DÖ­NEM: 22                        CÝLT: 154       YA­SA­MA YI­LI: 5

 

 

 

TÜR­KÝ­YE BÜ­YÜK MÝL­LET MEC­LÝ­SÝ

TU­TA­NAK DER­GÝ­SÝ

 

 

93’üncü Bir­le­þim

24 Nisan 2007 Salý

 

 

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

                                                                                                                                                Say­fa    

  I. - GE­ÇEN TU­TA­NAK ÖZE­TÝ

 II. - GE­LEN KÂÐIT­LAR

III. - BAÞ­KAN­LI­ÐIN GE­NEL KU­RU­LA SU­NUÞ­LA­RI

A) GÜN­DEM DI­ÞI KO­NUÞ­MA­LAR

1.- Ýz­mir Mil­let­ve­ki­li Hak­ký Ül­kü'nün, pek çok sa­na­yi da­lý­nýn ge­liþ­me­sin­de lo­ko­mo­tif iþ­le­vi gö­ren, kat­ma de­ðer ve is­tih­dam ya­ra­tan PET­KÝM'in özel­leþ­ti­ril­me­sin­de ka­mu ya­ra­rý­nýn ol­ma­dý­ðý­na iliþ­kin gün­dem dý­þý ko­nuþ­ma­sý ve Ma­li­ye Ba­ka­ný Ke­mal Una­ký­tan'ýn ce­va­bý

2.- Mar­din Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem Do­ðan'ýn, yurt dý­þýn­da ya­þa­yan Er­me­ni­le­rin, 24 Ni­sa­ný söz­de Er­me­ni soy­ký­rý­mý gü­nü ola­rak ilan edip dün­ya ko­mu­oyu­nu na­sýl ya­nýlt­týk­la­rý­na ve bu id­di­ala­rýn ta­rihî ger­çek­ler­le bað­daþ­ma­dý­ðý­na, bir­çok ül­ke par­la­men­to­sun­da bu id­di­la­rý ta­ný­yan ya­sa­la­rýn ka­bul edil­di­ði­ne ve Türk Dý­þiþ­le­ri­nin bu ko­nu­da ça­lýþ­ma yap­ma­sý­nýn öne­mi­ne iliþ­kin gün­dem dý­þý ko­nuþ­ma­sý

3.- Uþak Mil­let­ve­ki­li Ah­met Çað­la­yan'ýn, asýl­sýz Er­me­ni soy­ký­rý­mý id­dia­la­rý kar­þý­sýn­da Hükûme­tin ge­rek­li ça­lýþ­ma­la­rý yap­tý­ðý­na ve ya­pa­ca­ðý­na, Mec­li­sin de bir araþ­týr­ma ko­mis­yo­nu ku­ra­rak bu ça­lýþ­ma­la­ra des­tek ol­ma­sý ge­rek­ti­ði­ne iliþ­kin gün­dem dý­þý ko­nuþ­ma­sý

B) TEZ­KE­RE­LER VE ÖNER­GE­LER

1.- De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Ga­zal­cý'nýn, Köy Ens­ti­tü­le­ri Sis­te­mi­ni Araþ­týr­ma Ens­ti­tü­sü Ku­rul­ma­sý Hak­kýn­da Ka­nun Tek­li­fi'nin (2/954) doð­ru­dan gün­de­me alýn­ma­sý­na iliþ­kin öner­ge­si (4/453)

2.- Ýz­mir Mil­let­ve­ki­li Yýl­maz Ka­ya'nýn, Özel Tü­ke­tim Ver­gi­si Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi'nin (2/852) doð­ru­dan gün­de­me alýn­ma­sý­na iliþ­kin öner­ge­si (4/454)

IV. - ÖNE­RÝ­LER

A) DA­NIÞ­MA KU­RU­LU ÖNE­RÝ­LE­RÝ

1.- Cum­hur­baþ­ka­ný se­çi­mi için ya­pý­la­cak oy­la­ma­la­rýn gün­le­ri ile, Cum­hur­baþ­ka­ný se­çi­mi ta­mam­la­nýn­ca­ya ka­dar, se­çim oy­la­ma­sý ya­pý­la­cak gün­ler­de, Baþ­kan­lýk su­nuþ­la­rý dý­þýn­da baþ­ka ko­nu­la­rýn gö­rü­þül­me­me­si­ne ve oy­la­ma­lar ara­sýn­da­ki gün­ler­de Ge­nel Ku­ru­lun top­lan­tý yap­ma­ma­sý­na iliþ­kin Da­nýþ­ma Ku­ru­lu öne­ri­si

V. - KA­NUN TA­SA­RI VE TEK­LÝF­LE­RÝ ÝLE KO­MÝS­YON­LAR­DAN GE­LEN DÝ­ÐER ÝÞ­LER

1.- Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­kil­le­ri Meh­met Da­niþ ve Ýb­ra­him Köþ­de­re'nin, Ge­li­bo­lu Ya­rý­ma­da­sý Ta­rihî Millî Par­ký Ka­nu­nu­na Ge­çi­ci Bir Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi (Ka­mu Ýha­le Ka­nu­nu­na Ge­çi­ci Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi) ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (2/212) (S. Sa­yý­sý: 305)

2.- Ba­zý Ka­mu Ala­cak­la­rý­nýn Tah­sil ve Ter­ki­ni­ne Ýliþ­kin Ka­nun Ta­sa­rý­sý ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/1030) (S. Sa­yý­sý: 904)

3- Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si Grup Baþ­kan­ve­ki­li Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Çe­lik'in, Ýmar Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi ve Ba­yýn­dýr­lýk, Ýmar, Ulaþ­týr­ma ve Tu­rizm ile Ada­let Ko­mis­yon­la­rý Ra­por­la­rý (2/820) (S. Sa­yý­sý: 1337)

4- Ka­mu Malî Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý ve Ýçiþ­le­ri ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yon­la­rý Ra­por­la­rý (1/1295) (S. Sa­yý­sý: 1357)

5.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ve Eko­no­mik Ýþ­bir­li­ði Teþ­ki­la­tý (EÝT) Ti­ca­ret ve Kal­kýn­ma Ban­ka­sý Ara­sýn­da Mer­kez An­laþ­ma­sý­nýn Onay­lan­ma­sý­nýn Uy­gun Bu­lun­du­ðu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý ve Dý­þiþ­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/1307) (S. Sa­yý­sý: 1378)

6.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ile Bah­reyn Kral­lý­ðý Hü­kü­me­ti Ara­sýn­da Ge­lir Üze­rin­den Alý­nan Ver­gi­ler­de Çif­te Ver­gi­len­dir­me­yi Ön­le­me ve Ver­gi Ka­çak­çý­lý­ðý­na En­gel Ol­ma An­laþ­ma­sý­nýn Onay­lan­ma­sý­nýn Uy­gun Bu­lun­du­ðu­na Da­ir  Ka­nun Ta­sa­rý­sý ve Dý­þiþ­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/1207)  (S. Sa­yý­sý: 1381)

7.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin Av­ru­pa Bir­li­ði Kriz Yö­ne­ti­mi Ha­re­kat­la­rý­na Ka­tý­lý­mý Ýçin Av­ru­pa Bir­li­ði ile Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ara­sýn­da Çer­çe­ve Teþ­kil Eden An­laþ­ma­nýn Onay­lan­ma­sý­nýn Uy­gun Bu­lun­du­ðu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý ve Dý­þiþ­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/1313)  (S. Sa­yý­sý: 1382)

I. - GE­ÇEN TU­TA­NAK ÖZE­TÝ

TBMM Ge­nel Ku­ru­lu sa­at 14.00'te açýl­dý.

Ýs­tik­lal Mar­þý okun­du.

Ge­nel Ku­ru­lu zi­ya­ret eden Cum­hur­baþ­ka­ný Ah­met Nec­det Se­zer'e Baþ­kan­lýk­ça "Hoþ gel­di­niz" de­nil­di.

Ge­nel Ku­ru­lun 18 Ni­san 2007 ta­rih­li 90'ýn­cý Bir­le­þi­mi'nde alý­nan ka­rar uya­rýn­ca, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin ku­ru­lu­þu­nun 87'nci yýl dö­nü­mü­nün ve Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mý'nýn kut­lan­ma­sý, gü­nün önem ve an­la­mý­nýn be­lir­til­me­si ama­cýy­la:

TBMM Baþ­ka­ný Bü­lent Arýnç'ýn su­nuþ ko­nuþ­ma­sýn­dan son­ra;

AK Par­ti Ge­nel Baþ­ka­ný ve Mec­lis Gru­bu Baþ­ka­ný Re­cep Tay­yip Er­do­ðan,

CHP Ge­nel Baþ­ka­ný ve Mec­lis Gru­bu Baþ­ka­ný De­niz Bay­kal,

Ana­va­tan Par­ti­si Ge­nel Baþ­ka­ný ve Mec­lis Gru­bu Baþ­ka­ný Er­kan Mum­cu,

DYP Ge­nel Baþ­ka­ný Meh­met Ke­mal Aðar,

HYP Ge­nel Baþ­ka­ný Ya­þar Nu­ri Öz­türk,

Bi­rer ko­nuþ­ma yap­tý­lar.

24 Ni­san 2007 Sa­lý gü­nü sa­at 15.00'te top­lan­mak üze­re, bir­le­þi­me 15.51'de son ve­ril­di.

Bü­lent Arýnç

Baþ­kan

                                      Meh­met Da­niþ                      Türkân Mi­ço­oðul­la­rý

                                          Ça­nak­ka­le                                      Ýz­mir

                                          Kâtip Üye                                  Kâtip Üye

No.: 130

II. - GE­LEN KÂÐIT­LAR

24 Ni­san 2007 Sa­lý

Ta­sa­rý

1.- Türk Ak­re­di­tas­yon Ku­ru­mu Ku­ru­luþ ve Gö­rev­le­ri Hak­kýn­da Ka­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý (1/1354) (Av­ru­pa Bir­li­ði Uyum, Plan ve Büt­çe ile Sa­na­yi, Ti­ca­ret, Ener­ji, Ta­bii Kay­nak­lar, Bil­gi ve Tek­no­lo­ji Ko­mis­yon­la­rý­na) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 13.4.2007)

Ya­zý­lý So­ru Öner­ge­le­ri

1.- Ýz­mir Mil­let­ve­ki­li Er­dal KA­RA­DE­MÝR'in, Tür­ki­ye Öð­ren­ci Mec­li­si­ne iliþ­kin Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22056) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 16/3/2007)

2.- Ýz­mir Mil­let­ve­ki­li Ah­met ER­SÝN'in, de­rin dev­let­le il­gi­li ifa­de­si­ne iliþ­kin Baþ­ba­kan­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22057) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 6/4/2007)

3.- Es­ki­þe­hir Mil­let­ve­ki­li Cev­det SEL­VÝ'nin, doð­ru­dan ge­lir des­te­ði­nin borç­lu çift­çi­le­re  öden­me­me­si­ne iliþ­kin Baþ­ba­kan­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22058) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 6/4/2007)

4.- Ýs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ali Rý­za GÜL­ÇÝ­ÇEK'in, ev­li­lik yo­luy­la Al­man­ya'ya gi­de­cek­le­re dil kur­su dü­zen­len­me­si­ne iliþ­kin Baþ­ba­kan­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22059) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 6/4/2007)

5.- Ýs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ali Rý­za GÜL­ÇÝ­ÇEK'in, AB üye­si ül­ke va­tan­daþ­la­rý­na seç­me ve se­çil­me hak­ký ve­ri­lip ve­ril­me­ye­ce­ði­ne iliþ­kin Baþ­ba­kan­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22060) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 6/4/2007)

6.- Nið­de Mil­let­ve­ki­li Or­han ERAS­LAN'ýn, ka­mu ku­rum­la­rý­nýn al­dý­ðý avu­kat­lýk hiz­me­ti­ne iliþ­kin Baþ­ba­kan­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22061) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 6/4/2007)

7.- Ýs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ke­mal KI­LIÇ­DA­ROЭLU'nun, TCDD'nin be­le­di­ye­le­re hur­da sa­tý­þý­na iliþ­kin Baþ­ba­kan­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22062) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 9/4/2007)

8.- Ýz­mir Mil­let­ve­ki­li Ah­met ER­SÝN'in, dar­be gi­ri­þi­mi id­di­ala­rý­na iliþ­kin Baþ­ba­kan­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22063) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 9/4/2007)

9.- Ýs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Emin ÞÝ­RÝN'in, Tür­ki­ye aley­hi­ne açý­lan ba­zý ulus­la­ra­ra­sý tah­kim da­va­la­rý­na iliþ­kin Baþ­ba­kan­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22064) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

10.- Ko­ca­eli Mil­let­ve­ki­li Ýz­zet ÇE­TÝN'in, iþ­siz­lik ora­ný­na iliþ­kin Baþ­ba­kan­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22065) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

11.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Na­il KA­MA­CI'nýn, An­tal­ya'da­ki bir kav­þak in­þa­atý­na iliþ­kin Baþ­ba­kan­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22066) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

12.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­MÝ­REL'in, ye­rel ga­ze­te­le­rin so­run­la­rý­na iliþ­kin Baþ­ba­kan­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22067) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

13.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Atil­la KART'ýn, bir mil­let­ve­ki­li ve oð­lu hak­kýn­da­ki id­di­ala­ra iliþ­kin Baþ­ba­kan­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22068) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

14.- Ýs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Þük­rü Mus­ta­fa ELEK­DAÐ'ýn, Ýs­tan­bul'da sa­tý­lan ka­mu­ya ait iki ara­zi­ye iliþ­kin Baþ­ba­kan­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22069) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

15.- Ýz­mir Mil­let­ve­ki­li Er­dal KA­RA­DE­MÝR'in, Ka­ra­de­niz'de­ki pet­rol ara­ma ça­lýþ­ma­la­rý­na iliþ­kin Baþ­ba­kan­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22070) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

16.- Bur­dur Mil­let­ve­ki­li Ra­ma­zan Ke­rim ÖZ­KAN'ýn, üc­ret­li­le­rin ver­gi ia­de­si­nin kal­dý­rýl­ma­sý­na iliþ­kin Baþ­ba­kan­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22071) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 11/4/2007)

17.- Ýz­mir Mil­let­ve­ki­li Oðuz OYAN'ýn, BM Ýþ­ken­ce­ye Kar­þý Söz­leþ­me­nin Seç­me­li Pro­to­ko­lü­ne iliþ­kin Baþ­ba­kan­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22072) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 11/4/2007)

18.- Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Nu­ri ÇÝ­LÝN­GÝR'in, bir bað­lan­tý yo­lu­na ya­ya alt ge­çi­di ya­pýl­ma­sý­na iliþ­kin Ba­yýn­dýr­lýk ve Ýs­kan Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22073) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 6/4/2007)

19.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Fe­ri­dun Fik­ret BA­LOЭLU'nun, Adý­ya­man-Ger­ger Ka­ra­yo­lu­na iliþ­kin Ba­yýn­dýr­lýk ve Ýs­kan Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22074) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

20.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Fe­ri­dun Fik­ret BA­LOЭLU'nun, Bin­göl-Kar­lý­ova'da nak­li­ne ka­rar ve­ri­len bir kö­ye iliþ­kin Ba­yýn­dýr­lýk ve Ýs­kan Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22075) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

21.- Ýs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Emin ÞÝ­RÝN'in, TMSF'nin bir gru­bun med­ya þir­ket­le­ri­ne el koy­ma­sý­na iliþ­kin Dev­let Ba­ka­ný ve Baþ­ba­kan Yar­dým­cý­sýn­dan (Ab­dül­la­tif ÞE­NER) ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22076) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 6/4/2007)

22.- Ýs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Emin ÞÝ­RÝN'in, TMSF'nin bir ko­nu­da suç du­yu­ru­su ya­pýp yap­ma­dý­ðý­na iliþ­kin Dev­let Ba­ka­ný ve Baþ­ba­kan Yar­dým­cý­sýn­dan (Ab­dül­la­tif ÞE­NER) ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22077) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 11/4/2007)

23.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Ati­la EMEK'in, enf­las­yon ora­ný he­sap­la­ma­sý­na iliþ­kin Dev­let Ba­ka­nýn­dan (Be­þir ATA­LAY) ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22078) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

24.- Ýs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ke­mal KI­LIÇ­DA­ROЭLU'nun, TRT ya­pým­la­rý­nýn ki­ra­lan­ma­sý ve sa­týl­ma­sý­na iliþ­kin Dev­let Ba­ka­nýn­dan (Be­þir ATA­LAY) ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22079) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 11/4/2007)

25.- Ýs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ke­mal KI­LIÇ­DA­ROЭLU'nun, TRT'de ku­rum per­so­ne­li ol­ma­yan­la­ra ya­pý­lan loj­man tah­si­si­ne iliþ­kin Dev­let Ba­ka­nýn­dan (Be­þir ATA­LAY) ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22080) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 11/4/2007)

26.- An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Er­sön­mez YAR­BAY'ýn, Çan­ka­ya Be­le­di­ye­si­nin ka­çak ol­du­ðu id­dia edi­len Gös­te­ri Mer­ke­zi­ne iliþ­kin Ýçiþ­le­ri Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22081) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 6/4/2007)

27.- An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Er­sön­mez YAR­BAY'ýn, Çan­ka­ya Be­le­di­ye­si­nin ba­zý ya­tý­rým­la­rý­na iliþ­kin Ýçiþ­le­ri Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22082) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 6/4/2007)

28.- Ýz­mir Mil­let­ve­ki­li Bü­lent BA­RA­TA­LI'nýn, An­ka­ra Ku­ðu­lu Kat­lý Kav­þa­ðý ve bað­lan­tý yol­la­rý­na iliþ­kin Ýçiþ­le­ri Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22083) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 6/4/2007)

29.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Na­il KA­MA­CI'nýn, Sos­yal Yar­dým­laþ­ma ve Da­ya­nýþ­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ðü ile il­gi­li ba­zý id­di­ala­ra iliþ­kin Ýçiþ­le­ri Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22084) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 6/4/2007)

30.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Na­il KA­MA­CI'nýn, Si­irt Be­le­di­ye­si­nin iç­me su­yu be­de­li­ni bir ya­ban­cý pa­ra bi­ri­min­den be­lir­le­me­si­ne iliþ­kin Ýçiþ­le­ri Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22085) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 6/4/2007)

31.- Or­du Mil­let­ve­ki­li Ýd­ris Sa­mi TAN­DOЭDU'nun, Or­du Va­li­li­ðin­ce bas­tý­rý­lan bir bro­þü­re iliþ­kin Ýçiþ­le­ri Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22086) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 6/4/2007)

32.- Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar ÖÐÜT'ün, Po­sof'un bir kö­yü­nün yol so­ru­nu­na iliþ­kin Ýçiþ­le­ri Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22087) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 6/4/2007)

33.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Na­il KA­MA­CI'nýn, An­tal­ya-Alan­ya-Çýp­lak­lý Be­le­di­ye Mec­li­si­nin al­dý­ðý bir ka­ra­ra iliþ­kin Ýçiþ­le­ri Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22088) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

34.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Na­il KA­MA­CI'nýn, An­tal­ya Ýl Ge­nel Mec­li­si­nin al­dý­ðý ba­zý ka­rar­la­ra iliþ­kin Ýçiþ­le­ri Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22089) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

35.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Na­il KA­MA­CI'nýn, AK Par­ti An­tal­ya Ýl Baþ­ka­ný­nýn bir ko­nu­da­ki açýk­la­ma­la­rý­na iliþ­kin Ýçiþ­le­ri Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22090) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

36.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Fe­ri­dun Fik­ret BA­LOЭLU'nun, Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si­nin önün­den ge­çen yol­da mey­da­na ge­len ka­za­la­ra iliþ­kin Ýçiþ­le­ri Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22091) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

37.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Fe­ri­dun Fik­ret BA­LOЭLU'nun, Adý­ya­man-Ger­ger ka­ra­yo­lun­da mey­da­na ge­len ka­za­la­ra iliþ­kin Ýçiþ­le­ri Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22092) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

38.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Fe­ri­dun Fik­ret BA­LOЭLU'nun, Ata­türk­çü Dü­þün­ce Der­ne­ðin­de ya­pý­lan in­ce­le­me­ye iliþ­kin Ýçiþ­le­ri Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22093) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

39.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­MÝ­REL'in, Bur­sa'da­ki bir köy yo­lu­nun ye­ni­len­me ih­ti­ya­cý­na iliþ­kin Ýçiþ­le­ri Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22094) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

40.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­MÝ­REL'in, bü­yük­þe­hir­ler­de top­lu ta­þým araç­la­rýn­dan alý­nan rü­sum mik­tar­la­rý­na iliþ­kin Ýçiþ­le­ri Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22095) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 11/4/2007)

41.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Fe­ri­dun Fik­ret BA­LOЭLU'nun, An­tal­ya-Ke­mer'de­ki TU­REM'in sa­tý­la­ca­ðý id­di­asý­na iliþ­kin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22096) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

42.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­MÝ­REL'in, Ri­ze-Ýkiz­de­re'de­ki ta­ri­hi köp­rü­nün ona­rý­mý­na iliþ­kin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22097) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 11/4/2007)

43.- Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem ÝN­CE'nin, dýþ kay­nak­lý kre­di­ler­le yü­rü­tü­len pro­je­le­re iliþ­kin Mil­li Eði­tim Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22098) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 6/4/2007)

44.- Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem ÝN­CE'nin, kar­ne üc­ret­le­ri­ne ve e-kar­ne pro­je­si­ne iliþ­kin Mil­li Eði­tim Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22099) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 6/4/2007)

45.- Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ha­san GÜ­YÜL­DAR'ýn, bir okul­da iþ­le­nen ci­na­ye­te iliþ­kin Mil­li Eði­tim Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22100) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 9/4/2007)

46.- Ýs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ali Rý­za GÜL­ÇÝ­ÇEK'in, bir okul­da iþ­le­nen ci­na­ye­te iliþ­kin Mil­li Eði­tim Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22101) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 9/4/2007)

47.- Muð­la Mil­let­ve­ki­li Ali ARS­LAN'ýn, he­kim ih­ti­ya­cý­na iliþ­kin Sað­lýk Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22102) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 9/4/2007)

48.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­MÝ­REL'in, Bur­sa Ýlin­de­ki ye­þil kart uy­gu­la­ma­sý­na iliþ­kin Sað­lýk Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22103) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 9/4/2007)

49.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­MÝ­REL'in, Düz­ce Ýlin­de­ki Ye­þil kart uy­gu­la­ma­sý­na iliþ­kin Sað­lýk Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22104) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 9/4/2007)

50.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­MÝ­REL'in, Bo­lu Ýlin­de­ki Ye­þil kart uy­gu­la­ma­sý­na iliþ­kin Sað­lýk Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22105) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 9/4/2007)

51.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­MÝ­REL'in, Sa­kar­ya Ýlin­de­ki ye­þil kart uy­gu­la­ma­sý­na iliþ­kin Sað­lýk Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22106) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 9/4/2007)

52.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­MÝ­REL'in, Er­zu­rum Ýlin­de­ki ye­þil kart uy­gu­la­ma­sý­na iliþ­kin Sað­lýk Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22107) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 9/4/2007)

53.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­MÝ­REL'in, Nev­þe­hir Ýlin­de­ki ye­þil kart uy­gu­la­ma­sý­na iliþ­kin Sað­lýk Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22108) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 9/4/2007)

54.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­MÝ­REL'in, Ela­zýð Ýlin­de­ki ye­þil kart uy­gu­la­ma­sý­na iliþ­kin Sað­lýk Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22109) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 9/4/2007)

55.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­MÝ­REL'in, Kay­se­ri Ýlin­de­ki ye­þil kart uy­gu­la­ma­sý­na iliþ­kin Sað­lýk Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22110) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 9/4/2007)

56.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­MÝ­REL'in, Ri­ze Ýlin­de­ki ye­þil kart uy­gu­la­ma­sý­na iliþ­kin Sað­lýk Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22111) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 9/4/2007)

57.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­MÝ­REL'in, Bin­göl Ýlin­de­ki ye­þil kart uy­gu­la­ma­sý­na iliþ­kin Sað­lýk Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22112) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 9/4/2007)

58.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­MÝ­REL'in, Gü­müþ­ha­ne Ýlin­de­ki ye­þil kart uy­gu­la­ma­sý­na iliþ­kin Sað­lýk Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22113) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 9/4/2007)

59.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal DE­MÝ­REL'in, zey­tin ve zey­tin­ya­ðý üre­ti­ci­le­ri­nin des­tek­len­me­si­ne iliþ­kin Ta­rým ve Kö­yiþ­le­ri Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22114) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 9/4/2007)

60.- Bi­le­cik Mil­let­ve­ki­li Ya­þar TÜ­ZÜN'ün, bir su­la­ma ba­ra­jýn­da­ki kir­li­li­ðe iliþ­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22115) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 11/4/2007)

61.- Bi­le­cik Mil­let­ve­ki­li Ya­þar TÜ­ZÜN'ün, Bi­le­cik-Os­ma­ne­li'de ya­pý­lan se­ra­la­ra iliþ­kin Ta­rým ve Kö­yiþ­le­ri Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22116) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 11/4/2007)

62.- Te­kir­dað Mil­let­ve­ki­li Enis TÜ­TÜN­CÜ'nün, BM Türk Der­ne­ði­nin ala­ca­ðý­nýn öden­me­di­ði id­di­asý­na iliþ­kin Dý­þiþ­le­ri Ba­ka­ný ve Baþ­ba­kan Yar­dým­cý­sýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22117) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 6/4/2007)

63.- An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Yýl­maz ATEÞ'in, Hid­ro­jen Tek­no­lo­ji­le­ri Mer­ke­zi pro­je­si­ne iliþ­kin Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22118) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 6/4/2007)

64.- Ba­lý­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Tur­han ÇÖ­MEZ'in, Ýn­cir­lik Üs­sü­nün kul­la­ný­mý­na iliþ­kin Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22119) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 9/4/2007)

65.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Na­il KA­MA­CI'nýn, An­tal­ya-Alan­ya-Çýp­lak­lý Be­le­di­ye Mec­li­si­nin al­dý­ðý bir ka­ra­ra iliþ­kin Dev­let Ba­ka­nýn­dan (Ni­met ÇU­BUK­ÇU) ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22120) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

66.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Fe­ri­dun Fik­ret BA­LOЭLU'nun, bak­kal es­na­fý­nýn so­run­la­rý­na ve ka­pa­nan bak­kal­la­ra iliþ­kin Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22121) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

67.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin EK­MEK­ÇÝ­OЭLU'nun, ti­ca­ri ta­þýt kul­la­ný­mý için Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Bel­ge­si alý­mý­na iliþ­kin Ulaþ­týr­ma Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22122) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

68.- Ýz­mir Mil­let­ve­ki­li Ali Rý­za BO­DUR'un, BAÐ-KUR si­gor­ta­lý­la­rýn­dan top­la­nan pa­ra­ya iliþ­kin Ça­lýþ­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22123) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 10/4/2007)

69.- Ýs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ke­mal KI­LIÇ­DA­ROЭLU'nun, bir da­va­da bir gün­lü­ðü­ne gö­rev­len­di­ri­len ha­ki­min ver­di­ði ka­rar­la­ra iliþ­kin Ada­let Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22124) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 11/4/2007)

70.- Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­ki­li Ah­met KÜ­ÇÜK'ün, Ça­nak­ka­le Or­man Böl­ge Mü­dür­lü­ðü­nün de­ne­ti­mi­ne ve ba­zý böl­ge mü­dür­lük­le­ri­ne ge­çi­ci iþ­çi alý­mý iz­ni ve­ril­me­me­si­ne iliþ­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22125) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 11/4/2007)

71.- Yoz­gat Mil­let­ve­ki­li Meh­met ER­DE­MÝR'in, ba­zý iha­le­le­re ve ata­ma­la­ra iliþ­kin Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­ka­nýn­dan ya­zý­lý so­ru öner­ge­si (7/22126) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 29/3/2007)

 

 

24 Ni­san 2007 Sa­lý

BÝ­RÝN­CÝ OTU­RUM

Açýl­ma Sa­ati: 15.07

BAÞ­KAN: Baþ­kan Ve­ki­li Nev­zat PAK­DÝL

KÂTÝP ÜYE­LER: Meh­met DA­NÝÞ (Ça­nak­ka­le), Türkân MÝ­ÇO­OÐUL­LA­RI (Ýz­mir)

BAÞ­KAN - Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 93'ün­cü Bir­le­þi­mi­ni açý­yo­rum.

Top­lan­tý ye­ter sa­yý­sý var­dýr, gö­rüþ­me­le­re baþ­lý­yo­ruz.

Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, gün­dem dý­þý ko­nuþ­ma­la­ra geç­me­den ön­ce, ge­çen haf­ta kay­bet­ti­ði­miz, Bur­sa Mil­let­ve­ki­li­miz ve Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan Ve­ki­li­miz Ali Din­çer Bey'e bir ke­re da­ha Al­lah'tan rah­met, ai­le­si­ne, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu­na, Par­la­men­to­mu­za ve tüm mil­le­ti­mi­ze de baþ­sað­lý­ðý di­lek­le­ri­mi ile­ti­yo­rum. Ru­hu þad ol­sun.

Say­gý­de­ðer ar­ka­daþ­la­rým, gün­de­me geç­me­den ön­ce üç sa­yýn mil­let­ve­ki­li­ne gün­dem dý­þý söz ve­re­ce­ðim.

Ko­nuþ­ma sü­re­le­ri be­þer da­ki­ka­dýr. Hükûmet bu ko­nuþ­ma­la­ra ce­vap ve­re­bi­lir. Hükûme­tin ce­vap sü­re­si yir­mi da­ki­ka­dýr.

Gün­dem dý­þý ilk söz, PET­KÝM ku­ru­muy­la il­gi­li söz is­te­yen Ýz­mir Mil­let­ve­ki­li Hak­ký Ül­kü'ye ait­tir.

Sa­yýn Ül­kü, bu­yu­run efen­dim. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

III. - BAÞ­KAN­LI­ÐIN GE­NEL KU­RU­LA SU­NUÞ­LA­RI

A) GÜN­DEM DI­ÞI KO­NUÞ­MA­LAR

1.- Ýz­mir Mil­let­ve­ki­li Hak­ký Ül­kü'nün, pek çok sa­na­yi da­lý­nýn ge­liþ­me­sin­de lo­ko­mo­tif iþ­le­vi gö­ren, kat­ma de­ðer ve is­tih­dam ya­ra­tan PET­KÝM'in özel­leþ­ti­ril­me­sin­de ka­mu ya­ra­rý­nýn ol­ma­dý­ðý­na iliþ­kin gün­dem dý­þý ko­nuþ­ma­sý ve Ma­li­ye Ba­ka­ný Ke­mal Una­ký­tan'ýn ce­va­bý

HAK­KI ÜL­KÜ (Ýz­mir) - Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Hükûme­tin özel­leþ­tir­me ka­ra­rý al­dý­ðý PET­KÝM hak­kýn­da gün­dem dý­þý söz al­mýþ bu­lu­nu­yo­rum. Bu ve­si­ley­le he­pi­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Hükûmet, 16 Mart­ta ver­di­ði bir ilan­la, ül­ke­mi­zin ön­de ge­len sa­na­yi ku­ru­luþ­la­rýn­dan PET­KÝM'i sa­tý­þa çý­kar­mýþ­týr.

Sa­yýn Baþ­kan, çok gü­rül­tü ge­li­yor.

BAÞ­KAN - Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, lüt­fen ses­siz ola­lým.

Bu­yu­run Sa­yýn Ül­kü.

HAK­KI ÜL­KÜ (De­vam­la) - Üs­te­lik, TÜP­RAÞ iha­le­sin­de ara­ný­lan sek­tör­de uz­man­laþ­mýþ ol­mak ko­þu­lu, de­ne­yim sa­hi­bi ol­ma ko­þu­lu ve ma­li açý­dan ye­te­rin­ce güç­lü ol­ma ko­þu­lu aran­mak­sý­zýn sa­tý­þa çý­kar­mýþ­týr. Alý­cý­lar ve il­gi­le­nen­ler ha­riç, bir­çok va­tan­da­þý­mýz TÜP­RAÞ-PET­KÝM ay­rý­mý­ný ya­pa­ma­mak­ta­dýr­lar. O ne­den­le ký­sa­ca de­ðin­mek­te ya­rar var.

TÜP­RAÞ, pet­rol arý­tan bir te­sis­tir. PET­KÝM, arý­tý­lan pet­rol­den el­de edi­len "naf­ta" isim­li kim­ya­sa­lýn çe­þit­li üni­te­ler­de plas­tik ve ben­ze­ri ham mad­de­si­ne dö­nüþ­me­si­dir. Ya­ni, TÜP­RAÞ ol­maz­sa PET­KÝM ol­maz.

Tür­ki­ye'de beþ-al­tý bin do­la­yýn­da ve çe­þit­li bü­yük­lük­ler­de plas­tik kau­çuk fir­ma­la­rý bu­lun­mak­ta­dýr. Bu­gün Ana­do­lu'ya ya­yýl­mýþ olan çe­þit­li öl­çek­ler­de­ki KO­BÝ'le­rin yüz­de 95'i, ham­mad­de­si­ni, ucuz ve ko­lay bir bi­çim­de PET­KÝM'den sað­la­mak­ta­dýr. Bun­la­rýn yüz­de 85 ka­da­rý yurt içi tü­ke­ti­me yö­ne­lik üre­tim ya­pan kü­çük ve or­ta boy iþ­let­me­ler­dir.

Ay­rý­ca, PET­KÝM, ürün ka­li­te­si­ni ko­ru­ya­rak üre­ti­mi­ni ve ya­tý­rý­mý­ný sür­dür­mek­te­dir. PET­KÝM'in on dört adet ana üre­tim fab­ri­ka­sý, se­kiz adet yar­dým­cý ürün iþ­let­me­si var­dýr, yük­sek to­naj­lý ge­mi­le­rin ya­na­þa­bil­di­ði li­ma­ný var­dýr. 3.500 ci­va­rýn­da ye­tiþ­miþ per­so­ne­li ile 1,6 mil­yar do­lar ci­ro­su ile ül­ke­nin en önem­li ku­ru­luþ­la­rý­nýn ba­þýn­da ge­lir. 150 mil­yon met­re­küp­lük ba­ra­jýy­la hem Ali­aða il­çe­si­ne hem de Bü­yük­þe­hir Be­le­di­ye­si­ne iç­me su­yu ver­mek­te­dir. Þim­di bu ku­ru­luþ sa­týl­mak is­ten­mek­te­dir.

Kü­çük ve or­ta öl­çek­li sa­na­yi­le­re ham mad­de te­min eden bu ku­ru­lu­þun sa­týl­ma­sý biz­le­ri ala­bil­di­ði­ne üz­mek­te­dir. Tür­ki­ye'de tek olan böy­le­si bir ku­ru­lu­þun sa­týl­ma­sý, bu­ra­dan ham mad­de alan sa­na­yi­yi de ile­ri­de çok zor du­ru­ma dü­þü­re­ce­ði þim­di­den bel­li­dir. He­le ön ye­ter­li­lik baþ­vu­ru­sun­da bu­lu­na­cak alý­cý­la­rýn top­lam öz ser­ma­ye­le­ri­nin 150 mil­yon do­lar, top­lam mal var­lýk­la­rý­nýn 200 mil­yon do­lar de­ðe­rin­de ol­ma­sý­nýn ye­ter­li gö­rül­me­si içi­mi­zi acýt­mak­ta­dýr. He­le he­le, Ali­aða­lý­la­rýn, ara­zi­le­ri­ni be­da­va­ya ya­kýn, dü­þük fi­yat­lar­la bu ara­zi­yi sat­týk­la­rý dü­þü­nül­dü­ðün­de in­sa­nýn ger­çek­ten içi par­ça­la­ný­yor. Üs­tü­ne üst­lük, 2005 Ni­sa­nýn­da, yüz­de 34'lük ka­mu pa­yý­nýn hal­ka arz edil­di­ði iki yýl ön­ce bu­nun yüz­de 24'lük bö­lü­mü­nün ya­ban­cý ser­ma­ye­ye sa­týl­dý­ðý­ný ha­týr­la­dý­ðý­mýz­da in­sa­nýn is­yan ede­ce­ði ge­li­yor. Dü­þü­ne­bi­li­yor mu­su­nuz? Ül­ke­nin beþ yüz adet bü­yük fir­ma­sý içe­ri­sin­de yer alan, Ýz­mir'in göz be­be­ði olan bir nu­ma­ra­lý bu ku­ru­lu­þun el­den çýk­ma­sý ta­rif­siz ke­der­ler içe­ri­sin­de bý­ra­ký­yor in­sa­ný.

Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; bu­ra­sý stra­te­jik bir ku­ru­luþ­tur, ge­niþ bir alt­ya­pý ola­na­ðý­na sa­hip­tir, ser­ma­ye ve tek­no­lo­ji ba­ký­mýn­dan yo­ðun ya­tý­rým ge­rek­ti­ren bir alan­dýr, sü­rek­li dev­le­tin elin­de bu­lun­ma­sý ge­re­ken bir öne­me sa­hip­tir. Di­ye­lim ki bu an­lam­da dün­ya pa­za­rýn­da bir doy­gun­luk söz ko­nu­su ol­du, bu­ra­sý üre­tim­den vaz­geç­ti, ça­lý­þan­lar so­ka­ða atýl­dý ki, çok bü­yük bir ih­ti­mal­dir; ne ola­ca­ðý þim­di­den bel­li; alt­ya­pý ola­nak­la­rýn­dan ya­rar­la­ný­la­cak, kim­ya­sal mad­de­le­rin ti­ca­re­ti­nin ya­pýl­dý­ðý tank çift­lik­le­ri­ne dö­nü­þe­cek­tir.

Kal­dý ki siz­ler, ya­ni AKP Ýk­ti­da­rý, PET­KÝM'i par­ça par­ça sa­ta­rak el­de et­ti­ði kay­nak­la­rý ken­di çý­kar­la­rý ve prog­ram­la­rý doð­rul­tu­sun­da kul­la­ný­yor. Ba­kýn, Ni­san 2005 ta­ri­hin­de PET­KÝM'in yüz­de 34'lük ka­mu pa­yý­nýn hal­ka ar­zýn­dan ge­len 267 mil­yon do­la­rýn, ya­tý­rým ve fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dür­me­si için PET­KÝM'e ak­ta­rýl­ma­sý ge­re­kir­ken ha­zi­ne­ye ak­ta­rýl­mýþ ve ge­rek Ma­li­ye Ba­ka­ný ge­rek­se Özel­leþ­tir­me Ýda­re­si Baþ­ka­ný ta­ra­fýn­dan, bu kay­na­ðýn borç öde­me­sin­de kul­la­nýl­dý­ðý ka­mu­oyu­na açýk­ça du­yu­rul­muþ­tur.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

HAK­KI ÜL­KÜ (De­vam­la) - To­par­lý­yo­rum Sa­yýn Baþ­kan.

BAÞ­KAN - Bu­yu­run Sa­yýn Ül­kü, ko­nuþ­ma­ný­za de­vam edi­niz.

HAK­KI ÜL­KÜ (De­vam­la) - Þim­di, se­çim sat­hý ma­ili­ne ya da Türk­çe­siy­le se­çim eðik dü­ze­yi­ne gir­di­ði­miz þu gün­ler­de, baþ­ta sos­yal gü­ven­lik re­for­mu ol­mak üze­re, ener­ji özel­leþ­tir­me­le­ri, Halk­bank, Te­kel fab­ri­ka­la­rý­nýn sa­tý­þý gi­bi uy­gu­la­ma­la­rý er­te­le­mek zo­run­da ka­lan siz­ler, AKP Ýk­ti­da­rý, bel­li ki bu­ra­dan el­de edi­le­cek ge­li­ri ha­zi­ne­ye ak­tar­ma­ya­cak, se­çim­ler­de kul­la­na­ca­ðý bir kay­na­ða dö­nüþ­tü­re­cek­tir.

De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, PET­KÝM, 2006 yý­lýn­da 1,6 mil­yar do­lar ci­ro, 83 mil­yon do­lar fa­ali­yet kârý, 437 mil­yon do­lar ci­va­rýn­da ya­tý­rým ger­çek­leþ­tir­miþ­tir. Gi­der­le­ri­ni ken­di kay­nak­la­rýn­dan sað­la­mak­ta­dýr. Dev­le­te yük ol­ma­dan, borç­suz ve güç­lü bir þe­kil­de üre­ti­mi­ni sür­dür­mek­te­dir. Tür­ki­ye sa­na­yi­si­nin iti­ci gü­cü­dür.

PET­KÝM'in özel­leþ­ti­ril­me­sin­de ka­mu ya­ra­rý yok­tur, hat­ta ye­ni PET­KÝM'le­re ih­ti­yaç var­dýr. Çün­kü, PET­KÝM ku­rul­du­ðu za­man ül­ke nü­fu­su 50 mil­yon iken, þim­di 70 mil­yo­nu aþ­mýþ­týr. Baþ­ta da söy­le­di­ðim gi­bi, am­ba­laj sa­na­yi­si, las­tik sa­na­yi­si, kau­çuk sa­na­yi­si, plas­tik, teks­til ve kim­ya sa­na­yi­si gi­bi sa­na­yi­ler için kat­ma de­ðer ya­rat­mak­ta­dýr, is­tih­dam ya­rat­mak­ta­dýr ve bun­la­rýn ge­liþ­me­sin­de lo­ko­mo­tif iþ­le­vi gör­mek­te­dir. Bu du­rum, ül­ke­miz için ya­þam­sal bir önem ta­þý­mak­ta­dýr. Çün­kü, üret­ti­ði tüm mal­la­rý sa­de­ce iç­te da­hi tü­ke­te­bi­le­cek ken­di pa­za­rý var­dýr. Onun için içi­miz par­ça­la­ný­yor, onun için yü­re­ði­miz sýz­lý­yor, onun için çok ama çok üzü­lü­yo­ruz. Ça­re yok mu? Ça­re var ta­bii. Ça­re, el­bet­te, hu­kuk yo­lu­nu de­ne­mek. Biz de bu hu­kuk yo­lu­nu de­ne­ye­ce­ðiz, hu­kuk yo­luy­la hak­ký­mý­zý ara­ya­ca­ðýz di­yor, he­pi­ni­zi sev­giy­le, say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN - Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Ül­kü.

Gün­dem dý­þý ko­nuþ­ma­ya Ma­li­ye Ba­ka­ný Sa­yýn Ke­mal Una­ký­tan ce­vap ve­re­cek­ler­dir.

Bu­yu­run Sa­yýn Ba­kan. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (Ýs­tan­bul) - Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; bi­raz ön­ce, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­sin­den bir ar­ka­da­þý­mýz, PET­KÝM'in özel­leþ­ti­ril­me­siy­le il­gi­li ola­rak bir ko­nuþ­ma yap­tý, bu ko­nuþ­ma­da ge­nel ola­rak da bu özel­leþ­tir­me­nin ya­pýl­ma­ma­sý ge­rek­ti­ði hu­su­sun­da fi­kir­le­ri­ni söy­le­di.

Þim­di, bi­li­yor­su­nuz, özel­leþ­tir­me, Tür­ki­ye'miz için fev­ka­la­de önem­li ya­pý­sal re­form­lar­dan bir re­form­dur ve þim­di­ye ka­dar eðer Tür­ki­ye'de hýz­lý bir atý­lým mey­da­na gel­diy­se, ar­týk, dev­le­tin eko­no­mik fa­ali­yet­ler­den vaz­geç­me­si, özel sek­tö­re eko­no­mik fa­ali­yet­le­ri dev­ret­me­sin­den ile­ri gel­miþ­tir, o an­la­yý­þýn­dan ile­ri gel­miþ­tir. Her þey­den ön­ce, bu an­la­yýþ çok önem­li­dir. Özel­leþ­tir­me­nin te­me­lin­de de ya­tan bu an­la­yýþ var­dýr. Çün­kü, ar­týk, dün­ya­nýn hiç­bir ye­rin­de dev­let­ten sa­na­yi­ci ol­mu­yor, dev­let­ten tüc­car ol­mu­yor, dev­let­ten ban­ka­cý da ol­mu­yor. Do­la­yý­sýy­la, bi­zim Hükûme­ti­mi­zin en önem­li re­form­la­rýn­dan bir ta­ne­si özel­leþ­tir­me­dir.

Özel­leþ­tir­me ya­pýl­mýþ olan yer­le­re ba­ký­nýz… Þim­di, özel­leþ­tir­me yap­týk, TÜP­RAÞ özel­leþ­ti­ril­mez de­nil­di, özel­leþ­tir­dik. Ne ol­du? Da­ha ve­rim­li bir hâle gel­di, da­ha faz­la kâr edi­yor, da­ha faz­la ver­gi alý­yo­ruz ora­dan. Efen­dim, fer­rok­rom te­sis­le­ri yýl­lar­dan be­ri yat­tý, yat­tý Ela­zýð'da; za­rar et­ti, sü­rek­li za­rar et­ti dev­let. Þim­di, ora­da­ki ça­lý­þan 1.500 ki­þi, 2.500 ki­þi, 3.000 ki­þi­ye çýk­tý ve dün­ya­nýn dör­dün­cü bü­yük fer­rok­rom üre­ti­ci­si hâli­ne gel­dik. Þim­di kâr et­me­ye baþ­la­dý, da­ha faz­la ver­gi alý­yo­ruz. Kö­tü mü ol­du ora­sý­ný özel­leþ­tir­mek?

AH­MET YE­NÝ (Sam­sun) - An­la­mý­yor­lar Sa­yýn Ba­ka­ným, an­la­mý­yor­lar!

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Þim­di, ay­ný þe­kil­de, PET­KÝM… PET­KÝM za­ten özel­leþ­ti­ril­me­ye baþ­lan­dý, yüz­de 35'i hal­ka arz edil­miþ va­zi­yet­te. Yüz­de 65'in de yüz­de 51'ini ye­ni­den blok ola­rak sa­ta­ca­ðýz ya­kýn­da, onun ha­zýr­lýk­la­rý ya­pý­lý­yor…

HAK­KI ÜL­KÜ (Ýz­mir) - Bu­ra­sý stra­te­jik bir yer.

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - …ve Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin ge­le­ce­ði­ne bir ya­tý­rým da­ha ya­pý­lý­yor. Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin kim­ya sek­tö­rün­de de da­ha bü­yük adým­lar at­ma­sý­na ve­si­le ola­cak bu­ra­sý, bu özel­leþ­tir­me.

Þu­nu da söy­lü­yo­rum: Tür­ki­ye'ye bir ta­ne de­ðil, üç ta­ne PET­KÝM la­zým. Onu da özel sek­tör ya­pa­cak. Özel sek­tör yap­tý­ðý za­man Tür­ki­ye'nin çeh­re­si de da­ha baþ­ka ola­cak, kim­ya sek­tö­rün­de­ki söz söy­le­me­si de baþ­ka ola­cak, ih­ra­ca­tý da it­ha­la­tý da çok da­ha de­ði­þik ola­cak.

He­pi­ni­ze, be­ni din­le­di­ði­niz için say­gý­lar su­nu­yo­rum.

Sað olun. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN - Te­þek­kür ede­rim.

Gün­dem dý­þý ikin­ci söz, Türk ve Er­me­ni iliþ­ki­le­ri hak­kýn­da söz is­te­yen Mar­din Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem Do­ðan'a ait­tir.

Sa­yýn Do­ðan, bu­yu­run. (Ana­va­tan Par­ti­si sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

2.- Mar­din Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem Do­ðan'ýn, yurt dý­þýn­da ya­þa­yan Er­me­ni­le­rin, 24 Ni­sa­ný söz­de Er­me­ni soy­ký­rý­mý gü­nü ola­rak ilan edip dün­ya kamu­oyu­nu na­sýl ya­nýlt­týk­la­rý­na ve bu id­dia­la­rýn ta­rihî ger­çek­ler­le bað­daþ­ma­dý­ðý­na, bir­çok ül­ke par­la­men­to­sun­da bu id­dia­la­rý ta­ný­yan ya­sa­la­rýn ka­bul edil­di­ði­ne ve Türk Dý­þiþ­le­ri­nin bu ko­nu­da ça­lýþ­ma yap­ma­sý­nýn öne­mi­ne iliþ­kin gün­dem dý­þý ko­nuþ­ma­sý

MU­HAR­REM DO­ÐAN (Mar­din) - Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; ya­sa dý­þý iþ­ler ya­pan Hýn­çak ve Taþ­nak Er­me­ni ce­mi­yet­le­ri­nin 24 Ni­san 1915 ta­ri­hin­de ka­pa­tý­la­rak, yö­ne­ti­ci­le­rin­den 2.345 ki­þi dev­let aley­hi­ne fa­ali­yet­te bu­lun­mak su­çun­dan tu­tuk­lan­mýþ­týr. Yurt dý­þýn­da­ki Er­me­ni­le­rin her yýl 24 Ni­san gü­nü­nü Er­me­ni soy­ký­rý­mý­nýn yýl dö­nü­mü ilan et­tik­le­ri için gün­dem dý­þý söz al­dým. Bu ve­si­ley­le, yü­ce Mec­li­si ve aziz mil­le­ti­mi­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, yü­ce Mec­li­sin bu ta­rihî ya­la­na en üst se­vi­ye­den ce­vap ver­di­ði­ni gös­ter­mek ve Er­me­ni soy­ký­rým id­di­ala­rý­ný red­det­ti­ði­mi­zi yü­ce Mec­li­sin hu­zu­run­da bir de­fa da­ha ifa­de et­mek ih­ti­ya­cý­ný duy­du­ðum için hu­zur­la­rý­ný­za gel­dim.

MUH­SÝN KOÇ­YÝ­ÐÝT (Di­yar­ba­kýr) - Gü­rül­tü var Sa­yýn Baþ­kan.

MU­HAR­REM DO­ÐAN (De­vam­la) - Er­me­ni soy­ký­rý­mý id­di­ala­rý ta­rihî ger­çek­ler­le bað­daþ­ma­mak­ta­dýr. Hýn­çak ve Taþ­nak çe­te­le­ri ta­ra­fýn­dan Do­ðu Ana­do­lu'da Türk hal­ký­na uy­gu­la­nan zu­lüm ve kat­li­am­lar bel­ge­le­riy­le sa­bit­tir. Ta­rihî ger­çek­le­ri çar­pýt­ma­ya da­ya­lý bu if­ti­ra­lar dün­ya gün­de­min­de ül­ke­mi­zi zor du­rum­da bý­ra­ka­bi­le­cek bir du­ru­ma ka­dar gel­miþ­tir. Söz­de Er­me­ni soy­ký­rý­mý id­di­ala­rý­nýn ba­zý ül­ke­le­rin par­la­men­to­la­rýn­da ka­bu­lü sað­lan­dý­ðý gi­bi, inkâr eden­le­rin de ce­za­lan­dý­rýl­ma­sý gi­bi akýl al­maz so­nuç­lar­la kar­þý­laþ­mak­ta­yýz.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, çok de­ðil, ký­sa bir sü­re ön­ce, Ýþ­çi Par­ti­si Ge­nel Baþ­ka­ný Sa­yýn Pe­rin­çek bu ko­nu­da aðýr bir so­nuç­la kar­þý­laþ­tý. Yap­tý­ðý bir ko­nuþ­ma­da söz­de Er­me­ni soy­ký­rý­mý­nýn em­per­ya­list ya­lan ol­du­ðu­nu söy­le­di­ði için Av­ru­pa'nýn gö­be­ðin­de, Lo­zan'da yar­gý­lan­dý­ðý­ný ve Do­ðu Pe­rin­çek'e iki­yüz­lü Ýs­viç­re mah­ke­me­si ta­ra­fýn­dan dok­san gün ha­pis ce­za­sý ve­ril­di­ði­ni ve pa­ra­ya çev­ril­di­ði­ni he­pi­miz bi­li­yo­ruz. 6-7 Mart 2007 ta­rih­le­ri ara­sýn­da mah­ke­me­ye çýk­mýþ­tý. Ben de, bu da­va Sa­yýn Pe­rin­çek'in ki­þi­sel da­va­sý ol­ma­dý­ðý, Tür­ki­ye'nin yar­gý­lan­dý­ðý bir da­va ol­du­ðu için, ulu­sal bir gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­mek üze­re du­ruþ­ma­sý­na ka­týl­mýþ­tým. Böy­le bir millî me­se­le­de her tür­lü si­ya­si ay­rýþ­ma­nýn bir ta­ra­fa bý­ra­ký­la­rak des­tek olun­ma­sý nor­mal dav­ra­nýþ de­ðil mi­dir?

MU­HAR­REM ÝN­CE (Ya­lo­va) - Sa­yýn Baþ­kan, bir ara ve­rin de im­za top­la­sýn­lar.

MU­HAR­REM DO­ÐAN (De­vam­la) - Þim­di so­ru­yo­rum si­ze: "Mil­li­yet­çi­li­ðin ta­pu­su­nu elin­de sa­nan MHP yok, cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su CHP yok, hal­kýn bü­yük umut­lar­la ik­ti­dar yap­tý­ðý AKP yok." de­me hak­kým var mý, yok mu? Tür­ki­ye'yi yö­net­me­ye ta­lip bü­tün si­ya­si par­ti­le­rin yet­ki­li­le­ri gi­dip Ýs­viç­re'nin her met­re ka­re­sin­de "Soy­ký­rým ya­pýl­ma­mýþ­týr, Türk­le­re hak­sýz­lýk edi­yor­su­nuz, as­la 'Er­me­ni soy­ký­rý­mý­ný inkâr eden­ler ce­za­lan­dý­rý­lýr' mad­de­si ko­nu­la­maz." de­me­li­dir. Eðer bu­nu hep bir­lik­te de­sey­dik, Av­ru­pa, ar­týk, se­si­ni kes­mek mec­bu­ri­ye­tin­de ka­lýr, par­la­men­to­la­rýn­da bir da­ha Er­me­ni ta­sa­rý­sý gö­rü­þü­le­mez­di bel­ki de. Ýþ­te, dün­ya Er­me­ni­le­ri­nin söz­de soy­ký­rým ya­pýl­dý di­ye her yýl 24 Ni­san gü­nü Er­me­ni soy­ký­rý­mý­nýn yýl dö­nü­mü ola­rak anýl­ma­ya­cak­tý.

MUH­SÝN KOÇ­YÝ­ÐÝT (Di­yar­ba­kýr) - Sa­yýn Baþ­kan, gü­rül­tü var.

DUR­SUN AK­DE­MÝR (Ið­dýr) - Sa­yýn Baþ­kan, Mec­li­sin gö­rün­tü­sü hoþ de­ðil!

BAÞ­KAN - Sa­yýn Do­ðan, bir­kaç sa­ni­ye­ni­zi ri­ca ede­yim.

Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým… Say­gý­de­ðer ar­ka­daþ­lar, bi­raz sükûnet­le gö­rev­le­ri­mi­zi ya­pa­lým.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) - Sa­yýn Baþ­kan, bu im­za iþ­le­mi ku­lis­te ola­bi­lir efen­dim, bu im­za iþ­le­mi ku­lis­te ola­bi­lir. Du­ya­mý­yo­ruz, din­le­ye­mi­yo­ruz.

MUH­SÝN KOÇ­YÝ­ÐÝT (Di­yar­ba­kýr) - Hiç­bir þey du­ya­mý­yo­ruz Sa­yýn Baþ­kan.

ATÝL­LA KART (Kon­ya) - Ola­cak iþ mi bu?

MUH­SÝN KOÇ­YÝ­ÐÝT (Di­yar­ba­kýr) - Ha­ti­bi din­le­ye­mi­yo­ruz Sa­yýn Baþ­kan.

BAÞ­KAN - Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri…

Evet, bu­yu­run.

MU­HAR­REM DO­ÐAN (De­vam­la) - De­ðer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­lar, soy­ký­rým te­zi­nin asýl da­ya­nak nok­ta­sý, za­ma­nýn Os­man­lý or­du­su ta­ra­fýn­dan ger­çek­leþ­ti­ril­me­di­ði id­dia edi­len kat­li­am, te­ca­vüz ve kö­tü mu­ame­le­ler­den da­ha çok, Os­man­lý hükûme­ti­nin "teh­cir" adý al­týn­da ken­di va­tan­daþ­la­rý­na kar­þý ger­çek­leþ­tir­di­ði ve dev­let eliy­le plan­la­nan ve yö­ne­ti­len bir ey­lem ol­ma­sý­dýr. Os­man­lý hükûme­ti­ni zor­la­yan se­bep ise, sa­vaþ es­na­sýn­da çý­kan Er­me­ni ayak­lan­ma­la­rý­dýr.

 (Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN - Bu­yu­run Sa­yýn Do­ðan.

MU­HAR­REM DO­ÐAN (De­vam­la) - Di­ðer bir ger­çek ise, Er­me­ni­ler­ce öl­dü­rü­len bir­çok Türk'ün ya­ný sý­ra teh­cir sý­ra­sýn­da bir­çok Er­me­ni'nin öl­dü­ðü­nü ka­bul et­mek­le bir­lik­te, bu ölüm­le­rin se­be­bi, sis­te­ma­tik bir soy­ký­rým de­ðil, sa­vaþ ko­þul­la­rý, has­ta­lýk­lar ve Er­me­ni­le­rin zo­run­lu gö­çü­nü ko­lay­laþ­tý­ra­cak imkânla­rýn bu­lun­ma­ma­sý­dýr.

Her iki ta­raf da id­di­ala­rý­ný ka­nýt­la­mak için bir­çok ka­nýt gös­ter­mek­te­dir. An­cak, Tür­ki­ye ola­rak bu id­di­ala­rýn açýk­lý­ða ka­vuþ­ma­sý ve ger­çek­le­rin or­ta­ya çýk­ma­sý ama­cýy­la ar­þiv­le­ri­mi­zin ka­pý­la­rý­ný tüm dün­ya­nýn bi­lim adam­la­rý­na aç­týk. Ar­þiv­le­ri­mi­zin ta­rih­çi­ler ta­ra­fýn­dan in­ce­len­me­si is­te­ði­ne rað­men, Er­me­nis­tan olum­lu ya­nýt ver­me­miþ­tir ve ar­þiv­le­ri­nin ka­pý­la­rý­ný bi­lim adam­la­rý­na ve ta­rih­çi­le­re aç­ma­mýþ­lar­dýr.

Sa­yýn Baþ­kan, sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri; gü­nü­müz­de Ýs­viç­re'de Er­me­ni soy­ký­rý­mý­nýn red­de­dil­me­si suç­tur. Ben­ze­ri bir ya­sa tas­la­ðý da Fran­sýz Mec­li­sin­den geç­miþ, ya­sa­laþ­mak için Se­na­to­da onay bek­le­mek­te­dir. Bu­nun dý­þýn­da, yir­mi ka­dar ül­ke, par­la­men­to­la­rýn­da, Er­me­ni­le­rin soy­ký­rý­mý­na uð­ra­dý­ðý id­di­ala­rý­ný ta­ný­yan ya­sa­la­rý ka­bul et­miþ­ler­dir. Ame­ri­ka fe­de­ral an­lam­da böy­le bir ya­sa­yý ka­bul et­me­me­si­ne rað­men, ya­sa, eya­let­ler ba­zýn­da 50 eya­let­ten 36'sýn­da ka­bul gör­müþ­tür. Ki­mi ül­ke­ler­de ise -Ýs­ra­il ve Ýn­gil­te­re- "soy­ký­rým" ke­li­me­si ye­ri­ne "kat­li­am" ke­li­me­si yeð­len­miþ­tir. Ýþ­te, dün­ya Er­me­ni­le­ri­nin söz­de soy­ký­rým ya­pýl­dý di­ye her yýl 24 Ni­san gü­nü yü­rüt­tük­le­ri fa­ali­yet­ler, bu mec­bu­ri gö­çün ya­pýl­dý­ðý gü­nü ifa­de et­mek­te­dir.

De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, teh­ci­re ta­bi tu­tu­lan Er­me­ni va­tan­daþ­la­rýn isim isim ka­yýt­la­rý Os­man­lý ar­þiv­le­rin­de mev­cut­tur. Oy­sa, "ta­rih bel­gey­le ya­zý­lýr" hük­mü tüm dün­ya bi­lim âle­min­ce ka­bul edi­len bir ger­çek­tir. Çün­kü, ar­þiv­le­re da­ya­lý bi­lim­sel ça­lýþ­ma­lar, ön yar­gý ve si­ya­si yak­la­þým­la­rý or­ta­dan kal­dý­ra­cak­týr. Ay­rý­ca, ar­þiv­ler di­ðer ta­rihî kay­nak­lar ara­sýn­da ger­çe­ði en ob­jek­tif þe­kil­de yan­sý­tan otan­tik bel­ge­ler­dir.

Bu ne­den­le, Ba­tý ül­ke­le­rin­de si­ya­si bir yak­la­þým­la ele alý­nan Er­me­ni ko­nu­su­nun, ta­ri­hin asýl kay­nak­la­rý­na ini­le­rek de­ðer­len­di­ril­me­si ge­re­kir. An­cak, bu­gü­ne ka­dar Er­me­ni­ler ar­þiv ka­pý­la­rý­ný ne bi­lim adam­la­rý­na aç­mýþ­lar­dýr ne de Os­man­lý ar­þi­viy­le yüz­leþ­me­ye gel­miþ­ler­dir. Uy­dur­duk­la­rý if­ti­ra ve ya­lan­la­rý en iyi ken­di­le­ri bil­mek­te­dir­ler. Türk ta­ri­hin­de uta­na­cak hiç­bir sa­hi­fe yok­tur.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, bir ta­rih­çi­miz di­yor ki: "Er­me­ni­le­rin Van, Bit­lis, Muþ, Er­zu­rum, Að­rý, Kars, Ar­da­han böl­ge­le­rin­de yap­mýþ ol­du­ðu kat­li­am, doð­ru­dan doð­ru­ya Os­man­lý ar­þiv bel­ge­le­rin­den ad ad, köy köy tes­pit ede­bil­di­ði­miz ka­da­rýy­la 530 bin ci­va­rýn­da­dýr. Bu ra­ka­ma Çu­ku­ro­va böl­ge­sin­de­ki­ler dâhil de­ðil­dir ve­ya Ýç Ana­do­lu Böl­ge­si'nde­ki­ler dâhil de­ðil­dir. So­nuç­ta olan ol­muþ, sah­te va­at­ler hem Er­me­ni­le­ri hem de Türk­le­ri mað­dur et­miþ­tir. Er­me­ni­le­rin bü­yük bir kýs­mý, boþ va­at­le­re ka­na­rak gir­dik­le­ri ma­ce­ra so­nun­da ana yurt­la­rýn­dan ay­rýl­mak zo­run­da kal­mýþ­lar­dýr. Tür­ki­ye'nin do­ðu­sun­da ba­ðým­sýz bir Er­me­nis­tan yur­du kur­mak için ver­dik­le­ri sek­sen yýl­lýk mü­ca­de­le­yi kay­be­den Er­me­ni­ler, son kez þans­la­rý­ný Lo­zan'da de­ner­ler, ama ha­va ala­cak­lar­dýr."

Sa­yýn Baþ­kan, sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri; hu­zu­ru­nuz­da yap­mýþ ol­du­ðum bu ko­nuþ­ma ile bir de­fa da­ha Er­me­ni soy­ký­rým id­di­ala­rý­ný ve ya­lan­la­rý­ný nef­ret­le red­de­di­yo­rum, yü­ce Mec­li­si ve aziz mil­le­ti­mi­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Sa­yýn Baþ­ka­ným, te­þek­kür edi­yo­rum. (Ana­va­tan Par­ti­si sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN - Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Do­ðan.

Gün­dem dý­þý üçün­cü söz, söz­de Er­me­ni soy­ký­rý­mý id­di­ala­rý hak­kýn­da söz is­te­yen Uþak Mil­let­ve­ki­li Ah­met Çað­la­yan'a ait­tir.

Sa­yýn Çað­la­yan, bu­yu­run. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

3.- Uþak Mil­let­ve­ki­li Ah­met Çað­la­yan'ýn, asýl­sýz Er­me­ni soy­ký­rý­mý id­di­ala­rý kar­þý­sýn­da Hükûme­tin ge­rek­li ça­lýþ­ma­la­rý yap­tý­ðý­na ve ya­pa­ca­ðý­na, Mec­li­sin de bir araþ­týr­ma ko­mis­yo­nu ku­ra­rak bu ça­lýþ­ma­la­ra des­tek ol­ma­sý ge­rek­ti­ði­ne iliþ­kin gün­dem dý­þý ko­nuþ­ma­sý

AH­MET ÇAЭLA­YAN (Uþak) - Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; söz­de Er­me­ni soy­ký­rý­mý id­di­ala­rýy­la il­gi­li gö­rüþ­le­ri­mi bil­dir­mek üze­re söz al­mýþ bu­lu­nu­yo­rum ve yü­ce he­ye­ti say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum. Ay­rý­ca, 23 Ni­san Millî Hâki­mi­yet ve Ço­cuk Bay­ra­mý'ný teb­rik edi­yo­rum.

Söz­le­ri­me baþ­la­ma­dan, yi­ne, T.C., Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti 11'in­ci Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý se­çim­le­ri­nin de ön­ce­sin­de­yiz, ari­fe­sin­de­yiz. Se­çim­le­rin ha­yýr­la­ra ve­si­le ol­ma­sý­ný di­li­yo­rum ve açýk­la­nan Cum­hur­baþ­ka­ný ada­yý Ab­dul­lah Gül Bey'e de ba­þa­rý­lar di­li­yo­rum.

Say­gý­de­ðer mil­let­ve­kil­le­ri, as­lý, Ýn­gi­liz Sa­vaþ Ba­kan­lý­ðý­nýn Pro­pa­gan­da Bü­ro­su­nun, Ame­ri­ka Bir­le­þik Dev­let­le­ri'ni Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­þý'na ka­ta­bil­mek için, ka­tý­lý­mý­ný sað­la­ya­bil­mek için Er­me­ni­le­rin kit­le hâlin­de kat­li­ama uð­ra­dý­ðý ya­la­ný­ný iþ­le­yen meþ­hur Ma­vi Ki­tap ve yi­ne, za­ma­nýn Ýs­tan­bul ABD Bü­yü­kel­çi­si ta­ra­fýn­dan fa­na­tik Er­me­ni­ler­den alý­nan bil­gi­ler­le ya­zý­lan ya­lan aný­lar ve ben­ze­ri, as­lý ol­ma­yan bel­ge­le­re da­ya­ný­la­rak soy­ký­rým id­di­ala­rý bu­gü­ne ka­dar gel­miþ­tir. Ya­ni, Müs­lü­man Türk­ler, se­kiz yüz yýl ba­rýþ, dost­luk ve gü­ven­le bir­lik­te ya­þa­dý­ðý Er­me­ni­le­ri du­rup du­rur­ken 1915 yý­lý­nýn bir gü­nün­de soy­ký­rým ve kat­li­ama tut­muþ­tur. Bun­lar as­lý, esa­sý ol­ma­yan þey­ler­dir. Ön­ce­lik­le, 1915 yý­lýn­da mey­da­na ge­len olay­la­rý da­ha iyi an­la­ya­bil­mek için ön­ce­si­ne git­mek la­zým­dýr. 1920'ler­de Çar­lýk Rus­ya­sý, Ýn­gil­te­re ve Fran­sa, ara­la­rýn­da­ki Os­man­lý üze­rin­de­ki nü­fuz ve çý­kar mü­ca­de­le­le­rin­de Er­me­ni­le­ri Os­man­lý'ya kar­þý kul­la­ný­la­cak önem­li bir un­sur ola­rak gör­müþ­ler­dir ve bu amaç­la, bi­raz ön­ce sev­gi­li ar­ka­da­þý­mýn da an­lat­tý­ðý gi­bi, Hýn­çak ve Taþ­nak ko­mi­ta­la­rý ku­rul­muþ, bu ko­mi­ta­lar Ana­do­lu'da is­yan­lar çý­kart­mýþ­týr. Bun­lar, uy­gu­la­dýk­la­rý sui­kast, ban­ka bas­ký­ný yön­tem­le­riy­le dün­ya­nýn ve in­san­lý­ðýn ba­þý­na be­la olan te­rö­riz­min ön­cü­le­ri ol­muþ­lar­dýr. Er­zu­rum, Kay­se­ri, Yoz­gat, Ço­rum, Van, Ada­na ve Ana­do­lu'nun bir­çok yer­le­rin­de is­yan­lar çý­kar­mýþ­lar­dýr. Ýs­yan­la­rý bas­týr­ma gi­ri­þim­le­ri­nin ko­mi­ta­cý­lar ta­ra­fýn­dan "kat­li­am" ola­rak tak­di­mi ve Er­me­ni­ler le­hi­ne mü­da­ha­le­ye teþ­vik edil­me­le­ri bu ça­lýþ­ma­lar­da amaç­lan­mýþ­týr. 1890'lar­dan iti­ba­ren ya­pý­lan ön­le­me fa­ali­yet­le­ri "kat­li­am", 1915'te ya­pý­lan teh­cir fa­ali­ye­ti de "soy­ký­rým" ola­rak ni­te­len­di­ri­lip, 1,5 mil­yon Er­me­ni'nin ha­ya­tý­nýn kay­bet­ti­ril­di­ði id­dia edil­mek­te­dir. Hâlbu­ki o de­vir­de ya­pý­lan sa­yým­lar­da Er­me­ni­le­rin Ana­do­lu'da­ki nü­fu­su 1 mil­yon 300 ci­va­rýn­da­dýr.

Er­me­ni­ler, Rus­lar­la bir­lik­te, Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­þý'nýn baþ­la­ma­sýy­la Os­man­lý'ya kar­þý sa­vaþ alan­la­rýn­da Rus­la­rýn sa­fýn­da yer al­mýþ, er­kek­le­ri sa­vaþ­ta olan ka­dýn ve ço­cuk­lar dâhil si­vil­le­re kar­þý kat­li­ama gir­miþ­ler, Os­man­lý kuv­vet­le­ri­ni ar­ka­dan vur­muþ­lar, Os­man­lý bir­lik­le­ri­nin ha­rekâtý­ný en­gel­le­miþ­ler, ik­mal yol­la­rý­ný kes­miþ­ler, ya­ra­lý kon­voy­la­rý­ný pu­su­ya dü­þür­müþ­ler, köp­rü ve yol­la­rý im­ha et­miþ­ler, þe­hir­ler­de ayak­la­na­rak Rus iþ­ga­li­ni ko­lay­laþ­týr­mýþ­lar­dýr. Os­man­lý Hükûme­ti, bu du­rum­da, Er­me­ni Pat­ri­ði­ni, me­bus­la­rý­ný ve di­ðer ön­de ge­len Er­me­ni­le­ri ça­ðý­ra­rak, Müs­lü­man­la­rýn kat­le­dil­me­ye de­vam edil­me­si hâlin­de ge­rek­li ön­lem­le­rin alý­na­ca­ðý ken­di­le­ri­ne bil­di­ril­miþ­tir.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN - Bu­yu­run Sa­yýn Çað­la­yan.

AH­MET ÇAЭLA­YAN (De­vam­la) - Bu uya­rý­dan so­nuç alý­na­ma­yýn­ca, 24 Ni­san 1915 ta­ri­hin­de Er­me­ni ko­mi­te­le­ri ka­pa­týl­mýþ, 2.345 ki­þi de dev­let aley­hi­ne fa­ali­yet­te bu­lun­mak­tan tu­tuk­lan­mýþ­týr. Ýþ­te "soy­ký­rým gü­nü" ola­rak ilan edi­len gün bu gün­dür.

Os­man­lý Hükûme­ti, bu tür iç ve dýþ teh­dit­le­re ma­ruz ka­lan her ül­ke gi­bi, ken­di sa­vun­ma ön­le­mi­ne baþ­vur­muþ, sa­vaþ böl­ge­le­rin­de otu­ran Er­me­ni­le­ri gü­ney­de­ki Os­man­lý top­rak­la­rý­na sevk et­me, ya­ni teh­cir ka­ra­rý al­mýþ­týr. Sa­vaþ böl­ge­si ol­ma­yan yer­ler­de teh­cir uy­gu­lan­ma­mýþ­týr ve bu teh­cir es­na­sýn­da da, ön­ce­den ha­ber ve­ril­miþ, ge­rek­li ha­zýr­lýk­lar ya­pýl­mýþ ve teh­ci­rin za­rar gör­me­den ya­pý­la­bil­me­si için de ge­rek­li ön­lem­ler alýn­mýþ­týr. Hat­ta, bu ko­nu­da Er­me­ni ka­fi­le­le­ri­ne kö­tü dav­ra­nan, hükûme­tin ta­li­mat­la­rý­na uy­ma­yan 1.390 ki­þi de, idam dâhil, bir­çok ce­za­la­ra çarp­tý­rýl­mýþ­týr.

