TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                                  17’nci Birleşim

                                                                                        10 Kasım 2011 Perşembe

 

(TBMM Tutanak Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- ÖLÜM, SAYGI DURUŞU VE TAZİYELER

1.- Ulu Önder Atatürk’ün ölümünün 73’üncü yıl dönümü münasebetiyle saygı duruşu

 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 73’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı

2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 73’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı

3.- İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 73’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı

 

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 73’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

2.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 73’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

3.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 73’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

4.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 73’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna ilişkin yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname’yle ilgili yaptığı konuşmaya ilişkin açıklaması

 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 milletvekilinin, taş ocaklarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47)

2.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48)

3.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 milletvekilinin, doktorların ve diğer sağlık personelinin çalışma ortamlarının güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49)

 

B) Gensoru Önergeleri

1.- Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın; bazı soruşturma ve operasyonlarda kolluk güçlerine hukuka aykırı uygulamalar yaptırdığı, yargıya müdahale ettiği, açıklamalarında kullandığı bazı ifadelerle devlet adamı ciddiyetinden uzaklaştığı ve yetkilerini hukuka aykırı olarak kullandığı iddialarıyla İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/2)

 

C) Tezkereler

1.- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın, beraberinde bir heyetle, İtalya Senatosu Dışişleri ve Göç Komisyonu'nun vaki davetine icabetle İtalya'ya resmî ziyarette bulunmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/627)

2.- TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in, Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Miroslova Nemcova ile Almanya Federal Meclisi Başkanı Norbert Lammert'in vaki davetlerine icabet etmek üzere beraberinde bir Parlamento heyetiyle, Çek Cumhuriyeti ve Almanya'ya, resmî ziyarette bulunmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/628)

 

VII.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- (11/2) esas numaralı, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 15/11/2011 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ve bu görüşmelerin tamamlanmasından sonra çalışmaların sona erdirilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

VIII.- DİSİPLİN CEZASI İŞLEMLERİ

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, konuşması sırasında konudan ayrılmamaya davet edilmesine rağmen konuya gelmemesi nedeniyle İç Tüzük’ün 66’ncı maddesi gereğince konuşmaktan men edilmesi

2.- Çorum Milletvekili Salim Uslu’ya, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in konuşması sırasında saldırıda bulunması nedeniyle İç Tüzük’ün 160’ıncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince kınama cezası verilmesi, yapılan oylama sonucu kabul edilmedi

 

IX.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- Çorum Milletvekili Salim Uslu’ya, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’e konuşması sırasında saldırıda bulunmasından dolayı kınama cezası verilmesi hususunu Genel Kurulun oyuna sunması nedeniyle Başkanın tutumu hakkında

 

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı: 41)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Hava Hizmetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/423) (S. Sayısı: 21)

 

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, canlı hayvan ve et ithalatı ile yerli üreticinin korunmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/49)

2.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Ekonomik ve Sosyal Konseyin çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/116)

3.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, basında yer alan GDO’lu mısır ithali ve GDO’lu ürün üretimi ve tüketimiyle ilgili iddialara,

- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Kütahya-Tavşanlı’daki tarımsal üretim ve hayvancılık verileri ile toprak ve su kirliliğine,

- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, buğday alım fiyatlarına,

-   Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Bursa’nın AB ile ortaklaşa finans edilen bir projeye dâhil olmadığı iddialarına,

- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Adıyaman ve ilçelerinde 30 Mayıs 2011 tarihindeki dolu felaketinde meydana gelen zarara,

- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, et fiyatlarının yüksekliği nedeniyle canlı hayvan ithalatının serbest bırakılmasına,

-           Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa-Gürsu merkez ve köylerinde meydana gelen dolu felaketine,

-                       Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın, Çevre Düzeni Planının hayvancılığa etkilerine,

- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu-Göynük’e bağlı bir köyde telef olan hayvanlar nedeniyle köylülerin yaşadığı mağduriyete,

- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, canlı hayvan ve et ithalatına,

- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, hububat ithalatına,

 - Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TMO’yla ilgili iddialara,

- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kültür mantarı yetiştiriciliğinde kullanılan elektriğin bedelinin tarımsal faaliyet kapsamına alınmasına,

- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, TMO fındık alımlarına,

- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, nişasta bazlı şeker üretimine ve ithaline,

-                     İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, Bakanlığa bağlı teşkilatlardaki lojmanlara ve bir iddiaya,

- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, yer fıstığı üretimine,

- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara-Çubuk ve Akyurt’ta doğal afet nedeniyle çiftçilerin yaşadığı mağduriyete,

- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, sözleşmeli personelin özlük haklarına ve kadrolu personel statüsüne geçirilmesinde yaşanan sorunlara,

- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, kuduz hastalığına ve alınan önlemlere,

- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, canlı hayvan ithaline,

-            Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Bakanlıkta üst düzey görevlerde bayanların olmamasına,

Tarım ve hayvancılık sektöründe e-devlet uygulamasına,

İlişkin soruları ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/247), (7/248), (7/249), (7/250), (7/251), (7/252), (7/253), (7/254), (7/255), (7/256), (7/257), (7/258), (7/259), (7/260), (7/261), (7/262), (7/263), (7/264), (7/265), (7/266), (7/267), (7/268), (7/269)

4.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ARGE birimlerinde görevlendirilen personel sayısına ve yapılan faaliyet ve projelerin istatistiki bilgilerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı  (7/339)

5.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, uzman hekimlerin acil servislerde nöbet tutmalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/391)

6.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, zeytin üretimi ve üreticisinin desteklenmesine,

-                Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Bursa ve bazı ilçelerindeki zeytin üreticilerinin mağduriyetine,

- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, TAR-GEL Projesi kapsamında ataması planlanan veteriner hekim ve ziraat mühendislerine,

İlişkin soruları ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/444), (7/445), (7/446)

7.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Kıdem Tazminatı Fonu’na ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/464)

8.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya Ovası Projesi’ne ve Konya’nın ekonomik ve sosyal bakımdan gelişmesi için öngörülen projelerin hayata geçirilmesine,

-              Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da yarım kalan ve devam ettirilen kamu yatırımlarına,

İlişkin soruları ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/502), (7/503)

9.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Suriye’ye yapılan ihracat ve ithalatla ilgili yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/532)

10.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Rusya ile olan doğal gaz anlaşmasının sona erdirilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/539)

11.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatların İyileştirilmesine Dair Genelge’ye ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/554)

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Afşin Çöllolar Kömür Havzasındaki göçüğe ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/571)

13.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Rusya’dan gaz alımının özel sektöre devredileceği iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/586)

14.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da maden arama izni verilen yerlere ve maden ocaklarıyla ilgili sorunlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/587)

15.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa sınırları içinde maden arama izni verildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/588)

16.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Gördes’deki bir köyün elektrik hatlarının onarımına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/589)

17.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Nabucco Projesi’ne ve Rusya ile doğal gaz anlaşması süresinin dolmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/590)

18.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, seçim sürecinde TTK’ya 1400 işçi alınması yönünde söz verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/678)

19.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, maden mühendislerinin istihdamına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/679)

20.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya-Elmalı’nın bazı köylerindeki maden ve taşocaklarının çevreye verdiği tahribata ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/717)

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektriğe yapılan zamlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/718)

22.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, doğal gaz ithalatına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/719)

10 Kasım 2011 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

------ 0 ------

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17’nci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

 

III.- ÖLÜM, SAYGI DURUŞU VE TAZİYELER

1.- Ulu Önder Atatürk’ün ölümünün 73’üncü yıl dönümü münasebetiyle saygı duruşu

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bugün Ulu Önder Atatürk’ün ölümünün 73’üncü yıl dönümüdür. Genel Kurulumuzu Yüce Atatürk’ün aziz hatırası önünde iki dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.

(Saygı duruşunda bulunuldu)

BAŞKAN – Ruhu şad olsun.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Atatürk’ün ölümünün 73’üncü yıl dönümü nedeniyle söz isteyen Ankara Milletvekili Levent Gök’e aittir.

Buyurun Sayın Gök.

 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 73’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı

 

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 10 Kasım, Büyük Önderimiz Atatürk’ümüzün 73’üncü ölüm yıl dönümü, bu nedenle gündem dışı söz aldım. Büyük Önderimizi, Atatürk’ümüzü saygıyla, rahmetle ve şükranla anıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, bugün gündem dışı söz aldım ama aslında bugün bence Meclisimizin gündemi Atatürk olmalıydı, Mustafa Kemal olmalıydı. Bugün herkes söz almalı, Atatürk’ü konuşmalıydı. Beş dakikalık bir konuşmayla Büyük Atatürk’ü, Önderimizi anmak doğrusu içime sinmiyor çünkü Atatürk’ün bizler için yaptığı ortada ve bugün bizler burada olabiliyorsak, bunu Büyük Önderimize borçluyuz. Bu Meclis, Büyük Önderimiz Atatürk’ümüzün kurduğu bir Meclistir, onun için bugün herkes bence Atatürk’ü konuşmalıydı. Beşer dakikaya sığmayacak kadar büyük başarılara imza atmış bu büyük kahramanı bir kez daha saygıyla anıyorum.

Niçin Atatürk, niçin Atatürk devrimleri, niçin Atatürk’ü konuşmalıydık? Çünkü Atatürk’ü konuşurken tam bağımsızlık tutkumuzu ifade ediyoruz; çünkü Atatürk’ü konuşurken halkın iradesine, yurttaşın özgürlüğüne, modernleşmeye dayalı çağdaş bir toplum olma iddiamızı ifade ediyoruz; cumhuriyet, laiklik, demokrasi üçgenini korumaya ve geliştirmeye yönelik kararlılığımızı ifade ediyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Atatürk devrimleri, emperyalizme, kurulu düzenin yanlışlıklarına, eşitsizliğe, gericiliğe, sömürücülüğe ve imtiyazlara karşı bir başkaldırının ifadesidir; uluslaşma sürecinin, laik cumhuriyet yapılanmasının, çağdaşlaşma hedefinin, aydınlanma devriminin ve bunların sürekliliğinin ifadesidir. Büyük Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni tüm yurttaşlarının ilke ve ideal beraberliği üzerine kurmuştur. Cumhuriyet ile “tebaa”nın yerini “yurttaş” almıştır. Cumhuriyet, gücünü bu beraberliği oluşturan tüm insanların hakları, eşitliği ve bütünlüğü ilkesinden almaktadır, o yüzden bugün hepimiz ayrı ayrı Atatürk’ü konuşmalıydık.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Atatürk, halk egemenliğini amaçlamış ve çok partili yaşamı her zaman savunmuştur. Bu Meclis, az önce de söylediğim gibi, onun bize en büyük eserlerinden bir tanesidir. Atatürk, halk egemenliğini ararken “Her şey Mecliste konuşulsun, tartışılsın ve Mecliste halkın seçtiği milletvekilleri yasama faaliyetlerini yapsın.” diye bu Meclisi kurmuştur ama bugün, yazın, geçtiğimiz aylarda ve hâlen devam eden uygulamayla, 1 Kasımda biten uygulamayla, Hükûmetimiz, ne yazık ki halkın egemenliğini çiğneyerek kanun hükmünde kararnamelerle ülkeyi yönetmeye başlamıştır. Bu, Atatürk’e karşı yapılmış en büyük saygısızlıklardan bir tanesidir.

Değerli milletvekilleri, bizler hepimiz Atatürk’ü bütün evlatlarımıza, çocuklarımıza, nesillere anlatmakla yükümlüyüz ama bugün Millî Eğitim Bakanlığının görevleri arasından Atatürk milliyetçiliğine ve laik, sosyal hukuk devleti ilkesine bağlı vatandaş yetiştirme ilkesi çıkartılmıştır. Bu da bizim çok büyük ayıbımızdır. Bunlarla ben Atatürk’e layık olduğumuzu düşünmüyorum. Gerçek Atatürkçü olmamız gerekiyor, sözde, törenlerde Atatürk’ü anarak ya da önünde saygı duruşu yaparak değil, onun içinin boşaltılmadığı, devrimlerinin sürekli kılındığı ve devrimlerinin nesillerimize anlatıldığı bir Atatürk’ü bizler arıyoruz.

Yine, Atatürk, bilime, bilimsel özerkliğe çok büyük önem verirdi ama yine İktidarınız döneminde TÜBA ve TÜBİTAK’ın yasasında yapılan değişikliklerle bilimsel özerkliğe büyük darbe vurulmuştur. Bir yandan halkın iradesi hiçe sayılmıştır, bir yandan bilimsel özerklik hiçe sayılmıştır ve bir yandan da gençlerimizi yetiştirirken kullanacağımız en büyük argümanlardan Atatürk ilkelerine bağlı gençler yetiştirme ilkesi bugün okullarımızın müfredat programından çıkartılmıştır. Böyle Atatürkçülük olmaz.

Atatürk büyüktür ve beş dakikalık konuşmaya sığmayacak kadar da çok daha anlatılacak konuları vardır, ilkeleri vardır.

Bu duygularla Büyük Atatürk’ü sonsuz bir şükranla ve rahmetle anıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Gök.

Gündem dışı ikinci söz, yine aynı konuda söz isteyen İzmir Milletvekili Oktay Vural’a aittir.

Buyurun Sayın Vural. (MHP sıralarından alkışlar)

2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 73’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı

 

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 73’üncü yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükran duygularımla anıyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.

Aslında, tabiatıyla gönül isterdi ki bütün siyasi partiler olarak bir araya gelip bunu bir gündem dışı bir konuşmayla dile getirmek yerine özel bir gündemle toplantı yapabilseydik çok daha iyi olacaktı. Zannederim bayram ertesi olması böyle bir organizasyonu engelledi. Ama böyle bir konu gündemdir, gündemin içinde olmak da Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevidir.

Aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk bulunduğu çağı çok iyi analiz ederek gelecekte ileri, çağdaş bir ülkenin temelini atmış ve yaşadığı yüzyıla damgasını vurmuş, çağların ötesine seslenmiş, bütün ömrünü milletine vakfetmiş, eşine az rastlanır büyük bir dünya lideridir. Onun en büyük eseri, şüphesiz, temellerini attığı çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’dir. Pek çok zorluklarla kurulan cumhuriyet, bağımsız ve hür bir ülkenin nasıl oluştuğunun, modern bir ülkeye nasıl dönüştüğünün muhteşem hikâyesini anlatır. Bize düşen görev, Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı bu büyük mirasa sahip çıkmaktır. Bizler Türk milliyetçileri olarak bu mirasa bugün de aynı yüksek ruh ve şuurla sahip çıkarak cumhuriyetimizi daha ilerilere, milletimizi çağdaş medeniyetler seviyesinin ötesine taşımaya kararlıyız.

İnanıyorum ki milletimiz onun eserlerine, cumhuriyetimizin bütün değer ve kurumlarına geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de sahip çıkacak, bu değerlerin içini boşaltmaya çalışan, onun gösterdiği yoldan saparak başka yol haritalarına itibar edenlere, birtakım müzakereler yoluyla değiştirmeye kalkanlara, bunlara önayak olanlara, gaflet ve dalalet içinde bulunanlara gerekli cevabı verecektir.

Aradan geçen yetmiş üç yıllık sürede hem şahsına hem de eserlerine yönelik içeriden ve dışarıdan yapılan hayâsız saldırılara rağmen onun aziz hatırası milletimizle beraber, millî mücadeleyle çizdiği yol haritası ve kurumları hâlâ dimdik ayaktadır ve onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti de ilelebet payidar kalacaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz ve kararlıyız.

