DÖNEM: 23                             CİLT: 5                     YASAMA YILI: 2

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

22’nci Birleşim

20 Kasım 2007 Salı

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 I.- GE­ÇEN TU­TA­NAK ÖZE­Tİ

II.- GE­LEN KÂĞIT­LAR

II­I.- YOK­LA­MA

IV.- GÜN­DEM DI­ŞI KO­NUŞ­MA­LAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Şenol Ba­l’­ın, şehit ve ga­zi ai­le­le­ri­nin so­run­la­rı­na iliş­kin gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­sı ve Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ce­mil Çi­çe­k’­in ce­va­bı

2.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ha­li­de İnce­ka­ra­’­nın, Dün­ya Ço­cuk Hak­la­rı Gü­nü ve 24 Ka­sım Öğ­ret­men­ler Gü­nü mü­na­se­be­tiy­le, ço­cuk­la­rın gü­ven­li eği­tim hak­kı­nın gö­ze­til­me­si­ne ve öğ­ret­men­le­rin ye­tiş­me ve ta­yin şart­la­rı ile ço­cuk­la­rı­mı­zın ye­tiş­me­sin­de öğ­ret­men­le­rin ve öğ­ret­men­lik mes­le­ği­nin öne­mi­ne iliş­kin gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­sı

3.- Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Pa­zar­cı­’­nın, te­rör­le mü­ca­de­le için as­kerî ön­lem­ler dı­şın­da eko­no­mik, top­lum­sal ve kül­tü­rel ön­lem­le­rin de alın­ma­sı­na iliş­kin gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­sı

 

V.- SA­TAŞ­MA­LA­RA İLİŞ­KİN KO­NUŞ­MA­LAR VE AÇIK­LA­MA­LAR

1.- Edir­ne Mil­let­ve­ki­li Ce­ma­led­din Us­lu ve Te­kir­dağ Mil­let­ve­ki­li Enis Tü­tün­cü­’­nün, Edir­ne ve Te­kir­da­ğ’­da mey­da­na ge­len su taş­kı­nı ve sel fe­la­ke­ti­ne iliş­kin açık­la­ma­la­rı

2.- Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Gen­ç’­in, Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Arın­ç’­ın, ko­nuş­ma­sın­da, şah­sı­na sa­taş­ma­sı ne­de­niy­le ko­nuş­ma­sı

3.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ömer Din­çe­r’­in, Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Gen­ç’­in, ko­nuş­ma­sın­da, şah­sı­na sa­taş­ma­sı ne­de­niy­le ko­nuş­ma­sı

 

VI.- BAŞ­KAN­LI­ĞIN GE­NEL KU­RU­LA SU­NUŞ­LA­RI

A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Enöz ve 20 mil­let­ve­ki­li­nin, pa­muk üre­ti­min­de­ki so­run­la­rın araş­tı­rı­la­rak alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/48)

2.- Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li Alim Işık ve 38 mil­let­ve­ki­li­nin, Türk­çe­de­ki bo­zul­ma ve ya­ban­cı­laş­ma­nın araş­tı­rı­la­rak Türk di­li­nin ko­run­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­si için alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/49)

3.- Van Mil­let­ve­ki­li Kay­han Türk­me­noğ­lu ve 28 mil­let­ve­ki­li­nin, böl­ge­sel ge­liş­miş­lik fark­la­rı­nın araş­tı­rı­la­rak den­ge­li ge­liş­me için alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/50)

B) TEZKERELER

1.- Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı Kök­sal Top­ta­n’­ın, Azer­bay­can Millî Mec­li­si Baş­ka­nı Ok­tay Asa­do­v’­un da­ve­ti­ne ica­bet et­mek üze­re, be­ra­be­rin­de Par­la­men­to he­ye­tiy­le Azer­bay­can Cum­hu­ri­ye­ti­ne resmî zi­ya­ret­te bu­lun­ma­sı­na iliş­kin Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/223)

 

VI­I.- ÖNE­Rİ­LER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1.- Gün­dem­de­ki sı­ra­la­ma ve ça­lış­ma sa­at­le­ri­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si ile 20/11/2007 ve 27/11/2007 Sa­lı gün­kü bir­le­şim­ler­de söz­lü so­ru­lar­dan son­ra, di­ğer de­ne­tim ko­nu­la­rı­nın gö­rü­şül­me­ye­rek, ka­nun ta­sa­rı ve tek­lif­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si­ne ve 21/11/2007 ve 28/11/2007 Çar­şam­ba gün­le­ri söz­lü so­ru­la­rın gö­rü­şül­me­me­si­ne; 33, 34 ve 47 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­la­rı­nın İç Tü­zü­k’­ün 91’in­ci mad­de­si­ne gö­re te­mel ka­nun ola­rak ve bö­lüm­ler ha­lin­de gö­rü­şül­me­si­ne iliş­kin Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si

 

VI­I­I.- SO­RU­LAR VE CE­VAP­LAR

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Tay­fur Sü­ne­r’­in, Gök­çe­ler Ba­ra­jı ya­pı­mı­nın 2008 yı­lı prog­ra­mı­na alı­nıp alın­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/14) ve ya­zı­lı so­ru­ya çev­ril­me­si ne­de­niy­le ko­nuş­ma­sı

2- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Tay­fur Sü­ne­r’­in, An­tal­ya-Ala­ra Ça­yın­dan kul­la­nı­lan iç­me su­yu­na ve Ala­ca Ça­yı­nın çev­re­sin­de­ki arıt­ma te­sis­le­ri­ne iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/15) ve ya­zı­lı so­ru­ya çev­ril­me­si ne­de­niy­le ko­nuş­ma­sı

3.- Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Gen­ç’­in, Türk Ta­rih Ku­ru­mu Baş­ka­nı­nın ba­zı açık­la­ma­la­rı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/17) ve ya­zı­lı so­ru­ya çev­ril­me­si ne­de­niy­le ko­nuş­ma­sı

4.- Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Gen­ç’­in, bir te­le­viz­yon prog­ra­mın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­ya iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/18) ve ya­zı­lı so­ru­ya çev­ril­me­si ne­de­niy­le ko­nuş­ma­sı

5.- Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Gen­ç’­in, te­rör­le mü­ca­de­le­de za­ra­ra uğ­ra­yan va­tan­daş­la­rın baş­vu­ru­la­rı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/21) ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­la­y’­ın ce­va­bı

6.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Tay­fur Sü­ne­r’­in, An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin 100. Yıl Spor Komp­lek­si iha­le­si­ne iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/136) ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­la­y’­ın ce­va­bı

7.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Tay­fur Sü­ne­r’­in, An­tal­ya-Se­rik çöp de­po­la­ma ala­nı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/144) ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­la­y’­ın ce­va­bı

8.- Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Gen­ç’­in, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­de po­lis­le­re oruç tu­tup tut­ma­dı­ğı so­rul­du­ğu id­di­a­sı­na iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/145) ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­la­y’­ın ce­va­bı

9.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Hüs­nü Çöl­lü­’­nün, Ke­pez Be­le­di­ye­si­nin be­ce­ri ve mes­lek ka­zan­dır­ma kurs­la­rı­na iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/173) ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­la­y’­ın ce­va­bı

10.- Kas­ta­mo­nu Mil­let­ve­ki­li Meh­met Ser­da­roğ­lu­’­nun, Si­no­p’­ta­ki bir kay­nak su­yu pro­je­si­ne iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/178) ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­la­y’­ın ce­va­bı

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Atil­la Kar­t’­ın, ka­mu per­so­nel re­ji­mi­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­la­ra iliş­kin Baş­ba­kan­dan so­ru­su ve Dev­let Ba­ka­nı Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu­’­nun ce­va­bı (7/239)

2.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Ah­met Er­si­n’­in, tür­ban­lı öğ­ren­ci­ler­le il­gi­li ba­sın­da yer alan bir ha­be­re iliş­kin Baş­ba­kan­dan so­ru­su ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı (7/242)

3.- Bur­dur Mil­let­ve­ki­li Ra­ma­zan Ke­rim Öz­ka­n’­ın, çift­çi­le­re ve­ri­le­cek teş­vik ve des­tek­le­me prim­le­ri­ne iliş­kin Baş­ba­kan­dan so­ru­su ve Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nı Meh­met Meh­di Eke­r’­in ce­va­bı (7/246)

4.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’­nun, TMSF’­ye dev­re­di­len bir ga­ze­te­ye iliş­kin Baş­ba­kan­dan so­ru­su  ve Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­re­n’­in  ce­va­bı (7/253)

5.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Meh­met Ali Su­sa­m’­ın, İzmi­r’­de­ki iş­siz­lik so­ru­nu­na ve özel sek­tö­rün du­ru­mu­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan so­ru­su ve Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı  Fa­ruk Çe­li­k’­in ce­va­bı (7/259)

6.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Öz­yü­re­k’­in, hal­ka açık şir­ket­ler­de­ki yö­ne­ti­ci­le­rin öz­lük hak­la­rı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan so­ru­su  ve Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­re­n’­in ce­va­bı (7/261)

7.- Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Ya­şar Ağ­yü­z’­ün, Ka­mu İha­le Ka­nu­nu­’­na iliş­kin so­ru­su ve Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nı Fa­ruk Na­fız Öza­k’­ın ce­va­bı (7/270)

8.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ab­dul­lah Öze­r’­in, Bur­sa­’­da­ki su so­ru­nu­na iliş­kin so­ru­su ve  Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Vey­sel Eroğ­lu­’­nun ce­va­bı (7/275)

9.- Ka­ra­man Mil­let­ve­ki­li Ha­san Ça­lı­ş’­ın, Ba­tı Trak­ya­’­da ya­şa­yan Türk­le­rin iş­siz­lik so­ru­nu­na iliş­kin so­ru­su ve Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­ca­n’­ın ce­va­bı (7/284)

10.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li Ta­ci­dar Sey­ha­n’­ın, 5620 sa­yı­lı Ka­nu­n’­un uy­gu­la­ma­sı ve Göl­ba­şı Je­o­fi­zik Ope­ras­yon­lar Mü­dür­lü­ğün­de ça­lı­şan per­so­ne­lin du­ru­mu­na iliş­kin so­ru­su ve Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Meh­met Hil­mi Gü­le­r’­in ce­va­bı (7/289)

11.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li Ta­ci­dar Sey­ha­n’­ın, usul­süz ma­den ruh­sa­tı ve­ril­di­ği id­di­a­sı­na iliş­kin so­ru­su ve Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Meh­met Hil­mi Gü­le­r’­in ce­va­bı (7/294)

12.- Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem İnce­’­nin, Şem­din­li­’­de­ki eği­tim imkânla­rı­na iliş­kin so­ru­su ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı (7/314)

13.- Bar­tın Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­met Rı­za Yal­çın­ka­ya­’­nın, AB ka­tı­lım ön­ce­si ma­li yar­dım fon­la­rın­dan ba­zı il­le­rin ya­rar­la­na­ma­dı­ğı id­di­a­sı­na iliş­kin so­ru­su ve Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­re­n’­in  ce­va­bı (7/346)

14.- Zon­gul­dak Mil­let­ve­ki­li Ali İhsan Kök­tür­k’­ün, su hav­za­la­rı­nın ve su­lak alan­la­rın ko­run­ma­sı­na iliş­kin so­ru­su ve Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Vey­sel Eroğ­lu­’­nun ce­va­bı (7/348)

15.- Si­nop Mil­let­ve­ki­li En­gin Al­ta­y’­ın, ku­rak­lık­la il­gi­li ka­rar­na­me­nin Kas­ta­mo­nu­’­da­ki uy­gu­la­ma­sı­na,

Ku­rak­lık­la il­gi­li ka­rar­na­me­nin uy­gu­la­ma­sı­na,

Ku­rak­lık­la il­gi­li ka­rar­na­me­nin kap­sa­mı­na alın­ma­yan ürün­le­re,

Ku­rak­lık­la il­gi­li ka­rar­na­me­nin Si­no­p’­ta­ki uy­gu­la­ma­sı­na,

İliş­kin Baş­ba­kan­dan so­ru­la­rı ve Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nı Meh­met Meh­di Eke­r’­in ce­va­bı (7/355, 356, 357, 358)

16.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Öz­yü­re­k’­in, TMSF bün­ye­sin­de­ki bir te­le­viz­yon ka­na­lı­nın bir prog­ra­mı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan so­ru­su  ve Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­re­n’­in ce­va­bı (7/364)

17.- Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Er­gün Ay­do­ğa­n’­ın, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti İnkı­lap Ta­ri­hi ve Ata­türk­çü­lük ders ki­ta­bın­da 10. Yıl Nut­ku­’­nun yer al­ma­ma­sı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan so­ru­su ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı (7/367)

18.- Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Sü­ley­man Tu­ran Çir­ki­n’­in, TÜ­İ­K’­in iş­siz­lik ve­ri­le­ri­ne iliş­kin Baş­ba­kan­dan so­ru­su  ve Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­re­n’­in ce­va­bı (7/369)

19.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Onur Öy­me­n’­in, ba­zı AB ül­ke­le­rin­de ka­bul edi­len göç ya­sa­la­rı­na iliş­kin so­ru­su ve Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­ca­n’­ın ce­va­bı (7/387)

20.- Ay­dın Mil­let­ve­ki­li Ali Uzu­nır­ma­k’­ın, Ay­dın şehir içi do­ğal­gaz da­ğı­tım iha­le­si­ne iliş­kin so­ru­su ve Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Meh­met Hil­mi Gü­le­r’­in ce­va­bı (7/390)

21.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal De­mi­re­l’­in, Bur­sa Mus­ta­fa­ke­mal­pa­şa­’­da ta­şı­ma­lı eği­tim­den ya­rar­la­nan öğ­ren­ci­le­rin ya­tı­lı böl­ge oku­lu­na na­kil­le­ri­ne iliş­kin so­ru­su ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı (7/396)

22.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Ba­ra­ta­lı­’­nın, yar­dım­cı ki­tap­la­ra iliş­kin so­ru­su ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı (7/398)

23.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ha­san Ma­ci­t’­in, Te­ke­lin al­kol­lü iç­ki­ler bö­lü­mü­nün sa­tı­şı­na iliş­kin so­ru­su ve Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­ta­n’­ın ce­va­bı (7/413)

24.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Fev­zi To­pu­z’­un, Ye­şil Bağ­cı­lar bel­de­si­nin nak­lin­de ya­şa­nan so­run­la­ra iliş­kin Baş­ba­kan­dan so­ru­su ve Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ce­mil Çi­çe­k’­in ce­va­bı (7/430)

25.- Şır­nak Mil­let­ve­ki­li Se­va­hir Ba­yın­dı­r’­ın, Şır­na­k’­ta sel mağ­dur­la­rı­na ya­pı­la­cak yar­dı­ma,

- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal De­mi­re­l’­in, Bur­sa Ta­pu Ka­das­tro Böl­ge Mü­dür­lü­ğü per­so­ne­li­nin loj­man ih­ti­ya­cı­na ve öz­lük hak­la­rı­na,

Bur­sa­’­da­ki Ta­pu Ka­das­tro Mü­dür­lük­le­ri­nin hiz­met bi­na­la­rı ve per­so­nel ih­ti­yaç­la­rı­na,

İliş­kin so­ru­la­rı ve Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nı Fa­ruk Na­fız Öza­k’­ın ce­va­bı (7/431, 432, 433)

26.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Çe­tin Soy­sa­l’­ın, An­tal­ya­’­da­ki bir özel kız öğ­ren­ci yur­du ile il­gi­li ba­zı id­di­a­la­ra iliş­kin so­ru­su ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı (7/460)

27.- Si­nop Mil­let­ve­ki­li En­gin Al­ta­y’­ın, öğ­ret­men is­tih­da­mı­na iliş­kin so­ru­su ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı (7/462)

28.- Si­nop Mil­let­ve­ki­li En­gin Al­ta­y’­ın, özel öğ­ren­ci yurt­la­rı­na iliş­kin so­ru­su ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı (7/463)

29.- Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem İnce­’­nin, yü­rür­lü­ğü dur­du­ru­lan yö­net­me­li­ğe gö­re ata­nan yö­ne­ti­ci­le­re iliş­kin so­ru­su ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı (7/466)

30.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Ba­ra­ta­lı­’­nın, İzmir Ha­san Sağ­lam Öğ­ret­me­ne­vin­de ve­ri­len bir if­tar ye­me­ği­ne iliş­kin so­ru­su ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı (7/467)

31.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li N. Ga­ye Er­ba­tu­r’­un, na­ren­ci­ye üre­ti­mi ve pa­zar­la­ma­sın­da­ki ba­zı so­run­la­ra,

- Kırk­la­re­li Mil­let­ve­ki­li Tan­sel Ba­rı­ş’­ın, hay­van­cı­lık­la ge­çi­nen­le­re öden­me­si ge­re­ken prim­le­re,

- Te­kir­dağ Mil­let­ve­ki­li Fa­ik Öz­tra­k’­ın, ta­rım­sal amaç­lı trans­fer kap­sa­mın­da­ki öde­me­le­re,

- Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem İnce­’­nin, süt üre­ti­ci­le­ri­ne prim ve des­tek­le­me öde­me­le­ri­ne,

- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ab­dul­lah Öze­r’­in, ku­rak­lık­tan et­ki­le­nen si­yah in­cir üre­ti­ci­le­ri­nin des­tek­len­me­si­ne,

İliş­kin so­ru­la­rı ve Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nı Meh­met Meh­di Eke­r’­in ce­va­bı (7/475, 476, 477, 478, 479)

32.- Te­kir­dağ Mil­let­ve­ki­li Fa­ik Öz­tra­k’­ın, TÜ­İ­K’­in is­tih­dam ve­ri­le­ri­ne iliş­kin so­ru­su  ve Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­re­n’­in ce­va­bı (7/485)

33.- Te­kir­dağ Mil­let­ve­ki­li Enis Tü­tün­cü­’­nün, söz­leş­me­li ve ge­çi­ci per­so­ne­le iliş­kin Baş­ba­kan­dan so­ru­su ve Dev­let Ba­ka­nı Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu­’­nun ce­va­bı (7/488)

34.- Kırk­la­re­li Mil­let­ve­ki­li Tur­gut Di­be­k’­in, Bağ-Kur si­gor­ta­lı­la­rı­nın ba­sa­mak yük­selt­me­si­ne iliş­kin so­ru­su ve Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı  Fa­ruk Çe­li­k’­in ce­va­bı (7/499)

35.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Ah­met Ke­nan Tan­rı­ku­lu­’­nun, İzmi­r’­de ku­rul­ma­sı plan­la­nan oto­mo­tiv ve dö­küm­cü­ler ih­ti­sas sa­na­yi böl­ge­le­ri­ne iliş­kin so­ru­su ve Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Meh­met Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın ce­va­bı (7/506)

36.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Ah­met Ke­nan Tan­rı­ku­lu­’­nun, İzmi­r’­de­ki or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­le­ri­nin so­run­la­rı­na iliş­kin so­ru­su ve Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Meh­met Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın ce­va­bı (7/507)

37.- Çan­kı­rı Mil­let­ve­ki­li Ah­met Bu­ka­n’­ın, Çan­kı­rı­’­da­ki ser­ti­fi­ka­lı to­hum­luk des­tek­le­me öde­me­le­ri­ne ve çel­tik ta­rı­mı­na,

- Ay­dın Mil­let­ve­ki­li Meh­met Fa­tih Ata­y’­ın, ikin­ci el ta­rım ma­ki­ne­le­ri it­ha­la­tı­nın dur­du­ru­la­ca­ğı id­di­a­sı­na,

İliş­kin so­ru­la­rı ve Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nı Meh­met Meh­di Eke­r’­in ce­va­bı (7/508, 509)

38.- Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li Alim Işı­k’­ın, Al­tın­taş Böl­ge­sel Ha­va­li­ma­nı pro­je­si­ne iliş­kin so­ru­su ve Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­ın ce­va­bı (7/511)

39.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Ah­met Er­si­n’­in, Hakkâri­’­de­ki te­rör sal­dı­rı­sı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan so­ru­su ve Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı  Ce­mil Çi­çe­k’­in ce­va­bı (7/525)

40.- Af­yon­ka­ra­hi­sar Mil­let­ve­ki­li Ha­lil Ün­lü­te­pe­’­nin, Di­ya­net İş­leri Baş­kan­lı­ğın­dan di­ğer ku­rum­la­ra ge­çen per­so­ne­le iliş­kin so­ru­su ve Dev­let Ba­ka­nı Mus­ta­fa Sa­id Ya­zı­cı­oğ­lu­’­nun ce­va­bı (7/556)

41.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li Ne­vin Ga­ye Er­ba­tu­r’­un, BM CE­DAW Ko­mi­te­si tav­si­ye ka­rar­la­rı­na iliş­kin so­ru­su ve Dev­let Ba­ka­nı Ni­met Çu­buk­çu­’­nun ce­va­bı (7/557)

42.- Kas­ta­mo­nu Mil­let­ve­ki­li Meh­met Ser­da­roğ­lu­’­nun, Bağ-Ku­r’­a son­ra­dan ka­yıt ve tes­cil edi­len çift­çi­le­rin ge­ri­ye dö­nük borç­lan­ma şart­la­rı­na iliş­kin so­ru­su ve Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­li­k’­in ce­va­bı (7/561)

 

IX.- KA­NUN TA­SA­RI VE TEK­LİF­LE­Rİ İLE KO­MİS­YON­LAR­DAN GE­LEN Dİ­ĞER İŞ­LER

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ

1.- Ce­za İnfaz Ku­rum­la­rı ve Tu­tu­kev­le­ri İzle­me Ku­rul­la­rı Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na iliş­kin Ka­nun Ta­sa­rı­sı ve Ada­let Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/268) (S. Sa­yı­sı:46)

2.- As­ker­lik Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı ile İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ha­san Ke­mal Yar­dım­cı­’­nın; As­ker­lik Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi ve Millî Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/441, 2/26) (S. Sa­yı­sı: 52)

3.- Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı ve Millî Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/438) (S. Sa­yı­sı: 50)

 

I- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak beş oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı ve TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil, İzmir Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu’nun vefat eden babasına Allah’tan rahmet, Sayın Mumcu’ya, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen bir konuşma yaptı.

 

Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Konyaaltı Plajı’nın Konyaaltı Belediyesinden alınarak Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlanmak istenmesi ile Belek Ormanları’ndaki ağaç katliamına ve Finike’deki mermer ocağının çevreye verdiği zararlara ilişkin gündem dışı konuşmasına, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin,

Düzce Milletvekili Celal Erbay’ın, Ahıska Türklerinin ana yurtlarından sürgün edilişinin 63’üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu,

Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Sivas’ta kurulu bulunan 4 no.lu Askerî Dikimevinin İstanbul’a taşınmasına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül,

Cevap verdi.

 

Aksaray Milleletvekili Ali Rıza Alaboyun’un, Dışişleri,

Konya Milletvekili Abdullah Çetinkaya’nın, Çevre,

Komisyonu üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 27 milletvekilinin, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile ürün piyasalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin (10/45),

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının (10/46),

Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 27 milletvekilinin, Kaz Dağları’ndaki madencilik faaliyetlerinin araştırılarak çevrenin korunması için alınması gereken önlemlerin (10/47),

Belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) 21 Kasım 2007 tarihinde Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi’ne, “Avrupa Uyuşturucu Sorunu Hakkındaki Yıllık Raporu”nu sunacağı toplantıya ismen davet edilen Tekirdağ Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Tevfik Ziyaeddin Akbulut’un katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi.

Çevre Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, AK Parti Grubunca aday gösterilen Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun,

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, AK Parti Grubunca aday gösterilen Konya Milletvekili Abdullah Çetinkaya,

Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, AK Parti Grubunca aday gösterilen İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli,

İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, AK Parti Grubunca aday gösterilen Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan,

Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, AK Parti Grubunca aday gösterilen Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda,

Seçildiler.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında bulunan, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’nın (1/268) (S. Sayısı: 46) görüşmelerine devam edilerek 4’üncü maddesine kadar kabul edildi.

 

Manisa Milletvekili Şahin Mengü, Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, konuşmasında şahsına sataştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı.

 

20 Kasım 2007 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 19.03’te son verildi.

 

 

 

 

 

 

Nevzat PAKDİL

 

 

 

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

 

Canan CANDEMİR ÇELİK

 

Yusuf COŞKUN

 

Bursa

 

Bingöl

 

Kâtip Üye

 

Kâtip Üye

 

 

 

 

                                                                                                                                                No.: 32

II.- GELEN KÂĞITLAR

16 Kasım 2007 Cuma

Ra­porlar

 

1.-   Ses ve Gaz Fi­şe­ği Ata­bi­len Si­lah­lar Hak­kın­da Ka­nun Ta­sa­rı­sı ve İçiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/437) (S. Sa­yı­sı: 54) (Da­ğıt­ma ta­ri­hi: 16.11.2007) (GÜN­DE­ME)

 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                No.: 33

 

19 Kasım 2007 Pazartesi

Tek­lif­ler

1.- Bar­tın Mil­let­ve­ki­li Yıl­maz Tun­ç’­un; 2802 Sa­yı­lı Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi (2/63) (Ada­let Ko­mis­yo­nu­na) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 15.11.2007)

Ra­porlar

1.- Trab­zon Mil­let­ve­ki­li Cev­det Er­dö­l’­ün; Tü­tün Ma­mul­le­ri­nin Za­rar­la­rı­nın Ön­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi ve Ada­let Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (2/9) (S. Sa­yı­sı: 55) (Da­ğıt­ma ta­ri­hi: 19.11.2007) (GÜN­DE­ME)

Tez­ke­re­ler

1.- Mar­din Mil­let­ve­ki­li Ah­met Tür­k’­ün; Ya­sa­ma Do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın Kal­dı­rıl­ma­sı Hak­kın­da Baş­ba­kan­lık Tez­ke­re­si (3/219) (Ana­ya­sa ve Ada­let Ko­mis­yo­nu Üye­le­rin­den Ku­ru­lu Kar­ma Ko­mis­yo­na) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 14.11.2007)

2.- Hak­ka­ri Mil­let­ve­ki­li Ha­mit Gey­la­ni­’­nin; Ya­sa­ma Do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın Kal­dı­rıl­ma­sı Hak­kın­da Baş­ba­kan­lık Tez­ke­re­si (3/220) (Ana­ya­sa ve Ada­let Ko­mis­yo­nu Üye­le­rin­den Ku­ru­lu Kar­ma Ko­mis­yo­na) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 14.11.2007)

3.- Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Gök­han Dur­gu­n’­un; Ya­sa­ma Do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın Kal­dı­rıl­ma­sı Hak­kın­da Baş­ba­kan­lık Tez­ke­re­si (3/221) (Ana­ya­sa ve Ada­let Ko­mis­yo­nu Üye­le­rin­den Ku­ru­lu Kar­ma Ko­mis­yo­na) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 14.11.2007)

Söz­lü So­ru Öner­ge­le­ri

1.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li İsmet Bü­yü­ka­ta­ma­n’­ın, bir bel­de­nin sağ­lık oca­ğı ih­ti­ya­cı­na iliş­kin Sağ­lık Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/186) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

2.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li İsmet Bü­yü­ka­ta­ma­n’­ın, bir su­la­ma pro­je­si iha­le­si­ne iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/187) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

3.- Or­du Mil­let­ve­ki­li Rıd­van Yal­çı­n’­ın, fın­dık üre­ti­ci­le­ri­ne don afe­ti ha­sar pa­ra­la­rı­nın öden­me­si­ne iliş­kin Ma­li­ye Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/188) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 8/11/2007)

4.- Or­du Mil­let­ve­ki­li Rıd­van Yal­çı­n’­ın, öğ­ren­ci­le­rin bel­li fa­a­li­yet­le­re ka­tı­lı­mı­nın ya­sak­lan­ma­sı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/189) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 8/11/2007)

5.- Or­du Mil­let­ve­ki­li Rıd­van Yal­çı­n’­ın, Or­du­’­nun ba­zı il­çe­le­ri­ni bir­bi­ri­ne bağ­la­ya­cak olan yol pro­je­si­ne iliş­kin Ulaş­tır­ma Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/190) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 8/11/2007)

6.- Or­du Mil­let­ve­ki­li Rıd­van Yal­çı­n’­ın, be­le­di­ye­le­rin sos­yal yar­dım­la­rı­na iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/191) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 8/11/2007)

7.- Or­du Mil­let­ve­ki­li Rıd­van Yal­çı­n’­ın, be­le­di­ye­le­rin sos­yal yar­dım yap­tı­ğı ki­şi­le­re iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/192) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 8/11/2007)

8.- To­kat Mil­let­ve­ki­li Re­şat Doğ­ru­’­nun, bir köy il­köğ­re­tim oku­lu­nun ya­pım iha­le­si­ne iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/193) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 8/11/2007)

9.- Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir köy oku­lu­nun ta­mi­rat ve loj­man ih­ti­ya­cı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/194) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

10.- Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Ya­şar Ağ­yü­z’­ün, Türk Te­le­ko­m’­da­ki gre­ve iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/195) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

11.- Ma­lat­ya Mil­let­ve­ki­li Fe­rit Mev­lüt As­la­noğ­lu­’­nun, teş­vik kap­sa­mın­da ya­tı­rım­cı­la­ra ve­ril­me­si ge­re­ken ener­ji des­tek­le­ri­ne iliş­kin Ma­li­ye Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/196) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

Ya­zı­lı So­ru Öner­ge­le­ri

1.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Hüs­nü Çöl­lü­’­nün, dep­re­me kar­şı ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/710) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

2.- Kırk­la­re­li Mil­let­ve­ki­li Tur­gut Di­be­k’­in, Kırk­la­re­li Va­li­si­nin zi­ra­at mü­hen­dis­le­ri­ni sı­na­va ta­bi tut­ma­sı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/711) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

3.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Öz­yü­re­k’­in, bir şir­ket­ler gru­bu­na ve ba­zı id­di­a­la­ra iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/712) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

4.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Ah­met Er­si­n’­in, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve Dı­şiş­le­ri ko­nut­la­rın­da­ki ta­di­lat ve tef­ri­şa­ta iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/713) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

5.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li Ta­ci­dar Sey­ha­n’­ın, Ada­na Yü­re­ği­r’­de ya­pı­lan arıt­ma te­si­si­ne iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/714) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

6.- An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Yıl­dı­rım Tuğ­rul Tür­ke­ş’­in, mil­let­ve­kil­le­ri­nin et­nik kö­ken­le­ri­ne yö­ne­lik açık­la­ma­sı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/715) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 8/11/2007)

7.- Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Sü­ley­man Tu­ran Çir­ki­n’­in, Mer­sin Li­ma­nı gü­ven­lik oto­mas­yo­nu işi­nin ve­ril­di­ği şir­ke­te iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/716) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

8.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Ok­tay Vu­ra­l’­ın, te­rör­le mü­ca­de­le­de ele ge­çi­ri­len si­lah­la­rın men­şe­i­ne iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/717) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 8/11/2007)

9.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Çe­tin Soy­sa­l’­ın, İstan­bul-Su­lu­ku­le­’­de uy­gu­la­na­cak olan kent­sel dö­nü­şüm pro­je­si­ne iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/718) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 8/11/2007)

10.- Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Su­at Bi­ni­ci­’­nin, Du­ru­çay ve Ve­zir­köp­rü ba­raj­la­rı ile su­la­ma ka­nal­la­rı­nın ya­pı­mı­na iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/719) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

11.- Ay­dın Mil­let­ve­ki­li Öz­lem Çer­çi­oğ­lu­’­nun, Bü­yük Men­de­res Neh­rin­de­ki kir­li­li­ğe iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/720) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

12.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Onur Öy­me­n’­in, Bur­sa­’­da­ki su kay­nak­la­rı­nın ko­run­ma­sı­na ve su pro­je­le­ri­ne iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/721) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 8/11/2007)

13.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Ba­ra­ta­lı­’­nın, ma­den-al­tın ara­ma fa­a­li­yet­le­ri­ne iliş­kin Ener­ji ve Tabiî Kay­nak­lar Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/722) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

14.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Ba­ra­ta­lı­’­nın, Kaz Dağ­la­rın­da­ki ma­den ara­ma fa­a­li­yet­le­ri­ne iliş­kin Ener­ji ve Tabiî Kay­nak­lar Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/723) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

15.- Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­ki­li Meh­met Akif Pak­so­y’­un, ara­zi top­lu­laş­tı­rıl­ma­sı ve top­lu su­la­ma pro­je­le­ri­ne iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/724) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

16.- Si­vas Mil­let­ve­ki­li Ma­lik Ec­der Öz­de­mi­r’­in, bir köy­de te­rör taz­mi­na­tı ola­rak ara­zi ba­zın­da ya­pı­lan öde­me­le­re iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/725) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

17.- Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Er­gün Ay­do­ğa­n’­ın, Ba­lı­ke­si­r’­de­ki çe­şit­li pro­je­le­re iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/726) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

18.- Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Meh­met Şan­dı­r’­­ın, İl Ge­nel Mec­li­si üye­le­ri­nin emek­li­lik hak­la­rı­na iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/727) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

19.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Onur Öy­me­n’­in, Umur­bey Be­le­di­ye­si­ne ak­ta­rıl­ma­sı ge­re­ken bir öde­ne­ğe iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/728) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 8/11/2007)

20.- Ay­dın Mil­let­ve­ki­li Öz­lem Çer­çi­oğ­lu­’­nun, Ku­şa­da­sı­’n­da tu­rist­le­rin alış­ve­riş için bel­li yer­le­re yön­len­di­ril­me­si­ne iliş­kin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/729) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

21.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Çe­tin Soy­sa­l’­ın, İstan­bul-Su­lu­ku­le­’­de uy­gu­la­na­cak olan kent­sel dö­nü­şüm pro­je­si­ne iliş­kin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/730) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 8/11/2007)

22.- Edir­ne Mil­let­ve­ki­li Bil­gin Pa­ça­rı­z’­ın, Edir­ne Sa­ra­yı­nın de­ğer­len­di­ril­me­si­ne iliş­kin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/731) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 8/11/2007)

23.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Hüs­nü Çöl­lü­’­nün, Be­lek or­man­la­rı­nın tu­rizm amaç­lı tah­si­si­ne iliş­kin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/732) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 8/11/2007)

24.- Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Meh­met Şan­dı­r’­ın, Mer­sin Ver­gi Da­i­re­si­nin ba­zı ko­o­pe­ra­tif­le­re yap­tı­ğı uy­gu­la­ma­la­ra iliş­kin Ma­li­ye Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/733) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

25.- Amas­ya Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Ün­sa­l’­ın, Mer­sin Li­ma­nı­nın gü­ven­lik oto­mas­yon işi­ni alan şir­ke­te iliş­kin Ma­li­ye Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/734) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 8/11/2007)

26.- Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­ki­li Meh­met Akif  Pak­so­y’­un, Süt­çü İmam Üni­ver­si­te­si­nin kad­ro ih­ti­ya­cı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/735) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

27.- Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem İnce­’­nin, söz­leş­me­li ya­ban­cı dil öğ­ret­men­le­ri­ne iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/736) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

28.- Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Er­gün Ay­do­ğa­n’­ın, OKS yer­leş­tir­me­le­ri­ne ve öğ­ret­men ata­ma­la­rı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/737) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

29.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Hüs­nü Çöl­lü­’­nün, üc­ret­siz ders ki­ta­bı da­ğı­tı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/738) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 8/11/2007)

30.- Ay­dın Mil­let­ve­ki­li Ali Uzu­nır­ma­k’­ın, don­du­ru­lan TÜRK­VET Ka­yıt sis­te­mi­nin açıl­ma­sı­na iliş­kin Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/739) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

31.- Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­ki­li Meh­met Akif Pak­so­y’­un, Kah­ra­man­ma­ra­ş’­ta öden­me­yi bek­le­yen ta­rım ve hay­van­cı­lık des­tek­le­me­le­ri­ne iliş­kin Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/740) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

32.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li İsmet Bü­yü­ka­ta­ma­n’­ın, zey­tin üre­ti­mi­nin des­tek­len­me­si­ne iliş­kin Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/741) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

33.- Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ali Rı­za Öz­tür­k’­ün, Mer­si­n’­de do­lu­dan za­rar gö­ren çift­çi­le­re iliş­kin Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/742) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

34.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li Hu­lu­si Gü­ve­l’­in, su­ni to­hum­la­ma des­tek­le­me pri­mi­ne iliş­kin Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/743) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

35.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li Hu­lu­si Gü­ve­l’­in, bu­za­ğı des­tek­le­me prim­le­ri­ne iliş­kin Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/744) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

36.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li Hu­lu­si Gü­ve­l’­in, prog­ram­lı aşı­la­ma des­tek prim­le­ri­ne iliş­kin Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/745) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

37.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li Hu­lu­si Gü­ve­l’­in, süt des­tek­le­me öde­me­le­ri­ne iliş­kin Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/746) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

38.- Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Er­gün Ay­do­ğa­n’­ın, hay­van­cı­lık­ta­ki des­tek­le­me öde­me­le­ri­ne iliş­kin Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/747) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

39.- Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Meh­met Şan­dı­r’­ın, Mer­sin-Ada­na ara­sın­da­ki ula­şı­ma iliş­kin Ulaş­tır­ma Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/748) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

40.- Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­ki­li Meh­met Akif Pak­so­y’­un, Gök­sun-Kah­ra­man­ma­raş bö­lün­müş yol pro­je­si­ne iliş­kin Ulaş­tır­ma Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/749) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

41.- Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Ah­met Du­ran Bu­lu­t’­un, Bi­ga­diç-İske­le Bel­de­si ara­sın­da­ki yo­lun as­falt­lan­ma­sı­na iliş­kin Ulaş­tır­ma Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/750) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

42.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Meh­met Ali Su­sa­m’­ın, İzmir-Ay­dın oto­yo­lu­na bir bağ­lan­tı yo­lu ya­pıl­ma­sı­na iliş­kin Ulaş­tır­ma Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/751) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

43.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li İsmet Bü­yü­ka­ta­ma­n’­ın, zey­tin ih­ra­ca­tı­nın ge­liş­ti­ril­me­si­ne iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan (Kür­şad Tüz­men) ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/752) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

44.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Tay­fur Sü­ne­r’­in, Da­ni­mar­ka­’­da ba­tan bir ge­mi­nin ka­yıp Türk mü­ret­te­ba­tı­na iliş­kin Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/753) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

45.- Is­par­ta Mil­let­ve­ki­li Mev­lüt Coş­ku­ne­r’­in, Şar­ki­ka­ra­a­ğaç Dev­let Has­ta­ne­si­nin uz­man dok­tor ih­ti­ya­cı­na iliş­kin Sağ­lık Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/754) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 7/11/2007)

46.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Ka­mil Er­dal Si­pa­hi­’­nin, be­le­di­ye za­bı­ta me­mur­la­rı­na fi­i­li hiz­met zam­mı ve­ri­lip ve­ril­me­ye­ce­ği­ne iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/755) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 8/11/2007)

47.- Is­par­ta Mil­let­ve­ki­li Mev­lüt Coş­ku­ne­r’­in, Sü­mer Ha­lı Is­par­ta Fab­ri­ka­sı ça­lı­şan­la­rı­nın mağ­du­ri­ye­ti­ne iliş­kin Ma­li­ye Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/756) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 8/11/2007)

Sü­re­si İçin­de Ce­vap­lan­dı­rıl­ma­yan Ya­zı­lı So­ru Öner­ge­le­ri

1.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Tay­fur SÜ­NE­R’­in, An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­ce ka­bul edi­len na­zım imar pla­nı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/237)

2.- Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Er­gün AY­DO­ĞA­N’­ın, Kaz Dağ­la­rın­da­ki ma­den ara­ma ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/238)

3.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa ÖZ­YÜ­RE­K’­in, Was­hing­to­n’­da Türk Ame­ri­kan Top­lum Mer­ke­zin­de ve­ri­len if­tar ye­me­ği­ne iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/240)

4.- An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Yıl­maz ATE­Ş’­in, tra­fik ka­za­la­rı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/243)

5.- Zon­gul­dak Mil­let­ve­ki­li Ali İhsan KÖK­TÜR­K’­ün, ta­mam­lan­ma­mış ka­mu ya­tı­rım­la­rı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/245)

6.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Çe­tin SOY­SA­L’­ın, Sü­ley­ma­ni­ye­’­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan bir pro­je­ye iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/247)

7.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ke­mal KI­LIÇ­DA­ROĞ­LU­’­nun, TCDD’­nin be­le­di­ye­le­re hur­da sa­tı­şı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/249)

8.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ke­mal KI­LIÇ­DA­ROĞ­LU­’­nun, TCDD Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne ait ba­zı loj­man­la­ra iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/250)

9.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ke­mal KI­LIÇ­DA­ROĞ­LU­’­nun, Ri­ze­’­de­ki sa­hil dol­gu ala­nı iha­le­si­ne iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/251)

10.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ke­mal KI­LIÇ­DA­ROĞ­LU­’­nun, akar­ya­kıt ka­çak­çı­lı­ğı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/252)

11.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­Mİ­RE­L’­in, oyun­cak it­ha­la­tı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/254)

12.- Şır­nak Mil­let­ve­ki­li Ha­sip KAP­LA­N’­ın, Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­nın AB sü­re­ci ko­nu­sun­da­ki bir açık­la­ma­sı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/256)

13.- Kas­ta­mo­nu Mil­let­ve­ki­li Meh­met SER­DA­ROĞ­LU­’­nun, Ku­zey Ira­k’­a dü­zen­len­me­si plan­la­nan sı­nır öte­si ha­re­ka­ta iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/257)

14.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa ÖZ­YÜ­RE­K’­in, AB üye­li­ği ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/260)

15.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa ÖZ­YÜ­RE­K’­in, Eu­ro­’­nun ar­ka yü­zün­de­ki Tür­ki­ye ha­ri­ta­sı­nın çı­ka­rıl­ma­sı ile il­gi­li id­di­a­la­ra iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/262)

16.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Ok­tay VU­RA­L’­un, Mes­cid-i Ak­sa çev­re­sin­de­ki in­şa­a­tı in­ce­le­mek­le gö­rev­len­di­ril­di­ği id­di­a edi­len bir he­ye­te iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/263)

17.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Sa­cid YIL­DI­Z’­ın, muh­te­mel bir dep­re­me kar­şı alı­nan ön­lem­le­re iliş­kin Baş­ba­kan­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/264)

18.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Ke­mal ANA­DO­L’­un, İzmi­r’­de ya­pı­lan dep­re­me kar­şı güç­len­dir­me iha­le­si­ne iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/271)

19.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Ah­met ER­Sİ­N’­in, çev­re mev­zu­a­tı­na ay­kı­rı ola­rak ku­rul­muş olan ba­lık çift­lik­le­ri­ne iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/273)

20.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ab­dul­lah ÖZE­R’­in, Hol­lan­da­’­da­ki ba­zı par­ti li­der­le­ri­nin is­la­mı he­def alan açık­la­ma­la­rı­na iliş­kin Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/283)

21.- Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Su­at Bİ­Nİ­Cİ­’­nin, Sam­sun-Cey­han Bo­ru Hat­tı­nın gü­zer­ga­hı­nın de­ğiş­ti­ril­me­si­ne iliş­kin Ener­ji ve Tabiî Kay­nak­lar Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/285)

22.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Hüs­nü ÇÖL­LÜ­’­nün, An­tal­ya do­ğal­gaz bağ­lan­tı hat­tı­na iliş­kin Ener­ji ve Tabiî Kay­nak­lar Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/286)

23.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li Ta­ci­dar SEY­HA­N’­ın, do­ğal­gaz de­po­la­ma te­sis­le­ri­ne ve do­ğal­gaz it­ha­la­tı­na iliş­kin Ener­ji ve Tabiî Kay­nak­lar Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/287)

24.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li Ta­ci­dar SEY­HA­N’­ın, elek­trik üre­tim san­tral­le­ri­ne iliş­kin Ener­ji ve Tabiî Kay­nak­lar Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/288)

25.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Ali ARS­LA­N’­ın, TE­İ­A­Ş’­nin Ra­ma­zan ayın­da­ki ye­mek uy­gu­la­ma­sı­na iliş­kin Ener­ji ve Tabiî Kay­nak­lar Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/290)

26.- Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Ah­met Du­ran BU­LU­T’­un, Ba­lı­ke­sir-Hav­ran-Bü­yük­de­re Bel­de­sin­de­ki bir ta­şo­ca­ğı­na iliş­kin Ener­ji ve Tabiî Kay­nak­lar Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/291)

27.- Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­ki­li Ah­met KÜ­ÇÜ­K’­ün, Kaz Dağ­la­rı böl­ge­sin­de ya­pı­lan son­daj ve ma­den ara­ma ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin Ener­ji ve Tabiî Kay­nak­lar Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/292)

28.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­Mİ­RE­L’­in, wol­fram re­zer­vi­ne ve Ulu­da­ğ’­da­ki wol­fram ma­de­ni­nin du­ru­mu­na iliş­kin Ener­ji ve Tabiî Kay­nak­lar Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/293)

29.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Hüs­nü ÇÖL­LÜ­’­nün, An­tal­ya Or­ga­ni­ze Sa­na­yi böl­ge­si­ne ta­lep edi­len bir ara­zi­ye ve bu böl­ge­de tra­ver­ten re­zer­vi bu­lun­du­ğu id­di­a­sı­na iliş­kin Ener­ji ve Tabiî Kay­nak­lar Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/295)

30.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa KA­LAY­CI­’­nın, Po­lis Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Sı­na­vı ile il­gi­li id­di­a­la­ra iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/296)

31.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Onur ÖY­ME­N’­in, Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin rö­füj su­la­ma pro­je­si uy­gu­la­ma­sı­na iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/297)

32.- An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Yıl­maz ATE­Ş’­in, Mal­te­pe Ha­va­ga­zı Fab­ri­ka­sı ve Elek­trik San­tra­li­nin yı­kıl­ma­sı­na iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/298)

33.- An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Yıl­maz ATE­Ş’­in, An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin ma­li du­ru­mu­na iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/299)

34.- Ay­dın Mil­let­ve­ki­li Öz­lem ÇER­Çİ­OĞ­LU­’­nun, pa­sa­port­la­rın ye­ni­len­me­si ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/300)

35.- Şır­nak Mil­let­ve­ki­li Ha­sip KAP­LA­N’­ın, Bey­tüş­şe­bap İlçe­si Be­şa­ğaç Kö­yün­de mey­da­na ge­len ola­ya iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/301)

36.- Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Şera­fet­tin HA­Lİ­S’­in, gü­ven­lik güç­le­ri­nin si­vil va­tan­daş­la­ra ateş aç­tı­ğı id­di­a­sı­na iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/302)

37.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Çe­tin SOY­SA­L’­ın, Hrant Dink ci­na­ye­ti­ne ve ba­zı id­di­a­la­ra iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/303)

38.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li Ta­ci­dar SEY­HA­N’­ın, Ada­na­’­da­ki Ce­lal Ba­yar Köp­rü­lü Kav­şa­ğı­na ve ha­fif ray­lı sis­tem pro­je­si­ne iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/304)

39.- Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Ya­şar AĞ­YÜ­Z’­ün, bir be­le­di­ye­ye ait spor ku­lü­bü­ne hak­sız ba­ğış top­lan­dı­ğı id­di­a­sı­na iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/305)

40.- Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem İNCE­’­nin, İstan­bul İl Kül­tür Mü­dür­lü­ğün­ce ki­ra­la­ma­lar­da usul­süz­lük­ler ya­pıl­dı­ğı id­di­a­la­rı­na iliş­kin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/308)

41.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­Mİ­RE­L’­in, Bur­sa­’­nın 2023 stra­te­ji pla­nı kap­sa­mı­na alı­nıp alın­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/309)

42.- Kırk­la­re­li Mil­let­ve­ki­li Tan­sel BA­RI­Ş’­ın, Kırk­la­re­li­’n­de bu­lu­nan ta­ri­hi ah­şap ev­le­re iliş­kin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/310)

43.- Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem İNCE­’­nin, OKS yer­leş­tir­me so­nuç­la­rı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/313)

44.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Ah­met ER­Sİ­N’­in, Bu­ca Sey­fi De­mir­soy Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi­nin gö­rev­den alın­ma­sı­na iliş­kin Sağ­lık Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/323)

45.- Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­ki­li Ah­met KÜ­ÇÜ­K’­ün, ye­şil kart uy­gu­la­ma­sı­na iliş­kin Sağ­lık Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/324)

46.- Kas­ta­mo­nu Mil­let­ve­ki­li Meh­met SER­DA­ROĞ­LU­’­nun, ye­şil kart­la­rın ip­ta­li­ne iliş­kin Sağ­lık Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/325)

47.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ay­şe Ja­le AĞIR­BA­Ş’­ın, İstan­bu­l’­da­ki has­ta­ne­le­rin dep­re­me kar­şı güç­len­di­ril­me­si­ne iliş­kin Sağ­lık Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/326)

48.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Ali ARS­LA­N’­ın, Or­ta­ca Dev­let Has­ta­ne­si­ne iliş­kin Sağ­lık Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/327)

49.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Ali ARS­LA­N’­ın, Da­la­man Dev­let Has­ta­ne­si­ne iliş­kin Sağ­lık Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/328)

50.- Ay­dın Mil­let­ve­ki­li Ali UZU­NIR­MA­K’­ın, ye­şil kart uy­gu­la­ma­sı­na iliş­kin Sağ­lık Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/329)

51.- Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Meh­met ŞAN­DI­R’­ın, Si­lif­ke-Ana­mur ara­sın­da­ki yol ge­niş­let­me ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin Ulaş­tır­ma Ba­ka­nın­dan ya­zı­lı so­ru öner­ge­si (7/344)

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                No.: 34

20 Kasım 2007 Salı

Ta­sa­rı

1.- Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Ku­ru­luş ve Gö­rev­le­ri Hak­kın­da Ka­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı (1/452) (Millî Eği­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor Ko­mis­yo­nu­na) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 20.11.2007)

Mec­lis Araş­tır­ma­sı Öner­ge­le­ri

1.- Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Enöz ve 20 Mil­let­ve­ki­li­nin, pa­muk üre­ti­min­de­ki so­run­la­rın araş­tı­rı­la­rak alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Ana­ya­sa­nın 98 in­ci, İçtü­zü­ğün 104 ve 105 in­ci mad­de­le­ri uya­rın­ca bir Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/48) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 13/11/2007)

2.- Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li Alim Işık ve 38 Mil­let­ve­ki­li­nin, Türk­çe­’­de­ki bo­zul­ma ve ya­ban­cı­laş­ma­nın araş­tı­rı­la­rak Türk di­li­nin ko­run­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­si için alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Ana­ya­sa­nın 98 in­ci, İçtü­zü­ğün 104 ve 105 in­ci mad­de­le­ri uya­rın­ca bir Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/49) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 14/11/2007)

3.- Van Mil­let­ve­ki­li Kay­han Türk­me­noğ­lu ve 28 Mil­let­ve­ki­li­nin, böl­ge­sel ge­liş­miş­lik fark­la­rı­nın araş­tı­rı­la­rak den­ge­li ge­liş­me için alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Ana­ya­sa­nın 98 in­ci, İçtü­zü­ğün 104 ve 105 in­ci mad­de­le­ri uya­rın­ca bir Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/50) (Baş­kan­lı­ğa ge­liş ta­ri­hi: 15/11/2007)

20 Kasım 2007 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKCİ (Konya), Fatoş GÜRKAN (Adana)

 

BAŞ­KAN – Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 22’nci Bir­le­şi­mi­ni açı­yo­rum.

II­I.- YOK­LA­MA

BAŞ­KAN – Elek­tro­nik ci­haz­la yok­la­ma ya­pa­ca­ğız.

Yok­la­ma için beş da­ki­ka sü­re ve­re­ce­ğim.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri­nin oy düğ­me­le­ri­ne ba­sa­rak sa­lon­da bu­lun­duk­la­rı­nı bil­dir­me­le­ri­ni, bu sü­re içe­ri­sin­de elek­tro­nik sis­te­me gi­re­me­yen mil­let­ve­kil­le­ri­nin sa­lon­da ha­zır bu­lu­nan tek­nik per­so­nel­den yar­dım is­te­me­le­ri­ni, bu­na rağ­men sis­te­me gi­re­me­yen üye­le­rin ise, yok­la­ma pu­su­la­la­rı­nı, gö­rev­li per­so­nel ara­cı­lı­ğıy­la, beş da­ki­ka­lık sü­re içe­ri­sin­de Baş­kan­lı­ğa ulaş­tır­ma­la­rı­nı ri­ca edi­yo­rum.

Yok­la­ma iş­le­mi­ni baş­la­tı­yo­rum.

(Elek­tro­nik ci­haz­la yok­la­ma ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN – Top­lan­tı ye­ter sa­yı­sı var­dır, gö­rüş­me­le­re baş­lı­yo­ruz.

Gün­de­me geç­me­den ön­ce üç sa­yın mil­let­ve­ki­li­ne gün­dem dı­şı söz ve­re­ce­ğim.

Gün­dem dı­şı ilk söz, şehit ve ga­zi ai­le­le­ri­nin ya­şa­dık­la­rı prob­lem­ler hak­kın­da söz is­te­yen İzmir Mil­let­ve­ki­li Şenol Ba­l’­a ait­tir.

Bu­yu­run Sa­yın Bal.

Sü­re­niz beş da­ki­ka.

IV.- GÜN­DEM DI­ŞI KO­NUŞ­MA­LAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Şenol Ba­l’­ın, şehit ve ga­zi ai­le­le­ri­nin so­run­la­rı­na iliş­kin gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­sı ve Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ce­mil Çi­çe­k’­in ce­va­bı

ŞENOL BAL (İzmir) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; yü­ce Mec­li­si sev­gi ve say­gı­la­rım­la se­lam­lı­yo­rum.

Şehit ya­kın­la­rı ve ga­zi­le­ri­mi­zin so­run­la­rı hak­kın­da gün­dem dı­şı söz al­mış bu­lun­mak­ta­yım. Türk mil­le­ti ola­rak var­lı­ğı­mı­zı, bir­li­ği­mi­zi, dir­li­ği­mi­zi borç­lu ol­du­ğu­muz; as­ker, po­lis, öğ­ret­men, ka­mu gö­rev­li­si, tüm şehit­le­ri­mi­zi rah­met­le ve say­gıy­la anı­yo­rum. Ruh­la­rı şad ol­sun. Ke­der­li ai­le­le­ri­ne baş sağ­lı­ğı ve sa­bır di­li­yo­rum. Ga­zi­le­ri­mi­ze min­net ve şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum ve te­rö­rü de bu­ra­dan la­net­li­yo­rum.

Söz­le­ri­me, bu va­tan ev­lat­la­rı­nın hak­la­rı­nı na­sıl öde­ye­ce­ğiz di­ye bir so­ruy­la baş­la­mak is­ti­yo­rum.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Ana­ya­sa­’­nın 61’in­ci mad­de­si “Dev­let, harp ve va­zi­fe şehit­le­ri­nin dul ve ye­tim­le­riy­le, malûl ve ga­zi­le­ri ko­rur ve top­lum­da ken­di­le­ri­ne ya­ra­şır bir ha­yat se­vi­ye­si sağ­lar.” di­yor. Biz, bi­ze ema­net edi­len­le­re, ken­di­le­ri­ne ya­ra­şır bir ha­yat se­vi­ye­si sağ­la­ya­bil­dik mi? Kül­tü­rü­müz­de va­tan­la yü­cel­til­miş, ul­vi gö­rev ol­ma­sın­dan do­la­yı şehit­lik ve ga­zi­lik kut­sal­dır, ama hâlen, dev­le­ti­mi­zin ku­rum­la­rı ara­sın­da bi­le, şehit­lik ve ga­zi­lik ta­nım­la­rın­da bir mu­ta­ba­kat sağ­la­na­ma­mış­tır. Millî Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı Şehit­lik Yö­ner­ge­si­ne gö­re şehit sa­yı­lan­lar, nakdî taz­mi­nat ve ay­lık bağ­lan­ma­sı hak­kın­da­ki ka­nun ve yö­net­me­lik­ler­de bir kıs­mı şehit sa­yıl­mı­yor. Bu du­rum, şehit­le­rin ka­nu­ni mi­ras­çı­la­rı­nın bir­çok hak­tan ya­rar­la­na­ma­ma­sı­na ve ada­let­siz­li­ğe yol açı­yor. Be­lir­siz­lik yü­zün­den, şehit ai­le­le­ri mah­ke­me ka­pı­la­rın­da, ev­lat­la­rı­nın şehit olup ol­ma­dı­ğı­nın is­pa­tı için hem ma­nen hem de mad­de­ten sı­kın­tı ya­şı­yor. Bu, ai­le­le­re re­va mı?

Ge­niş ke­sim­ler­ce be­nim­se­ni­le­bi­le­cek şehit­lik ve ga­zi­lik ta­nı­mı en kı­sa za­man­da or­ta­ya kon­ma­lı­dır. Tek­no­lo­ji­nin bu­gün­kü se­vi­ye­sin­de, şehit ve ga­zi­le­ri­miz­le il­gi­li de­tay­lı bir en­van­te­rin çı­ka­rıl­ma­sı müm­kün de­ğil mi­dir? Şehit, ga­zi, harp ve va­zi­fe ma­lul­le­riy­le il­gi­li mev­zu­a­tın da­ğı­nık­lı­ğı ve bir­bi­riy­le çe­li­şen ifa­de­ler içer­me­si­nin sı­kın­tı­la­rı ya­şa­nır­ken, ni­ye bir an ön­ce bu ko­nu ele alın­mı­yor? Bu ko­nu­nun ka­mu sos­yal gü­ven­lik sis­te­mi için­de de­ğer­len­di­ril­me­si­nin do­ğur­du­ğu sa­kın­ca­lar ni­ye göz ar­dı edi­li­yor? Şehit ya­kın­la­rı ve ga­zi­le­ri­mi­ze muh­te­lif ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­dan sağ­la­nan hiz­met­le­rin stan­dart ola­rak her hak ede­ne ve­ril­me­yi­şi han­gi hak­ka­ni­yet­le bağ­da­şır? Şehi­din an­ne ba­ba­sı­na öde­nen ko­mik ra­kam 167 YTL’­nin ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­mi­yor mu? Va­tan hiz­me­ti sı­ra­sın­da ce­sur­ca öne atı­lan­la­ra ve bu uğur­da ya­ra­la­nan­la­ra, sa­de­ce ya­ra­nın yüz­de­si­ne gö­re “ga­zi­sin” ve­ya “ga­zi de­ğil­sin” de­nil­me­si uy­gun mu­dur? Şehit ya­kın­la­rı ile ga­zi­le­rin işe yer­leş­ti­ril­me iş­lem­le­ri­nin hız­lan­dı­rıl­ma­sı için han­gi ön­lem­ler alın­mış­tır? Ma­lul ga­zi­le­rin iş yer­le­rin­de fi­zik­sel du­rum­la­rı­na ve ga­zi­lik onur­la­rı­na uy­gun şart­la­rın kri­ter­le­ri or­ta­ya kon­muş mu­dur? Bu so­run­lar ve bu­na bağ­lı so­ru­lar ar­ta­rak de­vam eder.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, şehit ve ga­zi sa­yı­sı art­tık­ça, şehit ai­le­le­ri ve ga­zi der­nek­le­ri­nin sa­yı­sı da her ge­çen gün ar­tı­yor. Bu ku­ru­luş­lar bir ih­ti­yaç­tan do­ğu­yor. Bu der­nek­le­rin ai­le­ler için öne­mi bü­yük. Ay­nı acı­yı pay­la­şan in­san­la­rın bir ara­ya gel­di­ği, dert­le­ri­ni pay­laş­tık­la­rı, so­run­la­rı­na çö­züm ara­dık­la­rı bu ku­ru­luş­la­rın bir re­ha­bi­li­te özel­li­ği var. Bu ku­ru­luş­la­rın iyi bir de­ne­tim­den son­ra da­ha iyi şart­la­ra eri­şe­bil­me­le­ri sağ­lan­ma­lı­dır. Ki­ra, su, elek­trik, ya­kıt gi­bi mas­raf­la­rı kar­şı­lan­ma­lı­dır. Bu ko­nuy­la il­gi­li İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın İller İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün gö­rev­len­di­ril­di­ği­ni bi­li­yo­ruz.

Ku­ru­mun İnter­net si­te­si­ne gi­ril­di­ğin­de, 178 der­nek ve 10 va­kıf is­miy­le kar­şı­la­şı­yo­ruz. Be­nim bu ku­ru­luş­lar dı­şın­da bil­di­ğim ve şehit ai­le­le­ri­nin kur­du­ğu on­lar­ca der­nek var. Ni­ye bu lis­te­nin için­de de­ğil­ler, an­lam ve­re­mi­yo­rum.

Yi­ne, ba­zı ki­şi ve ku­ru­luş­la­rın şehit ai­le­le­ri için da­ğı­nık bir şekil­de yar­dım kam­pan­ya­la­rı dü­zen­le­me­le­ri, fa­kir ai­le­le­re ya­pıl­dı­ğı gi­bi gı­da pa­ket­le­ri­ni şehit ve ga­zi ya­kın­la­rı­na da­ğıt­ma­la­rı, he­pi­mi­zi dü­şün­dür­me­li­dir. Dev­le­ti­miz, bu va­tan­daş­la­rı­mı­zı bu tür yar­dım kam­pan­ya­la­rı­na muh­taç et­me­me­li­dir. Ka­dir­şi­nas mil­le­ti­mi­zin ya­pa­ca­ğı sos­yal yar­dım­lar, sos­yal te­sis­ler, re­ha­bi­li­tas­yon mer­kez­le­ri­nin ço­ğal­tıl­ma­sı, şehit­le­ri­mi­zin adı­nın ya­şa­tıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak ya­yın­lar, anıt­lar ve okul­lar için ol­ma­lı­dır.

Yü­ce Mec­li­sin de­ğer­li ve­kil­le­ri, şehit ya­kın­la­rı ve ga­zi­le­ri­miz için ne­ler ya­pı­la­bi­le­ce­ği, sa­de­ce ve­fa ve min­net duy­gu­la­rı­mı­zın çok öte­sin­de ön­ce­lik­li bir millî gö­rev­dir ve­…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Bir da­ki­ka ek sü­re ve­ri­yo­rum Sa­yın Bal.

ŞENOL BAL (De­vam­la) – Te­şek­kür edi­yo­rum.

…bu sı­kın­tı­la­rın dü­zel­til­me­si­nin mer­ke­zi de yü­ce Mec­lis­tir.

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Gru­bu ola­rak, şehit ya­kın­la­rı ve ga­zi­le­rin so­run­la­rı ve çö­züm yol­la­rı­nı tes­pit et­mek ama­cıy­la ge­çen haf­ta bir Mec­lis araş­tır­ma­sı ya­pıl­ma­sı­nı tek­lif et­tik. Bu ko­nu­nun bir an ön­ce gün­de­me alı­na­rak bir Mec­lis araş­tır­ma­sı­nın açıl­ma­sı di­le­ğiy­le, he­pi­ni­zi say­gı­la­rım­la se­lam­lı­yo­rum. (MHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Bal.

Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Sa­yın Ce­mil Çi­çek ce­vap ve­re­cek.

Bu­yu­run Sa­yın Çi­çek. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz yir­mi da­ki­ka.

DEV­LET BA­KA­NI VE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (An­ka­ra) – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Baş­kan.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Söz­le­ri­min ba­şın­da, böy­le­si­ne önem­li bir ko­nu­yu gün­de­me ge­tir­di­ği için İzmir Mil­let­ve­ki­li­miz Sa­yın Şenol Ba­l’­a hu­zu­ru­nuz­da te­şek­kür edi­yo­rum.

Ger­çek­ten de inan­cı­mız­da, kül­tü­rü­müz­de şehit­li­ğin ve ga­zi­li­ğin ay­rı bir ye­ri var­dır. On­lar bi­zim rah­met­le ve şük­ran­la her za­man ha­tır­la­ma­mız, an­ma­mız ge­re­ken in­san­lar­dır ve bu­gün sa­hip ol­du­ğu­muz ne var­sa bun­la­rı on­la­ra borç­lu ol­du­ğu­mu­zun bi­lin­ci içe­ri­sin­de ol­ma­lı­yız ve hiç­bir za­man da hak­la­rı­nı ne ya­par­sak ya­pa­lım öde­me­miz müm­kün de­ğil­dir. Onun için­dir ki, bü­tün cum­hu­ri­yet ta­ri­hi bo­yun­ca cum­hu­ri­yet hükûmet­le­ri bu in­san­lar için dev­le­tin büt­çe imkânla­rı içe­ri­sin­de ola­bil­di­ğin­ce ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­mek, prob­lem­le­ri­ni çöz­mek nok­ta­sın­da bel­ki ye­ter­li de­ğil ama her hükûmet olum­lu bir yak­la­şım içe­ri­sin­de bu­lun­muş­tur. Öy­le ol­du­ğu için­dir ki, muh­te­lif ta­rih­ler­de, muh­te­lif hükûmet­ler dö­ne­min­de 2330, 3713, 3453, 3497 sa­yı­lı ya­sa­lar çı­ka­rıl­mış­tır. Ay­rı­ca, özel ya­sa­lar­da da ya da ida­ri bir kı­sım ka­rar­lar­la da bu in­san­la­rı­mı­zın ken­di­le­ri­nin ve ço­cuk­la­rı­nın, vâris­le­ri­nin ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sıy­la il­gi­li önem­li adım­lar at­mış­lar­dır.

İfa­de et­me­ye ça­lış­tı­ğım gi­bi, bun­lar hiç­bir za­man ye­ter­li de­ğil­dir. An­cak, ka­mu­o­yu açı­sın­dan da bi­lin­me­si ba­kı­mın­dan ba­zı hu­sus­la­rı si­zin de bil­gi­le­ri­ni­ze sun­mak is­ti­yo­rum.

Şim­di, şehit vâris­le­ri­ne sağ­la­nan çok de­ği­şik ya­sa­lar­la, çok de­ği­şik kay­nak­lar­dan, ye­ter­li ol­ma­mak­la bir­lik­te -ifa­de edi­yo­rum- ba­zı imkânlar sağ­lan­mak­ta­dır.

Bun­lar­dan bir ta­ne­si nakdî taz­mi­nat­tır. Bu be­lirt­ti­ğim Ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren şehit olan per­so­ne­lin ka­nu­ni mi­ras­çı­la­rı­na en yük­sek dev­let me­mu­ru brüt ay­lı­ğı­nın 100 ka­tı tu­ta­rın­da nakdî taz­mi­nat öden­mek­te­dir, bu yak­la­şık 45 mil­yar 932 mil­yon YTL’­dir.

İkin­ci­si, “tü­tün be­yiy­ye ik­ra­mi­ye­si” adı al­tın­da, bu kay­nak­tan bir de­fa­ya mah­sus, Emek­li San­dı­ğı Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­ce, Emek­li San­dı­ğı Ka­nu­nu­’­na gö­re, tü­tün ve al­kol ürün­le­ri­nin sa­tış be­del­le­rin­den bir de­fa­ya mah­sus, yıl­da öde­me ya­pıl­mak­ta­dır.

Ay­rı­ca, 2985 sa­yı­lı Top­lu Ko­nut Ka­nu­nu­’­na gö­re öde­nen bir fa­iz­siz ko­nut kre­di­si söz ko­nu­su­dur. Yu­ka­rı­da zik­ret­ti­ğim Ka­nun kap­sa­mın­da­ki gö­rev­ler ne­de­niy­le şehit olan­la­rın dul ve ye­tim­le­ri­ne Top­lu Ko­nut İda­re­si Baş­kan­lı­ğın­ca fa­iz­siz ko­nut kre­di­si ve­ril­mek­te­dir; yak­la­şık 45 bin YTL’­dir.

Ay­rı­ca, Emek­li San­dı­ğın­ca ya­pı­lan öğ­re­nim yar­dı­mı var. Şehit olan per­so­ne­lin il­köğ­re­tim, li­se ve yük­se­ko­kul­da öğ­re­nim gör­mek­te olan ço­cuk­la­rı­na Emek­li San­dı­ğın­ca öğ­re­nim yar­dı­mı ya­pı­lır. Yar­dım yıl­da bir kez ya­pıl­mak­ta­dır.

5434 sa­yı­lı Ka­nu­n’­a gö­re otuz yıl­dan az hiz­met sü­re­si olan şehit per­so­ne­lin eşi ve ço­cuk­la­rı, ba­ba ve an­ne­si­ne otuz yıl üze­rin­den; hiz­me­ti otuz yıl­dan faz­la olan­la­ra da fi­ilî ve iti­ba­ri hiz­met sü­re­le­ri top­la­mı üze­rin­den ma­aş bağ­lan­mak­ta­dır ve her yıl ka­de­me iler­le­me­si, her üç yıl­da bir de­re­ce yük­sel­me­si ya­pı­la­cak şekil­de bu emek­li ma­a­şı ar­tı­rıl­mak­ta­dır.

Ay­rı­ca, 3713 sa­yı­lı Ka­nun ge­re­ğin­ce -son­ra­dan 4131 sa­yı­lı Ka­nu­n’­la ila­ve­ler ya­pıl­dı- te­rör­le mü­ca­de­le sı­ra­sın­da, ça­lı­şa­bi­lir şekil­de ma­lul olan­la­rın ken­di­si, şehit ve ça­lı­şa­ma­ya­cak de­re­ce ma­lul olan ka­mu gö­rev­li­le­ri ile er­baş ve er­le­rin, var­sa eş­le­ri, yok­sa ço­cuk­la­rın­dan bi­ri­si, ço­cuk­la­rı da yok­sa kar­deş­le­rin­den bi­ri­si ka­mu­ya ait iş­yer­le­rin­de is­tih­dam edil­mek­te­dir. Şu an be­nim elim­de­ki ra­kam: 8.100 ki­şi bu Ka­nun kap­sa­mı çer­çe­ve­sin­de işe yer­leş­ti­ril­miş bu­lun­mak­ta­dır.

Ay­rı­ca, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri da­ya­nış­ma va­kıf­la­rın­ca, de­ği­şik ka­lem­ler­de, de­ği­şik mik­tar­lar­da yar­dım ya­pıl­mak­ta­dır. Vak­fa üye olan su­bay, ast­su­bay, uz­man er­baş­la­rın şeha­de­ti hâlin­de, ai­le­le­ri­ne, o yıl be­lir­le­nen mik­tar üze­rin­den hiz­met yı­lı­na gö­re yar­dım ya­pıl­mak­ta­dır. Bu da, 13.296 YTL ile 31.427 YTL ara­sın­da bir ra­kam öden­mek­te­dir.

Ay­rı­ca, bir­lik ko­mu­tan­lı­ğın­ca, şehit olan su­bay, ast­su­bay, uz­man er­ba­şın hak sa­hi­bi vâris­le­ri­ne or­ge­ne­ral ay­lı­ğı­nın 2 ka­tı tu­ta­rın­da ölüm yar­dı­mı ya­pıl­mak­ta­dır.

Ke­za, Emek­li San­dı­ğın­ca -er­baş ve er­ler ha­riç- emek­li ik­ra­mi­ye­si öde­me­si ya­pıl­mak­ta­dır.

205 sa­yı­lı Ka­nu­n’­a gö­re öde­nen “Or­du Yar­dım­laş­ma Ku­ru­mu yar­dı­mı” adı al­tın­da, bu­ra­ya üye olan­lar ba­kı­mın­dan, al­bay ve da­ha aşa­ğı­da­ki rüt­be­ler için al­bay ma­a­şı­nın 20 ka­tı tu­ta­rı öde­me ya­pıl­mak­ta­dır.

Yi­ne, “ka­mu ko­nut­la­rın­dan ya­rar­lan­ma ve ki­ra yar­dı­mı” adı al­tın­da bir baş­ka imkân da­ha sağ­lan­mak­ta­dır. 3713 sa­yı­lı Ka­nu­n’­un 21’in­ci mad­de­si ge­re­ğin­ce, ka­mu ko­nut­la­rın­da otur­mak­ta iken ölen­le­rin dul ve ye­tim­le­ri ile sa­kat ka­lan­lar bir yıl sü­rey­le ka­mu ko­nut­la­rın­dan ya­rar­lan­ma­ya de­vam eder. Bu sü­re so­nun­da çı­ka­cak olan­lar ile ka­mu ko­nut­la­rın­dan ya­rar­lan­ma­yan­la­rın is­tek­le­ri hâlin­de, ika­metgâh ola­rak kul­la­na­cak­la­rı yurt için­de­ki ta­şın­ma­zın be­le­di­ye­den alı­na­cak ra­yi­ce gö­re be­lir­le­ne­cek ki­ra be­de­li on yıl sü­rey­le dev­let ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­mak­ta­dır.

Yi­ne, “kuv­vet ko­mu­tan­lı­ğı ilk des­tek yar­dı­mı” adı al­tın­da bir baş­ka yar­dım söz ko­nu­su.

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri Meh­met­çik Vak­fı­nın da yap­mış ol­du­ğu ay­lık ve­ya bir de­fa­ya mah­sus yar­dım­lar var.

Ay­nı şekil­de, şehit vâris­le­ri­ne sağ­la­nan di­ğer bir kı­sı­m… Ula­şım araç­la­rın­dan üc­ret­siz ya­rar­lan­ma, şehit vâris­le­ri­nin -eğer bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­lu­şuy­la ir­ti­ba­tı yok­sa- as­kerî has­ta­ne­ler­den ya­rar­lan­ma­sı, 2684 sa­yı­lı Ka­nu­n’­a gö­re il­köğ­re­tim ve or­ta­öğ­re­tim­de pa­ra­sız ya­tı­lı ve­ya burs­lu öğ­ren­ci okut­ma ve bun­la­ra sos­yal yar­dım ya­pıl­ma­sı müm­kün ol­mak­ta­dır. Şehit ve ma­lul ço­cuk­la­rıy­la öz kar­deş­le­ri­nin as­kerî okul­lar ve po­lis ko­lej­le­ri­ne ön­ce­lik­le alın­ma­sı, Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu yurt­la­rın­dan ve öğ­ren­ci kre­di­sin­den şehit ve ma­lul ço­cuk­la­rı­nın ön­ce­lik­le ya­rar­lan­ma­sı, yük­se­köğ­re­ni­me kat­kı pa­yı­nın alın­ma­ma­sı, şehit, dul ve ye­tim­le­riy­le mu­ha­rip ve ma­lul ga­zi­le­rin dul eş­le­ri­nin mes­ken­le­rin­de tü­ket­tik­le­ri elek­trik­ten yüz­de 40 ora­nın­da in­di­rim ya­pıl­ma­sı da­hil çok de­ği­şik ka­lem­ler­le, arz et­me­ye ça­lış­tı­ğım gi­bi, bu in­san­la­rı­mı­za imkânlar sağ­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır.

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­ce­… Te­rör­le mü­ca­de­le­de şehit olan­lar ba­kı­mın­dan ifa­de et­me­ye ça­lı­şı­yo­rum: Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­ce ve­ri­len nakdî taz­mi­nat 45.933 YTL, Baş­ba­kan­lık Top­lu Ko­nut İda­re­sin­ce ve­ri­len fa­iz­siz ko­nut kre­di­si 44.118 YTL, Sos­yal Hiz­met­ler Da­i­re Baş­kan­lı­ğı ve Sos­yal Yar­dım Fo­nu­’n­dan 10.000 YTL, Emek­li San­dı­ğı Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­ce, en yük­sek dev­let me­mu­ru­nun al­mış ol­du­ğu ma­a­şın 30 ka­tı taz­mi­nat, 69.479 YTL, Po­lis San­dı­ğı­na üye olan­la­ra, üye­lik sü­re­si­ne ba­kıl­mak­sı­zın, An­ka­ra Si­gor­ta ta­ra­fın­dan ve­ri­len 20.000 YTL, Emek­li San­dı­ğın­ca be­lir­le­nen mik­tar­da her yıl bir kez ve­ri­len tü­tün ik­ra­mi­ye­si 1.706 YTL, Türk Po­lis Teş­ki­la­tı­nı Güç­len­dir­me Vak­fın­ca kar­şı­lık­sız ola­rak ve­ri­len çek 10.000 YTL ol­mak üze­re 201.236 YTL imkân sağ­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır. Va­zi­fe ma­lul­le­ri­ne ise, top­lam, yu­ka­rı­da say­dı­ğım kay­nak­lar­dan 129.257 YTL imkân sağ­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır.  

