DÖNEM: 24

 

 

 

                                                                                        YASAMA YILI: 2

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

CİLT : 26

128’inci Birleşim

30 Haziran 2012 Cumartesi

 

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

 

   I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Kars Milletvekili Yunus Kılıç’ın, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının yayılışı, bulaşma kaynağı, alınması gereken tedbirler ve bu hastalık nedeniyle insan ölümlerine ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum Belediyesindeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak Belediye Başkanı, bazı Belediye Meclisi üyeleri ve İhale Komisyonu Başkanı hakkında ihaleye fesat karıştırmak ve irtikap suçlamalarına ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın, Isparta - Burdur tren seferlerinin yeniden başlatılması gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşması

V.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Çankırı’nın Bayramören ilçesi ile Melen Çayı üzerinde kurulması planlanan hidroelektrik santrallerine ilişkin açıklaması

2.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon’un ilçelerinde kapatılan adliyelere ilişkin açıklaması

3.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in, Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın gündem dışı konuşmasına ilişkin açıklaması

4.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Madımak olaylarının 19’uncu yıl dönümüne ilişkin açıklaması

5.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Türkiye çapında kapatılan ve bir kısmı sonradan açılan adliyeler ile mübaşirlerin sorunlarına ilişkin açıklaması

6.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in milletvekillerine saygı göstermesi gerektiğine ilişkin açıklaması

7.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, BDP Grubunun da milletin iradesini temsil ettiği hâlde saygı gösterilmediğine ilişkin açıklaması

 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ve 23 milletvekilinin, Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/340)

2.- Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/341)

3.- Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 milletvekilinin, dış politika uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/342)

 

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

 

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Manisa Milletvekili Recai Berber ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Atanamayan Öğretmenlerin Boş Bulunan Kadrolara Atanması ve Devlet Memurları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunlarının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Öğretmen İhtiyacının ve Eğitim Programlarının Planlanması ve Uygulanması Hakkında Kanun Teklifi, Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/679, 2/47, 2/73, 2/219, 2/566) (S. Sayısı: 302)

4.- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl’ün; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/637, 2/700) (S. Sayısı: 301)

5.- Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın; Türk Ceza Kanunun Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Kanununda Yer Alan Maddelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile 34 Milletvekilinin; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin; Türk Ceza Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifi; İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasının 6 ve 7'nci Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yasa Teklifi; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Terörle Mücadele Kanununda Bazı Maddelerin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın; Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/565, 2/90, 2/120, 2/223, 2/257, 2/268, 2/292, 2/322, 2/326) (S. Sayısı: 278)

 

 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

2.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

3.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

4.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

 

IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, bazı personele tek tip kıyafet uygulamasına gidileceği iddiasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/8414)

 


I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Birinci Oturum

 

Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, 53’üncü Uluslararası Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günlerine,

İzmir Milletvekili Musa Çam, İzmir’in Karaburun ilçesinin sorunlarına,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, Hükûmetin son dönemde Kütahya ilindeki uygulamalarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 20/6/2012 tarihli ve 27 sayılı Kararı ile;

Bulgaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubunun,

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Hukuk Komitesi heyetinin,

İtalya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi heyetinin,

Ülkemizi ziyaret etmelerinin uygun bulunduğuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu ve 25 milletvekilinin, muhtarların sorunlarının (10/337),

İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 19 milletvekilinin, diş hekimlerinin yaşadıkları sorunların (10/338),

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ve 24 milletvekilinin, yerel gazetelerin ve gazetecilerin sorunlarının (10/339),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Danışma Kurulunun, bastırılarak dağıtılan 311 ve 312 sıra sayılı kanun tasarılarının 48 saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının sırasıyla 4 ve 5’inci sıralarına, yine bu kısımda bulunan 54, 89, 90, 3 ve 4 sıra sayılı kanun tasarılarının ise bu kısmın sırasıyla 50, 51, 52, 53 ve 54’üncü sıralarına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine;

Genel Kurulun;

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddesine göre 1 Temmuz 2012 Pazar günü tatile girmeyerek Genel Kurulun çalışmalarına devam etmesine ve,

29 Haziran 2012 Cuma günkü (bugün) birleşiminde 31 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

30 Haziran 2012 Cumartesi günü saat 12.00’de toplanarak 278 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

1 Temmuz 2012 Pazar günü saat 14.00’te toplanarak bu birleşimde 302 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

2 Temmuz 2012 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanarak bu birleşimde 301 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24.00’te günlük programların tamamlanamaması hâlinde günlük programların tamamlanmasına kadar,

Çalışmalarını sürdürmesine;

311 ve 312 sıra sayılı kanun tasarılarının İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve 311 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümünün 1 ila 8’inci maddeleri, ikinci bölümünün ise 9 ila 17’nci maddeleri; 312 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümünün 1 ila 10’uncu maddeleri, ikinci bölümünün ise 11 ila 19’uncu maddeleri kapsamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

 

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2012 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükûmete İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/893) görüşmeleri tamamlanarak yapılan oylamadan sonra kabul edildi.

 

                                                             Sadık YAKUT

                                                             Başkan Vekili

 

          Özlem YEMİŞÇİ                                                                    Mine LÖK BEYAZ

                 Tekirdağ                                                                                 Diyarbakır

                Kâtip Üye                                                                                Kâtip Üye

 

İkinci Oturum

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Manisa Milletvekili Recai Berber ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Atanamayan Öğretmenlerin Boş Bulunan Kadrolara Atanması ve Devlet Memurları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunlarının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Öğretmen İhtiyacının ve Eğitim Programlarının Planlanması ve Uygulanması Hakkında Kanun Teklifi, Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (2/679, 2/47, 2/73, 2/219, 2/566) (S. Sayısı: 302),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

4’üncü sırasına alınan, Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporlarının (1/644) (S. Sayısı: 311),

5’inci sırasına alınan, Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/648) (S. Sayısı: 312),

Görüşmeleri, tamamlanarak yapılan açık oylamalardan sonra kabul edildi.

 

6’ncı sırasına alınan, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl’ün; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (1/637, 2/700) (S. Sayısı: 301),

7’nci sırasına alınan, Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın; Türk Ceza Kanunun Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Kanununda Yer Alan Maddelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile 34 Milletvekilinin; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin; Türk Ceza Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifi; İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasının 6 ve 7'nci Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yasa Teklifi; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Terörle Mücadele Kanununda Bazı Maddelerin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın; Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/565, 2/90, 2/120, 2/223, 2/257, 2/268, 2/292, 2/322, 2/326) (S. Sayısı: 278),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

8’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/473) (S. Sayısı: 155),

9’uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/479) (S. Sayısı: 289),

10’uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Geçiş Hükümeti Arasında Libya Ulusal Polisinin Eğitimine ve Kapasite Geliştirmesine İlişkin İşbirliği Konulu Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu raporlarının (1/607) (S. Sayısı: 250),

11’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Kaynaklı ve Azerbaycan Cumhuriyetinden Transit Geçen Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Taşınması İçin Münhasır Boru Hattı Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/623) (S. Sayısı: 299),

Görüşmeleri, tamamlanarak yapılan açık oylamalardan sonra kabul edildi.

 

12’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye-İran Hududunda Yeni Kara Hudut Kapılarının Açılmasına Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/450) (S. Sayısı: 10) görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

13’üncü sırasına alınan, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezinin Çalışmalarına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/342) (S. Sayısı: 16),

14’üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Akdeniz’de Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/471) (S. Sayısı: 114),

15’inci sırasına alınan, 1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Sınırlandırma Miktarlarının Değişikliklerine Dair Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu raporlarının (1/503) (S. Sayısı: 129),

16’ncı sırasına alınan, 1971 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Tazminat Limitleri Değişikliklerine Dair Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu raporlarının (1/508) (S. Sayısı: 134),

17’nci sıraya alınan, Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi Kurucu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/568) (S. Sayısı: 206),

18’inci sırasına alınan, 1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmenin 2003 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu raporlarının (1/540) (S. Sayısı: 245),

19’uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetine Doğal Gaz Satışına ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kaynaklı Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Transit Geçişine ve Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Taşınması İçin Münhasır Boru Hattının Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/615) (S. Sayısı: 298),

20’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/289) (S. Sayısı: 13),

21’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/353) (S. Sayısı: 17),

Görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamalardan sonra kabul edildi.

22’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye-Gürcistan Elektrik Enterkonneksiyonlarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/365) (S. Sayısı: 19),

23’üncü sırasına alınan, 187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/454) (S. Sayısı: 28),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

312 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmeleri sırasında;

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, kapanan adliyelerle ilgili gelen şikâyetlere ve yapılan eleştirilere,

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Hükûmetin kapanan adliyelerle ilgili kararını gözden geçirmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın sarf ettiği kelimeye ve adliyelerin kapatılmasına,

Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, yapılan eleştirilere cevaben,

Birer açıklamada bulundular.

 

Alınan karar gereğince, 30 Haziran 2012 Cumartesi günü saat 12.00’de toplanmak üzere 19.26’da birleşime son verildi.

 

Mehmet SAĞLAM

Başkan Vekili

 

                  Özlem YEMİŞÇİ                                                                    Mine LÖK BEYAZ

                        Tekirdağ                                                                                 Diyarbakır

                       Kâtip Üye                                                                                Kâtip Üye


II.- GELEN KÂĞITLAR

No.: 179

30 Haziran 2012 Cumartesi

Rapor

1.- EXPO 2016 Antalya Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (S. Sayısı: 313) (Dağıtma tarihi: 30.06.2012) (GÜNDEME)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ve 23 Milletvekilinin, Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/340) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

2.- Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 Milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/341) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

3.- Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 Milletvekilinin, dış politika uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/342) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/11/2011)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevinde avukat görüşme odalarına kamera konulmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6410)

2.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, 6291 sayılı Kanundan yararlanabilecek hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6411)

3.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, 2002-2012 yıllarında toplumsal olaylarda polise mukavemet gerekçesiyle ve polis aleyhine açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6412)

4.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir hükümlünün yabancı bir ülkeye iltica etme girişimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6474)

5.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Balyoz Davası ile ilgili bazı kanıtlar hakkındaki inceleme raporuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6497)

6.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Genelkurmay Karargâhında yapılan hakimler ile savcıların katıldığı bir brifinge ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6498)

7.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 2002-2012 yılları arası yurtiçi ve yurtdışında görevlendirme yapılan hakim ve savcılara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6499)

8.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, doku nakli ameliyatı sırasında bir hastanın hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturma yapılıp yapılmadığına ve doku nakli ile ilgili mevzuata ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6562)

9.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6563)

10.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, şiddete maruz kalan doktor ve diğer sağlık çalışanlarına ve bu konuda alınması gereken önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6564)

11.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis-Hizan’da sağlık hizmetlerinde yeterliliğe ve yapılan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6565)

12.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Bakanlığın uyuşturucu bağımlılarını ve akıl hastalarını kayıt altına alacağı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6566)

13.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, laboratuvarlarda çalışan sağlık personelinin çalışma şartlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6567)

14.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Fethiye’ye bağlı bir beldenin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6568)

15.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6569)

16.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, nüfusları azalan belde ve köylerin kapatılacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6764)

17.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, yıkım kararı alınan Çaycuma Anadolu Lisesi eski binasının yıkılmamasına ve Çaycuma Köprüsünün çökmesinde ihmal olduğu iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6972)

18.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Kütahya-Simav depremi nedeniyle meydana gelen zarara ve yapı güçlendirme kredilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6975)

19.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’teki bir köyde doğal afet nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7174)

20.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis-Yolalan’da bir mahallede selden zarar görenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7175)

21.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, cazibe merkezi iller kapsamında Diyarbakır’a yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7221)

22.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Sumbas’ın sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7618)

23.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Hasanbeyli’nin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7619)

24.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Toprakkale’nin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7620)

25.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Düziçi’nin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7621)

26.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Kadirli’nin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7622)

27.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Bahçe’nin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7623)

28.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Emniyet Teşkilatı mensuplarının özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7624)

29.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, ülkemizdeki genetik kopyalama çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7625)

30.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Şırnak Valiliğinin bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7628)

31.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Bosna-Hersek ve Kosova’da görev yapan asker ve polislere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7629)

32.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Başbakanlık Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7631)

33.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu kararlarının internette yayınlanmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7632)

34.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Hatay’da üç subayın şehit olduğu olayla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7633)

35.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Küçük Sanayi Sitesi esnafının sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/7637)

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da kobilerin hibe ve desteklerden yararlanmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/7638)

37.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye İlinde istihdam edilen özürlü sayısına ve sigorta primlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7639)

38.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da esnaf ve sanatkarların SGK prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7640)

39.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, 2008-2012 yılları arasında KÖYDES projesi kapsamında Osmaniye’de yapılan köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7644)

40.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sigara kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7645)

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın ve Afşin’deki bazı köy yollarının yenilenmesine ve altyapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7646)

42.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, muhtarların özlük ve sosyal haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7648)

43.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, belde belediyelerinin görev ve yetkilerinin valiliklerin onayına bağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7649)

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’ın yol, içme suyu ve aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7650)

45.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır illerindeki yeni mahallelerin içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7651)

46.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hrant Dink Davasında kamu görevlilerinin etkin bir şekilde soruşturulmadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7652)

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki spor kulüplerine maddi yardım yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7653)

48.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de nüfusu ikibinin altına düşen belde belediyelerinin köy olup olmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7654)

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, polislerin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7655)

50.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, 1984 yılından itibaren haber alınamayan bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7656)

51.- Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, 2012 yılında silahlanmaya ayrılan bütçeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7657)

52.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin ve Çağlayancerit’in lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7659)

53.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’deki bazı köylerin ilköğretim okulu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7660)

54.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Demirciler ilçesinde yapılacak olan Hükümet Konağıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7661)

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’ın eğitimle ilgili sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7663)

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, muvazzaf ve emekli astsubayların sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7665)

57.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’e bağlı bir köyün sulama kanallarına ve Andırın’a bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7666)

58.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bazı köylerin içme suyu sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7667)

59.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’a bağlı bazı köylerin içme suyu sıkıntısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7668)

60.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı bir köyün sulama kanallarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7669)

61.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın ve Çağlayancerit’in su ve gölet ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7670)

62.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit’teki bazı köylerin gölet ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7671)

63.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki köprü ve yolları genişletme ve yenileme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7679)

64.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bazı yolları genişletme ve yenileme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7680)

65.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Adıyaman-Çağlayancerit yolunun yapımına ve Afşin’deki bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7681)

66.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’deki bazı yolları genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7682)

67.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’deki yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7683)

68.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7684)

69.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin’deki bazı yolları genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7685)

70.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit ve Elbistan’daki bazı yolları genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7686)

71.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bazı yolların yapım-onarım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7687)

72.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bazı yolların yapım-onarım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7688)

73.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Konak Tüneli Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7689)

74.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’deki bazı yollarda ulaşım güvenliği sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7690)

75.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün geliştirdiği ve desteklediği projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7691)

76.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Şırnak Valiliğinin bir açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7693)

30 Haziran 2012 Cumartesi

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 12.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet SAĞLAM

KÂTİP ÜYELER: Tanju ÖZCAN (Bolu), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

 

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 128’inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere geçiyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Konuşma süreleri beşer dakikadır. Hükûmet bu konuşmalara cevap verebilir. Hükûmetin cevap süresi yirmi dakikadır.

Gündem dışı ilk söz, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının yayılışı, bulaş kaynağı, alınması gereken tedbirler, insan ölümleri hakkında söz isteyen Kars Milletvekili Yunus Kılıç’a aittir.

Buyurun Sayın Kılıç. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Kars Milletvekili Yunus Kılıç’ın, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının yayılışı, bulaşma kaynağı, alınması gereken tedbirler ve bu hastalık nedeniyle insan ölümlerine ilişkin gündem dışı konuşması

YUNUS KILIÇ (Kars) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Kırım Kongo kanamalı ateşinin Türkiye’deki çıkışı ve seyriyle alakalı üç sebepten dolayı Meclisi bilgilendirme ihtiyacı duydum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, Kırım Kongo kanamalı ateşi nedir, Türkiye’ye nasıl girdi, bununla alakalı daha önce Meclisteki yapılan sohbetlerde, milletvekillerinin alakalı olduklarını, sorguladıklarını, bilgi edinmek istediklerini görmüş olmaktan dolayı; ikincisi, yoğun bir çalışma temposundan sonra, milletvekillerimizin, inşallah tatile çıkmalarıyla beraber biraz daha fazlasıyla doğadan yararlanma imkânları olacağını umut ediyoruz ve bu dönemde biraz daha tedbirli, biraz daha cesur olma duygusuyla böyle bir sohbeti yapma ihtiyacı duydum.

Saygıdeğer milletvekilleri, Kırım Kongo kanamalı ateşi aslında bir viral hastalıktır. Bunyaviridae ailesinden Nairovirüs grubuna dâhil bir virüs tarafından meydana getiriliyor ancak burada daha önemli olan ve bizi daha çok ilgilendiren kısmı, bu hastalığın insanlara vahşi hayvanlardan keneler aracılığıyla geçmesiyle ilgilidir. Keneler bir parazittir. Bu virüsler de aynı zamanda kenelerin başka bir parazitidir. Yani parazitin paraziti olan bir canlıyla karşı karşıyayız.

Peki, ne oldu da bu Kırım Kongo kanamalı ateşi Türkiye’de birden ortaya çıktı? Aslında epidemiyologlar böyle olmadığını söylüyor saygıdeğer milletvekilleri. 1944 yılında Kırım’da, 56 yılında Kongo’da görüldükten sonra, 2002 yılında kanamayla, çeşitli kas ağrılarıyla, baş ağrısıyla, sindirim sistemi bozukluklarıyla Tokat ilinde ortaya çıktı ve epidemiyle bizim, ülkemizin gündemine girdi. Daha sonra, bunun örnekleri alındı, Fransa’ya, Japonya’ya gönderildi ve buna ilk önce Kırım Kongo teşhisi konulamadı ve “Q Fever” denilen bir hastalığın teşhisi konuldu. Oysa daha sonra, 2003 yılında “Q Fever” olmadığı görüldü ve Kırım Kongo kanamalı ateşinin teşhisi konuldu. Ülkemizde bundan sonra ne yapıldı? Sağlık Bakanlığı özellikle ciddi çalışmalar yaptı. 1 milyona yakın insanın yüz yüze eğitimini gerçekleştirdi, okullarda Millî Eğitim Bakanlığının destekleriyle özellikle riskli bölgelerdeki çocuklarda eğitim çalışmaları yaptırdı, her yıl aşağı yukarı 3-4 milyon çocuğa eğitim verildi. Tarım Bakanlığı, özellikle riskli bölgelerde, bölgelerin risk analizlerini yaptıktan sonra, her yıl ortalama 4-5 milyon insanla 36 ilde eğitim çalışmaları yaptı ve hayvanlarda kene mücadelesi yaptı. Bunun dışında, ciddi bütçeler ayrıldı Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı tarafından ve bu mücadele, her yıl bölgelerin risk analizleri yeniden yapılarak, güncellenerek devam ettiriliyor. Hastaneler güçlendirildi, personel eğitildi, bölge hastanelerinin kan ihtiyaçları hızla karşılanabilir hâle geldi çünkü biliyorsunuz, Kırım Kongo kanamalı ateşinin spesifik bir tedavisi olmayıp destek tedavileriyle sürdürülen bir süreci bulunmaktadır. Ve şunu iftiharla söylememiz gerekir: Bu, Kırım Kongo’yla alakalı eğer bir tarama yaparsanız İnternet’ten, mortalite oranının yani hastalığa yakalananlar içindeki ölüm oranının yüzde 25’lerle 30’lar arasında değiştiğini söyler kitaplar. Oysa Türkiye’de, şu anda, hastalığa yakalananlar içerisindeki ölüm oranı yüzde 5’ler seviyesindedir. Ha, hiç olmazsa daha iyi olur. Bu sevinilecek bir şey midir? Hayır, değildir ancak ülkemizin böyle bir gerçeği vardır ve Türkiye, Kırım Kongo’yla aslında çok iyi mücadele eden bir ülkedir ama yapmamız gereken daha güzel şeyler vardır.

TÜBİTAK destekli aşı çalışmaları devam etmektedir. GATA’da yapılan, bizim arkadaşlarımızın yürüttüğü bir çalışmada bir serum ile, kendilerinin ortaya çıkardığı bir serum ile yüzde 90 ölüm riski olan 26 tane hastanın 24 tanesi hemen hemen iyileştirilmiş durumdadır. Yani ülkemiz bununla alakalı ciddi bir süreç yürütmekte olmasına rağmen, 6.392 vakadan 322 tanesi ne yazık ki yine de Kırım Kongo’dan dolayı ülkemizde hayatını kaybetmiştir.

Yani Kırım Kongo bu ülkenin bir gerçeğidir, ülke iyi bir mücadele içerisindedir, artırarak devam etmemiz gerektiğini ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kılıç.

Gündem dışı ikinci söz, Çorum Belediyesindeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak Belediye Başkanı, bazı Belediye Meclisi üyeleri ve İhale Komisyonu Başkanı hakkında, ihaleye fesat karıştırmak ve irtikap suçlamaları konusunda söz isteyen Çorum Milletvekili Tufan Köse’ye aittir.

Buyurun Sayın Köse. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum Belediyesindeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak Belediye Başkanı, bazı Belediye Meclisi üyeleri ve İhale Komisyonu Başkanı hakkında ihaleye fesat karıştırmak ve irtikap suçlamalarına ilişkin gündem dışı konuşması

TUFAN KÖSE (Çorum) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün, Çorum’da uzun süredir kamuoyunu meşgul eden, benim de zaman zaman bu kürsüde ve basın yoluyla dile getirdiğim Çorum Belediyesindeki yolsuzluk iddialarının iddia olmaktan çıkıp iddianame hâline dönüşmesi üzerine söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, 29 Mart 2009’da yapılan seçimde 22’nci Dönemde de milletvekilliği yapan “Muzaffer Külcü” isimli arkadaşımız Çorum’da Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Seçildiği ayı takip eden nisan ayından, mayıs ayından sonra da hakkındaki dedikodular başlamış, bu dedikodular zamanla artmış ve Çorum kamuoyunda sesli dillendirilir hâle getirilmiştir. O kadar olmuştur ki bu dedikodulardan, Adalet ve Kalkınma Partili kamuoyu, Adalet ve Kalkınma Partili iş adamları, hatta Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Meclis üyeleri dahi rahatsız olur hâle gelmiştir.

Değerli arkadaşlarım, ilk başlarda “Çorumspor’a bağış” adı altında imar ve ihale yolsuzluğu yapıldığı biçimindeki söylentiler, giderek Çorumspor’un adı kullanılmaksızın dillendirilir hâle gelmiştir. Zamanla, söylenti söylenti olmaktan çıkmış, gazete haberlerine de konu olmuştur. Devamında, bir kamu kurumundan almakta olduğu maaşı hacizli olarak belediye başkan adayı olan bu arkadaşımızın bir hazır beton tesisine ortak olduğu dedikodusu çıkmıştır, bu dedikoduyu kendisi de bir süre sonra “Evet, beton şirketine ortaklığım var.” şeklinde kabul etmiştir.

Şimdi, ben soruyorum: Bir belediye başkanının maaşı ne kadardır? Bir hazır beton tesisini kurmak, ortak olmak ne kadardır? Maaşı hacizli olarak geldiği yerde beton santraline ortak olmanın izahatı nasıldır? Bunu, Çorum kamuoyu da çok merak etmektedir.

Bu gelişmeler devam ederken, Çorum Belediyesinden ihale alan babası da geçmişte, 2002 yılında, Adalet ve Kalkınma Partisinin eğilim yoklamasında birinci çıkan bir arkadaşımız, kendisinden rüşvet istendiği iddiasıyla, önce basınla bu iddiasını paylaşmış, daha sonra da Cumhuriyet Savcılığına şikâyette bulunmuştur.

Geçtiğimiz günlerde de Çorum Cumhuriyet Savcılığı, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Belediye Başkan Yardımcısı, 2 tane Belediye Meclis üyesi, Çorum Belediyesi İhale Komisyon Başkanının hakkında ağır ceza mahkemesine irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla dava açmış ve bu iddianame kabul edilmiştir ama Çorum kamuoyu bilmektedir ki bu iddianamede belirtilen suçlar buz dağının görünen yüzüdür.

Ben, buradan, İçişleri Bakanlığından müfettiş gönderilmesini dile getirmiştim. İçişleri Bakanlığı zannediyorum göstermelik bir müfettiş göndermiş olmalı ki hiçbir araştırma yapmaksızın dönmüştür. Hâlbuki, 2009’dan beri, bugüne kadar yapılan ihalelerin ve bugüne kadar yapılan imar değişikliklerinin incelenmesi gerekiyordu. Bunlar incelendiğinde çok önemli şeyler çıkacaktı ama bu çağrımız cevapsız kaldı.

Muhalefet partilerine ait olan belediyelere sabah baskınlar yapan, ev ve iş yerlerini arayan, görevi kötüye kullanma suçunda dahi işten el çektiren İçişleri Bakanını göreve davet ediyorum. İçişleri Bakanı soruşturmanın selameti açısından Çorum Belediye Başkanını görevden almalı, işten el çektirmelidir. İşten el çektirirse gerçek yolsuzluklar, gerçek ihaleye fesat karıştırmalar, imar yolsuzlukları da ortaya çıkacaktır. İnsanlar korkusundan ses edemiyorlar Çorum’da. İçişleri Bakanını Çorum kamuoyu görev yapmaya davet ediyor.

Bu arada Çorum’un, hepsini tanıdığım ve beğendiğim 3 tane Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili var. Onları da görev yapmaya çağırıyor Çorumlu kamuoyu. Başbakanın sık sık söylediği gibi, “Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır.” hadisini de onlara hatırlatmak istiyorum. Yine, Çorumlular, haksızlıklara, adaletsizliklere kulaklarını tıkayıp siyaseten konumunu korumaya gayret etmeyi de hiçbir vicdan sahibi siyasetçiye yakıştırmıyor.

Son olarak da buradan geçmiş dönemde milletvekilliği de yapmış Çorum Belediye Başkanına seslenmek istiyorum: Sen Çorum’un şehreminisin. Çorum’un şehremini demek, aklanana kadar, bu söylentilerden kurtulana kadar istifa etmek, görevinden çekilmek ve soruşturmanın selametini sağlamak anlamına da gelir. Görevinizi bırakınız. Çorum kamuoyu suçlamalarınızdan aklanana kadar görevinizden çekilmenizi bekliyor.

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Gündem dışı üçüncü söz, Isparta-Burdur tren seferlerinin yeniden başlatılması hakkında söz isteyen Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’a aittir.

Buyurun Sayın Korkmaz. (MHP sıralarından alkışlar)

3.- Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın, Isparta - Burdur tren seferlerinin yeniden başlatılması gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşması

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Isparta-Burdur tren seferlerinin yeniden faaliyete geçirilmesi hakkında gündem dışı konuşma yapmak üzere söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, yol, medeniyet demektir, kalkınma demektir; hasretlerin sona ermesi, kavuşma ve kucaklaşma demektir. 4 Kasım 2004’ten itibaren, bu, kuzeyden ve batıdan güneye doğru inen demir yolu hattında üç tren seferi iptal edilmiştir; önce Isparta-Burdur, sonra 3 Mart 2008’de Burdur-Isparta-İzmir Göller Bölgesi Ekspresi, yine 24 Temmuz 2008’de Burdur-Isparta-İstanbul Pamukkale Ekspresi. Isparta-Burdur’a gelen en son tren, 2009 yılında Hürriyet treniydi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yurdu dört bir taraftan demir ağlarla örme talimatı doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti hükûmetleri demir yollarına büyük önem vermiş ve yurdun dört bir yanında başarı hikâyeleri yazılmıştır. 25 Mayıs 1936 yılında dönemin Başbakanı rahmetli İnönü tarafından aynı gün hizmete açılan Burdur ve Isparta tren istasyonları da bunlardan biridir ama tüm yokluklara rağmen yapılan demir yolu hattı, altmış sekiz yıl sonra AKP iktidarında atıl hâle getirilmiştir. Şehirde “Kara tren dahi ilimize çok görüldü.” diye türküler söylenmiştir. Bu iddialara “Efendim, hızlı tren getiriyoruz” gibi cevaplar verilmiştir. Bir kere, bu seferler hızlı trenin alternatifi değildir. “Hızlı tren yaptırdın da elini kolunu bağlayan mı oldu?” diye sormak lazım.

Bölge insanı, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olma durumuyla karşı karşıya bırakılmıştır. Bu iki tren de farklı işlevler yüklenerek işletilebilir. Hele hele demir yollarının bir yaşam biçimi olduğunu, sadece insanları değil, aynı zamanda ülkede oluşturulan tüm maddi manevi değerleri, yani kültürü de taşıyan bir araç olduğunu, hepsinden öte, bir seçenek olduğunu bilenler için “Hızlı tren getiriyoruz, bu yüzden kaldırdık” cevabı son derece yetersizdir.

İki şehir arasındaki mesafe yarım saate inmiştir. Isparta’da 50 bin, Burdur’da ise 30 bin üniversite öğrencisi yaşamaktadır. Bunun yanında, iki il arasında bir havaalanı, organize sanayi bölgeleri, askerî birlikler var ve 2004’te bölgeye gelecek ve binlerce kişinin sirkülasyonuna imkân verecek kara havacılık okulu projesi vardır. Bu tesisler ve gelişmeler gündemdeyken artık demir yolunun rantabl olup olmadığı tartışılmamalıdır. Bu şartlara rağmen iş bilir bir tüccar mantığıyla işletemiyorsanız, o da sizin hükûmet olma becerinizdir diyelim.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğümüzde, bu hatların vatandaş tarafından müşteri olarak yeterince desteklenmediğini ve sonuçta da marjinal maliyet ve marjinal kâr tahlilinin de ekonomik olmadığını ifade etmektedirler. Ancak bu biraz da “Yumurta mı, tavuk mu?” meselesine benziyor değerli milletvekilleri. Vatandaş yeterli ilgiyi göstermediği için mi bu hat kârlı çalışmıyor yahut hattın bugüne kadar hem sürat hem de konfor açısından standartlarının düşük olmasından mı vatandaş yeterli ilgiyi göstermiyor? Standartları yükselttiğinizde vatandaşın nasıl rağbet ettiği, nasıl rağbet edebileceği Ankara-Eskişehir yahut Ankara-Konya seferlerinde çok açık bir biçimde gözüküyor.

Burdur ve Isparta halkının bu hattın yeniden açılması için başlattığı imza kampanyası sonucu toplam 22.200 imza bizlerin de, Burdur Milletvekili Ramazan Bey’in de bulunduğu bir heyetle dün Ulaştırma Bakanlığına sunulmuş ve hattın açılması talebi iletilmiştir.

Öncelikle, Sayın Ulaştırma Bakanı ve Sayın Müsteşarına teşekkürü bir borç biliyorum. Heyet ile yakından ilgilenerek bu talebe sessiz kalınamayacağını ancak hat üzerindeki tamir tadil işlerinin devam ettiğini, Isparta-Burdur arasındaki yenileme çalışmalarının bu yılın ekim, kasım aylarında biteceğini ve böylece önce Isparta-Burdur arasındaki tren seferlerinin 2012 yılından itibaren yeniden başlatılabileceği müjdesini vermiştir ve Ispartalı, Burdurlu hemşehrilerimizden de tren yollarına, trenlere ve demir yollarına sahip çıkmalarını istemiştir. Bu olumlu gelişme -inşallah- meyvelerini verecek ve trenimize yeniden kavuşacağız. Bu nedenle, Isparta ve Burdurlunun bu talebine hassasiyet gösteren yetkililere bir kez daha teşekkür ederken planlanan hızlı trenin de her iki ilin maksimum olarak faydalanabileceği bir güzergâhta bir an önce faaliyete geçirilmesini  beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Bu kampanyayı başlatan tüketiciler derneğinin başkan ve değerli yöneticilerine, katkı veren, imza toplayan tüm sivil toplum kuruluşlarına ve imza atan tüm hemşehrilerime duyarlılıklarından dolayı bir kez daha şükranlarımı sunuyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Korkmaz.

Sisteme giren arkadaşlarımıza birer dakika söz vereceğim.

Sayın Öğüt…

V.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Çankırı’nın Bayramören ilçesi ile Melen Çayı üzerinde kurulması planlanan hidroelektrik santrallerine ilişkin açıklaması

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Sayın Başkanım, Çankırı’nın Bayramören ilçesinde yapılması planlanan hidroelektrik santrali ile ilgili tartışmalar birkaç yıldır süregeliyor. Söz konusu HES ile ilgili çevresel etki değerlendirmesi raporu tamamlandı, raporda santralin yapımının ne tür zararlar vereceği açıkça yer alsa da projeye uygunluk raporu da çıktı. Ne var ki bu HES gerçekleştiği takdirde ilçe ve çevresi büyük zararlar görecek. Proje için 8 bin civarında ağaç kesilmesi gerektiği, proje alanının birinci derecede deprem kuşağı olan Kuzey Anadolu fay hattında yer aldığı ÇED raporunda açıkça belirtiliyor. Söz konusu bölgede o tarihte 7 civarında depremler olduğu ve yakın zamanda da uzmanların deprem beklenen yerler arasında bu bölgeyi saydığı göz önünde bulundurulduğunda projenin bir an evvel tekrar gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Ayrıca Melen Çayı üzerinde kurulacak santral, ekim ve organik tarım yapılan 1 milyon 199 bin metrekarelik tarım alanını tamamen öldürecektir. 62 kilometrelik alanda 25 yerleşim yeri, 1 ilçe ve 1 nahiye susuz kalacaktır. Üretilecek elektrik bu kadar zarar vermeye değecek mi? Özellikle EPDK yetkililerini projeye onay vermeden önce düşünmeye davet ediyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Öğüt.

Sayın Canalioğlu…

2.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon’un ilçelerinde kapatılan adliyelere ilişkin açıklaması

MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU (Trabzon) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından ülkemizde pek çok adliye kapatılmıştır ve bu bağlamda olmak üzere Trabzon’da 7 ilçemizin adliyesi kapatıldı ve daha sonra Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 22 Haziran 2012’de aldığı bir kararla 3 adliyemiz yerine -doğru bir kararla- iade edildi ancak çok önemsenen ve Trabzon’umuzun önemli ilçelerinden olan Beşikdüzü ve  Şalpazarı adliyelerimizin henüz yerine iadesi yapılmadı. Düşünce şudur Trabzon’da: Acaba bu ilçe belediyelerinin AKP’li olmamasından mı kaynaklanmaktadır? Bu konuda da bütün partililer Trabzon’dan Ankara’ya gelmiştir ve ilgililerle görüşmüşlerdir. Bir an önce bunun da düzeltilmesi ve Beşikdüzü, Şalpazarı adliyelerinin de açılması gerekmektedir.

Yüce Meclisin bilgisine sunuyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler.

Sayın Özçelik…

3.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in, Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın gündem dışı konuşmasına ilişkin açıklaması

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) – Sayın Başkanım, biraz önce gündem dışı konuşan Isparta Milletvekilimizin gündeme getirdiği konu hakkında kısa bir açıklama yapmak istiyorum.

Burdur-Isparta trenleri, Türkiye genelinde kısa mesafede yapılan trenler kaldırıldığında da kaldırıldı. Dolayısıyla, bu, Alsancak İzmir’de, Niğde Ulukışla’da, Erzurum’da, Erzincan’da, bir başka vilayetlerde de olmuş idi. Burdur-Isparta trenleri yaklaşık 55 dakika Isparta-Burdur arasında sefer yapıyor. 65 kişilik olan trenlere binen insan sayısı en fazla 20-21 kişi. Yıllık maliyeti de çok fazla, yüksek oranda bir maliyet ortaya çıkmaktadır.

Biz, bundan ziyade… Burdur’dan binen bir vatandaşımızın, Isparta’da istasyona gidip tekrar tıp fakültesine veya Isparta’nın içerisine yine bir dolmuşla gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla, bu noktada, trenin maliyetlerinin çok fazla olduğunu o dönemde de ifade ettik. Eğer mümkünse Isparta Belediyesiyle Burdur Belediyesinin -ortak bir çalışmayla, Ulaştırma Bakanımızın da ifade ettiği şekilde bir çalışmayla- işletmesini almak üzere, bir banliyö şeklinde bir çalışma yapabileceği ifade edildi.

Bunun yanında, Burdur-Isparta arası şu anda 15 dakikadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özçelik.

Sayın Özdemir…

4.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Madımak olaylarının 19’uncu yıl dönümüne ilişkin açıklaması

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Başkanım, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan ve 33 aydınımızın diri diri yakılarak katledildiği Madımak katliamının 19’uncu yıl dönümü pazartesi doluyor.

Bu bir insanlık suçuydu, bir insanlık ayıbıydı ama ne yazık ki bu olaydan sonra yaşananlar, bu davanın sürüncemede kalması bir başka insanlık ayıbını oluşturdu. Bu davanın katliam sanıklarının bir kısmının, hâlâ, kırmızı bültenle aranıyor olmasına rağmen Almanya’da bulunuyor olmaları ve Türkiye’ye iadelerinin sağlanamamış olması bu ayıbı daha da derinleştirmektedir.

İnsanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımının olmaması gerekiyor. Ne yazık ki 5 sanık hakkında zaman aşımı kararı uygulandı ve daha da acısı, bu karardan sonra Sayın Başbakan çıkıp “Bu karar Türkiye’ye hayırlı olsun.” dedi.

19’uncu yıl dönümünde, Sivas’ta yaşamını yitiren aydınlarımızı bir kere daha rahmetle, şükranla anıyorum. Bu firari sanıkların bir an önce Türkiye’ye iadesini de Sayın Adalet Bakanından talep ediyorum.

Çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler.

Sayın Toptaş…

5.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Türkiye çapında kapatılan ve bir kısmı sonradan açılan adliyeler ile mübaşirlerin sorunlarına ilişkin açıklaması

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, geçtiğimiz günlerde Türkiye çapında 146 adliye  kapatıldı ve kısa bir süre sonra, kapatılanlardan 44 tanesi yeniden açıldı.

Sayın Bakan burada bu konuyla ilgili görüş bildirirken arkadaşlarımızın sorularına “Bu kapatmalar objektif ölçülere göre yapıldı.” dedi.

Ancak, objektif ölçülere göre yapılan bu kapatmalardan sonra 44 tanesi hangi ölçülere göre açıldı yeniden? Afyon’da iki tane ilçenin mahkemesi kapatıldı, birisi Sultandağı, birisi İhsaniye. Sultandağı da, İhsaniye de nüfusu çok kalabalık olan kasabalara sahip,  büyük köylere sahip ilçeler. Bunların kapatılması durumunda bağlandıkları, bu kasabaların ve ilçelerin bağlandıkları mahkemelerin aralarındaki mesafeler çok uzak. Bu kadar uzaklığa rağmen bunlar ölçü alınmamış ama bazı iktidar milletvekillerinin baskısıyla kendilerinin yeniden açılmasını istedikleri mahkemeler yeniden açılmış. Bu bir adaletsizliktir, bu konu ciddiyetle ele alınmalı ve bu konudaki sorun çözülmelidir.

Yine, ayrıca, mahkemelerin yükünü çeken mübaşirlerdir. Gerçekten, mahkemelerin en ağır yükünü mübaşirler çekmektedir. Dolayısıyla, kendilerinin, üniversite mezunu olsalar bile, üniversite bile bitirseler mübaşirlikten başka yükselecekleri herhangi bir kadro yoktur. Adliyenin yükünü çeken, mahkemenin yükünü çeken mübaşirlerin de sorunlarının üzerine cidden eğilmek gerekiyor. Arkadaşlarımızla bir önerge hazırladık, lütfen, yargı paketi geldiğinde bütün arkadaşlarımızın bu konuya duyarlılık göstermesini istiyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Toptaş.

Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır, arz ediyorum.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ve 23 milletvekilinin, Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/340)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gerekçesini ekte sunduğumuz, Almanya'daki vatandaşlarımızın uğradığı saldırılar ve maruz kaldığı terör ile yıllar içinde artan sorunlarının ve çözüm önerilerinin tespiti için Anayasanın 98'inci İç tüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Selahattin Karaahmetoğlu              (Giresun)

2) İhsan Özkes                                   (İstanbul)

3) Sedef Küçük                                  (İstanbul)

4) Veli Ağbaba                                  (Malatya)

5) Bülent Tezcan                                (Aydın)

6) Kadir Gökmen Öğüt                      (İstanbul)

7) Ali Özgündüz                                (İstanbul)

8) Faik Tunay                                    (İstanbul)

9) Mehmet Şevki Kulkuloğlu            (Kayseri)

10) Hülya Güven                               (İzmir)

11) Mehmet Şeker                             (Gaziantep)

12) İlhan Demiröz                              (Bursa)

13) Ali Rıza Öztürk                           (Mersin)

14) Aylin Nazlıaka                             (Ankara)

15) Mehmet Hilal Kaplan                  (Kocaeli)

16) Tolga Çandar                               (Muğla)

17) Sakine Öz                                    (Manisa)

18) Ayşe Nedret Akova                     (Balıkesir)

19) Ali Demirçalı                               (Adana)

20) Gürkut Acar                                (Antalya)

21) Haluk Eyidoğan                           (İstanbul)

22) Erdal Aksünger                           (İzmir)

23) Doğan Şafak                                (Niğde)

24) Ahmet İhsan Kalkavan                (Samsun)

 

Gerekçe:

Almanya'ya göçün 50. yılını etkinliklerle kutladığımız süreçte, ırkçı neo-nazi çetesinin 2000-2007 yılları arasında 7'si Türk, 9 kişiyi öldürdüğü ortaya çıkmıştır. Almanya, Avrupa ekonomisinin inşasına, toplumsal refahına önemli katkılar yapan göçmenlere saldırıların, Almanya ve Avrupa devletlerince yeterince önemsenmediği ortaya çıkmıştır. 1992'de Mölln şehrinde 3, 1993'de Solingen şehrinde 5 vatandaşımız yakılarak öldürülmüştür. 2008'de Lüdwigshaven şehrindeki yangında 9 yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Almanya'da cinayetleri işleyen çetelerin aslında devletin "derinliklerinde" yardımcılarının olduğunun tartışılması, göçmen kamuoyu için  bilinen sırrın ifşası olarak, büyük travmaya yol açmıştır. Göçmenleri terörize ederek sindirmek, korkutmak, "gönüllü olarak ülkeyi terk etmelerini sağlamak" isteyenlerin, gerçekte onları, iş gücünden faydalanmak amacıyla, Almanya'ya çağıranların olduğunun tartışılması, toplumlar arasında aşılması güç güven bunalımı doğuracaktır. Alman Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı, “Almanya'daki bu cinayetler bir İslam örgütü tarafından yapılsaydı ve ölenler Alman olsaydı, tüm caddeler kapatılır, helikopterlerle, devletin tüm birimleri en yüksek mertebede harekete geçirilirdi. Hiçbiri yapılmadı." demektedir.

Almanya’ya 1961'de başlayan göçümüz, 3 milyon civarında yurttaşımızın yaşadığı yeni bir Türkiye ortaya çıkarmıştır. Yurttaşlarımız iki ülkenin ekonomik gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Almanya'nın 1967'lerde ekonomik mucize adı verilen gelişmesinde büyük rol oynamışlardır. Sayelerinde Alman toplumundaki orta sınıf, üst seviyeye yükselerek refah içinde yaşamaya başlamıştır. Almanların, İspanyol, İtalyan, Portekizli yabancı işçilerin beğenmedikleri az paralı, zor işleri birinci nesil Türk göçmenler üstlenmiştir. Türklerin istihdam, ekonomi içindeki yerlerine bakıldığında, birinci kuşak göçmenlerin çoğunluğunun herhangi bir mesleki eğitime, beceriye gereksinim duyulmadan istihdam edilebilecek sektörlerde çalışmak üzere göç edenlerden oluştuğu görülmektedir. Teknolojik değişimin sonucu, daha çok teknik ve mesleki eğitimi gerektiren istihdam alanlarının açılması, küresel ekonominin olumsuz gelişmelerine paralel olarak işsizliğin artması, Almanya'da da değişimlere yol açmıştır. Üretime dayalı ekonomik sistem yerini maliyeti azaltmak üzere insan gücü gerektirmeyen, otomasyon sistemine bırakmış, vasıfsız iş gücüne olan ihtiyaç azaltmıştır. İkinci nesille, Alman-Türk karışımı yeni kültür oluşmuştur. Üçüncü ve dördüncü nesil Türk göçmenlerden sonra artık Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısı 700 bini aşmıştır. Ancak Alman devletinin 2005'te çıkardığı yeni göçmen yasası yabancılara birtakım haklar öngörürken birçok görev yüklemiştir. Vatandaş olmak isteyenlere “Vatandaşlık testi” başlamıştır. Amerika'dan, İngiltere'den, başka bir batı ülkesinden gelenlerin vatandaş olabilmeleri için dil mecburiyeti getirilmezken, Türkiye'den gelenlerin daha gelmeden, Almanca kursu görmeleri zorunlu kılınmıştır.

Araştırmalara göre Almanya'da yaşayan Türklerin yüzde 75'i, Almanların ise yüzde 13'ü sınıfsal olarak alt katmanlarda bulunmaktadır. Türklerin yüzde 21.7'si 8, yüzde 23.8'i 8 ila 15 arasında, yüzde 38.4'ü 15 ila 30, yüzde 16'sı da 30 yıldan bu yana Almanya'da yaşamaktadır. Alman İstatistik Enstitüsü, ülkede yaşayan Türk kökenli insanların sayısının 3 milyonun üzerinde olduğu belirtmektedir. İstatistiklere göre, Türklerin yüzde 20'si iyi Almanca konuşamamakta, yüzde 45'inden fazlasının ilkokul sonrası diploması bulunmamaktadır. Yüzde 15'i sosyal yardımla, işsizlik parasının birleşmesiyle oluşturulan devlet yardımıyla geçinmektedir.

Almanya ekonomisi otomotiv sektörü, endüstrisi ve ucuza çalışan yetişkin kadroları, esnafları, perakende sektöründeki tekelleşmeyi kıran Türk girişimcileriyle Avrupa devi olmuştur. Türklerden yaklaşık 100 bini işyeri sahibi olup yanlarında Almanlar dâhil yaklaşık 500 bin kişiye iş sunmaktadır. Türk işverenlerin yıllık cirosu 35 milyar Avro'yu bulmaktadır. Yalnızlık, sahipsizlik duygusu, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, toplumsal huzursuzluk, demokrasi kültürünün aldığı yara Almanya ve Türkiye için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Göçmenlere şiddetin arkasında, derin güçlerin varlığının ortaya çıkarılmasının toplumsal hayata, birlikte yaşama kültürüne katkı sağlayacaktır. Almanya'da yaşayan 3 milyonluk Türk vatandaşımızın ve acil çözüm bekleyen sorunlarının tespiti, maruz kaldığı ırkçı saldırılar başta olmak üzere eğitim, işsizlik, kültürel sorunlar, entegrasyon, çifte vatandaşlık ve benzeri sorunlarının araştırılması, çözüm yollarının tespiti için bir meclis araştırması açılması gerekmektedir.

2.- Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/341)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Adana'nın içinde bulunduğu sorunların tespiti ve çözümü konusunda gerekli araştırmaların yapılması, buna göre alınacak Önlemlerin ve gerçekleştirilmesi gereken, Uygulamaların yerine getirilmesi hususunda Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Ali Halaman                                (Adana)

2) S. Nevzat Korkmaz                     (Isparta)

3) Oktay Öztürk                              (Erzurum)

4) Alim Işık                                     (Kütahya)

5) Mehmet Şandır                            (Mersin)

6) Necati Özensoy                           (Bursa)

7) Emin Çınar                                  (Kastamonu)

8) Enver Erdem                               (Elâzığ)

9) Sadir Durmaz                              (Yozgat)

10) Bülent Belen                              (Tekirdağ)

11) Ali Uzunırmak                          (Aydın)

12) Muharrem Varlı                        (Adana)

13) Erkan Akçay                             (Manisa)

14) Lütfü Türkkan                           (Kocaeli)

15) Ahmet Kenan Tanrıkulu            (İzmir)

16) Atila Kaya                                 (İstanbul)

17) Mustafa Kalaycı                        (Konya)

18) Seyfettin Yılmaz                        (Adana)

19) Bahattin Şeker                           (Bilecik)

20) Celal Adan                                (İstanbul)

 

Gerekçe:

Çukurova'nın metropolü sayılan 2 milyona yaklaşan nüfusu ile Adana, karayolu, denizyolu, hava ve demiryolu ulaşımında hem ülkemizin değişik bölgelerini birbirine bağlama noktasında, hem de Ortadoğu'ya açılan bir kapı olma özelliklerinden dolayı çok önemli bir konumdadır. Yaklaşık yarım asır öncesine dayanan tekstil ve tarımsal sanayisi ile ülkemize birikim sağlamış, modern sanayi atılımına temel olmuş, yön vermiş güneyin bu güzide kenti, son yıllarda pek çok sorunla iç içe olmanın sıkıntısını yaşamaktadır.

