DÖNEM: 23                            CİLT: 59                    YASAMA YILI: 4

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

52’nci Birleşim

26 Ocak 2010 Salı

 

 

(Bu  Tutanak  Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Ağrı Milletvekili Mehmet Hanifi Alır’ın, Ağrı ilinin turizm potansiyeline ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır’ın, Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki Yuvarlakçay Irmağı üzerinde kurulmak istenen hidroelektrik santraline karşı yapılan eyleme ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

 

IV.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır’ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması

2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır’ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması

 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER

1.- Romanya Senatosu Dış Politika Komisyonu Başkanı ve beraberindeki Parlamento heyetinin ülkemizi ziyaret etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1067)

2.- OECD tarafından İsviçre’nin başkenti Bern’de düzenlenecek olan 2’nci Parlamento Bütçe Yetkilileri Toplantısına davet edilen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinden oluşan bir Parlamento heyetinin davete icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1068)

3.- TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini’nin İtalya’ya vaki davetine bir Parlamento heyetiyle birlikte icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1069)

4.- İsveç Parlamentosu Dışişleri Komisyonunun vaki davetine icabetle, TBMM’den bir Parlamento heyetinin İsveç’e resmî ziyarette bulunmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1070)

B) GENSORU ÖNERGELERİ

1.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 21 milletvekilinin, çalışma hayatındaki sorunlara ve ilgili kesimlere duyarsız kaldığı, görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/9)

C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Bursa Milletvekili Onur Öymen ve 28 milletvekilinin, Avrupa ülkelerinde Türklere karşı görülen dışlayıcı ve ayrımcı uygulama ve davranışların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/529)

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 35 milletvekilinin, tarımsal ilaç kullanımı konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/530)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 milletvekilinin, kimsesiz çocuklar ile sokakta yaşayan ve çalışan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/531)

4.- İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22 milletvekilinin, İstanbul’un sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/532)

D) ÖNERGELER

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin (2/3) İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/180)

 

VI.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, bir ilköğretim okulunun programdan çıkartılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/667) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

2.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, bir ders kitabında Ağrı Dağı’nın farklı bir adla yer aldığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/683) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

3.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayrı sınıflara alınmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/715) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/732) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/733) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

6.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Doğanyurt ilçesinin ortaöğretim kurumu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/779) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

7.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli Üniversitesinin kuruluş işlemlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/900) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/948) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

9.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Silopi’deki öğretmenlere banka promosyonu ödenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/973) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

10.- Tokat  Milletvekili  Reşat  Doğru’nun,  yeni ders kitaplarına ilişkin sözlü  soru  önergesi (6/988) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Orta Asya Türk devletlerindeki Türkçe eğitim veren okulların denetimine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1026) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

12.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Doğanyurt Lisesinin öğretmen ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1035) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

13.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki okul açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1374) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis Mutki’deki okulların ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1408) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

15.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’teki eğitim sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1412) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli öğretmenlerin özür grubu tayinlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1417) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, teknik eğitim fakültelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1421) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerde kadro bekleyen öğretim elemanlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1471) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1472) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

20.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Cizre’deki okul ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1499) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

21.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Silopi’deki okul ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1502) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

22.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bir meslek yüksekokulunun faaliyete geçmemesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1565) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

23.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki eğitim kurumları yöneticilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1568) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

24.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki öğretmen açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1569) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, okullarda domuz gribine yönelik tedbirlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1583) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

26.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Sabancı Üniversitesindeki bir konferansa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1597) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

27.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, özel eğitim okullarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1598) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

28.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta kapatılan köy okullarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1614) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

29.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, ders seçimi işlemlerindeki bazı sorunlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1639) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

30.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1653) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

31.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, resim ve müzik öğretmeni istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1666) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

 

VII.- AÇIKLAMALAR

1.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Muş ilindeki öğrenci yurtlarına ilişkin bir açıklaması

 

VIII.- SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1.- Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

2.- Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ

1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96)

2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321)

3.- Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 15 Milletvekilinin, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 17 Milletvekilinin, Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 2 Milletvekilinin, Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 8 Milletvekilinin, Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/797, 2/497, 2/520, 2/527, 2/555, 2/557, 2/561, 2/565, 2/570) (S. Sayısı: 463)

 

X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çekle ilgili suçluların durumuna ilişkin sorusu ve  Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/10853)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TEİAŞ’ın özelleştirileceği iddialarına ilişkin  sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı   (7/11375)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı linyit işletmelerinden ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kömür alımına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/11376)

4.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/11379)

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı linyit işletmelerine personel alımıyla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/11380)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Rusya ve İran’a doğal gaz ödemelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/11381)

7.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Türkiye Halk Bankasının personel alımı sınavına ilişkin  Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı  Ali Babacan’ın cevabı  (7/11467)

8.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Yapı Denetim Kanunu’na ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir’in cevabı  (7/11476)

9.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, elektriğin fiyatlandırılmasına ve kaçak tüketimine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/11490)

10.- Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Mustafakemalpaşa’da maden ocağında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/11491)

11.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, maden işletmelerinin denetlenmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/11492)

12.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, girişimcilerin karşılaştıkları bazı sorunlara ilişkin sorusu ve  Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı (7/11534)

13.- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, kamu binalarının yapımında ithal mermer kullanımına ilişkin Başbakandan sorusu ve  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in cevabı  (7/11552)

14.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bir beldedeki TOKİ konutlarının durumuna ilişkin Başbakandan sorusu ve  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in  cevabı  (7/11554)

15.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, bir hastane yapımında Çin graniti kullanılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in  cevabı  (7/11570)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Damal’daki kadastro çalışmalarında yanlışlıklar yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir’in cevabı  (7/11580)

17.- Giresun  Milletvekili  Murat  Özkan’ın,  tapu  işlemlerine  ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir’in cevabı  (7/11581)

18.- İstanbul  Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Türk Eczacıları Birliği ile yapılan sözleşmenin feshine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı  (7/11584)

19.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türk Eczacıları Birliği ile imzalanan sözleşmenin feshine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı  (7/11585)

20.- İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, Türk Eczacıları Birliği ile imzalanan sözleşmenin feshine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı  (7/11587)

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir baraj ve sulama projesine ilişkin sorusu ve  Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun  cevabı  (7/11591)

22.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir baraj ve sulama projesine ilişkin sorusu ve  Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun  cevabı  (7/11592)

23.- Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Bursa’daki patlama meydana gelen maden ocağına ilişkin  sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/11607)

24.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Balıkesir’de yapılacağı iddia edilen termik santrale ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/11608)

25.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yapılacak bir fabrikanın bazı etkilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/11609)

26.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TPAO’nun kiralayacağı iddia edilen bir binaya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/11610)

27.- İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, müze ve ören yerlerindeki satış ünitelerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı  (7/11641)

28.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Devlet Tiyatroları temsil biletlerine zam yapılmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/11643)

29.- Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu’nun, yayınlanması gereken bir tebliğe ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı  (7/11694)

 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak altı oturum yaptı.

Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, Türkiye İş Kurumunun kuruluşunun 64’üncü yılına ve görevlerine,

Adana Milletvekili Hulusi Güvel, Adana ilinin işsizlik sorunlarına,

İzmir Milletvekili Harun Öztürk, TÜİK’in Ekim 2009 itibarıyla açıkladığı istihdam ve işsizlik verilerine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, fikir adamı Reha Oğuz Türkkan’ın vefatına ilişkin bir açıklamada bulundu.

Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 20 milletvekilinin, TOKİ uygulamalarının (10/525),

Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 29 milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların sorunlarının (10/526),

İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 31 milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının (10/527),

Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 35 milletvekilinin, işsizliğin nedenleri ve boyutları ile sonuçlarının (10/528),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda boş bulunan ve Barış ve Demokrasi Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal seçildi.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında bulunan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/324) (S. Sayısı: 96),

2’nci sırasında bulunan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/499) (S. Sayısı: 321),

4’üncü sırasında bulunan, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu’nun (1/704) (S. Sayısı: 383),

5’inci sırasında bulunan, Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Recai Berber ve 5 Milletvekilinin, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları’nın (1/762, 2/475) (S. Sayısı: 455),

6’ncı sırasında bulunan, Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco Projesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/783) (S. Sayısı: 447),

7’nci sırasında bulunan, Uşak Milletvekili Nuri Uslu’nun, 6831 Sayılı Orman Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları’nın (2/325) (S. Sayısı: 417),

11’inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/719) (S. Sayısı: 432),

Görüşmeleri komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesi kabul edilen ve görüşmelerine devam olunan Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun (1/715) (S. Sayısı: 418),

8’inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında İşbirliği İçin Ortak Komite Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/599) (S. Sayısı: 429),

9’uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İşgücü Değişimi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/620) (S. Sayısı: 430),

10’uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/640) (S. Sayısı: 431),

Görüşmeleri tamamlanarak elektronik cihazla yapılan açık oylamalardan sonra kabul edildi ve kanunlaştı.

Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, AK PARTİ Grubu Başkanına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Üskül, Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Türkiye’deki insan hakları ihlallerinden çok yurt dışındaki Türklere yönelik insan hakları ihlalleriyle ilgilendiği şeklindeki ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 458, 460 ve 426 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 6, 7 ve 8’inci sıralarına; gelen kâğıtlar listesinde yayımlanan ve bastırılarak dağıtılan 463 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ise 48 saat geçmeden bu kısmın 3’üncü sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun, 27 Ocak 2010 Çarşamba günkü birleşiminde 463 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine; 463 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

26 Ocak 2010 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 18.24’te son verildi.

 

 

Nevzat PAKDİL

 

 

 

Başkan Vekili

 

 

Bayram ÖZÇELİK

 

Yaşar TÜZÜN

 

Burdur

 

Bilecik

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye

 

 

 

 

 

Fatih METİN

 

Harun TÜFEKCİ

 

Bolu

 

Konya

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye

                                                                                                                                        No.: 66

II. - GELEN KÂĞITLAR

25 Ocak 2010 Pazartesi

Teklifler

1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün; Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/572) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2010)

2.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Akbaş’ın; Türk Halı ve El Sanatları Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/573) (Plan ve Bütçe; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2010)

3.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/574) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2010)

4.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; 29/8/1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/575) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2010)

5.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/576) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2010)

Tezkereler

1.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1063) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2010)

2.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1064) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2010)

3.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1065) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2010)

4.- Rize Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1066) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2010)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Hükümet üyelerinin makam giderlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1718) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Edirne’de saldırıya uğrayan bazı kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1719) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

3.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana’daki işsizlik oranını azaltacak çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1720) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

4.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana’daki işsizlikle ilgili proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1721) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

5.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana’daki işsizliğe yönelik projelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1722) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bazı Türk Cumhuriyetlerine yönelik karasal yayın çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1723) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

7.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir hastanedeki uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1724) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1725) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

9.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1726) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

10.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sezaryen yöntemiyle yapılan doğumlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1727) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir köprünün genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1728) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

12.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜİK’in endeks çalışmaları ve enflasyon verilerine ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1729) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TOKİ ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/1730) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Damal ilçesindeki köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1731) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Suriye ile gümrüksüz mal ithaline ve taşınmaz sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11867) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, terör örgütü yandaşlarının çıkardıkları olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11868) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

3.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, Teşvik Yasasına ve krizin bazı etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11869) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

4.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, çiftçilerin desteklenmesine ve elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11870) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kurban kesimi organizasyonlarındaki yolsuzluklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11871) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

6.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, dilencilik yaptırılan çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11872) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

7.- Antalya Milletvekili Atila Emek’in, Yüksek Seçim Kurulunun kullandığı bilgisayar işletim sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11873) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

8.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, sokakta yaşayan çocukların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11874) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

9.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, TOKİ projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11875) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

10.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, bir tutuklunun sağlık sorununa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11876) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Yargıtay’daki boş üyeliklere ve çalışma şartlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11877) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

12.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki işsizliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11878) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

13.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, işsizlik oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11879) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

14.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki işsizliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11880) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

15.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir HES projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11881) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav ilçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11882) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11883) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir gölet ve sulama projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11884) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çavdarhisar ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11885) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11886) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pazar ilçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11887) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

22.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gediz ilçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11888) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bolu’daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11889) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu’daki kömür kaynaklı hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11890) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gürbulak Sınır Kapısı güzergahındaki çöplerin temizlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11891) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

26.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, teşvik uygulamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11892) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, istihdam sağlayanların desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11893) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, teşvik uygulamalarının süresinin uzatılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11894) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şampiyonaların illere yayılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/11895) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum Oltu Kapalı Spor Salonunun bakım ve onarımına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/11896) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un Narman ve Oltu ilçelerindeki yurt ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/11897) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

32.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı santrallerin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11898) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

33.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, akarsu santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11899) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

34.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11900) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

35.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki doğalgaz çalışmaları ile odun ve kömür fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11901) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

36.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Mersin’deki terör eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11902) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

37.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Ankara’da bazı ulaşım noktalarındaki güvenlik hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11903) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

38.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, bir karakol yakınlarında meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11904) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

39.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığının taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11905) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11906) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

41.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, nüfus kaydı bulunmayan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11907) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11908) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

43.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köy yolundaki köprü ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11909) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

44.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bazı birimlerin kapatılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11910) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

45.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, domuz gribi haberlerinin turizme zarar verdiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11911) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

46.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Projesi sloganına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11912) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

47.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bakanlık bütçesindeki artışa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11913) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

48.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tanıtımdaki koordinasyona ve imaj sorununa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11914) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

49.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Aziz Nicholas’ın kemiklerinin iadesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11915) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

50.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yol, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11916) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

51.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tahmini bütçe gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11917) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

52.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, bazı bakanlara yeni makam aracı alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11918) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

53.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, okul adlarından unvanların kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11919) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

54.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin çocuk yardımı ödeneğindeki bir duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11920) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

55.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, şehit unvanlarının okul isimlerinden kaldırılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11921) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

56.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ek ders ücretindeki bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11922) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

57.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, okullar arasındaki nitelik ve nicelik farklılaşmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11923) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

58.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, eğitim hakkından yararlanamayan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11924) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

59.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta takdirname verilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11925) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

60.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11926) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

61.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki bazı eğitim ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11927) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

62.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Belediyesinin vergi borcundan dolayı satışa çıkarılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11928) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

63.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, okul adlarından şehit unvanlarının çıkartılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11929) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

64.- Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, izinsiz açılan özel öğrenci yurtlarına yönelik yaptırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11930) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

65.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir köye ebe atanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11931) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

66.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Pandemi Kuruluna ve bir aşının prospektüsüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11932) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

67.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, kapatılan Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11933) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

68.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, naklen atanan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11934) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

69.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, görevine son verilen müfettişlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11935) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

70.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, doktorların özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11936) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

71.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bitkilerden ilaç yapan kişilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11937) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

72.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11938) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

73.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir lisedeki öğretmen ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11939) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

74.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11940) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

75.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir sağlık ocağındaki doktor eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11941) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

76.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köydeki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11942) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

77.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, domuz gribi aşılarının kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11943) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

78.- Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11944) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

79.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bir desteklemede yapılan fazla ödemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11945) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

80.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarım sektöründeki büyümeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11946) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

81.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11947) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

82.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Ziraat Bankasının özelleştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11948) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

83.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarımsal hammadde ithalatındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11949) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

84.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarım ve kırsal kalkınmaya ayrılan kaynağa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11950) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

85.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki bazı yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11951) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

86.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa Havalimanındaki İLS cihazına ve İzmir uçuşlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11952) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

87.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, kaldırılan tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11953) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

88.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kurulacak küresel lojistik köylerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11954) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

89.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı tren seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11955) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

90.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kent İçi Ulaşım Kurumu kurulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11956) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

91.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı otoyol projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11957) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

92.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ulaştırma sektörü kaynaklı karbondioksit salınımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11958) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

93.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, bölünmüş yollar üzerindeki esnafın mağduriyetine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11959) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

94.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, bir kısım tren seferlerinin iptal edilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11960) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

95.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Çin’de Uygur Türklerinin yaşadığı bölgedeki uygulamalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11961) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

96.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, SYDF’den yardım alan toplum kalkınma projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/11962) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

97.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir caminin bazı eksikliklerine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/11963) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

98.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki esnafa kredi desteği sağlanmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/11964) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

Gensoru Önergesi

1.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 21 Milletvekilinin, çalışma hayatındaki sorunlara ve ilgili kesimlere duyarsız kaldığı, görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi  (11/9) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010) (Dağıtma tarihi: 25/01/2010)

                                                                                                                                        No.: 67

26 Ocak 2010 Salı

 

Teklifler

1.-  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/577) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2010)

2.-  Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in; 24.04.2006 Tarih ve 5490 Sayılı “Nüfus Hizmetleri Kanunu”nun 7/1-E Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/578) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2010)

3.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in; “Yılmaz Güney Türk Sineması Müzesi” Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/579) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2010)

4.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in; 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/580) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2010)

5.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/581) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:15.1.2010)

6.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in; “İbadet Yerleri” İbaresinin “Cami, Cem Evi, Mescit, Kilise, Sinegok, Havra” Olarak Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/582) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2010)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1732) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, su kaynağı olmayan bir gölete ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1733) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

3.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1734) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yapıldığı iddia edilen bir ankete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11965) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

2.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir şirketin katıldığı kamu ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11966) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

3.- Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, TOKİ inşaatlarının denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11967) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

4.- Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, TOKİ ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11968) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

5.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, bazı uçak seferlerinde yapılan bir anonsa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11969) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

6.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bazı açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11970) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

7.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Zonguldak’ın genel bütçeye katkısına ve aldığı paya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11971) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

8.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, farklı etnik ve inanç gruplarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11972) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

9.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, ismi değiştirilen yerleşim yerlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11973) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

10.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki bir derneğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11974) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

11.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Jandarma Genel Komutanlığının örtülü ödeneğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11975) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

12.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, futbol maçları yayın ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11976) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

13.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Başbakanlık örtülü ödeneğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11977) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

14.- Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, Sivas olayları hükümlülerine yönelik uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11978) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

15.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Silivri Cezaevi yerleşkesine girişlerde yaşanan bazı sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11979) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

16.- Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, hakim ve savcılar hakkında kişisel suç kapsamında işlem yapılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11980) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

17.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TOKİ’nin edindiği arsa ve arazilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/11981) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

18.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TOKİ’nin Adana’da edindiği arsa ve arazilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/11982) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

19.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da TOKİ’nin satışını yaptığı arsalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/11983) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

20.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TOKİ’nin satışını yaptığı arsalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/11984) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

21.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, koruma altına alınan çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/11985) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

22.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, sokakta yaşayan çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/11986) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

23.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri Spor Kulübündeki bazı olaylara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/11987) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

24.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki 100. Yıl Havuzunun durumuna ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/11988) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

25.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bozyazı ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11989) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

26.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Tarsus ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11990) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

27.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Erdemli ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11991) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

28.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Anamur ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11992) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

29.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mut ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11993) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

30.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Çamlıyayla ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11994) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

31.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Gülnar ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11995) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

32.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin’in bazı ilçelerindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11996) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

33.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Silifke ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11997) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

34.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Filyos Nehri Büyük Kanal Islahı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11998) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

35.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Erdemli ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11999) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

36.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Silifke ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12000) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

37.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mut ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12001) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

38.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Tarsus ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12002) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

39.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Gülnar ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12003) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

40.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Anamur ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12004) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

41.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Çamlıyayla ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12005) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

42.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mezitli ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12006) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

43.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Aydıncık ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12007) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

44.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bozyazı ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12008) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

45.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Toroslar ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12009) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

46.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Filyos Çayı Taşkın Erken Uyarı Sistemi Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12010) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

47.- Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç’in, Antalya Büyükşehir Belediyesi işçilerinin alacaklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12011) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

48.- Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç’in, Antalya’da raylı sistemin işletmeye alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12012) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

49.- Antalya Milletvekili Sadık Badak’ın, Antalya Büyükşehir Belediyesinin otobüs alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12013) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

50.- Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı’nın, Antalya’daki Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12014) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

51.- Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı’nın, Antalya’da suya yapılan zamma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12015) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

52.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bazı toplumsal olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12016) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

53.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir gazetecinin villasının imar durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12017) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

54.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, polisin güç kullanımıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12018) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

55.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, güvenlik güçlerinin bazı operasyonlardaki uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12019) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

56.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Türk alfabesinde bulunmayan harflerin yer aldığı isimlerin kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12020) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

57.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Manisa Selendi’deki olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12021) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

58.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, iki teröristin cesedinin taşınması sırasındaki görüntülere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12022) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

59.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, muhtar maaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12023) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

60.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, istihdam şekillerine göre öğretmen sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12024) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

61.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, okul isimlerinden unvanların kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12025) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

62.- İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, yatılı ilköğretim bölge okullarının öğrenci kapasitesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12026) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

63.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul Milli Eğitim eski Müdürü hakkındaki inceleme ve soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12027) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

64.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, çocuk gelişimi mezunlarına lisans tamamlama hakkı verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12028) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

65.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, şubat dönemi öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12029) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

66.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Saltukova Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12030) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

67.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Filyos Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12031) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

68.- İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, seferden kaldırılan bazı trenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12032) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

69.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli PTT Başmüdürüne ve kapatılan bazı şubelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12033) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

70.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT Genel Müdürünün maç yayın ihalesindeki konumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12034) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

71.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kadro fazlalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12035) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

72.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’de Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12036) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

73.- Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Erzurum’daki doğalgaz abonelerinin fatura ödeme dönemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12037) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

74.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, TUİK’in işsizlik riski araştırmasına ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/12038) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

75.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, kadın milletvekili eşlerine yönelik yemek organizasyonuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/12039) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2008)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.-  Bursa Milletvekili Onur Öymen ve 28 Milletvekilinin, Avrupa ülkelerinde Türklere karşı görülen dışlayıcı ve ayrımcı uygulama ve davranışların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/529) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2009)

2.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 35 Milletvekilinin, tarımsal ilaç kullanımı konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/530) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2009)

3.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, kimsesiz çocuklar ile sokakta yaşayan ve çalışan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/531) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2009)

4.- İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22 Milletvekilinin, İstanbul’un sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/532) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2009)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türkiye’ye giriş yapan bölücü terör örgütü mensupları hakkındaki adli işlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10531)

2.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Türkiye’ye gelen bölücü terör örgütü mensuplarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10727)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamudaki işçi kadrolarına öncelikli atanma konusundaki karara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11248)

4.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, enerji dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesindeki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11256)

5.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, bir askeri tatbikata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11258)

6.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İsviçre’deki minare referandumuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11274)

7.- İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, sığınma talebinde bulunan bir İranlıya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11275)

8.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Borçka-Muratlı sınır kapısının açılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11276)

9.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, cezaevlerinde yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11277)

10.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul’da bazı mahallelerde yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11278)

11.- İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, polis alımına ve Emniyet Teşkilatının bazı ihtiyaçlarının karşılanma şekline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11279)

12.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İstanbul’da konut önlerine park edilen araçlardan ücret alınması uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11280)

13.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köye kanalizasyon şebekesi yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11281)

14.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, bireysel silahlanmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11282)

15.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, haklarında terör suçlarından dolayı tutuklama ve yakalama kararı bulunanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11283)

16.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, MKE’nin tabanca ithaline ve bireysel silahlanmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11285)

17.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki bir yol yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11286)

18.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, İstanbul’daki bir silahlı çatışmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11287)

19.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, şüpheli olduğu iddia edilen asker ölümlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11288)

20.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Çatalzeytin’de yaşanan sel felaketi sonrası su şebekelerinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11289)

21.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, terör örgütü yandaşlarının gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11290)

22.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri davasında adı geçen bir kişinin ilişkili olduğu şirketlere verilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11291)

23.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köye kanalizasyon şebekesi yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11292)

24.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köye kanalizasyon şebekesi yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11293)

25.- İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, bireysel silahlanmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11294)

26.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde yapıldığı iddia edilen bir uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11295)

27.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özelleştirilme uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11298)

28.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir köyün okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11302)  

29.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11303)  

30.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, müfettişlik mülakatlarının yenilenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11304)  

31.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir eğitim kampanyasının denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11305)  

32.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir okulun adının değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11306)

33.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, otopark olarak kiralanan okul bahçelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11307)

34.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İbrahim Müteferrika Matbaacılık Meslek Lisesinin kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11308)  

35.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, diyabetli çocukların eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11309)  

36.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir okulun adının değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11310)  

37.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, İLKSAN kesintilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11311)  

38.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova’da görev yapan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11312)  

39.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Türk Telekom’un gayrimenkullerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11324)

40.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel alımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11325)

41.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, bazı yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11326)

42.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Artvin’deki bir yol çalışmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11327)

43.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Akyaka PTT Müdürlüğü hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11328)

44.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı beldelerdeki PTT şubelerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11329)

45.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, hızlı tren hattının bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11330)

46.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, el konulan ÇEAŞ ve Kepez elektrik şirketlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11334)

47.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Dersim olaylarından sonra ilden götürülen çocukların durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11336)

48.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İsrail Büyükelçisinin Karadeniz’deki temaslarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11338)

49.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TKİ’nin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kömür alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11340)

50.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, özelleştirmelere ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11341)

51.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, bir Amerikan güvenlik şirketinin Türkiye’yi ilgilendiren ilişkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11342)

52.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, telefon ve ortam dinlemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11344)

53.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, hukuk fakültelerinde bazı anabilim dallarının kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11347)

54.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, tütün sektöründeki duruma ve TEKEL işçilerinin akıbetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11348)

55.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, TEKEL’in özelleştirilmesinin ekonomik ve sosyal etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11350)

56.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, boru hatlarıyla transit taşımacılık yapan firmalara ve bir grubun durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11351)

57.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11353)

58.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve hizmet ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11354)

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11377)  

60.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, TKİ’nin kömür alım ve satışlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11378)  

61.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, polisin durdurulan ve tutulan kişilere vermesi gereken belgeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11382)  

62.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Elazığ’da kaybolan ve kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11383)  

63.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’da kaybolan ve kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11384)  

64.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bazı boş yapıların durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11385)  

65.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bir köy yolunun onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11386)  

66.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Çamlıyayla ilçesindeki yol genişletme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11387)  

67.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kayseri’de kaybolan ve kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11388)  

68.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ çevre yolunda bazı kamyonlara ceza yazıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11389)  

69.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ’da tamamlanmayan kapalı pazar yerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11390)  

70.- İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, bir sanığın telefon görüşmesi kaydının deşifresine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11391)  

71.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ankara’daki kaldırım ve bordür çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11392)  

72.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ak Parti  Doğanhisar İlçe Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11393)  

73.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Şanlıurfa’da kaybolan ve kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11394)  

74.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki gösterilere yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11395)  

75.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Taksim Polis Merkeziyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11397)

76.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, gelir uzmanlığına yapılacak atamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11404)

77.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Keles’teki elektrik dağıtım hatlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11410)

78.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ÖSYM sınavlarının güvenilirliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11411)

79.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, lisans ve lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11412)

80.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Dış İlişkiler Genel Müdürü ve beraberindeki heyetin yurt dışı seyahatlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11413)

81.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, dersliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11414)

82.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’de yapılan müdür ve müdür yardımcılığı sınavına katılan adayların ödeneklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11416)

83.-  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, icralık olan esnafın durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11436)

84.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Hayrabolu ve Malkara bağlantı yollarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11438)

85.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Posof yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11439)

86.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl-Yedisu yolunun iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11440)

 

 

26 Ocak 2010 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Murat ÖZKAN (Giresun)

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52’nci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz Ağrı ilinin turizm potansiyeli hakkında söz isteyen Ağrı Milletvekili Mehmet Hanifi Alır’a aittir.

Buyurun Sayın Alır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Ağrı Milletvekili Mehmet Hanifi Alır’ın, Ağrı ilinin turizm potansiyeline ilişkin gündem dışı konuşması

MEHMET HANİFİ ALIR (Ağrı) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ağrı’daki turizm potansiyeli ile ilgili gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Bu münasebetle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, sözlerime başlamadan evvel, 59’uncu Hükûmet ve 59’uncu Hükûmetin çok kıymetli Kültür Bakanı Sayın Atilla Koç Bey’e Ağrı Doğubeyazıt’ta İshakpaşa Sarayı yolunu yaptığı için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda mevcut Hükûmetimize ve Sayın Kültür Bakanımız Ertuğrul Günay Bey’e İshakpaşa Sarayı’nın restorasyonu için ve Ahmedi Hani Külliyesi’nin değerlendirilmesi için verdiği ödenekten ve gösterdiği çabalardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar, belki diyeceksiniz ki, bazılarınız diyecek ki: “Ağrı nerede, turizm nerede!” Bir yönde haklı olabilirsiniz. Zira yıllarca bölgemizde yaşanan çatışmalı ortam ister istemez huzur ve güven eksikliği yaratmış ve bu da olumsuz yönde turizmi etkilemiştir. Ayrıca, ne yazık ki elimizdeki potansiyel hazineyi de -Ağrı Dağı- turizm açısından yeteri kadar değerlendirdiğimizi de söylemek zor.

Değerli arkadaşlar, Ağrı’da turizm vardır demiyorum, Ağrı’da çok ciddi bir turizm potansiyeli vardır diyorum. Bunun için, ülke olarak, iktidar olarak, muhalefet olarak, aydın olarak, iş adamları olarak bu potansiyeli değerlendirmemiz gerekiyor, bu potansiyeli değerlendirelim diyorum.

Değerli arkadaşlar, iddia ediyorum ki Ağrı, inanç turizmi açısından Türkiye’nin, hatta dünyanın en önemli yerlerinden biridir ve bunun gibi Ağrı’da dağcılık, dağ sporu açısından, üçüncüsü sağlık turizmi açısından, dördüncüsü yayla turizmi açısından, beşincisi tarihî mekân ve bilhassa İshakpaşa Sarayı açısından çok önemli turizm potansiyeline sahiptir.

Değerli arkadaşlar, inanç turizmi açısından biliyoruz ki bütün kutsal kitaplarda Ağrı Dağı, Nuh’un Gemisi’nin karaya oturduğu yerdir ve bu potansiyel, bu avantaj kimlerin elinde olsaydı inanın çok daha farklı bir durumda olurdu.

Değerli arkadaşlar, bunun için diyoruz ki: “Neden Ağrı Dağı’nın eteğinde Nuh’un Gemisi’ni andıran Nuh’un Gemisi’nin müzesi olmasın?” “Batı ülkelerinde, Danimarka’da bunun müzesi yapılıyor da Ağrı’da neden yapılmasın?” diyoruz ve aynı zamanda yerel inanç turizmi açısından Ahmedi Hani…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Alır, sözlerinizi tamamlayınız lütfen.

Buyurun.

MEHMET HANİFİ ALIR (Devamla) - ...bu toplumun çok önemli bir değeri ve bu toplumu birbirlerine bağlayan çok önemli bir öğedir. Bu da iç turizm açısından çok önemlidir.

Yayla turizmi gene Ağrı’mız için ve ülkemiz için çok önemli bir merkezdir.

Değerli arkadaşlar, biz yıllarca yaylalarımızı maalesef yasaklı hâle getirmişiz ve bunun için “açılım” diyoruz, “demokratik açılım” diyoruz. Yaylalarımız, Süphan Dağı Yaylası, Ağrı Dağı Yaylası, Köse Dağı, Sinek Yaylası, Balıklıgöl yaylaları neden değerlendirilmesin? Neden bunu değerlendirmeyelim? Neden bunu önemli bir hâle getirmeyelim?

Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Alır.

Gündem dışı ikinci söz, Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki Yuvarlakçay Irmağı üzerinde kurulmak istenen hidroelektrik santraline karşı yapılan eylem hakkında söz isteyen Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır’a aittir.

Buyurun Sayın Hıdır.

2.- Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır’ın, Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki Yuvarlakçay Irmağı üzerinde kurulmak istenen hidroelektrik santraline karşı yapılan eyleme ilişkin gündem dışı konuşması

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; gündem dışı konuşmamda, Muğla’daki vahim olaylara değinmek istiyorum. Bu vahim olayların adı, her zaman olduğu gibi muhalefetin yürüttüğü “istemezük” kampanyası ve maalesef oyuncuları halkın adına icraat yapmak üzere seçilmiş belediye başkanlarımız, il genel meclisi üyelerimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden bölgeye ziyarete giden grup başkan vekilleri…

GÜROL ERGİN (Muğla) – Nil Hıdır, ben de vardım, beni de söyle.

MEHMET NİL HIDIR (Devamla) – …mağdurlar ise her zaman olduğu gibi…

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) – Ne mağduru?

MEHMET NİL HIDIR (Devamla) - …her zaman olduğu gibi vatandaşımız, köylümüz, esnafımız.

GÜROL ERGİN (Muğla) – Bak, iki senedir sana laf atmıyordum ama ağzımın tadını artık…

MEHMET NİL HIDIR (Devamla) – Değerli arkadaşlar, turizme beş yıldızlı tatil köyü kazandırmak için DPT kampını Çevre Bakanlığı ihale etti ama “yandaşlarına peşkeş çekiliyor” diye kamuoyu baskısıyla yatırımcıyı ürküttüler. Dünyada örneği olmayan içme suyu ve tarımsal sulama göleti yapıldı, “yıkılıyor” diye kampanya başlatıp köylünün kısa zamanda suyu kullanmasını sağladılar, engellediler.

GÜROL ERGİN (Muğla)- Sağladılar, doğru.

MEHMET NİL HIDIR (Devamla) – Yine köylerin bütçesini beldelere spor tesisi olarak kaydırmak suretiyle köy haklarını ihlal ettiler. Hastanelerin kat irtifakını, kat çıkartılmasını, organize sanayi yerine küçük sanayi sitelerini tesis ettiler. Ancak, doğal gaz yerine güneş enerji santrallerinin ikamesini doğrusu anlamak mümkün değil. Ve nihayet Yuvarlakçay meselesinde köylümüz devletine isyan eder duruma geldi.

GÜROL ERGİN (Muğla) – Devletine değil, Hükûmete, Hükûmete!

MEHMET NİL HIDIR (Devamla) – Haklı ya da haksız teknik hatalar yapılabilir. Biz bölgemizin milletvekilleriyle, Sayın Fevzi Topuz’la konunun teknik hatalarının olup olmadığını da inceledik, konuştuk.  Sayın Valimiz Bakanlıktan, DSİ’den yeniden görüş istedi. Ancak, grup başkanlarımızın      -bölgemize tabii ki hoş geldiler, sefa geldiler- olayı siyasi istismar konusu yapmaları neticesinde maalesef geldiğimiz nokta şu -Belediye Başkanının nakletmesiyle ifade ediyorum- köylü diyor ki: “Mahkeme yatırımcı lehine bile olsa buradan su yerine kan akar.” Ve bir başka ana diyor ki: “Burada çocuğum ölse bile çocuğu bir daha doğururum ama ben tarlamın suyuyla oynatmam.”

GÜROL ERGİN (Muğla) – Ne kadar hoşgörülü. Yanlış mı bu söz? Bu söz yanlış mı?

MEHMET NİL HIDIR (Devamla) – Tabii ki köylüye verilen yanlış bilgiler neticesinde köylümüz bu havaya, bu atmosfere sokulmuş durumda.

Nedir işin aslı? 5,3 metreküp saniyede su akıtılıyor, bunun 1,3 metreküpü kadim su hakkı olarak mahallelere ve Zeytinalanı köyüne veriliyor; 0,5 metreküpü can suyu olarak hidroelektrik santralinden önü kesilen 2,5 kilometrelik dere yatağına verilmek suretiyle kurdun kuşun hakkı dere yatağında bırakılıyor ve geriye kalan takriben 3 metreküp/saniyelik suyla HES Projesi devreye giriyor. 3,4 megavat gücündeki hidroelektrik santrali küçümseniyor. Oysa köylerimizdeki elektrik ihtiyacını, muhalefet ya da iktidar partili bütün milletvekillerimiz gittiğinde köylülerimiz şikâyet ediyorlar. Biz bu bağlamda, Bayır Barajı’nı, Akköprü Barajı’nı, Mumcular Göleti’ni, Dalaman’ın bütün akarsularını bir an evvel devreye koyalım ve elektrik açığımızı giderelim diye çalışıyoruz ama maalesef bölgenin belediye başkanları 10 kilometrelik yolu trafiğe kapatmak suretiyle âdeta köylüyü sokağa döküyorlar. Bunlar kabul edilemez. Teknik hatalar varsa yanlış hesap Bağdat’tan döner. Ancak, şunu unutmamak gerekir ki bu planlamalar layüsel, gelişigüzel yapılmış proje ve planlamalar değil. Bu planlamaların hepsi Yüksek Planlama Kurulu kararı, Devlet Planlama Teşkilatının ödenek ayırması, Özel Çevre Koruma Kurumu dâhil on iki tane kurumun tek tek incelemesi, ÇED raporunu vermesiyle mümkün.

“Yanlış bilgilendirme var.” dedim. Nedir bu yanlış bilgilendirme? “Seksen tane anıt ağaç kesildi.” dediler.

GÜROL ERGİN (Muğla) – Hayır, hayır, on tane ağaç kesildi, on. Seksen tane yok, on.

MEHMET NİL HIDIR (Devamla) – Az önce Anıtlar Kurulu Başkanıyla konuştum, aynen ifadesi şu: “Orası doğal sit alanı değil. Anıt statüsünde olabilmesi için yüz yaşını geçmiş…”

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

GÜROL ERGİN (Muğla) – Anıtlar Kurulunun kararı var o konuda.

BAŞKAN – Sayın Hıdır, lütfen tamamlayınız.

GÜROL ERGİN (Muğla) – Nil Hıdır bugün çok yanlış yapıyorsun!

MEHMET NİL HIDIR (Devamla) – Sevgili Hocam, Anıtlar Kurulu kararını da inceledim: Kutru 45 ya da 50 santimetre olan çınar ağaçları. Korunması gereken bir ağaç topluluğu var ancak Orman Bölge Müdürlüğünün de bu konuda çürük raporu verdiği bir gerçek.

Değerli arkadaşlarım, el ele verelim, ülkemizin elektrik ihtiyacını karşılayalım derken sakın ola ki milletimizin aleyhinde, yatırımları engelleyici hiçbir karar almamaya, özellikle belediye başkanlarımızı, il genel meclisi üyelerimizi milleti tahrik etmemeye davet ediyorum. Biz, milletvekillerimizle, grup başkanlarımızla, medeni ilişkilerimizi sürdürmek şeklinde, oturur meselelere bakanlık nezdinde çözüm buluruz.

GÜROL ERGİN (Muğla) – Medeni ilişki bırakmadın bu konuşmada!

MEHMET NİL HIDIR (Devamla) – Ama bunu hiçbir zaman kan dökülme noktasına getirmeye, ne seçilmişlerin ne bizim ne de bu aziz Meclis çatısı altındaki hiçbir milletvekilinin hakkı yoktur.

Ben bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Hıdır.

BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) –Kan dökmek ne demek, kan dökmek? Sayın Hıdır, kan dökmek ne demek, açıklar mısınız.

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Köylüye sorun, köylüye.

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Gündem dışı üçüncü söz, hayvancılık sektörünün sorunları hakkında söz isteyen…

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Değerli Hatip, muhalefetin köylüleri kışkırtmasından söz etti ve grup başkan vekillerinin oraya gittiğini ifade etti. Oraya giden grup başkan vekillerinden birisi benim. Dolayısıyla, ne halkı kışkırtmak ne de onları iktidara karşı, hele devlete karşı kışkırtmak gibi ne görevimiz var ne böyle bir şeyi yapmaya bizim gücümüz yeter. Biz sadece onların haklarını savunuyoruz.

BAŞKAN – Sayın Kılıçdaroğlu, iki dakika söz veriyorum ama yeni bir sataşmaya mahal vermeyin lütfen.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) – Sayın Başkanım, kan dökmek ne demek?

IV.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır’ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Değerli milletvekilleri, gündem dışı söz almaya her zaman saygı göstermişizdir ama köylülere destek vermek için oraya giden milletvekillerini “köylüleri kışkırtmak” gibi bir ifadeyle Meclis kürsüsünde dile getirmek doğru bir ifade değildir. Orada iyi bir inceleme yapılmamış. Yuvarlakçay gerçekten de bir doğa harikası. Bu doğa harikasının yok edilmemesi gerekiyor. Orada 80’e yakın anıt ağaç var, Anıtlar Yüksek Kurulunun kararı var. 80 ağaçtan 10’u kesildi. Orman Genel Müdürlüğü çürük raporu vermiş. O gövdeleri bizzat gözlerimle gören birisiyim; tek bir satırında, tek bir halkasında çürük yoktur. Niçin kesersiniz onları? Efendim, üç yüz-dört yüz yıllık olursa… Elli yıllık, altmış yıllık, yetmiş yıllık bir ağacı kesmek gerçekten de bir vicdan sızlaması yaratmaz mı? Böyle bir anlayış olabilir mi?

Efendim, milleti tahrik ediyormuşuz biz. Köylülere destek veriyoruz. Onlar sularına sahip çıkıyorlar. Tarlaları susuz kalacak. 13-14 bin kişi tarlalarını sulayamayacak. Bunun derdindeler onlar. Elektrik üretilmesin mi? Üretilsin tabii. O kadar çok yerimiz var ki elektrik üretilecek. Niçin orası? Neden seçiliyor? O köylülere destek vermek de bizim görevimizdir. Eğer bir vatandaşın sorunu varsa, o vatandaşın sorunuyla iktidar partisi ilgilenmeyecek, muhalefet de mi ilgilenmeyecek? Elbette muhalefet ilgilenecek. Siz gidiyorsunuz, birilerini koruyorsunuz. Anıt ağacı kesiyorlar, ona da göz yumuyorsunuz. E birileri de bunun yanlış olduğunu söyleyecek elbette. Biz gideceğiz, o insanlara destek vereceğiz ve bu yanlışlığın düzeltilmesi için de iktidarın dikkatini çekeceğiz.

Bakın, Muğla milletvekillerimiz araştırma önergesi verdi. Ben isterim ki Sayın Hıdır da destek versin, araştıralım. O bölgeye gitsin milletvekillerimiz -iktidar, muhalefet- bakalım, doğru mudur, yanlış mıdır yapılan uygulama; yanlışsa düzeltelim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ESFENDER KORKMAZ (İstanbul) – Çoğunluk da iktidarda.

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Sayın Başkanım, hemen bitiriyorum.

Sizlerden şimdi biz destek bekliyoruz. Araştırma önergesine destek verin, ak mı kara mı çıkar ortaya. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu.

Gündem dışı üçüncü söz hayvancılık sektörünün sorunları hakkında söz isteyen Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’na aittir.

Buyurun Sayın Serdaroğlu. (MHP sıralarından alkışlar)

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam)

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI (Devam)

3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hayvancılık sektörünün sorunları hakkında gündem dışı söz aldım. Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Türk tarımının en önemli konularından biri olan hayvancılık öyle bir konuma gelmiştir ki kasaplar kesecek hayvan bulamıyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak AKP Hükûmetini, diğer yanlış politikalarında olduğu gibi hayvancılık konusunda da her platformda uyardık. “Girdilerindeki yüksek artışlar, kaçak hayvana göz yumulması, kesik et ile canlı hayvan ithali hayvancılığı bitiriyor.” dedik, “Bu yanlışlardan vazgeçin.” diye de bas bas bağırdık ve dilimizde tüy bitti. Biz söyleyince AKP hep aksini yaptı ve nihayet elimizde ne küçük ne de büyükbaş hayvan kaldı. Böylece hayvancılığı bitirdiniz.

Değerli milletvekilleri, hayvan yetiştiricilerimiz, 2002 yılı Ağustos ayında 1 kilo karkas eti 9 milyona satarken bir torba yem alıyorlardı, 2009 yılında ise 3 kilo karkas et satıp bir torba yem alabildiler. Süt sudan ucuz oldu. Bunun sonucunda üreticiler “Lanet olsun.” diyerek hayvancılıktan vazgeçti. Hayvan varlığımız maalesef yüzde 50 azaldı. Anadolu’da kırsal kesimde yaşayan, gübresi ve sütü için en az 1-2 hayvan besleyen köylümüz bile, içine düştükleri ekonomik sıkıntılar nedeniyle, ayağının altında en güvendiği dal olan sağımlısını dahi satmak zorunda kalmıştır. Hükûmetin yanlışları sonucunda ahırlar, meralar, damlar bugün hayvansız kalmıştır. Böylece de et fiyatlarında fahiş ve ucu açık artışlar ortaya çıkmıştır.

Değerli milletvekilleri, TÜİK’in verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde canlı hayvan ithalatı yüzde 670’lik artışla 17 milyon dolara ulaşmıştır. Bu artışın yanı sıra, etlerde yüzde 400, hububatta yüzde 170 ve sebze ithalatında yüzde 160’lık artışlar yaşanmıştır. Yılda 10 milyar dolarlık et ve tarım ürünü ithalatı yapan Türkiye’de çiftçi ne üretsin, besici ne yapsın, köylü nasıl yaşasın? Artık, damızlık inekler de tükenmek üzeredir. Bu da et, canlı hayvanın yanı sıra, süt ve süt ürünleri ithalatını önümüzdeki günlerde zorunlu kılacaktır.

Rakamlar gösteriyor ki AKP İktidarı, Türk tarım ve hayvancılığını uyguladığı yanlış politikalar sonucunda çökertmiş, dolayısıyla Türk çiftçisini göz ardı etmiştir. Bu kadar ithalatın yapılması ise -aynı mısır ithalatında olduğu gibi- acaba birilerinin çıkarları mı var diye bizlerde şüphe uyandırmaktadır.

Değerli milletvekilleri, bütün bu yanlışların ardından, AKP İktidarı süt sığırcılığının desteklenmesine ilişkin çıkardığı Bakanlar Kurulu kararı ile de yeni bir adaletsizlik yaratmıştır. “Hayvancılığa destek veriyoruz.” diyorsunuz; veriyorsanız hayvan varlığımız neden yüzde 50 azalmıştır? Önce köstek olup yok ediyorsunuz, sonra da destek diye ayrımcı teşvikler çıkartıyorsunuz. Genel teşvik sisteminde dördüncü bölgede bulunan Doğu ve Güneydoğu’dan yirmi beş il teşvik kapsamına alınmıştır ancak teşvik sisteminde dördüncü bölgede bulunan Kastamonu, Çankırı ve Sinop’un teşvik dışında bırakılması gerçekten bir büyük haksızlıktır. Özellikle on yıl önce hayvancılıkta ilk beşin içinde olup da bugün 12’nci sıraya gerileyen, bin yetmiş dört köyü olan başta Kastamonu ve komşularımız Çankırı ve Sinop’un en büyük geçim kaynağı kırsalda hayvancılıktır. Bu illerin teşvik dışında bırakılması hayvancılığın buralarda daha da yok olmasına neden olacaktır çünkü teşvik kapsamındaki illerin tacirleri buralardaki hayvanları da satın alıp teşvik bölgelerine götürmektedirler. Bu da Kastamonu, Çankırı, Sinop gibi teşvik dışı diğer illerdeki hayvancılığın köküne kibrit suyu dökmektedir ve üreticilerin ocağına incir ağacı dikilmektedir. Hükûmet bu üç ilimizi mutlaka hak ettiği teşvikten yararlandırmalıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) - Görülüyor ki iktidar, bir yandan yapmaya çalışırken bir yandan da yıkmaktadır. Partinin adı “adalet” ama adaletsiz davranmakta, partinin adı “kalkınma” ama yanlış icraatlar ile yıkmakta ve çökertmektedir.

Değerli milletvekilleri, özellikle Sayın Tarım Bakanının ve Sayın Başbakanın dikkatini çekiyor, bu hatanın bir an önce giderilmesini istiyoruz. Sonuçta, iktidarın yaptığı yanlışların haddi hesabı yok. Ne diyelim bilemiyorum ama diyebileceğimiz bir şey var: Sayenizde, iktidarın sayesinde bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Serdaroğlu.

Sayın Vural, “Gündem dışı bir konuşma yapan Muğla Milletvekili, şahsımı ilzam edecek şekilde bir konuşma yapmıştır. İç Tüzük uyarınca söz verilmesini arz ederim.” demişsiniz. Şahsınızı ilzam edecek şekilde ne konuştu, Sayın Vural?

OKTAY VURAL (İzmir) – Grup başkan vekilleri olarak ifade etti, ben de oradaydım Grup Başkan Vekili olarak. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu’na da bu sataşmadan dolayı söz vermiştiniz.

BAŞKAN – Buyurun, iki dakika söz veriyorum, sataşmaya mahal vermeden…

IV.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır’ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, evet, Muğla’ya gittik; orada, Yuvarlakçay’da kurulmakta olan bir hidroelektrik santralle ilgili, köylüler, orada yüz-yüz elli yıllık ağaçların kesildiğini gören köylüler, bu orman katliamına “dur” demek, aynı zamanda on dört köyün de içme suyunu ve tarım suyunu temin eden o havzadan dolayı, havzada hidroelektrik santralinin yapılmasından dolayı da açıkçası susuz kalacaklarını, toprağı işleyemez hâle geleceklerini ifade ederek orada açıkçası suyun başını tutmuşlardı.

Aslında orada biz bir milletvekili olarak orada bulunan vatandaşlarımızın bu haklı isyanı karşısında onlarla birlikte olmak için gittik. Doğrusu, milletvekillerinin milletle birlikte olmasından kim gocunur, onu anlayabilmiş değilim yani orada 14 bin tane köylü “Ben suyumu istiyorum, endişelerimi giderin.” diyor, o yörenin milletvekili kalkmış “Niye gidiyorsunuz?” diye ifadelerde bulunuyor. Gerçekten, son derece üzüntü verici.

Muğla Milletvekilimiz Sayın Metin Ergun’la gittik. Evet, köylüler, suyuna sahip çıkmak istiyor. Köylüler, tarımı besleyen bu suyun kesilmesini istemiyorlar. Orada, Beyobası Belediyesi de Milliyetçi Hareket Partili bir belediye olduğu için de bütün vatandaşlarımızın bu haklı davasına destek olmak amacıyla orada bulunduk. Ya ne günlere kaldık! Bu milletin toprağını sulamasını istemek milleti kışkırtmak, yüz-yüz elli yıllık ağaçların kesilmesini engelleyen köylülerle birlikte olmak yine milleti kışkırtmak oluyor. Yani, milletin vekili olmak lazım. Orada 2-3 megavatlık santral kuracak olan şirketlerin menfaatlerini takip etmek yerine, 14 bin kişinin ıstırabını duymak için oraya gittik. Gerçekten, burada Nil Bey… Nil Bey burada mı bilmiyorum ama Nil Bey…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Vural.

OKTAY VURAL (Devamla) – Evet, peki, teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Gündeme geçiyoruz.

“Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları” vardır.

Yalnız, sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu, gündemin “Sözlü Sorular” kısmında yer alan sorulardan 1, 5, 8, 10, 11, 17, 44, 54, 59, 69, 86, 91, 287, 309, 311, 315, 318, 360, 361, 381, 384, 439, 442, 443, 453, 467, 468, 483, 505, 518 ve 530’uncu sıralarındaki soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım:

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER

1.- Romanya Senatosu Dış Politika Komisyonu Başkanı ve beraberindeki Parlamento heyetinin, ülkemizi ziyaret etmesinin uygun bulunduğuna ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1067)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Romanya Senatosu Dış Politika Komisyonu Başkanı ve beraberindeki parlamento heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin konuğu olarak resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemizi ziyaretleri TBMM Başkanlık Divanı’nın 14 Ocak 2010 tarih ve 63 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanun’un 7. Maddesi gereğince Genel Kurul’un bilgisine sunulur.

                                                                                                       Mehmet Ali Şahin

                                                                                              Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                               Başkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Bir gensoru önergesi vardır. Önerge daha önce bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. Önergeyi okutacağım, ancak önerge beş yüz kelimeden fazla olduğu için özeti okunacaktır. Önergenin tam metni tutanak dergisinde yer alacaktır.

Okutuyorum:

B) GENSORU ÖNERGELERİ

1.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 21 milletvekilinin, çalışma hayatındaki sorunlara ve ilgili kesimlere duyarsız kaldığı, görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/9) (x)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesinde belirtilen görevlerin gereklerini yerine getirmeyerek görevini ihmal eden; çeşitli yer ve zamanlarda gerek kamu görevlileri gerekse sendikalar aleyhine yaptığı beyanatlarla çalışanlar ve bunların örgütleri arasında infial yaratan; bu yolla kanunun kendisine görev olarak yüklediği sorumlulukları savsaklayan, görevini yerine getirmeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer hakkında Anayasa'nın 99, TBMM İçtüzüğünün 106'ncı maddeleri gereğince gensoru açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.

 

Oktay Vural

Mehmet Şandır

Mehmet Ekici

 

İzmir

Mersin

Yozgat

 

Behiç Çelik

Ahmet Kenan Tanrıkulu

Murat Özkan

 

Mersin

İzmir

Giresun

 

Osman Ertuğrul

Nevzat Korkmaz

M. Akif Paksoy

 

Aksaray

Isparta

Kahramanmaraş

                            

(x) (11/9) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin tam metni tutanağa eklidir.

          Mehmet Serdaroğlu                      K. Erdal Sipahi                       Akif Akkuş

                Kastamonu                                    İzmir                                   Mersin

 

Beytullah Asil

Kürşat Atılgan

Rıdvan Yalçın

 

 

Eskişehir

Adana

Ordu

 

 

Emin Haluk Ayhan

Cemaleddin Uslu

Hasan Özdemir

 

 

Denizli

Edirne

Gaziantep

 

 

Hüseyin Yıldız

Süleyman Latif Yunusoğlu

Recep Taner

 

 

Antalya

Trabzon

Aydın

 

 

D. Ali Torlak

 

Alim Işık

 

 

İstanbul

 

Kütahya

 

Özet Gerekçe

3146 Sayılı Kanunun 2. maddesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na; çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak başta olmak üzere; çalışma hayatındaki meselelere çözüm yolları araştırmak, ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamakla ilgili tedbirleri almak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirler almak, çalışanların mesleki eğitimlerini sağlamak, sakatların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, çalışma hayatını denetlemek, sosyal adalet ve refahı gerçekleştirmek, sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, sosyal güvenlik imkânını, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak, yabancı ülkelerdeki işçilerimizin meselelerine sahip çıkmak ve çözmek, çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirler almak, bağlı ve ilgili kuruluşların idare ve denetimini sağlamak, iş istatistikleri derlemek ve yayınlamak ve çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak görev ve sorumluluğu verilmiştir.

Ancak, ülkemizde yaşanan son gelişmeler ve Sayın Bakan'ın muhtelif zamanlarda tekrar ettiği ifadeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın kanunun öngördüğü görevleri layıkıyla yerine getirememiş olduğunu göstermektedir. Özellikle memurlar, işçiler ve memur emeklilerine 2010 yılı için yapılması planlanan maaş artışlarının 2010 yılı enflasyon hedefinin dahi altında tutulması karşısında herhangi bir tedbir almayan Sayın Bakan, 3146 sayılı kanunun ilgili hükümlerine aykırı hareket etmiş, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek hiçbir tedbir almamıştır.

Sayın Bakan sendikaları sorumsuzluk ve vizyonsuzlukla suçlayarak çalışma hayatımızda ilk kez işçi ve işveren konfederasyonlarının yazılı açıklaması ile kınanmıştır.

İşçi statülerini, sendikalarını, kıdem tazminatlarını, iş güvencelerini kaybetmeden, çalışma süreleri kısaltılmadan ve ücretleri düşürülmeden çalışmak isteyen Tekel işçilerine 4/C denilen arızi istihdam türü olan geçici personel statüsü önerilmiştir. Bu işçilerin haklarını koruma yolunda hiçbir adım atmamış ve yalnız bırakmıştır.

Sayın Bakan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmayarak ve İşKur Genel Kurulu'nda Konfederasyonlarının konuşma haklarını 5 dakika ile kısıtlayarak teamül dışı eylemlere imza atmıştır.

İşyerleri satılarak, kapatılarak Yaprak Tütün işyerlerinde toplanan ve insan onuruna yakışır bir işten mahrum edilen işçilerimiz "yan gelip yatmakla" suçlanmıştır.

İşçi ve İşveren Konfederasyonları arasında gerekli ve yeterli uzlaşmayı sağlayamadığı için Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunlarında yapılması gereken demokratik ve teknik değişiklikler beklerken, işkolu istatistiklerinin düzenleniş esaslarını değiştirerek sendikaları toplu iş sözleşmesi yapamaz hale getirmek istemiştir.

İşveren kesimi ile anlaşarak asgari ücreti "sefalet ücreti" olarak belirlemiştir.

İşsizlik Sigortası Fonu'nu koruyamayarak amacı dışında kullanılmasına izin vermiştir.

Ucuz işçilik, güvencesiz istihdam, sendikasız işçi ve sendikasız endüstri anlayışının doğurduğu ortamda, iş sağlığı ve güvenliğinin şiddetle bozulması sonucunda tersane ve madenlerde meydana gelen can kayıpları yaşanmış, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun çıkarılması için gerekli çabayı göstermemiştir.

Özel İstihdam Bürolarının istihdam ettikleri işçileri başka işverenlere kiralama düzenlemesinde Sayın Cumhurbaşkanının tavrına rağmen bu düzenlemede ısrar etmiştir.

Sağlık hizmetlerini sınıflı ve paralı hale getirmiştir.

Sendikaya üye oldukları için işten atılan işçileri koruyamamıştır. Özellikle kamu kesimi sendika yöneticilerine yönelik baskılar karşısında örgütlenme hakkını koruyacak inisiyatif ortaya koyamamıştır.

Sosyal Güvenlik Reformunun parçası olarak tanımlanan yoksulları çağdaş sosyal koruma kapsamına alacak sistemin kurulmasını düzenleyecek kanunun çıkarılması için gerekli çabayı göstermemiştir.

Emekli maaşları günümüz koşullarında açlık ve yoksulluk sınırları altında bırakılan politikalar takip edilmiş, emekliler arasındaki çarpıklıkların giderilmesine yönelik adımlar kapsamlı bir şekilde alınmamış, emeklilerin intibakı konusunda kamuoyuna verdiği taahhütlere rağmen hiçbir adım atılmamıştır.

Ekonomik krizin bedeli çalışanların üzerine yıkılmış, işsizlik ve yoksulluk derinleşmiştir. Ekonomi politikasında çalışanları ve emeği koruyacak, istihdam oluşturacak tedbirlerin alınmasını sağlayamamıştır.

Sonuç olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer, çalışma hayatında yaşanmakta olan anlaşmazlıklar karşısında ve ortaya çıkan sosyo ekonomik duruma rağmen 3146 sayılı kanunun kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirememektedir. Aksine verdiği demeçlerle ve uygulamalarla, işçi, işveren, memur, emekli, sendikal kuruluşlar ve çalışma hayatındaki tüm kurumlar nezdinde infiale yol açmakta ve bu tutumuyla da çatışmalı ortama zemin hazırlayarak ülkemizin toplumsal barışını tehlikeye sokmaktadır.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Gensorunun gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmenin günü daha sonra belirlenecektir.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin dört önerge vardır. Önergeleri ayrı ayrı okutacağım. İlk okutacağım Meclis araştırması önergesi beş yüz kelimeden fazla olduğu için önergenin özeti okunacaktır. Ancak önergenin tam metni tutanak dergisinde yer alacaktır.

Okutuyorum:

C) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Bursa Milletvekili Onur Öymen ve 28 milletvekilinin, Avrupa ülkelerinde Türklere karşı görülen dışlayıcı ve ayrımcı uygulama ve davranışların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/529) (x)

                                                                                                                        2 Aralık 2009

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Özet gerekçe:

İsviçre'de 29 Kasım 2009 tarihinde yapılan halkoylamasıyla camilere minare inşasının yasaklanmasının kabul edilmesi, ifade ve inanç özgürlüğü ile ayırımcılığın yasaklanması ilkelerini ihlal etmektedir. Olayın, İsviçre'nin doğusundaki Wangen kasabasında bulunan Türk Kültür Merkezi'nin çatısına 6 metre yüksekliğinde bir minare inşa edilmeye başlanmasıyla patlak vermesi düşündürücüdür. Özellikle, minare karşıtlığı kampanyasının önderliğini yapan İsviçre'deki ırkçı ve aşırı milliyetçi çevrelerin açıklamaları, bu girişimin temelinde, yalnız İslam'a karşı değil, İsviçre'deki Türk toplumuna ve onun inanç ve gelenekleri ile kültürüne karşı duyulan öfke ve nefretin de yattığını ortaya koymaktadır. Ancak "Türkofobi" diye nitelenen bu tahammülsüzlük ve ayırımcılık virüsü, sadece İsviçre'yi değil Avrupa ülkelerinin çoğunu etkisi altına almıştır. Nitekim, Avrupa'da Müslümanların ve Türklerin varlığını, batılı değerlerin geleceği açısından bir tehdit olarak algılayanların nüfuz alanları giderek genişlemekte ve bu durum Türk ve diğer Müslüman bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesinin yanı sıra, bu kişilerin canlarına ve mülklerine yapılan fiziksel ırkçı saldırılara, ayrımcılığa ve aşağılayıcı muamelelere yol açmaktadır. Bu hususlar, AB'nin bir yan kuruluşu olan "Temel Haklar Ajansı"nın ve Avrupa Konseyi'ne bağlı " Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu"nun yayımladığı son raporlarda da yer almaktadır.

Bu itibarla, İsviçre'deki temel insan haklarının ve inanç özgürlüğünün ihlali niteliğindeki halkoylamasıyla birlikte diğer bazı Avrupa ülkelerinde artış gösteren ve o ülkelerdeki vatandaşlarımıza karşı uygulanan dışlayıcı ve ayrımcı muameleler ile onların can ve mal güvenliğini tehdit eden yabancı düşmanı saldırılarla ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılması amacıyla bir Meclis araştırması komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.

1) Onur Öymen                             (Bursa)

2) Şükrü Mustafa Elekdağ             (İstanbul)

3) Gürol Ergin                               (Muğla)

4) Fevzi Topuz                              (Muğla)

5) Yaşar Ağyüz                             (Gaziantep)

6) Ali Oksal                                   (Mersin)

7) Ali Rıza Öztürk                         (Mersin)

8) Ali Arslan                                 (Muğla)

9) Ahmet Ersin                              (İzmir)

10) Atila Emek                              (Antalya)

                            

(x) (10/529) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin tam metni tutanağa eklidir.

