TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

               TUTANAK DERGİSİ

 

                                                   130’uncu Birleşim

                                             2 Temmuz 2012 Pazartesi

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                     İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMA

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde İnönü İlköğretim Okulunun adının kaldırılmasına ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

 

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Sivas katliamının 19’uncu yıl dönümüne ilişkin açıklaması

2.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’un Çavdır ve Ağlasun ilçelerinin adliyelerinin kapatılmasına ilişkin açıklaması

3.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Sivas katliamına ve Mersin ili Tarsus ilçesi Yenice beldesinde cemevine kin dolu yazılar yazılmasına ilişkin açıklaması

4.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Sivas katliamının 19’uncu yıl dönümüne ilişkin açıklaması

5.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Sivas katliamına ve Genel Kurulun uzun çalışma saatleri sonrasında basına yansıyan görüntülere ilişkin açıklaması

6.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Sivas katliamına ve AK PARTİ Grubunun bu konuda sessiz kaldığına ilişkin açıklaması

7.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Sivas katliamına ve Sivas katliamı davasının zaman aşımına uğramasına ilişkin açıklaması

8.- Sivas Milletvekili Nursuna Memecan’ın, Madımak olaylarının bölücü bir olay olarak hatırlanmaması ve istismar edilmemesi gerektiğine ilişkin açıklaması

9.- İstanbul Milletvekili Osman Poyraz’ın, Sivas’ta on dokuz yıl önce yaşanan olayların Sivaslılar  tarafından tasvip edilmediğine ve bundan rant sağlanmaması gerektiğine ilişkin açıklaması

10.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Alevilerin bu coğrafyada kardeşçe yaşamak istediklerine ilişkin açıklaması

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı Güvenç’in, bu coğrafyada yaşayan Alevi - Sünni, Kürt - Türk vatandaşların birbiriyle problemi olmadığına ve Kahramanmaraş’ta ve Sivas’ta yaşanan olayların ara dönem özlemi içinde olan derin güçlerin tezgâhı olduğuna ilişkin açıklaması

12.- Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin’in, Sivas’ta meydana gelen olayları kınadığına ve Sivas’ta meydana gelen olayların kardeşçe yaşayan insanları birbirine düşürmek isteyen karanlık güçlerin eylemi olduğuna ilişkin açıklaması

13.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, avukatlık mesleğinin kutsallığına ve Genel Kurulda yaşanan gerginliğe ilişkin açıklaması

14.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Sivas’ta yapılanın bir katliam olduğuna ve bir daha böyle olayların yaşanmamasına ilişkin açıklaması

15.- Sivas Milletvekili Ali Turan’ın, Sivas Madımak Oteli’nde öldürülenleri rahmetle andığına, bu olayı kınadığına ve AK PARTİ Hükûmetinin Alevi - Sünni ayrımı yapmadan Sivas’a hizmet götürdüğüne ilişkin açıklaması

 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 milletvekilinin, Tokat ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/346)

2.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 20 milletvekilinin, yaşlıların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/347)

3.- Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum ve 30 milletvekilinin, TRT yayınlarının tarafsızlığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/348)

 

 

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- CHP Grubunun, İzmir Milletvekili Hülya Güven ve arkadaşları tarafından, 29/3/2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına "Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas davasında mahkemenin verdiği zamanaşımı kararından sonra yaptığı ‘hayırlı olsun’ açıklamasının ülkemizde bazı kesimlerin diğer bazı kesimlere karşı cesaretlendirildiği izleniminin bazı son olaylarla birlikte incelenmesi" hakkında vermiş olduğu Meclis Araştırması Önergesinin, Genel Kurulun 2/7/2012 Pazartesi günkü birleşiminde sunuşlarda okunması ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önergesi

 

2.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 3 Temmuz 2012 Salı ve 4 Temmuz 2012 Çarşamba günkü birleşimlerde  sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine;Türkiye Büyük Millet Meclisinin, gündemin kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan 10 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşülmesinin tamamlanmasından itibaren 1 Ekim 2012 Pazartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine ilişkin önerisi

 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin’in, CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

 

2.- Manisa Milletvekili Recai Berber ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Atanamayan Öğretmenlerin Boş Bulunan Kadrolara Atanması ve Devlet Memurları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunlarının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Öğretmen İhtiyacının ve Eğitim Programlarının Planlanması ve Uygulanması Hakkında Kanun Teklifi, Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/679, 2/47, 2/73, 2/219, 2/566) (S. Sayısı: 302)

 

3.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

 

4.- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl’ün; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/637, 2/700) (S. Sayısı: 301)

 

X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, TBMM’de çalışan ve emekli olan personele ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/7915)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde meydana gelen ayaklanmalar nedeniyle Türk şirketlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/8062)

3.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, SGK Yönetim Kurulunda esnaf ve sanatkârların temsil edilmemesine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/8074)

 

 

02 Temmuz 2012 Pazartesi

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.04

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Fatih ŞAHİN (Ankara), Mustafa HAMARAT (Ordu)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130'uncu Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Niğde İnönü İlköğretim Okulunun adının kaldırılması hakkında söz isteyen Niğde Milletvekili Doğan Şafak’a aittir.

Buyurunuz Sayın Şafak. (CHP sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde İnönü İlköğretim Okulunun adının kaldırılmasına ilişkin gündem dışı konuşması

 

DOĞAN ŞAFAK (Niğde) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Niğde İnönü İlköğretim Okulunun adının kaldırılması nedeniyle, şahsım adına gündem dışı söz almış bulunmaktayım.

AKP Hükûmetinin cumhuriyetle, Türkiye tarihini yazan Atatürk ve İsmet İnönü’yle nasıl uğraştığını örneklerle anlatacağım.

Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri, “Atatürk” ve “İnönü” adının okullardan kaldırılması konusunda Bakanlık olarak resmî bir emirlerinin olmadığını, her ilde hangi okulun imam-hatip okuluna dönüştürüleceğine o ilin valiliğinin karar verdiğini söylediler.

Bakanlık yetkililerinin “Bizim ilgimiz yok.” demelerine rağmen, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün yetkilileri ise imam hatip ortaokullarına dönüştürülecek okullarla ilgili düzenlemenin Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğünün 9 Mayıs 2012 tarihli Genelgesi’ne göre yapıldığını belirttiler.

Ülkemizde her il ve ilçede tarihî özellikleri olan okullar, “Atatürk” ve “İnönü” ismini taşımaktadır. Bakanlık, Niğde’de “Atatürk” adını taşıyan ilköğretim okulunu imam-hatip ortaokuluna dönüştürmüştür. Niğde İnönü İlköğretim Okulunu, velilerin ve halkın tepkilerine rağmen tamamen ortadan kaldırmıştır.

İnönü, Birinci Dünya Savaşı’nı vermiş, cumhuriyeti kurmuş, Atatürk’ün yanında yer almış, yeniden inşa etmiş, emperyalizme meydan okumuş, ardından İkinci Dünya Savaşı’nı ustalıkla atlatmıştır.

O dönemde Alman işgali ihtimaline karşı, 1943 yılında Arkeoloji Müzesindeki hazineleri Niğde Alaaddin Camisinde saklamış, Tarsus’ta Churchill’le görüşmeye giderken hazineleri yerinde kontrol etmiş, çalmamış, çırpmamıştır. Tarihin bu gerçeklerine rağmen, devletin, hazinesini sakladığı bu cami “İnönü tarafından cami ibadete kapatıldı.” yalanlarına maruz kalmıştır.

Bugün ismini okullardan silmeye çalıştığınız büyük devlet adamı İsmet İnönü’nün on binlerce hizmetinden birkaçını tarihleriyle saymak isterim:

1938: Gemlik Suni İpek Fabrikası açıldı. İzmir Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı. Divriği demir madenleri üretime başladı. Bursa Merinos Fabrikası açıldı. Murgul Bakır İşletmeleri yabancılardan satın alındı. Eskişehir İspirto Fabrikası açıldı. İstanbul Elektrik Şirketi yabancılardan satın alındı. Sivas-Erzincan Demir Yolu açıldı.

1939: Ergani Bakır İşletmesi hizmete girdi. Karabük Demir-Çelik Boru Fabrikaları hizmete girdi. İlk Türk denizaltısı Haliç’te denize indirildi.

1940: Ereğli Kömür İşletmesi kuruldu.

1941: Niğde Gebere Barajı açıldı.

1944: İzmit’te gazete ve sigara kâğıdı fabrikası açıldı. Mersin Limanı hizmete açıldı. Gaziantep Havaalanı açıldı.

1945: İskenderun Limanı hizmete açıldı.

1946: Ankara Üniversitesi kuruldu.

1947: Rize Çay Fabrikası hizmete girdi.

1949: Porsuk Barajı açıldı. Sümerbank Ateş Tuğla Fabrikası Kilyos’ta açıldı.

Bu hizmetleri yapanların ismini silmeye çalışanların on yılda neler sattıklarını sadece birkaç örnek vererek açıklamak istiyorum:

2003:  SEKA Balıkesir İşletmesi satıldı. Tekel Çankırı Kaya Tuzlası satıldı, Sümerbank Nazilli Fabrikası satıldı. Kuşadası Limanı satıldı. Trabzon-Dikili Limanı satıldı.

2004: Eti Bakır İşletmeleri satıldı. Sümer Holding Bakırköy İşletmesi satıldı. Kütahya Şeker Fabrikası satıldı. Sümerbank Diyarbakır İşletmesi satıldı. TÜGSAŞ’a ait Gemlik Gübre Sanayii satıldı.

2005: Sümerbank Manisa Pamuklu Mensucat satıldı. SEKA İzmit işletmeleri satıldı, Eti Seydişehir Alüminyum satıldı.

2006: Erdemir satıldı.

2008: Petkim satıldı.

Bunlar, sadece birkaç tanesi.

Değerli milletvekilleri, ülkesini satmadan bunca hizmetleri yapmış tarihî dehaların isminin silinmesi, ismini taşıyan okulların kapatılması son derece art niyetli, sinsice yapılmış, utanç verici bir davranıştır. Tarihinize saygınız yok ise size dilimin söyleyeceği bir söz yoktur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

DOĞAN ŞAFAK (Devamla) – Bir gün gelecek biz, bu isimleri, silinen yerlere altın harflerle tekrar yazacağız. Bu ülkede satılan devlet mallarının üstünde kimlerin ismini ne şekilde yazacağımızı çok iyi biliyoruz.

Hepinize saygılar sunuyorum.  (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Şafak.

Gündem dışı ikinci söz, şehit yakınları ve gazilerin haklarıyla ilgili söz isteyen Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’ya aittir.

Buyurunuz Sayın Kalaycı.

2.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

 

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türk milleti, tarihin her döneminde istiklal ve istikbalinin muhafazası için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış, bağrından çıkardığı şehit ve gazilerle kutlu varlığını bu zamana kadar devam ettirebilmiştir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin asırlarca dimdik ayakta durmasının yegâne dayanakları ve ikamesi olmayan güçleridir. Türk milletinin yaşaması için canını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, kahraman gazilerimizi minnet ve şükran hislerimle anıyorum.

Türk vatanını bölmeye çalışan hainlere karşı bayrağımızın yere düşmemesi ve melanetin başarıya ulaşmaması için şehadet şerbetini içen, uzvunu kaybeden, taşın, toprağın ve barutun arasında gençlik hayallerini hiç pişmanlık emareleri göstermeden bırakan şehit ve gazilerimiz, Türk milletine emanet edilmiş manevi değerler olarak her zaman var olacaklardır.

Dün ile bugün arasında kurulabilecek kopmaz maddi ve manevi bağın geleceğe vereceği güç, ancak şehit ve gazilerimizin kıymetinin bilinmesiyle sağlanabilecektir.

Değerli milletvekilleri, şehit yakınları ile gazilerimizin yıllardır çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Özlük haklarının iyileştirilmesi, haklarının genişletilmesi ve aralarındaki adaletsiz ve ayrımcı uygulamaların giderilmesi gerekmektedir. Şehitlerimizin yakınları ile gazilerimizin geçim sıkıntısı içinde bulunmaları asla kabul edilemez. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri ve gazilerimiz namerde muhtaç edilmemelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak şehit yakını ve gazilerin sorunlarına çözüm getirilmesi için onlarca kanun teklifi ve önergeler verdik, sürekli çağrılarda bulunduk ancak AKP Hükûmeti sözler de vermiş olmasına rağmen, bugüne kadar hep duyarsız kalmıştır. Çok gecikmiş ve yetersiz de olsa AKP Hükûmeti tarafından hazırlanan tasarı, nihayet cuma günü itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Tasarıda uygulamadaki bazı eksiklikler giderilmekle birlikte beklentileri karşılamamaktadır. Şehit yakını ve gazilerin aylıklarında hiçbir artış yapılmamakta, 2’nci iş imkânı çok sınırlı olarak verilmektedir. Şehitlerimizin yüzde 68’ini oluşturan bekâr şehit ailelerine 2’nci iş hakkı verilmemekte, ayrım yapılmaktadır.

Bu tasarının komisyonlarda görüşülüp Genel Kurula gelmesi zaman alacak, görülen o ki tatil sonrasına bırakılacak. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak teklifimiz, daha önce de açıkladığımız üzere, bugün görüşmelerine devam edeceğimiz torba kanun teklifinde verilecek ortak önergelerle, hiç olmazsa, öncelikli olarak beklenen konuların kabul edilerek uygulamaya hemen konulmasıdır.

Bu kapsamda, şehit yakınları ile gazilerin aylıklarının iyileştirilmesi, maluliyet zam oranlarının artırılması, şehit yakınları ile gazilerin tamamına 2’nci iş imkânı ve feragat hakkı verilmesi, şehitlerin ve vefatı hâlinde gazilerin anne ve babasına ayrı ayrı olmak üzere en az asgari ücret tutarında aylık bağlanması, Devlet Övünç Madalyası verilenlere şeref aylığı bağlanması, malul gazilerimizden çalışanlara üç bin altı yüz gün prim gün sayısının doldurmaları hâlinde yaşlılık aylığı bağlanması; vazife ve harp malullerinin kullandıkları her türlü ortez, protez, araç gereç ile ilaç ve tıbbi malzemenin hiçbir kısıtlama olmaksızın ve katılım payı alınmaksızın karşılanması; şeref aylığının hiçbir şarta bağlı olmaksızın eksiksiz ve tam olarak ödenmesi, vazife malullerine de faizsiz konut kredisi hakkı tanınması gibi belli başlı hususların torba kanuna konulması mümkündür. Diğer eksiklik ve sorunları da Meclis açıldığında görüşülecek tasarıyla çözüme kavuşturabiliriz.