Gerek gerçekleştirdiği üretim değerleri ile gerekse var olan ve atıl potansiyeli ile tarımsal üretimde vazgeçilmezliğini sürdüren Adana, bu alanda sancılı günler yaşamaktadır. Uyum sorunu nedeniyle kentin sosyokültürel dokusunu olumsuz etkileyen yoğun iç göç, kentin iktisadi hayatına da aynı derecede tesir etmektedir.

Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattı, Botaş, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) projesi, Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi iktisadi proje ve uygulamalar Adana'nın geleceği adına umut verse de, istihdam başta olmak üzere bunlardan yararlanma imkânları Adana'nın beklentilerinden çok uzak kalmaktadır.

Adana’daki üreticilerimizin hasretle beklediği ve binlerce insanımıza yeni istihdam alanı oluşturacak, sulu tarım potansiyeli ile ülkemizin tarımsal üretimine önemli katkı sağlayacak olan Aşağı Seyhan Ovası sulama projesi yılan hikâyesine dönmüştür.

İşsizlik her geçen gün artmakta, hemen her gün istenmeyen sosyal olaylara şahit olunmaktadır. 2001 yılında bile yüzde 8.4 olan işsizlik geçen yıl Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde yüzde 16.2'ye yükselmiştir. Tekelin satıldığı, Aksantaş'ın kapandığı, SASA'nın birkaç kez el değiştirmek zorunda kaldığı, Bossa'nın küçüldüğü, Mensa'nın sürekli krizlerle anıldığı Adana'da ne yazık ki kamu yatırımları da sürekli gerilemiştir. 1996 yılında Türkiye'nin ilk 500 firması arasına 13 firma sokan Adana; 2011 yılında ise firma sayısı daha da düşmüştür.

Narenciyeden pamuğa, buğdaydan yer fıstığına varıncaya dek tarımsal üretimde Türkiye'nin deposu olarak bilinen ve bu manada haklı olarak takdir edilmesi gereken ancak destek yerine köstek olunan Çukurova'da çiftçilerimiz perişandır. Son 4-5 yılda gübresinin fiyatlarına yüzde 700'lere varan oranda zam gören çiftçimiz, sürekli tırmanan ve 1 tonu 1 dönüm tarladan daha pahalı hâle gelen mazot fiyatları karşısında şaşkındır. Girdilerdeki bu denli artışa rağmen hasat ettiği bazı ürünlerde ancak iki katı satış fiyatı bulabilen üreticimiz çaresizdir.

Netice olarak;

Adana'da yaşanan ve devletin ilgili bütün kurumlarınca çok iyi bilindiğine inandığımız sorunlar karşısında vatandaşımız bunalım içindedir. TÜİK verilerine göre 2000 yılında 20 kişi İntihar ederken 2011 yılında bu sayı 5 kat daha artmıştır, bunalım sözcüğünü yetersiz kılmaktadır. Çare elbette, vatandaşın canına kıyması yolu değildir. Çare vardır ve o çare de hükümetin Adana'ya daha gerçekçi, daha adil, daha eşit bakabilmesinde yatmaktadır. Bu nedenle, yukarıda bir kısmı anlatılmaya çalışılan ve giderek derinleşen, yarın da tamiri daha zor ya da imkânsız hâle gelmesinden endişe ettiğimiz Adana'nın sorunlarının tespiti, alınacak tedbirlerin, çözüm yollarının belirlenmesi ve çaresi ne ise bir an evvel uygulanması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ederiz.

3.- Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 milletvekilinin, dış politika uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/342)

25/11/2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye'de, "Komşularımızla Sıfır Sorun" politikası adı altında, giderek bir devlet politikası yerine, Başbakan'ın ve özellikle de Dışişleri Bakanı'nı kişisel ve içsel tercihlerinin öne çıktığı bir Türk Dış Politikasının yaygınlaştığı görülmektedir. Bu eksende süregelen Avrupa Birliği, ABD, İsrail, Irak, Yunanistan, Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile kurulan olumsuz ilişkilere Mısır, Suriye, Libya ve benzeri ülkeler de eklenmiştir. Sonuç olarak, gerek komşularımızla, gerek diğer ülkelerle olan uluslararası ilişkilere yön veren aktif, gerçekçi, barışçı ve çok yönlü Türk Dış Politikası, tarihsel zorunlulukları ve süreçleri hiçe sayarak tekil tercihlere odaklanmıştır.

Anılan ilişkiler, TBMM içinden ve dışından bilim adamları ile siyasetçilerin yanında, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla irdelenmesi, gözden geçirilmesi ve çok yönlü Türk Dış Politikası'nın belirlenmesi hususunda, Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddesi gereğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını saygılarımızla arz ederiz.

1) Ali Halaman                               (Adana)

2) Celal Adan                                 (İstanbul)

3) Lütfü Türkkan                            (Kocaeli)

4) Ahmet Kenan Tanrıkulu             (İzmir)

5) S. Nevzat Korkmaz                    (Isparta)

6) Oktay Öztürk                             (Erzurum)

7) Mustafa Kalaycı                         (Konya)

8) Erkan Akçay                              (Manisa)

9) Alim Işık                                    (Kütahya)

10) Mehmet Şandır                         (Mersin)

11) Necati Özensoy                        (Bursa)

12) Emin Çınar                               (Kastamonu)

13) Enver Erdem                            (Elâzığ)

14) Sadir Durmaz                           (Yozgat)

15) Bülent Belen                             (Tekirdağ)

16) Ali Uzunırmak                         (Aydın)

17) Muharrem Varlı                       (Adana)

18) Atila Kaya                                (İstanbul)

19) Bahattin Şeker                          (Bilecik)

20) Seyfettin Yılmaz                       (Adana)

Gerekçe:

Hükümetler, siyasi uygulamalara, halktan aldıkları vekâlet ve güçle elbette sahiptirler. Ancak, dış politika, tarihsel süreçleri ve zorunlulukları olan, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü temelini gerektiren uluslararası, kurumsal ilişkiler bütünüdür. Ülkenin ve toplumun geleceğini doğrudan etkileyebilme gücüne sahip ilişkileri içermektedir. Bu nedenlerle, iç siyasetin ötesinde, dış siyasetin ilkelerini, dinamiklerini, gerçeklerini, çeşitliliğini, tarihsel süreçlerini, tarihin ve evrensel çıkarların bilincinde olarak ele almak kaçınılmazdır.

Dış politikada, komşularımızla ve diğer ülkelerle, ne kadar ihtilaflı, çözüme uzak konu ve konular varsa, bunların çözüme kavuşturulması, ortadan kaldırılması, yok edilmesi temel hedef olmalıdır. Nitekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile başlattığı "Yurtta sulh, cihanda sulh" yaklaşımı, politikası, bu emelleri kapsayıcı, çevreleyici, evrensel değerleri yansıtmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu dâhil olmak üzere, hiçbir Türk devleti, komşularıyla ve diğer uluslarla olan ilişkilerini, salt çıkarcı ve sömürgeci bir eksende ele almamıştır. Bu nedenlerle olsa gerek, Türk Milleti, emperyal güçlerin Irak'ta başlattığı, sözde "demokrasi getirmek", söylemine inanmamış ve AKP Hükûmetinin istemeden de olsa, Irak işgaline taraf olmamak kararına, empatiyle alkış tutmuştur. Demokrasi ve insan haklarını sadece çıkarları ölçeğinde görebilen ya da göremeyen emperyal güçler, şimdi de Suriye, Mısır, Libya ve benzeri ülkeler üzerinden, yeni emeller, çıkarlar peşinde, dikkatle ve özenle amaçlarını yönetmektedirler.

Her yıkılıştan ve yok oluştan paylarını almaktan çekinmeyen Avrupalı liderler; yıllarca Libya'yı yöneten,  hatta O'na dostum ve kardeşim demekten kendini alamayanlar, ikiyüzlü siyasetçiler, sözde isyancının kurşunundan çıkan ölümleri iştahla beklemektedirler. Libya Lideri Kaddafi'yi, hukuk önüne çıkarmak yerine, ne demokrasi ne de insan haklarına yaraşır biçimde, ölmüş bedenini meydanlarda sürüklemenin aymazlığı ve utanmazlığı içinde, hayasızca izlemektedirler. Aslında, yerlerde sürüklenen, Saddam'ın Irak'ı mı, Kaddafi'nin Libya'sı mı, tam olarak belli değildir. Belki de, yerlerde sürüklenen, bir coğrafyanın, bir inanç coğrafyasının ta kendisidir. Bugün Irak'a, Libya'ya, Suriye'ye yarın kime olduğu belli olmayan!

Bugün, Türk Dış Politikası, ulusal çıkarlar adı altında, kişisel bakışların yönlendirdiği; içsel, tutarsız, çelişkili, değişken, yapıyor görünmek derdinde, iç siyaset odaklı, kahramanlık içgüdüsü içinde, fevri çıkışlı düşünce ve davranışların egemen oIduğu, bir anlayışı ifade etmektedir.

Coğrafyasının ve bölgesinin güçlü lideri ve ülkesi olmakla övülen Başbakan'ın ve Türkiye'nin Suriye'de, Libya'da ve bu coğrafyada yer alan diğer ülkelerde olagelen ve olası gelişmelerdeki gerçek etkinliği nedir? Nasıl yönetilmelidir? Bu alanda, Dışişleri Bakanlığı'nın ürettiği politikalar nelerdir? Tüm bunların irdelenmesi, değerlendirilmesi, yorumlanması, gözden geçirilmesi, gelecek için elzem araştırma konularıdır. Yukarıda sayılan nedenler ışığında, dış politikamızda olagelen eksiklikler ile yapılması gerekenleri ortaya koyacak bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması büyük önem taşımaktadır.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Meclis araştırma önergeleri bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler, gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Alınan karar gereğince, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sırada yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan, Manisa Milletvekili Recai Berber ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Atanamayan Öğretmenlerin Boş Bulunan Kadrolara Atanması ve Devlet Memurları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunlarının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Öğretmen İhtiyacının ve Eğitim Programlarının Planlanması ve Uygulanması Hakkında Kanun Teklifi, Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

3.- Manisa Milletvekili Recai Berber ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Atanamayan Öğretmenlerin Boş Bulunan Kadrolara Atanması ve Devlet Memurları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunlarının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Öğretmen İhtiyacının ve Eğitim Programlarının Planlanması ve Uygulanması Hakkında Kanun Teklifi, Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/679, 2/47, 2/73, 2/219, 2/566) (S. Sayısı: 302)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4’üncü sırada yer alan,  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl’ün; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

4.- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl’ün; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/637, 2/700) (S. Sayısı: 301)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

5’inci sırada yer alan, Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın; Türk Ceza Kanunun Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Kanununda Yer Alan Maddelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile 34 Milletvekilinin; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin; Türk Ceza Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifi; İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasının 6 ve 7'nci Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yasa Teklifi; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Terörle Mücadele Kanununda Bazı Maddelerin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın; Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

5.- Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın; Türk Ceza Kanunun Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Kanununda Yer Alan Maddelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile 34 Milletvekilinin; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin; Türk Ceza Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifi; İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasının 6 ve 7'nci Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yasa Teklifi; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Terörle Mücadele Kanununda Bazı Maddelerin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın; Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/565, 2/90, 2/120, 2/223, 2/257, 2/268, 2/292, 2/322, 2/326) (S. Sayısı: 278) (x)

BAŞKAN - Komisyon? Yerinde.

Hükûmet? Yerinde.

Komisyon raporu 278 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Sayın milletvekilleri, alınan…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, efendim, bu yargı paketiyle, tabii, görüşlerimizi ifade edeceğiz ama bugün, -yargıyla ilgili Sayın Adalet Bakanı da buradayken- kundaktaki bebeleri öldüren ve hakkında Türk milletinin iradesi kullanılarak müebbet hapisle cezalandırılmış birisinin ev hapsinde ya da bir misafirhanede kaldığına ilişkin çok ciddi iddialar bulunmaktadır. Dolayısıyla, zannederim, bu önemli iddialar hakkında Sayın Bakanın bir bilgi vermesi önemli. Bu bakımdan, ilerleyen…

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Şimdi açıklayacağım.

OKTAY VURAL (İzmir) – Kürsü de mi açıklayacaksınız? Peki, oldu Sayın Bakanım.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Vural.

Sayın Bakanın esasen söz talebi var, kendisine söz verince açıklayacaktır.

Şunu bitireyim.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince bu tasarı İç Tüzük’ün 91’inci maddesi kapsamında görüşülecektir. Bu nedenle, tasarı tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oylanacaktır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen Adalet Bakanımız Sayın Sadullah Ergin.

Buyurun Sayın Ergin. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 278 sıra sayılı Tasarı üzerinde Hükûmetimizin görüşlerini açıklamak üzere söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Tasarıya geçmezden önce, Sayın Vural’ın da gündeme getirdiği ve birtakım medya organlarında yer alan, İmralı’da hükmünü infaz etmekte olan terör örgütü liderinin İmralı dışında bir yerde olduğuna dair iddiaların tamamının gerçek dışı olduğunu buradan ifade ediyorum. Şu anda kendisinin on yıldan beri, on yılı aşkın bir süredir olduğu gibi İmralı Cezaevinde cezasını infaz etmekte olduğunu bu kürsüden Türkiye’ye ilan ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hukuk devletinin demokratik uygarlığın en önemli aşaması olduğu konusunda kuşku bulunmamaktadır. Bireysel gelişim de, toplumsal ilerleme de ancak hukuk güvenliğinin sağlandığı bir hukuk devleti modeli içinde mümkündür. Hukuk devletinin varlık şartlarından biri ve belki de en önemlisi, yargı sisteminin adil ve etkin işleyişini temin etmektir. Etkin işleyişin en önemli boyutunu da yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması oluşturmaktadır. Yargının çatışmalı çıkar alanlarını hakemlik vasfıyla düzenleyerek sosyal barışı sağlaması ancak bu şekilde, yani sorun ve ihtilaflara süratle cevap verebilmesine bağlıdır. Ancak gelişen sosyal ve ekonomik ilişkiler, yargısal mercilerin ilgi alanındaki sorun ve ihtilafların da çeşitlenmesine yol açmıştır. Gerek Anayasa’mız gerekse temel haklara ilişkin uluslararası belgelerle teminat altına alınan adil yargılama hakkının ayrılmaz bir parçası olan makul sürede yargılama hakkı, günden güne büyüyen ağır bir iş yükünün baskısı altındadır.

Değerli milletvekilleri, hukuk ve ceza yargılamalarında ülkemizde her yıl yaklaşık 6 milyon dosyanın mahkemelere geldiği düşünüldüğünde, yine her yıl icra dairelerine 6,5 milyon civarında takip başlatıldığı göz önüne alındığında sözünü ettiğim bu iş yükünün kapsam ve sınırları daha iyi algılanacaktır. Yargısal makamların işleyişini aksatan ve etkinliğini kıran ağır iş yükü sadece ülkemiz için değil, dünya genelindeki pek çok ülkenin yargı sistemleri adına güncel bir sorun hâline gelmiştir. Makul sürede yargılanma, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan müracaatlarda ülkeleri bundan dolayı mahkûm eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bizzat kendisi de ağır iş yükünden dolayı adil yargılanma hakkını ihlal etmeye başlamıştır ve AİHM bu sorunu çözebilmek için üç tane kurultay düzenlemiştir. Bu güncel sorunun çözümü, adalete erişimin güçlendirilmesi, yargı sistemlerinin etkin hâle getirilmesi ve toplumların adalet beklentisine cevap verilebilmesi adına hayati önem taşımaktadır. Bakanlığımız 1’inci ve 2’nci yargı paketlerini takip eden ve bugün görüşmekte olduğumuz 3’üncü yargı paketini bu sosyal ihtiyaç temelinde şekillendirmiş ve yüce Meclisin takdirine sunmuştur. Bu kapsamda daha önce yasalaşan 1’inci ve 2’nci paketler sayesinde yüksek yargı organlarının kapasitesi artırılmış, mahkemelerin iş yükünü azaltacak, adalet hizmetlerinin etkin ve verimli biçimde yürütülmesini sağlayacak pek çok önemli değişiklik hayata geçirilmiştir.

Diğer taraftan, adaletin sosyal hedefini gerçekleştirmek yani toplumdaki uyuşmazlıkları en kısa sürede, en az masrafla, en etkili ve en tatminkâr biçimde sonuçlandırmak için alternatif kurum ve işleyişler dünya genelinde teşvik görmektedir. Avrupa Birliğine üyelik sürecinde ilgili tüm paydaşların katılımı ve görüşleri doğrultusunda hazırlanarak 2009 yılı sonbaharında kamuoyuna duyurulan Bakanlığımız Yargı Reformu Stratejisi’nde de uyuşmazlıkları önleyici nitelikteki tedbirlerin etkin hâle getirilmesi ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesi temel amaçlar arasında sayılmış idi. Bu doğrultuda kamu denetçiliği ve hukukta arabuluculuk uygulamalarını mümkün kılan tasarıların yüce Meclisimizin takdiriyle ve kısa bir süre önce sizlerin katılımıyla yasalaşması önemli bir aşama olmuştur. Bazı ihtilafların yargı yolu dışında halline imkân veren arabuluculuk kurumu ile vatandaşlarımızın hak arama mücadelesini çeşitlendiren demokratik bir denetim mekanizması vasfıyla Kamu Denetçiliği Kurumu adaletin sosyal amacını gerçekleştirmede önemli bir rol üstlenecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Genel Kurul tarafından görüşmelerine başlanan ve kısaca “3’üncü yargı paketi” olarak adlandırıldığımız tasarı, yargı hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla bugüne kadar yapılan düzenlemelerin devamı mahiyetindedir. İcra iflas, ceza ve idari yargı mevzuatı alanında birçok uygulama sorununa çözüm sağlayacak düzenlemeler içeren tasarı, bu özelliğinin yanı sıra, savunma hakkını güçlendiren, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını daha güçlü teminatlara bağlayan ve basının özgürlük alanını genişleten içeriğiyle de dikkat çekmektedir. Yani bir taraftan yargı sisteminin etkin işleyişi, diğer taraftan demokratik toplumun gerekleri, tasarı hazırlıklarında gözetilen temel ilkeler olmuştur.

Yasalaştığı tarih üzerinden seksen yıl geçmiş bulunan İcra ve İflas Kanunu, bu zaman zarfında birçok değişikliğe uğramış olmakla beraber, bunların kapsamı ve etkileri sınırlı olmuş, öte yandan kanunun öngördüğü teşkilat yapısı da zamanla ihtiyaca cevap veremez hâle gelmiştir.

Görüşmekte olduğumuz tasarıyla, mevcut iş yükü de göz önünde bulundurularak, daha modern bir teşkilat yapısıyla daha kaliteli bir hizmet sağlanması için icra dairelerindeki personel sayısının nitelik ve nicelik olarak güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Ev eşyası gibi satışı ve muhafazasında zorluk bulunan yahut aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşyaların haczedilemezliği, buna mukabil, kıymeti açıkça fazla olan eşyalar için bedelinden hâline münasip bir kısmı ihtiyacı için borçluya bırakıldıktan sonra haczedilebilmesi imkânı, tasarının, borçlu ve alacaklı arasındaki menfaat dengesini gözeten hükümleri arasında yer almıştır.

İcra mevzuatı ve uygulamaları yönünden bu tasarının getirdiği devrim niteliğindeki değişiklikler ise icra dairelerinin parayla temasını kesen hükümleri ile hacizli mal satışlarını elektronik ortama taşıyan düzenlemelerinde yer almaktadır. Buna göre, icra dairelerinde her türlü tahsilat ve ödemeler banka aracılığıyla yapılacak, icra dairelerinin parayla teması zorunlu hâller dışında tamamen ortadan kaldırılacaktır.

Hacizli mal satışlarında ilan ve tekliflerin elektronik ortama taşınması imkânı ise bir taraftan satış masraflarının azaltılmasını sağlarken, diğer taraftan açık artırmalara katılımın arttırılmasını temin ederek, mahcuz malların gerçek değerinden satılmasını kolaylaştıracaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının idari yargı mevzuatı alanında öngördüğü düzenlemeler ise yine birçok uygulama sorununa çözüm sağlayacak ve yargılama süreçlerini hızlandıracak adımlar içermektedir.

Bu kapsamda, heyet hâlinde görülen davalarda zaman kaybını önlemek amacıyla bazı ara kararlar, mahkeme başkanı veya dosya hâkimi tarafından müstakilen verilebilecektir. Mahkemelerde evrak büroları oluşturulmak suretiyle vatandaş dilekçeleri bu bürolar tarafından alınarak mahkemesine havale edilecek, böylece hâkimler, önemli bir mesai kaybına neden olan rutin evrak işlerinden kurtularak yargılama faaliyetlerine yoğunlaşabilecektir.

Uygulamada tartışmalara neden olan ve yargılama sürelerini uzatan yürütmenin durdurulması uygulamasında da birtakım değişiklikler önerilmektedir.

Bunlar dışında, Danıştayın ilk derece olarak baktığı dava sayısının azaltılmasını, daha hızlı yargılama yapılarak birikmiş dosyaların eritilebilmesini teminen, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun üç yıllık süre için sabit kurul hâlinde çalışması, yine daha etkin ve hızlı bir yargılama için bölge idare mahkemelerinin birden fazla heyet hâlinde çalışabilmesi, niteliği itibarıyla Danıştay incelemesine girmesi gerekmeyen davalar ile konusu belli bir miktarın altındaki davaların, itirazen bölge idare mahkemelerinde karara bağlanabilmesi bu tasarıyla sağlanmak istenmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarıyla, ceza mevzuatı kapsamında yer alan bazı suçlar kabahate dönüştürülmekte ve bir kısım kabahatler yönünden ceza verme yetkisi de adli mercilerden alınarak idari makamlara devredilmektedir.

Bunun yanında, iş yükü açısından önemli yer tutan bazı davaların daha hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla yeni düzenlemeler getirilmektedir.

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen irtikap, nüfuz ticareti, özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti, soruşturmanın gizliliğini ihlal, yargı görevi yapanı etkileme, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, enerji hırsızlıkları ve örgüt üyeliği gibi suçlar, Avrupa Birliği ilerleme raporlarında ve bir kısım uluslararası belgeler ile kamuoyunda yer alan eleştiriler dikkate alınarak yeniden ele alınmıştır.

Tasarının aynı zamanda temel hak ve özgürlükleri daha güçlü teminatlara bağlayan önemli düzenlemeler içerdiğini de sözlerimin başında ifade etmiştim. 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 10'uncu maddesinde yapılan değişiklikle de müdafinin dosya inceleme yetkisine getirilen sınırlamanın makul bir noktaya getirilmesi amaçlanmıştır.

Ceza muhakemesi sürecinin en önemli ancak en kritik koruma tedbirlerinin başında gelen tutuklamaya ilişkin öngörülen düzenlemelerle, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının daha güçlü teminatlara bağlanması amaçlanmıştır.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100 ve 101’inci maddelerinde yapılacak değişikliklerle, üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarla ilgili tutuklama kararı verilmeyecek, tutuklama kararları ise artık somut olgularla gerekçelendirilecektir. Böylece, kuvvetli suç şüphesi ve tutuklama nedenlerinin varlığı, yasal karinelerin ötesinde tam bir vicdani kanaate bağlanacak, tutuklama kararlarında da bu tedbirin ölçülü olduğu somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça yazılacaktır.

Öte yandan, adli kontrol uygulamasının kapsamı genişletilerek bu müessese, gerçek anlamda bir tutuklama alternatifi hâline getirilmektedir.

Değerli milletvekilleri, bütün bu veriler ışığında ülkemizde görülmekte olan yaklaşık, yıllık, 3 milyon ceza davası içerisinde tutuklu yargılama oranı yüzde 1,15 düzeyindedir. Cezaevimizdeki güncel mevcudun yüzde 27,1’lik kısmı tutuklulardan oluşmaktadır. Cezaevlerindeki tutukluların yüzde 76’lık bir oranının tutuklu bulunduğu süre bir yıldan daha azdır. Üç yıl ve üzerinde sürelerle tutuklu kalanların oranı ise yüzde 3,22’dir.

Türkiye, cezaevlerindeki mevcut tutuklu oranıyla, Hollanda, İtalya, İsviçre, Belçika, Danimarka ve Yunanistan gibi birçok Avrupa ülkesinden daha iyi bir seviyede bulunmaktadır. Fransa, İsveç, Slovenya ve Avusturya gibi ülkelerde tutukluluk oranı ise bize yakın düzeydedir. Ancak bizden daha iyi  noktada olan Avrupa ülkeleri elbette ki vardır.

Bu güncel veriler dikkate alındığında, tasarıda, tutuklama ve adli kontrol uygulamasıyla ilgili öngörülen düzenlemelerin hayata geçmesi hâlinde ülkemizin çok daha iyi bir noktaya taşınacağında kuşku bulunmamaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarı ile basının özgürlük alanının genişletilmesi adına önemli bir düzenleme de yapılmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda, basın ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması amacıyla Terörle Mücadele Kanunu’nun 6’ncı maddesinde yapılacak değişiklikle, henüz yayımlanmamış, dolayısıyla suç içeriği belirsiz yayınlara, sansür anlamı taşıyacak biçimde ileriye yönelik yayın durdurma tedbiri uygulamasına son verilmesi hedeflenmiştir.

Yine, 5187 sayılı Basın Kanunu’na eklenecek bir geçici maddeyle de farklı tarihlerde çeşitli mahkemelerce verilen ve bir kısmı da sonradan ortadan kaldırılan, basılı eserler hakkındaki birçok toplatma kararı yasanın yürürlüğe girmesiyle hükümsüz hâle gelecektir.

Öte yandan, 31 Aralık 2011 tarihine kadar basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenen ve adli para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı açılan soruşturma ve kovuşturmaların yahut kesinleşmiş hüküm infazlarının ertelenmesi imkânı getirilmektedir.

Yine, tasarıyla, Türk Ceza Kanunu’nun 285 ve 288'inci maddelerinde öngörülen değişikliklerle, soruşturmanın gizliliğinin ihlal ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarıyla ilgili olarak, özellikle basın mensuplarınca dile getirilen “suç unsurlarının belirgin olmadığı” yönündeki eleştirilerin giderilmesi amaçlanmıştır.

285'inci maddeyle ilgili olarak, suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâli artırım nedeni olmaktan çıkarılmakta ve soruşturma ve kovuşturma işlemleriyle ilgili olarak haber verme sınırları aşılmaksızın yapılan haberlerin suç teşkil etmeyeceği düzenlenmektedir.

288'inci maddeyle ilgili olarak ise, suçun unsurları daha somut hâle getirilmek suretiyle yeniden belirlenmekte ve hapis cezası yerine adli para cezası verilmesi öngörülmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; adaletin gecikmesi, toplumsal sorun ve ihtilafların çözümü için adres olan yargıyı, bizatihi sorun ve ihtilaf sebebi hâline getirebilir. Bu nedenle, hukuk ve yargılama güvenliğine halel getirmeden adli süreçleri hızlandırmak, vatandaşımızın hakkına gecikmeden ulaşmasını sağlamak, temel önceliklerimiz arasında yer almıştır.

Bu önceliğe uygun olarak atılan adımlar sayesinde makul sürede yargılama hakkı ihlallerinin hızla gündemimizden çıkacağını, bu anlamda olumlu ve umut veren işaretleri bir süredir almaya başladığımızı ifade etmek istiyorum.

2011 yılı Eylül ayından itibaren Yargıtayda karara bağlanan dosya sayıları ilk kez Yargıtaya gelen dosya sayılarından fazla olmuştur. Bu tarihten önce ayda 40 bin civarında karar çıkan Yargıtayda, günümüzde ayda 100 bin civarında karar çıkmaktadır. Bu da 2,5 katlık bir artışa tekabül etmektedir. 2012 yılının Ocak ayında Yargıtayda inceleme bekleyen dosya sayısı yaklaşık 1 milyon 200 bin iken, bu rakam Haziran 2012 itibarıyla 880 bine gerilemiştir. Yani Yargıtaydaki iş yükü hızla erimektedir.

2012 yılının ilk beş ayında Yargıtay ceza dairelerinde karara bağlanan dosya sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine nazaran 3,5 kat artmış olması, yine tüm dairelerde karara çıkan dosya sayısının yaklaşık 2,5 kat bir artış göstermesi, yargıda açık makasının giderek kapandığına ve stokların erimesine işaret teşkil etmesi gözden kaçırılmamalıdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yargılama sürelerini makul düzeye çekme amacına dönük mevzuat çalışmaları, ülkemizi bugün ortalama iki yıl gibi, uluslararası standartlara yakın bir yargılama süresine taşımıştır. Yargının hızlandırılması amacıyla devam eden çalışmaların nihayetinde temyiz aşaması da dâhil olmak üzere bu süreyi ortalama on iki aya indirmek ve bu hedefe iki yıl içinde ulaşmakta kararlı olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüşmelerini sürdürdüğümüz 3’üncü yargı paketi bu hedefe doğru yürüyüşün tamamlayıcı adımlarından birisidir. Bu pakette, hem yargıyı hızlandırmaya dönük düzenlemeler yer almakta hem de temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi, basın ve ifade özgürlüğünü olumlu etkileyecek değişikliklerin yapılması hedeflenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Türkiye aleyhine vermiş olduğu ihlal kararlarına dönük olarak Avrupa Konseyiyle ortak yürütmüş olduğumuz çalışma çerçevesinde 4’üncü paket hazırlıkları önemli aşama kaydetmiş ve bu paket Bakanlar Kurulunun görüşüne sunulmuştur. Bu pakette de Türkiye’nin, 1959 yılından bu yana almış olduğu 2.404 adet ihlal kararının ve bunların sonuçlarının ortadan kaldırılmasına ve bundan böyle yeni ihlal kararlarının çıkmamasına dönük tedbirler hazırlanmış ve inşallah, Meclisimizin sonbahar çalışmalarına yetiştirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulmuştur.

Bütün bu çalışmalardan sonra Türkiye’de adil, etkili, zamanında vatandaşımızla buluşacak, güven veren bir adalete ulaşmak temennisiyle tasarının hayırlara vesile olmasını diliyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Tasarının tümü üzerinde gruplar adına ilk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ali Rıza Öztürk, Mersin Milletvekili,

Buyurun Sayın Öztürk. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, bizim Anadolu’da bir söz vardır “Güzelliğinize güvenmeyin sivilce yeter, zenginliğinize güvenmeyin kıvılcım yeter.” diye. Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çoğunluğuna dayanarak, gerçekten, yasa yapma faaliyetini ve yasama sürecini altüst etmektedir; bu doğru değildir. Kanun tasarıları hazırlanıyor -kanun tasarılarını Hükûmet hazırlıyor- ve komisyonlara geliyor. Komisyonlarda aslında muhalefet partisi milletvekillerinin önergelerle düzeltme yapmasını istemek çok doğrudur ama iktidar partisi milletvekillerinin, kendi hükûmetleri tarafından getirilen kanun tasarısı üzerinde önergelerle değişiklik yapma girişim ve çabası aslında çok da şık olmayan bir çaba. Bu da yetmiyor, Genel Kurula geliyor ve Genel Kurulda da, görüldüğü gibi, tasarının aslında içinde olması gereken ana unsurlar konulmuyor, bu ana unsurlar yine önergelerle Meclis Genel Kurulunda oralara sokuşturulmaya çalışılıyor. Bu, yasa yapma tekniğine, adabına, usulüne, gelenek ve göreneklerine, Parlamento hukukuna hiç uygun olmayan bir davranıştır.

Ve bakın, bu “3’üncü yargı paketi” denilen bu paketle ilgili olarak Hükûmet tarafından topluma çok ciddi, büyük umutlar pompalandı ve beklentiler yaratıldı. Ve bu arada da gündemde aniden, son iki üç gündür özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla ilgili çalışmaların Hükûmet tarafından yapıldığı söylenildi ama böylesine ciddi bir konu bu Parlamentoda tartışılmadan, hatta ilgili kurum ve kuruluşlarla tartışılmadan, kendi aralarında -hatta iktidar partisinde bazı bakanların bile tartışmaya katılmadığı- çok dar bir kadroyla tartışıldı; sanıyorum bugün önergeyle ilgili -o konudaki- çalışmaları getirecekler. Ben Adalet Komisyonunda Cumhuriyet Halk Partisinin grup sözcüsüyüm, özel yetkili mahkemelerle nasıl bir düzenleme yapılacağı konusunu ben bilmiyorum; bunu da Türk halkının takdirine bırakıyorum. Yani burada yapılması gereken şık davranış, eğer böyle bir düzenleme yapılacak ise bu düzenlemeyi o Parlamentoda, en azından, grubu bulunan partilerin hukukçu milletvekilleri ya da Komisyon üyeleriyle hep beraber tartışmaktır. Şimdi, biz, bilmediğimiz bir konu üzerinde görüş belirteceğiz.

Değerli arkadaşlarım, Hükûmet, aslında, bugüne kadar “yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi, hızlandırılması” ya da “kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve hızlandırılması” adı altında pek çok düzenleme getirdi. Bakın elimde böyle bir kanun var, bu kanun da yargı hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla düzenlenen bir tasarı.

Yine, burada, başka bir kanun geldi, bu da bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı. Burada, iktidar partisinden arkadaşımız Sayın Yılmaz Tunç söz almış, “Görüşülmekte olan tasarı ile yargı hizmetlerinin süratli, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi sağlanacak.” demiş. Allah’a çok şükür ki sağlandı, sağlandığı için de şimdi yeni bir paket geldi! Bakın, yine, kamu hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla, yine bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun getirilmiş.

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar yargıyla ilgili çok sayıda düzenleme yapılmış, paketler getirilmiş, ama yapılan düzenlemelerin hepsi de yargı hizmetlerinin hızlandırılması ya da etkinleştirilmesi gerekçesiyle getirilmiş ama yargı bir türlü etkinleşememiş, hızlanmamış, yargıyla ilgili açılan her paketten sonra yargıdaki sorunlar darmadağın olmuş, daha da artmış. Açılan her paket bu ülkeye hukuk getirmemiş, adaleti sağlamamış, hukuksuzluklar, keyfîlikler artmıştır. 1’inci yargı paketi açıldığı sırada 30 civarında olan tutuklu gazeteci sayısı 3’üncü yargı paketinin getirildiği bu sıralarda 100’ü bulmuştur. Umuyorum ve diliyorum ki bu paket açıldıktan sonra tutuklu milletvekili sayısı daha da artmaz.

Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısı 104 asıl madde, 2 yürürlük ve yürütme olmak üzere 106 asıl maddeden, 3 de geçici maddeden oluşmaktadır. Bununla, yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda gerçekten, düzenleme yapılması, değişiklik yapılması öngörülmektedir. Bu tasarının içerisinde, aslında, gerçekten, yargının etkinleştirilmesi, adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi dışında ne ararsanız var. Olmayan bir tek şey, kanunun amacında yazılan, amaç edinen şey yok.

Bu kanunun içerisinde İcra İflas Kanunu var. Bu İcra İflas Kanunu’nun maddelerinin neresinin yargıyı hızlandırdığını, neresinin toplumdaki bu sorunları ve beklentileri karşılamaya yönelik olduğunu ben anlamadım.

İş Mahkemeleri Kanunu var. O maddeyi de inceledim, yargının hızlandırılmasıyla hiç alakası yok.

Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun, Danıştay Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Elektrik Piyasası Kanunu, Şeker Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Petrol Kanunu, Bankacılık Kanunu, elektrik hesapları kanunu, yani var ola var. Olmayan bir tek şey var, adalet yok. Bu paketin içerisinde adalet yok değerli arkadaşlarım.

Şimdi, arkadaşlarım, bu pakette bazı suçlarda yapılacak düzenlemeler, dolayısıyla lehe kanun uygulaması yapılacak olması nedeniyle yargının iş yükü daha da artacaktır. Aynı durum, basın yayın yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesi olayında da kendisini göstermektedir. Dolayısıyla, bu paket ile gerçekten, halkın sorunları çözülmemektedir.

Değerli milletvekilleri, aslında bu paket ile birlikte, sanki, tutukluluk ve koruma önlemleri konusunda yaygın ve sistematik sorunlar çözülecekmiş, tutuklu milletvekillerinin sorunu çözülecekmiş gibi bir beklenti yaratılmıştır, ama sorun çözülmemiştir. Bu sorunun çözümü için Cumhuriyet Halk Partisinin önerdiği ve diğer muhalefet partilerinin de kabul ettiği öneriler Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından reddedilmiştir. 5271 sayılı Yasa yürürlüğe girdiğinden bu yana, yedi yıllık uygulamaları sonucunda göstermiştir ki bu uygulamalarda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda tutuklama ve diğer koruma önlemleri yönünden yaşanan sorunlar ülkemizin gündemini sürekli meşgul etmiştir. AİHM’in çok sayıdaki kararı Türkiye’de tutukluluk kurumunun iyi çalışmadığına, insanların haksız yere özgürlüklerinden yoksun bırakıldıklarına vurgu yapmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’de yargılama sisteminden ve yasadan kaynaklanan yaygın ve sistematik bir sorun olduğunu belirtmektedir ve bu sorunun, mahkemelerin tutuklama ya da tutukluluğun devamına karar verirken, suçun niteliği, kanıtların durumu, dosyanın içeriği şeklindeki soyut, klişe bir gerekçe kullanmalarından, tutukluluğun hukuka uygunluğunu incelerken çekişmeli bir duruşma yapmamalarından, tutuklama nedenleri ve tutuklama sürelerinden, tutuklama dışındaki adli kontrol sistemlerinin uygulanıp uygulanmamasının araştırılmamasından kaynaklandığını belirtmişlerdir. Türk Hükûmetinden bu durumun düzeltilmesi için gerekli önlemleri almasını istemişlerdir, hem de defalarca istemişlerdir.

Anayasa Mahkemesinin kararlarında da vurgulandığı üzere, hukuk devleti üç temel ilke üzerinde varlığını sürdürebilir. Bunlar; insan haklarının gerçekleştirilmesi, adaletin sağlanması ve güvenliğin temin edilmesidir.

Değerli arkadaşlarım, çağdaş hukuk toplumunda, demokratik hukuk devleti ilkesinin egemen olduğu ülkelerde hızlı yargı lazım değildir. Adaleti gerçekleştiren, toplumun mutluluğunu sağlayan bir yargı lazımdır. Türkiye’de hızlı yargı yapacağım diyerek gerçekten, adaleti sağlamaktan yoksun, toplumu mutsuz yapan bir yargı sisteminin hedef alınması da çok doğru değildir.

Gerçekten, hukuk devletinin olmazsa olmaz ilkeleri olan, amaçları olan insan haklarının gerçekleştirilmesi, adaletin sağlanması ve güvenliğin temin edilmesi ilkelerinin mevzuatta ya da Anayasa’da yer alıyor olması yeterli değildir. Bu nedenle, Anayasa çalışmalarının yapıldığı şu günlerde Anayasa’ya böyle süslü kelimeler yazma çabalarının bir faydasının olamayacağını da Uzlaşma Komisyonu üyelerimiz herhâlde biliyorlardır. Bu kavramlara işlerlik kazandırılması, uygulanabilirliğinin sağlanması, tüm topluma egemen kılınması, toplumda böyle bir inancın yerleşmesi, hukuk devletinin ancak fiilen var olduğunun kanıtı olabilir.

Son dönemlerde insan hak ve hürriyetleri ile adil yargılanma hakkının ihlali yönünde ciddi endişe taşımasını gerektiren çok sayıda somut örneklerle karşılaşılmıştır. Adil yargılanma, insan hak ve hürriyetleri ve adalet kavramları asıl değil ikinci konuma düşürülmüştür. Temel insan hak ve hürriyetleri ihlal edildikten sonra, telafi mekanizmaları işletilmeden önce bu kavramların üstünlüğünün asıl olduğu kabul edilmeli ve bunun için gerekli önlem ve denetim mekanizmaları etkin bir şekilde işletilmelidir ancak bu tasarıda öyle bir amaç yok.

Ceza muhakemesi “Ne olursa olsun maddi gerçeği bulacağım.” diyemez. Gerçeğin araştırılması ve suçlunun cezalandırılması yanında, sanığın korunması da esas alınmıştır. Bu ilkelerden birinin eksik kalması yargılamanın eksik yapıldığı sonucunu verir. Ceza muhakemesinin amacının sanığı cezalandırmak olduğu eski dönemlerdeki alışkanlığı sürdüren toplumlarda tutuklama, peşin bir ceza olarak değerlendirilmekte, tutukluluğun keyfî olması veya somut olayın koşullarında orantısız olması ya da makul süreyi aşması ilkel düşüncelerin etkisiyle doğal karşılanmaktadır. Oysa çağdaş hukuk sistemlerinde tutuklama, peşin bir ceza değil, ceza muhakemesinin amacına ulaşmasını sağlamak için başvurulan geçici bir önlem olarak kabul edilmektedir. Tek başına tutuklama bile henüz kesin hükümle suçluluğu sabit olmadan kişiyi özgürlüğünden alıkoyduğundan gerek Anayasa ve yasalarda gerekse insan haklarına ilişkin uluslararası metinlerde sıkı koşullara bağlanmıştır. Çağdaş hukuk sistemlerinin ceza muhakemesinde, tutuklamaya, ancak yasada aranan tüm koşullar gerçekleştiği ve başkaca önlemlerle tutuklamadan beklenen sonuca ulaşılması mümkün olmadığı hâllerde başvurulmaktadır.

Yasada öngörülen tutukluluk süreleri azami sürelerdir. Tutuklamanın koşulları ortadan kalkmış veya tutuklamayla ulaşılması hedeflenen amaca ulaşılmış ise yasadaki azami süreler dolmamış olsa bile tutukluluğun derhâl sona erdirilmesi gerekir. Anayasa’nın 19’uncu maddesi hükmüne göre, tutuklanan kişilerin makul süre içerisinde yargılanmayı ve soruşturma ve kovuşturma sırasında serbest bırakılmayı isteme hakları vardır. Anayasa’nın 141’inci maddesinin son fıkrası hükmünde, davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması öngörülmüştür.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre, bir suç işlediği hakkında geçerli şüphe bulunan veya suç işlemesine ya da suçu işledikten sonra kaçmasına engel olmak zorunluluğu, inancı doğuran makul nedenlerin bulunması dolayısıyla yakalanan ya da tutuklu durumda bulunan herkesin makul bir süre içinde yargılanmayı veya adli kovuşturma sırasında serbest bırakılmayı isteme hakkı vardır. Ülkemizdeki uygulama, yasal düzenlemelerin aksine, olağandışı hukuk rejimlerinde, faşist diktatör rejimlerinde dahi çiğnenemez olan “suçsuzluk” karinesini ortadan kaldırmaktadır. Bu da Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmetinin karnesine düşülmesi gereken bir nottur. Bu konuda bizde tutuklama süresi İHAS uygulaması ışığında çok uzundur. Türkiye’de yargı mekanizması adaleti gerçekleştirmeye elverişli bir işleve sahip değildir, çıkarılan torbalara rağmen sahip değildir, çuvalla düzenleme yapsanız yine sahip olamayacaktır.

Ülkemizde adaletin tecellisi hem nicelik hem de nitelik olarak sorunludur. Adaletli yargısal karar sürecinin hızlandırılması için somut ve ciddi adımlar atılmamıştır. Sadece sorunların etrafında dolaşılmış ve sorunlar çözülüyormuş gibi bir görünüm sergilenmiştir. Ülkemiz uygulamasında tutukluluk geçici bir önlemden çıkmış, fiilî mahkûmiyete dönüşmüştür. Bu sözler, bu kürsüde Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından da dile getirilmiş ve Parlamentodan bu sorunların giderilmesi için önlemler alınması istenilmiş ancak bugüne kadar çoğunluk partisi bu konuda önlem almaktan özenle kaçınmıştır. Tutuklama, amacı dışında ve kötüye kullanılan bir kurum hâline gelmiştir. Tutuklama, siyasi iktidarın muhaliflerini sindirmesinin, onları susturmasının bir aracı hâline gelmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Katalog suçların işlendiği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığı hâlinde tutuklama nedeni varsayılabilir.” düzenlemesi âdeta otomatik bir tutuklama hükmü gibi anlaşılmaya ve uygulanmaya başlanmıştır. Fıkraya giren bir suç söz konusu olsa dahi tutuklama zorunluluğu bulunmadığı hâlde, herhangi bir suç fıkradaki katalog suçlar arasında kalmasa bile, 2’den fazla kişinin mevcudiyeti örgüt olarak nitelendirilerek durum fıkraya sokulmakta ve tutuklamaya gidilmektedir.

Anayasa ve uluslararası sözleşmeler uyarınca asıl olan kişi özgürlüğüdür, sınırlama istisnadır. Bu düzenleme, maddede sayılan suç isnatlarıyla hâkim önüne çıkartılan her kişi açısından tutuklama nedeni varsayılarak zorunlu tutuklama uygulamasına dönüşmüştür. Soruşturmalarda peşin olarak tutukluluğa karar verilerek deliller sonradan toplanmakta, bilahare yargılamalar yapılmaktadır ancak bu esnada, kişilerin en temel hak ve özgürlükleri kısıtlanmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “suçun ağırlığı, niteliği” gibi gerekçelerle kişilerin tutuklanamayacağını ya da tutukluluk hâlinin devamına karar verilemeyeceğini belirtmektedir. Suçları sayma suretiyle katalog suç modeli anlayışı getiren 5271 sayılı Kanun’un amacının uygulamaya yansımadığı uygulamadaki deneylerle görüldüğü hâlde CMK 100/3 fıkrası hâlen kaldırılmamaktadır, bu pakette de buna ilişkin bir düzenleme yoktur.

Ülkemiz uygulamasında karşılaşılan tutuklama nedenleri ve uzun tutuklama süreleri gerek Anayasa’mızın 19’uncu maddesinin ruhuna gerek Anayasa’mızın 90’ıncı maddesinin son fıkrası uyarınca iç hukukumuzun bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne açıkça aykırıdır. Bu durum, ülkemizin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde birçok defa mahkûm olması sonucunu doğurmuştur, bundan sonra da doğurmaya devam edecektir. Bu nedenle, keyfî ve sınırsız süreli tutukluluk hâline son vermek esas amaç olmalıdır ama bu pakette maalesef bu yoktur değerli arkadaşlarım. CMK 251/C bendinde yazılı suçlar ile ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar bakımından tutukluluk süreleri gerçekten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin öngördüğü sürelerin çok üstündedir ve adaleti sarsmaktadır, toplum vicdanını zedelemektedir. Bu konuda, daha önce 2005 yılında yapılan düzenleme amacını gerçekleştirememiştir ve uygulamadaki kimi yorum ve değerlendirmelerle toplam uzatma süresi üç yıl olarak anlaşılmış ve ağır ceza mahkemesine giren suçlarda beş yıllık ve özel yetkili mahkemelerdeki bazı suçlarda on yıllık tutuklama süresi kabul edilerek özgürlükçü olmayan bir yorumla durum buralara gelmiştir.

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, insan hakları yerine ideolojik yaklaşım tarzı baskındır. Burada, yargısal süreçte yurttaşı esas alan hukuk devleti yerine, Türkiye’de devlet geleneğinin devamı olarak kutsal devleti esas alan, devletin hukukunu esas alan bir egemen anlayış olmaktadır.

Değerli milletvekilleri, bu görüştüğümüz pakette, gerçekten, bugün toplumun beklediği sorunların çözümüne yönelik hiçbir çaba ve girişim yoktur. Bugün aslında tutuklama sistemi tüm Türkiye’yi kavurmuştur. Bugün, bu Parlamento, 24’üncü Dönem’inin birinci yasama yılını tamamlayacak, önümüzdeki günlerde tatile girecektir. Ama bu Parlamentonun 8 tane üyesi, 8 tane milletvekili hâlen tutukludur. İsnat edilen suçu işlediği konusunda, haklarında özgürlüklerinden mahrum bırakmaya yönelik herhangi bir mahkeme kararı olmadığı hâlde ve tutuklama nedenleri bulunmadığı hâlde, bu milletvekilleri haksız bir şekilde tutuklu bulunmaktadırlar.

Anayasa’nın 83’üncü maddesinin birinci fıkrası, milletvekili dokunulmazlığını öngörmüştür. Anayasa’nın 83’üncü maddesinin ikinci fıkrası ise milletvekili dokunulmazlığının istisnalarını öngörmüştür. Milletvekili dokunulmazlığı, bir milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturmanın yapılamayacağına ilişkindir. Dolayısıyla, milletvekili dokunulmazlığının istisnası da, Anayasa’nın 14’üncü maddesinde, işlediği suçlar nedeniyle bir milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılabileceği yönündedir. Dolayısıyla, tutuklama, adli yargı sürecinde gerçekten esas yargılama sürecinden tamamıyla bağımsız bir süreçtir. Tutuklama kararları, tutuklamanın devamına ilişkin kararlar ve bunlara ilişkin itirazlar ve bu itiraza ilişkin verilen kararların hepsi gerçekten ana süreçten bağımsız kararlardır. Burada, bir milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturmanın devam etmesi farklı bir şeydir, bir milletvekili hakkında tutuklama nedenlerinin var olduğu gerekçesiyle tutuklama kararının verilmesi başka bir şeydir. Uluslararası hukukta ve yasada, tutuklama, kaçma ve delilleri karartma şüphesine göre verilebileceğine göre, bu milletvekilleri, hangi delilleri karartma olanağına sahiptir ya da nasıl kaçacaklardır?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - Bu aslında millî iradeye saygısızlıktır. Buna ilişkin bir düzenlemenin yapılmamış olması da, gerçekten, bu konuda temel eksikliklerden birisidir. Yasanın görüşülmesi sırasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak önergelerimiz olacak. Tümüyle, önergelerimiz gerçekten, AİHM’in işareti doğrultusunda bu sorunları çözmeye yönelik olacaktır.

