DÖNEM: 23                            CİLT: 48                    YASAMA YILI: 3

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

113’üncü Birleşim

5 Ağustos 2009 Çarşamba

 

(Bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

   I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

  II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- 26/6/2009 tarihinde kabul edilen 5920 sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1’inci maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/883)

 

III.- SEÇİMLER

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi

2.- Başkanlık Divanı Üyeliklerine Seçim

 

IV.- TEBRİK, TEMENNİ VE TEŞEKKÜRLER

1.- TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in, Başkan seçilmesi dolayısıyla teşekkür konuşması

V.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Zonguldak’taki bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı (7/8224)

2.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Çukurova Mavi Treninin bir istasyonda duraklamasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı (7/8298)

3.- Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, TCDD’nin Erzincan-Trabzon tren yolu projesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı (7/8300)

4.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Artvin’deki bazı belediyelere ayrımcı uygulama yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı (7/8514)

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Afyon-Uşak bölgesel havaalanı projesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı (7/8644)

6.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, RTÜK Başkanı hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/8659)


I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan’a, 23’üncü Dönemin başından bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler ve çalışmalar için teşekkür ettiğine; kendisiyle birlikte görev yapmaktan mutluluk duyduğuna ve bundan sonraki siyasi yaşamında başarı, sağlık ve mutluluk dilediğine ilişkin açıklamada bulundu.

Başkanlık seçimi için yapılan birinci ve ikinci tur oylamada, adaylardan hiçbirinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminde Anayasa’nın 94’üncü ve İç Tüzük’ün 10’uncu maddesinde öngörülen üçte 2 oy çoğunluğunu sağlayamadığı açıklandı.

Alınan karar gereğince, 5 Ağustos 2009 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 17.48’de son verildi.

 

 

Meral AKŞENER

 

 

Başkan Vekili

 

 

 

 

Fatma SALMAN KOTAN

 

Fatoş GÜRKAN

Ağrı

 

Adana

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye

5 Ağustos 2009 Çarşamba

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Fatoş GÜRKAN (Adana), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113’üncü Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz.

Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım.

II.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER

1.- 26/6/2009 tarihinde kabul edilen 5920 sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1’inci maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/883)

                                                                                                                                   09/07/2009

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 26/6/2009 tarihinde kabul edilen 5920 sayılı "İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" incelenmiştir.

Halen yürürlükte olan 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 90 ıncı maddesi ile 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 17 nci maddesinde, iş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık etmek üzere özel istihdam bürolarının kurulmasına imkân sağlanmıştır. İncelenen Kanunun çerçeve 1 inci maddesiyle İş Kanununa eklenen 7/A maddesinde de, bu büroların mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisi kurabilmeleri düzenlenmiştir.

İncelenen Kanunun bu düzenlemeye ilişkin gerekçesinde, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çoğunda kanunlarla düzenlenen mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetlerinin ülkemizde de kanunî zemine oturtulmasının AB müktesebatına uyum çalışmaları içinde yer aldığı, üye ülkelerin mevzuatındaki farklılıklar nedeniyle üzerinde uzun süre tartışılan Geçici İstihdam Büroları Direktifinin Avrupa Parlamentosu tarafından 22 Ekim 2008 tarihinde onaylandığı, özel istihdam bürolarını yasaklayan veya bu büroların faaliyetlerini Direktifte öngörülmeyen sebeplerle kısıtlayan ülkelere karşı Avrupa Komisyonunun yaptırım uygulamasının söz konusu olduğu, işsizliğin önlenmesinde iş piyasasının esnekleştirilmesinin ve aktif istihdam politikalarının uygulanmasının temel çözümlerden biri olduğu, kayıt dışı istihdamın önleneceği ve bu sektörde çalışanların sosyal güvence altına alınacağı ifade edilmiştir.

İncelenen Kanun ile hüküm altına alınan mesleki anlamda geçici iş ilişkisi, esnek bir istihdam müessesesi olarak iş hukukumuza girerken, gerekçesinde de ifade edildiği üzere, Avrupa Parlamentosunun 2008/104/EC sayılı Direktifi esas alınmıştır.