Gelin, oy birliğiyle bu konuları bugün torba kanuna dâhil edelim, bu onuru hep birlikte yaşayalım. Şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize hep beraber sahip çıkalım. Gazisini tanımayan, şehidini hatırlamayan, tarihini bilmeyen ve millî kimliğini terk eden bir milletin bağımsız ve şerefli bir hayatı olduğuna “tarih” denen ibretlik süreç henüz tanıklık etmemiştir.

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Kalaycı.

Gündeme geçmeden önce, sisteme girmiş sayın milletvekillerimize İç Tüzük 60’a göre birer dakika söz vereceğim.

Sayın Fırat, buyurunuz.

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Sivas katliamının 19’uncu yıl dönümüne ilişkin açıklaması

 

SALİH FIRAT (Adıyaman) – Sayın Başkan, bugün Sivas katliamının 19’uncu yıl dönümü. Katliamı yapanları lanetle kınıyorum, aynı zamanda katliamın üstünü kapatanları da lanetle kınıyorum.

Adıyaman’ın Yenimahalle’sinde 700 öğrencinin okuduğu Tekel İlköğretim Okulu imam-hatip ortaokuluna dönüştürülmüştür. Adıyaman’ın Yenimahalle’si ağırlıklı olarak Alevi yurttaşlarımızın oturduğu bir mahalledir. Dolayısıyla, bu kararın tekrar düzeltilmesini istiyorum.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Fırat.

Sayın Özkan…

2.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’un Çavdır ve Ağlasun ilçelerinin adliyelerinin kapatılmasına ilişkin açıklaması

 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Kapatılan yüz iki ilçe adliyesi arasında Burdur’un Çavdır ve Ağlasun ilçeleri de vardır. Tasarruf tedbirleri söyleniyor, hâkim ve savcıların performansı bahane ediliyor. Bakan yardımcıları atanırken, şaşaalı açılışlar, kapanışlar yapılırken, sıfır makam arabaları alınırken tasarruf tedbirleri akla gelmiyor. Hani nerede kaldı yerinden yönetim, nerede kaldı vatandaşa hizmet? Bir ilçe, kaymakamlığı, adliyesi, mal müdürlüğü, emniyeti, ilçe tarım müdürlüğü, nüfus müdürlüğü ve jandarmasıyla bir bütündür. Âdeta şu anda yapılan işlemle “Hamamı var kurnası yok, davulu var zurnası yok.” hâle getirildi ilçeler.Bunu kınıyor, bu karardan bir an önce vazgeçilmesini talep ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özkan.

Sayın Atıcı…

3.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Sivas katliamına ve Mersin ili Tarsus ilçesi Yenice beldesinde cemevine kin dolu yazılar yazılmasına ilişkin açıklaması

 

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, bugün Sivas katliamının yıl dönümüdür. Biz hâlâ Sivas’ın ateşini hissederken, hâlâ acıyı yüreğimizden silmemişken, Başbakanın yaratmaya çalıştığı kindar insanlar, Mersin ili Tarsus ilçesi Yenice beldesinde Alevi yurttaşlarımızın ibadetlerini gerçekleştirdiği cemevinin üzerine kin dolu yazılar yazmışlardır. İçişleri Bakanlığını derhâl göreve davet ediyorum, bu olaya el koymasını istiyorum ve Başbakanı da kin ve nefret dolu söylemlerden uzak durmaya davet ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Atıcı.

Sayın Çelebi…

4.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Sivas katliamının 19’uncu yıl dönümüne ilişkin açıklaması

 

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Bugün Sivas katliamının 19’uncu yıl dönümü. Hâlen, on dokuz yıl boyunca bu sorun çözülememiştir ve hukuk katledilmiştir. Bir insanlık suçu vardır. Orada eğer bir menü varsa Madımak menüsü, insanlık suçudur, katliamdır, cehalettir, hoşgörüsüzlüktür, hukuksuzluktur, adaletsizliktir. Dün burada adaletsizlik adına yapılanlar bir kez daha bu adaletsizliği körükleyecektir. Bunların açığa çıkartılmamasını protesto ediyoruz. Sivas’ı unutmayacağız ve unutturmayacağız.

Teşekkürler.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Çelebi.

Sayın Özel…

5.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Sivas katliamına ve Genel Kurulun uzun çalışma saatleri sonrasında basına yansıyan görüntülere ilişkin açıklaması

 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben de sözlerime, on dokuz yıl önce yaşanan büyük katliamı, orada kaybettiğimiz 35 canı ve 2 görevliyi saygıyla ve rahmetle anarak başlamak istiyorum.

Yirmi altı saat, yirmi yedi saattir Genel Kurul salonundayız biz. Çok zorlu bir yasama sürecinin içinden çıktık. Sinirler çok gerildi zaman zaman ama dün gördüğümüz ve bugün gazetelere yansıyan bir tablo beni ziyadesiyle üzdü. Özellikle bir tanesi, çok sevdiğim ve şu anda da Divan Kâtipliği görevini yürüten bir arkadaşımın inanılmaz fevri tavırları ve tehdit dilini kullanıyor olması. Bir diğeri, Konya Gençlik Kollarından gelmiş bir AKP milletvekili arkadaşımın inanılmaz bir kin ve nefretle bir milletvekiline arkasından yumruk atarkenki görüntüleri, genç bir milletvekili olarak beni son derece üzmüştür.

Bunların tekrarlanmaması için gençlerin biraz daha sorumlu ve biraz daha şiddet dilinden ve şiddetten uzak durmalarını diliyor, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Özel.

Sayın Gök…

6.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Sivas katliamına ve AK PARTİ Grubunun bu konuda sessiz kaldığına ilişkin açıklaması

 

LEVENT GÖK (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben de bundan tam on dokuz yıl önce Sivas’ta “Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak!”,”Kahrolsun laiklik, yaşasın şeriat!” sloganları ve haykırışları arasında 33 aydınımızı yakan ve hâlâ yakalanamayan ve pek çok sanığı aranmasına rağmen, zaman aşımından dolayı yargılanmaktan kurtulan Sivas davasındaki katliam sanıklarını lanetliyorum ancak böylesine önemli bir günde İktidarın -bir bakan tarafından- sözlü sorularımıza cevap verecek cesareti bulup da karşımıza oturmamasını da ayrıca kınıyorum. Yine AKP Grubundan bir tek kişinin bu konuda söz etmemesini de ayrıca kınadığımı belirtiyor, hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Gök.

Sayın Yüceer…

7.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Sivas katliamına ve Sivas katliamı davasının zaman aşımına uğramasına ilişkin açıklaması

 

CANDAN YÜCEER (Tekirdağ) – Ben de teşekkür ediyorum Başkan.

Bugün 2 Temmuz. Bugün, tarihimize kara bir leke olarak geçen, suçu, günahı olmayan, ilerici, aydın 35 insanımızın köşede sıkıştırılarak, pusuya düşürülerek diri diri yakılışının, katledilişinin, her ne kadar unutturulmak istense de bizlerin asla unutmayacağı, unutturmayacağı Sivas katliamının yıl dönümü.

Evet, Sivas katliamı gerçekten karanlık bir gündü ama bu Sivas davasının süreci ve sonucu o günlerden daha karanlık oldu. Bildiğiniz gibi, 13 Mart günü Sivas davası zaman aşımına uğradı. Bu karar bütün mağdur yakınlarında ve gerçekten bu acıyı yüreklerinde hisseden, adalet beklentisi duyan tüm yurttaşlarımızda derin üzüntüye sebep olmuştur.

Ben o gün sekiz saat boyunca diri diri yakılan yurttaşlarımızı izleyen, müdahale etmeyen hükûmet görevlilerine, bugün, bu sanıkları yakalayıp yargının önüne getirmeyen, getirilen sanıkları tutuklamayıp serbest bırakan…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

CANDAN YÜCEER (Tekirdağ) - …ve maalesef zaman aşımına uğratanlara “Yazıklar olsun!” diyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yüceer.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum.

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 milletvekilinin, Tokat ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/346)

 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Tokat ili ve ilçelerinde göçün artması ve son verilere göre ilk sırada yer alması, Tokat ilinin her geçen gün küçülmesine neden olmaktadır. Göçün nedenlerinin araştırılarak, alınması gereken tedbirler konusunda, Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Reşat Doğru                                                      (Tokat)

2) Oktay Vural                                                       (İzmir)

3) Mesut Dedeoğlu                                                (Kahramanmaraş)

4) Emin Çınar                                                       (Kastamonu)

5) Mustafa Erdem                                                  (Ankara)

6) Seyfettin Yılmaz                                                (Adana)

7) Alim Işık                                                           (Kütahya)

8) Ali Uzunırmak                                                   (Aydın)

9) Atila Kaya                                                         (İstanbul)

10) Muharrem Varlı                                               (Adana)

11) Celal Adan                                                      (İstanbul)

12) Sümer Oral                                                     (Manisa)

13) Ruhsar Demirel                                               (Eskişehir)

14) Enver Erdem                                                   (Elâzığ)

15) Adnan Şefik Çirkin                                          (Hatay)

16) Ali Öz                                                             (Mersin)

17) Mehmet Erdoğan                                             (Muğla)

18) Hasan Hüseyin Türkoğlu                                  (Osmaniye)

19) Bülent Belen                                                   (Tekirdağ)

20) Mustafa Kalaycı                                              (Konya)

21) Süleyman Nevzat Korkmaz                               (Isparta)

22) Mehmet Günal                                                 (Antalya)

23) Özcan Yeniçeri                                                (Ankara)

Gerekçe:

Tokat ili İç Anadolu bölgesinin en güzel illerinden biridir. Ancak her yıl Tokat nüfus kaybediyor. Kan kaybediyor. Son yapılan TÜİK araştırmaları ve raporlarında ülkemizde göç veren illerin başında maalesef Tokat ili geliyor.

5 yıl öncesinde sekiz yüz binlerde olan nüfus, altı yüz binlere düşmüş ve 7 milletvekilliğinden beş milletvekilliğine inmiştir.

Bunun başlıca nedenlerden birisi işsizlik, yoksulluk ve fakirliktir. Tarımla uğraşan insanlar zarar etmektedir. Mazot, ilaç, gübre fiyatları katlanılamayacak durumda çok yüksektir. Bunun yanında ürün fiyatları da masrafı karşılamamakta ve köylü, çiftçi tarımdan vazgeçmektedir.

Tokat ilinin bütün ilçelerinde köylerinde hızlı bir göç başlamıştır. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere her gün göç olmakta insanlar ata toprağını terk edip yad ellere gitmektedir.

Ancak Tokat ili AKP iktidarının her üç döneminde de bu siyasi partiye çok büyük destek vererek, oyunu artırıp ona güvenmiştir. Bundan dolayı Tokat ili ile ilgili sorunların acil çözülmesini ve göçün bitirilmesini istemektedir.

Tokat'ta çiftçi, hayvan üreticisi ve esnaf çok zor durumdadır. Ülke genelinde olduğu gibi mazot, gübre ilaç fiyatları düşürülmeli çiftçiye reel manada destek olunmalıdır. Hayvan üreticisi zor şartlarda üretim yapmış olmasına rağmen, üretimi değerlendirilmemiştir. Hayvan ithalatından vazgeçilmeli, üretici desteklenmelidir.

Tokat'ta küçük esnaf dükkânını, işyerini kapatır konuma gelmiştir. Süpermarketler kanunu küçük esnafın lehine acilen TBMM’de yasalaşmalı, bu insanlar da işsizlik ortamından kurtulmalıdır. Genç işsizler için Niksar ve Erbaa belediyelerinin öncülüğünde yapılan sokak atölyeleri, bayanlara yönelik üretimi teşvik edici çalışmalar Tokat ilinin her tarafında yapılmalı desteklenmelidir.

Tokat merkezde ana yollarda yoğun trafik sorunu vardır. Çevre yolu acilen bitirilmeli, şehir içi ana yolları gidiş ve geliş diye ikiye ayrılmalıdır. Tokat-Çamlıbel, Niksar-Tokat, Niksar ve Reşadiye'yi Ordu iline bağlayan yollar, Zile-Sungurlu arası yol Erbaa, Amasya yolları acilen bitirilmelidir.

Tokat merkezdeki hastanelerin hepsi kapanmamalı, eski Recep Yazıcıoğlu hastanesi tam teşekküllü hastane olarak tekrar açılmalı, diş hastanesi acilen bitirilmelidir.

Son ekonomik krizle beraber Tokat'ta birçok işyeri kapanmıştır. Teşvik uygulama sıralamasında 3. Bölge olan ilimiz kara, deniz ve havayolu ulaşımı olan illerle aynı gruptadır. Ayrıca yüksek teşvik ve çok yüksek teşvik uygulama kapsamında bulunmayan ilimize yatırımcılar gerekli ilgiyi göstermemektedir. Ayrıca Tokat havaalanı da kapanma durumu ile karşı karşıyadır. İstanbul bağlantısı olmadığından büyük yatırımcılar gelmemektedir.

Başta Niksar, Turhal, Zile Organize Sanayileri olmak üzere Reşadiye ve Yeşilyurt Küçük Sanayi sitelerinin alt yapısı tamamlanıp, yatırımlara açılmalıdır.

Teşvik sistemi ülkemizin birçok yeri gibi Tokat için de acil değiştirilmelidir. Büyük göç veren ilimiz, herhalde teşvik sisteminde gerekli yeri alması gerekir.

Tokat Sigara Fabrikası satılmış ve kapatılmıştır. Turhal Şeker Fabrikası da aynı akıbete uğramamalıdır. Turhal Şeker Fabrikasını kapatmayalım. Araştırıp yeni bir sistem bularak açık, faal halde kalmasını sağlayalım.

Turhal Şeker Fabrikası özelleştirme kapsamından ya çıkarılmalı, ya da Tokatlılara açık kalmak, çalıştırmak kaydıyla devredilmelidir.

İlimiz kültür, turizm yönünden zengin bir bölgededir. Tokat merkez, Danişmentlilerin başkenti Niksar, Sulusaray Sebastapolis, Pazar Ballıca mağarası, Zile kalesi çok iyi değerlendirilmeli, teşvik sistemine geçirilmelidir.

Tokat GOP Üniversitesine özel ilgi gösterilmeli ve öğrencilere yeni imkânlar tanımalıyız. Okulunu bitiren, binlerce işsiz gencimize iş sahibi yapacak, yeni yeni projeler gündeme gelmelidir.

