının görüşmelerinin tamamlanmasını izleyen günden itibaren başlamak ve 1/10/2013 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesi,

önerilmiştir.

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Alınan karar gereğince, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

3.- Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/498) (S. Sayısı: 173)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4’üncü sırada yer alan, Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Milli Savunma Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

4.- Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/795, 2/64) (S. Sayısı: 479) (x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Geçen birleşimde İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülen tasarının birinci bölümü tamamlanmıştı.

Şimdi, ikinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz.

İkinci bölüm 22 ila 43’üncü maddeleri kapsamaktadır.

İkinci bölüm üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz isteyen Oktay Öztürk, Erzurum Milletvekili. (MHP  sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan tasarı üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle vurgulamak isterim ki, temel kanun usulüyle görüşmekte olduğumuz bu tasarı, Millî Savunma Komisyonundaki zorlama birleştirmeler sebebiyle, maddelerin birbirleriyle ihatası düşünüldüğünde, torba kanun niteliğine büründürülmüş ve deyim yerindeyse, zorba kanun hâline gelmiştir.

Görüşmekte olduğumuz bu tasarının içinde yer alan ana kısımlardan ilki 6191 sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu ile ilgili getirilen değişikliklerdir. Tasarıyla getirilen bu değişiklikler, genel itibarıyla 2011 yılında yine bu Hükûmet tarafından yapılan ve sözleşmeli er ve erbaş teminiyle ilgili kanun düzenlemesinin başarısızlığının itirafnamesi niteliğindedir.

                          

(x) 479 S. Sayılı Basmayazı 12/7/2013 tarihli 138’inci Birleşim Tutanağı’na eklidir.

Uzağı gören, kalıcı kanun yapımında sınıfta kalan ve kendi yaptığı kanunları bile sık sık değiştiren Hükûmetin yeni bir acemi uygulamasıyla daha karşı karşıyayız. Bu tespit ve kanaatimin ispatı olarak, Hükûmetin sunmuş olduğu tasarının genel gerekçesini dikkatlerinize sunmak istiyorum.

Genel gerekçede, iç güvenlikte görev yapacak sözleşmeli er ve erbaş alımında tahsis edilen kadroların bile doldurulamadığı, çalışanların ise şartların ağırlığı karşısında sistemden ayrıldığı ifade edilmektedir.

O hâlde sormak lazım bu kürsüden ve soruyoruz: Ey Hükûmet, 2011 yılında bu kanunu yaparken bunları neden düşünmediniz? Yedi yıl çalışan erbaş ve erlere kamuda başka uygun kadrolara geçiş hakkı tanınması elbette sözleşmeli er ve erbaş olmayı cazip hâle getirecektir. Ancak, inşallah, uzman çavuşların memurluğa geçişinde olduğu gibi, bu insanlarımızı da torpil için iktidar milletvekillerinin insafına ve takibine havale etmezsiniz.

Tasarı kapsamındaki bir kısım değişiklikler ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin bazı güncel ihtiyaçlarının karşılanması ve uygulamada karşılaşılan kimi aksaklıkların giderilmesiyle ilgilidir. Örneğin, terörle mücadelede kaçırılan askerlerin özlük işleri ve sözleşmeleriyle ilgili değişiklik, askerî okullardaki öğretmenlik meselesine ilişkin değişiklik ve mağduriyet giderici nitelikteki diğer değişiklikler bize göre de doğru ve isabetli kararlardır ancak birden fazla ili kapsayan olaylarda kuvvet kullanımıyla ilgili olarak 5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesinde yapılan değişiklikle valilerin isteği yerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek esaslara göre yürütme hangi aksaklığı gidermeye yönelik bir değişikliktir ya da bu değişiklik hangi güncel ihtiyacımızı karşılayacaktır, merak etmekteyiz.

Tasarı kapsamındaki en kritik değişiklik ise Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’na ilişkindir. Bu değişikliklerden ilki askerlik hizmetinin tanımının yapıldığı TSK İç Hizmet Kanunu’nun 2’nci maddesindeki “Askerlik: Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir.” ifadesinin “Askerlik, harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir.” biçiminde değiştirilmesidir. Yani, bu değişikliğin gerçekleşmesiyle, askerlik tanımından “Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak” ifadeleri çıkarılmış oldu. Kanunun mevcut hâli askerliği “Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti” olarak tanımlarken, hazırlanan yeni tasarıda askerlik yalnızca “harb sanatını öğrenmek ve yapmak”la sınırlandırılmış durumda yani askerliğin mana ve ehemmiyeti sakıncalı bir şekilde daraltılmıştır. Millî ve manevi değerlerden soyutlanmış ve sadece harp üzerine bina edilmiş askerlik tanımı Türk milletine ve Türk devlet felsefesine aşırı ölçüde terstir. Bu hükümle, paralı askerlerle vatan ve millet görevini ifa eden Mehmetçik arasında hiçbir fark kalmamıştır. Türk vatanını, istiklal ve cumhuriyetini koruma amacı AKP Hükûmetinin tasarısıyla yok edilmiştir.

Bu değişikliklerin ikincisi, belki de en önemlisi TSK İç Hizmet Kanunu’nun meşhur 35’inci maddesine ilişkin. Hemen belirtmek isterim ki, askerî darbelere hukuki meşruiyet zemini olarak algılanmasının önüne geçilmesi için bu madde hükmünün yeniden düzenlenmesi doğru bir adımdır.

Tabii ki, hiçbir demokratik düşünce, silahlı güçlerin, hangi gerekçeyle olursa olsun, milletin oylarıyla seçilen yöneticilerin görevine son vermesini haklı gösteremez ve kabul etmemiz mümkün değildir. Ancak, AKP’nin her zaman yaptığı gibi, doğrularla eğrileri aynı sepete koyma hastalığı burada da maalesef en somut şekliyle tezahür etmiştir. Çünkü, getirilen yeni hüküm, millî güvenlik anlayışını sadece dış güvenlik ile kısıtlayıp iç güvenlik unsurunu TSK’nın görev kapsamından çıkarmayı hedeflemiştir ve çıkarmıştır. Başka bir ifadeyle, söz konusu tasarı, ülkenin varlığı ve bütünlüğüne yönelik iç tehditler konusunda silahlı kuvvetleri tamamen etkisiz hâle getirmeye yöneliktir. Bu yönüyle bakıldığında, Hükûmetin sürdürmekte olduğu çözülme sürecinde İmralı canisiyle yaptığı mutabakatın ikinci aşaması olarak adlandırdıkları dönemin ilk adımlarının gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Özellikle, olağan güvenlik önlemleriyle engellenemeyecek boyuttaki iç güvenlik sorunlarında silahlı kuvvetler kullanılamayacak ve bu yolla, birileri ülkenin herhangi bir bölgesini işgal bile edebilecektir. Etnik bölücülüğün yaygın bir hâle geldiği bu günlerde, bu nevi adımların, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine faydadan çok, bölücü faaliyetleri özendireceği açıktır. İktidar tasarısında, iç tehditlerin artık hiç kalmadığı aldatmacasıyla, tamamen dikkatleri dışarıya verme görüntüsü altında, açıkça PKK’ya ve bölücü çevrelere taviz verilmektedir. Hükûmet bu aczini de demokratikleşme safsatalarıyla gizlemeye çalışmaktadır. Türkiye’de iç tehdidin sonlandığını söylemek tam bir akıl tutulmasıdır. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak için tetikte bekleyen mihraklar bu tasarıyla yeni bir kazanım elde etmiş ve yeni bir aşamaya geçmiş olacaklardır.

