DÖNEM: 24                            CİLT: 39                    YASAMA YILI: 3

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

48’inci Birleşim

3 Ocak 2013 Perşembe

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

   I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.-GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMA

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın, Sarıkamış Harekâtı’nın 98’inci yıl dönümüne ve Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, işsizliğe ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç’in, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve uluslararası ceza mahkemelerine ilişkin gündem dışı konuşması

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, üreticilerin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından saman, ot ve kaba yem sorununa çözüm beklediklerine ilişkin açıklaması

2.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Projesi’nde Karacabey geçişi sırasında kullanılacak tarım arazilerinin toplulaştırma kapsamına alınmasına ilişkin açıklaması

3.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, doğal gaz zehirlenmelerinin giderek arttığına ve gaz dağıtım şirketlerinin periyodik kontrol ve denetimleri yapması için yasal bir düzenleme yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

4.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’de okullarda öğrenim gören Roman öğrencilerin fişlenmesi olaylarına ve Türkiye’nin birçok yerinde bu tür iddiaların gündeme gelmesine ilişkin açıklaması

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü tarafından sadece iktidar partisi grubuna mensup milletvekillerine yılbaşı hediyeleri gönderilmesini kınadığına ilişkin açıklaması

6.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 2-3 Aralık tarihlerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle uğranılan zararın giderilebilmesi için belediyeye acilen para gönderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

7.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Sarıkamış’ta şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dilediğine ve milletvekillerinin Sarıkamış’ta yapılacak olan törenlere iştirakinin mühim olduğuna ilişkin açıklaması

8.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Adıyaman’ın Kâhta ilçesinde devlet tarafından dağıtılan kömürün henüz 5 bin aileye ulaştırılamadığına ilişkin açıklaması

 

VI.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- Anayasa’nın 82’nci maddesine göre, milletvekilleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilerek gündemin “Sunuşlar” kısmında okunması ve Genel Kurulun onayına sunulması gereken Başbakanlık tezkerelerinin işleme alınmadığı gerekçesiyle Başkanlığın tutumu hakkında

2.- Kanun tasarısının oylamasında toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle tekrar oylama yapılıp yapılamayacağı hakkında

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve 19 milletvekilinin, Kastamonu’daki şeker pancarı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/447)

2.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 milletvekilinin, 11-19 yaş çocuklarda uyuşturucu madde kullanım oranının belirlenmesi konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/448)

3.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 19 milletvekilinin, Çukurova bölgesindeki mısır üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/449)

 

B) Tezkereler

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 75’inci maddesine göre geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1083)

 

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

 

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı: 339)

4.- Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Adalet Komisyonu Raporu (1/625) (S. Sayısı: 342)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvikine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/578) (S. Sayısı: 219)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/325) (S. Sayısı: 94)

7.- Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/345) (S. Sayısı: 106)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/284) (S. Sayısı: 124)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/492) (S. Sayısı: 189)

10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 238)

11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 323)

12.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 285)

13.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/581) (S. Sayısı: 291)

 

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

 

X.- OYLAMALAR

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvikine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

3.- Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

 

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TBMM’de görev yapan şoförlere ve Başkanlık ile Başkanlık Divanı Üyeleriyle çalışan personele ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/13510)

2.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/14117)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/14326)


I.- GEÇEN
TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak beş oturum yaptı.

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener, Başkanlık Divanı adına 2013 yılının hayırlar getirmesini dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı.

Katılımcı Demokrasi Partisi Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi’nin vefatı nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova, zeytin hasat dönemine,

Ordu Milletvekili İhsan Şener, eski Millî Eğitim Bakanlarından, devlet ve siyaset adamı Tevfik İleri’nin vefatının 51’inci yıl dönümüne ve millî eğitime yaptığı katkılara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, emniyet teşkilatının sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay cevap verdi.

Adıyaman Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş, Suriyeli mülteci Fatma Kızzi isimli bir öğretmenin yazdığı mektupta dile getirdiği hususlara,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, 2013 yılının hayırlara vesile olmasını dilediğine ve son dönemde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde terörle mücadelede görev yapan emniyet teşkilatı mensuplarının psikolojik tacize maruz kaldıklarına,

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, Van’daki depremzedelerin şikâyetlerine,

Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının neden Başbakanlığa bağlandığını ve istihbarat birimleri arasında koordinasyonun sağlanması görevini yerine getirip getirmediğini öğrenmek istediğine,

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, yeni yılı kutladığına ve borçlarına bir de tarım sulama birlikleri borçları eklenen çiftçilerin Hükûmetten bu konuda yardım istediklerine,

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, yeni yılı kutladığına ve köylülerin, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı hayvan sayısına göre yem ve saman desteği verilmesini talep ettiklerine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan sel felaketinden dolayı çiftçilerin borçlarının ötelenmesi gerektiğine ve Erdemli çiftçisinin yaralarının hâlâ sarılmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, (6/2369, 6/2380, 6/2436 ve 6/2194) esas numaralı sözlü soru önergelerini geri aldığına ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın (10/444) ve Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 milletvekilinin (10/445); Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaşanan ve kamuoyu vicdanında kuşku uyandıran asker ölümlerinin,

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların sorunlarının (10/446),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve beraberindeki bir heyetin, Sudan Ulusal Meclisi Başkanı Ahmet İbrahim El Tahir’in vaki davetine icabetle 20-22 Ocak 2013 tarihleri arasında Hartum’da düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 8’inci Konferansı’na katılmak üzere Sudan’a bir ziyarette bulunması hususuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.

BDP Grubunun, 26/3/2012 tarihinde, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve arkadaşlarının nefret suçlarındaki ciddi artışların araştırılması (785 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 21/11/2012 tarihinde, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 20 milletvekilinin, Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel Ortaklığı çerçevesinde yapılacak olan tesisler ve bu tesislerde verilecek sağlık hizmetlerinin alınır, satılır ve kâr edilir bir mal hâline getirilmekte olduğunun araştırılması (582 sıra no.lu),

Amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergelerinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 2 Ocak 2013 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun Barış ve Demokrasi Partisine,

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın Adalet ve Kalkınma Partisine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın Milliyetçi Hareket Partisine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın şahsına,

Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin Barış ve Demokrasi Partisine,

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın Adalet ve Kalkınma Partisine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; Genel Kurulun 8, 15, 22 ve 29 Ocak 2013 Salı günkü birleşimlerinde bir saat sözlü soruların görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 2, 9, 16, 23 ve 30 Ocak 2013 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin önerisi kabul edildi.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/650) (S. Sayısı: 339),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/625) (S. Sayısı: 342),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/453) (S. Sayısı: 11),

6’ncı sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşmaya İlişkin Değişikliklere Dair Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/358) (S. Sayısı: 34),

7’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı: 36),

8’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/403) (S. Sayısı: 44),

9’uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Botsvana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/432) (S. Sayısı: 47),

10’uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/542) (S. Sayısı: 176),

11’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/643) (S. Sayısı: 332),

12’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyükelçilik ile Misyon Şefi ve Diplomatlar İçin İkametgah İnşaası İçin Arsa Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/291) (S. Sayısı: 68),

13’üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Programının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/362) (S. Sayısı: 213),

14’üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/547) (S. Sayısı: 218),

15’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma ile Eki Türkiye Cumhuriyeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B.V. Arasında Trans- Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/709) (S. Sayısı: 369),

Yapılan açık oylamalardan sonra kabul edildi.

Alınan karar gereğince, 3 Ocak 2013 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere 19.03’te birleşime son verildi.

 

                                                         Meral AKŞENER

                                                            Başkan Vekili

          Mustafa HAMARAT                                                                    Fatih ŞAHİN

                      Ordu                                                                                     Ankara

                  Kâtip Üye                                                                              Kâtip Üye


II.- GELEN KâĞITLAR

NO: 65

 

3 Ocak 2013 Perşembe

Raporlar

1.- Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı: 377) (Dağıtma tarihi: 03.01.2013) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/706) (S. Sayısı: 378) (Dağıtma tarihi: 03.01.2013) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/714) (S. Sayısı: 379) (Dağıtma tarihi: 03.01.2013) (GÜNDEME)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve 19 Milletvekilinin, Kastamonu’daki şeker pancarı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/447) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2012)

2.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 Milletvekilinin, çocukların uyuşturucu kullanımı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/448) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2012)

3.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 19 Milletvekilinin, Çukurova bölgesindeki mısır üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/449) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2012)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Köylere Hizmet Götürme Müdürlüğünün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2593) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2594) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2595) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2596) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da kapatılan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2597) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta kapatılan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2598) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kapatılan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2599) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’nın eğitim alanındaki eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2600) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’nın köylerinde yaşanan telefon arızalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2601) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın eğitim alanındaki eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2602) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’un Merkez ve köylerinde yaşanan telefon arızalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2603) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı ilçelerindeki köylerde meydana gelen telefon arızalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2604) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da çiftçilere ödenen destek primlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2605) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da SYDF aracılığıyla yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2606) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da çiftçilere ödenen destek primlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2607) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da köylere ulaşım sağlayan minibüslerin hareket noktalarındaki eksikliklere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2608) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da belediyelerin iş makinelerinin eksikliklerinin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2609) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a ayrılan bütçe ödeneklerinin artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2610) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da belediyelerin iş makinelerinin eksikliklerinin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2611) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

20.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Devlet destekli sigortadan faydalanan çitfçilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2612) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

21.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizde hububat ekimine ve ihracına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2613) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

22.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta uluslararası fuar düzenlenmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2614) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

23.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, karşılıksız çekler nedeniyle kredi alamayan esnafa ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2615) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

24.-  Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2616) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

25.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki Halk Eğitim kurslarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2617) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

26.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okullara akıllı tahta konulmasına ve öğrencilere tablet bilgisayar dağıtılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2618) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, turizm bölümü mezunlarının iş sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14415) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

2.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da meydana gelen bir elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14416) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

3.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Bursa’da elektrik kullanımı ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14417) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

4.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, 2002-2012 yılları arasında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun uygulanması ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14418) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

5.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Bursa’daki elektrik bedellerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14419) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

6.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Şeb-i Arus törenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14420) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Sakarya ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14421) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

8.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, binek araç sayısına ve bunlardan alınan vergilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14422) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

9.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, atama bekleyen ve bu nedenle eylem yapan öğretmen adaylarının kendisiyle görüşme talebine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14423) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

10.- Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in, muhtarlık binalarında yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14424) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

11.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Yapracık TOKİ konutlarında yaşanan bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14425) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

12.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Yapracık TOKİ konutlarında yaşanan ısınma sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14426) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

13.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Muğla’da yaşanan bir olaya ve bir polis memuru ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14427) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

14.-  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, ülkemize kurulacak patriot füzelerine ve gelecek yabancı askerlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14428) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

15.-  Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, narenciye ürünlerinin tanıtımı için çekilen bir reklam filmine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14429) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

16.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, illerde görevli AFAD çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14430) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

17.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars ilinde devam eden asfalt ve altyapı çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14431) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

18.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Suriye’de düşen Türk uçağında hayatını kaybeden pilotlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14432) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

19.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, yaşını doldurduğu halde emekli olamayanların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14433) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Sivas ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14434) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

21.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, tutuklu gazetecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14435) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

22.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14436) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

23.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Doğukent Caddesindeki yol genişletme çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14437) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

24.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara ulaşım ağının yeniden düzenlenmesi talebine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14438) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

25.-  İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul’da yapılması planlanan havaalanı ve yeni yerleşim alanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14439) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

26.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Sugöze 3. Etap TOKİ konutlarında oturanlardan alınan masraflara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14440) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

27.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Karapınar Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14441) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2012)

28.-  Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, idam cezasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14442) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2012)

29.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, okul kıyafetinde serbestliğin sektör üreticilerine olumsuz etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14443) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2012)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yalova ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14444) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2012)

31.-  Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan yardımlara ve yaptığı seyahatlerde aldığı harcırah miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14445) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

32.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, İstanbul’da yapılacak Şeb-i Arus törenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14446) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

33.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’da 25 araç sahibi olanların VİP taksi taşımacılığı yapabileceği iddialarına ve taksicilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14447) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

34.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, engellilerin araç alımının kolaylaştırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14448) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

35.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, eski Türk Telekom personelinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14449) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

36.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanan binalar ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14450) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

37.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamu binaları için yapılan lüks masraflara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14451) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

38.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, 4-C statüsünde çalışanların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14452) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

39.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yaşını doldurduğu halde prim eksikliği nedeniyle emekli olamayanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14453) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

40.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı konutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14454) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

41.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şırnak’ın Uludere ilçesinin bir köyünde yaşanan olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14455) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

42.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Erzurum’a yaptığı yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14456) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

43.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Antalya’ya yaptığı yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14457) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

44.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, iki askerin ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14458) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

45.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın bir köyünün su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14459) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

46.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Ankara’da bir üniversitede çıkan olaylarda polisin aşırı güç kullandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14460) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

47.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Ankara’da bir üniversitede çıkan olaylar ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14461) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

48.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Deriner Barajına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14462) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Sinop ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14463) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Siirt ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14464) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Samsun ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14465) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

52.-  Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, Bursa-Uludağ karayolu projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14466) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

53.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara metro çalışmaları hakkında üst düzey bir bürokratın yaptığı açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14467) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

54.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’da meydana gelen su kesintilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14468) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

55.-  Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, terörle mücadele kapsamı dışında görevlerini yaparken yaşamını yitiren güvenlik görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14469) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

56.-  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Devletin kaçak sigara ve alkol konusunda gerekli denetimleri yapmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14470) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

57.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14471) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

58.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, kuvvetler ayrılığı ilkesine dair bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14472) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

59.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, bankalarca alınan çeşitli masraflara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14473) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

60.-  Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’daki toplu taşıma hizmetlerine ve belediyenin bu alanda kurduğu şirkete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14474) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

61.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, telefon dinlemeleri ve teknik takipler ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14475) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

62.-  Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, bir RTÜK bürokratının sosyal medyada yer alan açıklamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/14476) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

63.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Vakıflar Kanunu kapsamında gayrimenkullerin iadesine ve ödenecek tazminat miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/14477) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

64.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da Vakıflar Meclisine tescil talebinde bulunan azınlık vakıflarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/14478) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

65.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, cemaat vakıflarının Vakıflar Meclisindeki üyelerine ve bunların vakıf yöneticisi veya üyesi olup olamayacaklarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/14479) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Eurovision Şarkı Yarışmasına katılım sağlanmamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/14480) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türk EXİMBANK’a ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14481) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