Esasen esnek çalışma modellerinin ve istihdamın artırılması amacıyla hazırlanan bu Direktifin eşit muamele ilkesini temel alarak genel kurallar koyduğu görülmektedir. Buna göre, bir işyerinde ödünç iş ilişkisi kapsamında çalışan işçi hakkında, o işyerinde normal çalışma şekli olan istihdam ilişkisi çerçevesinde emeğini sunan sürekli işçi gibi istihdam edilseydi uygulanacak ücret, çalışma süresi, fazla çalışma, ara dinlenmesi, gece çalışması ve tatil gibi temel istihdam ve çalışma şartlarının aynısı uygulanacaktır. Ayrıca, kullanıcı işletmede işçi lehine olan düzenlemeler ödünç işçiye de uygulanacak; bunlar kantin, ulaşım gibi mevcut hizmetlerden yararlanacak ve açılacak olan sürekli işlerden haberdar edilecek; bu düzenlemelere uyulmasını güvence altına alacak adlî ve idarî yaptırımlar da ülkelerin ulusal mevzuatında yer alacaktır.

Avrupa Birliğine uyum çalışmaları çerçevesinde söz konusu Direktifle yapılan düzenlemenin iş hukukumuza dahil edilmesi amacıyla İş Kanununa geçici iş ilişkisini düzenleyen 7 nci maddeden sonra gelmek üzere 7/A maddesi eklenerek mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Ancak yapılan düzenlemede, söz konusu Direktifin temelini oluşturan istihdam ve çalışma şartlarında eşitlik esasının sağlanması ve dolayısıyla bu eşitliği bozacak uygulamaların yasaklanması yönünde hükümlere yer verilmemiştir. Böylece, düzenlemenin gerekçesi ile içeriği arasında bir çelişki doğmuştur.

Diğer taraftan, mezkûr 7/A maddesinin ikinci fıkrasında "Özel istihdam büroları devredeceği işçi ile iş sözleşmesini, işçinin devredileceği işverenle geçici iş ilişkisi sözleşmesini yazılı olarak yapmak zorundadır. Bu sözleşmelerde yer alması gereken hususlar Türkiye İş Kurumunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir" hükmüne yer verilerek, maddede yer almayan hususların anılan Kurumca düzenlenmesine imkân sağlanmış ise de, mesleki anlamda geçici iş ilişkisi müessesesinin yapısı sebebiyle işçinin korunmasına yönelik kurallara Kanunda yer verilmesi, uygulamaya ilişkin ayrıntı ve teknik hususların ise yönetmeliğe bırakılması gerekmektedir.

Aksi takdirde, yapılan düzenleme gerçek amacının dışında sonuçlar doğurabilecek ve madde kapsamındaki işçilerin emeğinin istismarı, insan onuruna yakışmayan durumların doğması gibi Kanunun amaçlamadığı olumsuz uygulamalara ve çalışma barışının bozulmasına yol açılabilecektir.

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 5920 sayılı "İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 1 inci maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın değişik 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir.

                                                                                                                        Abdullah Gül

                                                                                                                       Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

III.- SEÇİMLER

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi

BAŞKAN – Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimine devam edeceğiz.

Geçen birleşimde yapılan ilk iki oylamada adaylardan hiçbirisi Meclis Başkanı seçilebilmek için Anayasa’nın öngördüğü üçte 2 çoğunluğun oyunu yani 367 oyu alamamıştır.

Şimdi, üçüncü oylamaya başlayacağız. Bu oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyunu yani 276 oyu alan aday Başkan seçilmiş olacaktır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan aday Başkan seçilmiş olacaktır.

Meclis Başkanlığı için gösterilen adaylardan Şırnak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan adaylıktan çekilmiştir, tezkeresini okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

23’üncü Dönemin İkinci Dönem Meclis Başkan adaylığından çekiliyorum.

Saygılarımla.