TURGUT DİBEK (Kırklareli) – Başkanım, bir dakika versenize, bir dakika.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öztürk.

Süreniz tamam. Lütfen…

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) – Bu nedenle, kanun tasarısındaki eksikliklerin giderilmesi ve toplumdaki beklentilerin gerçekleştirilmesi şeklinde yasalaştırılması temel amacımızdır.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öztürk.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Batman Milletvekili Sayın Ayla Akat.

Buyurun Sayın Akat. (BDP sıralarından alkışlar)

BDP GRUBU ADINA AYLA AKAT (Batman) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 278 sıra sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nın geneli üzerine konuşmak üzere BDP Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, tasarının getirilme zamanıyla ilgili tabii ki eleştirilerimiz var. Yasama yılının son haftasının son gününde getirilmiş olması bir talihsizliktir. Kaldı ki toplumun en büyük beklentisinin demokratikleşme olduğu ve bunun da anayasa yapım sürecine denk düşen bir yol temizliğiyle gerçekleşebileceği noktasında defalarca kez tüm muhalefet partilerinin açıklaması olmuştur ama siyasi iktidar bu konuda, çıkarmış olduğu, 1, 2’nci yargı paketinden sonra 3’üncüsünü getirmeyi yasama yılının son haftasına bırakmıştır. Tarih açısından, tartışılma süreci dikkate alındığında talihsizlik olduğunu düşünüyoruz.

Diğer bir boyutu: Paketin kapsamına ilişkin bir eleştirimiz vardır. O da pakette -biraz evvel de Sayın Vekilimiz saydı- icra iflas hukukundan ceza hukukuna, devletler özel hukukundan iş hukukuna, ticaret hukukundan idare hukukuna kadar birçok değişik yasada değişiklikler öngörülmektedir. AKP’nin bir klasiği hâline geldi bu, torba yasalarla hatta çuval yasalarla bazı temel yasalarda değişiklikleri Türkiye'nin gündemine getirmek, Genel Kuruldan geçirmek. Torba yasalarla değil, her temel yasanın değişmesi gereken maddelerinin özgün yasalarla, özgün kanunlarla tekrardan ele alınması ve incelenmesi, Genel Kuruldan da tartışılarak, sivil toplum örgütlerinin de görüşü alınarak, değerlendirilerek geçmesi gerektiği yönündeki belirlememizi tekrarlıyoruz.

Yine, değerli milletvekilleri, yargı, bilindiği üzere parlamenter sistemin üç sacayağından biri ve demokratikleşme bir bütün olarak tüm organlarda hayat bulursa bir anlam kazanıyor. Yasama, yürütme ve yargıdan birinin işleyişi demokratik değerlerden yoksunsa, demokratikleşme sürecinden bahsetmemiz de ne yazık ki mümkün olmuyor. Ülkemizde bu üç alanda da ciddi problemler vardır. Yargı organlarında asgari demokratik prensipler hâlâ devletin bekasından sonra gelmektedir.

2007 yılında “Türkiye’de hâkim ve savcıların profili” başlıklı araştırmasında Sayın Mithat Sancar, hâkim ve savcıların ezici çoğunluğunun, karar verirken ya da bir işlem yaparken öncelikle devletin bekası perspektifini dikkate aldığını bulguluyordu. Bu antidemokratik zihniyeti özellikle son beş yıl içerisinde defalarca gördük ve bunun etkilerini yaşadık. Daha önce mensubu olduğumuz Demokratik Toplum Partisi evrensel hukuka uymayan gerekçelerle kapatıldı; 6 milletvekilimiz, yüzlerce yöneticimiz, binlerce üyemiz ise bu zihniyetin yansıması nedeniyle hâlâ cezaevinde. Yine bu zihniyetle buradaki birçok milletvekilinden daha fazla oy alan ve bizce hâlâ Diyarbakır’ın meşru milletvekili olan Sayın Hatip Dicle’nin milletvekilliği düşürüldü. Yine, grubumuz milletvekillerine hazırlanan fezlekelerin sayısını artık biz takip etmeyi bıraktık.

Değerli milletvekilleri, kuşkusuz yasamanın faaliyetlerinin yegâne sorumlusu yargı organları değildir, siyasi iktidar da olumsuz sonuçlardan en az onlar kadar sorumludur. Keza yargının hareket alanının belirlenmesi, yani yasal çerçevenin çizilmesi yasamanın yükümlülüğündedir. Gerekli demokratik yasaları çıkarmayıp, işine gelmediği zaman tüm sorumluluğu güçler ayrılığı ilkesine dayanarak yargıya atmak AKP iktidarının sıklıkla başvurmuş olduğu bir demagojidir.

Bugün Kürt toplumunun örgütlü kesiminin tümünü tasfiye etmek için temel alınan Terörle Mücadele Kanunu’nu 2005’de kim çıkarmıştır? Yine AKP, bugün tüm öneri ve tekliflerimize rağmen Terörle Mücadele Kanunu’nu kaldırmayan ve evrensel ölçülere indirmeyen bir konumdadır. Bu nedenlerden dolayı yargı faaliyetlerini Hükûmetten bağımsız değerlendirmemiz mümkün değildir.

Bilindiği üzere bugün yeni bir Anayasa yapım süreci içerisindeyiz. Bu süreci AKP’nin tüm antidemokratik uygulamalarına rağmen Türkiye’nin kalıcı sorunlarına çözüm bulmak ve devleti demokratik bir işleyişe kavuşturmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi ve toplumsal barışın tesisi adına gerekli atmosferin oluşması için öteden beri yaptığımız teklif yol temizliğiydi ve yol temizliği işlemini hızlıca gerçekleştirilebilecek bir kanun değişikliğinin yapılması olarak öneriyorduk.

Yaygın olarak “üçüncü yargı paketi” şeklinde adlandırılan bu kanun tasarısı bu anlamda önemli bir rol oynayabilirdi fakat mevcut tasarının içeriği bu rolü oynamaktan ne yazık ki çok uzaktır. Niye? Çünkü AKP “yapıyormuş” gibi görünmektedir, askerî vesayetle mücadele edermiş gibi yapmaktadır, pratikte ise militer zihniyeti yeniden üretmektedir. Kamu emekçilerine toplu sözleşme ve sendikal hakları tanıyormuş gibi davranmaktadır, özünde ise toplu sözleşmenin emekçiden yana dayanağı olan grev hakkını görmezden gelmekte, Türk Hava Yolları grevinde olduğu gibi jet hızıyla yasaklamaktadır. Kadınlar için pozitif ayrımcılık ilkesini uyguluyormuş gibi yapmaktadır, esasta ise özgür kadına tahammülü yoktur. Bu kanunda gördüğümüz üzere yargıyı demokratikleştirip etkinleştiriyormuş gibi yapmaktadır, irdeleyeceğimiz üzere bu kanun tasarısının böyle bir işlevi yoktur.

Değerli milletvekilleri, kanun tasarısı -belirttiğimiz üzere- farklı hukuk alanlarını etkileyecek değişiklikler içermektedir. Bunlardan en önemlisi -kuşkusuz- toplumsal sorunları ve çözümünü doğrudan etkileyecek olan Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılması öngörülen değişikliklerdir.

Bu kanunların ana iskeleti toplumu tek bir biçime sokmayı amaçlamaktadır. Siyasi ve toplumsal muhalefeti bastırmak, tüm farklılıkları tehlike olarak görmek, düşünce ve ifade özgürlüğünü sınırlamak, örgütlenme özgürlüğünü hiçe saymak bu kanunların ana prensibi olmaktadır.

Şimdi Hükûmet bu kanunlarda değişiklik yapmak gereği duymuştur. Bu kanunların değiştirilmesi ve belli başlı bazı maddelerin kaldırılması demokratikleşme açısından atılması gereken önemli adımlardır. Bunların, öncelikle Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nun bazı maddelerinin toplumda yarattığı tahribatı ve sonuçları vurgulamamız gerekiyor.

Polise su şişesi atmak on beş yıl ceza, pankart açmak üç yıl ceza, mitinge katılmak, slogan atmak, alkış çalmak, türkü söylemek hepsine ayrı ayrı on yılları bulan cezalar bu zihniyetin ürünüdür. Bu zihniyet 80 askerî darbesinde Musa Anter’e Kürtçe ıslık çaldığı için ceza veren zihniyetle aynı noktadadır. Bu anlayışın nasıl bir resim ortaya çıkardığını görmek için rakamlara başvurmakta da fayda vardır.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı 31 Mart 2012 tarihli rapora göre, cezaevlerinde siyasal suçlardan 5.124 kişi tutuklu, 3.846 kişi de hükümlü olarak bulunmaktadır. Toplam 8.970 siyasi tutuklunun bulunduğu bir ülkede demokrasinin işlerliği konusunda önemli bir sorunun bulunduğuna şüphe yoktur.

Türkiye Barolar Birliğinin hazırladığı Tutuklu Raporu’nda da belirtildiği üzere, CMK’nın yürürlüğe girdiği 2005 yılında cezaevlerinde 31.012 tutuklu, 24.858 hükümlü, toplam 55.870 kişi bulunmaktayken 2012 Mart ayında ise 54.792 tutuklu, 77.587 hükümlü, toplam 132.369 kişi bulunmaktadır. Yedi yıl içerisinde yüzde 150’lik artış sadece cezaevlerindeki doluluk oranını göstermemektedir, aynı zamanda TMK ve TCK’nın toplum nezdinde yarattığı tahribatı da ortaya koymaktadır.

Değerli milletvekilleri, mevcut tasarıdaki değişikliklerin en önemlisi olarak görmüş olduğumuz düzenleme tabii ki Türk Ceza Kanunu’nun 220’nci maddesinin 6 ve 7’nci maddesine dair yapılan düzenlemedir. Bir ceza indirimi öngörülüyor ve indirimde de takdir yetkisi hâkimlere bırakılıyor. Tabii ki hâkimler takdir ettiler. Şu an 220’nci maddenin 6 ve 7’nci maddelerine dair uygulama yasama hukukunun bir sonucu değildir, tamamen içtihat hukukunun bir sonucudur. 2008 yılında bunun Diyarbakır’da görülen bir dosya dolayısıyla Ceza Genel Kuruluna gitmesi ve oradan çıkan içtihat gereğince aynı suçtan birden fazla şekilde cezalandırılma, aynı zamanda örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt üyesi sayılıp bu çerçevede cezalandırılmanın önü açılmıştır. Bir içtihat hukuku vardır ve 2008 yılından bugüne kadar Parlamento bir görev üstlenmemiş, sorumluluğunu yerine getirmemiştir. Yine bununla beraber açığa çıkan sonuçlarla da mücadele etmenin yöntemini ceza indiriminde görmektedir. Örgüt üyesi olmadan örgüt üyesi sayılma mantığı suç ve ceza hukukunun herhangi bir prensibiyle uyuşabilecek bir hüküm değildir.

Amaç burada nedir? Yıllardır bu süreçte şiddet ortamının son bulması için mücadele eden tüm devrimci  demokratik güçleri baskı altına almaktır ve bunun yöntemi de bu şekilde bu yasalarla hayat bulmaktadır ancak bu yasalarla açığa çıkan sonuç bugün Hükûmeti zorlamaktadır, cezaevindeki doluluk oranı boyutuyla zorlamaktadır, toplumdaki algı boyutuyla zorlamaktadır. Bir toplumun öğrencisi, mühendisi, avukatı, doktoru, siyasetçisi, hepsi terörist olabilir mi? Böyle bir gerçeklik yoktur ama bugün bu gerçeklikten kaçış noktasında cezada indirim ve yine, bunu takdir yetkisini hâkime bırakma olarak bir düzenleme vardır. Tabii ki biz, Türk Ceza Kanunu’nun 220’nci maddesinin bir bütün kaldırılması gerektiğinin, bu hukuki garabetten bir an önce kurtulunması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz.

Değerli milletvekilleri, hâkimler hemen takdir ettiler. Şunu belirtmekte yarar vardır: Mevcut tasarı Adalet Bakanlığının sitesinde yer alır almaz Diyarbakır’daki ağır ceza mahkemeleri -onu takip etme şansımız oldu- üst sınırdan ceza vermeye başladılar. Üst sınırdan ceza verince de, zaten onu yarı oranında takdir ettiğinizde, mevcut düzenlemedeki hâliyle alt sınırdan verilen cezayla eşit bir düzeye düşmektedir.

Bu ne anlam ifade ediyor? Biz ne yaparsak yapalım, eğer bu konuda yasama organı kulağı böyle tutmak yerine böyle tutmaktan vazgeçmezse, döndürüp tutmaktan vazgeçmezse, bu yasadan bir an önce kurtulmazsa, ne yazık ki bu yasanın, bu düzenlemenin açığa çıkaracağı sonuçlar yarın baş edilmesi bugünden daha zor olacak sonuçları da beraberinde getirecektir.

Yine, değerli milletvekilleri, bizler 220’nci maddeye dair, geçen sene de, önceki sene de, 2008’deki düzenleme, Yargıtayın içtihadı açığa çıktıktan sonra defalarca kez belirttik: Yapılması gereken açıktır, 220’nci madde kaldırılmalıdır. Maddenin özünde yer alan çelişki madde üzerinde değişiklik yaparak giderilebilecek bir çelişki değildir ve yine, diğer kanunlara paralel bir şekilde terörün, örgütün, örgüte üyeliğin, örgütün propagandasını yapmanın yeniden tanımlanması gerekmektedir. Hiyerarşik ve kesintisiz bir ilişki içinde olmayan hiç kimsenin örgüt üyesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir. Evrensel hukuk ölçütleri bunu gerektirmektedir. Somut ve ciddi katkıda bulunmadıkça hiç kimsenin örgüt üyesi olmadığı hâlde örgüt adına suç işlediği kabul edilmemelidir.

Örgüte yardım ve yataklık fiili farklı bir maddede düzenlenmelidir. Ancak bu şekilde toplum vicdanında derin yaralar açan ve bugün burada da konumuz olan düzenlemenin sebep olduğu birtakım sonuçların en azından önümüz süreç için engellenmesi noktasında bir adım atmış sayılabileceğizdir.

Değerli milletvekilleri, yine, hakeza, tasarının 73’üncü maddesinde “…ve terör örgütü üyesi gibi cezalandırılır.” düzenleme içindeki beyan kalkıyor bunun yerine ama aynı şekilde 220’de olduğu gibi “…terör örgütü üyesi sayılır.” kalkmıyor. Hem 220’nci maddede hem de TMK’nın (2/2) maddesinde yapılması gereken budur ki hiç kimse terör örgütü üyesi değilse, bir örgüt üyesi değilse örgüt üyesi gibi sayılmamalıdır. Aradaki bağı tespit edilmediği sürece bunu örgüt üyesi saymak işte bugün karşı karşıya olduğumuz birtakım sonuçları açığa çıkarmaktadır.

Yine tasarının 74’üncü maddesinde müdafiiyle gizlilik kararı yasallaştırılıyor. Niye “yasallaştırıyoruz” diyoruz? Çünkü şu var: Hem CMK’nın 153’üncü maddesine göre tabii ki tüm belgeler veriliyor, ifade tutanağı, bir gizlilik kararı olsa bile ifade tutanağı, bilirkişi raporları ve yakalanan  kişinin veya şüphelinin hazır bulunmaya yetkili olduğu işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında ise “kesinlikle gizlilik kararı verilemez” deniyor. Buna rağmen ne oluyor? Özel yetkili ağır ceza mahkemeleri, evet bu konuda TMK’ya dayanarak avukatların girdikleri sorgu tutanağının bile kendilerine verilmesine izin vermiyor.  Bunu nasıl açıklıyoruz? TMK var buna dayanarak yapıyoruz. Hâlbuki burada bir içtihat var, çok açık bir hüküm var burada. TMK’ya dayanılarak yapılacak bir durum değil bu, bir işlem değil. Nasıl avukata girmiş olduğu sorgunun müvekkiliyle ilgili belgelerin bir örneği verilmez? Bu yapılıyor, bu hukuksuzluğa göz yumuluyor ve burada da yapılmak istenen ne? Bunu bari üç ayla sınırlandıralım. Üç ay verelim, bunu resmîleştirelim. Hükûmetin son dönem politikası bu. Fiilen uygulamaya soktuğu her pratik için bir yasasını çıkartıp bir de resmîleştirmeye çalışalım çabası içerisine giriyorlar. Son bir yıldır bunun değişik örnekleriyle karşılaştık eğer baş edemiyorlarsa sonuçlarıyla yasasını çıkarma yöntemini deniyorlar. Bugün İzmir’de, Ankara’da, İstanbul’da, Diyarbakır’da evet avukatlar müvekkilleriyle ilgili belgelere ulaşamıyorlar. Bununla mücadele etmenin yöntemi bunun önünü açabilmektir, TMK’nın ilgili maddelerini kaldırabilmektir. Bununla mücadelenin yöntemi var olan hukuksuzluğa resmî bir kılıf bulmak değildir.

Değerli milletvekilleri, yine geçici madde 1’de basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirebileceğiz ama bunun dışında da yine düşünce, ifade özgürlüğünün beyan, açıklama şeklinde de tezahürü söz konusu olduğu için bir erteleme söz konusudur. Şimdi biz erteleyerek bununla nasıl baş edebiliriz, baş edebilir miyiz? Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğü ve yine örgütlenme özgürlüğü kapsamında gözaltına alınan, tutuklananların sayısı açıktır, ortadadır, cezaevindeki doluluk oranıyla sabittir. Biz bunların almış oldukları cezayı bir defaya mahsus erteleyelim. Bir sınır da koyalım, 2012’nin başına kadar, başı itibarıyla bu suçlardan ceza alanlar, bu suçlardan hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılanların cezalarını erteleyelim. Ya bundan sonra? Bu yasalar baki olduğu sürece, bu yasalar var olduğu sürece, düşünce ve ifade özgürlüğünün önünde antidemokratik yasalar olduğu sürece bunun sonuçlarıyla mücadele edebilir miyiz? Böyle edemeyiz.

Çok açık ve nettir yapılması gereken. Düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan tüm hükümler kaldırılmalıdır. Bugün ertelemeyle bunun için kısmi bir çözüm bulmuş olabilirsiniz, erteleyelim diyebilirsiniz ama yarın bunun sonuçlarıyla baş edemeyecek bir noktaya geleceksiniz. Bir toplumu, bir bütün, düşüncelerini açıkladığı için suçlu, düşüncelerini açıkladığı için terörist, örgütlendiği için yine hakeza örgüt üyesi saymanın sonuçları bu toplum için, Türkiye toplumu için çok ağır olacaktır, bunun yöntemi erteleme değildir değerli milletvekilleri.

Yine, değerli milletvekilleri, haberleşmenin gizliliği noktasında, evet, ceza artıyor. Bu konuda da kanun tasarısı haberleşmenin gizliliğinin ihlaline verilecek cezaların artırılmasını öngörüyor. Ayrıca bu suçun tanımlandığı maddeye “hukuka aykırılık şartı” da eklenmiştir. Yani değişikliğe göre, bu durumun suç sayılması için kişinin rızası dışında olmasına ek olarak hukuka aykırılığın da olması gerekecektir.

79 ve 91’de aleni olmayan konuşmaların kaydında da ceza artırımı ve özel hayatın ihlaliyle ilgili ceza artırımları söz konusu.

Bununla beraber, idare hukuku açısından yapılan değişiklikler var ki görüşülmekte olan kanun tasarısında yine idare hukuku alanında çok önemli değişiklikler öngörülüyor. Bilindiği üzere, hukuk devleti olmanın temel ilkesi, devletin yaptığı işlem ve eylemlerin hukuka ve yasalara uygun olmasıdır. Yasallık ilkesi uyarınca devletin her işlemi yasaya dayanmalıdır ve bu durumun denetimi yargı erkince gerçekleştirilir. Bu denetim, hukuk devleti ilkesi gereği kapsamlı, etkin ve hızlı olmalıdır. Ayrıca açıklık ilkesi esas alınmalıdır. Yıllardan gelen demokratik ve modern devlet geleneği bu doğrultuda şekillenmiştir. 82 Anayasası’nın 125’inci maddesi de idari yargının alanını genel olarak çizmiştir.

Tasarının 44’üncü maddesinde, düzenleyici işlemlerin iptal davasının Danıştayın alanına girmesi için ülke çapı şartının aranması, yine ilk derece dosyalarda savcıların artık yalnızca görüş bildireceği, yine dava açanların TC kimlik numaralarının dilekçeye yazılmasının yasal zorunluluk hâline getirilmesi tabii ki idari yargı açısından tartışılması gereken konulardır. Bu konuda vereceğimiz önergelerle bu hususu açacağız ama özellikle yürütmeyi durdurma kararının verilmesinin zorlaştırılması noktasında düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz.

Yürütmenin durdurulması kararının verilebilmesi telafisi güç ve imkânsız zararlara neden olmak ve açıkça hukuka aykırı olmak şartlarına bağlanmaktadır. Yeni düzenleme ise bu kararın verilmesinde idarenin savunmasının alınması veya savunma süresinin dolması şartlarını da eklemiştir. Bu durum yürütmeyi durdurma kararının niteliğine aykırıdır çünkü savunma süresi mahkemenin çabuk karar vermesini önlemektedir. Bu etkili yargı denetimini engelleyecektir. Mahkemelerin yürütmeyi durdurma yetkisinin sınırlandırılmasının Anayasa’nın 125’inci maddesine aykırı olduğu açıktır. Yürütmeyi durdurma talebinin reddi için ise idarenin savunmasının beklenmesi şartı getirilmemiştir. Bu durum idarenin lehine bir düzenlemedir. Oysa idari yargı mevzuatının yurttaş eksenli olması gerekmektedir. Bu düzenleme idari yargıyı etkisiz kılacaktır. Yapılması gereken ise hak kayıplarını en aza indirecek düzenlemelerin yapılmasıdır. “İdarenin savunması gelmeden yürütmeyi durdurma kararı verilemez.” kuralında ısrarcı olunacaksa, en azından mahkemeye idarenin savunma süresini kısaltma ve tebligat biçimini belirleme yetkisi de verilmelidir.

Değerli milletvekilleri, yine İcra İflas Kanunu’nda belli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu değişikliklerin bazıları iş yükünü hafifletici, işlemlerin hızlı ve güvenli yapılmasına olanak taşıyan nitelikler gösterse de, bazıları ise Anayasa’ya aykırılık dahi barındırmaktadır. Kaldı ki, bu konuda yine tasarının 1’inci maddesinde özlük haklarının yönetmelikle düzenlenmesi noktasında itirazımız vardır çünkü özlük haklarının yönetmelikle değil kanunla düzenleneceği bir anayasal hükümdür. Bu konuda da yine önergemizi vereceğiz.

Değerli milletvekilleri, 1932 tarihli olan bu Kanun ne kadar değiştirilse bile çağa uygun hâle gelememektedir. Yasanın ana iskeleti uygulamada yapılan değişikliklerin olumlu yansımasını bulmasını engellemektedir. Yıllardır neredeyse her Hükûmet döneminde bu yasanın yenilenmesi gündeme gelse de, ne yazık ki her seferinde bazı maddelerde yapılan değişikliklerle yetinilmiştir. Verili alışkanlıklar kökten değişimden ziyade kısmi değişiklikleri dayatmıştır. Ayrıca bu yasanın ticari ilişkilerde alacaklı-borçlu dengesini korumasının sosyal devlet ilkesi ışığında önemi açıktır. Bu dengenin bir taraf lehine bozulması toplumsal vicdanı yaralayacaktır.

Değerli milletvekilleri, sonuç olarak, Hükûmetin getirdiği bu kanun tasarısının da içinin boş olduğu görülmektedir. Sorunların ana kaynağına dokunmayan, geçici çözümler arayan, yer yer mevcut sorunları daha derinleştirecek bir kanun tasarısıyla karşı karşıyayız. Bu, siyasi iktidarın sorunlara bakış açısını da göstermektedir. Halkın beklentilerini iyi tahlil edip bu beklentilere cevap oluyormuş gibi yapmak söz konusudur. Düzenlemeler çözüm barındırmamaktadır. “Yargının etkinleştirilmesi” başlığı altında ne yargı hizmetleri hızlandırılmakta ne de yasal temel demokratikleştirilmektedir; tersine, kanun tasarısı hukuk devletiyle bağdaşmayacak içerikler de barındırmaktadır. Kanun tasarısı her hâliyle Genel Kuruldan geçerse içinde kısmi olumlu düzenlemeler olsa bile ülkenin demokratikleşmesine hizmet etmeyecektir.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Akat.

Gruplar adına üçüncü konuşmacı, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Faruk Bal.

Buyurun Sayın Bal. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA FARUK BAL (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3’üncü Yargı Reformu Paketi adıyla tanımlanan kanun tasarısı hakkında Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzdayım. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Sözlerimin başında son zamanlarda ülkemizin mübarek topraklarına birer birer düşen şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Düşürülen uçağımızın henüz bulunamayan pilotları hakkında ümidimizi muhafaza etmekle birlikte ailelerine ve Türk milletine metanet ve sabırlar diliyorum.

Değerli arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisinin hassasiyeti ve en önemli meselesi vatandaşlarımızın hak, hukuk, adalet ve temel hürriyetlerini korumanın yanı sıra Türk devletinin ve Türk milletinin bekasıyla ilgili düzenlemelerde düşüncelerini açık, net bir şekilde ortaya koyabilmesidir.  İşte, huzurunuzdaki tasarıya da bu temel ilke kapsamı içerisinde yaklaşmaktayız.

Tasarı, icra iflas, ceza ve idari yargı alanlarında mevzuat değişikliklerini içermektedir, basın yayın yoluyla işlenen suçlarda dava ve cezaların ertelenmesine ilişkin hükümler getirmektedir.

Genel olarak tasarıyı değerlendirdiğimizde, icra iflas, ceza ve idari yargı mevzuatında kısmi olumlu iyileştirmeleri içermekte, buna mukabil ceza ve idari yargı alanında ciddi kaygılar uyandırmaktadır.

Özellikle tasarının 73, 84, 104’üncü maddeleri ile geçici 1’inci maddesinde “örtülü af” olarak tanımladığımız ciddi bir sonucu ortaya koyabilecek düzenlemeler vardır.

Tasarının 73’üncü maddesinde, terör örgütüne mensup olmasa bile örgüt adına suç işleyenlerin örgüt mensubu gibi cezalandırılacaklarına dair hüküm kaldırılmakta, tasarının 84’üncü maddesiyle örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenler ile örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişilerin cezaları üçte 1’e kadar indirilmektedir.

Tasarının 104’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendiyle Terörle Mücadele Kanunu’nun 13’üncü maddesi yürürlükten kaldırılmakta, terör suçlarıyla ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması, verilen hapis cezalarının seçenek yaptırımlara çevrilmesi ve ertelenmesinin yolu açılmaktadır.

Tasarı yasalaştığı takdirde, değerli milletvekilleri, terör örgütünün talimatıyla düzenlenen bir gösteride bu gösteriye katılarak güvenlik güçlerine karşı mukavemet suçu işleyen, onları yaralayan, molotofkokteyli atarak belediyelerin otobüslerini, iş dünyasının dükkânlarını, ticarethanelerini yakıp yıkan ve bu arada pek çok kişinin yanmasına, yaralanmasına ve maddi ve manevi hasarın oluşmasına sebep olan kişilerin eğer terör örgütü üyesi olduğu tespit edilemez ise, ya hiç ceza almayacak ya hükmün açıklanması ertelenecek  ya cezası ertelenecek veya kanunda gösterilen diğer yaptırımlara tabi olacaktır. Güvenlik güçlerinin aldıkları yaralar, molotofkokteyliyle yaralananların yanıkları, kırılıp dökülen caddelerdeki esnafın, tüccarın maddi ve manevi zararları yanlarına kâr kalacaktır.

Bu madde kaldırıldığı için, değişikliğin lehe olması nedeniyle daha vahim bir durum ortaya çıkacaktır; o da lehe olan hükmün uygulanması gereği daha önce mahkûm olan diğer kişilere sirayet edecek ve yargının iş yükü bir kat daha şişirilmiş olacaktır. Aynen Türk Ceza Kanunu’nda 2004 yılında yapılan değişiklikle kesinleşmiş bir mahkeme karanının üç dört defa yargının ayrı kademelerinde tekrar değerlendirilmesi mecburiyeti nasıl hasıl olmuş ise burada da aynı durum ortaya çıkacaktır.

Değerli arkadaşlarım, tasarı yasalaştığı takdirde, bu terör örgütü mensuplarına örtülü, kısmi bir af olarak ortaya çıkmaktadır. Örtülü ve kısmi affın Anayasa’nın affı yasaklayan hükümlerinin arkasından dolanılmak suretiyle huzurunuzda cezaların ertelenmesi veya yaptırımlara çevrilmesi şeklinde takdim edilmesi Yüce Meclisin iradesine karşı bir hileişeriye olarak karşımıza çıkmaktadır.

Diğer taraftan, tasarının geçici maddesiyle 31 Aralık 2011 tarihine kadar  basın yoluyla işlenen suçlarda mahkemelerin ve hâkimlerin takdir yetkisi elinden alınmakta, Meclisin iradesiyle cezaların ve davaların ertelenmesine ilişkin bir hüküm getirilmektedir. Bu hükümle, bilinmektedir ki, anlaşılmaktadır ki, belirli kişilere af getirilmektedir. Bu belirli kişilerin kim olabileceğini biz tahmin ediyoruz ama Adalet Bakanlığı bu tasarıyı bu hâle getirdiğine göre kimlerin bundan yararlanacağını ortaya koyması lazım ve kimlerin yararlanacağını, hangi fiillerin bundan istifade edeceğini Meclis bilmeli ki ona göre bir çare üretebilmeli ya da ona göre getirilen teklif hakkında kararını verebilmelidir.

Değerli arkadaşlarım, tasarının gerekçesinde “Bu tasarı, yargıyı hızlandırmak için düzenlenmiştir.” diye ucube bir söz var. Bu söz ucube; çünkü Adalet Bakanlığı ne zaman bir tasarı getirirse adını “reform” veya “yargının hızlandırılması” gibi süslü kelimelerle süslüyor. Ancak daha önce ortaya koymuş olduğu kanun teklif ve tasarılarında maalesef ne yargıya bir reform yapılabilmiştir ne de yargının hızı artırılabilmiştir.

Ben şimdi yüce Meclisin huzurunda Sayın Bakana sormak istiyorum: Anayasa değişikliğiyle yargının şeklini şemalini değiştirdiniz. Bu değişikliğin gerekçesinde yargının hızlandırılması hükmü de vardı, yargı için de bir reform vardı. Ortaya çıkan sonuç şimdi sizi de rahatsız ettiği gibi toplumun tüm kesimlerini rahatsız eder hâle gelmiştir; ancak soru şudur: Anayasa değişikliği yapıldı, yargı hızlandı mı? Biz erişilmiş bir hızı göremiyoruz. Biz göremediğimiz gibi vatandaşlarımız da göremiyor.

Diğer taraftan, 6110 sayılı Kanun ile yargının hızlandırılacağı öngörülmüştü. Kanun çıktı, yargı hızlandı mı? Hızlanmışsa saatte kaç kilometre ya da ayda kaç dava görmek suretiyle, yılda ne kadar davayı bitirmek suretiyle bir hız kazanabilmiştir?

6217 sayılı yargı hizmetlerinin hızlandırılmasına ilişkin Kanun’u çıkardınız; bu da adı üzerinde yargının hızlandırılması kanunuydu. Hızlı trene dönmüş olmanın dışında hızlı trenle yaşanan kazaların, 30’dan fazla insanın hayatını kaybetmesi dışında yargıya ne gibi bir hız kazandırdı?

657 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapan bir düzenlemede de yargının hızlandırılması amaç edilmişti ama yargının hızlandırılmasından ziyade teşkilat yapısı ve kadrolaşma şeklindeki bir niyet Meclisin iradesinden kaçırılmak suretiyle, Bakanlar Kurulunun kararıyla yargıya müdahil edilir hâle gelmiştir.

Değerli arkadaşlarım, yargının hızlandırılması falan yok. Yargının hızlandırılmasını düşünen falan da yok. Ben size açık ve seçik bir şekilde ifade ediyorum: Yargının siyasallaştırılması şeklinde bir amaç vardır. Bu amaçta da adım adım hedefe ulaşılmıştır. Önce HSYK ele geçirilmiştir, arkasından özel yetkili mahkemeler, arkasından Yargıtay, arkasından Danıştay yeniden dizayn edilmiştir ve yargı, külliyen, at gözlüğü çerçevesi içerisinde bir bakış açısı kapsamında, belirli bir grubun inisiyatifine terk edilmiştir. Dolayısıyla, buradan başlangıçta Adalet ve Kalkınma Partisi yararlanmıştır. Önce, ortaya çıkan yargının bir korku imparatorluğunun silahı olarak görünmesi, AKP muarızlarının ve muhaliflerinin üzerinde bir korkutma aracı olarak kullanılmıştır. Şehirlerde esnaflar, tüccarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, iş adamları, sıradan vatandaşlar adaletin sığınılabilecek bir güvenli liman olmasını bekler iken “Sabahleyin hangi nedenlerle ben evimden alınacağım, hangi nedenlerle özel hayatıma müdahale edilecek, hangi uydurulan gerekçelerle tutuklanacağım?” şeklinde bir kaygıya kapılmıştır. Bu kaygı muhalif siyasi otoriteler üzerinde ciddi bir endişe yaratmış ve ciddi bir pasivize edilme, korkutulma, sindirilme operasyonuna alet edilmiştir. Bu, yargının içerisinde farklı düşünen, farklı durumda olan, gerçekten bağımsız, gerçekten tarafsız olan insanların kendi yargılama görevlerini ifa ederken pasivize edilme, korkutulma, sindirilme sonucunu doğurduğu gibi, diğer taraftan yerel yönetimlerde, belediyeler üzerinde büyük bir baskı aracı olarak kullanılmıştır. Adana’da, Ereğli’de, son zamanlarda Antalya’nın Kemer ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisinin belediye başkanlarına yargı eliyle yapılmış olan sindirme operasyonları bunların en önemli örneklerindendir. Değerli arkadaşlarım, bu o hâle varmıştır ki, Ereğli’de bir belediye çalışanı, bu yargının korkutucu özellikleri ile cezaevine girdikten sonra hayatına kıymak zorunda kalmış ve intihar etmiştir. Bunun vicdanı vebali başta Sayın Adalet Bakanı olmak üzere, HSYK’sı dâhil olmak üzere, orada karar veren hâkimler ve bu tahkikatı yürüten savcı ve kolluk kuvveti olmak üzere bu intihar eden canın manevi mesuliyetinden kurtulamayacaklardır.

Böylece yargının insicamı bozulmuştur değerli arkadaşlarım. Yargının kendi içinde denge ve denetim mekanizmaları bozulmuştur. Yargı, ilerleyen süreç içerisinde parlamenter demokrasinin yasama, yürütme ve yargı üçlemindeki güçler ayrılığı erkindeki denge ve denetim mekanizmasını da bozmuştur. Sonuç olarak, yargı, bir vesayet makamı olarak karşınıza çıkmıştır.

Eskiden AKP’nin muhaliflerine ve muarızlarına karşıt tek taraflı kılıç olarak kullanılan ve korku imparatorluğunun aracı olarak kullanılan bu yargı, şimdi, iki tarafı kesen bir kılıç hâline dönüşmüştür. MİT operasyonuyla ortaya çıktığı hâliyle, daha önce de bazı spor faaliyetlerinin içinde işlenmiş olan suçlarla ilgili olarak ortaya çıktığı üzere Adalet ve Kalkınma Partisi Meclisteki oy çoğunluğuna güvenerek, dayanarak yargının bu korkutucu özelliğinden kendi yandaşlarını koruyabilmiş, onlar için özel kanunlar çıkararak yargının bu korkutucu tavrından onları azade kılabilmiştir. Ya bunların dışındaki diğer sade vatandaşlar ne yapsın? Bunların dışında haksızlığa uğrayanlar ne yapsın? Bunların dışında kurunun yanında yaş olarak yakılmaya çalışanlar ne yapsın?

Dolayısıyla, değerli arkadaşlarım, burada bizim adaletin özelliğine, adaletin hassasiyetine uygun bir tavır içerisinde yargıyı tekrar ait olduğu yere oturtmamız gerekmektedir. Ait olduğu yer şudur: Hâkimin, Mecelle’de ifade edildiği gibi, hakim, mekin, metin, müstakim bir statüde peygamber postunda oturan ve gelen herkese karşı her türlü duygularından, düşüncelerinden, siyasi tarafgirliğinden azade, hiçbir dış etkiye boyun eğmeyen bir yapıya dönüştürülmesi lazım. İşte, özel yetkili mahkemelerde de bunun olması lazım. Eskiden özel yetkili mahkemelerle ilgili olmak üzere, Adalet ve Kalkınma Partisi yapılan her işin doğru olduğuna inanıyor ve güveniyordu; ta ki MİT olayında ortaya çıktığı gibi bunların iki tarafı da kesen bir kılıç hâline dönüştürülmesinden sonra özel yetkili mahkemeleri şimdi hedef tahtasına oturtmuştur.

Değerli arkadaşlarım, özel yetkili mahkemelerin yaptığı yanlışları bir kenara bırakırsak, bireysel hataları bir kenara bırakırsak Türkiye'nin maruz kaldığı terör tehdidiyle, bölücü terör tehdidiyle, uyuşturucu baronlarının yaratmış olduğu bizim insanlarımızı olduğu kadar yurt dışındaki ülkelerin vatandaşlarını da tehdit boyutundaki çetelerle ve çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadelede özel yetkili mahkemelere ihtiyaç vardır, ancak böyle değil. Değerli arkadaşlarım, özel yetkili mahkemeler ıslah edilmeli. Özel yetkili mahkemelerin, bireysel olarak hâkimin suç işleyecek noktada karar verecek bir hâlden çıkarılması lazım. Bunun bir tek yolu vardır, o da yargı içerisindeki kendi iç denetim ve denge mekanizmalarının oluşturulmasıdır. Yani, Sayın İyimaya’nın dediği gibi, özel yetkili bir mahkemede bir hâkim kendisini Allah gibi hissetmemelidir. Yine, Sayın Başbakanın dediği gibi, özel yetkili bir mahkemenin hâkiminin Başbakanı da içeri alabilecek bir tehdit unsuru olmaması lazım.

Dolayısıyla, özel yetkili mahkemelerin bireysel hatalarından ve ellerindeki Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250 ve müteakip maddelerindeki yetkileri acımasız olarak kullanmalarından, haksız tutuklamalardan, uzun tutuklamalardan, tutuklamaların cezaya dönüşmesinden Cumhurbaşkanı şikâyetçi. Cumhurbaşkanı devletin ve milletin başıdır, onun şikâyeti bir şekilde kale alınmalıdır. Devletin Başbakanı şikâyetçidir -aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanıdır- devletin Adalet Bakanı şikâyetçidir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı şikâyetçidir, halk şikâyetçidir. AKP’nin muarızları olduğu kadar, yanında olanlar da şikâyetçidir ama yargı kılını kıpırdatmamaktadır. Bunları, yanlışları yapan hâkim ve savcılar hakkında işlem yapması gereken HSYK kılını kıpırdatmamaktadır; aksine, HSYK’nın zülfüyârine dokunan, karar veren hâkimleri sürüm sürüm süründürmektedir. Ben size onlarca örnek verebilirim. En son çıkan -2.300 tane- hâkim kararnamesinde kendilerinin karşısında aday olan hâkimleri, savcıları nerelere sürdükleri Resmî Gazete’de ilan edilmiş hâliyle Sayın Adalet Bakanının huzurundadır.

Değerli arkadaşlarım, Sayın Adalet Bakanı bu Kurulun başıdır, bu hukuksuzluğu düzeltmelidir, nasıl düzeltecekse öyle düzeltmelidir. Bizim yardımımıza ihtiyaç varsa muhalefet partisi olarak, biz, yargının gerçekten bağımsız, gerçekten tarafsız hâle getirilmesinde Adalet Bakanlığının bu amaca yönelik önerilerine, kanun tasarılarına katkıda bulunmaya hazırız.

Değerli arkadaşlarım, bu kapsam içerisinde HSYK Türkiye’de daha önce 136 tane adliyeyi kapatmıştı, şimdi 148 adliyeyi daha kapatıyor ve mevcut 700 adliyeden geriye 652 tane adliye kalıyor. Toplam kapatılan adliye sayısı 348, maşallah yargı epeyce hız almış. Şu kapatılmış 348 adliyeden geriye kalan 642’yi de Sayın Bakan, hemen kapatıversek yargının elhamdülillah hiçbir sorunu kalmayacak, aynen eski Millî Eğitim Bakanının “Okulların kapatılması hâlinde Türkiye'nin eğitim sorunu kalmayacak.” demesi gibi.

Şimdi, 2004 yılında Konya’nın dokuz ilçesinde adliye kapatıldı; Çeltik’te, Tuzlukçu’da, Emirgazi’de, Güneysınır’da, Taşkent’te, Ahırlı’da, Akören’de, Derebucak’ta, Yalıhüyük’te adliyeler kapatıldı. Buradaki adli sorunu olan vatandaşlar komşu ilçelere gitmektedir. Bunun yanı sıra, son olarak Doğanhisar, Sarayönü, Altınekin ve Hüyük ilçelerinin adliyeleri kapatıldı. Daha sonra da Doğanhisar ve Sarayönü adliyelerinin kapatılması kararından vazgeçildi. Eğer kapatma kararı doğru idi ise Sayın Bakan, Doğanhisar ve Sarayönü ilçelerindeki kapatmanın geri alınması kararı yanlıştır. Yok, kapatmanın geri alınma kararı doğru ise niye diğer ilçeleri de kapatıyorsunuz?

Değerli arkadaşlarım, bu kapatma kararları, sadece sanığı, sadece müştekiyi, sadece müdahili, davalıyı, davacıyı değil, şahitleri ve o davayla ilgilenen herkesi, duruşmalar sürdüğü müddetçe başka bir ilçeye gitme mecburiyetini ortaya koymaktadır.

Şimdi soruyorum: Eceabat adliyesi kapatıldı, vatandaş Çanakkale’ye nasıl gidecek? Narman’dan, Olur’dan Oltu’ya nasıl gidecek bu vatandaş? Kapatılan adliyelerin halkına bu zulmün gerekçesi hâkim tasarrufu olabilir mi, savcı tasarrufu olabilir mi? Bir devletin en önemli hizmeti adalet hizmetidir. Az masraf olsun diye vatandaşa işkence edilebilir mi?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

FARUK BAL (Devamla) – Sayın Başkan, sizin siyasi jargonunuzda bir “Garson devlet.” ifadesi var. Daha sonra, gömlek değiştirdikten sonra bu ifadeyi değiştirdiniz, “Vatandaşa hizmet eden devlet.” diyorsunuz. Vatandaşa hizmet eden devlet adalet hizmetini sunmayıp, vatandaşa “Gel bana, sana bir adalet vereyim.” diye yanına çağırıyorsa, bu ne sizin siyasi geçmişinize ne ilan etmiş olduğunuz parti programınıza ne Hükûmet programınıza ne adalete ne hakka ne de hukuka sığar diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bal.

Gruplar adına son konuşmacı, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Başkan Vekili Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın.

Buyurun Sayın Aydın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA AHMET AYDIN (Adıyaman) – Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 278 sıra sayılı Yasa Tasarısı üzerinde Grubumuz adına söz almış bulunuyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, tabii, buradaki bütün grupların konuşmalarını özenle ve dikkatle dinledim, takip ettim, bir tarafta da bir haksızlığın olduğunu da gördüm, haklı olan taraflar da muhakkak ki var. Eğer haklı olan taraflar da olmasaydı zaten bu paketi biz şu anda getirmiş olmazdık.

Tabii, davaların uzadığı, yargının yavaş işlediği ve bu sebepten dolayı adaletin geç tecelli etmesinden kaynaklanan sorunların olduğu bir gerçek ve bu sorunların çözümü noktasında da bugüne kadar çok ciddi adımların atıldığı da ortada, bir haksızlık da yapmayalım. Dolayısıyla, yargı hizmetlerinin daha etkin, daha verimli, daha süratli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla hazırlanan bu paket, aynı zamanda, yargının hızlandırılmasının yanında demokratikleşme adına da çok ciddi esaslar getiriyor değerli arkadaşlar.

Az önceki arkadaşlarımızı hakikaten dinlediğimde, AK PARTİ’nin demokratikleşme noktasında çıtayı nerelere kadar taşıdığını bütün kamuoyu bilmesine rağmen, burada biraz haksızlık, bu manada bir haksızlık sezinledim.

Bu konuda özellikle şunları söylemek istiyorum değerli arkadaşlar: Tabii, insanoğlu biraz da bazı şeyleri hatırladıkça, hatırlatıldıkça hatırlıyor. Hakikaten unutkanız; biz on sene öncesini galiba çok çabuk unutuyoruz, on sene öncesinin Türkiyesi’ni, maalesef çok kısa bir zaman geçmesine rağmen çok çabuk unutuyoruz.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Ahmet Bey, bugün cezaevlerinde yatacak yer yok. Sen daha on yıl öncesini… On yıl önce çocuktun sen ya!

AHMET AYDIN (Devamla) – Talepler bitmez, ihtiyaçlar bitmez.

Değerli arkadaşlar, bakın yerimde oturdum, daha bir şey demedim.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Ama böyle konuşursan bu Meclisin huzurunu bozarsın.

AHMET AYDIN (Devamla) – Dur, bir şey demedim, daha diyeceğim; daha demedim. Bir saniye… Şimdiden provokasyon olmasın ki.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Cezaevlerinde yer olmadığı için çek suçlularına kanun çıkardınız, unutma!

AHMET AYDIN (Devamla) – Dün değerli arkadaşlar, aklımıza hayalimize gelmeyecek, tartışılmasının dahi mümkün olmadığı, konuşulmasının cesaret istediği birçok hususu, dün yine aynı şekilde, biz düzenlemelerle burada bir bir geçirdik, icraata geçirdik bunları.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Ya, parasız eğitim isteyenler hapse atılıyor, sen nasıl konuşuyorsun!

AHMET AYDIN (Devamla) – Bütün tabuları yıktık değerli arkadaşlar, bütün vesayetleri ortadan kaldırdık…

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Ya, gerçekten hukuk mezunu musun?

FARUK BAL (Konya) – Yeni vesayet buldunuz.

AHMET AYDIN (Devamla) – …ve ne yazık ki biz bu tabuları kaldırırken, bu vesayetleri ortadan kaldırırken…

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Esnaf yazar kasa atıyordu, şimdi Mecliste kendini asıyor, Mecliste!

AHMET AYDIN (Devamla) - Muhalefet partileri de demokrasinin hız kazanmasından ziyade, yapmış olduğumuz bu açılım süreçlerine maalesef katkı veremediler, vermek de istemediler çünkü değerli arkadaşlar…

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Saçılım, saçılım! Açılım değil.

AHMET AYDIN (Devamla) – Bakın, ben bir hususu söyleyeceğim, madem siz beni zorladınız, aslında orayı es geçecektim. Burada, biz, geçtiğimiz 2010 Eylül referandumunda geçirmiş olduğumuz o paket esaslı bir demokratik pakettir.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Çok, çok!

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – O paketin altında kaldınız, ne yapacağınızı şaşırdınız.

AHMET AYDIN (Devamla) - O zaman da “yetmez ama evet” demiştik. Bu paketin görüşmeleri esnasında değerli arkadaşlar, burada üç muhalefet partisinin de söylemleri ortada. Zaten bir grup, burada kendi grubundaki milletvekillerine dahi güvenip perde arkasına gönderemedi, bir grup komple “hayır” dedi, bir grup da boykot etti.

Şimdi, bakın o tartışmalardan birkaç hususa değinmek istiyorum. Sadece, kamuoyu bilsin diyorum çünkü biz bu kadar güzel açılımlar yaparken, halkımızın özgürlükleri noktasında daha ileri adımlar atarken, siz burada aslında bunları az bile bulup bizleri bu konuda kamçılamanız gerekirken yaptıklarımıza, maalesef, ket vurmaya çalışıyorsunuz. Bakın, o paketteki hükümlerden bir tanesi geçici 15’inci maddeydi ve bu madde, biz kaldırdığımız takdirde 12 Eylülcüler, darbeciler yargılanacak demiştik.

