DÖNEM: 24                            CİLT: 54                    YASAMA YILI: 3

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

124’üncü Birleşim

25 Haziran 2013 Salı

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

   I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMA

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Sakarya Milletvekili Münir Kutluata’nın, Sakarya’da yaşanan çevre ve sağlık sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök’ün, Şanlıurfa’ya “şanlı” unvanının verilmesinin yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

3.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, İstanbul’a ilişkin gündem dışı konuşması

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, demokrasi ve özgürlük isteyen insanları vuranların, bu emirleri verenlerin ve onları hukuk önünde akladığını zannedenlerin bu halk tarafından tarih boyunca unutulmayacağına ilişkin açıklaması

2.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, polisin uyguladığı şiddet nedeniyle büyük bir terör yaşandığına, halkla polisi karşı karşıya getiren nefreti ve Başbakanın bu söylemlerini kınadığına ilişkin açıklaması

3.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Başbakanın, bir aydır sokaklarda yaşanan polis şiddetinin azmettiricisi olduğuna, Ethem Sarısülük’ü öldüren polisin kollandığına ve suç işleyenlerin halka mutlaka hesap vereceklerine ilişkin açıklaması

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Hükûmetin, terörün bittiğine yönelik açıklamalarıyla halka yalan söylediğine ilişkin açıklaması

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin resmî İnternet sitesinde 14/6/2013 tarihinden itibaren yer alan bir duyuruya ilişkin açıklaması

6.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, buğday hasadının başladığına ve açıklanan fiyatların sıkıntı yarattığına ilişkin açıklaması

7.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Gezi Parkı olayları nedeniyle yapılan bazı açıklamalara ilişkin açıklaması

8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde kentsel dönüşüm ve yol yapımı için birçok ağacın kesildiğine ve 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü’ne ilişkin açıklaması

9.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara-Adana kara yolunun durumuna ilişkin açıklaması

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahraman-maraş ve ilçelerindeki tarihî ve kültürel yapıların tadilatlarının yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

11.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, kanıtların görüntülerde yer almasına rağmen Ethem Sarısülük’ü öldüren polisin meşru müdafaa gerekçesiyle serbest bırakılmasını kınadığına ilişkin açıklaması

12.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

13.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

14.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 21 milletvekilinin, sosyal güvenlik sistemiyle ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/675)

2.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 21 milletvekilinin, medyanın sorunlarının, özgür ve güçlü bir medya için alınması gereken kararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/676)

3.- Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz ve 20 milletvekilinin, doğal gaz arz-talep dengesi sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/677)

 

B) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Dilekçe Komisyo-nunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışma talebinin uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1250)

 

C) Önergeler

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, (2/16) esas numaralı 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/118)

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

 

1.- BDP Grubunun, Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve arkadaşları tarafından kadınların ve çocukların cinsel saldırılara karşı korunması amacıyla 31/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 25 Haziran 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunarak görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

2.- MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve arkadaşları tarafından kamuda çalışan taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/185); Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve arkadaşları tarafından 5/11/2012 tarih 6558 sayı ile ve Mersin Milletvekili Ali Öz ve arkadaşları tarafından 10/4/2013 tarih 11604 sayı ile taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi; Elâzığ Milletvekili Enver Erdem ve arkadaşları tarafından 19/2/2013 tarih 9766 sayı ile Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergelerinin, Genel Kurulun 25 Haziran 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunarak görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

3.- CHP Grubunun, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve arkadaşları tarafından sporcularımızı doping yapmaya iten nedenlerin araştırılması ve dopingi önlemeye yönelik gerekli çalışmaların yapılabilmesi amacıyla 25/6/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 25 Haziran 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunarak görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

B) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Danışma Kurulunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; Türkiye Büyük Millet Meclisinin TBMM İçtüzüğü’nün 5’inci maddesine göre 1 Temmuz 2013 tarihinde tatile girmeyerek çalışmalarına devam etmesine; Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri 26 Haziran 2013 Çarşamba günü tamamlanacak olan Onuncu Beş Yıllık (2014-2018) Kalkınma Planı’nın ve Komisyon Raporu’nun gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve görüşmelerinin 1 Temmuz 2013 Pazartesi günkü birleşiminde yapılmasına; Onuncu Beş Yıllık (2014-2018) Kalkınma Planı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmelerinin planın mevcut bölümleri itibarıyla üç bölüm hâlinde yapılmasına, her bölüm üzerinde siyasî parti grupları ile Hükûmet ve Komisyonun konuşma sürelerinin otuzar dakika, Hükûmetin sunuş konuşmasının otuz dakika, kişisel konuşmaların onar dakika olmasına, siyasî parti gruplarının sürelerinin birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilmesine; planın Hükûmete geri verilmesine ilişkin gerekçeli önergelerin Başkanlığa planın bölümleri üzerindeki görüşmelerin bitimine kadar verilmesine, önergeler üzerinde Komisyon, Hükûmet ve önerge sahibi tarafından yapılacak konuşmaların beşer dakika olmasına; 2 Temmuz 2013 Salı günkü birleşiminde sözlü sorularla diğer denetim konularının görüşülmemesine, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerinin seçiminin bu birleşiminde yapılmasına; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının üye sayısına ve partilere dağılımına; 475 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi

 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

2.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

3.- Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

4.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

5.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Giresun Milletvekili Adem Tatlı’nın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

 

IX.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversite sınavındaki iddialar sebebiyle soruşturma izni verilen üst düzey görevlilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

2.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in köylerindeki katı atık sorununun çözümüne ilişkin sözlü soru önergesi (6/274) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

3.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya-Kaş-Kalkan beldesin-deki Kalamar Koyunda yapılan villalarla ilgili bazı iddialara ilişkin sözlü soru önergesi (6/287) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TOKİ’nin yaptığı ihalelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/350) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

5.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahallenin Terkos Gölü Havzasında olmasından kaynaklanan imar sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/380) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

6.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, yarım kalan bir ihaleye ilişkin sözlü soru önergesi (6/391) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

7.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahallenin Terkos Gölü Havzasında olmasından kaynaklanan imar sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/393) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

8.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TOKİ’nin personel sayısına ve personel alımı esaslarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/394) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da bina yapımında kötü zemin koşullarının dikkate alınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) Cevaplanmadı

10.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/448) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

11.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki plansız ve kaçak yapılaşma sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/486) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, atık su arıtma tesisi inşaatına ilişkin sözlü soru önergesi (6/545) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) Cevaplanmadı

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bazı eğitim kurumlarının depreme dayanıklılık raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) Cevaplanmadı

15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sanayi tesisleri ve fabrikalarda filtre kullanım zorunluluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/581) Cevaplanmadı

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerinin genel bütçe gelirlerinden aldıkları paya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) Cevaplanmadı

17.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/615) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

18.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Erdek Körfezi ve Edincik çevresinde kurulan enerji üretim tesislerinin su kaynaklarına etkisine ilişkin sözlü soru önergesi (6/688) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da hava kirliliğine karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) Cevaplanmadı

20.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, TOKİ’den konut alanların sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/753) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bisiklet kullanımının yaygın-laştırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) Cevaplanmadı

22.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’daki zemin etüdü çalış-malarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/812) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

23.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son on yılda TOKİ tarafından yapılan konut sayısı ve yaşanan sorunlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/912) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

24.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, mükerrer vergilendirmeye ilişkin sözlü soru önergesi (6/990) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’nin bazı köylerinde yapılan kadastro çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1064) Cevaplanmadı

26.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kyoto Protokolü çerçevesinde alınan önlemlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1123) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıkta görev yapan veteriner hekimlerin görevde yükselmeleriyle ilgili düzenlemelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1198) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehir imar planlarında cemevlerine yer ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) Cevaplanmadı

29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) Cevaplanmadı

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki belediyelerin itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) Cevaplanmadı

31.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de kurulacak termik santrale ilişkin sözlü soru önergesi (6/1242) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

32.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de kurulacak termik santrale ilişkin sözlü soru önergesi (6/1243) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

33.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki hava kirliliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1246) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, soba gazından kaynaklanan zehirlenmelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) Cevaplanmadı

35.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık İl Müdürlüğündeki personel eksikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1432) Cevaplanmadı

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’nin itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1433) Cevaplanmadı

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de yapılması planlanan kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) Cevaplanmadı

38.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki OSB’lerde atık kontrolü yapılıp yapılmadığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1471) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

39.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Turhal’daki fabrikaların atık su kontrollerinin yapılıp yapılmadığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1472) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki belediyelerin 5779 sayılı Kanun kapsamındaki paylarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1549) Cevaplanmadı

41.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, iller itibariyle hava kirliliği değerlerine ve alınan önlemlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1621) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçelerine bağlı köylere yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1644) Cevaplanmadı

43.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, nüfus ve gelişmişlik endeksine göre Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerine dağıtılan paylara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1653) Cevaplanmadı

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bilgisayar Mühendisleri Odası açılması ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1661) Cevaplanmadı

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Yapı Denetimi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle meslek odalarından bazı belgelerin alınması şartının kaldırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1679) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köylere verilen parasal destek miktarına ve yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1786) Cevaplanmadı

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da kentsel dönüşümün gelişimi ve kentsel dönüşümden etkilenen vatandaşların durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1789) Cevaplanmadı

48.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da hava kirliliğine neden olan kömür cinsinin değiştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1790) Cevaplanmadı

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a İller Bankasınca verilen paya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1813) Cevaplanmadı

50.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kamuya ait binaların yapı denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1946) Cevaplanmadı

51.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1963) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

52.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın, Merkez ve ilçelerine verilen parasal destek miktarı ile son on yıldaki yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2127) Cevaplanmadı

53.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da tapu ve kadastro çalışmalarının tamamlanamamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin sözlü soru önergesi (6/2180) Cevaplanmadı

54.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kapalı sisteme geçen kum ve taş ocaklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2232) Cevaplanmadı

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki TOKİ deprem konutlarının satış bedellerine ve kalıcı konutlara yerleşemeyenlerin durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2233) Cevaplanmadı

56.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yaşanan hava kirliliği sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2252) Cevaplanmadı

57.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta hava kirliliğine neden olan kömür cinsinin değiştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2299) Cevaplanmadı

58.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hisseli tapuların ortadan kaldırılarak mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2364) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

59.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da depremzedelerin konut sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2370) Cevaplanmadı

60.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, geri dönüşüm konusunda yapılan çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/2496) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

61.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da gerçekleştirilen bir TOKİ konut projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2518) Cevaplanmadı

62.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Sancaktepe’de su depolarının bulunduğu bir alanda maden arama çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2623) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

63.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Karadeniz sahillerinde bulunan içi zehirli madde dolu varillere ilişkin sözlü soru önergesi (6/2684) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

64.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TOKİ tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesine devredilen bir taşınmaza ilişkin sözlü soru önergesi (6/2699) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

65.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TOKİ ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan bir şirketin yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2700) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

66.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da depremden zarar gören binaların güçlendirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2734) Cevaplanmadı

67.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ek özel hizmet tazminatı ödenmeyen personele ilişkin sözlü soru önergesi (6/2907) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

68.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bor madenciliği yapılan alanların çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3042) Cevaplanmadı

69.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında kurallara aykırı şekilde sintine bırakan deniz taşıtlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3096) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

70.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3164) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

71.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son 5 yılda çevre denetimleri kapsamında kesilen cezalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3211) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

72.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, çevre konusundaki yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3212) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

73.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil giderlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3215) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

74.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, TOKİ tarafından son 10 yılda inşa edilen konut ve iş yerlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3261) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

75.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3417) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

76.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıkta görevli engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3418) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

77.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3419) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

78.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3420) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

79.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3421) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

80.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından düzenlenen yurt dışı gezilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3422) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

81.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık ve personel arasındaki davalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3423) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

82.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3424) Cevaplanmadı

83.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıkta istihdam edilen engelli vatandaşlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3425) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

84.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, toplanan atık bitkisel yağ ve motor yağı miktarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3539) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

85.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Bakanlık binasının onarımıyla ilgili Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından kesilen cezaya ilişkin sözlü soru önergesi (6/3540) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

86.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, İller Bankası tarafından çıkarılan bir yönetmelik ile bankanın yönetim kurulu üyelerinin bazıları hakkındaki iddialara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3541) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

87.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, TOKİ tarafından yaptırılan konutlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3557) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

88.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, İller Bankası Yönetim Kurulunun bazı üyeleriyle ilgili iddialara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3600) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

89.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, İller Bankası Yönetim Kurulunun bazı üyeleriyle ilgili iddialara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3601) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

90.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, İller Bankasına yapılan atamalarla ilgili bazı iddialara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3602) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

91.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da TOKİ tarafından yapılan konutlar ve bu konutların satışına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3616) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

92.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, maden aramaları kapsamında çevreye verilen zararların önlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3636) Cevaplanmadı

93.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sanayi tesislerinin emisyon yayımı denetimlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3703) Cevaplanmadı

94.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3785) Cevaplanmadı

 

X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, TOKİ konutlarının yönetim hizmetini yürüten şirketle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/23278)

2.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, yabancılara satılan arazilerle ilgili verilerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sayfasından kaldırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/23360)

3.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da yabancılara arazi satışına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/23361)

4.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/23362)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kurumlarda sosyal medya, web sayfası ve internet hizmetleri için yapılan ödemelere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/23365)

6.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, son on yılda yabancılara satılan taşınmazlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/23367)

7.- Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, İller Bankası tarafından belediyelere kullandırılan krediler ile İller Bankasının belediyeler tarafından kullanılmasına aracılık ettiği fon ve hibelere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/23372)

8.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki gümrüklerde yapılan denetimlere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/23407)

9.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/23408)

10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kurumlarda sosyal medya, web sayfası ve internet hizmetleri için yapılan ödemelere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/23465)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/23467)

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/23468)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TRT ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/23655)

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde çalışan personel ile Müşavirliğin dışarıdan hizmet alımına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/23704)

15.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki bir iş merkezi projesi ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/23705)

16.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/23707)

17.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında gerçekleşen toprak kirliliğine ve kirlilikle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/23711)

18.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında engelli vatandaşların mesire alanlarından yararlanması amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/23712)

19.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında kadmiyum ve diğer ağır metallerle kirlenmiş topraklara ve arıtılmaları amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/23714)

20.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, özelleştirme gelirlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/23873)

21.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirlerinden vergi kesilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/23879)

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır Gölü’ne yurt dışından getirilen balıkların bırakıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/23922)

23.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/23926)

24.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, DSİ’de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmamasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/23928)

25.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, atık suların kullanımına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/23931)

26.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında kullanılan gri su miktarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/23933)

27.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hayvansal gübrelerin çevreye zararlarına ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/23935)

28.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, güvenli içme suyuna ve temel atık sistemine erişimi olmayan yerleşim birimlerine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/23936)

29.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında kimyasal maddelerin neden olduğu su kirliliğine ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/23941)

30.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, motorin fiyatına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/23995)

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Zonguldak, Van, Trabzon, Tekirdağ, Şanlıurfa, Sivas ve Samsun’da resmî ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin soruları ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/24041), (7/24042), (7/24043), (7/24044), (7/24045), (7/24046), (7/24047)

32.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/24048)

33.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Reyhanlı’da meydana gelen bombalı saldırılar nedeniyle getirilen yayın yasağına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/24049)

34.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, TV dizilerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/24052)

35.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/24127)

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, vekâleten veya geçici olarak idari kadrolarda görev yapan denetmen ve müfettişlere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/24138)

37.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ticari araç plakası kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/24303)

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 666 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/24370)

39.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/24371)

40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, su ürünleri yetiştiriciliği ve ticaretinin geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/24379)

41.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen olayın ardından bölgeye bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/24436)

42.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/24742)


I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açıldı.

Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’nın sorunlarına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin’in sorunlarına,

Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, cezaevlerinde yaşanan sorunlara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Gezi Parkı eylemleri sırasında gözaltına alınanlara yapılan uygulamalarla ilgili iddialara ve yetkililerin gerekli soruşturmayı başlatıp başlatmayacaklarını öğrenmek istediğine,

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Bursa Yıldırım’da bulunan Polis Kolejinin neden kapatıldığını öğrenmek istediğine,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Tokat ili Reşadiye ilçesindeki şoför esnafının sorunlarına,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Diyarbakır’da düzenlenen Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı’nda dile getirilen taleplere, çözüm ve barış sürecinin Türkiye’yi dağıtma süreci olduğuna,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, AKP’nin Gezi Parkı’nda yaşanan olaylardan ders almadığını, gereken çıkarımları yapmadığını her fırsatta gördüklerine ve kabinede olan bitenleri bilmeye halkın hakkının olduğuna,

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, Hükûmetin “çözüm süreci” adını verdiği ihanet ve çözülme sürecine,

Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 11’inci Türkçe Olimpiyatları’na,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Sağlık Bakanının Gezi Parkı olaylarında yaralanan insanlara yardım eden hekimler hakkında inceleme ve soruşturma başlatmasına,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Gezi Parkı olaylarından sonra bu konuda bir açıklama yapmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan memurlara karşı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının tutumunu kınadığına,

Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, Giresun’un Doğankent ilçesi Oyraca köyünde HES çalışmalarından sonra meydana gelen susuzluğa,

Ordu Milletvekili İhsan Şener, Ordu ilinin Fatsa, Korgan, Aybastı, Kabataş, Gölköy ve Çatalpınar ilçelerinde meydana gelen sel felaketine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

TBMM Başkanlığı için gösterilecek adaylarla ilgili olarak Başkanlıkça bir açıklamada bulunuldu.

İstanbul Milletvekili İhsan Özkes ve 23 milletvekilinin, camilerin siyasete alet edildiği iddialarının (10/672),

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 23 milletvekilinin, Mersin Akkuyu’da kurulması planlanan nükleer güç santralinin bölgeye ve insan sağlığına zararlarının (10/673),

İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 25 milletvekilinin, kamu alımlarında ve ihale sisteminde yaşanan sorunların (10/674),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

CHP Grubunun, 20/6/2013 tarihinde Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 22 milletvekili tarafından Muğla’nın Milas ilçesi Güllük beldesinde meydana gelen işçi ölümleri sonrasında firmanın faaliyetine devam etmesine neden izin verildiğinin, ölümlere neden olan mevzuat aykırılıklarının tespiti ve Türkiye genelinde yaşanan iş kazalarının nedenlerinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (976 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 20 Haziran 2013 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin Genel Kurulun 20 Haziran 2013 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu raporlarının (1/498) (S. Sayısı: 173),

5’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Avrupa İşleri Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/681) (S. Sayısı: 429),

6’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/491) (S. Sayısı: 290),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/780) (S. Sayısı: 473), görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın görüşülen kanun tasarısının 8’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına,

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın görüşülen kanun tasarısının 18’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Alınan karar gereğince, 25 Haziran 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 18.39’da birleşime son verildi.

 

                                                              Mehmet SAĞLAM

                                                                 Başkan Vekili

 

       Muhammet Bilal MACİT                                                               Tanju ÖZCAN

                    İstanbul                                                                                    Bolu

                   Kâtip Üye                                                                              Kâtip Üye
II.- GELEN KâĞITLAR

                                                                                                                                        No: 181

 

21 Haziran 2013 Cuma

Tasarılar

1.- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/791) (Adalet; Anayasa; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Milli Savunma; Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2013)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/792) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/793) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2013)

4.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/794) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2013)

Teklifler

1.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1633) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1634) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.06.2013

3.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1635) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

4.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in; Bozcaada ve İmroz Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1636) (Dışişleri; İçişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.06.2013)

5.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1637) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2013)

6.- Mardin Milletvekili Erol Dora'nın; İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1638) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.06.2013)

7.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1639) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2013)

8.- Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1640) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2013)

9.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1641) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2013)

10.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1642) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2013)

11.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; Engelli Memurların Emekliliğini Düzenleyen 5434 Sayılı Kanunun 39 uncu Maddesinin (j) Bendinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1643) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2013)

12.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1644) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2013)

13.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1645) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2013)

14.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın; Devlet Memurları Kanunu ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1646) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2013)

15.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1647) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2013)

Rapor

1.- Yargı Hizmetleri ile İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/785) (S. Sayısı: 475) (Dağıtma tarihi: 21.06.2013) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen “Ortak Akıl Toplantıları”na ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3855) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

2.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Osmaniye’de gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3856) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

3.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezi kurulması ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3857) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

4.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de uyuşturucu madde ticareti ve bağımlılığı ile ilgili suçlardan tutuklanan kişilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3858) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çocuklardaki uyuşturucu madde kullanımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3859) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, engelli ve yaşlı vatandaşlara yapılan ödemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3860) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit ailelerine verilen ikinci iş hakkının kullandırılmasında yaşanan sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3861) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit ailelerine verilen ikinci iş hakkının kullandırılmasında yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3862) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki 2-B arazileri için belirlenen rayiç bedellerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3863) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

10.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, amatör lige düşen futbol takımlarının sigorta prim borçlarının silinmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3864) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

11.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şile Devlet Hastanesinin eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3865) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

12.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Şile ilçesine bağlı bir mahallenin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3866) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

13.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Şile ilçesinin ulaşım sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3867) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

14.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Şile ilçesinin otopark sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3868) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

15.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Şile ilçesindeki mahalleye dönüştürülen bazı köylerin yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3869) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

16.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Şile ilçesindeki bazı köylerin mahalleye dönüştürülmesi sonucu yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3870) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

17.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Şile ilçesinde taşımalı eğitimde yaşanan servis sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3871) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

18.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Şile ilçesindeki mahalleye dönüştürülen bazı yerlerin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3872) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

19.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hayvan ambulanslarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3873) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

20.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, başpolis ve kıdemli başpolis memurlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3874) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

21.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, 659 sayılı KHK nedeniyle bazı personelin hak kaybı yaşadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3875) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

22.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3876) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

23.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3877) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

24.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3878) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3879) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

26.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3880) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

27.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3881) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3882) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

29.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3883) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

30.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3884) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

31.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3885) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

32.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3886) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

33.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/3887) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

34.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3888) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

35.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/3889) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

36.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/3890) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

37.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3891) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

38.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/3892) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

39.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3893) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

40.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Gezi Parkı olaylarına yönelik tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3894) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

41.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3895) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

42.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, veteriner hekimlerin istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3896) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

43.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendislerinin istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3897) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

44.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, gıda mühendislerinin istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3898) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

45.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3899) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’dan başka bir ile taşınan tabur komutanlığına ait taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3900) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da polis meslek yüksekokulu kurulması talebine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3901) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, polis memuru sayısına ve emniyet personeli alımındaki artışa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3902) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

49.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3903) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

50.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özel güvenlik görevlilerinin stadyum ve üniversitelerde çalıştırılmayacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3904) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

51.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3905) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3906) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

53.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki askeri hastanenin kapatılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3907) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

54.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3908) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3909) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3910) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

57.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik faturalarına yansıtılan vergi ve katkı paylarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3911) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

58.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3912) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ceza ve tevkif evlerinde çalışan personelin sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3913) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

60.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3914) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

61.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3915) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

62.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3916) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

63.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3917) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

64.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sosyal güvenlik destek primi uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3918) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

65.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3919) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

66.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3920) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

67.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3921) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

68.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3922) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3923) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

70.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3924) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

71.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3925) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

72.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3926) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

73.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3927) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

74.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/3928) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

75.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/3929) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

76.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3930) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

77.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/3931) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

78.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3932) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

79.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3933) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

80.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3934) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

81.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/3935) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3936) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

83.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık ve bağlı, ilişkili, ilgili kurumlar tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3937) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

84.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3938) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

85.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlar ile diğer taşınır mallara ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3939) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

86.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün açtığı sınavı kazananların atamalarının yapılmamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3940) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, SEKA Balıkesir İşletmesinin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25109) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

2.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur ili Gölhisar ilçesi Cumhuriyet caddesi üzerinde yapılması planlanan bir binaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25110) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

3.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Marmaray Projesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25111) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

4.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, televizyon kanalları üzerinden pazarlanan ürünlerin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25112) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terör örgütü elebaşının bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25113) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terör örgütü elebaşının çözüm sürecine yönelik ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25114) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KCK davası kapsamında tutuklanan, hüküm giyen ve serbest bırakılan kişi sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25115) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ABD’nin Irak’a müdahalesiyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25116) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terör örgütü ile yürütülen görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25117) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terör örgütü elebaşı ile yürütülen görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25118) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Avrupa Birliği tartışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25119) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

12.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terör sorunu ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25120) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Büyük Ortadoğu Projesi ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25121) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İsrail’le ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25122) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, egemenlik konusuyla ilgili açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25123) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Füze Kalkanı ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25124) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, NATO’nun Libya’ya müdahalesi ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25125) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bedelli askerlikle ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25126) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı açıklamalarında çelişki olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25127) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Akil İnsanlar Heyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25128) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

21.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, iç güvenlik ile ilgili zafiyetlere ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25129) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

22.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, stadyum ve üniversitelerde görev yapan özel güvenlik personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25130) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

23.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, tüp gaz fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25131) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

24.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Hatay Havalimanından ülkemize giriş yapan yabancılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25132) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

25.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, koruma görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25133) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

26.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, konutunda ve ofisinde bulunan dinleme cihazlarıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25134) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

27.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Suriye’ye giden heyetlere aracılık eden bir kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25135) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

28.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında başka ülkelere iltica eden Emniyet mensuplarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25136) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

29.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan sosyal yardım faaliyetlerine, nakdi yardımlara ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aylık bağlanan muhtaç, özürlü ve yetimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25137) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

30.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, iltica ve göç işlemleri ile yasa dışı göç ve insan ticaretiyle mücadele için oluşturulması planlanan kurumsal yapılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25138) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

31.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, üst düzey bürokratlarca kullanılan makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25139) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

32.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25140) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

33.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ücretsiz ders kitaplarıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25141) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

34.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, tüketim maddelerine yapılan zamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25142) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

35.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bilgi Edinme Hakkı Kuruluna yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25143) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

36.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisine verilen hediye ve ödüllere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25144) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

37.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Sosyal Yardım Bilgi Sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25145) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

38.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarının giderilmesi adına Kızılay’ın uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapıp yapmadığı ve Kızılay’ın sığınmacı kamplarındaki çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25146) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

39.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yapılan kuru gıda yardımına, Türkiye’de bulunan imarethanelere ve 2002-2013 yılları arasında imarethaneler tarafından verilen hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25147) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

40.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye gelmeye başlamasından sonra Kızılay tarafından sunulan hizmetlere ve bu hizmetlerin edinilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25148) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

41.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Reyhanlı saldırılarında ölen ve yaralanan vatandaşlar için ödenecek tazminatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25149) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

42.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, TOKİ ve Emlak Konut GYO’nun zorunlu tabelaları ile bir firmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25150) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

43.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Reyhanlı ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25151) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

44.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, konser ve dizi oyunculuğu gelirlerine ve bunlara yönelik vergi denetimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25152) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

45.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, psikolojik taciz (mobbing) vakalarına ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25153) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

46.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ağrı’da Hazine’ye ait bir arazi ile İl Özel İdaresine ait bir arazinin takas edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25154) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

47.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Hazine arazilerinin yatırım amaçlı tahsislerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25155) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

48.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, alkollü içeceklerin satışı ile ilgili yeni düzenlemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25156) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

49.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, 2003-2013 yılları arasındaki aile içi cinayet vakalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25157) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

50.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bitlis’in Mutki ilçesinde yapılması planlanan bir baraja ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25158) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

51.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, Gazze’ye yardım amacıyla toplanan paralara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25159) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

52.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Adana’da El Nusra örgütü üyesi oldukları iddia edilen kişilerin sarin gazı ile beraber yakalanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25160) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

53.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, üçüncü köprünün çevreye olası etkileri ile ilgili açıklaması ve 2002’den bu yana ormanlık alanların miktarındaki değişime ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25161) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

54.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığı yanında yapılan camiinin adına ve camiye adının verildiği iddia edilen şahsa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25162) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

55.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, TMO’dan Fiskobirlik’e aktarılan yağlık fındıklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25163) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

56.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, bazı firmaların basın organlarına verdikleri reklamları iptal etmeleri ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25164) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

57.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir elektrik dağıtım ihalesine kamu ihalelerinden yasaklı bir firmanın katıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25165) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

58.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Başaktepe Stadı ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25166) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

59.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, hububat depoları ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25167) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

60.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kamu kurum ve kuruluşlarının su alımı yaptığı firmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25168) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

61.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, kredi borcunu ödeyemeyen bir çiftçinin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25169) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

62.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Şeker Fabrikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25170) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı Projesi, İstanbul’da yürütülen projeler ve Gezi Parkı olaylarına polisin müdahalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25171) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

64.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Mamak ilçesindeki bir mahallede yaşanan elektrik trafosu sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25172) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

65.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Başbakanlık tarafından adına açılan sosyal medya hesaplarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25173) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

66.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, polis tarafından biber gazı kullanımı ile biber ve portakal gazı ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25174) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

67.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25175) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

68.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 3 Haziran 2013 günü Kızılay Meydanında İstiklal Marşı okuyan bir gruba polisin gaz bombası attığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25176) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

69.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2013 yılları arasında yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25177) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

70.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul Beyoğlu’ndaki bir caminin projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25178) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

71.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Gezi Parkı olaylarında yaralanan vatandaşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25179) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

72.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Gezi Parkı olaylarında polisin biber gazı kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25180) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

73.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, AKM ile ilgili yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25181) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

74.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Gezi Parkı olayları sırasında Başbakanlık Koruma Müdürü tarafından verildiği iddia edilen bir talimata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25182) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

75.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Ankara’daki Gezi Parkı olaylarına müdahale eden polislerin kask numaralarını silmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25183) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

76.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Taksim Gezi Parkı gösterilerinde yabancı uyruklu kişilere yönelik polis müdahalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25184) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

77.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TMSF tarafından el konulan bir televizyon kanalının yayın politikası ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25185) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

78.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Taksim Gezi Parkı gösterileri sırasında yaşanan olaylara ve polis müdahalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25186) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

79.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Gezi Parkı olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25187) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

80.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Gezi Parkı olaylarında polisin müdahalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25188) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

81.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Manisa’nın Gördes ilçesinde işletilecek olan bir madenin çevreye etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25189) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

82.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine bütünleme sınavı hakkı tanınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25190) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

83.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı taşınır ve taşınmaz malların Sağlık Bakanlığına devrini öngören protokole ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25191) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

84.- İstanbul Milletvekili Sebahat  Tuncel’in, Gezi Parkı protestolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25192) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

85.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, gazetelere verilen resmi ilanlara ve ulusal gazetelerin günlük tirajlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/25193) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

86.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, vakıflar, vakıf yöneticileri ve vakıf gelirleri ile ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/25194) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

87.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, sarı basın kartlarının usulsüz dağıtıldığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/25195) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

88.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/25196) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

89.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, TRT’nin bir reklamı yayınlamama gerekçesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/25197) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

90.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da bağlı kurumlarda çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/25198) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

91.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Anadolu Ajansında bir yöneticiye yönelik mobbing iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/25199) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

92.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlandığı iddia edilen Kürtçe sözlüğe ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/25200) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

93.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, RTÜK üyelerinin yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/25201) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

94.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bazı TV kanallarına PKK tarafından destek verildiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/25202) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

95.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Anadolu Ajansı’nın muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin faaliyetlerini haberleştirmediği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/25203) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

96.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, kadın istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/25204) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

97.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahanlı çiftçilerin kredi alanında yaşadığı sorunlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/25205) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

98.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/25206) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

99.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdırlı çiftçilerin kredi alanında yaşadığı sorunlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/25207) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

100.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 2003 yılından önce ve sonra IMF’den alınan borçlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/25208) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

101.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburtlu çiftçilerin kredi alanında yaşadığı sorunlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/25209) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

102.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, emeklilerin kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/25210) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

103.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir haber kanalında CHP Genel Başkanının Grup Konuşmasının yayınlanmamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/25211) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

104.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/25212) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

105.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, genelde tüm illerde özelde Ankara ve İstanbul’da riskli ilan edilen alanlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/25213) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

106.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/25214) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

107.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için belirlenen bedelli askerlik ücretine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/25215) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

108.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2010-2013 yılları arasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının mali destek programları kapsamında verilen desteklere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/25216) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

109.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2010-2013 yılları arasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Doğrudan Proje Desteği kapsamında verilen desteklere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/25217) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

110.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2010-2013 yılları arasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Sivil Toplum Kuruluşları Kapasite Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında verilen desteklere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/25218) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

111.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının hizmet binalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/25219) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

112.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de kapalı durumda bulunan camilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/25220) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

113.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kapalı durumda bulunan camilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/25221) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

114.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’te kapalı durumda bulunan camilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/25222) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

115.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde tadilat nedeniyle kapalı bulunan camilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/25223) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

116.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, adliye sarayı inşaatları ve tadilatlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25224) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

117.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İzmir Aliağa Şakran Ceza ve İnfaz Kurumlarındaki tutuklu ve hükümlü çocuklara yönelik işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25225) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

118.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, yurt dışına çıkma yasağı uygulamasına ve bir büyükşehir belediye başkanı tarafından açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25226) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

119.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, İzmir Aliağa Şakran Cezaevinde yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25227) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

120.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, İzmir Aliağa Şakran Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25228) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

121.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personeline ve AÖF Adalet Bölümü mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25229) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

122.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25230) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

123.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, son beş yıl içinde Bakanlığa yapılan memur alımlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25231) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

124.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25232) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

125.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, yaşı büyütülen bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25233) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

126.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, çocuk hükümlülere yönelik hak ihlalleri iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25234) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

127.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında icra dairelerinde yapıldığı iddia edilen yolsuzluk ve usulsüzlüklerin yargı boyutuyla ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25235) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

128.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında insan ticareti yaptığı gerekçesiyle adalet önüne çıkarılan kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25236) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

129.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2011 yılında Ankara Ostim ve İvedik organize sanayi bölgelerinde yaşanan patlamalarla ilgili davaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25237) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

130.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında insan ticareti yaptığı gerekçesiyle adalet önüne çıkarılan kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25238) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

131.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Antalya L Tipi Cezaevinde işkence ve cinsel taciz iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25239) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

132.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Adli Tıp Kurumunun iş yükü ile AİHM tarafından makul sürede yargılanmama nedeniyle verilen mahkumiyetlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25240) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

133.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, bir ilaç yolsuzluğu iddiası ile ilgili davanın akıbetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25241) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

134.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25242) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

135.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Antalya L Tipi Cezaevindeki çocuklara cinsel tacizde bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25243) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

136.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevindeki ağır hasta bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25244) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

137.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Van F Tipi Kapalı Cezaevindeki ağır hasta bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25245) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

138.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Kırıkkale F Tipi Cezaevindeki işitme ve konuşma engelli bir tutukluya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25246) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

139.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Gaziantep A Tipi Kapalı Cezaevindeki ağır hasta bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25247) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

140.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, cezaevlerinde hükümlü ve tutuklulara dönük taciz ve tecavüz vakalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25248) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

141.- Ağrı Milletvekili Halik Aksoy’un, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlalleri ile bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25249) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

142.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25250) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

143.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevinde mahkumlara yönelik haksız uygulamalarda bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25251) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

144.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, terör örgütü üyelerinin sınır dışına çekilmelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25252) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

145.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, gebelik testi yaptıran kadınların ailelerine haber verildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25253) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

146.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/25254) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

147.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Suriyeli kadın ve çocuk mültecilere yönelik sosyal desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25255) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

148.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bir yönetmeliğine ve bu yönetmelik uyarınca yapılan işlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25256) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

149.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bedelli askerlikten elde edilen gelirin kullanımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25257) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

150.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25258) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

151.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, engelli ve yaşlılar için yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25259) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

152.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’daki engelliler ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25260) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

153.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’daki engelliler ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25261) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

154.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, yerel yönetimler bünyesindeki kreş, anaokulu ve gündüz bakımevlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25262) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

155.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, iki bakanlık ve bir özel şirket arasında imzalanan protokole ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25263) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

156.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında eğitim seviyesine göre kadınların sahip oldukları çocuk sayıları ile gelir dağılımına göre ailelerin sahip oldukları çocuk sayılarına dair verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25264) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

157.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25265) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

158.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çeşitli nedenlerle yalnız yaşayan ve çocuklarını tek başına büyüten ebeveynler ile bu kişilere yönelik yardım ve sosyal hizmetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25266) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

159.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında engelli çocuklar için yapılan ayni ve nakdi yardımlar ile evlat edinmenin teşvikine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25267) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

160.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında çocuk edindirme ve yetiştirmeye katkıda bulunmak amacıyla yapılan ayni ve nakdi yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25268) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

161.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlardan yardım alan ailelerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25269) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

162.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kadınların iş gücü piyasasındaki konumu, kadınların eğitim imkanlarına erişimi ve kadınların yoksulluğuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25270) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

163.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan personel ve yönetici pozisyonunda bulunanlar içerisindeki kadın oranına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25271) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

164.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hane gelirinin kullanımı bakımından eşler arasındaki bilincin artırılması konusundaki çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25272) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

165.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kırsal kesimdeki kadınların statüsünün güçlendirilmesine yönelik proje ve çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25273) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

166.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sosyal yardım alanındaki çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri arasındaki koordinasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25274) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

167.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sosyal yardım hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ile bu alanda kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25275) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

168.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Sosyal Yardım Bilgi Sistemine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25276) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