Þim­di, þu­nu sor­mak ge­re­ki­yor: Ken­di gö­rev­li­le­ri­ni da­hi "Er­me­ni­le­re kö­tü dav­ran­dý" di­ye ce­za­lan­dý­ran bir ül­ke­nin kat­li­am yap­tý­ðýn­dan bah­set­mek ger­çek­ten abes­tir.

Er­me­ni­ler, 1915'ten son­ra uzun yýl­lar ses­le­ri­ni çý­kar­ma­mýþ­lar, 1915 yý­lýn­dan iti­ba­ren de bu id­di­ala­rý­ný gün­de­me ta­þý­ma­ya baþ­la­mýþ­lar, hat­ta soy­ký­rým id­di­ala­rý­ný dün­ya ka­mu­oyu­na ta­nýt­mak için te­rör yo­lu­nu seç­miþ­ler­dir. Te­rör… Þu­dur te­rör: Ka­bul edil­mek is­ten­me­yen bir þe­yi zor­la ka­bul et­tir­mek için ce­bir, þid­det, teh­dit uy­gu­la­mak­týr. Ýþ­te, 1973 yý­lýn­da, "Asa­la" gi­bi ba­zý te­rör ör­güt­le­ri va­sý­ta­sýy­la, Türk dip­lo­mat­la­rý­na, Türk he­def­le­ri­ne kar­þý iki yüz­den faz­la sal­dý­rý ger­çek­leþ­ti­ril­miþ­tir. Dört ký­ta­da yir­mi bir ül­ke­de ger­çek­le­þen te­rör sal­dý­rý­la­rý so­nu­cu, 1985 yý­lý­na ka­dar otu­zu aþ­kýn dip­lo­ma­tý­mýz, ka­mu gö­rev­li­miz ve ai­le ya­ký­ný þe­hit edil­miþ­tir, ma­sum in­san­lar za­rar gör­müþ­ler­dir. Bu ne­den­le, te­rör­le so­nuç ala­ma­ya­ca­ðý­ný an­la­yan mi­li­tan Er­me­ni çev­re­le­ri, bu de­fa da Tür­ki­ye'ye kar­þý yü­rüt­tük­le­ri kam­pan­ya­da tak­tik de­ðiþ­ti­re­rek, çe­þit­li ül­ke­le­rin ulu­sal ve ye­rel par­la­men­to­la­rý ta­ra­fýn­dan ta­nýn­ma­sý yo­luy­la Tür­ki­ye'ye bas­ký yap­ma­ya ça­lýþ­mýþ­lar­dýr. Ne ola­cak­týr soy­ký­rý­mý ta­ný­yýn­ca? Bu­ra­da, 24 Mart 2005 ta­ri­hin­de, Er­me­ni so­ru­nu ger­çe­ðiy­le il­gi­li, Ame­ri­ka­lý Pro­fe­sör Jus­tin McCar­tey bir ko­nuþ­ma yap­mýþ­týr ve Ame­ri­ka'da bi­ri­ne sor­du­ðu­nu, onun "Ee, ka­bul et­sin­ler, ne ola­cak." de­di­ði­ni, "Sen bu­nun doð­ru olup ol­ma­dý­ðý­ný bi­li­yor mu­sun?" de­yin­ce de "Be­ni çok il­gi­len­dir­mi­yor." de­di­ði­ni söy­le­miþ­tir.

Evet, ger­çek­ten çev­re­miz­de öy­le kat­li­am olay­la­rý olu­yor ki Irak'ta, Bos­na'da, Fi­lis­tin'de, bun­la­rý gör­me­yen, gör­mek is­te­me­yen ba­zý Ame­ri­ka ve Av­ru­pa ül­ke­le­ri­nin ulu­sal ve ye­rel par­la­men­to­la­rýn­da, ne ya­zýk ki, Er­me­ni­ler ken­di leh­le­ri­ne ka­rar­lar çý­ka­ra­bil­miþ­ler­dir.

Soy­ký­rým ka­bul edil­di­ðin­de ilk aþa­ma­sý bu­dur. Ýkin­ci­si, pe­þin­den taz­mi­nat ge­le­cek­tir. Üçün­cü­sün­de de top­rak ta­lep­le­ri ola­cak­týr.

Bu ba­kým­dan, ül­ke­miz­de ger­çek­ten… He­le he­le 100'ün­cü yý­la, Er­me­ni­ler, fev­ka­la­de, soy­ký­rý­mýn 100'ün­cü yý­lý ola­rak ka­bul et­tik­le­ri 24 Ni­san 2015 ta­ri­hi­ne önem­le ha­zýr­lan­mak­ta­dýr­lar. Tür­ki­ye de ge­rek­li ha­zýr­lýk­la­rý­ný yap­mak zo­run­da­dýr. Bu­ra­da, ya­pý­lan ar­þiv­le­rin açýl­ma­sý fa­ali­ye­ti fev­ka­la­de önem­li­dir. Ay­rý­ca, Er­me­ni­ler hâlen da­ha sý­nýr ih­ti­la­fý bu­lu­nan…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN - Sa­yýn Çað­la­yan, yak­la­þýk 2 kat sü­re ol­du. Lüt­fen ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­yý­nýz.

Bu­yu­run.

AH­MET ÇAЭLA­YAN (De­vam­la) - Bu­ra­da, ben, Er­me­nis­tan'ýn top­rak ta­lep­le­rin­den vaz­geç­me­si­ni, kom­þu­la­rýy­la iyi ge­çin­me­si­ni ve ol­ma­yan, ya­lan id­di­ala­rýn­dan vaz­geç­me­si­ni, bu ko­nu­da bi­zim Dý­þiþ­le­ri­mi­zin de ge­rek­li ça­lýþ­ma­la­rý ya­pa­ca­ðý­ný ve yap­mak­ta ol­du­ðu­nu bi­li­yor, is­ti­yo­rum.

Ay­rý­ca, bu­ra­da, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si ola­rak da sa­de­ce kon­fe­rans ve di­ðer fa­ali­yet­ler ya­nýn­da, bir Mec­lis araþ­týr­ma ko­mis­yo­nu ku­ru­la­rak bu ça­lýþ­ma­la­rýn da­ha cid­di, da­ha bel­ge­ye da­ya­lý ve da­ha uzun sü­re­li bir ça­lýþ­ma ola­rak ya­pýl­ma­sý­ný bek­li­yor, cüm­le­ni­ze say­gý­lar su­nu­yo­rum. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN - Te­þek­kür ede­rim, Sa­yýn Çað­la­yan.

Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, Baþ­kan­lý­ðýn Ge­nel Ku­ru­la su­nuþ­la­rý var­dýr.

Da­nýþ­ma Ku­ru­lu öne­ri­si var­dýr; oku­tup, oy­la­rý­ný­za su­na­ca­ðým:

IV. - ÖNE­RÝ­LER

A) DA­NIÞ­MA KU­RU­LU ÖNE­RÝ­LE­RÝ

1.- Cum­hur­baþ­ka­ný se­çi­mi için ya­pý­la­cak oy­la­ma­la­rýn gün­le­ri ile, Cum­hur­baþ­ka­ný se­çi­mi ta­mam­la­nýn­ca­ya ka­dar, se­çim oy­la­ma­sý ya­pý­la­cak gün­ler­de, Baþ­kan­lýk su­nuþ­la­rý dý­þýn­da baþ­ka ko­nu­la­rýn gö­rü­þül­me­me­si­ne ve oy­la­ma­lar ara­sýn­da­ki gün­ler­de Ge­nel Ku­ru­lun top­lan­tý yap­ma­ma­sý­na iliþ­kin Da­nýþ­ma Ku­ru­lu öne­ri­si

Da­nýþ­ma Ku­ru­lu Öne­ri­si

No: 220                                                                                                        Ta­ri­hi: 24.4.2007

Aday gös­ter­me sü­re­si 25 Ni­san 2007 Çar­þam­ba gü­nü sa­at 24.00'te so­na ere­cek olan Cum­hur­baþ­ka­ný se­çi­mi için, Ana­ya­sa­nýn 102 nci mad­de­si ge­re­ðin­ce Ge­nel Ku­rul­da ya­pý­la­cak oy­la­ma­lar­dan;

a) Bi­rin­ci oy­la­ma­nýn 27 Ni­san 2007 Cu­ma gü­nü sa­at 15.00'te baþ­la­ya­cak bir­le­þim­de ya­pýl­ma­sý,

b) Bi­rin­ci oy­la­ma­da so­nuç alý­na­ma­dý­ðý tak­dir­de, ikin­ci oy­la­ma­nýn 2 Ma­yýs 2007 Çar­þam­ba gü­nü sa­at 15.00'te ya­pý­la­cak bir­le­þim­de ya­pýl­ma­sý,

c) Ýkin­ci oy­la­ma­da da so­nuç alý­na­ma­dý­ðý tak­dir­de, üçün­cü oy­la­ma­nýn 9 Ma­yýs 2007 Çar­þam­ba gü­nü sa­at 15.00'te baþ­la­ya­cak olan bir­le­þim­de ya­pýl­ma­sý,

d) Üçün­cü oy­la­ma­da da so­nuç alý­na­ma­dý­ðý tak­dir­de, dör­dün­cü oy­la­ma­nýn 15 Ma­yýs 2007 Sa­lý gü­nü sa­at 15.00'te baþ­la­ya­cak bir­le­þim­de ya­pýl­ma­sý,

e) Bu amaç­la 27 Ni­san 2007 Cu­ma gü­nü de Ge­nel Ku­ru­lun top­lan­ma­sý,

f) Cum­hur­baþ­ka­ný se­çi­mi ta­mam­la­nýn­ca­ya ka­dar, se­çim oy­la­ma­sý ya­pý­la­cak gün­ler­de, Baþ­kan­lýk su­nuþ­la­rý dý­þýn­da baþ­ka ko­nu­la­rýn gö­rü­þül­me­me­si ve oy­la­ma­lar ara­sýn­da­ki gün­ler­de Ge­nel Ku­ru­lun top­lan­tý yap­ma­ma­sý,

Öne­ril­miþ­tir.

 

 

 

Bü­lent Arýnç

 

 

 

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

 

 

 

Baþ­ka­ný

 

Sa­lih Ka­pu­suz

K. Ke­mal Ana­dol

Mu­zaf­fer R. Kur­tul­mu­þoð­lu

 

AK Par­ti Gru­bu

CHP Gru­bu

Ana­va­tan Par­ti­si Gru­bu

 

Baþ­kan­ve­ki­li

Baþ­kan­ve­ki­li

Baþ­kan­ve­ki­li

BAÞ­KAN - Da­nýþ­ma Ku­ru­lu öne­ri­si­nin le­hin­de, Ýz­mir Mil­let­ve­ki­li ve CHP Grup Baþ­kan Ve­ki­li Sa­yýn Ke­mal Ana­dol.

Bu­yu­run Sa­yýn Ana­dol. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) - Sa­yýn Baþ­kan, yü­ce Mec­li­sin say­gý­de­ðer üye­le­ri; Da­nýþ­ma Ku­ru­lu ka­ra­rý­nýn le­hin­de söz al­mýþ bu­lu­nu­yo­rum. Yü­ce Mec­li­si say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, bu­gün, al­týn­da Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Grup Baþ­kan Ve­ki­li ola­rak be­nim de im­zam bu­lu­nan Da­nýþ­ma Ku­ru­lu ka­ra­rý, bir zo­run­lu­lu­ðun ge­re­ði­dir. Ýç Tü­zük 50'nci mad­de, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ýç Tü­zü­ðü'nün 50'nci mad­de­si "Da­nýþ­ma Ku­ru­lu, Ana­ya­sa ve Ýç­tü­zü­ðün em­re­di­ci hü­küm­le­ri ge­re­ðin­ce, bel­li bir sü­re­de so­nuç­lan­ma­sý ge­re­ken, mu­ay­yen bir ve­ya bir­kaç ko­nu­nun yer ala­ca­ðý özel gün­dem­ler ve gö­rüþ­me gün­dem­le­ri tes­pit ede­bi­lir." di­yor. Önü­müz­de, Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý se­çi­mi var. Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý se­çim­le­ri, Ana­ya­sa'mý­zýn 102'nci mad­de­sin­de, de­tay­lý, et­raf­lý bi­çim­de dü­zen­len­miþ­tir. Do­la­yý­sýy­la, bu se­çim­le­ri, tur iti­ba­rýy­la bir tak­vi­me bað­la­mak bir zo­run­lu­luk­tur. O ne­den­le, böy­le bir Da­nýþ­ma Ku­ru­lu ka­ra­rý ge­re­ki­yor­du ve Par­la­men­to­da gru­bu bu­lu­nan üç par­ti grup baþ­kan ve­kil­le­ri­nin ve Mec­lis Baþ­ka­ný­nýn baþ­kan­lý­ðýn­da top­la­na­rak bu Da­nýþ­ma Ku­ru­lu ka­ra­rý­ný al­mýþ­lar­dýr; bu, iþin þeklî ta­ra­fý. Doð­ru­dur, ge­rek­li­dir, ama, bu Da­nýþ­ma Ku­ru­lu ka­ra­rý nok­san­dýr. Keþ­ke -iþin özü­ne gir­mek is­te­mi­yo­rum- yüz­de 45 seç­me­ni­nin dý­þa­rý­da kal­dý­ðý, ge­ri ka­la­ný­nýn millî ira­de­si­nin yan­sý­dý­ðý bu Par­la­men­to, sü­re­si­nin do­lu­mu­na beþ ay ka­la bu Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý se­çi­mi­ni yap­ma­say­dý da millî ira­de­den ye­ni­den güç alan, ta­ze­le­nen, millî ira­de­yi en son þek­liy­le yan­sý­tan bir ye­ni Mec­lis, ye­ni Cum­hur­baþ­ka­ný­ný seç­sey­di.

AH­MET YE­NÝ (Sam­sun) - Millî ira­de bu­ra­da. Geç­ti o, geç­ti! Millî ira­de bu­ra­da.

K. KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) - Te­men­ni­mi­zi ifa­de edi­yo­rum, ra­hat­sýz ol­ma­yýn, ger­çek­le­þe­cek­miþ fi­lan de­ðil. Si­zin, ço­ðun­lu­ða da­ya­na­rak, yüz­de 45'in dý­þýn­da­ki seç­men­den al­dý­ðý­nýz güç­le, ço­ðun­lu­ða da­ya­na­rak, er­ken se­çi­mi er­te­le­ye­rek, on­dan ka­ça­rak üret­ti­ði­niz bir so­nuç, çý­kan bir so­nuç. Bir þey de­mi­yo­rum, ben te­men­ni­mi söy­lü­yo­rum.

Ay­rý­ca, 3 Ka­sým 2002 se­çim­le­rin­de beþ se­ne için yet­ki al­dý­ðý­nýz mil­let­ten, bu yet­ki, beþ se­ne­nin so­nun­da, bir Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý se­çi­miy­le ye­di se­ne da­ha ila­ve ede­rek on iki­ye çýk­ma­say­dý keþ­ke; beþ se­ne­li­ði­ne al­dý­ðý­nýz yet­ki­yi, keþ­ke on iki yý­la çý­kar­ma­say­dý­nýz. Bun­lar te­men­nim, ge­çi­yo­rum bun­la­rý; bir si­ya­si tar­týþ­ma aç­ma ni­ye­tin­de de­ði­lim. Ama, iþin hu­ku­ki ta­ra­fý var. Bu Da­nýþ­ma Ku­ru­lu ka­ra­rý doð­ru­dur, fa­kat nok­san­dýr yü­ce Mec­li­sin de­ðer­li üye­le­ri. Ne­den nok­san­dýr? De­min Sa­yýn Mec­lis Baþ­ka­ný­mýz top­lan­tý­yý aç­tý ve -ay­nen tu­ta­nak­lar­da var- her za­man yap­tý­ðý gi­bi -Mec­lis Baþ­ka­ný Sa­yýn Nev­zat Pak­dil aç­tý top­lan­tý­yý- de­di ki: "Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­de top­lan­tý ka­rar ye­ter sa­yý­sý var­dýr, top­lan­tý­yý açý­yo­rum." Ne­ye da­ya­na­rak bu­nu söy­le­di Sa­yýn Pak­dil, Mec­lis Baþ­kan Ve­ki­li­miz, otu­ru­mu yö­ne­ten Baþ­ka­ný­mýz? 96'ncý mad­de­ye gö­re söy­le­di. Ne di­yor Ana­ya­sa'nýn 96'ncý mad­de­si: "Ana­ya­sa­da, baþ­ka­ca bir hü­küm yok­sa, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si üye tam­sa­yý­sý­nýn en az üç­te bi­ri ile top­la­nýr ve top­lan­tý­ya ka­tý­lan­la­rýn salt ço­ðun­lu­ðuy­la ka­rar ve­rir;" Ge­nel hü­küm bu. Ne­dir o? 184. De­mek ki, nor­mal za­man­lar­da, ge­nel ku­ral ola­rak, Mec­lis Baþ­ka­ný, Mec­li­si aç­tý­ðýn­da 184 ki­þi­yi gö­rü­yor­sa, gör­dü­ðü­nü sa­ný­yor­sa yok­la­ma yap­maz, te­red­dü­de dü­þer­se, Ýç Tü­zük'e gö­re, elek­tro­nik düð­me­le­ri kul­la­na­rak yok­la­ma yap­tý­rýr. Bu, nor­mal za­man­da­ki top­lan­tý ka­rar ye­ter sa­yý­sý. Ne­re­den bu­nu söy­lü­yo­rum? Ana­ya­sa'nýn 96'ncý mad­de­si di­yor ki: "Ana­ya­sa­da, baþ­ka­ca bir hü­küm yok­sa," di­yor.

MUS­TA­FA ÜNAL­DI (Kon­ya) - Var mý?

K. KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) - Var. Hah, "Var mý?" So­ru sor­du­nuz, "Var mý?" Alýn ce­vap: Ana­ya­sa'da, 102'nci mad­de­de bu­na tek is­tis­na ge­ti­ri­li­yor "Cum­hur­baþ­ka­ný, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si üye tam­sa­yý­sý­nýn üç­te iki ço­ðun­lu­ðu ile ve giz­li oy­la se­çi­lir." di­yor. Üç­te 2 ço­ðun­luk ne de­mek?

MUS­TA­FA ÜNAL­DI (Kon­ya) - Ýlk de­fa mý top­la­ný­yor Mec­lis?

K. KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) - Ra­hat­sýz ol­ma­yýn. Ra­hat­sýz ol­ma­yýn.

BAÞ­KAN - Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri… Lüt­fen, ar­ka­daþ­lar, din­le­ye­lim. Bi­raz son­ra, Grup Baþ­kan Ve­ki­li Sa­yýn Eyüp Fat­sa da ko­nu­þa­cak. Lüt­fen…

AH­MET YE­NÝ (Sam­sun) - Sa­yýn Ana­dol, bun­la­rý ge­çin. Geç­ti…

BAÞ­KAN - Sa­yýn Ye­ni, lüt­fen…

K. KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) - "Üye tam­sa­yý­sý­nýn üç­te iki ço­ðun­lu­ðu…" Ya­ni, bu cüm­le­yi yok sa­ya­rak Ýç Tü­zük'ü uy­gu­lar­sa­nýz, Ýç Tü­zük'ü fii­len de­ðiþ­tir­miþ olur­su­nuz. Bu da bu se­çi­min ip­tal se­be­bi­dir; ba­týl olur. Ben si­ze dost­ça söy­lü­yo­rum.

MUS­TA­FA ÜNAL­DI (Kon­ya) - Ýlk de­fa mý top­la­ný­yor Mec­lis?

K. KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) - Si­ze dost­ça söy­lü­yo­rum, di­yo­rum ki: Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ni ip­tal­le so­nuç­la­na­cak bir se­çim­den kur­tar­mak için, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin ya­pa­ca­ðý se­çi­mi meþ­ru ve ya­sal hâle ge­tir­mek için, ge­çer­li hâle ge­tir­mek için si­ze bu hu­ku­ki ge­rek­li­li­ði an­lat­ma­ya ça­lý­þý­yo­rum; bu­na uy­ma­ya da­vet edi­yo­rum. Uy­maz­sa­nýz, Ana­ya­sa'da hü­küm var…

MUS­TA­FA ÜNAL­DI (Kon­ya) - Ana­ya­sa de­ði­þik­li­ði na­sýl ya­pý­lý­yor?

K. KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) - De­ðer­li Mil­let­ve­ki­lim, Ana­ya­sa'da hü­küm var: "Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si üye tam­sa­yý­sý­nýn üç­te iki ço­ðun­lu­ðu ile…"

MUS­TA­FA ÜNAL­DI (Kon­ya) - Ana­ya­sa de­ði­þik­li­ði na­sýl ya­pý­lý­yor?

K. KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) - Na­sýl Ana­ya­sa de­ði­þik­li­ði?

MUS­TA­FA ÜNAL­DI (Kon­ya) - Ana­ya­sa de­ði­þik­li­ði na­sýl ya­pý­lý­yor?

K. KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) - Bu Ana­ya­sa…

MUS­TA­FA ÜNAL­DI (Kon­ya) - Ýlk de­fa mý Mec­lis top­la­ný­yor?

K. KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) - Ba­ký­nýz, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ýç Tü­zü­ðü'nde özel ka­rar ye­ter sa­yý­la­rý var­dýr; Mec­lis Baþ­ka­ný se­çi­mi, gü­ve­no­yu, Cum­hur­baþ­ka­ný­nýn va­ta­na iha­ne­tiy­le mü­za­ke­re so­nu­cun­da Yü­ce Di­va­na gön­de­ril­me­si; hep özel ka­rar sa­yý­sý çý­ka­rýl­mýþ. 5 ta­ne hü­küm var.

MUS­TA­FA ÜNAL­DI (Kon­ya) - Hiç zor­la­ma…

K. KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) - Top­lan­tý ye­ter sa­yý­sý is­tis­na­sý 102'nci mad­de­de, Cum­hur­baþ­ka­ný se­çi­miy­le il­gi­li…

MUS­TA­FA ÜNAL­DI (Kon­ya) - Hiç zor­la­ma Ke­mal Bey. Ken­di­ni zor­la­ma.

MAH­FUZ GÜ­LER (Bin­göl) - Ala­ka­sý yok.

K. KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) - Ala­ka­sý yok­sa…

Ba­kýn, dört bu­çuk se­ne geç­ti.

MUS­TA­FA ÜNAL­DI (Kon­ya) - Ana­ya­sa de­ði­þik­li­ði na­sýl ya­pý­lýr?

BAÞ­KAN - Sa­yýn Ünal­dý, lüt­fen…

K. KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) - Dört bu­çuk se­ne geç­ti. Bu­ra­lar­da ben çok ko­nuþ­tum, ar­ka­daþ­la­rým çok ko­nuþ­tu…

AH­MET YE­NÝ (Sam­sun) - Sa­yýn Ana­dol, bun­la­rý geç, ye­ni bir þey söy­le.

K. KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) - …"Çý­kar­ma­yýn bu ya­sa­yý, Ana­ya­sa Mah­ke­me­sin­den dö­ner, Cum­hur­baþ­ka­ný ge­ri gön­de­rir…" (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler)

Hep böy­le ba­ðýr­dý­nýz. Hep böy­le ba­ðýr­dý­nýz ve dört bu­çuk se­ne son­ra­ki bi­lan­ço ne bi­li­yor mu­su­nuz? En faz­la, çý­kar­dý­ðý ya­sa ip­tal edi­len, Cum­hur­baþ­ka­ný ta­ra­fýn­dan ge­ri gön­de­ri­len, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ta­ra­fýn­dan ip­tal edi­len Par­la­men­to bu. Bu, si­zin ese­ri­niz. Yi­ne böy­le ba­ðý­rý­yor­su­nuz, tu­ta­nak­la­ra ge­çi­yor, be­nim ko­nuþ­mam da ge­çi­yor, si­zin iti­raz­la­rý­nýz da ge­çi­yor.

MUS­TA­FA ÜNAL­DI (Kon­ya) - Ana­ya­sa de­ði­þik­li­ðin­de ne is­ti­yor?

K. KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) - Be­nim ko­nuþ­mam da ge­çi­yor, si­zin iti­raz­la­rý­nýz da ge­çi­yor.

AH­MET YE­NÝ (Sam­sun) - Sa­yýn Ana­dol, ye­ni þey söy­le! Ye­ni!

BAÞ­KAN - Sa­yýn Ye­ni, lüt­fen...

K. KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) - Ben si­zi uya­rý­yo­rum, yan­lýþ yap­ma­yýn. Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ni, ta­ri­hin­de, ip­tal edi­len bir Cum­hur­baþ­ka­ný se­çi­mi yap­ma gi­bi bir du­ru­ma dü­þür­me­yin, 22'nci Dö­nem Par­la­men­to­su­nu di­yo­rum. Uya­rý­yo­rum, si­zin le­hi­ni­ze bu, ni­ye ra­hat­sýz olu­yor­su­nuz?

AH­MET YE­NÝ (Sam­sun) - Ye­ni þey söy­le, bun­la­rý geç­tik!

K. KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) - Ye­ni þey söy­lü­yo­rum! Ye­ni þey söy­lü­yo­rum!

Ba­ký­nýz, be­nim bu söy­le­di­ði­mi, ni­ye bun­dan ev­vel­ki Cum­hur­baþ­ka­ný se­çim­le­ri fi­lan, di­yor.

CA­HÝT CAN (Si­nop) - Çok ra­hat­sýz olu­yor­sa­nýz…

MUS­TA­FA ÜNAL­DI (Kon­ya) - Ana­ya­sa de­ði­þik­li­ði…

BAÞ­KAN - Sa­yýn Ünal­dý, lüt­fen…

K. KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) - Mer­hum Özal Cum­hur­baþ­ka­ný se­çi­lir­ken, o za­man Par­la­men­to dý­þýn­da olan Re­fah Par­ti­si­nin Ge­nel Baþ­ka­ný Sa­yýn Nec­met­tin Er­ba­kan bu id­di­ala­rý di­le ge­ti­ri­yor­du ve o za­man onun da­nýþ­ma­ný olan, þim­di Mec­lis Baþ­ka­ný olan ki­þi­ler de ay­ný þey­le­ri söy­lü­yor­lar­dý. Ay­ný þey­le­ri söy­lü­yor­lar­dý. Ay­ný þey­le­ri…

CA­HÝT CAN (Si­nop) - O za­man da Er­ba­kan'ý is­te­mi­yor­dun ya!

K. KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) - Ýs­ti­yor­dum is­te­mi­yor­dum. Er­ba­kan'ýn de­di­ði doð­ru! Er­ba­kan'ýn o za­man­ki de­di­ði doð­ru!

Þim­di, o za­man "doð­ru" di­yor­du­nuz, siz ni­ye "yan­lýþ" di­yor­su­nuz? Ço­ðu­nuz ay­ný par­ti­dey­di­niz. O za­man "doð­ru" di­yor­du­nuz da Er­ba­kan'ýn söz­le­ri­ne, þim­di ni­ye "yan­lýþ" di­yor­su­nuz?

AH­MET YE­NÝ (Sam­sun) - Ye­ni bir þey bek­li­yo­ruz, ye­ni!

K. KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) - Ýþi­ni­ze öy­le gel­mi­yor. Ya­ni, yi­ne ta­ki­ye, yi­ne ta­ki­ye! Ya­hu, þu Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý se­çi­mi­ne ta­ki­ye­yi bu­laþ­týr­ma­yýn, onu söy­lü­yo­rum. Hu­ku­ka uy­gun olun, Ana­ya­sa'ya, Ana­ya­sa'nýn 102'nci mad­de­si­ne, 96'ncý mad­de­si­ne uy­gun ha­re­ket edin, doð­ru bir se­çim ya­pýn di­ye te­men­ni­mi di­le ge­ti­ri­yo­rum, uya­rý­la­rý­mý di­le ge­ti­ri­yo­rum Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si adý­na.

He­pi­ni­ze say­gý­lar su­nu­yo­rum. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

AH­MET YE­NÝ (Sam­sun) - Ye­ni bir þey var mý, ye­ni? Bu es­ki­di!

MUS­TA­FA ÜNAL­DI (Kon­ya) - Ana­ya­sa'yý na­sýl de­ðiþ­tir­dik, Ana­ya­sa'yý?

BAÞ­KAN - Te­þek­kür ede­rim.

Da­nýþ­ma Ku­ru­lu öne­ri­si­nin aley­hin­de, De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Üm­met Kan­do­ðan.

Sa­yýn Kan­do­ðan, bu­yu­run.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) - Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; siz­le­ri say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum. Da­nýþ­ma Ku­ru­lu öne­ri­si aley­hin­de söz al­dým.

Da­nýþ­ma Ku­ru­lu öne­ri­si, Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý se­çi­mi sü­re­sin­ce, yak­la­þýk bir ay­lýk sü­re içe­ri­sin­de -bu­nun on gü­nü geç­mek üze­re- yir­mi gün­lük bir sü­re­nin Mec­lis ça­lýþ­ma­la­rý ya­pýl­ma­dan ge­çi­ril­me­siy­le il­gi­li bir Da­nýþ­ma Ku­ru­lu öne­ri­si.

Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý se­çi­mi­nin ya­pý­la­ca­ðý, oy­la­ma­nýn ya­pý­la­ca­ðý gün­ler­le il­gi­li ola­rak bu­nu ka­bul edi­yo­rum, doð­ru­dur. Sa­de­ce o gün Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý se­çi­mi­nin gün­dem­de yer al­ma­sýn­dan ta­bii bir þey ola­maz. Ama, Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý se­çim­le­ri­nin tur­la­rý ara­sýn­da da Mec­li­sin ça­lýþ­ma yap­ma­ma­sý­nýn al­týn­da hak­lý bir ge­rek­çe ve ne­den bu­la­mý­yo­rum. Ni­çin o ara­da­ki gün­ler­de Mec­lis ça­lýþ­ma­ya­cak?

Þim­di, Sa­yýn Ana­dol Ýç Tü­zük'ün 50'nci mad­de­sin­den bah­set­ti­ler. Ýç Tü­zük'ün 50'nci mad­de­si­ne ba­ký­yo­rum, özel gün­dem­ler­le top­la­na­bi­lir, ona iti­ra­zým yok. Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý se­çi­mi­nin ol­du­ðu gün baþ­ka bir þey gö­rü­þül­me­me­si ta­bii, ama, ara­da­ki gün­ler­de ni­çin Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si top­lan­mý­yor, bu­nu an­la­mýþ de­ði­lim. Kaç gün Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si top­lan­ma­ya­cak ve Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin çok az bir ça­lýþ­ma sü­re­si kal­dý­ðý­ný da göz önü­ne ala­cak olur­sak, be­nim bu söy­le­dik­le­ri­min ne ka­dar hak­lý ol­du­ðu or­ta­ya çý­ka­cak.

A. EDÝP UÐUR (Ba­lý­ke­sir) -  Ça­buk se­çe­ce­ðiz.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) - Þim­di, sa­yýn mil­let­ve­ki­lim, in­þal­lah se­çer­si­niz, ona bir sö­züm yok.

Ba­ký­nýz, gün­de­mi­miz­de bek­le­yen bir hay­li ka­nun ta­sa­rý ve tek­lif­le­ri var. Ko­nut edin­dir­me yar­dý­mý, mil­yon­lar­ca in­sa­ný il­gi­len­di­ren bir ka­nun. Ee, ne za­man gö­rü­þe­ce­ðiz ve bu­nun içe­ri­sin­de yer alan bir hü­küm 2008 yý­lýn­dan iti­ba­ren uy­gu­la­ma­ya ge­çe­cek. Mil­yon­lar­ca in­sa­ný bek­let­tik. Ko­nut edin­dir­me yar­dým­la­rý­nýn ge­ri öden­me­siy­le il­gi­li me­se­le­yi bu dö­nem­de bi­tir­sek bi­le 2008 yý­lýn­dan iti­ba­ren yü­rür­lü­ðe gi­re­cek.

Pe­ki, muh­tar öde­nek­le­riy­le il­gi­li bir ka­nun tek­li­fi­miz bu­ra­da gün­dem­de bek­li­yor. Ee, ne za­man gö­rü­þe­ce­ðiz bun­la­rý? 54 bin muh­ta­rý­mýz -bu me­se­le, bu­ra­da, kaç kez di­le ge­ti­ril­di- me­rak­la bu ka­nun tek­li­fi­nin çýk­ma­sý­ný bek­li­yor. Ee, ne za­man gö­rü­þe­ce­ðiz? Çar­þý ve ma­hal­le bek­çi­le­ri… Çok zor þart­lar al­týn­da ça­lý­þan çar­þý ve ma­hal­le bek­çi­le­ri­miz­le il­gi­li bir dü­zen­le­me, yi­ne, dört göz­le bek­le­ni­len bir dü­zen­le­me. Ko­ru­cu­lar­la il­gi­li bir ka­nun tek­li­fi Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si gün­de­mi­ne alýn­dý. Pe­ki, bu sü­re içe­ri­sin­de ça­lý­þa­ma­ya­cak­sak -Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý se­çi­min­den son­ra da za­ten çok az bir sü­re ka­lý­yor- pe­ki, bu ko­ru­cu­lar­la il­gi­li ka­nu­nu ne za­man bu­ra­da gö­rü­þüp, ka­nun­laþ­tý­rýp, ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ðiz? Türk Si­lah­lý Kuv­vet­le­ri Per­so­nel Ka­nu­nu'yla il­gi­li de­ði­þik­lik­ler Mec­lis gün­de­min­de bek­li­yor, on­la­rý ne za­man gö­rü­þe­ce­ðiz? Etik ya­sa­sý; üze­rin­de çok ko­nu­þu­lan, tar­tý­þý­lan ve AK Par­ti Grup Baþ­kan Ve­kil­le­ri­nin de bu­ra­da ge­lip, kür­sü­ler­de söz ver­dik­le­ri "Önü­müz­de­ki haf­ta Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin gün­de­mi­ne ge­ti­re­ce­ðiz." de­dik­le­ri etik ya­sa­sý ne za­man Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin gün­de­mi­ne ge­le­cek, gö­rü­þü­le­cek? Sü­per­mar­ket­ler­le il­gi­li ya­sa, dört bu­çuk yýl­dan be­ri, hem Sa­yýn Baþ­ba­kan hem Sa­na­yi Ba­ka­ný kaç kez di­le ge­tir­di­ler, ne za­man Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin gün­de­mi­ne ge­le­cek? De­niz­li'yi de il­gi­len­di­ren, jeo­ter­mal ener­ji kay­nak­la­rýy­la il­gi­li ka­nun ta­sa­rý ve tek­lif­le­ri Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin gün­de­min­de bek­li­yor.

Gün­de­mi­miz­de bek­le­yen bu ka­dar önem­li ka­nun ta­sa­rý ve tek­lif­le­ri var­ken, biz, Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý se­çi­mi do­la­yý­sýy­la, Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý se­çi­mi­nin ya­pýl­dý­ðý gün­ler dý­þýn­da­ki gün­ler­de de Mec­li­si ça­lýþ­týr­ma­ya­ca­ðýz. Bu hak ve yet­ki­yi ne­re­den alý­yor­su­nuz? Kim ver­di si­ze bu hak ve yet­ki­yi? Üç grup baþ­kan ve­ki­li otu­ra­cak­sý­nýz, Mec­lis þu, þu, þu gün­ler ça­lý­þa­cak, ara­da­ki gün­ler ça­lýþ­ma­ya­cak… Böy­le bir þe­yi, böy­le bir an­la­yý­þý, Doð­ru Yol Par­ti­si ola­rak bi­zim ka­bul et­me­miz müm­kün de­ðil.