Peki, o zaman sizler ne demiştiniz? Bakın, aynen metinden okuyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu: “Geçici 15’inci maddenin kaldırılmasıyla Kenan Evren ve arkadaşları yargılanamaz. Başbakan halka doğruları söylemiyor. Kendi liderleri kendi tabanını kandırıyor. Hesap sordular mı, sorabilirler mi? Hayır.” E, peki, ben şimdi size soruyorum: Hesap sorduk mu? Sorabildik mi? Evet. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Neyin hesabını sordunuz? Bırakın şu işleri.

AHMET AYDIN (Devamla) - Yine, değerli arkadaşlar, eski YARSAV Başkanı, aynı zamanda şu anda Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Başkan Vekili Sayın Emine Ülker Tarhan: “Keşke yargılansalar ama inanmıyorum. Bu bir illüzyondur. Özgürlük illüzyonları satıyorlar. Bu düzenlemeyle gerçekten yargılanmalarını olanaklı görmüyorum.” Yargılandı mı arkadaşlar? Evet yargılanıyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Halkı kandırıyorsunuz, mahkemeye gelmedi.

AHMET AYDIN (Devamla) – Yine, değerli arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçesi halk oylaması öncesinde şunu diyor.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Bahçeli, Bahçeli! Doğru söyle.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – “Bahçesi” değil Bahçeli.

AHMET AYDIN (Devamla) – Sayın Devlet Bahçeli halk oylaması öncesinde şunları ifade ediyor: “12 Eylül’ü yargılayamazlar. Bu bir kandırmaca. Unutulmamalıdır ki 12 Eylül 1980’de hukukun boğazına yağlı urgan geçiren vicdansızlara 12 Eylül 2010 tarihinde adaletin terazisini kıran bozguncu zihniyetin aynı alanda kümelendiklerini ve benzer hedefler taşıdıklarını bir gün herkes görecek ve mutlaka idrak edecektir.” Evet, bugün herkes görüyor, herkes idrak ediyor, herkes kimin doğru yaptığına çok net bir karar veriyor. (AK PARTİ  sıralarından alkışlar)

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Yargılıyor gibi görünüyorsunuz.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Mahkeme sonuçlarını göreceğiz. Bu söylediklerine utanırsın o zaman.

AHMET AYDIN (Devamla) – Yine, değerli arkadaşlar… Tabii, bunları uzatabilirim ama uzatmayacağım. Bir de BDP’nin boykot bildirisinden kısa bir alıntı yapacağım. Hani o arkadaşlarımız da çok demokrasiden bahsediyorlar ya, özgürlüklerden bahsediyorlar ya, onlar da bu özgürlük paketini boykot etmişlerdi.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Her şeyi “mış” gibi  yapıyorsunuz.

AHMET AYDIN (Devamla) - BDP şunu ifade ediyor boykot bildirisinde: “AKP’nin 12 Eylülle hesaplaşacağı söylemi yalanların en büyüğüdür.”

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Doğru söylüyorlar.

AHMET AYDIN (Devamla) – “AKP bu söylemiyle 12 Eylülün yarattığı mağduriyetleri sömürmekte, burada rant devşirmektedir.”

Peki, arkadaşlar, kim rant devşirdi? Kim yalan söyledi? Kim hakikatleri yaptı? Kim dediğinin arkasında durdu? “O gün yargılayacağız.” dedik, bugün yargılanıyor. Sizlerin hepsi, üç grup da… Arkadaşlar, sayı bir hayli fazla ama çok detaya girmeyeceğim.

Değerli arkadaşlar, dün “Yargılanamaz.” dedikleriniz, dün “Tutuklanamaz, sorgulanamaz.” dedikleriniz, bugün adaletin karşısında hepsi hesap veriyor. Kanunlar önünde herkes eşittir. Kim suç işliyorsa bu ülkede, unvanı, görevi, makamı ne olursa olsun, kanun önünde hesap vermek zorundadır ve hesap da vereceğiz, bunun da takipçisi olacağız. (CHP ve MHP sıralarından gürültüler)

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Her gün yolsuzluk yapıyorsunuz, her gün hırsızlık var. Yasayla hırsızlık yapıyorsunuz.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Siz, hepiniz suçlusunuz.

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Dinleyelim…

AHMET AYDIN (Devamla) - Yine, değerli arkadaşlar, tabii, bu demokratikleşme noktasında atılan adımları burada bir bir saymayacağım ama paketin içeriğine de girmek istiyorum. Lütfen, dikkatlice dinlerseniz…

Bu pakete itiraz edilmemesi lazım, bu pakete destek olunması lazım. Bu paket insanlarımızın hak ve hürriyetlerini geliştiren bir pakettir, özgürlüklerin önünü açan bir pakettir, engelleri ortadan kaldıran bir pakettir.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Bir daha oku, bir daha oku. Biz okuduk da geldik buraya.

AHMET AYDIN (Devamla) - Dolayısıyla bu paket belki gecikmiş olabilir ama, dünden bugüne kadar 2 tanesini geçirdik, bugün 3’üncü paketi geçiriyoruz.

Ama demokratikleşme noktasında baktığınızda değerli arkadaşlar, ta parti programımızı hazırlarken başlattığımız, 2002 3 Kasımdan itibaren de süregelen çok esaslı değişimler oluyor. Dünya dönüyor, ihtiyaçlar değişiyor, talepler değişiyor, farklılaşıyor. Dün bizim için lüks olan, bugün bizim için zaruret olabiliyor. Dolayısıyla bu talepler karşısında, bu ihtiyaçlar karşısında da mevzuatın da güncellenmesi lazım. Küreselleşen dünyada demokrasinin… Artık Araplar bile Arap Baharı’yla birlikte bu demokrasiye kavuşurken kendi ülke insanımıza bu demokrasiyi lütfen çok görmeyelim arkadaşlar, lütuf da görmeyelim.

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) – Ne demokrasisi? Irak’ta demokrasi mi var, Libya’da demokrasi mi var?

AHMET AYDIN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, geçmişten bu yana devletlerin en önemli amaçlarından biri, adalet sistemlerinin etkin biçimde işleyişi olmuştur çünkü toplumsal yaşamın huzur ve güvenlik içinde sürdürülebilmesi ancak bu şekilde mümkün olabilmektedir. Bizlerin bugün için en önemli gayreti ise iyi işleyen bir adalet sisteminin oluşturulmasıdır. İyi işleyen bir adalet sisteminden anladığımız ise vatandaşlarımıza güven vermesidir.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Güven vermiyor şu anda.

AHMET AYDIN (Devamla) - Adalet sisteminin vatandaşlara güven verebilmesi ancak zamanında ve gecikmeksizin tecelli etmesiyle mümkün olacaktır. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılamaması, kişi ve kurumların yargıya güvenini etkileyen unsurların en önemlilerinden bir tanesidir. Bu tasarıyla makul sürede yargılama ilkesiyle yargılamaların gecikmeden ve haksızlığa yol açmadan yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – İşinize gelince bağımsız yargı, işinize gelmeyince kanun değiştiriyorsunuz burada.

AHMET AYDIN (Devamla) - Bu kapsamda da AK PARTİ olarak 2002’den beri esaslı değişiklikler yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz.

Yaptığımız birtakım değişikliklerin yanı sıra daha geçtiğimiz günlerde burada bir ara buluculuk gibi -özellikle alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarını da geliştiriyoruz- yine kamu denetçiliği gibi birtakım kurumları da burada hep birlikte görüşerek geçirdik.

Yine, değerli arkadaşlar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesi, bizde yargılamaların makul sürede bitmesini emrediyor. Yine, mevcut Anayasa’mızın 141’inci maddesi de mümkün olan en az giderle ve en süratli bir şekilde davaların sonuçlandırılmasını emrediyor.

Bizler şunu biliyoruz, geciken adaletin adalet olmadığını biliyoruz. Evet, adalette gecikmeler oldu, yargı yavaş işledi. Yargıyla ilgili atılan adımlar, yapılan işler ortada. Amacımız, yargının zamanında ve doğru bir şekilde tecelli etmesi. Bütün gayretimiz budur.

Makul sürede yargılama ilkesinin ihlali sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde ülkemiz birçok kereler tazminata da mahkûm kılınmıştır.

Daha önce gerçekleşen ve yürürlüğe giren iki paketle birlikte değerli arkadaşlar, yargı ciddi manada bir hız da kazandı. Bakın, özellikle Yargıtay ve Danıştay Kanunu’ndaki değişikliklerle hem Yargıtayın hem Danıştayın daire sayısının arttırılması hem üye sayısının arttırılması neticesinde, bugün, artık dosyalar daha seri bir şekilde yüksek mahkemelerden çıkıyor çünkü yargıyı en çok uzatan alanlar buralardı. Bugün, Yargıtaydan sonuçlanan dosya sayısı, ilk kez, Yargıtaya gelen yeni dosya sayısına göre çok daha fazla olmaya başladı ve buralarda birikmiş dosyalar erimeye başladı.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Otomatiğe bağlandı, otomatiğe!

AHMET AYDIN (Devamla) – İnşallah -Sayın Bakanımız da baştaki konuşmasında ifade ettiler- hedefimiz, artık yargılamaların on iki ay içerisinde, bir yıl içerisinde kesinkes sonuçlanmasıdır ve ona doğru da inşallah Türkiye gidiyor.

Bu iki paketin yanı sıra işte bu 3’üncü paketle de değerli arkadaşlar, çok ciddi değişiklikler öngörüyoruz. Ceza mevzuatımızda, icra iflas mevzuatımızda ve aynı zamanda idari yargılama mevzuatımızda da çok ciddi, çok esaslı değişiklikler öngörmekteyiz. Ceza mevzuatındaki yeniliklerin neler olduğuna şöyle kısaca bir göz attığınızda, değerli arkadaşlar, adliyelerin yükünü ağırlaştıran çok basit işler, mülki idarelerce hallolması gerekirken ufak tefek bazı işlerin, hep, maalesef savcılara ya da savcılar da yetmez bazılarında adliyelerin görevine, tekeline koymuşuz ve çok esaslı bir şekilde dosyaları yığmışız. Hâlbuki, mesela büyük bir iş yükü getiren ehliyetsiz araç kullanma. Bu standarttır aslında. Bunu, savcılara idari para cezası yetkisi vermişiz ama o kadar çok sayıda dosya var ki savcılar esas görevini bırakıp bu idari işlere bir nevi bakmaktaydı. Bakın, 2010 yılında Kabahatler Bürosuna gelen dosya sayısına baktığınızda, sadece bu meyanda 263.041 tane dosyanın olduğu ortada.

FARUK BAL (Konya) – Kaymakam nasıl yapacak bu işi?

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Kaymakamın başka işi yok mu?

AHMET AYDIN (Devamla) – Yani 263.041 adet dosya bir anda silinecek. Bunları mülki idare amirleri çözsün diyoruz; kaymakamlar, valilikler halletsin ve savcılar da asli görevine dönsün diyoruz.

Yine bazı fiiller aynı şekilde suç olmaktan çıkıyor, yani yargıda da olan bazı şeyler, adliyelerde görüşülen bazı şeyler de. Bu sefer onları da suç olmaktan çıkartıp kabahate dönüştürüyoruz. Yurda kaçak girip yakalananlar gibi, sınır dışı edildiği hâlde tekrar yurda girmek isteyenler gibi, belge almadan turist rehberliği gibi nispeten hafif hapis cezası gerektiren birçok şeyi de yargının tekelinden kaldırıyoruz, “Mülki amir tarafından bunlar çözülsün.” diyoruz.

Yine, “Vatandaş basit suçlar için hâkim önüne çıkmasın.” diyoruz. Bakın, ön ödemenin kapsamını genişletiyoruz; şu anda üç aya kadar üst sınırı olan hapiste ön ödeme var, bunu bir yıla kadar uzatıyoruz, genişletiyoruz. Ön ödemenin kapsamı genişledikçe de yargının iş yükü daha da azalacak.

Kaçak elektrik kullanımı… Bunda da esaslı dosya sayısı var. Bunu da karşılıksız yararlandırma suçuna dönüştürüyoruz.

Yine, arkadaşlar -özellikle burada bahsedildiği için- tutuklamayla ilgili önemli değişiklikler, önemli düzenlemeler getiriyoruz. Tutuklama yerine alternatif tedbirleri genişletiyoruz. Bakın, çok esaslı bir hükümdür, biz hep tartışıyoruz. Bu kadar tutuklama, tutuklamanın uzun sürmesi tartışılan bir konu çünkü biz şunu biliyoruz: Tutuklama bir cezalandırma olmamalı; tutuklama bir tedbirdir, en son başvurulacak bir çaredir. Dolayısıyla adli kontrol yöntemlerini geliştirelim…

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tutuklamayı ceza hâline siz getirdiniz, önceden öyle bir şey yoktu zaten.

AHMET AYDIN (Devamla) – Ve biz bunu şöyle yapıyoruz: Daha önce, biliyorsunuz mevcut düzenlemede üst sınırı üç yıla kadar olanlarda ancak adli kontrol uygulanabiliyor; üst sınırı kaldırıyoruz.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Üç senedir cezaevinde yatıp suçunun ne olduğunu bilmeyenler var bu memlekette.

AHMET AYDIN (Devamla) – Bakın, üst sınırı kaldırıyoruz, bari buna “Tamam.” deyin ya doğru bir şey, yaptığımız doğru bir şey, güzel bir şey, çok güzel bir şey, çok üst perdeden gittiğimiz bir şey. Yani tutuklama için, adli kontrol müessesesi için üst sınırı tamamen ortadan kaldırıyoruz ve dolayısıyla adli kontrol müessesesi… Yani tutuklama yerine başka cezalar verilsin. Ne olsun? Yurt dışına çıkışı yasaklansın, kefaletle salıverilsin. Yani tutuklama en son başvurulacak bir çare. Dolayısıyla, bu konuda tabii, takdir hâkimlerindir, bunlar hep dikkate alınacaktır. Tutuklama kararı verilmesi zorlaşacak.

Bakın, değerli arkadaşlar, ben de meslekten gelen, avukatlıktan gelen biriyim. Biz hep şunu gördük: Mahkemeler tutuklamaya karar verirken de, tutuklamanın devamına karar verirken de, maalesef tahliyeye de karar verirken aynı şekilde klişe kelimeler kullanıyor. Nedir? “Suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, toplanan deliller” gibi gidiyor sıralı böyle “…değerlendirildiğinde tutuklanmasına…” diyor ya da yine tahliye ederken bile yine “suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut deliller” deyip “…salıverilmesine…” diyor. Aynı, tutuklama nedenleri de tahliye nedenleri de aynı. Biz burada “Hayır, bu olmaz.” diyoruz, “Somut gerekçeler olacak.” diyoruz yani “Kuvvetli bir suç şüphesi olacak tutuklayabilmen için, tutuklama nedenleri varlığı olacak, somut bir şekilde bunları tek tek gerekçelendireceksin.” diyoruz ve dolayısıyla, bu manada tutuklama biraz daha zor olacak, biraz daha tutuklama tedbiri çok sınırlı sayıda, istisnai durumda başvurulan bir yola gelecek. Yine, aynı şekilde, tutuklama yasağının sınırını iki yıla çıkartıyoruz yani iki yıla kadarki suçlarda tutuklama olmayacak.

Yine, değerli arkadaşlar, tabii, yolsuzlukla daha etkin mücadele sağlayacak çok esaslı düzenlemeler getiriyoruz: Kamu görevlileri yönünden irtikap suçunun kapsamını genişletiyoruz. Rüşvet suçunu GRECO tavsiyeleri doğrultusunda yeniden düzenliyoruz. Nüfus ticareti suçu yeniden düzenleniyor. Yargı görevi yapanı etkileme suçunun unsurları yine yeniden düzenlenmektedir. Yine, soruşturmanın gizliliğinin ihlali suçu yeniden düzenlenmektedir ve burada da özellikle basın ve ifade özgürlüğü çok ciddi manada genişletilmektedir.

Yine, burada bahsedildi, tabii örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlerin durumu, Türk Ceza Kanunu 226’ya göre bir kişi, örgüte üye olmadığı hâlde örgüt adına suç işlerse ya da örgüt adına propaganda yaparsa örgüt üyesi olmamasıyla birlikte aynı zamanda örgüt üyeliğinden de ceza alabiliyor şu anda mevcut düzenlemeye kadar, çok esaslı bir ceza. Biz bunun yarı oranında indirilmesini öngörüyoruz. Yine örgüte bilerek ve isteyerek yardım edenler, yani yardım ve yataklık edenlerle alakalı olarak da, değerli arkadaşlar, örgüt üyesi olmasa bile yardım ve yataklık edenler, aynı zamanda örgüt üyeliğinden ceza alıyor, bunu da üçte 1’e kadar indirtecek hükümler getiriyoruz.

Özel yetkili mahkemeler, tabii, çok tartışma konusu oldu, değerli arkadaşlar, devlet güvenlik mahkemelerinin yerine kurulan özel yetkili mahkemeler. DGM’lerde, biliyorsunuz, askerî üye vardı, bunda askerî üye yok. Yine, DGM’leri de, malumunuz, AK PARTİ İktidarı ortadan kaldırdı. İnşallah özel yetkili mahkemeleri de, yine bu grup, yine AK PARTİ İktidarı ortadan kaldıracaktır.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Tabii, size dokunmaya başlayınca kaldırıyorsunuz.

AHMET AYDIN (Devamla) – Bunlar hep tartışılıyor değerli arkadaşlar. Bir taraftan özgürlük ve güvenlik dengesini -çok hassas bir terazi bu- çok ciddi dengeye oturtmak lazım ve dolayısıyla, özel yetkili mahkemeler tabii ihtiyaçtan kaynaklanan mahkemelerdi ve bu süreçte de çok ciddi işlevler de gördü. Ama Türkiye AK PARTİ’yle birlikte demokrasi çıtasını yükseltti. Mevzuatımıza ciddi, esaslı değişiklikler getirdik. Demokratikleşme yolunda ciddi adımlar attık ve bugün çok daha iyi konumdayız. Dolayısıyla bugün itibarıyla da artık özel yetkili mahkemelerin kaldırılması lazım. Özel yetkili mahkemeler kaldırılırken de tabii, mevcut görülmekte olan davaların bundan zarar görmemesi lazım, buna da hassasiyetle eğilmemiz lazım.

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) – Evrensel hukuka aykırı bu Ahmet Bey, bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz?

AHMET AYDIN (Devamla) – Yine aynı şekilde, özel yetkili mahkemelerin görev alanına giren bir kısım suçları da yine birtakım düzenlemelerle inşallah görüşeceğiz. Bunu da ağır ceza mahkemelerine bırakacağız.

Yine, bu mahkemelerde, malum, savunma hakkıyla ilgili ciddi kısıtlama vardı biliyorsunuz. Yani, soruşturmanın başlamasından davanın açıldığı ana kadar -bir yıl sürer, iki yıl sürer- soruşturmaya gizlilik kararı verdi mi vatandaş neyle suçlanıyor, hangi bilgi, belgeler var, ne yapabilir; dosyadan bilgi, belge alamıyor, neyle suçlandığını bilemiyor. Biz “Bu, savunma hakkına aykırıdır. Savunma hakkı kutsaldır.” dedik ve soruşturmanın gizliliği kararını ancak üç ayla sınırlandırabilecekler bu paket çıktıktan sonra. Aynı şekilde, savunma hakkıyla alakalı olarak, esasa ilişkin savunma için süre istediklerinde mahkemeler vermiyor, esasa ilişkin savunma için, artık bundan sonra, süre istendiğinde mahkemeler verebiliyor.

Yine, iki yıla kadar olan basit terör suçlarında, malum, erteleme olmuyordu, paraya çevirme olmuyordu, seçenek yaptırımlar yapılmıyordu. Hükmün açıklanması geri bırakılmıyordu terör suçu olduğu için, ama şimdi, bu düzenlemeyle, iki yıla kadar olan suçlarda da bu tür düzenlemeler olabilecek, iki yıla kadar olanlarda bu seçenek yaptırımlar olabilecek.

Yine, değerli arkadaşlar, İcra İflas Kanunu günümüz şartlarında alacaklı-borçlu dengesi nazara alınarak çok esaslı bir şekilde değiştiriliyor, güzel değişiklikler var. Çünkü çok esaslı dosyalar var, dosya sayısı bir hayli fazla. Elektronik ortamda bunların UYAP aracılığıyla paylaşılması, ihalelerinin daha şeffaf olabilmesi için elektronik ortamda yapılması, icra kâtipliği kadrosunun ihdası, personel sayısının artırılması gibi çok esaslı, güzel düzenlemeler var.

Ev eşyalarının haczedilmezlik kapsamı genişletiliyor. Çünkü vatandaşın biri bir borç nedeniyle sıkıntıya giriyor, hacze gidiliyor. Ama orada onun çoluğu çocuğu var, ailesi var, hanımı var, eşi var. Yani basit ihtiyacını görebileceği ev eşyaları bari haczedilmesin diyoruz. Bu da insani, vicdani bir durumdur, güzel bir düzenlemedir.

Yine, değerli arkadaşlar, icra dairelerinin, mesela, parayla temasının kesilmesi çok esaslı bir düzenleme bence de.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AHMET AYDIN (Devamla) – Aynı şekilde, idari yargı mevzuatında da çok esaslı, çok güzel düzenlemeler var.

FARUK BAL (Konya) – Danıştayı ele geçiriyorsunuz.

AHMET AYDIN (Devamla) – Tabii, sürem burada bitti ama…

Değerli arkadaşlar, emin olun, bu paket hem yargının hız kazanması adına hem demokratikleşmemiz adına çok ciddi, çok esaslı bir pakettir. Bundan dolayı da, katkılarınızdan dolayı da şimdiden çok teşekkür ediyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Aydın.

Gruplar adına…

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Sayın Başkan, Hatip, adımı zikrederek sataşmada bulunmuştur.

BAŞKAN – Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Aslında, biz sizin bütün yaptıklarınızı tersinden okumayı çoktan öğrendik, çoktan ve çoktan. Örneğin, yargıçlar dernek kurduklarında ve sorunlarını dile getirmeye çalıştıklarında, örgütlendiklerinde, örgütlenen yargıçlara “vatan haini”, “terörist”, “halledilmesi gereken unsurlar” muamelesi yaptınız. Şu an, o “vatan haini” dediklerinizden birisi kürsüde, Beyefendi.

Biz “Sahadan gelen yargıçların sorunlarını dinleyin.” dediğimizde derneğimizi, telefonlarımızı ve evlerimizi dinlediniz, evet, bizi dinlediniz. Avrupa’ya “Türkiye’de yargıçların örgütlenmesine izin verdik.” diye övünürken içeride yasa tasarılarıyla, fesih davalarıyla ve vetolarla bizi yok etmeye çalıştınız. İşte, o zaman biz her şeyi tersinden okumayı öğrenmiştik. Aslında demokratikleşmeden, açılımlardan, adaletten söz ederken ne demek istediğinizi çok iyi öğrenmiştik. “Örgütlenme” derken aslında yalnızlaştırmadan ve susturmadan söz ediyordunuz. “Özgürlük” derken tutsaklıktan söz ediyordunuz aslında ve “ifade özgürlüğü” derken polis dayağından, “demokrasi” derken aslında bir korku krallığından söz ediyordunuz, fişleme ve kan tahlillerinden bahsediyordunuz siz o günlerde. Aslında ne söylüyorsanız tersinden okumak gerektiğini biz o gün yaşayarak öğrendik. Siz bir darbe anayasasıyla hesaplaşmaktan söz ettiğinizde de aslında irkilmemek mümkün değildi çünkü “darbeyle hesaplaşma ve izlerini silme” adı altında aslında darbe ruhunu güçlendirmekten söz ediyordunuz siz.

Ve işte o yüzden de Sayın Aydın, tam da o yüzden de sizler, darbenin hasını yapan ve sizin selefiniz olan darbecilerden hesap sormayacaksınız; bu bir illüzyondur, doğrudur. Siz, sizin varlık nedeniniz olan gerçek darbecileri, onların işkencecilerini, katillerini mahkemeye dahi getirme iktidarsızlığına sahipsiniz. Getiremezsiniz mahkemeye… Ve o yüzden, tüm konuştuklarınız aslında lafügüzaftır, başka hiçbir işe yaramaz. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Aydın.

Lütfen, tekrar bir sataşmaya meydan vermeden… (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

2.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Tabii, yeni bir sataşmaya meydan vermeyeceğim ama şurada sadece kendi kullandığı ifadeyi okudum, hiçbir yorum yapmadım ancak bununla eğer vatan haini olabiliyorsak… Bilmiyorum bunu nereden çıkarttığınızı, anlam da veremedim. Vatan hainliği, yapılan düzenlemelere, vatan adına, millet adına, memleket adına yapılan güzel düzenlemelere karşı çıkmaktır. Vatan hainliği, milleti yüceltmek değil, bilakis, yücelen millete ket vurmakla olur. (CHP ve MHP sıralarından gürültüler)

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Zırvalıyorsun be! Böyle bir saçmalık olur mu ya!

AHMET AYDIN (Devamla) – Bakın, değerli arkadaşlar, vatan hainliği… Yargıçlarla alakalı, biz -hem bunların özlük hem fiziki mekân, personel- her…

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Vatan hainliği, Amerika’nın kontrolünde orayı burayı satmaktır, Sayın Aydın!

AHMET AYDIN (Devamla) - …açıdan güzel düzenlemeler yaptık.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Amerikan projelerine eş başkanlık yapmaktır vatan hainliği!

AHMET AYDIN (Devamla) - Peki, “militan yargıç” tabirini kullanan ve bunu gururlanarak, övünerek kullanan ve “Bunun arkasındayım.” diyen kim?

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Size karşı çıkanları hep “vatan haini” mi ilan ediyorsunuz?

AHMET AYDIN (Devamla) - Bu kim? Yani yargıçlığın içinden geleceksin, diğer arkadaşlarınızı militanlıkla suçlayacaksınız; bu kabul edilebilir bir şey değil.

Darbecilerden hesap soruyoruz. Bugün ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Darbe Araştırma Komisyonu kuruluyor. Bu yüreği gösteren, bu cesareti gösteren AK PARTİ İktidarıdır.

AYLA AKAT (Batman) – Siz darbe yapıyorsunuz, siz.

AHMET AYDIN (Devamla) - 27 Mayıstan hesap soruyoruz, 12 Marttan hesap soruyoruz, 12 Eylülden hesap soruyoruz.

AYLA AKAT (Batman) – Kurumlarından da sorun.

AHMET AYDIN (Devamla) - 28 Şubattan, hatta 27 Nisandan hesap soran bu gruptur, bu İktidardır.

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) – Dolmabahçe ne oldu Ahmet’çiğim, Dolmabahçe?

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Büyükanıt’tan da hesap sormayı düşünüyor musunuz?

AHMET AYDIN (Devamla) - Darbecilerden hesap soran biziz ama biz darbecilerden hesap sorarken buraya gelip yani bunu bile bir şekilde zül gören bir anlayışı ben bir yere konumlandıramıyorum değerli arkadaşlar.

Değerli arkadaşlar, bakın, lütfen vicdanlı konuşalım, elimizi vicdanımıza koyalım.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Siz kendiniz sivil darbesiniz zaten!

AYLA AKAT (Batman) – Siz kendiniz darbe yapıyorsunuz!

AHMET AYDIN (Devamla) - Dün konuşulamayan, dün dokunulamayan, dün tabu olarak gördüğümüz birçok şeyi, birçok düzenlemeyi biz yerle bir ettik. AK PARTİ’yle birlikte Türkiye normalleşti, demokratikleşerek normalleşti, güçleniyor ama siz isteseniz de güçlenecek, siz istemeseniz de güçlenecek çünkü değerli arkadaşlar, bu millet bu politikalardan memnun. Eğer bu millet bu politikaları desteklemeseydi, yüzde 34 yüzde 47 olur muydu? Eğer desteklemeseydi, yüzde 47 yüzde 50 olur muydu? Eğer desteklemeseydi şu anki anketlerde yüzde 53, yüzde 54 olabilir mi? (AK PARTİ sıralarından alkışlar) İşte, siz kendinize bakın. Bu millet ne istiyor? Bu milletin beklentileri nedir?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AHMET AYDIN (Devamla) – Bu millete biz nasıl karşılık verebiliriz? Bunu siz kendiniz sorgulayın, lütfen sorgulayın. Milletin rotasına dönün, milletin istikametine dönün.

Daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) – Sayın Başkan…

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Sayın Başkan, bir sataşma daha var.

BAŞKAN – Buyurun efendim.

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) – Hatip, tarifini kendisinin yaptığı bir vatan hainliğinden bahsetti, buna göre hepimiz vatan hainiyiz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Öyle bir şey söylemedim. (CHP ve MHP sıralarından gürültüler)

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) – Şimdi, Hatibe soruyorum: Senin güzellik anlayışına uymak mecburiyetinde miyim? Senin doğruna uymak mecburiyetinde miyim?

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – “Vatan haini” kimmiş Ahmet Bey? Sana yakışıyor mu?

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) – Grup Başkan Vekilisin, öncelikle ne konuşmaman gerektiğini öğrenmen lazım senin. Ayıp bir şey!

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Tarhan, buyurun.

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Sayın Başkan, bir sataşma daha olduğunu işittiniz, açıklamama lüzum yok, doğrudan ben hedef alındım ve yaptığım açıklama Sayın Başkan…

BAŞKAN – Şimdi, devam edelim mi istiyorsunuz bu tartışmaya?

BEDİİ SÜHEYL BATUM (Eskişehir) – Olur mu öyle şey Sayın Başkan!

BAŞKAN – Bir saniye efendim…

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Sayın Başkan “vatan haini” söylemimi bile anlayamamış Sayın Beyefendi, anlatmak isterim. Yani bir yanlış anlaşılma var. Lütfen, düzeltmeme izin verin.

BAŞKAN – Yerinizden tashih edin, bitirelim bu konuşmayı lütfen.

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Yerimden olmaz, sataşma da var. Sataşma var Sayın Başkan.

BAŞKAN – Lütfen… Yani bunun sonu yok Sayın Tarhan. Mikrofonunuzu da açayım.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan “vatan haini” diyor ya! Sen duymuyor musun oradan? Orada duymuyor musun sen?

BAŞKAN – Öztürk, orada da “vatan haini” lafı geçti, orada da geçti. Lütfen…

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Milletvekillerinin hepsine “vatan haini” diyor ya!

BAŞKAN - Sayın Öztürk, siz yerinize oturun. Siz yerinize oturun, Sayın Tarhan kendisini ifade edebilir.

BEDİİ SÜHEYL BATUM (Eskişehir) – Olur mu canım! Sayın Başkan, olmaz böyle şey!

BAŞKAN – Sayın Hocam, siz de lütfen.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Tutanakları getirtin Sayın Başkan.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Ahmet Bey, senin ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Lütfen, biraz adam gibi ol…

BAŞKAN – Buyurun, iki dakika. (CHP sıralarından gürültüler)

Lütfen, ifade edebilir kendisini.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Ahmet’çiğim, size de söz vereceğim, sakin olun. (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

Sakin olun efendim, sakin olun. Dinleyin.

3.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Şimdi, sanıyorum çok aşırı heyecandan, Sayın Aydın dinlediğini anlayamamış. Dinlediğini anlayamadığı için ben bir açıklama gereği duydum.

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Siz söyleneni anlayamamışsınız.

EMİNE ÜLKER TARHAN (Devamla) - Bilmeyenler lütfen sussun.

“Zamanında, itiraz eden yargıçlara ‘vatan haini’ ve ‘terörist’ denilmişti ve şu anda, sizin ‘terörist’ ve ‘vatan haini’ dediğiniz bir yargıç, kürsüde size hitap ediyor.” demek istemiştim ama siz tamamen farklı anlamışsınız, birincisi bu.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Hayır, biz size “vatan haini” demedik ki. Bu sözü kullanmadık, biz böyle bir şey demedik.

EMİNE ÜLKER TARHAN (Devamla) - İkincisi: Kendi selefi olan darbecileri yargılama iktidarsızlığına ama yapılmamış darbeleri yargılama hevesi ve iştihasına sahip bir anlayışa sahip olmaktansa ben, “demokrasinin, hukukun militanı olan bir yargıç” olmaktan, her zaman bunu yapmış olmaktan sonuna kadar gurur duyuyor ve bir kez daha ilan ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Ahmet Aydın konuşmasında Sayın Emine Ülker Tarhan’ın YARSAV Başkanlığı dönemine ilişkin olarak bir değerlendirme yaptı ve Sayın Tarhan da sataşma gerekçesiyle söz aldı ancak Sayın Aydın aynı konuşmasında Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismini anmak suretiyle grubumuza bir sataşmada bulunmuştur. Ben de bu nedenle söz istiyorum efendim.

BAŞKAN – Sayın Kılıçdaroğlu’nun sözlerini tekrar etti. Yani “Yanlış bir şey söyledi.” mi diyorsunuz?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Hayır, efendim, ama sözleri amacına aykırı bir şekilde, farklı bir şekilde yorumlayarak sataşmada bulunmuştur.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkanım, aynısını ifade ettim ben, hiçbir şey demedim ki.

BAŞKAN – Buyurun, lütfen, tekrar bir sataşmaya meydan vermeden…

4.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Aydın’ın, doğrusu, bugünkü üslubuna şaşırdığımı ifade etmeliyim.

Vatanseverliği ölçebilecek bir terazi ne Sayın Aydın’ın elinde ne de AKP Grubunun elinde vardır.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – CHP’de de yok.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Böyle bir terazi sizlerin elinde de, Sayın Aydın, sizin elinizde de olamaz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Millet ölçecek, millet.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Evet, millet ölçecektir.

Siz, vatanseverliği burada Parlamento çoğunluğuna dayandırıyor iseniz, Parlamento çoğunluğunun aldığı her kararı siz vatanseverlikle eşitliyorsanız, sizin demokrasi anlayışınız bu ise Türkiye'nin başına geleceklerden endişe ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

Şimdi, Sayın Aydın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Anayasa’nın geçici 15’inci maddesine ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamayı çok farklı bir yere taşımıştır. Darbecileri koruyan 15’inci maddesinin 12 Nisan 2010 referandumundaki Anayasa değişikliği paketine sokulması, tamamen Cumhuriyet Halk Partisinin önerisiyledir; bunun bir kere bilinmesini arzu ederiz. Ancak bu maddenin kaldırılması, aslında, gerçekte o darbeyi gerçekleştirmiş olanların yargılanmasına yol açacak bir düzenleme değildir ama sadece bu maddenin kaldırılması dahi Türkiye’deki darbe anlayışının son bulması açısından önemlidir.

Bunun kaldırılması sonrasında savcıların harekete geçmiş olması, mahkemelerin dava görüyor olması, davanın açılmış olması, bizim iddiamızın doğru olmadığı anlamına gelmez. Bunu kaldırarak yargılamayı yapmanın hukuki olmadığını ifade ettik. Yargılamayı yapabilmek için ayrı bir düzenleme gerekir. O düzenlemeyi o zaman kabul etmediniz.

Sayın Aydın diyor ki: “Biz kim yargılanacak dediysek o yargılanıyor.” Yani bunun anlamı: “Biz kimi yargılamak istiyorsak yargılıyoruz.”dur.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Ne alakası var?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu, tam anlamıyla yargıya müdahaledir.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Nasıl böyle bir hükme varabildin?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Böyle bir yorumun ne alakası var?

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Hamzaçebi.

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

5.- Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın; Türk Ceza Kanunun Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Kanununda Yer Alan Maddelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile 34 Milletvekilinin; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin; Türk Ceza Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifi; İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasının 6 ve 7'nci Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yasa Teklifi; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Terörle Mücadele Kanununda Bazı Maddelerin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın; Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/565, 2/90, 2/120, 2/223, 2/257, 2/268, 2/292, 2/322, 2/326) (S. Sayısı: 278) (Devam)

BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, şimdi, şahıslar adına söz alan arkadaşlarımıza söz vereceğim.

Isparta Milletvekili Sayın Recep Özel.

Buyurun Sayın Özel. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 278 sıra sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nın geneli hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlarım.

Yargının iş yükünün çok fazla bir şekilde arttığı herkesin malumu. Bu yoğunluk yargılama sürecini uzatmakta, Anayasa’mızın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kabul ettiği makul sürede yargılanma hakkını ve devletin makul sürede yargılama yükümlülüğünün gereğini yerine getirmesini önemli derecede engellemektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlali nedeniyle Türkiye'nin, ülkemizin tazminat ödemek zorunda kaldığı fiillerin önemli bir kısmının da makul sürede yargılama ilkesinin ihlaliyle ilgili olduğu düşünüldüğünde, makul sürede yargılama yükümlülüğünün önemi daha da artmaktadır.

Yargı hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla yapılan düzenlemelerin devamı mahiyetinde olan bu tasarı, İcra İflas Kanunu alanında, idari yargı ve ceza mevzuatında birtakım değişiklikler ihtiva etmektedir.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Okuma yahu, anlat.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Yargı yükünün artmasının en önemli sebeplerinin başında…

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Herkese laf atıyordun; okuma, anlat.

RECEP ÖZEL (Devamla) – …maalesef, her sorunu yargıya çözdürme alışkanlığımız gelmektedir.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Okuma yahu, anlat.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Bazı ihtilaflarda idare sorumluluk almaktan kaçındığından, idare tarafından çözülmesi gereken meseleler bile “Hele bir yargı karar versin.” demesi üzerine artmaktadır. Bu husus, büyük oranda, vatandaşlarımızı da mağdur etmektedir. İdare, yani bürokrasi sorumluluk almaktan kaçınmakta, sorunu yargıya havale etmekte, yargı da sanki idare gibi, kendini idarenin yerine koyarak kararlar ihdas etmekte; karşılıklı olarak da sorunlar büyümektedir. İdare sorumluluk alarak çözümler üretmeli, işi yargıya havale etmemeli; yargı da sanki idarenin rakibi gibi, sorumluluk alanları töhmet altında bırakacak tavır ve anlayış içerisinde olmamalıdır; birbirine vesayet uygulamamalıdırlar.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Okuyor ha; bildiği bir şey yok.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz bu 3’üncü yargı paketiyle icra iflas hukuku alanında, idari yargı hukuku alanında, ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında olmak üzere üç ana başlıkta düzenlemeler yer almaktadır. Bunlardan icra iflas hukuku alanında yapılan değişiklikleri ana başlık hâlinde şöyle sıralayabiliriz:

İcra dairelerinde çalışan personelin uzmanlaşmasını sağlamak ve böylece hizmet kalitesini artırmak amacıyla…

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Okuyorsun, çalışmamışsın sen.

RECEP ÖZEL (Devamla) – …sadece icra dairelerinde çalışacak “icra kâtipliği” kadrosu ihdas edilmiştir.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Ahmet’e, Mehmet’e laf atacağına çalışsaydın biraz.

RECEP ÖZEL (Devamla) – İcra dairelerinde verilen kararların gerekçeli olarak tutanaklara geçirilmesi sağlanmış…

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Kayda geçiyor, tutanağa, onu da bilesin.

RECEP ÖZEL (Devamla) - …şu anda uygulamadaki talepler hakkında gerekçe yazılmadan karar verilmekte, genellikle bu işlem kaşe kullanılarak yerine getirilmektedir.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Ya, çalışmazsın, böyle okursun! Ahmet’e, Mehmet’e laf atacağına çalış.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Yapılan düzenleme ile standart ifadedeki kaşe kullanılmasının önüne geçilerek, kararlarda yaşanabilecek keyfîliğin önlenmesi ve böylece etkin bir denetim sağlanmaktadır.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Ahmet’e, Mehmet’e laf edeceğine çalışsaydın!

RECEP ÖZEL (Devamla) – Şimdi, laf atan bu MHP’li arkadaşımın benim kâğıttan okuduğum noktasında… Evvelki gece -sizi biraz geri döndürmek isterim- buraya çıktınız kürsüye şuradan bir arkadaşımız size dedi ki…

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Bak neyi anlatıyor görüyor musun, söyleyeceği bir şeyi yok!

RECEP ÖZEL (Devamla) - “Başla konuş” dedi, hemen onu bir talimat olarak kendinize algıladınız ve burada Genel Kurulu olur olmaz, gecenin üç buçuğunda gergin hâle getirdiniz.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Laf attınız bana.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Ama dediğim gibi…

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Tutanaklar orada.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Bak, sen bana konuşmaya başladığımdan beri laf atmaktasın.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Tutanaklar orada.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Ben senin aynı konuşmanı sana iade ediyorum, o günkünü.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Doğru söyle, tutanaklar orada.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Bu Genel Kurulda o gün ne tür ifadelerde bulundun…

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Bildiğini anlat, bildiğini.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Genel Kurulu saat üç buçukta, dörtte öyle gergin hâle getirdin ki…

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Başkan da burada bak.

RECEP ÖZEL (Devamla) - …aynısını sen burada bize yapıyorsun.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Bak tutanaklar orada, anlatacağı bir şey yok bunun.

MUHARREM VARLI (Adana) – Ne yapacaksın, dövecek misin bizi!

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Anlatacağı bir şey yok, çalışmamış.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Aynısını sen burada bana yapıyorsun şimdi. Ben sadece senin bize yaptığını sana hatırlattım.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Recep Bey ben şahidim; bu işte siz haksızsınız.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Tamam işte.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Sayın Özel şahitliğine ihtiyacı var ama yanlış yerde şahitlik yapıyorsun Sayın Özel.

Yapılan düzenlemeyle standart ifadedeki kaşe kullanılmasının önüne geçilerek kararlarda yaşanılabilecek keyfîliğin önlenmesi ve böylece etkin bir denetim sağlanmaktadır. İcra iflas dairelerinde her türlü iş ve işlemlerde UYAP, yani Ulusal Yargı Ağı sisteminin etkin bir şekilde kullanılması daha bir belirgin hâle getirilerek yargıya büyük bir…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Sağa sola laf atarken bitti bak!

BAŞKAN – Teşekkür ederim, süreniz tamam.

RECEP ÖZEL (Devamla) – On dakika değil miydi?

BAŞKAN – Sayın Özel süreniz tamam, çok teşekkür ediyorum.

RECEP ÖZEL (Devamla) – On dakika efendim süre.

BAŞKAN – Evet, beş dakika vermişler yanlışlıkla, düzeltiyorum.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Tamam efendim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Yalnız, Özel’in hakkını yediniz Başkan, konuşsun.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Demokrasilerde konuşmak lazım, söz verin efendim, beş dakika daha verin. Demokrasilerde vermek lazım.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Teşekkür ediyorum Özgür kardeşim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Demin beş dakika verdiniz, söyleyecek bir şeyi varsa dinlemeye hazırız.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Tasarıda getirilen en büyük yeniliklerden birisi de…

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Ya, on dakikada anlatamadığını beş dakikada nasıl anlatacaksın?

RECEP ÖZEL (Devamla) – En büyük yeniliklerden biri de icra dairelerindeki para ilişkisi ve işlemlerin en aza indirilmesidir. Tüm parasal ilişkiler banka üzerinden tarafların banka hesap numaralarını kullanarak gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesinin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, haczinde ekonomik yarar bulunmayan ya da muhafazasında ve satışında güçlük çekilen eşyaların haczedilmesi bir düzene bağlanmaktadır.

Ekonomik faaliyeti sermayesinden ziyade bedenî  çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli her türlü eşya, borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu her türlü eşya ile öğrenci bursları ve diğer kanunlarda haczi yasaklanan mal ve hakların haczedilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Hacizden itibaren, taşınır mallarda bir yıl olan satış isteme süresi altı aya, taşınmazlarda satış isteme süresi iki yıldan bir yıla indirilmektedir.

Haczedilen malların satışı esnasında açık artırmaya katılımı artırmak, malın gerçek değerinde satılmasını sağlamak ve satış masraflarını azaltmak amacıyla satış ilanlarının elektronik ortamda da yapılması imkânı sağlanmakta, elektronik ortamda da katılımcılara ihaleye katılabilme, pey sürebilme ve satın alabilme imkânı böylece tanınmaktadır. Ayrıca İcra İflas Kanunu’ndaki icra inkâr tazminatı ve diğer birtakım tazminat oranları yüzde 40’tan yüzde 20’ye indirilmektedir.

İdarî yargı hususundaki düzenlemelerle ise Danıştayın, ilk derece mahkemesi sıfatıyla gördüğü davaların bir kısmı, ilk derece mahkemesi idare mahkemelerine devredilmektedir. Bakanlıkların tüm düzenleyici işlemleri yerine sadece ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlerine karşı açılacak davaların Danıştayda görülmesi düzenlenmekte, buna karşı bu bakanlıkların bu nitelikte olmayan düzenleyici işlemlerine karşı açılacak davaların idare veya vergi mahkemelerine bırakılması öngörülmektedir.

Üç yıl süreyle Danıştay İdarî Dava Daireleri Kurulunun yapısı ve çalışma usulü değiştirilmekte. Zira, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu gündeminde 2011 yılı sonu itibarıyla 6 bine yakın dosya bulunmakta, haftada bir gün toplanmakta ve sadece toplantıya katılanların sayısı 150’yi bulmakta. Üyeleriyle toplanarak karar alması da zorlaştığı için üç yıl müddetle 20 kişiden oluşan bir heyet oluşturulmakta ve bunlar diğer, kendi dairelerindeki görevlerini yapmayacaklar, sürekli çalışan bir hâle gelerek ellerindeki bu dosyaları iki üç yıl gibi bir süre içerisinde eritmeleri temin edilmeye çalışılmaktadır. Bu geçici sürenin sonunda da birikmiş dosyalar eritilecek ve gelen iş sayıları da, idare mahkemelerinde birtakım davalar görüleceği için de birikmemiş sayılacaktır.

Yürütmenin durdurulması müessesesi de kısmen revize edilmekte, buna göre yürütmenin durdurulması kararları kural olarak idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra verilebilecektir. Yürütmenin durdurulması talebinin yerinde olmadığı dava dilekçesi ve eklerinden anlaşılmakta ise davalı idarenin savunması alınmaksızın talep reddedilebilecektir.

Yıkım ve sınır dışı edilme gibi uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikteki idari işlemler bakımından ise savunma alındıktan sonra yeniden bir karar verilinceye kadar geçici olarak yürütmenin durdurulmasına karar verilebilecektir. Ayrıca aynı hukuki sebeplere dayanılarak ikinci kez yürütmenin durdurulması talebinde bulunulamayacağı düzenlenmekte olup, bu sayede, reddedilmiş taleplerin tekraren yargı mercileri önüne getirilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Kişinin haberleşme hürriyeti kapsamında dinlenilmesi, görüntülerinin kayda geçirilmesi durumları, hukuka aykırı olarak bunların ifşa edilmesi ve ifşa edilen bu görüntülerin basın-yayın organlarında yayınlanması hâlinde verilecek cezalar yeniden düzenlenmektedir.

Elektrik hırsızlığına konu eylemler yeniden tanımlanmış, bu ve buna benzer durumlardaki eylemler “karşılıksız yararlanma” suçu olarak yeni bir tanıma kavuşturulmuş, bu fiillerin etkin pişmanlık hükümleri yeniden belirlenmiş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma ancak hüküm verilinceye kadar mümkün hâle getirilmiştir. Hüküm verilinceye kadar ödeme yapılması, zararın tazmin edilmesi hâlinde ceza verilmeyecek, hüküm kesinleşinceye kadar veya daha sonra ödeme veya tazminde ise ceza miktarında indirim yapılabilecektir.

Zimmet ve rüşvet suçları da yeni bir düzenlemeye, yeni bir anlayışa kavuşturulmuştur. Bilindiği üzere, tutuklama, en üst derecede kişi hak ve özgürlüklerine müdahale eden bir koruma tedbiridir. Adlî kontrolün üst sınırı da belli bir seviyeye getirilerek -tutuklamanın alternatifi olarak adli kontrolün- böylece tutuklamanın yarattığı mahzurların önüne geçilmiş olacaktır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Yetiştiremedi, yetiştiremedi!

RECEP ÖZEL (Devamla) – O beni dinleyen arkadaşımız da gitmiş, arkaya geçmiş, oturmuş; ona en güzel saygılarımı sunuyorum, iyi dileklerimi iletiyorum.

Bu kanunun Türk yargısına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Bu Terörle Mücadele Kanunu’ndaki değişikliği de anlatsaydın ya Recep Bey!

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özel.

Şahısları adına, ikinci konuşmacı, Ali İhsan Köktürk, Zonguldak Milletvekili.

Buyurun lütfen. (CHP sıralarından alkışlar)

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 278 sıra sayılı Yasa Tasarısı’nın geneli üzerine söz almış bulunuyorum. Öncelikle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, tasarının genel gerekçesinde, iş yükünü azaltarak yargının etkinleştirilmesini sağlamak, makul sürede yargılanma hakkının gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan hak ihlallerini önlemek, ifade özgürlüğü ve özel yaşamın gizliliği konularında düzenlemelerle temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak, icra iflas, idari yargı ve ceza mevzuatının uygulanmasından doğan aksaklıklara, sorunlara çözüm getirmek amacıyla hazırlandığı ifade edilmektedir. Nitekim, “3’üncü reform paketi” gibi güçlü bir nitelendirmeyle kamuoyuna yansıtılan tasarıya, bu amaçları nedeniyle yargının sorunlarının çözümü konusunda oldukça büyük anlamlar yüklenmiştir.

