DÖNEM: 24                               CİLT: 1                     YASAMA YILI: 1

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

10’uncu Birleşim

14 Temmuz 2011 Perşembe

 

(TBMM Tutanak Müdürlüğü tarafından hazırlanan, bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

 

I.  - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) ÖNERGELER

1.- İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/3)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/2)

3.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy’un Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/4)

 

B) Tezkereler

1.- Anayasa Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/10)

2.- Adalet Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/11)

3.- Millî Savunma Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/12)

4.- İçişleri Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/13)

5.- Dışişleri Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/14)

6.- Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/15)

7.- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/16)

8.- Çevre Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/17)

9.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/18)

10.- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/19)

11.- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/20)

12.- Dilekçe Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/21)

13.- Plan ve Bütçe Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/22)

14.- Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/23)

15.- Avrupa Birliği Uyum Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/24)

16.- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/25)

17.- Dilekçe Komisyonu Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmesine ilişkin tezkeresi (3/26)

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 20 milletvekilinin, İstanbul Kâğıthane ve Ayamama dereleri üzerindeki imara aykırı yapıların dere yataklarını yok etmesi ve yoğun yağışlarda adı geçen derelerin taşması sonucu oluşan can ve mal kayıplarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1)

 

III.- ÖNERİLER

A)     Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- Genel Kurulun 15 Temmuz 2011 Cuma günü saat 18.00’de toplanmasına ve saat 24.00’e kadar çalışmalara devam etmesine, bu birleşimde kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ilişkin AK PARTİ Grubu Önerisi

 


ı.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

13 Temmuz 2011 Çarşamba

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Daha önce ant içmemiş olan milletvekillerinden Genel Kurulda bulunanlar, seçim çevresi ve soyadları alfabetik sırasına göre ant içtiler.

 

Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın İnsan Hakları Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin  önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun, elektronik cihazla yapılan açık oylama sonucunda, 173 ret oyuna karşılık 322 kabul oyuyla güvenoyu aldığı açıklandı.

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, güvenoyu nedeniyle bir teşekkür konuşması yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Faik Tunay, Srebrenica katliamının yıl dönümüne ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda 14/7/2011 tarihinde boşalacak 2 üyeliğe Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Taha Yücel ile Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan Süleyman Demirkan ve 11/7/2011 tarihinde boşalan 1 üyeliğe ise Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Abdulvahap Darendeli yapılan gizli oylamadan sonra seçildiler.

 

Anayasa,

Adalet,

Millî Savunma,

İçişleri,

Dışişleri,

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor,

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm,

Çevre,

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler,

Tarım, Orman ve Köyişleri,

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji,

Dilekçe,

Plan ve Bütçe,

Kamu İktisadi Teşebbüsleri,

İnsan Haklarını İnceleme,

Avrupa Birliği Uyum,

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği,

Komisyonları üyelikleri için Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi Gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler.

 

Başkanlıkça, komisyonların başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimlerini yapmak üzere toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

14 Temmuz 2011 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 17.47’de son verildi.

 

 

 

Sadık YAKUT

 

 

Başkan Vekili

 

 

 

 

Bayram ÖZÇELİK

 

Fatih ŞAHİN

Burdur

 

Ankara

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye

14 Temmuz 2011 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.01

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Fatih ŞAHİN (Ankara)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10’uncu Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Anayasa’mıza göre milletvekillerinin göreve başlamadan önce ant içmeleri gerekmektedir.

Şimdi, daha önce ant içmemiş olan sayın milletvekillerinden bu birleşimde ant içmek isteyenleri kürsüye davet edeceğim.

Ant içmek isteyen sayın milletvekili var mı? Yok.

Komisyonlardan istifa önergeleri vardır, okutuyorum:

II.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Önergeler

1.- İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/3)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Milli Savunma Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

                                                                                                               14.07.2011

                                                                                                                Şirin Ünal 

                                                                                                                 İstanbul

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/2)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Milli Savunma Komisyonu üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                               13.07.2011

                                                                                                               Ensar Öğüt       

                                                                                                                 Ardahan

3.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy’un Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/4)

TBMM Başkanlığına

Milli Savunma Komisyonundaki üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini arz ederim.

Saygılarımla.                                                                                          13.07.2011

                                                                                                          Dr. Soner Aksoy

                                                                                                                 Kütahya

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Komisyonların başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkereleri vardır, okutup bilgilerinize sunacağım:

B) Tezkereler

1.- Anayasa Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/10)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu, Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 13/7/2011 Çarşamba günü saat 18.00’de toplanmış ve kullanılan 19 (on dokuz) adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.

Saygıyla arz olunur.