11) Tekin Bingöl                           (Ankara)

12) Hüsnü Çöllü                            (Antalya)

13) Tayfur Süner                           (Antalya)

14) Şevket Köse                            (Adıyaman)

15) Mehmet Ali Susam                 (İzmir)

16) Hüseyin Ünsal                        (Amasya)

17) Orhan Ziya Diren                    (Tokat)

18) Derviş Günday                        (Çorum)

19) Osman Kaptan                        (Antalya)

20) Ahmet Küçük                          (Çanakkale)

21) Enis Tütüncü                           (Tekirdağ)

22) Hulusi Güvel                           (Adana)

23) Çetin Soysal                            (İstanbul)

24) Rahmi Güner                           (Ordu)

25) Durdu Özbolat                        (Kahramanmaraş)

26) Ramazan Kerim Özkan           (Burdur)

27) Mevlüt Coşkuner                    (Isparta)

28) Mehmet Ali Özpolat                (İstanbul)

29) Ali Rıza Ertemür                     (Denizli)

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 35 milletvekilinin, tarımsal ilaç kullanımı konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/530)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Tarım ürünlerinde yapmış olduğumuz ihracat, birçok farklı unsur tarafından doğrudan etkilenmektedir. Geçtiğimiz yıllarda ihraç ettiğimiz kimi tarım ürünlerinde yaşanan sorunlar ekonomik olarak ciddi kayıplar yaşanmasına neden olmuştur. Özellikle tarımsal ilaç kalıntıları nedeniyle ihracatı duran ürünler, ülkemiz ekonomisine darbe vururken; ihraç yapılan ülke ile sorunlara neden olmakta ve ayrıca ihraç fazlası ürünlerin nasıl değerlendirildiği konusunda büyük kuşkular uyandırmaktadır.

Benzer bir olay Ekim ayı içerisinde patlak vermiş ve ulusal basına da yansımıştır. Buna göre, Almanya'nın Baden-Wuerttemberg eyaletinde Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen armutlarda yüksek seviyede böcek ilacı tespit etmiş ve bu armutları toplatma kararı almıştır. Bu kararın diğer Avrupa ülkelerine yayılma riski olduğu şüphesizdir. Daha da önemlisi, asıl riskin ülkemizde olduğu gündeme gelmiştir. Zira, toplatılan armutların iç piyasada satıldığı iddiaları basına yansımıştır. Daha önce kuru üzümde, biberde, domateste olduğu gibi, benzer bir sorun armutta ortaya çıkmış ve "çocuklarda konuşma bozukluğu yaptığı" kaydedilen bir ilaç kalıntısına rastlanan armutların, ülkemizde tüketildiği tarım uzmanlarınca "maalesef” diyerek doğrulanmıştır.

Tarım uzmanlarının verdiği bilgiye göre, Türkiye'de AB'nin yasakladığı tarım ilaçlarının kullanımı devam etmektedir. Türkiye, AB'ye uyum için yıl başında 75, daha sonra da 49 etken maddenin kullanımını yasaklamış; fakat, içeride daha önce ithal edilmiş ve 2 yıl raf ömrü bulunan ilaçların satılması engellenememiştir. Almanya'da tespit edilen ilaçta bulunan ve "Pisilla" denilen hastalıkla mücadelede kullanılan "amitraz" isimli ilaç, küçük çocukların konuşmasını geciktirirken, yetişkinlerde de bitkinliğe ve düşük kan basıncına neden olmaktadır. Kimi hekimler ise bu ürünün genetik bozulma ve kanserojen etkisinin bulunduğunu belirtmiştir.

Yaşanan olaydan da anlaşılacağı gibi, sorunun birçok boyutu bulunmaktadır. Her şeyden önce insan sağlığını tehdit eden bir gelişme olması üzücü bir boyut ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda ihraç edilen ürünlerde rastlanan bu sorunlar ülke ekonomisinin gerilemesine neden olmaktadır. Uluslararası alanda itibar kaybettiren bir sorun olarak da görülen olayların yaşanmasında da çok sayıda neden bulunmaktadır. Tarımsal alanda çiftçilerin eğitimi sorunu, ekonomik olarak ilgili kurum ve kuruluşların yetersiz olması, yeterli eğitimin yanında yeterli denetimin yapılmaması nedeniyle yasaklı olan ilaçların satışına engel olunamaması, iç pazarda satılan ve yurttaşlarımızın yaşamı konusunda endişeler duymasına neden olan ürünlerin pazarlarda herhangi bir laboratuvar ya da test şartlarına tabi tutulmaması gibi çok sayıda neden uzmanlarca dile getirilmektedir. Yaşanan sorunların çözülmesi de yine çok yönlü çalışmayı ve kurumlar arası işbirliğini gerektirmektedir. Çiftçilerimizin eğitimi, yasaklı ilaçlara ilişkin özel bir çalışma yapılması ve denetim mekanizmalarının sıkılaştırılması, bu sorunların ekonomik olarak da kayıplara neden olmaması için Tarım ve Ziraat Mühendisleri ile üniversitelerden özellikle yararlanılması gibi çözüm yolları kamuoyunda tartışılmaktadır. Anlaşılacağı üzere, insan sağlığını doğrudan etkileyen bu sorunun uzman görüşü olmadan çözülebilmesi olanaklı görünmemektedir.

Çiftçi eğitimi, denetim mekanizmasının etkinleştirilmesi, kurum ve kuruluşların üzerine düşen görev ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

1) Şevket Köse                         (Adıyaman)

2) Ensar Öğüt                           (Ardahan)

3) Ali İhsan Köktürk                (Zonguldak)

4) Hulusi Güvel                        (Adana)

5) Gökhan Durgun                   (Hatay)

6) Tayfur Süner                        (Antalya)

7) Ali Oksal                              (Mersin)

8) Atila Emek                            (Antalya)

9) Ahmet Ersin                         (İzmir)

10) Vahap Seçer                       (Mersin)

11) Hüseyin Ünsal                    (Amasya)

12) Ali Koçal                            (Zonguldak)

13) Osman Kaptan                    (Antalya)

14) Malik Ecder Özdemir         (Sivas)

15) Tekin Bingöl                       (Ankara)

16) İsa Gök                               (Mersin)

17) Abdurrezzak Erten              (İzmir)

18) Bilgin Paçarız                     (Edirne)

19) Metin Arifağaoğlu              (Artvin)

20) Engin Altay                        (Sinop)

21) Eşref Karaibrahim              (Giresun)

22) Nevingaye Erbatur              (Adana)

23) Abdullah Özer                    (Bursa)

24) Gürol Ergin                        (Muğla)

25) Erol Tınastepe                     (Erzincan)

26) Durdu Özbolat                    (Kahramanmaraş)

27) Ahmet Küçük                     (Çanakkale)

28) Mehmet Ali Özpolat           (İstanbul)

29) Mevlüt Coşkuner                (Isparta)

30) Ramazan Kerim Özkan       (Burdur)

31) Muhammet Rıza Yalçınkaya     (Bartın)

32) Sacid Yıldız                        (İstanbul)

33) Turgut Dibek                      (Kırklareli)

34) Halil Ünlütepe                    (Afyonkarahisar)

35) Abdulaziz Yazar                 (Hatay)

36) Ali Rıza Ertemür                 (Denizli)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 milletvekilinin, kimsesiz çocuklar ile sokakta yaşayan ve çalışan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/531)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizde kimsesiz çocuklar ile sokak çocuklarının sorunlarının araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamızın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.                                                                                                                                       03.12.2009

1) Alim Işık                             (Kütahya)

2) Mehmet Şandır                    (Mersin)

3) Mithat Melen                       (İstanbul)

4) Sabahattin Çakmakoğlu       (Kayseri)

5) Akif Akkuş                         (Mersin)

6) Kamil Erdal Sipahi              (İzmir)

7) Oktay Vural                        (İzmir)

8) Reşat Doğru                        (Tokat)

9) Mehmet Ekici                      (Yozgat)

10) Mustafa Enöz                    (Manisa)

11) Kemalettin Nalcı                (Tekirdağ)

12) Murat Özkan                     (Giresun)

13) Osman Durmuş                 (Kırıkkale)

14) Kadir Ural                         (Mersin)

15) Hüseyin Yıldız                  (Antalya)

16) Recep Taner                      (Aydın)

17) Beytullah Asil                   (Eskişehir)

18) Ahmet Bukan                    (Çankırı)

19) Hamza Hamit Homriş       (Bursa)

20) Ahmet Duran Bulut           (Balıkesir)

21) Necati Özensoy                 (Bursa)

22) Hakan Coşkun                  (Osmaniye)

23) Kürşat Atılgan                   (Adana)

24) Abdülkadir Akcan             (Afyonkarahisar)

Gerekçe :

Yedi yılı aşkın bir süredir ülkemizi tek başına yöneten AKP hükümetleri döneminde uygulanan yanlış ekonomik, siyasi ve sosyal politikalar nedeniyle, anne ve babası olmayan ya da ailesinden kopmuş kimsesiz çocuklar ile kamuoyunda sokak çocukları olarak bilinen çocukların sayısında ciddi artışlar olduğu ileri sürülmektedir. Sayıları ve sorunları her geçen gün artarak büyüyen bu çocuklarımız, geleceklerinden endişeli karamsar bir kitleyi oluşturmakta ve toplumun diğer kesimleri tarafından potansiyel birer suçlu olarak görülmektedirler.

Sokak çocukları, evi olmayan ya da çeşitli nedenlerle ailesini terk ettiği için sokakta yaşayan 18 yaşın altındaki çocuklar olup toplumun kanayan yaralarından biridir. İstanbul ve Diyarbakır gibi illerimiz başta olmak üzere birçok büyük ilimizin şehir merkezlerinde tüm mekânlarına yayılmış halde yaşamaktadırlar. Şanslı olan bazıları geceleri terk edilmiş mekânlarda insan haysiyetine yakışmayacak biçimde kalırken, büyük bir bölümü ise sokaklarda yatmaktadırlar.

Çocukların sokağa inişinde ekonomik nedenler başta olmak üzere, aile içi şiddet, cinsel ve fiziksel istismar, sosyal destek sistemlerinin yetersiz olması, sosyal güvenlik sistemlerinin sorunları, ailenin bakabileceğinden fazla çocuğa sahip olması, sevgisizlik, ihmal, çocukların kendi yaş gruplarıyla birlikte eğitim kurumlarından yararlanamaması vb. gibi çok sayıda faktör etkili olmaktadır.

Kimsesiz ve sokakta yaşayan çocukların genel özellikleri ve karşı karşıya oldukları tehlikelerden bazıları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Başta yaşama, sağlık ve eğitim hakkı olmak üzere birçok haktan yeterince yararlana-mamaktadırlar.

Aile ilişkileri sınırlı veya tamamen kopmuş olup ailenin sunması gereken güvenlik, psikolojik doyum, yardımlaşma gibi bazı ihtiyaçlarını çevreden veya kendi yaş gruplarından sağlamaktadırlar.

Eğitim sürecine girmemiş veya eğitim sürecinden erken ayrılmışlardır.

Fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimleri risk ve tehlike altındadır.

Uçucu ve uyarıcı madde kullanım alışkanlıkları yüksektir. Madde kullanımı; fiziksel, psikolojik ve sosyal bir bağımlılık sağlamaktadır.

Sokakta örnek aldıkları ve ilişki kurdukları kişilerin suçlarla ilişkilerinin yoğunluğu nedeniyle suç işleme veya suça maruz kalma olasılıkları yüksektir.

        Herhangi bir gelirlerinin olmaması; daha çok çöplerden beslenmelerine yol açmakta, sosyal, ekonomik ve psikolojik nedenlerle terör olaylarına bulaşma ve suç işleme eğilimlerini de arttırmaktadır.

Sayılan bu ve benzeri özellikleri ile karşı karşıya bulundukları çeşitli tehlikeler nedeniyle, toplumun potansiyel suçlu kaynağını oluşturan kimsesiz çocuklar ve sokak çocuklarının karşı karşıya oldukları sorunların araştırılarak topluma kazandırılmaları ve yararlı bireyler olarak geleceğe hazırlanmaları için gerekli önlemlerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkede yaşayan herkesi yakından ilgilendiren bu konuda bir Meclis Araştırmasının açılmasında yarar görülmektedir.

4.- İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22 milletvekilinin, İstanbul’un sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/532)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizin sahip olduğu en büyük zenginliklerden olan İstanbul şehrinin bugünkü bulunduğu durum, yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların nedenleri, bu sorunlara karşı alınacak önlemler, çözüm önerileri ve gerekli politikaların oluşturulması amacıyla Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

  1) Mithat Melen                             (İstanbul)

 2) Mehmet Şandır                           (Mersin)

 3) Beytullah Asil                            (Eskişehir)

 4) Oktay Vural                               (İzmir)

 5) Sabahattin Çakmakoğlu              (Kayseri)

 6) Ahmet Duran Bulut                    (Balıkesir)

 7) Necati Özensoy                          (Bursa)

 8) Alim Işık                                    (Kütahya)

 9) Akif Akkuş                                (Mersin)

10) Osman Ertuğrul                         (Aksaray)

11) Recep Taner                              (Aydın)

12) Kamil Erdal Sipahi                    (İzmir)

13) Kürşat Atılgan                           (Adana)

14) Hasan Özdemir                         (Gaziantep)

15) Hamza Hamit Homriş               (Bursa)

16) Murat Özkan                             (Giresun)

17) Hüseyin Yıldız                          (Antalya)

18) Rıdvan Yalçın                           (Ordu)

19) Ahmet Deniz Bölükbaşı            (Ankara)

20) Cemaleddin Uslu                       (Edirne)

21) Abdülkadir Akcan                     (Afyonkarahisar)

22) Reşat Doğru                              (Tokat)

23) Mehmet Serdaroğlu                   (Kastamonu)

 Gerekçe:

İstanbul, tarihi geçmişi, kültürel mirası ile Türkiye'nin iktisadi açıdan en önemli kenti olmakla birlikte 13 milyonluk nüfusu, 39 ilçesi ile nüfus sıralamasında Avrupa'nın 1. ve Dünya'nın 5. büyük şehridir.

İstanbul, her geçen gün ekonomik şartlar, eğitim, terör, kan davası gibi çok değişik faktörler nedeniyle göç almakta, göç edenlerin oluşturduğu sosyal sorunlar ise çığ gibi büyümektedir. Göç edenler bir taraftan ayrıldıkları yerin üretim ve tüketim kapasitesini düşürmekte, diğer taraftan da İstanbul'da tutunamayarak, potansiyel bir tehlike hâline dönüşmektedirler. Önlem alınmadığı takdirde sürekli artarak devam eden göç dalgası karşısında İstanbul'un tarihi dokusunu, kent kültürünü, ekonomik koşullarını, asayişini korumak mümkün gözükmemektedir. Bölgeler arası dengesizlik, işsizlik, yoksulluk ve eğitimsizlik önlenmeden göçün kontrolü imkânsızdır.

Göçle birlikte varoşları katlanarak büyüyen kentin, gecekondu sorunu da aynı oranda büyümektedir. Ormanın içinde yerleşerek genişleyen mahalleler, kaçak yapılarda yaşayan çok çocuklu aileler, imar aflarının ürünü, imarsız, susuz, kanalizasyonsuz yapılaşmaya dair sağlıklı hiçbir politika oluşturulmamıştır. Ülkemizde toplam 8 milyona yaklaşan binaların 3 milyona yakınını barındıran İstanbul'da, depremle ilgili tutarlı bir devlet politikasının olmaması nedeniyle binaların büyük bölümü maalesef depreme dayanıklı değildir. Deprem konusunda alınan önlemlerde yeterli olmamaktadır.

Sürekli göç alan ve artan nüfus karşısında su ihtiyacını mevcut üretim yeterince karşılayamamakta, su stoku ise yetersiz kalmaktadır. Günde iki milyon metreküp su tüketen İstanbul'un su havzalarının yeterince korunmamakta, kaynakları birer birer tükenmektedir. İSKİ, içme suyu, arıtma ve kanalizasyon hizmetlerinde yetersiz kalmakta, mevcut suyun yarısı ise daha yoldayken sızmalarla eskimiş borularda kaybolmaktadır. Kaçak kullanımların, kaçak uygunsuz kuyuların bir türlü önü alınmamakta, sanayinin ağır kirletme baskısı ise mevcut kaynakların kullanılmaz hale gelmesine neden olmaktadır.

İstanbul'un yaşanması zor hale gelmesinin en büyük nedenlerinden birisi de ulaşımdır. Önemli bir deniz ulaşımı potansiyeli olmasına karşın hâlâ yüzde 89'unu kara yolu taşımacılığı oluşturmakta, deniz yolu taşımacılığı geliştirilmemekte, yeterli yatırımlar yapılmamaktadır. Ulaşımın çileye dönüştüğü İstanbul'da İstanbul'u yönetenler, toplu taşımacılığı, tercihli yolları, raylı sistemleri, satın alınan otobüsler konusundaki doğru seçeneği, bilimsel yöntemlerle değil, deneme yanılma yöntemi ile bulmaya çalışmaktadırlar.

İstanbul'da göçe ve işsizliğe karşı hiç bir önlem alınmazken, suç oranlarının artması kaçınılmaz bir sonuçtur. Her yıl ortalama 22 bin'e yakın oto hırsızlığının gerçekleştiği Türkiye'de, oto hırsızlığının üçte ikisi İstanbul'da gerçekleşmektedir. Öldürme, oto hırsızlığı, yaralama, gasp, hırsızlık, adam kaçırma olaylarında yüzde 30'lara varan paya bir sahiptir. Kent, zaman içerisinde kutuplaşmanın arttığı, gerilimli, uyumsuz bir suç yumağı haline gelmiştir.

İstanbul'da eğitim, sorunlarla karşı karşıyadır. Ülke genelinde, uygulanan istikrar programı gerekçe gösterilerek kamu harcamaları, dolayısıyla eğitim harcamaları ve yatırımları düşük seyretmekte. Bundan İstanbul'da etkilenmektedir. Bir kamu hizmeti olarak eğitim verilen devlet okullarında derslik sıkıntısı büyüktür. Kamu eğitim görevini tam anlamıyla yerine getirememekte, nitelikli öğretim yapılamamaktadır.

Ekonomideki önemli yeri, tarihi geçmişi ve güzellikleri ile doğu ve batı arasında köprü görevini yüklenen bu şehrin doğru yönetilmesi, ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Ülkemizin sahip olduğu en büyük zenginliklerden olan İstanbul şehrinin bu günkü bulunduğu durum, yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların nedenleri, bu sorunlara karşı alınacak önlemler, çözüm önerileri ve gerekli politikaların oluşturulması amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının üç tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.

A) TEZKERELER (Devam)

2.- OECD tarafından İsviçre’nin başkenti Bern’de düzenlenecek olan 2’nci Parlamento Bütçe Yetkilileri Toplantısına davet edilen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinden oluşan bir Parlamento heyetinin davete icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1068)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurula

OECD tarafından İsviçre Parlamentosu’nun ev sahipliğinde 10-12 Şubat 2010 tarihleri arasında İsviçre’nin Başkenti Bern’de düzenlenecek olan “2. OECD Parlamento Bütçe Yetkilileri Toplantısı”na TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinden oluşan bir Parlamento heyeti davet edilmektedir.

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Dış İlişkileri’nin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 9. Maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                       Mehmet Ali Şahin

                                                                                              Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                               Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

İkinci tezkereyi okutuyorum:

3.- TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini’nin İtalya’ya vaki davetine bir Parlamento heyetiyle birlikte icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1069)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini’nin vaki davetine icabet etmek üzere, beraberinde bir Parlamento heyetiyle, İtalya’ya resmi ziyarette bulunması hususu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun’un 6. Maddesi uyarınca Genel Kurul’un tasviplerine sunulur.

                                                                                                        Mehmet Ali Şahin

                                                                                               Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                Başkanı 

KEMALETTİN NALCI (Tekirdağ) – Karar yeter sayısı istiyorum.

BAŞKAN – Arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati : 15.54

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.08

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Murat ÖZKAN (Giresun)

               

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52’nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkeresinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi tezkereyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler…

İSA GÖK (Mersin) – Yine yok Başkan, yine yok. Sayın tek tek, yine yok.

BAŞKAN – Kâtip üyeler arasında anlaşmazlık olduğu için elektronik cihazla oylama yapacağım.

Oylama işlemini başlatıyorum, üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, oylama bitmiştir.

Sayın Ahmet İyimaya? Burada.

Sayın Faruk Çelik? Burada.

Sayın Sabahattin Cevheri? Burada.

Sayın Zeki Ergezen? Burada.

Sayın Mustafa Kuş? Burada.

Sayın Hüseyin Çelik? Burada.

Sayın Polat Türkmen? Burada.

Sayın Atilla Koç? Burada.

Sayın Taner Yıldız?

Sayın Recep Akdağ?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) – Yerine ben oy kullandım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Evet sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır; kabul edilmiştir.

Üçüncü tezkereyi okutuyorum:

4.- İsveç Parlamentosu Dışişleri Komisyonunun vaki davetine icabetle, TBMM’den bir Parlamento heyetinin İsveç’e resmî ziyarette bulunmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1070)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

İsveç Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nun vaki davetine icabetle, 8-11 Şubat 2010 tarihleri arasında TBMM’den parlamento heyeti İsveç’e resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Söz konusu heyetin İsveç’i ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun’un 6. Maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                        Mehmet Ali Şahin

                                                                                               Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

D) ÖNERGELER

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin (2/3) İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/180)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(2/3) Esas Numaralı Kanun Teklifimin İç Tüzüğün 37. Maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                             Ensar Öğüt

                                                                                                               Ardahan

BAŞKAN – Teklif sahibi, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt; buyurun.

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 2090 sayılı tabii afetlerden zarar gören çiftçilerin zarar görmemesiyle ilgili vermiş olduğum kanun teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Yasa’da mevcut durum şu: Bir çiftçi tabii afetlerden zarar gördüğünde o zararının karşılığını devletten alabilmesi için tüm mal varlığının yüzde 40’ı, yani evi, ahırı, traktörü, tarlası, mahsulünün yüzde 40’ı hasar görürse o zaman devlet ödüyor. Benim vermiş olduğum kanun teklifinde ise, ahır, ev, tarla, buna benzer veya diyelim ki hayvanların telef olması hâlinde, ayrı ayrı telef olduğu zaman, onun yüzde 40’ı aranarak öyle zararın karşılanmasıdır. Ancak, ne yazık ki, yedi yıldan beri vermiş olduğumuz kanun tekliflerimiz kabul görmüyor ve kabul görmediği gibi de, çiftçilerimiz de perişan.

Dün çiftçilerimizden arayıp kıvrananlar var; anaparası 5 milyar, devlet istiyor 53 milyar. Böyle bir konumda, bir de afetten dolayı zarar görenler var. 27 Eylülde Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, o bölgede beklenmedik erken bir kar yağdı, 20 santim kar yağdı. Kardan dolayı mahsul tarlada kaldı. Mahsul tarlada kalınca ot da, saman da, buğday da olduğu gibi çürüdü ve kullanılamaz hâle geldi. O gün Tarım Bakanlığı elemanları tespit yaptı, çiftçilerin zararı ödenecekti, hâlâ ödenmedi. Yani “hak, adalet” diyorsunuz ama hak, adalet yerine gelmiyor, çiftçilerin zararı ödenmiyor.

Bakın, beni Çıldır’dan birisi aradı, bir çiftçi: “Ben sigorta yaptırdım, ‘Sen dona karşı yaptırmışsın.’ dediler. Kar yağdığı için benim zararımı vermedi devlet.” diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Zarar, zarar değil mi? Dondan da zarar görür, kardan da zarar görür. Yani karı o adam mı yağdırdı?

Göle’nin Gedik köyüne gittim. Gedik köyündeki vatandaşlar şunu söyledi: “Bizim mahsulümüz tarlada kaldı ve yandı. Buğdayımız bozuldu.” Trakya’da da aynısı oldu. “Tohumluk, yani baharda ekecek tohumluğumuz yok. Bu tohumluğu mutlak surette devletin sağlaması lazım.”

Şimdi, ben, sizden rica ediyorum, Hükûmet olarak lütfen sizden rica ediyorum, bu tespit edilen zararlar derhâl karşılansın ve zararların karşılanmasının ötesinde tohumluk buğday ve arpa verilsin. Baharda, nisan ayında, mayıs ayında bizim orada başlar ekin ekilmeye. Şu anda parası olan tohum alacak, parası olmayan perişan bir durumda olacak.

Şimdi, bana bugün bir arkadaşım dedi ki: “Ya, Ardahan’da gündüz eksi 13, gece de eksi 24 dereceymiş, Allah size yardım etsin.” “Vallahi Allah bize yardım ediyor ama Hükûmet yardım etmiyor arkadaşım.” dedim. Yani o karda, kışta, tipide, zemheride bekçilik yapan insanlara el uzatmamız lazım arkadaşlar.

Bakın, istirham ediyorum, burası Büyük Millet Meclisi, çare burada diyorsanız, o zaman bu kanun teklifimi lütfen kabul edin. Bu kanun teklifimiz kabul edilirse o zaman çiftçilerimizin afetten dolayı zararları karşılanmış olur değerli arkadaşlar.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Ensar Bey, seli söylemedin, seli; sel geldi.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Bakın, selden dolayı zarar görenler var.

Şu ana kadar yem bitkileri parası daha ödenmedi değerli arkadaşlar. Ardahan’ın 6,5 trilyon -eski parayla- alacağı var, daha ödenmedi. Yem bitkileri parası derhâl ödensin. Süt primleri parası daha ödenmedi, suni tohumlama parası daha ödenmedi, mazot parası daha ödenmedi, gübre parası daha ödenmedi, üstelik doğrudan gelir destek parası da kalktı. Çiftçi ne yapacak arkadaşlar? Perişan bir durumda. Şu anda Türkiye'nin yüzde 30’una yakınını oluşturan çiftçimiz perişan bir durumda. Burada bizim yapacağımız, kanunları çıkarıp çiftçiyi rahatlatmaktır. Çiftçinin borcu var, demin konuştum arkadaşlarla, çiftçinin şu anda devlete 224 trilyon borcu var. Bu borcun büyük bir bölümü, anaparası 33 milyon, gerisi faizdir. Bunun iyileştirilmesi için, hem iktidar partisi hem muhalefet partileri birleşerek bu yasayı çıkarıp çiftçilerimizi rahatlatacağını umuyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Öğüt, lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Değerli arkadaşlar, birbirimizi karalayarak, bağırarak, çağırarak, küfrederek veya kavga ederek bir şeyi çözemeyiz. Bizim çözüm yerimiz demokrasi, demokrasinin beşiği de Büyük Millet Meclisi ise bu kanun teklifimin kabul edilmesini arz ediyorum.

Bakın, tarımda insanlarımız, şu anda, toprak evin altında, karın, zemherinin altında, ahırında ineğiyle, hayvanıyla baş başa kalıyor. Tarım Bakanlığı bir genelge çıkarttı, Diyarbakır ve Güneydoğu’da hayvancılık yapanlara yüzde 40 hibe yardımı var, Doğu Anadolu ve Türkiye’nin öteki bölgelerinde yok. Şimdi, Diyarbakırlı Tarım Bakanına soruyorum: Neden Diyarbakır bölgesinde teşvik yasası var da diğer bölgelerde yok? Bunun da lütfen cevabını versin.

Kanun teklifimin kabulünü arz ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Bakan Ardahanlı mı ki söylüyorsun yahu! Allah Allah!

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Öğüt.

Bir milletvekili adına Halil Ünlütepe, Afyonkarahisar Milletvekili.

Buyurun Sayın Ünlütepe. (CHP sıralarından alkışlar)

HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt tarafından, 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde değişiklik yapılması önerisiyle verdiği kanun teklifinin yasal süresi içinde Meclis komisyonlarında görüşülmemesi üzerine gündeme alınması doğrultusunda söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Saygıdeğer milletvekilleri, milletvekilliği görevini yürüttüğümüz süreç içinde zaman zaman kendi seçim bölgelerimizde dolaştığımızda bazı köylerimizde sel felaketinin olduğunu, bazı köylerimizde kuraklığın olduğunu, sel felaketi sonucu, kuraklık sonucu çiftçilerimizin ürünlerinden yeterli şekilde ürün elde edemediğini ve zaman zaman attığı tohumu dahi karşılayamadığını görüyoruz. Bu tür zararlardan sonra yaptığımız şey nedir? İlçe tarım müdürlükleri veya il tarım müdürlükleri kanalıyla zararın tespitidir. Zararı tespit ettirdiğimizde karşımıza şu çıkıyor: Çiftçinin mal varlığının eğer yüzde 40’ı bundan zarar görmüşse o zaman bu yasadan faydalanabilir. Hâlbuki bugün çiftçinin önünde 5 dekar, 10 dekar bir arazisi var ve bu arazisinde ekim yapmışsa, oradan da meydana gelen don sonucu, meydana gelen sel felaketi sonucu elde edeceği ürünün yüzde 80’ini kaybetmişse, bunun evi vardır, bunun traktörü vardır diyerek ektiği ürünlerin zararının karşılanmaması ne hakkaniyetle bağdaşır ne de hukukla bağdaşır.

Şimdi, ayrıca, bir de, Türkiye’de, ülkemizde ekilebilir tarım arazilerinin büyük bir kısmında sulu tarım yapılmamaktadır. Kuraklık döneminde de verimin düşmesine, hatta toprağa atılan tohumu dahi alamadığı görülebilmektedir. Örneğin kendi ilimden bir örnek vermek gerekirse, ilimizde sulu olarak ekilebilir arazi 190 bin hektar civarındadır ama 428 bin hektar tarım arazisinde ise kuru tarım yapılmaktadır.

Şimdi, baktığımızda çiftçi mağdur, ürününün karşılığını alamamakta, hatta tarımsal girdilerin çok pahalı olması nedeniyle kuru tarım arazilerini dahi ekememektedir. Zaten topraksız ve az topraklı köylülerin konumu içler acısıdır. Örneğin kendi ilimizde -ki, medyaya da intikal etti- Afyon’da Kışlacık köylülerinin kendi organlarını satmasının asıl nedeni az topraklı köylülerdir, o topraklar da ellerinden çıkmıştır. Sırf borçlarını ödeyebilmek amacıyla kendi organlarını satması medyada önemli bir şekilde yer aldı ama asıl sorun Türkiye’de tartışılmadı. O böbrekler bin liraya satıldı. Bunu kabul edebilir misiniz? Bin liraya bir böbrek verilebilir mi? Türkiye’de çiftçinin geldiği konum budur. Nedir bu? Yanlış uygulanan ekonomik ve tarım politikaları çiftçiyi perişan etmiştir. Çiftçi geçimini temin edebilmek, yaşamını idame ettirebilmek için ya toprağını satıyor veya köyden göç eder bir hâle gelmiştir. Bunun önüne geçebilmek için, açıkçası bu yasada yapılan düzenlemeyle, bir nebze olsun doğal afetlerden, dondan, selden, yangından çiftçinin mağduriyetini önleyebilmek için, bu yasada belirtilen -meydana gelen zararın oranı yüzde 40’ı geçmişse, ama her zarar gören bölge için yeterli olmak şartıyla- bu yasal düzenleme yapılabilirse ve Parlamentonun gündemine gelebilirse, açıkçası bir nebze olsun çiftçileri mağduriyetinden kurtarabiliriz diye düşünüyorum.