Ancak, değerli milletvekilleri, gerek hazırlık süreci gerekse içeriği açısından bakıldığında, tasarının, kendisine yüklenen anlam büyüklüğünü karşılamaktan uzak olduğu görülmüştür. Tasarı hazırlanırken savunma mesleğinin temsilcisi olan barolar dışlanmıştır. Adalet Bakanlığı tekelinde götürülen çalışmaların kamuoyu nezdinde tartışmaya açılmasından özenle kaçınılmıştır ve AKP İktidarına hâkim olan tekçi bir anlayışla bu tasarı şekillendirilmiştir.

Diğer taraftan, tasarı, içeriği itibarıyla da, yargının var olan ivedi ve önemli sorunlarını çözmek konusunda oldukça yetersizdir. Yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla yapılması gereken yasal düzenlemelerin en başında, birtakım hedefler doğrultusunda şekillenen yapısı ve anlayışı nedeniyle yargıda âdeta kaos yaratan özel yetkili mahkemelerin gizli tanıklık, gizli soruşturma gibi hukuk sistemine yabancı olan unsurların, kurumların sistemden ayıklanması gerekirken, ağır insan hakkı ihlali oluşturan haksız ve uzun süreli tutuklulukları sona erdirecek düzenlemelere şeklî değil, net ve somut bir şekilde yer verilmesi gerekirken maalesef bunlara yönelik düzenlemeler tasarıda yer almamıştır.

Yine tasarı el attığı alanlarda evrensel hukukla örtüşmeyen, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’mıza açıkça aykırılık oluşturan düzenlemeler içermektedir. Örneğin icra personelinin sınav, nakil, unvan değişikliği gibi hususlarının kanunla değil, yönetmelikle düzenlenmesi özlük haklarına ilişkin olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’mızın 128’inci maddesine açıkça aykırıdır.

Değerli milletvekilleri, tasarıda idari yargının idarenin işlem ve eylemlerini denetlemesi, olağanüstü yetkilerle donatılmış yürütme erki karşısında bireyin hukukunun güçlendirilmesi ve korunması ve bu yönüyle de devlet yönetiminin hukuki sınırlar içerisinde  kalmasının sağlanması amacıyla oluşturulduğu gerçeği göz ardı edilmiştir. Yürütme karşısında yurttaş hukukunu güvence altına alan değil, tam tersine yurttaş hukukunu ortadan kaldıran düzenlemelere yer verilmiştir. Bunun en basit örneği, yürütmenin durdurulmasını yeniden biçimlendiren düzenlemedir. Telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’mızda sınırlayıcı bir şekilde sayılan yürütmenin durdurulması şartlarına idareye zaman kazandırmak için Anayasa hükmüne aykırı olarak “idarenin savunmasının alınması veya idarenin savunmasının alınma süresinin geçmesi” gibi üçüncü bir şart daha eklenmiştir.

Danıştay savcılarının görüşlerinin alınmasının yalnızca ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakılan davalara münhasır kılınması gibi Danıştayın yapısını değiştiren değişiklikler ise nitelikli yargılama ve içtihat birliği açısından son derece büyük sakıncalar taşımaktadır.

Ayrıca bilinmelidir ki idari yargının iş yükünün en önemli nedeni, idarenin hukuka uygun davranmamasıdır. Bu nedenle idare yani yürütme yani Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı “Ben yaptım, oldu.” anlayışını sürdürdüğü sürece idari yargının yükünü gerçek anlamda azaltmak olanaklı değildir.

Değerli milletvekilleri, bugün, aralarında Zonguldak Milletvekilimiz Mehmet Haberal’ın, İzmir Milletvekilimiz Sayın Mustafa Balbay’ın da bulunduğu 8 milletvekili, “Parasız eğitim istiyoruz.” diyen üniversite öğrencileri; basın mensupları, rektörler, asker, sivil binlerce yurttaşımız tutukludur. Uzun süren tutukluluklar, haksız tutukluluklar artık ciddi kaygı yaratan, ciddi endişe yaratan bir boyuta dönüşmüştür.

Ülkemiz yine bugün, siyasal iktidara muhalif veya siyasal iktidara yandaş olmayan tüm kesimlere terörist gözüyle bakan bir anlayışın sonucu olarak, tüm dünyadaki terör suçlularının üçte 1’ini barındıran bir ülke konumundadır. Basın özgürlüğü konusunda da ülkemiz bir zamanlar “İdi Amin” ile tanıdığımız Uganda’nın bile gerisine düşmüştür.

Tüm bunlara karşın, ülkemizi demokratik devlet ve hukuk devleti anlayışından uzaklaştıran bu tür olumsuzlukları ortadan kaldırma amacıyla vermiş olduğumuz öneri ve tekliflerimiz Adalet Komisyonunda reddedilmiştir. Şimdi gelinen noktada ise Komisyon gündemine getirilmeyen, içeriği muhalefet partileriyle paylaşılmayan özel yetkili mahkemelerin yeniden biçimlendirilmesine yönelik düzenlemelerin bir önergeyle Genel Kurul gündemine getirileceği iktidar sözcülerince dillendirilmektedir. Değerli milletvekilleri, özel yetkili mahkemeler gibi yargı sistemimizdeki sorunların en önemli bölümünü oluşturan, olağan adil yargılanma düzeninde asla yeri olmayan son derece önemli bir konunun hukuk çevreleriyle tartışılmadan, muhalefet partilerinin görüşü alınmadan, Adalet Komisyonu gündemine getirilmeden Genel Kurula son dakika önergesiyle getirilmesi, iktidar partisindeki gerçekçi çözüm anlayışından uzak, yargıyı iktidara göre yapılandırma ve iktidar yargısını mutlaklaştırma anlayışının çok somut bir göstergesidir.

Az önce Sayın Aydın da ifade etti. Usul hükümlerinin süregelen yargılamalara derhâl uygulanması ilkesinin evrensel bir ilke olmasına karşın özel yetkili mahkemelere yönelik değişikliklerin mevcut yargılamalara uygulanamayacağına yönelik iktidar partisi sözcülerinin söylemleri tam bir skandaldır ve bir hukukçuya kesinlikle yakışmamaktır çünkü usul hükümlerinin süregelen yargılanmalara derhâl uygulanması hukuk fakültelerinde temel ders olarak okutulmaktadır. Ancak, burada Sayın Aydın’ın bunun süregelen yargılanmalara uygulanmayacağı ifadesini, ben, bırakın AKP’nin buradaki bir başkan vekiline, hukuk fakültesinin 1’inci sınıf öğrencisine dahi yakıştıramıyorum.

Ayrıca, değerli milletvekilleri, hukuk, MİT Yasası örneğinde olduğu gibi, sadece Sayın Başbakanı özel yetkili mahkemelerden ve özel yetkili savcılardan kurtarma aracı değildir. Adil ve olağan mahkemelerde yargılanma hakkı, her sanığın evrensel hukuktan doğan mutlak ve eşit hakkıdır. Bu nedenle, Türkiye’deki yargının sorunlarının çözümlenmesi, şeklî ve göstermelik, kamuoyunu, dış çevreleri ve Sayın Başbakanı tatmine yönelik düzenlemelerle değil, erkler ayrılığını benimsemiş, yargı bağımsızlığını ve yürütme erkinin sınırlarını içine sindirmiş, hukuk devletine inanmış, söylemlerinde değil özünde demokratik bir iktidarla ve cemaatleşmiş güç odaklarının sesini değil, vicdanının sesini dinleyen yargıçlarla ancak olanaklı olabilir. Aksi takdirde, Sayın Grup Başkan Vekilimiz Emine Ülker Tarhan’ın da ifade ettiği gibi, anlayış değişmediği sürece, biçimin değişmesi yargının ve hukuk devletinin sorunlarını asla ortadan kaldırmayacaktır.

Bu nedenlerden ötürü, önerilerimizin ve eleştirilerimizin dikkate alınması dileği, daha özgür, daha eşit, daha adil bir Türkiye’de yaşama arzusuyla Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Köktürk.

Sayın milletvekilleri, görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi soru-cevap işlemine geçiyoruz.

Sisteme giren arkadaşlarıma sırasıyla söz vereceğim.

Sayın Işık…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, biraz önce teröristbaşının İmralı’da olduğunu ifade ettiniz. Basında çıkan haberlere göre Bursa’da MİT’in misafirhanesinde bazı zamanlar kaldığı iddiaları doğru mudur? Daha önce Oslo’da yapılan görüşmeler için de Sayın Başbakan bu iddiaları gündeme taşıyanları şerefsizlikle suçlamıştı ama sonra “Ben gönderdim.” dedi. Yarın tekrar teröristbaşının Bursa’da MİT misafirhanesinde kaldığı ortaya çıkarsa, bundan sizin haberiniz var mıydı? Yoksa, bunu nasıl cevaplayacaksınız?

İkincisi: Taahhüdü ihlal hapsinin kaldırılması yönünde Hükûmetinizin görüşü nasıldır? Bu konudaki mağduriyeti giderme adına bir düzenleme söz konusu mudur?

Üçüncüsü de kapatılan ve bir hafta sonra iade edilen adliyelerin hangi kriterlere göre kapatıldığı ve iade edildiği konusunda açıklama yapar mısınız?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİM IŞIK (Kütahya) – Kütahya ili Domaniç ve Şaphane adliyeleri ne olacak?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Işık.

Sayın Kuşoğlu…

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, deminki sunumunuzda, en başında bir ifadede bulundunuz, “Şu anda İmralı’da.” dediniz. Daha önce İmralı’dan çıkmış, bazı görüşmeler yapmış, bazı yerlerde bulunmuş mudur? Net olarak cevap verebilir misiniz lütfen. İlk sorum bu.

Bir de Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nda 2007 yılında yapılan bir değişiklikle herkesin eleştirdiği bir düzenleme yapmıştınız, bir anlamda hukuk güvenliğini yok edecek uygulamalara yol açmıştı bu. Bununla ilgili, bu kadar geniş bir düzenleme yaparken neden bir değişiklik yapmayı düşünmediniz Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nun 4’üncü maddesinde, 4/A maddesinde?

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Kuşoğlu.

Sayın Erdoğan…

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

AKP iktidara geldiğinden bu yana,

1) Adli yargıdaki dava sayısı ne kadar artmıştır?

2) İdari yargıdaki dava sayısı ne kadar artmıştır?

3) Adli ve idari davalardaki artışta AKP’nin yönetim anlayışının etkisi ne kadar olmuştur?

4) Hâkim sayısı buna paralel olarak artırılabilmiş midir?

5) Teröristbaşı herhangi bir sebeple İmralı’dan hiç ayrıldı mı, ayrılmadı mı? Bu soruya net cevap bekliyoruz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler.

Sayın Vural… Yok.

Sayın Türkoğlu…

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, bu İmralı’daki katil -sizin sözünüze itibar ediyoruz- umarım Barzani denilen herifle yat gezisine çıkmamıştır.

Ama size daha evvel bir soru önergesi vermiştim, cevabını alamadım. PKK’yı bu adam yönettiğine göre, KCK oluşumunda katkısı olduğuna göre, geçen seneki bu MİT kriziyle ilgili olaylarda da bu bilgiler ortaya çıktığına göre, bu katille ilgili bir iddianame hazırlanmış mıdır? KCK davasının neresindedir? Bunu öğrenmek istiyorum.

Bir diğer sorum da bu tasarının 56’ncı maddesinde, mahkemelerin defi yoluyla Anayasa Mahkemesine gitmesine tek gerekçe olarak Anayasa’ya aykırılık iddiasının kullanılamayacağı hususu düzenlenmekte. Oysa Anayasa’nın 152’nci maddesi gayet açıktır ve “Mahkemelerin Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine gitmesi hâllerinde yargılamayı durdurur.” diye bir hüküm var. Bu çelişkiyi nasıl gidereceğiz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Ağbaba… Yok.

Sayın Akçay…

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Adliye yazı işleri müdürlerinin ek göstergesi 2200’dür. Oysa yazı işleri müdürlerinin emsali diğer kurum müdürlerinin ek göstergeleri 3000, hatta 3600’dür. Adliye yazı işleri müdürlerinin ek göstergelerini yükseltmeyi düşünüyor musunuz?

144 ilçe adliyesinin kapatılmasını HSYK’dan talep ederek kapattırdınız, sonra 44’ü yeniden açıldı, ancak Manisa Gölmarmara ve Köprübaşı adliyeleri kapatılmıştır. Bu adliyelerin kapatılmasıyla ilgili olarak bir düzenleme, etki analizi yaptınız mı, devlete parasal veya iş performansı  bakımından ne faydası olacak? Bunun karşılığında yüz binlerce vatandaşın çekeceği eziyeti, katlanacağı parasal külfeti, iş, üretim ve zaman kaybını hesapladınız mı?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Akçay.

Sayın Dora…

EROL DORA (Mardin) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Bakan, 2011 Haziran seçimlerinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti, halkın iradesiyle seçilmiş 8 milletvekilimiz hâlâ tutuklu bulunmaktadır. Seçilmiş bulunan vekillerin tahliye edilmemesini demokratik bir hukuk devleti olduğunu iddia eden bir devlete yakıştırıyor musunuz? Meclisin kapanacağı bu son günlerde bu konuda bir çözüm düşünüyor musunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Dora.

Sayın Köktürk…

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) – Sayın Bakan, geçtiğimiz günlerde Özel Yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin yapmış olduğu Ergenekon yargılaması sırasında, sıraların birleştirilmesi suretiyle avukatların müvekkilleriyle, sanıklarla görüşmelerinin engellendiği, buna itiraz eden avukatlara ise hâkimler tarafından “Burada görüşmeyin, cezaevinde görüşürsünüz.” şeklinde ifadede bulunulduğu ulusal basına yansımıştı.

Şimdi, soruşturma, kovuşturma ve yargılama aşamalarında avukatların hiçbir şekilde müvekkilleriyle görüşmelerinin  engellenemeyeceği hem Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’muzun hem de evrensel hukukun temel ilkesidir. Deniz Feneri davasında görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle bir gecede savcıları görevden alan, tahliye kararları verdikleri için hâkimlerin görev yerlerini değiştiren Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu olarak, ilgili hâkimler hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) - Bu hâkimleri görevden almayı, görev yerlerini değiştirmeyi düşünüyor musunuz?

BAŞKAN – Teşekkürler.

Sayın Tanal…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Mahkeme ve icra iflas dairelerinin paraları bankaya yatırılmaktadır.

2002 yılında Harçlar Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca bankaya yatırılan paraların faiz, ikramiyeleri ne kadardır? Bunlar hazineye aktarılmış mıdır?

Soru 2: 2003 yılında bankaya yatırılan paraların faiz ve ikramiyesi ne kadardır? Bunlar hazineye aktarılmış mıdır?

2006 tarihinden bugüne kadar yıllara göre her yıl bankaya yatırılan paralar ve bu paralara ait faiz ve ikramiyeler ne kadardır? Bunlar hazineye aktarılmış mıdır?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Tanal.

Sayın Özdemir… Yok.

Sayın Dinçer…

CELAL DİNÇER (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakana sorum: Davalarda yürütmeyi durdurma talep koşulları ağırlaştırılıyor; bu durum hak arama özgürlüğüne engel değil midir?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Dinçer.

Sayın Kalaycı…

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Bakan, Adalet Bakanı olarak talebiniz üzerine 44 ilçedeki adliyenin kapatılması işlemi iptal edilmiştir. Ancak 44 ilçe arasında Konya’nın Hüyük ve Altınekin ilçeleri yer almamıştır. Altınekin ilçemiz Konya’ya 70 kilometreden uzak olmasına rağmen adliyesi neden kapatılmıştır?

Hüyük ilçemizin nüfusu bu 44 ilçenin 23’ünden daha fazla olduğu hâlde Hüyük adliyesi neden kapatılmıştır?

HSYK’ya kararının yeniden gözden geçirilmesi için tekrar bir başvurunuz olacak mıdır?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler.

Sayın Sakık… Yok.

Sayın Yılmaz…

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, ben de bazı arkadaşlarımın sorduğu gibi, Abdullah Öcalan hâlen daha İmralı’da mı? İmralı’dan dışarıya çıkartıldı mı? Çıkartıldıysa hangi gerekçelerle çıkartıldı ve kayıtları tutuldu mu? Eğer çıkartıldıysa ve uzun süre Bursa’daki MİT misafirhanesinde alıkonulduysa, bu, ev hapsinin bir başlangıcı mıdır? Ev hapsine çıkarmayı düşünüyor musunuz Abdullah Öcalan’ı?

Ayrıca, kapatılan adliyelerle ilgili 146 adliyeden 44’ünü geri açıyorsunuz; bu açma ve kapamadaki kıstaslarınız nelerdir?

Uşak’ın da iki ilçesi, Karahallı ve Ulubey ilçeleri kapatıldı. Bu kapatılan adliyeler nedeniyle bu ilçelerin köyleştirilmesinin söz konusu olacağını ve ilçelerin sosyal yaşamlarının da, ekonomik yaşamlarının da daha geriye gideceğini düşünüyor musunuz? Bu konudaki yanlışlığı düzeltmeyi düşünüyor musunuz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler.

Sayın Kurt, buyurun.

KAZIM KURT (Eskişehir) – Sayın Bakan, bütün arkadaşlar soruyor, ben de soruyorum: Kapatılan adliyeler, Eskişehir’de Seyitgazi, Mihalgazi ve Mahmudiye, toplam 40 bin nüfusa hitap ediyor. Tam yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve etkinleştirilmesi aşamasında bu karar çelişkili değil mi? Düzeltilen kapatmaları Eskişehir için de düşünüyor musunuz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler ederim.

Buyurun Sayın Bakan.

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; milletvekillerimizin soru sorma sırasına göre cevap vermeye çalışacağım ancak zaten birkaç soru var ki tüm milletvekillerimiz hemen hemen bunlara ortak değindiği için bunlara cevap verirken birçok arkadaşıma aynı zamanda cevap vermiş olacağımı düşünüyorum.

Bir tanesi, oturumun başlangıcında Sayın Oktay Vural’ın dile getirdiği, “Bölücü örgüt başının İmralı Cezaevinde bulunup bulunmadığı, Bursa’da Millî İstihbarat Teşkilatının misafirhanesinde, ara ara gidip orada kalıp kalmadığı ya da daha önce buralardan çıkıp, başka yerlerde konaklayıp tekrar İmralı’ya dönüp dönmediği” şeklinde çok değişik ama hepsi öz itibarıyla aynı olan sorular geldi. Ben, kürsüden tasarının genel gerekçelerini izah etmeye çalışırken ifade ettim. Tekrar, buradan, bu sorulara cevaben ifade ediyorum: Ben 2009 yılının Mayıs ayında Bakanlık görevine geldim ve o günden bugüne kadar, bu yönde en ufak bir bilgi bizde yok yani İmralı’nın dışına çıktığına dair.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Verdiğin bilgilerden emin değilsin! “Bilgim yok.” diyorsun.

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – İki: Bizim orada ceza infaz kurumunda müdürümüz var, infaz korumalarımız var. Dış güvenliği jandarmanın kontrolünde, özel güvenlik sahası ilan edilen, askerî güvenlik sahası ilan edilen bir bölge İmralı adası.

Dolayısıyla, bendeki verilere dayanarak şunu ifade ettim, dedim ki: “Öcalan şu anda İmralı Cezaevindedir.” “Şu anda” ifademden, “Acaba daha önce çıktı mı?” diye soru geldi. Bizdeki verilere göre, şu ana kadar, cezaevinden, İmralı’dan çıkıp başka bir yere gittiğine dair en ufak bir bilgi yok, bizim de böyle bir bilgimiz yok.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - “Çıkmadı, yapmadı.” demiyorsun, “Bilgi yok…” Bende de yok, sizlerde de yok.

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Çok net, cezaevi olarak İmralı Cezaevinde cezasını infaz ettiğini ifade ediyorum, kesintisiz olarak bu ceza infaz edilmektedir. Bizdeki tüm bilgiler, kayıtlar bu yöndedir. Bunun dışındaki bilgilere itibar edilmemesini buradan ifade ediyorum.

Onun dışında, sorulardan bir tanesi de yine “İmralı’dan ev hapsine alınmasına dönük bir düşünceniz, çalışmanız var mı?” diye, yanılmıyorsam Sayın Yılmaz’ın sorusuydu. Bu şekilde bir düşüncemiz de, çalışmamız da söz konusu değildir; bunu da çok net ifade ediyorum.

Onun dışında, Sayın Işık’ın 2’nci sorusu “Taahhüdü ihlal suçlarında hürriyeti bağlayıcı cezayı kaldırmaya dönük bir çalışmamız var mı?” idi. Bu soru da daha önce farklı milletvekillerimizin tarafımıza yönelttiği ve değişik vesilelerle buradan ifade etmeye çalıştığımız bir sorudur. Buradan tekrar ifade etmem gerekiyor. Şu anda Bakanlığımızda bu yönde bir çalışma bulunmamaktadır Sayın Işık.

Üçüncüsü, birçok arkadaşımızın da dile getirdiği ve Sayın Işık’ın da sorduğu, kapatılan adliyelere ilişkin soru. “Kriterleriniz nelerdi? Daha sonra, kapatılan adliyelerden kırk dört tanesinin kapatılmasına ilişkin karar Bakanlığın itirazıyla Kurul tarafından yeniden kaldırıldı. Bunlarda kriterler nelerdi, niçin bunu yaptınız?” gibi bir değerlendirme…

Değerli arkadaşlar, evvelemirde şunu ifade etmem lazım: Adliyelerin kapatılmasına ya da birleştirilmesine dair tasarruflar çok sevimli tasarruflar değil. Bunlar, elbette ki sevimsiz ve çok da hoşa giden işler değil. 2004 yılında benzer bir tasarruf yapılmıştı 130 adliye civarında. İşte, geçtiğimiz on beş gün içerisinde yapılan düzenlemeyle de, öncelikle 149 adliye olarak teklif edilmişti Kurula, bunun 146 tanesinin birleştirilmesine karar verdi Kurul. Daha sonra süreci de sizinle paylaşayım. Evvelemirde, ilk etapta kapatılan adliyelerle ilgili çalışma şu esaslara göre yapılmıştır: Mahkeme ve savcılıkların son üç yıllık ortalama iş sayıları tespit edilmiştir. O adliyelerde, savcılıklarda ve mahkemelerde görülmekte olan davalar ve soruşturma dosyalarının sayıları tespit edilmiş ve bunların üç yıllık ortalamaları alınmıştır. İnsan kaynakları, en yakın adliyeye uzaklığı, merkez nüfusu, toplam nüfusu, adliyenin fiziki durumu, lojmanı olup olmaması, cezaevinin bulunup bulunmaması gibi pek çok veriler bir araya getirilerek değerlendirme yapılmıştır.

ALİ ÖZ (Mersin) – Bunlar bir haftada mı değişti Sayın Bakan?

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Bir haftada değişiyor mu?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Sadece bir ya da iki veriye bakarak bir değerlendirme yapılmamıştır. Onun için, zaman zaman “Efendim, şu kritere göre bizimkisinin girmesi lazım ama buraya dâhil edilmedi.” gibi şikâyetler gelebiliyor, onun için ifade ediyorum, birden çok veri değerlendirilerek kararlar alınmıştır. İş durumu, ulaşım imkânları, coğrafi yapı, nüfus, hizmet binası ve lojman durumu…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Sayın Bakanım, bu söylediğiniz yerlerin hiçbirisi uygulamaya uymuyor, hiçbirisi uymuyor; hiçbirini söylemeyin.

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – …gelişmişlik düzeyi göz önünde bulundurulmuştur.

ALİM IŞIK (Kütahya) – “Siyasi karar aldık.” deyin, “Biten yerlerde arkadaşları kahraman yaptık.” deyin bitsin bu iş.

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Soru sordunuz, cevabını bir bekleyin.

Değerli arkadaşlar…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Bunlar sizi sıkıntıya sokar, bunların hiçbirisi doğru değil.

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Şimdi, cevabını almamak üzere soru sorduysanız bilmiyorum, geçeyim bu soruyu ama cevap almak için sorduysanız müsaade edin…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Ama Sayın Bakan, söyledikleriniz doğru değil.

ALİ ÖZ (Mersin) – Hikâye anlatmayın.

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Müsaade edin, söyleyeceklerimi bir bekleyin.

ALİM IŞIK (Kütahya) –Bir hafta önce bunlar doğruysa o zaman niye değiştirdiniz?

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Bir haftada ne değişti?

BEDİİ SÜHEYL BATUM (Eskişehir) – Bakan, cevabı vermiyorsun.

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – İlk defa kapatma kararı verilen 146 adliye şu kriterlere göre birleştirilmiştir…

ALİ ÖZ (Mersin) – Bir haftada mı değişiyor?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – İş ortalaması 500’ün altında olan adliyeler, en uygun adli teşkilata uzaklığı 15 kilometrenin altında olan yerler, en uygun adli teşkilata uzaklığı 15 ila 40 kilometre arasında olmakla beraber iş ortalaması 1.200’ün altında olup merkez nüfusu 10 bini, toplam nüfusu 30 bini geçmeyen yerler.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Bir haftada mı değişti?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Bu kriterlere bağlı olarak 146 yer için birleştirme kararı verildi, daha sonra gerek sivil toplum örgütlerinden gerek milletvekillerimizden gerek yerel yöneticilerden gelen müracaatlar Bakanlığımızda oluşturulan bir komisyonda dinlenmiştir. Alınan notlar neticesinde itiraz suretiyle dile getirilen gerekçelerde haklı bulunan ilçeler Kurula tekrar Bakanlığın itirazı olarak götürülmüştür. Bu itirazlardan bir kısmı da Kurul tarafından değerlendirilerek buralarda birleştirme kararları kaldırılmıştır. Peki, Kurul hangi gerekçelere dayalı olarak bu birleştirme kararını kaldırmıştır, ona da geliyorum.

Değerli arkadaşlar, ilk değerlendirmede ilçelerin birbiriyle arasında olan mesafe kriterlerin içinde olmakla beraber, öyle bir ilçemiz vardı ki ikisi arasında kan davası ve 30’a yakın can kaybı olan ilçe birbirine bağlanmış. Bunun yapılması…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Yani herkes birbirini mi öldürsün Sayın Bakan? Ne demek bu? Allah aşkına yapmayın bunu yani! Açıklamayın bari!

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Değerli arkadaşlar…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Yani Kütahya’da da insanlar birbirini mi öldürsün? Dosya sayısını öyle mi artıralım? Ne demek bu? Böyle bir cevap olur mu?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Şimdi, bu şekilde bir diyalog yok Sayın Işık.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Olmaz ama böyle bir şey! Böyle bir açıklama da olmaz.

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – İkinci defa Kurulun almış olduğu kriterleri söyleyip geçiyorum.

15 kilometre üstünde olmakla beraber mesafe, iş yükü binden fazla ise oralarda birleştirme kararı kaldırılmıştır. 25 kilometrenin üstünde olup 700’den fazla işi olan yerlerde birleştirme kaldırılmıştır. 35 kilometre üzerinde olup 600’den fazla işi olan, belli bir kademe… Mesafe uzadıkça iş sayısı düşüyor. Böyle bir kriterle bunlar değerlendirilmiştir ve güvenlik nedeniyle, terör etkisi, baskısı altında olan, bölge koşulları ve güvenlik hassasiyetine bağlı birkaç tasarruf vardır.

ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Adalar nasıl olacak, adalar?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Değerli arkadaşlar, bu kapatılan adliyeler yargı hizmetlerinin daha verimli şartlarda yapılması maksadıyla yapılmıştır. Hiçbir iktidar, hiçbir idare kendisini siyaseten sıkıntıya sokacak böyle bir tasarrufun altına eline sokmaz. Arkadaşlarımızdan zaman zaman “Siyasi nedenlerle yapıldı.” diye eleştiriler var.

Bakınız, şu anda kapatılan, birleştirilen adliyelerin belediyeleri hangi partilerde, bunu da sizinle paylaşayım.

146 mahalle ilgili rakamları veriyorum:  146 yerin 70’i AK PARTİ’li belediye, 30’u CHP’li, 21’i MHP’li, 1’i DTP’den seçilmiş, zannediyorum BDP’den şu anda devam ediyor. Saadet Partisinden var, Demokrat Partiden var, ANAP’tan var, DSP’den, bağımsızdan, EMEP’ten var. Birleştirilmesi…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Son bir cümle… Daha sonra, bu…

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Yeter, yeter…

ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Adalar ne olacak, adalar?

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Süre ver de söyleyeceği bir şey yok.

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Evet, değerli arkadaşlar, kapatılanlardan, en çok kapatılan AK PARTİ’ye ait belediyelerin bulunduğu yerler. Peki, birleştirme kararı kaldırılan yerler nasıl? Burada orana baktığınız zaman, en fazla MHP’li belediyeler bundan istifade etmiş. 17 AK PARTİ belediyesinin olduğu adliye tekrar açılırken, 8 Cumhuriyet Halk Partisi, 9 MHP, 1 DTP, 1 Saadet Partisi, Demokrat Parti, DSP, bağımsız ve EMEP. Buradan şunu ifade ediyorum: Değerli arkadaşlar…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Sayın Bakan, 9, 17’den büyük mü? “En fazla” demeyin buna yahu! Oran olarak söyleyin, oran olarak.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Büyük!

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Oranlarını söylüyorum Sayın Işık, lütfen. Ne dediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Burada siyasi bir saik yoktur, hizmetlerin daha verimli hâle getirilmesi için yapılmış bir çalışma vardır. Bu çalışma Türkiye'de ilk kez yapılan bir çalışma da değildir.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bakan.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi, maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Birinci bölüm…

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – “Bölümlere geçilmesini” diyecektiniz.

BAŞKAN – Efendim, “bölümlere geçilmesini” dedim.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – “Maddelere” dediniz.

BAŞKAN – Şimdi, birinci bölüme geliyoruz, affedersiniz.

Evet, “maddelere geçilmesi” deniyor, sonra bölümlere. Şimdi geliyorum birinci bölüme.

Sayın milletvekilleri, şimdi birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz.

Birinci bölüm 1 ila 28’inci maddeleri kapsamaktadır.

Birinci bölüm üzerinde söz isteyen arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Dilek Alagün Yılmaz, Uşak Milletvekili.

Akagün Yılmaz; affedersiniz.

Buyurun.

CHP GRUBU ADINA  DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkanım, soyadımı artık öğrenmiş olmanız gerekir diye düşünüyorum “Akagün Yılmaz” olarak.

BAŞKAN – El yazısıyla veriyorlar, kusura bakmayın.

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Devamla) – Evet, düzeltiyorum.

Sayın milletvekilleri, biraz önce de Sayın Bakana sorarken ben, PKK terör örgütünün başının, Öcalan’ın nerede olduğunu sorduk. Bu konuda ben bir soru önergesi de verdim; bu soru önergesinde çok açık bir şekilde belirttim bu şüphelerim neden kaynaklanıyor. Bunu geçen hafta vermiştim. Yani Sayın Devlet Bahçeli bu soruyu sorduktan sonra bende de bir şeyler uyandı ve şunu söyledim: Ocak 2012 tarihinde Mehmet Öcalan kardeşiyle görüşmek üzere İmralı’ya gidiyor ama kardeşi diyor ki, Abdullah Öcalan: “Şimdi görüşmemiz uygun değil.”

Aynı şekilde, 2009 yılında Abdullah Öcalan’ın hücresinin 17 santimetre daraltılmasıyla ilgili Türkiye’de yer yerinden oynadı, hepiniz biliyorsunuz ama bir yıldır şimdi görüşme yaptırılmıyor; avukat görüşü yok, yakınlarıyla görüşü yok.

Şimdi, burada bir bit yeniği olmasa… Türkiye’de pek çok yasa dışı örgüt üyesi ya da farklı insanlar bir protesto yaparlar ama yani bu konudaki benim tereddütlerimin nereden kaynaklandığını bilmeniz açısından bunları anlatıyorum.

Şimdi, Sayın Bakanın söylemiş olduğu şey: “Bizde bir bilgi yok.” Böyle bir şey cevap değil Sayın Bakanım. Siz Adalet Bakanısınız ve cezaevleriyle doğrudan doğruya ilgilisiniz. Gazetede yazıyor, bugünkü Aydınlık gazetesinde, deniyor ki: “Hastaneye gittiği zaman da giriş çıkış tutanağı tutulmuyor.”

Şimdi, Bursa’daki MİT misafirhanesine gittiği zaman da bunun tutanağı tutulmuyor mu Sayın Bakan? Siz Adalet Bakanısınız, “Bizde böyle bir bilgi yok.” diyerek bundan kaçamazsınız Sayın Bakan. Sizin bu konuda çok ciddi sorumluluğunuz var.

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Boş konuşuyorsun, boş!

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Devamla) - Yani ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmış bir kişinin cezaevinde değil de değişik yerlerde barındırılması asla affedilemez, asla böyle bir şeye tahammül gösterilemez. Sayın Bakan, böylesi bir hatanız var ise, böyle bir kasıt ya da kusurunuz var ise Yüce Divanda yargılanılması gereken bir suçtur bu. Böyle bir şeye göz yumamazsınız.

SIRRI SAKIK (Muş) – Peki, siz böyle bir asparagas habere nasıl inanıyorsunuz? Asparagas bir haber ve siz inanıyorsunuz!

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Devamla) - Yani bu şüpheleri ortadan kaldırmak için, mutlaka, bu şüpheleri ortadan kaldırmak için siz gereken özeni göstermelisiniz Sayın Bakan. Açıklamanız yeterli değildir ve bizi tatmin etmemiştir Sayın Bakanım.

Onun dışında, sevgili arkadaşlar, kapanan adliyelerle ilgili, 146 adliyenin 15 Haziran tarihli Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla kapatılmasından sonra 44 adliye açıldı. Sayın Bakan bunları anlatmaya çalışıyor, diyor ki: “Nüfusu, şehre uzaklığı, dosyaların niteliği...”

Şimdi, arkadaşlar, 22 Haziranda açılan 44 adliyenin birkaç tane özelliğini ben size sayıyorum: Antalya Gündoğmuş Adliyesi, 1.988 nüfusa sahip; Ardahan Posof Adliyesi, ilçe 1.987 nüfusa sahip; yine aynı şekilde, Tunceli Mazgirt, 1.619 nüfusa sahip; Tunceli Nazımiye, 1.661 nüfusa sahip.

Sevgili arkadaşlar, soruyorum ben: 1.600 nüfuslu bir ilçede 1.200 civarında dosya olur mu? Bunu kime anlatıyorsunuz siz? Nasıl anlatabiliyorsunuz böylesi bir şeyi? Bunların hiçbirisi, yani sizin söylediklerinizi doğrulamıyor Sayın Bakan. Yani Başbakan, geçen gün yaptığınız toplantıda “Bu işi düzeltin.” demiş. Ben o amiyane tavrı söylemiyorum. Bu işi düzeltecek misiniz Sayın Bakan? Bu işi düzeltmelisiniz çünkü bu ilçeler adliyelerin kapanılmasıyla beraber köy hâline dönecektir, sosyal hayatı bitecektir, bu ilçelerin ekonomik hayatı bitecektir. Lütfen Sayın Bakan, bu işten geri dönmenizi ben de Uşak’taki adliyelerin bir temsilcisi olarak, hem de bir avukat olarak, bir hukukçu olarak sizden istiyorum. Çünkü, burada masraf yapılmaması söz konusu olsa bile vatandaşın yapmış olduğu masraflar kat kat fazla olacaktır Sayın Bakan, buna dikkat etmenizi istiyorum.

Bunun dışında, sevgili arkadaşlar, yargı paketiyle ilgili böyle bir konuyu konuşuyorsak eğer, tutuklu milletvekillerimizle ilgili konuşmadan geçmemiz mümkün değildir. Her olayda tutuklu milletvekillerimizin aileleri, tutuklu milletvekillerimizin çocukları umut bekliyorlar. “Yargı paketi.” dendi, “Tutukluluğa bir sınırlama getirilecek.” dendi, “Özel yetkili mahkemelerle ilgili bir sınırlama getirilecek.” dendi ve şöyle bir algı yaratıldı: Tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılmasının koşulları yaratılacakmış gibi. Ama ne yazık ki, görüyoruz ki burada böyle bir düzenleme yok. Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu teklifleri de hiçe saydınız, görmezden geldiniz. Ama bu insanların da çoluğu çocuğu var, bu insanların da artık burada bizi temsil etmeleri, milleti temsil etmeleri gerekiyor. Bu konunun da bu yargı paketine bir önergeyle yine sokulması gerektiğini düşünüyoruz.

Bunun dışında sevgili arkadaşlar, idam cezası kalktı ülkemizde, idam cezası uygulanmıyor ama biliyor musunuz cezaevlerinde 150 civarında ölmek üzere olan insan var, ağır hasta olan mahkûm var. Ancak 12 Eylül generallerini, Kenan Evren’i ve Tahsin Şahinkaya’yı duruşmaya bile getiremiyorsunuz, onların hastaneden ifadeleri alınması gerektiğini söylüyorsunuz. 150 civarında insan hâlen daha cezaevinde ölümle pençeleşiyor. Ne bunların tedavisi için dışarı çıkmasına izin veriyorsunuz ne de Cumhurbaşkanlığı af yetkisini kullanıyor. O af yetkisi orada duruyor sevgili arkadaşlar.

Bunun yanında, Ergenekon, Balyoz davasından yargılanan ve uydurma gerekçelerle, uydurma delillerle yargılanan insanlardan Kuddusi Okkır öldü biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şener Eruygur’un duruşmaya geldiği hâlini siz görmüşsünüzdür. Bu insan bir komutandı, bu insan Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanıydı ama cezaevine girmesiyle beraber, oradaki yaşadığı koşullar ve düşmesi sonucunda beyin kanaması geçirdi. Şu anda bir  çocuktan farksız. Siz Şener Eruygur’u da öldürdünüz arkadaşlar. Bugün yetmiş yaşın üzerinde o kadar çok insan var ki orada, onları da ölüme yatırıyorsunuz. İdam cezaları bu ülkede kalkmış olmasına rağmen –sizler- AKP İktidarı idam cezasını fiilen uygular bir hâle gelmiştir arkadaşlar. Fatih Hilmioğlu; durumunun ne kadar ağır olduğunu Sayın Bakanımız da herhâlde biliyordur ama sırf bu nedenle bile tahliyesi gerekirken ne yazık ki tahliye edilmemektedirler. Bu konu da bütün toplumun vicdanını yaralamaya devam etmektedir.

Sevgili arkadaşlar, İcra İflas Yasası’nın birinci bölümüyle ilgili konuşmak üzere söz aldım ama Türkiye’nin gündemi o kadar yoğun ilerliyor ki bu konulardan bahsetmeden İcra İflasa geçmemiz mümkün olmayacaktı.

Şimdi, ben şunu görüyorum: İcra İflas Yasası Komisyonda görüşülmeye başlandığında ve bunun Komisyona geldiğine dair kamuoyunda bir duyum alındıktan sonra o kadar çok borçludan bana telefon geldi ki. Bu ülkede borçluların korkunç bir lobisi var arkadaşlar. Borçlular çok güçlüler ve ciddi lobi faaliyeti yapıyorlar ama alacaklıların -alacaklılar suçlu, alacaklı olmak bu ülkede suç- haklarının korunması gibi bir şey söz konusu olamayabiliyor. Yani bunu nereden çıkarıyorum? Yıllardır yapılan düzenlemelerden arkadaşlar.

Son olarak çekteki ceza kaldırıldı, alacaklılar mağdur edildi. Emekli maaşlarının 1/4’ünün hacziyle ilgili düzenleme kaldırıldı, alacaklılar mağdur edildi. Telefon haczi ve telefon kapatılması şirketlerin isteği üzerine kaldırıldı ve alacaklılar mağdur edildi. Mal beyanında bulunmamada hapis cezası ortadan kaldırıldı, alacaklılar mağdur edildi. Şimdi son dönemde şu söyleniyor: Taahhüdü ihlalle ilgili de bir düzenleme yapılsın.

Şimdi ben burada soruyorum, -hukukçular daha çok bilirler belki ama- alacaklı olduğunuzu düşünün sevgili arkadaşlar: Neyle tahsil edeceksiniz bunu? Nasıl tahsil edilecek bu para? Alacaklılar alacağını tahsil edemezse işte o zaman bu ülkede mafya ve çeteler devreye girecektir. Bu ülkenin hukuk düzeni bozulacaktır. Hukuka olan güven ortadan kalkacaktır. Bu işin dengesini çok iyi kurmak lazım arkadaşlar.

Elbette alacaklıların hakkı da korunacak, borçlulara da zarar vermemek amacıyla işlemler yapılacak ama dengeyi çok iyi korumak lazım. Ben burada, alacaklılar aleyhine bir denge bozukluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda da dikkatinizi çekmek istedim.

Şimdi, İcra İflas Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerle kanunun sistematiği ve anlam bütünlüğü bozuluyor arkadaşlar. Onun için, ben “Bu madde metninin tasarı metninden çıkartılması gerekir.” diye önergeler hazırladım çünkü gerçek bu.

Ayrıntılı olarak baktığınızda arkadaşlar, şimdi, icra müdür ve görevlilerinin ve diğer memurların, icrada görevli olan arkadaşlarımızın her türlü sınavı, yükselmesi, nakli, kanunla düzenlenmesi gerektiği hâlde, siz 1’inci maddede ne yapıyorsunuz? “Yönetmelikle düzenlenir.” diyorsunuz. Bu düzenleme Anayasa’nın 120/2 maddesine aykırı. Bu nedenle de bunun kesinlikle metinden çıkartılması gerekiyor. Lütfen sözlerimizi biraz ciddiye alın, lütfen biraz da hukukçu arkadaşlarımız kendi ellerini vicdanına koysunlar ve bu önergelerimizi dikkate alsınlar.

Arkadaşlar, 3’üncü maddede şöyle bir düzenleme var: “Elektronik imza ile atılmış olan imza senet niteliğindedir.”

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Devamla) – Çok teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yılmaz.

Şimdi Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Sırrı Süreyya Önder, İstanbul Milletvekili.

Buyurun Sayın Önder. (BDP sıralarından alkışlar)

BDP GRUBU ADINA SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; ben de Sayın Adalet Bakanından bir ricayla konuşmama başlamak istiyorum: Mümkünse bütün adliyeleri kapatın. Bunu da anlamış değilim; her çıkan sanki okul ister, fabrika ister, yol ister gibi “Bizim adliyemizi niye kapattınız?” diye feveran ediyor. Hani buralarda adalet dağıtılsa gam yemeyeceğim. Buralar artık adalet dağıtılan yerler olmaktan da çıkmışken niye bu mahkeme açtırtma histerisi, bunu anlamış değilim. Ben rica ediyorum, benim seçim bölgemdeki bütün adliyeleri kapatın Sayın Bakan, programınıza alın. Bir gün buraya çıkıp şekva etmeyeceğim, yani Allah razı olsun da diyeceğimi buradan taahhüt ediyorum.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben sizin isteğinize itiraz ediyorum.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) – Siz işinizi hep mahkemelerle görmüşsünüz. Bu rejim de savaş meydanlarında kurulmamıştır, bu rejim, mahkeme salonlarında kurulmuştur, cumhuriyetin bizatihi kendisi ve mahkeme salonlarında dönüştürülmektedir. Olan biten bu arkadaşlar. Öyle mahkemelere çok bel bağlamayın.

Bir de muhalefet partisi adına konuşan sayın vekiller “Abdullah Öcalan İmralı’da mı, değil mi?” üzerinden bir tartışma yürütüyorlar. Öyle bir, kendi kendini tekzip eden yaklaşım ki, burada “demokrasi, demokratlık ve tutarlı olmak” bahsine dair bir iki şey söyleyip ondan sonra o mevzuya gireceğim.

Bu ülkede bir koster arızası, tarihimize “Koster Vakası” olarak geçecek ağır bir hak ihlali yapılırken çıkıp mahkûmun hüviyetine bakılmaz. Hurşit Tolon ya da Abdullah Öcalan ya da bir başkası olduğu zaman kanaatinizin değişmemesi lazım. Diyeceksiniz ki: “Bir mahkûm niye avukatıyla görüştürülmüyor?” O gün o soruyu sormayanın bugün spekülasyonlar üzerinden bir yaklaşım geliştirmeye hakkı yoktur. Biraz, demokrasi ve tutarlılık bahsinde bence daha dikkatli, daha özenli davranmaya ihtiyaç var.

İcra iflasla bir bağlantı kurmak âdettendir. Evet, meseleye “Adalet iflas etmiştir, icracısı da kapıdadır.” diyerek bir geçiş yapıp bu icra faslından özel yetkili mahkemelere, bu manasız ve vahim tutuklamalara dair bir şeyler söylemek istiyorum.

Bu ülkede yargının siyasallaşması hep konuşulur. Bu meseleyle, 2’nci paket görüşülürken siyasetin yargısallaşması bahsinde bir şeyler söylemiştim. Yargıdaki ihtimaller iki tanedir arkadaşlar, ya beraat edersiniz ya mahkûm olursunuz; yani ya sizin tezinize haklılık atfedilir ya haksız olduğunuz tescil edilir. Bu, bir yönüyle adalet için gereklidir, böyle de olması gerekir ama siyaset üç ihtimallidir. Siyasetin üçüncü ihtimali ve yargıda olmayan bir diğer özelliği şudur: Üçüncü ihtimali, uzlaşmadır; yargıda olmayan şey, tarihselliğiyle birlikte ele almadır. Siz, siyaset gibi üç ihtimalli bir meseleyi yargının tekeline bırakırsanız ne olur? Bunun için tarihe bakmakta fayda var. Ne var tarihimizde? Bugün “özel yetkili mahkemeler” denilen şeyin, adı ne olursa olsun, yetkileri itibarıyla, çerçevesi itibarıyla, yaklaşımı itibarıyla ve eyleyişi, gördüğü işler itibarıyla istiklal mahkemelerinden hiçbir farkı yoktur. Ha kel Ali ha kör Ali, hiç fark etmez. O gün yapılan uygulamalardaki hoyratlık neyse, bugün de budur. Başka bir müşterekliği de var; bundan hep muhalifler, ağırlıklı olarak Kürtler ve itiraz edenler, hak talep edenler mağdur olmuş ama tarih dileyenler için ibretle doludur, buna dair birkaç hatırlatma yapmak istiyorum.

Bu kel Ali, kör Ali, o üç Ali, neyse işte onlar -Allah amelleri kadar rahmet etsin- işi o kadar azıtmışlardı ki bunları buraya getiren irade “Ulan bir mahkeme de sizin için kurarım.” demek zorunda kaldı. Bugün özel yetkili mahkemelerin revizyonu için telaffuz edilen de bunun kibarcasıdır “Kafamızı bozmayın, bir mahkeme de sizin için kurarız.” Niye? Çünkü iktidara yöneldi, arada bir savaştır, bir mücadeledir, sürüp gidiyor. Fakat, sosyolojik bir şeydir, sıkıntıyı ihraç edecek bir yer olmayınca “alavere, dalavere, Kürt Mehmet nöbete” hesabı Kürtlerin, solcuların, öğrencilerin, kadınların, hak talep edenlerin üzerine bu sıkıntı ihraç edilmeye başlıyor. Burada, sağcı-solcu olmanıza gerek yok. Adalet duygusu ile biraz kendimizi serfiraz kıldığımızda, bu meseleye nereden bakacağımız son derece netleşir. Niye? Adaletsizlik bir kez yol oldu mu, adında “adalet” olan bir kurum adaletsizliği bir nevi müstenit yapmaya başladı mı, kimin kapısını çalacağı belli değildir. Ya, bunun için biraz tarihe bakmak yeter. Hep böyle olmuş, şimdi de böyle olagelmekte. Ne olmuş? Şeyh Sait’in yargılanmasından bahsedeyim, bu ana dil meselesine de bir şey olsun. Zekeriya Sertel anılarında anlatır; o zaman bir komünist gazeteci bunlara der ki, Zekeriya Sertelgil mahkemeye giderken: “Burada yargılamalar çok hızlı, ceza da genellikle idam.” Şeyh Sait yargılanırken mahkeme tarihe geçmiştir, “Sanığın idamına, yargılamanın devamına” diye bir replik bu ülkenin adli tarihine çok kötü renklerle damgasını vurmuştur: “Sanığın idamına, yargılamanın devamına.” Bugün de yapılan bu. Orada der ki: “Asılarak tecziyesine.” Kürtler sadece idamı bildikleri için “İdam ...”(x) diye sevinirler, yani “İdam yok.” diye. Tümünün idamına karar verilmiştir oysa.

İstiklal mahkemelerinden geçtik.