Tokat’ta HES projelerinde çok sıkıntı vardır. Irmaklar üstüne kurulan HES’ler çevreyi bozmakta, çiftçiyi mağdur bırakmaktadır. Bu konu geniş katılımla araştırma yapılması gereken çok önemli konudur.

Tokat ili ayrıca ağır bir deprem kuşağında bulunmaktadır. Kuzey Anadolu fay hattı buradan geçiyor. Geçmiş tarihlerde ağır depremler olduğu görüldüğünden başta resmî binalar olmak üzere bütün yerleşim yerleri incelemeden geçirilmeli, depremle ilgili önlemler acilen alınmalıdır.

Bina yapımında belediyelerden alınan ruhsatlarda bürokrasi çok fazladır. Köyleri başta olmak üzere her yerde ruhsatlı binalar yapılması teşvik edilmeli ruhsatsız yapılara kesinlikle izin verilmemelidir.

Tokat'a sahip çıkmanın zamanı geçmektedir. Daha fazla gecikmeden TBMM'nin sahip çıkacağına inanıyoruz. Tüm bu gerekçelerle araştırma önergemiz hazırlanmıştır.

2.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 20 milletvekilinin, yaşlıların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/347)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gelecekte etkili sonuçları olacak bir demografik değişim içindeyiz. Bu değişim dünya nüfusunun yaş yapısında önemli değişikliklere neden oluyor. Nüfusun yaşlanması 21. yüzyılda ön plana çıkan en önemli demografik olgulardan biridir. Türkiye'de de kentleşme ve sanayileşme özellikle büyük kentlerde, aile yapılarında önemli değişikliklere neden olmuştur. Çekirdek aile yapısına çok hızlı bir geçişin sürdüğü ülkemizde bu değişimden en çok etkilenen gruplardan birisi yaşlılardır. Türk kültürü ve toplum hayatı açısından da yaşlılar büyük önem arz etmektedir. Ülkemizdeki yaşlı nüfusun mevcut sorunları ile bu sorunların çözüm yollarının incelenmesi ve ülkemizdeki yaşlı nüfusun gelecekte karşılaşacağı sorunların araştırılması amacıyla Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince ekte yer alan gerekçe doğrultusunda Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 29.11.2011

1) Emin Haluk Ayhan                         (Denizli)

2) Atila Kaya                                     (İstanbul)

3) Mustafa Kalaycı                             (Konya)

4) Ruhsar Demirel                             (Eskişehir)

5) Bahattin Şeker                               (Bilecik)

6) Sümer Oral                                    (Manisa)

7) Oktay Vural                                   (İzmir)

8) Reşat Doğru                                  (Tokat)

9) Ali Uzunırmak                                (Aydın)

10) Muharrem Varlı                            (Adana)

11) Bülent Belen                                (Tekirdağ)

12) Hasan Hüseyin Türkoğlu               (Osmaniye)

13) Enver Erdem                                (Elâzığ)

14) Özcan Yeniçeri                            (Ankara)

15) Sadir Durmaz                              (Yozgat)

16) Ali Öz                                          (Mersin)

17) Emin Çınar                                  (Kastamonu)

18) Kemalettin Yılmaz                        (Afyonkarahisar)

19) Seyfettin Yılmaz                          (Adana)

20) Yusuf Halaçoğlu                          (Kayseri)

21) Celal Adan                                  (İstanbul)

Gerekçe:

Dünya, sonuçları gelecekte bir hayli etkili olan bir demografik dönüşüm içinde. Nüfusun en önemli özelliklerinden birisi dünya nüfusunun yaş yapısında ortaya çıkıyor. Nüfusun yaşlanması 21. yüzyılda ön plana çıkan en önemli demografik olgulardan biri. Bu değişimin parametreleri, doğum oranlarının azalması, yaşam süreleri ve yaşlı nüfusun artmasıdır. Nüfusun yaşlanması sağlıktan sosyal güvenliğe, çevreden eğitime, iş imkânlarına, sosyal kültürel faaliyetlere, aile hayatına kadar toplumun bütünlüğünü etkileyecek şekilde devam ediyor.

Hızlanan teknolojik gelişmelerle beraber daha sağlıklı yaşam koşullarının oluşması, antibiyotiklerin keşfiyle enfeksiyon hastalıklarının etkinliğini yitirmesi, insanların eğitim düzeylerinin yükselmesi ve sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle toplumun sağlık durumunda olumlu gelişmeler sağlanması sonucunda tüm dünyada yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Ölüm hızlarında meydana gelen azalmayla birlikte insanlar daha çok yaşamakta, doğumda yaşama beklentisi tüm ülkelerde artmaktadır. Buna ilave olarak birçok ülkede doğum hızlarında genel bir düşüş olması toplumda yaşlı kesimin oranını giderek arttırmaktadır. Kadının aile dışında çalışması da doğum oranını azaltmakta, bu da yaşlı nüfus oranını arttırmaktadır. Ortalama yaşam beklentilerindeki artış aile yapısını etkilemekte, nüfus hareketleri aile üyelerini ayırmaktadır. Aile içindeki yaşa bağlı aile rolleri ve sorumlulukları değil aynı zamanda geleneksel roller de değişebilmektedir.

Gelişmekte olan ülkeler için henüz büyük bir sorun olarak kabul edilmese bile bu ülkelerin çok yakın gelecekte yaşlılık sorunlarıyla karşılaşması kaçınılmazdır. Çünkü demografik, ekonomik ve teknolojik gelişmeler konunun gündeme daha yoğun bir şekilde gelmesine neden olacaktır.

Yaşlılık problemlerini gelişmekte olan ülkelerin giderek artan oranda daha çok hissetmesi doğaldır. Bu problemle daha önce karşılaşan gelişmekte olan ülkeler bazı çözüm yolları geliştirmişlerdir. Yaşlı sorunlarını büyük ölçüde geleneksel aile yapısı içinde çözen gelişmekte olan ülkelerin daha çok problemle karşılaşması beklenebilir. Ekonomik sorunlar yaşlıların artışı ile hem ülkeye hem bireye yansımaktadır. Ülkeler, sosyal güvenlik sisteminin finansman güçlüğü ile karşılaşmakta, yaşlılar da düşük emekli ücreti ile geçinmek zorunda kalmaktadır.

Türkiye'de kentleşme ve sanayileşme özellikle büyük kentlerde, aile yapılarında önemli değişikliklere neden olmuştur. Çekirdek aile yapısına hızlı bir geçişin sürdüğü ülkemizde bu durumdan en çok etkilenen gruplardan birisi yaşlılardır.

Yaşlının, bakımı, konut, sağlık, eğitim, dinlenme ihtiyaçlarının karşılanması ve ailenin yaşlı bakımında desteklenmesi gerekir. Çağdaş toplumlarda yaşlı sorunları gelir, sağlık, barınma, ulaşım ve beslenme olarak özetlenebilir. Yaşlıların bu temel sorunlarından başka çalışma, güvenlik, eğitim, serbest zamanı kullanma ve psikososyal sorunlar vardır. Yaşlılar üzerine yapılan araştırmalar daha çok yaşam süresini uzatma üzerine odaklanmış; bağımsız ve kaliteli yaşam sürdürebilmelerine yönelik çalışmaların önemi yeni anlaşılmaya başlamıştır. Oysa yaşlıların fiziksel ve zihinsel gerilemelerinin kaçınılmaz olmasına karşılık, onların varolan kapasitelerinin geliştirilmesi, sosyal ve ekonomik açıdan faal bir sürdürmelerinin sağlanması temel amaç olmalıdır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle, yaşlıların sorunlarına kalıcı bir iyileşme sağlanabilmesi için bu sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.

 

3.- Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum ve 30 milletvekilinin, TRT yayınlarının tarafsızlığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/348)

 

TBMM Başkanlığına

Siyasi iktidarın tüm etkinliklerinin, hatta siyasi açıdan sadece parti içini ilgilendiren etkinliklerinin dahi, yazılı ve görsel medya organlarında, özellikle devlet televizyonu olan TRT’de çok geniş bir şekilde yer almasının, yürürlükteki Anayasa ve yasalar çerçevesinde, uyulması zorunlu eşitlik ve tarafsızlık ilkelerine aykırı olup olmadığı hakkında;

Anayasanın 98/3, İçtüzüğün 104. ve 105. Maddeleri gereğince işlem yapılması ve gerekli inceleme için komisyon kurularak sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması amacı ile Meclis Araştırması istemimizin kabulü ile gereğinin yapılmasını arz ederiz.

1) Bedii Süheyl Batum                          (Eskişehir)

2) Kadir Gökmen Öğüt                          (İstanbul)

3) Ali Özgündüz                                   (İstanbul)

4) Veli Ağbaba                                     (Malatya)

5) Ali Rıza Öztürk                                 (Mersin)

6) Ali Demirçalı                                   (Adana)

7) Ahmet İhsan Kalkavan                      (Samsun)

8)  Malik Ecder Özdemir    (Sivas)

9) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                          (İstanbul)

10)Haluk Ahmet Gümüş    (Balıkesir)

11) Durdu Özbolat                                         (Kahramanmaraş)

12) Emre Köprülü                                          (Tekirdağ)

13) Namık Havutça                                        (Balıkesir)

14) Ali Sarıbaş                                               (Çanakkale)

15) Selahattin Karaahmetoğlu                       (Giresun)

16) Haluk Eyidoğan                                       (İstanbul)

17) Erdal Aksünger                                        (İzmir)

18) Doğan Şafak                                            (Niğde)

19) Ahmet Toptaş                                          (Afyonkarahisar)

20) Faik Tunay                                               (İstanbul)

21) Mahmut Tanal                                          (İstanbul)

22) Bülent Tezcan                                          (Aydın)

23) Ali Haydar Öner                                       (Isparta)

24) Mehmet Şeker                                         (Gaziantep)

25) Muharrem Işık                                          (Erzincan)

26) Mehmet Ali Ediboğlu   (Hatay)

27) Mevlüt Dudu                                            (Hatay)

28) Osman Kaptan                                         (Antalya)

29) Yıldıray Sapan                                         (Antalya)

30) Metin Lütfi Baydar       (Aydın)

31) Ali Serindağ                                             (Gaziantep)

Gerekçe:

Anayasamızın 2. Maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti'nin, demokratik bir hukuk devleti" olduğunu vurgulamaktadır. Hiç kuşkusuz demokrasinin en önemli unsurlarından biri çoğulculuk ilkesidir. Çoğulculuk ilkesi, ülke içinde tüm siyasal görüşlerin ve bu görüşleri yansıtan siyasal partilerin tam bir eşitlik ve özgürlük içinde görüşlerini ifade edebilmelerini ve yine eşit bir şekilde yan yana faaliyet gösterebilmelerini güvence altına alan ilkedir. Bu görüşlerden ya da siyasal partilerden birine veya birkaçına diğerlerinden çok daha geniş avantajlar sağlama durumu hiç kuşkusuz çoğulculuk ilkesinin tamamen ihlali anlamına gelir. Bu nedenle demokratik bir hukuk devletinde çoğulculuk ilkesini pekiştirten güvencelerden biri de "Halkın serbestçe haber alma hakkı" ve bu hakkın kullanılmasını gerçekleştiren "Yazılı ve görsel basın araçlarının özgürlüğüdür."

Uzun bir dönemden beri Türkiye'de, iktidar partisinin basın yayın araçları üzerinde mutlak bir hakimiyeti olduğu tartışmasızdır. Buna karşılık Meclis faaliyetlerinin yayınının dahi sınırlanmış olması, bu mutlak hakimiyeti pekiştiren bir unsur olmuştur.

18.11.2011 tarihinde, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Bitlis İl Gençlik Kolları Kongresi Konuşması, Ulusal ve Yerel düzeyde yayın yapan, başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını vergileri ile faaliyetlerini idame ettiren TRT olmak üzere, hemen hemen tüm yayın organlarında canlı olarak ve naklen yayınlanmıştır. Siyasi İktidarın açık açık siyasi propagandasını yapmasına rağmen 47 dakika 43 saniye bu yayın gerçekleştirilmiştir. Uzun süreden beri bu türden ihlal ve eşitsizliklerin varlığının kamuoyunda derin bir rahatsızlık yarattığı tartışmasızken, son olarak söz konusu yayının gerçekleştirilmesi, konunun Meclis tarafından araştırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu durumun kaynağının, medya kuruluşlarının kendi tasarrufu mu olduğu yoksa siyasi iktidarın baskısından mı kaynaklandığının, araştırmanın konusu yapılması gerektiği de ortadadır.

Ana Muhalefet ve diğer muhalefet partilerinin, kamuoyuna yönelik faaliyetlerine saniyelerle ifade edilecek süreler layık görülürken, Siyasi İktidarın, özellikle Ana Muhalefet partisine yönelik, haksız ve hakaretamiz ifadelerini barındıran konuşmaya bu kadar geniş ve uzun bir zaman ayırması düşündürücü ve aynı  zamanda Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, 133/son, 2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanununun 5. Maddesinin (m) fıkrasına, 6122 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanunun, 8. Maddesinin (c), (ı), (k), (o) fıkralarına ve 37. Maddesine açık bir aykırılık teşkil etmektedir.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve daha sonra oylarınıza sunacağım.

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- CHP Grubunun, İzmir Milletvekili Hülya Güven ve arkadaşları tarafından, 29/3/2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına "Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas davasında mahkemenin verdiği zamanaşımı kararından sonra yaptığı ‘hayırlı olsun’ açıklamasının ülkemizde bazı kesimlerin diğer bazı kesimlere karşı cesaretlendirildiği izleniminin bazı son olaylarla birlikte incelenmesi" hakkında vermiş olduğu Meclis Araştırması Önergesinin, Genel Kurulun 2/7/2012 Pazartesi günkü birleşiminde sunuşlarda okunması ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önergesi

 

Sayı:294                                                            

                                                                       02.07.2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu; 02.07.2012 Pazartesi günü (Bugün) toplanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                             Emine Ülker Tarhan

                                                                                                                                        Ankara

                                                                                                                              Grup Başkan Vekili 

Öneri:

İzmir Milletvekili Hülya Güven ve arkadaşları tarafından, 29.03.2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına "Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas davasında mahkemenin verdiği zamanaşımı kararından sonra yaptığı "hayırlı olsun" açıklamasının ülkemizde bazı kesimlerin diğer bazı kesimlere karşı cesaretlendirildiği izleniminin bazı son olaylarla  birlikte incelenmesi" hakkında verilmiş olan Meclis Araştırma Önergesinin, (336 sıra nolu) Genel Kurul'un bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 02.07.2012 Pazartesi günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin lehinde İzmir Milletvekili Hülya Güven.