Bu Parlamentonun yapacağı işlerden birisi, tarıma sahip çıkmalıdır, çiftçiye sahip çıkmalıdır, desteklemelidir. Çiftçi, desteği bulursa, karşılığını alabilirse, doğal afetlerden dolayı da devletin sosyal devlet ilkesine uygun olarak onu kucakladığını görürse o göçün de önüne geçeriz, gizli işsizliğin de önüne geçeriz. Bu nedenle, Sayın Ensar Öğüt tarafından gündeme getirilen, 2090 sayılı Doğal Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun’un 2’nci maddesi 1977 yılından beri uygulanmakta ama aksayan yönleri artık ortaya çıkmıştır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Ünlütepe, lütfen tamamlayınız.

Buyurun.

HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) – Bağlıyorum Sayın Başkanım.

Aksayan yönler ortaya çıkmıştır. Parlamentonun görevi bu aksaklıkları giderebilmektir. Yasa, aksaklığı giderebilmek, yöntemi doğru tayin edebilmek amacıyla çıkartılır ama bugün, 2090 sayılı Yasa’nın uygulanmasından çiftçi faydalanamamaktadır. Bu bir hastalıktır, bu bir sorundur. Bu sorunu Parlamento çözmelidir.

Gönlüm, ilgili komisyonda süresi içinde bunun görüşülebilmesiydi. Ama Sayın Öğüt’ün bunu Parlamento gündemine getirerek saygıdeğer milletvekillerimizin bu konuda desteğine ihtiyaç duyması doğru bir yaklaşımdır. Yani, her birinin ayrı ayrı en az yüzde 40 zarar görmesi koşuluyla bir değişikliğinin Parlamento gündemine gelerek yasal düzenlemenin yapılmasında kamu düzeni açısından yarar vardır, çiftçiler açısından yarar vardır, tarımla uğraşanlar açısından yarar vardır. Bu doğru bir tekliftir.

Bu duygu ve düşüncelerle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Ünlütepe.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz.

VI.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, bir ilköğretim okulunun programdan çıkartılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/667) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

2.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, bir ders kitabında Ağrı Dağı’nın farklı bir adla yer aldığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/683) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

3.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayrı sınıflara alınmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/715) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/732) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/733) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

6.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Doğanyurt ilçesinin ortaöğretim kurumu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/779) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

7.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli Üniversitesinin kuruluş işlemlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/900) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/948) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

9.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Silopi’deki öğretmenlere banka promosyonu ödenme-sine ilişkin sözlü soru önergesi (6/973) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

10.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yeni ders kitaplarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/988) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Orta Asya Türk devletlerindeki Türkçe eğitim veren okulların denetimine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1026) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

12.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Doğanyurt Lisesinin öğretmen ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1035) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

13.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki okul açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1374) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis Mutki’deki okulların ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1408) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

15.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’teki eğitim sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1412) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli öğretmenlerin özür grubu tayinlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1417) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, teknik eğitim fakültelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1421) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerde kadro bekleyen öğretim elemanlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1471) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin açıl-masına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1472) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

20.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Cizre’deki okul ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1499) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

21.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Silopi’deki okul ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1502) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

22.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bir meslek yüksekokulunun faaliyete geçmemesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1565) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

23.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki eğitim kurumları yöneticilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1568) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

24.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki öğretmen açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1569) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, okullarda domuz gribine yönelik tedbirlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1583) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

26.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Sabancı Üniversitesindeki bir konferansa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1597) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

27.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, özel eğitim okullarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1598) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

28.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta kapatılan köy okullarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1614) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

29.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, ders seçimi işlemlerindeki bazı sorunlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1639) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

30.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1653) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

31.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, resim ve müzik öğretmeni istihdamına ilişkin                                                                                                            sözlü soru önergesi (6/1666) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu, gündemin “Sözlü Sorular” kısmında yer alan sorulardan 1, 5, 8, 10, 11, 17, 44, 54, 59, 69, 86, 91, 287, 309, 311, 315, 318, 360, 361, 381, 384, 439, 442, 443, 467, 468, 483, 505, 518 ve 530’uncu sıralarındaki soruları birlikte cevaplandırmak istemişlerdir.

Şimdi bu soruları sırasıyla okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.            22.04.2008

                                                                                                          Osman Ertuğrul

                                                                                                                Aksaray

Soru:

Aksaray Merkez İlçeye bağlı Karacaören Köyü İlköğretim Okulu 2007 yılı programında iken programdan neden çıkartıldı?

22 Temmuz seçimlerinde köyde kullanılan oyların sonucu Milliyetçi Hareket Partisi birinci parti olduğu için programdan çıkartıldığı Köy muhtarına ve köylüye söylendiği doğru mudur?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                             Hasan Çalış

                                                                                                               Karaman

Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan ve şu anda da okutulduğu iddia edilen 11. sınıf Coğrafya ders kitabında yer alan Türkiye'nin fiziki haritasında "Ağrı Dağı”nın adının "Ararat" olarak geçtiği ileri sürülmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1- Ermeni soykırımı iddialarının neredeyse sembolü haline gelmiş bulunan "Ararat" kelimesinin, "Ağrı Dağı" yerine kullanıldığı doğru mudur? Doğru ise, bu yanlışı düzeltme konusunda nasıl bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından Anayasa'nın 98. ve İç Tüzüğün 99. Maddesi gereğince sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                             Özdal Üçer

                                                                                                                   Van

Ağrı İli 75. Yıl İlköğretim Okulunda köyden gelen taşımalı öğrenciler ile şehirde oturan öğrencilerin farklı sınıflarda eğitim görmeleriyle ilgili olarak;

1- Taşımalı gelen öğrenciler ile şehirde oturan öğrenciler neden farklı sınıflarda eğitim görmektedir?

2- Köyden gelen öğrencilerin psiko-sosyal gelişimlerinde olumsuz tahribatlara yol açan ve Anayasa'daki vatandaşların eğitim-öğretim hizmetlerinden eşit şekilde yararlandırılması ilkesine ters düşen bu ayrımcı uygulamaya ne zaman son vereceksiniz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                         Dr. Reşat Doğru

                                                                                                                  Tokat

Soru: Ülkemizdeki beden eğitimi öğretmeni mezunu veren eğitim kurumlarımızdan son 7 yılda mezun olan Beden Eğitimi öğretmeni sayısı nedir, bunlardan ne kadarı Eğitim kurumlarına Beden Eğitimi öğretmeni olarak istihdam edilmek üzere alınmıştır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                         Dr. Reşat Doğru

                                                                                                                  Tokat

Soru: Dünyada kendi dilleriyle ilgili öğretme, öğrenme konularında önemli gelişmeler olmaktadır. Bu nedenle;

Ülkemizdeki Türkçe öğretmenlerinin yazı, bilgi ve becerilerinin güncellenmesi için hizmet içi eğitim geçmişte yapılmış mıdır veya yapılması düşünülmekte midir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                       Mehmet Serdaroğlu

                                                                                                             Kastamonu

Coğrafi ve nüfus özellikleri dolayısıyla mahrumiyet bölgesi olarak değerlendirilebilecek Doğanyurt ilçemizde yer alan Doğanyurt lisemiz, kısıtlı imkanlarına rağmen 2007 ÖSS sınavında sözel 2 puan türünde Türkiye birincisi olmuştur.

Doğanyurt İlçemizde senede yaklaşık 200 öğrenci ilköğretimden mezun olmakta, Doğanyurt Lisesinin fiziki yetersizliği ve ilçede barınabilecek yer olmaması nedeniyle ancak 75'i ortaöğretime devam edebilmektedir.

Sorular

1- Büyük başarılara imza atan Doğanyurt Lisemizin fiziki imkanlarını artırmayı düşünüyor musunuz?

2- İlköğretimden mezun olan öğrencilerin tamamının ortaöğretime devamını temin edebilmek için, Doğanyurt İlçemize pansiyonlu bir ortaöğretim kurumu açmayı düşünüyor musunuz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Milli Eğitim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.      08.07.2008

                                                                                                            Kamer Genç

                                                                                                                 Tunceli

Bilindiği gibi Tunceli İli'nde Tunceli adıyla bir üniversite kurulmasına ilişkin yasa kabul edilmiştir.

Ancak yaptığım araştırmaya göre ne YÖK ne de Hükümetiniz tarafından bugüne kadar hiçbir işlem yapılmamıştır.

1. Tunceli Üniversitesi'ne bina alınması veya inşaatı ne zaman yapılacaktır? Üniversitenin yurt sorunu nasıl çözülecektir?

2. YÖK tarafından bugüne kadar bu üniversite ile ilgili neden hiçbir işlem yapılmamıştır? Üniversitenin kuruluş çalışmalarına ne zaman başlanacaktır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                         Dr. Reşat Doğru

                                                                                                                  Tokat

Soru: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde kurulması düşünülen Güzel Sanatlar Fakültesinin kurulacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ifade edilmesine rağmen, bu konuda henüz bir gelişme olmamıştır. Güzel Sanatlar Fakültesi ne zaman kurulacaktır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                         Sevahir Bayındır

                                                                                                                 Şırnak

Şırnak ili Silopi ilçesinde görev yapan öğretmenlerin banka promosyonları tüm başvurulara rağmen kendilerine ödenmemiştir. Akbank Silopi Şubesinden öğretmenler adına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 140 bin YTL nakit para çekildiği halde ödemeler yapılmamıştır.

Sorular

1- Banka promosyonlarının ödenmeme gerekçesi nedir?

2- Bankadan çekilen nakit para hangi amaçla çekilmiş ve nerede kullanılmıştır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                         Dr. Reşat Doğru

                                                                                                                  Tokat

Soru: Milli Eğitim Bakanlığınca 2009 yılı için dağıtımı yapılan ders kitapları kimler tarafından hazırlanmaktadır, bu kitaplar kaç matbaada bastırılmıştır ve ne kadar ücret ödenmiştir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                         Dr. Reşat Doğru

                                                                                                                  Tokat

Soru: Türk Dünyası olarak adlandırılan Orta Asya Türk Devletlerinde Türkçe eğitim veren okullar denetlenmelidir. Bu konuda ne tür çalışmalar yapılıyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.         9/9/2008

                                                                                                       Mehmet Serdaroğlu

                                                                                                             Kastamonu

6/779 esas numarası ile Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik'e yönelttiğim soru önergesinde kısıtlı imkanlarına rağmen ÖSS SÖZ-2'de Türkiye Birincisi, SÖZ-1'de ise Türkiye üçüncüsü çıkaran Doğanyurt Lisemizin fiziki imkanlarının artırılıp artırılmayacağını sormuştum. Geçen süre içerisinde soru önergeme herhangi bir cevap alamadım.

2008/2009 eğitim yılı başında, Doğanyurt Lisesi’nde görev yapan sosyal bilgiler ve tarih öğretmenlerinin de başka yerlere tayin olmasıyla, okulda, okul müdürü dışında sadece beden eğitimi öğretmeni kalmıştır.

Soru 1- Bütün fiziki imkansızlıklarına ve öğretmen eksikliğine rağmen ÖSS şampiyonları çıkaran Doğanyurt Lisesinin öğretmensiz kalması, bu okulumuz ve ilçemizin cezalandırılması anlamına gelmez mi?

Soru 2- Doğanyurt Lisemizin öğretmen ihtiyacını karşılamayı düşünüyor musunuz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                          Hasan Özdemir

                                                                                                               Gaziantep

Seçim bölgem olan Gaziantep ili % 6,7'lik göç oranı ile hızlı bir nüfus artışına maruz kalmaktadır. Gaziantep ilindeki eğitim kurumlarımız ise bu nüfus artışını karşılamak noktasında yetersiz kalmaktadır.

Buna göre;

1) Gaziantep ilimizde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okul açığı ne kadardır? Okul açığının kapatılması için 2009 yılı içerisinde kaç okul inşasının tamamlanması planlanmaktadır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.       13.05.2009

                                                                                                             Ensar Öğüt

                                                                                                                Ardahan

Bitlis ili Mutki ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy okullarında yaşanan gerek öğretmen, gerekse okul binalarımıza ilişkin istinat duvarı ve tuvaletlerin olmaması, çatılarının akması, pencerelerinin sağlıksız olması gibi sorunlar hızla büyümektedir. Okullarımızın öğretmen açığı genellikle vekil öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmakta, görevleri biten vekil öğretmenlerimizin her yıl değişmesi nedeniyle öğrencilerimiz başarısız olmaktadırlar. Asaleten gelen öğretmenlerimiz, lojmanların hiç olmaması ya da olanların bakımsızlığı gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığından bir an önce kaçmanın yollarını aramaktadırlar.

1- Bölgede ağır geçen kış mevsimi de göz önünde bulundurulduğunda Bitlis ili Mutki ilçesi ve ilçeye bağlı köy okullarımızın bakım ve onarımının bir an önce yapılması konusunda ne gibi bir çalışmanız var?

2- Öğretmenlerimizin barınma ihtiyacını karşılayacak lojmanın tadilat ve tamiratının yapılması için bir girişimde bulunacak mısınız?

3- Bitlis ili Mutki ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy okullarımızda öğretmen açığı var mıdır? Varsa açığın giderilmesi için gerekli atamalar yönünde bir çalışmanız var mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                            Yaşar Ağyüz

                                                                                                               Gaziantep

Eğitim, insanı gerekli bilgi ve becerilerle donatan temel bir insan hakkıdır ve ekonomik-toplumsal gelişmenin de olmazsa olmazıdır.

Seçim bölgem Gaziantep'te okul öncesi eğitimde okullaşma oranı çok düşük olup % 16,82 oranındadır. Ayrıca 2008 ÖSS sonuçlarına göre iller sıralamasında 58. ve 64. sıralamada olması da eğitimde sıkıntıların olduğunu somut olarak göstermektedir.

Bu nedenle,

1. 2009 yılı yatırım programınızda Gaziantep il genelinde okul yapımını artırmak için alınan ekonomik, fiziksel tedbirler var mıdır?

2. Başarısızlığın en büyük nedenlerinden biri olarak görülen vekil yönetici atamalarına devam edecek misiniz?

3. Kentimizde Gaziantep Üniversitesince düzenlenen ve Bakanlığınız üst düzey yöneticilerinizin de katıldığı, "Gaziantep'in eğitim sorunları ve önceliklerimiz" konulu Eğitim Çalıştayı'ndan çıkan sonuçların çözümü için nasıl bir planlama ve yönetim uygulamayı düşünüyorsunuz?

4. Yerel ve genelde bu sorunların çözümü için verilecek bir çalışma talimatınız olacak mıdır?

5. Bakanlıkta oluşturulmuş kadro ile mi çalışacaksınız? Yoksa değiştirmeyi ve atamalarda yönetmelik hükümlerini mi uygulayacaksınız?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                       Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                Kütahya

Bakanlığınız bünyesinde çalışan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili özür gurubu atama ve yer değiştirme kapsamında tayin hakkı verilmesine rağmen birçok ilde boş pozisyon belirtilmediği, verilen kontenjanların çok yetersiz olduğu, bu uygulamanın da evli öğretmenlerimizin aile yaşamını bölünerek sürdürmeye çalıştıkları iddia ve haberleri sık sık dile getirilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak;

1. Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu mazeretiyle tayin ve yer değiştirme taleplerinin birçok ilde karşılanmadığı iddiaları doğru mudur?

2. Doğru ise bu sorunun çözümüne yönelik nasıl bir önlem düşünülmektedir?

3. Aynı ilde boş kadro bulunmaması halinde, eş durumu mazeretiyle yapılan başvurularda başvuru sahibinin eşine en yakın komşu ile tayin edilmesi sağlanabilir mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                       Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                Kütahya

Ülkemizde halen Teknik Öğretmen yetiştiren Teknik Eğitim Fakültelerinin, YÖK tarafından gerçekleştirilen bir düzenleme ile "Teknoloji veya Teknoloji Mühendisliği Fakültesi" adıyla eğitim öğretimlerine devam edeceği yönündeki haberler zaman zaman basında ve medyada yer almaktadır. Bu konuyla ilgili olarak;

1. Teknik Eğitim Fakültelerinin adının ve müfredatının değiştirilmesine yönelik çalışma ne aşamadadır? Çalışmanın kapsamı nasıldır? Bu fakültelerin yeni adı ve mezunlarının unvanı ne olacaktır?

2. Teknik Eğitim Fakültelerinden şimdiye kadar mezun olanların unvanlarında nasıl bir değişiklik yapılması planlanmaktadır?

3. Teknik öğretmenlerin istihdamında yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak yeni düzenlemede ne tür tedbirler alınmaktadır?

4. Söz konusu düzenlemenin ne zaman uygulamaya konulması planlanmıştır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                       Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                Kütahya

Üniversitelerimizde görev yapan ve akademik yükselme sınavlarını başarmış birçok öğretim elemanının uzun süredir kadrolarına atanamadıkları için mağdur edildikleri yönünde şikâyetler söz konusudur. Üniversitelerimizde yaşanan kadro sıkıntılarıyla ilgili olarak;

1. Halen akademik yükselme kriterlerini yerine getirdikleri ve sınavlarını başardıkları halde kadro yetersizliği veya yokluğu nedeniyle kendi durumlarına uygun kadrolara atamaları yapılamayan öğretim elemanlarının atamalarının yapılabilmesine yönelik Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa çalışma ne aşamadadır?

2. Halen üniversitelerimizde kadro bekleyen öğretim elemanlarımızın sayısı ne kadardır? Bu durumda olanların mağduriyetleri ne zaman giderilebilecektir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                       Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                Kütahya

Kütahya ilimizin en gözde kurumlarından birisi olan Dıımlupınar Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesinin açılmasına yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğü kamuoyunca yakından izlenmektedir. Adı geçen fakültenin bir an önce açılması, ilimiz ve çevresinde eksikliği uzun süredir devam eden önemli bir hizmetin bölge halkına verilmesini sağlayacaktır. Bu konuyla ilgili olarak;

1. Dumlupınar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin açılmasına ve kadro kanununa yönelik çalışmalar ne aşamadadır?

2. Adı geçen fakültenin 2009 yılında açılması mümkün olabilecek midir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından, Anayasanın ve İçtüzüğün 98’inci maddesi uyarınca sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.   23.06.2009

                                                                                                                          Hasip Kaplan

                                                                                                                                Şırnak

Cizre ilçesinde Sağlık Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Anadolu Lisesi binaları yok. İlköğretim okulları sabahçı ve öğlenci olarak öğrenim yapmakta, en az dört yeni ilkokula ihtiyaç var.

SORU:

1- Adı sayılan okullar ne zaman yapılacaktır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından, Anayasanın ve İçtüzüğün 98’inci maddesi uyarınca sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.   23.06.2009

                                                                                                                          Hasip Kaplan

                                                                                                                                 Şırnak

Silopi Endüstri Meslek Lisesi, arsa var, okul binası yok, bölümleri yetersiz. Kız Meslek Lisesi binası yok, genel liselerin kapasitesi 3000’in üzerinde, Yenişehir, Barbaros, Ofis mahallelerinde ilköğretim okulları ihtiyaçları var.

SORU:

1- Söz konusu okullar ne zaman yapılacaktır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                            Tayfur Süner

                                                                                                                Antalya

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde yapımına 2004 yılında başlanan “Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu”, inşaatı bitmesine ve eğitim-öğretime uygun düzeye gelmesine rağmen bu yıl da öğrenci alımına başlanamamıştır. YÖK'ün burayı faal hale getirmeme sebebinin, okulun isminin çok uzun bulduğu iddiaları vardır.

Soru 1 : İddia edildiği gibi, YÖK, bu okulun ismini çok uzun bulduğu için mi bu yıl da yüksekokula öğrenci alımı yapılamamıştır? Yoksa işin altında başka bir neden mi vardır?

Soru 2 : Okulun isminin uzunluğu nedeniyle halen bu okul açılamıyorsa, bunun sorumlusu kimlerdir? Eğitim ve öğretimin çok önemli olduğu, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda okulun isminin uzunluğu ilgili yüksekokulu açamayacak kadar önemli midir?

Soru 3 : 2009-2010 güz döneminde, bu okula ek kontenjanla öğrenci alımı konusunda çalışmalarınız var mıdır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                          Hasan Özdemir

                                                                                                               Gaziantep

Gaziantep'in eğitim sorunlarının en önemlilerinden birisi eğitim kurumlarındaki yönetici açığıdır.

Buna göre;

1) Yöneticilik için yeterli bilgi ve tecrübeden yoksun vekil yöneticilerin Gaziantep eğitimi için yeterli olduğu düşünülmekte midir?

2) Bu yönetici açığı için nasıl bir düzenleme öngörülmektedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                          Hasan Özdemir

                                                                                                               Gaziantep

Kentlerin gelişmişlik düzeylerinin önemli göstergelerinden birisi de okullaşma oranları ve o kentteki öğretmen sayısıdır. Bununla birlikte öğretmen sayısı da öğrenci sayısı ile de doğru orantılıdır. Son yıllarda yüksek göç oranları ile öğrenci sayısında sürekli bir artış görülen Gaziantep'in yeni öğretmen ihtiyacı da buna paralel olarak artmaktadır.

Buna göre;

1) Gaziantep'in 2009-2010 Eğitim ve Öğretim dönemi öncesindeki öğretmen açığı nedir?

2) Bu açığı kapatmak için kaç öğretmen ataması yapılmıştır?

3) Kalan açık için bu dönem içerisinde nasıl bir çözüm sunulmaktadır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim.

                                                                                                         Dr. Reşat Doğru

                                                                                                                  Tokat

Yazılı ve Görsel Medyada yapmış olduğunuz açıklamalarda, Domuz Gribinin yaygınlaşması halinde okulların tatil edileceğini, eğitimin televizyon yayını ile devam edeceğini açıkladınız.

Soru:

1- Okullarda Domuz Gribi ile ilgili gerekli tedbirler alınmış mıdır?

2- Okullardaki personel ve öğrenciler salgınla ilgili bilgilendirilmiş midir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                           Kürşat Atılgan

                                                                                                                 Adana

Açıklama: Uluslararası Hrant Dink Vakfı, Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Gomidas Enstitüsü, 6-7 Kasım 2009 tarihlerinde 1909'daki Adana Ermeni Olayları'nı konu alan "Adana 1909: Yüzyıllık Bir Perspektiften Tarih, Bellek ve Kimlik" başlıklı bir konferans düzenleyeceklerdir.

Soru: AKP Hükümetinin Ermenistan ile imzaladığı protokoller uyarınca 1915 Olayları'nın araştırılması için uluslararası bir tarih komisyonunun kurulmasının konuşulduğu bir ortamda, Ermeni Diasporasının Londra merkezli Gomidas Enstitüsü'nün girişimleriyle ve Sabancı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılacak olan bu konferans hakkında Bakanlığınızdan herhangi bir görüş ya da izin alınmış mıdır? Bakanlığınızın söz konusu konferans hakkındaki tavrı ne olacaktır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.          20/10/2009

                                                                                                          Osman Ertuğrul

                                                                                                                Aksaray

Soru:

-Bakanlığınıza bağlı, yurt genelinde kaç tane Özel Eğitim Okulu (Görme, İşitme, Zihinsel İlköğretim Okulu) vardır?

- Bu okulların idarecileri; özel eğitim alanından mezun, alana hâkim, tecrübeli özel eğitim idarecileri midir? Özel Eğitim Alanından mezun idarecilerinizin sayısı ne kadardır? (Müdür ve Müdür Yardımcısı olarak)

- Yoksa bu okullarda alan dışı bölümlerden mezun, alana uzak, alan bilgisi az ve özel eğitim alanında yetersiz kişi ve kişiler de idarecilik yapmakta mıdır? Özel Eğitim Alanından mezun olmayan idarecilerinizin sayısı ne kadardır? (Müdür ve Müdür Yardımcısı olarak)

- Göreve geldiğiniz günden bu yana söz konusu okulları inceleme fırsatınız olmuş mudur?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim.

                                                                                                         Dr. Reşat Doğru

                                                                                                                  Tokat

Soru: Tokat ilinde 2008-2009 yılları içerisinde ne kadar köy okul kapatılmıştır? Ne kadar öğrenci taşıma sistemi ile öğrenim görmektedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki   sorumun   Milli   Eğitim   Bakanı   tarafından   sözlü   olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.        12.11.2009

                                                                                                            Murat Özkan

                                                                                                                Giresun

Ortaöğretim Kurumları "Ders Seçimi" işlemine göre, öğrencilerin ilgileri, istekleri ve okulun imkânları doğrultusunda  Resim/Müzik/Beden Eğitimi derslerinden birisi seçilir denilmektedir.

Buna rağmen, bazı yöneticilerin ders seçiminde öğrenci isteklerini ve veli görüşlerini gözardı ettiği, keyfî uygulamalarda bulunduğu görülmektedir. Bu durum kadrolu olarak atanan öğretmenlerimizi norm fazlasına düşürmektedir.

Uygulamanın yöneticilerin uhdesinden kurtarılarak, öğrencileri ve öğretmenlerimizi mağdur etmeyen bir standardizasyon sağlamayı düşünüyor musunuz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                       Prof. Dr. Alim Işık    

                                                                                                                Kütahya

Bakanlığınız merkez ve taşara teşkilatlarında genel idari hizmetler, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler ve sağlık hizmetleri kadrolarında çalışan memur, şoför, hizmetli vb. gibi personelin diğer bakanlıklarda çalışan eşdeğerlerine göre maaş ve özlük hakları yönünden daha kötü durumda olduğu iddialarıyla ilgili olarak;

1. Her yıl "öğretim yılına hazırlık ödeneği" adıyla yönetici ve öğretmenlerimize verilen ödeneğin aynı kurumda yukarıda belirtilen kadro unvanlarıyla çalışan diğer personele de verilmesi sağlanabilir mi?

2. Bakanlığınız bünyesinde çalışan personelin maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa çalışmanın içeriği ve uygulama takvimi nasıldır?

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                       Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                Kütahya

Bakanlığınız bünyesinde kadrolu ya da sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere ataması yapılacak öğretmen adayları arasında özellikle resim ve müzik öğretmenlerine yeterli kontenjan ayrılmadığı yönünde şikâyetler dile getirilmektedir. İlan edilen kontenjanların önemli bir kısmı da daha önce ataması yapılmış sözleşmeli öğretmenler tarafından doldurulduğu için yeni atamaların sınırlı sayıda kaldığı iddialarıyla ilgili olarak;

1. Halen bakanlığınız bünyesinde görev yapan resim ve müzik öğretmenlerinin sayısı, kadro, ders yükü ve yeterlilik durumu nasıldır?

2. Görev yapan öğretmenler içerisinde resim ve müzik öğretmeni açığı bulunduğu iddialarının doğruluk derecesi nedir?

3. Bakanlığınız 2010 yılı personel planlamasında, ne kadar yeni resim ve müzik öğretmeni atamasının yapılması hedeflenmiştir?

BAŞKAN – 1’inci sırada yer alan Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un ilköğretim okulunun programdan çıkartılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanına sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.

Soruyu cevaplayacak Sayın Bakan Nimet Çubukçu, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Aksaray Milletvekili Sayın Osman Ertuğrul’un (6/667) esas numaralı Soru Önergesi’ni cevaplandırmak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

İlköğretim yatırımları, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu çerçevesinde, valilikler tarafından öğretim kurumları yapım programı çerçevesinde, mahallinde, valilikler tarafından planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Aksaray Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgide, Karacaören İlköğretim Okulunun 2007 programına alındığı ancak ödenek yetersizliği nedeniyle 2008 yılı ek programına alınarak inşaatı tamamlanarak eğitime sunulduğunu, söz konusu programların öğrenci derslik ve okulların fiziki durumları dikkate alınarak hazırlanmakta olduğu ve köy muhtarı ve köylüye de soruda belirtildiği şekilde herhangi bir sözün söylenmediği anlaşılmaktadır.

Karaman Milletvekili Sayın Hasan Çalış’ın (6/683) esas numaralı Soru Önergesi’ndeki konu da söz konusu kitapta yer alan iki harita net olmadığından, üzerlerinde yer alan ve çok zor okunan bahse konu kelime inceleyiciler tarafından fark edilememiştir ancak söz konusu kelimeyle ilgili durum basına yansımadan çok önce Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitaplarını Araştırma Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde incelemede tespit edilmiş ve 2008 yılı baskısına esas olmak üzere biri “Ağrı Dağı” ifadesinin bulunduğu daha nitelikli bir Türkiye fiziki haritasıyla, diğeri ise konuyu daha iyi açıklayan bir görsel öge olarak değiştirilmiştir. Ayrıca herhangi bir yanlış anlamayı ortadan kaldırmak amacıyla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız tarafından valilikler kanalıyla okullarımıza bu konuda bilgilendirmeler yapılmıştır.

Van Milletvekili Sayın Özdal Üçer’in (6/715) esas numaralı Soru Önergesi’ni cevaplandırıyorum: Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği gereğince taşımalı kapsamına alınan yerleşim birimlerindeki öğrencilerin taşınması ve eğitim ve öğretimleriyle ilgili işlemler de valilikler tarafından yürütülmektedir. Ağrı Valiliğimizden alınan bilgiye göre, söz konusu okulda taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında öğrenciler ile şehirde ikamet eden öğrencilerin arasında ayrı sınıfta eğitim görmeleri gibi bir uygulama söz konusu değildir. Okul idaresince köylerden gelen taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamındaki öğrencilerin seviyelerine göre, seviyesi çok düşük olan öğrencilerin daha yoğun bir programa alınması, daha üst seviyelere çıkarmak maksadıyla bir kısmının ayrı bir sınıfta, seviyesi daha iyi olan öğrencilerin ise okulun diğer öğrencileriyle aynı sınıflarda eğitim ve öğretim görmelerinin sağlandığı ve bu yönde ancak sınıflar oluşturulduğu bildirilmektedir.

Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/732) esas numaralı Soru Önergesi’nde yer alan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi istatistiklerine göre 2001-2002 ile 2007-2008 öğretim yıllarını kapsayan yedi yılda beden eğitimi ve spor bölümünden mezun olan öğrenci sayısının toplamı 22.167’dir. Diğer taraftan, Bakanlığımızca son yedi yılda beden eğitimi öğretmeni olarak 8.437 kişi istihdam edilmiştir.

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru’nun (6/733) esas numaralı Soru Önergesi’nde yer alan, Bakanlığımızca her yıl merkezî planlama ile soruya konu kapsamda hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir. Ayrıca Bakanlığımızca verilen yetki valilikler tarafından da mahallî planlar çerçevesinde söz konusu öğretmenlere alan içi hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir.

Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu’nun (6/779) sayılı Soru Önergesi’nde yer alan, her yıl bütçe imkânları çerçevesinde, ilçeleri de dâhil olmak üzere, illerimizdeki okul ihtiyaçları değerlendirilerek öğrencilerimizin daha iyi eğitim ortamlarında eğitim görmeleri için gereken her şey yapılmaktadır. Bu kapsamda Doğanyurt ilçesi de bütçe imkânları ölçüsünde 2010 Yılı Yatırım Programı Taslak Programı’nda değerlendirilecektir.

Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç’in (6/900) esas numaralı Soru Önergesi’ndeki konu ise 2547 sayılı Kanun’da belirtilen hükümler kapsamında 9/9/2008 tarihinde Tunceli Üniversitesi Rektörlüğüne atama yapılmıştır. Üniversitelerin bina alımı ve inşaat yatırım işlemleri ise yatırım programları çerçevesinde rektörlükler tarafından yerine getirilmektedir. Bu bağlamda Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünün Senato kararı gereğince Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bir kısmı Tunceli Üniversitesinin mülkiyetinde, bir kısmı da Tunceli Üniversitesine tahsis edilen araziler üzerinde TOKİ tarafından eğitim öğretim binaları, idari binalar, sosyal tesisler ve lojmanların yapılması teklif edilmiştir. Söz konusu teklif Bakanlığımızca da uygun bulunmuş olup Yükseköğretim Kurulu tarafından da bildirilmiştir.

Diğer taraftan, Başbakanlık Yükseköğrenim Kredi ve Kurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 2009 Yılı Yatırım Programı’nda Tunceli ilinde 500 yatak kapasiteli yurt inşaatı projesi de yer almaktaydı. Ayrıca 2009-2010 öğretim döneminde Tunceli ilinde yurt ihtiyacının giderilmesi için bir binanın kiralanması anılan Kurumun yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olup kiralamayla ilgili iş ve işlemler devam etmektedir.

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru’nun (6/948) esas numaralı Soru Önergesi’ni cevaplandırıyorum: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak mühendislik ve doğa bilimleri fakültesiyle güzel sanatlar fakültesi kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 13/3/2009 tarih ve 27168 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Şırnak Milletvekili Sayın Sevahir Bayındır’ın (6/973) esas numaralı Soru Önergesi’ni cevaplandırıyorum: Şırnak Valiliğince konuya ilişkin olarak soru önergesine istinaden Valilikçe başlatılan inceleme sonucu düzenlenen raporda, Silopi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Akbank Silopi Şubesi arasında 30/11/2005 tarihinde başlayan ve üç yıl süreli olan Silopi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve bağlı eğitim kurumlarında çalışanların maaşları ile ek ders ödemelerinin ilgili banka şubesi kanalıyla yapılması için sözleşme imzalandığı, sözleşme gereği İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün hesabına promosyon olarak 123.500 nakit transferinin yapıldığı, promosyonun çalışanlara ilişkin ödeme yapılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı ve çalışanlara dağıtılması konusundaki genelgenin de sözleşmenin yapıldığı tarihten sonra yapıldığı, Başbakanlığın 2007/21 sayılı banka promosyonları konulu Genelge’sinde, bu genelgenin yayımı tarihinden önce yapılan protokollerin süresi bitimine kadar geçerli olduğunun belirtildiği, bu nedenle çalışanlara söz konusu promosyonun ödenmemesinde mevzuata bir aykırılık olmadığı, sözleşme gereği alınan promosyon bedeliyle Silopi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne 2 adet araç ve çeşitli demirbaş eşya alındığı, bakım ve onarım işlerinin yaptırıldığı, bağlı eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının karşılandığı sonucuna varılmıştır.

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru’nun (6/988) esas numaralı Soru Önergesi’ni cevaplandırıyorum: Bakanlığımızın ders kitaplarıyla ilgili eğitim- öğretim dairelerimizce, özel sektörün ders kitapları ise gerçek ve tüzel kişilerce hazırlanmaktadır. Bakanlığımızca 2008-2009 eğitim-öğretim yılı için dağıtılan söz konusu kitaplar ihaleye katılan müstakil firmalar, ortak girişimler ve döner sermayeli kuruluşlarımız olmak üzere yüz bir yüklenici firmayla üretilmiş, teslimat giderleri de dâhil olmak üzere yüklenicilere toplam 283 milyon 698 bin 861 TL ödenmiştir.

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru’nun (6/1026) esas numaralı soru önergesinde yer alan, Bakanlığımızca soruya konu kapsamda açılan okulların denetimi ilgili ülkelerde yapılan ikili anlaşmalar ve protokoller çerçevesinde büyükelçiliklerimizce, eğitim müşavirliklerimizce ve gerek görülmesi hâlinde iki ülke yetkilileriyle birlikte yapılmaktadır.

Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu’nun (6/1035) esas numaralı Soru Önergesi’ni cevaplandırıyorum: Bakanlığımıza bağlı resmî kurumların öğretmen ihtiyacı her yıl bütçe imkânları çerçevesinde Bakanlığımıza tahsis edilen kadrolarla sınırlı olarak sözleşmeli öğretmen ataması yapılarak karşılanmaya çalışılmaktadır. Kadrolu ve sözleşmeliler ile karşılanamadığı durumlarda ihtiyaç, mevzuat çerçevesinde ücretli ve vekil öğretmen görevlendirmesiyle karşılanmış olup öğretmensiz eğitim kurumu bırakılmamaktadır. Kastamonu Valiliğinden alınan bilgide ise bu listede 7 öğretmen norm kadrosu bulunduğu ve çeşitli alanlarda 7 öğretmenin de görev yaptığı anlaşılmaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gaziantep Milletvekili Sayın Hasan Özdemir’in (6/1374) esas numaralı Soru Önergesi’ni cevaplandırıyorum: İlköğretim yatırımları 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu çerçevesinde valilikler tarafından programlanıyor bilindiği gibi ve bu ilimizde, Gaziantep ilinde bitirilmesi planlanan 478 derslikli 37 ilköğretim okulu ve ek bina,  80 derslikli 3 yeni ortaöğretim okulu inşaatı devam etmektedir.

Diğer taraftan, her yıl bütçe imkânları çerçevesinde öğrencilerimizin daha iyi eğitim ortamlarında değerlendirilmeleri için çalışmalarımız sürüyor.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/1408) esas numaralı soru önergesinde yer alan ilköğretim yatırımları da, yine tekrar ettiğim gibi, Eğitim Kanunu çerçevesinde valilikler tarafından oluşturulan kurullar tarafından kararlaştırılıyor. Bitlis Valiliğinden alınan konuya ilişkin bilgiye göre bütçe imkânları doğrultusunda konuya ilişkin il genelinde gereğinin yapıldığı anlaşılıyor.

Diğer taraftan, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının ihtiyacı, yine az önceki soruda cevaplandırdığım gibi, kadrolu, sözleşmeli, vekil öğretmen şeklinde karşılanmaya çalışılıyor. Bu çerçevede önümüzdeki dönemlerde de Bitlis’in öğretmen ihtiyacı bulunan konularda kontenjan ayrılması öngörülmüştür.

Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz’ün (6/1412) esas numaralı Soru Önergesi’nde yer alan sorulara cevaplarımız şu şekildedir: Bu ilimizde 2009 yılında yürütülen projeler kapsamında, 42 okul ve bunlara ait 826 derslikli 31 ilköğretim okuluna toplam 288 derslik olmak üzere, toplam 1.114 dersliğin yapımı yer almıştır.

Diğer taraftan, Millî Eğitim Bakanlığının Yönetici Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik’i de 13/8/2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik tarihlerinin uygulanmasına yönelik olarak da genelgeyle münferit yazılı açıklamalar da yapılmıştır. Yönetici Atama ve Yer Değiştirmeye İlişkin Uygulama Kılavuzu da Personel Genel Müdürlüğümüzün web sayfasında yayınlanmış ve 17 Mart 2010 tarihine kadar atamaların tamamlanması planlanmaktadır.

Ayrıca 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereği vali, ilde devletin ve Hükûmetin temsilcisi ve ayrı ayrı her bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtası olup valilikten alınan bilgilerden söz konusu Çalıştay sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler çerçevesinde Millî Eğitim Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan alanlarda gereğinin yapılmakta olduğu görülmüştür.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/1417) esas numaralı Soru Önergesi’ni cevaplandırıyorum: Sözleşmeli öğretmenler Bakanlar Kurulunca hazırlanarak yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında görev yapmaktadır. Bakanlığımızca hazırlanan kılavuzlarda, sözleşmeli öğretmenlerden bir yıllık çalışma süresini tamamlayanların, sağlık ve eş durumu özrüne dayalı olarak yarıyıl ve yaz tatilinde olmak üzere, Maliye Bakanlığınca illere tahsis edilen kadro sınırlılığında, haftada okutmakta oldukları ders aylık ücreti görevi ile boş pozisyon durumları dikkate alınarak yer değiştirmeleri değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu özürlerine bağlı olarak görevlendirilmeleri sadece eşlerinin görev yaptıkları illere yapılmakta, bunun dışında yakın illere tayin yapılamamakta, böyle bir yer değiştirmeye ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/1421) esas numaralı Soru Önergesi’ni cevaplandırıyorum: 13/11/2009 tarih ve 27405 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2009/15546 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı’yla, üniversitelerin teknik eğitim fakülteleri teknoloji fakülteleri olmuştur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan bilgiye göre, bu fakültenin müfredatı, alanında uygulama mühendisi yetiştirecek şekilde yeniden düzenlenmektedir. Teknik eğitim fakültesinin mevcut ve mezun öğrencilerinin mühendislik fakültesi ve teknoloji fakültesini tamamlama yönetmeliği üzerinde de çalışmalar devam etmektedir.

Teknik öğretmenlerin piyasada istihdam edilmesi durumunda yaşadıkları unvan sorunu, başarmaları kaydıyla mühendislik tamamlama yönetmeliğiyle de bu sorun çözülecektir.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/1471) esas numaralı Soru Önergesi’nde yer alan soruyu cevaplandırıyorum: Bakanlığımızca soruya konu kapsamda yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca konuya ilişkin olarak, üniversitelere tahsis edilen kadrolara kullanma izni verilmesinin üniversitelerin talepleri doğrultusunda değerlendirildiği ve üniversitelerde kadro bekleyen öğretim elemanlarının sayılarına dair Başkanlıklarında bir bilgi olmadığı ifade edilmektedir.

Kütahya Milletvekili Sayın Profesör Alim Işık’ın (6/1472) esas numaralı Soru Önergesi’ni cevaplandırıyorum: Dumlupınar Üniversitesi diş hekimliği fakültesinin kurulmasıyla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı üzerine Maliye, Sağlık Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığından istenilen olumlu görüşler gelmiş, 19/1/2010 tarih ve 928 sayılı yazımızla söz konusu fakültenin kurulmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı alınması yönünde Başbakanlığa bir yazı sunulmuştur. Ayrıca söz konusu diş hekimliği fakültesinin kadrosuyla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından herhangi bir teklif gelmemiştir.

Şırnak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan’ın (6/1499) esas numaralı Soru Önergesi’nde yer alan Cizre İmam-Hatip Lisesinin faaliyet gösterdiği bina İmam-Hatip Lisesine ait olup yeni bir binaya ihtiyaç olmamaktadır. Diğer taraftan, Bakanlığımızca yatırım ihtiyaçları elektronik ortamda belirlenmekte ve izlenmektedir. Yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmaları sistemde var olan standart, objektif kriterlerle illerin ve ilçelerin yatırım programına alınacak projenin yer aldığı yatırım programları hesaplanmakta ve bu hesaplanan puanlara göre illerin yatırım önceliği sıralaması yapılmaktadır. Bu veriler ışığında 2010 Yılı Yatırım Programı hazırlanırken bütçe imkânları doğrultusunda Şırnak’ın Cizre ilçesinin teklifleri de değerlendirilecektir. Valilikten alınan bilgiye göre de Cizre ilçe merkezinde 24 derslikli 1 ilköğretim okulu bitme aşamasında, 2 adet 32’şer derslikli ilköğretim okulunun inşaatı devam etmekte olup 3 adet 24 derslikli ilköğretim okulunun yapılması çalışmaları da ihale sürecindedir.

Şırnak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan’ın (6/1502) esas numaralı Soru Önergesi’ni cevaplandırıyorum: Silopi ilçesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokol çerçevesinde 1 ilköğretim okulu yapılarak hizmete verilmiş, 1 lise binası da bitme aşamasına getirilmiştir. 2009 Yılı Yatırım Programı’nda ise bu ilçede 16 derslikli ilköğretim binası, 2 atölyeden oluşan endüstri meslek lisesi yapılması yer almış olup Valiliğin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi için talimat verilmiştir. Silopi Kız Meslek Lisesinin ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokol çerçevesinde 16 dersliğinde faaliyet göstermekte olup şimdilik yeni bir binaya ihtiyacı bulunmamaktadır. Valilikten alınan bilgiye göre de Silopi ilçesinin Yenişehir, Barbaros, Ofis mahallelerinde olmak üzere, 6’şar adet, 32’şer derslikli ilköğretim okulu inşaatı devam etmekte olup yıl içerisinde bitirilerek hizmete açılması planlanmaktadır.

Antalya Milletvekili Sayın Tayfur Süner’in (6/1565) esas numaralı Soru Önergesi’ni cevaplandırıyorum: Konuya ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, Gazipaşa ilçesinde Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulunun 10/9/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla kurulduğu, üniversite bünyesindeki meslek yüksekokullarının faaliyete geçirilmesi için gerekli altyapının, fiziki mekânın ve öğretim elemanlarının sağlanmış olması gerektiği; henüz gerekli altyapının, fiziki mekânın, öğretim elemanlarının sağlanamadığı düşünülen adı geçen meslek yüksekokulunun faaliyete geçirilmesinin bu şartlar altında mümkün olamadığı beyan edilmektedir.

Gaziantep Milletvekili Sayın Hasan Özdemir’in (6/1568) esas numaralı Soru Önergesi’ni cevaplandırıyorum: Eğitim kurumu yöneticiliklerine atamaya ilişkin esas ve usuller 13/8/2009 tarih ve 27318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik’le belirlenmiştir ve bu mevzuat çerçevesinde müdür ve müdür yardımcılığı için sınav yapılmış olup mevzuat çerçevesinde valiliklerce boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine atamalar gerçekleştirilecektir. Atamalar yapılıncaya kadar da yönetim boşluğu oluşmaması için geçici tedbir olarak valiliklerimiz tarafından asilde aranan şartları taşıyan yöneticiler vekâleten görevlendirilmektedir.

Gaziantep Milletvekili Sayın Hasan Özdemir’in (6/1569) esas numaralı Soru Önergesi’ni cevaplandırıyorum: Gaziantep ilinin 2009-2010 eğitim-öğretim dönemi çerçevesinde, 25/8/2009 tarihi itibarıyla MEBSİS veri tabanından alınan kayıtlara göre 3.970 öğretmen açığı bulunmaktadır. 2009/2 atama döneminde Gaziantep iline 413 öğretmen ataması yapılmış, atama dönemlerinde yapılan atamalarla ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda, eğitim kurumlarımızda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin ders bütünlüklerini bozmayacak alanlarda, ücret karşılığı girdiği derslerle ders saatlerini aşmayacak şekilde derslerin boş geçmesi önlenmekte ve gerektiğinde ücretli ve vekil öğretmen görevlendirilmesi yoluyla bu ihtiyaç karşılanmakta, öğretmensiz eğitim kurumu bırakılmamaktadır. Yeni dönemdeki ihtiyaçlar çerçevesinde, Gaziantep ilinin öğretmen açığı da karşılanmaya çalışılacaktır.

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru’nun (6/1583) esas numaralı Soru Önergesi’ni cevaplandırıyorum: Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda ve koordinesinde yürütülen bahse konu griple ilgili hususlarda Bakanlığımızca da bu soruya konu kapsamda tüm gerekli işlemler yapılmıştır.

Adana Milletvekili Sayın Kürşat Atılgan’ın (6/1597) esas numaralı Soru Önergesi’ni cevaplandırıyorum: Konuya ilişkin olarak Yükseköğretim Kurul Başkanlığınca üniversitelerimizin bilimsel özerklik kapsamında düzenledikleri bilimsel toplantılar için başkanlıklarından herhangi bir görüş ya da izin almalarının söz konusu olmadığı beyan edilmektedir.

Aksaray Milletvekili Sayın Osman Ertuğrul’un (6/1598) esas numaralı Soru Önergesi’ni cevaplıyorum: Bakanlığımıza bağlı, soruya konu kapsamda 66 özel eğitim kurumu bulunmaktadır. Söz konusu eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerden 98’i özel eğitim alanı ve 466’sı ise diğer eğitim alanlarından mezundurlar.

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru’nun (6/1614) esas numaralı Soru Önergesi’ni cevaplandırıyorum: Tokat ilinde 2008-2009 yılları içerisinde 44 köy okulu kapatılmış, 7.182 öğrenci taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında eğitim görmüştür.

Giresun Milletvekili Sayın Murat Özkan’ın (6/1639) esas numaralı Soru Önergesi’ni cevaplandırıyorum: Ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan haftalık ders çizelgeleriyle bu çizelgelere uygulanışına yönelik açıklamalar Talim ve Terbiye Kurulunun 11/9/2009 tarih ve 151 sayılı Kararı’yla uygulamaya koyulmuştur.

Haftalık ders çizelgeleri ve ekinde yer alan açıklamalar bölümüne yönelik olarak, uygulayıcılarına, Bakanlığımıza gelen sözlü ve yazılı görüş ve öneriler, Talim ve Terbiye Kurulunda geniş katılımlı bir toplantıda değerlendirilmiş ve 15/9/2009 tarih ve 181 sayılı Ek Karar ile değişiklik yapılarak uygulamaya koyulmuştur.

Anılan 181 sayılı Ek Karar’da “Öğrencilerin ilgi ve istekleriyle, okulun imkânları doğrultusunda resim, müzik, beden eğitimi derslerinden birisini seçer, sınıf ve sınıflarda Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine göre gruplar oluşturulur.

Öğrenciler, alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıfta değiştirebilirler. Ayrıca, öğrenciler, ilgi ve istekleri doğrultusunda bu ders veya dersleri seçmeli olarak da alabilirler.” denilmektedir. Buna göre, öğrencilere, haftada, ortaöğretim kurumlarının 9’uncu sınıflarında iki saat, 10, 11 ve 12’nci sınıflarda birer saat zorunlu seçmeli resim, müzik ve beden eğitimi dersi alabilme, bunun yanı sıra, aynı dersi bir ve iki saat daha seçmeli olarak alabilme imkânları tanınmıştır. Konuya ilişkin olarak öğrenci ve öğretmenleri mağdur edecek bir uygulamanın olmadığı düşünülmektedir.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/1653) esas numaralı Soru Önergesi’ni cevaplandırıyorum: Bakanlığımız emrinde görev yapan personelin çalışma şartları ile emek/ücret ilişkisi bütünlüğündeki aylık ek ders ücreti ve diğer özlük haklarında personelin kıdem ve öğrenim niteliğinin yanı sıra, görevin önemi, görevi çerçeveleyen şartlardaki zorluk, personelin sorumluluk durumu ve başarısı ölçüt alınarak, devletin ekonomik imkânları, kalkınma planları ve hükûmet programları çerçevesinde dengeli bir iyileştirme sağlanmasına yönelik çalışmalar devlet personel rejimi bütünlüğü içerisinde sürdürülmektedir.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 32’nci maddesinde ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin kapsamının değiştirilmesine yönelik bir çalışma da bulunmamaktadır.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/1666) esas numaralı Soru Önergesi’ni cevaplandırıyorum: Bakanlığımız verilerine göre, güzel sanatlar resim öğretmenliği alanında 264.258 ders yükü ile kadrolu ve sözleşmeli olmak üzere 10.662 görev yapan öğretmen; müzik öğretmenliği alanında ise 250.270 ders yükü ile kadrolu ve sözleşmeli olmak üzere toplam 7.385 görev yapan öğretmen bulunmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, Bakanlığımız kadrolarında görevliyken emeklilik, istifa ve benzeri nedenlerle boşalan kadrolar göz önünde bulundurularak atama yapılacak alanlar ile kontenjanları, alanların ihtiyaç yüzdeleri de dikkate alınarak, bütçe imkânları ölçüsünde, Bakanlığımıza tahsis edilen kadro sınırlılığında, her yıl atama dönemlerinde il millî eğitim müdürlüklerince İLSİS kontenjan modülüne yansıtılan alanlar ve eğitim kurumu bilgileri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli öğretmen ataması ve görevlendirilmesi yapılarak karşılanmaya çalışılmaktadır.

Öğretmen ihtiyacının kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle karşılanamadığı dönemlerde ise ihtiyaç, ilgili mevzuat çerçevesinde ücretli ve vekil öğretmen görevlendirilmesi yapılarak ya da eğitim kurumu yöneticilerinin haftalık altı saat derse girmesi ve mevcut öğretmenlerin ders tamamlama yoluyla karşılanmaktadır.

Her yıl atama yapılacak alanlar için kontenjanlar ise Bütçe Kanunu kapsamında, Maliye Bakanlığınca verilen kadro pozisyon ölçüsünde, atama başvurularına esas olmak üzere, atama ve öncesi başvurular belirlenip ilan edilmektedir.

Genel Kurula saygıyla sunulur. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Sayın Doğru, Sayın Kaplan, Sayın Çalış ve Sayın Özdemir yerinden, konuyla ilgili kısa bir açıklama, ek bir açıklama istemek üzere sisteme girmişlerdir.

Sayın Sakık, siz de girmişiniz ama sorunuz olmadığı için İç Tüzük’ün 98’inci maddesinin üçüncü bendi gereğince söz veremiyoruz buradan, soru sorma veya açıklama isteme hakkınız yok.

SIRRI SAKIK (Muş) – Doğru Sayın Başkan, benim sorum yok ama dinle ilgili bir iddia var. Sayın Bakan da buradayken eğer müsaadeniz olursa bir şey söylemek istiyorum.

BAŞKAN – İşlemleri bitirelim ondan sonra Sayın Sakık çünkü hakkınız da yok ama açıklama yapmak için…

Buyurun Sayın Doğru.

Bir dakika süre veriyorum.

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Sayın Başkanım, beş altı tane sorum var, bir dakika niye veriyorsunuz, biraz daha fazla verin.

BAŞKAN – Sayın Doğru, bir saatlik süre…

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Efendim, bir soruya da bir dakika veriyorsunuz, altı soruya da bir dakika veriyorsunuz.

BAŞKAN – Şimdi, Sayın Doğru, bir saatlik süre içerisinde soru-cevap işleminin tamamlanması gerekir. Burada zaten soru sormayacaksınız, Sayın Bakanın açıklamalarıyla ilgili İç Tüzük’ün 98’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ek açıklama isteme hakkınız var.

Buyurun.

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Bakana teşekkürlerimi arz ediyorum.

Sorularımıza zamanında cevap verilmediği için bazılarının güncelliği kaybolmuştur. Zamanında cevap verilmesi daha uygun olacaktır diye düşünüyorum.

Orta Asya Türk devletlerinde Türkçe eğitim veren okullar vardır. Bu okullarda ciddi sayıda öğretmene ve masraflar için paraya ihtiyaç vardır. Ödeneklerin çok az olması birçok görevin yapılmamasına sebep olmaktadır. Mademki ülkemizin adını taşıyan okullar, bunlara ciddi manada öğretmen ve ödenek temin edilmesi gerekmektedir. Bunu dile getirmek istedim.

İkinci olarak, beden eğitimi öğretmenleri konusunda çok büyük oranda okulunu bitiren öğrencilerimiz vardır; okulunu bitirmiş öğretmen olmuşlar. Tabii, aşağı yukarı 10 binin üzerinde sayı ihtiva etmektedir. En azından okullarda ders saatine bir saat ilave etme şansı olursa şayet, bu öğretmenlerin hepsine iş verilebilir diye düşünüyorum.

Üçüncü olarak, Tokat’ta son beş yılda büyük nüfus kaybı vardır, sonucunda da öğrenci azlığından okullar kapatılmakta, okul binaları da kaderine terk edilmektedir. Tokat halkı “Nüfusumuz düşmesin, okullarımız açık kalsın.” diyor, sizden çözüm bekliyorlar bu konuda.

Diğer bir konu da Sayın Bakanım, sorularımın içerisinde vardı ama ona cevap vermeden geçtiniz. Özellikle uyuşturucu bağımlılığı ve madde bağımlılığıyla ilgili olarak okullarda bir araştırma yaptırtmıyorsunuz. Daha önceki Sayın Bakana da bununla ilgili çeşitli sorular sormuştum ancak ondan da cevap alamamıştım. Bu da tabii, çok önemli bir konudur. Bunu dile getirmek istedim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Kaplan, buyurun.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, açıklamalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum

Ayrıca, gerçekten Cizre’de, soruyu sorduğum zaman, Sağlık Meslek Lisesi, bina yok; İmam-Hatip Lisesi, bina yok; Anadolu Lisesi, bina ve pansiyonu yok ama en çok bana dokunan, yüreğimi sızlatan Fatih İlköğretim Okulunda öğrenciler okulun bahçesine sığmıyorlardı. Yani o kadar çok öğrenci okullarda var ki sabah-öğle öğretim yapılıyor ve böylesi bir sıkıntı ve ihtiyaçlar vardı. Düşünün, bir okulun öğrencileri okulun bahçesine sığamıyor.

Yine, Silopi ilçesinde -özellikle Endüstri Meslek Lisesi üzerinde durmuştum- arsa var, okul binası yok. Kız Meslek Lisesi konusunda da bir prefabrik ve derslik var ancak bunun yetersiz olduğunu ve kız öğrencilerimizin okutulmasının teşvik edilmesi açısından gerekli demiştim. Silopi ilçemizde de tek bir genel lise var, 3 binin üzerinde öğrencisi var. Bir de çok büyük beldeleri var Başverimli gibi... Bunlarda da şey yapılması…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Çalış, buyurun.

HASAN ÇALIŞ (Karaman) – Sayın Başkan, Sayın Bakana, sorularımıza ve ilgili konuya gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum.

Gerçekten “Ararat” ibaresi ve Ermenistan sınırı, Ermenistanca, Ermeni diasporasınca çok istismar edilen, uluslararası alanlarda tartışma konusu yapılmaya çalışılan bir husustur. Ermenilerce ve Ermeni diasporasınca istismara açık ibare, harita ve benzeri ibarelerin ders kitaplarına girmesi üzücü bir durumdur ama hatanın fark edilmesi, bir daha benzer hataların olmaması için gerekli tedbirlerin alınmış olması üzüntümüzü azaltmıştır. Bundan sonra benzer millî ve manevi konularda gerekli hassasiyetin gösterileceğini ümit ediyorum.

Saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Özdemir...

HASAN ÖZDEMİR (Gaziantep) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanın açıklamalarına bazı ilaveler yapmak istiyorum Gaziantep’teki eğitim konusuyla ilgili.

Gaziantep’in -sürekli gündeme getiriyorum- nüfusu çok, patlama şeklinde büyük artış göstermekte. 2008 ve 2009’u mukayese ettiğimizde 40 binin üzerinde bir yıl içerisinde nüfus artışı var. 1 milyon 612 bin 223 olan Gaziantep’in nüfusu bir yıl içerisinde 1 milyon 653 bin 670 olmuştur. Bu birçok kamu görevinde, kamu hizmetlerinde olduğu gibi Millî Eğitimde de çok büyük açıklar meydana getirmektedir. Gaziantep’te hâlâ Bakanlığın vekil yönetici uygulamaları devam etmektedir. Çok yakında bir millî eğitim müdürü atanmıştır. Ondan dolayı teşekkür ediyoruz ama okullarımızda gerçekten vekil yönetici durumu devam etmektedir. Bunların bir an evvel çözülmesinde yarar görüyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Sakık…

VII.- AÇIKLAMALAR

1.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Muş ilindeki öğrenci yurtlarına ilişkin açıklaması

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Ben de, Muş’ta yurtlarla ilgili ciddi bir şikâyet aldık. Orada zaman zaman insan hakları kurullarının gidip araştırmalar yaptığını, özellikle Selcen Hatun Kız Öğrenci Yurdunda öğrencilerin geceleyin aç yattıklarına dair medyaya da yansıyan boyutu var ve hatta yatakların koktuğunu, temizlik yapılmadığını… Sürekli Muş’tan böyle şikâyetler alıyoruz ama ne hikmetse bugüne kadar bir sonuç alamadık. Sayın Bakan da buradaydı, paylaşmak istedim.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

VI.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (Devam)

1.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, bir ilköğretim okulunun programdan çıkartılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/667) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

2.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, bir ders kitabında Ağrı Dağı’nın farklı bir adla yer aldığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/683) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

3.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, taşımalı eğitim gören öğrencilerin ayrı sınıflara alınmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/715) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/732) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Türkçe öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/733) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

6.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Doğanyurt ilçesinin ortaöğretim kurumu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/779) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

7.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli Üniversitesinin kuruluş işlemlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/900) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

8.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/948) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

9.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Silopi’deki öğretmenlere banka promosyonu ödenme-sine ilişkin sözlü soru önergesi (6/973) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

10.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yeni ders kitaplarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/988) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Orta Asya Türk devletlerindeki Türkçe eğitim veren okulların denetimine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1026) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

12.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Doğanyurt Lisesinin öğretmen ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1035) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

13.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki okul açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1374) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis Mutki’deki okulların ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1408) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

15.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’teki eğitim sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1412) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli öğretmenlerin özür grubu tayinlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1417) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, teknik eğitim fakültelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1421) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerde kadro bekleyen öğretim elemanlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1471) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin açıl-masına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1472) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

20.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Cizre’deki okul ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1499) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

21.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Silopi’deki okul ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1502) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

22.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bir meslek yüksekokulunun faaliyete geçmemesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1565) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

23.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki eğitim kurumları yöneticilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1568) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

24.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki öğretmen açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1569) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, okullarda domuz gribine yönelik tedbirlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1583) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

26.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Sabancı Üniversitesindeki bir konferansa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1597) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

27.- Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, özel eğitim okullarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1598) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

28.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta kapatılan köy okullarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1614) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

29.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, ders seçimi işlemlerindeki bazı sorunlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1639) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

30.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, personelin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1653) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

31.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, resim ve müzik öğretmeni istihdamına ilişkin                                                                                                            sözlü soru önergesi (6/1666) ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (Devam)

BAŞKAN – Sayın Bakan, buyurun.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Reşat Doğru Beyefendi’nin Türki cumhuriyetlerdeki öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin…

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Ödenekleri yok Sayın Bakan.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (Devamla) – Evet, mümkün olduğu kadar bütçe olanakları çerçevesinde elimizden gelen imkânların en iyisini özellikle bu ülkelerde görev yapan öğretmenlerimiz için uygulamaya çalışıyoruz. Yaklaşık, aylıklarına da 450 dolar civarında da bir zam yaptık. Özellikle barınma ve diğer ihtiyaçlarıyla ve diğer ödenekleriyle de ilgileniyoruz. Yakın bir zamanda da bulunduğum Azerbaycan’da bu konuya ilişkin öğretmenlerle ve ilgililerle yaptığım toplantılarda bu değerlendirmeleri ele aldık. Teşekkür ediyorum.

Özellikle kapatılan okullar gündeme geldi. Hepinizin de bildiği gibi, özellikle kentleşme ve ülkenin kent nüfusunun artışıyla birlikte birçok kırsalda, köylerimizdeki ilköğretim okullarında okutacak öğrencilerimiz kalmadı; bu gerekçeyle kapatıyoruz. Bir yandan göç, diğer yandan nüfusun düşmesi nedeniyle bazı bölgelerde kapatılan okullar gerçekten atıl durumda idiler. Bu yıl itibarıyla valiliklerimize gönderdik ve tüm kamu kurumlarının da istifadesine açmak kaydıyla ama öncelikle kendimiz, bulunduğumuz bölgede okul öncesi eğitimde değerlendirmek üzere, eğitimin başka alanlarında, yaygın eğitim alanında, kadınlara ve yetişkin insanlara okuma yazma kurslarından tutun da bir meslek edindirmeye kadar, bu alanlarda değerlendirebileceğimiz şekilde çalışma yapılmasını istedik il millî eğitim müdürlüklerimizden. Şu anda bazı illerden de “şu şekilde değerlendirebiliriz” veya “şu kamu kurumu talip oluyor, böyle değerlendirilecek” diyor. Elbette ülkemizin kaynakları bunlar, yapılmış binalar; en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz.