169.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına yürütülen proje ve çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25277) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

170.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yoksul kadınlara yapılan nakdi yardımlar ve kadınların yoksulluğunun önlenmesine yönelik proje ile çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25278) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

171.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Bakanlık ve bağlı kurumlardaki personel, Bakanlık ve bağlı kurumlardaki birimler ve yönetici pozisyonlar içerisindeki kadın oranına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25279) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

172.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, kadınların iş gücüne katılım ve istihdamlarının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25280) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

173.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin’de yaşayan engelli vatandaşlara ve istihdamlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25281) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

174.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, kadına yönelik bazı suçlara ve sığınma evlerine yapılan başvurulara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25282) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

175.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, çocuklara yönelik suçlara ve suç mağduru çocukların korunması için yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25283) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

176.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, kadına yönelik suçlara ve sığınma evlerine yapılan başvurulara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25284) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

177.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, kadına yönelik bazı suçlara ve sığınma evlerine yapılan başvurulara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25285) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

178.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, görme engellilerin yararlandığı sesli kitaplara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25286) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

179.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, kadına yönelik şiddet ve bu minvalde kamu görevlileri tarafından şiddete uğradığı iddia edilen bir kadına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25287) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

180.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, kreş ve sevgi evlerinin denetimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25288) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

181.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, engelliler ile ilgili uygulamalardan kaynaklanan sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25289) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

182.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, açlık ve yoksulluk sınırının altındaki vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25290) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

183.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, engellilerin sosyal hayata katılımının önündeki engellere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25291) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

184.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bakım yardımı alan engellilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25292) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

185.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25293) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

186.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, müşavirlerine ve yurt dışı gezilerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/25294) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

187.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/25295) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

188.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/25296) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

189.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, e-devlet kapsamında kamu kurumlarının bilgi paylaşımı konusunda yaptıkları çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/25297) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

190.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şeker pancarı üreticilerinin çeşitli sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/25298) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

191.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/25299) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

192.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/25300) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

193.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Zorlu Center Projesi inşaat alanındaki iş güvenliği denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25301) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

194.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, bir vatandaşa ödenen emeklilik yardım bedeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25302) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

195.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, emekli bir vatandaşa ödenen ikramiye bedeli ve yasal faiz tutarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25303) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

196.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Van’da depremzedelerden alınan ilaç katkı paylarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25304) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

197.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25305) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

198.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında bakanlık ve bağlı kurum ile kuruluşlardan yardım alan ailelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25306) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

199.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sosyal güvenlik sistemi kapsamında bulunan ve bulunmayan vatandaşlarla ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25307) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

200.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında kadınların yoksulluğu, kadın işsizliği ve kadınların sosyal güvenlikten yoksunluğu ile ilgili bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25308) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

201.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2011 yılında Ankara Ostim ve İvedik organize sanayi bölgelerinde yaşanan patlamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25309) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

202.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yabancılara yapılan yardımlara ve verilen proje desteklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25310) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

203.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2527 sayılı Kanun uyarınca çalışma izni verilen Türk soylu yabancılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25311) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

204.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çeşitli faaliyetleri nedeniyle çalışma izni verilen değişik kategorilerdeki yabancılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25312) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

205.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Türkiye’de bulunan vatansız kişilere yapılan sosyal yardımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25313) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

206.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, sözleşmeli kamu personelinin kadroya geçirilmesi çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25314) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

207.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, İş Teftiş Kurulu Antalya Grup Başkanlığının kapatılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25315) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

208.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Sayıştay tarafından özel hastanelerde gerçekleştirilen denetimlere ve kesilen cezaların tahsiline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25316) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

209.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Kastamonu’da bir vatandaşa yeşil kart verilmemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25317) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

210.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, iş kazalarının sebeplerine ve önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25318) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

211.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ilaç kullanımındaki tasarruf önlemlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25319) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

212.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kanser ilaçlarının temininde yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25320) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

213.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, tekstil işçilerinin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25321) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

214.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya İş Teftiş Grup Başkanlığının kapatılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25322) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

215.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25323) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

216.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul sahil şeridindeki Boğaziçi İmar Yönetmeliğine aykırı uygulamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25324) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

217.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’de depremden zarar gören binaların gerekli güçlendirme yapılmadan kullanılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25325) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

218.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 3. Havalimanı proje sahasının kuşların göç yolları üzerinde bulunduğu iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25326) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

219.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25327) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

220.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, 2002-2013 yılları arasında kentsel dönüşüm kapsamında durdurulan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25328) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

221.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa Belediyesinin şartlı nakdi yardım talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25329) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

222.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van Erciş’te inşa edilen TOKİ konutlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25330) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

223.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa Karaköprü Bölgesindeki dere yatağına yapılan konutlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25331) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

224.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul-Kadıköy’deki Fikirtepe’nin riskli bölge ilan edilmesine ve sonrasında yaşanan sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25332) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

225.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da yabancılara satılan taşınmazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25333) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

226.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında anız yakılması vakalarıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25334) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

227.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki park ve bahçelerin korunması ile bu mekanlardan engellilerin rahatça yararlanabilmesi için gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25335) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

228.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Güvenpark’taki dolmuş/otobüs durakları ile söz konusu durakların çevresinde hava kirliliği ölçümü yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25336) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

229.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul Beşiktaş sahilinin yaya ve araç trafiğine kapatılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25337) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

230.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin Hopa Limanı’ndaki kömür nakliyesinden kaynaklanan çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25338) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

231.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yapılması planlanan çöp depolama alanına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25339) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

232.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa Paşa Çiftliği bünyesindeki bir arazinin İller Bankası AŞ tarafından alındığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25340) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

233.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki bir köyün içme suyu sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25341) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

234.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, İstanbul’a yapılacak 3. köprünün çevreye etkilerine ve köprüye verilen isme ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25342) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

235.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25343) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

236.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, yapılması planlanan 2. Cenevre Konferansına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25344) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

237.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, terör örgütü olduğu iddia edilen El Nusra örgütüne ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25345) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

238.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Başbakan ile ABD Başkanı arasındaki görüşme ile ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25346) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

239.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, ülkemize konuşlandırılan patriot füze bataryalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25347) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

240.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, ülkemiz havalimanlarında VIP salonunu kullanan yabancılara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25348) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

241.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Suriyeli muhaliflerle görüşüldüğü iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25349) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

242.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’de bulunan vatansız kişilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25350) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

243.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2010-2013 yılları arasında Türkiye’ye giriş vizesi ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25351) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

244.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25352) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

245.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında insan ticareti ile mücadele alanında imzalanan uluslararası belgeler ve Bakanlık tarafından insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25353) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

246.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Geri Kabul Anlaşması imzalanan ülkeler ile Geri Kabul Anlaşması gereği yapılan işlemlerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25354) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

247.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen kimlik kartı ile ikamet eden kişilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25355) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

248.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Suriye’ye yönelik dış politikaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25356) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

249.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bazı Ege adalarının Yunanistan tarafından işgal edildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25357) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

250.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/25358) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

251.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/25359) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

252.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, LPG’li araçlarla ilgili standartlara ve denetimlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25360) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

253.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde’ye bağlı bir köyde su temini için kullanılan elektriğin köy halkına fatura edilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25361) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

254.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, İzmir’in Aliağa ilçesindeki bir köyün üzerinden geçecek yüksek gerilim hattına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25362) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

255.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25363) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

256.- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, elektrik sayaçlarının değişim bedellerinin tüketicilere yansıtılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25364) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

257.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’un Hınıs ilçesinde elektrik şebekelerinin yer altına alınması çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25365) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

258.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’ün enerji nakil hatlarının yerin altına alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25366) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

259.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de enerji nakil hatlarının yerin altına alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25367) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

260.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, lületaşı madenciliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25368) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

261.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, elektrik sayaçlarının değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25369) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

262.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25370) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

263.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop’ta kurulması planlanan nükleer enerji santraline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25371) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

264.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Kaz Dağlarındaki madencilik faaliyetlerine ve çevresel etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25372) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

265.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türk vatandaşları tarafından yurt dışında kurulan spor kulüplerine yönelik desteklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/25373) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

266.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/25374) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

267.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim gören milli sporcuların sorunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/25375) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

268.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Gençlik Projesi Destek Programına alınan bazı illerle ilgili iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/25376) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

269.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilen ve Mayıs 2013 itibarı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunmuş olan yabancı sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/25377) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

270.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, milli takım sporcuları tarafından kullanılan spor kıyafetlerinde Türk bayrağında bulunan renkler dışında renk kullanılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/25378) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

271.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen yükseköğrenim burslarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/25379) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

272.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rusya’ya gerçekleştirilen resmi ziyarete ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/25380) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

273.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, Beşiktaş İnönü Stadyumunun yıkılarak yeniden yapılması konusunda yaptığı bir açıklamaya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/25381) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

274.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/25382) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

275.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, AOÇ arazisinin tarihi misyonuna aykırı amaçlar için kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25383) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

276.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25384) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

277.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, buğday ve yağlı tohum ürünleri destekleme primlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25385) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

278.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da dolu yağışından zarar gören üzüm üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25386) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

279.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25387) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

280.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasındaki ecrimisil ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25388) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

281.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da hibe başvurusu yapan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25389) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

282.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, çiğ süt fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25390) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

283.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Erzurum’da hayvancılık sektörüne yönelik iyileştirme çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25391) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

284.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır’da hibe başvurusu yapan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25392) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

285.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır’daki çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25393) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

286.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’te dolu yağışından zarar gören çiftçilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25394) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

287.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’da dolu yağışı nedeniyle mağdur olan çiftçiler ile bölgede ziraat odaları ve TARSİM tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25395) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

288.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş’ta hububat destekleme primleri verilmeyen çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25396) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

289.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki çiftçilerin sulama sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25397) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

290.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Tarsus’taki arı ölümlerinin nedeni ile ilgili yapılan araştırmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25398) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

291.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis, Adıyaman ve Şanlıurfa’daki çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25399) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

292.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25400) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

293.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’da hibe başvurusu yapan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25401) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

294.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkâri ve Muş’ta hayvancılık sektörüne yönelik iyileştirme çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25402) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

295.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25403) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

296.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı bir köydeki kestane ve ceviz üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25404) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

297.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, açıktan süt satışının engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25405) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

298.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlıkça GSM şirketlerine kesilen para cezalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/25406) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

299.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, içki firmaları hakkındaki haksız rekabet iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/25407) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

300.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/25408) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

301.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, operasyonlara katılmayan kolluk görevlilerine haksız şekilde ikramiye ödendiği iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/25409) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

302.- Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin, Üzümlü ve Derecik sınır kapılarının açılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/25410) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

303.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kaçak yollarla ülkeye sokulan cep telefonlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/25411) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

304.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/25412) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

305.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bursa ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25413) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

306.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çanakkale ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25414) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

307.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25415) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

308.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çorum ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25416) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

309.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25417) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

310.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Edirne ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25418) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

311.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elazığ ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25419) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

312.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzincan ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25420) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

313.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25421) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

314.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Eskişehir ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25422) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

315.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Aksaray İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25423) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

316.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Ardahan İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25424) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

317.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Bartın İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25425) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

318.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı’nın uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25426) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

319.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Batman İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25427) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

320.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Bayburt İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25428) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

321.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Düzce İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25429) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

322.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Iğdır İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25430) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

323.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Karabük İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25431) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

324.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Karaman İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25432) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

325.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Kilis İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25433) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

326.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Kırıkkale İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25434) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

327.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25435) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

328.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Osmaniye İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25436) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

329.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Şırnak İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25437) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

330.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Yalova İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25438) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

331.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Zonguldak İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25439) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

332.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, 2011 yılında yapılan polis memurlarının başpolis memurluğu kadrolarına yükselme sınavına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25440) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

333.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, yurt dışına çıkma yasağı uygulamasına ve bir büyükşehir belediye başkanı tarafından açılan davalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25441) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

334.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, genelevlere ve genelevlerde çalışan kadınlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25442) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

335.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kolluk personeli içerisinde yaşanan intihar ve intihara teşebbüs vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25443) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

336.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un, Şile ilçesindeki taksicilerin İstanbul-Şile yolcu taşımacılığı ile ilgili sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25444) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

337.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, hırsızlık vakalarına ve hırsızlık olaylarıyla ilgili ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25445) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

338.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, trafik cezalarına ve cezaların tebliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25446) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

339.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Çankırı’nın Ilgaz ilçesine bağlı bazı köylerin ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25447) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

340.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’daki bir spor müsabakası sırasında polis müdahalesi nedeniyle bir çocuğun ağır yaralanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25448) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

341.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’e bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25449) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

342.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, uyuşturucu kullanma ve satışı ile ilgili suçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25450) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

343.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25451) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

344.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, operasyonlara katılmayan kolluk personeline haksız şekilde ikramiye ödendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25452) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

345.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uzman jandarmaların çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25453) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

346.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, pasaportların teslim edilmesi ile ilgili uygulamadan kaynaklanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25454) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

347.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bazı devlet memurlarının emekliliklerinden sonra yeşil pasaport sahibi olabilmeleri talebine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25455) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

348.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’e bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25456) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

349.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’e bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25457) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

350.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’e bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25458) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

351.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da tüketici hakem heyetlerinin kararları ile bankalarca kesilen masrafları iade alan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25459) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

352.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da engellilerin sosyal hayata katılımlarının artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25460) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

353.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki aydınlatma direkleri ve yön levhalarının yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25461) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

354.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, İstanbul’da bir inşaat işçisinin bir alışveriş merkezine alınmadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25462) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

355.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Kürt kökenli öğrencilere yönelik saldırılar yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25463) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

356.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum Atatürk Üniversitesinde 20 Mayıs 2013 tarihinde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25464) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

357.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şile’de imara açılan alanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25465) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

358.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şile Belediyesine yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25466) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

359.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’nın Saruhanlı ilçesindeki bir beldenin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25467) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

360.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’nın Saruhanlı ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25468) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

361.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep Şahinbey Sanayi Sitesi ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25469) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

362.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, toplumsal olaylarda biber gazı kullanımı ve biber gazı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25470) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

363.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki park ve bahçelerin korunması ile bu mekanlardan engellilerin rahatça yararlanması için büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25471) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

364.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında başka ülkelere iltica eden emniyet mensuplarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25472) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

365.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında ABD’ye çeşitli eğitim faaliyetleri için giden Emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25473) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

366.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 3834 sayılı Ahıska Türklerinin Kabulü ve İskan Kanununun kabulünden sonra Türkiye’ye gelen Ahıska Türkleriyle ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25474) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

367.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Türkiye’de ikamet eden siyasi sığınmacılar ve Mayıs 2013 itibarı ile İçişleri Bakanlığınca müsaade olunan yerler dışında ikamet eden Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25475) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

368.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunan yabancı sporculara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25476) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

369.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Türk vatandaşlığına kabul edilen veya Türk vatandaşlığı alan değişik kategorilerdeki kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25477) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

370.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’de bulunan yabancı diplomatik misyon mensuplarından Türkiye’de ikamet tezkeresi almadan ikamet edenlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25478) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

371.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Türk vatandaşlığına kabul edilen değişik kategorilerdeki kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25479) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

372.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Pasaport Kanununa muhalefet nedeniyle hakkında işlem yapılan kişiler ile pasaportlarını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25480) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

373.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İstanbul Okmeydanı’nda düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25481) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

374.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında il özel idareleri tarafından yapılan sosyal hizmet ve yardımlar, belediyeler tarafından hane halkına yapılan transferler ile Köy Kanunu kapsamında yapılan sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25482) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

375.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında genelde tüm belediyelerin özelde Ankara Büyükşehir Belediyesinin çocuk ve gençlere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25483) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

376.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, farklı kategorilerdeki belediyelerin sayısı, belediyelerin yaptıkları sosyal hizmet ve yardımlar, belediyelerin huzurevi kapasiteleri ile belediyelerin huzurevlerine ayırdıkları bütçeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25484) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

377.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında il özel idareleri tarafından çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarına yönelik yürütülen projeler ile il özel idarelerine sosyal yardım ve hizmetler için ayrılan bütçeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25485) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

378.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında genelde tüm belediyelerin özelde Ankara Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25486) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

379.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında genelde tüm belediyelerin özelde Ankara Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25487) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

380.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında genelde tüm belediyelerin özelde Ankara Büyükşehir Belediyesinin muhtaç asker ailelerine yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25488) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

381.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında genelde tüm belediyelerin özelde Ankara Büyükşehir Belediyesinin yoksullara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25489) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

382.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında il özel idareleri ve belediyelerden yardım alan ailelerle ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25490) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

383.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çeşitli sebeplerle Türkiye’ye gelen ve değişik kategorilerdeki sığınmacılara sağlanan hizmetlerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25491) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

384.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yabancılara SYDT’den, yasadışı göçmenler ve diğer yabancılara SYDV’lerden yapılan yardımlar ile mülteci ve sığınmacı statüsü alanlara yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25492) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

385.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında icra dairelerindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25493) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

386.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Güvenpark’taki dolmuş/otobüs durakları ile 2002-2013 yılları arasında Güvenpark ve çevresinde yaşanan trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25494) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

387.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Türkiye’deki mülteciler, Türkiye’ye iltica talebinde bulunanlar ile Türkiye’deki yabancı göçmenlerle ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25495) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

388.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ülkemizde bulunan göçmenler ve mültecilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25496) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

389.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara özelinde ve Türkiye genelinde para transferi yapan araç ve kişilere yönelik işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25497) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

390.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Çeçenistan İçkerya Cumhuriyeti Türkiye Fahri Konsolosunun Ankara’da öldürüldüğü iddiası ile 2002-2013 yılları arasında Çeçenlerin Türkiye’de saldırıya uğradıkları ve yaralandıkları iddiası ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25498) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

391.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, mikro kredi kullanımı ile ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25499) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

392.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki park ve bahçeler ile bu mekanlardan engellilerin rahatça yararlanması için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25500) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

393.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25501) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

394.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’ye iltica eden yabancı ordu mensuplarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25502) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

395.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında NATO çerçevesindeki kuvvet mensuplarına dair anlaşma uyarınca Türkiye’de ikamet tezkeresi almadan ikamet etmekte olan yabancı uyruklu kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25503) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

396.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında insan ticareti ile mücadele alanında imzalanan uluslararası belgeler, Bakanlık tarafından insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar ile 2002-2013 yılları arasında insan ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25504) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

397.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Tunceli’deki mayınlı arazilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25505) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

398.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Adana’da yakalanan ve El Nusra terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25506) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

399.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır’daki aydınlatma direkleri ve yön levhalarının yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25507) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

400.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır’daki engellilerin sosyal hayata katılımlarının artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25508) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

401.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır’da tüketici hakem heyetlerinde çalışan sayısının yetersizliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25509) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

402.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Atatürk Anıtına çelenk bırakanlara ceza kesilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25510) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

403.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Reyhanlı’daki bombalı saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25511) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

404.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Vialand Tema Parkı ve Eğlence Merkezi için yapılan ihaleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25512) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

405.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’nın Soma ilçesindeki üst geçit ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25513) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

406.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Şanlıurfa Belediyesindeki toplu taşıma araçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25514) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

407.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, İstanbul’da orantısız güç kullandığı iddia edilen bazı polislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25515) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

408.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, İstanbul’da orantısız güç kullandığı iddia edilen bazı polislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25516) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

409.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta bulunan bir otoparkın giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25517) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

410.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Ankara Kızılay Meydanı’ndaki gösteriler sırasında polis tarafından bir göstericinin vurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25518) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

411.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Taksim Gezi Parkı olayları ile destek gösterilerine ve polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25519) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

412.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş’un Bulanık ilçesinde OHAL nedeniyle boşaltılan bölgelere ve Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25520) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

413.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Taksim Gezi Parkı olaylarına ve polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25521) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

414.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’nın Soma ilçesindeki bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25522) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

415.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Gezi Parkı olaylarında görevli bazı polislerin tavrına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25523) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

416.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Gaziantep’te Özgür Suriye Ordusu adına gazete basıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25524) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

417.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Erzurum’un Pasinler ilçesinde çöp dökme alanı olarak kullanılan bölgeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25525) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

418.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, İzmir’deki gösteriler sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25526) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

419.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Taksim Gezi Parkı olaylarında sivil polislerin göstericilere müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25527) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

420.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Ankara Kızılay Meydanı’ndaki gösteriler sırasında göstericilere çarparak yaralayan araç sürücüsüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25528) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

421.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25529) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

422.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı olaylarında kullanılan biber gazına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25530) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

423.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TOMA’lara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25531) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

424.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı olaylarına polisin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25532) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

425.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de açılan bir dava hakkında Bakanlığın yaptığı iddia edilen yoruma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25533) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

426.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, gaz bombaları ve gaz bombası kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25534) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

427.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, üniversitelerde siyasi görüşleri nedeniyle bir grup öğrencinin mağdur edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25535) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

428.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, şehit ailelerine verilen ikinci iş hakkının kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25536) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

429.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Diyarbakır’da yapılan Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25537) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

430.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, İzmir’de Gezi Parkı olaylarında eylemcilere eli sopalı kişiler tarafından şiddet uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25538) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

431.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Ankara Kızılay Meydanı’ndaki gösteriler sırasında göstericilere çarparak yaralayan araç sürücüsüne ve gösterilere yönelik polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25539) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

432.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gümüşhane ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25540) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

433.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Taksim Gezi Parkı olayları nedeniyle İstanbul ve Ankara’da gerçekleşen gösterilere ve polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25541) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

434.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gaziantep ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25542) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

435.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Taksim Gezi Parkı gösterilerine ve polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25543) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

436.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Giresun ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25544) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

437.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Gezi Parkı olaylarında eylemcilere şiddet uygulayan eli sopalı kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25545) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

438.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Denizli ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25546) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

439.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkari ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25547) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

440.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hatay ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25548) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

441.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Isparta ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25549) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

442.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Gezi Parkı olaylarında göz altına alınanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25550) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

443.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25551) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

444.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25552) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

445.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Gezi Parkı olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25553) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

446.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mersin ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25554) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

447.- Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in, genelde Türkiye’de özelde Kocaeli’nde Gezi Parkı olaylarında polisin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25555) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

448.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, İzmir’de Gezi Parkı olaylarında eli sopalı bazı kişilerin eylemcilere şiddet uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25556) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

449.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’deki Gezi Parkı olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25557) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

450.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Gezi Parkı olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25558) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

451.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Gezi Parkı olaylarında polisin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25559) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

452.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Gezi Parkı olaylarında polisin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25560) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

453.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta tüketici heyetlerinde çalışan sayısının yetersizliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25561) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

454.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki aydınlatma direkleri ve yön levhalarının yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25562) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

455.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta engellilerin sosyal hayata katılımlarının artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25563) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

456.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, koruma memuru alımı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25564) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

457.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25565) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

458.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Gezi Parkı olaylarında polis tarafından biber gazı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25566) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

459.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25567) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

460.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, motosikletli kuryelerin neden olduğu trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25568) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

461.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25569) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

462.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Gezi Parkı olaylarında polisin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25570) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

463.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Gezi Parkı olaylarında eylemcilere eli sopalı kişiler tarafından şiddet uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25571) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

464.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’de bir ilçe kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25572) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

465.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Gezi Parkı protestolarına yönelik polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25573) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

466.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Güney Marmara Kalkınma Ajansının faaliyetlerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/25574) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

467.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/25575) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

468.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kadın yoksulluğu ile mücadele konusunda yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/25576) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

469.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/25577) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

470.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’da bulunan Sagalassos Antik Kenti’ne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25578) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

471.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25579) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

472.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’daki otellerin denetimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25580) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

473.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Van’ın Başkale ilçesinde bulunan tarihi yapılar ve doğal varlıklara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25581) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

474.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Ahmet Muhip Dranas’ın Sinop’taki evinin müze eve dönüştürülmesi talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25582) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

475.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Van’ın Gevaş ilçesindeki Halime Hatun Kümbeti etrafında oluşan çevre kirliliğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25583) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

476.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25584) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

477.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Bakanlığa bağlı bazı genel müdürlüklerin teşkilat yapısı ve personeli ile atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25585) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

478.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, üstün yetenekli çocukların tespiti ve eğitimlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25586) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

479.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasındaki ecri misil ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/25587) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

480.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2-B arazilerine ve bunların rayiç bedellerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/25588) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

481.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/25589) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

482.- Adana Milletvekili Turgay Develi’nin, TEDAŞ Teftiş Kurulunca hazırlanan bazı raporlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/25590) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

483.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, makam araçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/25591) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

484.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, üst düzey görevlilere tahsis edilen konutlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/25592) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

485.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yapılan sosyal yardım miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/25593) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

486.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2011-2013 yılları arasında Suriyeli sığınmacılar için yapılan harcamalara ve Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak mal ve hizmet satın alımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/25594) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

487.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ziraat Bankasının özelleştirileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/25595) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

488.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yapılan sosyal transfer harcamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/25596) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

489.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, son on yılda yapılan özelleştirmelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/25597) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

490.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da yapılan denetimlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/25598) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

491.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında mikro kredi kullanımı ile ilgili bazı verilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/25599) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

492.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, çiftçi destekleme ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/25600) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

493.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’daki 2-B arazilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/25601) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

494.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/25602) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

495.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, dershanelerin kapatılmasına yönelik çalışmalara ve dershane denetimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25603) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

496.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, meslek lisesi mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25604) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

497.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, eğitim sisteminin iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25605) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

498.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Gazi Üniversitesine devredilen bir arazinin amacına uygun kullanılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25606) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

499.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25607) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

500.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de uyuşturucu ve alkol tüketimini engellemek için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25608) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

501.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25609) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

502.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim gören milli sporcuların sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25610) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

503.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, norm fazlası sınıf öğretmenlerine beden eğitimi öğretmenliği yaptırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25611) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

504.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, yatılı bölge okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25612) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

505.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeni eğitim sisteminin Ardahan’daki uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25613) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

506.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir okulda yaşanan zehirlenme olayına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25614) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

507.- Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin, Hakkâri’de eğitim alanında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25615) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

508.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, okullarda okutulan tarih kitapları ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25616) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

509.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, taşımalı eğitim yardımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25617) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

510.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Şartlı Nakit Transferi Eğitim Desteğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25618) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

511.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2010-2013 yılları arasında kadınların örgün ve yaygın eğitim yoluyla iş gücü piyasasına hazırlanması için yürütülen proje ve çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25619) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

512.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kadınlar ve erkekler arasında okur yazarlık oranındaki fark ve 2010-2013 yılları arasında okulu terk eden öğrenciler içerisinde yer alan kız öğrenci oranıyla ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25620) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

513.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2013 yılları arasında yapılan burs yardımı ve verilen parasız yatılılık hizmeti ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25621) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

514.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’daki okullarda yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25622) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

515.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir grup başkanı atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25623) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

516.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, eğitimci olmayan kişilerin Bakanlıkta üst düzey kadrolara atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25624) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

517.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yatılı bölge okullarının kapatılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25625) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

518.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, il ve ilçe emri uygulamasının yeniden başlatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25626) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

519.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmen alımlarının yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25627) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

520.- Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesindeki bazı okulların sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25628) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

521.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeni eğitim sisteminin Kars, Ağrı ve Iğdır’daki uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25629) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

522.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, YİBO’ların kapatılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25630) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

523.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, eğitim kampüslerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25631) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

524.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, İstanbul Kağıthane’deki bir okulun müdürü hakkındaki şikayet dilekçeleri ile ilgili işlemlerin geciktirildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25632) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

525.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, eğitim fakültelerinin bazı bölümlerine 2013 yılında öğrenci alınmayacağı kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25633) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

526.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, imam hatip okuluna dönüştürülen okullara ve örgün öğretim dışına çıkan çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25634) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

527.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Kürtçe öğretmeni kadroları ile anadilde eğitim talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25635) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

528.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, yeni eğitim sistemi kapsamında 2012-2013 eğitim-öğretim yılında okula başlayan farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin başarı durumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25636) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

529.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, yatılı bölge ortaokullarının kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25637) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

530.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da eğitimin kalitesinin artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25638) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

531.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yeni eğitim sisteminin Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’taki uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25639) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

532.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25640) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

533.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Karabük Üniversitesindeki kadrolaşma iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25641) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

534.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Bursa’da genel liselerin çoğunun anadolu veya meslek lisesine dönüştürülmesinin planlandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25642) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

535.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Türkiye-Suriye sınırının korunması ve kontrolüne ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/25643) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

536.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/25644) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

537.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, astsubayların çalışma koşullarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/25645) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

538.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında başka ülkelere iltica eden TSK mensuplarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/25646) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

539.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, astsubayların çeşitli sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/25647) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

540.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, mayınlı arazilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/25648) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

541.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, şüpheli asker ölümlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/25649) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

542.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bazı Ege adalarının Yunanistan tarafından işgal edildiği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/25650) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

543.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/25651) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

544.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, sınır karakollarının yapımında harcanan bütçeye ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/25652) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

545.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlıkta vekaleten görevli bürokratlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25653) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

546.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Tokat ili Reşadiye ilçesinde bulunan Keti Yaylasının içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25654) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

547.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Çanakkale ve çevresindeki su havzalarının korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25655) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

548.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25656) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

549.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’ye bağlı köylerin sulama sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25657) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

550.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Pınarhisar Çayırdere Barajı ve Sulama Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25658) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

551.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli Kayalıköy Barajına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25659) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

552.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Tuz Gölünün kuruma tehlikesine karşı bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25660) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

553.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van Muradiye Şelalesi üzerinde bulunan HES’lerin çevreye etkilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25661) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

554.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı bir beldedeki ormanlık alana çöp döküldüğü iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25662) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

555.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın su alımı yaptığı firmalara ve bir açıklamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25663) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

556.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki bir köyün içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25664) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

557.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, Bursa’daki Orhangazi ve Keramet sulama birliklerinin sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25665) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

558.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, özel ağaçlandırma uygulaması kapsamında gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilen arazilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25666) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

559.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25667) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

560.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yangın tazminatının kaldırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25668) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

561.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Suriyeli mültecilerin sağlık sorunlarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25669) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

562.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki hastanelerde hasta ve refakatçilere verilen yemeklerin yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25670) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

563.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, AMATEM görevlileri ile ilgili rüşvet iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25671) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

564.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, yabancılara sunulan sağlık hizmetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25672) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

565.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul ili Şile ilçesindeki diyaliz merkezi ve sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25673) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

566.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının bazı maddelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25674) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

567.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’deki uyuşturucu ve alkol bağımlılığı vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25675) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

568.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25676) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

569.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, SSPE hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25677) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

570.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’un sağlık alanıyla ilgili bazı verilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25678) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

571.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da sağlık alanıyla ilgili bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25679) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

572.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da uyuşturucu madde tedavisi gören kişilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25680) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

573.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı vakalarına ve tedavileri için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25681) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

574.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır’daki hastanelerde hasta ve refakatçilere verilen yemeklerin yetersiz olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25682) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

575.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, reçeteli ilaçlar ile ilgili yeni düzenlemeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25683) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

576.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, devlet hastaneleri ve özel hastanelerde gerçekleşen normal ve sezaryen doğum oranlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25684) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

577.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, eczacıların sorunları ve e-reçete uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25685) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

578.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, hastalara ait bilgilerin üçüncü şahıslarla rıza alınmaksızın paylaşıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25686) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

579.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Karabük’teki hastanelerde yaşandığı iddia edilen sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25687) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

580.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, kürtaj konusu bağlamında hasta haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25688) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

581.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Sayıştay tarafından özel hastanelerde gerçekleştirilen denetimlere ve kesilen cezalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25689) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

582.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı eylemleri sırasında yaralanan vatandaşlar ile söz konusu vatandaşlara verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25690) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

583.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, gaz bombası kullanımının etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25691) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

584.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, SABİM’e yapılan başvurulara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25692) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

585.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kanser ilaçlarının temininde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25693) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

586.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, intörn öğrencilerine aylık verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25694) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

587.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis, Adıyaman ve Şanlıurfa’daki hastanelerde hasta ve refakatçilere verilen yemeklerin yetersiz olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25695) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

588.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkâri, Gümüşhane ve Bayburt’taki hastanelerde hasta ve refakatçilere verilen yemeklerin yetersiz olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25696) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

589.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25697) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

590.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Bulanık Devlet Hastanesinin eksiklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/25698) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

591.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Gören Göz Projesi kapsamında dağıtılan navigasyon cihazlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25699) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

592.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Şile ilçesindeki taksicilerin İstanbul-Şile yolcu taşımacılığı ile ilgili sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25700) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

593.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 3. Havalimanı proje sahasının kuşların göç yolları üzerinde bulunduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25701) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

594.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, pasaportların teslim edilmesi ile ilgili uygulamadan kaynaklanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25702) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

595.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002 yılından itibaren meydana gelen iş kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25703) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

596.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, K belgesi alma zorunluluğuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25704) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

597.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, THY’de Kürtçe anons yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25705) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

598.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, İstanbul Üçüncü Boğaz Köprüsü Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25706) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

599.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, zararlı yazılımlarla ilgili çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25707) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

600.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, bazı telekomünikasyon şirketlerinin toplumsal olaylar esnasında iletişim kanallarına müdahalede bulunduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25708) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

601.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sosyal paylaşım sitelerinin kullanımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25709) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

602.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir arazinin bir üniversiteye tahsis edilmesi talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25710) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

603.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, engellilerin sosyal hayata katılımının önündeki engellere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25711) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

604.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, sivil havacılığa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25712) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

605.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Adana-Kozan yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25713) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

606.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Karabük’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/25714) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.06.2013)

607.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, bir proje ile ilgili yöneltilen soru önergesine verilen cevaba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25715) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

608.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı bazı köylerin sulama kanallarında yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25716) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.06.2013)

609.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında TBMM ve bağlı kuruluşlarda tadilat, dekorasyon, çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/25717) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.06.2013)

610.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TBMM’ye bağlı saray, kasır ve köşklerin giriş ücretlerine ve ziyaretçi sayılarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/25718) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2013)

                                                                                                                                        No: 182

24 Haziran 2013 Pazartesi

Teklifler

1.- Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1648) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

2.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in; Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1649) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.06.2013)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1650) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2013)

4.- Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1651) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:  19.06.2013)

5.- Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1652) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:  19.06.2013)

6.- Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 1 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1653) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2013)

7.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1654) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2013)

8.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 3 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1655) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2013)

9.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Tarımsal Sulama ve Köy İçme Suyu Elektrik Borçlarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1656) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2013)

10.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1657) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2013)

11.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Gezi Parkı Olayları Sonucunda Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımız Anısına Bir Anıt Yaptırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1658) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2013)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik proje ve yatırımlar ile İzmir’deki spor kulüplerinin taleplerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/20695)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2020 Olimpiyat Oyunları adaylığı çerçevesinde yapılan hazırlıklara, yapılması planlanan stadlara, deplasman yasakları ile bilet fiyatlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/20696)

3.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 15.03.2013 tarihli Cuma Hutbesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/20991)

4.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Diyanet İşleri Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/20992)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında TİKA tarafından gerçekleştirilen projelere ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/20995)

6.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığının TÜİK’ten dini hayat araştırması talebinde bulunmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/20996)

7.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, referandum ve seçim sonuçlarının maniple edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21209)

8.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığının TÜİK aracılığıyla yaptırdığı bir ankete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21222)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21249)

10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, restore edilen ibadethanelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21253)

11.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Ceza İnfaz Kurumu çalışanlarının mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21254)

12.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21255)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21256)

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21257)

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Diyarbakır’daki Nevruz etkinliğinde yaşanan olaylara ve etkinlik alanında Türk Bayrağının bulunmamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21258)

16.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, ameliyat olması gereken ancak refakatçi talebi kabul edilmeyen mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21259)

17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, hastalığı olan mahkumlarla ilgili çeşitli konulara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21260)

18.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, bazı tutukluların sağlık sorunlarına ve bir tutuklunun cezaevindeki ölümü ile ilgili soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21261)

19.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, uzun bir süredir personele yönelik görevde yükselme sınavı açılmamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21262)

20.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, polisin kovalaması sonucu Dicle Nehri’ne atlayarak yaşamını yitirdiği iddia edilen bir vatandaşa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21263)

21.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21264)

22.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/21332)

23.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İstanbul 2020 logo ve sloganına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/21335)

24.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Uğur Mumcu cinayeti hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21522)

25.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’de yapılması planlanan adliye binasının yerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21540)

26.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, PKK terör örgütünün sınır dışına çekilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21541)

27.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, elektronik kelepçelerin ihalesine ve elektronik kelepçe aparatlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21542)

28.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kadın tutuklu ve hükümlüler ile çocuklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21543)

29.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 6284 sayılı Kanunun uygulaması ile ilgili eğitimlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21544)

30.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 6284 sayılı Kanunun çeşitli boyutlarıyla ilgili yapılan çalışmalar ve uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21545)

31.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21546)

32.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Kocaeli Kapalı Cezaevinde görüş hakkı engellendiği iddia edilen bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21547)

33.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Sincan F Tipi 2 Nolu Cezaevinde ölü bulunan bir tutukluya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21548)

34.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Tokat Çamlıbel F Tipi Cezaevinde bazı mahkumlara kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21549)

35.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, hasta bir tutuklunun durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21550)

36.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Akil İnsanlar Heyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23269)

