Fatma GÜNGÖR Normal Fatma GÜNGÖR 2 4 2012-06-05T14:04:00Z 2012-06-05T14:04:00Z 90 98170 559571 4663 1312 656429 14.00 Clean Clean false 0 0 nk 0 nk 0 0 false false false TR X-NONE X-NONE 0 nk 0 nk

DÖNEM: 24                                                                    YASAMA YILI: 2

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

CİLT : 17

83’üncü Birleşim

27 Mart 2012 Salı

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı  tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

 

  I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın, Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 3’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Türk polis teşkilatının sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Türk Ocaklarının kuruluşunun 100’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 milletvekilinin, kimyasal gübre fiyatlarındaki aşırı artışların ve çiftçilerin üretim sıkıntılarının giderilmesine yönelik çözümlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/206)

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 milletvekilinin, engellilerin ve engelli yakınlarının içinde bulundukları sosyal ve psikolojik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207)

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 milletvekilinin, öğretmen atamalarında ortaya çıkan haksızlık ve usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208)

 

B) Gensoru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Levent Gök ve 22 milletvekilinin, Altındağ Belediyesinin uygulamalarında siyasi konumunu kullanarak rant elde ederken aracı olarak kullandığı kamu görevlilerini Bakanlık görevi sırasında da himaye ettiği ve önemli görevlere taşıdığı, böylece görevini kötüye kullandığı iddiasıyla, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi  (11/8)

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve 32 milletvekilinin, Deniz Feneri Derneği soruşturması sürecinde, doğrudan müdahil olduğu, çıkar yapılanmasını himaye ettiği, soruşturmaya ve delillere müdahale ettiği, sorumluluğu altında görev yapan Dernekler Dairesi raporlarını sümen altı ettiği, arama kararlarını şüphelilere sızdırdığı, hazırlanan raporların idari ve adli gereğini yapmadığı, görevini kötüye kullandığı iddiasıyla, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi  (11/9)

 

C) Önergeler

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, (2/26) esas numaralı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/37)

 

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’a geçmiş olsun temennisine ilişkin açıklaması

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün 3’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

3.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün 3’üncü yıl dönümüne ve Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’a geçmiş olsun temennisine ilişkin açıklaması

4.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, (11/8) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geliş tarihinin sehven yanlış yazıldığını bildirmesine ilişkin açıklaması 

5.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’a geçmiş olsun temennisine ilişkin açıklaması

6.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, (11/8) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geliş tarihinin sehven yanlış yazılmasıyla AK PARTİ Grubunun herhangi bir müdahalesi, ilişkisi ve bilgisi olmadığına ilişkin açıklaması 

7.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, AK PARTİ grup önerisinin işleme alınamayacağına ilişkin açıklaması

8.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, AK PARTİ grup önerisinin işleme alınamayacağına ilişkin açıklaması

9.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Komisyon raporunda kendi kanun tekliflerine yer verilmediğine ve Komisyon raporunun tekemmül etmediğine ilişkin açıklaması

10.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, kanun tekliflerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan teklifin yeni bir teklif olduğuna ve yapılan işlemin İç Tüzük’e ve usule uygun olduğuna ilişkin açıklaması

11.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Komisyon raporunun tamamlanmamış olduğuna ve bu kanun teklifinin Genel Kurulda görüşülmesinin mümkün olmadığına ilişkin açıklaması

12.- Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Nabi Avcı’nın, aynı konudaki kanun tekliflerinin birleştirilerek esas alınan teklif üzerinden görüşmelerin yürütüldüğüne ilişkin açıklaması

13.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Komisyon raporunun eksikleri olduğuna ve tamamlanması gerektiğine ilişkin açıklaması

14.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, hangi ortamda, kime karşı olursa olsun hiçbir hakareti doğru bulmadıklarına ilişkin açıklaması

VII.- ÖNERİLER

 

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

 

1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve arkadaşlarının 2012 nevruzunda güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanmasının araştırılması amacıyla vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 27/3/2012 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin BDP Grubu önerisi

2.- Şehit yakınları ve gazilerin sorunları ve çözüm yollarını tespit etmek; şehit aileleri ve gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırması önergelerinin, Genel Kurulun 27/3/2012 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi

3.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve arkadaşlarının soruşturma güvenliğinin ne durumda olduğunun araştırılması amacıyla vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 27/3/2012 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi

4.- Gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; (11/8) ve (11/9) esas numaralı gensoru önergelerinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına alınmasına, gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin, Genel Kurulun 31/3/2012 Cumartesi günkü birleşiminde yapılmasına; 199, 200, 198 ve 197 sıra sayılı kanun teklif ve tasarılarının İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin AK PARTİ Grubu önerisi

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal’ın BDP Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

2.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

3.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

4.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin AK PARTİ Grubuna ve Hükümete sataşması nedeniyle konuşması

IX.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- AK PARTİ grup önerisinin işleme alınıp alınamayacağı hakkında

2.- Yapılan usul görüşmelerinden sonra Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un yaptığı açıklamadan dolayı Başkanlığın tutumu hakkında

3.- Komisyon raporuyla ilgili açıklamasına ilişkin Başkanın tutumu hakkında

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/569) (S. Sayısı: 180)

3.- Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ile 7 Milletvekilinin; Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/387) (S. Sayısı: 194)

4.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın; İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ve 2 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Kayseri Milletvekili Sadık Yakut ile 5 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Amasya Milletvekili Avni Erdemir, Uşak Milletvekili Mehmet Altay ve Mersin Milletvekili Çiğdem Münevver Ökten Tarafından Benimsenen (2/312) Esas Numaralı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 12 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 21 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/358, 2/305, 2/306, 2/307, 2/312, 2/384, 2/385) (S. Sayısı:199)

XI.- OYLAMALAR

1.- İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin maddelere geçilmesine dair oylaması

XII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, icra dairelerine ve işlemde bulunan dosyalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/3154)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yürürlükteki Çek Kanunu’ndaki adli para cezası ile ilgili düzenlemelere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/3541)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, karşılıksız çek davalarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/3543)

4.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum Oltu Cezaevinde bulunan hasta bir hükümlüye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/3796)

5.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, ÇAYKUR’un çalıştırdığı mevsimlik işçilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı (7/3887)

6.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, sıkı yönetim mahkemeleri tarafından mahkûm edilen ve şartlı salıverilen bir kişiye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/3937)

7.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, kadın istihdamının artırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması konulu genelge kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/3992)

8.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’deki üniversite ve yüksekokul öğrencilerinin barınma sorunlarına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/4015)

9.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Kayseri’de bir spor karşılaşmasında İsrail aleyhine slogan atan gençler hakkında dava açıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/4016)

10.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Mezopotamya Kulüpler Birliğinin statüsüne ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/4018)

11.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ve özürlülerin sportif ve sosyal faaliyet alanlarına erişiminin kolaylaştırılmasına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/4019)

12.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/4021)

13.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Denizli İl Özel İdaresinde Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı levha-tablolarının çıkarıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/4022)

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Elbistan’da buğday desteklemeleri geri alınan çiftçilerin mağduriyetine,

- Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli’nin, hayvancılık ve süt üretim desteklerine,

- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, sahte fatura aldığı iddia edilen çiftçilerin mağduriyetine,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı (7/4211), (7/4212), (7/4213)

15.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, ÖTV ve KDV oranlarına ve ÖTV ve KDV’nin gelir dağılımında adaletsizliğe sebep olduğuna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/4232)

16.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, gençlerin spora yönlendirilmesi ve yeni bir gençlik politikası ihtiyacına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/4266)

17.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, iş kazalarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/4268)

18.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TBMM Başkanlığına sunulan kanun tasarı ve teklifleri için yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/4271)

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hayvan yetiştiriciliği yapan köylülere hayvanları nedeniyle kesilen cezalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı (7/4291)

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sulama kooperatiflerinin elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı (7/4292)

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurt dışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/4349)

22.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişikliğin sonuçlarına,

- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurt dışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara,

- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, tarım ürünleri ithalat ve ihracatına dair verilerin örtüşmemesine,

- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık lojmanlarına,

- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa-Kırkağaç’ta dolandırılan bazı çiftçilerin mağduriyetine,

- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, tarımsal üretimde düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı (7/4351), (7/4352), (7/4353), (7/4354), (7/4355), (7/4356)

23.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Valiliği uhdesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakfı defterinin kaybolduğu iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in cevabı (7/4364)

24.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurt dışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in cevabı (7/4371)

25.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı uzun devreli gelişme revizyon planına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/4414)

26.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Kemer-Ulupınar köyünde bulunan bir arazinin Orman Spor Kulübüne tahsis edilmesine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/4415)

27.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurt dışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin sorusu ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın cevabı (7/4436)

28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır hayvan pazarının altyapı sorununa,

- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, sarımsak ithaline ve sarımsak üreticilerini korumaya yönelik çalışmalara,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı (7/4440), (7/4441)

29.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanının seçimine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/4457)

30.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, kamu kurumlarının yazışmalarındaki dil ve imla hatalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/4469)

31.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TOKİ tarafından başlatılan restorasyon kredisi uygulamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4480)

32.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Anadolu Ajansı Haber Akademisi Ajans Haberciliği Sertifika Programı’na ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/4519)

33.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Bakanlık bünyesinde çalışan personel ile ilgili bir açıklamasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4527)

34.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Bakanlıkta görevli işçilerin emekli edileceği iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4529)

35.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa-Orhaneli’deki bir köyde taş ocaklarının meydana getirdiği çevre kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4530)

36.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Antalya-Kemer’deki Karaburun bölgesinin bir spor kulübüne tahsisine ve bu bölgede dinlenme tesisi inşa edileceği iddialarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/4531)

37.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, şehir merkezlerindeki askerî kışlaların şehir dışına taşınmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4534)

38.- Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, bir tarihî yapının yıkılmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/4571)

39.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Topkapı Sarayındaki Kutsal Emanetler bölümünde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/4572)

40.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Hacı Bektaşi Veli Türbesi’nin ücretsiz ziyaret edilip edilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/4573)

41.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, sanatçıların Devlet tarafından yetiştirilmesi ile ilgili yasal mevzuata ve uygulamasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/4574)

42.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2012 Avrupa Spor Başkenti kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/4607)

43.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, vergi oranlarıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/4639)

44.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa-Göbeklitepe’de Alman arkeologlar tarafından kazı çalışmaları yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/4650)

45.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, bir haber ajansı personelinin emekliye zorlandığı iddialarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/4679)

46.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir milletvekilinin televizyondaki bir spor programında yorumcu olarak çalışmasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/4789)

47.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, dostluk grupları yönetim kurullarında BDP’nin temsiline ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/5128)

48.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/5130)

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak dört oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Melda Onur, Dünya Su Günü’ne,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, 21 Mart Nevruz Bahar Bayramı’na,

Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, geriatrik rehabilitasyona,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, CHP heyeti olarak Osmaniye Cezaevine yaptıkları ziyarete,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Nevruz kutlamalarının devlete karşı ayaklanma aracı olarak kullanıldığına,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Yaşlılara Saygı Haftası’na,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, GAP sulamalarındaki gecikmenin neden kaynaklandığını öğrenmek istediğine,

Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Kütüphane Haftası’na,

Elâzığ Milletvekili Enver Erdem, Elâzığ’ın sorunlarına ve nüfusunun hızla düştüğüne,

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, suyun ulusal güvenlik stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak dikkate alınması gerektiğine,

Adana Milletvekili Muharrem Varlı, çiftçiler için daha kazançlı ve müreffeh bir yaşam dileğine,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, Yaşlılar Haftası ve Başbakanın şehit aileleriyle ilgili ifadelerine,

Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, Şırnak’ta 6 polisin şehit olmasına ve Yaşlılar Haftası’na,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 milletvekilinin, kanser hastalığının hangi boyutlarda olduğunun, araştırma merkezleri, tıbbi cihaz, uzman hekim ihtiyacı ve hasta sayısının belirlenmesi ile tanı ve tedavi şekilleri dâhil tüm eksikliklerin (10/203),

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 milletvekilinin, hormonlu, katkı maddeli, zirai ilaç, kimyasal gübre ve antibiyotik kalıntısı ihtiva eden, hileli, genetiği değiştirilmiş gıda üretiminin ve bu tür ürünlerin kısa ve uzun vadede insan sağlığına etkilerinin (10/204),

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 milletvekilinin, bor mineralleri ve rafine bor üretimi alanındaki sorunlar ve çözüm yollarının (10/205),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

CHP Grubunun, 12/3/2012 tarihinde Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve arkadaşlarının toplumumuzda yaşanan ekonomik kriz ve geçim sıkıntısı nedeniyle artan şiddet ve intihar vakalarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu (301 sıra no.lu) Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 22/3/2012 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi, yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının;

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu’nun (1/569) (S. Sayısı: 180),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ile 7 Milletvekilinin; Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (2/387) (S. Sayısı: 194) görüşmelerine devam edilerek 7’nci maddesine kadar kabul edildi.

 

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın grubuna,

İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın grubuna,

Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın partisine,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay’ın şahsına,

Sataşması nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın ifadelerine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır; Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Alınan karar gereğince, 27 Mart 2012 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 19.58’de son verildi.

 

                                                                  Meral AKŞENER

                                                                    Başkan Vekili

 

            Muhammet Bilal MACİT            Mustafa HAMARAT                 Mine LÖK BEYAZ

                         İstanbul                                      Ordu                                   Diyarbakır       

                       Kâtip Üye                                Kâtip Üye                                Kâtip Üye

II.- GELEN KâĞITLAR

                                                                                                                                No: 112

23 Mart 2012 Cuma

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/562) (S. Sayısı: 196) (Dağıtma tarihi: 23/03/2012) (GÜNDEME)

2.- Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Orman Köylülerinin Kalkındırılmaları Hakkında Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile 68 Milletvekilinin; 2/B Barışı Kanunu Teklifi (Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Alanların İdaresi, Değerlendirilmesi ve Tasarrufu Hakkında Kanun Teklifi); Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Yayla ve Yaylacılık Kanunu Teklifi ve İçişleri Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporları (1/563, 2/71, 2/211, 2/417) (S. Sayısı: 198) (Dağıtma tarihi: 23/03/2012) (GÜNDEME)

3.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın; İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ve 2 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Kayseri Milletvekili Sadık Yakut ile 5 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Amasya Milletvekili Avni Erdemir, Uşak Milletvekili Mehmet Altay ve Mersin Milletvekili Çiğdem Münevver Ökten Tarafından Benimsenen (2/312) Esas Numaralı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 12 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 21 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/358, 2/305, 2/306, 2/307, 2/312, 2/384, 2/385) (S. Sayısı: 199) (Dağıtma tarihi: 23/03/2012) (GÜNDEME)

4.- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (1/556) (S. Sayısı: 200) (Dağıtma tarihi: 23/03/2012) (GÜNDEME)

Gensoru Önergeleri

1 - Ankara Milletvekili Levent GÖK ve 22 Milletvekilinin; siyasi nüfuzunu kullanarak rant elde ettiği, çıkar ilişkisi kurduğu kamu görevlilerini himaye ettiği ve böylece görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/8) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 20/03/2012) (Dağıtma tarihi: 23/03/2012)

2 - Konya Milletvekili Atilla KART ve 32 Milletvekilinin; Deniz Feneri Derneğiyle ilgili soruşturma sürecine müdahil olarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/9) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 21/03/2012) (Dağıtma tarihi: 23/03/2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, tutuklanan emekli Genelkurmay Başkanının yargılana-cağı mahkemeye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2791)

2.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Zonguldak SGK Sağlık İşleri İl Müdürlüğü Fatura İnceleme Komisyonunun lağvedilmesiyle yaşanan mağduriyete ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3864)

3.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Türkiye’nin Suriye’ye karşı Katar’dan para aldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3882)                                                             

4.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, PKK’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ihalelere katılan iş adamlarından haraç aldığı yönündeki iddialara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3883)                                                             

5.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmen açığına ve atanamayan öğretmenlerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3884)                                                             

6.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Doğu Karadeniz Bölgesinde yoksulluğun artmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3886)                                                             

7.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, mezhep tartışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3889)                                                              

8.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl-Adaklı’daki ekonomik, altyapı, eğitim ve sağlık sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3891)                                                             

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 30 Mart 2007’de New York’ta imzalanan engellilerin haklarına ilişkin sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun kapsamındaki çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3893)                                                              

10.-  İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, Malatya’da Ermeni mezarlığındaki gasilhanenin belediye tarafından yıkılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3894)                                                    

11.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, elektronik belge yönetim sistemine geçiş ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3897)                                                             

12.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin bağımsızlığını ilan edeceği iddialarına ve Hükümetin bu konudaki politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3899)                                                             

13.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, 1938 Dersim olayları sonrasında evlatlık verilen kız çocuklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3900)                                                             

14.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3902)                                                             

15.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, sokakta yaşamak zorunda olan kişilerin sorunlarına ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3903)                                                             

16.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Vanlı üniversite öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3906)                                                             

17.-  Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, ABD Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3907)                                                              

18.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir milletvekilinin sağlıkta katkı payına ilişkin açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3908)                                                              

19.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kanal İstanbul Projesi çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3909)                                                             

20.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 2002 yılından bu güne kadar açılan kilise sayısına ve kiliselere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3911)                                                             

21.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Gençliğe Hitabeyle ilgili milli eğitim politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3914)                                                             

22.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediyesindeki sözleşmeli işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3915)                                                             

23.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Ankara’da valiler toplantısında yapmış olduğu açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3916)                                                              

24.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Van depremi için toplanan yardım miktarına ve bu yardımların dağıtımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3917)                                                             

25.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Sultanahmet’te bir tarihi kalıntının yıkıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3918)                                                             

26.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Taksim meydanı ile ilgili yapılan plan değişikliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3919)                                                             

27.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3920)                                                             

28.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, faili meçhul cinayetlere ve toplu mezarlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3921)                                                              

29.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3922)                                                              

30.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Van deprem bölgesinde yapılan prefabrik konutlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/3928)                                                             

31.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3929)                                                             

32.-  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, sıfır faizli hayvancılık kredisi kullanımında Ziraat Bankasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3932)                                                              

33.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’daki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3935)                                                             

34.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3948)                                                             

35.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engellilerin kamu hizmetlerine erişimi konusundaki düzenlemelere ve özürlü istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3956)                                                             

36.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının dağıtımını yaptığı kömürlerle ilgili iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3957)                                                             

37.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bir kamu kurumunda mobbinge maruz kalan bir kadın çalışanın mağduriyetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3958)                                                             

38.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, oyuncak silah satışlarının ve şiddet içeren programların engellenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3959)                                                             

39.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3960)                                                             

40.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3961)                                                             

41.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3962)                                                             

42.-  İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3963)                                                             

43.-  Muş Milletvekili Demir Çelik’in, sokak çocuklarının sorunlarının çözümüne ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3964)                                                             

44.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3969)                                                             

45.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3970)                                                                                

46.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Kuzey Ankara Projesi konut teslimlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3978)                                                             

47.-  Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Adıyaman’da hava şartları nedeniyle kapanan yollardan dolayı yaşanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3979)                                                             

48.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları sınavının mahkeme kararıyla iptaline ve ortaya çıkacak mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3980)                                                             

49.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3981)                                                             

50.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2011 yılında yaşanan iş kazalarına ve işçilerin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3982)                                                             

51.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3983)                                                             

52.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, diyabet hastalarının şeker ölçüm çubuğu ve şeker ölçüm cihazlarına ödediği farka ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3984)                                                             

53.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3985)                                                             

54.-  Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, belediyelere bağlı kuruluşların ve mahalli idare birliklerinde geçici işçi olarak çalışanların mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3986)                                                             

55.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, SGK’da vekaleten atanan müdür ve daire başkanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3987)                                                             

56.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, taşeron firma ve işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3988)                                                             

57.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İŞKUR’un meslek kurslarına ve işsizlik sigortasından faydalanmak için başvuranlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3989)                                                             

58.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3990)                                                             

59.-  Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, kadın istihdamını artırmak için verilen teşviklere ve kadın istihdam oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3991)                                                             

60.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Bulgaristan’da çalışıp emekli olan ve emekli maaşlarını Türkiye’den alanların sağlık hizmetlerinden yararlanamamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3993)                                                             

61.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3994)                                                             

62.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3995)                                                             

63.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Katar yönetimiyle ilişkilerle ilgili bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3996)                                                             

64.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3997)                                                             

65.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, BOP veya GODKA girişimi adını taşıyan projeyle ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3998)                                                             

66.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Bulgaristan’da yaşayan Türklerin ve Türkiye’deki çifte vatandaşların sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3999)                                                                                           

67.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, tarımsal maliyetin azaltılması suretiyle çiftçinin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4023)                                                             

68.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, TAR-GEL Projesi kapsamında çalışan personelin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4024)                                                             

69.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, aşırı yağışlar nedeniyle tarım ürünlerinde oluşabilecek zararların TARSİM kapsamına alınmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4025)                                                             

70.-  Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, Edirne İl Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğünün hizmet kapasitesinin geliştirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4026)                                                             

71.-  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, balıkçılık sektörünün sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4027)                                                             

72.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4028)                                                             

73.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4029)                                                             

74.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, sağanak yağış nedeniyle Asi Nehrinin taşması neticesi yaşanan mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4030)                                                             

75.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Mersin’de yaşanan fırtına ve hortum felaketi neticesinde çiftçilerin yaşadıkları mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4031)                                                             

76.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4032)                                                             

77.-  Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Ukrayna yumurtasının Türk menşeine dönüştürülerek Irak’a gönderildiği iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4033)                                                             

78.-  Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, AB tarafından kırsal kalkınma alanında 2011 yılı için Türkiye’ye yönelik hibe programına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4034)                                                             

79.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, ihraç edilen yemeklik zeytinyağının uluslararası standarda getirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4035)                                                             

80.-  Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyon Alkaloitleri Fabrikasının modernizasyonuna ve personelinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4036)                                                             

81.-  İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, hayvancılık teşvik ve desteklerinden yararlanan bölgelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4037)                                                             

82.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4039)                                                             

83.-  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, sınır ticaret merkezlerindeki mağazalar, ürün çeşitleri ve kotalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4040)                                                             

84.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4041)                                                             

85.-  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Manavgat-Ilıca Beldesi Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4045)                                                             

86.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin yaptığı ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4046)                                                             

87.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılan kömür yardımıyla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4047)                                                             

88.-  İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel’in, çeşitli sebeplerle meydana gelen çocuk ölümlerinin önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4049)                                                             

89.-  Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Demokratik Toplum Kongresine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4050)                                                              

90.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, eski vali konağının bulunduğu taşınmazın şartlı bağışla verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4051)                                                              

91.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Emniyet Genel Müdürlüğünde yapılan bir atamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4052)                                                             

92.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, soruşturma izni istenen ve soruşturma açılan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4053)                                                             

93.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4054)                                                             

94.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, ABD Büyükelçiliğinde brifing verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4055)                                                             

95.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, isimleri değiştirilen yerleşim birimlerine eski isimlerinin verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4056)                                                             

96.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da bir camii imamının öldürülmesi ile ilgili bilgi ve belgelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4057)                                                             

97.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da bir öğretmenin öldürülmesi ile ilgili bilgi ve belgelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4058)                                                             

98.-  Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Emniyet Genel Müdürlüğünün bir kişiye eskort hizmeti vermesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4060)                                                             

99.-  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’daki mültecilere ve sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4061)                                                              

100.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün bir kişiye eskort hizmeti vermesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4062)                                                              

101.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğünün bir kişiye eskort hizmeti vermesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4063)                                                              

102.-                Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4064)                                                              

103.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatleri hakkında kanunun bazı maddelerinde yapılan değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4065)                                                              

104.-                Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, 2010 yılında alınan üniversite mezunu polis memuru sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4066)                                                              

105.-                Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, belediyeler ve il özel idarelerinde görev yapan sözleşmeli personelin uygun kadroya atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4067)                                                              

106.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, belediye ve il özel idarelerinin toplam borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4068)                                                              

107.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’un su sorununa ve bu konudaki çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4069)                                                             

108.-                Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün bir kişiye eskort hizmeti vermesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4071)                                                             

109.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Denizli’de faaliyet gösteren bazı dernek ve lokallerin açma ve işletme izin belgelerinin iptaline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4072)                                                             

110.-                Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Uludere’de meydana gelen olaylardan sonra bir komutanın görevden alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4073)                                                             

111.-                İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Bingöl’deki bazı köy yollarının yapımına ve bakımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4074)                                                             

112.-                İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, İSPARK AŞ’nin özelleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4075)                                                             

113.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, köy ve mahalle muhtarlarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4076)                                                             

114.-                İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Suriye’deki muhaliflere eğitim verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4077)                                                              

115.-                Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verildiği iddia edilen brifinge ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4078)                                                              

116.-                Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, toplu gösteri ve yürüyüşlere yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4079)                                                             

117.-                Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Güroymak’ta bir parkın isminin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4080)                                                             

118.-                Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4088)                                                             

119.-                Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4089)                                                             

120.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4090)                                                             

121.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Sivas’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4091)                                                             

122.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kastamonu’dan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4092)                                                             

123.-                Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kamu görevlilerinin kullandığı makam araçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4093)                                                              

124.-                Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4096)                                                              

125.-                Van Milletvekili Özdal Üçer’in, başta öğretmenler olmak üzere Van’da görev yapan kamu personeline deprem tazminatı ödenmemesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4097)                                                              

126.-                Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4098)                                                             

127.-                Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, 666 Sayılı KHK’de yer alan eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4099)                                                             

128.-                Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4100)                                                             

129.-                Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, kurum ve kuruluşların yönetim, denetim ve tasfiye kurulu gibi organlarında görev alan memur ve diğer kamu görevlilerine ödenen ücretlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4101)                                                              

130.-                Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, FATİH Projesi kapsamındaki tablet bilgisayar ihalesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4104)                                                             

131.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2000-2011 yılları arasında görev alan ücretli öğretmen sayısına, kadrolu öğretmen açığına ve hizmete giren eğitim fakültelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4105)                                                              

132.-                Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4106)                                                             

133.-                Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Samsun ili ve ilçelerinin öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4107)                                                             

134.-                İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, okullarda uyuşturucu kullanımı ve satışlarının engellenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4108)                                                             

135.-                Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4109)                                                             

136.-                İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Dumlupınar Üniversitesi yerleşkesindeki bir heykele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4110)                                                             

137.-                Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, öğrencilerin okula devamsızlık sorununa ve okulu bırakan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4111)                                                             

138.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, okullarında milli güvenlik dersi bulunan ülkelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4112)                                                             

139.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, FATİH Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4113)                                                              

140.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Şubat döneminde gerçekleşen öğretmen atamalarında boş kalan kadrolara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4114)                                                             

141.-                Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da öğretmen ve derslik eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4115)                                                             

142.-                Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ilköğretim ve ortaöğretimde FATİH Projesi teknolojisinin kullanılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4116)                                                             

143.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlıkta ve bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen engelli personel ile engellilerin okullara ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4117)                                                             

144.-                Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4118)                                                             

145.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’daki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4119)                                                              

146.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, özel eğitim ve rehabilitasyon kursları ve öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4120)                                                              

147.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Bingöl-Adaklı’daki bir köye taşımalı eğitim aracı tahsisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4121)                                                             

148.-                Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, bir denizcilik meslek lisesinde gemi simülatörü eğitimi olmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4122)                                                             

149.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, andımızın kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4123)                                                             

150.-                Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl şehir merkezinde bulunan askeri birliğin vatandaşların mağduriyetine sebep olduğu iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4124)                                                             

151.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4125)                                                             

152.-                Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, son on yıl içerisinde askeri okullardan ayrılan öğrencilerin sayısına ve okullardaki yönetimle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4126)                                                             

153.-                Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4128)                                                             

154.-                Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Boğazköy Barajı ve Kocasu Çayındaki yüksek tuzluluk oranının yol açtığı sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4129)                                                             

155.-                Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4130)                                                             

156.-                Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4131)                                                             

157.-                Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Çokal Barajı’ndan Tekirdağ’a daha fazla sulama hizmeti verilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4132)                                                             

158.-                Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4133)                                                             

159.-                Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Kula-İbrahimağa köyünün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4134)                                                             

160.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Gelibolu-Ağadere mevkiine Panorama Müzesi yapılacağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4138)                                                             

161.-                Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4157)                                                             

162.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Karadeniz sahil yolundan kaynaklanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4158)                                                             

163.-                Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4159)                                                             

164.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, sağanak yağış neticesinde Hatay Havaalanının uçuş trafiğine kapatılmasının sorumlularına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4160)                                                             

165.-                Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4161)                                                             

166.-                Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Adana-Gaziantep arası demiryolu hattına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4162)                                                             

167.-                Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğrenci indirim kartlarının tüm illerde geçerli olması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4163)                                                             

168.-                Manisa Milletvekili Sümer Oral’ın, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında güzergâhta değişiklikler yapılacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4164)                                                             

169.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, hava şartları nedeniyle uçuşların iptal edilmesi sonucu yolcuların yaşadığı mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4165)                                                             

170.-                Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Çardak havalimanı için DHM’nin imzaladığı taksi hizmetleri sözleşmesine ve Çardak taksicilerinin mağduriyetine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4166)                                                              

171.-                Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2004 yılında Sakarya-Pamukova’da meydana gelen tren kazası ile ilgili verilen idari cezalara ve kazazedelere yapılan yardımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4167)                                                             

172.-                Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, LPG’li araçların sızdırmazlık testi ve periyodik kontrol zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4168)                                                             

173.-                Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, 2004 yılında Sakarya-Pamukova’da meydana gelen tren kazasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4169)                                                             