Söy­le­mek is­te­di­ğim şey şudur: Bun­lar, şüp­he­siz, şu ana ka­dar de­ği­şik hükûmet­ler dö­ne­min­de ve bi­zim de sağ­la­ma­ya ça­lış­tı­ğı­mız imkânlar­dır.  Gön­lü­müz ar­zu eder ki bun­la­rın çok da­ha öte­sin­de ve üs­tün­de bu in­san­la­ra da­ha faz­la imkân sağ­la­ya­lım, sağ­la­ma­nın bir­lik­te ça­ba­sı ve gay­re­ti içe­ri­sin­de ola­lım.

Şun­dan he­pi­miz emi­niz ve ina­nı­yo­ruz ki bu in­san­la­rın üze­ri­miz­de hak­la­rı var­dır. Bun­la­ra ne yap­sak hak­la­rı­nı öde­me imkânı­mız da yok­tur. He­pi­miz -ve her hükûmet- bu şart­la­rı da­ha da iyi­leş­tir­me­nin ça­ba­sı içe­ri­sin­de in­şal­lah bir­lik­te ola­ca­ğız dü­şün­ce­si­ni bu­ra­da ifa­de edi­yor, he­pi­ni­ze say­gı­lar su­nu­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Ba­kan.

Gün­dem dı­şı ikin­ci söz, Öğ­ret­men­ler Gü­nü mü­na­se­be­tiy­le söz is­te­yen, İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ha­li­de İnce­ka­ra­’­ya ait­tir.

Bu­yu­run Sa­yın İnce­ka­ra. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

2.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ha­li­de İnce­ka­ra­’­nın, Dün­ya Ço­cuk Hak­la­rı Gü­nü ve 24 Ka­sım Öğ­ret­men­ler Gü­nü mü­na­se­be­tiy­le, ço­cuk­la­rın gü­ven­li eği­tim hak­kı­nın gö­ze­til­me­si­ne ve öğ­ret­men­le­rin ye­tiş­me ve ta­yin şart­la­rı ile ço­cuk­la­rı­mı­zın ye­tiş­me­sin­de öğ­ret­men­le­rin ve öğ­ret­men­lik mes­le­ği­nin öne­mi­ne iliş­kin gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­sı

HA­Lİ­DE İNCE­KA­RA (İstan­bul) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mes­lek­taş­la­rım; as­lın­da, bu­gün, çok er­ken ve­ril­di haf­ta ba­şın­da ko­nuş­ma di­ye bi­raz ser­ze­niş­te bu­lun­muş­tum. Çün­kü, haf­ta so­nu­na rast ge­li­yor­du. La­kin, bu­gün, baş­ka gü­zel bir gü­nün de kut­la­ma gü­nü olun­ca pek de hoş ol­du di­ye dü­şün­düm. Çün­kü, bu­gün, Dün­ya Ço­cuk Hak­la­rı Gü­nü. Ben öğ­ret­men­lik mes­le­ği­ne ve öğ­ret­men­le­re ba­kar­ken, bir ve­li ola­rak, bir va­tan­daş ola­rak, öğ­ren­ci­nin ol­du­ğu yer­den bak­ma­yı ar­zu edi­yo­rum.

Ba­şöğ­ret­men Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk “Ulus­la­rı kur­ta­ran­lar yal­nız ve an­cak öğ­ret­men­ler­dir. Öğ­ret­men­den, eği­tim­ci­den yok­sun bir mil­let he­nüz mil­let adı­nı al­mak ye­te­ne­ği­ni ka­zan­ma­mış­tır. Ona sı­ra­dan bir top­lu­luk de­nir, mil­let de­ne­mez. Bir top­lu­lu­ğun mil­let ola­bil­mek için mut­la­ka eği­tim­ci­le­re ve öğ­ret­men­le­re ih­ti­ya­cı var­dır.” La­kin, ben, bu­ra­da, ha­ma­set­le, öğ­ret­men­lik mes­le­ği­nin ne ka­dar iyi, öğ­ret­men­le­rin ne ka­dar kıy­met­li ol­du­ğu­nu -za­ten bi­li­yo­ruz- tek­rar­la­ya­cak de­ği­lim. Ben, bu­ra­da, çok kut­sa­dı­ğı­mız ve kut­sal gör­dü­ğü­müz öğ­ret­men­le­ri­mi­zin ye­tiş­me şart­la­rı, ta­yin şart­la­rı ve ço­cuk­la­rı­mız­la olan iliş­ki­le­rin­de ha­ya­ta kat­tı­ğı de­ğer­le­ri siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum.

Ame­ri­ka­lı Ya­zar Henry Adams da di­yor ki: “Bir öğ­ret­men ebe­di­ye­te hük­me­den in­san­dır. Te­sir­le­ri­nin ne­re­de bi­te­ce­ği as­la bi­lin­mez.” De­mek ki, ço­cuk­la­rı­mız­la mu­ha­tap olan 25 mil­yon­luk eği­tim ca­mi­a­sı­nın için­de, önü­müz­de­ki nes­li in­şa eden öğ­ret­men­le­rin na­sıl eği­til­di­ği, han­gi ku­rum­lar­da han­gi şart­lar­da eği­til­di­ği ve o öğ­ret­men­le­ri­mi­zin, okul­la­ra git­tik­ten son­ra ger­çek­ten ço­cuk­la­rı­mı­za la­yık olup ol­ma­dı­ğı­dır.

Söz­le­ri­min yan­lış an­la­şıl­ma­sı­nı is­te­mi­yo­rum, ama eği­ti­me ba­kar­ken, eğer ço­cu­ğu en­deks­le­me­di­ği­niz, eğer Dün­ya Ço­cuk Hak­la­rı Söz­leş­me­si­’n­de mad­de 27, mad­de 28, mad­de 31, ço­cu­ğun gü­ven­li bir şekil­de eği­tim hak­kı­nı göz­le­me­di­ği­niz za­man, kür­sü­den ko­nuş­mak çok ko­lay olur. Bi­zim, bu­ra­dan, ba­zı­la­rı­nın ho­şu­na git­sin di­ye yap­tı­ğı­mız ko­nuş­ma­lar al­kış­la­na­bi­lir, ama ben, bu­ra­dan, 70 mil­yo­na ay­nı an­da ak­ta­rı­la­cak şey­le­ri ko­nuş­ma­nın da­ha de­ğer­li ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum.

Bin ta­ne kö­tü so­nu­cun se­be­bi­nin bir kö­tü se­bep ol­du­ğu­nu he­pi­miz bi­li­yo­ruz. Eğer, o bir tek kö­tü se­be­bi or­ta­dan kal­dı­ra­maz­sa­nız, bin ta­ne kö­tü so­nuç için ya­tı­rım yap­mak zo­run­da­sı­nız. Eğer, öğ­ret­men­le­ri­niz­le, eği­ti­mi­niz­le il­gi­li bu­gün büt­çe­ler­de kıs­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nız, kad­ro­la­rı­nız­la sı­nır­lı bı­rak­tı­ğı­nız alan­la­rı ya­rın ce­za­e­vi ola­rak yap­mak, suç­lu­la­rı­nı­zı re­ha­bi­li­te mer­kez­le­rin­de eğit­mek zo­run­da ka­la­bi­lir­si­niz.

Şid­det araş­tır­ma ko­mis­yo­nu­nuz­da yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar­da, Sa­yın Ba­ka­nı­mız da bu­ra­da­… 300 ki­şi­lik bir ço­cuk ısla­he­vin­de, 1 ço­cu­ğa ay­lık 800 mil­yon li­ra ba­kım üc­re­ti ve­re­cek ve o bi­na­yı yap­mak için de 22 tril­yon pa­ra har­ca­ya­cak­sı­nız; bu, tam 10 bin ta­ne ço­cu­ğun eği­ti­mi­ni sağ­la­ya­bil­me­niz de­mek­tir.

Onun için, ik­ti­dar ve mu­ha­le­fet me­se­le­si yap­ma­dan, eği­tim mes­le­ği­nin, eği­tim­ci­li­ğin öne­mi üze­rin­de ısrar­la dur­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni, ya­rı­nın suç­lu­la­rı­nın, dağ­lar­da eş­kı­ya­la­rı­nın ve ar­dın­dan göz­ya­şı dök­tü­ğü­müz şehit­le­ri­mi­zin ol­ma­ma­sı için, sa­nı­yo­rum uzun yıl­lar­dır çok ih­mal edi­len öğ­ret­men­lik mes­le­ği­ni hak et­ti­ği ve ça­ğın mis­yo­nu­na uy­gun hâle ge­tir­me­miz la­zım.

Öğ­ret­men­ler sı­nav­la alı­nı­yor­lar mes­le­ğe. Ne ka­dar ma­te­ma­tik so­ru­su yap­tı­ğıy­la çok il­gi­le­ni­yo­ruz ama de­ğer­le­ri­ni öğ­ren­sin is­te­di­ği­miz öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin kar­şı­sın­da, de­ğer­le­ri­ni ta­şı­ma­yan öğ­ret­men­le­rin bu­lun­ma­sı­nı da ar­zu et­mi­yo­ruz. Evet, öğ­ret­men­lik mes­le­ği çok zor, emek is­ter, alın te­ri is­ter, duy­gu is­ter, fe­dakârlık is­ter. Sa­de­ce bir mes­lek ola­rak ve iş­siz­li­ği­ni­zi gi­der­mek ola­rak gö­re­ce­ği­niz bir mes­lek de­ğil­dir öğ­ret­men­lik, kah­rı­nı da çe­ke­ce­ği­niz bir mes­lek­tir.

La­kin, ba­zen çok üzü­lü­rüm öğ­ret­men­le­ri­min ye­ri­ne koy­du­ğum­da. Hem an­ne ol­ma­yı bek­le­riz on­lar­dan hem ba­ba ol­ma­yı, za­man za­man hem­şi­re ol­ma­la­rı­nı bek­le­riz. Ai­le­sin­de ek­sik olan bir­ta­kım ek­sik­le­ri­ni öğ­ret­me­nin­de gi­der­me­si­ni is­te­riz. On­lar da is­yan eder­ler. Bu is­yan­la­rın­da çok da hak­sız de­ğil­ler. Kar­ne­le­ri­ne yük­le­di­ği­miz on-on iki ders­lik uzun ve çok ders­ler so­nu­cun­da bu­nal­tı­rız öğ­ret­men­le­ri­mi­zi. Hız­lı bir şekil­de öğ­ret­men­le­rin ve ço­cuk­la­rın kar­ne­le­rin­de ağır yük­le­ri alıp, bi­raz Kül­tür Ba­kan­lı­ğı­nın bi­raz di­ğer ba­kan­lık­la­rın bu so­rum­lu­lu­ğun al­tı­na el­le­ri­ni uzat­ma­la­rı­nı çok önem­se­di­ği­mi söy­le­mek is­ti­yo­rum.

Tek­no­lo­ji ve ço­cuk­la­rın dav­ra­nış­la­rı çok hız­la ge­li­şi­yor.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Bir da­ki­ka ek sü­re ve­ri­yo­rum Sa­yın İnce­ka­ra.

HA­Lİ­DE İNCE­KA­RA (De­vam­la) – “Öğ­ren­ci­le­rin bil­me­le­ri ge­rek­ti­ğin­den da­ha çok şey bil­me­yen bir öğ­ret­men­den da­ha kor­kunç hiç­bir şey ola­maz.” di­yor Go­et­he. Öğ­ret­men­le­ri­mi­zi bu kor­kunç du­ru­ma ma­ruz bı­rak­ma­ya­cak şekil­de eğit­me­miz ge­rek­mek­te­dir.

Üni­ver­si­te­le­rin, öğ­ret­men ye­tiş­ti­ren üni­ver­si­te­le­rin eği­tim ko­nu­sun­da bü­yük bir so­rum­lu­luk sa­hi­bi ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Ye­tiş­ti­ri­len öğ­ret­men­le­ri­mi­zin bir yıl­lık al­dık­la­rı sa­de­ce eği­tim­ler­le öğ­ret­men ol­ma­la­rı­nın ye­te­me­ye­ce­ği­ni, staj sü­re­le­ri­nin çok iyi ir­de­len­me­si ge­re­ke­ce­ği­ni yi­ne bir söz­le ka­pa­mak is­ti­yo­rum: “Kö­tü­le­ri hoş gör­dü­ğüm sü­re için­de iyi­le­re ve­re­cek çok şeyim kal­maz.” di­yor. Ben, alın te­riy­le yıl­la­rı­nı öğ­ren­ci­le­ri­nin önün­de tü­ke­ten ama bu­gün eğer bir şey­den şikâyet edi­yor­sak o bü­tün kö­tü­le­rin ve kö­tü­lük­le­rin o öğ­ret­men­le­rin önün­den, ama bu­gün bir şey­ler­den övü­nü­yor­sak, bun­la­rın yi­ne o öğ­ret­men­le­rin önün­den geç­ti­ği­ni unut­ma­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni, eği­ti­mi yük­sel­tir­ken, yü­cel­tir­ken mes­le­ği yü­celt­me­miz ge­rek­ti­ği­ni, öğ­ret­men­le­ri­mi­zin hem ye­tiş­me aşa­ma­sın­da hem mes­lek­le­ri­ni ic­ra eder­ken de on­la­rı göz ar­dı et­me­me­miz ge­rek­ti­ği­ni­… Eğer bu­gün öğ­ret­men­le­ri­miz için ayır­ma­dı­ğı­mız büt­çe­le­ri, eği­tim için ayır­ma­dı­ğı­mız büt­çe­le­ri ya­rın si­lah­lan­ma için ayır­mak zo­run­da ka­la­bi­li­riz.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın İnce­ka­ra, te­şek­kür ede­rim.

HA­Lİ­DE İNCE­KA­RA (De­vam­la) - Çok te­şek­kür edi­yo­rum.

Sa­yın Baş­kan bir şeyi pay­laş­mak is­ti­yo­rum: Sa­de­ce ma­te­ma­tik öğ­ret­me­ni­…

BAŞ­KAN - Sa­yın İnce­ka­ra­…

HA­Lİ­DE İNCE­KA­RA (De­vam­la) – …sah­te ilaç ve dok­tor­lar, bir pro­fe­sör, bir ec­za­cı­…

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın İnce­ka­ra.

HA­Lİ­DE İNCE­KA­RA (De­vam­la) – Çok te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Baş­kan. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Gün­dem dı­şı üçün­cü söz, te­rör ko­nu­sun­da söz is­te­yen Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Pa­zar­cı­’­ya ait­tir.

Bu­yu­run Sa­yın Pa­zar­cı. (DSP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz beş da­ki­ka.

3.- Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Pa­zar­cı­’­nın, te­rör­le mü­ca­de­le için as­kerî ön­lem­ler dı­şın­da eko­no­mik, top­lum­sal ve kül­tü­rel ön­lem­le­rin de alın­ma­sı­na iliş­kin gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­sı

HÜ­SE­YİN PA­ZAR­CI (Ba­lı­ke­sir) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; gün­dem dı­şı ola­rak PKK’y­la mü­ca­de­le­de, te­rör­le mü­ca­de­le­de bir söz al­dım.

Bi­li­yor­su­nuz, Mec­li­si­miz bun­dan bir sü­re ön­ce bir sı­nır öte­si ha­rekât için tez­ke­re ka­bul et­ti, oy çok­lu­ğuy­la, çok bü­yük bir oy çok­lu­ğuy­la ve bu çok önem­li bir cay­dı­rı­cı et­ki yap­tı. Bu­nun, hâlen bu ka­rar­lı­lı­ğı­nın Tür­ki­ye­’­nin sür­dü­rül­me­si bü­yük önem arz et­mek­te­dir. Şim­di­lik, sa­de­ce işin bu kıs­mı­nın al­tı­nı çiz­mek­le bı­rak­mak is­ti­yo­rum.

An­cak, te­rör­le mü­ca­de­le ola­yı sa­de­ce as­kerî ön­lem­ler ola­yı de­ğil­dir. Te­rör­le mü­ca­de­le­nin eko­no­mik, top­lum­sal, kül­tü­rel, ta­rım, hay­van­cı­lık ko­nu­la­rı, böl­ge­nin ih­ti­yaç­la­rı­na gö­re gi­bi bir çok ya­nı var­dır. Do­la­yı­sıy­la, bu ko­nu­da da ya­vaş ya­vaş ba­sın­da ba­zı söy­lem­ler or­ta­ya çık­mak­la bir­lik­te, hâlâ, Hükûme­ti­mi­zin he­nüz bir prog­ram, bir pro­je sun­du­ğu­nu gö­re­me­mek­te­yiz. Ön­lem­le­ri­mi­zin et­ki­li ola­bil­me­si için işin bu ya­nı­nın da bir an ön­ce Hükûme­ti­miz ta­ra­fın­dan Mec­li­si­mi­ze su­nul­ma­sı, top­lu­mu­mu­zun önü­ne çı­ka­rıl­ma­sı ve ge­rek­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı­nın uy­gun ola­ca­ğı­nı tak­dir­le­ri­ni­ze sun­mak is­ti­yo­rum.

Bu çer­çe­ve­de, De­mok­ra­tik Sol Par­ti ola­rak biz, üze­ri­mi­ze dü­şen ba­zı ha­zır­lık­la­rı, ça­lış­ma­la­rı yap­mak­ta­yız. Za­ma­nı gel­di­ği an, Ge­nel Baş­ka­nı­mız Sa­yın Ze­ki Se­zer da­ha ay­rın­tı­lı bil­gi­le­ri de ve­re­cek­tir. An­cak, bu­gün bu eko­no­mik top­lum­sal ön­lem­le­re yö­ne­lik ola­rak işin aci­li­ye­ti­ni, öne­mi­ni ve bir an ön­ce bu ko­nu­da ön­lem alın­ma­sı­nın çok dik­kat­le de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni bil­gi­le­ri­ni­ze ve tak­di­ri­ni­ze sun­mak is­ti­yo­rum bir yan­dan. Öte yan­dan da bu böl­ge­de te­rör­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da -alı­na­cak ön­lem­ler ko­nu­sun­da- genç­le­ri­mi­ze yö­ne­lik acil ve et­ki­li ön­lem­le­rin alın­ma­sı­nın uy­gun ola­ca­ğı­nı hükûme­ti­mi­ze gö­rüş ola­rak ifa­de et­mek is­ti­yo­rum. Çün­kü, dev­le­ti­mi­zin yet­ki­li­le­ri­nin ver­di­ği bil­gi­le­re gö­re, PKK te­rör ör­gü­tü­ne ka­tıl­ma­la­rın yüz­de 75’i yir­mi-otuz yaş ara­sın­da­ki genç­ler ta­ra­fın­dan olu­yor ve bun­la­rın bü­yük bir bö­lü­mü iş­siz genç­ler. Do­la­yı­sıy­la, bu genç­le­re, ken­di­le­ri­ni bu top­lu­mun bir va­tan­da­şı ol­duk­la­rı­nı, on­la­rın hiç­bir şekil­de ken­di­le­ri­ni “öte­ki” his­set­me­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni, on­la­ra al­ter­na­tif ola­nak­lar ve bir ya­şam bi­çi­mi sun­mak su­re­tiy­le ger­çek­leş­tir­mek zo­run­da­yız.

Bu çer­çe­ve­de, özel­lik­le bu genç­le­rin eği­tim aşa­ma­sın­da olan­la­rı­nın eği­ti­mi­ne be­lir­li bir özen gös­te­ril­me­si, öte yan­dan da ül­ke­mi­zin ge­rek­sin­me­le­ri çer­çe­ve­sin­de ve iş dün­ya­sı­nın ge­rek­sin­me­le­ri çer­çe­ve­sin­de ken­di­le­ri­ne mes­le­ki eği­tim ko­nu­sun­da ba­zı ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı­nın çok önem­li ol­du­ğu­nu dü­şün­mek­te­yiz ve bu­nu hükûme­ti­mi­zin ele ala­ca­ğı­nı umut edi­yo­ruz.

Bu çer­çe­ve­de, ta­bii ki ek kay­nak­lar ge­re­ke­cek­tir. Di­ğer böl­ge­le­ri­miz­den ba­zı –bel­ki- ke­sin­ti­le­re git­me­si söz ko­nu­su ola­bi­lir ama bu­nu da­ha zi­ya­de bi­zi te­rör­le mü­ca­de­le­de des­tek­le­dik­le­ri­ni ifa­de eden Ba­tı­lı dev­let­le­re -Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri ve AB ül­ke­le­ri baş­ta ol­mak üze­re- bu­nun fi­nans­ma­nı­na -ta­bii işin yü­rü­tül­me­si­ne- on­la­rın ka­tıl­ma­sı­nı sağ­la­ma­dan, ken­di­le­rin­den ya­rar­la­nıl­ma­sı de­ğer­len­di­ril­me­li­dir, Av­ru­pa Bir­li­ği ve Dün­ya Ban­ka­sı gi­bi ulus­la­ra­ra­sı ör­güt­ler­den de ek kay­nak sağ­lan­ma­sı de­ğer­len­di­ril­me­li­dir di­ye dü­şü­nü­yo­ruz. Bu­nun dı­şın­da, bi­zim mes­lek ku­ru­luş­la­rı­mız, iş ör­güt­le­ri­miz bu ko­nu­da ül­ke­miz­de yar­dım­cı ola­cak­lar­dır di­ye dü­şü­nü­yo­ruz.

He­pi­ni­zi say­gı­la­rım­la se­lam­lı­yo­rum. (DSP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Pa­zar­cı.

Sa­yın Ba­kan, ce­vap ve­re­cek mi­si­niz?

İÇİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI BE­ŞİR ATA­LAY (An­ka­ra) – Ha­yır efen­dim.

CE­MA­LED­DİN US­LU (Edir­ne) – Sa­yın Baş­ka­nım, Edir­ne­’­de ya­şa­nan sel fe­la­ke­tiy­le il­gi­li, Sa­yın Ge­nel Ku­ru­la çok kı­sa­ca­… İç Tü­zü­k’­ün 60’ncı mad­de­si­ne gö­re söz is­ti­yo­rum efen­dim.

BAŞ­KAN – Pek kı­sa söz...

Bu­yu­run, mik­ro­fon siz­de.

V.- SA­TAŞ­MA­LA­RA İLİŞ­KİN KO­NUŞ­MA­LAR VE AÇIK­LA­MA­LAR

1.- Edir­ne Mil­let­ve­ki­li Ce­ma­led­din Us­lu ve Te­kir­dağ Mil­let­ve­ki­li Enis Tü­tün­cü­’­nün, Edir­ne ve Te­kir­da­ğ’­da mey­da­na ge­len su taş­kı­nı ve sel fe­la­ke­ti­ne iliş­kin açık­la­ma­la­rı

CE­MA­LED­DİN US­LU (Edir­ne) – Sa­yın Baş­kan, te­şek­kür edi­yo­rum.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Edir­ne­’­yi mut­la­ka he­pi­niz çok iyi bi­li­yor­su­nuz. Edir­ne, üç mem­le­ke­tin, üç ül­ke­nin bir­leş­ti­ği yer­de ve yi­ne üç neh­rin bir­leş­ti­ği yer­de, çok önem­li bir şeh­ri­miz. Ama Edir­ne ma­a­le­sef, kül­tür ve sa­nat şeh­ri ola­rak bi­lin­me­si­ne rağ­men, Edir­ne­’­miz son bir­kaç yıl­dan be­ri, ma­a­le­sef, sel fe­la­ket­le­riy­le anı­lır hâle gel­di. Bu­gün de ül­ke­miz­de bu aşı­rı ya­ğış­lar ne­ti­ce­si ve bu­nun de­va­mın­da Bul­ga­ris­ta­n’­dan açı­lan ka­pak­lar, ba­raj ka­pak­la­rı­nın açıl­ma­sı ne­ti­ce­sin­de cid­di bir teh­li­key­le kar­şı kar­şı­ya. Şu an Edir­ne­’­de Me­riç Neh­ri­’n­den -ge­çen su- yak­la­şık 1.400 met­re­küp/sa­ni­ye­de su ge­çi­yor ve taş­kın teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya. Şu an Ka­pı­ku­le Sı­nır Ka­pı­sı fa­a­li­yet­te de­ğil. Yi­ne, bil­di­ği­niz gi­bi, ta­rihî  Sa­ra­yi­çi bu­gün su­lar al­tın­da. Şu an yi­ne Edir­ne­’­nin Tun­ca ve Me­riç köp­rü­le­rin­den ge­çe­rek ula­şıl­dı­ğı Ka­ra­a­ğaç Sem­ti yi­ne ula­şı­m…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Us­lu.

60’ncı mad­de­ye gö­re, Sa­yın Enis Tü­tün­cü, bu­yu­run.

ENİS TÜ­TÜN­CÜ (Te­kir­dağ) – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Baş­kan.

Ben, hem Edir­ne­’y­le il­gi­li hem de Te­kir­da­ğ’­la il­gi­li ya­şa­nan sel fe­la­ke­ti ko­nu­sun­da kı­sa da ol­sa siz­le­ri bil­gi­len­dir­mek is­ti­yo­rum.

Söz ver­miş ol­ma­nız­dan do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Baş­kan.

Te­kir­da­ğ’­dan bu sa­ba­ha kar­şı gel­dik. Çok bü­yük bir sel fe­la­ke­tiy­le kar­şı kar­şı­ya kal­dı Te­kir­da­ğ’­ı­mız. Ay­rın­tı­ya gir­mek is­te­mi­yo­rum, ama sa­tır baş­la­rıy­la söy­le­ye­yim: Şu an­da 108 bin dö­nüm ta­rım ara­zi­si su­lar­la kap­lı­dır. Su­la­rın çe­kil­me­sin­den son­ra 50 bin do­la­yın­da­ki ta­rım ara­zi­si­nin çok cid­di za­rar gö­re­ce­ği tah­min edi­li­yor ve bit­ki­sel üre­ti­min bu za­ra­rı­nın öte­sin­de, şu an­da tes­pit­le­ri­mi­ze gö­re 288…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Tü­tün­cü.

ENİS TÜ­TÜN­CÜ (De­vam­la) – Sa­yın Baş­kan, bir da­ki­ka­nı­zı ri­ca edi­yo­rum.

BAŞ­KAN – Gün­de­me ge­çi­yo­ruz.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sa­yın Be­şir Ata­lay, gün­de­min “Söz­lü So­ru­lar” kıs­mı­nın 5, 12, 19, 20, 41 ve 46’ncı sı­ra­la­rın­da­ki so­ru­la­rı bir­lik­te ce­vap­lan­dır­mak is­te­miş­ler­dir. Sa­yın Ba­ka­nın bu is­te­mi­ni sı­ra­sı gel­di­ğin­de ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğim.

Baş­kan­lı­ğın Ge­nel Ku­ru­la su­nuş­la­rı var­dır.

Mec­lis Araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin üç öner­ge var­dır, oku­tu­yo­rum:

VI.- BAŞ­KAN­LI­ĞIN GE­NEL KU­RU­LA SU­NUŞ­LA­RI

A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Enöz ve 20 mil­let­ve­ki­li­nin, pa­muk üre­ti­min­de­ki so­run­la­rın araş­tı­rı­la­rak alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/48)

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ge­rek­çe­si­ni ek­te sun­du­ğu­muz stra­te­jik öne­me sa­hip Pa­muk Ürü­nü­nün So­run­la­rı ve Çö­züm Öne­ri­le­ri­nin Araş­tı­rıl­ma­sı ve bu­nun için ya­pı­la­cak ya­sal dü­zen­le­me­ler da­hil ol­mak üze­re alı­na­cak ön­lem­le­rin tes­pi­ti için Ana­ya­sa­nın 98'in­ci İç Tü­zü­ğün 104 ve 105 'in­ci mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce Mec­lis Araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­nı arz ede­riz.

1)   Mus­ta­fa Enöz                      (Ma­ni­sa)

2)   Bey­tul­lah Asil                     (Es­ki­şe­hir)

3)   Alim Işık                             (Kü­tah­ya)

4)   Ce­ma­led­din Us­lu                 (Edir­ne)

5)   Ah­met Bu­kan                      (Çan­kı­rı)

6)   Mü­min İnan                        (Niğ­de)

7)   Ne­ca­ti Özen­soy                   (Bur­sa)

8)   İsmet Bü­yü­ka­ta­man             (Bur­sa)

9)   Ha­san Ça­lış                         (Ka­ra­man)

10) Ah­met Or­han                      (Ma­ni­sa)

11) Er­kan Ak­çay                       (Ma­ni­sa)

12) Mu­har­rem Var­lı                  (Ada­na)

13) Ah­met Du­ran Bu­lut             (Ba­lı­ke­sir)

14) Rıd­van Yal­çın                     (Or­du)

15) Re­cep Ta­ner                        (Ay­dın)

16) Os­man Dur­muş                   (Kı­rık­ka­le)

17) Ah­met Ke­nan Tan­rı­ku­lu      (İzmir)

18) Hü­se­yin Yıl­dız                    (An­tal­ya)

19) Re­şat Doğ­ru                        (To­kat)

20) Yıl­maz Tan­kut                     (Ada­na)

21) Os­man Ça­kır                       (Sam­sun)

Ge­rek­çe:

Dün­ya'da pa­muk eki­mi da­ha çok As­ya kı­ta­sın­da top­lan­mış­tır. Bu­nu iz­le­yen kı­ta­lar ise sı­ra­sıy­la, Ame­ri­ka ve Af­ri­ka'dır. Dün­ya­da yak­la­şık 25 mil­yon ton­luk pa­muk üre­ti­mi­nin %26'sı Çin ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Dün­ya­nın ikin­ci pa­muk üre­ti­ci ül­ke­si ise ABD'dir. ABD'nin dün­ya pa­muk üre­ti­min­den al­dı­ğı pay % 18'dir. Bu ül­ke­le­ri sı­ra­sıy­la Hin­dis­tan, Pa­kis­tan, Bre­zil­ya ve Öz­be­kis­tan iz­le­mek­te­dir. Ül­ke­miz ise %3,5'lik pay­la dün­ya­nın se­ki­zin­ci bü­yük pa­muk üre­ti­ci­si­dir.

Pa­muk, teks­til­den ba­rut ve film mal­ze­me­si ya­pı­mı­na ka­dar 50 çe­şit sa­na­yi ko­lu­nun ham­mad­de­si­ni oluş­tu­ran en önem­li ta­rım­sal ürün­ler­den bi­ri­si­dir. Bi­lin­di­ği üze­re, Türk teks­til sa­na­yi, sağ­la­dı­ğı kat­ma de­ğer, teks­til ih­ra­ca­tı­nın ül­ke eko­no­mi­si­ne ka­zan­dır­dı­ğı dö­viz mik­ta­rı, emek yo­ğun iş­gü­cü ol­ma­sıy­la ya­ra­tı­lan is­tih­dam hac­mi ile vaz­ge­çi­le­mez bir sek­tör­dür.

Ül­ke­mi­zin lo­ko­mo­tif sek­tö­rü olan teks­til sa­na­yi­mi­zin stra­te­jik ham­mad­de­si pa­muk­tur. Pa­muk, teks­til sa­na­yi­miz­de ol­du­ğu ka­dar harp sa­na­yi­nin de önem­li bir ham­mad­de­si­dir. Pa­muk ay­rı­ca bir yağ bit­ki­si olup to­hu­mu, gı­da sa­na­yin­de bit­ki­sel yağ üre­ti­min­de kul­la­nıl­mak­ta­dır. Ar­ta ka­lan küs­pe­si ise, pro­te­i­ni yük­sek bir hay­van ye­mi ola­rak bü­yük önem ta­şı­mak­ta­dır.

Pa­muk sa­hip ol­du­ğu özel­lik­le­ri ne­de­ni ile stra­te­jik bir ürün olup ulus­la­ra­ra­sı ti­ca­ret­te ye­ri bü­yük­tür. Sen­te­tik el­yaf üre­ti­mi kar­şı­sın­da da­hi öne­min­den bir şey kay­bet­me­miş­tir. Ül­ke eko­no­mi­si­ne sağ­la­dı­ğı kat­ma de­ğer­le yak­la­şık 6 mil­yon ki­şi­nin ge­çi­mi­ni sağ­la­yan bir en­düs­tri bit­ki­si­dir.

Özel­lik­le Ak­de­niz Böl­ge­sin­de pa­muk üre­ti­mi ar­tık yok de­ne­cek ka­dar azal­mış­tır. Son iki yıl­dır Ege Böl­ge­sin­de de pa­muk ekim alan­la­rın­da be­lir­gin dü­şüş­ler göz­len­mek­te­dir. Çu­ku­ro­va'da da du­rum çok fark­lı gö­rün­me­mek­te­dir. Özel­lik­le Ege Böl­ge­sin­de pa­muk ekim alan­la­rı ye­ri­ni hu­bu­ba­ta (mı­sır) ve mey­ve bah­çe­le­ri­ne bı­rak­mak­ta­dır.

2002 yı­lın­da 721.077 ha (hek­tar) olan üre­tim ala­nı da­ha son­ra­ki yıl­lar­da düş­müş, 2005 yı­lın­da 579.940 ha ka­dar ge­ri­le­miş­tir. Ül­ke­miz­de 2002/2003 dö­ne­min­de 1.365 bin ton olan pa­muk tü­ke­ti­mi yıl­lar iti­ba­riy­le art­mış, 2006/2007 dö­ne­min­de 1.479 bin to­na ulaş­mış­tır.

2002 yı­lın­da 540,6 bin ton it­ha­lat ya­pı­la­rak 493.233.500 do­lar öden­miş it­ha­lat mik­ta­rı yıl­lar iti­ba­riy­le gi­de­rek art­mış 2006 yı­lı­na ge­lin­di­ğin­de 750,7 bin ton pa­muk it­ha­la­tı ger­çek­leş­ti­ril­miş ve bu­nun kar­şı­lı­ğın­da 965.420.000 do­lar öde­me ya­pıl­mış­tır.         

Pa­muk it­ha­la­tı %54,6 ora­nın­da Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­rin­den, %25,3 ora­nın­da Yu­na­nis­tan'dan ya­pıl­mak­ta olup, az mik­tar­lar­da Su­ri­ye, Türk­me­nis­tan, Öz­be­kis­tan, Azer­bay­can gi­bi ül­ke­ler­den ya­pıl­mak­ta­dır.

Pa­muk­ta Ulu­sal bir po­li­ti­ka oluş­tu­ru­la­maz­sa ekim alan­la­rı da­ha da da­ra­la­cak do­la­yı­sıy­la üre­tim aza­la­cak ve ül­ke­miz pa­muk ih­ti­ya­cı­nın çok bü­yük bir kıs­mı it­ha­lat­la gi­de­ril­me­ye mec­bur bı­ra­kı­la­cak­tır.

Lif uzun­lu­ğu se­be­biy­le di­ğer böl­ge­le­re gö­re da­ha ka­li­te­li olan, Ege Böl­ge­si pa­mu­ğu üre­tim alan­la­rın­da 2006 ve 2007 yıl­la­rı mu­ka­ye­se edil­di­ğin­de 2006 yı­lın­da 150.820 ha ola­rak ger­çek­le­şen pa­muk eki­li ala­nı 2007 yı­lın­da % 20.14 ha dü­şe­rek, 120.440 ha ola­rak tes­pit edil­miş­tir.

Ül­ke­miz­de 2007 yı­lı ekim se­zo­nun­da ik­lim ko­şul­la­rı ge­nel ola­rak pa­muk ta­rı­mı için uy­gun git­me­miş­tir. Pa­muk fi­yat­la­rı ve ulu­sal ta­rım po­li­ti­ka­sı­na bağ­lı ola­rak çift­çi­le­rin son üç yıl­dır pa­muk üre­ti­mi­ni azalt­ma­yı sür­dür­dük­le­ri, ye­ri­ne al­ter­na­tif ürün ola­rak mı­sır, da­ha dü­şük oran­lar­da ise do­ma­tes, ay­çi­çe­ği ve su­sam ürün de­se­ni­ni be­nim­se­dik­le­ri gö­rül­müş­tür.

Teks­til sa­na­yi­nin ham mad­de­si olan pa­mu­ğun üre­ti­min­de­ki gir­di ka­lem­le­rin­de ma­li­yet­le­rin çok yük­sek olu­şu üre­ti­min her yıl da­ha da azal­ma­sı­na se­bep ol­mak­ta­dır. Ül­ke­miz­de hız­la ge­li­şen teks­til ve kon­fek­si­yon sek­tö­rü­ne pa­ra­lel ola­rak tü­ke­ti­min hız­la art­ma­sı, üre­ti­min ar­tı­rıl­ma­sı­nı zo­run­lu­luk ola­rak or­ta­ya koy­mak­ta­dır.

Açık­la­nan bu ne­den­ler­le;

Mec­lis Araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. 

BAŞ­KAN – Di­ğe­ri­ni oku­tu­yo­rum:

2.- Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li Alim Işık ve 38 mil­let­ve­ki­li­nin, Türk­çe­de­ki bo­zul­ma ve ya­ban­cı­laş­ma­nın araş­tı­rı­la­rak Türk di­li­nin ko­run­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­si için alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/49)

        Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

"Türk­çe­nin Kul­la­nı­mı, Ko­run­ma­sı ve Alın­ma­sı Ge­re­ken Ön­lem­ler" ko­nu­sun­da, aşa­ğı­da be­lir­ti­len ge­rek­çey­le Ana­ya­sa­mı­zın 98'in­ci, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si İçtü­zü­ğü'nün 104'ün­cü ve 105'in­ci mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce Mec­lis Araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­nı arz ve tek­lif ede­riz.

1) Alim Işık                             (Kü­tah­ya)

2) Meh­met Şan­dır                    (Mer­sin)

3) Akif Ak­kuş                         (Mer­sin)

4) Ah­met Du­ran Bu­lut             (Ba­lı­ke­sir)

5) Ali Uzu­nır­mak                     (Ay­dın)

6) Mit­hat Me­len                       (İstan­bul)

7) Cu­ma­li Dur­muş                   (Ko­ca­e­li)

8) Meh­met Eki­ci                      (Yoz­gat)

9) Ah­met Ke­nan Tan­rı­ku­lu      (İzmir)

10) Be­hiç Çe­lik                        (Mer­sin)

11) Re­şat Doğ­ru                      (To­kat)

12) Ha­san Ça­lış                       (Ka­ra­man)

13) Ümit Şafak                        (İstan­bul)

14) Sü­ley­man Tu­ran Çir­kin     (Ha­tay)

15) Gür­can Dağ­daş                  (Kars)

16)Re­cai Yıl­dı­rım                    (Ada­na)

17) Kür­şat Atıl­gan                   (Ada­na)

18) Yıl­maz Tan­kut                   (Ada­na)

19) Bey­tul­lah Asil                    (Es­ki­şe­hir)

20. Sa­ba­hat­tin Çak­ma­koğ­lu     (Kay­se­ri)

21. Ah­met Or­han                     (Ma­ni­sa)

22. Gün­düz Sup­hi Ak­tan         (İstan­bul)

23. Ok­tay Vu­ral                       (İzmir)

24. Mu­rat Öz­kan                      (Gi­re­sun)

25. Hü­se­yin Yıl­dız                   (An­tal­ya)

26. Ce­ma­led­din Us­lu               (Edir­ne)

27. İsmet Bü­yü­ka­ta­man           (Bur­sa)

28. Ah­met Bu­kan                     (Çan­kı­rı)

29. Os­man Er­tuğ­rul                 (Ak­sa­ray)

30. Mü­min İnan                       (Niğ­de)

31. Re­cep Ta­ner                       (Ay­dın)

32. Dur­mu­şa­li Tor­lak               (İstan­bul)

33. Meh­met Ser­da­roğ­lu           (Kas­ta­mo­nu)

34. Rıd­van Yal­çın                    (Or­du)

35. Ha­kan Çoş­kun                   (Os­ma­ni­ye)

36. Ab­dül­ka­dir Ak­can             (Af­yon­ka­ra­hi­sar)

37. Ke­ma­let­tin Nal­cı                (Te­kir­dağ)

38. Meh­met Akif Pak­soy         (Kah­ra­man­ma­raş)

39. Ka­dir Ural                          (Mer­sin)

 Ge­rek­çe:

Bi­lin­di­ği gi­bi Türk­çe, yer­yü­zün­de yay­gın ko­nu­şu­lan dil­ler ara­sın­da Çin­ce, İngi­liz­ce, İspan­yol­ca ve Hint­çe'den son­ra, 5. sı­ra­da yer al­mak­ta ve de­ği­şik leh­çe­le­riy­le 200 mil­yon­dan faz­la in­san ta­ra­fın­dan ko­nu­şul­mak­ta­dır. Ül­ke­miz­de, özel­lik­le ti­ca­ri ha­yat­ta iş­yer­le­ri­nin isim­le­rin­de ya­ban­cı dil­ler kul­la­nıl­mak­ta, in­ter­net ve bil­gi­sa­yar di­lin­de bir­çok Türk­çe söz­cü­ğün ye­ri­ni İngi­liz­ce kar­şı­lık­la­rı al­mak­ta­dır. Türk­çe­ye en uy­gun klav­ye tü­rü olan F klav­ye­nin kul­la­nı­mı gi­de­rek azal­mak­ta ve ye­ri­ni fark­lı harf yer­le­şi­mi­ne sa­hip Q klav­ye al­mak­ta­dır.

An­cak, gü­nü­müz­de ge­rek ya­zı­lı ge­rek­se söz­lü ya­yın or­gan­la­rın­da di­li­mi­zin kul­la­nı­mın­da so­run­lar ya­şan­mak­ta, genç­le­ri­miz Türk­çe­nin gü­zel­lik­le­ri­ni ve zen­gin­lik­le­ri­ni öğ­re­ne­me­mek­te­dir­ler.

Dil; bir mil­le­ti mey­da­na ge­ti­ren un­sur­la­rın ba­şın­da ge­lir ve mil­li kül­tü­rün en önem­li un­su­ru­dur. Do­la­yı­sıy­la, di­li bo­zu­lan mil­let­le­rin fi­kir, ede­bi­yat ve sa­nat alan­la­rın­da çö­kün­tü­le­rin ya­şan­ma­sı ve kül­tür­le­ri­nin bo­zul­ma­sı ka­çı­nıl­maz­dır.

TBMM 22. dö­ne­min­de "Türk­çe­de­ki Bo­zul­ma ve Ya­ban­cı­laş­ma­nın Ne­den­le­ri ile Top­lum­sal Bir­lik ve Be­ra­ber­li­ği­miz Üze­rin­de­ki Et­ki­le­ri­nin Araş­tı­rı­la­rak, Alın­ma­sı Ge­re­ken Ön­lem­le­rin Be­lir­len­me­si" ama­cıy­la, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 13.02.2007 ta­rih ve 886 sa­yı­lı ka­ra­rıy­la İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ek­rem Er­dem baş­kan­lı­ğın­da bir Ko­mis­yon ku­rul­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­mış­tır. Adı ge­çen ko­mis­yon ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­ya­rak ra­po­ru­nu 28.05.2007 ta­ri­hin­de TBMM baş­kan­lı­ğı­na sun­muş, an­cak ra­por gö­rüş­me­ye açı­la­ma­dan ya­sa­ma dö­ne­mi so­na er­miş­tir. Bu ça­lış­ma­nın da üze­rin­den faz­la za­man geç­me­den de­ğer­len­di­ril­me­si ge­re­kir.

Be­lir­ti­len ne­den­ler­le, ül­ke­miz­de gi­de­rek teh­li­ke­li bo­yut­la­ra ula­şan yoz­laş­ma­nın önü­ne ge­çil­me­si, Türk­çe'nin kul­la­nı­mı­nın in­ce­le­ne­rek ko­run­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı ve ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı ama­cıy­la bir Mec­lis Araş­tır­ma­sı­nın açıl­ma­sın­da ya­rar gö­rül­mek­te­dir.

BAŞ­KAN – Di­ğer öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

3.- Van Mil­let­ve­ki­li Kay­han Türk­me­noğ­lu ve 28 mil­let­ve­ki­li­nin, böl­ge­sel ge­liş­miş­lik fark­la­rı­nın araş­tı­rı­la­rak den­ge­li ge­liş­me için alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/50)

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ulu­sal kal­kın­ma­nın çe­şit­li top­lum ke­sim­le­ri ve me­kan­da böl­ge­ler ara­sın­da den­ge­li bir iş­bö­lü­mü ile ger­çek­leş­ti­ril­me­si ve bu­na pa­ra­lel ola­rak kal­kın­ma­nın ge­ti­ri­le­ri­nin de ke­sim­ler ve böl­ge­ler ara­sın­da den­ge­li da­ğı­lı­mı hü­kü­met prog­ram­la­rı ve kal­kın­ma plan­la­rı­nın en ön­ce­lik­li ko­nu­la­rı ara­sın­da yer al­mış­tır. Ni­te­kim 2007-2013 dö­ne­mi için ha­zır­la­nan Do­ku­zun­cu Kal­kın­ma Pla­nın­da Böl­ge­sel Ge­liş­me baş­lı­ğı al­tın­da "Böl­ge­sel ge­liş­me po­li­ti­ka­la­rı, bir ta­raf­tan böl­ge­le­rin ve­rim­li­li­ği­ni yük­selt­mek su­re­tiy­le ulu­sal kal­kın­ma­ya, re­ka­bet gü­cü­ne ve is­tih­da­ma kat­kı­yı ar­tı­rır­ken, di­ğer ta­raf­tan da böl­ge­ler ve kır-kent ara­sı ge­liş­miş­lik fark­la­rı­nı azalt­ma te­mel ama­cı­na hiz­met ede­cek­tir." (mad­de 650) ifa­de­si yer al­mak­ta­dır.

An­cak, bu­gü­ne ka­dar uy­gu­la­nan po­li­ti­ka­lar so­nu­cun­da ye­ter­li ba­şa­rı sağ­la­na­ma­mış, özel­lik­le Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­le­ri ol­mak üze­re ge­ri kal­mış böl­ge­le­ri­miz­le ge­liş­miş böl­ge­ler ara­sı ge­liş­miş­lik far­kı azal­tı­la­ma­mış­tır. So­nuç­ta ge­ri kal­mış böl­ge­le­ri­miz­de ya­şa­nan sos­yo-eko­no­mik so­run­lar ağır­laş­tı­ğı gi­bi ge­liş­miş böl­ge­le­ri­miz de yo­ğun göç ne­de­niy­le önem­li sos­yo-eko­no­mik ve kül­tü­rel uyum so­run­la­rı ya­şa­mak­ta­dır.

Bu ne­den­le;

1)     Böl­ge­ler ara­sı ge­liş­miş­lik fark­la­rı­nın gel­di­ği aşa­ma­nın tes­pi­ti ve bu so­nu­cu or­ta­ya çı­ka­ran fak­tör­le­rin ana­li­zi,

2)     Böl­ge­sel ge­liş­miş­lik fark­la­rı­nın ge­ri kal­mış böl­ge­ler­de or­ta­ya çı­kar­dı­ğı sos­yal ve eko­no­mik prob­lem­le­rin be­lir­len­me­si,

3)     Böl­ge­sel ge­liş­miş­lik far­kı­nın göç üze­ri­ne ve gö­çün yo­ğun­laş­tı­ğı yö­re­le­re et­ki­le­ri­nin tes­pi­ti,

4)     Böl­ge­ler ara­sı ge­liş­miş­lik far­kı­nın gi­de­ril­me­si için alın­ma­sı ge­re­ken ida­ri ve ya­sal ted­bir­le­rin be­lir­len­me­si,

için Ana­ya­sa­mı­zın 98, İçtü­zü­ğün 104 ve 105. mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce "Böl­ge­ler Ara­sı Ge­liş­miş­lik Fark­la­rı­nın Ne­den­le­ri ve Çö­züm Yol­la­rı­nın Tes­pi­ti" ko­nu­sun­da bir Mec­lis Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu ku­rul­ma­sı­nı arz ve tek­lif ede­riz.

1) Kay­han Türk­me­noğ­lu                 (Van)

2) Bay­ram Öz­çe­lik                           (Bur­dur)

3) Ali Gü­ner                                    (Iğ­dır)

4) Fa­ruk Sep­ti­oğ­lu                           (Elâzığ)

5) Gül­şen Or­han                              (Van)

6) Sa­dık Ba­dak                                (An­tal­ya)

7) Meh­met Er­do­ğan                         (Ga­zi­an­tep)

8) Ke­ma­let­tin Gök­taş                       (Trab­zon)

9) Ke­rem Al­tun                               (Van)

10) Mah­mut Esat Gü­ven                                 (Kars)

11) Meh­met Nil Hı­dır                      (Muğ­la)

12) Fa­tih Öz­türk                              (Sam­sun)

13) Ya­şar Er­yıl­maz                          (Ağ­rı)

14) Ah­met Ay­dın                            (Adı­ya­man)

15) Kud­bet­tin Ar­zu                         (Di­yar­ba­kır)

16) Ce­mal Ta­şar                              (Bit­lis)

17) Ta­hir Öz­türk                              (Elâzığ)

18) Bay­ram Ali Bay­ra­moğ­lu           (Ri­ze)

19) Ha­san Ali Çe­lik                         (Sa­kar­ya)

20) İbra­him Ha­lil Ma­zı­cı­oğ­lu          (Ga­zi­an­tep)

21) Mah­mut Mü­ca­hit Fın­dık­lı         (Ma­lat­ya)

22) Os­man Coş­kun                         (Yoz­gat)

23) Afif De­mir­kı­ran                        (Si­irt)

24) Ab­dul­lah Çe­tin­ka­ya                   (Kon­ya)

25) Lüt­fi El­van                                (Ka­ra­man)

26) Kâzım Ata­oğ­lu                          (Bin­göl)

27) Ce­mal Ka­ya                               (Ağ­rı)

28) İkram Din­çer                             (Van)

29) Fa­toş Gür­kan                            (Ada­na)

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

Öner­ge­ler gün­dem­de­ki yer­le­ri­ni ala­cak ve Mec­lis araş­tır­ma­sı açı­lıp açıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da­ki ön gö­rüş­me­ler, sı­ra­sı gel­di­ğin­de ya­pı­la­cak­tır.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­nın bir tez­ke­re­si var­dır, oku­tup oy­la­rı­nı­za su­na­ca­ğım:

B) TEZKERELER

1.- Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı Kök­sal Top­ta­n’­ın, Azer­bay­can Millî Mec­li­si Baş­ka­nı Ok­tay Asa­do­v’­un da­ve­ti­ne ica­bet et­mek üze­re, be­ra­be­rin­de Par­la­men­to he­ye­tiy­le Azer­bay­can Cum­hu­ri­ye­ti­ne resmî zi­ya­ret­te bu­lun­ma­sı­na iliş­kin Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/223)

                                                                                                                        15 Ka­sım 2007

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ge­nel Ku­ru­lu­na

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı Kök­sal Top­ta­n’­ın, Azer­bay­can Mil­li Mec­li­si Baş­ka­nı Ok­tay Asa­do­v’­un da­ve­ti­ne ica­bet et­mek üze­re, be­ra­be­rin­de Par­la­men­to he­ye­tiy­le, Azer­bay­can Cum­hu­ri­ye­ti­’­ne res­mi zi­ya­ret­te bu­lun­ma­sı hu­su­su Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­’­nin Dış İliş­ki­le­ri­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da 3620 sa­yı­lı Ka­nu­n’­un 6. Mad­de­si uya­rın­ca Ge­nel Ku­ru­l’­un tas­vip­le­ri­ne su­nu­lur.

                                                                                                            Kök­sal Top­tan

                                                                                                 Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

                                                                                                                  Baş­ka­nı

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­le­r… Et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

Da­nış­ma Ku­ru­lu­nun bir öne­ri­si var­dır, oku­tup oy­la­rı­nı­za su­na­ca­ğım:

VI­I.- ÖNE­Rİ­LER

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ

1.- Gün­dem­de­ki sı­ra­la­ma ve ça­lış­ma sa­at­le­ri­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si ile 20/11/2007 ve 27/11/2007 Sa­lı gün­kü bir­le­şim­ler­de söz­lü so­ru­lar­dan son­ra, di­ğer de­ne­tim ko­nu­la­rı­nın gö­rü­şül­me­ye­rek, ka­nun ta­sa­rı ve tek­lif­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si­ne ve 21/11/2007 ve 28/11/2007 Çar­şam­ba gün­le­ri söz­lü so­ru­la­rın gö­rü­şül­me­me­si­ne; 33, 34 ve 47 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­la­rı­nın İç Tü­zü­k’­ün 91’in­ci mad­de­si­ne gö­re te­mel ka­nun ola­rak ve bö­lüm­ler ha­lin­de gö­rü­şül­me­si­ne iliş­kin Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si

Da­nış­ma Ku­ru­lu Öne­ri­si

No:16                                                                                                              Ta­ri­hi: 20.11.2007

Da­nış­ma Ku­ru­lu­nun 20.11.2007 Sa­lı gü­nü yap­tı­ğı top­lan­tı­da; Gün­de­min “Ka­nun Ta­sa­rı ve Tek­lif­le­ri ile Ko­mis­yon­lar­dan Ge­len Di­ğer İş­ler” kıs­mı­nın 18, 26, 19 ve 29 un­cu sı­ra­la­rın­da yer alan 33, 47, 34 ve 54 sı­ra sa­yı­lı ka­nun ta­sa­rı­la­rı­nın sı­ra­sıy­la bu kıs­mın 6, 7, 8 ve 9 un­cu sı­ra­la­rı­na alın­ma­sı ve di­ğer ka­nun ta­sa­rı ve tek­lif­le­ri­nin sı­ra­sı­nın bu­na gö­re te­sel­sül et­ti­ril­me­si, Ge­nel Ku­ru­lun 20.11.2007 ve 27.11.2007 Sa­lı gün­le­ri 15.00-23.00; 21.11.2007 ve 28.11.2007 Çar­şam­ba ile 22.11.2007 ve 29.11.2007 Per­şem­be gün­le­ri 14.00-20.00 sa­at­le­ri ara­sın­da ça­lış­ma­sı, 20.11.2007 ve 27.11.2007 Sa­lı gün­kü Bir­le­şim­ler­de söz­lü so­ru­lar­dan son­ra, di­ğer de­ne­tim ko­nu­la­rı­nın gö­rü­şül­me­ye­rek, ka­nun ta­sa­rı ve tek­lif­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si ve 21.11.2007 ve 28.11.2007 Çar­şam­ba gün­le­ri söz­lü so­ru­la­rın gö­rü­şül­me­me­si, 33 sı­ra sa­yı­lı Ulus­la­ra­ra­sı Ço­cuk Ka­çır­ma­nın Hu­kukî Veç­he­le­ri­ne Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı, 47 sı­ra sa­yı­lı Mil­let­le­ra­ra­sı Özel Hu­kuk ve Usul Hak­kın­da Ka­nun Ta­sa­rı­sı ve 34 sı­ra sa­yı­lı Ta­nık Ko­ru­ma Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­nın İç Tü­zü­k’­ün 91 in­ci mad­de­si­ne gö­re te­mel ka­nun ola­rak gö­rü­şül­me­si ve bö­lüm­le­ri­nin ek­te­ki cet­vel­de­ki şek­liy­le ol­ma­sı­nın Ge­nel Ku­ru­lun ona­yı­na su­nul­ma­sı uy­gun gö­rül­müş­tür.

 

Gül­dal Mum­cu

 

 

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

 

 

Baş­ka­nı V.

 

 

Ni­hat Er­gün

Ke­mal Ana­dol

 

Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si

 

Gru­bu Baş­kan­ve­ki­li

Gru­bu Baş­kan­ve­ki­li

 

Meh­met Şan­dır

Se­la­hat­tin De­mir­taş

 

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si

De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si

 

Gru­bu Baş­kan­ve­ki­li

Gru­bu Baş­kan­ve­ki­li

 

 

33 Sı­ra Sa­yı­lı

Ulus­la­ra­ra­sı Ço­cuk Ka­çır­ma­nın Hu­ku­ki Veç­he­le­ri­ne

Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı (1/315)

                    

Bö­lüm­ler

Bö­lüm Mad­de­le­ri

Bö­lüm­de­ki Mad­de Sa­yı­sı

 

 

1. Bö­lüm

1 ila 17 nci mad­de­ler

17

 

2. Bö­lüm

18 ila 31 in­ci mad­de­ler

 

 

(Ge­çi­ci 1 in­ci mad­de da­hil)

 

15

 

 

Top­lam Mad­de Sa­yı­sı :

32

 

47 Sı­ra Sa­yı­lı Mil­let­le­ra­ra­sı Özel Hu­kuk ve Usul Hu­ku­ku Hak­kın­da

Ka­nun Ta­sa­rı­sı (1/337)

                    

Bö­lüm­ler

Bö­lüm Mad­de­le­ri

Bö­lüm­de­ki Mad­de Sa­yı­sı

 

 

1. Bö­lüm

1-20

20

 

2. Bö­lüm

21-48

28

 

3. Bö­lüm

49-65

17

 

 

Top­lam Mad­de Sa­yı­sı:

65

34 Sı­ra Sa­yı­lı Ta­nık Ko­ru­ma Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı (1/346)

 

Bö­lüm­ler

Bö­lüm Mad­de­le­ri

Bö­lüm­de­ki Mad­de Sa­yı­sı

 

1. Bö­lüm

1 ila 16 ncı mad­de­ler

16

 

2. Bö­lüm

17 ila 27 nci mad­de­ler

11

 

 

Top­lam Mad­de Sa­yı­sı:

27

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Sa­yın Baş­kan, aleyh­te söz is­ti­yo­rum, lüt­fen.

BAŞ­KAN – Sa­yın Genç, aleyh­te söz is­te­di­niz, bu­yu­run.

On da­ki­ka sü­re­niz var.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; gö­rü­yo­rum ki sa­lon­da hükûmet di­ye bir ba­kan da yok.

Şim­di, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ni halk ni­ye seç­ti bu­ra­ya gön­der­di sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri? Bu­ra­da ka­nun­la­rı yap­mak için, de­ne­tim ko­nu­la­rı­nı di­le ge­tir­mek için yap­tı.

Şim­di, bu­gün önü­mü­ze ge­len Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­siy­le üç ta­ne te­mel ka­nun ka­bul edi­li­yor. Şim­di, mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­ne de ben hay­ret edi­yo­rum, ne­den bu Da­nış­ma Ku­ru­lu­na ka­tıl­dı­nız da bu AKP Hükûme­ti­ne­… Ka­nun­la­rı bu­ra­da mü­za­ke­re et­me­den bu­ra­ya gön­der­me hak­kı­nı mil­let si­ze ver­di mi ki ar­ka­daş­lar? Biz bu­ra­ya ni­ye gel­dik? Mil­let adı­na ya­sa yap­mak için gel­dik.

Şim­di, ge­tir­miş­ler “91’in­ci mad­de, te­mel ka­nu­n…” Te­mel ka­nu­nun fel­se­fe­si bu de­ğil. Çok önem­li, me­se­la Türk Ce­za Ka­nu­nu gi­bi, Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu gi­bi, Türk Me­denî Ka­nu­nu gi­bi -ve­ya bu­nun gi­bi bir­çok- uzun za­man ka­mu­o­yun­da tar­tı­şı­lır, si­vil top­lum ör­güt­le­rin­de tar­tı­şı­lır, eni­ne bo­yu­na in­ce­le­nir, on­dan son­ra da bun­lar Mec­li­sin alt ko­mis­yon­la­rın­da uzun uzun tar­tı­şı­lır ve öy­le ma­mul bir hâle ge­lir ki, ar­tık, in­san­lar bu­nun üze­ri­ne “Ha­ki­ka­ten bu çok mü­kem­mel bir ya­sa ol­muş.” der ve gi­der, onu bu­ra­ya ge­ti­rir. Yi­ne ek­sik­lik­le­ri ola­bi­lir, böy­le bel­li bir­ta­kım mad­de­le­ri­ni bir­leş­tir­mek su­re­tiy­le bu­nu mü­za­ke­re ede­bi­lir­si­niz.

Ama, şim­di, 341 mil­let­ve­ki­liy­le ge­len AKP ka­nun­la­rın Mec­lis­te mü­za­ke­re­sin­den ka­çı­nı­yor, ko­mis­yon­lar­da mü­za­ke­re edil­mi­yor. E o za­man Mec­li­si de kal­dı­ra­lım ar­ka­daş­lar. Ya­ni, biz ni­ye gel­mi­şiz bu­ra­da ma­aş alı­yo­ruz ki! Mec­lis de kalk­sın. İş­te, za­ten Hükûme­ti­niz de Ge­nel Ku­rul sa­lo­nu­na gel­mi­yor, si­zi ka­le al­mı­yor. Ba­kın, bu­ra­da biz sa­at on iki­le­re ka­dar otu­ru­yo­ruz, ça­lı­şı­yo­ruz, Ba­kan­lar Ku­ru­lu üye­le­ri yok. Tay­yip Er­do­ğan -bir key­fi­ne gel­di mi, Ame­ri­ka­’­ya dol­du­ru­yor yan­daş­la­rı­nı- git­ti, on iki gün Ame­ri­ka­’­da kal­dı. On iki gün­den son­ra gel­di, beş gün son­ra da Bus­h’­la da ran­de­vu­su var­dı.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, bu mem­le­ket bu ka­dar zen­gin mi? Bu mem­le­ke­tin pa­ra­sı bu ka­dar çok mu­dur? Ora­dan gel­di İtal­ya­’­ya git­ti, ora­dan gel­di Brük­se­l’­e git­ti, ora­dan gel­di Av­ru­pa­’­da Slo­vak­ya­’­ya ga­li­ba git­ti.

FEV­Zİ ŞAN­VER­Dİ (Ha­tay) – Sen an­la­maz­sın o iş­ten!

KA­MER GENÇ (De­vam­la) - Ney­se­… Çe­k’­e git­ti. Ba­kın, her git­ti­ğin­de de en azın­dan 15-20 ta­ne ko­ru­ma po­li­si gö­tü­rü­yor. Bu­ra­da, bu ar­ka­daş­la­ra da, ta­bii ki, hak­lı ola­rak har­cı­rah öde­ni­yor.

Şim­di, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, dev­le­ti if­las et­tir­miş­si­niz. Ya­ni, si­zin gay­ri­sa­fi millî ha­sı­la­nı­zın kat­be­kat üs­tün­de iç ve dış bor­cu­nuz var­ken dev­let bu ka­dar hor kul­la­nı­la­maz, eko­no­mi­si bu ka­dar yok edi­le­mez.

Şim­di, bu­ra­da ge­tir­miş­si­niz üç ta­ne te­mel ka­nun. Pe­ki, Mec­li­sin gö­re­vi ne ar­ka­daş­lar? Ge­le­lim bu­ra­ya, ka­nun­la­rı tek tek oku­ya­lım, mü­za­ke­re ede­lim, on­dan son­ra, bu ka­nun­la­rı ül­ke ya­ra­rı­na, mil­let ya­ra­rı­na en uy­gun şekil­de çı­ka­ra­lım.

Ba­kın, bu­gün Trak­ya­’­da sel fe­la­ke­ti var. Ya­hu, şim­di, o sel fe­la­ke­tin­de ma­lı­nı, ca­nı­nı, mül­kü­nü kay­be­den va­tan­daş­la­rın Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­de -bun­la­rın- der­di­ne bir ça­re bu­lun­ma­sı için, en azın­dan acı­la­rı­nın di­le ge­ti­ril­me­si için bu­ra­sı bir mekân de­ğil mi? Mekân. Ne­re­de Hükûme­ti­niz? Ne­re­ye kaç­mış bun­lar? (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan gü­rül­tü­ler)

FEV­Zİ ŞAN­VER­Dİ (Ha­tay) – Ge­re­ken ya­pı­la­cak­tır.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) - Ne­re­ye kaç­mış, ne­re­ye? Bir söy­le­yin ba­ka­lım.

Çı­kıp da -bir sel fe­la­ke­ti ol­muş, gel­me­li­ler- bu­ra­da gün­dem dı­şı bir ko­nuş­ma yap­ma­lı­lar. On­dan son­ra, mu­ha­le­fet par­ti­si mil­let­ve­kil­le­ri gel­me­li, bu va­tan­daş­la­rın acı­la­rı­nın na­sıl gi­de­ri­le­ce­ği­ni Par­la­men­to­da Hükûmet­ten din­le­me­le­ri la­zım. Hükûmet yok. Mec­lis de “Efen­dim, ben ka­nun­la­rı top­lu in­ce­le­ri­m…” 20 ta­ne mad­de­yi, 25 ta­ne mad­de­yi, efen­dim, bir mad­de di­ye in­ce­le­ye­cek­si­niz. Bi­zim za­ten ko­nuş­ma hak­kı­mız yok. İş­te, grup, za­ten AK­P’­li­ler de git­miş ko­nuş­ma­la­rı ka­pat­mış. Öner­ge ver­me hak­kı­mız da yok. On­dan son­ra ne ola­cak? Böy­le bir mec­lis ça­lış­ma­sı ol­maz sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri. Böy­le bir ya­sa­ma fa­a­li­ye­ti ol­maz.

Ya­ni, ba­kın, bu­nu en azın­dan siz de be­nim ka­dar bi­lir­si­niz. Eğer, siz­ler de şura­lar­da ol­ma­say­dı­nız da şura­da ol­say­dı­nız, ina­nı­nız ki bun­la­rın hep­si­ne kar­şı çı­kar­dı­nız. Par­la­men­to­nun gö­re­vi, böy­le, ken­di­si­nin gö­re­vi­ni çe­şit­li tu­za­k… İç Tü­zü­k’­te çı­ka­rıl­mış bir tu­zak hü­küm­dür bu. İç Tü­zü­k’­ün bu 91’in­ci mad­de­si çok tu­zak bir mad­de­dir. Ve bu mad­de­yi, Mec­li­sin ik­ti­dar gru­bu özel­lik­le mu­ha­le­fe­ti sus­tur­mak için ge­tir­miş, Mec­li­sin önü­ne koy­muş. Çok bü­yük bir tu­zak­tır. Böy­le, ka­nun­lar mü­za­ke­re edil­me­ye­cek­se, bü­rok­rat­lar şey ede­cek­se, o za­man Mec­li­sin ça­lış­ma­sı­na da ge­rek yok, bu­ra­da bu ka­dar 550 mil­let­ve­ki­li­nin de ma­aş al­ma­sı­na ge­rek yok.

Şim­di, dün Av­ru­pa­’­dan, bu ye­şil ser­ma­ye­den mağ­dur ol­muş va­tan­daş­lar gel­di. Za­ma­nın­da, ben 1990’lar­da, 1995’ler­de, 1989’lar­da fa­lan ba­zen böy­le ha­va­a­la­nı­na gi­di­yor­dum. Bir ba­kı­yor­dum ki, o za­man­ki Fa­zi­let Par­ti­li, Re­fah Par­ti­li ar­ka­daş­lar böy­le her gün Av­ru­pa­’­ya gi­di­yor­lar. “Al­lah Al­lah, bun­lar ne­re­ye gi­di­yor­lar ki böy­le her gün.” di­yor­dum. Son­ra­dan an­la­dım ki, ora­lar­dan pa­ra top­la­ma­ya gi­di­yor­lar­mış. O pa­ra­la­rı git­miş­le­r…

KE­MA­LET­TİN GÖK­TAŞ (Trab­zon) – Ka­mer, pa­lav­ra at­ma, pa­lav­ra.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Pa­lav­ra atan­lar bel­li. On­dan son­ra­… Şim­di ar­ka­daş­lar gel­di­ler, ba­na dün ko­nu­şu­yor­lar, di­yor­lar ki: “Ya­hu, gel­di­ler, bi­zim pa­ra­la­rı­mı­zı ca­mi­ler­de top­la­dı­lar, de­di­ler ki­…”

BAŞ­KAN – Sa­yın Genç, lüt­fen, söz al­dı­ğı­nız ko­nu­ya dö­nün.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Sa­yın Baş­ka­nım, ba­kın, bu Par­la­men­to­nun ça­lış­ma usu­lü­dür. Ba­kı­n…

KE­MA­LET­TİN GÖK­TAŞ (Trab­zon) – Sa­yın Baş­kan, mad­de üze­rin­de ko­nuş­mu­yor.

BAŞ­KAN – Siz de lüt­fen mü­da­hil ol­ma­yın.

Lüt­fen Sa­yın Gen­ç…

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Ri­ca edi­yo­rum Sa­yın Baş­ka­nım. Bu­ra­sı Da­nış­ma Ku­ru­lu­…

BAŞ­KAN – Lüt­fen Sa­yın Genç.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Efen­dim, mü­sa­a­de eder­se­niz ben si­ze fik­ri­mi söy­le­ye­yi­m…

KE­MA­LET­TİN GÖK­TAŞ (Trab­zon) – Sa­yın Baş­kan, gün­dem dı­şı ko­nu­şu­yo­r…

BAŞ­KAN – Lüt­fen, mü­da­hil ol­ma­yı­n…

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Da­nış­ma Ku­ru­lu­nun gö­re­vi Mec­li­sin ça­lış­ma usul­le­ri­ni be­lir­le­mek­tir. Do­la­yı­sıy­la, bu­ra­da gün­dem söz ko­nu­su de­ğil, ya­ni ora­da­ki va­tan­daş­lar gel­miş di­yor ki: “30 mil­yar do­lar pa­ra­mı­zı gö­tür­dü­ler.”

BAŞ­KAN – Sa­yın Genç, lüt­fen söz al­dı­ğı­nız ko­nu­ya dö­nün.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Efen­dim, söz al­dı­ğı­mız ko­nu, Da­nış­ma Ku­ru­lu­nun ka­ra­rı­dı­r…

BAŞ­KAN – Söz al­dı­ğı­nız ko­nu­ya­… Evet. Lüt­fen ona dö­nün.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Da­nış­ma Ku­ru­lu­nun ka­ra­rı Mec­li­sin ça­lış­ma­sı­…

BAŞ­KAN – Lüt­fen ona dö­nün.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) - Mec­li­sin ça­lış­ma­sın­da da­… Şim­di di­yor­lar ki, bu ka­nun­la­rı gö­rü­şe­ce­ği­z… Ben di­yo­rum ki, bu ka­nun­lar­la va­tan­da­şın sı­kın­tı­la­rı­nı di­le ge­ti­re­li­m… Ya­ni bun­lar al­mış­lar, o za­man ye­şil ser­ma­ye­nin önün­de­ki adam­lar gel­miş, Tür­ki­ye­’­de mahkûm ol­muş, ce­za al­mış, hap­se gi­re­mi­yor­lar. Ni­ye? Çün­kü, Hükûmet bun­la­rı ko­ru­yor. Ni­ye ko­ru­yor? Va­tan­da­ş…

BAŞ­KAN – Sa­yın Genç, lüt­fe­n…

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Efen­dim, ri­ca ede­rim Sa­yın Baş­ka­n…

BAŞ­KAN – Lüt­fen ko­nu­ya dö­nü­n…

KA­MER GENÇ (De­vam­la) - Ya­ni ben gün­dem dı­şı bir şey ko­nuş­mu­yo­rum ki, gün­dem­den ko­nu­şu­yo­rum ta­ma­me­n…

BAŞ­KAN – Lüt­fen ko­nu­ya dö­nün, lüt­fen.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Pe­ki, ben bu ko­nu­la­rı ne za­man di­le ge­ti­re­ce­ğim Sa­yın Baş­kan? Ya­ni, ben, Al­man­ya­’­da pa­ra­la­rı­nı, hak­sız ola­rak, alın ter­le­ri­ni, otuz yıl­lık, kırk yıl­lık emek­le­ri­ni kay­be­den va­tan­daş­lar ba­na mil­let­ve­ki­li ola­rak ge­lip de dert­le­ri­ni an­la­tı­yor­lar ve ben bun­la­rı Par­la­men­to­da ne za­man di­le ge­ti­re­ce­ğim?

BAŞ­KAN – Gün­dem dı­şı söz alın Sa­yın Genç.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Efen­dim, gün­dem dı­şı ko­nuş­ma sı­ra­sı gel­mi­yor ki­… Ha­yır, bu­ra­da ge­li­yor.

Efen­dim, bü­tün me­se­le, o ar­ka­daş­la­ra da­… Ya­ni git­miş­le­r… Efen­dim, ba­kın, Al­man­ya­’­ya git­ti­ler, Al­man hükûme­ti­ni­…

BAŞ­KAN – Sa­yın Gen­ç… Sa­yın Gen­ç… Sa­yın Genç, lüt­fen ko­nu­ya dö­nün!

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Sa­yın Baş­ka­nım, ya­ni, ben ko­nu­nun dı­şın­da de­ği­lim ki! Ya­ni, ben hay­ret edi­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan gü­rül­tü­ler)

BAŞ­KAN – Ba­kın, lüt­fe­n…

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Efen­dim, ko­nu­nun üze­rin­de ko­nu­şu­yo­rum.

BAŞ­KAN – Sö­zü­nü­zü kes­me mec­bu­ri­ye­tin­de bı­rak­ma­yın!

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Ben, ba­şım­dan ge­çen bir ola­yı an­la­tı­yo­rum.

BAŞ­KAN – Da­nış­ma Ku­ru­lu­nun öne­ri­siy­le il­gi­li ko­nu­şun lüt­fen.

AH­MET AY­DOĞ­MUŞ (Ço­rum) – Ko­nuy­la il­gi­li ko­nuş!

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Sa­yın Baş­ka­nım, Da­nış­ma Ku­ru­lu­nun öne­ri­si di­yor ki: “Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si bu haf­ta bun­la­rı gö­rü­şe­cek.” Ben de di­yo­rum ki­…

BAŞ­KAN – Evet, siz de aleyh­te söz al­dı­nı­z…

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – …Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin bu haf­ta bun­la­rı gö­rüş­me­me­si la­zım, şu şu ko­nu­la­rı da gö­rüş­me­si la­zım. Bu, ta­ma­men gün­de­me bağ­lı bir şey. Lüt­fen, ri­ca edi­yo­rum ya­ni. Böy­le bir şey ol­maz ki! (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Ya­ni, di­yo­ruz ki, sı­kın­tı için­de olan va­tan­daş­la­rın sı­kın­tı­la­rı­nı bu­ra­da gö­rü­şe­lim. Her ko­nu­yu ge­ti­re­lim. Ya­ni, bu­ra­da bu ka­nun­la­rı böy­le ge­ti­rip de iş­te as­ker­lik­le il­gi­li ka­nun­la­rı, sağ­lık­la il­gi­li ka­nun­la­rı, 30-40 mad­de­yi bir­den de­ğil de, tek tek mad­de ola­rak gö­rü­şe­lim di­yo­rum. Ha, bun­la­rı gö­rü­şür­ken di­ğer va­tan­daş­la­rın sı­kın­tı­la­rı­nı­…

İş­te, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti­nin Baş­ba­ka­nı Al­man­ya­’­ya gi­di­yor, Al­man Baş­ba­ka­nı kar­şı­sın­da va­tan­daş­la­rı­mı­zı ora­da­ki po­lis­ler alı­yor da­yak­tan ge­çi­ri­yor. Ora­da o man­za­ra­lar Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti­nin ki­şi­li­ği­ni, gö­rün­tü­sü­nü za­yıf­la­tı­yor mu, za­yıf­lat­mı­yor mu? Ni­ye za­yıf­la­tı­yor: Çün­kü, o adam­lar yıl­lar­ca alın ter­le­ri­ni dö­ke­rek, ça­lı­şa­rak, ye­me­miş­ler, iç­me­miş­ler; bi­ri­le­ri git­miş bun­la­rın dinî duy­gu­la­rı­nı is­tis­mar et­miş, pa­ra­la­rı­nı top­la­mış ve bu pa­ra­la­rı ver­mi­yor­lar. Ver­me­yen­le­ri des­tek­le­yen­ler de bu­gün­kü Hükûme­tin ba­zı adam­la­rı. Boy boy re­sim­le­ri var. Ba­na dün ge­tir­di­ler, gös­ter­di­ler. İş­te “Sa­yın Ka­mer Genç, bun­lar gel­di­ler, şu ba­kan­lar, bi­zi kan­dır­dı­lar, pa­ra­la­rı­mı­zı top­la­dı­lar.” di­yor­lar. Bu­ra­da at­tık­la­rı fab­ri­ka te­mel­le­rin­de bun­la­rın iş­te yan ya­na şey­le­ri var. Bun­la­rın üze­ri­ne gi­de­lim. Bu va­tan­daş­la­rı­mız sı­kın­tı için­de, in­ti­har eden in­san­la­rı­mız var. Çün­kü, yıl­lar­ca ça­lış­mış, ça­lış­mış, pa­ra­sı­nı gel­miş bi­ri­le­ri al­mış gö­tür­müş! Ge­ti­re­lim, bu in­san­la­rın dert­le­ri­ne bir ça­re bu­la­lım.