68.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bankaların tek taraflı sözleşme değişikliklerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14482) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

69.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Türk EXİMBANK ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14483) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

70.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kapatılan belde belediyelerinin İLBANK’a olan borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14484) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

71.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Anadolu Üniversitesinin yaptığı bir sınavla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14485) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

72.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, hac görevini yerine getiren kadın milletvekillerinin mağduriyetine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/14486) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

73.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, TİKA’nın 2002’den bu yana verdiği hibelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/14487) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

74.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, tutuklu ve hükümlü sayısına ve eğitim gördükleri okullara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14488) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

75.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, cezaevlerinde yaşanan çeşitli sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14489) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

76.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Tekirdağ F Tipi Cezaevinde tutuklu ve hükümlülere verilen gıda maddelerinin bozuk olduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14490) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

77.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün Tekirdağ ilindeki bazı adli istatistiklere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14491) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

78.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, 1996 yılında Diyarbakır Cezaevinde yaşanan olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14492) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

79.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, cezaevi nakillerinde yaşanan sorunlara ve nakil esnasında yaşanan bir olaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14493) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

80.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Kastamonu’da kapatılan adliyeler nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14494) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

81.-  Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, infaz koruma memurlarının çeşitli sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14495) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

82.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki bazı adli verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14496) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

83.-  Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Şakran Çocuk Cezaevinde kalan bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14497) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

84.-  Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, çatışmada ölen bir sivilin iç organlarının alındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14498) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

85.-  Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Antalya L Tipi Cezaevinde kalan bazı mahkumlar ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14499) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

86.-  Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Şırnak Uludere’de yaşanan olaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14500) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

87.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, 2003-2012 yılları arasında gösterilere katıldıkları için tutuklanan kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14501) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

88.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, bazı mahkumların yakınları ile görüştürülmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14502) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

89.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, 2002-2012 yılları arasındaki cinsel taciz veya tecavüz istatistiklerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14503) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

90.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yargı personelinin mali haklarının yetersizliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14504) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kuruluşlara ait makam araçlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14505) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

92.-  Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Muş ilinde yaptığı yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14506) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

93.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14507) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

94.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ikinci iş hakkından yararlandırılmayan bir şehit çocuğuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14508) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

95.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, engelli vatandaşların bazı sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14509) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

96.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, 2002-2012 yılları arasında SYDF’den yardım alan kişi sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14510) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

97.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, engellilere yönelik hizmetlerin etkinleştirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14511) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

98.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ülkemizdeki rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14512) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

99.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ulusal özürlüler veri tabanında kayıtlı engelli sayısı ile eğitim gören engelli sayısı arasındaki farklılığa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14513) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

100.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ülkemizdeki engelli oranının dünya ortalamasının üzerinde olmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14514) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

101.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, engelliler ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14515) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

102.-                Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te yardıma muhtaç ailelere yapılan yardıma ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14516) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

103.-                Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, spastik engelli bireylerin eğitimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14517) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

104.-                Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, TÜBİTAK’ta çalışan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14518) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

105.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesindeki 2. Etap inşaat çalışmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14519) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

106.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Projesindeki gecikmeye ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14520) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

107.-                İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, gelir seviyesi testi sonucunda bazı vatandaşların mağdur olduğu iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14521) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

108.-                Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta HES inşaatında ölen bir kişiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14522) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

109.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da çalışan kişi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14523) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

110.-                İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, iş ve meslek danışmanı sınavlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14524) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

111.-                İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14525) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

112.-                Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, iş müfettişlerinin faaliyetlerine ve raporlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14526) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

113.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, köye dönüştürülen belde belediyelerinin SGK’ya olan prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14527) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

114.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen personel alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14528) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

115.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında Türkiye İş Kurumu vasıtasıyla işe yerleşenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14529) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

116.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, işsizlik sigortası fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14530) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

117.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kadın çalışanların doğum izinlerini emeklilikte borçlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14531) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

118.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, esnaf ve sanatkarların geçici iş göremezlik ödeneği alabilme koşullarının düzeltilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14532) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

119.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 60 günden fazla prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarların sağlık hizmetinden yararlanamamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14533) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

120.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 4/b’li çalışanların prim ödeme gün sayısının düşürülmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14534) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

121.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, emekli olduğu halde çalışmaya devam eden esnaf ve sanatkarlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14535) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

122.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yaş haddinden emekli olduğu halde hizmet süresi eksik olduğu için emekli olamayanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14536) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

123.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kayıt dışı istihdam ve ekonominin ülkemize zararına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14537) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

124.-                Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Bursa’da kentsel dönüşüm kapsamındaki mahallelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14538) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

125.-                Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş ilinde yapılan kentsel dönüşüm projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14539) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

126.-                Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Kırıkkale’de bulunan iki tesisin ÇED raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14540) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

127.-                İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, İzmir’de kaçak akaryakıtların sağlıksız koşullarda bekletildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14541) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

128.-                İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir-Gaziemir’de eski bir kurşun döküm fabrikasına ait atıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14542) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

129.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yabancılara taşınmaz satışı ile ilgili mevzuata ve Manisa’da yabancılara taşınmaz satışına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14543) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

130.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yabancılara taşınmaz satışı ile ilgili mevzuata ve ülkemizde yabancılara taşınmaz satışına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14544) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

131.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yabancılara taşınmaz satışı ile ilgili mevzuata ve 2-B’li arazilerin yabancılara satışına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14545) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

132.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yabancılara taşınmaz satışıyla ilgili verilere ve mütekabiliyet esasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14546) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

133.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2003-2012 yılları arasında yabancılara taşınmaz satışına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14547) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

134.-                Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hatay Havaalanına inen bir yolcu uçağı ile ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14548) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

135.-                İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, ülkemizin Suriyeli muhaliflere destek sağladığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14549) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

136.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suriye’de yaşanan olaylara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14550) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

137.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, El-Kaide üyelerinin ülkemizden Suriye’ye giriş yaptığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14551) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

138.-                Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’de elektrik kesintilerine neden olan bir trafoya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14552) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

139.-                Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Şırnak ilinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14553) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

140.-                Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, BEDAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14554) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2012)

141.-                Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, TREDAŞ’ın özelleşmesinden sonra sokak aydınlatmalarını sökmesine ve camilere elektrik borcu çıkartmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14555) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2012)

142.-                Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, İran’dan alınan petrol ve doğal gaza ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14556) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

143.-                Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de elektrik sayaçlarının abonelerden habersiz değiştirildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14557) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

144.-                Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, TTK eski genel müdürü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14558) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

145.-                Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, EÜAŞ’ın bir yabancı şirket ile imzaladığı Afşin-Elbistan bölgesinde elektrik üretimi ile ilgili anlaşmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14559) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

146.-                Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki beldede elektrik hatlarının yer altına alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14560) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

147.-                Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Erdek ilçesindeki bir köyün elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14561) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

148.-                Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Erdek ilçesindeki bir köyün elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14562) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

149.-                Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Dursunbey ilçesindeki bir köyün elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14563) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

150.-                Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir köyün aydınlatma sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14564) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

151.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen personel alımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14565) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

152.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Soma’da kömür rezervine ve maden arama çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14566) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

153.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki jeofizik-jeoloji etüd araştırmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14567) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

154.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrik iletim ve dağıtımındaki kayıp kaçak miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14568) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

155.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa Salihli’de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14569) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

156.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2012 yılları arasında enerji üretimine ve ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14570) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

157.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin raporuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14571) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

158.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, doğal gazdan üretilen elektrikle ilgili verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14572) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

159.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye’de tüketilen elektriğin birim maliyetine ve elektrik ithal edilip edilmediğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14573) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

160.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, TEİAŞ A.Ş.’nin teknisyen ve operatör alımı için yaptığı mülakatı iptal etmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14574) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

161.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrik dağıtım sisteminde oluşan kayıp kaçak oranlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14575) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

162.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ülkemizde enerji verimliliği kapsamındaki çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14576) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

163.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2010-2012 yılları arasında elektrik kesme ve bağlama bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14577) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

164.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Soma-Manisa EİH projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14578) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

165.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Soma B Termik Santrali projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14579) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

166.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Gölmarmara Termik Santrali Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14580) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

167.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Saruhanlı-Gölmarmara EİH Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14581) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

168.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa-Saruhanlı-Akhisar-Soma EİH Yenileme Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14582) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

169.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kula Termik Santraline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14583) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

170.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Soma Termik Santrali Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi Projesi için ayrılan ödeneklere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14584) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

171.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Soma Termik Santrali Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi Projesinin tamamlanamamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14585) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

172.-                İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’da meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14586) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

173.-                İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, elektrik faturalarına yansıtılan vergi ve fonlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14587) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

174.-                Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Ankara’da yapılan yurt açılışına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/14588) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2012)

175.-                Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kafkas Üniversitesi KYK yurdu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/14589) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

176.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2012 yıllarında alkol ve uyuşturucu kullanma yaşlarına ve oranlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/14590) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

177.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli Gençlik Merkezine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/14591) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

178.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın Salihli ilçesindeki bir stada ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/14592) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

179.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Bakanlık istatistik veri ağı ile ilgili iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14593) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

180.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Bakanlığın hile tespit ettiği gıdalara ve yapılan işlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14594) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

181.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programları kapsamında Manisa’dan yapılan başvurulara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14595) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

182.-                İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, hayvancılık stratejisi hedeflerinin tutturulamadığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14596) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

183.-                Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in, Bakanlıkta görev yapan bürokratlarla ilgili bazı verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14597) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

184.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, hayvansal üretimin arttırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14598) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

185.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü binasının yetersizliğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14599) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

186.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programına yapılan başvurulara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14600) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

187.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisalı çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14601) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

188.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, çiftçiler ile ilgili bazı istatistiklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14602) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

189.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da köy meralarının ıslahına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14603) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

190.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, sözleşme fazlası tütünlerin değerinin altında satıldığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14604) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

191.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tütün alım fiyatlarının firmalar tarafından belirlendiği iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14605) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

192.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tütün destekleme politikasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14606) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

193.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tütünün havza uygulaması kapsamına dahil edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14607) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

194.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2012 yılları arasında üretilen, ihraç ve ithal edilen tütün miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14608) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

195.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2012 yılları arasında Manisa’daki tütün üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14609) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

196.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun personel alımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14610) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

197.-                Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, tavuk eti üretimindeki düşüşe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14611) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

198.-                Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, süt ve süt ürünleri üretiminin azalmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14612) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

199.-                Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, fındık ithalatıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14613) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

200.-                Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, TMO’dan kırık buğday temin karşılığı birinci sınıf buğday ithal etme hakkı kazanan firmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14614) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2012)

201.-                Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van Kapıköy Sınır Kapısında yaşanan sorunlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14615) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

202.-                Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Esendere Gümrük Kapısı ile ilgili iddialara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14616) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

203.-                Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, son 10 yılda Iğdır’da görev yapan gümrük müdürlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14617) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

204.-                Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Manisa Belediyesinin bir mahalledeki bazı sokakları kasıtlı olarak asfaltlamadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14618) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

205.-                Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Yapracık TOKİ konutlarında yaşanan bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14619) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

206.-                İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, cezaevinde ölen bir kişi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14620) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

207.-                Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Ergenekon Davası ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14621) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

208.-                Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Tunceli’nin Hozat ilçesinde fişleme yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14622) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

209.-                Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Sapanca-Yuvacık hattından su teminine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14623) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

210.-                İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, operasyon sırasında kalp krizi geçirerek vefat eden bir köy korucusunun şehit sayılmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14624) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

211.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, terör örgütü tarafından kaçırılan kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14625) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2012)

212.-                İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, kaçak akaryakıtın açık depolarda saklanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14626) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2012)

213.-                Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Şırnak Uludere’de yaşanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14627) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

214.-                Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Barış ve Demokrasi Partisi konvoylarına trafik cezaları kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14628) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

215.-                Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, iki aile arasındaki kan davasının sonlanması nedeniyle düzenlenen bir yemek programına katılan siyasetçi ve bürokratlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14629) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

216.-                Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, terörden zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14630) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

217.-                Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14631) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

218.-                Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14632) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

219.-                Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14633) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

220.-                Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14634) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

221.-                Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14635) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

222.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, polislerin kadro atışlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14636) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

223.-                Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesinin bir köyünün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14637) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

224.-                Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Bursa Büyükşehir Belediyesinin borç ve giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14638) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

225.-                Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14639) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

226.-                Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Dursunbey ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14640) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

227.-                İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ordu’nun Mesudiye ilçesinde bulunan bir dershaneye verilen desteğin kesilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14641) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

228.-                Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Muğla’da polis kurşunu ile ölen bir üniversite öğrencisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14642) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

229.-                Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Dursunbey ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14643) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

230.-                Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, trafik idari para cezası rehberinde geçen bayrak kelimesi ile ne kastedildiğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14644) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

231.-                İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’de bir arazide radyoaktif atıklar olduğu iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14645) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

232.-                İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’de bir arazide radyoaktif atıklar olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14646) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

233.-                Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesince alınan asfalt katılım paylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14647) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

234.-                Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir köyde bulunan kayalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14648) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

235.-                Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14649) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

236.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tüzel kişilikleri köye dönüştürülen belde belediyelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14650) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

237.-                Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14651) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

238.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında seçildikten sonra başka partiye geçen belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14652) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

239.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında hakkında soruşturma izni istenen belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14653) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

240.-                Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14654) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

241.-                Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14655) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

242.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14656) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

243.-                Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14657) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

244.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli’de kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14658) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

245.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli’deki bir polis karakolu binasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14659) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

246.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli’ye yeni bir Hükümet Konağı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14660) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

247.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da yapılan mitinglerde valiliğin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14661) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

248.-                Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14662) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

249.-                Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Çamlıdere ilçesi ile ilgili bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14663) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

250.-                Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Çubuk Belediyesine ait gayrimenkullere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14664) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

251.-                Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Çubuk ilçesinin alt yapı yatırımlarına ve belediyenin mali durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14665) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

252.-                Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Çamlıdere Belediyesine ait gayrimenkullere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14666) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

253.-                Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Elmadağ ilçesi ile ilgili bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14667) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

254.-                Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Elmadağ Belediyesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14668) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

255.-                İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, havalimanlarında pasaport kontrol sistemlerinde yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14669) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

256.-                Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, TÜİK’in Aralık ayı enflasyon verilerini erken açıkladığı iddiasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14670) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

257.-                Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, Çukurova Kalkınma Ajansında görevden alınan bazı personele kıdem tazminatı ödendiği iddiasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14671) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

258.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye Turizm Stratejisi (2023) belgesinde yer alan Türkiye Vatandaşlığı ibaresine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14672) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