O, bu ülkeyi müreffeh, saygın; bu milleti kutlu ve mesut yaşatmak için varını yoğunu ortaya koymuş bir devlet ve ülkü adamıydı. Atatürk’ün milletin değerlerine, inancına, kimliğine, benliğine, diline ve geleceğine sarsılmaz bir imanla bağlı mücadelesi, şüphesiz ki millî mücadelenin kazanılmasını ve hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz temellerde kurulmasını sağlamıştır.

Sayın milletvekilleri, Atatürk’ün 2 Şubat 1923 günü İzmir’de vatandaşlarla yaptığı altı saatlik konuşmada, aslında bugüne de ışık tutacak çok önemli düşünceleri ve fikirleri o günlerde dile getirdiğine şehadet ediyoruz. Aslında, Mustafa Kemal Atatürk’ün uluslararası itibar hakkında şu ifadeleri ne kadar ibret vericidir: “Dünyanın bize hürmet etmesini istiyorsak evvela biz kendi benliğimize hürmet edelim.”

Evet, milleti yamalı bohçaya dönüştüren anlayışla, millî benliğe yapılan saldırılarla, dışarıdan gelecek alkışlarla, ödüllerle itibar kazanılamaz.

Atatürk, milletine bedel ödettirmeyecek, milleti sonu gelmeyecek maceralara sürüklememek siyasetini de yapmıştır. Ham hayallerle yola çıkanların hüsrana uğrayacağını aynen şu şekilde ifade etmiştir: “Herhangi bir millet, hayatını muhafaza için, hayatiyet sebeplerini elde etmek, düzenlemek için adım attığı zaman seçtiği amaç hayalî olursa her hâlde muvaffak olamaz.” Bugün başka coğrafyalarda emperyal güçlerin projelerini tatbik ederken kendi coğrafyasını ve milletini unutup hayatını muhafaza edecek politikaların dışında adım atmasının bedelinin ne olabileceğinin de ipuçlarını vermektedir.

Atatürk, içeride ve dışarıda başarıya ulaşmanın yolunu da şu şekilde ifade ediyor: “Muvaffak olmak, muvaffakiyetleri kuvvetle, selametle yürütebilmek için kuvvetli seciye sahibi olmalıdır. Bizim kuvvetli seciyemiz, tabii millî seciyemizdir. Daima ve daima bu millî seciyemizi yükseltmek, muhafaza etmek lazımdır. Bu ifadeden milliyetperverlik çıkar. Milliyet duygusu başlı başına bir içtimai heyete kuvvet ve katilik veren ve hayat kabiliyetini genişleten bir keyfiyettir.” Bu bakımdan, dışarıya karşı bağımsızlığı sağlamanın yolu, içeride milliyetperverliği güçlendirmekten geçmektedir, bunu ifade etmiştir.

Sayın milletvekilleri, Atatürk o toplantıda…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

OKTAY VURAL (Devamla) – Evet, Sayın Başkan, bu kadar önemli bir günde zannederim bir selamlamayı bitirme konusunda…

BAŞKAN – Sayın Vural, biliyorsunuz, bu konuda çok kararlıyız yani. Bunun yolunu açtığımız zaman…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, bugün özel bir gün.

BAŞKAN – Ama diğer sayın milletvekilleri diğer zamanlarda istismar etmeyeceklerse, buyurun.

OKTAY VURAL (Devamla) – Yani böyle bir konuyu dile getirmek için dile getirmeyi bile zül addediyorum.

BAŞKAN – Biliyorum ama süre beş dakika, biliyorsunuz yani. Grupların mutabakatıyla…

OKTAY VURAL (Devamla) – Rahmetli Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum. Kurucusu olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündem dışı bir konuşmayı değil, gündemin içerisinde bir değerlendirmeyle geleceğe ışık tutacak fikirleri burada dile getirecek uygun bir zamanın sağlanması konusunda hep beraber, birlikte böyle bir adımın atılması gerektiğini de düşünüyorum.

Tekrar, rahmet ve minnetle anıyorum, saygılarımı arz ediyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı üçüncü söz, yine aynı konuda söz isteyen İstanbul Milletvekili Bülent Turan’a aittir.

Buyurun Sayın Turan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

 

3.- İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 73’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı

 

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin başında hepinizi saygıyla selamlıyor, geride bıraktığımız Kurban Bayramı’nızı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Şehitlerimizin ve Van depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısı henüz tazeyken hatta enkaz altında kardeşlerimiz varken buruk geçen bu kutlu günlerin milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını, bütün İslam âlemine, bütün milletimize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, bugün anlamlı bir gün. Bugün, yaşamını milletine adayan, millî mücadelede silah arkadaşları ve isimsiz pek çok kahramanla beraber bu ülkeyi kuran büyük bir komutanın, ileri görüşlü bir siyasetçinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 73’üncü yılı. Burada, aziz hatırasına duyduğumuz saygının bir ifadesi olarak o’nu anmak üzere bir aradayız. Unutulmamalıdır ki Atatürk sadece cumhuriyetin kurucusu değil, aynı zamanda içinde görev yaptığımız bu Meclisin de yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin de başkanıdır, ilk başkanıdır.

Şüphe yok ki toplumlar ortak değerlerinin gücü nispetinde yükselirler, kuvvetlenirler ve ilerlerler. Milletçe hemfikiriz ki Mustafa Kemal Atatürk bu ülkede yaşayan her vatandaş için ortak bir değerdir. Bu ülkenin kurucusu, millî mücadelemizin, bağımsızlık savaşımızın kahramanıdır. Bugün bir yandan Atatürk’ü anarken öte yandan onun bize bıraktığı mirasa sahip çıkmak, bu mirasın üzerine aziz milletimizin menfaatlerine uygun yeni adımlar atmak boynumuzun borcudur. Türkiye’yi özlemle beklediği geleceğe taşımak, hatırı sayılır bir ülke yapmak, cumhuriyeti kazanımlarıyla beraber yükseltmek, demokrasinin hakkını vermek, vatandaşımızın hukukunu kollamak, milletimizin yüreğini ısıtmak halkımıza karşı en büyük ödevimizdir.

Atatürk'ün "Milletin alın yazısında biricik yetki ve kudret sahibi" diye ifade ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi yine onun ifadesiyle "Dertler için şifa bulunacak yegâne yerdir." O yüzden, işimiz vakitlerimizden çok fazla ve durmadan, yorulmadan Türkiye'yi yarınlara taşıyacak hedeflerin yerine getirilmesi için hep birlikte, yani muhalefetiyle iktidarıyla çalışmak en büyük sorumluluğumuzdur. Gazi Mustafa Kemal bir idealistti ve kendinden sonra gelenlere muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı hedef göstermişti. Bizler bu hedefin yılmaz takipçileriyiz.

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; Atatürk'ü ait olduğu zamana sıkıştırmamak, doğrusu ile yanlışı ile o dönemi özgüven içerisinde tartışmak, yaşananlardan gerekli dersleri almak en büyük Atatürkçülüktür. Aslolan, altı okun üstüne, 10 Kasım 1938'den beri ne konulduğudur. Dünden bugüne ülkemizin hangi adımları attığı, ne kadar çok yol yüründüğüdür, onun hedeflerine ne kadar çok yaklaşıldığıdır.

Bu noktada, samimiyetle belirtmek isterim ki minnetle andığımız Atatürk, topluma mal olmuş eşsiz bir şahsiyettir. Kimsenin ve hiçbir kurumun  tekelinde değildir ve olamaz. Ancak, altı okun yanına Atatürk'ü de ekleyerek, bunun üzerinden siyaset yapan, kendi seçmeni haricindeki herkesi ve bu ülkeye ait her değeri Atatürk düşmanı gibi gösteren bir anlayış ancak çağın gerisinde bir zihniyetin ürünü olabilir. 

Bugün, bir yandan her vesile ile Atatürk'ü kendilerine referans gösterenlerin, öte yandan Atatürk'ü âdeta siyasi rant uğruna kullanmaları,  ona ve ilkelerine yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Atatürk, asla bir seçim malzemesi değildir ve olamaz.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Böyle bir konuşma hiç yakışmadı sana! Ayıp!

FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Ayıp! Sana ayıp!

BÜLENT TURAN (Devamla) – Değerli milletvekilleri, Atatürk’ü, hayatını, millî mücadeleyi, arkadaşlarını, Meclisimizin kuruluşunu, defaatle çok partili sisteme geçme azmini okumadan, Atatürk’ü ve onun hayalindeki ülkeyi anlamak mümkün değildir.

Bugün, cumhuriyetle, demokrasiyle kavga edenlerin, bu kavgalarını, onun ismiyle meşrulaştırma çabaları, ne yazık ki, hem Atatürk'e hem de temsil ettiği değerlere çok zarar vermektedir. Ne Atatürk'ü diktatörlükle suçlayanlar ne de Atatürk'ü insanüstü, dokunulmaz bir varlık olarak sunanlar, maalesef, onun bize miras olarak bıraktığı anlayışa uygun düşmemektedir. Bu anlayış zaten Atatürkçülüğün bizatihi kendisine terstir. Zira, Atatürk'ün dediği gibi "Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır." Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duymak gerektiğini ifade eden bir şahsiyetin ismiyle bu anlayışı haklı kılmaya çalışmak Atatürk'ün anısına yapılabilecek en büyük haksızlıktır.

Öte yandan, Atatürk'ü eleştirilmez kılmak nasıl Atatürkçülük değilse, toplumun değerlerine hakaret etmek ve onu yakışıksız ifadelerle toplum nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışmak da çağın diliyle örtüşmemektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BÜLENT TURAN (Devamla) – Toparlayayım Başkanım.

BAŞKAN – Sayın Turan, sadece selamlamak için, toparlamak için değil.

Buyurun.

BÜLENT TURAN (Devamla) – Değerli milletvekilleri, bugün hem savaşçı hem mücadeleci hem barışçı kimliğiyle andığımız Atatürk ekonomik ve toplumsal hayatımızda büyük değişimler yaşanması gerektiğini düşünüyordu. Devrimciydi fakat asla darbeci değildi.

BAŞKAN – Sayın Turan, lütfen selamlayın.

BÜLENT TURAN (Devamla) – Atatürk din ve devlet işlerinin dengeli bir biçimde yürütülmesi gerektiğini düşünüyordu ama asla bir din düşmanı değildi. Bu yüzden bugün âdeta onun adıyla, demokrasisiyle, hep beraber ülkemizi yarınlara ulaştırmak hepimizin görevi olması gerektiği…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Turan.

BÜLENT TURAN (Devamla) – Sözlerimi, sürem bittiği için, onun güzel bir notuyla bitirmek istiyorum: “Beni övme sözlerini bırakınız, gelecek için neler yapacağınızı söyleyiniz.”

Hepinizi saygıyla selamlıyor, minnetle anıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Turan.

Sayın Köse, Sayın Özkan ve Sayın Çelik; söz talepleriniz var. Gündem dışı konuşmalar sırasında söz verilmeyeceğini geçen hafta belirlemiştik ancak Sayın Kaplan’ın Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkan Vekili olarak söz talebi var. Konunun önemi nedeniyle veriyorum sözü.

Buyurun Sayın Kaplan.

 

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 73’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

 

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Birinci Meclis 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplandı. Meclis Başkanlığına Mustafa Kemal Atatürk seçilmişti. Birinci Meclisin kuruluşu ve 1921 Anayasası’nın oluşumunda görev almış, Meclisimizin Anadolu halklarının tamamını temsil eden, cumhuriyetin kuruluş felsefesindeki “yüce çatı” anlayışla herkesi kucaklayan o dönemin Meclis üyeleriyle birlikte, Türk, Çerkez, Laz, Kürt bütün renkleri ve sesleriyle Meclisimizin üyeleriyle birlikte hepsini saygıyla anıyoruz 73’üncü yılında ve şunu ifade etmek istiyoruz ki cumhuriyetin kurulduğu 1920’li yıllar, yani 20’nci yüzyılın başları, yani ulus devletler sürecindeki Birinci Dünya Paylaşım Savaşı’ndan çıkan atmosferde bu birlikteliğimizi, zenginliğimizi, bu Meclisin çatısı altındaki farklılıklarımızı ve kardeşliğimizi birkaç sözle Atatürk’ün söylemlerinden dile getirmek istiyorum. 21 Anayasası’nın özü oluşturulurken Amasya’da Mustafa Kemal’le birlikte imzalanan protokoller, aynı zamanda kurulacak cumhuriyetin ilk sosyal ve siyasal sözleşmesi özelliğini de taşıyor. Mustafa Kemal, ortak vatan sınırından bahseden bir konuşmasında “Bu sınır ordumuzca silahla savunulduğu gibi aynı zamanda Türk ve Kürtlerin oturduğu vatan parçamızı içerir.” demiştir.

Yine 1 Mart 1921 Teşkilatı Esasiye görüşmeleri esnasındaki sözleri “Efendiler, Türkiye halkı ırken ve dinen ve harsen birlik hâlinde birbirine karşı karşılıklı saygı ve fedakârlık duygularıyla dolu ve kaderleri ve çıkarları ortak olan bir sosyal topluluktur. Bu toplulukta etnik haklar ve yöresel koşullara saygı iç siyasetimizin esaslı noktalarındandır.” belirlemesiyle “Türkiye halkı” kavramına ve 1921 Anayasası’ndaki “eşit yurttaşlık” tanımına önemle dikkat çekmiştir.

Kurtuluş Savaşı, Erzurum, Sivas, Misakımillî metinlerinde kayda geçirilen ve Mustafa Kemal’in Meclis önünde teyit ettiği mutabakatlar sayesinde yapılabildi. Aralarında hiçbir menfaat çatışması, üstlük-astlık davası bulunmadığına inanılan Müslüman halklar, özellikle de Kürtler, Kurtuluş Savaşı’nda ortak vatanı ve ortak menfaatleri savunmak için kolaylıkla bir araya gelebildiler.

Yine 11’inci maddesi 1921 Anayasası’nın… 16 Ocak 1923 İzmit konuşmasında Atatürk “Ayrı bir Kürtlük düşünmektense anayasamız gereğince zaten bir tür mahalli özerklikler oluşacaktır. O hâlde hangi vilayetin halkı Kürt ise onlar da kendi kendilerini özerk olarak idare edebileceklerdir.” söylemleri vardır.

Bütün bunların yanında, cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinde temel olan noktaların başında bağımsızlık gelir, istiklal gelir. Sonra, tanımı gelir, hukuk devleti, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu vurgulanır. Aradan uzun yıllar geçti. Şu an eğer bunun tartışmasını ve değerlendirmesini yapacaksa Meclis, bir İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 21’inci yüzyılda yeni bir anayasa çalışmasını yapacağımız bir sürecin içindeyken, 21’inci yüzyılın değerleriyle 20’nci yüzyılın değerleri arasındaki muazzam değişimin, insan hakları, çevre, ekoloji, kardeşlik, eşit yurttaşlık, demokrasi, çoğulculuk, kültürel çoğulculuk, çok dillilik gibi, bunların hepsinin ortak hukukunu oluşturacak yeni bir anayasayı eğer hayata geçirebilirsek Mecliste ve ülkemizdeki tüm yurttaşlarımızın kardeşliğini, barışını tesis edebilirsek, gerçekten o zaman Meclis Birinci Meclisin ruhuyla kendi görevini 21’inci yüzyılda da yapmış olacaktır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Kaplan, lütfen selamlayın.

HASİP KAPLAN (Devamla) – Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, gündem dışı konuşma 3 kişiye verilir, siz 4 kişiye verdiniz.