Na­sıl bu­la­ca­ğız? Par­la­men­to bu­na ça­re bu­la­cak. Par­la­men­to ge­çen dö­nem bir Mec­lis araş­tır­ma­sı ko­mis­yo­nu kur­muş, ama Mec­lis araş­tır­ma­sı ko­mis­yo­nu­nun ka­ra­rı­… Ko­mis­yo­nun kur­du­ğu­… Ko­mis­yon­luk dı­şın­da her şey var. İş­te, şim­di, bu Par­la­men­to­nun gö­re­ve baş­la­ma­sın­dan bu­gü­ne ka­dar dört ay geç­ti sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, bir Mec­lis araş­tır­ma­sı­nı ka­bul et­ti­niz mi? Et­me­di­niz. Bu­ra­da gün­dem­de otuz-otuz beş ta­ne Mec­lis araş­tır­ma­sı is­te­ği var. Bu Mec­lis araş­tır­ma­sı ve ge­nel gö­rüş­me is­tek­le­ri­ni ne za­man ka­bul ede­cek­si­niz?

OS­MAN GA­Zİ YAĞ­MUR­DE­RE­Lİ (İstan­bul) – Za­man dol­du, za­man.

KA­MER GENÇ (De­vam­la)- Bun­la­rı ne za­man ka­bul ede­cek­si­niz?

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

OS­MAN GA­Zİ YAĞ­MUR­DE­RE­Lİ (İstan­bul) – Za­man bit­ti.

ÖZ­KAN ÖK­SÜZ (Kon­ya) – Se­kiz do­kuz ta­ne­si ka­bul edil­di.

KA­MER GENÇ (De­vam­la)- Efen­dim, ha­yır.

ÖZ­KAN ÖK­SÜZ (Kon­ya) – Kü­re­sel ısın­ma ka­bul edil­di.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Efen­dim, bir ta­ne, bir ta­ne­…

ÖZ­KAN ÖK­SÜZ (Kon­ya) – Se­kiz do­kuz ta­ne­si gün­dem­de.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Sa­yın Baş­ka­nım, bir da­ki­ka­lık bir sü­rem var.

BAŞ­KAN – Bir da­ki­ka ek sü­re ver­dim, ta­mam­la­yın lüt­fen.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Şim­di, bu Hükûmet za­ma­nın­da­… Ba­kın, bir şey da­ha söy­le­ye­yim. Ev­vel­si gün Millî Pi­yan­go­da bir Ge­nel Mü­dür ma­ka­mın­da bir mü­fet­tiş ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü. Al­lah rah­met et­sin ar­ka­da­şı­mı­za, ben bir şey de­mi­yo­rum. Ama, biz Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­yiz, aca­ba otuz beş se­ne­lik bir mü­fet­tiş na­sıl git­ti bu Ge­nel Mü­dü­rü öl­dür­dü, bi­zim gö­re­vi­miz de­ğil mi? Gi­di­p… Ne var­dı bu­ra­da? Bi­zim bu­nu araş­tır­ma­mız la­zım. Bu ik­ti­dar za­ten de­ne­ti­mi kal­dır­dı. Bir­ta­kım mü­fet­tiş­ler gi­dip de ora­da­ki o ida­rey­le il­gi­li su­is­ti­mal­le­ri bul­duk­la­rı za­man, he­men bir yo­lu­nu bul­muş­lar, mü­fet­ti­şi de­ğiş­ti­ri­yor­lar, ikin­ci bir mü­fet­tiş! O ikin­ci mü­fet­tiş de, ta­bii -hep­si böy­le de­ğil ama- ma­ka­mı­nı, mev­ki­si­ni dü­şü­nün­ce le­he bir ra­por dü­zen­li­yor, su­is­ti­mal­ler ör­tü­lü­yor. Bun­la­rın üze­rin­de du­ra­lım, bu mem­le­ket ta­lan edi­li­yor. Bu mil­let en bü­yük soy­gun­la kar­şı kar­şı­ya. Han­gi ik­ti­dar za­ma­nın­da? Si­zin ik­ti­da­rı­nız za­ma­nın­da en bü­yük soy­gun­la kar­şı kar­şı­ya. Bun­la­rı araş­tı­ra­lım, tes­pit ede­lim ve bun­dan son­ra da mil­le­te bun­la­rı söy­le­ye­lim sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri.

Bi­zi ta­bii bu­ra­da ko­nuş­tur­mak is­te­mi­yor­su­nuz. Ama, ben­ce böy­le bir Da­nış­ma Ku­ru­lu ra­po­ru ge­çer­li de­ğil­dir.

Say­gı­lar su­nu­yo­rum.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Genç.

Aleyh­te söz is­te­yen, İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ha­san Ma­cit.

Bu­yu­run Sa­yın Ma­cit.

Sü­re­niz on da­ki­ka.

HA­SAN MA­CİT (İstan­bul) – Sa­yın Baş­kan, sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri; De­mok­ra­tik Sol Par­ti ve şah­sım adı­na yü­ce he­ye­ti­ni­zi say­gı­la­rım­la se­lam­lı­yo­rum.

Çok de­ğer­li ar­ka­daş­lar, ge­ne bir sa­lı, haf­ta­nın Mec­lis ça­lış­ma­sı­nın ilk gü­nü ve bir Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si.

Mec­lis açıl­dı­ğın­dan bu ta­ra­fa her haf­ta sa­lı gün­le­ri bir Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­siy­le kar­şı kar­şı­ya ge­li­yo­ruz ve o haf­ta­nın Mec­li­sin ça­lış­ma gün­de­mi­ni be­lir­le­yen bu Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si, ne ya­zık ki, geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi bu haf­ta da Tür­ki­ye­’­nin, Türk hal­kı­nın gün­de­mi­ni il­gi­len­dir­me­yen ko­nu­la­rın ge­ti­ril­di­ği ve tar­tı­şıl­dı­ğı bir haf­ta ya­şı­yo­ruz.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, cu­ma, cu­mar­te­si ve pa­zar gün­le­ri Tür­ki­ye­’­de ne ol­du? Tür­ki­ye­’­nin Trak­ya­’­sın­da, İstan­bu­l’­un­da, Ege­’­sin­de, her ta­ra­fı sel bas­tı, su­lar bas­tı; bu­ra­lar­da, özel­lik­le yok­sul ke­sim in­san­la­rı­mı­zın ya­şa­dı­ğı bod­rum kat­la­rı­nı ya­şa­nı­la­maz hâle ge­tir­di, eş­ya­la­rı kul­la­nı­la­maz hâle ge­tir­di ve bu su bas­kın­la­rı­na ne­den olan gö­rev­li­le­rin, ne ya­zık ki, bu­gün, Mec­lis­te ve­ya­hut da ye­rel yö­ne­tim­ler­de yet­ki­li ol­duk­la­rı­nı gö­rü­yo­ruz. Bun­lar­la il­gi­li ko­nu­la­rı ko­nuş­ma­ya­ca­ğız, bun­lar­la il­gi­li tar­tış­ma­yı yap­ma­ya­ca­ğız da ne­ler­le il­gi­li tar­tış­ma ya­pa­ca­ğız?

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, Te­kir­da­ğ’­day­dık haf­ta so­nu, Edir­ne­’­dey­dik, Si­liv­ri­’­dey­dik. Ora­lar­da, ze­min etü­dü sağ­lam ol­ma­yan yer­le­re on dört-on beş kat­lı apart­man ya­pıl­ma­sıy­la il­gi­li ruh­sat ve­ril­miş. De­re­ler dol­du­ru­la­rak yol ya­pıl­mış, iskâna açıl­mış. Pe­ki, bu de­re­le­ri dol­du­ra­rak iskâna açan ve ruh­sat ve­ren o za­ma­nın yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ce­za­i mü­ey­yi­de­le­ri ko­nu­şul­ma­ya­cak, on­lar­la il­gi­li yap­tı­rım­lar ko­nu­şul­ma­ya­cak da ne­le­ri ko­nu­şa­ca­ğız?

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, ya­pa­nın ya­nı­na kâr kal­dı­ğı bir dö­nem­de ya­şı­yo­ruz; eğer böy­le olur­sa, bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de ne yol­suz­luk­la­rın önü alı­na­bi­lir ne su bas­kın­la­rı­nın önü alı­na­bi­lir ve de­vam­lı fe­la­ket­le kar­şı kar­şı­ya ya­şa­rız.

Çok de­ğer­li ar­ka­daş­lar, ge­çen yıl, 2006 yı­lın­da, Sa­yın Baş­ba­kan Ali­bey­kö­y’­de bir açı­lış yap­tı. Ney­di bu açı­lış? Ora­da­ki sel bas­kın­la­rıy­la il­gi­li, o böl­ge­de­ki in­san­la­rı­mı­zın bir da­ha ma­ruz kal­ma­ma­sı için alt­ya­pı te­sis­le­ri­nin açı­lı­şıy­dı ve o açı­lış­ta Ali­bey­köy hal­kı­na ne de­nil­di? “Bir da­ha su bas­kı­nı­na ma­ruz kal­ma­ya­cak­sı­nız.” de­nil­di. Pe­ki, Ali­bey­köy hal­kı su bas­kı­nı­na ma­ruz kal­ma­dı mı? Pe­ki, bu alt­ya­pı­yı ya­par­ken bi­lim ve tek­no­lo­ji kul­la­nıl­dı mı? Kul­la­nıl­dı ise, aca­ba sel bas­kın­la­rı ko­nu­sun­da alt­ya­pı dü­zen­le­me­siy­le il­gi­li bi­lim ve tek­nik if­las mı et­ti? Yok­sa, bi­lim ve tek­nik hi­çe sa­yı­la­rak alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rı mı ya­pıl­dı?

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, böy­le bir açı­lış­ta Sa­yın Baş­ba­ka­nın bu­lun­ma­sı ve “Bir da­ha siz su bas­kı­nı ya­şa­ma­ya­cak­sı­nız.” söz­le­ri­nin söy­len­di­ği bir açı­lış­tan son­ra, yö­re hal­kı­nın tek­rar su bas­kı­nı­na ma­ruz kal­ma­sı ger­çek­ten kay­gı ve­ri­ci­dir, dü­şün­dü­rü­cü­dür di­ye dü­şü­nü­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, gün­de­mi­miz­de te­rör var. Gün­de­mi­miz­de es­naf­la­rın sı­kın­tı­sı var. Hal­kın gün­de­mi ile Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin gün­de­mi­nin fark­lı fark­lı ol­ma­sı dü­şü­nü­le­mez. Gün­de­mi­miz­de, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin de­ne­tim ko­nu­la­rı­nın ele alın­ma­sı ve­ya alın­ma­ma­sı var. Ben, ge­çen sa­lı gü­nü, bu­ra­da, siz­ler­le, de­ne­tim an­la­mın­da sor­du­ğu­muz so­ru­lar­la il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­mi pay­laş­tık­tan son­ra, Sa­yın Ba­kan çık­tı ya­nıt ver­di: “Efen­dim, si­ze ya­nıt ver­dik, gön­der­dik.” de­di. Evet, ya­nıt be­nim ko­nuş­mam­dan son­ra gel­di. Ben o haf­ta bir şeyi di­le ge­tir­miş­tim. Bu ko­nu­la­rı de­vam­lı di­le ge­ti­re­ce­ğim. Her plat­form­da di­le ge­ti­re­ce­ğim. Ben o so­rum­da şunu sor­muş­tum: De­miş­tim ki, dâhil­de iş­le­me re­ji­mi kap­sa­mın­da, han­gi fir­ma­la­ra, ucuz ola­rak, dâhil­de iş­le­me re­ji­mi kap­sa­mın­da­ki ürün­ler ve­ril­di ve bu fir­ma­lar da­hil­de iş­le­me re­ji­mi kap­sa­mı dı­şın­da iş­lem yap­tı? Han­gi fir­ma­la­ra han­gi ce­za­lar ke­sil­di, di­ye so­ru sor­muş­tum.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, ba­na ve­ri­len ya­nıt iş­te bu­ra­da. Ba­na ve­ri­len ya­nıt­ta di­yor ki: “Efen­dim, iş­te, dâhil­de iş­le­me re­ji­mi kap­sa­mın­da fir­ma­la­ra şu ka­dar ton buğ­day ve­ril­miş­tir, mı­sır ve­ril­miş­tir. İş­lemi­ni yap­ma­yan­lar için -iş­te şu mad­de­nin şu kap­sa­mı dâhi­lin­de- ce­zai mü­ey­yi­de uy­gu­lan­mış­tır.”

Pe­ki ar­ka­daş­lar, ce­zai mü­ey­yi­de uy­gu­la­nan fir­ma­lar han­gi­le­ri? Ve uy­gu­lan­ma­yan fir­ma­lar han­gi­le­ri? Soy­gu­nu ya­pan fir­ma­lar han­gi­le­ri? Ben bir mil­let­ve­ki­li ola­rak bu­nu öğ­ren­mek is­ti­yo­rum. Bu hak­kım de­ğil mi? Türk mil­le­ti­nin, Türk mil­le­ti­nin ver­gi­le­riy­le olu­şan bu büt­çe­den, soy­gun dü­ze­ni­ne da­ya­lı ola­rak ve­ri­len pa­ra­la­rın, kay­be­di­len pa­ra­la­rın he­sa­bı­nı sor­mak, bil­mek hak­kı de­ğil mi? Ni­çin so­ru­lan so­ru­la­ra doğ­ru dü­rüst ya­nıt ve­ril­mi­yor? Ni­çin ya­nıl­tı­lı­yo­ruz?

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, biz han­gi­le­ri di­yo­ruz, han­gi­le­ri bö­lü­mü at­la­nı­yor. Lüt­fen, yü­rüt­me, ya­ni Hükûmet, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si üye­le­ri­nin ver­di­ği so­ru öner­ge­le­ri­ne doğ­ru ya­nıt ver­sin, doğ­ru bil­gi­len­dir­sin. Doğ­ru bil­gi­len­dir­sin­ler ki, biz de, bu­ra­da, ya­nıl­gı­ya düş­me­den bu ko­nu­la­rı sa­vu­na­bi­le­lim, bu ko­nu­lar üze­rin­de ko­nu­şa­bi­le­lim, ne ya­pa­ca­ğı­mı­za ve­ya ne yap­ma­ya­ca­ğı­mı­za ka­rar ve­re­lim. Ama, bi­ze bil­gi­len­dir­me yan­lış ge­lir­se, biz bu­ra­da yan­lış şey­le­ri söy­ler­sek, hem za­man an­la­mın­da yan­lış yap­mış olu­ruz hem de doğ­ru­yu yap­ma­mış olu­ruz.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, Baş­ba­kan­lık Yük­sek De­net­le­me Ku­ru­lu ra­por­la­rın­da, dâhil­de iş­le­me re­ji­mi kap­sa­mın­da ya­sa­la­ra uy­ma­yan fir­ma­lar hak­kın­da ko­vuş­tur­ma açıl­dı­ğı­nı ya­zı­yor. Pe­ki, Sa­yın Ba­kan, Baş­ba­kan­lık Yük­sek De­net­le­me Ku­ru­lu ra­po­run­da olan bu iba­re­yi gör­mü­yor mu? Yok­sa, ba­zı fir­ma­la­rı ka­çır­ma, ba­zı fir­ma­la­rı kol­la­ma, ba­zı fir­ma­la­rın is­mi­ni gün­de­me ge­tir­me­me, ta­şı­ma­ma ger­çe­ği­ni mi, dü­şün­ce­si­ni mi gü­dü­yor? Açık­ça­sı, böy­le bir so­ru kar­şı­sın­da be­ni ya­nıl­tan ve­ya­hut da doğ­ru ya­nıt gel­me­di­ği za­man şüp­he­le­rim faz­la­la­şı­yor, kay­gı­la­rım faz­la­la­şı­yor. Bel­ki yan­lış dü­şün­ce­le­re, yan­lış mec­ra­la­ra doğ­ru gi­di­yo­rum ve bel­ki had­di­mi aşan söz­ler söy­lü­yo­rum. Biz doğ­ru bil­gi­len­di­ril­mek du­ru­mun­da­yız, Hükûmet de bi­zi doğ­ru bil­gi­len­dir­mek mec­bu­ri­ye­tin­de­dir.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, biz, bu­ra­da ken­di adı­mı­za gö­rev yap­mı­yo­ruz. Biz, bu­ra­da, tem­sil et­ti­ği­miz il ve hal­kı­mız adı­na, de­net­le­me gö­re­vi an­la­mın­da ba­zı ko­nu­la­rı di­le ge­ti­ri­yo­ruz ve ne ya­zık ki, bu ko­nu­lar­la il­gi­li bi­ze doğ­ru bil­gi ve­ril­mi­yor. Evet, Mec­li­sin gün­de­mi bu ol­ma­lı. Mec­lis gün­de­min­de de­net­le­me ko­nu­la­rı­na da­ha faz­la ağır­lık ve­ril­me­si ge­re­kir di­ye dü­şü­nü­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, bi­raz ön­ce, su bas­kın­la­rıy­la il­gi­li ko­nuş­mam­da Ali­bey­kö­y’­ü di­le ge­tir­miş­tim. Ga­zi­os­man­pa­şa­’­da da kü­çük sa­na­yi si­te­siy­le il­gi­li bir alt­ya­pı ya­pı­lır­ken, bir tek­nik ele­man, bir mü­hen­di­si­miz, o yö­re hal­kı­nın, su bas­kı­nı ola­bi­le­ce­ği­ni, bu­nun doğ­ru plan­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di­ğin­de, “Ben mü­hen­di­sim, ben siz­den iyi bi­li­rim.” di­ye­rek söy­le­yen bir ar­ka­da­şı­mız, be­le­di­ye baş­ka­nı ve mil­let­ve­ki­li ko­nu­mu­na gel­di ve bu­gün, kü­çük sa­na­yi si­te­sin­de, hâlâ, es­naf su al­tın­da. Bun­lar ko­nu­şul­ma­ya­cak da ne ko­nu­şu­la­cak?

Lüt­fen, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, oyu­muz çok, sa­yı­mız çok, biz is­te­di­ği­miz gi­bi Mec­li­si yön­len­di­ri­riz, biz is­te­di­ği­miz ko­nu­la­rı gö­rü­şü­rüz, is­te­di­ği­miz ko­nu­la­rı gö­rüş­me­yiz an­la­yı­şın­dan, lüt­fen vaz­ge­çin. Lüt­fen, Mec­li­sin ile­ri­ki haf­ta­lar içe­ri­sin­de ne­ler gö­rü­şe­ce­ği, ne­ler gö­rüş­me­ye­ce­ği bir sa­bit­len­sin ve biz de ona gö­re ha­zır­lık­la­rı­mı­zı ya­pa­lım. Ona gö­re, bu­ra­da ne ko­nu­şa­ca­ğı­mı­zın, ne ko­nuş­ma­ya­ca­ğı­mı­zın ka­ra­rı­nı ve­re­lim. Her haf­ta bir gün­dem de­ği­şik­li­ği, her haf­ta bir de­ği­şik­lik ya­şa­ma­ya­lım di­ye dü­şü­nü­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, ger­çek­ten, hal­kı­mı­zın sı­kın­tı­la­rı çok bü­yük. Bi­raz ön­ce Sa­yın Ba­ka­na sor­du­ğum dâhil­de iş­le­me re­ji­mi so­ru­su­nun ya­nın­da, bir de kre­di fa­iz­le­riy­le il­gi­li bir so­ru yö­nelt­miş­tim. Hiç­bir dö­nem­de, ne es­naf ke­fa­le­ti ne es­na­fın kre­di­le­ri ne de zi­rai kre­di­le­r…

BAŞ­KAN – Sa­yın Ma­cit, ko­nu­ya ge­lin lüt­fen.

HA­SAN MA­CİT (De­vam­la) – Efen­dim, bu, ko­nu­muz­dur Sa­yın Baş­kan. Sa­yın Baş­kan, hal­kı­mı­zın so­run­la­rı, es­na­fı­mı­zın so­run­la­rı, gün­lük ya­şa­nan bu sı­kın­tı­lar, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin gün­de­min­de ol­ma­sı ge­re­kir di­ye dü­şü­nü­yo­rum ve bun­la­rı ko­nuş­ma­mız ge­re­kir di­ye dü­şü­nü­yo­rum ve bu ne­den­le de bu ko­nu­la­rı, biz, bu­ra­da di­le ge­ti­re­me­ye­ce­ğiz de ne­re­de di­le ge­ti­re­ce­ğiz?

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, hiç­bir dö­nem­de, zi­rai kre­di fa­iz­le­ri ile es­naf kre­di fa­iz­le­ri enf­las­yon ora­nın­da ol­ma­mış­tır, enf­las­yo­nun de­vam­lı al­tın­da ol­muş­tur. Eğer, enf­las­yon ora­nın­da kre­di fa­iz­le­ri olur­sa­…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Bir da­ki­ka ek sü­re ve­ri­yo­rum, lüt­fen to­par­la­yın.

HA­SAN MA­CİT (De­vam­la) – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Baş­kan.

…o es­naf da o çift­çi de ba­tar, ba­tar! Sa­yın Ba­ka­nın ba­na ver­di­ği, zi­rai kre­di­ler­le il­gi­li fa­i­zin yüz­de 17 ol­du­ğu­nu ya­zı­yor.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, se­çim böl­ge­le­ri­ni­ze git­ti­ği­niz­de övü­nü­yor­su­nuz, “Enf­las­yo­nu yüz­de 8’e in­dir­dik.” di­ye. Pe­ki, zi­rai kre­di fa­iz­le­ri, yüz­de 8 ise enf­las­yon yüz­de 5 ise, kaç ka­tı olu­yor? Bu çift­çi­yi ba­tır­mak için mi po­li­ti­ka uy­gu­lu­yor­su­nuz? Çift­çi­yi yok et­me an­la­yı­şı içe­ri­sin­de mi uy­gu­la­ma ya­pı­yor­su­nuz?

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, lüt­fen, bu ko­nu­la­rı ko­nu­şa­lım; lüt­fen, hal­kın gün­de­min­de olan ko­nu­la­rı ko­nu­şa­lım.

He­pi­ni­ze say­gı­lar su­na­rım. (DSP ve CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Ma­cit.

Leh­te bir söz ta­le­bi ol­muş­tu­r…

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Sa­yın Baş­kan, ka­rar ye­ter sa­yı­sı is­ti­yo­rum oy­lar­ken.

BAŞ­KAN – He­nüz ko­nuş­ma­lar sü­rü­yor Sa­yın Genç.

Leh­te bir söz ta­le­bi ol­muş­tur, Sa­yın Bü­lent Arınç, Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li.

Bu­yu­run Sa­yın Baş­kan. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

On da­ki­ka sü­re­niz var.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Geç­miş ko­nuş­ma­la­rı ge­ti­rip bu­ra­da ko­nu­şa­ca­ğız!

BÜ­LENT ARINÇ (Ma­ni­sa) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım; he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si le­hin­de söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum. Bun­dan bir­kaç haf­ta ön­ce, bir ve­si­ley­le yap­tı­ğım ko­nuş­ma­da, Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si­nin ne an­la­ma gel­di­ği­ni kı­sa­ca izah et­miş­tim. Za­ten, bü­tün ar­ka­daş­la­rı­mız da bi­li­yor­lar ama her ne hik­met­se bir ar­ka­da­şı­mız -pek çok ar­ka­da­şı­mı­zı ten­zih ede­rek söy­lü­yo­rum- her ve­si­ley­le kür­sü­ye çık­mak­ta, Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­siy­le il­gi­li-il­gi­siz, gün­dem­le il­gi­li-il­gi­siz pek çok şey­ler söy­le­mek­te, Ge­nel Ku­ru­lun ça­lış­ma ahen­gi­ni boz­mak­ta ve ma­a­le­sef, üzü­cü tar­tış­ma­la­ra yol aç­mak­ta­dır. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Sa­yın Baş­kan, mü­da­ha­le edin, ba­na ce­vap ve­ri­yor.

BÜ­LENT ARINÇ (De­vam­la) – De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, ben, Sa­yın Gen­ç’­le bir­kaç dö­nem Mec­lis­te ça­lış­ma imkânı bul­dum, bu ta­lih­siz­li­ğe uğ­ra­yan­lar­dan bi­ri­si­yim. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan “Bra­vo” ses­le­ri, al­kış­lar) Ken­di­siy­le tar­tış­ma id­di­a­sın­da da de­ği­lim, çün­kü geç­miş­te, ken­di­si­ne ağır söz­ler söy­let­me­ye ça­lı­şa­rak bun­dan yük­lü­ce bir ser­vet edin­di­ği­ni de bi­li­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Aç­tı­ğı taz­mi­nat da­va­la­rı­nın mağ­dur­la­rın­dan bir ta­ne­si­yim. Grup Baş­kan Ve­ki­li ol­du­ğum sı­ra­da, ken­di­si­nin de Baş­kan Ve­kil­li­ği yap­tı­ğı sı­ra­da, bir tar­tış­ma­ya ma­hal ver­miş­ti. Grup Baş­kan Ve­ki­li ola­rak ar­ka­daş­la­rı­mı tes­kin et­me­ye ça­lış­tım. O sı­ra­da “Say­gı­sız­lık yap­ma.” de­di­ğim için aley­him­de taz­mi­nat da­va­sı aç­mış­tı.

HÜ­SE­YİN TAY­FUN İÇLİ (Es­ki­şe­hir) – Sa­taş­ma var Sa­yın Baş­kan, ko­nuy­la il­gi­li ko­nuş­mu­yor.

BAŞ­KAN – Sa­yın Arınç, ko­nu­ya dö­nün lüt­fen.

BÜ­LENT ARINÇ (De­vam­la) – Te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Baş­kan, si­zi zor du­rum­da bı­rak­mak is­te­mi­yo­rum.

On­dan 1 mil­yar taz­mi­na­ta mahkûm ol­dum, sa­de­ce “Say­gı­sız­lık yap­ma.” de­di­ğim için. Bu ko­nu­da ders­li­yim, ken­di­siy­le tar­tış­ma­ya gir­me­ye­ce­ğim, ama, sa­yın baş­kan ve­kil­le­ri­mi­zin de gö­rev­le­ri­ni da­ha iyi ya­pa­bil­me­le­ri ko­nu­sun­da bir öne­rim ola­cak.

Şim­di, Da­nış­ma Ku­ru­lu­nun öne­ri­si­nin le­hin­de ko­nu­şu­yo­rum, çün­kü, grup baş­kan ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım­dan bil­di­ğim ka­da­rıy­la, haf­ta­nın ça­lış­ma prog­ra­mı dü­şü­nü­lür­ken, bir ar­ka­da­şı­mız, ken­di yap­tık­la­rı ça­lış­ma­yı, gru­bu olan di­ğer par­ti­le­ri­mi­zin de grup baş­kan ve­kil­le­ri­ne ilet­mek­te­dir­ler. Müm­kün­se oy bir­li­ğiy­le, ya­ni an­laş­ma ya­pa­rak, de­ğil­se de grup öne­ri­siy­le bu ko­nu Ge­nel Ku­ru­lun gün­de­mi­ne gel­mek­te­dir.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, bi­zim par­la­men­ter sis­te­mi­miz­de ve mev­cut İç Tü­zü­k’­ü­müz­de Par­la­men­to­yu ik­ti­dar ça­lış­tı­rır. İkti­dar ya tek ba­şı­na bir ik­ti­dar olur ya ko­a­lis­yon­lar olur. Bu­ra­da baş­ba­kan­lık yap­mış, grup baş­kan ve­kil­li­ği yap­mış pek çok ar­ka­da­şı­mız var. İste­sek de is­te­me­sek de böy­le­dir. İkti­dar gru­bu par­la­men­to ça­lış­ma­la­rı­na yön ve­rir. Kı­za­rız, ça­ğı­rı­rız ba­ğı­rı­rız. Ben de mu­ha­le­fet­te uzun yıl­lar mil­let­ve­kil­li­ği yap­tım, ama bir ger­çek var ki, so­nun­da bir öne­ri ge­lir­se, Sa­yın Baş­ka­nı­mı­zın ya­pa­ca­ğı şey, tar­tış­ma­lar­dan son­ra “Ka­bul eden­le­r… Et­me­yen­le­r…” de­mek­ten iba­ret­tir.

Bu­ra­da ça­lış­ma ba­rı­şı­nın iyi bir şekil­de ku­ru­la­bil­me­si için grup­lar ara­sın­da­ki iliş­ki­le­rin de sağ­lık­lı ol­ma­sı ge­re­kir. Ya­ni, spon­ta­ne, ken­di­li­ğin­den, de fac­to, “Biz is­ter­sek ya­pa­rız.” an­la­yı­şı her za­man yan­lış­tır. Ben, par­ti­le­ri­mi­zin grup baş­kan ve­kil­le­ri­nin, hem de­ne­yim­li hem de Par­la­men­to­nun ça­lış­ma­sı ko­nu­sun­da bir­bir­le­riy­le yar­dım­laş­ma için­de ol­duk­la­rı­na ina­nı­yo­rum. Bu­nun ak­si ola­bi­lir, her­han­gi bir par­ti gru­bu ken­di öne­ri­sin­de ısrar­lı olur­sa, o da Ge­nel Ku­rul­da tar­tı­şı­lır ve ni­ha­yet siz­le­rin oy­la­rıy­la bu­na ka­rar ve­ri­lir.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Ba­ğım­sız­la­rın söz hak­kı yok mu?

BAŞ­KAN – Sa­yın Genç, mü­da­ha­le et­me­yin lüt­fen.

BÜ­LENT ARINÇ (De­vam­la) – De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, bi­zim par­la­men­ter sis­te­mi­miz­de, ne ya­zık ki, ba­ğım­sız mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zin ve gru­bu ol­ma­yan par­ti­le­rin mil­let­ve­kil­le­ri­nin çok faz­la söz hak­kı yok­tur.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Ol­ma­sı ge­rek.

BÜ­LENT ARINÇ (De­vam­la) – Bu da İç Tü­zü­k’­ü­müz­de böy­le dü­zen­len­miş­tir. Bu­nun için de her­ke­sin otur­du­ğu yer­den ba­ğı­rıp ça­ğır­ma­sı­na ge­rek yok­tur. En azın­dan, Sa­yın Ha­san Ma­cit ar­ka­da­şı­mız gi­bi, ge­lir, ga­yet gü­zel, Ge­nel Ku­ru­la say­gıy­la hi­tap eder ve bu hi­ta­bın ar­ka­sın­dan da gö­re­vi­ni yap­mış ola­rak ye­ri­ne dö­ner. Yok­sa, 550 ki­şi­lik Par­la­men­to­da, bir sa­yın mil­let­ve­ki­li­nin, iki­de bir se­si­ni yük­sel­te­rek, ken­di ego­su­nu tat­min ama­cıy­la Ge­nel Ku­ru­lun ha­va­sı­nı boz­ma­ya da hak­kı yok­tur. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, ben sa­yın baş­kan ve­kil­le­ri­mi­zin, özel­lik­le Sa­yın Ak­şe­ne­r’­in bi­raz ev­vel­ki tu­tu­mu­nun da çok ye­rin­de ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Ba­kı­nız, bü­tün ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yir­mi dört sa­at Mec­lis te­le­viz­yo­nu ya­yın­lı­yor ve bü­tün Tür­ki­ye, hat­ta, İnter­ne­t’­ten de ya­yın ya­pıl­dı­ğı için bü­tün dün­ya bi­zi iz­li­yor. Bu­ra­da mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zin ko­nuş­ma­la­rı, ko­nuş­ma­la­rı­nın ya­nın­da kı­ya­fet­le­ri, el kol ha­re­ket­le­ri, cep te­le­fon­la­rıy­la ko­nuş­ma­la­rı, bir­bir­le­ri­ne yük­sek ses­le hi­tap et­me­le­ri, kah­ka­ha at­ma­la­rı da iz­le­ni­yor.

Mec­lis Baş­kan­lı­ğı yap­tım, grup baş­kan ve­kil­li­ği yap­tım, bü­tün bun­la­rı çok ya­kın­dan ya­şa­dım. Bu­ra­sı Tür­ki­ye­’­nin ay­na­sı ol­ma­lı­dır. Bu­ra­ya ge­len her­kes bir say­gı­yı, bir ne­za­ke­ti, bir va­ka­rı mu­ha­fa­za et­me­li­dir. Bu­ra­da kim ko­nu­şu­yor­sa kür­sü­de, 70 mil­yo­nun ken­di­si­ni iz­le­di­ği­ni bil­me­li­dir. Biz Türk mil­le­ti­nin tem­sil­ci­si­yiz. Bu mil­le­tin ge­le­nek­le­ri­ne, örf ve âde­ti­ne say­gı duy­ma­lı ve dü­şün­ce ku­ral­la­rı­na uy­gun ko­nuş­ma­lı­yız.  Her­kes her is­te­di­ği­ni söy­le­ye­mez, her­kes her is­te­di­ği­ni ya­pa­maz. Her­kes bir­bi­ri­ne hi­tap eder­ken aza­mi ne­za­ket içe­ri­sin­de ol­ma­lı­dır. Bi­zim ku­ral­la­rı­mız da bu­nu ge­rek­ti­rir. “Sa­yın Baş­kan” de­riz, “sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri” de­riz, “Sa­yın Ka­mer Genç” de­riz, “Sa­yın Ah­met Kork­maz” de­riz. Ney­se­… Bu­nu söy­le­riz, söy­le­mek de zo­run­da­yız.

HÜ­SE­YİN TAY­FUN İÇLİ (Es­ki­şe­hir) – Sa­yın Baş­kan, ne il­gi­si var?

BÜ­LENT ARINÇ (De­vam­la) – Ben emi­nim ki, Sa­yın Ka­mer Genç be­ni hiç sev­mez. Çok doğ­ru­dur, ben de onu hiç sev­mem. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan gü­lüş­me­ler, al­kış­lar)

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Sa­yın Baş­kan, böy­le olur mu?

BÜ­LENT ARINÇ (De­vam­la) – Ama, ben her za­man “Sa­yın Ka­mer Genç” di­ye hi­tap ede­rim. “Sa­yın” ke­li­me­si­ni kul­lan­ma­dan, ne kür­sü­den ne bu­ra­dan ne ora­dan hiç­bir za­man ken­di­si­ne hi­tap et­mem. İki şey­den do­la­yı: Bir, mil­let­ve­ki­li­dir, mil­let­ve­kil­le­ri top­lu­mun en say­gın in­san­la­rı­dır, kim olur­sa, kim seç­miş olur­sa ol­sun mil­le­ti­mi­zin tem­sil­ci­si­dir.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Sa­yın Baş­kan, bun­la­rı ben söy­le­sem be­ni ko­nuş­tur­maz­dı­nız.

BÜ­LENT ARINÇ (De­vam­la) – Hem ken­di­si­ne hem de onu se­çen mil­le­te say­gım­dan do­la­yı “sa­yın” de­mek mec­bu­ri­ye­ti­ni his­se­de­rim ve bu­nu se­ve se­ve ya­pa­rım. Bu­nu Tür­ki­ye­’­nin Cum­hur­baş­ka­nı için de ya­pa­rım, bu­nu Tür­ki­ye­’­nin Baş­ba­ka­nı için de ya­pa­rım.

Tür­ki­ye­’­nin Cum­hur­baş­ka­nın­dan iki­de bir “Ab­dul­lah Gül”, Tür­ki­ye­’­nin Baş­ba­ka­nın­dan iki­de bir “Tay­yip Er­do­ğan” gi­bi bah­set­mek, çok say­gı­sız bir hi­tap tar­zı­dır. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Bu çok yan­lış bir şey­dir. Bu hi­tap tar­zı, Sa­yın Ka­mer Gen­ç’­in, za­man za­man iç­ki sof­ra­la­rın­da ka­deh ar­ka­daş­la­rı­na ses­len­di­ği­nin bir ben­ze­ri ola­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor. (Gü­rül­tü­ler)

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Ba­na sa­taş­ma ya­pı­yor Sa­yın Baş­kan.

HÜ­SE­YİN TAY­FUN İÇLİ (Es­ki­şe­hir) – Ne ala­ka­sı var Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Sa­yın Arınç, lüt­fen ko­nu­ya dö­nün.

BÜ­LENT ARINÇ (De­vam­la) – Bu çok yan­lış bir şey­dir.

BAŞ­KAN – Sa­yın Arınç, lüt­fen ko­nu­ya dö­nün.

BÜ­LENT ARINÇ (De­vam­la) – Lüt­fen ar­ka­daş­lar, bu­ra­da say­gı­mı­zı mu­ha­fa­za ede­ce­ğiz, sev­gi­mi­zi mu­ha­fa­za ede­ce­ğiz, se­vi­ye­yi mu­ha­fa­za ede­ce­ğiz.

Ba­kın, İç Tü­zü­k’­ü­mü­zün 67’nci mad­de­si: “Ge­nel Ku­rul­da ka­ba ve ya­ra­la­yı­cı söz­ler söy­le­yen kim­se­yi Baş­kan der­hal, te­miz bir dil­le ko­nuş­ma­ya, bu­na rağ­men te­miz bir dil­le ko­nuş­ma­mak­ta ısrar eder­se kür­sü­den ay­rıl­ma­ya da­vet eder.”

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Bu ko­nuş­ma da ka­ba ve ya­ra­la­yı­cı de­ğil mi?

HÜ­SE­YİN TAY­FUN İÇLİ (Es­ki­şe­hir) – Da­nış­ma Ku­ru­luy­la ne ala­ka­sı var bu­nun?

BÜ­LENT ARINÇ (De­vam­la) – 66’ncı mad­de Baş­ka­nın söz kes­me­si­dir, 68’in­ci mad­de gü­rül­tü ve kav­ga­ya yol açan olay­lar­dır.

Siz say­gı­lı ol­maz­sa­nız, ken­di­ni­ze say­gı bek­le­ye­mez­si­niz. Biz bü­tün mil­let­ve­kil­le­ri, geç­miş on dö­nem ön­ce­sin­den yir­mi dö­nem son­ra­sı­na ka­dar, bu Par­la­men­to­da gö­rev yap­mış, hal­kın ter­cih et­ti­ği her in­sa­na say­gı gös­ter­mek mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz. Siz soy­gun­dan, hır­sız­lık­tan, her gel­di­ği­niz­de bu­ra­da ba­zı in­san­la­rı he­def gös­te­re­rek bah­se­der­se­niz çok yan­lış ya­par­sı­nız.

Bu Mec­li­sin gün­de­mi­ni gün­lük ga­ze­te­ler be­lir­le­mez, ya­ni, her gün ga­ze­te­le­ri açıp bu­gün ne ol­muş di­ye Ge­nel Ku­ru­lun gün­de­mi­ne bu­nu gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­lar­la ge­ti­re­bi­lir­si­niz ve­ya bir­kaç nok­ta­da söz söy­le­ye­rek ge­ti­re­bi­lir­si­niz. Tür­ki­ye­’­nin gün­de­mi bel­li­dir. Bu gün­dem­le il­gi­li olan Mec­li­si­miz var­dır, Hükûmet var­dır, il­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­lar var­dır.

Ba­kı­nız, 1999’un Ağus­tos ayın­da Ko­ca­e­li dep­re­mi­ni ya­şa­dık, ar­ka­sın­dan Sa­kar­ya dep­re­mi­ni ya­şa­dık ve siz o gün Baş­kan Ve­ki­li ola­rak da, biz de Par­la­men­to­da bu­lu­nan in­san­lar ola­rak da, Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğın­da -Sos­yal Gü­ven­lik Ka­nu­nu gö­rü­şü­lü­yor­du- Sa­yın Ya­şar Oku­yan, dep­re­min ol­du­ğu tüm gün­ler­de, “Bir­kaç gün ara ve­re­lim, Tür­ki­ye­’­nin her ta­ra­fın­da bu acı ya­şa­nı­yor, bu ka­nu­nu bir­kaç gün son­ra gö­rüş­sek ol­maz mı?” de­di­ği­miz­de, “İs­tik­lal Har­bin­de bi­le Mec­lis açık kal­dı, ka­nun­lar gö­rü­şül­dü.” de­miş­ti. Ya­ni, dep­rem­de bin­ler­ce in­sa­nı­mı­zın can ver­di­ği bir za­man­da bi­le bu Mec­lis bu ça­lış­ma­la­rı ya­pı­yor­du ve o ça­lış­ma­lar sı­ra­sın­da, yi­ne bu Sa­yın Ar­ka­da­şı­mı­zın bu­na ben­zer ko­nuş­ma­la­rıy­la -bir ge­ce vak­tiy­di, hiç unut­mu­yo­rum- gü­lüş­me­ler ya­şan­dı. Ar­ka­dan cep te­le­fon­la­rı­mı­za ge­len şuy­du: “Utan­mı­yor mu­su­nuz? Al­la­h’­tan kork­mu­yor mu­su­nuz? Dep­rem­de ölen in­san­la­rın acı­sı yü­re­ği­miz­dey­ken siz Mec­lis­te gü­lü­şü­yor­su­nuz!” de­miş­ler­di. Bu Mec­lis­ten Tür­ki­ye­’­ye iyi me­saj­lar, iyi gö­rün­tü­ler, iyi ör­nek­ler ver­me­ye mec­bu­ruz. Her fır­sat­ta bu­ra­ya çı­ka­rak bir­bi­ri­mi­zi tah­rik et­me­nin, bir­bi­ri­mi­ze say­gı­sız­lık yap­ma­nın âle­mi yok ki!

Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si dört ta­ne par­ti­nin im­za­sıy­la ge­li­yor. Söz­lü so­ru­lar­sa gö­rü­şü­le­cek. Bu­ra­da, ba­ğım­sız mil­let­ve­kil­le­ri­mi­ze dü­şen gö­re­vin İç Tü­zü­k’­ün ken­di­le­ri­ne ta­nı­dı­ğı hak­la­rı kul­lan­mak­tan iba­ret ol­du­ğu­nu söy­le­me­li­yiz. El­bet­te, Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si üze­rin­de gö­rü­şü­le­bi­lir. El­bet­te, şah­sı adı­na bir söz ta­le­bi ola­bi­lir ka­nun tek­lif ve ta­sa­rı­la­rın­da. İmkân bu­lu­yor­sa­nız ba­zı ko­mis­yon­lar­da tem­sil edi­le­bi­lir­si­niz.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BÜ­LENT ARINÇ (De­vam­la) – Ama “Ben her de­fa­sın­da ko­nu­şa­ca­ğım. Her şeye rağ­men ko­nu­şa­ca­ğım. Her­ke­si din­le­me­ye mec­bur bı­ra­ka­ca­ğım ve ağ­zı­ma ge­le­ni söy­le­ye­ce­ği­m…” Bu, hiç­bir za­man ol­ma­ma­lı ar­ka­daş­lar.

Biz, ar­ka­mız­da iyi iz­ler bı­ra­kan ve mil­le­tin ça­re­si­ni, der­di­ni, ça­lış­ma­la­rı­nı, ça­ba­la­rı­nı iyi or­ta­ya ko­yan ör­nek in­san­lar ol­ma­lı­yız. Sa­yın Ka­mer Gen­ç’­in bu­na, bun­dan son­ra da ri­a­yet ede­ce­ği­ni ümit edi­yo­rum.

Ha­ta­la­rı­mız, yan­lış­la­rı­mız ola­bi­lir. Eleş­ti­ri­le­cek yön­ler de ola­bi­lir. So­ru­la­rı­nız -ya­zı­lı, söz­lü- el­bet­te de­net­le­me ko­nu­sun­da kul­la­nı­la­bi­lir. 20 ki­şi bu­lur­su­nuz Mec­lis araş­tır­ma­sı ve­rir­si­niz, 55 ki­şi bu­lur­su­nuz Mec­lis so­ruş­tur­ma­sı ve­rir­si­niz. Şu İç Tü­zü­k’­ün içe­ri­sin­de bü­tün imkânla­rı, her ar­ka­da­şı­mız ken­di sta­tü­sü ge­re­ği kul­la­na­bi­lir, ama “Her de­fa­sın­da ben ko­nu­şa­ca­ğım, ben ya­pa­ca­ğım, ben eleş­ti­re­ce­ği­m…” Böy­le bir şeye hak­kı­mız ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Mec­li­si­mi­zin, en azın­dan Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­siy­le, bir ça­lış­ma gü­nü­ne baş­la­ya­ca­ğı yer­de, bu lü­zum­suz tar­tış­ma­la­ra gir­mek he­pi­mi­zi üz­mek­te­dir.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BÜ­LENT ARINÇ (De­vam­la) – Evet, öne­ri­nin le­hin­de ko­nuş­mak için söz al­dım, ama, epey­dir Mec­li­si­mi­zi meş­gul eden bir ko­nu­da, bi­raz da had­di­mi aşa­rak, ko­nuş­ma ih­ti­ya­cı­nı duy­dum. He­pi­niz­den özür di­li­yo­rum ve say­gı­lar su­nu­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Baş­kan.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Sa­yın Baş­ka­n…

BAŞ­KAN – Bu­yu­run Sa­yın Genç.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Ko­nuş­ma­cı ba­na sa­taş­tı. Sa­taş­ma­dan do­la­yı söz is­ti­yo­rum efen­dim.

TAN­SEL BA­RIŞ (Kırk­la­re­li) – Hak­lı.

BAŞ­KAN – Ye­ri­niz­den olur mu?

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Ha­yır efen­dim.

BAŞ­KAN – O za­man, çok kı­sa, iki da­ki­ka­lık bir söz hak­kı ta­nı­yo­rum si­ze.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – İki da­ki­ka yet­mez Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – İki da­ki­ka­lık söz hak­kı ta­nı­yo­rum Sa­yın Genç.

Ye­ni bir sa­taş­ma­ya ma­hal ver­me­mek kay­dıy­la açık­la­ma­nı­zı ya­pın lüt­fen.

V.- SA­TAŞ­MA­LA­RA İLİŞ­KİN KO­NUŞ­MA­LAR VE AÇIK­LA­MA­LAR (De­vam)

2.- Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Gen­ç’­in, Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Arın­ç’­ın, ko­nuş­ma­sın­da, şah­sı­na sa­taş­ma­sı ne­de­niy­le ko­nuş­ma­sı

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Sa­yın Baş­kan, bi­raz ön­ce bu­ra­da ko­nuş­ma ya­pan ko­nuş­ma­cı on da­ki­ka sırf ba­na sa­taş­tı. On da­ki­ka! Ya­ni, he­pi­niz ku­lak­la­rı­nız­la duy­du­nuz. Ba­na de­di ki: “Ben­den taz­mi­nat al­dı.” Ben ken­di­sin­den taz­mi­nat al­ma­dım. Söy­le­sin. Ben Er­ba­ka­n’­a öde­dim, Re­fah Par­ti­si­ne öde­dim, Fa­zi­let Par­ti­sin­den en azın­dan 15 ta­ne mil­let­ve­ki­li­ne taz­mi­nat öde­dim, Tay­yip Er­do­ğa­n’­a öde­dim, Meh­met Ali Şahi­n’­e öde­dim. Taz­mi­nat­la­rı öde­yen be­nim. Ben kim­se­den taz­mi­nat al­ma­mı­şım. Ya­ni, “Epey­ce de yük­lü taz­mi­nat al­dı.” di­yor.

Şim­di ba­kın, bu kür­sü­ye çı­kan in­san­la­rın dü­rüst ko­nuş­ma­sı la­zım. Ben bir gün bu­ra­da ko­nu­şur­ken, Bü­lent Arınç da bu­ra­da­…

BAŞ­KAN – Bir sa­ni­ye Sa­yın Gen­ç…

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Efen­dim, bir da­ki­ka­…

BAŞ­KAN – Sa­yın Genç, lüt­fen si­ya­si­ler­le il­gi­li ko­nu­şur­ke­n…

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Bir da­ki­ka, bir şey söy­le­ye­yim Sa­yın Baş­ka­n… O za­man ko­nuş­tur­ma­yın bi­zi ca­nım!

BAŞ­KAN – …“­sayın” sı­fa­tı­nı kul­la­nın lüt­fen.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Ya­ni, olur mu, sa­bah­tan be­ri şeref ve hay­si­ye­ti­miz­le oy­na­nı­yor bu­ra­da, kar­şı çık­mı­yor­su­nuz! (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan sı­ra ka­pak­la­rı­na vur­ma­lar)

BAŞ­KAN – “Sa­yın” sı­fa­tı­nı kul­la­nın lüt­fen.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – On­dan son­ra, ben bir gün bu­ra­da ko­nu­şur­ken de­dim ki: “Bu hükûmet  ne­re­de?” Bü­lent Arınç da, Re­fah Par­ti­si mi, Fa­zi­let Par­ti­si mi, Grup Baş­kan Ve­ki­li. Tu­ta­nak­la­rı ge­tir­te­ce­ğim. De­di ki: “Sa­yın  Baş­kan hak­lı­dır, hükûme­tin bu­ra­da otur­ma­sı la­zım.” Ben Bü­lent Arın­ç’­ın bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­la­rı ge­ti­rip, şey eder­se­m…

BAŞ­KAN – “Sa­yın Arınç” de­me­li­si­niz.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Efen­dim, “sa­yın” de­mi­yo­rum ben. Ben ki­şi­nin nü­fus cüz­da­nın­da­ki is­miy­le hi­tap edi­yo­rum.

BAŞ­KAN – Lüt­fen Sa­yın Gen­ç… Lüt­fen Sa­yın Gen­ç…

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – De­mi­yo­rum isim, de­mi­yo­rum!

MEH­MET EM­RE­HAN HA­LI­CI (An­ka­ra) – Ta­raf­lı dav­ra­nı­yor­su­nuz, Sa­yın Baş­kan, ya­kı­şı­yor mu si­ze?

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Şim­di, ba­kın, Bü­lent Arın­ç’­ın yap­tı­ğı ko­nuş­ma­la­rı ge­ti­rip bu­ra­da okur­sa­m…

BAŞ­KAN – Mü­da­ha­le­de bu­lun­ma­yın  lüt­fen.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – …ken­di­si bir da­ha bu sa­lo­na gel­mez.

Ba­sı­nın kar­şı­sı­na çık­mış­tır de­miş­tir ki: “On se­kiz gö­bek, bir ta­ne ak­ra­ba­mı ben Mec­li­se al­ma­dım.” Ba­sın ge­tir­miş­tir ken­di­si­nin en ya­kın adam­la­rı­… (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan gü­rül­tü­ler) Be­nim oğ­lum da ça­lı­şı­yor ca­nım. Oğ­lum da ça­lı­şı­yor. Ya­lan söy­le­mek yan­lış.

BAŞ­KAN – Lüt­fen Sa­yın Gen­ç…

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Ya­lan söy­le­mek yan­lış.

BAŞ­KAN – Sa­yın Gen­ç…

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Şim­di, ama der­se­niz ki, on se­kiz gö­bek ben kim­se­yi al­ma­dı­m…

BAŞ­KAN – Sa­taş­ma­ya ma­hal ver­me­yin lüt­fen.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Ar­ka­dan iki ta­ne ak­ra­ba­nız çı­kar­sa, bu kö­tü. Her­ke­sin ço­cuk­la­rı ça­lı­şı­yor bu­ra­da.

OS­MAN GA­Zİ YAĞ­MUR­DE­RE­Lİ (İstan­bul) – Ya­lan söy­lü­yor­su­nuz!

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Şim­di, Sa­yın Baş­kan, ben, bu­ra­da ne ko­nuş­tu­ğu­mu bi­len bir in­sa­nım. Ben, 1980’den be­ri Par­la­men­to hiz­me­ti­ni ya­pan bir in­sa­nım.

BAŞ­KAN – Çok tec­rü­be­li bir mil­let­ve­ki­li­si­niz, sa­taş­ma­ya ma­hal ver­me­yin lüt­fen.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Ben bu­ra­da par­la­men­ter­lik ya­par­ken bu­ra­da, bi­ri­le­ri da­ha kı­sa don­la ge­zi­yor­lar­dı. Onun için, lüt­fe­n… Ama, bi­zi de ya­ni ba­kı­n…

Bir da­ki­ka o za­man ve­rin de efen­dim, ko­nuş­ma­mı bi­ti­re­yim.

BAŞ­KAN – Yok, ha­yı­r… Ta­mam­la­yın lüt­fe­n…

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Ama, Sa­yın Baş­ka­n… Lüt­fen, ri­ca edi­yo­rum..

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Çok te­şek­kür ede­rim Sa­yın Genç.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – On da­ki­ka ba­na sa­ta­şıl­dı! Ney­se­…

VI­I.- ÖNE­Rİ­LER (De­vam)

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ (Devam)

1.- Gün­dem­de­ki sı­ra­la­ma ve ça­lış­ma sa­at­le­ri­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si ile 20/11/2007 ve 27/11/2007 Sa­lı gün­kü bir­le­şim­ler­de söz­lü so­ru­lar­dan son­ra, di­ğer de­ne­tim ko­nu­la­rı­nın gö­rü­şül­me­ye­rek, ka­nun ta­sa­rı ve tek­lif­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si­ne ve 21/11/2007 ve 28/11/2007 Çar­şam­ba gün­le­ri söz­lü so­ru­la­rın gö­rü­şül­me­me­si­ne; 33, 34 ve 47 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­la­rı­nın İç Tü­zü­k’­ün 91’in­ci mad­de­si­ne gö­re te­mel ka­nun ola­rak ve bö­lüm­ler ha­lin­de gö­rü­şül­me­si­ne iliş­kin Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si (De­vam)

BAŞ­KAN – Da­nış­ma Ku­ru­lu­nun öne­ri­si­ni oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­ru­m…

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Ka­rar ye­ter sa­yı­sı is­ti­yo­rum.

OS­MAN GA­Zİ YAĞ­MUR­DE­RE­Lİ (İstan­bul) – Ha­di gü­le gü­le!

BAŞ­KAN – Ka­rar ye­ter sa­yı­sı ara­ya­ca­ğım.

Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r…

OS­MAN GA­Zİ YAĞ­MUR­DE­RE­Lİ (İstan­bul) – Ka­mer Bey, eli­ni kal­dır!

BAŞ­KAN – Ka­bul edil­miş­tir, ka­rar ye­ter sa­yı­sı var­dır.

OS­MAN GA­Zİ YAĞ­MUR­DE­RE­Lİ (İstan­bul) – Bra­vo Ka­mer Bey!

BAŞ­KAN - Gün­de­min “Söz­lü So­ru­lar” kıs­mı­na ge­çi­yo­ruz.

VI­I­I.- SO­RU­LAR VE CE­VAP­LAR

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Tay­fur Sü­ne­r’­in, Gök­çe­ler Ba­ra­jı ya­pı­mı­nın 2008 yı­lı prog­ra­mı­na alı­nıp alın­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/14) ve ya­zı­lı so­ru­ya çev­ril­me­si ne­de­niy­le ko­nuş­ma­sı

BAŞ­KAN – So­ru­yu ce­vap­lan­dı­ra­cak Sa­yın Ba­kan? Yok.

Bu öner­ge üç bir­le­şim için­de ce­vap­lan­dı­rıl­ma­dı­ğın­dan, İç Tü­zü­k’­ün 98’in­ci mad­de­si­nin son fık­ra­sı uya­rın­ca ya­zı­lı so­ru­ya çev­ril­miş­tir. Öner­ge gün­dem­den çı­ka­rıl­mış­tır.

RA­MA­ZAN KE­RİM ÖZ­KAN (Bur­dur) – Sa­yın Baş­kan, Tay­fur Bey ko­nuş­mak is­ti­yor.

BAŞ­KAN – Öner­ge sa­hi­bi, söz mü is­ti­yor­su­nuz?

TAY­FUR SÜ­NER (An­tal­ya) – Evet.

BAŞ­KAN - Bu­yu­run.

Sa­yın Sü­ner, beş da­ki­ka sü­re­niz var. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

TAY­FUR SÜ­NER (An­tal­ya) – Sa­yın Baş­kan, sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri; An­tal­ya­’­da­ki Ga­zi­pa­şa il­çe­si, ül­ke­mi­zin muz üre­ti­mi­nin bü­yük bir kıs­mı­nı ger­çek­leş­tir­mek­te­dir. İlçe­miz­de ay­nı za­man­da se­ra­cı­lık­la da uğ­ra­şıl­mak­ta­dır. Ül­ke ta­rı­mı­na çok önem­li kat­kı­lar sağ­la­yan bu il­çe­miz­de ku­rak­lık ve de­niz su­la­rı­nın yer al­tı su­la­rı­na ka­rış­ma­sın­dan do­la­yı bit­ki­ler­de ku­ru­ma­lar mey­da­na gel­mek­te­dir. Plan­la­ma­sı ya­pıl­mış olan Gök­çe­ler Ba­ra­jı Ga­zi­pa­şa il­çe­miz için çok bü­yük önem arz et­mek­te­dir. “Şu an­da ba­ra­jın pro­je­si ya­pım aşa­ma­sın­da­dır. Pro­je­nin bit­me­sin­den son­ra ma­li­yet he­sap­la­na­rak ya­tı­rım prog­ra­mı­na alın­ma­ya ça­lı­şı­la­cak. Bun­la­rın ger­çek­leş­me­si so­nu­cu da ba­raj ya­pı­mı en er­ken 2009 büt­çe­sin­de alı­na­bi­lir.” den­mek­te­dir. Bu ba­raj ger­çek­ten böl­ge­miz ve ül­ke­miz için çok bü­yük önem arz et­mek­te­dir. Üs­tün­de önem­le du­rul­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ya­zı­lı ola­rak da ce­vap ve­ril­se, söz­lü ola­rak da ce­vap ve­ril­se, de­mek ki 2009 büt­çe­si­ne an­cak alı­na­bi­le­cek­tir. Bu ka­dar önem­li bir ba­ra­jın sav­sak­la­ya­rak 2009 se­ne­si­ne alın­ma­sı de­mek, An­tal­ya­’­nın muz üre­ti­mi­nin, ya­ni Ga­zi­pa­şa il­çe­si­nin muz üre­ti­mi­nin sa­bo­te edil­me­si de­mek­tir.

Lüt­fen, Sa­yın Ba­ka­nı­mız ve Hükûme­ti­mi­zin, Gök­çe­ler Ba­ra­jı­’y­la il­gi­li ya­pım ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dır­ma­sı­nı ta­lep edi­yo­rum. Bu ve­si­ley­le say­gı­lar su­nu­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Sü­ner.

2- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Tay­fur Sü­ne­r’­in, An­tal­ya-Ala­ra Ça­yın­dan kul­la­nı­lan iç­me su­yu­na ve Ala­ca Ça­yı­nın çev­re­sin­de­ki arıt­ma te­sis­le­ri­ne iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/15) ve ya­zı­lı so­ru­ya çev­ril­me­si ne­de­niy­le ko­nuş­ma­sı

BAŞ­KAN – So­ru­yu ce­vap­lan­dı­ra­cak Sa­yın Ba­kan? Yok.

Bu öner­ge üç bir­le­şim için­de ce­vap­lan­dı­rıl­ma­dı­ğın­dan, İç Tü­zük'ün 98'in­ci mad­de­si­nin son fık­ra­sı uya­rın­ca ya­zı­lı so­ru­ya çev­ril­miş­tir. Öner­ge gün­dem­den çı­ka­rıl­mış­tır.

Öner­ge sa­hi­bi söz is­te­mek­te­dir.

Bu­yu­run Sa­yın Sü­ner.

TAY­FUR SÜ­NER (An­tal­ya) – Sa­yın Baş­kan, sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri; An­tal­ya­’­nın Gün­doğ­muş il­çe­sin­den do­ğan Ala­ra Ça­yı Ma­nav­ga­t’­ın Boz­te­pe kö­yü ya­kın­la­rın­dan de­ni­ze dö­kül­mek­te­dir. Yak­la­şık 70 ki­lo­met­re uzun­lu­ğu olan bu çay Ma­nav­gat ile Alan­ya il­çe­le­ri­nin sı­nı­rı­nı ayır­mak­ta­dır. Dört bel­de, do­kuz kö­ye iç­me su­yu pom­pa­lan­mak­ta olan Ala­ra Ça­yı son iki yıl­dır bir çev­re fe­la­ke­tiy­le kar­şı kar­şı­ya­dır. Ça­yın et­ra­fın­da yer alan te­sis­le­rin ka­na­li­zas­yon­la­rı­nın bu­ra­ya bı­ra­kıl­ma­sı so­nu­cun­da çev­re, bel­de ve köy­ler­de­ki va­tan­daş­la­rı­mı­zın sağ­lık­la­rı cid­di an­lam­da teh­li­ke­ye gir­mek­te­dir. Ala­ra Ça­yı­’­nın üze­rin­de bu­lu­nan Ma­nav­gat ile Okur­ca­lar bel­de­si­nin sı­nı­rı­nı be­lir­le­yen köp­rü­nün al­tın­da­ki saz­lık­lar­da yer alan iki büz kir­li­li­ğe ne­den ol­mak­ta­dır. Her iki bü­zün de gö­rün­tü­sü re­sim­de­… Üç gün ön­ce al­dım. İki ta­ne ka­na­li­zas­yon sağ­lık­sız bir şekil­de ça­ya ak­mak­ta­dır ve bu­ra­dan da iç­me su­yu el­de edil­mek­te­dir. Sa­yın ba­kan­la­rı­ma bı­ra­ka­ca­ğım ça­yın gö­rün­tü­sü­nü. Bu büz­le­rin kı­sa za­man­da ka­pa­tı­la­rak arıt­ma sis­te­mi­ne bağ­lan­ma­sı­nı di­li­yo­rum.

So­run­lar ger­çek­ten va­him­dir. İnsan­lık ve tu­rizm adı­na ayıp­tır. En kı­sa za­man­da çö­zül­me­si di­le­ğiy­le, Ge­nel Ku­ru­la ve Sa­yın Baş­ka­nı­ma say­gı­lar su­nu­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Sü­ner.

3.- Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Gen­ç’­in, Türk Ta­rih Ku­ru­mu Baş­ka­nı­nın ba­zı açık­la­ma­la­rı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/17) ve ya­zı­lı so­ru­ya çev­ril­me­si ne­de­niy­le ko­nuş­ma­sı

BAŞ­KAN – So­ru­yu ce­vap­lan­dı­ra­cak Sa­yın Ba­kan? Yok.

Sa­yın Genç?

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Ko­nu­şa­ca­ğım efen­dim.

BAŞ­KAN – Bu öner­ge üç bir­le­şim için­de ce­vap­lan­dı­rıl­ma­dı­ğın­dan, İç Tü­zü­k’­ün 98’in­ci mad­de­si­nin son fık­ra­sı uya­rın­ca ya­zı­lı so­ru­ya çev­ril­miş­tir. Öner­ge gün­dem­den çı­ka­rıl­mış­tır.

Bu­yu­run Sa­yın Genç.

Beş da­ki­ka sü­re­niz var.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. Ama, Sa­yın Baş­ka­nın bu­gün­kü ba­na kar­şı tav­rı­nı da hal­ka şikâyet edi­yo­rum.

Ben­den ön­ce­ki ko­nuş­ma­cı tam on da­ki­ka be­nim iç­kim­den bah­set­ti, ser­ve­tim­den bah­set­ti. Ya­ni, ne ka­dar ol­ma­yan şey­le­ri if­ti­ra­lar yo­luy­la ba­na if­ti­ra at­tı. Ama ba­na iki da­ki­ka söz ver­di, o iki da­ki­ka­yı da ya­rı­sı­nı ken­di­si mü­da­ha­le et­ti Sa­yın Baş­kan.

Biz bu­ra­da par­la­men­te­riz. Bu Par­la­men­to­da hal­kın hak­kı­nı sa­vun­mak zo­run­da­yız. İkti­dar par­ti­si­nin kö­le­si de­ği­liz. İkti­dar par­ti­si­nin de pa­ra­le­li doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket ede­me­yiz. Lüt­fen, ri­ca edi­yo­rum, di­yor­sa­nız ki­… Siz de bi­zim bu­ra­da­ki ko­nuş­ma­mız­dan da ra­hat­sız olu­yor­sa­nız, o da, ra­hat­sız ol­ma­yın efen­dim.

Şim­di, sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, so­ru öner­gem­de Türk Ta­rih Ku­ru­mu Baş­ka­nı, Tür­ki­ye­’­de­ki Ale­vi­le­rin Er­me­ni dön­me­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bu­nu bir te­le­viz­yon prog­ra­mın­da söy­le­di. Şim­di, in­san­lar Er­me­ni olur, Türk olur, Kürt olur, Laz olur, Çer­kez olur, Ame­ri­ka­lı olur; bun­lar önem­li de­ğil. Ben Ale­vi­yim. Ale­vi­li­ğin özün­de ta­sav­vuf fel­se­fe­si var­dır. Yü­ce Al­lah der ki: “Ben, bü­tün in­san­la­rı ken­dim­den ya­rat­tım, ken­di­me alı­yo­rum, hat­ta in­san­la­rı de­ğil, bü­tün can­lı­la­rı.” de­miş. Onun için, Ale­vi inan­cın­da in­san­lar ve­fat et­ti­ği za­man “Hak­k’­a yü­rü­dü.” der­ler. Biz, de­ğil in­san­la­rı, bü­tün can­lı­la­rı Ale­vi inan­cın­da­ki in­san­lar hoş­gö­rüy­le kar­şı­lar, say­gı du­yar. Ama, bu Türk Ta­rih Ku­ru­mu Baş­ka­nı­nın “Ale­vi­ler, dön­me Er­me­ni­’­dir.” de­me­si­nin al­tın­da bir ha­ka­ret var. “Dön­me” ke­li­me­si ha­ka­re­ti ih­ti­va eder. Ya­ni, yok­sa­… “Dön­me” bi­li­yor­su­nuz, iş­te, er­kek­ten ka­dı­na, ka­dın­dan er­ke­ğe­… Ya­ni, bun­da gü­lü­ne­cek şey yok. Bu­nun an­la­mı bu. Ama siz­ler ken­di­ni­ze­… Ya­hu an­la­mı­yo­rum, öy­le şey­le­re gü­lü­yor­su­nuz ki! Ya­ni, bun­la­ra “dön­me” de­nir.

Şim­di, Ale­vi­ler yıl­lar­ca bu mem­le­ket­te ezil­miş ki­şi­ler­di. İnanç­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­miş­ler­dir. Dev­le­tin büt­çe­si­ne, Di­ya­net İş­leri büt­çe­si­ne mu­az­zam mik­tar­da ver­gi ve­rir­ler, ama, ken­di iba­det­le­ri, inanç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ken­di­si­ne bir iba­det­ha­ne ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da, ken­di inanç­la­rı­nı ya­ya­cak, ken­di inanç­la­rı­na uy­gun din adam­la­rı­nı ye­tiş­tir­mek ko­nu­sun­da, ders ki­tap­la­rın­da bun­la­rın inanç­la­rı­na uy­gun her­han­gi bir hoş­gö­rüy­le ba­kıl­mı­yor, her­han­gi bir sar­fi­yat ya­pıl­mı­yor. Di­ya­net İş­leri Baş­kan­lı­ğı­nın büt­çe­sin­de­… Me­se­la, aşa­ğı yu­ka­rı 100 bi­nin üze­rin­de per­so­nel ça­lış­mak­ta­dır. Ma­a­le­sef, Ale­vi inan­cın­da­ki in­san­lar bu­ra­ya alın­ma­mak­ta­dır. He­le he­le şu son Hükûmet za­ma­nın­da, zan­ne­der­sem 2.500 kü­sur, Di­ya­net İş­leri­ne alı­nan per­so­nel di­ğer dev­let da­i­re­le­ri­ne ya­tay ge­çiş­le ge­çi­yor.

Ge­çen gün, Tun­ce­li­’­nin Ova­cık il­çe­sin­de bir va­tan­daş ba­na te­le­fon edi­yor, di­yor: “Ya­hu, Ka­mer Bey, bu­ra­da bir ta­ne ca­mi var” di­yor, “se­kiz ta­ne imam var” di­yor. Bu Hükûme­tin yap­tı­ğı en önem­li­…

FA­TİH ÖZ­TÜRK (Sam­sun) – Ne­re­de?

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Ova­cı­k’­ta de­dim.

FA­TİH ÖZ­TÜRK (Sam­sun) – Ne­re­de? Han­gi ca­mi?

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Ova­cı­k’­ta de­dim kar­de­şim!

FA­TİH ÖZ­TÜRK (Sam­sun) – İsmi ne ca­mi­nin?

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Efen­dim, aç, sor! Aç, sor iş­te. Tun­ce­li­’­nin Ova­cık il­çe­sin­de di­yo­rum.

ALİ KO­YUN­CU (Bur­sa) – Ya­lan!

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, lüt­fe­n… Lüt­fen mü­da­hil ol­ma­yın.

FA­TİH ÖZ­TÜRK (Sam­sun) – Han­gi ca­mi?

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Ya­hu, tek ca­mi var! “Han­gi ca­mi” var mı! Ova­cı­k’­ta tek ca­mi var.

BAŞ­KAN – Sa­yın Genç, siz de ko­nu­ya ge­çin lüt­fen.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Ney­se­…(AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan gü­rül­tü­ler)

Ya­hu, ayı­bı ma­yı­bı yok kar­de­şim! İmam da ata, ama bi­lim ada­mı da ata.

OR­HAN KA­RA­SA­YAR (Ha­tay) – Bir ca­mi­ye se­kiz imam olur mu? Bel­ge gös­ter.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) -  Ya­hu, iş­te, ya­pı­yor­su­nuz. Şim­di­…

BAŞ­KAN – Sa­yın Gen­ç…

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Ney­se­…

Sa­yın Baş­kan, ba­na mü­da­ha­le ede­ce­ği­ni­ze bun­la­ra mü­da­ha­le edin.

BAŞ­KAN – On­la­ra da mü­da­ha­le et­tik Sa­yın Genç.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Şim­di, Ale­vi inan­cın­da hoş­gö­rü var­dır. Ale­vi­nin inan­cı­nın te­me­li bi­lim­dir. İslam di­ni çok yü­ce bir din­dir. Bu yü­ce di­ni dün­ya­da say­gı­de­ğer ha­le ge­tir­mek için, bu­nun, ilim yo­luy­la, çağ­daş yo­rum yo­luy­la in­san­la­rın ya­şa­ma­sı­na ko­lay­lık­lar sağ­la­ya­cak, bi­li­me önem ve­re­cek bir dü­zey­de uy­gu­lan­ma­sı bi­zim te­mel il­ke­miz­dir. Do­la­yı­sıy­la, Ale­vi inanç­lı in­san­la­rı her ve­si­ley­le çı­kıp da, şura­da bu­ra­da kö­tü­le­me­k…

Ge­çen gün bir mil­let­ve­ki­li­niz di­yor ki: “Ale­vi­ler­le sa­ta­nist­ler bir­bir­le­ri­ne ya­kın.” di­yor. Böy­le bir şey olur mu? Eğer bu­na siz de iş­ti­rak et­mi­yor­sa­nız, o mil­let­ve­ki­li­ni­ze bir ta­ne di­sip­lin ce­za­sı­nı ve­rin.

Ya­ni, bi­ri­le­ri çı­ka­cak, bu kit­le­yi kö­tü­le­ye­cek, on­dan son­ra, Di­ya­net İş­leri Baş­kan­lı­ğı büt­çe­sin­de, bu Ale­vi inanç­lı in­san­la­rın iba­det­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­si için hiç­bir öde­nek ayır­ma­ya­cak­sı­nı­z…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Sa­yın Genç, bir da­ki­ka ek sü­re­niz var.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) - …on­la­ra ge­rek­li hoş­gö­rü­yü gös­ter­me­ye­cek­si­niz, ama, Türk Dil Ku­ru­mu Baş­ka­nı çı­kıp da “Ale­vi­ler dön­me Er­me­ni­ler­dir” de­di­ği za­man da­… Hat­ta, içi­niz­de gü­len­ler de var; ben, o gü­len­le­re, dön­me on­lar­dır di­yo­rum. Öy­le di­yo­rum, baş­ka ne di­ye­yim? O gü­ler­se, ben de on­la­ra, dön­me siz­si­niz de­rim.

Do­la­yı­sıy­la, ba­kın, he­pi­miz in­sa­nız.

BAŞ­KAN – Sa­yın Gen­ç…

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Her in­sa­nın hay­si­ye­ti var, onu­ru var. Si­zin na­sıl hay­si­ye­ti­niz, onu­ru­nuz var­sa, bir Hris­ti­ya­nın da ay­nı de­re­ce onu­ru ve hay­si­ye­ti var­dır, bir Ale­vi­nin de onu­ru ve hay­si­ye­ti var­dır, hat­ta din­si­zin de hay­si­ye­ti, onu­ru var­dır.

Biz, siz­ler­den, ya­ni ken­di­ni çok faz­la din­dar ka­bul eden­ler­den, en az on­lar ka­dar İslam di­ni­nin yü­ce­li­ği­ne ina­nan ve onun yü­cel­me­si için her ze­min­de ça­lı­şan in­san­la­rız. Bu­nu bil­me­niz ge­re­ki­yor, ama bir­ta­kım sa­pık dü­şün­ce­li in­san­la­rın dü­şün­ce­le­ri kar­şı­sın­da da, ma­a­le­sef, iş­te, ger­çek­le­ri söy­le­di­ği­miz za­man, bu sa­pık dü­şün­ce­li in­san­lar çı­kıp bi­zi kö­tü­lü­yor. Bi­zim inan­cı­mız bu­dur.

Say­gı­lar su­nu­yo­rum efen­dim.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Genç.

4.- Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Gen­ç’­in, bir te­le­viz­yon prog­ra­mın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­ya iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/18) ve ya­zı­lı so­ru­ya çev­ril­me­si ne­de­niy­le ko­nuş­ma­sı

BAŞ­KAN – Sa­yın Ba­kan? Yok.

Bu öner­ge üç bir­le­şim için­de ce­vap­lan­dı­rıl­ma­dı­ğın­dan, İç Tü­zü­k’­ün 98’in­ci mad­de­si­nin son fık­ra­sı uya­rın­ca ya­zı­lı so­ru­ya çev­ril­miş­tir. Öner­ge gün­dem­den çı­ka­rıl­mış­tır.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Söz is­ti­yo­rum Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Bu­yu­run Sa­yın Genç.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; efen­dim, bu öner­ge­min ma­hi­ye­ti şudur: Tay­yip Er­do­ğan, Be­kir Coş­ku­n’­un bir ko­nuş­ma­sın­da... (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan gü­rül­tü­ler)

AH­MET AY­DOĞ­MUŞ (Ço­rum) – “Sa­yın Baş­ba­kan” di­ye­cek­sin!

BAŞ­KAN – Sa­yın Gen­ç… Sa­yın Gen­ç…

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – De­mem!

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri­…

AH­MET AY­DOĞ­MUŞ (Ço­rum) – “Sa­yın” di­ye­cek­sin!