İzah ettiğimiz bu gelişmeler Hükûmetin kimlerle emel ve hedef birliği yaptığını bir kez daha alenileştirmiştir. Bu tasarı kanunlaşırsa, millî birliğimiz, millî kimliğimiz, bölünmez bütünlüğümüz ve millî varlığımız korumasızlığa ve savunmasızlığa terk edilmiş olacaktır. 35’inci maddenin bu yeni hâli, açıkça, PKK’ya ve bölücü çevrelere bir tavizdir. Oslo’dan İmralı’ya kadar teröre sunulan ödünlerin ileri bir adımıdır. AKP Hükûmeti iç tehditlerin bittiğine nasıl ve hangi verilerle karar verebilmektedir? Terör sorunu sona ermiş midir? Bölücülük tehdidi kalkmış mıdır? Türkiye huzura kavuşmuş, dirlik ve düzene ulaşmış mıdır? İşte bu sorulara verilebilecek en ufak olumlu bir cevap dahi yoktur.

Askerî darbelerin sadece hukuk yoluyla engellemeyeceği muhakkaktır. Bununla beraber, TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35’inci maddesinin değiştirilmesi bazı bakımlardan sembolik öneme sahiptir. Doğru bir adımla yola çıkılmış olmasına rağmen, başta bölücü terörle mücadele olmak üzere yurt içinden gelebilecek tehditlerin göz ardı edilmesi çok talihsiz ve omurgasız bir siyasi duruşu ortaya koymaktadır.

Bir başka açıdan, TSK İç Hizmet Kanunu’nun 2’nci ve 35’inci maddelerinin tasarıda belirtilen yönde değiştirilmesi Anayasa’mıza da aykırıdır. Zira, Anayasa’mızın 117, 119, 120, 121 ve 122’nci maddeleri Türk Silahlı Kuvvetlerine hem dış güvenlik hem de iç güvenlik bakımından görev ve sorumluluklar yüklediği hâlde, tasarı ile bu görevin sadece dış güvenlikle sınırlandırılması ve iç güvenliğin tamamen kapsam dışı bırakılması Anayasa’mıza açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenlerle, sınırları kanunlarla belirlenen hâllerde, sivil idarenin kontrolünde olmak kaydıyla, silahlı kuvvetlerin millî güvenliğe yönelebilecek iç, dış tüm tehditlere karşı kullanılabilmesine imkân tanınması gerekiyor. Oysaki bu tasarı bütün bu imkânları elden alıyor.

Son zamanlarda gazetelere baktığımız vakit, bir taraftan tehditler geliyor, “Öcalan’la varılan mutabakatlara riayet edilmiyor. Eğer bunlara riayet edilmez ise Kürt halkı kendi öz savunmasını yerine getirecektir. Eğer bunlara riayet edilmez ise -ki şart koyuyor- AKP ya bu verdiği sözleri yerine getirecek ya da kaybolup gidecektir.” deniliyor. Bunu ben söylemiyorum, Remzi Kartal söylüyor. Şimdi, biz de bu kanuna baktığımız vakit merak ediyoruz, “Acaba bu kanunun alelacele buraya getirilmesinde bu tehditler mi etkili olmuştur?” diyoruz. Çünkü, buradan çıkarılan “Türk” kelimesinin Anayasa’dan çıkarılması için de yoğun bir baskı altındayız. Bu tehditlerle bu memleketi idare edemezsiniz. Bu coğrafyada eğer dik durmak istiyorsanız, aklınızı başınıza devşireceksiniz, bu coğrafyada yaşamanın gereklerini yerine getireceksiniz. Üç buçuk eşkıyanın önünde eğer diz çökerseniz hayat hakkınızı elinizden alırlar.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Bölüm üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Metin Lütfi Baydar, Aydın Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA METİN LÜTFİ BAYDAR (Aydın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 479 sıra sayılı Kanun Tasarısı ve TSK İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Millî Savunma Komisyonu Raporu’nun ikinci bölümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım.

Değerli milletvekilleri, 1992 yılında Gülhane’de ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yaptığım bir bahar gününde Güneydoğu’da çatışmada mayına basmış aslan gibi bir Mehmet’imizi getirdiler. Acil ameliyata alırken elinde şapkası ile Mehmet’imizin babası geldi. “Amca, sağ ayak diz altından itibaren parçalanmış, kangren başlamış. Hayatını kurtarmak için sağ ayağı diz altından ampute edip keseceğiz.” dedim.  Amca ağlayarak boynuma sarıldı, “Doktor Bey, küçükken annesi etini kesmesin diye oğlumun tırnaklarını ben keserdim. O benim biricik oğlum, sen ‘Bacağını keseceğim.’ diyorsun.” dedi. Boğazım düğümlendi. O ameliyatı yaptım ama gözlerimdeki yaşlara engel olamadım. Ne zaman bir gazi görsem veya GATA’ya her gidişimde o sözler aklıma gelir, hüzünlenirim.

Değerli milletvekilleri, 14 Mart 1827 tarihinde “Tıphane” adı altında eğitime başlayan askerî tıp eğitimi 1909 yılında sivil tıbbiyeye dönüşmüştür. 1980 darbesi sonrası kurulan Askerî Tıp Fakültesi ile de Türk Silahlı Kuvvetleri askerî doktor ihtiyacını kendi sağlamaya başlamıştır.

2000 yılına kadar GATA komutanıyla Askerî Tıp Fakültesi dekanı aynı kişi olur iken bu tarihten sonra çıkarılan bir kanun ile GATA komutanı, korgeneral veya tabip dışı sınıftan atanmıştır. Şimdi getirilen kanun teklifiyle, GATA komutanı tümgeneralliğe düşürülecek ve yine tabip dışı sınıftan atanacaktır. Doğrusu, GATA komutanının tabip sınıfından atanmasıdır. Üniversitelerarası Kurulda yetkin temsil açısından da GATA komutanının aynı zamanda dekan değil, rektör olması daha uygun olacaktır.

Askerî tıp fakültesinin yanı sıra, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, sağlık bilimleri enstitüsü ve sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu da kurulmalıdır. Aslında, günümüze uygun bir Gülhane için yapılacak en güzel düzenleme, Gülhane’nin sivil bir üniversite olarak düzenlenmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleriyle yapacağı protokol sonucu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan sağlık personelini de yetiştirmesidir.

Gelin, Gülhane için gerçekten doğru bir şey yapacak isek, Gülhane’deki öğretim üyesi ve öğrenci kaçışının önüne geçecek isek Gülhane’yi sivil bir Gülhane sağlık bilimleri üniversitesine dönüştürelim. Osmanlıdan bu yana Türkiye’de tıbbın gelişimine büyük katkılar sunan Gülhane ancak bu şekilde geleceği kucaklayabilir diye düşünüyorum.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde askerlerimizin göstermiş oldukları başarılardan dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, Hizmet Övünç Madalyası, Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Üstün Hizmet Madalyası, Başarı Madalyası ve Liyakat Madalyası verilmektedir. Cumhuriyet tarihi boyunca, TSK Şeref Madalyası 83 adet, Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Övünç Madalyası 16 adet, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası 1.163 adet, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası 200 adet, Türk Silahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası 191 adet, Türk Silahlı Kuvvetleri Liyakat Madalyası 67 adet olmak üzere, toplamda 1.720 adet madalya verilmiştir. Yürürlükten kaldırılan madalyaların sayısı ise 6.020’dir. Tüm cumhuriyet tarihi boyunca, toplamda 7.740 adet madalya verilmiştir. 7.740 kahramanımız, ülkemiz ve egemenliğimiz için hak ettikleri madalyalarını gururla taşımışlardır; madalya alırken kan vermişler, can vermişler, uzuvlarını veya hayatlarını gözlerini kırpmadan seve seve feda etmişlerdir. Bunun için de devletten hiçbir  şey istememişlerdir fakat tek istekleri vardır: Tam bağımsız ve ulus bütünlüğünü koruyan bir Türkiye’nin varlığıdır.