Şimdi, Darbeleri Araştırma Komisyonu olarak biz, Sayın Süleyman Arif Emre’yi ziyaret ettik geçmişe dair bilgilerinden faydalanmak için. Sayın İdris Şahin -Naim olmayanı- Sayın Feyzullah Kıyıklık ve ben, Bolu’da, Allah uzun ömür versin, Süleyman Bey’i ziyaret ettik. Şöyle bir şey anlattı, çok ibret var -konuşmanın da sonuna gelmişiz- dedi ki: “Ahmet Emin Yalman suikastinde mahkeme çok orantısız cezalar vermiştir. Kime? Necip Fazıl, Serdengeçti ve o dönemin Demokrat Partiye muhalefet eden daha birçok adamına.” İlgili Yargıtay dairesinin cezayı bozacağı anlaşılınca Menderes apar topar kimi getirmiştir o Yargıtay dairesinin başına biliyor musunuz? Salim Başol’u. Aynı Salim Başol, Menderes’in idamına karar vermiştir. Bugün de yapılan bu; Kürt muhalefetini bastırmak için mahkemelerden insan devşirildi, özel heyetler kuruldu, şimdi bunlar dediler ki: “Gelin, bakalım, sizi de yargılayacağız.” Bütün dava bundan ibaret. Sayın Başbakan tutuklu vekiller söz konusu olduğunda dönüp bize diyor ki: “Van Belediye Başkanının ikinci fay hattı, siyasal hat.” İkinci fay hattı, oradaki seçmenin BDP’ye teveccüh etmesiyle gözaltına alınıyor. Niye? İlk günden bu kararı vermişti, demişti ki: “Buraya yardım gitmez.” Sebep? “Bunlar parayı dağa gönderiyorlar.” Hüküm önceden verildi, delillerini toplamaya çalışana kadar bir hayli zaman geçti. Şimdi, bunları alıyorlar. Tutuklu vekiller söz konusu olduğunda, 10 binlere ulaşmış Kürt tutuklaması söz konusu olduğunda Başbakan bize diyor ki: “Yargıya güvenin.” Ama biz de buradan soruyoruz: Senin güvenmediğin yargıya, Sayın Başbakan, biz niye güvenelim? Bir bildiğin varsa söyle biz de bir gece rahat uyku uyuyalım. Sen kendi personelin söz konusu olduğunda…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) - …bir gecede bu Meclisten yasa çıkarıyorsun. Ondan sonra bize “güven” diyorsun.

Son olarak bir şey söyleyeceğim, Sayın Başkan, herkese verdiniz, bana da bir dakika…

BAŞKAN – Hiç kimseye vermedim.

Buyurun.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) – O zaman biraz fiilen göstereyim.

Bakın, arkadaşlar, bugünkü Sabah gazetesi. “Devlet kayıtlarında rakamlarla KCK” diyor. Burada, 8 bin tutuklu olduğu söyleniyor. Bu, Sabah gazetesi, hani solcu bir gazete falan da değil, iktidarın yarı resmî yayın organı.

Şimdi, Sayın Hüseyin Çelik hiç haya etmeden çıktı dedi ki: “Bunlar yalan söylüyorlar, 1.100 kişi.” Aynısını bu kabinede söylemeyen bakan kalmadı. İşte, bakın, burada rakamlarla gösteriliyor.

BAŞKAN – Sayın Önder, teşekkür ediyorum.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) – Bitiriyorum, Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Bu mahkemelerin kökünün ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Bu yasanın eksiklerinin de tamamlanarak daha tekamül etmiş bir şekilde bu belayı bu milletin gündeminden kaldırmasını talep ediyoruz.

Hepinize saygılar, sevgiler. (BDP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler.

Şimdi, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan.

Buyurun Sayın Adan. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA CELAL ADAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.

Adalet, insanın tüm yaşantısında olması gereken bir olgudur. Adalet olmaksızın vatan, namus, şeref, evlat, anne, baba, sevgili anlamını yitirir, hatta tüm yaşam anlamını yitirir. Adaleti sağlamak dürüst insanlar için çok kolay ama dürüst olmayanlar için de çok zor bir olaydır. Şahsi kanaatim, insanlık onurunu taşımak isteyen her insanın adaletin terazisine çıkması, gerçeklerle yüzleşmesi gerekmektedir. Gerçekle yalnızca yürekli insanlar yüzleşebilir. Zaten vatan, millet, namus gerçeklerle yüzleşebildiğiniz ölçüde anlam kazanır. Adalet yalnızca mülkün temeli değil, aynı zamanda yaşamın temel taşıdır. Adil olmayan her insan zaman tarafından yargılanır dolayısıyla bu konu önemli; milletimizin hayatında, tüm insanlığın hayatında önemli.

Anayasal sistemimiz kuvvetler ayrılığı prensibine göre tanzim edilmiş, devlet organlarına da bu prensip çerçevesinde yetki ve sorumluluklar verilmiştir. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin kendi aralarında dengeli, kendi sınırlarını aşmayan, tek elde toplanmayan, birbirlerini kuşatmayan bir konumda olmaları demokratik yöntemlerin vazgeçilmezidir. Bu prensibin zorlanması, yetki ve görev alanlarının aşılması devlette siyasal krizlere neden olur. Tam anlamıyla bir hukuk devletinden bahsedilmesi için de bağımsız ve tarafsız bir yargı şarttır. Milletimizin de hukuk devleti konusunda dünyadaki evrensel değerlerle aynı düşünceleri paylaştığı bir gerçektir. Tüm tarihimiz boyunca toplumsal huzuru ve barışı adalet kavramında bulmuşuzdur. Toplumsal vicdanımız adalet kavramıyla tatmin olmuş, adaletsizlikle incinmiştir. Hukuk devletine ulaşmada, yargının tam bağımsız ve tarafsızlığını sağlama adına bugüne kadar görev yapmış tüm cumhuriyet hükûmetleri iyi niyetli çalışmalar yapmışlar, girişimlerde bulunmuşlar.

En son 2009 yılında, Adalet Bakanlığınca Yargı Reformu Stratejisi’nde belirtilen yol haritaları takip edilmeye çalışılmıştır. 10 ana başlıkla belirtilen bu belgede, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi, yargının tarafsızlığının geliştirilmesi, yargının verimliliği ve etkinliğinin artırılması, yargıya güvenin artırılması, adalete erişimin kolaylaştırılması, ceza infaz sisteminin geliştirilmesi gibi konulara öncelik verilmiştir. 2009 yılından bu yana yapılan çalışmalara, çıkarılan yasalara, uygulamaya ilişkin düzenlemelere, en son yargının sorunlarını çözeceği iddiasıyla yapılan Anayasa değişikliğine rağmen, yargıda hem Avrupa Birliği müktesebatını karşılayan uluslararası sözleşmelere uygun hem de tarihî ve inanç köklerimize ters düşmeyen köklü bir reform değişikliği kaçınılmazdır. Hem zihinlerde hem de yasa uygulamalarında bu radikal değişikliği yapmak zorundayız.

Maalesef bugün, yargı hizmetlerinde Avrupa Birliği müktesebatını karşılamaktan uzak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlallerinde ön sıralarda bulunan, iş yoğunluğu had safhada, cezaevleri tıklım tıklım dolu, davaların makul sürede bitirilmediği, adil yargılanma hakkı konusunda çok sık şikâyette bulunulduğu, tutuklama ve uzun tutukluluk süreleri konusunda çok yoğun tartışmaların yaşandığı, tutuklu milletvekilleri sorunun hâlen devam etmesi gibi birçok ağır tabloyla karşı karşıyayız. Yargının bağımsızlığı, yargının siyasallaşması gibi iddialar bu tabloyu daha da ağırlaştırmaktadır.

Mevcut tasarı İcra İflas Kanunu, idare hukuku, Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve diğer bazı kanunlarda kısmi değişiklikler içermektedir. Bakanlıkların, kurum ve kuruluşların kendi acil ihtiyaçları doğrultusunda kanun değişikliği talep ettikleri, bir de Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir. Oysaki tasarı “3’üncü Yargı Reformu Paketi” olarak kamuoyuna takdim edilmiş, büyük beklentiler yaratılmıştır. Aksine, tasarı ne yukarıda özetlemeye çalıştığımız temel hedeflere ne de Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’ndeki hedeflere ulaşmaktan çok uzaktır. Tasarıda bir bütünlük, bir strateji ve bir mimari yoktur. Doğru olan, her biri ayrı ayrı bir disiplin olan hukuk dallarında ayrı ayrı düzenlemelerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna gelinmesidir. Torba yasa mantığıyla hazırlanmış bu tasarı, yasa yapma tekniğine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yerleşik uygulamalarına da ters düşmektedir. Tali komisyonların, Plan Bütçe ve özellikle Anayasa Komisyonunun gerekli katkısı tasarıya yansımamıştır. Başta Barolar Birliği olmak üzere, meslek camiasında tasarı yeterince tartışılmamıştır. Hükûmetin de sayısal gücün, Meclis İçtüzüğü’nün sağladığı imkânlardan istifadeyle yasa yapma yolunu usul ekonomisine uygun olmayan bir tarzda çok sık kullandığı görülmektedir. Bu durum, yasa yapma süreçlerine katılımcı bir anlayıştan uzakta, toplum kesimlerinin yeterince katkısı alınmamakta, yasanın uygulamadaki performansı, izleme ve değerlendirme keyfîyeti yerine getirilmemektedir. Bütün bunların sonucunda, yasa üretim süreçleri sağlıklı işlememekte, sık sık yasa değişikliklerine başvurulmaktadır. Örneğin, geçen hafta Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklik gibi, Çek Yasası’nda yapılan değişiklik gibi, şike davasında yapılan değişiklikler gibi.

Tasarının bölümlerine ilişkin olarak da İcra İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikler yönünden bu alanda yapılan düzenlemeler veya değişiklikler taraflar arasında hak ve menfaat dengesini bozmamalıdır.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalaşan karşılıksız çek keşide edilmesi hâlinde verilecek hapis cezasını kaldıran tasarı bugün halk tarafından tartışılmakta. Piyasa verileri, ticari ilişkilerde çek kullanımının azaldığı ve ödenmeyen çek miktarının arttığını göstermektedir. Keza, icra ve iflas dairelerinde yapılacak her türlü işlemin UYAP sistemi içerisinde yapılması olumludur. İcra personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemenin yönetmelikle yapılacak olması hukuka uygun değildir. İdare hukukunda yapılan değişiklikler yönünden idari yargı, idarenin her türlü eylem ve kararlarının hukuka uygunluğunu denetleyen vatandaşların devlet karşısında hak arama özgürlüğünü gerçekleştireceği mercilerdir. Fertlerin devlet karşısında hukuki koruma göreceği yönüyle yapılacak değişikliklerin bu güvenceyi zayıflatmaması gerekmektedir. Bakanlıkların tüm düzenleyici işlemleriyle denetleyici ve düzenleyici kurulların işlemlerine Danıştayda dava açılması yerine, bazı davaların bölge idare mahkemelerinde açılması, idari yargıda duruşma yapılmasının sınırlandırılması, Danıştay davalarının yalnızca ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakılan davalarda ve yalnızca davanın esası hakkında görüş bildirmesi, yürütmeyi durdurma müessesinde idareyle vatandaş arasındaki dengeyi vatandaş aleyhine bozan, yürütmenin durdurulması kararının verilmesini zorlaştıran maddelerdir.

Geçici madde 24’te -madde 47’ye tekabül eden- Danıştayda İdari Dava Daireleri Kurulunun oluşumu, çalışma usulü yeniden düzenlenmektedir. Bu Kurulun yapısı daha bir yıl önce değiştirilmiştir, şimdi yeniden değiştirilmektedir, hem de Hükûmet tasarısı ve alt komisyon raporundaki düzenlemeyle tamamen çelişkilidir. Bu düzenlemeyle, Danıştay Genel Kuruluna ait bir yetki Başkanlık Kuruluna devredilmektedir. Bir temyiz merci olan İdari Dava Daireleri Kurulunda görev yapacak yargıçların bu yolla belirlenmesi, hukuk devleti ilkesine ve hukuk güvenliğine, yargı bağımsızlığına aykırıdır. Kesinlikle tasarı metninden çıkarılmalıdır.

Madde 104’te, yürürlükten kaldırılan hükümler sayılmıştır. Bu hükümler arasında sayılan Terörle Mücadele Kanunu’nun 13’üncü maddesi, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında verilen hapis cezalarının, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, ertelenmesi ve seçenek yaptırımlara çevrilmesini yasaklamaktadır. Terörle mücadeleye yoğun bir şekilde devam edildiği, millî birlik ve beraberliğimize saldırıların acımasızca devam ettiği bir ortamda bu maddenin yürürlükten kaldırılması doğru değildir.

İdari yargı adaylığına hukuk fakültesinden mezun olanlar dışında alınacak adaylar için var olan yüzde 20’lik kota korunmalıdır. Başka ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ceza-adalet mekanizması yoğun olarak iki yönlü bir sorgulamaya muhataptır. Suçtan mağdur olanlar adaletin yerini bulmadığından, suçluların cezasız kaldığından şikâyet etmekte; suçlanan kişiler ise adil yargılanmadıklarından, hak ve özgürlüklerine haksız yere uzun süreli kısıtlama getirildiğinden, makul sürelerde yargılanmadıklarından şikâyetçi olmaktadırlar. Bu taleplerin incelenmesi ve yorumlanması gerekmektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

CELAL ADAN (Devamla) – Türkiye'nin, bugün, temel olarak çektiği devlet ve millet barışını zora sokan sıkıntı adaletsizliktir. Dolayısıyla, yüzde 50’ye yakın oy almış bir siyasi parti, bu süreçte, devlet ve millet barışını sağlayan en önemli argüman olan adaleti sağlamak mecburiyetindedir. İstanbul’da sadece 4 bin imar değişikliği vardır. Oradaki adaletsizlik de vatandaş ve devlet arasındaki çatışmayı korkunç bir noktaya taşımaktadır.

Ben bu tasarının devlet ve millet barışına öncülük yapacak, gerçek bir adaletin tahakkuk etmesi için vesile olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Adan, teşekkür ediyorum.

Gruplar adına başka konuşma talebi yok.

Şahısları adına, İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Turan.

Sayın Turan, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamuoyunda “3’üncü Yargı Paketi” olarak bilinen, yargı hizmetlerinin daha etkin kullanımını amaçlayan kanun tasarısının birinci bölümü hakkında şahsım adına söz aldım. Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, AK PARTİ, milletimizin teveccühüyle 2002 Kasımından bugüne kadar gelen süre içerisinde, şu an konuştuğumuz konu üzerinde çok ciddi değişiklikler yaptı. Adaletin bir vicdan meselesi olduğunun, bir saygınlık meselesi olduğunun ve mülkün temeli olduğunun bilinciyle, çok ciddi sıkıntıları olan bu süre içerisinde “reform paketleri” adıyla, arka arkaya birçok yasal düzenlemeyi hayata geçirdi. Bugün görüştüğümüz, hepinizin yakından takip ettiği, kamuoyunun da yakından takip ettiği 3’üncü Yargı Paketi de aynı şekilde, bu bahsettiğim sorunlu alanın düzeltilmesine ilişkin ciddi bir adımı düzenlemekte.

Değerli arkadaşlarım, en başta, 2002 yılında 1 milyar civarında olan Adalet Bakanlığı bütçesini AK PARTİ İktidarıyla bugün 5 milyarın üzerine çıkarmış durumdayız. 2002 yılında birçok yerde âdeta bodrum katında görev yapan mahkemelerin, hâkimlerin olduğu bir adliye sisteminden bugün 150’nin üzerinde, “saray” diye ifade edilen, çok farklı mekânların hayata geçirildiğini hep beraber görüyoruz. AK PARTİ döneminde, adalet hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla, hâkim ve savcı sayısında yüzde 20 artış olduğunu, personel ihtiyacının yüzde 50 oranında artırıldığını hep beraber takip ettik.

Ayrıca, âdeta uluslararası alanda da örnek gösterilen UYAP adıyla ifade ettiğimiz Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin hayata geçmesiyle çok ciddi anlamda hızlandırma sağlandığını ama daha da iyi işler yapacağımızı hep beraber göreceğiz.

Değerli arkadaşlarım, bunların örneklerinin daha çok artırılacağını fiziksel örnekler olarak aktarabileceğimi söylemek isterim. Fakat bunun yanında, AK PARTİ’nin kararlılıkla, tüm engelleme gayretlerine rağmen bu Meclisi sabahlara kadar çalıştırarak çıkarılan yasal düzenlemeler konuya ilişkin hassasiyetimize en iyi örnektir. Örneğin, adliyelerin önünde sıralar oluşturan, çok fazla mağduriyet ortaya koyan adli sicil kayıtlarına ulaşım imkânı verilmesinden tutun da Arabuluculuk Yasası’na kadar, kamu denetçiliğinden tutun da adli kontrol sistemine kadar birçok alanda iddialı, köklü yeni sistemler kuruldu şimdiye kadar. Bugün de Genel Kurulda görüşmekte olduğumuz bu kanun, adalet hizmetlerinin daha etkinleştirilmesi, hızlandırılması için yapılan önemli bir çalışmadır.

3’üncü yargı paketine önyargısız, tarafsız baktığımızda dört tane ana unsur olduğunu göreceğiz: Bunlardan bir tanesi icra iflas mevzuatı hakkında, diğeri ceza mevzuatı hakkında, idari yargı mevzuatı hakkında ve basın hürriyeti hakkında yapılan çalışma olduğunu görüyoruz.

Konuşmamın bu bölümünde, genel itibarıyla İcra ve İflas Kanunu’nu kapsayan birinci bölüm üzerinde söz aldım. Bu değişiklikler ile daha modern bir icra teşkilatı, daha hızlı ve sonuç alan bir sistem, para ile ilişkin zorunlu olmadıkça asla gündeme gelmeyeceği bir yeni icra teşkilatı hepimizin hedefi oldu bu süre içerisinde. Örneğin, icra faaliyetlerinde kullanılan tüm bilgi ve belgelerin UYAP sistemine dâhil edilmesi, icra takiplerinin elektronik ortamda yapılması, satışı zor olan ev eşyaları gibi, bireylerin ve ailenin kullanımında olan eşyaların haczedilememesi gibi, icra satışlarında elektronik ortamın artık mümkün hâle gelmesi gibi, asgari ücret altındaki alacakların ilamsız takibe geçmeden önce uyarı mektubuyla sonuçlandırılması gibi yeni düzenlemeler yapılmakta.

Değerli milletvekilleri, 1999 yılında, Oxford’da hukuk profesörü olan Adrian Zuckerman öncülüğünde Amerika, İngiltere, Fransa, İsviçre gibi önemli on üç tane ülkenin öncülüğünde bir çalışma yapıldı. Bu çalışmaya göre, Medeni Yargı Krizi isimli kitapta yayınlanmış rapora göre üç tane temel sorundan bahsedildi: Bir tanesi, adalete erişimin zor olması; diğeri, yargılama giderlerinin yüksek olması; üçüncüsü de, adalete, reform hareketine karşı direnişler.

Bizler şimdiye kadar AK PARTİ iktidarı olarak adalete erişimin zor olmasının aşılması ve yargılama giderlerinin yüksek olmasıyla ilgili çok önemli adımlar attık fakat şimdiye kadar -hepinizin malumu- her türlü adalet reformunda çok ciddi dirençlerle karşılaştık. İçeriği boş önergelerle, bizleri yorma gayretiyle, sabahlara kadar Meclisi meşgul etme gayretiyle, önemli sıkıntılarla karşılaştık.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Muhalefete böyle bakıyorsunuz siz zaten, böyle bakıyorsunuz!

BÜLENT TURAN (Devamla) – Ama bir iddiamız var: Biz 75 milyon insanın tüm vicdanının…

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Muhalefet olmasa daha iyi olacak size göre. Yazıklar olsun! Yazıklar olsun sana!

BÜLENT TURAN (Devamla) – Şu üslup bir yıldan beri devam ediyor ama biz biliyoruz ki aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek makul insanın tavrı değildir.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Muhalefete böyle bakıyorsan yazıklar olsun sana!

BÜLENT TURAN (Devamla) – Aynı şeyleri yapıyorsunuz farklı sonuç bekliyorsunuz, on yıldan beri değişmedi, değişmeyecek.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Demokrasi anlayışın bu senin işte! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!

BÜLENT TURAN (Devamla) – İsteriz ki hep beraber, muhalefetiyle iktidarıyla adalet sorununun ülkemizde daha güzel çözülmesi, daha güzel sonuçların alınması ve adaletin bir vicdan, sızı meselesi olmaktan çıkarılmasını hep beraber hayata geçirmek istiyoruz.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Adaleti bozan sizsiniz!

BÜLENT TURAN (Devamla) – Siz bağırdıkça biz yürüyeceğiz, siz kızdıkça biz iş yapacağız.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Yazıklar olsun size!

BÜLENT TURAN (Devamla) – Bu önemli kanunun da ülkemize hayırlar getirmesini, adalet sistemimizin hızlanmasına vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.  (Ak PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Turan.

Şahısları adına ikinci konuşmacı Kütahya Milletvekili Alim Işık.

Sayın Işık, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşülmekte olan 278 sıra sayılı yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören teklif üzerine söz aldım.

Bu teklifin içerisinde çok farklı maddelerin ve düzenlemelerin yer aldığı tüm kamuoyunca ve aziz milletimizin temsilcilerince iyi bilinmekte. Ancak, biraz önce değerli iktidar partisi temsilcilerinin ifadeleriyle muhalefete bakış açısının -hakikaten- on yıldır değişmemesinden endişe duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu millet, yargıya en hızlı şekilde ve zamanında ulaşmayı, yargıdan gelen hizmetlere de en iyi şekilde kavuşmayı arzu ederken Sayın Bakanın biraz önce, kapatılan adliyelerle ilgili olarak belirli kriterleri öne sürüp onu, yapılan yanlışı savunmaya çalışması da hakikaten yadırgadığımız bir konudur.

Değerli Bakanım, Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri PKK’lı teröristlere Habur’da yargılanmak üzere mobil mahkeme ayağına götürürken milletin ayağındaki adliyeleri kapatıyorsa bunu savunmanın bir anlamı yok. Şimdi “Dosya sayısına bakarız,  coğrafi uzunluğa bakıyoruz, en yakın diğer adliyeye yakınlığına, mesafeye bakıyoruz, belediyelere bakıyoruz ve buna göre kapatıyoruz.” derseniz  o zaman Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yaptığınız teklif üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 15 Haziran 2012 tarihinde aldığı karar doğruysa bir hafta sonra aldığı karar yanlıştır, bir hafta sonra aldığı karar doğruysa o zaman bir hafta önce aldığı karar yanlıştır.

Hangisi doğru Sayın Bakan? 44 adliyeyi iade ettiyseniz o zaman bunları hangi kriterlere göre iade ettiniz? Ben diyorum ki Kütahya ilinin Domaniç ilçesi Osmanlının beşiğidir, 17.500 nüfusa sahiptir, en yakın ilçeye 40 kilometre uzaktadır, birçok köyü mağdurdur. O zaman niye bunu iade etmediniz? Dolayısıyla, burada savunulacak bir şey yok, yanlışsa yanlış deyin o zaman. Hep beraber “Yanlıştı, bu kararda şu şu adliyelerin kapatılması yanlış olmuştur, bunu düzelttik.” deyin, o zaman saygı duyarım ama siz savunmaya çalışırsanız… 1.500 nüfuslu yerinki iade ediliyor, 17.500 nüfusa sahip olan yerinki iade edilmiyor. O zaman, şimdi iade edilen adliyeleri o ilin AK PARTİ’li milletvekillerinin başarısı olarak kamuoyuna yansıtırsanız o insanlar başarılı da o zaman diğer arkadaşlarımız başarısız mı? Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla, “Bu hatayı baştan yaptık, hepsini iade ediyoruz.” deyin veya “Hepsini kapattık.” deyin. Bunun savunulacak bir tarafı yok.

Dosya sayısına bakarsanız, o zaman benim Kütahya’daki vatandaşım komşusuyla kavga etmediyse, devletine, milletine saygı gösterdiyse, beline silah alıp dağa çıkmadıysa hata mı etti, hatta mı etti Sayın Bakanım? Bunun neresi savunulabilir? Dosya sayısı önemli bir gösterge değildir. Dosyanın içeriğine bakmanız lazım. O zaman iki komşuyu her gün kavga ettirelim, “Gidin birbirinizi de şikâyet edin, adliyedeki dosya sayısı artsın.” diyelim, bunları geri kazanalım. Bunu mu söylüyorsunuz? Yani bu olmaz, bu olmaz.

Onun için, yargı adil olmak zorunda, vatandaşın ayağına hizmeti götürmek zorunda, HSYK’nın aldığı kararlar da mademki sizin Bakanlığınızın önerisi üzerine alınıyor, o zaman bu yanlışı düzeltin Sayın Bakan. Bu yanlışı derhâl düzeltmenizde büyük fayda var, yoksa Anadolu’nun devletine milletine bağlı vatandaşları isyan etmek üzere. “Elime silah alıp dağa çıkmadıysam suçum ne?” diyor, söylüyor. Şimdi bunların arkasından gelecek olanları söylüyorum: Cezaevlerini kapatmak zorunda kalacaksınız, Domaniç Cezaevi kapatılacak, aynı şekilde noterler kapatılacak, icra müdürlükleri kapatılacak, arkasından da maliyeler kapatılacak. Bu küçük ilçelerin tüm gelirlerinin yüzde 80’i zaten adliyelerle ilgili olaylardan geliyor. Şimdi, bu işleri beraber düşünmez de bu kararı bu şekilde anlık verirseniz yarın bu insanların mağduriyetini engelleyemezsiniz. Bakınız, benim Şaphane ilçesinin Karamanca beldesinin bir köyünden, özürlü çocuğunun nafakası için okuma-yazma bilmeyen vatandaşım bu adliyeden yararlanıyordu. Şimdi Gediz’e gidecek. Gediz’in içerisindeki hangi sokağın adını dahi bilmeyen, okuyamayan bu seksen iki yaşındaki annenin ıstırabını nasıl bitireceksiniz? Bunun gibi Anadolu’da birçok insanımız var. Dolayısıyla, bu yargı paketinde hiç olmazsa bu düzenlemelerin yer almasında yarar olacağını düşünüyor, tekrar saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Işık, teşekkür ediyorum.

Sayın milletvekilleri, görüşmeler tamamlanmıştır.

Soru-cevap işlemine geçmeden önce bir önerge vardır.

Bölüm üzerinde İç Tüzük’ün 72’nci maddesine göre verilmiş bir önergedir bu. Okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İçtüzüğün 72. maddesi uyarınca, görüşülmekte olan 278 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 1. Bölümü üzerindeki görüşmelerin devam ettirilmesini arz ve talep ederiz.

               Ali Rıza Öztürk                   Ali İhsan Köktürk                         Turgut Dibek

                      Mersin                                Zonguldak                                  Kırklareli

          Dilek Akagün Yılmaz                  İlhan Cihaner                             Gürkut Acar

                        Uşak                                    Denizli                                      Antalya

                                   Ömer Süha Aldan                           Kazım Kurt

                                            Muğla                                      Eskişehir

Gerekçe:

Yargı uygulamalarında, ceza muhakemesi kanunda, tutuklama ve diğer koruma önlemleri yönünden yaşanan sorunlar, ülkemizin gündemini sürekli meşgul etmektedir. Özel Yetkili Mahkemelere ilişkin tartışmalar, yoğun bir şekilde sürmektedir. AİHM'nin çok sayıdaki kararı, Türkiye'de  tutukluluk kurumunun  iyi  çalışmadığını,  insanların haksız yere özgürlüklerinden yoksun bırakıldıklarına vurgu yapmaktadır. Türkiye'de tutukluluk, ceza muhakemesinin amacına ulaşmasını sağlamak için başvurulan geçici bir önlem olmaktan çıkarılmış, peşin bir cezalandırma halini almış ve fiili mahkûmiyete dönüşmüştür. AİHM'si, Türkiye'de yargılama sisteminden ve yasadan kaynaklanan "yaygın ve sistematik" bir sorun olduğunu ve bu sorunun, mahkemelerin tutuklama ya da tutukluluğun devamına karar verirken "..suçun niteliği, kanıtların durumu, dosyanın içeriği.. " şeklinde soyut, klişe bir gerekçe kullanmalarından; tutukluluğun hukuka uygunluğunu incelerken çekişmeli bir duruşma yapmamalarından kaynaklandığını belirterek Türk Hükümeti'nden bu durumun düzeltilmesi için gerekli önlemleri almasını istemektedir. Ancak hükümet bu sorunu çözmemiş, sadece çözermiş gibi gözükmeye devam etmektedir.

Tutuklamaya, ancak yasada aranan tüm koşullar gerçekleştiği ve başka önlemlerle tutuklamadan beklenen sonuca ulaşılması mümkün olmadığı hallerde başvurulabilinir. Oysa ülkemiz uygulamasında tutukluluk; geçici bir önlem olmaktan çıkmış, fiili mahkûmiyete dönüşmüştür. Tutuklama, amacı dışında ve kötüye kullanılan bir kurum haline gelmiştir.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesinin 3. fıkrasında yer alan; katalog suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde tutuklama nedeni var sayılabilir düzenlemesi, âdeta otomatik bir tutuklama hükmü gibi anlaşılmaya ve uygulanmaya başlanılmıştır. Herhangi bir suç, fıkradaki katalog suçlar arasında kalmasa bile, ikiden fazla kişinin mevcudiyeti örgüt olarak nitelenerek durum fıkraya sokulmakta ve tutuklamaya gidilmektedir. Ülkemizdeki uygulama, yasal düzenlemelerin aksine, -olağan dışı hukuk rejimlerinde dahi çiğnenemez olan- "suçsuzluk karinesi"ni ortadan kaldırmaktadır. Bu konuda, bizde tutuklama süresi, İHAS uygulaması ışığında çok uzun kabul edilmektedir. Türkiye'de yargı mekanizması, adaleti gerçekleştirmeye elverişli bir işleyişe sahip değildir. Ülkemizde adaletin tecellisi, hem nicelik hem nitelik yönünden sorunludur. Bu güne kadar açıklanan yargı paketleri, yargısal karar sürecinin hızlandırılması için somut ve ciddi adımlar getirmemiştir. Hiçbir sorun çözülmemiştir.

Ülkemiz uygulamasında karşılaşılan tutuklama nedenleri ve uzun tutukluluk süreleri, keyfi tutuklama ve özel yetkili mahkemelerle ilgili sorunların çözüleceğine yönelik beklenti yaratılmış, ancak öncekilerde olduğu gibi bu paket ile de sorun çözülmemiştir. Sorunun çözümüne yönelik CHP milletvekillerinin CMK'da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, bu tasarısı ile birleştirildiği halde görüşmelerde dikkate bile alınmamıştır.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesinin 3. fıkrasında yer alan; katalog suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde tutuklama nedeni varsayılabilir düzenlemesi, adeta otomatik bir tutuklama hükmü gibi anlaşılmaya ve uygulanmaya başlanılmıştır. Herhangi bir suç, fıkradaki katalog suçlar arasında kalmasa bile, ikiden fazla kişinin mevcudiyeti örgüt olarak nitelenerek durum fıkraya sokulmakta ve tutuklamaya gidilmektedir Ülkemizdeki uygulama, yasal düzenlemelerin aksine, -olağan dışı hukuk rejimlerinde dahi çiğnenemez olan- "suçsuzluk karinesi"ni ortadan kaldırmaktadır. Bu konuda, bizde tutuklama süresi, İHAS uygulaması ışığında çok uzun kabul edilmektedir. Türkiye'de yargı mekanizması, adaleti gerçekleştirmeye elverişli bir işleyişe sahip değildir. Ülkemizde adaletin tecellisi, hem nicelik,hem nitelik yönünden sorunludur. Bugüne kadar açıklanan yargı paketleri, yargısal karar sürecinin hızlandırılması için somut ve ciddi adımlar getirmemiştir. Hiçbir sorun çözülmemiştir, bekletilmektedir.

Bu gerekçelerle, Teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelere devam edilmesi büyük önem taşımaktadır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Birinci bölüm üzerindeki soru-cevap işlemine geçiyoruz.

Sisteme giren arkadaşlarımıza sırasıyla söz vereceğim.

Sayın Işık…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, hâlen cezası kesinleşmiş olup da cezaevlerindeki yer darlığı nedeniyle infazı gerçekleştirilmemiş suçlular var mıdır, cezaevlerine götürülmeyenler? Ayrıca, cezaevlerinde yer olmadığı için şu ana kadar kaç kesinleşmiş cezanın ertelemesi yapılmıştır, bu konuda elinizdeki bilgileri açıklayabilir misiniz?

İkinci sorum da, Habur’da mobil mahkeme kuran bir Hükûmetin vatandaşın ayağındaki mahkemeleri başka yerlere taşımasındaki gerekçeyi izah edebilir misiniz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Öz…

ALİ ÖZ (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Türkiye’de adalete olan güven konusunda yapılan anketlerde güvenin azaldığı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda Adalet Bakanlığının uygulamalarının etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?

Bir diğer sorum: 16 büyükşehrimizden 1’i olan Mersin’de kapatılan 2 tane adliye var, birisi Bozyazı, diğeri Çamlıyayla. Bozyazı nüfusu merkez 16 binin üzerinde ve iki beldesi ve köyleriyle 30 bin civarında. Sadece, ilçeye bağlı bir belde olan Tekeli’nin bile ilçeye uzaklığı 20 kilometre. Çamlıyayla ise yaz nüfusu yaylalık bir yer olduğu için dört ay boyunca 70-80 bin civarına çıkıyor. Bu adliyelerin geri açılması gibi bir düşünceniz var mı?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Öz.

Sayın Fırat…

SALİH FIRAT (Adıyaman) – Teşekkür ederim.

Sayın Bakanım, bir yandan tutuklu ve hükümlü sayısı kapasitelerin 3 katı oranında artmışken buna rağmen mahkemeler kapatılıyor, adliyeler kapatılıyor. Bu bir çelişki değil midir?

Yine, diğer taraftan, devlet güvenlik mahkemelerinin tabelasını değiştirip özel yetkili mahkeme yaptık. Başbakan Yardımcısı Sayın Bozdağ da “Hukuk devletlerinde özel yetkili mahkemelerin yeri yoktur.” demişti. O yüzden özel yetkili mahkemelerin ön şartsız kapatılması gerekmektedir diye düşünüyorum. Eğer isim arıyorsanız size isim önereceğim “MTM”, diğer adıyla “muhalifleri tutuklama mahkemeleri” diye değiştirebilirsiniz eğer kalacaksa. Yine, diğer taraftan, 25 Haziranda size muhalif olan KESK’e bağlı bütün sendikaların başkan ve sekreterlerini tutukladınız, cezaevine attınız. O yüzden, acilen bu özel mahkemelerin kapatılması gerekmektedir.

Çelikhan ilçemiz Adıyaman merkeze 55 kilometre mesafededir, kışın yolları kardan kapanmaktadır. “Dava sayısı azdır.” diye mahkemeyi kapatıyorsunuz. Çelikhanlılar dava işlemek için olay mı çıkarsınlar?

Teşekkür ederim, sağ olun.

BAŞKAN – Sayın Erdoğan…

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, biraz önce, kapatılan adliyelerle ilgili açıklama yaparken 3 kriter saydınız:

“1) Komşu adliyeye 15 kilometre yakın olan,

2) 1.200’den daha az dosyası olan,

3) Merkez nüfusu 12 bin, toplam nüfusu 30 binin altında olan,

yerleri kapattık ve 44 yeri açarken de bunlardan birisine uymadığı tespit edilenleri açtık.” dediniz.

1) Dalaman ilçemizin merkez nüfusu 25 bin, toplam nüfusu 35 bindir. Diğerlerini bu kriterlere göre açtıysanız Dalaman adliyesini niçin açmadınız, Dalaman halkını niçin cezalandırdınız?

2) Kapatılan adliyelerle ilgili vatandaşın kârı ne olmuştur?

3) Adliye kapatma sonucunda Adalet Bakanlığı olarak ne kâr elde ettiniz? Bunu da somut olarak söylerseniz çok mutlu oluruz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler.

Sayın Ayhan.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Aracılığınızla Sayın Bakana soru tevdi etmek istiyorum.

Bir tanesi, Denizli’nin Güney ilçesinde bir günlük güvenlik dâhil, maaşlar dâhil adliyenin ne kadar harcaması vardır? Habur’da bir günlük maliyet, yargılama ve güvenlik dâhil ne kadardır?

İkincisi, kanun tasarılarının iyi incelendiğine inanıyor musunuz? Komisyonlarda sizin adınıza konuşan yetkililerin, madde gerekçelerinin bilinçli olarak çok kısa yazıldığına dair ifadeleri var. Aksi takdirde birden fazla yorum çıktığından problem olabileceği beyan ediliyor. Bu sizin talimatınız mıdır? Kanun tasarısında gerekçeler, dünkü Akreditasyon Kurumu Kanunu Tasarısı’na da baktığımızda gerekçeler yazılmasa da olurdu. Gerçekten bu sizin talimatınız mıdır, yoksa iş olsun diye mi bu gerekçeler yazılıyor?

Bir diğer soru, bu adliyelerin kapatılmasıyla ilgili mesafeleri ölçerken gerçekten kilometre hesabı mı yaptınız, yoksa kuşbakışı mı?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Ayhan.

Sayın Öğüt…

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Karabük’ün ilçelerinden Eflâni ve Ovacık’ta da adliyeler kapatıldı. Bunlardan Eflâni, daha önce askerlik şubesi ve cezaevi de kapatılmış bir ilçemiz. 9.673 nüfusumuz var. Ovacık’ta da yine 3.321 nüfusumuz var.

Anadolu’nun küçük kasabalarında bu tür yerlerin kapatılması, askerlik şubelerinin ve adliyelerin kapatılması esnafta büyük bir ekonomik yıkıma sebep olmaktadır. Buralar kapatılırken objektif davranıldığına inanıyor musunuz?

Ayrıca, yine İstanbul’da, Kadıköy, Beykoz, Şile, Üsküdar, Kartal, Maltepe’yi içine alan Anadolu Yakası’nda da adliye Kartal’a taşındı. Bu, özellikle Şile’den, Beykoz’dan, Üsküdar’dan gelenler için inanılmaz bir mesafe. Burada şuna inanıyoruz: Vatandaşın adliyeye müracaatı çok zorlaşacaktır. Anadolu Yakası’na tekrar bir adliyenin daha yapılmasında büyük yarar vardır.

Bir de büyük zorluklar…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkürler.

Sayın Köse…

TUFAN KÖSE (Çorum) – Teşekkür ederim.

Sayın Bakan, Terörle Mücadele Kanunu’nda, Askerî Ceza Kanunu’nda ve kamuoyunda Şike Kanunu olarak bilinen kanunlarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması, tecil, paraya çevirme gibi işlemlerin yapılmasına yönelik bir düzenleme düşünüyor musunuz?

Bir de Çorum’un üç ilçesinin adliyesi kapatıldı, Bayat ilçesinin adliyesi daha sonra tekrar açıldı. Bu konuda teşekkür ederiz. Ancak, kilometre olarak Bayat ilçesinden çok daha uzak olan Ortaköy ve Mecitözü ilçelerinin adliyeleri açılmadı. Bunun mantığını Mecitözü ve Ortaköy’de yaşayan vatandaşlarımız bir türlü kavrayamıyorlar. Bir kilometre hesabıyla, yanınızda bulunan bürokratlardan sorarak, bizi de ikna ederseniz seviniriz.

Teşekkür ediyoruz.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Köse.

Sayın Vural…

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim.

Sayın Bakan, gerçi, bu dördüncü bölümde yer alan bir maddeyle ilgili ama şunu öğrenmek istiyorum: Geçici madde 1 kapsamına giren hususlarda, soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş olanlar… Kategorik olarak kaç kişi yararlanabilir bu hükümden? Bunlarla ilgili toplu davalar var mıdır?

Bu konuda bilgi verirseniz memnun olacağım.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler.

Buyurun Sayın Bakan.

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Alim Işık’ın sorusu: “Cezaevlerinde yer olmadığı için hükmü kesinleşmiş olmasına rağmen, bundan dolayı infazı ertelenen kimse var mıdır?”

Bu gerekçeyle infaz ertelemesi söz konusu değil. Şu an için infazı ertelenenler kanunda belirtilen zaruretleri ispat etmeleri hâlinde başsavcılıkların bu konudaki yetkisi dâhilinde yapılan bir erteleme işlemi var.

Cezaevlerindeki doluluk oranı Türkiye geneli ortalamasına bakıldığında, artırılmış kapasite itibarıyla mevcutla eşit durumda; yüzde 100 gözüküyor. Ancak belli bölgelerde dağılımdan kaynaklı yoğunluklar var. Bu yoğunlukların dengelenmesi noktasında nakiller söz konusu oluyor. Nakiller esnasında da bölgeden başka bölgeye gitmek istemeyen hükümlü, tutuklular ve bunların aileleri devreye giriyorlar ve bu nakillerin kendilerini mağdur edeceğini ifade ediyorlar.

Genel olarak, değerli arkadaşlar, cezaevlerindeki yoğunluğu çözme noktasında 2009 yılında bir eylem planı devreye konulmuş durumda ve bu plan çerçevesinde ciddi bir kapasite artışını sağlayacak yatırımlar başlamış durumda. Bu yatırımların şu anda önemli bir kısmı inşa hâlinde; 2012 yılı içerisinde 22 ceza infaz kurumu çalışmaya başlayacak, açılacak, 2013 yılında 34 ceza infaz kurumumuz ve 2015 yılında da 50’nin üzerinde ceza infaz kurumu kapasite artışı itibarıyla devreye girmiş olacak.

Bu anlamda şu an için bahsettiğiniz manada bir infaz ertelemesi uygulaması başlatılmamıştır Sayın Işık.

Onun dışında “Habur’da mobil mahkeme kurdunuz.” dediniz.

Değerli arkadaşlar, Habur bu Genel Kurulda çok tartışıldı. İhtiyaç olması hâlinde bu devlet, geçmişte yaptığı gibi bundan sonra da benzer uygulamalar yapar. Daha önce, İmralı’da ceza infaz kurumu var ama oraya o günkü ismiyle Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, daha sonra Ankara Ağır Ceza Mahkemesi gitmiştir ve bölücü örgüt başını orada yargılamıştır. Güvenlik şartları ve değişen, gelişen ortama göre bu, usul yasalarında verilen imkân geçmişte kullanılmıştır, bundan sonra ihtiyaç olursa yine kullanılır.

Onun ötesinde, Sayın Öz “Adalete olan güvenin azaldığı söyleniyor. Buna ilişkin ne söyleyeceksiniz? Bunun AK PARTİ’nin uyguladığı politikalarla bir bağlantısı var mıdır?” diye sordu.

Değerli arkadaşlar, tabii, bu konu çokça tartışılabilecek bir konu. Türkiye’de yargıya ilişkin eleştiriler öteden bu yana devam eder ve Türk yargısının temel problemlerini defalarca bu Genel Kurulda konuştuk. Bunlar, yargılamaların uzunluğundan kaynaklı, vatandaşın adaletle buluşmasında geçen zamandan kaynaklı yoğun şikâyetlerdir; onun dışında, fiziki kapasite noksanlığından kaynaklı şikâyetlerdir; mevzuatın iyi olmamasından kaynaklı şikâyetlerdir; eğitimin yeterli olmamasından kaynaklı şikâyetlerdir.

Bütün bu şikâyetleri ortadan kaldırmaya dönük planlı bir çalışma 2009 sonbaharında başlatılmıştır -bunu defalarca ifade ettik- ve bu çerçevede, Türkiye’de öteden beri devam eden ve 2009’da belli bir plan çerçevesinde sürdürülen bu çalışmalarda fiziki altyapıyı inşa etme noktasında önemli mesafeler alınmıştır ancak bu yetmez, adliye sarayları yapmak, fiziki şartları iyileştirmek çözüm değil. Bununla beraber, mevzuat altyapısını da günün şartlarına uygun hâle getirmek, evrensel hukukla barışık hâle getirmek önemliydi. Bununla ilgili önemli çalışmalar yapıldı ve bu Genel Kurulda temel yasaları, önemli kısmı itibarıyla, iktidar muhalefet beraberce yaptık.

Onun ötesinde, yargıya güvenin oluşturulması noktasında en önemli adım, makul sürede yargılamaların sona erdirilmesi ve vatandaşın adaletle buluşması sıkıntısıydı. “Bunu çözebilmek için ilk iki pakette yaptığımız düzenlemelerle önemli neticeler aldık.” dedim, konuşmamda da ifade ettim.

Türkiye’de ilk derece mahkemelerinde dosyaların karara bağlanma süreci ortalama 200 ile 210 gündür, bu da 6,5-7 aya tekabül eder. Yılda 6 milyon dosya sisteme giriyor, ceza ve hukuk, toplamda 6 milyon dosya. Bu dosyaların da ortalama bitme süresi 200-210 gün arasında. Ama esas itibarıyla, temyiz mahkemesinde çok zaman kaybı yaşanıyor. Bunun için, Yargıtayın ve Danıştayın daire sayısı arttırıldı, üye sayısı arttırıldı. Konuşmamda ifade ettim, Yargıtayda ilk defa 2011 yılının Eylülünden itibaren, gelenden fazla dosya karara çıkmaya başladı. 1 milyon 200 bin civarında da stokta dosya bekliyordu. Ayrıca, sürekli gelen dosyalar da bunun üzerine biniyordu ve yılda ortalama 100 bin dosya iş yükü olarak artıyordu Yargıtayda. Şimdi o artış durmuştur, mevcut stokta bekleyen dosyalardan azalma başlamıştır ve 1 milyon 200 bin dosya 880 bine gerilemiştir. 2011’in ilk beş ayında 68 bin dosya ceza dairelerinde karara çıkmışken, 2012’nin aynı beş ayında 200 binin üzerinde dosya karara çıkmıştır. Bu da göstermektedir ki Yargıtayda önemli bir hareketlenme olmuştur ve bu gidişatla yine Yargıtay Başkanlar Kurulunun yapmış olduğu bir planlama ile cezada iki yıl içerisinde, hukuk dosyalarında bir buçuk yıl içerisinde stokları bitirmek ve ilk derece mahkemelerinden gelen davaların iki ila iki buçuk ay içerisinde karara bağlanarak bölgesine gönderilmesi hedeflenmiştir. Bu da şu demektir: İlk derece mahkemesinden 200-210 günde gelen dosya, iki-iki buçuk ay Yargıtayda kaldığında -posta süresini de koyunuz- en fazla on bir, on iki ayda kesinleşmiş vaziyette karara çıkacaktır. Bu, Türkiye’de bizim için hayal edilmesi bile zor bir sonuçtur. O açıdan, hukukta bir buçuk yıl, ceza davalarında iki yıl içerisinde, inşallah, bu limiti yakaladığımızda Türkiye’de adalete olan güvenin hızla yükseleceğini de ifade ediyorum.

Ancak, sadece fiziki kapasite ya da yargılamaların gecikmesi değil, evrensel hukukla uyumlu olmayan kararların çıkması da adalete güveni sarsmaktadır. Bu noktada alınan tedbirleri de sizlerle zaman zaman bu Genel Kurulda paylaştık. Türkiye’deki yargıçlar Strasbourg mahkemelerinde çalışma ziyaretlerine gönderiliyor; Türkiye içinde, Türkiye dışında eğitim çalışmaları yapılıyor; çok sayıda hâkim, savcımız yurt dışı eğitimlere gönderiliyor ve bunların sonucunda hâkim, savcılarımızın terfi kriterleri içerisine İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarını ne kadar dikkate aldığına dair bir kriter de eklenmiştir.

Bununla beraber, İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye aleyhine vermiş olduğu 2.400 ihlal kararının önemli bir kısmı Türkçeye çevrilmiştir ve UYAP sitesi üzerinden hâkim, savcılarımızın kullanımına açılmıştır. Bundan sonra evrensel hukukla barışık karar çıkması noktasında yoğun bir çaba da sarf edilmektedir.

Bütün bunlarla beraber, Türkiye’de makul sürede yargılanma, evrensel hukukla barışık karara ulaşma ve fiziki şartların, altyapının ikmaliyle beraber bu güven hızla yükselecektir diyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Bakan, istatistiki birtakım bilgiler istedim, onları verebilecek misiniz geçici madde 1’le ilgili? Yani, yazılı olarak bir bilgi notu gibi.

BAŞKAN – Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Birinci bölümün maddelerine geçmeden önce, birleşime on dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 16.31


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.46

BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet SAĞLAM

KÂTİP ÜYELER: Tanju ÖZCAN (Bolu), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

 

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 128’inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

278 sıra sayılı Tasarı’nın görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon yerinde.

Hükûmet yerinde.

Şimdi, birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı, birinci bölümde bulunan maddeleri, varsa üzerlerindeki önerge işlemlerini yaptıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

1’inci madde üzerinde üç önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na

278 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci Maddesinin 5 inci Fıkrasında yer alan “yönetmelikle düzenlenir” ibaresinin “kanunla düzenlenir” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 30.06.2012

            Pervin Buldan                               Ayla Akat                        Sırrı Süreyya Önder

                    Iğdır                                        Batman                                    İstanbul

            İbrahim Binici                               Adil Kurt                                Nazmi Gür

                Şanlıurfa                                    Hakkâri                                       Van

                                                                 Sırrı Sakık

                                                                      Muş

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 278 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının;

1) 1. Maddesi ile değiştirilen 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 1 inci maddesinin 5. fıkrasında bulunan değişikliği kelimesinden sonra ve kelimesinin metne eklenmesini, ve diğer kelimelerinin ise metinden çıkarılmasını,

2) “Yargı organlarında görev yapan mübaşirler 657 Sayılı Kanunun 36. maddesinin I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI bölümünde değerlendirilir.” cümlesinin son fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz.