                                                                                                     Prof. Dr. Burhan Kuzu

                                                                                                   Komisyon Geçici Başkanı

                                                                                                                 İstanbul

Başkan: Prof. Dr. Burhan Kuzu                  İstanbul                                 (17) Oy

Başkan Vekili: Mustafa Şentop                   İstanbul                                 (15) Oy

Sözcü: İsmet Su                                          Bursa                                    (17) Oy

Kâtip: Fatoş Gürkan                                    Adana                                   (17) Oy

2.- Adalet Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/11)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Adalet Komisyonu, Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 13/7/2011 Çarşamba günü, saat 18.00’de toplanmış ve kullanılan yirmi (20) adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                             Hakkı Köylü

                                                                                                   Komisyon Geçici Başkanı

                                                                                                               Kastamonu

Başkan: Ahmet İyimaya                              Ankara                                  (15) Oy

Başkan Vekili: Hakkı Köylü                       Kastamonu                           (15) Oy

Sözcü: Yılmaz Tunç                                    Bartın                                    (15) Oy

Kâtip: Harun Tüfekci                                  Konya                                   (14) Oy

3.- Millî Savunma Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/12)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Milli Savunma Komisyonu, Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 13/7/2011 Çarşamba günü, saat 18.00’de toplanmış ve kullanılan (15) adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.

                                                                                                            Münir Kutluata

                                                                                                   Komisyon Geçici Başkanı

                                                                                                                 Sakarya

Başkan: Oğuz Kağan Köksal                      Kırıkkale                               (15) Oy

Başkan Vekili: Şirin Ünal                           İstanbul                                 (15) Oy

Sözcü: Dilek Yüksel                                   Tokat                                    (14) Oy

Kâtip: Mustafa Akış                                    Konya                                   (14) Oy

4.- İçişleri Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/13)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İçişleri Komisyonu, Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 13/7/2011 Çarşamba günü, saat 18.00’de toplanmış ve kullanılan (23) adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu olarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                              İlhan İşbilen

                                                                                                   Komisyon Geçici Başkanı

                                                                                                                    İzmir

Başkan: Muammer Güler                            Mardin                                  (17) Oy

Başkan Vekili: Feyzullah Kıyıklık              İstanbul                                 (15) Oy

Sözcü: Hüseyin Bürge                                İstanbul                                 (15) Oy

Kâtip: Gülay Samancı                                 Konya                                   (17) Oy

5.- Dışişleri Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/14)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Dışişleri Komisyonu, Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 13/7/2011 Çarşamba günü saat 18.00’de toplanmış ve kullanılan 22 (yirmi iki) adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu olarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.

                                                                                                     Prof. Dr. Tunca Toskay

                                                                                                   Komisyon Geçici Başkanı

                                                                                                                  Antalya

Başkan: Volkan Bozkır                               İstanbul                                 (21) Oy

Başkan Vekili: Muhammed Çetin               İstanbul                                 (15) Oy

Sözcü: Osman Aşkın Bak                           İstanbul                                 (15) Oy

Kâtip: Gönül Bekin Şahkulubey                 Mardin                                  (16) Oy

6.- Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/15)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 13/7/2011 Çarşamba günü saat 19.00’da toplanmış ve kullanılan 19 (on dokuz) adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu olarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.

                                                                                                          Ali Haydar Öner

                                                                                                   Komisyon Geçici Başkanı

                                                                                                                  Isparta

Başkan: Nabi Avcı                                      Eskişehir                               (16) Oy

Başkan Vekili: Avni Erdemir                      Amasya                                (16) Oy

Sözcü: Fikri Işık                                          Kocaeli                                 (16) Oy

Kâtip: Osman Çakır                                    Düzce                                   (16) Oy

7.- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/16)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu; Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 13/07/2011 Çarşamba günü saat 19.00’da toplanmış ve kullanılan (19) adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.

Saygıyla arz olunur.

                                                                                                       Yaşar Karayel

                                                                         Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu

                                                                                                      Geçici Başkanı

                                                                                                            Kayseri

Başkan: İdris Güllüce                                  İstanbul                          (19) Oy

Başkan Vekili: Oya Eronat                          Diyarbakır                      (19) Oy

Sözcü: Yaşar Karayel                                  Kayseri                           (19) Oy

Kâtip: Fatih Han Ünal                                 Ordu                               (19) Oy

8.- Çevre Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/17)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Çevre Komisyonu, Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 13/07/2011, Çarşamba günü, saat 18’de toplanmış ve kullanılan 22 (yirmi iki) oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.  

                                                                                                               Tülay Bakır

                                                                                             Çevre Komisyonu Geçici Başkanı

                                                                                                                 Samsun

Başkan: Erol Kaya                                      İstanbul                                 (14) Oy

Başkan Vekili: Osman Kahveci                  Karabük                                (14) Oy

Sözcü: Sebahattin Karakelle                        Erzincan                                (14) Oy

Kâtip: Aydın Şengül                                   İzmir                                     (14) Oy

9.- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/18)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 13/07/2011, Çarşamba günü, saat 19:00’da toplanmış ve kullanılan 21 (yirmi bir) adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.  