BAŞKAN – Sayın Tarhan, buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bakın, gündem dışı…

BAŞKAN – Bir saniye, Sayın Tarhan’ın söz talebi var.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ya, bir laf söylüyorum sana, sen ne biçim Başkansın yahu!

BAŞKAN – Lütfen oturur musunuz Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, diyorum ki: Gündem dışı konuşma 3 kişiye verilir, sen 4 kişiye verdin, neye göre verdiysen söyle.

BAŞKAN – Sebebini açıkladım Sayın Genç.

Buyurun Sayın Tarhan.

 

2.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 73’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

 

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Büyük Atatürk’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Kutsal toprağımız Anadolu’da, burada doğmuş olmanın bazen hüznünü yaşarız hep birlikte, bazen ve çoğu zaman aslında mutluluğunu yaşıyoruz hep birlikte. Bizler bugünleri borçlu olduğumuz, o, kalbimizde her zaman genç, devrimci Mustafa Kemal’i anıyoruz bugün. Bu ulusun yetiştirdiği, bu coğrafyanın ezilen halklarının Büyük Önderi Mustafa Kemal’i anıyoruz hep birlikte. Aynı Anadolu’da yaşamak gibi aslında anıyoruz onu. Onun devrimleriyle aydınlanmanın mutluluğu ve başladığı devrimleri tamamlayamamanın, layıkıyla geliştirip özümsememiş olmanın da hüznünü yaşıyoruz.

Dünyevi başarılara bu kadar yakın, parlak bir kişilik neden bu yolu seçti hiç sordunuz mu kendinize değerli milletvekilleri? Çünkü gerçek devrimci, başka şeyleri seçme şansı yüksek olmasına karşın yine de devrimi seçendir. O, tüm yoksunluklara, saldırılara karşın bu yolu seçti. Emperyalizmle kolay bir iş birlikçiliğini, rahat, sağlıklı ve uzun bir yaşamı değil, zorlu olanı, bağımsızlık ve özgürlük ve halkın egemenliği ülküsü için bu coğrafyanın en büyük devrim efsanesini bize bırakarak erkence göçüp gitmeyi seçti. Yoktan var ettiği bu şehri ve yoksul Anadolu’nun ihmal edilmiş kızlarına da yol açtığı, bizlere yol açtığı bu Meclisi ve en önemlisi tılsımlı bir bağımsızlık ruhunu bize bırakarak erkence göçtü, gitti.

Bağımsızlık efsanesi onu yetiştiren bu ulusta ve beslendiği topraklarda gizli. Bu genç devrimciyi yetiştirmenin mutluluğunu, bu uğurda, doğduğu toprakları ve evini bir daha hiç görememesinin de şefkatini ve hüznünü yaşıyoruz aslında.

Onun devrimi, ülkelerin çoğunluğunu azınlığına, yani emperyalizme hizmetkârlığa bir başkaldırıdır ve bizim onun başlattıklarını tamamlamak ve geliştirmekten başka da bir seçeneğimiz yoktur. Onun ifadesiyle “esir, soysuz ve dalkavuk olmamak, iş birlikçi bir rejime biat etmemek” için yarım kalanları tamamlamalıyız. Bize söylemeyi, yapmayı, hatta düşünmeyi yasaklamaya çalışanlara inat biz bunu yapmalıyız. Onun devrimlerinin, yöneten herkese örnek olmasını diliyorum.

Ben, öncelikle, bu Meclisi kazanımlarına sahip çıkmaya, halkın iradesinin tutsak edilmesine, ülkemizde özgürlüklerin gün gün karanlığa sürüklenmesine karşı çıkmaya ve bunun üzerinde hâlâ düşünmeyenler varsa onları düşünmeye davet ediyorum. Aydınlanma devrimine, cumhuriyete, demokrasiye, özgürlük ve çağdaşlığa her biçimde ve her kılıkta yapılan saldırılara karşı mücadele borcumuzdur değerli arkadaşlar. Bunu, daima saygın ve daima genç o devrimciye borçluyuz, hepimiz borçluyuz. Ruhu şad olsun.

Teşekkürler. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Tarhan.

Aynı konuda Sayın Canikli’nin söz talebi var.

Buyurun Sayın Canikli. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

 

3.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 73’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum.

Bugün cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 73’üncü yıl dönümü. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, birinci Mecliste görev yapan saygıdeğer milletvekillerini ve elbette daha sonrasında görev yapan milletvekili arkadaşlarını rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum.

Değerli arkadaşlar, bana göre Mustafa Kemal Atatürk’ün ve cumhuriyeti kuran kadronun bu millete, bu topluma verdiği en önemli hedef muasır medeniyet seviyesi hedefidir. Bu gerçekten son derece önemli bir hedeftir. Sadece söylenmiş olmak için ifade edilmiş bir hedef değildir. Bu hedefin iki tane ana unsuru olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi, refah seviyesinin yükseltilmesi, bu toplumu oluşturan bireylerin daha müreffeh bir ortamda yaşamalarının temin edilmesi, daha iyi hayat şartlarında hayatlarını sürdürmelerinin sağlanmasıdır. Bu önemli ayaklarından bir tanesi.

Muasır medeniyet seviyesinin ikinci ana unsuru da, yine, milletimizin bütün fertlerinin daha özgür bir ortamda, hür bir ortamda ve daha bağımsız bir ortamda hayatiyetlerini devam ettirmeleridir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından bugüne kadar bakıldığında, yetmiş üç yılda bu iki konuda da önemli mesafeler alındığını, gelişmeler sağlandığını inkâr edemeyiz. Hem refah seviyesinin yükseltilmesinde -bu, hiç kuşkusuz millî gelir seviyesinin yükseltilmesiyle gerçekleştiriliyor- hem de özgür bir ortamda, daha hür bir ortamda insanlarımızın düşüncelerini ifade edebildikleri ortamın oluşturulmasının sağlanması açısından bakıldığında iki noktada da çok önemli mesafeler ve gelişmeler olduğunu görüyoruz. Özellikle son yıllarda, refah seviyesinin yükseltilmesi noktasında, dünyadaki gelişmelerin aksine, dünyadaki sıkıntılara rağmen Türkiye’de bu konuda gerçekten takdirle izlenen, ekonomide refah seviyesinin artırılması olarak değerlendirebileceğimiz, tanımlayabileceğimiz gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Bu, son derece önemlidir.

Özgür ortamın tam anlamıyla evrensel ilkeler çerçevesinde oluşturulması için de, toplum olarak bütün siyasi partilerin, milletin tamamının talebi ve katkılarıyla ve esas itibarıyla da, bu amaç üzerine odaklanmış olan Anayasa çalışmaları da başlamış bulunuyor, hep birlikte bunu biliyoruz, izliyoruz, destekliyoruz. İnşallah bu toplum, bu millet bunu da gerçekleştirecek ve Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının hedef olarak koyduğu muasır medeniyet seviyesi bu yönüyle tam anlamıyla hayata geçecek ve insanlarımızın Batı evrensel standartlarda yaşam seviyesini ve özgür ortam seviyesini yakalamaları imkân dâhiline girecektir.

Bu sonuca ulaşacağımızdan hiç kimsenin kuşku duymaması gerekir çünkü 74 milyon bu toprakların evladı bunu yürekten istiyor ve bunların temsilcileri de, muhalefetiyle-iktidarıyla bu konuda ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Elbette zaman zaman tartışmalar olur, farklı fikirler ortaya atılabilir ve farklı yöntemlerle bu hedefe ulaşma noktasında farklı projeler gündeme getirilebilir; bunlar son derece doğaldır, bunları başka şekilde değerlendirmemek gerekir, başka şekillere çekmemek gerekir. Millet olarak 74 milyon cumhuriyet evladı bu hedefi beraberlikle ve kardeşlikle yapacağı konusunda ısrarlıdır. Hiçbir şey, hiçbir şekilde bu saydığım birlik-beraberlik çerçevesinde ulaşma noktasında en ufak bir kesintiye yol açmayacaktır. Bu konuda bu millette herhangi bir kararsızlık söz konusu değildir, bir tereddüt söz konusu değildir. Bunu bugüne kadar göstermiştir, bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, cumhuriyetimiz emin ellerdedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, diğer gazilerimiz ve şehitlerimizin hatıralarına gölge düşürmeden, onlardan aldığımız kutsal emaneti yücelterek yolumuza devam edeceğiz.

Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve arkadaşlarını minnetle, rahmetle, saygıyla anıyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Canikli.

Sayın Şandır, buyurun.

 

4.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 73’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; öncelikle şahsım ve grubum adına yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Gerçekten, bugün önemli bir gün. Çatısı altında bulunmaktan onur duyduğumuz, millet adına görev yaptığımız Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurucusu Büyük Atatürk’ün 73’üncü ölüm yıldönümünde bulunuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizim en büyük ortak paydamızdır, en önemli değerimizdir, bizim birliğimizi temin eden, bizi bir arada tutan ve gelecek yüz yıllara taşıyacak olan çok önemli bir değerdir. Bugün burada bulunuyorsak, Türkiye Cumhuriyeti devleti bugün bu noktadaysa, Türk milleti en azından çevresinde yaşanan şu olumsuzlukları yaşamıyorsa bunu Atatürk’e borçluyuz. Bunun değerini ve kıymetini iyi bilmemiz, iyi özümsememiz gerekir. Bugün, Büyük Atatürk’ün bu devleti kurarken, bu cumhuriyeti kurarken, başlarken, bugünleri görerek tedbir aldığını anlamamız gerekir.

Büyük Atatürk her şeyden önce milletine güvenirdi. “Milletin geleceğini ve istiklalini, bağımsızlığını milletin azim ve kararı belirleyecektir.” derken, o günün şartlarında bir zorunluluk, bir mecburiyet olarak önüne konulan mandacılığı elinin tersiyle iterken ve milletine güvenirken tüm zorluklara rağmen, bize bugünlere ışık tutuyordu. Eğer bizim, bugün lider olmak, lider ülke Türkiye olmak gibi bir iddiamız varsa, sorunları aşmak gibi bir iddiamız varsa, büyük olmak gibi bir iddiamız varsa bu millete güveneceğiz ve bu milletin birliğini, değerlerini, kimliğini her şeyin üstünde tutacağız.

Değerli arkadaşlar, bugün Sayın Başbakanın konuşmasında da dinledik. Evet, Atatürk bu devleti kurarken bu devletin milleti olarak Türk milletini doğru tanımlamıştır. Yaşanmış, binlerce yılın yaşanmış hatıralarını ve yaşanacak binlerce, yüzyıllarca yılın, geleceğin ortak paylaşımını benimseyen insanların topluluğu olarak Türk milletini tanımlamıştır ve “Bu topraklar üzerinde yaşayan halkın adı Türk milletidir.” demiştir, “Bu devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olanların adı Türk milletidir.” demiştir. Dolayısıyla Atatürk’ün önümüze koyduğu bu kimlik bizim en büyük değerimizdir ve bu kimliğin birliğini sağlamak, bunun gücünü kullanarak geleceğe yürümek bana göre Atatürk’ü anlamak için yola çıkanların, bu konuda söz söyleyenlerin ilk başlangıç noktasıdır. Eğer Atatürk, bizim ortak paydamızsa, ona minnet borcumuz, şükran borcumuz varsa Atatürk’ün bizim önümüze koyduğu bu “millet” tanımını özümsememiz lazım.

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, biz Türk milliyetçiliğinin siyasetini yapan bir siyasi parti olarak 4 Mayıs 2005 tarihinde, Atatürk’ün bu “millet” tanımını bir basın toplantısıyla tüm siyasi partilerimizin huzuruna takdim ettik, dedik ki: “Gelin, bu tanımda birleşelim, bu kimlik tartışmalarının ayrışmasında, bu ülkeyi meşgul etmeyelim.” Zannediyorum, günümüzde, şu son dönemde yaşadığımız birtakım sıkıntılar yeniden aynı noktaya bizi getiriyor ve Atatürk’ü andığımız şu saatlerde, şu gün yine bu tanımı tekrarlayarak -Sayın Başbakan da tekrarladı- Atatürk’ü doğru anlamak gerektiğini bir daha ifade etmek istiyorum.

Şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, Büyük Atatürk’e, silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize ve gazilerimize yüce Allah’tan rahmetler diliyor, ona şükranlar ve saygılar sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı konuşmalara Hükûmet adına Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç cevap vereceklerdir.

Buyurun Sayın Arınç. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam)

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları (Devam)

1.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 73’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (Devam)

2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 73’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (Devam)

3.- İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 73’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (Devam)

 

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Bursa) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gündem dışı konuşmalarla ve grupları adına konuşma yapan arkadaşlarımızla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 73’üncü yıl dönümünde bir kere daha anmış bulunuyoruz. Söz alan ve değerli fikirlerini konuşan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.

73’üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le birlikte Kurtuluş Savaşı’nda mücadele veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi de rahmetle anıyor, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Gazi Mustafa Kemal kararlı, irade gücü sağlam, bağımsızlık aşkıyla yaşayan idealist bir liderdi. O, bu özellikleriyle yalnızca bir devlet kurmamış, dağılmanın eşiğindeki bir milleti kardeşlik ve istiklal duygularıyla yeniden bir araya getirmeyi başarmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı bugün aynı duygularla bizleri bir araya getiriyor, aramızdaki kardeşlik bağlarını güçlendiriyor.

Mustafa Kemal Atatürk tam yetmiş üç yıl önce aramızdan ayrılarak ebediyete intikal etti. Onun en büyük eseri şüphesiz bizlere bırakmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti’dir. Biz bugün bu cumhuriyetin seksen sekizinci yaşını idrak ederek Atatürk’ü anıyoruz. Esasen kendisi de “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözleriyle bizlere yas tutmak yerine cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatma görevini vermiştir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenler olarak 10 Kasımı bu anlayışla idrak ediyor, onun düşüncelerini ve eserlerini anlamaya çalışıyoruz.

Ben, ayrıştırıcı ve bağnaz bir ideolojik bakış açısı yerine objektif bir şekilde incelenip analiz edildiğinde Atatürk’ün felsefe ve ideallerinin bugün de önümüzdeki sorunların çözümünde bize ciddi anlamda çıkış yolu göstereceğine inanıyorum. Özellikle, milletimizin vermiş olduğu destansı istiklal mücadelesini hatırladığımızda bugün de karşı karşıya olduğumuz, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelen ayrılıkçı terörün neyi amaçladığını daha iyi anlayacağız. Bununla beraber, o gün de milletimizi bölmeyi, ayrıştırmayı, ülkemizi parçalamayı hedefleyen emperyalist güçlere “Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.” anlayışıyla karşı koyan istiklal ruhu bugün de yolumuzu aydınlatacak, birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirecektir.

Bugünkü cumhuriyetimizin temelinde kan ve barut değil, milletimizin tüm fertleriyle birlikte oluşturduğu kardeşlik ruhu vardır. İşgal altında ve tarih sahnesinden silinmeye çalışılan bir milletin gönlünde yanan bağımsızlık ateşi vardır. Bütün bunlardan dolayı, Atatürk’ü ve onun bıraktığı mirası iyi anlamamız gerekiyor çünkü o dönemin tecrübeleri bugün yeniden dünya siyasetinde söz sahibi olan ülkemiz için ve bu ülkeyi yönetenler için yol gösterici olacaktır.

Atatürk’ün tecrübelerini, düşüncelerini, hedeflerini kuru sloganlarla değil, bizzat bilimsel araştırmalarla inceleyip faydalanmalıyız. Zaten kendisi de “Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.” diyerek gelecek kuşaklara bilimsel düşünceyi miras bırakmıştır.