                Faruk Bal                              Oktay Vural                          Muharrem Varlı

                  Konya                                       İzmir                                       Adana

                  Ali Öz                                   Alim Işık                          S. Nevzat Korkmaz

                  Mersin                                    Kütahya                                     Isparta

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmekte olduğumuz 278 sıra sayılı kanun tasarısının 1. maddesiyle değiştirilen 2004 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 5 inci fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

         Ali İhsan Köktürk                       Turgut Dibek                     Dilek Akagün Yılmaz

               Zonguldak                                Kırklareli                                     Uşak

            Mahmut Tanal                      Ömer Süha Aldan                        Gürkut Acar

                 İstanbul                                     Muğla                                     Antalya

BAŞKAN – Sayın Komisyon, okunan son önergeye katılıyor musunuz?

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Acar, buyurun efendim.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

278 sıra sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nın 1’inci maddesi üzerinde söz aldım. Hepinizi tekrar selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, bakınız, biraz önce burada Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü arkadaşlarımızdan birisi “Muhalefet böyle yapar, boş önergeler verir ve boş önergelerle zamanımızı alır.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Buna tahammül edemedim ve yerimden konuşmak zorunda kaldım.

Değerli arkadaşlar, bakınız, eğer muhalefeti bu şekilde değerlendirirseniz bu rejimin ismi “demokrasi” değildir, olamaz. O nedenle, bizim buradaki söz haklarımızın kullanılmasına tahammül göstermek zorundasınız.

Değerli arkadaşlarım, bakın, Anayasa’ya aykırılıklar yapıyorsunuz, Anayasa’yı ihlal ediyorsunuz ve bu anayasaların konuluş sebebi dünyanın her yerinde, bütün anayasalar ve bütün idare hukuku sistemleri, sadece, kahredici bir güç olan hükümranlık gücünün sınırlandırılması için yapılır yani iktidarın, insanları, fertleri, kişileri ezmemesi için yapılır ve burada Anayasa’ya aykırılık bulunmaktadır. Ben, özellikle beş noktada bu maddeyle ilgili görüşlerimi açıklamaya çalışacağım.

Birincisi: Anayasa’ya aykırılık vardır değerli arkadaşlarım çünkü burada, tasarıda yer alan “İcra müdür ve icra müdür yardımcıları ile icra katiplerinin sınav, mülakat, görevlendirme, nakil, unvan değişikliği, görevde yükselme ve diğer hususları yönetmelikle düzenlenir.” şeklindeki hüküm özlük haklarına ilişkin olmakla birlikte Anayasa’nın 128’e ikinci fıkrası hükmüne kesinlikle aykırıdır. Peki, 128’e ikinci fıkrası ne diyor? “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atamaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” Kanunla düzenlenecek bir işe siz “Yönetmelikle yapılır.” diye madde koyuyorsunuz.

Şimdi söyleyin, yani muhalefet acaba boş laf mı yapıyor yoksa ciddi bir eleştiri mi getiriyor?

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bir de buraya “sözlü sınav” koymuşsunuz. Sözlü sınavlar ne işe yarıyor? Size kısa ve öz olarak söylüyorum: Sözlü sınavlar AKP’nin her kademede, devletin her kademesinde örgütlenmesine yarıyor. Kendi adamlarınızı, kendi yandaşlarınızı kayırıyorsunuz, sözlü sınavlarda onları getiriyorsunuz.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Aynen, çok doğru!

GÜRKUT ACAR (Devamla) - Tebrik ediyorum, çok güzel yapıyorsunuz; kutluyorum sizi! Evet, onun için de Adalet ve Kalkınma Partisinin ismindeki “adalet”i kaldırmak lazım çünkü “adalet” diye bir şey bırakmadınız Türkiye’de.

Değerli arkadaşlar, ikinci olarak bu maddeyle ilgili, tasarıda “İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.” diyor.

Burada personel sayısının azlığını söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, otuz dokuz sene ben fiilî avukatlık yapmış bir arkadaşınızım. İcra dairelerinde çalışma koşulları insafı aşacak ölçüde kötüdür ve yeterli eleman yoktur. O nedenle, bu “gerekçeli olarak yazılır” sözüyle, buradaki, eğer personel sayısının arttırılması birlikte yapılmazsa bu maddenin yazılmasının hiçbir önemi yoktur.

Üçüncüsü: Değerli arkadaşlar, bu maddede “Borçlunun bilinen en son adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla meşruhatlı ödemeye davet yazısı göndermek zorundadır.” şeklinde bir hüküm var. Bu da zaman kaybına yol açacaktır ve yapılacak ihtarname giderlerinden dolayı da alacaklılar mağdur edilecektir. Bu nedenle de bu düzenlemenin tasarıdan çıkartılması lazım.

Dördüncüsü: Tasarıda yapılan düzenlemeyle, haczedilemez malların kapsamının genişletilmesi, bu bağlamda menkul mal haczine neredeyse son verilmiş olması söz konusudur. Burada alacaklıyla borçlu arasındaki hak ve adalet dengesi alacaklılar aleyhine ciddi biçimde bozulmuştur. Bu durum, alacağını tahsil edemeyen yurttaşların hukuka ve devlete olan güveninin sarsılmasına neden olacaktır. O nedenle, burada yapılacak doğru düzenleme, ekonomik değeri malın satış ve muhafaza masraflarını karşılamayacak olan malların haczedilemeyeceği yönünde olmalıdır. Bu şekilde değiştirilmesini talep ediyoruz.

Değerli arkadaşlarım, tasarıyla getirilen bu beşinci noktada da “Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir.” şeklindeki düzenleme gerçekçi değildir. Özellikle gayrimenkullerde, taşınmaz mallarda bu bir yıllık süre yeterli değildir. Çünkü burada, 100’üncü maddede yer alan bilgilerin toplanması, bilgilerin ilgililere tebliği ve diğer konular yeteri kadar zaman ayrılmaması sonucunu sağlayacaktır. O nedenle, bu maddenin de yeniden düzenlenmesi ve sürenin arttırılması lazım.

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Acar, teşekkür ediyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı Sayın Başkan.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım.

Önergeyi kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Kâtip üyeler arasında anlaşmazlık olduğu için elektronik cihazla yapacağız efendim.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır, önerge reddedilmiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 278 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının;

1) 1. Maddesi ile değiştirilen 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 1 inci maddesinin 5. fıkrasında bulunan değişikliği kelimesinden sonra ve kelimesinin metne eklenmesini, ve diğer kelimelerinin ise metinden çıkarılmasını,

2) “Yargı organlarında görev yapan mübaşirler 657 Sayılı Kanunun 36. maddesinin I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI bölümünde değerlendirilir.” cümlesinin son fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Faruk Bal (Konya) ve arkadaşları

BAŞKAN – Sayın Komisyon?

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Hükûmet önergeye katılıyor musunuz?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Korkmaz, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Tasarıda icra personelinin yazılı sınav, sözlü sınav, görevlendirme, nakil, unvan değişikliği, görevde yükselme ve diğer hususların yönetmelikle düzenleneceği hükmü mevcuttur. “Diğer hususlar” gibi nerede başlayıp nerede biteceği belli olmayan bir ibare eklenmiştir. Bu ibare soyut bir ibare olup icra dairelerinde görev yapan herkesi kıskaç altına alabilme, mesleki ve özlük haklarının kolayca Bakanlıkça çıkarılacak bir düzenlemeyle değiştirilebilmesi gibi bir riski içermektedir.

İcra personeli aynı zamanda adli işlem yapmaktadır. Hukuk devletinde adli görev yapan kişilerin her türlü siyasal baskılara ve etkiye açık düzenlemelerle çalışmaya mecbur bırakılması yargı bağımsızlığını da zedeleyen unsurlardandır. Bu yüzden bu ibarenin tasarı metninden çıkarılmasını istiyoruz.

Değerli milletvekilleri, AKP’nin rant ve faiz ekonomisi ülkeyi içinden çıkılmaz bir borç sarmalına sokmuş ve bugün milletimizin güvenli geleceğini ilgilendiren meseleler de bile sesimizi yükseltememe gibi zafiyetler doğurmuştur. AKP’nin ekonomi politikaları nedeniyle içeride de ekonomik ve sosyal hayatta ilginç değişiklikler yaşanmaktadır. Bazı sektörler gittikçe güç kuvvet kazanıp daha belirleyici ve yönlendirici sektörler hâline gelmektedir. Örneğin ülke insanı geçinmekte zorlanırken ülke kaynaklarını, vatandaştan aldığı yüksek faizlerle ve en küçük bir risk almadan elde ettiği yüksek kârlarla çalışan bir bankacılık sistemi. Neredeyse bankalara borcu olmayan ne çiftçi ne esnaf ne de memur kalmıştır. Bankalar sıfır riskle çalışmaktadır ve her hâl ve kârda mükerrer, yüksek kârlar elde etmektedirler. Bankaların yarıdan fazlasının yabancıların elinde olması da ayrı bir rahatsızlık konusudur. Bankacılık sistemi ülke insanının iliğini kemiğini emen bir canavara dönüşmüştür.

Size başka bir örnek daha, AKP’nin ekonomi politikaları ile memleket evlatları, sefalet ücretleri ve ucuz işçi simsarlığıyla karşı karşıya kalmıştır. Hizmetleri özelleştiriyorum diyerek yola çıkan Hükûmet, taşeron firmalara güç, kuvvet vermiştir. Hiçbir şey üretmeyen, sadece al-sat ile milyarlar kazanan aracı kuruluşlar AKP’nin yükselttiği yıldızlardandır.

Kamu sektöründe de iş yükü artan, ekonomik ve sosyal, kültürel hayatın her safhasında iş yoğunluğu yaşayan icra daireleri de böyledir. AKP, adliyeleri bir bir kapatırken icra dairelerinin sayısı her ilde katlanarak artmaktadır. Burada görev yapan arkadaşlarımız da bundan hoşnut değildir. İcralık olmayan vatandaşımız hemen hemen kalmamıştır. Üretim ekonomisi yerine, emek ve alın terinin dışlandığı, kolay kazanç ve sömürünün baş tacı edildiği AKP’nin rant ve faiz ekonomisinin doğal sonuçlarıdır bunlar. İcra dairelerinin çalışma rekorları kırdığı bir ülkede gelecekten bahsedilemez. Huzur kalmaz başta. İcra dairesinde görev yapan memurlar da sıkıntıda. AKP, zor bir kamu görevi yapan icra çalışanlarına yeni yükler yüklemeye devam etmektedir. Adalet Bakanlığı beş ay önce bir genelge çıkarmıştır. İcra memurları mahkeme ve savcılıklara nöbetçi kâtip olarak görevlendirilmektedir. Sanki kendi dairelerinde nefes alacak zamanları kalmış gibi, mevzuatları farklı ve teknik hukuk bilgileri gerektiren alanlarda çalışmaya zorlanmaktadırlar.

İcra memuru arkadaşlara uygulatılan velayet davaları, çocuk teslimi ve teslim alımı olaylarında da sıkıntılar mevcuttur. Çocuklar bir eşya, bir obje değildir. Sosyal hizmet müdürlüklerince uygulanması gereken işlemler yıllardır icra memurlarınca yapılmakta ve son derece dramatik olaylara fırsat verilmektedir. Bu çağ dışı uygulamalara son verilmelidir.

Yine, 6183 sayılı Kanun gereğince yetkili Maliye memurlarının bazı işlerini de icra memurları yapmakta, Maliye hacizleri de Adalet Bakanlığınca yerine getirilmektedir. Yarın, mahkeme hükmü konusu hâline gelecek bir mevzuda adalet talebiyle kendisine başvurulacak adliyeler taraf hâline gelmektedir.

Değerli milletvekilleri, icra dairelerinin çağdaş bir yapılanmaya ve çalışanlarının insan odaklı bir çalışma ortamına ve özlük haklarına kavuşturulması hususu üzerinde saatlerce durabilir, saatlerce konuşabiliriz ancak süremiz az. Bu konuda Adalet Bakanlığının yapacağı çalışmalara Milliyetçi Hareket Partisi olarak destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ederken icra dairelerinin işsiz kaldığı, çalışmadığı bir ekonomik hayat temenni ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Korkmaz.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Bir sonraki önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na

278 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci Maddesinin 5 inci Fıkrasında yer alan “yönetmelikle düzenlenir” ibaresinin “kanunla düzenlenir” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 30.06.2012

        Pervin Buldan (Iğdır) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Sayın Hükûmet?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Sayın Sakık, buyurun. (BDP sıralarından alkışlar)

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün bu yasalar görüşülürken… Aslında bu yasalar Türkiye'nin temel sorunlarını çözecek yasalar değil ama bir noktada bir iyileştirme var. Bundan da ciddi şekilde rahatsız olan gruplar da var. Bugün bir gazetenin bir asparagas haberinden yola çıkarak yani kendilerinde bir hakkı görerek bir halkın temsilcilerine ve bir halkın çocuklarına hakaret etme hakkını kimse kimseye vermez. Açıkça söylüyoruz: Bizi beğenmeyebilirsiniz, bizim düşüncelerimize katılmayabilirsiniz ama hiç kimse size bize hakaret etme hakkını vermez. Sizin “Barzani” dediğiniz adam Güney Kürdistan’da 5 milyon insanı temsil ediyor, orada devletiyle ayakta duruyor. Sizin aşağıladığınız, hakaret ettiğiniz Öcalan… 3,5 milyon insan  çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisine geliyor, Meclis Başkanına 2006 yılında…

OKTAY VURAL (İzmir) – Öcalan’ın ne alakası var be! Öcalan’mış…

SIRRI SAKIK (Devamla) – Bir dakika, bir şey…

Bağırmayın! Bağırmayacaksınız, dinleyeceksiniz, hakaret etmeyeceksiniz…

OKTAY VURAL (İzmir) – Kimi temsil ediyorsun?

SIRRI SAKIK (Devamla) – …hakaret etmeyeceksiniz. Bağırma! Bağırmayacaksın!

OKTAY VURAL (İzmir) – Terör örgütü liderini, terörist başını Kürtlerin temsilcisi gibi sunuyorsunuz be! Şuraya bakın ya!

SIRRI SAKIK (Devamla) – … ve “Benim irademdir.” diyor.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Yani katile “katil” demeyecek miyiz? Katil değil mi?

OKTAY VURAL (İzmir) – Kundaktaki bebek Kürt değil miydi?

BAŞKAN – Lütfen… Lütfen…

SIRRI SAKIK (Devamla) – Şimdi, bakın, daha dün, burada, bu kürsüde…

OKTAY VURAL (İzmir) – 338 tane katliam yaptı, Kürt değil miydi?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Türk milletine hakaret ediyorsun, yeter!

AYLA AKAT (Batman) – Siz orada bir şey söylerken biz müdahale ediyor muyuz? 

SIRRI SAKIK (Devamla) – …İran militanının Kraliçe’yle nasıl resminin çekildiğini ve nasıl barış için el uzattıklarını…

OKTAY VURAL (İzmir) – Kürt kökenlilerin hepsini terörist gibi gösteriyorsunuz be!

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Bakan, Öcalan nerede? Cevaplarınız hiç de açıklayıcı değil.

SIRRI SAKIK (Devamla) – …hep birlikte gördük, İngiltere’de bunlar oldu ama burada dönüp sadece hakaretle bu iş olmaz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Kundaktaki bebeğe kurşun sıkan adam katildir!

SIRRI SAKIK (Devamla) – Bize, hele dönüp…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Türk milletine hakaret ediyorsun en başta!

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Katile “katil”, bölücüye “bölücü”, haine “hain” diyoruz biz.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Bize dönüp, bize ahlak dersi verenler dönün 12 Eylül öncesine 5 bin insanın katlinde silahlarının tetiğinde…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Gazi Meclise hakaret ediyorsun! Türk devletin bütünlüğüne, milletin birliğine hakaret ediyorsun!

AYLA AKAT (Batman) – Sayın Başkan, müdahale edin lütfen.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Sayın Başkan, niye müdahale etmiyorsunuz?

SIRRI SAKIK (Devamla) – …kimin parmağı varsa, onları araştırın.

BAŞKAN – Sayın Sakık, lütfen… Lütfen…

SIRRI SAKIK (Devamla) – Sayın Başkan, lütfen…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sen Öcalan’ın avukatı mısın?

AYLA AKAT (Batman) – Niye müdahale etmiyorsunuz Sayın Başkan?

BAŞKAN – Lütfen, lütfen… Tamam…Sakin olun lütfen.

Buyurun Sayın Sakık, devam edin. 

SIRRI SAKIK (Devamla) – Bakın, beğenmeyebilirsiniz, katılmayabilirsiniz…

 S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Elbette beğenmiyoruz!

SIRRI SAKIK (Devamla) – …bizi yok hükmünde sayıyorsunuz. Siz çünkü “Kürtler yok.” diyorsunuz, “Kürtlerin demokratik hakları yok.” diyorsunuz.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sen kendini Öcalan’la özdeşleştirirsen benim için sen de yoksun!

OKTAY VURAL (İzmir) – Kürtleri öldüren bir kimse katildir, katildir!

SIRRI SAKIK (Devamla) – Onun için diyorsunuz ki: “Biz bu noktada…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Benim için sen de yoksun eğer Öcalan’la kendini eşleştiriyorsan.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Ve açıkça…

Bakın, Sayın Başkan, müdahale eder misiniz lütfen.

BAŞKAN – Lütfen, arkadaşlar… Lütfen… Lütfen…

AYLA AKAT (Batman) – Böyle mi yöneteceksiniz Sayın Başkan? Böyle mi yöneteceksiniz?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – İç Tüzük’e uygun konuşsun, İç Tüzük’e uygun konuşsun!

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Açıkça terör örgütünün savunuculuğu yapılıyor burada. Öcalan’ın avukatlığını yapıyorsun sen!

SIRRI SAKIK (Devamla) –  Bakın, Sayın Başkan…

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Sayın Başkan, niye müdahale etmiyorsunuz?

AYLA AKAT (Batman) – Sayın Başkan, böyle mi yöneteceksiniz?

BAŞKAN – Her iki tarafa da sakin olmalarını söylüyorum Hanımefendi, sizin de bana bağırmanıza gerek yok.

AYLA AKAT (Batman) – Niye, müdahale etmiyorsunuz?

BAŞKAN – Rica ediyorum, söylüyorum, söylüyorum efendim. Lütfen… Lütfen…

SIRRI SAKIK (Devamla) – Bakın, bizi konuşturtmayın, bizi konuşturtmayın. Biz böyle baskılara falan boyun eğmeyiz. Dönün bakın, 12 Eylül öncesinde 5 bin insanın katlinde kimin parmak izleri var, kimin tetiklerde, devletin arşivlerinde bulunan silahlarda kimin parmak izi var biliriz.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Kimin parmak izleri var? O zaman da vardı PKK.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Onun için bize böyle ahlak dersi vermeyin.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Biz de biliriz kimin parmakları var, kimler katil!

SIRRI SAKIK (Devamla) – Ve burada bir halka haksızlık edildiği içindir ki insanlar gidip dağlara sığınmışlardır.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – 40 bin kişinin katilini savunuyorsun. Bunları söylerken 40 bin kişinin katilini savunuyorsun!

AYLA AKAT (Batman) – Sayın Başkan müdahale edin!

BAŞKAN – Sayın Korkmaz, rica ediyorum.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Ve sizi men ederiz…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Senden mi çekineceğiz biz!

SIRRI SAKIK (Devamla) – …men ederiz sizi, bir daha bu şekilde hareket etme, hakaret etmeye kimsenin hakkı yoktur.

OKTAY VURAL (İzmir) – 50 bin kere “katil” deriz, 50 bin kere!

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Katildir! Sen nasıl men edersin? Nasıl men edeceksin?

SIRRI SAKIK (Devamla) – Siz, bakın, bir dönüp bakın, geçmişinizde bu halka karşı kimler katillik etti, orada aynada kimi görürsünüz, açıkça siz…

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Bizim geçmişimizde mücadele vardır, bölücülük yok, hainlik yok…

OKTAY VURAL (İzmir) – Bu kürsü katilleri övme kürsüsü değil!

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Biz geçmişimizle gurur duyuyoruz!

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Burası bölücü örgütlerin propaganda yeri değil.

OKTAY VURAL (İzmir) – Katilleri övme kürsüsü değil burası!

AYLA AKAT (Batman) – Sayın Başkan… Sayın Başkan…

SIRRI SAKIK (Devamla) – Burası sizin babanızın da çiftliği değil. Burası halkın kürsüsüdür. Burada halkın iradesi konuşuyor. Halkın değerlerine sizin saygı duymanız lazım.

OKTAY VURAL (İzmir) – En başta Kürtleri öldürenleri, katledenleri meşrulaştırma kürsüsü değil.

SIRRI SAKIK (Devamla) – İki de bir bize dönüp hakaret edemezsiniz!

Sayın Başkan…

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Sayın Başkan… Sayın Başkan, müdahale eder misiniz lütfen… Müdahale edin lütfen Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hanımefendi, müdahale ediyorum ve söylüyorum. Onun ötesinde…

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Müdahale etmiyorsunuz Sayın Başkan.

İBRAHİM BİNİCİ (Şanlıurfa) – Niye etmiyorsunuz müdahale? Ayıp be!

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Bırakmıyorlar Hatip konuşsun. Böyle şey mi olur ya? Biz onlara müdahale ediyor muyuz?

AYLA AKAT (Batman) – Dilekçeler Meclisin arşivinde bekliyor Sayın Başkan, o dilekçeler Meclisin arşivindedir.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Efendim, rica etmekten başka söyleyeceğimiz bir şey yok. Rica ettim, siz de duyuyorsunuz. Lütfen…Lütfen.

Buyurun.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Şimdi, tek malzemeleri sadece ret ve inkâr, tek malzemeleri sadece PKK ve silah. Sadece şehit edebiyatı yapıp şehitlerin üzerinden nemalanan anlayışlardan tabii ki bir şey beklemiyoruz. Ama sizi açıkça uyarıyoruz. Bakın biz…

BAŞKAN – Sayın Sakık, germeyin lütfen…

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Beklemeyin, “bekle” diyen yok.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bizim size sunacağımız bir katkı olmaz!

AYLA AKAT (Batman) – Sunmayın, beklemiyoruz zaten.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Hiç ihtiyacımız yok.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Sayın Başkan, lütfen, rica ediyorum…

BAŞKAN – Lütfen… Lütfen…Lütfen…

OKTAY VURAL (İzmir) – Siz gidin AKP’yle yol arkadaşlığı yapın, boş verin.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Öyle kendinizi efendi gibi görüp bize köle muamelesi yapamazsınız.

SİNAN OĞAN (Iğdır) – Ortaklarınızla konuşun, bu tarafa konuşmayın!

SIRRI SAKIK (Devamla) – Bakın, açıkça söylüyoruz, siz bu ülkenin efendisi değilsiniz. Siz de haddinizi bileceksiniz, bize karşı…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

OKTAY VURAL (İzmir) – Gidin ortaklarınızla konuşun.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Oslo’da konuşacak, pazarlık yapacaksınız, biz burada kavga edeceğiz sizinle!

SIRRI SAKIK (Devamla) – …halkın iradesine saygılı olacaksınız. (BDP sıralarından alkışlar)

OKTAY VURAL (İzmir) – Gidin Oslo’da konuşmayı yapın, hadi!

BAŞKAN – Sayın Sakık, teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…

AYLA AKAT (Batman) – Sayın Başkan… Sayın Başkan…

BAŞKAN – …Kabul etmeyenler…

AYLA AKAT (Batman) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Önerge kabul edilmemiştir.

Buyurun efendim.

AYLA AKAT (Batman) – Sayın Başkan, bir hususun altını çizmek gerekiyor. Hatip kürsüden, şu an Meclisin arşivinde bekleyen 3,5 milyon imzaya işaret etti. Bunlar Meclisin arşivindedir. Bu ülkenin vatandaşları imzayla görüşlerini Parlamentoya bildirmişlerdir, bu Parlamento sorumluluk gösterip gereğini yapmamıştır. Buna tahammülsüzlük ve Hatibin konuşmasına bu şekilde müdahale sizin tarafınızdan engellenmeliydi, engellemediniz. Biz bu konuda sizi kınıyoruz.

BAŞKAN – Ben, bütün arkadaşlarımız ve siz de işittiniz ki, mümkün olduğu kadar rica ettim…

OKTAY VURAL (İzmir) – Ya yedi düveli gelse ne olacak, yedi düveli? Geldiler de ne oldu ya?

AYLA AKAT (Batman) – Sayın Başkan, yedi düvel meselesi mi yapıyoruz? Ne oldu?

BAŞKAN – Lütfen… Lütfen Hanımefendi, sakin olun. Lütfen…

AYLA AKAT (Batman) – Müdahale edin, nasıl bana “hanımefendi” diyorsunuz, bakın, “yedi düvel” diyor, sessiz kalmayın o zaman.

HÜSEYİN ÜZÜLMEZ (Konya) – Kes sesini, kes!

AYLA AKAT (Batman) – Konuşmayın be!

MEHMET ERSOY (Sinop) – Siz her konuşana bağırıyorsunuz oradan.

BAŞKAN – Sessiz kalmadım Hanımefendi, sessiz kalmadım.

OKTAY VURAL (İzmir) – Evet, yedi düveli geldi, bu coğrafyada hep bir bütün var olduk Allah’a şükür, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle; yine öyle olacağız.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…

OKTAY VURAL (İzmir) - Hiç kimse bölemeyecek, ayıramayacak! Herkes aklına bunu koysun!

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Kimse bu ülkeyi bölemeyecek! (BDP sıralarından gürültüler)

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Ne bölünmesinden bahsediyorsunuz ya?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sayın Başkan, bak, bizden konuşana “dur” diyorsun, niye onlara hiçbir şey demiyorsun?

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Herkes bir gün mutlaka bunun hesabını da verir.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, yoklama istiyoruz.

AYLA AKAT (Batman) – Sayın Başkan, bu gidişle zor bütünleşirler.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Böyle mi barışı sağlayacaksınız, böyle mi bu ülkeye demokrasi getireceksiniz?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sizin anladığınız jargonda biz konuşmayız.

SIRRI SAKIK (Muş) – Irkçı, tekçi, milliyetçi politikalar bu ülkeyi bölecek.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen, sakin olun.

1’inci maddeyi…

III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Efendim, 1’inci maddeyi oylarınıza sunarken yoklama istenmiştir.

Sayın Hamzaçebi, Sayın Köktürk, Sayın Dibek, Sayın Yılmaz, Sayın Erdoğdu, Sayın Oran, Sayın Tanal, Sayın Aygün, Sayın Cihaner, Sayın Özdemir, Sayın Öner, Sayın Fırat, Sayın Çelebi, Sayın Çam, Sayın Kurt, Sayın Kart, Sayın Aydın, Sayın Değirmendereli, Sayın Toptaş, Sayın Acar.

Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

VII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

5.- Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın; Türk Ceza Kanunun Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Kanununda Yer Alan Maddelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile 34 Milletvekilinin; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin; Türk Ceza Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifi; İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasının 6 ve 7'nci Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yasa Teklifi; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Terörle Mücadele Kanununda Bazı Maddelerin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın; Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu (1/565, 2/90, 2/120, 2/223, 2/257, 2/268, 2/292, 2/322, 2/326) (S. Sayısı: 278) (Devam)

BAŞKAN – 1’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

2’nci madde üzerinde iki önerge vardır, okutuyorum:

TBMM Başkanlığına

278 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 2. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz.

“İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar, gerekçeleriyle birlikte tutanaklara kaydedilir.”

          Bahattin Şeker                       Seyfettin Yılmaz                                 Alim Işık

                Bilecik                                     Adana                                          Kütahya

                            Mehmet Erdoğan                                   Ali Öz

                                     Muğla                                           Mersin

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 278 sıra sayılı kanun tasarısının 2. maddesinin tasarı metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz.

        Ali İhsan Köktürk                          Turgut Dibek                             Dilek Akagün Yılmaz

              Zonguldak                                   Kırklareli                                             Uşak

                                  Mahmut Tanal                               Ömer Süha Aldan

                                       İstanbul                                              Muğla

BAŞKAN – Sayın Komisyon, son okunan önergeye katılıyor musunuz?

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Hükûmet?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Kim konuşacak Sayın Hamzaçebi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın İlhan Cihaner…

BAŞKAN – İlhan Cihaner, Denizli Milletvekili.

Buyurun Sayın Cihaner. (CHP sıralarından alkışlar)

İLHAN CİHANER (Denizli) – Herkesi saygıyla selamlıyorum.

Ben de öncelikle, bu kapanan adliyelerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kuşkusuz bazı adliyelerin kapatılması gerekiyordu, haklı olabilirdi ancak hiçbir ortak, objektif, akli kriter yoktu. Tek şey şu söylenebilir sanırım Adalet Bakanına ve Adalet Bakanlığına: Bu işi bilmiyorsunuz yani bir hafta önce aldığınız bir kararı bir hafta sonra değiştiriyorsanız burada çok ciddi bir sıkıntı var demektir.

Herkes adliyelerin ekonomik yönüne dikkat çekti -adliyelerin kapatılmasını- oysa burada özellikle hukuk uyuşmazlıklarındaki ara buluculuğa getirilen yeni düzenlemeyle birlikte değerlendirme yapılırsa çok hukukluluğa da kapı açan bir sonuç doğacaktır. Yani merkeze uzak yerleşim birimlerinde yerel değerlerden oluşan çok hukuklu bir yapıya dönüşecektir; bu aslında yargının özelleştirilmesinin neoliberalizasyonunun ilk adımı. içinde adalet olmayan adliyelerden adaletsiz yargıya geçişin en önemli adımı diye görmek gerekir bunu. Nasıl ki bir caminin cemaati az diye “40 kilometre ötedeki camide ibadetinizi yapın.” demiyorsak ya da su işletmesine dair kârlılık hesabı yapamıyorsak, insanın ihtiyaç sıralamasında en önde olan adalet duygusuyla ilgili de ticari kaygılarla hareket edilemez. Onun için, kapatılan adliyeler meselesini bu açıdan da değerlendirip yeniden ele almak gerekir.

“Bu işi bilmiyorsunuz.” dedim çünkü neredeyse yedi yıldır bekleyen istinaf mahkemeleri var. İstinaf mahkemeleriyle ilgili Avrupa Birliğinden krediler alındı, binalar yapıldı. Yargının iş yükünün azaltılmasının en önemli enstrümanı, şu anda hâlen hayata geçirilmeyen istinaf mahkemeleridir. Eğer istinaf mahkemeleri hayata geçirilmezse, bu şekilde tasarılar çok sık gündeme gelecektir, tartışmalar olacaktır. Adalet Bakanı, ilk kez Yargıtaydan çıkan dosyanın gelen dosyadan fazla olduğunu söyledi. Tabii bu, neoliberal bakışa çok yakışan, adaletin içerisinde olmaması gereken bir yaklaşım, niceliğe ve niteliğe dair hiç de gerçekçi bir değerlendirme değil. Yargıtay Başsavcısının eğitim için gelen hâkimlere, savcılara ve Yargıtay savcılarına “Eften püften gerekçelerle –tırnak içerisinde- bozma mütalaasında bulunmayın temyize gelen dosyalara.” diye talimatlar verdiğini biliyoruz. Bu tarz bir hızlandırmanın, sadece istatistik olarak giren iş-çıkan iş açısından yapılan değerlendirmenin adil olmayacağı çok açıktır.

Bir de konuşmacılardan birisinin, bu 12 Eylül yargılanmasıyla ilgili olarak, Genel Başkanımızın ve Cumhuriyet Halk Partililerin 12 Eylülün yargılanamayacağına dair önceden söylediği şeyleri, konuşmaları gündeme getirip bir eleştirisi oldu. Yargılama demek, mahkemenin, savcının, iddianamenin olduğu göstermelik süreçler değil. Yargılama demek, gerçekten hesap sormak amacıyla başlatılan süreçler ve uluslararası hukuka, evrensel hukuk kaidelerine uygun, adil yargılama ilkelerine uygun bir sürecin işlemesi demektir. Sadece “Hâkim var.” diye, sadece “İddianame var.” diye, “Savcı var.” diye bir yargılamadan söz edilemez. Hele hele, 12 Eylül zihniyetiyle hesaplaşmaya gelince, 12 Eylül zihniyetiyle hesaplaşacak kişilerin her şeyden önce 12 Eylülün çocuğu olmamaları gerekir. 6. Filonun gemilerini kendilerine kıble yapanlar herhâlde 12 Eylülle hesaplaşamazlar. (CHP sıralarından alkışlar)

Eğer biz, 12 Eylülle bir mukayese yapacaksak: 12 Eylül, Meclisin feshi demektir; şu anda tutuklu milletvekilleri var, bu aynı zamanda Meclisin kısmi feshi anlamına gelir. 12 Eylül, Diyarbakır Cezaevi demektir; hâlâ F tipi cezaevlerinde, Silivri’de işkence benzeri tecritler devam etmektedir, Kandıra’da, birçok cezaevinde. 12 Eylül, aydınların, muhaliflerin, öğrencilerin tutuklanması demektir; şu anda cezaevinde de aydınlar, öğrenciler, hatta milletvekilleri tutuklu. 12 Eylül sola karşı yapılmıştır, gene en büyük zararı, en büyük darbeyi sol görmektedir. 12 Eylül, sıkıyönetim mahkemeleri demektir, DGM’ler demektir; onların yerine geçen özel yetkili, özel görevli mahkemeler aynı işlevi yerine getirmektedir. 12 Eylül, kitapların yakılması demek; şimdi, yazılmamış kitapların toplatıldığı, kitapların suç sayıldığı bir dönemdeyiz. Tekrar ediyorum, 12 Eylülün çocukları 12 Eylülle hesaplaşamaz.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Cihaner.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Bir sonraki önergeyi okutuyorum:

TBMM Başkanlığına

278 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 2. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz.

“İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar, gerekçeleriyle birlikte tutanaklara kaydedilir.”

Bahattin Şeker (Bilecik) ve arkadaşları

BAŞKAN – Sayın Komisyon?

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Bahattin Şeker, Bilecik Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Şeker.

BAHATTİN ŞEKER (Bilecik) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Adalet sisteminde yaşanan aksamaların ülkemizin gündemine damga vurduğu ve toplumsal bir yara hâline geldiği günümüzde mevcut kanun teklifleriyle ilgili söz almış bulunmaktayım.

Sözlerimin başında, birikmiş sorunların çözümüne katkı sağlamasını beklerken sorunları daha da derinleştiren uygulamalar noktasında Sayın Bakanımıza da büyük sorumluluklar düşmekte olduğunu görmekteyim. Bütün arkadaşlarımız söyledi, 146 ilçenin adliyesinin kapanması ve arkasından 44 adliyenin açılması bizleri ve toplumu rahatsız etmiştir. Bu durum, sebep ve sonuçları açısından şimdiden izaha muhtaçken ve tartışmalı hâldeyken yakın gelecekte ne gibi sorunlara yol açacağı düşünüldüğünde gerçekten vahim bir karar olacaktır. Ayrıca, hangi kıstaslarla bu kararın alındığı konusu da, siyasi kaygılarla alınan kararın iptal edildiği yönündeki şaibeli durum da karar ve uygulamaların izahını muallakta bırakmıştır.

Bilecik ilinin Pazaryeri ilçesi de adı geçen bu ilçeler arasındadır. Nüfus ve iş yoğunluğu açısından ilçemizde, az seviyede bir yoğunluğa sahip olan 20’ye yakın ilçe varken -hangi kıstaslara sahip değilse artık- Pazaryeri Adliyesi de kapanmıştır. Bu durumun vatandaşlarımızı mağduriyete uğratacağını ve yaşanan sorunları daha da derinleştireceğini yüce heyetinizin huzurunda belirterek tarihe not düşmek isterim. Bu durum, Bilecik il merkezine yeni bir adliye binası, yeni bir adliye lojmanı ve Bayırköy beldesine yeni bir açık cezaevi yapılmasını gündeme getirdiğimiz bu yerde Bilecik’te bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Buradan sormak istiyorum: İyileştirmeler ve köklü çözümler beklerken var olan kazanımı ortadan kaldırmak, Allah aşkına hangi sorunu çözecektir?

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Sayın Bakanım, adalet sistemi içerisinde yaşanan sancılar konuşulurken bu vesileyle bilhassa bu konuda bizlerle dertlerini paylaşan, seslerini duyurmaya çalışan infaz koruma memurlarının yaşadıkları mağduriyeti burada hatırlatmak istiyorum. Asker, polis, güvenlik ve asayiş görevlisi olarak görev yapan memurların sahip oldukları özlük haklarına sahip olmadan görev yapan infaz koruma memurlarının bu durumuna da düzenleme yapılması lazımdır. Kadro konuları belirsiz, ücretleri düşük, yıpranma tazminatından yoksun olan infaz koruma memurlarının genel idari sınıfta yer almaları için iyileştirmeler yapılmalıdır. İkramiye, mesai, sosyal hak ve bayram izinleri gibi konuların da birikmiş olan sorunlar arasında olduğu unutulmamalıdır. Sendikal haklardan, dernekleşme ve örgütlenme haklarından mahrum olan bir durumda görev yapmaktadır bu arkadaşlarımız. Hedefte olabilecekleri ve tehdit edilebilecekleri göz önünde bulundurulduğunda, bir servislerinin bile olmadığı gözükmektedir.

Değerli arkadaşlar, çocuklarına kreş, ailelerin huzur içinde yaşayacakları lojmanları ve güvenlikle ilgili hiçbir kontrolleri olmayan bu arkadaşlarımıza sahip çıkmak gerektiğine inanıyorum.

Değerli arkadaşlar, bunlar her zaman “gardiyan” olarak görülmüş, filmlerde ve dizilerde imajları son derece zedelenmiştir. Ama Sayın Bakanın hapishanelerle uğraşırken bu konuları da göz ardı ettiğini düşünmekteyim.

Değerli arkadaşlar, konuşmamın son bölümünde, haksızlığın, hukuksuzluğun ve adaletsizliğin kol gezdiği, sokaklarda asayişin unutulduğu, terörün insanın canına tak ettiği, kadına yönelik şiddet ve cinayetlerle vicdanımızın sızladığı, haklının haksız, zalimin mazlum durumuna getirildiği ülkemize ve milletimize, inşallah, huzurlu, umutlu ve daha güçlü yarınlar diliyorum.

Kanun koyucular olarak ihtiyacımız olan birlik, bütünlük ve kardeşliğin yolunun vicdanlı ve hakkaniyetli bir siyasi iradenin kararlılığından geçtiğini unutmayalım. Hiç kimse, özellikle de siyasi iradeyi temsil edenler, üzerine düşen vebali yok sayamaz. Herkesin bir gün hukukun gücüne ihtiyacı olacağı unutulmamalıdır. Güçlü ve büyük Türkiye'nin temeli, hakkaniyetin ve adaletin tecelli ettiği bir hukuk anlayışına sahip olmaktan geçmektedir.

Saygılarımla. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Şeker.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

2’nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 2’nci madde kabul edilmiştir.

3’üncü madde üzerinde iki önerge vardır, okutuyorum:

TBMM Başkanlığına,

278 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 3. maddesinin (2). fıkrasında geçen “elle atılan” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ıslak imza” ibaresinin eklenmesini arz ederiz.

          Seyfettin Yılmaz                         Bahattin Şeker                                 Alim Işık

                  Adana                                       Bilecik                                       Kütahya

                                Mehmet Erdoğan                                  Ali Öz

                                         Muğla                                          Mersin

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmekte olduğumuz 278 sıra sayılı kanun tasarısının 3. maddesi ile 2004 sayılı Kanuna eklenen 8/a maddesinin 2. fıkrasının “Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücüne haizdir” cümlelerinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

          Ali İhsan Köktürk                    Turgut Dibek                       Dilek Akagün Yılmaz

                Zonguldak                             Kırklareli                                        Uşak

             Mahmut Tanal                   Ömer Süha Aldan                            Kazım Kurt

                  İstanbul                                  Muğla                                       Eskişehir

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Hükûmet?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Kazım Kurt, Eskişehir; buyurun Sayın Kurt. (CHP sıralarından alkışlar)

KAZIM KURT (Eskişehir) – Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; 3’üncü maddeyle ilgili vermiş olduğumuz önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım.

Öncelikle “Adalet mülkün temeli” dediğimiz noktada gerçekten adil ve gerçekten mülke temel olacak bir adalet sisteminin var olup olmadığını tartışmamız gerekirken, elektronik imza ve UYAP sisteminin güvenliğiyle ilgili bir maddeyi değerlendirmek durumunda kalıyoruz.

Cezaevinde kendisini ve güvenliğini devlete emanet eden tutuklular, hükümlüler yanarken, cezaevi araçlarında tutuklular yanarken elini kıpırdatmayan Bakanlık, adalet hizmetlerini hızlandırma adına bu tasarıyı getirerek bir değerlendirme yapmamızı istiyor.

Biraz önce bütün arkadaşlarımız da anlatmaya çalıştı, yüzlerce adliyenin kapandığı bir ülkede adalet hizmetlerinin hızlandırılması mümkün değildir. Elektronik imza senet hükmündedir, evet ama, adliyesi, icra dairesi olmayan bir ilçede böyle bir uygulamanın hangi adalet hizmetini hızlandıracağını, hangi adalet hizmetini etkinleştireceğini tartışmamız gerekiyor diye düşünüyorum.

Eskişehir’de kapanan adliyelerden biri Seyitgazi Adliyesi. 15 bin nüfusa hitap eden 2 belediyesi, merkezin dışında 2 belde belediyesi bulunan ve uluslararası önemi olan bor madeninin bulunduğu bir beldede adliyeyi kapattığınız takdirde, Eskişehir merkezine bağlanan bu köylerin 110 kilometre yol kat ederek Eskişehir Adliyesine gelmesi, Eskişehir icra dairesine gelmesi hangi hizmeti hızlandıracaktır, hangi hizmeti etkin bir biçimde o halka yayacağız? Bunu tartışmak gerekiyor diye düşünüyorum.

Devletin temeli eğer adaletse, adalet tüm ilçelerde etkin ve yaygın bir biçimde işletilebilmelidir. Bunu işletmenin yolu adalet hizmetlerindeki -özellikle yapılması gereken- personel takviyesinin adalete aktarılmasıdır. Yazı işleri müdürlüğü sınavlarını kazandığı hâlde atanamayan yüzlerce yazı işleri müdürlüğünü hak etmiş personel varken bunların kadrosunu ve atamasını yapmadan adliyeleri kapatmaya çalışmanın çok doğru bir mantığı olmadığı çok net bir biçimde herkes tarafından bilinmelidir, belirlenmelidir.

İcra ve İflas Kanunu tamamıyla elden geçirilmediği sürece icra iflasın etkinliği sağlanamaz. Zaman zaman icra iflas kanunlarında yapılan değişiklikler, o dönemdeki psikolojiye göre hareket etmeyi sağlayan ve İcra ve İflas Kanunu’nu değişik mantıklarla düzenleyen bir hâle getirmiştir.

Şimdi de, İcra ve İflas Kanunu’nda yapılmaya çalışılan değişikliklerle sanki işlemler hızlandırılıyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor, oysa burada işin temeli, esası ekonomiyi iyi yönetmektir. Ekonomiyi iyi yönetemezseniz İcra ve İflas Kanunu’na ihtiyacınız oluyor ve gerçekten işleri bozulan esnaf, tüccar, sanayici, İcra ve İflas Kanunu’ndaki her türlü olumsuzluktan yararlanarak zaman kazanmaya çalışıyor. Siz eğer Türkiye’yi gerçekten dünyada ve Avrupa’da etkili, sayılı ekonomilerden birisi hâline getirir, üretimi artırır, insanlarımızın refah seviyesini geliştirirseniz o zaman İcra ve İflas Kanunu’nda çok fazla iş olmaz, iş birikmez ve mevcut kadrolarla da etkin bir biçimde adalet hizmeti yerine getirilmeye çalışılır.

Bu gerçekleri dikkate almadan, sadece ve sadece “Biz yaptık oldu.” mantığıyla hareket ederek ve çok baskın bir şekilde bu yasaların getirilmesi çok doğru bir mantık değildir.

Bu önergemize destek verirseniz memnun oluruz.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Kurt.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

TBMM Başkanlığına,

278 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 3. maddesinin (2). fıkrasında geçen “elle atılan” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ıslak imza” ibaresinin eklenmesini arz ederiz.

        Seyfettin Yılmaz (Adana) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon, katılıyor musunuz?

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Sayın Yılmaz, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 278 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesiyle ilgili vermiş olduğumuz önergeyle ilgili söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Şimdi, şunu ifade etmek istiyorum Sayın Başbakan Yardımcımız ve Sayın Adalet Bakanımızın olduğu ortamda: Siz dünyanın en güzel kanunlarını çıkarsanız bile eğer atadığınız yöneticiler bunu uygulamaktan imtina ederse çıkardığınız kanunların da bir mana ifade etmediğini belirtmek istiyorum.

Şimdi, size kendi seçim bölgem olan Adana’daki bir olayı anlatmak istiyorum. Adana Demirspor, sekiz yıl sonra ilk defa İkinci Lig’ten Bank Asya’ya çıktı ve çıkış süreci içerisinde Demirspor Kulübünün Başkanı cezaevine girdi, belediye meclis üyeleri takımı belli bir noktaya kadar götürdüler, ondan sonra Adana’da Adana Demirspor sevdalısı fedakâr birtakım işadamları Adana Demirspor’u alarak Adana Demirspor’u sekiz yıl sonra Mehmet Gökoğlu’nun başkanlığında Bank Asya’ya çıkardılar ve Adana uzun yıllardan beri ilk defa Adalet ve Kalkınma Partisinin yöneticilerinden MHP’li, CHP’li ve diğer parti ve sivil toplum örgütlerine kadar birlik ve beraberlik içerisinde bu kutlamayı beraberce paylaştılar ama daha sonra ne  olduysa Adana Valisinin önderliğinde ve -bir siyasi partinin genel başkan yardımcısının da içinde bulunduğu iddia ediliyor- bir liste çıkarıldı mevcut yönetime karşılık. Bu listeye karşı Mehmet Gökoğlu takımı şampiyon yapan yönetimin çekilmesi ve tek listeyle seçime gidilmesi noktasında bir baskı oluşturuldu. Bu baskılara karşı Demirspor yöneticileri dediler ki: “Biz adayız, çift listeyle gidelim, kim kazanırsa o kongrenin başkanı olsun.” ve kongreye gidildi. Kongreyi kaybedeceğini anlayan zihniyet… Perşembe günü yapılan kongrede birtakım olaylar çıktı ve iptal oldu. Bakın değerli milletvekilleri, bundan sonrakilere dikkatinizi çekmek istiyorum. Perşembe günü oluyor bu, iki gün önce. Perşembe günü kongrenin iptalinden hemen sonra Valinin talimatıyla Dernekler Müdürlüğü ve Adana’daki birtakım kurumlar Demirspor’un evraklarına el koydular, pazartesi günü de kongre var yani yarın değil yarından sonra ve evraklar incelenmeye başlandı. Bununla yetinilmedi. Dediler ki: “Biz onu çekiyoruz, siz de çekilin, Adalet ve Kalkınma Partisinin iki dönem önceki il başkanlığının başkanlığında bir yönetime gidin.” “Peki gitmezsek ne olacak?” Aynen kullanılan ifadeyi söylüyorum Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Bakanım; bir valinin ve ilgili yetkililerin söylediğini söylüyorum, diyorlar ki: “Eğer buna uymazsanız, hepiniz iş adamısınız, sizin evraklarınızın incelenmeyeceğinin garantisi yok. Valilikten, belediyeden bir kuruş yardım alamazsınız. Onun için çekilin.” Şimdi onun üzerine, bu takımı şampiyon yapan yönetimin başkanı Mehmet Gökoğlu başkan adaylığından çekildi fakat Adana’da oluşturulan korku imparatorluğuna, baskıya ve dayatmalara karşı Adana’da birtakım iş adamları, yine bu Valinin ve yönetimin listesine karşı bir liste hazırlığı içerisindeler.

Buradan Sayın Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanına sesleniyorum ve Meclis tutanağına girsin diyorum: Siz, devletin imkânlarını kullanarak kimsenin üzerinde korku imparatorluğu ve baskı kuramazsınız. Adana Demirspor yönetimine aday olan iş adamlarıyla ilgili bu saatten sonra başlarına gelebilecek herhangi bir olaydan dolayı veya bunlara karşı yapılabilecek bir hasmane tutumun sorumluluğunun Adana Valisinde olduğunu belirtmek istiyorum ve bunun takipçisi olarak, Adana Milletvekili olarak takip edeceğimi ifade etmek istiyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Diktatör mü zannediyor kendini? Böyle bir rezalet olur mu!