                                                                                                           Türkan Dağoğlu

                                                                                                   Komisyon Geçici Başkanı

                                                                                                                 İstanbul

Başkan: Cevdet Erdöl                                  Ankara                                  (15) Oy

Başkan Vekili: Türkan Dağoğlu                  İstanbul                                 (15) Oy

Sözcü: İsmail Tamer                                    Kayseri                                 (15) Oy

Kâtip: Sevim Savaşer                                  İstanbul                                 (15) Oy

10.- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/19)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 13/7/2011 Çarşamba günü, saat 18.00’de toplanmış ve kullanılan 21 (yirmi bir) adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Seyit Eyyüpoğlu

                                                                                                   Komisyon Geçici Başkanı

                                                                                                                 Şanlıurfa

Başkan: İbrahim Yiğit                                 İstanbul                                 (16) Oy

Başkan Vekili: Mehmet Erdoğan                Adıyaman                             (16) Oy

Sözcü: Mehmet Erdem                                Aydın                                   (16) Oy

Kâtip: Tülay Babuşcu                                  Balıkesir                               (16) Oy

11.- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/20)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 13/7/2011 Çarşamba günü, saat 19.00’da toplanmış ve kullanılan yirmi iki (22) adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                             Soner Aksoy

                                                                                                   Komisyon Geçici Başkanı

                                                                                                                 Kütahya

Başkan: Mahmut Mücahit Fındıklı              Malatya                                 (21) Oy

Başkan Vekili: Hüseyin Üzülmez               Konya                                   (16) Oy

Sözcü: Halil İbrahim Mazıcıoğlu                 Gaziantep                              (21) Oy

Kâtip: İlknur Denizli                                   İzmir                                     (21) Oy

12.- Dilekçe Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/21)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Dilekçe Komisyonu, Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 13/7/2011 günü, saat 19.00’da toplanmış ve kullanılan dokuz (9) adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.

Saygıyla arz olunur.

                                                                                                             Kemal Ekinci

                                                                                                   Komisyon Geçici Başkanı

                                                                                                                   Bursa

Başkan: Mehmet Daniş                               Çanakkale                              (7) Oy

Başkan Vekili:Halil Ürün                            Afyonkarahisar                      (7) Oy

Sözcü: Ali Aydınlıoğlu                               Balıkesir                                (7) Oy

Kâtip: İsmail Aydın                                     Bursa                                     (6) Oy

13.- Plan ve Bütçe Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/22)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Plan ve Bütçe Komisyonu, Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 13/07/2011 günü, saat 18.00’de toplanmış ve kullanılan 34 (otuz dört) adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                         Muzaffer Baştopçu

                                                                                                   Komisyon Geçici Başkanı

                                                                                                                  Kocaeli

Başkan: Lutfi Elvan                                     Karaman                               (31) Oy

Başkan Vekili: Süreyya Sadi Bilgiç            Isparta                                   (31) Oy

Sözcü: Ahmet Öksüzkaya                           Kayseri                                 (30) Oy

Kâtip: Vedat Demiröz                                 Bitlis                                     (30) Oy

14.- Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/23)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu; Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi için 13.07.2011 Çarşamba günü saat 18.00’de toplanmış ve kullanılan 21 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.

Saygıyla arz olunur.

                                                                                                          Mehmet Akyürek

                                                                                        Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu

                                                                                                            Geçici Başkanı

                                                                                                                 Şanlıurfa

Başkan: Fahrettin Poyraz                            Bilecik                                  (17) Oy

Başkan Vekili: Ahmet Yeni                        Samsun                                 (17) Oy

Sözcü: Murat Göktürk                                Nevşehir                               (17) Oy

Kâtip: Faruk Septioğlu                               Elazığ                                    (17) Oy

15.- Avrupa Birliği Uyum Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/24)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu; Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 13/07/2011 Çarşamba günü saat 18.00’de toplanmış ve kullanılan 17 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyları alarak, İçtüzüğün 24’üncü ve 4847 sayılı Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanununun 2’nci maddesi uyarınca Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.

Saygıyla arz olunur.

                                                                                                               Oğuz Oyan

                                                                                         AB Uyum Komisyonu Geçici Başkanı

                                                                                                                    İzmir

Başkan: Mehmet Sayım Tekelioğlu             İzmir                                     (17) Oy

Başkan Vekili: Şaban Dişli                         Sakarya                                 (17) Oy

Başkan Vekili: Umut Oran                          İstanbul                                 (17) Oy

Sözcü: Cahit Bağcı                                      Çorum                                  (17) Oy

Kâtip Üye: Yusuf Ziya İrbeç                       Antalya                                 (17) Oy

16.- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu geçici başkanlığının, komisyonun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yaptığına ilişkin tezkeresi (3/25)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu; Başkan, Başkan Vekilleri, Sözcü ve Kâtip seçimi için 13/07/2011 Çarşamba günü, Saat 19.00’da toplanmış ve kullanılan (23) adet oy pusulasının tasnifi sonucu aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.

Saygıyla arz olunur.

                                                                                                            Binnaz Toprak

                                                                                                   Komisyon Geçici Başkanı

                                                                                                                 İstanbul

Başkan: Azize Sibel Gönül                         Kocaeli                                 (23) Oy

Başkan Vekili: Öznur Çalık                        Malatya                                 (23) Oy

Başkan Vekili: Binnaz Toprak                    İstanbul                                 (23) Oy

Sözcü: Tülay Kaynarca                               İstanbul                                 (23) Oy

Kâtip: Mesut Dedeoğlu                               Kahramanmaraş                    (23) Oy

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin bir önerge vardır, okutuyorum:

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 20 milletvekilinin, İstanbul Kâğıthane ve Ayamama dereleri üzerindeki imara aykırı yapıların dere yataklarını yok etmesi ve yoğun yağışlarda adı geçen derelerin taşması sonucu oluşan can ve mal kayıplarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İstanbul ili Kağıthane ilçesi sınırları içinde yer alan “Kağıthane Deresi” ile Bakırköy-Bahçelievler ve Küçükçekmece sınırları içinde yer alan “Ayamama Deresi” üzerinde yapılan imara aykırı yapılaşma sonucu dere yatakları tamamen yok olmuş, yoğun yağışlarda dereler taşmakta, can ve mal kaybına neden olmaktadır.