Buyurunuz Sayın Güven. (CHP sıralarından alkışlar)

HÜLYA GÜVEN (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; zaman zaman ülkemizde,  özellikle Alevi vatandaşlarımızın evlerinin işaretlenmesi sonucunda ortaya çıkan huzursuzluklar nedeniyle, bu konunun kimler tarafından nasıl yapıldığının araştırılması için vermiş olduğumuz araştırma komisyonu kurulma isteği için söz almış bulunuyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Aslında, bugün 2 Temmuz 2012. Bundan on dokuz yıl önce Sivas’ta ülke tarihine kara bir leke olarak geçecek bir katliam yaşandı. Pir Sultan Abdal şenliklerine katılmak için giden ve Aziz Nesin’in de içinde bulunduğu yazar, şair ve sanatçıların, “Kahrolsun laiklik!” sloganı ile Madımak Oteli’ne saldırarak orada 35 kişinin diri diri yanarak katledilmeleriyle sonuçlanan bir katliama yol açtılar. Bu 35 kişi kimlerdi, biliyor musunuz? Yaşları on iki ile altmış yedi arasında çocuk, yaşlı ve gençlerdi; bunlar pırıl pırıl insanlardı.

Bugün iktidar partisi “Laikiz.” diyor ama “Kahrolsun laiklik!” diyerek katliam yapanları koruyor, hatta onların avukatlığını yaparak davalarının da düşmesine yol açıyor.

Dava, tabii ki sizin iktidarınızda zaman aşımı nedeniyle düştü ve ceza alması gereken kişiler ceza alamadılar. 13 Mart 2012 tarihinde yapılan duruşmada, davanın zaman aşımı talebi karara bağlandığı gün, katliamın sorumlularının cezalandırılacaklarını umarak Ankara’da toplanan binlerce kişiye ise polis müdahale etti. Bu mudur adalet? Burada, bu davayı yürüten avukatlar ise, katliama yol açan kişilerin avukatları ise ödüllendirildiler. Aziz Nesin o arada kurtulmaya çalışırken linç ediliyordu. Zaten, nedense, teknolojide çok ileri olduğunu, her türlü güvenlik önlemlerinin alındığını iddia eden Hükûmetimiz insan yakma konusunda uzmanlaştı. Cezaevinde ve cezaevi arabasında mahkûmları yakıyoruz, çocuk yuvalarında çocukları, çadırda işçileri, depremzedeleri de çadırlarında yakıyoruz. Gelecekte de nükleer santrallerle şehirde yaşayanları yakacağız herhâlde. Bir Çernobil örneği, bir Japonya örneği varken, bir deprem ülkesi olan ülkemizde, yine bir kazayla -adı kaza olacak tabii- orada bulunan, yakında bulunan kişileri diri diri yakacağız. Bunların, mahkûm olsun, ne olursa olsun, bu yanan insanların, çukura düşen insanların, işçilerimizin insan olduklarını unutmayalım. Tüm vatandaşların yaşamları ve sağlıkları devlete teslim edilmiştir ve devletin sorumluluğundadır. Devlet, dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmamalıdır. İktidarımız “Biz yapmıyoruz.” derken sonuca bakın. Geride yüzlerce gözü yaşlı aileler bırakılıyor. Uludere’de de yurttaşlarımızı yakıyoruz. Çığlık atan bedenlerde yükselen dumanlar ve yanık et kokularını düşünebiliyor musunuz? Ben sizlerin bir gözünüzün önüne getirmenizi istiyorum. Bu yanarak öldürülmenin acısını sizler, bizler nasıl anlayabiliriz? Bu yananlar, Sivas’ta yananlar sizin çocuklarınız olabilir, babalarınız olabilir, bizim de çocuklarımız ve babalarımız olabilir, annelerimiz, kardeşlerimiz olabilirdi. Katliamlar aslında insanlık suçudur. Sizler de zamanaşımına uğratarak aslında bu suça ortak oluyorsunuz.

Başka bir konu da zaman aşımına uğradığı zaman mahkemenin verdiği karara “Hayırlı olsun.” açıklaması yapan Sayın Başbakanımızdan sonra, bazı kesimlerin heveslenerek bazı Alevilerin evlerinin kapılarına, duvarlarına işaret koymalarıdır. Adıyaman, İzmir, Gaziantep; bunlar sadece başlangıçta olan üç ilimiz ve çeşitli mahalleleri. Zaman zaman başka illerimizde de görüldü ve bu illerimizde neden olduğu polise sorulduğu zaman alınan cevaplar anlamsızdı. Polis bazılarına su ve kanalizasyon çalışmaları için konulduğu söylemiş ama araştırdıklarında öyle bir çalışma yok, olmadığı ortaya çıkmış. Bazılarında “Çocuklar yaptı.” demişler, ama öyleyse bu konunun tabii ki araştırılması lazım.

Bizim Madımak acısını hiçbir zaman unutmamız gerekiyor, diğerlerini de unutmamalıyız. Bundan sonraki adımlarımızı hep bu konuda ve bununla ilgili olarak “İnsanlara nasıl yararlı olabiliriz?” diye düşünerek atmamız lazım.

Madımak Otelinin altında kebapçı açılmış. Acaba o insanlar orada, o kebapları yerken ne düşünüyorlardı? Tepki koyan insanları da anlamamışlar. Sizler yiyebilir misiniz orada kebap? O yanan insan eti kokuları burnunuza gelmez mi? Çığlık çığlığa bağıran, yanan insanların çığlıklarını duymaz mısınız?  Bu Madımak Türkiye’nin bir kara lekesi olarak hep kalacaktır.

Birlikte yaşama kültürünü bozacak etkenlerden biri olarak görülen bu işaretleme olayının -ki nelere yol açacağını bilmiyoruz, nerelere gideceğini bilmiyoruz- hedefine ulaşmaması için, ayrımcılığı ortaya çıkarmaması için, insanların dost olmasını sağlaması için iç yüzünün ortaya çıkarılması ve bunu yapan gerçekten çocuk mudur erişkin midir, kasıtlı mıdır değil midir, hangi amaçla yapılmıştır, tüm bu soruların cevaplarını bulmamız gerekiyor ve bunun için de, bu faillerin ortaya çıkması için araştırma yapmamız gerekiyor.

Ben bir Madımak menüsü göstermek istiyorum. Bir insanlık suçu, evet, bir insanlık suçudur her şeyden önce. Katliam, değil mi? Sadece o değil, diğerleri de öyle, yanan insanlar. Cehalet, tabii, cehalet var. Hoşgörüsüzlük, hukuksuzluk ve adaletsizlik. Eğer adalet yerini almış olsaydı yerini bulmuş olsaydı hiçbir zaman, ondan sonra bu işaretleme gibi insanların içinde korku yaratacak, insanlara ayrımcılığı yaşatacak durumlar ortaya çıkmazdı. Adalet her zaman için hepimize lazım ve hepimiz bunu yaşatmalı, bulmalıyız.

Bu geçirdiğimiz yirmi iki saat… Biraz önce medyadan soranlar oldu, “Yirmi iki saat nasıl dayandınız?” dediler. Evet, bizler, Cumhuriyet Halk Partisi olarak dayandık çünkü biz yaptığımız işin doğru olduğunu, adaleti savunduğumuzu ve bunun için de her türlü çabayı göstereceğimizi söyleyerek, biz aslında yorulmadık, uyuyan bizler değildik.

Ben tekrar bu konunun araştırılarak, barışı getirmesini sağlamanızı diliyor, yüce Meclise saygılarımı sunuyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Güven.

Aleyhte, İzmir Milletvekili Ali Aşlık.

Buyurunuz Sayın Aşlık.

ALİ AŞLIK (İzmir) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi üzerinde söz almış bulunmaktayım.

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Lehte mi aleyhte mi?

ALİ AŞLIK (Devamla) – Önergede belirtilen hususlar hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum.

 İzmir’de yaşanan olaylarla alakalı…

LEVENT GÖK (Ankara) – Ali Bey, siz avukatlık yaptınız mı Sivas davasındaki sanıkların lehinde?

BAŞKAN – Devam edin Sayın Aşlık, buyurun.

ALİ AŞLIK (Devamla) – Ben gerekli cevapları veririm arkadaşlar, siz merak etmeyin. Bizim gizli saklı hiçbir şeyimiz olmaz, merak etmeyin, gerekli cevapları da veririm.

LEVENT GÖK (Ankara) – Yaptınız mı?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Lehte mi konuşuyorsunuz, aleyhte mi konuşuyorsunuz?

BAŞKAN – Karşılıklı konuşmayınız lütfen.

LEVENT GÖK (Ankara) – Yani çıkartacak başka kişi bulamadınız mı şuraya ya?

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – İnadına yapıyorsunuz.

ALİ AŞLIK (Devamla) – Şimdi, değerli arkadaşlar, Çiğli’de yaşanan olayda, bir apartmanda bildiri dağıtılmış ve bu apartmanda yaşayan kişilere, Sünnisine de, Alevisine de aynı broşür dağıtılmış.

LEVENT GÖK (Ankara) – Senin hiç konuşmaya hakkın yok!

ALİ AŞLIK (Devamla) – Ben burada tek tek isim olarak sayabilirim ama burada kayıtlara girmesinin vatandaşlarımız açısından bir faydası olmadığını düşünüyorum.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yahu, “Hayırlı olsun” diyen bir Başbakan var, ne anlatacaksın sen şimdi?

ALİ AŞLIK (Devamla) – Dolayısıyla arkadaşlar, onun dışında Menemen’de olan hadiseyle alakalı da, orada da aynı şekilde apartmanda işaret yapılanlar içinde, o apartmanda Alevi de var, Sünni de var.

Diğer, Karabağlar’da yaşanan konuda da, aynı aile içinde yaşanan sorunlardan kaynaklanan bir şey, orada ailenin ismini söylemiyorum. Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, bu konular abartılacak konular değildir.

TUFAN KÖSE (Çorum) – Yazıklar olsun sana!

CANDAN YÜCEER (Tekirdağ) – Nasıl abartmayacağız?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Nasıl yani? Yakın, yıkın, yok edin…

ALİ AŞLIK (Devamla) – Değerli arkadaşlar, bakınız, Hoca Ahmet Yesevi’nin talebeleri Anadolu’ya geldiğinde Türkler daha Anadolu’da devlet kurmamışlardı.

LEVENT GÖK (Ankara) – İnsan utanır oraya çıkmaktan, utanır, utanır!

ALİ AŞLIK (Devamla) – Anadolu’yu yurt yapan anlayış sufi anlayıştır.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – O sizin anlayışınız değil, Hacı Bektaşilik anlayışıdır. O size tamamen uzak, ne alakası var sizinle? Sizinki Bedevi anlayışı, Bedevi!

ALİ AŞLIK (Devamla) – Anadolu erenleri Anadolu’da yaşayan Sünnilerin de, Alevilerin de dedeleridir.

LEVENT GÖK (Ankara) – Konuşmaya hakkın yok orada, hakkın yok!

ALİ AŞLIK (Devamla) – Dolayısıyla, bizim Türkiye’ye dayatılan gündemlerin peşinde koşmamız yanlıştır.

LEVENT GÖK (Ankara) – Utanmaz, otur yerine! Otur yerine, otur!

ALİ AŞLIK (Devamla) – Sivas olayları da Türkiye'ye dayatılan gündemdir, Türkiye'nin gündemi değildir.

TUFAN KÖSE (Çorum) – Utanmayı da bıraktın, utanmayı!

ALİ AŞLIK (Devamla) – Değerli arkadaşlar, ben orada yapılan yanlışlığı en az sizin kadar kınıyorum ama şunu bilesiniz ki orada yargılananların büyük bir kısmı, orada yananlar kadar masumdur.

LEVENT GÖK (Ankara) – Yazık sana!

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yuh be! Ayıp, ayıp!

ALİ AŞLIK (Devamla) – Dolayısıyla, biz gerçekten adaletin tesisini istiyorsak, orada toplanan deliller çerçevesinde yeniden yargılanma istememiz lazım.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Allah senin başına da versin!

ALİ AŞLIK (Devamla) – Bakınız, ben size ifade edeyim, ben o gün için yeni bir avukatım, yeni bir avukat. Gittim, dosyanın bir fotokopisini aldım.

LEVENT GÖK (Ankara) – Sen nasıl adamsın? Hiç olmazsa bugün çıkma buraya!

ALİ AŞLIK (Devamla) – Dosyayı okuduktan sonra adaletin tesis edilemeyeceğini gördüğüm için, dayatılan birtakım senaryoları gördüğüm için ikinci duruşmadan sonra duruşmaya gitmedim.

CANDAN YÜCEER (Tekirdağ) – Kim dayattı?

CELAL DİNÇER (İstanbul) – O insanlar kendi kendilerini mi yaktılar?

ALİ AŞLIK (Devamla) – Oraya giden arkadaşlarımız belki adaletin tesisine katkı sağlamak için gittiler ama benim anlayışıma göre -ben onları da saygıyla anıyorum- bir nevi figüranlık yapmış oldular, dayatılan, oynanan oyunlara bir nevi figüranlık yapmış oldular. Ben o figüranlığa Ali Aşlık olarak yapmadım.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Kabul edersiniz araştırma önergesini! Hadi bakalım, kabul ediyor musunuz?

ALİ AŞLIK (Devamla) – Dolayısıyla, arkadaşlar, Türkiye'de olup biten her şeyi yeniden ele almamız lazım.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Araştıralım; darbeleri araştırıyorsunuz, her şeyi araştırıyorsunuz, bunu da araştıralım.

ALİ AŞLIK (Devamla) – Keşke rahmetli Mumcu aramızda olsaydı da vicdanlı bir gazeteci olarak, Sivas olaylarını bir de o gazeteci gözüyle inceleyebilmiş olsaydı. Biz ne söylersek söyleyelim siz şartlı bakacaksınız, taraflı bakacaksınız. Keşke sosyal demokrat vicdanlı gazeteci arkadaşlarımız gerçekten dosyayı karşılarına alsalar da, acaba bu yargılananlar gerçekten bu cürmü işlediler mi işlemediler mi, bir de onların gözünden bunu dinleyebilsek.

LEVENT GÖK (Ankara) –Senin yatacak yerin yok!

ALİ AŞLIK (Devamla) – Onun için, değerli arkadaşlar, Türkiye'ye birçok şeyler dayatılıyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sizden başka kim, ne dayatıyor? Konuşuyorsun bir de orada ya!