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri­…

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Ya­hu, ben siz­den ne­za­ke­ti öğ­ren­mem! Ben ne­za­ke­ti ken­dim şey edi­yo­rum.

AH­MET AY­DOĞ­MUŞ (Ço­rum) – Bu ül­ke­nin Baş­ba­ka­nı!

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Şim­di, Sa­yın Baş­kan, be­nim ken­di­me gö­re bir hi­tap tar­zım var, ne­za­ke­ti kim­se ba­na öğ­ret­me­sin efen­dim! Al­lah Al­lah! Ben ken­di ne­za­ke­ti­mi ken­dim bi­li­rim. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan gü­rül­tü­ler)

Efen­dim, Be­kir Coş­kun “Ab­dul­lah Gül be­nim Cum­hur­baş­ka­nım de­ğil­dir.” di­ye bir ifa­de kul­lan­dık­tan son­ra­…

AH­MET AY­DOĞ­MUŞ (Ço­rum) – “Ab­dul­lah Gül” de­ğil, “Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı!”

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – …di­yor ki Tay­yip Er­do­ğan, ay­nen söy­le­di­ği la­fı söy­lü­yo­rum: “Ba­zı­la­rı ar ve edep bil­mez.” Edep ve ar bil­mez. Ne de­mek edep bil­me­mek? Edep­siz de­mek­tir. Adap bil­me­mek, adap­sız­lık de­mek­tir.

Şim­di, di­yor ki: “Bun­lar Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti­ni terk et­sin­ler.” Bu­nu, si­zi­n… İş­te “sa­yın” ni­ye de­mi­yo­rum, bi­li­yor mu­su­nuz? İş­te, o ma­ka­ma la­yık ol­ma­yan in­san­la­ra “sa­yın” de­mi­yo­rum ben. Ta­mam mı! Ha, baş­ka un­van­la­rı da söy­le­mek is­ter­se­niz, ben söy­le­rim onu. Bak, çok gü­zel un­van­lar ben­de.

Şim­di, on­dan son­ra di­yor ki: “Be­kir Coş­kun Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti va­tan­daş­lı­ğın­dan çık­sın.”

YA­ŞAR KA­RA­YEL (Kay­se­ri) – Öy­le bir şey yok.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Onu­…

YA­ŞAR KA­RA­YEL (Kay­se­ri) – Lüt­fe­n…

KA­MER GENÇ (De­vam­la) - Ney­se, on­dan son­ra, ben de so­ru öner­ge­si­ni ver­dim.

Bir; bir va­tan­daş, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti va­tan­da­şı­… Dü­şün­ce öz­gür­lü­ğün­den bah­se­di­yor­su­nuz, her gün dü­şün­ce öz­gür­lü­ğün­den bah­se­di­yor­su­nuz. Ya­hu, bı­ra­kın da her­kes si­zin gi­bi dü­şün­me­sin. Bi­ri­le­ri de ken­di­ne gö­re dü­şün­sün. Şim­di, ken­di gi­bi dü­şün­me­yen in­san­la­rı “ben Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti va­tan­daş­lı­ğın­dan çı­ka­ra­ca­ğım” di­yor. Ee, ben de Ab­dul­lah Gü­l’­ü Cum­hur­baş­ka­nı ola­rak ka­bul et­mi­yo­rum. Bu­gün­kü Ana­ya­sa­’­ya uy­gun hâle gel­sin, ka­bul ede­yim. Bu­gün­kü Ana­ya­sa­’­da “Cum­hur­baş­ka­nı­nı halk se­çer” di­yor ve bu Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­ka­mı­na se­çi­len ki­şi AKP Gru­bu ta­ra­fın­dan se­çil­miş­tir ve bu Cum­hur­baş­ka­nı ora­da otu­ra­maz. Çün­kü, Ana­ya­sa­’­ya eğer say­gı­mız var­sa, eğer Ana­ya­sa­’­ya say­gı de­ni­len bir kav­ram var­sa, Ana­ya­sa­’­ya uy­gun, Cum­hur­baş­ka­nı­nı, o ma­ka­mı, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nı Ana­ya­sa­’­ya uy­gun bir ma­kam hâli­ne ge­ti­re­lim.

BAŞ­KAN – Sa­yın Genç, öner­ge­ni­ze dö­nün lüt­fen.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Efen­dim, öner­gem­de bu var iş­te!

Ab­dul­lah Gü­l’­e Cum­hur­baş­ka­nı de­me­yen in­sa­na “Tür­ki­ye va­tan­daş­lı­ğın­dan çık­sın” di­yor Sa­yın Baş­kan! Ya­ni, ben an­la­mı­yo­rum ki, siz na­sı­l… Ba­na ne ko­nu­şa­ca­ğı­mı söy­le­yin o za­man!

Şim­di, ben de Ab­dul­lah Gü­l’­ü Cum­hur­baş­ka­nı ka­bul et­mi­yo­rum. Da­ha dün gel­di, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı büt­çe­si­ni 25 tril­yon ar­tır­dı. 20 tril­yo­nu Çan­ka­ya Köş­kün­de ye­ni ya­pı yap­mak için, in­şa­at yap­mak için, 11 tril­yo­nu da ye­ni mo­bil­ya al­mak için.

YA­ŞAR KA­RA­YEL (Kay­se­ri) – He­lal ol­sun.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – He­lal ol­sun ta­bi­i!

Tür­ki­ye­’­de in­san­lar aç­lık­tan kı­rı­lır­ken, Tür­ki­ye­’­de in­san­lar çöp­lük­ler­den ek­mek top­lar­ken, Tür­ki­ye­’­de mil­yon­lar­ca in­san iş­siz du­rur­ken, on­dan son­ra ge­le­ce­ğim ben se­fa­hat için­de ya­şa­ya­ca­ğım. Uçak­la­ra ba­sı­nı dol­du­ra­ca­ğım, ba­zı ba­sın or­gan­la­rı­nın ön­de ge­len­le­ri­ni, ora­dan Av­ru­pa­’­ya gö­tü­re­ce­ğim. Be­nim dev­le­te ver­di­ğim pa­ra­la­rı da ora­da har­ca­ya­cak­sı­nız. Ee, ta­bi­i, ya­ni, on­dan son­ra Çan­ka­ya Köş­kü­’­nü hep yan­daş­la­rı­nı­za zi­ya­fet ala­nı hâli­ne çe­vi­re­cek­si­niz. Bu mem­le­ke­ti­n… Ar­ka­daş­lar, ba­kın, ger­çek din ada­mı, din­dar olan ada­mın ev­ve­la­…

YA­ŞAR KA­RA­YEL (Kay­se­ri) – Şehit ai­le­le­ri on­lar. Şehit ana­la­rı var. Şehit ana­la­rı gi­di­yor ora­ya.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Efen­dim, şehit an­ne­le­ri­ne ver­sin. Ben­ce de ver­sin, ama onun dı­şın­da, İstan­bu­l’­da­ki sa­na­yi oda­la­rı­na ver­di­ler.

YA­ŞAR KA­RA­YEL (Kay­se­ri) – Şehit ana­la­rı gi­di­yor ora­ya.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Efen­dim, şehit ana­sı­na say­gı­yı ben sen­den da­ha faz­la gö­rü­yo­rum. Bir şehi­di­n… Bak, be­nim ağa­be­yim Ko­re ga­zi­si­dir. Siz­ler, be­nim ka­dar bu ül­ke­nin bir­li­ği, bü­tün­lü­ğü için sa­va­şan hiç­bi­ri­niz yok içi­niz­de. Ben de si­zin gi­bi eğer şey et­sem, git­sem hır­sız­la­ra, soy­gun­cu­la­ra yağ çek­sem, ben de şim­di bir ma­kam­day­dım. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan gü­rül­tü­ler)

AB­DÜL­HA­Dİ KAH­YA (Ha­tay) – Ya­zık­lar ol­sun sa­na!

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Ben, yir­mi ye­di se­ne­dir po­li­ti­ka­da­yım. Ba­kın, sa­de bir mil­let­ve­ki­li ola­rak gel­mi­şim bu­ra­da hal­kın men­fa­at­le­ri­ni sa­vu­nu­yo­rum.

FA­TİH ÖZ­TÜRK (Sam­sun) – Otuz se­ne bo­şa gel­miş­sin bo­şa.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Ben de men­fa­a­ti­mi dü­şün­sey­dim, ben de bu­gün bir yer­ler­dey­dim. Ha­a, ben o bir yer­ler­de­yim. Bu mil­let be­ni sı­fır­dan bu ma­ka­ma ge­tir­miş, bu mil­le­tin hak­kı­nı bu­ra­da sa­vu­na­ca­ğım. Ha­a, si­zin han­gi ma­ka­ma ge­tir­di­ği­niz adam olur­sa ol­sun, eğer bu mil­le­tin hak­kı­na el uza­tır­sa, on­la­rı bu­ra­da çı­kıp söy­le­ye­ce­ğim.

Ha­a, 340 mil­let­ve­ki­li­niz var. 340 mil­let­ve­ki­li­niz­le be­ni bu­ra­da ko­nuş­tur­ma­ya­bi­lir­si­niz, ama so­ka­ğa na­sıl çı­ka­cak­sı­nız, onu da gö­re­ce­ğiz!

YA­ŞAR KA­RA­YEL (Kay­se­ri) – San­dık­ta gör­dük.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – O za­man so­kak da var.

Ya­ni, bu­ra­da çık­mış Bü­lent Arınç di­yor ki: “Efen­dim, bu­ra­da çı­kıp ko­nuş­ma­sın.” Ee, pe­ki, na­sıl ko­nuş­ma­ya­ca­ğım? Bu­ra­da ba­ğım­sız mil­let­ve­kil­le­ri var. Bun­lar da mil­let­ve­ki­li, sen de mil­let­ve­ki­li­sin. Na­sıl be­ni ko­nuş­tur­ma­ya­cak­sın? 341 ki­şi­ye gü­ve­nir­se­niz, bu halk si­zi so­ka­ğa çı­kar­maz. Onu da bi­le­si­niz. Be­n… Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’­nin han­gi ma­ka­mın­da olur­sa ol­sun la­ik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti­nin gös­ter­di­ği ni­te­lik­le­ri ta­şı­ma­sı la­zım. Siz­le­r…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

(AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan “Sü­re dol­du” ses­le­ri)

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Bir da­ki­kam var.

Her ve­si­ley­le söy­lü­yo­rum sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, di­yo­rum ki: Siz­ler, özel ha­ya­tı­nız­da her is­te­di­ği­ni­zi ya­pa­bi­lir­si­niz, ama Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti­nin bir ma­ka­mı­na ve mev­ki­si­ne gel­di­ği­niz za­man, şan­lı ve şeref­li Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti­nin şanı­na, şere­fi­ne uy­gun ha­re­ket et­mek zo­run­da­sı­nız. Su­u­di Ara­bis­tan Kra­lı­nı ge­ti­rip, on­dan son­ra, Ata­tür­k’­ün fo­toğ­raf­la­rı­nı kal­dı­ra­cak­sı­nız, onun o fo­toğ­ra­fı­nın al­tı­na otu­ra­cak­sı­nız ve o zih­ni­ye­ti­niz­le on­dan son­ra Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’­nin şanı­nı ve şere­fi­ni ko­ru­muş ola­cak­sı­nız!

He­le, o ge­len ye­di uçak­tan da ye­di ta­ne de tır bo­şal­dı, o da ne­re­ye git­ti, ben de bil­mi­yo­rum. O tır­lar ne­re­ye git­ti? Ne ge­tir­miş­ti, ne? O he­di­ye­ler ne­re­de? Pa­ra mı var­dı, mü­cev­he­rat mı var­dı? On­lar da ne­re­ye git­ti, bil­mi­yo­rum. İş­te, ik­ti­dar siz­si­niz, araş­tı­ra­lım. O tır­lar­la ne gel­di? Güm­rük ka­çak­çı­lı­ğı var mıy­dı, için­de güm­rü­ğe ta­bi olan eş­ya­lar var mıy­dı?

FA­TİH ÖZ­TÜRK (Sam­sun) – Şov ya­pı­yor­sun, şov…

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – İş­te bu dü­şün­cey­le ha­re­ket eden in­san­la­ra, ben de Be­kir Coş­kun gi­bi, say­gı duy­mu­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan “Biz de sa­na say­gı duy­mu­yo­ruz” ses­le­ri)

Say­gı­lar su­nu­yo­rum.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Genç.

5.- Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Gen­ç’­in, te­rör­le mü­ca­de­le­de za­ra­ra uğ­ra­yan va­tan­daş­la­rın baş­vu­ru­la­rı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/21) ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­la­y’­ın ce­va­bı

6.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Tay­fur Sü­ne­r’­in, An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin 100. Yıl Spor Komp­lek­si iha­le­si­ne iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/136) ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­la­y’­ın ce­va­bı

7.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Tay­fur Sü­ne­r’­in, An­tal­ya-Se­rik çöp de­po­la­ma ala­nı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/144) ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­la­y’­ın ce­va­bı

8.- Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Gen­ç’­in, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­de po­lis­le­re oruç tu­tup tut­ma­dı­ğı so­rul­du­ğu id­di­a­sı­na iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/145) ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­la­y’­ın ce­va­bı

9.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Hüs­nü Çöl­lü­’­nün, Ke­pez Be­le­di­ye­si­nin be­ce­ri ve mes­lek ka­zan­dır­ma kurs­la­rı­na iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/173) ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­la­y’­ın ce­va­bı

10.- Kas­ta­mo­nu Mil­let­ve­ki­li Meh­met Ser­da­roğ­lu­’­nun, Si­no­p’­ta­ki bir kay­nak su­yu pro­je­si­ne iliş­kin İçiş­le­ri Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/178) ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­la­y’­ın ce­va­bı

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sa­yın Be­şir Ata­lay, gün­de­min “Söz­lü So­ru­lar” kıs­mı­nın, 5, 12, 19, 20, 41 ve 46’ncı sı­ra­la­rın­da­ki so­ru­la­rı bir­lik­te ce­vap­lan­dır­mak is­te­miş­ler­di.

Şim­di, bu so­ru­la­rı sı­ra­sıy­la oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın ara­cı­lı­ğı­nız­la Sa­yın Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 27.08.2007

                                                                                                                 Ka­mer Genç

                                                                                                                     Tun­ce­li

27.07.2004 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­ren, te­rör ve te­rör­le mü­ca­de­le es­na­sın­da yü­rü­tü­len fa­a­li­yet­ler ne­de­niy­le za­ra­ra uğ­ra­yan va­tan­daş­la­rı­mı­zın za­rar­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı­na iliş­kin 5233 Sa­yı­lı Ka­nun uya­rın­ca:

1- Tun­ce­li ili ve il­çe­le­rin­de bu Ya­sa uya­rın­ca za­ra­ra uğ­ra­yıp da za­rar­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı­nı is­te­yen kaç ki­şi var?

2- Bu ki­şi­ler­den ka­çı­nın is­tek­le­ri ye­ri­ne ge­ti­ril­miş­tir?

3- Baş­vu­ru­la­rı so­nuç­lan­dı­rıl­ma­yan kaç ki­şi var­dır? Bun­la­rın baş­vu­ru­la­rı ne za­ma­na ka­dar so­nuç­lan­dı­rı­la­cak­tır?

4- Ya­sa­nın yü­rür­lü­ğe gir­me­sin­den bu­gü­ne ka­dar üç yıl geç­me­si­ne rağ­men ya­pı­lan baş­vu­ru­la­rın sü­rün­ce­me­de bı­ra­kıl­ma­sı bu ki­şi­le­ri bü­yük bir mağ­du­ri­yet ve yok­sul­lu­ğa sevk et­ti­ği­ni dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı için ge­re­ği­ni say­gı­la­rım­la arz ede­rim.

                                                                                                                      Tay­fur Sü­ner

                                                                                                                           An­tal­ya

An­tal­ya­’­da 06.09.2007 ta­ri­hin­de 100. Yıl Spor Komp­lek­si iha­le­si ya­pıl­mış­tır. 11 fir­ma­nın şart­na­me al­dı­ğı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’­nin bu iha­le­si­ne sa­de­ce, Fet­tah Ta­min­ce ve Ay­te­kin Göl­te­ki­n’­in or­ta­ğı ol­du­ğu Sem­bol İnşa­at ka­tıl­mış­tır. 500 bin YTL ar­tı KDV tek­li­fiy­le iha­le­yi ka­za­nan Sem­bol İnşa­at, sa­hip ol­du­ğu 246 bin met­re­ka­re­lik alan­dan 164 bin met­re­ka­re­ye stad­yum ve ka­pa­lı spor sa­lo­nu ya­pa­cak. 40 bin met­re­ka­re­lik ala­na da ti­ca­ret mer­ke­zi ya­pıl­ma­sı dü­şü­nül­mek­te­dir.

So­ru 1: İha­le şart­na­me­si ha­zır­lan­ma aşa­ma­sın­da, iha­le­ye ka­tı­lan fir­ma işa­ret mi edil­miş­tir?

So­ru 2: Bu iha­le, La­ra Kent Par­kı­’­nı al­ma­sı yar­gı­dan dö­nen Fet­tah Ta­min­ce­’­ye ve­ri­len bir di­yet mi­dir?

So­ru 3: Bu ara­zi, ta­pu­la­ra da­ya­lı hu­kuk­sal so­run­lar ne­de­niy­le yar­gı­da­dır. Baş­ka­la­rı­nın hak sa­hi­bi ol­du­ğu bir alan­da iha­le açıl­ma­sı ne de­re­ce doğ­ru­dur?

                Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı için ge­re­ği­ni say­gı­la­rım­la arz ede­rim.

                                                                                                                     Tay­fur Sü­ner

                                                                                                                         An­tal­ya

An­tal­ya­’­nın Se­rik İlçe­sin­de 25 se­ne ön­ce ku­ru­lan çöp­lük, bu­gün yer­le­şim bi­rim­le­ri­nin için­de kal­mış­tır. Çöp­lü­ğe 50 met­re me­sa­fe­de Se­rik En­düs­tri Mes­lek ve Ana­do­lu En­düs­tri Mes­lek Li­se­si eği­tim ve öğ­re­ni­mi­ne de­vam et­mek­te­dir. Tem­muz ayın­da çöp­lü­ğe 200 met­re me­sa­fe­de­ki Se­rik Dev­let Has­ta­ne­si, in­şa­a­tı ta­mam­la­na­rak hiz­me­te açıl­mış­tır. Çöp­lük­te olu­şan me­tan ga­zın­dan do­la­yı sü­rek­li ateş yan­mak­ta­dır. Olu­şan du­man, has­ta­la­rı ve böl­ge­de otu­ran va­tan­daş­la­rın sağ­lı­ğı­nı cid­di bir şekil­de teh­dit et­mek­te­dir.

So­ru 1: Çöp­lü­ğün uy­gun bir ye­re ta­şın­ma­sı için ge­rek­li ça­lış­ma­lar ya­pıl­mak­ta mı­dır?

So­ru 2: Son 5 yıl­dır Ak­baş Kö­yü sı­nır­la­rı için­de ku­rul­ma­sı plan­la­nan ka­tı atık te­si­si­nin in­şa­sı­na bir tür­lü baş­la­na­ma­ma­sı­nın se­be­bi ne­dir?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın ara­cı­lı­ğı­nız­la İçiş­le­ri Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 25.09.2007

                                                                                                                      Ka­mer Genç

                                                                                                                          Tun­ce­li

Ra­ma­zan Ayı­nın baş­la­ma­sı ne­de­niy­le Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün po­lis­le­re ya­zı gön­de­re­rek ve­ya çe­şit­li araç­lar­la oruç tu­tup tut­ma­dık­la­rı so­rul­du­ğu ba­zı ba­sın or­gan­la­rın­da ya­zıl­mak­ta­dır.

1- Bu olay doğ­ru mu­dur?

2- Doğ­ru ise böy­le bir uy­gu­la­ma ka­mu gö­rev­li­le­ri üze­rin­de din bas­kı­sı kur­mak an­la­mı­na gel­mez mi?

3- Bu su­ret­le ya­pı­lan uy­gu­la­ma­da kaç po­li­se so­ru so­rul­muş ve ka­çı oruç tut­tu­ğu­nu ve ka­çı tut­ma­dı­ğı­nı bil­dir­miş­tir?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sa­yın Be­şir Ata­lay ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ya­nıt­lan­ma­sı için ge­re­ği­ni say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 17.10.2007

                                                                                                                              Hüs­nü Çöl­lü

                                                                                                                                  An­tal­ya

An­tal­ya­’­da bir bel­de be­le­di­ye baş­ka­nı­nın, aç­tık­la­rı iş ga­ran­ti­li kurs­lar­la 4 yıl­lık bir sü­re­de 2.400 ki­şi­ye, 2 bin 500 YTL üc­ret­le iş sağ­la­dık­la­rı yö­nün­de­ki açık­la­ma­sı ka­mu­o­yu­na yan­sı­mış­tır.

Bu kap­sam­da;

1- Ke­pez Be­le­di­ye­si, An­tal­ya İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ile pro­to­kol ya­pa­rak han­gi ta­rih­te be­ce­ri ve mes­lek ka­zan­dır­ma kurs­la­rı aç­mış­tır?

2- Bu kurs­lar han­gi alan­lar­da açıl­mış ve han­gi dö­nem­ler­de kaç öğ­ren­ci eği­tim gör­müş­tür?

3- Bu kurs­lar­dan kaç öğ­ren­ci me­zun ol­muş ve han­gi alan­lar­da is­tih­dam ola­na­ğı bul­muş­tur?

4- Ül­ke­miz­de iş­siz­lik cid­di bir so­run ola­rak kar­şı­mız­da du­rur­ken, yak­la­şık 4 yıl­da 2.400 ki­şi­ye, iyi üc­ret­ler­le iş ola­na­ğı sağ­la­dı­ğı id­di­a edi­len bu kurs­la­rı, Hükûmet ola­rak da ör­nek ala­rak, ulu­sal dü­zey­de yay­gın­laş­tır­mak için gi­ri­şim­de bu­lu­na­cak mı­sı­nız?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sa­yın Be­şir Ata­lay ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı arz ede­rim. 25/10/2007

                                                                                                               Meh­met Ser­da­roğ­lu

                                                                                                                     Kas­ta­mo­nu

Si­nop İli Ayan­cık İlçe­sin­de bu­lu­nan Bü­yük­pı­nar Kay­nak Su­yu, ay­nı il­çe­ye bağ­lı Gür­sö­kü Kö­yü için köy su­yu ola­rak pro­je­len­di­ril­miş­tir. An­cak Bü­yük­pı­nar Kay­nak Su­yu­’­nun köy­le­ri­ne da­ha ya­kın ol­du­ğu­nu ifa­de eden San­sar Kö­yü Muh­tar ve aza­la­rı adı ge­çen kay­nak su­yu­na Gür­sö­kü kö­yün­den da­ha faz­la ih­ti­yaç­la­rı ol­du­ğun­dan ha­re­ket­le ya­pı­lan pro­je­nin ip­ta­li­ni is­te­mek­te­dir­ler.

So­ru­lar:

1- San­sar Kö­yü Sa­kin­le­ri­nin Si­nop Va­li­li­ği ve Ayan­cık Kay­ma­kam­lı­ğı­na ver­dik­le­ri di­lek­çe­le­re ne­den ce­vap ve­ril­me­miş­tir?

2- Bü­yük­pı­nar Kay­nak Su­yu­’­nun Gür­sö­kü Kö­yü­’­ne pro­je­len­di­ril­me­si ne­ye da­ya­na­rak ya­pıl­mış­tır?

BAŞ­KAN – So­ru öner­ge­le­ri­ni ce­vap­lan­dır­mak üze­re İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sa­yın Be­şir Ata­lay.

Bu­yu­run. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

İÇİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI BE­ŞİR ATA­LAY (An­ka­ra) – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Baş­ka­nım.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; bi­raz ön­ce oku­nan al­tı söz­lü so­ru­nun ce­va­bı­nı sun­mak üze­re hu­zu­ru­nuz­da­yım. He­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Tun­ce­li ba­ğım­sız mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ka­mer Gen­ç’­in –her şeye rağ­men “Sa­yın” di­yo­ruz- Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mı­za tev­cih et­ti­ği ve Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mı­zın da ken­di­le­ri adı­na ta­ra­fım­dan ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı ten­sip et­tik­le­ri, Tun­ce­li ilin­de te­rör ve te­rör­le mü­ca­de­le es­na­sın­da yü­rü­tü­len fa­a­li­yet­ler ne­de­niy­le za­ra­ra uğ­ra­yan va­tan­daş­la­rı­mı­zın za­rar­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı­na iliş­kin söz­lü so­ru öner­ge­si­nin ce­va­bı­nı su­nu­yo­rum.

Ta­bii bu, di­ğer bir­çok ili­mi­zi de il­gi­len­di­ren bir ko­nu­dur, te­rör­den za­rar gö­ren­le­rin za­rar­la­rı­nın öden­me­si. Bu ve­si­ley­le sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zi ve va­tan­daş­la­rı­mı­zı da bil­gi­len­dir­miş ola­ca­ğım.

2004 yı­lın­da çı­kar­dı­ğı­mız 5233 sa­yı­lı Te­rör ve Te­rör­le Mü­ca­de­le­den Do­ğan Za­rar­la­rın Kar­şı­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun ve uy­gu­la­ma yö­net­me­li­ğiy­le, te­rör ne­de­niy­le za­ra­ra uğ­ra­yan ki­şi­le­rin za­rar­la­rı­nın, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı yar­gı mer­ci­le­ri­ne git­mek­si­zin, hız­lı, et­kin ve ada­let­li bir şekil­de sul­hen kar­şı­lan­ma­sı amaç­lan­mış­tır. Ya­ni, 2004 yı­lın­da bi­zim Hükûme­ti­mi­zin ta­sa­rı­sı ola­rak Mec­li­si­mi­ze gel­miş ve bu ya­sa­laş­mış­tır. Bu kap­sam­da, ya­ra­lan­ma, sa­kat­lan­ma ve ölüm hal­le­rin­de uğ­ra­nı­lan za­rar­la­rı, te­da­vi ve ce­na­ze gi­der­le­ri, her tür­lü ta­şı­nır-ta­şın­maz mal­lar ile ürün­le­re ve­ri­len za­rar­lar, ki­şi­le­rin mal var­lık­la­rı­na ula­şa­ma­ma­la­rın­dan kay­nak­la­nan mad­di za­rar­lar kar­şı­la­na­bil­mek­te­dir.

Baş­vu­ru­la­rın yo­ğun ol­du­ğu on iki ili­miz­de -Bin­göl, Bit­lis, Di­yar­ba­kır, Hakkâri, Kars, Mar­din, Muş, Si­irt, Tun­ce­li, Van, Bat­man ve Şır­nak- bir­den faz­la ko­mis­yon oluş­tu­rul­muş olup, hâlen ül­ke ge­ne­lin­de 106 adet ko­mis­yon ça­lış­ma­la­rı­na de­vam et­mek­te­dir. Ta­lep yo­ğun­lu­ğu­na ve kad­ro imkânı­na gö­re bu sa­yı­lar ar­tı­rı­la­bil­mek­te­dir.

Ka­nu­n’­un yü­rür­lük ta­ri­hin­den son­ra olu­şan za­rar­lar için, za­rar ko­nu­su ola­yın öğ­re­nil­me­sin­den iti­ba­ren alt­mış gün için­de ve herhâlde bir yıl için­de baş­vu­rul­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Bu baş­vu­ru­la­rın so­nuç­lan­dı­rıl­ma sü­re­si al­tı ay olup, zo­run­lu hal­ler­de va­li ta­ra­fın­dan üç ay da­ha uza­tı­la­bil­mek­te­dir.

1987-2004 ta­rih­le­ri ara­sın­da olu­şan za­rar­lar için ön­gö­rü­len bir yıl­lık baş­vu­ru sü­re­si, Ka­nu­n’­dan ha­ber­dar ol­ma­yan ya da di­ğer ne­den­ler­le bu sü­re zar­fın­da baş­vu­ru­da bu­lu­na­ma­yan va­tan­daş­la­rı­mı­zın mağ­du­ri­yet­le­ri­nin ön­len­me­si ama­cıy­la 2006 yı­lın­da bir yıl da­ha uza­tıl­mış, 2007 Ocak ayın­da bi­ten sü­re­nin tek­rar bir yıl uza­tıl­ma­sı için ha­zır­la­nan ka­nun tek­li­fi Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ge­nel Ku­ru­lun­da ka­bul edil­miş­tir.

Za­rar­lar, ad­li, ida­ri ve as­kerî mer­ci­ler­de­ki tüm bil­gi ve bel­ge­ler ile baş­vu­ru sa­hi­bi­nin be­yan ede­ce­ği her tür­lü bil­gi ve bel­ge­le­rin göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­sı su­re­tiy­le, hak­ka­ni­ye­te ve gü­nün eko­no­mik ko­şul­la­rı­na uy­gun bi­çim­de, ko­mis­yon ta­ra­fın­dan doğ­ru­dan doğ­ru­ya ve­ya bi­lir­ki­şi ara­cı­lı­ğıy­la tes­pit edil­mek­te­dir.

Ka­nu­n’­un yü­rür­lü­ğü gir­di­ği ta­rih­ten Ey­lül 2007 so­nu iti­ba­rıy­la za­rar tes­pit ko­mis­yon­la­rı­na ya­pı­lan top­lam 276.634 baş­vu­ru­dan 97.579 ade­di so­nuç­lan­dı­rıl­mış­tır. Bun­lar­dan 66.563 ade­di için olum­lu, 31.016 ade­di için olum­suz ka­rar alın­mış­tır. Bun­lar, ko­mis­yon­la­rın ka­rar­la­rı­dır.

Bu­gü­ne ka­dar za­rar gö­ren­le­re Hükûme­ti­miz­ce 371 mil­yon 219 bin YTL öde­me ya­pıl­mış­tır ve bu de­vam et­mek­te­dir. Ka­rar­lar so­nuç­lan­dık­ça, her ay pey­der­pey Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­mı­zın bu ko­nu­da öde­nek tah­si­si ol­mak­ta ve bel­li bir den­ge için­de, va­tan­daş­la­rı­mı­za, il da­ğı­lı­mı da göz önü­ne alı­na­rak ya­pıl­mak­ta­dır. 2008 yı­lı büt­çe­si­ne de bu ko­nu­da ye­ter­li, ge­rek­li öde­nek kon­mak­ta­dır. Ay­rı­ca büt­çe dı­şı da ek tah­sis­ler­le bu kar­şı­lan­mak­ta­dır, kar­şı­la­na­cak­tır.

Ka­nu­n’­un yü­rür­lü­ğe ko­nul­ma­sı ve uy­gu­lan­ma­sı, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ka­mu­o­yu ve si­vil ulus­la­ra­ra­sı top­lum ku­ru­luş­la­rı ta­ra­fın­dan ya­kın­dan iz­le­nil­miş ve ge­li­nen nok­ta ge­nel ola­rak ba­şa­rı­lı bu­lun­muş­tur, bu­lun­mak­ta­dır; çün­kü, bu­nun, bi­li­yor­su­nuz, bir ulus­la­ra­ra­sı bo­yu­tu var­dır, onun için de, biz, bu ko­nu­da, olan­ca has­sa­si­ye­ti gös­te­ri­yo­ruz.

Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sı Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca da ya­ki­nen ta­kip edil­mek­te olup, ve­ri­ler ay­lık ola­rak Ba­kan­lı­ğı­mız­dan te­min edi­le­rek, Av­ru­pa İnsan Hak­la­rı Mah­ke­me­si ve di­ğer ulus­la­ra­ra­sı plat­form­lar­la pay­la­şıl­mak­ta­dır.

Ül­ke­miz aley­hi­ne, bu kap­sam­da 1.500’ün üze­rin­de baş­vu­ru­nun ya­pıl­dı­ğı, Av­ru­pa İnsan Hak­la­rı Mah­ke­me­si, su­nu­lan ça­lış­ma­lar ve taz­mi­nat ka­rar­la­rı üze­ri­ne 17/1/2006 ta­ri­hin­de açık­la­dı­ğı iç­yer ka­ra­rın­da, da­ha ön­ce ül­ke­miz aley­hi­ne olan iç­ti­ha­dı­nı de­ğiş­ti­re­rek baş­vu­ru­yu ka­bul edi­le­mez bul­muş ve za­rar tes­pit ko­mis­yo­nu­na yön­len­dir­miş­tir. Ya­ni, baş­vu­ru­lar, yurt dı­şı baş­vu­ru­lar da, ulus­la­ra­ra­sı baş­vu­ru­lar da bu za­rar tes­pit ko­mis­yon­la­rı­na yön­len­di­ril­mek­te­dir.

Av­ru­pa İnsan Hak­la­rı Mah­ke­me­si, bun­dan son­ra açık­la­dı­ğı bir­çok ka­ra­rın­da da ben­zer ka­rar­lar al­mış, 5233 sa­yı­lı Ka­nu­n’­un hem te­o­ri­de hem de uy­gu­la­ma­da et­ki­li bir iç hu­kuk yo­lu ol­du­ğu­nu vur­gu­la­mış­tır.

Ül­ke­miz için ulus­la­ra­ra­sı are­na­da cid­di bir dip­lo­ma­tik ve hu­kuk­sal ka­za­nım olan bu ka­rar, ül­ke­mi­zi hem çok yük­sek mik­tar­lar­da taz­mi­nat öde­me yü­küm­lü­lü­ğün­den hem de mah­ke­me nez­din­de sü­rek­li mahkûm olan ül­ke ko­nu­mun­dan kur­tar­mış­tır.

Bu­nun ya­nın­da, anı­lan uy­gu­la­ma, Bir­leş­miş Mil­let­ler­ce ül­ke­mi­zin ya­şa­dı­ğı te­rör so­ru­nu ben­ze­ri so­run­la­rı ya­şa­yan ül­ke­le­re ör­nek gös­te­ril­mek­te, ben­ze­ri taz­min sis­te­mi oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır. Son ör­ne­ği de Ira­k’­tır.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; şim­di de, Tun­ce­li ili­miz­de, te­rör ve te­rör­den do­ğan za­rar­la­rın kar­şı­lan­ma­sıy­la il­gi­li ola­rak yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar­dan kı­sa­ca bah­set­mek is­ti­yo­rum.

5233 sa­yı­lı Ka­nun kap­sa­mın­da Tun­ce­li ili ve il­çe­le­rin­den za­rar tes­pit ko­mis­yon­la­rı­na top­lam 16.404 adet baş­vu­ru ya­pıl­mış­tır. Bu baş­vu­ru­lar­dan 3.477 ade­di so­nuç­lan­dı­rıl­mış­tır ya­ni ko­mis­yon­lar bir ka­rar ver­miş­tir. İl ta­ra­fın­dan is­te­nen öde­nek­ten 14 mil­yon 102 bin 020 YTL’­si gön­de­ril­miş­tir –ki, top­lam za­ten bu­gü­ne ka­dar so­nuç­la­nan­lar­la il­gi­li ta­lep 19-20 mil­yon YTL ci­va­rın­da­dır, 14 kü­su­ru gön­de­ril­miş­tir- Tun­ce­li ili­miz öde­me ora­nı en yük­sek olan il­le­ri­miz ara­sın­da­dır.

5233 sa­yı­lı Ka­nu­n’­a gö­re Za­rar Tes­pit Ko­mis­yo­nu­na ya­pı­lan baş­vu­ru­la­rın bü­yük bir ço­ğun­lu­ğu geç­miş dö­nem­de ya­şa­nan olay­lar ne­de­niy­le uğ­ra­nı­lan za­rar­lar ile il­gi­li­dir. Tak­dir edi­le­ce­ği gi­bi bu Ka­nu­n’­un uy­gu­la­ma ta­ri­hi, 1987 yı­lın­dan bu­gü­ne ka­dar olan dö­ne­mi kap­sa­mak­ta­dır ve baş­vu­ru­la­rın bir kıs­mı, hat­ta bü­yük bir kıs­mı, on, on beş, yir­mi yıl ön­ce­ye ait­tir. Do­la­yı­sıy­la, ba­zı yer­le­rin, ta­bi­i, ka­das­tro ça­lış­ma­la­rı he­nüz ta­mam­lan­ma­mış, ba­zı yer­ler­de bil­gi ve bel­ge te­mi­nin­de güç­lük çe­ki­li­yor, ba­zı yer­ler­de çok es­ki­ler­de kal­mış, şart­lar de­ğiş­miş, is­pa­tı, bel­ge­len­me­si zor­la­şı­yor ve bu has­sas bir de­ğer­len­dir­me ge­re­ki­yor. Ko­mis­yon­la­rı­mı­zın sa­yı­sı­nı ar­tır­dık, bun­lar yo­ğun şekil­de ça­lı­şı­yor ama bu ifa­de et­ti­ğim se­bep­ler­le, ta­bi­i, yi­ne de bü­yük za­man alı­yor. On beş-yir­mi yıl ön­ce­ye ait olay­lar ve on­la­rın bel­ge­len­me­si, is­pa­tı ta­bii zor­luk­lar ta­şı­yor. Ben, pa­zar gü­nü Di­yar­ba­kı­r’­da -he­men he­men bu­ra­da say­dı­ğım il­le­rin ta­ma­mı var­dı, Do­ğu, Gü­ney­do­ğu il­le­ri­mi­zin ba­zı­la­rı­nın- on bir ilin va­li­le­riy­le de top­lan­tı yap­tım. Ya­ni, bu top­lan­tı­mız­da, bu il­le­ri­miz­de­ki bü­tün ka­mu hiz­met­le­ri­ni ve ka­mu ya­tı­rım­la­rı­nı da de­ğer­len­dir­dik. Ta­bi­i, özel­lik­le, Ba­kan­lı­ğım fa­a­li­yet ala­nın­da olan KÖY­DES, BEL­DES ve bu­nun son du­ru­mu, uy­gu­la­ma­la­rın son du­ru­mu -sos­yal des­tek fa­a­li­yet­le­ri va­li­le­ri­mi­zin, kay­ma­kam­la­rı­mı­zın so­rum­lu­lu­ğun­da yü­rü­yor- ve bir de -önem­li­le­rin­den bi­ri­si- te­rör­den za­rar gö­ren­le­rin za­rar­la­rı­nın öden­me­siy­le il­gi­li ko­nu­yu il ba­zın­da on­lar­la de­ğer­len­dir­dik ve her il­de ne ka­dar baş­vu­ru var, so­run­lar ne­dir, ge­cik­me na­sıl, öde­me du­ru­mu ne ka­dar, hat­ta 2008 yı­lı­na dö­nük bo­yut­la­rı­nı da ora­da de­ğer­len­dir­miş ol­duk. Bu ça­lış­ma­mı­zı, dik­kat­le, ti­tiz­lik­le yü­rü­tü­yo­ruz, bu­nu ifa­de ede­yim. Bu öde­me­ler, ta­bi­i, dev­le­ti­mi­zin ta­ah­hü­dü­dür ama cid­di de­ğer­len­dir­me­ler ola­rak, hak eden hiç­bir va­tan­da­şı­mız mağ­dur edil­me­ye­cek­tir. An­cak, tak­dir eder­si­niz ki, ka­mu kay­na­ğı kul­la­nıl­mak­ta­dır ve in­ce­le­me, araş­tır­ma ko­nu­sun­da ge­rek­li has­sa­si­ye­tin gös­te­ril­me­si de bir mec­bu­ri­yet­tir. Bu pren­sip­ler çer­çe­ve­sin­de, ge­cik­me­le­rin önü­ne geç­mek için ko­nu üze­rin­de sü­rek­li du­rul­mak­ta­dır.

BAŞ­KAN – Sa­yın Ba­kan, al­tı so­ru için top­lam otuz da­ki­ka sü­re ver­dim ama bil­di­ği­niz gi­bi, söz­lü so­ru gö­rüş­me­le­ri için ay­rı­lan sü­re bir sa­at, öner­ge sa­hip­le­ri­nin ek açık­la­ma hak­la­rı­nı da dik­ka­te ala­rak, sü­re­ni­zi uy­gun kul­la­nır­sa­nız, se­vi­ni­rim.

Te­şek­kür ede­rim.

Bu­yu­run.

İÇİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI BE­ŞİR ATA­LAY (De­vam­la) – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Baş­ka­nım.

Be­nim, bun­dan son­ra­ki so­ru­la­rın ce­vap­la­rı çok uzun de­ğil. Bi­raz ge­nel bil­gi ve­re­yim, önem­li bir ko­nu­dur, Mec­li­si­mi­zi bu ko­nu­da bil­gi­len­di­re­yim is­te­dim. Bir de, bi­raz ön­ce, ta­bi­i, bir Sa­yın Mil­let­ve­ki­li­miz bu­ra­da ko­nu­şur­ken “So­ru­la­rı­mı­za doğ­ru ya­nıt ve­ril­mi­yor, Hükûmet doğ­ru ya­nıt ver­mi­yor.” gi­bi ifa­de­ler kul­lan­dı. Bu, çok üzü­cü­dür. Bi­zim bu­ra­da söy­le­dik­le­ri­miz doğ­ru bil­gi­ler­dir. Biz işi­mi­zi cid­di­ye alı­rız, iyi araş­tı­rı­rız ve Mec­li­si­mi­ze yan­lış bil­gi ver­me­yiz. Ta­bi­i, bir mil­let­ve­ki­li­mi­zin bu­nu bu­ra­da söy­le­me­si üzü­cü­dür ve Mec­li­si­mi­zin de­net­le­me gö­re­vi­ni ya­sa­ma gö­re­vi ka­dar önem­li gö­rü­yo­ruz. Onun için de so­ru­lan so­ru­la­ra ya­zı­lı ve­ya söz­lü ha­zır­la­nı­yo­ruz, ge­lip bu­ra­da siz­le­re bil­gi su­nu­yo­ruz. Onu ifa­de et­miş ola­yım.

An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Tay­fur Sü­ne­r’­in, Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mı­za tev­cih et­ti­ği ve Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mı­zın da ken­di­le­ri adı­na ta­ra­fım­dan ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı ten­sip et­tik­le­ri An­tal­ya ilin­de­ki Yü­zün­cü Yıl Spor Komp­lek­si iha­le­si­ne iliş­kin söz­lü so­ru öner­ge­si­nin  ce­va­bı­nı su­nu­yo­rum: Öner­ge­ye ko­nu edi­len iha­le An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pı­lan bir iha­le ol­du­ğun­dan, ge­rek­li bil­gi ve açık­la­ma­lar An­tal­ya Va­li­li­ği ara­cı­lı­ğıy­la An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğın­dan alın­mış­tır.

Alı­nan bil­gi­le­re gö­re, 2010 yı­lın­da ül­ke­miz­de ya­pı­la­cak Dün­ya Bas­ket­bol Şam­pi­yo­na­sı­nın maç­la­rı­nın oy­na­na­ca­ğı şehir­ler­den bir ta­ne­si de An­tal­ya ola­rak be­lir­len­miş­tir. FI­BA ko­şul­la­rı­na uy­gun bir ka­pa­lı spor sa­lo­nu ile 30 bin ki­şi­lik UE­FA kri­ter­le­ri­ne uy­gun fut­bol sa­ha­sı ya­pı­mı için, ko­nu ile il­gi­li uz­man­lar ta­ra­fın­dan An­tal­ya­’­da ya­pı­lan in­ce­le­me­ler­de Yü­zün­cü Yıl Spor Komp­leks­le­ri­nin bu­lun­du­ğu alan en uy­gun yer ola­rak be­lir­len­miş­tir. Bu be­lir­le­me­de söz ko­nu­su ala­nın ula­şım, oto­park ve kent mer­ke­zi­ne ya­kın­lı­ğı ma­hallî yet­ki­li­ler­ce dik­ka­te alın­mış­tır. An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 22/7/2005 ta­ri­hin­de im­za­la­nan pro­to­kol ge­re­ğin­ce, söz ko­nu­su alan­da bu te­sis­le­rin ya­pı­mı için imar plan ta­di­lat­la­rı ya­pıl­mış ve ya­sal sü­re­ler için­de plan­lar ke­sin­leş­miş­tir. Bu pla­na gö­re, 164.187 met­re­ka­re­lik ala­nın 40 bin met­re­ka­re­lik kıs­mı mer­kezî ge­liş­me ala­nı ola­rak plan­lan­mış olup, ge­ri ka­lan ala­na stad­yum ve ka­pa­lı spor sa­lo­nu ya­pıl­ma­sı An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­sin­ce ka­bul edil­miş­tir. Bu Mec­lis ka­ra­rın­dan son­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye En­cü­me­nin­ce 5/7/2007 ta­rih ve 364 sa­yı­lı ka­rar­la iha­le ya­pıl­ma­sı için ka­rar alın­mış, iha­le, ulu­sal ve ye­rel ba­sın­da ilan edil­miş­tir.

Bu ilan­dan son­ra 10 adet fir­ma iha­le şart­na­me­si al­mış­tır. İha­le şart­na­me­si­ne gö­re tek­lif ve­re­cek fir­ma­lar 10 bin ki­şi­lik ka­pa­lı spor sa­lo­nuy­la 30 bin ki­şi­lik stad­yum in­şa­a­tı­nı ta­mam­la­ya­cak, kar­şı­lı­ğın­da 40 bin met­re­ka­re­lik mer­ke­zi ge­liş­me ala­nı mül­ki­ye­ti­ni ala­cak­tır. Sem­bol İnşa­at Ya­tı­rım ve Glo­bal Li­mi­tet or­tak gi­ri­şi­mi Bü­yük­şe­hir en­cü­me­ni­ne tek­lif ver­miş ve bu or­tak gi­ri­şim, 500 bin YTL+KDV be­de­li be­le­di­ye­ye öde­mek, bu iki te­si­si şart­na­me­de be­lir­ti­len sü­re­de ta­mam­la­ma­yı tek­lif et­miş­tir. Ve­ri­len bu tek­lif Bü­yük­şe­hir en­cü­me­nin­ce uy­gun bu­lun­muş ve ge­rek­li bü­rok­ra­tik iş­lem­ler ta­mam­lan­mış­tı an­cak, il­gi­li fir­ma bu aşa­ma­dan son­ra söz­leş­me im­za­la­mak­tan im­ti­na et­ti­ğin­den, iha­le sü­re­ci za­ten so­nuç­lan­dı­rı­la­ma­mış­tı.

Söz ko­nu­su iha­ley­le il­gi­li ola­rak hiç­bir fir­ma­nın işa­ret edil­me­di­ği, şart­na­me alan her fir­ma­nın ko­şul­la­rı­nın ay­nı ol­du­ğu, iha­le­nin 2886 sa­yı­lı Ya­sa­’­ya uy­gun ola­rak ya­pıl­dı­ğı, iha­le­nin ya­pıl­dı­ğı ta­rih­te iha­le­ye en­gel bir yar­gı ka­ra­rı bu­lun­ma­dı­ğı bil­di­ril­miş­tir.

An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Tay­fun Sü­ner ta­ra­fın­dan Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mı­za tev­di edi­len ve Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mı­zın ken­di­le­ri adı­na ta­ra­fım­dan ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı uy­gun bul­duk­la­rı, An­tal­ya ili Se­rik il­çe­sin­de bu­lu­nan çöp­lü­ğün ta­şın­ma­sı­na iliş­kin söz­lü so­ru öner­ge­si­nin ce­va­bı­nı su­nu­yo­rum.

5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­’­nun 14 ün­cü mad­de­sin­de “İ­mar, su ve ka­na­li­zas­yon, ula­şım gi­bi kent­sel alt­ya­pı; coğ­ra­fi ve kent bil­gi sis­tem­le­ri; çev­re ve çev­re sağ­lı­ğı, te­miz­lik ve ka­tı atık; za­bı­ta, it­fa­i­ye, acil yar­dım, kur­tar­ma ve am­bu­lans; şehir içi tra­fik; de­fin ve me­zar­lık­lar; ağaç­lan­dır­ma, park ve ye­şil alan­lar; ko­nut, kül­tür ve sa­nat, tu­rizm ve ta­nı­tım, genç­lik ve spor, sos­yal hiz­met ve yar­dım, ni­kah, mes­lek ve be­ce­ri ka­zan­dır­ma; eko­no­mi ve ti­ca­re­tin ge­liş­ti­ril­me­si hiz­met­le­ri­ni ya­par ve­ya yap­tı­rır.” den­mek­te­dir. 15’in­ci mad­de­sin­de ise “Ka­tı atık­la­rın top­lan­ma­sı, ta­şın­ma­sı, ay­rış­tı­rıl­ma­sı, ge­ri ka­za­nı­mı, or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı ve de­po­lan­ma­sı ile il­gi­li bü­tün hiz­met­le­ri yap­mak ve yap­tır­mak.” hü­küm­le­ri yer al­mak­ta­dır. Ay­rı­ca, ay­nı Ka­nu­n’­un 67’nci mad­de­sin­de, be­le­di­ye­le­rin ge­le­cek yıl­la­ra yay­gın hiz­met­le­ri içe­ri­sin­de arıt­ma ve ka­tı atık te­sis­le­ri­ne iliş­kin hiz­met­le­ri, sü­re­si ilk ma­hallî ida­re­ler ge­nel se­çim­le­ri­ni iz­le­yen al­tın­cı ayın so­nu­nu geç­me­mek üze­re iha­le yo­luy­la üçün­cü şahıs­la­ra gör­dü­rü­le­bi­le­ce­ği de hü­küm al­tı­na alın­mış­tır.

Hükûme­ti­miz­ce yü­rü­tü­len ye­rel yö­ne­tim re­for­mu çer­çe­ve­sin­de, ye­rel yö­ne­tim­le­rin ken­di ara­la­rın­da bir­lik ku­ra­rak, özel­lik­le çev­re, tu­rizm, ka­tı atık ve alt­ya­pı alan­la­rın­da ya­pa­cak­la­rı hiz­met­le­rin ma­li­ye­ti­ni dü­şür­mek ve bir­çok ye­rel yö­ne­ti­min ay­nı hiz­met­ler­den da­ha ucuz ve et­kin ola­rak ya­rar­lan­ma­sı­nın yo­lu­nu aç­mak için 5355 sa­yı­lı Ma­hallî İda­re Bir­lik­le­ri Ka­nu­nu çı­ka­rıl­mış­tır.

Ma­hal­lin­den alı­nan bil­gi­le­re gö­re, An­tal­ya ili­mi­zin Se­rik il­çe­sin­de, Se­rik Çev­re, Kül­tür ve Tu­rizm Alt­ya­pı Bir­li­ği ku­rul­muş­tur. Ma­hallî İda­re Bir­lik­le­ri Ka­nu­nu çer­çe­ve­sin­de ku­ru­lan bu bir­lik­ler, Be­le­di­ye Ka­nu­nu­’­nun yu­ka­rı­da ifa­de et­ti­ğim hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de ka­tı atık ber­ta­raf te­sis­le­ri ku­ra­bil­mek­te ve iş­le­te­bil­mek­te­dir­ler.

Bu hü­küm­ler çer­çe­ve­sin­de An­tal­ya Se­rik il­çe­miz­de ku­ru­lan Se­rik Çev­re, Kül­tür ve Tu­rizm Alt­ya­pı Bir­li­ği ta­ra­fın­dan, alan­da­ki ka­tı atık­la­rın oluş­tur­du­ğu kir­li­li­ği or­ta­dan kal­dır­mak üze­re Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğın­dan sağ­la­nan kay­nak­la, Se­rik il­çe­mi­ze ait ka­tı atık ber­ta­raf te­si­si­nin ya­pı­mı işi 31/10/2007 ta­ri­hin­de iha­le edil­miş­tir. Söz ko­nu­su ka­tı atık te­si­si, Se­rik il­çe­si Ak­baş kö­yü sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de­ki or­man­lık alan­da Se­rik Çev­re, Kül­tür ve Tu­rizm Alt­ya­pı Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­la­cak olup 2008 yı­lı içe­ri­sin­de te­sis iş­let­me­ye alı­na­cak­tır. Böy­le­ce, Se­rik il­çe­si­nin ve Bir­li­ğe üye 10 adet be­le­di­ye ile 11 adet muh­tar­lı­ğın ka­tı atık so­ru­nu 2008 yı­lı içe­ri­sin­de çö­zül­müş ola­cak­tır.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ka­mer Genç ta­ra­fın­dan  so­ru­lan ve ta­ra­fım­dan ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı is­te­nen, “Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­de po­lis­le­re oruç tu­tup tut­ma­dık­la­rı­nın so­rul­ma­sı” id­di­a­sı­na iliş­kin söz­lü so­ru­su­nun ce­va­bı­nı su­nu­yo­rum:

Ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da ye­mek hiz­me­ti per­so­nel sa­yı­sı dik­ka­te alı­na­rak ve­ril­mek­te­dir. Çün­kü ye­mek be­de­li, ye­mek­ten ya­rar­la­nan gö­rev­li­ler ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­mak­ta­dır. Tak­dir edi­le­ce­ği üze­re, ida­re­le­rin ge­re­ğin­den az ye­mek çı­kar­ma­la­rı per­so­ne­lin mağ­du­ri­ye­ti­ne ne­den ol­du­ğu gi­bi, ge­re­ğin­den faz­la ye­mek çı­kar­ma­la­rı da is­ra­fa ve ma­li­yet­le­rin art­ma­sı­na ne­den ol­mak­ta­dır. Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü mer­kez teş­ki­la­tın­da 8.705 per­so­nel hiz­met ver­mek­te olup, bu per­so­ne­lin ge­nel­de yak­la­şık 1.500’ü Ge­nel Mü­dür­lük ye­mek­ha­ne­sin­de öğ­le ye­me­ği ye­mek­te­dir. Per­so­ne­lin öğ­le ye­me­ği ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­ma­sı ku­rum ta­ra­fın­dan tabl­dot usu­lüy­le ya­pıl­mak­ta­dır. Gün­lük çı­ka­rı­lan ye­me­ğin ma­li­ye­ti ye­me­ğe ka­tı­lan­la­ra eşit ola­rak pay­laş­tı­rı­la­rak ta­hak­kuk et­ti­ril­mek­te­dir. Bu sis­te­min sağ­lık­lı iş­le­ye­bil­me­si için, ma­li­ye­tin pay­laş­tı­rı­la­ca­ğı per­so­nel sa­yı­sı­nın bi­lin­me­si şart­tır. Ön­ce­ki yıl­lar­da ol­du­ğu gi­bi, 2007 yı­lı ra­ma­zan ayın­da da ki­şi ba­şı­na dü­şe­cek pa­yı bil­mek ve ki­şi sa­yı­sı­na ye­te­cek mik­tar­da ye­mek üret­mek ama­cıy­la, öğ­le ye­me­ği­nin kaç ki­şi­lik çı­ka­rı­la­ca­ğı­nın tes­pi­ti ya­pı­la­rak, ye­me­ğe ka­tı­la­cak­la­rın sa­yı­sı be­lir­len­miş­ti. Söz ko­nu­su ya­zı­da, be­lir­le­me­de, isim ba­zın­da bir tes­pi­tin ya­pıl­ma­sı is­ten­me­di­ği gi­bi böy­le bir tes­pit de ya­pıl­ma­mış­tır, sa­yı tes­pit edil­miş­tir.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Hüs­nü Çöl­lü­’­nün, ta­ra­fım­dan ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı is­te­di­ği, An­tal­ya Ke­pez Be­le­di­ye­si­nin be­ce­ri ve mes­lek ka­zan­dır­ma kurs­la­rı­na iliş­kin söz­lü so­ru­su­nun ce­va­bı­nı su­nu­yo­rum: Be­le­di­ye­le­re,  Be­le­di­ye­ler Ka­nu­nu­’­nun 14’ün­cü mad­de­si­nin ver­di­ği yü­küm­lü­lü­ğü, gö­rev­le­ri bi­raz ön­ce oku­muş­tum. Bun­la­rın için­de “mes­lek ve be­ce­ri ka­zan­dır­ma” ifa­de­si de yer al­mak­ta­dır. Bu kap­sam­da, be­le­di­ye­le­ri­miz, ma­li imkânla­rı öl­çü­sün­de il­gi­li ku­rum­lar­la ya­pa­ca­ğı pro­to­kol­ler ge­re­ği mes­lek ve be­ce­ri ka­zan­dır­ma kurs­la­rı aça­bil­mek­te­dir­ler. Ma­hal­lin­den alı­nan bil­gi­le­re gö­re, An­tal­ya Ke­pez Be­le­di­ye­si, İl Millî Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ile 6/6/2006 ve 16/1/2007 ta­rih­le­rin­de pro­to­kol ya­pa­rak, iş ga­ran­ti­li, aş­çı­lık, oto ka­por­ta ta­mi­ri ve oto bo­ya alan­la­rın­da mes­lek ve be­ce­ri ka­zan­dır­ma kurs­la­rı aç­mış­tır. Bu çer­çe­ve­de, top­lam 97 kur­si­ye­rin eği­ti­mi de­vam et­mek­te­dir. Söz ko­nu­su kurs­lar, Be­le­di­ye Ka­nu­nu­’­nun yu­ka­rı­da ifa­de et­ti­ğim hük­mü ve 3308 sa­yı­lı Mes­le­ki Eği­tim Ka­nu­nu çer­çe­ve­sin­de, ya­pı­lan pro­to­kol­le, yö­re­de bu­lu­nan özel sek­tör fir­ma­la­rı­nın iş bir­li­ği içe­ri­sin­de yü­rü­tül­mek­te­dir. Ke­pez Be­le­di­ye­si­nin aç­mış ol­du­ğu bu kurs­la­ra top­lam 2.500 va­tan­daş mü­ra­ca­at et­miş ve özel sek­tör ile ya­pı­lan iş bir­li­ği çer­çe­ve­sin­de bu va­tan­daş­la­rı­mı­za iş imkânı sağ­la­ma ça­lış­ma­la­rı de­vam et­mek­te­dir. Be­le­di­ye­nin yap­mış ol­du­ğu iş ga­ran­ti­li eği­tim pro­je­le­riy­le, böl­ge­de bu­lu­nan, baş­ta tu­rizm ol­mak üze­re oto­mo­tiv ve kes­me çi­çek gi­bi özel sek­tör alan­la­rın­da va­tan­daş­la­ra ön­ce­lik­le mes­le­ki ve be­ce­ri ka­zan­ma eği­ti­mi ve­ri­le­rek bir mes­lek ka­zan­dı­rıl­ma­sı amaç­lan­mış­tır.

Son ola­rak, Kas­ta­mo­nu Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Meh­met Ser­da­roğ­lu­’­nun ta­ra­fım­dan ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı is­te­di­ği Si­no­p’­ta­ki bir kay­nak su­yu pro­je­si­ne iliş­kin söz­lü so­ru öner­ge­si­nin ce­va­bı­nı su­nu­yo­rum: İlgi­li va­li­lik­ten alı­nan bil­gi­le­re gö­re, Gür­sö­kü kö­yü­ne iç­me su­yu ge­tir­mek ama­cıy­la Bü­yük­pı­na­r’­da bu­lu­nan su kay­na­ğı­nın kul­la­nıl­ma­sı plan­lan­mış­tır. Olay, ta­bi­i, Si­nop ili­miz­le il­gi­li, köy­le­ri­miz Si­nop ili­mi­zin. Bu ge­liş­me üze­ri­ne San­sar kö­yü Muh­tar­lı­ğı, Si­nop Va­li­li­ği ve Ayan­cık Kay­ma­kam­lı­ğı­na iti­raz di­lek­çe­si ver­miş­ler­dir. Bu di­lek­çe­ler­de Gür­sö­kü kö­yü­ne gö­tü­rül­me­si dü­şü­nü­len Bü­yük­pı­nar su kay­na­ğı­na ken­di köy­le­ri­nin ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu, su­yun alın­ma­sı hâlin­de ala­ba­lık nes­li­nin tü­ke­ne­ce­ği­ni, de­ğir­men­le­rin olum­suz et­ki­le­ne­ce­ği­ni ge­rek­çe gös­te­re­rek su­yun alın­ma­sı­na iti­raz et­miş­ler­dir ki, bu ba­zen köy­le­ri­miz ara­sın­da bir ih­ti­laf ko­nu­su­dur, baş­ka yer­ler­de de bu­nun ör­ne­ği var­dır. Si­nop Va­li­li­ği bu iti­raz üze­ri­ne iti­raz tet­kik ko­mis­yo­nu­nu oluş­tur­muş ve bu ko­mis­yon ge­rek­li tes­pit­le­ri ya­pa­rak ge­rek­çe­li bir ra­por ha­zır­la­mış­tır. Bu ra­por doğ­rul­tu­sun­da top­la­nan Si­nop İl İda­re Ku­ru­lu, San­sar kö­yü­nün iti­ra­zı­nın ye­rin­de ol­ma­dı­ğı­na, ile­ri sür­dük­le­ri iti­raz­la­rın ger­çek­le­ri yan­sıt­ma­dı­ğı­na 22/03/2007 ta­ri­hin­de ka­rar ver­miş­tir. Do­la­yı­sıy­la söz ko­nu­su su kay­na­ğı Gür­sö­kü kö­yü­ne iç­me su­yu ola­rak tah­sis edil­miş­tir.

Arz edi­yor, he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Sa­yın Baş­ka­nım, te­şek­kür edi­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Ba­kan.

So­ru­lar ce­vap­lan­dı­rıl­mış­tır.

Öner­ge sa­hip­le­rin­den ek açık­la­ma ta­le­bi var­dır.

Sa­yın Genç, bu­yu­run lüt­fen.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Baş­kan.

Sa­yın Ba­ka­na ver­di­ği ce­vap­lar için te­şek­kür edi­yo­rum.

Tun­ce­li ili, te­rör­de en bü­yük za­rar gö­ren il­le­ri­miz­den bi­rin­ci sı­ra­da­dır. Ya­ni, ken­di­le­ri de bi­lir­ler. Ya­kıl­ma­mış köy, yan­ma­mış köy oku­lu ol­ma­yan bir ili­miz­dir. Te­rör­den bü­yük za­rar gö­ren in­san­lar­dır.

Ken­di­le­ri de açık­la­dı­lar, 16.404 ki­şi baş­vur­muş. Şim­di­ye ka­dar beş­te 1’inin, ya­ni, 3.400 ki­şi­nin is­te­ği so­nuç­lan­dı­rıl­mış, 14 mil­yar ci­va­rın­da bir pa­ra öden­miş. Ger­çek­ten çok yok­sul bir halk, siz de gi­der­se­niz gö­rür­sü­nüz. Müm­kün­se, bu ko­mis­yon­la­rın sa­yı­sı­nı ar­tı­rın. Bir an ön­ce bu pa­ra­lar öden­sin, bi­raz da­ha ger­çek de­ğer­le­ri üze­rin­den öden­sin Sa­yın Ba­kan. Ger­çi, bir ge­nel­ge ya­yın­la­mış­sı­nız, o ge­nel­ge­de han­gi ka­yıp­la­ra ne de­ğer bi­çi­lir di­ye. Ya­ni, bel­ki ob­jek­tif de­ğil mi bil­mi­yo­rum ama siz­den ri­cam, bu iş­le­rin sü­rat­le so­nuç­lan­dı­rıl­ma­sı. Her za­man bi­ze va­tan­daş­lar mü­ra­ca­at edi­yor, pa­ra­sı­nı ala­ma­dık.

Po­lis­ler­le yap­tı­ğı­nız uy­gu­la­ma­yı doğ­ru­su ben ye­rin­de bul­ma­dım. Ya­ni, şöy­le, bu bir bas­kı gi­bi gel­di ba­na. Me­se­le, ra­ma­za­nın bi­rin­ci gü­nü ora­da ba­kı­lır, kaç ta­ne po­lis ar­ka­da­şı­mız oruç tut­mu­yor­sa, ona gö­re ye­mek çı­kar. Ama, bü­tün po­lis­le­re tek tek ya­zı ya­za­rak “kar­de­şim, sen oruç tu­tu­yor mu­sun, tut­mu­yor mu­sun.” gi­bi bir tes­pit­te bu­lun­mak po­lis­le­ri bas­kı al­tı­na al­mak­tır.

Bir de Hükûme­ti­niz se­çi­me git­me­den ön­ce, po­lis­le­re 200 ila 400 mil­yon li­ra ci­va­rın­da bir pa­ra ve­re­ce­ği­ni­zi va­at et­ti­niz ama o va­at­le­ri­ni­zi de ye­ri­ne ge­tir­me­di­niz.

Te­şek­kür ede­rim efen­dim.

İÇİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI BE­ŞİR ATA­LAY (An­ka­ra) – Söz ala­bi­lir mi­yim.

BAŞ­KAN – Ta­bi­i, beş da­ki­ka sü­re­niz var.

Kür­sü­ye ge­çe­bi­lir­si­niz, bu­yu­run. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

İÇİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI BE­ŞİR ATA­LAY (An­ka­ra) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; tek­rar say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Ta­bi­i, de­ğer­li mil­let­ve­ki­li­ni­n… Ya­ni, ra­ma­zan ayın­da bir ye­mek­ha­ne var. Bu han­gi ku­rum olur­sa ol­sun, sa­de­ce em­ni­yet teş­ki­la­tı fa­lan de­ğil, ye­mek­ha­ne kaç ki­şi­lik ye­mek çı­ka­ra­ca­ğı­nı tes­pit et­mek is­ti­yor. Ki­şi­ler­le ve ki­şi­le­rin is­miy­le fa­lan il­gi­si yok. Bun­la­rı bi­le, bu şekil­de, fark­lı şekil­de yo­rum­la­mak doğ­ru­su çok üzü­cü bir şey. Bu, çok ma­kul, han­gi açı­dan ba­kar­sa­nız, in­sa­ni açı­dan ba­kın, eko­no­mik açı­dan ba­kın, hiz­me­tin iyi yü­rü­me­si açı­sın­dan ba­kın, böy­le bir olay­dır. Ben bu­ra­da ce­vap arz edi­yo­rum, hâlen, bu­nun üze­ri­ne, tek­rar o ifa­de­le­rin kul­la­nıl­ma­sı­nı ta­bii uy­gun bul­mu­yo­rum.

İkin­ci­si: Ba­kın, biz po­li­si­mi­zin kad­ri­ni bi­li­yo­ruz, bü­tün gü­ven­lik güç­le­ri­mi­zin -Ba­kan­lı­ğı­mın bağ­lı ku­ru­luş­la­rı Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı- na­sıl öz­ve­riy­le ça­lış­tık­la­rı­nı çok iyi bi­li­yo­ruz.

Ge­çen Hükûmet dö­ne­min­de, özel­lik­le po­lis­le­ri­mi­ze ba­zı des­tek­le­ri ver­me­ye ça­lış­tık. Şu an­da da he­pi­mi­zin, Hükûmet ola­rak -Baş­ba­ka­nı­mız baş­ta ol­mak üze­re- bu ko­nu­da­ki dü­şün­ce­miz bel­li­dir. Bu ko­nu­da, ilk fır­sat­ta, yi­ne ye­ni imkânlar sağ­la­na­cak­tır. Ti­tiz­lik­le üze­rin­de du­ru­yo­ruz, in­ce­li­yo­ruz, ne­re­de, han­gi imkânlar ve­ri­le­bi­lir di­ye. Ama, biz po­li­si­mi­zin kad­ri­ni bi­li­yo­ruz, onu ifa­de et­mek is­ti­yo­rum.

Tek­rar say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Ba­kan.

Öner­ge sa­hip­le­rin­den Sa­yın Çöl­lü.

Ye­ri­niz­den bu­yu­run lüt­fen.

HÜS­NÜ ÇÖL­LÜ (An­tal­ya) – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Baş­kan.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, ön­ce­lik­le Sa­yın Ba­ka­na söz­lü öner­ge­me ver­di­ği ya­nıt için çok te­şek­kür edi­yo­rum. Yal­nız, öner­ge­min bir­kaç so­ru­sun­da ek­sik­lik kal­dı, onun al­tı­nı tek­rar çiz­mek is­ti­yo­rum.

Öner­gem­de “İl­gi­li be­le­di­ye baş­ka­nı­nın, Ke­pez Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın, bu sü­re zar­fın­da 2.500 ki­şi­ye, ay­da 2.500 YTL ma­aş­lı, iş ga­ran­ti­li kurs­lar ver­di­ği di­le ge­ti­ril­miş­ti ve bu da An­tal­ya ba­sı­nın­da yer al­mış­tı ve biz de böy­le­si­ne Tür­ki­ye­’­nin iş­siz­lik or­ta­mın­da ay­da 2.500 YTL ga­ran­ti­li iş bul­ma ba­şa­rı­sı­nı ser­gi­le­yen be­le­di­ye­nin per­for­man­sı­nı tüm Tür­ki­ye­’­ye ya­ya­cak mı­sı­nız? Tür­ki­ye ge­ne­lin­de böy­le kurs­lar aça­cak mı­sı­nız?” de­miş­tim. Si­zin ya­nı­tı­nız­dan an­la­şı­lan o ki, il­gi­li be­le­di­ye baş­ka­nı bu ko­nu­da sa­mi­mi bir açık­la­ma yap­ma­mış olu­yor. Ya­ni, 2.500 YTL gi­bi ma­aş ga­ran­ti­li iş fa­lan yok. Bu­ra­dan çı­kan o. Onu mu al­gı­lı­yo­ruz efen­dim?

Te­şek­kür ede­rim.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Çöl­lü.

Sa­yın Ba­kan, bu­yu­run.

Beş da­ki­ka sü­re­niz var.

İÇİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI BE­ŞİR ATA­LAY (An­ka­ra) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; ta­bi­i, Ke­pe­z’­le il­gi­li ko­nu­da Be­le­di­ye­ni­n… Biz, ta­bi­i, bu ko­nu­lar­da va­li­lik­le­ri­miz ara­cı­lı­ğıy­la il­gi­li be­le­di­ye­ler­den ce­va­bı­nı alı­rız ve Mec­li­se ge­ti­ri­riz, ek­sik kı­sım var­sa tek­rar on­la­rı da ta­mam­la­rız. Ama, bu­ra­da bir ma­aş öde­me söz ko­nu­su de­ğil.

“İş ga­ran­ti­li” ifa­de­si şunu ifa­de eder; bi­li­yor­su­nuz, biz bu­nu de­ği­şik ku­rum­la­rı­mız ara­cı­lı­ğıy­la da yü­rü­tü­yo­ruz: İş ga­ran­ti­li, ba­kın -be­nim Dev­let Ba­kan­lı­ğı dö­ne­mim­de de Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve KOS­GEB ve hat­ta Tİ­M’­le bir­lik­te yü­rüt­tük- iyi bir eği­tim ve­ri­yor­su­nuz, eği­tim mas­ra­fı­nı kar­şı­lı­yor­su­nuz sa­de­ce. Ama, eği­tim­den son­ra, bun­la­rın özel sek­tör­le ir­ti­bat­la­rı­nı ku­ra­rak, bun­la­ra is­tih­dam bul­ma­ya ça­lı­şı­yor­su­nuz. Müm­kün ola­bil­di­ğin­ce, eği­tim dö­ne­min­de de bu ir­ti­bat­la­rı sağ­lı­yor­su­nuz. Bu­na ben­zer bir şey­dir Be­le­di­ye­mi­zin yü­rüt­tü­ğü, ben onu an­lı­yo­rum. Yok­sa, kur­si­ye­re yük­sek bir ma­aş ver­me ola­rak an­la­mı­yo­rum. Bi­zim Ba­kan­lık ola­rak, bu ma­na­da, bü­tün be­le­di­ye­le­ri kap­sa­yan -öy­le bir so­ru sor­du­nuz çün­kü- bir prog­ra­mı­mız, bir po­li­ti­ka­mız yok. Ama, be­le­di­ye­le­ri­miz be­ce­ri ka­zan­dır­ma eği­ti­mi yü­rü­tür­ler ve müm­kün ola­bil­di­ğin­ce, o gün ge­çer­li, mes­lek eği­ti­min­de de ve­ri­le­me­yen ba­zı alan­lar­da be­ce­ri ka­zan­dı­rır­lar. Çün­kü, bir iş­siz­lik var, bir an­lam­da is­tih­da­ma kat­kı­dır be­le­di­ye­le­ri­mi­zin bu yap­tı­ğı. Böy­le­ce, va­tan­daş­la­rı­mız bir alan­da be­ce­ri ka­za­nır ve ko­lay­ca o alan­da da iş bu­lur. Za­ten be­nim so­ru­ya ver­di­ğim ce­va­bın ikin­ci kıs­mın­da da bu var­dır.

Te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Baş­ka­nım.

He­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür­ler Sa­yın Ba­kan.

Şim­di, Sa­yın Sü­ner, ye­ri­niz­den lüt­fen.

Bir da­ki­ka­lık sü­re­niz var.

TAY­FUR SÜ­NER (An­tal­ya) – Sa­yın Baş­kan, sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri; Sa­yın Ba­ka­nım, 100. Yıl Komp­lek­siy­le il­gi­li ver­di­ğim öner­ge­nin için­de, ta­pu­la­ra da­ya­lı hu­kuk­sal so­run­lar ne­de­niy­le yar­gı­day­dı. Bu­ra­sı­nın, 100. Yıl Komp­lek­si­nin iha­le­si ya­pıl­dı­ğı za­man hak sa­hi­bi olan ar­sa sa­hip­le­ri var.

Ben, bu­ra­da doğ­ru bir iha­le ya­pıl­ma­dı­ğı­nın dik­ka­ti­ni çek­mek için bu öner­ge­yi ver­dim. Ya­ni, hak sa­hi­bi ola­n… Ara­zi var, hak sa­hip­le­ri var, böy­le bir ye­re iha­le ya­pı­lı­yor. Ya­ni, dik­ka­ti çek­mek için ver­dim bu öner­ge­yi. İnşal­lah, bun­dan son­ra şahıs ara­zi­le­ri­nin ol­du­ğu bir komp­lek­si iha­le et­mez­si­niz.

Di­ğer ver­di­ğim öner­gey­le il­gi­li Sa­yın Se­rik Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Ha­ba­lı­’­nın bir ya­zı­sı­nı oku­mak is­ti­yo­rum si­ze: “Ka­lı­cı çö­züm için ka­tı atı­k…”

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

TAY­FUR SÜ­NER (An­tal­ya) – Sa­yın Baş­ka­n…

BAŞ­KAN – Ye­ni­den gi­rer­se­niz bir da­ki­ka ek­le­ye­ce­ğim iki so­ru­nuz için.

TAY­FUR SÜ­NER (An­tal­ya) – Se­rik Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın ya­zı­sı­nı ay­nen oku­yo­rum: “Ka­lı­cı çö­züm için 2003 yı­lın­da di­ğer çev­re be­le­di­ye­le­rin de ka­tı­lı­mıy­la (SE­TAB) Se­rik Çev­re, Kül­tür ve Tu­rizm Alt­ya­pı Bir­li­ği adın­da bir­lik kur­duk. 2004 yı­lın­da Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğın­dan te­sis için yer tah­si­si al­dık. 2005 yı­lın­da tah­si­si al­dı­ğı­mız ye­re Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­na pro­je iha­le­si yap­tır­dık. Bu sü­re­ler­de bir­lik baş­ka­nı­mız il­çe baş­ka­nı­mız­dı. 2005 yı­lı so­nun­da kay­ma­kam­lar bir­lik baş­kan­lı­ğın­dan ya­sal ola­rak alın­dı­ğı için bir­lik ken­di üye­le­ri ara­sın­dan baş­kan seç­mek zo­run­da kal­dı. Bu sü­re­de işe se­çim ve si­ya­set gir­di. Tam iş­le­rin baş­la­dı­ğı ve ku­rum­sal­laş­ma­nın ola­ca­ğı za­man bu so­run­la­rı­mız­la bi­re bir il­gi­li ol­ma­yan bel­de be­le­di­ye baş­ka­nı bir­lik baş­ka­nı ol­du.”

Bun­dan son­ra bir­lik baş­kan­la­rı­nın kay­ma­kam ve va­li ol­ma­sı gi­bi bir ta­le­bi var Se­rik Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın.