De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, þim­di, bu­gün, Sa­yýn Baþ­ba­kan Cum­hur­baþ­ka­ný ada­yý­ný açýk­la­dý. Gö­nül is­ter­di ki, gö­nül ar­zu eder­di ki, Cum­hur­baþ­ka­ný se­çi­le­cek olan ki­þi­nin, hal­kýn en az yüz­de 51'inin des­te­ði­ni ar­ka­sý­na alan bir Cum­hur­baþ­ka­ný ol­ma­sý­ný ar­zu edi­yo­ruz biz. Ýlk gün­den be­ri söy­le­di­ði­miz bu­dur. Bu ko­nuy­la il­gi­li ola­rak Sa­yýn Baþ­ba­ka­nýn, mu­ha­le­fet par­ti­le­riy­le bir uz­laþ­ma ara­yý­þý içe­ri­si­ne gir­me­si­ni, en azýn­dan mu­ha­le­fe­tin bu ko­nuy­la il­gi­li dü­þün­ce ve öne­ri­le­ri­ni al­ma­sý­ný ve aday ilan ede­ce­ði ki­þiy­le il­gi­li ola­rak mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin de des­te­ði­ni ala­cak gö­rüþ­me­ler içe­ri­sin­de ol­ma­sý­ný ar­zu eder­dik. Sa­yýn Baþ­ba­kan Doð­ru Yol Par­ti­si­ne gel­di, zi­ya­ret et­ti. Ne söy­le­di bi­ze? Söy­le­di­ði hiç­bir þey yok. Ne bir aday is­min­den bah­set­ti ne bir 367'yle il­gi­li dü­þün­ce­le­rin­den bah­set­ti. Sa­de­ce ka­mu­oyu önün­de mu­ha­le­fet par­ti­le­rin­den iki­si­ni zi­ya­ret et­miþ ol­mak mak­sa­dýy­la zi­ya­ret et­ti. Þim­di, bu­gün, 354 mil­let­ve­kil­li­ði­ne sa­hip, Mec­lis ço­ðun­lu­ðu­na sa­hip olan bir par­ti­nin ge­nel baþ­ka­ný ola­rak, "Biz, 354 ki­þi­lik gru­bu­muz­la tek ba­þý­na Cum­hur­baþ­ka­ný se­çe­bi­le­cek ço­ðun­lu­ða sa­hi­biz." di­ye­rek ada­yý­ný açýk­la­dý. Þim­di, Sa­yýn Baþ­ba­kan ba­lýk­çý­la­ra sor­muþ! Ba­lýk­çý­la­ra say­gý­mýz var. Her­han­gi bir iti­ra­zý­mýz yok, ama, si­vil top­lum ör­güt­le­ri­ne de sor­muþ! Kaç si­vil top­lum ör­gü­tü? Ken­di ya­kýn dü­þün­ce­si içe­ri­sin­de olan iki üç si­vil top­lum ör­gü­tü. Pe­ki, onun dý­þýn­da Tür­ki­ye'de Par­la­men­to içe­ri­sin­de olan ve ol­ma­yan si­ya­si par­ti­ler var, yüz­ler­ce si­vil top­lum ör­güt­le­ri var. Ni­çin bun­la­rýn bir gö­rü­þü­nü al­ma­dan, sa­de­ce ken­di­si­ne "evet" di­ye­cek bir iki si­vil top­lum ku­ru­lu­þu­nun gö­rü­þü­nü ala­rak bir Cum­hur­baþ­ka­ný ada­yý be­lir­len­me­si nok­ta­sýn­da bu sü­re­cin iyi yö­ne­til­me­di­ði, iyi gö­tü­rül­me­di­ði inan­cýn­da­yýz. Tek­rar edi­yo­rum, hal­kýn en az yüz­de 51'inin des­te­ði­nin ola­bi­le­ce­ði bir Cum­hur­baþ­ka­ný ada­yý­nýn or­ta­ya çýk­ma­sý nok­ta­sýn­da, Sa­yýn Er­do­ðan, üze­ri­ne dü­þen gö­re­vi ya­pa­ma­mýþ­týr.

Ba­ký­nýz, Sa­yýn Özal Cum­hur­baþ­ka­ný ol­du­ðun­da, oy­la­rý yüz­de 21,75'e dü­þen bir par­ti­nin ge­nel baþ­ka­ný ola­rak Cum­hur­baþ­ka­ný ol­du. Ama, o yüz­de 21,75'in oy­la­rýy­la tek ba­þý­na se­çi­len bir Cum­hur­baþ­ka­ný ol­ma­sýn­dan do­la­yý Çan­ka­ya'da otu­ra­ma­dý, Çan­ka­ya'da ra­hat gö­rev ya­pa­ma­dý, o yüz­de 21,75'ten do­la­yý hep bir sý­kýn­tý içe­ri­sin­de ol­du. Þim­di bi­zim de söy­le­di­ði­miz bu. Yüz­de 34,5 oy­la ik­ti­da­ra ge­len bir AK Par­ti, seç­men­le­rin yüz­de 25'inin oyu­nu alan bir ik­ti­dar par­ti­si ve bu­gün oy­la­rý­nýn düþ­tü­ðü Sa­yýn Baþ­ba­kan ta­ra­fýn­dan da ifa­de edi­len bir ik­ti­dar par­ti­si­nin tek ba­þý­na ya­pa­ca­ðý bir se­çi­min, 4 Ka­sým gü­nü san­dýk­lar açýl­dý­ðýn­da, eðer Sa­yýn Gül se­çi­lir­se, ora­da otur­ma­sý son de­re­ce tar­týþ­ma­lý hâle ge­le­cek. Bi­zim Doð­ru Yol Par­ti­si ola­rak iti­ra­zý­mýz bu­na­dýr. Bi­zim þa­hýs­lar­la her­han­gi bir prob­le­mi­miz yok, se­çi­le­cek olan ki­þi­le­rin eþ­le­riy­le il­gi­li hiç­bir prob­le­mi­miz yok, Sa­yýn Gül'ün þah­sýy­la il­gi­li hiç­bir prob­le­mi­miz yok. Ama, biz is­ti­yo­ruz ki, bu sü­reç iyi yö­ne­ti­le­bil­sey­di…

KE­MA­LET­TÝN GÖK­TAÞ (Trab­zon) - Sen iþi­ne bak, iþi­ne!

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) - Ama Sa­yýn Mil­let­ve­ki­lim, ya­rýn ay­ný þey­le­ri söy­le­me­ye­cek­si­niz.

Ba­ký­nýz, biz Doð­ru Yol Par­ti­si ola­rak 184'ün ye­ter­li ol­du­ðu­nu dü­þü­nü­yo­ruz, 184'le Mec­li­sin açý­la­bi­le­ce­ði­ni söy­lü­yo­ruz ve bun­da da ýs­rar­lý­yýz ve bu dü­þün­ce­mi­zin de doð­ru ol­du­ðu inan­cýn­da­yýz.

Geç­miþ­te -ba­ký­nýz, elim­de ga­ze­te tu­ta­nak­la­rý­ný da ge­tir­dim, bi­raz ön­ce Sa­yýn Ana­dol da bah­set­ti- Sa­yýn Er­ba­kan, Sa­yýn Özal'ýn se­çi­miy­le il­gi­li ola­rak, Mec­li­sin 367 mil­let­ve­ki­li­nin ha­zýr bu­lun­du­ðu bir or­tam­da açýl­ma­dý­ðý­ný ile­ri sü­re­rek ya­pý­lan ilk iki tu­run ge­çer­siz ol­du­ðu­nu söy­lü­yor Sa­yýn Er­ba­kan. Pe­ki, Sa­yýn Er­ba­kan bu­nu söy­ler­ken Sa­yýn Er­do­ðan ne­re­de? Sa­yýn Er­do­ðan da, Mer­kez Ka­rar ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si. Ya­ni, bu­gün Sa­yýn Baþ­ba­kan olan Er­do­ðan, o gün bu açýk­la­ma­yý ya­pan Sa­yýn Er­ba­kan'ýn ya­nýn­da Mer­kez Ka­rar ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si. Ama, ben bü­tün bun­la­ra rað­men…

AH­MET RI­ZA ACAR (Ay­dýn) - Sen de onun va­li yar­dým­cý­sýy­dýn!

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) - ...184'ün ye­ter­li ol­du­ðu­nu söy­lü­yo­rum ve bu ko­nuy­la il­gi­li Doð­ru Yol Par­ti­si­nin ve­re­ce­ði ka­ra­rýn, ya­rýn Ge­nel Ýda­re Ku­ru­lu top­lan­tý­sýn­da gö­rü­þü­lüp or­ta­ya ko­nu­la­ca­ðý­ný ifa­de et­mek is­ti­yo­rum. Geç­miþ­te­ki se­çim­ler­de 367 þar­tý aran­ma­mýþ. Yok, hiç kim­se, sa­de­ce Sa­yýn Er­ba­kan dý­þýn­da kim­se bu me­se­le­yi gün­de­me ge­tir­me­miþ. Geç­miþ­te aran­ma­yan bir me­se­le­nin bu­gün aran­ma­sý­ný biz yan­lýþ bu­lu­yo­ruz Doð­ru Yol Par­ti­si ola­rak. Ama, tek­rar edi­yo­rum, bi­zim þa­hýs­lar­la hiç­bir prob­le­mi­miz yok­tur. Sa­yýn Gül iyi bir dev­let ada­mý­dýr. Eþi­nin ký­lýk ký­ya­fe­tiy­le il­gi­li hiç­bir prob­le­mi­miz yok­tur, ama, bi­zim söy­le­di­ði­miz, yüz­de 51 halk des­te­ði­ni sað­la­ya­cak…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN - Bu­yu­run Sa­yýn Kan­do­ðan.

AH­MET RI­ZA ACAR (Ay­dýn) - Yüz­de 70 ol­du, 70!

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) - Sa­yýn Mil­let­ve­ki­lim, ba­ký­nýz, bu­gün on­la­rý söy­lü­yor­su­nuz da ya­rýn 367 nok­ta­sýn­da Doð­ru Yol Par­ti­si­nin oy­la­rý­na ih­ti­ya­cý­nýz ola­bi­lir. Bu­gün ora­da otu­rup o cüm­le­le­ri sarf eder­ken, bel­ki Sa­yýn Gül, siz­den fark­lý ola­rak, 367'nin sað­lan­ma­sýy­la il­gi­li ola­rak Doð­ru Yol Par­ti­si­nin des­te­ði­ni al­mak üze­re biz­den ran­de­vu ta­lep et­ti. Bu­gün o sý­ra­lar­da otu­ran­lar, Sa­yýn Gül'ün ve Sa­yýn Er­do­ðan'ýn dü­þün­ce­le­ri dý­þýn­da o söz­le­ri söy­le­yen­le­rin o cüm­le­le­re dik­kat et­me­si la­zým. Bi­zim söy­le­di­ði­miz bu­dur.

Tek­rar edi­yo­rum: Sa­yýn Er­do­ðan bu sü­re­ci iyi gö­tü­re­me­miþ­tir, Sa­yýn Er­do­ðan bir uz­laþ­ma or­ta­mý­ný, ma­ale­sef, Tür­ki­ye'de sað­la­ya­ma­mýþ­týr, mu­ha­le­fet par­ti­le­riy­le iyi di­ya­log içe­ri­sin­de bu sü­re­ci gö­tü­re­me­miþ­tir ve bu sü­reç, keþ­ke Mec­lis­te olan ve ol­ma­yan par­ti­le­rin de des­te­ði­ni ala­rak… Hal­kýn -tek­rar edi­yo­rum- en az yüz­de 51'inin "evet, bu be­nim Cum­hur­baþ­ka­ným­dýr" di­ye­bi­le­ce­ði bir is­min Cum­hur­baþ­ka­ný se­çil­me­si, en bü­yük ar­zu­muz ve te­men­ni­miz­dir.

Bu duy­gu ve dü­þün­ce­ler­le, Da­nýþ­ma Ku­ru­lu öne­ri­si aley­hin­de ol­du­ðu­mu ifa­de edi­yor, yü­ce he­ye­ti­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

BAÞ­KAN - Te­þek­kür ede­rim.

Da­nýþ­ma Ku­ru­lu öne­ri­si­nin le­hin­de, Or­du Mil­let­ve­ki­li ve AK Par­ti Grup Baþ­kan Ve­ki­li Sa­yýn Eyüp Fat­sa.

Bu­yu­run Sa­yýn Fat­sa. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

EYÜP FAT­SA (Or­du) - Te­þek­kür edi­yo­rum Sa­yýn Baþ­kan.

Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým; Da­nýþ­ma Ku­ru­lu öne­ri­si­nin le­hin­de söz al­dým. Bu ve­si­ley­le, Baþ­kan­lýk ma­ka­mý­ný ve Ge­nel Ku­ru­lu say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, bu Da­nýþ­ma Ku­ru­lu öne­ri­si, 11'in­ci Cum­hur­baþ­ka­ný­nýn, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­de han­gi tak­vim­le, han­gi gün­ler oy­la­ma ya­pýl­mak su­re­tiy­le, na­sýl se­çi­le­ce­ði­ni, han­gi usul­le se­çi­le­ce­ði­ni ih­ti­va eden, içe­ren bir Da­nýþ­ma Ku­ru­lu öne­ri­si­dir. Bu­ra­da, oy­la­ma­la­rýn ne za­man ya­pý­la­ca­ðý ifa­de edil­mek­te­dir. Ýlk oy­la­ma­nýn 27 Ni­san 2007 Cu­ma gü­nü sa­at 15.00'te; eðer Cum­hur­baþ­ka­ný bu tur­da se­çi­le­mez­se, ikin­ci oy­la­ma­nýn 2 Ma­yýs 2007 Çar­þam­ba gü­nü sa­at 15.00'te; eðer ikin­ci tur­da da Cum­hur­baþ­ka­ný se­çi­le­mez­se, üçün­cü oy­la­ma­nýn 9 Ma­yýs 2007 Çar­þam­ba gü­nü sa­at 15.00'te; ni­ha­yet üçün­cü tur­da da Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Cum­hur­baþ­ka­ný­ný se­çe­me­miþ olur­sa, son oy­la­ma­nýn, dör­dün­cü tur oy­la­ma­nýn 15 Ma­yýs 2007 Sa­lý gü­nü sa­at 15.00'te ya­pý­la­ca­ðýy­la il­gi­li si­ya­si par­ti grup­la­rý­mý­zýn Mec­lis Baþ­ka­ný­mý­zýn baþ­kan­lý­ðýn­da al­mýþ ol­du­ðu, mu­ta­ba­kat­la al­mýþ ol­du­ðu ka­ra­rýn Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­de gö­rü­þül­me­si­dir.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ta­bii, bu ve­si­ley­le, mu­ha­le­fet par­ti­si­ne men­sup ko­nuþ­ma­cý ar­ka­daþ­la­rý­mýz ba­zý hu­sus­la­rý di­le ge­tir­di­ler. Ben, mü­sa­ade eder­se­niz, ar­ka­daþ­la­rým­la bu ko­nu­da ay­ný ka­na­at­le­ri pay­laþ­ma­dý­ðý­mý ge­rek­çe­le­riy­le be­ra­ber ifa­de et­mek is­ti­yo­rum.

Bun­lar­dan bir ta­ne­si, Sa­yýn Ana­dol'un ifa­de et­miþ ol­du­ðu, ge­nel se­çim­le­re çok ký­sa bir sü­re kal­mýþ ol­ma­sý ha­se­biy­le, Cum­hur­baþ­ka­ný se­çi­mi­nin da­ha er­ken bir ge­nel se­çim, er­ken ge­nel se­çim yap­mak su­re­tiy­le ye­ni Mec­lis ta­ra­fýn­dan se­çil­me­si ge­rek­ti­ði­ni da­ha ön­ce de de­fa­at­le bun­la­rý di­le ge­tir­dik­le­ri­ni ifa­de et­ti­ler, doð­ru ola­nýn da bu ola­ca­ðý­ný ifa­de et­ti­ler.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si, her dö­nem, gö­rev sü­re­si­nin son gü­nü­ne ka­dar her tür­lü ka­rar al­ma, ya­sa­ma ve de­ne­tim fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rüt­mek­le mü­kel­lef­tir. Ya­ni, se­çim­le­re bir haf­ta kal­sa da, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si bir ya­sal dü­zen­le­me yap­mýþ ol­sa, bu­nu ge­çer­siz say­ma­mýz müm­kün mü? Hat­ta bu­nu, ko­nuy­la il­gi­li gö­rüþ be­yan eden­ler, "son gün bi­le ol­sa, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si sa­vaþ ka­ra­rý dâhil her tür­lü ka­nun yap­ma ve ya­sa­ma yet­ki­si­ne sa­hip­tir" der. Do­la­yý­sýy­la, cum­hur­baþ­kan­lý­ðý se­çim sü­re­ci de bu çer­çe­ve­de de­ðer­len­di­ri­le­cek olur­sa -ki, öy­le de­ðer­len­di­ri­li­yor- Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 22'nci Dö­nemde Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin 11'in­ci Cum­hur­baþ­ka­ný­ný seç­me­si­nin önün­de hiç­bir en­gel ol­ma­dý­ðý gi­bi hiç­bir prob­lem de söz ko­nu­su de­ðil­dir, zi­ra Mec­lis gö­re­vi­nin ba­þýn­da­dýr ve gün­de­mi­ne sa­hip­tir. Do­la­yý­sýy­la, gün­de­mi­ne sa­hip olan bir Mec­li­sin bu ka­rar­la­rý al­ma­sýn­dan da­ha ta­bii bir þey ola­maz.

Yi­ne, bir baþ­ka iti­raz, bu­ra­da, þu ko­nu­lar üze­rin­den ya­pýl­dý: Efen­dim, za­ten ka­mu­oyu bun­la­rýn hep­si­ni ta­kip edi­yor, bi­li­yor, ken­di vic­da­ni ka­na­at­le­rin­de de za­ten bun­la­rýn de­ðer­len­dir­me­si­ni ya­pý­yor, ka­ra­rý­ný da bu ko­nuy­la il­gi­li, el­bet­te ki ve­re­cek­tir, ver­miþ­tir.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ýs­rar­la, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin top­lan­tý ye­ter sa­yý­sýy­la ala­ka­lý fark­lý gö­rüþ­ler or­ta­ya atý­lý­yor. Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si bu Ana­ya­sa'yla ilk de­fa cum­hur­baþ­ka­ný seç­mi­yor. Bu Ana­ya­sa'yla… Sa­yýn Ke­nan Ev­ren'in halk oy­la­ma­sý ne­ti­ce­sin­de Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý onay­lan­dý. Onun dý­þýn­da, rah­met­li Özal, Sa­yýn De­mi­rel ve Sa­yýn Cum­hur­baþ­ka­ný­mýz Ah­met Nec­det Se­zer de bu Ana­ya­sa'ya gö­re ve bu Ana­ya­sa'da­ki 96 ve 102'nci mad­de­ler­de­ki hü­küm­ler uy­gu­lan­mak su­re­tiy­le se­çil­miþ­ler­dir ve hiç­bi­ri­si de ilk tur­da se­çi­le­me­miþ­tir. Eðer ar­ka­daþ­la­rý­mý­zýn id­dia et­ti­ði gi­bi ol­say­dý, bu Mec­lis mah­þer sa­ba­hý­na ka­dar cum­hur­baþ­ka­ný se­çe­mez­di. Ya­ni, böy­le bir þe­yi ka­bul et­mek, böy­le bir þe­yin doð­ru ol­du­ðu­na inan­mak, bir ke­re, sa­de­ce hu­ku­ku de­ðil man­tý­ðý da zor­la­mak­týr. Bu­nu, Ana­ya­sa'nýn 96'ncý ve 102'ün­cü mad­de­si­ni de­ðil hu­kuk­çu­la­ra, Ký­zý­lay Mey­da­ný'na git­sek, aç­sak -ga­yet açýk ve sa­rih­tir- ora­da­ki her­han­gi bir va­tan­da­þý­mý­za sor­sak, de­sek ki, bu­ra­dan ne an­lý­yor­su­nuz; bu­ra­dan her­kes doð­ru ola­ný an­lar.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) - Ba­lýk­çý­la­ra sor, ba­lýk­çý­la­ra!..

EYÜP FAT­SA (De­vam­la) - Doð­ru ola­ný an­lar, doð­ru ola­ný.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) - Ba­lýk­çý­la­ra sor!

EYÜP FAT­SA (De­vam­la) - Hu­kuk­çu­lar bu ko­nu­da gö­rüþ­le­ri­ni ifa­de et­miþ­ler­dir. Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin geç­miþ­te Mec­lis Baþ­ka­ný ola­rak gö­rev yap­mýþ, ha­yat­ta olan bü­tün Mec­lis Baþ­kan­la­rý bu ko­nuy­la il­gi­li dü­þün­ce­le­ri­ni açýk­la­mýþ­lar­dýr. Do­la­yý­sýy­la, man­tý­ðý zor­la­ma­nýn, hu­ku­ku zor­la­ma­nýn kim­se­ye bir fay­da sað­la­ma­dý­ðý gi­bi, bu­nu zor­la­yan­la­ra da bir ya­rar ve fay­da sað­la­ma­ya­cak­týr.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ben ge­çen dö­nem, Sa­yýn Ah­met Nec­det Se­zer Cum­hur­baþ­ka­ný­mý­zýn se­çi­min­de bu Mec­lis­tey­dim, bu Mec­lis­tey­dim. Bu hü­küm­ler yi­ne var­dý ve üçün­cü tur­da…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) - Mu­ta­ba­kat…

EYÜP FAT­SA (De­vam­la) - Üçün­cü tur­da se­çil­di. Sa­yýn Cum­hur­baþ­ka­ný­mýz üçün­cü tur­da se­çil­di. Da­ha ön­ce Sa­yýn De­mi­rel  ay­ný þe­kil­de se­çil­di, rah­met­li Özal ay­ný þe­kil­de se­çil­di. Do­la­yý­sýy­la, bu­ra­da man­tý­ðý zor­la­ma­nýn kim­se­ye bir fay­da­sý yok­tur. Kim­se ken­di­si­ni, ka­nun ko­yu­cu ve Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ye­ri­ne de lüt­fen koy­ma­sýn. Lüt­fen koy­ma­sýn.

Sa­yýn Ana­dol, bir hu­su­su da bu ve­si­ley­le siz­ler­le ve Ge­nel Ku­rul­la pay­laþ­mak is­ti­yo­rum. Ba­kýn, önü­müz­de bir Da­nýþ­ma Ku­ru­lu öne­ri­si var. Eðer id­di­ala­rý­nýz­da sa­mi­mi ol­say­dý­nýz ve­ya ger­çek­ten ýs­rar­cý ol­say­dý­nýz, bu Da­nýþ­ma  Ku­ru­lu öne­ri­si­ne olum­lu gö­rüþ be­lirt­mez­di­niz. Ni­ye? Çün­kü, bu Da­nýþ­ma Ku­ru­lu si­zin id­di­ala­rý­ný­zý ya­lan­lý­yor. Ni­ye ya­lan­lý­yor? Bu­ra­da Cum­hur­baþ­ka­ný­nýn se­çi­miy­le ala­ka­lý dört tur oy­la­ma­nýn ne za­man ya­pý­la­ca­ðý ya­zý­lý­yor. Bi­rin­ci tur­da ara­nan ço­ðun­luk bel­li­dir, ikin­ci tur­da ara­nan ço­ðun­luk bel­li­dir, üçün­cü tur­da ara­nan ço­ðun­luk bel­li­dir. Ni­ha­yet, son tur olan dör­dün­cü tur­da han­gi usul­le Cum­hur­baþ­ka­ný­nýn se­çi­le­ce­ði­nin al­týn­da za­ten bu Da­nýþ­ma Ku­ru­lun­da­ki im­za­nýz var. Bu im­zay­la, bu­ra­da­ki ka­bu­lü­nüz­le id­di­anýz bir­bi­riy­le çe­liþ­mek­te­dir. Do­la­yý­sýy­la, bu doð­ru de­ðil­dir.

Ba­kýn, 82 Ana­ya­sa­sý ya­pý­lýr­ken özel­lik­le bu ko­nu­lar tar­tý­þýl­mýþ­týr. Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Baþ­ka­ný mer­hum Or­han Al­dý­kaç­tý ve dö­ne­min Da­nýþ­ma Mec­li­si Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nun­da 61 Ana­ya­sa­sý'nda­ki salt ço­ðun­lu­ðun top­lan­tý­yý zor­laþ­týr­dý­ðý­ný, ka­rar al­ma­yý zor­laþ­týr­dý­ðý­ný ifa­de edi­yor­lar. Onun için, top­lan­tý ye­ter sa­yý­sý­nýn da­ha dü­þük tu­tul­mak su­re­tiy­le Mec­li­sin da­ha ra­hat ça­lýþ­ma­sý ve da­ha ra­hat ka­rar alýn­ma­sý ora­da sa­vu­nu­lu­yor. Herhâlde, bu ko­nu­lar gö­rü­þü­lür­ken or­ta­ya atý­lan gö­rüþ ve dü­þün­ce­le­ri tu­ta­nak­lar­dan oku­muþ ol­ma­nýz la­zým. Ka­nun ko­yu­cu bu­nu ni­ye böy­le yap­mýþ, ni­ye sý­nýr­lan­dýr­mýþ; bü­tün bun­lar var. Öy­ley­se, man­tý­ðý zor­la­ma­nýn kim­se­ye bir fay­da­sý ol­ma­dý­ðý­ný bir ke­re da­ha ye­ni­le­mek is­ti­yo­rum.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ba­kýn, yi­ne, bir baþ­ka ko­nu bu­ra­da gün­de­me ge­ti­ril­di, "efen­dim, mu­ta­ba­kat aran­ma­dý, þu ol­ma­dý, bu ol­ma­dý" gi­bi. De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ben, bir ön­ce­ki cum­hur­baþ­kan­lý­ðý se­çi­mi­ni bi­re bir ya­þa­mýþ bir ar­ka­da­þý­ný­zým. Bu­ra­da bi­zim­le be­ra­ber o sü­re­ci ya­þa­yan ar­ka­daþ­lar da var. Bu­ra­lar­da ne­ler ko­nu­þul­du, ne­ler ya­pýl­dý, kim ne­ler yap­mak is­te­di, kim ki­mi na­sýl ma­ni­pü­le et­ti, hep­si­ne ya­ki­nen þa­hit ol­muþ bir ar­ka­da­þý­ný­zým.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

EYÜP FAT­SA (De­vam­la) - Bi­ti­ri­yo­rum.

BAÞ­KAN - Bu­yu­run Sa­yýn Fat­sa.

EYÜP FAT­SA (De­vam­la) - Do­la­yý­sýy­la, ben ina­ný­yo­rum ki, Tür­ki­ye, ta­ri­hi­nin en ra­hat cum­hur­baþ­ka­ný seç­me sü­re­cin­den bi­ri­si­ni ya­þý­yor, hiç­bir prob­lem ol­ma­dan, hiç­bir ger­gin­lik ol­ma­dan. El­bet­te ki fark­lý ses­ler ol­du, iti­raz­lar ol­du. Bü­tün bun­lar de­mok­ra­tik hak­týr. El­bet­te ki in­san­lar fark­lý dü­þün­ce, gö­rüþ, eleþ­ti­ri ve ta­lep­le­ri­ni di­le ge­ti­re­cek­tir; ki, bun­lar da ya­pýl­mýþ­týr. Ama, ina­ný­yo­rum ki, ta­ri­hi­nin en ge­niþ is­ti­þa­re­si­nin, en ge­niþ kon­sen­sü­sü­nün aran­dý­ðý, en uyum­lu, ger­gin or­tam oluþ­tu­rul­ma­dan ya­pý­la­cak bir cum­hur­baþ­kan­lý­ðý sü­re­ci­ni hep be­ra­ber ya­þý­yo­ruz. Biz­ler ra­hat­sýz ola­bi­li­riz, içi­miz­den ra­hat­sýz olan­lar ola­bi­lir, bu­na iti­raz eden­ler ola­bi­lir; ama, bu­gün açýk­la­nan aday ve bu sü­reç, Türk ka­mu­oyu­nu fev­ka­la­de mem­nun et­miþ, Türk ka­mu­oyu­nu fev­ka­la­de ra­hat­lat­mýþ­týr ve tak­di­ri­ni de top­la­mýþ­týr. Do­la­yý­sýy­la, Ana­ya­sa'mýz­da ka­rar ye­ter sa­yý­la­rý fark­lý­dýr. Bu­nu ko­nuþ­ma­cý ar­ka­daþ­lar da ifa­de et­ti­ler. Her ko­nuy­la il­gi­li, 139'dan, 276'ya, 330'a, 367'ye, 408'e ka­dar çok fark­lý ka­rar ye­ter sa­yý­sý var­dýr, ama Ana­ya­sa'mýz­da bir ta­ne top­lan­tý ye­ter sa­yý­sý var­dýr, baþ­ka da bir hü­küm yok­tur. Do­la­yý­sýy­la, Ana­ya­sa ga­yet açýk­týr, ya­sa­lar ga­yet açýk­týr…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) - 102…102..

EYÜP FAT­SA (De­vam­la) - 102'nci mad­de de ga­yet açýk­týr.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) - 102'nci mad­de­nin bi­rin­ci fýk­ra­sý ne di­yor?

EYÜP FAT­SA (De­vam­la) - Bir di­ðer ko­nu da… Sa­yýn Baþ­kan, bir cüm­ley­le ce­vap ver­mek is­ti­yo­rum. Bir ko­nuþ­ma­cý ar­ka­da­þý­mýz, "Efen­dim, ni­ye oy­la­ma ara­sýn­da­ki, tur­lar ara­sýn­da­ki za­man­da Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si ça­lýþ­mý­yor; bu­nu bi­ze bi­ri­si izah et­sin" de­di.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, biz, ye­ni bir an­la­yýþ, ye­ni bir dü­þün­ce ve­ya ye­ni bir uy­gu­la­ma or­ta­ya koy­mu­yo­ruz. Biz­den ön­ce­ki uy­gu­la­ma­la­ra bak­mak su­re­tiy­le, cum­hur­baþ­kan­lý­ðý se­çi­mi tur­la­rý ara­sýn­da­ki sü­re, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si ta­ra­fýn­dan na­sýl de­ðer­len­di­ril­miþ, na­sýl kul­la­nýl­mýþ, bu­na ba­ka­rak bu ka­ra­rý al­dýk. Ni­ye, bu­na bir ge­rek var mý? El­bet­te ki var. Se­çim sü­re­ci de­vam edi­yor. Bir­den çok ada­yýn, bir­den çok si­ya­si par­ti gru­bu­nun bir ara­da ka­rar ver­me­si ge­re­ken ko­nu bu­dur. Do­la­yý­sýy­la, bu sü­reç­te, aday­la­rýn, si­ya­si par­ti­le­rin, si­ya­si par­ti grup­la­rý­nýn, mil­let­ve­kil­le­ri­nin bu sü­re­de bir­bi­riy­le is­ti­þa­re­le­ri, bir­bi­riy­le gö­rüþ­me­le­ri, bir­bi­riy­le sü­re­ci de­ðer­len­dir­me­le­ri, hat­ta -geç­miþ­te çok ol­du- bir­bi­ri­nin le­hi­ne çe­ki­len aday­lar söz ko­nu­su. Ya­ni, bü­tün bun­lar, bi­li­ne­rek, he­sap edi­le­rek, ya­þa­na­rak, uy­gu­la­na­rak or­ta­ya ko­yul­muþ dü­þün­ce ve uy­gu­la­ma­lar­dýr, do­la­yý­sýy­la ge­rek­siz bir uy­gu­la­ma de­ðil­dir. Geç­miþ uy­gu­la­ma­lar da bu þe­kil­de ya­pýl­mýþ­týr. Do­la­yý­sýy­la, bir yan­lýþ­lýk, bir ek­sik­lik söz ko­nu­su de­ðil­dir.

Ben, bu duy­gu ve dü­þün­ce­ler­le Ge­nel Ku­ru­lu say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN - Te­þek­kür ede­rim.

Öne­ri­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miþ­tir.

Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, Ýç Tü­zük'ün 37'nci mad­de­si­ne gö­re ve­ril­miþ iki adet doð­ru­dan gün­de­me alýn­ma öner­ge­si var­dýr. Ay­rý ay­rý oku­tup, iþ­le­me ala­ca­ðým ve oy­la­rý­ný­za su­na­ca­ðým.

Ýlk öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

III. - BAÞKANLIÐIN GENEL KURULA SUNUÞLARI (Devam)

B) TEZ­KE­RE­LER VE ÖNER­GE­LER

1.- De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Ga­zal­cý'nýn, Köy Ens­ti­tü­le­ri Sis­te­mi­ni Araþ­týr­ma Ens­ti­tü­sü Ku­rul­ma­sý Hak­kýn­da Ka­nun Tek­li­fi'nin (2/954) doð­ru­dan gün­de­me alýn­ma­sý­na iliþ­kin öner­ge­si (4/453)

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý­na

2/954 Esas Nu­ma­ra­lý Ka­nun Tek­li­fi­min, Ýç­tü­zü­ðün 37'nci mad­de­si uya­rýn­ca doð­ru­dan gün­de­me alýn­ma­sý hu­su­su­nu say­gý­la­rým­la arz ede­rim.

                                                                                                         Mus­ta­fa Ga­zal­cý

                                                                                                                De­niz­li

BAÞ­KAN - Tek­lif sa­hip­le­ri adý­na, Mus­ta­fa Ga­zal­cý, De­niz­li Mil­let­ve­ki­li.

Bu­yu­run Sa­yýn Ga­zal­cý. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­niz­li) - Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; 37'nci mad­de­ye gö­re ver­di­ði­miz bir ya­sa öne­ri­si­nin gün­de­me alýn­ma­sý­na iliþ­kin söz al­dým. Tü­mü­nü­zü say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Ön­ce, için­de bu­lun­du­ðu­muz haf­ta ne­de­niy­le, 23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mý'ný kut­lu­yo­rum.

Yi­ne, bu­gün­ler, 17 Ni­san 1940'ta ka­bul edi­len, cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­mi­zin en bü­yük eser­le­rin­den olan köy ens­ti­tü­le­ri­nin ku­ru­luþ yýl dö­nü­mü kut­la­ma­la­rý ya­pýl­mak­ta­dýr. Bü­tün yurt­ta, üni­ver­si­te­ler, be­le­di­ye­ler, de­mok­ra­tik kit­le ör­güt­le­ri, öð­ret­men ku­ru­luþ­la­rý ta­ra­fýn­dan coþ­kuy­la bu yýl­dö­nü­mü kut­lan­mak­ta­dýr. Adý ko­nul­ma­mýþ bir bay­ram, eði­tim bay­ra­mý­dýr 17 Ni­san. Alt­mýþ be­þin­ci yý­lýn­da, 19 Ni­san 2005 ta­ri­hin­de Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ni yö­ne­ten rah­met­li Ali Din­çer, köy ens­ti­tü­le­ri­ni, cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en bü­yük re­for­mu, eði­tim ta­ri­hi­mi­zin par­lak bir say­fa­sý ola­rak, ye­rin­den uzun­ca bir ko­nuþ­may­la be­lirt­miþ­tir. Onu da bu ve­si­ley­le say­gýy­la aný­yo­rum.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ku­ru­lu­þu­nun üze­rin­den alt­mýþ ye­di, ka­pan­ma­sý­nýn üze­rin­den de el­li üç yýl geç­ti köy ens­ti­tü­le­ri­nin, ama ora­da uy­gu­la­nan öz­gün il­ke­ler, bý­rak­tý­ðý de­rin iz­ler ve so­nuç­lar yü­zün­den, ül­ke­miz­de bu ku­ru­luþ, sü­rek­li her yýl ar­tan bir il­giy­le anýl­mak­ta­dýr, kut­lan­mak­ta­dýr.

UNES­CO, bü­tün ge­ri kal­mýþ ül­ke­le­re ör­nek bir eði­tim ha­re­ke­ti ola­rak gös­ter­miþ­tir köy ens­ti­tü­le­ri­ni, Ýs­viç­re'de Dün­ya Eði­tim An­sik­lo­pe­di­si'ne geç­miþ­tir Ýs­ma­il Hak­ký Ton­guç'la bir­lik­te. Ye­ri­ne ko­nu­lan da­ha iyi bir eði­tim an­la­yý­þý ol­ma­dý­ðý için, köy ens­ti­tü­le­ri sis­te­mi, sü­rek­li bi­linç­li ola­rak öz­lem­le anýl­mak­ta­dýr. Bu sis­tem, yal­nýz ku­rul­du­ðu yýl­la­rýn de­ðil, gü­nü­mü­zün, hat­ta ge­le­ce­ðin eði­tim ku­rum­la­rý ol­du­ðu­nu gös­ter­miþ­tir za­man­la.