Değerli milletvekilleri, şu anki Genelkurmay Başkanımızda da yukarıda belirttiğim madalyalardan 3 adet bulunmaktadır. Bunlar, Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile Üstün Hizmet Madalyalarıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası’na 172’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı görevinin icrası sırasında hak kazanmıştır. Peki, bu madalyanın başka bir özelliği var mıdır? Acaba, bu madalyayı alabilmek için, şu anda Ergenekon soruşturması dolayısıyla esir hâlde tutulan bir kahraman subayımızın iddia ettiği gibi, PKK’yla mücadele edebilmek için komutanından istediği tankların bir etkisi var mıdır? İddia edildiği gibi, Genelkurmay Başkanımız yalnızca operasyonda tankların kullanılmasına izin verdiğinden dolayı mı bu madalyayı almıştır? Bu madalyayı aldığı esnada, Genelkurmay Başkanımızın bizzat katıldığı bir müsademe ya da çatışma olmuş mudur? Bu madalyanın nasıl alındığının ve hangi gerekçelerle verildiğinin açıklanmaya ihtiyacı vardır. Eğer böyle bir iddia var ise -bunun doğru olduğunu söylemiyorum, sadece bir iddia olduğunu ifade ediyorum- bunun detaylı olarak, şahitleriyle birlikte kamuoyuna açıklanmaya ihtiyacı olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü, cesaret ve feragat başkalarının üzerinden kazanılmaz.

Değerli milletvekilleri, ülke yönetimi, sadece sizin karşı görüşünüzde olduğuna inandığınız kişileri veya kurumları yıpratmak üzere kurulu olmamalıdır. Ülke yönetiminin nasıl olması konusunda, Gezi Parkı protestoları bizlere yeni bir bakış açısı sunmuştur. Hatırlayınız, Gezi Parkı protestoları sırasında, Taksim Meydanı’na bir piyano getirilmişti. Bu piyano, aslında ülkemizi simgelemekteydi. Tuşları görüşlerimizi, fikirlerimizi, âdetlerimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi, algılarımızı; tuşların zıt renkleri de farklılıklarımızı temsil etmekteydi. Piyanonun başına geçen her birey, içindeki duyguları yansıtır. Duyguları yansıtanların piyanoda icra etmiş olduğu eserler ya iyidir ya da kötü. Buna, piyanoyu dinleyenler karar verir. İşte, ülkeyi yönetenler de piyanoyu çalan kişiler gibidir. Piyanodan çıkan sesler de yöneticinin başarısını gösterir. Tuşları doğru zamanda, doğru yerde kullanabilmek anın bir özelliği gibi görünse de aslında, çalan kişinin geçmişiyle ilgilidir; kısaca, geçmişinin bir yansımasıdır. Geçmişinde her ne yaşamış olursa olsun, bunu kendi kişiliğinin gelişimine veya hayata bakışına bir katkı olarak değerlendirenler başarıya ulaşabilirler fakat bu birikimi olumlu şekilde kullanamayarak hayatlarına devam edenler, mutlaka ama mutlaka, karşılaştıkları sorunlar karşısında herkesi suçlu görürler. Bu düşüncelerini de bir şekilde topluma yansıtırlar. İşte bu dönüşüm sonucunda, piyanodan çıkan tınılar şiddet içerikli ya da beğenilmeyen bir eserin icra edilmesine neden olabilmektedir. Hafızalarımıza daha iyi kazınabilmesi için, geçmişinizin etkisi, sizi, Yıldız Savaşları filmindeki gibi karanlık tarafı seçen karaktere kolaylıkla büründürebilir.

Değerli milletvekilleri, Taksim Meydanı’nda kurulan o piyano, aslında bize bir ders vermiştir; bir yöneticinin nasıl olması gerektiğini, kendisine belirli bir süreyle verilen yetkiyi nasıl kullanırsa başarıya gideceğini anlatmıştır.

Halkımızın içindeki yerimizi siyasetçiler olarak hiçbir zaman kaybetmememiz, toplumsal hafızanın iyi tarafında kalabilmemiz dileklerimle, bu ülkeye yürekten bağlı olan tüm yurttaşlarımızı ve yüce Meclisi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Bölüm üzerinde Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz isteyen Pervin Buldan, Iğdır Milletvekili. (BDP sıralarından alkışlar)

BDP GRUBU ADINA PERVİN BULDAN (Iğdır) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yoğun bir çalışma temposu geçirdik doğrusu. Yaklaşık on gündür gece gündüz demeden, burada, yoğun bir mesai saatiyle birlikte bazı kanunları çıkarmaya çalıştık. Bu kanunların ardından, bugün, Danışma Kurulunda aslında Meclisin tatile girmesi yönünde bir karar alındı. Biz, Barış ve Demokrasi Partisi olarak, Meclisin tatile girmemesi yönünde bu Danışma Kurulu önerisine imzamızı atmadık. Çünkü, böylesi önemli bir süreçte, böylesi olağanüstü bir süreçte Meclisin tatile girmemesi gerektiğini, özellikle çözüm ve barış sürecinde Meclisin daha çok çalışması gerektiğini, demokratikleşme alanında bazı yasaların çıkması gerektiğini ifade etmeye çalıştık ama yine de 3 grubun, 3 siyasi partinin kararıyla Meclisin tatile girmesi kararı alındı ne yazık ki.

Şunu ifade etmek istiyoruz tabii ki: Meclis her ne kadar tatile girse bile, zamanı gelince, önemli yasalar hazırlanınca, Meclisi olağanüstü toplama yetkisinin de olması gerektiğini düşünüyoruz, bayramdan sonra da olabilir tabii. 1 Ekime kadar tatil olmasının doğru olmadığını ve Meclisin zaman zaman olağanüstü toplanarak bu sürece katkı sunması gerektiğini ve önemli yasaları, özellikle demokratikleşme alanında önemli yasaları da çıkarması gerektiğini ifade etmek istiyoruz.

Değerli arkadaşlar, başlatılan bu sürecin, özellikle Barış ve Demokrasi Partisi olarak, başlatılan çözüm ve barış sürecinin önemli olduğunu ve bu süreçten beklentilerimizin ve kaygılarımızın olduğunu da ifade etmek istiyoruz. Nedir bu beklentilerimiz değerli arkadaşlar? Özellikle Hükûmetin bir irade beyanında bulunması gerektiğini çok açıkça ifade etmek istiyoruz. Biz, aslında yaptığımız basın toplantılarında ve yine, burada, Genel Kurulda yaptığımız konuşmalarda, dışarıda bulunduğumuz her platformda, eğer bu sürece bir katkı sunulacaksa, bu barış süreci gerçek anlamda bir barış sürecine evrilecekse, Hükûmetin ne yaptığını kamuoyuyla paylaşması gerektiğini ve bir irade beyanında bulunması gerektiğini ifade ediyoruz.