                                                                                                                        Hasip Kaplan

                                                                                                                              Şırnak

BAŞKAN – Şimdi, adayların adlarını, soyadlarının alfabetik sırasına göre mühürlü birleşik oy pusulasında yer aldığı şekliyle tekrar okuyorum:

“Sayın Kamer Genç, Sayın İlhan Kesici, Sayın Münir Kutluata, Sayın Mehmet Ali Şahin.”

Sayın milletvekilleri, Anayasa’nın 94’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarına Başkan seçimi gizli oyla yapılacaktır.

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum:

Komisyon ve hükûmet sıralarında yer alan kâtip üyelerden, komisyon sırasındaki kâtip üye, Adana'dan başlayarak İstanbul'a kadar (İstanbul dâhil), hükûmet sırasındaki kâtip üye ise İzmir'den başlayarak Zonguldak'a kadar (Zonguldak dâhil), adı okunan milletvekiline mühürlü birleşik oy pusulası ile zarfı verecek ve milletvekilinin adını ad cetvelinden işaretleyecektir.

Oyunu kullanacak sayın milletvekili, mühürlü birleşik oy pusulası ve zarfı aldıktan sonra oy kabinine girecek, oy pusulasında adları yazılı adaylardan hangisine oy verecekse o adayın adının önündeki kutucuğu çarpı işaretiyle işaretleyip oy pusulasını kabinde zarfa koyduktan sonra, Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy kutusuna atacaktır.

Sayın üyelerin oylamada dikkat edecekleri hususları arz ediyorum:

1) Oy kullanılırken, adaylardan sadece birinin adının önündeki kutucuk işaretlenecektir. Birden fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır.

2) Kabinlere aynı renk tükenmez kalemler konulmuştur. Sayın üyeler bu kalemleri kullanacaklardır.

3) Oy pusulasında oyun kime ait olduğunu belirleyecek herhangi bir işaret, imza, karalama veya kabinlerdeki kalemlerden başka renkli bir kalem kullanma gibi durumlarda oy geçersiz sayılacaktır. Geçerli oy, tercihi belirten çarpı işareti dışında hiçbir işaret taşımayacaktır.

Sayın kâtip üyelerin yerlerini almalarını rica ediyorum.

Birinci oylamada kullanılacak üç mühürlü birleşik oy pusulaları ve zarflar sayın kâtip üyelere teslim edilsin.

Sayın milletvekilleri, oylamanın sayım ve dökümü için ad çekme suretiyle 5 kişilik bir tasnif komisyonu tespit ediyorum:

Hüseyin Ünsal, Tekirdağ? Burada.

Şükrü Ayalan, Tokat? Burada.

Abdulmuttalip Özbek, Hakkâri? Yok.

Selahattin Demirtaş, Diyarbakır? Yok.

Mustafa Özbayrak, Kırıkkale? Burada.

Ayşe Nur Bahçekapılı, İstanbul? Burada.

Hüseyin Tanrıverdi, Manisa? Yok.

Mehmet Daniş, Çanakkale? Burada.

Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonra komisyon sıralarındaki yerlerini alacaklardır.

Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oylama işlemi tamamlanmıştır.

Oy kupaları kaldırılsın.

Tasnif komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsınlar.

Tasnif Komisyonu üyelerinin adlarını tekrar okuyorum: Çanakkale Milletvekili Sayın Mehmet Daniş, Kırıkkale Milletvekili Sayın Mustafa Özbayrak, Tokat Milletvekili Sayın Şükrü Ayalan, İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Nur Bahçekapılı, Amasya Milletvekili Sayın Hüseyin Ünsal.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan (3.) tur oylamaya 518 üye katılmış ve neticede aşağıda adları yazılı sayın adaylar karşılarında gösterilen oyları almışlardır.

Saygıyla arz olunur.

                                                         Tasnif Komisyonu

 

Üye

Üye

Üye

 

Hüseyin Ünsal

Mustafa Özbayrak

Şükrü Ayalan

 

Amasya

Kırıkkale

Tokat

 

Üye

 

Üye

 

Ayşe Nur Bahçekapılı

 

Mehmet Daniş

 

İstanbul

 

Çanakkale

Mehmet Ali Şahin     : 338 oy (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İlhan Kesici               : 103 oy (CHP sıralarından alkışlar)

Münir Kutluata          : 66 oy (MHP sıralarından alkışlar)

Kamer Genç              : 1 oy [AK PARTİ sıralarından alkışlar (!)]