37.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, YDS sınavlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23273)

38.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, İİBF mezunlarının kamuda istihdam edilmesi ile ilgili çeşitli konulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23275)

39.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Başbakanlık ve bağlı kurumlarda sosyal medya, web sayfası ve internet hizmetleri için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23276)

40.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Akil İnsanlar Heyetinin çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23277)

41.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, engelli vatandaşların yararlandığı sağlık hizmetlerinden katkı payı alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23279)

42.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında bulunan çekincelerin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23280)

43.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, akaryakıttan alınan ÖTV’ye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23281)

44.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, motorin fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23282)

45.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’deki Enerji İletim Hattı Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23283)

46.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, terör örgütü üyelerinin sınır dışına çekilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23285)

47.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, iadesi istenen dosya masrafları konusunda bankaların farklı tutumlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23287)

48.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, belediye şirketlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23288)

49.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Sinop’ta inşa edilecek nükleer enerji santrali için gerçekleştirilen ihaleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23289)

50.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, araştırma görevlilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23291)

51.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Ümraniye’de bir okulda yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23292)

52.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya, web sayfası ve internet hizmetleri için yapılan ödemelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/23296)

53.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, TRT’nin TİAK’a ortak olmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/23309)

54.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/23312)

55.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, nüfus artışı ve kalkınma arasındaki ilişkiye ve kadının işgücüne katılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/23313)

56.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/23314)

57.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, büyükşehir belediyelerinin Hazineye olan borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/23316)

58.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, dış borçlar ile tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/23317)

59.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, EFT işlemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/23318)

60.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/23319)

61.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/23320)

62.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal medya, web sayfası ve internet hizmetleri için yapılan ödemelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/23321)

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/23322)

64.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/23323)

65.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2012 yılında Bursa’daki çocuk esirgeme kurumu ve huzurevlerinde yapılan denetimlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/23337)

66.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/23338)

67.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ortopedik engellilerin akülü tekerlekli sandalye ihtiyacına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/23339)

68.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, tüp bebek uygulaması başvurularına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/23340)

69.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, kadınların işgücüne katılım oranını artırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/23341)

70.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Kocaeli’de iki kadının güvenlik görevlilerince darp edildiği iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/23342)

71.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/23343)

72.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/23344)

73.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, ülkemizde bulunan toplam asansör ve yürüyen merdiven sayısına ve bunların bakım ile denetimine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/23345)

74.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/23346)

75.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kurumlarda sosyal medya, web sayfası ve internet hizmetleri için yapılan ödemelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/23347)

76.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/23348)

77.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/23349)

78.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren Bursa’da çalışma hayatıyla ilgili yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23350)

79.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23351)

80.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, 2012 yılında meydana gelen iş kazalarına ve iş kazalarının sektörel dağılımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23352)

81.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kurumlarda sosyal medya, web sayfası ve internet hizmetleri için yapılan ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23353)

82.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, genetik uyumlu embriyo implantasyonu gerektiren hastalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23354)

83.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, tüp bebek uygulaması başvurularına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23355)

84.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, taşeron işçiler ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23356)

85.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Kocaeli’de iki kadının güvenlik görevlilerince darp edildiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23357)

86.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23358)

87.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23359)

88.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun Adana ve Osmaniye illerinde binaların zemin etüt raporlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23364)

89.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Gemlik Belediyesi hizmet binasının yıkılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23366)

90.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, ÇED sürecine halkın aktif katılımının sağlanmasına ve açılan davalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23368)

91.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Çankırı’nın Kurşunlu ilçesindeki bir fabrikanın çevreye verdiği zarara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23369)

92.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23370)

93.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/23371)

94.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’da Organize Seracılık Bölgesi ve Organize Hayvancılık Bölgesinin kurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23392)

95.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da kaçak hayvan kesimiyle ilgili denetimlere ve 2003-2013 yılları arasında bu sebeple hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23393)

96.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ekilebilir arazilerin azalmasına ve tarımda girdi maliyetlerinin azaltılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23394)

97.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, şeker üretiminde şeker pancarının oranının artırılması ve NBŞ için konulan kotanın düşürülmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23395)

98.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, hayvancılık sektörüne verilen kredi desteğini alanların belirlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23396)

99.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kurumlarda sosyal medya, web sayfası ve internet hizmetleri için yapılan ödemelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23397)

100.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’in Mezitli ilçesinde yaşanan dolunun bölge halkında yaşattığı mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23398)

101.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’in Mezitli ilçesinde bir köyde yaşanan doludan kaynaklanan zarara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23399)

102.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’in Mezitli ilçesinde bir köyde yaşanan doludan kaynaklanan zararlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23400)

103.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’in Mezitli ilçesinde bir köyde yaşanan doludan kaynaklanan zararlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23401)

104.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, aşılama işlemi sonrasında hayvanlarını kaybeden köylülerin mağduriyetlerini gidermek için alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23402)

105.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, çiftçileri mağdur ettiği iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23403)

106.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23404)

107.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23405)

108.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kurumlarda sosyal medya, web sayfası ve internet hizmetleri için yapılan ödemelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/23409)

109.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, 1 Mayıs’ta Taksim’de yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23410)

110.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, telefon dinlemelerine, izleme için kullanılan kameralara ve iletişimin tespitiyle ilgili çeşitli konulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23411)

111.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Suriye sınırındaki bazı illerde araçların çalınarak çatışmalarda kullanılmak üzere Suriye’ye götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23412)

112.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa Gürsu Belediyesinin giderleri ve borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23413)

113.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, yabancı bir şarkıcının ülkemize girişte pasaport kontrolüne girmediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23414)

114.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Bulgaristan’da yapılacak seçimlere Türkiye’nin taraf olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23415)

115.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, geçici köy korucularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23416)

116.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasında asılı olan bir yazının kaldırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23417)

117.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Akil İnsanlar Heyetinin çalışmaları kapsamında yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23418)

118.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit ailelerine ikinci iş imkanı kapsamında yapılan başvurulara ve bunların karşılanma durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23419)

119.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okullarda uyuşturucu madde satılmasının önüne geçilmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23420)

120.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da belediyelerin yangınla mücadele için yürüttükleri çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23421)

121.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit’e bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23422)

122.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kurumlarda sosyal medya, web sayfası ve internet hizmetleri için yapılan ödemelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23423)

123.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, muhtar maaşlarının artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23424)

124.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, gaz fişeklerinden dolayı ağır yaralanan vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23425)

125.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 1 Mayıs 2013 tarihinde Taksim ve Beşiktaş civarında görevli polislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23426)

126.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 1 Mayıs 2013 tarihinde yaşanan olaylarda polisin orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23427)

127.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23428)

128.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’e bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23429)

129.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, egzoz denetimi ve şikayetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23430)

130.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, 1 Mayıs olaylarında polisin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23431)

131.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya’da 1 Mayıs kutlamalarında BDP’li gruba emniyet mensuplarının müdahale etmediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23432)

132.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Finike Kaymakamlığının ve diğer kurumların tabelalarındaki “T.C.” ibaresinin kaldırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23433)

133.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, 1 Mayıs’ta DİSK Genel Merkezinde yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23434)

134.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, 1 Mayıs’ta İstanbul’da yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23435)

135.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, İstanbul’da bir mahalleye hizmet veren belediye otobüslerinin yenilenmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23436)

136.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Kocaeli’de iki kadının güvenlik görevlilerince darp edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23437)

137.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Doğankent ilçesinde yapılması planlanan arıtma tesisinin yerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23438)

138.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, 1 Mayıs’ta DİSK binası önünde olayları provoke etmeye çalıştığı iddia edilen bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23439)

139.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23440)

140.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Hakkâri İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23441)

141.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Hatay İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23442)

142.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Isparta İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23443)

143.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Gümüşhane İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23444)

144.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Giresun İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23445)

145.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23446)

146.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, emniyet personelinin toplumsal olaylara müdahalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23447)

147.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, bazı emniyet personelinin ikinci kez şark görevine gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23448)

148.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Taksim’deki 1 Mayıs olaylarında yaralanan bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23449)

149.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, engellilerin çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23450)

150.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Ümraniye’de bir okulda yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23451)

151.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23452)

152.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kurumlarda sosyal medya, web sayfası ve internet hizmetleri için yapılan ödemelere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23453)

153.- Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, gelişmişlik endeksine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23454)

154.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23455)

155.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23456)

156.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren Bursa’daki oteller ve tiyatrolara yönelik denetimlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/23457)

157.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/23458)

158.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kurumlarda sosyal medya, web sayfası ve internet hizmetleri için yapılan ödemelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/23459)

159.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/23460)

160.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/23461)

161.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/23462)

162.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki iş yerlerine yönelik denetimlere ve hakkında işlem yapılan iş yeri ve işverenlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/23464)

163.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, 2-B arazileri için belirlenen rayiç bedellerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/23466)

164.-                İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, 2006-2012 yılları arasında büyükşehir belediyelerinin gelir ve giderlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/23470)

165.-                İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, belediye şirketlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/23471)

166.-                Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki personelin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/23472)

167.-                İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, Fatih Projesi ile Proje kapsamında dağıtılan akıllı tahta ve tabletlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23473)

168.-                Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren Bursa’daki okullara yönelik denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23474)

169.-                Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine bütünleme hakkı tanınmamasına ve kitap temininde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23475)

170.-                Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okullarda uyuşturucu madde satılmasının önüne geçilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23476)

171.-                Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, imam hatip liselerine kayıt yaptırılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23477)

172.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kurumlarda sosyal medya, web sayfası ve internet hizmetleri için yapılan ödemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23478)

173.-                Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, okulların ve öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23479)

174.-                İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, Bornova Anadolu Lisesinin binasının yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23480)

175.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23481)

176.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23482)

177.-                İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, 2013 DUS sınavında hatalı olduğu iddia edilen sorulara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23483)

178.-                Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şırnak’ta özel bir dershaneden süresi geçmiş kitapların alınıp liselere dağıtıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23484)

179.-                Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şırnak’ın Cizre ilçesinde eğitimde yaşanan bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23485)

180.-                Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’da bazı okullarda bir partinin siyasi propaganda yaptığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23486)

181.-                Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki personelin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/23487)

182.-                Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23488)

183.-                Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, uzman jandarmaların sosyal ve mali haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23489)

184.-                Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Polatlı’da bir tepede yer alan Türk Bayrağının kaldırıldığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23490)

185.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kurumlarda sosyal medya, web sayfası ve internet hizmetleri için yapılan ödemelere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23491)

186.-                Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki personelin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/23492)

187.-                İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ordu’da yapılmakta olan bir HES’in çevreye verdiği zarara ve HES’lerin karşılayacağı elektrik enerjisi ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23493)

188.-                İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, su yapıları proje sayısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23494)

189.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23497)

190.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23498)

191.-                Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlığa bağlı sosyal tesislere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23499)

192.-                Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ili Erbaa ilçesindeki bir köyün ihtiyaçlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/23516)

193.-                İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Türk Telekomun sabit telefon hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/23517)

194.-                Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/23518)

195.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kurumlarda sosyal medya, web sayfası ve internet hizmetleri için yapılan ödemelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/23519)

196.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bir uyduda arıza olduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/23520)

197.-                Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çanakkale-Çardak ile Balıklıçeşme-Çardak arasında yapımı devam eden kara yolu müteahhitliğini üstlenen firma ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/23521)

198.-                Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Karadeniz Bölgesini İstanbul ve Ankara’ya bağlayan D-100 Karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/23522)

199.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/23523)

200.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/23524)

201.-                Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki personelin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/23525)

202.-                Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlığa bağlı sosyal tesislere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/23526)

203.-                Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir-Körfez arasındaki yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/23527)

204.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kurumlarda sosyal medya, web sayfası ve internet hizmetleri için yapılan ödemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/23528)

205.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kurumlarda sosyal medya, web sayfası ve internet hizmetleri için yapılan ödemelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/23529)

206.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kurumlarda sosyal medya, web sayfası ve internet hizmetleri için yapılan ödemelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/23530)

                                                                                                                                        No: 183

 

25 Haziran 2013 Salı

Teklifler

1.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1659) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2013)

2.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ve 1 Milletvekilinin; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1660) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2013)

3.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; 24/05/2013 Tarihli ve 6487 Sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1661) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2013)

4.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1662) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.06.2013)

Rapor

1.- Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (1/756) (S. Sayısı: 474) (Dağıtma tarihi: 25.06.2013) (GÜNDEME)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 21 Milletvekilinin, SGK'da bulunmayan bazı verilerin hazırlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/675) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2012)

2.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 21 Milletvekilinin, medyanın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/676) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2012)

3.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ve 20 Milletvekilinin, doğalgaz arz ve talebindeki dengesizliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/677) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.03.2012)


25 Haziran 2013 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Fatih ŞAHİN (Ankara), Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124’üncü  Birleşimini açıyorum.

III.- Y O K L A M A

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için iki dakika süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını görevli personel aracılığıyla iki dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Sakarya’da yaşanan çevre ve sağlık sorunları hakkında söz isteyen Sakarya Milletvekili Sayın Münir Kutluata’ya aittir.

Buyurun Sayın Kutluata. (MHP sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Sakarya Milletvekili Münir Kutluata’nın, Sakarya’da yaşanan çevre ve sağlık sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

MÜNİR KUTLUATA (Sakarya) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sakarya’da yaşanmakta olan önemli sorunlar hakkında gündem dışı söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum.

Sözlerimin başında, Sakarya’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 92’nci yıl dönümü münasebetiyle, düşmanı defeden kahramanları saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Onların torunları olan Sakaryalı hemşehrilerimi de gönülden tebrik ediyorum.

Sakarya, ekonominin bütün sektörlerinde önemli yere sahip bulunan bir ilimizdir. Marmara Bölgesi’ndeki özel konumu, bu ilimizi öncelerden önemli bir sanayi kenti hâline getirmişti. Verimli tarım topraklarına sahip olması tarımdaki önemini devamlı artırmıştır. Devamlı artan ve dinamik bir nüfusa sahip olması, hizmetler sektöründe Sakarya’ya yine öncelerden beri önemli bir yer sağlamıştı ama ne yazık ki bütün bu özellikleri son dönemde büyük oranda erozyona uğramaktadır.

Sakarya, Türkiye ekonomisi ve sosyal bünyesindeki köklü bozulmaları en derinden yaşamak zorunda kalan illerimizden bir tanesidir. Sakarya, AKP iktidarından önce önemli bir sanayi merkezi konumunda iken, şimdi İstanbul ve Kocaeli’den taşan ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde yer bulamayan kirli sanayilerin tacizine maruz kalan bir il durumuna gelmiştir. Ne yazık ki bu kirli sanayi ilgisinin bir siyasi mihmandarlık çerçevesinde yürütüldüğünü de görmekteyiz. Sakarya, şu anda, Karasu Darıçayırı örneğinde olduğu gibi, yerleşim merkezi üzerine çimento fabrikası kurulabilen; Söğütlü örneğinde olduğu gibi, tarım ve mera arazileri üzerine çevrim santralleri kurma teşebbüsleriyle büyük çevre tahribatına maruz kalmış bir bölgemiz durumundadır.

İlde imalat sanayisine yönelenler her türlü güçlükle karşılaşırken, kamuya ait doğal kaynakların yağmasının çok yaygın olduğu görülmektedir; taş ocağı furyası bunun örneğidir. Yeni bir taş ocağı yağmasından Sapanca Yanık köyü, cesur direnişiyle önce kurtulmuşken, şimdi Kocaeli bölgesinden yeni bir taarruza maruz kalmaktadır.

Kocaeli’deki büyük sanayi kuruluşlarının Sapanca Gölü’nün suyunu çekmelerine izin verilmesi, gölü inşaat atıklarıyla dolduran yağmacı tutumların yeni bir örneğini sergilemektedir. Adapazarı’nın ana içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nü besleyen tatlı su kaynaklarının, göle ulaşamadan ticari meta hâlinde şişelenip piyasaya sürülme olayı büyük hız kazanmıştır.

Önemli bir tarım merkezi olan ilimizde aşırı bir borçlanma ve fakirleşme her gün artmaktadır. Kamu ve özel bankalar, tarım kredi kooperatifi borçları dâhil olmak üzere Sakarya’da çiftçi borçlarının 240 milyon lira olduğu hesap edilmektedir. Bunu 34 bin civarında olan çiftçi aileye oranlarsak, her çiftçinin Sakarya’da 70 bin Türk liralık bir borç batağına saplandığı ve bu borcun da yüzde 60’ının yeni yapılandırma gören borçlar olduğu bilinmektedir. Çiftçinin, üretemiyor, kazanamıyor olmasının…(Gürültüler)

Evet, Sayın Başkan…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, yani böyle bir görüşme adabı olabilir mi ya?

BAŞKAN – Sayın Vural, ne yapmamı öneriyorsunuz?

OKTAY VURAL (İzmir) – Hatibe saygısızlık, zatıalinize saygısızlık…

BAŞKAN – Yani, ben demin uyardım, elime sopa alıp aşağı inecek hâlim yok.

Buyurun Sayın Kutluata.

MÜNİR KUTLUATA (Devamla) – Efendim, zamanı bir ayarlayabilir miyiz lütfen? Lütfen efendim, gerçekten…

BAŞKAN – Sayın Kutluata, lütfen buyurun.

MÜNİR KUTLUATA (Devamla) – Ben devam edeceğim ama zamanımı lütfen dikkate alın.

BAŞKAN – Bir dakika vereceğim size.

MÜNİR KUTLUATA (Devamla) – Sağ olun.

Efendim, böyle bir borç batağıyla karşı karşıyadır çiftçimiz, Sakarya bunun en önemli örneklerindendir.

Bu gidiş, bu fakirleşme, bu işsizleşme, bu sanayisizleşme Sakarya’da icra dairelerinin sayısını 2’den 6’ya çıkarmış, icra dosyalarının sayısını 134 bine çıkarmıştır yani her aileye ortalama neredeyse her 6 nüfusa 1 icra dosyası düşer hâle gelmiştir. Devletinden kömür yardımı almak zorunda kalan aile sayısı her yıl artarak 16.300’lere çıkmıştır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Şimdi bir dakika ekliyorum, tamamlayın lütfen.

MÜNİR KUTLUATA (Devamla) – Lütfen efendim.

Bu, toplam aile sayısının yüzde 12’sine tekabül etmektedir. Bu gidişin sonucu olarak bölgemizde çok sayıda asayiş olayı yaşanmakta ve asayiş olaylarının sayısı her geçen gün artmak suretiyle, son iki yılda şahsa karşı işlenen suçlarda yüzde 60, mala karşı işlenen suçlarda yüzde 53 oranında artış göstermiş bulunmaktadır. Yani, bir tarafta yaklaşık rakamlarla 9 binden 15 bine çıkarken -suç oranı- mala yönelik suçlarda 3 binden 5 bine çıkmış bulunmaktadır ki buna jandarmayı ilgilendiren asayiş olayları dâhil değildir.

Değerli milletvekilleri, 2/B konusunda Türkiye’de yaşanan sorunları biliyoruz ama Sakarya’da yaşanan ilave bir 2/B sorunu var ki o da tapuları vatandaşa verilmeden kamu kuruluşları tarafından bu alanlara el koyuluyor olmasıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MÜNİR KUTLUATA (Devamla) – Bunlardan Karasu bölgesinde 2.800 dönümlük bir araziye TOKİ tarafından el koyulması, ilgili bakan -Çevre Bakanı- tarafından durdurulmuştu. Şimdi aynı güçlük Sapanca Uzunkum köyünde yaşanmaktadır. Yine, belki, Sayın Bakanın ilgisiyle, TOKİ’nin el koymak istediği, köylünün hakkı olan bu arazileri kurtarmak mümkün olur.

Bu anlamda bir ricamı da Sapancalılar adına ileterek konuşmama son veriyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kutluata.

Gündem dışı ikinci söz, Şanlıurfa iline 22 Haziran 1984 tarihinde “şanlı” unvanının verilmesi hakkında söz isteyen Şanlıurfa Milletvekili Sayın Abdulkerim Gök’e aittir.

Buyurun Sayın Gök. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

2.- Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök’ün, Şanlıurfa’ya “şanlı” unvanının verilmesinin yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

ABDULKERİM GÖK (Şanlıurfa) – Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 22 Haziran 1984 tarihinde Urfa’ya “şanlı” unvanının verilmesi dolayısıyla gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, 11 Nisan 1920 tarihinde, “on ikiler” denilen ve son derece kahraman insanların öncülüğünde Şanlıurfa’da başlayan, bir halkın bizzat –kendilerinin- organize ettiği, bu çerçevede de düşmanın yurttan çıkarılmasını halk hareketi neticesinde gerçekleştirmiş olan ve kendi halkının kurtardığı nadir illerden bir tanesi de malumunuz Şanlıurfa’dır.

Şanlıurfa, tarihindeki o kahramanlıklarla, o güzelliklerle, verdiği mücadelelerle hak etmiştir ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri, 1984 tarihinde uygun gördükleri ve bir hakkı teslim etme adına uygun gördükleri “şanlı” unvanını da o günden bugüne “Urfa” olan Urfa’nın ismi “Şanlıurfa” olarak değiştirmişlerdir. Bu manada gerek o gün “şanlı” unvanının verilmesinde büyük katkıları olan Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tüm üyelere ve siz değerli milletvekillerine teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekilleri, Gaziantep ve Maraş İstiklal Madalyası aldı. Verdiğimiz bir kanun teklifi var. İnşallah sizlerin desteğiyle, “şanlı” unvanını aldıktan sonra, Şanlıurfa’nın hak ettiği İstiklal Madalyası’na da sizlerle beraber “evet” deriz ve Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Gaziantep’ten sonra İstiklal Madalyası almış birkaç ilden bir il olur diye düşünüyoruz.

Bu çerçevede, Şanlıurfa’ya dönüp baktığımızda, Şanlıurfa kültüründe, folklorunda, müziğinde kahramanlıkların son derece önemli olduğunu ve Kurtuluş Savaşı sırasında Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtarılması neticesinde birçok şiire, birçok şarkıya, türküye konu olmuştur. “Şanlıurfa’m için ben ölem.” diyen Şanlıurfalı şairler, Şanlıurfalı sanatçılar Şanlıurfa’nın kahramanlığını yere göğe sığdıramayacak düzeyde, kelimelerin dahi yetersiz kalacağı bir mücadele ile Şanlıurfa, bahsettiğimiz “şanlı” unvanının yanında İstiklal Madalyası’nı da bir o kadar hak etmiştir.

Bu çerçevede, birçok ilimizde bu tür benzer mücadeleler ve kahramanlıklar olmuştur. Tarihimize dönüp baktığımızda bu kahramanlıklar ülkemiz açısından son derece önemlidir. Geldiğimiz noktada, şu anda Şanlıurfa’da hangi dinden, hangi dilden, hangi ırktan derseniz deyin, inanç ve etnik yapıda -hangi yapıda derseniz deyin- insanlar son derece huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamaktadırlar. Şanlıurfa, tarihinde her zaman sağduyunun sesi olmuştur. Şanlıurfa, tarihinde her zaman için, gerçekten huzurun, kardeşliğin, barışın, kavgasız ve gürültüsüz bir il olma noktasında güzellikleri sergilemiş ve bu manada da ilerlemeye devam etmektedir. Geldiğimiz noktada hükûmetlerimizin gerek Şanlıurfa gerek Doğu ve Güneydoğu illerinde yapmış olduğu yatırımlar ortadadır. Biz, GAP kapsamındaki illere baktığımızda 36 katrilyon yatırım yapmışız ki, hükûmetlerimizin de Şanlıurfa’ya verdiği önem ortada ve Şanlıurfa’yı ne kadar sevdiği, verdiği bu desteklerle ortadadır.

Bir kez daha “şanlı” unvanının Şanlıurfa’ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve inşallah, sizlerin oylarıyla İstiklal Madalyası’na da “evet” diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Gök.

Gündem dışı üçüncü söz, İstanbul hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Şafak Pavey’e aittir.

Buyurun Sayın Pavey. (CHP sıralarından alkışlar)

3.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, İstanbul’a ilişkin gündem dışı konuşması

ŞAFAK PAVEY (İstanbul) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.

“Dünyanın her yanında nifak tohumları ekmeye çalışan ya da kendi toplumlarındaki sorunlar için Batı’yı suçlayan liderlere sesleniyorum: Bilin ki, kendi halkınız neleri yok ettiğinize göre değil, neleri inşa edeceğinize göre sizi yargılayacaktır. Yolsuzluk, aldatma ve muhalifleri susturma yoluyla iktidara yapışıp kalanlara sesleniyorum: Bilin ki, tarihin yanlış yerinde duruyorsunuzdur.” Bu sözler benim değil, Hükûmetin önünde kurşun geçirmez duran ABD Başkanı Obama’ya ait. 2009’da kendisi, komplo geleneğine karşı böyle bir cevap vermişti. Dünyanın bütün beceriksiz hükûmetleri halkın canına okuduktan sonra, kendi günahlarını komployla kapatmaya çalışırlar; Orta Doğu’da da bu çok işe yarar.

Vinçlerle kapanmış İstanbul silueti içinde betona boğulmuş gençler, küçücük bir parkı korumak istediler. Sesleri bastırılan ve sürekli hakarete uğrayanların sesi oldu Gezi. Can verme, göz kaybetme, zehirlenme ve geleceklerinin fişlenmesine karşın yaptılar bunu. Korkarım, Gezi’de yaşadıklarımız esnasında, sizinle insan olarak paylaştığımız ortaklıkları bile kaybettik. Ancak yıllar sonra vârislerinizin, bir zamanlar ağaç korumak isterken ne kadar çok biber gazı yediğinizi gözyaşları içinde anlatacağını da düşünüp korkarım.

Her fırsatta nasıl aşağılandıklarını pembe diziye çevirenlere gerçek resmî aşağılanmanın ne demek olduğunu anlatacağım şimdi:

12 Mayıs 2012’de Eminönü’de bir davete gidiyordum. Otoparkçı izin vermedi, yolu Valinin emriyle kapattığını ve resmî araç dışında kimseyi almayacaklarını söyledi. Vekil kimliğimi göstererek benim de bir nevi resmî sayılabileceğimi ve yürümekte zorlandığımı söyledim. Bariyeri açmadığı gibi, hiçbir CHP vekiline yol açmayacağına dair hakaretleriyle devam etti. Valiye ulaşmaya çalıştım, malum, Vali çok yüksek bir makam, ulaşmak çok mümkün olmadı. Sonunda, biriken vatandaşlar bariyerleri kaldırarak benim için yolu açtılar. Daha sonra bir polis memuru yaşananlar için özür diledi.

25 Kasım 2012’de resmî güvenlikten geçerken görevli, arama için sol kolumu da kaldırmamı söyledi. Protez olduğunu, kaldıramayacağımı söyledim, görevli ısrar etti. Orada bulunan biri, “AKP milletvekili olsa aynısını yapar mıydınız?” diye sordu, görevli “Vali Bey’in emri.” cevabını verdi.

Mart ayında bir cuma akşamı polis kontrolü için durduruldum arkadaşımla Cihangir’de. Vekil kimliğimi gösterdim. Ömrümde hiç nefret ve kinin bu kadar yoğun toplandığı bir bakışı hatırlamıyorum. Prosedüre sessizce uyduk. Buzdan soğuk bir sesle “Vali Bey’in emri.” dedi.

22 Haziran 2013 günü taksiyle Dolmabahçe’den Gümüşsuyu’na karanfil koymaya giderken polisin yolu kapattığını gördüm. Yürüyemeyeceğimi ve beni geçirmelerini rica ettim, memur nazikçe amirine bilgi verdi. Ancak amiri için CHP milletvekiliyle değil göz teması kurmak, yüzüne bakmak bile mekruh olmalıydı. Taksi şoförünü muhatap alıp hakaret ve küfür eşliğinde, ruhsatını iptal etmekle tehdit etti. Ürken taksi bizi yolda bırakıp indirip gitti. Ne de olsa ben polisleri hizaya getiren AKP vekilinin oğlu değildim. Seçilmiş vekilin zerrece değeri yoktu. Hükûmetin atadığı polis, amirinin ona hayatı zindan edeceğini de biliyordu. Ne yaptıysam amirin beni insan yerine koymasını sağlayamadım. Muhtemelen, beni oracıkta öldürme yetkisi olmadığı için dünyaya kahretmiş olmalıdır.

Burnu kırılan Ramis Topal, dizi kırılan Muharrem Işık arkadaşlarımı da örnek gösteririm. Vali Bey'e ulaşamayınca, bunu başarmış arkadaşım Sezgin Tanrıkulu’nu da kıskanmadım değil. Hayli önemli bir görevde bulunan birini aradım, “Neden sürekli böyle bir muameleyle karşılaşıyoruz?” diye sordum. Valinin, “CHP’li vekillerin gözünün yaşına bakmayın.” dediğini öğrendim. Bu doğru mu? Başbakanın polis memurlarını kişisel askeri olarak tanımlayan konuşmasından sonra doğru gibi görünüyor. Umarım yanılıyorumdur, umarım bunlar valilik talimatıyla değil, bazı polislerin CHP vekillerine duydukları şahsi kinden ötürü başımıza geliyordur. Sendikal hakları bile olmayan ve olaylardan dolayı vicdanları, itibarları yaralanmış, can kaybetmiş polislerimizi tenzih ederim ancak bu iddiayı Hükûmete sormak mecburiyetindeyim.

Konuşmamı bize Gezi ağaçlarının Hyde Park ağaçları kadar değerli olduklarını gösteren gençlerimizi yürekten selamlayarak kapatıyorum. Saygılarımla. (CHP ve BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Pavey.

60’ıncı maddeye göre 10 arkadaşımıza kısa söz vereceğim.

Sayın Köprülü…

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, demokrasi ve özgürlük isteyen insanları vuranların, bu emirleri verenlerin ve onları hukuk önünde akladığını zannedenlerin bu halk tarafından tarih boyunca unutulmayacağına ilişkin açıklaması

EMRE KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ankara’da polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ü vuran polis memuru dün serbest bırakıldı. Dünyayı ayağa kaldıran Gezi Parkı eylemlerindeki müdahale görüntülerini Başbakan Erdoğan kahramanlık destanı olarak nitelendiriyor. Gaz fişekleriyle, plastik mermilerle vatandaşların hedef gösterildiği, tekme tokat darbedilerek gözaltıların yaşandığı bu süreçte eğer bir kahraman aranıyorsa, o, hiç şüphesiz ki demokrasi isteyen, “özgürlük” diye, “adalet” diye bağıran halktır ve hiç şüphesiz ki bu kahramanlar tarih boyunca unutulmayacaktır. Ama şu da bilinmelidir: Demokrasi isteyen, özgürlük isteyen insanları vuranlar, bu emirleri verenler ve onları hukuk önünde akladığını zannedenler de bu halk tarafından tarih boyunca unutulmayacaktır.

BAŞKAN – Sayın Havutça…

2.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, polisin uyguladığı şiddet nedeniyle büyük bir terör yaşandığına, halkla polisi karşı karşıya getiren nefreti ve Başbakanın bu söylemlerini kınadığına ilişkin açıklaması

NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

4 ölü var, 7.822 yaralı, 59’unun durumu ağır… İstanbul’da 1 ölüm, 4.500 yaralı, 4 kişinin hayati tehlikesi sürüyor; 6 kişinin kafası kırıldı, 6 kişi gözünü kaybetti, 35 kişinin kolu, bacağı kırıldı, 40 kişi yanıklar içerisinde TOMA’lardan. Ankara’da 1 ölüm, 1.350 yaralı. İzmir’de 2’si ağır 800 yaralı. Adana’da 1 ölüm, 3’ü ağır 161 yaralı. Eskişehir’de 300, Muğla’da 1, Mersin’de 17, Balıkesir’de 155… Memleket, polisin uyguladığı şiddet nedeniyle büyük bir terör yaşıyor. Halkla polisi karşı karşıya getiren düşmanlığı, nefreti şiddetle buradan kınıyor ve Başbakanın bu söylemlerini Türk halkının önünde kınıyorum.

BAŞKAN – Sayın Tüzel…

3.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Başbakanın, bir aydır sokaklarda yaşanan polis şiddetinin azmettiricisi olduğuna, Ethem Sarısülük’ü öldüren polisin kollandığına ve suç işleyenlerin halka mutlaka hesap vereceklerine ilişkin açıklaması

ABUDULLAH LEVENT TÜZEL (İstanbul) – Sayın Başkan, Başbakan her gün konuşuyor, biteviye suçluyor, itham ediyor, tehdit ediyor, “Yaptım, olacak.” diyor, gündemi kendi değil, halk belirledikçe saldırganlaşıyor. “Emri ben verdim.”, “Yetkilerini kullandılar.”, “Demokrasi testinden geçtiler.” “Kahramanlık destanı yazdılar.” ve son olarak “Ayaklar baş mı olacak?” diyen Başbakan, bir aydır sokaklardaki vahşetin, devlet ve polis şiddetinin azmettiricisi olmuştur. Bilanço ortadadır.

Şimdi açıkça insan öldüren devlet görevlisi kollanmakta, korunmaktadır. Ethem Sarısülük’ü öldüren polisin tutuklanmaması bundandır. Böyle olunca, Bingöl’deki tecavüz suçunu işleyen uzman çavuşlar da tutuklanmamakta. Hükûmet, anti demokratik yönetimini ve tiranlığı ayakta tutmak için memurunun sırtını sıvazlamaktadır. Zulüm ile abad olunmaz. İnsanlık onuru işkenceyi yenecektir. Suç işleyenler halka mutlaka hesap verecektir.

BAŞKAN – Sayın Yeniçeri…

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Hükûmetin, terörün bittiğine yönelik açıklamalarıyla halka yalan söylediğine ilişkin açıklaması

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ey AKP, ey AKP iktidarı, “Terör bitti, teröristler sınırın öte yanına geçti.” diyerek halka yalan söylemeye utanmıyor musunuz? Cizre’de teröristlerin “Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi” adı altında asayiş birimleri kurduğundan haberiniz yok mudur? Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin adının “Kuzey Kürdistan” olarak ifade edildiğini duymadınız mı? Bölücülerin kendi kaderini tayin etme hakkı elde etmeye çalıştıklarının farkında değil misiniz? DTK, adını “ulusal meclis” olarak değiştirip Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı kendi alternatif meclislerini oluşturdu, bilmiyor musunuz? “İrade bizimdir, özerklik, federasyon ya da bağımsızlığı istediğimiz gibi ilan ederiz.” diyorlar. İlerleyen aşamalarda dört parçalı Kürdistan üzerinde pankürdizm hedefine ulaşmaya çalışacaklarını söylüyorlar. Bütün bunların ne anlama geldiğini anlamıyor musunuz? Bir devlet böyle kurulur, bir devlet böyle yıkılır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – “Çözüm” dediğiniz şeyin çözüme son veren çözüm olduğunu öğrenmediniz mi? Değilse istifa edin.

BAŞKAN – Sayın Işık… 

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin resmî İnternet sitesinde 14/6/2013 tarihinden itibaren yer alan bir duyuruya ilişkin açıklaması

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Kütahya ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin resmî İnternet sitesinde 14 Haziran 2013 tarihinden itibaren yer alan bir duyurudan bahsetmek istiyorum. “Halkımıza duyurulur” şeklindeki başlıkla başlayan bu duyuruda “İlimizde, hastanelerimizin ihtiyacını karşılamak konusunda destekte bulunmak isteyen hayırseverlerimizin bizimle irtibata geçmesi memnun edici olacaktır. Büyük meblağlı projeler 3-5 hayırseverin ortaklaşa destekleriyle karşılanabilir. Hayırseverlerimizin ve vatandaşlarımızın, insan sağlığı gibi önemli bir konuda yardımları ve sadakayıcariyeleri bizleri memnun edeceği gibi, halkımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini de artıracaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” şeklinde yer alan ilandan utandığımı ifade ediyorum. AKP hükûmetleri döneminde kamu kurumlarının sadakayıcariyeye muhtaç bırakılmasını şiddetle kınıyorum, Hükûmete de duyuruyorum.

BAŞKAN – Sayın Dibek…

6.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, buğday hasadının başladığına ve açıklanan fiyatların sıkıntı yarattığına ilişkin açıklaması

TURGUT DİBEK (Kırklareli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Biz milletvekillerini burada dinleyecek bir tek bakan yok gerçi, bakıyorum, göremedim ama yine de biz, vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları dile getirelim.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi benim ilimde de, bizim Trakya’da da, buğday hasadı başladı ama her yıl aynı sıkıntıyı yaşıyoruz: Bakanlık bir fiyat açıklıyor, işte, bizim bölgedeki buğdayımız için 720 lira açıklamış ama Ofis dahi 675-680 lira civarından buğdayını alıyor çiftçimizin, üreticimizin. Zaten tüccar, biliyoruz tüccarın tutumunu, orada 580-600 liralara kadar düşüyor.