Sayın Hasip Kaplan’ın Şırnak’la ilgili… Gerçekten Şırnak tarihinde görülmemiş düzeyinde eğitim yatırımları yapıldı. Sizler de bunu çok yakından takip ediyorsunuz. Şu anda hâlihazırda 60 küsur tane eğitim ve öğretime açılmaya hazır, açılışları yapılması beklenen okul var. Yani soruya cevap verirken de aslında söyledim ama elbette, uzun yıllar ihmal edilmiş bölgelerimizde, özellikle derslik sayısının tamamlanması için ne kadar yüksek yatırım yaparsanız yapın belli bir açığın devam ettiğini görüyoruz. 2010 Yatırım Planı çerçevesinde de, söylediğim gibi; bu eksikliklerin giderileceği şekilde bir çalışmamız olacak.

Sayın Hasan Çalış Beyefendi yorum yapmıştı. Ben teşekkür ediyorum kendisine gösterdiği hassasiyetten dolayı.

Yine, Hasan Özdemir Beyefendi, okullardaki öğretmen açığı ve atamalara ilişkin… Evet her görüşmemizde de söylüyoruz, göç alan illerimizde, özellikle Antep gibi çok yoğun göç alan illerimizde eğitimin planlanması, eğitim-öğretimin planlanması, öğretmenlerin bulundurulması konusunda ciddi sıkıntılarımız oluyor ama biz buna rağmen -az önce de söyledim- 2009 ikinci dönem atamalarında 400’ün üzerinde öğretmen atadık, 2010 yılında da tekrar bu yönde atamalar yapacağız.

Ben tekrar teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Soru önergeleri cevaplandırılmıştır.

Gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

VIII.- SEÇİMLER

A)  KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM

1.- Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN – Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda boş bulunan ve grubu bulunmayan veya bağımsız milletvekillerine düşen 1 üyelik için Adana Milletvekili Mustafa Vural aday olmuştur.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, birleşime on beş dakika ara veriyorum.

                                               

Kapanma Saati : 17.28

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.49

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Yusuf COŞKUN (Bingöl), Gülşen ORHAN (Van)

               

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52’nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

2.- Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN – Şimdi Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan ve grubu bulunmayan veya bağımsız milletvekillerine düşen 1 üyelik için seçim yapacağız.

Bu Komisyona üye olmak için 1’den fazla aday başvurduğundan, seçim basılı oy pusulaları ile yapılacaktır.

Komisyon üyeliği için aday olan sayın milletvekillerinin adlarını okuyorum: Mücahit Pehlivan, Ankara Milletvekili; Hasan Macit, İstanbul Milletvekili; Kamer Genç, Tunceli Milletvekili.

Okunan adayların isimleri liste hâlinde bastırılmıştır.

Seçimin ne şekilde yapılacağını arz ediyorum:

Komisyon ve hükûmet sıralarında yer alan kâtip üyelerden, komisyon sırasındaki kâtip üyelerden biri Adana'dan başlayarak İstanbul'a kadar (İstanbul dahil), hükûmet sırasındaki kâtip üyelerden biri ise İzmir'den başlayarak Zonguldak'a kadar (Zonguldak dahil) adı okunan milletvekiline bir oy pusulası verecek, komisyon ve hükûmet sıralarındaki diğer kâtip üyeler ise milletvekilinin adını defterden işaretleyecektir.

Oyunu kullanacak sayın milletvekili, oy pusulasında adı yazılı adaylardan hangisine oy verecekse o adayın adının önündeki kutucuğu çarpı işaretiyle işaretleyip oy pusulasını Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy kutusuna atacaktır. 1’den fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır.

Sayın kâtip üyelerin yerlerini almalarını rica ediyorum.

Sayın milletvekilleri, oylamanın sayım ve dökümü için, ad çekmek suretiyle 5 kişilik bir tasnif komisyonu tespit ediyorum:

Fatma Kurtulan, Van? Yok.

Musa Sıvacıoğlu, Kastamonu? Yok.

Ali Oksal, Mersin? Yok.

Nuri Uslu, Uşak? Yok.

Osman Aslan, Diyarbakır? Yok.

Mehmet Şahin, Malatya? Yok.

Canan Candemir Çelik, Bursa? Burada.

Ahmet Ersin, İzmir? Burada.

Recep Yıldırım, Sakarya? Burada.

Şükrü Ayalan, Tokat? Yok.

Orhan Karasayar, Hatay? Burada.

Ahmet İnal, Batman? Burada.

Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır.

Oy kutusu kaldırılsın.

Tasnif Komisyonu yerini alsın.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Plan ve Bütçe Komisyonunda grubu bulunmayan veya bağımsız milletvekillerine düşen 1 üyelik için yapılan seçime 189 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

 

Üye

Üye

Üye

 

Canan Candemir Çelik

Ahmet Ersin

Recep Yıldırım

 

Bursa

İzmir

Sakarya

 

Üye

Üye

 

 

Orhan Karasayar

 

Ahmet İnal

 

Hatay

 

Batman

Adaylar                                                             Aldıkları oylar

Mücahit Pehlivan, Ankara Milletvekili :                   184

Hasan Macit, İstanbul Milletvekili :              1

Kamer Genç, Tunceli Milletvekili :                               2

Geçersiz :                                                                      2

Toplam                                                                     189

BAŞKAN – Bu sonuca göre, Plan ve Bütçe Komisyonunda grubu bulunmayan veya bağımsız milletvekillerine düşen 1 üyeliğe Ankara Milletvekili Sayın Mücahit Pehlivan seçilmiş bulunmaktadır.

Alınan karar gereğince diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1'inci sırada yer alan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ

1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96)

BAŞKAN - Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2'nci sırada yer alan, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321)

BAŞKAN - Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin; Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 15 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 17 Milletvekilinin; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 2 Milletvekilinin; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 8 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

3.- Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin, Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 15 Milletvekilinin, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 17 Milletvekilinin, Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 2 Milletvekilinin, Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 8 Milletvekilinin, Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/797, 2/497, 2/520, 2/527, 2/555, 2/557, 2/561, 2/565, 2/570) (S. Sayısı: 463)  (x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet? Yerinde.

Komisyon raporu 463 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince bu tasarı İç Tüzük’ün 91’inci maddesi kapsamında görüşülecektir. Bu nedenle tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oylanacaktır.

Tasarının tümü üzerinde Milliyetçi Hareket  Partisi Grubu adına söz isteyen Mustafa Kalaycı, Konya Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Kalaycı.

                                 

(x) 463 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

MHP GRUBU ADINA MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 463 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın geneli üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Başbakanlık tarafından 18 Ocak 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına arz edilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca aynı gün, 18 Ocak 2010 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığınca da yine aynı gün, 18 Ocak 2010 tarihli yazıyla Komisyon üyelerine gönderilerek 20 Ocak 2010 tarihli toplantının gündemine alındığı bildirilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20 Ocak 2010 tarihli toplantısında, tasarının içeriğindeki konularla aynı mahiyette olduğu ifade edilen ve bazı milletvekillerince verilmiş olan sekiz adet kanun teklifinin tasarıyla birleştirilerek görüşülmesi AKP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmiştir. Ancak birleştirilen kanun tekliflerinin gündemde yer almadığı, teklif sahibi milletvekillerinin Komisyonda olmadığı, bazı AKP milletvekillerince verilen tekliflerin tarihinin bir gün öncesine ait olduğu, İç Tüzük hükümlerine göre kırk sekiz saat geçmediğinden görüşülemeyeceği itirazları üzerine, Komisyon Başkanınca, esasen tasarının da kırk sekiz saatlik süre geçmeden görüşülmeye başlandığı, geçmişte de benzer uygulamalar olduğu, kanun teklifi sahiplerine de sabah itibarıyla haber verildiği ifade edilerek itirazlar dikkate alınmamıştır. Dolayısıyla, bu tasarı alelacele, ciddiyetten uzak bir yaklaşımla ve İç Tüzük hükümleri göz ardı edilerek Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüştür.

Bu acelenin nedeni tasarının içeriğine bakıldığı zaman anlaşılmaktadır. Tasarıda, 2010 yılında emekli aylıklarında yapılacak artışa ilişkin düzenleme yer almaktadır. Sayın Başbakan, emekli aylıklarındaki artışı, yasal dayanağı olmaksızın, bir anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesini ipotek altına alarak 5 Ocak 2010 tarihinde açıklamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu da 5 Ocak 2010 tarihli basın açıklamasıyla emekli aylıklarına yapılacak artışı ve emeklilerimizin aylık dilimleri itibarıyla ellerine geçecek tutarları duyurmuştur. Aylardır intibak düzenlemesi yapılacağı, eşitsizliklerin giderileceği, yüksek maaş artışı getirileceği beklentisi içine sokulan, ancak Sayın Başbakanın ve Kurumun açıklamaları üzerine beklentileri boşa çıkan, umutları sönen, hayalleri yıkılan emeklilerimiz ile dul ve yetimlerimiz, yapılan artış yetersiz de olsa 2010 Ocak aylığını zamlı almak üzere bankalara gittiğinde, açıklanan zamma ilişkin farkları alamayarak ikinci bir defa şoka uğramışlardır. Bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu 18 Ocak 2010 tarihli yazılı basın duyurusu ile yasal sürecin tamamlanması akabinde şubat ayı ödeme döneminde öngörülen zamlı aylıklar ile ocak ayına ait fark tutarlarının ödeneceğini açıklamıştır. Aynı gün itibarıyla da bu tasarı Başbakanlıkça Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş ve emeklilerimizin haklı tepkilerinden ürken Hükûmet tasarıyı şubat ayı aylık ödemeleri tarihine kadar yasalaştırabilmenin telaşına düşmüştür.

Esasen 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri esnasında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak verdiğimiz emekli, dul ve yetimlerimizin yaşadığı geçim sıkıntısını bir nebze olsun hafifletmek ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik ve adaletsizlikleri gidermek üzere emekli aylıklarında yüzde 25’e kadar artış yapılabilmesi konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesini öngören teklif AKP tarafından reddedilmiştir. Bu teklif kabul edilmiş olsaydı bugün yaşanan sorunların hiç gündeme gelmeyeceği kabul edilmesi gereken bir gerçektir.

AKP Hükûmeti bu konuda tam bir öngörüsüzlük ve beceriksizlik örneği sergilemiştir, sayıları 9,2 milyona varan emekli, dul ve yetimleri hüsrana uğratmışlardır. Emekliler büyük bir aldatmacaya konu edilmiştir. Bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından emekli aylıklarında intibak çalışması yapıldığı açıklaması yapılmış, aylardır yazılı ve görsel medyada yer alan haberler emeklilerimizi heyecanlandırmış, umutlandırmıştır. Geçen yıl mayıs ayında en düşük emekli aylığının 850-900 lira olacağı haberleri, ekim ayında emekli aylıklarının 500 lira artacağı haberleri, aralık ayında da emekli aylıklarının en az 100-150 lira artacağı haberleri yazılı ve görsel medyada yaygın bir biçimde yer almış, bu yılın başında da emekli aylıklarında yapılacak artışların 5 Ocak 2010 tarihinde Başbakan tarafından AKP grup toplantısında açıklanacağı belirtilmiş, böylelikle emekli, dul ve yetimler, aylıklarında yüksek artış yapılacağı beklentisi içine sokulmuştur.

Son yedi sekiz aylık süreçte bu konuda medyada yer alan haberleri sizlere kısaca hatırlatmak istiyorum. Özellikle ulusal düzeyde faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşları ile resmî kurumların yayınlarını seçtim, bazılarının çıktıları da yanımda. 14 Mayıs 2009, “İntibak müjdesi: En düşük emekli maaşı 900 TL olacak.” 16 Ekim 2009, “Emekli maaşı 500 lira artacak.” 24 Ekim 2009, “Türk-İş’ten Dinçer’e ‘intibak’ övgüsü. Emekli maaşlarındaki intibak sorununu çözme sözü veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’e Türk-İş’ten övgü geldi.” Plan ve Bütçe Komisyonu tutanakları, 17/11/2009, Sayın Bakanın açıklaması: “Doğrusunu söylemek gerekirse intibak yasalarıyla ilgili olarak ben bir çalışma başlatıldığını kamuoyuyla paylaştım.” En son, 6 Ocak 2010 tarihli gazete haberi, Sayın Bakanın ağzından: “İşin içinden çıkamadık, ‘altından kalkamayız’ dedik, rafa kaldırdık.”

Emekliler, umutla bekledikleri intibak yasasının söz verildiği hâlde rafa kaldırılmasına ve ilave maaş artışının düşük düzeyde kalmasına müthiş öfkeliler. İntibak yasasıyla ilgili olarak bir çalışma başlatıldığını söyleyip emeklileri aylarca umutla beklettikten sonra “İşin içinden çıkamadık, altından kalkamıyoruz.” gibi bahanelere sığınıp “Bundan vazgeçtim.” demek, devlet adamlığı ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Emeklilerimiz AKP tarafından resmen aldatılmıştır.

Geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre, emeklilerin yüzde 96’sının aylığı geçimini sağlamaya yetmiyor. Emeklilerin yüzde 34’ü, bunca çalıştığı yıla rağmen, bir ev sahibi olamamış. Emeklilerin yüzde 75’i kredi kartı ve banka kredisiyle borçlanarak yaşıyor. Biliyorsunuz, geçtiğimiz temmuz ayında da AKP Hükûmeti emekli aylıklarında sadece yüzde 1,8 oranında artış yapmıştır. BAĞ-KUR emeklilerine temmuzda yaptığınız zam sadece 7-8 lira, SSK emeklilerine ise sadece 11 lira düzeyinde. Emeklilerimiz maaşlarına gelen zammı söylemeye bile utanmışlardır ama asıl utanması gereken, bu zammı emeklilerimize reva görenlerdir.

Değerli milletvekilleri, esasen, 5510 sayılı Kanun’un 55’inci maddesinde, bu Kanun’a göre bağlanan gelir ve aylıkların her yılın ocak ve temmuz aylarından geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre TÜFE genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenmesi hükme bağlanmıştır. Bu tasarıda yapılan düzenlemeyle gelir ve aylıkların 2010 Ocak ayında 60 lira olarak artırılması, artış tutarının TÜFE değişim oranına göre yapılacak artıştan az olması hâlinde TÜFE değişim oranı kadar artırılması öngörülmektedir. Bir önceki altı aylık dönemde TÜFE değişim oranı yüzde 4,6 olarak gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla getirilen ek artış, dar bir kesimi kapsamış ve beklentilerin çok altında kalmıştır. Başbakanın ifade ettiği yüzde 20,4 oranında zam alabilen kişi sayısı çok sınırlı düzeydedir, parmakla sayılabilecek sayıdadır. Buna rağmen bile zamlı aylıkları 370 liranın altındadır. Toplam aylık ve gelir alanların yüzde 57’sini SSK’lılar oluşturmakta olup bu kapsamda en düşük emekli aylığı alanların aylığına gelen ilave artış sadece yüzde 4 düzeyinde, 25-30 lira civarındadır.

Sayıları 1,7 milyon düzeyinde olan ve eski ifadeyle “Emekli Sandığı emeklileriyle dul ve yetimleri” bu tasarıyla getirilen ek artıştan yararlanamamaktadır. Bu kesimin aylıklarına ocak ayında yapılan zam yüzde 2,5 düzeyindedir. Bu durum, AKP’nin adalet anlayışını ve yaptığı ayrımcılığı da ortaya koymaktadır. Bu kapsamdakilerin Aralık 2009’daki en düşük aylığı 810,4 TL olup, şef ve bu kadrodan daha düşük görevden emekli olan yüz binlerce memur emeklisi ile dul ve yetimlerinin aylığı bu asgari aylık düzeyindedir. AKP Hükûmeti, 2010 yılı bütçesinin yasalaşmasının hemen ardından sağanağa dönüşen bir zam yağmuru ortaya koymuştur. Dolayısıyla, emekliler daha maaş farklarını bile alamadan, AKP Hükûmeti yaptığı zamlarla bu artışlara el koymuştur. Kaşıkla verilmiş, kepçeyle geri alınmıştır.

AKP Hükûmeti döneminde fakirlik meslek hâline getirilmiştir, yoksulluk emeklilerin kaderi olmuştur. AKP Hükûmetinin bütçe imkânlarını bahane göstermeye hakkı yoktur. Yedi yıl üç aydır ülkeyi yöneten AKP zihniyetidir. Bugün toplumun büyük kesimi geçim sıkıntısı çekiyorsa, işini kaybettiyse, işleri kötü gidiyorsa, borçtan ve işsizlikten bunaldıysa bunun müsebbibi de, mimarı da AKP hükûmetleridir. AKP hükûmetlerinin uyguladığı makroekonomik politikalar ülke ekonomisini son derece problemli bir sürece sokmuştur. Bugün Türkiye’de, hayatın gerçeklerini kavrayamayan, her alanda yoğunlaşan sorunları anlayamayan, milletimiz için fedakârlık yapmayan kadroların yönettiği bir iktidar partisi siyasi sorumluluk taşımaktadır. Bu nedenledir ki ülkemizde siyaset değersizleşmeye yüz tutmuş, kültür yozlaşmaya başlamış, ekonomik yapı ufalanma ve dağılmayla son bulacak kriz girdabına düşmüş ve sosyal sistem çözülmenin eşiğine kadar gelmiştir.

Değerli milletvekilleri, bu tasarı, içerdiği hükümler itibarıyla, başta Başbakan olmak üzere AKP yetkililerinin çelişkisini de ortaya koymakta, ekonomik krizin etkilerinin hâlen ağır bir şekilde seyrettiğinin, bu etkinin 2010 yılında da devam edeceğinin Bakanlar Kurulunca ikrarı anlamına gelmektedir. Zira, Başbakan ve AKP yetkililerinin krize yönelik aldıklarını ifade ettikleri tedbirlere bakıldığında, bu tasarıda, anılan tedbirlerin 2010 yılında da uygulanmasına yönelik olarak süre uzatımına ilişkin düzenleme yapıldığı görülmektedir.

Keza, tasarının genel gerekçesinde de kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının iyileştirilmesi ve kısa çalışma ödeneğinin artırılması uygulamasının 2010 yılında da devam ettirilmesinin amaçlandığı, aynı kapsamda olmak üzere, ilk defa işe alınan ve çalıştırılanlar için sigorta primlerinin işveren hissesine ait tutarlarının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması uygulamasının 2010 yılında da devam ettirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmiştir.

Komisyon raporunda da belirtildiği üzere, Hükûmet adına komisyonda yapılan açıklamalarda da ekonomik krizin ekonomik veya sosyal hayatı olumsuz şekilde etkilediği, önemli sorunlardan olan işsizliği artırdığı, bu gerekçeyle düzenlemeye gidildiği ifade edilmiştir.

Tasarıya bakarsan, krizin etkisi ağır bir şekilde devam ediyor ki olağanüstü şartlarda uygulanan kısa çalışma ödeneğine ilişkin uygulama 2009 yılındaki aynı şartlarda devam ettiriliyor ancak Sayın Başbakana bakarsan, krizin etkisi az oldu, teğet geçti. Bu açık bir çelişki değil mi?

Sayın Başbakan ve Hükûmet üyeleri kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği nota bakıyor. Amerika’da, Avrupa’da batan onlarca bankanın batmadan önce notları neydi, onlara bir bakın. Bırakın bunları da gerçeklere bakın, çiftçimizi, esnafımızı, çalışanımızı, emeklimizi içine düşürdüğünüz duruma bir bakın.

Sayın Başbakan, otomobil satışlarının 2009 yılında arttığından bahsediyor. 2008 yılında 306 bin olan otomobil satışının 2009 yılında 369 bin olduğunu söylüyor. Doğru ama 2008 yılında ekonominin iyi olduğunu söyleyen yok ki. 2008 yılında otomobil satışları yüzde 14,4; hafif ticari araç satışları da yüzde 21 azalmış. Ayrıca, bir önceki yıla göre 2008 yılında yüzde 39, 2009 yılında yüzde 50 azalan traktör satışlarını, 2008 yılında yüzde 23, 2009 yılında yüzde 43 azalan kamyon satışlarını niye açıklamıyorsun? Sayın Başbakan kendi kendini kandırıyor.

Sayın Başbakanın gösterdiği tabloya bakarsan, en fazla otomobil satışı 466 binle 2000 yılında yapılmış. Krizin etkisini görebilmek için esas, üretime bakmak gerekir. AKP yetkililerine rica ediyorum: Şu üretim rakamlarını Sayın Başbakana gösterin de gerçek durumu görsün.

2009 yılında otomobil üretiminde yüzde 17,8 azalma var. Otomotiv sektöründe üretimdeki daralma yüzde 24,2 düzeyindedir. Yani, üretim yaklaşık dörtte 1 azalmış, her dört makineden biri durmuş. Bu ne demektir? İşsizlikte artış, yoksullukta artış demektir. Millet “işsizim, açım” diyor, Sayın Başbakan ise “açılım” diyor. PKK’lılara kucak açılıyor. Teröristleri kastederek “Analar ağlamasın.” deniliyor.

Ekonomideki kriz sürecinden zarar görmüş milyonlarca insanımızla alay edercesine hâlâ krizi en az zararla atlatmaktan bahseden Sayın Başbakana diyeceğimiz şimdilik şudur: Sizi kriz teğet geçmiş olabilir, yandaşlardan ve hanedan mensuplarından yeni şirket kuran, bu buhran dönemini fırsat olarak gören soyguncu ve asalakların hayat standartlarında bir yükselme de olabilir, milletimizin alın teriyle, adrese teslim devlet ihaleleriyle lüks ve rahata ulaşanlara kriz hiç görünmemiş de olabilir ama bir gerçek var ki AKP Hükûmetinin öngörüsüzlüğü, tedbirsizliği, iş bilmezliği ve beceriksizliği yüzünden kriz kahir ekseriyetteki insanımızı silindir gibi ezip geçmiştir. O nedenle, yaşanan kriz, markasıyla, unvanıyla, patentiyle bir AKP krizidir.

20 milyon insanımızın geçimini temin etmeye çalıştığı tarım sektöründe çiftçimizin ürünü para etmemiş, sattığı, borcuna dahi yetmemiştir. 2 milyonu bulan esnafımızın rafları boş kalmış, ekmek parasını dahi kazanamayacak bir duruma gelmiştir. 5,5 milyon düzeyindeki asgari ücretle çalışanlarımız, ücretiyle en temel ihtiyacını bile karşılayamaz olmuştur. 9 milyonu aşkın emekliler ile dul ve yetimlerimiz, içler acısı bir hayat standardına âdeta mahkûm edilmiştir. 2004 yılında 6,4 milyon olan aktif yeşil kartlı sayısı, yeşil karta muhtaç olan vatandaşımızın sayısı bugün 9,5 milyonu aşmıştır. İşsizlik patlamış, Hükûmetin 2009 yılı işsizlik oranı tahmini yüzde 14,8 olup bu oran 2002 yılındaki yüzde 10,3 oranına göre yüzde 43,7 oranında artışa karşılık gelmektedir. Orta Vadeli Program’da da işsizlik oranının 2012 yılında bile ancak yüzde 13,3 olacağı hedeflenmiştir. İstihdam ve işsizlik sorunu AKP’nin siciline işlenmiş derin bir sosyal yara olmaya devam etmektedir. Böyle bir durumda yabancıların çalışması bu tasarıyla AKP Hükûmeti tarafından kolaylaştırılmaya çalışılmaktadır. Sayın Başbakan ve Hükûmetinin iddia ettiğinin aksine sofralarda ekmek artmamış, azalmıştır. Artan ve çoğalan ise sadece Hükûmetin destekçisi ihale komisyoncuları, tefeciler, devlet imkânlarını talan eden vurguncuların sayısıdır. Kendi yandaşlarını abat etmede kural ve sınır tanımayan, aile yakınlarının şatafatlı hayatlarına son hızla devam etmesinde bir beis görmeyen AKP saltanatının çiftçimizi, esnafımızı, girişimcimizi, asgari ücretlimizi, emeklilerimizi, işsiz kalan vatandaşlarımızı umursamamasının ve çaresizliklerini görmezden gelmesinin elbette bir siyasi faturası olacaktır. O zaman geldiğinde Sayın Başbakanı ne dış ne de iç menfaat destekçileri asla kurtaramayacak, yapılanların acı bilançosu bir bir bugünkü kadroların önüne konulacaktır. O gün de yakındır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Kalaycı, lütfen tamamlayınız.

MUSTAFA KALAYCI (Devamla) - Cenabıallah’ın izniyle yaklaşmakta olan Milliyetçi Hareket Partisinin iktidarında bu dönemde yapılanların bir bir hesabı sorulacaktır. Sayın Başbakanın içinde bulunduğu ruh hâlinin ve hırçınlığının nedeni de akıbetini şimdiden görüyor olmasıdır.

Tasarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kalaycı.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Mustafa Özyürek, İstanbul Milletvekili.

Buyurun Sayın Özyürek. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 463 sıra sayılı Tasarı hakkında Cumhuriyet Halk  Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz tasarı bir torba tasarı, yani kırkambar bir tasarı. Çeşitli konularda bürokrasinin aklına gelen, siyasilerin aklına gelen çeşitli düzenlemeler bir tasarıda birleştirilmiş ve önümüze getirilmiştir. Oysa, buralarda, hem Plan ve Bütçe Komisyonunda hem de Genel Kurulda çok tartıştık ve dedik ki: Artık torba tasarı gelmesin. Hangi konuda düzenleme yapacaksanız o konuyla ilgili tasarıyı getirin, konuşalım. Bu yetmezmiş gibi bu torba tasarı bir de temel kanun gibi görüşülüyor, yani komisyonlardan kaçırılarak, Meclisten kaçırılarak bir düzenleme yapılıyor.

Bir diğer önemli nokta: Bu tasarıda, elimizdeki raporu dikkate alırsak, dokuz madde Maliye Bakanlığıyla ilgili ve bu tasarıyı sevk eden Maliye Bakanlığı ama burada Maliye Bakanı değil, Sayın Çalışma Bakanı oturuyor. Komisyonda da arkadaşlarımız bunu dile getirdiler. Niçin Maliye Bakanı buraya gelip tasarıdaki dokuz maddesini sahiplenerek bir savunma yapmaz, anlayabilmiş değiliz.

Değerli arkadaşlarım, bu tasarıyla getirilen düzenlemelerin bir bölümü rutin düzenlemeler, yani işte, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının iyileştirilmesi, kısa çalışma ödeneğinin artırılması gibi düzenlemeler, yani istihdam koşullarındaki daha önce yapılmış kısmi iyileştirmelerinin devamı niteliğinde düzenlemeler. Böylesine perakende düzenlemeler yerine, AKP’nin, Hükûmetin kapsamlı bir işsizlikle mücadele yasa tasarısı getirmesi çok daha yerinde olurdu. Çünkü Türkiye’nin en temel sorunu -bütün kamuoyu yoklamalarında da bu ortaya çıkıyor- işsizliktir değerli arkadaşlarım. İşsizlikle ilgili burada öngörülen düzenlemelerle bir adım atmamız, işsizliği önlememiz mümkün değildir. Öyleyse, işsizliği ekonomik boyutlarıyla, sosyal boyutlarıyla yeni baştan ele alan bir tasarıya ihtiyaç var. Ne yazık ki bu yapılmamıştır.

Değerli arkadaşlarım, çalışanların sorunlarına AKP ne yazık ki bütünüyle kulağını tıkamıştır. Kırk dört gündür Kızılay’da, Tekel fabrikasından çıkarılmış 12 bine yakın işçi, bu zemheri soğuğunda, bu ağır kış koşullarında hakkını aramaktadır. Aradığı hak nedir? Yeni bir hak verilmesi değil, mevcut haklarının korunmasını istemektedir ama bu taleplerine karşı Sayın Başbakan “Ben yetim hakkını yedirmem.” diyerek, “Siz ideolojik mücadele yapıyorsunuz.” diyerek işçilerin haklı taleplerine kulağını tıkamaktadır.

Maliye Bakanı ise “Bizim buradaki sorunumuz gösterdiğimiz merhametten doğmaktadır.” demiştir. Değerli arkadaşlarım, hangi merhameti gösterdi AKP, merak ediyorum. İnsanların fabrikalarını kapatıp bu kışta kıyamette sokağa atmak veya bir kölelik yasası olan 4/C uygulamasına mahkûm etmek merhamet göstermek midir? Kaldı ki bir sosyal devlette bir bakan merhamet göstermez. Sosyal devletin, anayasada yüklediği görevleri yerine getirmesi lazım. Bunları yapmayıp “Biz size yeteri kadar merhamet gösterdik, bundan sonra göstermeyeceğiz.” diyor.

Şimdi, artık, bu Tekel işçilerinin davası değerli arkadaşlarım, bir ideoloji meselesi değildir, bir merhamet meselesi değildir; bir sosyal devlet meselesi olmaktan çıkmış, bir vicdan meselesi olmuştur. Vicdanı olan herkes bu davaya, şu anda Kızılay’da hakkını arayan 12 bin işçiye kulaklarını tıkayamaz ama ne yazık ki AKP, milletvekilleriyle, bakanlarıyla bu direnişi görmezden gelmektedir. Bırakınız onların sorunlarını çözmeyi, yanlarına gidip onların hatırını bile sormamaktadırlar. Bu arkadaşların -çeşitli araştırmalar yapıldı- yüzde 65’inin AKP’ye 2007 seçiminde oy verdiği ortaya çıktı. Size oy veren, şu anda mevcut haklarını korumaya çalışan bu insanlara insafla, vicdanla yaklaşmak lazım. Bu sorunu çözmemek, bu sorunu görmezden gelmek -açıkça söylüyorum değerli arkadaşlarım- vicdansızlıktır. Vicdanı olanlar bu konuda anlayış göstermek zorundadırlar.

AKP sadece burada değil, İstanbul’daki itfaiye işçilerini de sokağa atmaya ve onların haklı davalarını görmezden gelmeye çalışmaktadır. Burada getirilen göstermelik birkaç düzenlemeyle güya çalışanların, güya işsizlerin sorununa çözüm getirmeye çalışıyorlar.

Değerli arkadaşlarım, bu yasayla getirilen bir diğer düzenleme ise emeklilere, BAĞ-KUR ve SSK’dan emekli olanlara sembolik, 60 liradan başlayan, 105 liraya kadar giden bir artışın getiriliyor olmasıdır.

Emekliler bu toplumun gerçekten en mağdur kesimidir. Emeklilerin sorunlarını çözmek gerekir. Emeklilerin sorunlarına çok küçük bir artışla da olsa çare aranması doğrudur ama bu sembolik zamlarla, bu komik zamlarla emeklilerin sorunu çözülemez değerli arkadaşlar. Emeklilerin, özellikle SSK’dan emekli olanların temel sorunu intibak sorunudur. Eski emekli ile yeni emekli arasında büyük bir uçurum meydana gelmiştir. Aynı sürede, diyelim otuz yıl tavandan prim ödemiş bir eski emekli bugün 700 lira alırken, aynı sürede, yine tavandan prim ödemiş bir emekli eski parayla 2 milyar, bugünkü parayla 2 bin lira emekli maaşı almaktadır. Bu uçurumu çözmek gerekir. Sayın Bakanın çeşitli demeçleri basına zaman zaman yansıdı, bu sorunu çözdük, çözüyoruz havası verildi, işçiler umuda sevk edildi fakat daha sonra hiçbir şey yapılmadı. İşte şimdi 60 lira gibi komik, sembolik bir zamla herkesi susturmaya çalışıyorsunuz.