SEYFETTİN YILMAZ (Devamla) - Yani bu haksızlık ve hukuksuzluktur, bu şekilde bir şey olmaz değerli milletvekilleri. Yani Adana Demirspor tarihî bir kulüptür.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hukuk ve ahlak dışı operasyonlar yaptıklarını itiraf etti Bakan zaten.

SEYFETTİN YILMAZ (Devamla) - Adana’daki işçinin, esnafın, memurun, sanayicinin, Adana’nın takımıdır. Adanaspor ve Demirspor diye iki tane takımımız var. Adanaspor, Kasımpaşa’yla final maçında Süper Lig’i kaçırdı. Adana’nın morale ve motivasyona ihtiyacı var.

Şimdi ben sizin vicdanlarınıza sesleniyorum ve yetkililerden hakikaten cevap bekliyorum. Bir Adana Valisinin yetkisi bu mudur? Böyle bir baskı yapmaya…

MUHARREM VARLI (Adana) – Talimatı nereden alıyor, talimatı?

SEYFETTİN YILMAZ (Devamla) - Bu kudreti ve gücü nereden alıyor? Şimdi burada hangi maddeyi çıkarırsak çıkaralım, eğer elinde gücünü bulunduranlar bu şekilde zulüm uygularsa bu memlekete demokrasi nasıl gelecek? Sayın Başbakan Yardımcısı ve Sayın Bakan, bunun mutlaka sorulmasını istiyorum ve cevabını istiyorum.

Bakın, buna şu bu diyebilirsiniz. Objektifliğine inandığım Grup Başkan Vekili burada. Allah rızası için Adana’yla bir görüşün, Adana kaynıyor. Adana’da halkın takımına yönlendirmelerle bu işin yapılması noktasında ciddi bir tepki var. Yani bu kadar adaletsizliğe, bu kadar hukuksuzluğa Adanalı mutlaka cevap verecektir. Ben bu işin takipçisi olacağım ama…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SEYFETTİN YILMAZ (Devamla) - …Sayın Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanından, yargı reformunun görüşüldüğü bu ortamda bunun takip edilmesini istiyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Yılmaz.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

3’üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 3’üncü madde kabul edilmiştir.

4’üncü madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmekte olduğumuz 278 sıra sayılı kanun tasarısının 4.maddesiyle değiştirilen 2004 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 2. fıkrasına “ilgilisinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Avukat ile takip edilen işlerde avukatının” ibaresinin eklenmesini,

Birinci Fıkrasına ise “Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek” ibaresinden sonra gelmek üzere “devlet bankalarında” ibaresinin eklenmesini ve “bankalarda” ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

            Ali İhsan Köktürk                    Turgut Dibek                       Dilek Akagün Yılmaz

                  Zonguldak                             Kırklareli                                       Uşak

                                     Mahmut Tanal                         Ömer Süha Aldan

                                          İstanbul                                        Muğla

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ HAKKI KÖYLÜ (Kastamonu) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Sayın Tanal buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün, 30 Haziran Emekliler Günü. Ulu Önder Atatürk 30 Haziran 1927 tarihinde şanla, şerefle taşıdığı üniformasını kendi isteğiyle bırakarak emekli olmaya karar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet adamı Büyük Önder Atatürk’ün emekli olduğu 30 Haziran 1927 tarihini her yıl bizler Emekliler Günü olarak kutluyoruz. Ülkemizde maalesef emeklilerimiz hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşamamaktadırlar. Yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi vermeye çalışan ve mevcut siyasal iktidarın kendilerini, yaşadıkları sorunları göz ardı ettiği bugünü, tüm emeklilerimizin 30 Haziran Emekliler Günü’nü içim burkularak kutluyorum.

Emekliler Günü’nü kutlarken, kamu kurumunda memurların maaşları, promosyon ücretiyle, bankalar promosyon ücreti ödemekte, emekliler aynı zamanda bu promosyon ücretinden de mahrum edilmektedir. Siyasal iktidardan bu eşitsizliği giderme adına, emekliler adına, en azından bu emeklilerin paralarının yatmış olduğu bankalardaki promosyon ücretinin de bir an önce ödenmesini istirham ediyorum.

İcra İflas Kanunu’yla ilgili değişikliğe baktığımız zaman değerli milletvekilleri, İcra İflas Kanunu ilk olarak 1929 yılında kabul edildiğinden bugüne kadar, bugün dâhil olmak üzere, tam on altı kez değiştirilmiştir. 1929 tarihi, 1932, 1940, 1956, 1962, 1968, 1981, 1965, 1985, 1988 ve 2003 yılına kadar tam 10 kez; 2003 tarihinden bugüne kadar da -bugün dâhil olmak üzere- 2003, 2004, 2005 -2005’te 2 sefer değişiklik yapılmış- 2007 ve bugün itibarıyla 2012 tarihi tam 16 kez. Yani 2002 tarihinden bugüne kadar on yıllık iktidarda 6 kez İcra İflas Kanunu değişmiş durumda, ancak 1929 tarihinden 2002 yılına kadar ise 9 kez değişmiş durumda. Burada neyi ifade etmeye çalışıyorum? Kanunların üzerinde siyasal iktidarın yeteri kadar araştırmadan, incelemeden, olayın sosyal muhataplarıyla görüşmeden, incelemeden karar yaptığının bir göstergesi açısından bunu söylemeye çalışıyorum.

Peki, bu 9’uncu maddede, icraların ve adliyelerin paralarının devlet bankalarına yatmasını niçin söylüyoruz değerli arkadaşlar? Bunu şu gerekçeden dolayı söylüyoruz: Bugüne kadar, 2005 yılına kadar gerek adliyenin tüm paraları devlet bankalarına yatırılıyor idi ancak 2005 tarihinden sonra Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek’in genelgesiyle Akbank’a yatırılmaya karar verildi. 2005 yılına kadar bu paralar Harçlar Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca geliri de devlete irat olarak kaydediliyordu ancak 2005 tarihinden sonra, efendim, vadesiz yatırılan paralarda faiz sıfır diye, eş güdümlü olarak o gün bankanın, genel müdürlüğün çıkardığı genelge ile Adalet Bakanlığının Akbank’a paraların yatırılması hususundaki genelgelerin tarihleri örtüşmekte değerli arkadaşlar.

Bu anlamda 2005 yılından 2008 yılına kadar Akbank’a yattıktan sonra 2008 yılında ATV’nin satışı nedeniyle Çalık Grubu’na o dönem Halkbank’tan ve Vakıflar Bankasından kredi temin edildikten sonra o dönemde nakit sıkıntısı nedeniyle bu sefer paralar faizsiz olarak o tarihten bugüne kadar da Vakıflar Bankasına yatmakta. Peki, Harçlar Kanunu’nun 36’ncı maddesi, “Bankalara yatan tüm paraların faizleri devlete aittir.” hükmü, 2005 tarihinden bugüne kadar… Hatta sorularımın arasında Sayın Bakana sordum, “2005 tarihinden bugüne kadar yargının, yani adaletin, mahkemelerin yatırmış olduğu paraların faizi ne kadardır?” sorduğumuz soruda, herhangi bir cevap verilmedi.

Buradaki amaç şu: Türkiye'de Ziraat Bankasının bulunmadığı ilçelerimiz var, Ziraat Bankası dışında başka bankaların bulunmadığı ilçelerimiz var. Ziraat Bankasına yatan paraların faizi Harçlar Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca ödeniyor, Ziraat Bankasının dışında adliyenin yatırdığı paraların faizi ödenmiyor. Burada, bir, haksız rekabet var; iki, eşitsizlik var; üç, kamu gelirlerinden bir kayıp söz konusu.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (Devamla) – Bu açıdan devlet bankalarına paraların yatırılmasını teklif ettik.

Önergeye destek vermenizi istirham ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Tanal, teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

4’üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 4’üncü madde kabul edilmiştir.

5’inci madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmekte olduğumuz 278 sıra sayılı kanun tasarısının 5. maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

             Ali İhsan Köktürk                     Turgut Dibek                   Dilek Akagün Yılmaz

                   Zonguldak                              Kırklareli                                   Uşak

                Mahmut Tanal                    Ömer Süha Aldan                   B. Süheyl Batum

                     İstanbul                                   Muğla                                  Eskişehir

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Batum, Eskişehir Milletvekili.

Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

BEDİİ SÜHEYL BATUM (Eskişehir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Çok değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar; burada 278 sıra sayılı yargı hizmetlerinin iyileştirilmesi, etkinleştirilmesi hakkındaki yasa üzerinde konuşuyoruz.

Şimdi, bu yasa üzerinde konuşurken, ilk önce, bu yasa tasarısı görüşülürken, 12 Haziran günü Sayın Bekir Bozdağ şöyle diyor: “Bir hukuk devletinde, normal bir hukuk devletinde özel yetkili mahkemeler olmaz, olmaması gereken mahkemelerdir.”

Biz yasaya bakıyoruz: Yargı hizmetlerini iyileştirecek herhâlde özel yetkili mahkemelerle ilgili bir düzenleme getirmiş derken, hiçbir şey yok. Sonra, yasanın tümü üzerinde Sayın Ahmet Aydın görüşlerini açıklarken yasadan bahsetmiyor; onun yerine vatan hainliğinden, darbelere karşı durmaktan söz ediyor. Peki, neden? Ne yapsın sevgili arkadaşlar? Ne yapsın? Yargı hizmetlerini iyileştireceğiz diye getirdikleri yasada hiçbir şey yok, yargı hizmetlerini ne iyileştirecek ne yargıyı çabuklaştıracak hiçbir şey yok. O zaman, yapacakları, darbelerden söz etmek, vatan hainliğinden söz etmek ya da olması gerekeni söylemek, “Hukuk devletinde böyle mahkemeler olmaz.” demek.

Sevgili arkadaşlar, bu darbe komisyonu var ya, onda dinlenen kişilerden 9’uncu Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, arkadaşlarım söylediler, şöyle söylemiş darbe komisyonunu oluşturanlara: “Muhâkemât değil muamelattan dolayı buraya çağrıldık, muamelattan dolayı burada konuşuyoruz.” demiş. Çok önemli, muhakeme kadar hatta daha fazla önemli olan muamele ve değerli AKP milletvekilleri, çok değerli bakanlar, burada, siz yaptığınız, yaptırdığınız, yapılmasına göz yumduğunuz, yapılmasına ön ayak olduğunuz muamele nedeniyle kabahatlisiniz. O muamele nedeniyle suçlusunuz ama bugün o muameleden söz etmiyoruz.

Değerli arkadaşlar, yasayı yaparken şunu söyleyelim, çok açık söyleyelim: Siz, Kuddusi Okkır’ı göstere göstere öldürttüğünüz için suçlusunuz. Siz, Kâşif Kozinoğlu’nu göstere göstere öldürttüğünüz için suçlusunuz. Sizler, Fatih Hilmioğlu’na yapılanları göz ardı ettiğiniz için suçlusunuz, kabahatlisiniz. Siz, bir cezaevinde, Şanlıurfa’da 13 kişinin diri diri yanmasına neden olduğunuz için suçlusunuz. (CHP sıralarından alkışlar) Onları göz ardı ettiğiniz için suçlusunuz.

Şimdi geldiniz, ne yapıyorsunuz? Muameleyi değil, muhakemeyi değiştirmeye çalışıyorsunuz. Daha doğrusu, değiştirmiyorsunuz da değiştirdiğinizi iddia ederek bizim gözümüzü boyamaya çalışıyorsunuz.

Son şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar: Bu yasaları, bu muhakemeyi, bu muameleyi getiren yasaları siz yaptınız, sizler getirdiniz. Özel yetkili mahkemeleri siz getirdiniz. Tutukluluk süresini on yıla siz çıkarttınız. 2006’da tüm yargıçların iktidara, Adalet Bakanına bağlı 5 bürokrat tarafından atanmasına imkân veren yasayı siz getirdiniz. 250’yi, 51’i, 52’yi siz getirdiniz. Ondan sonra, ne dediniz bize? “Ne yapalım; yargıçlar karar veriyor buna, biz vermiyoruz ki.” dediniz ama hep beraber şuradaki arkadaşları kullandınız ve bir gecede Hakan Fidan için bir şey yapılmaya çalışıldığında aynı yargıçlarla “Aman olmaz, ona dokunmasın.” dediniz. Hani değişmezdi bu yasalar? Bir gecede nasıl değiştirdiniz beş senede, altı senede değiştirmediğiniz yasaları?

Sizler “Hâkimleri değiştirebilir miyiz? Ne yapalım, savcıları değiştirebilir miyiz?” dediniz. Bizim gözümüzü boyamaya çalıştınız. Sonra ne yaptınız? Bir gecede hepsini değiştirdiniz. Şimdi ne diyorsunuz bize? “Canım, bütün yapılanlar şakaydı. Biz şimdi muhâkemâtı değiştirelim muhâkemâtı, muameleyi değil.” diyorsunuz.

Sevgili arkadaşlar, sadece şunun için söylüyorum. Daha da bugün burada çok konuşacağız başka maddelerde. Bunları bir değişiklik yapın falan diye söylemiyorum. Nasıl olsa orada… Sayın bakanlara da anlatmak için söylemiyorum. Ama sadece bugünlerde bunları söylemiş olalım. Yarın ileride çocuklarınızın suratına bakarken bile, en azından biz bunları söyleyelim de çocuklarımızın suratına…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BEDİİ SÜHEYL BATUM (Devamla) - …bu Kuddusi Okkırların ailesine, Kâşif Kozinoğlu’nun ailesine bakarken utanmayalım diyorum.

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Batum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

5’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 5’inci madde kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, şimdi yeni bir madde ihdasına dair önerge vardır.

Yeni madde ihdasına dair önerge, malumları olduğu üzere, görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu kanunun, komisyon metninde bulunmayan ancak tasarı veya teklif ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılacağı, İç Tüzük'ün 87'nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüdür.

Bu nedenle, önergeyi okutup Komisyona soracağım. Komisyon önergeye salt çoğunlukla, 14 üyeyle katılırsa önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması hâlinde ise önergeyi işlemden kaldıracağım.

Şimdi önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 278 Sıra Sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki çerçeve maddenin eklenmesini ve devamındaki çerçeve maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

              Ahmet Aydın                  Mehmet Doğan Kubat                   Halil Mazıcıoğlu

                 Adıyaman                                İstanbul                                   Gaziantep

              İlknur Denizli                        Mehmet Altay                           Hüseyin Filiz

                     İzmir                                      Uşak                                       Çankırı

                                                                Suat Önal

                                                               Osmaniye

“Madde 6- 2004 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İcra mahkemesine arzedilen hususlar ivedi işlerden sayılır ve bu işlerde basit yargılama usulü uygulanır.”

BAŞKAN – Komisyon, önergeye salt çoğunlukla katılıyor musunuz?

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) – İç Tüzük’ümüzün 45 ve 87’inci maddelerindeki yeter sayı ekseninde Komisyon bu iradeye iştirak etmektedir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, kaldırsınlar ellerini de sayalım.

BAŞKAN – Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmış olduğundan, önerge üzerinde, yeni bir madde olarak görüşme açıyorum.

Söz isteyen? Yok.

Gerekçeyi okutuyorum… Gerekçeye gerek yok, ona da gerek yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

TURGUT DİBEK (Kırklareli) – Başkanım, gerekçeyi okutmadınız herhâlde.

BAŞKAN - Kabul edildiğine göre bundan sonraki diğer maddeler teselsül ettirilecektir, ancak biz mevcut maddeler üzerinden işleme devam edeceğiz.

6’ncı madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmekte olduğumuz 278 sıra sayılı kanun tasarısının 6. maddesine “ait olan” ibaresinden sonra gelmek üzere “taşınır ve taşınmaz” ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Dilek Akagün Yılmaz                        Ali İhsan Köktürk                              Turgut Dibek

              Uşak                                           Zonguldak                                       Kırklareli

                                Mahmut Tanal                                 Ömer Süha Aldan

                                     İstanbul                                                Muğla

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Gerekçeyi okutmadınız, gerekçeyi.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, biraz önce eklenen maddeyi görüşmeye açtınız mı, müzakereye?

BAŞKAN – Ben sordum efendim. Söz talebi yoktu, onun üzerine…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Ama açmadınız ki.

BAŞKAN - Sordum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, “Görüşmeye başlıyoruz.” diyeceksiniz, “Konuşma yoktur.” diyemezsiniz ki.

BAŞKAN – Hayır, hayır. Şimdi, bakınız, zabıtlara geçti, getirirsem görürsünüz.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Efendim, soru-cevap var.

BAŞKAN - “Madde, komisyon tarafından salt çoğunlukla kabul edilmiştir.” dedim. “Görüşmelere başlıyoruz. Söz isteyen var mı?“ dedim. Kimse çıkmadı, onun üzerine oyladım efendim.

OKTAY VURAL (İzmir) – Soru-cevap…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Soru-cevap bölümüne geçmediniz galiba Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sisteme giren de yoktu, söz isteyen de yoktu. Tutanaklarda vardır, görebilirsiniz.

Sayın Komisyon, 6’ncı madde üzerindeki önergeye katılıyor musunuz?

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) – İştirak etmiyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu efendim?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi önergesinde kim konuşacak?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Ahmet Toptaş.

BAŞKAN – Sayın Toptaş, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; “3’üncü yargı paketi” olarak bilinen ve yüce Meclisin 278 sıra sayısıyla görüşmekte olduğu tasarıyla ilgili görüşlerimi açıklamak için söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlarım.

Değerli arkadaşlar, pakete geçmeden önce, biraz önce arkadaşlarımın söyledikleri bir konuda ben de rahatsızlığımı belirtmek için -Sayın Adalet Bakanı da buradayken- düşüncelerimi söylemek istiyorum. Sayın Adalet Bakanı kapatılan adliyelerle ilgili beyanda bulunurken, bugün ve daha önceki günlerde, bunların objektif kriterlere göre kapatma kararı alındığını ancak itiraz üzerine, kendilerinin itirazı üzerine kapatılan 146 yerin 44 tanesinin yeniden açıldığını beyan ettiler. Yani, bir hafta arayla hangi objektif kriterlere göre kapattığınız yerlerin üçte 1’ini yeniden açtınız? Sayın Bakanın söylediği kriterlerin hiçbirisi bana göre inandırıcı değil.

Örneğin, Afyon’da İhsaniye adliyesi kapatılmıştır. Burası “Frig Vadisi” olarak bilinen vadinin orta yerinde bir ilçedir, çok büyük kasabaları vardır. Afyon merkeze bağlandı, Afyon merkezine de 50 kilometre uzaklıktadır. Zaten vatandaşın hak arama özgürlüğü çıkardığınız yasalarla kısıtlanmıştır. “Peşinen bilmem kaç para yatıracaksınız.” diye para yatırma şansı olmayan yoksulun dava açma hakkını kısıtlamış olmanıza rağmen, bundan sonra da 50 kilometre ilerideki Afyon merkezine geleceksiniz, burada dava açacaksınız, buradan keşif heyeti kalkacak 50 kilometre ileriye keşfe gidecek… Bu, işlemez bir sistemdir. Bu nedenle, İhsaniye’yi kapatmanızın haklı bir ölçüsünü Sayın Bakan bize söyleyemezsiniz.

Yine, daha dün kirazına marka aldığımız, “Tadiki” diye marka aldığımız Sultandağı’nın büyük kasabaları vardır, Türkiye kiraz ihracatının yüzde 30’unu bu ilçemiz karşılamaktadır. 50 kilometre ilerinden en yakın merkeze gelecek ve burada hakkını arayacak. Yani 20 bin nüfusun üzerindeki yerlerdeki insanlar gelecekler 50 kilometre ileride hak arayacaklar. Hak arama özgürlüğünü engellemekten öte hiçbir anlam taşımamaktadır.

Değerli arkadaşlar, bugün karşımıza getirilen tasarının adı “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi” yani hızlandırılması. Yargıyı hızlandırabilirsiniz, etkinleştirebilirsiniz ama eğer yargı adalet dağıtmıyorsa istediğiniz kadar hızlı davranın hiçbir işe yaramayacak demektir. AKP’nin bugüne kadar yaptığı bütün uygulamalarda adaletin uygulanması hiçbir zaman göz önüne getirilmemiştir, göze alınmamıştır. “Neyi hızlı yaparak kendime ait uygulamaları nasıl kolaylaştırabilirim?” Ama iş dönüp dolaşıp da bumerang gibi kendisine döndüğünde gene yeni bir hızlandırma, gene yeni bir etkinleştirmeyle yola çıkmıştır.

Değerli arkadaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisinin adaletle ne kadar ilgisinin olduğunu günlerdir gazetelerde okuyoruz. Şimdi, bir 3’üncü yargı paketinden bahsediliyordu, karşımıza geldi. Ancak özel yetkili mahkemelerden Cumhurbaşkanı şikâyetçi, Başbakan şikâyetçi, Adalet Bakanı şikâyetçi, zaten yurttaşların tümü şikâyetçi ama bu maddeleri kaldıran ya da bu maddeleri dönüştüren görüşmeler ne yazık ki Adalet Bakanlığında yapılmıyor, bu görüşmeler Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın huzurunda yapılıyor; Adalet Bakanlığının, Adalet Komisyonunun bu görüşmelerden haberi yok. Yarın belki bir önerge olarak karşımıza gelecek, AKP milletvekillerinin de neyin geleceğinden haberleri yok. Biz de bunları kısmen yandaş medyacılardan öğreniyoruz. Yani bir memlekette adalette reform yapıyorsunuz, bir memlekette “özel yetkili mahkemeler” diye bir ceberut mahkemeyi kaldırıyorsunuz ya da dönüştürüyorsunuz ama milletvekillerinin bundan haberi yok, iktidar milletvekillerinin bile haberi yok, ancak sızdırılan yandaş medya gruplarından öğreniyoruz. Bu, Meclise saygısızlıktır; bu, millî iradeye saygısızlıktır. Getirin, burada tartışalım; daha olgun, daha olumlu, daha adalet dağıtan, daha hukukun genel ilkelerine uygun mahkemeleri birlikte kuralım; bunların sorunları varsa bu sorunları birlikte çözelim, adalet dağıtan kurumlar hâline getirelim. Bunu yapmıyorsunuz, getiriyorsunuz bir kanun, bir hafta sonra mahkemeleri kapatıp yeniden açtığınız gibi, yeni başka sıkıntılarla Parlamentonun karşısına geliyorsunuz. Sizi, lütfen, adalet dağıtan bir mekanizmayı oluşturmak için birlikte çalışmaya, millî iradenin temsilcilerinden bunları kaçırarak değil…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AHMET TOPTAŞ (Devamla) - …Meclisin çatısı altında tartışarak bir çözüm bulmaya ve daha adil adalet dağıtacak mahkemeler oluşturmaya çağırıyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Toptaş.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

6’ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

7’nci madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmekte olduğumuz 278 sıra sayılı kanun tasarısının 7. maddesine “yoluna” ibaresinden sonra gelen “başvurulamaz” ibaresinin kaldırılarak “başvurulabilir” ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

         Ali İhsan Köktürk                     Turgut Dibek                    Dilek Akagün Yılmaz

               Zonguldak                               Kırklareli                                    Uşak

            Mahmut Tanal                     Ömer Süha Aldan                         Atilla Kart

                  İstanbul                                   Muğla                                     Konya

BAŞKAN – Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz?

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) – Katılınmamaktadır efendim.

BAŞKAN – Sayın Hükûmet?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Kart. (CHP sıralarından alkışlar)

ATİLLA KART (Konya) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 278 sıra sayılı Tasarı’nın birinci bölümünün 7’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu bu vesileyle saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, burada getirilen bu düzenlemede, torba kanun niteliğindeki bu düzenlemede birkaç temel kanunda düzenlemeler yapıldığını, değişiklikler yapıldığını görüyoruz. Bu değişikliklerle ilgili değerlendirmelerimi, tespitlerimi ifade etmeden evvel, dün Yargıtay 11. Ceza Dairesinde tanık olduğumuz, gözlemlediğimiz bir tabloyu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Dün, Yargıtay 11. Ceza Dairesinde, müştekisi Zahid Akman ve arkadaşlarının olduğu, şüphelisinin de, sanığının da Deniz Feneri yolsuzluğunu soruşturan 3 savcının olduğu, ibret verici, hukukumuz adına utanç verici bir davayı hep birlikte izledik, gözlemledik. Orada müşteki konumunda olanlar, zekât parasıyla yolsuzluk yaptıklarına dair ve devlet nüfuzuyla, Hükûmet nüfuzuyla himaye edildiklerine dair haklarında onlarca somut bulgular bulunan, dosyalar bulunan kişilerdi ve o kişiler, Hükûmet tarafından en üst düzeyde korunuyorlardı; kamu yönetiminde, RTÜK’lerde, üst kurullarda özel ve istisnai görevlere getiriliyorlardı. Aslında, bugün görüştüğümüz yargıya ilişkin sorunların özünü, orada ibret verici bir şekilde, ironik bir şekilde görüyorduk, gözlemliyorduk. Neydi o? Dokuz yılın sonunda, onuncu yılın içinde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde yargının geldiği, getirildiği hazin tabloyu, dramatik tabloyu o yargılamada görüyorduk. Yolsuzluk yapanlar, yolsuzluk yaptıkları, haklarında hem de hayır paraları üzerinden zekât paraları üzerinden- yolsuzluk yaptıklarına dair dosyalar bulunan kişilerin müşteki olduğu, onları sorgulayan savcıların sanık olarak yargılandığı bir tablo. Bu, yargı mekanizmasının, adalet mekanizmasının bu siyasi iktidar döneminde geldiği tablodur, geldiği fotoğraftır, o fotoğrafın özüdür. Bunu yeri gelmişken ifade etmek gereğini duyuyorum.

Değerli milletvekilleri, bu tasarıyla getirilen bu düzenlemelerin ortaya koyduğu ekonomik ve sosyal gerçekleri, aslında bu vesileyle bir kez daha özetlemek gerekiyor, bir kez daha değerlendirmek gerekiyor.

İcra iflasla ilgili bütün düzenlemelerde ortaya çıkan ortak özellik şu: Türkiye ekonomisinin küçüldüğünü, daraldığını, insanların gelirlerinin reel anlamda azaldığını görüyorsunuz. Temel harcamalarının, temel ihtiyaçlarının ve zatî eşyalarının haciz tazyiki ve tehdidi altında olduğunu ve bunun giderek daraldığı, böyle bir tabloyu görüyorsunuz.

Vatandaşın malı para etmiyor, mevcut malı para etmiyor. Taşınmazlar değerini kaybediyor; artık yüzde 60’larda bile taşınmazlar alıcı bulamıyor, bunun için bu oranı yüzde 50’lere düşürmek ihtiyacı doğuyor. Teraküm eden, biriken kayıt dışı sermaye ve kayıt dışı yapı, yüzde 60’larda bile taşınmaz almayı artık kârlı bir iş olarak görmüyor. Çaresiz ve mahkûm hâle gelen insanların malını ucuza kapatmak yolunu iktidar, eliyle sağlıyor, iktidar eliyle bu mekanizmanın oluşmasını sağlıyor. İktidar, haksız kazanç ilişkilerinin aracı hâline geliyor, kayıt dışılığı legal hâle getiriyor. Getirilen tasarı, aslında bu yönetim anlayışının aczini, bunu gösteren, bunu itiraf eden bir tablo niteliğindedir.

O sebeple şunu ilave etmek istiyorum, bu tasarının bir başka özelliği de şudur: Yolsuzluk üretenlerin ve ayrışma yaratanların adaleti tesis etmesi mümkün değildir, bu tasarı bir anlamda bunun bir itirafıdır değerli milletvekilleri.

Bu değerlendirmelerle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kart.

OKTAY VURAL (İzmir) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunacağım, karar yeter sayısını da arayacağım.

Önergeyi kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Kâtip üyeler arasında anlaşmazlık var, elektronik cihazla…

OKTAY VURAL (İzmir) – Yani şurada nasıl bir anlaşmazlık oluyor Sayın Kâtip Üye? İnsaf ya! Yani böyle bir şey olur mu ya?

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sabaha kadar sen de buradasın, biz de buradayız.

BAŞKAN – İki dakika içerisinde elektronik oylama ile yapacağız.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır, önerge reddedilmiştir.

Şimdi, madde 7’yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

8’inci madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:

                Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmekte olduğumuz 278 sıra sayılı kanun tasarısının 8. maddesinin birinci bendindeki “Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası” ibaresinden sonra gelen “veya vergi kimlik numarası” ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

            Ali İhsan Köktürk                   Turgut Dibek                    Dilek Akagün Yılmaz

                  Zonguldak                             Kırklareli                                     Uşak

               Mahmut Tanal                   Ömer Süha Aldan                          Atilla Kart

                    İstanbul                                 Muğla                                      Konya

BAŞKAN – Sayın Komisyon?

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) – Katılmamaktadır efendim.

BAŞKAN – Sayın Hükûmet?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Kim konuşacak?

Sayın Kart, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

ATİLLA KART (Konya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, Genel Kurulu bir kez daha saygıyla selamlıyorum. 8’inci maddeyle ilgili tarafımızdan verilen önerge hakkında konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu tekrar saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, getirilen bu tasarıların ortak hedefi hep ifade edildiği üzere etkin ve adil yargılamayı tesis etmek amacına yönelik düzenlemeler.

Şunu görmemiz gerekiyor: Türkiye’de hukuk sisteminde gerçekten sakatlıklar var. Bu sadece günümüzün sorunu değil tabii. Bugün bir anda ortaya çıkan bir sorun değil. Bunun çok öncesi var ancak kabul etmek gerekir ki 1961 Anayasası’yla bu anlamda yargı bağımsızlığını sağlamak, hukukun üstünlüğünü sağlamak anlamında ciddi bir mesafe alınmıştı, yasal ve anayasal anlamda ciddi düzenlemeler yapılmıştı. Fakat muhtelif faktörlerin ve unsurların tesiriyle ve daha sonrasında, devamında 1980 ihtilaline kadar uzanan sürecin sonucunda 61 Anayasası bilindiği üzere ortadan kaldırıldı ve ihtilale kadar giden bir dönem yaşandı.

Bu sürecin devamında ortaya çıkan 1982 Anayasası’nın temel özelliği ise, yargı ve yargıcı bürokratlaştıran bir yapıyı 1982 Anayasası inşa etti. Adalet ve Kalkınma Partisiyle başlayan dönemde ise bu bürokratlaşma dönemi, doğrudan, son on yıl içinde parti memuru ve cemaat memuru yapılanmasına dönüştü. Bu yapı, sadece bürokratik yapıda değil, yargıda da egemen hâle geldi. Bu sebepledir ki olayı bu boyutlarıyla görmek gerekiyor.

Bakın, biraz sonra, ilerleyen maddelerde bütün bu söylediklerimi somut örnekleriyle, somut belgeleriyle, bir türlü cevap alamadığımız somut belgeleriyle bir kez daha sizinle paylaşacağız.

Türkiye’de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarıyla birlikte, artık yargıç alımından itibaren liyakat ve başarıyı dışlayan, doğrudan iktidar ve cemaat referansını esas alan bir yapılanma dönemi başlamıştır.

Bu iktidarla birlikte Türkiye’de, ekonomisiyle, siyaseti ve siyaset yöntemleriyle, yargı ve kolluktaki değişim programlarıyla, istihbari yapılanmasıyla, kayıt dışı bir şekilde yönetilen ve kendi özgür iradesiyle yönetilmeyen bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Bakın, kayıt dışılığın olduğu bir yerde, bir yapıda, kendi özgür iradesini kullanamayan bir yönetim yapılanmasında şunu görmemiz gerekiyor: Hukuk olmaz, adalet olmaz, toplumsal barış olmaz, toplumsal ve ulusal çıkarların korunması söz konusu olmaz. Hamaset olur -tıpkı bugün Türkiye’de olduğu gibi- demagoji olur, karalamalar olur, nefret söylemi olur.

Değerli milletvekilleri, mevcut iktidar, kabul etmek gerekir ki Türkiye’yi yönetmek değil, hep devleti ele geçirmek iddiası içinde oldu. Maalesef Türkiye gerçeği bu. Devleti ele geçirmek iddiası ve amacında olan bu kadro, Türkiye’yi on yıldan bu yana yönetiyor. Hadi devleti ele geçiriyorsunuz, kendi iradenizle yönetin. Hayır, kendi iradenizle de yönetmiyorsunuz. Sorun buradan kaynaklanıyor, sorun burada düğümleniyor. İşin zorluğu buradan kaynaklanıyor. Hazin olan budur, dramatik olan budur.

Bakın, bu anlayıştır ki, kendi özgür iradenizi kullanmadığınız içindir ki toplumda yargı yetkisini kullananlar, yargı erkini kullananlar bir nefret söylemiyle, bir husumet söylemiyle, bir intikam söylemiyle doğrudan iktidara bağımlı olarak yargıyı şeklen uygulamaya çalışıyorlar. Ondan sonra da ne oluyor? Yargıda bir ayrışma başlıyor. Yargıda karşılıklı birbirini tırmandıran intikam süreçlerinin, husumet süreçlerinin yaşandığını görüyoruz. Bu yapı, kısır bir döngüyü beraberinde getiriyor. Bu yapıdan adalet çıkmıyor, bu yapıdan toplumsal barış çıkmıyor değerli milletvekilleri.

Bunları lütfen vicdanınızda biraz muhakeme edin, biraz sorgulayın. Bu tasarı, hiç olmazsa bu sorgulamanın bir vesilesi olsun diye temenni ediyorum, değerlendiriyorum ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kart.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

8’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 8’inci madde kabul edilmiştir.

9’uncu madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmekte olduğumuz 278 sıra sayılı kanun tasarısının 9. maddesinin ikinci bendindeki “borcun ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “ayrıntılı olarak belirtilecek toplam” ibaresinin eklenmesini “borç, teminat” sözcüklerinin arasındaki virgülün kaldırılmasını arz ve teklif ederiz.

            Ali İhsan Köktürk                    Turgut Dibek                  Dilek Akagün Yılmaz

                  Zonguldak                             Kırklareli                                   Uşak

               Mahmut Tanal                   Ömer Süha Aldan                        Atilla Kart

                    İstanbul                                  Muğla                                    Konya

BAŞKAN – Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Sayın Hükûmet?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Atilla Kart…

BAŞKAN – Sayın Kart, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

ATİLLA KART (Konya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli arkadaşlarım, Genel Kurulu bir kez daha saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, 7 ve 8’inci maddede yaptığım değerlendirmelerde çok, belki sert ifadeler kullandım, ağır ifadeler kullandım. Bunları bu şekliyle değerlendirdiğinizi çok iyi biliyorum ama gerçekten bunları, bu ifadeleri, bu değerlendirmeleri yaparken elbette dokuz yılın, on yılın yaşanmışlıklarına, somut olaylarına dayanarak bu değerlendirmeleri yapıyorum.

Bakın ne oluyor? Bir avukatlıktan yargıçlığa geçiş sınavı yapıyoruz. Bir aydır bunu anlatıyoruz, burada anlatıyoruz, soru önergeleriyle anlatıyoruz, basın toplantılarıyla anlatıyoruz ama bir türlü Sayın Adalet Bakanından ses seda çıkmıyor. Bugün burada yeri gelmişken bir kez daha ifade edelim, bir kez daha, hiç olmazsa doğrudan soralım, belki adaletin haysiyeti adına karşımızda bir muhatap buluruz. (CHP sıralarından alkışlar)

 Bakın, neymiş efendim, özel yetkili mahkemeler kalkacakmış. Nerede o günler! Keşke, keşke onları görebilsek. Maalesef bu yönetim anlayışında özel yetkili mahkemeler bitmez, özel yetkili mahkemeler periyodik olarak çalışır, kadronun biri gider, bir başka kadro gelir.

Örnek mi? Ne yapıyorsunuz? Avukatlıktan yargıçlığa geçiş sınavı yapıyorsunuz, 30 Mayısta sonuçlar açıklanıyor; on beş gün evvel İnternet  sitelerine bilgiler düşüyor, 1’incinin ismi bildiriliyor, sınavı kazanacak insanların ismi bildiriliyor. Biz, burada, Genel Kurulda ve basın toplantılarında bunların isimlerini, karı koca evlilik ilişkilerinden söz ederek, büro ilişkilerinden söz ederek 40 civarında size isim bildirdik Sayın Bakan.

Değerli arkadaşlarım, orada, 1’incinin A.K. olacağı belli, ikinci kim? ”O yetmiyor efendim, eşi de hukukçu olduğu için o da 2’nci olmalı.” Bu şekilde olan kaç kişi var biliyor musunuz? 10 kişi var bizim tespit ettiğimiz değerli arkadaşlarım. E, bakıyorsunuz, sadece karı koca arasında değil, işte efendim, iktidarın Merzifon’daki, Kahramanmaraş’taki, Çorum’daki, Amasya’daki il genel meclisi üyelerinin, belediye meclisi üyelerinin de bu şekilde, sınavlarda başarılı oldukları ortaya çıkıyor, hem  de nasıl başarılı oldukları? Daha evvel, on beş gün evvel, sınav sonuçları Adalet Bakanlığı tarafından açıklanmadan on beş gün evvel kimin, hangi puanla kazanacağı ilan ediliyor! Ondan sonra biz kalkıyoruz, efendim “yargı reformu, adalet reformu” diye tiyatro sergilemeye devam ediyoruz dokuz yıldan bu yana olduğu gibi, on yıldan bu yana olduğu gibi. Bunun bir inandırıcı tarafı var mı değerli milletvekilleri?

Yani, çıkın, şurada, hiç olmazsa “devlet ciddiyeti” adına, “devlet sorumluluğu” adına, “halka saygı” adına bir şeyler söyleyin, açıklama getirin. Orada isim veriyoruz, büro adresi veriyoruz, bunun bir açıklaması olabilir mi? Efendim, batıyorsunuz.

Bakın, gerçekten yürek sızlatan bir tablo. Hepsi de bu insanların, bu sınavı kazanmış olan insanların her nasıl bir tesadüfse, bir önceki sınavlardan 40 puan almışlar, 45 puan almışlar, 50 puan almışlar, ama ne olmuş? Bu sınavda hepsi de 80, 85, 90 puan almış. Soruluyor bu insanlara, bu insanlara soruluyor: “Ya, nasıl oldu, bu kadar başarılı oldunuz?” diye “Efendim, çalıştığımız yerlerden sorular çıktı.” gibi gayriciddi, sorumsuz cevaplar… E, tabii, burada, 271 kişi bu şekilde, sınavı kazanıyor değerli arkadaşlarım, 271 kişi.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) – Siz 5 bin kişi koydunuz daha önce yargıya.

ATİLLA KART (Devamla) – Bak Değerli Milletvekili Arkadaşım, otuz yılın hesabını ayrıca konuşalım, olur mu? Onu ayrıca konuşalım Değerli Milletvekilim. Şu söylediğime cevap verir misin? Şu söylediğim vicdanını sızlatmıyor mu? Vicdanını sızlatmıyor mu şu söylediğim? (CHP sıralarından alkışlar)

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) – Yalan söylüyorsunuz!

ATİLLA KART (Devamla) – Yalan söylemiyorum. Bir aydır burada anlatıyorum ama sizin vicdanlarınız nasır bağlamış, cevap vermiyorsunuz. İşte orada Adalet Bakanı, cevap veremiyor. İşte karşımızda duruyor! Cevap veremiyorsunuz.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) – Endüstri Holdingden bahsedin!

ATİLLA KART (Devamla) – Ne kadar ucuz yollara başvuruyorsunuz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hukuk ve ahlak dışı operasyonlar yapıldığını söyleyen Başbakan Yardımcısının olduğu bir yerde…

ATİLLA KART (Devamla) – Bakın, ne kadar duyarsız olduğunuzu, ne kadar milletvekili sorumluluğu duygusundan uzak olduğunuzu gösteriyorsunuz aslında. Bakın, bunu itiraf ediyorsunuz. Bu ne kadar acı bir tablodur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ATİLLA KART (Devamla) – Size isim veriyorum, büro ismi veriyorum…

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Kart..

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı…

ATİLLA KART (Devamla) – …ve hâlâ otuz yıl önceki demagojilere, istismarlara dayanarak savunmaya tenezzül ediyorsunuz. Türkiye’de aslında AKP İktidarının yarattığı talihsizlik de zaten burada düğümleniyor.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) – Demagoji yapma!

ATİLLA KART (Devamla) – Bizi bu noktada karamsarlığa ve endişeye sevk eden de budur değerli arkadaşlarım.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Kart, teşekkür ederim.

Adalet Bakanı, iki dakikalık bir açıklama için söz istiyor efendim.

Buyurun.

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Kart kürsüden dile getirdi; avukatlık mesleğinden hâkim, savcılık mesleklerine geçişe ilişkin sınavlar ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardır.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Sıkıntı orada zaten.

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Bu sınavların sonuçlarını belirlemek, açıklamak tamamen ÖSYM’ye aittir. Adalet Bakanlığının burada en ufak bir yetkisi yoktur. Söz konusu iddialar gündeme getirildikten sonra ÖSYM Başkanlığı bu iddiaları incelemektedir. Bu iddialara ilişkin bir bulgu elde edilirse tarafımıza bildirilecektir ve gereği yapılacaktır. Ancak, Sayın Kart’ın bu kürsüde ya da basın toplantısı salonunda dile getirdiği birçok açıklama, maalesef, ayağı yere basmayan açıklamalardır.

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – Daha önceki sınavlar ne oldu Sayın Bakan?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Sayın Kart kısa bir süre önce, Millî Piyango çekilişlerinde de hile yapıldığına dair beyanlarda bulunmuştur. Bu kürsüden defalarca Adalet Bakanlığında yabancı hâkimlerin, ajanların çalıştığına dair iddialar gündeme getirmiş ve sorular tevcih etmiştir. Bu sorularına her defasında yazılı ve sözlü cevaplar verilmesine rağmen, tekrar tekrar bu iftira niteliğindeki iddiaları…

BEDİİ SÜHEYL BATUM (Eskişehir) – İddia değil, gerçek!

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – …bu kürsüden dile getirmekten çekinmemiştir. Dolayısıyla şunu ifade ediyorum: Sınava ilişkin iddialar ÖSYM tarafından incelenmektedir. Buna ilişkin herhangi bir bulgu olursa gereği yapılacaktır.

OKTAY VURAL (İzmir) – Kopyacılara ne yaptınız ya?

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Kim verdi soruları?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Ancak Sayın Kart’ın her gün bu tür iftiralarını dile getirmesinden dolayı işi gücü bırakıp ona cevap verecek bir mecalimiz de yoktur.

Saygıyla arz ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – İşiniz bu, başka ne işiniz var? İşiniz, adaleti…

BEDİİ SÜHEYL BATUM (Eskişehir) – Sayın Bakan, bari 13 kişiyi kurtarsaydınız. 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Önergeyi kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Kâtip üyeler arasında yine anlaşmazlık var, elektronik cihazla oylama yapacağız efendim.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan, kâtipler arasında anlaşmazlık mı var?

BAŞKAN – Evet.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Hiç anlaşamıyorlar mı?

BAŞKAN – Anlaştıkları zaman da oluyor.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Hiç görmedim bugüne kadar.

BAŞKAN – Görmediyseniz olmamış demektir.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır, önerge reddedilmiştir.

Şimdi 9’uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 9’uncu madde kabul edilmiştir.

10’uncu madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmekte olduğumuz 278 sıra sayılı kanun tasarısının 10. maddesinde “veya davadaki” ibaresinden sonra gelen “talep” ibaresinin kaldırılarak “asıl alacak” ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

           Ali İhsan Köktürk                    Turgut Dibek                     Dilek Akagün Yılmaz

                 Zonguldak                             Kırklareli                                     Uşak

              Mahmut Tanal                   Ömer Süha Aldan                          Atilla Kart

                   İstanbul                                  Muğla                                      Konya

BAŞKAN – Sayın Komisyon, katılıyor musunuz?

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet?

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI EGEMEN BAĞIŞ (İstanbul) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Sayın Atilla Kart, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

ATİLLA KART (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu tekrar saygıyla selamlıyorum.

Sayın Bakan birtakım sorular sordu -Sayın Adalet Bakanı- ama her nedense hemen salonu terk etti. Umuyorum, bir diğer Sayın Bakan bu konuları gerekli duyarlılıkla takip eder, bu konulara açıklama getirir çünkü Sayın Bakan o konuların da yabancısı olmayan bir Bakan.

Hangi konular? Yargıda ABD’yle yapılan değişim programları, hâkim ve savcıların ABD’yle yaptığı değişim programı. Bunları soruyoruz Sayın Adalet Bakanına, Sayın Başbakana. Yıllardır soruyoruz, diyoruz ki: “2005’ten, 2006’dan bu yana Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan Susanne Hayden’lar kimler?” diyoruz Sayın Adalet Bakanı. “İllegal karargâh” diyoruz 2005, 2006’dan bu yana. İçişleri Bakanına soruyoruz. 3 bin kişiyi aşmış. Ne diyor Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı? Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı “Ben de bilmiyorum.” diyor. Bu cevap sizi rahatsız etmiyor mu değerli milletvekilleri? Bu cevap sizi rahatsız etmiyor mu değerli arkadaşlarım? Buradan hareketle diyoruz ki: ”831 yargıç ve savcı ne zamandan bu yana Amerika’ya gidiyor geliyor, ‘değişim programı’ adı altında hangi çalışmaları yapıyor? Neden sadece Amerika, neden başka bir ülke yok? Neden bu süreç 2005-2006’dan bu yana başlamış?”

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) – Hani geçmişi konuşmuyorduk!

ATİLLA KART (Devamla) - Bunu başka somut olaylarla, başka somut bulgularla bir araya getirerek soruyoruz, Türkiye Cumhuriyeti’nden cevap çıkmıyor, “Gelen Kâğıtlar” listesinde yayımlanıyor. Cevap nereden çıkıyor biliyor musunuz? Cevap nereden geliyor? Cevap Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinden geliyor! ABD Büyükelçiliği, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyelerine davetiye gönderiyor, “14 Haziran tarihinde Türkiye ile ABD arasındaki değişim programı çerçevesinde görev yapan hâkim ve savcılar onuruna verilen resepsiyona sizleri davet ediyoruz.” diyor. ABD cevap veriyor, sen niye cevap vermiyorsun, siz niye cevap vermiyorsunuz, neden cevap veremiyorsunuz? Gizlemek istediğiniz bir şey mi var, illegal bir yapı mı var, açıklayamayacağınız bir yapı mı var, hesabını veremeyeceğiniz bir durum mu var? Neden cevap veremiyorsunuz? Bunlara cevap vermek gerekmez mi değerli milletvekilleri? Bunların cevabını merak etmek sadece bizim sorumluluğumuz mu? Sizin de sorumluluğunuz değil mi? Siz de milletvekili değil misiniz?

Bakın, “illegal karargâh” derken gelişigüzel konuşmuyoruz Sayın Adalet Bakanı, Sayın Hükûmet. “Tutuklamalarda, tahliye süreçlerinde hâkim ve savcılar dışında etkili olan mekanizmalar var.” diyoruz. Bunları somut örnekleriyle anlatıyoruz, diyoruz ki: “Deniz Yıldırım” diye bir gazeteci var. Deniz Yıldırım hakkında ikinci aydan itibaren savcılar tahliye mütalaası vermiş, efendim, mahkeme 2’ye 1 de reddediyor. “Olabilir, mahkeme kararıdır, başımızın üstüne.” diyoruz, “Mahkemenin takdiridir.”  diyoruz. Peki, o evrakta hâkim ve savcı dışında başka birisinin yazısının olması, mütalaasının olması, böyle bir şey olabilir mi değerli milletvekilleri? Böyle bir şey sizi rahatsız etmiyor mu?

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Varsa rahatsız eder.

ATİLLA KART (Devamla) – Belgesini sunduk değerli arkadaşlarım. Bu belgeyi sunduk ama cevap alamıyoruz değerli arkadaşlarım, cevap alamıyoruz. Bunu kime soracağız?

OSMAN ÇAKIR (Düzce) – Savcılığa sorun.

ATİLLA KART (Devamla) – Bu soruyu sizin de sormanız, takip etmeniz gerekmiyor mu? Ama sormuyorsunuz, siz bunları karartıyorsunuz. Sorun burada. Siz, iktidarın söylediğini, iktidarın yaptığını denetlemek gibi bir misyonunuzun olduğunun idrakinde değilsiniz, sorun bu. Böyle bir sorumluluğunuzun olduğunun bilincinde değilsiniz. Maalesef, Türkiye’de demokrasinin ve hukukun önündeki temel sorun budur. Siz sadece burada, Sayın İyimaya’nın ifadesiyle, parmak demokrasisini uyguluyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Bizim idrak sorunumuz yok.

ATİLLA KART (Devamla) – Burada, sorun budur Türkiye’de, demokrasinin yaşadığı temel sorun budur. Bu temel sorun karşısında hangi paketi getirirseniz getirin adaleti tesis etmek maalesef mümkün değildir. Türkiye gerçeği budur değerli milletvekilleri.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Kart, teşekkür ediyorum efendim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler…  Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

10’uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler…  Kabul etmeyenler… 10’uncu madde kabul edilmiştir.