Şunu belirtmek isterim, sadece şu rakamı insanlar karşılaştırsınlar: Yani gübreyi, ilacı bıraktım ama 1 litre mazot şu anda 4,3 gibi. Bu fiyatlarla bakıldığında üreticinin 1 litre mazotu almak için 6 kilogram buğday satması lazım, hatta 7 kilogram da olabiliyor tüccara verdiğinde. Şimdi, üreticimizin bu kadar ötelenmesini inanın çok büyük üzüntüyle karşılıyoruz ve Hükûmetin özellikle Tarım Bakanlığının…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Öğüt…

7.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Gezi Parkı olayları nedeniyle yapılan bazı açıklamalara ilişkin açıklaması

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Başbakan, şimdiye kadar kindar nesiller yetiştirildiğini söylemişti. Meğerse bizler fark etmeden, toplum uyurken yetiştirmişler bile. Ethem Sarısülük’ü katleden polis yirmi gün açığa çıkartılamadı, mahkemede serbest bırakıldı. Aktivistlere haince vuran, işkence yapan polis, yakalanınca “Kendimden geçtim.” dedi. Polis müdürü “Çanakkale Savaşı’ndan sonra en büyük destanı yazdınız.” dedi. Üniversitede bölüm başkanları, muhtarlar “Gezi’ye katılanlar Ermeni’dir, Rum’dur, onların takipçisidir.” dedi. Bir gençlik kolları başkanı “Bundan sonra yıkacağımız yer Anıtkabir’dir.” dedi. Başbakan hâl⠓iki ayyaş”ın kim olduğunu açıklayamıyor. Kabataş’tan Kadıköy’e geçenler, Başbakanın inadına, Kadıköy’den Beşiktaş’a geçenler çoğaldı. Kadıköylüler kendini her yerde gösteriyor. Başbakanımız, maalesef, Erzurumlu Teyyo’yu bile geçti.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

 BAŞKAN – Sayın  Doğru…

8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde kentsel dönüşüm ve yol yapımı için birçok ağacın kesildiğine ve 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü’ne ilişkin açıklaması

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Tokat ili Yeşilyurt ilçesinde, merkezde, devlet demir yolları kenarında birçok sayıda çam ve akasya ağacı kentsel dönüşüm ve yollar için katliam şeklinde kesilmiştir. Selahattin Yılmaz isimli bir vatandaşımız, bu konuyu Meclis gündemine taşımamızı istemiştir. “Bir doğa katliamı yaşanıyor burada.” diyor, yetkililerin dikkatini çekiyor ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz.

İkinci olarak da, 26 Haziran tarihi, Birleşmiş Milletlerce Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü olarak belirlenmiştir. Madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımı, bütün dünyanın olduğu gibi ülkemizin de çok önemli bir sorunudur. Gençler zehirlenmekte, sağlıklarını kaybetmektedir, aileleri de perişan olmaktadır. Konunun sağlık yönü dışında, ticareti de çok önemlidir. Terör örgütleri yaklaşık olarak 10 milyar dolar civarında bir uyuşturucu gelirini de kendi eylemlerinde kullanmaktadırlar. Bu yönlü olarak da mücadele edilmesi gerekmektedir. Bundan sonra mücadele…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Halaman…

9.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara-Adana kara yolunun durumuna ilişkin açıklaması

ALİ HALAMAN (Adana) – Başkanım, teşekkür ederim.

Sayın Başkanım, yetkili bakan arkadaşlarımız da yok tabii. Ben bunu sizin vesile olmanız dolayısıyla söyleyeceğim. Bu yasama yılı bitmek üzere. Uzun dönemdir biz bu Ankara-Adana yolunu sık sık gündeme getirdik ama bir türlü bu Adana-Ankara yolu… Bir tarafı ta Suriye, bir tarafı Irak. Karayollarından sorumlu Bakana özellikle rica ediyorum. Bu Ankara-Adana yolunun trafik işaretlerinden ve trafik kazalarından kurtulması için ilgilerini bekliyor, teşekkür ediyoruz.

BAŞKAN – Sayın Dedeoğlu…

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş ve ilçelerindeki tarihî ve kültürel yapıların tadilatlarının yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Tarihî ve kültürel özellikleriyle Türkiye’nin sayılı illerinden biri de Kahramanmaraş’tır. Bu tarihî ve kültürel özelliklerimiz bizden sonraki nesillere de intikal ettirilmelidir. Bunlara çok iyi bakmamız lazım, bunları çok iyi korumamız lazım ama maalesef ki Kahramanmaraş ve ilçelerinde bu tarihî ve kültürel özelliklere sahip binalarımıza, yapılarımıza istenilen ilgi ve alaka yoktur. İlgili bakanlıklardan, bu konuyla ilgili, Kahramanmaraşlılar olarak yardım bekliyoruz ve bunların 2013, en geç 2014 yılının içerisinde tadilat ve dekorasyonlarının tekrar yapılmasını talep etmekteyiz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Tarhan…

11.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, kanıtların görüntülerde yer almasına rağmen Ethem Sarısülük’ü öldüren polisin meşru müdafaa gerekçesiyle serbest bırakılmasını kınadığına ilişkin açıklaması

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Sayın Başkan, teşekkürler.

Değerli milletvekilleri, dün bir şey oldu, onu ben tekrar hatırlatmak istiyorum. İki hafta önce Meclis kürsüsünden polis tarafından vurulduğunu söylediğim Ethem’i öldüren polis meşru müdafaa gerekçe gösterilerek dün serbest bırakıldı. O gün ben de Kızılay’daydım, pek çok çocuk Kızılay’daydı, AKP’ye oy veren insanların çocukları Kızılay’daydı ve ben Devlet Demiryolları Hastanesine gözaltına alınanların raporları için gittiğimde, destek olmak için gittiğimde orada bir AKP’li ailenin çocuğu da vardı gözaltında alınanların içerisinde ve bir otobüs durağından alınıp götürülmüştü. Orada bulunan pek çok çocuğun başına gelebilirdi, hepimizin çocuğunun başına gelebilirdi Ethem’in başına gelenler. O yüzden ben kanıtların görüntülerde görülmesine rağmen meşru müdafaa gerekçesiyle sanığın serbest bırakılmasını buradan kınıyorum. Tam teçhizatlı bir Robocop’un, başında kask, elinde silahla sağa sola ateş ettiğini herkes gördü, bütün Türkiye izledi, bir videodan izledi, yere düşenleri tekmelediğini izledi.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) - Bunu, oradaki çok sayıda insanın ölebileceğini bile bile havaya değil bir insanın başına ateş edebileceğini gördü ve meşru müdafaanın tanımının değiştiğini gördü bu kararla. Ben bu kararı kınıyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Meclis televizyonunun benden bir ricası oldu teknik bir meseleyle ilgili, birleşime beş dakika ara vereceğim.

Kapanma Saati: 15.33
İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.40

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Fatih ŞAHİN (Ankara), Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124’üncü  Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Sayın milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar, gündemin “Sözlü Sorular” kısmının 1, 34, 39, 59, 72, 75, 76, 77, 80, 85, 101, 111, 113, 115, 120, 121, 125, 139, 147, 158, 170, 186, 230, 246, 276, 289, 326, 330, 335, 336, 343, 344, 347, 357, 453, 454, 455, 481, 482, 509, 564, 581, 589, 596, 609, 679, 681, 682, 703, 806, 818, 956, 1001, 1040, 1041, 1053, 1085, 1143, 1146, 1244, 1261, 1354, 1395, 1409, 1410, 1439, 1570, 1687, 1729, 1776, 1812, 1813, 1815, 1847, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 2066, 2067, 2068, 2081, 2119, 2120, 2121, 2132, 2152, 2216 ve 2293’üncü sıralarında yer alan önergeleri birlikte cevaplandırmak istemişlerdir.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum.

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 21 milletvekilinin, sosyal güvenlik sistemiyle ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/675)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2’nci maddesinde sosyal devlet ilkesini cumhuriyetin nitelikleri arasında kabul etmektedir. Sosyal devlet ilkesinin gerçekleşmesine hizmet eden önemli sosyal politika araçlarından birisi de sosyal güvenliktir. Bu bakımdan sosyal güvenlik hizmetleri sosyal devletin asli görevi kabul edilmektedir. Ülkemiz de vatandaşlarımızın sosyal güvenliklerinin sağlanmasına dönük gerekli sistemini ve kurumlarını oluşturmuştur.

Ülkemizde sosyal güvenlik mevzuatı sürekli olarak bir değişim yaşamaktadır. Özellikle emeklilik bakımından bir kişinin sigortalı olduğundaki geçerli mevzuat hükümlerine göre emekli olması mümkün olmamıştır. Sosyal güvenlikte kural değişiklikleri yüzünden vatandaşlarımız ne zaman emekli olacaklarını bir türlü bilememekte, emekliliklerini planlayamamaktadırlar. Her mevzuat değişikliği beraberinde bir mağdurlar kitlesi yaratmaktadır.

1999 yılında da emeklilik rejiminde radikal değişiklik yapılarak emeklilik yaşı yükseltilmiştir. Bütün toplumumuzu doğrudan ilgilendiren bu değişiklik, o dönem toplumsal kesimlerin muhalefetine, yaygın protesto eylemlerine, uyarılarına rağmen yasalaştırılmıştır. 8/9/1999 tarihinde çıkarılan 4447 sayılı Kanun’la 5434, 506, 1479, 2925, 2926 sayılı kanunlarda değişiklik yapılarak emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltilmiştir. “Emeklilikte kademeli geçiş" olarak bilinen hükümler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği için aynı konu 23/5/2002 tarihinde 4759 sayılı Yasa ile yeniden düzenlenmiş ancak hâlihazırda sistem içinde bulunanların hakları muhafaza edilmeyerek yeni bir kademeli geçiş sistemi düzenlenmiştir. Böylece sisteme dâhil hemen herkesin emeklilik yaşı yükselmiştir. Yapılan bu düzenlemeden sayıları yüz binlerle ifade edilen vatandaşımız etkilenmiştir.

Ekonomide yaşanan krizler, olumsuzluklar ya da başka nedenlerle işini kaybeden işçi, dükkânını kapatmak zorunda kalan esnaf, mevzuatın öngördüğü prim ödeme sürelerini doldurmalarına rağmen, emeklilikte kademeli geçiş nedeniyle emekli aylığından yararlanamamaktadırlar. Belli bir yaşın üzerinde olan bu vatandaşlarımız, kayıt dışı ekonominin yüzde 40'ların üzerinde seyrettiği, işsizliğin yüzde 10'ların üzerinde olduğu bir ortamda kayıtlı olarak çalışabilecekleri bir iş bulmakta zorlanmaktadırlar. İşsizlik sigortasından yararlanma süreleri de sınırlı olduğundan emeklilik için yaşını doldurmayı bekleyen vatandaşlarımız ilave olarak bir de sağlık güvencesi sorunu yaşamaktadırlar. Sigortalı bir işte çalışamadıklarından sağlık sigortası güvencesinden de mahrum durumdadırlar. Bu sıkıntıları yaşayanlar gerek sosyal medya ortamında gerekse mektup, e-mail, telefon gibi iletişim araçlarını kullanarak hemen her gün tüm milletvekillerimize çağrı yaparak bu sorunlarının çözümünü talep etmektedirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına vermiş olduğum (7/3669) esas numaralı soru önergesiyle “Mevzuatın öngördüğü hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısını doldurarak emekli olan, ancak emekli aylığı bağlanabilmesi için yaş koşulunu sağlamayı bekleyen toplam kaç kişi vardır? Bunların bağlı oldukları sosyal güvenlik mevzuatı açısından yani 5434, 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamına göre sayısal dağılımı nasıldır?” şeklinde bir soru yöneltmiştim. Sayın Bakan tarafından 5/3/2012 tarihinde soru önergeme verilen kısa yanıtta “Mevzuatın öngördüğü hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısını doldurarak emekliliği hak eden, ancak emekli aylığı bağlanabilmesi için yaş şartını yerine getirmeyi bekleyen kişi sayısı ile emekli aylığı bağlanabilmesi için aranılan bütün şartları yerine getirdiği hâlde çalışmasını sürdüren kişi sayısı ve bunların bağlı oldukları sosyal güvenlik mevzuatı açısından sayısal dağılımı ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem veri tabanında herhangi bir veri bulunmadığı” belirtilmektedir.

İşi, sorumluluğu sosyal güvenlik sistemine ilişkin kayıtları tutmak, iş ve işlemleri yapmak olan SGK'da bu verilerin bulunmayışı düşündürücüdür. Kurumun, sosyal güvenlik politikalarını hangi verilerden hareketle yönlendirdiği ise sorulması gereken sorulardandır.

Bu nedenle SGK'da bulunmayan emeklilik verilerini, emeklilikte prim ödeme süresini tamamladığı hâlde emekli aylığı için yaşının dolmasını bekleyenlerin sayısını, sorunlarını, çözüm alternatiflerini tespit etmek, SGK için bir veri tabanı oluşturmak amacıyla Anayasa'nın 98 ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) İzzet Çetin                                          (Ankara)

2) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                 (Kayseri)

3) Veli Ağbaba                                       (Malatya)

4) Ali Rıza Öztürk                                  (Mersin)

5) Kadir Gökmen Öğüt                          (İstanbul)

6) Candan Yüceer                                   (Tekirdağ)

7) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                  (İstanbul)

8) Mevlüt Dudu                                      (Hatay)

9) Ali Serindağ                                       (Gaziantep)

10) Namık Havutça                                (Balıkesir)

11) Ramazan Kerim Özkan                    (Burdur)

12) Hasan Akgöl                                    (Hatay)

13) Haluk Eyidoğan                               (İstanbul)

14) Ali Demirçalı                                    (Adana)

15) Gürkut Acar                                     (Antalya)

16) Celal Dinçer                                     (İstanbul)

17) Mustafa Serdar Soydan                    (Çanakkale)

18) Ümit Özgümüş                                 (Adana)

19) Bülent Tezcan                                   (Aydın)

20) Mehmet Ali Ediboğlu                       (Hatay)

21) Uğur Bayraktutan                             (Artvin)

22) Mehmet Şeker                                  (Gaziantep)

2.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 21 milletvekilinin, medyanın sorunlarının, özgür ve güçlü bir medya için alınması gereken kararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/676)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Evrensel bir insanlık değeri olarak düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü ile bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Basın özgürlüğü, gerek Birleşmiş Milletler gerekse Avrupa Birliği tarafından tanınan ve gelişmiş demokrasi standardı olan çok önemli bir haktır. Özgür ve güçlü bir medya, demokratik sistemin korunması ve ileri götürülmesinde son derece hayati bir önemi haiz olup siyasal ve ekonomik gelişmişliğin de ön koşullarından biridir.

Kamu adına bilgi ve haber alma hakkını kullanması nedeniyle bir kamu hizmeti olarak addedilen basının görevi, ülkedeki bilgi ve gelişmeleri zamanında, tam ve doğru olarak vatandaşlara sunmak ve böylelikle, kamu gücünü kullananlar üzerinde bir denetim aracı olmaktır. Özellikle teknolojinin hızla geliştiği bir dünyada bilgi toplumuna dönüşülmesi, basının işlevini daha da önemli kılmaktadır. Bu vasfı nedeniyledir ki, demokrasilerde medya dördüncü kuvvet olarak değerlendirilmekte ve sıkı anayasal/yasal güvencelerle teminat altına alınmaktadır.

Bununla birlikte, ülkemizde medyanın özgür ve güçlü olduğundan söz etmek her geçen gün imkânsız hâle gelmektedir. Basın özgürlüğü alanında ilerlemesi gereken Türkiye bu alanda gerilemekte ve ülkemizde gerçek anlamda gazetecilik yapmak zorlaşmaktadır.

Nitekim, 2011 yılı dünya basın özgürlüğü sıralamasında, Türkiye, önceki yıla kıyasla 10 basamak gerileyerek 179 ülke içinde 148'inci sırada yer almıştır. Yine, hâlen 100'e yakın gazeteci tutuklu olarak hapishanelerde bulunmaktadır. Şüphesiz ki bu korkunç tablo AB üyeliğine aday çağdaş bir ülkeye yakışmamakta, demokrasimiz ve halkımız bu durumu hak etmemektedir.

Basın özgürlüğü alanında böylesi bir üzücü konum içinde bulunan medyamızın, diğer alanlarda da pek çok ciddi sorunu bulunmaktadır. Medya kuruluşları üzerindeki büyük mali baskılar, sektörün boğuştuğu ekonomik sıkıntılar ve içinde bulunduğu siyasi baskılar ve tekelleşme sorunu, gazetecilerin çalışma koşulları, gazetecilerde sosyal güvenlik, sendikasızlaşma ve ücret dengesizliği sorunu, basın özgürlüğü ve etik sorunu, kişi ve kuruluşları itibarsızlaştırmaya yönelik kurgu ve gerçek dışı haber ve köşe yazılarının son dönemde artmış olması, meslek içi eğitim sorunu, hukuksal sorunlar, yerel medya kuruluşlarının sıkıntıları gibi hususlar da maalesef ki ülkemizde yaygın bir şekilde görülmekte, bu durum medyamızın özgürlüğünü ve gücünü engellemektedir.

Yine, gazete dağıtım şirketlerinin rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasının önündeki engellerin kaldırılması kuşku yok ki basın özgürlüğüne de katkı sağlayacaktır.

Bu çerçevede, gerek halkın bilgi edinme hakkının korunması ile düşünce ve ifade özgürlüğünün gözetilmesi gerekse siyasi baskılardan arınmış özgür bir medyanın sağlanması için medyanın içinde bulunduğu koşullar incelenerek özgür ve güçlü bir medya yolunda alınması gereken karar ve önlemlerin tespiti amacıyla Anayasa’nın 98’inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 20/3/2012

1) Aydın Ağan Ayaydın                 (İstanbul)

2) Aykut Erdoğdu                          (İstanbul)

3) Mevlüt Dudu                              (Hatay)

4) Uğur Bayraktutan                       (Artvin)

5) Mehmet Şeker                            (Gaziantep)

6) Orhan Düzgün                           (Tokat)

7) Mahmut Tanal                            (İstanbul)

8) Haluk Eyidoğan                         (İstanbul)

9) Namık Havutça                          (Balıkesir)

10) Tufan Köse                              (Çorum)

11) Mustafa Serdar Soydan            (Çanakkale)

12) Salih Fırat                                 (Adıyaman)

13) Mehmet Hilal Kaplan               (Kocaeli)

14) Doğan Şafak                            (Niğde)

15) Ümit Özgümüş                         (Adana)

16) Aytun Çıray                             (İzmir)

17) Turhan Tayan                           (Bursa)

18) Osman Kaptan                         (Antalya)

19) Arif Bulut                                 (Antalya)

20) Mehmet Volkan Canalioğlu     (Trabzon)

21) Ali Demirçalı                            (Adana)

22) Ercan Cengiz                            (İstanbul)

3.- Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz ve 20 milletvekilinin, doğal gaz arz-talep dengesi sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/677)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gerekçesini ekte sunduğumuz, yaşanan doğal gaz arz-talep dengesi sorununun bir sonraki kış ve takip eden yıllar tekrar yaşanmamasını sağlamak üzere yasal düzenlemeler de dâhil olmak üzere alınacak tedbirlerin tespiti için Anayasa'nın 98'inci, İç Tüzük’ün 104, 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 19/3/2012

1) S. Nevzat Korkmaz                       (Isparta)

2) Oktay Vural                                  (İzmir)

3) Mehmet Şandır                              (Mersin)

4) Münir Kutluata                              (Sakarya)

5) Emin Çınar                                    (Kastamonu)

6) Murat Başesgioğlu                        (İstanbul)

7) Celal Adan                                    (İstanbul)

8) Meral Akşener                              (İstanbul)

9) Kemalettin Yılmaz                         (Afyonkarahisar)

10) Mustafa Erdem                            (Ankara)

11) Ahmet Kenan Tanrıkulu              (İzmir)

12) Emin Haluk Ayhan                     (Denizli)

13) Mustafa Kalaycı                          (Konya)

14) Zühal Topcu                                (Ankara)

15) Sadir Durmaz                              (Yozgat)

16) Enver Erdem                               (Elâzığ)

17) Mesut Dedeoğlu                          (Kahramanmaraş)

18) Ali Öz                                         (Mersin)

19) Seyfettin Yılmaz                          (Adana)

20) Hasan Hüseyin Türkoğlu            (Osmaniye)

21) Bahattin Şeker                             (Bilecik)

Genel Gerekçe:

Ülkemizin doğal gaz temininin kış mevsimindeki yoğun talebi karşılamada yetersiz kalması nedeni ile krizi küçük tüketiciye yansıtmamak için doğal gaz arz-talep dengesi ancak büyük enerji üreticileri, gübre üreticileri ve OSB'lere yönelik kısıntı veya kesinti uygulaması yaparak sağlanmaya çalışılmış ve çalışılmaktadır.

Türkiye elektrik sisteminde, elektrik ihtiyacı yüzde 50 seviyelerinde doğal gaz kaynaklı üretimle karşılanmaktadır. Doğal gaz arzında yaşanan sorunlardan dolayı elektrik arz-talep dengesi bozulmuştur. Bu dengenin yeniden sağlanabilmesi için demir-çelik, çimento sektörleri ve OSB'ler başta olmak üzere büyük enerji tüketicilerine yönelik olarak TEİAŞ tarafından verilen talimatlar ile elektrik kesintisi uygulaması başlatılmıştır.

Yaşanan doğal gaz arz-talep dengesi sorununun bir sonraki kış ve takip eden yıllar tekrar yaşanmamasını sağlamak üzere doğal gaz arz güvenliğine yönelik altyapı ve gaz tedarik planlamalarının en üst seviyede ele alınması gerekmektedir. Aksi hâlde, elektrik kesintilerinin, OSB ve sanayi kuruluşlarının yanı sıra konutlara yansıması kaçınılmaz olacaktır. Bu durum ise, mini buzul çağının yaşanmaya başladığı söylenen kış aylarında ülkemizi ve insanımızı telafisi zor problemlerle karşı karşıya bırakacaktır.

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, yaşanan doğal gaz arz-talep dengesi sorununun bir sonraki kış ve takip eden yıllar tekrar yaşanmamasını sağlamak üzere gerekli tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması amacı ile bir Meclis araştırması açılması gerekmektedir.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.

B) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışma talebinin uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1250)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmesine dair bir talebi olmuştur. Başkanlığımızca uygun görülen bu talep İç Tüzük’ün 25’inci maddesi gereğince Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                                   Cemil Çiçek

                                                                                                     Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                      Başkanı

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Karar yeter sayısı istiyoruz.

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 15.54


ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 16.07

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Fatih ŞAHİN (Ankara), Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124’üncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi tezkereyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı vardır, kabul edilmiştir.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- BDP Grubunun, Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve arkadaşları tarafından kadınların ve çocukların cinsel saldırılara karşı korunması amacıyla 31/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 25 Haziran 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunarak görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

                                                                                                                   25/06/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 25/06/2013 Salı günü (bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                  İdris Baluken

                                                                                                                       Bingöl

                                                                                                             Grup Başkan Vekili

Öneri:

31 Mayıs 2013 tarihinde, Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve arkadaşları tarafından verilen (3513 sıra no.lu) kadınların ve çocukların cinsel saldırılara karşı korunması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 25/06/2013 Salı günlü birleşiminde sunuşlarda okunması ve görüşmelerin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin lehinde Bingöl Milletvekili Sayın İdris Baluken…

Televizyon kapanıncaya kadar, mümkün olduğu kadar, arkadaşlarımız konuşsun istiyorum ben, yani heyecanım ve telaşım da ondandır.

Buyurun Sayın Baluken. (BDP sıralarından alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; partimizin vermiş olduğu grup önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, maalesef, Türkiye’de her yıl onlarca kadın ve çocuk cinsel tacize veya tecavüze uğramaktadır. Bugüne kadar, bu yaşanan taciz ve tecavüz olaylarının detaylarına baktığımız zaman, çoğunlukla bu tecavüz olaylarının toplu tecavüz şeklinde meydana geldiği ve pek çok tecavüz vakasında da kamu görevlilerinin, devlet görevlilerinin iştirakinin olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalırız. Bugüne kadar, bu kamu görevlilerinin dâhil olmuş olduğu bütün tecavüz vakalarının davalarını incelediğimiz zaman, çoğu zaman mahkemelerin kutsal devlet refleksi ile daha çok mağdur ya da mağdureyi zan altında bırakacak şekilde, ya kendi rızası ya ispat ya da tahrik gibi birtakım gerekçelerle suçluları kurtarma, mağdur veya mağdureyi teşhir etme şeklinde bir yol izlediklerini görürüz.

Pek çok davada, maalesef, takipsizlik kararları, zaman aşımından dolayı davaların düşmesi kararı ve yine insanlık dışı bu tecavüz vakalarından dolayı çoğu zaman adli paraya çevirme gibi, hiçbir şekilde kabul edilmeyecek dava süreçlerini görürüz. Pek çok örnek var, zaman kalırsa o diğer örneklere de ben biraz değineceğim.

Ancak, özellikle, son bir haftadır Bingöl kamuoyunda, Bingöl halkında artık ciddi düzeyde bir ayaklanma düzeyine varan onursuz bir süreci tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum.

2011 yılında, devletin silahını elinde bulunduran, devletin vermiş olduğu yetkiyle hareket eden 8 uzman çavuş tarafından 14 yaşındaki Bingöllü E.A. adındaki bir çocuğa cinsel istismar ve tecavüz şeklinde tam iki yıl boyunca insanlık dışı bir muamele yapılmıştır. Bu olay, bir ay öncesinde, E.A.’nın ve ailesinin büyük bir cesaret örneği göstererek Bingöl gibi dindar, muhafazakâr ve nispeten kendi içine kapalı olan bir toplumda bütün her şeye göğsünü gerecek şekilde adliye sarayına giderek adalet arama girişimiyle beraber, bütün kamuoyuna mal olmuştur.

Yanlış anlaşılmasın, burada bahsetmiş olduğumuz onursuzluk, E.A.’nın içerisinde bulunduğu durumla ilgili değildir. E.A.’ya, ailesine ve bir bütün olarak Bingöl halkına dayatılan sistemli politikaların tamamı o onursuzluğun ta kendisidir.

Düşünün ki 16 yaşındaki bir genç kız, kendi hakkını, uğramış olduğu insanlık dışı muameleyi teşhir etmek için, bütün zorlukları o toplum içerisinde belki de yaşamına mal olabilecek bütün süreçleri göz önünde bulundurarak adliyeye başvuruyor, adalete sığınmaya çalışıyor ama o adalet, E.A.’nın sığınmaya çalıştığı adalet, önce 4 sanık hakkında vermiş olduğu tutuklama kararını üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu kaldırıyor yani 14 yaşındaki bir kız çocuğuna iki yıl boyunca insanlık dışı muamelelerde bulunan bu 8 uzman çavuşun tamamı şu anda ellerini kollarını sallaya sallaya Bingöl halkının arasında dolaşmaya devam ediyorlar. Devletin silahı elinde, devletin vermiş olduğu yetki omuzlarında, bunlar, Bingöl halkının onurunu zedeleyen bu şahsiyetler hâlâ Bingöl’de görev yapmaya devam etmektedirler.

Bingöl halkı bir haftadır, on gündür hepinize sesini duyurmaya çalışıyor. Bingöl halkını da aşacak şekilde Kürt kadınlarının tamamı bir haftadır, on gündür sokaklarda, alanlarda Kürt kadınına, Kürt çocuklarına yönelik bu taciz ve tecavüz politikalarına karşı en güçlü şekilde duracaklarının mesajını vermeye çalışıyor. Olay Kürt kadınlarını da aştı, Türkiye kadın hareketlerinin de tamamı bu olayla ilgili ortaya çıkan durumdan dolayı her yerde ses vermeye, ses çıkarmaya, destek olmaya ve bu dayatılan tecavüz politikalarını boşa çıkarmaya çalışıyorlar ama hâlâ AKP Hükûmetinin bu kararın altında imzası bulunun bakanlarından tek bir açıklama duymadık.

Bu 8 uzman çavuş Jandarma bünyesinde çalışıyorlar ve bizim İçişleri Bakanıyla görüşmemize rağmen, Bingöl Valisiyle görüşmemize rağmen, hâlâ haklarında bir idari soruşturmayla açığa alınma ya da sözleşmelerinin iptal edilmesi gibi bir süreç işletilmedi, bir karar verilmedi ve İçişleri Bakanının bu konuyla ilgili tek bir cümlesine biz tanıklık etmedik. Bu 8 uzman çavuşu tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakan mahkemelerin bağlı olduğu Adalet Bakanlığından, Adalet Bakanından konuyla ilgili tek bir cümle duymadık ve hepsinden önemlisi, Başbakandan bu konuyla ilgili, bu yapılan zulümle ilgili, Bingöl halkına dayatılan bu onursuzlukla ilgili tek bir cümle, tek bir kelime duymadık. Başbakan, Gezi Parkı direnişi boyunca, yaklaşık iki hafta boyunca, başörtülü bir kadın kardeşimize yapılan zulmü kamuoyuna teşhir etti; defalarca, bunun üzerinden miting alanlarında, çıktığı her platformda halka şikâyet eden bir konumda bulundu. Şimdi, başörtüsünün altındaki E.A. olunca, Bingöllü bir genç olunca, bir Kürt olunca mı Başbakanın sesi çıkmıyor? Bir tek cümle duymamamızın sebebinin ne olduğunu Başbakanın, Adalet Bakanının, İçişleri Bakanının bir an önce açıklaması gerekiyor.

Buraya çıkmadan önce aldığımız bir son dakika haberine göre, 1 uzman çavuş hakkında -doğruluğunu teyit ettirme şansımız olmadı- bir tutuklama kararı çıkmış. Peki, bu ailenin teşhir ettiği, bu çocuğun teşhir ettiği geriye kalan 7 kişi hakkında herhangi bir işlemin yapılmıyor olması sizi rahatsız etmiyor mu? Böylesi bir şey var mı?

Daha önce de bu Meclis kürsüsünden konuştuğum zaman, Bingöl’deki adalet sarayında hangi kararların altına imza atıldığını sizlerle paylaştık. 18 yaşındaki bir kızımıza sadece BDP’nin seçim bürosuna geldiği için müebbet hapis veren bir yargı sisteminden bahsediyoruz. Üniversite öğrencilerini halay çektikleri için, fotoğraflarda ağzı açık olarak görüntülendikleri için yani neredeyse nefes aldıkları için tutuklayıp cezaevlerine gönderen bir yargı mekanizmasından bahsediyoruz. Bingöl’deki belediye başkanlarını haklarında hiçbir suçlayıcı unsur olmadan, düzmece iddianamelerle, ağır hastalık raporlarına rağmen cezaevine gönderen bir mekanizmadan bahsediyoruz. Su protestosuna katıldılar diye, on gün tek damla suyun akmadığı bir şehirde “Su neden akmıyor?” dedikleri için Bingöl halkı hakkında soruşturma açan bir yargı mekanizmasından bahsediyoruz. Bu tablo sizi rahatsız etmiyor mu? Böyle bir durum kabul edilebilir mi?

Bize hiç kimse gelip burada yargının bağımsızlığından falan dem vurmasın. Biz, yeri geldiğinde yargıya nasıl talimat verdiğinizi kamuoyuna açıkça deklare ettiğinize defalarca tanıklık ettik. İçişleri Bakanının hâlâ bu 8 kişiyi görevden almamasıyla ilgili tek bir gerekçe bize söyleyemezsiniz.

Dolayısıyla, başta bu E.A. vakası olmak üzere, geçmişte N.Ç. vakasında, yine Siirt’te yaşanan toplu tecavüz vakalarında da artık hakkın, hukukun, adaletin yerini bulması için bu Meclisin mutlaka bu tecavüz olaylarıyla ilgili, bu onursuzluğu dayatan politikalarla ilgili bir…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İDRİS BALUKEN (Devamla) – …komisyon kurması ve müdahil olması gerektiğini belirtiyorum. Bu konu partiler üstü bir konudur. Bu konu her partinin siyasal, sosyal, toplumsal duyarlılığının turnusol kâğıdı olabilecek bir konudur. Dolayısıyla, bu konuda her siyasi partinin olumlu yaklaşarak bir araştırma komisyonu kurulması hakkında olumlu tavır göstermesi gerektiğini tekrar belirtiyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Baluken.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin aleyhinde Malatya Milletvekili Sayın Öznur Çalık.

Buyurun Sayın Çalık. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; BDP grup önerisi üzerine söz almış buluyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Bu Meclis çatısı altında bulunan tüm siyasi partilerin sağlık, eğitim, ulaşım, kalkınma, ekonomi gibi sayabileceğimiz birçok alanda farklı bakış açıları ve politikaları olabilir. Fakat konu aile ve aileyi koruma olunca, kadın ve kadını koruma olunca, çocuk ve çocuğu koruma olunca ne mutlu ki bu çatı altındaki tüm siyasi partilerimiz aynı hassasiyetle yaklaşmakta ve yeri geldiğinde olaya müdahil olmak için gayret sarf etmekte. Bu, hepimiz için çok büyük mutluluk verici bir hadise.

AK PARTİ iktidarlarından önce, bu ülkede toplumun temelini oluşturan anne ve aileyi temsil eden ekonomik, sosyal ve kültürel, eğitim gibi sayabileceğimiz birçok alanda çalışmalar bir bütünlük içinde yürütülmüyordu. Yaşanan bu aksaklıkların ve problemlerin sağlıklı bir şekilde çözülmesi için, AK PARTİ iktidarları döneminde biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını kurduk. Bu da bizim aileye ne kadar önem verdiğimizin en önemli göstergesiydi. Aile Bakanlığımız, icracı bir bakanlık olarak kurulduktan sonra birçok alanda değişimi ve dönüşümü gerçekleştirerek geleceğe umutla bakmamıza vesile oldu.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; BDP’nin Meclis araştırması açılmasıyla ilgili önerisine istinaden, bir kez daha, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın şimdiye kadar cinsel istismar ve tecavüz konularıyla ilgili neler yaptığına bakmak isterim. Bakanlık olarak, biz 125 davaya müdahil olduk ve bu davaların 6’sında en üstten ceza verilmesini sağladık. Bununla birlikte, diğer devam eden tüm davaların da yakinen takipçisiyiz.

Biz, on yıllık AK PARTİ iktidarında çok önemli değişimleri ve dönüşümleri yaşadık ve milletimize yaşatmaya devam ediyoruz. Bunların en önemlisi sosyal devlet anlayışının oturtulmasıydı ve bunun en önemli göstergesi de bütçeden sosyal politikalara ayırdığımız bütçeydi. 2002 yılında bütçenin yüzde 44,8’ini biz faize ayırırken 2012 yılında bunun sadece yüzde 13’ü faize gidiyor, sosyal politikalara ise yüzde 30’unu ayırıyoruz. Sosyal politikalara ayrılan bu bütçe -yüzde 30- kadına, çocuğa gidiyor, engelliye ayırmış vaziyetteyiz. Bu sadece bütçeyle olacak bir şey değil ve bu sadece yasal düzenlemelerle de olacak iş değil.

Biz, hem ulusal hem de uluslararası alanda çok önemli değişiklikler yaptık. Uluslararası alanda Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne imza attık ve buna taraf olduk. Çocuklarımızın korunması için, 1990 yılında Birleşmiş Milletler sözleşmesine yine taraf olduk ve Anayasa’nın 90’ıncı maddesini değiştirdik, uluslararası hukukun iç hukukun üzerinde olduğunu karara bağladık.

Şiddetin önlenmesi için de her türlü yasal düzenlemeyi yaptık. Şiddet deyince, şiddetin dili yok, dini yok, rengi yok, ırkı yok. Şiddet deyince hepimizin aklına fiziksel, psikolojik, ekonomik ve maalesef cinsel şiddet geliyor ve sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada şiddetin çok farklı kategorilerini maalesef görüyoruz.

Bu vesileyle, biz yapmış olduğumuz ulusal ve uluslararası sözleşmelerin de, yasal düzenlemelerin de bunların önüne geçmek için yeterli olmadığının farkına varıyoruz ve diyoruz ki biz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünü kurarak her türlü olayla ilgili olarak çalışmaları ve araştırmaları yapıyoruz.

2005 tarihinde kabul edilen 5395 sayılı Kanun ile korunmaya ihtiyacı olan çocukların haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasını hep beraber sağladık. 2011 yılında çok önemli bir yasal düzenlemeye imza attık; kadın ve aile bireylerinin şiddetten korunmasına dair bir yasal düzenleme yaptık ve yine 2005 yılında kadın haklarına dair yapmış olduğumuz düzenlemelerle aile ve çocuklarımızı koruma altına aldık. Koruma altına aldığımız bu evlatlarımız, kadınlarımız bizim kendi canımız, ciğerimiz, yüreğimiz ve maalesef en korunaklı olan yerlerde bu mağduriyeti yaşıyorlar.

Değerli milletvekilleri, hepimizi derinden sarsan ve insanlık olarak bizleri yaralayan ve hiçbir zaman tekrarlanmamasını gönülden istediğimiz, Bingöl’de yaşanan E.A. vakası hepimizin derin üzüntüsüdür. O, bizim evladımız. Öncelikle bu olayda mağdur olan kızımız ve ailesini anlamak ve yaşadıkları travmayı başkalarının da yaşamaması için yüce Meclis olarak üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Bingöl’deki cinsel istismar iddiasıyla ilgili tutuksuz yargılanmanın kaldırılması talebinde bulunmuş ve bu davaya müdahil olmuştur. Şu anda, şüphelilerden 1’ine ceza mahkemesi tarafından tutuklama kararı verilmiştir; dosyadaki araştırmalar tamamlandığında diğer şüphelilerin de tutuklu yargılanması konusunda mahkeme yeniden inceleme yapacaktır.