Atatürk hiçbir zaman milleti biyolojik bir mesele, ırk ve kan meselesi olarak ele almamıştır. O, milleti tarihî, sosyal ve kültürel bir gerçek olarak ele almıştır. Atatürk, kendi ifadeleriyle, aynı yurtta yaşayan, ortak tarihî mirası paylaşan, beraber yaşama konusunda ortak iradeye sahip olan, ortak amaçları bulunan, aidiyet duygusuyla kenetlenmiş insanları millet olarak kabul etmektedir. O, Anadolu insanına vatandaşlık bilincini ve öz güven duygusunu kazandırmıştır. İşte cumhuriyeti var eden güç de hiçbir ayrım yapılmaksızın milletimizin sergilediği dayanışma ruhudur.

Millet olabilmek kadar millet olarak kalabilmek de son derece önemlidir. Bunun en güzel örneklerini geçtiğimiz günlerde meydana gelen depremin ardından milletimiz en güzel şekilde göstermiştir. Çanakkale’de, İstiklal Savaşı’nda millet olma yolunda atılan sağlam temeller tam da kan ve nefretten beslenenlerin umutlarını bir kez daha boşa çıkarmıştır. Yüce milletimiz depremde zarar gören kardeşleri için yediden yetmiş yediye âdeta bir yardım seferberliği kurmuş, İstiklal Savaşı’nda kurulan gönül bağlarının sağlamlığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Sözlerimin başında da belirttiğim gibi, Atatürk’ün en büyük eseri bugün hepimizin çatısı altında olmaktan gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’dir. Hepimizin amacı Türkiye Cumhuriyeti’ni daha güçlü, daha demokratik, daha kalkınmış, ilerlemiş ve bizzat Atatürk’ün hedef gösterdiği gibi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için olanca gücümüzle çalışmak olmalıdır. Hem devlet olarak hem de millet olarak bu emanete layıkıyla sahip çıktığımızı düşünüyorum. Atatürk, cumhuriyeti kurmaktan muradının, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması olduğunu belirtiyor.

Cumhuriyetimiz genç bir cumhuriyettir ancak Türkiye, bugün, milletiyle, Parlamentosuyla, ordusuyla, emniyet, sağlık, adalet, eğitim kurumlarıyla bölgesinin en güçlü, dünyanın en itibarlı devletlerinden birisi konumundadır. Dün büyük zorluklarla kurulan genç cumhuriyet, bugün, demokrasi alanında aldığı mesafe, istikrarlı bir şekilde büyüyen ekonomik yapısı, barışçı diplomasisi, gerçekleştirdiği kalkınma hamleleriyle, dünyanın gıptayla izlediği büyük bir ülke olmuştur. Daha da büyüyeceğiz, daha da güçleneceğiz. Kendi sınırları içine kapanan küçük bir devlet olmak yerine, Atatürk’ün ifadeleriyle, muasır medeniyetler seviyesini, hatta aşmayı hedefleyen bir anlayışla adımlarımızı daha da ileri atacağız. Cumhuriyet, Edirne’den Kars’a, Van’dan İzmir’e, Hakkâri’den Antalya’ya kadar milletimizin bütün fertlerinin el birliğiyle kurduğu ve bize miras bıraktığı bir emanettir. Halkımız, Gazi Mustafa Kemal’in ve arkadaşlarının bizlere emanet ettiği, başta cumhuriyet olmak üzere onun ilke ve düşüncelerine her zamankinden daha fazla istekle sahip çıkmaktadır.

İşte bu nedenlerden dolayı, 10 Kasım 1938, Atatürk’ün aramızdan ayrılarak ebediyete göç etmesi cumhuriyet ve insanımız için bir son değildir. Türkiye Cumhuriyeti, barış içinde, kardeşlik içinde, birlik ve beraberlik içinde yoluna devam edecektir.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu vesileyle, Kurban Bayramı’ndan sonra ilk yaptığımız toplantı olması hasebiyle bütün milletvekili arkadaşlarımın geçirdiğimiz Kurban Bayramlarını tekrar candan tebrik ediyorum. Allah’tan sağlık ve mutluluk içinde daha nice bayramlara kavuşmamızı diliyorum. Depremde vefat eden kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla birlikte dün akşam vukua gelen yeni depremde hayatını kaybeden, şu ana kadar sayısını 7 olarak bildiğimiz yurttaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum, kalanlarına sağlık ve afiyetler diliyorum.

Bir diğer hatırlatmam da şu olacaktır Sayın Başkanım: Atatürk’ün kendi el yazısıyla vasiyet bıraktığı ve yaşamasını arzu ettiği Dil Kurumu ve Tarih Kurumuyla birlikte Anayasa’mızın 134’üncü maddesinde yer alan Anayasal bir kuruluşumuz var, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Bu kurum Anayasa’da yer almasını takiben 1983 yılında kendi kanunuyla vücut buldu. 1993’te kanun hükmünde kararnameyle hemen hemen pek çok maddesi iptal edildi. 93-94’ten bu yana aradan geçen on altı, on yedi senedir kanunu olmadan 83’teki bazı maddelerinin durmasıyla yani hayatiyetiyle varlığını devam ettiren bir kurum olarak günümüze geldi. 3 Kasımda bu kurumla ilgili kanun hükmünde kararname yayınlandı ve kurum yasal statüsüne kavuşmuş oldu. Bundan dolayı kanun hükmünde kararnameyle bu anayasal kuruluşumuza vücut veren, can veren, hayat veren Bakanlar Kurulumuza da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.

Atatürk Araştırma Merkezinin geçtiğimiz ay içinde  -Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü de yakından ilgilendiren- Makedonya’da Makedonya Cumhurbaşkanının da himayelerinde tertiplenen 7. Uluslararası Atatürk Kongresini başarıyla yapmıştık. 202 bilim adamı 30 ülkeden katılmıştı. Ümit ediyorum ki bu son kanun hükmünde kararnameyle dört kuruluşumuz da bundan sonra Atatürk’ün düşüncelerini, fikirlerini, dilimizi, tarihimizi yüksek kurumlar olarak çok daha etkin bir şekilde görevlerini yerine getirmiş olacaklardır.

Ben, tekrar, bugün vesilesiyle özel gündemde bütün siyasi partilerimizin Atatürk konusundaki öz düşüncelerini açıklama fırsatı verdiğiniz için Sayın Başkanıma ve siz değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, 60’ncı maddeye göre çok kısa bir söz talebim var efendim.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi.

 

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna ilişkin yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname’yle ilgili yaptığı konuşmaya ilişkin açıklaması

 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

10 Kasım münasebetiyle siyasi parti gruplarının Atatürk hakkında çok güzel değerlendirmeleri oldu. Bu çerçevede Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç’ın da cumhuriyete ve Atatürk’e yönelik çok güzel değerlendirmeleri oldu, kendilerine teşekkür ederim ancak Sayın Arınç konuşmasının bitiminde son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’yle ilgili bilgi verirken bir konu sanıyorum eksik kaldı. Anayasa’nın 134’üncü maddesi Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna Atatürk ilke ve inkılaplarını araştırmak, tanıtmak, yaymak konusunda görev vermişken yeni çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname Atatürk Araştırma Enstitüsüne Atatürk inkılaplarını tanıtmak ve yaymak konusunda bir görev vermemiştir, Kanun Hükmünde Kararname’nin o kısmı Anayasa’yla uyumlu değildir. Anayasa’nın vermiş olduğu görev Kanun Hükmünde Kararname’de yer almamaktadır.

Bunu Genel Kurulun bilgisine sunuyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

TUFAN KÖSE (Çorum) – Sayın Başkan, benim de vardı bir dakikalık söz hakkım.

BAŞKAN – Lütfen Sayın Milletvekili, yok öyle bir şey. Geçen hafta açıklamayı yaptım ben Sayın Vekilim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – İç Tüzük’ü kaldırdınız mı Sayın Başkan? Yerinden hatibe söz verilir. İç Tüzük’ü kaldırıyor musunuz?

BAŞKAN – Sayın Genç, her Genel Kurulun açılışında Başkanlık Divanının ne şekilde davranacağını siz tarif ederseniz biz uyarız ona (!)

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben gayet iyi davranıyorum da Başkanlık…

BAŞKAN – Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum.

 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 milletvekilinin, taş ocaklarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Taş ocaklarının kurulma izni Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED)'ne göre verilirken, bu izinler, 5 Haziran 2004 günü yürürlüğe giren 5177 Sayılı Maden Yasası kapsamına alınmıştır.

Böylece, "orman ve ağaçlandırma alanları, özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, sit alanları, tarım ve mera alanları, kıyılarımız ve sahil şeritleri, su havzaları ve su kaynakları, turizm gelişim ve koruma bölgeleri, askerî yasak bölgeler ve diğer doğal ve kültürel zenginliklerin bulunduğu alanlar dahil tüm coğrafya, diğer tüm madencilik faaliyetleri ile birlikte taş ocaklarına da açılmıştır.

Başta su kaynaklarımıza, tarım alanlarımıza, orman alanlarımıza, yerleşim alanlarımıza, turizm alanlarımıza, tarihi ve kültürel alanlarımıza doğrudan olumsuz etkilerini gördüğümüz taş ocaklarının yer seçiminin ile kuralsız ve denetimsiz işletilmesinin ortaya çıkardığı zararların araştırılması için Anayasanın 98., içtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim.

1) Ferit Mevlüt Aslanoğlu                       (İstanbul)

2) İhsan Özkes                                       (İstanbul)

3) Candan Yüceer                                  (Tekirdağ)

4) Veli Ağbaba                                       (Malatya)

5) Atilla Kart                                          (Konya)

6) Erdal Aksünger                                  (İzmir)

7) Kamer Genç                                       (Tunceli)

8) Mehmet Şeker                                    (Gaziantep)

9) Mevlüt Dudu                                      (Hatay)

10) Mehmet Ali Ediboğlu                        (Hatay)

11) Aykut Erdoğdu                                 (İstanbul)

12) Metin Lütfi Baydar                            (Aydın)

13) Kazım Kurt                                       (Eskişehir)

14) Salih Fırat                                       (Adıyaman)

15) Özgür Özel                                      (Manisa)

16) Nurettin Demir                                 (Muğla)

17) Aytuğ Atıcı                                       (Mersin)

18) Ramazan Kerim Özkan                      (Burdur)

19) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                 (İstanbul)

20) Ali Rıza Öztürk                                 (Mersin)

21) Celal Dinçer                                    (İstanbul)

22) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                  (Kayseri)

23) Malik Ecder Özdemir                        (Sivas)

 

2.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Son yıllarda emeklilerimizin ekonomik ve sosyal sıkıntıları büyük ölçüde arttığı gözlenmektedir. Mevzuattan kaynaklanan sıkıntıların yanında ekonomik krizin yarattığı olumsuz koşullar ülkemizdeki emeklileri yaşayamaz duruma getirmiştir.

Emeklilerimizin büyük çoğunluğu açlık sınırının altında yaşamakta, yetersiz beslenmekte, sosyal olanaklardan yeterince yararlanamamaktadır. Geçinebilmek için emeklilikleri sonrasında daha olumsuz koşullarda çalışmak zorunda bırakılmakta, yaşam koşulları giderek kötüleşmektedir.

Bu nedenlerle emeklilerimizin refah düzeylerinin artırılması, ekonomik ve sosyal sorunlarının saptanması ve alınacak tedbirlerin Yüce Meclisimizce belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İç Tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim.

1) Ferit Mevlüt Aslanoğlu                                                           (İstanbul)

2) İhsan Özkes                                                                           (İstanbul)

3) Candan Yüceer                                                                      (Tekirdağ)

4) Atilla Kart                                                                               (Konya)

5) Erdal Aksünger                                                                      (İzmir)

6) Kamer Genç                                                                           (Tunceli)

7) Tufan Köse                                                                            (Çorum)

8) Kazım Kurt                                                                             (Eskişehir)

9) Mehmet Ali Ediboğlu                                 (Hatay)

10) Mehmet Şeker                                                                      (Gaziantep)         

11) Salih Fırat                                                                            (Adıyaman)

12) Sinan Aydın Aygün                                  (Ankara)

13) Özgür Özel                                                                           (Manisa)

14) Metin Lütfi Baydar                                   (Aydın)

15) Nurettin Demir                                                                     (Muğla)

16) Aytuğ Atıcı                                                                            (Mersin)

17) Ramazan Kerim Özkan                                                        (Burdur)

18) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                                                    (İstanbul)

19) Ali Rıza Öztürk                                                                     (Mersin)

20) Celal Dinçer                                                                         (İstanbul)

21) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                                                    (Kayseri)

22) Malik Ecder Özdemir                               (Sivas)

 

3.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 milletvekilinin, doktorların ve diğer sağlık personelinin çalışma ortamlarının güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmanın; çalışanın yaşam süresini uzatması, çalışma etkinliğini arttırması, işe devamlılığını sağlaması gibi pek çok yararı vardır. Bunun yanında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak sadece çalışanın sağlığının sürdürülmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile sınırlı değildir. Aynı zamanda çalışanın, sosyal yaşamından hizmet sunduğu alana kadar iyilik halinin devamını ve iş veriminin artmasını da sağlar.

Son senelerde artış gösteren doktorlara şiddet içerikli saldırılar, toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Bu durumun nedenleri ise sadece güvenlik boyutuyla açıklanamayacak kadar derindir. Hastaların hakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, ekonomik olarak yaşanan sorunların sosyo- psikolojik olarak dışavurumu, hastane çalışanları için yeterli güvenliğin olmaması ve daha da önemlisi çoğu zaman sağlık sistemindeki bozuklukların tek nedeninin doktorlar olduğunun yetkililer tarafından ifade edilmesi gibi nedenler doktorları hedef haline getirmektedir.

Ülkemizde yaşanan üzücü olaylar sağlık personelinin moralini bozmakta, çalışma şevkini kırmakta ve sağlık personelini yıpratmaktadır. Sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarının fiziki ve sözlü saldırılarına maruz kalmaya devam etmektedir. Hastane kampusu içerisinde bu tür olaylara müdahale edecek bir polis noktası bulunmaması, hastanelerde bulunan polislerin sadece hastaneye intikal eden adli vakalarla ilgilenmesi ve genellikle taşeron şirket elemanı olan hastanelerdeki güvenlik görevlilerinin yeterli yetkiye sahip olmaması sorunun güvenlik kısmının ne derece ciddi bir boyutta olduğunu göstermektedir.

Sağlık hizmetinin kaliteli ve huzurlu bir şekilde sunulması toplum sağlığının gelişmesi açısından olmazsa olmaz bir ilkedir. Sağlık personeli ve özellikle doktorların, saldırıya uğrayacağı düşüncesiyle hareket ederek hizmet vermeye çalışması, toplum sağlığının gelişmesine yeterli katkıyı sunmasına engel olacaktır. Doktorların verimli çalışamaması, sadece toplum sağlığının değil ülke ekonomisinin de ciddi bir kaybıyla sonuçlanacaktır.

Özellikle son senelerde, hastanın ölümü sonucunda hasta yakınlarının doktorlara dönük uyguladığı şiddet, küçük saldırıların ötesinde ölümlere; ölümle sonuçlanmasa dahi sakat kalarak mesleklerinden uzaklaşmalarına neden olmuştur. Doktorlar; tehdit altında olduklarını ve mesleklerini yapamaz hâle geldiklerini sık sık vurgulamaktadırlar.