174.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Alanya-Silifke karayolunun yenilenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4170)                                                             

175.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Niğde-Ankara otobanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4171)                                                             

176.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kastamonu-Sinop yolunun yenilenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4172)


       
                                                                                                                      No: 113

26 Mart 2012 Pazartesi

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Anlaşmaya Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 2/2010 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/592) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/593) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

3.- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşmasını Tesis Eden Kararına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/594) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

4.- Hazine Müsteşarlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maliye Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Borç Silme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/595) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

5.- Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısı (1/596) (Plan ve Bütçe; İçişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2012)

6.- Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/597) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/03/2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları için inşa edilen hizmet binalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2737)

2.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bir sanığın mahkumiyet kararının ölümünden sonra tebliğ edilmesine ve atanamayan öğretmenlerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2747)

3.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, 2002-2011 yılları arasındaki tutuklu ve hükümlü sayısına ve cezaevlerinin şartlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2792)

4.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, ağır hasta olan tutuklu ve hükümlülere ve cezaevlerinin doluluk oranına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2793)

5.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yasadışı telefon dinlemelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2794)

6.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2795)

7.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, bir davayla ilgili bazı bilgilerin basına sızdırıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2796)

8.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Soma Adalet Binası Projesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2797)

9.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli Ceza İnfaz Kurumu Projesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2798)

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2799)

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2800)

12.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2801)

13.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2802)

14.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, avukatlık yaparken hakim ve savcı adaylığı mülakat sınavını kazananlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2803)

15.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Şuhut’ta TOKİ tarafından inşa edilecek Devlet hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2935)

16.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Van depremi sonrasında sağlık hizmetleri alanında yaşanan bazı aksaklıklara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2936)

17.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, aile hekimliği sisteminde laboratuvar ünitelerinin kurulması ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2937)

18.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’nin personel ve teçhizat eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2938)

19.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, büyükşehir belediyesine ait bir arazinin bir vakıf tarafından kullanıldıktan sonra âtıl halde bırakıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2939)

20.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Şarköy’e bağlı köy ve beldelerdeki sağlık hizmetlerindeki yeterliliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2940)

21.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, kamu özel ortaklığı modeli çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan projelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2941)

22.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Şarkılarla Sağlık-Sağlıkla İlgili Şarkılar adlı kitap ve CD albümüne ve bu çalışmaya bütçeden harcanan paraya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2942)

23.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarına ait binalarının depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2943)

24.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2944)

25.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, tutuklu ve hükümlü gazetecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2961)

26.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Ergenekon Davası sanıklarından yurt dışında bulunan bir kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2963)

27.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’da kış aylarında sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3025)

28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilen kan şekeri ölçüm cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3026)

29.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, icra dairelerinde çalışan personelin özlük ve sosyal haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3038)

30.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bankaların uyguladığı ek hesap faiz oranlarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/3880)

31.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4173)

32.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Hocalı katliamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4174)

33.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Hatay-Hassa’daki bir köyde meydana gelen bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4175)

34.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, kamuda sözleşmeli olarak çalışan bazı personelin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4176) 

35.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde yer alan bazı belgelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4177)

36.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cemevlerinin sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4178)

37.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir emniyet mensubunun ABD Büyükelçiliğine giderek devam eden bir soruşturma ile ilgili bilgi verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4179)

38.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, İzmir ve Ankara ile ilgili çeşitli projelere aktarılan kaynak miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4181)

39.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, terör örgütü tarafından kaçırılan kaymakam adayına ve diğer vatandaşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4182)

40.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK terör örgütünün sivillere yönelik eylemleri ve bu konuda alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4183)

41.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, MİT-PKK ilişkisi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4184)

42.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, şehit ve gazilerle ilgili hukuksal düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4185)

43.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Hükümetin PKK ile protokol yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4186)

44.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, gençlerin alkol, sigara ve uyuşturucudan korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4187)

45.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, belediyelerde yapılan norm kadro çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4188)

46.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, terör örgütü PKK’nın eylemlerine ve MİT Müsteşarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4189)

47.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, il müftüleri ile il müftü yardımcılarının ve emeklilerinin ücret farkına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4190)

48.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, KCK soruşturması kapsamında bazı MİT yöneticilerinin ifadeye çağrılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4193)

49.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, İbrahim Tatlıses’e suikast teşebbüsünde kullanılan silahların bir MİT görevlisi tarafından temin edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4194)

50.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, terör örgütü PKK ile müzakere yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4195)

51.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, elektronik pasaport ihalesinin bir Fransız şirketine verilmesine ve elektronik kimlik ihalesinin de aynı firmaya verileceği iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4201)

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir vatandaşımızın İncelemeli Elektrikli Araç Patenti almasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4202)

53.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, eski bir İçişleri Bakanının insansız silahlı hava uçakları ile ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4208)                                                             

54.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, ABD ziyaretine ve dış politikaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4209)

55.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İsrail’in paravan şirketler vasıtasıyla KKTC’de toprak satın aldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4210)

56.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki toplu taşıma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4218)

57.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, önleyici hizmetler büro amirlikleri puan cetveli uygulaması iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4219)

58.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, iki emniyet müdürünün görevden alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4220)

59.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, nüfusu iki binin altında kalan belde belediyelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4221)

60.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, elektronik kimlik kartı ihalesinin bir Fransız şirketine verileceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4222)

61.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, 1987-2011 yılları arasında Tunceli’deki terör eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4223)

62.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, belediyelerin engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için yaptıkları çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4224)

63.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, İstanbul Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu projelerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4225)

64.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik göstergeleri ve gelişmişlik sıralarının belirlenmesine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4226)

65.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2011 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4227)

66.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, gelir vergisi mükellefi sayısındaki azalmanın nedenlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4233)

67.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlar tarafından yürütülen ve gerçekleştirilen projelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4234)

68.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin emeklilik ikramiyelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4235)

69.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, yeniden yapılandırılan borçların Van depremi sonrasında ertelenmesi yönünde bir düzenleme yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4236)

70.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şef kadrosunda çalışanların özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4237)

71.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık çalışanlarının emekli olmasının teşvik edilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4238)                                                             

72.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4239)

73.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4240)

74.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite yönetimlerinin bazı uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4241)

75.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, FATİH Projesi kapsamındaki tablet bilgisayarların olumsuz etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4242)

76.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ortaöğretim ders müfredatındaki değişikliklerden kaynaklanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4243)

77.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, eğitimin niteliği ve öğretmen adaylarının atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4244)

78.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ulusal Öğretmen Stratejileri Çalıştayında alınan bazı tavsiye kararlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4245)

79.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2000-2012 yıllarında üniversite öğrencilerine açılan disiplin soruşturmalarına ve cezalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4246)

80.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, aşamalı devamsızlık yönetimi uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4247)

81.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, bir belediye başkanının öğretmenler günü töreninde öğretmenlere çiçek verilmesi sebebiyle hakkında soruşturma başlatıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4248)

82.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, OECD eğitim raporundaki öğretmen maaşlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4249)

83.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Seçmeli Protokol gereği Ulusal Önleme Mekanizmasının kurulması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4250)

84.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, 1987-2011 yılları arasında Tunceli’deki terör eylemlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4251)

85.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Adıyaman’daki karayollarının kapalı olması nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4256)

86.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, LPG’li araçlarda sızdırmazlık raporunun zorunlu belgeler arasından çıkarılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4257)

87.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ADR eğitmenlerine ve tehlikeli madde taşıyıcılığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4258)

88.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, İstanbul Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4259)

89.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4260)

90.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da yürütülen proje ve yatırımlar ile bunlar için ayrılan ödeneğe ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4261)                                                              

91.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, LPG ve CNG dönüşümü yapılan araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4262)

92.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep-Ankara arasında demiryolu taşımacılığı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4263)

93.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Bakanlığın Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığı protokole ve kadın hakları konusunda yürüttüğü çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4265)

94.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, elektronik pasaport ihalesinin bir Fransız şirketine verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4267)

95.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, TRT’de yayınlanan bir reklama ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4269)

96.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Türk Güvenlik ve Demokrasi Enstitüsüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4273)

97.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya-Kürecik’te kurulan Füze Kalkanı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4274)

98.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, MİT mensuplarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4275)

99.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, gazilerin yararına gerçekleştirilen yeni düzenleme, çalışma ve uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4276)

100.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2002’den bu yana görevden alınan belediye başkanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4278)

101.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İmar Kanuna aykırılıktan dolayı tesis edilen idari işlem ve cezalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4280)

102.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Van depreminin ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesinde eğitim ve öğretime ara verilmesinden kaynaklanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4281)

103.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, MİT-PKK görüşmelerine ve imzalandığı iddia edilen protokole ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4282)

104.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Van’da depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla görevlendirilen personelin ödüllendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4285)

105.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, benzin ve motorine yapılan zamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4286)

106.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4287)

107.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hayvan yetiştiricilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4288)

108.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarım ve hayvansal ürünlerde kaçakçılığın önlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4289)

109.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, köy yollarında asfaltlama çalışmaları yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4290)

110.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, bir gazetede yayınlanan haberdeki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4293)

111.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, KCK oluşumuna ve MİT’le ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4294)

112.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, kamu yararına çalışan derneklere ve bu derneklere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4295)

113.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, bir dernek heyeti ile yapılan görüşmedeki açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4296)

114.- Aydın Milletvekili Osman Aydın’ın, şehit yakınları için yaptığı bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4297)

115.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Kamu İhale Kurumu’ndaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4298)

116.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Van depremi sonrasında barınma sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4299)

117.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, MİT personeline yönelik bazı suçlamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4300)

118.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4303)                                                             

119.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kredi kartı limitlerinin ve faiz oranlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4304)                                                             

120.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, eşi vefat etmiş kadınlar için nakit sosyal yardım projesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4314)                                                             

121.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi kurulacak illere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4315)

122.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, fuhuşa itilen kadınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4316) 

123.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4317)                                                              

124.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, KOSGEB tarafından Van’daki esnafa verilen kredilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4318)

125.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4319)

126.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, LPG ile çalışan araçların muayenesinde gaz sızdırmazlık raporu bulundurulması düzenlemesinin kaldırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4320)

127.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4321)

128.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, SGK’ya borcu olan ve haciz işlemi yapılan belediyelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4322)

129.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlere ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4323)

130.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir kısım sağlık hizmetlerinin SGK tarafından ödeme kapsamından çıkarılabileceği yönündeki düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4324)

131.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik merkez ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4325)

132.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sosyal güvenlik açığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4326)

133.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İş-Kur’da usulsüz atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4327)

134.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, belediyelerde ve belediyelere bağlı kuruluşlarda çalışan personel arasında kadro eşitsizliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4328)

135.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, SGK tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetlerine ve bir hastanın mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4329)

136.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmir’de bir NATO üssü kurulacağı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4337) 

137.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Malatya-Kürecik’te kurulan Füze Kalkanı Projesine ve İsrail’in NATO’ya üyeliği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4338)

138.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4357)

139.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İran ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4358)

140.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın lojmanlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4359)

141.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Akçakale Sınır Kapısının kapanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4360)

142.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Güroymak’taki eğitim destek evine verilen ismin iptaliyle ilgili karara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4362)

143.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, araç kundaklama olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4363)

144.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Marmara Bölgesi ve Tekirdağ ilinde olası bir deprem için alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4365)

145.- Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, doğu illerinde güvenlik gerekçesiyle yapılan kimlik kontrolü ve aramalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4366)

146.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, bir kadının ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4367)

147.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir eğitim merkezine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4368)

148.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Isparta Belediyesinin denetimine ve düzenlenen raporlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4369)

149.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Emniyet Genel Müdürlüğünün bir kişiye eskort hizmeti vermesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4370)

150.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bazı emniyet mensuplarının ABD’nin Ankara Büyükelçiliği yetkililerine brifing verdiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4372)

151.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, güvenlik, asayiş ve hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4373)

152.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, trafik kazalarının önlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4374)

153.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4375)

154.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır-Merkezde su ve kanalizasyon çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4377)

155.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır ve ilçe belediyelerinin arşivlerinin korunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4378)

156.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kalkınma ajanslarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4379)

157.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’nın SODES kapsamına alınmamasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4380)

158.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4381)

159.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın lojmanlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4382)

160.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Marmara depremi sonrasında alınmaya başlanan özel iletişim vergisi miktarının yıllara göre dağılımı ve kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4389)

161.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4390)

162.- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, FATİH Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4392)

163.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 19 Mayıs kutlamalarına ve Okul-Aile Birliği Yönetmeliği ile yapılan bazı düzenlemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4393)                                                              

164.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4394)

165.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, ilköğretimde bazı ders saatlerinin artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4395)

166.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenlerin eş durumu atamalarında yaşanan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4396)

167.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okul öncesi eğitim materyallerinin ücretsiz dağıtılmasına ve müfredat olmamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4397)

168.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Anadolu Liseleri Öğretmen Seçme Sınavına başvuru yapan öğretmenlerin, sözleşmelilikte geçen görev sürelerinin hesaba katılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4398)

169.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamında görevlendirilecek öğretmenlere ödenecek ücretlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4399)

170.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin eş durumu atamalarında yaşanan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4400)

171.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ek ders yönetmeliğinde düzenleme yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4401)

172.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bilgisayar derslerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4402)

173.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Anadolu Liselerine Öğretmen Seçme Sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4403)

174.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Bakanlığın yeniden yapılandırılması çerçevesinde yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4404)

175.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, eğitimdeki yeterliliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4405)

176.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen umre gezileriyle ilgili yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4406)                                                             

177.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, bazı özel yurtların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4407)

178.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’deki okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4408)

179.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, eğitim kurumlarının şehir dışına taşınacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4409)

180.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Serik Askerlik Şubesinin kapatılma kararına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4412)

181.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Konya’daki uçak kazasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4413)

182.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4416)

183.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’da bölge müdürlüğü kurulmaması ile Bakanlık personelinin özlük haklarına ve atanmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4418)

184.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa GAP Havaalanının bazı eksiklerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4430)

185.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4431)                                                             

186.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Karacabey’deki bir köyün internet sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4432)

187.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun bilgilerinin sanal saldırıya uğradığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4433)

188.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/4434)                                                              

189.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, Özürlü Memur Seçme Sınavına hazırlık kurslarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4437)

190.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için alınan önlemlere ve yaşanan iki olaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4438)

191.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, çocuk bakım evleri ve yetiştirme yurtlarında kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4439)                                                             

192.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Doğu Sınır Kapısının açılıp açılmayacağına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4442)

193.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, sarımsak ithaline ve gümrüklerde bekletilen sarımsağın iç pazara sunulduğu iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4443)

194.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul’da trafiği rahatlatmak için alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4445)

195.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki köy yollarının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4446)

196.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, DMO Genel Müdürlüğüne üst düzey yönetici atamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4449)                                                              

197.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Dışişleri Bakanlığı kurumsal lisans ihtiyacını karşılamak üzere DMO’nun kurduğu satınalma komisyonuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4450)

198.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, bir imam hatip lisesi öğrencileriyle ilgili internette çıkan bir habere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4451)

199.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, AB ülkelerindeki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin denklik sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4452)

200.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Bakanlık bünyesinde çalışan kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenler ile başka kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4453)

201.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, düzenlenen çalıştay ve toplantıların maliyetine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4455)

202.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Ilgaz ilçesine bağlı bazı köylerin yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4456)

203.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4459)

                                                                                                                              No: 114

27 Mart 2012 Salı

Tasarı

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/598) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

Teklifler

1.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın; Yeniceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/432) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

2.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 3 Milletvekilinin; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası, Köy Kanunu ve Şehir ve Kasabalarda Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/433) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

3.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 4 Milletvekilinin; 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/434) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

4.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/435) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

5.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/436) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2012)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 02.05.1972 Tarih ve 1586 Sayılı “Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun” Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/437) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

7.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in; Sağlık Personeli Meslek Odası Birliği Kanun Teklifi (2/438) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

8.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/439) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/440) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

10.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/441) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

11.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 3 Milletvekilinin; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Şirketler Aracılığıyla İstihdam Edilen Güvenlik İşçilerinin İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi (2/442) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

12.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/443) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

13.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/444) (Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

14.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un; 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi (2/445) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

15.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu ve 10 Milletvekilinin; Belde Belediye Başkanlarına Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi ve Emekli Belediye Başkanlarının da Bu Haktan Yararlanmaları Hakkında Kanun Teklifi (2/446) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2012)

16.- İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat ve 15 Milletvekilinin; Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/447) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

17.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/448) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)             

18.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in; 6660 Sayılı Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanunda İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/449) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

19.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın İsimlerinin Uygun Görülecek Bazı Kamusal Alanlara Verilmesine Dair Kanun Teklifi (2/450) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

20.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/451) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki tarım alanlarına ve kredi borcu olan çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1362) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

2.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, lise son sınıf öğrencilerinin aldığı sağlık raporlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1363) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

3.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, deprem sonrasında Van’ın bazı ilçelerindeki hayvan yetiştiricilerine yem desteği yapılmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

4.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, başta İstanbul olmak üzere tüm illerdeki mikro kredi başvuruları ve kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1365) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

5.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van depremi sonrasında işini kaybedenlere yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1366) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta iş makinesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1367) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta din hizmetlerini yürüten personel ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1368) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a hizmet içi eğitim amacıyla külliye yapılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1369) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın din görevlileri misafirhanesi ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1370) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin-Elbistan A Termik Santraline filtre ve atık su tesislerinin kurulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1371) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin yeterliliğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1372) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

12.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Köyceğiz’de bir köye elektrik hattı çekilip çekilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1373) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta TCDD’ye ait istasyonun yükleme ve boşaltma alanı zemininin tadilatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1374) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Köprüağzı istasyonları arasındaki eskiyen rayların yenilenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1375) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-İçel arası günübirlik tren seferi konulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1376) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

16.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın-Geben yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, nişasta bazlı şeker kullanımı ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1378) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a kontrol laboratuvarı kurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında bulunan boş kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1380) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılan şirket görevlilerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

21.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında bulunan boş kadrolara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesindeki kadın yöneticilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1383) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

23.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, biyoetanol üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1384) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta okullardaki spor salonu ve tesislerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1385) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a olimpik yüzme havuzu yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1386) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğünün Bakım Onarım Atölyesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1387) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’de yapılan arkeolojik kazılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1388) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tarımsal kredilerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1389) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilerin borçlarına ve doğrudan desteklenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1390) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köy okullarında lavaboların okul dışında olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1391) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1392) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars İl Sağlık Müdürlüğünün personel sayısının artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1394) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Merkezi, ilçe ve köy yollarının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1395) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

35.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da su borularının ve su depolarının donmaması için yapılacak çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1396) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de elektrik direk ve hatlarının hasar görmesi sebebiyle yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1397) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Merkezdeki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hanak’taki bazı köylerin atık su ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

39.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kurban kesimhanesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1400) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlığın Ardahan’daki personel sayısının artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1401) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

41.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, memur maaşlarının yeterliliğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1402) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2003’ten itibaren yapılan lojman satışlarına ve gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1403) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

43.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki çiftçilerin mazot ve gübre paralarının ödenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1404) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Yem Fabrikasının özelleştirilmesine, et kombinasının kapatılmasına ve yün işleme fabrikası ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1405) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

45.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın teknik eleman ve iş makinası ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1406) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ani Harabelerinin bakım ve onarım ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1407) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün yeni bina ve memur ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

48.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars İl Müdürlüğünün memur ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1409) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ahıska’dan gelenlerin borçlanma yoluyla emekli olabilmeleri için yapılacak çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1410) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

50.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İşsizlik Fonunun kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1411) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

51.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars İl Müdürlüğünün memur ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1412) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

52.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de sporcu sayısının artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1413) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

53.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’deki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1414) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

54.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki Spor Kulüplerinin desteklenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1415) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Alevi inancının öğretilmesi için TRT’de yeni programlar yapılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1416) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

56.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de cami ve Kuran kurslarının tabelalarının değiştirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1417) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

57.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çiftçilerin kredi borçlarından kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1418) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

58.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ziraat Bankasının tarım ve hayvancılık sektörüne verdiği kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1419) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

59.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de karla mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1420) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

60.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Havaalanındaki bazı eksikliklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1421) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

61.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışında açılan temsilciliklerine ve çalışan personele ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1422) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

62.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Pozantı cezaevi yetkililerine soruşturma açılmasına ve çocukların psikolog gözetiminde tedavilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1423) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

63.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof Türkgözü sınır kapısındaki personel yetersizliğine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1424) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

64.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balya-Güngörmez yolunun yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1425) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

65.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Kürecik radar üssünde çalışan personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1426) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

66.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, tutuklu öğrencilerin sayısı ile ilgili verilen soru önergesi sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

67.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, 24. Dönem sözlü ve yazılı soru önergeleri ile bunların cevaplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1428) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Merve Kavakçı’nın özlük haklarının iadesine ve bir kanunun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5127) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

2.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, dostluk grupları yönetim kurullarında BDP’nin temsiline ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5128) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

3.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlarda görüşülme usulüne ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5129) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

4.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5130) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

5.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Van’daki deprem konutlarının yapımını üstlenen firmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5131) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

6.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, memurların 2012 maaş zammına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5132) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

7.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Wikileaks Türkiye dosyası adı altında yayınlanan bazı raporlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5133) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

8.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, alan bazlı tarımsal desteklemelerden yararlanmak isteyenlerden alınan ücretlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5134) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

9.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Evren ilçesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5135) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

10.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, disiplin cezası alan ve haklarında soruşturma açılan üniversite öğrencilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5136) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

11.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, bir parti yetkilisi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5137) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

12.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Stratfor isimli bir kuruluşla Başbakanlık görevlilerinin bilgi alışverişinde bulundukları iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5138) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2012)

13.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Atatürk’ün Hazineye bağışladığı çiftliklerin ve AOǒnin son durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5139) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

14.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Başbakan Başdanışmanı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5140) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

15.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, TOKİ tarafından yapılan konutlara ve TOKİ’nin finansal durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5141) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

16.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Mersin’deki hava kirliliğine ve SYDV tarafından dağıtılan kömürlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5142) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

17.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, kurum ve personeli tanıtmaya yönelik yayınlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5143) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

18.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Suudi Arabistan’da yaşanan şiddet olaylarına ve Suriye ile olan ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5144) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

19.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, vatani görevini yerine getirirken hayatını kaybettiği halde şehit sayılmayan askerlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5145) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

20.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Başbakan Başdanışmanı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5146) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

21.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ABD’li bir medya grubu sahibinin ziyareti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5147) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

22.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5148) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2012)

23.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kamu İhale Kurumundaki atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5149) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

24.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki minibüsçü ve taksici esnafının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5150) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

25.- Mersin milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit ve malûl yakınları için ayrılan kadrolara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5151) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

26.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Karaman-Sarıveliler’de bir köyde HES inşaatından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5152) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

27.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanının uygulamaları ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5153) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

28.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Çanakkale-Eceabat Kilitbahir köyündeki Ağadere Hastane Şehitliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5154) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

29.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, azınlık vakıflarının emlak beyannamelerinin mülk sahibi hanesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5155) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

30.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Nilüfer İlçesindeki Devlet arazilerinin kiralanması ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5156) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

31.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, TÜBİTAK tarafından başlatılan PARDUS çalışmasına ve bu işletim sisteminin kamu kurumlarında kullanılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5157) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

32.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5158) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

33.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Danıştay 1. Dairesindeki atamalarla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5159) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

34.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, bazı özelleştirmelerin iptal kararlarının uygulanmasıyla ilgili sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5160) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

35.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, öğretmen istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5161) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

36.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında Devlet memurluğuna başlayıp yatay geçiş yoluyla diğer kurumlara geçen Devlet memurlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5162) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

37.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, İnönü’ye yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5163) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

38.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Seyitgazi’deki bir beldeye yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5164) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

39.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı cami ve personel sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5165) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

40.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Madımak Otelinin yakılmasıyla ilgili davaya ve davanın sanıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5166) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

41.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin-Ardanuç’ta Halkbank şubesi açılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5167) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

42.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5168) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

43.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5169) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

44.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı cami, mescit ve toplam personel sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5170) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

45.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde göreve başlayan din adamlarının yemin edip etmediğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5171) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

46.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet İşleri Başkanlığının 2007-2011 dönemi yıllık bütçelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5172) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

47.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, turistik yörelere yabancı dil bilen imamların atanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5173) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

48.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden yaptırılan cami sayısı ile Diyarbakır İl Müftülüğüne bağlı cami ve personel sayılarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5174) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

49.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Fahri din görevlisi atamalarına ve irşad amaçlı programlar çerçevesinde bazı turistik bölgelere din görevlisi ataması planlanıp planlanmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5175) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

50.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet Ansiklopedisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5176) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

51.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5177) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5178) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

53.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5179) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

54.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5180) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

55.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, bir TV dizisindeki bazı sahnelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5181) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

56.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Türkiye Gazeteciler Sendikasının lağvedileceği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5182) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

57.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, TRT’de kadrosunun gerektirdiği görevler dışında çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5183) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

58.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5184) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5185) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

60.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, 13 Mart 2012 günü TRT’ye bağlı radyo ve televizyon kanallarında Madımak Davası ile ilgili yapılan yayınlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5186) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

61.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, bir TV dizisindeki bazı sahnelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5187) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

62.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, eski Araç Cezaevi Binasının kültür merkezi ya da müzeye çevrilmesine yönelik bir proje bulunup bulunmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5188) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

63.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, UYAP SMS sistemine abone yapma çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5189) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

64.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Sivas’ta meydana gelen olayların sanık ve hükümlülerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5190) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

65.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çukurova Üniversitesi’nden bir grup uzman tarafından hazırlandığı iddia edilen bir rapora ve cezaevlerinde yaşanan cinsel istismar olaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5191) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

66.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kandıra Cezaevinde iki kitabın okunmasının yasaklandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5192) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

67.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İcra-İflas Kanunundaki taahhüdü ihlal suçunun hapisle cezalandırılmasının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5193) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

68.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, bir tutuklunun kitap ve bazı eşyalarının yeni sevk edildiği cezaevine gönderilmemesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5194) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

69.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakırköy Kadın Cezaevinde kalan bazı hükümlülerin başka hapishanelere sevk edilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5195) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

70.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cezaevlerinde el konulan sebze, meyve ve eşyalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5196) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

71.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, cezaevlerinde bulunan kronik hastalıkları tespit edilen tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5197) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

72.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 1. Daire başta olmak üzere Danıştay dairelerine yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5198) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

73.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, hasta tutuklu ve hükümlülerin mağduriyetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5199) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

74.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, cezaevlerindeki kitap yasaklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5200) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

75.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5201) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

76.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5202) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

77.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Madımak Otelinin yakılmasına ilişkin davaya ve davanın sanıklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5203) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

78.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, tutuklu ve hükümlü hastaların cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5204) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

79.- İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel’in, cezaevlerinde hak ihlalleri yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5205) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

80.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, bir TV dizisindeki bazı sahnelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5206) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

81.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5207) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5208) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

83.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Bakanlık Müsteşarının Eskişehir ziyareti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5209) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

84.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, tecavüz ve banka soygunculuğu suçları nedeniyle tutuklanan gazetecilerle ilgili bir açıklamasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/5210) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

85.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/5211) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

86.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/5212) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

87.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5213) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

88.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5214) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

89.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Uluslararası Çalışma Örgütüne Türkiye aleyhine yapılan şikayetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5215) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

90.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, istihdamsız büyüme ve kadın istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5216) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

91.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, yatılı ve burslu öğrenciler ile eczacıların Genel Sağlık Sigortasının uygulamaya geçmesi nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5217) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

92.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, yatılı ve burslu öğrencilerin Genel Sağlık Sigortasının uygulamaya geçmesi nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5218) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

93.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Genel Sağlık Sigortasındaki değişikliklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5219) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

94.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5220) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

95.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5221) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

96.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, iş kazalarına ve iş sağlığı ile güvenliği denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5222) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

97.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, istihdam edilen özürlü personelin sigorta primlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5223) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

98.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, iş kazalarına ve bu kazaların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5224) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

99.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, TOKİ tarafından gerçekleştirilen projelere ve deprem riski taşıyan bölgelerin durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5225) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

100.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balya Maden İşletme sahasındaki zehirli atıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5226) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

101.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5227) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

102.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5228) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

103.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Havran’da bir taş ocağının yeniden faaliyete geçtiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5229) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

104.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in Özbekistan’da tutuklu bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5230) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

105.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, ABD’nin insansız hava araçları ve özel operasyon üslerini genişletme politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5231) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

106.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5232) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

107.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5233) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

108.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, İhracatçı Birliklerinin sayısının azaltılacağı iddialarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/5234) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

109.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/5235) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

110.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/5236) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

111.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Denizli’de doğal gaz dağıtımı yapan firmalara ve doğal gaz kaçağından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5237) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

112.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, yurt içinde ve TPAO tarafından yurt dışında çıkarılan ve üretilen ham petrol ve gaz miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5238) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

113.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Sur İlçesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5239) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

114.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin’in ilçelerindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5240) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

115.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5241) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

116.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5242) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

117.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Dinar’daki KYK yurduna bağışta bulunan bir hayırseverin isminin verilmemesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5243) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

118.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Van’daki spor kulüplerine maddi yardım yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5244) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

119.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5245) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

120.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5246) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

121.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Organize Sanayi Bölgesi Projesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5247) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

122.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, gıda mevzuatına uygun olmayan buğdayın piyasaya girmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5248) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

123.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar’da tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5249) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

124.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’daki çiftçilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5250) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