Yine, bu süreçte, yapımları devam eden karakol inşaatlarının mutlaka durdurulması gerektiğini düşünüyoruz çünkü eğer bir çatışmasızlık sürecinden bahsediyorsak ve bu ülkede şu anda bir çatışmasızlık süreci varsa yeni karakol inşaatlarına, yeni karakol yapımlarına ihtiyaç duyulmamalıdır.

Koruculuk sistemi aslında Türkiye’nin önemli bir meselesidir. Koruculuk sisteminin lağvedilmesi gerektiği, bu süreçte korucu alımlarına, korucu kadrolarına ihtiyaç olmadığı düşüncesindeyiz. Ama, tabii ki koruculuk yapan insanların ellerindeki silahların alınarak bu insanların topluma kazandırılması yönündeki düşüncelerimizi de sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Değerli arkadaşlar, yeni yasama yılında mutlaka tutuklu milletvekilleri, 9 milletvekili görevine başlamalıdır. Şu anda tutuklu bulunan 9 milletvekilimiz  var, herkes 8 diye bahseder ama biz Sayın Hatip Dicle’yi de milletvekili sayıyoruz çünkü halkın iradesiyle milletvekili seçildi ama ne yazık ki mazbatası elinden alındı. 8 olarak ifade edilen, aslında 9 milletvekili arkadaşımız şu anda cezaevinde. Onların da yeni yasama yılında mutlaka görevleri başında olması gerektiğini ama aynı zamanda, KCK’li tutukluların da mutlaka serbest bırakılması gerektiğini ifade etmek istiyoruz.

Değerli arkadaşlar, hasta tutuklular önemli bir mesele. Şu anda yüzlerce insan ölüm sınırında ve cezaevlerinde hasta tutuklu olarak yaşamaktalar. Bu hasta tutukluların bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini, onların tahliyesinin aslında, bir anlamda yaşama bağlanmaları anlamına geleceğini, aileleriyle vedalaşma, aileleriyle helalleşme haklarının olduğunu buradan bir kez daha ifade ederek bu hasta tutukluların bir an önce serbest bırakılması gerektiğini düşünüyoruz.

Yine, dil ve üslup meselesi çok önemli bir mesele. Özellikle, Genel Kurulda bazı milletvekili arkadaşlarımızın, erkek milletvekili arkadaşlarımızın kadın bedeni üzerinden siyaset yapmalarını artık bırakmaları gerektiğini, yeni dönemde dilimize, üslubumuza hepimizin dikkat etmesi gerektiğini, buna da -önemli bir mesele olarak- yeni dönemde inşallah dikkat edeceğiz ve özellikle erkek milletvekili arkadaşlarımızın bu konuda biraz daha duyarlı olmaları, biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini ifade etmek istiyoruz.

Değerli arkadaşlar, önemli bir süreçten bahsettik. Kırk yıllık çatışmalı sürecin bittiği, silahların sustuğu ama aynı zamanda, fikirlerin konuştuğu bir süreci yaşıyoruz. Silahların sustuğu diyoruz ama özellikle, dün burada, Genel Kurulda kürsüye çıkan birkaç milletvekili arkadaşımız “Yaşanan bu süreçten rahatsız olduğunu, akan kardeş kanının niçin durduğunu, hâlâ insanların ölmesi gerektiğini” ifade eden sözlerde bulundular.

KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – Doğru, doğru.

PERVİN BULDAN (Devamla) – Ben, buradan bir kez daha bu açıklamayı yapan milletvekili arkadaşlarıma şunu ifade etmeye çalışacağım: Hiç kimse barıştan korkmasın arkadaşlar, hiç kimse demokrasiden korkmasın. Eğer altı aydır bu coğrafyaya cenazeler gelmiyorsa, eğer altı aydır bu coğrafyada analar ağlamıyorsa, eğer altı aydır bu coğrafyada çocuklar yetim kalmıyorsa hepimizin bu süreçten mutluluk duyması, hepimizin bu süreçten memnun olması gerekiyor. Oysa, insanlar ölürken, bu coğrafyaya asker cenazeleri gelirken “Niçin bu kanı durdurmuyorsunuz? Niçin silahları susturmuyorsunuz? Siz susturmazsanız, siz bu kanı durdurmazsanız biz durduracağız.” diyenler, bugün, burada, çıkmışlar “Niçin bu kan akmıyor, bu savaş devam etmiyor?” diyerek… Gerçekten, bu yapılan açıklamaları anlamakta zorluk çekiyoruz değerli arkadaşlar.

Şimdi, özellikle, bu barış ve çözüm sürecinde MHP’nin tutumunu, yine CHP Grubunun tutumunu aslında kınamak istiyorum.

KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – Ben de kınıyorum.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bundan onur duyuyoruz, onur.

PERVİN BULDAN (Devamla) – CHP’nin Barış ve Çözüm Komisyonuna üye vermemesini… Çünkü, bu süreçte CHP’nin elini taşın altına koyarak bu sürece katkı sunması gerektiğini, sosyal demokrat bir partinin bu sürecin dışında kalmaması gerektiğini de ifade etmek istiyorum.

Her şey lafla değil arkadaşlar. Burada, bu kürsüde, çıkıp “Barışa katkı sunuyoruz, demokratikleşmeye katkı sunuyoruz.” diyorsunuz ama pratik olarak bu sürecin içerisinde yer almıyorsunuz.

Yine, MHP’li arkadaşlar, bu sürece katkı sunmanız gerekiyor, akan kardeş kanından rahatsız olmanız gerekiyor.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – PKK’yla yapılan hiçbir müzakerede biz yokuz!

PERVİN BULDAN (Devamla) - Öldürülen insanlar bizim insanlarımız, öldürülen insanlar bu coğrafyanın insanları.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – PKK’yla yapılan hiçbir müzakerede biz yokuz!

PERVİN BULDAN (Devamla) - Bu kan durmalıdır.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Otuz senedir kan akıyor, biz mi akıtıyoruz!

PERVİN BULDAN (Devamla) - Savaş bitmelidir.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bırakın silahları, çıkın hâkimin karşısına, hesabını verin.

PERVİN BULDAN (Devamla) - Bu ülkeye barış gelmelidir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Adam öldürmekle siyaset olmaz!

PERVİN BULDAN (Devamla) - Bu ülkeye huzur gelmelidir. Silahlar susmalıdır.

OKTAY VURAL (İzmir) – Kanla siyaset olmaz!

PERVİN BULDAN (Devamla) - Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. (BDP sıralarından alkışlar)

OKTAY VURAL (İzmir) – Lanet olsun kan dökenlere!

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Size lanet olsun!

OKTAY VURAL (İzmir) – Kan dökenlere lanet olsun!

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkanım… Sayın Başkanım…

OKTAY VURAL (İzmir) – Kan üzerinden siyaset yapanlara lanet olsun! PKK’yı meşrulaştıranlara lanet olsun! Kürtleri öldüren PKK’yı meşrulaştıranlara lanet olsun!

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Evet… Sayın Altay, buyurun…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Yüz yıldır kan akıyorr! PKK’yle ne alakası var? Yüz yıldır bu katliam!