Doktorların güvenlik açısından yaşadıkları sorunların altında yatan nedenlerin ve çözüm yollarının çok boyutlu olması, bu konunun daha ayrıntıyla araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Bundan dolayı, doktorların maruz kaldığı şiddet olaylarının nedenlerinin ve çözüm yollarının tespiti amacıyla Anayasa'nın 98. ve T.B.M.M. İçtüzüğü‘nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim

1) Ferit Mevlüt Aslanoğlu                           (İstanbul)

2) İhsan Özkes                                          (İstanbul)

3) Candan Yüceer                                      (Tekirdağ)

4) Atilla Kart                                             (Konya)

5) Erdal Aksünger                                      (İzmir)

6) Veli Ağbaba                                          (Malatya)

7) Kamer Genç                                          (Tunceli)

8) Mehmet Şeker                                       (Gaziantep)

9) Sinan Aydın Aygün                                 (Ankara)

10) Mevlüt Dudu                                        (Hatay)

11) Ramazan Kerim Özkan                         (Burdur)

12) Mehmet Ali Ediboğlu                            (Hatay)

13) Kazım Kurt                                          (Eskişehir)

14) Salih Fırat                                           (Adıyaman)

15) Aytuğ Atıcı                                           (Mersin)

16) Özgür Özel                                          (Manisa)

17) Nurettin Demir                                     (Muğla)

18) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                     (İstanbul)

19) Ali Özgündüz                                       (İstanbul)

20) Ali Rıza Öztürk                                     (Mersin)

21) Celal Dinçer                                        (İstanbul)

22) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                     (Kayseri)

23) Malik Ecder Özdemir                            (Sivas)

BAŞKAN – Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Bir gensoru önergesi vardır. Önerge daha önce bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır.

Şimdi önergeyi okutuyorum:

 

B) Gensoru Önergeleri

1.- Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın; bazı soruşturma ve operasyonlarda kolluk güçlerine hukuka aykırı uygulamalar yaptırdığı, yargıya müdahale ettiği, açıklamalarında kullandığı bazı ifadelerle devlet adamı ciddiyetinden uzaklaştığı ve yetkilerini hukuka aykırı olarak kullandığı iddialarıyla İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/2)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Polis devleti uygulamaları ile hukuk devletini yok sayan, anayasayı ihlal eden, terörle mücadele bahanesiyle seçilmiş siyasetçileri hedef alan, gözaltı ve soruşturmalarda partizanca davranan; milletvekillerine pervasızca saldıran; Van depreminde merkezi idare ve yerel yönetimlerin ortak çalışmasını, yardımları engelleyen, görevini kötüye kullanan; açıklamalarıyla, gaflarla, devlet adamı ciddiyetini ayaklar altına alan, vatandaşın can ve mal güvenliğini riske sokan İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim Şahin hakkında Anayasa'nın 99 uncu İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca gensoru açılması için gereğini arz ve talep ederiz.

               Pervin BULDAN                                                                                          Hasip KAPLAN

                        Iğdır                                                                                                          Şırnak

BDP Grup Başkan Vekili                                                                                       BDP Grup Başkan Vekili

Gerekçe:

Anayasa'nın 69 uncu maddesine göre, siyasi partiler, Anayasa Mahkemesinin denetimi altındadır. İçişleri Bakanlığının talimatıyla polis BDP’nin seçilmiş temsilcilerine her ilde toplu operasyonlar yapıyor, anayasayı ihlal ederek, terörle mücadele bahanesiyle demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partileri ve temsilcilerini, “Özel yetkili mahkemelerde” yargılanmaları, uzun süreli tutuklu kalmaları için komplo teorileri üretiyor.

BDP’ye yapılan siyasi operasyonlar sınır tanımıyor, savunma hakkı ortadan kaldırılıyor, gizli görüşme, gizli dinleme, gizli soruşturmalarla adil yargılanma hakkı daha hazırlık aşamasında ortadan kaldırılıyor.

KCK operasyonu adı altında, siyasi rakiplerini muhalefeti sindirmek için 12 Eylül askeri darbesi döneminde dahi görülmemiş baskılar uygulanıyor. BDP’li seçilmiş yöneticilerin iddianame ve fezlekelerinde “müşteki” “mağdur” “eylem” “bir tırnak çakısı” dahi bulunmamasına rağmen; sözde “şehir yapılanması” adı altında parti tüzük ve programına göre BDP genel merkezinin aldığı yasal kararlar, terörle mücadele bahanesiyle tüm demokratik etkinlikler, yasadışı ilan ediliyor.

Gözaltı ve soruşturmalarda tutuklananların sayısını çarpıtarak 8 bini aşan gözaltı ve 4 bine yakın tutuklu için sadece 485 diyerek sayı saymasını bilmediği gibi tehdit ediyor, “gerekirse o sayıyı da tutuklarım,” BDP Anayasa Komisyon üyesi Prof. Büşra Eraslanlı için: “Binlerce profesörden biri, bölücülük ve halk ayaklanması dersi veriyor.” diyerek yargıya müdahale ediyor.

BDP’yi, KCK ve PKK ile organik bağ içinde göstermekte, kapatılması için çaba sarf ediyor. Tehdit ve tahrifle yetinmiyor, savcı oluyor, hâkim oluyor, yargının yerine geçiyor, yargısız infaz yapıyor.

BDP eş başkanları milletvekilleri üzerine TOMA ve zırhlı araçları süren, gaz bombaları ile saldıran, su sıkan, “ben devletim diyen” milletvekillerine diklenen görevlileri koruyarak; saldırmaları için teşvik ediyor, gece tek başına evde kalan kadın belediye başkanlarının evinin kapısı kırılarak giyinmelerine dahi fırsat verilmeden gözaltına alınıyor. Güvenlik güçleri toplumsal olaylarda yasa dışı “orantısız güç” kullanma odağı hâline getiriliyor.

Hukuk, ahlak, vicdan, insaf sınırlarını aşan saldırganlık sınır tanımıyor, başta Şırnak ili olmak üzere tüm belediye başkanları, il ve belediye meclis üyeleri gözaltına alınarak, tutuklanarak milletin sandıkta iradesiyle seçilen, sandıkla gelen seçilmiş temsilciler aynı hızla görevden alınıyor. Alman vakıfları gibi saçma sapan iddialarla BDP’li belediyeleri teftiş kıskacına alıyor, yerine yandaş ve bürokratlarını getirme çabası içine giriliyor. Kantarın topuzu öylesine kaçırılıyor ki AB İlerleme Raporuna olumsuzluğuyla damgasını vuruyor.

Sandıkla gelen, halkın özgür iradesi ile seçilen mecliste grubu bulunan partimize karşı, hukuku, nezaket kurallarını ve devlet adamlığını hiçe sayarak agresifleşen İçişleri Bakanı sürekli kavgalı üslubu ile makamın görev ve sorumluluklarını kötüye kullanmakta sınır tanımadığı gibi; emrindeki polis, jandarma dâhil bir milyonun üzerindeki silahlı gücü kötüye kullanabilecek sınırsız ve kontrolsüz bir güce dönüşmüştür.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in basın toplantılarında, yaşamını yitiren vatandaşların sayısını açıklarken insanları eşya olarak gören bir anlayışla “3 adet vatandaşımız”, Zap suyunda kaybolan uzman çavuş için “ceset parçaları” yaralılar için “önemli” veya “ciddiyet arz ediyor” gibi ifadeler kullanıyor. Deprem bölgesinde mağdur halkla dalga geçiyor. Kara harekâtı konusunda “her an olabilir, olamaz”, eylemler için “hedef gözetmeden yapılan hedef” gibi gaflarla, cevaplarla, devlet adamı ciddiyetinden uzaklaşıyor.

Sayın İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında Anayasanın 98 ve 99 uncu, TBMM İçtüzüğünün 106 ncı maddeleri gereğince gensoru açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Gensorunun gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmenin gününü de kapsayan Danışma Kurulu önerisi biraz sonra onayınıza sunulacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.

 

 

 

 

C) Tezkereler

1.- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın, beraberinde bir heyetle, İtalya Senatosu Dışişleri ve Göç Komisyonu'nun vaki davetine icabetle İtalya'ya resmî ziyarette bulunmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/627)

 

04/11/2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın, beraberinde bir heyetle, İtalya Senatosu Dışişleri ve Göç Komisyonu'nun vaki davetine icabetle, İtalya'ya resmi ziyarette bulunması öngörülmektir.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve beraberindeki heyetin İtalya'yı ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 6. Maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                                                     Cemil Çiçek

                                                                                                                        Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                                        Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

 

2.- TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in, Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Miroslova Nemcova ile Almanya Federal Meclisi Başkanı Norbert Lammert'in vaki davetlerine icabet etmek üzere beraberinde bir Parlamento heyetiyle, Çek Cumhuriyeti ve Almanya'ya, resmî ziyarette bulunmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/628)

 

02/11/2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek'in, Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Miroslova Nemcova ile Almanya Federal Meclisi Başkanı Sayın Norbert Lammert'in vaki davetlerine icabet etmek üzere, beraberinde bir Parlamento heyetiyle, Çek Cumhuriyeti ve Almanya'ya ziyarette bulunması hususu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 6. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un tasviplerine sunulur.

                                                                                                                                     Cemil Çiçek

                                                                                                                        Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                                        Başkanı

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.

 

VII.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- (11/2) esas numaralı, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 15/11/2011 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ve bu görüşmelerin tamamlanmasından sonra çalışmaların sona erdirilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

 

Danışma Kurulu Önerisi

                                                                                                      10/11/2011

Danışma Kurulunun 10/11/2011 Perşembe günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

                                                                                  Cemil Çiçek

                                                                 Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                  Başkanı

Nurettin Canikli                                                        Emine Ülker Tarhan

Adalet ve Kalkınma Partisi                                        Cumhuriyet Halk Partisi

Grubu Başkan Vekili                                                 Grubu Başkan Vekili

 

Oktay Vural                                                              Hasip Kaplan

Milliyetçi Hareket Partisi                         Barış ve Demokrasi Partisi

Grubu Başkan Vekili                                                 Grubu Başkan Vekili

 

Öneriler:

6.11.2011 tarihinde dağıtılan ve Genel Kurulun 10.11.2011 tarihli 17 nci Birleşiminde (Bugün) okunan İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim Şahin hakkındaki (11/2) esas numaralı gensoru önergesinin 15.11.2011 Salı günkü gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin de bu Birleşiminde yapılması,

Genel Kurulun; 15/11/2011 Salı günkü Birleşiminde 11/2 esas numaralı gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin yapılması ve bu birleşimde başka bir iş görüşülmeyerek bu görüşmelerin tamamlanmasından sonra çalışmaların sona erdirilmesi;

önerilmiştir.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, Danışma Kurulu kararı üzerinde söz istiyorum.

BAŞKAN – Lehte mi aleyhte mi istiyorsunuz?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Aleyhte.

BAŞKAN – Aleyhte söz isteyen… (Tunceli Milletvekili Kamer Genç elinde fener ile hatip kürsüsüne geldi)

Sayın Genç, lütfen elinizdekini bırakır mısınız.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Efendim, olmaz öyle bir şey.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Tehlikeli bir madde değil Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Böyle bir harekete izin veremezsiniz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Bırakır mısınız elinizdekini Sayın Genç.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, idare amirlerini göreve çağırın. Böyle bir harekete izin veremezsiniz.

BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen…

İdare amirlerini göreve davet ediyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, böyle bir harekete izin veremezsiniz.

BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen elinizdekini bırakınız.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bu, tehlikeli bir madde değil Sayın Başkan. Bu, mala ve cana zarar vermeyen bir şey.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, konuşmak istemiyor. Danışma Kurulunu oya sunun efendim.

BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen bırakır mısınız elinizdekini

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, Türkiye’deki bütün yolsuzlukların örtbas edildiğini dile getirmek için bunu burada taşıyorum. O bakımdan…

BAŞKAN – Lütfen elinizdekini bırakınız yerinize. 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Neyse, burada kalsın!

BAŞKAN - Lütfen elinizdekini bırakın! 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Zararı yok Sayın Başkan.

BAŞKAN – Lütfen Sayın Genç. Sayın Genç, lütfen bırakır mısınız.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, konuşmak istemiyor. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

BAŞKAN – Lütfen Sayın Genç. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi; her sayın milletvekilinin çok dikkatli çıkması gerekir.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Neyse uzatmayalım…. Daha bunu çok getireceğim. Merak etmeyin! 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Senin gibi kapkara o da biliyor musun?

BAŞKAN – Lütfen sayın milletvekilleri...

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Senin boynuna çok yakışmış o, senin boynuna!

BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç, konuyla ilgili konuşmak için buyurun Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Şimdi Sayın Başkan, bakın, o sizin oturduğunuz kürsüde ben yedi sene oturdum, yedi sene. Nerede, ne zaman konuşma yapılacağını biliyorum.

BAŞKAN – Sayın Genç, yalnız, fazla oturmuşsunuz, öğrenememişsiniz. Kusura kalmayın yani, isterseniz bir yedi sene daha oturun!

Buyurun.

KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi değerli milletvekilleri, evvela, tabii, bir deprem meydana geldi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Ondan önce büyük deprem meydana geldi. Kurban Bayramı geldi; Kurban Bayramı’nı herkesin kutluyorum. Kurban Bayramı’nın memleketimize, milletimize sağlıklar getirmesini diliyorum.

Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, altı aydır… Seçim yapılmış; altı ay. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yaptı bu altı ay zarfında bir söyler misiniz? Yani bir kendinize bir düzen… Yahu bu altı aydır; bu Meclis seçilmiş, 550 milletvekili var. Bu 550 milletvekili, bu Türkiye Cumhuriyeti’nde, bu memlekette bu kadar yolsuzluk varken, bu kadar işsizlik varken, bu kadar talan varken, biz bu Meclis olarak ne yaptık?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Meclisi boykot ettiniz, Meclisi!

KAMER GENÇ (Devamla) – Maalesef, maalesef bir tek iş yapmadık ve Hükûmetin de, tabii AKP’nin de tabii işine geliyor. Ee kimse burada bir iş yapmasın. Tabii burada Bülent Arınç -TRT ona bağlı- Meclisin de sesini kısıyor. Artık, milletvekilleri yerinde ne söylese de maalesef televizyonda yer almıyor. Hükûmet, artık memleketin üzerine kara bir bulut, kara bir tablo estirdi. Bu kara tabloda… Gittiğimizde millet diyor ki: “Kardeşim, aç...” her gittiğimizde insanlar… Günde insanlar o kadar çok telefon ediyor, diyor ki: “Açım, ekmeğim yok.” Öğrenciler yurt bulamıyor. Öte taraftan, birtakım, getirmişsiniz, bir şey koyuyorsunuz, kontenjan, kendi adamlarınıza, üniversite öğrencileri yurt bulamıyor ama sizinkiler, listeler hâlinde, kendi yandaşlarınıza yurt buluyorsunuz.

Bakın, Meclis açılmış, 8 tane milletvekili daha gelip burada yemin etmemiş. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanının görevi ne? “Milletvekili göreve başlarken yemin içer.” diyor Başkanın görevi ne? Diyecek ki: “Arkadaş, bu milletvekilleri niye gelmiyor?” Hemen Adalet Bakanlığına yazacak “Getir şu milletvekillerini, getir, ben yemin ettireceğim.” diyecek. Bu arkadaşlarımızın yasama faaliyetine engel konuluyor.

Türkiye’de maalesef Abdullah Gül buradan Çukurca’ya gidiyor…

BAŞKAN – Sayın Genç…

KAMER GENÇ (Devamla) - …koruması da Genelkurmay Başkanı.

BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen…

KAMER GENÇ (Devamla) – Bu Genelkurmay Başkanı…

BAŞKAN - Danışma Kurulu önerisiyle ilgili konuşur musunuz Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) – Tabii… Sayın Başkan, Danışma Kurulu, Meclisin çalışmasını düzenleyecek. Ben onu söylüyorum.

BAŞKAN – Sayın Cumhurbaşkanının Danışma Kurulu önerisiyle ne ilgisi var Sayın Genç?

KAMER GENÇ (Devamla) – Abdullah Gül’ün koruması da Genelkurmay Başkanı. Milletin yüzüne, cesaret edip de çıkamıyor, milletin içine çıkmıyor. Şimdi, oradakiler de diyor ki…

BAŞKAN – Sayın Genç…

KAMER GENÇ (Devamla) -…“Yahu, ey vatandaşlar, korumasız…” diyor.

BAŞKAN – Sayın Genç… İç Tüzük’ün 66’ncı maddesi gereğince uyarıyorum...

KAMER GENÇ (Devamla) – Yahu, şimdi Sayın Başkan…

BAŞKAN – …konuşmaya davet ediyorum, konuyla ilgili konuşmaya davet ediyorum.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben Meclis çalışmasıyla ilgili konuşuyorum, sen niye rahatsız oluyorsun? Meclisin çalışmasıyla ilgili…

BAŞKAN – Hitabınızı düzeltir misiniz lütfen!

KAMER GENÇ (Devamla) – Meclisin neler konuşması gerektiğini… Danışma Kurulu nedir?

BAŞKAN – Uyarıyorum sizi, İç Tüzük’ün 66’ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince.

KAMER GENÇ (Devamla) – Danışma Kurulu, Meclisin çalışmasını düzenleyen bir kuruldur arkadaşlar. Yani, sen daha dünkü Meclis Başkan Vekili değilsin ki.

BAŞKAN – Sayın Genç, birinci uyarıyı yaptım. İkinci uyarıyı da yapacağım.

KAMER GENÇ (Devamla) – Efendim, Meclisin…

BAŞKAN - Buyurun, devam edin.

KAMER GENÇ (Devamla) – Yani, bakın…

BAŞKAN – İsterseniz devam etmeyin

Buyurun.

KAMER GENÇ (Devamla) – Uyarıyı yerinde yaparsanız olur.

BAŞKAN – Konuya gelin isterseniz.

Buyurun Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) – Uyarıyı yerinde yapmazsanız olur mu? Ben diyorum ki: Meclisin şu, şu, şu konuları görüşmesi lazım. Ben onu söylüyorum. Niye sizi rahatsız ediyor? Yani, siz bu kadar rahatsız oluyorsanız o kürsüde oturmayın. Arkadaşlar, Türkiye’yi batağa götüren bir siyasi iktidar…

BAŞKAN – Sayın Genç, sizi uyardım ben. İsterseniz uymayın, devam edin.

Buyurun.

KAMER GENÇ (Devamla) – …başında Abdullah Gül, gidiyor. Ondan sonra diyor ki vatandaşa oradaki insanlar: “Yahu, senin Genelkurmay Başkanının korumasını yaptığı insanlar halkın içine çıkmıyorsa, siz nasıl bize karşı çıkıyorsunuz?”

Arkadaşlar, 24 tane şehit veriyoruz Çukurca’da. O gün Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu neyle ilgileniyor? İsrail, 11 tane Hamas’lıyı bırakıyor, o gece tutuyor, bizim orada askerlerimiz şehit olurken, o şehit olma saatinde, herkes biliyor ama onlar o 11 tane Hamas’ı İsrail’den buraya özel uçakla götürüp getirmenin peşinde koşuyor.

Peki, bu devlet nasıl böyle yönetilir arkadaşlar? Böyle bir devlet yönetimi olur mu? Devletin hiçbir faaliyetleri denetlenmiyor. Bakın, KİT Komisyonuna gidiyoruz. Maalesef, Yüksek Denetleme Kurulu karşımıza, onlarca, yüzlerce suistimal iddiaları var, bunları raporlarında belirtmiyorlar.

Bakın, geçen dönem kaç defa soru önergesini verdim. İstanbul Belediyesi, İstanbul Belediye Başkanı birçok ihalelerini Tayyip Erdoğan’ın oğlunun, bacanağının babası olan Zekeriya Karaman’a veriyor.

BAŞKAN - Sayın Genç… Sayın Genç ikinci defa uyarıyorum sizi.

KAMER GENÇ (Devamla) – Bakın, bu ihaleler…

BAŞKAN – İkinci defa davet veriyorum Sayın Genç, konuyla ilgili konuşmanıza.

KAMER GENÇ (Devamla) – Arkadaşlar, burada defalarca soru soruyoruz, sorularımıza cevap verilmiyor.

Deniz Feneri davasında ne oluyor? Deniz Feneri’nde tutuklu olan Zekeriya Karaman’ın oğlu ile Tayyip Erdoğan’ın oğlu bacanak. Şimdi, Tayyip Erdoğan diyor ki: “Yargı benim emrimde olacak da benim oğlumun bacanağının babası gidip hapishanede yatacak.”  Böyle bir şey olur mu?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

 

VIII.- DİSİPLİN CEZASI İŞLEMLERİ

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, konuşması sırasında konudan ayrılmamaya davet edilmesine rağmen konuya gelmemesi nedeniyle İç Tüzük’ün 66’ncı maddesi gereğince konuşmaktan men edilmesi

 

BAŞKAN - Sayın Genç…

Sayın milletvekilleri, hatibi konuşmadan men etmeyi oylarınıza sunuyorum…

KAMER GENÇ (Devamla) – Benim sözümü kesemezsiniz!

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler...

İç Tüzük’ün 66’ncı maddesinden men ediyorum.

KAMER GENÇ (Devamla) – Hayır, hayır; hangi maddeye göre men ediyorsunuz?

BAŞKAN – İç Tüzük’ün 66’ncı maddesine göre.

KAMER GENÇ (Devamla) – Ne var orada?

BAŞKAN – Ben iki defa okudum efendim size. Dinlemediniz, dinleyeceksiniz Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) – Benim yaptığım konuşmalarda…

BAŞKAN - Lütfen… Lütfen oturun.

KAMER GENÇ (Devamla) – Acaba hangisi o maddeye giriyor?

BAŞKAN – Konuya gelmek zorundasınız Sayın Genç. Ben sizi 2 defa davet ettim. Lütfen kürsüyü terk edin.

KAMER GENÇ (Devamla) –  Burada ben kürsüyü terk etmiyorum.

BAŞKAN – Lütfen kürsüyü terk edin Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) – Burada Türkiye Büyük Millet Meclisinin ne düzende çalışması gerektiğini…

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sayın Başbakanımızın adını anarken terbiyeli olacaksın!

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen kürsüyü terk edin.

KAMER GENÇ (Devamla) – Siz ne hakla bana karşı koyuyorsunuz. Benim burada konuşmamı…

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genç.

Sayın idare amirleri, lütfen göreve davet ediyorum.

KAMER GENÇ (Devamla) – Siz orada âdeta AKP’nin elemanısınız, buna göre hareket ediyorsunuz!

BAŞKAN – Lütfen Sayın Genç…

KAMER GENÇ (Devamla) – Konuşma süremi tamamlamadım, süremi tamamlayayım.

BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen kürsüyü terk edin.

KAMER GENÇ (Devamla) – Sayın Başkan, bakın, orası sizin kişisel kürsünüz değil.

BAŞKAN – Sizin de orası hiç değil. İstediğiniz gibi konuşamazsınız.

KAMER GENÇ (Devamla) – Dolayısıyla, ben Türkiye Büyük Millet Meclisinin hangi konularda…

(İdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu hatip kürsüsündeki Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in yanına geldi)

BAŞKAN – Danışma Kurulu önerisi üzerinde başka söz talebi…

(İdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun Tunceli Milletvekili Kamer Genç’i hatip kürsüsünden iteklemesi)

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Nedir bu hareket!

BAŞKAN – Lütfen… Lütfen…(AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin hatip kürsüsü önünde toplanmaları)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, müdahale etsenize! Ne bu yahu!

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bu size yakışmıyor!

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – İç Tüzük’e aykırı davranıyorsunuz!

BAŞKAN – Birleşime beş dakika ara veriyorum.

                                                                               Kapanma Saati: 15.20

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.04

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

---0---

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17’nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

 

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Danışma Kurulu Önerileri (Devam)

1.- (11/2) esas numaralı, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 15/11/2011 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ve bu görüşmelerin tamamlanmasından sonra çalışmaların sona erdirilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi (Devam)

 

BAŞKAN – Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, benim konuşmam bitmedi efendim.

BAŞKAN - …Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın Uslu, İç Tüzük’ün 160’ıncı maddesini okuyorum:

“Kınama cezasını gerektiren haller şunlardır:

1. Aynı birleşimde iki kere uyarma cezası aldığı hâlde bunu gerektiren hareketten vazgeçmemek;

2. Bir ay içinde üç kere uyarma cezasına uğramış olmak;

3. Kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak;

4. Saldırıda bulunmak…”

Eyleminiz İç Tüzük’ün 160’ıncı maddesinin dördüncü bendine girmekte. Dolayısıyla, İç Tüzük’ün 163’üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince, böyle bir cezaya uğratılması teklif edilen milletvekilinin, yani…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – İkinci fıkra mı Sayın Başkan? Kaçıncı fıkra?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Dört… Dört…

BAŞKAN – Bir saniye…

160’ın dördü efendim.

Şimdi 163’üncü madde gereğince Genel Kurula teklif edeceğim kınama cezası verilmesini. Onun için de savunma yapmanız gerekiyor. 163’üncü maddenin ikinci fıkrası “Böyle bir cezaya uğratılması teklif edilen milletvekilinin savunmasını yapmak yahut bunu bir arkadaşına yaptırmak hakkıdır.” diyor.

 

VIII.- DİSİPLİN CEZASI İŞLEMLERİ (Devam)

2.- Çorum Milletvekili Salim Uslu’ya, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in konuşması sırasında saldırıda bulunması nedeniyle İç Tüzük’ün 160’ıncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince kınama cezası verilmesi, yapılan oylama sonucu kabul edilmedi

 

BAŞKAN – Buyurun, siz yapacaksanız beş dakika süre veriyorum.

SALİM USLU (Çorum) – Savunma hakkımı kullanmıyorum.

BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.

Sayın Salim Uslu’nun bir oturum önceki hareketinden dolayı…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, her şeyi açık söyle! Yani niye kapalı söylüyorsun? Her şeyi açık söyle!

BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen oturun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben kürsüde konuşurken bana sen saldırttın. Çünkü haksız yere benim konuşmamı kestin. Eğer, bakın…

BAŞKAN – Sayın Genç, ben sizin konuşmanızı haksız yere kesmedim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, benim konuşmamı kestirdiniz.

BAŞKAN - İç Tüzük gereğince…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Dolayısıyla, İç Tüzük’ün 66’ncı maddesini… Tutanağı getir oku.

Ben diyorum ki: Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının babalarına ihaleler…

BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen oturur musunuz. Biraz önceki olaylara da siz sebep oldunuz zaten.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, bakın…

BAŞKAN - Lütfen oturun… Lütfen oturun…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır.

BAŞKAN - İç Tüzük’ün 66’ncı…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, 66’ncı maddeyi…

BAŞKAN – Bir dinlemesini öğrenir misiniz.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Evvela tutanağı getir oku. Meclisi böyle keyfî yönetemezsiniz.

BAŞKAN - İç Tüzük’ün 66’ncı maddesi gereğince konudan ayrılmamaya iki defa davet ettim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ve buna da sen sebebiyet verdin. Burada gelip de kürsüden Meclise konuşan hatibi…

BAŞKAN - Buna rağmen konuya gelmediniz ve hakaretlerinize devam ettiniz. Onun için ben Genel Kurula konuşmaktan men edilmeniz için sundum, Genel Kurul da kabul etti.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Nerede konuşmam benim…

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Salim Uslu’ya İç Tüzük’ün 160’ıncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince kınama cezası vermek için Genel Kurulun oylarına sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Sayın Başkan, aynı davranışı sergilersek müsebbibi sen olursun!

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Gündemin 1’inci sırasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile…

İZZET ÇETİN (Ankara) - Biz de aynı davranışı sergilersek müsebbibi siz olursunuz!

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, fiilî saldırı durumunda, mutlaka, görev de idare amirliği olunca, daha özelliği olan bir arkadaşımızın Genel Kuruldan özür dilemesi lazım.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Özür dilemeyi gerektiren bir durum yok.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Grup başkan vekillerine söylüyorum: Çoğunluğunuza dayanarak, bu Mecliste adaletsizlik yapıp fiilî saldırıda bulunan, İç Tüzük’e göre açık suç işleyenleri koruyacak adaletsizliği adı “Adalet” olan bir parti yapacak mı yapmayacak mı? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Lütfen, özür dilemesi…

BAŞKAN – Sayın Milletvekilli, lütfen…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hayır, nezaketen Meclise, bizim Grubumuza, bütün gruplara ve Genel Kurula yerinden özür dilerse Sayın Uslu bunu telafi eder ama Sayın Uslu özür dilemezse… Fiilî saldırıda Sayın Genç stenografların masasına düştü, gözümüzle gördük ve göz göre göre adaletsiz… “Ben burada oyluyorum, çoğunluğum, istediğim olur, çaldığım çaldık, söylediğim düdük.” demek çoğunluğunuz yok…

BAŞKAN – Sayın Kaplan, teşekkür ediyorum.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – …adaletsizlik yapma hakkınız yok. Arkadaşımıza sahip çıkacaksınız. Sorumsuz davranış… Davet ediyoruz…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

Gündemin 1’inci sırasında yer alan…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Grup başkan vekillerini de davet ediyorum…

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) - Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Tarhan, lütfen…

Buyurun…

İZZET ÇETİN (Ankara) - Çoğunluk diktatörlüğünü uygulayamazsınız!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, grup başkan vekiliniz konuşuyor.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Her zaman çoğunluğun dediği olmaz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Gözünüzün önünde olanlara seyirci mi kalacaksınız? Yazıklar olsun! Ayıp! Ayıp!

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Herkesin gözü önünde saldırıya geçiyor! Ayıp!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Burada şov yapmanın manası var mı? İçeride ne konuştuğumuzu biliyorsun. Senin yanında konuştuğumuzu biliyorsun. İçeride her şeyi konuştuk kabul etmediler. (CHP sıralarından gürültüler)

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Ayıp! Ayıp! Grup Başkan Vekili olarak siz çıkıp özür dileyin.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum.

                                                                               Kapanma Saati: 16.10

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 16.15

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

---0---

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17’nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Sayın Başkan…

BAŞKAN - Buyurun Sayın Tarhan.

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Usul tartışması açılmasını istiyorum Sayın Başkan. İç Tüzük’ün 63’üncü maddesi uyarınca usul tartışması açılmasını talep ediyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Usul tartışması neyle ilgili?

BAŞKAN – Ne diye usul tartışması istiyorsunuz?

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Çalışma usullerine uymaya davet Sayın Başkan.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Gündem devam ediyor.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Aykırı olan nedir?

BAŞKAN – Başkanlık hangi hareketiyle çalışma usulüne aykırı davrandı onu soruyorum Sayın Tarhan.