Boş                            : 9 oy

Geçersiz                     : 1 oy

Toplam                      : 518 oy

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre Antalya Milletvekili Sayın Mehmet Ali Şahin üçüncü oylamada Anayasa’nın istediği salt çoğunluğu sağlamış ve 338 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiştir. Kendilerini tebrik eder, başarılar dilerim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın Başkan teşekkür için söz istemişlerdir.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IV.- TEBRİK, TEMENNİ VE TEŞEKKÜRLER

1.- TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in, Başkan seçilmesi dolayısıyla teşekkür konuşması

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu yüce Meclise Başkan seçerek şahsıma yüklediğiniz görev, sorumluluk ve onur nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum.

Bu Meclis, dünyada örneği olmayan büyük bir Meclistir. Millet egemenliğine dayalı bu Meclis, daha kurulur kurulmaz düzenli bir ordu kurmuş, Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiş gazi bir Meclistir; çağdaş cumhuriyetimizin, demokrasimizin, ulusal egemenliğin en büyük yapıtı, en büyük organıdır. Böyle bir Meclisin sade bir üyesi olmak, olabilmek, esasen şereflerin en büyüğüdür. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Hâl böyleyken, biraz önceki kıymetli oylarınızla omuzlarıma büyük bir sorumluluk yüklediniz. Bunun ağırlığını tüm benliğimde hissediyorum.

Siz değerli milletvekili arkadaşlarımın öncelikle şunu bilmelerini istirham ederim: Görevde kaldığım süre içinde Meclis Başkanınız olarak Anayasa’mız, İç Tüzük’ümüz ve hukuk kuralları içinde hiçbir peşin hükme kapılmaksızın, tam bir tarafsızlıkla yüce Meclise hizmet etmeye çalışacağımı huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Her alandaki yardım ve destekleriniz, hatta uyarılarınız benim için çok değerli olacaktır.

1 Ekimde başlayacak yeni yasama yılında Meclisimizin gündemi çok yoğun olacak. Bu yeni yasama yılında demokrasimizi daha da güçlendirecek, halkımızın hizmet beklediği alanlarda yeni düzenlemeler yapacak adımların atılmasında yüce Meclisimizin çok önemli bir çalışma yapacağına inanıyorum.

Bugün yapılan seçimle Türkiye Büyük Millet Meclisi 30’uncu Başkanını seçti. Daha önce bu görevi yerine getirmiş tüm başkanlarımızı şükranla, hayırla yâd ediyorum ama özellikle birinden bahsetmezsem konuşmamı eksik yapmış olurum. O da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Onun ecdadımızla, milletimizle birlikte kurduğu cumhuriyeti daha da yüceltmek, temel ilkeleriyle birlikte daha da geliştirmek ve cumhuriyet kurulurken ortaya konan hedefi yani çağdaş uygarlığı yakalamak hepimizin, özellikle bu Meclisin en asli görevidir. Bu zamana kadar bu Meclis ve bu Mecliste görev yapanlar bu uğurda elinden gelen çabayı ve gayreti gösterdiler. Bundan sonra da bu hedefi yakalamak ve dolayısıyla ülkemizi çağdaş uygarlığın önüne geçirmek için elimizden gelen ne gayret varsa onu bundan sonra da ortaya koyacağımızı ifade etmek istiyorum.

Sözlerimi tamamlarken, bu akşam mübarek Berat Kandili, Berat Kandili’nizi tebrik ediyorum.

Teveccühünüz nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Artık bu seçim bitmiştir. Bana oy veren, vermeyen tüm milletvekili arkadaşlarım bana artık eşit yakınlıkta ve eşit uzaklıktadır. Dolayısıyla büyük bir tarafsızlıkla yüce Meclise hizmet edeceğimi bir kez daha huzurunuzda ifade ediyor, hepinize yeniden sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum efendim. (AK PARTİ ve DTP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Birleşime yarım saat ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.22


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Murat ÖZKAN (Giresun)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113’üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Başkanlık Divanı üyelikleri için adayların bildirilmesi tamamlanmadığından birleşime bir saat ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.04


ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 18.13

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Murat ÖZKAN (Giresun)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113’üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyelikleri için seçim yapacağız.