Nitekim 9 Eylül 2009 tarihinde İstanbul’da yaşanan sel felaketi nedeniyle Ayamama Deresi işlevsiz kalmış, dere yatakları üzerinde imara aykırı biçimde yapılan binalar ile Basın Ekspres Yoluna taşan sel sularına kapılan otomobiller su altında kalmış, 31 kişinin can kaybı ve milyonlarca lira maddi hasara sebebiyet vermiştir. Yaşanan bu sel felaketi sonrasında yetkililerin yaptığı resmî açıklamalarda dere yatakları üzerinde yapılan binalar dere yataklarını yok etmiş, bu nedenle yoğun yağışlarda böyle durumların yaşanması kaçınılmaz olmuştur, derelerin ıslahı yapılmazsa “Derelerin intikamı korkunç olur” açıklamaları yapılmış olmasına rağmen, bugüne kadar bu konuda ciddi adımlar atılamamıştır.

Kağıthane Deresi üzerinde de İSKİ’nin olumlu mütalaası olmamasına rağmen kaçak plazalar ve işyerleri yapılmış ve her iki dere tamamen yok olma noktasına gelmiştir. Olası bir sel felaketinde; Ayamama Deresinin (2009 yılında) sebep olduğu ve 31 kişinin hayatını kaybettiği benzer bir felaket ile karşı karşıya gelebilecektir.

Olası bir sel felaketinde, 2009 yılındaki can kayıpları ile sonuçlanan benzer olayların yaşanmaması için gerek Kağıthane Deresi ve gerekse Ayamama Deresi üzerinde ve dere yataklarını yok eden kaçak yapıların tespiti, bunların yıktırılması ve bu binaların yapılmasına göz yuman kamu görevlilerinin tespit edilmesi ve bu derelerin yeniden ıslah edilmesinin sağlanması için Anayasa’nın 98 ve TBMM İç Tüzüğü’nün 104 ve 105. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz.

1) Aydın Ağan Ayaydın                             (İstanbul)

2) Erdoğan Toprak                                      (İstanbul)

3) Ercan Cengiz                                           (İstanbul)

4) Kadir Gökmen Öğüt                               (İstanbul)

5) Binnaz Toprak                                        (İstanbul)

6) Aykut Erdoğdu                                       (İstanbul)

7) Müslim Sarı                                            (İstanbul)

8) Haluk Eyidoğan                                      (İstanbul)

9) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                       (İstanbul)

10) Hurşit Güneş                                        (Kocaeli)

11) Rahmi Aşkın Türeli                              (İzmir)

12) Ali Özgündüz                                       (İstanbul)

13) Celal Dinçer                                          (İstanbul)

14) Muharrem Işık                                      (Erzincan)

15) Süleyman Çelebi                                   (İstanbul)

16) Ferit Mevlüt Aslanoğlu                         (İstanbul)

17) Aytun Çıray                                          (İzmir)

18) Mehmet Volkan Canalioğlu                  (Trabzon)

19) Salih Fırat                                             (Adıyaman)

20) Mahmut Tanal                                       (İstanbul)

21) Engin Altay                                           (Sinop)

Gerekçe:

Kağıthane Deresi ve Ayamama Deresi üzerinde yapılan kaçak binalar nedeniyle dere yatakları tamamen yok olmuş ve yoğun yağışlarda bu dereler taşmakta, taşan sel suları dere yatakları üzerindeki binalara girmekte ve çevre yollara taşıyarak can ve mal kaybına neden olmaktadır.

Dere yatakları üzerinde çok katlı plazalar yükselirken İSKİ’nin olumlu görüşü yoktur. Buna rağmen, bu dere yataklarını kurutan plazalar yükselirken yetkililer bunu önlemek yerine, önünü açmakta ve yapılmasına seyirci kalmaktadır. Hatta dere yatakları üzerine imara aykırı biçimde yükselen plazalar seçim dönemlerinde merkezî ve yerel yöneticilerin posterleri ile süslenmektedir. Bu da kaçak yapı sahiplerini cesaretlendirmektedir.

Konunun TBMM tarafından araştırılmasına ihtiyaç vardır.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Dilekçe Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım:

B) Tezkereler (Devam)

17.- Dilekçe Komisyonu Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmesine ilişkin tezkeresi (3/26)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmesine dair bir talebi olmuştur. Başkanlığımızca uygun görülen bu talep İçtüzüğün 25 inci maddesi gereğince Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                              Cemil Çiçek

                                                                                                Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                 Başkanı

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:

III.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- Genel Kurulun 15 Temmuz 2011 Cuma günü saat 18.00’de toplanmasına ve saat 24.00’e kadar çalışmalara devam etmesine, bu birleşimde kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ilişkin AK PARTİ Grubu Önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu’nun 14/7/2011 Perşembe günü (bugün) yaptığı toplantıda siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

                                                                                                           Nurettin Canikli

                                                                                                                 Giresun

                                                                                              AK PARTİ Grup Başkan Vekili

Öneri:

Genel Kurulun; haftalık çalışma günlerinin dışında 15 Temmuz 2011 Cuma günü saat 18.00’de toplanması ve saat 24.00’e kadar çalışmalara devam etmesi, bu birleşimde gündemin kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan işlerin görüşülmesi;

Önerilmiştir.

