DÖNEM: 24                          CİLT: 21                         YASAMA YILI: 2

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

109’uncu Birleşim

22 Mayıs 2012 Salı

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Kars Milletvekili Yunus Kılıç’ın, Dünya Süt Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

2.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 22 milletvekilinin, Karadeniz Ereğlisi tersaneler bölgesinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/283)

2.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 milletvekilinin, Kızılaya yapılan yardımlardaki azalmanın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/284)

3.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 26 milletvekilinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşu ve artmasının temel nedenleri ile bunların ülke ekonomisine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/285)

B) Tezkereler

1.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 7-11 Nisan 2012 tarihlerinde Çin'e yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/876)

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 75 inci maddesine göre geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/877)

C) Önergeler

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, (2/47) esas numaralı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/46)

 

V.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- MHP Grubunun, 27/3/2012 tarihinde 3957 sayı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir komuta sisteminde yer alan asli ve en önemli unsurlarından birisi olan astsubayların yaşadığı sıkıntıların araştırılması, Hükûmetin uygulamalarından dolayı ortaya çıkan mağduriyetin tespiti, bu sorunların giderilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 22/5/2012 Salı günkü birleşiminde okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşimde yapılmasına ilişkin önerisi

B) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Gündemdeki sıralama ile  Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 248 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak, bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

VI.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da içme suyu temini için elektrik kullanan köylülerin faturalarının Devlet tarafından ödenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, öğretmen atamalarına ve okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/31) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, meslek liselerinin öğrenci sayısının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/32) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

4.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, ilköğretim ve lise müfredatlarına “İnsan Hakları Tarihi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” dersleri konulmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/46) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki imam hatip lisesinin eksiklerinin tamamlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/62) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum Atatürk Üniversitesindeki öğretim görevlilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/65) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

7.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin öğrenci kapasitesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/66) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı  

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki eğitim koşullarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/68) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

9.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde eğitimin sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/78) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde eğitimin yeterliliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/83)  (Cevaplanmadı) 

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır illerindeki üniversitelerin bazı ihtiyaçlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/120) (Cevaplanmadı) 

12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır, Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane illerindeki okulların bazı ihtiyaçlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (Cevaplanmadı) 

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların bazı ihtiyaçlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) (Cevaplanmadı) 

14.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul’un bazı ilçelerindeki okullarda birleşik sınıf uygulamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/133)  ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı  

15.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’un bazı ilçelerindeki okullarda birleşik sınıf uygulamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/134)  ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı  

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illere tarım meslek lisesi açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/139) (Cevaplanmadı)

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a adalet veya sağlık meslek lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) (Cevaplanmadı)

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, atama bekleyen öğretmenlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/211) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ilköğretim okullarında seçmeli olarak okutulan medya okuryazarlığı dersine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) (Cevaplanmadı)

20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesinde çalışan personelin özlük haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) (Cevaplanmadı)

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerdeki araştırma görevlilerinin kadro sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/218) (Cevaplanmadı)

22.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, ücret karşılığı görevlendirilen ve atanmayı bekleyen öğretmenlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/246) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

23.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, öğretmen atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/250) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

24.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eş durumu tayin dönemlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/257) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

25.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, özür grubu atamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/363) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

26.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, öğretmen atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/382) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

27. İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, özür grubu atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/385) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

28.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, öğretmen atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/386) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun Anadolu Öğretmen Lisesi Projesi’ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/597) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

30.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Endüstri Meslek Lisesi Projesi’ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/598) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

31.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şubat dönemi özür grubu atamalarının kaldırılmasına ve yaşanan mağduriyete ilişkin sözlü soru önergesi (6/608) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

32.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin Ortaöğretim Pansiyonu Projesi’ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/612) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

33.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Ortaöğretim Pansiyonu Projesi’ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/614) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

34.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmenlerin eş durumu ve özür grubu atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/616) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

35.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Ticaret Meslek Lisesi Projesi’ne sözlü soru önergesi (6/618) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

36.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Merkez İlköğretim Okulu Projesi’ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/647) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

37.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun Anadolu Lisesi Projesi’ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/650) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

38.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/680) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

39.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, öğretim elemanları arasındaki maaş farkına ilişkin sözlü soru önergesi (6/681) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

40.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, özür grubu atamalarına ve bir iddiaya ilişkin sözlü soru önergesi (6/682) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özür durumu tayini uygulamasında başvuru hakkının genişletilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/890) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

42.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, öğretmen atamalarına ve öğretmen açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/930) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özel sigortaların, özür grubu dönem atamalarında geçerli olmamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin sözlü soru önergesi (6/1093) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

44.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, öğretmen atamalarına ve öğretmen açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1148) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmen açığına ve atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1194) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

46.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir köyün yeni bir ilköğretim okulu binası ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1514) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

47.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü’ndeki bir ilköğretim okuluna bakım-onarım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1518) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

48.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir köye ilköğretim okulu yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1524) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

 

VII- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/618) (S. Sayısı: 248)

VIII.- AÇIKLAMALAR

1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

 

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

 

X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Çanakkale’deki termik santrallere ve çevreye verdiği zararlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan  Bayraktar’ın cevabı (7/6061)

2.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Anadolu Ajansı bünyesinde çalışanlar ve kurum politikalarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/6214)

3.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, TRT kanallarına konuk olarak katılan milletvekillerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/6215)

4.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, çinko cürufu adlı tehlikeli atığın yurda sokulduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/6301)

5.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, bir çay markasına uygulanan gümrük vergisi oranına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/6302)

6.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, bazı tarihî binaların restorasyonu sırasında çıkan yangınlara ve alınan tedbirlere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/6333)

7.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’de su taşkınlarından dolayı yaşanan sorunlara ve alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/6362)

8.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü için kiralanan hizmet binasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/6409)

9.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Orman Bölge Müdürlüğünün son on yıl içinde Eskişehir’de yaptığı ihalelere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/6449)

10.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, orman yangınlarına ve orman yangınları ile mücadeleye ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/6450)

11.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Ankara Radyosu yöneticileri ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/6492)

12.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, kamu spotu reklamları ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/6494)

13.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Zonguldak-Çaycuma’da Filyos Deresi üzerindeki bir köprüde meydana gelen kazaya ve HES inşaatlarının olumsuz etkilerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6508)

14.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Elmalı Devlet Hastanesinin yeri karşılığında yeni bir hastane yapılmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6509)

15.- İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, Maltepe sahili düzenleme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6512)

16.- İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, Beykoz’da çocuk parklarına ve yeşil alanlara baz istasyonları kurulacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6518)

17.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Doğu Sınır Kapısının ne zaman açılacağına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/6527)

18.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kapalı alanlarda tütün kullanımına kesilen para cezalarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/6545)

19.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir genelgeye ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/6558)

20.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, tekstil sektöründe iflas eden şirketlere ve işsiz kalan işçilerin mağduriyetine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/6574)

21.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstiklal Mahkemeleri zabıtlarının incelenmesine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/6575)

22.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, makam aracına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/6884)

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak iki oturum yaptı.

Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel, 18 Mayıs Kırım Sürgününün yıl dönümüne,

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na,

Muş Milletvekili Demir Çelik, Dünya Ana Dil Günü’ne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, Türkiye'nin, ulusal gençlik konseyine ve kapsamlı gençlik politikalarına sahip olmadığına ve gençlerin devletten kendilerine yönelik politikalar geliştirmesini beklediğine,

Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Ziraat Bankasının kredi oranlarını düşürmesi nedeniyle çiftçilerin mağdur olduğuna ve buğday fiyatıyla ilgili bir açıklama yapılmadığına,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde terörist saldırıda 3 askerin şehit olmasına ve İktidarın terörle mücadelede güçlü bir irade ortaya koyması gerektiğine,

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi olarak gıda güvenliği sağlanarak okul sütünün verilmesinden yana olduklarına,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’da içme suyunun kirliliğine ve Malatya’nın Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe köyünde 22 çocuğun sütten zehirlendiğine,

Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, futbolun şiddet aracı olmaması gerektiğine ve bu konuda kulüplerin de sorumluluğu olduğuna,

Bursa Milletvekili Necati Özensoy, Kırım Sürgününün 68’inci yıl dönümüne,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde terörist saldırıda 3 askerin şehit olmasına ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra çıkan olaylara,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde terörist saldırıda 3 askerin şehit olmasına ve Uludere’de sınır kaçakçılığı olaylarıyla ilgili medyada yer alan iddiaların Hükûmet tarafından açıklığa kavuşturulması gerektiğine,

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde terörist saldırıda 3 askerin şehit olmasına ve terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ve 24 milletvekilinin, fındık üreticisinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin (10/280),

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 25 milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye verdiği zararların (10/281),

İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 21 milletvekilinin, Üçüncü Boğaz Köprüsü’nün güzergâhının tespiti ve ihale edilmesinde yaşanan sorunların ve bunların çözüm yollarının (10/282),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının;

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

9’uncu sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/473) (S. Sayısı: 155),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile 9 Milletvekilinin; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 11 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ile 53 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 2 Milletvekilinin; Muş Milletvekili Demir Çelik’in Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/489, 2/488, 2/494, 2/496, 2/497) (S. Sayısı: 232) yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/552) (S. Sayısı: 226) görüşmeleri tamamlanarak,

4’üncü sırasında yer alan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 137 ve 138 Sayılı Guvernörler Kurulu Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/553) (S. Sayısı: 179),

5’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/543) (S. Sayısı: 235),

6’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/445) (S. Sayısı: 97) görüşmeleri tamamlanarak,

7’nci sırasında yer alan, Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının 21 inci Maddesinin Tadil Edilmesine İlişkin Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı: 101),

8’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/357) (S. Sayısı: 153),

10’uncu sırasında yer alan, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/551) (S. Sayısı: 178),

11’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/295) (S. Sayısı: 59) görüşmeleri tamamlanarak,

12’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/478) (S. Sayısı: 127)

Yapılan açık oylamadan sonra kabul edildi.

Alınan karar gereğince, 22 Mayıs 2012 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 17.53’te birleşime son verildi.

 

                                                        Mehmet SAĞLAM

                                                           Başkan Vekili

 

       Mustafa HAMARAT                                                            Bayram ÖZÇELİK

                   Ordu                                                                                Burdur

               Kâtip Üye                                                                          Kâtip Üye

 

 

                                                                                                                 No: 149

II.- GELEN KÂĞITLAR

18 Mayıs 2012 Cuma

Tasarılar

1.- Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/620) (Avrupa Birliği Uyum; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/621) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/622) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Kaynaklı ve Azerbaycan Cumhuriyetinden Transit Geçen Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Taşınması İçin Münhasır Boru Hattı Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/623) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

5.- Dünya Turizm Örgütü Statüsünün 38 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/624) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2012)

6.- Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/625) (Plan ve Bütçe; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

7.- Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı (1/626) (Adalet; İçişleri; Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum; İnsan Haklarını İnceleme ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

8.- Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (1/627) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe; Tarım, Orman ve Köyişleri; Avrupa Birliği Uyum ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2012)

Teklifler

1.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 29/8/1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/573) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

2.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın; 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/574) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

3.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/575) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/576) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/577) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile 26 Milletvekilinin; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilen İşçilerle Geçici Personelin Memur ya da Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/578) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

7.- İstanbul Milletvekilleri Sedef Küçük ve Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/579) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

8.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un; İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/580) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

9.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/581) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

10.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/582) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

11.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Sigortacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/583) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

 

                                                                                                                                No: 150

21 Mayıs 2012 Pazartesi

Tasarı

1.- Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/628) (Plan ve Bütçe; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük'ün; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/584) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

2.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/585) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

3.- Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/586) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/587) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

5.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/588) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)              

6.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/589) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)             

7.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün'ün; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/590) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/401) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma tarihi: 21.05.2012) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Kamu Yönetimi ve Kamu Personel Sisteminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/525) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tarihi: 21.05.2012) (GÜNDEME)

3.- 1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmenin 2003 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/540) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 21.05.2012) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Müsteşarlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti İdareyi Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Kamu Yönetimi Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/580) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 21.05.2012) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı: 247) (Dağıtma tarihi: 21.05.2012) (GÜNDEME)

6.- Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/618) (S. Sayısı: 248) (Dağıtma tarihi: 21.05.2012) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Devlet sporcularına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1684) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

2.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki yurtlara ve buralarda kalan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1685) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

3.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki belediyelerin İller Bankasına olan borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1686) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

4.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Zile Öğretmenevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1687) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

5.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Özürlü Memur Seçme Sınavında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1688) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hurda araçta vergi teşviklerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1689) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İstanbul-Tuzla başta olmak üzere dericilik sektöründeki işyerlerinde sendika üyesi olan işçilerin işten çıkartıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1690) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

8.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1691) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

9.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1692) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

10.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Karakoyunlu İlçesindeki bir beldede sulama kanallarının topraktan olmasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1693) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

11.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Ovası sulama kanallarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1694) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

12.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’ya bağlı bazı köylerin sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1695) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

13.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’ya bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1696) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

14.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’ya bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1697) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

15.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Korhan ve Sürmeli Kalelerinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1698) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

16.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan-Malatya yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1699) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve adalet saraylarında çalıştırılan temizlik ve güvenlik elemanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1700) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

18.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sıfır faizli büyükbaş hayvancılık kredisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1701) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

19.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında çalıştırılan şirket elemanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1702) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

20.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmen atamalarında il emri uygulanmasının kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1703) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

21.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tekstil ve hazır giyim sektöründe girdi ve finansman maliyetlerinin artmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1704) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

22.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1705) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

23.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, meslek liselerinde kullanılan makine ve cihazların yenilenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1706) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

24.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1707) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

25.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık alan bazlı gelir desteği ve doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1708) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

26.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, öğretmenlere yönelik şiddete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1709) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

27.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Yiğit’in, doktor hatasından kaynaklanan ölüm ve sakatlanmalar ile kontrol komitelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1710) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

28.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın bazı ilçelerindeki hakim açığına ve adliye hizmetlerindeki yetersizliğe ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1711) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

29.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, emekli belediye başkanlarının özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1712) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

30.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurumlarda görev yapan siyasetçi yakınlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1713) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

31.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın çeşitli bölgelerinde bulunan koçbaşı mezar taşlarının korunmasına ve restore edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1714) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

32.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Alevi vatandaşlara yönelik saldırılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1715) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

33.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kamu ilanlarının dergilerde düzenli olarak yayınlanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1716) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

34.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Akdeniz Üniversitesinin Akseki’de yeni bölümler açmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1717) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

35.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili değerlendirmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1718) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

36.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili değerlendirmelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1719) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

37.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kamuda çalışan avukatların çalışma koşulları ile özlük ve sosyal haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1720) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

38.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kamuda çalışan avukatların çalışma koşulları ile özlük ve sosyal haklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1721) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

39.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kamuda çalışan avukatların çalışma koşulları ile özlük ve sosyal haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1722) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

40.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili değerlendirmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1723) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

41.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Yeşilyurt Alpu Barajına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1724) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

42.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okul sütü nedeniyle yaşanan zehirlenmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1725) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

43.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, hızlı tren projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1726) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

44.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yerköy Devlet Hastanesinin kapasitesinin artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1727) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

45.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2009 Mahalli İdareler seçimlerinden itibaren haklarında şikayet bulunan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1728) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

46.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2009 Mahalli İdareler seçimlerinden itibaren haklarında savcılık izni verilmesi teklif edilen belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1729) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

47.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2009 tarihinden itibaren görevi kötüye kullanma suçundan yargılanan belediye başkanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1730) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

48.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, bazı firmaların sigarayı bıraktırma kampanyası kapsamında vatandaşları arayarak bilgi almalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1731) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde 2003-2012 yılları arasında yapılan imar değişikliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6903) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

2.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Darrüşafaka Cemiyeti Tüzüğünde yapılan değişiklikle sunulan imkânlardan yararlanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı şartının getirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6904) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

3.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya İlinin bölgelere göre teşvik uygulamasındaki yerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6905) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

4.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Anayasa tanıtım spotunun içeriğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6906) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2012)

5.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, KPSS personel alımında sonradan eklenen bölümlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6907) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

6.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, YGS ve KPSS’nin kaldırılması ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6908) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

7.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Fiskobirlik’ten çıkarılan işçilerin mağduriyetine ve fındık üreticilerinin Fiskobirlik’ten olan alacaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6909) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

8.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlar ve bürokratlar tarafından kullanılan uçakların maliyeti, giderleri ve kullanım alanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6910) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

9.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2012 yılları arasında ele geçirilen uyuşturucu miktarına ve madde bağımlılığına karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6911) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

10.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Okul Sütü Akıl Küpü Projesi kapsamında okullarda dağıtılan sütler nedeniyle öğrencilerin zehirlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6912) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

11.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya Battalgazi alt geçidi yapımı nedeniyle mahalle sakinlerinin yaşadığı mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6913) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Başbakanlık Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ve emekli olan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6914) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

13.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, yasaklı kitap, CD, albüm ve filmlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6915) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

14.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Kürecik Radar Üssüne ve burada bulunan askerlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6916) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

15.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, ekmek üretimindeki suistimalleri önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6917) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

16.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, şoför esnafının yaşadığı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6918) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

17.-  Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Çukurova Üniversitesi Narenciye Gen Bahçesi’nin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6919) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

18.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya-Ankara çevre yolu üzerine yapılan AVM’nin araç ve yaya trafiğine olumsuz etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6920) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

19.-  Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Okul Sütü Projesinin ilk gününde yaşanan sütten zehirlenmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6921) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

20.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Bakırköy’de içerisinde Selanik Evi ve Atatürk heykelinin bulunduğu bir arsanın satıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6922) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

21.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik sosyal ve ekonomik politikalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6923) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

22.-  Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, Hancağız Barajında meydana gelen bir kazaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6924) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

23.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6925) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

24.-  Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Sivas’ta Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6926) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

25.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Ataşehir’de bir koruluk alandaki cami ve villa inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6927) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

26.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 1950-2011 yılları arasında yıkılan cami, mescit, mektep ve medreselere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6928) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

27.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul Kaptan-ı Derya Halil Paşa Camiinin yerinde bir muhallebici dükkanının bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6929) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

28.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, polis memurlarının özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6930) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

29.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Başbakan ve Bakanların danışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6931) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

30.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ali Sami Yen Stadının bulunduğu taşınmaza ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6932) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

31.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Balâ’da TİGEM’e ait bir tarım arazisinin özel bir işletmeye kiralanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6933) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

32.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Okul Sütü Projesi kapsamında süt dağıtımı ihalelerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6934) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

33.-  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında süt dağıtımı ihalelerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6935) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

34.-  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6936) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

35.-  Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6937) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

36.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütün denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6938) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

37.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İsrail’e Manavgat Şelalesinden su satışını içeren ticari anlaşmanın gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6939) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

38.-  Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, mevsimlik işçilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6940) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

39.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da yapılacak olan EXPO 2016 organizasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6941) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

40.-  Muğla Milletvekili Tolga Çandar’ın, Muğla-Marmaris-Turgut Köyünde bulunan bir otelle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6942) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

41.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, tiyatroların özelleştirilmesi ile ilgili sözlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6943) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

42.-  Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, MİT’in 1 Mayıs 1977 tarihli olayla ilgili raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6944) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

43.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Batman’daki bir Ermeni Kilisesinin çöp alanı olarak kullanıldığı iddialarına ve ülkemizdeki farklı grupların ibadet ve ibadethanelerine yönelik taleplerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6945) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

44.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6946) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

45.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6947) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TRT’nin personel sayısına ve gelir kaynaklarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6948) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

47.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6949) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

48.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Bakırköy L Tipi Cezaevinin sağlık personeli sorununa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6950) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

49.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, elektronik kelepçe uygulamasına ve alımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6951) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

50.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6952) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TMK kapsamında yargılanan çocuklardan tazminat talebine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6953) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

52.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Sincan 1 ve 2 Nolu F Tipi Cezaevlerinde var olduğu iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6954) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

53.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, hasta tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6955) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakırköy L Tipi Cezaevinde sağlık personeli sayısının yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6956) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

55.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve Özel Yetkili Mahkemelerde yıllar itibariyle açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6957) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

56.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6958) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

57.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, öğretmen atamaları nedeniyle ailelerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6959) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

58.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir Zihinsel Özürlü Kadınlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım hizmeti alan engellilere ve çalışan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6960) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

59.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6961) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

60.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir vatandaşımızın incelemeli elektrikli araç patenti almasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6962) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

61.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ülkemizde 2007-2011 yılları arasında meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6963) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

62.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 657 Sayılı Kanun uyarınca 4-C statüsünde çalışan personelin özlük haklarına ve 2007-2011 yılları itibarıyla kamuya atanan toplam 4-C’li personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6964) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

63.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta son beş yıl içeresinde müşavirlik kadrosuna atanan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6965) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

64.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, ücretli öğretmenlerin SGK primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6966) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

65.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6967) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

66.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul ve Şanlıurfa illerinin nüfus istatistiklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6968) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

67.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şişli’de Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olan arsanın satışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6969) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

68.-  Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, orta ve küçük işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6970) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

69.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6971) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

70.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, yıkım kararı alınan Çaycuma Anadolu Lisesi eski binasının yıkılmamasına ve Çaycuma Köprüsünün çökmesinde ihmal olduğu iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6972) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

71.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Akköy 2. HES Projesinin çevreye verdiği zararlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6973) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

72.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6974) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

73.-  İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Kütahya-Simav depremi nedeniyle meydana gelen zarara ve yapı güçlendirme kredilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6975) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

74.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Aliağa’da doğanın ve halk sağlığının korunması için yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6976) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

75.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6977) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

76.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, meslek mensubu olmayanların büyükelçi olarak atanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6978) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

77.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, 2009 yılında Hollanda’da kaçırılan bir Türk vatandaşının akıbetine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6979) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

78.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Füze Kalkanı Sistemi kapsamında istihbarat bilgilerinin İsrail ile paylaşılacağı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6980) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

79.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6981) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

80.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6982) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

81.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’nın teşvik planında 2. Bölgeye dahil edilmesine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6983) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

82.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilerinin yaşadığı iddia edilen sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6984) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

83.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 döneminde EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralinde üretilen elektrik enerjisine ve üretim esnasında yaşanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6985) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

84.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6986) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

85.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedellerinin gizlendiği iddialarına ve bedeli ödeyen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6987) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

86.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Amasra’da üretimi yapılan kömürün analiz değerlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6988) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

87.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de elektrik dağıtımında ve faturaların son ödeme tarihlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6989) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

88.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrik dağıtım sisteminde oluşan kayıp-kaçak oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6990) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

89.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, iletim ve dağıtım gerilimi seviyesindeki şebeke kayıp oranlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6991) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

90.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrik dağıtım şirketlerinin kayıp-kaçak hedef öngörülerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6992) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

91.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yapılan çalışmalara ve bu çalışmaların sonucuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6993) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

92.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Elektrik İşleri Etüt İdaresinin kapatılarak Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün kurulmasının enerji verimliliği çalışmalarına etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6994) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

93.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrik özelleştirmeleri sonucu vatandaşın pahalıya elektrik tükettiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6995) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

94.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrik dağıtımın özelleştirmelerine ve sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6996) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

95.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrik kesme ve bağlama bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6997) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

96.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrik dağıtım şirketlerince belirlenen sayaç sökme ve takma bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6998) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

97.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, enerji kimlik belgesi ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6999) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

98.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, enerji talebindeki dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7000) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

99.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, doğal gaz santrali lisansı verilme şartlarına ve enerjide dışa bağımlılığa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7001) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

100.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7002) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

101.-               Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektriğe yapılan zamlara ve kaçak elektrik kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7003) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

102.-               Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, 2003-2012 yılları arasındaki enerji yatırımlarına ve yatırım teşviki alan firmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7004) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

103.-               Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Akarsu Göleti su depolama alanı içinde kalan yüksek gerilim hattı direklerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7005) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

104.-               Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığın hizmet binasına ve Bakanlıkta çalışan personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7006) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

105.-               Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, bir sayısal oyunun bayiliklerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7007) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

106.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7008) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

107.-               Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7009) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

108.-               Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Adıyaman’da haksız yere ödendiği tespit edilen doğrudan gelir desteği ödemelerinin iadesinin talebi nedeniyle çiftçilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7010) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

109.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’da arıcılığın desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7011) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

110.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’da ekonominin canlandırılması ve ceviz ekiminin desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7012) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

111.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’da hayvancılığın desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7013) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

112.-               İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, okullarda uygulamaya başlanan Okul Sütü Projesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7014) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

113.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7015) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

114.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ziraat mühendislerinin işsizlik sorununa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7016) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

115.-               Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, son on yıldaki tarımsal üretim miktarı ve tarımsal girdi fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7017) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

116.-               Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Kızıltepe Ovasındaki çiftçilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7018) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

117.-               Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, zirai ilaç konusunda yapılan çalışmalara ve gıda denetimlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7019) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

118.-               Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, hal kayıt sistemine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7020) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

119.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7021) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

120.-               Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, gümrük muayene memurlarının denetmen ve denetmen yardımcılığı kadrolarına geçişlerinin engellenmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7022) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

121.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Başakşehir İlçesindeki çarpık yapılaşmaya ve ruhsatsız bir binaya işyeri açma ruhsatı verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7023) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

122.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7024) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

123.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TMK kapsamında yargılanan çocuklardan tazminat talebine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7025) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

124.-               Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’ndeki bir belediye başkanının Kur’an-ı Kerim’in içerisine kendi resmini koyarak dağıttırdığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7026) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

125.-               Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, valiliklerin resmi internet sitelerinden Atatürk’e ait resimlerin ve sözlerin kaldırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7027) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

126.-               Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, polislerin sosyal medyada örgütlenmelerinin genelgeyle organize suç kapsamına alındığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7028) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

127.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, polis tarafından gözaltına alınan bir asker kişinin sağlık kontrolleri sırasında kaçarken hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7029) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

128.-               İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesine ve proje kapsamında yıkılan camilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7030) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

129.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen halkoyunları etkinliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7031) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

130.-               Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’nın kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7032) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

131.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Kars’taki yol çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7033) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

132.-               Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır-Kars çevresinde PKK’nın eylemlerine karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7034) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

133.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7035) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

134.-               Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Çorlu’da suç oranlarının artmasına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7036) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

135.-               Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’a izinli olarak gelen bir askerin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7037) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

136.-               Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içeresinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7038) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

137.-               Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri arasında yer almamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7039) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

138.-               Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Ani Antik Kentinin yanında bulunan Ermenistan’a ait taş ocaklarında dinamit kullanıldığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7040) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

139.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, başta Batman olmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerindeki tarihi ve kültürel yapıların korunması için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7041) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

140.-               Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Hacı Bektaş Veli Müzesinde açılması düşünülen hediyelik eşya reyonlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7042) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

141.-               Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’da bulunan bir kervan sarayın restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7043) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

142.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Ağrı Dağı’nın turizme açılması için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7044) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

143.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında çalışan personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7045) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

144.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7046) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

145.-               Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de müze açılıp açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7047) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

146.-               Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7048) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

147.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7049) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

148.-               Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, eski model araçlardan yüksek oranda vergi alınacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7050) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

149.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ortaöğretim ders müfredatındaki değişikliklerden kaynaklanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7051) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

150.-               Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, 19 Mayıs kutlamalarına yönelik Danıştay kararı hakkındaki bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7052) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

151.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, öğretmen açığına ve atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7053) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

152.-               Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, öğretmenlerin ve akademisyenlerin maaşlarına ve ek ödemelerinde artış yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7054) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

153.-               Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, üniversitelerde akademik personel açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7055) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

154.-               Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7056) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

155.-               Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, 2003 yılında bugüne kadar ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan sınavlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7057) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

156.-               Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenlerin güvenliğinin sağlanması hususunda alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7058) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

157.-               Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, dershanelerin kapatılması ile ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7059) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

158.-               Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 2012 KPSS başvurularında ek süre taleplerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7060) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

159.-               Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, okullarda başlatılan Okul Sütü Projesi kapsamında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7061) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

160.-               Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, ücretli çalıştırılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7062) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

161.-               Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’ın eğitim alanındaki ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7063) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

162.-               Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, mekatronik alanıyla ilgili lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere ve liselere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7064) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

163.-               İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, yıkım kararı alınan Çaycuma Anadolu Lisesi eski binasının ve yeni yapılacak okul binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7065) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

164.-               Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7066) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

165.-               Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’ya bağlı bir köyün okul sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7067) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

166.-               Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları için önemli günlerin ders kitaplarında yer almasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7068) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

167.-               Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2012 YGS sınavı sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7069) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

168.-               Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, KPSS başvuru süresinin kısıtlı olması nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7070) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

169.-               Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, öğretmenlere yönelik şiddete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7071) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

170.-               Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlık müşavirliği kadrosuna atanan üst düzey yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7072) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

171.-               Ankara Zühal Topcu’nun, öğretmen açığına ve öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7073) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

172.-               Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerine verilen pedagojik formasyon hakkının kaldırılması sonucu doğacak sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7074) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

173.-               Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, özür grubuna bağlı yer değiştirmelere ve öğretmenlerin aile birliğinin korunmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7075) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

174.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7076) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

175.-               İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7077) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

176.-               Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, bazı üniversitelerde kapatılan fakülteler nedeniyle akademik personelin yaşadığı kadro sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7078) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

177.-               Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlere kadro verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7079) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

178.-               Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ücretli öğretmenlerin mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7080) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

179.-               Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin uzman yardımcılığı sınavına girmesine getirilen sınırlamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7081) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

180.-               Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, Okul Sütü Projesi kapsamındaki ihalelere ve zehirlenme iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7082) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

181.-               Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7083) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

182.-               Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7084) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

183.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7085) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

184.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 28 Şubat 1997 tarihli MGK kararlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7086) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

185.-               İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Anıtkabir ziyaretçi sayısının internet sitesinde yayınlanması uygulamasının kaldırılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7087) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

186.-               İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, zorunlu askerlik hizmetine ve cinsel yönelimi farklı olan kişilerin askerlikten muaf tutulma koşullarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7088) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

187.-               Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7089) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

188.-               Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Belkıs Pompaj Sulama İstasyonunda oluşan hasara ve hasar nedeniyle çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7090) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

189.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Gediz Nehrinin ıslahına ve bölgede selden zarar gören çiftçilerin sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7091) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

190.-               Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, bir belediye başkanının iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7092) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

191.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Akköy 2. HES Projesinin çevreye verdiği zararlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7093) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

192.-               Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, su ile ilgili kurum ve çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7094) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

193.-               Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca ilçesindeki su kesintilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7095) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

194.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7096) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

195.-               Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Akarsu Sulama Göleti Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7097) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

196.-               Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Gönen Ovasındaki çeltik üreticilerinin sulama sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7098) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

197.-               Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7099) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