Bir önemli sorun da şu: “Sayın Başbakan devrim niteliğinde bir açıklama yapacak, bütün emekliler televizyon başına.” dediler bir salı günü, herkes gitti, bu komik zamları, 60 liralık zammı öğrendi, 105 liralık zammı öğrendi ve ay başında da herkes koşarak bankalara gitti. Ne o? Zam yok. Çünkü Sayın Başbakan Meclisi hiçe saydığı için, kendi söylediğinin emir olduğunu kabul ettiği için “Böyle bir önerimiz var. Meclis kabul ederse bu yasa çıkacak, sizin maaşınız da artacak.” demedi, o insanlar koşa koşa bankalara gittiler ve bu sembolik, bu komik zammı bile alamayıp büyük bir hüsranla geri döndüler.

Değerli arkadaşlarım, bir diğer büyük haksızlık burada yapılan: Memur emeklilerine hiçbir şey verilmiyor. Onlara ilk altı ay için yüzde 2,5; ikinci altı ay için yüzde 2,5 gibi komik bir zam yapılıyor. Oysa emekli öğretmenler, diğer emekli memurlar gerçekten güç durumdadırlar. Niçin onları göz ardı ediyorsunuz? Niçin hiç yoksa çok yetersiz zamdan onları da yararlandırmıyorsunuz? Bu, AKP’nin bir ayrımcı anlayışının doğal sonucudur.

Değerli arkadaşlarım, bu yasayla getirilen düzenlemelerden biri de banka şubelerinden önemli miktarda harç alınmasıdır. Şimdi, AKP olaya şöyle bakıyor: En rahat sektör neresi? Bankacılık sektörü. Bütçe açıkları da var. “2009’da 52 katrilyon açık verdim. 2010’da da 50 katrilyon gene açık vereceğim. Öyleyse şu bankalardan biraz para alayım, biraz vergi alayım.” diye yola çıktı.

Değerli arkadaşlarım, bu şekilde “kelle vergisi” gibi şube başına vergi almak, harç almak vergicilik prensipleriyle bağdaşmaz. Bizim Anayasa’mıza göre vergi, mali güce göre alınan bir paradır. Siz, zarar eden bankanın şubesinden de harç alıyorsunuz, her yıl alıyorsunuz, kâr eden bankanın şubesinden de alıyorsunuz ve bir önemli yanlışı yapıyorsunuz. Küçük ilçelerde ve beldelerde, nüfusu az yerlerde açılan şubelerden de önemli ölçüde harç alacağınız için… Zaten zarar etmesine rağmen, özellikle Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası gibi bankalarımız o küçük yerlerde de şubelerini açık tutmaya çalışıyorlardı, kâr da etmiyorlardı. Şimdi siz onun üstüne bir de harç bindirirseniz ne olacak? Yavaş yavaş o küçük yerlerdeki şubeler kapanacak, yenisi kesinlikle açılmayacak. Bankalar Birliğinin bu konudaki önerileri, bu konudaki istekleri, kesinlikle, Komisyonda da, burada da dikkate alınmadı, çok cüzi bir ayarlama yapmakla yetindiler. Bu vergiler, değerli arkadaşlarım, dediğim gibi, vergicilik ilkeleriyle bağdaşmaz. Bunlar, olağanüstü dönemlerde alınabilecek vergilerdir. Siz, Türkiye'nin olağanüstü bir dönemde olduğunu kabul etmiyorsunuz. “Kriz Türkiye’de teğet geçti.” dediniz, “Kriz bizi etkilemez.” dediniz ama şimdi getirdiğiniz uygulamalara bakıyoruz, olağanüstü vergilerle düzenleme yapmaya çalışıyorsunuz.

Değerli arkadaşlarım, gene bu torba tasarıda, kırk dokuz ilde uygulanan Teşvik Yasası’nın süresini uzatıyorsunuz. Biz bunu baştan beri “Bu Teşvik Yasası’nın süresi doluyor, bunu uzatalım.” diye hep gündeme getirdik ama Maliye Bakanı, ilgili bakanlar “Hayır, biz artık bu Yasa’nın süresini uzatmayacağız." dediler. Peki -bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu- şimdi niçin uzatıyorsunuz? Çünkü mecbur kaldınız, çünkü ekonominin buna ihtiyacı var, çünkü yarım kalan yatırımların buna ihtiyacı var.

Değerli arkadaşlarım, bu yasada gene önemli bir düzenleme, belediyelerin borçları nedeniyle, vergiden, hazineden aldıkları paylardan kesinti yapılmasıdır. Şu anda, zaten belediyelerimizin pek çoğunun hazineden gelen paylarından yüzde 40 kesinti yapılıyor. Biliyorsunuz, bu kriz nedeniyle vergi gelirleri düştü, vergi gelirleri düştüğü için belediyelere ayrılan paylar düştü. Bu paylardan zaten yüzde 40 kesiyorsunuz, bir de bunun daha fazlasını kesme konusunda yetki alıyorsunuz. Bu demektir ki belediyeler artık hizmet veremez, belediyeler artık yatırım yapamaz hâle geliyor. Zaten pek çok belediyemiz, bugünkü şartlarda bile, sadece maaş ödüyor, sadece elektrik parası ödüyor, hizmet veremiyor. Büyük iddialarla göreve gelmiş belediye başkanlarımız verdikleri sözü tutamamanın, bırakınız verdikleri sözü tutmanın, mevcut çarkı çevirememenin üzüntüsü, ızdırabı içindeler. Bunlara bir de yeni ek kesintiler getirirseniz, belediyeleri felç edersiniz. Burada yetki alınıyor. Umarım ve dilerim ki bu yetki kullanılmaz, belediyelerimiz iş yapamaz hâle getirilmez diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlarım, bu yasada önemli noktalar olarak bunlar öne çıkmıştı. Şimdi, son anda Komisyonda yapılan bir düzenlemeyle, Çalışma Bakanlığının yetkisi devam ettirilmek suretiyle, sendikalı işçi olarak sendikaların verdiği sayıya itibar edilmesi şeklinde bu tasarıya bir 4’üncü madde eklendi. Şimdi, bu, kaçak işçiliği teşvik etmek demektir değerli arkadaşlar. Mesela tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık iş kolunda 96.682 kişi çalışıyor görünüyor Sosyal Güvenlik Kurumunun rakamlarına göre, 96 bin kişi. Buna karşılık sendikaların verdiği rakam 137.740 kişi. Peki, hangisine itibar edeceğiz? Getirilen bu tasarıyla buna itibar edeceğiz, yani sendikaların getirdiğine itibar edeceğiz. Bu ne biçim iş? Yani artık bir devlet düşünün ki, bir kamu yönetimi düşünün ki, bir sendikacılık düşünün ki bir iş kolunda kaç işçi çalıştığını tespit edemiyor, bu konuda tartışmaları bitirmek için de diyor ki: “Artık uzun etmeyin, sendikalar ne verirse ona itibar edelim, geçelim.”

Değerli arkadaşlarım -yaşadığımız ortam- çalışanların, memurların, emeklilerin, esnafın ve namusuyla iş yapan kesimin çok zor şartlarda yaşadığı bir dönem geçiriyoruz. Şimdi, Hükûmet yeni yılla beraber ÖTV’yi artırmak suretiyle akaryakıta zam getirdi, elektriğe zam getirdi, pek çok şeye zam getirdi ve daha da gelecek. Doğal gaza zam getireceklerdi, Genel Başkanımız Deniz Baykal “Doğal gaza da zam geliyor.” deyince “Öyleyse biz de ocak ayında doğal gaza zam yapmayız.” dediler. Güzel, hiç yoksa insanlar bir ay zamsız doğal gaz tükettiler ama şubat ayından itibaren o zam da gelecek. Şimdi, zamları getiriyorsunuz -akaryakıt zammı iğneden ipliğe kadar her şeye yansıyan bir zamdır- bu zamları getiriyorsunuz ama emekliye, memur emeklisine ilk altı ayda yüzde 2,5; ikinci altı ayda yüzde 2,5 gibi komik bir zam yapıyorsunuz. Memur emeklisine, memurlara aynı zammı yapıyorsunuz. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine de, biraz önce söyledim, 60 lira ile 105 lira arasında değişen bir zam yapıyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Özyürek, lütfen tamamlayınız.

MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) – Şimdi, bu konuda bir önergemiz var. Hiç yoksa bu 60 lirayı 200 liraya çıkaralım da insanlar biraz nefes alsınlar.

Şimdi, biraz sonra Sayın Bakan veya AKP sözcüsü arkadaşlarım buraya gelecekler, diyecekler ki “2002’den beri biz kaç lira zam yaptık, şunu yaptık.” Oranlar söyleyecekler, kafa karıştıracaklar ama değerli arkadaşlarım, bu kafa karışıklığı yaratmanıza hiç neden yok. Çıkın sokağa, bir memur emeklisine sorun; bir işçi, bir Bağ-Kur emeklisine sorun. Aldığınız parayla geçiniyor musunuz, geçinemiyor musunuz? Bundan on yıl önce durumunuz daha mı iyiydi, bugün daha mı iyi diye sorun. Rakamlar, oranlar insanlar aldatmak için kullanılabilir ama gerçekler yaşanıyor, insanlar gerçekten perişan oluyor. Torununa harçlık veremeyen emekli, akşam evine yiyecek götüremeyen emekli…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım, toparlıyorum efendim.

BAŞKAN – Ek sürenizi verdim, teşekkür ediyorum Sayın Özyürek, yapacağımız bir şey yok.

MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) – Teşekkür edeyim Sayın Başkanım, izin verirseniz…

BAŞKAN – Biliyorsunuz, böyle bir uygulamamız yok Sayın Özyürek, sağ olun.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Sermayesi mi var Başkanım, ver Grup Başkan Vekiline. Başka zaman veriyorsun. İşine geldiğinde AKP’lilere bol kepçe veriyorsun. Dakika tutarsam ne yapacaksınız? Özür dileyecek misiniz?

BAŞKAN – Böyle bir uygulamamız yok Sayın Milletvekilim, takip edebilirsiniz. 

MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bunca önemli bir tasarıyı torba yasası diye getiriyorsunuz, arkasından temel yasa hâline getiriyorsunuz. Ondan sonra da bir dakika söz vermeye gelince bile bunu yapmıyorsunuz. Bunun adı demokrasi mi değerli arkadaşlar?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Özyürek.

MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Ondan sonra da “Türkiye’yi faşizme götürüyorsunuz.” deyince kızıyorsunuz. Faşizm budur işte. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından “Ne alakası var?” sesleri)

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi Gurubu adına söz isteyen Nezir Karabaş, Bitlis Milletvekili.

Buyurun Sayın Karabaş. (BDP sıralarından alkışlar)

BDP GRUBU ADINA MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerine Barış ve Demokrasi Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, tabii daha önceki hatipler de dile getirdi, bir torba kanun, çeşitli konularda, zaten tasarının başlığında da var: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlar… Yani birçok kanun bir tasarının içinde önümüze getirilmiş. Şimdi bu tasarıda getirilen yasa değişikliklerinin iddiası, yasa değişikliğini getiren Hükûmetin iddiası Türkiye’de ekonomik kriz koşullarında hem çalışanların durumunda iyileşme gerçekleştirmek hem de üretim yapanların daha iyi üretim yapmasını, onlara teşvik sağlanmasını sağlamak iddiaları var.

Tabii bu iddiaları dile getirirken son dönemlerde Türkiye’deki gelişmelerle ilgili değerlendirme yapmadan geçmek mümkün değil. Türkiye’de son dönemde birkaç önemli gelişme yaşandı. Bunlardan biri Türkiye’deki eczacıların, Eczacılar Birliğinin eylemi. Yine Tam Gün Yasası’na karşı Türk Tabipler Birliği, SES ve diğer sağlık sendikaları ve kuruluşların eylemleri ve yine İstanbul’da İstanbul Belediyesi tarafından işten atılan itfaiyecilerin eylemleri ve en önemlisi Türkiye'nin hatta artık son günlerde gelinen noktada Avrupa’nın, dünyanın gündemini kaplayan Tekel işçilerinin durumuna değinmek gerekiyor ve bu konuda başta Sayın Başbakan olmak üzere bakanların ve AK PARTİ yetkililerinin değerlendirmelerine bakmak gerekiyor.

Şimdi, Türk Tabipleri Birliğinin ve sağlık çalışanlarının, kuruluşlarının da Eczacılar Birliğinin de Tekel çalışanlarının da İstanbul İtfaiyesinden atılan ve işsiz kalan itfaiyecilerin de tüm eylemlerine -istisnasız- başta Sayın Başbakan olmak üzere her bakan şöyle değerlendirmeler yaptı: “Bunlar, işte, doktorlar tarafından, bunlar işçiler tarafından, bunlar itfaiyeciler tarafından, bunlar eczacılar tarafından yapılan eylemler değil -sanki bunlar memnun gibi- bunlar örgüt işidir.”

Şimdi, bir taraftan AK PARTİ’nin iddiası Türkiye’yi demokratikleştirme. Açılım söyleniyor, demokratikleşme söyleniyor. Türkiye’yi Avrupa Birliğine sokma ve bütünleştirme diyor. Diğer taraftan yapılan her eyleme ideolojik veya örgüt işi deyip halkın gözünde geçmişten bu yana kadar, doksan yıldır Türkiye’de öcü olarak gösterdiler. Örgütlenmenin, hak aramanın öcü gösterildiği, ideolojilerin öcü gösterildiği bir deli gömleği giydirilmeye çalışılıyor.

Şimdi, örgüt işi… Peki, siz AK PARTİ programıyla, söylemiyle “Çağdaş, demokratik, Avrupa Birliğine girmiş bir Türkiye yaratacağız.” demiyor musunuz? Peki, örgütün olmadığı, örgütlenmenin olmadığı çağdaş bir toplum bugün dünyada biliniyor mu? Böyle bir toplum var mı, böyle bir ülke var mı? Örgütün olmadığı, örgütlenmenin olmadığı, toplumun tüm kesimlerinin örgütlü olmadığı bir ülkede demokrasiyi yerleştireceksiniz. Örgütlenmenin olmadığı, örgütün öcü gösterildiği bir yerde Avrupa Birliği üyesi olacaksınız. Bu mümkün değil.

Şimdi, Tekel işçilerinin durumuna gelince, aslında 2000’den bu yana tüm hükûmetler, sadece kırk iki gündür değil, on yıldır Tekel işçisine âdeta işkence çektiriyor. Tekel sigara fabrikalarının özelleştirme kapsamına alındığı günden bu yana kadar, her hükûmet, Tekel işçilerinin üzerindeki sopayı seçimlerde oya tahvil etme şeklinde kullanmıştır. Nitekim, şu andaki Hükûmet de AK PARTİ İktidarı da hem 2004 seçimlerinde hem 2007 seçimlerinde hem de 2009 seçimlerinde, Tekel işçilerinin üzerindeki bu sopayı göstererek onların oyunu istemiştir ve eğer AK PARTİ’ye oy verirlerse AK PARTİ Hükûmetinin Tekel işçilerini mağdur etmeyeceğini söylemişlerdir.

Nitekim, bugün Yaprak Tütün İşletmelerinin olduğu ve işçilerin çalıştığı illerdeki AK PARTİ’li milletvekilleri illerine doğru düzgün gidemiyorlar; gittikleri her yerde, Tekel işçileri, onların aileleri ve en önemlisi de -sadece onlar da değil- oradaki esnaf ve halk tarafından ciddi bir şekilde eleştiriliyorlar.

Şimdi, bununla birlikte, sadece bu mudur? Özellikle, son, geçen hafta Tekgıda-İş Sendikasına gönderilen Ankara Valisinin istemi ve oradaki söylemler demokratik bir ülkede söylenebilir mi, dile getirilebilir mi? Oradaki görüntünün çirkin olduğu, oradaki esnafın rahatsız olduğu söyleniyor.

Evet, ben de Sayın Vali Beye katılıyorum. Oradaki görüntü çirkindir. Oradaki görüntü, Türkiye'de, Ankara’nın, başkentin göbeğinde gerçekten kabul edilebilecek bir görüntü değil, çirkin bir görüntüdür ama bunu yaratan, Tekgıda-İş değil, bunu yaratan, Tekel işçileri değil; bunu yaratan, çok rahat çözülebilecek, bu kadar uzatılmaması gereken bir sorunu ısrarla bugüne taşıyan Sayın Başbakan ve AK PARTİ Hükûmetidir ve yapılması gereken de ikide bir işçilere, onun sendikasına, onun sendikacısına çatarak sorun yaratmak değil, yapılması gereken bir an önce bu sorunun çözümlenmesidir.

Sayın Başbakan her şeyi tersine çevirerek kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Birincisi: Tekgıda-İş Genel Başkanının yaptığı açıklamayı son dönemlerde basına yansıyan, geçmişte yapılmış olan ve şimdi de Türkiye'de 2003’ten bu yana kadar hazırlığı veya planı yapılan birçok darbeyle karıştırıyor. Ne demiş Sayın Genel Başkan? Ki nitekim öyle demediğini söylüyor, eğer söylemiş olsa bile, genel grev hükûmeti yıkar. Maalesef Türkiye'de işçi sınıfı, emekçiler, örgütlü, birlikte hareket eden ve hükûmet düşüren bir yapıda değil ama şunu çok iyi biliyoruz ki, dünyanın birçok yerinde, geçmişte Türkiye'de de genel grevler hükûmet düşürmüştür ama işçi, emekçi, sendikacı, örgütlü kesimler “Hükûmeti düşürürüz.” dedikleri zaman, dediklerinde, sizin her gün el sıkıştığınız ve soruşturmadığınız, görevden almadığınız, cezasını vermediğiniz silahlı güçler gibi darbe yapmak değil, silahlı güçler gibi hükûmetin zorla halkın iradesine tahakküm kurma değil, tam tersine, halka verdiği sözleri, işçiye verdiği sözü, emekçiye verdiği sözü yerine getirmediği için ilk seçimde hükûmet düşürmekten bahsedilir. Bunun için bu tür sözlerin bu şekilde topluma yansıtılması kabul edilebilir değil, bu şekilde toplumun maniple edilmesi doğru değil.

Yine defalarca dile getirildi, hem Sayın Başbakan hem Sayın Maliye Bakanınca, Tekel işçisine her ay 40 milyon lira para ödendiği söylendi. Tekel işçisi 1.250 lirayla 1.400 lira arasında maaş alıyor. Yirmi yıllık bir Tekel işçisinin bordrosu elimde; eline geçen para 1.300 liradır, yirmi yıllık işçi. Şimdi, 11 bine yakın, tam 11 bin bile olmayan işçileri hesapladığımız zaman, her ay işçiye ödenen, eline geçen para 15-16 milyonu geçmemektedir. Siz, şu anda, Tekeli, oradaki bürokrasiyi, oradaki memuru, onları işten atmıyorsunuz, o ücretleri ortadan kaldırmıyorsunuz, ki yarın öbür gün onların hepsini diğer kurumlara yerleştireceksiniz -onun dışında- tüm bu yapılan harcamaları, Tekel işçisine ödenen ücret olarak alacaksınız. Çıkıp 1.300 lira, 1.400 lira ücret alan, yirmi yıldır çalışan işçiyi maniple edip “3-4 bin lira para alıyorlar.” diyeceksiniz ki halkın gözünde bunlar zaten bu kadar parayı alıyor. Bu durumda olmamız… Bu işçiler ve buna benzer işçilerin veya emekçilerin, çalışanların aldığı maaşlarla ilgili bir izlenim yaratıyorsunuz. Bunlar doğru değil.

Ve yine, Tekel işçilerinin durumu sadece işçileri ilgilendirmiyor, sadece 11 bin işçiyi ilgilendirmiyor. Bugün, Bitlis’te, Muş’ta, Batman’da, Diyarbakır’da, Adıyaman’da, Tokat’ta ve birçok diğer ilde Tekel işçilerinin    -orada zaten sanayi yok, ciddi şekilde işsizlik var, tarım son, dibe vurmuş- oradaki işçilerin işten atılması durumunda, hepsi, yaşadıkları ili terk etmek durumunda kalacaktır ve her işçinin atılması durumunda 1 veya 2 tane esnaf ciddi bir şekilde krize girecek ve işini kapatmak zorunda kalacaktır.

Ve yine, kadının istihdam edilmediği, özellikle iş alanında istihdam edilmediği Türkiye’de, Tekelde ciddi oranda kadın çalışan vardır. Yani bugün işçiyle de kıyasladığımız zaman, genel işçi oranıyla kıyasladığımız zaman kadının en fazla istihdam edildiği kurumlardan biridir Tekel ve eyleme de baktığımız zaman bu kadınların feryadı: “Biz yaşadığımız yerde iş bulan, üreten, emeğiyle geçinen, kimseye muhtaç olmayarak geçinen bir kesimken, Hükûmet, bizi de bizim emeğimizi de yok etmek ve bizi işsiz bırakmak, eve mahkûm etmek istiyor.” Tüm bunları dikkate alarak gerçekten bütçeye de gerçekten Hükûmete de çok ciddi yük getirmeyecek ve onların her birinin de yaşadıkları ilde mevcut kamu kurumlarının ihtiyaçlarını değerlendirdiğimizde üretebilecekleri ve aldıkları maaş kadar emek verecekleri, bu ülkenin kurumlarına katkı sunabilecekleri işlerde rahatlıkla çalışılabilir. Bu inattan bir an önce vazgeçilmeli, Türk-İş’le Tekgıda-İş’le ve Tekel işçileriyle görüşülüp bu sorunun bir an önce çözümlenmesi gerekir diyoruz.

Şimdi, tabii, bu yasa tasarısına baktığımız zaman birçok farklı konularda değişiklik isteniyor. Şimdi, bankalardan alınan harçlarla ilgili… Şimdi, Türkiye’de nüfusa düşen banka sayısını hesapladığımızda, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da, Karadeniz’de, İç Anadolu’nun birçok küçük ilçe ve beldesinde Ziraat Bankasının dışında banka şubesi yok. Yani siz, bankalardan birçok konuda devletin hem dünyanın her tarafında hem de Türkiye’de farklı yasayla düzenleyip alabileceğiniz vergiyi açacağı banka şubesi sayısıyla kıyaslayıp bankaların küçük illerde, ilçelerde, beldelerde şube açmasını bir yerde engelliyorsunuz.

Yine, yabancıların çalışmasının kolaylaştırılmasıyla ilgili bir madde ve bu, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde getirildiği söyleniyor. Şimdi, Türkiye’de ciddi bir anlamda işsizlik varken, bu işsizliğin çözülmesiyle, ortadan kaldırılmasıyla, çözüm bulunmasıyla ilgili ciddi hazırlıklar yokken, çok önemli, Türkiye’nin birinci derecede önceliği gibi bu tür yasaları getirmek gerçekten mantıklı değil, hiçbir mantığı da yoktur.

Yine, sendikaların yetkisinin belirlenmesiyle ilgili bugüne kadar defalarca sendikaların, işçilerin talebi oldu. Yine, bu yasalar, 2821 ve 2822 sayılı yasalar görüşüldüğü zaman bu konudaki düşüncemizi dile getirdik. Neden, işçiyi ilgilendiren, işçinin hangi sendikada olmasını istediğini, hangi sendikayla sözleşme yapmasını, hangi sendikanın onu temsil etmesini işçinin talebine bırakmıyoruz? Bunun çok kolay yolu var. Bir defa, siyasi partilerde olduğu gibi, sendikalar konusunda da birçok baraj getirmişsiniz. Onun dışında da yetki belirlenmesini birçok kurala, kaideye bağlayıp sonuçta, gerçekten, işçinin hangi sendikanın kendisini temsil etmesi hususunda tespitini ve istemini engellemeye yönelik 12 Eylül döneminde çıkan yasalarda ısrar ediyorsunuz. Bunun en kolay yolu, zaten bir sorun çıktığında, yetkili sendikanın tespitinde sorun çıktığında işyerine sandık kurmaktır. Bu konuda işçinin, bu konuda sendikacıların, bu konuda deneyimli olan kesimlerin defalarca istemleri olmasına rağmen, burada buna yönelik bir adım atılmış değildir. Şimdi, bu yasa düzenlemesi yapıldığı zaman “Her yılın ocak ve temmuz aylarında Bakanlığa bildirilen üye olan ve istifa edenler ve yine Güvenlik Kurumuna bildirilen işçi sayısı üzerinden belirlenen listeler açıklanacak ve yetkili sendika belirlenecek.” denilmiş ama bugüne kadar bu çalışma yapılmamış ve bu çalışma sekizinci aya erteleniyor. Bizim bu konudaki önerimiz, bir an önce yasada değişiklik yapılarak yetkili sendikanın belirlenmesinin zorlaştırılmaması ve işçinin istediği anda çok kolay bir şekilde o iş yerine sandık konularak yüzde 50’yi aşan işçinin çoğunluğunun destek verdiği sendikanın yetkili sendika kılınmasıdır.

Sendikacılık yaptım, bunu iyi biliyorum. Sendikacılık yapan arkadaşlar var. Çeşitli konfederasyonların çeşitli kademelerinden gelen milletvekilleri var. Yıllardır işçiler yetki belirlemesinde sendikanın çoğunluğu olmasına rağmen, bu işçi tarafından bilinmesine rağmen sendikanın dava açmamasını istiyor. Çünkü yetki davası açıldığı zaman o yetkinin kimde olduğunun belirlenmesi, yasal anlamda mahkeme tarafından belirlenmesi yılları alıyor ve işçi tümüyle sözleşmesiz kalıyor. Onun için işçi birçok zaman bu şekilde davalar açılıp toplu sözleşmesiz kalmasından da istemediği, üye olmadığı, destek vermediği sendika tarafından sözleşmenin yapılmasına razı bırakılıyor, mecbur bırakılıyor.

Ve yine, buradaki en önemli düzenlemelerden biri -ki bir an önce de acele edilen düzenlemelerden biri- SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan zammın bu ay ödenebilmesi için. Şimdi bu konuda bir taraftan birçok iddiadan, söylemden ve emekçilerde yaratılan beklentiden sonra verilen zammın komikliği bir tarafa, siz 1 Ocaktan itibaren bu tür bir düzenleme yapıyorsunuz, açıklama Sayın Başbakan tarafından bizzat yapılıyor fakat bunun hukuksal zeminini, yasasını çıkarmıyorsunuz. Ta ki ocak ayında emekli gidiyor maaşını alamıyor, şubat ayı geliyor, tekrar gidip alamayacak. Onun için, bir an önce bu yasayı çıkarmak istiyorsunuz, bu düzenlemeyi yapmak istiyorsunuz.

Peki, bu düzenlemeyi yapmak için zaman mı yoktu?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Karabaş, lütfen tamamlayınız.

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Devamla) - Nitekim, daha önce bu düzenlemelerin yapılmasıyla ilgili öneriler vardı, bizzat AK PARTİ tarafından reddedildi.

Yine, teşviklerin uzatılmasıyla ilgili ve işçiye kısa süreli iş bırakmalarda verilecek destekle ilgili yasaların uzatılması var. Bu konuda bunlar olumludur ancak gerçekten hem işsizliğe çözüm bulma hem teşvik anlamında özellikle az gelişmiş bölgelerde -İç Anadolu, Doğu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz Bölgesi’nde- talebi karşılamak ve üretimi devam ettirmek için bu teşviklerin yetersiz olduğunu… Hükûmetin özellikle geçen yıl iddia ettiği ve “Bir an önce çıkaracağım.” dediği çok kapsamlı bir teşvik yasasının çıkarılması gerekiyor. Bunlar uzatılmalı ama bunlar kesin çözüm değildir diyoruz.

Hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Karabaş.

Söz sırası AK PARTİ Grubu adına söz isteyen Alaattin Büyükkaya, İstanbul Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Büyükkaya.

AK PARTİ GRUBU ADINA ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında AK PARTİ Grubu adına konuşma yapmak üzere söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarıya şu ana kadar konuşan, gruplar adına konuşan arkadaşlarımız farklı şeyler söylediler. Ancak, bu tasarıyı bir incelediğiniz zaman, evet, torba tasarı, tabii ki birçok düzenleme yapılıyor, bugün ilk defa yapmıyoruz bunu. Bundan önceki dönemlerde de ihtiyaç duyulmuşsa, biz bunları yaptık, bundan önceki hükûmetler döneminde de yapılmış. Yani, eğer toplumun ihtiyacı varsa, toplumun yararına bir düzenleme yapıyorsak… E, ne? “Torba düzenleme yapma!” Peki, o zaman bu düzenlemeleri hiç yapmayalım.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) – Teker teker yapalım.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Teker teker yapalım. Teker teker yapmaya kalktığımız zaman bunun ne kadar büyük bir zaman alacağı da malumdur. Dolayısıyla, ihtiyacı zamanında karşılarsanız o ihtiyaç gerçekten karşılanmış olur.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Zamanında yapmıyorsunuz ki.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Dolayısıyla, bunu, sanıyorum ki eleştirmekte çok büyük haklılık yok.

Ayrıca şunu söylemek istiyorum: Bu tasarıyı incelediğimiz zaman neyi düzenliyoruz biz? Bu tasarıda -eğer bu tasarının bir temel dayanağını görmek isterseniz- bir kere; bir, sosyal devlet anlayışımızın yattığını görürsünüz; iki, ekonomimizi, iş hayatını geliştirmek arzumuzu görürsünüz; istihdamı ve rekabet gücümüzü artırmak isteğimizi görürsünüz.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Ne alaka ya!

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Ve bu tasarıda on bir tane düzenleme yapılıyor, bu on bir düzenlemenin de bu anlayışla yapıldığı açık ve nettir.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Size yanlış bilgi vermişler.

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – 4’üncü maddeye dayandığı…

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Siz doğru bilgiye bakarsınız.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Bizim söylediklerimiz doğru bilgi ama siz dinlemiyorsunuz.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Evet, neler yapıyoruz bu düzenlemelerle? Bir, emekli aylıklarını artırıyoruz, emekli aylıklarını artırıyoruz.

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Tabii, çok ciddi bir artış var.

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) – Başbakanınız artırmıştı!

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Eğer Başbakanımız emekli aylıklarını artırma arzusunu… Ki yılbaşında bütçe imkânlarına baktıktan, bütçeyle ilgili değerlendirmeleri, gelirimizi, giderimizi… Biz çünkü bütçe disiplinine çok önem veriyoruz.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Yapma ya!