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Yüz yıldır öldürüyorsunuz, yüz yıldır!

OKTAY VURAL (İzmir) – Kürt kökenli insanları öldürdüler!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Yüz yıldır kan akıyor.

BAŞKAN – Sayın Altay, sataşma nedeniyle iki dakika söz veriyorum.

Buyurun…

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Bitsin artık bu savaş!

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bitecekse hesabını verecek bu toplum önünde PKK.

OKTAY VURAL (İzmir) – Şırnak’ta, Patnos’ta, Ağrı’da, Diyarbakır’da PKK’lılar Kürt kökenli insanları öldürdü.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Tek taraflı değil, iki taraflı bakacaksınız olaya, tek taraflı değil.

OKTAY VURAL (İzmir) – Kürt kökenli insanları öldürdüler!

BAŞKAN – Sayın Altay, sürenizi yeniden başlattım.

Buyurun.

VII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın görüşülen kanun ta-sarısının ikinci bölümü üzerinde BDP Grubu adına yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce kürsüde konuşan Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkan Vekili, kendince barış süreci...

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Ölen insanlar bu coğrafyanın insanları, hepsi bizim çocuklarımız.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – PKK’yla müzakereye asla oturmayacak MHP, başka taraflara bakın siz!

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Oturmayın, oturmayın, hiç ihtiyacımız yok size!

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Başka taraflara bakın!

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Hiç ihtiyacımız yok size!

ENGİN ALTAY (Devamla) – Sayın Başkan, böyle olmaz ki bu!

BAŞKAN – Lütfen…

ENGİN ALTAY (Devamla) - Sayın grup başkan vekili Cumhuriyet Halk Partisini kınadığını söyledi. Yani, gerekçe olarak da Mecliste kurulan, bizce “güya” Çözüm Komisyonuna üye vermediğimizi söyledi.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Ne “güya”sı ya, meşru olarak kurulan bir komisyon.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Biz bu komisyonun kurulmasını sizden önce istedik. Ama, biz, bu komisyonun tıpkı Anayasa Uzlaşma Komisyonundaki formatla kurulursa bir anlamı ve değeri olur düşüncesinde hep olduk. Yani, bir komisyon kuracaksınız Meclisin rutin komisyonları gibi, 24 kişilik komisyonun 18’i, 16’sı iktidar partisine mensup olacak ve bizim bilmediğimiz bir süreç ve görüşmeler trafiği var ve biz oraya 3 ya da 4 üye vererek…

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Gelin, içine girin!

ENGİN ALTAY (Devamla) – Sayın Grup Başkan Vekili, ben sizi kesmedim yani.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Sizden de laf atanlar oldu.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Biz buna üye vermeyi doğru bulmadık. Önerimiz net ve açıktı, tıpkı Anayasa Uzlaşma Komisyonu gibi bir komisyon kurulması hâlinde buna üye vereceğimizi net bir şekilde söyledik, bir.

İki: “Kanın durmasından rahatsız olmak.” gibi bir ithamı umarım, CHP için söylememişsinizdir. Cumhuriyet Halk Partisi bu memlekette bırakın kanı, hiçbir vatandaşımızın gözyaşının akmasını istemez, istememiştir, bugüne kadar olduğu gibi. Ancak, bununla beraber, sizin, terör örgütünü barış süreciyle ilgili olarak bir tehdit unsuru gibi ortaya koyarak da bu işi çözeceğinize inanmıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu memlekette bir Kürt sorunu vardır diyoruz, söyleyegeldik ama biz, PKK’nın bir terör örgütü olduğunu ve Kürt sorununun çözümünün bu yolla olamayacağını da söyledik, bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Nasıl olacak? Hangi yolla olacak?

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Hangi yolla olacak?

ENGİN ALTAY (Sinop) – Ne demek “Hangi yolla olacak?” Lütfen ya!

OKTAY VURAL (İZMİR) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Vural.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, sataşmadan dolayı…

BAŞKAN – Sataşma nedeniyle iki dakika söz veriyorum.

Sayın Vural, buyurun.

2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın görüşülen kanun ta-sarısının ikinci bölümü üzerinde BDP Grubu adına yaptığı konuşma sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, kanlı bir terör örgütü olan PKK’nın meşrulaştırıldığı ve PKK terör örgütünün arzu ettiği bir komisyonda bulunmamayı bizi buraya gönderen milletimizin iradesi olarak görüyoruz.

Demokrasilerde, terör örgütünün meşrulaştığı araçlar Türkiye Büyük Millet Meclisinde zemin bulmamalıdır. PKK terör örgütü hem kan döken hem uyuşturucu kaçakçılığı yapan, insan kaçakçılığı yapan bir terör örgütüdür ve Doğu ve Güneydoğu’da, en başta Kürt kökenli insanları katliama uğratmış ve Kürt kökenli insanlar üzerinden operasyon yapan bir terör örgütüdür.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Siz Kürtlerin katliamı için Dersim’e bakın, Zilan’a bakın, Şeyh Sait’e bakın, orada görürsünüz; Kürtlerin katliamı ortada zaten.

OKTAY VURAL (Devamla) – Dolayısıyla, biz PKK’nın Kürtlerin temsilcisi olduğu iddiasını külliyen reddediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak PKK terör örgütünün, İmralı canisinin isteğiyle, talebiyle böyle bir komisyonun gündeme gelmesini ve kurulmasını doğru bulmadığımızı ifade ettik ve bu konuda, özellikle Sayın Başbakanın da “Türkiye Büyük Millet Meclisinde böyle bir komisyon kurulması meşruiyet kazandırır.” iddiası karşısında, AKP’ye de böyle bir komisyonda bulunmayın diye çağrıda bulunduk. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim düşüncelerimize saygı göstereceksiniz, tutumumuz budur. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisini burada bir komisyona üye vermemesinden dolayı kınayamaz, kim oluyormuş da kınıyor? Önce, PKK terör örgütünü reddedeceksiniz, silahı reddedeceksiniz, kanı reddedeceksiniz, önce bunu yapacaksınız. Demokrasiye inanan insan, önce PKK’yı gayrimeşru gösterir, PKK’ya meşruiyet sağlayacak zeminler oluşturmaz. Bu coğrafyada milletin egemenliğini, iradesini bölmek isteyen, ayrıştırmak isteyen, insanları birbirine kırdırmak isteyen düşünceleri de biz millet egemenliğine ihanet olarak görüyoruz.

O bakımdan, Milliyetçi Hareket Partisinin tavrı doğru olmuştur, PKK’nın meşrulaşacağı bir zeminde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhatap olmasını istememiştir ve bu bakımdan da Milliyetçi Hareket Partisinin bu tutumundan birileri rahatsız oluyorsa demek ki Milliyetçi Hareket Partisi doğru noktadadır.