198.-               Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Türk ilaç sanayiinde fiyatlandırmada yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7100) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

199.-               Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Bakanlık tarafından kullanılan Kronik Hastalıklar Takip Programı ile diğer programlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7101) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

200.-               Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, trafik kazalarında yaşanan can kayıplarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7102) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

201.-               Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, ALS hastalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7103) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

202.-               Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’ya bağlı bir köydeki sağlık ocağının personel ve tadilat sorununa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7104) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

203.-               Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Erzurum ve ilçelerinde görevli sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7105) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

204.-               Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, İstanbul ve ilçelerinde görevli sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7106) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

205.-               Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir il ve ilçelerindeki kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7107) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

206.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, okullarda uygulanmaya başlanan Okul Sütü Projesine ve sütten zehirlenen öğrencileri ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7108) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

207.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7109) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

208.-               Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Mersin’de hastanelerin laboratuvar işlerinin ihale edilerek taşeron şirketlerce yerine getirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7110) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

209.-               Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, sağlık hizmetlerinde çalışanların mesai saatlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7111) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

210.-               İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, İzmir’de bir taş ocağı işletmesinin üretim yaptığı yer ile ruhsatına konu yer arasında farklılık olduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7112) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

211.-               Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta son beş yıl içeresinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7113) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

212.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7114) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

213.-               Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’nın yeni teşvik sisteminde 2. Bölgede yer almasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7115) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

214.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7116) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

215.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/7117) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

216.-               Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, tutuklu milletvekillerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7118) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

217.-               İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, doğal afetlere karşı alınan önlemlere ve bir Bakanlık kurulması ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7119) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

218.-               Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, uluslararası davalarda ödenen tazminatların ihlallerde sorumluluğu olanlara rücu edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7120) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

219.-               Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, 2. Dünya Savaşı sırasında Topkapı Sarayındaki tarihi eserlerin özel korunma yöntemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7121) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

220.-               Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Başbakan ve Dışişleri Bakanının bazı görüşme ve çalışmalarını İstanbul’da yapmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7122) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

221.-               İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Türkiye Diyanet Vakfına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7123) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

222.-               İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Türkiye Diyanet Vakfında çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı emekli personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7124) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

223.-               İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002 yılından itibaren TDV’nin bazı harcamaları ile TDV aracılığıyla kesilen hayvanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7125) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

224.-               İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Türkiye Diyanet Vakfının yurtiçinde ve yurtdışında 2011 yılında yaptığı nakdi ve ayni yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7126) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

225.-               İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Düzce Çilimli kanalizasyonunun içme suyuna karıştığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7127) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

226.-               İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Türkiye Diyanet Vakfına ait cami sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7128) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

227.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Üsküdar’da 1992-1999 yıllarında inşaatına başlanan ve açılan cami, mescid ve Kur’an kurslarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7129) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

228.-               Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7130) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

229.-               İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 28 Şubat 1997 tarihindeki MGK toplantı tutanaklarının açıklanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7131) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

230.-               İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlere ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7132) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

231.-               Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Tatvan ilçe merkezinde bazı mahallelerin afet bölgesi kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7133) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

232.-               Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Bel-Beton AŞ’nin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7134) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

233.-               Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7135) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

234.-               Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Gökçeler Barajına ve Manavgat’da yapımı süren bir HES çalışmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7136) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

235.-               Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara yapılan bağışların gelir vergisinden düşülmesi uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7137) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

236.- İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, Sultanbeyli’de bir mahallenin isminin değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7138) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

237.-               Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, TOKİ tarafından yaptırılan konutların yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7139) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

238.-               Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kamu kurumlarında boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7140) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

239.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemizdeki Suriyeli muhalif mültecilerin toplam sayılarına ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7141) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

240.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yapılan bazı atamalarda KPSS belgesi ve yeterlilik belgesi aranmadığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7142) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

241.-               İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Başkanlık sistemi ile ilgili tartışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7143) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

242.-               Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, TRT’nin gelir ve giderleri ile özelleştirip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7144) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

243.-               İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, 12 Haziran 2011 ile 9 Mayıs 2012 tarihleri arasında terör nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7145) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

244.-               İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2010 yılında Kral Faysal Vakfı tarafından verilen ödüllere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7146) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

245.-               Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Melih Gökçek’in bir sosyal paylaşım sitesindeki bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7147) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

246.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Habur Sınır Kapısındaki yoğunluğa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7148) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

247.-               Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, muhtaç aylığı bağlananlara ve burs verilen öğrencilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7149) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

248.-               Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Başbakan’ın bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7150) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

249.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/7151) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

250.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde zarar gören binalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/7152) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

251.-               Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, bir hükümlüye cezaevinde özel koşullar uygulandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7153) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

252.-               İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Pozantı Cezaevindeki çocukların Ankara’ya nakli nedeniyle ailelerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7154) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

253.-               Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, 2007-2011 yılları arasında Cumhurbaşkanı ve Başbakan aleyhine yapılan suç duyurularına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7155) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

254.-               Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, son on yılda zaman aşımına uğrayan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7156) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

255.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, bir hükümlünün cezaevi koşullarındaki ayrıcalığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7157) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

256.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şakran Cezaevinde tutuklu ve hükümlülere yapıldığı iddia edilen bir takım uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7158) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

257.-               Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Bilişim Bürosunun bazı uygulamalarıyla ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7159) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

258.-               Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, şiddet gören ve koruma tedbiri uygulanan kadınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7160) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

259.-               Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzalanan işbirliği protokolünün kapsamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7161) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

260.-               Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, çocuk yoksulluğu oranlarına ve bununla mücadele etmek için yürütülen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7162) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

261.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7163) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

262.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, Özürlü Memur Seçme Sınavı sonrası yapılacak atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7164) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

263.-               İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Engelliler Kanununun gerektirdiği düzenlemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7165) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

264.-               Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/7166) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

265.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/7167) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

266.-               Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7168) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

267.-               Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, bir şirketin işçilerle imzalamak istediği sözleşmenin şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7169) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

268.-               Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7170) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

269.-               Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7171) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

270.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, Özürlü Memur Seçme Sınavı sonrası yapılacak atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7172) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

271.-               Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, belediyelerin alt yapı çalışmalarının desteklenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7173) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

272.-               Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’teki bir köyde doğal afet nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7174) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

273.-               Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis-Yolalan’da bir mahallede selden zarar görenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7175) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

274.-               Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, 2003-2012 yılları arasında Antalya’da yabancı gerçek ve tüzel kişilere satışı yapılan taşınmazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7176) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

275.-               Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Turizm Öncelikli Yöre Belediyeleri Listesine ve bu listede yer alan belediyelere gerçekleştirilen yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7177) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

276.-               Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7178) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

277.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi nedeniyle yaşanan mağduriyete ve yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7179) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

278.-               Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Malkara Tekkeköy ve Kozyörük’teki dere ve baraj sularındaki kirliliğe ve alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7180) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

279.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7181) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

280.-               Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık müşavirliği kadrosuna yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7182) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

281.-               İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7183) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

282.-               Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Türkiye-Suriye arasında yapılan anlaşmalara ve Suriye haber ajansı SANA’da yer alan bazı haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7184) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

283.-               Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/7185) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

284.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında Gürcistan ve Irak’la olan ihracat ve ithalat miktarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/7186) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

285.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer Termik Santraline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7187) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

286.-               Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7188) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

287.-               Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’ün enerji alanında yaşadığı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7189) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

288.-               Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, polis tarafından öğrencilere orantısız müdahalelerde bulunulduğu iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7190) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

289.-               Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7191) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

290.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, spor müsabakalarındaki şiddet olaylarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7192) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

291.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’a yapılacak yeni stada ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/7193) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

292.-               Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, şap aşısına ve şap hastalığı nedeniyle üreticilerin uğradıkları zararlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7194) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

293.-               Manisa Milletvekili Salih Fırat’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlerle ilgili bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7195) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

294.-               Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, çiftçilerin firmaların usulsüz fatura kesmelerinden kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7196) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

295.-               Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, pamuk fiyatlarına ve üretiminin artırılmasına yönelik tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7197) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

296.-               Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2 Mayıs 2012’de ilköğretim okullarında dağıtılan sütlere ve öğrenci zehirlenmelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7198) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

297.-               Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Van Gölünde yaşayan inci kefalini korumak için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7199) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

298.-               Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, gıda kontrollerinde laboratuvar sonuçları olumsuz bulunan firmalara yönelik yaptırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7200) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

299.-               Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7201) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

300.-               Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, tarım sigortası uygulamasına ve Antalya’da tarım sigortası yaptıran çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7202) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

301.-               Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, 2003-2012 yılları arası çiftçilere yapılan destek ödeneği miktarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7203) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

302.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, katılım öncesi yardım aracı kırsal kalkınma birleşeni çerçevesinde ülkemizde kullanılan fonlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7204) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

303.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Okul Sütü Projesine ve bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7205) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

304.-               Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, soğan ve pancar üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7206) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

305.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşlarımıza ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7207) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

306.-               Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hatay’daki Suriye’den gelen sığınmacılarla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7208) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

307.-               Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Didim İlçesinde Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7209) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

308.-               Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Doğanşehir İlçesine ne zaman kaymakam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7210) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

309.-               Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya İl Özel İdaresinden gönderilen personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7211) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

310.-               İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, Didim’de Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7212) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

311.-               Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Akseki İlçesinin su sorununa ve İbradı İlçesinin sınır değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7213) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

312.-               İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, Ankara’da Emniyet Parkına inşa edilen reklam panosuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7214) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

313.-               Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, polislerin çalışma şartları ve özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7215) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

314.-               Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Adana’da kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7216) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

315.-               Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7217) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

316.-               Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da son 10 yıl içinde uyuşturucu madde bağımlılığı dolayısıyla ölen ve tedavi gören kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7218) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

317.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 4 Mayıs 2012 tarihinde Çağlayan’da yaşanan olaylara ve emniyet güçlerinin müdahalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7219) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

318.-               Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, polisin plastik mermi kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7220) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

319.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, cazibe merkezi iller kapsamında Diyarbakır’a yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7221) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

320.-               Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon Meydan Parkında kaldırılan bazı büstlere ve bir panoya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7222) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

321.-               Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Gazipaşa, Akseki ve İbradı İlçelerinin turizm potansiyelinin artırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7223) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

322.-               Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7224) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

323.-               Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da kongre turizminin gelişmesi için yapılan çalışmalara ve kongre merkezi inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7225) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

324.-               Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, Ayasofya Camisinin ibadete açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7226) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

325.-               Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Yugoslavya tarafından Türk vatandaşlarına ait mülklerin millileştirilmesi sonucu ödenen tazminata ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7227) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

326.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7228) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

327.-               Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7229) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

328.-               Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan kullandıkları kredileri geri ödeyemeyen vatandaşlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7230) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

329.-               İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, engellilerin vergi indirimli araç alımlarında uygulanan kıstaslara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7231) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

330.-               Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, 2-B arazileri için belirlenen fiyatlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7232) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

331.-               Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütlerle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7233) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

332.-               Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, okul sütü nedeniyle yaşanan zehirlenmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7234) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

333.-               Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, öğretmenlere yönelik artan şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7235) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

334.-               Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Gazipaşa İlçesinde fakülte ve ortaöğretim kurumları açılması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7236) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

335.-               İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, İmam Hatip Liseleri okul ve öğrenci sayıları ile mezunların iş sahalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7237) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

336.-               Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2012 YGS sonrası adayların başarısızlık, nedenlerine ve sınava katılmayan adaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7238) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

337.-               Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7239) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

338.-               Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da ilköğretim ve ortaöğretim okullarında bulunan güvenlik görevlisi sayısına ve alınan güvenlik önlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7240) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

339.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında yapılan ihalelere, ihale şartlarına ve ihaleyi kazanan firmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7241) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

340.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Okul Sütü Projesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7242) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

341.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen atamalarında resim ve müzik öğretmenlerine ayrılan kontenjanın yeterliliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7243) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

342.-               İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, ÖMSS’ye göre yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7244) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

343.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin’den Trabzon’a atanan bir kamu görevlisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7245) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

344.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Trabzon ve Diyarbakır’da bulunan sağlık meslek lisesi ve öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7246) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

345.-               İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Düzce’nin bazı ilçelerinin kanalizasyon arıtma tesisinin bulunmamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7247) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

346.-               Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’in içme suyu sorununa ve bu konudaki çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7248) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

347.-               Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Refahiye İlçesinde bulunan Gülen ve Dumanlı ormanlarında sarıçam ağacı kesiminde kıyım yapıldığı iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7249) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

348.-               Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7250) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

349.-               İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, lösemi hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlarda yaşanan sıkıntılara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7251) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

350.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 663 sayılı KHK ile Bakanlığa verilen kişisel verilerin paylaşılması yetkisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7252) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

351.-               İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, okul sütü nedeniyle yaşanan zehirlenmelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7253) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

352.-               Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Suriyeli sığınmacılar için kurulan konteyner kamptaki polikliniğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7254) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

353.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Düzce’nin bazı ilçelerinde kanalizasyon arıtma tesisi bulunmaması nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7255) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

354.-               Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis-Hizan’da ambulans ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7256) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

355.-               Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, hemşirelerin özlük haklarına ve hemşire istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7257) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

356.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Okul Sütü Projesi kapsamında dağıtılan sütler nedeniyle zehirlenmeler meydana geldiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7258) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

357.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite hastaneleriyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7259) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

358.-               Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, İnegöl Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7260) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

359.-               Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, okul sütü nedeniyle yaşanan zehirlenmelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7261) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

360.-               İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, şehir içi trafiğinde kamyonlardan kaynaklanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7262) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

361.-               İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa-Hilvan’da 2005 yılı öncesinde Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan kamulaştırmaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7263) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

362.-               Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya-Battalgazi Alt Geçidi inşaatından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7264) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

363.-               İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İDO’nun özelleştirilmesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7265) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

364.-               Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir-Körfez bölünmüş yol yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7266) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

365.-               Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Borçka İlçesi ile bazı köyler arasında yaşanan ulaşım sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7267) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

366.-               Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çardak-Elbistan yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7268) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

367.-               Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7269) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

368.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, milletvekillerinin telefon görüşmelerinin yasadışı yollarla dinletildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7270) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

369.-               Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Doğu Karadeniz’e demiryolu yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7271) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

370.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kızıltepe’de çevre yolu yapımı için yürütülen çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7272) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

371.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Silvan’a çevre yolu yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/7273) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

372.-               Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, 1992’den itibaren dış borç servis miktarlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7274) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

373.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Asker Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7275) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

374.-               Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7276) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

375.-               Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, 2002-2012 yılları arasında Adana’da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7277) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

376.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Doğu ve Güneydoğu İllerinde istihdam edileceği iddia edilen din görevlilerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/7278) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

377.-               Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesinin restorasyonuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7279) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

378.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2012 ÖMSS sonuçlarına göre istihdam edilecek engelli personel sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7280) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

379.-               Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Zihinsel Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine ve bu merkezlerden bakım hizmeti alan engellilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7281) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2012)

380.-               Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7282) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

381.-               Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, uçucu madde bağımlılığının önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7283) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

382.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7284) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

383.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/7285) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

384.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7286) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

385.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkça yürütülen yolsuzlukla mücadele stratejisine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/7287) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, bir ailenin korunma talebinin reddedilmesine ve ülkemizdeki resmi olarak korunan kadın sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4794)

2.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, cezaevlerindeki tek kişilik hücre sayısına ve bir milletvekili gazetecinin cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4829)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İstanbul-Sultangazi’de meydana gelen bir trafik kazasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4830)

4.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep Adliyesinde çocuk mahkemelerinin yeterliliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4831)

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4832)

6.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ceza ve tutukevlerindeki çocuk tutuklu ve hükümlülere kötü muamele yaptığı iddia edilen personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4833)

7.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, teknik takip dinleme, sinyal izleme kararları ve mevzuata aykırı dinlemelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4834)

8.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Bakanlığa bağlı hizmet binalarındaki baz istasyonlarına ve bunların insan sağlığına etkisine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4835)

9.-    İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002’den sonra domuz eti tüketimi nedeniyle sağlık sorunu yaşanıp yaşanmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4938)

10.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4939)

11.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, soba zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4940)

12.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, deodorantlarda kullanılan alüminyumun meme kanseri riski taşıdığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4941)

13.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da depremde zarar gören Devlet hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4942)

14.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, sahte ilaçların illere göre dağılımına ve pazarlanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4943)

15.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4944)

16.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklik uyarınca acil servislerde başlatılan yeşil kaşe uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4945)

17.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da 2012 yılında gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4946)

18.-  Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, böbrek hastalığı ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4947)

19.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, hemşirelik mesleğinin belli standarta ulaşmasına ve hemşirelerin istihdamındaki farklılıklara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4948)

20.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, hemşirelerin özlük hakları ve çalışma sürelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4949)

21.-  Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, diyabet hastalığının artmasına ve hastalıkla mücadele çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4950)

22.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ambulanslarda doktor bulundurma uygulamasından vazgeçileceği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4951)

23.-  Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, sağlık personelinin tam gün çalışmasına ilişkin kanundan kaynaklanan mağduriyete ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4952)

24.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, plastik ürünlerin kullanımının insan sağlığına olan etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4953)

25.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, KCK soruşturması kapsamında MİT yöneticileri ve personelinin soruşturma iznine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4967)

26.-  Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, gizli tanık uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4997)

27.-  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, cezaevlerindeki hak ihlallerine ve alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4998)

28.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5000)

29.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5001)

30.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 16 Ekim 2011 tarihinde yapılan Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5002)

31.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, KPSS tercih işlemlerinde şartları tutmadığı için ataması yapılmayan aday sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5116)

32.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tedavi için ülkemize getirilen hasta ve yaralı Libya vatandaşlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5117)

33.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5118)

34.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5119)

35.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5120)

36.-  Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, bir TV dizisindeki bazı sahnelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5187)

37.-  Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, eski Araç Cezaevi Binasının kültür merkezi ya da müzeye çevrilmesine yönelik bir proje bulunup bulunmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5188)

38.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, UYAP SMS sistemine abone yapma çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5189)

39.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Sivas’ta meydana gelen olayların sanık ve hükümlülerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5190)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çukurova Üniversitesi’nden bir grup uzman tarafından hazırlandığı iddia edilen bir rapora ve cezaevlerinde yaşanan cinsel istismar olaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5191)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kandıra Cezaevinde iki kitabın okunmasının yasaklandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5192)

42.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İcra-İflas Kanunundaki taahhüdü ihlal suçunun hapisle cezalandırılmasının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5193)

43.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, bir tutuklunun kitap ve bazı eşyalarının yeni sevk edildiği cezaevine gönderilmemesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5194)

44.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakırköy Kadın Cezaevinde kalan bazı hükümlülerin başka hapishanelere sevk edilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5195)

45.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cezaevlerinde el konulan sebze, meyve ve eşyalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5196)

46.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, cezaevlerinde bulunan kronik hastalıkları tespit edilen tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5197)

47.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 1. Daire başta olmak üzere Danıştay dairelerine yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5198)

48.-  Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, hasta tutuklu ve hükümlülerin mağduriyetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5199)

49.-  Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, cezaevlerindeki kitap yasaklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5200)

50.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5201)

51.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5202)

52.-  Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Madımak Otelinin yakılmasına ilişkin davaya ve davanın sanıklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5203)

53.-  Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, tutuklu ve hükümlü hastaların cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5204)

54.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, cezaevlerinde hak ihlalleri yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5205)

55.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5373)

56.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5374)

57.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin ortalama tutukluluk sürelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5375)

58.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, hükümlü ve tutuklu çocuklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5376)

59.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir başmüfettiş hakkındaki iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5377)

60.-  Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Gaziantep’te çocuk mahkemelerinin ve sosyal çalışma görevlisi sayısının yetersizliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5378)

61.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, tutuklu ve hükümlü kadınlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5379)

62.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Karamürsel Kalıcı Konutlar Bölgesindeki eski bir binaya ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5630)

63.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da sel nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlara yönelik yardımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5768)

64.-  Bitlis Milletvekili Husamettin Zenderlioğlu’nun, Selin ve Bitlis kalesinden düşen kaya parçalarının vatandaşlara zarar vermemesi için alınması gereken önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay)  yazılı soru önergesi (7/5770)

65.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, afet nedeniyle belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5776)

66.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da depreme yönelik zemin etüdü çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5938)

67.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Erzurum-Aşkale’deki Etüt Proje Programına alınarak köy gelişim uygulaması çerçevesinde başlatılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5939)

68.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2006-2011 Mart ayı itibariyle esnaf ve sanatkârların Halk ve Ziraat Bankalarından kullanmış olduğu kredi miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6184)

69.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kiralanan binalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6185)

70.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, madencilik sektöründe yapılan özelleştirmelerin sonuçlarına, bor cevherine ve özelleştirilen maden yataklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6186)

71.-  Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, güvenlik ve istihbarat birimleri arasında yaşananlarla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6188)

72.-  Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Suriye ile ilgili bir açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6189)

73.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, ecrimisil bedellerinin azaltılması konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ve tapulu gayrimenkullerden vakıf ücreti alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6190)

74.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, yapılan kömür yardımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6191)

75.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Ataşehir’de finans merkezi inşa edilecek bir arazinin Ümraniye sınırlarına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6192)

76.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, MKE Ankaragücü Spor Kulübüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6193)

77.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Sarımehmet Barajının inşası nedeniyle bazı köylerde yaşanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6194)

78.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, kayısı üreticilerinin ve esnafının dolandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6196)

79.-  Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Suriyeli mültecilere ve çadır kentlerde barınan mültecilerin ülke ekonomisine etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6198)

80.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, 1984’ten itibaren terörden zarar gören sivillere ve güvenlik görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6199)

81.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, vatandaşlara dağıtılan kömüre ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6201)

82.-  Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum-Aşkale’deki Karasu-2 HES’te hayatını kaybeden işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6205)

83.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, üst düzey kadın bürokrat sayısı ve oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6209)

84.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçelemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6210)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Aydın-Nazilli’de bir inşaatta yaşanan bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6212)

86.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, işyerlerindeki kreş ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6213)

87.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kadın konukevlerinin illere göre dağılımı ve kapasitelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6230)

88.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, sokak çocuklarına ve bu çocuklara yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6231)

89.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, sağlanan yardım ve hizmetlere dair internet sitesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6232)

90.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, sosyal yardıma ayrılan fona yatırılan paralara ve anlaşma yapılan organizasyon şirketlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6233)

91.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, kadın konukevlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6234)

92.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya tahsis edilen parsel ile ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6235)

93.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bazı parsellerin bir firmaya tahsisi ile ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6236)

94.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, İŞKUR kurslarında eğitim alan kadınlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6237)

95.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2011 yılları arasında, esnaf kapsamına giren işyerlerine ve SGK’ya prim borcu olan esnaf sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6238)

96.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2011 yılları arasında İşsizlik Sigortası Fonunda biriken kaynak, harcamalar ve işsizlik sigortasından yararlanmak için yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6239)

97.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, mevsimlik gezici tarım işçilerinin barınma ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6240)

98.-  İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, iş kazaları, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6241)

99.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, 1999 yılından önce istifa eden bazı kamu görevlilerinin ikramiye alamadıkları iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6242)

100.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Tuzla’daki tersanelerde meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6243)

101.-               İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Erzurum-Aşkale’de trafoların Karasu Baraj Göleti içerisinde kalması nedeniyle hayatını kaybeden işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6244)

102.-               İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Genel Sağlık Politikası uygulaması kapsamında primlerini ödeyen vatandaşların sağlık provizyon sisteminin açılmadığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6245)

103.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıkta başuzman kadrosuna atananların toplam sayısına ve özlük hakları nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6246)

104.-               Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, eşi vefat etmiş ve eşinden boşanmış kadınlara yapılan yardıma ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6247)

105.-               Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, SGK’nın 2007-2010 yılları arasında bir bankayla yaptığı promosyon anlaşması ile ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6248)

106.-               Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, SGK’da vekaleten atanan müdür ve daire başkanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6249)

107.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da yardım alan engelli vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6250)

108.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 18 Mart 2012 tarihinde Diyarbakır’da araçlar ile sürücülere kesilen cezalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6252)

109.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, İstanbul’un bazı sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6253)

110.-               Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, kamu görevlilerinin tarafsızlığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6260)

111.-               İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, vize işlemleri sırasında karşılaşılan zorluklar ve vize muafiyeti uygulamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6261)

112.-               İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, GDO’lu ürünlerin ithali ve tüketimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6275)

113.-               Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları, ödeyemeyenlerin icra dosyaları ve aldıkları cezalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6276)

114.-               Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, kalitesi düşük zeytinyağı üretimi yapan üreticilerin denetimine ve uygulanan cezalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6277)

115.-               Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Hayvancılık Stratejisi Belgesindeki hedeflere ulaşılma derecesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6278)

116.-               Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da arıcılıkla uğraşan üreticilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6279)

117.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Iğdır-Tuzluca’da tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6280)

118.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde küpe takılması ile ilgili ihaleye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6281)

119.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hileli gıda ürünleri imalatı yapan firma ve kuruluşların tespitine, denetimine ve uygulanan cezalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6282)

120.-               Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Suriye ile sınırı olan illerde çiftçilerin ecrimisil bedeli ödeyerek tarımsal üretim yapmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6283)

121.-               Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, mermer ocaklarının tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6284)

122.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemizdeki çiğ süt tüketimine ve satışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6285)

123.-               Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İran’dan alınan gübre fabrikasına ve gübre fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6286)

124.-               Trabzon Milletvekili Koray Aydın’ın, TMO’nun fındık politikalarına ve fındık fiyatları hakkındaki bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6287)

125.-               Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, zeytinyağı üretiminde yapıldığı iddia edilen sahtekârlıklara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6288)

126.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hileli et üreten firmalara uygulanan işlemlere ve alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6289)

127.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemizdeki meyve suyu üretimi, satışı ve niteliklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6290)

128.-               Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bal üretimi ve satışlarının denetimine ve alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6291)

129.-               Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, hileli ve sağlığa zararlı üretimde bulunan firmaların teşhir edilmemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6292)

130.-               Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Ferizli’de bazı fındık üreticilerinin destekten yararlanamamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6293)

131.-               İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, çiftçi kayıt sistemine ve prim desteği ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6294)

132.-               Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, tarım ve hayvancılığın desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6295)

133.-               Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, 2011 yılında Eskişehir’deki buğday üretimi ve satışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6296)

134.-               Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, hayvancılık ve süt üretim desteklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6297)

135.-               Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’de su taşkınlarından dolayı yaşanan sorunlara ve alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6298)

136.-               Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta organize hayvancılık bölgesi kurulacağı haberlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6299)

137.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında ithal edilen canlı hayvan miktarının bedeline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6300)

138.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kadın konukevleri ve bunların il ve ilçelere göre dağılımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6303)

139.-               Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2005-2011 yılları arasında konut başına tahakkuk ettirilen asfalt katılım payı ve asfalt danışmanlık hizmetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6304)

140.-               Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, PKK terör örgütünce kaçırılan bir polis memuruna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6305)

141.-               Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Nevruz Bayramı kutlamalarında Ankara ve Şanlıurfa’da alınan bazı önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6306)

142.-               İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, karakollardaki kamera mekanizmalarında meydana gelen aksaklıklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6307)

143.-               İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, bir dava dosyasına sunulan raporlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6308)

144.-               Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Ankara’daki kömür yardımlarına ve tüm konutların doğalgazla ısıtılması için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6309)

145.-               Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Ankara Valiliğinin tutuklu bir milletvekili ile ilgili aldığı iddia edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6310)

146.-               Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, terör örgütü tarafından kaçırılan kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6311)

147.-               Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Erzurum’da gölete düşerek hayatını kaybeden işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6312)

148.-               Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, darbe gerçekleştiren generallerin isimlerinin okul, bulvar, cadde ve sokaklara verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6313)

149.-               İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, KÖYDES Projelerine ve Iğdır’da yapılması planlanan projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6314)

150.-               İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Erzurum-Aşkale’de trafoların Karasu Baraj Göleti içerisinde kalması nedeniyle hayatını kaybeden işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6315)

151.-               Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, LPG’li araçlarda sızdırmazlık raporu zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6316)

152.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Gençlik Parkının yenilenmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6317)

153.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Karaman Türk Dili Bayramında yapılan harcamaların ihale yöntemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6318)

154.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, mahalle muhtarlıklarının kaldırılmasına yönelik çalışma yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6319)

155.-               Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kağızman’daki bir köyde yaşayan vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6320)

156.-               Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa Merkezdeki bir köyün ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6321)

157.-               Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, deprem mağdurlarına verilen evlerin borçlarının silinmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6322)

158.-               Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, komiser yardımcılığı sınavı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6323)

159.-               Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, 2002 yılından itibaren yaşanan asayiş olaylarının sayısına ve cezaevinde bulunanların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6324)

160.-               Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Eşme’de uygulanmak istenen imar planına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6325)

161.-               Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir şehit yakınının işsizlik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6326)

162.-               Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum-Aşkale’deki HES Göletinde hayatını kaybeden işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6327)

163.-               Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kayseri Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6328)

164.-               Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli’nin, toplantı ve yürüyüşlerde göz yaşartıcı gaz ve biber gazı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6329)

165.-               Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Nato Yolu Caddesinin trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6330)

166.-               Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, belediyelerin kültürel hizmet kapasitesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6331)

167.-               Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kağızman’da boşaltılan köylerin yeniden kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6332)

168.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, kültürel faaliyetler ve muhafazakar sanat iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6334)

169.-               İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, Erzurum’da bir tiyatro oyununun sahnelenmesine izin verilmediği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6335)

170.-               Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan uzmanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6336)

171.-               Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan defterdarlık uzmanlarının maaşlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6337)

172.-               Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan uzmanlar arasındaki maaş farklılığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6338)

173.-               İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Adalar İlçesi Büyükada mahallesinde bulunan bir taşınmazın devrine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6339)

174.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıktaki bazı kadroların uzman kadrosunda birleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6340)

175.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 666 Sayılı KHK ile başuzman kadrosuna atanan mühendislerin mağduriyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6341)

176.-               Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’da eğitime ara verilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6343)

177.-               Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gümüşhane’de yapılan ve yapılacak olan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6344)

178.-               Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in, eğitim harcamalarının GSYİH’daki payına ve bu payın Türkiye ile OECD ülkeleri ve diğer ülkeler arasındaki karşılaştırmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6345)

179.-               Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Gönen’de bir ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni tarafından öğrenciye baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6346)

180.-               Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl Üniversitesinde yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6347)

181.-               Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, bir TV kanalında eğitim sistemi ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6348)

182.-               Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum’daki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6349)

183.-               Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, on bin İlahiyat Fakültesi mezununun öğretmen olarak atanacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6350)

184.-               Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum’da derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6351)

185.-               İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da ilk ve ortaöğretimdeki öğretmen ve derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6352)

186.-               Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Doğanyol’da bir beldede öğretmenlerin konaklama sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6353)

187.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’daki sağlık meslek lisesi sayısı ve öğrencilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6354)

188.-               İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, disiplin cezası alan, tutuklanan, gözaltına alınan öğrenciler ile okul kantinlerindeki fiyatlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6355)

189.-               Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Kilis’teki bazı okullara zorla bir kitabın satıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6356)

190.-               Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, azalan kuş türlerine ve alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6357)

191.-               İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Erzurum-Aşkale’de trafoların Karasu Baraj Göleti içinde kalması nedeniyle hayatını kaybeden işçilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6358)

192.-               Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Kılavuzlu Barajının beton kanallarının tamamlanmaması sonucu oluşan mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6359)

193.-               İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, HES Projelerine ve bu projelerin çevreye verdiği zararlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6361)

194.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şırnak-İdil Sulama Projesi ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6363)

195.-               Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, YHT ulaşımında yaşanan bazı sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6376)

196.-               Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, ilçe ve belde belediyelerinin (D4) taşımacılık belgesi alamamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6377)

197.-               Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Ünye-Akkuş-Niksar karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6378)

198.-               Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Çaycuma Köprüsünün çökmesinde ihmal olduğu iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6379)

199.-               Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, Hakkâri’de yıkılma tehlikesi olan köprülere ve alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6380)

200.-               Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Kaş İlçesindeki turizm ve ulaşım projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6381)

201.-               Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, 2006-2012 yıllarında TİB Başkanlığına mahkemelerden ve diğer kurumlardan gelen dinleme taleplerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6382)

202.-               Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın-İnkumu ve Yeniçağ-Mengen-Dorukhan yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6383)

203.-               İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Çaycuma’da yıkılan köprü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6384)

204.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Pütürge-Çüngüş yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6385)

205.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bingöl-Adaklı-Kiğı yolunun ıslah ve genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6386)

206.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının İMKB ile birleştirileceği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6387)

207.-               Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün kapasitesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/6389)

 

       

                                                                                                                                No: 151

22 Mayıs 2012 Salı

 Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 22 Milletvekilinin, Karadeniz Ereğlisi Tersaneler Bölgesinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/283) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

2.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, Kızılay’a yapılan yardımlardaki azalmanın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/284) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)

3.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 26 Milletvekilinin, iş kazaları ve meslek hastalıklarının oluş ve artmasının temel nedenleri ile bunların ülke ekonomisine etkisinin  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/285) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/11/2011)


22 Mayıs 2012 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ), Tanju ÖZCAN (Bolu)

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109’uncu Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Dünya Süt Günü münasebetiyle söz isteyen Kars Milletvekili Yunus Kılıç’a aittir.