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Eğer bütçe disiplinine biz bugüne kadar önem vermeseydik enflasyon herhâlde yüzde 5’lere, yüzde 6’lara inmezdi; Türk ekonomisi dünyanın on yedinci büyük ekonomisi olmazdı, Türk ekonomisinde fert başına millî gelir 10 bin dolarlara gelmezdi, hâlâ 2 bin dolarlarda sürünürdük. Yani bütün bunlara baktığınız zaman tablonun… Eğer bu bütçe disiplinine biz önem vermeseydik bugün ekonomimizin olabileceği yerleri hep beraber görürdük. Doğru, geçmişte bunlara alışmıştık. Enflasyon gayet güzel gidiyordu. Ne olacak, yüzde 60’a hepimiz alışmıştık; yüzde 70, yüzde 80’ler, yüzde 100’ler, bunlar artık bizim için normal hâle gelmişti. Haa bunları özleyebiliriz, ben bir şey demiyorum. Özlemek herkesin hakkıdır ama biz bu ülkenin ihtiyaç duyduğunu yapmayı özlüyoruz. Onun için bunları bu tarzda yapıyoruz.

Şimdi, düzenleme, dediğimiz gibi, on bir noktada. Müsaade ederseniz, sırayla bunlar hakkında görüşlerimizi de sizlere arz etmek istiyorum.

Emekli aylıklarını artırıyoruz. Emekli aylıklarını artırırken önce bazı şeyler söylendi de bunu bir hatırlamakta, hafızamızı yoklamakta fayda var. Sosyal Güvenlik Kanunu’nu bu Hükûmet, biz, gelir gelmez değiştirmek istedik. Niye değiştirmek istedik? Çünkü memur emeklisi farklı alıyor, işçi emeklisi farklı alıyor, BAĞ-KUR emeklisi farklı alıyor. Bunlar aynı ülkenin vatandaşı değil mi? Emekli olurken farklı statülere tabi. Hayır! Biz dedik ki: “Bu ülkede yaşayan herkes, Türk vatandaşları, hepsi eşit haklarla emekli olmalıdır.” Düzenlemeleri yaptık, değil mi? Anayasa Mahkemesine kim götürdü? Ve Anayasa Mahkemesinin verdiği kararla bu, kamu emeklilerinin aleyhine düzenleme yaptığımız gerekçesiyle iptal edildi.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Anayasa’ya aykırı düzenleme yapmasaydınız, Anayasa’ya uygun yapsaydınız.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) – Sefalette eşitlik getirdiniz de onun için iptal etti.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Sonra tekrar düzenleme yaptık ve tek çatı altında birleştirdik ve hiç olmazsa -tam istediğimiz gibi bir düzenleme olduğunu söyleyemiyorum, memur emeklilerinin durumu gene farklıdır ama- bir dengeyi kurmayı az da olsa, belirli ölçüde de olsa sağladık. Unutmayalım, bu ülkenin en büyük açığı sosyal güvenlik açıkları.

Evet… Şimdi, bakalım memur emekli aylıklarına, 2002’den önceki duruma bir bakalım. 2002 ile 2009 arasında biz nasıl bir zam yapmışız? Şimdi, biz, nominal rakamların büyüklüğüne hepimiz alıştık geçmişten. Şimdi rakamları küçük görünce diyoruz ki: “Ya, ne 60 lira, 80 lira? Ya, böyle bir şey olur mu?” Çünkü biz hep 80 milyonlara, katrilyonlara, nominal büyük rakamlara, yüzde 60, yüzde 80 laflarına çok alıştık ve bize bunlar hep küçümseyerek geliyor şimdi.

Peki, biz 2002 ile 2009 arasında reel, yani enflasyonu çıkardıktan sonra, enflasyonu düştükten sonra yaptığımız zam ne? SSK emeklisinin ücretini -reel olarak söylüyorum- yüzde 27,6; yani refah noktasını yüzde 27,6 artırmışız.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Kaç yılda?

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) -  BAĞ-KUR emeklisi için yüzde 71,7…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Fazlaysa birazcık geri alalım.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) -  Tarım BAĞ-KUR sigortalısı için ise yüzde 161,3; kamu emeklileri için ise yüzde 15,8 zam yapmışız net.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) – Geri alalım, fazla zam yapmışız.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) -  Bizim geri almak gibi bir derdimiz yok. Biz, bizim insanımızı daha iyi yaşatmak için derdimiz var, bizim sıkıntımız o noktada. Bunları…

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – İyi de, Tekel işçilerininkini niye geri alıyorsunuz?

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) -  Zam yapmış mıyız? Yapmışız.

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) – Benzine yapılan zamlarla geri aldınız.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) -   Peki, bugüne kadar bunlar yapılmış mı? Hayır.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) – Hiç kimse zam yapmamış mı? Geçmiş hükûmetler hiç emekli maaşını artırmamış mı?

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Asıl sıkıntı ne zaman? Bizden önceki dönemde.

Şimdi ne yapmış, Başbakanımız ne zaman açıklamış? Yılbaşından sonra diyor ki…

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Bir de çay simit hesabı yapsanız maaşlarla.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – “Biz memurumuza, işçimize, emeklimize, hepsine, bir müjde vermek istiyoruz.” Yürütmeyi kim yürütüyor? Bakanlar Kurulu, değil mi? Başbakanımız da Bakanlar Kurulunun başkanı. Böyle bir niyetini ve bununla ilgili düzenlemeyi açıklıyor. Kötü mü yapmış? Kötü mü yapmış arkadaşlar? Yani böyle bir arzuyu açıklamışsa, bizim emeklimize müjde vermişse… Ya, niye müjde verdiniz kardeşim, niye emekli zammı yapıyorsunuz?

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) – Doğrusunu açıklayacaksınız.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Bunun için mi söyleyeceğiz? Yani iyi ki Başbakanımız böyle bir niyeti açıklamış, iyi ki bunları söylemiş ve şimdi, işte, bunu konuşuyoruz. Şimdi, emekliye yapılacak zammı konuşuyoruz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Herhâlde benzin almıyorsun sen.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Bununla ilgili kanuni, yasal düzenlemeleri konuşuyoruz…

AKİF AKKUŞ (Mersin) – 362 liraya insan yaşar mı?

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – …ve işte söylediğinin karşılığını koymuş, tasarıyı Bakanlar Kurulu hazırlamış, Bütçe Plan Komisyonundan geçirmişiz, şimdi de Genel Kurulda konuşuyoruz.

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) – Niye maaşlara yansımadı?

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Evet, bunu yapıyoruz.

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) – Mazota yapılan zammı da söyle.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Şimdi, yaptığımız zam, ilk altı ay için, en düşük emekli aylığını yüzde 20,4 artırıyoruz çünkü bizim sistemimiz şu: Biz eşitliğe gidilsin istiyoruz.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) – Kaç lira? Kaç lira?

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – En düşüğe daha fazla, diğerlerine ise daha az. En yükseği ise 4,64 artırıyoruz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır, doğru değil o.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Evet, 2010’daki, şu andaki enflasyon, TÜFE artışını da dikkate alırsak ki…

OKTAY VURAL (İzmir) – Hangi enflasyon!

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – …en düşük emekli aylığı yüzde 24,2 artmış olacak arkadaşlar.

OKTAY VURAL (İzmir) – Pinpon topundaki enflasyon!

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – En yüksek emekli aylığındaki artış ise 7,8 olacak. Böylece dengeyi sağlıyoruz, dengeyi.

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Hangi denge Alaattin Bey?

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Evet, emekli maaşındaki dengeyi sağlıyoruz efendim, hatırlatayım diye söylüyorum tekrar.

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Emekli maaşı 362 lira, 362!

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) – Benzine yaptığınız zammı da bir söyle Alaattin Bey.

AKİF AKKUŞ (Mersin) – 362 liraya insan nasıl geçinecek?

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Şimdi, biz bunları yapmakla hata mı yapıyoruz? Hayır. İnsanımızın gelirini artırıyorsak bundan ancak mutlu olmalıyız.

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) – Elektriğe yaptığınız zammı da söyle!

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Bakın, yaptığımız bu zamların kamuya yıllık maliyeti ne kadar biliyor musunuz? 3 milyar 42 milyon.

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) – Doğal gaza yaptığınız zamları da söyle.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Katrilyon da diyebilirsiniz, tabii, büyük, nominal, eğer konuşmak istiyorsanız ama 3 milyar 42 milyon lira. Bu bir sene için değil, unutmayın, bundan sonra hep devam edecek bunu öderken çünkü hep bu paralar devam edecek.

Dolayısıyla biz kamu emeklileri için elimizden geleni yapıyoruz, daha iyisini yapmak istiyoruz, inşallah, Türkiye’nin şartları, imkânları geliştikçe.

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Neyse, ömrünüz yetmeyecek.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Nasıl 2002 ile 2009 arasında onların refahını artırmışsak bundan sonra da gene artıracağız. Hiç şüpheleri olmasın, emeklilerimiz gerçekten rahat olsun. Bizim dönemimizde onları açlığa, yoksulluğa mahkûm etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz.

SÜLEYMAN LÂTİF YUNUSOĞLU (Trabzon) – İntibak yasası çıkardınız, intibak yasası!

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Bugün de gene gerekli zamları her zaman yapacağız.

Efendim, Tekel işçileri… Şimdi, özelleştirmeyle ilgili olarak daha önce özelleştirilen işçiler için bir düzenleme var mıydı?

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) – Sokağa atılmadı, hiçbiri sokağa atılmadı.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Var mıydı bir düzenleme, bir yasal düzenleme var mıydı?

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) – Sokağa atılmadı, kurumlara kaydırıldı onlar.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Bunu söyleyecek, bizden önce yapan var mı? Hayır, biz yaptık, biz düzenleme yaptık. Efendim, biz…

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Sokağa atamıyordu kimseyi.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Efendim “Yasal düzenlemeniz var mıydı?” soruyorum ben.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) – Sokağa atmadılar.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Sokağa attığınız, atmadığınızı biliyoruz hepsini, herkesi biliyoruz. Yasal düzenlemeyi biz yaptık, biz yaptık ve bunları, bu insanlara gerekli şartları sağladık.

MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Siz yasa yapmadınız, idam fermanı çıkarttınız, idam!

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Hayır, hiç böyle bir şey yok.

Türk-İş’le, “Altı ay süre verin” dediler, bir altı ay daha…

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Alaattin Bey, işçilerin yanına beraber bir gitsek de bunları orada söyleseniz cesaretiniz varsa. Burada söylemek kolay oluyor, orada buz gibi havada bunları söyleseniz.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – İki yıl geçti mi? Geçti ve bütün bunlarla, biz, Tekel işçimizin 4/C kapsamında daha da şartlarını düzeltmek için uğraşıyoruz.

AKİF AKKUŞ (Mersin) – 4/C kölelik kanunu…

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Hiçbirini… Kimseyi sokağa atmak, kimseye sıkıntı yaratmak değil. Ha, burada efendim daha fazla verseymişiz… Aylık ödediğimiz para -daha önce de ben bu konuda konuştum- 36 milyon lira para ödüyoruz.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) – Mevcudu korumak istiyorlar, o kadar…

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Mevcudun üzerinde biz yapıyoruz. Ha, eski maaşını diyorsa, onu veremiyoruz.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) – Tekel işçisi mevcudu istiyor.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Eski maaşını veremiyoruz.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) – O zaman milletvekili maaşlarını da indirelim, bakan maaşlarını da indirelim.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Eski maaşını… Evet, eski maaşını veremiyoruz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Onlar vatandaş, vatandaş…

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Vatandaş efendim, vatandaş, doğru.

OKTAY VURAL (İzmir) – Merhamet etmek kimsenin haddi değil. Vatandaşın hakkı vardır. Kimsenin kulu değil onlar.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Biz, Tekel işçimizin eğer bugüne kadar…

OKTAY VURAL (İzmir) – Bakanın özür dilemesi lazım.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen Hatibe müdahale etmeyelim.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Başkaları başka türlü hareket ediyordu, bizse onların hukukunu koruyoruz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Kendini padişah zannediyor!

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Evet, sonra neler yapıyoruz? Amme alacaklarının tahsiliyle ilgili düzenleme yapıyoruz. Bu düzenlemede daha önce eğer bir amme alacaklının tahsilinde komisyona teminat gösterirse duruyordu. Sonra 82’de bir düzenleme yapılmış, ondan farklı, teminat gösterilmesi hâlinde takibin durmayacağı yönünde hüküm getirilmiş. Dolayısıyla biz eski hükmü şimdi bu yasayla kaldırıyoruz, böylece karışıklığı ortadan kaldırıyoruz.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Kanunda yabancı hayranlığını da unutmamışsınız, gözümüzden kaçmadı!

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Sonra başka ne yapıyoruz? Bankalara bir şey getiriyoruz.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Hah, işte orada. Yabancı bankalara…

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Daha önce de yabancı bankalara… Sadece şeylerde, unutmayın, serbest bölgelerde çalışanlar için bir istisna var, onun dışında istisna yok…

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Onu niye almıyorsunuz?

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – …ve şubelerine -orada serbest bölgeler özel kanuna tabidir, onu bilmeniz lazım- dolayısıyla, şimdi bir harç getiriyoruz…

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) – Haraç, haraç!

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – …ve bununla ilgili, bu harcı nereye getiriyoruz? İşte, emekli maaşımızı… Yani dedim ya, almadan vermek Allah’a mahsus, yani bir yerden alacaksınız, bir gelirini bulacaksınız.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – İki alıp bir vereceksiniz!

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Böyle konuşmak çok kolay oluyor, gelirini bulmadan olmuyor.

MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) – ÖTV’den aldınız zaten.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Dolayısıyla onun kaynaklarından biri de burası.

Evet, eczacılarımız için de söylenildi, bugün Bakanımız verdi, sadece 3 milyar dolar civarında devletin tasarrufu oldu bu düzenlemelerle, ilaçtaki düzenlemelerle.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Alaattin Bey, yabancılardan niye almıyorsunuz, merak ediyoruz da!

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – İşte, kaynak böyle bulunuyor, oturduğunuz yerde bulunmuyor.

Kısa çalışma ödeneğini uzatıyoruz. Kısa çalışma ödeneği biliyorsunuz eskiden yoktu, daha farklıydı. Biz bunun süresini artırdık, yüzde 50 artırdık ve bu işten gerçekten de 192 bin kişi işini kaybetmekten kurtuldu.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Yabancı bankalar hangileri acaba Sayın Vekil, Citibank da var mı?

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Kısa çalışma ödeneği sayesinde, 192 bin kişi… Eğer bunu çıkartmasaydık bu insanlar belki sokakta olacaktı. Şimdi, bunu 2010 yılında da uzatıyoruz.

Evet, sonra ne yapıyoruz? İstihdamı teşvik noktasında, yani istihdamı teşvik etmek, çalışmayı artırmak, buradaki yeni işçi girenleri ne yapıyorduk? İşveren payını biz şeyden ödüyorduk, sigorta primlerini ödüyorduk, devlet olarak, hazine olarak ödüyorduk. Şimdi, bunu biz bir yıl daha uzatıyoruz. Kötü mü yapıyoruz? Çünkü 47 bin sigortalımız bu kapsamda. Bu insanların açıkta kalmasını engelliyoruz.

Şimdi, yabancılara çalışma izniyle sürenin kısaltılmasını… Biz, daha önce bu doksan gündü, otuz güne indiriyoruz.

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) - İşsizliği hallettiniz, yabancılar kaldı!

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Şimdi, efendim, tabii ki eğer Türkiye’ye şöyle doğru dürüst bakarsanız yabancılarla ilgili, Türkiye artık öyle kendi içine kapanmış bir ekonomi değil.

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Yabancıların idare ettiği bir ekonomi.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Türkiye, yabancı sermayeye de açık, yabancısı da gelip Türkiye’de iş kuran… Bakın, işte, birçok konuda iştirakleri olan bir ülkeyiz ve bunlarla, bu insanlar… Çeşitli uzman kişiler geliyor. Bu insanlar daha önce şirket açmakta bile korkuyorlardı.

Şimdi, bu süreleri kısaltarak biz, aslında Türkiye'nin önünü açıyoruz, yeni sermaye girişinin önünü açıyoruz.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya)- Hangi açmadan bahsediyorsun? Elinizi attığınız her yeri kuruttunuz.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Dolayısıyla, çalışan insan sayısı zaten 2003’ten beri 61.856 kişi, yani 760 tane de mühendis ve üst nitelikte insanımız var. Dolayısıyla, Hızlı Tren Projesi’ni tutun, birçok proje var. Bunlar için insan lazım ve bunların… Belli konularda uzman kişilere ihtiyacınız var.

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Hormonlu uzman onlar, hormonlu.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Dolayısıyla bunları yapmazsanız… Ha, tamam, fakirliği paylaşalım… Zenginliği paylaşmak istiyorsanız bunları yapacaksınız.

Sonra, yaptığımız bir düzenleme, il istihdam ve mesleki eğitim kurulları oluşturuldu ve eğitimler veriyor. Bunları denetleyen insanlar var. Bunu denetleyen insanlara da bir ücret tahakkuk ettiriyoruz. Böylece, çalışan insanların şehirde denetimi yapılıyordu. Bunlara da bir para vererek böylece bu imkânlarını geliştirmeyi düşündük.

Sonra kırk dokuz ildeki teşvik… Kötü mü yapıyoruz arkadaşlar? Kırk dokuz ildeki teşviki biz eğer 2012’ye kadar uzatıyorsak…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Kırk dokuz il yok. Beş il var, beş!

OKTAY VURAL (İzmir) – Seksen bir il yapsaydınız!

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Kırk dokuz ildeki teşviki uzatıyorsak kötü mü yapıyoruz? Biz geçen sene ayrıca kırk dokuz ilin dışında farklı teşvikler de getirdik. Dolayısıyla, bu ülkede yatırımı, taş üstüne taş koyanı ve iş yapanı teşvik ediyorsak kötü mü yapıyoruz ve…

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Fabrikalar kapadınız, fabrikaları!

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Fabrikalar bol bol açılıyor. Hiç şüpheniz olmasın ve onun için bu teşvikleri getiriyoruz. Daha da açılsın, daha da çoğalsın diye. Bunları da 2012’ye kadar uzatıyoruz.

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Mersin-Tarsus arasında fabrika kalmadı, kapattınız, üretimi durdurdunuz.

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) – Şu doğal gaza yapılan zammı da bir söyle, benzine yapılan zammı da bir söyle!

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Bakın, bunları biz yaptıkça ülkemiz gelişiyor.

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Vay, vay, vay…

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Bakınız, işte, son olarak dünyada birçok kuruluşlar, sadece bizim yorumlarımız değil…

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Cinayetler artıyor, terör artıyor.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Bu krizden. Dünyanın krizi, bizim krizimiz değil. Biz kriz çıkartmadık. Dünyanın krizi bizi etkiledi. Tabii ki, etkileyecek, hiç etkilememesi diye bir şey olabilir mi? Dünyaya açık bir ekonomi, ticaret içinde olacaksın, ondan sonra etkilenmeyecek…

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Teğet geçen krizden size ne?

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Gayet tabii ki, ihracatında, öbür adam almayınca biraz düşme olacak ama biz bu konuda daha bu işler gelmeden…

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Alaattin Bey, teğet geçti, teğet!

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – …sadece ticaretimizi Avrupa’yla yapan değil dünyanın her yeriyle ticaret yapan…

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Bu hukukçu, teğetin ne olduğunu bilmiyor galiba!

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Unutmayın, 2002’lerin başında bu ülke, komşularıyla bile, toplam ticaretinin yüzde 3’ünü yapabiliyordu. Şimdi yüzde 38’lere geldi komşularıyla ticareti.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Komşularda o zaman coniler yoktu. Coniler geldi de öyle yapıyorsunuz.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Mevcut bir söz vardır: “Önce insan yakınıyla ticaret yapar.” Hatta “Siz yabancı mısınız?” diye tabir vardır ticarette. Dolayısıyla…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Bitiriyorum.

Evet, bu kanunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

BAŞKAN – Sayın Büyükkaya, lütfen tamamlayınız.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Evet, bir dakikamızı daha kullanalım.

Bütün bu düzenlemelerle biz, açıkçası, ekonomimizin daha iyiye gitmesini istiyoruz, ülkemizin daha refaha ulaşmasını istiyoruz ve onun için çırpınıyoruz ve çok şükür bu noktada da gidiyoruz.

HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Çırpındıkça da batıyorsunuz! Bizi de batırmasanız, sadece siz batsanız mesele yok.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Türkiye, bu krizden bile, dünyanın krizinden sonra bile yıldızı en fazla parlayan ülkelerin başında gelmektedir.

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) – İşsizlik yüzde 30 oldu, yüzde 30!

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) – Onun için, hiç merak etmeyin, bu ülkede refah arttıkça herkesin bu refahtan alacağı pay da artacaktır.

Hepinize saygılar sunuyorum.

Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun kanun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AKİF AKKUŞ (Mersin) – Alaattin Bey, içten söylemediniz bunları bakıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Büyükkaya.

Şimdi, tasarı üzerinde şahsı adına söz isteyen Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Malatya Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Aslanoğlu.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinize saygılar sunuyorum.

Değerli arkadaşlarım, 12 bin Tekel işçisini 4/C’li yapmaya çalışıyorlar ya! Sayın Bakan, bundan önce 4/C’li yaptığınız insanlar acaba ayın 15’inde maaş aldılar mı?

Değerli arkadaşlarım, daha önce 4/C’li yapılan on binlerce işçi maaşını alamıyor, alamadı.

“Sözleşme yenileme” adı altında, insanlar ayın 15’inde maaşlarını alacaklardı, bir tane 4/C’li, çoluk çocuğuna ekmek götüremiyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Çağ atladılar!

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Onun için, değerli arkadaşlarım, mevcut 4/C’lilere açın sorun. Bugün, bana en az 20 tane telefon geldi “Ya, biz açız.” diyorlar. Alaattin Bey, “açız” diyorlar, “açız.”

Önce, evet…

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Maaşlarını almamışlar mı?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Hayır efendim, sözleşmeleri yenilenmediği için, mevcut 4/C’lilerin… Bir de biliyorsunuz, senede iki ay izin veriyorsunuz ya bunlara, maaş vermeden.

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) – Mecburi, mecburi!

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Ha, bu nedenle, eğer bu insanlar ekmeklerini yiyeceklerse, bu insanlara ekmek veriyorsak, önce devletin sözünde durması lazım. Arkadaş, sen benim elemanımsın, ama maalesef 4/C olunca, herhâlde “attım bayıra Mevla’m kayıra” oluyor arkadaşlar. Takdir hepinizin.

Değerli arkadaşlarım, tabii, bu yasada ben dört temel konu üzerinde duracağım.

Birinci duracağım konu, sürem on dakika olduğu için, biraz satır başlarıyla duracağım: Biliyorsunuz, “Emeklilere zam vermek için kaynak nereden bulacağız?” denildi. İşte, dediler ki: “Bankalar bu sene iyi kâr etti, bankalara bir salma salalım.” Şimdi, bir kere, esnaf, kredi kartı mağdurları, bütün bunlar dikkate alınmadan, geçen yıl kriz dönemi olmasına rağmen, esnafa bazı bankalarca yapılan zulme rağmen ses çıkarılmadı, ben bunu defalarca bağıra bağıra söyledim. Ve bir harç alınıyor. Bir kere, Komisyonda da söyledik biz -Sayın Hamzaçebi ve bizim arkadaşlarımız- dedik ki: Madem bu harcı salıyorsunuz, bir kere böyle parça parça harç olmaz, her bankanın değişik şubeleri var, değişik şubelerinde… Örneğin devlet bankalarımızın küçük yerlerde, örneğin nüfusu 5 bin ve altında olan yerlerde sadece oradaki emeklilere, sadece oradaki insanlarımıza ve Ziraat Bankasının tarım kesimine yönelik hizmetlerini görmesi için 5 kişilik, 7 kişilik şubeleri var. Biz önerdik, dedik ki: “Gelin, tüm bankaların 7 kişiden aşağı olan –çünkü o bir sosyal hizmet veriyor- şubelerinden harç almayalım.” Maalesef Komisyonda kabul etmediniz. Gine aynı şeyi söylüyoruz değerli arkadaşlarım, yine öneriyoruz: “Hepimizin amacı istihdam yaratmak değil mi? Amaç istihdam yaratmak, istihdama katkı vermek değil mi arkadaşlar? Gelin, 7 kişiden aşağı olan şubelerden harç almayalım.” Yine öneriyoruz çünkü bunlar daha çok sosyal amaçlı. Ama maalesef Komisyonda iktidar partisince reddedildik arkadaşlar. Yine bunu yineliyoruz: “Lütfen gelin, hep beraber, tüm gruplar bir önerge verelim, 7 kişi ve daha az çalışanı olan şubelerden harç almayalım.”

İki: Arkadaşlar, harç ilanihaye olamaz. Harcın bir süresi olur. Yani, bunun adı “harç” değil, bunun adı “salma salmak.” Ya, iki yıl yaparsın, üç yıl yaparsın, bir yıl yaparsın yani bu, bir süreli olur, insanlara bir süre getirirsin; ilanihaye harç olmaz. Yani bu harcı onlara salıyorsunuz. İki…

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Harç bir vergidir, harç bir vergi çeşididir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Hayır arkadaşlar… Buna, gelin, bir süre getirin. O zaman ne olacak arkadaşlarım, biliyor musunuz: Özellikle küçük yerleşim bölgesindeki şubeler, sosyal amaca hizmet eden, elektrik parası, su parası, emekli maaşı ödeyen şubeler kapanacak arkadaşlar. Ben bir kez daha sizi bu konuda uyarıyorum. Hep birlikte, özellikle 7 kişi çalıştıran, daha aşağı çalıştıran ve nüfusu 5 binin altında olan yerlerdeki şubelerden harç almayalım. Aksi hâlde, yarın, kapınıza -oradaki şubeler kapandığı zaman- oradaki şubelerdeki seçmen dayanacaktır. Ben bugünden –çünkü başımıza hep geldi, hep gördük- hepinizi bir kez daha uyarma görevini yapıyorum. İş işten geçmeden, bir önergeyle -daha yarın var, öbür gün var- bu maddede, “Nüfusu 5 bin ve altındaki ve 7 kişi ve daha az çalışan yerlerdeki şubelerden harç almayalım.” önergesini bir kez daha dikkatlerinize sunuyorum.

Değerli arkadaşlarım, 5084 sayılı teşvik… Bir kere, bütçe görüşmelerinde Sayın Maliye Bakanı, hatırlarsınız, defalarca “5084 bitmiştir, bizim buna, ne ayıracak bir ödeneğimiz ne ayıracak paramız… Artık Türkiye’nin yeni bir teşvik yasası var...” Arkadaşlar, 5084 görüşülürken hepinizi uyarmıştım. Sayın Büyükkaya, kırk dokuz il değil… Yani, birbirimize açık ve net konuşalım. Kırk dokuz ilin hangisinde yatırım var? Kırk dokuz ilin hangisinde yatırım… Bir elin bu kadar parmağını geçmez, yatırım giden iller. Kırk dokuz il dediğiniz, kırk dokuz arkadaşlar, bir…

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) – Kırk dokuz il bu imkânlardan yararlanabilir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Açık ve net konuşalım, burada Türkiye'nin gerçeklerini konuşuyoruz. Yatırım giden il 5084 sayılı Yasa’yla… Burada görüşülürken yine uyarmıştım. Hangi ilde baca tütüyor? Esas, geri kalmış, 800 dolar ve altındaki hangi ile kaç yatırım gitti? Hangi ilde baca tütüyor? Hangi ilde bu yatırımlar yapıldı arkadaşlar? On ili geçmez arkadaşlar, gelin “kırk dokuz il” demeyelim. Ha, Türkiye’de ekmek veren, dürüstçe işçi çalıştıran sanayicinin ben alnından öperim, saygı duyarım. Aynen söylüyorum, dürüstçe, namusluca insanlara ekmek veren, üretim yapan, istihdam yaratan herkese şükran duyuyorum ben. Ama bu rekabet eşit rekabet olmalı. Birbirimizi hakikaten “kırk dokuz il” deyip aldatıyoruz. Değerli arkadaşlarım, on ildir bu. Biz, 5084’ün uzatılmasına son derece taraftarız. Ama 5084 eksik bir yasadır, 5084’ün değiştirilmesi gerekir arkadaşlar ama biten bir yasa değiştirilemez. Gelin… Yeni çıkan Teşvik Yasası da Türkiye'nin gerçeğine, Türkiye'nin üretim gerçeğine aykırı bir yasadır, Türk sanayicisine hiçbir şey vermeyen bir yasadır. Bunu bir kez daha uyarıyorum. Yani dört bölgeye bölündü. Siz Adıyaman’la Gaziantep’i, siz Burdur’la Antalya’yı, siz Isparta’yla Antalya’yı, siz Malatya’yla Hakkâri’yi aynı kefeye koyup aynı kefede aynı il olarak görürseniz, aynı bölgenin… Arkadaşlar, bu gerçekleri hepiniz görün. Olmaz, gitmez, aynı 5084’te olduğu gibi gitmeyecektir. Ki o yasada hiçbir şey vermiyorsunuz. Hiç değilse 5084’te bir sosyal güvenlik primi iadesi vardı, bir enerji desteği vardı ama uzattığınız bu yasada ise enerji desteğini tamamen yok ediyorsunuz.

Değerli arkadaşlarım, Türk sanayicisi zaten pahalı enerjiyle mücadele ediyor. Gelin, bizim bu konuda önergemiz var, 5084’ü madem uzatıyoruz, mademki hepimiz, tüm gruplar, kim üretim yapıyorsa, kim işçi çalıştırıyorsa, bu Meclisin ona şükran borcu var; bu şükran borcumuzu, aynı şekilde uzatalım, hem prim desteğimizi hem de enerji desteğimizi devam ettirelim. Ayrıca, dönüp, yeni teşvik yasasında da Türkiye’nin gerçeklerini gözden geçirelim. Bu Teşvik Yasası, arkadaşlar, zaten işlemedi, işlemeyecektir, sadece sigorta primi de hiçbir şey vermeyecektir.

Değerli arkadaşlarım, vaktim bitiyor, aslında söyleyecek daha çok şey var ama, ben, birkaç kelime de belediyelerle ilgili konuşayım.

Belediyelerin eline değil ayağına pranga vuruyorsunuz. Zaten adaletsiz uyguladığınız, adaletsiz uyguladığınız, belediyeler, belediyeler, büyükşehir, Türkiye’de, yine söylüyorum, haksızlık yapıyorsunuz ve baka, baka, baka…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, lütfen tamamlayınız.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - …haksızlığı göre göre, haksızlığı göre göre hâlâ inat ediyorsunuz. 300 binlik illeri büyüterek 500 bin nüfusa getirdiniz, 200 milyon para veriyorsunuz yılda, ama Şanlıurfa halkının hakkını yiyorsunuz. 20 kilometre büyütün bakalım, 1 milyon kişi yapar. Siz, büyükşehirlere 1’e 4,5 para veriyorsunuz ama, ama, ama, 600 bin nüfuslu Şanlıurfa halkına yılda 80 bin lira veriyorsunuz. Burada getirdiğiniz, artık belediye, onu, on maddede mutlaka bir şekilde konuşacağım, büyük haksızlık yapıyorsunuz. Hakikaten vicdanıma sığmıyor bu yaptığınız, bu Meclisin bu yaptığı haksızlık. Mevcut büyükşehirlerden daha çok köy sayısı olan, daha çok nüfus olan illeri yok ediyorsunuz, bunun adı haksızlıktır. Ben, kendi vicdanıma sığdıramıyorum, sizin vicdanlarınıza bırakıyorum.

Hepinize saygılar sunarım.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu.

Çalışma süremizin tamamlanmasına az bir süre kalması ve alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 27 Ocak 2010 Çarşamba günü Saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati: 19.58