Ayrıca, Bakanlığımız, hukuk müşavirlerini, çocuk psikiyatrisini, psikologları ve birlikte diğer uzmanları da göndererek çoğumuzu koruma altına almıştır. Kızımız ve ailesi devletin sıcak ve şefkatli yüzüyle buluşmuştur. Bakanlığımız ve bizler aileyle sürekli iletişim hâlindeyiz. Raporların tamamlanmasıyla birlikte bu davanın da sağlıklı sonuçlanacağını düşünüyorum çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, gereğini mutlaka yerine getirilecektir.

Bizler mağdurun, çocuğun, kadının, kim olursa olsun mazlumun yanındayız. Devlet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üstüne düşen tüm vazifeleri yerine getirmektedir. Bu ülkede eğer bir ailede bir kadın mutsuzsa o toplum hastalık sinyalini vermiş demektir. Mutsuz annenin evladı da eşi de mutsuzdur. Devletçe, milletçe kadına söz hakkı vermek, onu korumak, kollamak ve beraber yol almak hepimizin en önemli görevidir.

Bugün, Bingöl’de bir üzücü olayı yaşayan kızımızın olayına nasıl müdahil oluyorsak aynı zamanda, geçmiş dönemde, hepinizin hatırlayacağı Diyarbakır’ın Lice ilçesinde evlatlarını korumak için canlı  bombanın üzerine atlayan Hatice annenin de, bindiği otobüse molotofkokteyli atılınca yanarak can veren Serap kızımızın da…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Ne alakası var? Ayıp ya!

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) –…Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki -hayvan otlatırken- 14 yaşındaki Ceylan’ımızın da, üniversitelerde uygulanan başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim göremeyen Leyla Şahin’in de, eşi tarafından katledilen Ayşe Paşalı’nın da biz hep yanında olduk ve bugün E.A.’nın yanında olduğumuz gibi, bütün mağdurların, mazlumların hep yanında olacağız. Yanında olmamız gereken kişilere, insanlara, kadınlara baktığımızda, Dolmabahçe’de yaşanan, kadınımızın çocuğuyla beraber maruz kaldığı şiddeti hepimizin görmesi ve onun da yanında olması gerekir. Mağdurun, mazlumun yanında olmak insanlık vazifesidir; bu hepimizin görevidir.

AK PARTİ Hükûmeti olarak her ne konuda olursa olsun, Türkiye'nin bir problemi varsa, dünyanın bir problemi varsa, biz kendimize bunu dert edindik. Suriye’de tecavüze maruz kalan kadınların –maalesef- sorunu bizim sorunumuz oldu. Londra’da G-8, G-20 zirvesi öncesi yaptığımız parlamenterler toplantısında, tecavüz suçunun savaş silahı olarak kullanılmaması için oraya, rapora ekleme yaptırdık. Maalesef, savaşlarda tecavüz, kadınlara karşı kullanılan en önemli suç aleti hâline getirilmiş vaziyette ve Türkiye, bu bağlamda, bu gibi olayların çok net üzerine gitmekte. Sadece, Türkiye olarak Suriye’yle değil, daha önce yaşanan, tüm dünyadaki mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz. İnsanların tenleri, renkleri, dilleri ne kadar farklı olursa olsun, unutmayalım ki gözyaşları hep aynıdır. Gözyaşının dili yoktur, dini yoktur, rengi yoktur ve biz, gözyaşlarını ortak akıtıyoruz.

BDP’nin vermiş olduğu grup önerisine bu vesileyle katılamadığımızı belirtmek istiyorum çünkü bu konuda, icracı bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, gerekli tedbirleri, gerekli müdahil olacak konuları çok net yerine getirmiş vaziyette.

Ben diyorum ki: Kadınlarımızın, çocuklarımızın ve mağdur olan bütün insanlarımızın hepimiz, hep birlikte yanında olmalıyız. Cinsel istismar bir insanlık suçudur, bunu da hep beraber şiddetle kınadığımızı bir kez daha ifade ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, sayın hatip, konuşması sırasında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının gerekli bütün tedbirleri aldığını ve bu tecavüz olaylarıyla ilgili de ciddi birtakım düzelmelerin olduğunu söyledi. Genel Kurulu yanlış bilgilendirdi. Ben, bazı rakamları Genel Kurulla paylaşmak isterim.

BAŞKAN – Şimdi bir yol açıyorsunuz ki hadi bakalım.

Buyurun.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

12.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, hiç yorum katmadan, önce, bazı rakamları paylaşayım.

Adalet Bakanlığının resmî soru önergemize verdiği cevap: “2002 ile 2008 yılları arasında toplamda 61.469 tecavüz olayı yaşanmıştır. Bu tecavüz olaylarına, altı yıllık süre içerisinde, 99.792 kişi karışmıştır.” Sadece 2008 yılında yaşanan tecavüz olaylarının 7.859 olduğunu yine Adalet Bakanlığı bize resmî cevap olarak göndermiş. Ortalama olarak baktığımız zaman, bu rakamlardan, Türkiye’de her gün ortalama 22 tecavüz vakası yaşanıyor.

Şimdi, ben, daha ayrıntılı bilgiler var da onlara girmeyeceğim ama yani burada gelip “İşte, biz her şeyi yapıyoruz, gerekli tedbirleri…” Ama önünüzde de sizin Hükûmetinizin Bakanının vermiş olduğu cevaplar var. Yani, bununla ilgili niye kaçıyorsunuz? Bu tecavüz olaylarıyla ilgili gelin bir komisyon kursun bu Meclis; bunun altında yaşanan kadına yaklaşım, cinsiyetçi bakış açısı, sosyal politikalar, ekonomik nedenler, siyasal nedenler, savaş ortamı, göç, neyse ortaya çıkarsın, ona göre de bahsetmiş olduğunuz Bakanlığa da çözüm önerileri sunsun. Bununla ilgili kaçışın yolunu açacak yaklaşımlardan bence uzak durmanız gerekiyor. E. A. olayıyla ilgili, Sayın Bakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, duyarlı bir yaklaşım göstermiştir; bir kadın olması, bir anne olması vesilesiyle her bakanın yapması gereken duyarlılığı göstermiştir. Ama İçişleri Bakanı, bu insanlık dışı muameleyi yapan 8 kişiyi niye görevden almıyor? İlk verilen tutuklama kararından sonra ne oldu ki bunlar tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiler? Sizinle, ben, Bingöl adalet mekanizmasındaki pek çok yargı kararını paylaştım. Belediye başkanını içeriye alan, milletvekilini, üniversite öğrencisini…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İDRİS BALUKEN (Devamla) – …içeriye alan bir yargı mekanizması tecavüzcüleri niye koruyor, bunun bir açıklaması var mı?

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Baluken.

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Hükûmet olarak buna cevap vermeniz gerekir.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin…

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Bir düzeltmede bulunmak istiyorum Sayın Başkanım.

Son davayla ilgili bir tutuklama var; bu da Adalet Bakanlığımızın da, diğer bakanlıklarımızın da gösterdiği hassasiyetin en önemli göstergesidir diye düşünüyorum. Sayın vekilim…

BAŞKAN – Onu zaten konuşmanızda söylediniz siz.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Dinleyen var mı? Söyledim, ben de söyledim.

BAŞKAN – Konuşmanızda söylediniz, şimdi tutanaklara da geçti.

Teşekkür ederim.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Tepkilerden dolayı birini tutuklamak zorunda kaldılar, daha hepsini tutuklayacaklar, hiç merak etmeyin.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- BDP Grubunun, Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve arkadaşları tarafından kadınların ve çocukların cinsel saldırılara karşı korunması amacıyla 31/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 25 Haziran 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunarak görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin lehinde son söz -sonra da aleyhinde son sözü vereceğim- Manisa Milletvekili Sayın Sakine Öz.

Buyurun Sayın Öz. (CHP sıralarından alkışlar)

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kadınların ve çocukların cinsel saldırılara karşı korunması konulu önergenin lehinde söz aldım, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, toplumsal, ekonomik, siyasal ve cinsel açıdan yaşamımızın hemen her alanında kendisini hissettiren ayrımcılığa dayalı görüş ve politikalar en çok kadınları ve çocukları etkilemektedir. Dünyamızın farklı coğrafyalarında kadınların ve çocukların uğradıkları şiddet ne yazık ki ideolojilerin ve farklı yönetim biçimlerinin de üzerinde bir hatalı davranış dizisinin sonucudur. Kadınlara, çocuklara uygulanan taciz ve tecavüz vakalarını rakamlarıyla ortaya koymak son derece güçtür. Çünkü, ahlaki, geleneksel değer yargıları ve kadınlar ile çocukları ekonomik, sosyal yönden sınırlayan birçok neden şiddetin boyutlarının açıkça ortaya konmasını ve çözüm yollarının bulunmasını güçleştirmektedir.

Cinsel tacize ya da tecavüze uğrayan kadınların ve çocukların, sorunlarını paylaşmakta suskun ve yalnız bırakılmaları siyaset kurumunun özellikle üzerine gitmesi gereken temel bir politik açılım olmalıdır. Kadınların ve çocukların uğradıkları şiddeti, derecesine bakmadan, bir aile içi sorun olarak masum ve mazur gören aile büyüklerinin “Hadi siz bu sorunu fazla büyütmeden kendi aranızda çözün.” gibisinden, sözüm ona, ara bulucu yaklaşımlar, sorunların ortaya serilmesini sürekli ertelemektedir. Bu hatalı tutum hangi kişi ya da kurumlardan gelirse gelsin, cinsel istismara uğrayan kadınlar ve çocuklar için gereken tedavi süreçlerinin ve sosyal yardımların devlet tarafından yerine getirilmesini geciktirmiş, hatta birçok dezavantajlı bölgemizde sosyal devlet anlayışını kadınlar ve çocukların gözünde çökertmiştir.

Değerli milletvekilleri, resmî rakamlar ya da göstermelik açıklamalar sorunlarımızın can yakan yönünü göstermekten oldukça uzaktır. Devlet yönetiminde, sorun tespitini insanı bir makine, aile içi tüm şiddet ve taciz olaylarını ise dokunulmaması gereken mahrem alan olarak tanımlayan bir görüşün artık geride bırakılması gerekmektedir. Sosyal devlet, tacizi ve her türlü şiddetin nedenlerini ve sonuçlarını kapsamlı biçimde ortaya koymadan “Ben yurttaşımı koruyorum.” diyemez. Adaletle yönetilen devlet, kadınlara ve çocuklara koruma kararları aldırdıktan sonra, gereken tüm sosyal ve ekonomik desteklemelerde bulunmalı, taciz ve tecavüzün yarattığı ağır ruhsal travmalar içinde ilerleyen yaşantılarının en az sorunla iş ve eğitim hayatına yeniden katılmasını sağlamalıdır. Devlet, taciz ve tecavüz söz konusu ise orta yolu bulmaya, şiddet aile ya da yakın çevreden kaynaklandı diye bu büyük sorunu geçiştirmeye çalışamaz. Taciz ve tecavüz gibi yüreklerimizi yakan çok boyutlu sorunların kaynağına inilebilen, her mağdurun durumuna özgü ayrı bir çözüm demeti sunabilen, konuyla ilgili donanımlı uzmanlar yetiştirebilmiş devlet, sosyal politikalarını yeterince kurabilmiş sayılır. Özellikle kırsal kesimlerde şiddet, taciz, tecavüz olaylarını dinî değerleri istismar eden ve yetkin olmayan kişilere havale eden devlet, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikiyatristleri işsizliğe mahkûm ediyorsa ortada büyük bir sorun vardır demektir.

Değerli milletvekilleri, ekranları başında bizi izleyen değerli halkımız; büyük olasılıkla birçoğumuz gençliğimizde, çevremizde kadınlara ve çocuklara karşı açık şiddet, taciz ve tecavüz olaylarının tanığı olmuşuzdur. Yine, birçoğumuz yaşanan bu acı olayları anlatamamış, bir sır gibi saklamış, içinde yetiştiğimiz bazı geleneksel değer yargıları sonucunda susmayı öğrenmişizdir. Bugün bu suskunluk, eğitim ve gelir düzeyi, yaşanan bölge değerleri üzerinden varlığını sürdürüyor. Amacımız bu Hükûmete yoktan yere yüklenmek değil, sadece gerçek sorunların yerinde ve zamanında tespitini, daha fazla kadının ve çocuğumuzun yaşama buruk yüzlerle devam etmemesini istiyoruz.

Kadının ve çocuğun geleceğinin söz konusu olduğu yerde her şey siyasaldır, politika oluşturulması bir zorunluluktur, devletin susması kabul edilemez. Değerli AKP’li milletvekilleri, Hükûmetimiz susar ve çözüme dair adım atmazsa, Meclisimiz ise sorunları tespit etmeyip taciz ve tecavüz karşısında seyirci kalmayı sürdürürse sandalye çoğunluğunuz size ancak yarım saatlik bir rahatlatma sağlar. Sizler araştırma önergesine o bilindik “hayır” oyunuzu vermek için bu kürsüye gelip on bir yılda ne yaptığınızı ya da ne yapmadığınızı anlatmaya kalkarsanız -ne var ki istatistik yığın- o konuşmalarınız sırasında kaç kadın ve çocuk yaşama küsüyordur farkına bile varamazsınız. Gelin bir kez olsun “istemezük”çü ezberlerinizi terk edin, eskilerden bir ezberinizi hatırlayarak “Yetmez ama ‘evet.’” deyin, kadınların ve çocukların uğradıkları cinsel taciz ve tecavüzleri azaltacak önlemleri hep birlikte alalım. Meclisimizin taciz ve tecavüze geçit verecek suskunluğa bürünmemesi ve devletin zaman yitirmeksizin olaylara müdahil olması gerekir.

Araştırma önergesinde geçen resmî verilere göre, toplam tecavüzler vicdanları sızlattı. Tecavüzcüler genelde adli para cezalarıyla serbest kaldı. Taciz ve tecavüzü anlatamayan kadınlarımız intiharın eşiğine geldi, birçoğu intihar etti. Gencecik kızlarımıza mahkemeler “Zaten rızası vardı.” hakaretiyle yaklaştı.

Memleketim Manisa’da üniversitemizin bir araştırmasına göre, Manisalı kadınların en az dörtte 1’i, gördüğü şiddeti çevresine anlatamıyor. En son, Akhisarlı Fethiye Gökçen kardeşim eşinden gördüğü şiddet sonucu ayrılmak için koruma kararı aldırdı, ancak kendisine yöneltilen taciz hiç durmadı, eşi tarafından polisin gözü önünde bıçaklanarak yaşamına son verildi.

Değerli milletvekilleri, partimizin cezaevi komisyonundaki raporları ve vekillerimizin ziyaretleri, çocuk cezaevlerinde yaşanan taciz ve tecavüz skandalını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Gelin görün ki alınması gereken önlemler ve çözüm paketlerimiz Hükûmet tarafından gerekli ciddiyetle karşılanmadı. İşte, bu ciddiyetsizliğin son örneğini Gezi direnişi sürecinde yaşadık. Daha dün, televizyonda konuşan cesur avukatlar 31 Mayısta gözaltına alınan bazı kadınların erkek polisler tarafından çırılçıplak soyularak üst araması yapıldığını savundu. Bitmedi, ne yazık ki bitmedi. Bingöl’de, iki yıl önce 16 yaşındaki E.A. adlı kızımıza tecavüz ettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 4 uzman çavuş geçtiğimiz günlerde serbest kaldı, kent ayaklandı, Hükûmet yine suskun kaldı. Bu ne biçim bir hukuk devletidir değerli arkadaşlar? Şimdi, Meclisimiz ve Hükûmet, bu çarpıcı iddialar karşısında gereken tavrı gösterecek mi, sorunun üstesinden gelecek mi, ısrarla bekliyoruz.

Meclisimiz, bugün önüne gelen bu araştırma önergesine “evet” diyerek ilk adımı atmalı, kadını ve çocuğu yeniden şiddetin, tacizin, tecavüzün kucağına terk eden geçici çözümlere değil, kapsamlı ve kalıcı politikaların başlangıcına imza atarak Parlamento tarihine geçmelidir. Her tür tacize, tecavüze uğrayan kadınlarımızı, çocuklarımızı yok sayan ve tutuksuz yargılanmanın yolunu açan tüm sorumluların bu yükün altından kalkmasını diler ve bu süreci şiddetle kınarım.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin aleyhinde son söz İstanbul Milletvekili Sayın Tülay Kaynarca’da.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi aleyhine söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Bingöl özelinde bir konu başlığını görüştük. Değerli Malatya Milletvekilimiz Öznur Çalık bu konudaki duygu ve düşüncelerini tüm ayrıntılarıyla paylaştı. Ben bir iki farklı konu başlığına değinmek istiyorum.

Öncelikle şu: Bingöl’deki dava çok önemli. Bu konuda hassas olmamak, etkilenmemek mümkün değil. Dolayısıyla, aynı duygu ve düşünceleri paylaştığımızı ifade etmek istiyorum, hele de anne olarak. Dolayısıyla, buradaki yaşanan olay sonrası Bakanlığımızın hemen davaya müdahil olması çok değerli bir hamledir ama sadece bu değil, son dönemde 125 farklı davadaki etkinliği de çok değerlidir. Yani benzer olaylar yaşandığında Bakanlığımız mağdurların yanındadır. Benzer olaylar, çirkin olaylar yaşandığı zaman kızlarımızın, kadınlarımızın yanında olan, bu konudaki hassasiyetini ifade eden ve her türlü davada hukukçularıyla onların yanında olan bir Bakanlığımız var -ki Aile Bakanlığı bu dönemde kuruldu- 5 genel müdürlük, 32 daire başkanlığıyla toplumun tüm sosyal kademelerinde her olayda, tüm sosyal davalarda çok etkili, çok etkin, çok duyarlı bir yapıyla genel müdürlükleri ve daire başkanlıklarıyla hizmet veren. Bu süreç içerisinde Bakanlığın müdahil olmasından sonraki gelişmeleri dikkatle kamuoyu takip edecektir çünkü bu, kamuoyu vicdanında da çok değerli bir süreçtir.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Görevden alın, görevden Sayın Vekilim, 8’ini de görevden alın bir an önce.

TÜLAY KAYNARCA (Devamla) - Ben başka bir şeyin de altını çizmek istiyorum: Yine bu dönemdeki hassasiyeti belirtmek ve tüm siyasi partilerimizin imzasını da taşıyarak çıkartılan… Ben tüm siyasi parti gruplarında yer alan saygıdeğer milletvekillerimize de teşekkür ederek altını çiziyorum, o da şu: Kadına karşı şiddet meselesine çözüm getiren Avrupa Konseyi müktesebatını ilk kez iç hukuka taşıyan ülke oldu Türkiye yani Avrupa Konseyinde bu konu dile geldiğinde ilk imzayı atan ülkeler içerisinde oldu ve bu Mecliste tüm parlamenterlerin imzasıyla çıktı. Yani, cinsel istismardan, kadına karşı şiddetten, çocukla ilgili, kadınlarımızla ilgili her konudaki hassasiyete duyarlı olan bir Meclis.

14 ilde Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri kuruldu. Bunun neden altını çiziyorum? Bu da çok önemli. Yine cinsel istismar, yine kadına şiddet, yine insan hakları olarak da bakıyorum. Bu anlamda da oluşturulan Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde buna benzer tüm olaylar değerlendiriliyor, masaya yatırılıyor; psikiyatristler, psikologlar ve oradaki eğitim kalemleri her türlü sosyal açıdan da ele alarak Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde bir çalışma… Bu da yeni başlamış, yeni dönemde önlem olarak, bir çözüm önerisi olarak gerçekleştirilen konular altında.

Yine, bir başka konuya da değinip sözlerimi tamamlamak istiyorum, o da şu: Kadın adına yapılan her çalışmada birlikte hareket eden bir yapıya dikkat çekmek istiyorum. Ben Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi ve Sözcüsü olarak, özellikle çıkartılan kanunlarda… Ki az önce de “İstihdam” başlığında kadının iş gücüne katılımı ve kadının istihdamını artırmaya yönelik Komisyondan çıktık. Bu alt komisyonda “İstihdam” başlığında yine ortak bir akılla hareket edebildik. Yine, buna benzer tüm olaylarda, BDP’nin dikkat çektiği konu başlığı da dâhil, ortak akılla hareket edip birlikte o duyarlılığı ortaya koymamız gerekiyor. Nitekim, eğitimde, sağlıkta, sosyal politikalarda ve istihdamda bu dönem gelinen nokta düne göre çok daha iyi ama önümüzdeki süreçte çok daha iyi olmasına yönelik de hamleleri atmamız, o adımları atmamız gerekiyor. Mesela, hukuki düzenlemeler: İş Kanunu’ndaki hukuki düzenlemeler, istihdam artırıcı; Türk Ceza Kanunu’ndaki hukuki düzenlemeler ki mesela bir tanesi de bu cinsel istismarı içeriyor. Öyle kanunlar vardı ki utanç verici. Neydi o başlıklardan bir tanesi? Töre cinayetlerinde hafifletici sebep bulunması. Bizim ülkemizde bu kanun ortadan kaldırıldı, bizim ülkemizde bu utanç ortadan kaldırılıp imzalar atıldı. Yine, benzer, cinsel istismara yönelik, Türk Ceza Kanunu’nda birçok başlıkta da bu çalışmalar yapıldı. Yani İş Kanunu’nda, Medeni Kanun’da, Türk Ceza Kanunu’nda yapılan her çalışmada, kadın adına yapılan her çalışmada ortak hareket ederek, imzalarımızı atarak daha iyi bir noktaya gelmesi adına adım attık ki Anayasa’daki düzenleme bunun en can alıcı olanıdır. Nedir o? O da kadına pozitif ayrımcılık sağlanması. Bu, anayasal düzenlemede gösterdiğimiz hassasiyetin en önemli boyutlarından biridir diye düşünüyorum.

Elbette Bingöl’de yaşanan olay çok üzücü, elbette devamındaki çalışmaları, devamındaki süreci hep birlikte dikkatle takip edeceğiz. Ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin’in bu konudaki duyarlılığını yürekten tebrik ederek, hemen davaya müdahil olmasını yürekten tebrik ederek… Ki 125 dava da bununla birlikte devam ediyor, Bakanlığımızın müdahil oluşu var ve sonucu birlikte takip edeceğiz.

Ben bu öneriye ret veriyorum çünkü bugün öngörülen başka gündem maddeleri var.

Bu duygu ve düşüncelerle BDP grup önerisine ret oyu kullandığımı ifade ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

BDP grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:

2.- MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve arkadaşları tarafından kamuda çalışan taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/185); Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve arkadaşları tarafından 5/11/2012 tarih 6558 sayı ile ve Mersin Milletvekili Ali Öz ve arkadaşları tarafından 10/4/2013 tarih 11604 sayı ile taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi; Elâzığ Milletvekili Enver Erdem ve arkadaşları tarafından 19/2/2013 tarih 9766 sayı ile Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergelerinin, Genel Kurulun 25 Haziran 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunarak görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

                                                                                                                     25/6/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 25/6/2013 Salı (bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisini İç Tüzük'ün 19'uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                                 Mehmet Şandır

                                                                                                                       Mersin

                                                                                                             Grup Başkan Vekili

Öneri:

Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve arkadaşlarının  (10/185) esas numaralı kamuda çalışan taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve arkadaşlarının 5 Kasım 2012 tarih, 6558 sayı ile TBMM Başkanlığına vermiş olduğu taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve Elazığ Milletvekili Enver Erdem ve arkadaşlarının 19 Şubat 2013 tarih, 9766 sayı ile TBMM Başkanlığına vermiş olduğu karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve Mersin Milletvekili Ali Öz ve arkadaşlarının 10 Nisan 2013 tarih, 11604 sayı ile TBMM Başkanlığına vermiş olduğu taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdikleri Meclis araştırma önergelerinin 25/6/2013 Salı günü (bugün) Genel Kurulda okunarak görüşmelerinin bugünkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN –  Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin lehinde ilk söz, Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’a aittir. (MHP sıralarından alkışlar)

Buyurun.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubu milletvekilleri Sayın Mesut Dedeoğlu ve arkadaşları, Sayın Enver Erdem ve arkadaşları ve Sayın Ali Öz ve arkadaşları tarafından 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında verilmiş olan kamuda çalışan taşeron işçilerinin sorunlarının araştırılarak gerekli önlemlerin alınması amacıyla birer Meclis araştırması açılması talebinin bugün Yüce Meclisin gündemine alınması yönündeki grup önerimiz üzerinde söz aldım. Bu vesileyle yüce Meclisin siz değerli üyelerini ve bizleri televizyonları başında izleyen değerli vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bahsettiğimiz konu, bugün sayıları yaklaşık 2 milyon dolayında olan ve hakları doğrudan gasbedilen vatandaşlarımızla ilgili bir konudur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinde kadrolu olarak çalışan memur sayısı da yaklaşık bu kadardır yani kadrolu memur sayılarına eş değer diyebileceğimiz sayıda bir kitlenin sorunlarının Meclis gündemine alınarak detaylı bir şekilde araştırılıp çözüm önerilerinin getirilmesi talebiyle verdiğimiz önergeler üzerinde konuşuyoruz.

“Nedir bu insanların sorunları da Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu kadar bir önem atfediyorsunuz?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Her ne kadar Hükûmetin gündemi çok farklı olsa da milletimizin gündeminde çok önemli bir konudur. Çünkü bu, taşeron işçilerinin; devlet kurumlarından bir üst yüklenici tarafından alınan herhangi bir ihalenin daha sonra uygulama aşamasında alt yüklenicilere devri ve bu alt yükleniciler tarafından çalıştırılan işçilerin sorunlarıyla beraber doğrudan kamu kurum ve kuruluşlarında yine hizmet alımı yöntemiyle bazı işlerin, örneğin temizlik, lokanta, güvenlik, hatta laboratuvarda hemşirelik, teknisyenlik gibi birçok işin yaptırıldığı ama hiçbir imza yetkilerinin bulunmadığı, çalıştıkları zaman herhangi bir nedenle hastaneye bir gün bile gitmek zorunda kalsalar yevmiyelerinin kesildiği, herhangi bir iş kazasında kendilerine bir şey olsa bile söz konusu firmaya zarar verdiği gerekçesiyle yevmiyelerinin kesildiği, ayrıca farklı paraların istendiği, daha da önemlisi yıl sonu bir yıllık kıdem tazminatı birikmeden önce, yılı dolmadan birkaç hafta önce iş akitleri feshedilerek her an işten çıkarılmaya hazır, âdeta “Ne gün işime son verilecek?” endişesiyle evinde rahat uyuyamayan insanların sorunu bu sorun.

Değerli milletvekilleri, size sadece örnek olarak, ismini vermeden, bu tür işçilerden bir yıl çalışmış, dönemin sonunda firma değişmiş veya aynı firma işi tekrar almış. İşçileri tekrar işe almak istediği zaman “Sana vereceğim kıdem tazminatını ola ki devlet benden almak isterse benim bunu biriktirecek kârım yok. Dolayısıyla, bu parayı sen bana vereceksin, ben de sana vereceğim. Onun için, bu para karşılığında senden karşılıksız senet alırım.” diyen ve senedi alan firma örneklerinden bir ikisini göstereceğim, isim vermeyeceğim.

Bakınız, bu, taşeron işçisinden tekrar işe almak üzere alınmış 2 bin TL’lik bir senet, açığa senet. Adı var, T.C. kimliği var, imzası var; hangi firmaya verildiği, ne zaman ödeneceği yok değerli milletvekilleri. İstediği zaman bunu alacak. Altında 2.500 TL’lik bir senet, arkasında 2.500 TL’lik bir senet, arkasında 2.500 TL’lik bir senet, arkasında 2 bin TL’lik bir senet. Bunun sayıları binleri buluyor. Her firmanın uyguladığı örneklerden birisi bu. Bunu vermezse işe giremiyor, verirse, eğer herhangi bir nedenle söz konusu işçi bu kanuni hakkını resmî makamlar nezdinde aramak yoluna giderse önce bunu verecek, hemen önüne dayıyorlar, ertesi gün zaten işten alınıyor. En önemli sorunlardan birisi, bu kıdem tazminatı sorunudur. Bu insanların bu sorunu, mutlaka bu yüce Meclis tarafından çözülmelidir.

İkinci ve diğer bir önemli sorun: Değerli milletvekilleri, bu taşeron şirketleri, aldıkları işçileri kendi işlerine yarayan işçiler arasından seçemiyorlar. Bu taşeron şirketlerine ihaleyi alır almaz bir liste veriliyor, “Bu şirkete bunları alacaksın.” deniyor. Bir kişi dahi alma hakları yok bu şirketlerin. O bölgedeki Adalet ve Kalkınma Partisi il ya da ilçe teşkilatlarının hazırladığı listeyle çalışmak zorunda. Bu listeyle o işe giren işçi âdeta patron gibi davranıyor çünkü arkasında bir koca Hükûmet var. “Ben iktidar partisine oy verdim çünkü bu oyu verirken bana vaatte bulundular; ailemle beraber gittim, teşkilata üye oldum, Kur’an-ı Kerim’e de el bastırıldım, oyu verdim ve bu oy karşılığında işe girdim. Benim arkamda Recep Tayyip Erdoğan var.” diyor. Bunu diyenlerin ne kadar çok olduğunu sizler de kendi illerinizdeki değişik örneklerde görüyorsunuz. Dolayısıyla, arkasında Hükûmet güvencesi olan bu işçi işini yapmıyor. Oradaki taşeron şirketinin sahibi bu işçiden bu kadar verim de alamıyor. Bu ayrı bir konu.

Peki, o zaman ne yapması lazım taşeron şirketin? Ya ikiüç ay bunu çalıştırıp maaşını geç ödeyecek veya zor işleri de deneyerek… O zaman da parti kararıyla giren bu çok torpilli işçi diyor ki: “Ben bu işi, kusura bakmayın, bu şartlarda yapamam, paramı ver veya başka bir yere gidiyorum.” Çıkardığı zaman bu defa ailesine diyor ki taşeron şirketi: “Bak, senin oğlanı işe aldım, ben artık sözümde durdum ama senin oğlan bizim işi beğenmedi, çıktı.” Bu iki ay, üç ay sonra oluyor. Hemen yerine, söz verilmiş başka bir ailenin çocuğu giriyor, aynı hikâye üç ay devam ediyor. Bir yılda bir işe 4-5 kişi alınıp çıkartılarak sözde, iktidar partisi memleketin çocuklarına iş buluyor ama memleketin çocukları bu işi beğenmiyor oluyor. Bunun önüne geçmek zorundayız. Bugün sayıları 2 milyona ulaşan -1,7 milyon kişi, resmî, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verileriyle kamuda doğrudan çalışanlar, ayrıca özel sektörde çalışanları eklersek 2 milyondan fazla- kişinin de yaşadığı çok önemli sorunlardan birisi. Bu açığa senetlerin her şirkette olduğunu herkes biliyor.

Diğer taraftan, taşeron işçiler İş Güvenliği Kanunu nedeniyle bazı haklarını aramaya kalkarlarsa kapı dışına konma ve işten çıkarılma tehdidiyle her an karşı karşıyalar ve maalesef, bu yüce Meclis, gündemine aldığı İş Güvenliği Kanunu’ndaki buna yönelik bir düzenlemenin şimdi iki üç yıl daha geriye ötelenmesiyle ilgili karar verme aşamasında. 

Değerli milletvekilleri, kimse birbirini kandırmasın, bu sorunu çözeceksek burada çözeceğiz. “Seçim dönemine giriyoruz, seçimleri atlatalım, ondan sonra Allah kerim.” diyecek anlayış daha devam ederse çok iş kazaları yaşarız, çok insanın canına kıyarız ve bunun karşılığında da hiç kimse sorumlu olmaz.

Değerli milletvekilleri, özellikle çalışan bu taşeron işçilerinin izin hakkı yok, tatil hakkı yok, sendika hakkı yok; diğer taraftan, prim, ikramiye ve benzeri sosyal haklarının hiçbiri yok. Sekiz saat çalıştırılmak üzere alınan bu işçiler on-on iki saat çalışıyor ama aldıkları para asgari ücret veya üzerinde bir para fakat bunun da yarısını ya şirketin verdiği bankamatik kartıyla kendi çekip ertesi gün muhasebeye geri verecek ya da bankamatik kartları toplanıyor, şirketin muhasebecisi veya görevli birisi tarafından bankaya parası yatar yatmaz çekilip şirkete ve şirketle beraber olan diğer iktidar partisi yöneticileri arasında paylaştırılacak kadar, terörist olsa belki bu kadar acımayacak, sıkıntı duymayacak bir konuyla muhatap olan işçiler bunlar.

Bunun gibi birçok sorun var. Mutlaka, bu konunun, bu yüce Mecliste ele alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Işık.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin aleyhinde İstanbul Milletvekili Sayın Abdullah Levent Tüzel.

Buyurun Sayın Tüzel. (BDP sıralarından alkışlar)

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (İstanbul) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisinin taşeron işçilerle ilgili Meclis araştırması isteği tabii ki gayet yerinde. Uzun zamandan bu yana işçi sınıfımızın ve taşeron işçilerin sorunlarını burada çokça dile getirdik. En son 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde, 25 Nisan tarihinde 124 bin işçinin imzalarıyla desteklediği bir yasa teklifinde bulunduk. Bu yasa teklifinde taşeron çalışmasının kaldırılmasını talep ettik ve İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Kocaeli’de, Kütahya’da, en son Adıyaman’da katıldığımız işçi kurultaylarında taşeron işçileri, sorunlarını dile getirdiler. Aslında bu sorunlar bilmediğimiz sorunlar değil, biraz önce önerge üzerine konuşan milletvekilinin de dile getirdiği sorunlar. Ben, öncelikle, taşeron işçileri denince 2012 Martında, Esenyurt’ta, alışveriş merkezi inşaatında çalışırken çadırlarında yanan 11 işçiyi ve benzer şekilde iş cinayetlerinde hayatlarını kaybetmiş bütün işçilerimizi anarak sözlerime başlamak istiyorum.

Yine aynı, şekilde, emeği, alın teri, sendikalı, örgütlü gücü için grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkını kullanan ve şu anda grevleri Hükûmet ve iş veren tarafından baskıyla engellenmek ve hukuk dışı ilan edilmek istenen havayolu emekçilerini ve alanlarda direnen bütün işçi kardeşlerimi selamlayarak ve onlara başarı dileyerek sözlerimi sürdürüyorum.

Taşeron çalışması Türkiye işçi sınıfına yasal anlamda yine bu AKP iktidarı tarafından 2002 yılında İş Kanunu’nun 2’nci maddesinde yapılan değişiklikle getirildi. Taşeron işçisi ne yapar, nasıl yaşar, ne yer içer, nasıl çalışır; bunlar bilinmedik değil. İş güvencesi yoktur, en ağır ve keyfince çalıştırılır; yasaya göre, uzmanlık gerektiren yardımcı işlerde ve geçici olarak çalışması gerekirken asıl işi yapar, tıpkı diğer kadrolu işler gibi; örgütsüzdür, düşük ücretle çalışır, hafta sonu iznini kullanmaz, bayram izni yapmaz; iş cinayetleri genellikle kaderi olarak kendisine yaşatılır ve iş kazası geçirdiğinde de utanmadan, sıkılmadan ambulans ücreti kendisinden istenen işçidir. Belediyelerde, üniversitelerde, hastanelerde, kara yollarında, hemen hemen kamunun terk ettiği bütün iş kollarında, özel sektörde dahi çalışmaktadır. Çatısı altında bulunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi altında da çalıştırılmaktadır taşeron işçiler; tam 950 taşeron işçisi, 1500 4/C’li, 2100 kadrolu işçi bu Mecliste çalışmakta ve görev vermektedir.

Bu yasa değişikliğinin yapıldığı tarihte, 2002 yılında 400 bin olan taşeron işçisi bugünlerde 2 milyonu geçmiştir. Ve inşaatta, metalde, madende, enerji iş kolunda, baraj inşaatlarında, çokça bildiğimiz maden ocaklarındaki iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden ve bizi Avrupa 1’inciliğine taşıyan bu manzaraları yaşayan işçiler de yine taşeron işçilerdir.

Değerli milletvekilleri, bu çalışma biçimi “Ulusal İstihdam Stratejisi” adı altında yine, işte, güvenceli çalışma, parçalı çalışma, uzaktan çalışma, esnek istihdam benzeri sıfatlarla, adlandırmalarla aslında neoliberal kapitalist sistemin işçilerimizi, emekçilerimizi birer modern köle hâline getirmek için icat ettiği, uydurduğu, sözde işsizlikle mücadele, daha çok istihdam sağlamak adına gerçekleştirdiği bir sömürü ve çalışma biçimidir aslında ve bilindiği gibi, özelleştirme uygulamalarıyla devletin sosyal devlet anlayışından uzaklaşarak kamu hizmetlerini bütünüyle özel sektöre, özel alana terk ederek zaman zaman kamu-özel ortaklıkları kurarak parçalı istihdam yöntemleriyle gerçekleştirdiği bir çalışma modelidir.