Buyurun Sayın Kılıç. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Kars Milletvekili Yunus Kılıç’ın, Dünya Süt Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

YUNUS KILIÇ (Kars) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; güzel bir hafta dileyerek başlamak istiyorum.

21 Mayıs Dünya Süt Günü. Bu, 1956 yılında Dünya Sütçüler Federasyonu tarafından kayıt altına alınmış bir gün. Ne tavsiye ediyor bu günde Sütçüler Federasyonu? Sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, Hükûmet yetkililerine, sorumluluğu olan bütün kurum ve kuruluşlara şunu tavsiye ediyor, diyor ki: “Süt, insan beslenmesinde, hayvan beslenmesinde çok önemli bir besin maddesidir. Bugün de sütün öneminin altını çizin, sütün tüketimini, üretimini, sağlıklı koşullarda insanımıza ulaştırılmalarını teşvik edin.”

Evet, süte baktığınız zaman gerçekten de… Tabii ki “süt” dediğiniz zaman sadece hayvan sütleri anlaşılmaması gerekiyor, önemli olan, en önemlisi bunun içerisinde anne sütü, insan sütüdür. İnsan sütü, özellikle anneler tarafından çocuklara doğumunu müteakip bağışıklık sistemi gelişinceye kadar, çeşitli sindirim sistemi organlarının gelişmesine kadar özellikle ilk altı aylık dönemde şiddetle verilmesi tavsiye ediliyor, hatta ek gıdalarla birlikte bunun iki yıl süresince devam ettirilmesi isteniyor. Oysa Türkiye gibi bir ülkede bile hâlâ insanımızın, çocuklarımızın sadece 10 tanesinden 4 tanesi altı ay süreyle anne sütü alabiliyorlar yani iki yılı bırakın, altı ay bile sadece 4 tanesi alıyor. Demek ki süt verme noktasında, özellikle anne sütü verme noktasında ülkemizde bile bir yetersizlik söz konusudur, bunun takviye edilmesi lazım, desteklenmesi lazım.

Saygıdeğer milletvekilleri, sağlıklı beslenme temel insan haklarından bir tanesidir ve bizim, sorumluluk sahibi olması gereken hükûmetlerimizin de bu insan hakkını insanlara bir şekilde sağlıklı ortamlarda yeterince ulaştırması gerekmektedir.

Bu duygudan hareketle, bu süt gerçeğinden hareketle bir de süt gündemimiz vardır biliyorsunuz. Bu sorumluluğu üzerinde gören AK PARTİ Hükûmeti ve Tarım Bakanlığı iki tane önemli ulvi duygudan hareketle insanımıza, çocuklarımıza, özellikle on sekiz yaşına kadar olan çocuklarımıza gelişmeleri, büyümeleri, sağlıklı düşünebilen, üretebilen, teknoloji geliştirebilen nesiller geliştirebilmek amacıyla süt dağıtımına karar verdi, “okul sütü” adıyla fakat biliyorsunuz daha süt okullara ulaşmadan, daha çocukların midesine ulaşmadan ülkemizde, özellikle Mecliste çok ciddi spekülatif söylemler başladı. Biz tabii bunu dinledik, biz bunu izledik. İşin bilimsel tarafının mensupları olan bizler bunu daha çok izlemekle yetindik çünkü bilim, bilerek konuşmayı gerektirir; bilim, insana ve bilime saygıyı gerektirir. Ve sonuçlar açıklandı, okullarda meydana gelen vakaların hiçbir tanesinde patojen veyahut da patojen olmayan bakteri bulaşımına rastlanmadı.

Peki, neydi bu olaylar? Bu olaylara baktığınız zaman “alerjik reaksiyonlar” dendi; hayır, öyle olmadığı da ortaya çıktı çünkü bir sınıfta bütün çocuklar alerjik reaksiyona maruz kalmış olamazlardı, böyle bir durum söz konusu olamazdı. “Laktoz intolerans” dendi, öyle olmadığı da görüldü çünkü laktoz intolerans genellikle daha büyük insanlarda olur; e, bunların da hepsi aynı sınıflara, aynı okullara toplanmış olamazdı. Neydi arkadaşlar? İncelediğiniz zaman sinirsel psikolojik altyapıları tamamıyla yeterince oluşturulamamış olan çocukların, sanki bir dayatma, diretme gibi algılamış olmasından kaynaklanan sinirsel semptomların artmasıyla “asetil CoA” dediğimiz enzimin vücudumuzda artmasıyla birlikte meydana gelen tamamen bir kusma refleksinden ibaret basit bir olaydı. Ben iddia ediyorum ki bu çocuklar üzerinde, bu sıkıntıya düşmüş olan çocuklar üzerinde bir psikolog, ailelerinin yardımıyla, bir diyetisyenle beraber bir iki gün onların psikolojik altyapısının oluşturmasına katkı sunsun, bakın göreceksiniz ki bu çocukların da süt tükettikleri zaman hiçbir sıkıntısı kalmayacak.

Peki, hâl böyleyken bu kadar bağırtı niyeydi saygıdeğer milletvekilleri? Bakın, bu kadar önemli, bu kadar hassas bir konu üzerinden siyaset yapmak aslında yakışık alan bir durum değildir. Ben, dün Süt Günü sebebiyle yapılan konuşmaların genelini izledim. Bizi teyit ediyorlardı, bizi destekliyorlardı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

YUNUS KILIÇ (Devamla) – Hepinize saygılar sunarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kılıç.

Gündem dışı ikinci söz, Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü münasebetiyle söz isteyen İstanbul Milletvekili Melda Onur’a aittir.

Buyurun Sayın Onur. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

 MELDA ONUR (İstanbul) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Değerli arkadaşlar, dünya bugünü biyolojik çeşitliliğe adamış, az önce konuşan Değerli Milletvekilinin konusu da aslında bununla ilgili. İlk anda kulağa yabancı geliyor ama o kadar içindeyiz ki hani bazen konuşmalarımıza etki katmak için Nazım Hikmet’in şiirini kullanırız ya, “Dört nala gelip Uzak Asya’dan Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim.” deriz ya, işte Asya’dan Akdeniz’e uzanan memleketimiz sadece toprak ve insanıyla değil, kurdu, kuşu, ağacı, çiçeği, böceğiyle oluşur. Memleketimizin Kafkasya, Orta Doğu, Akdeniz ve Avrupa’nın göbeğinde bir tek taş, bir köprü, bir kavşak ülke olmasıyla övünürüz ama farkında olmadan bu çok çeşitli, çok kültürlü ekolojiden de söz ederiz. Ülkemiz işte bu coğrafyaların faunası ve florasıyla, kültürel ve tarihî mirasıyla zenginleşir. Bizler, emanet aldığımız bu çeşitliliği gelecek kuşaklara eksiltmeden, zarar vermeden bırakmakla yükümlüyüz, bu noktada yasal düzenlemeleri hassasiyetle yapmalıyız.

Değerli arkadaşlar, 2003 yılında Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Kanunu hazırlık çalışmaları başladı, 2010 yılında ise “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu” adıyla Meclise sevk edildi ama kadük kaldı. Son olarak 17 Mayıs günü Bakanlar Kurulu imzasıyla yeniden Meclis gündemine geldi ancak söz konusu yasa tasarısı gerek hazırlık süreci ve gerekse temel koruma yaklaşımı açılarından ne yazık ki endişe verici unsurlar içeriyor. Öncelikle şunu biliyoruz ki 2003’te görüş veren sivil toplum kuruluşları ve uzmanlar ne yazık ki görüşlerini mevcut taslakta göremediler, bu da taslağın katılımcı olmaktan uzak olduğunu gösteriyor ve yasa taslağı korunan alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile maden, kentleşme, enerji gibi diğer sektörler arasındaki çatışmalara çözüm getirmiyor, koruma vurgusu zayıf ve yetersiz kalıyor, kullanma yani tüketmeye yönelik düzenlemelerin ağırlıkta olduğu görülüyor. Yasayla ilgili söylenecek çok şey var, sözlerimizi komisyona saklıyor ama en önemlisini, en çok eleştirileni tekrar dile getirmek istiyoruz, bu tasarı doğal sit statüsünü ortadan kaldırıyor.

Doğal sitlerin ortadan kaldırılmasının ne anlama geldiğini burada anlatmaya gerek yok ama bazılarınız “Neyle uğraşıyor bu Melda?” diyebilirler. Mesela, doğal sitlerin ortadan kalkmasının sadece tabiatı, ağaçları ve hayvanları etkileyeceğini ama insanlara yeni yaşam, iş, konut, alışveriş merkezi fırsatı sağlayacağını düşünenlerden misiniz? Çevre konusunu bir çiçek, böcek, bir grup beyaz yakalının oyalanma aracı olarak mı görüyorsunuz?

Geçtiğimiz günlerde Çevre Komisyonu olarak -burada da arkadaşlarım var- uluslararası bir sözleşme imzaladık balinaların korunmasına dair. Bürokrat arkadaşlar çok mutluydu çünkü bu çok önemli bir konuydu, biz imzalarsak koruyan taraf sayısı öne geçiyordu. Bir tanesi “Gerçi bizim sularımızda balina yok ama bizim için prestij meselesi.” dedi, prestij. Oysa uzak denizlerde doğal olmayan koşullarda bir balina ölürse Türkiye'nin bir köyünde bir küçük çocuğun geleceğine, yaşam hakkına gölge düşer. Bizde yetişmeyen türleri korumak çok kolaydır, oysa Uzundere’deki nehir santrallerinde kapana kısılan kırmızı benekli alabalıklar yok olup gittiğinde, Ahmet Akif ve Ömer Tayyip’in de geleceğinden bir şeyler yok olur gider. Tortum’daki Ödük Çayı’nda bir su samuru ölür, bir meyve ağacı kurursa bu Leyla’nın da geleceğinden kayıptır. Kozak’ta fıstık çamları soludukları havayla kururken, aynı havayı soluyan insanlara ne olur? İklim değişikliği sadece kutup ayılarının sorunu değildir.

Sözü fazla uzatmadan, hem yasanın, yasa taslağının olumsuzluklarına farklı bir açıdan bakabilmeniz hem de değerli arkadaşlar, 24’üncü Dönemde -kimi zaman gerildik kimi zaman güldük- benden size bir anı kalsın diye eğer kabul ederseniz Doğal Hayatı Koruma Vakfının Yunus Koruma Programı’ndan sizlere birer yunus evlat edindirmek istiyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarımın gruplarına bu belgeleri dağıtacağız ama Sayın Başkan, müsaade ederse ben burada sayın başkanların ve grup başkan vekillerinin belgelerini vermek istiyorum, Sayın Meclis Başkan Vekilimizin de belgelerini vermek istiyorum. Hükûmetten Sayın Bakanımız var. Sanıyorum yanımda onun belgesi, onu da vermek istiyorum.

Son sözüm şu: Unutmayalım ki bugün nesli tükenen kaplumbağa, orfoz ve saz kedisi bizim sessiz evlatlarımızdır. Onlar olmazsa çocuklarımızın geleceği kararır. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Onur.

Gündem dışı üçüncü söz, Iğdır’ın sorunları hakkında söz isteyen Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’a aittir.

Buyurun Sayın Oğan. (MHP sıralarından alkışlar)

3.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

SİNAN OĞAN (Iğdır) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Erzurum’da yaralı insanlarımıza gösterdiği şefkat ile gönüllerde taht kuran ve memleket sevgisiyle hepimiz için önemli bir örnek teşkil eden, düşmana karşı gösterdiği takdir edilesi mücadeleyle millî ruhumuzun en önemli savunucularından Nene Hatun’un ölümünün 57’nci senesinde rahmetle, minnetle andığımızı ifade etmek istiyorum.

Yine, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’nde Iğdır’ın, özellikle Tuzluca ilçesinin de Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından en önemli yerlerinden birisi olduğunu da hatırlatarak son derece zengin olan, bu anlamda cennet vatanımızda bulunan gerekli koruma  önlemlerinin de alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Yine, 21 Mayıs Dünya Süt Günü ve süt haftasıdır. Evlatlarımıza bir taraftan devlet eliyle bozuk süt içirilirken, diğer taraftan süt üreticilerinin sorunlarının da bu Meclisin gündeminde olması gerektiğini bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum.

Değerli milletvekillerim, Iğdır’da 1976 yılında kuruluşu yapılan sanayi sitesi, bugün, maalesef ki içler acısı bir hâldedir. Sanayi sitesinin yolları Iğdır’da şehrin içinde olmasına rağmen çamur içerisindedir, sel basmaktadır, sanayi esnafı bu anlamda perişan edilmiştir ama her şeyden önemlisi devlet eliyle Iğdır Sanayi Sitesi bugün icra edilerek devlet eliyle çalışamaz noktaya getirilmiştir. Ne SERKA’nın ne de KOSGEB’in bu manada kredilerinden faydalanılamamaktadır.

Size daha vahimini ifade edeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi vatandaşın dinî duygularını sömürerek iktidara geliyor ama daha vahimini söyleyeyim size, Adalet ve Kalkınma Partisinin Hükûmeti Iğdır Sanayi Sitesinin tamamının olduğu gibi Iğdır Sanayi Sitesindeki insanlarımızın dinî vecibelerini yerine getirecekleri camiyi de icraya vermiş durumdadır.

Siz cami yıkan ve camileri icraya veren bir iktidar olarak Iğdır Sanayi Sitesinin sorunlarını, bu çerçevede caminin hiç olmazsa icradan kurtarılmasını düşünüyor musunuz acaba? Dolayısıyla da sizin yaptıklarınızı Iğdırlı çok iyi biliyor. Iğdır’ın elinden sanayi sitesini de maşallah aldınız. Birçok şeyini Iğdır’ın elinden aldınız ama bir tek şeyi alamadınız: Değerli AK PARTİ’li milletvekili arkadaşlarım, Iğdır’ın oyunu alamadınız. 12 Haziranda Iğdır’ın oyunu alamadınız. Siz Iğdır’ı böyle icraya verdiğiniz sürece emin olun ki ne önümüzdeki belediye seçimlerinde ne de sonrasında Iğdırlının her şeyini almakla beraber bir tek oyunu alamayacaksınız.

Iğdır’da bütün bakanlıklarımızın il müdürlükleri vardır. Şimdiye kadar belli bir denge vardı ve bu il müdürlüklerine Iğdırlı olan insanlar da atanıyordu ama siz geldiniz Iğdır’da ne kadar il müdürümüz varsa hepsini Iğdır’dan sürdünüz.

Soruyorum size, ilgili bütün bakanlıklara soruyorum, Millî Eğitim Bakanımıza da buradan soruyorum: Allah aşkına size Iğdır’da devletin müdürlüğünü yapacak bir Allah’ın kulu Iğdırlı yok mudur ve Iğdır’daki siyasal ve sosyal dengeyi acaba neden bozmaya çalışıyorsunuz? Belli bir etnik kökene dayalı bir Iğdır’da yapılaşmanın ne Iğdır’a ne Türkiye’ye ne de size faydası olmayacaktır. Iğdır’da patates yok mudur Allah aşkına? Devlet kurumlarımız Iğdır’da patatesi dahi Van’dan satın alıyor. Iğdır’daki devlet kurumları, oradaki müdürler Iğdırlının orada parasını öncelikle harcayıp, gidip Iğdır’ın ihtiyaçlarını, kendi kurumlarının ihtiyaçlarını neden acaba Iğdır dışındaki illerden alıyor?

Değerli milletvekilleri, Iğdır, Türkiye’nin en stratejik illerinden birisi olmakla beraber Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarınca, maalesef Iğdır cezalandırılmaya devam ediyor. Siz Iğdır’ı cezalandırmaya devam edin, Iğdır da sizi sandıkta dün olduğu gibi yarın da cezalandırmaya devam edecektir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Oğan.

Gündeme geçiyoruz.

Sisteme giren sayın milletvekilleri, biliyorsunuz gündem dışı konuşmalarda söz veremiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer gündemin “Sözlü Sorular” kısmının 1, 4, 5, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 26, 42, 43, 45, 51, 52, 54, 60, 107, 108, 110, 111, 124, 125, 130, 186, 201, 202, 203, 315, 316, 322, 323, 324, 326, 328, 349, 351, 371, 372, 373, 533, 571, 726, 775, 820, 1.129, 1.133 ve 1.139’uncu sıralarında yer alan önergeleri birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 22 milletvekilinin, Karadeniz Ereğlisi tersaneler bölgesinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/283)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

2007               yılından 2008 yılı başına kadar Tuzla Tersaneler bölgesinde meydana gelen yoğun iş kazası ölümleri ve diğer sorunlar nedeniyle Tuzla Tersaneler bölgesine yönelik olarak Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuş ve Komisyon çalışmalarını tamamlayarak rapor aşamasına getirmiştir.

Ancak, yaşanan sorunlar sadece Tuzla Tersaneler Bölgesine münhasır olmayıp, Karadeniz Ereğli'de faaliyet gösteren tersanelerde de büyük sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar hem bölgedeki çalışma barışını, hem de bölgenin ekonomisini çok ağır bir şekilde etkilemektedir. Kriz gerekçesiyle Erdemir'de çalışan işçi ücretlerinin geriye çekilmesi ve Erdemir'de çalışan işçi sayısının azaltılması nedeniyle sarsılan Karadeniz Ereğli ekonomisi, birkaç yıl öncesinde önemli bir istihdam kapısı ve yeni bir umut olarak gösterilen tersanelerdeki büyük olumsuz gelişmeler nedeniyle de ciddi bir sarsıntı yaşamaktadır.

Karadeniz Ereğli bölgesinde 8 adet tersane bulunmaktadır. Bu tersanelerin büyük bir bölümü 2009 yılı başlarından itibaren yoğun işçi çıkarmalarla basının ve bölgenin gündemine taşınmıştır. 2008 yılında yaklaşık 6 bin civarında işçi çalışmakta iken, bugün itibarıyla çalışan işçi sayısı oldukça sembolik rakamlara düşmüştür. Ayrıca bölgedeki tersanelerin büyük bir bölümü tüm çalışanlarını çıkartmak suretiyle faaliyetlerini durdurmuştur.

Konuya yakından bakıldığında; yaşanan sorunlarda en fazla emek kesiminin mağdur olduğu görülmektedir: Son derece ve tehlikeli iş kolu olan sektörde; binlerce işçinin işten çıkarıldığı, çalışan işçilerin ücretlerini zamanında alamadığı, ücretlerinin bordrolara tam olarak yansıtılmadığı, bordrolara eksik yansıyan ücretler nedeniyle işçilerin pek çok açıdan mağdur olduğu (Emeklilik gelirine eksik yansıması, işten çıkartılma hâlinde işsizlik ödeneğinden eksik yararlanma, iş kazaları ve ölüm hâllerinde uğranılan zararın eksik hesaplanması v.b.gibi.) çalışan işçilerce yoğun bir şekilde gündeme getirilmiştir, getirilmektedir.

Ayrıca alt işverenlik (taşeronluk) uygulamasının iş hukukunda istisna olmasına ve sadece "Mal ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde ve asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereğiyle teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde" başvurulması gerekirken tersanelerde, yasanın kapsamı dışında yaygın bir hâle geldiği, bu durumun da bireysel işçilik haklarını büyük oranda kısıtladığı (daha düşük ücret, temel bir insan hakkı niteliğinde kabul edilen sendika, toplu sözleşme ve grev haklarından, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuat hükümlerinden genel olarak yoksun kalmalarını doğurmaktadır.) görülmektedir. Bunun yanı sıra iş akitleri sona erdirilerek işten çıkartılan işçilerin ihbar ve kıdem tazminatı gibi iş hukukundan doğan haklarını büyük oranda alamadıkları yaygın bir şekilde ifade edilmektedir. Bu durum yukarıda da belirttiğimiz gibi Karadeniz Ereğli'de çalışma barışını, ekonomik ve sosyal barışı bozan, kanayan büyük bir yara hâline gelmiştir.

Dolayısıyla, iş hukukunun aynı zamanda kamu düzenini ilgilendirmesi, iş barışının ve sosyal - ekonomik barışın sağlanmasının sadece işçi ve işverenin değil aynı zamanda devletin temel görevi olması nedeniyle, bu sorunların araştırılmasını ve nedenlerinin saptanarak çözüm yollarının bulunması konusunda bu önergenin TBMM Başkanlığına sunulması gereği doğmuştur.

Ayrıca bölgedeki tersanelerin yarısının şu an kapanma noktasına gelmesi de, tersaneler sektöründe yaşanan bu sürecin nedenlerinin ve çözüm yollarının da araştırılması gereğini doğurmuştur. Yine tersanelerdeki yoğun taşeronlaşma nedeniyle tersane sahipleriyle taşeron firmalar arasında da ciddi sorunlar yaşanmaktadır.

Yukarıdaki nedenlerden ötürü gerek işten çıkartılan, iş yasasının ve anayasanın emredici hükümlerine aykırı şartlarda çalışan ve haklarını alamadıkları için büyük mağduriyet yaşayan işçiler, gerekse bir kısım tersanelerin kapanma noktasına gelmesi nedeniyle tersaneleri bu noktaya taşıyan süreç ve taşeronlaşmanın yarattığı diğer sorunlar ile Karadeniz Ereğli ekonomik ve sosyal yaşamına yansımaları açısından Tersaneler Bölgesi için alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla, Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Ali İhsan Köktürk                     (Zonguldak)

2) Mustafa Sezgin Tanrıkulu         ( İstanbul)

3) Veli Ağbaba                             (Malatya)

4) Nurettin Demir                         (Muğla)

5) Kadir Gökmen Öğüt                 (İstanbul)

6) Ali Özgündüz                           (İstanbul)

7) Sena Kaleli                               (Bursa)

8) Ayşe Nedret Akova                  (Balıkesir)

9) Erdal Aksünger                         (İzmir)

10) İhsan Özkes                            (İstanbul)

11) Ali Serindağ                           (Gaziantep)

12) Ferit Mevlüt Aslanoğlu           (İstanbul)

13) Sakine Öz                               (Manisa)

14) Gürkut Acar                           (Antalya)

15) İlhan Demiröz                        (Bursa)

16) Ali Demirçalı                          (Adana)

17) Hasan Akgöl                          (Hatay)

18) Mehmet Ali Susam                 (İzmir)

19) Doğan Şafak                           (Niğde)

20) Haluk Eyidoğan                     (İstanbul)

21) Alaattin Yüksel                       (İzmir)

22) Ahmet İhsan Kalkavan           (Samsun)

23) İdris Yıldız                             (Ordu)

2.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 milletvekilinin, Kızılaya yapılan yardımlardaki azalmanın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/284)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Kızılay, yıllardır ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın ortak bir değeri olmuş, tabii afetlerde sığınacak tek liman olarak görülmüştür. Tüm vatandaşlarımız, Kızılay'a hiçbir karşılık beklemeden yardım elini uzatmış, yardım yaparken yüreğiyle hiçbir kuşku duymadan insanlık görevini yapmış olmanın gururunu her zaman yaşamıştır. Türkiye'nin her tarafına şubeler açmış, il ve ilçelerde Kızılay yönetiminde görev almak için o yörenin hayırseverleri her zaman onurla görev almak istemişler ve bu görevlerinde çok başarılı olmuşlardır. Özellikle, kan bağışları konusunda çok başarılı bir süreç yaşanmıştır. Yıllarca, ülkemizdeki tüm sağlık kuruluşlarının kan ihtiyacını karşılamış, vatandaşımızın kana ihtiyacı olduğunda hep yanında olmuştur.

Türk Kızılay’ı, ülkemizde yaşanan tüm tabii afetlerde vatandaşlarımızın yanında olan ilk kurum olmuş, yaraların sarılmasında çok önemli görevler üstlenmiş, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını öncelikle karşılamıştır.

Ayrıca, dünyanın neresinde olursa olsun tüm tabii afetlerde yardım elini uzatan örnek bir kurum olmuştur.

Türk Kızılayının 2000'li yıllara kadar yönetim ve denetimine hiçbir iktidar müdahale etmemiş, Kızılay yönetimleri Kızılayın kendi içerisinden gelen yardımsever anlayışla oluşmuştur. Seçilen yönetimler hiçbir siyasi iktidardan etkilenmeden sadece yardımseverlik duygusu ile çalışmıştır.

Ancak son dönemlerde, Kızılay yönetimlerine siyasi müdahaleler yapılmış, bu nedenle yardımsever vatandaşlarımız arasında çok önemli ölçüde kuşkular doğmuş ve yapılan yardımlarda önemli ölçüde azalmalar olmuştur. İl ve ilçelerdeki Kızılay şubelerinin işlevleri azalmış, yardımseverler görevden kaçmaya başlamıştır. Bu nedenle Kızılay tarafından yapılan yardımlarda da siyasi müdahaleler oluşmaya başlamıştır. Bu nedenle de vatandaşlar tarafından Kızılayın tarafsızlığı konusunda önemli kuşkular oluşmuş ve Kızılay tarafından yeterince kaynak elde edilememiştir. Van ve çevresinde oluşan depremde Kızılayın yardımlar konusunda yetersiz kaldığı açıkça görülmüştür.

Bu nedenle, Anayasanın 98'inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

1) Ferit Mevlüt Aslanoğlu             (İstanbul)

2) Mustafa Sezgin Tanrıkulu         (İstanbul)

3) Kadir Gökmen Öğüt                 (İstanbul)

4) Sakine Öz                                 (Manisa)

5) Veli Ağbaba                                            (Malatya)

6) Ahmet İhsan Kalkavan             (Samsun)

7) Ümit Özgümüş                         (Adana)

8) Muhammet Rıza Yalçınkaya    (Bartın)

9) İlhan Demiröz                          (Bursa)

10) Nurettin Demir                       (Muğla)

11) Ali Özgündüz                         (İstanbul)

12) Sena Kaleli                             (Bursa)

13) Ayşe Nedret Akova                (Balıkesir)

14) Erdal Aksünger                      (İzmir)

15) İhsan Özkes                            (İstanbul)

16) Gürkut Acar                           (Antalya)

17) Ali Demirçalı                          (Adana)

18) Hasan Akgöl                          (Hatay)

19) Mehmet Ali Susam                 (İzmir)

20) Doğan Şafak                           (Niğde)

21) Mehmet Ali Ediboğlu             (Hatay)

22) Alaattin Yüksel                        (İzmir)

23) İdris Yıldız                             (Ordu)

3.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 26 milletvekilinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşu ve artmasının temel nedenleri ile bunların ülke ekonomisine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/285)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizdeki İşçi Güvenliği ve İşçi Sağlığı tablosu tüyler ürperticidir. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının en önemli sonucu; ölüm, ağır sakatlık, iş göremezlik, meslek hastalıkları gibi insani kayıplardır. Ölümler iş kazalarının en onarılamaz boyutunu oluşturmaktadır. Mevcut üretim yapısı içinde ölüm olaylarının, birer cinayet olarak nitelendirilmesi hiç de abartı sayılmaz. Türkiye, işçi güvenliği ve sağlığı yönünden Avrupa'da 1’incilik, dünyada 3’üncülük derecesine sahiptir.

Türkiye'de her yıl 80 bin iş kazası olmakta, kazalarda 1.200-1.700 arasında kişi ölmekte, 2 bini aşkın kişi yaralanmakta, yaklaşık 2 milyon iş günü kaybı olmaktadır. Bugüne kadar olan iş kazaları sonucu; 55 bin civarında işçi halen sürekli iş göremez aylığı almaktadır.

Türkiye'de iş kazaları ve bunların yol açtığı hastalık ve ölümlerin bir kısmı; kayıtlara hiç geçmediğinden, bir kısmı ise, kayıtlara bireysel kaza ve hastalık olarak geçtiğinden rakamlar; gerçeği yansıtmamaktadır. İşçiyi sadece bir maliyet unsuru olarak gören zihniyet, maliyetleri düşürmek için iş güvenliği önlemlerini gevşetmekte ve temel işçi sağlığı koşulları yok sayabilmektedir.

İş kazaları; basit bir sağlık sorunu veya üretime ilişkin teknik bir mesele olarak görülemez. İş kazası; insanla ilgili sosyal yanı ağır basan bir sorundur. İşçiler; iş kazalarının nedeni değil, korumasız tarafıdır. İşçi; üretim sürecinin parası ödenerek kolayca bulunabilen adeta teknik bir unsuru haline getirilmiştir, işçinin değeri; emeğinin fiyatı ile ölçüldüğünden, işçinin bir insan olarak taşıdığı yaşama hakkı bu üretim sürecinde dikkate alınmamaktadır.