259.-                Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın çeşitli bölgelerinde bulunan koçbaşı mezar taşlarının korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14673) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

260.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şanlıurfa Balıklı Gölün turizme katkısı için yürütülen çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14674) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

261.-                Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 2012/1 KPSS yerleştirmesi ile atanan Hazine avukatlarının göreve başlatılmamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14675) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

262.-                Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, 5084 Sayılı Teşvik Kanununun süresinin uzatılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14676) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

263.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Başbakan tarafından eleştirilen bir dizinin THY’nin uçak içi eğlence sisteminden çıkarıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14677) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2012)

264.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, çeşitli vergi ve harçlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14678) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

265.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kayıt dışı ekonominin önlenmesine ve vergi oranlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14679) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

266.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Telekom tarafından yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14680) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

267.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kapatılan beldelerin Hazineye olan borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14681) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

268.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdamla ilgili verilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14682) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

269.-                Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da bir lisede ücretsiz başörtüsü dağıtıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14683) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

270.-                Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Yapracık TOKİ konutlarında yaşanan okul sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14684) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

271.-                Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş ilinin öğretmen, derslik ve lojman ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14685) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

272.-                İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, okul sayısına ve bunların müdürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14686) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

273.-                Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Çorlu’daki derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14687) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

274.-                Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, YGS ve LYS’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden soru sorulacak olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14688) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

275.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Tunceli Üniversitesinin akademik yılı açılışına öğrencilerin alınmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14689) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

276.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum ilindeki üniversite öğrencisi sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14690) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

277.-                Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak TOKİ Konutlarında yer alan okulun emniyet kurumlarına tahsis edileceği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14691) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

278.-                İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ordu’nun Mesudiye ilçesindeki bir dershaneye verilen desteğin kesilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14692) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

279.-                Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, atanamayan teknik ve mesleki öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14693) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

280.-                Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kapatılan bir ilkokula ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14694) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

281.-                Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli bir müdürün yaptığı işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14695) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

282.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli esnafının ara eleman ihtiyacına ve Salihli Endüstri Meslek Lisesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14696) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

283.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, eğitim ile ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14697) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

284.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, üniversitelerin akademik personel açığına ve Celal Bayar Üniversitesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14698) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

285.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14699) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

286.-                Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köyün eğitim sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14700) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

287.-                Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köy okulundaki fiziki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14701) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

288.-                Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’ın Başkale ilçesindeki iki okul ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14702) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

289.-                İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, YÖK Genel Kurulunca alınan bir karara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14703) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

290.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’daki köy okullarına hizmetli alımıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14704) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

291.-                Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan bir sınavla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14705) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

292.-                Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Hacettepe Üniversitesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14706) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

293.-                Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, üniversiteye giriş sınavında gayrimüslim öğrencilere din dersi içerikli sorular sorulacak olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14707) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

294.-                Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şırnak’ın Uludere ilçesinde yaşanan olaya ve madalya verilen bir komutana ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14708) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

295.-                Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, 12 Mart döneminde ordudan ihraç edilenlerin özlük haklarının iade edilmemesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14709) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

296.-                İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, operasyon sırasında kalp krizi geçirerek vefat eden bir köy korucusunun şehit sayılmamasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14710) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

297.-                İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bazı e-posta ve sosyal medya adreslerinde yayınlanan iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14711) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

298.-                Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, ülkemizde bulunan Amerika Özel Kuvvetlerine bağlı askerlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14712) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2012)

299.-                Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, ülkemize konuşlandırılacak patriot füzeleri ile ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14713) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

300.-                İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ordu’nun Mesudiye ilçesindeki bir dershaneye verilen desteğin kesilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14714) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

301.-                İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, AWACS uçağı alımına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14715) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

302.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, asker intiharlarına ve Van’da yaşanan bir olaya ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14716) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

303.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, askerlik hizmetinin zorunlu olmasından kaynaklanan sorunlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14717) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

304.-                Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Yuvacık Barajındaki su miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14718) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

305.-                İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Bakanlığa bağlı sosyal tesislere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14719) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

306.-                Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Dilek Yarımadasında kesilen ağaçlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14720) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2012)

307.-                Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, tarımsal sulama amaçlı kurulan kuyulara saat bağlanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14721) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2012)

308.-                Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14722) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

309.-                Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14723) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

310.-                Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14724) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

311.-                Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14725) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

312.-                İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, HES projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14726) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

313.-                Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Reşitköy Barajı Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14727) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

314.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde bir köydeki göletin hizmete açılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14728) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

315.-                Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Elbistan’da tarım arazilerinin sulama imkanlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14729) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

316.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın Salihli ilçesine atık su arıtma tesisi yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14730) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

317.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Gediz Nehrinin ıslahına ve su kirliliğinin giderilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14731) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

318.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa Spil Milli Parkına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14732) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

319.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa-Gördes Barajı Sulama Projesi çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14733) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

320.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak yatırımlara ve bütçeden ayrılan kaynak miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14734) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

321.-                Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün sulama suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14735) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

322.-                Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14736) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

323.-                Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14737) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

324.-                Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14738) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

325.-                Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14739) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

326.-                Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14740) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

327.-                Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14741) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

328.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, su taşkınlarını önleme amaçlı Aşağı Gediz II. Merhale Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14742) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

329.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar-Gördes Sulama Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14743) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

330.-                Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Bakanlık tarafından açılışı yapılan eserler için harcanan tanıtım ve reklam giderlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14744) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

331.-                Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, bazı Orman Bölge Müdürlüklerinin çeşitli harcamalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14745) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

332.-                Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Ankara Orman Bölge Müdürüne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14746) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

333.-                İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, gelir seviyesi testi sonucunda bazı vatandaşların mağdur olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14747) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

334.-                Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın bazı köylerinde kullanılan içme suyunun sağlıksız olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14748) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

335.-                Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Kapaklı Devlet Hastanesinin acil servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14749) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

336.-                Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, satışı yasaklanan gıda maddelerinin sağlığa etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14750) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

337.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Trabzon’da bir hastanede radyoaktif cihazın kaybolduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14751) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

338.-                Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, eşinin ameliyatının Tam Gün Yasasına aykırı olarak yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14752) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

339.-                Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, eşinin ameliyatının Tam Gün Yasasına aykırı olarak yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14753) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

340.-                Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, eşinin ameliyatının Tam Gün Yasasına aykırı olarak yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14754) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

341.-                Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon’da bir hastanede radyoaktif cihazların kaybolduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14755) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

342.-                Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, asistan hekimlerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14756) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

343.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şanlıurfa’da yanlış tedavi sonucu HIV virüsü bulaşan bir vatandaşa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14757) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

344.-                Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’daki hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14758) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2012)

345.-                İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’de bir arazide radyoaktif atıklar olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14759) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

346.-                Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, sağlık personelinin görevli olduğu sağlık kuruluşunun bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etmesini öngören genelgeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14760) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

347.-                Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köyde sağlık ocağının ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14761) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

348.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Soma’daki hava kirliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14762) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

349.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar ilçesinin bir köyüne sağlık ocağı açılması ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14763) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

350.-                Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Merkeze bağlı bir köyün sağlık ocağı sorununa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14764) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

351.-                Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, lösemi tedavisinde kullanılan ilaçların piyasada bulunamamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14765) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

352.-                Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, sağlık kuruluşlarının denetiminde ortaya çıkan usulsüzlüklere ve verilen cezalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14766) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

353.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bazı e-posta ve sosyal medya adreslerinin kimlere ait olduğuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14767) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

354.-                Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Çerkezköy-İstanbul demiryolu hattındaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14768) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2012)

355.-                Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’de hızlı tren hattındaki tarlaların kullanılamamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14769) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2012)

356.-                Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesinin yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14770) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

357.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Hızlı Geçiş Sistemine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14771) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

358.-                Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Adana’da trafik sorunu ile metro, hızlı tren ve otoyol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14772) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2012)

359.-                Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hatay Havaalanına inen bir yolcu uçağı ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14773) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

360.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki Mecidiye-Kayalıoğlu arasındaki stabilize karayolunun asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14774) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

361.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, İzmir-Ankara Karayolunun Salihli Organize Sanayi Bölgesi kavşağının köprülü kavşak olarak düzenlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14775) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

362.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli-Ödemiş yolu iyileştirme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14776) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

363.-                Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Esenboğa Havalimanında çalışan personelin İstanbul’da çalışmaya zorlandığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14777) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

364.-                Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, TMO’dan kırık buğday temin karşılığı birinci sınıf buğday ithal etme hakkı kazanan firmalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/14778) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2012)

365.-                Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, AB’ye katılım müzakerelerinin etkinleştirilmesine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/14779) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2012)

366.-                Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/14780) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2012)

367.-                Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, TBMM eski Başkanlarına tahsis edilen araçlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/14781) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2012)

 


3 Ocak 2013 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Fatih ŞAHİN (Ankara), Mustafa HAMARAT (Ordu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48’inci Birleşimini açıyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için iki dakika süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını görevli personel aracılığıyla iki dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Sayın milletvekilleri, gündem dışı söz vereceğim.

Yoklamayı yaptık, sohbet etmek isteyen arkadaşlarımızı dışarıya alayım, taze çay eşliğinde daha güzel olur.

Sayın milletvekilleri… Muhteremler…

Gündeme geçmeden önce 3 sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Sarıkamış şehitlerimizin 98’inci yılı anma etkinlikleri münasebetiyle söz isteyen Kars Milletvekili Sayın Ahmet Arslan’a aittir.

Buyurun Sayın Arslan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın, Sarıkamış Harekâtı’nın 98’inci yıl dönümüne ve Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine ilişkin gündem dışı konuşması

AHMET ARSLAN (Kars) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ben de Sarıkamış Harekâtının 98’inci yıl dönümünde 90 bin şehidimizi anmak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

22 Aralık 1914 tarihinde 3. Ordu Sarıkamış’ı, Sarıkamış etrafındaki bölgeleri Ruslardan temizlemek üzere harekete geçiyor, 3 tane kolordusu var. Amaç, Rusları kuşatarak Kars’ı, Sarıkamış’ı, Ardahan’ı, Artvin’i, Batum’u Ruslardan kurtarmak. Belki amaç doğru, harekât doğru, kuşatma yöntemi strateji olarak doğru bir strateji ancak o dönemki bazı komutanlar hızlı yükselme hevesiyle kuşatma harekâtını takip harekâtına çeviriyorlar. Dolayısıyla, cephe genişliyor, cephe genişleyince de savaşlarda birçok şehit veriyoruz ancak en önemlisi ve en sonuncusu, Allahuekber Dağları’nda Rusları takip ederken eksi 30-40’larda 30 bin can, 30 bin fidan, 30 bin şehit veriyoruz ve toplam 90 bin şehit veriyoruz.

Bugünü özellikle biz Karslılar önemsiyoruz. Biz, 2 tane AK PARTİ Kars milletvekili çok önemsiyoruz. İki yıl önce Sayın Başbakanın Sarıkamış’a gelmesiyle farkındalık yaratılmaya çalışıldı, bu farkındalığı daha iyi bir noktaya getirmek, özellikle gençlere daha iyi aktarabilmek adına etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikler bugün başladı, Dağcılık Federasyonunun dağ tırmanışıyla başladı, yarın kardan heykellerin açılışıyla devam edecek, mevlitlerle devam edecek. Pazar günü 8.300 metrelik güzergâh yürünerek katedilerek şehitlerimiz anılacak, onların maneviyatı daha iyi anlaşılmaya çalışılacak.

Tabii ki, özellikle 90 bin şehide baktığımızda, Türkiye’nin her yerinden şehitlerimiz var; Selânik’ten var, özellikle Balkanlardan var, Bağdat’tan var, birçok yerden var. Bu, bize tarihimizi, medeniyetimizi, en önemlisi de sarsılmaz kardeşliğimizi anlatıyor. Bunu biz ne kadar anlamalı isek geleceğimize de, gençlerimize de bu kadar iyi anlatmalıyız. Ulu Önder Atatürk’ün söylediği gibi “Bu ülkenin geleceği gençler ise gençlere geçmişimizi iyi anlatmamız lazım.” Biz geçmişimizi iyi bilirsek, geleceğimizi kuşatacak olan geçmişimizi iyi bilirsek 90 bin insanın gözünü kırpmadan vatan uğruna, millet uğruna, memleket uğruna, o karda, o kışta donmak pahasına şehit olmayı göze aldığını iyi bilmek lazım. Sadece 90 bin şehidi bilmemek, Sarıkamış’ı bilmemek; Çanakkale’yi de iyi bilmek lazım. Belki de 1064’lerden itibaren özellikle Anadolu’ya giren Türklerin o günden bugüne sadece Kars coğrafyasında verdiği şehit sayısı 1,5 milyon; bu 1,5 milyonu iyi bilmek lazım. Onun için, Gençlik ve Spor Bakanlığı bu sene çok daha farklı bir şekilde bu organizasyonu himayelerine aldı, Türkiye'nin her yerinden yaklaşık 10 bin tane genç gelecek, 5 bin tane bizim bulunduğumuz coğrafyada insanımız her sene katılıyor, 15 bin kişiyle Türkiye şehitlerine yürüyecek, bu çok çok anlamlı. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanlığına, bunun için Ankara’dan iki tane tren kaldıracak olan Devlet Demiryollarına, yine bunun için TRT Genel Müdürlüğüne, Genel Müdürlüğün bütün personeline çok çok teşekkür ediyoruz, zira bu farkındalığı yaratmak üzere, geçmişimizi geleceğimize iyi taşımak, gençlerimize anlatmak üzere ciddi sayıda yayın yapıyorlar, biz bu konuda katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz.

Tabii ki bize de düşen görevler var. Bize düşen görevler, ecdadın bize bıraktığı mirasa iyi sahip çıkmak, Sarıkamış’ta yatırımlar yapmak, yollar yapmak, Kars’ta yatırımlar yapmak, yollar yapmak, ecdadın bize miras bıraktığı bu altın değerindeki toprakları çok daha iyi noktalara taşımak. Bunun için pazar günü özellikle yürüyüşe katılacak herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum, tabii ki Gençlik ve Spor Bakanlığına, Ulaştırma Bakanlığına teşekkür ediyorum ve biz, Kars’ın AK PARTİ’li 2 milletvekili olarak bize destek veren herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bir de İstanbul Milletvekili Mehmet Muş arkadaşımıza teşekkür ediyoruz, zira gündem dışı konuşma onundu, bu kadar önemli bir şeyi gündeme getireceğimizi söyleyince konuşmasını bize verdi.

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Arslan.

Gündem dışı 2’nci söz, işsizlik hakkında söz isteyen Erzincan Milletvekili Sayın Muharrem Işık’a aittir.