125.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İsrail sazanı adlı balık türüne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5251) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

126.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Şereflikoçhisar’ın bazı sorunlarına ve Peçenek Barajı Projesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5252) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

127.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Doğu Karadeniz Bölgesinde hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5253) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

128.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, çiftçilerin doğal afetler ve iklim şartlarından dolayı yaşadıkları mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5254) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

129.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5255) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

130.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5256) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

131.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Ziraat Bankasınca çiftçilere verilen çevirme kredisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5257) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

132.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Iğdır’da ve Türkiye genelinde üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları kredilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5258) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

133.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5259) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

134.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5260) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

135.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, bir TV dizisindeki bazı sahnelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5261) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

136.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özel güvenlik elemanı olarak taşeron firmalarda çalışan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5262) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

137.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Diyarbakır’da gerçekleşen Kürt Dil Konferansı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5263) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

138.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Uludere olayında hayatını kaybedenlerin yakınlarına verildiği iddia edilen yaka kartlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5264) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

139.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Araç İlçesindeki kullanılmayan sağlık ocağı binalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5265) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

140.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İstanbul’daki bir endüstri meslek lisesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5266) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

141.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün, Midyat Kaymakamı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5267) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

142.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediyesinin borçlarına ve temsil gideri harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5268) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

143.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Dilek Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5269) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

144.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, dinleme yapılmak için kurulduğu iddia edilen bir ekibe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5270) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

145.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, adli olaylarda delil tespitine ve Emniyet Genel Müdürlüğü kriminal polis laboratuvarlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5271) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

146.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5272) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

147.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, İl Özel İdaresi’nin Ziraat Bankası Adana Bölge Müdürlüğü ile imzaladığı protokole ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5273) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

148.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Nilüfer ilçesindeki bir köyün yollarının bakımına ve asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5274) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

149.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5275) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

150.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK tarafından kaçırılan polis memurunun maaşının bloke edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5276) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

151.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, nüfusu 750 bini aşan illerin büyükşehir yapılması çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5277) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

152.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kırmızı bültenle aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5278) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

153.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, İran sınırında bulunan iki cesetle ilgili yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5279) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

154.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana İl Özel İdaresine alınan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5280) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

155.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bir caddede bakım çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5281) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

156.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Diyarbakır’da bir protesto yürüyüşü sırasında yaşamını yitiren bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5282) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

157.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5283) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

158.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5284) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

159.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’daki tarihi varlıkların korunması ve bakımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5285) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

160.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5286) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

161.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Çanakkale Zaferi’nin tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5287) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

162.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5288) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

163.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Gebze’deki bir köyde doğal sit alanına zarar verilerek inşa edilen restorana ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5289) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

164.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Girik Tepesinin korumaya alınıp alınmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5290) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

165.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, tarihi ve kültürel alanların askeri birliklerin kullanıma açılması ve Koğ Tepesinin restorasyonu ve tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5291) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

166.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, finansal kiralama konusu malların KDV oranlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5292) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

167.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Milli Emlak Genel Müdürlüğünde çalışan personelin mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5293) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

168.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan personelin özlük haklarındaki eşitsizliğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5294) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

169.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Uludere olayında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ödenmesi kararlaştırılan tazminat miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5295) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2012)

170.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5296) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

171.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5297) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

172.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Merkez ve taşra teşkilatı personeli arasında özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5298) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

173.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının memur olarak istihdamına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5299) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

174.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Kilis-Polateli’nde teknopark yapımı için kamulaştırılan hazine arazisinin başka bir proje için tahsis edilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5300) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

175.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğrenci taşımacılığındaki kriterlere ve denetime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5301) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

176.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, eğitim fakültelerinde geometri öğretmenliği bölümü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5302) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

177.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Hatay’da düzenlenen eğitim kampanyalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5303) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

178.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İstanbul’da bir endüstri meslek lisesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5304) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

179.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman Kız Meslek Lisesi öğrenci yurdundaki zehirlenme olayına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5305) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

180.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Çanakkale-Bayramiç’teki bir ilköğretim okulunda yaşanan rutubet sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5306) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2012)

181.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Uludere olayını protesto eden öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5307) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/03/2012)

182.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, özürlü çocukların eğitim hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5308) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

183.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Meram’daki bir ilköğretim okuluna öğrenci alınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5309) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

184.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5310) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

185.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5311) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

186.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına ve Hatay’daki meslek liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5312) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

187.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5313) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

188.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, yeni açılan hukuk fakültelerine ve bu fakültelerden mezun olanların istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5314) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

189.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5315) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

190.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS İşletim Sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5316) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

191.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK tarafından kaçırılan kamu görevlilerinin maaşlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5317) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

192.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığının Sivrihisar’a taşınacağı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5318) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

193.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, askerlik görevini yaparken hayatını kaybedenlerin ölüm sebeplerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5319) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

194.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Doğu Karadeniz’de Mezgit balığı türünün korunması ve balıkçılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5320) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

195.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5321) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

196.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5322) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

197.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Çıralı bölgesinde doğal hayatın korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5323) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

198.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Balık Gölündeki alabalık miktarının artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5324) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

199.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’deki kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5325) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

200.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5326) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

201.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5327) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

202.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, duble yollara ve Göksun-Kahramanmaraş yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5328) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

203.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, RTÜK Van Bölge Müdürlüğünün Erzurum’a kaydırılmasına ve Van’da telekomünikasyon alanında yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5329) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

204.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şanlıurfa-Adıyaman karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5330) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

205.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Siverek-Çermik karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5331) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

206.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bursa şehir merkezi etrafındaki çevre yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5332) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

207.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bingöl-Karlıova-Çat Karayolundaki genişletme ve ıslah çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5333) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

208.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kulp-Silvan karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5334) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/03/2012)

209.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yetki belgelerinin verilmesi ile ilgili yapılan değişikliğe ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5335) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

210.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Bursa-Ankara karayolu ulaşımındaki sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5336) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

211.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Karayolları Bülteni adlı derginin siyasi propaganda aracı olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5337) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

212.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bingöl Havaalanı inşaatının tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5338) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

213.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şırnak Havaalanı inşaatının tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5339) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

214.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5340) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

215.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5341) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

216.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’deki çevre yolunun orta refüjüne tel örgü konulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5342) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

217.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Ankara Metrosu yapım işinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devrine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5343) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

218.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Haydarpaşa Garının restorasyonuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5344) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

219.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’deki köylerde internet erişimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5345) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

220.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Anadolu Ajansı çalışanlarının sendikal faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5346) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2012)

221.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2003-2012 yıllarında TBMM Başkanları ile bunlara eşlik eden milletvekilleri ve bürokratların yurtdışı seyahatlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5347) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

222.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, TBMM ana bina ve eklentilerinin koridorlarına döşenen halılara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5348) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2012)

223.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Zeytinburnu Kooperatif esnafının mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5349) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

224.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’da ağır kış şartlarından etkilenen vatandaşlar için yapılan çalışmalara ve yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5350) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

225.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Küre’de Ekim 2011’de çıkan yangında zarar gören vatandaşların mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5351) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

226.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Etik Kurulu kararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5352) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

227.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Başbakanlık’ta danışmanlık yapan bir kişinin özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5353) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

228.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin deprem hasar tespitlerine ve Bölge Hastanesine devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5354) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

229.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir medya grubu sahibi ile görüşmesine ve ATV-Sabah grubunun satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5355) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

230.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Konya’da düzenlenen Anadolu Şahini tatbikatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5356) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

231.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, ülkemize getirilen Libya vatandaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5357) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

232.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Amerika’da kurulan bir özel istihbarat şirketinin üst düzey bürokratlardan bilgi sızdırdığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5358) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

233.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Eti Maden İşletmelerinin özelleştirileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5359) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

234.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Başbakanlık korumalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5360) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

235.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Suriye’deki üniversitelerde okuyan Türk öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5361) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

236.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Oslo görüşmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5362) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

237.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, İskenderun Limanı açıklarında batan Ulla gemisinin yol açtığı çevre sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5363) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

238.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5364) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

239.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, AB Bakanı Egemen Bağış’ın hapisteki gazetecilerle ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5365) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

240.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, akaryakıt zamlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5366) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

241.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Afganistan’da NATO üssünde dini kitapların imha edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5367) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

242.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, uzman erbaşların özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5368) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

243.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5369) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

244.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, banka yolsuzluklarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5370) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

245.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki ekonomik sorunlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5371) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

246.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5372) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

247.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5373) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

248.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5374) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

249.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin ortalama tutukluluk sürelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5375) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

250.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, hükümlü ve tutuklu çocuklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5376) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

251.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir başmüfettiş hakkındaki iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5377) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

252.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Gaziantep’te çocuk mahkemelerinin ve sosyal çalışma görevlisi sayısının yetersizliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5378) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

253.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, tutuklu ve hükümlü kadınlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5379) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

254.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5380) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

255.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, İskenderun’da 2. OSB alanı olarak seçilen bir araziye ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5381) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

256.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, KOSGEB tarafından sağlanan geri ödemesiz desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5382) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

257.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’teki bazı ilçelerdeki OSB’lerin tamamlanmasına ve desteklenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5383) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

258.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, hurda malzemelerin ihale yoluyla satışına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5384) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

259.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İstanbul’da bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı çadırlardaki yangına ve yapı işlerinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5385) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

260.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5386) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

261.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5387) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

262.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sigortası fonundan yararlananlara ve fona müracaatlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5388) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

263.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı kurumlarda kadın yönetici atamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5389) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

264.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Sigorta İl Müdürlüğünün eksikliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5390) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

265.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, personele yönelik verilen kişisel gelişim dersine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5391) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

266.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, İstanbul’da bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı çadırlardaki yangına ve yapı işlerinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5392) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

267.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5393) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

268.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık’ta bulunan engelli kadrolarına atama yapılmamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5394) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

269.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’dan Kars’a nakledilen bir aileye tapu verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5395) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

270.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’de deprem haftası etkinliklerine ve olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5396) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

271.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, elektronik atıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5397) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

272.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5398) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

273.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Suriye ile ilişkilere ve Hatay’daki radar istasyonunda görev yapan ABD askerlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5399) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

274.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/5400) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

275.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Bakanlık bünyesinde kurulan Suriye İzleme Masasına başvuran firmalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/5401) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

276.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Hatay’ın ithalat ve ihracat oranlarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/5402) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

277.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5403) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

278.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bor üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5404) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

279.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektriğe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5405) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

280.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bor üretimi ve pazarlamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5406) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

281.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Ardanuç’ta elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5407) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

282.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5408) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

283.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Süper Lig ve TFF ile ilgili bazı iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5409) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

284.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, katıldığı bir programda açıklanan kamuoyu araştırması sonuçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5410) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

285.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5411) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

286.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Kırsal Kalkınma Programından faydalanan illere ve Bilecik’in bu programa dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5412) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

287.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Fiskobirlik çalışanlarının ve fındık üreticilerinin mağduriyeti iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5413) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

288.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5414) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

289.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünün kapatılma gerekçesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5415) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

290.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, şoför esnafının ehliyetlerinin alınması nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5416) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

291.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursaray hattındaki bir istasyonunun bakım-onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5417) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

292.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yaşlı kartlarından alınan yenileme ücretine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5418) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

293.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5419) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

294.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, Çankaya’daki bir parkın imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5420) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

295.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te karla mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5421) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

296.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta bir sivil polisin yaralandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5422) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

297.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’de deprem haftası etkinliklerine ve olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5423) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

298.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’da yaşanan sel felaketi nedeniyle üreticilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5424) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

299.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te bulunan toplu mezarlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5425) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

300.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5426) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

301.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, 2002-2011 yılları arasında illere göre gayri safi yurtiçi hasıla verilerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5427) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

302.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5428) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

303.- Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Bakanlıkta çalışan sanatçıların özlük haklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5429) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

304.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5430) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

305.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, haksız yakalama, arama ve tutuklamalardan dolayı Hazine’ye açılan davalara ve ödenen tazminatlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5431) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

306.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, hurda mal alımlarındaki stopajın kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5432) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

307.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına katılamayan personelin mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5433) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

308.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Ödemiş’te hava kirliliğinin önlenmesi için elektrik kullanımında vergi muafiyetine gidilip gidilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5434) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

309.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Bakanlıkta çalışan personelin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5435) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

310.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulmasına ve zorunlu din derslerinin kaldırılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5436) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

311.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5437) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

312.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5438) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

313.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, okul laboratuvarlarında civa ve diğer kimyasalların bulundurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5439) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

314.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sınıf öğretmenlerinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5440) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

315.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5441) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

316.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, evde verilen eğitim hizmetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5442) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

317.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Konya’da düzenlenen Anadolu Şahini tatbikatına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5443) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

318.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, şüpheli şekilde hayatını kaybeden askerlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5444) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

319.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5445) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

320.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, İskenderun’da 2. OSB alanı olarak seçilen bir araziye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5446) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

321.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’te yapılan ve yapılacak yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5447) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

322.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Gökdere Köprü Barajı inşaatında meydana gelen kazaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5448) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

323.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’de Diş Sağlık Ünitelerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5449) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

324.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5450) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

325.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5451) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

326.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5452) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

327.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, bir sağlık çalışanının psikolojik tacize uğramasına rağmen gerekli işlemlerin yapılmadığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5453) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

328.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, askeri hastanelerde çalışan sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5454) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

329.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, diş eti hastalıklarının tedavisinde yaşanan mağduriyete ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5455) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

330.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, hastanelerin çocuk servislerine ve hasta çocuklar ile bunların eğitimlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5456) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

331.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, kol ve bacak protezlerinden katkı payı alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5457) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

332.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kış lastiği takma zorunluluğu olup olmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5458) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

333.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5459) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

334.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’te kurulacak Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5460) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

335.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, araç muayene istasyonlarının iş yüküne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5461) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/03/2012)

336.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5462) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

337.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5463) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

338.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5464) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

339.- İzmir Milletvekili Rıza Türmen’in, Hocalı Soykırımı Telin Mitingindeki söyleme ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5465) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, üniversite hastanelerinin sorunlarının çözümüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3105)

2.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da yapılan ve yapılacak olan projelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3106)

3.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Ülkemizdeki doktor ve hemşire sayısı ve ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3107)

4.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Tarsus Ceza İnfaz Kurumu Projesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3122)

5.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, el konulan dijital verilerin iade edilmediği yada bir kopyasının sanıklara ve avukatlarına verilmediği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3148)

6.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlü kadınların taciz edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3149)

7.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülerin sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3150)

8.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Cumhuriyet tarihi boyunca toplatılan kitap ve diğer yayınlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3151)

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3152)

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2010-2011 yıllarında mahkemelere gelen ve karara bağlanan dosyalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3153)

11.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ve kadın mahkumların sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3155)

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3175)

13.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, tıbbi sekreterlik mezunlarının atamalarındaki yetersizliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3276)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, kimyasal gübre fiyatlarındaki artışın çiftçiler üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, engellilerin ve engelli yakınlarının karşı karşıya oldukları sosyolojik ve psikolojik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, öğretmen atamaları ile ilgili haksızlık ve usulsüzlük yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

27 Mart 2012 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83’üncü Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 3’üncü yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’a aittir.

Buyurun Sayın Özdağ. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın, Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 3’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün 3’üncü yılı münasebetiyle söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün üzerinden üç yıl geçti ama hâlâ acısı taptaze. Sevilen insanlar geç ölüyor; fani varlıklarıyla dünyadan çekip gitseler bile hatıraları sevenlerinin sinesinde yaşamaya devam ediyor. İyi işler yapmışsanız kolay kolay ölmezsiniz. Muhsin Yazıcıoğlu sevilen bir liderdi, cenazesine gösterilen ilgi, arkasında bıraktığı sevgi seli bunun en bariz ispatıdır. Hak edilmiş sevgiler var, hak edilmemiş sevgiler var. Hak edilmemiş sevgilerin muhatabı olanlar er geç bu ilgiyi kaybederler, sevilmeyi hak edenler ise her gün biraz daha büyürler. Nice büyük sanılanlar öldükten sonra küçülmüş, nice küçük sanılanlar öldükten sonra büyümüştür. İnsan hayatı sınırlı da olsa, gerçek ömür insanların sizi hatırladığı kadardır.

Yazıcıoğlu daha uzun yıllar tebessüm eden çehresi, millet ile devlet meselelerinde gösterdiği kararlılıkla aramızda olacaktır. Yazıcıoğlu’nu büyüten bir iman ve dava adamı olması, satılık bir seciye taşımamasıydı. O, hayatı pahasına hep inançlarının gereğini yaptı, milletini üç kuruşluk dünya için satmaya kalkmadı. Yazıcıoğlu, hiçbir zaman sözü başka, özü başka siyasetçilerden olmadı. Türk milleti ondaki bu doğruluk ve istikamet kararlılığını sezmiş ama bunu siyasal tercih hâline getirememişti. Yazıcıoğlu, siyaseti millet için yapan, aldığı oy miktarına rağmen asli görevinin başarmak değil dürüst olmak olduğuna inanan ender siyasetçilerdendi; gönlü, ülkesi ve milleti kadar büyüktü. Kavganın içinden gelen bir siyasetçi olmasına rağmen kavganın kötülüğünü söyleyecek, dövüştüğü insanlarla kucaklaşabilecek kadar olgun bir kişiydi. “Allah’ın birliği ve Yüce Peygamber’imizin risaleti dışında hiçbir mutlak hakikati tanımıyoruz.” diyecek kadar tartışmaya açık birisiydi.

Gerek 28 Şubatta ortaya koyduğu cesur tavır gerekse de önüne konulan imkânları elinin tersiyle iterken gösterdiği fedakârlık bugün her kesimden insanın takdirle andığı bir durumdur. Silahını millete çevirenlere ram olmadı, milletin kendisine verdiği yetkiyi cesaretle kullanmayı bildi. 28 Şubatta postmodern darbecilere, terör mücadelesi ve Kürt meselesinin konuşulmasında ortaya koyduğu cesur tavırla hep inanç ve tecrübelerinin emrettiği yerde durdu. Darbecilerle ve güç odaklarıyla halvete girmedi. “Namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durmam.” diyerek milletinin yanında saf tutmuş ve gönüllerimize taht kurmuştur.

Yazıcıoğlu’nu toplum tarafından sevimli kılan en büyük özellik mezhep, meşrep veya ırk siyaseti yapmamasıydı. Topluma bütün bakan siyasetçilerdendi. Bazı insanlar vardır, hayatlarında da toplumu bölerler, ölürken de bölerler, ölümleri de hayatları gibi fitne saçar; bazıları ise Muhsin Yazıcıoğlu gibi, hayatlarında da, ölürken de birleştirirler.

Bugün, toplumu renk ve desenlerine bakmadan kucaklayan, yaratılanda Yaradan’ı gören siyasetçilerin çokluğu en büyük özlemimizdir. Muhsin Yazıcıoğlu, siyaseti bir kavga aracı olarak değil, barış, birlik ve beraberlik aracı olarak görüyordu. Bunu kendi ifadesiyle şöyle dile getirmişti: “Bir hayalim var: Başını örtenle açanın aynı üniversitede yasaksız, kavgasız, kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. Bir hayalim var: Kürt-Türkmen, Alevi-Sünni ayrımı olmadan, zengin-fakir ayrıcalığı görülmeden, imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir Türkiye istiyorum.” Onun hayalini bu Meclisin gerçekleştireceğine, Türkiye'nin her rengiyle bütünleşeceğine olan inancım tamdır.

PKK’ya buğzetti fakat adıyla, sanıyla “Kürt” diye anmaktan çekinmediği Kürt kardeşlerine bin misli muhabbet gösterdi. O, çok arzuladığı birliği ölürken gerçekleştirdi. O, sayılacak değil, tartılacak adamdır, tabii, “özgül ağırlık” denilen şeyin terazisi varsa.

Yazıcıoğlu, hayat felsefesini ölmeden kısa bir süre önce şöyle özetlemişti: “Bir saniyesine bile hâkim olamadığımız, hükmedemediğimiz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur; düz yaşayacağız, düz yürüyeceğiz, düz duracağız.” O, adamlığına, ideallerine, istikamet sahibi oluşuna, dik duruşuna şahit olduğumuz, düşündüğü gibi yaşayan, yaşadığı gibi de ölen bir siyasetçiydi. O “Muhammedül emin”in bu çağa ve bu topraklara yansıyan ışığı gibiydi. O, Türk sağının ortak paydasıydı. O, milletinin derin sesiydi. “Bir kar tanesi olsam Mekke’ye düşmek isterim.” diyen, cenazesinde herkesin samimi olarak hakkını helal ettiği bir Müslümandı.

Hayat, hepimiz için fanidir. Bir gün biz de bu fani âlemden beka âlemine göçeceğiz. Önemli olan, ardımızda duaları çekecek iş ve icraatları bırakmaktır. Onun hayali, problemlerini çözmüş, kucaklaşmış, demokratik geleneklerini oluşturmuş bir Türkiye idi. Türk siyasetinin geleceğinin, milletin hukukuna sahip çıkan, demokrasiyi özümseyen, darbeler karşısında milletin namusunu ortada bırakmayan siyasetçilere bağlı olduğunu bir defa daha vurgular, Yazıcıoğlu’nun bize bıraktığı bu anlayışın siyasette çoğalmasını, yaygınlaşmasını diler, onu ve aramızdan ayrılmış tüm siyasetçi arkadaşlarımızı rahmetle anarım.

Saygılarımla. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Özdağ.

Gündem dışı ikinci söz, Türk polis teşkilatının sorunları hakkında söz isteyen Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’a aittir.

Buyurun Sayın Akar.

2.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Türk polis teşkilatının sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, geçen hafta şehit olan askerlerimize ve polislerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum.

Sizlere bugün, halkın algısından kaçırılan ve bunu da sistematik bir şekilde yapan AKP Hükûmetinin bize ve Türk halkına unutturduklarından bahsetmek istiyorum. Asıl konuya gelmeden önce, bir iki örnek verirsem konu iyi anlaşılır diye düşünüyorum.

Sıkça “dünya lideri” diye bahsetmiş olduğunuz Başbakan, şimdi soruyorum size, İsrail’den özür diletebildi mi? Diledi de benim mi haberim yok? Mavi Marmara’da 9 Türk’ün hunharca katledilişini Türkiye unuttu değil mi veya unutturuldu mu acaba?

Kıbrıs’a bir gemi yolladınız, adını hatırlayan var mı içinizde? Ben hatırlatayım isterseniz, adı Piri Reis idi bu geminin. Olayı da hatırlamazsınız ama sadece ben Türk insanına unutturduklarınızdan örnek veriyorum, bu nedenle de detayına girmeyeceğim.

Bir de CHP’li belediyelerin Alman vakıflarından yardım aldığı meselesi vardı. Başbakan bunu da unuttu. Sizce niye bu konudan hiç bahsetmiyor acaba?

Bu örnekleri çoklandırabiliriz ama şimdi asıl konuya geldiğimizde: AKP Hükûmeti, ne acıdır ki, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan ve aylardır kendilerinden haber alınamayan devlet görevlilerini de unuttu. Dokuz aydır haber alınamayan bu insanlar, sizin Habur’da davul zurnayla karşıladığınız, Oslo’da gizli görüşmeler yaptığınız örgüt tarafından kaçırıldı. Oslo’da yaşanan rezaletin basına yansımasının ardından, her zaman yaptığınız gibi, dava açan savcıyı da görevden aldınız.

MİT’in başına geçmeden önce Başbakanlıkta müsteşar yardımcısı olarak görevliyken, PKK’yla Oslo’da Hükûmet adına pazarlık yapan, olayın basına sızması üzerine kişiye özel yasa çıkartıp koruma zırhına aldığınız müsteşarınız, bir görüşme de bu görevliler için yaptı mı acaba? Bence yapmadı tabii. Siz onları unuttunuz, unutmakla kalmadınız artık yok saydınız. Sizin unuttuğunuz ve yok saydığınız Astsubay Abdullah Söpçeler, Uzman Çavuş Zihni Koç tam iki yüz altmış gündür; kaymakam adayı Kenan Erenoğlu tam iki yüz otuz gündür, polis memuru Nadir Özgen tam iki yüz gündür, Uzman Çavuş Kemal Ekinci tam yüz seksen gündür terör örgütünün elinde. Siz, bu devlet için hayatlarını feda eden ordumuzun 3 ferdini, polisimizi, kaymakamımızı da unuttunuz. Unutmakla kalmadınız, onları yok saydınız ve yok saymaya da devam ediyorsunuz.

Terör örgütü tarafından kaçırılan ve yaşadığını sizlerin de terör örgütünün yayın organı TV’den öğrenebildiğiniz polis memuru Nadir Özgen’in maaşını bile bloke ettiniz. Gerçi Maliye Bakanının çok komik ve düşündürücü gerekçesini unutmamak lazım. Ne diyor Sayın Bakan: “Kaçırılan polisin maaşını terör örgütü çekmesin diye bankada bloke ettik.” Sayın Bakan, burası muz cumhuriyeti mi diye sormak lazım. İsrail askeri Şalit’i kurtarmak için gösterdiğiniz gayretleri bu vatan evlatları hak etmiyor mu?

Geçen hafta bir televizyon kanalında yürekleri parçalarcasına ağlayıp feryat eden polis Nadir Özgen’in annesinin feryadını duymazdan gelmeye devam mı edeceksiniz? Müşerref Özgen’in sözleri sizin canınızı hiç acıtmadı mı? Yedi aydır evladının yolunu gözleyen, her kapı çaldığında yüreğine ateş düşen bu ananın haykırışları vicdanınızı hiç yaralamadı mı? “Analar ağlamasın” diyen sizler, ağlayan, feryat eden Müşerref anadan ne yazık ki bihabersiniz, yedi aydır kapılarını çalıp hâliniz nedir diye sormadınız. PKK’nın kaçırdığı polis Nadir Özgen‘in babası Hidayet Özgen, 28 Ocak Cumartesi günü AKP‘nin Söke ilçe kongresinde AKP Milletvekili Mehmet Erdem‘in önünde diz çökerek “Hükümetsiniz, ne olur göz yaşlarımızı dindirin.” diyerek  yalvarırken, Sayın Erdem’in gözü yaşlı babayı “Girişimlerimiz sürüyor.” diyerek geçiştirmesinin takdirini sizin vicdanlarınıza bırakıyorum.

Görüyorum ki asıl konuşması gereken iktidar sahipleri, suskunluk, çaresizlik, acizlik içinde. Daha önce Hikmetyar’a diz çökenler bugün milletin kendisini diz çökmekle karar kıldılar galiba. Yeni bir gündem olsa da bu olaylar gündemden düşse beklentisi içerisindesiniz.

İçişleri Bakanı, dokuz aydır terör örgütünün elinde olan, aileleri tarafından dört gözle yolları beklenen, devlet görevlilerinin akıbetleri hakkında üç maymunu oynuyor, “Görmedim, duymadım, bilmiyorum.” diyor.

Polisler hangi şartlarda çalışıyor biliyor musunuz? Ben söyleyeyim: Sabah göreve gelen bir polis, akşam ne zaman eve gideceğini bilemez; fazla çalışma saatlerinin ne zaman olacağı, ne şekilde yapılacağı belli değildir. Üstelik bunu yaparken de tek kuruş ekstra ücret alamazlar. Yılda onlarca polis intihar eder. Ne yazık ki basit gerekçelerle bunları da  geçiştiriyorsunuz.

Bakın size açıkça çağrıda bulunuyorum: 10 Nisanda Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 167’nci Yılı’nı kutlayacağız ve artık bu insanları kandırmayın. Onların robot ve masal kahramanı olmadıklarını öğrenin ve görün. Onları kendi siyasal amaçlarınız için kullanmaktan vazgeçin ve cemaatlere mahkûm  etmeyin diyor, saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN –  Teşekkür ediyorum Sayın Akar.

Gündem dışı üçüncü söz, Türk Ocaklarının 100’üncü kuruluş yıl  dönümü münasebetiyle söz isteyen Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’a aittir.

Buyurun Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar)

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Türk Ocaklarının kuruluşunun 100’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı, huzurlu bir hafta diliyorum.

Değerli milletvekilleri, 25 Mart itibarıyla cumhuriyetin kuruluşundan önce kurulan ve bugün yaşayan Türk Ocaklarının 100’üncü yıl dönümü kutlanıyor. Türk Ocakları, Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecinde, parçalanma sürecinde milleti bir arada tutan, milletin kimliğine sahip çıkan, yeni kurulan cumhuriyette cumhuriyetin ilkelerini hayata geçirmek için bir kültür derneği olarak siyaset dışı, siyasi partiler dışı bir çalışmanın içinde olan milletimize ait çok önemli ve çok değerli bir sivil toplum kuruluşudur.

Değerli milletvekilleri, Türk Ocağının kuruluş öncesini dikkatinize sunmak istiyorum. Yine yeni bir yüzyılın ilk çeyreğidir, 1912, devletimiz kendi tebaası tarafından, azınlıkların hürriyet, özgürlük talepleri doğrultusunda, küresel güçlerin kuşatması altında parçalanma sürecine girmiştir. İki olay arz etmek istiyorum:

Biri İtalya. İtalya, medeniyet getirmek kastıyla, amacıyla Libya’dan Osmanlı Devleti’nin çıkmasını istemiştir ve verdiği notayla, 23 Eylül 1911’de verdiği notayla Libya’yı işgal etmiştir. Çok kısa bir çatışma sürecinden sonra 1 milyon 750 bin kilometrekarelik Libya toprakları üç yüz altmış yıl sonra elimizden çıkmıştır. Bununla yetinmeyen İtalya, Rodos’u ve on iki adaları da işgal etmiş, üç yüz seksen dokuz yıl sonra, vatan toprağı olan Rodos da elimizden çıkmıştır.