ALİ AŞLIK (Devamla) – Biz dayatılan gündemin değil, Türkiye'nin gerçek gündemlerinin peşinde koşmalıyız. Türkiye'de Kürt meselesi dayatılan meseledir, Türkiye'de Alevi-Sünni meselesi dayatılan meseledir.

Biz önerge hakkında aleyhte oy kullanacağız.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Aşlık.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yuh be sana! Yuh be! Utanmadan çıkmış konuşuyorsun oraya! Utan ya, utan, utan! 35 kişi yanmış…

BAŞKAN – Önerinin lehinde Çorum Milletvekili Tufan Köse.

Buyurunuz Sayın Köse.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Haydi bakalım, araştıralım haydi. Sen de o komisyonda ol haydi, gel araştıralım. (AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

BAŞKAN – Sakin olun sayın milletvekilleri, lütfen…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Haydi bakalım araştıralım, haydi. Haydi araştıralım, haydi.

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Canikli, başka insanınız yok muydu siz çıkardınız bunu? Yok muydu başka insanınız? İnsanları yakanların avukatlığını yapanları konuşturuyorsunuz burada.

BAŞKAN - Sayın Gök, lütfen…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Lehte oy kullanın, araştıralım. (CHP ve AK PARTİ sıralarından karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

İSMAİL AYDIN (Bursa) – Siz vardınız. İktidarda kim vardı? Erdal İnönü ne iş yapıyordu o zaman?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Niye kabalaşıyorsunuz ya, niye kabalaşıyorsunuz? Niye susmuyorsunuz?

HAMZA DAĞ (İzmir) – Niye susalım? Sen susmuyorsun, sabahtan beri “Otur yerine!” diyorsun.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Haydi araştıralım.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen sakin olunuz.  Konuşmacı kürsüye geldi, lütfen…

Sayın Köse, buyurunuz efendim.

TUFAN KÖSE (Çorum) -  Arkadaşlar, gericilik, yobazlık, nefret, kin Adalet ve Kalkınma Partisi ve ondan öncekilerin DNA’larına, genlerine işlemiş.

HAMZA DAĞ (İzmir) – Ayıp! Ayıp!

TUFAN KÖSE (Devamla) – Bugün, buraya çıkardığınız….

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Aynaya bakın.

TUFAN KÖSE (Devamla) –  Aynaya bakarsanız, siz kendinizi görürsünüz. Siz kendinizi iyi görürsünüz. Genlerine işlemiş. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Aynen öyle!

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, böyle konuşma olmaz. O lafı kendisine aynen,  misliyle iade ediyoruz. Kendisine aittir o genetik yapı. Lafını geriye alsın, güzel konuşsun Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen sakin dinleyiniz.

TUFAN KÖSE (Devamla) – Bugün buraya çıkardığı, kürsüye çıkardığı Hatip Sivas davasının katliamcılarının avukatı. Ne güzel, ödülünü de almış, milletvekili de olmuş, milletvekili de olmuş. Olmuşsunuz milletvekili de. Bugün de yakarsınız siz, bugün de yakarsınız.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Samimi değilsin.

TUFAN KÖSE (Devamla) – Samimiyim.

Bugün de yakarsanız. Çorum’da da yaktınız siz, Çorum’da da. Çocuktum, benim kardeşim de vuruldu Çorum’da, on iki yaşında, on bir yaşında.

HAMZA DAĞ (İzmir) – O zaman iktidarda kim vardı?

TUFAN KÖSE (Devamla) – Siz, bakın, burada var isimleri; bakın, burada var. On iki yaşında, on beş yaşında. Koray Kaya, Menekşe Kaya; bu çocukları da yaktınız siz. On beş yaşında çocukları da yaktınız. Yakarsınız… Yakarsınız… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HAMZA DAĞ (İzmir) – İktidarda kim vardı, onun cevabını ver. Başbakan Yardımcısı kimdi?

TUFAN KÖSE (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, zihniyet aynı zihniyet; zihniyet değişmemiş. Dün akşam da burada yaşadık aynı zihniyeti. Dün akşam da burada yaşadık aynı zihniyeti. Gazetelerde çıkmış bugün aynı zihniyet. (CHP ve AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen sakin dinleyiniz.

 

TUFAN KÖSE (Devamla) – Bu zihniyetin Sivas ne ilk yaktığı yer ne de son olacak.

Değerli arkadaşlarım, önce sözlerime aslında bir şiirle başlamak istiyordum ama böyle bir Hatip çıkınca Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından…

“Yiğitlik midir emanet cana kıymak?

Yiğitlik midir bir tutam ışığı kör bıçakla,

Güneşten koparıp karanlığa kurban etmek?

Söyle, hangi kitapta vardır elleri kolları bağlıyı yakmak?”

2 Temmuz 1993’te yani bundan tam on dokuz yıl önce halk ozanımız  Pir Sultan Abdal’ı anmak için ve onun adına düzenlenen şenliğe katılmak için, zalimin zulmüne ve adaletsizliğine karşı durmak için Sivas’a gelen, Türkiye’nin yüz akları aydınlar, şairler, sanatçılar, yazarlar, gençler, yaşlılar, kadınlar, erkekler, semah dönenler, kalmakta oldukları otelde gerici, yobaz bir güruh tarafından saldırıya uğradı ve orada, kaldıkları otelde yakılarak, dumandan boğularak, 33’ü giden sanatçılar, 2’si yabancı gazeteci ve 2’si de otel görevlisi olmak üzere 37 insan yakılarak katledildi.

Olayın burası çok önemli. Az evvel de söyledim, bu ne gerici, yobaz güruhun ilk eylemiydi, katliamıydı ne de sonu olacak ama 93’ten sonra yaşananlar bu insanların yüreğini daha çok dağladı, daha çok yaktı. Ne oldu biliyor musunuz 93’ten sonra değerli arkadaşlarım? Belki sizin ilginizi çekmiyor, ben hiçbir AKP hatibinden, hiçbir AKP temsilcisinden Sivas katliamına dönük bir açıklama duymadım.

 MUSTAFA ŞAHİN (Malatya) – Sivas’tan başka bir şey bilmez misiniz?

TUFAN KÖSE (Devamla) – Ama Başbakandan duydum; zaman aşımı kararından sonra “Hayırlı olmuş” sözünü duydum Başbakandan. 93’teki Belediye Başkanı, ödüllendiren Temel Karamollaoğlu’ndan da “Gazanız mübarek olsun.” lafını duydum. Başka bir laf duymadım ben sizden orada ölen canların anılması üzerine. Nedir bu kininiz ya? Nedir bu kininiz? Ne istiyorsunuz?

HAMZA DAĞ (İzmir) – Yani sizin kininiz nedir?

TUFAN KÖSE (Devamla) -  Sizin gibi düşünmeyen, size biat etmeyen aydınlık yüzlü insanlardan ne istiyorsunuz? Öldüremediğinizi cezaevine tıkıyorsunuz; yüzlerce yıldır böyle.

Değerli arkadaşlarım, ne olmuş daha sonra, bakın ne olmuş? Zaman aşımına uğrandığı, kararını açıklandığı davada kararı izlemeye gelen, kararı izlemeye gelen o yaşlı canlar, yaşlı insanlar, evlatlarını kaybetmiş insanlar biber gazı yediler polislerden mikrofonu eline alıp konuşmak istediklerinde; hatırlıyor musunuz bunu? Çok olmadı, 13 Martta. Bizim Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri de biber gazı yedi. Artık alışkanlık oldu haksızlığa tepki gösterme ihtiyacı duyan insanların tepkilerini biber gazıyla bastırmak.

HAMZA DAĞ (İzmir)- 28 Şubatta çok iyiydi!

TUFAN KÖSE (Devamla) – Peki, başka ne oldu arkadaşlar, başka ne oldu? Polonya’dan Vahit Kaynar isimli sanık niye getirilemedi biliyor musunuz? Niye gelmedi, niye iade edilemedi? Adalet Bakanlığı, bilinçli olarak Polonya’dan iade için göndermesi gereken evrakları geç gönderdiği için getirilemedi.

Peki  -Bunu bilirsiniz artık, çünkü Sivas’ta saklanmamış bu adam, Sivas’ta saklanmamış; emniyet müdürlüğüne 100 metre mesafede bir evde yaşamış, çalışmış, sigortalı olmuş.- Cafer Çakmak’ı hatırlıyor musunuz, Cafer Çakmak’ı, davanın önemli sanıklarından Cafer Çakmak’ı? On sekiz yıl saklandı bu adam; saklanmadı, on sekiz yıl yaşadı.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – On yıl sen sakladın, on yıl sen sakladın.

TUFAN KÖSE (Devamla) – On sekiz yıl saklanmadı bu adam, saklanmadı. Saklanmadı, yaşadı bu adam.

HAMZA DAĞ (İzmir) – On yıl kim vardı? Kim vardı on yıl?

TUFAN KÖSE (Devamla) - Siz bunları biliyorsunuz. Vallahi siz kamufle etmişsinizdir. Başka kim kamufle edecek?

HAMZA DAĞ (İzmir) – Delilleri niye toplamadınız? Valiyi kim atadı?

TUFAN KÖSE (Devamla) - Bakın, değerli arkadaşlarım, bizler, Sivas’ta yananlar, Çorum’da yakılanlar, Maraş’ta yakılanlar, Maraş’ta öldürülen çocuklar…

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) – Erzincan Başbağlar’daki katliamlar, onu da söyle.

TUFAN KÖSE (Devamla) – Bakın, Başbağlar’da öldürülenler de, Başbağlar’da öldürülenler de… Çok doğru söylüyorsun. Var notumda, biraz sonra geleceğim Başbağlar’a da. Başbağlar Sivas’ın karşılığı değildir, Başbağlar Sivas’la ilgisi olan bir şey değildir.

Bakın, bizler, Sivas’ta yakılanlar, Maraş’ta öldürülenler, Çorum’da fırınlarda yakılanlar bu ülkenin aydınlık yüzleri ve bu ülkenin aydınlık yüzü insanlar sizlere benzemek istemiyorlar. Eğer birisi benzeyecekse, zalimin bu adaletsiz düzenine binlerce yıldır karşı duran bizlere siz benzeyeceksiniz, birisi benzeyecekse eğer. Biz kin duymuyoruz ama sizden de duyarlılık bekliyoruz arkadaşlar, duyarlılık bekliyoruz. Bir günden bir güne bir temsilciniz çıksın da Sivas katliamını, Maraş katliamını…

İSMAİL AYDIN (Bursa) - Meclise hakaret ediyorsun.

TUFAN KÖSE (Devamla) – Bugün burada çıkardığınız Hatip, bu davanın avukatı ya. Bu kadar bir kasıt olur mu, bu kadar insanların yürekleri yaralanır mı ya? Ayıp ya, günah ya! Hangi kitapta yazıyor bu? 330 kişiden başka kimse yok muydu? Burada ilahiyat profesörleri var, çok olgun insanlar var grubunuzun içerisinde. Niye onlardan birisi çıkmıyor? Niye onlardan birisi çıkmıyor da Sivas davasının avukatı çıkıyor ya?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Tarihe geçecek de ondan.

TUFAN KÖSE (Devamla) - Sivas davasının avukatları bakan oldular, milletvekili oldular, yönetim kurulu üyesi oldular KİT’lerde son on yıldır. Yazık ya bu memlekete!

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Belediye başkanı da oldular.

TUFAN KÖSE (Devamla) - Bu memlekette yaşayan 20 milyon Alevi var, hepsini yüreklerini Sivas katliamından daha çok bugünkü çıkardığınız hatibin konuşması yaralamıştır, hatibin kimliği yaralamıştır. Yazılar olsun! Yazıklar olsun arkadaşlar, yazıklar olsun!

Bakın, bugün de Sivas’ta bir kültür evi açtınız, Sivas’ta bir kültür evi açtınız. Sivas’ta açtığınız kültür evinin içerisine asılan fotoğraflarda olaya karışan ve ölen 2 kişinin de fotoğrafları var ya. Bu, bizim insanlarımızın yüreklerini dağlıyor biliyor musunuz, yüreklerini dağlıyor. Sivas’ta biz kültür evi istemiyoruz; Sivas’ta biz utanç müzesi istiyoruz, Sivas’ta utanç müzesi istiyoruz, katliam müzesi istiyoruz. Bunu da böyle bilin. Diliyorum, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Sivas’taki o “kültür evi” adı altında açtığınız mezbeleliği biz intikam evi, utanç müzesi… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HAMZA DAĞ (İzmir) – Tek parti fotoğraflarını koyarsınız, utanç müzesi olur.

TUFAN KÖSE (Devamla) – Utanç müzesi yapacağız.

Değerli arkadaşlarım, bu zihniyet değişmeli.

Şimdi, bakın, biraz önce çıkan Hatip’ten dolayı yüreğimiz dağlandı ama şunu kabul etmeniz lazım… (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bakın, şunu kabul etmeniz lazım: Mezhep ayrımcılığıyla bu ülkede kardeşliği yaşatamazsınız, kardeşliği getiremezsiniz. Bu ülke mezhep…(AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Biz hayatımızda mezhep ayrımcılığı yapmadık. Bakın, mezhep ayrımcılığını gidin Alevi köylerinin yollarında bulun; eğer bir köyün yolu asfalt değilse, asfalt kesiliyorsa bir yerinde o köy Alevi köyüdür. Mezhep ayrımcılığını siz kendinizde bulun.

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ (Erzurum) – Yalan, yalan!

İSMAİL AYDIN (Bursa) – Hiç almadığı hizmeti aldı.

TUFAN KÖSE (Devamla) - Bakın, arkadaşlar, sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum: Sivas’ta karanlık katiller insanlığı ateşe verdi, canlar bir gün yandı, katiller sonsuza kadar yanacak.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Hepimizin canı yandı.

TUFAN KÖSE (Devamla) – Hepinizin canı yandıysa “Hayırlı olsun, hayırlı oldu.” demeyin, “Gazanız mübarek oldu.” demeyin.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Babanın malı mı Sivas? Ajitasyon yapıyorsun.

TUFAN KÖSE (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, sözlerimde Sivas’taki kültür evini utanç müzesine çevireceğimizi söyledim ama…

BÜLENT TURAN (İstanbul) – On yıl daha sen onu çeviremezsin.

TUFAN KÖSE (Devamla) – Çevireceğiz onu, çevireceğiz. Utanç evine çevireceğimizi söyledim. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Onlar utançları ortaya çıkmasın diye konuşuyorlar.