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/795, 2/64) (S. Sayısı: 479) (Devam)

BAŞKAN – Bölüm üzerinde şahsı adına söz isteyen Nevzat Korkmaz, Isparta Milletvekili.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının ikinci bölümü üzerinde şahsım adına söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bu tasarı 43 maddeden ibaret; 41 maddesi yetersiz bulduğumuz ancak yapılması gereken, sorunların sadece küçük bir kısmını çözen düzenlemeler. Olsun, bir askerimizin bile sorununu çözüyor ise sorumlu muhalefet anlayışımız gereği yanındayız, itirazımız olmaz. Ancak, 17’nci ve 18’inci maddelerde Türk milleti adına itirazlarımız var. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nda askerlik tanımı değiştirilerek içi boşaltılıyor; âdeta, Uzak Doğu dövüş sporlarının öğretilmesi gibi, “harp sanatını öğretmek” şekline indirgeniyor. AKP tarafından, vatan sevgisi imandandır, dini, devleti, milleti, bayrağı için hayatlarını feda edenler şehittir ve şehitlerin yeri peygamberler makamının yanıdır gibi inanç değerlerimiz, bu değişiklikle sulandırılıyor. Artık, peygamberlerin yanında, İslam’a bayraktarlık yapan yüce Türk milletine kendisini adayanlar değil, kendi canlarını bu uğurda feda edenler değil; harp ve dövüş sanatını iyi bilenler, siyah kuşak sahibi dövüşçüler oturacak. Peygamber’imizin ismini taşıyan Mehmetçikler, artık vatana, millete, bayrağa ve din-i İslam’a teslim olma ve sadakat gösterme yerine harp sanatını öğrenmek üzerine yetiştirilecek. Allah’a, vatana, millete, bayrağa iman etmiş neferlerin AKP’ye göre “teçhizatlı ordu”nun yanında iflas ettiğinin kabulü. Silah var, mermi var; inanç, iman ve adanmışlık yok. “Bana iman etmiş on asker verin bir ordu yerine.” sözü yer ile yeksan.

Değerli AKP milletvekilleri, eserinizle övünebilirsiniz. On yıldır eğitimi dışlayan, sadece öğretim ile meşgul olan millî eğitim sistemimiz de böyle çökertildi. Milletine, milliyetine, vatanına sadakat ve bağlılığın içini boşaltırsanız sonuç mukadderdir. Peygamber Efendimiz, Türk milleti için, onun komutanı ve askeri için övücü cümleler kurarken herhâlde onların din, devlet ve millet için adanmışlık duygularını ifade ediyordu. Bu mübarek günde, bin kere yazıklar olsun demek istiyorum. Bu cümleleri kurmak durumundayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 51 milletvekiliyle bu yasanın bu şekilde çıkmasını engelleyemedik.

KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – 30 kişiydiniz 30! Nerede 51 kişi?

S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) – Hiç olmazsa yarın ilahî hesap gününde dilimizle söylediğimizi ve kalbimizle buğzettiğimizi yüce Yaradan önünde ifade edelim istedik.

Askerlik tarifinin değiştirilmesinin arkasına neden bu kadar düştünüz, bu rahatsızlığınızın nedeni nedir, hakikaten merak ediyorum. Bakın, tanım diyor ki: “Askerlik, Türk vatanını, istiklal ve cumhuriyetini korumak için harp sanatını öğrenmek ve yapmaktır.” Neden rahatsız oldunuz? “Türk” kelimesinden mi, “Türk vatanı”ndan mı, “Türk istiklal” ve “Türk Cumhuriyeti”nden mi, yoksa hepsinden mi?

Dün, Millî Savunma Bakanı Sayın Yılmaz’a bir arkadaşımız soru sordu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Millî Savunma Bakanı olduğunu unuttu, “Siz de herkesi Türk yapmaya çalışıyorsunuz.” dedi. Bu milletin etnik ve dinî kökenine bakmadan herkesi kucakladığını unutarak ya da bilerek söyledi bu sözü çünkü arkasından çıkan bir milletvekili, Türk milletine, devletine, evet, on bir yıldır sizin yönettiğiniz devlete, tarihine ağız dolusu hakaretler etti. İmam-cemaat meselesi! Sen böyle yaparsan bunun için fırsat kollayanlar ne yapmaz? Nitekim yaptı da. Aşıkların birbirine yol vermesi gibi, söylediğinin nerelere gideceğini kestiremeyen –devlet adamı demiyorum- bir siyasetçinin sözleri bu ağır hakaret ve iftiralara dayanak teşkil etti. “Türk milleti” kelimesini ısrarlarımız sonucu ağzından cımbızla aldığımız Sayın Bakan, “Bu ülkede tek millet yoktur, bunu kabulleneceksiniz.” diyen bir milletvekilinin sözleri öncesinde, mücadele edilmesi gereken PKK bölücü zihniyetinin bir sloganını milletin huzurunda ifade etmekten bir beis duymadı. “Siz de herkesi Türkleştirmeye çalışıyorsunuz.” diyerek, PKK da bunu iddia ediyor kanlı eylemlerini haklı çıkarmak için. Millî Savunma Bakanı böyle derse, şu anda PKK terörüyle mücadele için bölgede, sınırda nöbet bekleyen, vatan görevini, pardon, sizin tabirinizle “harp sanatını” icra eden Mehmetçik ne düşünür, komutanlar ne düşünür? Sayın Bakan, peygamber ocağına zarar veriyorsunuz, ya doğru şeyler söyleyin ya da susun; emin olun, susmakla bu ülkeye ve temsil ettiğiniz şerefli orduya çok daha fazla hizmet edeceksiniz.

Değerli milletvekilleri, ikinci itirazımı da bir sonraki söz aldığımda ifade edeceğim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Bölüm üzerinde şahsı adına söz isteyen Dilek Akagün Yılmaz, Uşak Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum.

Konuşmama geçmeden önce, size üç tane resim göstermek istiyorum. Bir tanesi, “SBS skandalı.” İki günlük gazete haberleri bunlar. SBS’de yabancı dil sınavında yanlış anahtar kullanılmış ve 1 milyon çocuğumuzun şu anda o kadar kötü bir duygusallığı var ki hakkının yendiğini düşünüyor yani 1 milyon çocuktan bahsediyoruz, 13-14 yaşındaki çocuktan.

“İnsanlara saldıran palalı serbest ve Fas’a kaçtı.” Yani pek çok insanımız, yazarımız, aydınımız şu anda, kaçma ihtimali nedeniyle cezaevinde olmasına rağmen, palalı, göz göre göre Fas’a kaçtı.

Aynı zamanda, -bu artık trajikomik bir olay- üçüncü köprünün güzergâhının yanlış olduğu gibi gazetede bir haber çıktı ve projelerinin bakanlık tarafından iptal edildiğine dair bir haber çıktı. Trajikomik bir olay, bunun cevaplandırılmasını istiyoruz.

Şimdi, bu üç tane olayla ilgili çok konuşmaya gerek yok, çok net bir olay zaten. Bunun cevaplandırılması gerekiyor ve ayrıca şunu söylüyorum sizlere: Bu ülkeyi yönetemiyorsunuz artık, bu ülkeyi yönetmekten âcizsiniz. Onun için, bir an önce istifa etmeniz gerekir diye düşünüyorum.

Şimdi, bu 479 sıra sayılı Kanun’un temelinde şu söyleniyor: “Efendim, darbeleri engellemek adına böyle bir yasal düzenleme yapılıyor.” deniyor Türk Silahlı Kuvvetlerinin İç Hizmet Kanunu’yla ilgili. Bizim, geçen yıl bu konuda Sayın Muharrem İnce tarafından verilen bir önergemiz var, o zaman hiç kale alınmıyordu da şimdi neden birdenbire gündeme getirilme gereği duyuldu bu? Herhâlde bir yerlere selam göndermek istiyorsunuz. Zamanlama çok önemli diye düşünüyorum, o selamı gönderdiniz buradaki arkadaşlarımızın vasıtasıyla.