Üretim sürecinin merkezine insan - işçi konulmadığı ve işçi sağlığı sorunu, toplumun genel sağlığının bir parçası olarak görülmediği sürece, sorun yanlış bir temelde tartışılıyor demektir. O halde iş kazası ve meslek hastalıkları, sosyallikten soyutlanarak teknik bir sürecin yol açtığı sağlık sorunları olarak görülemez.

Sorunun sosyal bir zemin temelinde tanımlanması ve tartışılması gerekir. İşçiyi, üretim sürecinin teknik bir girdisi olarak gören "üretim için üretim" anlayışı ile sorun çözülmez. Türkiye'de bugüne kadar üretim, işletme çıkarları ve bireysel çıkarlar, her zaman iş güvenliği ve sağlığı sorunundan önce gelmiştir. AKP iktidarı döneminde, iş güvenliği ve sağlığına hiçbir önem ve öncelik verilmediğinden sorun daha da büyümüştür.

AKP iktidarında uygulanan neo-liberal iktisat politikalarında; özelleştirme, taşeronlaştırma, işletme kârları, ihracat ve benzeri olgular, temel başarı ölçütleri olarak benimsenmiş, hiçbir şekilde bu unsurların arka planındaki üretici emeğe yani işçilere, yer verilmemiştir. İş kazası ve meslek hastalığı riski altında çalışan işçinin sağlığının korunması ve sürdürülmesi; onun sosyal bir varlık olarak görülmesi ile işçinin, insan olarak kabulüyle sağlanabilir. Böyle bir anlayış, sorunun ana noktasını oluşturmaktadır.

"Hiçbir iş; güvenlik önlemleri almadan yapılacak kadar acil değildir." anlayışından hareketle iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşu ve artmasının temel nedenlerinin tespiti, yasal ve teknik eksiklikler, ülkedeki demokrasinin gelişmesinin ve güçlenmesinin etkileri, özellikle taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırma politikalarının, ekonomik kriz ve işsizliğin artmasının; iş güvenliği ve sağlığı konusuna etkilerinin saptanması, iş kazaları ve meslek hastalıkları oranı yönünden ülkemizin, dünya ülkeleri arasındaki sırası ve bu oranların yüksekliğinin nedenlerinin, iş kazası ve meslek hastalıklarının ülke ekonomisine getirdiği toplam yükün tespiti, ülkemizde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları oranının, gelişmiş ülkelerdeki düzeylere indirilmesi için alınması lazım gelen önlemlerin tespit edilmesi ve iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda sürdürülebilir ulusal politikaların oluşturulmasını sağlayacak yasal düzenlemelere zemin oluşturacak objektif bilgilerin saptanması amacıyla Anayasanın 98. ve Meclis İç Tüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

1) Ali Rıza Öztürk                        (Mersin)

2) Mahmut Tanal                          (İstanbul)

3) Aykan Erdemir                         (Bursa)

4) Ali Sarıbaş                                (Çanakkale)

5) Aylin Nazlıaka                         (Ankara)

6) Veli Ağbaba                             (Malatya)

7) Muhammet Rıza Yalçınkaya    (Bartın)

8) Mehmet Volkan Canalioğlu      (Trabzon)

9) Ramazan Kerim Özkan            (Burdur)

10) İhsan Özkes                            (İstanbul)

11) Gürkut Acar                           (Antalya)

12) Şafak Pavey                            (İstanbul)

13) Sedef Küçük                           (İstanbul)

14) Ferit Mevlüt Aslanoğlu           (İstanbul)

15) Ayşe Nedret Akova                               (Balıkesir)

16) Erdal Aksünger                      (İzmir)

17) Ali Demirçalı                          (Adana)

18) Ali Serindağ                           (Gaziantep)

19) Hasan Akgöl                          (Hatay)

20) Mehmet Ali Susam                 (İzmir)

21) Doğan Şafak                           (Niğde)

22) Haluk Eyidoğan                     (İstanbul)

23) Mustafa Sezgin Tanrıkulu       (İstanbul)

24) Sakine Öz                                              (Manisa)

25) Ahmet İhsan Kalkavan           (Samsun)

26) İdris Yıldız                             (Ordu)

27) İlhan Demiröz                        (Bursa)   

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Başbakanlığın Anayasa’nın 82’nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.

Okutuyorum:

B) Tezkereler

1.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 7-11 Nisan 2012 tarihlerinde Çin'e yaptığı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/876)

                                                                                                                 17/5/2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7-11 Nisan 2012 tarihlerinde Çin'e yaptığım resmî ziyarete ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararının sureti ilişikte gönderilmiştir.

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim.

                                                                                                        Recep Tayyip Erdoğan

                                                                                                                   Başbakan

Liste:

Ömer Çelik                    Adana Milletvekili

Yalçın Akdoğan            Ankara Milletvekili

Abdülkadir Emin Önen Şanlıurfa Milletvekili

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Başbakanlığın kanun tasarısının geri alınmasına dair bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. Okutuyorum:

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 75 inci maddesine göre geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/877)

                                                                                                                 17/5/2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 24/10/2011 tarihli ve B.02.0.KKG.0.10/101-363/3420 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ekinde Başkanlığınıza sunulan "Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" nın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 75 inci maddesine göre geri gönderilmesini arz ederim.

                                                                                                        Recep Tayyip Erdoğan

                                                                                                                   Başbakan

BAŞKAN – Kabul edenler...  Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

V.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- MHP Grubunun, 27/3/2012 tarihinde 3957 sayı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir komuta sisteminde yer alan asli ve en önemli unsurlarından birisi olan astsubayların yaşadığı sıkıntıların araştırılması, Hükûmetin uygulamalarından dolayı ortaya çıkan mağduriyetin tespiti, bu sorunların giderilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 22/5/2012 Salı günkü birleşiminde okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşimde yapılmasına ilişkin önerisi

                                                                                                                 22.05.2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 22.05.2012 Salı günü (bugün) toplanamadığından Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük'ün 19'uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                          Mehmet Şandır

                                                                                                                Mersin

                                                                                                  MHP Grup Başkan Vekili

Öneri:

27 Mart 2012 tarih ve 3957 sayı ile TBMM Başkanlığına, "Türk silahlı kuvvetlerinin emir komuta sisteminde yer alan asli ve en önemli unsurlarından birisi olan astsubayların yaşadığı sıkıntıların araştırılması, hükümetin uygulamalarından dolayı ortaya çıkan mağduriyetin tespiti, bu sorunların giderilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla" verdiğimiz Meclis Araştırma önergemizin 22.05.2012 Salı günü (bugün) Genel Kurulda okunarak görüşmelerinin bugünkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Hasan Hüseyin Türkoğlu, Osmaniye Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Sayın Başkan, Türk milletinin saygıdeğer milletvekilleri; Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli unsurlarından biri olan astsubaylarımızın yaşadığı sıkıntıların araştırılması, Hükûmet uygulamalarından dolayı ortaya çıkan mağduriyetin tespiti ile bu sorunların giderilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması talebimiz üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime dün Diyarbakır kırsalında bölücü katiller tarafından kaçırılan Adalet ve Kalkınma Partisi Kulp İlçe Başkanını kurtarmak amacıyla yapılan operasyonda şehit olan Özel Harekât Polis Memuru Akın Bayram’a rahmet, kederli ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum.

AKP Kulp İlçe Başkanını bölücü katillerden kurtarmak için yapılan operasyonun çok doğru bir karar olduğunu, takdir ettiğimizi de ifade etmeliyim. Aynı şekilde bölücü katillerin elinde bulunan Kaymakam Adayı Kenan Erenoğlu, Polis Memuru Nadir Özgen, Uzman Çavuş Kemal Ekinci, Uzman Çavuş Zihni Koç ve bugün sorunlarını konuştuğumuz astsubaylardan Abdullah Söpçeler için de kararlı bir şekilde kurtarma operasyonlarının yapılacağına olan inancımız tamdır. Bu müjdeli haberi bekleyen ailelere de bu vesileyle sabır diliyorum.

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; sayısız medeniyetin boy gösterdiği, birçok devletin kurulduğu ancak içlerinden sadece Türk milleti ve Türk devletinin bu kadar süre kalıcı olabildiği Anadolu coğrafyasında varlığımızın en önemli teminatı, sahip olduğumuz millî güç unsurları ve tabii ki en başta Türk Silahlı Kuvvetleridir. Dünya orduları arasında nitelikleri itibarıyla parmakla gösterilebilecek özelliklere sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri subay, astsubay, uzman erbaşları ve komuta altındaki Mehmetçikleriyle beraber Türk Milletinin en önemli dayanağıdır. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana birçok isyan hareketinin bastırılmasında, Kore, Somali, Afganistan, Bosna gibi uluslararası iş birliği zamanlarında, zulme ve soykırıma uğrayan Kıbrıslının yanı başında ve Kıbrıs davasının çözümünde, yirmi sekiz yıldır huzurumuzu, refahımızı ve insanımızı katleden bölücü terörle olan mücadelede hep Türk ordusu vardır. Bütün başarılarda ise subay, astsubay, uzman erbaş ve Mehmetçikler hep yan yana olmuşlardır. Aynı üniformayı giymişler, aynı karavanada yemişler, aynı karargâhta çalışmışlar, aynı cephede savaşmışlardır ancak maalesef bazı hususlarda eşitsiz, adaletsiz uygulamalarla da karşılaşmışlardır. Astsubay ve uzman erbaşların razı olunamayacak bazı uygulamalara muhatap olduğu da hepimizce malumdur. Sayıları yaklaşık 100 bini bulan muvazzaf astsubaylar, yine sayıları yaklaşık 120 bini bulan emekli astsubaylar yıllardır birikmiş ve çözümü konusunda söz almış olmalarına rağmen sabırla ve askerî terbiye dâhilinde, verilen sözlerin tutulmasını beklemektedirler. AKP hükûmetleri ise astsubaylarımıza vermiş oldukları sözü, polislerimize, 4/C’lilerimize olduğu gibi yerine getirmemekte, sorunları olduğu gibi yerinde durmaktadır.

2007 yılında polislerimize televizyon programlarında, canlı yayınlarda verilen sözler tutulmalıdır. Polise yaptığınız haksızlık zulme dönüşmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunun takipçisi olduk, takipçiyiz ve takipçisi olacağız.

Yine, Milliyetçi Hareket Partisi olarak 23’üncü Dönem Meclisinde, astsubaylarımızın da sorunlarının çözümünü içeren üç Meclis araştırması, altı kanun teklifi ve sayısız soru önergesi vermiş olmamıza rağmen, Meclis çoğunluğunu teşkil eden AKP Grubu sıcak bakmadığı için çözüme ulaşılamamıştır. O dönem askere uzak duran ve soğuk bakan Hükûmetin son zamanlarda orduyu ve askerî sahipleniyor olması, arka çıkması hem düşündürücü hem de sorunların çözümü açısından ümit vericidir.

Çalışanların uluslararası standartlarda bir çalışma rejimine kavuşmasını hedefleyen ve adil bir ücret rejimini isteyen Milliyetçi Hareket Partisi astsubaylarımızla ilgili olarak, emekli olduğunda çalışırken elde ettikleri geliri yüzde 50’ye yakın azalan astsubay emeklilerine 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle beş yılı doldurmuş kamu görevlilerine verilen görev tazminatının ödenmesi gerektiğini düşünmektedir.

4752 sayılı Kanun’la eğitim düzeyleri ön lisans seviyesine çıkarılan astsubayların bu düzenlemeden yararlanmayan emeklilerinin de intibaklarının sağlanmasının önemli olduğunu düşünmektedir. Ağırlıklı olarak 2’nci dereceden emekli olan astsubaylar 1’inci derecenin ek gösterge rakamı olan 3600’den faydalanamamaktadırlar. 2’nci dereceden emekli olanlar ayrıca en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 70’i kadar tazminat almaktadırlar. Bu oran 1’inci dereceden emekli olanlarda yüzde 130 olduğu için ikisi arasındaki fark 500 TL’ye yaklaşmakta ve bir adaletsizliğe sebep olmaktadır.

Bütün şartları taşıdığı hâlde 1’inci derecenin 4’üncü kademesine yükselemeyen bir sistemin mağdurudur astsubaylar. Devlet memurları için ön lisans sahibi olmak 1’inci derecenin 4’üncü kademesine yükselmek için yeterli iken astsubaylar ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora dahi yapsalar ancak 1’inci derecenin 3’üncü kademesine gelebilmektedirler. İşin ilginç ve komik olan tarafı ise, astsubayların mahiyetinde çalışan ve ön lisans almış sivil memurlar 1’inci derecenin 4’üncü kademesine kadar yükselebilmektedirler.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun ek 81’inci maddesi çerçevesinde makam tazminatına hak kazanamamış MİT hizmetleri ve emniyet hizmetleri sınıflarına dâhil emekli çarşı ve mahalle bekçileri de içinde olmak üzere seyyanen 100 bin TL alınmakta iken, emeklilik döneminde herhangi bir tazminat almayan emekli astsubaylar bu 100 TL’den de mahrumdurlar.

Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı maddesi çerçevesinde teknik bir göreve atanmalarından dolayı tüm memurlara 1 derece verilmektedir. Astsubaylar ise teknik bir görev yapmalarına rağmen bu dereceyi alamamaktadırlar. Astsubaylara da 1 derece verilmeli ve emeklilerin de intibakı buna göre düzeltilmelidir.

Astsubaylıktan subaylığa geçiş oranı artırılmalı ve astsubayların mesleki motivasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetleri personel kalitesinin yükseltilmesine katkıları sağlanmalıdır. Yüksek lisans ve doktora yapan astsubaylara 1 kademe verilmesi hususunun komutanın takdirine ve kotaya bağlanmış olması izah edilemez bir eşitsizliktir. Bu uygulama lisans üstü eğitim almış tüm emeklileri de kapsayacak şekilde değiştirilmelidir.

OYAK iştirakçilerinin çoğunluğunu teşkil etmelerine rağmen astsubaylar yönetimde yeteri kadar yer alamamaktadırlar. Yönetimde yer alamamaktan başka, emekli astsubayların istihdamı da mümkün kılınmamaktadır. Bu durum hem iştirakçilerin kuruma güvenini sarsmakta hem de uluslararası mahkemelerde hak arayışına sebep olmaktadır. Astsubaylar hem çalışırken hem de emekliyken OYAK yönetiminden ve hizmetlerinden hak ettiği payı almalıdırlar. Buna yönelik düzenlemelerin OYAK’ı zayıflatacağını düşünmek oldukça yanlış bir öngörüdür, bilakis astsubayların da yeteri kadar dâhil edileceği OYAK sistemi daha da güçlenecektir.

Askerlik gibi herkesin taşıyamayacağı zor bir görevi üzerinde bulunduran astsubaylar binbir emek ve zahmetle dışarıdan başka fakülteleri bitirip hukuk diploması gibi diplomalara sahip olmaktadırlar ancak elinde hukuk diploması olduğu halde astsubaylar ne askerî mahkemelerde ne de disiplin mahkemelerinde vazife alamamaktadırlar. Bilime ve ehliyete saygının gereği astsubaylarımızın askerî hiyerarşi de göz önüne alınarak sisteme hukukçu kimlikleriyle entegre edilmeleri bilhassa dışlanmışlık hissinin önüne geçilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Zaman zaman ihtiyaca binaen Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli subay istihdamı yapılmaktadır. Oysa yıllarını Türk Silahlı Kuvvetlerine vermiş olan astsubaylara imkân tanınsa ve bu ihtiyaç deneyimli seçkin astsubaylardan temin edilse Türk Silahlı Kuvvetleri için 2 kere kazanmak söz konusu olacaktır.

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hastanelerde, astsubayların da aleyhine, rütbeye göre poliklinik uygulaması tartışmaya bile değmeyecek bir uygulamadır. Hâlen devam ediyorsa bu ayıbın örtülmesi mümkün değildir. Doktorların hastalarına rütbesine göre değil aciliyetine ve Hipokrat yeminine göre yaklaşmaları esastır.

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; zikrettiğim bu sorunların çözümüne ilişkin düzenlemelere zemin olmak üzere, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri olarak 24’üncü Dönemde de bu araştırma önergesi dâhil birçok araştırma önergesi, kanun teklifi ve sözlü, yazılı soru önergeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmiştir. Haksızlıkları, adaletsizlikleri giderecek, çalışanlar arasında barışı sağlayacak ve adil bir ücret sistemine esas olacak bu teklifler tasviplerinize mazhardır. Yüce Meclisin kabulü hâlinde göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana unsurlarından biri olan astsubaylarımızın yurdun dört bir yanında vatanın bütünlüğünü, Türk milletinin birliğini ve Türk devletinin bekasını temin yolunda moral ve motivasyonları zirve yapacaktır.

Bu duygularla, araştırma önergemizin kabulünü diler, Türk milletinin milletvekillerini saygıyla selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Öneri aleyhinde söz isteyen Şirin Ünal, İstanbul Milletvekili.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ŞİRİN ÜNAL (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Malumunuz, askerlik, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 72’nci maddesi gereğince her Türk vatandaşının hakkı ve ödevidir. AK PARTİ Hükûmeti “halkı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesi doğrultusunda yaklaşık on yıldır ülkeyi yönetmektedir. Devlet memurlarıyla beraber geçen on yıl içinde subay, astsubay ve uzman jandarma ile uzman er, erbaşlarımıza enflasyonun üzerinde gelir artışı sağlanmıştır. Hâlen 4.692 Türk lirası aylık alan bir kıdemli albayımız millî gelirimizin yaklaşık 3 katı büyüklüğünde bir gelire sahip bulunmaktadır. 3.030 Türk lirası aylık net maaş geliri olan kıdemli başçavuşun ise millî gelirimizin yaklaşık 2 katı bir geliri olduğunu görmekteyiz. Bir uzman erbaşımızın net maaşı ise yaklaşık 2 bin liradır. Bu arkadaşımız da gene millî gelirimizin 1,32 katı bir gelire sahip bulunmaktadır.

Sayın milletvekilleri, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının koordineli çalışmaları sonucunda biraz sonra sizlere detaylarını sunacağım kanun değişiklik teklifleri hazırlanmıştır. Bu değişiklik tekliflerinin yarıdan fazlası Türk Silahlı Kuvvetlerini ilgilendirmektedir. Son yapılan iyileştirmeler kapsamında yaklaşık yirmi kanunda değişiklik yapılmıştır. Kanun değişiklik teklifleri geçtiğimiz hafta Millî Savunma Bakanımız ve uzman bürokratlar ile birlikte Millî Savunma Komisyonunda uyum içerisinde değerlendirilmiş, gerekli ilave ve düzeltmeler yapılmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mevcut personelin, er ve erbaşların daha iyi şartlarda eğitime hazırlanmalarının, özlük haklarının iyileştirilmesinin Hükûmetimizin 2023 hedefleri doğrultusunda profesyonel orduya geçiş sürecinde başlıca temel adımlar olduğunun altını çizmekte fayda görmekteyim.

Sayın milletvekilleri, bu tasarı ile askerlik şubesi başkanlıklarınca kısa sürelerle teşkil edilen ve etkinliği kalmayan askerlik meclislerinin kaldırılmasını; ilk yoklama ile yedeklik yoklama işlemlerinin kaldırılmasını; yükümlülerin sağlık muayenelerinin, sürekli rahatsızlıklarını, kullandıkları ilaçları, geçirmiş olduğu ameliyat ve operasyonların kayıtlarını tutan aile hekimlerince yapılmasına imkân sağlanmasını, askerî hastane bulunmayan yerlerde engelli, yatalak, uzuv kaybı gibi gözle görülür rahatsızlığı bulunanlar hakkındaki “Askerliğe elverişli değildir.” sevk geciktirmesi veya ertesi yıla bırakma kararlı sağlık raporlarının askerlik şube başkanı ile mülki amirliklerce görevlendirilecek resmî 2 tabipten oluşan geçici sağlık kurulunca verilmesini; yükümlülerin aile hekimi, resmî, sivil sağlık kuruluşları veya asker hastanelerindeki muayene işlemlerinden herhangi bir ücret veya katkı payı alınmamasını; yoklama süresinin uzatılması ve buna bağlı olarak yoklama kaçağı sayısının azaltılmasını; 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 83, 84, 85, 87 ve 94’üncü maddeleri gereğince il veya ilçe idare kurullarınca yükümlülere idari para cezası verilmesi uygulamasına ve bundan kaynaklı vatandaşlarımızın şikâyetlerine son verilmesini; askerlik meclislerinin kaldırılmasına paralel olarak bu meclislerin toplu olmadığı zamanlarda askerlik kararlarının il veya ilçe idare kurullarınca alınması uygulamasına da son verilmesini; günümüzde birçok üniversitede okula devam mecburiyeti bulunmaması ve sınıf geçme yerine ders geçme uygulamasına geçilmesi nedeniyle fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin askerlik ertelemesi şartlarından olan okula devam mecburiyeti ve iki yıl üst üste sınıfta kalmama zorunluluğunun kaldırılmasını; dış kaynaktan temin edilen muvazzaf subay adaylarının rütbe takmadan önceki subay temel askerlik ve subaylık anlayışı kazandırma eğitimine tabi tutulmalarını; yakınlarının doğum, ölüm ve ağır hastalığı hâllerinde Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek izinlerin yeniden düzenlenmesini; astsubayların 1’inci dereceye yükselebilmelerine imkân tanınmasını; askerlik hizmeti sırasında veya bitirdikten sonra fakülte ve yüksekokulları bitirenlere sözleşmeli subay veya astsubay olabilme imkânının tanınmasını; askerî öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına sivil personele, eşiti subaylar gibi sosyal tesis ve lojmanlardan istifade imkânı tanınmasını amaçlamaktayız.

Ayrıca, Anayasa değişiklikleriyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda “mahkemelerin bağımsızlığı” ve “hâkimlik teminatı” ilkeleri esas alınarak 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nda sicil işlemleri, birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma işlemleri, özlük hakları, izin işlemleri, haklarındaki ihbar ve şikâyetler, soruşturma ve kovuşturma mercileri, genel yargıya tabi şahsi suçlar ve hukuki sorumluluk, bağımsızlık, teminat ve ödevler ile emeklilik işlemleriyle ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanunu’nda Askerî Yargıtay Başkanı ve üyelerinin görev tanımlarında düzenlemeler yapılmış, 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu’nda da davaların işleyiş süreci konusunda düzenlemeler yapılmıştır. 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik ile ihbar ve şikâyetler maddesi değiştirilmiştir.

Sayın milletvekilleri, gündemimizde bulunan söz konusu kanun tasarısının yasalaşarak vatanımız ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, Milliyetçi Hareket Partisi Grup önerisine katılamadığımızı belirterek hepinize saygılarımı sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Öneri lehinde söz isteyen Ahmet Toptaş, Afyonkarahisar  Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan astsubaylarla ilgili araştırma önergesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.

Sözlerime başlamadan önce Hatay Amanos’ta şehit verdiğimiz askerlerimizin ve dün bir “kaza” adı takılan top patlaması sonucu ölen bir polisimizin ailelerine başsağlığı, kendilerine Tanrı’dan rahmet diliyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum.

Değerli arkadaşlar, bugün Askerlik Yasası ve değişik yasalarda değişiklik yapılmasını öngören bir yasa gündeme gelecek, bugün görüşeceğiz. Bu yasa görüşülürken biz astsubayların, uzman erbaşların ve jandarma uzmanlar ile askerî öğrencilerin ciddi sorunları olduğunu, bu sorunların da bu yasal düzenleme sırasında değerlendirilmesi gerektiğini söylemiştik.

Yine, TSK Personel Yasası’nda geçmişte yapılan bir değişiklikle eklenen 32’nci maddeyle resen emekli edilip haksızlığa uğramış, ayrımcılığa uğramış insanların da sorunlarının çözümü konusunda bu yasayla bir çözüm bulabiliriz diye öneriler getirmiştik, komisyonda bunları konuşmuştuk.

Her ne kadar biraz sonra görüşeceğimiz yasa bütün grupların aşağı yukarı anlaşmasıyla geliyor olsa da biz bunu ehvenişer niyetinden bazı iyileştirmeleri beraber yaptığımız için kabul ettik ve olumlu oy vereceğiz. Ancak bu yasa biraz önce saydığım sorunların hiçbirisini çözmüş bir yasa değildir. Özellikle astsubayların, jandarma uzman çavuşların, uzman erbaşların sorunları hemen hemen bütünüyle ortada durmaktadır.

Değerli arkadaşlar, sayıları 100 bini bulan muvazzaf astsubaylar ve emekli astsubayları göz önüne aldığımızda aileleriyle birlikte 1 milyona yakın insana tekabül etmektedirler. Bu insanların yıllardan beri birikmiş sorunları vardır. Yıllardan beri de bunların bu sorunlarının çözümü konusunda sözler verilmiştir ama biraz önce konuşan arkadaşımın dediğinin aksine bu sözlerin hiçbirisi bugüne kadar tutulmamıştır. Eğer tutulmuş olsaydı astsubayların sorunları bugün yeniden bir sorun yumağı hâlinde karşımıza çıkmazdı.

Astsubaylar ne istiyorlar, hangi sorunları çözülmüş, hangi sorunlarına çözüm istiyorlar? Şimdi, bakınız, astsubayların istediklerine bakacağım. O kadar basit sorunlar çözülmemiş ki bugün hâlâ devam edegelmiş ve bizden talepte bulunuyorlar. Astsubaylar diğer subaylara verilen temsil ve görev tazminatının kendilerine de verilmesini istiyor. Bu kadar basit. Yıllar önce Sayın Başbakan, sayın millî savunma bakanları bu konularda iyileştirme yapılacağına söz verdikleri hâlde bugüne kadar demek ki yerine getirilmemiş, bu sözler tutulmamış, bu talep hâlâ devam etmektedir.

Yine astsubaylar ne istiyor? Sözleşmeli subay yerine yetişmiş astsubayların nasbedilmesini istiyor. Yani astsubaylık bir asker mesleği; askerlikte en ciddi eğitimi alıyor, en ciddi şekilde askerliğini yapıyor. Bunun yerine, siz, bu tecrübenin yerine, bu birikimin yerine dışarıdan sözleşmeli subay alıyorsunuz. “Hiç olmazsa bu birikim, bu tecrübe, dışarıdan sözleşmeli subay almak yerine bizden nasbedilerek kullanılsın.” diyorlar. Ne istiyor astsubaylar? Astsubay meslek yüksekokullarından kara harp okullarına yatay geçiş istiyorlar. Yani liselerden Kara Harp Okuluna öğrenci alınıyor da astsubay meslek yüksekokullarından niye yatay geçişle öğrenci alınmadığını biz de anlamış değiliz. Astsubayların bu sorunu da çözülmemiş demek ki.

Yine ne istiyor astsubaylar? 1’inci derecenin 4’üncü kademesine yükseltilmek istiyorlar. Evet, bu yasal düzenlemeyle 1’inci derecenin 4’üncü kademesine astsubayların yükselmesini sağladık ama gösterge aynı kaldığı için maaşlarında ayda 4 lira kadar bir artış söz konusu. Yani biz 1’inci derecenin 4’üncü kademesine kadar sizi yükselttik ama maaşınızda 4 liralık bir artış dediğimiz zaman, bu, astsubayla dalga geçmek anlamına gelen bir telaffuz biçimi oluyor arkadaşlar.

Subaylık müracaatlarında yedi ve dokuz yıl yerine beş ve yedi yıl istiyorlar, yani son derece basit bir çözüm ama çözen yok, çözememişiz. Ne istiyorlar? OYAK’ta en çok katılımcı astsubaylar fakat en az temsil edilen ve OYAK’ın olanaklarından en az yararlananlar astsubaylar. Bu olanaklardan ciddi ciddi yararlanmak istiyor. Ne istiyorlar? Askeriyenin sosyal tesislerinden eşit koşullarda yararlanmak istiyorlar. Ne istiyorlar? Hastanelerden eşit koşullarda yararlanmak istiyorlar.

Değerli arkadaşlarım, bu sorunların hepsi çözülebilir sorunlar ama biz bugüne kadar bu taleplere göz kapatmışız, söz vermişiz ama yerine getirmemişiz.

Değerli arkadaşlar, bir de uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar var. Getirdiğimiz yasal düzenlemeyle, biraz sonra görüşeceğimiz yasal düzenlemeyle bunların sorunlarına da bir çözüm getiremedik. Ne yazık ki bunların sorunları da aynen, olduğu gibi durmaktadır.

Bir de, biraz önce söylediğim gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na eklenen geçici 32’nci maddeyle resen emekli edilen bazı askerlerin sorunları çözülmüş ama ciddi bir bölümünün sorununun çözülmediği de ortada. Örneğin YAŞ kararlarıyla ordudan çıkarılan ya da resen emekli edilenlere, çıkarılan bir yasayla yeniden bazı hakları iade edilmiş ancak idari sicil amirlerinin verdikleri kararlarla emekli edilen ya da askerlikten çıkarılanların hiçbir hakları iade edilmemiş. Bunlara deniliyor ki: “Sizin için yargı yolu açıktır.” Değerli arkadaşlar, özellikle darbe dönemlerinde, özellikle emir komuta altındaki mahkemelerde, amirin görevden çıkardığı, amirin resen emekli ettiği bir şahsın o mahkemede hakkını hukukunu iddia etmesi mümkün müdür? Dolayısıyla, binlerce resen emekli insan şu anda perişan durumda ve ne yapacağını bilmez durumdadırlar. En son ne yaptıklarını size söylemek isterim: Üç gündür Eskişehir’de, resen emekli edilmiş ve bugüne kadar hakları iade edilmemiş subaylar, astsubaylar açlık grevindedirler.

Bu sorunlar bu kadar ortadayken bu sorunları görmezden gelmek mümkün değildir. Bu insanların çığlığına, bu insanların çağrısına cevap verelim, ses verelim. Bu sorunların çözümü son derece basit. Bu ülkenin bütçesine yükleyeceği çok ciddi maliyetler de yok. Değerli arkadaşlar, üç gündür açlık grevini yapan ve açlık grevi yaparak haklarını aramak zorunda kalan insanların da hiç olmazsa bu vesileyle sorunlarına çözüm bulup onları da kendi açlık grevleriyle kendi sorunlarına çözüm aramak zorunda bırakmış olmaktan dolayı utancımızdan nasibimizi almış oluruz.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmemiştir. 