BAŞKAN – Grup önerisi lehinde söz isteyen, Azize Sibel Gönül, Kocaeli Milletvekili.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AZİZE SİBEL GÖNÜL (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Danışma Kurulunda yeterli çoğunluk sağlanamadığından grup önerisi oluşmuştur. Grubumuzun önerisinin lehinde söz aldım.

Grup önerimizde Genel Kurulun yarın, 15 Temmuz 2011 Cuma günü saat 18.00’den 24.00’e kadar çalışmalarına devam etmesi öngörülmüştür.

Ben Danışma Kurulumuzun lehinde olduğumuzu belirtip hepinize, yüce Meclise saygılar sunarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Danışma Kurulunun nasıl lehinde olabilirsiniz? Grup önerisi…

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Gönül.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili.

Buyurun Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun önerisi hakkında, aleyhinde olmak üzere söz aldım, onun için huzurunuzdayım. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bir genel seçim sonrasında Meclis doğal yasama sürecine henüz başlamış değil. Yemin törenleri tamamlandı ve komisyonların oluşumu ve diğer işler olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bu işlerle meşgul ancak Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun getirmiş olduğu bu öneriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama sürecine başlamış olacak. Bu yeni yasama sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisine, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Umuyorum ki ve öyle arzu ediyoruz ki bu yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi olabildiğince uzlaşmaya önem versin, olabildiğince alınacak olan kararlar, çıkarılacak olan yasalar toplumda tartışılsın, toplumda en geniş mutabakat sağlansın, toplumdaki mutabakatla buradaki yasalar birbirine paralel olsun ve Türkiye'nin sorunları çözülsün, ülkemizin önü açılsın.

Seçimler sorunları çözmek için yapılır ve her seçim ülkenin önüne yeni fırsatlar çıkarır. Seçim fırsat  demektir, yeni bir gelecek demektir, umut  demektir. Ancak ilk defa Türkiye’de bir genel seçim sonrasında Türkiye'nin önüne fırsatlar değil Türkiye'nin önüne sorunlar çıktı ve ilk defa demokrasimiz bir seçim sonrasında kendisinden beklenen sınavı iyi bir şekilde veremedi. Seçim sonucunda herhangi bir sorun yok ama bu seçim sonucunun ortaya çıkardığı tablo toplumda birtakım tartışmalara neden oldu. Özgürlüklerin önünü açması gereken yargı bu seçimde özgürlüklerin önünde engel oluşturdu.

Demokrasilerde siyaset kurumunun en temel kuruluşu yasama organıdır. Yasama organı bütün milletin iradesinin teşekkül ettiği yerdir ve yasama organının arkasındaki halk desteği yasama organının yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin meşruiyetinin en önemli unsurudur. Halk desteği yani halkın temsil düzeyi ne kadar yüksekse Türkiye Büyük Millet Meclisinin meşruiyet açısından seviyesi, düzeyi de o kadar yüksek demektir.

12 Haziran 2011 seçimleriyle oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2002 seçimlerinden bu yana olan dönemin temsil düzeyinin en yüksek olduğu Meclistir. 2002 seçimleriyle oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi iki partiden meydana geliyordu ve iki partinin temsil oranı yüzde 54-55’ler düzeyindeydi. 2007 seçimleriyle bu oran yüzde 85’lerin üzerine çıkmış ve nihayet 12 Haziran 2011 seçimleriyle birlikte bu oran yüzde 95’lere yaklaşmıştır. Bu durum -biraz önce ifade ettiğim gibi- meşruiyet açısından Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne çok önemli bir fırsat koyuyor; meşruiyet açısından Türkiye Büyük Millet Meclisini tartışmalardan uzaklaştırıyor veya tartışmalardan uzaklaştırma yönünde çok önemli bir olanak sunuyor. Aynı zamanda böyle bir Parlamento -umuyorum ki Barış ve Demokrasi Partisi de burada olur tabii ki- Türkiye'nin önündeki sorunları aşmak ve Anayasa’nın “toplum sözleşmesi” tanımına uygun bir şekilde yeniden yazılmasını sağlamak için uygun bir fırsat olacaktır.

Biraz önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti açısından birkaç değerlendirme yaptım. Yüzde 95’ler gibi çok yüksek bir temsil düzeyi Türkiye Büyük Millet Meclisini son derece güçlü kılmaktadır ancak meşruiyet sadece halkın temsil düzeyi olarak sınırlandırılırsa eksik kalır. Halkın temsili, temsil oranı, temsil düzeyi şüphesiz çok önemlidir ancak bunun yanında birkaç unsur daha gerekiyor. Meşruiyet, bir siyasal sistemin tanınma değeridir. Arkasındaki halk desteği güçlü olan parlamentolar veya bir siyasal sistem -eğer konu hükûmetse, hükûmet- doğru kararlar alıyorsa, onun almış olduğu kararlar adil ise bu siyasal sistemi gerçek anlamda veya o hükûmeti gerçek anlamda meşru ve halkın temsilcisi olarak saymalıyız.