Darbelere neden karşıyız sevgili arkadaşlar? Onu bir gözden geçirirsek şimdi ne olduğunu hep beraber daha iyi çözeceğiz. Darbelere, yaşama hakkına saldırı olduğu için karşıyız, insan hak ve özgürlükleri askıya alındığı için karşıyız, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı, hukuk güvenliği askıya alındığı için karşıyız, savunma hakkı yok edildiği için karşıyız, basına sansür ve baskı uygulandığı için karşıyız, siyasi partiler kapatıldığı için karşıyız, düşünce ve ifade özgürlükleri yok edildiği için karşıyız, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, gösteri özgürlüğü yok edildiği için karşıyız. Peki, şimdi ne oluyor, bir bakarsak… Aslında, darbe dönemi nasıl bir dönem, onları söyledik. Şimdi ne oluyor? Ona baktığımızda da çok net görüyoruz: Ellerinde karanfiller olan kişilere biber gazı, toplantı ve gösteri yürüyüşleri özgürlüğü yok. Barışçıl gösterilerde 4 gencecik çocuğumuz öldü, gösteri özgürlüğü yok. Çocuğumuzu kurşunla öldüren polis serbest, palalarla insanlara saldıran kişiler serbest ama ne yazık ki bunlara rağmen pek çok insanımız, bilim adamlarımız, yazarlarımız, askerlerimiz bugün haksız bir şekilde cezaevinde. Yargı bağımsızlığı şu anda yok, o nedenle insanlarımız haksız bir şekilde cezaevinde.

CHP’yi kapatmakla tehdit ediyorsunuz. O zaman, bugün sivil bir darbe olduğunu hepimiz görmüş oluyoruz. Darbelere karşıysak eğer, askerî darbelere karşıysak, böylesi düzenlemelere karşıysak bugün de bu sizin yaptıklarınıza karşı olmamız ondandır işte, onun için “Hükûmet istifa!” diye bağırıyoruz. Siz şu anda ne yapıyorsunuz? Hukuk güvenliğini ve yargı bağımsızlığını yok ettiniz. “Darbecileri yargılıyoruz.” yaftası altında bilim adamlarını, rektörleri, gazetecileri, milletvekillerini ve askerleri cezaevine gönderdiniz.

Ancak, bu insanların yargılanmasıyla ilgili o kadar büyük hukuk garabetleri yaşıyoruz ki: “Sahte dijital veriler var.” deniyor, bilirkişiye bile mahkemeler göndermiyor. Bağımsız kuruluşlar tarafından bu sahte dijital veriler açık seçik ortaya konuluyor ama ne yazık ki bunlar bilirkişiye bile gönderilmiyor. Askerler yargılanıyor, teröristler tanık olarak gösteriliyor. Microsoft açıklıyor, 2003 yılında yapılmış olan darbe planlarıyla ilgili “O yazı karakteristiğini ben 2007 yılında çıkardım.” diyor; “Olsun.” deniyor, yine kale alınmıyor. Aynı yerde görev yapan komutanlar tanıklık yapmak için geliyorlar, terörist dinleniyor ama komutanlar dinlenmiyor; darbe yapılıyor mu, yapılmıyor muydu, bu konuda hiç bir şekilde dinlenmiyorlar. Adil yargılanmayı savunan avukatların hakkında soruşturma açılıyor, hapis cezaları veriliyor. İstanbul Barosunun hakkında yine soruşturma açılıyor, dava devam ediyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Devamla) – Anayasa Mahkemesi “On yıllık tutukluluk ölçüsüzdür.” diyor, o özel yetkili mahkemeler bunların hiçbirisini tanımıyor. İktidarın mahkemeleri “Biz bunları tanımayız.” diyor çünkü bunlar bağımsız yargı değil, iktidar mahkemeleri; kamu vicdanı tanıyor sevgili arkadaşlar.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Kim dedi, kim dedi ya? Allah Allah!

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Devamla) – İşte darbe dönemi böylesi bir dönem.

BAŞKAN – Sayın Yılmaz, teşekkür ediyorum.

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Devamla) – Darbe dönemini bizlere siz yaşatıyorsunuz.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Yani onun için “Darbe fark etmez.” mi diyorsun?

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Devamla) – Onun için, binlerce, yüz binlerce insan “Hükûmet istifa!” diyor. Bunun için meydanlarda bu kadar insan var.

BAŞKAN – Sayın Yılmaz…

AHMET YENİ (Samsun) – Kürsüyü işgal ediyorsun.

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – Bitti, bitti.

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Devamla) – Bunu görmezden geleceksiniz ama bu halk hareketi size gereken cevabı verecek. (CHP sıralarından alkışlar)

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Yani “Darbe fark etmez.” mi diyorsun?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

On beş dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır.

Sayın Akçay…

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

2011’deki Van depremi sonrasında terör örgütünün büyük silah yığınaklarının açığa çıktığı medyada yer almıştır. İstihbarat birimlerinin “PKK’nın Van’ı büyük ayaklanma için ana silah deposu hâline getirdiğini tespit ettik.” ifadeleri kamuoyuna yansımıştır. Benzeri ifadeler Oslo’da MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş tarafından dile getirilmiştir. Artık büyük şehirlerde, kasabalarda, kırsal alanda terör örgütünün büyük silahlı yığınaklar yaptığını bilmeyen kalmadı. Siz bu düzenlemelerle TSK’nın yani silahlı kuvvetlerin elini kolunu bağlayarak yarın, x gününde, PKK’nın daha büyük kanlı kalkışmasında Türk milletini boğazlatmak mı istiyorsunuz? Hükûmetinize Balkan Savaşlarını, Hınçak, Taşnak katliamlarını hatırlatıyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Işık…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Mardin-Kızıltepe Türkmen Dağı’nda yazılı bulunan “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözü silinerek yerine PKK bayrağının çizildiği yönünde medyaya yansıyan haberler ve görüntüler doğru mudur? Doğruysa bugüne kadar Hükûmetiniz, Bakanlığınız veya ilgili diğer bakanlıklar her konuda ahkâm keserken bu konuda niçin bir söz söyleyememektedir? PKK sizi bu kadar mı baskı altına almıştır? Bu konuda açıklama bekliyorum.

İkincisi: Zorunlu askerliğin kaldırılması ve vicdani retçilerin taleplerinin karşılanması konusunda yeni bir düzenlemeyi ne zaman getirmeyi düşünüyorsunuz?

Üçüncüsü de Afyon’da gerçekleşen mühimmat deposu patlamasında kaza olduğunu söylemiştiniz. Bu kazayı kim yapmış? Kazanın sonucu nedir? Açıklayabilir misiniz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Genç…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Teşekkür ederim.

Dün de sormuştum. Şimdi, İzmir’de 16 tane genç, gece evleri basılmak suretiyle içeriye alınmış. Bunların bir kısmı Tunceli dernekleri yönetim kurulu üyesi. Şimdi, bunlara da yayın yasağı konulmuş. Valiyi arıyoruz, cevap vermiyor; Emniyet Müdürünü arıyoruz, cevap vermiyor. Bu nasıl olur? Anneler, babalar şey ediyor ve buna da yayın yasağı konuluyor. Bu, tamamen faşizan bir yönetimdir. Gençlerin bu kadar, sabaha karşı evi basılarak alınmasının nedeni nedir? Bunların bir toplantıda bulunmaları suç mudur?