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Okutuyorum:

B) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Gündemdeki sıralama ile  Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 248 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak, bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi

                                                                                                  Tarih: 21/05/2012

Danışma Kurulunun 21/05/2012 Pazartesi günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

                                                                                                                 Cemil Çiçek

                                                                                                    Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                     Başkanı

                 Mustafa Elitaş                                                        Emine Ülker Tarhan

        Adalet ve Kalkınma Partisi                                           Cumhuriyet Halk Partisi

            Grubu Başkan Vekili                                                  Grubu Başkan Vekili

                 Mehmet Şandır                                                            Hasip Kaplan

         Milliyetçi Hareket Partisi                                           Barış ve Demokrasi Partisi

            Grubu Başkan Vekili                                                  Grubu Başkan Vekili

 Öneriler:

Bastırılarak dağıtılan 248 sıra sayılı kanun tasarısının 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" Kısmının 2 nci sırasına, yine bu kısımda bulunan 233, 177, 7, 10, 108, 114, 206, 89, 90, 54, 16, 155, 195, 196, 11, 13, 20, 17, 19, 28, 31, 98 ve 34 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci sıralarına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi,

Genel Kurulun; 22 Mayıs 2012 Salı günkü birleşiminde 248 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, gece 24:00'de günlük programın tamamlanamaması hâlinde, günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi,

248 Sıra sayılı kanun tasarısının İçtüzüğün 91. maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması;

önerilmiştir.

248 Sıra Sayılı

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun Tasarısı (1/618)

BÖLÜMLER                                 BÖLÜM MADDELERİ                              BÖLÜMDEKİ

                                                                                                                      MADDE SAYISI

1. BÖLÜM           1 ila 30 uncu maddeler                                                                30

2. BÖLÜM           31 ila 56 ncı maddeler (Çerçeve 42 nci maddeye

                             bağlı geçici 9,10,11 ve 12 nci maddeler ile

                             Çerçeve 56 ncı maddeye bağlı ek madde 28 ve

                             ek madde 29 dahil)                                                                     30

3. BÖLÜM           57 ila 81 inci maddeler (Çerçeve 58 inci maddeye bağlı

                             geçici 33 ve geçici 34 üncü maddeler dahil)                               26

                             TOPLAM MADDE SAYISI                                                         86

BAŞKAN – Söz talebi yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

C) Önergeler

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, (2/47) esas numaralı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/46)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(2/47) esas numaralı kanun teklifimin, İç Tüzük’ün 37’nci maddesi uyarınca doğrudan gündeme alınması hususunu saygılarımla arz ederim.

                                                                                                           M. Akif Hamzaçebi

                                                                                                                   (İstanbul)

BAŞKAN – Teklif sahibi adına Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ağustos 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiğimiz ve o tarihten bu yana da komisyon gündemlerinde bekleyen, görüşülmek üzere gündeme alınmamış olan kanun teklifimiz ile ilgili olarak huzurunuzdayım.

Kanun teklifimiz, ilgili kanunlara, Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunu’na ve Genel Kadro Usulü Kanunu’na bir madde ilave etmek suretiyle, öğretmen atamalarında kullanılmak üzere toplam 100 bin adetlik bir kadro ihdasını öngörmektedir. Atanamayan öğretmen adayları ve öte taraftan da Millî Eğitimin öğretmen ihtiyacı Türkiye'nin gündeminde çok uzun zamandan beri önemle, ağırlıkla yer almıştır, âdeta kangren olmuş bir meseledir. Bir tarafta üniversite mezunu olup, üniversiteleri bitirmiş olan ve atama bekleyen yüz binlerce öğretmen adayı, öte tarafta sadece Doğu Anadolu’da, Güneydoğu Anadolu’da değil İstanbul’da bile 55-60 kişilik sınıflarda ikili öğretimin yapıldığı okulların olduğu Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacı. Bir yandan önemli bir öğretmen ihtiyacı var, öte taraftan da önemli bir beklenti var, yüz binlerce üniversite mezunu gencimiz öğretmen olarak atanmak üzere bekliyor. Hem bu ihtiyacı, Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacını hem de gençlerimizin beklentisini karşılamak üzere, bu iki ihtiyaç ve beklentiyi bir arada dengelemek üzere kanun teklifimiz 100 bin adetlik bir kadroyu ihdas etmeyi öngörmektedir.

Hatırlanacaktır, 2011 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, 2010 yılının Kasım ayında zamanın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Baş 2011 yılı öğretmen atamalarında kullanılmak üzere 55 bin adet kadro ihdasının planlandığını açıklamıştı. Sayın Bakanın bu açıklaması üzerine, atama bekleyen öğretmen adayları büyük bir beklenti içerisine girdiler, büyük bir umutla beklemeye başladılar. Daha sonra, bir eski millî eğitim bakanımız, partide yetkili olan bir kişi, bu atamanın tek seferde ve 2011 yılının Ağustos ayında yapılacağını ifade etti ve 2011 yılı Temmuz başında yapılacak KPSS sınavına hazırlanmak üzere de adaylarımız beklemeye başladılar ancak yapılan açıklamalara uyulmadı, 55 bin öğretmen ataması sözü tutulmadı ve öte taraftan, Ağustos 2011’de gerçekleşeceği söylenen atamanın 30 binlik bölümü haziran ayında yani seçimlerden önce yapıldı ve bütün beklentiler boşa çıktı, beklentiler altüst oldu. Sonuçta, 2011 yılı içerisinde önemli bir kısmı, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi olmak üzere, üç partide atama yapıldı. Bunların bir bölümü de boşalan kadrolara yapılan atamalardır. Toplam 46 bin adetlik bir atama yapılmıştır, verilen söz tutulmamıştır.

Öğretmenler kısa bir süre önce Ankara’ya geldiler, Millî Eğitim Bakanlığı önünde toplandılar, dertlerini bir basın açıklamasıyla duyurdular. 15 Mayıs 2012 tarihinde bu toplantı Ankara’da yapıldı ve öğretmenler, Hükûmeti, Sayın Millî Eğitim Bakanını verdikleri sözü tutmaya davet ettiler. Bu sözler tutulmamıştır. Bu yıl bir miktar atama yapılmıştır ama yapılan atamaları üst üste koyduğumuz zaman, birikimi, beklentiyi ve Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacını dikkate aldığımız zaman yapılan atamalar devede kulak kalmaktadır. O nedenle biz, 100 bin kadroyu ihdas etmeyi ve bu kadrolara bu yıl içerisinde atama yapılmasını öneriyoruz. Sayın Bakanın, Hükûmetin ve Genel Kurulun dikkatine, takdirine sunuyorum. Bu, daha fazla ötelenebilecek bir sorun değildir, öğretmen adayları bunalıma girmiştir, psikolojik sorunlar yaşamaktadır, intihar edenler vardır aralarında. Bu ağır strese dayanamayıp hasta olanlar, ağır hasta olanlar, hayatını kaybedenler vardır, olay bir başka şekle, bir başka soruna dönüşmek üzeredir. Bu nedenle teklifimize destek istiyoruz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Bir milletvekili adına Ensar Öğüt, Ardahan Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; atamasını bekleyen öğretmenlerin kadro alması hakkında Sayın Akif Hamzaçebi’nin vermiş olduğu kanun teklifi üzerine söz aldım. Hepinizi saygılarımla selamlarım.

Değerli arkadaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi, on yıl önce iktidara geldiğinde, ilk iş olarak atamasını bekleyen yaklaşık 300 binin üzerinde olan öğretmenlerin atamasının yapılacağının taahhüdünde bulunmuştu. Şu anda genel durum şu: On yıl içerisinde 300 bin civarında öğretmen atandı ancak bunun 200 bini emekli oldu. 200 bin emekli olunca 100 bin atama yapılmış oldu.

Şimdi, Sayın Bakan da burada. Sayın Bakanım, özellikle “300 bin civarında bir öğretmen ataması yapıldı.” deniyor, bunun 200 bini emekli dersek 100 bini atanmış oluyor. Buradaki olay şu: Şu anda, atamasını bekleyen çok sayıda öğretmen var yani 300 binin üzerinde. Beni dün de aradılar, hatta Türkçe öğretmeni arkadaşlarımız “Türkçeye biraz daha ağırlık verilsin.” dediler. Bu anlamda, şimdi, bizim doğu ve güneydoğu başta olmak üzere Türkiye’nin genelinde, uzman öğretmenler atanacağına ücretli öğretmenler var. Yani öğretmenlikle alakası olmayan, uzman olmayan, iki yıllık fakülteyi bitirmiş, yüksekokulu bitirmiş, belki bazı yerlerde de lise mezunu olan arkadaşlarımız ek ücret alarak öğretmenlik yapıyor. Şimdi bakın, doğu ve güneydoğu başta olmak üzere bütün o bölgedeki illerde üniversitede hep sonuncuyuz. Niye üniversitede sonuncuyuz? Çünkü uzman öğretmen gitmiyor. Uzman öğretmen niye gitmiyor? Lojman yok, lojman olmadığı gibi sosyal imkânları yok. Şimdi, batıda bir öğretmen, İzmir’de, Afyon’da, Muğla’da, Antalya’da, İstanbul’da, Bursa’da, Balıkesir’de olan öğretmen normal bir maaş alıyor; Kars’ta, Ardahan’da, Iğdır’da, Ağrı’da, Erzurum’da, Van’da olan öğretmen de aynı maaşı alıyor. Ama Van’da oturan veya Kars’ta oturan bir öğretmen beş ton kömür yakıyor arkadaşlar. Bakın Sayın Bakanım, buna çok dikkat çekmek istiyorum, beş ton kömür yakıyor. Orada da aynı maaşı alıyor, burada da aynı maaşı alıyor. O zaman orada durmuyor, hem iklim koşulları ağır hem coğrafi koşullar ağır hem de aynı maaşı alıyor. O zaman burada bir dengesizlik var, bölgeler arasında kalkınma açısından da dengesizlik var. O zaman ne yapmak lazım? Kalkınmakta öncelikli olan illere, sizden istirham ediyorum, oraya giden öğretmenlere ve memurlara farklı bir ücret ödenmesi lazım. En azından batıdaki öğretmenlerden, memurlardan yüzde 30 daha fazla maaş ödenmesi lazım. Aksi takdirde kimse gitmiyor. Yani lojmanı yok, sosyal tesisleri yok, kış ağır, yedi sekiz ay kış sürüyor, suları donuyor, affedersiniz tuvalete gidiyor tuvaletteki su donuyor, okuldaki su donuyor, okulun zaten birtakım eksikleri var, öğretmenin gidiş gelişi güvenlik açısından çok önemli, bir de köyler arasında biliyorsunuz taşımacılık var arkadaşlar. Doğuda ve güneydoğuda öğretmenler bir yerden bir yere giderken minibüsle gidiyor, o da bir sorun güvenlik açısından, biliyorsunuz bir çok öğretmenimiz şehit oldu o bölgede. Bu anlamda, Sayın Bakandan ben rica ediyorum, Ardahan’a gelecekmiş çok memnun olurum, ben de kendisine eşlik edeyim, ama bizim bölgemizin, doğu ve güneydoğu başta olmak üzere Türkiye genelindeki öğretmen açığını hesap ederek mutlak surette bütçeden belli bir pay ayrılsın ve bu öğretmen açığı kapatılsın. Aksi takdirde yani ne olacak o zaman? Biz bu öğretmenleri niçin mezun ettik üniversitelerden? Yani bu kadar devlete maliyeti var, kendi ailesine maliyeti var. Öğretmenler şu anda dershanelerde, sağda solda asgari ücretin de altında kölelik yapıyorlar. Yazık günah, bu insanlar bizim insanlarımız. Bunların sayısı bir ara, ben Sayın Genel Başkanımla beraber Batman’a gitmiştim “327 bin kişi.” demişlerdi. 327 bin kişi değil de 227 bin kişi olsa dahi çok büyük sayı arkadaşlar.

Biz Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekiliysek, o zaman bütçeyi de biz yapıyorsak,  Sayın Bakan önersin, getirsin, biz muhalefet olarak da destek verelim ve bu ataması beklenen öğretmenlerin mutlak surette atamasını sağlayalım diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Hükûmet adına Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Bakan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Çok değerli milletvekilleri, sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Bu atama bekleyen öğretmenler meselesi ve konuyla ilgili gündeme getirilen hususlar, hakikaten bizim ülkemizin önemli sorunlarından birisi. Öğretmen meselesi üzerinde bizim çok rasyonel bir şekilde durmak ve ulusal düzeyde bir karar vermek zorunda olduğumuz konu olarak görülmesi lazım. Dışarıda atama bekleyen öğretmenleri veya öğretmen adaylarını göz önüne alarak onların çokluğu üzerine siyaset yapmak maalesef ileride hem hükûmeti hem tüm siyaset kurumlarını hem de tüm toplumu sıkıntıya sokacak sonuçlar doğurabilir.

Biraz sonra sözlü soru önergelerine de cevap vereceğim ama hemen şunu söylemeliyim: Şu anda dışarıda öğretmen adayı olan yaklaşık 247.500 kişi var. Millî Eğitim Bakanlığının MEBBİS sistemine göre norm kadro belirlemeleri hesap edilerek ortaya koyduğu ihtiyacı ise bugünkü şartlarda 116 bin öğretmen civarındadır yani bugün varsayalım ki sizlerin önerdiği rakamın üzerine bir 20 bin kişilik kadro daha konulsa ve Millî Eğitim Bakanlığının bütün ihtiyacı olan öğretmenler kadromuza alınsa dışarıda hâlâ 127 bine yakın öğretmen adayımız açık olacak. Nasıl çözeceksiniz meseleyi?  Öğretmen alarak çözeceğiniz bir sorun değil bu.

Başka bir şey daha söyleyeyim. Şu anda bizim eğitim fakültelerimizde, fen edebiyat fakültelerimizde ve öğretmen olabilme ihtimali olan, pedagojik formasyon olarak öğretmen olabilme ihtimali olan diğer okullarımızda okuyan öğrenci sayımız 658 bin civarındadır yani 658 bin öğrenci, onun üzerine 247.500 öğrenciyi daha koyduğunuz zaman neredeyse 1 milyona yakın öğrenci. Bir kere burada açık bir şekilde bir zihniyet sorunu var. Dünyanın hiçbir yerinde üniversite eğitimi sadece belirli alanlara meslek elemanı yetiştirmek üzere yapılmaz. Üniversite eğitimi toplumun entelektüel seviyesini yükseltmek, eğitim standartlarını geliştirmek, toplumun eğitim yıllarıyla alakalı düzenlemelerde ve insanî gelişmişlik problemlerini çözmede kullanılan bir malzeme olarak kullanılır. Toplumsal eğitim yaşam kalitemizle alakalı bir husustur. Üniversiteyi bitirenin, hele hele eğitim fakültesini bitirenin illa öğretmen olacağı şeklindeki bir dayatma maalesef ileride sizler için de geriye dönen bir silah, geriye tepen bir silah olabilir. O yüzden bunu oturmalı, rasyonel bir şekilde hesaplamalıyız. Nitekim biz bu hesapları da yapıyoruz. Bütçe dengelerimizi göz önüne alıyoruz. Dışarıdaki çocuklarımızın sorunlarını hesap ediyoruz. Kadromuza bakıyoruz ve mümkün olduğu kadar da çözmeye çalışıyoruz. Bugün ben aslında sizlerin verdiği önergeyi memnuniyetle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Hakikaten, gönlümüz, bu sorunun bir şekilde çözülmesini arzu ediyor. 100 bin değil dediğim gibi 120 bin öğretmen hemen alalım ve bu sorun bitsin. Ancak ertesi yıl bizim öğretmen ihtiyacımız sadece emekli olan öğretmenler kadar olacak, 8 bin kişi veya 10 bin kişi civarında. Sonrası ne olacak?

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Sayın Bakanım, 32 tanesi intihar etti.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (Devamla) - O yüzden, arkadaşlar, bu ülkede eğer bahsettiğiniz sorunla ilgili sadece öğretmenle ilişkilendirecek olursanız metodolojik bir hata yapmış olursunuz. Türkiye’de benzeri pek çok problemi yaşıyoruz, onların pek çoğunda da farklı sebepler ve gerekçeler var. Öğretmenlik adayıyla intihar arasında doğrusal bir ilişki kurmak, bütünüyle bilimsel açıdan anlamlı değildir.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Geride bıraktıkları…

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (Devamla) - Bu açıdan, ben şunu söylemek istiyorum sadece: Maliye Bakanlığımız çalışıyor, yeni kadro meselesi üzerinde hazırlık yürütüyor. O hazırlıklar neticelendiği zaman biz size bunu sunacağız.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – 55 bin atamaya söz verdiniz.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (Devamla) - Şu anda, daha çok da haziran ayıyla ilgili bir atama beklentisi de söz konusu oldu toplumda, pek çok adayımız haziran ayında atama bekliyor. Bunun da teknik olarak mümkün olmadığını, bu yıl verilen kadroların şubat ayında kullanıldığını -bütün kadroların, 17 bin kadro verilmişti- onun yerine ek eğer bir kadro verilecekse bir kanun çıkartılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Yeni bir kanun çıkacak, yeni kanundan sonra biz kılavuzlarımızı yayınlayacağız. Ağustos ayından önce teknik olarak öğretmen alma imkânımız bulunmuyor. Onun için de Maliye Bakanlığının yaptığı hazırlığı beklemekte ben yarar görüyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum, karar yeter sayısı arayacağım: Kabul edenler…  Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 16.18


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.30

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ), Tanju ÖZCAN (Bolu)

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109’uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Cumhuriyet   Halk  Partisi   Grup  Başkan Vekili  ve  İstanbul  Milletvekili  Akif  Hamzaçebi’nin İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verdiği doğrudan gündeme alınma önergesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi, önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Kâtip üyeler arasında anlaşmazlık olduğu için elektronik sistemle oylama yapacağız.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 16.34


ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 16.39

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ), Tanju ÖZCAN (Bolu)

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109’uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verdiği doğrudan gündeme alma önergesinin ikinci oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi, önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, önerge kabul edilmemiştir.

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz.

Sayın milletvekilleri, sunuşlar bölümünde belirttiğim Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in birlikte cevaplandırmak istediği sözlü soru önergelerini okutuyorum:

VI.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da içme suyu temini için elektrik kullanan köylülerin faturalarının Devlet tarafından ödenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim Şahin tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.7.2011

                                                                                                                   Ensar Öğüt

                                                                                                                     Ardahan

Ardahan'da birçok köyün su sorunu bulunmaktadır. Ardahan'da köylerin birçoğunda elektrik motoruyla su verilmektedir. Bu yüzden suyu kullanmakta zorlanmaktadırlar. Onlarca köyün elektriği kuyu ve depolardan su ihtiyacını karşılıyor. Ancak elektrik faturasının yüksek olması ve köylünün bu yüksek elektrik faturasını ödeyememesinden dolayı içme sularını kullanamamaktadırlar.

1- Ardahan'da birçok köyün suyunu kullanılması elektrik motoruyla yapıldığından su faturası çok fazla gelmektedir, bunun için köylü suyu kullanamaz duruma gelmiştir. Su faturalarının kamu tarafından ödenmesi için bir çalışma yapacak mısınız?

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, öğretmen atamalarına ve okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/31) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 19.7.2011

                                                                                                                   Ensar Öğüt

                                                                                                                     Ardahan

Millî Eğitim Bakanlığı öncelikli olarak okulların fizikî koşullarını iyileştirmesi ve 150 bin öğretmen atamasının derhâl yapılması gerekmektedir, yine Türkiye'de 1500’e yakın geçici şube müdürünün asaleten ataması yapılmalıdır. Şube müdürleri kadrosunun % 80'i geçici şube müdürleriyle doldurulmuştur.

1- Yeni Eğitim yılına başlamadan önce bütün Türkiye'deki okulların fizikî koşulları ne zaman iyileştirilecek?

2- Ücretli öğretmen, öğretmen ihtiyacı ve sayıları 380 bin olan atama bekleyen öğretmenler ne zaman atanacak?

3- Türkiye'de hâlâ tezekle ısıtılan derslikler bulunuyor. Okulların çağın gerekliliklerine uygun hâle getirilmesi için neler yapılacak?

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, meslek liselerinin öğrenci sayısının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/32) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 18.7.2011

                                                                                                                   Ensar Öğüt

                                                                                                                     Ardahan

Yapılacak yeni değişikliklerle temel eğitim sonrası öğretime devam edecek gençlerin % 75’i meslek liselerine, % 25’i klasik diye bildiğimiz liselere yönlendirilecek. Üretim teknolojileri, bilgi iletişim teknolojileri çok büyük bir hızla değişiyor ve bu değişim, bizim de içinde bulunduğumuz çok rekabetçi bir küresel ortamda oluyor.

1- Mesleki liselerde okuyacak öğrenci sayısının % 74’e çıkartılması kararı doğru mudur? Bu adaletsiz bir gelişme olmayacak mıdır? Dar gelirli ailelerin çocukları meslek liselerinde okumuş ve zengin ailelerin çocukları klasik liselerde okutulması ne anlama gelecek?

4.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, ilköğretim ve lise müfredatlarına “İnsan Hakları Tarihi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” dersleri konulmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/46) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorulanının Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

                                                                                                          Prof. Dr. Hülya Güven

                                                                                                                        İzmir

Ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi ve vatandaşların kendi haklarını daha iyi koruyabilmesi için insan hakları konusunda ciddi ve köklü bir eğitim gerekmektedir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 6 Nisan 1949 tarihli 9119 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülkemiz tarafından da kabul edilmiştir. Ancak ülkemiz eğitim sisteminde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yeteri kadar öğretilmemektedir.

1) İlköğretim ve lise ders müfredatlarında "İnsan Hakları Tarihi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi" dersine yer verilebilir mi?

2) Eğer yer verilebilirse müfredat nasıl ve kimler tarafından hazırlanacaktır? Kaçıncı sınıfta bu dersler başlatılabilir? Bakanlığınızın bu konuya yaklaşımı nasıldır?  

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki imam hatip lisesinin eksiklerinin tamam-lanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/62) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tararından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 16/8/2011

                                                                                                                   Ensar Öğüt

                                                                                                                     Ardahan

Ardahan Göle İlçesinde açılması için çaba gösterilen imam hatip lisesi henüz tam anlamıyla eğitim ve öğretim yapılacak durumda değildir. Lisenin çevre düzenlemesi yapılmadığı gibi tuvaletleri de tamamlanmamıştır. Yine lisenin yangın merdivenleri yapılmamıştır. Bu durumda bir okulun eğitime açılmasıyla ileride olabilecek bir aksilik durumunda sorumluluk kimin olacaktır?

1) Ardahan Göle ilçesinde eğitime açılan İmam Hatip Lisesinin tuvaletleri ne zaman yapılacak?

2) Ardahan Göle ilçesinde okulun çevre düzenlenmesi ne zaman tamamlanacak?

3) Ardahan Göle ilçesindeki okulun yangın merdivenleri tamamlanacak mı?    

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum Atatürk Üniversitesindeki öğretim görevlilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/65) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 28/07/2011

                                                                                                                   Ensar Öğüt

                                                                                                                     Ardahan

Yeni bir eğitim yılının başlayacağı eylül ayında Erzurum Üniversitesinin öğrenci kapasitesi arttırılmıştır. Bu nedenle öğretim görevlisi kadrosunda bir artış da beklenmektedir. Yine öğretim görevlilerinin lojmanlarında da ciddi artış olmalıdır.

1) Son yapılan LYS sınavları sonuçlarında Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrenci kapasitesi arttırılmıştır. Bunun için gerekli olan öğretim görevlileri sayısı arttırılacak mıdır?

2) Atatürk Üniversitesi öğrenci kadrosu arttırıldığından dolayı öğretim görevlilerinin lojmanları arttırılacak mıdır?

7.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin öğrenci kapasitesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/66) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı  

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 28.7.2011

                                                                                                                   Ensar Öğüt

                                                                                                                     Ardahan

Son yapılan LYS sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversitelere alınacak öğrenci sayıları belli oldu. En çok öğrenciyi Anadolu Üniversitesi alıyor. Ardahan Üniversitesine bu seneki öğrenci kapasitesinin arttırılması gerekiyor. Ardahan’da Göle ve Çıldır Meslek Yüksek Okulları açılacak. Buralara öğretim elamanı ataması yapılacak mı? Öğretim elemanlarının konaklayacağı lojmanların da yapılması gerekmektedir.

1 - Ardahan Üniversitesinin öğrenci kapasitesi arttırılacak mı?

2- Ardahan Üniversitesi Göle ve Çıldır Meslek Yüksek Okulları açılacak. Bu meslek yüksek okullarına öğretim elemanı kadrosu verilecek mi?

3- Göle ve Çıldır Meslek Yüksek Okullarındaki öğretim elamanlarına lojman yapılacak mı?

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki eğitim koşullarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/68) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunun gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 28.7.2011

                                                                                                                    Ensar Öğüt

                                                                                                                     Ardahan

Yeni bir eğitim yılının başlayacağı eylül ayına çok az bir süre kala Ardahan'da eğitim sorununun düzlüğe çıkartılması için hiçbir ciddi çalışma görülmemektedir. Ardahan'daki eğitim seviyesinin diğer başarılı iller seviyesini yeniden yakalayabilmesi için çalışmalar yavaş ilerlemektedir.

1- Ardahan'daki geri kalmış eğitim birleştirilmiş sınıflardan kaynaklandığı biliniyor. Birleştirilmiş sınıflardan vazgeçilecek mi?

2- Taşımalı eğitimle nereye kadar devam edilecek?

9.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde eğitimin sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/78) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tararından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 25.7.2011

                                                                                                                   Ensar Öğüt

                                                                                                                     Ardahan

Doğu ve Güneydoğu illerimiz Üniversite sınavlarında her zaman Türkiye ortalamalarının en alt sıralarında yer almaktadır. Bu yıl da yapılan LYS sınav sonuçları her yıl alınan bu başarısız sonuçlarla yıllardan beri süregelen kalitesiz eğitimin sonucudur.

1- Eğitimde başarının sağlanabilmesi için bütçede MEB ayrılan payın arttırılması gerekmektedir.

2- Bölgeler arası dengesizliğin giderilmesi için bir Mastır planı hazırlanacak mı?

3- Doğuda Güneydoğuda her okula kaloriferli lojmanlar yapılacak mı?

4- Doğu ve Güneydoğuda görev alacak öğretmenlerin en az 3 yıl mecburi hizmetle görevlendiril-meleri sağlanacak mı?

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde eğitimin yeterliliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/83)  (Cevaplanmadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 25.7.2011

                                                                                                                   Ensar Öğüt

                                                                                                                     Ardahan

Ardahan ilimiz başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu üniversite sınavlarında her zaman son sıralarda yer almaktadır. Bu yıl da yapılan LYS sınav sonunda her yıl alınan bu başarısız sonuçlar yıllardan beri süregelen kalitesiz eğitimin sonucudur. Bölgedeki haykırışlara kulaklarını kapatarak bin bir emekle yetiştirmeye çalıştığımız çocuklarımız sınavları kazanamadığından dolayı sıkıntı yaşamaktadırlar.

1- Ardahan başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğuda dershaneye giden öğrencilerin dershane ücretlerinin % 50 sini devletin ödemesi için bir çalışma yapacak mısınız?

2- Okullarda araç gereç laboratuvar ve yeterli donanım sağlanmalı. Ezber ve teste dayalı değil araştırmaya yönelik eğitime ağırlık verilecek mi?

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır illerindeki üniversitelerin bazı ihtiyaçlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/120) (Cevaplanmadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 24.8.2011

                                                                                                                   Ensar Öğüt

                                                                                                                     Ardahan

Yeni bir Eğitim ve Öğretim yılının başlayacağı Eylül ayında Kars, Ağrı ve Iğdır üniversitesinin öğrenci kapasitesi arttırılmıştır. Bu nedenle öğretim görevlisi kadrosunda bir artış da beklenmektedir. Yeni Öğretim görevlilerin geleceği beklenmektedir. Yeni öğretim elemanlarının kalacağı lojmanların yapılması ve öğrenci artışından dolayı yeni yurt binalarının arttırılması ve başta kütüphane olmak üzere üniversitenin sosyal alanlarının büyütülmesi için bir çalışma yapılmalıdır.

1- Son yapılan LYS sınavları sonuçlarında Kars, Ağrı ve Iğdır Üniversitelerinde öğrenci kapasitesi arttırılmıştır bunun için gerekli olan Öğretim görevlileri sayısı da arttırılacak mıdır?

2- Kars, Ağrı ve Iğdır Üniversitelerinde yeni öğretim elemanları için lojmanlar yapılacak mıdır?

3- Kars, Ağrı ve Iğdır Üniversitelerinde yeni fakülteler açıldığı için kütüphanelerinde yenileme ve büyüme çalışmaları yapılacak mıdır?

12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır, Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane illerindeki okulların bazı ihtiyaçlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (Cevaplanmadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 22.8.2011

                                                                                                                   Ensar Öğüt

                                                                                                                     Ardahan

2011 ve 2012 Eğitim ve Öğretim yılının açılmasına kısa bir zaman kalmıştır. Kars, Iğdır, Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane İl Merkezleri başta olmak üzere ilçelerde ve köylerdeki okulların bakım ve onarımı ile çevre düzenlenmelerinin tamamlanmadığı görülmektedir. Okulların etrafındaki yabani otlar ve çöpler ile okula ulaşım sağlayan yolların asfaltlanması ile parke taş döşemeleri yapılmamıştır.

1- Kars, Iğdır, Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane il merkezleri başta olmak üzere ilçe ve köylerdeki okulların çevre düzenlemeleri ne zaman yapılacak?

2- Kars, Iğdır, Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane illerindeki okulların onarım ve bakımları ne zaman yapılacak?

3- Kars, Iğdır, Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane illerindeki okullarda akıllı tahta uygulamasına ne zaman geçilecek?

4- Kars, Iğdır, Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane illerindeki bilgisayar sınıfları eksiktir bu okulların bilgisayar sınıfları ne zaman tamamlanacak?

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların bazı ihtiyaçlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) (Cevaplanmadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 22.8.2011

                                                                                                                   Ensar Öğüt

                                                                                                                     Ardahan

Ardahan il genelinde 171 adet ilköğretim okulu, 20 ortaöğretim, 4 bağımsız Anadolu lisesinde eğitim ve öğretim yapılmaktadır. 16 bine yakın ilkokul öğrencisi, 6 bine yakın ortaokul öğrencisi ve 2.500 okul öncesi öğrencinin eğitim alacağı ve bu eğitimi de 1.320 öğretmen verecektir. Okullarımızda çok eksiklikler bulunmaktadır. Başta branş öğretmen açığı giderilmeli. Okulların araç ve gereçleri temin edilmeli.