Ký­sa­ca, in­sa­ný ve top­lu­mu için­den can­lan­dý­ran bu ku­ru­luþ­lar, ulu­sal­dýr, bi­ze öz­gü­dür ve ba­þa­rýy­la uy­gu­lan­mýþ­týr. Bu­nun için, 9 Þu­bat 2007 ta­ri­hin­de, 97 mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­þý­mýz­la bir­lik­te köy ens­ti­tü­le­ri sis­te­mi­ni araþ­týr­ma ens­ti­tü­sü ku­rul­ma­sý­ný öner­dik bir ya­say­la. Þim­di ko­nuþ­tu­ðu­muz, gün­de­me alýn­ma­sý­ný is­te­di­ði­miz bu ya­sa öne­ri­si­dir. Biz, bu ya­sa öne­ri­siy­le, ka­mu tü­zel ki­þi­li­ði­ne sa­hip, yö­net­sel ve pa­ra­sal ola­rak özerk, Millî Eði­tim Ba­kan­lý­ðý, üni­ver­si­te­ler ve köy ens­ti­tü­le­riy­le il­gi­li ku­ru­luþ­lar­la ilin­ti­li bir ens­ti­tü ku­rul­ma­sý­ný is­ti­yo­ruz. Bu ens­ti­tü­nün gö­rev­le­ri, köy ens­ti­tü­le­ri­nin ör­güt­len­me­si­ni, ora­da uy­gu­la­nan eði­tim sis­te­mi­ni, prog­ram­la­rý­ný, eði­tim gör­me hak­ký­ný, eðit­men­li okul­lar­dan yük­sek köy ens­ti­tü­sü­ne ka­dar bü­tün eði­tim aþa­ma­la­rý­ný, o okul­lar­da oku­tu­lan ki­tap­la­rý, mes­le­ki tek­nik eði­tim an­la­yý­þý­ný, özet­le, sis­te­min tü­mü­nü in­ce­le­yip, araþ­tý­ra­rak, gü­nü­mü­ze öne­ri­ler­de bu­lun­ma­sý is­te­ði­dir. Ba­tý'da bu­na ben­zer ör­nek ens­ti­tü­ler var­dýr.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar -öze­lik­le AKP'li­le­re ses­le­ni­yo­rum bu­ra­da- 11 Ey­lül 2003 ta­ri­hin­de, Baþ­ba­kan Sa­yýn Re­cep Tay­yip Er­do­ðan, "Ulu­sa Ses­le­niþ" prog­ra­mý­nýn bir ye­rin­de, "Yal­nýz Türk eði­tim ta­ri­hi ba­ký­mýn­dan de­ðil, dün­ya eði­tim ta­ri­hi ba­ký­mýn­dan da çok ori­ji­nal gi­ri­þim olan köy ens­ti­tü­le­ri uy­gu­la­ma­sý­nýn bi­lim­sel bir ana­li­ze ta­bi tu­tul­ma­la­rý­ný ve bu de­ne­yim­den, bi­li­þim ve ge­ne­tik ta­rým tek­no­lo­ji­le­ri­nin ek­sen alý­na­rak biz na­sýl ya­rar­la­na­bi­li­riz di­ye araþ­tý­rýl­ma­sý­ný is­te­dim." de­miþ­tir.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN - Bu­yu­run Sa­yýn Ga­zal­cý.

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­vam­la) - Eðer, bu söz­ler iç­ten­se, siz de, oy­la­rý­nýz­la, Sa­yýn Baþ­ba­ka­nýn araþ­tý­rýl­ma­sý­ný is­te­di­ði bu di­le­ði, bir bi­lim­sel ve özerk ens­ti­tü ta­ra­fýn­dan ya­pý­la­rak, yal­nýz Türk in­sa­ný­na de­ðil, bü­tün ül­ke in­san­la­rý­na, bü­tün dün­ya in­san­la­rý­na da bu­ra­dan çý­ka­cak öne­ri­le­rin su­nul­ma­sý ge­re­kir.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, "Eði­tim, bir süs ol­mak­tan çý­kýp, iþe ya­ra­yan bir ey­lem ol­ma­lý­dýr, bir sü­reç ol­ma­lý­dýr." di­yen Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve son­ra onun ye­ri­ne ge­çen Ýs­met Ýnö­nü, Cum­hur­baþ­ka­ný ola­rak köy ens­ti­tü­le­ri­ne kat­ký sun­muþ­lar­dýr. Millî Eði­tim Ba­kan­la­rýn­dan Saf­fet Arý­kan ve Ha­san Âli Yü­cel, bu ha­re­ke­ti, eðit­men kurs­la­rýn­dan köy ens­ti­tü­le­ri­ne yü­rüt­müþ­ler­dir. Asýl köy ens­ti­tü­le­ri­ni ku­ran ve uy­gu­la­yan Ýs­ma­il Hak­ký Ton­guç ve ora­da gö­rev ya­pan yüz­ler­ce eði­tim yö­ne­ti­ci­si, ora­da oku­yan bin­ler­ce öð­ren­ci, bu ens­ti­tü ku­rul­du­ðu za­man, ger­çek­ten on­la­ra kar­þý bir bor­cu­mu­zu ye­ri­ne ge­tir­miþ ola­ca­ðýz ve mut­lu ola­cak­lar­dýr on­la­rýn ço­cuk­la­rý da.

Halk kül­tü­rü­mü­zün önü­nü açan, in­sa­ný ve top­lu­mu için­den can­lan­dý­ran, il­ke­le­riy­le bu­gün de çað­daþ olan, ba­þa­rý­lý uy­gu­la­ma­la­rýy­la ül­ke ve dün­ya ta­ri­hin­de de­rin iz­ler bý­ra­kan köy ens­ti­tü­le­ri­ni, bi­zim olan bu bü­yük ay­dýn­lan­ma ýþý­ðý­ný bir ba­ðým­sýz ens­ti­tü ku­ra­rak, ger­çek­ten ço­cuk­la­rý­mý­za, ora­dan çý­ka­cak öne­ri­ler­le bu il­ke­ler­den ya­rar­lan­ma­sý­ný sað­la­ya­bi­li­riz. O yüz­den ben bu­ra­da­ki ar­ka­daþ­la­rýn olum­lu kat­ký­la­rý­ný di­li­yo­rum. Hiç ol­maz­sa gün­de­me ala­lým, ya­sa öne­ri­miz bir in­ce­len­sin ve bu ens­ti­tü ku­rul­sun. Ýs­viç­re'de Pes­ta­loz­zi için ku­ru­lan, baþ­ka yer­ler­de baþ­ka eði­tim­ci­ler için ku­ru­lan böy­le bir ens­ti­tü, en çok köy ens­ti­tü­le­ri için hak edi­yor. Bu­nu bu­gü­ne ta­þý­ma­nýn yo­lu, o ens­ti­tü ara­cý­lý­ðýy­la bi­lim­sel in­ce­le­me­le­ri, araþ­týr­ma­la­rý ya­pýp gü­nü­mü­ze öner­mek­tir di­yo­rum.

Þim­di­den kat­ký­la­rý­nýz için te­þek­kür edi­yo­rum, he­pi­ni­ze say­gý­lar su­nu­yo­rum. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN - Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Ga­zal­cý.

Öner­gey­le il­gi­li ola­rak, Ya­kup Ke­pe­nek, An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li.

Bu­yu­run Sa­yýn Ke­pe­nek.

YA­KUP KE­PE­NEK (An­ka­ra) - Çok te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Baþ­kan.

De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, De­niz­li Mil­let­ve­ki­li­miz Sa­yýn Ga­zal­cý'nýn ya­sa tek­li­fi üze­ri­ne söz al­dým. He­pi­ni­zi say­gýy­la, sev­giy­le se­lam­lý­yo­rum.

Geç­ti­ði­miz gün­ler­de, 17 Ni­san­dý, 1940'ta köy ens­ti­tü­le­ri­nin ku­ru­lu­þuy­la il­gi­li… Yi­ne, dün, 23 Ni­san'ý hep bir­lik­te kut­la­dýk. Ben, 17 Ni­sa­nýn, týp­ký 23 Ni­san gi­bi, ulu­su­mu­zun ta­ri­hin­de çok önem­li bir ye­ri ol­du­ðu­nu dü­þü­nü­yo­rum.

De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, her top­lu­mun, her ulu­sun ta­ri­hin­de ki­mi ku­rum­lar var­dýr. Bu ku­rum­lar, top­lu­mu ge­le­ce­ðe ta­þýr­ken, ay­ný za­man­da, o ül­ke­ye, o top­lu­ma öz­gü bir ni­te­lik, ken­di­ne has, top­lu­ma has bir özel­lik ta­þýr­lar. 1930'la­rýn KÝT'le­ri, ka­mu ik­ti­sa­di te­þeb­büs­le­ri böy­le­dir. Tür­ki­ye'nin dün­ya­ya ör­nek gös­te­re­bi­le­ce­ði bir yö­ne­tim ya­pý­sý­na sa­hip­ti o za­ma­nýn KÝT'le­ri. Þim­di ko­nu o de­ðil. Köy ens­ti­tü­le­ri de öy­le­dir. Köy ens­ti­tü­le­ri, bu top­lu­mun, bu ulu­sun ken­di­ne öz­gü ku­rum­la­rý ola­rak, dün­ya­nýn ör­nek al­ma­sý ge­re­ken, al­dý­ðý bir dü­þün­ce ve eði­tim sis­te­mi­dir.

Þim­di, ney­di bu sis­te­min özel­li­ði? Ýki üç cüm­ley­le, bu ký­sa sü­re­de bu­nu özet­le­mek du­ru­mun­da­yým. Köy ens­ti­tü­le­ri, köy ço­cuk­la­rý­ný alý­yor­du ve bu köy ço­cuk­la­rý­na, iki yö­nüy­le, ya­ni kol gü­cü­nü ve be­yin gü­cü­nü kul­la­na­rak üre­tim­de bu­lun­ma ola­na­ðý sað­lý­yor­du. Ya­ni, üre­tim sü­re­cin­de, ye­te­nek­le­ri ge­liþ­tir­me sü­re­cin­de, iþ yap­ma sü­re­cin­de be­yin ile ko­lu bir­leþ­ti­ren çok öz­gün, çok önem­li ku­rum­lar­dý.

Yi­ne, bun­lar, kül­tü­rü, mü­zi­ði, kla­sik mü­zik ile sa­zý bir­leþ­ti­re­rek; yi­ne, bun­lar, çev­re bi­lin­ciy­le, þii­riy­le, sa­na­týy­la, halk oyun­la­rýy­la, çað­da­þý ge­le­nek­le ta­mam­la­ya­rak, Ana­do­lu'yu, köy kal­kýn­ma­sý­na ör­nek ola­cak bir dü­ze­ye çek­me­yi he­def­li­yor­du.

Pe­ki, ne ol­du bu ku­rum­la­ra? Bu ku­rum­lar, üzü­le­rek be­lir­te­yim, top­rak re­for­mu ya­pa­ma­yan, ama köy kal­kýn­ma­sý­na önem ve­ren bir hükûme­tin bir bü­yük ça­ba­sý ola­rak, ön­ce, bir ye­di yýl öz­gün ola­rak, son­ra, di­ðer ye­di yýl aþýn­dý­rýl­mýþ ola­rak, top­lam on dört yýl fa­ali­yet­te bu­lun­du.

Bun­la­rýn çok önem­li bir özel­li­ði de, Ana­do­lu'nun her ta­ra­fý­na da­ðýl­mýþ ol­ma­la­rý, böl­ge­sel kal­kýn­ma yö­nün­den ör­nek ola­bi­le­cek özel­lik ta­þý­ma­la­rý­dýr. Van'ýn Er­ciþ'in­den Edir­ne'nin Ke­pir­te­pe­si'ne ka­dar, Ba­lý­ke­sir'in Sa­vaþ­te­pe'sin­den Kars'ýn Ci­la­vuz'una ka­dar yir­mi bir yer­de, köy ens­ti­tü­le­ri ýþý­ðý, top­lum kal­kýn­ma­sý­nýn, köy kal­kýn­ma­sý­nýn en öz­gün ve bi­ze öz­gü bi­lim­sel ge­liþ­me di­na­mik­le­ri­ni, bi­lim­sel ge­liþ­me doð­ru­la­rý­ný or­ta­ya ko­yu­yor­du. Bu ne­den­le bu ku­rum­lar týr­pan­lan­dý. Týr­pan­lan­ma ne­den­le­rin­den bi­rin­ci­si, tek­rar ede­yim, kö­yü kal­kýn­dýr­mak, kö­yü uyan­dýr­mak gö­rev­le­ri­ni ya­par­ken, bi­ri­le­ri­nin, ora­dan çý­kar sað­la­yan­la­rýn, bun­lar­dan hoþ­nut ol­ma­ma­la­rý­dýr. Bir ke­sim, bu ku­rum­la­ra böy­le kar­þý çýk­tý. Ama, da­ha önem­li olan, bu kar­þý çý­kýþ­ta hiç de doð­ru ol­ma­yan bir yön var­dýr; bu ku­rum­lar­da, di­li­miz Türk­çe, de­ði­þik ye­rel dil­le­ri ko­nu­þan, de­ði­þik þi­ve­ler­le ge­len köy ço­cuk­la­rý­ný Türk­çe'de bu­luþ­tu­ru­yor­du. Þim­di, ken­di­le­ri­ne is­ter mil­li­yet­çi de­sin bi­ri­le­ri, is­ter ulu­sal­cý de­sin, ne der­se de­sin, Türk­çe'yi bu öl­çü­de gü­zel kul­la­nan bir ne­sil ye­tiþ­ti­ren ve bu­nu kýr­sal ke­sim­de ger­çek­leþ­tir­me­ye ça­lý­þan bu ku­rum­la­rýn, ön­ce­lik­le, bu ulu­su se­ven, bu ül­ke­yi se­ven, ulu­sal bir­li­ði se­ven­ler ta­ra­fýn­dan des­tek­len­me­si ge­re­kir­di, ama, hiç öy­le ol­ma­dý.

Þim­di, bu dü­þün­ce ya­pý­sý­nýn gü­nü­mü­ze ta­þýn­ma­sýn­da ve ya­þa­týl­ma­sýn­da ne­den bir ge­rek­si­nim var? Ne­den bu­nu, bu­gün­ler­de, bi­raz ön­ce de­ðer­li ar­ka­da­þým…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

YA­KUP KE­PE­NEK (De­vam­la) - Ýzin ve­rir­se­niz bi­ti­ri­yo­rum Sa­yýn Baþ­kan.

BAÞ­KAN - Bu­yu­run Sa­yýn Ke­pe­nek.

YA­KUP KE­PE­NEK (De­vam­la) - …Ga­zal­cý'nýn da be­lirt­ti­ði gi­bi, ne­den, köy ens­ti­tü­le­ri dü­þün­ce­si gü­nü­müz­de bir araþ­týr­ma ku­ru­mu ola­rak ya­þa­týl­ma­lý­dýr? Þu­nun için ya­þa­týl­ma­lý­dýr: Ön­ce, bu ku­ru­luþ­lar bi­zim ken­di ulu­sal kim­li­ði­mi­zin, ben­li­ði­mi­zin, bu ül­ke­nin, bu top­rak­la­rýn in­san­la­rý­nýn uy­gu­la­ma­sý­dýr.

Ýkin­ci­si, bu dü­þün­ce bi­lim­sel­dir, çað­daþ­týr ve ile­ri­dir.

Eðer top­lu­mun iler­le­me­si­ni is­ti­yor­sak, eðer kö­yün kal­kýn­ma­sý­ný is­ti­yor­sak, ya­pa­ma­dý­ðý­mýz top­rak re­for­mu­nun ek­sik­le­ri­ni baþ­ka yol­lar­la ta­mam­la­mak is­ti­yor­sak, ya­pýl­ma­sý ge­re­ken, bu dü­þün­ce­nin, araþ­týr­ma­lar­la, top­lu­mun de­ði­þik ke­sim­le­ri­ne mal edil­me­si­nin, on­lar ta­ra­fýn­dan be­nim­sen­me­si­nin yol­la­rý­ný bul­mak­týr. Bu ens­ti­tü, her þey­den ön­ce bu­nu sað­la­ya­cak­týr; eðer, böy­le bir ens­ti­tü fa­ali­ye­te ge­çer­se, böy­le bir araþ­týr­ma bi­ri­mi oluþ­tu­ru­lur­sa ki, bu­nun -ben, ki­þi­sel ola­rak söy­le­ye­yim; za­ten, ki­þi­sel gö­rüþ­le­ri­mi açýk­lý­yo­rum- böy­le bir araþ­týr­ma bi­ri­mi­nin, köy ens­ti­tü­le­ri­nin dü­þün­ce­si­ni araþ­týr­ma bi­ri­mi­nin yal­nýz bir yer­de de­ðil, yir­mi bir yer­de ol­ma­sý­ný öne­ri­rim, Tür­ki­ye'nin her ta­ra­fýn­da ol­ma­sý­ný öne­ri­rim. Ye­rel­lik­ten söz edi­yo­ruz, ye­re­lin güç­len­me­sin­den söz edi­yo­ruz. Bu­nun yo­lu ora­dan ge­çi­yor.

Bir nok­ta­nýn al­tý­ný çi­ze­yim, izin ve­rir­se­niz, söz­le­ri­me son ve­rir­ken. Eðer Trab­zon'un Be­þik­dü­zü Köy Ens­ti­tü­sü ka­pa­týl­ma­say­dý, eðer Ma­lat­ya'nýn Ak­ça­dað'ý yok edil­me­sey­di, o pý­rýl pý­rýl genç­le­ri­miz, din­le­ri de­ði­þik di­ye bi­ri­le­ri­ni kat­let­mez­ler­di; ço­cuk yaþ­ta, genç yaþ­ta ken­di­le­ri­ne de, ül­ke­le­ri­ne de bu za­rar­la­rý ver­mez­ler­di.

Önem­li olan, bu dü­þün­ce­nin -tek­rar ede­yim- top­lum­da yay­gýn­laþ­ma­sý­dýr. Araþ­týr­ma­dan kork­ma­ya­lým, araþ­týr­ma ku­ru­mu kur­mak­tan kork­ma­ya­lým. Bi­ze ait ola­nýn araþ­tý­rýl­ma­sý­na ve top­lu­ma mal edil­me­si­ne ola­nak ta­ný­ya­lým, imkân ve­re­lim.

Uma­rým, ik­ti­dar-mu­ha­le­fet ay­rý­mý ol­ma­dan, bü­tün mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, bu gü­zel gün­ler­de, böy­le bir araþ­týr­ma mer­ke­zi­nin ku­rul­ma­sý için olum­lu oy kul­la­nýr­lar ve uma­rým, Tür­ki­ye'nin kýr­sal ke­si­mi­nin kal­kýn­ma­sý­na, Tür­ki­ye'nin güç­len­me­si­ne oy­la­rýy­la kat­ký ya­par­lar.

Bu duy­gu ve dü­þün­ce­ler­le he­pi­ni­zi say­gýy­la, sev­giy­le se­lam­lý­yo­rum.

Sað olun. (CHP ve Ana­va­tan Par­ti­si sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN - Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Ke­pe­nek.

Öne­ri­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Öne­ri ka­bul edil­miþ­tir. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

Di­ðer öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

2.- Ýz­mir Mil­let­ve­ki­li Yýl­maz Ka­ya'nýn, Özel Tü­ke­tim Ver­gi­si Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi'nin (2/852) doð­ru­dan gün­de­me alýn­ma­sý­na iliþ­kin öner­ge­si (4/454)

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý'na

28.08.2006 ta­ri­hin­de Baþ­kan­lý­ðý­ný­za ge­len 2/852 Esas nu­ma­ra­lý "Özel Tü­ke­tim Ver­gi­si Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi"miz 05.09.2006 ta­ri­hin­de Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu'na ha­va­le edil­miþ­tir.

Ya­sa tek­li­fi­miz T.B.M.M. iç­tü­zü­ðü­nün 37. mad­de­si ge­re­ði 45 gün için­de ko­mis­yon­da gö­rü­þü­lüp so­nuç­lan­dý­rýl­ma­dý­ðý için söz ko­nu­su ya­sa tek­li­fi­mi­zin iç­tü­zük mad­de 37 ge­re­ðin­ce doð­ru­dan Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ge­nel Ku­ru­lu gün­de­mi­ne alýn­ma­sý ko­nu­sun­da ge­re­ði­ni arz ede­rim. Say­gý­la­rým­la 25.01.2007

                                                                                                           Yýl­maz Ka­ya

                                                                                                                  Ýz­mir

BAÞ­KAN - Öner­ge sa­hi­bi ola­rak Ýz­mir Mil­let­ve­ki­li Yýl­maz Ka­ya.

Sa­yýn Ka­ya, bu­yu­run efen­dim.

YIL­MAZ KA­YA (Ýz­mir) - Sa­yýn Baþ­kan, sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri; da­ha ön­ce ver­di­ði­miz ÖTV Ya­sa­sýn­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi'mi­zin Ýç Tü­zük'ün 37'nci mad­de­si ge­re­ði doð­ru­dan gün­de­me alýn­ma­sý için söz al­mýþ bu­lun­mak­ta­yým. He­pi­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, bu ya­sa tek­li­fi, tak­si­ci ar­ka­daþ­la­rý­mý­zýn ka­bin­li araç ala­bil­me­le­ri­nin önün­de­ki bü­yük ver­gi en­ge­li­nin aþýl­ma­sýy­la il­gi­li ol­du­ðu için, ön­ce­lik­le tak­si­ci ar­ka­daþ­la­rý­mý­zý se­lam­lý­yo­rum. Per­þem­be gü­nü Ýz­mir'de yi­ne hun­har­ca kat­le­di­len Mus­ta­fa Gir­gin ad­lý tak­si­ci ar­ka­da­þý­mý­za Al­lah'tan rah­met, ai­le­si­ne ve tak­si­ci ca­mi­asý­na da baþ­sað­lý­ðý di­li­yo­rum.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, bu tek­lif ile ne ge­tir­mek is­ti­yo­ruz, ne amaç­lý­yo­ruz, ön­ce bi­raz­cýk on­dan bah­set­mek is­ti­yo­rum.

Özel Tü­ke­tim Ver­gi­si Ka­nu­nu'nda, ka­bin­li araç alý­na­bil­me­si için 7'nci mad­de­nin gön­der­me yap­tý­ðý (II) nu­ma­ra­lý lis­te, bu araç­la­rýn alý­na­bil­me­si için, ÖTV ve KDV ol­mak üze­re top­lam yüz­de 70 ci­va­rýn­da bir ver­gi yü­kü ge­tir­mek­te­dir, dü­zen­le­mek­te­dir. Bu tek­li­fi­miz­le, (II) nu­ma­ra­lý lis­te­de­ki ver­gi mik­ta­rý­ný azal­ta­rak, da­ha doð­ru­su, ilk ik­ti­sap­ta ÖTV'nin ta­ma­men kal­dý­rý­la­rak, bu alý­mýn -ka­bin­li araç alý­mý­nýn- ko­lay­laþ­tý­rýl­ma­sý­ný ve tak­si­ci ar­ka­daþ­la­rý­mý­zýn can gü­ven­lik­le­ri­nin bu ve­si­ley­le sað­lan­ma­sý­ný amaç­la­mak­ta­yýz.

Lis­te­ye bak­tý­ðý­mýz­da, tam bir can kay­gý­sý, ya­þam kay­gý­sý ama­cýy­la ik­ti­sap edil­me­si dü­þü­nü­len bu araç­la­rýn, ne acý­dýr ki, bir ho­bi ve­si­le­siy­le alýn­mak is­te­nen ya­rýþ ara­ba­la­rýy­la ay­ný ka­te­go­ri­de tu­tul­du­ðu ve iki­sin­den de ay­ný oran­da ver­gi ta­lep edil­di­ði gö­rül­mek­te­dir. Bu, çok acý bir du­rum­dur.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, tak­si­ci ci­na­yet­le­ri­nin araþ­tý­rýl­ma­sýy­la il­gi­li bir araþ­týr­ma öner­ge­miz ge­çen se­ne ka­sým ayýn­da ko­nu­þu­lur­ken, Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­sin­den iki mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­þý­mýz, ma­ale­sef, ka­mu­oyu­nu ya­nýl­ta­rak, bu kür­sü­den þu be­ya­nat­ta bu­lun­muþ­lar­dýr. Za­ten bir ka­çýþ söy­le­mi olan, bir ar­ka­da­þý­mýn söy­le­di­ði: "Hükûme­tin da­ha kap­sam­lý dü­zen­le­me­ler ya­pa­cak ol­ma­sý ne­de­niy­le bu öner­ge­nin red­de­dil­me­si­ni ta­lep edi­yo­ruz." de­miþ. Bir AKP'li mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­þý­mýz da "Ka­bin­li ara­ca ge­çer­ken ÖTV ve KDV'de fark­lý bir mik­tar,fark­lý bir oran yok­tur." di­ye­rek, ma­ale­sef ki, ka­mu­oyu­nu ya­nýlt­mýþ ve tak­si­ci ar­ka­daþ­la­rý­mý­zý da bu an­lam­da ren­ci­de et­miþ­tir.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, Tür­ki­ye'de 109 bin ci­va­rýn­da tak­si­ci bu­lun­mak­ta­dýr. Sa­de­ce, bu 109 bin tak­si­ci ar­ka­da­þý­mýz­dan, son on yýl­da, Ýs­tan­bul'da 150 ci­va­rýn­da, An­ka­ra'da 70, Ýz­mir'de ise, 33 tak­si­ci ar­ka­da­þý­mýz hun­har­ca kat­le­dil­miþ­tir ki, ölüm­le so­nuç­lan­ma­yan gasp olay­la­rý bu­nun için­de de­ðil­dir.

Ba­ký­nýz, ben haf­ta so­nu Ýz­mir'de iken, Ye­ni Asýr ga­ze­te­sin­de þu man­þe­ti gör­düm. Bel­ki, bu, bi­raz­dan ve­re­ce­ði­niz oy­lar ko­nu­sun­da si­ze yar­dým­cý olur. Bi­raz ön­ce söy­le­di­ðim Mus­ta­fa Gir­gin ad­lý ar­ka­da­þý­mýz Ýz­mir'de 33'ün­cü kur­ban ola­rak bu an­lam­da ha­ya­tý­ný kay­bet­miþ ve tek­li­fi­mi­zin ne den­li önem­li ve dik­ka­te alýn­ma­sý ko­nu­sun­da da bu ga­ze­te­nin bel­ki si­ze yar­dým­cý ola­ca­ðý­ný, fik­ri­niz­de, oyu­nuz­da yar­dým­cý ola­ca­ðý­ný­zý dü­þü­nü­yo­rum.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, þim­di, tak­si­ci ar­ka­daþ­la­rý­mýz ve bun­la­rýn der­nek­le­ri, fe­de­ras­yon­la­rý, Hükûmet ile çok de­ði­þik za­man­lar­da, çok de­ði­þik sa­yý­da yap­týk­la­rý gö­rüþ­me­ler­de he­men he­men hep­sin­de þu ce­va­bý al­mýþ­lar­dýr: "ÖTV'yi ve KDV'yi biz in­di­rir ve­ya kal­dý­rýr­sak çok bü­yük bir ver­gi zý­ya­ýna se­bep ol­muþ olu­ruz." Hükûme­tin ver­di­ði ce­vap bu. Ama, ben þim­di so­ru­yo­rum: Han­gi ver­gi bir can­dan da­ha önem­li ve da­ha de­ðer­li­dir? Han­gi ver­gi tü­rü, han­gi ver­gi ora­ný bir ca­ný tek­rar ge­ri­ye ge­ti­re­bi­lir de­ðer­li ar­ka­daþ­lar?

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN - Bu­yu­run Sa­yýn Ka­ya.

YIL­MAZ KA­YA (De­vam­la) - Te­þek­kür edi­yo­rum Sa­yýn Baþ­kan.

Ve þim­di, yi­ne so­ru­yo­rum: Han­gi tak­si­ci­nin, han­gi tak­si­ci ar­ka­da­þý­mý­zýn ca­ný, bir ge­ce­de mý­sýr it­ha­la­tý­ný ko­lay­laþ­týr­mak için kal­dý­rý­lan, it­ha­lat­la il­gi­li ver­gi ne­de­niy­le ve­ya li­kit yu­mur­ta­da­ki KDV ora­ný­nýn dü­þü­rül­me­si ne­de­niy­le ken­di­si­ne hak­sýz kârlar sað­la­yan Ma­li­ye Ba­ka­ný Una­ký­tan'ýn oð­lu­nun ca­nýn­dan da­ha de­ðer­li­dir? Bü­tün bun­la­rý so­ru­yo­rum ve bir ya­þa­mýn, bir ca­nýn ge­ri­ye gel­me­si için hiç­bir ver­gi­nin fay­da sað­la­ma­ya­ca­ðý­ný, hiç­bir ver­gi tü­rü­nün, hiç­bir ver­gi ora­ný­nýn o gi­den ca­ný ge­ri­ye ge­ti­re­me­ye­ce­ði­ni de bu­ra­dan ifa­de edi­yo­rum. Bir ca­nýn de­ðe­ri han­gi pa­ray­la öl­çü­le­bi­lir? Ölen bir tak­si­ci ar­ka­da­þý­mý­zý, han­gi ver­gi­yi ih­das eder­sek ge­ri ge­ti­re­bi­li­riz?

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, bu ne­den­le, Ana­ya­sa'da be­lir­ti­len þu "Dev­let, es­naf ve sa­natkârý ko­ru­yu­cu ve des­tek­le­yi­ci ted­bir­le­ri alýr." amir hük­mü­nün de ge­re­ði­ni ye­ri­ne ge­tir­mek üze­re bu tek­li­fi­mi­ze "evet" de­me­ni­zi, an­cak, bu sa­at­ten son­ra gün­de­me alýn­sa bi­le, bu dö­nem­de gün­de­min yo­ðun­lu­ðu ne­de­niy­le sý­ra gel­me­ye­ce­ði için, sa­de­ce gün­de­me al­mak­la kal­ma­yýp, bu dö­nem bi­te­ne ka­dar bu tek­li­fin de ya­sa­laþ­tý­rýl­ma­sý için ça­ba gös­ter­me­ni­zi te­men­ni edi­yor, Ge­nel Ku­ru­lu say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN - Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Ka­ya.

Öner­ge­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler…

AH­MET ER­SÝN (Ýz­mir) - Baþ­ka­ným…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) - Bir ki­þi da­ha var Sa­yýn Baþ­kan.

BAÞ­KAN - Ta­lep yok­tu bu­ra­da, onun için.

SA­DUL­LAH ER­GÝN (Ha­tay) - Ka­bul edi­yo­ruz Baþ­ka­ným.

BAÞ­KAN - Ka­bul et­me­yen­ler… Öner­ge ka­bul edil­miþ­tir. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, bir­le­þi­me on da­ki­ka ara ve­ri­yo­rum.

Ka­pan­ma Sa­ati: 16.44

 

 

ÝKÝN­CÝ OTU­RUM

Açýl­ma Sa­ati: 17.00

BAÞ­KAN: Baþ­kan Ve­ki­li Nev­zat PAK­DÝL

KÂTÝP ÜYE­LER:Meh­met DA­NÝÞ(Ça­nak­ka­le), Türkân MÝ­ÇO­OÐUL­LA­RI(Ýz­mir)

BAÞ­KAN - Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 93'ün­cü Bir­le­þi­mi­nin Ýkin­ci Otu­ru­mu­nu açý­yo­rum.

Alý­nan ka­rar ge­re­ðin­ce, söz­lü so­ru öner­ge­le­ri ile di­ðer de­ne­tim ko­nu­la­rý­ný gö­rüþ­mü­yor ve gün­de­min "Ka­nun Ta­sa­rý ve Tek­lif­le­ri ile Ko­mis­yon­lar­dan Ge­len Di­ðer Ýþ­ler" kýs­mý­na ge­çi­yo­ruz.

V. - KANUN TASARI VE TEKLÝFLERÝ ÝLE KOMÝSYONLARDAN

GELEN DÝÐER ÝÞLER

1.- Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­kil­le­ri Meh­met Da­niþ ve Ýb­ra­him Köþ­de­re'nin, Ge­li­bo­lu Ya­rý­ma­da­sý Ta­rihî Millî Par­ký Ka­nu­nu­na Ge­çi­ci Bir Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi (Ka­mu Ýha­le Ka­nu­nu­na Ge­çi­ci Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi) ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (2/212) (S. Sa­yý­sý: 305)

BAÞ­KAN - 1'in­ci sý­ra­da yer alan ka­nun tek­li­fi­nin ge­ri alý­nan mad­de­le­riy­le il­gi­li ko­mis­yon ra­po­ru gel­me­di­ðin­den, tek­li­fin gö­rüþ­me­le­ri­ni er­te­li­yo­ruz.

2'nci sý­ra­da yer alan, Ba­zý Ka­mu Ala­cak­la­rý­nýn Tah­sil ve Ter­ki­ni­ne Ýliþ­kin Ka­nun Ta­sa­rý­sý ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru'nun gö­rüþ­me­le­ri­ne kal­dý­ðý­mýz yer­den de­vam ede­ce­ðiz.

2.- Ba­zý Ka­mu Ala­cak­la­rý­nýn Tah­sil ve Ter­ki­ni­ne Ýliþ­kin Ka­nun Ta­sa­rý­sý ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/1030) (S. Sa­yý­sý: 904)

BAÞ­KAN - Ko­mis­yon?..

Er­te­len­miþ­tir.

3'ün­cü sý­ra­da yer alan, Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si Grup Baþ­kan Ve­ki­li Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Çe­lik'in, Ýmar Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi ve Ba­yýn­dýr­lýk, Ýmar, Ulaþ­týr­ma ve Tu­rizm ile Ada­let Ko­mis­yon­la­rý Ra­por­la­rý­nýn gö­rüþ­me­le­ri­ne kal­dý­ðý­mýz yer­den de­vam ede­ce­ðiz.

3- Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si Grup Baþ­kan­ve­ki­li Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Çe­lik'in, Ýmar Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi ve Ba­yýn­dýr­lýk, Ýmar, Ulaþ­týr­ma ve Tu­rizm ile Ada­let Ko­mis­yon­la­rý Ra­por­la­rý (2/820) (S. Sa­yý­sý: 1337) (x)

BAÞ­KAN - Ko­mis­yon ve Hükûmet ye­rin­de.

Tek­li­fin tü­mü üze­rin­de­ki gö­rüþ­me­ler ta­mam­lan­mýþ­tý.

Þim­di, tek­li­fin mad­de­le­ri­ne ge­çil­me­si­ni oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler.. Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miþ­tir.

1'in­ci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

ÝMAR KA­NU­NUN­DA DE­ÐÝ­ÞÝK­LÝK YA­PIL­MA­SI­NA DA­ÝR KA­NUN TEK­LÝ­FÝ

MAD­DE 1- 3/5/1985 ta­rih­li ve 3194 sa­yý­lý Ýmar Ka­nu­nu­nun 42 nci mad­de­si­ne üçün­cü fýk­ra­dan son­ra gel­mek üze­re aþa­ðý­da­ki fýk­ra ek­len­miþ ve mev­cut dör­dün­cü fýk­ra aþa­ðý­da­ki þe­kil­de de­ðiþ­ti­ril­miþ­tir.

"Ruh­sat alýn­ma­dan, ya­pý ya­pý­mý ama­cýy­la be­ton dö­kü­mün­de kul­la­ný­lan mik­ser, pom­pa, araç, vib­ra­tör gi­bi mal­ze­me sa­hip­le­ri­ne on­bin Türk Li­ra­sýn­dan az ol­ma­mak üze­re otuz­bin Türk Li­ra­sý­na ka­dar ida­ri pa­ra ce­za­sý ve­ri­lir."

(x) 1337 S. Sayýlý Basmayazý 29/03/2007 tarihli 82'nci Birleþim Tutanaðýna eklidir.

"Yu­ka­rý­da­ki fýk­ra­lar­da gös­te­ri­len pa­ra ce­za­la­rý, il­gi­si­ne gö­re doð­ru­dan doð­ru­ya be­le­di­ye­ler ve­ya il özel ida­re­le­ri ta­ra­fýn­dan ve­ri­lir."

BAÞ­KAN - Mad­de üze­rin­de, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adý­na Ýz­mir Mil­let­ve­ki­li Er­dal Ka­ra­de­mir.