Değerli milletvekilleri, sizlere Karayollarında çalışan bir işçinin mektubunu aktarmak istiyorum. Sayın milletvekilim, bu aynı zamanda sizlere söylenmiştir: “Biz Karayollarında ‘taşeron’ adı altında çalışan Karayolları işçileriyiz. Bizler ortalama beş ila on altı yıldır Karayollarında çalışmaktayız. Bizler sendikalı olduğumuzdan sonraki süreçte açtığımız tüm davaları kazandık. Yargıtay ‘Karayolları işçisi’ diye karar onadı. Bizlerin maaşlarının ne zaman verileceği, haftada kaç saat çalışacağımız belli değil yani kısaca, hiçbir sosyal hakkımız yok. Sizlerden yargının lehimize verdiği kararlara uyulması doğrultusunda yardım istiyoruz. Zira bir söz var ‘Şeriatın kestiği parmak acımaz.’ diye. Biz kendi yasalarımıza ve Hükûmetimize güvenmezsek neye ve kime güveneceğiz? Bizlerin haklarının verilmesi için katkılarınızı ve desteklerinizi istiyoruz. Sizlerden hayırlı haberleri umutla bekliyoruz. Saygılarımızla.” Evet, bu hepimize dönük bir yakarış, bir şikâyet ve istem.

Taşeron işçilerinin alanlarda konuştuğu, kurultaylarda dile getirdiği talepler ortada. “Asıl işi yapıyorsak kadrolu ve güvenceli iş istiyoruz ve tabii ki örgütlü, sendikalı, insanca yaşayacağımız bir ücret ve çalışma hayatı istiyoruz.” diyorlar.

Şimdi, burada görev tabii ki Mecliste, Hükûmette, Çalışma Bakanında. Çalışma Bakanının geçenlerde bir gazetede demeci vardı, diyordu ki Sayın Faruk Çelik: “Taşeron işçilerinin sorunlarını çözecek bir sendika bulamıyorum.” Aynı zamanda, aynı tarihlerde 800 liraya “Az para mı? Peynir, ekmek, zeytin yiyerek birçok işçi, milyonlarca işçi bu şekilde hayatlarını pekâlâ sürdürebilirler.” diye asgari ücreti savunan Sayın Çelik, aslında bu alanda örgütlenme mücadelesi veren, ayakta kalma mücadelesi veren sendikalara haksızlık yapıyor ama bir gerçeklik var ki o da sendikaların çoğu, emek hareketi ve sendikalar, Hükûmete, işverenlere, onların baskılarına teslim olmuş, bürokrat zihniyetle bu baskılar altında çaresiz, mecalsiz durumdalar. Ama “Bütün bunlar karşısında Hükûmet ne üretiyor?” derseniz, işte, bildik torba yasalarla “Şimdi taşeron işçilerinin sorunlarını dinliyorum ve iyileştireceğim.” diyen Hükûmet yeni bir oyun peşinde. Kıdem tazminatını fona devrederek bir taraftan kazanılmış hakları gasbediyor, diğer taraftan da işte bu alandaki yığılmış yükü mahkemelerin elinden kurtarmak ve kolaylaştırmak adına hakem benzeri birtakım mekanizmaları düzenlemek istiyor.

İşçi ise ne diyor değerli milletvekilleri: “Yasalar ne için çıkar? Yasalar durumu düzeltmek, koşulları iyileştirmek için çıkar yani daha iyisini bulmak istediğimiz yasaları. Oysaki baktığımızda Hükûmet bizim haklarımızı gasbetmek, daha ağır, daha kötü, acımasız koşulları bize dayatmak için yasa çıkartıyor.” Evet, geçtiğimiz günlerde çıkan Petrol Yasası… İşte, TPAO’da çalışan taşeron işçilerinin durumunu daha da kalıcı, daha da kötüleştiren bir yasa çıkmıştır; özelleştirmenin ve TPAO’yu bitirmenin önünü açan bir yasa çıkmıştır, bütün torba yasalar böyledir.

Değerli milletvekilleri, Hükûmet üyesi parti ve milletvekillerine şunu hatırlatmak istiyorum: Bildiğiniz gibi, Türkiye, gençleriyle, kadınlarıyla, sanatçı, aydınlarıyla, işçileri, emekçileriyle bir bütün olarak bir aydır ayakta. Kent hakkına, yaşam hakkına, değerlerine, aile yaşamına, bedenine, inançlarına, her tür kazanılmış hakkına dönük bir saldırı, bir sınır tanımazlığa karşı isyan hâlinde, her yerde direniyor.

Şimdi, ben, özellikle taşeron işçilerinin sorunlarını konuştuğumuz bu gündemde bir kez daha işçilerimizin, emekçilerimizin sorunlarını da sizlere, Hükûmete ve Meclisimize hatırlatmak istiyorum: İnanın ki gençlerden ve kadınlardan sonra patlayacak olan, alanlara çıkacak olan, 15-16 Haziranlarda büyük madenci yürüyüşünde, 90 grevlerinde, 89 bahar eylemlerinde olduğu gibi Türkiye işçi sınıfı da bu acımasız, kapitalist, neoliberal saldırılara karşı, bu kölece çalışma hayatına karşı isyan edecek ve ayağa kalkacaktır. Hükûmet 2023 hedeflerini gösterirken taşeron cumhuriyeti kurmak istiyor ama işçilerimiz ve emekçilerimiz, özgürce, demokratik yaşayacağı bir ülkeyi kurma mücadelesinden vazgeçmeyecek.

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Tüzel.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin lehinde İstanbul Milletvekili Sayın Süleyman Çelebi.

Buyurun Sayın Çelebi. (CHP sıralarından alkışlar)

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisinin verdiği, aslında Türkiye'nin en acil çözülmesi gereken bir sorununun gündeme getirilmesi konusundaki önerinin -taşeron uygulamasının- lehinde söz almış bulunuyorum. Bir kez daha yüce Meclisi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, Sayın Çalışma Bakanı taşeron konusunda işçileri umutlandırıyor, işçilere “Müjde, yakında taşeron sorununu çözeceğiz.” diyor, MHP’den, BDP’den, CHP’den ve kendi grubundaki milletvekilleriyle bir yıl önce bir çalışma sürdürüyor, sonra ipe un serer gibi onu bir tarafa bırakıyor, tekrar, bir daha gündeme gelince tekrar diyor ki: “Ben taşeron işçilerin sorununu çözeceğim, sözleşmeli personele kadro vereceğim.” Umut dağıtıyor sürekli ama umudu bitenler artık bu sürece isyan ediyor. Artık bu verilen sözlerin, bu dağıtılan umutların, bu konuda ifade edilen beyanların toplumda hiçbir hükmü, hiçbir karşılığı yok.

Hani Başbakan bugün gene konuşmasında ifade etti, “Ayaklar baş olursa kıyamet kopar.” demişti daha önce, bugün de buna benzer cümleleri kullandı. Ayaklar bu anlamda baş olmaya geliyorlar çünkü bu zulme, bu uygulamalara, bu taşeron uygulamasına ve baskısına artık “Dur.” demek istiyorlar. O, Taksim’deki insanların talepleri de bunlarla ilgili; yaşadığı hukuksuzluğa karşı, adaletsizliğe karşı, yapılan bu uygulamalara karşı en azından bir sesi de kendileri her alanda ortaya koymaya çalışıyorlar. İzmir’de, Adana’da, Ankara’da, Bursa’da, Eskişehir’de, diğer bütün illerde yaşanan temel sorunun özü, bu ülkede yaşanan hukuksuzluğa karşı, adaletsizliğe karşı, bu vahşi kapitalizmin uygulamalarına karşı bir isyandır. Dolayısıyla, bununla ilgili yargı kararlarını uygulamayan bir Hükûmet var her şeyden önce önümüzde.

Daha önce yaklaşık 8 bine yakın Karayolları işçisi taşeronda çalışıyorlardı, mahkemeye gittiler, “Bizim asıl işimiz Karayollarıdır.” dediler. Mahkeme onların lehinde karar verdi. Yargıtay bu kararı onayladı ve dedi ki: “Asıl işi olan Karayollarında çalışmış olmaları lazım ve şu ücretleri baz alınması gerekiyor.”

Şimdi, yargı kararlarının uygulanmadığı bir ülkede yaşıyoruz değerli arkadaşlar. İlk önce, burada kanunları çıkartmak önemli değil, Kanunları en çok burada Hükûmetin ve iktidarın uygulaması gerekiyor; oysa bu ülkede kanunlar, yasalar uygulanmıyor.

Değerli arkadaşlarım, büyüyen bir ekonomiden sürekli bahsediyor AKP iktidarı, IMF borcundan kurtulduğunu sürekli söylüyor AKP iktidarı. Evet, bir taraftan IMF’nin bir borcunu kapatabilirsiniz ama şu anda bu uygulamanın, yapılan taşeron uygulamasının bir karşılığı da IMF politikalarıdır, onun reçeteleridir. Dolayısıyla, Dünya Bankasından son dilimde alınan kaynağa bakarsanız bunun bir kısmı da bu işlerin yeniden dönüştürülme projesinin adıdır. Yani bir taraftan IMF’nin bir borcundan kurtuluyor, diğer taraftan bir o kadar borcu Dünya Bankası kanalıyla veya benzeri borçları almaya çalışıyor.

Diğer taraftan, değerli arkadaşlarım, daha geçen de Milas’ta 7 işçi arkadaşımız metan gazından dolayı yaşamını yitirdi. Onlara bir kez daha buradan rahmet diliyorum. Ama oradaki çalışanlar da taşeron işçileriydi. Bu taşeron işçileri uygulamasının -defalarca söyledik- bedellerini, bu büyümenin bedellerini bu ülkede bu taşeron işçiler çekiyor dedik ve bu ülkede çalışanların büyük bir bölümü değerli arkadaşlarım, yüzde 47’si asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret nedir? 783 lira. Şimdi, açlık sınırı ne kadar? 1.058 lira. Türkiye’de çalışanların yüzde 47’si asgari ücretle çalışıyor. Neyin karşılığı çalışıyor? 8 saatin, 7,5 saatin karşılığı değil 12,13,14 saatlik, 15 saatlik çalışmanın karşılığında oraya mahkûm olmuş durumdalar.

Yine, Bakanlığın yaptığı araştırmalara göre özellikle sağlık alanında, özellikle inşaat sektöründe, eğitim alanında devlette ciddi anlamda bir taşeron uygulaması yapılmakta ve bunu önce devletin çözmesi gerekirken, bu sorunu çözme yerine büyütme hedeflerini her geçen gün devam ettiriyor.

Dolayısıyla, büyüyen ekonominin bedelini, işte o söylediğim taşeron işçileri ödüyor değerli arkadaşlar, 13,14 saat, 15 saat çalışarak. Nasıl ödüyorlar? Yaşamlarını yitirerek. İşte, gemi sektöründe, inşaat sektöründe, diğer alanlarda yaşamlarını yitirerek bu bedeli ödüyorlar.

Dolayısıyla, bu açıdan bakıldığı zaman işte emeklilerin sorunu var. Emekliler bu ülkede ciddi anlamda problemliler ve çoğunun maaşları yine açlık sınırının altında.

Yine, bu ülkenin yaşa takılanları var. Defalarca bu kürsüden söylüyoruz: Hiç ilgisi olmayan yasalarla bu Meclisin gündemi meşgul ediliyor; oysa esas sorun, can alıcı sorun, insanların canını yakan temel sorun olan taşeron sorunu konusunda ciddi bir çalışma ortaya konulamıyor.

Şimdi, Hükûmet, yine bunlarla ilgili birçok uygulamada, bu bedelleri ödeyen vatandaşlar yerine birkaç kişinin o büyümeden yararlanmasının hesabını yapıyor. Evet, birileri büyüdü AKP iktidarı döneminde, o büyüyenler bu ülkenin yandaş sermayesi; onlar büyüdüler, onlar ekonomik güçlerine daha güç kattılar ama bu ülkenin emeklileri, çalışanları, memurları, bu ülkenin yaşa takılan emeklilerine bu bedel ödettirilerek yapılıyor, topluma bedel ödettirilerek yapılıyor.

Dolayısıyla arkadaşlarım, size son söyleyeceğim şu: Yapılmak istenen… Çalışma hayatını bu iktidar cehenneme çevirmektedir, bunu yaparken de taşeronu kullanmaktadır, işçilerin umutlarıyla oynanmaktadır. Onları bozacak, bu oyunları bozacak olan yine bizler olacağız. Onlar engelleyecek, biz bu engelleri aşacağız; onlar baskı uygulayacak, biz yılmadan direneceğiz; onlar sermayeden yana, yasalar çıkartacak, biz yasaları emekten yana işlemez hâle getireceğiz.

Unutmayalım ki bir ülkenin türkülerini yapanlar yasalarını yapanlardan daha güçlüdür. Mücadelemiz ve türkülerimiz, coşkularımız hiçbir zaman bitmeyecek ve bu taşeron işçisi sorunu Türkiye'de çözülünceye kadar, biz, o taşeron işçilerinin yanında yer alacağız, onun mücadelesini vereceğiz, bu ülkeyi onlara zindan edenlere karşı da inadına direneceğiz diyorum.

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çelebi.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin aleyhinde son söz Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mahmut Kaçar’a aittir.

Buyurun Sayın Kaçar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MAHMUT KAÇAR (Şanlıurfa) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; MHP Grubunun taşeron işçilerin problemleri konusunda verdiği araştırma önergesi hakkında söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce, taşeron uygulamalarının ne zaman başladığıyla ilgili bir tespitle başlamak zannediyorum daha anlamlı olur.

Değerli arkadaşlar, Türkiye’de taşeron uygulamaları, ilk olarak 1936 yılında çıkarılan, ilk iş kanunumuz olan 3008 sayılı İş Kanunu’yla Türkiye’de yürürlüğe giren bir uygulama. Daha sonra, alt işverenlikle ilgili bir sonraki düzenleme 1967 yılında çıkarılan 931 sayılı İş Kanunu’yla, ardından 1970 yılında Anayasa Mahkemesinin ilgili kanun maddesini iptali neticesinde 1971 yılında çıkarılan 1475 sayılı Kanun’la da yürürlüğü devam ettirilen bir alan. En son 2003 yılında yapılan düzenlemeyle de 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2’nci maddesinde bu “taşeron” olarak tabir ettiğimiz alt işverenlik uygulamasına yer verilmiş.

Yani, özetle, bu “taşeron uygulama” olarak tabir ettiğimiz alt işverenlik uygulaması, AK PARTİ iktidarıyla başlamayan, geçmişi 1936 yılına dayanan ve daha sonraki dönemlerde de uygulanan bir uygulama. Ama geldiğimiz nokta itibarıyla, gerçekten, çalışma koşulları, almış oldukları ücret itibarıyla, kıdem tazminatından mahrum olmaları noktasında ciddi anlamda hak mağduriyetlerinin yaşandığı bir alan ve şu anda gerek kamuda ve gerekse de özelde yüz binlerle ifade edilen bir istihdam. Bu problemin bir an önce çözülmesi, çalışanların insan onuruna yarışır bir ücret almaları, çalışanların çağdaş çalışma koşullarına sahip olmaları ve en temel insan hakkı olan emeğin hakkının korunması noktasındaki taleplerinin karşılanması AK PARTİ Hükûmetinin en önemli öncelikleri arasında.

Bizim çalışma hayatına bakış açımız açık ve net: Emek, kutsal bir hak; emek mücadelesi ve emeğin hakkının korunması en temel insan haklarından biri.

Bizim iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle çalışma hayatının demokratikleşmesi noktasında, emeğin hakkının korunması noktasında son derece önemli adımlar attığımızı görme imkânına sahibiz.

Biliyorsunuz, AK PARTİ iktidarından önceki hükûmetler döneminde bütün çalışanlardan zorla kesilen ve “Tasarrufu Teşvik Fonu” adı altında toplanan bir para vardı. AK PARTİ iktidarlarından önce, memuru, emekçiyi, çalışanı tasarruf ettirme adına zorla kesilen ve daha sonra da, “Nemalandırılarak kendilerine yeniden iade edileceği.” vadedilen bu Tasarrufu Teşvik Fonu’nda toplanan miktarlar, çalışanlarına, bırakın nemasıyla birlikte geri iade edilmeyi, maalesef, bizden önceki hükûmetler döneminde bütçe açıklarını kapatmaya yönelik olarak kullanılmıştır. Bununla ilgili toplumsal bir talep olmamasına rağmen bu hadiseyi bir hak gasbı olarak gören ve bununla ilgili yaptığı yasal düzenlemeyle de yaklaşık 13,5 katrilyon, çalışanlara geri ödemesini yapan hükûmet AK PARTİ hükûmetleridir.

Yine buna benzer, hepinizin bildiği gibi, yine AK PARTİ iktidarlarından önce “Konut Edindirme Yardımı” adı altında yine çalışanlardan zorla kesilen ve çalışanlara “Konut edindireceğiz.” diye biriktirilen bu fondaki paranın da, maalesef, bırakın konut edindirme neticesinde çalışanların konut sahibi olmasını yine bütçe açıklarına kullanılan bu ücretin de yaklaşık 3,5 katrilyonu, yine çalışanlara, AK PARTİ Hükûmeti döneminde tekrardan iadesi sağlanmıştır.

Bu anlamda, memurlara toplu sözleşme hakkının verilmesi noktasında, bu ülkede kamu çalışanlarının toplu sözleşmeyle ilgili talepleri noktasında her toplu sözleşme talebi geldiğinde, mutlaka, karşılığında memurlardan iş güvencelerini bırakmaları talep edilmiştir ama 12 Eylül 2010 referandumuyla birlikte milletimizin toplumsal sözleşmeye de, toplu sözleşmeye de “Evet” kararı neticesinde memurların iş güvencesine dokunulmadan toplu sözleşme hakkını veren ve bunu da, genel toplu sözleşme, hizmet kolu toplu sözleşmesi ve yerel yönetimler toplu sözleşmesi olmak üzere de anlamlı hâle getiren yasal düzenleme yine AK PARTİ Hükûmeti döneminde yasalaşmıştır.

Bugün Sayın Başbakanımızın AK PARTİ grup toplantısında çalışanlarla ilgili yine açıklamış olduğu son derece önemli bir yasal düzenleme var. O da, başta 4/B sözleşmeli personel olmak üzere, 4924 diye tarif ettiğimiz Sağlık Bakanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya geçirileceğiyle ilgili yapmış olduğu açıklamadır. Gerek kamu kurumlarında gerek belediyelerde ve gerekse de Sağlık Bakanlığında 4/B’li ve 4924’e göre toplam çalışan sayısı yaklaşık 93 bindir.

Hepinizin de bildiği gibi, 2011 yılında yine yapılan bir düzenlemeyle yaklaşık 200 bin 4/B’li sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, yine AK PARTİ iktidarı döneminde çalışma hayatında sözleşmelilik modelinin yerine kadrolu istihdamı önceleyen yaklaşım neticesinde yapılan bir yasal düzenlemedir.

Bu 2011 yılındaki düzenleme ve bugün Sayın Başbakanımızın açıklamış olduğu düzenlemeyle birlikte yaklaşık 300 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilme sürecinin de tamamlanmış olacağını buradan ifade etmek istiyorum.

Taşeronlaşmayla ilgili Hükûmetin yapmış olduğu son derece önemli çalışmalar var. Bu anlamda birincisi 1 Kasım 2012 tarihinde, diğeriyse yine 15 Kasım 2012 tarihinde yapılan iki önemli toplantı oldu. Toplantılardan biri, Sayın Çalışma Bakanımızın başkanlığında, bu “Taşeron” olarak tabir ettiğimiz alt işveren, işçi dernekleri temsilcileriyle bir toplantı yapıldı; diğeriyse, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin gerek işçi ve işveren konfederasyonu temsilcileri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcilerinin de katılmış olduğu, taşeron çalışanların sorunlarının tespit edildiği, bununla ilgili de yol haritasının net olarak ortaya konduğu iki önemli toplantı yapıldı.

Bu toplantılarda, birincisi, alt işveren yanındaki işçilerin yıllık ücretli izin sorununun çözüme kavuşturulmasıyla ilgili varılan mutabakat; ikincisi, ücretlerinin tam ve zamanında ödenmesinin yasal güvenceye alınması noktasında varılan mutabakat; üçüncüsü, kıdem tazminatıyla ilgili yaşanılan mağduriyetin giderilmesi noktasında varılan mutabakat; yine sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması ve askerlik sonrası işe dönüşle ilgili iş güvencesi sağlanması gibi şu anda taşeron çalışanları için son derece önemli olan sorunların tespiti noktasında bir sorunlar silsilesi çıkarılmış, bununla ilgili mutabakata varılmış ve bununla ilgili de yasal düzenleme hazırlıklarının da son aşamada olduğunu hepimiz biliyoruz.

Özellikle taşeron çalışanlarının iş güvencesi, sendikalaşmayla ilgili önlerindeki engeller ve en önemlisi kıdem tazminatından faydalanamamaları şu anda en önemli problem olarak önümüze çıkmakta. Özellikle alt işverenin her yıl sonunda kıdem tazminatı ödememek amacıyla, uzun yıllar çalışıyor olmasına rağmen, çalışanlarının işlerine son veriyor olmaları, ardından yeniden işe başlatıyor olmaları ve çalışanların en temel hakları olan izin haklarını çoğu zaman bu durumdan dolayı kullanamamaları, yine en temel haklarından biri olan sendikal örgütlenme özgürlüğü hakkını -yasal anlamda bir engel olmamasına rağmen- iş güvencesinden mahrum olmalarından dolayı kullanamamaları, zannediyorum, gerçekten hepimizin üzerinde mutabakata vardığımız, sorun olarak gördüğümüz ve bir an önce de çözülmesini arzu ettiğimiz temel konular.

Çalışma hayatıyla ilgili gerek Toplu İş İlişkileri Kanunu noktasında gerek memurlara toplu sözleşme hakkının verilmesi noktasında gerek iş sağlığı ve güvenliği noktasında Türkiye’ye müstakil olarak ILO normlarına uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkaran ve en son olarak da yaklaşık 300 bin civarında sözleşmeli personeli kadroya geçiren AK PARTİ hükûmetlerinin bugüne kadar yapmış oldukları, çalışma hayatıyla ilgili bu önemli düzenlemelerin yanında, ben inanıyorum ki, bu yaz son şekli verilecek ve Meclis açılır açılmaz yapılacak olan yasal düzenlemelerle birlikte taşeron işçi kardeşlerimizin bu en temel, en insani taleplerini de inşallah karşılamış olacağız.

Ben, bu konudaki temennimi tekrar ifade ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kaçar.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.33
DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.47

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Fatih ŞAHİN (Ankara), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124’üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi, öneriyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmemiştir, karar yeter sayısı vardır.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:

3.- CHP Grubunun, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve arkadaşları tarafından sporcularımızı doping yapmaya iten nedenlerin araştırılması ve dopingi önlemeye yönelik gerekli çalışmaların yapılabilmesi amacıyla 25/6/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 25 Haziran 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunarak görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 25/06/2013 Salı günü (bugün) yaptığı toplantısında siyasi parti grupları arasında  oy birliği sağlanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                             Emine Ülker Tarhan

                                                                                                                       Ankara

Öneri:

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve arkadaşları tarafından, 25/6/2013 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, sporcularımızı doping yapmaya iten nedenlerin araştırılması ve dopingi önlemeye yönelik gerekli çalışmaların yapılabilmesi amacıyla verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin (982 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 25/6/2013 Salı günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin lehinde Mersin Milletvekili Sayın Aytuğ Atıcı.

Buyurun Sayın Atıcı. (CHP sıralarından alkışlar)

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, sporcularımızı ve gençlerimizi kavuran, çürüten doping konusunda verdiğim araştırma önergesi üzerine, lehine söz almış bulunuyorum.  Yaşamı boyunca hiç hile yapmayan, üniversiteye giriş sınavında hile yaparak çocuğunun yerine başkasını sınava sokmayan, meydanlarda ve ekranlarda halkı kandırmak için yalan söylemeyen, millî eğitimde hormonlu puanlara göz yummayan milletvekillerini saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, Mersin’de, biliyorsunuz, 17’nci Akdeniz Oyunları yapılıyor. Bu oyunlar için Akdeniz’in çeşitli ülkelerinden gelerek gençlerimizle beraber  kardeşçe, dostça ve barış içinde yarışan dürüst sporcuları da buradan selamlıyor ve onlara güzel Mersin’imize hoş geldiniz diyorum.

Sporun asıl amacı bireyler ve toplumlar arası kardeşlik ve barışı  ilerletmek, sağlıklı bireyler ve toplumlar yaratmaktır. Bu amaca giden yolda spor, adil mücadele, eşitlik, hoşgörü, sabır, iyi niyet ve daha pek çok ulvi kavramı da içinde barındırır. Kazanma hırsı bazen öyle bir noktaya gelir ki, insanlar hedeflerine ulaşmak için her yolu mübah sayarlar. Kazanma hırsı nerelerde olur değerli arkadaşlarım? Kazanma hırsı, bazen sporda olur, bazen bilimde olur, sıklıkla da siyasette olur. Hırsın geldiği bu noktada amaç başarmak değil ne olursa olsun kazanmaktır. İşte, bu durum tehlikelidir. Her ne olursa olsun kazanma isteği, insanı insanlıktan çıkarır. Kazanmak uğruna her türlü yolsuzluk ve hileye başvurulabilir. Hatta ve de hatta, iş öyle noktaya varır ki, kutsal değerlerin bile harcanmasına, kirlenmesine göz yumulabilir. Bilemiyorum, bu anlattıklarım sizlere bir yerden tanıdık, bildik geliyor mu?

Bildiğiniz gibi, doping, yarışmalarda haksız yere kendine avantaj sağlamak isteyenlerin çeşitli şekillerde hileler yapmasıdır. Yani sporcuların kendilerini aslında göründüklerinden daha güçlüymüş gibi gösterme ve hak ettikleri yerden daha yükseklere çıkma arzusudur doping. Peki, doping sadece insana mı yapılır? Hayır. Hayvana da yapılır, bitkiye de yapılır; kısacası, tüm canlılara doping yapılır, dopinglerin tamamı da zararlıdır.

Peki, sistemlere doping yapılır mı? Elbette ki yapılır. Ekonomiye, sağlık sistemine, eğitimde verilen notlara, siyasi partilere; kısacası, her şeye ama her şeye doping yapılabilir. Bu durumda ise yapılan şey hem tehlikelidir hem de sahtekârlıktır. Ekonomiyi olduğundan iyi göstermeye çalışabilirsiniz doping yaparak ancak foyası ortaya çıkar. Başbakanın bir konuşmasıyla faiz yükselir, borsa düşer, döviz fırlar. Suçlu hemen bulunur, faiz lobisidir. Oysa suçlu, ekonomiye doping yapanlarda ve buna göz yumanlardadır. Sağlık sistemini olduğundan iyi göstermeye çalışırsınız, dopingin etkisi geçince gerçek, tüm çıplaklığıyla ortaya çıkar. Nedir bu gerçek? Katkı payları korkunç şekilde yükselir, sağlığın otuz yıllık geleceği satılır; velhasıl, insan yaşamı tehlikeye girer. Görüyorsunuz, doping ne kadar zararlı. Siyasi sistemi ve uygulamaları olduğundan iyi gösterip bir kesimi yok sayarsanız, doping etkisi ortadan kalkınca gerçek yine ortaya çıkar. İnsanlar “Kısa çöp uzun çöpten hakkını alır elbette.” diyerek, Taksim’den başlayarak tüm yurtta sokaklara dökülür. İşte, her tarafta yaptığınız dopingin etkisini sizlere kısaca özetledim.

Sporda da durum aynıdır. Her yerde olduğu gibi sporda da “Çok başarılıyız.” demek için dopinge göz yumarsanız, tüm dünyaya âdeta rezil olursunuz. Oysa sporun en önemli ilkesi eşit koşullarda yarışmak ve ahlaklı olmaktır.

Mustafa Kemal Atatürk “Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim.” demiştir, “Ne olursa olsun kazananı severim.” dememiştir.

Sporcularımızın kısa yoldan zengin olan bazı yöneticilere özenmeleri dehşet vericidir. Yani doping temizliğine sadece sporda değil, aslında tüm alanlarda ihtiyaç vardır.

Değerli arkadaşlarım, insanlara doping uygulamasının sağlığa da zararları vardır, yani genç sporcularımız bu doping yüzünden âdeta telef olmaktadır.

Bakın, sporcularımız arasında hızla yayılan doping, sporcularımıza, gençlerimize, çocuklarımıza neler yapıyor? Bu etkiler arasında, gençlerde gelişme geriliği, büyümenin durması, aşırı kıllanma, gelişme bozukluğu, karaciğer ve böbrek üstü tümörler, kısırlık, psikoz, aşırı saldırganlık yan etkiler arasında sayılabilir, hatta ve de hatta dopinge bağlı ölümler de görülmüştür.

Değerli arkadaşlarım, Mersin halkının ortak değeri olan Akdeniz Oyunları, maalesef ve de maalesef dopingle anılır olmuştur. Bazı sporcularımıza yapılan testlerde doping tespit edilince sporcularımız yarışmalardan geri çekilmişlerdir. 5 farklı şehirde baskın yapılarak sporcularımızdan örnek, numune istemişler ve bazı sporcularımız bu numuneleri vermekten kaçarak, yarışmalardan çekilmeyi tercih etmişler, hatta ve de hatta sporcular kendi aralarında kısa mesajlarla cep telefonlarıyla birbirlerine haber vererek, yangın merdivenlerinden birbirlerinin kaçmalarını sağlamışlardır.

Peki, soruyorum: Bir sporcu numune vermekten niye kaçar? Cevabı çok basit, cevabını siz milletvekilleri çok iyi biliyorsunuz; Hükûmet Sayıştay raporunu Genel Kurula getirmekten neden kaçarsa, sporcu da bu yüzden idrarını vermekten kaçar. Çünkü gerçekler ortaya çıkacaktır, gerçekler ayan beyan ortaya çıktığında da işin makyaj kısmı dökülmüş olacaktır.

Yine, önceki gün halter takımımızın 8 sporcusu maalesef doping yüzünden yarışmalardan çekilmiştir. Doping yapmak aslında örgütlü bir suçtur değerli arkadaşlarım. Doping maddesini getiren, veren, içen, uygulayan, denetimden kaçıran, denetlemeyen, soruşturmayan ve derece kazanmak adına göz yuman siyasiler olmak üzere bu, tüm bu işe bulaşan herkesin başını ağrıtacak bir suçtur. Önümüzde uluslararası yarışmalarda madalyaları geri alınan, kürsüden kaçan, spordan menedilen örnekler olmasına rağmen, AKP iktidarlarının döneminde artan doping sporun uğradığı değer erozyonunun sonucudur ve giderek, giderek artmaktadır.

Mersin’de halkın parasıyla kurulan spor tesislerinde 17’nci Akdeniz Oyunları hâlen bugün de yapılmaya devam ediyor. Açılışa AKP yandaşları dışında kimse alınmıyor, oyunlar AKP tarafından, sizler tarafından siyasi olarak istismar ediliyor. Özel uçaklarla Ankara’dan, İstanbul’dan yığma kalabalıklar açılışa götürülüyor ancak Mersinliler maalesef bu işin dışında kalıyor.

Peki, Başbakanın söylemlerinde doping var mıdır? Başbakanın söylemlerindeki dopingin de, hilenin de haddi hesabı yoktur. Mersin’deki spor tesislerinin açılışında da maalesef ayrımcı söylemler dikkati çekmiştir ve yapılan dopingli söylemlerde Mersin’e iyilik yapıldığı söylenmektedir ancak Mersin’in kalbi durumundaki Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’na el konularak, TOKİ’ye verilerek Hükûmet kârlı bir iş yapacağını ortaya koymuştur yani bir koyarak yine beş almıştır. Mersinliler kendilerini protesto edecekler diye stadyuma alınmamışlardır ve zavallı esnafın da bu oyunlardan hiçbir kârı olmamıştır.

Şimdi, değerli arkadaşlarım, AKP Grubunun dikkatine bir şey getirmek istiyorum. Ben bu araştırma önergesini verdikten sonra, konuşma hazırlarken dikkatimi çeken bir husus, AKP Grubunun da bundan dört ay önce benzer bir önergeyi vermiş olmasıydı. Bunu gördüm ve bu benzer önergeyle ümit ettim ki AKP grup başkan vekilleri bizim grup başkan vekillerimizle konuşurlar, bunu bir ortak önerge hâline getirirler. Ama bu durum ya atlandı ya da özellikle bir şekilde görmezden gelindi. Şimdi şurada gördüğünüz Meclis araştırması önergesinde tam 102 tane AKP’li sayın milletvekilinin imzası var. Ben burada doping hakkında ne konuştuysam, aynısının altına 102 milletvekili imza altmış.

Şimdi, Sayın Canikli, zaman çok geç değil, ara verilebilir, bir şekilde önergeler birleştirilebilir ve bu doping belasından Türkiye’yi kurtarmanın yolları aranabilir diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Atıcı.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin aleyhinde Bartın Milletvekili Sayın Yılmaz Tunç.

Buyurunuz. Sayın Tunç. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin aleyhinde söz aldım. Bu vesileyle Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum.

Biraz önce Cumhuriyet Halk Partili milletvekilimiz, doktor olarak tanıdığımız milletvekilimiz birtakım psikolojik sorunlardan bahsederek birtakım yakıştırmalar yapmaya çalıştı. Daha önce de bu kürsünden benzer ifadeler kullanmıştı. Biz de hukuk fakültesinde okurken kriminoloji dersi okuduk -avukat olan, hukukçu olan arkadaşlarımız bilir- kriminoloji bilimine göre, tüm saldırgan davranışların altında hayal kırıklığı doğuran bir durum yatmaktadır. Yani, hocalarımız bize kriminoloji dersinde “Saldırganlığın nedenlerinden en önemlisi, altında mutlaka bir hayal kırıklığı vardır.” diye öğretmişlerdi.

Şimdi ben soruyorum buradan: Cumhuriyet Halk Partisinin içinde bulunduğu bu saldırgan durum acaba hangi hayal kırıklığından kaynaklanmaktadır? On bir yıldır başarıyla devam eden AK PARTİ iktidarı mıdır ya da Cumhuriyet Halk Partisinin altmış yıldır iktidar olamaması mıdır? Burada, sporda dopingle ilgili bir önerge vereceksiniz, ardından farklı değerlendirmelerde bulunacaksınız.

Bizim AK PARTİ’li milletvekillerimizin sporda dopingle ilgili verdiği önergenin arkasındayız. Ancak, bugün Meclisin gündeminde yargıyı ilgilendiren, adalet mensuplarını ilgilendiren adli tatil düzenlemesi var. Ayrıca, yine Devlet Memurları Kanunu’yla ilgili, sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili yasal düzenlemeler var. Meclis tatile girmeden önce bunların da çıkması gerekiyor.

Evet, doping önemli. Doping sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada sporcuları, sporu tehdit eden önemli bir konu. Performans artışı sağlamak için dışarıdan alınan veya sporcunun vücudunda bulunan bir maddenin normal düzenin üzerine çıkarılmasını sağlayan yöntemlerin kullanılması, sporcu sağlığına zararlı ve hakça yarışmayı engelleyen bir husustur. Bu nedenle, dopingle mücadelede Avrupa Birliği içerisinde yasa dışı doping ilaçlarının ticaretinin aynen uyuşturucu ticareti gibi algılanmasına yönelik çalışmalar dikkat çekicidir. Ülkemizde de alınması gereken önlemlerin başında, genç sporcuların doping maddeleri, bu maddeleri içerebilecek reçeteli ilaçlar ve tüm bunların doğurabilecekleri sağlık sorunları konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir. Dopingle mücadele kapsamında sporcuların doping yapmasını  önlemek, sporcuları dopingin zararlı etkileri konusunda bilgilendirmek, sporcu beslenmesi ve dopingle mücadelenin yaygınlaştırılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı yeni adımlar atmıştır. Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi’nde de dopingle mücadelenin yaygınlaştırılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı yeni adımlar atmıştır. Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi’nde de dopingle mücadele için önemli hedefler konulmuştur.

Profesyonel bir sporcunun doping maddesini bilerek alması kabul edilemez. Bu, spor ahlakıyla da bağdaşmaz. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim.” sözü aslında her şeyi özetlemektedir.

Sporcuların sağlık nedeniyle aldıkları bazı ilaçların da kontrollerde doping gibi değerlendirildiği de görülebilmektedir. Bu duruma düşmemek için de sporcuların ilaçlar konusunda bilgilendirilmesi ve bütün ilaçların doktor kontrolünde alınması gerekir. Bu tedbirler noktasında sporcularımızın, antrenörlerin ve kulüplerinin dikkatli olması gerekir. Dopingin önlenmesi amacıyla doping yapan sporculara, antrenörlerine, hatta kulüplerine de yaptırımlar getiren yeni yasal düzenleme çalışmaları da sürmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; on buçuk yıldan bu yana devam eden AK PARTİ iktidarında her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Türkiye, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, uluslararası alanda artan etkinliği ve dinamik, genç nüfusuyla daha büyük, daha müreffeh ve daha güçlü bir devlet ve toplum olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Sporun sağlıklı nesillerin yetişmesinde, halk sağlığının korunmasında, ekonominin gelişmesinde, toplumsal barışın tesis edilmesinde ve sosyal uyumun geliştirilmesinde çok önemli bir yere sahip olduğuna inandığımız için spora, sporcuya ve spor tesislerine büyük önem veriyoruz. Bu anlamda, Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulması bile AK PARTİ iktidarlarının gençlik ve spora ne kadar büyük önem verdiğinin açıkça göstergesidir.