Say­gı­lar su­nu­yo­rum efen­dim.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim.

So­ru öner­ge­le­ri ce­vap­lan­dı­rıl­mış­tır.

Bir­le­şi­me on da­ki­ka ara ve­ri­yo­rum.

Kapanma Saati: 17.37

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.49

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Fatoş GÜRKAN (Adana), Harun TÜFEKCİ (Konya)

 

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22’nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Alınan karar gereğince, diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

Birinci sırada yer alan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ

1.- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/268) (S. Sayısı:46) (X)

BAŞKAN - Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

4’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Halil Ünlütepe, Afyonkarahisar milletvekili.

Buyurun Sayın Ünlütepe.(CHP sıralarından alkışlar)

On dakika süreniz var.

CHP GRUBU ADINA HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Kanunu’nda değişiklik yapan 46 sıra sayılı yasanın 4’üncü maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, infaz hukuku kapsamı içinde yasal bir düzenleme yapıyoruz. Cezaların asıl amacı, hükümlüyü ıslah etmek ve topluma kazandırmaktır. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da, cezanın infazında sanığa karşı insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamayacağı; aynı Yasa’nın 3’üncü maddesinde de infazda temel amacın, hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici tedbirleri almak, toplumu suça karşı korumak ve hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek olduğu yasayla belirlenmiştir.

İzleme kurullarının kurulmasının nedeni, ceza ve infaz kurumlarındaki hukuk dışı uygulamalardır. 1999 Aralık ayında cezaevi ve tutukevlerindeki insan hak ve özgürlükleriyle ilgili, ulusal boyuta yansıyan, sorunların çözümüne katkı sağlamak için 2001 yılında, üzerinde çalıştığımız yasa yürürlüğe konulmuştur.

Sayın Başkan, ceza ve tutukevlerinde bayan tutuklu ve hükümlüler de bulunmaktadır. Kurulan ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarından bazılarında bayan üye bulunmadığı bilinmektedir. Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri olarak değişik illerde ceza infaz ku-

 

 

rumları ve tutukevleri kurul üyeleriyle yapılan toplantılarda kurulda bayan üyenin bulunmamasının bir eksiklik olduğu dile getirilmiştir. Örneğin, 2006 tarihinde Samsun ilinde yapmış olduğumuz toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinin çalışması sonucunda verilen raporda, bu kurullarda bayan üyenin olmamasının büyük bir eksiklik olduğu, bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği konusu Büyük Millet Meclisi Komisyonu üyelerince rapora dercedilmiştir. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarında bayan üye bulunmaması bir eksikliktir. Üyelerden birinin asil üye olarak bayan olmasında fayda vardır. Bu konudaki taleplerimizin olumlu karşılanmamasının büyük bir eksiklik olduğunu da görüyorum.

Sayın Başkan, Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyeleri olarak cezaevleri ziyaret edildiğinde, bazı tutukluların başka illerde olan yargılamalarına katılamadıkları yönünde yakınmalar belirtilmiştir. Aynı tür yakınmalar izleme kurul üyeleri tarafından da Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyelerine bildirilmiştir.

Bununla ilgili olarak gene bir raporu sizlerle paylaşmak istiyorum. 15 Haziran 2006 tarihinde, Sinop Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeleriyle yapılan toplantıda aynen şu söylenmiştir: “Başka illerde duruşması olanların duruşmalarına gitme imkânlarının bürokrasi yüzünden mümkün olmadığı belirtilmiştir.” Kurul başkanı tarafından söylenen bir sözdür. Takdir edileceği gibi, tutuklunun duruşmaya katılamaması bir hak ihlalidir. Tutuklu suç mahalli yargıcınca yargılanmalıdır. Bu tür olayların Bakanlıkça mazeretlere sığınarak yerine getirilmemesi kabul olunabilecek bir durum değildir.

Demokrasilerin gelişmişliğinde örgütlü toplum önemli bir faktördür. Örgütlü toplumlarda yönetenlerin tutum ve davranışları, sivil toplum örgütleri tarafından gözlemlenir. Ceza ve izleme kurulları üyelerinin ağırlığı, kamu görevlisidir. Kamu görevlilerinden, konumu gereği, izleme kurulu görevinde tam beklenen neticenin alındığını söyleyebilmek olanaksızdır. Bu nedenle, izleme kurullarının sivilleşmesi talepleri devamlılık arz etmektedir. Sivilleşme, kurulun hem seçiminde hem de kurulda görev alacaklar yönünden ele alınmalıdır. İzleme kurullarının sivilleşmesi yönündeki taleplerimiz de maalesef olumlu bir yanıt alamamıştır. Hâlbuki, izleme kurullarıyla ilgili yasal değişikliği yaparken 3’üncü maddenin gerekçesinde aynen şunu söylüyoruz: “İzleme kurulları üyelerinin bir kısmının kamu görevlisi olması ve bulundukları kurumlardan izin almada karşılaşılan sıkıntılar.” Demek ki kurul, artık, tam işlevini yapamıyor, sivilleşmesi gerekiyor. Madde gerekçesinin de bu olmasına rağmen, bu konuda gerekli çabanın harcanmamış olması ve Komisyondaki uyarılarımızın dikkate alınmamış olmasını da burada, sizlerle paylaşmak istiyorum.

Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü sayısı 88 bin civarındadır. Doluluk oranının yüksekliğinden dolayı bazı cezaevlerinde yatacak yer bulunmamaktadır. Örneğin, geçen dönem, Mersin Cezaevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyelerince ziyaret edildiğinde, ranzaların tamamen dolu olduğu, yerlerde, merdiven altlarında tutuklu ve hükümlülerin kaldığı, sırt sırta yattıkları görülmüştür; banyo, yemek ihtiyaçlarının karşılanmasının sorun olduğu gözlemlenmiştir. Suçların temeli, ekonomidir. Cezaevlerinin bu kadar dolu olması, ülkenin iyi yönetilemediğinin bir kanıtıdır. Ekonomiyi düzeltemediğimiz müddetçe suçlu oranı artacaktır. En önemli husus, hükümlü ve tutukluların haklarını kullanabilmesidir. Güzel bir söz vardır: “Suçluyu kazı, altından insan çıkar.” Bu özdeyiş, bize, yapmamız gerekenleri hatırlatıyor herhâlde. Hükümlü veya tutukluyu cezaevinde yerlerde yatırmak onur kırıcı bir davranış değil mi, hak ihlali değil mi, insanlık dışı muamele değil mi?

Cezaevlerindeki doluluk oranının çok yüksek olmasına rağmen, Adalet Bakanlığınca, bu dönemde, ülke cezaevlerinden bazılarının seçimlerden sonra kapatıldığını da görüyoruz. Örneğin, ilimiz Afyonkarahisar’ın Şuhut, Sinanpaşa, İhsaniye ve Çay ilçelerinde maalesef cezaevleri kapanmıştır. Buralarda binalar, şimdi bomboş durmaktadır. Hâlbuki cezaevlerindeki doluluk oranı dikkate alındığında buralardan faydalanabilirdik.

Ayrıca, cezaevlerindeki en önemli sorunlardan biri de, ceza infaz koruma memurlarının, zor koşullarda görev yapmalarına rağmen, yaptıkları görevle orantılı sosyal haklardan faydalanmamalarıdır. Sayın Adalet Bakanımızdan rica ediyorum. İnfaz koruma memurlarının, mali ve sosyal sorunlarına özen gösterilerek, sorunların bir an önce çözülmesinde kamu yararı olduğunu belirtmek istiyorum.

Sayın Başkan, görüştüğümüz Yasa, 2001 yılında kurulan ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarını bulunduğu konumdan daha pasif bir hâle getirmektedir. Düzenleyici bir yasa yaparken, 2001 yılında düzenlenen Yasa’yla en az üç ayda bir rapor düzenleme durumunda olan kurulu, şimdi en az dört aya… En azı çoğaltıyoruz. En az iki ayda bir olağan toplantı yapmak zorunda olan kurulu, üç ayda bir toplantı yapmaya… Yani en azları uzatıyoruz, bu ise artık, kurulu, gerekli işlevi yapmamasına doğru yönelten bir ögedir.

Gene, gerekçesinden okuyorum: Bu kurulların rapor düzenlemesi kırtasiyecilik olarak algılanmaktadır. Bu nedenle, bu son yasa düzenlemesinde, yedek üyelik dışında olumlu bir hareket yoktur. Yasa, bunun dışında 2001’in daha gerisine giden bir düzenlemedir.

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, bu yasanın bu şekilde geçmesinde kamu yararı görmüyoruz ve Komisyonda da bu yasaya karşı muhalefet gerekçelerimizi belirtmiştik. Şimdi de bu gerekçelerimizi sizlerle tekrar paylaşma ihtiyacı duydum.

Tümünüzü saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ünlütepe.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Oktay Vural.

Buyurun Sayın Vural. (MHP sıralarından alkışlar)

Süreniz on dakika.

MHP GRUBU ADINA OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Kanun’da değişiklik yapan bu kanun tasarısı, bilindiği gibi, 2001 yılında 57’nci Hükûmet döneminde başlatılan, özellikle işkence ve kötü muameleye karşı mücadele kapsamında getirilmiş bir reform. Bugün, bu Kanun’la, önemli ölçüde bu reformu ileriye götürme çabası içerisinde olduk.

Tabii, böyle bir yürürlük maddesinde söz almamın sebebi açıkçası başka. Bu zamana kadar, bu kanun tasarısı üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak çeşitli önerilerimiz oldu, katkılarımız oldu. Fakat, bir konuyu belirtmek istedim Genel Kurula.

Genel Kurulumuzun 20’nci Birleşiminde, 14 Kasım Çarşamba günü, Adalet Bakanımız Sayın Mehmet Ali Şahin’in “Bu raporlar infaz hâkimliğine, savcılıklarımıza, Adalet Bakanlığımıza geliyor. Şimdi yapacağımız değişiklikle, Adalet Bakanlığı olarak biz bu raporları her yıl kamuoyuyla paylaşacağız. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisine de, İnsan Hakları Komisyonuna da gönderme sorumluluğu var. Ama, bu mecburi değil. Sanıyorum, arkadaşlarımız önerge de verdiler; vermedilerse, ya Komisyon Başkanı ya Hükûmet adına ben verebilirim. Bunu da zorunlu hâle getirelim. Yani, bu komisyon raporları, Adalet Bakanlığının raporları da millet adına burada görev yapan Türkiye Büyük Millet Meclisinin İnsan Hakları Komisyonuna da mutlaka gönderilmeli. Bunu da zorunlu hâle getirelim.” diye bir konuşması olmuştu ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak, biz de bir önerge vermiştik. Adalet Bakanlığının, biliyorsunuz, bu izleme kurullarının raporlarıyla ilgili vereceği bir rapor var, bu raporu kamuoyuyla paylaşması gerekir. Aynen Sayın Bakanın dediği gibi, bu raporu kamuoyuyla paylaşmadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisine, sorumlu bir yürütme olarak da “Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına sunduktan sonra kamuoyuna açıklar.” diye bir önerge verdik. Sayın Bakanın istediği oldu, o da burada. Başkan Soruyor: “Komisyon önergeye katılıyor mu?” Adalet Komisyonu Başkan Vekili “Katılmıyoruz Sayın Başkanım” diyor, “Hükûmet” Mehmet Ali Şahin “Biz de katılmıyoruz efendim.”

Değerli arkadaşlar, şimdi, acaba, kim kime takoz koyuyor? Bugün, Sayın Başbakan, işte “Muhalefet, yapacağımız işlere takoz koymasın.” diye bir ifadede bulunmuştu ama Hükûmetin, bunun özellikle, ben, bir önergeyle getireceğim, zorunlu olmalıdır derken, bir muhalefet partisinin bu çerçevede verdiği bir önerge oluyor, maalesef, bu önerge bile bu kanuna, Milliyetçi Hareket Partisinin yapacağı olumlu bir kanuna, Hükûmetin de zabıtlardan okuduğum şekliyle “Olması gerekir” dediği bir kanuna verdiğimiz önergeye bile “Hayır” denilebiliyor.

Şimdi, işte, bu da açıkçası, yönetme, nasıl bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya kaldığımızı da çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Biz, ısrarla, bütün kanunlarda, Milliyetçi Hareket Partisi olarak doğru gördüğümüz hususları, milletvekillerimizin hür iradelerine sunmaya devam edeceğiz ama eğer, bir Sayın Bakan “Bu konuda ben önerge hazırlatacağım, zorunlu hâle getirelim” demesine rağmen, bir önerge geliyor ve bu önergeye “Katılmıyoruz” diyorsa artık, değerli milletvekilleri, bilemiyorum, bu konuda nasıl olumlu adım atacağız, nasıl birbirine takoz koyma anlayışı içerisinde hareket ediliyor, doğrusu merak ediyorum.

Bu kanunla ilgili olarak daha önce de bir milletvekilimiz, özellikle, ceza infaz memurlarının ekonomik sorunlarıyla ilgili soru sormuştu. Sayın Bakan, işte “Elimizdeki imkânlar, tabii, ben isterim ama yani benim elimde değil, Maliye Bakanın elinde.”

Değerli arkadaşlarım, bu koruma infaz memurları, cidden, oldukça sıkıntı içerisinde hizmet yürütenlerdir fakat bugünlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapan kanun tasarısının 40’ıncı maddesinde, infaz koruma memurlarıyla ilgili fiili hizmet süresi zammı ortadan kaldırılmaktadır. Dolayısıyla, bu vesileyle Hükûmete, Adalet Bakanımıza, özellikle bu Sosyal Güvenlik Kanunu’nda daha önce sizin öngördüğünüz ve Anayasa Mahkemesinin bazı maddelerini iptal ettiği için daha sonra yürürlüğünü ertelettiğiniz bu Kanun’da, sizin, fiilî hizmet zammı süresiyle ilgili, infaz koruma memurlarına öngördüğünüz fiilî hizmet süresiyle ilgili düzenlemeden vazgeçiyorsunuz. Bu konuda, muhakkak surette elinizde bir fırsat vardır. Bu görevi yapanların, gerçekten içinde bulundukları zorlukları düşünmek suretiyle, hiç olmazsa, bu kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmadan önce, özellikle Adalet Bakanının, bu ceza infaz koruma memurlarının, infaz memurlarının bu sorununu çözdükten sonra Meclise gelmesini, bu vesileyle Hükûmete iletmek amacıyla söz aldım.

Hepinize saygılarımı arz ederim. Teşekkür ederim efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Vural.

Şahıslar adına söz isteyen milletvekilleri vardır.

İhsan Koca, Malatya Milletvekili…

Sayın Koca, yok.

İkinci sırada söz isteyen, İlknur İnceöz, Aksaray Milletvekili.

Buyurun Sayın İnceöz. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakika.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’nın 4’üncü maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.

Değerli milletvekilleri, geçen hafta perşembe günü görüşmeye başladığımız kanun tasarısını, genel anlamda bir toparlamak istiyorum, neler getirmeye çalıştığını. Ceza infaz kurumlarının, bu anlamda, amacına değinmeden de geçemeyeceğim.

Ceza infaz kurumlarının amacı, cezaevlerinde kalan tutukluların yargılanmaya hazırlanma süresini, hükümlülerin ise cezalarını insan onuruna yakışır biçimde çekmelerini sağlamak, onların yaşam koşullarını iyileştirmek ve yeniden suç işlemeden, onurlu, üretken bireyler olarak topluma kazandırmaktır. 2001 yılında kabul edilen 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu da bu amaçlara katkı sağlamak üzere çıkarılmış bir kanundur. Ancak, Kanun’un uygulanmasında zamanla bazı güçlükler yaşanmış, yeni ihtiyaçlar hasıl olmuştur. Bugün görüşmekte olduğumuz ve biraz sonra da yasalaşacağını umduğumuz bu kanun da, değişen koşullara, ihtiyaçlara cevap vermek ve uygulamanın kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeleri ihtiva etmektedir.

Sayın milletvekilleri, bu yasa tasarısı pek çok yenilik getirmektedir ileriye dönük. İzleme kurullarının görevlerinin uygulamada kesintisiz olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla daha önceki Kanun’da 5 olan üye sayısının 5 asıl ve 3 yedek üye olarak değiştirilmesini öngörmüştür. Ayrıca, önergeyle, bu 5 asıl üyenin içerisinde 1 tane kadın üyenin bulunmasını zorunlu hâle getirmiştir. Bununla, tutuklu veya hükümlü kadınlarla birlikte yaşayan çocukların ceza infaz kurumlarındaki, tutukevlerindeki yaşam koşullarının kadın üyelerce, kadın bakış açısı ve hassasiyetiyle değerlendirilecek olması da oldukça sevindiricidir. Bu nedenle, kadın üyenin zorunlu hâle getirilmesini önemsediğimizi belirterek, bu konuda hassasiyet duyulmasındaki memnuniyetimizi belirtir, ayrıca teşekkür ederiz.

Değerli milletvekilleri, izleme kurullarının toplantı ve rapor sürelerinde de değişiklik söz konusudur. Kurulların toplantı sayısı iki aydan üç aya, rapor sayısı da üç aydan dört aya çıkarılmıştır. Buradaki amaç, bir önceki rapordan henüz sonuç alınmamışken, yeni durumlar ortaya çıkmamış iken aynı şeyleri bildirmenin önüne geçmektir. Zira, aynı içerikli raporlardan sonuç alınamayacağı, bu bakımdan katkı sağlanamayacağı amacıyla böyle bir uygulama öngörülmüştür. Bu öngörülen süreler söylendiği gibi değil, asgari olup izleme kurulları bir ay, on beş gün gibi çeşitli sürelerde de toplanarak çalışmalarını yapabilir. Düzenleme asgari süre bakımından olduğundan, bu konudaki eleştiriler de gerçeği yansıtmamaktadır.

Sayın milletvekilleri, bu tasarıyla, yine, çok önemli bir yenilik getirildiğini düşünüyorum ben. Tasarıda, Adalet Bakanlığı, her yıl bir önceki yıla ait izleme kurullarınca düzenlenen raporların sayısını, konularını, yerine getirilen ve getirilmeyen önerileri ve gerekçelerini rapor ile kamuoyuna açıklamasını düzenlemektedir.

Bu maddenin de çok önem arz ettiği kanaatindeyim. Şöyle ki: Bu maddeyle hem izleme kurullarının denetimi, şeffaflığı hem de Adalet Bakanlığının, kamuoyunda bütün bunları paylaşmakla şeffaflık ve kamu vicdanında yargılanmak suretiyle de denetimini getirdiği kanaatindeyim. Bu vesileyle, Hükûmetimizin insan hakları konusundaki samimiyetinden hiç kimsenin endişe etmemesi gerektiği de somut adımlar karşısında şüphe götürmez bir gerçektir.

Sayın milletvekilleri, sözlerimi çok fazla uzatmayacağım çünkü yasa tasarısı geçen haftadan beri görüşülmektedir. Bu tasarının sadece bu maddeleri dahi, başlı başına, şahsımca, reform niteliğinde düzenlemeler getirmekte.

Hızla gelişmekte ve değişmekte olan ülkemizin, değişen koşullara uygun şartlar altında, ihtiyaçlarına cevap vermek üzere hazırlanan tasarının yapılan önemli ve faydalı işlerden biri daha olduğunu belirterek, tasarının Genel Kurula sunulmasında emeği geçen Hükûmetimize ve biraz sonra oylarınızla destek verecek siz değerli milletvekillerine şimdiden teşekkür eder, tasarının hayırlara vesile olmasını temenni eder, yüce heyeti saygıyla selamlarım. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın İnceöz.

Sayın Bakanın çok kısa bir açıklaması var, bir tavzih yapacak.

Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, sayın konuşmacılar yasa tasarısında düzeltildiği hâlde eksik bilgiye dayalı bir açıklama yaptılar, onu vuzuha kavuşturmak istiyoruz.

Bir tanesi, izleme kurullarında bayan üyenin olmadığı tarzındaki bir açıklamaydı. Onun önergeyle değiştirilmiş olduğu şimdi çok açıktır. Dolayısıyla, izleme kurullarında da bir bayan görev yapacaktır.

İkincisi, tasarıda, hazırlanan raporların ihtiyari olarak, gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonuna sunulması ifade ediliyordu. Önergeyle bu da değiştirildi. Dolayısıyla, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna raporun bir sureti gönderilecektir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Ben Adalet Bakanlığının raporundan bahsettim Sayın Bakan. İzleme kurullarının raporu zaten Adalet Bakanlığına gidiyor.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) – Olsun. Şimdi, artık yasalaşma noktasına gelmiş en son durumu konuştuğumuz için onlar geride kaldı. Son durum itibarıyla, hazırlanan raporlar Meclis komisyonuna da bildirilmiş olacaktır. Maksat hasıl oluyor.

OKTAY VURAL (İzmir) – Ama, “Adalet Bakanlığına raporu bildirir.” diyor.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Üçüncü olarak şahsı adına söz isteyen, İstanbul Milletvekili Sayın Ufuk Uras.

Buyurun Sayın Uras.

Süreniz beş dakika.

MEHMET UFUK URAS (İstanbul) – Merhaba efendim.

Bu yasayı çıkarmaktaki amacımız, cezaevlerinde insanca yaşam koşullarını oluşturmak. Bu konuda önemli adımlar atılacaktır diye düşünüyorum. Fakat elimizde bir imkân daha var, o da, Anayasa’mızın ilgili maddesindeki rücu hakkı. Örneğin, herhangi bir yurttaşımız cezaevinde ve dışında bir hak kaybına uğradığında iç hukuk sistemini tüketip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurduğunda çok ciddi cezalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu kim ödüyor? Biz yurttaşlar ödüyoruz. Peki, bizimle ilgili olmayan bir konuda biz yurttaşlar vergilerimizle niye bedel ödüyoruz? Mesela, bir işkence olayında, ilgili tim silsilevi olarak müdürü ve ilgili bakanın maaşlarından -hadi bir kere de olmasın, haksızlık etmeyelim- on-on beş yıla yayılmış bir şekilde rücu edilse, bıçak gibi, Türkiye’de insan hakları ihlalleri kesilmez mi? Niye Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları kendisiyle ilgili olmayan bir konuda, bu tür cezalarda, biz paramızı öderiz bildiğimizi yaparız demeyeceğimize göre, yurttaşlarımızı sorumlu tutuyoruz?

Tamam, bu yasayı çıkaralım, ama bir de, bizim bir rücu hakkımız var. Lütfen, ülkeyi bu konuda kim zor duruma düşürüyorsa, ilgili tim, kurumun müdürü, genel müdürü, o dönemin siyasi sorumlusu olan sayın bakanın maaşlarından rücu ederek, bıçak gibi, Türkiye’deki hak ihlallerini kesebiliriz. Diyeceksiniz ki, şimdi biz insanlarımızı parayla mı terbiye edeceğiz? Ee siyaseten bu iş olmuyorsa, bir de bu yolu deneyelim diyorum.

Teşekkürlerimi sunuyorum. (DTP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Uras.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) – Sayın Başkan, burada da bir cümlelik bir tavzih ihtiyacı vardır.

BAŞKAN – Şimdi, Sayın Bakan, kürsüye gelmek zorundasınız.

Hükûmet olarak, buyurun.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, sadece konuya açıklık getirmek adına ifade ediyorum, çünkü bu konuşmalar dışarıdan da yakinen takip edildiği için. Türkiye’deki uygulamalarla ilgili tabiatıyla eksiklikler var, yanlışlıklar var, ama bir de doğru olan şeylerin yanlış anlaşılması gibi bir durumla da karşı karşıya kalırsak işimizi zorlaştırıyoruz.

Devlet Memurları Kanunu’nun 12’nci maddesinde 57’nci Hükûmet döneminde, aynen Sayın Uras’ın bahsettiği konuyla ilgili bir düzenleme yapılmış. 26/3/2002 tarihli 4748 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi: “İşkence ya da zalimane, gayri insanî veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.” diyor. Yani, rücu imkânı zaten işkenceyle ilgili konularda öngörülmüş 57’nci Hükûmet döneminde. Doğru bir iş yapılmış.

Şimdi, 2002’den beri böyle bir uygulama varken, böyle bir düzenleme varken, sanki yokmuş gibi dışarıya bilgi aktarırsak o da çok doğru olmaz diye düşünüyorum.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Madde üzerinde on dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır.

Sayın Süner, buyurun.

TAYFUR SÜNER (Antalya) – Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; Sayın Bakanım, cezaevlerinde şu an itibarıyla 90 bin civarında hükümlü ve tutuklu bulunmasına rağmen, sadece 22.450 infaz ve koruma memurunun vardiya nöbet usulü çalıştığı dikkate alındığında, her vardiyada 5.600 civarında personel fedakârca çalışmaktadır. 8.357 boş kadroya acil olarak atama yapılması gerekmektedir. Boş olan kadrolara atama yapmak için Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır?

İkinci sorum: Toplumun en sorunlu kesimiyle uğraşan cezaevi personeli aylık ortalama 800 YTL maaş almaktadır. Büyük şehirlerde kira ücreti de dikkate alındığında geçinmeleri imkânsızdır. Özellikle mahkûm sayısının yaklaşık 20 bin olduğu İstanbul’da kimse çalışmak istememektedir. Personelin özlük haklarında ivedilikle iyileştirme yapılması lazımdır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Ersin, buyurun.

AHMET ERSİN (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Gerçi, Adalet Bakanımız bugünkü görüşmelere katılmadılar ama, Sayın Çiçek de eski bir Adalet Bakanı olarak konu hakkında bilgi sahibidir mutlaka.

İzmir’de Buca Cezaevi sorunu var, yani sık sık bu cezaevi -yani şu an bu cezaevi kentin içinde kalmış durumda- çeşitli şikâyetlere neden oluyor ve her dönemde de bu cezaevinin buradan taşınacağı söyleniyor ama her şey olduğu gibi yerinde duruyor. Acaba bu Buca Cezaevinin taşınması için, bulunduğu yerden taşınması için ne gibi çalışmalar yapıldı ve ne zaman bu sonuçlanacak?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Buyurun Sayın Birdal.

AKIN BİRDAL (Diyarbakır) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda  bulunmaktan ötürü belki çok sayıda cezaevlerinden başvuru almaktayım ve bu başvurulardan çoğunda özelikle ana dilde konuşamamaktan yakınılıyor. Örneğin, geçtiğimiz hafta Sincan Cezaevinde bir baba, üniversite öğrencisi olan bir kızının, ki 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefetten tutuklu olduğunu söylediler ve bugüne kadar da duruşmaya çıkmamışlardı ve kendi ana diliyle konuşmak istemiş çocuk. İnfaz koruma görevlileri, memurları izin vermemişler ve o yarım saat sadece birbirlerine bakınarak yetinmişler. Oysa, Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi tutuklu ve hükümlülere uygulanması gereken…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Uzunırmak, buyurun.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Aracılığınızla, Sayın Bakana sormak istediğim, bugüne kadarki izleme kurullarında veya…

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, sözünü bitirmeden kestiniz.

BAŞKAN – Süreniz dolmuştu.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Süreme kastetmesinler ama…

BAŞKAN – Siz devam edin.

SIRRI SAKIK (Muş) – Arz etseydi…

BAŞKAN - Siz devam edin. 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – …herhangi bir hukuki müracaatla acaba ceza yürütmesi esasında herhangi orada kamu adına görev yapanların mahkûmlardan da insan haklarına aykırı uygulamalarının kendilerine yapıldığı noktasında bir şikâyetleri olmuş mudur veya insan hakları izleme kurulları bu noktada hiçbir izlemeye girmişler midir? Böyle bir şey Bakanlığımıza aksetmiş midir?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Uras, buyurun.

MEHMET UFUK URAS (İstanbul) – Sayın Bakana, rücu hakkı konusundaki bilgisi için teşekkür ederim ama bu tutanakta imzası bulunan en fazla başkomiserlere kadar uzanır, ne vali ne siyasilerle ilgili bir rücu hakkı bulunmamaktadır. O yüzden, bu rücu hakkı uygulanırsa siyasiler için de hakikaten sonuç alınır diye düşünüyorum. Verdikleri bilgi doğru ama eksik bilgi olduğunu düşünüyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Birdal, bir dakikalık süre verildiği için, cihaz otomatik kesti, o nedenle. Özel bir nedenle kesilmiş değil. Onu sizinle paylaşayım istedim.

BAŞKAN – Sayın Bakan, buyurun lütfen.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü sayılarındaki artışın en önemli sebeplerinden bir tanesi infaz sistemi değişti. Eskiden beşte 2 nispetinde bir yatım söz konusuydu, şimdi üçte 2’ye çıktı. Onun için, 1 Haziran 2005’ten itibaren yürürlüğe giren yeni ceza hukuku alanıyla ilgili yasalar çerçevesinde hükümlülerin ceza infaz kurumlarında kalma süreleri artmıştır. Onun için, sayının artmış olmasının temelinde yatan sebeplerden, belki de en önemli sebeplerden bir tanesi budur. Bunun bilinmesinde fayda var. Çünkü maalesef cezaların caydırıcılığı birkaç sebepten dolayı kalmamıştı geçmişte. Sıkça çıkarılan aflar, bu yetmiyormuş gibi bir de ceza infaz sistemindeki kolaylıklar sebebiyle en ağır suçları işleyenler bile çok kısa süre içerisinde çıkmaktaydı. Bu da cezaların caydırıcılığını artırıyordu. Onun için, buradaki artışın önemli sebepleri İnfaz Yasası’ndan kaynaklanıyor ve bu doğrudur. Avrupa standartlarına uygun da bir  düzenlemedir.

İkincisi, tabiatıyla ceza infaz kurumlarında da personel açığı vardır. Bu personel açığı, her yıl bütçeyle beraber belli sayıda, ilgili kurumlara, boş kadrolara atama yapabilmeleri için imkân verilmektedir. Ümit ediyorum ki 2008 bütçesi yürürlüğe girdiğinde de bu boş kadrolar için yine önemli ölçüde bir kadro tahsisi yapılacak ve bu açıklar büyük ölçüde ortadan kaldırılacaktır.

Özlük haklarıyla ilgili hususlar da doğrudur. Bu manada zaman zaman geçtiğimiz dönemde de biz de bu taleplerle muhatap olduk. Bildiğiniz gibi, Türkiye’de maalesef personel sistemi büyük ölçüde dejenere olmuştur. Her kurumda aynı işi yapanlara aynı ücretler verilemediği için de ücret sisteminde büyük bir haksızlığın olduğu da görülmektedir. O nedenle, bu dönem, sizlerin de katkısıyla, ümit ediyorum ki personel rejimini tepeden tırnağa düzeltecek, aynı sıkıntılara maruz kalanların aynı haklardan istifade edeceği, “eşit işe eşit ücret” esasından hareketle, özlük hakları konusuyla ilgili olarak, tabiatıyla infaz memurlarının durumu da dikkate alınarak bir düzenleme yapılması söz konusu olabilecektir.

Sayın Ersin’in söylediği Buca Cezaevi konusu, bizim geçtiğimiz dönemde de üzerinde çokça durduğumuz bir konudur. Şehrin içerisinde kalmıştır. İşin geçtiğimiz dönemden bugüne kalmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi, maalesef, cezaevlerini kimse kendi beldesinin, ilçesinin yakında istemiyor. Onun için yer bulmakta uzun süre zaman kaybetmişizdir. Şu ilçe mi olsun, burası mı olsun… İl genel meclisi üyesi arkadaşlarımız bunu yakinen biliyor, o dönem valilik yapan ve şu an başsavcımız olan arkadaşlarımız da biliyor. Nihayet, Aliağa ilçesi Bahçedere köyünde 500 bin metrekarelik bir arsa bulunmuştur ve şu an proje çalışması devam ediyor. 262.956 metrekarelik kapalı alan, İzmir’in ve bölgesinin ihtiyacını uzun süre karşılayacak bir cezaevinin yapılması, oraya, planlanmıştır. Projeleri son safhaya geldi. İncelemeleri yapıldıktan sonra ihalesi yapılacak. Ben, eski Adalet Bakanı olarak biliyorum ki, öncelik verdiğimiz cezaevlerinden bir tanesidir. Hem İzmir’in geleceği açısından önemli hem de fiziki şartların iyileştirilmesi bakımından önemlidir diye düşünüyorum.

Diğer sorulara yazılı cevap vereceğim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

4’üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

5’inci maddeyi okutuyorum:

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ahmet Ersin, İzmir Milletvekili.

Buyurun Sayın Ersin. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz on dakika.

CHP GRUBU ADINA AHMET ERSİN (İzmir) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Önce, Sayın Bakanın Buca Cezaeviyle ilgili verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Ancak, söylediklerini ben de biliyorum İzmir Milletvekili olarak. “İşlerin neden bir türlü sonuçlanmadığını ve ne zaman sonuçlanacağına ilişkin bir bilgi verebilir mi?” diye sormuştum, ama sanıyorum bu konuda bizi aydınlatacak bir şey söyleyemedi şu aşamada. İnşallah, kısa zamanda Buca Cezaevi bahsedilen yere taşınır ve İzmir de, Buca da böyle büyük bir sorundan kurtulmuş olur.

Değerli arkadaşlarım, buraya gelen tasarıların, tekliflerin yürütme maddesi üzerinde konuşmak çok da olağan bir davranış değil. Yani, eğer her şey yolunda gidiyorsa bu yürütme ve yürürlük maddeleri üzerinde gruplar ya da şahıslar fazlaca söz almazlar. Ancak, bazı tespitlerimi, aldığım, edindiğim bazı bilgileri sizlerle paylaşmak için huzurunuzdayım.

Değerli arkadaşlarım, cezaevleri, bildiğiniz gibi suç işleyen, yani, yasalara karşı gelen kişilerin bir yandan cezalarının çektirildiği, bir yandan da enforme edilerek yeniden topluma kazandırıldıkları yerlerdir. Yani, cezaevleri deyince, çağdaş anlayış budur, hem cezasını çekecek hem de cezası bittikten sonraki toplum yaşamıyla uyumlu hâle getirilecek. Ancak bizim cezaevlerimiz, bugünkü durumları itibarıyla, sadece cezaların çektirildiği mekânlar olarak görülüyor. Yani, gerek fiziki koşullar itibarıyla gerekse -az önce arkadaşlarım da söz ettiler- personel yetersizliği ve personelin eğitim yetersizliği nedeniyle, bu suç işleyen kişilerin, cezaevinde kalan kişilerin, cezaevine alınan kişilerin enforme edilmeleri mümkün değil.

Şimdi, bakın değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz ekim ayı sonu itibarıyla, yani, 31/10/2007 itibarıyla ceza ve tutukevlerinin mevcudu 88.610 kişi –ki, bu rakam ocak başında 70.277 kişiydi- şubat sonu itibarıyla da 77.425’ti. Yani, 2007’nin ocak ve ekim sonu itibarıyla bu on aylık sürede mevcut 18.333 kişi artmış, suç işleyen yeni kişilerle 18.333 kişi artmış. Sadece ekim ayındaki artış miktarı 1.407 kişi. Bunları neden anlatıyorum sizlere? Yani, Türkiye’de otuz iki saniyede bir suç işlendiğine ilişkin bazı tespitler var, ki önümüzdeki rakamlar da, cezaevlerinde kalan kişilerin sayılarının bu şekilde hızlı artmasından da bu tespitin aslında doğru olduğu ortaya çıkıyor. Cezaevlerinin fizik itibarıyla enforme edilmeye, suçluların enforme edilmesine uygun olmadığını söylerken, cezaevlerinin kapasitesinin çok üzerinde tutuklu ve hükümlüyü barındırmak durumunda olduklarını anlatmak istiyorum. Nitekim, ekim sonu itibarıyla cezaevlerimizdeki kapasite fazlası 5.938’dir ve 5.938 kapasite fazlası kişinin de çok önemli bir bölümü İstanbul, İzmir, Adana, Mersin gibi büyük illerimizde görülüyor. Yani, büyük illerimiz zaten, bildiğiniz gibi, suçların çok yoğun olduğu kentler. Yani, öyle ki, insanlar, vatandaşlarımız, kapkaça uğramamak için, gaspa uğramamak için sokağa çıkamıyor ve evlerinde dördüncü, beşinci katlarda oturan vatandaşlarımız, hırsızlık korkusuyla kapılarını, pencerelerini demirle kapatmak durumunda kalıyorlar. Yani, Türkiye’de asayiş berkemal değil. Özellikle büyük kentlerde böyledir maalesef.

Şimdi, bu 88.610 kişi, yani, 31 Ekim itibarıyla cezaevleri ve tutukevlerinde barındırılan 88.610 kişinin 80.171’i adli tutuklu, ki bunların şubat sonu itibarıyla sayısı 70.155’ti. Yani, sekiz ayda 11.185 adli tutuklu ilave edilmiş. Sağ terör grubundan 635 kişi var cezaevlerinde, sol terör grubundan 3.482 kişi var, ki şubat sonu itibarıyla bunların sayısı 3.044’tü. 438 artış var sekiz aylık sürede. İtirafçı terör grubundan olanlar 171 ve çıkar amaçlı suç örgütü mensubu ise 4.151 kişi. Keza, şubat sonu itibarıyla bunların da sayısı 3.108’di ve sekiz ayda 1.133 kişi artmış sayıları. Yani, bu da gösteriyor ki, Türkiye’de çok hızlı bir suç işleme oranının yükselmesi gibi bir sonuçla karşı karşıyayız.

Kapalı ceza infaz kurumlarında 80.941 kişi kalıyor. Bunların 1.630’u çocuk, 2.916’sı kadın. Açık ceza infaz kurumlarında 6.496 kişi kalıyor, 143’ü kadın. Çocuk ceza infaz kurumlarında 1.173 tane çocuğumuz -bu çocuk ceza infaz kurumlarında- kalıyor.

Burada şöyle bir çelişki var değerli arkadaşlarım: Çocuk ceza infaz kurumlarında kalan suç işlemiş çocukların sayısı 1.173, ama kapalı ceza infaz kurumlarında büyüklerle birlikte aynı ortamda kalan çocuk sayısı 2.916.

Peki, bu çocukların, çocuk suçluların, 2.916 tane çocuk suçlunun kapalı ceza infaz kurumlarında büyüklerle birlikte aynı ortamda kalması uygun mudur? Ve neden 1.173 tanesi çocuk cezaevlerinde kalıyor da 2.916 tanesi büyüklerle birlikte kapalı ceza infaz kurumunda kalıyor? Şimdi, bunun tabii bir izahı gerekir. Yani, hem sosyolojik olarak uygun değildir hem psikolojik olarak uygun değildir çocukların büyüklerle aynı ortamda kalması.

Değerli arkadaşlarım, yine ekim sonu itibarıyla, bu 88.610 tutuklu ve hükümlünün 82.748 tanesi erkek. Bunların sayısı şubat sonu itibarıyla 72.154’tü. Yani, sekiz ayda 10.599 kişi artmış suç işleyen erkekler itibarıyla. Kadınların sayısı 3.059 -ki, bunda da yine sekiz aylık süre içinde 311 artış var- ve çocuk tutuklu ve hükümlülerin sayısı 2.803 ve bunların da sekiz aydaki artışı 280 kişi.

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Sayın Bakan Şahin, bu kürsüden, cezaevlerindeki bu yoğunluğu, kapasitenin üzerindeki bu yoğunluğu izole edebilmek için, giderebilmek için yeni cezaevlerinin yapılacağını ya da yapılmakta olduğunu söyledi.

Değerli arkadaşlarım, bir defa, cezaevlerinde başkaca bir insan hakkı ihlali aramanıza gerek yok; bizatihi bu durum, en önemli insan hakkı ihlalidir. Çünkü, devlete emanet edilmiş olan tutuklu ve hükümlülerin vücut bütünlüğünü sağlamak, onların sağlıklı koşullarda yaşamını sürdürmelerini sağlamak ve onların ceza sonrası topluma kazandırılmasını sağlamak, devletin birinci görevidir. Ama, insanları ceza ve tutukevlerinde balık istifi yaşamaya mecbur etmek de bana göre en büyük insan hakkı ihlalidir ve şimdi, bugün yaşanan, ceza ve tutukevlerinde yaşanan durum budur. İstediğiniz kadar cezaevi yapın, istediğiniz kadar yeni cezaevleri yapın…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Bir dakika süre veriyorum.

AHMET ERSİN (Devamla) – Teşekkür ederim. Yeterlidir bir dakika efendim.

Eğer bu ülkedeki yoksulluğu ve açlığı gideremezseniz, istediğiniz kadar cezaevi yapın, bir süre sonra onlar da yetmez.

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Sayın Şahin, sigara yasağıyla ilgili olarak “vatandaşın elinde bir tek sigarası kaldı, onu da alırsak ayıp.” diye söyledi. Yani, bunu boşuna mı söyledi sanıyorsunuz? Vatandaşın beş yılda anasını ağlattık, ayıp oluyor, utanıyorum demek istiyor. Bunu biz anladık da siz anlamadınız mı? Memura yüzde 2 zam yaparken, maaşına yüzde 2 zam yaparken, Sayın Gül’ün tadilat ve mobilya masrafları için ödeneğini yüzde 64 artırdık. Bundan utanç duyuyorum, siz utanmıyor musunuz diyor, bunu demek istiyor. Biz anladık bunu, siz anlamadınız demek ki. Eğer Sayın Şahin’in bu dediklerini anlamayan varsa, IQ’sunu gözden geçirsin diye söylüyorum.

Değerli arkadaşlarım, gerçekten cezaevlerinde yaşanan sorunlar büyüktür.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ersin.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına…

AHMET ERSİN (Devamla) – Bir dakika… Teşekkür edeyim, sonra çağırın efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ersin.

AHMET ERSİN (Devamla) – Sözümü tamamlayayım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ersin.

Bir dakika eklemiştim, “lütfen, tamamlayın” demiştim. “Yeter” demiştiniz. Lütfen… Lütfen yerinize.

AHMET ERSİN (Devamla) – Sözümü tamamlayayım. Teşekkür edeceğim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Lütfen yerinize.

AHMET ERSİN (Devamla) – Hepinize çok teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Aydın Milletvekili Sayın Ali Uzunırmak.

Buyurun Sayın Uzunırmak. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu’nda değişiklik yapan tasarının yürütme maddesinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, inanıyorum ki, ülkemiz için çok önemli bir kanunu burada kesinleştiriyoruz. Önemli bir kanundan hemen konuya muttali olmamız için genel gerekçeye dönmek yeterlidir. Genel gerekçede, 2001 yılında deniliyor ki: “Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları, mevzuat ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle belirlenen ilkeler çerçevesinde, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarını yerinde görmek, incelemek, bilgi almak ve tespitlerini rapor hâline getirerek yetkili ve ilgili mercilere sunmak amacıyla…” Yani, burada, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve uluslararası bir camiaya bir imaj söz konusu.

Bundan daha önemlisi, ülke insanımızın cezaevlerindeki yaşam şartları, ülkemizdeki ceza infazının, yürütmenin hangi safhada, hangi safahatta yerine getirildiğine dair de bu kurulların verdikleri raporlardır. Bu kanun maddesinin ne kadar önemli olduğunu daha ileri safhada bir tespitle sizlerle paylaşmak istiyorum.

Kıymetli arkadaşlar, hayatımızın her safhasında duyduğumuz “adalet, mülkün temelidir.” Dolayısıyla adalet, devletimizin en birincil görevidir.

Kıymetli arkadaşlar, aynı zamanda adalet duygusu evrenseldir. Hangi milletten, hangi nasyonalden olursanız olun, adalet duygusunun tarifinde kendinize göre bir tarif getiremezsiniz.

Bir diyarda adaletin işleyip işlemediğini bir bilgine sorduklarında, bilginin verdiği cevap şudur: “Eğer, o diyarda en güçlü haksız karşısında en güçsüz haklı olan hakkını alabiliyorsa, o diyarda adalet vardır.” diye tarif ediliyor. Dolayısıyla, adaletin her safhasını doğru terennüm ettiğimizde ceza infazının da bir adaletin gereği olduğu kavranmalıdır.

Kıymetli arkadaşlar, otorite kendisini iki alanda hissettirir: Birisi cezadır, diğeri mükâfattır. Eğer ceza gayesine ulaşmıyorsa, mükâfat gayesine hizmet etmiyorsa, o otoritenin bunları doğru kullandığından söz etmek mümkün değildir.

Kıymetli arkadaşlar, çıkardığımız bu yasada taraflar vardır. Bu taraflar kanuna dercedilmiş olsun, kanuna dercedilmemiş olsun, ama, gözden geçirdiğimizde bu kanuna taraf olan şu kesimler vardır: Bir: Suçlu, hukuka karşı gelmiş, kanuna karşı gelmiş insanlar vardır. Bu suçluların, biz, cezaevinde yatan gariban Mehmet’in de, Ayşe’nin de, Fatma’nın da milletvekilleriyiz; yani, suçlunun da milletvekilleriyiz.

Suçlu, terörist olabilir. Bu kanunu sadece teröristler neticesinde insan haklarının dışına çıkabilecek şekilde bir acımasızlığa doğru itmek de yanlıştır. Terörist isyan etmiştir, ama yakalandığında Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukukuna tevdi edildiğinde, artık o, devletin şefkatli kollarındadır ve hukuka tabidir.

Kıymetli arkadaşlar, tabii ki kanunda mağdurlar vardır. Mağdur bazen kişidir, bazen kurumdur. Biz, mağdurların da milletvekilleriyiz. Bugün, kapkaça uğrayan, canına kastedilen, malına kastedilen o tarafın da milletvekilleriyiz biz.

Kıymetli arkadaşlar, biz, kamu yaptırımını yürüten yetkililerin, mağdurların, kamu adına bunları yürütenlerin, yetki kullananların da milletvekilleriyiz. Suçluyu yakalan polisin, cezaevindeki infaz memurunun, cezaevindeki müdürün, onların da vekilleriyiz bizler.

Dolayısıyla, burada kanunu yaparken, bizler, bütün bu tarafların, inanıyorum ki, gayesine uygun gayeleri, yetkileri hukukla tanımlanmış ve bu yetkilerde, hepsi, kendi taraf olduklarının haklarını koruyan, karşıdakinin de haklarına, kendilerinin dışındaki tarafların da haklarına saygı duyan ve bu yürütme kararlılığı içerisinde olanların yürütebileceği şekilde kanun yapmayı prensip hâline getirmeliyiz. Yoksa, buradaki milletvekili arkadaşlarımız sadece bir tarafın haklılığını esas alarak bir kanun görüşmesini yaparsa bu haksızlıktır. Nasıl mı? Eğer, bugün, bireye kastetmiş veya kamuya kastetmiş bir suçlunun ceza infaz kuralları içerisinde, hukukla tanımlanmış kurallar içerisinde ceza çekmesi, nasıl, temin edilemez ve bu temin edilemediğinde mağdur olan haksızlığa uğramış olacaksa, hukukun tanımladığının dışında, suçluyu, ceza çektirmeye yönelmek de insan haklarına ve hukuka aykırıdır.

Biliyorum ve inanıyorum ki, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, ne mağdurun haksızlığa uğramasından yanayız ne de kamu adına yürütme yetkisini kullananların hukuksuzca suçluya, suçlulara muamele etmesinden yanayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da, işkenceyi, suçluya, hukukun yüklediğinin dışında bir ceza çektirmeyi de kınıyoruz kıymetli arkadaşlar.

Değerli arkadaşlar, tabii ki uluslararası alanda, insanımız açısından, her alanda biliyoruz ve inanıyoruz ki, bu kurullar yaptıkları faaliyetlerle mutlaka insanımızın haklarını, bütün tarafların haklarını, aynı, halk arasında anlatılan bir testere gibi koruyacaklardır. Ne rende gibi hep karşı tarafa ne keser gibi hep kendinden tarafa, adaletli bir şekilde bütün bu tarafların hukukla belirlenmiş yetki ve sorumluluk alanında kalmalarını temin etmeye çalışacaklardır. Bu kurullar, istiyorum ki ve inanıyorum ki, sadece suçluluların korunması anlamında faaliyet göstermemelidirler, çünkü suçlular tarafından mağdur edilmiş mağdurların da ceza infazına göre suçluların cezalarını çekmesi adaletin en büyük tecellisidir. Gazetelerde, televizyonlarda görüyoruz; analar, babalar ağlıyor ve onlar, suçluların, mağdur edildikleri konuların, suçluların ceza çekmemelerinden yakınıyorlar. Bu da çok büyük bir adaletsizliktir, bu da vicdanları sızlatan bir olaydır kıymetli arkadaşlar. Diliyorum ki, buradan, bu kanunla, bu kurulların yapacakları faaliyetlerle, cezaevinde yakınları olan analar, babalar, kardeşler, oradaki suçlunun yakınının yarınlarda topluma dönebilen birisi olarak temin edilmiş olsun. Orada cezasını çekerken, hukukun çizdiği kuralın dışında, onlara bir suçun, bir eziyetin yüklenmediğinden emin olsunlar. Diliyorum ve istiyorum ki, oradaki suçlularımız, işledikleri suçtan kader kurbanı olduklarını ve nedamet getirdiklerini, topluma karşı, kamuya karşı, bireye karşı bir daha suç işlememek için ıslah olmuş ve oralardan topluma kazandırılmış şekilde çıksınlar…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum.

Buyurun.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – …ve diliyorum ki, bu kurullar, bu görevleri yerine getirmekle, vicdanları rahat, ülkeye ve insana -en önemlisi insana- çok iyi hizmetler yapmış ve vicdan rahatlığı içerisinde bu hizmetlerini yerine getirmiş olsunlar.

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, hayırlı, uğurlu olsun diyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Uzunırmak.

Şahısları adına söz talepleri vardır.

Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Milletvekili… Yok.

Yılmaz Tunç, Bartın Milletvekili.

Sayın Tunç, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakika.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’nın 5’inci maddesi hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum. 5’inci madde, tasarının son maddesi –yürütme maddesi- şüphesiz bu kanun hükümlerinin yürütülmesini Bakanlar Kurulumuz sağlayacak, bu konuda söylenecek fazla söz yok.

Ancak, izleme kurullarının üye sayısının artırılması, toplantı süreleri ve rapor verme süreleriyle ilgili yeni düzenlemeler ihtiva eden tasarının görüşülmesi sırasında cezaevlerimizin ve izleme kurullarının durumu da Meclis Genel Kurulumuzda geniş anlamıyla tartışılmış oldu. Tasarı görüşülürken, cezaevlerimizdeki şartlarla ilgili bazı eleştiriler de gündeme getirildi. Ancak, şunu ifade etmemiz gerekir ki, artık cezaevlerimizdeki şartlar eskisi gibi değil, artık, Avrupa Birliğiyle müzakere hâlinde olan bir Türkiye var, cezaevleri örnek olarak gösterilen bir Türkiye var.

Cezaevlerimizdeki şartların daima insan haklarına uygun olması ve bunun sürekli denetimini sağlayan izleme kurullarının bu değişiklikle daha verimli çalışacağına inanıyor, tasarının yasalaşması dileğiyle, ülkemize hayırlı olmasını diliyor, yüce Meclisi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Tunç.

Şahsı adına söz talebi, Ufuk Uras, İstanbul Milletvekili.

Sayın Uras… Yok.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, ben söz istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Genç.

AKIN BİRDAL (Diyarbakır) – Sayın Başkan, benim söz talebim var.

BAŞKAN – Sayın Birdal, siz, soru için talepte bulundunuz, madde üzerinde soru-cevap yapılacak zaten, o zaman söz vereceğim size. Şahsınız adına söz talebiniz olmadı. Burada var yazınız, ama yerinizden soru sormak amaçlı.

AKIN BİRDAL (Diyarbakır) – Peki efendim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Süreniz beş dakika.

Buyurun Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cezaevlerini izlemesiyle ilgili olarak bir yasa tasarısı üzerinde iki gündür, iki birleşimdir konuşuyoruz. Tabii, cezaevleri Türkiye’nin çok önemli bir sorunu. Burada, suç işleyen insanların girdiği ve suç işledikten sonra orada yaşadığı, cezalarını bitirdikten sonra da toplum içine döndüğü bir kurum. Bu kurumda cezasını çekecek insanların toplum içine döndükleri zaman, topluma, geçmişte, yeniden suçları işlememeleri ve topluma faydalı birer kişi olarak dönmeleri hepimizin istediği bir sonuç. Bunun için, uzun zaman, Türkiye’de -Türkiye üzerinde çok büyük oyunlar oynandı- cezaevlerinde büyük işkenceler olduğu söylendi ve gerçekten de oldu. Hatta 1987 yılında, ben bu Parlamentoya ilk geldiğim zaman, Parlamentoda yemin yaptığım sırada dedim ki: “İşkence ve işkencecilerle savaşacağıma yemin ediyorum.” Bu, yemin metninde yoktu. İlk defa, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan yemini değiştirenlerden birisi benim.

O zaman gerçekten işkence, çok büyük, güncel bir konuydu. Ülkenin birçok yerinde insanlık için büyük bir suç olan bu olay, Türkiye’yi, yurt dışında, yurt içinde çok insanı yakından meşgul eden bir konuydu. Ama son zamanlarda, hakikaten, ülkemizin demokratikleşmesi konusunda çok ciddi adımlar atıldı ve cezaevleri de gerçekten dünya cezaevlerine yakın bir statüye kavuşturuldu.

Ben 2001-2002 yıllarında cezaevleri alt komisyonunda çalışan bir milletvekiliydim. Avrupa’nın birçok yerindeki cezaevlerini gezdik. Danimarka’ya gittik, Norveç’e gittik. Oralarda tabii daha değişik uygulamalar var. Mesela, Danimarka’da bir cezaevini gezdik. Orada mahkûmlar, mesela, haftada bir gün belli bir saat kendi ailesiyle yalnız görüşebiliyor. Tabii cezaevine giren insan, insanlıkla, toplumla, ailesiyle, ülkesiyle bağı kopmuş bir insan değil. Nihayet, biliyorsunuz işte, belli bir süre orada kaldıktan sonra, geliyor, tekrar toplum içine giriyor. Ben geçen konuşmamda da belirttiğim gibi, hakikaten, bugünkü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü teşkilatı bu konuda çok büyük bir ilerleme kaydetmiş.

Ben bir Tunceli milletvekiliyim. Tuncelili gençlerimizin büyük bir kısmı, özellikle TİKKO’su, Dev-Yol’u, Dev-Sol’u, yani, böyle konularla ilgili olarak, tabii fikir suçlusu olarak cezaevlerine girdiği için, orada birtakım eylemlere de katıldıkları için hakikaten büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını da hissettim. Bu arada, çok da, bazı şikâyetler bize intikal ettiği zaman cezaevlerindeki bürokrat arkadaşlarımıza bunları intikal ettiriyorduk ve onlar da, hakikaten, sağ olsunlar, sıkıntıları gidermeye çalışıyorlar.

Şimdi, cezaevlerini izleme kanunu çıkarırken, geçmişte, artık, buralarda işlenen işkencelerin olmayacağı inancıyla… Hele, bu kurumun, artık, Türkiye’de gündeme… Dünyada, efendim, Türkiye’de işkence yapılıyor gibi söylemleri de yok edecek bir tarzda işlemesi, bizim, idealimizdir, görevimizdir.

F tipi cezaevlerine başlangıçta çok karşı çıkıldı. Ama, daha evveliyatını da biliyoruz. Cezaevlerinde, maalesef, işte, Bayrampaşa Cezaevinde, birçok cezaevlerinde, hakikaten, sokakla iç içe birtakım olaylar yaratılıyordu, bu da kesildi. Bundan sonra, bu kurumu, gerçekten, suç işlemez, cezaevinde çalışan insanların da hakkını koruyacak bir düzeyde görev yapan bir kurum hâline getirmemiz lazım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) – Sayın Başkan, bir dakika daha…

BAŞKAN – Veriyorum Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) – Bütün arkadaşlarımız da söyledi, biz de geçmişte söyledik, cezaevi teşkilatında görev yapan infaz koruma memurlarının daha da iyileştirilmesi ve dış korumalarının jandarmadan alınarak, yine, cezaevi içindeki… Teknolojinin geliştirdiği imkânlar nedeniyle yine cezaevini tek bir kuruma verirsek, bu kurumun daha iyi yönetileceğine inanıyorum. Çünkü bir yerden bir yere bir mahkûm naklederken, bir bakıyorsunuz, haftalarca, aylarca bunun da bir sıkıntısı doğuyor. İşte, dışarıda jandarma tedbir aldı mı, almadı mı? Araç kiralandı mı, kiralanmadı mı? Bu sıkıntıları da giderecek şekilde, bence, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü birtakım yeni personelle, yeni olanaklarla donatırsak, bu kurumun daha iyi işleyeceğine inanıyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Genç.

Şimdi, 5’inci madde üzerinde on dakika süreyle soru-cevap işlemi yapacağız.

İlk söz Sayın Birdal’ın.

Buyurun Sayın Birdal.

AKIN BİRDAL (Diyarbakır) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Efendim, şimdi, önce yüce Meclisin şu konuda dikkatini çekmek istiyorum, bu tasarıya ilişkin, çıkarılacak kanun tasarısında önemli: Sinop Cezaevinde -biliyorsunuz orası müzeye dönüştürüldü ama fiziki olarak fazla bir değişiklik yok, işte, otlar arasında girip çıkıyor, izliyorsunuz- Sinop Cezaevinin kapısında bir tabela var ve Sabahattin Ali’den… İşte, Türkiye’nin gerçekten yetiştirdiği çok değerli yazarlar, şairlerin orada yattığı söyleniyor. Ve şimdi, işte, resmî bir kurumun kapısının önünde aydınlarını, yazarlarını, sanatçılarını o cezaevinde yattığıyla sanki övünülür gibi bir şey var. Altına hiç değilse bir not düşmeyi düşünüyorlar mı? “Gerçekten biz bu aydınlardan, yazarlardan, insanlıktan özür diliyoruz.” diye. Çünkü onlar şimdi hepimizin övündüğü ve birçoklarımızın o günlerde muhalif olup da katılmadığı ama şimdi onunla övündüğümüz yazarlar, aydınlar. Bunu, lütfen, bir, sayın Bakanlık değerlendirsin diye düşünüyorum.

Bir de, az önce, bu, ana dille konuşma yapmayı engelleyen, insani bir iletişim sağlanmasını engelleyen düzenlemelerin yapılması düşünülüyor mu?

Bir de, infaz koruma memurlarının gerçekten ana dille konuşmasına olanak sağlayacak, bayan ve bay infaz koruma görevlileri atanılması düşünülüyor mu?

Bir de, bu, Tekirdağ’da bir intihar olayı olmuş ve gelen mektuplarda, eğer Tekirdağ F Tipi 2 No.lu Cezaevinde düzenlemeler yapılmazsa bu intihar olaylarının artacağına dair bildirimler var…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Atılgan.

KÜRŞAT ATILGAN (Adana) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Aracılığınızla Sayın Bakana sormak istiyorum: Terör ve terörizm suçlularının cezaevindeki şartlarıyla ilgili bütün dünyada dünya kamuoyu aşağı yukarı bunlara ayrı şartlar uygulanması noktasında hemfikir olma noktasına gidiyor. Bu konuda geçmişteki örnekleri incelediğimiz zaman, Baader-Meinhoff çetesi, Kızıl Tugaylar çetesinin başına gelenler hepimizin malumları. Ayrıca, Afganistan’daki Amerika Birleşik Devletleri’nin operasyonundan sonra İkiz Kuleler’e taarruz eden El Kaide örgütünün, Taliban’ların yatak ve yardım ettiği noktasındaki düşüncesiyle yapılan bu operasyondan sonra yakalanan Taliban örgütü üyelerinin İncirlik Üssü’nden Guantanamo Üssü’ne götürülürken on beş saatlik uçuş şartlarındaki şartları ile daha sonra bu üsteki teröristlere uygulanan cezaevi şartlarını hepimiz basından izledik. Türkiye Cumhuriyeti devletine ve milletin birliğine kast eden terör örgütünün, Türkiye’deki birtakım kuruluşların onların cezaevlerindeki şartlarını tartışırken gündeme getirdikleri hususlar da hepimizin ve bu Meclisteki değerli milletvekillerinin malumları. Acaba, milletimizin birliğine kast eden bu bölücü terör örgütünün mensupları ile kader kurbanları olan, mesela bir trafik suçundan cezaevine düşmüş olan insanların haklarını aynı mı görüyorsunuz? Eğer aynı görmüyorsanız, devletin ve milletin birliğine kast eden bölücü terör örgütü mensuplarıyla ilgili bir yeni düzenleme düşünüyor musunuz? Bunu öğrenmek istiyorum.

BAŞKAN – Sayın Bakan, buyurun.

Süreniz beş dakika.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmeleri hakkında bir yönetmelik var, geçtiğimiz dönemde çıkarılmış olan. Ziyaretlerde konuşulacak lisanla ilgili 41’inci madde: “Ziyaret esnasında görüşmelerin Türkçe yapılması esastır. Ancak, hükümlü veya tutuklunun Türkçe bilmemesi veya görüşeceğini bildirdiği yakınının Türkçe bilmediğinin tespit edilmesi halinde, Türkçe’den başka bir dilde konuşmanın yapılmasına izin verilir ve konuşma kayda alınır. Kayıtların incelenmesi sonucu konuşmaların kurum güvenliğini veya kamu düzenini tehlikeye düşürecek nitelikte bulunması hâlinde haklarında idari ve adli işlem yapılır.” denilmektedir. Demek ki bahsedilen konularla ilgili mevzuatımızda bir eksiklik yok. Bunun da gereği yapılıyor. Münferit şikâyetler varsa, onu da idare zaten dikkate almak durumundadır.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen hatibi dinlerseniz…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye’de ceza infaz kurumları değişik sınıflarda mütalaa edilmektedir. Bunlardan “F tipi” olarak  bilinen cezaevleri yüksek güvenlikli cezaevleridir, terör suçları ile organize suçlardan hüküm giymiş olanlar ya da tutuklu olanlar burada barındırılmaktadır. Esas itibarıyla, eğer kişi terör suçlusuysa zaten infaz sisteminde bir farklılık var. Adi suçlu hükmolunmuş cezanın 2/3’ünü şimdi çekecektir, terör suçlusu ise dörtte 3’tür. Zaten infazda bir farklılık bu manada var. Yüksek güvenlikli cezaevi olması hasebiyle de zaten burada bu cezaevinin gerektirdiği kurallar, Avrupa standartlarında da daha evvel belirlenmiş olan kurallara uygun olarak, zaten bir düzenleme yapılmıştır ve şunun da bilinmesi lazım: Bundan beş, altı sene evvel, sekiz sene evvel belki cezaevleri sık sık Avrupa’nın gündemine gelmekteydi, ama hem 57’nci Hükûmet döneminde hem 58 ve 59’uncu Hükûmet döneminde Türkiye’nin en çok reform yaptığı, en çok çaba gösterdiği alanların başında ceza infaz kurumları gelmektedir ve dikkat edilirse büyük ölçüde de zaten gündemden düşmüş konudur. Eksiklikleri yok mudur? Vardır, ama bunun dışındaki bir kısım konularda daha çok bu konuyu gündemde tutmak, bu konu üzerinden belli kişileri tekrar Türkiye’nin gündemine taşımak adına zaman zaman şikâyetler, tartışmalar yapılmaktadır.

Şunu açık yüreklilikle söylemek gerekirse, ceza infaz kurumları, hakikaten Türkiye’de suç işlemiş kişilerin hem topluma kazandırılması hem de çağın gereklerine uygun bir infaz uygulaması yapabilmesi bakımından her gün kendisini yenileyen, yenileme çabası içerisinde olan, devletin bugünkü kıt imkânları içerisinde çok büyük kaynakları bu alana ayırmış olan bir kurumdur. Sadece bir İstanbul için bile söyleyeceğim rakam yeterlidir: Şu an 8 trilyonun üzerinde, İstanbul’da cezaevlerini Silivri’ye ve daha uygun yerlere taşımak adına çok önemli bir kaynak aktarımı yapılmaktadır. Yani, çok da kolay değildir, devletin imkânları bellidir. Taleplerimizi bu çerçevede değerlendirmekte fayda var. Devletin imkânı içerisinde, burada yatanların da insan olduğu kabul edilerek, Türkiye elinden geleni yapmaktadır. Bunun bilinmesinde fayda var.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

5’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Karar yeter sayısı istiyorum.

BAŞKAN – Karar yeter sayısına bakacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır, hayırlı olsun.

Birleşime bir saat ara veriyorum.

Kapanma Saati: 19.07

 

ÜÇÜN­CÜ OTU­RUM

Açıl­ma Sa­a­ti: 20.08

BAŞ­KAN: Baş­kan Ve­ki­li Me­ral AK­ŞE­NER

KÂTİP ÜYE­LER : Fa­toş GÜR­KAN (Ada­na), Ca­nan CAN­DE­MİR ÇE­LİK (Bur­sa)

 

 

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 22’nci Bir­le­şi­mi­nin Üçün­cü Otu­ru­mu­nu açı­yo­rum.

2’nci sı­ra­da yer alan, As­ker­lik Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı ile İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ha­san Ke­mal Yar­dım­cı­’­nın; As­ker­lik Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi ve Mil­li Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru­’­nun gö­rüş­me­le­ri­ne baş­la­ya­ca­ğız.

2.- As­ker­lik Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı ile İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ha­san Ke­mal Yar­dım­cı­’­nın; As­ker­lik Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi ve Millî Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/441, 2/26) (S. Sa­yı­sı: 52) (x)

BAŞ­KAN – Ko­mis­yon? Bu­ra­da.

Hükûmet? Bu­ra­da.

Ko­mis­yon ra­po­ru 52 sı­ra sa­yı­sıy­la bas­tı­rı­lıp da­ğı­tıl­mış­tır.

Ta­sa­rı­nın tü­mü üze­rin­de söz is­te­yen Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adı­na An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ze­ke­ri­ya Akın­cı.

Bu­yu­run Sa­yın Akın­cı.

Sü­re­niz 20 da­ki­ka.

CHP GRU­BU ADI­NA ZE­KE­Rİ­YA AKIN­CI (An­ka­ra) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; As­ker­lik Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sıy­la Millî Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru­’­nun ta­ma­mı üze­ri­ne Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adı­na söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum. He­pi­ni­zi say­gıy­la, sev­giy­le se­lam­lı­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, bu ya­sa ta­sa­rı­sıy­la,  li­sans, yük­sek li­sans ve yurt dı­şı me­zun­la­rı­nın as­ker­lik te­cil sü­re­le­ri­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si, as­ker­lik hiz­me­ti sü­re­sin­ce em­sal­le­ri ara­sın­da üs­tün ba­şa­rı gös­te­ren er­baş­la­ra ila­ve izin ve­ril­me­si­ni ve ken­di­ni as­ker­li­ğe ka­sıt­lı ola­rak el­ve­riş­siz hâle ge­ti­ren­le­rin te­da­vi sü­re­le­ri­nin as­ker­lik­ten sa­yıl­ma­ma­sı­nı bir ya­sa ola­rak dü­zen­le­ye­ce­ğiz. Bir an­lam­da, as­ke­re al­ma sü­re­si­ni dü­zen­le­yip ko­lay­lık­lar sağ­la­yıp bir par­ça da uza­tı­yo­ruz. Bu dü­zen­le­me­le­rin bir ih­ti­ya­ca da­ya­lı ol­du­ğu, ta­sa­rı­nın ya­sa­laş­ma­sıy­la ba­zı tı­ka­nık­lık­la­rın aşı­la­ca­ğı bel­li­dir.

Bi­raz­dan, ta­sa­rı­nın içe­ri­ği­ni ge­rek­çe­le­riy­le bir­lik­te an­la­ta­ca­ğım. Bun­dan ön­ce, bu ya­sal dü­zen­le­me­nin, özel­lik­le li­sans ve li­sans üs­tü eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan yü­küm­lü­le­rin te­cil sü­re­le­ri­nin uza­tıl­ma­sı­nın ne­den­le­ri­ni bir baş­ka açı­dan, bir fark­lı açı­dan dik­ka­ti­ni­ze çek­mek is­ti­yo­rum.

Bu ya­sa ta­sa­rı­sı­nın oluş­ma­sın­da ilk ba­kış­ta gö­rül­me­se de üze­rin­de dü­şü­nüp dik­kat­le de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de, bi­raz­dan an­la­ta­ca­ğım tes­pit­le­rin        -yap­mak is­te­di­ğim tes­pit­le­ri­min- bu ta­sa­rıy­la ya­kın­dan ilin­ti­li ol­du­ğun­dan ve onun bel­ki de te­me­li­ni oluş­tur­du­ğun­dan hiç kuş­ku duy­mu­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, içe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu­muz ko­şul­la­rın he­pi­miz far­kın­da­yız. Şu an­da ül­ke­mi­zin ön­ce­li­ği te­rör ve te­rör­le mü­ca­de­le. He­pi­miz onun üze­ri­ne yo­ğun­laş­tık. Ça­lış­ma­la­rı­mız da ge­nel­lik­le o doğ­rul­tu­da. Bu­nu he­pi­miz an­lı­yo­ruz, bi­li­yo­ruz. He­pi­miz, bu te­rör be­la­sın­dan en kı­sa sü­re içe­ri­sin­de na­sıl kur­tu­la­ca­ğı­mı­za iliş­kin fi­kir­ler üre­ti­yo­ruz, ça­re­ler arı­yo­ruz, hat­ta bir millî po­li­ti­ka oluş­tur­ma gay­re­ti içe­ri­si­ne gi­ri­yo­ruz. Ama, ya­şam da de­vam edi­yor. Sa­de­ce si­ya­sal de­ğil, sa­de­ce top­lum­sal de­ğil, eko­no­mik ya­şa­mın acı­ma­sız ku­ral­la­rı da bir yan­dan iş­le­me­ye de­vam edi­yor.

                         

(x) 52 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Ger­çi, Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mız bu­gün bir par­ça eko­no­mik ko­nu­la­ra gir­me ih­ti­ya­cı­nı duy­du. Ama, üzü­le­rek gör­dük ki, bu de­ğer­len­dir­me­le­rin, as­lın­da, ya­şa­dı­ğı­mız ko­şul­la­rın özüy­le, esa­sıy­la çok ilin­ti­si yok­tu. Biz, bi­raz da­ha ku­ru bö­bür­len­me­le­re ta­nık ol­duk, ger­çek­ler­den bi­raz da­ha uzak de­ğer­len­dir­me­ler yap­tık. Bir ku­ru is­tik­rar söy­le­mi­ni hâlâ de­vam et­ti­ri­yo­ruz. De­yim ye­rin­dey­se, eko­no­mi­mi­zi gaz ve­re­rek sür­dür­me ça­ba­sı içe­ri­sin­de­yiz. Ama, Ti­me der­gi­si­nin özet­le­di­ği Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu Ra­po­ru­’n­da, 113 te­mel ve­ri­ye da­ya­lı sı­ra­la­ma­da, Tür­ki­ye­’­nin, Tu­nus, Por­to Ri­ko, Ür­dün, Bar­ba­dos ve ben­ze­ri bir­çok ül­ke­nin ge­ri­sin­de kal­mış ol­du­ğu ger­çe­ği­ni de, bu­gün, Sa­yın Bal­ba­y’­ın kö­şe­sin­de oku­du­ğu­muz ma­ka­le­de öğ­ren­dik. Ama, Baş­ba­ka­nı­mız, bi­zim eko­no­mik atı­lım­la­rı­mı­zı ye­re gö­ğe koy­mu­yor. Tür­ki­ye­’­nin, dün­ya­da­ki eko­no­mik sı­ra­la­ma­lar­da­ki atı­lım­la­rın­dan söz edi­yor. Ki­min doğ­ru söy­le­di­ği­nin, ki­min doğ­ru tes­pit­ler yap­tı­ğı­nın tak­di­ri­ni siz­le­re bı­ra­kı­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, eko­no­mi­nin ku­ral­la­rı iyi kon­trol edil­me­di­ği için, bir­çok olum­suz so­nu­ca bir­lik­te ta­nık olu­yo­ruz. An­cak, en azın­dan bu­gün­ler­de bu­nu çok faz­la ko­nuş­ma du­ru­mun­da ola­mı­yo­ruz. Şu da bir ger­çek ki, bir­çok çev­re­den gi­de­rek da­ha yük­sek ses­le de is­yan­lar, fer­yat­lar yük­sel­me­ye de­vam edi­yor: Uy­gu­la­nan po­li­ti­ka­la­rın so­nu­cu açık bir bi­çim­de borç­la­rı­mız ar­tı­yor, ye­ni zam­lar ge­li­yor, ye­ni ver­gi­ler ha­zır­la­nı­yor, ca­ri açık ar­tı­yor de­ni­li­yor, dış ti­ca­ret açı­ğı ar­tı­yor, yok­sul­luk ar­tı­yor, dur­gun­luk de­vam edi­yor ve ben­zer­le­ri. Üs­te­lik bir yan­dan eli­miz­de av­cu­muz­da ne var­sa sa­tı­yo­ruz ve gi­de­rek eko­no­mi­mi­zi, sü­rek­li yük­sek fa­iz ve­rip da­ha çok sı­cak pa­ra çek­me­ye ça­lı­şa­rak ayak­ta tut­ma gay­re­ti içe­ri­si­ne gi­ri­yo­ruz. Üre­tim­siz­lik sü­rü­yor, ya­tı­rım­sız­lık sü­rü­yor ve iş­siz­lik çığ gi­bi bü­yü­me­ye de­vam edi­yor ve ne ya­zık ki iş­siz­li­ğin acı­sı­nı en çok genç­le­ri­miz çe­ki­yor. Tüm genç­le­ri­mi­zi, hat­ta yük­se­ko­kul ve üni­ver­si­te­le­ri­miz­den me­zun et­ti­ği­miz genç­le­ri­mi­zi bi­le iş sa­hi­bi yap­mak­ta bü­yük zor­luk çe­ki­yo­ruz.

Ba­kı­nız de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, da­ha ge­çen­ler­de bir araş­tır­ma ya­yın­lan­dı -kuş­ku­suz siz de gör­müş­sü­nüz­dür- ül­ke­miz­de üni­ver­si­te me­zun­la­rı­nın yüz­de 29’u iş bu­la­mı­yor. Ya­ni he­men he­men üni­ver­si­te me­zu­nu her 3 genç­ten 1’i iş­siz. Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­rin­de bu oran yüz­de 16 ve aşa­ğı çe­kil­me­ye ça­lı­şı­lı­yor. Ül­ke­miz­de üni­ver­si­te me­zu­nu her 10 gen­cin 3’ü eko­no­mik ya­şa­mın oto­ma­tik­man dı­şın­da ka­lı­yor.

Av­ru­pa­’­da eği­tim dü­ze­yi art­tık­ça iş­siz­lik aza­lı­yor, ül­ke­miz­de ise eği­tim dü­ze­yi­nin yük­sel­me­si ne işin ni­te­li­ği­ni ne de iş­siz­li­ği be­lir­le­ye­cek bir fak­tö­re dö­nü­şe­bi­li­yor. Ül­ke­miz­de il­ko­kul me­zun­la­rıy­la üni­ver­si­te me­zun­la­rı­nın iş­siz­lik dü­ze­yi ara­sın­da be­lir­gin bir fark yok.

Du­rum böy­le olun­ca, genç­le­ri­miz iş bul­ma umu­du­nu yi­ti­rip iş ara­mak­tan vaz­ge­çi­yor, –o iş gü­cü­ne ka­tıl­ma ta­nı­mı­nı he­pi­miz bu dö­nem­de çok iyi öğ­ren­dik- iş ara­ma­da azal­ma olun­ca TÜ­İK iş­siz­lik ora­nın­da düş­me ol­du­ğu­nu açık­lı­yor, biz de bu yön­tem­ler­le, ra­kam­lar­la oy­na­ya­rak ül­ke­mi­ze öz­gü bir iş­siz­lik­le mü­ca­de­le yön­te­mi­ni icat et­miş olu­yo­ruz. Ama, bü­tün bu bi­zim ra­kam­lar­la oy­na­ma ça­ba­la­rı­mı­za rağ­men iş­siz­li­ğin art­tı­ğı TÜ­İ­K’­in bi­le giz­le­ye­me­ye­ce­ği bir ger­çe­ğe dö­nüş­müş bu­lu­nu­yor.