Sa­yýn Ka­ra­de­mir, bu­yu­run efen­dim

CHP GRU­BU ADI­NA ER­DAL KA­RA­DE­MÝR (Ýz­mir) - Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; gö­rü­þül­mek­te olan Ýmar Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi'nin 1'in­ci mad­de­si üze­ri­ne Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adý­na söz al­dým. He­pi­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, tek­li­fin ge­nel ge­rek­çe­sin­de, söz ko­nu­su de­ði­þik­li­ðin, çar­pýk ya­pý­laþ­ma­nýn ön­len­me­si ve imar kir­li­li­ðiy­le mü­ca­de­le hu­su­sun­da mev­cut dü­zen­le­me­le­rin da­ha et­kin hâle ge­ti­ril­me­si amaç­lan­dý­ðý; ay­rý­ca, hýz­la göç alan þe­hir­le­ri­miz­de, sað­lýk­sýz, çar­pýk ya­pý­laþ­may­la il­gi­li so­run­la­rýn ül­ke­mi­zin en önem­li so­run­la­rýn­dan bi­ri ol­du­ðu vur­gu­lan­mýþ­týr. Bu ne­den­le, imar kir­li­li­ðiy­le et­kin mü­ca­de­le ama­cýy­la söz ko­nu­su dü­zen­le­me­nin ha­zýr­lan­dý­ðý ifa­de edil­mek­te­dir.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, sað­lýk­lý bir imar dü­zen­le­me­si­nin ku­ru­la­bil­me­si için ön­ce­lik­le çev­re þart­la­rý­ný gö­ze­ten bir plan­la­ma­nýn uy­gu­lan­ma­sý ge­re­ki­yor. Bu hem çað­daþ kent­leþ­me­nin ge­re­ði hem de ev­ren­sel ku­ral­la­rýn ge­re­ði­dir. Bi­lin­di­ði gi­bi, Ana­ya­sa'mýz, bir yan­dan 57'nci mad­de­siy­le þe­hir­le­rin özel­lik­le­ri­ni ve çev­re þart­la­rý­ný gö­ze­ten bir plan­la­ma çer­çe­ve­sin­de ko­nut ih­ti­ya­cý­ný kar­þý­la­ya­cak ted­bir­le­ri al­mak­la dev­le­ti gö­rev­li sa­yar­ken, di­ðer yan­dan 56'ncý mad­de­siy­le her­ke­sin sað­lýk­lý ve den­ge­li bir çev­re­de ya­þa­ma hak­ký­na sa­hip ol­du­ðu ve çev­re­yi ge­liþ­tir­me­nin dev­le­tin ve va­tan­daþ­la­rýn öde­vi ol­du­ðu­nu hü­küm al­tý­na al­mýþ­týr.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, bu­gün de­ne­tim­siz ya­pý­laþ­ma­nýn so­rum­lu­su, ya­sal so­rum­lu­luk­la­rý­ný ye­ri­ne ge­tir­me­yen ye­rel yö­ne­tim­ler ve kent­le­rin imar plan­la­rý­ný dik­ka­te al­ma­yan si­ya­si ik­ti­dar­la­rýn plan­la­ma­ya olan inanç­sýz­lýk­la­rý­dýr. Ka­çak, plan­sýz ve dü­zen­siz, alt­ya­pý­sýz, sað­lýk­sýz, çev­re de­ðer­le­ri­ni dik­ka­te al­ma­yan, çir­kin kent do­ku­la­rý­nýn so­rum­lu­la­rý, bu­gün de bu sað­lýk­sýz ya­pý­lar­dan þikâyet eder gö­rü­nen, baþ­ta AKP Ýk­ti­da­rý­nýn ken­di­si­dir.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, yü­rür­lük­te olan dü­zen­le­me­ler­den Ýmar Ka­nu­nu'nun 32'nci mad­de­si, ruh­sat­sýz ya­pý­la­rýn yý­kýl­ma­sý­ný ön­gör­mek­te; 42'nci mad­de­si, ruh­sat alýn­ma­dan ve­ya ruh­sat ve ek­le­ri­ne ve­ya imar mev­zu­atý­na ay­ký­rý ola­rak ya­pý­lan ya­pý­nýn ya­pý sa­hi­bi­ne ve mü­te­ah­hi­di­ne ce­za ön­gör­mek­te­dir. Ay­rý­ca, bu yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen mal sa­hi­bi­ne, fen­ni mü­mes­si­li­ne ve mü­te­ah­hi­de pa­ra ce­za­sý­ný ön­gör­mek­te, bi­rin­ci ve ikin­ci fýk­ra­lar­da be­lir­ti­len fi­il­le­rin tek­ra­rý hâlin­de ise, pa­ra ce­za­la­rý 2 ka­tý­na çý­kar­týl­mak­ta­dýr.

Bu ta­sa­rýy­la, Ýmar Ya­sa­sý'nýn 42'nci mad­de­sin­de "Ruh­sat alýn­ma­dan, ya­pý ya­pý­mý ama­cýy­la be­ton dö­kü­mün­de kul­la­ný­lan, mik­ser, pom­pa, araç, vib­ra­tör gi­bi mal­ze­me sa­hip­le­ri­ne on bin Türk Li­ra­sýn­dan az ol­ma­mak üze­re otuz bin Türk Li­ra­sý­na ka­dar ida­ri pa­ra ce­za­sý ve­ri­lir." fýk­ra­sý ek­len­miþ­tir. Bu­ra­da­ki olum­suz olan þu­dur: "Araç ve mal­ze­me" ifa­de­le­ri kav­ram ka­rý­þýk­lý­ðý­na ne­den ola­cak­týr. "Araç ve mal­ze­me" de­ni­lin­ce, ak­la kam­yon, trak­tör ve be­ton dö­kü­mün­de kul­la­ný­lan her tür­lü alet ve ede­vat ve bu kap­sam­da dâhil ola­bi­le­cek­ler­dir. Ya­ni, be­ton dö­kü­mün­de kul­la­ný­lan, iþ­çi­le­rin kul­lan­dý­ðý ma­la­dan, kü­rek­ten ke­se­re ka­dar her tür­lü araç sa­hi­bi­ne ce­za ön­gö­rül­mek­te­dir. Do­la­yý­sýy­la, in­þa­atýn her aþa­ma­sýn­da, trak­tör kul­la­ný­cý­sýn­dan ke­se­riy­le çi­vi sö­ken iþ­çi­ye ka­dar her­ke­sin, ya­pý sa­hi­bin­den ruh­sat is­te­me ya da ruh­sa­tý gör­me zo­run­lu­lu­ðu ola­cak­týr. Ak­si hâlde, ke­ser, kü­rek, ma­la ve ben­ze­ri iþ araç­la­rý sa­hi­bi ki­þi­ler ce­za­lan­dý­rý­la­cak­týr.

Þim­di sor­mak la­zým: Ka­çak ya­pý­laþ­ma­nýn so­rum­lu­la­rý, alýn te­riy­le ek­me­ði­ni ka­zan­mak is­te­yen bu emek­çi­ler mi­dir? Yok­sa, mev­cut ya­sal yap­tý­rým­la­ra kar­þýn, ka­çak, plan­sýz ve ruh­sat­sýz ya­pý ya­pýl­ma­sý­na göz yu­mup, yet­ki­le­ri­ni kul­lan­ma­yan­lar mý­dýr?

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, bil­di­ði­miz üze­re, ye­ni Türk Ce­za Ya­sa­sý'nýn 344'ün­cü mad­de­sin­de imar kir­li­li­ði ve çev­re kir­li­li­ði­ne ne­den olan­lar hak­kýn­da ce­za hü­küm­le­ri dü­zen­len­miþ ve "Ýmar kir­li­li­ði­ne ne­den ol­ma" baþ­lýk­lý 184'ün­cü mad­de­si de Ya­sa'nýn ya­yým­lan­dý­ðý 4 Ka­sým 2004 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ðe gir­miþ­tir.

"Çev­re­nin kas­ten kir­le­til­me­si" baþ­lýk­lý 181'in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fýk­ra­sý ile "Çev­re­nin tak­sir­le kir­le­til­me­si" baþ­lýk­lý 182'nci mad­de­si­nin bi­rin­ci fýk­ra­sý, ya­yý­mý ta­ri­hin­den iki yýl son­ra­ya er­te­len­miþ­tir. Bu yak­la­þým, AKP Ýk­ti­da­rý­nýn çev­re­ye olan du­yar­lý­lý­ðý­nýn ne ka­dar ta­ki­ye ol­du­ðu­nun da bir gös­ter­ge­si­dir.

"Ýmar kir­li­li­ði­ne ne­den ol­ma" baþ­lýk­lý 184'ün­cü mad­de 4 Ka­sým 2004 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ðe gir­miþ ol­ma­sý­na kar­þýn, bu mad­de, uzun sü­re hiç uy­gu­lan­ma­mýþ­týr. Söz ko­nu­su 184'ün­cü mad­de­ye gö­re, ya­pý ruh­sa­tý alýn­ma­dan ve­ya ruh­sa­ta ay­ký­rý ola­rak bi­na ya­pan ve­ya yap­tý­ran ki­þi, iki yýl­dan beþ yý­la ka­dar ha­pis ce­za­sýy­la ce­za­lan­dý­rýl­mak­ta­dýr.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, dik­ka­ti­ni­zi bu­ra­ya çek­mek is­ti­yo­rum: Çað­daþ­laþ­ma yo­lun­da iler­le­di­ði ifa­de edi­len ül­ke­mi­zin en önem­li so­run­la­rýn­dan bi­ri olan imar kir­li­li­ði ko­nu­sun­da AKP Hükûme­ti­nin uy­gu­la­ma­la­rý­na ba­ka­cak olur­sak, AKP Hükûme­ti­nin ni­ye­ti­ni ve bek­len­ti­le­ri­ni kes­tir­mek ger­çek­ten güç­tür. Ör­ne­ðin, yu­ka­rý­da­ki ge­cik­me­ler­den kim­ler, na­sýl ya­rar sað­la­mýþ­lar­dýr? Bu ge­cik­me­nin top­lum­sal bir fay­da­sý ol­muþ mu­dur? Kim­ler, ne tür bir imar ran­tý el­de et­miþ­ler­dir? Bu ya­sa tek­li­fi­ni ha­zýr­la­yan, baþ­ta AKP Grup Baþ­kan Ve­ki­li Sa­yýn Fa­ruk Çe­lik'in da­ha ön­ce Mec­li­si­mi­ze ge­tir­di­ði, me­ra­la­rý, imar af­fý içe­ren dü­zen­le­me­le­ri­ni unut­ma­dýk.

Yi­ne, Ma­li­ye Ba­ka­ný Sa­yýn Ke­mal Una­ký­tan'ýn Ýs­tan­bul Üs­kü­dar il­çe­si Kü­çük Çam­lý­ca'da bu­lu­nan ve hak­kýn­da 3194 sa­yý­lý Ýmar Ya­sa­sý'nýn 32'nci ve 42'nci mad­de­si uya­rýn­ca yý­kým ka­ra­rý bu­lu­nan ima­ra ay­ký­rý ka­çak vil­la­sý, Türk Ce­za Ka­nu­nu'nun 184'ün­cü mad­de­si­ne rað­men yý­kýl­ma­mýþ­týr. Bu ka­çak vil­la­yý yýk­ma­yan ve ka­mu hiz­me­ti gö­tü­re­rek göz yu­man­lar hak­kýn­da, Türk Ce­za Ka­nu­nu'nun 184'ün­cü mad­de­si­ne gö­re iþ­lem ya­pýl­ma­mýþ­týr, fa­kat Sa­yýn Ke­mal Una­ký­tan, hu­ku­ka ve mev­zu­ata ay­ký­rý ola­rak ger­çek­leþ­ti­ri­len imar pla­ný de­ði­þik­li­ðiy­le da­ha faz­la rant el­de et­tik­ten son­ra vil­la­la­rý ken­di­si yýk­mýþ­týr.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, Sa­yýn Ke­mal Una­ký­tan'ýn ka­çak vil­la­la­rý­nýn bu­lun­du­ðu ar­sa­da­ki imar de­ði­þik­li­ði, hu­ku­ka ve mev­zu­ata uy­gun de­ðil­dir, çün­kü imar pla­ný de­ði­þik­li­ði, ki­þi ya­ra­rý­na gö­re de­ðil yal­nýz­ca ka­mu ya­ra­rý gö­ze­ti­le­rek ya­pý­la­bi­lir. Di­ðer yan­dan, yüz­de 6 olan in­þa­at hak­ký­nýn yüz­de 15'e çý­kar­týl­ma­sý, 1/5.000 öl­çek­li na­zým imar pla­ný­na gö­re de­ðil, 1/1.000 öl­çek­li uy­gu­la­ma imar pla­ný­na gö­re ve­ril­me­si ge­re­kir. Bu an­lam­da, Sa­yýn Una­ký­tan'ýn ye­ni vil­la­la­rý da hu­ku­ka ve ev­ren­sel plan il­ke­le­ri­ne de ay­ký­rý­dýr.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, bir ta­raf­tan Sa­yýn Baþ­ba­kan "þe­hir­le­ri­mi­zi ur gi­bi sa­ran ka­çak ve ruh­sat­sýz ya­pý­la­ra mü­sa­ade et­me­yin, yý­kýn" di­ye­cek, di­ðer ta­raf­tan AKP'li üye­le­rin oy­la­rýy­la ya­sal­la­þan 2006 Ma­li Yý­lý Büt­çe Ya­sa­sý'yla ka­çak, plan­sýz ve ruh­sat­sýz ya­pý­la­ra elek­trik, su, te­le­fon, ka­na­li­zas­yon, do­ðal gaz gi­bi alt­ya­pý hiz­met­le­ri­nin gö­tü­rül­me­si­ni ya­sal hâle ge­ti­re­cek­si­niz. Bu, na­sýl bir ta­kiy­ye an­la­yý­þý­dýr ki, de­ðer­len­di­ril­me­si­ni siz­le­rin tak­di­ri­ne bý­ra­ký­yo­rum.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, yi­ne, Re­cep Tay­yip Er­do­ðan, Be­le­di­ye Baþ­ka­ný ol­du­ðu 1994 se­çim­le­rin­den he­men son­ra, ken­di­le­ri ta­ra­fýn­dan ona­nan 1/50.000 öl­çek­li Met­ro­po­li­ten Pla­ný'ný ip­tal edip su hav­za­la­rý­nýn ima­ra açýl­ma­sý­ný sað­la­mýþ, ÝS­KÝ Yö­net­me­li­ði'ni de­ðiþ­ti­re­rek su hav­za­la­rý­nýn 1.000 met­re­lik ko­ru­ma ku­þa­ðýn­da ya­pý­laþ­ma ola­na­ðý­nýn önü­nü aç­mýþ­týr. Yi­ne, Sa­yýn Baþ­ba­ka­nýn, 24 Ma­yýs 2003 gü­nü Ýs­tan­bul Sa­na­yi Oda­sýn­da­ki bir top­lan­tý­da, ika­met et­ti­ði Ýs­tan­bul ili, Üs­kü­dar il­çe­si, Bey­ler­be­yi Bur­ha­ni­ye'de­ki evi­nin ta­pu­su­nun ruh­sa­tý, ima­rý ol­ma­dý­ðý­ný ifa­de et­me­si de dik­kat çe­ki­ci­dir. Bu açýk­la­ma, ge­ce­kon­du ve ka­çak ya­pý­laþ­ma­ya teþ­vik de­ðil mi­dir? Yi­ne, Sa­yýn Baþ­ba­ka­nýn, Ýs­tan­bul Sul­tan­bey­li Þal­gam­lý böl­ge­sin­de or­man­lýk ara­zi­ye ka­çak vil­la yap­týr­mak­tan do­la­yý Kar­tal 2. Sulh Ce­za Mah­ke­me­sin­de yar­gý­lan­ma­sý, 1990 yý­lýn­da, on ay­lýk ha­pis ce­za­sý­na çarp­tý­rýl­ma­sý ve bu ce­za­nýn 17 Mart 1998 ta­ri­hin­de ad­li si­cil­den kay­dý­nýn si­lin­me­si, ka­bul edi­le­bi­lir ve sin­di­ri­le­bi­lir de­ðil­dir.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN - Sa­yýn Ka­ra­de­mir, bu­yu­run efen­dim.

ER­DAL KA­RA­DE­MÝR (De­vam­la) - De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, söy­le­di­ðim ger­çek­le­ri bir ara­ya ge­tir­di­ði­miz­de, sað­lýk­sýz, gü­ven­siz ve plan­sýz ya­pý­dan þikâyet eden­le­rin tim­sah göz­ya­þý dök­me­le­ri, hem inan­dý­rý­cý de­ðil hem de cid­di­yet­ten uzak­týr.

Çar­pýk kent­leþ­me, kon­trol­süz ya­pý­laþ­ma, ol­ma­yan ya­pý de­ne­ti­mi, po­li­tik ve eko­no­mik rant için, su hav­za­la­rý­nýn, do­ðal ve sit alan­la­rý­nýn, me­ra­la­rýn, or­man alan­la­rý­nýn, ta­rým alan­la­rý­nýn bas­ký al­týn­da ol­du­ðu bi­lin­mek­te­dir. AKP Hükûme­ti­nin ge­tir­di­ði ya­sa­lar da bu ola­na­ðý sað­la­mak­ta­dýr.

Son ola­rak, AKP Hükûme­tin­ce Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ne ta­þý­nan Dö­nü­þüm Alan­la­rý Hak­kýn­da Ka­nun Ta­sa­rý­sý ile ký­yý­lar, or­man­lar, kül­tür ve ta­bi­at var­lý­ðý­nýn bu­lun­du­ðu alan­lar, özel çev­re ko­ru­ma alan­la­rý, su­lak alan­lar, yay­la­lar, me­ra­lar, ya­ni tüm coð­raf­ya­yý ko­nut, ti­ca­ret, sa­na­yi, rek­re­as­yon ve di­ðer ya­tý­rým­la­ra aç­tý­ðý gö­rül­mek­te­dir. AKP Hükûme­ti "dö­nü­þüm" adýy­la ge­tir­di­ði ya­sa­lar­la, kent­sel ran­tý bi­ri­le­ri­ne ta­þý­ma­nýn yo­lu­nu aç­mak­ta­dýr.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, Dö­nü­þüm Alan­la­rý Ya­sa Ta­sa­rý­sý ile 10'a ya­kýn ko­ru­ma amaç­lý ya­sa ber­ta­raf edil­mek­te­dir. Bu ta­sa­rý, ulu­sal de­ðer­le­ri­mi­zi dev­re dý­þý bý­ra­kan, cum­hu­ri­yet re­ji­mi­ni teh­li­ke­ye so­ka­cak ka­dar cid­di bir re­jim de­ði­þik­li­ði içer­mek­te­dir.

Bu duy­gu ve dü­þün­ce­ler­le, he­pi­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN - Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Ka­ra­de­mir.

Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, bir­le­þi­me on da­ki­ka ara ve­ri­yo­rum.

Ka­pan­ma Sa­ati:  17.15

 

ÜÇÜN­CÜ OTU­RUM

Açýl­ma Sa­ati: 17.25

BAÞ­KAN: Baþ­kan Ve­ki­li Nev­zat PAK­DÝL

KÂTÝP ÜYE­LER: Meh­met DA­NÝÞ (Ça­nak­ka­le), Türkân MÝ­ÇO­OÐUL­LA­RI (Ýz­mir)

BAÞ­KAN - Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 93'ün­cü Bir­le­þi­mi­nin Üçün­cü Otu­ru­mu­nu açý­yo­rum.

1337 sý­ra sa­yý­lý Ka­nun Tek­li­fi'nin gö­rüþ­me­le­ri­ne kal­dý­ðý­mýz yer­den de­vam ede­ce­ðiz.

Ko­mis­yon ve Hükûmet ye­rin­de.

Tek­lif'in 1'in­ci mad­de­si üze­rin­de beþ adet öner­ge var­dýr. Öner­ge­le­ri, ön­ce ge­liþ sý­ra­la­rý­na gö­re oku­tup, son­ra ay­ký­rý­lýk du­rum­la­rý­na gö­re iþ­le­me ala­ca­ðým.

Bu­yu­run:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý­na

Gö­rü­þül­mek­te olan 1337 sý­ra sa­yý­lý ka­nun tek­li­fi­nin 1. Mad­de­si­nin 2. fýk­ra­sýn­da yer alan "ARAÇ" ifa­de­si­nin fýk­ra met­nin­den çý­ka­rýl­ma­sý­na arz ve tek­lif ede­riz.

                               

Nu­ri Çi­lin­gir

Er­dal Ka­ra­de­mir

Tun­cay Er­cenk

 

 

Ma­ni­sa

Ýz­mir

An­tal­ya

 

Se­zai Ön­der

Meh­met Iþýk

En­sar Öðüt

 

Sam­sun

Gi­re­sun

Ar­da­han

BAÞ­KAN - Di­ðer öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý­na

Gö­rü­þül­mek­te olan Ka­nun Tek­li­fi­nin 1 nci mad­de­si ile, 3.5.1985 ta­rih­li ve 3194 sa­yý­lý Ýmar Ka­nu­nu­nun 42 nci mad­de­si­ne üçün­cü fýk­ra­dan son­ra gel­mek üze­re ek­le­nen fýk­ra­nýn aþa­ðý­da­ki þe­kil­de de­ðiþ­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

                               

Eyüp Fat­sa

Ünal Ka­cýr

Agâh Kaf­kas

 

 

Or­du

Ýs­tan­bul

Ço­rum

 

Ah­met Ye­ni

Meh­met Kurt

 

 

Sam­sun

Sam­sun

 

"Be­le­di­ye­le­rin so­rum­lu­luk böl­ge­sin­de ruh­sat alýn­ma­dan ya­pý ya­pý­mý ama­cýy­la ha­zýr be­ton ta­þý­ma­sý ve dö­kü­mün­de kul­la­ný­lan mik­ser, pom­pa gi­bi araç sa­hip­le­ri­ne otuz­bin Ye­ni Türk Li­ra­sý­ný geç­me­mek üze­re her bir araç için on­bin Ye­ni Türk Li­ra­sý ida­ri pa­ra ce­za­sý ve­ri­lir."

BAÞ­KAN - Di­ðer öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý­na

Gö­rü­þül­mek­te olan 1337 sý­ra sa­yý­lý "Ýmar ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi"nin 1 in­ci mad­de­si­nin son fýk­ra­sý­nýn aþa­ðý­da­ki þe­kil­de de­ðiþ­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

"Yu­ka­rý­da­ki fýk­ra­lar­da gös­te­ri­len pa­ra ce­za­la­rý, il­gi­si­ne gö­re doð­ru­dan doð­ru­ya bü­yük­þe­hir be­le­di­ye sý­nýr­la­rýn­da ma­hallî be­le­di­ye­ler ta­ra­fýn­dan, köy sta­tü­sün­de­ki alan­lar­da il özel ida­re­le­ri ta­ra­fýn­dan ve­ri­lir. "

                        Sa­lih Gün                      Ya­þar Tü­zün                          Nu­ri Çi­lin­gir

                          Ko­ca­eli                             Bi­le­cik                                   Ma­ni­sa

                                  En­sar Öðüt                              Or­han Eras­lan

                                    Ar­da­han                                      Nið­de

BAÞ­KAN - Di­ðer öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý­na

Gö­rü­þül­mek­te olan 1337 sý­ra sa­yý­lý ya­sa tek­li­fi­nin 1'in­ci mad­de­si­nin son pa­rag­ra­fý­nýn so­nu­na gel­mek üze­re aþa­ðý­da­ki fýk­ra­nýn ko­nul­ma­sý­ný arz ede­riz.

Say­gý­la­rý­mýz­la.

             Fe­rit Mev­lüt As­la­noð­lu        Er­dal Ka­ra­de­mir                     Nu­ret­tin Sö­zen

                         Ma­lat­ya                              Ýz­mir                                     Si­vas

                              Sý­dý­ka Sa­rý­be­kir                   Ra­ma­zan Ke­rim Öz­kan

                                    Ýs­tan­bul                                      Bur­dur

"1.500 $ ve al­týn­da ki­þi ba­þý millî ge­lir­den pay alan böl­ge­ler­de bu ce­za­nýn ya­rý­sý uy­gu­la­nýr."

BAÞ­KAN - Son öner­ge, be­þin­ci öner­ge­yi oku­tup, iþ­le­me ala­ca­ðým.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý­na

Gö­rü­þül­mek­te olan 1337 sý­ra sa­yý­lý ka­nun tek­li­fi­nin 1'in­ci mad­de­si­nin ikin­ci fýk­ra­sý­nýn tek­lif­ten çý­ka­rýl­ma­sý­ný arz ve ta­lep ede­riz.

                       Or­han Sür                   Er­dal Ka­ra­de­mir                  M. Ve­dat Yü­ce­san

                         Ba­lý­ke­sir                             Ýz­mir                                  Es­ki­þe­hir

                               Bay­ram Me­ral                          Gök­han Dur­gun

                                     An­ka­ra                                       Ha­tay

BAÞ­KAN - Ko­mis­yon öner­ge­ye ka­tý­lý­yor mu?

ADA­LET KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KAN VE­KÝ­LÝ RE­CEP ÖZEL (Is­par­ta) - Ka­týl­mý­yo­ruz efen­dim.

BAÞ­KAN - Hükûmet?

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (Ýs­tan­bul) - Ka­týl­mý­yo­ruz Sa­yýn Baþ­kan.

BAÞ­KAN - Ge­rek­çe­yi mi oku­ta­yým?

OR­HAN SÜR (Ba­lý­ke­sir) - Ko­nu­þa­ca­ðým Sa­yýn Baþ­kan.

BAÞ­KAN - Bu­yu­run Sa­yýn Sür.

ER­DAL KA­RA­DE­MÝR (Ýz­mir) - Ba­yýn­dýr­lýk Ko­mis­yo­nu yok ora­da.

BAÞ­KAN - Ada­let Ko­mis­yo­nu otu­ru­yor Sa­yýn Ka­ra­de­mir.

Bu­yu­run.

OR­HAN SÜR (Ba­lý­ke­sir) - Te­þek­kür edi­yo­rum Sa­yýn Baþ­ka­ným.

Ver­miþ ol­du­ðu­muz öner­ge hak­kýn­da söz al­mýþ bu­lu­nu­yo­rum. Yü­ce Mec­li­si say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Þim­di, de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, ge­rek Ýmar Ya­sa­sý'nda ge­rek Ce­za Ya­sa­sý'nda ka­çak ya­pý­laþ­ma­ya kar­þý alý­na­cak ted­bir­ler bel­li; ge­rek pa­ra ce­za­la­rý var ge­rek­se ha­pis ce­za­sý­na ka­dar uza­nan bir yol ha­ri­ta­sý var.

Þim­di, be­le­di­ye­le­re, özel ida­re­le­re, çe­þit­li ku­rum­la­ra ka­çak ya­pý­laþ­ma­nýn ön­len­me­si için çe­þit­li gö­rev­ler ve­ril­miþ.

Þim­di, ge­ti­ri­len bu tek­lif­le þu­nu açýk­ça ifa­de et­miþ olu­yo­ruz: Biz, be­le­di­ye­ler ola­rak bu ön­le­mi ala­mý­yo­ruz, ka­çak ya­pý­laþ­ma­yý en­gel­le­ye­mi­yo­ruz; özel ida­re­ler ola­rak, va­li­lik­ler ola­rak biz bu ka­çak ya­pý­laþ­ma­yý en­gel­le­ye­mi­yo­ruz. Ee, o za­man ne ya­pa­lým? Be­ton san­tral­le­ri, bu ka­çak ya­pý­laþ­ma­yý, gel­sin­ler, bi­zim adý­mý­za ön­le­yi­ver­sin­ler.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, bir tek­nik ele­man ola­rak, her þey­den ön­ce si­ze þu­nu söy­le­mek is­ti­yo­rum: Bu tek­lif ya­sa­laþ­sa bi­le uy­gu­la­ma ola­na­ðý yok­tur. Hiç­bir in­þa­at­ta, top­ra­ðýn üze­rin­de o par­se­lin han­gi ada, han­gi par­sel ol­du­ðu yaz­maz.

"Ruh­sat" di­yor­su­nuz, bir be­ton san­tra­li sa­hi­bi­ne elin­de bir ruh­sat­la gi­den bir va­tan­daþ 50 met­re küp, 100 met­re küp be­ton is­te­di­ði tak­dir­de, o be­ton san­tra­li­nin sa­hi­bi­nin bu ruh­sa­týn han­gi bi­na­ya sa­hip ol­du­ðu­nu bi­le­bil­me þan­sý var mý­dýr? Elin­de imar paf­ta­sý var mý­dýr? Elin­de ka­das­tro paf­ta­sý var mý­dýr? Bun­la­rýn hiç­bi­ri­si yok de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým. Bu gö­rev, za­ten, be­ton san­tral­le­ri sa­hip­le­ri­nin de­ðil, be­ton üre­ten in­san­la­rýn de­ðil.

Þim­di, bu­ra­da, bir ac­zin ifa­de­si var. Ne­dir acz? Ka­çak ya­pý­laþ­ma­yý en­gel­le­ye­me­me. Pe­ki, bi­zim yap­ma­mýz ge­re­ken ne­dir? Ýk­ti­da­rýn yap­ma­sý ge­re­ken ne­dir? Bu ka­dar ço­ðun­luk­la ge­len bir ik­ti­da­rýn yap­ma­sý ge­re­ken, geç­ti­ði­miz dört bu­çuk yýl bo­yun­ca ger­çek­ten üze­rin­de iyi ça­lý­þýl­mýþ bir imar ya­sa­sý­ný bu­ra­ya ge­ti­rip, bu imar ya­sa­sý­ný bu­ra­dan ge­çi­rip bü­tün so­run­la­rý çöz­mek­ti.

Þim­di "Biz, onu ge­ti­re­me­dik ku­su­ra bak­ma­yýn, ba­raj pat­la­dý, bu­nu da bu þe­kil­de ya­ma­mak is­ti­yo­ruz" di­ye bir tek­lif ge­li­yor kar­þý­mý­za. Gay­ri­cid­di bir tek­lif ola­rak yo­rum­lu­yo­rum bir tek­nik ele­man ola­rak. Bu­nun uy­gu­lan­ma­sý imkânsýz.

Ba­kýn, si­ze bu­ra­dan ilan edi­yo­rum, bu­ra­dan bü­tün Tür­ki­ye duy­sun is­ti­yo­rum: Eðer, bu tek­lif ya­sa­laþ­sýn, si­zin o çok övün­dü­ðü­nüz TO­KÝ in­þa­at­la­rý­nýn ya­rý­sý þu an­da açýk­ta ka­lýr. Çün­kü, TO­KÝ'nin bir­çok in­þa­atýn­da ruh­sat yok. Bu­nu ne­re­den bi­li­yor­su­nuz, di­ye­cek­si­niz; ben, KÝT alt ko­mis­yo­nu üye­si­yim TO­KÝ'de ve bir­çok TO­KÝ in­þa­atý­nýn ruh­sat alýn­ma­dan baþ­la­dý­ðý­ný bi­li­yo­rum, ken­di Baþ­ka­ný söy­lü­yor. O za­man, siz bu ya­sa­yý çý­ka­rýr­sa­nýz bu­ra­dan, TO­KÝ'nin in­þa­at­la­rý­na be­ton git­me­ye­cek.

Ar­ka­daþ­lar, böy­le bir ya­sa tek­li­fi ol­maz. Böy­le bir tek­lif ol­maz. Ya­ni, bu gö­rev, bu as­li gö­rev, ke­sin­lik­le be­ton san­tra­li sa­hip­le­ri­nin de­ðil­dir, be­ton­cu­la­rýn de­ðil­dir. Ya­ni, bu man­týk­la gi­der­se­niz, siz, bir sü­re son­ra bu­ra­ya baþ­ka bir tek­lif­le ge­lir­si­niz, ka­çak in­þa­at­lar­da ça­lý­þan iþ­çi­le­ri hap­se mahkûm ede­lim der­si­niz, ka­çak in­þa­at­lar­da ça­lý­þan iþ­çi­le­re pa­ra ce­za­sý ve­re­lim der­si­niz; ya­ni, çok…

ER­DAL KA­RA­DE­MÝR (Ýz­mir) - Di­yor­lar…

OR­HAN SÜR (De­vam­la) - Evet, di­yor­lar. Za­ten, as­lýn­da, ilk etap­ta ge­len mal­ze­me kul­lan­ma­sýn­da bel­ki bu bi­le var da, onu de­ðiþ­tir­mek için tek­lif bi­raz ön­ce su­nul­muþ. Onun için, bir sü­re son­ra, di­yo­rum.

Ya­ni, ar­ka­daþ­lar, bu tek­lif, ne­re­den ba­kar­sa­nýz ba­kýn, ger­çek­ten uy­gu­la­ma ola­sý­lý­ðý ol­ma­yan, uy­gu­la­na­bi­lir bir tek­lif de­ðil. Bu tek­lif ya­sa­la­þýr­sa, Tür­ki­ye'de çok bü­yük so­run­lar çý­ka­cak­týr ve san­ma­yýn ki imar­da bir dü­zel­me ola­cak­týr, san­ma­yýn ki ka­çak in­þa­at aza­la­cak­týr. Eðer si­zin gü­cü­nüz var­sa, eðer ger­çek­ten ya­sa­la­rý uy­gu­la­ya­ca­ðýz di­yor­sa­nýz, þu an­da­ki var olan ya­sa­la­rý uy­gu­la­yýn. Be­le­di­ye­ler var olan ya­sa­la­rý uy­gu­la­sýn, özel ida­re­ler var olan ya­sa­la­rý uy­gu­la­sýn. Yý­kýn o ka­çak in­þa­at­la­rý, bað­la­ma­yýn on­la­ra elek­trik­le­ri, su­la­rý, o za­man ba­ka­lým, ka­çak in­þa­at in­san­lar ya­pa­bi­li­yor mu. Ger­çek ce­za­la­rý ke­sin, tah­sil edin. Bun­la­rýn hiç­bi­ri­ni yap­ma­ya­cak­sý­nýz, "Ben, ya­ka­la­dý­ðým kam­yon ba­þý­na 10 mil­yar li­ra ce­za alý­rým…" Böy­le bir man­týk ol­maz ve bu man­týk­la eðer bu ta­sa­rý­yý ya­sa­laþ­tý­rýr­sa­nýz, çok ka­rý­þýk­lýk­la­ra ne­den ola­cak­sý­nýz ve çok bü­yük so­run­lar çý­ka­cak ve önü­müz­de­ki gün­ler­de bu­nun tek­rar de­ðiþ­ti­ril­me­si için yü­ce Mec­li­sin hu­zu­ru­na ge­le­cek­si­niz ve yü­ce Mec­li­sin tek­rar vak­ti­ni ça­la­cak­sý­nýz di­ye dü­þü­nü­yo­rum. Be­nim öz­de­ki dü­þün­cem bu­dur de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým.

Bu ya­sa ger­çek­ten çok yan­lýþ bir tek­lif­tir. Son sa­tý­rýn kal­ma­sý­ný is­ti­yo­rum, çün­kü, da­ha ön­ce­ki ya­sa­da, 42'nci mad­de­ye gö­re ke­si­len ce­za­la­rýn be­le­di­ye­ler ve va­li­lik­ler ta­ra­fýn­dan tah­sil edi­le­ce­ði ya­zýl­mak­ta­dýr es­ki ya­sa­mýz­da, Ýmar Ka­nu­nu'muz­da. Þim­di, va­li­lik­le­rin bu iþ­ler­le bir þe­yi kal­ma­dý, il özel ida­re­le­ri bu iþi ta­kip edi­yor. O ne­den­le, tah­si­la­týn be­le­di­ye­ler ve il özel ida­re­le­rin­ce ya­pýl­ma­sý bö­lü­mü­nün kal­ma­sý­nýn ya­rar­lý ola­ca­ðý­ný dü­þü­nü­yo­rum.

Te­þek­kür edi­yo­rum, say­gý­lar su­nu­yo­rum. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN - Te­þek­kür ede­rim.

Öner­ge­yi oy­la­rý­ný­za…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) - Ka­rar ye­ter sa­yý­sý…

BAÞ­KAN - Ta­mam Sa­yýn Baþ­kan.

Öner­ge­yi oy­la­rý­ný­za su­nup, ka­rar ye­ter sa­yý­sý­ný ara­ya­ca­ðým.

Öner­ge­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­rar ye­ter sa­yý­sý yok­tur.

Bir­le­þi­me on da­ki­ka ara ve­ri­yo­rum.

Ka­pan­ma Sa­ati: 17.34

 

 

DÖR­DÜN­CÜ OTU­RUM

Açýl­ma Sa­ati: 17.47

BAÞ­KAN: Baþ­kan Ve­ki­li Nev­zat PAK­DÝL

KÂTÝP ÜYE­LER: Meh­met DA­NÝÞ (Ça­nak­ka­le), Türkân MÝ­ÇO­OÐUL­LA­RI (Ýz­mir)

BAÞ­KAN - Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 93'ün­cü Bir­le­þi­mi­nin Dör­dün­cü Otu­ru­mu­nu açý­yo­rum.

1337 sý­ra sa­yý­lý Ka­nun Tek­li­fi'nin gö­rüþ­me­le­ri­ne kal­dý­ðý­mýz yer­den de­vam ede­ce­ðiz.

Ko­mis­yon? Yok.

Er­te­len­miþ­tir.