20 yaşından küçük gençlerimiz AK PARTİ iktidarından önceki durumu hatırlamıyor diye son yıllardaki gelişmeleri görmezden gelip konuşmak doğru değildir. Gençlere ve spora çok büyük önem verdiğimizi gençlerimiz ve sporcularımız bilmektedir. Amatör sporun geliştirilmesi için verilen destekler ortadadır, açılan gençlik merkezleri, inşaatları devam eden gençlik merkezleri ortadadır. Türkiye öyle bir kısım siyasetçilerin ve bazı ulusal ve uluslararası medyanın göstermek istediği gibi bir Türkiye değil. Türkiye, 2020 Olimpiyatları’na adaylığı ile dünyanın en büyük spor organizasyonunu İstanbul’a getirmek için çalışan bir ülkedir ve bu kapsamda İstanbul’a 25’i yeni olmak üzere 36 tesis kazandırmak için kolları sıvayan bir ülkedir.

Değerli milletvekilleri; AK PARTİ’nin on buçuk yıldan bu yana Türkiye’yi geriye götürdüğünü söyleyenler hiç de inandırıcı değiller. Eğer Türkiye söyledikleri gibi olsaydı 23’üncü Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nın, Universiade’ın 2005 yılında İzmir’de yapılamasını sağlayabilir miydi? Türkiye on yılda 6 kez Formula 1 organizasyonlarını İstanbul’da yapabilir miydi? Türkiye, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası’nı gerçekleştirebilir miydi? Eğer Türkiye bazı siyasetçilerin dünyaya şikâyet ettiği gibi bir Türkiye olsaydı, 2010 yılında Büyükler Halter Şampiyonası’nı Antalya’da, Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası’nı Ankara’da, Dünya Deniz Küreği Şampiyonası’nı İstanbul’da, Dünya Bilardo Şampiyonası’nı Antalya’da, Dünya Atıcılık Kupası finalini İzmir’de gerçekleştirebilir miydi? 2011 yılında Dünya Universiade Kış Oyunlarını Erzurum’da, Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarını Trabzon’da, Dünya Güreş Şampiyonası’nı İstanbul’da gerçekleştirebilir miydi? 2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nı İstanbul’da gerçekleştirebilir miydi? Doksan yıllık cumhuriyet tarihimizin hangi on yıllık dönemine bu kadar uluslararası dev organizasyon sığdırılabilmiştir? Eğer Türkiye bugün bazı çevrelerce gösterilmek istendiği gibi bir Türkiye olsaydı bu dev organizasyonlar Türkiye’ye verilmezdi. Verilse bile, on yıl önce memuruna, işçisine, emeklisine maaş ödeyebilmek için 1 milyar dolar IMF borcuna muhtaç olan bir ülke, bu dev organizasyonların altından kalkamazdı. Ekonomik kriz nedeniyle Yunanistan’ın yapamadığı Akdeniz Oyunlarını Akdeniz havzasında başarabilecek ülke olarak Türkiye'nin görülmesinden ve bunu başarıyla gerçekleştiriyor olmasından hepimizin gurur duyması lazım.

Türkiye'nin her alandaki istatistiklerini olumlu yönde değiştiren bir iktidar var. Ekonomide ülkemizi nasıl 4 kat büyütmüşsek bu büyüme ve gelişmeyi her alanda gerçekleştirdik. Sporu da ihmal etmedik, dünyanın gelişmiş ülkelerini kıskandıracak ilerlemeler sağladık. 2002 yılında 278 bin olan lisanslı sporcu sayısı bugün 3 milyona ulaştı; spor kulübü sayısı 6 binden 11 bine çıktı; uluslararası müsabakalarda kazanılan madalya sayısı 2002 yılında 1.481 iken bu başarı 2012 yılında 2.868’e ulaştı. Spor tesisleri için ayrılan kaynak 2002 yılında 62 milyon lira iken -bakınız, 2002’de spor tesisleri için ayrılan kaynak 62 milyon lira- bugün 6 kattan fazla arttırıyoruz, 390 milyon lira. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü bütçesi, AK PARTİ’den önce ne kadardı biliyor musunuz? Sadece, 193 milyon lira. Şimdi ne kadar? 1 milyar lira. 5 kat yükselttik. Gençlik merkezi sayısını 175’e çıkardık, nüfusu 10 binin üzerinde olan her ilçeye bir kapalı spor salonu projesini başlattık. 2003-2013 arasında 200 civarında spor tesisini sıfırdan tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Ülke çapında 28 adet olimpik havuz inşa ettik, yüzme havuzu olmayan il kalmasın diye çalışıyoruz. Gelmiş geçmiş iktidarlar arasında gençlere en fazla değeri biz verdik. Sadece, gençlerin seçilme yaşını 30’dan 25’e indirmekle kalmadık, her ile üniversite açarak, yurtlar yaparak gençlerimizin yüksek tahsil yapmalarını kolaylaştırdık. AK PARTİ’den önce üniversite öğrencilerine 45 lira üniversite bursu layık görülüyordu, bu rakamı bugün 280 liraya biz çıkardık. Bizler gençlerimizi geleceğimiz olarak görüyoruz, onların illegal oluşumlar içerisine girerek hem kendilerine hem de ailelerine zarar vermelerini istemiyoruz; vatana ve millete hayırlı birer evlat olarak yetişmelerini ve cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümünde ülkemizi dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri yapmalarının yolunu açıyoruz, gençlere değer veriyoruz.

Sporda dopingle ilgili, AK PARTİ’li milletvekillerinin de araştırma önergesi Meclis gündemindedir. Meclis gündemimizde yargı, adaleti ilgilendiren, adli yargıyla ilgili konunun…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

YILMAZ TUNÇ (Devamla) –…bugün ve yarın yasalaşması gerekiyor. O nedenle, CHP Grup önerisinin gündeme alınmamasını talep ediyor, Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Sayın Başkanım, değerli milletvekili benim psikolojik bir değerlendirme yaptığımı söyleyerek sözlerimi çarpıttı, izin verirseniz…

BAŞKAN – Buyurun.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli arkadaşlarım, ben bugün bir psikolojik değerlendirme yapmadım. Ben olabildiğince olumlu bir havada bu araştırma önergesinin çıkmasına çaba sarf ettim ama görüyorum ki geçen hafta yaptığım psikolojik değerlendirmeler hâlâ hafızalarınızda; bu, iyi bir şey.

Şimdi, değerli arkadaşlar, halkı kandırmaya hiç gerek yok. “CHP saldırgan” diyorsunuz. Bakın, CHP’yi temsilen ben konuşuyorum şu anda ve olabildiğince en mülayim ve en iyi şekilde sizleri, çocuklarımızı bu illetten kurtarmaya davet ediyorum.

HAMZA DAĞ (İzmir) – En mülayim hâliniz bu mu?

AYTUĞ ATICI (Devamla) – Şimdi, çıkıyorsunuz, burada diyorsunuz ki: “Kendi önergemizin arkasındayız.”

Değerli arkadaşlarım, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Önergenizin arkasındaysanız, delikanlıca “evet” oyu kullanırsınız, biz de sizinle beraber otururuz, bu komisyonu kurarız.

Şimdi, bir de halkı yanıltmaya, halka yalan söylemeye devam etmeyin ne olur. “Mecliste çok işimiz var.” diyorsunuz; doğru değil. Mecliste işler her zaman vardır ama halkımız şunu bilmelidir ki bu komisyonun kurulması, Meclis Genel Kurulunun çalışmasını engellemez. Komisyon kararına “evet” dersiniz, kendi mecrasında yürür, başka bir yerde bizler bu toplantıları yaparak gençlerimizi bu illetten kurtarmaya çalışırız.

Şimdi, 102 arkadaşınız diyor ki: “Doping zararlıdır, araştırılmalıdır.” Biz de kalkmışız -hani hep “negatifsiniz” diyorsunuz ya sürekli- size diyoruz ki: “Evet, haklısınız.” İlk defa, nadiren, haklı olduğunuz noktalardan birindesiniz, iyi bir nokta yakalamışsınız, teşekkür ederiz. Biz de ana muhalefet partisi olarak size destek veriyoruz. Gelin, bu sorumluluktan kaçmayın ve hep beraber bu komisyonu kuralım. Teklif eden sizsiniz. 102 imza sahibi şimdi nasıl “hayır” diyecek, bunu halka nasıl anlatacaksınız, bu kara lekeyi nasıl taşıyacaksınız, merak ediyorum doğrusu. (CHP sıralarından alkışlar)

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Başkanım, partimizi hedef alarak partimize ilişkin de “saldırgan” ifadesini kullandı sayın hatip.

BAŞKAN – Buyurun.

2.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – “Saldırgan” mı demiştiniz? Siz, “saldırgan” demiştiniz değil mi? Siz, Tanrı’nın evini, bir camiyi yaralılara açan bir imamı görevden aldınız, bu kadar masum bir duyguyla hareket eden bir imamı görevden aldınız. Polisi halkına karşı, meydanlara çıkıp birer birer kışkırttınız, dediniz ki: “Evet, polis saldırmalıdır, polis kurşun sıkmalıdır, polis şunu yapmalı, plastik mermi kullanmalıdır…”

RECEP ÖZEL (Isparta) – “Polis kurşun sıkmalıdır.” nerede dedik ya?

EMİNE ÜLKER TARHAN (Devamla) – “...biber gazı sıkmalıdır.” bunu söylediniz. “Yüzde 50’yi zor tutuyoruz evimizde, yüzde 50’yi zor tutuyoruz.” dediniz, hatırlıyor musunuz? “Karşınıza canımız isterse 1 milyon kişiyi çıkartırız.” dediniz, bunu hatırlıyor musunuz?

AHMET YENİ (Samsun) – Müftünün karısı nerede?

EMİNE ÜLKER TARHAN (Devamla) – Peki, genç kızları saçlarından sürükleyenleri hatırlıyor musunuz, İzmir’de genç kızları saçlarından sürükleyen o polisleri ve gencecik çocukların gözünü çıkartan, adalet isteyen bir gencin başına kurşun sıkan o polisin aklandığı süreci hatırlıyor musunuz? Bunlara kim zemin hazırladı?

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Aklandı mı?

EMİNE ÜLKER TARHAN (Devamla) – Kim buna zemin hazırladı söyler misiniz? Peki, bu zihniyet mi bize saldırgan olup olmadığımızı söylüyor, pes!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – İlçe başkanı… Müftünün karısı…

EMİNE ÜLKER TARHAN (Devamla) – Pes, gerçekten pes, pes doğrusu! Bize bunu söyleme cüretini göstereceksiniz öyle mi?

Siz, bu ülkede meşru müdafaanın tanımını değiştirdiniz beyefendi, meşru müdafaanın tanımını değiştirdiniz. Bir hukukçu olarak utanıyorum bundan. Meşru müdafaayı siz ne yaptınız biliyor musunuz? Yargı oyuncağınsa eğer, masum insanların kafasına kurşun sıkmayı siz meşru müdafaa tanımı yaptınız bu ülkede.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Biz mi yaptık, yargı yapıyor bunu ya!

EMİNE ÜLKER TARHAN (Devamla) – Siz, aktif saldırganlığa “meşru müdafaa” diyorsunuz artık bu ülkede.

Bakın, meşru müdafaa adı altında siz, saldırgan olmayan sizler, 3 kişiyi, 5 kişiyi, 10 kişiyi öldürebilirisiniz, gözlerini çıkartabilirisiniz, buna zemin hazırlayabilirsiniz ama inanın tüm halkı öldüremezsiniz, bunu yapamazsınız. “Yüzde 50 olmasa, kalan o yüzde 50, düşman bildiğiniz o yüzde 50 olmasa bu ülkeyi ne güzel yönetirdik.” diye düşünüyorsunuz öyle mi? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET YENİ (Samsun) – Müftünün karısı nerede, müftünün?

BAŞKAN – Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

Evet, Sayın Tunç…

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Benim saldırgan olduğumu ifade etti.

BAŞKAN - Karşılıklı saldırganlık başladı.

Aslında partinize dedi, Sayın Canikli’nin vermesi lazım ama hadi ben size vereyim. Şimdi, Sayın Canikli’ye yok o zaman. Hadi bakalım.

Buyurun.

3.- Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Tabii, öncelikle, buraya çıkan, özellikle grup başkan vekili sıfatı taşıyan kişinin önce bir Genel Kurulu selamlaması lazım. Bir kere bu alışkanlığı edinmeniz lazım, bir hukukçu olarak size bunu tavsiye ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, “Bravo” sesleri)

Şimdi, Gezi olaylarıyla ilgili burada birtakım değerlendirmeler yaparak AK PARTİ Hükûmetini, güvenlik güçlerimizi, polisimizi suçladınız, zan altında bırakan ifadeler kullandınız. Şu anda devam eden yargılamalar var. Birtakım şiddet olayları gerçekleşti. Bu şiddet olaylarının altında yatan nedenin ne olduğunu kronolojik açıdan, kronoloji bilimi açısından söylemeye çalıştım ama bunu anlamak istemediniz.

Bakınız, İnternet’te polisin kameralarının, MOBESE kameralarının görüntüleri şu anda herkesin ulaşabileceği şekilde duruyor. Burada polise nasıl saldırıldığını kamuoyu gayet iyi görüyor. Polisin o kalkanlar altında, arkasında o göstericilere, şiddet kullanan, taş atan, her şeyi fırlatan o göstericilere sabırla nasıl direndiğini, o kalkanların arkasında nasıl beklediğini o görüntülerde siz görmüyor musunuz? O görüntüleri gördüğünüz hâlde hâlâ niye güvenlik güçlerimizi, polisimizi Cumhuriyet Halk Partisi adına burada gelip suçluyorsunuz?

İşte, müftünün karısı rolündeki o Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanının hanımını da izledik. Nasıl provokasyonlar içerisine Türkiye’nin çekilmek istendiğini hep birlikte gördük. Zahide nineyi de izledik, nasıl ders verdiğini izledik. İşte bunları artık görün ve Cumhuriyet Halk Partisini barajın altına düşürmek için bu kadar gayret içerisinde olmayın diyorum.

Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun.

4.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Sayın Başkan, Beyefendi gençlerden, coşkudan, büyüyen, filizlenen her şeyden nefret ettiği için saygıyı hak edip etmediği konusunda kuşkuluyum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Saygıyla selamlamayı hak edip etmediği konusunda gerçekten kuşkuluyum. İtiraz eden herkesten nefret ediyorsunuz, farkında mısınız? Herkesten nefret ediyorsunuz ve siz, neden insanların değil, sadece biber gazının ve silahların gücüne inanıyorsunuz?

AHMET YENİ (Samsun) – Müftünün karısını anlat.

EMİNE ÜLKER TARHAN (Devamla) - Bunu hiç sorguladınız mı? Siz sadece bunun gücüne inanıyorsunuz.

AHMET YENİ (Samsun) – Provokatörleri anlat.

BAŞKAN – Sayın Yeni, lütfen…

EMİNE ÜLKER TARHAN (Devamla) – Neden yalan söylüyorsunuz “Polis mermi kullanmıyor.” diye? O güneş gibi doğduğunu söyleyen Başbakanınız ayağımıza bir diken gibi battı, biliyor musunuz? Bir diken gibi battı ama bizi ağlatmıyor, kesinlikle ağlatmıyor, sadece güçlendiriyor, mücadelemizi güçlendiriyor, bundan emin olun.

Siz yüzde 50’yi yüzde 50’ye düşman etmek için, oturun düşünün, meydanlara topladığınız insanlara…

AHMET YENİ (Samsun) – Provokasyonları anlatın biraz, müftünün karısını…

EMİNE ÜLKER TARHAN (Devamla) – …belediye tarafından toplattığınız insanlara birtakım müsadere metinlerini okumaya devam edin ama biz ağlamayacağız yaşattınız açılar için ve direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz, bunu bilesiniz, bunu biliniz ve kendinizi bir kez daha sorgulayınız, halkınızı niye kendinize düşman görüyorsunuz? Lütfen bunu sorgulayın.

AHMET YENİ (Samsun) – Müftünün karısı nerede, müftünün karısı?

YILMAZ  TUNÇ (Bartın) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Yok artık, yok, bu çok uzuyor.

ALİ UZUNURMAK (Aydın) – Sayın Başkan, yeter yahu!

BAŞKAN – Ne yapalım canım?

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Olmaz Başkanım ama yeter.

ALİ UZUNURMAK (Aydın) – Böyle bir şey olmaz ama ya!

BAŞKAN – Ne yapayım, ben ne yapabilirim? Olmaz da işte oluyor. Ne yapayım?

ALİ UZUNURMAK (Aydın) – Olmaz ama, böyle bir şey olmaz ya!

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – İç Tüzük’ün gereğini yapacaksınız yani İç Tüzük’ün gereğini neyse…

ALİ UZUNURMAK (Aydın) – Sayın Başkan, olmaz böyle bir şey ya!

BAŞKAN – Tamam, bitirdik, söyledik Sayın Tunç’a da “hayır” diye. Herkes birbirine laf atıyor.

Şimdi ben size söz vereceğim, isterseniz kapatalım.

ALİ UZUNURMAK (Aydın) – Biz burada seyirci değiliz ya, bir tiyatro değil burası ya.

BAŞKAN – Muhterem, sevgili başkanım, ya ben ne yapayım?

ALİ UZUNURMAK (Aydın) – Tamam, burası bir tiyatro değil.

BAŞKAN – Ya, ben ne yapayım?

ALİ UZUNURMAK (Aydın) – Yapacaksınız neyse. Böyle bir şey var mı ya!

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – İç Tüzük’ü uygulayacaksınız.

BAŞKAN – İç Tüzük’ü uygularsak hiçbirinizin ağzını açmaması lazım, İç Tüzük’e gelince herkes kendine yontmasın.

Ben başında söyledim, televizyon yayınının bitimine kadar lütfen herkes sabretsin diye.

Buyurunuz.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) –  Olmaz efendim, 69’a göre…

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

3.- CHP Grubunun, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve arkadaşları tarafından sporcularımızı doping yapmaya iten nedenlerin araştırılması ve dopingi önlemeye yönelik gerekli çalışmaların yapılabilmesi amacıyla 25/6/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 25 Haziran 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunarak görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin lehinde, Aydın Milletvekili Sayın Ali Uzunırmak. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun vermiş olduğu dopingle ilgili öneride söz aldım, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Konuşmamın hemen başında Irak’ta Tuzhurmatu’da terör olaylarını protesto etmek için toplanmış Türkmen vatandaşlarımızın arasında bir canlı bomba saldırısı neticesinde şehit olan Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Ali Haşim Muhtaroğlu’na, Türkmen asıllı Tikrit Vali Yardımcısı değerli kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. 13 Türkmen vatandaşımız hayatını kaybetmiş -saldırganlarla beraberdir 13 kişi- ve 71 kişi de yaralıdır, onlara da hastanelerde acil şifalar diliyorum.

Değerli milletvekilleri, Türkiye önce meselelerini doğru tartışmalıdır. Evet, bugün, Türkiye’de mahir bir iktidar vardır. Ama, iktidarın mahareti acaba neden kaynaklanmaktadır? Biraz insaflı ve dikkatlice hepimiz bu ülkenin menfaatlerini düşünen milletvekilleri sınıflamasında olduğumuzu düşünerek hareket ettiğimizde biz küçük sevaplarla büyük günahları kapatmakta mahir olduğumuzu anlayabiliyor muyuz? Eğer anlayabiliyorsak o zaman meseleyi düzeltme imkânımız olur. Evet, Türkiye’de on buçuk yıldır bazı uygulamalarda iyi neticeler alınmış mıdır? Mutlaka alınmıştır. Ama, o küçük sevaplar büyük günahları kurtarabilmekte midir değerli arkadaşlar? Şurada bugün yaptığımız tartışmada bile, dopingle ilgili konuştuğumuz konuda farz edin ki muhalefet sözcüsü arkadaşımız farklı şeyler söyledi, peki, iktidar sözcüsü olan arkadaşımızın söylediği, aydınlatmaya çalıştığı konular dopingle ilgili ve dopingi alakalandıran, problemi öneren, çözen önermeler midir?

Değerli milletvekilleri, biz, maalesef bir taassup içerisinde, iktidar ve muhalefet taassubu içerisinde insanımızın ve ülkemizin, dünyanın problemlerini doğru tartışmıyoruz. Doğru tartışmadığımız için de kuyruğunu yakalamaya çalışan kedi gibi dönüp duruyoruz değerli arkadaşlar.

Doping nedir? Doping, vücudun zihinsel veya fiziksel olarak uyarıcı etkisiyle daha üstün performans sağlaması için ilaç alınmasıdır. Peki, bu ilaç alınması neden kaynaklanmaktadır ve sonuçları neleri getirmektedir? Bir: Her şeyden önce bu ilacı alan yarışmacılar veya bu ilacı veren kimseler, teknik heyetler olabilir. Örneğin, bazı hayvan yarışlarında başka alanlarda da bunlar kullanılmaktadır. O masum hayvanın kendisine doping yapıldığından haberi yoktur. Onu tamamen sahipleri veya teknik heyet yapmaktadır. Sporcular bazen kendileri de farkında olmadan antrenörlerin veya teknik heyetlerin dopingleriyle karşılaşmaktadırlar, kendi iradesiyle bu uyarıcıları alan sporcular da olmaktadır, yarışmacılar da olmaktadır. Bu neden kaynaklanmaktadır? Bu, başarı hırsından kaynaklanmaktadır; bu, menfaat temin etmekten kaynaklanmaktadır çünkü alınacak birtakım ödüllerden unvanlara varıncaya kadar onlar bir avantaj sağlayacaktır.

Değerli milletvekilleri, dolayısıyla, kendi iradesiyle veya kendi iradesi dışında bu uyarıcıların alınması hem sporcu sağlığı açısından mahzurlar doğurmaktadır ve insan hayatı açısından veya hayvan hayatı açısından, sağlığı açısından önemlidir hem de bir diğer yönüyle, bu, başarı ve zafer hırsızlığıdır. Bu, başarı ve zafer hırsızlığı da mutlaka ki yarışmacı prensipleri ve centilmenlik açısından da değerlendirilmesi gereken bir konudur.

Değerli milletvekilleri, kendi ev sahipliğini yaptığımız Akdeniz Oyunları yarışmasında kendi sporcularımızın doping kontrolünden kaçması ve yarışma dışı bırakılması aslında çok büyük bir skandaldır ve Türkiye çok zamandır ve başka alanlarda da bu skandallarla karşı karşıyadır. Ama ne yazık ki toplumun haber alma kaynakları ve demin söylediğim gibi iktidarın bazı maharetleriyle on yıllardır bu gibi alanlardaki hezimetler toplumdan gizlenebilmektedir.

Değerli milletvekilleri, zaten Akdeniz Oyunları başlarken bir skandalla başlamıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı 20 bin kişilik bileti kendi inhisarına almış ve gösteri alanı âdeta yarı yarıya doldurulabilmiştir. Herhâlde mümkündür ki muhtemel gelişmeler karşısında iktidar bir protestoyla karşılaşmamak için oraya kendi taraftarlarını doldurmak istemiş ve dolduramamıştır. Dünyanın hangi ülkesinde, hangi spor bakanlığı 20 bin kişilik bir bileti kendi inhisarına alıp kendi iradesiyle dağıtmaya gidebilmiştir? Bu başlı başına bir skandaldır zaten. Peki, bu skandal devam etmiş mi? Meclis albümünde öz geçmişinde İngilizce dil bildiği yazan Sayın Başbakanın “just a moment” yerine “one minute” skandalından sonra, Akdeniz Olimpiyatları’nın ismini maalesef “white sea” olarak adlandırması da dünyayı âdeta şaşkınlığa çevirmiştir. Ben Danimarka’daydım, orada da bu konularda görüşmeler oldu.

Değerli arkadaşlar, tabii ki bu skandallar neden kaynaklanmaktadır? Bu skandallar bir yönetim anlayışından kaynaklanmaktadır. Eğer siz federasyonları, Kayak Federasyonundan, Tenis Federasyonundan, Futbol Federasyonundan başka federasyonlara varıncaya kadar her şeyi “Ben yönetirim.” mantığı içerisinde, çeşitli kontrolleri, çeşitli denetim mekanizmalarını sağlıklı kurmadan ve ahbap çavuş ilişkisi içerisinde yönetimler atayarak yapmaya çalışırsanız elbette ki spordaki teşkilatlanma ve organizasyon doğru ve yerinde olmaz, olmayınca da denetimleri yerine getiremez.

Bakın, elimde hukuk kararları var. Tekvando Federasyonunda 2008 yılında yapılan Genel Kurulda usulsüz delege kullanıldığı noktasında mahkeme kararları var; 2011 yılında mahkeme karar vermiş kongrenin usulsüz olduğu noktasında ama Gençlik ve Spor Bakanlığı 2011 yılından beridir, hâlen sahte delegeyle seçilmiş bu federasyon yönetimiyle devam etmektedir çünkü bir yandaş dayanışması içerisindedir.

Değerli milletvekilleri, sporda başarımız yoktur. Her alanda başarının olmadığını, küçük sevaplarla büyük günahların kapatıldığını söylediğim gibi, bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli milletvekilleri, kulüp sayısındaki artış, bütçedeki artış, olimpiyatların, organizasyonların Türkiye’ye alınmış olması demek Türkiye’de sporcunun ve sporun hak ettiği yerde olduğu anlamına gelmez. Bugün, 75 milyon Türkiye nüfusumuzun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, eğer yurt dışındaki sporculara, 3-4 milyon, 4-5 milyon civarında olan yurt dışındaki kardeşlerimizle diğer alanlarda, futboldan başka alanlara varıncaya kadar biz yarışmacı yetiştirmek yerine oralardaki Türk vatandaşlarımızı Türkiye’de kullanmak durumunda kalmışsak bu ülkede sporcu, gerekli ilgiyi, gerekli teşkilatlanmayı görmüyor demektir.

Dolayısıyla, son söz, bu Hükûmet dopinglidir. Bu Hükûmet, dopingli olduğu için sporcusunun dopingini bile araştıramayacak kadar cesaretsizdir. Bu Hükûmet, dopinglidir çünkü Sayın Başbakan bilhassa bunu itiraf etmiştir, Gezi Parkı olaylarının nedenlerini sayarken ve dayandırdığı sebepte faiz lobisini göstermiştir. Sayın Başbakan, demek ki seni on buçuk yıldır bu faiz lobisi dopinglemiştir ve o doping, alışkanlık yapmıştır, bağımlılık yapmıştır, bugün dopingi kestiği günde sporcunun performanstan düştüğü gibi Hükûmet performanstan düşmüştür. O telaş içerisinde Allah’ın evine sığınmış, Valide Sultan Camisi’ne, Teşvikiye Camisi’ne sığınmış, dünya görüşü, hâli ne olursa olsun onların üzerine biber gazı sıkabilecek kadar bir vahşetin içerisine düşmüştür. Allah’ın evine sığınmış insanları itham etmek değil…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - …onları uyarmak gerekir. Onlara bakın, neticede Allah’ın evine sığındınız, gelin, hep beraber birlik olalım inanç dünyamızı zenginleştirelim demek, o insanlara daha güzel hizmet olurdu. Tabii ki bu anlayış dopingsizlikten kaynaklanıyor.

Hepinize teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ali Uzunırmak.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Canikli, size söz vereceğim ama korkuyorum, Sayın Şandır kızıyor.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Hayır, sataşma yok, ben sadece düzeltme yapmak istiyorum.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, iktidar grubuyla ana muhalefet grubu arasındaki bu horoz dövüşüne bizi zorunlu seyirci yapmayın.

BAŞKAN – Ne yapayım? Anladım, ne yapalım?

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – İç Tüzük neyi gerektiriyorsa onu yapın.

BAŞKAN – İç Tüzük’ü uygulasak kimse konuşamaz.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Ama yani 69’un nasıl uygulanacağı açık orada. Hükûmetin cevap vermesi gerektiği yere Sayın Canikli cevap veriyor.

BAŞKAN – Buyurun.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

13.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Hükûmetin cevap vermesi gerekene Sayın Canikli cevap veriyor.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Grup adına, doğal olarak, yani Hükûmeti de temsil ediyoruz Sayın Şandır, biliyorsunuz.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Bakan burada.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Biraz önce faiz lobisi tarafından Hükûmetin dopinglendiği şeklinde bir ifade kullanıldı. Bu ifade doğru bir ifade değil, kesinlikle gerçeği yansıtmıyor ve şunu çok net olarak, çok uzatmadan birkaç rakamla sizlerle paylaşarak bu işin esasının nereden kaynaklanmış olabileceğini çok net, somut olarak aktarmaya çalışacağım.

Bakın, bizden önceki dönemlerde devletin harcadığı her 100 liranın -yani hükûmetlerin önemi yok, nereden başladığının önemi yok- toplam 44 lirası, 45 lirası faiz ödemelerine aktarılıyor idi yani devlet 100 liralık harcamanın 45 lirasını -sayıları yaklaşık olarak, önemli bir bölümünü teşkil eden sayılar itibarıyla söylüyorum- 50 bin kişiye “faiz ödemesi” adı altında aktarıyor idi, geriye kalan 55 lira yani yüzde 55’ini ise kalan 70 milyon insanın, vatandaşımızın ihtiyacının finansmanında kullanıyordu.

2013 bütçesinde, bakın, bu oran yüzde 45’ten yüzde 13’e düşmüştür. Miktar olarak ifade edilmek istenirse, aynı oran korunmuş olsaydı on bir yılda toplam 642 milyar lira daha fazla faiz ödemesi yapılmış olacaktı. Yani bir iyileştirme ve kötüleştirme olmamış olsaydı, aynı oran korunmuş olsaydı 642 milyar lira daha fazla faiz ödemesi yapılmış olacaktır. Kime? İçerideki ve dışarıdaki sermaye sahiplerine, faiz geliri elde eden insanlara.

Değerli arkadaşlar, kavga bu kavgadır, mücadele bu mücadeledir. 642 milyar lira, evet…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – On yıldır yok muydu bu kavga yani?

BAŞKAN – Daha konuşuyor, Sayın Uzunırmak.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Dolayısıyla,  evet, faiz lobisi vardır, kaynaklar kesildiği için faiz lobisi vardır.

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Faiz lobisini siz zengin etmişsiniz 5 kat, 6 kat, 10 kat, 100 kat… Siz zengin etmişsiniz. Ben mi faiz lobisini zengin ettim?

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın Başkan, iktidarları öncesindeki hükûmetlerle ilgili sayın konuşmacının verdiği bilgi doğru değildir. Biz de o hükûmetlerde bulunmuş bir parti olarak, ben doğruyu ifade etmek istiyorum.

BAŞKAN – Şimdi, ben doğruya izin vereceğim de bir dakika… Kendi kendinizi tekzip ettiniz şu arada hep beraber.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Yok, yok, Sayın Başkan, sataşma falan değil, sadece bilgilendireceğim, sataşma olmayacak.

BAŞKAN – Ya, Muhterem, grup adına Sayın Şandır’ın cevap vermesi lazım.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Benim konuşmama cevap verdi Sayın Başkan.

BAŞKAN – Ben bir şey demiyorum, bak şimdi, söz vereceğim ben size Sayın Uzunırmak, söz vereceğim ama biraz evvel sağlam bir fırça yedim ben Sayın Şandır’dan ve sizden. Dolayısıyla, kendi kendinizi tekzip ediyorsunuz.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – O noktaya götürmeyeceğim.

BAŞKAN – Demek ki böyle oluyormuş bu işler. Şimdi İç Tüzük’ü uygularsam yandınız, haydi, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – O noktaya götürmeyeceğim.

BAŞKAN – Onu söylüyorum yani oturduğunuz yerden güzel fırça attınız ama. Onu bir açıkladım da onun için…

Buyurun.

14.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – O noktaya götürmeyeceğimden emin olunuz ama Sayın Canikli ekonominin içinden geldi, ben birkaç kelimeyle arkadaşımı aydınlatmak istiyorum.

Değerli arkadaşlar, Türkiye’deki Avrupa Birliği sürecinde bazı tanımlar değişmiştir. “Gayrisafi millî hasıla” yerine “gayrisafi yurt içi hasıla” gelmiştir. 1970’li yıllarda gayrisafi millî hasıla büyüklüğünde, Türk ekonomisi 17’nci büyük ekonomidir dünyada. Bugün gayrisafi yurt içi hasıla ile tanımlanmaktadır. Yani yabancıların da Türkiye’de ürettiği katma değer millî hasıla gibi görünmektedir. Dolayısıyla, bugün Türkiye kaçıncı büyük ekonomidir değerli arkadaşlar? 18’inci büyük ekonomidir. Dolayısıyla, 1970’li yıllardan gayrisafi millî hasıla, yerli vatandaşımızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yurt dışında çalışanların ürettiği hasılayla dünyada 17’nci büyük ekonomiyken bugün 18’inci büyük ekonomiye, yani yabancıların da ürettikleriyle beraber 18’inci büyük ekonomiye düşmüş olması, acaba bu ekonominin doğru olduğu anlamına mı gelmektedir?

Değerli milletvekilleri, Türkiye’nin iç ve dış borç toplamı 2002 yılında özel sektör borçlarıyla beraber 220 milyar dolardır. Bugün Türkiye’nin iç ve dış borç toplamı 580 milyar dolar olmuştur. Yani Türkiye’de IMF’ye olan 20 milyar dolarlık borcun ödenmesi, 42 milyar dolarlık özelleştirmeyi de katınca, acaba ne olmuştur? 580 milyar, 42 milyar daha 620 milyar dolar. 20 milyar dolar borç ödemişsiniz. Borcun adresi değişmiş, miktarı fazlalaşmıştır. Aklı olan herkesin bunu böyle okuması ve buna göre tedbir alması gerekir. Tekrar ediyorum, Türk halkına sesleniyorum buradan: Borcun adresleri değişmiş ve  borcun miktarı yükselmiştir, borç ödenmemiştir.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

3.- CHP Grubunun, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve arkadaşları tarafından sporcularımızı doping yapmaya iten nedenlerin araştırılması ve dopingi önlemeye yönelik gerekli çalışmaların yapılabilmesi amacıyla 25/6/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 25 Haziran 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunarak görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN –  Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin aleyhinde Giresun Milletvekili Sayın Adem Tatlı.

Buyurunuz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ADEM TATLI (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; CHP Grup önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli konuşmacılar, sanki, sadece Türkiye’de sporcuların doping yaptığını söylediler. Yani, dünyada hiçbir yerde, dünyadaki hiçbir sporcunun doping yapmadığını ima etmeye çalıştılar.

Değerli arkadaşlar, 2004 yılında Atina Olimpiyatları’nda birçok rekor kırılmıştır, en önemli rekorlar da  doping rekoruydu. Bunları hatırımızdan çıkarmamamız lazım.

Biz tesisleşmeye çok büyük önem veriyoruz ve inşallah, bu tesisleşmeler sonucunda da dünyada çok başarılı sporcular yetiştiriyoruz ve yetiştirmeye de devam edeceğiz.

Ben Genel Kurulu saygıyla selamlamadan önce, CHP Grup önerisinin aleyhinde olduğumu belirtiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN –  Teşekkür ederim.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Sayın Başkan, değerli konuşmacı, bizim, sadece Türkiye’de doping yapıldığını söylediğimizi söyleyerek sözlerimizi çarpıtmıştır. Böyle bir şey söylemedik, izin verirseniz iki dakikada düzelteyim.

BAŞKAN – Şimdi bakın, vallahi, billahi, tallahi “imdat” diye bağıracağım ha.

Buyurun.

Yani, bu böyle değdi değmedi diye bir sistem var… Yani, çok samimi söylüyorum, inanın bağıracağım.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Sayın Başkan, amacım sizi kızdırmak değil.

BAŞKAN –  Buyurun, buyurun. Bakın, ben size söz verdim. Ben genelinize söylüyorum Sayın Atıcı.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Anlıyorum. Peki, teşekkür ederim.

BAŞKAN –  Yani, şöyle bir şey var ki, şu ona dedi, bu buna dedi, yani gerçekten yönetmek çok zor. Sizin şahsınızla ilgili söylemiyorum. Yani, inanılmaz bir… Yani,  kendi kendinizi buradan bir seyretseniz, vallahi, billahi, tallahi üzülürsünüz.

Buyurun.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

5.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Giresun Milletvekili Adem Tatlı’nın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Amacımın sizi kızdırmak olmadığını, sadece İç Tüzük’ten doğan haklarımızı kullandığımızı ifade ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımın da söylediklerinde yanlışlıklar, benim söylediklerimi çarpıtmalar olduğu için söz aldım.

Değerli arkadaşlarım, biz “Türkiye’de doping yapılıyor sadece.” demedik. Evet, haklısınız, dünyada doping yapılıyor, her yerde yapılıyor. Ama bizim halkın temsilcisi olarak birinci görevimiz kendi evlatlarımızı korumaktır; bizim birinci görevimiz Türkiye’deki doping rezaletini ortadan kaldırmaktır. Biz tüm dünyada rezil oluyoruz. Bütün genç sporcularımız, güçlü sporcularımız dopingden ciddi şekilde etkileniyorlar ve hayati tehlikeye giriyorlar.

Bakın, arkadaşlar, kırk yılın başında bir birliktelik yakaladık. Dopingi siz de istemiyorsunuz, biz de istemiyoruz.

MUSTAFA GÖKHAN GÜLŞEN (Kastamonu) – Biz de istemiyoruz.

AYTUĞ ATICI (Devamla) – Siz de istemiyorsunuz, doğru.