III.- SEÇİMLER (Devam)

2.- Başkanlık Divanı Üyeliklerine Seçim

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Demokratik Toplum Partisi gruplarınca bildirilen adayları gösteren liste çoğaltılıp dağıtılmıştır.

Şimdi listeyi okutup oylarınıza sunacağım:

                                                       Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı

                                                                          Üyelikleri Aday Listesi

Başkanvekilleri:

Meral Akşener                   İstanbul Milletvekili                         MHP

Şükran Güldal Mumcu      İzmir Milletvekili                              CHP

 

Kâtip Üyeler:

Yaşar Tüzün                      Bilecik Milletvekili                           CHP

Murat Özkan                      Giresun Milletvekili                         MHP

 

İdare Amirleri:

Ahmet Küçük                    Çanakkale Milletvekili                      CHP

Sırrı Sakık                          Muş Milletvekili                               DTP

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Başkanlık Divanında görev alan milletvekillerine başarılar diliyoruz.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunca Başkanlık Divanı üyelikleri için adaylar henüz bildirilmediğinden birleşime bir saat ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.14


DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 19.22

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113’üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Başkanlık Divanı üyelik seçimine devam edeceğiz ancak Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adaylarını henüz bildirmediğinden birleşime bir saat ara veriyorum.

Kapanma Saati: 19.23


BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 20.18

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Yusuf COŞKUN (Bingöl)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113’üncü Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyeliklerinin seçimine devam edeceğiz ancak Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunca adaylar henüz bildirilmediğinden birleşime saat 21.00’de toplanmak üzere ara veriyorum.

Kapanma Saati: 20.19


ALTINCI OTURUM

Açılma Saati: 21.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKCİ (Konya), Yusuf COŞKUN (Bingöl)

BAŞKAN – Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113’üncü Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyeliklerinin seçimine devam edeceğiz ancak Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunca adaylar henüz bildirilmediğinden birleşime 21.45’te toplanmak üzere ara veriyorum.

Kapanma Saati: 21.04


YEDİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 21.49

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKCİ (Konya), Yusuf COŞKUN (Bingöl)

BAŞKAN – Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113’üncü Birleşiminin Yedinci Oturumunu açıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyeliklerinin seçimine devam edeceğiz.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunca bildirilen adayları gösteren liste çoğaltılıp dağıtılmıştır. Şimdi listeyi okutup oylarınıza sunacağım:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri Aday Listesi

Başkanvekilleri:

Nevzat Pakdil                Kahramanmaraş Milletvekili                      AK PARTİ

Sadık Yakut                  Kayseri Milletvekili                                   AK PARTİ

Kâtip Üyeler:

Yusuf Coşkun               Bingöl Milletvekili                                     AK PARTİ

Fatih Metin                    Bolu Milletvekili                                        AK PARTİ

Bayram Özçelik             Burdur Milletvekili                                    AK PARTİ

Harun Tüfekci               Konya Milletvekili                                     AK PARTİ

Gülşen Orhan                Van Milletvekili                                         AK PARTİ

 

İdare Amirleri:

Fehmi Hüsrev Kutlu     Adıyaman Milletvekili                               AK PARTİ

Orhan Erdem                 Konya Milletvekili                                     AK PARTİ

Ömer Faruk Öz             Malatya Milletvekili                                   AK PARTİ

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Divanda görev alan milletvekili arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeterli sayıdaki üyenin talebi üzerine Anayasa’nın 93 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzük’ünün 7’nci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen 26/6/2009 tarihli ve 5920 sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u görüşmek üzere toplantıya çağrıldığından, 6 Ağustos 2009 Perşembe günü -yani yarın- saat 11.00’de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Sizin ve bizleri izleyen vatandaşlarımızın mübarek Berat Kandillerini hayra vesile olması dileğiyle tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.

Kapanma Saati: 21.51