Yine 16 Haziran 1911 tarihinde Osmanlı Padişahı Sultan Reşat’ın 100 bin kişiyle cuma namazı kıldığı Kosova Ovası’nda, bu çevrede yaşayan ve Türklerle dört yüz yıldan bu yana zamanı, mekânı paylaşan Hristiyan azınlıklarımız Sırplar, Bulgarlar, Yunanlılar ve Karadağlılar Balkan Savaşı’nı başlatmışlardır. Halbuki Balkan Savaşı’nın başlamasından bir yıl önce hürriyet, kardeşlik ve dostluk, eşitlik adına nutuklar atılırken 1908 Meşrutiyetin nimetleri toplanmıştır ama boşaltılan bu büyük vatan topraklarında kalan “evladı fatihan” dediğimiz Türkler sahipsiz ve çaresiz bir çırpınış içerisindedir. İşte gurbet ellerde bıraktığımız, koca bir tarihin varisi olarak faturasını ödemekle baş başa, kendi kaderiyle baş başa bıraktığımız bu insanlarımıza sahip çıkan Türk Ocağı, birtakım Türk milliyetçileri, tıbbiye ve askeriye öğrencisi gençler, Türk Ocaklarını kurmuşlar ve Türk Ocağı’nın çatısı altındaki fikirlerle, kültürlerle cumhuriyetimizin kurulmasında, millî mücadelenin başarılmasında, kazanılmasında büyük emek vermişlerdir.

O günden bu yana Türk Ocakları, Türk milletinin ve Türkiye devletinin, Türk devletinin bekası için her türlü çalışmayı fedakârca yapmıştır. Bugün Türk Ocağı bünyesinde Türk Yurdu dergisi 300’üncü sayısına ulaşmıştır. Yine, Türk Ocağı bünyesinde kurulan vakıfla eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Türk Ocakları, Türk milletinin kendi kimliğini ve benliğini koruyarak bu topraklardaki egemenliğini savunan bir millî derneğimizdir, kuruluşumuzdur. Ümit ederim ki daha yüzlerce yıl bu ülkenin birliği açısından önemli görevleri  olur.

Türk Ocağına hizmet yapan bugüne kadar tüm yöneticilerine, rahmete kavuşmuş olanlara rahmet diliyorum, bugün çalışanlara da başarılar diliyorum.

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Şandır.

Sayın Kaplan, Sayın Türkoğlu, Sayın Özkan, Sayın Öğüt ve Sayın Işık söz talepleriniz var ancak uygulamamı biliyorsunuz, İç Tüzük’ün 59’uncu maddesi gereğince sadece gündem dışı söz veriyorum.

Şimdi gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 milletvekilinin, kimyasal gübre fiyatlarındaki aşırı artışların ve çiftçilerin üretim sıkıntılarının giderilmesine yönelik çözümlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/206)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gerekçesini ekte sunduğumuz, ülkemizin ve ekonomimizin ana sektörlerinden birini oluşturan tarımdaki verimliliğin arttırılmasında çok önemli bir etkiye sahip olan kimyasal gübre fiyatlarındaki aşırı artışların, araştırılarak, çiftçimizin üretim sıkıntılarının giderilmesine yönelik çözümlerin geliştirilip, alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi ve bunlara ilişkin yapılacak düzenlemelerin ele alınabilmesi için Anayasa'nın 98'inci, İç Tüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Gerekçe:

Tarımsal üretim için gerekli şartlar istenilen düzeyde sağlansa bile, verimli ürün elde etmek bilinçli kullanılan gübre miktarına bağlıdır. Türkiye Ziraat Odalarının açıkladığı verilere göre gübre tüketimi yıldan yıla azalma göstermektedir. Son yıllarda gübreye enflasyonun çok üzerinde yapılan zamlardan sonra, gübre kullanımındaki azalışın önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceği tahmin edilmektedir.

Son bir yılda gübrede meydana gelen bu fiyat artışları çiftçilerimizi gübre kullanamaz hâle getirerek gıda maddelerinin aşırı yükseldiği bu dönemde tarımsal üretimimizi daha da düşürerek ülkemizin gıda maddeleri ithalatını arttıracaktır. Bu nedenle, Hükûmetin uyguladığı yanlış tarım politikaları gözden geçirilerek, tarım sektörünün rekabetçi bir yapıya kavuşmasına imkân sağlayacak politikalar uygulamaya konulmalıdır.

Tarımsal sulama elektrik borçlarıyla boğulan çiftçilerimiz, mazot ve gübre fiyatlarındaki artışlarla tarlasını ekemez, üretim yapamaz duruma gelmiştir. Tarım ürünlerinin çok önemli hâle gelmeye başladığı günümüzde, çiftçilerimize, üretimi ve verimi büyük ölçüde etkileyen gübre kullanımı imkânı sağlamak için gereken önlemler acilen alınmalıdır. Dünyada, tarım ürünlerinde ciddi arz problemlerinin yaşandığı bu dönemde Türkiye'nin gıda güvencesi için çiftçilerimiz yeterli gübre kullanabilecek imkânı bulabilmelidir.

Yukarıda açıklanan sorunların çözümü için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılması gerekmektedir.

1) Mehmet Şandır                            (Mersin)

2) Ali Uzunırmak                            (Aydın)

3) Mehmet Erdoğan                         (Muğla)

4) Enver Erdem                               (Elâzığ)

5) Seyfettin Yılmaz                          (Adana)

6) Ali Öz                                         (Mersin)

7) Alim Işık                                     (Kütahya)

8) Mehmet Günal                            (Antalya)

9) Mustafa Kalaycı                          (Konya)

10) Kemalettin Yılmaz                     (Afyonkarahisar)

11) Oktay Öztürk                            (Erzurum)

12) Celal Adan                                (İstanbul)

13) D. Ali Torlak                             (İstanbul)

14) Erkan Akçay                             (Manisa)

15) S. Nevzat Korkmaz                   (Isparta)

16) Mesut Dedeoğlu                        (Kahramanmaraş)

17) Emin Haluk Ayhan                   (Denizli)

18) Emin Çınar                                (Kastamonu)

19) Atila Kaya                                 (İstanbul)

20) Ali Halaman                              (Adana)

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 milletvekilinin, engellilerin ve engelli yakınlarının içinde bulundukları sosyal ve psikolojik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Nüfusumuzun önemli bir kısmını, engelliler ve engelli yakınları oluşturmaktadır. Sayısı milyonları bulan engelli ve engelli yakınlarının, fiziki zorluk ve rahatsızlıklarının yanı sıra, hayatlarını maddi imkânsızlıklar içinde geçirdikleri de bilinmektedir. Bu sebeplerden ötürü, söz konusu bu insanlarımızın içinde bulundukları sosyal ve psikolojik sorunların tespiti ve bu sorunların çözümü amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

Gerekçe:

SGK'nın son verilerine göre 65 yaşından büyük, bakıma muhtaç özürlü sayısı 14 bin 397'dir ve aldıkları maaş 272 lira 19 kuruştur. Özürlü aylığı (Yüzde 40-69 arası) maaşı alanların sayısı 262 bin 765'tir ve maaşları 181 lira 46 kuruştur. Bakıma muhtaç özürlü aylığı (Yüzde 70 üstü özürlü) alanların sayısı da 109 bin 204'tür ve aldıkları maaş tutarı sadece 272 lira 19 kuruştur. Özürlü yakını aylığı (18 Yaş Altı Sakat-Malul) alanların sayısı ise 32 bin 680'dir ve 181 lira 46 kuruş maaş almaktadırlar.

Bu insanlarımız, çağdaş medeniyetin sunduğu imkânlardan, ülkemizin kaynaklarından en az şekilde istifade etmektedirler. Açlık sınırı altındaki bu insanlarımız karnını doyuramaz iken; sağlık, barınma, güvenlik, eğitim, kültür ve sosyal ihtiyaçlarını da karşılamaktan oldukça uzaktır. İşte bu insanlarımız, değişik sosyal ve psikolojik sorunları da yoğun şekilde yaşamaktadırlar.

Engellilerin topluma katılmalarının önündeki en büyük engellerden biri de ulaşım, fiziksel çevre ve konut sorunudur. Engellilerin içinde yaşadıkları fiziksel çevre, sahip oldukları fiziksel işlev bozuklukları/yetersizlikleri ve bunun yol açtığı sınırlamalar yüzünden büyük önem taşımaktadır.

Yaşanılan konuttan tüm kamusal yaşam alanlarına ve ulaşım araçlarına kadar tüm çevresel unsurların engellilerin özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanmadığı bir gerçektir. Yollar, kaldırımlar, kamu binaları, parklar ve bahçeler, okullar, içinde yaşanılan konutlar, ulaşım araçları ve bunun gibi daha bir çok fiziksel çevre unsuru, engellilerin topluma katılmasının önünde ciddi birer engel oluşturmaktadır.

Bu anlamda fiziksel çevre koşullarının engellilerin yaşamını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi, eşit katılım açısından yaşamsal değerde kabul edilmektedir. Fiziksel çevrenin yapılandırılmasında sorumlu kişi ve kuruluşların engelli kişiler konusunda bilgili, bilinçli ve duyarlı davranmaları sağlanmalıdır. Bu amaçla fiziksel çevrenin tasarlanması ve yapılandırılması süreçlerinde engellilerin, ailelerinin ve örgütlerinin katılımı konusu büyük önem taşımaktadır.

Engellilerin toplumla bütünleşmesinin önündeki en önemli diğer bir engel ise istihdam sorunudur. Çalışmanın gerek bireysel gerekse toplumsal refahın sağlanmasındaki önemi tartışmasızdır. Çalışmayı özendirmenin hem bireysel hem de toplumsal açıdan sayısız yararı olduğu söylenebilir. Öte yandan çağdaş anlayışın bir gereği olarak "çalışmak ve işsizlikten korunmak" bir insan hakkı olarak da değerlendirilmelidir.

İşsizlik ve çalışma yaşamından kaynaklanan sorunlar, engellileri kuşatan sorunlar arasında, âdeta diğer sorunların da temeli konumunda olan, bir diğer söyleyişle doğrudan doğruya diğer sorunları doğuran ya da bu sorunların daha şiddetle yaşanmasına neden olacak etkilerde bulunan bir özelliğe sahiptir.

Netice olarak;

Yukarıda anlatılmaya çalışılan gerçekler çerçevesinde; daha huzurlu, daha mutlu, daha güvenli, daha uygar, daha üretken, yarınlarından daha emin bir Türkiye için; engelli insanlarımızın yaşadıkları sosyal ve psikolojik sorunların neden-sonuç denkleminde tespiti ve bu sorunların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ederiz.

1) Mehmet Şandır                            (Mersin)

2) Ali Uzunırmak                            (Aydın)

3) Mehmet Erdoğan                         (Muğla)

4) Enver Erdem                               (Elâzığ)

5) Alim Işık                                     (Kütahya)

6) Ali Öz                                         (Mersin)

7) Seyfettin Yılmaz                          (Adana)

8) Mehmet Günal                            (Antalya)

9) Mustafa Kalaycı                          (Konya)

10)Kemalettin Yılmaz                      (Afyonkarahisar)

11) Oktay Öztürk                            (Erzurum)

12) D. Ali Torlak                             (İstanbul)

13) Mesut Dedeoğlu                        (Kahramanmaraş)

14) Celal Adan                                (İstanbul)

15) Erkan Akçay                             (Manisa)

16) Atila Kaya                                 (İstanbul)

17) Emin Haluk Ayhan                   (Denizli)

18) Emin Çınar                                (Kastamonu)

19) S. Nevzat Korkmaz                   (Isparta)

20) Ali Halaman                              (Adana)

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 milletvekilinin, öğretmen atamalarında ortaya çıkan haksızlık ve usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Öğretmen atamalarında ortaya çıkan haksız ve usulsüzlüklerin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve TBMM İç Tüzüğünün 104 ve 105. maddesi uyarınca araştırma açılmasını saygılarımla arz ve talep ederiz.

Gerekçe:

Bir ülkenin kalkınması ve çağdaş ülkeler seviyesine yükselmesi ancak çok iyi yetişmiş insan gücü ile gerçekleştirilebilir. İyi yetişmiş insan gücü bakımından eğitim-öğretimin önemi her geçen gün artmaktadır. Dünden bugüne tüm mesleklerin temelinde öğretmenlik vardır. Öğretmenlerimiz, ülkemizde sayısız meslek mensuplarını yetiştirmenin ve ülke kalkınmasına destek sağlamanın yanı sıra çağdaşlaşma yolunda da büyük hizmetler sunmaktadır.

Geçim sıkıntısı öğretmenlerimizi ek iş yapmaya zorlamıştır. Yapılan araştırmalar, öğretmenlerimizin yüzde 72'sinin ek iş yaptığını ortaya koymaktadır. Ülkemizde öğretmen açıkları kapatılamamış ve derslik sayısındaki yetersizlik bir türlü giderilememiştir. Okulların ödenek ve personel ihtiyacı artmış, çoğu okul velilerden toplanan paralarla ihtiyaçlarını karşılar hale gelmiştir. 30-40 kişilik sınıflarda ders güçleşmiştir. Kalabalık sınıf mevcutları ve yetersiz öğretmen maaşları gibi sorunlar, gençlerimize yeni ufuklar açılmasını etkilemiştir.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen gönlü ulus ve insan sevgisiyle dolu olan öğretmenlerimiz, ülkemizin her köşesinde zor şartlarda görevlerini en iyi şekilde yerine getirme konusunda büyük çaba harcamaktadır.

Bir tarafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmalarında öğretmen atamaları, terfi ve tayinlerde adam kayırma uygulamasına son verildiğini belirtirken, diğer tarafta Milli Eğitim Bakanlarımız "Benden torpil istemeyin. Sistem Elektronik çalışıyor. Her türlü iş ve idari işlemleri kamuoyu ile paylaşılarak, bilgilendirmeye açık, net ve şeffaf bir yöntem anlayışı içerisinde sergiliyoruz. Dış müdahale yok. Atama ve yer değiştirme süreçlerinde dış müdahale olmadan, ilk atamalarda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı, açıktan atamalarda hizmet süresi ve yer değiştirmelerde de hizmet puanları esas alınarak atama ve yer değiştirmeler gerçekleştirilmektedir" şeklinde açıklama yapmaktadır.

Bakanlıkta yapılan ve basına da intikal eden son öğretmen ataması, Milli Eğitim Bakanlığında atamaların Sayın Başbakan ve Sayın Bakanının sözlerinin tam tersi bir şekilde gerçekleştirildiğini göstermektedir. 2007 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) 57,172 puan alan Beytullah Yağız, Milli Eğitim Bakanlığının, taban puanı "90" olarak belirlediği Aralık-2007 döneminde, "sözleşmeli matematik öğretmeni" olarak Van'ın Saray İlçesi'nde Ahmet Nacar Lisesine atanmıştır.

Bu atama, elektronik ortamda KPSS puanına göre yapılan öğretmen atamalarına olan güveni tamamen sarsmıştır. Milli Eğitim Bakanlığındaki haksız ve usulsüz öğretmen atamaları bir yandan atama sistemine olan güveni sarsarken diğer yandan da gönlü insan ve vatan sevgisi ile dolu olarak görev bekleyen öğretmenlerimizi üzmüştür. Bu atama, "Bakanlıkta torpilli atama yapılıyor" söylentilerinin artmasına neden olmuştur.

Ayrıca bakanlık tarafından yapılan iller arası atamalarda da birtakım haksız ve usulsüzlüklere gidildiği belirtilmektedir. Elektronik ortamda bazı illerde ihtiyaç duyulmasına rağmen branş öğretmeni için kadro açılmıyor. Dolayısıyla, bu iller ilgili branş öğretmenlerine kapalı bir il konumunda görünüyor. Buralara tayin için müracaat alınmıyor. Ancak tayinlerden sonra bir bakıyorsunuz, elektronik ortamda kapalı görünen bu ilimize el altından branş öğretmeni ataması yapılıyor.

Bu nedenle, KPSS puanı "90" olan atama bekleyen öğretmen adaylarının yerine, KPSS puanı "57,172" olan Beytullah Yağız'ın hangi gerekçeyle Van'ın Saray ilçesinde Ahmet Nacar Lisesine matematik öğretmeni olarak göreve başlatıldığının, buna benzer başka hangi illere kaç atama yapıldığının ve elektronik ortamda branş öğretmeni kadrosu açılmayan illere tayin sonrası nasıl ve ne şekilde atama yapıldığının araştırılması konuda Yüce Meclisimize büyük görevler düşmektedir. Yüce Meclisimizin bu görevi yerine getirmesi için Anayasa'nın 98. ve TBMM İç Tüzüğünün 104 ve 105. maddesi uyarınca bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gerekmektedir.

1) Mehmet Şandır                            (Mersin)

2) Ali Uzunırmak                            (Aydın)

3) Mehmet Erdoğan                         (Muğla)

4) Alim Işık                                     (Kütahya)

5) Enver Erdem                               (Elâzığ)

6) Ali Öz                                         (Mersin)

7) Seyfettin Yılmaz                          (Adana)

8) Mehmet Günal                            (Antalya)

9) Oktay Öztürk                              (Erzurum)

10) Kemalettin Yılmaz                     (Afyonkarahisar)

11) Mustafa Kalaycı                        (Konya)

12) D. Ali Torlak                             (İstanbul)

13) Celal Adan                                (İstanbul)

14) Erkan Akçay                             (Manisa)

15) Atila Kaya                                 (İstanbul)

16) Mesut Dedeoğlu                        (Kahramanmaraş)

17) Emin Çınar                                (Kastamonu)

18) Emin Haluk Ayhan                  (Denizli)

19) S. Nevzat Korkmaz                   (Isparta)

20) Ali Halaman                              (Adana)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Sayın Vural, bir söz talebiniz var.

Buyurun.

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’a geçmiş olsun temennisine ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına size geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz efendim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Vural.

Buyurun Sayın Şandır.

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün 3’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Çok teşekkür ederim.

Sayın Başkanım, biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak merhum, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü dolayısıyla, 3’üncü yılı dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu’na Yüce Allah’tan rahmetler diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Gerçekten şüpheli bir ölüm, “suikast” denilebilir ama şüpheli bir ölüm. Bir an önce gerçeklerinin ortaya çıkartılmasını da bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti Hükûmeti bu noktada bir dirayet ortaya koymalı ve bu değerli insanın ölümünün altındaki sır perdesi aralanmalı diyoruz.

Teşekkür ederim söz verdiğiniz için.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Canikli, buyurun.

3.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün 3’üncü yıl dönümüne ve Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’a geçmiş olsun temennisine ilişkin açıklaması

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biz de AK PARTİ Grubu olarak vefatının 3’üncü yılında merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle anıyoruz ve tekrar, ailesine, bu vesileyle başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz, mekânı cennet olsun.

Bu arada, Sayın Başkanım size de geçmiş olsun dileklerimizi AK PARTİ Grubu olarak iletiyoruz, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Canikli.

İki adet gensoru önergesi vardır, önergeler bastırılıp daha önce sayın üyelere dağıtılmıştır.

Bu önergelerden (11/8) esas numaralı gensoru önergesinin dağıtılan nüshasında Başkanlığa geliş tarihi sehven 21/3/2012 olarak yazılmıştır. Bu gensoru önergesinin Başkanlığa geliş tarihi gelen kâğıtlar listesinde olduğu gibi 20/03/2012 tarihi olacaktır.

Şimdi önergeleri ayrı ayrı okutuyorum…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, bu sehven konusunda kısa bir söz istiyorum. Usul tartışması açmaya gerek yok, kısa bir söz istiyorum.

BAŞKAN – Sayın İnce, sisteme girer misiniz, oradan söylediklerinizi dinleyelim.

4.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, (11/8) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geliş tarihinin sehven yanlış yazıldığını bildirmesine ilişkin açıklaması 

MUHARREM İNCE (Yalova) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biz, Sayın Suat Kılıç hakkında gensoruyu 20 Mart 2012’de akşam saat 19.50’de zimmet karşılığı TBMM Başkanlığına teslim ettik. Yani 21’i değil, 20 Mart akşam 19.50’de. Şimdi, TBMM Başkanlığının basıp dağıttığı (11/8) esas numaralı Suat Kılıç hakkındaki gensoru metninde gensorunun Başkanlığa geliş tarihi 21 Mart 2012 olarak yazılıyor.

BAŞKAN – Ben de aynı şeyleri söyledim Sayın İnce.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkanım, böyle bir şey olamaz. Yani bu ne hakla… “Sehven…” Ne demek sehven? Yani sehven cinayet mi işleniyor? Yani burası bakkal dükkânı değil, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclis Başkanlığı gereğini yapmak zorundadır. Biz hangi tarihte vermişsek o tarihle yapmak zorundadır. Ben orada gariban 2 tane memurun zarar görmesini istemem ama AKP Grubu Meclis Başkanlığını yönetemez. Meclis Başkanlığı irade kullanamıyor yani parmağında oynatılıyor, çok açık bu. 20 Mart akşamı 19.50’de bunu biz zimmet karşılığı teslim etmişsek… Yani “Biz çalışma takvimini ayarlayacağız.” diyecek AKP Grubu, Meclis Başkanlığını parmağında oynatacak. Evrak memurluğunun bile ötesine geçiyor Meclis Başkanlığı.

BAŞKAN – Sayın İnce, teşekkür ederim, sözleriniz tutanaklara geçti.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Lütfen, bu konuda Sayın Çiçek gelip buraya açıklama yapmalıdır. Bu doğru bir uygulama değildir.

BAŞKAN – Sözleriniz tutanaklara geçti.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, üç gün içinde dağıtmak zorundasınız. Nasıl geriye atıyorsunuz?

BAŞKAN – Bir yanlışlık yapılmış, zaten ben de o yanlışlığın yanlış olduğunu söyledim. Bundan sonra yapılmayacaktır.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ne yanlış oluyor ya? Anayasa’ya göre üç gün içinde dağıtmak zorundasınız. Siz oradan kaçınmak için yapıyorsunuz.

BAŞKAN – Sayın Buldan, buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bir laf söylüyorum, Anayasa’yı ihlal etmişsiniz.

BAŞKAN – Lütfen…

KAMER GENÇ (Tunceli) - Anayasa diyor ki: “Gensoru üç gün içinde bastırılıp dağıtılır.” Niye dağıtmadınız?

BAŞKAN - Sayın Genç, ben Sayın Buldan’a söz verdim, Sayın Buldan’ı bir dinleyelim önce.

Buyurun Sayın Buldan.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Niye dağıtmadınız? Cevap istiyorum senden yahu!

BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen oturur musunuz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Diyorum ki: “Üç gün içinde dağıtılmamış.” Bastırıp dağıtacaktınız, niye üç gün içinde dağıtmadınız?

BAŞKAN – Bir yanlışlık yapılmış, burada belirtildi.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, ne yanlışlığı?

BAŞKAN – Sayın Buldan, buyurun lütfen.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Başkansın sen!

BAŞKAN – Sayın Genç, hitap tarzınıza bakar mısınız lütfen. Tutanakları getirteyim, hitap tarzınıza bir bakın.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim?

BAŞKAN – Hitap tarzınıza bir bakın lütfen, tutanakları isteyin.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ama siz eğer milletvekili olarak bizim söylediklerimizi nazara almıyorsanız…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Buldan.

5.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’a geçmiş olsun temennisine ilişkin açıklaması

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Sayın Başkan, ben de geçirdiğiniz rahatsızlık nedeniyle grubum adına size geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve aramıza tekrar hoş geldiniz diyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Buldan.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Şimdi, bak Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Canikli, buyurun.

Lütfen Sayın Genç…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Eğer hitabı doğru yapmamı istiyorsan…

BAŞKAN – Sayın Genç, oturur musunuz lütfen.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ben niye oturayım?

BAŞKAN – Sizinle ilgili herhangi bir şey söz konusu değil.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, niye oturayım? Bakın, yanlış yapıyorsunuz, Anayasa’yı ihlal ediyorsunuz. Hesabınıza geldiği zaman tarih atıp Anayasa’daki üç günlük bastırma süresini erteliyorsunuz.

BAŞKAN – Sayın Genç, Sayın İnce’ye izah ettim; Sayın İnce konuyu anlattı.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bu nasıl Meclis Başkanlığı yahu? Nasıl Meclis Başkanlığı?

BAŞKAN – Yanlışlık olduğunu burada belirttim, bundan sonra da olmayacağını söyledim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, o mazeret kabul edilemez.

BAŞKAN – Ne yapılması gerekir bu saatten sonra?

KAMER GENÇ (Tunceli) – O mazeret de tamamen AKP’ye uygun yaptığınız işlemdir.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Canikli, buyurun.

6.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, (11/8) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geliş tarihinin sehven yanlış yazılmasıyla, AK PARTİ Grubunun herhangi bir müdahalesi, ilişkisi ve bilgisi olmadığına ilişkin açıklaması 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkanım, teşekkür ederim.

Bahsedilen olayla ilgili olarak AK PARTİ Grubunun herhangi bir müdahalesi, ilişkisi ve bilgisi söz konusu değildir. Meclis Başkanlığını biz yönetmiyoruz Sayın Başkanım, bunun düzeltilmesi gerekir. Meclis Başkanlığı, kendi kuralları çerçevesinde, kendi iradesiyle yönetilmektedir. Dolayısıyla, parti grubumuza yönelik olarak böyle bir ithamı kabul etmiyoruz ve reddediyoruz.

Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Meclis Başkanı gelip buraya açıklama yapsın Sayın Başkan. Sayın Çiçek gelip bu Meclise açıklama yapmalıdır.

BAŞKAN – Sayın İnce, Genel Evrakta görev yapan nöbetçi personelin o akşam sisteme giriş yapamaması sonucu söz konusu hata olmuş. Bir hata söz konusu; doğru, kabul ediyoruz.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yani bir gariban memuru bulduk sonuçta.

BAŞKAN – Ancak gelen kağıtlarda geliş tarihi…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Bizim derdimiz memur değil.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, üç gün içerisinde dağıtılmış mı acaba?

BAŞKAN – Dağıtım olarak yer almamıştır.

Gensoru önergesinin ayrıca işlem süreci ile ilgili anayasal sürelerde de herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Şimdi, iki adet…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkanım, siz vicdanen buna inanıyor musunuz? Sizin vicdanınız rahatsa bir şey demeyeceğim. Sizin vicdanınız rahat mı?

BAŞKAN – Sayın İnce, biliyorsunuz ben göreve yeni başladım ve bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım, yanlışlık yapıldığı için.

Teşekkür ederim.

Buyurun.

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Gensoru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Levent Gök ve 22 milletvekilinin, Altındağ Belediyesinin uygulamalarında siyasi konumunu kullanarak rant elde ederken aracı olarak kullandığı kamu görevlilerini Bakanlık görevi sırasında da himaye ettiği ve önemli görevlere taşıdığı, böylece görevini kötüye kullandığı iddiasıyla, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi  (11/8)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Altındağ Belediyesinin uygulamalarından siyasi konumunu kullanarak rant elde ederken aracı olarak kullandığı kamu görevlilerini Bakanlık görevi sırasında da himaye eden ve önemli görevlere taşıyan, böylece görevini kötüye kullanan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç hakkında, Anayasanın 98 ve 99 uncu, İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca gensoru açılmasını arz ve talep ederiz.

                                                                                                                        Levent Gök

                                                                                                                            Ankara

Gerekçe

Altındağ Belediyesi, "Eski Ankara" olarak anılan Hamamönü mevkiinde 'Talatpaşa Bulvarı Karacabey Hamamı ve Yakın Çevresi Sağlıklaştırma Çalışması' projesi kapsamında 2007 yılından itibaren bir çalışmayı yürütmektedir.

Eski evlerle dolu olan bölgede restorasyon kapsamına gireceğini bilmeden evlerini satan birçok yurttaşın yok pahasına evlerini ve işyerlerini satışa çıkartması, bölgede sistemli bir şekilde tapu devirlerinin artması, proje ilerledikçe el değiştirilen gayrimenkullerin değerinin fahiş bir şekilde yükselmesiyle, satanlar açısından ciddi mağduriyetler yaşanmış ve alanlar açısından haksız kazanç elde edilmesine yol açmıştır.

Anılan bölgede siyasi kimliği bilinen kişilerin de çeşitli yollarla gayrimenkul edindiği ortaya çıkmıştır.

Suat Kılıç'ın da restorasyon kapsamına giren bölgeden eski eser niteliğindeki iki parça taşınmazı satın aldığı öğrenilmiştir.

Konu Başbakana verilen soru önergesi ile siyasi iktidar yetkililerinin bilgisine sunulmuş, ancak herhangi bir yanıt verilmeyerek Suat Kılıç'ın yaptıkları kamuoyundan saklanmıştır.

Suat Kılıç'ın 29.04.2009 tarihinde, her iki taşınmazın satışı için toplam 25.500 TL ödediği; Bakan adına tapuda alışı vekaleten gerçekleştiren kişinin Altındağ Belediyesi Tarihi Alanları Koruma Şube Şefi Alpaslan Ekinci, satışı gerçekleştiren kişinin ise Bakan'ın nikah şahitliğini yaptığı ve Bakanlık bünyesinde danışmanlık ve Bakan'ın atamasıyla Türkiye Dijital Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olan Erbil Yiğitbaş olduğu ortaya çıkmıştır. Erbil Yiğitbaş'ın da anılan gayrimenkulleri çok kısa bir süre önce satın alması işlemlerdeki muvazaayı net bir şekilde gözler önüne sermektedir.