Şüphesiz, çoğunluk oylarını alarak iktidar olmak önemli bir şeydir. Bu, demokrasilerin en doğal, en temel sonucudur ancak sadece çoğunluğa dayanılarak meşruiyet tanımlanmaya kalkılırsa eksik olur. Çoğunluk, eğer azınlığın haklarını gözetmiyorsa o zaman sistem tıkanır, çoğunluğun tahakkümüne doğru gider.

Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında geçtiğimiz pazartesi günü varılan bir mutabakat oldu, güzel bir mutabakat. O mutabakatta yer alan bir cümleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun dikkatine sunmak istiyorum. Biraz önce sözünü ettiğim Parlamentodaki halkın temsil seviyesinin yüksekliği nedeniyle bu yüksek temsil düzeyi Türkiye Büyük Millet Meclisine “toplum sözleşmesi” tanımına uygun bir şekilde yeni bir anayasa yapma imkânı sunmaktadır. Bu anayasa bireyin hak ve özgürlüklerini genişleten ve bu hak ve özgürlükler karşısında devletin gücünü sınırlayan yani hak ve özgürlüklere devletin müdahalesini önleyen bir anayasa olacaktır. Bu, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisinin mutabık kaldığı bir konudur. Bunda mutabık kalmayacak herhangi bir siyasi parti olmadığını düşünüyorum. İşte bu tanım önemli.

Toplum sözleşmesi tanımına uygun yeni bir anayasa veya alınacak önemli kararlarda milletin, vatandaşın uzlaşmasını sağlamak. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi ne kadar gözetirse, ne kadar dikkate alırsa veya hükûmetler veya Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti bunu ne kadar içselleştirirse bu Parlamentodan çıkacak kararlar o kadar az tartışılacaktır ve o kadar doğru olacaktır, o kadar adil olacaktır. Aksi takdirde sadece çoğunluk kavramına, çoğunluğa güvenilerek, yaslanılarak alınan kararlar demokratik olmayacaktır.

Kararların çoğunluk kavramı üzerinden meşrulaştırılmaya çalışılması son derece yanlıştır. Geçmişte, İslam tarihinde Emeviler döneminde, Emeviler haksızlıkları kader kavramı üzerinden meşrulaştırırdı yani “Ne yapalım, o sultanların birtakım kanunsuzlukları, birtakım haksız tasarrufları insanın kaderinde vardır. Kaderde varsa insanlar buna katlanmak zorundadır.” şeklindeki bir anlayışla o Emevi sultanlarının haksızlıkları meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Bunu bir örnek olarak veriyorum.

Bu Parlamento belki birtakım problemlerle işe başladı ancak bu Parlamentodaki yüksek temsil düzeyinin Türkiye’nin önüne önemli fırsatlar getirdiğini ben bir kez daha dikkatinize sunmak istiyorum. Varılan mutabakat, Cumhuriyet Halk Partisiyle Adalet ve Kalkınma Partisi arasında varılan mutabakat insanımızın ihtiyaç duyduğu hak ve özgürlüklere vurgu yapan yeni bir Anayasa’nın ihtiyacını ortaya koymuştur. Bu ihtiyaç toplumun önünde durmaktadır ama bu mutabakatı hemen daha mürekkebi kurumadan bir kenara atma yönündeki değerlendirmeleri, ben o güne mahsus olmak üzere o günde bırakmak istiyorum. O, o günde kaldı. Yarına ve geleceğe, mutlaka o toplum sözleşmesi kavramına uygun şekilde, uzlaşmayı arayan bir siyasal anlayışla bakmamız gerektiğini düşünüyorum.

Ben, bu düşüncelerimi, Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi vesilesiyle, onun hakkındaki görüşlerim vesilesiyle ifade etme ihtiyacını duydum.

Sözlerimi burada bitiriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…

HALUK KOÇ (Samsun) – Sayın Başkan, ben de aleyhte söz istiyorum.

BAŞKAN – Şimdiye kadar talebiniz yoktu ama.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, lehte benim söz talebim vardı.

BAŞKAN – Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Haluk Koç, Samsun Milletvekili.

Buyurun.

HALUK KOÇ (Samsun) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, belki sizlerin de bir kısmının düşüncelerine tercüman olabilirim diye aleyhte söz aldım.

Yemin törenini tamamladıktan sonra, Sayın Grup Başkan Vekilinin de belirttiği gibi, yasama faaliyetinin içine gireceğimiz konusunda bir grup önerisi geldi. Ben, diğer milletvekili arkadaşlarım gibi, şu anda… Yarın saat 18.00’de niye toplanılacak? Bu soruya iktidar partisi grup önerisi lehinde söz alan arkadaşımızın açıklama yapmasını beklerdim. Ben konuştum diye siz söz istediniz, yoksa oylamaya geçiyordu Sayın Canikli. Şimdi, birbirimize saygımızın olması lazım. Bir defa…

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – İmzalı olarak orada, Başkanlıkta Sayın Koç.