TUFAN KÖSE (Devamla) – Beni saygıyla dinlemediğiniz için sizlere teşekkür etmiyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Köse.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Canikli.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sataşmadan söz istiyorum efendim.

BAŞKAN – Buyurunuz efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

“İnsaf" kelimesi gerçekten son derece önemli bir kelime ve insan her zaman arıyor bunu. İnsaf... İnsaflı olmak gerekir konuşurken, değerlendirirken insaflı olmak gerekir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Doğru söylüyorsun.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Önce şunu söyleyeyim: Yetkili arkadaşlarımız defalarca bunun bir katliam olduğunu, Başbağlar’ın bir katliam olduğunu, Maraş’ın, Çorum’un, hepsinin bir katliam olduğunu defalarca ifade ettiler, söylediler.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Başbakan yetkili değil galiba.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Bakın, AK PARTİ 2001 yılında kurulmuş olan bir partidir.

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Adalet istiyoruz.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – İzin verin…

Bahsettiğimiz olay, Sivas, 2 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşmiştir. Bir şekilde, doğrudan ya da dolaylı olarak AK PARTİ’ye en ufak bir suçlama yöneltilmesi, ihmal ya da buna benzer, insafla bağdaşır mı değerli arkadaşlar? O yüzden “insaf” kelimesi son derece önemli.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – On yıldır her şeyi yönetiyor devlet.

HÜLYA GÜVEN (İzmir) – Davalar niye sürdü?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bakın, bunların katliam olduğuna biz inanıyoruz.

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Ama bir şey yapmıyorsunuz.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Biz şuna da inanıyoruz… Yaptığımızı biraz sonra söyleyeceğim. Biz boşa çalışmıyoruz. Sadece zevahiri kurtarmak için, birilerine mesaj göndermek için, çalışıyor gözükmek için iş yapmıyoruz; gerçek anlamda faillerinin bulunması için çalışıyoruz. [AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar (!)]

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bravo! On yıldır…

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Gerçek anlamda, evet… Bunların hepsi derin mahfiller tarafından gerçekleştirilmiştir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bırakın da biz bulalım. Bırak, bırak!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bunu artık bugün hepimiz biliyoruz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Allah aşkına ya, milletin gözünün içine baka baka yalan söylemeyin!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Derin yapılar tarafından bu katliamlar işlenmiştir, bu zemin hazırlanmıştır. Bunu bugün çok net biliyoruz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ya yapma, gözünü seveyim ya!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bakın, darbelerin araştırılması için komisyon kuruldu ve bu çalışmalarla çok yakın bağlantılı, ilişkili olduğu görülecektir. Biz samimi olarak çalışıyoruz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Tamam, araştırma önergesini kabul edin.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Gerçek anlamda samimiyseniz, bu çalışmalara katkı sağlarsınız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Samimiyseniz kabul edin.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Bunların nasıl kesiştiğini önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceksiniz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Samimiyseniz kabul edin.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Biz gerçeği yakalamaya çalışıyoruz, perde arkasını kavramaya çalışıyoruz, onu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz; yaptığımız budur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Kalk, milletin gözünün içine baka baka söyle. Samimiysen kabul edersin.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Aradaki fark şu: Biz samimiyiz. Samimi olarak bu katliamı yapanları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz, çıkaracağız ve söylediklerinizi size aynen iade edeceğiz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Canikli.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Tamam, haydi, kabul edelim araştırma önergesini.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- CHP Grubunun, İzmir Milletvekili Hülya Güven ve arkadaşları tarafından, 29/3/2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına "Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas davasında mahkemenin verdiği zamanaşımı kararından sonra yaptığı ‘hayırlı olsun’ açıklamasının ülkemizde bazı kesimlerin diğer bazı kesimlere karşı cesaretlendirildiği izleniminin bazı son olaylarla birlikte incelenmesi" hakkında vermiş olduğu Meclis Araştırması Önergesinin, Genel Kurulun 2/7/2012 Pazartesi günkü birleşiminde sunuşlarda okunması ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önergesi (Devam)

 

BAŞKAN – Önerinin aleyhinde Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Şahin.

HÜSEYİN ŞAHİN (Bursa) -  Çok Kıymetli Başkanım, çok değerli arkadaşlar; Cumhuriyet Halk Partisinin araştırma önergesinin aleyhinde söz almış bulunmaktayım.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – “Lehinde” mi dedin?

HÜSEYİN ŞAHİN (Devamla) -  Aleyhinde ama şunu da belirtmeden geçemeyeceğim: Kürsüye çıkan arkadaşlarımızdan bir tanesi “intikam evi” diye, hiç de bize yakışmayan…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Düzeltti onu, düzeltti.

HASAN ÖREN (Manisa) – Düzeltti, düzeltti, kayıtlarda var. Kayıtlara geçti, düzeltti.

HÜSEYİN ŞAHİN (Devamla) - ….özellikle bizim inancımıza ve anlayışımıza yakışmayan bir cümle sarf etti.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – O intikamı sizinkiler alır ancak.

HÜSEYİN ŞAHİN (Devamla) - Bakınız, biz, yaratılanı Yaradan’dan ötürü seviyoruz. Yani severken kimseyi de birbirinden ayırmıyoruz. Asla ve asla, inanç yapımızda da böyle bir anlayış yok. Bin yıldır bu topraklarda kardeş kardeş yaşıyoruz ve birbirimize öğrettiğimiz ve birbirimizden bundan sonra da öğreneceğimiz çok şey var.

Bakınız, Yunus Emre’yi, Pir Sultan Abdal’ı, Hacı Bektaş Veli’yi, Mevlânâ’yı, hepimiz ortak değer olarak kabul etmiyor muyuz? “Gelin canlar bir olalım.” diyen Pir Sultan Abdal, “Diri olalım.” diyen Hacı Bektaş Veli hepimizin ortak değeri değil mi? (CHP sıralarından gürültüler)

Bakınız, biz bu manada ve bu yaşam anlayışıyla yaşarken asla ve asla bin yıldır bu topraklarda Sünni-Alevi, inanan-inanmayan, Müslim-gayrimüslim anlayışı içerisinde olmadık.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bravo!

HÜSEYİN ŞAHİN (Devamla) - Herkese aynı mesafede, eşit mesafede durduk ve bu topraklarda insanlar inançlarını istedikleri gibi yaşadılar, yaşamaya da devam edecekler. Bunun en büyük garantisi de, işte AK PARTİ kitlesidir, AK PARTİ’lilerdir. Çünkü (AK PARTİ sıralarından alkışlar) bizim bulunduğumuz hükûmet döneminde, bakınız, siz bundan iki ay önce “eğitimde reform” adı altında bizim getirdiğimiz 4+4+4 eğitim sistemine çok ciddi muhalefet ettiniz, komisyon salonunda nümayişler yaptınız ama gelecek yıldan sonra biz, eğitim programına Aleviliğin de devlet eliyle doğru ve düzgün bir şekilde öğretilmesi için programa konmasını sağlamadık mı?

Bakınız, eğer birbirimizden uzaklaşırsak, birbirimizi sevmezsek, birbirimize saygı duymazsak asla ve asla adım atamayız, birbirimize yakınlaşamayız. Bizim temel felsefemiz birbirimizi sevmek olmalı. Yani biz, birbirimizi sevmek zorundayız.

Bakınız, Zülfü Livaneli’nin bir sözüyle cümlelerimi bitirmek istiyorum: “Dünyayı sevgi kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Asla ve asla intikam duygularıyla yaşamadık, yaşamayacağız da.”

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, gündemimiz çok yoğun. Bugün ve yarın, yarım kalan devlet sırrı kanununu ve torba kanunu inşallah çıkartacağız ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat Kanunu’nu da çıkarttıktan sonra inşallah yeni döneme daha dingin, ruhen ve bedenen de dinlenmiş olarak gelmek üzere hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Şahin.

Sisteme girmiş…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, konuşmacılar “zevahiri kurtarıyorsunuz” diyerek Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna sataşmada bulunmuştur. Söz istiyorum efendim.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin’in, CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 2 Temmuz, yani Sivas Madımak katliamının yıl dönümü. Ben, iktidar partisi sözcülerinin bu konudaki samimiyetlerine inanmayı tercih ederim, bunu arzu ederim.

Şimdi, Sivas’ta bu katliamın yıl dönümü olması nedeniyle bulunan Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarımı aradım, “Adalet ve Kalkınma Partisinden herhangi bir bakan veya milletvekili bu anma gününde orada mıydı?” diye sordum, bana verdikleri cevap: “Herhangi bir kimse yok.” oldu.

Şimdi bakın, eğer siz gerçekten Sivas Madımak’ın bir katliam olduğunu ve bunun bizim tarihimize bir acı olay olarak geçtiğini içselleştirmiş olsaydınız, o acıyı orada vatandaşlarımızla bugün paylaşırdınız. Bunu ifade etmek istedim.

Bir de Sayın Tufan Köse, burada konuşmasını yaparken “intikam evi” kelimesini kullandıktan sonra bir el işaretini de yapmak suretiyle bir dil sürçmesi olduğunu ifade ederek onun bir utanç müzesi olduğunu söyledi. Konuşmasının bitiminde de bunun böyle olduğunu ifade etti. Bu “Utanç müzesine dönüştüreceğiz.” cümlesini, bir dil sürçmesini oturup başka taraflara çekmeye, böyle bir acı olayın yıl dönümünde hiç gerek yok.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi.

Sisteme girmiş sayın milletvekillerimiz var. Çok kısa söz hakkı tanıyacağım.

Buyurunuz Sayın Memecan.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

8.- Sivas Milletvekili Nursuna Memecan’ın, Madımak olaylarının bölücü bir olay olarak hatırlanmaması ve istismar edilmemesi gerektiğine ilişkin açıklaması

 

NURSUNA MEMECAN (Sivas) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sivas Milletvekili ve bir Sivaslı olarak öncelikle Madımak’la ilgili duyduğumuz -bütün Sivaslılar adına söylüyorum- acıyı anlatmak istiyorum. Ama Sivas, bu olayın Sivas’taki Sünni ve Alevileri bölücü bir olay olarak hatırlanmasını da hiç istemiyor, ne Alevi vatandaşlarımız istiyor ne Sünni vatandaşlarımız istiyor. Bunun buralarda istismar edilmemesini istiyorum. Bunlar istismar edildikçe Sivas’taki hem Alevi insanlar hem Sünni insanlar çok üzülüyorlar. Sivas’ta Alevi ve Sünni topluluklar kardeşçe, komşu olarak gayet iyi ilişkiler içerisindeler ve bu acıyla değil bu kardeşlikle ve farklı renkleriyle tanınmak istiyorlar, bilinmek istiyorlar. Bizim bu acıyı paylaştığımızı söylüyorum ama buradan bunun üstüne inşa edip iyilikler, güzellikler…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Memecan.

Sayın Boyraz…

9.- İstanbul Milletvekili Osman Poyraz’ın, Sivas’ta on dokuz yıl önce yaşanan olayların Sivaslılar  tarafından tasvip edilmediğine ve bundan rant sağlanmaması gerektiğine ilişkin açıklaması

 

OSMAN BOYRAZ (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Tabii, Sivas denildiği zaman, sözünde kelam, elinde kalem olan bir coğrafyadır. Bin yıldır birlikte yaşamanın en güzel örneklerinin yaşandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı güzide bir şehrimizde, maalesef, bundan on dokuz yıl önce istenmeyen, acı hadiseler yaşanmıştır. Tabii, hiçbir Sivaslının da tasvip etmediği bir hadisedir ve bundan da kimsenin rant sağlamaması gerekiyor. Şöyle bir dörtlükle ifade etmek istiyorum:

“Alevi, Sünni kardeş; kardeşliği biliriz.

Vatan için yaşarız, vatan için ölürüz.

Provoke etmeyin, bir araya geliriz.

Ali benim imamım, Osman’a da bağlıyım.

Bozkırın ortasında medeniyet beşiği,

Buradan arşa çıkar evliyanın ışığı.

Saymakla tükenir mi ozanları, aşığı?

Veysel’le aşka geldim, Ruhsati’yle doluyum.”

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Boyraz.

Sayın Köse…

10.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Alevilerin bu coğrafyada kardeşçe yaşamak istediklerine ilişkin açıklaması

 

TUFAN KÖSE (Çorum) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Tabii, bugün Sivas katliamının 19’uncu yılı dolayısıyla konuşuyoruz.

Değerli arkadaşlar, Aleviler de kardeşçe yaşamak istiyor, kardeş olmak istiyor ve bin yıldır ellerini uzatıyorlar ama uzatılan eller hep geri çevriliyor, hep geri çevriliyor. Bakın, hepiniz biliyorsunuz bunu, hepiniz biliyorsunuz; bunları biliyorsunuz ama ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Dün bir avukat arkadaşımla sohbet ediyoruz, kahvaltı yapıyoruz beraberce, eşi başı bağlı, ikisi de benim avukat arkadaşım, Ankara’da. Dedi ki: “Tufan, maalesef, Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçmek var ama Alevilikten Müslümanlığa geçmek yok, Sünni mezhebine geçmek yok.” İnanır mısınız? Şimdi, siz buna itiraz edeceksinizdir eminim, itiraz edeceksinizdir, tabii, itiraz edeceksiniz. Kendi içinizde ne konuştuğunuzu ben söylüyorum, bunları bilmiyor zannetmeyin. Bizim elimiz yine size uzanıyor, biz bu coğrafyada kardeşçe yaşamak istiyoruz, korkuyla yaşamak istemiyoruz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Köse.

Sayın Güvenç…

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı Güvenç’in, bu coğrafyada yaşayan Alevi - Sünni, Kürt - Türk vatandaşların birbiriyle problemi olmadığına ve Kahramanmaraş’ta ve Sivas’ta yaşanan olayların ara dönem özlemi içinde olan derin güçlerin tezgâhı olduğuna ilişkin açıklaması

 

SITKI GÜVENÇ (Kahramanmaraş) – Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir Kahramanmaraş Milletvekili olarak, Kahramanmaraş’ın adı geçince ben de açıklama yapma ihtiyacı duydum.