Buyurun Sayın Işık.

2.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, işsizliğe ilişkin gündem dışı konuşması

MUHARREM IŞIK (Erzincan) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; işsizlik konusunda gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Öncelikle hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, AKP iktidarı iki şeyde bence çok başarılı oluyor. Bunlardan bir tanesi, yargıyı, YÖK’ü, RTÜK’ü, MİT’i, Telekomünikasyon Kurumunu, kendi atadığı hâlde son dakika vuruşuyla başkanını değiştirdiği SPK’yı, TÜİK ve diğer tüm kurum ve kuruluşları ele geçirdiği hâlde hâlen mağdur politikası yapması; bir de rakamlarla çok güzel oynaması.

İşsizlikte rakamlarla gerçekten çok güzel oynuyorsunuz. İşsizliğin düştüğünü, hatta işsiz olmadığını, insanların iş beğenmedikleri için asıl işsizliğin olduğunu ballandıra ballandıra anlatıyorsunuz.

İş aramaktan umudunu kesenler, evde kalıp iş aramayanlar ya da yasak olduğu için dışarıya çıkamayan kadınlarımız, mevsimlik işçilerimiz, part-time çalışanları zaten iş sahibi olarak görüyorsunuz.

Köyde, kırsalda yaşayan kadınları, özellikle tarlasında çalışan kadınları ücretsiz aile çalışanı olarak sayıp iş sahibi hanesine yazıyorsunuz. Bir de özel sektörde, artık yüzde kaçlara dayandığını bilmediğimiz TELEKOM gibi kurumlarda ve yan kuruluşlarında köle gibi çalıştırılan, 12-14 saat gece gündüz çalıştırıldığı hâlde haklarını aradığı için işten atılan kişileri de saymıyorsunuz.

Ayrıca, sayıları her geçen gün artan seyyar satıcıları, simitçileri, ayakkabı boyacılarını işinize geldiği zaman işli sayıp onları da işsiz saymıyorsunuz.

Türkiye’de çalışan yaklaşık 27 milyon civarında işçi var. İş arayan işsiz sayısı yaklaşık 2 milyon civarında. Türkiye’de çalışabilir olan nüfusun sayısı 54 milyon. Bunları karşılaştırdığımız zaman, sayıları tekrar yuvarlarsanız ne kadar işsiz olduğu ortaya çıkar.

Bir de size göre işsiz sayısının düşük olması… Kendi öz AKP’li gençlerinizi işe koyduğunuz için düşük, ondan farkında değilsiniz. Örneğin Erzincan’da, öz AKP’li gençler hariç, CHP’li, MHP’li, BDP’li ve diğer partili olan gençler, AKP’ye oy vermiş ama dayısı olmayan işsiz gençler herhâlde bir tek bana rastladığı için işsiz sayısı fazla.

Tabii ki bir de AKP’ye üye olma zorunluluğu var. Üye olmadığınız zaman iş bulamıyorsunuz. Gerçi üye olunsa da iş bulamıyorlar ama işte, bir umut. Üye demişken, tabii burada bir şeyi belirtmek lazım. Hiç haberleri olmadan partinize üye yaptığınız, üye sayısını arttırmak için uğraştığınız… İşte burada da yine rakamlarla güzel oynadığınızı gösteriyorsunuz. Bunu da artık siz nereye koyuyorsanız ona göre yorum da yaparsınız.

Erzincan’da mı yalnızca işsizlik var? Geçen hafta Gümüşhane’deydim, Gümüşhane’de ayda 5-6 tane bakkal dükkânı kapanıyor ama Gümüşhane umutlu Erzincan gibi. Neden umutlu? Nasıl ki İliç’te altın madeni varsa Gümüşhane’de de altın madeni var. Tabii, işsizlik bitecek çünkü altın çıkarılacak, gençler iş bulacak, hatta iş bulmak için dedelerinin mezarlarının yerini değiştirecekler. Ölüye bile saygı gösterilmiyor. Sırf iş bulsunlar diye ya da para karşılığı oradaki mezarların yeri değiştiriliyor. Siyanür zaten organik olduğu için bir zararı olmadığı söyleniyor.

Bir de sayılarını bilmediğimiz işsiz gazeteciler, muhabirler, köşe yazarları, genel yayın yönetmenleri, haber sunucuları var. Sırf size muhalefet ettikleri için işten atıldılar. Tabii, terörist gazetecileri saymıyorum.

Seçilmiş muhtarlarımız var. Prim borcunu bile ödeyemiyorlar ama bunları iş sahibi sayıyorsunuz. Muhtarlar perişan durumda. Özellikle durumlarının iyileştirilmesini istiyorlar. Siz de seçimlerde söz vermişsiniz, bunu yapmanızı istiyorlar.

Sıfır sorunla başladığımız, “Esad” iken daha sonra “Esed” oldu. “Stratejik derinlik” diye çok derin mevzulara dalarak, güneyde kapanan bakkallarımızı, iş yerlerimizi ve işsizlerimizi hiç saymıyorsunuz.

Erzincan’da görüştüğümüz kişiler, özellikle mallarının para etmediğini, 6.500 liraya aldığı inekleri 2 bin liraya bile satamadıklarını, çocuklarının işsiz olduğunu, pancarın taban fiyatı 135 lira olarak açıklandığı hâlde şeker oranı düşük gösterilerek 95 lira civarında verildiğini, tarla ekemediklerini, sulamanın çok pahalı olduğunu, yeşil kartlarının bile ellerinden alınıp iptal edildiğini, muayeneye gidemediklerini belirtiyorlar.

Tabii, sizin on yıl içinde yaptığınız en güzel şeyler: Yandaşa HES verdiniz, vatandaşa gaz verdiniz. TOKİ’ye arsa gösterdiniz, vatandaşa banka gösterdiniz. Arap şeyhlerine banka, medya, telefon dağıttınız; vatandaşa kömür, makarna, kanepe dağıttınız. Alman’ın, Amerikalının, Kanadalının payına altın madeni düştü, vatandaşın payına siyanür düştü. Kentte yağmanın adı “Afet Yasası” oldu, vatandaşlar evsiz kaldı. Mütekabiliyet yasasıyla yabancıya toprak satarken, vatandaşın dedesinden kalan tarlasını tapusuz diye elinden almaya kalktınız. Yandaşa iş gösterirken, vatandaşa diş gösterdiniz. Armatöre ÖTV’siz mazot verirken, kamyoncuya kontak kapatmak için mazot verdiniz. Özel hastaneye teşvik verirken, kamu hastanelerine özerklik getirdiniz. Yeni AVM’lere beleş arsa verirken, bakkalları “sinek avla” diye kapatmaya çalışıyorsunuz. Deniz Fenerini aklamaya, muhalefeti paklamaya çalışıyorsunuz. İş kazalarında ölenlerle “Kaderleri böyle.” diye dalga geçiyorsunuz. Özelleştirmelerle 12 bin kişiyi sokağa attınız, hiç tınlamadınız bunu da. TELEKOM’u üç yıllık kârıyla sattınız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUHARREM IŞIK (Devamla) – Tüm KİT’leri IMF’nin hatırı kalmasın diye babalar gibi sattınız ama torunlarımızı bile borçlu bıraktınız.

Hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Işık.

Gündem dışı 3’üncü söz, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve uluslararası ceza mahkemeleri hakkında söz isteyen Antalya Milletvekili Sayın Yusuf Ziya İrbeç’e aittir.

Buyurun Sayın İrbeç.

3.- Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç’in, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve uluslararası ceza mahkemelerine ilişkin gündem dışı konuşması

YUSUF ZİYA İRBEÇ (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce, özellikle vatanın birliği, bütünlüğü ve kardeşliği için canlarını gözlerini kırpmadan feda etmiş olan Sarıkamış şehitlerimizi anıyor, Allah’tan rahmet diliyoruz.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Hukuku Usulü 7’nci Toplantısı ve İnsan Hakları Dünya Parlamenterler Konferansı, İtalyan Parlamentosu, İtalyan Senatosu ve Küresel Hareket Parlamenterleri iş birliği ile 10-11 Aralık 2011 tarihlerinde Roma’da, İtalyan Parlamentosunda yapılmıştır. Bu kapsamdaki 7 toplantıdan birisiydi bu 7’nci toplantı. 1’incisi 2002 yılında Ottawa’da yapılmıştı, 4’üncüsü 2006’da Tokyo’da yapılmıştı, 7’ncisi de Roma’da yapıldı. Bu toplantıya Küresel Hareket Parlamenterleri İcra Kurulu üyesi olarak ve Barış ve Demokrasi Programı Başkan Vekili sıfatıyla katıldım. Tartışmalar ve bildirilen görüşler burada insan hakları ile Uluslararası Ceza Mahkemesinin işleyişi üzerinde yoğunlaşmıştır. Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Sözleşmesi’nin 112’nci maddesine göre Taraf Devletler Meclisinde temsil edilememektedir. Türkiye’nin, statüyü imzalamadığı sürece, mahkemenin bundan sonraki gelişmelerine etki etmesi de mümkün görülmemektedir. 2013 yılı itibarıyla bütün Avrupa Birliği ülkeleri bu anlaşmayı imzalamıştır. Ayrıca, 139 ülkenin imzaladığı, 121 ülkenin taraf olduğu bir kurumda, Türkiye’nin, taraf olmadan, insan hakları ve özgürlüklerin ele alınışıyla ilgili çok ciddi gelişmelerin yaşandığı bu dönemde görüş ve düşüncelerini istediği gibi yansıtamayacağı açıktır.

Önce, mahkeme hakkında kısa bir bilgi vermekte yarar var. Uluslararası Ceza Mahkemesi, 17 Temmuz 1998 tarihinde, İtalya’nın Roma kentinde, gizli oylama neticesinde, 120 leh, 20 tarafsız, 7 çekimser oy alarak kabul edildi. Statünün 126’ncı maddesine göre, statüyü 60 ülke onayladıktan sonra 2002 yılında yürürlüğe girdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarını yargılama yetkisine sahip ilk daimî uluslararası bir mahkeme statüsündedir. Bu suçları işlediği öne sürülen ülkeler hakkında, şayet statüye taraf değiller ise, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine başvurarak karar çıkartma yoluna gidilebilmektedir. Bu konuda önümüzde Darfur ve Libya örnekleri bulunmaktadır.

Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Strazburg’ta Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulunda 6 Ekim 2004 tarihinde yaptığı konuşmada aynen şöyle diyor: “Sayın Başkan, Avrupa Konseyi ülkelerinin çoğunun taraf olduğu Uluslararası Ceza Mahkemesine Türkiye'nin üyeliğini mümkün hâle getirecek gerekli hukuki değişimleri tamamladık. Bu bağlamda, yeni Ceza Kanunu, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar da çağdaş normlarla uyumlu hâle getirilmiştir. Anayasa’da gerekli değişiklikleri yaparak yasalaştırdık. İçerideki hukuki hazırlıkları tamamlamış olarak size bugün şunu ifade etmek istiyorum: Yakın gelecekte Türkiye, Roma Statüsü’nü onaylayacak ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin tarafı olacaktır.” Bu sözler Sayın Başbakana ait. Acaba Başbakanın bahsettiği yakın gelecek nedir? 2004 nere, 2012 nere? 2023’e kadar mı yakın gelecekten bahsediyoruz acaba?

Nitekim, Haziran 2012’de Türkiye’yi uluslararası alanda zor durumda bırakacak bazı gelişmeler oluyor. Haziran 2012’de, 150’den fazla ülkede adil, etkili ve bağımsız bir Uluslararası Ceza Mahkemesi için savunuculuk çalışması yürüten 2.500’ün üzerinde kuruluş ve sivil toplum örgütünün oluşturduğu Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu, Türkiye’den, Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsü’ne katılarak cezasızlık kültürünü ortadan kaldırmaya ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmeye yönelik taahhüdünü teyit etmesini talep etmiştir.

Türkiye’nin uluslararası toplumun saygın bir üyesi konumunu güçlendirebilmemiz hepimizin arzusudur. Anayasa’mızın 90’ıncı maddesinde bu yönde düzenlemeler de yapılmıştır. İşkence ve kötü muameleyle mücadele kapsamında İşkenceye Karşı Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol Türkiye tarafından 14 Eylül 2005 tarihinde imzalanıp 27 Eylül 2011 tarihi itibarıyla da taraf olduğuna göre, taraf olunduğu tarihten itibaren geçerlilik ifade edecek ve geriye dönük bir tarafı olmayan bir sözleşmeyi…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

YUSUF ZİYA İRBEÇ (Devamla) – …onaylamaktan kaçınan bir tavır içine girmiş olmak, Türkiye'nin elini insan hakları ve işkenceye karşı yürütülen politikalar konusunda güçlendirmek yerine zayıflatmaktadır.

Saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın İrbeç.

60’ıncı maddeye göre söz veriyorum.

Sayın Özkan…

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, üreticilerin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından saman, ot ve kaba yem sorununa çözüm beklediklerine ilişkin açıklaması

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.

TÜİK verilerine göre, salatalık aylık bazda zam şampiyonu olmuş. Bu tespitler neye göre yapılıyor? Bu hafta dolaştığım Burdur, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Denizli köylerinde zam şampiyonu saman. Kilogramı 15 kuruş olan saman şu anda 120 kuruş. “Türkiye’yi üzmeyen istatistik kurumu” samanın ne olduğunu sanırım bilmiyor.

Üreticilerimiz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından balans madde olan saman, ot ve kaba yem sorununa çözüm beklemektedir. Hükûmet yetkililerine duyuruyor, soruna çözüm bekliyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Demiröz…

2.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Projesi’nde Karacabey geçişi sırasında kullanılacak tarım arazilerinin toplulaştırma kapsamına alınmasına ilişkin açıklaması

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu projesinde Uluabat Gölü geçiş alternatifi olarak sunulan Karacabey geçişi sırasında kullanılan alanın 6.150 dekarı mutlak tarım arazisidir. Bu arazilerden yapılacak otoyol için 7 Kasım 2012 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla otoyol geçişi köyleri toplulaştırma kapsamına alınmıştır. İstimlak bedeli ödememek için alınan bu karar doğru mudur? Otoyol objektif unsur olarak değerlendirilebilir mi? Çiftçiler hem tarım alanlarını hem de kamulaştırma bedelini kaybediyor. Çiftçilerden, köylülerden bu iktidar ne istiyor?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Eyidoğan…

3.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, doğal gaz zehirlenmelerinin giderek arttığına ve gaz dağıtım şirketlerinin periyodik kontrol ve denetimleri yapması için yasal bir düzenleme yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Teşekkür ederim Başkan.