Say­gý­de­ðer mil­let­ve­kil­le­ri, 4'ün­cü sý­ra­da yer alan, Ka­mu Ma­li Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý ve Ýçiþ­le­ri ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­por­la­rý­nýn gö­rüþ­me­le­ri­ne baþ­lý­yo­ruz.

4.- Ka­mu Malî Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý ve Ýçiþ­le­ri ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yon­la­rý Ra­por­la­rý (1/1295) (S. Sa­yý­sý: 1357) (x)

BAÞ­KAN - Ko­mis­yon? Ye­rin­de.

Hükûmet? Ye­rin­de.

Ko­mis­yon ra­po­ru 1357 sý­ra sa­yý­sýy­la bas­tý­rý­lýp da­ðý­týl­mýþ­týr.

Ta­sa­rý­nýn tü­mü üze­rin­de Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adý­na Ba­lý­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Ali Ke­mal De­ve­ci­ler…

Sa­yýn De­ve­ci­ler? Yok.

Sa­yýn Ce­mal Uy­sal…

Sa­yýn Ýr­fan Ya­zý­cý­oð­lu…

Sa­yýn Kan­do­ðan…

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) - Ko­nuþ­ma­ya­ca­ðým.

BAÞ­KAN - Sa­yýn Eras­lan? Yok.

Ta­sa­rý­nýn mad­de­le­ri­ne ge­çil­me­si­ni oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) - Ka­rar ye­ter sa­yý­sý…

BAÞ­KAN - Ka­rar ye­ter sa­yý­sý­ný ara­ya­ca­ðým.

Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miþ­tir, ka­rar ye­ter sa­yý­sý var­dýr.

1'in­ci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

KA­MU MA­LÝ YÖ­NE­TÝ­MÝ VE KON­TROL KA­NU­NUN­DA DE­ÐÝ­ÞÝK­LÝK

YA­PIL­MA­SI­NA DA­ÝR KA­NUN TA­SA­RI­SI

MAD­DE 1- 10/12/2003 ta­rih­li ve 5018 sa­yý­lý Ka­mu Ma­li Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu­nun 27 nci mad­de­si­nin bi­rin­ci fýk­ra­sý­na aþa­ðý­da­ki bent ek­len­miþ­tir.

"g) Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ðü­nün gi­ye­cek alým­la­rý ile si­lah, mü­him­mat ve teç­hi­zat alým­la­rý."

BAÞ­KAN - Mad­de üze­rin­de Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adý­na Ýz­mir Mil­let­ve­ki­li Hak­ký Ül­kü.

Sa­yýn Ül­kü, bu­yu­run efen­dim.

(x) 1357 S. Sayýlý Basmayazý tutanaða eklidir.

CHP GRU­BU ADI­NA HAK­KI ÜL­KÜ (Ýz­mir) - Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Ka­mu Ma­li Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý'nýn 1'in­ci mad­de­si üze­ri­ne Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adý­na söz al­mýþ bu­lun­mak­ta­yým. He­pi­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; biz Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si mil­let­ve­ki­li ola­rak, ge­rek ko­mis­yon­lar­da ge­rek Ge­nel Ku­rul­da önü­mü­ze ne za­man em­ni­yet teþ­ki­la­tý­mý­za ve po­lis­le­ri­mi­ze iliþ­kin bir ya­sal dü­zen­le­me gel­se, bu­na ga­yet olum­lu bir þe­kil­de yak­la­þý­yo­ruz ve ki­mi eleþ­ti­ri­le­ri­mi­zi be­lirt­sek de, so­nuç­ta  "bu, gü­ven­lik me­se­le­si­dir, top­lum hu­zu­ru­na iliþ­kin­dir" di­ye­rek des­tek ve­ri­yo­ruz.

BAÞ­KAN - Sa­yýn Ül­kü, bir­kaç sa­ni­ye­ni­zi ri­ca ede­yim.

Sa­yýn mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, lüt­fen, Ge­nel Ku­rul­da sükûne­ti sað­la­ya­lým.

Bu­yu­run efen­dim.

HAK­KI ÜL­KÜ (De­vam­la) - Ay­rý­ca, bu­nun ya­nýn­da, Ýçiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý büt­çe­si gö­rüþ­me­le­rin­de, po­lis­le­ri­mi­zin ça­lýþ­ma ve ya­þam ko­þul­la­rý­nýn iyi­leþ­ti­ril­me­si, üc­ret ada­let­siz­li­ði­nin gi­de­ril­me­si için Hükûme­tin ge­rek­li adým­la­rý at­ma­dý­ðý­ný ifa­de edi­yo­ruz ve her büt­çe gö­rüþ­me­sin­de bu ko­nu­da söz ve­ril­me­si­ne rað­men, hiç­bir þe­yin ya­pýl­ma­dý­ðý­ný da hep be­ra­ber gö­rü­yo­ruz.

Ký­sa­ca­sý, biz CHP ola­rak, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ola­rak, em­ni­yet ör­gü­tü­müz ve po­lis­le­ri­miz­le il­gi­li ko­nu­la­ra ol­duk­ça has­sas yak­la­þý­yo­ruz. So­run­la­rý gö­rü­yo­ruz, sý­kýn­tý­la­rý bi­li­yo­ruz ve çö­züm için eli­miz­den ge­le­ni ya­pý­yo­ruz. Ni­te­kim, bu dö­nem, 22'nci Dö­nem mil­let­ve­kil­le­ri ola­rak, Mec­lis açýl­dý­ðýn­dan bu ya­na em­ni­ye­te iliþ­kin tam 7 adet ka­nun çý­kar­mý­þýz, bu da 8'in­ci ka­nun ola­cak. Hükûmet, 2005 yý­lýn­da "Em­ni­ye­te 10 bin po­lis ala­ca­ðýz." de­di, eleþ­ti­ri­le­ri­mi­zi say­dýk, ama "pe­ki" de­dik; "Em­ni­yet  Teþ­ki­la­tý Ka­nu­nu'nda de­ði­þik­lik ya­pa­ca­ðýz" de­di, "pe­ki" de­dik; "Em­ni­ye­tin hur­da araç ve ge­reç­le­ri­ni sa­ta­ca­ðýz ve em­ni­ye­te ge­lir sað­la­ya­ca­ðýz." de­di, ki­mi stra­te­jik ve­ri­ler ve bil­gi­ler de dâhil ol­du­ðu için bu­na da eleþ­ti­ri­le­ri­mi­zi yö­nelt­tik, ama yi­ne de "olur" de­dik. Ge­çen­ler­de "20 bin po­lis da­ha ala­ca­ðýz." de­di­niz, ona da "pe­ki" de­dik.

Þim­di, "Em­ni­ye­tin yap­tý­ðý ki­mi giy­si ve mü­him­mat alým­la­rýn­da ge­cik­me­ler ve ak­sak­lýk­lar olu­yor. O ne­den­le, alým­la­rý 5018 sa­yý­lý Ka­nun'a gö­re ya­pa­lým." di­yor­su­nuz. Bu­nun­la, em­ni­yet ör­gü­tü­mü­zün ih­ti­yaç­la­rý­ný da týp­ký Türk Si­lah­lý Kuv­vet­le­ri­nin­ki gi­bi, 5018 sa­yý­lý Ka­mu Malî Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu'nun "Er­te­si yý­la ge­çen yük­len­me" baþ­lýk­lý 27'nci mad­de­si­ne gö­re ya­pý­la­cak. Bu­na da "olur" di­yo­ruz ve bu­na da des­tek ve­re­ce­ðiz. Ye­ter ki, em­ni­yet güç­le­ri­mi­zin böy­le araç ge­reç, mü­him­mat gi­bi bir ek­si­ði kal­ma­sýn, tek­no­lo­jik ye­ni­lik­ler­den so­nu­na ka­dar fay­da­lan­sýn.

So­nuç­ta, biz­ler, hal­ký­mý­zýn gü­ven­li­ði ve hu­zu­ru, ül­ke­mi­zin gü­ven­li­ði için, em­ni­yet teþ­ki­la­tý­mý­zýn güç­len­di­ril­me­si için her tür­lü adý­mý at­ma­ya ha­zý­rýz. Hükûme­te de bu ko­nu­da ge­rek­li tüm des­te­ði ver­dik ve ve­ri­yo­ruz. Fa­kat, bü­tün bu dü­zen­le­me­le­re ve ver­di­ði­miz tüm des­te­ðe rað­men, ge­rek Ba­kan­lýk ge­rek­se Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ðü ül­ke­miz­de­ki suç olay­la­rý­ný ön­le­me ko­nu­sun­da bü­yük bir za­fi­yet içe­ri­sin­de bu­lu­nu­yor. So­kak­la­ra çý­kýl­maz ol­du, so­kak­lar suç çe­te­le­ri­nin eli­ne geç­ti. Kap­kaç, hýr­sýz­lýk, ci­na­yet­ler, te­ca­vüz­ler, sal­dý­rý­lar bü­yük bir ar­týþ gös­ter­miþ du­rum­da. AKP Ýk­ti­da­rý sü­re­sin­ce, suç olay­la­rý ve gi­ri­þim­le­ri her yýl kat­la­na­rak art­tý.

BAÞ­KAN - Sa­yýn Ül­kü…

Say­gý­de­ðer ar­ka­daþ­la­rým, Ge­nel Ku­rul­da uðul­tu ço­ðal­dýk­ça, is­ter is­te­mez, ha­tip de zor­la­ya­rak se­si­ni yük­selt­mek mec­bu­ri­ye­tin­de ka­lý­yor. Lüt­fen, is­tir­ham edi­yo­rum, ar­ka­daþ­la­rý­mýz sükûne­ti sað­la­sýn­lar.

Bu­yu­run.

HAK­KI ÜL­KÜ (De­vam­la) - Kal­dý ki, bun­la­ra ge­çen haf­ta Ma­lat­ya'da ya­þa­nan vah­þe­ti ve Hrant Dink ci­na­ye­ti­ni ek­le­mi­yo­rum. Bu olay­lar, gü­ven­lik açý­sýn­dan baþ­lý ba­þý­na bir skan­dal ni­te­li­ðin­de­dir. Ül­ke­miz­de her 6 da­ki­ka­da 1 ev, her 7 da­ki­ka­da 1 oto­mo­bil, her 9 da­ki­ka­da 1 iþ ye­ri so­yu­lu­yor. Hiç kim­se­nin mal gü­ven­li­ði yok.

Ge­çen­ler­de, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ýs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­þý­mýz Sa­yýn Zey­nep Dam­la Gü­rel'in ba­þý­na ge­len­le­ri hep bir­lik­te gör­dük. Hat­ta, he­men he­men hep­sin­de gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri bu­lu­nan ka­mu ku­rum­la­rýn­da bi­le suç olay­la­rý ya­þa­ný­yor. Sa­de­ce 9 ay­da 3.200 resmî ku­rum­da hýr­sýz­lýk ola­yý ka­yýt­la­ra gir­miþ, ya­ni, hýr­sýz­lar gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri­ni at­la­ta­rak her 2 sa­at­te 1 resmî ku­ru­mu soy­muþ.

Yi­ne, ge­çen yý­lýn 9 ay­lýk dö­ne­min­de, 21.400 yan­ke­si­ci­lik, 9.668 de kap­kaç ola­yý kay­da geç­miþ. Her 18 da­ki­ka­da 1 yan­ke­si­ci­lik, her 41 da­ki­ka­da 1 kap­kaç ola­yý ya­þan­mýþ. Bu kap­kaç olay­la­rý­nýn ör­güt­lü bir þe­kil­de iþ­len­di­ði, özel­lik­le ka­dýn­la­rý­mý­zýn ha­ya­tý­na kas­te­dil­di­ði or­ta­da ol­ma­sý­na rað­men hâlen cid­di bir ted­bir alýn­mýþ de­ðil.

Ay­ný þe­kil­de, ül­ke­miz­de hiç kim­se­nin can gü­ven­li­ði de yok. Ya­ra­la­ma, darp ve adam öl­dür­me va­ka­la­rý ar­týk sý­ra­dan bir hâle gel­di ki, bu çok bü­yük bir teh­li­ke­dir. Ni­te­kim 4 da­ki­ka­da 1 ya­ra­la­ma ve darp, her 4 sa­at­te 1 de ci­na­yet iþ­le­ni­yor ül­ke­miz­de. Tür­ki­ye'de her 4 sa­at­te 1 te­ca­vüz ya da te­ca­vüz gi­ri­þi­mi ya­þa­ný­yor, her 13 sa­at­te 1 ço­cuk ka­çý­rý­lý­yor. Ka­dýn­la­rý­mýz so­kak­lar­da do­la­þa­maz ol­du, hat­ta ev­le­rin­de bi­le teh­dit al­mak­ta­dýr­lar. Ço­cuk­la­rý­mý­zý böy­le­si bir top­lum­sal ya­pý için­de na­sýl oku­la gön­de­re­ce­ðiz, na­sýl gü­ven­le bü­yü­te­ce­ðiz? Bü­tün bun­lar dev­le­tin resmî ma­kam­la­rý­nýn ka­yýt­la­rýn­dan der­len­miþ­tir. Bu­na gö­re, Tür­ki­ye'de, po­li­sin so­rum­lu­luk ala­nýn­da her 39 sa­ni­ye­de 1 þah­sa ve ma­la kar­þý suç iþ­len­mek­te­dir.

Tür­ki­ye, AKP Ýk­ti­da­rýn­da kap­kaç kor­ku­suy­la in­san­la­rýn so­kak­ta do­la­þa­ma­dý­ðý, te­ca­vüz kor­ku­suy­la köp­rü al­týn­dan ge­çe­mez hâle gel­di­ði, so­run­la­rý­ný maf­ya­ya çöz­dür­dü­ðü bir ül­ke hâli­ne gel­di. Va­tan­daþ ar­týk ya­þa­dý­ðý so­run­la­rý ka­nun eliy­le de­ðil, maf­ya ben­ze­ri çe­te­le­re baþ­vu­ra­rak çöz­me­ye ça­lý­þý­yor. Bun­da, hiç þüp­he­siz ki, Türk Ce­za Ka­nu­nu'nda ya­pý­lan de­ði­þik­lik­le­rin de ro­lü var. Po­lis da­ha suç­lu­yu ka­ra­ko­la gö­tür­me­den avu­ka­tý gi­di­yor ve sa­lý­ve­ril­me­si­ni sað­lý­yor. Bu an­lam­da, po­li­si­miz de ço­ðu za­man ça­re­siz ka­lý­yor, ama, so­nuç­ta ka­nu­ni de­ði­þik­lik­le­ri de ik­ti­dar­da­ki AKP Hükûme­ti yap­mýþ­týr.

Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; -hýz­lý oku­yo­rum za­ma­ným az di­ye- suç­lu­lar­la mü­ca­de­le­yi sa­de­ce ya­sa­lar çer­çe­ve­sin­de, em­ni­yet güç­le­ri çer­çe­ve­sin­de dü­þün­me­mek ge­re­ki­yor. Suç, sos­yal bir ol­gu­dur, top­lum­sal bir so­run­dur, ya­ni, tek ba­þý­na po­li­sin, em­ni­ye­tin et­kin­li­ði­nin ar­tý­rýl­ma­sýy­la, ya­sa­lar­da ce­za­la­rýn aðýr­laþ­tý­rýl­ma­sýy­la çö­zü­le­cek bir me­se­le de­ðil­dir. Ger­çek­ten, bü­yü­yen eko­no­mi­ler­de suç bu þe­kil­de bü­yü­mez. Eðer bir ül­ke­de suç teh­li­ke­li bir bi­çim­de ar­tý­yor­sa, is­tih­dam­da, ge­lir da­ðý­lý­mýn­da, ai­le ve sos­yal ya­pý­da cid­di so­run­lar var de­mek­tir. Ni­te­kim, ül­ke­miz­de bu ko­nu­da bü­yük bir ada­let­siz­lik ve bü­yük bir çar­pýk­lýk ya­þa­ný­yor. Ver­gi­nin yüz­de 70'ini ku­rum­lar­dan de­ðil sa­bit üc­ret­li dar ge­lir­li va­tan­daþ­tan alýr­sa­nýz, hal­ký­mý­zýn yüz­de 18'le­re va­ran iþ­siz­lik so­ru­nu­nu çöz­me­ye ça­lýþ­mak ye­ri­ne önem­siz bir se­vi­ye­de gös­ter­me­ye ça­lý­þýr­sa­nýz, ta­rým ve hay­van­cý­lýk­la ge­çi­nen çift­çi­le­ri­mi­zi üre­te­mez, hat­ta ya­þa­ya­maz hâle ge­ti­rip þeh­re gö­çe zor­lar­sa­nýz, sos­yal yar­dým­la­rý so­rum­lu bir dev­let cid­di­ye­tiy­le de­ðil, ze­kat, fit­re, kö­mür, gý­da yar­dý­mý da­ðý­tý­mý hâli­ne ge­ti­rip va­tan­da­þýn kuy­ruk­la­ra gi­re­rek siz­le­re el aç­ma­sý­ný sað­lar­sa­nýz, sos­yal po­li­ti­ka­lar­da IMF emir­le­ri­ni din­le­yip hal­ký aç­lý­ða ve yok­sul­lu­ða mahkûm eder­se­niz, sað­lýk­ta, eði­tim­de, hat­ta en ba­si­tin­den gü­ven­lik­te bi­le hal­ký özel þir­ket­le­rin eli­ne bý­ra­kýr­sa­nýz, dev­le­tin ola­nak­la­rý­ný, yan­daþ­la­rý­ný­za, par­ti­li­le­ri­ni­ze peþ­keþ çe­ker­se­niz, or­ta­ya iþ­te böy­le suç pat­la­ma­la­rý çý­kar. Halk, Hükûme­ti, gü­ven­lik ku­rum­la­rý­ný ta­ný­maz hâle ge­lir, top­lum­sal bir bu­na­lým or­ta­ya çý­kar.

Ba­kýn, Ýs­tan­bul'da ya­þa­nan ve ga­ze­te­le­re de yan­sý­yan bir hýr­sýz­lýk ola­yý bu tab­lo­yu çok açýk bir þe­kil­de or­ta­ya se­ri­yor. Geç­ti­ði­miz 21 Mart gü­nü, ya­ni bun­dan yak­la­þýk bir ay ön­ce, bir va­tan­da­þýn Ka­dý­köy ta­ra­fýn­da cad­de üze­ri­ne park et­ti­ði ara­ba­sýn­dan ar­ka kol­tuk­ta bu­lu­nan üç adet ek­mek ara­ba­nýn ca­mý ký­rý­la­rak ça­lý­ný­yor. Ara­ba­da rad­yo teyp fa­lan gi­bi ça­lý­na­bi­le­cek baþ­ka þey­ler var­ken, bun­la­ra do­ku­nul­mu­yor, yal­nýz­ca ek­mek­ler ça­lý­ný­yor. Ne­re­den ne­re­ye gel­di­ði­mi­zin bun­dan da­ha iyi bir ör­ne­ði ola­maz sa­ný­rým. Ýn­san­lar, ana cad­de­de bi­le o ris­ke gi­ri­yor ve ca­mý ký­rýp, pat­la­týp, ek­mek ça­lý­yor­lar. Va­tan­da­þý­mýz iþ­te bu ka­dar aciz, bu ka­dar güç, bu ka­dar yok­sul bir du­ru­ma dü­þü­rül­müþ­tür.

Cum­hu­ri­yet sav­cý­la­rý, kar­þý­laþ­týk­la­rý suç olay­la­rý­ný an­lat­mak­tan uta­na­cak hâle gel­miþ­ler­dir. Bu tür olay­lar son­ra­sýn­da po­lis ça­re­siz­lik için­de va­tan­da­þý ted­bir­li ol­ma­mak­la suç­lu­yor ve ya­pa­cak bir þey ol­ma­dý­ðý­ný ifa­de edi­yor.

Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; iþ­te AKP'nin uy­gu­la­dý­ðý eko­no­mik po­li­ti­ka­lar, mil­yar­lar­ca do­lar­lýk sa­týþ­lar, eþe, dos­ta ve par­ti­li yan­daþ­la­ra ya­pý­lan tril­yon­luk ký­yak­lar ve iþ­te, in­san­la­rý­mý­zýn içi­ne dü­þü­rül­dü­ðü utanç ve­ri­ci kor­ku tab­lo­la­rý.

Ko­nuþ­ma­ma son ve­rir­ken de­ðer­li ar­ka­daþ­lar, bir kez da­ha, po­li­si­mi­zin ih­ti­yaç­la­rý­ný kar­þý­la­mak adý­na…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN - Bu­yu­run Sa­yýn Ül­kü, de­vam edi­niz.

HAK­KI ÜL­KÜ (De­vam­la) - Te­þek­kür edi­yo­rum.

…her tür­lü des­te­ði ver­me­ye ha­zýr ol­du­ðu­mu­zu be­lir­tir­ken, Hükûme­te de, ne­re­dey­se her büt­çe dö­ne­min­de söz ve­rip ye­ri­ne ge­tir­me­di­ði po­li­si­mi­zin öz­lük hak­la­rý­na iliþ­kin iyi­leþ­tir­me­le­ri de bir an ön­ce ger­çek­leþ­tir­me­si­ni ve suç iþ­le­me­yi âde­ta ya­þam bi­çi­mi hâli­ne ge­tir­miþ, her fýr­sat­ta su­ça yö­ne­len ki­þi­ler için da­ha et­kin ya­sal ted­bir­ler alýn­ma­sý ge­rek­ti­ði­ni ha­týr­lat­mak is­ti­yo­rum.

Bu ara­da, söz­le­ri­mi bi­ti­rir­ken þu­nu da be­lirt­mek is­ti­yo­rum: Bi­raz ön­ce, Sa­yýn Ma­li­ye Ba­ka­ný­mýz, be­nim ko­nuþ­mam­dan son­ra kür­sü­ye ge­lip ba­na ce­vap ve­rir­ken "CHP'den bir mil­let­ve­ki­li" de­yip ge­çiþ­tir­di; bu­nu, ken­di­si­ne ya­kýþ­tý­ra­ma­dým. Ben, böy­le­si­ne hi­tap þek­li­nin doð­ru ol­ma­dý­ðý­ný dü­þü­nü­yo­rum. Ben, ken­di­si­ne yi­ne de "Sa­yýn Ma­li­ye Ba­ka­ným" di­yo­rum.

He­pi­ni­ze say­gý­lar su­nu­yo­rum.

BAÞ­KAN - Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Ül­kü.

Þah­sý adý­na De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Üm­met Kan­do­ðan.

Sa­yýn Kan­do­ðan, bu­yu­run efen­dim.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) - Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; siz­le­ri say­gý ile se­lam­lý­yo­rum. 1357 sý­ra sa­yý­lý Ka­nun Ta­sa­rý­sý üze­rin­de­ki gö­rüþ­le­ri­mi açýk­la­ma­ya ça­lý­þa­ca­ðým.

Ön­ce­lik­le, bu ta­sa­rý, em­ni­yet teþ­ki­la­tý­mý­zýn mev­zu­at­tan kay­nak­la­nan bir sý­kýn­tý­sý­nýn gi­de­ril­me­si ama­cýy­la ha­zýr­lan­mýþ bir ka­nun ta­sa­rý­sý­dýr. O ba­kým­dan, bu ka­nun ta­sa­rý­sý­ný des­tek­le­di­ði­mi ve olum­lu oy kul­la­na­ca­ðý­mý ifa­de et­mek is­ti­yo­rum.

De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, em­ni­yet teþ­ki­la­tý­mý­zýn mev­zu­at­tan kay­nak­la­nan sý­kýn­tý­sý­ný gi­der­me­ye ça­lý­þýr­ken bu teþ­ki­la­tý­mý­zýn men­sup­la­rý­nýn sý­kýn­tý­la­rý­ný da bu kür­sü­den di­le ge­tir­me­nin he­pi­mi­zin boy­nu­nun bor­cu ol­ma­sý ge­rek­ti­ði inan­cýn­da­yým. Çün­kü, yýl­lar­dan be­ri, Tür­ki­ye'nin bir­lik ve be­ra­ber­li­ði, bö­lün­mez bü­tün­lü­ðü nok­ta­sýn­da can­la­rý­ný bi­le fe­da et­mek­ten çe­kin­me­yen em­ni­yet teþ­ki­la­tý men­sup­la­rý­mý­zýn bu­gün cid­di ma­na­da bir eko­no­mik sý­kýn­tý içe­ri­sin­de ol­duk­la­rý­ný he­pi­miz ya­kýn­dan bi­li­yo­ruz. Özel­lik­le, uzun yýl­lar bu teþ­ki­lat­ta gö­rev yap­týk­tan son­ra emek­li olan men­sup­la­rýn emek­li ay­lýk­la­rý­nýn, üc­ret­le­ri­nin de ne ka­dar dü­þük ol­du­ðu­nu, herhâlde, ön­ce­lik­le Sa­yýn Ma­li­ye Ba­ka­ný­mý­zýn bil­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir. Bu ko­nuy­la il­gi­li ola­rak, Sa­yýn Ýçiþ­le­ri Ba­ka­ný­mýz, kaç kez bu kür­sü­ye ge­lip, em­ni­yet teþ­ki­la­tý men­sup­la­rý­mý­zýn, po­lis­le­ri­mi­zin, çar­þý ve ma­hal­le bek­çi­le­ri­mi­zin du­rum­la­rý­nýn dü­zel­ti­le­ce­ði sö­zü­nü ver­miþ ol­ma­sý­na rað­men, 22'nci Dö­nem Par­la­men­to­su­nun bu son gün­le­rin­de, ma­ale­sef, bu ko­nuy­la il­gi­li olum­lu bir iyi­leþ­tir­me­nin ol­ma­ma­sý he­pi­mi­zi de­rin­den üz­mek­te­dir.

Em­ni­yet teþ­ki­la­tý men­sup­la­rý­mýz dün­ya­da em­sa­li gö­rül­me­miþ öl­çü­de faz­la me­sai uy­gu­la­ma­sýy­la kar­þý kar­þý­ya kal­mak­ta­dýr­lar. Ba­zen yir­mi dört sa­at, ba­zen otuz al­tý sa­at gö­rev ba­þýn­da me­sai ya­par du­rum­da olan bu men­sup­la­rý­mý­zýn mo­ral ba­ký­mýn­dan, öz­lük hak­la­rý ba­ký­mýn­dan mut­la­ka des­tek­len­me­si ge­rek­ti­ði inan­cýn­da­yým. Ar­ka­la­rýn­da cid­di ma­na­da bir si­ya­si oto­ri­te des­te­ði­ni gö­re­me­yen em­ni­yet teþ­ki­la­tý­mý­zýn Tür­ki­ye'de son dö­nem­ler­de ar­tan olay­lar kar­þý­sýn­da na­sýl can­si­pa­ra­ne ça­lýþ­tý­ðý­ný da ya­kýn­dan bi­len bi­ri­si ola­rak di­yo­rum ki, Sa­yýn Ma­li­ye Ba­ka­ným, lüt­fen, ne olur, þu em­ni­yet teþ­ki­la­tý­mý­zýn öz­lük hak­la­rýy­la il­gi­li cid­di iyi­leþ­tir­me­le­ri bu Mec­lis ka­pan­ma­dan Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin gün­de­mi­ne ge­tir­me­miz la­zým.

Ýs­tan­bul Bü­yük­þe­hir Be­le­di­ye Baþ­ka­ný ge­çen­ler­de bir açýk­la­ma yap­tý, "Ýs­tan­bul ya­þa­ný­lýr, gü­ve­ni­lir bir kent ol­mak­tan çýk­mýþ­týr." di­yor. Bu­nu kim söy­lü­yor? Ýs­tan­bul Bü­yük­þe­hir Be­le­di­ye Baþ­ka­ný söy­lü­yor. Uyuþ­tu­ru­cu, gasp, kap­kaç, hýr­sýz­lýk, fu­huþ çe­te­le­ri­nin kol gez­di­ði gü­nü­müz­de, eðer, biz, em­ni­yet teþ­ki­la­tý­mý­za cid­di ma­na­da sa­hip çýk­maz­sak, on­la­rýn ar­ka­sýn­dan si­ya­si des­te­ði­mi­zi or­ta­ya ko­ya­maz­sak, on­la­rý mo­ral ve öz­lük hak­la­rý yö­nün­den ge­liþ­ti­re­mez­sek, ma­ale­sef, þe­hir­le­ri­miz­de ya­þa­ný­lan ha­ya­týn da­ha zor ola­ca­ðý­ný he­pi­ni­zin tak­di­ri­ne sun­mak is­ti­yo­rum.

Son dö­nem­de­ki iþ­siz­lik ra­kam­la­rý, Tür­ki­ye'nin için­de bu­lun­du­ðu eko­no­mik sý­kýn­tý­lar, ta­rým­dan ka­çýþ, bü­yük þe­hir­le­re göç me­se­le­le­ri, ken­di­li­ðin­den, özel­lik­le bü­yük þe­hir­le­rin va­roþ­la­rýn­da cid­di ma­na­da bir gü­ven­lik prob­le­miy­le biz­le­ri kar­þý kar­þý­ya bý­ra­ký­yor. Ge­li­niz, ne olur, hep be­ra­ber, bu Mec­lis dö­ne­mi bit­me­den em­ni­yet teþ­ki­la­tý­mý­zýn öz­lük hak­la­rý­nýn dü­zel­til­me­siy­le il­gi­li ge­rek­li ted­bir­le­ri ala­lým. Otuz yýl bu ül­ke­ye hiz­met et­miþ bir emek­li baþ­ko­mi­se­rin al­dý­ðý üc­ret­le, po­lis me­mu­ru­nun al­dý­ðý üc­ret­le, bun­la­rýn ha­yat­la­rý­ný de­vam et­ti­re­bil­me­si­nin müm­kün ol­ma­dý­ðý he­pi­mi­zin ma­lum­la­rý­dýr. Emek­li olan bir po­li­sin ço­cu­ðu üni­ver­si­te­de oku­mak du­ru­mun­da ola­bi­lir, ký­zý­ný ve oð­lu­nu ev­len­dir­me mec­bu­ri­ye­tin­de ola­bi­lir, bir ev sa­hi­bi ol­ma­yý ar­zu ede­bi­lir, ama bu ha­yat þart­la­rýy­la, bu emek­li ma­aþ­la­rýy­la bun­la­rýn ayak­ta kal­ma­la­rý­nýn bi­le ne ka­dar zor ol­du­ðu he­pi­miz­ce bi­lin­mek­te­dir. Özel­lik­le bü­yük þe­hir­ler­den, po­lis me­mur­la­rý­mýz, kü­çük þe­hir­le­re, il­çe­le­re, bel­de­le­re -gö­rev yap­mak üze­re- ta­yin­le­ri­ni is­ter du­ru­ma gel­miþ­tir; bu, son de­re­ce üzün­tü ve­ri­ci, acý ve­ri­ci bir tab­lo­dur. O ne­den­le, mev­zu­at­tan kay­nak­la­nan ek­si­ði gi­der­me­ye ça­lý­þýr­ken po­lis­le­ri­mi­zi unut­ma­ya­lým.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN - Sa­yýn Kan­do­ðan, bu­yu­run.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) - Bu­gün, özel­lik­le Gü­ney­do­ðu Ana­do­lu Böl­ge­si'nde, özel­lik­le te­rö­re kar­þý can­la­rý­ný bi­le fe­da et­me­ye ha­zýr olan ve bu uður­da yüz­ler­ce, bin­ler­ce þe­hit ver­mek­ten ka­çýn­ma­mýþ olan em­ni­yet teþ­ki­la­tý­mý­zýn bü­tün men­sup­la­rý­ný, bu­ra­dan, gö­nül­den kut­la­mak is­ti­yo­rum. Þe­hit ola­rak ha­ya­tý­ný kay­be­den, ama bu mem­le­ke­tin bö­lün­mez bü­tün­lü­ðü için se­ve se­ve þe­hit­lik mer­te­be­si­ne ula­þan bü­tün po­lis þe­hit­le­ri­mi­zi rah­met­le aný­yo­rum, ya­ra­la­nýp ha­yat­ta ka­lan bü­tün ga­zi­le­ri­mi­zi de yap­týk­la­rý bu üs­tün hiz­met­ten do­la­yý gö­nül­den kut­lu­yor ve þu an­da, ge­rek em­ni­yet teþ­ki­la­týn­da po­lis ola­rak ve ge­rek­se çar­þý ve ma­hal­le bek­çi­si ola­rak hu­zur ve gü­ve­ni­mi­zin te­mi­ni nok­ta­sýn­da bü­yük bir gay­ret ve fe­dakârlýk içe­ri­sin­de ça­lý­þan bü­tün em­ni­yet teþ­ki­la­tý men­sup­la­rý­na da bu öz­ve­ri­li ça­lýþ­ma­la­rýn­dan do­la­yý te­þek­kür edi­yor, yü­ce he­ye­ti­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

BAÞ­KAN - Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Kan­do­ðan.

Mad­de­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miþ­tir.

2'nci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

MAD­DE 2- 5018 sa­yý­lý Ka­nu­nun 28 in­ci mad­de­si­nin dör­dün­cü fýk­ra­sý aþa­ðý­da­ki þe­kil­de de­ðiþ­ti­ril­miþ­tir.

"Yý­lý büt­çe­sin­de öde­ne­ði bu­lun­ma­sý ve mer­ke­zi yö­ne­tim kap­sa­mýn­da­ki ida­re­ler için Ma­li­ye Ba­kan­lý­ðý­nýn uy­gun gö­rü­þü­nün alýn­ma­sý kay­dýy­la; sa­týn al­ma su­re­tiy­le edi­nil­me­si eko­no­mik ol­ma­yan her tür­lü ma­ki­ne-teç­hi­zat, ci­haz­lar ve ta­þýt­lar ile ha­va am­bu­lan­sý ve yan­gýn­la mü­ca­de­le ama­cýy­la ha­va ve de­niz araç­la­rý­nýn ki­ra­lan­ma­sý ve­ya fi­nan­sal ki­ra­la­ma su­re­tiy­le te­mi­ni; te­miz­lik, ye­mek, ko­ru­ma ve gü­ven­lik ile per­so­nel ta­þý­ma hiz­met­le­ri, or­man aðaç­lan­dýr­ma ve ame­naj­man iþ­le­ri, kit kar­þý­lý­ðý ci­haz, aþý ve an­ti-se­rum alý­mý için; sü­re­si üç yý­lý geç­me­mek, fi­nan­sal ki­ra­la­ma su­re­tiy­le te­min edi­le­cek­ler­de ise dört yýl ol­mak üze­re üst yö­ne­ti­ci­nin ona­yýy­la ge­le­cek yýl­la­ra yay­gýn yük­len­me­ye gi­ri­þi­le­bi­lir."

BAÞ­KAN - Mad­de üze­rin­de, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adý­na Ada­na Mil­let­ve­ki­li Ke­mal Sað.

Sa­yýn Sað, bu­yu­run.

CHP GRU­BU ADI­NA KE­MAL SAÐ (Ada­na) - Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým; 1357 sý­ra sa­yý­lý Ka­mu Malî Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý Hak­kýn­da Ka­nun Ta­sa­rý­sý'nýn 2'nci mad­de­si üze­rin­de Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adý­na söz al­mýþ bu­lu­nu­yo­rum. Söz­le­ri­me baþ­lar­ken yü­ce he­ye­ti­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; söz­le­ri­me baþ­lar­ken ön­ce bir so­ru sor­mak is­ti­yo­rum özel­lik­le de­ðer­li AKP'li ar­ka­daþ­la­rý­ma: De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, 5018 sa­yý­lý Ka­mu Malî Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu'nu -hiç ha­týr­lý­yor mu­su­nuz aca­ba- ka­çýn­cý kez de­ðiþ­ti­ri­yor­su­nuz? Bu ko­nu­da da­ha ön­ce ben çok ha­týr­lat­ma yap­tým ama, is­ter­se­niz bir kez da­ha bir ha­týr­lat­ma da­ha ya­pa­yým. Bu ya­sa 2003 yý­lýn­da çýk­mýþ ol­ma­sý­na rað­men 2004 yý­lýn­da uy­gu­lan­ma­mak üze­re bir kez er­te­len­di. 2004 yý­lýn­da 5436 sa­yý­lý Ya­sa ile bü­yük bir bö­lü­mü, önem­li bir bö­lü­mü de­ðiþ­ti­ril­di. Böy­le­ce, cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­miz­de, ilk de­fa, bir ka­nun, hiç uy­gu­la­ma­ya kon­ma­dan de­ðiþ­ti­ril­miþ ol­du ve bu un­van da, Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si­ne na­sip ol­du. Bu­gün de, yi­ne Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si, bir ya­sa­yý, iki yýl içe­ri­sin­de be­þin­ci kez de­ðiþ­ti­re­rek bir il­ke da­ha im­za at­mýþ ola­cak­týr. Ha­di ha­yýr­lý­sý ol­sun!