Gelin, bunu araştıralım. Ben bu kürsüden -siz de hatırlayacaksınız- sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti de konuştuğum zaman “Gerek yok.” demiştiniz. Sonra bir doktor öldürüldü, çıktınız, bu kürsüden “Gerek var.” dediniz, komisyon kurdurdunuz. Yine, BDP Grubunun bir önerisi vardı, “Kadına yönelik şiddeti araştıralım.” dediler. Herkes alkışladı, herkes canıgönülden “Tamam.” dedi. Tam kabul edilmiş zannederken bir baktık ki AKP’liler “hayır” oyu kullandı. Arkadaşlar, bu kişilik ayrışması sorununu bir kenara bırakalım. Lütfen imzamızın arkasında duralım. Yiğit, delikanlı iseniz 102 tane AKP imzasının arkasında durursunuz. O imzaları benim babam atmadı, siz attınız. Dopingi siz istediniz, biz de destekliyoruz, hodri meydan! Niye kaçıyorsunuz, neyin arkasına sığınıyorsunuz? “Türkiye’de dopingi araştırmak gereksiz.” mi diyorsunuz? Bir tane sporcu öldükten sonra mı bunu buraya getireceksiniz? Yazıklar olsun size. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

3.- CHP Grubunun, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve arkadaşları tarafından sporcularımızı doping yapmaya iten nedenlerin araştırılması ve dopingi önlemeye yönelik gerekli çalışmaların yapılabilmesi amacıyla 25/6/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 25 Haziran 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunarak görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Evet, şimdi, Sayın Canikli, buyurun.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, sabrınızı da zorlamak istemiyorum, sabrınızı ve son derece hassasiyetle Başkanlıkta…

BAŞKAN – Hayır, bir taraf diyor ki…

Ben şimdi söz vereceğim size canım.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Hayır, hayır, ben şunun için söylüyorum Sayın Başkanım: Öncelikle kem sözün sahibine ait olduğunu -çok yumuşak kelimeler seçiyorum, çok dikkat ediyorum, özellikle dikkat ediyorum- buradan ifade etmek istiyorum, bu birincisi.

Bakın, biz imzamızın arkasındayız Sayın Başkan. Biz, bu önergeyi vermişiz ve komisyonu kurmak için…

AYTUĞ ATICI (Mersin) – E, çıkın kabul edin o zaman!

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Ama bırakın da zamanına biz karar verelim.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Niye siz karar veriyorsunuz canım?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Neden? Bakın, bu Meclisin çalıştırılması gerekiyor.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Meclis çalışır…

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Hükûmetimizin bir programı var. O çerçevede daha acil olduğunu düşündüğümüz birtakım düzenlemeler var. Bunların yapılması gerekiyor.

BAŞKAN – Evet…

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Meclis engellenmez, bloke olmaz! Doğrudan söyleyin…

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Bu planları, programları yapmak da Hükûmetin ve AK PARTİ Grubunun hakkı ve görevidir. Bunu yapıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Tamam.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Meclisi bloke etmiyoruz, çalıştırıyoruz.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Biz, erkekçe, mertçe imzalarımızın arkasındayız! (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Tamamdır.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 18.41

 


BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 18.55

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Fatih ŞAHİN (Ankara), Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 124’üncü  Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

B) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Danışma Kurulunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; Türkiye Büyük Millet Meclisinin TBMM İçtüzüğü’nün 5’inci maddesine göre 1 Temmuz 2013 tarihinde tatile girmeyerek çalışmalarına devam etmesine; Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri 26 Haziran 2013 Çarşamba günü tamamlanacak olan Onuncu Beş Yıllık (2014-2018) Kalkınma Planı’nın ve Komisyon Raporu’nun gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve görüşmelerinin 1 Temmuz 2013 Pazartesi günkü birleşiminde yapılmasına; Onuncu Beş Yıllık (2014-2018) Kalkınma Planı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmelerinin planın mevcut bölümleri itibarıyla üç bölüm hâlinde yapılmasına, her bölüm üzerinde siyasî parti grupları ile Hükûmet ve Komisyonun konuşma sürelerinin otuzar dakika, Hükûmetin sunuş konuşmasının otuz dakika, kişisel konuşmaların onar dakika olmasına, siyasî parti gruplarının sürelerinin birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilmesine; planın Hükûmete geri verilmesine ilişkin gerekçeli önergelerin Başkanlığa planın bölümleri üzerindeki görüşmelerin bitimine kadar verilmesine, önergeler üzerinde Komisyon, Hükûmet ve önerge sahibi tarafından yapılacak konuşmaların beşer dakika olmasına; 2 Temmuz 2013 Salı günkü birleşiminde sözlü sorularla diğer denetim konularının görüşülmemesine, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerinin seçiminin bu birleşiminde yapılmasına; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının üye sayısına ve partilere dağılımına; 475 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

No:                                                                                                             Tarih: 25/6/2013

Danışma Kurulunun 25/6/2013 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

                                                                                                   Cemil Çiçek

                                                                                     Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                      Başkanı

                   Nurettin Canikli                                                Emine Ülker Tarhan

           Adalet ve Kalkınma Partisi                                     Cumhuriyet Halk Partisi

               Grubu Başkan Vekili                                           Grubu Başkan Vekili

                    Mehmet Şandır                                                      İdris Baluken

            Milliyetçi Hareket Partisi                                    Barış ve Demokrasi Partisi

               Grubu Başkan Vekili                                           Grubu Başkan Vekili

Öneri:

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan 475 ve 467 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 4 ve 5’inci sıralarına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi;

Türkiye Büyük Millet Meclisinin; TBMM İç Tüzüğünün 5’inci maddesine göre; 1 Temmuz 2013 tarihinde tatile girmeyerek çalışmalarına devam etmesi;

Genel Kurulun;

25 Haziran 2013 Salı günkü (bugün) birleşiminde sözlü sorular için ayrılan sürenin tamamlanmasına kadar çalışmalara devam edilmesi;

26 Haziran 2013 Çarşamba günkü birleşiminde saat 15.00'te toplanması;

Haftalık çalışma günlerinin dışında 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat 13:00'te toplanması ve bu birleşiminde gündemin "Özel Gündemde Yer Alan İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi ve Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri 26 Haziran 2013 Çarşamba günü tamamlanacak olan Onuncu Beş Yıllık (2014-2018) Kalkınma Planının ve Komisyon Raporu’nun, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve görüşmelerinin 1 Temmuz 2013 Pazartesi günkü birleşimde yapılması ve görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarına devam etmesi;

Onuncu Beş Yıllık (2014-2018) Kalkınma Planının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmelerinin planın mevcut bölümleri itibarıyla üç bölüm hâlinde yapılması, her bölüm üzerinde siyasi parti grupları ile Hükûmet ve Komisyonun konuşma sürelerinin otuzar dakika, Hükûmetin sunuş konuşmasının otuz dakika, kişisel konuşmaların onar dakika olması, siyasî parti gruplarının sürelerinin birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilmesi,

Planın Hükûmete geri verilmesine ilişkin gerekçeli önergelerin, Başkanlığa, Planın bölümleri üzerindeki görüşmelerin bitimine kadar verilmesi, önergeler üzerinde Komisyon, Hükûmet ve önerge sahibi tarafından yapılacak konuşmaların beşer dakika olması, 2 Temmuz 2013 Salı günkü birleşiminde sözlü sorularla diğer denetim konularının görüşülmemesi,

TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerinin seçiminin bu birleşimde yapılması ve TBMM Başkanı ile TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin seçiminin tamamlanmasına kadar çalışmalarına devam etmesi,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının Başkan dâhil 18 üyeden kurulması ve görev yerleri dağılımının; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna 2 başkan vekili, 2 idare amiri, 6 kâtip üye; Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 1 idare amiri, 2 kâtip üye; Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 1 idare amiri; Barış ve Demokrasi Partisi Grubuna 1 idare amiri şeklinde olması,

03 ve 04 Temmuz 2013 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde 14.00-21.00 saatleri arasında çalışması;

Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24.00'te günlük programın tamamlanamaması hâlinde günlük programların tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi; 475 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması önerilmiştir.

475 Sıra Sayılı Yargı Hizmetleri ile İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/785)

Bölümler           Bölüm Maddeleri               Bölümdeki Madde Sayısı

1. Bölüm           1 ila 17’nci maddeler                           17

2. Bölüm           18 ila 34’üncü maddeler                      17

              Toplam Madde Sayısı                                    34

BAŞKAN – Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Ay, neyse hızlı gidiyoruz.

Televizyon yayını bitince işler düzeldi gibi.

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Kadirliğiniz bizeymiş Sayın Başkan.

BAŞKAN – E, öyle oldu.

Ben size rica ettim, dedim ki: “Muhteremler, şu televizyon kapanıncaya kadar konuşmacılar halletsin işini, ondan sonra her şey serbest” ama olmadı.

İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

C) Önergeler

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, (2/16) esas numaralı 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/118)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Vermiş olduğum 2/16 esas no.lu 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi’min İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre kırk beş gün içerisinde komisyonda ele alınmadığından, doğrudan gündeme alınmasını arz ve talep ederim.

Saygılarımla. 02/12/2011

                                                                                                                   Reşat Doğru

                                                                                                                        Tokat

BAŞKAN – Buyurun Sayın Doğru.

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasıyla ilgili vermiş olduğumuz kanun teklifimizin ilgili kurullarda görüşülmemesi üzerine İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre gündeme alınmasıyla ilgili söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerimin başında, Irak’ta -biraz önce öğrenmiş olduğumuz- Türklerin yoğun şekilde yaşadığı Tuzhurmatu’da bir bombalı saldırı olmuş, Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı ve 18 Türkmen kardeşimiz ölmüşlerdir. Katliamı şiddetle kınıyorum, ölülerimize rahmet diliyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum.

2022 sayılı Kanun’la engelli vatandaşlarımız ve yaşlı, kimsesiz, sosyal güvencesi olmayan insanlara maaş bağlanmaktadır yani sosyal devlet anlayışı yerine getirilmektedir. Bu kanunla verilen ihtiyaçlı insanların maaşlarına bakılınca yüzde 40 ile 69 arasında engellilere 251,1 lira, 3 aylıklılara ise 753 lira verilmektedir. Yüzde 70 ve üstü engellilere ise aylık 376,7 lira, üç aylık olarak da 1130 lira verilmektedir. 65 yaş üstü yaşlı ve muhtaç insanlara da aylık 125,8 lira, üç aylık da 377,4 lira verilmektedir.

Sayın milletvekilleri, ihtiyacı olan bu insanlara verilen bu miktar paralar çok yetersizdir. AKP iktidarında memur, emekli, işçi, esnaf, çiftçi, engelli bütün vatandaşlarımız mağdur olmuş, alım güçleri düşmüş, borçlanmışlar, sonucunda da hükûmete ve dünyaya neredeyse küsmüşlerdir. Mayıs ayında KAMU-SEN’in araştırmasına göre, tek kişinin yoksulluk sınırı aylık 1.787 lira, 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 3.583 liradır. Açlık sınırına baktığımız zaman bu miktar 1.025 lira civarındadır. Ayrıca, yapılan araştırmalarda, 4 kişilik bir ailenin, sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi, sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın -mayıs ayında 2013 verilerine göre- günlük 27 lira 21 kuruş olduğu belirtilmektedir. Sonuçta, yapılan araştırmalarda, 2013 yılı baz alındığında, yılın ilk altı ayından itibaren açlık ve yoksulluk sınırının her ay bir öncekine göre daha da fazla artış göstermiş olduğu tespit edilmektedir. Fakirlik yardımları 2002'den bu yana 3 kat artmıştır çünkü ülkemizde fakir insanların sayısı artmaktadır. Ülkemizde nüfusun yüzde 80'inin aldığı gelir ile yüzde 20'lik zengin grubun aldığı gelir neredeyse eşit durumdadır. Hâl böyle olunca AKP iktidarında bütün sosyal kesimler ya batmakta, ya da batmaya doğru gitmektedir. Sonuçta, bütün sosyal kesimler büyük huzursuzluk içerisindedir.

Sonuçları ortada olduğuna göre, biz de AKP yetkililerine ve  Hükûmete soruyoruz: Engelli ve 65 yaş üzeri muhtaç insanlara verilen minik maaşlarla nasıl geçinecekler, insan içine nasıl çıkacaklardır? Maaş olarak verilen paralar açlık sınırının çok çok altındadır. Bu insanlar belirli bir yaşın üzerindedir, yahut engellidir, bakıma muhtaçtır. Bunların da bankalara, kredi kartlarına borçları vardır.

“Sosyal devlet, fakirine fukarasına, ihtiyaçlı olanına sahip çıkar, gereken yardımı yapar.” dendiğine göre, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu insanlar ne yapacaklar, nasıl yaşayacaklar? İşte bundan dolayı, Milliyetçi Hareket Partisinin seçim beyannamesinde yer alan “engelli ve 65 yaş üzeri ihtiyaçlı insanlara en az asgari ücret kadar maaş bağlanması” kanun teklifimizde bulunmaktadır. Kanun teklifimiz, bu insanların ihtiyaçları göz önüne alınarak, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamaları için hesaplanmış ve huzurunuza getirilmiştir.

Komisyonlarda maalesef kanun teklifimiz görüşülmediği için İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre Meclisin gündemine alınması için size sunuyoruz. Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun kanun teklifimizi gündeme almasını, çok yakın bir zamanda da kanunlaşmasını bekliyoruz.

Hükûmet ve AKP yetkilileri fakirin ve fukaranın yanındayız edebiyatı yapmıyorsa, bu teklifimize bütün milletvekillerinin “Evet.” oyu vermesi gerekmektedir, bunu ümit ediyoruz.

Bugün ülkemizde emeklisinden çalışan memuruna kadar birçok insan mağduriyet yaşamaktadır. Çiftçi ürettiğini değerinde satamaz konumda olup gün geçtikçe fakirleşmektedir.

Bir de bunların yanında, 65 yaş üzeri fakir insanlar da nefes alamamakta, devletten aldıkları yardım da dertlerine çare olmamaktadır. Durumu iyi olan, ihtiyacı olmayan kişi, hiçbir kimse bu maaşı almaya tenezzül etmez. İhtiyaçlı ise bunun da ihtiyacını görecek bir rakam sosyal devlet anlayışı içerisinde vatandaşlarımıza ödenmelidir. Bu da en az asgari ücret kadar olmalı ve asgari ücretin artışıyla da artmalıdır.

Kanun teklifimize desteğinizi bekliyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Kemalettin Yılmaz.

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi’yle ilgili olarak şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanamayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya bir gelire sahip bulunmayan ve de muhtaçlığını il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından alacakları belgeleriyle kanıtlayan Türk vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece ödenen halk arasında yaygın adıyla “yaşlılık aylığı” 2013 Haziran ayı itibarıyla -ki yüzde 5 ek ödemeler dâhil- 125 lira 60 kuruştur.

Diğer taraftan, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını tam teşekküllü hastanelerden aldıkları sağlık kurumu raporuyla kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan engelliler ile herhangi bir işe yerleştirilmemiş olanlar ve 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlara bakım işlerini fiilen gerçekleştirmek kaydıyla ödenmekte olan aylıklar da özür oranlarına göre aylık 251 lira ile 376 lira arasında değişmektedir. Bu bedeller insani ihtiyaçları karşılamaktan oldukça uzaktır. Gerek yaşlılık gerekse engelli ve engelli yakınlarına ödenmekte olan bu aylıklar çok ciddi sosyal bir problemin çözümünü amaçlamakla birlikte bugün için, ki 12 kilogramlık mutfak tüpünün 68 lira 50 kuruş olduğu bir ortamda, maalesef devede kulak misali kalmıştır. Hele hele  son yıllardaki elektrik ve su faturalarını karşılamakta zorluk çeken bu insanlarımızın bir de evleri kira ise yaşam koşulları iyice zorlaşmaktadır.

Yeteri kadar beslenemeyen bu insanlarımızın sık sık hastalanmaları kaçınılmazdır. Yol parasına derman gelmiyor demektedirler. Sosyal devlet vatandaşını aç ve açıkta bırakmaz, bırakmamalıdır da.

Değerli milletvekilleri, hâlen bu aylıkların tespitinde her yıl bütçe kanunu esas alınmaktadır. Getirilmiş olan bu kanun değişikliği teklifiyle muhtaç vatandaşlarımıza bağlanacak aylıklarda aylık tutar asgari ücrete endekslenecek ve birazcık olsun günümüz şartlarına taşınabilecektir.

Her türlü siyasi mülahazadan öte, bu kanun üzerinde önemle durmanızı ve bu teklife destek vermenizi bekliyorum.

Öncelikle, engellilerimize iş vermek ve onların da ekonomimize katkı vermelerini temin etmeliyiz. Gerek kamudaki gerekse özel sektördeki engelli kontenjanlarının bir an evvel doldurulması konusunda çok ciddi takip ve yaptırım uygulanmalıdır.

Ülkemizde, Mart 2013 dönemi itibarıyla hâlen yaşlı aylığı ve engelli aylıkları almaya hak eden 1 milyon 242 bin 461 vatandaşımız vardır, bu sayı oldukça önemlidir.

Gelin, değerli milletvekilleri, hep beraber bu vatandaşlarımızın gelirlerini biraz olsun arttıralım. Zira, bu vatandaşlarımızın başka hiçbir gelirleri zaten  yoktur.

Güçlü ve sosyal devlet garip gurebaya, fakir fukaraya, yaşlısına, engellisine belirli koşullar doğrultusunda sahip çıkmalıdır. Sahip çıkıyormuş gibi yapmamalıyız, istismar etmemeliyiz ve hiçbir zaman da bu insanlarımızın başına kakmamalıyız.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde teklifimize destek vermenizi talep ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Şimdi, gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz.

IX.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (x)

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversite sınavındaki iddialar sebebiyle soruşturma izni verilen üst düzey görevlilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

2.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in köylerindeki katı atık sorununun çözümüne ilişkin sözlü soru önergesi (6/274) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

3.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya-Kaş-Kalkan beldesindeki Kalamar Koyunda yapılan villalarla ilgili bazı iddialara ilişkin sözlü soru önergesi (6/287) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TOKİ’nin yaptığı ihalelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/350) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

5.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir mahallenin Terkos Gölü Havzasında olmasından kaynaklanan imar sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/380) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

6.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, yarım kalan bir ihaleye ilişkin sözlü soru önergesi (6/391) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

7.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir mahallenin Terkos Gölü Havzasında olmasından kaynaklanan imar sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/393) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

8.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TOKİ’nin personel sayısına ve personel alımı esaslarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/394) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da bina yapımında kötü zemin koşullarının dikkate alınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) Cevaplanmadı

10.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/448) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

11.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki plansız ve kaçak yapılaşma sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/486) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, atık su arıtma tesisi inşaatına ilişkin sözlü soru önergesi (6/545) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) Cevaplanmadı

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bazı eğitim kurumlarının depreme dayanıklılık raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) Cevaplanmadı

15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sanayi tesisleri ve fabrikalarda filtre kullanım zorunluluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/581) Cevaplanmadı

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerinin genel bütçe gelirlerinden aldıkları paya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) Cevaplanmadı

                          

(x) Sözlü soru önergeleri okunmamış olup tutanağa eklidir.

17.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/615) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

18.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Erdek Körfezi ve Edincik çevresinde kurulan enerji üretim tesislerinin su kaynaklarına etkisine ilişkin sözlü soru önergesi (6/688) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da hava kirliliğine karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) Cevaplanmadı

20.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, TOKİ’den konut alanların sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/753) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) Cevaplanmadı

22.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’daki zemin etüdü çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/812) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

23.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son on yılda TOKİ tarafından yapılan konut sayısı ve yaşanan sorunlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/912) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

24.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, mükerrer vergilendirmeye ilişkin sözlü soru önergesi (6/990) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’nin bazı köylerinde yapılan kadastro çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1064) Cevaplanmadı

26.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kyoto Protokolü çerçevesinde alınan önlemlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1123) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıkta görev yapan veteriner hekimlerin görevde yükselmeleriyle ilgili düzenlemelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1198) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şehir imar planlarında cemevlerine yer ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) Cevaplanmadı

29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) Cevaplanmadı

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki belediyelerin itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) Cevaplanmadı

31.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de kurulacak termik santrale ilişkin sözlü soru önergesi (6/1242) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

32.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de kurulacak termik santrale ilişkin sözlü soru önergesi (6/1243) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

33.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki hava kirliliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1246) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, soba gazından kaynaklanan zehirlenmelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) Cevaplanmadı

35.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlık İl Müdürlüğündeki personel eksikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1432) Cevaplanmadı

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’nin itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1433) Cevaplanmadı

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de yapılması planlanan kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) Cevaplanmadı

38.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki OSB’lerde atık kontrolü yapılıp yapılmadığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1471) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

39.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Turhal’daki fabrikaların atık su kontrollerinin yapılıp yapılmadığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1472) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki belediyelerin 5779 sayılı Kanun kapsamındaki paylarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1549) Cevaplanmadı

41.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, iller itibariyle hava kirliliği değerlerine ve alınan önlemlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1621) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçelerine bağlı köylere yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1644) Cevaplanmadı

43.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, nüfus ve gelişmişlik endeksine göre Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerine dağıtılan paylara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1653) Cevaplanmadı

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bilgisayar Mühendisleri Odası açılması ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1661) Cevaplanmadı

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Yapı Denetimi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle meslek odalarından bazı belgelerin alınması şartının kaldırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1679) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köylere verilen parasal destek miktarına ve yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1786) Cevaplanmadı

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da kentsel dönüşümün gelişimi ve kentsel dönüşümden etkilenen vatandaşların durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1789) Cevaplanmadı

48.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da hava kirliliğine neden olan kömür cinsinin değiştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1790) Cevaplanmadı

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a İller Bankasınca verilen paya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1813) Cevaplanmadı

50.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kamuya ait binaların yapı denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1946) Cevaplanmadı

51.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1963) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

52.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın, Merkez ve ilçelerine verilen parasal destek miktarı ile son on yıldaki yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2127) Cevaplanmadı

53.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da tapu ve kadastro çalışmalarının tamamlanamamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin sözlü soru önergesi (6/2180) Cevaplanmadı

54.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kapalı sisteme geçen kum ve taş ocaklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2232) Cevaplanmadı

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki TOKİ deprem konutlarının satış bedellerine ve kalıcı konutlara yerleşemeyenlerin durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2233) Cevaplanmadı

56.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yaşanan hava kirliliği sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2252) Cevaplanmadı

57.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta hava kirliliğine neden olan kömür cinsinin değiştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2299) Cevaplanmadı

58.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hisseli tapuların ortadan kaldırılarak mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2364) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

59.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da depremzedelerin konut sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2370) Cevaplanmadı

60.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, geri dönüşüm konusunda yapılan çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/2496) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

61.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da gerçekleştirilen bir TOKİ konut projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2518) Cevaplanmadı

62.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Sancaktepe’de su depolarının bulunduğu bir alanda maden arama çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2623) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

63.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Karadeniz sahillerinde bulunan içi zehirli madde dolu varillere ilişkin sözlü soru önergesi (6/2684) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

64.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TOKİ tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesine devredilen bir taşınmaza ilişkin sözlü soru önergesi (6/2699) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

65.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TOKİ ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan bir şirketin yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2700) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

66.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da depremden zarar gören binaların güçlendirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2734) Cevaplanmadı

67.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ek özel hizmet tazminatı ödenmeyen personele ilişkin sözlü soru önergesi (6/2907) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

68.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bor madenciliği yapılan alanların çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3042) Cevaplanmadı

69.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında kurallara aykırı şekilde sintine bırakan deniz taşıtlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3096) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

70.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3164) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

71.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son 5 yılda çevre denetimleri kapsamında kesilen cezalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3211) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

72.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, çevre konusundaki yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3212) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

73.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil giderlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3215) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

74.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, TOKİ tarafından son 10 yılda inşa edilen konut ve iş yerlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3261) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

75.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3417) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

76.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıkta görevli engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3418) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

77.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3419) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

78.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3420) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

79.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3421) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

80.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından düzenlenen yurt dışı gezilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3422) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

81.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık ve personel arasındaki davalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3423) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

82.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3424) Cevaplanmadı

83.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıkta istihdam edilen engelli vatandaşlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3425) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

84.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, toplanan atık bitkisel yağ ve motor yağı miktarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3539) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

85.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Bakanlık binasının onarımıyla ilgili Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından kesilen cezaya ilişkin sözlü soru önergesi (6/3540) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

86.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, İller Bankası tarafından çıkarılan bir yönetmelik ile bankanın yönetim kurulu üyelerinin bazıları hakkındaki iddialara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3541) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

87.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, TOKİ tarafından yaptırılan konutlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3557) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

88.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, İller Bankası Yönetim Kurulunun bazı üyeleriyle ilgili iddialara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3600) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

89.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, İller Bankası Yönetim Kurulunun bazı üyeleriyle ilgili iddialara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3601) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

90.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, İller Bankasına yapılan atamalarla ilgili bazı iddialara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3602) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

91.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da TOKİ tarafından yapılan konutlar ve bu konutların satışına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3616) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı

92.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, maden aramaları kapsamında çevreye verilen zararların önlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3636) Cevaplanmadı

93.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sanayi tesislerinin emisyon yayımı denetimlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3703) Cevaplanmadı

94.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3785) Cevaplanmadı

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sunuşlar bölümünde belirttiğim üzere, birlikte cevaplandırmak istediği sözlü soru önergelerini cevaplandırması için Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar’ı kürsüye davet ediyorum.

Buyurunuz Sayın Bakan.  (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Şöyle yapalım Sayın Bakan: Bir saatlik bir süre var,  elli dakikada siz soruları cevaplayın, on dakika da oturduğu yerden soru sormak isteyen arkadaşlarımıza söz verelim. Toplamında bir saat on dakikayı bile bulacak.

Buyurun.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) -  Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığıma yöneltilen sözlü soru önergelerine cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda şifre iddialarına ilişkin Adalet Bakanlığımıza yönelttiği (6/102) esas numaralı soru önergesiyle başlıyorum.

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı istenecek soruşturma iznine ilişkin süreç, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Bu kapsamdaki soruşturma izni vermeye yetkili merciler farklı idari görevler yönünden ayrı ayrı olmak üzere kanunun 3’üncü maddesinde gösterilmiş olup haklarında soruşturma izni verilmesi talep edilen kamu görevlilerinin sayısı da tüm bu merciler nezdinde bulunan bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle belirlenebilecektir.

2011 Yükseköğretime Geçiş Sınavı’yla ilgili olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı dışında hakkında soruşturma izni istenilen üst düzey kamu görevlisi bulunmamaktadır.

Antalya Milletvekili Sayın Arif Bulut’un (6/287) sayılı soru önergesi:

Antalya Kaş ilçesi Kalkan beldesinde imarsız alanlarda yapılan inşaatlara ilişkin ruhsatlar Kalkan Belediyesi tarafından iptal edilmiş ve ayrıca sorumlular hakkında da yargı mercilerine suç duyurusunda bulunulmuştur.

İstanbul milletvekilleri Sayın Süleyman Çelebi ve Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun (6/380) ve (6/393) esas numaralı soru önergeleri: İstanbul ilinin önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Terkos Gölü ve havzasıyla ilgili planlama, imar, denetim gibi iş ve işlemler, 2560 sayılı İSKİ Kanunu’na ve bu kanuna ilişkin yönetmelikler çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Talep doğrultusunda Bakanlığımızca İstanbul Büyükşehir Belediyesine her türlü destek sağlanmaktadır.

İstanbul Milletvekili Sayın Süleyman Çelebi’nin (6/448) esas numaralı soru önergesi: Bağcılar ilçesine ait 15 Eylül 2008 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planları üzerinde bulunan 5 adet kentsel dönüşüm alanına ilişkin sınırların kaldırılması, 7 Aralık 2010 tarih ve 152 sayılı ilçe belediye meclis kararıyla onaylanmış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17 Aralık 2010 tarih ve 2814 sayılı Kararı’yla tasdik edilmiştir.

Ayrıca, 4 Mayıs 2011 tarihli yazıyla iptal edilen kentsel dönüşüm alan sınırları içerisinde kalan parsellerdeki şerhlerin kaldırılması Bağcılar Tapu Müdürlüğüne bildirilmiştir, ancak tapu sicili üzerindeki herhangi bir şerhin kaldırılması, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 1014’üncü maddesi uyarınca, şerhi koyduran kurumun talebi veya mahkeme kararıyla yapılabilmektedir. Dolayısıyla, şerhin kaldırılması ancak ilgili mahallî idarenin yazılı talebiyle mümkün olabilecektir. Belediyelerde birleştirilmiş parsel uygulaması ve imar izinlerine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar Bakanlığımızın değil, ilgili belediyelerin uhdesindedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ankara Milletvekili Sayın Zühal Topcu ve Bursa Milletvekili Sayın İsmet Büyükataman’ın (6/615) ve (6/3425) esas numaralı soru önergeleri: Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilâtında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre istihdam edilen memur sayısı toplamı 9.817, bağlı kuruluşumuz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde ise toplam 15.423’tür. Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilen tüm personel içerisinde engelli kadrosundaki memur sayısı 269, bağlı kuruluşumuz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde ise 413 kişidir. Bakanlığımızda 2012 yılında engelli personel alımı yapılmamış olup 62 boş kadromuz bulunmaktadır. Bakanlığımız ilgili mevzuat çerçevesinde engelli personel istihdamına ilişkin konuyu münhal kadro istidamı doğrultusunda değerlendirecektir. Bağlı kuruluşumuz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde ise 81 engelli memur alımının yapılması planlanmaktadır.

İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Ali Susam’ın (6/990) esas numaralı soru önergesi: 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11’inci maddesine göre çıkarılan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sayıştay ve yerel yönetimlerin katkıları alınarak hazırlanmıştır. Anılan yönetmelik gereği, belediyeler vermiş oldukları atık su ve evsel katı atık hizmetlerinin karşılığı olan ücreti belirlemek ve tahsil etmekle yükümlüdürler. Söz konusu Yönetmeliğin iptali Bakanlığımızın gündeminde bulunmamaktadır.

Gaziantep Milletvekili Sayın Doktor Mehmet Şeker’in (6/1963) esas numaralı soru önergesi: Bakanlığımız ve birimlerinin amblem ve logo tasarımı yapılan yarışma sonucu temin edilmiş olup kazanan yarışmacılara 20.155 TL ödeme yapılmıştır. Yeni oluşan amblem, logo tasarımının uygulandığı Bakanlık bayrak, flama gibi işlemlerde, bunun için de ayrıca 23.589 TL ödeme yapılmıştır. Bakanlığımız ve diğer birimlerin kurumsal kimlik tasarımı için merkez teşkilatı ile seksen bir çevre ve şehircilik il müdürlüğüne de dağıtımı yapılan tasarım kılavuzu 42 bin TL olup tasarım kitabı muhteviyatında bulunan promosyon ve kırtasiye malzemeleri için herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

İstanbul Milletvekili Sayın Celal Dinçer’in (6/2623) esas numaralı soru önergesinin cevabı: Büyükşehirlere içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynakları havzalarındaki denetim faaliyetleri 2560 sayılı Kanun çerçevesinde büyükşehir belediyeleri sorumluluğunda bulunmaktadır. İstanbul ili Kartal ilçesi Paşaköy civarında bulunan 190 hektar büyüklüğündeki dördüncü grup maden arama ruhsatlı sahanın 24,64 hektarlık kısmında planlanan kumtaşı ocağı ve kırma-eleme-yıkama-kurutma tesisi için mülga İstanbul Çevre ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 28 Ocak 2009 tarihinde “ÇED gerekli değildir.” kararı verilmiştir. Ancak, ÇED kararı sadece bir izin olmayıp planlanan bir faaliyetin öngörülen olası çevresel etkilerinin değerlendirildiği bir süreçtir. Diğer taraftan, madenlerin envanteri ve rezerv miktarlarının belirlenmesine ilişkin hususlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sorumluluğundadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Balıkesir Milletvekili Sayın Namık Havutça’nın (6/274) ve (6/688) esas numaralı soru önergelerinin cevabı: Balıkesir Belediyesi ile Susurluk, İvrindi, Kepsut, Savaştepe, Bigadiç ilçe belediyelerinin üyesi bulunduğu Balıkesir İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Birliği tarafından hazırlanan Balıkesir Katı Atık Yönetimi Projesi inşaat ihalesi 4 Ekim 2012 tarihinde yapılmış olup tesisin inşası devam etmektedir. Ayrıca, Havran, Ayvalık, Edremit, Gömeç, Burhaniye, Büyükdere, Karaağaç, Altınoluk, Akçay, Zeytinli, Kadıköy, Güre, Pelitköy, Altınova ve Küçükköy belediyelerinin kurduğu Körfez Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan katı atıf bertaraf tesisi projelendirilmiş olup Avrupa Birliği Yatırım Dairesi programı kapsamında gerçekleştirilecek olan işin teknik yardım ihalesi yapılmıştır. Yine, Bandırma, Erdek, Edincik, Ocaklar ve Karşıyaka belediyelerinin katılımıyla kurulan Güney Marmara Belediyeler Birliğinin katı atık bertaraf tesisi için yer seçme çalışmaları sürdürülmektedir.

Bugüne kadar Bakanlığımız tarafından Balıkesir ilindeki belediyelere ve birliklere çevre kirliliğinin giderilmesi gayesiyle çeşitli yardımlar yapılmış olup bu yardımların devamı için de çalışmalar yürütülmektedir. Talep edilmesi hâlinde bu yardımların listesi Sayın Milletvekilimize takdim edilebilecektir.

(6/688) sayılı soru: Değerli milletvekilleri, Erdek Körfezi bölgesinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne tabi olan 2 adet enerji üretim tesisi bulunmaktadır. Bunlardan Bandırma Birinci Santrali için 2008 yılında, Bandırma İki Santrali içinse 2011 yılında Bakanlığımızla ÇED olumlu kararı alınmıştır. Bakanlığımız tarafından yürütülen denizlerde kirlilik izleme çalışmaları kapsamında, 5 tanesi Erdek Körfezi bölgesinde olmak üzere, Marmara Denizi’nde toplam 66 istasyonda izleme yapılmaktadır. Erdek Körfezi bölgesinde yapılan izleme sonuçlarına göre mevsimsel değişmelerin dışında bir sıcaklık artışı gözlemlenmemiştir. Marmara Denizi’nde yapılan izleme çalışma sonuçlarına göre Erdek Körfezi ağzında yer alan izleme istasyonlarının bulunduğu bölgeler “yüksek tür çeşitliliğine sahip ve kirlilikten etkilenmemiş alanlar” olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, izleme sonuçlarında Erdek Körfezi girişinde balık bolluğunun yüksek olduğu değerlendirilmektedir.

ÇED olumlu kararı alınan tesislerin oluşturabileceği değişiklikleri gözlemlemek amacıyla yılda 2 kez olmak üzere deniz suyu analizleri yapılmakta ve bunlar muhafaza edilmektedir.

Kütahya Milletvekili Sayın Profesör Doktor Alim Işık’ın (6/350) ve (6/812) sayılı soru önergeleri: Toplu Konut İdaresi tarafından yıllar itibarıyla 2002 yılında 1, 2003 yılında 44, 2004’te 240, 2005’te 389, 2006’da 424, 2007’de 522, 2008 yılında 457, 2009 yılında 595, 2010 yılında 670, 2011 yılında 796 ve 2012’de 710 âdet olmak üzere toplam 4.848 adet ihale yapılmış olup bu ihalelerin toplam yatırım bedeli yaklaşık 49 milyar TL’dir yani eski rakamla 49 katrilyon TL’dir. TOKİ tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen usullerle sonuçlandırılan işlere ilişkin en büyük yüz ihaleyi alan firmalar ve TOKİ’nin arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeli çerçevesinde sonuçlandırdığı işlerle ilgili ayrıntılı ihale bilgileri istenildiği takdirde tarafınıza takdim edilecektir. Ayrıca, TOKİ’nin tabi olduğu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatta ihale bölgelerindeki yöresel firmalara yönelik bir düzenleme olmadığı için bunlara bir öncelik verilmesi mümkün olamamaktadır.

(6/812) esas numaralı soru önergesi: Simav ilçesinde 1999 ve 2011 yılları arasında 12 ayrı noktada zemin etüdü çalışmaları gerçekleştirilmiş olup hazırlanan jeolojik-jeoteknik etüt raporları ile zemin etüt raporları doğrultusunda çalışmalar yürütülmüştür. Simav depreminden sonra Simav Belediyesinin, Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan İLBANK Genel Müdürlüğüne yapmış olduğu talep doğrultusunda hâlihazır harita yapım işinin tamamı hibe olarak 52.500 TL bedel üzerinden tamamlanmıştır. Bundan sonra gerçekleştirilecek olan zemin etüdü ve benzeri çalışmalar da belediyenin talebi doğrultusunda Bakanlığımız tarafından değerlendirilecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri’nin (6/3096), (6/3539) ve (6/3616) esas numaralı soru önergeleri: Bakanlığımız, kurallara aykırı şekilde denizlere deşarj yapan deniz taşıtlarının denetimi konusunda, başta Sahil Güvenlik Komutanlığı olmak üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul, Kocaeli, Antalya  ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yetkilendirmiştir. Bu çerçevede, yetkili kurumlar denetim çalışmalarını yirmi dört saat esasına göre sürdürmekte ve deniz kirliliğine neden olan gemilere gereken cezai işlemleri uygulamaktadırlar. 2007-2012 yılları arasında toplam 2575 gemiye 55 milyon 980 bin 727 TL ceza uygulaması yapılmıştır.