Evlerin ucuza satın alınması ve hemen arkasından Belediyece restore edilerek muazzam bir bedel artışı sağlanması, siyasi nüfuz kullanılarak haksız kazanç elde edilmesi, hangi evin restore edileceğini bilen projeden sorumlu bir belediye bürokratının bu alış verişe aracı olması siyasetçiye ve devlete olan güveni büyük ölçüde zedelemiş, siyasetçi, bürokrat ekseninde kurulan işbirliğinin ne denli büyük boyutlara ulaştığını gözler önüne sermiştir.

Suat Kılıç'ın günlerdir sessizliğini koruması ve mal ediniminin basit, sıradan bir hakkın kullanılması yolunda avukatı ve Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki tarafından yapılan açıklamaların arkasına saklanması siyasi nüfuz kullanmaktan ve fırsatçılıktan pişman olmadığı izlenimlerini güçlendirmektedir.

Siyasetçilerin ve kamu görevlilerinin her kademede iş ve çıkar ilişkilerinden uzak kalması temiz toplum ve temiz siyasetin ön koşuludur.

Siyasetçi, toplumdan ve kamudan herhangi bir pay alma arayışı içerisinde olamaz. Siyasetçi topluma bir şeyler kazandırma arayışı içerisinde olan kişidir.

Siyasetçilerin çıkar ilişkilerine girmesi, siyaset kurumuna ve siyasetçiye olan güveni yok edeceği gibi, demokrasiyi çürütür ve toplumu da yozlaştırır.

İktidardaki siyasal partinin gücünü ve yetkisini kullanarak kamu bürokrasisi ile ilişkiler kurup, bunu kişisel menfaat ve ranta dönüştürmesi kabul edilebilecek bir tablo değildir.

Bakan Suat Kılıç'ın siyasi etik ve davranışa sığmayan bir yolla restorasyon yapılan bir bölgede, değeri artacağı kesin olan taşınmazları, ucuza, danışıklı yollarla edinmesi siyasi nüfuzunu kullandığını göstermektedir.

Bu nedenle Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç hakkında Anayasanın 98'inci, 99'uncu ve TBMM İçtüzüğünün 106'ncı maddeleri uyarınca gensoru açılması uygun olacaktır.

 

                      Levent Gök                           Adnan Keskin                           Sena Kaleli

                           Ankara                                   Denizli                                        Bursa

                    İlhan Demiröz                          Turhan Tayan                           Ali Serindağ

                           Bursa                                      Bursa                                     Gaziantep

                      Aytuğ Atıcı                        Ömer Süha Aldan                      Nurettin Demir

                           Mersin                                    Muğla                                        Muğla

                     Doğan Şafak                              Arif Bulut                            Osman Kaptan

                            Niğde                                    Antalya                                      Antalya

                     Haydar Akar                        Uğur Bayraktutan                     Aykut Erdoğdu

                          Kocaeli                                    Artvin                                      İstanbul

                   Ümit Özgümüş                        Binnaz Toprak                          Kamer Genç

                          Adana                                    İstanbul                                     Tunceli

                      Celal Dinçer                      Kadir Gökmen Öğüt            Selahattin Karaahmetoğlu

                         İstanbul                                   İstanbul                                      Giresun

                                               Veli Ağbaba                            Özgür Özel

                                                    Malatya                                Manisa

2.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve 32 milletvekilinin, Deniz Feneri Derneği soruşturması sürecinde, doğrudan müdahil olduğu, çıkar yapılanmasını himaye ettiği, soruşturmaya ve delillere mü-dahale ettiği, sorumluluğu altında görev yapan Dernekler Dairesi raporlarını sümen altı ettiği, arama kararlarını şüphelilere sızdırdığı, hazırlanan raporların idari ve adli gereğini yapmadığı, görevini kötüye kullandığı iddiasıyla, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi  (11/9)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

AKP iktidarlarıyla birlikte, yolsuzlukların hem nicelik ve hem de nitelik olarak yaygın hale geldiği görülmektedir.

Halkımızın yardım ve dayanışma duyguları istismar edilerek toplanan yardımlarla ilgili idari ve adli soruşturmalar, Hükümet eliyle akamete uğratılmaktadır. Devlet yetkisi organize bir şekilde kötüye kullanılarak, yolsuzlukların soruşturulması engellenmektedir. Deniz Feneri Derneğiyle ilgili soruşturma sürecinde ise, hukuk ve adalet adına daha da vahim gelişmeler yaşanmaktadır.

Deniz Feneri soruşturmasıyla ilgili olarak (idari ve adli);

Hükümetin ve Başbakanın, adli ve siyasi sorumluluklarının tartışılması, sorgulanması ve gerekli prosedürün işletilmesi konusundaki çalışmalarımızı şimdiki hal saklı tutarak; bu süreçte, özel bir rol ve görev üstlenen günümüzün Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın durumunu, yasama denetimi sorumluluğu kapsamında değerlendirmek üzere, işbu gensoru hazırlanmıştır;

Deniz Feneri Derneği soruşturmasının başlangıcında, soruşturmalara doğrudan müdahale etmeyen, dolaylı yol ve yöntemlerle engellemeler yapmak suretiyle müdahale yöntemini tercih eden Hükümet, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin, soruşturmanın ilerleyen bölümlerinde panik halde ve doğrudan soruşturmaya müdahale etmeye başlamışlardır.

Hükümet ve adı geçen Bakanlar buna neden ihtiyaç duymuştur?

Neden hukuku ayaklar altına almak pahasına bu yola başvurmuşlardır?

Hükümetin ya da Başbakan adına bir görev üstlendiği olayların gelişiminden anlaşılan Bakanların, endişe duyduğu kirli ilişkiler ağı mı söz konusudur?

Ortaya çıkan bulgular ve gelişmeler, Deniz Feneri yolsuzluğunun ta başlangıç aşamalarından itibaren, AKP yönetim kadrolarının, yolsuzluk ilişkileriyle bağlantıları olduğunu göstermektedir.

En azından bulgular bu yöndedir.

Peki, böyle bir tablo karşısında Beşir Atalay ne yapmıştır? Sorumluluğu altındaki kamu birimlerini ne şekilde yönlendirmiştir? Sorumluluğu altındaki kamu birimlerinin hazırlamış olduktan inceleme ve denetim raporlarının gereğini neden yapmamıştır?

Beşir Atalay'ın hem İçişleri ve hem de Başbakan Yardımcısı olarak görevini kötüye kullandığına dair suçüstü boyutlarında somut deliller söz konusudur.

Tahkik ve yargılama gerektiren ciddi ve somut bulguların gereğini Beşir Atalay neden yapmamıştır?

Beşir Atalay görev ve sorumluluğunun gereğini yapmadığı gibi, şüpheliler ile ilgili arama kararlarını sızdırdığına dair somut bulgular söz konusudur.

Bu yöndeki bulguların bir bölümü aşağıda dile getirilmiştir;

Beşir Atalay, Zahid Akman, Zekeriya Karaman ve Yimpaş'ta Yönetim Kurulu Üyeliği yapan isimlerden oluşan Nehir Medya'nın Yönetim Kurulu Üyeleri arasında gözüken Veli Korkmaz ile Beşir Atalay arasındaki ilişkinin hiç kopmadığı, daha da yoğunlaştığı gelişmelerden ortaya çıkmıştır.

Özel Koruma Amiri Ali Karabağ ile Kırıkkale Belediye Başkanı arasındaki ve sonrasındaki telefon görüşme trafiği ve ortaya çıkan diğer bulgular;

Mehmet Gürhan'ın el yazması notları,

İstanbul Merkezinde bulunan gayri resmi muhasebe kayıtları,

İsmail Karahan'ın itirafları,

Şahin Küsmüş'ün ifadeleri tüm dosya kapsamıyla birlikte değerlendirildiğinde; 

ismi açıklanmayan-açıklanmak istenilmeyen bir kişinin inisiyatifinde ve başta İçişleri Bakanı olmak üzere Hükümetin himayesi ve nüfuzuyla; ciddiyet ve aşama kazanmış olan soruşturmanın akamete uğratılmak istenildiği görülmektedir.

Soruşturma sürecinde, itirafta bulunan ve bir yerlere mesaj vermek istediği anlaşılan Şüphelilerin can güvenlikleri konusunda ciddi endişelerimizin bulunduğunu yeri gelmişken ifade ediyoruz.

Safahatı açıklanan bu süreçte, Beşir Atalay'ın doğrudan müdahil olduğu, çıkar yapılanmasını himaye ettiği, görevini kötüye kullandığı, soruşturmaya ve delillere müdahale ettiği, sorumluluğu altında görev yapan Dernekler Dairesi raporlarını sümenaltı ettiği, arama kararlarını Şüphelilere sızdırdığı, hazırlanan raporların idari ve adli gereğini yapmadığı; tüm bu usulsüzlük ve suistimallerin 58, 59, 60 ve 61. Hükümetler dönemindeki Bakanlık görevleri esnasında zincirleme devam ettiği açıklık kazanmış olmakla;

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında Anayasanın 99 ve TBMM İçtüzüğünün 106. Maddeleri uyarınca Gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz.

                       Atilla Kart                 Muhammet Rıza Yalçınkaya               Ahmet Toptaş

                          Konya                                      Bartın                               Afyonkarahisar

              Mehmet Ali Ediboğlu            Osman Taney Korutürk             Birgül Ayman Güler

                           Hatay                                     İstanbul                                      İzmir

                    Adnan Keskin                  Mustafa Serdar Soydan            Mehmet Hilal Kaplan

                          Denizli                                  Çanakkale                                  Kocaeli

                   Namık Havutça                           İdris Yıldız                             Doğan Şafak

                        Balıkesir                                     Ordu                                       Niğde

                       Salih Fırat                              İhsan Özkes                     Malik Ecder Özdemir

                       Adıyaman                                 İstanbul                                     Sivas

Mehmet Volkan Canalioğlu                           Sena Kaleli                   Selahattin Karaahmetoğlu

                         Trabzon                                     Bursa                                     Giresun

                      Aytuğ Atıcı                            Kemal Ekinci                       Uğur Bayraktutan

                          Mersin                                      Bursa                                      Artvin

                     Kamer Genç                           Mehmet Şeker                        Candan Yüceer

                          Tunceli                                  Gaziantep                                 Tekirdağ

                Osman Oktay Ekşi                      İlhan Demiröz                  Ramazan Kerim Özkan

                         İstanbul                                     Bursa                                      Burdur

                     Haydar Akar                            Ali Serindağ                             Tufan Köse

                         Kocaeli                                  Gaziantep                                   Çorum

                    Osman Kaptan                        Bülent Kuşoğlu                       Erdal Aksünger

                         Antalya                                    Ankara                                      İzmir

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Gensoruların görüşme gününü de kapsayan Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisi, diğer grup önerileriyle birlikte biraz sonra işleme alınacaktır.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve arkadaşlarının 2012 nevruzunda güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanmasının araştırılması amacıyla vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 27/3/2012 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin BDP Grubu önerisi

                                                                                                                        27.03.2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu'nun 27.03.2012 Salı günü (Bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından  Grubumuzun aşağıdaki önerisini, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                             Hasip Kaplan

                                                                                                                   Şırnak

                                                                                                        Grup Başkan Vekili

Öneri:

23 Mart 2012 tarihinde, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve arkadaşları tarafından verilen (778 sıra nolu), 2012 “Newroz”unda güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanmasının araştırılması amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis Araştırma önergesinin, Genel Kurul'un bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 27.03.2012 Salı günlü birleşiminde sunuşlarda okunması ve görüşmelerin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Öneri lehinde söz isteyen Altan Tan, Diyarbakır Milletvekili.

Buyurun Sayın Tan. (BDP sıralarından alkışlar)

ALTAN TAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; lütfen, söyleyeceklerimi dikkatlice dinleyiniz, rica ediyorum, istirham ediyorum. Elimden geldiği kadar sakin ve tane tane size son bir haftada Doğu ve Güneydoğu’da yaşanan olayları anlatmaya çalışacağım.

18 Mart ile 21 Mart tarihleri arasında toplam  dört  günlük  bir sürede -arkadaşlar, tabirimi hoş görün- bölgede bir savaş yaşandı. Bundan ne kadar haberiniz var, ne kadar gerçekler size yansıtıldı, bilmiyorum ama takip ettiğim medya -gerek yazılı gerek görsel- maalesef, maalesef, maalesef Türkiye Cumhuriyeti tarihinde defalarca yapıldığı gibi, en sonunda 28 Şubat sürecinde yapıldığı gibi bütün bu gerçekleri ters yüz ederek aktardı ve görmeniz gereken gerçekleri, fotoğrafları, konuşmaları, suretleri sizlere iletmedi.

Diyarbakır, İstanbul, Cizre, Urfa, Siverek, Suruç, Batman, Van sokaklarında keşke hepiniz olsaydınız. Türkiye’nin en önemli sorunu bugün için Kürt sorunu hangi aşamaya geldi keşke gözlerinizle görseydiniz ve size anlatılan yalanların ne kadar sahte, ne kadar içi boş, ne kadar sanal olduğunu kendi gözlerinizle görseydiniz ve biz burada polemiğe, tartışmaya, kavgaya, hakarete, hiçbir şeye varmadan doğru düzgün bu konuları konuşabilseydik.

Sevgili arkadaşlar, ne oldu, size kısaca özetleyeyim. 2009 senesinde KCK operasyonları başladı, “güvenlik konsepti” denilen konsept devreye girdi ve Hükûmeti kim, nasıl ikna ettiyse, hangi “akıl” –tırnak içinde, buna akıl demek de mümkün değil- devreye girdiyse şunu söyledi: “Bu iş artık müzakereyle, diyalogla, konuşmayla, demokrasiyle olmaz.” Peki nasıl olur? “Dağdakileri öldüreceğiz, şehirdekileri tutuklayacağız, BDP’ye yakından uzaktan selam veren ne kadar kimse varsa bunları KCK’yle, PKK’yle, DTK’yla, BDP’yle ilintileyeceğiz ve bunları bir şekilde cezaevine koyacağız.” Peki, ne çıkacak bundan? “Biz Kürt siyasal muhalefetini sindireceğiz, BDP’ye olan halk desteğini koparacağız, halkla BDP arasına bir kanal, bir set çekeceğiz ve ondan sonra da bu sindirme ve bastırma operasyonunu yaptıktan sonra kendi istediğimizi devreye sokacağız.” Peki Temel’in sorduğu gibi sorayım size: “Ne oldi?” Ne oldi, biliyor musunuz? Bu proje iflas etti, dikişler attı, patladı, yerlere serildi; kelimelerin tamamı gerçeği ifade etmiyor, tamamı. Diyarbakır’da her sokağın başına bir panzer konuldu, her sokağın. Havadan gaz kullanıldı, ilk olarak; Suriye’de henüz kullanılmadı, Tahrir Meydanı’nda kullanılmadı. Buna rağmen -ben bu kadar önemli şeyler söylüyorum, Sayın Bekir Bozdağ da konuşuyor, konuşsun, bir şey olmaz- sevgili arkadaşlar, yüz binlerce insan meydanlara toplandı, yüz binlerce insan. Emniyet nasıl rapor etti size? “10 bin kişi…” Bir başkası dedi ki: “10 bin yazma ayıp olur, 25 bin kişi.” Yüz binlerce insan… Lütfen, özellikle AKP milletvekilleri içerisinde ciddi tanıdıklarım, insaf ve vicdan sahibi arkadaşlarım var, bu görüntüleri Millî İstihbarattan isteyin, bakın neler oldu. Bir halk ayağa kalktı.

Peki, Vali ne yaptı, Vali? Sevgili arkadaşlar, Japonya’da olsaydı, yanlış görev verilen bir yetkili buna itiraz ederdi, derdi ki: “Ben buranın sorumlusuyum, verdiğiniz bu emir yanlış, halk sindirilemez, bastırılamaz.” Peki, buna rağmen bu görevi kabul edip de o halkı -tırnak içinde- bastıramazsa ne yapardı? Onurlu bir Japon, harakiri yapardı. Peki, Diyarbakır Valisi bu saatten sonra, bütün bir Diyarbakır ona rest çekmişken nasıl yürüyecek Diyarbakır sokaklarında; kimin yüzüne nasıl bakacak? İçişleri Bakanı nasıl bakacak?

Sevgili arkadaşlar, tekrar tekrar söylüyorum: Bana cevap vermeden önce, keşke keşke keşke siz de gelip o sahneleri görseydiniz.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Biz gördük yıllardır…

ALTAN TAN (Devamla) – Kim söylüyor onu “Biz yıllardır gördük.” diye? Nerenin milletvekili?

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Ben söylüyorum.

ALTAN TAN (Devamla) – Ben seni hayatımda görmedim daha, hayatımda görmedim.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

ALTAN TAN (Devamla) – İşte sizin gibiler bu ülkeyi kendi elleriyle bölmeye götürüyorlar, bölmeye götürüyorlar.

BAŞKAN – Sayın Tan, lütfen Genel Kurula hitap edin.

ALTAN TAN (Devamla) – Milyonlarca insan sokaklara dökülüyor, milyonlarca insan. Bakın, diyorum, alın kameraları bakın, kafanızı biraz sallayın. Fakat, bugün, yine -BDP’li değil bu dediğim arkadaş, aklı başında bir arkadaş- Türkiye’deki thinktank kuruluşlarında doçent bir arkadaş dedi ki: “Korkmayın, Türkiye’deki derin akıl -eğer bu devlette bir devlet geleneği varsa- bu yanlış politikalar eliyle Türkiye’yi böldürmez, bu yanlış politikaları yapanlar gider, yapabilenler gelir.” Ben de aynı kanaatteyim.

Sevgili arkadaşlar, bugün Batman’da da bir olay oldu ve bunun üstü örtüldü, maalesef. Samsun’da aynı olay oldu suçlu kimse yakalandı, hâkim karşısına çıktı. Bir haftadır Batman Valisi mugalata yapıyor, “Elinizde kaset varsa getirin.” diyor. Kendi elindeki bütün kasetler oraya kadar; çekimler duruyor olay anı yok, olay anı yok arkadaşlar.

Sayın Ahmet Türk çıktı, şunu söyledi, dedi ki: “Eğer bu polis görev olarak beni dövdüyse polis de çıksın, vali de çıksın, devlet de çıksın, desin ki: “Ben, bu görevi buna verdim, bu da dövdü.” Vali kendi inisiyatifiyle bunu yaptıysa, polis kendi inisiyatifiyle bunu yaptıysa, devlet de bunun üzerini örtüyorsa, benim çağrıma karşılık siyaset ve hukuk da sessiz kalıyorsa, bu işe yardım ve yataklıkta bulunuyorsa vali benim şahsi muhatabımdır.

Sevgili arkadaşlar, aynı vali 2004 senesinde Midyat Kaymakamıydı, aynı uygulamaları Midyat’ta da yaptı, buradan tekrar sesleniyoruz -nasıl anlaşılırsa anlaşılsın- devlet bu olayı çıkarmak zorunda, cinler yapmadı bunu. Bunu ortaya çıkarmıyorsa, kendi inisiyatifiyle bir yanlışlık yapıyorsa, vali de bu oyunun içerisindeyse, o zaman, şahsi hukuk devreye girecek, vali kendine dikkat etsin.

BAŞKAN – Sayın Tan, lütfen, konuşurken siyasetçileri muhatap alınız burada olmayan bürokratları değil.

ALTAN TAN (Devamla) – Efendim, bürokrata emir veren siyasetçi çıksın, cevap versin.

BAŞKAN – Sonra, tehditvari de konuşamazsınız, lütfen… Tehditvari de konuşamazsınız!

ALTAN TAN (Devamla) – Siyasetçi çıksın, desin ki: “Vali de görevinin dışına çıkmıştır, polis de görevinin dışına çıkmıştır. İşte sanık, buyurun mahkeme.” Çıksın bunu söylesin siyasetçi, çıksın bunu gayet açık söylesin.

İBRAHİM BİNİCİ (Şanlıurfa) – Siyasetçi perde arkasındadır, görünmez, emir verir. “Bürokrat” diye diye şey yapıyorsunuz.

ALTAN TAN (Devamla) – Sevgili arkadaşlar, olay bu noktalara gelmiştir, maalesef. İster bunun vahametine inanın, ister inanmayın, siz bilirsiniz. Yani bizden anlatması, en sakin bir şekilde anlatması.

Bu sorunun çözümü için alelacele, işte o gün Sayın Başbakan Millî İstihbarat Müsteşarıyla, daha biz Diyarbakır meydanındayken toplantı yaptı. Sanırım gerçekler kendisine iletildi, beyanat verildi. Muhatap… “Biz kesinlikle İmralı’yla, Kandil’le muhatap olmayacağız, terör örgütünün uzantısı olan siyasilerle de müzakerelerde bulunabiliriz.” Bakın, bu dil bile yaralayıcı ve hakaret edici bir dil, barışın dili değil. İstediğiniz dili kullanın, serbestsiniz, açık ve net olarak söylüyoruz. İmralı, Kandil, PKK, KCK, DTK, BDP, HAK-PAR, KADEP, Kemal Burkay, kime giderseniz gidin, sorunu çözmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Çözmek istiyorsanız, Kürtlerin ana dille eğitim talebi var, yerinden yönetim talebi var, kamusal alanda Kürtçenin kullanılması talebi var. İsterseniz bunu Diyarbakır meydanındaki insanlarla çözün. Çözmek istemiyorsanız deniz bitti.

Saygılar sunarım. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Önerinin aleyhinde söz isteyen Oğuz Kağan Köksal, Kırıkkale milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Köksal.

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Barış ve Demokrasi Partisinin verdiği önerinin aleyhinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Önerinin konusuna geçmeden önce, az önce Hatibin yaptığı bir konuşmayla ilgili sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti çok büyük bir devlettir, valisini de korur, polisini de korur. Kimsenin devletin valisini tehdit etmek, hele hele bu Meclis kürsüsünde tehdit etmek haddi de değildir, yapamaz da. Bunu burada ifade etmek istiyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar, BDP sıralarından gürültüler)

ALTAN TAN (Diyarbakır) – Devletin valisi haydutluk yapamaz! Haydut vali!

BAŞKAN – Sayın Tan, lütfen oturur musunuz.

(Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın  kürsüye yürümesi)

ALTAN TAN (Diyarbakır) – Haydut vali, haydut!

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Siz biliyor musunuz…

BAŞKAN – Lütfen oturur musunuz yerinize.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Nursel Hanım…

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Bir dakika Sayın Başkan…

Bu devletin polisi beni Mardin’de… (AK PARTİ ve BDP sıralarından bir grup milletvekili kürsü önünde toplandı)

ALTAN TAN (Diyarbakır) – Haydut vali, haydut! 

BAŞKAN – Lütfen oturur musunuz yerinize…

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Varsa bir şey, kürsüde gelir söylersiniz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Polis bizi tehdit edebilir yani değil mi?

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Geçiniz…

ALTAN TAN (Diyarbakır) – Sen ne biçim konuşuyorsun? Altı dönem milletvekilliği yapmış Ahmet Türk dayak yiyor!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 16.03 
İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.10

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83’üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin görüşmelerine devam edeceğiz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan…

BAŞKAN - Önerinin aleyhinde Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal söz istemiştir.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan… Sayın Başkan…

BAŞKAN – Bir saniye Sayın Köksal…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Buyurun.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkanım, Sayın Hatip söz almadan önce usule dair…

Batman’da saldırıya uğrayan, milletin iradesiyle seçilmiş…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Altı defa seçilmiş…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – …ve altı dönem Mecliste olan bir milletvekili. Saldırı onun şahsında Kürt halkına ve Millet Meclisine yapılmıştır. Bu, çok vahimdir. Meclis Başkanlık Divanının bu konuda tavır takınıp bütün grupların bunu telin etmesi, lanetlemesi ve bunun sorumlusunun adalet önüne çıkarılması gerekir.

Hâl böyleyken, hukuk bunu emrederken, İç Tüzük bunu emrederken, Anayasa bunu emrederken Sayın Hatip’in, saldırgan atanmışları burada koruma üslubu Meclisin, demokrasinin temeline dinamit atmaktan başka bir şey değil, gerginlik yaratıyor. Burada, eski bürokrat milletvekillerinin kalkıp saldırgan birini, kanun dışı iş yapan birini koruması yasal değildir, bir valiyi koruması yasal değildir.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Çok meraklısıysa gitsin emniyet müdürlüğü yapsın.

BAŞKAN – Sayın Kaplan, teşekkür ediyorum…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Delilleri yok ediyor, saldırganı koruyor ve bu kürsüde de koruma görüyor. Hükûmet burada…

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kaplan.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başbakan Yardımcısı, siz bu saldırganı koruyor musunuz?

BAŞKAN – Sayın Kaplan, lütfen oturur musunuz…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Babacan, saldırganı koruyor musunuz?

BAŞKAN – Sayın Kaplan, böyle bir hitap tarzı olmaz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Koruyor musunuz?

BAŞKAN – Sayın Kaplan…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hayır… Sayın Başkan…

BAŞKAN – Bir saniye bir dinleyin lütfen…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – …siz koruyor musunuz?

BAŞKAN – Öyle soru sorma hakkınız yok, bir oturun lütfen.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hayır, bunun cevabını bu kürsüde bugün vermemiz lazım.

BAŞKAN – Sayın Kaplan… Sayın Kaplan…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bu kürsüde bütün milletvekillerinin, Ahmet Türk’e yapılan saldırıyı onaylıyor mu, onaylamıyor mu, bunun cevabını vermesi lazım.

BAŞKAN – Sayın Kaplan, şu andaki…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bunun cevabını vermesi lazım. Her grup başkan vekili bu saldırı konusunda görüşünü açıklasın.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Kürsüye saldırıyı onaylıyor musun, onaylamıyor musun?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Yok öyle bir şey!

BAŞKAN – Sayın Kaplan, oturur musunuz lütfen.

Teşekkür ediyorum.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Böyle şeyler Saddam döneminde olmaz ya!

BAŞKAN – Şu andaki grup önerisi nedir Sayın Kaplan? Bu konuyla ilgili. Grupların bu konuyu tenkit edip etmemesi grupların kendi meselesi ve sizin anlaşma meseleniz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN - Ben şahsen Sayın Türk’e yapılan saldırıyı kınıyorum. Aynı zamanda…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Faillerin de bulunmasını…

BAŞKAN – …bir milletvekilinin de güvenlik güçlerine yaptığı saldırıyı da kınıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Ne saldırısı yapmış?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Eğer varsa… Eğer yoksa sizi kınıyorum Sayın Başkan eğer bir milletvekili saldırı yapmamışsa ben de sizi kınıyorum.

BAŞKAN – Buyurun, aynı sözleri siz de tekrar edin. Ben, güvenlik güçlerinin bir milletvekiline…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Nereden çıkardınız?

BAŞKAN - …özellikle de Sayın Türk’e yaptığı saldırıyı kınıyorum…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, hangi milletvekili?

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Hangi milletvekili? İsim verin Sayın Başkan. Hangi milletvekili? İsim söyleyin isim.

BAŞKAN - …eğer güvenlik güçleri yapmışsa, ama milletvekili kisvesiyle güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı da kınıyorum.

Teşekkür ediyorum.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hangi milletvekili? Çıkaracaksınız; öyle buradan hamasetle olmaz, ilkokul talebesi yok karşınızda.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Milletvekiline saldırıyı meşrulaştırıyorsunuz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Siz kiminle neyi meşrulaştırıyorsunuz?

BAŞKAN – Talep ettiniz, kınadım.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Başkanım, yani… Kusura bakmayın.

Buyurun Sayın Köksal. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizleri bir kere daha saygıyla selamlıyorum ve az önce olan olaydan dolayı doğrusu bir milletvekili olarak üzüntülerimi burada ifade etmek istiyorum. Nitekim televizyonlarda halkımız olayı görüyor. Demokrasiden, barıştan bahsedenler daha cümlenin ilk başında hatibin sözlerini kesme gayreti içerisindeler. Gerisini yüce halkımızın takdirlerine sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, adı “nevruz”; gerek Anadolu’da gerekse Türk cumhuriyetlerinde -bazen “Sultan Nevruz”, bazen “Nevruz Bayramı”, bazen “Bahar Bayramı”, bazen “baharın gelişi”- çeşitli adlarla kutlanan ama bu kutlandığı günde barışı, kardeşliği, sevgiyi ve bir zarafeti içine alan, eskiden beri geleneksel olarak kutlanan bayramımız, son yıllarda maalesef ve maalesef terör örgütlerinin boy göstermeye çalıştığı, vatandaşlarımızın canına, malına kastedecek olaylara yol açıldığı ve her şeyin ötesinde de âdeta bir kalkışma, ayaklanma, devlete karşı başkaldırının bir simgesi hâline getirilmeye çalışılmaktadır. İşte, bu Nevruz Bayram’ında bu düşünceler ve bu istihbarat bilgileri altında cereyan etmiştir olaylar. Çok kısaca olayları size anlatmak istiyorum.

Nevruz Bayramı münasebetiyle, sayın valileriniz ayın 21’inde, Nevruz Günü kutlanması için bayramla ilgili gerekli izinleri vermişlerdir ancak bu izinleri kabullenmeyip “Biz şu tarihte kutlayacağız.” diyen gruplar yavaş yavaş birtakım olaylar, hadiseler yapmaya gebe olma çalışması içerisindeydiler.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Yalan söylüyorsun, yalan! Yalancı!