Bu coğrafyada, gerek Sivas’ta gerek Kahramanmaraş’ta gerekse Çorum’da yüzyıllardır birlikte yaşayan Alevi, Sünni, Kürt, Türk vatandaşların asla birbiriyle problemi yoktur, birlikte barış içinde yaşamaya devam etmektedirler. Bu tip şeyleri gündeme getirerek Sünnileri Alevilerin katledicisi gibi göstermek son derece yanlıştır. Asla, ne Sünniler Alevileri katleder ne de Aleviler Sünnileri katleder. Böyle bir yaklaşım son derece tehlikeli ve yanlıştır. Maraş’ta ve Sivas’ta olan olaylar, ara dönem özlemi içerisinde olan derin güçlerin tezgâhlarıdır, bunu böyle görmek lazım. Asla… Sünnileri Alevilerin katliamcısı görmek son derece yanlıştır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Güvenç.

Sayın Bilgin, buyurun.

12.- Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin’in, Sivas’ta meydana gelen olayları kınadığına ve Sivas’ta meydana gelen olayların kardeşçe yaşayan insanları birbirine düşürmek isteyen karanlık güçlerin eylemi olduğuna ilişkin açıklaması

 

HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Öncelikle Sivaslı ve Sivas Milletvekili olarak Sivas’ta meydana gelen olayları kınıyoruz ancak bunu söylerken şunu da açıkça söylüyoruz: Sivas’ta meydana gelen olaylar hiçbir zaman Sivas’ta bir Alevi ve Sünni çatışmasından kaynaklanan olaylar değildir. Sivas’ta meydana gelen olaylar, kardeşçe yaşayan insanları birbirine düşürmek isteyen ve bugün de bu çabalarını devam ettirmek isteyen karanlık güçlerin bir eylemidir. Bunu, Sivas’ta yaşayan tüm Alevi ve Sünni kardeşlerimiz bilmektedir. Bugün maalesef burada, Sivas’ın yolunu bilmeyen, Sivas’ı 2 Temmuzda sadece siyaset malzemesi yapmak için Sivas’taki Aleviyi, Sünniyi bilmeyen ve bu insanların kardeşliğini, maalesef farklı nedenlerle kardeşçe yaşadıklarını bilmeyen insanlar sadece 2 Temmuzda Sivas üzerinden siyaset yapmaktadır. Sivas’ta yaşayan Aleviler ve…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bilgin. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın Özel…

13.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, avukatlık mesleğinin kutsallığına ve Genel Kurulda yaşanan gerginliğe ilişkin açıklaması

 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.

Avukatlık çok kutsal bir meslek. Herkesin en kutsal hakkı olan savunma hakkının kullanılması gibi çok onurlu bir görevi yapıyorlar. Bir avukat bir hırsızı savundu diye asla hırsız olmaz ama belli davalarda, siyasi davalarda ve özellikle soykırım, katliam gibi davalarda avukatlık bir yöndeşlik tarif eder.

Srebrenica katliamının bir avukatına veya diğer tarafın avukatına nasıl baktığınızı düşünerek bir empati yapın.

Ben, kesinlikle arkadaşımı o anlamda suçlamak istemem ama bugün yapılan iş, AKP Grubunun bu önergeye karşı çıkardığı simgesel bir isim, tamamen bir grup yönetim zafiyetinden kaynaklanan ve hiç istemediğimiz bir tartışma noktasına getirdi hepimizi.

Keşke, buradaki birkaç tane sağduyulu sesten herhangi bir tanesi çıksaydı o konuşmalardan bir tanesini yapsaydı da, keşke bu yıl dönümünde böylesine bir gerginliği yaşamasaydık. Gerçekten, bu konuda ciddi rahatsızlık duydum.

BAŞKAN –  Teşekkür ederiz Sayın Özel.

Sayın milletvekilleri, 2 sayın milletvekilimize daha söz vereceğim ve bu konuyu kapatacağım.

Sayın Erdoğdu…

14.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Sivas’ta yapılanın bir katliam olduğuna ve bir daha böyle olayların yaşanmamasına ilişkin açıklaması

 

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli üyeler; biz isteriz ki iktidar partisi bu konularında samimi olsun. Bugün bu katliamın  yıl  dönümünde onların söylediklerine inanmayı çok isteriz ama biz biliriz ki iktidar partisinin başı seçim meydanında etnik kimlikler üzerinden etnik kimlikleri yuhalatmıştır. Biz biliriz ki iktidar partisi, Suriye’deki mazlum halkların üzerine Amerika ve İsrail’in kinini kusmak için etnik kimlikleri kullanmıştır ve biz  biliriz ki, eğer bu topraklarda Alevi kardeşlerimiz olmasaydı, bugün  bu şiirlerimizin, bugün bu türkülerimizin, bu kardeşliğimizin birçoğu olmayacaktı.

Sivas’ta yapılan bir katliamdır ve umuyorum ki hep birlikte daha anlayışlı siyaset ötesi düşünürüz ve ne Alevilere ne Sünnilere ne Kürtlere ne Türklere bir daha  böyle bir şey olmaz ve bu toprak hak ettiği barışa kavuşur diyorum.

Çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN –  Teşekkür ediyoruz Sayın Erdoğdu.

Son olarak, Sayın Turan…

15.- Sivas Milletvekili Ali Turan’ın, Sivas Madımak Oteli’nde öldürülenleri rahmetle andığına, bu olayı kınadığına ve AK PARTİ Hükûmetinin Alevi - Sünni ayrımı yapmadan Sivas’a hizmet götürdüğüne ilişkin açıklaması

 

ALİ TURAN (Sivas) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Ben Sivas Milletvekiliyim. Bugün Sivas gündemde. Bu 93’te Sivas Madımak Otelinde yakılarak öldürülen kardeşlerimizi biz de rahmetle anıyoruz. Bu olayı biz de kınıyoruz.

Arkadaşımız dedi ki: “Sivas milletvekilleri orada yoktur.” veya “AK PARTİ’li milletvekilleri yoktur.” dedi. Bugün burada çalıştığımızı siz de biliyorsunuz ama biz her gittiğimizde o kardeşlerimizle özellikle bayramlarda, normal günlerde Alevi kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz ve hiçbir sorunumuz da yoktur.

Diğer taraftan “Eğer asfaltı olmayan köy yolu görüyorsanız, mutlaka gidin o köy Alevi köyüdür.” dedi. Asla bunu kabul etmiyoruz. Sivas’ın bir ucundan bir ucu 483 kilometre, 2.200 tane köyü var, 16 tane ilçesi var, 49 tane beldesi var. AK PARTİ iktidara geldiğinde asfaltlama oranı yüzde 3’tü, şu anda asfaltlama oranı Sivas’ta yüzde 40. Bu yapılan asfaltlamada da, suda da, altyapıda da herhangi bir konuda çalışma yapılıyorsa bunlarda Alevi, Sünni ayırımı yapmadan, hangi ilçenin ihtiyacı, hangi köyün ihtiyacı, hangi beldenin ihtiyacı varsa ayrım yapmadan yüzde 40’a getirdi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Turan.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup önerisini oylarınıza sunacağım...

 

III.- YOKLAMA

 

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Yoklama istiyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Yoklama talebi vardır, yerine getiriyorum. 

Sayın Hamzaçebi, Sayın Aslanoğlu, Sayın Özel, Sayın Ören, Sayın Çelebi, Sayın Akar, Sayın Güven, Sayın Çıray, Sayın Fırat, Sayın Serter, Sayın Kurt, Sayın Eyidoğan, Sayın Dinçer, Sayın Gök, Sayın Çam, Sayın Erdoğdu, Sayın Türeli, Sayın Keskin, Sayın Ayata, Sayın Atıcı, Sayın Moroğlu. 

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

 

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- CHP Grubunun, İzmir Milletvekili Hülya Güven ve arkadaşları tarafından, 29/3/2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına "Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas davasında mahkemenin verdiği zamanaşımı kararından sonra yaptığı ‘hayırlı olsun’ açıklamasının ülkemizde bazı kesimlerin diğer bazı kesimlere karşı cesaretlendirildiği izleniminin bazı son olaylarla birlikte incelenmesi" hakkında vermiş olduğu Meclis Araştırması Önergesinin, Genel Kurulun 2/7/2012 Pazartesi günkü birleşiminde sunuşlarda okunması ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önergesi (Devam)

 

BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmemiştir. [CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar(!)]

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve daha sonra oylarınıza sunacağım.

2.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 3 Temmuz 2012 Salı ve 4 Temmuz 2012 Çarşamba günkü birleşimlerde  sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine;Türkiye Büyük Millet Meclisinin, gündemin kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan 10 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşülmesinin tamamlanmasından itibaren 1 Ekim 2012 Pazartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine ilişkin önerisi

 

Sayı: 451                                                                                        2/7/2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na

Danışma Kurulu 2.7.2012 Pazartesi günü (bugün) toplanamadığından, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

 

Nurettin Canikli (Giresun)

AK PARTİ Grup Başkan Vekili

Öneri:

Genel Kurulun;

3 Temmuz 2012 Salı günü saat 13:00'te toplanarak bu birleşimde sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi ve 10 sıra sayılı kanun tasarısına kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

3 Temmuz 2012 Salı günkü birleşiminde 10 sıra sayılı kanun tasarısına kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanamaması halinde 4 Temmuz 2012 Çarşamba günü saat 14:00'te toplanarak bu birleşimde sözlü soruların görüşülmeyerek 10 sıra sayılı kanun tasarısına kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24:00'de günlük programların tamamlanamaması halinde günlük programların tamamlanmasına kadar;

çalışmalarını sürdürmesi,

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, gündemin kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan 10 sıra sayılı kanun tasarısına kadar olan işlerin görüşülmesinin tamamlanmasından itibaren başlamak ve 1 Ekim 2012 Pazartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesi,

önerilmiştir.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, on dakika ara veriyorum.

                                                                               Kapanma Saati: 15.25

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.36

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Fatih ŞAHİN (Ankara), Mustafa HAMARAT (Ordu)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 130'uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisi üzerinde lehte İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Kubat.

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri; grubumuzun vermiş olduğu öneri hakkında söz almış bulunuyoruz. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım.

Değerli arkadaşlar, hepinizin malumu, dünden beri yoğun bir çalışma tempomuz var, fiziken de ruhen de çok yorulduğumuzu hissediyorum. 

Getirilen öneriyle yarınki çalışma programımız düzenlenmekte. Buna göre yarın saat birde çalışmalara başlanması, denetim ve sözlü soruların atlanarak yarım kalan 302 sıra sayılı torba kanun dediğimiz –altmış iki maddeydi biliyorsunuz, onun yarısını görüşmüştük- o kanunla birlikte 301 sıra sayılı, oldukça önemli düzenlemeler getiren ve bir an önce yürürlüğe girmesinde büyük faydalar olan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un -bu da bir temel kanun, yirmi altı madde, iki bölüm hâlinde görüşülecek- yarın saat 13.00’ten itibaren, bunun, bu iki kanunun tamamlanmasına kadar görüşmelerinin sürdürülmesi, tamamlanamaması hâlinde çarşamba günü saat 14.00’te tekrar görüşmelere devam edilmesi -ama yarın inşallah geç saatlerde de olsa biteceğini ümit ediyoruz- ve ondan sonra da 1 Ekim 2012 tarihine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesi öngörülmektedir.

Ben öneriye desteklerinizi bekler, hepinizi saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Kubat.

Önerinin aleyhine, İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu. (CHP sıralarından alkışlar)

MUSTAFA MOROĞLU (İzmir) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Herhâlde hepimiz hafızalarımızda, bir saattir yaşadığımız hiç de AKP grubu milletvekillerine ve Meclise yakışmayan tartışmaları, bugünün yorgunluğuna verir, unuturuz.

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) – Ve de CHP’ye… CHP’yi unutma.

MUSTAFA MOROĞLU (Devamla) – Ve bir dahaki yıl, umarım hep beraber, 2 Temmuzun insanlık için, sadece Sivas için, sadece Türkiye için değil, insanlık için hepimizin lanetlemesi gereken bir olay olduğunu anımsar ve ona göre davranırız.

Şimdi çalışma saatlerini konuşuyoruz. Daha önceki günlerde de, dün de ısrarlarımıza rağmen… “Arkadaşlar, gelin bu yasayı yarın görüşmeye devam edelim, öbür gün çalışalım, ondan sonraki gün de çalışalım. Bunca hem kendi bedenlerinize hem de bizim bedenlerimize ıstırap vermeyin, doğru yapmıyoruz.” dedik, bu kabul edilmedi. Şimdi, bugün böyle bir önergeyle geliniyor.

Yani, aslında bütün yaşadığımız olayların temelinde yatan şeyin, bu çoğunluk içgüdüsüyle davranma biçiminin olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yani sizden başka sanki Mecliste bir grup yok, başka milletvekilleri yok, her istediğinizi çoğunluk anlayışınızla kabul ediyorsunuz, bize de ettirmeye çalışıyorsunuz ve bize de, bizim de tasvip etmediğimiz bazı davranışları yapmaktan başka bir çare bırakmıyorsunuz. Bu sadece çalışma saatleri biçimine yansımıyor değerli arkadaşlarım. Bakın, biraz önce AKP Grubu adına arkadaşımız çıktı, dedi ki: “İşte, yarım bıraktığımız bir torba yasadan sonra bir yasa tasarısını daha görüşeceğiz.” Niye yarım bıraktık? Niye bitirmedik? İstediğiniz zaman yarım bırakıyorsunuz, istediğiniz zaman saatleri uzatıyorsunuz, istediğiniz kadar çalıştırıyorsunuz. Böyle bir anlayış demokrasiye ve demokrat olanlara yakışmıyor değerleri arkadaşlarım sadece buradaki milletvekili gruplarına değil.

Örneğin 2 Temmuzla ilgili inanın ilk başta tavır alması gereken, devleti temsil eden, Hükûmet olan bir grup bu işe öncülük etseydi. Dün Kocaeli’de yine Sivas katliamını protesto eden ve o ölenlerin anılarını yaşatmak ve hafızalarda onu unutturmamak -bunun nedeni de şu- bir daha böyle katliamlar olmasın inancıyla hafızalarımızı, belleklerimizi tazelemek için yapılan gösterilere yine biber gazıyla, yine copla, yine barikatlarla engel olunmaya çalışılmasaydı bu tür istemediğimiz davranış biçimleriyle ve tartışmalarla karşılaşmazdık. Bunu sadece milletvekili grubu olarak bize yapmıyorsunuz çünkü öyle bir psikoloji içerisine girmişiz ki güçlü olmanın içgüdüsünü hep zayıf olana karşı kullanmak gibi bir davranış içine giriyoruz.