Da­ha acı­sı, genç­le­ri­mi­zin me­zu­ni­yet son­ra­sın­da, üni­ver­si­te me­zu­ni­yet­le­ri son­ra­sın­da -he­pi­mi­zin gör­dü­ğü, ta­nık ol­du­ğu bir tab­lo- ai­le­sin­den yıl­lar­ca cep harç­lı­ğı al­ma­ya de­vam et­me­si­nin bu­na­lı­mı­nı ya­şa­ma­la­rı ve kah­ve kö­şe­le­rin­de ömür tör­pü­lü­yor ol­ma­la­rı­dır.

“Ni­ye böy­le olu­yor?” der­se­niz, ben bir ba­kış açı­sı su­na­yım siz­le­re. Ne ya­zık ki mil­yon­lar­ca gen­ci­miz, baş­ba­kan ve ba­kan ço­cuk­la­rı gi­bi ne çok şans­lı ne de çok be­ce­rik­li ola­bi­li­yor­lar. Ör­ne­ğin, hiç­bi­ri­nin çok genç yaş­ta “ge­mi­cik”­ler alıp de­niz ti­ca­re­ti yap­ma­la­rı bir tür­lü müm­kün ol­mu­yor bi­zim genç­le­ri­mi­zin ya da çok genç yaş­lar­da li­kit yu­mur­ta ti­ca­re­ti­ni öğ­re­ne­mi­yor­lar, çok kârlı mı­sır it­ha­la­tı­nı bir tür­lü be­ce­re­mi­yor­lar ya da Mer­sin Li­ma­nı iş­let­me­ci­li­ği­ni kim alır­sa al­sın, iş­let­me sis­te­mi­nin sa­tı­şı­nın mut­la­ka hep ay­nı genç­le­ri­mi­zin yap­ma­sı söz ko­nu­su olu­yor ama, ba­ba­sı Ma­li­ye Ba­ka­nı ol­ma­yan hiç­bir gen­ci­miz bu­nu ne­den­se bir tür­lü be­ce­re­mi­yor ve bu yük­sek per­for­mans­la­rıy­la “Ke­mal Abi­’­nin iş bi­lir ço­cuk­la­rı” -o man­şe­ti he­pi­niz ha­tır­la­ya­cak­sı­nız- ma­şal­lah, şim­di­den man­şet­le­re tır­man­mış bu­lu­nu­yor­lar.

Ana­do­lu­’­da ye­ti­şen genç­le­ri­miz, çok ko­lay ve kârlı ol­ma­sı­na rağ­men, bir tür­lü şu de­va­sa ko­la fir­ma­la­rı­nın da­ğı­tım işi­ni be­ce­re­mi­yor­lar. Bir tür­lü, ken­di­le­ri­ni yurt dı­şın­da oku­ta­cak, son­ra da ora­da yer­le­şip iş güç sa­hi­bi ol­ma­sı­na ola­nak sağ­la­ya­cak bü­yük teks­til pat­ron­la­rı bir tür­lü bu­la­mı­yor bi­zim Ana­do­lu­’­da­ki genç­le­ri­miz. On­lar bü­tün be­ce­ri ve ye­te­nek­le­ri­ne rağ­men, bü­tün gay­ret­le­ri­ne rağ­men, da­mat Be­rat gi­bi da­ha yir­mi do­kuz ya­şın­da yan­daş hol­ding­le­re ge­nel mü­dür olup ola­ğa­nüs­tü iha­le­le­re im­za at­ma şan­sı­nı bir tür­lü ya­ka­la­mı­yor­lar. On­la­rı gen­ce­cik yaş­la­rın­da yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si ya­pa­cak ya da bal­lı iş­le­re yer­leş­ti­re­cek ya da en azın­dan işe yer­leş­ti­re­cek ba­kan ya da mil­let­ve­ki­li ya­kın­la­rı da yok.

Nİ­HAT ER­GÜN (Ko­ca­e­li) – Ayıp olu­yor ya!

ZE­KE­Rİ­YA AKIN­CI (De­vam­la) - O yüz­den, okul­la­rı bi­ter bit­mez iş bu­la­bi­len­le­rin sa­yı­sı­…

İBRA­HİM Yİ­ĞİT (İstan­bul) – Ko­nuy­la ne il­gi­si var?

AH­MET YE­Nİ (Sam­sun) – Ka­nu­nun mad­de­si bu mu?

ZE­KE­Rİ­YA AKIN­CI (De­vam­la) – Me­sa­i­ye baş­la­dı­nız mı? Bir da­ki­ka, din­le­yin!

MUS­TA­FA ÜNAL (Ka­ra­bük) – Ko­nuy­la ne ala­ka­sı var?

ZE­KE­Rİ­YA AKIN­CI (De­vam­la) – İlin­ti­yi gö­re­cek­si­niz, din­ler­se­niz gö­re­cek­si­niz. Bak, şim­di ala­ka­yı gös­te­re­ce­ğim.

Üs­te­lik ço­ğu, la­ik, de­mok­ra­tik cum­hu­ri­yet de­ğer­le­ri­ni sa­hip­len­dik­le­ri için de bir ta­ri­kat çev­re­si­nin re­fe­ran­sıy­la ko­lay­ca iş bul­ma şan­sı­na da sa­hip de­ğil­dir­ler.

HA­Lİ­DE İNCE­KA­RA (İstan­bul) – Ne il­gi­si var?

ZE­KE­Rİ­YA AKIN­CI (De­vam­la) – Efen­dim, ge­rek­çe­yi oku­duy­sa­nız, bu­nun ilin­ti­si­ni kav­rar­sı­nız, oku­ma­dıy­sa­nız ben ne di­ye­yi­m…

O ne­den­le, mil­yon­lar­ca gen­ci­mi­zin ya­pa­bi­le­ce­ği faz­la bir şey kal­mı­yor. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan gü­rül­tü­ler)

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, bir ya­ra­ya par­mak bas­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Siz, laf at­ma­ya de­vam edin. Ben bu sı­kın­tı­yı si­zin­le pay­laş­ma­ya, bi­zi iz­le­yen­ler­le pay­laş­ma­ya gay­ret ede­ce­ğim.

HA­Lİ­DE İNCE­KA­RA (İstan­bul) – Laf atan siz­si­niz! Se­nin gi­bi­ler ba­tır­dı bu CHP’­yi!

ZE­KE­Rİ­YA AKIN­CI (De­vam­la) - Şim­di ilin­ti­si­ne ge­li­yo­rum ba­kın.

Ya­pa­bil­dik­le­ri, sa­ba­ha ka­dar te­le­viz­yon iz­le­mek, ak­şa­ma ka­dar da boş boş ge­zin­mek. Ba­zı­la­rı ruh­sal so­run­la­rıy­la bo­ğu­şu­yor­lar. On­la­rın bin­ler­ce­si­ni, on bin­ler­ce­si­ni, biz git­ti­ği­miz her yer­de ya da he­pi­miz, bin bir umut­la gel­dik­le­ri Mec­lis ko­ri­dor­la­rın­da gö­rü­yo­ruz ve ina­nı­yo­rum, be­nim de si­zin de he­pi­mi­zin, mut­la­ka içi sız­lı­yor.

Bun­la­rı ni­ye söy­lü­yo­rum? Ba­kı­nız, bü­tün bu ör­nek­ler, bil­me­li­yiz ki, genç­le­ri­mi­zi ya­şam mü­ca­de­le­si içe­ri­sin­de, iş ve ek­mek kav­ga­sı içe­ri­sin­de ma­a­le­sef olum­suz et­ki­le­yen fak­tör­ler. Genç­le­ri­mi­zin bir­ço­ğu, gi­de­rek, eği­tim al­ma­nın, li­sans yap­ma­nın, mas­ter yap­ma­nın an­lam­sız­lı­ğı­nı ko­nuş­ma­ya baş­la­mış­lar­dır ve bü­tün bu zor­luk­la­ra kar­şın mü­ca­de­le gü­cü­nü yi­tir­me­yen­ler, ka­ri­yer ar­zu­su­nu ko­ru­ya­bi­len­le­rin bir kıs­mı, iş bul­ma şan­sı­nı ar­tır­ma mak­sa­dıy­la bir iki ya­ban­cı dil bil­me ay­rı­ca­lı­ğı­na, mas­ter dip­lo­ma­la­rı­na, yurt dı­şı eği­tim­le­ri­ne ya da ora­la­ra ka­pa­ğı ata­rak pa­ça­yı kur­tar­ma ha­yal­le­ri­ne sa­rı­lı­yor­lar. Üs­te­lik bu iş bul­ma öy­le­si­ne zor­laş­tı ki, bir za­man­lar oku­lu bi­ti­rir bi­tir­mez iş sa­hi­bi ola­bil­me umu­duy­la gi­ri­len ki­mi bö­lüm­ler­den me­zun olan­lar  bi­le yıl­lar­ca iş umu­duy­la kıv­ra­nı­yor­lar, sağ­lık ve eği­tim ele­man­la­rı­na bun­ca ih­ti­ya­cı­mız var­ken, o üni­ver­si­te­ler­den, yük­se­ko­kul­lar­dan me­zun olan genç­le­ri­mi­zin bi­le iş bu­la­bil­me­si, işe gi­re­bil­me­si uzun yıl­la­rı alı­yor.

Ba­kı­nız, son yıl­lar­da işe baş­la­ma sü­re­si­nin uza­ma­sı, li­sans ve li­san­süs­tü eği­tim yap­mak is­te­yen öğ­ren­ci sa­yı­sı­nın ola­ğa­nüs­tü art­ma­sı­nı te­tik­le­miş­tir. Ala­ka­yı an­la­dı­nız de­ğil mi?

MUS­TA­FA ÜNAL (Ka­ra­bük) – Ha­yır, an­la­ma­dım.

ZE­KE­Rİ­YA AKIN­CI (De­vam­la) – Bu du­rum­da­ki öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin as­ke­re alın­ma sü­re­le­ri­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si ve plan­lan­ma­sı için Millî Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı böy­le bir ya­sal dü­zen­le­me­ye ih­ti­yaç du­yar hâle gel­miş­tir bir an­lam­da. Ta­bii bel­ki bu­ra­da bir yan­dan da top­lum­sal bir ya­ra­nın sa­rıl­ma­sı­na kat­kı sun­ma­nın yo­lu aran­mak­ta­dır. Ama bu ta­le­bi de­rin­li­ği­ne in­ce­le­di­ği­miz­de, ka­ri­yer id­di­a­sı­nı cid­di ta­kip eden­le­rin dı­şın­da -ki on­la­ra say­gı du­yu­yo­ruz, üni­ver­si­te ve bi­lim dün­ya­mız on­la­rın omuz­la­rın­da, be­yin­le­ri­nin üze­rin­de yük­se­li­yor- as­lın­da so­ru­nun te­me­lin­de, ül­ke­mi­zin ka­na­yan ya­ra­sı iş­siz­li­ğin pen­çe­sin­de ezi­len genç­le­ri­mi­zin ha­yat­la­rı­nı öte­le­mek, ge­le­cek­ten bek­len­ti­le­ri­ni er­te­le­mek ya da çok az olan iş ola­nak­la­rı için da­ha iyi ve fark­lı ol­ma­nın yo­lu­nun ba­zen yük­sek li­sans yap­mak­tan ge­çe­ce­ği an­la­yış­la­rı­nın da yat­tı­ğı bir ger­çek­tir. Üni­ver­si­te bit­ti, iş yok. Yük­sek li­sans ya­pa­lım, dil öğ­re­ne­lim, bir yo­lu­nu bu­lup yurt dı­şı­na git­me­ye ça­lı­şa­lım. Hep­si ne için? Bun­la­rın hep­si iş için, aş için, in­san onu­ru­na ya­kı­şır bir ha­yat stan­dar­dı­nı ya­ka­la­ya­bil­mek için. Ama ne ya­zık ki bir­çok gen­ci­miz için bu o ka­dar zor ki, iş­te he­pi­mi­zin ca­nı­nı sı­kan ve içi­ni ya­kan da bu­dur.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, bir baş­ka ge­liş­me­yi da­ha dik­ka­ti­ni­ze sun­mak is­te­rim. Üni­ver­si­te­ler, ya­kın bir dö­ne­me ka­dar mas­ter öğ­ren­ci­si kon­ten­jan­la­rı­nı dol­du­ra­ma­mak­tay­dı ki­mi za­man. Mas­ter yap­ma ta­lep­le­ri­nin ola­ğa­nüs­tü art­ma­sı, bu ne­den­le üni­ver­si­te­ler bir­çok bö­lüm­de mas­ter kon­ten­jan­la­rı­nı 3-4 ka­tı­na çı­kar­mış­lar­dır, ki bu he­pi­mi­zi dü­şün­dür­me­li­dir. Her yıl üni­ver­si­te­le­ri­miz­den me­zun olan on bin­ler­ce gen­ci­miz, iş bu­la­mam kay­gı­sıy­la, çı­ka­cak ilk fır­sa­tı ka­çır­ma­mak için, ya mas­ter ya­pa­rak ya da ka­ri­yer­le­ri­ni ar­tı­rıp ya­ban­cı dil ve ben­ze­ri kurs­la­ra gi­de­rek fark­lı olup ön al­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar. Bu bir ba­ba ola­rak be­nim de sa­mi­mi duy­gum­dur. Ama ge­lin gö­rün ki, di­ğer yan­dan, bun­ca yük­sek li­sans ta­le­bi­ne ve ola­na­ğı­na kar­şın, üni­ver­si­te­le­ri­miz, hâlâ, kad­ro­suz­luk ne­de­niy­le aka­de­mik eği­tim kad­ro­la­rın­da da bü­yük ye­ter­siz­lik­ler ya­şı­yor­lar.

Di­ğer so­run­la­rın ya­nı sı­ra bu ve ben­ze­ri so­run­la­rı çöz­mek­le yet­ki­li, gö­rev­li, so­rum­lu Millî Eği­tim Ba­ka­nı­mız ise beş yıl­dır o kol­tuk­ta otur­ma­sı­na rağ­men, ne ya­zık ki, hâlâ bun­lar­la de­ğil, hâlâ yö­net­me­lik­ler­le, kat­sa­yı­lar­la, tür­ban­la, kad­ro­laş­may­la uğ­raş­mak­tan baş­ka bir şey yap­mı­yor ne ya­zık ki.

AH­MET ER­SİN (İzmir) – Onun der­di baş­ka!

ZE­KE­Rİ­YA AKIN­CI (De­vam­la) – Evet, der­di baş­ka, he­pi­miz bi­li­yo­ruz.

AH­MET YE­Nİ (Sam­sun) – Bit­ti­niz za­ten, bit­ti­niz!

ZE­KE­Rİ­YA AKIN­CI (De­vam­la) – De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, bu de­ğer­len­dir­me­le­ri­mi, bu an­la­yı­şın ge­ri­sin­de ya­tan ger­çek­le­ri siz­ler­le pay­laş­mam­dan son­ra, ta­sa­rı­nın içe­ri­ğin­de­ki tek­nik dü­zen­le­me­le­re de ye­ni­den dön­mek is­ti­yo­rum.

Mev­cut uy­gu­la­ma­da, li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan yü­küm­lü­ler, as­ker­lik­le­ri­ne ka­rar alın­ma­sı­nı mü­te­a­kip, sev­ke ta­bi ol­duk­la­rı dö­ne­me gö­re se­kiz ay ile on beş ay ara­sın­da de­ği­şen sü­re­ler so­nun­da si­lah al­tı­na alı­na­bil­mek­tey­di­ler. Bu sü­re­ler, yü­küm­lü­le­rin staj, yük­sek li­sans, dok­to­ra ve­ya ih­ti­sas sı­nav­la­rı­na ka­tı­la­bil­me­le­ri ve ba­şa­rı­lı olan­la­rın öğ­re­ni­me baş­la­ya­bil­me­le­ri için ye­ter­li ola­ma­mak­ta­dır.

Yi­ne, bu sü­re­ler, yü­küm­lü­le­rin ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da gö­rev ala­bil­me­le­ri için gir­me­le­ri zo­run­lu olan ve yıl­da bir kez ya­pı­lan ka­mu per­so­ne­li seç­me sı­na­vı­na gir­me­le­ri ve bu sı­na­vı ka­za­nan­la­rın gü­ven­lik so­ruş­tur­ma­sı ve­sa­i­re ne­den­ler­le işe baş­la­ma­la­rı için de ye­ter­li ola­ma­mak­ta­dır. Yü­küm­lü­ler ba­ka­ya kal­mak­ta ve bu suç­tan hak­la­rın­da dü­zen­le­nen suç dos­ya­la­rı cum­hu­ri­yet sav­cı­lık­la­rı­na gön­de­ril­mek­te­dir.

Ay­rı­ca, yurt dı­şın­da­ki yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rın­dan me­zun olan yü­küm­lü­le­rin dip­lo­ma denk­lik iş­lem­le­ri, Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğın­ca yü­rü­tül­mek­te­dir. Dip­lo­ma denk­li­ği ona­yı YÖK ta­ra­fın­dan yıl­da iki de­fa ya­pı­lan se­vi­ye tes­pit sı­na­vı so­nu­cu­na gö­re be­lir­len­di­ğin­den, sev­ke ta­bi yü­küm­lü­le­rin bu sı­nav­la­ra ka­tı­lım ve denk­lik iş­lem­le­ri için ye­ter­li za­man­la­rı ola­ma­mak­ta­dır. Bu olum­suz­luk­la­rı gi­der­mek ama­cıy­la, bu ta­sa­rıy­la, li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan yü­küm­lü­le­re, li­se ve den­gi okul me­zun­la­rı ile iki ve üç yıl­lık yük­se­ko­kul me­zun­la­rı­na ta­nın­dı­ğı gi­bi, me­zu­ni­yet­le­ri­ni mü­te­a­kip iki yıl; yük­sek li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan yü­küm­lü­le­re bir yıl; yurt dı­şın­da­ki öğ­re­nim ku­rum­la­rın­dan me­zun olan­la­ra, denk­lik iş­lem­le­ri­ni ta­mam­la­ya­bil­me­le­ri için ay­rı­ca bir yıl sevk te­hir hak­kı ta­nın­mak­ta­dır.

Ta­sa­rı­da dü­zen­le­nen ikin­ci hu­sus ise, di­sip­lin­li er­baş ve er­ler ile rad­yo­ak­tif ışın­la ça­lı­şan er­baş ve er­le­re ila­ve izin hak­kı ta­nın­ma­sı­na iliş­kin­dir. Bu çer­çe­ve­de ta­sa­rıy­la, mu­vaz­zaf as­ker­lik hiz­met­le­ri sü­re­sin­ce ka­nun, yö­net­me­lik, yö­ner­ge ve emir­ler çer­çe­ve­sin­de ken­di­le­ri­ne ve­ri­len gö­rev ve yü­küm­lü­lük­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­de üs­tün gay­ret gös­te­re­rek ba­şa­rı­lı olan­lar ile bir­lik içe­ri­sin­de di­sip­lin­li dav­ra­nış­lar ser­gi­le­yen­le­ri ödül­len­di­re­rek mo­ti­ve et­mek, di­sip­lin ih­lal­le­ri yap­ma eği­li­min­de olan­la­rın ise bu dav­ra­nış­la­rı­nı kon­trol al­tın­da tut­ma­la­rı­nı sağ­la­mak ve cay­dır­mak ama­cıy­la er ve er­baş­la­ra as­ga­ri -tu­gay ve­ya alay ko­mu­tan­la­rı­nın ona­yıy­la- ye­di gü­ne ka­dar ila­ve izin ve­ri­le­bil­me­si imkânı da ge­ti­ril­mek­te­dir.

Yi­ne ta­sa­rıy­la, rad­yo­ak­tif ışın­la ça­lı­şan yü­küm­lü er­baş ve er­le­re, rönt­gen mü­te­has­sıs­la­rı­na ve­ya rönt­gen ve rad­yum ile iş­ti­gal eden kim­se­le­re ta­nın­dı­ğı gi­bi sıh­hi ne­den­ler­le bir yıl hiz­me­te kar­şı­lık otuz gün ila­ve izin ve­ril­me­si imkânı sağ­lan­mış­tır. Bu hiz­me­tin bir yıl­dan az ya da çok ol­ma­sı du­ru­mun­da ve­ri­le­cek izin sü­re­si ise otuz gün­lük izin sü­re­si bi­ri­mi­ne oran­tı­lı ola­rak he­sap­la­na­cak­tır.

Sev­gi­li ar­ka­daş­la­rım, ay­rı­ca he­pi­miz bi­li­yo­ruz ki as­ker­li­ğin te­me­li di­sip­lin­dir. Bu bağ­lam­da, di­sip­lin­li er­baş ve er­le­rin ödül­len­di­ril­me­si ya­nın­da, di­sip­lin ih­lal­le­ri ya­pan­la­rın ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı da ya­pı­lan hiz­me­tin bir ge­re­ği­dir. Bu bağ­lam­da, ta­sa­rı­nın 3’ün­cü mad­de­siy­le, ken­di­ni as­ker­li­ğe el­ve­riş­siz hâle ge­tir­me­ye ve­ya ge­tir­me­ye te­şeb­büs olay­la­rı­nın ön­len­me­si mak­sa­dıy­la da, per­so­ne­lin ken­di­ni as­ker­li­ğe el­ve­riş­siz hâle ge­tir­me­ye ve­ya ge­tir­me­ye te­şeb­bü­sü so­nun­da has­ta­ne ve ha­va de­ği­şi­min­de ge­çir­dik­le­ri sü­re­le­rin as­ker­lik hiz­me­tin­den sa­yıl­ma­ma­sı dü­zen­len­mek­te­dir. Eşit­lik ve ada­le­tin sağ­lan­ma­sı ya­nın­da, ben­zer su­ça me­yil­li per­so­nel üze­rin­de cay­dı­rı­cı et­ki­si ol­ma­sı mak­sa­dıy­la da, bah­se ko­nu su­çu iş­le­yen per­so­ne­lin, em­sal­le­ri­ne gö­re has­ta­ne ve ha­va de­ği­şi­min­de ge­çir­dik­le­ri sü­re ka­dar geç ter­his ol­ma­la­rı sağ­la­na­cak­tır.

Bü­tün bu yön­le­riy­le de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de bu ta­sa­rı­nın ya­sa­laş­ma­sı­nın ge­re­ği da­ha açık gö­rül­müş ve an­la­şıl­mış ola­cak­tır. Ben, bu duy­gu­la­rı ge­rek­çe­le­riy­le bir­lik­te si­zin­le pay­laş­ma­ya ça­lış­tım.

O ne­den­le, bu ta­sa­rı­yı Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ola­rak biz de des­tek­le­di­ği­mi­zi ifa­de edi­yo­ruz. He­pi­ni­zi bir kez da­ha sev­gi ve say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. (Al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Akın­cı.

Şim­di söz sı­ra­sı, Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Gru­bu adı­na Çan­kı­rı Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Nu­ret­tin Ak­ma­n’­da.

Bu­yu­run Sa­yın Ak­man. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz yir­mi da­ki­ka.

AK PAR­Tİ GRU­BU ADI­NA NU­RET­TİN AK­MAN (Çan­kı­rı) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; el­li ikin­ci sı­ra­da yer alan ve gö­rü­şül­mek­te olan 1111 sa­yı­lı As­ker­lik Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı hak­kın­da söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum. Yü­ce he­ye­ti­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

As­kerî öğ­ren­ci­li­ğim­le bir­lik­te yir­mi se­kiz yıl hiz­met et­mek­ten bü­yük gu­rur duy­du­ğum, göz be­be­ği­miz Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­mi­zin çok önem­li ya­sa­la­rın­dan, te­mel ya­sa­la­rın­dan bi­ri­si olan As­ker­lik Ka­nu­nu­’y­la il­gi­li de­ği­şik­lik­le il­gi­li gru­bu­mun gö­rüş­le­ri­ni açık­la­mak­tan da bü­yük mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­mu ifa­de et­mek is­ti­yo­rum. Bu ve­si­ley­le, va­ta­nı­mız uğ­ru­na şehit olan ev­lat­la­rı­mı­zı bu­ra­da rah­met­le anı­yor, ke­der­li ai­le­le­ri­ne baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­rum. Ga­zi­le­ri­mi­ze de min­net ve şük­ran­la­rı­mı su­nu­yor, sağ­lık, sıh­hat ve afi­yet­ler di­li­yo­rum.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, bu­gün As­ker­lik Ka­nu­nu­’y­la ala­ka­lı bir de­ği­şik­lik gö­rü­şül­me ol­ma­sı­na rağ­men mu­ha­le­fet söz­cü­sü ar­ka­da­şı­mı­zın Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mı­za ka­dar uza­nan, ma­a­le­sef ka­ti­yen tas­vip et­me­ye­ce­ğim bir an­la­yı­şı bu­ra­da ifa­de et­me­si­ni de mü­sa­a­de­niz­le tas­vip et­me­di­ği­mi özel­lik­le be­lirt­mek is­ti­yo­rum.

AH­MET ER­SİN (İzmir) – Baş­ba­kan as­ker­lik­ten so­rum­lu de­ğil mi ya­ni? Bu ge­liş­me­le­rin dı­şın­da mı?

NU­RET­TİN AK­MAN (De­vam­la) – Ben, özel­lik­le beş yıl ön­ce­si Tür­ki­ye­’­ye ar­ka­daş­la­rı­mın göz at­ma­la­rı­nı, o gü­nün şart­la­rı­nı göz­le­ri­nin önü­ne ge­tir­me­le­ri­ni di­li­yo­rum. Si­ya­se­tin bit­ti­ği, si­ya­set ku­ru­mu­nun ya­ra al­dı­ğı bir dö­nem­den, bu­gün, bu ül­ke, dün­ya gün­de­mi­ni be­lir­le­yen bir ül­ke hâli­ne gel­miş­tir.

AH­MET ER­SİN (İzmir) – Sa­yın Mil­let­ve­ki­lim, ta­sa­rı­nın al­tın­da Baş­ba­ka­nın im­za­sı yok mu?

NU­RET­TİN AK­MAN    (De­vam­la) - Onun için, Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mı­za ve kad­ro­su­na bi­zim şük­ran borç­lu ol­du­ğu­mu­zu bu ve­si­ley­le be­lirt­mek is­ti­yo­rum.

AH­MET ER­SİN (İzmir) – Ta­mam, siz şük­ran duy­ma­ya de­vam edin. Ta­sa­rı­nın al­tın­da Baş­ba­ka­nın im­za­sı yok mu? El­bet­te eleş­ti­ri­riz.

NU­RET­TİN AK­MAN    (De­vam­la) - De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, ma­lum­la­rı­nız ol­du­ğu üze­re, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­miz, Me­te Han ta­ra­fın­dan 2209 yı­lın­da -mi­lat­tan ön­ce- ku­rul­muş. Bu ta­rih ay­nı za­man­da Türk Dev­le­ti­’­nin de ku­ru­luş ta­ri­hi­dir. Ege­men bir dev­let, as­kerî var­lı­ğıy­la şekil­le­nir, ku­ru­lur ve de­vam eder. Türk as­ke­ri, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri, Tür­ki­ye­’­mi­zin mo­dern­leş­me ve de­mok­ra­tik­leş­me sü­re­ci­nin de bir mi­la­dı ol­muş­tur. As­ke­ri­ne “Meh­met­çik” di­yen bir mil­let gö­rül­me­miş­tir. Biz, yer­yü­zün­de bu an­la­yı­şı ya­şa­tan bir mil­le­tiz. Bu an­la­yış, “kü­çük Mu­ham­med” an­la­mın­da ifa­de edi­len bir yak­la­şım­dır. Bu­nun için­dir ki, Ana­do­lu­’­muz­da ana­lar ev­lat­la­rı­nı ev­len­di­rir­ken ve as­ke­re gön­de­rir­ken el­le­ri­ne kı­na ya­kar­lar. Mil­le­ti­nin de­ğer­le­riy­le bü­tün­leş­miş bir or­du­nun ba­şa­ra­ma­ya­ca­ğı hiç­bir güç­lük yok­tur ve in­şal­lah, bu te­rör be­la­sı­nın da hep bir­lik­te bir­lik ve be­ra­ber­lik­le üs­te­sin­den ge­le­ce­ği inan­cı­mı­zı mu­ha­fa­za edi­yo­ruz. “Pey­gam­ber oca­ğı” ola­rak anı­lan ve mil­le­tin bağ­rın­dan çı­kan or­du­muz, tek mil­let, tek bay­rak, tek va­tan, tek dev­let an­la­yı­şı­nın da te­mi­na­tı­dır. (MHP sı­ra­la­rın­dan “Tek dil” ses­le­ri)

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, bir ül­ke, eko­no­mik zen­gin­li­ği için as­kerî gü­cü­nü ko­ru­mak du­ru­mun­da­dır. Eko­no­mik re­fah, as­kerî güç ol­ma­dan de­vam ede­mez. Güç­lü eko­no­mi, güç­lü or­du, güç­lü dev­let de­mek­tir. Güç­lü dev­let ise sö­zü din­le­nen, dün­ya po­li­ti­ka­sı­na yön ve­ren dev­let de­mek­tir. Güç­lü bir or­du, kü­re­sel dün­ya­da cay­dı­rı­cı bir güç­tür. Ge­çen sa­lı gü­nü Mec­li­si­miz­de ya­şa­nan tab­lo Tür­ki­ye­’­miz açı­sın­dan gü­zel bir ör­ne­ği oluş­tur­muş­tur.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin gö­rev ve yet­ki­le­ri Ana­ya­sa ve il­gi­li ya­sa­lar­da be­lir­til­miş­tir. Tüm dün­ya­da ol­du­ğu gi­bi, Tür­ki­ye­’­de si­lah­lı kuv­vet­le­rin var­lı­ğı­nın te­mel ne­de­ni yurt sa­vun­ma­sı­dır. Ni­te­kim, Ana­ya­sa­’­mı­zın 117’nci mad­de­sin­de, si­lah­lı kuv­vet­le­rin bu gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­ti­re­bi­le­cek bir ha­zır­lık dü­ze­ni­ne ge­ti­ril­me­sin­de Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ne kar­şı Ba­kan­lar Ku­ru­lu so­rum­lu tu­tul­muş­tur.

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­miz, için­de bu­lun­du­ğu­muz ulus­la­ra­ra­sı or­ta­mın or­ta­ya çı­kar­dı­ğı iç ve dış teh­dit­le­re kar­şı ül­ke­yi ko­ru­ma­nın ya­nı sı­ra, için­de bu­lun­du­ğu­muz böl­ge ve öte­sin­de ba­rış ve is­tik­ra­ra kat­kı­da bu­lu­na­bil­mek için ye­ni­den ya­pı­lan­ma sü­re­ci­ne gir­miş­tir. Bu çer­çe­ve­de, de­ği­şik gö­rev­le­ri ifa ede­bi­le­cek, çok rol­lü, elas­ti­ki bir­lik­le­rin teş­kil edil­me­si­ne, sa­yı­sal faz­la­lık ye­ri­ne pro­fes­yo­nel bir gü­ce, ge­liş­miş tek­no­lo­ji ürü­nü si­lah ve sis­tem­le­re sa­hip olun­ma­sı­na; bu si­lah ve sis­tem­le­rin et­kin­li­ği­ni ar­tı­ra­cak ko­mu­ta kon­trol, er­ken ih­bar, ikaz, elek­tro­nik harp, ge­liş­miş mü­him­mat, her tür­lü ha­va şart­la­rın­da ha­re­ket imkânı ve ka­bi­li­ye­ti gi­bi kuv­vet çar­pan­la­rı­na sa­hip ol­ma­sı­na önem ve ön­ce­lik ver­mek­te­dir. Bu an­lam­da­ki bü­tün des­tek de Hükûme­ti­miz ta­ra­fın­dan ve­ril­mek­te­dir.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri ça­ğın ge­rek­le­ri­ne ve uy­gu­la­ma­da ih­ti­yaç du­yu­lan hu­sus­la­ra gö­re ya­sa­la­rın­da ge­rek­li dü­zen­le­me­le­re git­mek du­ru­mun­da­dır. Bu bağ­lam­da, söz ko­nu­su ta­sa­rıy­la dü­zen­le­nen ilk hu­sus, li­sans ve li­san­süs­tü öğ­re­ni­mi bi­ti­ren yü­küm­lü­le­re sevk te­hir hak­kı­nın ta­nın­ma­sı­dır. Mev­cut uy­gu­la­ma­da, li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan yü­küm­lü­ler, as­ker­lik­le­ri­ne ka­rar alın­ma­sı­nı mü­te­a­kip se­kiz ay ile on beş ay ara­sın­da de­ği­şen sü­re­ler so­nun­da si­lah al­tı­na alı­na­bil­mek­te­dir­ler. Bu sü­re­ler, yü­küm­lü­le­rin staj, yük­sek li­sans, dok­to­ra ve­ya ih­ti­sas sı­nav­la­rı­na ka­tı­la­bil­me­le­ri ve ba­şa­rı­lı olan­la­rın öğ­re­ni­me baş­la­ya­bil­me­le­ri ile Ka­mu Per­so­ne­li Seç­me Sı­na­vı­’­nı ka­za­nan­la­rın ise baş­la­ma­la­rı için ye­ter­li gel­me­mek­te­dir. Ne­ti­ce­de, yü­küm­lü­ler ba­ka­ya kal­mak­ta, bu suç­tan hak­la­rın­da dü­zen­le­nen suç dos­ya­la­rı cum­hu­ri­yet sav­cı­lık­la­rı­na gön­de­ril­mek­te­dir. Bu an­lam­da on bin­ler­le sa­yı­la­rı ifa­de edi­len dos­ya­la­rın mev­cu­di­ye­ti söz ko­nu­su­dur. Ba­ka­ya kal­ma­la­rı ön­le­mek, yü­küm­lü­le­rin da­ha üst se­vi­ye­de eği­tim­le­ri­ne de­vam et­me­le­ri­ne imkân sağ­la­mak ve Ka­mu Per­so­ne­li Seç­me Sı­na­vı­’n­da ba­şa­rı­lı olan­la­ra işe baş­la­ma­la­rı için ye­ter­li sü­re ta­nı­mak mak­sa­dıy­la:

- Li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan yü­küm­lü­le­re, li­se ve den­gi okul me­zun­la­rı ile iki ve üç yıl­lık yük­se­ko­kul me­zun­la­rı­na ta­nın­dı­ğı gi­bi, me­zu­ni­yet­le­ri­ni mü­te­a­kip iki yıl,

- Yük­sek li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan yü­küm­lü­le­re bir yıl,

- Yurt dı­şın­da­ki öğ­re­nim ku­rum­la­rın­dan me­zun olan­la­ra, denk­lik iş­lem­le­ri­ni ta­mam­la­ya­bil­me­le­ri için ay­rı­ca bir yıl,

Sevk te­hir hak­kı ta­nın­ma­sı yo­lu­na gi­dil­miş­tir.

Ta­sa­rı­da dü­zen­le­nen ikin­ci hu­sus ise, di­sip­lin­li er­baş ve er­ler ile rad­yo­ak­tif ışın­la ça­lı­şan er­baş ve er­le­re ila­ve izin hak­kı ta­nın­ma­sı­na iliş­kin­dir.

Mu­vaz­zaf as­ker­lik hiz­met­le­ri sü­re­sin­ce ka­nun, yö­net­me­lik, yö­ner­ge ve emir­ler çer­çe­ve­sin­de ken­di­le­ri­ne ve­ri­len gö­rev ve yü­küm­lü­lük­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­de üs­tün gay­ret gös­te­re­rek ba­şa­rı­lı olan­lar ile bir­lik içe­ri­sin­de di­sip­lin­li dav­ra­nış­lar ser­gi­le­yen­le­ri ödül­len­di­re­rek, mo­ti­ve et­mek, di­sip­lin ih­lal­le­ri yap­ma eği­li­min­de olan­la­rın ise bu dav­ra­nış­la­rı­nı kon­trol al­tın­da tut­ma­la­rı­nı sağ­la­mak ve cay­dır­mak ama­cıy­la, er ve er­baş­la­ra as­ga­ri tu­gay ve­ya alay ko­mu­tan­la­rı­nın ona­yıy­la ye­di gü­ne ka­dar ila­ve izin ve­ri­le­bil­me­si imkânı ge­ti­ril­miş­tir.

Ay­rı­ca, rad­yo­ak­tif ışın­la ça­lı­şan yü­küm­lü er­baş ve er­le­re, rönt­gen mü­te­has­sıs­la­rı­na ve­ya rönt­gen ve rad­yum­la iş­ti­gal eden kim­se­le­re ta­nın­dı­ğı gi­bi, sıh­hi ne­den­ler­le, bir yıl hiz­me­te kar­şı­lık otuz gün ila­ve izin ve­ril­me­si imkânı sağ­lan­mış­tır.

Bu hiz­me­tin bir yıl­dan az ya da çok ol­ma­sı du­ru­mun­da, ve­ri­le­cek izin sü­re­si ise otuz gün­lük sü­re­si bi­ri­mi­ne oran­tı­lı ola­rak he­sap­la­na­cak­tır.

Ge­ti­ri­len di­ğer bir hu­sus ise “Ken­di­le­ri­ni as­ker­li­ğe el­ve­riş­siz ha­le ge­tir­me­ye ve­ya ge­tirt­me­ye te­şeb­büs et­tik­le­ri mah­ke­me ka­ra­rı ile sa­bit olan er­baş ve er­le­rin yar­gı­lan­ma­la­rı­na esas ey­lem­le­ri do­la­yı­sıy­la or­ta­ya çı­kan ra­hat­sız­lık­lar­dan ötü­rü ya­ta­rak gör­dü­ğü te­da­vi­ler ve­ya is­ti­ra­hat­te ya da ha­va de­ği­şi­min­de ge­çir­dik­le­ri sü­re­ler mu­vaz­zaf as­ker­lik  hiz­met­le­rin­den sa­yıl­maz.” hük­mü­nün ge­ti­ril­miş ol­ma­sı­dır.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; de­ğer­li kat­kı­la­rı­nız için şim­di­den te­şek­kür edi­yor, ko­nu­yu tak­dir­le­ri­ni­ze su­nu­yor, he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Ak­man.

Şim­di, söz sı­ra­sı, Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Gru­bu adı­na Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ah­met Du­ran Bu­lu­t’­ta.

Bu­yu­run Sa­yın Bu­lut. (MHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Söz sü­re­niz yir­mi da­ki­ka.

MHP GRU­BU ADI­NA AH­MET DU­RAN BU­LUT (Ba­lı­ke­sir) – Sa­yın Baş­ka­nım, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; 1111 Sa­yı­lı As­ker­lik Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı hak­kın­da gru­bum adı­na söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum. Yü­ce he­ye­ti­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin ih­ti­yaç duy­ma­sı üze­ri­ne or­ta­ya çı­kan bu dü­zen­le­me hak­kın­da, ha­zır­la­nan bu ka­nun de­ği­şik­li­ğiy­le il­gi­li par­ti­min gö­rüş­le­ri­ni su­nar­ken, yurt sa­vun­ma­sın­da al­çak­ça sal­dı­rı­la­ra ma­ruz ka­la­rak şehit ol­muş kah­ra­man şehit­le­ri­mi­zi rah­met­le anı­yor, bu­na kol ka­nat ge­ren, des­tek olan, hi­ma­ye eden odak­la­rı şid­det­le la­net­li­yo­ruz.

Ül­ke­miz­de Edir­ne baş­ta ol­mak üze­re çe­şit­li yer­ler­de hal­kı­mı­zın uğ­ra­dı­ğı sel fe­la­ke­tin­den do­la­yı da va­tan­daş­la­rı­mı­za geç­miş ol­sun di­lek­le­ri­mi­zi su­nu­yor; ye­rel yö­ne­tim­le­rin her se­ne tek­rar­la­nan bu sel fe­la­ket­le­ri­ne bir son ver­mek adı­na as­li gö­rev­le­ri­ne da­ha cid­di bir şekil­de dö­ne­rek, ar­tık bu fe­la­ket­le­rin ya­şan­ma­ma­sı için ge­re­ken ted­bir­le­ri al­ma­la­rı­nı, Hükûme­ti­mi­zin de acil ted­bir ala­rak bu ya­ra­la­rı sar­ma­sı­nı di­li­yo­ruz.

Ge­ti­ri­len de­ği­şik­lik bü­yük bir ih­ti­yaç­tan kay­nak­lan­mak­ta­dır. Üni­ver­si­te­yi bi­ti­ren genç­le­rin li­sans ta­mam­la­ma, li­san­süs­tü eği­tim al­ma, sı­nav­la­ra ka­tıl­ma, KPSS sı­nav­la­rı­na ha­zır­lan­mak üze­re bir sü­re­ce ih­ti­yaç­la­rı var. An­cak, bu sü­re­ci ya­şa­ma­dan as­ke­re alı­nan genç­ler iş bul­ma, işe baş­la­ma, ye­ni bir ha­yat kur­ma nok­ta­sın­da önün­de­ki bu ha­zır­lık sü­reç­le­ri­ni kul­la­na­ma­mak­ta­dır­lar. Ya­sa­’­nın 36’ncı mad­de­si­ne ek­le­nen fık­ra­da “Dört yıl ve da­ha uzun sü­re­li yük­sek öğ­re­tim ku­rum­la­rın­dan ya­hut bun­la­rın den­gi ol­du­ğu ka­bul edi­len okul­lar­dan me­zun olan yü­küm­lü­le­rin as­ke­re sevk­le­ri, is­tek­le­ri hâlin­de me­zu­ni­yet ta­ri­hin­den iti­ba­ren iki yı­la ka­dar, yük­sek li­sans eği­ti­mi ta­mam­la­yan­la­rın ise bir yı­la ka­dar te­hir edi­le­bi­lir” de­nil­mek­te­dir. Çok hak­lı ve ye­rin­de bir de­ği­şik­lik. An­cak, bu sü­re, yu­ka­rı­da bah­set­ti­ğim eği­tim ve sı­nav­la­rı dü­şün­dü­ğü­müz­de yet­mez sa­yın ve­kil­ler. Şöy­le dü­zen­len­me­sin­de fay­da var di­ye dü­şü­nü­yo­ruz: “Me­zu­ni­yet­ten iki yı­la ka­dar” iba­re­si­nin “üç yı­la”, yük­sek li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan­la­rın ise iki yı­la ka­dar te­hir edil­me­si, ya­ni te­hir sü­re­le­ri­nin bir yıl uza­tıl­ma­sı genç­le­re ye­ni bir şans su­na­cak­tır. “Yurt dı­şın­da­ki öğ­re­nim ku­rum­la­rın­dan me­zun olan­la­ra, ta­lep­le­ri hâlin­de, denk­lik iş­lem­le­ri­ni ta­mam­la­ya­bil­me­le­ri için ay­rı­ca bir yı­lı geç­me­mek üze­re sevk te­hi­ri hak­kı ta­nı­na­bi­lir” iba­re­si yer al­mak­ta­dır.

Yurt dı­şın­da öğ­re­nim gör­müş bu genç­le­re ta­nın­mış bu hak, çe­şit­li ne­den­ler­le an­cak iki yıl­lık ve­ya üç yıl­lık eği­tim ala­bil­miş yük­se­köğ­re­nim me­zu­nu, eği­ti­mi­ni ta­mam­la­ya­bil­mek için şan­sa ve sü­re­ye ih­ti­ya­cı olan genç­le­re ni­çin ta­nın­maz? Bu­nun da dü­zel­til­me­si­ni ta­lep edi­yo­ruz.

Çe­şit­li ne­den­ler­le üni­ver­si­te­ler­den öğ­re­nim­le­ri­ni ta­mam­la­ya­ma­dan ay­rıl­mak zo­run­da kal­mış, ço­ğu bir­kaç ders­ten ta­kın­tı­lı olup kay­dı si­lin­miş, sa­yı­la­rı 100 bi­ni aş­kın gen­ci­miz, ya­rın, üni­ver­si­te me­zu­nu ola­rak as­ker­lik gö­re­vi­ni ya­pa­bil­mek için yü­ce Mec­lis­ten bir de­fa­ya mah­sus sı­nav hak­kı ta­lep et­mek­te­dir­ler. Önü­müz­de­ki gün­ler­de, umu­yo­rum ve di­li­yo­rum Mec­lis gün­de­mi­ne ge­le­cek­tir o mad­de.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; 1111 sa­yı­lı Ka­nu­n’­un 77’nci mad­de­si­ne ek­le­nen fık­ra­da: “As­ker­lik hiz­me­ti­nin ge­rek­tir­di­ği gö­rev ve yü­küm­lü­lük­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me ko­nu­sun­da gay­ret ve ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu em­sal­le­ri ara­sın­da üs­tün ba­şa­rı gös­te­ren er­baş ve er­ler­den, mu­vaz­zaf as­ker­lik hiz­met­le­ri bo­yun­ca, di­sip­lin ami­ri, di­sip­lin mah­ke­me­si ve­ya as­kerî mah­ke­me­ler­den her­han­gi bir ce­za al­ma­mış olan­la­ra, as­ga­ri Tu­gay Ko­mu­ta­nı­…”

Bu nok­ta­da be­lir­ti­len tu­gay ko­mu­ta­nı­nın, di­ğer ta­raf­ta “…­Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğın­da Alay Ko­mu­ta­nı ve­ya eşi­ti­nin ona­yı ile­…” iba­re­sin­de “tu­gay ko­mu­ta­nı” ye­ri­ne, “tu­gay ve­ya alay ko­mu­ta­nı” şek­lin­de mad­de­nin de­ğiş­ti­ril­me­si­nin, bir ta­raf­ta tu­gay ko­mu­ta­nı­nın denk­li­ği­nin di­ğer ta­raf­ta alay ko­mu­ta­nı ol­ma­dı­ğı­nın de­ğer­len­di­ril­me­si­ni tak­dir­le­ri­ni­ze su­nu­yo­rum.

“…­eşi­ti­nin ona­yı ile, bi­rin­ci fık­ra­da ya­zı­lı izin­le­re ek ola­rak ye­di gü­ne ka­dar ila­ve izin ve­ri­le­bi­lir. Ve­ri­le­cek bu ila­ve izin­le­rin usul ve esas­la­rı Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğın­ca be­lir­le­nir.” de­nil­mek­te­dir.

Ay­rı­ca “Rad­yo­ak­tif ışın­la ça­lı­şan er­baş ve er­le­re, rad­yo­ak­tif ışın­la yap­tık­la­rı bir yıl hiz­me­te kar­şı­lık otuz gün sıh­hi izin ve­ri­lir. Bu hiz­me­tin bir yıl­dan az ya da çok ol­ma­sı du­ru­mun­da ve­ri­le­cek izin sü­re­si, otuz gün­lük izin sü­re­si bi­ri­mi­ne oran­tı­lı ola­rak be­lir­le­nir ve ve­ri­lir.” de­nil­mek­te­dir. Bu iba­re­nin, “bir yı­la ka­dar otuz gün, iki yı­la ka­dar alt­mış gün” şek­lin­de ol­ma­sı, bu bö­lüm­de ça­lı­şan­la­rın, din­len­me ve sağ­lık kon­trol­le­ri­ni yap­tı­ra­cak ye­ter­li sü­re­ye ka­vuş­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak­tır. Ay­rı­ca, rad­yo­ak­tif ışın­la hiz­met ya­pan bi­rim­ler­de ça­lı­şan­la­rın bu mağ­du­ri­yet­le­ri­nin hem emek­li­lik sü­re­le­ri­ne de­ğer­len­di­ril­me­si hem de üc­ret ola­rak tak­dir edil­me­si ge­rek­mek­te­dir.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; 1111 sa­yı­lı As­ker­lik Ka­nu­nu­’­nun 78’in­ci mad­de­si­ne ek­le­nen fık­ra­da “Ken­di­le­ri­ni as­ker­li­ğe el­ve­riş­siz hâle ge­tir­me­ye ve­ya ge­tirt­me­ye te­şeb­büs et­tik­le­ri mah­ke­me ka­ra­rı ile sa­bit olan er­baş ve er­le­rin yar­gı­lan­ma­la­rı­na esas ey­lem­le­ri do­la­yı­sıy­la or­ta­ya çı­kan ra­hat­sız­lık­lar­dan ötü­rü ya­ta­rak gör­dü­ğü te­da­vi­ler ve­ya is­ti­ra­hat­te ya da ha­va de­ği­şi­min­de ge­çir­dik­le­ri sü­re­ler mu­vaz­zaf as­ker­lik hiz­me­tin­den sa­yıl­maz.” de­nil­mek­te­dir. Bu mad­de üze­rin­de faz­la bir yo­ru­ma gir­mek is­te­mi­yo­ruz, an­cak, gö­nül­süz ya­pı­lan as­ker­li­ğin gö­rev­de ba­şa­rı­ya ve­re­ce­ği za­ra­rın da göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­sı, bu gi­bi­le­rin müm­kün ise ge­ri hiz­met­ler­de gö­rev­len­di­ril­me­si dü­şün­ce­sin­de­yiz.

Or­du­muz­da er ve er­baş sta­tü­sün­de söz­leş­me­li mu­vaz­zaf as­ker­lik ya­pan uz­man­la­rın da ya­şa­mak­ta ol­du­ğu so­run­la­ra, bu ve­si­ley­le, gö­rev­de yük­sel­me­de, öz­lük hak­la­rın­da­ki so­run­la­ra ka­dar bir­çok ko­nu­da­ki dert­le­ri­ne, mü­sa­a­de­niz­le, dik­ka­ti­ni­zi çek­mek is­ti­yo­rum. Pro­fes­yo­nel or­du­ya ge­çiş­te, tec­rü­be­li, eği­tim­li bir­lik­le­re olan ih­ti­yaç­tan kay­nak­la­nan uz­man ih­ti­ya­cı bir­çok kay­nak­tan kar­şı­lan­mak­ta­dır. Tek­nik, sağ­lık, sa­ha, eği­tim alan­la­rın­da gö­rev ya­pan uz­man­lar söz­leş­me­li ola­rak ça­lış­mak­ta ve ça­lış­ma sü­re­le­ri kırk beş ya­şı­na ka­dar­dır. Yir­mi ye­di ya­şın­da uz­man olan bir as­ke­rin kırk beş ya­şın­da söz­leş­me­si bi­te­ce­ğin­den, yir­mi yı­lı dol­dur­ma­dı­ğı için emek­li­li­ği hak ede­me­mek­te­dir. O yaş­ta per­for­man­sı düş­müş, ye­ni bir iş ara­yıp bul­ma imkânı ol­ma­yan bu ki­şi, bu as­ker, mağ­du­ri­ye­ti­ni ken­di­sin­den da­ha ön­ce gö­rev ya­pan as­ker­ler­de gör­mek­te; bu da, mev­cut gö­rev ya­pan as­ker­ler adı­na, ge­le­cek­le­ri­ni gü­ven al­tı­na ala­ma­ma nok­ta­sın­da ken­di­le­ri­ni en­di­şe­ye sevk et­mek­te­dir. Bu sü­re­le­rin, bu as­ker­le­rin ge­le­cek gü­ven­ce­le­ri­ni sağ­la­ya­cak şekil­de be­lir­len­me­si­ni, Sa­yın Ba­ka­nım, De­ğer­li Ko­mis­yon bu­ra­day­ken not al­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz.

Uz­man­la­rın ken­di­le­ri, eş ve ço­cuk­la­rı or­du­ev­le­rin­den fay­da­la­na­maz­lar. Bir gün mah­ke­me ka­ra­rıy­la hü­küm giy­se­ler or­du­dan atı­lır­lar. Her söz­leş­me so­nun­da, ye­ni­len­me­den ön­ce as­kerî has­ta­ne­ler­den ra­por alır­lar. Eğer tan­si­yo­nu çık­mış­sa, eğer her­han­gi bir sağ­lık öz­rü mey­da­na ge­lir­se, bun­lar ra­por ala­maz ve or­du­dan ili­şik­le­ri ke­si­lir.

Söz­leş­me­li­ler­le jan­dar­ma uz­man ça­vuş­la­rın ise -ta­bii ki fark­lı bir­ta­kım dü­zen­le­me içe­ri­sin­de bun­lar- mes­le­ğe ye­ni gi­ren söz­leş­me­li uz­man­la on beş yıl gö­rev yap­mış uz­man, uz­man er­ba­şı ara­sın­da ma­aş far­kı yok­tur. Ko­mis­yo­nun  ve Ba­kan­lı­ğın bu hu­sus­ta da dik­ka­ti­ni çek­mek, bu mağ­du­ri­yet­le­ri­ne son ver­mek nok­ta­sın­da ge­rek­li dü­zen­le­me­yi ya­pa­rak Mec­li­se ge­tir­me­le­ri­ni tav­si­ye edi­yo­ruz.

Mu­vaz­zaf uz­man ça­vuş­lar üni­ver­si­te me­zu­nu ol­duk­la­rı hal­de or­ta­o­kul me­zu­nu mu­a­me­le­si gör­mek­te, in­ti­bak­la­rı ya­pıl­ma­mak­ta­dır. Yi­ne bu jan­dar­ma uz­man ça­vuş­la­rı iki yıl­lık yük­se­köğ­re­ni­me ta­bi tu­tul­muş, po­lis­ler ve di­ğer mes­lek grup­la­rın­da gö­rev ya­pan­lar in­ti­bak­la­rı­nı al­dık­la­rı hal­de, bu uz­man ça­vuş­lar bu hak­la­rı ala­ma­mış­lar­dır.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; de­min de­ğer­li AK Par­ti, AK­P’­nin söz­cü­sü­nün ko­nuş­ma­sın­da “tek bay­rak, tek mil­let, tek va­tan” sö­zü­ne, “tek dil” sö­zü­nü de Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si ola­rak ek­le­mek is­ti­yo­rum. (MHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Her Türk, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, as­ker do­ğar. Ema­net al­dı­ğı­mız cum­hu­ri­ye­ti yü­celt­mek ül­kü­sü­nü ta­şı­yan her Türk va­tan­da­şı oku­mak, iyi bir eği­tim ala­rak hiz­met et­mek is­ter. Bu hiz­met­te genç­le­rin önü­nü aç­mak he­pi­mi­zin gö­re­vi­dir. Ba­rış­ta sa­va­şa ha­zır ol­ma­yan­lar ba­rı­şı hak ede­mez­ler.

Tür­ki­ye, et­ra­fı teh­dit­ler­le çev­ri­liy­ken, bir de içe­ri­den ya­pı­lan iha­net­ler ek­len­di­ğin­de, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri, he­de­fe, böl­ge­ye, ama­ca uy­gun ya­pı­la­nan bir­lik­le­riy­le ge­re­ke­ni yap­ma mü­ca­de­le­si­ne gir­miş­tir. Me­te Ha­n’­ın or­du­su­nun, Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in as­ker­le­ri­nin bi­ri­ki­mi­ni, tec­rü­be­si­ni, sab­rı­nı hiç kim­se sı­na­ma­ya kalk­ma­ma­lı­dır. Yurt için­de in­sa­nı­na hak­lı ola­rak gü­ven­me­nin so­nu­cu al­çak­ça iha­ne­te ma­ruz kal­ma­sı­nı hiç kim­se za­fi­yet ola­rak de­ğer­len­dir­me­me­li­dir. Bu top­rak­lar­da do­ğan her Türk, eği­ti­mi, ya­şı ne olur­sa ol­sun, mil­le­tin bir­li­ği, va­ta­nın bü­tün­lü­ğü mev­zu­u­ba­his ol­du­ğun­da te­fer­ru­at­la uğ­raş­maz ve ge­re­ği­ni ya­par. Ta­rih bu­nun ör­nek­le­riy­le do­lu­dur.

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de bir ba­ba şöy­le di­yor­du ek­ran­lar­da: “Al­la­h’­ı­ma çok şükür, oğ­lum şeha­det şer­be­ti­ni iç­ti. Ne mut­lu ba­na, ben şehit ba­ba­sı­yım.” Tun­ce­li­’­de şehit dü­şen Sa­rı­ka­mış­lı Meh­met­çi­ğin ba­ba­sı Tun­ce­li Jan­dar­ma Alay Ko­mu­ta­nı­na yaz­dı­ğı mek­tup­ta “Sa­yın Ko­mu­ta­nım, oğ­lum ken­di top­rak­la­rı­mız­da al­çak­ça bir sal­dı­rı­ya ma­ruz ka­la­rak şehit ol­du. Va­tan sağ ol­sun. An­cak, oğ­lum as­ker­li­ği­ni ta­mam­la­ya­ma­dı. İzin ve­rin, mü­sa­a­de edin, ben ge­lip oğ­lu­mun ge­ri ka­lan as­ker­li­ği­ni ta­mam­la­ya­yım.” di­yor. Bu va­tan­da ba­ba­lar bu ruh­ta, bu inanç­ta ol­du­ğu sü­re­ce, ana­lar da­ha ne Meh­met­ler do­ğu­rur de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri. O ana­la­rın ahı bu al­çak­lı­ğı ya­pan­la­rı, on­la­ra des­tek olan­la­rı kah­re­der.

Te­rör adıy­la uğ­ra­dı­ğı­mız ha­in sal­dı­rı­lar kar­şı­sın­da yü­ce Mec­li­sin acı­sı­nı pay­la­şı­yo­rum. Mec­lis ge­re­ği­ni yap­mış ve Hükûme­te tez­ke­re için yet­ki ver­miş­tir. Bi­ri­le­ri Hükûmet­ten, Hükûmet de­ni­za­şı­rı ül­ke­ler­den mü­sa­a­de ve izin al­ma gi­bi ka­mu­o­yun­da yer alan, ama hiç as­la ya­kış­tı­ra­ma­dı­ğım ve inan­mak is­te­me­di­ğim ve Tür­ki­ye­’­de böy­le bir halk des­te­ğiy­le ik­ti­da­ra gel­miş par­ti­nin, ka­na­yan bu ya­ra­yı din­dir­me­si, bu azan te­rö­rü bi­tir­me­si, bun­la­rın odak­la­rı­na, baş­la­rı­na kâbus gi­bi çök­me­si için ge­re­ği­ni ya­pa­ca­ğı­na, şehit ana­la­rı­nın yü­rek­le­ri­ni so­ğu­ta­ca­ğı­na bü­tün kal­bi­miz­le ina­nı­yo­ruz. Ge­re­ği er ya da geç ya­pı­la­cak, kim­se­nin yap­tı­ğı ya­nı­na kâr kal­ma­ya­cak­tır.

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin lo­jis­tik kay­na­ğı olan as­ker­lik ve as­ker­lik hiz­me­ti­nin da­ha sağ­lık­lı yü­rü­tül­me­si için ha­zır­lan­mış ka­nun ta­sa­rı­sı­na gru­bu­muz ola­rak olum­lu oy ve­re­ce­ği­mi­zi ifa­de eder, yü­ce Mec­li­si say­gıy­la se­lam­la­rım. (MHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Bu­lut.

Şahıs­la­rı adı­na söz ta­le­bi var­dır.

İsma­il Gök­sel, Niğ­de Mil­let­ve­ki­li.

Bu­yu­run Sa­yın Gök­sel. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz on da­ki­ka.

İSMA­İL GÖK­SEL (Niğ­de) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; As­ker­lik Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı­’n­da ki­şi­sel göz­lem­le­ri­mi be­lirt­mek üze­re söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum. Yü­ce Mec­li­sin de­ğer­li üye­le­ri­ni say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Söz­le­ri­me baş­la­ma­dan ön­ce, bu kut­sal va­tan top­rak­la­rın­da can­la­rı­nı fe­da eden şehit­le­ri­mi­ze Al­la­h’­tan rah­met di­li­yo­rum, mil­le­ti­mi­zin ba­şı sağ ol­sun di­yo­rum, zi­ra, on­lar mil­le­te mal ol­muş­lar­dır. Ga­zi­le­ri­mi­ze min­net, on­la­rı ye­tiş­ti­ren ai­le­le­ri­ne şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Şu an­da va­tan top­rak­la­rı­nı sı­nır boy­la­rın­da ko­ru­yan, kol­la­yan yü­ce Türk or­du­su­na ve onun­la bir­lik­te ça­lı­şan gü­ven­lik kuv­vet­le­ri­ne, erin­den ge­ne­ra­li­ne ka­dar her­ke­se min­net duy­gu­la­rı­mı bu kür­sü­den ifa­de et­mek is­ti­yo­rum.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, ye­ni­den re­vi­ze edi­len As­ker­lik Ka­nu­nu­’­muz, gü­nün şart­la­rı­na gö­re va­tan­da­şın iş­lem­le­rin­de ko­lay­lık sağ­la­ma­sı, va­tan­da­şın mağ­du­ri­yet­le­ri­nin ön­len­me­si, bu­nun ya­nın­da or­du di­sip­li­ni­nin bo­zul­ma­ma­sı açı­sın­dan da ge­rek­li olan dü­zen­le­me­ler­dir.

Ge­ti­ri­len söz ko­nu­su dü­zen­le­me­ler­de, bun­dan ön­ce mev­cut uy­gu­la­ma­da, li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan yü­küm­lü­le­rin, as­ker­lik­le­ri­ne ka­rar al­dır­dık­tan son­ra, se­kiz ay ile on beş ay ara­sın­da de­ği­şen sü­re­ler­de as­ke­re alın­dık­la­rı bi­lin­mek­te­dir. Bu sü­re­le­rin çe­şit­li mağ­du­ri­yet­le­re yol aç­tı­ğı gö­rül­müş, Ba­kan­lı­ğı­mız, bu mağ­du­ri­yet­le­ri gi­der­me yö­nün­de ye­ni dü­zen­le­me­le­re ih­ti­yaç duy­muş­tur. Bu sü­re içe­ri­sin­de staj, yük­sek li­sans, mas­ter, dok­to­ra ve ih­ti­sas sı­nav­la­rı ya­pıl­dı­ğın­da, yü­küm­lü­ler­den bir kıs­mı usul­süz ra­por­lar al­ma yo­lu­na git­mek­te­ler. Bu­nun da so­ruş­tur­ma­sı ve ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı mağ­du­ri­yet­le­re yol aç­mak­ta­dır. Öte yan­dan da, za­ma­nı ka­çır­dık­la­rın­dan, ba­ka­ya kal­ma du­ru­mun­da ol­duk­la­rın­dan, As­kerî Ce­za Ya­sa­sı­’­na gö­re hak­la­rın­da dos­ya dü­zen­len­mek­te ve sav­cı­lık­la­ra sevk edil­mek­te­dir.

Uy­gu­la­ma­dan do­ğan bu iş­lem­ler­de, yü­küm­lü­le­re, ar­tık -li­se ve den­gi okul me­zun­la­rı ile iki üç yıl­lık yük­se­ko­kul me­zun­la­rı gi­bi- me­zu­ni­yet­le­ri­ni mü­te­a­kip iki yıl mas­ter, yük­sek li­sans, dok­to­ra ve yurt dı­şı eği­tim­den son­ra, denk­lik iş­lem­le­ri­ni ta­mam­la­mak için ay­rı­ca bir yıl da­ha ila­ve sü­re­ler ve­ril­mek­te­dir. Ta­bi­i, bu sü­re­ler, me­zu­ni­yet­ler­den son­ra baş­la­dı. Bi­raz ön­ce­ki ko­nuş­ma­cı ar­ka­daş­la­rım­dan ba­zı­la­rı, iş­te, ara ve­ren­ler, sı­nıf­ta ka­lan­lar mev­zu­la­rın­dan söz et­ti­ler, hak­lı­lar. On­lar­da da, biz bu­ra­da­ki me­zu­ni­yet­ten iti­ba­ren sü­re­yi iş­le­ti­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la, öy­le bir mağ­du­ri­yet de söz ko­nu­su ol­ma­ya­cak­tır di­ye dü­şü­nü­yo­ruz.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, 1111 sa­yı­lı As­ker­lik Ka­nu­nu­’­nun 78’in­ci mad­de­sin­de, uy­gu­la­ma­da üç aya ka­dar olan ha­va de­ği­şim­le­ri, ya­ni, pey­der­pey bi­le ol­sa, top­la­mı üç ayı geç­me­mek üze­re ha­va de­ği­şim­le­ri as­ker­lik­ten sa­yıl­mak­ta. Has­ta­la­rın te­da­vi edil­dik­le­ri sü­re­ler, has­ta­ne­de yat­tık­la­rı sü­re­ler de as­ker­lik­ten sa­yıl­mak­ta. Bu mad­de­ye ek ola­rak ge­ti­ri­len fık­ra­da, kas­ti ola­rak ken­di­si­ni as­ker­li­ğe ya­ra­maz hâle ge­tir­me­ye ya da ge­tirt­me­ye­… Ba­zen can kıy­met­li olu­yor, ken­di­si ge­ti­re­mi­yor, bir baş­ka­sı ta­ra­fın­dan bu fi­i­li iş­let­me­ye ça­lı­şan­lar ola­bi­li­yor. İş­te, ken­di­si­ni as­ker­li­ğe ya­ra­maz hâle ge­tir­mek su­çu­nun ya­nın­da, bu­na te­şeb­büs et­se da­hi, bu­nun var­lı­ğı, kas­tı araş­tı­rı­lı­yor, dos­ya­lar dü­zen­le­ni­yor, as­kerî mah­ke­me­ler­de yar­gı­lan­ma yo­lu­na gi­di­li­yor, As­kerî Ce­za Ka­nu­nu­’­nun 81’in­ci mad­de­si­nin, ikin­ci fık­ra­sı­na, bi­rin­ci fık­ra­sın­da da be­lirt­ti­ği gi­bi, kıs­men de ol­sa bu hiz­met­ten ge­ri ka­lan­lar ce­za­lan­dı­rı­lı­yor. İş­te, bu ce­za­lan­dır­ma es­na­sın­da da, ki­şi­nin kas­tı or­ta­ya çı­kı­yor. Bu ka­sıt­tan do­la­yı da, te­da­vi­de ge­çen sü­re­le­ri, üç ay bi­le ol­sa ge­çen ha­va de­ği­şim sü­re­le­ri, nor­mal as­ker­li­ği­nin üze­ri­ne de­vam et­ti­ri­li­yor. Ya­ni, sen bu ey­le­mi yap­maz­dan ön­ce ne­re­dey­sen, ce­za­nı çek­tik­ten son­ra ol­du­ğun yer­den tek­rar baş­la­yıp as­ker­li­ği­ni bi­ti­re­cek­sin ar­ka­daş, sah­tekârlı­ğa ge­rek yok di­yo­ruz.

Bu tür fi­il­le­ri iş­le­yen­le­rin te­da­vi­le­ri kı­sa sü­re­de so­nuç­lan­dı­rıl­ma­dı­ğın­dan, te­da­vi ve ha­va de­ği­şi­mi sü­re­le­ri de­vam eder­ken ço­ğu kez as­ker­lik sü­re­le­ri de bit­miş olu­yor. Bir ba­kı­yor­su­nuz, ha­va de­ği­şi­min­de, as­ker­lik şube baş­ka­nı ya da kı­ta ko­mu­ta­nı ken­di­si­nin tez­ke­re­si­ni dol­du­rup dol­dur­ma­mak­ta ya da gön­de­rip gön­der­me­mek­te te­red­düt ya­şı­yor. Hat­ta, te­da­vi­le­ri de­vam et­ti­ğin­den, ha­va de­ği­şim­le­ri de bit­me­di­ğin­den, tez­ke­re ve­ril­se bi­le, as­ker­lik­ten son­ra as­ker­lik şube­le­ri ka­na­lıy­la, sil­si­le yo­luy­la, bağ­lı ol­duk­la­rı as­kerî te­da­vi ku­rum­la­rın­da te­da­vi­le­ri de de­vam et­ti­ril­mek­te­dir. Bu­ra­da­ki amaç, ar­ka­daş­lar, su­is­ti­ma­li ön­le­mek­tir, nor­mal as­ker­li­ği­ni ya­pan ev­lat­la­rı­mı­za ce­za de­ğil­dir, su­is­ti­ma­li az da ol­sa bi­le­rek ve­ya bil­me­ye­rek iş­le­yen­le­ri ce­za­lan­dır­mak ve on­la­ra kö­tü ör­nek­le­ri, kö­tü em­sal­le­ri yok et­me­ye yö­ne­lik­tir. Ay­nı za­man­da, bu kö­tü em­sal­ler or­du­nun di­sip­li­ni­ni boz­mak­ta­dır ve di­sip­li­nin sar­sıl­ma­sı­na fır­sat ver­me­ye­cek dü­zen­le­me­ler ge­ti­ril­miş­tir.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, bu ka­nun içe­ri­sin­de, 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­’n­da 103 ve Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri Per­so­nel Ka­nu­nu­’­nun 126’ncı mad­de­sin­de­ki me­mur­la­rın, si­lah­lı kuv­vet­ler­de de rüt­be­li şahıs­la­rın rad­yo­ak­tif ışın­ları­na ma­ruz ka­lan ça­lış­ma­lar­da ça­lış­tık­la­rı sü­re­ler­de, nor­mal yıl­lık izin­le­ri, ma­ze­ret ve nor­mal izin­le­ri­nin dı­şın­da yıl­da bir ay ka­dar da­ha ila­ve -rad­yo­ak­ti­fe ma­ruz kal­dı­ğın­dan do­la­yı- izin ve­ri­li­yor. Ama, bu per­so­ne­lin ya­nın­da yar­dım­cı ele­man ola­rak er­baş ve er­le­ri­miz de ça­lış­tı­rı­lı­yor, hat­ta on­lar­dan da­ha uzun sü­re­li de ka­la­bi­li­yor. On­la­ra özel bes­len­me­ler de uy­gu­la­nı­yor, di­ğer ya­sa­la­rı­mı­za gö­re. İş­te, as­ker­le­ri­miz, ya­nın­da­ki ami­ri­nin, ast­su­ba­yı­nın, uz­ma­nı­nın, ko­mu­ta­nı­nın, dok­to­ru­nun ya­nın­da ça­lış­tı­ğı as­ke­ri­miz, ça­vu­şu­muz, on­ba­şı­mız, eri­miz ay­nı hak­la­ra sa­hip ol­sun, ay­nı bes­len­me­ye ta­bi tu­tul­sun, yıl­da bir ay ila­ve izin ve­ril­sin de­nil­mek­te­dir. Bu eşit­lik di­ğer si­vil me­mur­lar ve rüt­be­li­ler yö­nün­den de sağ­lan­mış ol­mak­ta­dır. E, bu hiz­met bir yıl­dan az olur­sa, ör­nek: Al­tı ay ça­lış­mış, o za­man da on beş gün; üç ay ça­lış­mış, bir haf­ta; bir ay ça­lış­mış, e, o za­man oran­tı ku­ra­cak­sı­nız, bir yıl­da otuz gün et­ti­ği­ne gö­re bir ay­da şu ka­dar eder şek­lin­de ila­ve bir izin ver­me yet­ki­si­ne gi­dil­mek­te­dir.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, as­ker­li­ğin te­me­li di­sip­lin­dir. Ka­nun­la­ra, ni­zam­la­ra ve amir­le­re mut­lak ita­a­ti içe­ren di­sip­li­nin ta­ri­fin­de, di­sip­li­ne tam uyan per­so­nel ile di­sip­li­ni ih­lal eden per­so­nel ara­sın­da iyi yön­de ola­nı teş­vik edi­ci, di­ğer­le­ri­ni de özen­di­ri­ci ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Di­sip­li­nin te­mi­nin­de, amir­le­rin elin­de­ki ce­za yet­ki­si ya­nın­da, bir de ödül yet­ki­si ve­ril­mek­te­dir. Zi­ra, di­sip­li­ni bir te­ra­zi ka­bul eder­se­niz, ami­rin bir elin­de ce­za yet­ki­si, bir elin­de mü­ka­fat yet­ki­si ola­rak ve­ril­miş­tir.

BAŞ­KAN – Sa­yın Gök­sel, bir da­ki­ka ila­ve edi­yo­rum, ta­mam­la­yın lüt­fen.

İSMA­İL GÖK­SEL (De­vam­la) – Bu mü­ka­fat ye­di gün­dür ar­ka­daş­lar. Ye­di gün mü­ka­fa­tı ala­cak as­ke­rin hiç­bir di­sip­lin ce­za­sı al­ma­mış ol­ma­sı şart­tır.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­mi­zin en üst se­vi­ye­de di­sip­lin içe­ri­sin­de, ba­rış­ta ve sa­vaş­ta, her za­man ve her yer­de har­be ha­zır­lan­ma­sın­dan, bu ça­tı al­tın­da­ki tüm mil­let­ve­kil­le­ri ola­rak, or­tak so­rum­lu­lu­ğu­muz var­dır. Yü­ce Ata­tür­k’­ün de­yi­miy­le “Or­du­muz, Türk bir­li­ği­nin, Türk kud­ret ve ka­bi­li­ye­ti­nin çe­lik­leş­miş bir ifa­de­si­dir.” Bu çe­lik gi­bi bir ira­de, çe­lik gi­bi bir di­sip­lin­le olur.

Baş­ta Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­miz ol­mak üze­re tüm mil­le­ti­mi­ze bu Ka­nu­n’­un ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­ler, yü­ce he­ye­ti­ni­zi say­gıy­la se­lam­la­rım. Sağ olun, var olun. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Gök­sel.

Şah­sı adı­na söz ta­lep eden Ka­ra­man Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Mev­lüt Ak­gün.

Bu­yu­run Sa­yın Ak­gün. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz on da­ki­ka.

MEV­LÜT AK­GÜN (Ka­ra­man) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; 52 Sı­ra Sa­yı­lı As­ker­lik Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı üze­rin­de şah­sım adı­na söz al­mış bu­lun­mak­ta­yım. Bu ve­si­ley­le yü­ce he­ye­ti­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Say­gı­de­ğer mil­let­ve­kil­le­ri, ko­nuş­ma­ma, dev­le­ti­mi­zin var­lı­ğı, va­ta­nın bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’­nin be­ka­sı için ca­nı­nı si­per et­mek­ten çe­kin­me­yen tüm şehit­le­ri­mi­ze Al­la­h’­tan rah­met, ya­kın­la­rı­na baş­sağ­lı­ğı ve ga­zi­le­ri­mi­ze min­net duy­gu­la­rıy­la baş­la­mak is­ti­yo­rum.

Mer­hum Aki­f’­in di­ze­le­rin­de ifa­de et­ti­ği gi­bi, top­rak, eğer uğ­run­da ölen var­sa va­tan­dır. Türk mil­le­ti ta­ri­hin her dö­ne­min­de ol­du­ğu gi­bi bu­gün de kut­sal say­dı­ğı va­tan, mil­let, dev­let, bay­rak, din gi­bi de­ğer­ler için bü­tün var­lı­ğı­nı or­ta­ya koy­mak­ta­dır.

Türk mil­le­ti için as­ker oca­ğı, ay­nı za­man­da pey­gam­ber oca­ğı­dır. Herhâlde “Her Türk as­ker do­ğar.” ata­sö­zü de bu esas­tan ha­re­ket et­mek­te­dir. Dün­ya­nın baş­ka bir coğ­raf­ya­sın­da ço­cuk­la­rı­nı as­ke­re, dü­ğün ya­par gi­bi, da­vul­la ve zur­nay­la gön­de­ren baş­ka ana­la­ra ve ba­ba­la­ra rast­la­mak herhâlde müm­kün de­ğil­dir.

Yi­ne bi­zim kül­tü­rü­müz­de üç kim­se­ye kı­na ya­kıl­mak­ta­dır: Kur­ban­lık ko­ça, ge­lin­lik kı­za ve as­ke­re gi­den Meh­met­çi­ğe. Kur­ban­lık ko­ça, Al­lah yo­lun­da kur­ban edil­di­ği için kı­na ya­kıl­mak­ta­dır, ge­lin­lik kı­za, ai­le­si­ne kur­ban ol­ma­sı için kı­na ya­kıl­mak­ta­dır, as­ke­re gi­den Meh­met­çi­ğe ise, va­tan uğ­ru­na kur­ban ol­ma­sı için kı­na ya­kıl­mak­ta­dır.