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) - Size bir şey okuyacağım sayın milletvekillerimiz. Bugün, 18 Martta Nevruz’u kutlayacakları, polislerin karakoldan çıkmaması, gerginlik yaratanların polisler olduğu, halkın kendi nevruzun kutlayacağı yönünde provokatif bir açıklama. Kim yaptı bu açıklamayı derseniz, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş. Yani olay daha olmamış, nevruz kutlanmamış ama polisler olay çıkartacak diye daha baştan provokasyon, baştan provokasyon.

İBRAHİM BİNİCİ (Şanlıurfa) – Yasak gelmiş, yasak.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Yasak gelmiş. Yasaktan sonra yapılan bir açıklama.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Niye yasakladınız?

İBRAHİM BİNİCİ (Şanlıurfa) – İki gün önce yasak gelmiş.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, müsaade buyurun.

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Elbette ki Nevruz Bayramı’nı kutlamak herkesin hakkıdır.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Diyarbakır’a 20 bin polis gitmiş, utanın!

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Tabii ki kutlayacaklardır ancak kutlamalar izne tabidir ve gerekli bu izin de valilerce verilmiştir zaten.

İBRAHİM BİNİCİ (Şanlıurfa) –  Biz hiç kimseden izin almıyoruz.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Bayramlar izne tabi değildir.

İBRAHİM BİNİCİ (Şanlıurfa) – Bayramlar izne tabi değildir. 

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Bir halk sizden izin almaz, bunu böyle bileceksiniz!

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Ama verilen izin süresi içerisinde yapılmadığında “Demek ki bunun altında bir şeyler var.” diye aramak gerek. Güvenlik güçlerinin yaptığı istihbarat neticesindeki çalışmalara baktığımızda, altında neler olduğunu hep birlikte görüyoruz. Yüzlerce molotofkokteyli, silahlar, patlayıcı maddeler ve bu patlayıcı maddeleri o gün kullanmak üzere verilmiş talimatlar. Aslında, bu nevruz kutlamanın altında yatan şey sokakları kana bulamak ve bu kana bulamakla devlet otoritesine bir noktada, karşı gelmek noktasında yapılan çalışmalardı.

En üzücüsü -pek çok şey yakalandı sayın milletvekilleri, hepiniz takip ettiniz- Van’da yapılan olaydır. Van biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde deprem geçirmiş, insanlar yaralı, devlet bütün gayretiyle bu yarayı sarmaya uğraşıyor, insanların morali bozuk, sıkıntılar var, bu sıkıntıları gidermeye çalışıyor ama PKK ve KCK, onun uzantıları… Van’da yakalanan bomba ve patlayıcı maddenin üzerinde pek çok çivi, bilye, misket gibi, yani patladığında etrafı tahrip edecek şekilde bombalar yakalanıyor. Şimdi, bunun neresi barış, bunun neresi kardeşlik?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Kim koydu o bombayı?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Kim koydu onu? Onu kim koydu, ondan da bir bahset.

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Ben size soruyorum bunu. Eğer bunun altında barış varsa eyvallah, buna diyecek bir şeyim yok benim.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Kim koydu o bombayı açıklayın. Buldunuz mu failini?

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Ondan sonra, bakıyorsunuz, molotofkokteylleri. Peki, izin verilmedi, buna rağmen “Biz yürüyeceğiz...” ve yürünüyor, polis müdahale ediyor, diyor ki: “İzinsiz yürüyüş yapıyorsunuz, lütfen dağılın.” Anons ediyor, gerekli tedbirleri alıyor, söylüyor ama ne oluyor? Polise kalabalığın içerisinden uzun namlulu silahla ateş açılıyor ve Cizre’de bir polisimiz şehit oluyor.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – İstanbul’da da bir parti yöneticimiz… Faillerini bulun ikisinin de.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – İstanbul’da da bir parti yöneticimiz yaşamını yitirdi, ondan da bahsedin, güvenlik güçlerinin attığı gaz bombalarından.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – İkisinin de faillerini bulun, yargıya teslim edin.

BAŞKAN - Sayın Kaplan, lütfen dinleyin.

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Ben bu vesileyle, son bir hafta içerisinde şehit olan 6 polisimize de Allah’tan rahmet dileyerek sözlerimi sürdürmek istiyorum.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Ben karanlık gördüm o olayı, gittim, Cizre’de inceledim. Şu ana kadar niye bulmuyorsunuz?

BAŞKAN - Sayın Kaplan…

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Ama polisimizin şehit olmasına rağmen, güvenlik güçlerimiz sabrı ve ihtiyatı elden bırakmayıp oyuna gelmediler. Ben burada, bu noktada güvenlik güçlerimizin sabrını kutlamak istiyorum.

ALTAN TAN (Diyarbakır) – Başbakan da askeri kutladı Roboski’de. Birbirinizi kutlayın. Körler sağırlar, birbirini ağırlar.

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Diğer taraftan baktığımızda, diğer illerimizde, İstanbul ilimizde televizyonlara yansıyanları gördünüz. Polisin “dur” ihtarına karşılık sokaktan sökülüp atılan taşlar, o tahrip olan pencereler, camlar, çerçeveler. O esnafımızın suçu neydi? Böyle bir kardeşlik, böyle bir bayram kutlaması olur mu? Her taraf tahrip olmuş, yakılmış, yıkılmış.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hacı Zengin’in suçu neydi, öldürdünüz?

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – “Diyarbakır” diyordu az önceki Hatibimiz. Diyarbakır’da, televizyondan gördüğümüz, televizyonların on tane nakil aracının alev alev yandığıydı.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – On tane nakil aracı da doğru değil, onu da yalan söylediniz. Niye doğru konuşmuyorsunuz, o da yalan!

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Acaba, onu nevruz ateşi diye mi yakmışlardı iyice bilemiyorum ama binlerce devlet malının, millî gelirin heba olduğu…

Ha, o gelen insanlar, az önce insanlardan bahsetti. Gene gazetelere düşen ama gerçekten çok önemli bir mana ifade eden bir olay var, bunu sizinle tekrar paylaşmak istiyorum. O izinsiz yürüyüşü devam ettirmeye çalışan grubun üzerinde, bir annenin, yaşlı annenin ki, muhtemelen bir Kürt annesinin…

İBRAHİM BİNİCİ (Şanlıurfa) – Hadi be, hadi be! Atıyorsun, atıyorsun!

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – …elinde terlikle, oraya gelen gençleri kovalaması. “Yeter artık!” diyor “İnin yakamızdan!” diyor “Yeter!” (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İşte, şimdi sizin savunma istediğiniz, söylediğiniz olay bu. Oradaki anne, çok güzel bir şekilde cevap verdi, dedi ki “Ben çocuğumu böyle şeylere sokmak istemiyorum.”

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sen bir gel anneyi gör çocuğuna ateş ettiğin, Diyarbakır’da gör, Cizre’de gör!

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Ha, bir taraftan bize gelen bilgiler…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Anneler ne diyor, yerinde gör, yalan haberlerle olmuyor.

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – …21’inde yapılmaya bir grup partilinin razı olduğu ancak KCK’nın derhâl talimat verip “Asla, asla…”

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Ne alaka ya! Bir ay önceki programlar bunlar.

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – “Asla 21’inde yapamazsınız, 18’inde yapacaksınız.” diye talimat verip sokakları kan gölüne çevirdiğini de siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Bu noktadan baktığımızda, maalesef, üzülerek söylüyorum çünkü bizim düşüncemizde nevruz kardeşliktir ve bizim düşüncemize göre de biz insanı…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – O yüzden mi yasak koyuyorsunuz?

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Yaratılanı Yaradan’dan ötürü seviyoruz, herkesi seviyoruz, kimsenin burnu kanamasın istiyoruz ve polis teşkilatımız da özveriyle, gayretle, fedakârlıkla, acısını içine atarak bunları yapmıştır.

Ha, Sayın Türk’le ilgili olaya geldiği zaman -çünkü bırakmadılar ki konuşayım, söyleyeyim baştan- elbette ki bir milletvekiline, kim yaparsa yapsın, bu tür olayları tasvip etmemiz mümkün değildir. Nitekim, az önce örnek verdiler, Samsun’da da Sayın Ahmet Türk’e bir vatandaş tarafından yumruk atıldı. Ben, o zaman Emniyet Genel Müdürüydüm, hemen suçluyu yakalattık ve mahkemenin huzuruna çıkarttık. Bu olayla da ilgili, bir taraftan adli, bir taraftan idari soruşturma devam ediyor.

ALTAN TAN (Diyarbakır) – Yine yakalatın, yine!

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Kimse bunu istismar etmesin. Kimse istismar etmesin…

ADİL KURT (Hakkâri) – “Kınıyorum.” desenize, “Kınıyorum.” deyin.

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – …ve polis teşkilatının, güvenlik güçlerimizin bu ülkeyi savunmak, ülkeyi kucaklamak konusundaki gayretlerini kimse engelleyemez.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Neye, kime karşı savunuyorsunuz? Bu ülke sana mı ait?

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Kısaca tekrar etmek istiyorum: Ne derseniz deyin, bu ülkede nazlı bayrağımızı gönderden kimse indirtmeyecektir.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bırak şimdi, vatan millet Sakarya’yla…

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Bin yıl kardeş gibi, et ve tırnak gibi yaşadığımız milleti kimse böldürtmeyecektir…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – İlkokul talebesi yok karşınızda, yeter artık ya!

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – …ve Türk polis teşkilatı, mazlumların sığındığı bir liman, kanun tanımazların da korkulu rüyası olarak görevine devam edecektir.

Ben, bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum ve önerge aleyhinde oy kullanacağımızı burada bir kere daha ifade ediyorum.

ALTAN TAN (Diyarbakır) – Bir bölge milletvekili çıksın konuşsun, bölge milletvekili.

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Saygılar sunuyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALTAN TAN (Diyarbakır) – Bölge milletvekili çıksın konuşsun, anlatsın ne olduğunu.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkanım… Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Köksal.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Kaplan.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Hatip, Grubumuzun Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş’ın adını zikrederek onun açıklamalarını çarpıtmıştır.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – İsim yok Sayın Başkan.

BAŞKAN – Ne dedi açıklamalarında? Yani Sayın Genel Başkanın açıklamasından farklı bir şey mi söyledi, ne söyledi? Ne söyledi de sataştı yani?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Demirtaş’ın bir bütünlük içindeki konuşmalarından bir cümle alarak burada çarpıttı.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Söylemediği bir şeyi söylediğini…

BAŞKAN – O cümle nedir Sayın Kaplan? Hayır, sormam lazım benim Sayın Kaplan lütfen, niye söylemiyorsunuz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Polislerin karakoldan çıkmamasını, sanki saldırı yapılacakmış izlenimini veren bir konuşma yaptı Sayın Başkan.

BAŞKAN – Yapmadı mı Sayın Demirtaş böyle bir konuşma? Yani sataşma neresinde, onu soruyorum Sayın Kaplan.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Açıklayacak işte Sayın Başkan.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkanım, Grup Başkanına, ismen, söyledikleri çarpıtılarak sataşmada bulundu, 69’a göre söz talebinde bulunuyorum.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Bağlamından kopardı Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hayır, sataşma neresinde diye soruyorum, siz de açıklamak durumundasınız.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Size göre yoksa bize göre var Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Kaplan…

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Size göre olmayabilir, bize göre var. Yani böyle bir şey olur mu!

BAŞKAN – Sayın Kaplan, bağırmanıza gerek yok, bağırmakla kimseyi korkutamazsınız. (BDP sıralarından gürültüler)

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bakın, bağırmak çağırmak olayı değil Sayın Başkan.

BAŞKAN – Bir saniye… Ben söz vermemiş değilim, bağırmakla hiçbir şeyi halledemezsiniz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, adil görev yapın.

BAŞKAN – Kızabilirsiniz ama belli etmeyeceksiniz.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – BDP “nevroz”da saldırı emri vermemiştir.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bakın, Hatip, Başkanımızın ismini veriyor Sayın Başkan…

BAŞKAN – Bağırmayacaksınız, çağırmayacaksınız, sakin olacaksınız. Diğer sayın milletvekilleri de yerlerine otursunlar lütfen.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – BDP “nevroz”da saldırı emri vermemiştir, BDP barış mesajı vermiştir, kardeşlik mesajı vermiştir.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Kaplan, bağırmayın.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Siz burada cunta mı yönetiyorsunuz?

BAŞKAN – Bağırmayın, kalbinize zarar verirsiniz.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bağırma olayı değil bu.

BAŞKAN – Bağırmayın!

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bağırma olayı değil, tarafsız görev yapacaksanız, adil olacaksınız.

BAŞKAN – Görevimi yapıyorum, sizden öğrenmiyorum. Ben vermedim demedim ki.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Niye böyle yapıyorsunuz?

BAŞKAN – Herkese soruyorum, yine soruyorum Sayın Kaplan. Sataşma neresindedir diye soruyorum.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sizin tutumunuzla ilgili usul tartışması istiyorum.

BAŞKAN – Sayın Kaplan, bugün…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – BDP’yi saldırı emri vermekle suçluyor, BDP saldırı emri vermemiştir, onun açıklamasını yapacak.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Usul tartışması açıyorum.

BAŞKAN - Oturur musunuz yerlerinize, ben vermeyeceğim demedim. Söz veririm, ancak bu tarzınızla değil Sayın Kaplan. Bir defa ben sormak durumundayım, İç Tüzük gereği siz de izah etmek zorundasınız. Kızmak, bağırmak işiniz değil, kimseyi de korkutamazsınız.

SIRRI SAKIK (Muş) – Ya ne korkutması Başkan.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Grup Başkanımızın adını zikrederek kamuoyunu yanlış bilgilendirdi diyorum.

BAŞKAN – Buyurun, iki dakika söz veriyorum.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hangi konuda?

BAŞKAN – Sataşma konusunda.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bu kadar germeye gerek yoktu ki, kusura bakmayın…

BAŞKAN – Hayır siz yaptınız, ben yapmıyorum ki. İsterseniz kusura kalın hiç önemli değil. Nedir yani bu kadar şeyden sonra “Kusura bakmayın...”

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Siz iktidar partisi Başkan Vekili değilsiniz, Meclis Başkan Vekilisiniz.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal’ın BDP Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Bakın arkadaşlar, Anayasa’nın 34’üncü maddesini okuyorum: “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” “Nevroz” haftasını Kültür Bakanlığı geçen sene bir hafta boyunca kutladı.

ALTAN TAN (Diyarbakır) – Eyüp Belediyesi 19’unda kutladı.

HASİP KAPLAN (Devamla) –  Eyüp Belediyesi 19 Martta kutladı.

ADİL KURT (Hakkâri) – Şemdinli 22’sinde…

HASİP KAPLAN (Devamla) – Mehdi Eker Çırağan Sarayında 18’inde kutladı, biz bir ay önceden planlama yaptık. 138 yerde İçişleri Bakanı ferman buyurmuş, genelge göndermiş ve yasaklama kararı çıkarıyor. Sadece yasaklama değil… Her yerde saldırıyor, gaz bombasıyla, fişekle, dipçikle ve Sayın Oğuz Kağan Köksal’ın kaymakamlık yaptığı Cizre’ye zırhlı araçlar, panzerler, uzun namlulu silahlarla bu parti binasına girişi, saldırı görüntüleri verildi.

Oğuz Kağan Köksal, siz, Cizre eski Kaymakamıydınız...

ALTAN TAN (Diyarbakır) – İdris Naim Şahin de Cizre Kaymakamı.

HASİP KAPLAN (Devamla) – …sizden sonra İdris Naim Şahin geldi, ben o zaman avukattım orada, o da Cizre Kaymakamıydı. İdris Naim Şahin’in yardımcısı Osman Güneş de Cizre Kaymakamıydı. Cizre’de yediğiniz ekmek yüzünüze gözünüze  dursun! (BDP sıralarından alkışlar)

ALTAN TAN (Diyarbakır) –  Haram olsun, haram!

HASİP KAPLAN (Devamla) – Siz Cizre’ye ne verdiniz? Cizre’ye ne verdiniz? Cizre’ye silahlı saldırı yaparak bugün bunu sürdürüyorsunuz. Yazıklar olsun size! Bu zırhlar…

MUSTAFA KABAKCI (Konya) – Bağırma, biraz sakin ol.

HASİP KAPLAN (Devamla) – Bakın, şuna bakın, zırhlar, silahlar ve Gazze değil Cizre…

MUSTAFA KABAKCI (Konya) – Bağırma, sakin ol. Bağırma!

HASİP KAPLAN (Devamla) – Gazze değil, Cizre… “Sakin olun.” diyorsunuz değil mi? İnsanlar ölecek, “Sakin olun.” Saldıracaksınız, “Sakin olun.” Ahmet Türk’e yumruk atacaksınız Kürt halkına vurur gibi, “Sakin olun.”

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) –  Polisleri kim öldürüyor, polisleri? Askerleri kim öldürüyor?

HASİP KAPLAN (Devamla) – Siz öyle yaparsanız, sakin olacak bir güç karşınızda göremeyeceksiniz. Sizin anladığınız dil neyse o dilde konuşmaya devam edeceğiz; bunu bilesiniz, bunu bilesiniz. (BDP sıralarından alkışlar)

MUSTAFA KABAKCI (Konya) – O tehditleri çok duyduk.

BAŞKAN –  Teşekkür ediyorum.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve arkadaşlarının 2012 nevruzunda güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanmasının araştırılması amacıyla vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 27/3/2012 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin BDP Grubu önerisi (Devam)

BAŞKAN – Önerinin lehinde söz isteyen Sezgin Tanrıkulu, İstanbul milletvekili.

Buyurun Sayın Tanrıkulu. (CHP sıralarından alkışlar)

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; “nevroz…”

(MHP ve BDP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, başlayabilir miyim?

BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, buyurun, yeniden başlatıyorum.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın milletvekilleri, gerçekten bu tablo “nevroz”un anlamı olan barış, kardeşlik, dostluk, yeniden doğuşun anlamına uygun düşen bir tablo değil. Zira “nevroz” dünyanın bayramıdır. “Nevroz” yerin, göğün, güneşin sevinç günüdür. “Nevroz”  kardeşliktir, barıştır. “Nevroz” Orta Doğu halklarının, Kafkas halklarının, dünya halklarının ortak bayramıdır ve her halk kendi mitolojisine uygun kutlar. Bu bayramı da, yasakladığınız bayramı da Kürtler, bu cumhuriyetin yurttaşları, mitolojisine uygun olarak bir direniş, özgürlük ve barış bayramı olarak kutlarlar. Zalim İmparator Dahhâk’ın zulmüne karşı, Kava adlı demircinin önderliğinde zulme karşı direnişin günüdür aynı zamanda “nevroz.” Belki bu anlam sizi çok fazla ilgilendirmiyor ama “nevroz”un bu anlamı da var. Her halk, kendi mitolojisine uygun bir biçimde kutlamaktadır.

Biraz önce AKP Grubu adına konuşan Sayın Milletvekilini dinledim burada, 90’lı yıllarda valiydi, Emniyet Genel Müdürüydü ama aynı zihniyetle burada konuşmaya devam etti.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Bravo! 

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) - Bu zihin dünyasıyla, demokrasi dışı anlayışla Türkiye artık yönetilemiyor, 90’larda da yönetilemedi, şimdi de yönetilemiyor.

Değerli arkadaşlar, 90’larda da bu yasaklar vardı. 90’larda da Diyarbakır’da, bölgede, İstanbul’da bu bayram aynen bu şekilde yasaklanıyordu, şimdi de yasaklanıyor. Bize korku dünyasını göstererek bizi demokrasiden uzaklaştıramazsınız. “Bildiğiniz gibi değil” gibi kavramları kullanarak yasaklamaların arkasına sığınamazsınız. Bu bayram son on iki yıldır, 21 Mart, daha önceki günlerde de kutlanmıştır, sonraki günlerde de kutlanmıştır ama devlet, hükûmet önlemini almıştır, genellikle de yaygın şiddet eylemi olmamıştır, terör eylemi olmamıştır. Ama bu bayramı siz, maalesef, uygulamaya çalıştığınız güvenlik konseptinin bir parçası olarak yasaklama anlayışına gittiniz. Doğru da yapmadınız ve Türkiye’yi başka bir kopuş noktasına getirdiniz.

Değerli arkadaşlar, AKP’li değerli milletvekilleri; şunun farkında değilsiniz, gerçekten farkında değilsiniz: Milletvekilleriniz doğuya, güneydoğuya gidiyor ama halkla bir bağları yok, insanların ne yaşadıklarının farkında değil, nasıl bir duygusal kopuş yaşadıklarının farkında değil. Elinizde istatistikler var, daha yeni, çok yeni yapılan anketler var. Bu anketlerin sonuçlarına bakarsanız kopuşun 90’lı yıllardan çok daha ağır bir tablosunu görürsünüz. Dolayısıyla, bu tür yasaklarla bir sonuç alınamadığı görülmüştür, yasaklamalarla yeni güvenlik konseptini de başarılı kılamazsınız.

Değerli arkadaşlar, üç önemli şey oldu yakın zamanda. Bu güvenlik konseptini yeniden yürürlüğe sokacağınızı cesaretle ortaya koyamadınız. Ne yaptınız? Ankara’dan 2 gazete temsilcisine ilk önce sızdırdınız, bunun üzerinden tartışmaya başladınız. Ne oldu ama? Bu güvenlik konseptinin aynı eğitim yasası gibi, Bakanlar Kurulunda tartışılmadığı ortaya çıktı. Sayın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bu konseptten, bu projeden haberi olmadığını açıkladı, başka bir milletvekiliniz başka bir şey söyledi. Sizleri buradan gerçekten bir milletvekili olarak uyarıyorum, uyarı görevimi yapıyorum: Siz Türkiye’yi kutuplaşmaya, Türkiye’yi ayrıştırmaya ve bu öfke dilini kullanarak da… Sayın Başbakan bu öfke dilini de kullanarak Türkiye’yi ayrıştırmaktadır, bundan vazgeçmelisiniz.

Değerli arkadaşlar, Cizre’de ölen, yaşamını yitiren polis memuru, İstanbul’da yaşamını yitiren sivil yurttaş, birçok şiddete maruz kalan insanlar, hepsine, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu da buradan ifade ediyorum ama bu kavramlarla insanları korkutamazsınız artık. 2012 yılındayız, bunun arkasına sığınarak demokrasi dışı davranamazsınız.

Bir taraftan milletvekilleri hapiste, ona ses çıkarmayan bir Meclis Başkanı var ve bir Meclis tablosu var, bu iradesine sahip çıkmayan bir Meclis var; diğer taraftan komisyonlarda milletvekilleri tekmeleniyor, “Geçmiş olsun” demeyen bir Meclis Başkanı var; diğer taraftan polis tarafından tartaklanan, gözü morartılan milletvekili var. Sayın Ahmet Türk’ün gözü morarmıştır ama aynı zamanda Türkiye’de demokrasi morarmıştır; bunun farkında değilsiniz, Türkiye'nin demokrasisini morarttınız o yumrukla. (BDP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, çok mu zor? Aradan beş altı günlük bir zaman geçti. Valiniz yok mu? İstihbaratınız yok mu? O polis memurunu ortaya çıkartıp, özür diletip açığa almak çok mu zor? O yumruk -sizlere söylüyorum- Türkiye’de kopuşun yumruğu olmuştur insanların yüreğinde, insanların zihninde; bunun farkında değilsiniz.

Dolayısıyla, şiddete son vermek için gelin bu Meclisi kullanalım. Çözümü başka yerlerde aramayın, çözümü dışarıda aramayın, bu Mecliste bir irade var. Eğer yüreğiniz varsa, sızdırmadan sağa sola, güvenlikçi politikalarınızı değil ama özgürlüğü esas alan, adaleti esas alan, demokrasiyi esas alan, insan haklarını esas alan, yurttaşları esas alan, eşitliği esas alan projelerinizi getirin, burada bir masa etrafında oturalım konuşalım. (CHP sıralarından alkışlar) Ama ne yapıyorsunuz? İlk önce güvenlik eksenli politikalarınızı bir yerlerde pişirtiyorsunuz, daha sonra kokmuş, yenmez politikalarınızı halka yedirmeye çalışıyorsunuz.

Değerli arkadaşlar, köprünün altından çok su geçti, 90’lı yıllarda değiliz, yirmi yılın travması var insanların omzunda ama sizin üzerinizde hiçbir yük yok. Peşin satan tüccar gibi burada oturuyorsunuz; peşin satan tüccar gibi ayak ayak üstüne atmışsınız, burada oturuyorsunuz; halkın yaşadıklarından, zulümden, zorbalıktan, işkenceden hiç haberiniz yok. Biraz önce Sayın Milletvekili gelmiş, burada, aynen 90’lı yılların bakanı gibi -o zaman da valiydi- onun gibi konuşuyor. Bu kadar zulmü savunamazsınız; burada savunacağınız halktır, insanlardır, yurttaşlardır. Bunları savunacaksınız, bunları!

Soruyorum size…

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Sizden fazla savunuyoruz.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) – Size, size soruyorum: Dün, daha dün Fenerbahçeli taraftarlardan ne istiyorsunuz? Hadi Kürtlerden istiyorsunuz, işçilerden istiyorsunuz, yoksullardan istiyorsunuz, Fenerbahçeli taraftardan ne istiyorsunuz? Polislerinizin copunu görmediniz mi? On üç yaşındaki genç kızın ayağını kim kırdı dün? Bu taraftarlardan ne istiyorsunuz? Anladık, güneydoğuyu atmışsınız bir tarafa, onlardan ne istiyorsunuz? Zulmünüz her yerde ama bu zulmünüzle, bu baskınızla insanlarla baş edemezsiniz. Dolayısıyla, demokrasiyi esas alan, insan haklarını esas alan, özgürlüğü esas alan, adaleti esas alan bir projeyi buraya getirmek zorundasınız.

“Köprüden sonra son çıkış.” demiştim bundan iki yıl önce yazdığım yazıda, oraya doğru hızla gidiyorsunuz, hızla. 2009’un 8’inci ayında başlattığınız projenizin boş olduğu ortaya çıktı, şimdi başka bir adla bunu yeniden bu halka yutturmak istiyorsunuz.

Değerli arkadaşlar, gelin masaya. Seçimden önce söylediğimiz bütün sözlerimizin arkasındayız. Bu mesele Türkiye'nin meselesidir; bu meseleyi yasaklarla çözemezsiniz, bu meseleyi zulümle çözemezsiniz, bu meseleyi insanları öldürmekle çözemezsiniz, bu mesele daha fazla kan götürmez.

O nedenle, cesaretiniz varsa gelirsiniz, burada, Mecliste -dört tane Meclis grubu var- Mecliste olmayan insanlarla beraber burada otururuz, bu meseleyi bu Meclisin vakarına yakışır bir şekilde çözmek için adım atarız. O nedenle, çok uzağa gitmeye gerek yok. Ben burada tekrar sizi çözüme davet ediyorum, bu Meclis çatısı altında çözüme davet ediyorum.

Önerilerimizi söyledik. Buyurun, burada bir komisyon kuralım. Bir komisyon kuralım, beraber bir program yapalım, kendi programlarımızı ortaklaştıralım, dilimizi ortaklaştıralım. Bu mesele sadece Hükûmetin meselesi değil, AKP’nin meselesi değil, BDP’nin meselesi değil, MHP’nin meselesi değil, bizim de meselemiz değil, hepimizin ortak meselesidir. Eğer bunu bir ortak iradeyle burada çözemezsek başkaları çözecek, başka biçimde çözecek.

O nedenle, son kez burada uyarımı yapıyorum, demokrasiyi esas alan bir projeyi ortaya koyalım,  beraber koyalım ve bu meseleyi çözelim.

Tekrar saygılar sunuyorum.

Teşekkür ederim. (CHP ve BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN  - Teşekkür ediyorum Sayın Tanrıkulu.

Öneri aleyhinde söz isteyen Nurdan Şanlı, Ankara Milletvekili.

Buyurun Sayın Şanlı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

NURDAN ŞANLI (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun grup önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum.

Ülkemizi ve öğrencilerimizi yakından ilgilendiren, toplumdaki her bireyi yapabileceği işlerde değerlendirerek ve üretime dâhil ederek uluslararası rekabet gücümüzü en üst noktaya taşımakta destek olacak, öğrencilerin becerilerini geliştirecek, sosyalleşmelerini sağlayacak, eğitim süreçlerinde özgür karar verme fırsatına sahip olmalarını amaçlayan İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile memurlarımızın maaş zamları ve “2/B yasası” diye bilinen Hazine ve Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı, Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı olmak üzere…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yanlış kâğıtları okuyorsunuz.

NURDAN ŞANLI (Devamla) - …sırasına göre gündeme alınarak görüşülmesinin gerekliliği ve önceliği için BDP grup önerisinin aleyhinde olduğumuzu belirtiyor, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ADİL KURT (Hakkâri) – Yanlış metin getirmişsiniz.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Biraz daha uzun konuşsaydınız, sekiz dakikanız vardı daha.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…

III.-YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Öyle mi? Yapalım.

Yoklama talebi var, yerine getireceğim.

Sayın İnce, Sayın Tanrıkulu, Sayın Tezcan, Sayın Çınar, Sayın Tanal, Sayın Işık, Sayın Yıldız, Sayın Ağbaba, Sayın Özkan, Sayın Kuşoğlu, Sayın Toprak, Sayın Aksünger, Sayın Ören, Sayın Öner, Sayın Tayan, Sayın Özgümüş, Sayın Özel, Sayın Öztürk, Sayın Yılmaz, Sayın Gök.