1) Ardahan’da eğitim ve öğretim verecek olan branş öğretmen eksikliğinin giderilmesi için atama yapılacak mı?

2) Ardahan genelindeki okulların bakım ve onarımı ile çevre düzenlemeleri yapılacak mı?

Okulların yolları parke taş veya asfaltlanacak mı?

3) Okullarımızdaki bilgisayar sınıfı eksikliği giderilecek mi?

14.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul’un bazı ilçelerindeki okullarda birleşik sınıf uygulamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/133)  ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı  

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımızın Millî Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                          Ferit Mevlüt Aslanoğlu

                                                                                                                      İstanbul

1) Okullarımızın 2011-2012 eğitim-öğretim yılına başladığı bu günlerde ülkemizde kaç okulumuzda ve bu okullarımızdaki kaç sınıfta birleşik sınıf uygulaması devam etmektedir ve bu okulların illere göre dağılımı ne şekildedir?

2) İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Bakırköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri ilçelerinde aynı uygulama kaç okul ve bu okullarda kaç sınıfta devam etmektedir? Bu sınıflar ilçe  ve okul itibarıyla hangileridir?

3) Çatalca ilçemizde kaç okulumuzda ve bu okullarda kaç sınıfımızda birleşik sınıf uygulaması vardır?

4) Başta İstanbul'un belirtilen ilçeleri olmak üzere kaç okulda 50 ve 50'nin üzerinde öğrenci mevcudu olan sınıf vardır ve bu okullar hangileridir?

15.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’un bazı ilçelerindeki okullarda birleşik sınıf uygulamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/134)  ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı  

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımızın Millî Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafındam sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                               Süleyman Çelebi

                                                                                                                      İstanbul

1) Okullarımızın 2011-2012 eğitim-öğretim yılına başladığı bu günlerde ülkemizde kaç okulumuzda ve bu okullarımızdaki kaç sınıfta birleşik sınıf uygulaması devam etmektedir ve bu okulların illere göre dağılımı ne şekildedir?

2) İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Bakırköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri ilçelerinde aynı uygulama kaç okul ve bu okullarda kaç sınıfta devam etmektedir? Bu sınıflar ilçe ve okul itibarıyla hangileridir?

3- Çatalca ilçemizde kaç okulumuzda ve bu okullarda kaç sınıfımızda birleşik sınıf uygulaması vardır?

4- Başta İstanbul'un belirtilen ilçeleri olmak üzere kaç okulda 50 ve 50'nin üzerinde öğrenci mevcudu olan sınıf vardır ve bu okullar hangileridir?

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illere tarım meslek lisesi açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/139) (Cevaplanmadı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 14.09.2011

                                                                                                                   Ensar Öğüt

                                                                                                                     Ardahan

Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerinin genelinde tarım ve hayvancılık son derece yaygındır. Bu illerde yaşayan hemşehrilerimizin büyük çoğunluğunun geçim kaynağı tarıma ve hayvancılığa dayalıdır. Ülkemizin et ihtiyacının belli bir bölümü bu illerden karşılanmaktadır. Yine ülkemizin bal üretiminin belli bölümü bu illerden sağlanmaktadır.

1 - Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta yaşam çok zordur, hemşehrilerimizin tek geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır. Bu illerde açılacak olan Tarım Meslek Lisesi ile daha bilinçli ve daha çok ürün elde edilebilmesine imkân tanınacaktır. Bu illerimize Tarım Meslek Lisesi açılacak mı?

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a adalet veya sağlık meslek lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) (Cevaplanmadı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 8.9.2011

                                                                                                                   Ensar Öğüt

                                                                                                                     Ardahan

Bakanlığınızın almış olduğu kararla 2013 yılından başlayarak bütün genel liselerin Anadolu liselerine ve Meslek liselerine dönüştürülecektir. Bu kapsam içinde Ardahan'daki liselerimizin birinin de Adalet Meslek Lisesi veya Sağlık Meslek Lisesi olarak eğitim öğretime açılması konusunda bir çalışma yapılmalıdır. Ardahan'da açılacak bir meslek lisesi ile ilimiz genelindeki öğrencilerimizin gelecekte iş bulmaları ve Ardahan'dan göçün durmasına sebep olacaktır.

1- Millî Eğitim Bakanlığı olarak 2013 yılından başlayarak bütün Türkiye genelindeki genel liselerin kapatılarak Anadolu Lisesi veya Meslek Lisesi adı altında eğitim verecektir. Buradan hareketle Ardahan'daki liselerin birinin Adalet Meslek Lisesi veya Sağlık Meslek Lisesi olarak hizmet vermesi için bir çalışmanız olacak mı?

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, atama bekleyen öğretmenlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/211) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,

Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer  tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                              Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                      Kütahya

Halen ülkemizde çok sayıda öğretmen açığı bulunmasına ve gerek Sayın Başbakan gerekse Sayın Milli Eğitim Bakanları tarafından defalarca söz verilmesine rağmen yüzbinlerce öğretmenimizin yıllarca atamalarının yapılmadığı bir gerçektir. Gençlerimizin hayallerinin sömürüldüğü bu konuyla ilgili olarak;

1. Halen ülkemizde 300.000 dolayında öğretmenin atama beklediği haberleri doğru mudur? Ataması yapılmayan öğretmenlerimizin sayısı tam olarak ne kadardır?

2. Milli Eğitim eski Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından seçimler öncesinde verilen "2011 yılında 55.000 öğretmenin atamasının yapılacağı" sözünün tutulmamasının gerekçesi nedir?

3. Atama bekleyen genç öğretmenlerimize verilen bu sözün yerine getirilmesi için Bakanlığınızca nasıl bir çalışma yapılmaktadır?

4. Bakanlığınızın 2011 ve 2012 yıllarına ait öğretmen ataması planı nasıldır?

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ilköğretim okullarında seçmeli olarak okutulan medya okuryazarlığı dersine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) (Cevaplanmadı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,

Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer  tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                              Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                      Kütahya

Ülkemizde, diğer birçok fakülteden mezun olanlar gibi İletişim Fakültelerinden mezun olan gençlerimiz de ciddi bir istihdam sorunuyla karşı karşıyadırlar. İlköğretimin ikinci kademesinde seçmeli ders olarak okutulan "Medya Okuryazarlığı" dersinin İletişim Fakültesi mezunları tarafından verilmesinin sağlanmasıyla ilgili olarak;

1. Halen ülkemizde Bakanlığınıza bağlı ilköğretim okullarında Medya Okuryazarlığı dersi hangi alan öğretmenleri tarafından verilmektedir?

2. Bu amaçla kaç öğretmen istihdam edilmektedir?

3. Medya Okuryazarlığı dersinin İletişim Fakültesi mezunları tarafından verilerek bu alandan mezun olan gençlerimizin istihdamı konusunda Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?

4. Varsa çalışma ne aşamadadır?

5. Yoksa böyle bir çalışma yapılabilir mi? Bu konuda Bakanlığınızın görüşü nasıldır?

20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesinde çalışan personelin özlük haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) (Cevaplanmadı)

               Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,

Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer  tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                              Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                      Kütahya

Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatlarında genel idari hizmetler, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler ve sağlık hizmetleri kadrolarında çalışan memur, şoför, hizmetli vb. gibi personelin diğer Bakanlıklarda çalışan eşdeğerlerine göre maaş ve özlük hakları yönünden daha kötü durumda olduğu iddialarıyla ilgili olarak;

1. Bakanlığınıza bağlı okullarda her yıl "öğretim yılına hazırlık ödeneği" adıyla yönetici ve öğretmenlerimize verilen ödeneğin yukarıda belirtilen kadro unvanlarıyla çalışan diğer personele de verilmemesinin gerekçesi nedir?

2. Aynı ödeneğin anılan personele de verilmesi sağlanabilir mi?

3. Bakanlığınız bünyesinde çalışan personelin maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde yürütülen bir çalışma var mıdır?

4. Varsa çalışmanın içeriği ve uygulama takvimi nasıldır?

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerdeki araştırma görevlilerinin kadro sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/218) (Cevaplanmadı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,

Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer  tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                              Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                      Kütahya

 Bilindiği gibi, birçok üniversitemizde 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre ataması yapılmış Araştırma Görevlilerinin doktora eğitimleri tamamlandığında kadrolarıyla olan ilişikleri kesilmektedir. Bu durumda olan ve alanlarında yetişmiş çok sayıdaki gencimizin kadro yetersizliği nedeniyle üniversiteleriyle olan ilişkileri kesilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak;

1. Halen ülkemizde Enstitü kadrolarında Doktora eğitimini sürdüren Araştırma Görevlilerinin sayısı ne kadardır?

2. Bu durumdaki öğretim elemanlarından şimdiye kadar üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin sayıları nedir?

3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi gereğince lisansüstü öğrenimlerini yapan gençlerimizin öğrenim süreleri sonunda başvuruları halinde aynı kanunun 33/a maddesine göre atamaları yapılarak görevlerine devam etmeleri sağlanabilir mi?

22.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, ücret karşılığı görevlendirilen ve atanmayı bekleyen öğretmenlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/246) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.

                                                                                                               Av. Gürkut Acar

                                                                                                                      Antalya

1- Son 5 öğretim yılında ücret karşılığı görev yapmak üzere kaç öğretmen görevlendirilmiştir? Binlerce öğretmen adayı, atanmayı beklerken, hangi gerekçe ile ücret karşılığı ders görevi verilmektedir?

2- Binlerce eğitim fakültesi mezunu atanmayı beklerken, üniversitelerin diğer fakülte mezunları için pedagojik formasyon programı açmasının gerekçesi nedir? Bu uygulama, işsiz gençlere öğretmenlik hayali, üniversitelere de para kazandırmak dışında ne gibi yarar sağlayacaktır?

3- Gençleri işsiz, çocukları öğretmensiz bırakan politikalarınızı gözden geçirecek misiniz? Özür dilemek, bu tabloyu değiştirmediğine göre, sonuç almak için ne yapacaksınız?

23.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, öğretmen atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/250) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

                                                                                                                 11 Ekim 2011

TBMM Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını dilerim.

Saygılarımla.

                                                                                                                    Oktay Ekşi

                                                                                                                      İstanbul

1- Ağustos 2011 ayında 55 bin öğretmen ataması yapılacağı yolunda Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından söz verildiği fakat 55 bin yerine 11 bin öğretmen atamasının yapıldığı doğru mudur?

2- Bizzat Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bakanı tarafından verilen bu sözün tutulmayacağını bir sonraki Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in ifade ettiği doğru mudur?

3- Sayın Çubukçu'nun beyanı üzerine atama tarihinin öne alınmasını isteyen öğretmenlere bir önceki Bakan Hüseyin Çelik 11 Mart 2011 tarihli bir TV programında, bu amaçla özel bir kanun çıkarıldığını söylerken gerçeğe aykırı bir beyanda mı bulunmuştur?

4- Halen atama bekleyen 44 bin öğretmenin mağduriyetini gidermek için ne yapacaksınız?

24.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eş durumu tayin dönemlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/257) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                               Dr. Reşat Doğru

                                                                                                                        Tokat

Soru: Millî Eğitim Bakanlığı olarak eş durum tayinleri yılda bir kereye düşürülmüştür. Bu konuda personel mağdur olmaktadır. Bununla ilgili belli aralıklarla yılda iki veya daha fazla tayin yapılması konusunda istek ve şikâyetler vardır. Bu yönlü bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

25.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, özür grubu atamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/363) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 18/10/2011

Saygılarımla.

                                                                                                          Ferit Mevlüt Aslanoğlu

                                                                                                                      İstanbul

14 Eylül 2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı teşkilat kanununda birçok değişikliğe gidilmiştir. Bu KHK'nin 37. Maddesi gereği özür grubu yer değiştirmeleri yılda yalnızca bir kez olmak üzere sadece yaz tatillerinde yapılacak şekilde düzenlenmiştir.

Öğretmenlerimiz atanmak için yıllarca bekleyip, işsiz kalıp, ücretli öğretmenlik yaparak emekleri gasp edilirken, eğitim faaliyetlerinin etkilenmesini düşünmeyen bakanlığınız, özür grubu konusundaki hassasiyetini açıklayabilir mi?

Özür grubu atamalarının yılda bire indirilmesi aile birliğini sarsıcı nitelikte değil midir? Kilometrelerce uzakta yaşayan aileler, babasından annesinden ayrı büyüyen çocuklar için düşündüğünüz bir çözüm var mıdır? Özür grubu atama dönemlerini yeniden arttırma konusunda bir çalışmanız olacak mı?

26.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, öğretmen atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/382) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. ‑19/10/2011

Saygılarımla.

                                                                                                               Süleyman Çelebi

                                                                                                                      İstanbul

1. 2011 yılında ataması yapılamadığı için işsiz kalan ve olumsuz koşulları sebebiyle intihar ederek yaşamına son veren öğretmenlerin sayısı ne kadardır?

2. 2011 yılı itibarıyla ataması yapılan kaç öğretmen vardır?

3. Ülkemizde liselerde ve İlköğretim okullarında öğretmen açığı var mıdır? Öğretmen açığı varsa dönemin Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu tarafından söz verilen 55 bin atama neden yapılmamıştır? Yapılamayan atamalar için özür dilemek çözüme nasıl bir katkı sunacaktır?

4. Ağustosta söz verilen 55 bin atama yerine, Eylül ayında yapılan 11 bin 544 atama, öğretmen açığını kapatmaya yetecek midir? Okullarda neden hâlâ ücretli öğretmen çalıştırılmaktadır?

5. 0kullarımızda çalışmakta olan ücretli öğretmen sayısı nedir? Ücretli öğretmenler yerine kadrolu atamalar yapmayı düşünüyor musunuz?

27.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, özür grubu atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/385) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 18/10/2011

Saygılarımla.

                                                                                                               Süleyman Çelebi

                                                                                                                      İstanbul

14 Eylül 2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı KHK ile Millî Eğitim Bakanlığı teşkilat kanununda bir çok değişikliğe gidilmiştir. Bu KHK'nın 37. Maddesi gereği özür grubu yer değiştirmeleri yılda yalnızca bir kez olmak üzere sadece yaz tatillerinde yapılacak şekilde düzenlenmiştir. yapılacak şekilde düzenlenmiştir.

Öğretmenlerimiz atanmak için yıllarca bekleyip, işsiz kalıp, ücretli öğretmenlik yaparak emekleri gasp edilirken, eğitim faaliyetlerinin etkilenmesini düşünmeyen bakanlığınız, özür grubu konusundaki hassasiyetini açıklayabilir mi?

Özür grubu atamalarının yılda bire indirilmesi aile birliğini sarsıcı nitelikte değil midir? Kilometrelerce uzakta yaşayan aileler, babasından annesinden ayrı büyüyen çocuklar için düşündüğünüz bir çözüm var mıdır? Özür grubu atama dönemlerini yeniden arttırma konusunda bir çalışmanız olacak mıdır?

28.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, öğretmen atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/386) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 19/10/2011

Saygılarımla.

                                                                                                          Ferit Mevlüt Aslanoğlu

                                                                                                                      İstanbul

1. 2011 yılında ataması yapılamadığı için işsiz kalan ve olumsuz koşulları sebebiyle intihar ederek yaşamına son veren öğretmenlerin sayısı ne kadardır?

2. 2011 yılı itibarıyla ataması yapılan kaç öğretmen vardır?

3. Ülkemizde liselerde ve ilköğretim okullarında öğretmen açığı var mıdır? Öğretmen açığı varsa 55 bin atama neden yapılmamıştır?

4. 0kullarımızda çalışmakta olan ücretli öğretmen sayısı nedir? Ücretli öğretmenler yerine kadrolu atamalar yapmayı düşünüyor musunuz?

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun Anadolu Öğretmen Lisesi Projesi’ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/597) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                               Mesut Dedeoğlu

                                                                                                               Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İlimizde 929'u sözleşmeli olmak üzere toplam 11 bin 354 öğretmenle eğitim verilmektedir. Derslik başına düşen öğrenci sayısı okul öncesinde 25, ilköğretimde 38 ve lisede 36'dır. Bu nedenle, yapımı devam eden okulların bir an önce tamamlanması gerekiyor.

Bu bilgiler ışığında;

1. 1995H020170 proje numaralı kamu yatırımı 24 derslikli ve 200 öğrenci pansiyonu kapasiteli Göksun Anadolu Öğretmen Lisesi(TOKİ)'nin toplam proje tutarı ne kadardır?

2. Şu ana kadar toplam ne kadar kaynak aktarılmıştır? Bu projeyi ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz?

30.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Endüstri Meslek Lisesi Projesi’ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/598) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                               Mesut Dedeoğlu

                                                                                                               Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İlimizde 929'u sözleşmeli olmak üzere toplam 11 bin 354 öğretmenle eğitim verilmektedir. Derslik başına düşen öğrenci sayısı okul öncesinde 25, ilköğretimde 38 ve lisede 36'dır. Bu nedenle, yapımı devam eden okulların bir an önce tamamlanması gerekiyor.

Bu bilgiler ışığında;

1. 1993H020030 proje numaralı kamu yatırımı 16 derslikli ve 3 atölyeli kapasiteli Kahramanmaraş-Merkez Endüstri Meslek Lisesi(TOKİ)'nin toplam proje tutarı ne kadardır?

2. Şu ana kadar toplam ne kadar kaynak aktarılmıştır? Bu projeyi ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz?

31.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şubat dönemi özür grubu atamalarının kaldırılmasına ve yaşanan mağduriyete ilişkin sözlü soru önergesi (6/608) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

                                                                                                                 01.12.2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Millî Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                              Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                      Kütahya

Bakanlığınız döneminde, şimdiye kadar Şubat döneminde de yapıla gelen özür grubu atamalarının kaldırılmasıyla çok sayıda öğretmenin aile dramı yaşamasına neden olunduğu iddialarıyla ilgili olarak;

1. Bakanlığınız bünyesinde çalışan öğretmenlerin şimdiye kadar yılda iki kez yapıla gelen özür grubu atamalarından Şubat dönemi atamasının Bakanlığınız döneminde kaldırılmasının gerekçesi nedir?

2. Halen bakanlığınız bünyesinde özür grubu atamalarından yararlanma talebinde bulunmuş kaç öğretmenimiz bulunmaktadır? Bunların eş durumu ya da diğer özür gruplarına göre dağılımları nasıldır?

3. Şimdiye kadar kısıtlı kontenjanlarda da olsa Şubat döneminde yapılan özür grubu atamalarının 2012 yılı Şubat ayında da yapılması sağlanabilir mi?

4. Bakanlığınızca bu konuda yürütülen bir çalışma var mıdır? Bakanlığınız konuya ilişkin görüşü nasıldır?

32.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin Ortaöğretim Pansiyonu Projesi’ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/612) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                               Mesut Dedeoğlu

                                                                                                               Kahramanmaraş

İnşaatı devam eden öğrenci yurdu ve pansiyonların bitirilerek, hizmete açılması Kahramanmaraş ilimiz için büyük önem taşımaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

1. 1997H010270 proje numaralı kamu yatırımı 300 öğrenci kapasiteli Afşin Ortaöğretim Pansiyonu (TOKİ)'nin toplam proje tutarı ne kadardır?

2. Şu ana kadar toplam ne kadar kaynak aktarılmıştır? Bu projeyi ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz?

33.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Ortaöğretim Pansiyonu Projesi’ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/614) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                               Mesut Dedeoğlu

                                                                                                               Kahramanmaraş

İnşaatı devam eden öğrenci yurdu ve pansiyonların bitirilerek, hizmete açılması Kahramanmaraş ilimiz için büyük önem taşımaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

1. 1997H010270 proje numaralı kamu yatırımı 260 erkek.ve 240 kız öğrenci kapasiteli Kahramanmaraş-Merkez Ortaöğretim Pansiyonu (TOKİ)'nin toplam proje tutarı ne kadardır?

2. Şu ana kadar toplam ne kadar kaynak aktarılmıştır? Bu projeyi ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz?

34.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmenlerin eş durumu ve özür grubu atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/616) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                               Mesut Dedeoğlu

                                                                                                               Kahramanmaraş

Ailenin bütünlüğü bakımından, kurumlarda belli dönemlerde yapılan eş durumu ve özür tayinleri büyük önem taşımaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

1. Hangi durumlar özür tayinleri kapsamına girmektedir? Bu durumda olan öğretmenler, tayin için ortalama kaç gün beklemek zorunda kalmaktadır?

2. Öğretmenler için daha önce yılda iki kez yapılan özür tayinlerini şimdi hangi gerekçe ile yılda bir defa yapılacak şekilde düzenlenmiştir?

35.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Ticaret Meslek Lisesi Projesi’ne sözlü soru önergesi (6/618) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                               Mesut Dedeoğlu

                                                                                                               Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İlimizde 929'u sözleşmeli olmak üzere toplam 11 bin 354 öğretmenle eğitim verilmektedir. Derslik başına düşen öğrenci sayısı okul öncesinde 25, ilköğretimde 38 ve lisede 36'dır. Bu nedenle, yapımı devam eden okulların bir an önce tamamlanması gerekiyor.

Bu bilgiler ışığında;

1. 1983H020010 proje numaralı kamu yatırımı 24 derslikli Kahramanmaraş-Merkez Ticaret Meslek               Lisesi(TOKİ)'nin toplam proje tutarı ne kadardır?

2. Şu ana kadar toplam ne kadar kaynak aktarılmıştır? Bu projeyi ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz?

36.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Merkez İlköğretim Okulu Projesi’ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/647) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                               Mesut Dedeoğlu

                                                                                                               Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İlimizde 929'u sözleşmeli olmak üzere toplam 11 bin 354 öğretmenle eğitim verilmektedir. Derslik başına düşen öğrenci sayısı okul öncesinde 25, ilköğretimde 38 ve lisede 36'dır. Bu nedenle, yapımı devam eden okulların bir an önce tamamlanması gerekiyor.

Bu bilgiler ışığında;

1. 2008H010080 proje numaralı kamu yatırımı 24 derslikli Kahramanmaraş-Merkez İlköğretim Okulu(TOKİ)'nin toplam proje tutarı ne kadardır?

2. Şu ana kadar toplam ne kadar kaynak aktarılmıştır? Bu projeyi ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz?

37.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun Anadolu Lisesi Projesi’ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/650) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                               Mesut Dedeoğlu

                                                                                                               Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İlimizde 929'u sözleşmeli olmak üzere toplam 11 bin 354 öğretmenle eğitim verilmektedir. Derslik başına düşen öğrenci sayısı okul öncesinde 25, ilköğretimde 38 ve lisede 36'dır. Bu nedenle, yapımı devam eden okulların bir an önce tamamlanması gerekiyor.

Bu bilgiler ışığında;

1. 1994H010080 proje numaralı kamu yatırımı 16 derslikli Göksun Anadolu Lisesi (TOKİ)'nin toplam proje tutarı ne kadardır?

2. Şu ana kadar toplam ne kadar kaynak aktarılmıştır? Bu projeyi ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz?

38.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/680) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 06/12/2011

                                                                                                           Prof. Dr. Zühal Topcu

                                                                                                                      Ankara

Son dönemde yapılan düzenlemelerle eşit işe eşit ücret yaklaşımı çerçevesinde bazı kamu görevlilerinin maaşlarının eşitlendiği, ancak öğretim elemanları arasındaki maaş dengesizliğinin ve diğer kamu çalışanlarına kıyasla maaş yetersizliğinin devam ettiği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede;

1- Geçim şartlarının nispeten daha zor olduğu bilinen İstanbul, Ankara ve İzmir gibi özellikle büyükşehirlerde görev yapan öğretim elemanlarına ödenen maaşların diğer illere nazaran düşük kalması ve geçim şartlarının zorluğu ile maaşlar arasında ters bir orantının bulunması durumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ücret dengesizliğini gidermeyi düşünüyor musunuz?

2- Diğer kamu çalışanlarına nazaran maaşları düşük kalan öğretim elemanlarının mali haklarını iyileştirmeyi düşünüyor musunuz?

39.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, öğretim elemanları arasındaki maaş farkına ilişkin sözlü soru önergesi (6/681) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 06/12/2011

                                                                                                           Prof. Dr. Zühal Topcu

                                                                                                                      Ankara

Son dönemde yapılan düzenlemelerle eşit işe eşit ücret yaklaşımı çerçevesinde bazı kamu görevlilerinin maaşlarının eşitlendiği, ancak öğretim elemanları arasındaki maaş dengesizliğinin devam ettiği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede;

1- Mesleki kıdem, aile durumu ve unvanları aynı olan öğretim elemanlarına (araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör) Kasım 2011 itibari ile ödenen maaşlar arasındaki en yüksek fark ne kadardır?

2- Seçim bölgem Ankara büyükşehir belediye sınırları içinde yer alan bir fakültede görev yapan mesleki kıdem, aile durumu ve unvanları aynı olan öğretim elemanlarına ödenen maaş ile örneğin Ağrı merkezde görev yapan aynı özelliklerdeki öğretim elemanlarına ödenen maaş tutarları ne kadardır?

40.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, özür grubu atamalarına ve bir iddiaya ilişkin sözlü soru önergesi (6/682) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 07/12/2011

                                                                                                           Prof. Dr. Zühal Topcu

                                                                                                                      Ankara

652 sayılı KHK ile özür gruplarına bağlı yer değiştirmelerin yaz aylarında yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda hangi gerekçe ile olursa olsun öğretmenlerin dönem ortasında bir başka okula geçmesinin doğru olmadığı sıkça vurgulanmıştır. Ancak son günlerde medyadan edinilen bilgilere göre bir öğretmenin eş durumundan ötürü nakil atamasının yapıldığı öğrenilmiştir.

Bu çerçevede;

1- 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde mazerete dayalı kaç atama yapılmıştır? Yapılan bu atamalarda esas alınan kriterler nedir?

2- Dönem   ortasında   yapılan/yapılacak   atamalar   konusunda düşüncelerinizi değiştirebilecek faktörler nelerdir?

3- Durumlarını 2012 Şubatına ayarlayan öğretmenleri, nakil atamaları konusunda rahatlatacak bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özür durumu tayini uygulamasında başvuru hakkının genişletilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/890) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                               Mesut Dedeoğlu

                                                                                                               Kahramanmaraş

5 Eylül 2011'de göreve başlayan öğretmenler, iki yıllık süreyi uzun bularak Ağustos 2012'de yapılacak olan özür durumu tayinine başvurma hakkı istemektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1. İki yıllık ayrılığın ailenin temelini sarsacağını düşünerek, bu öğretmenlerimize özür durumu tayinine başvurma hakkı vermeyi planlıyor musunuz? Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?

42.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, öğretmen atamalarına ve öğretmen açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/930) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                               Süleyman Çelebi

                                                                                                                      İstanbul

2012 yılı bütçe görüşmelerinde en fazla bütçenin eğitime ayrıldığı Bakanlığınızca tespit edilmiştir. Bu doğrultuda bakıldığında eğitimde birçok yenilik gerçekleştirileceği, okulların daha kaliteli eğitim göreceği, öğretmenlerin daha iyi koşullara sahip olacağı umudu doğmuştur. 2012 yılına girdiğimizde okullarımızda öğretmen açığı bulunmakta, branş dışında ücretli öğretmenler çalıştırılarak eğitimin kalitesi düşürülmektedir. Okullarımızın durumu göz önündeyken, öğretmenlerimiz çok yüksek puanlarla hâlâ atama beklerken;

1- Öğretmen atamaları konusunda Bakanlığınızın belirlemiş olduğu bir takvim var mıdır?

2- Okullarımızda öğretmen ihtiyacı tespit edilmiş midir? Edilmişse Türkiye çapında belirlenen öğretmen açığı ne kadardır?

3- 2011 yılında verilen 55 bin atama sözü bu yıl gerçekleştirilecek midir?

4- 2012 yılı içerisinde hangi periyotlarda ve kaç adet öğretmen ataması yapılacaktır?

5- Bu atamalar hangi branşlarda olacaktır?

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özel sigortaların, özür grubu dönem atamalarında geçerli olmamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin sözlü soru önergesi (6/1093) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                               Mesut Dedeoğlu

                                                                                                               Kahramanmaraş

Banka ve çeşitli odalarda çalışan ve SGK dışında bir sigorta kurumuna bağlı olarak çalışanların özür grubu dönemi mağduru olduklarını belirtilmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1. Bu doğru mudur? Banka ve çeşitli odalarda çalışanların sigortaları, SGK gibi özür grubu ataması için niçin geçerli olmamaktadır?

2. Motorlu taşıtlar ve deprem sigortası gibi pek çok konuda devlette geçerli olan özel sigortaların özür grubu dönem atamalarında geçerli olmayışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

44.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, öğretmen atamalarına ve öğretmen açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1148) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 08.02.2012

                                                                                                                  Ali Halaman

                                                                                                                       Adana

1. Yeni atanan öğretmenlerden sonra Türkiye'de ne kadar öğretmen açığı kalmıştır?

2. Şayet öğretmen açığı varsa ne zaman kapatmayı düşünüyorsunuz? Atanamayan öğretmenlerin ne zaman atamasını yapmayı düşünüyorsunuz?

3. Bakanlık olarak bu konuda ne gibi çalışmanız vardır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyor-sunuz?

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmen açığına ve atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1194) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

 Saygılarımla.

                                                                                                               Mesut Dedeoğlu

                                                                                                               Kahramanmaraş

Öğretmen adaylarımız atama beklerken, Türkiye genelinde öğretmen açığının 126 bin olduğunu belirtiyorsunuz.

Bu bilgiler ışığında;

1) Türkiye geneli için bakanlığınız tarafından açıklanan 126 bin öğretmen açığını ne zaman kapatmayı planlıyorsunuz?

2) 2012 yılı içinde toplam kaç öğretmen ataması yapmayı planlıyorsunuz? Atama konusunda önümüzdeki günlerde bir çalışmanız olacak mı?

46.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir köyün yeni bir ilköğretim okulu binası ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1514) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

 Saygılarımla.

                                                                                                               Mesut Dedeoğlu

                                                                                                               Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Andırın ilçemiz Alınoluk köyünde eski karayolları şantiyesi okula dönüştürülmüştür. Arsası ayrılmış bulunan köye ilköğretim okulu yapılması gerekmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1) Kahramanmaraş Andırın Alınoluk köyündeki şantiyeden bozma okulun yerine yeni bir ilköğretim okulu yapılması konusunda bir çalışmanız var mıdır? Bu konuda çalışmanız var mıdır?

47.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü’ndeki bir ilköğretim okuluna bakım-onarım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1518) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

 Saygılarımla.

                                                                                                               Mesut Dedeoğlu

                                                                                                               Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Ekinözü 80. Yıl İlköğretim Okulu'nun bakım ve onarım ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak binanın çok eski olması nedeniyle onarım masrafları fazla tutacağından, yerine yeni bir okul yapılması istenmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1) Kahramanmaraş Ekinözü 80. Yıl İlköğretim Okulu'na bakım onarım mı yapacaksınız, yoksa yerine yeni bir okul mu yapacaksınız?