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Sayın Başkanım, milletvekilimiz Sayın Kamer Genç’in Meclis kürsüsünde, halkın kürsüsünde yaptığı konuşmaya zorbalıkla müdahale edilmiştir bu Mecliste.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Kesinlikle öyle bir şey olmadı Sayın Başkan.

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Meclis İdare Amiri tarafından fiilî saldırıya, fiziki müdahaleye maruz kalmıştır bir milletvekilimiz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Başkalarının yapmadığı görevi İdare Amiri yapmıştır.

BAŞKAN – Sayın Tarhan, o sebeple İç Tüzük’ün 160’ıncı maddesini okudum…

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Müsaade edin.

Kınama cezasını Genel Kurula teklif edeceğime dair tebliği yaptım. Kendisinin savunmasını talep ettim, savunma yapmayacağını söyledi ve kaldığımız yerden devam ettik. Yani burada başka ne yapılması gerekir Sayın Tarhan?

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Sayın Başkan, bir milletvekilinin, bir halkın temsilcisinin halkın kürsüsünde fiziki saldırıya maruz kalmasını bu kadar basit şekilde kapatmanız mümkün değildir.

BAŞKAN – Sayın Tarhan, elimizdeki İç Tüzük bunu gösteriyor. Bundan başka yapılacak herhangi bir şey varsa…(CHP sıralarından gürültüler)

Lütfen Sayın Milletvekili…

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – İç Tüzük hükmü açıktır. 160’ıncı madde derki… Kınama cezasını öngörmektedir 160’ıncı madde. Ancak burada salt korumaya dayalı, salt bu zorbalığı korumaya dayalı bir tavırla çoğunluk sultası bu hükmün uygulanmasına engel olmuştur.

BAŞKAN – Sayın Tarhan, o konu Başkanlığın meselesi değil, Genel Kurulun meselesi. Ben Genel Kurulun oylarına arz ettim, Genel Kurul kabul etmedi.

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Sayın Başkan, bu uygulanan yöntem… Meclisi, Parlamentoyu uyarıyorum, bakınız, bu uygulanan yöntem bundan sonra Meclis çalışmalarına son derece büyük zarar verecektir.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, usul tartışması açılmasında fayda var.

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Bir milletvekilinin saldırıya maruz kalmasına gözümüzü kapatmamız, sesimizi çıkarmamamız mümkün değildir.

BAŞKAN – Ama neyin usulünü tartışacağız sayın grup başkan vekilleri?

İZZET ÇETİN (Ankara) – Sayın Başkanım, vekilin hakkını korumak sizin göreviniz. Meclisin hakkını, hukukunu korumak sizin göreviniz.

BAŞKAN - Soruyorum yani, Sayın Tarhan’a soruyorum. Benim uygulamamla ilgili değil ki, Genel Kuruldaki sayın milletvekillerinin takdiri…

HALUK KOÇ (Samsun) – Sayın Başkan, takdir yetkiniz yok burada. BAŞKAN - Neye takdir yetkim yok efendim?

HALUK KOÇ (Samsun) – Takdir yetkiniz yok. Açın, okuyun Tüzüğü.

BAŞKAN - Neye yok peki?

HALUK KOÇ (Samsun) –  Grup Başkan Vekili bu talepte bulunmuş. Olay ortada.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Hayır, hayır…

HALUK KOÇ (Samsun) – Lehte ve aleyhte iki kişiye söz vermek durumundasınız.

BAŞKAN - Sayın Vekilim, niye olmasın?

HALUK KOÇ (Samsun) – Daha önce de uygulamalar o şekildedir Başkanım.

BAŞKAN - Hayır canım, niye olmasın benim takdir yetkimin olmadığı. 

HALUK KOÇ (Samsun) – Olmaz. Eğer siz de o zaman bu uygulamayı kabul ediyorsunuz demektir.

BAŞKAN - Ben Genel Kurulun kabul edip etmeme konusundaki iradesine hiçbir şey söyleyemem.

HALUK KOÇ (Samsun) – Takdir yetkiniz yok.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN - Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, İç Tüzük’ün 63’üncü maddesi “Görüşmeye yer olup olmaması, Başkanı usule, konuşmaya davet…” şeklinde devam eder.

BAŞKAN - Tamam.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Birinci cümlecik, görüşmeye yer olup olmaması konusunda Sayın Grup Başkan Vekilimiz bir usul tartışması açmak istiyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Neyi görüşmeye?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sizin tutumunuz ayrı bir konu ama ortada…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – O işlem geçti.

BAŞKAN – Bir saniye Sayın Elitaş, bir saniye…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Bakın, ortada şöyle bir durum var: İç Tüzük’ün sizin okuduğunuz maddesine göre idare amirinin hatibe fiilî saldırısı söz konusudur ve bu fiilî saldırı kınama cezasını gerektirmektedir.

BAŞKAN - Tamam.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluk grubu “Ben böyle düşünüyorum.” diyerek İç Tüzük hükmünü bir kenara atmamalıdır.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Çoğunluk çözemez yani ihlal edemez İç Tüzük’ü.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Aksi takdirde, demokrasiye olan inanç, demokrasiye olan güven sarsılacaktır. Bu çerçevede Sayın Tarhan diyor ki: “63’üncü maddede görüşmeye yer olup olmaması hükmüne dayanarak…”

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – O geçti efendim, oylandı geçti…

BAŞKAN - Bir saniye Sayın Elitaş.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Efendim, hayır, konu bitmedi daha, devam ediyor.

“…görüştüğümüz o konuyla ilgili yani fiilî saldırıyla ilgili konuda görüşmeye devam edilmesi, görüşmeye yer vardır.” anlamında bir usul tartışması talebinde bulunuyor efendim. Konu bu.

BAŞKAN - Anladım da Sayın Hamzaçebi, sizin bahsettiğiniz konu Sayın Genel Kurulun iradesini tartışmaya açtırır.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Ama devam ediyor efendim, konu bitmedi. Lütfen…

BAŞKAN - Lütfen ama…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Bir fiilî saldırı…

BAŞKAN - İç Tüzük’ün 160’ıncı maddesi gereğince kınama cezasının gerektiğini Sayın Uslu’ya ben söyledim, savunmasını istedim.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Tek taraflı…

BAŞKAN - Savunma yapmak üzere söz verdim ancak Sayın Uslu savunma yapmayacağını, dolayısıyla biz de İç Tüzük’ün 163’üncü maddesi gereğince kınama cezasını Genel Kurula arz ettik efendim, oylamaya sunduk.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Sükût ikrardır.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, usul tartışması açacağız çünkü böyle bir şey olamaz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, 63’üncü maddede…

BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi, bu konu Genel Kurulun iradesini tartışmaya açmaktır.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, bakın…

BAŞKAN - Madem öyle buyurun. Üç dakika söz veriyorum.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Olayın iki tarafı vardır.

BAŞKAN - İç Tüzük’ün 63’üncü maddesi gereğince, katılmadığım hâlde…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Tutumunuz aleyhinde söz istiyorum.

BAŞKAN – Tamam aleyhe istiyorsunuz.

Sayın Tarhan, siz?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Lehte Sayın Başkan.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Lehte Sayın Başkan, lehte.

BAŞKAN – Sayın Elitaş lehte, Sayın Canikli.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Varsa, yer kaldıysa bana da…

BAŞKAN – Sayın Şandır lehte.

Sayın Koç aleyhte ve Sayın Kaplan aleyhte.

Tutumum lehinde söz isteyen Sayın Şandır, buyurun.

Önce lehte isteyenlere verdim, sonra aleyhte.

 

IX.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- Çorum Milletvekili Salim Uslu’ya, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’e konuşması sırasında saldırıda bulunmasından dolayı kınama cezası verilmesi hususunu Genel Kurulun oyuna sunması nedeniyle Başkanın tutumu hakkında

 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Değerli arkadaşlar, öncelikle sözüm Sayın Başkana.

Değerli arkadaşlar, millet adına yetki kullananlar faydayı önceliklemek sorumluluğunda. Yapılan işlem hukuki olabilir, usule uygun olabilir ama sonuçları itibarıyla eğer fayda hasıl etmiyorsa, orada durup düşünmemiz lazım.

Gözünü severim, şu yapılan işlem İç Tüzük’e göre uygun olabilir, sayın grup başkan vekillerinin de içine sinmiş olabilir ama bu doğru olmamıştır. Yani kınama cezasının gerekliliği kabul edilmiş ki Sayın Başkanlık Divanı kınama cezası vermiş, savunmasını istemiş, savunma yapılmayınca da Genel Kurula sunmuş, Genel Kurulun oyuyla bu kınama cezası reddedilmiş. Bu faydalı mı oldu şimdi? Yani burada bir görevli, yani İdare Amiri Meclis çalışmalarında huzuru ve sükûnu sağlamakla görevli. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Değerli arkadaşlar, gözünüzü severim.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Kürsüyü terk etmedi!

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Değerli genç arkadaşlar, değerli yeni gelen arkadaşlarımız, bu Meclis, bu Genel Kurul çok sıkıntılı anlar yaşamıştır. Bugünden yarını öngörmek mecburiyetindesiniz. Eğer bu fiilî saldırıya, sebebi ne olursa olsun… Ben, muhtemel Sayın Uslu’nun haklı bir şahsi sebebi olduğu kanaatindeyim, mutlaka ikisinin arasında burada bir söz düellosu olmuştur, bir şey söylemiyorum ona ama ne olursa olsun bu kürsüde bir fiilî saldırıyı hoşgörüyle karşılayamayız. (CHP sıralarından alkışlar) Karşılayamayız değerli arkadaşlar, yani bunu yapmayın. Başka zamanlarda da size gerekli olabilir bu.

AHMET YENİ (Samsun) – Kamer Genç’in yanlış yaptığını söylemeyecek misiniz?

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Efendim, bakın, Sayın Genç’in üslubu budur.

AHMET YENİ (Samsun) – “Yanlış yapmıştır.” deseniz ne olur Kamer Genç’e?

BAŞKAN – Sayın Milletvekili, lütfen…

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Beyefendi, Sayın Kamer Genç’in üslubu budur, sürekli de bunu yapmaktadır; bunu tasvip etmiyorum. Kaldı ki grubunun imzasının bulunduğu bir kararın aleyhinde konuşması da doğru, şık olmamıştır ama Kamer Genç budur ve bunu en iyi sayın grup başkan vekilleri bilir.

E, şimdi bu ortadayken kalkıp burada yeni bir sürece yol açmak iktidar partisi grubuna da yakışmamıştır. Yani bir fiilî durumu oylarınızla yok saymak faydalı olmamıştır, doğru olmamıştır değerli arkadaşlar. Ben arkadaki odada bunu da söyledim: Yapmayın, bu oylamayı yapmayın, bu oylama burada yeni bir teamülü geliştirir. Bu doğru değil, bu, hak olmamıştır, Meclise de yakışmamıştır arkadaşlar. Ama şu yapılabilirdi: Meclis Başkanı oradan Sayın Genç’in ve Sayın Uslu’nun bu iki tavrının doğru olmadığını, kabul edilemez olduğunu tutanaklara geçirerek ikisini de…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Sayın Başkan, bitireyim müsaade ederseniz.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Şandır.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Yani bu yapılabilirdi ama yanlış olan şudur ki: Hukuka uyularak yanlış yapılmıştır, hukuka uyularak bu Meclisin geleceğinde bir yanlış yol açılmıştır.

BAŞKAN – Sayın Şandır, lütfen…

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Dikkatlerinize, takdirlerinize sunuyorum.

Teşekkür ederim. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

AHMET YENİ (Samsun) – Yani Kamer Genç’i savunmak iyi olmadı Sayın Şandır.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Ahmet Yeni, sen laf atma oradan, gözünü severim.

AHMET YENİ (Samsun) – Hiç savunmayın onu, hiç savunulacak bir yanı yok.

HALİDE İNCEKARA (İstanbul) – Kamer Genç’i Başkan Vekili yapın, siz de rahatlayın, biz de rahatlayalım.

BAŞKAN – Tutumum aleyhinde söz isteyen Haluk Koç, Samsun Milletvekili.

Buyurun Sayın Koç. (CHP sıralarından alkışlar)

HALUK KOÇ (Samsun) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir tahammülsüzlük örneği olan, fiziki boyutta bir müdahale yaşanmıştır. Bu herkesin gözünün önünde olmuştur ve bunu yapan kişi “Meclisin İdare Amiri” sıfatıyla görev yapmaktadır. “İdare amiri” sıfatıyla görev yapan kişinin madde 17’de görevleri var.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sizin idare amiriniz neredeydi?

HALUK KOÇ (Devamla) – Burada özel törenleri idare etmekten tutun, genel-özel giriş kartlarını dağıtmaya kadar… Ama burada hiçbir zaman hoşa gitmeyen bazı ifadeleri dile getiren hatibin üzerine yürüyerek, kürsüde darp ederek, iterek, kakalayarak susturmak diye bir görevi yoktur.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sayın Başkan göreve çağırdı ama.

HALUK KOÇ (Devamla) – Sayın Uslu sendikacıdır. Sendikacılığını da çok iyi tanırız. Ben de o zaman Grup Başkan Vekiliydim. Herhâlde Türkiye Büyük Millet Meclisini kendi sendikasının Genel Kurul ortamıyla karıştırıyor.

Burada, Sayın Başkan, önü alınmayacak bir hatanın kapısını açmış bulunuyorsunuz. Burada, bakın…

BAŞKAN – Sayın Koç, ben İç Tüzük hükümlerini uyguladım, yanlışlık yapmadım.

HALUK KOÇ (Devamla) – …o kadar açık ve net bir tablo yaşıyoruz ki artık “çoğunluk” kavramı çoğulculuğun her alanda üstüne geçmiş vaziyette. Çoğunluk olduğu zaman iş o raddeye geliyor ki darp da yapabiliriz ve bunu parmak kaldırarak onaylayabiliriz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bu noktaya geliyor. Bu sağlıklı bir demokratik gidiş değildir…

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Çarpıtıyorsunuz!

HALUK KOÇ (Devamla) – …sağlıklı bir parlamento çalışma ortamı değildir.

Burada ben iki sayın grup başkan vekiline sözlü olarak söyledim, Sayın Canikli ve Elitaş’a, üzülerek izledim, oylamaya sunduğunuzda kınama cezası verilmesini reddeden iki parmak da kendilerine aitti.

Değerli arkadaşlarım, yani bir yönetim anlayışı olarak “Biz çoğunluğuz, her şeyi yaparız.” mantığını ısrarla sürdürmek istiyorsunuz.

Bir kere daha söylüyorum: Sayın Uslu’nun, bırakın kanunu, şunu, bunu, İç Tüzük’ü, insani bir noktada bir nezaket üslubu içerisinde bir özür borcu vardır. Bir özür borcu vardır.

Sayın Kamer Genç’in konuşmasının tutanağı elimde.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Tutanağa aksetmeyen var.

HALUK KOÇ (Devamla) - Tutanağı elimde. Kendi görüşlerini söylüyor. Sayın Kamer Genç’in kendine has bir üslubu vardır, beğenirsiniz beğenmezsiniz, hoşunuza gider gitmez, bir milletvekilidir, halk adına yasama görevini yapan 550 üyeden 1 tanesidir, bu kürsüde konuşma hakkı vardır. Konuşma hakkı vardır, bu hakkı kullanacaktır. (AK PARTİ sıralarından “İşgal hakkı da var mı?” sesi) İşgal değil…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Siz olayın farkında değilsiniz.

AHMET YENİ (Samsun) – Kürsüyü işgal etti!

HALUK KOÇ (Devamla) – İşgal değil…

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Koç.