Evet, üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve arkadaşlarının 2012 nevruzunda güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanmasının araştırılması amacıyla vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 27/3/2012 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin BDP Grubu önerisi (Devam)

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Öneri kabul edilmemiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Okutuyorum:

2.- Şehit yakınları ve gazilerin sorunları ve çözüm yollarını tespit etmek; şehit aileleri ve gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırması önergelerinin, Genel Kurulun 27/3/2012 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi

                                                                                                                        27.03.2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu'nun 27.03.2012 Salı günü (bugün) yaptığı toplantısında, Siyasi Parti Grupları arasında oybirliği sağlanamadığından Grubumuzun aşağıdaki önerisini İçtüzüğün 19 uncu Maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                            Mehmet Şandır

                                                                                                                  Mersin

                                                                                                   MHP Grup Başkan Vekili

Öneri:

20.10.2011 tarih ve 450 sayı ile TBMM Başkanlığına verdiğimiz, "Şehit yakınları ve Gazilerin sorunları ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla ve 27.10.2011 tarih ve 619 sayı ile Şehit Aileleri ve Gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla" verdiğimiz Meclis Araştırma önergelerimizin 27.03.2012 Salı günü (bugün) Genel Kurulda okunarak görüşmelerinin bugünkü Birleşiminde yapılmasını arz ederim.

BAŞKAN – Öneri lehinde söz isteyen Nevzat Korkmaz, Isparta Milletvekili.

Buyurun Sayın Korkmaz. (MHP sıralarından alkışlar)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisinin grup önerisi üzerinde görüşlerimizi açıklamak üzere söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerimin başında, Allah yolunda, vatanı, milleti ve ay yıldızlı al bayrağı uğrunda aziz canlarını vatanına bağışlamış şehitlerimizi rahmet ve şükranla bir kez daha anıyoruz, yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kahraman gazilerimize de saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz.

Değerli milletvekilleri, şehitlerimizin defnedildiği yer sadece aziz vatan toprağı değil…

BAŞKAN – Sayın Korkmaz, bir saniye…

Sayın milletvekilleri, Genel Kurulda uğultu var, Sayın Hatibin konuşması anlaşılamamakta.

Buyurun Sayın Korkmaz.

S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) – Şehitlerimizin defnedildiği yer sadece aziz vatan toprağı değil, milletin sinesidir. Bu millet, Allah’a şükürler olsun ki inancını yaşıyor, ibadetini beş vakit okunan ezanların çağrısıyla yapabiliyor, hür ve bağımsız nefes alabiliyor ise unutmayalım ki birileri nefes almaktan bizler için vazgeçtikleri içindir. Aziz canlarını bizler bu memlekette özgürce yaşayalım diye vakfeden bu kardeşlerimizin…

 OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, lütfen AKP Grubuna… Şehitlerimizin bir meselesini dile getiriyoruz, Grubumuza saygıları yoksa, hiç olmazsa şehitlerimize saygıya istinaden, lütfen.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Korkmaz.

S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) – Evet, bu meseleye sahip çıkmak, onları kucaklamak hepimizin boynunun borcudur, şerefidir, onurudur. Bu millet bugünlere nasıl geldi, her türlü melanet ve kahpece tuzakları nasıl aştı? Bunun üzerine kafa yormayan insanın vatan ve millet sevgisinden şüphe etmek lazımdır. Bastığımız yerleri toprak diyerek geçmediğimiz, altında binlerce kefensiz yatanı mübarek bildiğimiz, şehit nesli olduğumuzu unutmadığımız için değil mi?

Şükürler olsun ki Anadolu coğrafyası, elleri öpülesi şehitlerimiz ve gazilerimizin yüzü suyu hürmetine, onların hikmet ve himmetleriyle, karşılıksız adanmışlıklarıyla vatanlaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, bu sorumluluk ve bilinçle her zaman şehidine sahip çıkmıştır, her zaman bir kale gibi, şehadet kurumuna yönelik emperyalist Haçlı artığı taarruzlara set çekmiştir. Bu  hassasiyetini  ve  şüheda  sevgi  ve  hürmetini yüce dininden -Kur'an-ı azîm-üş-şânda işaret buyrulduğu gibi- vatan sevgisinden alan ülkücüleri şehidi istismar etmekle suçlayan zihniyet, bu çarpık düşüncesinden bir an önce uzaklaşmalı, şayet kendisinde bir eksiklik görüyor ise Milliyetçi Hareket Partisinden daha fazla şüheda kurumuna hürmeti kutsileştirmeli ve şehitlere sahip çıkmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, şehidine hürmeti ve şehidine son vazifesini nasıl göstereceğini 1,5 milyon Müslüman’ı katleden Amerikan askerlerinin “Memleketlerine sağ salim dönmesi için  dua ediyorum.” diyen bir zihniyetten öğrenecek değildir.

Sayın Başbakan işgalci Amerikan askerlerine siyasi rant hesabıyla bu mesajları gönderirken, Irak’ta tecavüze uğrayan binlerce Müslüman kadın bu tecavüzden peydahlanan çocuklarını doğurmamak için intihar ediyordu. Yarın bunun mahkemei kübrada nasıl hesabını vereceksiniz? Yanı başımızdaki katliama sırtınızı dönüp görmezlikten gelirken, hatta kanlı projenin eş başkanlığını yaparken yarın ruzi mahşerde nasıl hesaptan kurtulacaksınız? Şehitlerimize “kelle”, eli kanlı teröristbaşına da  “sayın” derken hadi mahcubiyet duymadınız; “Kanımız aksa da zafer İslamın olacaktır.” diyen ülkücü hareketin hassasiyetleriyle alay ederken hadi yüzünüz kızarmadı; bayrak elde, kelimeişehadet dilde toprağa düşen Mehmetçiklerimizi bu vatana ağız dolusu küfreden, bu vatana isyan eden insan müsveddeleriyle aynı kefeye koyarken de mi utanmıyorsunuz?

Allah’a şükürler olsun ki Milliyetçi Hareket Partisinin onlarca yıllık sicilinde şehitliğe hürmetsizlik anlamına gelecek kötü bir söz, kötü bir eylem bulamazsınız. Milliyetçi Hareket Partisine bu konuda laf söylerken Sayın Başbakan ve şürekâsının ağzını yıkaması lazımdır.

Değerli milletvekilleri, bu ülke insanını yani biz Müslümanları bir Müslüman ülkeyle, Suriye ile çatışmanın eşiğine getirdiniz. Yarın ortaya çıkacak spekülasyonların önünü kesmek için şimdiden şehadet kurumunu sulandırarak içini boşaltmak gibi tehlikeli atraksiyonlar sergilemeye başladınız. Şehit yakınları ve gazilerimizin özlük haklarıyla ilgili 20 maddelik bir çalışma hazırladığınızı ve bu insanlarımıza geniş imkânlar getireceğinizi iddia ediyorsunuz. Hiç şüpheniz olmasın ki bu fedakâr insanlarımız için iyi olan, güzel olan ne gibi bir değişiklik varsa sonuna kadar destek olacağız ancak ilk incelemelerde gördüğümüz kadarıyla, eski söylemlerin tekrarı, kısmi, lokal tamiratından başka bir şey değil AKP’nin çalışması.

Devletimiz, şehit yakınlarını, gazilerini kucaklamaya, onlara müşfik ve cömert davranmaya muktedirdir. Bedelsiz fedakârlıklarının karşılığı, bu ülkenin imkânlarından gıdım gıdım faydalanmak olmamalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak diyoruz ki gelin, aşağıdaki değişiklikleri hemen yapalım. Bunun onuru, şerefi de sizin olsun; yeter ki gelin, bu sorunları çözelim.

1) Şehit ve gazi çocuklarının, anne ve babalarının mesleklerini icra etmeleri hâlinde -gerekli şartları haiz olanların- bu mesleklere sınavsız girmelerinin önünü açalım.

2) İnsan onuruna yakışır, her şeyden önce Türk devletine yakışır bir maddi destek verilmesi ve sosyal konutlardan ücretsiz faydalanmasını temin edelim.

3) Gazi ve şehit yakınları öncelikli olarak işe yerleştirilmelidir.

4) Şehit ve gazi çocuklarının eğitim masrafları devletçe karşılanmalıdır, üniversiteye girişlerinde kontenjan tanınmalıdır.

5) Harp malullerinin faizsiz konut kredisinden istifadesinde başlangıç tarihi on yıl geriye çekilmelidir. Bu kredilerden sadece şehit eşleri değil, şehit anne ve babaları da istifade etmelidir.

6) Şehit ailelerine tanınan işe yerleştirme hakkı 2 kişiyle sınırlandırılmamalı, ihtiyaç sahibi olması dikkate alınarak daha esnek bir istihdam politikası kabul edilmelidir.

Ülkemizde şehit çocuğu sayısı 1.500 civarındadır, çalışabilecek yaşta olanlar ise 750 kişi kadardır. Devlet 750 kişiyi işe almakla batmaz, bunda tasarruf olmaz, aksine, bu insanlara sahip çıkmakla ülke vatanlaşır.

Değerli milletvekilleri, “şehitlik” tanımını genişletme, Uludere’de ölenler ile Hrant Dink gibi sivilleri de “şehit” kapsamına alma çalışmaları Sayın Fatma Şahin tarafından kamuoyuna deklare edilmiştir ancak unutmayınız ki şehitlik dinî bir kavramdır, ölçüsü yüce Kitabımızda zikredilmiştir. Ortada ilahî bir buyruk var iken kimlerin şehit sayılacağıyla ilgili yeni tanımlamalara girmek herhâlde hiç kimsenin haddi olmasa gerektir ancak bilinen bir şey var ki her hâl ve şartta, vefat eden birisinin şehit olması için, Müslüman olması şarttır.

Yüce Allah’ın isimlerinden birisi olan “şehit”, “ölmeyen, diri” demektir ve onlar, münkirler için peygamberlerle birlikte şahitlik yapacaklardır. Bu bakımdan, Allah’a teslim olmamış birinin şehit sayılması, hele hele vatan, millet uğrunda şehit olanların bir kısım teröristlerle aynı kefeye konulması şirktir, Allah’a ve onun dinine hürmetsizliktir.

Hükûmetin yaptığı, Kur'an’da zikredilen ölçütler dışında başka ölçütler getirme gayretleri, yönetimin hatalarından kaynaklanan sonuçları ortadan kaldırmak için ortaya koyduğu siyasi rüşvetten başka bir şey değildir. Açıktır ki rahmani kılığa girmiş siyasi nifak, dinimizi, diyanetimizi ve kutsallarımızı yıpratmaktan ve çarpıtmaktan en ufak bir çekinme ve hicap duymamaktadır. Yazıklar olsun!

Değerli milletvekilleri, bu milletin mukaddesatı hepimizindir, hepimizin olmalıdır. Bunları tartışmaya açmanın kimseye faydası yoktur. Bu zararlı çabalardan bir an önce vazgeçilmeli, şüheda kurumuna hep birlikte sahip çıkılmalıdır. Şehit yakınları ve gazilerimiz için yapılacaklar bellidir. Siyaset üstü olan bu mevzuda, gelin devletimizin yüzünü ağartacak çalışmalar yapalım. Öncelikle de grup önerimize destek verin, ortak bir çalışma yapalım diyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Korkmaz.

Öneri aleyhinde söz isteyen Fatoş Gürkan, Adana Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

FATOŞ GÜRKAN (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şehit aileleri ve gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi aleyhinde söz almış bulunmaktayım. Bizi izleyen aziz milletimizi ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, toprağı, bayrağı, milleti için gözünü kırpmadan mücadele eden, canını veren, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.

Şehitlerimizin ölüler olmadığına, onların diri olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Güzel vatanımız, hiç kuşkusuz, aziz şehitlerimizin yüzü suyu hürmetiyle, onların hatırasıyla huzur ve emniyet içindedir. Bu topraklar üzerindeki varlığımız, Allah’ın bize nimeti, ardından da aziz şehitlerimizin bize mirasıdır. Elbette şehitlerimizi ebediyen hatırlayacak, ebediyen onlara minnet duygularımızı ifade edecek, onların mirasına da aynı şekilde sahip çıkacağız. Şehitlerimizden devraldığımız kutsal emaneti gelecek nesillere inşallah çok daha güçlü, müreffeh, huzurlu şekilde devredeceğiz.

Ben de bir şehit torunuyum. Annemin dedesi binlerce vatan evladı gibi Çanakkale’de şehit oldu. Hem milletvekilliğim öncesi hem de daha sonra şehit yakınlarımızın sorunlarıyla yakından ilgilenen biriyim. Yine, gazilerimizin sorunlarıyla da uzun bir süredir ilgilenmekteyim.

AK PARTİ iktidarları döneminde şehit yakınlarımız ve gazilerle ilgili önemli çalışmalar yapıldı. Elbette dünyalar da bağışlansa, şehit olmuş bir ailenin evladı geri gelmeyecek. Gazimizin hiçbir uzvunu, ne bedel verirsek verelim, yerine getirmemiz mümkün değil. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz, milletçe, hepimizin üzerinde kutsal bir emanettir. Vatanları için canını feda etmiş şehitlerimizin yakınlarına, vatanları için fedakârlıkta bulunmuş gazilerimize sahip çıkmak hepimizin en önemli ve öncelikli vazifesidir.

Daha önce şahsım tarafından şehit yakınlarımız ve gazilerimizin haklarında iyileştirmeler yapılmasıyla ilgili  kanun tekliflerim olmuştu. Bu tekliflerimden birisi, terör kapsamında şehit olan er ve erbaşların yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilmesi ile ilgiliydi. İkinci kanun teklifim, şehit yakınlarımıza muhtaçlık durumuna bakılmaksızın maaş verilmesi ve görev şehitlerinin haklarında iyileştirmeler yapılmasıyla ilgiliydi.

Sayın Başbakanımızın 21 Mart Çarşamba günkü AK PARTİ  grup toplantısında açıklamış olduğu üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı şehit yakınları ve gazilerle ilgili daire başkanlığının da üzerinde önemle çalıştığı şehit haklarının düzenlenmesi ve ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı önümüzdeki günlerde komisyonda görüşülüp, daha sonra Meclis Genel Kurulumuzda görüşmeleri tamamlanarak en kısa sürede yasalaşacaktır.

Hazırlanan kanun tasarısında neler var, bir bakalım:

Şehit yakınları ve gazilere yapılacak gayrimenkul hibelerine muafiyet getirilmekte ve bu hibelerin vergi matrahından düşürülmesi sağlanmaktadır.

Şehit ve gazilerimizin tüm çocukları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak ve bu haktan yararlanmak için artık sosyal güvence şartı aranmayacaktır.

Bürokratik engellerin kaldırılması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız yönetmelik çıkarma yetkisi almıştır.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında er ve erbaş ile geçici köy korucularının da artık faizsiz konut kredisi imkânından yararlanmalarının önü açılmaktadır.

2008 yılının Ekim ayından sonraki harp malullerinin de faizsiz konut kredisi imkânından yararlanmalarının önü açılmaktadır. 2008 yılının Ekim ayından sonraki harp malullerinin de faizsiz konut kredisinden yararlanmaları sağlanmaktadır.

Malul olan gazilerimize sağlanan bakım desteği köy korucuları ve sivil vatandaşları da kapsayacak şekilde genişletilmektedir. Bakım desteği 1 asgari ücret tutarından 2 asgari ücret tutarına çıkarılmaktadır.

Terörle mücadele görevlerini ifa ederken yaralanan kamu çalışanı ve sivillerin malullükleri kesinleşinceye kadar her türlü sağlık ve tedavi hizmetleri artık hiçbir katılım payı alınmaksızın yapılacaktır.

Terörle mücadele esnasında yaralanan ve tedavisi devam eden personele bir yıl süreyle ödenen özel harekât ve operasyon tazminatının ödeme süresi on iki aydan yirmi dört aya çıkarılmaktadır.

Terörle mücadele görevi sırasında olmasa bile, görevleri esnasında yaralanan, bakıma muhtaç olan vazife harp malulleriyle köy korucuları da artık ihtiyaç duydukları her türlü iyileştirici, rehabilite edici araç ve gereçlerden veya araç gereçlerin temininde katkı payı ödemeyeceklerdir.

Şehit ve gazi sayılma kapsamı da genişletilmektedir.

Terör olayları sebebiyle göreve gidiş dönüşler esnasında meydana gelen kazalar sonucu yaralanan, sakatlanan ve hayatını kaybedenler kanun kapsamına alınmaktadır.

Trafik ve yol güvenliği ile tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerinde görevliyken meydana gelen olaylar aynı şekilde bu kapsama alınmaktadır.

Polis okulları ve askerî okullarda okumaya hak kazanıp geçici kaydı yapılan veya yaşları on sekizin altında olan öğrenciler de aynı şekilde bu kapsama alınmaktadır.

Yine önemli bir düzenleme, terör eylemlerinde hayatını kaybeden siviller de şehit kapsamına alınmaktadır. Terör sebebiyle hayatını kaybeden ya da malul olan sivillere ve yakınlarına tazminatın yanında aylık da bağlanacaktır.

Mevcut durumda terör şehidinin ailesinden birine veya eşine veya çocuğuna bir istihdam hakkı tanınıyordu. Yeni düzenlemeyle -bu, tabii, henüz anlaşılamadı toplum tarafından da- ikinci istihdam hakkı da veriliyor. İstihdamın biri terör şehidi olan şehidimizin anne, baba veya kardeşlerinden birine, bir ikincisi de eşine, varsa çocuğuna, çocuğu küçükse büyümesi hâlinde ileride yine çocuğuna verilecek.

Anne-babaya ödenen maaşta hâlihazırda malullük ve muhtaçlık şartı aranıyor ama artık bu ortadan kaldırılıyor. Artık, anne babalara maaş bağlanması için malullük ve muhtaçlık şartı aranmayacak, muhtaçlık belgesi de artık istenmeyecek. Allah, tabii hiç kimseye evlat acısı, eşini, babasını, evladını kaybetme acısı yaşatmasın.

Bütün bu düzenlemelerin tüm şehit yakınlarımıza, gazilerimize hayırlı olmasını diliyor ve bize emanet bıraktıkları bu mukaddes vatan için şükranlarımızı sunuyoruz. Onlara layık olmak için var gücümüzle çalışacağımızı da ayrıca belirtmek istiyorum.

Kısaca izah etmeye çalıştığım, şehit yakınları ve gazilerle ilgili kanun tasarısı, yakın bir zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilgili komisyonlarına gelecek ve detaylı olarak bu komisyonlarda görüşülecek. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki parti gruplarının Meclisteki her komisyonda görevli milletvekilleri var. Kaldı ki her parti grubu veya milletvekili komisyon çalışmaları sırasında bu komisyonlara taleplerini de dile getirerek katkı koyabilirler.

Şehit yakınları ve gazilerin sorunları ve çözüm yolları ile ilgili çalışmalar, kanunlaşma aşamasında iken yeni bir Meclis araştırması açılması talebinin bu aşamada yerinde olmadığı yönündeki kanaatimi bildirmek istiyorum.

Bu aşamada böyle bir Meclis araştırmasının yerinde olmadığı yönündeki kanaatimi bildirir, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Gürkan.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Çalışmanız eksik Fatoş Hanım, gelin eksikleri tamamlayalım.

OKTAY VURAL (İzmir) – Niye gazilerin sorunlarını araştırmaktan kaçıyorsunuz, ne olur yani araştırsanız?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Çözüyoruz işte.

BAŞKAN – Önerinin lehinde söz isteyen Ahmet Toptaş, Afyonkarahisar Milletvekili.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisinin, şehit yakınlarının ve gazilerimizin yaşam koşullarının düzeltilmesiyle ilgili Meclis araştırması önergesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi bu vesileyle saygılarımla selamlarım.

Yine, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve o günden bugüne vermiş olduğumuz şehitlerimize -bundan sonra inşallah yeni şehitler vermeyeceğimizi düşünerek- Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum; gazilerimize de acil şifalar diliyorum.

Benim ailemden de Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında, ondan önce, onlarca şehit verilmiş. Arabistan’da, Yemen çöllerinde verilen bu şehitlerin hangi topraklarda gömüldüğünü bile bilmiyoruz. Bunu, yakında Suriye konusunda Sayın Başbakanın gidişini iyi görmediğim için, hangi topraklarda yattığını bilmediğimiz şehitler vermemek için hatırlatmak istiyorum size. Benim babam Kore cephesine gönderilmiş değerli arkadaşlar, ki Kore cephesine gönderildiği zaman henüz Meclisten asker gönderme yasası çıkmamıştı, askerlerimiz Kore’ye vardıktan sonra bu yasa çıkarılmıştı. Kore’ye giderken törenlerle uğurlanmış, dönüşte gazi olarak törenlerle karşılanmış ancak karşılandıktan sonra ne arayan olmuş ne soran. Bu ülkede karnını doyuramadığı için, arayan soranı olmadığı için turist olarak o sınırdan bu sınıra, hatta tünellerden gazete kâğıtlarının ışıttığı ışıklarla geçerek Fransa’ya kadar gitmiş karnını doyurmak için. Kore’ye giderken kınalı kuzular gibi uğurlanan, geldiğinde törenler yapılan binlerden biri olan, ne aranan ne sorulan bir babanın çocuğu olarak o acıyı, o gazilerin acısını en iyi bilenlerden birisiyim. Şimdi, aynı şekilde Suriye’ye, Meclise bile haber verilmeden asker gönderilmesi gibi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu yeniden belirtmek istiyorum.

Değerli arkadaşlar, bu ülkenin varlığı, birliği ve dirliği için toprağa düşen, şehadet mertebesine ulaşan binlerce şehidimiz var. Onların bize emanet bıraktığı çocukları, eşleri, anaları, babaları var. Bizim aramızda, birlikte yaşadığımız ve çoğu kez farkına bile varmadığımız malul gazilerimiz var. Onlar da bu ülkenin varlığı, birliği ve bütünlüğü için kollarını, bacaklarını, gözlerini gözlerini kırpmadan verdiler. Öğretmenlerimiz, ülkenin en ücra köşelerinde -aydınlanmayı götürmek için gittiklerinde- insan olmaktan ve aydınlanmış nesiller yetiştirmekten başka bir düşüncesi olmadığı hâlde, sadece bu ülkenin insanlarına hizmet etme kaygısıyla oralarda çalışırken şehit oldular, gazi oldular, kaçırıldılar. Sağlık hizmeti götürenler, mühendislik hizmeti götürenler, baraj yapan işçiler, petrol çıkaran işçiler öldüler, yaralandılar ve kaçırıldılar. Sadece bu ülkeye hizmet çabasıyla oralardaydılar, başka hiçbir kaygıları yoktu. Bunlar, bizim için, bu ülke için öldüler, gazi oldular. Biz onlar için ne yaptık? Onlar, kendileri toprağa düşerken ardına bakmadan gittiler, giderken ”Benim geride bıraktıklarım yurduma emanettir, onlar en iyi şekilde bu ülkenin kaynaklarından yararlanacaklar, mağdur edilmeyecekler ve babalarının ya da annelerinin şehadetini şerefle taşıyacaklar.” diye düşündüler. Gazilerimiz, şanlarına yaraşır bir yaşam standardında yaşayacaklarına inanarak, göz kırpmadan gözünü, kolunu, bacağını verdiler.

Biz, üzerimize düşeni yapabildik mi? Yoksul ana “Bir çocuğum şehit oldu, öbür oğlum da bu vatana feda olsun.” dedi. Duyduk mu feryadını? Onun çocuğu, bedel ödeyenlerin çocuğundan daha az mı değerliydi? Onun çocuğu, yurt dışında gösterilip üç hafta askerlik yapanlardan daha mı az değerliydi? Hayır, onun çocuğu, belki hepsinden daha değerliydi çünkü bazıları “her şey para için” derken, o “her şey vatan için” dedi ve ikinci çocuğunu da bu ülkenin varlığı, dirliği ve birliği için al bayrağa sarıp göndermek istedi.

Değerli arkadaşlarım, şehitlerimizin bize emanet bıraktıkları yakınlarının çok ciddi sorunları var, gazilerimizin çok ciddi sorunları var. Yıllardan beri bu sorunları dile getirmeye çalıştılar ama duyan olmadı. AKP İktidarı on yıldır iktidarda, on  yıldır da bu sorunlar, her zaman, şehit aileleri ve gaziler tarafından dile getirilir oldu ama bir tek gün bunlara ilişkin doğru düzgün bir çözüm getirilmedi. Ne bunların yaşam standartlarını yükseltmek ne de bunların kendi şanlarına yakışır, bize emanet ettikleri ailelerinin onların şanlarına yakışır şekilde yaşamalarını sağlayacak, yaşam standartları verecek bir çalışma yapıldı. Geçen aralık ayında ve ocak ayında, şahsen grubumla birlikte çalışarak, on bir ayrı yasada, şehit aileleri ve gazilerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve onların mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili yasa düzenlemesi için teklif verdim. Ne zaman ki Afganistan’da 12 askerimiz şehit oldu, geldi ve ardından 6 polisimiz şehit oldu, Sayın Başbakanın aklına… Bu şehitlerle ilgili “Toplumun ruhsal dünyasını nasıl ele geçirebilirim?” düşüncesiyle, şehit ailelerinin ve yakınlarının yaşam koşullarının düzeltilmesiyle ilgili bir grup konuşması yapıldı. Bu grup konuşmasını yaptığında Sayın Başbakanın topluma önerdiği, şehitlerin yakınlarının ve gazilerin yaşam koşullarının düzeltilmesiyle ilgili tekliflerin on bir adet yasada yapılacak değişiklikle önerilmesi tarafımızdan yapılmıştı. Yani burada söylenenlerin, biraz önce AKP Grubu adına konuşan arkadaşımın söylediklerinin tümünü biz daha aralık ayında öneri olarak sunmuştuk. O zaman dikkate alınmadı, Meclis gündemine bile getirilmedi ama toplum ne zaman şehitlerle karşılaşınca ve şehitlerin acısı bütün ülkeyi sarınca, bundan yararlanmak için şehit yakınlarıyla ilgili böyle bir düzenlemenin yapılacağı gündeme getirildi.

Böyle bile olmuş olsa, biz, şehitlerimizin yakınlarının yaşam koşullarının düzeltilmesi, gazilerimizin yaşam koşullarının düzeltilmesi ve yaşam standartlarının artırılması konusunda getirilen bütün düzenlemelerden yanayız. Elimizden gelen bütün katkıyı yapmaya çalışacağız ancak Sayın Başbakan bunu grupta söyledi fakat yasa gelir mi gelmez mi bilemem çünkü hangi gün hangi yasayı getirecekleri, hangi gün gündemlerine neyi alacakları belli değil. Önümüzde bir Suriye tehlikesi var. Eğer bu tehlikeyi göz önüne alarak filan getirecek olurlarsa, toplumu o yöne yönlendirmek için, bilemiyorum ama ben Sayın Başbakanın bu konudaki düzenlemeyi ne zaman getireceğinden kuşkum bulunduğundan MHP’nin bu konuda ki Meclis araştırması önergesine destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bu vesileyle yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Toptaş.

Şimdi, öneri aleyhinde söz isteyen İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) – Saygıdeğer Başkanım, değerli milletvekillerimiz; MHP grup önerisi aleyhine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.

Değerli milletvekillerimiz, öneri şehit aileleri ve gazilerin sorunlarının araştırılmasıyla ilgili. Öncelikle bir konuyu ifade etmek istiyorum, o da şehitlik tanımıyla ilgilidir. Şehitlik, dinî ve ilahî bir kavramdır, bizim inançlarımızda çok değerlidir ve şehitlik tanımının yapıldığı yer de bellidir ve kimse bu tanıma müdahale edemez, etmemiştir ve Hükûmetimizin hiçbir üyesinin, hiçbir milletvekilimizin de bu tanımla ilgili bir açıklaması olmamıştır ve olmayacaktır da. Dolayısıyla, öngörülen sadece terör olaylarında hayatını kaybeden sivil insanlara da el uzatılması, yardım edilmesi, destek verilmesiyle ilgilidir yani idari bir tanımdır sadece. Bu açıklamayı yapma gereği hissettim ve devamında şunu söylemek istiyorum: Elbette şehit aileleri ve gazilerin sorunlarının araştırılmasıyla ilgili bu önergeyi saygıyla karşılıyorum, onu belirtmek isterim ancak bu konuda Hükûmetimizin gerek 22’inci Dönemde gerek 23’üncü Dönemde yaptıklarının altını çizmek ve 24’üncü Dönemde, bu dönemde yapılan daire başkanlığı kuruluşunu da, yeni çıkacak tasarıyı da, yasal düzenlemeyi de dikkatlerinize sunmak istiyorum özellikle.

Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı var, düne kadar yoktu. İşte bu Daire Başkanlığında birçok problemin çözümü, yeni taleplerin değerlendirilmesi… Dolayısıyla, olması gereken, şehit yakınları ve gazilerimizle ilgili tüm problemlerin çözümünü içeren bir daire başkanlığımız var artık. Dikkat ederseniz -ki zaten gündemde- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve şehit aileleri ve gazilere tanınan hakların düzenlenmesine ilişkin kanun tasarısı da gündemimizdedir. Ancak bunu belirtirken sanki yeni bir şey yapıyormuşuz, ilk kez bir şey yapıyormuşuz şeklinde de algılanmaması lazım; az önce de ifade ettim, gerek 22’nci gerek 23’üncü Dönemde şehit aileleri ve gazilerimizle ilgili birçok düzenleme var.