48.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir köye ilköğretim okulu yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1524) ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                               Mesut Dedeoğlu

                                                                                                               Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Andırın ilçemize bağlı Torlar Köyüne yapılacak olan bir ilköğretim okulunun çevre köylerdeki 4-5 köyün ihtiyacını karşılayacağı belirtilmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1) Kahramanmaraş Andırın ilçemize bağlı Torlar köyüne ilköğretim okulu yapılması konusunda bir çalışmanız var mıdır?

2) Arsa hibesi hazır olan bu köye ne zaman ilköğretim okulu yapmayı planlıyorsunuz? Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?

BAŞKAN – Sözlü soru önergelerini cevaplandırmak üzere Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer…

Buyurun Sayın Bakanım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (İstanbul) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum tekrar.

Bana yöneltilen sözlü sorulara cevaplarıma başlamadan önce, İçişleri Bakanlığına yöneltilmiş olan bir sözlü sorunun cevabını vermek istiyorum İçişleri Bakanlığının bana verdiği bilgilere istinaden.

Sayın Ensar Öğüt, Ardahan Milletvekilinin (6/27) esas numaralı soru önergesine cevap: İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin olarak Ardahan’da içme suyu temini için kullanılan elektrik faturalarının kamu tarafından ödenmesi hususunda herhangi bir çalışmanın olmadığını bildirmiş, bunu kendilerine sunuyorum.

Çok değerli arkadaşlar, Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın (6/211), Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın (6/246), İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi’nin (6/250), İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin (6/382) ve (6/930), İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun (6/386), Adana Milletvekili Ali Halaman’ın (6/1148) ve Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun (6/1194) esas numaralı soru önergelerine cevap veriyorum:

Bakanlığımızca, 2011 yılında, 2 Kasım 2011 tarihinde Van iline yapılan 800 kişilik öğretmen ataması ile 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli öğretmenken kendi kurumunda kadrolu öğretmenliğe atanan 62.064 öğretmen de dâhil olmak üzere 102.809 öğretmen ataması gerçekleştirilmiştir. Bunu kısaca tekrarlıyorum: Bakanlığımızca, 2011 yılında, 102.809 öğretmen ataması gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla 2011 yılında 40.745 öğretmen de açıktan atanmıştır.

2010 ve 2011 KPSS’ye katılmış kişi bazında toplam 247.543 öğretmenliğe atanabilecek potansiyel aday bulunmaktadır. Bakanlığımıza, her yıl Maliye Bakanlığınca bütçe imkânları ölçüsünde tahsis edilen kadro sınırlılığında, norm kadro kriterlerine göre, alanlar bazında, illerin öğretmen ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen kontenjanlar çerçevesinde atama ve yer değiştirme yapılarak eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda, 3/2/2012 tarihinde yani Şubat ayının 3’ünde 30 ile değişik branşlarda toplam 15.934 kadrolu yeni öğretmen ataması yapılmıştır. 30/4/2012 tarihli yani 30 Nisan 2012 tarihli Bakanlığımız MEBSİS norm işlemleri modülü verilerine göre, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında toplam 116.005 öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır. 2011-2012 eğitim-öğretim yılının başlaması münasebetiyle yapmış olduğum konuşmamda 55 bin öğretmen atanması konusuna da değinmiştim. Bu husustaki açıklamam Bakanlığımız İnternet sayfasının “Haberler” başlığında da hâlâ devam ediyor. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı öncelikle kadrolu öğretmenlerle karşılanmaktadır. Kadrolu öğretmen ataması ile karşılanamadığı durumlarda ise eğitim-öğretimin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından ilgili mevzuatı çerçevesinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince ders ücreti karşılığında görevlendirmeler yapılmaktadır. Bu kapsamda il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince ihtiyaç doğrultusunda eğitim-öğretim yılı itibarıyla 2008-2009 döneminde 55.786, 2009-2010 döneminde 61.551, 2010-2011 döneminde 65.485, 2011-2012 döneminde ise Bakanlığımız atama modülü verilerine göre yine 53.453 ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılmıştır.

Bütçe kanunlarının verdiği yetki yanında Bakanlar Kurulunca Bakanlığımıza tahsis edilen ve Maliye Bakanlığınca kullanım izni verilen toplam öğretmen kadroları illerin öğretmen ihtiyacı oranları dikkate alınarak il millî eğitim müdürlüklerine dağıtılmakta, il millî eğitim müdürlükleri de kendi illerine ayrılan kontenjan ölçüsünde atama yapılacak alanlar ile bu alanlara atanacakların istihdam edileceği eğitim kurumlarını belirlemektedir. Belirlenen bu eğitim kurumları, atama dönemlerinde sisteme yansıtılmakta, atanacak ya da yer değiştirecek öğretmen adaylarının tercihlerine sunulmaktadır. Bu çerçevede, Ağustos 2012 atama döneminde Bakanlığımıza tahsis edilecek kadro belirlendikten sonra, öğretmen ihtiyacı bulunan iller ve alanlar bazında gerekli planlama yapılacaktır.

Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/257), İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun (6/363), İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin (6/385), Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın (6/608), Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun (6/616), (6/890), (6/1093) ve Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun (6/682) esas numaralı soru önergelerinin cevapları:

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin “Atama” başlıklı 37’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet, bölge veya alanlarında en az üç eğitim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde, eğitim-öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.” ve dördüncü fıkrasında da “Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” hükmü getirilmiştir.

2012 yılından itibaren, öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemleri, yukarıda belirlenen hükümler ile 14/9/2012 tarihine kadar bu hükümler doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe girecek olan yönetmelik çerçevesinde yürütülecektir.

Yine 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin “Düzenleyici” işlemler başlıklı geçici 6’ncı maddesinde “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulamasına devam olunur.” denilmektedir. Ayrıca, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2011 yılında yürürlüğe girmiş olmasından dolayı herhangi bir mağduriyete yol açmamak için Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizden eş durumu özrü bulunanlardan adaylık ve eşinin sigortalılık süreleri bakımından 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla gerekli şartları taşıyanların 2011 yılına mahsus olmak üzere 19-28 Aralık 2011 tarihleri arasında başvuruları alınmış ve eş durumuna bağlı yer değiştirmeleri 9 Ocak 2012 tarihinde özür grubu ataması olarak gerçekleştirilmiştir. 1/1/2011-20/12/2011 tarihleri arasında 939 sağlık özrü, 32.010 eş özrü, 3.061 öğrenim özrü ve 540 genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olmak üzere toplam 36.550 öğretmenin yer değiştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerimize alan bazında eğitim kurumu tercihi yanında ayrıca, hiç eğitim kurumu ya da yeterli sayıda eğitim kurumu bulunmaması veya tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamaması durumunda özrünün bulunduğu il, ilçe millî eğitim müdürlüğü emrine görev yeri daha sonra belirlenmek üzere atanma talebinde bulunma hakkı tanınmıştır.

Özür durumu, sadece -Bayburt ve Osmaniye illeri dâhil- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerde bulunanlardan 2011-2012 eğitim öğretim yılında yine 1/9/2011-26/12/2011 tarihleri arasında sağlık özründen 13, eş durumu özründen 44, genel ve özel hayatı etkileyen nedenlerden eş ölümü, doğal afet, eşi şehit olanlar ve benzeri 32 olmak üzere 89 öğretmen yer değişikliği gerçekleştirilmiştir.

Burada dikkatinizi çekmek istediğim husus, bu öğretmen yer değişikliklerinin tamamının 2011 yılı içerisinde olduğu ve 2012 yılı içerisinde yapılacak benzer özür grubu atamalarının ağustos ayında gerçekleştirileceğidir.

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun (6/597), (6/598), (6/612), (6/614), (6/618), (6/647) ve (6/650) esas numaralı soru önergelerinin cevabı:

Bakanlığımız ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi arasında imzalanan 3/5/2007 tarihli protokol kapsamında Kahramanmaraş ilinde yapılması planlanan ve TOKİ tarafından Bakanlığımıza bildirilen sözleşme eki pursantaj oranlarına göre, Göksun Anadolu Öğretmen Lisesi inşaatının proje bedeli 5 milyon 276 bin 290 Türk lirası, Merkez Endüstri Meslek Lisesi inşaatının proje bedeli 4 milyon 898 bin 880 Türk lirası, Afşin Ortaöğretim Pansiyonu inşaatının proje bedeli 2 milyon 182 bin 209 Türk lirası, Merkez Ortaöğretim Pansiyonu inşaatının proje bedeli 4 milyon 309 bin 200 Türk lirası, Merkez Ticaret Meslek Lisesi inşaatının proje bedeli 2 milyon 721 bin 600 Türk lirası, Merkez İlköğretim Okulu inşaatının proje bedeli 2 milyon 895 bin 525 Türk lirası olarak belirlenmiştir.

Bunun yanında, TOKİ tarafından, Göksun Anadolu Lisesi inşaatının ihale hazırlık aşamasında olduğu da bildirilmiştir. Ayrıca, merkezî yönetim bütçesinden TOKİ için ayrılan miktarlar üçer aylık dilimler hâlinde genel müdürlükler bazında TOKİ’ye aktarılmakta olup proje bazlı ödenek planlaması TOKİ tarafından yapılmaktadır.

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun (6/1514), (6/1518) ve (6/1524) esas numaralı soru önergeleri:

Kahramanmaraş Valiliğince, konuya ilişkin olarak Andırın ilçesi Torlar ve Alınoluk köylerine ilköğretim yapımı ile Ekinözü ilçesi 80. Yıl İlköğretim Okuluna yeni binanın yapımının 2012-2014 üç yıllık yatırım planlaması içerisinde yer almakta olduğu ve bütçe imkânları doğrultusunda yapımına başlanacağı belirtilmiştir.

Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun (6/680) ve (6/681) esas numaralı soru önergelerine cevap: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca konuya ilişkin olarak, yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği, konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlanması hâlinde gerekli yasal düzenlemelerin çıkarılması sürecinin Bakanlığımızla müşterek olarak yürütüleceği belirtilmektedir. Ayrıca, mesleki kıdem, aile durumu ve unvanları aynı olan, Ankara’da görev yapan bir öğretim üyesi ile Ağrı Merkez’de görev yapan bir öğretim üyesinin maaş tutarı arasında Ağrı Merkez’de geliştirme ödeneği ödendiği için fark olduğu; bu farkın profesörlük makamında 2.546 lira 15 kuruş, doçentte 2.030 Türk lirası 49 kuruş, yardımcı doçentte ise 1.643 lira 73 kuruş olduğu belirtilmiştir.

İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun (6/133) ve İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin (6/134) esas numaralı soru önergeleri: 2011-2012 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye genelinde 10.413 ilköğretim okulunda 305.201 öğrenci ile, birleştirilmiş sınıf uygulaması bulunmaktadır. İstanbul ili Arnavutköy ilçesinde 2 okulda 58 öğrenci, Çatalca ilçesinde 10 okulda 272 öğrenci, Silivri ilçesinde 2 okulda 24 öğrenci ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmaktadır. İstanbul ilinde ilköğretim şube başına düşen öğrenci sayısı 50 ve üzeri olan 24 tane okul bulunmaktadır.

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/31) esas numaralı soru önergesine cevap: Türkiye genelinde fiziki altyapının iyileştirilmesi için yeni derslik yapımına devam edilmektedir. Her yıl, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, mahallinde valiliklerce ve merkezde Bakanlığımızca planlanan yatırımlarla mevcut durumun daha iyi hâle getirilmesi için çalışılmaktadır.

222 sayılı Kanun gereğince, ilköğretim kurumlarının ve lojmanlarının yapım, tadil, esaslı büyük onarım, her türlü ilk tesis, okul eşyası, ders aletleri ile arsa, arazi istimlakleri, Bakanlığımızdan gönderilen ödenekler ve il özel idare bütçesinden ayrılan ödenek ile anılan Kanun’un 76’ncı maddesinde sayılan diğer gelirlerden oluşan bütçe ile mahallinde valiliklerce planlanmakta ve gerçekleştirilmekte olup, Bakanlığımızca 2011 yılında ilköğretim ve okul öncesi eğitim, okul yapım onarımları için toplam 433 milyon 750 bin Türk lirası, aynı amaçla 2012 yılı içindeyse 576 milyon 500 bin Türk lirası ödenek tahsisi yapılmıştır.

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/32) esas numaralı soru önergesine cevap: Politika belgelerinde mesleki ve teknik eğitimin okullaşma oranının ortaöğretim içerisindeki payının yüzde 65’e kadar çıkarılması hedeflenmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı 2010-2014 stratejik planında ise, mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretim içerisindeki okullaşma oranının plan dönemi sonuna kadar en az yüzde 50’ye çıkarılması stratejik hedef olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, bizim yönetim anlayışımız seçkinci değil, Anayasa’mızın 10’uncu maddesi kapsamında bütün vatandaşlarımızı kucaklayıcı bir anlayıştır. Bakanlığımızın sunduğu hizmetlere ilişkin uygulamalar da bu anlayışla gerçekleştirilmektedir, aksi değerlendirmelerin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır.

Kaldı ki, Sayın Milletvekilinin Bakanlığımıza yönelttiği (6/147) esas numaralı sözlü soru önergesinde de; “Bakanlığınızın almış olduğu kararla 2013 yılından başlayarak bütün genel liseler, anadolu liselerine ve meslek liselerine dönüştürülecektir. Bu kapsam içinde Ardahan’daki liselerimizin birinin de adalet meslek lisesi veya sağlık meslek lisesi olarak eğitim öğretime açılması konusunda bir çalışma yapılmalıdır. Ardahan’da açılacak bir meslek lisesi, ilimiz genelindeki öğrencilerimizin gelecekte iş bulmalarına ve Ardahan’dan göçün durmasına sebep olacaktır.” denilerek mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretimin içindeki okullaşma oranının artırılması çalışmasının doğruluğu teyit edilmiştir.

İzmir Milletvekili Profesör Doktor Hülya Güven’in (6/46) esas numaralı soru önergesine cevap: İlköğretim seviyesinde okutulan derslerde yer alan sekiz ara disiplin konusundan birisi de vatandaşlık ve demokrasi eğitimdir. Buna ilişkin konular yoğun olarak hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde yer almaktadır. Ayrıca ilköğretim vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi -sekizinci sınıf- öğretim programında zorunlu ders olarak okutulmakta olup, bu derste insan hakları tarihi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi konusuna ilişkin kazanım ve etkinlikler de yer almaktadır.

Ortaöğretim kurumlarında ise “demokrasi ve insan hakları” adı altında bir sınıflık seçmeli ders yer almaktadır. Temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi ve vatandaşların kendi haklarını daha iyi korumalarına ilişkin konular, demokrasi ve insan hakları dersinin yanı sıra Türk edebiyatı, coğrafya, felsefe, tarih, inkilap tarihi ve Atatürçülük ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programlarında da konu, ünite, kazanım ve etkinlik örneği olarak yer almaktadırlar.

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/62) esas numaralı soru önergesine cevap: Ardahan Valiliğince konuya ilişkin olarak, söz konusu tuvaletlerin okulun eğitim öğretime açıldığı gün kullanılır vaziyette olduğu ve şu an itibarıyla da sorun bulunmadığı, okulun bahçesinde gerekli düzenlemenin yapıldığı ve öğrenciler için olumsuzluk oluşturacak herhangi bir şeyin söz konusu olmadığı, okul binasındaki yangın merdiveninin yapıldığı belirtilmiştir.

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/65) esas numaralı soru önergesine cevap: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan konuya ilişkin yazıda 2011 yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nun kadroların kullanımıyla ilgili 22’nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca üniversitelerin, 2010 yılında üniversiteden ayrılan öğretim elemanı sayısının yüzde 50’sini araştırma görevlisi kadroları için, yüzde 100’ünü geçmeyecek şekilde açıktan veya naklen öğretim elemanı alabildikleri, bunlara ek olarak  tüm üniversitelere 8 bin ilave kadro izni verildiği, bunların  dağılımlarının da 11/5/2011 tarihinden itibaren üniversite rektörlerince yapıldığı ve bu çerçevede, 2011 yılı içinde Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünün öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda herhangi bir artırımın söz konusu olmadığı, ayrıca ihtiyaç çerçevesinde öğretim üyelerine lojman yapılmasının düşünüldüğü belirtilmiştir.

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/66) esas numaralı soru önergesi: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan konuya ilişkin yazıda 2010-2011 eğitim-öğretim yılı itibarıyla 1.800 olan öğrenci kapasitesinin 2011-2012 eğitim öğretim yılındaki 800 öğrenci artışıyla 2.600 olduğu, Göle ve Çıldır Meslek Yüksek Okulunda eğitim öğretim faaliyetlerine başlandığı, dersler başlamadan önce Çıldır Meslek Yüksek Okuluna 5 adet, Göle Meslek Yüksek Okuluna 4 adet olmak üzere toplam 9 öğretim görevlisinin alındığı. Söz konusu ilçelerdeki öğretim elemanlarının konaklamasına yönelik lojman yapımı planının olduğu belirtilmiştir.

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/68) esas numaralı soru önergesine cevap: Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve coğrafi koşulları, birleştirilmiş sınıf uygulamasını zorunlu kılmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hepsinde, Amerika Birleşik Devleti, Japonya ve Kanada gibi pek çok ülkede birleştirilmiş sınıf uygulaması bulunmaktadır. Diğer taraftan, birleştirilmiş sınıf uygulaması tüm bölgelerimizde uygulanmaktadır. Öğrenci sayıları okul yapımı için yeterli olmayan yerleşim birimlerindeki zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin okula erişimlerini sağlamak amacıyla taşımalı eğitim gereklilik arz etmektedir. Bu sebeple, ülke genelinde taşımalı eğitime de devam edilecektir.

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/78) esas numaralı soru önergesine cevap…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Bakan, lütfen tamamlayınız.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (Devamla) – Bu cevabı tamamlayayım Başkanım, izin verirseniz.

BAŞKAN – Buyurun.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (Devamla) - Bakanlığımız bütçesi hazırlanırken Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef açık ve borçlanma durumuyla kamu idarelerinin ödenek teklif tabanlarını içeren orta vadeli mali plan dikkate alınmaktadır. Bakanlığımızın 2010-2014 Stratejik Planı’nda, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların bölgesel farklılıklarının giderilmesi için hedefler belirlenmiştir. Bakanlığımızın yatırım programları, bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesi amacıyla GAP ve DAP illerine öncelik verilerek yatırımlar hazırlanmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler dört, beş ve altıncı hizmet alanlarında zorunlu hizmet yükümlülüklerini yerine getirmekte ve zorunlu hizmet yılları, eğitim kurumunun bulunduğu yerin mahrumiyet derecesine göre üç ile yedi yıl arasında değişmektedir. Ayrıca, 14/9/2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 3’üncü maddesinde “Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç yıl eğitim ve öğretim yılı görev yapması esastır.” hükmü yer almaktadır. Anılan Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hâlen yürürlükte bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’yle ilgili güncelleme çalışmaları da devam etmektedir.

Çok teşekkür ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Şimdi Sayın Güven, Sayın Halaman, Sayın Dedeoğlu ve Sayın Öğüt verilen cevaplarla ilgili kısa açıklama isteyebilirsiniz.

Buyurun Sayın Güven.

HÜLYA GÜVEN (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, ortaöğretimde demokrasi ve insan hakları dersinin seçmeli olarak verildiğini, sekizinci sınıfta da insan hakları tarihi dersi verildiğini belirttiniz. Bu 4+4+4 ile yeni sistemde öğrenci ilk 4 yıllık dönemden sonra okulu bıraktığı takdirde bu dersler nasıl verilecek?

Ayrıca, Avrupa Birliği desteğiyle 2009 yılında planlanmış ve 9 milyon 100 bin euro bütçeli yürütülen Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi yürümekte midir? Bu çerçevede verilecek olan pilot uygulama 2010-2011 eğitim-öğretim yılında uygulanmış mıdır? Hangi pilot illerde uygulanmıştır?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Eyidoğan, sisteme girmişsiniz ama sizin sorunuz olmadığı için söz veremiyorum.

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Anlamadım Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Eyidoğan, sizin sorunuz olmadığı için size söz veremiyorum. Buradaki uygulamamız, soru soranların tekrar Sayın Bakanın açıklamasıyla ilgili yeni bir açıklama istemeleri.

Buyurun Sayın Halaman.

ALİ HALAMAN (Adana) – Sağ olun Sayın Başkanım.

Bakan Bey’e teşekkür ediyorum cevaplarından dolayı, Allah razı olsun ama benim bu verilen cevapla ilgili şöyle bir ilintim var: Bizim Adana’da atanamayan, atama bekleyen öğretmenler genelde çiftçilik yapıyorlar, traktör sürüyorlar, biçerdöver yağlıyorlar, onun üstünde görev yapıyorlar, babalarının yanında çalışıyorlar. Bu atanamayan öğretmenler şimdi şöyle söylüyorlar: “Bizim tayinimiz, atamamız yapılmıyor bir türlü ama çiftçilik yaparken de hasat dönemi yaklaştı, bu taban fiyatı ne zaman açıklanacak? Atanamadık, hiç olmazsa bugün şu çiftçilikle ilgili buğday hasadı var, bunun fiyatları açıklansın.”

Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Dedeoğlu…

MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanımız sorularımıza cevap verdi, kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Yalnız şöyle bir durum var: Kahramanmaraş, Türkiye’nin 81 ili içerisinde 18’inci sıradadır. Derslik ve başarı oranı olarak Kahramanmaraş, 81 ilimizin son sıralarında yer almaktadır. Bu derslik sayımız ve öğretmen açığımız ne zaman kapanacak? Bununla beraber az sayıda da olsa, Kahramanmaraş’ta engelliler okulu var, buna atanmayan öğretmenleri, tüm Türkiye de dâhil olmak üzere, ne zaman atamayı düşünüyorsunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Öğüt…

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Bakanımı ben Ardahan’a davet ediyorum. İnşallah, kendilerinin de programı var gelecekler tahmin ediyorum yalnız Ardahan ve Doğu Anadolu’yu sürgün yerinden kurtarmak için, Sayın Bakanım, Doğu ve Güneydoğu’da çalışan öğretmenlere ek bir ücret ödeyecek misiniz? Çünkü orada kış koşulları ve coğrafi koşullar çok ağır. Batıdaki öğretmenlerle aynı ücreti alıyorlar, batıdan daha fazla ücret alır ve sosyal tesisleri olur, lojmanları da olursa o zaman öğretmenler Doğu ve Güneydoğu’ya da gönüllü giderler, aksi takdirde Doğu ve Güneydoğu sürgün yeri olmaktan kurtulmaz. Bu konuda yardımlarınıza ihtiyacımız var efendim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Öğüt.

Sayın Bakan, buyurun açıklama yapmak üzere, kürsüden lütfen.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (İstanbul) – Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; demokrasi dersiyle ilgili –yanlış anlamış olabilirim, lütfen düzeltin beni- “İlk 4’ten sonra ayrılırsa bu dersi nasıl alacak?” diye bir soru tevcih edildi diye anladım. Bu, teorik olarak bile mümkün değil çünkü eğitim, on iki yıl zorunlu eğitim hâline geldikten sonra, sadece ilk 4’ten sonra değil, liseyi bitirene kadar çocuklar mecburen eğitim alacaklar ve biz bu tip dersleri müfredatımızdan zaten çıkarmıyor ve değiştirmiyoruz. Bu sebeple çocuklar, benim size verdiğim cevapta yer alan sınıflarda zorunlu veya seçimlik olarak yeri geldiğinde dersini almaya devam edecekler, orada herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

Ayrıca dile getirdiğiniz demokrasi ve insan haklarıyla alakalı müfredat konusunda Avrupa Birliği projesi olarak yaptığımız çalışma devam ediyor, bitirilmek üzere, bu bitirildikten sonra da müfredatımızda da ona göre, ona uyum sağlayacak türden değişiklik yapacağız. Bu açıdan bakıldığında konuyla ilgili herhangi bir aksama da söz konusu değil.

Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili, yine bir vekilimizin ismini maalesef kaydedemedim, beni affetsin “Atama bekleyen öğretmenler, velilerinin yanında çalışıyor ve çiftçilik yapıyorlar…”  Taban fiyatı sordular. Doğrusu, konu benimle doğrudan ilgili olmadığı için kendisinden bunu ilgili bakanımıza sormasını rica ediyorum.

Sayın Dedeoğlu’nun “Derslik sayısı ve öğretmen eksiği ne zaman tamamlanacak?” diye bir sorusu var. Çok değerli arkadaşlar, aslında derslik sayısı ve öğretmen ihtiyacıyla ilgili “şu zaman tamamlanacak” diye bir şey söylemek yanıltıcı olabilir, öyle bir şeyi size söylemek istemem ama özellikle derslik sayısının tamamlanması, donanım ihtiyacının hızla giderilmesi konusunda biz yeni bir düzenleme yaptık, sizlerin de desteğiyle. O da, şimdiye kadar biliyorsunuz ki bizler sadece Millî Eğitim Bakanlığına verilmiş yatırım bütçesini yatırım projeleri için kullanabiliyor, ayrıca da, hayırseverlerin desteğiyle derslik ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyorduk. Bundan sonraki süreçte çok modern iki yeni finansman yolunu da derslik ihtiyacını karşılamak üzere kullanabileceğiz. Onlardan bir tanesi kamu-özel ortaklığı, bir tanesi de kiralama yöntemi. Kamu-özel ortaklığında düşüncemiz şu: Mesela sizin ilinizde, Maraş’ta ilçe ilçe, Ardahan’da diyelim ilçe ilçe o ilçenin veya merkezî yerleşim biriminin ne kadar okula ihtiyacı varsa, hepsine tek seferde ister bir kampüs şeklinde isterse belediyelerin ayırdığı eğitim alanları parça parça belirlenerek hepsi için bir proje yapılacak, bunların hepsi birden ihaleye çıkacak ve özel sektör sermayesini bu sürece dâhil etmiş olacağız. Onlar fiziki altyapıyı oluşturacaklar ve eğitim için gerekli diğer hizmetleri sunacaklar, bizse orada eğitim öğretim hizmeti yapacağız ve böylece daha hızlı bir şekilde eğitim için altyapı sorunlarını çözmeyi planlıyoruz. Bu sizin hatırınızda olsun, illerinizde konuyla ilgili il millî eğitim müdürlerimizi de motive ederseniz, zannediyorum, daha çabuk çözme şansımız olacak.

“Öğretmen eksiği ne zaman tamamlanacak?” sorusu da yine benzer şekilde. Şunu tekrarlamak istiyorum, yani buradan bir şekilde atama bekleyen öğretmenlerimize veya öğretmen olmak isteyen gençlerimize âdeta haykırıyorum, o da şu: Bizim toplam 116 bin öğretmene ihtiyacımız var. Maliye Bakanlığı bunu ister iki yılda, ister üç yılda, ister tek yılda karşılamış olsun, bunu karşıladıktan sonra yıllık olarak bizim 8 bin ila 10 bin öğretmene ihtiyacımız olacak, emekli olanlar ve başka kurumlara geçenler için. Artık Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen sorunu, okullaşma oranlarının artık limitlerine çok yaklaşmış olmamız sebebiyle çok büyük miktarlarda oluşmayacak. Hâlbuki şu anda bile 247.500 öğretmen adayı bekliyor. Tekrarlıyorum, 658 bin civarında da öğretmen olabilecek, öğretmenlik yapabilecek türden bölümlerde okuyan çocuklarımız var. Sadece eğitim fakültelerinde 200 bine yakın öğrenci okuyor.

Bütün bunları üst üste koyduğunuzda, bu insanların öğretmen olmalarına dair bütün motivasyonun devlete kanalize edilmesi ve onların öğretmenlik mesleğinin dışında başka hiçbir alternatif ortaya konulmaksızın konu üzerinden siyaset yapılması, çocuklarımıza yönelik yapılmış en büyük kötülük olacaktır. Ben sizden rica ediyorum, on yıldır 360 bin öğretmen alındı.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – On yıldır iktidardasınız Sayın Bakan! Siz planlayacaksınız bunu, biz mi planlayacağız!

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (Devamla) – Arkadaşlar, bunu tekrar ediyorum, on yıldır bizim şu ana kadar aldığımız öğretmen sayısı 320 binden fazla, ama…

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Neredeyse ağlayacağız sizin halinize ya! Böyle olmaz ki Sayın Bakanım, çocuklar intihar ediyorlar, intihar mektuplarını okudunuz mu?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (Devamla) – Hayır, orada bir zihniyetten bahsediyorum, hiçbir şeyden bahsetmiyorum.

Türkiye'de üniversitede okumak, eğitim fakültesinden mezun olmak, “illa devlette öğretmen olacağım” diye motive edilecek bir olay değildir, bunu anlatmaya çalışıyorum.

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Her aileden üç çocuk istemesinler lütfen!

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (Devamla) – Üniversitede bütün iletişim fakültelerinden mezun olanlar gazetecilik mi yapıyorlar bu ülkede? Bütün işletme fakültesinden mezun olanlar pazarlamacılık, bütün maliyeden mezun olanlar Maliye Bakanlığında mı çalışıyorlar? Bu açıdan bakıldığında…

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Sayın Bakan, her aileden üç çocuk istiyor Sayın Başbakan!

BAŞKAN – Sayın Bakan, lütfen toparlayınız.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (Devamla) – İstihdam ayrı bir meseledir ama herkesin öğretmen olmasını sağlayacak türden bir motivasyon ve bunun üzerinden bir siyaset yanlış bir meseledir. Bunu söylemeye çalışıyorum.

Ayrıca…

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Efendim, sözü siz verdiniz, bu çocukları siz havalandırdınız.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (Devamla) – Biz verdiğimiz sözleri tutuyoruz.

Sayın Öğüt’ün Doğu ve Güneydoğu’da çalışanlara daha fazla ücret ve onların bu konudaki başarısızlıklarıyla ilgili soruları vardı.

Ben şunu söylemek istiyorum: Öğretmenler üzerinden siyaset yapılıyor. “Ne zaman aile ataması olacak? Ne zaman özür ataması olacak? Vay efendim, öğretmenin hangi ile, ne zaman nakli yapılacak?” Bunun üzerinden siyaset çok güzel yapılıyor.