Doğal gaz zehirlenmeleri giderek artıyor. Ne acıdır ki son yirmi dört saatte doğal gaz ve karbonmonoksit zehirlenmesinden 8 kişi öldü. Doğal gazın kent içi dağıtımında yerel gaz dağıtım şirketleri doğal gazın ilk devreye alınmasında gerekli kontrolleri yapıyorlar ancak yıllık kontrol ve denetimleri eksik bırakıyorlar. Gazın güvenli kullanımı sadece nihai tüketicinin duyarlılığına bırakılamaz. Gaz dağıtım şirketlerinin periyodik kontrol ve denetimleri yapması için yasal bir düzenleme yapılmalıdır. Yanma sırasında karbonmonoksit gazının ortamda belirli bir seviyeye ulaşması veya herhangi bir gaz kaçağı durumunda alarm veren algılama düzeneklerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve zorunlu duruma getirilmesi gerekmektedir. Halkın bilinçlendirilmesi adına konuyla ilgili kamu spotları hazırlanmasını ayrıca öneriyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Halaman…

Sayın Havutça…

4.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’de okullarda öğrenim gören Roman öğrencilerin fişlenmesi olaylarına ve Türkiye’nin birçok yerinde bu tür iddiaların gündeme gelmesine ilişkin açıklaması

NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Balıkesir’de yerel bir gazetemiz okullarda fişleme olduğunu ortaya çıkardı. Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, il millî eğitim müdürlüğüne ait kurumların, net, İnternet sitesi üzerinden Balıkesir’deki ilköğretim okullarına gönderdiği yazıda aynen şöyle deniyor: “Balıkesir Valiliğince istenen bilgiler doğrultusunda okulunuzda öğrenim gören Roman öğrenci sayısının, öğrencilerin bilgileri dışında, gizlilik içerisinde belirlenerek  müdürlüğümüze gönderilmesi” isteniyor. “Not: Bilgiler valiliğe sunulacağından sayıların herhangi bir gecikmeye meydan verilmeden gönderilmesi” isteniyor.

1) Yazı kimin talimatıyla, hangi gerekçeyle gönderilmiştir?

2) Okullardaki Roman öğrencilerin sayısı hangi amaçla ve niçin sorulmuştur?

Tunceli Hozat’ta ortaya atılan fişleme iddialarıyla birlikte Türkiye’nin birçok yerinde bu tür iddiaların gündeme gelmesi, bir rastlantı olmaktan çok, valilerin bir makamdan talimat aldıkları algısını yaratmaktadır. Valiliklere bu talimatı kimler vermiştir? Anayasa’nın 10’uncu maddesini ihlal eden ve Balıkesir’de yaşanan bu tür uygulamaların sorumluları kimlerdir?

BAŞKAN – Sayın Işık…

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü tarafından sadece iktidar partisi grubuna mensup milletvekillerine yılbaşı hediyeleri gönderilmesini kınadığına ilişkin açıklaması

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü tarafından, 2013 yılı nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi  çatısı altında görev yapan milletvekillerinden sadece iktidar partisi grubuna mensup milletvekillerine gönderilen yılbaşı hediyelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle, bu ayrımı yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü başta olmak üzere, tüm çalışanları şiddetle kınadığımı  belirtiyor ve şu soruları soruyorum: Bu hediyeleri kendi ceplerinden mi yaptırmışlardır?

İki: Bu amaçla ne kadar para harcamışladır?

Bu harcadıkları para kurum bütçesinden çıktıysa haram zıkkım olsun diyorum ve kendilerini derhâl istifaya davet ediyorum.

Toplumun her kesimine Hükûmet tarafından sokulan ayrımcılığın bir devlet kuruluşu tarafından Meclis çatısı altına sokulması nedeniyle teessüflerimi belirtiyor, tekrar yetkilileri uyarıyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Akova…

6.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 2-3 Aralık tarihlerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle uğranılan zararın giderilebilmesi için belediyeye acilen para gönderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

AYŞE NEDRET AKOVA (Balıkesir) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Burhaniye ilçesinde, 2-3 Aralık 2012 tarihlerinde, aşırı yağışlar nedeniyle sel felaketi meydana gelmiştir, Karınca Deresi taşmıştır, heyelan meydana gelmiştir, can kaybı olmuştur. Bunun yanı sıra da evlerde, iş yerlerinde, alt ve üstyapıda, ekili arazilerde, maddi manevi büyük zararlar oluşmuştur. Yol, su, kanalizasyon, altyapıda meydana gelen hasar, genel yaşam koşullarını olumsuz etkilemektedir. Belediyenin, vatandaşın maruz kaldığı olumsuz koşulları acilen düzeltebilmesi için 500 bin liraya acilen ihtiyacı vardır. Bunun acilen ödenmesi ve Burhaniye Belediyesine gönderilmesi gerekmektedir.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Oğan…

7.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Sarıkamış’ta şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dilediğine ve milletvekillerinin Sarıkamış’ta yapılacak olan törenlere iştirakinin mühim olduğuna ilişkin açıklaması

SİNAN OĞAN (Iğdır) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Bildiğiniz gibi, 22 Aralık 1914 ile 15 Ocak 1915 tarihleri arasında Sarıkamış Harekâtı hayata geçirilmiştir ve Sarıkamış Harekâtı’nda, binlerce askerimiz, Allahuekber Dağları’nda, o zor şartlarda -karda, kışta- vatan için canını feda etmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir milletvekili olarak hem Sarıkamış’ta şehit olan bütün askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinin önümüzdeki günlerde Sarıkamış’ta yapılacak olan törenlere iştirakinin mühim olduğunun bir kez daha altını çiziyorum.

Saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Fırat…

8.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Adıyaman’ın Kâhta ilçesinde devlet tarafından dağıtılan kömürün henüz 5 bin aileye ulaştırılamadığına ilişkin açıklaması

SALİH FIRAT (Adıyaman) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Kara kışın ortasındayız, ne yazık ki Adıyaman’ın Kâhta ilçesinde, devlet tarafından dağıtılan kömür henüz 5 bin aileye ulaştırılamamıştır. 5 bin aile, bu kara kışta evlerinde donmaktadır. O yüzden Hükûmetin ivedilikle Adıyaman’ın Kâhta ilçesindeki kömür dağıtma sorununu tamamlaması gerekiyor.

Saygılar sunarım, teşekkür ederim.

BAŞKAN – Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin 3 önerge vardır, okutuyorum…

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, sunuşlarla ilgili…

Şimdi, Anayasa’nın 82’nci maddesine göre, milletvekillerinin yürütmenin herhangi bir görevini kabul etmemesi lazım. Başbakan, Cumhurbaşkanı ve bakanlarla AKP’li milletvekillerini görüyoruz, gezdikleri uçaklarda resimleri de görüyoruz.

Bundan önce, Anayasa’nın 82’nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlarla yurt dışına giden milletvekillerinin isimleri burada okunurdu, Genel Kurulun da onayına sunuluyordu fakat, maalesef, Cemil Çiçek Meclis Başkanı olduktan sonra bunu kesti.

Ben, bunun için, 63’üncü maddeye göre usul tartışmasının açılmasını istiyorum efendim.

BAŞKAN – Yok, şu anda yalnız böyle bir…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim?

BAŞKAN – Hayır, hayır… Böyle bir tezkeremiz yok.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Var, şimdi…

BAŞKAN – Hayır, şu anda yok. Meclis araştırması açılmasına ilişkin 3 önerge var.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, şöyle… Efendim, sunuşlarda yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin…

BAŞKAN – Hayır, olduğu zaman açabilirsiniz de şu anda öyle bir tezkere yok, onu anlatmaya çalışıyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, hayır… Ama niye sunulmuyor? Yani bunu…

BAŞKAN – Ya, Sayın Genç anladım da…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi…

BAŞKAN - Böyle bir işlemimiz yok şu anda diyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim işlemimiz orada… Şimdi sunuşlardayız…

BAŞKAN – Evet...

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sunuşlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bunu sunması lazım.

BAŞKAN – Anladım.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bugüne kadar bunu sunmuyor; sunmadığı için, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının gündeme riayeti konusunda 63’üncü maddeye göre usul tartışmasını istiyorum.

BAŞKAN – Tamam, anladım da, ben de bir şeyi söylüyorum yalnız: Şu anda, Başkanlığın sunuşlarının içinde o söylediğiniz işlem yok. Yani öyle bir işlem yapmıyorum ki ben.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, Sayın Başkanım bakın, ben bunu biliyorum. Sunuşlarda böyle bir evrak yok ama olması gerekir diyorum; olmadığı için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı görevini yapmadığı için bu konuda bir usul tartışması açılmasını istiyorum, 63’üncü maddeye göre.

ENVER ERDEM (Elâzığ) – Hiçbir zaman olmayacak Sayın Başkan.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, devamlı yapılıyordu ama şimdi kestiler bu sunuşları. Bu sunuşların yapılması için, ben Başkanlığın tutumu hakkında 63’üncü maddeye göre usul tartışması açılmasını istiyorum.

Efendim, gerçekten, bakın burada bir usulsüzlük yok.

BAŞKAN – Hayır, ben sizi anladım da. Bakın, bugün, herhangi bir kişiyle bir yere yolculuk yapmaya yönelik bir tezkere yok diyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, efendim “Gelmiyor ki!” diyorum. Bakın, ben yanlış anlatabiliyorum.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Dün oyladık mesela Sayın Başkan, dün geldi.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben diyorum ki: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bu sunuşlarda, Cumhurbaşkanıyla, Başbakanla beraber yurt dışına giden milletvekilleri için Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir buçuk senedir izin almıyor. Bu izni sunuşlarda…

BAŞKAN – Yani bula bula beni buldunuz!

Buyurun…

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Lehte Sayın Başkan, lehte…

BAŞKAN – Neyse, açtım ben canım, tamam!

Bakın, bana söylenen şey, İç Tüzük’e aykırı ama buyurun. Yani tartışmaya mecalim yok, buyurun.

VI.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- Anayasa’nın 82’nci maddesine göre, milletvekilleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilerek gündemin “Sunuşlar” kısmında okunması ve Genel Kurulun onayına sunulması gereken Başbakanlık tezkerelerinin işleme alınmadığı gerekçesiyle Başkanlığın tutumu hakkında

KAMER GENÇ (Tunceli) – Şimdi, Sayın Başkanım, aslında yani bu on dakika, niye iki dakika veriyorsunuz?

BAŞKAN – Öyle yaptık, tamam.

KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, arkadaşlar, bakın, Anayasa’nın 82’nci maddesi çok açık. Buna göre, herhangi bir yasama organı mensubuna yürütme tarafından görev verilmesi için burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde buna izin alınması lazım.

Bundan önce, AKP’liler çok gidip geziyorlardı, bu sunuşlarda yer alıyordu. Ben de bu AKP milletvekillerine imtiyaz tanındığına, işte bir sürü harcırahlar aldıklarına, devletin parasının bunlara heba edildiğine defalarca burada itiraz ediyordum geçen dönem. Fakat her nedense, bu dönem, bu Meclis Başkanı bunu sunuşlardan kesti. Niye? Çünkü AKP milletvekillerini Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül, bazı bakanlar geziye götürüyorlar, bu geziyi kamuoyunun dikkatinden saklamak için bunu yapıyor. Meclis Başkanının görevi bu mudur? Meclis Başkanının görevi, burada Anayasa’yı ve kanunu uygulamaktır. Yani gidip Tayyip Erdoğan’dan talimat alıp da ondan sonra Tayyip Bey’in kendisine “Git, parti liderine söyle, bu anayasayı belli bir süre içinde düzenlesinler, yoksa biz düzenleriz.” diye talimatlarını yerine getireceğine, burada Anayasa’yla kendisine verilmiş görevleri yerine getirmesi lazım. Bu bakımdan, burada, maalesef, Meclis Başkanı kendine düşen görevi yapmamakta, bir de AKP’li milletvekillerinin işte Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların kontenjanlarında gidip gezmelerini Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisinden saklamakla meşgul olan bir davranış içindedir. Bu, Meclis Başkanlığı yapan bir kişiye yakışmayan bir şeydir, görevini yapmamaktadır. Neden saklanıyor? Anayasa’nın 82’nci maddesi çok açık, diyor ki her hâlükârda Meclisin burada onayı gerekir. Biz uçaklarda görüyoruz, yurt dışına giderken Tayyip Bey’in yanında, Abdullah Bey’in yanında birçok AKP’li milletvekili var; getiriyor, yediriyor, içiriyor, harcırahlar veriyor. Niye saklıyorsunuz bunları? İşte, bunların burada dile gelmesi lazım. İşte, bu, sizin, Sayın Başkan, Başkanlık Divanının bir eksikliği.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Tunceli) - Peki, teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Meclis araştırması açılmasına ilişkin 3 önerge vardır, okutuyorum…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, usul tartışmasını açtınız, lehte söz istedi.

BAŞKAN – Hayır, isteyen yok.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, var “lehte” dedi.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Vazgeçtim efendim, vazgeçtim.

BAŞKAN – Hayır, vazgeçtiler.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Niye vazgeçiyor efendim?

BAŞKAN - Ne yapayım ben şimdi? Bir de onlarla mı kavga edelim? Hayret bir şey ya!

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Hepsini ona verin, hepsini o konuşsun!

BAŞKAN – Önergeleri okutuyorum:

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve 19 milletvekilinin, Kastamonu’daki şeker pancarı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/447)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Kastamonu ilinde bulunan şeker pancarı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için Anayasa’nın 98, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince meclis araştırması yapılmasını arz ve teklif ederiz.

Gerekçe:

Şeker pancarı ülke ekonomisi açısından ciddi öneme sahip bir üründür. Kırsal kesimde yaşayan birçok çiftçi, aile fertleriyle birlikte şeker pancarı üretimi yaparak geçimlerini sağlamaktadırlar. Bu açıdan işsizliğin azalmasında da şeker pancarının rolü büyüktür. Kırsal kesimde yaşayan ailelerin bölgelerinde kalarak şeker pancarı üretimi ile uğraşmaları il dışına yaşanan göç olaylarını da engellemektedir. Ayrıca şeker pancarı katma değeri yüksek bir ürün olması nedeniyle ülke ekonomisine olan etkisi de yüksektir. Aynı zamanda şeker pancarı hayvancılık ve taşımacılık gibi sektörlerde de direkt olarak gelir sağlamaktadır.

Şeker pancarı istihdam sorunlarının çözümünde tartışmasız bir öneme sahiptir. Hasat ve çapa dönemlerinde birçok tarım işçisi 3-4 ay süreyle çalışmakta ve böylelikle işsizlere iş imkânı oluşmaktadır.