Sayın milletvekilleri, lütfen…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Haluk Bey, tutanağı açın okuyun, men edildiğini görürsünüz.

HALUK KOÇ (Devamla) – Sayın Başkan, bu işin mutlaka tashihi gerekir. Sayın Uslu’nun burada mutlaka özür dilemesi gerekir.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Koç.

HALUK KOÇ (Devamla) – Buna siz önayak olmak zorundasınız ve siz kendi yetkinizi kullanarak, oylama yaparak olayı, saldırıyı meşru hâle getiriyorsunuz. Meşru hâle getiriyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)

BAŞKAN – Sayın Koç, lütfen…

Lütfen sayın milletvekilleri…

HALUK KOÇ (Devamla) – İstediğiniz kadar vurun. İstediğiniz kadar sıralara vurun, bu gerçeklerle yüzleşeceksiniz.

BAŞKAN – Sayın Koç, teşekkür ediyorum.

HALUK KOÇ (Devamla) – Bu gerçeklerle yüzleşmek zorundasınız değerli arkadaşlarım, sıralara vurarak olmaz.

AHMET YENİ (Samsun) - Kürsüyü işgal etmeyelim!

HALUK KOÇ (Devamla) – Merak etmeyin, o kürsüyü gerekirse İç Tüzük’ün verdiği yetkilerle her alanda işgal edebiliriz, her alanda kullanabiliriz.

BAŞKAN – Sayın Koç, teşekkür ediyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ne kadar provokatör varmış bu Mecliste ya!

HALUK KOÇ (Devamla) – Her alanda kullanabiliriz. Onun için…

BAŞKAN – Sayın Koç, lütfen…

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Bahane arıyorsun! Zaten öyle yapıyorsunuz!

HALUK KOÇ (Devamla) – Sayın Metiner, size hiç yakışmıyor “Bahane” sözcüğü. Size hiç yakışmıyor “Bahane” sözü. Bahane kim, siz kim! Siz en büyük bahanesisiniz bu Grubun zaten!

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Tutumum lehinde söz isteyen Nurettin Canikli, Giresun Milletvekili.

Buyurun Sayın Canikli. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Salı günkü Meclis gündemini belirlemek amacıyla ve tüm grupların katılımıyla bir Danışma Kurulu önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunuldu. Bunun altında dört siyasi parti grubunun grup başkan vekillerinin imzası var: AK PARTİ’nin, Cumhuriyet Halk Partisinin, Milliyetçi Hareket Partisinin ve BDP’nin grup başkan vekillerinin imzası var. Sayın Genç, altında kendi grup başkan vekilinin de imzası olan Danışma Kurulunun aleyhine söz aldı. Yani, hukuken mümkün elbette, yani bunda İç Tüzük’e herhangi bir aykırılık söz konusu değil…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sen geçen gün almadın mı, senin imzan vardı yahu!

FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Size ne!

AHMET YENİ (Samsun) – Rahatsız olmayın dinleyin!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – İzin verin…

İç Tüzük’e bir aykırılık söz konusu değil, elbette söz alabilir ama bakın, altında kendi grup başkan vekilinizin imzası var.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Sana ne!

FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Size ne, o bizim meselemiz, bunların bahanesi mi!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Elbette hukuki olarak bunu alıp konuşmasında herhangi bir sakınca yok. Biz bunu normalde Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma teamüllerine göre…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Yahu sen Danışma Kurulunda imza attın, çıktın aleyhinde konuştun!

BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen…

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – …bu gibi durumlarda Danışma Kurulları yani tüm siyasi parti gruplarının oy birliğiyle kabul ettiği Danışma Kurulları görüşmesiz oylanır…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Allah Allah!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) –  …ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun takdirine sunulur; doğrusu budur. Yani sizin partinizin grup başkan vekilinin imzası var, o imzayı reddediyorsunuz, o imzanın aleyhine söz alıyorsunuz.

FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Derdini siz çekmeyin, size ne! Allah Allah!

BAŞKAN – Sayın Canikli, Genel Kurula hitap edin lütfen.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Değerli arkadaşlar, bakın, hiçbir şekilde, fiziki müdahaleyi tasvip etmek kesinlik söz konusu değildir.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Kınadın ya, elini kaldırdın ya, niye yalan konuşuyorsun? Yalan konuşma!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Her zaman kınarız, onun savunulması mümkün değil. (CHP sıralarından gürültüler) Bakın, bu sorunun çözülmesi amacıyla ve iyi niyetle Sayın Uslu’nun buradan özür dilemesi ya da yerinden açık bir şekilde özür dilemesi önerisini biz getirdik arkadaki görüşmelerde, bütün arkadaşlarımız burada, getirdik ama kabul görmedi. Şunu önerdiler bize: Hem oylanacak, hem disiplin cezası verilecek, hem de özür dileyecek. Böyle bir şey olabilir mi!

İZZET ÇETİN (Ankara) – Hırsızlığı da, yolsuzluğu da aklarsınız, şiddeti de aklarsınız!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, terbiyesizliğe müsaade etme!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Arkadaşlar, disiplin cezası verilmesi konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun iradesini biz nasıl zorlayabiliriz, yönlendirebiliriz, bizden bu nasıl istenebilir?

FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Hadi hadi!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Olay bu, aynen bu değerli arkadaşlar, biz açık olarak önerdik özür dilemesini. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Ve bu oylamanın sonucunun garanti edilemeyeceğini de çok net bir şekilde ifade ettik. Dolayısıyla, eğer bir sıkıntı bu noktaya gelmiş ise kesinlikle AK PARTİ Grubu değildir.

Biraz önce konuştuk, yani özrün ötesi yok arkadaşlar, özrün ötesi yok.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Sizden beklenir, siz şiddeti de aklarsınız!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Bir insan özür diliyorsa, yaptığı hareketin yanlış olduğunu kabul ediyor anlamına geliyor ve özür diliyor, özür dilemek istiyor yani bunun neresi yanlış? Bunun daha ötesi var mı? Yok. Hem özür dileyecek hem ceza vereceksiniz ve bunu millete, Meclisin iradesine biz dayatacağız. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Olamaz. O nedenle…

İZZET ÇETİN (Ankara) – Meclisin iradesi değil ortadaki.

FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Kendi iradenizi öyle kullansaydınız.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Bakın, bir de şu hususun çok net olarak ortaya konulması gerekir: Kürsü işgali Sayın Genç tarafından yapılmıştır. Neden? Çünkü kapatılmıştır Meclis, dolayısıyla işgal söz konusu değildir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bunun da altının çizilmesi gerekir.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Canikli.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Tutumum aleyhinde söz isteyen Hasip Kaplan, Şırnak Milletvekili.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Grup…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Kaplan.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Peki, konuşmayacağım.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kaplan.

NİHAT ZEYBEKCİ (Denizli) – Otur yerine artık! Otur, otur!

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sana ne ya! Sen ne karışıyorsun! (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen… Lütfen…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis Genel Kurulundaki disiplin açısından bütün grupların imzaladığı Danışma Kurulu önerileri geldiği zaman, buna bütün üyelerin -yeni arkadaşlarımız bilmeyebilir ama, artık, onlar da acemi sayılmaz, bir ayı geçti- uymaları gerekir. Tabii ki bu ayrı bir iç grup hukuku, disiplin hukuku, ayrı bir konu, ben bunu ayrı bir kenara koyuyorum ama hepimizin buradaki disipline, grup kararlarına, Danışma Kurulu kararlarına saygılı olup onu işlevsel kılmamız gerekir; bu ayrı bir konu.

Şüphesiz, İç Tüzük konuşmacının, hatibin de davranışlarını belirlemiştir ve buna karşı da Başkanlığın alacağı tedbirleri de. Ve ilk kez yaşamıyoruz, zaman zaman geçen dönem de oldu, Sayın Genç’in konuşmaları döneminde bu tür elektrikli anlar oldu. Keşke Meclis Başkanı o ara bir beş dakika ara verseydi veya idare amiri olarak da AK PARTİ’nin değil CHP’nin bir idare amiri gelseydi, Kamer Genç de yanında olsaydı.

Şimdi, bütün bunlar bir yana… Ama tutanakları özellikle istettim çünkü yakın oturuyorum ve benim gözlemlediğim bir fiilî saldırı, itekleme durumu oldu ve tutanaklara da geçmiş. Şimdi bu fiilî saldırı durumunun karşısında biz arkada konuştuk grup başkan vekilleri olarak ve dedik ki: “İç Tüzük’ün 160’ıncı maddenin dördüncü fıkrası ‘Saldırıda bulunmak’ diye bir hüküm koymuş, buna giriyor, çok açık ve net.” O zaman, bunun gereği yapılmalı. Bunun da gereği, doğrusu bir özür dilemeyle… Üstelik de İdare Amiri olan bir arkadaş, görevin sorumluluğu daha fazla. Bunu bir özür dileme yöntemiyle geçiştirmek gerekir ve bu fiilî saldırının kabul, tasvip görmeyeceğinin belirtilmesi Meclis Genel Kurulunun ahengi açısından söz konusu ama şunu gördük: Özür dilenmedi, savunma verilmedi, tutanaklar ortada ve oylama yapıldı. Yani şimdi oylarınız, çoğunluğunuz vardır diye sizin, grubunuzun fiilî bir saldırıyı aklama hakkınız var mı? Var mı?

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Zorbalığı tasvip oylaması!

HASİP KAPLAN (Devamla) – Zorbalığı aklama hakkınız var mı? Adınız “Adalet” arkadaşlar! Adınız “Adalet”se daha çok düşüneceksiniz. Asla, bu oy çoğunluğunuzun olması, Sayın Genç tahrik bile etse Sayın Uslu’nun fiilî saldırısının savunma ve gerekçesi olamaz. Fiilî saldırının mutlaka ya cezası verilir ya özür dilenir, bunun başka yolu yok. Burada siz bunu tamir etmek zorundasınız, etmediğiniz takdirde, bu kürsünün masuniyeti kalmaz arkadaşlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Kürsü masuniyetiyle alakası yok bu işin.

HASİP KAPLAN (Devamla) – Zorbalıkla alakası var Elitaş.

AHMET YENİ (Samsun) – Kürsü işgal altındaydı, işgal.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Milletin kürsüsü işgal altındaydı.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kaplan.

HASİP KAPLAN (Devamla) – Burada, benim gözümün önünde saldırı oldu.

AHMET YENİ (Samsun) – Kürsüyü işgal ettiniz!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – İşgal altındaydı… “Saldırı” yanlış.

HASİP KAPLAN (Devamla) – Gözünüzün önünde oldu.

BAŞKAN – Sayın Kaplan, teşekkür ediyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – “Saldırı” yanlış.

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Saldırıyı korursanız yanlış yaparsınız, yanlış yaparsınız, yanlış yaparsınız.

BAŞKAN – Sayın Kaplan…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan…

BAŞKAN - Bir saniye Sayın Genç…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Şimdi, Sayın Hatip…

BAŞKAN – Bir saniye…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Evet.

BAŞKAN - Sayın Kaplan, konuşmanız sırasında “Savunma verilmedi.” diye ifade ettiniz. Savunma verildi ancak Sayın Uslu “Savunma hakkını kullanmayacağım.” dedi, ikisinin arasında fark var, onu belirtmek isterim. Tutumumda herhangi bir değişiklik…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Başkanım “Savunma yapmayacağım.” dedi. Yani keşke anlasaydık.

BAŞKAN – Sayın Kaplan, lütfen… Konuştunuz…

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Uslu konfederasyon başkanlığı yapmış, iletişimi var, onu bu noktaya getiren nedenleri bilebilseydik, anlasaydık keşke.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, tutumumda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Kaldı ki tartışılan benim tutumum değil, Genel Kurulun iradesi olmuştur.

Sayın Genç, buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, şimdi, biraz önce Sayın Şandır da konuşmasında söyledi, dedi ki: “Biz, Kamer Genç’in üslubunu biliyoruz.” Sayın Hatip de dedi ki: “Kürsüyü işgal etti.” Bir de AKP grup başkan vekili dedi ki…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Genç, öyle demedim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, siz de dediniz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – “Kürsüyü işgal etti.” demedim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Dediniz, dediniz, ama siz farkına varmadan… Bir de dediniz ki: Yani konuşmayı…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, şu anda 66’ncı maddeye aykırı bir durum yapılıyor.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Evet, sataşmadan söz istiyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – 66’yı uyguladınız.

BAŞKAN – Sayın Elitaş, bir saniye…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bakın…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – 66’ya aykırı bir durum yapılıyor.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Şimdi, denildi ki: Efendim, Danışma Kurulu kararı üzerine kimse konuşmadı. Ben konuştum. Sataşma var, uygun görürseniz kürsüden, sataşmadan dolayı söz istiyorum.

BAŞKAN – Ben sataşma olarak değerlendirmiyorum Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim…

BAŞKAN – Sataşma olarak değerlendirmiyorum. Tenkit haklarını…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Peki, Sayın Başkan, eğer ben, Canikli’nin…

BAŞKAN – Konuşmalarınız da zaten tutanaklara geçti, maksadınız anlaşıldı Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bir dakika… Canikli’nin, Danışma Kurulu kararı üzerinde söz istediğini, konuştuğunu getirip ispat edersem ne duruma düşer?

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen yeni bir tartışmaya mahal vermeyelim. Oturur musunuz?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Peki, ben ısrar ediyorum.

BAŞKAN - Konuştuklarınız tutanaklara geçti Sayın Genç.

Teşekkür ediyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sataşmadan söz istemekte ısrar ediyorum.

BAŞKAN – Israr edin Sayın Genç, ne yapalım?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Israr ediyorum.

AHMET YENİ (Samsun) – Vermiyor o da.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Israrı oya sunun Sayın Başkan.

BAŞKAN – Gündemin 1’inci sırasında yer alan…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Israr ediyorum. Sayın Başkan, ısrar ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen oturun.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, ısrar etme hakkı bile yok şu anda.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Oylamaya sun, onlar reddetsinler.

BAŞKAN – Sayın Genç, biz bu Genel Kurulu çalıştırmak durumundayız.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, bakınız, sataşmadan söz istenirse… Ben ısrar ediyorum, İç Tüzük’e göre benim ısrarımı oylamaya sunmak zorundasın, onlar bir daha benim konuşmamı reddetsinler. Israr ediyorum efendim. İç Tüzük böyle.

BAŞKAN – Ben, oylama yapmak durumunda değilim, öyle bir düşüncem de yok Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, diyorum ki: Ben, sataşmadan dolayı ısrar ediyorum, bana sataşma vardır, oya sun, onlar reddedecekler nasıl olsa.

AHMET YENİ (Samsun) – Niye istiyorsun?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Evet, buyurun, ben ısrar ediyorum. İç Tüzük’ü oku.

BAŞKAN – Sizin ısrarınız üzerine, o zaman Genel Kurula Sayın Genç’in konuşma yapması konusunu oylarınıza sunuyorum: Konuşma yapılmasını kabul edenler…  Kabul etmeyenler…

Buyurun Sayın Genç.

AHMET YENİ (Samsun) – Ne işine yaradı yani?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Yani bak, İç Tüzük’ü oku, öyle gel oraya.

BAŞKAN – Evet, sayın milletvekilleri, gündemin 1’inci sırasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlıyoruz.

 

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı: 41)

 

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

Gündemin 2’nci sırasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Hava Hizmetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlıyoruz.

 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Hava Hizmetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/423) (S. Sayısı: 21)

 

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

Komisyonların bundan sonra da bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, (11/2) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeleri yapmak için 15 Kasım 2011 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

                                                                               Kapanma Saati: 16.41