Ayrıca, atama bekleyen öğretmenler üzerinden siyaset yapılıyor ama ben size bir şey söylemek istiyorum: Bir eğitimin…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Sayın Bakan, siz de atanmış olanlar üzerinden siyaset yapıyorsunuz! Bu bir sorun, bu sorunu dile getirmeyelim mi yani?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (Devamla) – Bir eğitim sisteminin aslında öğesi sadece öğretmen midir arkadaşlar? Öğrenciler, az önce bahsettiğiniz fiziki imkânlar, müfredat ve benzeri… Size şunu söylüyorum: Geçtiğimiz günlerde YGS sınavından sonra sıfır çeken öğrencilerle alakalı gazetelerimizin birisinde bir haber vardı ve çocuklardan bir tanesi kendilerine sorulan sorudan sonra şunu söylüyordu, hiç buna ses vermiyor, kulak vermiyor musunuz? “Beş yılda 7 öğretmen değiştirdim, benden hangi başarıyı bekliyorsunuz?” diyordu.

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – On senedir siz yönetiyorsunuz, biz mi yönetiyoruz? On senedir değiştirseydiniz.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (Devamla) – Öğretmen üzerinden siyaset yapacağımıza öğretmenlerimizin bulundukları yerde başarılı bir şekilde kalmalarını, sürdürülebilir eğitimi ve çocuklarımızın sınıflarda öğretmensiz kalmamasını sağlayacak politikaları tavsiye etmenizi bekliyorum.

Hepinize teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Eğitim üzerinden ihale yolsuzluğu yapmayın o zaman.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Sayın Bakan, bu üslup Millî Eğitim Bakanına yakışmayan bir üslup.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Tablet bilgisayarda 20 milyarlık ranta el kaldırdınız burada.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Soru önergeleri cevaplandırılmıştır.

Sayın milletvekilleri, birleşime on beş dakika ara veriyorum.

 

 

Kapanma Saati: 17.55


DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 18.13

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ), Tanju ÖZCAN (Bolu)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109’uncu Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Alınan karar gereğince, diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sırada yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden başlayacağız.

VII- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sıraya alınan, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

2.- Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/618) (S. Sayısı: 248) (x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 248 sıra sayısıyla bastırılıp, dağıtılmıştır.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu tasarı İç Tüzük’ün 91’inci maddesi kapsamında görüşülecektir.

Bu nedenle, tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp, maddelerine geçilmesi kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oylanacaktır.

Tasarının tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz isteyen Koray Aydın, Trabzon Milletvekili, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

                               

(x) 248 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

MHP GRUBU ADINA KORAY AYDIN (Trabzon) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 248 sıra sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Tasarıyla, asker alma işlemleri, erteleme hâlleri, sağlık muayeneleri ve askerî yargıyla ilgili bir dizi yenilik getirilmekte, astsubaylar, uzman jandarmalar ve uzman erbaşların özlük haklarında da bazı iyileştirmeler yapılmaktadır.

Tasarı Komisyona gelmeden, istişari nitelikte yaptığımız ön toplantıda, oluşan beklentiler, talepler ve öneriler gündeme getirildi. Millî Savunma Bakanlığı yetkilileri, tasarının daha çok özlük haklarına yönelik olduğunu, eğitim ve sosyal haklarla ilgili taleplerin ayrı bir tasarıyla düzenlenmesi için çalışma yaptıklarını ifade ettiler. Özlük haklarıyla ilgili düzenleme kadar önem taşıyan eğitim ve sosyal haklarla ilgili tasarının da bir an önce Parlamentonun gündemine getirilmesini temenni ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk ordusu, Türk milletinin göz bebeğidir. Vatan, millet ve vazife uğrunda gözlerini kırpmadan hayatlarını ortaya koyan askerlerimizle ilgili düzenlemelerin süratle hayata geçirilmesi zarureti vardır. Bu bakımdan, Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili yapılacak düzenlemelerde iktidar ve muhalefetin büyük bir uzlaşma, uyum ve iş birliği içinde hareket etmesi son derece önemlidir. Millî Savunma Komisyonunda, iktidar muhalefet iş birliğine örnek teşkil edecek derecede bir yaklaşım ortaya konularak, özlük haklarıyla ilgili önergelerle tasarıya son şekli verildi. Böylece, tam seksen bir maddelik tasarı, Komisyonda, yaklaşık iki saat içinde kabul edildi. Bu yaklaşımı önemsiyor ve diğer düzenlemelere de örnek olmasını gönülden temenni ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üzerinde konuştuğumuz tasarıyla astsubaylarımızın, uzman jandarmalarımızın ve uzman erbaşlarımızın özlük haklarıyla ilgili birtakım düzenlemeler ve iyileştirmeler yapıldı. Bütün bunları teker teker saymaya gerek yok. Ancak bu tasarıyla çözülmesi gerektiği hâlde hiç değinilmeyen bazı haklı talep ve beklentileri dikkatlerinize sunmak istiyorum.

Askerî öğrencilerimizin tazminat ve askerlik sorunlarının çözümü ne yazık ki tasarıda mevcut değildir. Çok sayıda askerî öğrenci ve ailesi, tazminatlarda indirim ve diğer öğrencilere çıkarılan afların paralelinde bir uygulama beklemektedir. Bütün bu beklentilere kayıtsız kalamayız. Millî Savunma Bakanlığı yetkilileri, askerî öğrencilere yönelik düzenlemelerin de tıpkı eğitim ve sosyal haklarla ilgili düzenlemeler gibi ayrı bir tasarı olarak çalışıldığını bildirdi, ancak tasarıyla ilgili net bir tarih verilmedi. Bu tasarı ivedilikle hazırlanmalı ve gündeme getirilmelidir.

Görüştüğümüz tasarı gündeme geldiğinde, astsubaylarımız, uzman jandarmalarımız, uzman erbaşlarımız ve askerî öğrencilerimiz haklı olarak büyük bir beklenti içine girdi. Nitekim, bu beklentiler paralelinde Genelkurmay Başkanlığımız “Türk Silahlı Kuvvetleri; birbirlerine gönül bağıyla kenetlenmiş fedakâr ve kahraman mensuplarının moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak maksadıyla, devletimizin sağladığı imkânları kullanmak suretiyle, ihtiyaç duyulan ve yetkisi dâhilindeki düzenlemeleri titizlikle yapmaya devam edecektir.” şeklinde bir açıklama yaparak iyileştirmelerin devam edeceğini işaret etmiştir. Hükûmetin de bu düzenlemeleri yapmakta siyasi irade ve kararlılık göstermesi şarttır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, milletimiz yararına gördüğümüz bütün düzenlemelerde olduğu gibi, askerî personelimizin haklarıyla ilgili düzenlemelere de gerekli desteği ve katkıyı her zaman vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, çözümden ve uzlaşmadan yanayız! Amacımız, bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir. Bu bakımdan, iktidar partisi grubu ve Hükûmet temsilcilerinin yapıcı eleştirilerimize kulak vermelerini öneriyorum.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün çalışanlarını hiçbir ayrım gözetmeden bir bütün olarak görüyor ve seviyoruz. Birçok kurumda olduğu gibi ordumuzda da çeşitli statülerde personel çalıştırılabilir, statülerden kaynaklanan bir farklılık elbette ki olabilir. Ancak, kurumlar, çalışma barışını temin etmek, eşitlik ve adalet ilkelerini gözetmek zorundadırlar. Bilindiği gibi, görüştüğümüz tasarıda özellikle uzman erbaşlarımızın özlük haklarıyla ilgili haklı talep ve beklentileri karşılanamamıştır. Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanlarına uygulanan ek gösterge, sayıları yaklaşık 50 bini bulan uzman erbaşlarımıza verilmemiştir. Yine, uzman erbaşlarımızın uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinde aldıkları ek tazminatlardaki adaletsiz uygulama devam etmektedir. Aynı hizmeti yapan ve aynı riskleri üstlenen çalışanlara ödenen ilave tazminatlar da elbette ki aynı olmalıdır. Buna benzer daha bir dizi düzenleme hâlen yürürlüktedir ve bu düzenlemeler en başta Anayasa’mızın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu aykırılıkları bulup düzeltmek ve adaleti temin etmek bu Parlamentonun ve özellikle de çoğunluğu elinde bulunduran iktidar grubunun öncelikli görevidir. Uzman erbaşlarımızın sözleşmeli olmaları, sayılarının 50 bini bulması ve böylece yapılacak düzenlemelerin bütçeye ilave yük getirmesi gerekçe gösterilerek bu adaletsizlik devam ettirilemez.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamuda çeşitli statülerde çalışan binlerce sözleşmeli personeli kadroya geçiren Hükûmet, uzman erbaşları da kadroya geçirerek sorunu kökünden çözebilir. Zaten uzman erbaşlarımızın tabi oldukları 3269 sayılı Kanun incelenirse ihtiyacı karşılamadığı şeklinden bile anlaşılmaktadır. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun neredeyse bütün maddelerinde değişiklikler yapılmış, âdeta yamalı bohçaya dönmüştür ancak 3269 sayılı Kanun, yapılan onca değişikliğe rağmen, yine de beklentileri, talepleri ve ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır. Bu nedenle artık yaraya neşter vurmak ve köklü bir değişiklik yapmak mecburiyeti vardır. Bu bakımdan, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığının görüş ve hassasiyetlerini de dikkate alarak, uzman erbaşların kadroya geçirilmesini sağlayacak düzenlemeyi bir an önce hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmalıdır. Bizim MHP Grubu olarak böyle bir tasarıya her türlü katkıyı ve desteği yapmaya hazır olduğumuzu buradan peşinen ifade ediyorum. Daha önce de belirttim, biz, bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek istiyoruz. Bu bakımdan yapıcı ve yol gösterici muhalefet anlayışımızı sürdürmek azim ve kararlılığındayız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi size çarpıcı bir örnek vermek istiyorum: Uçuş, dalış ve atlayış hizmetlerinde görevlendirilen askerî personele sırf bu hizmetlerinden dolayı ilave bir tazminat ödenmektedir. Şimdi hep birlikte düşünelim, üç ayrı askerî personel uçaktan paraşütle atlıyor; uçak aynı, paraşütler aynı, yükseklik aynı, velhasıl risk aynı ancak gelin görün ki atlayış tazminatı olarak bu  personelden birine 100 birim, bir diğerine 60 birim ve uzman erbaş olanına da 30 birim değerinde bir ödeme yapıyoruz. Böyle bir adalet anlayışı olabilir mi? Aynı durum dalış, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetleri için de geçerlidir. Bizler bunu ifade ederken subaylarımızın da, astsubaylarımızın da, uzman jandarma ve uzman erbaşlarımızın da haklı taleplerinin sonuna kadar karşılanmasından yanayız. “Birinden alın diğerine verin.” demiyoruz, “Herkese hakkını adil biçimde verin.” diyoruz.

Bir örneği daha dikkatlerinize sunmak istiyorum: Uzman erbaşlarımız, birçok sınıfta görev yaptıkları gibi, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde de görev yapmaktadırlar. Aynı komutanlıkta aynı görevleri yapan uzman jandarma ve uzman erbaşlar farklı statü ve özlük haklarına sahip durumdadır. Bu durum, ister istemez çalışma barışını ve huzurunu zedelemektedir. Yapılması gereken, aynı işi ve aynı görevleri yapan personelin statülerinin ve dolayısıyla da maaşlarının eşitlenmesidir. Hükûmet, tıpkı toplu görüşme masasında memurlara yaptığı gibi, cansiparane çalışan askerî personele de meydanları adres göstermemelidir. Şimdi, memurlar da, emekli uzman erbaş ve aileleri de meydanlara inmeye hazırlanıyorlar.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; canını sermaye yaparak çalışan askerî personelimizin ve polislerimizin özlük haklarıyla ilgili olarak yapılacak iyileştirmelerin, kısıtlı bütçe imkânları gibi gerekçeler de dâhil olmak üzere, hiçbir mazereti olamaz. Bu bakımdan, astsubaylarımızın, uzman jandarmalarımızın ve polislerimizin ek gösterge sınırlandırmalarına son verilmeli, uzman erbaşlarımıza da hak ettikleri ek göstergeler verilmelidir; aksi takdirde, yapılan artışlar çok komik düzeylerde kalmaktadır. Örneğin, emniyet teşkilatında görev yapan personel ile ilgili olarak -hepimiz biliyoruz- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı maddesinin “Ortak hükümler” bölümünün (B) bendine “Emniyet hizmetleri sınıfı mensupları 1’inci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.” şeklinde ibare eklenerek değiştirilmiştir.

Emniyet mensubu personel hâlen çalışırken zaten 1’inci derecenin 4’üncü kademesine kadar inmektedir ancak bu, emekliliklerine yansımamaktadır, emekli olurken 3’üncü dereceden emekli olabilmektedirler ve maaşları da yüzde 50 oranında, emekli olduktan sonra düşmektedir. Yapılacak bu düzenlemeyle bu polislere 3600 ek gösterge verilerek mağduriyetlerinin giderilmesi, böylece diğer kurumlarla da denkliklerinin sağlanması imkânı verilmiş olacaktır.

Değerli arkadaşlar, bu konuda özellikle Başbakanımızın da on yıldan beri verdiği sözleri dikkate alarak, iktidar partimizin buna çözüm getirecek bir anlayış ortaya koyacağını bütün polis arkadaşlarımız adına da umut etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlar, MHP Grubu olarak, bu yasa üzerinde Genel Kurulda yapılacak her türlü iyileştirme önergesini destekleyeceğimizi, hakları sınırlayan ve geri götüren önergelere de karşı çıkacağımızı açıkça ifade ediyorum.

Bu duygu ve düşünceler içinde de sözlerime son verirken, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Hasip Kaplan, Şırnak Milletvekili.

BDP GRUBU ADINA HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 248 sıra sayılı Askerlik Kanunuyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı hakkında Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz aldık. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

Öncelikle bu tasarının bir torba kanun olarak farklı farklı konuları bir araya getirdiğini burada belirtmek istiyorum. Bir taraftan askerlik şubeleri kaldırılıyor ve askerlik şubeleri kaldırıldığı zaman da ülkenin dört bir tarafında vatandaşın kafasında farklı sorular oluşuyor: “Bir askerlik belgesi almak için bilmem kaç kilometre gideceğiz?” “Bir yoklama durumunda bilmem ne kadar gideceğiz?” “Bir müracaat durumunda bilmem nereye kadar gideceğiz?” Askerlik şubeleri kaldırılırken neredeki şubeler kalacak, hangileri devam edecek? Bu konuda, anlaşılan, Bakanlık kendisi bir takdir yetkisi kullanmış ve e-Devlet Projesi kapsamında “Yoklamaları kaldırıyorum, bu vesileyle de askerlik şubelerine gerek yok. Askerlik şubelerini de bu nedenle zaman içinde kaldıracağım.” anlayışı ile bir tasarı geldi ve idari olarak Hükûmetin bir tasarrufu burada. Zaman zaman, bakıyoruz, coğrafyası itibarıyla 100 köyü olan bir ilçe ve 10 köyü olan bir ilçe karşılaştırdığınız zaman; birinin, 100 köyü olanın askerlik şubesinin kaldırıldığını, 10 tane köyü olan daha küçük bir ilçenin de askerlik şubesinin kaldığını görüyorsunuz. Bu, halk arasında ileride soru işaretleri bırakacak ve tartışma konusu olacak bir konudur. Bunun öncelikle altını çizmek istiyorum.

Şimdi, yükümlülüklerle sağlık muayene sistemi konusu var. Aile hekimliklerinden alınacak raporlar konusunun işlem göreceği söyleniyor bu askerliğe alınma konularında. Aile hekimliği müessesesi düzenli oturmadı ki Türkiye’de. Arkadaşlar, bunun sakıncalarını Türk Tabipleri Birliği anlatıyor, bütün sağlık kuruluşları anlatıyor, sendikalar anlatıyor. Hangi aile hekimliği hangi şehirde düzenli oturdu ki? Sonra, memur olan, sürekli tayini çıkan, iki senede bir bir yerden bir yere giden, aile hekimi durmadan değişen memurların, sağlıkçıların, öğretmenlerin, emekçilerin, maliyecilerin… Hangi aile hekiminden bahsediyorsunuz, söyler misiniz bana? İki yılda bir aile hekimleri olacak. “Tamam, bu vatandaşlık cüzdan numarası üzerinden takip edilir.” diyeceksiniz. Bu, bir sistem değil arkadaşlar. Bu sistem üzerinden ne kadar sağlıklı bir sonuç alınır, burada tereddütlerimiz var.

“Askerliğe elverişlidir, değildir…” Yani eskiden “çürük raporu” deniliyordu. Bu konuda aile hekimliğinin vereceği raporların esas alınacağı ve oradaki meclis tarafından, il veya ilçe meclisleri tarafından değerlendirileceği konusu var. Bu konuda bir açıklık yok. Bilmiyorum, belki Hükûmet kanadı alışkanlığıdır, bir tasarıyı getirir, herhâlde silahlı kuvvetlerle ilgili olunca kimse de konuşmaz, konuşmaya da yürek ister, cesaret ister, eleştirilmeye de gelmez; doğru mudur, yanlış mıdır, konuşulmaz. Oysaki bu ülkede yaşayan 75 milyon, herkes askerlik göreviyle karşı karşıya. Herkes bu sorunları yaşıyor. O zaman yaşıyorsa, doğrusunu tartışmak bütün partilerin de görevi olmalı. Anladığım kadarıyla partilerin böyle bir konuyu tartışma cesareti yok. Alışkanlıktır, komisyonlara gelir, iki saatte geçer; iki gün sonra Meclise gelir. Mecliste de hemen arkasından birkaç tane önerge arka arkaya yanlışlıkları düzeltmek için gelir. Birazdan önergeleri göreceksiniz. Daha yolda gelirken tasarı önergeler arkadan gelir. Bu kadar özensiz, düzensiz bir düzenleme olursa bu sorgulanır arkadaşlar.

Yine bir konu daha: Şimdi, eşitlik, meslekte yükselme, kıdem, vesaire bunlar teknik konular, ayrı bir konu. Askerî yargıyla ilgili bir bölüm var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin aldığı kararlar nedeniyle Anayasa Mahkemesinin iptali sonucu askerî yargıyla ilgili alınan düzenlemeler var burada. Yargıyla ilgili düzenleme var.

Siz yargıyla ilgili düzenlemeyi yapıyorsunuz da aceleniz nedir arkadaşlar? Ben soruyorum: Şimdi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki: “Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde savcılık tebliğname çıkarmadığı için savunma hakkının kısıtlanmasıdır. Bu nedenle bu yanlıştır. Mevzuat değiştirin.” Onun öncesi Anayasa Mahkemesi bir karar vermiş askerî yargıyla ilgili, askerî hizmetlerin özel konumlarıyla ilgili. İşte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre görev yapılması hususuyla ilgili bir konu. Biz yeni bir anayasa yapmıyor muyuz arkadaşlar? Yeni bir anayasada yargı sorunlarımızı konuşmayacak mıyız?

Yargının birliği gibi bir konu gündeme geliyor. Bunun emsali var. Askerî yargı kurumları kaldırılıyor ve hepsi Yargıtayın bünyesinde birleştiriliyor. Yargı birliği bir anayasa tartışması en az Başbakanın ortaya attığı başkanlık sistemi kadar önemlidir. Siz o zaman niye acele ediyorsunuz bu konuda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin acelesi yok ki. Bu sene sonuna kadar da böyle bir düzenlemenin acelesi yok. Ama Anayasa Mahkemesi iptal ettiği için bir sene süre tanımış. “Bu sene süre dolmadan bunu çıkaralım.” Bunu çıkarıyorsunuz, arkasından da yeni anayasa yapacağız, Uzlaşma Komisyonumuz çalışıyor.

Arkadaşlar, Anayasa Uzlaşma Komisyonu konusu olan esaslı konularda partilerin Hükûmeti uyarması lazım. Buna hakkınız yok. Bu yanlışı defalarca yapıyorsunuz. Siz kanunları ihlal ettiğiniz zaman sizin kimse yakanıza yapışmıyor iktidarın. Öyle cesur bir savcı görmedik bugüne kadar, Hükûmete, Başbabakan, birine bir fezleke hazırlayacak bir savcı görmedik. Gören var mı arkadaşlar? Son, 2002’den bu yana sadece BDP’ye, Barış ve Demokrasi Partisine çalışıyor savcılar. Bütün mesailerini… Fazla mesai de vermiyorsunuz ama yine fazla mesai yapıyorlar. 700 tane fezleke bize göndermişler. İşleri güçleri emniyet mensuplarına… Her birisi maşallah profesyonel gazeteci olmuş. Bir bakıyorsunuz, bir yere gidiyorsunuz… Geçen Sırrı Sakık Muş’a gitmiş, bir mitingde bakmış on tane kamera. “Eyvah, basının ilgisi çok.” demiş ama bir bakmış hepsi de emniyet mensubu. Emniyet mensupları, on tane kamera, cüzdanlarını açın, her birinin cebinde bir tane basın kartı, izliyor, takip ediyor, gönderiyor İçişleri Bakanlığına. İçişleri Bakanlığına gerek yok, emniyetten direkt savcılığa fezleke oluyor, fezlekeyi savcılık bilgisayarda çiziyor “iddianame” diyor, “komiser”in yerine, “müdür”ün yerine “savcı” yazıyor, numarasını koyuyor ve o oluyor iddianame. Böyle bir yaklaşım içinde biz askerî vesayeti tartışacağız. Silahlı güçlerin sivil otoritenin emri altında olmayı tartışacağız.

Buradan şunu soruyorum: Bu tasarı görüşüldü. Benim İç Hizmet Kanununun 35’inci maddesinin, yani darbelerin dayanağı olan maddenin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifim vardı. Niye buna koymadınız? Ben bunu soruyorum. Yani niye koymadınız bunu? Sayın Millî Savunma Komisyonu, Hükûmetin ilgili tasarısında niye bizim verdiğimiz teklifleri koymuyorsunuz? Siz, 35’inci maddeye, darbe dayanağı maddeye karşı mısınız, değil misiniz? Karşıysanız buna koyacaktınız, çıkaracaktınız. Çıkarmıyorsunuz.

Şimdi, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmayın üstünde midir, altında mıdır arkadaşlar? Ben soruyorum size. Askerlik Kanunu yapıyoruz. Genelkurmay Başkanı mı öndedir, Millî Savunma Bakanı mı? Demokrasilerde Genelkurmay Başkanı Millî Savunma Bakanlığına bağlıdır? Millî Savunma Bakanlığına olduğu için onun hesabını, Bakanlığa bağlı memuru olarak, kurum olarak Millî Savunma Bakanı verir. Bizde nedir? Başbakana bağlıdır. Böyle bir demokrasi olur mu? Bunun adı militarist demokrasidir, askerî vesayetin ta kendisi. Bunu yapıyor musunuz? Yok. Genelkurmayı Millî Savunma Bakanlığına bağlıyor musunuz? Yok. Genelkurmay niye Başbakanlığa bağlı? TOKİ midir kardeşim Genelkurmay Başkanlığı? TOKİ’yi anlattık, TOKİ imparatorluğunun ne olduğunu. Genelkurmayın Başbakanlıkta ne işi var? Cumhurbaşkanı Başkomutan, Genelkurmay Başkanı Başbakana bağlı; peki, Başbakan Cumhurbaşkanına mı bağlı?

Bakın, “mantık” denen bir şey var. Bunları sorgulamadığımız zaman, konuşmadığımız zaman biz bir demokrasiye geçemeyiz arkadaşlar. Size neyi anlatayım? Bunların hepsi birbirine karıştırıldığı için bugün Sayın Başbakan zordadır zorda, bunun farkında mısınız acaba?

Bakın, Uludere’de 34 canımızı yitirdik, yüz kırk beş gün oldu. Yüz kırk beş gün geçti, soruşturmaya “gizli” kararı verildi, yüz kırk beş günde bir tek görevli, Allah’ın kulu çağırılmadı ifadeye. Meclis İnsan Hakları Komisyonu çağırıyor, Bakanlık diyor ki: “Soruşturma gizli, size bilgi veremem.” Heron görüntülerini sayın İnsan Hakları Komisyonu üyeleri izliyor saatlerce ve hepsi diyor ki: “Bu, bir kaçakçı kafilesi, gitmişler, belli.” Sonra, bir Wall Street Journal gazetesinde bir haber patlak veriyor: “Predator’ler mi verdi haberi, Heron’lar mı verdi, yoksa millî insansız hava araçlarından mı alındı?” Şimdi, bu tartışmaya baktığınız zaman Başbakanın Pakistan’da yaptığı konuşmalar bir bütün olarak askerî konularda bir sorgulama gerektiriyor arkadaşlar. Eğer bu ülke demokrasiye çıkmak istiyorsa öncelikle bu konuda bir netliğe kavuşmak lazım.

Deniliyor ki: “Predatör’ler bize haber, istihbarat vermedi.” Kim verdi? Kendi insansız hava aracımız. Hangisi bu? İsrail’den aldığımız Heron’lar değil mi? Evet. Görüntülerini Meclis İnsan Hakları Komisyonu izledi mi? İzledi. Peki, Sayın Başbakan, bu katliamın -toplu insan katliamının- insanlık suçunun, insanlığa karşı suçun, Türk Ceza Kanunu’nun 76’ncı ve 77’nci maddelerinde yazılan bu suçun işlenmesinde… Bu Mecliste tezkere görüşmeleri yapıldı. Buradan soruyorum muhalefete: “Siz, bizim F16 savaş uçaklarımız gitsin, Uludere’de, Roboski’de yaşları on yedinin altında 17 çocuğun üzerine bomba atsın diye mi verdiniz bu tezkereye oyları?” Buradan soruyorum, CHP’ye soruyorum, MHP’ye soruyorum: Siz tezkereye bunun için mi oy verdiniz? Vermediğinizi söylüyorsunuz. O zaman, bunun bir hesabı görülür, bir hukuk devletinde, yargıda, bunun bir hesabı görülür.

Şimdi, Sayın Başbakan diyor ki: “Ben tezkereyi aldım ve Genelkurmaya izni verdim.” Şimdi, siz, Meclis olarak Genelkurmaya mı o izni verdiniz -tezkereyle- Başbakana mı verdiniz?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Tevkil ilkesi yok, hukukçuyuz, anlarız.

HASİP KAPLAN (Devamla) – Şimdi, Başbakana verdiğinize göre siyasi muhatabınız Başbakandır. Başbakan ne diyor iki gündür, ona bakacağız. İki gündür, gerçekten, Sayın Başbakanı dinlerken “Allah kimseyi -bir siyasi lideri- o duruma düşürmesin.” dedim kendi kendime.

Ben Şırnak Milletvekiliyim. Olayın olduğu gece 02.00’de benim haberim oldu. 02.00’de benim il örgütüm, ilçe örgütlerim, yerel yönetimlerimizden on beş ambulans olay yerine intikal etti. Ben 02.30’da Başbakanı, İçişleri Bakanını aradım, bana dönülmedi arkadaşlar. “İstirahatteler beyefendiler.” dediler, aynen sözünü söylüyorum Özel Kalemin. Anlatıyorum “Katliam olmuş, 30’un üstünde insan yaşamını yitirmiş.” diye, bana kimse dönmedi. Oysaki Şırnak’ı bilen herkes bilir ki Roboski köyünden, Ortasu’dan, Gülyazı Tugayının kenarından yetmiş katır ve 40 insan yola çıktığı zaman tek tek isim listeleri oradaki alay komutanının cebindedir. Öyle Heron, Predator aramaya gerek yok. Bir tane zat Ankara’dan telefon etse, bir tane başçavuş Gülyazı Alay Komutanlığından, o köyden giden kaçakçıların hepsinin, kimlik bilgileriyle, on dakika içinde bütün bilgilerini verirdi, çünkü senelerdir bu kaçakçılık yapılıyor, senelerdir bu Alay Komutanlığı, Tugay bunu biliyor ve nasıl gittiklerini ve nasıl geldiklerini biliyor.

Şimdi, burada Sayın Başbakan diyor ki: “Benim bilgim haricinde izin ve yetki devri yapılmış. Asker, yani Genelkurmay bunu kullanmış.” Eğer Genelkurmay sizin bilginiz dâhilinde kullanmışsa bu çok vahimdir, bu, insani ve vicdani açıdan son derece vahim bir olaydır. Eğer bilginiz dâhilinde zaten kullanılmışsa hem siyaseten hem hukuken sorumluluğunuz çok daha fazladır.

Burada sizin yapmanız gereken şu: İstihbarat gelir, bir loş odada Amerikalı ve Türk subaylar yan yana bunu kaydeder, değerlendirir. EDOK diye bir birim vardır, bu birimde değerlendirildikten sonra saatlerce, bu birimden sonra Genelkurmayda Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birimler vardır, Batman’da insansız hava aracı vardır, Diyarbakır’da F16 uçakları vardır. Başbakandan Genelkurmaya, Genelkurmaydan pilota kadar en az 200 tane personel bu işlemin içindedir arkadaşlar. Bu 200’in adını, görevini tespit edip savcılığa vermek, savcılığın da bütün bunların ifadesini alması insanlık borcudur, vicdan borcudur, adalet borcudur. Bunu yapmadığınız sürece, arkasından burada her gün farklı farklı konuşmanın gereği yok.

Dün Genelkurmay Başkanıyla mesai arkadaşıydınız. Nerede şimdi? Cezaevinde değil mi? Otuz yıllık savaşın kirletmediği tek bir kurum kalmadı. Çeteleşme, suç organizasyonları, darbe girişimleri ve bunların etrafında dönen faili meçhul cinayetler, operasyonlar… Türkiye'nin yakın tarihinin belleğinde kayıtlıdır bunlar. Bütün bunlara karşı biz bunun hesabını sorup “Bunun sorumluları yargı önüne çıksın.” dediğimiz zaman, Sayın Başbakan “İstismar ediyorlar.” diyor. Sen uyu Sayın Başbakan.

Uludere katliamının, Roboski’nin yüzlerce şiiri yazıldı, yüzlerce ağıt, şarkısı, türküsü yapıldı, belgeseli yapıldı, filmi yapıldı, tiyatrosu yapıldı. Her yerde -sanal âleme girin- dünyanın her yerinde izleniyor. Dünya, hepsi yanlış, siz doğrusunuz. Dünya, hepsi -gördüklerine, inandıklarına- yapılanları gözle görerek bunun hesabını sorarken siz bunu görmemezlikten geleceksiniz; olmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri bu pisliği temizlemek zorundadır arkadaşlar, açık söylüyorum.

BAŞKAN – Sayın Kaplan, lütfen sözlerinize…

HASİP KAPLAN (Devamla) – Saygı duyulacak bir kurum olması açısından bunun faillerinin mutlaka açığa çıkması lazım.

BAŞKAN – Lütfen, temiz bir dille konuşun Sayın Kaplan.

HASİP KAPLAN (Devamla) - Kasıtsa kasıt, ihmalse ihmal, açık söylüyorum, kazaysa kaza, neyse sorumluluğu tespit edilmesi lazım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)