Ülkemiz genelinde olduğu gibi Kastamonu ilimizde arazinin müsait olması sebebiyle birçok aile şeker pancarı üretimiyle uğraşmaktadır. Bugün Kastamonu da yaklaşık 12 bin çiftçi seker pancarı üretimi ile geçimlerini sağlamaktadır. Ancak son yıllarda tarımda girdi maliyetlerinin artması diğer tüm alanlarda olduğu gibi şeker pancarı ekicilerini de sıkıntıya sokmuştur.

Türkiye dünyada şeker pancarı sektörünü desteklemeyen ülkelerdendir. AB’de pancar sektörüne yönelik maliyetler düşük tutulmakta ve pancar üreticileri desteklenmektedir. Ancak ülkemizde pancar sektörüne bütçeden hiçbir pay ayrılmamaktadır. Bununla birlikte, 2003 yılından beri pancar kotası uygulanmaktadır. Her şeyden de önemlisi, şeker fabrikaları özelleştirilmiştir. Varlık satış yöntemiyle özelleştirilen fabrikaların akıbetleri de meçhuldür. Fabrikaların kapanmaları durumunda şeker pancarı ekicilerinin ne yapacağı, geçimlerini nasıl sağlayacağı da bir muammadır.

Kastamonu ilinde ciddi manada şeker pancarı üreticisi bulunması ilimiz ekonomisini olumlu yönde etkilemektedir. Bu yüzden, şeker pancarı üreticileri desteklenmeli, teşvik edilmeli ve sorunları araştırılarak çözüme kavuşturulmalıdır.

1) Emin Çınar                                        (Kastamonu)

2) D. Ali Torlak                                    (İstanbul)

3) Mehmet Şandır                                 (Mersin)

4) Celal Adan                                        (İstanbul)

5) Ali Öz                                               (Mersin)

6) Özcan Yeniçeri                                 (Ankara)

7) Mesut Dedeoğlu                               (Kahramanmaraş)

8) Oktay Öztürk                                    (Erzurum)

9) Muharrem Varlı                                (Adana)

10) Atila Kaya                                       (İstanbul)

11) Necati Özensoy                               (Bursa)

12) Seyfettin Yılmaz                             (Adana)

13) Ali Halaman                                    (Adana)

14) Emin Haluk Ayhan                         (Denizli)

15) Bülent Belen                                   (Tekirdağ)

16) Mustafa Kalaycı                              (Konya)

17) Erkan Akçay                                   (Manisa)

18) Sinan Oğan                                     (Iğdır)

19) Enver Erdem                                   (Elâzığ)

20) Lütfü Türkkan                                 (Kocaeli)

2.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 milletvekilinin, 11-19 yaş çocuklarda uyuşturucu madde kullanım oranının belirlenmesi konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/448)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

"11-19 Yaş Çocuklarda Madde Kullanım Oranının Belirlenmesi" konusunun araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasa’mızın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Gerekçe:

Uyuşturucu, belirli dozda alındığı zaman, kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek, akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar, iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirir ve bağımlılık yapar. Bağımlılık, madde alım isteğinin durdurulamaması ve madde alımına devam edilmesidir. Ruhsal durum değişikliğine yol açan maddeler, tüm toplumlarda tarihin eski zamanlarından beri bilinir. Ancak tüm dünya üzerinde uyuşturucu kullanım düzeyindeki artış, ülkemizin geleceği için de endişe uyandırmaktadır.

Kişinin sindirim, solunum, dolaşım sistemine zarar veren, maddi ve sosyal yönden çöküntü yaratan uyuşturucu, uyuşturucu maddenin üretimi, kaçakçılığı ve maddenin tüketimi ve buna bağlı oluşan sonuçlar olmak üzere üç boyutlu bir sorundur ve bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir.

Dünyada 400 milyar dolar üzerinde geliri olan uyuşturucu pazarının en önemli hedef kitlesi 15-25 yaş grubudur. Hatta son yıllarda hedef kitle yaş grubunda düşüş olduğu gözlenmektedir. Yani, uyuşturucu pazarı çocukları/gençleri tehdit etmektedir. Bu süreçte kullandıkları en önemli araç da sentetik haplardır. Ülkemizde de çocuklar/gençler arasında uyuşturucu madde kullanımı artmaktadır. Yapılan bir araştırma sonucuna göre ortaöğretimde uyuşturucu kullanım oranı yüzde 4'tür ve en önemli başlama gerekçeleri merak, sorun çözme, v.b.dir.

Bugüne kadar uyuşturucu kullanımı ya da satışı konusunda yapılan araştırmalar 11-19 yaş grubu eğitim alan çocuklar üzerinde çalışılarak gerçekleştirilmiştir. Ancak 11-19 yaş arasında eğitim alamayan ve uyuşturucu kullanımı ya da satışı konusunda risk grubu olan çocuklar göz ardı edilmiştir.

TBMM tarafından çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Araştırma dâhilinde, TÜİK tarafından seçilen 60 ildeki 261 okulda (130 resmî, 131 özel) öğrenim gören 26.009 öğrenciye yönelik yapılan çalışma öğrencilerle sınırlı tutulmuştur. Yani, araştırmanın hedef grubu eğitim alan öğrenciler olarak belirlenmiştir. Ancak bu ülkenin 11-19 yaş grubunda olup okuma şansı elde edemeyen çocuklarının varlığı göz ardı edilmiştir.

Bu sorunun önüne ancak multidisipliner çalışma ile geçilebilir ve bu çalışmanın en önemli ayağını Türkiye Büyük Millet Meclisi oluşturur. Gençlerde bağımlılık yapıcı maddeler ile mücadelenin gerekliliği ve önemi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 58’inci maddesinde de ifade edilmiştir: "Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar, v.b. kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır."

Tedbir alabilmek, ancak doğru verilerin kullanılması ile mümkündür. İstatistiklerin yeterli düzeyde olmaması ve geleceğimizi emanet edeceğimiz gençliğimizi ciddi şekilde tehdit eden uyuşturucuyla her zamankinden daha fazla mücadele etmemiz gerekliliğiyle hazırlanan araştırmanın temel amacı 11-19 yaş grubunda eğitim alan ya da almayan tüm çocuklar/gençler üzerinde uyuşturucu kullanım oranını belirlemektir. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki alt amaçlara ulaşılması hedeflenmektedir:

1) Araştırma hedef grubunda 2011 yılı içinde kaç çocuğun/gencin suça karıştığını belirlemek.

2) Suça karışan çocukların/gençlerin sosyodemografik özelliklerini belirlemek.

3) Çocuklar/gençler arasında en çok hangi maddenin kullanıldığını tespit etmek.

4) Uyuşturucu kullanan çocukların/gençlerin sosyodemografik özelliklerini, aile durumlarını incelemek.

5) Ortak enjektör kullanımı nedeniyle bulaşıcı hastalığa maruz kalan çocuk/genç sayısını belirlemek.

6) Uyuşturucu nedeniyle intihar eden çocukların/gençlerin sayısını tespit etmek.

7) Bu çocuklardan/gençlerden kaçının suç çetelerine bulaştığını belirlemek.

8) Bağımlılık nedeniyle tedavi gören genç/çocuk sayısını tespit etmek.

9) Evden kaçan ve kaçmaya teşebbüs eden çocuk/genç sayısını belirlemek.

1) Ruhsar Demirel                      (Eskişehir)

2) Mehmet Şandır                       (Mersin)

3) Mustafa Kalaycı                     (Konya)

4) Oktay Öztürk                          (Erzurum)

5) Enver Erdem                           (Elâzığ)

6) D. Ali Torlak                          (İstanbul)

7) Alim Işık                                (Kütahya)

8) Erkan Akçay                           (Manisa)

9) Lütfü Türkkan                        (Kocaeli)

10) Sümer Oral                           (Manisa)

11) Necati Özensoy                    (Bursa)

12) Ali Halaman                         (Adana)

13) Özcan Yeniçeri                     (Ankara)

14) Yusuf Halaçoğlu                  (Kayseri)

15) Mesut Dedeoğlu                   (Kahramanmaraş)

16) Faruk Bal                              (Konya)

17) Yıldırım Tuğrul Türkeş        (Ankara)

18) Mehmet Erdoğan                  (Muğla)

19) Adnan Şefik Çirkin              (Hatay)

20) Reşat Doğru                         (Tokat)

21) Mehmet Günal                      (Antalya)

3.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 19 milletvekilinin, Çukurova bölgesindeki mısır üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/449)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye mısır üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan Çukurova bölgesindeki mısır üreticilerinin içinde bulunduğu sorunların tespiti ve çözümü konusunda gerekli araştırmaların yapılması, buna göre alınacak önlemlerin ve gerçekleştirilmesi gereken uygulamaların yerine getirilmesi hususunda Anayasa’nın 98’inci Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

Gerekçe:

Bugün Türkiye'de 4,2 milyon ton civarındaki mısır üretimi, tarlanın hazırlanması, ürün ekimi ve hasadı, nakliye, depolama, sanayide değerlendirilmesi ve nihai tüketiciye ulaşıncaya değin geçen süreçte milyonlarca insanımızın istihdam edildiği, ekmek yediği, ekonomiye ciddi manada katma değer sağlayan tarım sektörü içinde ayrıcalıklı konum edinmiştir.

İşte böylesine büyük bir alanın milyonlarca insana, dolayısıyla ülkemize sağladığı yararları en üst seviye çıkarmak iyi bir yönetim planlamasını da şart koşmaktadır. Yapılacak hatanın ise hem ülkemize hem insanlarımıza zarar olarak döndüğü, döneceği de kuşkusuzdur.

Bu nedenledir ki tarım politikalarının en üst seviyedeki belirleyicisi konumundaki bakanlığın, dünya piyasalarını da takip ederek mısırda arz-talep dengesini titiz bir şekilde kurgulaması, planlaması elzem görülmektedir. Bu denge sadece çiftçiler açısından değil, maliyet dalgalanmalarından zarar gören sanayiciler, sanayicilerimizin istihdam ettiği işçiler için de önem arz etmektedir.

Geçtiğimiz yıllar için prim desteğinin çok yetersiz olması karşısında hayal kırıklığı yaşayan üretici, yine müdahale fiyatının çok geç açıklanmasından, hasat dönemlerinde gümrük kapılarının açılmasından, TMO'nun yine zamansız ve gereksiz piyasa müdahalelerinden endişe etmeye devam etmektedir. Çiftçilerimiz, TMO'nun yine kendilerinin aleyhine piyasaya mal arzından, ürün bedellerinin çok geç ödenmesinden kaygılı olup önünü görememektedirler.

Ayrıca, GDO'lu mısır ithalatına izin verilmesini, GDO'ların sindirim sisteminde hazmedilemeyip hücrelere kadar taşınabildiği, marketlerden alınan süt örneklerinde GDO'lu yemlere rastlandığı, pastörize işleminin dahi bu DNA'yı yok edemediği ve dolayısıyla GDO'lu ürünlerin sağlık riski oluşturabileceği yanında, verimli topraklarımızda GDO'suz üretime rağmen dışarıdan mısır ithalatına izin verilmesini anlamak mümkün değildir.

Mısırda, özellikle ikinci ürün mısırda Çukurova'da hastalıklardan ve iklim şartlarının olumsuz gitmesinden dolayı verim düşüklüğü yıllardır yaşanmaktadır. Bu olumsuzlukların yanında fiyatların kötü oluşu, çiftçimizi çok sıkıntı içerisinde bırakmakta ve perişan etmektedir.

Çiftçinin ve özellikle mısır üreticilerinin en büyük sıkıntısı girdi maliyetlerinin yüksekliği ve istikrarsızlığıdır. Bu girdilerden özellikle gübre çiftçinin kullanım zamanında en yüksek fiyattan işlem görmekte ve çiftçinin belini bükmektedir. Bir diğer girdi olan akaryakıt konusunda da yüksek maliyet traktörlerin çalışmasını ve tarlaların işlenmesini engellemektedir. Dünyadaki petrol fiyatlarının düşmesine rağmen, ülkemizde akaryakıt fiyatlarının düşmemesi ve komik derecede düşmesi hiçbir vatandaşın anlayamadığı bir konu hâline gelmesine neden olmuştur.

Çiftçilerin hepsi tarlasını ekebilmek için tarlalarını ipotek ettirerek bankalardan kredi almaktalar. Basında son yıllarda çıkan haberlerden de görüleceği gibi, bankaların elinde çok sayıda icralık tarla olması bunun çok acı bir göstergesidir.

Netice olarak;

Türkiye mısır üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan Çukurova bölgesindeki mısır üreticilerinin içinde bulunduğu sorunların tespiti ve çözümü konusunda gerekli araştırmaların yapılması, buna göre alınacak önlemlerin ve gerçekleştirilmesi gereken uygulamaların yerine getirilmesi amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulmasını arz ederiz.

1) Muharrem Varlı                        (Adana)

2) Mehmet Şandır                         (Mersin)

3) Özcan Yeniçeri                         (Ankara)

4) Erkan Akçay                             (Manisa)

5) Sümer Oral                               (Manisa)

6) Emin Haluk Ayhan                   (Denizli)

7) Necati Özensoy                        (Bursa)

8) Enver Erdem                             (Elâzığ)

9) Oktay Öztürk                            (Erzurum)

10) Yusuf Halaçoğlu                    (Kayseri)

11) Alim Işık                                (Kütahya)

12) Mehmet Erdoğan                    (Muğla)

13) Mesut Dedeoğlu                     (Kahramanmaraş)

14) Mustafa Kalaycı                     (Konya)

15) Ahmet Duran Bulut                (Balıkesir)

16) Lütfü Türkkan                        (Kocaeli)

17) D.Ali Torlak                           (İstanbul)

18) Mehmet Günal                        (Antalya)

19) Seyfettin Yılmaz                     (Adana)

20) Celal Adan                              (İstanbul)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Başbakanlığın kanun tasarısının geri alınmasına dair bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.

B) Tezkereler

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 75’inci maddesine göre geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1083)

                                                                                                                          27/12/2012

İlgi:18/10/2011 tarihli ve B.02.0.KKG.0.10/101-383/3284 sayılı yazımız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgide kayıtlı yazımız ekinde Başkanlığınıza sunulan "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı"nın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 75’inci maddesine göre geri gönderilmesini arz ederim.

                                                                                                     Recep Tayyip Erdoğan

                                                                                                               Başbakan

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Gündemde bulunan kanun tasarısı Hükûmete geri verilmiştir.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sırada yer alan Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Sayın Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair  İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sırada yer alan Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz .

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı: 339)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4’üncü sırada yer alan Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Adalet Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

4.- Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Adalet Komisyonu Raporu (1/625) (S. Sayısı: 342)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

5’inci sırada yer alan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvikine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvikine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/578) (S. Sayısı: 219) (x)

BAŞKAN – Hükûmet? Burada.

                              

(x) 219 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Komisyon? Burada.

Komisyon Raporu 219 sıra sayısı ile bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler…  Kabul etmeyenler…  Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI KORUNMASI VE TEŞVİKİNE

İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

TASARISI

MADDE 1- (1) 25 Ekim 2011 tarihinde İzmir’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvikine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler…  Kabul etmeyenler…  Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler…  Kabul etmeyenler…  Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler…  Kabul etmeyenler…   Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için iki dakika süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin oy pusulalarını oylama için öngörülen iki dakikalık süre içinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını yine oylama için öngörülen iki dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, pusula gönderenlerin isminin okunmasını istiyorum.

BAŞKAN – Oldu, hayhay.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 15.54
İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.07

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Fatih ŞAHİN (Ankara), Mustafa HAMARAT (Ordu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48’inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

219 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümünün açık oylamasında toplantı yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi açık oylamayı tekrarlıyorum.

Oylama için iki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylamaya başlandı)

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkanım, efendim, yaptığınız yanlış.

AHMET YENİ (Samsun) – Oylamaya başladık.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Şöyle bir durum: Şimdi, yapılan oylamada toplantı yeter sayısı yoksa… Şimdi, bakın, kanun tasarıları gelir, müzakere edilir, son aşaması oylamadır. Oylama yapıldıktan sonra o kanun tasarısıyla ilgili işlem bitmiştir.

Dolayısıyla, sizin burada yapacağınız iki işlem var: Ya bu kanun tasarısını, gündemin “Oylaması Yapılacak İşler” bölümüne göndereceksiniz çünkü bugün artık oylama bitti ve dolayısıyla, oylama bittiğine göre ve toplantı yeter sayısı da olmadığına göre birleşimi kapatmanız lazımdı. Ha, geçmişte…

NURETTİN CANİKLİ  (Giresun) –  Sayın Başkanım…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bir dakika canım, anlamadığın şeylerde konuşma sen!

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Ne biçim konuşuyorsun!

AHMET YENİ (Samsun) – Ne biçim konuşuyorsun sen!

BAŞKAN –  Yapmayın…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Öğrenin de gelin buraya, öğrenin ondan sonra gelin.

Ondan sonra, bakın, geçmiş uygulamalarımız hep böyle. Ha, ondan sonra ikinci kanun tasarısına geçersiniz, orada da toplantı yeter sayısı yoksa bence birleşimi kapatmanız lazım.

Eğer devam ederseniz tutumunuz hakkında söz istiyorum efendim İç Tüzük’ün 63’üncü maddesine göre.

Toplantı yeter sayısı yok, birleşim kapanacak. Yani, buradaki yoklama değil Sayın Başkan.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Yoklama…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, yoklama değil efendim.

BAŞKAN –  Hayır, hayır; tamam, bir saniye…

AHMET YENİ (Samsun) – Dinleyen yok seni otur yerine be!

BAŞKAN –  Sayın Genç…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Evet…

BAŞKAN –  Şimdi, ikinci oylamada da toplantı yeter sayısı sağlanamazsa birleşim sona erer…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır ama…

BAŞKAN –  …ve o tasarının oylaması “Oylaması Yapılacak İşler” kısmına atılır.

KAMER GENÇ (Tunceli) –  Bu ama….

BAŞKAN –  Orada haklısınız.

KAMER GENÇ (Tunceli) –  Evet.

BAŞKAN –   Şimdi, yoklamayı tekrarlıyoruz…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, yoklama yapmıyorsunuz ki, oylama yapıyorsunuz. 

BAŞKAN –  Yani işte oylamayı, kafam karıştı… Oylamayı tekrarlıyoruz ve onun sonucuna göre…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Şimdi, Sayın Başkanım, bakın…

BAŞKAN –  Ama ben usul tartışması açacağım, tamam, ayrı da…

(Elektronik cihazla oylamaya devam edildi)

BAŞKAN – Şimdi, pusula gönderen milletvekillerinin isimlerini okuyacağım: 

Sayın Mehmet Sağlam? Burada.

Sayın Beşir Atalay’a vekâleten Sayın  Babacan.

Sayın Hayati Yazıcı? Burada.

Sayın Sadullah Ergin’e vekâleten Sayın Hayati Yazıcı.

Sayın Afif Demirkıran? Burada.

Sayın Zafer Çağlayan’a vekâleten Sayın Mehdi Eker.

Sayın Faruk Çelik? Burada.

Sayın Sadık Yakut? Burada.

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvikine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı       :      202

Kabul                              :      202 (x)

                               Kâtip Üye                                                      Kâtip Üye

                              Fatih Şahin                                                Mustafa Hamarat

                                 Ankara                                                            Ordu”

Tasarı, kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Sayın Genç, buyurun.

                                   

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

VI.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam)

2.- Kanun tasarısının oylamasında toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle tekrar oylama yapılıp yapılamayacağı hakkında

KAMER GENÇ (Tunceli) – Aslında muhalefet partisinin Başkan Vekilisiniz. Yani usul tartışmasında on dakika verilir, hiç olmazsa siz beş dakika müsaade edin de biz meramımızı anlatalım. Yani iki dakikayla bu olmaz ki.

Şimdi, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi ciddi bir kurumdur. Burada, şimdi yapılan -bakın, yoklama var, oylama var- açık oylamada eğer toplantı yeter sayısı yoksa birleşim kapatılır çünkü hiçbir surette bir kanun maddesine… Gündemin bir maddesindeki bir kanun tasarısı oylamayla bitiyor, siz yeniden dönüp de onu oylamaya alamazsınız. Geçmişte yaptığımız uygulamalar da şöyle: Eğer yapılan bir oylamada toplantı yeter sayısı yoksa o kanun tasarısı veya teklifi gündemin “Oylaması Yapılacak İşler” bölümüne atılır. Takdir Meclis Başkan Vekilinin ama bana göre birleşimin de kapatılması lazım. Birleşimin niye kapatılması lazım? Çünkü birleşimin devam edebilmesi için toplantı yeter sayısı yok. Meclisin göreve devam edebilmesi için, çalışabilmesi için toplantı yeter sayısı bulunması lazım. Oylama yapılıyor, Meclisin toplantı yeter sayısı yok, buna rağmen, siz, çalışmaya devam ediyorsunuz; İç Tüzük’e tamamen aykırı. Bakın, buradaki… Yani, tabii, bunları kavramak için Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma usullerini de iyi bilmek lazım. Birileri atıyor, efendim, 367 garibesi… Yok böyle bir şey!

Bakın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Anayasa bir ilke koymuş, diyor ki: Cumhurbaşkanı seçilecek kişilerin en azından Meclisin büyük bir kısmı tarafından tasvip edilmesi lazım. Yani oy kullanması lazım. Tasvip etmiyorsa o gündemden düşer.

Burada da önemli olan, yapılan oylamada toplantı yeter sayısı bulunmamıştır, o kanun üzerindeki müzakereler bitmiştir, siz yeniden o kanuna dönemezsiniz; yeniden o kanuna döndünüz. O zaman, sizin bu uygulamalarınız devam ederse yarın…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) – …gündemin 5’inci maddesine gelip 1’inci maddesinden başlayabilirsiniz. Yani bu Parlamento geleneğine aykırıdır, bu Parlamento geleneklerinde olmaz.

Ama tabii meramımızı anlatmak için yeterli süre de vermiyorsunuz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Genç.

Tutumumda bir değişiklik yoktur.

Devam ediyoruz.

6’ncı sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/325) (S. Sayısı: 94)(x)

BAŞKAN - Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Komisyon raporu 94 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, söz isteyen var mı bir sorun bakalım. Rica ediyorum, yani…

BAŞKAN – Buyurun.

Siz söz istiyorsanız, bakın…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Söz istiyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, söz talebimiz olmadığını daha önceden size bildirdik zaten biz. Bildirdiğimiz bir konuyla ilgili bize tekrar sormanıza gerek yok ki.

BAŞKAN – Şimdi, muhterem grup başkan vekilleri, bana şöyle bir bilgi geldi, bu yanlışsa düzeltin...

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Gruplar adına söz talebimiz yok efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Kişisel söz hakkı…

BAŞKAN – Gruplar adına bir karar alındığını, bu şekilde devam edeceğini yani…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Şahıs istiyorum efendim.

BAŞKAN – Tamam, siz söz alabilirsiniz, böyle bir hakkınız mevcut. Bana verilen bilgiye uygun davranıyorum ama sizin… Yani başka bir sistem var ise ona da tabii ki uyarım. Benim size söz vermemek gibi bir hakkım olabilir mi?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, Sayın Başkanım, benim şey ettiğim, bir sorun bakalım.

BAŞKAN – Siz ne istiyorsunuz Sayın Genç, onu söyleyin, onu yapalım.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben tümü üzerinde söz istiyorum şahsım adına.

BAŞKAN – Neyin üzerinde?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bu anlaşma üzerine.

BAŞKAN – Tamam.

Gruplar adına söz yok.

Şahıslar adına Sayın Genç, buyurun.

                                   

(x) 94 S. Sayılı Basmayazı  tutanağa eklidir.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Teşekkür ederim.

Şimdi, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii ki grup başkan vekilleri gruplar adına söz istemeyebilir ama ben parlamenterim, ben milletvekiliyim. Şimdi, vatandaşlardan bana gelen şikâyet “Ya sen niye korkuyorsun, konuşmuyorsun?” diyorlar, “Ben niye korkayım kardeşim?” dedim.

Şimdi, benim kişisel söz hakkımı kimse kısıtlayamaz. Tabii ki grubuma saygım sonsuz ama burada bir uluslararası anlaşma vesilesiyle de olsa kendi düşüncelerimi, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu izah etmem lazım.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Sadece yasa üzerinde konuşabilirsin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Her milletvekilinin de bunu yapma hakkı vardır. Dolayısıyla, bizi baskı altında tutmayın. Ben yedi sene şu Meclis Başkan Vekilliği kürsüsünde otururken sizin esaslarınızın, işte babalarınızın, dedelerinizin burada bize karşı nasıl hareket ettiklerini, bu Parlamentoyu nasıl çıkmaza soktuklarını, nasıl kavgalar çıkardıklarını, hepsini iyi biliyorum. Yani, işte o zaman Abdullah Gül de, Mehmet Ali Şahin de, Salih Kapusuz da gelip bize yalvarıyorlardı, bizden söz istiyorlardı; şimdi başka şekilde davranıyorsunuz. Onun için, bu işleri… Bakın, burada deneyimli bir insanım, benim deneyimimden yararlanmanız gerekirken böyle sebepsiz yere şey etmeyin.

Şimdi, sayın milletvekilleri, bugün biz bir uluslararası anlaşma görüşüyoruz, birkaç tane… Şimdi, buraya Tarım Bakanı gelmiş. Samanı mı burada görüşeceğiz, uluslararası anlaşmaları mı burada görüşeceğiz; burada fasulye ve hıyar mı görüşeceğiz, yoksa ki uluslararası anlaşmaları mı görüşeceğiz? Evvela, burada bu Hükûmetin bu Meclise saygı duyması lazım. Burada görüşülen konuyla ilgili ihtisas sahibi bakanın gelip burada oturması lazım.

Biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu elçileri toplamış Ankara’ya, “Elçiler risk alacak.” diyor. Ya, ne riski alacak Ahmet, ne riskini alacak? Türkiye Cumhuriyeti devletinin büyükelçisi, yani bir bürokrat ne riski alacak? Düşünün yani bu kişi bugün bunu söylüyor.

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ya gerçekten komşularıyla büyük sorunları var, bu sorunlar… Durup dururken her an için Türkiye’nin Suriye’yle savaş etme durumu var.

Arkadaşlar, yani bu duruma nasıl gelindi? Şimdi Tayyip Erdoğan Suriye’nin bir liderini alıyor, bir muhalefet liderini, gidiyor diyor ki Esad’a: “Defol git.”

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Yasayla ilgili konuş!

KAMER GENÇ (Devamla) - Arkadaşlar, uluslararası hareketlerde, uluslararası kurallarda hiçbir devletin bir yetkilisi başka bir devletin yetkilisine “Defol.” diyemez çünkü biz devletiz yahu. Biz muz devleti değiliz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir saygınlığı var. Bir devletin kendi başkanına karşı bizim tutup da böyle tehditler savurmamız yakışmaz bu devlete. Ama Tayyip Erdoğan’la beraber maalesef Türkiye Cumhuriyeti devleti her yerde itibar kaybetti, her yerde ama, her yerde maalesef devletimiz itibar kaybetti. Bir söyleyin bakalım nerede bir itibarı var? Mısır’ın Başkanı Mursi’yi AKP kongresine davet etmek için tuttunuz 2 milyar dolar para yardımı ettiniz. Daha neler yaptıklarını tabii bilmiyoruz.

Şimdi, arkadaşlar, bakın Türkiye Büyük Millet Meclisinin her konuya el koyması lazım.

Bakın, burada geçenlerde bir bütçe kabul ettik. Bütçede Sayıştay raporları yok. Sayıştay raporları niye yok? Bakın, onları araştırdık. Şimdi, Maliye Bakanlığı Merkezî Uzlaşma Komisyonu var. 3 milyon liradan fazla olan vergi ve ceza ihtilaflarında Merkezî Uzlaşma Komisyonuna gidiliyor. Şimdi, bize gelen bilgilere göre 3 katrilyon lira vergi aslı, 3 katrilyon lira kaçakçılık cezası bu Merkezî Uzlaşma Komisyonuna gitmiş. Merkezî Uzlaşma Komisyonu tabii istediği vergiyi sıfırlayabilir. Mesela geçmişte -Sayın Canikli’ye çok söyledim- arkadaşlar, 5 katrilyon lira Citibank adına vergi bulundu, bu AKP iktidarı zamanında gittiler o 5 katrilyon lirayı bir kalemde çizdiler. Şimdi, ben sorarım: Arkadaşlar, siz olsanız yahu birisine 5 katrilyon liralık menfaat sağladığınız zaman hiç mi bir şey cebinize atmazsınız? Mümkün değil yani, bunu böyle düşünmek mümkün değil. Şimdi bu 3 katrilyon lira vergi aslı, 3 katrilyon lira kaçakçılık cezası Merkezî Uzlaşma Komisyonuna gidiyor arkadaşlar; orada 6 katrilyon lira, 300 milyon liraya düşüyor. Şimdi, ben sorarım arkadaşım: Yani niye bu raporlar gelmiyor? Şimdi orada istenmiş, “Siz kimlerle uzlaştınız? Getirin bu uzlaşma tutanaklarını.” demişler, vermiyorlar.