Az önce kıymetli arkadaşım, milletvekilimiz birçok başlığa değindi, 2330 sayılı Kanun’la alınan haklar, emekli ikramiyesi, şehit yakınlarına, gazilere, asker ve polislere vakıflar ve sandıklardan verilen yardımlar, faizsiz konut kredisi, elektrik ve su tüketim ücretlerinin indirimi, toplu taşıma… Bunları madde madde sıralamak mümkün, birçoğunu biliyorsunuz zaten. Sözün özü şu: Hükûmetimiz bu konuda çok hassas, her iki dönemde olduğu gibi 24’üncü Dönemde de -bunu bir daire başkanlığı hâline getirerek- bu hassasiyetini sürdürüyor, sürdürmeye de devam edecektir.

Gündemimiz oldukça yoğun, geçen hafta olduğu gibi bu haftada da karar alınması gereken, planlarda olan birçok yeni kanun ve düzenlemelerimiz var. Yine ilköğretim ve eğitim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması gereken kanun teklifi var. Yine, memurlarımızın maaş zamları, 2/B yasası gibi düzenlemelerle gündemimiz de oldukça yoğun.

Dolayısıyla ben, bu duygu ve düşüncelerle, MHP grup önerisinin aleyhine görüş belirttiğimi ifade ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kaynarca.

III.- Y O K L A M A

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, yoklama talebimiz var.

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunacağım ancak bir yoklama talebi var, yerine getireceğim.

Sayın İnce, Sayın Aslanoğlu, Sayın Tezcan, Sayın Çıray, Sayın Küçük, Sayın Çelebi, Sayın Öz, Sayın Aksünger, Sayın Işık, Sayın Kuşoğlu, Sayın Tayan, Sayın Yüceer, Sayın Özgümüş, Sayın Öner, Sayın Özkoç, Sayın Kurt, Sayın Karaahmetoğlu, Sayın Koç, Sayın Toprak, Sayın Genç, Sayın Canalioğlu.

Üç dakika süre veriyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

2.- Şehit yakınları ve gazilerin sorunları ve çözüm yollarını tespit etmek; şehit aileleri ve gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırması önergelerinin, Genel Kurulun 27/3/2012 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi (Devam)

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Öneri kabul edilmemiştir.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.21
ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.34

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83’üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutuyorum:

3.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve arkadaşlarının soruşturma güvenliğinin ne durumda olduğunun araştırılması amacıyla vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 27/3/2012 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi

                                                                                                                        27/3/2012

                Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun, 27/3/2012 Salı günü (Bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                            Muharrem İnce

                                                                                                                  Yalova

                                                                                                        Grup Başkan Vekili

Öneri:

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve arkadaşları tarafından, 8/2/2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına "Soruşturma güvenliğinin ne durumda olduğunun araştırılması amacıyla" verilmiş olan Meclis Araştırma Önergesinin, (240 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 27/3/2012 Salı günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Öneri lehinde söz isteyen Bülent Tezcan, Aydın Milletvekili.

Buyurun Sayın Tezcan. (CHP sıralarından alkışlar)

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, öncelikle, geçirdiğiniz ameliyat nedeniyle size geçmiş olsun diyorum, sağlıklı bir ömür diliyorum bundan sonraki yaşamınızda da.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Tezcan.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldığım, soruşturma güvenliğinin ne durumda olduğuna ilişkin Meclis araştırma önergesini ben hazırladım. Diğer milletvekili arkadaşlarımızla birlikte imzaladık ve görüşülmesini istiyoruz.

Nedir değerli arkadaşlar? Neden soruşturma güvenliğini bir Meclis araştırmasıyla görüşmeyi istiyoruz? Böyle bir ihtiyaç var mı? Sadece bu hafta, son hafta içerisinde basına yansıyan haberleri açıp okuduğumuzda dahi soruşturma güvenliğinin Türkiye’de ciddi tehdit altında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın, bu, son haftanın işi değil, son yıllarda, özellikle ciddi davalarla ilgili konular gündeme geldiğinde, önce şüpheli olan, sonra da hakkında iddianame düzenlenip sanık sıfatı taşıyan kişiler feryat ediyor. Bir konuda feryat ediyorlar: “Bize ait olmayan suç delilleri dosyaya girmiş.” diyorlar. “Bizim söylemediğimiz sözler söylemişiz gibi konuşma kayıtlarına, tapelere ilave edilmiş.” diyorlar. “Bize ait olmayan telefon kayıtları telefonlarımıza monte edilmiş.” diyorlar. “Bilgisayarlarımızda bize ait olmayan bilgiler virüs yoluyla aktarılmış ve bize aitmiş gibi gösterilerek bu sebeple suçlanıyoruz, yargılanıyoruz.” diyorlar.

Değerli arkadaşlar, bakın, bir hukuk devletinde… Düzeltiyorum, bırakalım hukuk devletini, vicdanın zerre kadar kırıntısının kaldığı bir düzende dahi bu feryatlara kimsenin kulak tıkaması mümkün değildir arkadaşlar. Bakın, Anayasa’nın 2’nci maddesi Türkiye’yi bir hukuk devleti diye tarif ediyor. Anayasa’nın 19’uncu maddesi kişi hürriyetlerinden bahsediyor. Kişi hürriyeti doğrudan doğruya devletin koruması ve güvencesi altındadır demokratik hukuk devletlerinde.

Değerli arkadaşlar, Anayasa’nın 20’nci maddesi “Özel hayat gizlidir.” diyor. “Soruşturma adına dahi olsa özel hayatı ihlal edecek ifşaatlarda bulunmak yasaktır.” diyor, anayasal güvence altına alıyor ve Anayasa’nın 38’inci maddesi iki önemli noktayı düzenliyor: Bir, masumiyet karinesini koymuş, “Bir kimse hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olmadığı sürece masumdur.” diyor; ikincisi de,  kanuna karşı delil yasağını getirmiş, Kanuna karşı toplanan delil yasaktır.” diyor.

Değerli arkadaşlar, son günlerde yaşanan olaylara baktığımızda, doğrudan doğruya kamu gücünü kullanan soruşturma makamlarının, bu gücü kötüye kullanarak sahte delillerle soruşturmalar yaptığı iddiası var. Bu iddia yok sayabileceğimiz bir iddia değil. Bu iddia görmezden gelebileceğimiz bir iddia değil. Yasama Meclisi bu iddiayı göz ardı edemez.

Değerli arkadaşlar, devlet güçlüdür, birey devletin karşısında güçsüzdür, güçsüz olan bireyi devlete karşı koruyan en temel kurum hukuktur, temel haklar ve insan hakları, temel hak ve hürriyetlerdir, hukuk devletidir; güçsüz olan  bireyi devlete karşı koruyan ve devletin güç kullanma yetkisi belli kurumlara verilmiştir. Emniyet, soruşturma makamları, devlet adına gücü kullanan bu makamlar eğer bu gücü kötüye kullanma konusunda kendilerini sınırsız hissederlerse ve bu noktada bir denetim mekanizması kuramazsak o ülke artık cehenneme dönüşür; o ülke artık mazlumların devlet eliyle zulme maruz kaldığı bir ülke hâline dönüşür; o ülke, devletin zalim olduğu bir ülke hâline dönüşür.

Değerli arkadaşlar, niye bunları söylüyorum? Bakın, iftira ahlaken kötüdür. İftira ceza hukukunda suçtur ama kötü olan iftira bir de devlet gücü tarafından kullanılmaya başlarsa, elinde devlet yetkisi olanlar iftira atmaya başlarsa işte o zaman iftira korkunç bir hâl almaya başlar.

Değerli arkadaşlar, soruşturmaların tek tek adını vermemiz mümkün değil Anayasa’nın 138’inci maddesi gereği ama iddia edilen şeylere dönüp bir bakalım: Bir soruşturmada deniliyor ki: “Soruşturmanın delili CD kayıtları.” Bir CD dosyaya delil olarak konulmuş. Bu CD’nin 2003 yılında üretildiği iddia ediliyor görülmekte olan bir davada. Bilirkişi rapor veriyor: “Bu CD’de kullanılan programın versiyonu 2007 yılında ortaya çıkmış.” Düşünebiliyor musunuz? 2007 yılında ortaya çıkan bir programla 2003 yılında CD üretilmiş diyorsunuz! Bunlar delillerin içerisinde, bu insanlar tutuklu.

Bitmedi. Bir başka soruşturmada, bir parti binasında arama yapılıyor “Orada bir CD elde ettik.” diyorlar, elde ettikleri CD, arama tutanağında yok ama o CD’ye dayalı olarak insanlara suç isnat ediliyor ve hâlâ tutuklu insanlar var.

Bitmedi -başka bir dosyadan bahsediyorum- kırık bir DVD var. Kırık DVD’nin kopyasını almak mümkün değil arkadaşlar, teknik olarak mümkün değilmiş; ben bilmem, bilirkişi böyle söylüyor. Kırık DVD’nin bir ay sonra kopyasının alındığı iddiasıyla bir kişi hakkında suç isnadında bulunuluyor ve soruşturmada hâlâ bu sebeple tutuklu insanlar var. Çok ciddi makam ve görevlerde bulunmuş insanlar bunlar. Basına yansıdı.

Başka bir olay, bir başka CD hikâyesi daha var arkadaşlar. Bitmiyor bu CD hikâyeleri her nedense. Bir başka CD hikâyesi daha var. Bakın, önemli bir soruşturma dosyasındaki CD teknik olarak 2002-2003 yıllarında üretilmiş, bunu TÜBİTAK raporu ortaya koyuyor, tespit ediyor, 2002-2003 yıllarında. Bakın, dosyada toplam yirmiye yakın CD var delil olarak. Sadece iki tane CD önemli iddiaları içeriyor ve insanlar, o iki CD’yle ilgili, şu anda kuvvet komutanlarına kadar herkes tutuklu.

Değerli arkadaşlar, bu iki CD’de söylenenlere bakın. Orada suç delili olarak “Caminin etrafındaki kameralara bakın.” deniyor. Caminin etrafındaki kameralar resmî olarak belediyeye soruluyor, kameralar 2005 yılında konulmuş. CD 2003 yılının CD’si, darbe planı 2003 yılının darbe planı. Kameralardan bahsediliyor ama kameralar 2005 yılında konulmuş. Aynı CD’de “Emniyetli cep telefonlarıyla konuşun.” diye talimat verildiği söyleniyor. Emniyetli cep telefonları sorulmuş, 2008 yılının Aralık ayında kullanılmaya başlanılmış ama sözü edilen suç tarihi 2003 tarihi. Düşünebiliyor musunuz, 2003 tarihindeki CD’de 2008’de daha varlığı bile bilinmeyen “Emniyetli telefonlarla konuşun.” kayıtları var.

Bir başka konu: Sokak isimlerinden bahsediyor bu CD’de. Filanca, filanca, filanca sokaklar diyor. O sokaklar belediyeden soruluyor, 2006 ve 2007 yılında o sokak isimleri verilmiş ama suç tarihi 2003.

Değerli arkadaşlar, bunun dışında, emniyete gidiyor bir şüpheli, emniyet sırasında kaçakçılık organize suçlar şube müdürlüğünde cep telefonuna yüz otuz dokuz tane telefon numarası emniyetteyken aktarılıyor. Hizb-ut Tahrir  üyesi birinin telefon kayıtları. Sonra diyorlar ki: “Sehven oldu.” bu ortaya çıktığı zaman. Yani ortaya çıkmasaydı ne olacaktı? Sehven tutukluluk devam edecekti. Yani şimdi bu davalardan kişi hakları ihlal edilen tutuklu olan insanlar sehven mi yatıyor içeride? Böyle bir şey olur mu arkadaşlar hukuk devletinde? Bakın, bunun daha çok örnekleri var.

Yine bir başka, olmayan telefon tapeleri, olmayan görüşmeler dosyaya varmış gibi ekleniyor, bu da sehven oldu deniyor.

Değerli arkadaşlar, tek tek bu davaları sorgulamak durumunda değiliz ama ortada ciddi bir problem olduğu kesin. Türkiye’de soruşturma güvenliği artık yoktur ve Meclis olarak buna bir an önce el atmak zorundayız. Bu kasten de olsa günah, sehven de olsa günahtır. Soruşturma güvenliğini ortadan kaldırmak zulümdür ve unutmayın zulümle abat olanın ahiri berbat olur. Bu nedenle hepinize bu önergeye, Meclis araştırması önergesine destek vermenizi talep ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Tezcan.

Öneri aleyhinde söz isteyen İdris Şahin Çankırı Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; CHP’nin, ceza soruşturmalarına ilişkin devlet organları tarafından delil üretildiği, üretilen delillerle suç ve suçlu yaratılmaya çalışıldığı iddiaları çerçevesinde ülkemizdeki soruşturma güvenliğinin ne durumda olduğunun araştırılması için vermiş olduğu Meclis araştırması önergesi aleyhinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi ve ekranları başında bizleri seyreden aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, gerçekten meslektaşımız CHP milletvekilimizin araştırma önergesinde özellikle ifade ettiği şu hususların altını bir kez de buradan ben çizmek istiyorum.

Doğrudan soruşturma kuruluşları tarafından soruşturma öncesi veya sonrasında delil üretilmesi, kişi hak ve özgürlükleri için en önemli tehditlerden biridir. Devlet, kişi hak ve özgürlüklerini korumakla yükümlüdür. Kamu gücünü elinde bulunduran devlet organları tarafından delil üretilmeye başlanırsa, devlet karşısında tamamen güçsüz olan bireylerin hiçbir hukuk güvenliği kalmaz. Bu durum herkesin haksız yere tutuklanması, yargılanması ve hatta mahkûm olması gibi hukuk ve vicdan dışı sonuçlara neden olur.

Evet, bu gerekçelere bir hukukçu olarak, bu milletin bir ferdi olarak katılmamak mümkün değil. Ancak, değerli milletvekilleri, bildiğiniz üzere ceza kovuşturması iki aşamalı olup evveliyatı, soruşturma aşaması, sonrasında ise iddianamenin tanzim edilip mahkemeye tevdisiyle birlikte de kovuşturma aşaması başlamaktadır.

Soruşturma aşamasında güvenlik güçleri tamamen adli kolluk kuvveti olarak görev yapar ve amirleri olarak da başlarında cumhuriyet savcıları vardır. Elbette ki kolluğun yapmış olduğu çalışmalarda, soruşturma aşamasında, hiçbir şüpheye mahal verilmeyecek titizlikle irdelemelerin yapılması ve dosyaların temiz bir şekilde mahkeme huzuruna çıkartılması esastır.

Gerekçede ifade edildiği gibi, bir kısım davaların isimleri zikredilmek suretiyle, özellikle kamu güçleri tarafından sahte deliller üretildiği ve bu şekliyle iddianamelerin tanzim edildiğine yönelik bir düşünceye sevk edilmiş olmasını da açıkça burada yanlış buluyorum. Zira, son günlerin Türkiye gündemini meşgul eden davaların tamamında, özellikle araştırma önergesinde ismi geçen Ergenekon, Balyoz, İkinci Ergenekon ve Oda TV davalarının dışında var olan Deniz Fenerinde, başta bizzat soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarının yapmış oldukları usulsüzlüklerin ortaya çıkması sonrasında yapılan HSYK’nın kovuşturma izni vermesi ve sonrasında haklarında açılan davalar ve Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinin de açılan bu davaların kabulü yönünde vermiş olduğu karardan önergede bahsedilmemiş olması, burada maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasından daha ziyade, görülmekte olan bir kısım davaları gündeme getirmek suretiyle, sanki o davalarda usule uygun deliller tespit edilemiyormuş imasını vermiş olmak milletimize yapılan en büyük saygısızlıktır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ORHAN DÜZGÜN (Tokat) – Ne alakası var!

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Ne ilgisi var!

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Zira, bizler adalete erişim noktasında, özellikle adaletin tesisi noktasında hangi kurum yanlışlık yaparsa yapsın AK PARTİ İktidarı olarak her zaman onun karşısında olmuşuzdur.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Vay be!

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Zira, bizim düşüncemiz, “Herkes için adalet, adalet için millet iradesi.” diyen bir anlayışın temsilcileri olarak gerek soruşturma aşamasında yapılan yanlışlıkların hesabını sorma noktasında gerekse yargılamada bir yanlışlık varsa bunun düzeltilmesi için var gücümüzle mücadele etmiş olan bir siyasi partiyiz.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Kırık DVD’yi söylesene, kırık DVD’yi; cevap versene!

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Özellikle DVD konusu ve diğerlerinde, ifade ettiğiniz buradaki dosyada teğmenimizin başına gelen hadiseleri hiçbirimizin kabul etmesi mümkün değildir ama benim buradan ifade ettiğim gibi, soruşturma, sonrasında kovuşturma var, bağımsız yargıya olan inancımız ortadan kalkarsa o kişinin ne şekilde tahliye edildiğini ve onunla alakalı bu delilleri ortaya koyan güvenlik kuvvetleri hakkında nasıl dava açıldığını buradan söylemezseniz, o zaman milletimize karşı eksik bilgi sunmuş olursunuz. Evet, o kamu görevlileri hakkında görevi kötüye kullanmaktan, delilleri gizlemekten dolayı kamu davası açılmıştır ve bağımsız yargı elbette ki ona da bakacaktır.

Evet, değerli milletvekilleri, Saygıdeğer Başkanım; hukuka olan güvenin ortadan kalktığı hiçbir ülkenin abat olması ve gelişmesi mümkün değildir. Zira, nerede adalette bir nakisa varsa, bir eksiklik varsa o ülkenin ekonomisi ne kadar güçlü olursa olsun, sosyal yapısı ne kadar güçlü olursa olsun ilelebet yürüyebilmesi mümkün değildir. O yüzden, herkesin burada adalete, özellikle bağımsız yargıya olan güvenini sonuna kadar devam ettirmesi gerekir. “Benim yargım-senin yargın” söylemine girdiğimiz noktada asla ve asla bu ülkede huzurlu yaşayamayız. Elbette ki soruşturma aşamalarında gizlenen bu titizlikler yargılama aşamasında da devam edecek ve bağımsız yargı mensupları inşallah en güzel kararları vereceklerdir.

Ama buradan özellikle şunu ifade etmem lazım: Her ne kadar, değerli milletvekillerimiz bu şekliyle, sadece bir olaya hasrederek böyle bir Meclis araştırma önergesi verseler de biz kesinlikle kolluk kuvvetlerinin adli kolluğa dönüşmesi noktasında ve soruşturmaların çok daha titizlikle yapılması noktasında AK PARTİ Grubu olarak en az onlar kadar bu konuda düşünce sahibiyiz ve onlar kadar bunları istiyoruz. Ne zaman ki adalet saraylarındaki fiziki şartların iyileştirildiği gibi, hâkim ve savcılarımızın eğitimi noktasında da arzuladığımız noktalara gelirsek ve kolluk olarak şu anda bir yanda idari kolluk bir yanda adli kolluk görevini yapan kolluk kuvvetlerimizin önümüzdeki günler içerisinde adli kolluğa dönüştürülmesi hâlinde soruşturmaların çok daha farklı ve titizlikle yapılacağına inancımız tamdır; buna hepimizin ihtiyacı var. Ancak burada bu konuları gündeme getirirken sadece resmin bir noktasına odaklanıp olayı milletimizin huzurunda her gün televizyonları başında izlediği davalara getirmiş olmak resmin bütününü görmeye mâni olmaktadır.

Dolayısıyla, bizim isteğimiz değerli milletvekillerimizden, ciddi anlamda soruşturmalarda bir endişe varsa bunları bir bütüne şamil kılarak burada Meclisin gündemine getirmek ve bunları tartışmaktır.

REFİK ERYILMAZ (Hatay) – Sorun siyasi davalarda.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Bizim değerli milletvekili arkadaşlarımızdan arzumuz, sadece Oda TV ve Ergenekon dosyalarındaki soruşturmaları değil, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülmekte olan bir dosyayı da Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülmekte olan bir dosyayı da Muğla’sını da Ardahan’daki eksikliklerini de buraya getirdikleri takdirde ülkemizin bütünüyle kucaklandığı bir ortamda hukuku çok daha objektif kriterlere götürebiliriz. Bunun dışındaki bir söylem, sadece birilerinin burada sözcülüğünü yapar gibi, var olan eksiklikleri ifade etmek… Anadolu’daki mahkemelerin pek çoğunda soruşturma aşamalarının tamamında bu tür eksiklikler oluyor. Bunları yok saymamız mümkün değil ama bunları ne kadar aza indirirsek, milletimizin vicdanında ve gönlünde ne kadar mutmain olacak noktada çalışmalar yaparsak, o zaman millet karşısında çok daha itibarlı, çok daha onurlu bir şekilde hareket etmiş oluruz.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Dört yıldır içerideler, dört yıldır!

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Ciddi anlamda söylüyorum, dört yıl değil, yeri gelecek on dört yıl çalışacağız ama bu ülkenin hukuk düzenini Avrupa’dakilerle eş seviyeye getirmekle yükümlüyüz.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Rastgele konuşuyorsun.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Bugün burada ifade edilen insan hakları mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar bile, Türkiye'nin yargıda nerelere geldiğini çok açık şekilde göstermektedir. Elbette ki bir kamu görevlisi soruşturma aşamasında bir hata yapıyor ise, bunun karşılığını ve cezasını yine verecek olan bağımsız yargıdır. Bunun dışında başka bir limana sığınmak, başkalarından farklı bir şekilde bunların çözümünü beklemek yüce Meclisimize ve Parlamentomuza yapılmış bir saygısızlıktır diyorum.

Ben bu düşünceyle Meclis araştırma önergesinin aleyhinde olduğumuzu, önemli konuların Türkiye'nin bütünü ve bütün dosyalar düşünülerek buraya getirilip ve konuşulduğu zaman çok daha farklı bir anlam taşıyacağını belirtiyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Şahin.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, özür dilerim.

Sayın Hatip yanlış bilgi verdi, bu bilgiyi düzeltmek isterim izninizle. O yanlış bilgi şu: Genellikle Ceza Muhakemesi Kanunu 250 kapsamındaki tüm soruşturmalar normal koşullarda cumhuriyet başsavcısının nezaretinde yapılması gerekir iken ülkemizde yasanın bu hükmü ihlal edilerek ancak polis yapmakta. Bu anlamda gerçekten Cumhuriyet Halk Partisinin adına söz alan arkadaşımızın işlemiş olduğu konu yerinde, yani oradaki suçu işleyen idari kolluktur.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Tanal.

Konu anlaşıldı efendim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Orada idari kollukla adli kolluk anlamındaki…

BAŞKAN – Sayın Tanal, teşekkür ediyorum, izah edildi konu. Böyle bir usulümüz yok zaten.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bir cümleyle bitiriyorum…

BAŞKAN – Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisi lehinde söz isteyen Faruk Bal, Konya Milletvekili.

Buyurun Sayın Bal. (MHP sıralarından alkışlar)

FARUK BAL (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Biraz önce konuşan Sayın Milletvekili Arkadaşımızı da dinledik. “Keşke” diye bizim dilimizde çok güzel bir laf var. Keşke söyledikleri gerçek olsaydı. Benim sizinle paylaşacaklarım ile biraz önce söylenen ve Türkiye'nin çıplak gerçeğini lütfen vicdanımızla beraber değerlendirelim.

“Türkiye bir hukuk devletidir.” denildi. Türkiye bir hukuk devleti olsaydı hukuk devletinin şartları şöyle ortaya çıkardı:

1) Yasama organı parmak demokrasisi değil milletvekilinin vicdanına göre karar alır, kanun yapardı. Böyle bir durumu göremiyoruz.

2) Yasama organını Anayasa’ya göre dengeleyecek ve denetleyecek Anayasa Mahkemesi siyasallaştırılmak üzere adrese teslim üyeler ile bir Adalet ve Kalkınma Partisinin ünitesi hâline getirilmeye çalışılmazdı. Bu yapıldı ve Anayasa değişikliğiyle yapıldı. Nasıl yapıldı? Adalet ve Kalkınma Partisinin milletvekillerinin parmaklarıyla yapıldı.

Diğer taraftan, yürütme organı yani Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidarı, Danıştay ve idare mahkemelerinin yani yargının kararları ile hukuka uygunluğu denetlenmeliydi. Bugün, Danıştayda 84 tane üye varken, oraya mevcudu kadar bir üyeyi daha Anayasa değişikliğiyle gerçekleştirdiniz, arkasından da Danıştayı yürütme organını dengeleyemeyecek, denetleyemeyecek siyasallaşmış bir yargı hâline dönüştürdünüz.

Yargının bizatihi kendisi, günü geldiğinde, bütün vatandaşlarımızın aralarında din, dil, ırk, soy sop ayrımı gözetilmeksizin, bu arada siyasi düşünce farkı  gözetilmeksizin, felsefi inanç farkı gözetilmeksizin ve bu arada, altını çiziyorum, hangi partiye ait olduğu, hangi partiye gönül verdiği gözetilmeksizin sığınılabilecek bir güvenli liman olarak bulunması gerekirken, HSYK başta olmak üzere Yargıtaya 137 tane ilave olmak üzere obez bir Yargıtay ve obez bir HSYK oluşturulmak suretiyle yargıyı da siyasallaştırdınız. Buna on yıllık iktidarınız içerisinde ihtiyacınız vardı. Burayı teslim ediyorum, hakkınızı. Buna ihtiyacınız vardı. Siyasallaştırmak amacıyla uğraştığınız sadece bir yargı alanı değildi. Ondan önce sermayeyi yandaşlaştırdınız, siyasallaştırdınız, basını yandaşlaştırdınız, siyasallaştırdınız, kamu görevlilerini yandaşlaştırdınız, siyasallaştırdınız ve ortada bir toplum için göz, kulak olabilecek basının yandaşlaşmamış olanlarını korkuttunuz. Sermayedarın yandaşlaşmamış olanını baskı ve tehdit altında bulundurdunuz ve kamu görevlilerinin yandaşlaşmayanlarını da baskı ve tehdit altında bulundurdunuz.

İşte, bu kapsam içerisinde yarattığınız bu düzene bir yargı düzeni gerekiyordu. İşte, Anayasa Mahkemesini, Danıştayı, İdare Mahkemesini, Yargıtayı, HSYK’yı yandaş kurum hâline getirmek için çabanız bundan ibaretti. O zaman “ileri demokrasi” adı altında “hukukun üstünlüğü” adı altında ortaya çıkan sonuç, yarattığınız bu üstünlere bir hukuk olmuştur.

Değerli arkadaşlarım, işte bu hukuk, direksiyonsuz bir araç gibi, gemsiz bir at gibi kendi içerisinde denge ve denetim araçlarını, organlarını kaybetmiş ve belirli bir hedefe doğru yürüyor.

Yürütülen bu süreç içerisinde, karşımızda “Adaletin kestiği parmak acımaz.” diyen milletin vicdanı sızlar hâle gelmiştir. Münafıklığın alametlerinden birisi de iftiradır. İftirayı kul kula yapar ise bunun ceremesi öbür tarafta, bu dünyada olmasa bile öbür tarafta Cenabıallah’ın verdiği bir hükümle olacaktır. Ama bu dünyada kulun kula yaptığı iftiranın yanında devlet de yer alırsa, biraz önce ifade etmeye çalıştığım devlet organları, emniyet güçleri ve yandaşlaşmış yargı olarak ortaya çıkıp böyle bir iftiranın içerisinde “Yargı, bağımsız yargıdır.” diye, süsüyle, kılıfıyla, ambalajıyla bu iftiralar vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerinden olan adil yargılanma hakkını ihlal eder noktaya gelir ise o zaman sorun büyümüştür, o zaman tuz kokmuş demektir.

Şimdi, önümüzdeki, yargının gördüğü davalarda, basına yansıyan kısımlarıyla ifade etmek gerekirse, bir sanık yargılanıyor; devletine kendisini emanet etmiş, “Adaletin kestiği parmak acımaz.” demiş fakat onu yargılayacak olan adalet, sanığın özel hayatıyla ilgili olmak üzere, telefonunu alıyor, dinliyor, bakıyor ki delil bulamıyor, o telefona delil yüklüyor, delil uyduruyor, delil oluşturuyor. Bu, resmî bir iftiradır değerli arkadaşlar. Bu bir zulümdür. Bu zulmün yapıldığının yargı kapsamı içerisinde ortaya çıkması üzerine “Sehven yapılmıştır.” gibi, laubali, ciddiyetten uzak bir cevapla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu sehven yapan adama bir sehven de siz bir şey yapamıyorsunuz. Yapamıyorsunuz çünkü üstünler hanesinde çünkü yarattığınız hukuk üstünlere hizmet eden bir hukuk hâline gelmiştir.

Bazı davalarda binlerce sahte dijital hile yapıldığı ifade ediliyor. Birtakım üniversitelerin bilirkişi raporlarıyla sahte delillerin dijital ortamda yüklendiği ve bunların mahkemelere delil olarak sunulduğu ifade ediliyor. Böyle bir işin varlığı ileri bir demokraside düşünülebilir mi? Ama sizin ileri demokrasinizde bunlar düşünülebiliyor.

Bunların yüzlercesini saymak mümkün fakat değerli arkadaşlarım, bu kontrolsüz güç, kendi içerisinde denge ve denetim kabiliyetini kaybetmiş olan güç, bumerang gibi, günü geliyor size de vuruyor. Deniz Feneri davasında hallettiniz; zülfüyâre dokunduğu için, içeriye alınmış yandaşlarınızı kurtarabilmek için savcıyı aldınız, soruşturmayı yapan savcıyı soruşturdunuz, sahtecilik işleri ile asrın merhamet dolandırıcılığını yaptığı bir Alman mahkemesi kararıyla ortaya çıkmış kişileri dört duvardan kurtardınız; şimdi, bu soruşturmayı yapan savcıları oraya gönderiyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, böyle bir olay olabilir mi? Ben şahsen