HALUK KOÇ (Devamla) – İmzalı olarak orada var da burada lehte söz alınıyor. Niye 18.00’de toplanılacak? Mutat değildir. Ben, dokuzuncu yılın sonunda ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir çalışma gününde, saat 18.00’de olağanüstü toplantıya çağrıldığına tanık oluyorum. Niye 18.00? Birilerini mi bekliyoruz? Bir görüşmenin sonucunda bir başka süreç mi yaşanacak? Ya, bu konuda bilgilenmek zorundayız. Bilgilendirmek zorundasınız, sadece bizi değil kendi arkadaşlarınızı da.

Saat 18.00’den 24.00’e kadar… Peki, hangi yasa, hangi teklif, hangi tasarı? Bu konuda bilgi vermek zorundasınız Genel Kurula. Yani ilk günden… Sayın Hamzaçebi ifade ettiler, çoğulculukla çoğunluk kavramının Parlamentoda sadece çoğunluk kavramıyla dayatmaya dönüşmesinin mahzurlarından bahsettiler. Bu uzun süredir yaşanan bir sıkıntı. Yani ne zaman biz çoğulculuğu demokrasiye zemin oluşturacak şekilde kavrarız ve Parlamentoda bunun uygulamalarını yaparız, ondan sonra parlamenter sistem tanımına uygun işlemeye başlar.

Şimdi, bakın, tekrar söylüyorum: O zaman Sayın Canikli, sizi eleştiriyorum, keşke siz söz alsaydınız ilk.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Yazılı başvurum var.

HALUK KOÇ (Devamla) – Hayır, şimdi ben söz almasam siz söz almıyordunuz, buna herkes tanık burada.

Birçok arkadaşım da burada yarın saat 18.00’de niye toplanılacağını bilmiyor ve 18.00’den 24.00’e kadar ne görüşüleceğini bilmiyor.

Ben Parlamentoya ilk günden itibaren saygı göstermenizi rica ediyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Koç.

Grup önerisi lehinde söz isteyen Nurettin Canikli, Giresun Milletvekili.

Buyurun Sayın Canikli. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Grup önerimizin lehinde söz aldım.

Değerli arkadaşlar, ben de konuşmacı arkadaşlarımın aslında görüşlerine katılıyorum. Elbette  Genel Kurulun çalışma programıyla ilgili bilgilendirilmesi gerekiyor, onda herhangi bir sıkıntı yok, bütün milletvekili arkadaşlarımızın en doğal hakkıdır ve bu görevin de esas itibarıyla grup önerisinin altında imzası olan bizler tarafından yerine getirilmesi gerekiyor, onda da herhangi bir tereddüt söz konusu değil.

Danışma Kurulunda tabii bugün görüşürken bütün bunları değerlendirdik ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde neden böyle bir program planladığımızı ayrıntılı bir şekilde izah ettik ve lehinde söz almak üzere de Başkanlığımıza ben yazılı olarak bildirdim ama sanıyorum, herhâlde görülmedi ya da başka bir nedenle isim okunmadı. Yoksa Sayın Koç’un belirttiği gibi, yani “Eğer ben itiraz etmeseydim, söz talep etmeseydim geçecekti, oylanacaktı.” gibi bir şey iradi olarak söz konusu değil. Çok net olarak ifade ediyorum, samimiyetle ifade ediyorum, yani başka herhangi bir şeyimiz yok ondan yana. Ama bizim bilgilendirmemiz gerekir, Sayın Koç katılıyorum, yani ondan en ufak bir şeyimiz yok.

Şimdi isterseniz önce neden yarın için 18.00 olarak önerimizi getirdik, onu aktarmak istiyorum: Biliyorsunuz, daha önce biz aslında, dün itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını nihayete erdirmiş olacaktık ama süresi ağustos ayında dolan, yani Meclisin tatilde olduğu döneme denk gelen bir tarihte süresi dolan ve eğer uzatılmadığı ya da değiştirilmediği takdirde sendikaların önemli bir bölümünün yetkisiz kalması gibi bir sakıncayı ortaya çıkaracak bir düzenlemenin ertelenmesi ihtiyacı söz konusu oldu. Acilen bu talep gündeme geldi, böyle bir teklif verildi. Şu anda Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun gündeminde. Yarın saat 14.00 itibarıyla Komisyonumuz bu teklifi görüşecek.