Şimdi, ben geçen gün buradan Maliye Bakanına soruyorum, diyorum ki: Mesela, bu Çalıkların, Albayrakların, hani senin yakınların ya, bu iktidarın yakınlarının, bunların hesaplarını incelediniz mi? “Söylemem ki.” diyor. Niye söylemiyorsun? “Efendim, sır.” diyor, “Vergi mahremiyeti.” Ya, hırsızlıkların sır ve mahremiyet altında saklandığı görülmüş mü? AKP iktidarı zamanında adam gitmiş bankadan 3 katrilyon kredi almış arkadaşlar. Soruyorsun: Bunu kime verdin? “Sır.” E, peki, biz parlamenter olarak ne görevi yapacağız, ne görevi yapacağız arkadaşlar?

Bakın, geçen gün KİT Komisyonu raporuna baktım; TOKİ, Gaziantep Belediyesine bir taşıma satıyor 9 milyon liraya, belediye bir buçuk sene sonra bunu 98 milyon liraya satıyor, hem de yandaş bir firmaya satıyor.

Şimdi, bu Melih Gökçek’in TOKİ’yle kurduğu bir ortaklık şirketi var, proje şirketi. Her yerde yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Planlama Kurulu kararına göre, en fazla 1.500 lira alır. Bu çok küçük bir şirket olmasına rağmen, 10 tane yönetim kurulu, 4 tane denetim kurulu üyesi atıyor; her yönetim kurulu üyesine 3.500 lira net para veriyor, düşünebiliyor musun 3.500 lira net para veriyor, her denetim kurulu üyesine de 3 bin lira net para veriyor. Şimdi soruyoruz Hükûmete: Ya siz bunu kime verdiniz? Bu yönetim kurulu üyeleri arasında acaba bakanların -biraz benim orada da kuşkum var ya- yakınları da var mı? Var tabii şimdi arkadaşlar. Ya şimdi her yerde yönetim kurulu üyelerine 3.500 lira, ki onun brütünü alırsanız 5 bin lirayı, 5 milyarı buluyor; ona, getiriyorsunuz kanunlara aykırı olarak bunu veriyorsunuz. Efendim, soruyoruz, isim söylemiyorlar.

Şimdi, Canikli biraz sonra çıkacak, burada diyecek ki: “Belge getir.” Yahu, ben, belgeyi söylüyorum. İşte, bize cevap verin, size göstereyim. Maliye Bakanının Merkezî Uzlaşma Komisyonundaki uzlaşma tutanaklarını getir.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Getirdim…

KAMER GENÇ (Devamla) – Getir, getir.

Hatta diyorlar ki: “AKP’nin ileri derecedeki arkadaşlarının serbest mali müşavirlik büroları var. E, bu, tabii, Merkezî Uzlaşma Komisyonunda işte o trilyonlar, katrilyonlar böyle yüzde 10’a indirilince vergi asılları, onların da aracılığı var.” Ben bunu söylemiyorum. Bir şeyi gizlediğiniz zaman orada değerli milletvekilleri, mecburen insanların kafalarında bu istifhamlar doğuyor.

Dün ben burada konuşurken vatandaş Bitlis’in Mutki’sinden bana  telefon ediyor “Yahu, Sayın Genç, vallahi, 2 okulumuz var, su yok, yollarımız yok, kapalı her şey.” diyor. Tunceli’de, işte, vatandaşlar bana telefon ediyor, köy yollarımız kapalı... E, niye? Çünkü akaryakıt yok, her yere vermiyorlar. Yani AKP’liler kendi belediyelerine, il özel idarelerine yani kendilerinin güçlü olduğu yerlere her türlü  olanakları sağlıyorlar. Maalesef bizim oralara yeteri kadar yakıt da gitmeyince, çok da kar yağınca maalesef insanlarımız çok zor duruma düşüyor; kış günü kendisine yol gerekli, açılmıyor. E, bizim bir il özel idare müdürümüz var, AKP’li olduğu için bizim hiçbir dediğimizi de yapmıyor. Yani böyle bürokrasiyi de kendilerine göre yönlendirmişler. Bizim vatandaşın en temel hakkı için kendilerine yaptığımız ikazları da maalesef nazara almıyorlar.

O bakımdan, o kadar çok söylenecek şey var ki arkadaşlar, bir defa devri iktidarınızda gerçekten devlet her tarafıyla tahrip edildi. Bir Anayasa Mahkemesi… Bakın, biz, 2010’un başında Sayıştay Kanunu’nun iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuşuz, hâlâ incelenmiyor. Geçenlerde 6553 sayılı Kanun’u -bu Nurettin Bey’in getirdiğini, hani bu raporları vermede “düzenlilik kontrolü” diye garibe bir ifadeyi kullandı- birilerinin hesabına gelmediği için, daha yeni olduğu hâlde ele alıyor ama iki sene önce Anayasa Mahkemesine açtığımız ve Türkiye’de gerçekten devleti kontrolsüzlüğe getiren, AKP’nin devri hesaplarını kontrolsüzlüğe getiren, yolsuzluklarını örtbas etmeye müsait olan bir kanunun iptali için açılan davayı iki senede daha gündemine almıyor. Biz, şimdi ne diyelim? Devlet, her tarafıyla tıkanmış, her tarafıyla çökertilmiş bütün kurumlarıyla, böyle şartlarda muhalefet ediyoruz. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Genç.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sataşmadan söz istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Belki cevap vermemek lazım ama bizi izleyen vatandaşlarımızın zihninde yanlış bir algılama olabilir, oluşabilir; o yüzden, bu vesileyle bu yanlış ifadelerin düzeltilmesi gerekiyor.

Bahsedilen uzlaşma müessesi 1961 yılından beri vergi sistemimizde uygulanagelen bir mekanizmadır. Özü de şudur: Kesilen cezalar, vergiler, vergi asılları, oturulur uzlaşma komisyonları tarafından… Bir merkez uzlaşma komisyonları vardır, bir de ayrıca illerde birçok uzlaşma komisyonu vardır; rakama göre her birinin bir yetki alanı söz konusudur. Oturulur, yargıya gitmemesi karşılığında yani ceza kesilen mükellefle, nezdinde ceza uygulanan mükellefle yargıya gitmemesi karşılığında uzlaşılır. Uzlaşma tamamen dosyanın münderecatına bağlıdır yani kesilen cezanın gerçek olup olmadığı, ne kadar gerçeğe yakın olduğu, başka birtakım hususlar, mükellefin özel durumları yani ödediği takdirde batabileceği, tamamen ticari faaliyetinin ortadan kalkabileceği hususları da dikkate alınarak orada belirlenir ve ona göre uzlaşılırsa -rakam üzerinde- onu defaten öder ve yargıya gitmez; olay budur. Ve 1961 yılından beri de bu sistem, bütün  hükûmetler tarafından, bütün Maliye Bakanlığı  yetkilileri tarafından uygulanmış olan bir sistemdir.

Şimdi, bahsedilen… Hangi mükellefin bahsedildiğini bilemiyorum tabii, bilmemiz de mümkün değil yani biraz önceki konuşmacının bahsettiği mükellefler kimdir, ne kadar uzlaşılmıştır, dosyada ne vardır, bunları bilmiyoruz, bilmemiz de mümkün değil çünkü yasalarla konulan kurallar vardır ve o kullara herkesin, ilgililerin de uyması gerekir.

Şimdi, burada, tabii söylenen hiçbir şekilde bir bilgiye, belgeye dayanmıyor; sadece bir isnat, sadece bir iddia, bir dedikodu, bir duyum. Yani, böyle çok ciddi bir şekilde birilerini itham edeceğiniz zaman elinizde gerçekten ikna edici ve olayın olduğunu gösteren, o şekilde olduğunu gösteren bir şeyler olması gerekir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Canikli.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Var mı elinizde? Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok; sadece bomboş bir konuşma, içi boş bir konuşma. Dolayısıyla, bunlar olmadığı zaman ortaya konulan bu tür iddialar iftiradan ibarettir. Aksi hâlde, herkes, herkes hakkında her şeyi söyleyebilir. Belge zorunluluğu yoksa, iddiayı ispat zorunluluğu yoksa herkes, herkes hakkında her şeyi söyleyebilir. Böyle bir ülkede yaşanmaz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Canikli.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkanım, efendim, yanlış bilgi verdi. Şimdi, uzlaşma…

BAŞKAN – Şimdi, bakın, Sayın Genç, siz Azerbaycan devleti ile Türkiye Cumhuriyeti devleti hakkındaki…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ama efendim bu…

BAŞKAN – Bir saniye…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Peki.

BAŞKAN – Bu anlaşma üzerinde söz aldınız. O anlaşmaya dair bırakın kelimeyi harf söylemediniz. Ben size müdahale etmedim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Dışişleri Bakanının tutumunu söyledim.

BAŞKAN – Şimdi, bakın, Sayın Canikli’yi de dikkatle dinledim, sizi ilzam eden, size sataşan, size hakaret eden bir kelimesi olmadı. Şimdi, bu karşılıklı bilgilendirme işini daha sonra yapın.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ama yanlış bilgi verdi.

BAŞKAN – Ben şimdi bu işime devam edeceğim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Yani, hayır, yerimden söyleyeyim de yanlış bilgi verdi.

BAŞKAN – Hayır, vermeyeceğim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Yani yanlış bilgi verdi, uzlaşma müessesesiyle ilgili yanlış bilgi veriyor.

BAŞKAN – Olabilir, sonra birbirinizi düzeltin kardeşim yani yetti. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/325) (S. Sayısı: 94) (Devam)

BAŞKAN – Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA ORTAKLIK VE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 6 Kasım 2007 tarihinde Bakü’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Madde hakkında söz isteyen yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen yoktur.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için iki dakika süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı    :     218

Kabul                           :     218 (x)

                                  Kâtip Üye                                               Kâtip Üye

                                 Fatih Şahin                                        Mustafa Hamarat

                                     Ankara                                                    Ordu”

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

7’nci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

7.- Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/345) (S. Sayısı: 106) (xx)

BAŞKAN – Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Komisyon raporu 106 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA

KAMU PERSONEL YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ

ALANLARINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

Madde 1- (1) 3 Haziran 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

Madde 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

                                  

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(xx) 106 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

Madde 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için bir dakika süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı   :          206

Kabul                          :          206 (x)

                                   Kâtip Üye                                                   Kâtip Üye

                                  Fatih Şahin                                             Mustafa Hamarat

                                     Ankara                                                        Ordu”

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

8’inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/284) (S. Sayısı: 124)(xx)

BAŞKAN - Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Komisyon raporu 124 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

                                  

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(xx) 124 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE GANA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA İKİLİ HAVA HİZMETLERİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

Madde 1- (1) 24 Mart 2011 tarihinde Akra’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Hizmetleri Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

Madde 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

Madde 3 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için bir dakika süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı   :          209

Kabul                          :          209 (x)

                                   Kâtip Üye                                                   Kâtip Üye

                                  Fatih Şahin                                             Mustafa Hamarat

                                     Ankara                                                        Ordu”

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

9’uncu sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

                                  

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/492) (S. Sayısı: 189) (x)

BAŞKAN - Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Komisyon raporu 189 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GANA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANLARINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

TASARISI

Madde 1- (1) 24 Mart 2011 tarihinde Akra’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma” nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

Madde 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

Madde 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için bir dakika süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

                                  

(x) 189 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı   :          222

Kabul                          :          222 (x)

                                   Kâtip Üye                                                   Kâtip Üye

                                  Fatih Şahin                                             Mustafa Hamarat

                                     Ankara                                                        Ordu”

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

10’uncu sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 238) (xx)

BAŞKAN – Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Komisyon raporu 238 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GANA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

Madde 1- (1) 20 Ekim 2011 tarihinde Akra’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

Madde 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

                                  

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(xx) 238 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Madde 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için bir dakika süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı   :          219

Kabul                          :          219 (x)

                                   Kâtip Üye                                                   Kâtip Üye

                                  Fatih Şahin                                             Mustafa Hamarat

                                     Ankara                                                        Ordu”

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

11’inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 323)(xx)

BAŞKAN – Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Komisyon raporu 323 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

                                  

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(xx) 323 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GANA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA ASKERİ ALANDA EĞİTİM, TEKNİK VE BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ

ÇERÇEVE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR  KANUN TASARISI

Madde 1- (1) 24 Mart 2011 tarihinde Akra/Gana’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

Madde 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

Madde 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için bir dakika süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı   :          226

Kabul                          :          225

Çekimser                     :              1 (x)

                                   Kâtip Üye                                                   Kâtip Üye

                                  Fatih Şahin                                             Mustafa Hamarat

                                     Ankara                                                        Ordu”

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

12’nci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

                                  

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

12.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 285) (x)

BAŞKAN – Hükûmet? Burada.

Komisyon? Burada.

Komisyon raporu 285 sıra sayısı ile bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GANA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA TARIMSAL İŞBİRLİĞİ KONULU MUTABAKAT ZAPTININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

Madde 1- (1) 20 Ekim 2011 tarihinde Akra'da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

Madde 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

Madde 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için bir dakika süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

                                  

(x) 285 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

 BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı   :          224

Kabul                          :          223

Ret                              :              1 (x)

                                   Kâtip Üye                                                   Kâtip Üye

                                  Fatih Şahin                                             Mustafa Hamarat

                                     Ankara                                                        Ordu”

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

VI.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam)

2.- Kanun tasarısının oylamasında toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle tekrar oylama yapılıp yapılamayacağı hakkında (Devam)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Anayasa’nın 82’nci maddesine göre milletvekilleri için Başbakanlık tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen Başbakanlık tezkereleri “Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları” kısmına alınmakta, okunduktan sonra oya sunulmaktadır. Bu kapsamda bir Başbakanlık tezkeresi geldiği takdirde yapılacak işlem bu şekildedir. Böyle bir tezkere olmaksızın Başkanlığın yapabileceği bir işlem bulunmamaktadır.

13’üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu’nu görüşmeye başlayacağız.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

13.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/581) (S. Sayısı: 291)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

Bundan sonraki işlerde de komisyonun olmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince sözlü soru önergeleri ile kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için, 8 Ocak 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati: 16.55

                                  

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.