Kül­tü­rü­müz­de bir gen­cin ev­li­lik ve iş kur­ma­sı bi­le va­ta­ni hiz­me­ti­ni ta­mam­la­ma­sı­na bağ­lı kı­lın­mış­tır. Bü­yük­le­rin en önem­li dost­luk ve ha­tı­ra­la­rı­nı as­ker­lik yıl­la­rın­da edin­di­ği­ni unut­ma­mak ge­re­kir. As­ker ar­ka­daş­lı­ğı yıl­lar­ca unu­tul­maz. Gen­ce­cik be­den­ler şehit ol­du­ğun­da bi­le ana­la­rı­mız “Va­tan sağ ol­sun” di­ye­cek ka­dar me­ta­net­li­dir. Aca­ba kaç mil­let, ölen as­ke­ri­ni “Şe­hit­ler öl­mez, va­tan bö­lün­mez.” di­ye­rek uğur­lar? Şehit­le­rin Al­lah ka­tın­da öl­me­di­ği, bi­la­kis Al­lah ka­tın­da di­ri ol­du­ğu ve bi­zim gö­re­me­di­ği­miz, Ku­r’­an-ı Ke­ri­m’­de de ifa­de edil­mek­te­dir. Şehit­lik, di­ni­miz­de, pey­gam­ber­lik­ten son­ra en önem­li ma­kam­lar­dan bi­ri ola­rak ifa­de edil­mek­te­dir.

Ya­şa­dı­ğı­mız bu zor­lu coğ­raf­ya­da Tür­ki­ye sü­per bir güç ola­cak­sa bu­nun yo­lu, tam de­mok­ra­si, bü­yük eko­no­mi ve güç­lü or­du­dan geç­mek­te­dir. Bu ne­den­le Türk mil­le­ti as­ke­ri­ne toz kon­dur­maz. Ya­pı­lan tüm ka­mu­o­yu yok­la­ma­la­rın­da or­du­mu­zun en gü­ve­ni­lir ku­rum ola­rak gö­rül­me­si bun­dan­dır. An­cak, mil­le­ti­miz, or­du­mu­zun si­ya­se­te mü­da­ha­le et­me­si­ni de ke­sin­lik­le tas­vip et­mez. Bu kut­sal de­ğer­le­re sa­hip Türk mil­le­ti­nin “tek dev­let, tek mil­let, tek bay­rak, tek dil” il­ke­si et­ra­fın­da, ba­rış ve kar­deş­lik içe­ri­sin­de ile­le­bet ya­şa­ya­ca­ğı­na ve mu­a­sır me­de­ni­yet se­vi­ye­si­nin üze­ri­ne çı­ka­ca­ğı­na inan­cım tam­dır.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; gö­rü­şül­mek­te olan ka­nun ta­sa­rı­sı as­lın­da kı­sa bir ta­sa­rı olup beş mad­de­den iba­ret­tir. Bu ta­sa­rı­da, bel­li şart­lar da­hi­lin­de, as­ker­li­ğin te­hi­ri dü­zen­len­di­ği gi­bi, hiz­met sı­ra­sın­da ba­şa­rı gös­te­ren er ve er­baş­la­ra ödül ve­ril­me­si de dü­zen­len­mek­te­dir. Ay­rı­ca, ken­di­ni as­ker­li­ğe el­ve­riş­siz ha­le ge­ti­ren­le­rin ve­ya te­şeb­büs eden­le­rin, te­da­vi ve­ya is­ti­ra­hat­ta ol­duk­la­rı ve­ya ha­va de­ği­şi­min­de ge­çir­dik­le­ri sü­re­le­rin as­ker­lik hiz­me­tin­den sa­yıl­ma­ya­rak bah­se ko­nu olay­la­rın azal­tıl­ma­sı amaç­lan­mak­ta­dır.

As­ker­li­ğin te­me­li di­sip­lin­dir. Di­sip­lin­siz­lik gös­te­ren as­ker­le­rin ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı ya­nın­da, ba­şa­rı gös­te­ren­le­rin ödül­len­di­ril­me­si de ya­pı­lan hiz­me­tin bir ge­re­ği­dir. Gö­rü­şül­mek­te olan ta­sa­rı ve bir­leş­ti­ri­len tek­li­fin ama­cı, as­lın­da ge­rek­çe­de de ifa­de edil­di­ği gi­bi, di­sip­lin­dir.

Ta­sa­rı­nın ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­ler yü­ce he­ye­ti­ni­ze say­gı­lar su­na­rım. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN - Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Ak­gün.

İç Tü­zü­k’­ün 81 ve 60’ın­cı mad­de­le­ri­ne gö­re yir­mi da­ki­ka sü­rey­le so­ru-ce­vap iş­le­mi ya­pı­la­cak­tır.

Bu­yu­run Sa­yın Tan­kut.

YIL­MAZ TAN­KUT (Ada­na) – Sa­yın Baş­ka­nım, te­şek­kür edi­yo­rum.

Ara­cı­lı­ğı­nız­la, Sa­yın Ba­ka­na sor­mak is­ti­yo­rum: As­ker­lik Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı­’­nı gö­rüş­mek­te ol­du­ğu­muz bu za­man di­li­mi içe­ri­sin­de, ne ya­zık ki, bö­lü­cü ha­in­le­rin kal­leş­çe sal­dı­rıy­la gen­ce­cik fi­dan­la­rı­mı­zı şehit ver­me­ye de­vam edi­yo­ruz. Bu­na mu­ka­bil, 17 Ekim­de mil­le­ti­mi­zin ve Mec­li­si­mi­zin bü­yük bir des­te­ğiy­le al­mış ol­du­ğu­nuz tez­ke­re ne­ti­ce­sin­de 21 Ekim­de ka­mu­o­yu­na yan­sı­mış olan sı­nır öte­si ha­rekât ile il­gi­li ola­rak Hükûme­ti­ni­zin Ge­nel­kur­ma­ya bir ya­zı gön­der­di­ği, an­cak 1 Ka­sım­da, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­mı­zın “si­ya­si di­rek­tif bek­le­dik­le­ri” yö­nün­de­ki ha­ber­ler ba­sın or­gan­la­rın­da yer al­mış­tır.

Bu hu­sus­lar çer­çe­ve­sin­de, söz ko­nu­su sı­nır öte­si ope­ras­yon­la il­gi­li ola­rak, Ge­nel­kur­ma­ya, Hükûme­ti­niz ta­ra­fın­dan si­ya­si bir di­rek­tif ve­ril­miş mi­dir ve­ril­me­miş mi­dir? Ve­ril­me­miş ise ne za­man ve­ril­me­si dü­şü­nül­mek­te­dir?

Te­şek­kür edi­yo­rum.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Tan­kut.

Sa­yın Genç.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Baş­kan.

Efen­dim, Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu­nun ra­por ala­rak as­ke­re git­me­di­ği bi­lin­mek­te­dir. Bu ra­por han­gi has­ta­lık­tan do­la­yı alın­mış­tır? Ay­nı has­ta­lık­tan mus­ta­rip olan­la­rın da  as­ke­re git­me­si­ni en­gel­li­yor mu?

Ay­rı­ca, bu ko­nu­da Sa­yın Ba­kan­lık, as­ke­re git­me­mek için ra­por alan ki­şi­le­ri, bel­li bir sü­re geç­tik­ten son­ra, bun­la­rın as­ker­li­ğe el­ve­riş­li olup ol­ma­dık­la­rı ko­nu­sun­da tek­rar as­kerî has­ta­ne­le­re ge­ti­rip, has­ta­lık­la­rı­nın de­vam edip et­me­di­ği ko­nu­sun­da ye­ni bir mu­a­ye­ne yap­ma­yı dü­şü­nü­yor mu? Eğer bir mu­a­ye­ne dü­şü­nü­yor­sa, bu ikin­ci mu­a­ye­ne­de hi­le­li ola­rak ra­por al­dı­ğı sa­bit olan bu gi­bi ki­şi­ler için de ay­rı bir ce­zai mü­ey­yi­de uy­gu­la­mak is­ti­yor mu, bu­nu be­lirt­mek is­te­dim.

Say­gı­lar su­nu­yo­rum.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Genç.

Sa­yın Çe­lik, bu­yu­run lüt­fen.

BE­HİÇ ÇE­LİK (Mer­sin) – Efen­dim, ben, özel­lik­le ko­nuş­ma­cı­la­rın, sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zin ko­nuş­ma­la­rı­nı dik­kat­le ta­kip edi­yo­rum. Şim­di, bu­ra­da, ya­pı­lan ko­nuş­ma­da, son iki mil­let­ve­ki­li­mi­zin gö­rüş­le­ri­ne yü­rek­ten ka­tı­lı­yor ve ken­di­le­ri­ni al­kış­lı­yo­rum. Çün­kü “tek dev­let, tek  bay­rak, tek dil, tek mil­let; or­du-mil­let; top­rak, eğer uğ­run­da ölen var­sa va­tan­dır; or­du­lar Türk bir­li­ği­nin, Türk kud­ret ve ka­bi­li­ye­ti­nin çe­lik­leş­miş bir ifa­de­si­dir” söz­le­ri­ni bü­yük Ata­tür­k’­ün ifa­de et­ti­ler. Bu­ra­da, aca­ba -Sa­yın Millî Sa­vun­ma Ba­ka­nı­mı­za so­ru­yo­rum- böy­le­si­ne güç­lü, millî dev­le­ti­mi­zi ifa­de eden bu ko­nuş­ma­la­ra Sa­yın Hükûmet -Baş­ba­kan da dâhil ol­mak üze­re- ka­tı­lı­yor­lar mı, onu sor­mak is­ti­yo­rum.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Çe­lik.

Sa­yın Ka­ra­yel.

YA­ŞAR KA­RA­YEL (Kay­se­ri) – Sa­yın Baş­kan, ara­cı­lı­ğı­nız­la Sa­yın Ba­ka­nı­ma üç so­ru sor­mak is­ti­yo­rum.

Pro­fes­yo­nel or­du­ya ge­çiş ça­lış­ma­la­rı ne du­rum­da­dır? Şu ana ka­dar kaç söz­leş­me­li pro­fes­yo­nel ele­man ka­yıt al­tı­na alın­mış­tır? Te­rör­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da uz­man­laş­mış per­so­nel­ler­den özel kuv­vet­ler­le il­gi­li bir te­rör­le mü­ca­de­le bir­li­ği oluş­muş mu­dur? Bun­lar­la il­gi­li bil­gi al­mak is­ti­yo­rum.

Bir de yük­se­ko­kul me­zun­la­rı­nın üc­re­ti kar­şı­lı­ğı kı­sa dö­nem as­ker­lik yap­ma­sı ko­nu­sun­da bir ça­lış­ma var mı­dır? Ara­cı­lı­ğı­nız­la bun­la­rı arz et­mek is­te­rim.

Say­gı­la­rım­la.

BAŞ­KAN -  Te­şek­kür ede­rim.

Sa­yın Ba­kan, on da­ki­ka sü­re­niz var.

MİLLÎ SA­VUN­MA BA­KA­NI MEH­MET VEC­Dİ GÖ­NÜL (İzmir) – Sa­yın Baş­kan, te­şek­kür edi­yo­rum.

Sa­yın Tan­ku­t’­un so­ru­su, ka­nu­nu­muz­la ala­ka­lı bir so­ru de­ğil­dir. An­cak, şunu ifa­de ede­yim: Tez­ke­re, Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Mec­li­se ge­ti­ril­me­miş­tir, Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ge­ti­ril­miş­tir. Tez­ke­re­nin uy­gu­lan­ma­sıy­la il­gi­li hu­sus­ta Ba­kan­lı­ğı­mız her­han­gi bir gö­rev sa­hi­bi de­ğil­dir.

ME­TİN ER­GUN (Muğ­la) – Hükûmet Sa­yın Ba­kan! Hükûmet!

MİLLÎ SA­VUN­MA BA­KA­NI MEH­MET VEC­Dİ GÖ­NÜL (İzmir) – Ka­nu­nu­muz­la da, bu­gün­kü gö­rüş­tü­ğü­müz ka­nun­la da bir il­gi­si yok­tur.

Sa­yın Gen­ç’­in so­ru­su­na ve­re­ce­ğim ce­va­p…

AB­DÜL­KA­DİR AK­CAN (Af­yon­ka­ra­hi­sar) – Hükûmet adı­na sor­du si­ze.

BAŞ­KAN – Lüt­fen, Ha­ti­be mü­da­ha­le­de bu­lun­ma­yın.

MİLLÎ SA­VUN­MA BA­KA­NI MEH­MET VEC­Dİ GÖ­NÜL (İzmir) – Sa­yın Gen­ç’­in so­ru­su­na ve­re­ce­ğim ce­va­p… Herhâlde bir baş­ka­sı­nın özel ha­ya­tıy­la il­gi­li ko­nu­yu -bir Baş­ba­ka­nın oğ­lu da­hi ol­sa- bu­ra­da açık­la­mam, dev­le­tin ka­yıt­la­rı­na da­ya­na­rak açık­la­mam ken­di­si ta­ra­fın­dan da tas­vip edil­mez. Çün­kü, Da­nış­tay­da ça­lış­mış­tır, bu ko­nu­la­rı bi­raz bil­di­ği­ni zan­ne­di­yo­rum.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Özel ha­yat­la il­gi­li de­ğil, me­rak edi­yo­ruz Sa­yın Ba­kan.

YA­ŞAR TÜ­ZÜN (Bi­le­cik) – As­ke­re gi­de­cek­ler var Sa­yın Ba­kan.

MİLLÎ SA­VUN­MA BA­KA­NI MEH­MET VEC­Dİ GÖ­NÜL (İzmir) – Sa­yın Çe­li­k’­in ko­nuş­ma­sın­da­… Evet, el­bet­te bu­ra­da va­ta­nı­mı­zın, dev­le­ti­mi­zin, bay­ra­ğı­mı­zın öv­gü­le­riy­le do­lu olan ko­nuş­ma­la­ra ka­tıl­ma­mak müm­kün de­ğil, gö­nül­den ka­tı­lı­yo­ruz el­bet­te, ka­tıl­ma­ya­nı­mız da var mı bil­mi­yo­rum.

Sa­yın Ka­ra­ye­l’­in so­ru­su pro­fes­yo­nel or­du­ya ge­çiş­le il­gi­li. Bun­dan zan­ne­di­yo­rum se­kiz se­ne ev­vel pro­fes­yo­nel or­du­ya ge­çil­mey­le il­gi­li bir ka­nun çık­tı. Bu­nun­la il­gi­li kad­ro­lar alın­dı, bu kad­ro­la­rın bir kıs­mı do­lu­dur bir kıs­mı boş­tur. Bu boş olan kad­ro­la­ra da ye­ni­den ata­ma­lar ya­pıl­mak­ta­dır. Bu ata­ma­lar ta­mam­lan­dı­ğı za­man, zan­ne­di­yo­rum sa­yı 40 bin ci­va­rın­da ola­cak­tır. Böy­le­ce pro­fes­yo­nel or­du­ya ge­çiş­te önem­li bir adım atıl­mış ola­cak. Şu an­da ke­sin bir ra­kam ver­me imkânı­mız yok. Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı­nın­ki ay­rı, Ka­ra Kuv­vet­le­ri­nin­ki ay­rı­dır. Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı­na ay­rı ça­lış­ma var, Ka­ra Kuv­vet­le­ri­ne ay­rı var; ay­rı­ca, bil­di­ği­niz gi­bi, po­lis özel kuv­vet­le­ri de ay­rı ola­rak gö­rev yap­mak­ta­dır.

Arz ede­rim.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Ba­kan.

Ta­sa­rı­nın tü­mü üze­rin­de­ki gö­rüş­me­ler ta­mam­lan­mış­tır.

Mad­de­le­ri­ne ge­çil­me­si­ni oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

1’in­ci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

AS­KER­LİK KA­NU­NUN­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN TA­SA­RI­SI

MAD­DE 1- 21/06/1927 ta­rih­li ve 1111 sa­yı­lı As­ker­lik Ka­nu­nu­nun 36 ncı mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“Dört yıl ve da­ha uzun sü­re­li yük­sek öğ­re­tim ku­rum­la­rın­dan ya­hut bun­la­rın den­gi ol­du­ğu ka­bul edi­len okul­lar­dan me­zun olan yü­küm­lü­le­rin as­ke­re sevk­le­ri, is­tek­le­ri ha­lin­de me­zu­ni­yet ta­ri­hin­den iti­ba­ren iki yı­la ka­dar, yük­sek li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan­la­rın ise bir yı­la ka­dar te­hir edi­le­bi­lir. Yurt dı­şın­da­ki öğ­re­nim ku­rum­la­rın­dan me­zun olan­la­ra, ta­lep­le­ri ha­lin­de, denk­lik iş­lem­le­ri­ni ta­mam­la­ya­bil­me­le­ri için ay­rı­ca bir yı­lı geç­me­mek üze­re sevk te­hi­ri hak­kı ta­nı­na­bi­lir. Bu­na iliş­kin usul ve esas­lar Millî Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğın­ca be­lir­le­nir.”

BAŞ­KAN – Mad­de üze­rin­de grup­lar adı­na söz ta­le­bi yok­tur.

Şah­sı adı­na, Niğ­de Mil­let­ve­ki­li Sa­yın İsma­il Gök­se­l’­in söz ta­le­bi var­dır.

Sa­yın Gök­se­l…

İSMA­İL GÖK­SEL (Niğ­de) – Efen­dim, bi­raz ön­ce izah et­tim ge­ne­li hu­su­sun­da, ko­nuş­mu­yo­rum.

BAŞ­KAN – Pe­ki.

Ay­şe Türk­me­noğ­lu, Kon­ya Mil­let­ve­ki­li­… Yok.

Mad­de üze­rin­de söz is­te­yen yok.

Mad­de üze­rin­de so­ru-ce­vap kıs­mı­na ge­çi­yo­ruz.

On da­ki­ka­lık sü­re için­de so­ru ve ce­vap iş­le­mi­ni ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz.

İlk söz Sa­yın Ün­lü­te­pe­’­ni­n…

HA­LİL ÜN­LÜ­TE­PE (Af­yon­ka­ra­hi­sar) – Sa­yın Baş­kan, te­şek­kür edi­yo­rum.

Ara­cı­lı­ğı­nız­la, Sa­yın Ba­ka­na şu so­ru­yu yö­nelt­mek is­ti­yo­rum: Ekim ayı için­de yurt dı­şı­na as­ker gön­de­ril­me­si ko­nu­sun­da ka­rar ve­ril­miş­tir. Sa­yın Ba­kan, bi­raz ön­ce, bu tür öne­ri­nin Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca ge­ti­ril­di­ği­ni, Millî Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı­nı il­gi­len­dir­me­di­ği­ni be­lirt­miş­tir. Hâlbu­ki, Ana­ya­sa­’­mı­zın 112’nci mad­de­si ge­re­ği “Ba­kan­lar Ku­ru­lu, bu si­ya­se­tin yü­rü­tül­me­sin­den bir­lik­te so­rum­lu­dur” der.

Siz de Sa­yın Ba­kan, bu Hükûme­tin Ba­kan­lar Ku­ru­lu üye­si ol­du­ğu­nu­za gö­re, Ana­ya­sa­’­nın 112’nci mad­de­si fık­ra­sı ge­re­ğin­ce bu so­ru­yu bil­di­ği­niz şekil­de ya­nıt­la­ma­nız ge­rek­ti­ği ka­na­a­tin­de­yim ve bu so­ru­yu tek­rar ben si­ze so­ru­yo­rum. Bu tür bir iş­le­min ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­sin­de aca­ba ni­çin bir sav­sak­la­ma yön­te­mi­ne gi­di­li­yor?

Te­şek­kür edi­yo­rum.

BAŞ­KAN – Bu­yu­run Sa­yın Ba­kan.

MİLLÎ SA­VUN­MA BA­KA­NI MEH­MET VEC­Dİ GÖ­NÜL (İzmir) – Sa­yın Baş­kan, ben si­ze şunu arz et­me­ye ça­lış­tım. Sü­reç de­vam edi­yor, an­cak tez­ke­rey­le il­gi­li iş­lem­le­ri Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­kip edi­yor. Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın so­rum­lu­lu­ğu al­tın­da. Ona so­rar­sa­nız on­dan ce­vap ala­bi­lir­si­niz. Be­nim so­rum­lu­lu­ğum al­tın­da ol­ma­yan bir iş­te ba­na ve­ril­miş gö­rev­le­ri el­bet­te­… 112’nci mad­de Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nu, or­du­yu sa­va­şa ha­zır­la­mak­la gö­rev­li kı­lı­yor, bun­da be­nim de gö­re­vim var. Gö­re­vi­mi en iyi şekil­de ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şı­yo­rum, Ba­kan­lı­ğım ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şı­yor. Bun­da hiç şüp­he­niz ol­ma­sın. An­cak tez­ke­re­nin siz ya­zış­ma­sı­nı so­ru­yor­su­nuz. Tez­ke­re­nin ya­zış­ma­sı bi­zim Ba­kan­lık­tan geç­mi­yor, bu­nu arz et­tim, yok­sa sü­reç de­vam edi­yor. Han­gi Ba­kan­lı­ğın ya­zış­ma­sın­dan ge­çi­yor­sa, han­gi ku­rum­la­rın ya­zış­ma­la­rın­dan ge­çi­yor­sa, on­lar bu­na ce­vap ver­mek­le mü­kel­lef­tir­ler. Be­nim im­zam­dan geç­me­yen bir hu­su­su ben si­ze arz ede­mem.

Te­şek­kür ede­rim.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Ba­kan.

Mad­de üze­rin­de iki öner­ge var­dır, öner­ge­le­ri ön­ce ge­liş sı­ra­sı­na gö­re oku­ta­ca­ğım, son­ra ay­kı­rı­lık sı­ra­sı­na gö­re iş­le­me ala­ca­ğım.

İlk öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

TBMM  Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 52 sı­ra sa­yı­lı ya­sa ta­sa­rı­sı­nın bi­rin­ci mad­de­sin­de ge­çen (bir) ifa­de­le­ri­nin (iki) ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si­ni say­gı­la­rım­la arz ede­rim.

                                                                                                                       Ka­mer Genç

                                                                                                                           Tun­ce­li

BAŞ­KAN – Şim­di, mad­de­ye en ay­kı­rı öner­ge­yi oku­tup iş­le­me ala­ca­ğım:

TBMM Baş­kan­lı­ğı­na

52 sı­ra sa­yı­lı ya­sa ta­sa­rı­sı­nın 1’in­ci Mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şekil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif edi­yo­ruz.

Mad­de 1- Dört yıl ve da­ha uzun sü­re­li yük­sek öğ­re­tim ku­rum­la­rın­dan ya­hut bun­la­rın den­gi ol­du­ğu ka­bul edi­len okul­lar­dan me­zun olan yü­küm­lü­le­rin as­ke­re sevk­le­ri, is­tek­le­ri ha­lin­de me­zu­ni­yet ta­ri­hin­den iti­ba­ren üç yı­la ka­dar, yük­sek li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­yan­la­rın ise 2 yı­la ka­dar te­hir edi­le­bi­lir. Yurt dı­şın­da öğ­re­nim ku­rum­la­rın­dan me­zun olan­la­ra, ta­lep­le­ri ha­lin­de, denk­lik iş­lem­le­ri­ni ta­mam­la­ya­bil­me­le­ri için ay­rı­ca 2 yı­lı geç­me­mek üze­re sevk te­hi­ri hak­kı ta­nı­na­bi­lir. Bu­na iliş­kin usul ve esas­lar Millî Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğın­ca be­lir­le­nir.

 

Kür­şat Atıl­gan

Ka­mil Er­dal Si­pa­hi

Os­man Dur­muş

 

Ada­na

İzmir

Kı­rık­ka­le

 

Dur­mu­şa­li Tor­lak

Ab­dül­ka­dir Ak­can

Mus­ta­fa Ke­mal Cen­giz 

 

İstan­bul

Af­yon­ka­ra­hi­sar

Ça­nak­ka­le

 

Ah­met Du­ran Bu­lut

 

 

 

Ba­lı­ke­sir

 

 

BAŞ­KAN – Ko­mis­yon öner­ge­ye ka­tı­lı­yor mu?

MİLLÎ SA­VUN­MA KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI HA­SAN KE­MAL YAR­DIM­CI (İstan­bul) – Ka­tıl­mı­yo­ruz.

BAŞ­KAN – Ka­tıl­mı­yor.

Hükûmet öner­ge­ye ka­tı­lı­yor mu?

MİLLÎ SA­VUN­MA BA­KA­NI MEH­MET VEC­Dİ GÖ­NÜL (İzmir) – Ka­tıl­mı­yo­ruz.

BAŞ­KAN – Ka­tıl­mı­yor.

Ge­rek­çe­yi mi oku­ta­lım?

MEH­MET ŞAN­DIR (Mer­sin) – Ge­rek­çe­nin oku­tul­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.

BAŞ­KAN – Ge­rek­çe­yi oku­tu­yo­rum:

Ge­rek­çe:

Eği­tim için sü­re ye­ter­siz ol­du­ğun­dan ye­ter­li sü­re­nin ve­ril­me­si mak­sa­dıy­la.

BAŞ­KAN – Öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­me­miş­tir. 

Di­ğer öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 52 sı­ra sa­yı­lı ya­sa ta­sa­rı­sı­nın bi­rin­ci mad­de­sin­de ge­çen (bir) ifa­de­le­ri­nin (iki) ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si­ni say­gı­la­rım­la arz ede­rim.

                                                                                                                   Ka­mer Genç

                                                                                                                        Tun­ce­li

BAŞ­KAN – Ko­mis­yon ka­tı­lı­yor mu?

MİLLÎ SA­VUN­MA KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI HA­SAN KE­MAL YAR­DIM­CI (İstan­bul) – Ka­tı­la­mı­yo­ruz.

BAŞ­KAN – Hükûmet ka­tı­lı­yor mu?

MİLLÎ SA­VUN­MA BA­KA­NI MEH­MET VEC­Dİ GÖ­NÜL (İzmir) – Ka­tıl­mı­yo­ruz efen­dim.

BAŞ­KAN – Ka­tıl­mı­yor.

Bu­yu­run Sa­yın Genç.

Beş da­ki­ka sü­re­niz var.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; be­nim öner­gem, bu­ra­da ge­çen bir yı­lı iki yı­la çı­kar­mak­tır. Ma­lu­mu­nuz, yük­se­ko­ku­lu bi­ti­ren ve yurt dı­şın­da öğ­re­nim gö­ren genç­le­ri­mi­zin he­men as­ke­re alın­ma­sı on­lar için bir sı­kın­tı ya­ra­ta­bi­lir. Za­ten “edi­le­bi­lir” di­yor. Ya­ni mad­de­de­ki iba­re “edi­le­bi­lir.” Eğer yük­sek li­san­sı bi­ti­ren ve­ya yurt dı­şın­da yük­sek eği­tim gö­rüp de Tür­ki­ye­’­ye ge­len bir as­ker­lik yü­küm­lü­sü, ken­di­si is­ter­se za­ten he­men as­ke­re gi­de­bi­lir. Ama ola­bi­lir ki bu­nun iş­te me­mu­ri­ye­te ha­zır­lan­ma­sı, im­ti­ha­na gir­me­si, bel­li bir ka­mu gö­re­vi­ne gir­me­si için bel­li bir za­ma­na ih­ti­ya­cı ola­bi­lir. Bu­nu da ida­re­den ta­lep eder ve bu­na, ben­ce bu ola­na­ğı ta­nı­mak la­zım. Ama ta­bii il­gi­li ku­rum ni­ye kar­şı, onu bil­mi­yo­rum.

Bi­raz ön­ce Sa­yın Ba­ka­na sor­du­ğum so­ru­da di­yo­rum ki: Ta­yip Er­do­ğan Baş­ba­kan­dır. Şim­di, Tür­ki­ye­’­de, dün­ya­da yö­ne­ti­ci sı­nıf­ta olan in­san­la­rın ai­le ha­ya­tı­nın giz­li­li­ği yok­tur. Ya­ni, ka­mu­o­yun­da eğer bir cum­hur­baş­ka­nı­nın, bir baş­ba­ka­nın ve­ya bir ba­ka­nın oğ­lu ra­por al­mış, as­ke­re git­mi­yor­sa, bu­ra­da ka­mu­o­yun­da cid­di bir kuş­ku var­dır “aca­ba” di­ye. Aca­ba bu ra­por ha­ki­ka­ten hak­kıy­la mı alın­da, yok­sa alın­ma­dı? Ya­ni, biz di­yo­ruz ki bu “aca­ba”­yı kal­dır­mak la­zım. Han­gi has­ta­lık­tan do­la­yı bu ra­por alın­mış? Bu­nu açık­la­yın.

Bir de be­nim so­ru­mun de­va­mı var Sa­yın Ba­kan. Di­yo­rum ki: Has­bel­ka­der ra­por alıp da as­ke­re git­me­yen çok in­san var. Bir sü­re son­ra bu ki­şi­le­ri tek­rar ge­ti­re­lim, sevk ede­lim as­kerî has­ta­ne­le­re, bun­lar ha­ki­ka­ten has­ta ola­rak mı ra­por al­mış­lar, yok­sa tor­pil ola­rak mı al­mış­lar? Hiç ol­maz­sa bu ka­nu­na bu­nu da bir ila­ve ede­lim. Ya­ni, önem­li olan sah­tekârlık­la­rı ön­le­mek de­ğil mi­dir? Eğer sah­tekârlık­la­rı ön­le­mek is­ti­yor­sa­nız, bir­ta­kım üst ma­kam­lar­da olan­la­rın ve­ya­hut da pa­ra sa­hi­bi olan­la­rın böy­le gö­rev­ler­den kaç­ma­ma­sı için böy­le bir mü­ey­yi­de ko­yar­sa­k… Ya­ni, me­se­la, sah­te ra­por al­mış ve­ya doğ­ru ra­por al­mış, as­ke­re git­mi­yor. Üç se­ne son­ra bu­nu tek­rar ge­ti­re­lim, bir as­kerî has­ta­ne­ye, mu­a­ye­ne­ye sevk ede­lim. Bu de­fa, ya­ni bir ku­rul bu­nu mu­a­ye­ne et­sin, bir tek ta­bip de­ğil de. Hiç ol­maz­sa o za­man ka­mu­o­yun­da kuş­ku da kal­kar. Her­kes de der ki: “Ya­hu ta­mam, ya­ni, bu ha­ki­ka­ten as­ke­re git­me­mek için sah­te ra­por al­ma­mış, kaç­mak için sah­te ra­por al­ma­mış, çü­rük ra­po­ru al­ma­mış, ger­çek ra­por al­mış.

Ya­ni, şim­di her şeyin doğ­ru­su­nu yap­mak en iyi şey de­ğil mi­dir? Biz doğ­ru­su­nu söy­lü­yo­ruz, hâlâ doğ­ru­su­nu yap­mak is­te­mi­yor­su­nuz. Ben an­la­mı­yo­rum ya­ni. Bu ka­dar doğ­ru­lar­dan kaç­ma­nın da si­ze ve ka­çan­la­ra ne fay­da sağ­la­ya­ca­ğı­nı tah­min et­mek zor.

Be­nim öner­gem ben­ce ye­rin­de bir öner­ge. Ya­ni, bir yıl­la iki yıl ara­sın­da çok faz­la bir fark yok. Ni­te­kim, bi­rin­ci fık­ra­da “İ­ki yı­la ka­dar.” di­yor­su­nuz. Dört yıl­lık yük­se­ko­kul me­zun­la­rı yük­sek li­sans gö­ren­ler­le yurt dı­şın­da eği­tim gö­rüp de Tür­ki­ye­’­ye dö­nen­le­re de iki yıl­lık bir sü­re ta­nı­ya­lım. On­lar da o iki yıl­lık sü­re için­de ken­di du­rum­la­rı­nı, ha­yat­la­rı­nı, ge­le­ce­ği­ni or­ga­ni­ze et­sin­ler. İmti­ha­na ha­zır­la­na­cak­sa im­ti­ha­na ha­zır­lan­sın, bel­ki dok­to­ra­yı ya­pa­cak­sa dok­to­ra yap­sın. Bu gi­bi şart­la­rı ta­nı­ya­lım genç­le­ri­mi­ze.

Say­gı­lar su­nu­yo­rum efen­dim.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Genç.

Öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­me­miş­tir.

1’in­ci mad­de­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

2’nci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

MAD­DE 2- 1111 sa­yı­lı Ka­nu­nun 77 nci mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra­lar ek­len­miş­tir.

“As­ker­lik hiz­me­ti­nin ge­rek­tir­di­ği gö­rev ve yü­küm­lü­lük­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me ko­nu­sun­da gay­ret ve ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu em­sal­le­ri ara­sın­da üs­tün ba­şa­rı gös­te­ren er­baş ve er­ler­den, mu­vaz­zaf as­ker­lik hiz­met­le­ri bo­yun­ca, di­sip­lin ami­ri, di­sip­lin mah­ke­me­si ve­ya as­ke­ri mah­ke­me­ler­den her­han­gi bir ce­za al­ma­mış olan­la­ra, as­ga­ri Tu­gay Ko­mu­tan­la­rı­nın (De­niz Kuv­vet­le­ri ve Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lık­la­rı ile Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğın­da eşi­di), Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğın­da Alay Ko­mu­ta­nı ve­ya eşi­di­nin ona­yı ile bi­rin­ci fık­ra­da ya­zı­lı izin­le­re ek ola­rak ye­di gü­ne ka­dar ila­ve izin ve­ri­le­bi­lir. Ve­ri­le­cek bu ila­ve izin­le­rin usul ve esas­la­rı Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğın­ca be­lir­le­nir.

Rad­yo­ak­tif ışın­la ça­lı­şan er­baş ve er­le­re, rad­yo­ak­tif ışın­la yap­tık­la­rı bir yıl hiz­me­te kar­şı­lık otuz gün sıh­hi izin ve­ri­lir. Bu hiz­me­tin bir yıl­dan az ya da çok ol­ma­sı du­ru­mun­da ve­ri­le­cek izin sü­re­si, otuz gün­lük izin sü­re­si bi­ri­mi­ne oran­tı­lı ola­rak be­lir­le­nir ve ve­ri­lir.”

BAŞ­KAN – 2’nci mad­de üze­rin­de söz is­te­yen grup­lar adı­na, Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Gru­bu adı­na, İzmir Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ka­mil Er­dal Si­pa­hi,

Bu­yu­run Sa­yın Si­pa­hi.

Söz sü­re­niz on da­ki­ka­dır.

MHP GRU­BU ADI­NA KA­MİL ER­DAL Sİ­PA­Hİ (İzmir) – Sa­yın Baş­ka­nım, da­ha ön­ce­ki haf­ta­lar­da da ay­nı gö­re­vi yap­tı­nız, an­cak, si­zin bu gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­di­ği­niz­de ben ilk de­fa söz al­dı­ğım için bir Türk ha­nı­me­fen­di­si­ni, yi­ğit bir Mus­ta­fa Ke­mal kı­zı­nı o ma­kam­da gör­mek­ten duy­du­ğum gu­ru­ru be­lir­tir, say­gı­lar su­na­rım. Yü­ce Mec­li­si say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Ben 2’nci mad­dey­le il­gi­li ko­nu­ya geç­me­den ön­ce, mü­sa­a­de eder­se­niz, bir baş­ka ko­nu­ya de­ği­nip da­ha son­ra bu ya­sa­nın 2’nci mad­de­si­ne de­ği­ne­ce­ğim.

Efen­dim, de­ğer­li bir mil­let­ve­ki­li­miz tek va­tan, tek dev­let, tek mil­let, tek bay­rak ko­nu­sun­da­ki slo­ga­nı sı­ra­lar­ken bu­ra­da, tek dil ko­nu­su­nu unut­tu­lar. Ben bu­nu sa­de­ce bir unut­kan­lık ola­rak al­gı­lı­yo­rum. Ak­si­ni za­ten es­ki bir si­lah ar­ka­da­şı­ma ya­kış­tır­mam müm­kün de­ğil. An­cak, bir ko­nu­yu ha­tır­lat­mak­ta ya­rar var. AKP, se­çim­ler­den ön­ce de bu slo­ga­nı se­çim slo­ga­nı ola­rak kul­lan­dı­ğın­da her ne­den­se ge­ne ilk dört mad­de sı­ra­lan­mış, fa­kat bill­bo­ar­d’­lar­da tek dil ko­nu­su ge­ne unu­tul­muş­tu. Bu­nu da bir unut­kan­lık ola­rak ka­bul edip dik­kat­le­ri­ni­ze su­nu­yo­rum.

Ben bu­ra­da bir ko­nu­ya de­ğin­mek is­ti­yo­rum. 1995 yı­lın­da ge­ne te­rör­le mü­ca­de­le­de­ki çok has­sas bir dö­ne­mi ya­şa­dı­ğı­mız, on­lar­ca şehit ver­di­ği­miz bir dö­nem­de böy­le bir slo­ga­na ih­ti­yaç du­yul­muş­tu. O za­man Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı ka­rargâhın­da gö­rev­liy­dim. O za­man be­nim ve be­nim ya­nım­da ça­lı­şan bir kur­may al­bay ar­ka­da­şı­mı­zın bu ko­nu­da­ki bir tek­li­fi ola­rak, ilk de­fa 1995 Ka­sım ayın­da­ki şûra­da, bu beş mad­de­den olu­şan ve ül­ke­nin millî bir­lik ve bü­tün­lü­ğü­nü tem­sil eden slo­ga­nı kul­lan­dık. Bu slo­gan, da­ha son­ra Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin ta­ma­mı­na mal ol­du, bir müd­det son­ra da Türk ka­mu­o­yu­na mal ol­du. Ben, böy­le bir slo­ga­nın içe­ri­sin­de, da­ha ev­vel, ya­ra­tı­cı­sı ola­rak gö­rev yap­tı­ğım için bu­nun hak­lı gu­ru­ru­nu du­yu­yo­rum. An­cak, siz­ler­den is­tir­ham edi­yo­rum, bu beş slo­gan an­cak bir ara­da ol­du­ğu za­man bir an­lam ifa­de eder­ler. Ak­si hal­de -siz­le­ri ten­zih edi­yo­rum- dev­le­tin ül­ke­si ve mil­le­tiy­le bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­ne kas­te­den ba­zı­la­rı­nın ek­me­ği­ne yağ sü­rer­si­niz, he­pi­ni­zi ten­zih edi­yo­rum. Lüt­fen bun­dan son­ra, tek va­tan, tek dev­let, tek mil­let, tek bay­rak ve tek dil un­sur­la­rı­nı­… (MHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) ...hiç­bi­ri­si­ni unut­ma­dan, hep­si bir ara­da söy­ler­se­niz, bu ül­ke­nin bir­lik ve bü­tün­lü­ğü­ne en bü­yük hiz­me­ti ya­par­sı­nız inan­cın­da­yım. Bun­dan son­ra da doğ­ru kul­la­nı­la­ca­ğı inan­cı­mı tek­rar­la­mak is­ti­yo­rum.

Şim­di ge­li­yo­rum, bu ko­nu­da­ki, ka­nu­nun 2’nci mad­de­si­ne. Ben 2’nci mad­de­de iki hu­su­su ten­kit ede­ce­ğim: Bun­lar­dan bir ta­ne­si, bir yet­ki­nin iki ay­rı ma­kam­da, iki de­ği­şik un­sur ta­ra­fın­dan, iki de­ği­şik ko­mu­ta ka­de­me­si ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­sın­da­ki çar­pık­lık ve te­na­kuz­dur. Ne­dir o? Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğın­da alay ko­mu­ta­nı ve eşi­ti ay­nı yet­ki­yi kul­la­nır­ken, Ka­ra, De­niz ve Ha­va Kuv­vet­le­ri ile Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğın­da bu yet­ki tu­gay ko­mu­ta­nı se­vi­ye­sin­de kul­la­nıl­mak­ta­dır. As­ker­lik­te esas: Eşit ma­kam­lar eşit yet­ki­le­ri kul­la­nır­lar. Eğer eşit ma­kam­lar eşit yet­ki­le­ri kul­lan­maz­lar­sa as­ker­li­ğin eşit­lik il­ke­si­ne, te­mel il­ke­le­ri­ne, te­mel ya­pı­sı­na dar­be vu­ru­lur. Ben bu ko­nu­yu Millî Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nun­da di­le ge­tir­di­ğim­de, Sa­yın Ba­kan, ha­tır­lı­yo­rum, “Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı­mı­zın he­nüz otur­muş bir teş­ki­la­tı ol­ma­dı­ğı için böy­le bir ifa­de kul­lan­dık an­cak ile­ri­de bel­ki bu­nu de­ğiş­tir­me ih­ti­ya­cı da or­ta­ya çı­ka­bi­lir.” şek­lin­de hak­lı bir ce­vap ver­miş­ler­di. O hâlde, ben bu işi ba­sit­leş­ti­re­lim di­yo­rum ve ko­nu­nun şu şekil­de ele alın­ma­sı­nı tek­lif edi­yo­rum: “Bu ko­nu­da bir ce­za al­ma­mış olan­la­ra, as­ga­ri tu­gay ve alay ko­mu­tan­la­rı­nın (De­niz, Ha­va Kuv­vet­le­ri, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğın­da eşi­ti)” şek­lin­de, hep­si­nin ay­nı iba­re içe­ri­sin­de “alay ve tu­gay” ola­rak ay­nı iba­re içe­ri­sin­de top­lan­ma­sı­nı, böy­le­ce, hem eşit ko­mu­ta ka­de­me­le­rin­de eşit yet­ki­nin kul­la­nıl­ma­sı şek­lin­de bir ba­sit­lik sağ­lan­ma­sı­nı hem de Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı­nın ile­ri­de bir teş­ki­lat de­ği­şik­li­ği ne­de­niy­le alay eşi­tin­den tu­gay eşi­ti­ne ge­çil­me­si hâlin­de her­han­gi bir ila­ve ya­sa çı­kar­ma ve­ya ya­sa de­ği­şik­lik tek­li­fi or­ta­ya çık­ma­ma­sı ko­nu­sun­da bir ko­lay­lık sağ­la­ya­ca­ğı inan­cın­da­yım.

Onun için, bi­rin­ci söy­le­ye­ce­ğim bu ko­nu­da­ki hu­sus, bu eşit ma­kam­la­rın eşit yet­ki­ler kul­lan­ma­sı şek­lin­de, hem üç kuv­vet hem Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı hem de Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğın­da bu yet­ki­nin tu­gay ve alay se­vi­ye­sin­de kul­la­nıl­ma­sı şek­lin­de bir de­ği­şik­li­ğin yü­ce he­yet ta­ra­fın­dan ka­bu­lü­dür.

Bu­nun bir ge­rek­çe­si da­ha var -onu da AK­P’­de­ki sa­yın as­kerî hâkim­lik gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­miş mes­lek­ta­şım mu­hak­kak bi­le­cek­ler- bu­ra­da bir “di­sip­lin mah­ke­me­si” ta­bi­ri var. Yi­ne, ken­di­le­ri­nin ma­lu­mu, di­sip­lin mah­ke­me­le­ri de si­lah­lı kuv­vet­ler­de tu­gay ve alay se­vi­ye­sin­de bu­lu­nur. Do­la­yı­sıy­la, di­sip­lin mah­ke­me­si eğer bu ko­nu­da bir öl­çü bi­ri­mi ola­cak­sa, ge­ne bu öl­çü bi­ri­mi­ne uy­gun ola­rak tu­gay ve alay eşit­li­ği bi­rim­le­ri­nin bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı­nın ta­bir ola­rak ya­rar­lı ola­ca­ğı inan­cın­da­yım.

Ge­le­lim, ay­nı, 2’nci mad­de­nin son fık­ra­sın­da­ki hu­su­sa: “Rad­yo­ak­tif ışın­la ça­lı­şan er­baş ve er­le­re” di­ye baş­la­yan bir mad­de var ve on­la­ra, si­vil­de­ki ben­zer­le­ri ge­re­ğin­ce, hiz­met­le­ri­ne kar­şı­lık otuz gün bir sıh­hi izin ve­ri­lir. Bu, bir yıl­dan az ve­ya çok ol­ma­sı hâlin­de de oran­tı da­hi­lin­de bir izin ve­ri­lir ko­nu­su ga­yet do­ğal ola­rak ye­ri­ne ge­ti­ril­miş. Bu­na bir iti­ra­zım yok an­cak bu­nun ba­şı­na “Kad­ro gö­re­vi ola­rak bu rad­yo­ak­tif ışın­la ça­lı­şan er­baş ve er­le­re.” şek­lin­de­… “Kad­ro gö­re­vi ola­rak” şek­lin­de­ki üç ke­li­me­nin ila­ve edil­me­si gö­rü­şüm ola­cak. Şunun için: Eğer, bi­li­yor­su­nuz, as­ker­lik­te böy­le bir gö­rev­de bir er­baş ve eri ça­lış­tı­ra­cak­sa­nız iki şart ara­nır. Bi­rin­ci­si da­ha ev­vel, si­vil­li­ğin­de, al­dı­ğı eği­tim ge­re­ğin­ce böy­le bir ye­ri­ne ge­ti­re­bi­le­cek yet­ki­de olup ol­ma­ma­sı ko­nu­su; ikin­ci­si, eğer bu şekil­de bir kad­ro gö­re­vi yok­sa böy­le bir gö­rev­de za­ten o er­baş ve eri ça­lış­tı­ra­maz­sı­nız. Do­la­yı­sıy­la, bu­ra­ya “kad­ro gö­re­vi” şek­lin­de bir ke­li­me top­lu­lu­ğu ek­le­ye­cek olur­sa­nız, bu, hem uy­gu­la­yı­cı­la­ra ko­lay­lık sağ­lar hem de bu rad­yo­ak­tif ışın­la gö­rev ya­pan ser­vis­ler­de­ki -bir­kaç gün­lük, ge­çi­ci ola­rak bu iş­le­re vekâlet et­me ve­ya­hut da ha­ber­ci, ka­yıt­çı, ya­zı­cı gi­bi- esa­sın­da di­rekt ola­rak rad­yo­ak­tif ışın­la mu­ha­tap ol­ma­dık­la­rı hâlde ay­nı ser­vis­te ça­lı­şan­la­rın da bu iş­ten hak­sız ye­re fay­da­lan­ma­la­rı gi­bi bir sa­kın­ca or­ta­ya çı­ka­bi­lir, eşit­lik il­ke­si bo­zu­lur ve ko­nu su­is­ti­mal edi­le­bi­lir.

Bu ne­den­le, bu fık­ra­nın da “kad­ro gö­re­vi ola­rak rad­yo­ak­tif ışın­la ça­lı­şan er­baş ve er­le­re” şek­lin­de baş­la­ma­sı­nı tek­lif edi­yo­rum.

Siz­le­re arz et­ti­ğim 2’nci mad­dey­le il­gi­li her iki ko­nu­da da ge­rek­li de­ği­şik­lik öner­ge­miz, Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Gru­bu ola­rak Ko­mis­yon ve il­gi­li Sa­yın Ba­ka­nı­mı­za tak­dim edil­miş­tir.

Söz­le­ri­me son ve­ri­yo­rum.

Yü­ce Mec­li­se say­gı­lar su­na­rım. (MHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Si­pa­hi.

Grup­lar adı­na baş­ka­ca söz ta­le­bi yok­tur.

Şah­sı adı­na, İsma­il Gök­sel, Niğ­de Mil­let­ve­ki­li.

Sa­yın Gök­sel...

Meh­met Alp, Bur­dur Mil­let­ve­ki­li.

Sa­yın Alp...

MEH­MET ALP (Bur­dur) – Ko­nuş­ma­ya­ca­ğım efen­dim.

BAŞ­KAN – Ko­nuş­ma­ya­cak.

So­ru yok­tur.

Mad­de üze­rin­de bir öner­ge var­dır, oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

52 sı­ra sa­yı­lı ola­rak gö­rü­şül­mek­te olan ya­sa­nın 2’nci mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şekil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

Mad­de 2: “As­ker­lik hiz­me­ti­nin ge­rek­tir­di­ği gö­rev ve yü­küm­lü­lük­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me ko­nu­sun­da gay­ret ve ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu em­sal­le­ri ara­sın­da üs­tün ba­şa­rı gös­te­ren er­baş ve er­ler­den mu­vaz­zaf as­ker­lik hiz­met­le­ri bo­yun­ca, di­sip­lin ami­ri, di­sip­lin mah­ke­me­si ve­ya as­ke­ri mah­ke­me­ler­den her­han­gi bir ce­za al­ma­mış olan­la­ra, as­ga­ri tu­gay ve alay ko­mu­tan­la­rı­nın (De­niz ve Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğın­da eşi­ti) ona­yı ile, bi­rin­ci fık­ra­da ya­zı­lı izin­le­re ek ola­rak ye­di gü­ne ka­dar ila­ve izin ve­ri­le­bi­lir. Ve­ri­le­cek bu ila­ve izin­le­rin usul ve esas­la­rı Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğın­ca be­lir­le­nir.

Kad­ro gö­re­vi ge­re­ği, rad­yo­ak­tif ışın­la ça­lı­şan er­baş ve er­le­re, rad­yo­ak­tif ışın­la yap­tık­la­rı bir yıl hiz­me­te kar­şı­lık otuz gün sıh­hi izin ve­ri­lir. Bu hiz­me­tin bir yıl­dan az ya da çok ol­ma­sı du­ru­mun­da ve­ri­le­cek izin sü­re­si, otuz gün­lük izin sü­re­si bi­ri­mi­ne oran­tı­lı ola­rak be­lir­le­nir ve ve­ri­lir.

 

Ka­mil Er­dal Si­pa­hi

Os­man Dur­muş

Kür­şat Atıl­gan

 

İzmir

Kı­rık­ka­le

Ada­na

 

 

 

 

 

Ab­dül­ka­dir Ak­can

Meh­met Akif Pak­soy

 

 

Af­yon­ka­ra­hi­sar

Kah­ra­man­ma­raş

 

BAŞ­KAN – Ko­mis­yon öner­ge­ye ka­tı­lı­yor mu?

MİLLÎ SA­VUN­MA KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI HA­SAN KE­MAL YAR­DIM­CI (İstan­bul) – Ka­tıl­mı­yo­ruz.

BAŞ­KAN – Hükûmet ka­tı­lı­yor mu?

MİLLÎ SA­VUN­MA BA­KA­NI MEH­MET VEC­Dİ GÖ­NÜL (İzmir) – Sa­yın Baş­ka­nım, mü­sa­a­de eder­se­niz bir iza­hat­ta bu­lu­na­rak ka­tıl­ma­ya­ca­ğı­mı­zı arz ede­yim.

El­bet­te, öner­ge ko­nu­yu bi­len­ler ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­mış. An­cak, bir hu­su­su açık­la­mak is­ti­yo­rum: Biz, Sa­hil Gü­ven­lik dı­şın­da alay­la­ra bu yet­ki­yi ver­mek is­te­mi­yo­ruz. Hâlbu­ki bu öner­ge ge­çer­se Sa­hil Gü­ven­li­ğin dı­şın­da­ki alay­lar da yet­ki­li, alay ko­mu­tan­la­rı da yet­ki­li ola­cak. Bu­ra­da, tu­gay ko­mu­ta­nın­da kal­sın is­ti­yo­ruz. Sa­hil Gü­ven­lik­te ala­ya bı­rak­ma­mı­zın se­be­bi, bu­ra­da tu­gay ol­ma­yı­şı­dır, on­dan do­la­yı­dır. Tek­nik bir me­se­le ya­ni bu­gün­kü teş­ki­lat­tan kay­nak­la­nan. Ni­te­kim, sa­yın ha­tip de izah et­ti­ler.

“Kad­ro gö­re­vi ge­re­ği” de­nil­me­si­ne ise, son­ra­dan bu rad­yo­ak­tif böl­ge­de ça­lı­şa­cak in­san­la­rın, er­le­rin kad­ro iliş­ki­si ara­nır ve ko­mu­tan­la­rın eli­ni kı­sıt­la­ya­bi­lir di­ye en­di­şe edi­yo­ruz. Bu se­bep­le öner­ge­ye kar­şı çı­kı­yo­ruz.

Arz ede­rim.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Ba­kan.

Ge­rek­çe­yi mi oku­ta­lım?

MEH­MET ŞAN­DIR (Mer­sin) – Ge­rek­çe­nin okun­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz efen­dim.

BAŞ­KAN – Ge­rek­çe­yi oku­yun lüt­fen.

Ge­rek­çe:

1.Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğın­da alay se­vi­ye­si, di­ğer kuv­vet­ler ve Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı­na tu­gay se­vi­ye­si oran­tı­sız­lık ya­rat­mak­ta, as­ker­li­ğin eşit­lik il­ke­si­ni, yet­ki eşit­li­ği­ni olum­suz ola­rak et­ki­le­mek­te­dir. De­ği­şik­lik­le TSK’­nın tüm bi­rim­le­rin­de bu yet­ki ay­nı se­vi­ye­de­ki ko­mu­tan­lık­lar­la kul­la­nıl­mak­ta­dır.

2.Er­baş ve er­ler rad­yo­ak­tif ışın­la ça­lı­şan gö­rev­ler­de, an­cak bu ko­nu­da si­vil­de ka­za­nıl­mış bir eği­tim­le­ri var­sa ve kad­ro ge­re­ği ola­rak er­baş ve er­le­rin bu tip gö­rev­ler­de kul­la­nıl­ma­sı ön­gö­rül­düy­se va­zi­fe ala­bi­lir­ler.

Ak­si hal­de ko­nu ay­nı yer­de (ser­vis­te) di­rekt ola­rak bu gö­re­vi yap­ma­dı­ğı hal­de baş­ka gö­rev­ler­de (ya­zı­cı-ka­yıt­çı-ha­ber­ci-hiz­met per­so­ne­li) olan­la­rın­da is­ti­fa­de yo­lu ve is­tis­ma­rı söz ko­nu­su ola­bi­le­cek­tir.

BAŞ­KAN – Öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r…­Ö­ner­ge ka­bul edil­me­miş­tir.

2’nci mad­de­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… 2’nci mad­de ka­bul edil­miş­tir.

3’ün­cü mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

MADDE 3- 1111 sa­yı­lı Ka­nu­nun  78 in­ci mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“Ken­di­le­ri­ni as­ker­li­ğe el­ve­riş­siz ha­le ge­tir­me­ye ve­ya ge­tirt­me­ye te­şeb­büs et­tik­le­ri mah­ke­me ka­ra­rı ile sa­bit olan er­baş ve er­le­rin yar­gı­lan­ma­la­rı­na esas ey­lem­le­ri do­la­yı­sıy­la or­ta­ya çı­kan ra­hat­sız­lık­lar­dan ötü­rü ya­ta­rak gör­dü­ğü te­da­vi­ler ve­ya is­ti­ra­hat­te ya da ha­va de­ği­şi­min­de ge­çir­dik­le­ri sü­re­ler mu­vaz­zaf as­ker­lik hiz­met­le­rin­den sa­yıl­maz.”

BAŞ­KAN – Mad­de üze­rin­de, grup­lar adı­na söz ta­le­bi yok­tur.

Şah­sı adı­na, Niğ­de Mil­let­ve­ki­li Sa­yın İsma­il Gök­se­l… Ko­nuş­mu­yor.

Dur­du Meh­met Kas­tal, Os­ma­ni­ye Mil­let­ve­ki­li­… Yok.

Mad­de üze­rin­de bir öner­ge var­dır, oku­tu­yo­rum:

TBMM Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 52 Sı­ra Sa­yı­lı ya­sa ta­sa­rı­sı­nın 3. mad­de­si­nin so­nu­na aşa­ğı­da­ki fık­ra­nın ek­len­me­si­ni say­gı­la­rım­la arz ede­rim.

                                                                                                                             Ka­mer Genç

                                                                                                                                 Tun­ce­li

“Ay­rı­ca bu gi­bi ki­şi­le­rin as­ker­lik sü­re­le­ri bir ay uza­tı­lır.”

BAŞ­KAN – Ko­mis­yon ka­tı­lı­yor mu?

MİLLÎ SA­VUN­MA KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI HA­SAN KE­MAL YAR­DIM­CI (İstan­bul) – Ka­tıl­mı­yo­ruz.

BAŞ­KAN – Hükûmet?

MİLLÎ SA­VUN­MA BA­KA­NI MEH­MET VEC­Dİ GÖ­NÜL (İzmir) – Ka­tıl­mı­yo­ruz efen­dim.

Sa­yın Genç, bu­yu­run.

Beş da­ki­ka sü­re­niz var.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Bu mad­dey­le ge­ti­ri­len esas şu: Bir­ta­kım in­san­lar, kas­ten, as­ker­li­ğe git­me­mek için ya par­ma­ğı­nı kı­rı­yor ya bir ta­ra­fı­nı ya­ra­lı­yor ve­ya vü­cu­du­nun fi­zi­ki den­ge­si­ni bo­za­cak ve as­ker­li­ği­ni yap­ma­ya­cak şekil­de ken­di­si­ne bir iş­ken­ce ya­pı­yor. Şim­di, as­ker­lik va­ta­ni bir gö­rev -her­ke­sin zevk­le, ül­ke­si için- çün­kü in­san­lar va­tan­sız ola­maz, in­san­lar an­cak va­tan­la­rı­nı ko­ru­duk­la­rı sü­re­ce onur­lu ya­şar­lar ve ora­da hu­zur­lu ya­şar­lar. Her­ke­sin ko­şa ko­şa git­ti­ği as­ker­lik gö­re­vi­ni, böy­le, bu­nu yap­ma­mak için bu yol­la­ra te­şeb­büs eden­le­re, hiç ol­maz­sa, cay­dı­rı­cı da ol­sa, kü­çük bir ce­za ge­tir­mek la­zım. Hiç ol­maz­sa, as­ker­lik sü­re­le­ri ya­ni as­ga­ri bir ay faz­la yap­ma­la­rı ben­ce cay­dı­rı­cı olur; hat­ta, bel­ki bu­nu ağır­laş­tır­mak da­ha da iyi cay­dı­rı­cı olur. Me­se­la, “üç ay, beş ay faz­la ya­par.” di­ye bir hü­küm olur­sa, bu yol­la, ken­di vü­cu­du­na, ken­di­si ta­ra­fın­dan, her­han­gi bir as­ker­li­ğe en­gel ola­cak darp­ta bu­lu­na­maz. Bu iti­bar­la, ben­ce, bu­nu ka­bul et­mek la­zım.

Ay­rı­ca da keş­ke Ba­kan­lık bu­nu ge­ti­rir­ken, bu sah­te ra­por alıp da as­ke­re git­me­yen­le­re de bir mü­ey­yi­de ge­tir­sey­di. Şim­di, sah­te ra­po­ru kim­ler alı­yor? Ya be­lir­li, güç­lü mev­ki­ler­de olan in­san­lar alı­yor, ve­ya­hut da pa­ra sa­hip­le­ri alı­yor­lar. Bun­la­rın hep­sin­den ön­ce as­ker­lik yap­ma­la­rı la­zım çün­kü öy­le bir va­tan­daş var ki, kay­be­de­cek bir şeyi yok, ada­mın ne evi var, ne ma­lı var, ne mül­kü var, bu in­san­lar se­ve se­ve as­ker­li­ğe gi­di­yor. Ama, öte ta­raf­ta mil­yar­der­ler, tril­yo­ner­ler, kat­ril­yo­ner­ler ve he­le he­le dev­le­tin en yük­sek mev­ki­le­ri­ne ge­le­cek, ge­len ki­şi­ler, ma­a­le­sef, bu güç­le­ri­ni kul­la­na­rak -ve bu olan bir şey­dir- as­ker­lik­ten sah­te ra­por­lar alı­yor­lar. Ya­ni, ta­bi­i, ben, bu­nu ge­nel de­mi­yo­rum, ama ka­mu­o­yun­da böy­le bir ka­nı var. Bun­la­rı, bun­lar­dan men et­mek la­zım. Men et­mek için de bu­ra­la­ra, bu ka­nun­la­ra, böy­le mü­ey­yi­de­yi ağır­laş­tı­rı­cı hü­küm­ler ge­ti­rip koy­mak la­zım ki ya­ni bu mem­le­ket­te art ni­yet­le ha­re­ket eden­le­re kar­şı dev­le­tin gü­cü­nü gös­te­rip bir da­ha bu tip yol­la­ra baş­vur­ma­ma­la­rı la­zım. Be­nim öner­gem as­lın­da bu­dur, cay­dı­rı­cı bir özel­li­ği var­dır. Ya­ni as­ker­li­ği her­kes yap­ma­lı­dır, yap­ma­ya­na da ufak bir ce­za uy­gu­la­mak la­zım.

He­pi­ni­ze say­gı­lar su­nu­yo­rum.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Genç.

Öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Et­me­yen­le­r… Öner­ge ka­bul edil­me­miş­tir.

3’ün­cü mad­de­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Mad­de ka­bul edil­miş­tir.

4’ün­cü mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

MADDE 4- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

BAŞ­KAN – Mad­de üze­rin­de grup­lar adı­na söz ta­le­bi yok­tur.

Şahıs­la­rı adı­na, İsma­il Gök­sel, Niğ­de Mil­let­ve­ki­li.

İSMA­İL GÖK­SEL (Niğ­de) – Ko­nuş­ma­ya­ca­ğım.

BAŞ­KAN – Ah­met Gök­han Sa­rı­çam, Kırk­la­re­li Mil­let­ve­ki­li­… Yok.

Mad­de­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Mad­de ka­bul edil­miş­tir.

5’in­ci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

MADDE 5- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

BAŞ­KAN – Mad­de üze­rin­de grup­lar adı­na söz ta­le­bi yok­tur, şahıs­lar adı­na da yok­tur.

Mad­de­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

On da­ki­ka ara ve­ri­yo­rum.

Ka­pan­ma Sa­a­ti: 21.47

 

 

DÖR­DÜN­CÜ OTU­RUM

Açıl­ma Sa­a­ti: 22.00

BAŞ­KAN: Baş­kan Ve­ki­li Me­ral AK­ŞE­NER

KÂTİP ÜYE­LER : Fa­toş GÜR­KAN (Ada­na), Ha­run TÜ­FEK­Cİ (Kon­ya)

 

 

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 22’nci Bir­le­şi­mi­nin Dör­dün­cü Otu­ru­mu­nu açı­yo­rum.

52 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı­’­nın gö­rüş­me­le­ri­ne kal­dı­ğı­mız yer­den de­vam ede­ce­ğiz.

Ko­mis­yon? Bu­ra­da.

Hükûmet? Bu­ra­da.

Ta­sa­rı­nın tü­mü­nü oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

Böy­le­ce, ta­sa­rı ka­nun­laş­mış­tır, ha­yır­lı ol­sun.

3’ün­cü sı­ra­da yer alan, Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı ve Millî Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru­’­nun gö­rüş­me­le­ri­ne baş­la­ya­ca­ğız.

3.- Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı ve Millî Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/438) (S. Sa­yı­sı: 50) (x)

BAŞ­KAN – Ko­mis­yon? Bu­ra­da.

Hükûmet? Bu­ra­da.

Ko­mis­yon ra­po­ru 50 sı­ra sa­yı­sıy­la bas­tı­rı­lıp da­ğı­tıl­mış­tır.

Ta­sa­rı­nın tü­mü üze­rin­de söz is­te­yen, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adı­na, An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Te­kin Bin­göl.

Bu­yu­run Sa­yın Bin­göl. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz yir­mi da­ki­ka­dır.

CHP GRU­BU ADI­NA TE­KİN BİN­GÖL (An­ka­ra) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ta­sa­rı­’y­la il­gi­li Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adı­na söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum. Yü­ce he­ye­ti­ni­zi say­gıy­la se­lam­la­rım.

Gö­rü­şül­mek­te olan bu ta­sa­rı ile Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­sin­de­ki as­kerî öğ­re­tim üye­le­ri­nin in­ti­hal fi­i­li­ni iş­le­dik­le­rin­de uy­gu­la­na­cak ce­za­yı, di­sip­lin ce­za­sı­nı dü­zen­le­mek he­def­len­mek­te­dir.

2547 sa­yı­lı Yük­se­köğ­re­tim Ka­nu­nu­’n­da in­ti­hal fi­i­li­ni iş­le­yen si­vil öğ­re­tim üye­le­ri mes­lek­ten men ya da ka­mu gö­rev­le­rin­den men ce­za­sı ala­bil­mek­te­dir­ler. An­cak as­kerî öğ­re­tim üye­le­ri, in­ti­hal fi­i­li­ni iş­le­dik­le­rin­de her­han­gi bir ce­za­ya mu­ha­tap ola­ma­mak­ta­dır­lar. Bu da, 2547 sa­yı­lı Yük­sek Öğ­re­tim Ka­nu­nu­’n­da­ki 2’nci mad­de­de be­lir­ti­len, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri men­su­bu as­kerî öğ­re­tim üye­le­ri­nin as­kerî per­so­nel sa­yıl­ma­la­rı ne­de­niy­le, 2547 sa­yı­lı Ya­sa­’­dan et­ki­len­me­me­le­rin­den kay­nak­lan­mak­ta­dır. Bu da, si­vil öğ­re­tim üye­le­ri ile as­kerî öğ­re­tim üye­le­ri ara­sın­da bir eşit­siz­li­ğe ne­den ol­mak­ta, bir boş­lu­ğun doğ­ma­sı­na yol aç­mak­ta­dır.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, bil­di­ği­niz gi­bi in­ti­hal aşır­ma­dır, ya­ni bi­lim­sel hır­sız­lık an­la­mı­na ge­lir. İnti­hal fi­i­li cid­di bir suç­tur. İnti­hal, ya­zar­la­rın, bi­lim adam­la­rı­nın alın ter­le­ri­nin kar­şı­lı­ğın­da or­ta­ya koy­duk­la­rı uzun ça­lış­ma­la­rın, araş­tır­ma­la­rın, de­ney­le­rin so­nu­cun­da or­ta­ya çı­kar­dık­la­rı eser­le­rin ça­lın­ma­sı an­la­mı­na ge­lir. El­bet­te ki bir ya­pıt­tan alın­tı ya­pı­la­bi­lir, ama alın­tı yap­ma­nın ko­şul­la­rı var­dır. Alın­tı ya­pı­lır­ken ese­rin adı­nın, ya­za­rı­nın ve alın­tı­nın ne­re­den ya­pıl­dı­ğı­nın be­lir­til­me­si zo­run­lu­lu­ğu var­dır. Bu şekil­de alın­tı ya­pı­lır­sa, alın­tı ya­pan şah­sın ese­ri zen­gin­le­şir, ese­ri cid­di­yet ka­za­nır. Ama bu ya­pıl­maz­sa, kay­na­ğı ve ya­za­rı be­lir­til­me­den alın­tı ya­pı­lır­sa bu, alın­tı ya­pa­nın hak­la­rı­na ma­ne­vi te­ca­vüz an­la­mı­na ge­lir.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye­’­de in­ti­hal su­çu­na kar­şı­lık üç fark­lı ku­rum ta­ra­fın­dan uy­gu­la­nan di­sip­lin ce­za­la­rı var­dır. Bun­lar­dan bir ta­ne­si, 5846 sa­yı­lı Fi­kir ve Sa­nat Eser­le­ri Ka­nu­nu­’n­da yer bul­muş­tur. Bu­ra­da in­ti­hal ya­pıl­dı­ğın­da çe­şit­li pa­ra ve ha­pis ce­za­la­rı ön­gö­rül­mek­te­dir.

İkin­ci­si ise, Türk Ta­bip­ler Bir­li­ği­nin Di­sip­lin Yö­net­me­li­ği­’n­de önü­mü­ze çı­kar. O da, in­ti­hal ya­pan he­kim­le­rin on beş gün ile al­tı ay ara­sın­da mes­lek­ten men ce­za­sıy­la ce­za­lan­dı­rıl­ma­la­rı­nı ön­gö­rür.

Bir üçün­cü­sü ise, Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­mu Di­sip­lin Yö­net­me­li­ği­’n­de yer al­mış­tır ki, ora­da da in­ti­hal fi­i­li­nin kar­şı­lı­ğın­da mes­lek­ten men ya da ka­mu gö­re­vin­den men ce­za­la­rı uy­gu­lan­mak­ta­dır.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, ma­a­le­sef, tek­no­lo­ji­nin ge­liş­me­siy­le bir­lik­te, İnter­net eri­şi­miy­le bir­lik­te sık­ça in­ti­hal fi­il­le­riy­le kar­şı­la­şır ol­duk. Özel­lik­le son dö­nem­ler­de kar­şı­laş­tı­ğı­mız in­ti­hal fi­il­le­ri, ma­a­le­sef, ül­ke­miz açı­sın­dan, ül­ke­miz bi­lim adam­la­rı açı­sın­dan pres­tij kay­bı­na yol aç­mış­tır. Bir­kaç ay ön­ce­sin­de on beş Türk fi­zik­çi­si­nin alt­mış ye­di ma­ka­le­si, ma­a­le­sef, in­ti­hal ne­de­niy­le ka­yıt­lar­dan dü­şü­rül­müş­tür. Da­ha bu­nun et­ki­si geç­me­den, yi­ne, ma­a­le­sef, ba­zı Türk ma­te­ma­tik­çi­le­ri­nin ma­ka­le­le­rin­de in­ti­hal tes­pit edil­miş­tir.

Da­ha da il­gin­ci, bir­kaç gün ön­ce, sa­nı­rım, in­ti­hal ko­nu­sun­da herhâlde en­der rast­la­nan bir olay ya­şan­mış­tır. Bu, son de­re­ce tra­ji­ko­mik bir in­ti­hal va­ka­sı­dır. Ulus­la­ra­ra­sı bir ik­ti­sat der­gi­si­nin edi­tö­rü, bir Türk bi­lim ada­mı­nı arar, ken­di­le­ri­ne İran­lı bir öğ­re­tim üye­si­nin gön­der­di­ği bir ma­ka­le­den bah­se­der ve der ki: “Bi­ze ulaş­tı­rı­lan ma­ka­le­nin der­gi­miz­de ya­yım­lan­ma­sı is­ten­mek­te­dir. Bu ko­nu­da bu ya­zı­nın, bu ma­ka­le­nin der­gi­miz­de ya­yım­la­nıp ya­yım­lan­ma­ma­sı ko­nu­sun­da si­zin gö­rü­şü­nü­zü is­ti­yo­ruz.” Türk öğ­re­tim üye­si ma­ka­le­yi in­ce­ler, sü­rat­le edi­tö­re dö­ner “Bu ma­ka­le çok ka­li­te­li bir ma­ka­le. Bu ma­ka­le der­gi­de he­men ya­yım­lan­ma­lı, çün­kü bu ma­ka­le be­nim ma­ka­lem.” der. İran­lı öğ­re­tim üye­si, ma­ka­le­den alın­tı yap­mak bir ya­na dur­sun, ma­ka­le­nin sa­de­ce baş­lı­ğı­nı ve ya­za­rı­nın adı­nı de­ğiş­ti­re­rek, ken­di ma­ka­le­siy­miş gi­bi, ulus­la­ra­ra­sı cid­di bir der­gi­ye gön­de­rip “Bu­nu ya­yım­la­yın.” de­me ce­sa­re­ti­ni gös­te­re­bil­miş­tir.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, in­ti­hal ger­çek­ten çok cid­di bir suç­tur. O ne­den­le, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­rin­de­ki as­kerî öğ­re­tim üye­le­ri­nin de in­ti­hal­den ko­run­ma­la­rı zo­run­lu­lu­ğu var­dır ve yi­ne Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­rin­de­ki as­kerî öğ­re­tim üye­le­ri­nin de in­ti­hal fi­i­li­ni iş­le­dik­le­rin­de ce­za­i mü­ey­yi­dey­le kar­şı­laş­ma zo­run­lu­luk­la­rı var­dır. Ak­si tak­dir­de, si­vil öğ­re­tim üye­le­ri ile as­kerî öğ­re­tim üye­le­ri ara­sın­da bir eşit­siz­lik söz ko­nu­su ola­cak­tır. Bu­nu or­ta­dan kal­dır­ma­nın da yo­lu­… Bu­gün gö­rü­şül­mek­te olan ta­sa­rı ile as­kerî öğ­re­tim üye­le­ri­ne de in­ti­hal fi­i­li­ni iş­le­dik­le­rin­de ce­za­i mü­ey­yi­de­nin ge­ti­ril­me­siy­le bir pa­ra­lel­lik sağ­la­na­cak ve bu eşit­siz­lik or­ta­dan kal­dı­rıl­mış ola­cak­tır. Bu ne­den­le, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ola­rak, gö­rüş­tü­ğü­müz bu ta­sa­rı­yı des­tek­le­di­ği­mi­zi bil­di­ri­yor, yü­ce Mec­li­si say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Bin­göl.

İkin­ci söz, Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Gru­bu adı­na Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Sa­yın  Os­man Ça­kı­r’­da.

Bu­yu­run Sa­yın Ça­kır. (MHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz yir­mi da­ki­ka.

MHP GRU­BU ADI­NA OS­MAN ÇA­KIR (Sam­sun) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı üze­rin­de Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Mec­lis Gru­bu adı­na söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum.

Millî Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­nan 50 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı­’­nın, yü­rür­lük mad­de­le­ri ha­ri­cin­de, tek bir mad­de­den iba­ret ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir. Bu ta­sa­rı­nın bu tek mad­de­siy­le Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si Ka­nu­nu­’­nun 25’in­ci mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“Bir baş­ka­sı­nın bi­lim­sel ese­ri­nin ve­ya ça­lış­ma­sı­nın tü­mü­nü ve­ya bir kıs­mı­nı kay­nak be­lirt­me­den ken­di ese­ri gi­bi gös­ter­mek fi­i­li­ni iş­le­yen öğ­re­tim ele­man­la­rı­nın, öğ­re­tim ele­man­lı­ğı gö­rev­le­ri­ne son ve­ri­lir. Öğ­re­tim ele­man­lı­ğı gö­re­vi­ne son ve­ri­len per­so­nel, Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­sin­de­ki baş­ka bir gö­re­ve ya da Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si dı­şın­da­ki ka­rargâh ve­ya ku­rum­la­ra ata­nır.”

Di­ğer iki mad­de yü­rür­lük mad­de­le­ri­dir.

Ta­sa­rı­nın ge­nel ge­rek­çe­sin­den de, mad­de ge­rek­çe­sin­den özet­le, 2547 sa­yı­lı Yük­sek Öğ­re­tim Ka­nu­nu­’­nun 2’nci mad­de­sin­de­ki Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­ne ait yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı­nın ken­di özel ka­nun­la­rı­na ta­bi ol­duk­la­rı hük­mün­den do­la­yı, söz ko­nu­su 2547 sa­yı­lı Ka­nu­n’­un 65’in­ci mad­de­si­nin (a) fık­ra­sı­nın (9) nu­ma­ra­lı ben­di­ne is­ti­na­den çı­ka­rı­lan, Yük­se­köğ­re­tim Ku­rum­la­rı Yö­ne­ti­ci, Öğ­re­tim Ele­ma­nı ve Me­mur­la­rı Di­sip­lin Yö­net­me­li­ği­nin Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri per­so­ne­li açı­sın­dan uy­gu­la­ma imkânı bu­lun­ma­ma­sı ne­de­niy­le, adı ge­çen yö­net­me­li­ğin 11’in­ci mad­de­si­nin (a) fık­ra­sı­nın üçün­cü ben­din­de yer alan, bir baş­ka­sı­nın bi­lim­sel ese­ri­nin ve­ya ça­lış­ma­sı­nın tü­mü­nü ve­ya bir kıs­mı­nı kay­nak be­lirt­me­den ken­di ese­ri gi­bi gös­ter­mek fi­i­li­ni iş­le­yen­le­rin öğ­re­tim mes­le­ğin­den çı­ka­rıl­ma­la­rı­nı ön­gö­ren dü­zen­le­me­nin Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri men­su­bu öğ­re­tim ele­man­la­rı­na uy­gu­la­na­ma­ma­sın­dan do­la­yı do­ğan boş­lu­ğun gi­de­ril­me­si ve di­ğer yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rıy­la uy­gu­la­ma­da pa­ra­lel­lik sağ­lan­ma­sı­nı amaç­la­dı­ğı an­la­şıl­mak­ta­dır.