Eğer teklif görüşülür, tamamlanır ise biz de tekrar yeni bir Danışma Kurulu ve grup önerisiyle -eğer mutabakat sağlarsak Danışma Kurulu yoksa grup önerisiyle- Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra Genel Kurulda... Zaten bir maddelik, yani toplam üç madde, bir maddelik bir kanun teklifi, esasında özü itibarıyla de hiç kimsenin karşı çıkmadığı, hatta talebin de sendikalardan geldiği, yani değişiklik yapılması gerektiği noktasında üzerinde konsensüs sağlanan bir düzenleme. Komisyon çalışmalarını tamamlayacak, biz de yarın Danışma Kurulu yoksa grup önerisiyle Genel Kurulda kırk sekiz saat beklemeden çalışmaların Genel Kurulda tamamlanmasına ilişkin bir grup önerisi getireceğiz. Eğer kabul edilirse Genel Kurul tarafından yarın bütün bu çalışmalar tamamlanmış ve Genel Kurul çalışmaları bitirilerek milletvekili arkadaşlarımızın, hepimizin tatile gitme imkânı ortaya çıkmış olacak. O nedenle saat 18.00 olarak düşünüldü, o şekilde planlandı. Aksi hâlde ya cumartesi ya da daha sonraki hafta görüşülmesi ve böyle bir çalışma takvimi gündeme gelecekti, yoksa başka hiçbir... Kimseyi beklemiyoruz, sadece milletvekili arkadaşlarımızın bir an önce tatile gitmelerine imkân sağlamak amacıyla... Aciliyeti nedeniyle mutlaka çıkması gerekiyor, getirilen düzenleme de o ağustos tarihinin yıl sonuna uzatılmasından ibaret. Yani bir maddelik bir kanun, ifade ettiğim gibi teklif. Kabul edildiği takdirde, ağustosta dolacak olan o süre… Yani, sendikaların yetkilendirilmesinde esas olan kriter -TÜİK’in yayınladığı rakamlar- bu kanuna göre, şu andaki yürürlükteki mevzuata göre esas alınmaktadır. Bu eğer yürürlüğe girer ise o zaman sendikalar yetkilerini kaybedeceklerdir. Bunu engellemek amacıyla ve yeni dönemde tekrar yeni bir düzenleme için imkân sağlamak amacıyla, hem zaman olarak hem de tartışma imkânını sağlamak amacıyla yıl sonuna ertelenmesi önerilmektedir teklif ile. Getirilen düzenleme budur. Saat 18.00 olarak Genel Kurulun çalışma planlamasının da temel nedeni budur.

Değerli arkadaşlar, gerçekten biz de yeni dönemin hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyoruz. İnşallah yeni dönemde gerçekten tüm düzenlemelerin, bütün kanunların -Anayasa da dâhil- elbette maksimum mutabakatla ve Cumhuriyet Halk Partisiyle yaptığımız mutabakatta yer alan o ifadede anlamını bulacak şekilde hayata geçirilmesini biz de canı gönülden istiyoruz, arzu ediyoruz. Bütün yaklaşımlarımızda da bu esas olacak. Yani, mümkün olduğu kadar mutabakatla, mutlaka mutabakatla, önce mutabakat aranması ve bu şekilde çalışmaların yürütülmesi… Bunun gerekli olduğuna inanıyoruz. Sadece buradaki çalışma ortamının iyileştirilmesi, daha sakin ve sükûnetle bir çalışma yürütülmesi açısından değil, buraya iradesini yansıtan milletimizin daha çok katılımının sağlanması açısından esas itibarıyla böyle bir yaklaşım içerisinde olacağımızı ve bu çerçevede  Sayın Hamzaçebi’nin görüşlerine de katıldığımızı, desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Sanıyorum tüm gruplarımızın da kanaatinin bu yönde olduğunu biliyoruz. İnşallah yeni dönemde milletimize çok daha büyük hizmetler edecek, önemli kararların altına imza atacak, hayata geçirecek düzenlemeleri bu Meclis hep birlikte, inşallah onurlu bir şekilde, katkı sağlayacak tarzda bir çalışma ortamına kavuşacaktır, olacaktır, o şekilde yürütecektir. Buna da yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Canikli.

Sayın Vural’ın kısa bir söz talebi var İç Tüzüğün 60’ıncı maddesi gereğince.

Buyurun.

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Tabii, Danışma Kurulu önerisi üzerinde söz alma ihtiyacında bulunmadım. Aslında Sayın Bakan özellikle acil olan bir konuda, endüstriyel ilişkilerin sosyal taraflarının da bir ihtiyacını gidermek üzere bir erteleme kararı yapılması gerektiğini ifade etti. Meclisin bu konuyu çözmesi gerekiyor. Önemli olan bu konunun çözülmesidir. Dolayısıyla ihtiyaç olan bir konuda değişiklik yapılmasına ilişkin bir taleple karşı karşıyayız. Şunu ifade etmeliyim ki bizim milletvekillerimizin ne görüşüleceğinden haberi var. Dolayısıyla bu konuda haberdar olunmadığına ilişkin bir ifadenin en azından bizim grubumuza mensup milletvekillerimizin dışında değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Yarın 18.00’de toplanacağız ve çalışma ilişkileri konusundaki bu sıkıntıyı çözmek üzere bir Meclis iradesinin oluşmasına katkı sağlamayı düşünüyoruz, katkı sağlayacağız. Ondan sonra da inşallah 1 Ekime kadar bir tatil süreci olacak. Bu bakımdan bizim ne yaptığımızı ve ne için saat 18.00’de toplanılacağını bildiğimizi ifade etmek üzere söz aldım.

Teşekkür ederim. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum.

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Öneri kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince gündemdeki işleri sırasıyla görüşmek için 15 Temmuz 2011 Cuma günü saat 18.00’de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati: 15.43