İkincisi: Son aldığımız birtakım haberlere göre, askerî okullardan 3 bine yakın, sol görüşlü ve belli bir mezhebe yakın öğrencilerin hepsi çeşitli bahanelerle atılmıştır. Son beş yılda askerî okullarda atılan öğrenci sayısı kaçtır ve hangi nedenlerle atılmıştır? Bu kanunla yaptığınız değişiklikle de askerî okullara artık asker öğretmen…

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Doğru…

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

1984 yılından itibaren bölücü terör örgütü PKK kaç askerimizi, polisimizi ve devlet görevlimizi şehit etmiştir? Ayrıca, o bölgede yaşayan insanlardan kaç kişiyi öldürmüştür?

İkinci sorum olarak: Uzman erbaş görevi yaparken çeşitli sebeplerle görevinden ayrılanların Devlet Personel Başkanlığına devredilerek boş bulunan kadrolara atanması veya Mecliste yeni kadrolar ihdas edilerek atanmasıyla ilgili bir çalışma yapılamaz mı?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Türkoğlu…

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, bu tasarının askerlik hizmetini tanımlayan 17’nci maddesiyle ilgili eleştirilerimizi ilettiğimizde Sayın Millî Savunma Bakanımız iki kere, Millî Savunma Komisyonu Başkanımız, iktidar partisi Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli ve diğer arkadaşlar “Evet, askerliğin tanımıyla ilgili ibare doğru olmamış. Biz bunu düzelteceğiz. ‘Türk vatanını korumak’ ibaresini ekleyeceğiz.” dediler. Ancak, burada, bizim önergemiz işleme alınmadığı gibi kendileri tarafından da bir düzenleme getirilmedi. Akıl açısından, mantık açısından makul bulunan bu yaklaşım neden değişti? Milletvekillerinin, Komisyon Başkanının, Bakanın iradesini değiştiren irade kim? Kim çıkardı “Türk vatanını korumak” ibaresini, ben bunu öğrenmek istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Yılmaz…

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, 4-5 Ağustosta Silivri’de Ergenekon davasının duruşması olacak, karar duruşması olacak. 15 Temmuzda Balyoz Davasının Yargıtayda duruşması var. Yine, İzmir’de de askerlerin yargılanmış olduğu gizli bilgilerin ifşa edilmesi davası var.

Şimdi, bu davalarla ilgili size bir soru sormak istiyorum: 6 Haziran 2003 tarihinde, Sayın Genel Başkanımızın bahsetmiş olduğu bir kriptodan söz edilmişti 27 Eylül 2012 tarihinde. Bu kriptoda, Amerikan Büyükelçiliğinin Amerika’ya çekmiş olduğu bir olaydan bahsediliyor.  “Generaller, AKP’den seçilen Tayyip Erdoğan’ın davranışlarından büyük rahatsızlık duymaktadır. Erdoğan, çok güçlü bir müttefikimizdir. Generallerin bu tutumu Amerikan menfaatlerinin korunması açısından engelleyicidir. Orgeneral Hilmi Özkök’ün sadakatli duruşu sahiplenilmelidir. Muhalif orgeneraller, Hilmi Özkök’ün çizgisine itiraz etmektedirler.”

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – Bu nedenle mi bu davalar açılmıştır diye soruyorum Sayın Bakan.

BAŞKAN –  Teşekkür ediyorum.

Sayın Yeniçeri…

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, basılan onca şantiye, kaçırılan onca teknisyen, infaz edilen korucular, birbiri peşi sıra nükseden asayiş infaz timleri, yol kesme eylemleri, insan kaçırma faaliyetleri, bölgede silahlı gezen PKK’lılar ne anlama gelmektedir? Terör örgütü ve siyasi uzantılarının “Bölgede karakol inşatlarını durdur, baraj yapma, askeri çek, koruculuğu kaldır.” talepleri “Devleti oradan çek.” anlamına gelmemekte midir? Niçin gıkınız çıkmıyor? Güneydoğu’da, eli kolu bağlanmış asker, karakollara hapsedilmiş polis ve vilayet binasına hapsedilmiş vali ne anlama gelmektedir? (MHP sıralarından alkışlar) “Seçim sonrası özerklik ilan edeceğiz.” söylemlerinin ne anlama geldiğini bir açıklayın.

İDRİS  BALUKEN (Bingöl) – Öldürüyorlar, öldürüyorlar…  18 yaşındaki genci öldürüyorlar.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Altı aylık bebekleri katlet, ondan sonra “yaş” de.

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) –  PKK ortaya koyduğu eylemlerle çözüm sürecinin çözümünü alıp götürdü, sizin elinizde yalnız süreç kaldı. Aklınızı ne zaman başınıza devşireceksiniz?

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN –  Teşekkür ediyorum.

Sayın Halaçoğlu…

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, TSK İç Hizmet Kanunu’nda olan 35’inci madde darbeye izin verdiği için değiştiriliyorsa darbe yapmış olanlar yasal bir zeminden hareket etmiş olmuyorlar mı?

İkincisi: Siz bu gerekçeyle daha önceki darbeleri yasallaştırmış olmuyor musunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN –  Teşekkür ediyorum.

Sayın Erdoğan…

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

İki soru sormak istiyorum Sayın Bakana.

Bir: Bu 2’nci ve 35’inci maddeyi kim yazdı?

İkincisi: Bölgeden son gelen görüntülere göre hem silahlı, PKK’lı insanların gözetiminde cenaze törenleri yapılmakta hem de öz güvenlik güçlerine sertifikalar verilmektedir. Bu süreçte bölgeden PKK mı çekildi, asker mi çekildi? Bu sorunun da cevabını net olarak öğrenmek istiyoruz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Acar…

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Anayasa Mahkemesi azami tutukluluk süresinin beş yıl olduğuna ilişkin karar verdi. Bu karar bütün mahkemeleri bağlayıcıdır. Burada bir olay var: Bu haksız tutukluluklar ve delilsiz, kanıtsız mahkûmiyetler yaygın olarak devam ettiriliyor. Ve dün de bütün tahliye talepleri reddedildi. Halkta yaygın olan kanaat şudur: PKK lideri Öcalan’ı serbest bıraktırmak için bu mahkûmiyet kararları bir genel af içerisinde “Hepsini bıraktık.” adı altında tezgâhlanmaktadır. Böyle bir af var mıdır, genel af çıkartmayı mı düşünüyorsunuz? Bu haksız mahkûmiyetler ve tutukluluk devamı ne demektir?

Teşekkür ederim.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Sizin Genel Başkanınız genel affı önermedi mi Sayın Vekil?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Öz, son soru…

ALİ ÖZ (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Bakan, İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerinden sonra, en son basına da yansıyan net görüntülerden sonra bu, Fas’a kaçan… Sizin, herhâlde, haberiniz olmadan nasıl yurt dışına çıktığına biz akıl erdirmekte zorlanıyoruz. Devlet bu kadar âciz midir? Bile bile, bağıra bağıra gelen bir eylem karşısında bile sessiz kalmanızın sebebi nedir? Bunu gözaltına alıyorsunuz, serbest bırakıyorsunuz, evine gidiyor, evinden telefonla davet ediliyor, sonra yurt dışına çıkıyor. Bu, devlet ciddiyetiyle bağdaşıyor mu Allah aşkına?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan, buyurun.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Efendim, teşekkür ediyoruz.