Bi­lin­di­ği gi­bi, bir baş­ka­sı­nın eme­ği­nin tü­mü­nün ve­ya bir kıs­mı­nın, ese­rin asıl sa­hi­bi­nin is­mi ve ese­ri be­lir­til­me­den, ya­ni kay­nak be­lir­til­me­den ken­di ese­ri­ne ta­şı­mak ya da ken­di ese­ri gi­bi gös­ter­mek bir suç­tur, bu, ka­nun­la­rı­mız­da da ifa­de edil­miş­tir. Baş­ka­sı­nın hak­kı­nı ve eme­ği­ni gasp et­mek­te­dir ve bi­lim­sel hır­sız­lık­tır. Aka­de­mik yük­sel­til­me­ler­de aka­de­mik ele­man­lar için ön­gö­rü­len ve as­ga­ri ola­rak ta­mam­lan­ma­sı şart olan bi­lim­sel ça­lış­ma­la­rı ye­ri­ne ge­tir­mek­te güç­lük çe­ken, bi­lim­sel ça­lış­ma­la­rı ye­ri­ne ge­tir­me­yi ba­şa­ra­ma­yan ba­zı aka­de­mik ele­man­la­rın za­man za­man ko­lay­cı­lı­ğa ka­ça­rak ve ka­mu­o­yun­da “in­ti­hal” ve­ya “bi­lim­sel hır­sız­lık” gi­bi ad­lar al­tın­da tar­tı­şı­lan yol­la­ra baş­vur­du­ğu bi­lin­mek­te­dir ve gö­rül­mek­te­dir. Bu ne­den­le, 2547 sa­yı­lı Yük­sek Öğ­re­tim Ka­nu­nu çer­çe­ve­sin­de üni­ver­si­te ve yük­sek tek­no­lo­ji ens­ti­tü­le­rin­de gö­rev ya­pan öğ­re­tim ele­man­la­rı bu Ka­nu­n’­un hü­küm­le­ri ge­re­ğin­ce çı­ka­rı­lan di­sip­lin yö­net­me­li­ği hü­küm­le­rin­ce ce­za­lan­dı­rı­la­bil­mek­te­dir. Bu yö­net­me­lik­ler­de, di­sip­lin so­ruş­tur­ma­la­rı­nın na­sıl ya­pı­la­ca­ğı, kim ve­ya kim­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­la­ca­ğı, so­ruş­tur­ma usu­lü, di­sip­lin ku­ru­lu, ce­za­nın ki­min ta­ra­fın­dan ve­ri­le­ce­ği ve iti­raz­la­rın da na­sıl ka­ra­ra bağ­la­na­ca­ğı be­lir­til­miş­tir. Ay­rı­ca, bu ka­rar­la­rın yar­gı de­ne­ti­mi­ne de açık ol­du­ğu bi­lin­mek­te­dir.

Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si Ka­nu­nu­’­nun 25’in­ci mad­de­sin­de “Öğ­re­tim üye­le­ri, bu Ka­nun­da ya­zı­lı hü­küm­ler dı­şın­da, ka­zan­mış ol­duk­la­rı aka­de­mik un­van­la­rın­dan yok­sun bı­ra­kı­la­maz­lar.” hük­mü bu­lun­mak­ta­dır. Do­la­yı­sıy­la, bir baş­ka­sı­nın bi­lim­sel ese­ri­nin ve­ya ça­lış­ma­sı­nın tü­mü­nü ve­ya bir kıs­mı­nı kay­nak be­lirt­me­den ken­di ese­ri gi­bi gös­ter­mek fi­i­li­ni iş­le­yen­ler, bu Ya­sa­’­ya gö­re, yar­gı­la­na­ma­mak­ta ve ce­za­lan­dı­rı­la­ma­mak­ta­dır. Âde­ta Ya­sa­’­nın bu mad­de­si, bu ki­şi­le­ri ko­ru­ya­bil­me du­ru­mun­da yo­rum­la­na­bil­mek­te­dir. Do­la­yı­sıy­la bu mad­de­de de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı ge­rek­li­dir ve bu ka­nun de­ği­şik­li­ği son de­re­ce önem­li bir ih­ti­ya­cı ye­ri­ne ge­tir­mek­te­dir.

Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si, bi­lim­sel özerk­li­ğe sa­hip, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin sağ­lık bi­lim­le­ri ala­nın­da en yük­sek da­nış­ma or­ga­nı olan, ön li­sans, li­sans, li­san­süs­tü dü­ze­yin­de eği­tim ve öğ­re­tim, bi­lim­sel araş­tır­ma ve ya­yım ya­pan, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­ne ta­bip ve ge­rek­ti­ğin­de di­ğer sağ­lık bi­lim­le­ri ala­nın­da as­kerî per­so­nel ye­tiş­ti­ren bir ko­mu­tan­lık­tır. Ya­ni, bir üni­ver­si­te sta­tü­sü içe­ri­sin­de­dir ve ay­nı za­man­da Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu­na bağ­lı Üni­ver­si­te­le­ra­ra­sı Ku­rul­da da tem­sil edil­mek­te­dir di­ğer rek­tör­ler­le bir­lik­te, ay­rı­ca, Rek­tör­ler Ko­mi­te­sin­de de bu­lu­na­bil­mek­te­dir. Bu ne­den­le, bu Ka­nu­n’­da ge­ti­ri­len hü­küm uya­rın­ca, bir baş­ka­sı­nın ese­ri­nin, ça­lış­ma­sı­nın tü­mü­nü ve­ya bir kıs­mı­nı kay­nak be­lirt­me­den ken­di ese­ri gi­bi gös­ter­me fi­i­li­ni iş­le­yen­le­rin ben­zer hü­küm­ler­le ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı ge­re­kir. Bu ta­sa­rı­da da, bir baş­ka­sı­nın bi­lim­sel ese­ri­nin ve­ya ça­lış­ma­sı­nın tü­mü­nü ve­ya bir kıs­mı­nı kay­nak be­lirt­me­den ken­di ese­ri gi­bi gös­ter­mek fi­i­li­ni iş­le­yen öğ­re­tim ele­man­la­rı­na ge­ti­ril­me­si ön­gö­rü­len ye­ni yap­tı­rım, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri men­sup­la­rı­nın ta­bi ol­duk­la­rı ge­nel ce­za ve di­sip­lin mev­zu­a­tın­da kar­şı­lı­ğı ol­ma­yan ye­ni bir yap­tı­rım ol­du­ğun­dan do­la­yı, söz ko­nu­su ey­le­min iş­len­di­ği­ni or­ta­ya ko­ya­cak so­ruş­tur­ma usu­lü ve uy­gu­la­na­cak za­man aşı­mı açı­sın­dan mev­cut as­kerî ce­za ve di­sip­lin mev­zu­a­tın­da­ki usul ve za­man aşı­mı hü­küm­le­ri­nin ken­di­li­ğin­den uy­gu­lan­ma­sı müm­kün ol­ma­ya­cak­tır. Ke­za, il­gi­li yö­net­me­lik­te so­ruş­tur­ma usu­lü ve za­man aşı­mı hü­küm­le­ri­nin de ken­di­li­ğin­den uy­gu­lan­ma­sı söz ko­nu­su ol­ma­ya­ca­ğı­na gö­re, bu ta­sa­rı­nın 2955 sa­yı­lı Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si Ka­nu­nu­’­nun 25’in­ci mad­de­si­ne ek­le­ne­cek bu fık­ra­nın, so­ruş­tur­ma ve ka­rar usu­lü­nü, ka­ra­ra yet­ki­li mer­ci­le­ri, za­man aşı­mı sü­re­si­ni be­lir­le­me­si da­ha iyi ola­cak­tır. Hat­ta, bu ka­nun uy­gu­lan­dı­ğın­da, bu fi­i­li iş­le­yen­le­rin ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı so­nu­cun­da, bu fi­i­li iş­le­yen­le­rin Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si bün­ye­sin­de de gö­rev yap­ma­la­rı doğ­ru ol­ma­ya­cak­tır, çün­kü ce­za­lı bir öğ­re­tim üye­si­nin ay­nı ku­rum­da di­ğer­le­riy­le bir­lik­te gö­rev yap­ma­sı uy­gun ol­ma­ya­bi­lir. Za­ten, üni­ver­si­te­ler­de­ki uy­gu­la­ma­da da, üni­ver­si­te öğ­re­tim üye­si, bu fi­i­li iş­le­yen, hü­küm gi­yen öğ­re­tim üye­si bu­lun­du­ğu üni­ver­si­te­den çı­ka­rıl­mak­ta­dır. Bu­ra­da, bir dü­zelt­me ya­pı­la­rak, mad­de­nin son cüm­le­sin­de bir dü­zelt­me ya­pı­la­rak, “Öğ­re­tim ele­man­lı­ğı gö­re­vi­ne son ve­ri­len per­so­nel, Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si dı­şın­da­ki ka­rargâh ve ku­rum­la­ra ata­nır” şek­lin­de bir de­ği­şik­lik da­ha doğ­ru ola­cak­tır. “Bu fi­i­lin iş­len­di­ği­ne, yö­net­me­lik­le dü­zen­le­ne­cek so­ruş­tur­ma usul­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cun­da Aka­de­mi Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan giz­li oy­la ka­rar ve­ri­lir ve öğ­re­tim ele­man­lı­ğı­na son ver­me iş­le­mi Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğın­ca ya­pı­lır.” şek­lin­de bir dü­zen­le­me de bu yar­gı­la­ma usu­lü­nün yö­net­me­lik­le be­lir­len­me­si açı­sın­dan baş­ka bir fay­da da sağ­la­ya­cak­tır.

Biz, Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Gru­bu ola­rak bu ka­nun ta­sa­rı­sı­nın le­hin­de oy kul­la­na­ca­ğız. He­pi­ni­ze te­şek­kür edi­yor, say­gı­lar su­nu­yo­rum. (MHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Ça­kır.

Üçün­cü söz, Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Gru­bu adı­na Gü­müş­ha­ne Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Yah­ya Do­ğa­n’­ın.

Bu­yu­run Sa­yın Do­ğan. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz yir­mi da­ki­ka.

AK PAR­Tİ GRU­BU ADI­NA YAH­YA DO­ĞAN (Gü­müş­ha­ne) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; 50 sı­ra sa­yı­lı Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı­’­nın tü­mü üze­rin­de AK Par­ti Gru­bu adı­na söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum. Gru­bum ve şah­sım adı­na he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si, bi­raz ön­ce­ki ko­nuş­ma­cı ar­ka­da­şı­mı­zın da bah­set­ti­ği gi­bi, bi­lim­sel özerk­li­ğe sa­hip, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin sağ­lık bi­lim­le­ri ala­nın­da en yük­sek da­nış­ma or­ga­nı olan, ön li­sans, li­sans, li­san­süs­tü dü­ze­yin­de eği­tim öğ­re­tim, bi­lim­sel araş­tır­ma ve ya­yın ya­pan, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­ne ta­bip ve ge­rek­ti­ğin­de di­ğer sağ­lık bi­rim­le­ri ala­nın­da as­kerî per­so­nel ye­tiş­ti­ren bir eği­tim ku­ru­mu­dur. Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si 1998’de 100’ün­cü ku­ru­luş yıl dö­nü­mü­nü kut­la­mış ve Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si ye­tiş­tir­di­ği öğ­re­tim üye­si ve uz­man he­kim­le­riy­le, 1909’da İstan­bul Tıp Fa­kül­te­si­nin, 1945’te de An­ka­ra Tıp Fa­kül­te­si­nin ku­ru­lu­şu­na önem­li kat­kı­lar­da bu­lun­muş­tur. Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si, As­ke­ri Tıp Fa­kül­te­si De­kan­lı­ğı ve Eği­tim Has­ta­ne­si Baş­ta­bip­li­ği, Hay­dar­pa­şa Eği­tim Has­ta­ne­si Ko­mu­tan­lı­ğı, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri Re­ha­bi­li­tas­yon ve Ba­kım Mer­ke­zi Baş­kan­lı­ğı, Sağ­lık Bi­lim­le­ri Ens­ti­tü­sü Mü­dür­lü­ğü, Hem­şi­re­lik ve Sağ­lık Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Mü­dür­lü­ğü, Sağ­lık Ast­su­bay Ha­zır­la­ma ve Sı­nıf Okul Ko­mu­tan­lı­ğın­dan oluş­mak­ta­dır. Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si Ko­mu­tan­lı­ğı­na bağ­lı eği­tim has­ta­ne­sin­de, 2006 yı­lı içe­ri­sin­de, po­lik­li­nik­le­re 1 mil­yon 60 bin ki­şi baş­vur­muş, bun­lar­dan yak­la­şık 32 bin ki­şi ya­tı­rı­la­rak te­da­vi­le­ri ya­pıl­mış­tır. Yi­ne ay­nı dö­nem­de 17.600 ame­li­yat ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir. Yi­ne be­lir­te­lim ki, Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si eği­tim has­ta­ne­le­rin­de yüz­de 10 ora­nın­da si­vil has­ta da ka­bul edil­mek­te­dir. Ga­zi­le­rin her tür­lü te­da­vi­si, re­ha­bi­li­tas­yon mer­ke­zin­de­ki te­da­vi­le­ri üc­ret­siz ve ih­ti­mam gös­te­ri­le­rek ya­pıl­mak­ta­dır.

Yü­ce Mec­li­sin sa­yın tem­sil­ci­le­ri, şim­di, mü­sa­a­de­niz­le, bu­gün gö­rü­şe­cek ol­du­ğu­muz ka­nun de­ği­şik­li­ğiy­le il­gi­li asıl ko­nu­mu­za ge­çi­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, bi­lin­di­ği gi­bi, ül­ke­miz­de, yük­se­köğ­re­tim mev­zu­a­tı 2547 sa­yı­lı Yük­se­köğ­re­tim Ka­nu­nu­’y­la dü­zen­len­miş­tir. 2547 sa­yı­lı Yük­se­köğ­re­tim Ka­nu­nu­’­nun 2’nci mad­de­si “Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri ve em­ni­yet teş­ki­la­tı­na bağ­lı yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rıy­la il­gi­li hu­sus­lar ay­rı ka­nun­lar­la dü­zen­le­nir.” hük­mü­nü ge­tir­miş­tir. Bu çer­çe­ve­de, yü­ce Mec­lis, 17 Ka­sım 1983 ta­rih ve 2955 sa­yı­lı Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si Ka­nu­nu­’­nu ka­bul et­miş­tir. Bu­gün gö­rüş­mek­te ol­du­ğu­muz Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı­’y­la, bir baş­ka­sı­nın bi­lim­sel ese­ri­nin ve­ya ça­lış­ma­sı­nın tü­mü­nü ve­ya bir kıs­mı­nı kay­nak be­lirt­me­den ken­di ese­ri gi­bi gös­ter­mek fi­i­li­ni iş­le­yen öğ­re­tim ele­man­la­rı­nın gö­rev­le­ri­ne son ve­ril­me­si ve Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­sin­de­ki baş­ka bir gö­re­ve ya da Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si dı­şın­da­ki ka­rargâh ve­ya ku­rum­la­ra atan­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir. Ta­sa­rı, GA­TA­’­da gö­rev­li öğ­re­tim ele­man­la­rı­na in­ti­hal fi­il­le­ri so­nu­cu ve­ri­le­cek di­sip­lin ce­za­la­rı­nın ya­sal da­ya­na­ğı­nı dü­zen­le­mek­te­dir.

2547 sa­yı­lı Yük­se­köğ­re­tim Ka­nu­nu­’­nun 65’in­ci mad­de­sin­de, öğ­re­tim ele­man­la­rı, me­mur ve di­ğer per­so­ne­lin di­sip­lin iş­lem­le­ri­nin Yük­sek Öğ­re­tim Ku­ru­lun­ca çı­ka­rı­la­cak bir yö­net­me­lik­le dü­zen­le­ne­ce­ği hü­küm al­tı­na alın­mış­tır. Bu dü­zen­le­me­den ha­re­ket­le, ha­zır­la­nan Yük­sek Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Yö­ne­ti­ci, Öğ­re­tim Ele­man­la­rı ve Me­mur­lar Di­sip­lin Yö­net­me­li­ği­nin 11’in­ci mad­de­sin­de, mad­de­de be­lir­ti­len di­sip­lin suç­la­rı­nı iş­le­yen­le­re üni­ver­si­te öğ­re­tim mes­le­ğin­den ve­ya ka­mu gö­re­vin­den çı­kar­ma ce­za­sı ve­ri­le­bi­le­ce­ği be­lir­til­miş, üni­ver­si­te öğ­re­tim mes­le­ğin­den çı­kar­ma ce­za­sı­nı ge­rek­ti­ren fi­il ve hâller­den bi­ri­nin de bir baş­ka­sı­nın bi­lim­sel ese­ri­nin ve­ya ça­lış­ma­sı­nın tü­mü­nü ve­ya bir kıs­mı­nı kay­nak be­lirt­me­den ken­di ese­ri gi­bi gös­ter­mek fi­i­li­nin ol­du­ğu be­lir­til­miş­tir.

2547 sa­yı­lı Ka­nu­n’­un 2’nci mad­de­sin­de Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­ne bağ­lı yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı ile il­gi­li hu­sus­la­rın ay­rı ka­nun­lar­la dü­zen­le­ne­ce­ği be­lir­til­di­ğin­den, yu­ka­rı­da açık­la­nan mev­zu­at hü­küm­le­ri­nin Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri per­so­ne­li­ne uy­gu­lan­ma­sı hu­ku­ken müm­kün ola­ma­mak­ta­dır.

2955 sa­yı­lı Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si Ka­nu­nu­’n­da bir  baş­ka­sı­nın bi­lim­sel ese­ri­nin ve­ya ça­lış­ma­sı­nın tü­mü­nü ve­ya bir kıs­mı­nı kay­nak be­lirt­me­den ken­di ese­ri gi­bi gös­ter­mek fi­i­li­ni iş­le­yen öğ­re­tim ele­man­la­rı­na uy­gu­la­na­cak di­sip­lin ce­za­sı­nın ne ola­ca­ğı­na iliş­kin bir dü­zen­le­me bu­lun­ma­mak­ta­dır.

İş­te, ta­sa­rı ile Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­sin­de gö­rev­li öğ­re­tim ele­man­la­rı­nın bu fi­il­le­ri ne­de­niy­le, öğ­re­tim ele­man­lı­ğın­dan çı­ka­rıl­ma­sı­na iliş­kin esas­la­rın Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­mu­na bağ­lı di­ğer üni­ver­si­te­ler­le uyum­lu hâle ge­ti­ril­me­si amaç­lan­mak­ta­dır.

Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu­nun ko­nuy­la il­gi­li uy­gu­la­ma­la­rı da dik­ka­te alı­na­rak, bu mad­de­ye da­ya­nan yö­net­me­li­ğin ha­zır­lan­ma­sı sı­ra­sın­da üni­ver­si­te­ler­de­ki uy­gu­la­ma­nın ben­zer şekil­de tat­bi­ka­tı­nın uyum sağ­la­ma açı­sın­dan ya­rar­lı ola­ca­ğı ka­na­a­tin­de­yim.

Yü­ce Mec­li­se say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Do­ğan.

Şahıs­la­rı adı­na söz ta­lep­le­ri var­dır.

İlk söz, Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Su­at Kı­lı­ç’­ın.

Sa­yın Kı­lı­ç… Yok.

İkin­ci sı­ra­da, Ko­ca­e­li Mil­let­ve­ki­li Azi­ze Si­bel Gö­nül bu­lun­mak­ta­dır.

Sa­yın Gö­nü­l… Yok.

Üçün­cü sı­ra­da, İzmir Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Re­cai Bir­gün bu­lun­mak­ta­dır.

Sa­yın Bir­gü­n… Yok.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Ben söz is­ti­yo­rum.

BAŞ­KAN – Bu­yu­run Sa­yın Genç.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; As­ke­ri Gül­ha­ne Has­ta­ne­sin­de ça­lı­şan öğ­re­tim gö­rev­li­le­ri­nin, baş­ka­la­rı­nın eser­le­rin­den alın­tı­lar ya­pa­rak eser ha­zır­la­ma fi­i­li­ni iş­le­me­le­ri hâlin­de mes­lek­ten ih­raç edi­le­ce­ği, ya­ni ora­dan alı­nıp baş­ka ye­re ve­ri­le­ce­ği­ne da­ir ya­sa ta­sa­rı­sı üze­rin­de şah­sım adı­na söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum. He­pi­ni­ze say­gı­lar su­nu­yo­rum.

Yi­ne şu boş Hükûmet sı­ra­la­rı­na da ba­kın­ca, ha­ki­ka­ten bu Hükûme­tin bu Par­la­men­to­yu ne ka­dar bo­şa al­dı­ğı­nı ib­ret­le iz­li­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan “sen ken­di işi­ne bak” ses­le­ri, gü­rül­tü­ler)

FA­TİH ARI­KAN (Kah­ra­man­ma­raş) – Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı bu­ra­da.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) - Ba­kın, bu Hükûmet bu Mec­li­si cid­di­ye al­mı­yor sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri.

Ba­kın, 1980’den be­ri bu Par­la­men­to­da gö­rev ya­pı­yo­rum. Bu Par­la­men­to­da gö­rev ya­pan bir in­san ola­rak -ger­çi 2002 ta­ri­hin­den be­ri gel­me­dim ama- hiç­bir hükûmet bu Par­la­men­to­yu bu ka­dar de­ğer­siz ka­bul et­me­di, boş ka­bul et­me­di, da­i­ma de­ğer ver­di ve gel­di bu­ra­da ko­nuş­ma­la­rı din­le­di. Bu­nu ev­ve­la söy­le­ye­yim.

MEH­MET NİL HI­DIR (Muğ­la) – Sen ken­di işi­ne ba­k… Mad­dey­le il­gi­li ko­nuş.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Ya, da­ha hâlâ siz ne­le­r… Bu­ra­da bir şey­ler bi­le­rek ko­nu­şun. Ben bu­ra­da bi­le­rek ko­nu­şu­yo­rum.

BAŞ­KAN – Sa­yın Genç, lüt­fen, Ge­nel Ku­ru­la hi­tap edin.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Sa­yın Baş­kan, ka­nu­nun tü­mü üze­rin­de ko­nu­şu­yo­rum. Al­lah Al­la­h…

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, lüt­fen siz de mü­da­hil ol­ma­yın.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Ya­ni, tü­mü üze­rin­de gö­rü­şü­yo­rum, ne de­mek is­ti­yor­su­nuz?

BAŞ­KAN – Ge­nel Ku­ru­la hi­tap edin Sa­yın Genç.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) - İlle bun­la­rın de­dik­le­ri­ne mi ina­na­cak­sı­nız, be­nim de­di­ği­me mi ina­na­cak­sı­nız?

Şim­di, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, şim­di ba­kın, bu­na bi­raz da der­ler ki: “Gü­nay­dın.” Ba­kın, 1981 yı­lın­da 2547 sa­yı­lı Ka­nun çık­mış, Gül­ha­ne Tıp Fa­kül­te­si­nin ka­nu­nu şim­di çı­kı­yor. Ya­ni, bu­na gü­nay­dın der­ler. Kaç se­ne geç­miş ara­dan?

Şim­di ben so­ru­yo­rum Ba­ka­na: Şim­di­ye ka­dar bu fi­i­li iş­le­yen in­san­lar var mı­dır yok mu­dur? Var­sa pe­ki, bu ka­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren mi bu­na bu ce­za­yı uy­gu­la­ya­cak­sı­nız, yok­sa, geç­mi­şe şamil ola­rak da mı uy­gu­la­ya­cak­sa­nız?

Son­ra, bi­ri­le­ri­ne bir ce­za ve­rir­ken bu fi­i­li iş­le­yen­le­ri na­sıl tes­pit ede­cek­si­niz? Ya­ni, hiç ol­maz­sa “Bu fi­il­le­ri iş­le­yen­ler ya mah­ke­me ka­ra­rıy­la tes­pit edi­len­ler...” di­ye­rek, bu­ra­ya bir kuv­vet­len­dir­me ge­ti­rin.

Ya­ni, ola­bi­lir, ora­da bir ta­ne pro­fe­sör, ya­nın­da ye­ti­şen çok de­ğer­li bir bi­lim ada­mı­nın ese­rin­de ufak bir ha­ta tes­pit ede­bi­lir. On­dan son­ra da, vay sen bu­nu in­hal, in­hal mi­dir, inal mi­dir, yap­tın di­ye­… (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan gü­lüş­me­ler)

VEY­Sİ KAY­NAK (Kah­ra­man­ma­raş) – Onu bi­le bil­mi­yor­sun.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) - Ya­ni, alın­tı yap­tın di­ye, sah­te alın­tı yap­tı­n… Ney­se, Türk­çe ko­nu­şu­yo­rum. Ben, si­zin ba­kan­la­rı­nız gi­bi Türk­çe­den nef­ret et­mi­yo­rum. Efen­dim, Türk­çe ke­li­me kul­lan­ma­yın da Arap­ça ke­li­me kul­la­nı­n… İş­te, ba­kan­la­rı­nı­zın ga­ze­te­le­re in­ti­kal eden şeyi. Ben, çün­kü Ata­türk ço­cu­ğu­yum, Türk­çe­yi ana di­lim gi­bi bi­li­yo­rum, ya­ni, baş­ka, Arap­ça­yı bil­mi­yo­rum. Do­la­yı­sıy­la, ya­ni, onu, han­gi­si­ni tes­pit ede­cek bu­ra­ya, kim tes­pit ede­cek?

Bir de, şim­di Sa­yın Baş­ka­na so­ru­yo­rum: Bu­ra­da ve­ri­le­cek ka­rar­lar YAŞ ka­rar­la­rı mı­dır, yok­sa baş­ka bir ka­rar mı­dır? YAŞ ka­rar­la­rı ol­sa Ba­ka­nın ken­di­si kar­şı, Ab­dul­lah Gül kar­şı. Ee, ne ola­cak pe­ki? Bu YAŞ ka­rar­la­rı ne ola­cak, bun­dan son­ra­ki akı­be­ti?

Şim­di, hay­di, ba­kan­ken mu­ha­lif ola­cak­sın, im­za­la­ma­ya­cak­sın, ama Çan­ka­ya­’­day­ken o ka­ra­rı o za­man red­de­de­cek­sin. YAŞ ka­rar­la­rı ne ola­cak şim­di? Sor­du­nuz mu si­z… Ya­ni, ken­di­ni­ze sor­du­nuz mu? Ora­da­ki ki­şi, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­ka­mın­da otu­ran YAŞ ka­rar­la­rı­na mu­ha­le­fet ola­maz ki, onay­la­ma­ma olur. O za­man ne ola­cak? Ya o sö­zün­den dö­ner­se şim­di­ye ka­dar di­ren­ci ne ola­cak? Şim­di­ye ka­dar, on­dan son­ra, As­kerî Şûra ka­rar­la­rı­nı, iş­te, Sa­yın Ba­kan da ora­day­dı, im­za­la­mı­yor­du, Baş­ba­kan ola­rak im­za­la­ma­dı, şey ko­yu­yor­lar­dı­…(MHP sı­ra­la­rın­dan “mu­ha­le­fet şer­hi” ses­le­ri) On­dan son­ra­… Mu­ha­le­fet şer­hi ko­yu­yor­lar­dı. E, pe­ki, yu­ka­rı­da na­sıl ko­ya­cak? O za­man, red­de­de­cek. O za­man, YAŞ ka­rar­la­rı çık­ma­ya­cak de­mek­tir. Ya­ni, gö­rü­yor mu­su­nuz, Tür­ki­ye­’­nin ba­şı­na ne­ler ge­tir­di­ği­ni­zin far­kın­da­sı­nız herhâlde. Ya­ni, bir de di­yo­rum ki, ya­ni bu­…

Ben, as­lın­da, şu mad­de­nin çık­ma­sı için öner­ge ver­dim. Ni­ye ver­dim bi­li­yor mu­su­nuz? Si­zin, geç­miş­te en yük­sek ma­ka­ma ge­tir­di­ği­niz ada­mın iş­le­di­ği su­çu­… Ge­tir­di­niz Baş­ba­kan Müs­te­şa­rı ta­yin et­ti­niz. Ora­da, bu ka­nu­nu ken­di­si­ne uy­gu­la­ma­dı­nız. On­dan son­ra, hak­kın­da bir ce­za uy­gu­la­ma­dı­nız. Ne ola­cak ca­nım, ma­dem, siz, ora­da, ada­mı tut­tu­nuz, dev­le­tin en yük­sek ma­ka­mı­na bu su­çu iş­le­yen­le­ri oturt­tu­nuz da, on­dan son­ra da ona ce­za­yı uy­gun gör­mü­yor­su­nuz. E, ge­tir­miş­si­niz, on­dan son­ra, bı­ra­kın bir baş­ka­sı da ay­nı ce­za­yı iş­le­sin. Ne var ya­ni? Si­zin için suç de­ğil­se, o su­çu iş­le­yen­le­ri,  ken­di ik­ti­da­rı­nız za­ma­nın­da en bü­yük ma­kam­la­ra ge­ti­rir­si­niz de, ödül­len­di­rir­si­niz de, baş­ka­sı da iş­le­sin ne ola­cak? Za­ten, Tür­ki­ye, si­zin ik­ti­da­rı­nız za­ma­nın­da suç iş­le­yen ki­şi­le­rin ül­ke­si hâli­ne ge­ti­ril­di. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan gü­rül­tü­ler)

KA­MER GENÇ (De­vam­la) - Onun içi­n… Böy­le tu­haf mu­haf ses­ler çı­kar­ma­yın. Ben, bu­ra­da, doğ­ru­la­rı söy­lü­yo­rum. Tu­haf ses­ler çı­ka­ra­cak­sa­nız, Mec­li­sin sa­lo­nun­dan dı­şa­rı­ya çı­ka­bi­lir­si­niz. Şim­di­…

HAY­DAR KE­MAL KURT (Is­par­ta) – Ter­bi­ye­li ko­nuş!

FEV­Zİ ŞAN­VER­Dİ (Ha­tay) – Kork­ma, kork­ma.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Kim kor­ku­yor? Be­nim kor­kum si­ze ye­ter. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan gü­lüş­me­ler) Ben Der­sim­li­yim, ben kork­mam, ta­mam mı. Ben Der­sim di­ye bir yer­den gel­mi­şim. Öy­le yi­ğit bir ye­rin in­sa­nı­yım ki, öy­le yi­ğit bir in­sa­nım ki, kim­se be­ni kor­ku­ta­maz.

Ba­kın, ben si­ze bir şey da­ha söy­le­ye­yim: Ben Da­nış­ma Mec­li­si üye­siy­dim. Ora­da 160 ta­ne Da­nış­ma Mec­li­si üye­si var­dı. Ora­da öy­le fi­kir­ler di­le ge­ti­ri­li­yor­du ki, o 160 ki­şi için­de -bel­ki 5-6 ta­ne sos­yal de­mok­rat var­dı- kür­sü­ye çık­tı­ğım za­man, yü­zü­ne ba­ka­ca­ğım bir ki­şi yok­tu.

MUS­TA­FA CU­MUR (Trab­zon) – Gi­din ora­da ko­nu­şun, bu­ra­da ko­nuş­ma­yın.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Be­n… Ay­nı şeyi, ay­nı şeyi si­ze söy­lü­yo­rum. Ya­ni, ben, doğ­ru bil­di­ğim şeyi her ze­min­de söy­le­rim.

MUS­TA­FA CU­MUR (Trab­zon) – Se­nin ha­ya­tı­nı din­le­mek zo­run­da de­ği­liz.

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Ya­ni, si­zin şahı­nız da gel­se be­ni kor­kut­maz. Onun için, lüt­fen ko­nuş­ma­la­rı­mı­zı din­le­yin. Ben, si­ze yap­tık­la­rı­nı­z… Ya­ni, şim­di, ba­kın, hem ya­pı­yor­su­nuz hem de ba­ğı­rı­yor­su­nuz. Böy­le bir şey olur mu? Ya­ni, hem ge­ti­ri­yor­su­nuz, baş­ka­sı­nın ma­ka­le­le­rin­den, eser­le­rin­den sah­te alın­tı­lar ya­pan in­san­la­ra en gü­zel ma­kam­lar ve­ri­yor­su­nuz, en bü­yük mükâfat­lar ve­ri­yor­su­nuz, bun­la­rı bu­ra­ya ge­ti­rip söy­le­dik­ten son­ra da ba­ğı­rı­yor­su­nuz, ben si­zi an­la­ma­dım.

AY­HAN SE­FER ÜS­TÜN (Sa­kar­ya) – Eser­le ne ala­ka­sı var?

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – İnsan ya ya­par ya yap­maz, ya­par­sa so­nu­cu­na da kat­la­nır. Ben de bu­nu di­yo­rum. E, ne ola­cak ya­ni şim­di? Öy­le bir ka­nun ge­ti­ri­yor­su­nuz ki, iş­te, di­yo­rum, ya­ni bu fi­i­li geç­miş­te iş­le­yen­ler ne ola­cak? Mah­ke­me ka­ra­rı ol­ma­dan bir ki­şi­ye­… Bir de -ya­ni o ta­ra­fı­nı, tek­nik ta­ra­fı­nı bil­mi­yo­rum- bu YAŞ ka­ra­rı ise yar­gı de­ne­ti­mi­ne de ta­bi de­ğil. Ya­ni bil­mi­yo­rum, ya­ni ben o ta­ra­fı­nı bil­mi­yo­rum.

VEY­Sİ KAY­NAK (Kah­ra­man­ma­raş) – Araş­tır! Araş­tır!

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Sa­yın Ba­kan, eğer söy­lü­yor­sa, yar­gı de­ne­ti­mi­ne ta­bi ol­ma­yan bir şeyi­… Ya­ni bir üni­ver­si­te ho­ca­sı, öğ­re­tim gö­rev­li­si, bir üst­te­ki ki­şi der­se ki: “Kar­de­şim sen alın­tı yap­tın.” der­se ve bu­nu tu­tup da o gö­re­vi­ne son ve­rir­se ve bu­nun da, yar­gı­ya git­me hak­kı yok­sa çok bü­yük bir, ağır bir so­rum­lu­luk de­ğil mi­dir?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si, in­san­la­rın sa­vun­ma hak­kı­nı al­ma­dan ve­ya­hut da ona yar­gı de­ne­ti­min­de ge­ti­ril­me­yen bir ka­ra­ra mu­ha­tap ala­rak, kal­dı­rı­la­rak, ce­za­lan­dır­ma­sı­nı na­sıl uy­gun gö­re­bi­lir? Na­sıl bu­nu siz hu­kuk dev­le­ti il­ke­le­riy­le bağ­da­şır hâle ge­ti­ri­yor­su­nuz?

Onun için, Sa­yın Ba­kan, ta­bii ba­na gö­re şura­ya bir dü­zelt­me ya­pın: Öğ­re­tim ele­ma­nı, ya­ni bu “ese­ri gi­bi gös­ter­mek fi­i­li­ni iş­le­di­ği yar­gı ka­ra­rıy­la sa­bit olan­dan” di­ye bir cüm­le ila­ve edin ora­ya. Yar­gı ka­ra­rı ol­ma­yın­ca va­tan­da­şın sa­vun­ma hak­kı da ol­maz. Ya­ni o ka­dar çok ek­sik, o ka­dar ha­ta­lı bir ka­nun mad­de­si dü­zen­len­miş ki, bun­lar ya­rın öbür gün uy­gu­la­ma­da çok bü­yük hak­sız­lık­la­ra mey­dan ve­re­bi­lir.

Tür­ki­ye­’­de bi­li­yor­su­nuz, ya­ni in­san­lar, bir­çok yer­ler­de gö­rü­yo­ruz, her ta­raf­ta de­ğil ama ma­a­le­sef bir­çok yer­ler­de bir ye­re ge­len in­san­la­r… Üni­ver­si­te­de de çok gö­rül­müş­tür, üni­ver­si­te­nin bel­li bir kür­sü­sü­ne ge­len adam hep sü­la­le­si­ni ora­ya ta­şı­mak is­ter -baş­ka­sı ge­lip de- ora­da bi­li­mi, ka­ri­ye­ri yük­sek olan in­san­la­ra pek faz­la rağ­bet ver­mez. Ama ken­di­si­ne ya­kın­sa ona da­ha bü­yük bir şey gös­te­rir, ola­nak sağ­lar.

Onun için di­yo­ruz ki, Tür­ki­ye eğer bir hu­kuk dev­le­tiy­se hu­ku­kun iş­le­ye­bi­le­ce­ği iş­lem­le­ri te­sis et­me zo­run­lu­lu­ğun­da bı­ra­ka­cak bir ida­ri sis­tem ko­ya­lım bu­ra­ya. E, bu­ra­da da böy­le bir sis­tem yok, ta­ma­men keyfî bir dü­zen­le­me ge­ti­ril­miş­tir. Bu dü­zen­le­me­yi, iş­te bi­raz ön­ce ko­nuş­tu­nuz grup­la­rı­nız adı­na, bu ka­dar, bu ka­nun­da baş­tan so­nu­na ka­dar ha­tay­la do­lu bir mad­de­yi, ma­a­le­sef kim­se şey et­me­den, iş­te ge­rek­çe­yi oku­ya­rak, iş­te ka­nun­la­rın ta­rih ve nu­ma­ra­sı­nı ve­re­rek ka­nun üze­rin­de tar­tış­ma ya­pı­lı­yor, işin özü bu.

Bil­mi­yo­rum, şim­di Sa­yın Ba­kan bi­ze ce­vap ve­re­cek mi, ver­me­ye­cek mi? Ya­ni, be­nim sor­du­ğum so­ru­lar önem­li. Bu­nun, baş­ka­sı­nın ese­rin­de ek­len­ti ol­du­ğu­nu ne­ye gö­re tes­pit ede­cek?

İkin­ci­si, bu ka­nun yü­rür­lü­ğe gir­me­den ön­ce -ki yir­mi beş se­ne­dir bu YÖK Ka­nu­nu yü­rür­lük­te- ona gö­re, o fi­i­li iş­le­yen­le­re YÖK yö­net­me­li­ği­ne gö­re ce­za ve­ri­yor­su­nuz. Bu­ra­da da yö­net­me­lik çı­ka­ra­cak mı­sı­nız, çı­kar­ma­ya­cak mı­sı­nız? Çı­ka­ra­cak­sa­nız, bu ka­nu­nun ya­yı­mın­dan son­ra­ki fi­il­le­re mi bu ce­za­yı uy­gu­la­ya­cak­sı­nız, da­ha ön­ce­ki­le­re de bu­nu uy­gu­la­ya­cak mı­sı­nız, bun­la­rı söy­le­yin. Biz de hiç ol­maz­sa, ya­rın öbür gü­n… Yar­gı de­ne­ti­mi de var mı yok mu, onu da bir söy­le­yin. Onun için, bu ka­nun baş­tan so­nu­na ka­dar sa­kat bir ka­nun­dur.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

KA­MER GENÇ (De­vam­la) – Bir da­ki­ka sü­rem var Sa­yın Baş­kan.

Bu ka­nu­nu –ye­ni­den- ge­ri al­ma­sı la­zım hükûme­tin. Cid­di bir hu­kuk dü­ze­ni­nin için­de iş­le­ye­bi­len bir ya­sa ta­sa­rı­sı hâli­ne ge­ti­ril­me­li ve hem uy­gu­la­nan ki­şi­le­rin hak­la­rı­nı ga­ran­ti al­tı­na al­ma­lı hem de uy­gu­la­yı­cı­la­rı keyfî iş­lem yap­ma­ma du­ru­mun­da bı­rak­ma­lı. Hu­ku­kun, ka­nu­nun dü­zen­le­me­si­nin ama­cı bu­dur. Yok­sa, iş­te, ge­ce­nin bu sa­at­le­rin­de hükûmet yok, 3-5 ta­ne mil­let­ve­ki­liy­le böy­le ka­nun­lar çı­ka­rır­sı­nız. Uy­gu­la­ma­da da bu ka­nu­nun uy­gu­la­yı­cı­sı du­ru­mun­da olan­lar keyfî iş­lem ya­par. Bu ka­nu­na mu­ha­tap olan in­san­la­rın bü­yük bir kıs­mı da hak­sız­lı­ğa uğ­rar. Bu­nun da gü­na­hı si­ze olur.

Say­gı­lar su­nu­yo­rum.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Genç.

ÖMER DİN­ÇER (İstan­bul) – Şah­sı­ma yö­ne­lik bir şey söy­len­di, ona ce­vap ver­mek is­ti­yo­rum.

BAŞ­KAN – Bu­yu­run Sa­yın Din­çer.

69’un­cu mad­de­ye gö­re, beş da­ki­ka, söz hak­kı­nız var.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Ben isim söy­le­me­dim ama, kim üze­ri­ne alın­dı? (Gü­lüş­me­ler)

V.- SA­TAŞ­MA­LA­RA İLİŞ­KİN KO­NUŞ­MA­LAR VE AÇIK­LA­MA­LAR (De­vam)

3.- İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ömer Din­çe­r’­in, Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Gen­ç’­in, ko­nuş­ma­sın­da, şah­sı­na sa­taş­ma­sı ne­de­niy­le ko­nuş­ma­sı

ÖMER DİN­ÇER (İstan­bul) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım; doğ­ru söy­lü­yor, isim ver­me­di ama “Baş­ba­kan­lık Müs­te­şa­rı” de­di­ği za­man ad­res bel­liy­di. Do­la­yı­sıy­la, be­nim bir­kaç şey söy­le­mem la­zım.

Ama, ön­ce­lik­le şunu ifa­de et­me­li­yim, bel­ki de si­zin dü­şün­dü­ğü­nü­zün ak­si­ne ben Sa­yın Gen­ç’­e te­şek­kür edi­yo­rum, çün­kü en azın­dan bu­ra­da gün­de­me ge­ti­re­rek bu ko­nu hak­kın­da açık­lık yap­ma fır­sa­tı ver­di ba­na.  Bel­ki de uzun za­man­dan be­ri yap­tı­ğı en ha­yır­lı iş ol­du.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Her za­man ha­yır­lı iş ya­pı­yo­rum, siz far­kın­da de­ğil­si­niz.

ÖMER DİN­ÇER (De­vam­la) – Şim­di, bir ke­re hep bir­lik­te bu Mec­lis­te otu­ran her­ke­sin, bir baş­ka­sı­na ait bir şeyi, her­han­gi bir şeyi al­ma­sı­nın çok önem­li bir suç ol­du­ğu­nu ka­bul et­me­li­yiz. Özel­lik­le bir bi­lim ada­mı için de bir baş­ka­sı­nın ese­ri­ni al­ma­sı ve onu ken­di­si­nin­miş gi­bi sun­ma­sı­nın da çok bü­yük bir suç ol­du­ğu­nu ka­bul­len­me­li­yiz. Ha­ki­ka­ten bir bi­lim ada­mı­nın iş­le­ye­bi­le­ce­ği en önem­li suç in­ti­hal su­çu­dur. Ama yi­ne hep bir­lik­te şunu da ka­bul et­me­li­yiz, eğer bir bi­lim ada­mı­na in­ti­hal yap­ma­dı­ğı hâlde, in­ti­hal is­nat ede­rek onu ce­za­lan­dır­ma­nın da if­ti­ra ol­du­ğu­nu ka­bul et­me­li ve  hep bir­lik­te bu­na kar­şı çık­ma­lı­yız. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Çün­kü in­ti­ha­lin bi­lim­sel an­lam­da bir ta­nı­mı var­dır ve o ta­nı­mı, in­san­lar, si­ya­set­çi­ler ve­ya hu­kuk­çu­lar ken­di bil­dik­le­rin­ce de­ğiş­ti­re­mez­ler ve­ya içe­ri­ği­ni fark­lı tür­de dol­du­ra­maz­lar.

İnti­hal şudur: Bir baş­ka­sı­na ait özel bir bil­gi­yi, ori­ji­nal bir met­ni ve çok özel bir araş­tır­ma so­nu­cu­nu alıp, onu inkâr ede­rek, hiç gör­mek­si­zin ken­di­ne mal et­me­si ve ka­mu­o­yu­na sun­ma­sı­dır. Şim­di be­nim han­gi suç­tan ce­za al­dı­ğım­la il­gi­li meç­hul bir ih­bar­cı­nın yap­tı­ğı bil­gi­ler­den ha­re­ket­le si­ze bir­kaç ger­çe­ğin al­tı­nı çi­ze­rek söy­le­mek is­ti­yo­rum.

Bir ke­re şunu söy­le­mek­te ya­rar var: Be­nim beş ta­ne ki­ta­bım var, hep­si de iş­let­me yö­ne­ti­mi, yö­ne­ti­me gi­riş, stra­te­jik yö­ne­tim ve­ya de­ği­şim yö­ne­ti­miy­le il­gi­li ko­nu­la­rı kap­sar. Be­nim yaz­dı­ğım ki­tap­lar 1995 yı­lın­dan iti­ba­ren ya­zıl­mış ki­tap­lar­dır ve da­ha son­ra­ki yıl­lar­da da de­fa­lar­ca ba­sıl­mış­tır ve özel­lik­le bu­gün suç­lan­dı­ğım ki­tap, tam al­tı kez bas­kı yap­mış­tır ben Baş­ba­kan­lık Müs­te­şa­rı ola­na ka­dar ve o bas­kı sü­re­si içe­ri­sin­de de en az  kırk üni­ver­si­te­de ders ki­ta­bı ola­rak oku­tul­muş bir ki­tap­tır. Bu ka­dar çok sa­yı­da ba­sı­lan ve oku­tu­lan bu ki­ta­bı, on yıl­lık sü­re içe­ri­sin­de, o ki­tap­tan ya­rar­lan­dı­ğım ho­ca­lar fark et­me­di­ler, o ki­tap­tan ya­rar­la­nan bi­lim adam­la­rı ve asis­tan­la­rı­mız fark et­me­di­ler, o ki­ta­bı oku­yan öğ­ren­ci­le­ri­miz fark et­me­di­ler, o ki­ta­bı oku­yan pi­ya­sa­da­ki iş adam­la­rı fark et­me­di­ler ama on yıl son­ra meç­hul bir ih­bar­cı çık­tı ve be­nim ki­ta­bım­da in­ti­hal ol­du­ğu­nu söy­le­di. On­lar­dan bir ta­ne­si şuy­du: İnti­hal is­nat edi­len, tak­ri­ben on bir eser­den in­ti­hal ya­pıl­mış di­ye is­nat edi­len du­rum­da, tam dört ta­ne ki­tap be­nim ese­rim­den son­ra çık­mış ki­tap­lar­dı.

Şim­di, so­ru bir: Aca­ba, her­han­gi bir bi­lim ada­mı, ken­di ese­rin­den son­ra çık­mış ki­tap­lar­dan alın­tı ya­pa­bi­lir mi? (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Ben, ken­di eser­le­rim­den bi­ri­si bir ay son­ra, bi­ri­si dört yıl son­ra, bi­ri­si üç yıl son­ra çık­mış ki­tap­lar­dan alın­tı yap­tı­ğım için suç­lan­mış ve ce­za al­mış bir ar­ka­da­şı­nı­zım si­zin.

ALİ UZU­NIR­MAK (Ay­dın) – Eser hâli­ne gel­me­mi­ş…

BAŞ­KAN – Lüt­fen sa­yın mil­let­ve­ki­li­…

ÖMER DİN­ÇER (De­vam­la) – Eser hâ­li­ne gel­miş­tir. Be­nim ese­rim 1995 yı­lın­da çık­mış­tır.

ALİ UZU­NIR­MAK (Ay­dın) – Eser hâli­ne gel­me­mi­ş…

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, lüt­fe­n…

ÖMER DİN­ÇER (De­vam­la) – İki: Bir in­sa­nın, yi­ne, in­ti­hal ya­pa­bil­me­si için, as­lın­da, bir baş­ka­sı­na ait olan eser­den alın­tı yap­ma­sı ge­re­kir. Ben, da­ha ön­ce çı­kart­tı­ğım bir baş­ka ki­tap­tan, ken­di ki­ta­bım­dan alın­tı yap­tı­ğım için suç­lan­mış ve ce­za al­mış bir in­sa­nım. Öy­ley­se, bu­nun da in­ti­hal olup ol­ma­dı­ğı­nı si­ze bı­ra­kı­yo­rum.

Üç: İnti­hal yap­mak için ori­ji­nal bir bil­gi, ge­nel­leş­me­miş, o mes­lek içe­ri­sin­de­ki her­kes ta­ra­fın­dan bi­li­nen bil­gi­ler ol­ma­ma­sı ge­re­kir; ori­ji­nal bir bil­gi­yi, özel üre­til­miş bir bil­gi­yi alıp kul­lan­mak ge­re­kir. Her­ke­sin bil­di­ği “ko­o­pe­ra­tif­ler kâr ama­cı güt­mez” tü­rün­den bil­gi­le­ri, her­ke­sin kul­lan­dı­ğı bil­gi­le­ri ala­rak eğer yaz­mış­sa­nız, he­le he­le bir ders ki­ta­bın­da yaz­mış­sa­nız in­ti­hal olup ol­ma­ya­ca­ğı­nı yi­ne si­ze bı­ra­kı­yo­rum.

Şim­di, pe­ki, bü­tün bun­lar ni­çin ol­du? As­lın­da si­ya­se­ten bi­zim or­ta­ya koy­du­ğu­muz ça­lış­ma­la­rı, ge­liş­tir­di­ği­miz pro­je­le­ri ka­bul­le­ne­me­yen, ona kar­şı ye­ni pro­je­ler üre­te­me­yen in­san­la­rın bir şekil­de be­ni suç­la­ma­la­rı ge­re­ki­yor­du ve mahkûm et­me­le­ri ge­re­ki­yor­du, bu­nu yap­tı­lar.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Sa­yın Din­çer, bir da­ki­ka ek­li­yo­rum.

YA­ŞAR AĞ­YÜZ (Ga­zi­an­tep) – Tez­den ça­lın­tı­ya ne di­ye­ce­ğiz?

ÖMER DİN­ÇER (De­vam­la) – Han­gi tez­den ça­lın­tı ol­du­ğu­nu söy­le­yin, ce­va­bı­nı si­ze yi­ne ve­re­yim ben. Çün­kü, be­nim eser­le­rim­de hiç­bir tez­de­n…

HA­LİL ÜN­LÜ­TE­PE (Af­yon­ka­ra­hi­sar) – Yar­gı ka­rar­la­rı­nı bu­ra­da tar­tı­şa­maz­sı­nız.

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri­… Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, lüt­fen kar­şı­lık­lı ko­nuş­ma­yın.

HAK­KI SU­HA OKAY (An­ka­ra) – Sa­yın Baş­kan, sa­taş­ma hak­kı­nı mı kul­la­nı­yor, yok­sa şah­sı adı­na söz mü al­dı? Beş da­ki­ka­yı aş­kın sü­re­dir ko­nu­şu­yor. Ya­ni, bu ko­nuş­ma­nın ge­re­ği yok. Lüt­fe­n…

BAŞ­KAN - Sa­yın Din­çer, söz­le­ri­ni­zi ta­mam­la­yın lüt­fen.

HAK­KI SU­HA OKAY (An­ka­ra) – Biz sa­yın müs­te­şa­rın, sa­yın mil­let­ve­ki­li­nin sa­vun­ma­sı­nı din­le­mek du­ru­mun­da de­ği­liz.

(AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan “Din­le­yin, din­le­yin!” se­si)

MEH­MET ŞAN­DIR (Mer­sin) – Böy­le bir hak­kı yok. Mah­ke­me­ye gi­de­ce­k…

ÖMER DİN­ÇER (De­vam­la) – Suç­lar­ke­n…

HA­LİL ÜN­LÜ­TE­PE (Af­yon­ka­ra­hi­sar) –  Adıy­la da anıl­ma­dı, un­va­nıy­la da anıl­ma­dı.

HAK­KI SU­HA OKAY (An­ka­ra) – Şah­sı adı­na söz al­ma­dı, mad­de üze­rin­de ko­nuş­mu­yor. Lüt­fe­n…

BAŞ­KAN – Ken­di­si­ne sa­taş­ma ol­du­ğu için söz ver­dim 69’un­cu mad­de­ye gö­re.

ÖMER DİN­ÇER (De­vam­la) – Ben şah­sı­ma sa­taş­ma ol­du­ğu için söz al­dım ve şah­sı­ma yö­ne­lik ya­pı­lan bir şey için ce­vap ve­ri­yo­rum.

BAŞ­KAN – Evet.

ÖMER DİN­ÇER (De­vam­la) – Bu açı­dan şunu çok açık ve net şunu söy­le­ye­bi­li­ri­m…

HA­LİL ÜN­LÜ­TE­PE (Af­yon­ka­ra­hi­sar) – Sa­yın Baş­kan, usul­de böy­le bir şey yok. Böy­le bir usul yok.

ÖMER DİN­ÇER (De­vam­la) – Bü­tün ar­ka­daş­la­rı­ma çok açık ve net şunu söy­le­ye­bi­li­rim: Gu­rur­la o ba­sıl­mış beş ese­ri­mi hâlen pi­ya­sa­da ye­ni­den ba­sı­yo­rum, hâlen pi­ya­sa­da ye­ni­den sa­tı­yo­rum ve aka­de­mik un­van­la­rı­mı da ye­ni­den ve onur­la kul­la­nı­yo­rum (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) ve hiç kim­se­…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

HAK­KI SU­HA OKAY (An­ka­ra) – Bu­ra­da mah­ke­me ka­ra­rı­nı ye­ni­den yar­gı­la­tı­yor­su­nuz.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Din­çer.

HA­LİL ÜN­LÜ­TE­PE (Af­yon­ka­ra­hi­sar) – Sa­yın Baş­kan, tu­tu­mu­nuz yan­lış­tır. Hu­ku­ku çiğ­ne­ti­yor­su­nuz bu Mec­lis­te. İç Tü­zü­k’­e ay­kı­rı. İç Tü­zü­k’­ü uy­gu­la­yın.

HAK­KI SU­HA OKAY (An­ka­ra) – Sa­yın Baş­kan, ha­ti­be lüt­fen ye­ri­ni gös­te­rir mi­si­niz. Za­ten bir hak­kı su­is­ti­mal et­ti­niz.

BAŞ­KAN – Sa­yın Din­çer, sü­re­niz dol­du.

Sa­yın Din­çe­r… Sa­yın Din­çer, lüt­fe­n…

ÖMER DİN­ÇER (De­vam­la) – Sa­yın Baş­kan, te­şek­kür edi­yo­rum, sağ olun. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

YA­ŞAR AĞ­YÜZ (Ga­zi­an­tep)- Tez­den ça­lın­tı­lar ne ola­cak, tez­den?

ÖZ­KAN ÖK­SÜZ (Kon­ya) – Ni­ye ra­hat­sız olu­yor­su­nuz?

HA­LİL ÜN­LÜ­TE­PE (Af­yon­ka­ra­hi­sar) – Hiç kim­se ra­hat­sız ol­ma­dı.

BAŞ­KAN – Sa­yın Ün­lü­te­pe­… Sa­yın Ün­lü­te­pe­…

HÜ­SE­YİN ÜN­SAL (Amas­ya)- Mah­ke­me ka­ra­rı var.

MUS­TA­FA ELİ­TAŞ (Kay­se­ri) – Haz­me­de­me­yen­ler var.

(AK Par­ti ve CHP sı­ra­la­rın­dan gü­rül­tü­ler, kar­şı­lık­lı ko­nuş­ma­lar)

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri­… Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri...

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, tu­tu­mu­muz­da bir yan­lış­lık yok­tur. Çün­kü, 69’un­cu mad­de­ye gö­re, Sa­yın Din­çe­r’­e sa­taş­ma ol­muş­tur, o ne­den­le söz ver­dim.

IX.- KA­NUN TA­SA­RI VE TEK­LİF­LE­Rİ İLE KO­MİS­YON­LAR­DAN

GE­LEN Dİ­ĞER İŞ­LER (De­vam)

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam)

3.- Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı ve Millî Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/438) (S. Sa­yı­sı: 50) (De­vam)

BAŞ­KAN – Şim­di, yir­mi da­ki­ka sü­re için­de so­ru-ce­vap ya­pı­la­cak­tır.

İlk söz Sa­yın Gen­ç’­in.

Bu­yu­run Sa­yın Genç.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Bi­rin­ci so­rum: Bu­ra­da­ki ka­rar YAŞ ka­rar­la­rı içi­ne mi gi­ri­yor? Ya­ni, bu mad­de­de ve­ri­le­cek ka­ra­rın ni­te­li­ği YAŞ ka­rar­la­rı için­de mi na­za­ra alı­nı­yor? YAŞ ka­rar­la­rı için­de na­za­ra alı­nı­yor­sa bu ka­rar ki­min ta­ra­fın­dan im­za­la­na­cak? Cum­hur­baş­ka­nı bun­la­rı im­za­la­ma­dı­ğı­na gö­re kim im­za­la­ya­cak?

İkin­ci­si: Bi­raz ön­ce bu­ra­da an­la­tıl­dı. Bu alın­tı­lar o ka­dar tes­pi­ti zor ki, ya­ni, iş­te, il­gi­li­le­r… Bu­nun ta­bii doğ­ru­su­nu an­la­mak için bir mah­ke­me ka­ra­rı ol­ma­sı la­zım, bir bi­lir­ki­şi tet­ki­ka­tı ya­pıl­ma­sı la­zım. Hiç böy­le bir bi­lir­ki­şi tet­ki­ka­tı ya­pıl­ma­dan doğ­ru­dan doğ­ru­ya bir ki­şi­nin ve­ya kaç ki­şi­nin tak­di­riy­le böy­le bir alın­tı ya­pa­ca­ğı­na ka­rar ver­mek hak­ka ve ada­le­te uy­gun mu­dur? Bu­nu na­sıl tes­pit ede­cek­tir?

Sa­yın Ba­kan bu­nu da izah eder­se mem­nun olu­rum efen­dim.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Genç.

Sa­yın Do­ğan, bu­yu­run.

YAH­YA  DO­ĞAN (Gü­müş­ha­ne) – Sa­yın Baş­kan, sa­nı­yo­rum yan­lış bir düz­lem­de tar­tı­şı­lı­yor. Ko­nu tek­nik bir ko­nu. Yük­se­köğ­re­tim Ka­nu­nu­’­na uy­du­rul­ma­sı için Gül­ha­ne As­ke­ri Tıp Aka­de­mi­si­ne bir fık­ra­nın ek­len­me­si ha­di­se­si baş­ka ta­raf­la­ra çe­kil­di. Bi­raz ön­ce­ki, ge­rek MHP’­li ar­ka­da­şı­mı­zın ge­rek­se CHP’­li ar­ka­da­şı­mı­zın ga­yet gü­zel be­lirt­ti­ği gi­bi ve ben de za­man on bir­de bi­te­cek di­ye kı­sa ke­se­rek özet­le­dim. Ko­nu bir fık­ra­nın ek­len­me­si­dir. Her şeyin ka­nun­da be­lir­til­me­si za­ten müm­kün de­ğil. Ni­te­ki­m…

BAŞ­KAN – So­ru­nu­zu so­rar mı­sı­nız lüt­fen.

YAH­YA  DO­ĞAN (Gü­müş­ha­ne) – So­rum şudur: Da­ha son­ra çı­ka­rı­la­cak olan yö­net­me­lik­te bu de­tay­lar be­lir­ti­le­cek­tir. Ni­te­kim, Sa­yın Ba­ka­na ben so­ru­dan zi­ya­de­…

BAŞ­KAN – So­ru için söz ver­dim si­ze. Lüt­fen so­ru­nu­zu so­run.

YAH­YA  DO­ĞAN (Gü­müş­ha­ne) – O za­man so­rum şudur: Çı­ka­rı­la­cak olan yö­net­me­li­ğe Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu­nun ko­nuy­la il­gi­li uy­gu­la­ma­la­rı da dik­ka­te alı­na­rak bu mad­dey­le il­gi­li yö­net­me­lik çı­ka­rı­lır iken ben­zer uy­gu­la­ma ya­pı­la­cak mı­dır, ya­pıl­ma­ya­cak mı­dır?

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Do­ğan.

Sa­yın Ak­ca­n…

AB­DÜL­KA­DİR AK­CAN (Af­yon­ka­ra­hi­sar) – Sa­yın Baş­ka­nım, Sa­yın Ba­ka­na ara­cı­lı­ğı­nız­la şu so­ru­yu yö­nelt­mek is­ti­yo­rum: Bi­rin­ci­si, in­ti­hal su­çu­nun sa­bit­len­me­sin­de ka­rar ve­ri­ci­le­rin su­çun özel­li­ği­ni kav­ra­ya­bil­me ni­te­li­ği­ne sa­hip ol­ma­sı ge­re­kir. Bu nok­ta­dan ha­re­ket­le bu su­çun sa­bit­li­ği­ne aka­de­mik ku­rul­la­rın ka­rar ver­me­si ge­re­kir. Bu ko­nu­nun ka­nun mad­de­sin­de mut­la­ka açık­lı­ğa ka­vuş­tu­rul­ma­sı la­zım.

İkin­ci­si, bu suç sa­bit gö­rül­dük­ten son­ra, za­ten, bir çit ve­ya du­var içe­ri­sin­de olan Gül­ha­ne As­kerî Tıp Aka­de­mi­si­nin bün­ye­sin­de bu su­çu iş­le­miş ol­du­ğu tes­pit edil­miş olan in­san ayan be­yan bel­li ola­cak ve un­va­nı elin­den alı­na­cak­tır. Bu ne­den­le, ka­nu­nun özün­de ve ifa­de­sin­de “Un­va­nı alın­dık­tan son­ra Gül­ha­ne As­kerî Tıp Aka­de­mi­si bün­ye­sin­de ve­ya Türk  Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin de­ği­şik or­gan­la­rın­da gö­rev ya­pa­bi­lir.” hük­mü var. Aka­de­mi bün­ye­sin­de gö­rev yap­ma­sı ne de­re­ce doğ­ru­dur? Özel­lik­le un­va­nı alı­nan ki­şi açı­sın­dan ne bü­yük sı­kın­tı­lar ya­ra­tır? Bu­nun üze­rin­de du­rul­du mu so­ru­su­nu yö­nelt­mek is­ti­yo­rum.

Te­şek­kür ede­rim.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Ak­can.

Sa­yın Si­pa­hi­…

KA­MİL ER­DAL Sİ­PA­Hİ (İzmir) – Sa­yın Ba­kan, Millî Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nun­da­ki gö­rüş­me­miz es­na­sın­da da ben ay­nı ko­nu­yu si­ze vur­gu­la­mış­tım. Bir de­ği­şik­lik öner­ge­si bu ko­nu­da ve­ril­di, onu kuv­vet­len­dir­mek açı­sın­dan so­ru­la­rı­mı yö­nel­te­ce­ğim.

 Bu su­çu iş­le­miş olan bir ki­şi­nin, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin te­me­li olan di­sip­lin ko­nu­su­nu GA­TA bün­ye­sin­de kal­mak su­re­tiy­le ze­de­le­yip ze­de­le­me­ye­ce­ği ko­nu­su­nu tak­dir­le­ri­ni­ze bı­ra­kı­yo­rum. Bu şahıs GA­TA bün­ye­sin­de kal­dı­ğı tak­dir­de ast­lık-üst­lük mü­na­se­bet­le­ri ze­de­le­nir mi, ze­de­len­mez mi; or­ta­dan kal­kar mı, kalk­maz mı ko­nu­su gün­dem­de­dir. Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri böy­le bir ast­lık-üst­lük mü­na­se­be­ti­nin o bün­ye içe­ri­sin­de ka­la­rak ze­de­len­me­si­ni herhâlde ar­zu et­mez. Bi­rin­ci so­rum, ast­lık-üst­lük mü­na­se­bet­le­ri ve as­kerî di­sip­lin açı­sın­dan.

İkin­ci bir ko­nu, ge­ne ora­da­ki gö­rüş­me­miz­de siz de­miş­ti­niz ki: “Efen­dim, kos­ko­ca kor­ge­ne­ral var. Ay­nı za­man­da Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri sağ­lık ko­mu­ta­nı­dır ken­di­si. Za­ten böy­le bir şey ol­du­ğun­da bu­nun ata­ma tek­li­fi­ni GA­TA dı­şı­na ken­di­si ya­pa­cak­tır” di­ye. Ma­dem böy­le bir şey ön­gö­rü­yor­su­nuz, GA­TA Ko­mu­ta­nı­nın bu ko­nu­da ya­pa­ca­ğı ata­ma tek­li­fi için de bu bir ge­rek­çe ol­maz mı? GA­TA dı­şın­da, ya­ni, GA­TA­’­da­ki bir gö­rev­de kal­ma­sı ön­le­ne­rek GA­TA dı­şı­na atan­ma­sı kıs­mı gün­dem­de ka­lır­sa, GA­TA Ko­mu­ta­nı­nın bu ko­nu­da ya­pa­ca­ğı ata­ma tek­li­fi için de bir ya­sal ze­min ha­zır­la­mış ol­maz mı­yız böy­le bir de­ği­şik­lik­le? Onu sor­mak is­ti­yo­rum.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Si­pa­hi.

Sa­yın Dur­mu­ş…

OS­MAN DUR­MUŞ (Kı­rık­ka­le) – Sa­yın Ba­kan, in­ti­ha­le ka­rar ve­re­cek ku­ru­l… YÖ­K’­te beş ki­şi­lik bir in­ce­le­me ku­ru­lu ka­rar ve­ri­yor. Gül­ha­ne­’­de böy­le beş ki­şi­lik in­ce­le­me ku­ru­lu­nun ka­ra­rı Gül­ha­ne Aka­de­mik Ku­ru­lu­nun oyu­na su­nu­la­cak mı? Ora­da üç­te 2 ço­ğun­luk ara­na­cak mı? İnti­ha­le iti­raz eden öğ­re­tim üye­si as­kerî ida­re mah­ke­me­si­ne baş­vur­du­ğun­da, mah­ke­me ka­ra­rı Gül­ha­ne­’­de uy­gu­lan­ma ka­bi­li­ye­ti­ni bu­la­cak mı? Bu ko­nu­la­ra ce­vap is­ti­yo­rum.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Dur­muş.

Sa­yın Din­çe­r…

ÖMER DİN­ÇER (İstan­bul) – Çok te­şek­kür ede­rim Sa­yın Baş­kan.

Be­nim me­se­lem­le il­gi­li ola­rak her­han­gi bir ke­sin­leş­miş hu­ku­ki da­va ne­ti­ce­si yok­tur. Ni­te­kim, ba­na ce­za­yı da­…

BAŞ­KAN – So­ru so­run lüt­fen.

ÖMER DİN­ÇER (İstan­bul) – Ben açık­la­ma­ma da­ya­lı ola­rak so­ra­ca­ğım.

BAŞ­KAN – Lüt­fen so­ru so­run.

ÖMER DİN­ÇER (İstan­bul) – YÖ­K’­ün ver­di­ği bir ka­rar­la, ben sa­de­ce üni­ver­si­te­de ders ve­re­mez ce­za­sı al­dım, aka­de­mik un­van­la­rı­mı kul­la­nı­yo­ru­m…

BAŞ­KAN – So­ru so­run lüt­fen.

ÖMER DİN­ÇER (İstan­bul) - …ve YÖ­K’­e kar­şı ben ken­dim da­va aç­tım. YÖ­K’­ün ka­ra­rı­nı ip­tal da­va­sı­dır bu da­va. Şim­di ben Sa­yın Ba­ka­na da bu­nu so­ru­yo­rum. İlgi­li ku­rum­lar­da ben­zer suç­la­ma­ya mu­ha­tap olan­lar han­gi da­va­la­rı aça­bi­le­cek­ler ve kar­şı çı­ka­bi­le­cek­ler?

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Din­çer.

Sa­yın Ba­ka­n…

MİLLÎ SA­VUN­MA BA­KA­NI MEH­MET VEC­Dİ GÖ­NÜL (İzmir) – Te­şek­kür ede­rim.

Ön­ce şunu arz ede­yim: Ka­nun­da bu­gün içi­n… Ya­ni, Gül­ha­ne Ka­nu­nu­’­nun 10’un­cu mad­de­sin­de şöy­le bir hü­küm var: “Gül­ha­ne As­kerî Tıp Aka­de­mi­si­nin eği­tim, öğ­re­tim, bi­lim­sel araş­tır­ma, ya­yın fa­a­li­yet­le­ri­nin esas­la­rı hak­kın­da ka­rar al­ma gö­re­vi GA­TA Aka­de­mi Ku­ru­lu­na ait­tir.” Ya­ni, GA­TA­’­da bir Aka­de­mik Ku­rul var, bu da YÖ­K’­ün mu­a­di­li­dir. Bi­na­e­na­leyh ka­rar ve­re­cek ma­kam bel­li, ama tas­rih edil­sin de­ni­yor­sa, ta­bi­i, bu ka­nun­da tas­rih edi­le­bi­lir siz­le­rin oy­la­rıy­la.

Ön­ce­lik­le şunu be­lirt­mem la­zım, bu bir ih­raç de­ğil, aka­de­mik un­va­nın alın­ma­sı, aka­de­mik gö­re­vin alın­ma­sı. Onun için As­kerî Şûray­la bir ala­ka­sı yok. As­kerî Şûra­da, ih­ra­cın ba­zı hâlle­ri As­kerî Şûra­ya ge­li­yor. Bu­ra­da bir ih­raç yok, ya­ni ka­mu gö­re­vi de­vam edi­yor, ama aka­de­mik un­va­nı­nın ge­tir­di­ği imkânlar­dan mah­rum ka­lı­yor.

So­ru­nun bir ta­ne­si, “bu­gü­ne ka­dar ne­den gel­me­di?” Böy­le bir suç­la GA­TA kar­şı­laş­ma­dı­ğı için. GA­TA Ka­nu­nu 1983 yı­lın­da ka­bul edil­miş, ora­da di­sip­lin hü­küm­le­ri var. Bu di­sip­lin hü­küm­le­ri ken­di­si­ne mah­sus ve ta­rif edil­miş ha­re­ket­le­re mü­ey­yi­de ge­ti­ri­yor, an­cak on­la­rın ara­sın­da bu in­ti­hal ola­yı yok. Kal­dı ki, in­ti­hal ola­yı­nın yal­nız di­sip­lin hük­müy­le ala­ka­sı yok, gör­dü­ğü­nüz gi­bi aka­de­mik fonk­si­yon­la da ala­ka­lı. Onun için, şim­di­ye ka­dar kar­şı­la­şıl­ma­dı­ğın­dan do­la­yı bu ih­ti­yaç his­se­dil­me­miş, kar­şı­la­şı­lır kar­şı­la­şıl­maz da ola­ya çö­züm bu­lun­sun di­ye hu­zu­ru­nu­za bu ka­nun ge­ti­ril­miş­tir.

“Bir mah­ke­me ka­ra­rıy­la ol­sun” de­ni­yor. Ha­yır, ida­ri ka­rar­la ola­cak­tır bu, ama mah­ke­me­ye gi­de­bi­le­cek­tir. Ya­ni, di­ğer ar­ka­daş­la­rı­mız da sor­du, mah­ke­me­ye gi­de­bi­le­cek­ti­r…

OS­MAN DUR­MUŞ (Kı­rık­ka­le) – Mah­ke­me ka­ra­rı uy­gu­la­na­bi­le­cek mi?

MİLLÎ SA­VUN­MA BA­KA­NI MEH­MET VEC­Dİ GÖ­NÜL (İzmir) – Ta­bi­i, As­kerî Yük­sek İda­re Mah­ke­me­si. Çün­kü, hak­kın­da bir ida­ri ka­rar uy­gu­lan­mış ola­cak­tır. Her ida­ri ka­rar, as­kerî da­hi ol­sa, Ana­ya­sa ge­re­ği yar­gı de­ne­ti­mi­ne ta­bi ol­du­ğu için, bu da gi­de­cek­tir, As­kerî Yük­sek Mah­ke­me­nin ka­rar­la­rı bu­gü­ne ka­dar ol­du­ğu gi­bi, bu ko­nu­da da ti­tiz­lik­le uy­gu­la­na­cak­tır, bun­dan kim­se­nin şüp­he­si­nin ol­ma­ma­sı ge­re­kir.

Di­ğer hu­sus, ge­nel so­ru­lan hu­sus, bu şah­sın Gül­ha­ne­’­de ka­lıp kal­ma­ma­sı key­fi­ye­ti. Bu, Ko­mis­yon­da da bir hay­li tar­tı­şıl­dı, le­hin­de olan ar­ka­daş­lar ol­du, aley­hin­de olan ar­ka­daş­lar ol­du.

Gül­ha­ne, yal­nız aka­de­mik fa­a­li­yet­te bu­lu­nan bir yer de­ğil, te­da­vi fa­a­li­ye­tin­de de bu­lu­nan bir yer. Bu ar­ka­da­şı­mız bir ha­ta yap­mış ve in­ti­hal­de bu­lun­muş ola­bi­lir. Bu ce­za­sı­nı ders ver­me­mek­le, ne bi­le­yim, ih­ti­sas ele­ma­nı ye­tiş­tir­me­mek­le za­ten gö­rü­yor. Ama, onu -çok iyi bir cer­rah­sa- cer­rah ola­rak kul­lan­ma­mız­da ve­ya da­nış­man ola­rak kul­lan­ma­mız­da bir ma­ni ol­ma­ma­sı ge­re­kir. Bu­nun tak­di­ri de el­bet sağ­lık ko­mu­tan­lı­ğı­na ait ola­cak­tır. Bu bah­se­di­len hu­sus di­sip­li­ne ay­kı­rıy­sa, bu­ra­nın di­sip­li­nin­den bi­rin­ci de­re­ce­de so­rum­lu olan ko­mu­ta­na bu tak­di­ri siz ve­ri­yor­su­nuz, ko­mu­tan da onu, emi­nim, en ye­rin­de şekil­de uy­gu­la­ya­cak, is­ter Gül­ha­ne­’­nin has­ta­ne ke­si­min­de is­ter ida­re bö­lü­mün­de is­ter­se bir baş­ka has­ta­ne­nin ida­re bö­lü­mün­de ve­ya bir baş­ka bir­li­ğin sağ­lık bi­ri­min­de kul­la­na­bi­le­cek­tir.

Zan­ne­di­yo­rum, so­ru­la­ra ce­vap ve­ril­miş ol­du, be­nim tes­pit ede­bil­di­ğim ka­da­rıy­la. Eğer ek­sik var­sa, arz ede­yim.

Te­şek­kür ede­rim efen­dim.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Ba­kan.

Ta­sa­rı­nın tü­mü üze­rin­de­ki gö­rüş­me­ler ta­mam­lan­mış­tır.

Mad­de­le­ri­ne ge­çil­me­si­ni oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

 Ça­lış­ma sü­re­miz ta­mam­lan­mak üze­re­dir. Alı­nan ka­rar ge­re­ğin­ce, ka­nun ta­sa­rı ve tek­lif­le­ri­ni sı­ra­sıy­la gö­rüş­mek için, 21 Ka­sım 2007 Çar­şam­ba gü­nü sa­at 14.00’te top­lan­mak üze­re bir­le­şi­mi ka­pa­tı­yo­rum.

Ka­pan­ma Sa­a­ti: 22.57

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.