2 Temmuza ilişkin yapılan gösterilere karşı gösterdiğiniz davranışlar da bundan ötürü, bu olayı toplumsal belleğimize unutturmamak için bizim çabalarımıza karşı takındığınız davranışlar da bundan ötürü. Sadece bize mi? Hayır, biraz önce Grup Başkan Vekilimiz Sayın Nurettin Canikli, “İnsaf kelimesi gerçekten doğru bir kelime.” dedi. Gerçekten insaf! Daha, sanırım üç gün ya da dört gün önce -bu kadar çalışma saati içinde zamanı da hatırlamıyorum- torba yasa görüşülürken engellilerin kamu kurum ve kuruluşlarına erişebilirliğini sağlamak için, engellilerle kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerini sağlamasına ilişkin verilen süreyi önergelerinizle bir yıl ertelemediniz mi? İnsaf denilecekse bunlara denilecek! Hak arayan herkese ve az olan herkese karşısınız çünkü çoğunluksunuz. Gençlere karşısınız, engellilerin taleplerine karşı duruyorsunuz, bugüne kadar kadınlara, kadınların hak arayışına, kadınların kendi haklarını kullanmalarına karşısınız. Bir yıl bir yasama görevi yaptık burada, bir yıldır hiç…

Ben hep bekledim, acaba ben mi yanılıyorum dedim. MHP Grubunun getirdiği herhangi bir araştırma önergesine, BDP Grubunun getirdiği herhangi bir araştırma önergesine, Cumhuriyet Halk Partisinin getirdiği herhangi bir araştırma önergesine ya da önerisine acaba hakikaten bu da doğru bir şey deyip çoğunluk olarak AKP Grubu onay verecek mi? Hiçbirine vermediniz. Çok olanın haklarını korumakla yükümlü değildir demokrat olanların görevi, demokrasi de böyle bir şeydir. Zaten çoğunluk, iktidarı temsil ediyordur, haklarının korunması önünde herhangi bir engel yoktur, asıl engel az olanların, azınlık olanların, haklarını korumaktır ama bununla ilgili en ufak bir çaba göstermedik. Umarım bu Meclis yasama yılı bunun için son bir milat olur ve bizim önümüze istediğiniz önergeleri istediğiniz zaman getiren, istediğiniz zaman yarıda kesen, istediğiniz zaman yirmi dört saat çalıştıran bir davranış içinde olmaktan vazgeçeriz çünkü ancak o zaman, sizin de bu kürsüden defalarca belirttiğiniz gibi, Türkiye'nin ağır sorunlarını çözmek için bir irade gösterebiliriz. Gösteremediğimiz zaman bu ne size yarar ne bize yarar ne de Türkiye’ye yarar ve bugüne kadar yapılan uygulamalar göstermiştir ki bir yıl içinde biz Türkiye'nin temel sorunlarıyla ilgili en ufak bir çözüm atan bir Meclis kararı alamadık değerli arkadaşlarım. Bu size çok yadırgayıcı gelebilir. Varsa yoksa yargı. Varsa yoksa yargı. Varsa yoksa yargı. Yargının sizin istekleriniz doğrultusunda hareket etmesini engelleyecek en ufak bir girişime dahi müsaade etmeyecek bütün kırıntıları temizlemek için bütün bunlarla uğraştık. Ne Ödemiş’teki patates üreticilerinin sorunlarıyla uğraştık ne 6 bin liraya aldığı ineği 2 bin liraya satmak zorunda kalan köylülerin sorunlarıyla uğraştık ne gençlerin kredi ve yurt taleplerine cevap bulduk ne de yüzde 1.400 artan kadın cinayetlerinin önüne geçebildik.

Bakın, iş cinayetleriyle ilgili on yılda 13 bin insan kaybetmişiz. Burada, bizim Genel Başkanımızın önderliğinde yürütülen, bir acı sorunu yani terör meselesini çözmek için -en temel meselelerimizden biri- artık insanlar ölmesin diye çabaladığımız konu ama iş cinayetlerinde de 13 bin kişiyi kaybediyoruz. Bununla ilgili, bunu azaltan bir çözüm bulabildik mi? Hayır. İşsizliği azaltan bir çözüm bulabildik mi? Hayır.

Değerli arkadaşlarım, o nedenle, eğer bu tür davranışlardan vazgeçer de, orada bir de muhalefet var, ana muhalefet var, bir orta muhalefet var, bir küçük muhalefet var, bunlar da sizin aldığınız yüzde 50’nin karşısındaki yüzde 50 oyu temsil ediyorlar. Bunların da söylediklerine, bunların da seçmenlerinin bunlara ilettiği taleplere kulak verelim, beraberce bir çözüm bulalım anlayışına gelmenin yolu ilk önce Meclisin çalışma düzenini, çalışma saatlerini beraberce oluşturmaktan geçiyor. Bunu başarmak için, herhâlde bütün arkadaşların -dün gece konuşmamda da söyledim- sadece bunun için bile bir karşı duruşu sergilemeye başlarsanız, inanın bizi mutlu eder. Mutlu olmak bizim isteklerimizin yerine gelmesi anlamında değil, demokrasimizin işleyişini doğru bir yola koymaya çalışırız. O nedenle, bu getirilen öneriye karşı olduğumuzu ve çalışmaya devam etmek istediğimizi belirtmek istiyoruz. Çünkü bizim ne zaman nasıl çalışacağımızı beraberce belirleyelim, sizlerin oylarıyla değil.

Size 2 Temmuzla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum değerli arkadaşlarım: Hani az olandan yana olmak devletin görevidir düşüncesinden kalkarak söylüyorum. Ben Denizli’nin Güney ilçesinde doğan bir arkadaşınızım. Herhangi bir Alevi mezhebiyle falan da ilişkim yok, Alevi inancıyla ilişkim yok ama bugüne kadar hiçbir Alevi’nin hiçbir Sünni’ye dokunduğunu görmedim, insana dokunduğunu görmedim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SITKI GÜVENÇ (Kahramanmaraş) – Sünni de dokunmaz!

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Moroğlu.

MUSTAFA MOROĞLU (Devamla) – Sayın Başkan, bitirmek istiyorum.

BAŞKAN – Lütfen sözlerinizi tamamlayınız, düzeltin.

SITKI GÜVENÇ (Kahramanmaraş) – Bu tip konuşmalar bu oyunları oynayanların işine yarar.

MUSTAFA MOROĞLU (Devamla) – Cümlemin sonunu beklerseniz ne demek istediğimi anlarsınız; zamanım yetmedi.

Burada iki inanca sahip insanların birbirine kırdırılması ve birbirine düşman oldurulması için bazı oyunların oynandığını siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz ama bu oyunların engellenmesi iktidarın ve çoğunluğum diyen inancın görevidir. Bu görevi hep beraber yapmaya davet ediyorum.

SITKI GÜVENÇ (Kahramanmaraş) – Bu oyunları oynayanlara karşı mücadeleyi hep beraber yapalım.

MUSTAFA MOROĞLU (Devamla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Moroğlu.

Öneri lehine Isparta Milletvekili Recep Özel.

Buyurunuz Sayın Özel. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; AK PARTİ Grubumuzun grup önerisi lehinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Dün gece 55 kez, karar yeter sayısı hariç, yoklama istendi ve bütün arkadaşlarımız yirmi saniye gibi bir sürede sisteme girerek bir rekor kırdık, bize bu mahareti kazandırdıkları için CHP Grubuna teşekkür ediyoruz [CHP sıralarından alkışlar(!)]

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Daha öğreneceğiniz çok şey var.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Yarınki çalışma takvimimizde iki yasayı bitirip, inşallah öbür güne kalmadan bir an önce tatile girip verimli güzel bir dönemi bitireceğiz. Bugün iyi bir dinlenir, yarın zinde bir şekilde Meclise gelirsek, bütün verimliliğimizle de katkıda bulunursak, CHP de iyi bir muhalefet yaparsa bütün vatan, millet bizden şükran duyar diyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özel.

Aleyhte İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi. (CHP sıralarından alkışlar)

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; tabii, dün akşam…

HAMZA DAĞ (İzmir) – Dünkü gibi olsaydı.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (Devamla) – Dün akşamki gibi olamaz. Dün akşamki gibi olabilmesi için… Dün sustum iyi bir şeyler yaparsınız diye, iyi bir şeyler yapılmadığını görünce, AKP’nin yaptığı iyi bir şey de olmadığı için bugün susmak değil, konuşmak istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, yirmi altı saattir çalışılıyor ve bu yirmi altı saatlik çalışma içinde burada en sakin olan, bu konuda belki hiç tepki koymayan arkadaşlarımız bir tahammülsüzlük içinde, bir stres içinde burada, Meclisin usulüne uymayacak birçok uygulamalara, yöntemlere başvurma durumunda oluyorlar. Burası yasama yeri. Yasama, yasaları çıkarırken sakin, sağlıklı, birbirimizi anlayan, dinleyen ve anlattıklarımızı anlayan bir düzeyde Meclis çalışmalarının yürütülmesi gerekiyor. Oysa şurada görüyoruz ki Meclis çalışmalarının bütününde, kalabalığın büyük bir bölümü, Mecliste oturanların büyük bir bölümü tamamen, oylamaya, neye oy verilip verilmediği bilinmeden, bir bilinç yapısıyla değil, bir işaretle iradeler konulduğunu artık herkes biliyor. Oysa yasama sürecinde bu konuları sağlıklı tartışarak, birbirimizi anlayarak bu sorunları aşabiliriz.

Değerli arkadaşlar, biz isterdik ki bugün burada olan arkadaşlar, burada kalmak zorunda olan Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, biz de Sivas katliamının yıl dönümünde hep beraber orada olmak isterdik. Oradaki arkadaşlarımızı bir kez daha selamlıyorum, oradaki katliamı bir kez daha bu kürsüden protesto ediyorum ama gönül isterdi ki biz de bütün arkadaşlarımızla o katliamın yıl dönümünde orada olabilseydik, onların acılarını paylaşma imkânını keşke bize verebilseydiniz; bundan mahrum bırakıldık.

Değerli arkadaşlar, geçenlerde bu kürsüden yine konuştum. O zaman Sayın Canikli “Böyle bir şey yok.” dedi; buradaki stenograflar için söylemiştim, “Aralıksız çalışıyorlar.” demiştim; “Yok, dinleniyorlar; onlar vardiyalı çalışıyorlar, dinleniyorlar.” dedi. Oysa yirmi altı saattir bu arkadaşlar hata yapsalar suçlu olacaklar, eksik yapsalar suçlu olacaklar. Oysa yirmi altı saat, yirmi yedi saat, insan onuruna yakışmayacak bir koşulda Meclisteki insanları, kavasları, Kanun ve Kararlarda çalışan arkadaşları burada tutuyoruz.

Ayrıca, bu arkadaşlarımıza Genel Sekreterlik bir uygulama daha yapmış. Yemekhane bir başka yerde… Buradaki Meclis lokantasında yemek yemeleri bile engelleniyor. Buraya gidip gelme, koşuşturma içerisinde niye bu ayrımcılık yapılıyor? En azından burada bizim bütün sırlarımızı, bütün sürecimizi bilen arkadaşların Meclisin lokantasında bizimle yemek yemesinin ne engeli var?

Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, şimdi soruyorum: Bu kadar aceleye getirilen birçok önemli yasayı, saatlerce konuştuğumuz ama saatler sonucunda yine doğru çözüm üretemediğimiz bu tip yasal düzenlemeleri, sağlıklı bir şekilde, çok da uzatmadan, diğer günleri de doğru dürüst sıralandırarak sağlıklı bir tartışma yapsak bize daha yakışan olmaz mı? Biz de insanız sonuçta. Biz de hatalar yapmamamız açısından sağlıklı, verimli bir çalışmayı Meclisin gündemine oturtmak durumundayız.

Bu bir yılın bütün süreci böylesi bir tempoda geçti. Umuyorum ve diliyorum, bundan sonraki dönemde, özellikle belirli saatler dışında, gerekiyorsa hafta sonu da çalışma koşuluyla diğer yasaları sağlıklı bir şekilde, bir oldubittiye getirmeden tartışabilmeliyiz. Çünkü dünkü tartışmalardan da biliyoruz ki burada birbirimizi dinlemeden, anlamadan, yalnız “grup önerisi” diye, grupta birkaç kişinin imza atması sonucunda burada o kararlara uyma noktasının ötesine gitmeyen… Esas yapmamız gereken, gerçekten örnek teşkil edecek yasama görevimizi yerine getirmede diğer komisyonlardaki çalışmalarımızı sağlıklı yapabilmemiz için… Komisyonlarda birçok görevimiz var. Bir tarafta Darbeler Komisyonu, bir tarafta ihtisas komisyonları, Anayasa Komisyonu… Buralara zaman ayırıyoruz. Oradan koşturmaca… Yoklamalar yapılıyor, buralara koşuyoruz. Bunun yerine bunların da düzene sokulduğu bir Meclis çalışmasını hepimizin hak ettiğine inanıyorum.

Onun için, gelin, bu süreleri insan onuruna yakışan bir şekilde, sağlıklı bir atmosferde ve vizyonla, milletvekilliğinin vizyonuna yakışan bir noktada bu tartışmaları yürütelim ve bize yakışan yasama yıllarını böyle yürütelim diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlarım, yine burada birçok kanun çıkarılıyor. Önemli olan, buradan yasama olarak çıkarılan yasaların uygulanması ama uygulamada, yürütme, yasamanın birçok kararının tam tersi uygulamalarla ve mahkeme kararlarını -tam tersi uygulamalarla- reddeden noktadadır. Onun için, yalnız kanun yapmak değil, onun gereğini yerine getirmek hepimizin görevi olmalı diye düşünüyorum.

Bu nedenle önergenin aleyhinde oy kullanacağımızı ifade ediyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Çelebi.

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Öneri kabul edilmiştir.

Şimdi, alınan karar gereğince gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sırada yer alan, 156 sıra sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

 

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sırada yer alan, 302 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 

2.- Manisa Milletvekili Recai Berber ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Atanamayan Öğretmenlerin Boş Bulunan Kadrolara Atanması ve Devlet Memurları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunlarının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Öğretmen İhtiyacının ve Eğitim Programlarının Planlanması ve Uygulanması Hakkında Kanun Teklifi, Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/679, 2/47, 2/73, 2/219, 2/566) (S. Sayısı: 302)

 

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan, 287 sıra sayılı Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

3.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

 

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4’üncü sırada yer alan, 301 sıra sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlıyoruz.

 

4.- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl’ün; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/637, 2/700) (S. Sayısı: 301)

 

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

Böylece, çalışamayacağımız anlaşıldığından, alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için, 3 Temmuz 2012 Salı günü, saat 13.00’te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

                                                                               Kapanma Saati: 16.00