5018 sa­yý­lý Ka­mu Malî Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ya­sa­sý'nýn, ge­rek ilk ya­sa­laþ­ma sü­re­cin­de ge­rek­se da­ha son­ra de­ði­þik­lik yap­mak ama­cýy­la, Par­la­men­to­da gö­rüþ­me­le­ri sý­ra­sýn­da ge­re­ken ikaz­la­rý yap­mýþ ve siz­le­ri uyar­mýþ­týk. Bu kez yi­ne uya­rý­yor ve id­dia edi­yo­ruz; çok geç­mez, bir sü­re son­ra tek­rar bir baþ­ka de­ði­þik­lik öne­ri­siy­le yi­ne kar­þý­mý­za ge­lir­si­niz. Ne­den­le­ri­ni açýk­la­ma­ya ça­lý­þa­yým de­ðer­li ar­ka­daþ­lar. Ba­ký­nýz, bu ka­nun ta­sa­rý­sý­nýn 2'nci mad­de­si ile 5018 sa­yý­lý Ya­sa'nýn "Ge­le­cek yýl­la­ra yay­gýn yük­len­me­ler" baþ­lýk­lý 28'in­ci mad­de­si­nin dör­dün­cü fýk­ra­sý­ný de­ðiþ­ti­ri­yor­su­nuz.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, biz, bu 28'in­ci mad­de­nin son fýk­ra­sý­ný, 5436 sa­yý­lý Ya­sa'yla, 2004 yý­lý­nýn so­nun­da de­ðiþ­tir­me­dik mi? Ya­sa­yý iyi­ce oyun­cak hâli­ne ge­tir­di­niz; dün yap, bu­gün boz.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ya­sa yap­mak yap boz tah­ta­sý mý­dýr? Bu ya­sa, ka­mu ma­li­ye­si­nin en önem­li ya­sa­la­rýn­dan bir ta­ne­si­dir. Ama, ma­ale­sef Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si­nin an­la­yý­þý da bu þe­kil­de te­cel­li et­miþ­tir. Bu þe­kil­de­ki bir de­ði­þik­lik ge­rek­liy­di de ne­den o za­man bu þe­kil­de de­ðiþ­tir­me­di­niz? Ne­den uya­rý­la­rý­mý­za ku­lak tý­ka­dý­nýz? Siz iki yýl son­ra­sý­ný gö­re­mi­yor mu­su­nuz? Ýki yýl son­ra­sý­ný gö­re­me­yen bir ik­ti­dar, na­sýl olur da, ül­ke­nin uzun va­de­li kal­kýn­ma plan­la­rý­ný ya­par ve ül­ke­yi yö­ne­tir, an­la­mak müm­kün de­ðil.

Ka­mu Malî Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ya­sa­sý'ný bu ka­dar çok sa­yý­da de­ði­þik­li­ðe uð­ra­ta­rak, da­ha uy­gu­lan­dý­ðý ilk yýl­lar­da ku­þa çe­vir­di­niz. Þim­di si­ze önem­li bir öne­ri­de bu­lun­mak is­ti­yo­rum: Ge­lin, bu Ya­sa­yý he­men tek bir mad­dey­le ip­tal ede­lim ve ye­ri­ne mül­ga 1050 sa­yý­lý Mu­ha­se­bei Umu­mi­ye Ya­sa­sý'ný tek­rar uy­gu­la­ma­ya ko­ya­lým. 1938 yý­lýn­dan 2005 yý­lý­na ka­dar ka­mu ma­li sis­te­mi­mi­zi dü­zen­le­yen ve te­mel ya­sa ola­rak uy­gu­la­nan 1050 sa­yý­lý Ya­sa, alt­mýþ ye­di yýl­lýk sü­re zar­fýn­da gü­nün ge­rek­le­ri­ne uy­gun hâle ge­tir­mek ve so­rum­lu­luk­la­rý ye­ni­den dü­zen­le­mek üze­re sa­de­ce iki ke­re de­ðiþ­ti­ril­miþ­ti de­ðer­li ar­ka­daþ­lar. Ýþ­te ya­sa böy­le ya­pý­lýr. Ya­sa de­di­ðin de bu­dur. Bu ve­si­ley­le, o gü­nün par­la­men­ter­le­ri­ni þük­ran­la, min­net­le de an­mak is­te­rim.

Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; bir kez da­ha ha­týr­lat­mak­ta ya­rar var: Ka­mu gi­de­ri­nin öden­me­si çok cid­di bir iþ­tir ve cid­di an­lam­da da ya­sal dü­zen­le­me­le­ri ge­rek­tir­mek­te­dir. Bu­gün de­ðiþ­tir­mek is­te­di­ði­niz Ya­sa'nýn 28'in­ci mad­de­si­nin son fýk­ra­sý­nýn 5436 sa­yý­lý Ya­sa'yla de­ði­þik­li­ði sý­ra­sýn­da, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu ola­rak, ge­re­ken­le­ri o za­man söy­le­miþ­tik, bu­gün bir kez da­ha ha­týr­lat­ma ih­ti­ya­cý du­yu­yo­rum.

Bu Ya­sa, özü iti­ba­rýy­la, Ma­li­ye Ba­kan­lý­ðý­ný tas­fi­ye­ye yö­ne­lik­tir. Bu­gün de tas­fi­ye­nin ek­sik ka­lan bir bö­lü­mü da­ha uy­gu­la­ma­ya ko­nul­mak­ta­dýr. Ba­ký­nýz, Ma­li­ye Ba­kan­lý­ðý­nýn ge­nel yö­ne­tim kap­sa­mýn­da­ki ida­re­le­rin büt­çe­le­ri üze­rin­de­ki de­ne­tim yet­ki­si sa­de­ce ve sa­de­ce mer­kezî yö­ne­tim kap­sa­mýn­da­ki ida­re­ler­le sý­nýr­lan­dý­rýl­mak­ta­dýr. Ya­ni, bu de­ði­þik­lik­le, Ya­sa'ya ek­li (IV) sa­yý­lý cet­ve­le ta­bi sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rý­nýn ge­le­cek yýl­la­ra ya­pa­cak­la­rý yük­len­me­ler­de Ma­li­ye Ba­kan­lý­ðý­nýn de­ne­tim yet­ki­si kal­dý­rýl­mýþ ola­cak­týr.

Di­ðer ta­raf­tan, yi­ne, bu ta­sa­rý ile ge­le­cek yýl­la­ra yay­gýn yük­len­me­le­rin kap­sa­mý da ge­niþ­le­til­mek­te­dir. Bu ko­nu, as­lýn­da, çok önem­li olup, ile­ri­de ola­sý yol­suz­luk­la­ra res­men da­ve­ti­ye çý­ka­rýl­mak­ta­dýr. Bu­nun so­nu­cu, uzun va­de­li iha­le­ler­le re­ka­be­tin yok edil­me­si­dir, ya­ni fir­ma­la­rýn önü ke­sil­miþ ola­cak­týr.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, bu ye­ni hük­me gö­re, sa­týn al­ma su­re­tiy­le edi­nil­me­si eko­no­mik ol­ma­yan her tür­lü ma­ki­ne, teç­hi­zat, ci­haz­lar ve ta­þýt­lar ile ha­va am­bu­lan­sý ve yan­gýn­la mü­ca­de­le ama­cýy­la ha­va ve de­niz araç­la­rý­nýn ki­ra­lan­ma­sý ve­ya fi­nan­sal ki­ra­la­ma su­re­tiy­le te­mi­ni için, ge­le­cek yýl­la­ra yay­gýn yük­len­me­ye gi­ri­þi­le­bi­le­cek­tir.  Yi­ne, te­miz­lik, ye­mek, ko­ru­ma ve gü­ven­lik ile per­so­nel ta­þý­ma hiz­met­le­ri, or­man aðaç­lan­dýr­ma ve ame­naj­man iþ­le­ri ya­nýn­da, kit kar­þý­lý­ðý ci­haz alýn­ma­sý, aþý ve an­ti­se­rum alý­mý iþ­le­ri de mad­de kap­sa­mý­na alý­na­rak, ge­le­cek yýl­la­ra yük­len­me kap­sa­mýn­da sa­týn alý­na­bi­le­cek­tir.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ge­le­cek yýl­la­ra yay­gýn yük­len­me­le­rin kap­sa­mý­nýn ge­niþ­le­til­me­si, büt­çe den­ge­le­ri­ni bo­za­bi­le­cek ve ya­pý­la­cak iha­le­ler­de re­ka­be­ti en­gel­le­ye­bi­le­cek bir hu­sus­tur. Bu ko­nu­da il­gi­li­le­ri þim­di­den uyar­ma­yý ge­rek­li gö­rü­yo­rum.

Bu ara­da, he­nüz Ge­nel Ku­rul gün­de­mi­ne gel­me­miþ ol­mak­la be­ra­ber, Ka­mu Ýha­le Ku­ru­mu yet­ki­le­ri­ni ve ku­rul üye­le­ri­nin atan­ma sü­re­le­ri­ni ye­ni­den be­lir­le­yen bir ya­sa ta­sa­rý­sý da ha­zýr bek­le­mek­te­dir. Bu­nun an­la­mý ne­dir de­ðer­li ar­ka­daþ­lar? Bu­nun an­la­mý, Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si Ýk­ti­da­rý­nýn tüm iha­le­ler­de ta­ma­men öz­gür ha­re­ket ede­bil­me­si­ne or­tam ha­zýr­la­mak­týr.

Ýn­sa­nýn ak­lý­na baþ­ka so­ru­lar da gel­mi­yor de­ðil. San­ki, ik­ti­dar­dan dü­þe­ce­ði­ni­zi an­la­mýþ gi­bi, hiç ol­maz­sa, ne ka­dar yan­da­þý­mý­za iha­le ve­re­bi­lir­sek ve­re­lim de, ge­ri­si­ni son­ra dü­þü­nü­rüz mü di­yor­su­nuz? Ar­týk ge­ri­si­ni dü­þün­me­yin; biz, bu iþ­le­ri na­sýl çö­ze­ce­ðiz siz de gö­re­cek­si­niz. Biz ik­ti­dar ol­du­ðu­muz­da, yap­tý­ðý­nýz tüm yan­lýþ­la­rý tek tek dü­zel­te­ce­ðiz de­ðer­li ar­ka­daþ­lar.

Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; ya­sa yap­mak ger­çek­ten cid­di bir iþ­tir, he­le he­le bu ya­sa, ka­mu ma­li yö­ne­ti­mi­ni il­gi­len­di­ri­yor­sa, üze­rin­de bi­raz da­ha cid­di­yet­le eðil­mek ge­re­kir.

5018 sa­yý­lý Ya­sa, çok ký­sa bir sü­re zar­fýn­da çok faz­la de­ði­þik­li­ðe uð­ra­mýþ­týr, bir kez da­ha de­ði­þik­li­ðe uð­ra­ma­ma­sý di­le­ðiy­le he­pi­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN - Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Sað.

Mad­de üze­rin­de bir adet öner­ge var­dýr, öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý­na

Gö­rü­þül­mek­te olan 1357 Sý­ra Sa­yý­lý Ka­nun Ta­sa­rý­sý­nýn 2 nci mad­de­si ile de­ðiþ­ti­ri­len 5018 sa­yý­lý Ka­nu­nun 28 in­ci mad­de­sin­de yer alan "per­so­nel ta­þý­ma hiz­met­le­ri" iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re "ha­ri­ta, plan, pro­je, etüt ve mü­þa­vir­lik hiz­met­le­ri" iba­re­si­nin ek­len­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

                    Sa­dul­lah Er­gin               Nus­ret Bay­rak­tar                     Meh­met Da­niþ

                           Ha­tay                             Ýs­tan­bul                                Ça­nak­ka­le

                      Mus­ta­fa Baþ                    Re­cep Ko­ral               Ab­dul­lah Er­dem Can­ti­mur

                         Ýs­tan­bul                           Ýs­tan­bul                                 Kü­tah­ya

                                                           Meh­met Soy­dan

                                                                   Ha­tay

BAÞ­KAN - Ko­mis­yon öner­ge­ye ka­tý­lý­yor mu?

PLAN VE BÜT­ÇE KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KAN VE­KÝ­LÝ MEH­MET AL­TAN KA­RA­PA­ÞA­OЭLU (Bur­sa) - Efen­dim, uy­gun gö­rüþ­le tak­di­re bý­ra­ký­yo­ruz.

BAÞ­KAN - Hükûmet?

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (Ýs­tan­bul) - Ka­tý­lý­yo­ruz efen­dim.

BAÞ­KAN - Ge­rek­çe­yi oku­tu­yo­rum:

Ge­rek­çe:

Olum­suz dep­rem et­ki­le­ri de dâhil, do­ðal afet­ler­den fark­lý oran­da et­ki­le­ne­cek yer­le­rin be­lir­len­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak ha­zýr­la­nan Yer Sar­sýn­tý­sý Teh­li­ke­si Ha­ri­ta­sý, Sý­vý­laþ­ma Teh­li­ke­si Ha­ri­ta­sý, He­ye­lan Teh­li­ke­si Ha­ri­ta­sý, Su Bas­ký­ný ve Sel­len­me Ha­ri­ta­sý, Fay Ha­ri­ta­sý, Ze­min Bü­yüt­me­le­ri­nin Be­lir­len­me­si, Dep­rem Teh­li­ke Ha­ri­ta­sý ve Ze­min Sý­nýf­la­ma Ha­ri­ta­la­rý ta­mam­lan­ma­dan ve bu ha­ri­ta­lar, bir­lik­te ve bü­tün­lük içe­ri­sin­de de­ðer­len­di­ril­me­den, imar plan­la­rý­ný dep­rem açý­sýn­dan sað­lýk­lý üret­mek, þe­hir­le­ri­mi­zi dep­re­me ha­zýr­la­mak ve ay­ný za­man­da uy­gun kent­sel dö­nü­þüm ka­rar­la­rý­ný al­mak müm­kün de­ðil­dir. Ay­rý­ca, imar plan­la­rý­nýn ha­li­ha­zýr ha­ri­ta­la­rýn da bir yýl gi­bi ký­sa sü­re­de üre­til­me­si­nin iþin tek­ni­ði açý­sýn­dan müm­kün ol­ma­dý­ðý an­la­þýl­mak­ta­dýr. Özel­lik­le dep­re­me yö­ne­lik ha­zýr­la­na­cak olan ha­ri­ta­lar ve bu ha­ri­ta­la­rýn alt­lý­ðý­ný oluþ­tu­ran ha­li­ha­zýr ha­ri­ta­lar bir yýl­da ha­zýr­la­na­ma­mak­ta­dýr. Bu­nun­la bir­lik­te, be­le­di­ye­ler ta­ra­fýn­dan üre­ti­len de­ði­þik öl­çek­te­ki imar plan­la­rý­nýn da ay­ný þe­kil­de ta­mam­la­na­ma­ya­ca­ðý an­la­þýl­mýþ­týr. Bu de­ði­þik­lik­le, söz ko­nu­su hiz­met­le­rin ge­le­cek yýl­la­ra yay­gýn yük­len­me­ler için­de de­ðer­len­di­ril­me­si­ne imkân sað­lan­mak­ta­dýr.

BAÞ­KAN - Öner­ge­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler... Ka­bul et­me­yen­ler... Ka­bul edil­miþ­tir.

Ka­bul edi­len öner­ge is­ti­ka­me­tin­de mad­de­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler... Ka­bul et­me­yen­ler... Ka­bul edil­miþ­tir.

3'ün­cü mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

MAD­DE 3- 5018 sa­yý­lý Ka­nu­nun 60 ýn­cý mad­de­si­nin son fýk­ra­sý aþa­ðý­da­ki þe­kil­de de­ðiþ­ti­ril­miþ­tir.

"Ýda­re­le­rin ma­li hiz­met­ler bi­rim­le­rin­de ma­li hiz­met­ler uz­man yar­dým­cý­sý ve ma­li hiz­met­ler uz­ma­ný ça­lýþ­tý­rý­la­bi­lir. Ma­li hiz­met­ler uz­man yar­dým­cý­sý kad­ro­la­rý­na ve­ya po­zis­yon­la­rý­na ata­na­bil­mek için 657 sa­yý­lý Dev­let Me­mur­la­rý Ka­nu­nu­nun 48 in­ci mad­de­sin­de sa­yý­lan ge­nel þart­la­ra ila­ve ola­rak;

a) En az dört yýl­lýk li­sans eði­ti­mi ve­ren hu­kuk, si­ya­sal bil­gi­ler, ik­ti­sat, iþ­let­me, ik­ti­sa­di ve ida­ri bi­lim­ler fa­kül­te­le­rin­den ve­ya bun­la­ra denk­li­ði yet­ki­li ma­kam­lar­ca ka­bul edi­len yurt içi ve­ya yurt dý­þýn­da­ki öð­re­tim ku­rum­la­rýn­dan me­zun ol­mak,

b) Ya­pý­la­cak özel ya­rýþ­ma sý­na­výn­da ba­þa­rý­lý ol­mak,

c) Sý­na­výn ya­pýl­dý­ðý yý­lýn ba­þý iti­ba­rýy­la 30 ya­þý­ný dol­dur­ma­mýþ ol­mak,

þart­la­rý ara­nýr.

Özel ya­rýþ­ma sý­na­vý, Ma­li­ye Ba­kan­lý­ðý ta­ra­fýn­dan Öð­ren­ci Seç­me ve Yer­leþ­tir­me Mer­ke­zi­ne yap­tý­rý­la­cak ya­zý­lý sý­nav ve Ma­li­ye Ba­kan­lý­ðýn­ca ya­pý­la­cak söz­lü sý­nav­dan olu­þur. Özel ya­rýþ­ma sý­na­výn­da ba­þa­rý­lý olan­lar, ÖSYM ta­ra­fýn­dan ba­þa­rý sý­ra­sý ve yap­týk­la­rý ter­cih­ler dik­ka­te alý­na­rak be­lir­le­nir ve bun­lar ida­re­ler­de ma­li hiz­met­ler uz­man yar­dým­cý­sý kad­ro ve­ya po­zis­yon­la­rý­na ata­nýr­lar. Bu kad­ro ve­ya po­zis­yon­la­ra ata­nan­lar en az üç yýl ça­lýþ­mak ve ba­þa­rý­lý ol­mak þar­týy­la, açý­la­cak ye­ter­lik sý­na­vý­na gir­me hak­ký­ný ka­za­nýr­lar. Ma­li­ye Ba­kan­lý­ðýn­ca ya­pý­la­cak ye­ter­lik sý­na­výn­da ba­þa­rý­lý olan­lar ma­li hiz­met­ler uz­ma­ný kad­ro ve­ya po­zis­yon­la­rý­na ata­nýr­lar. Ma­li hiz­met­ler uz­man yar­dým­cý­lý­ðý dö­ne­min­de ve­ya ye­ter­lik sý­na­výn­da ba­þa­rý­lý ola­ma­yan­lar, is­tih­dam þek­li­ne gö­re bu­lun­duk­la­rý ka­mu ida­re­le­rin­de du­rum­la­rý­na uy­gun kad­ro ve­ya po­zis­yon­la­ra ata­nýr­lar. Özel ya­rýþ­ma sý­na­vý­na ka­tý­la­cak aday­la­rýn be­lir­len­me­si, sý­nav­la­rýn ya­pýl­ma­sý, ata­ma ve yer­leþ­ti­ril­me­le­ri, ye­tiþ­ti­ril­me­le­ri, ye­ter­lik sý­nav­la­rý ile ça­lýþ­ma usul ve esas­la­rý Ma­li­ye Ba­kan­lý­ðýn­ca çý­ka­rý­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir. Ma­li hiz­met­ler uz­ma­ný kad­ro­la­rý­na atan­dýk­tan son­ra en az üç yýl sü­rey­le atan­dýk­la­rý ida­re­ler­de söz ko­nu­su kad­ro­lar­da 657 sa­yý­lý Dev­let Me­mur­la­rý Ka­nu­nu­na gö­re gö­rev ya­pan­lar, ken­di­le­ri­nin is­te­ði ve ida­re­le­ri­nin mu­va­fa­ka­tý ile baþ­ka bir ka­mu ida­re­si­nin ay­ný un­van­lý kad­ro­la­rý­na ata­na­bi­lir­ler."

BAÞ­KAN - Mad­de üze­rin­de, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adý­na An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Ya­kup Ke­pe­nek.

Sa­yýn Ke­pe­nek, bu­yu­run. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

CHP GRU­BU ADI­NA YA­KUP KE­PE­NEK (An­ka­ra) - Çok te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Baþ­kan.

Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; 1357 sý­ra sa­yý­lý Ya­sa Ta­sa­rý­sý üze­rin­de CHP Gru­bu­nun gö­rüþ­le­ri­ni açýk­la­mak üze­re söz al­dým. He­pi­ni­zi say­gýy­la, sev­giy­le se­lam­lý­yo­rum.

De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, eli­miz­de­ki ya­sa ta­sa­rý­sý­nýn 3'ün­cü mad­de­si, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ðü­ne bað­lý Stra­te­ji Ge­liþ­tir­me Baþ­kan­lý­ðýn­da ma­li hiz­met­ler uz­man ve uz­man yar­dým­cý­la­rý­nýn ça­lýþ­tý­rýl­ma­sý­na iliþ­kin sý­nav sü­re­ci­ni dü­zen­le­mek­te­dir.

Ön­ce­lik­le þu­nu be­lir­te­yim: Bu mad­dey­le ya­pý­lan dü­zen­le­me ve ge­nel ola­rak ta­sa­rý­nýn ge­tir­di­ði dü­zen­le­me, ya­pýl­ma­sý ge­re­ken bir dü­zen­le­me­dir ve bu­nun be­nim­sen­me­sin­de ya­rar var­dýr. Bu­nu olum­lu bu­lu­yo­ruz, bi­raz son­ra söy­le­ye­ce­ðim çe­kin­ce­ler­le. Çün­kü, bu dü­zen­le­me, bu mad­dey­le ge­ti­ri­len dü­zen­le­me, çok sa­yý­da sý­nav ye­ri­ne ge­çe­cek tek bir sý­nav sü­re­ci­ni gün­de­me ge­tir­mek­te­dir.

Bu dü­zen­le­me doð­ru­dur, ya­pýl­ma­lýy­dý, an­cak… Þim­di, bu "an­cak" þöy­le bü­yük bir "an­cak": Bu­ra­da ge­ti­ri­len dü­zen­le­me iki ayak­lý­dýr, iki ba­sa­mak­lý­dýr. Bun­lar­dan bir ta­ne­si mer­kezî sý­nav sis­te­mi­dir ve mer­kezî sý­nav sis­te­mi, bu­ra­da da be­lir­til­di­ði gi­bi, ÖSYM ta­ra­fýn­dan ya­pý­la­cak­týr ve ya­zý­lý sý­nav­dýr bu; bu­na söy­le­ne­cek bir þey yok; doð­ru­dur, ye­rin­de­dir. An­cak, ay­ný mad­de­nin de­va­mýn­da, Ma­li­ye Ba­kan­lý­ðý­nýn ya­pa­ca­ðý bir söz­lü sý­nav­dan söz edil­mek­te­dir.

Þim­di, Tür­ki­ye'de, ge­nel­lik­le, üzü­le­rek þu­nu be­lirt­mek­te ya­rar var: ÖSYM'nin yap­tý­ðý sý­nav­lar, ya­zý­lý sý­nav­lar, nes­nel, ob­jek­tif, eþit­lik­çi ya da be­ce­ri­yi, bil­gi­yi yan­sý­tan bir özel­lik ta­þýr. Bu­na kar­þý­lýk, söz­lü sý­nav­lar­da, yi­ne, ge­nel­lik­le, hak­sýz­lýk­la­rýn ya­pýl­dý­ðý, in­san­la­rýn hak­la­rý­nýn ye­nil­di­ði, bi­ri­le­ri­nin et­ki­si­nin gün­de­me gel­di­ði ve­ya so­nu­cu be­lir­le­di­ði yö­nün­de­ki ka­ný­lar ve kay­gý­lar top­lum­da çok yay­gýn­dýr.

Þim­di, be­nim, bu­ra­da, bu bað­lam­da, vur­gu­la­mak is­te­di­ðim þu­dur: Eðer müm­kün­se, söz­lü sý­na­výn, bu­ra­da­ki ba­þa­rý­ya, be­ce­ri­ye et­ki­si ola­bil­di­ðin­ce sý­nýr­lý tu­tul­ma­lý, yüz­de 5'ler do­la­yýn­da tu­tul­ma­lý­dýr ki, hak ye­ri­ni bul­sun, dý­þa­rý­dan ka­rýþ­ma­lar, mü­da­ha­le­ler ve bu yol­la bi­ri­le­ri­nin hak­ký­nýn ye­nil­me­si yo­lu­na gi­dil­me­sin; yö­ne­tim, da­ha et­ki­li, da­ha et­kin ve doð­ru ça­lýþ­sýn.

Bu nok­ta­yý vur­gu­la­dýk­tan son­ra, yi­ne, bu ta­sa­rýy­la il­gi­li bir ge­nel nok­ta­nýn da­ha al­tý­ný çi­ze­yim. Sa­yýn Ma­li­ye Ba­ka­ný­mý­zýn çok iyi bi­le­ce­ði gi­bi, Tür­ki­ye'de per­so­nel sis­te­mi ger­çek­ten bo­zuk­tur, A'dan Z'ye ka­dar bo­zuk­tur ve bu bo­zuk­luk, AK Par­ti Hükûme­ti­nin ku­ru­lu­þu gün­le­rin­de gün­de­me ge­ti­ril­di ve bu ko­nu­da Acil Ey­lem Pla­ný'nda bel­li bir sü­re­de, ya­nýl­mý­yor­sam bir yýl için­de, bu iþin, ka­mu per­so­nel re­ji­mi­nin dü­zel­ti­le­ce­ði yö­nün­de ka­mu­oyu­na söz ve­ril­di ve bu ko­nu­da bir ha­zýr­lýk da ya­pýl­dý. An­cak, per­so­nel sis­te­mi, 657 sa­yý­lý Ya­sa'da yýl­lar ön­ce ya­pý­lan, kýrk yýl ön­ce ya­pý­lan dü­zen­le­me­ler bir­çok yer­den de­lik de­þik edil­di­ði hâlde, uy­gun de­yi­miy­le, bo­zul­du­ðu hâlde, ka­mu ke­si­min­de ne ma­aþ sis­te­min­de ne yük­sel­me­ler­de ne ata­ma­lar­da hak, hu­kuk, eþit­lik kav­ram­la­rý bir ta­ra­fa iti­le­rek, gü­cü ye­te­nin et­ki­li ol­du­ðu bir ya­pý or­ta­ya çýk­tý­ðý hâlde, bu Hükûmet ka­mu per­so­nel re­ji­mi­ni dü­zelt­me yo­lu­na git­me­di, gi­de­me­di bir tür­lü ve bu ko­nu­da ka­mu­oyu­na ver­di­ði söz­ler­de dur­ma­dý. Ama, bu­nun ye­ri­ne ne yap­tý? Bu­nun ye­ri­ne, yer yer, bö­lüm bö­lüm, öbek öbek ka­mu­oyu­na çok acý so­nuç­la­rý yan­sý­yan ken­di ada­mý­ný ge­tir­me, bir kad­ro­laþ­ma, bel­li bir yön­de ata­ma yo­lu­na git­ti.

De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, þim­di, bu du­rum ça­ðý­mý­zýn yö­ne­tim an­la­yý­þýy­la tam an­la­mýy­la uyuþ­maz­dýr, tam an­la­mýy­la ters­tir ve yan­lýþ­týr. Þu­nun için yan­lýþ­týr: Kuþ­ku­suz, bir hükûmet, iþ­ba­þý­na gel­di­ði va­kit bü­rok­ra­si­nin te­pe nok­ta­la­rý­na ken­di­ne ya­kýn, ken­di­siy­le bir­lik­te ça­lý­þa­cak bi­ri­le­ri­ni ata­mak is­te­ye­bi­lir. Bun­la­rýn bir­ço­ðu Cum­hur­baþ­kan­lý­ðýn­dan dön­dü, bir bö­lü­mü, il­ginç­tir, Baþ­ba­kan­lýk Müs­te­þa­rýn­dan dön­dü. Ya­ni, ba­kan­lar öne­ri­de bu­lu­nu­yor­lar, dört yü­ze ya­kýn ata­ma ka­rar­na­me­si­ni Baþ­ba­kan­lýk Müs­te­þa­rý­nýn ge­ri gön­der­di­ði söy­le­ni­yor, üs­te­lik üç yýl için­de. Bu du­rum, hükûme­tin ça­lýþ­ma­sý, ka­mu yö­ne­ti­mi per­so­nel re­ji­mi açý­sýn­dan çok olum­suz­dur ve çok za­rar­lý­dýr.

Önem­li bir nok­ta da­ha var. Ka­mu yö­ne­ti­min­de bi­ri­le­ri­ni gö­rev­den al­dý­ðý­nýz za­man vekâlet­le de­ðil, asa­le­ten ata­mak zo­run­da­sý­nýz. Doð­ru­su bu­dur, yö­ne­ti­min et­kin­li­ði için doð­ru­su bu­dur. Ar­tý, bu ata­ma­ný­zý da­ha et­ki­li, da­ha ve­rim­li, da­ha üret­ken bi­ri­le­ri­ni ata­ya­rak yap­mak du­ru­mun­da­sý­nýz. Ya­ni, þu­nu de­mek is­ti­yo­rum: Ka­mu per­so­nel re­ji­min­de ba­þa­rý için tek öl­çüt, tek kri­ter be­ce­ri ve ba­þa­rý ol­ma­lý­dýr il­gi­li ki­þi­nin ve bu ki­þi, hal­ka hiz­met an­la­yý­þýy­la, bil­gi bi­ri­ki­miy­le, do­na­ný­mýy­la, ka­mu­ya hiz­met an­la­yý­þýy­la ça­lýþ­ma­lý­dýr. Di­le­rim, bu sý­nav sü­re­ci bu nok­ta­da da olum­lu kat­ký­lar ya­par ve ül­ke­mi­zin ka­mu per­so­nel re­ji­mi da­ha et­kin, da­ha ve­rim­li, da­ha iyi ça­lý­þan bir du­ru­ma ge­lir.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ne­dir bu­nun asýl ge­rek­çe­si? Bu­nun asýl ge­rek­çe­si iki­dir. Ya­ni, þu­nu de­mek is­ti­yo­rum: Ka­mu bü­rok­ra­si­si­nin et­kin ve ve­rim­li ol­ma­sý­nýn iki ana, te­mel ne­de­ni var. Bun­lar­dan bir ta­ne­si: Ka­mu bü­rok­ra­si­si, týp­ký -Sa­yýn Ba­ka­nýn çok iyi bi­le­ce­ði gi­bi- her­han­gi bir özel iþ­let­me­nin ça­lý­þan­la­rý gi­bi üret­ken ol­ma­lý­dýr, et­ki­li ol­ma­lý­dýr, ve­rim­li ol­ma­lý­dýr, iyi ça­lýþ­ma­lý­dýr. Bu­nu sað­la­ma­nýn yo­lu da, eþit iþe eþit üc­re­ti esas alan, hak­ça yük­sel­me­yi sað­la­yan, iler­le­me­yi sað­la­yan bir ka­mu bü­rok­ra­si­si dü­ze­ni­ni kur­mak ve ora­da hal­ka hiz­me­ti, hiz­met an­la­yý­þý­ný ege­men kýl­mak­týr. Bu­nun ikin­ci bir bo­yu­tu þu­dur: Ka­mu yö­ne­ti­mi ya­pý­sý, sað­lam bir ku­rum­sal ya­pý­lan­ma­ya, sað­lam bir ya­pý­ya an­cak böy­le ka­vu­þur. Þim­di, bun­la­rý yap­ma­dý­ðý­mýz za­man, ka­mu yö­ne­ti­mi bö­lük pör­çük, da­ðý­nýk, et­kin­lik­ten uzak, ve­rim­li­lik­ten uzak bir ya­pý­ya git­mek­te­dir, ka­vuþ­mak­ta­dýr ve bu du­rum çok za­rar­lý so­nuç­lar ver­mek­te­dir.

Þu­nun al­tý­ný çiz­mek is­ti­yo­rum: Ka­mu yö­ne­ti­mi, ka­mu bü­rok­ra­si­si ya­pý­sýn­da o ka­dar yan­lýþ ve bo­zuk­luk­lar var­dýr ki, bu ya­pý­nýn her­han­gi bir sað­lam iþ­let­me an­la­yý­þý­ný, sað­lam bir ku­rum­sal ya­pý­yý, sað­lam bir de­mok­ra­tik yö­ne­tim an­la­yý­þý­ný ve hal­ka hiz­me­ti yan­sýt­tý­ðý, en azýn­dan yer yer, en azýn­dan hep­si için, bir tür­lü söy­le­ne­mez.

Son ola­rak bir nok­ta­nýn da­ha al­tý­ný çi­ze­yim, ko­nu­muz ol­du­ðu için: Her top­lu­mun gü­ven­lik gü­cü­ne ih­ti­ya­cý var­dýr. Türk top­lu­mu­nun da, bi­zim hal­ký­mý­zýn da gü­ven­lik gü­cü­ne ih­ti­ya­cý var­dýr ve gü­ven­lik gü­cü, hak­ça bir top­lum ya­pý­sý­nýn, ada­let­li bir iþ­le­yi­þin, top­lum­sal bir­li­ði­mi­zin baþ­lan­gýç nok­ta­sý­dýr. Gü­ven­lik güç­le­ri­nin, bu ne­den­le, in­sa­na say­gý­lý, de­mok­ra­si­ye bað­lý, hak ve öz­gür­lük­le­ri ko­ru­yan ve kol­la­yan, hak ve öz­gür­lük ara­yan­la­rýn sý­ðýn­ma ye­ri -kaç­ma ye­ri de­ðil, kor­ku ye­ri de­ðil, gü­ven­lik için­de sý­ðýn­ma ye­ri- ola­cak bir ya­pý­ya, bir an­la­yý­þa, bir dü­zen­le­me­ye doð­ru…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

YA­KUP KE­PE­NEK (De­vam­la) - Bi­ti­ri­yo­rum Sa­yýn Baþ­ka­ným.

BAÞ­KAN - Bu­yu­run Sa­yýn Ke­pe­nek.

YA­KUP KE­PE­NEK (De­vam­la) - Gü­ven­lik güç­le­ri­mi­zin her bi­ri­mi­nin, her tü­rü­nün in­sa­na say­gý­lý, in­san dü­þün­ce­si­ne say­gý­lý, hak ve öz­gür­lük­le­ri sa­hip­le­nen, on­la­rý ko­ru­yan ve kol­la­yan, hak ve öz­gür­lük­le­rin ki­þi­sel, bi­rey­sel ve top­lum­sal ola­rak kul­la­ný­mý­ný ko­lay­laþ­tý­ran, on­la­ra yar­dým­cý olan bir özel­lik ka­zan­ma­sý, ger­çek an­lam­da de­mok­ra­si­nin güç­len­me­si­nin, ge­liþ­me­si­nin ve bu top­lu­mun de­mok­ra­si­si­nin iler­le­me­si­nin en önem­li ve bi­rin­cil te­mel nok­ta­sý­dýr.

Ül­ke­mi­zin hâlâ in­san hak­la­rý­nýn, öz­gür­lük­le­ri­nin ze­de­len­di­ði bir gö­rün­tü ser­gi­le­me­si, yer yer can gü­ven­li­ði­nin ol­ma­dý­ðý­nýn içe­ri­de ve dý­þa­rý­da ya­yýl­ma­sý, yay­gýn­laþ­ma­sý ve yi­ne yer yer de­ði­þik bi­rim­ler ara­sýn­da­ki eþ gü­düm ek­sik­li­ði ve da­ya­nýþ­ma nok­san­lý­ðý­nýn ge­tir­di­ði aðýr be­del, üzü­le­rek be­lirt­mek ge­re­kir ki, bu top­lu­ma hiç de ya­kýþ­ma­mak­ta­dýr. Eðer Tür­ki­ye de­mok­ra­si yö­nün­de iler­le­ye­cek­se, bu­nun en önem­li baþ­lan­gýç nok­ta­la­rýn­dan bi­ri, em­ni­yet güç­le­ri­nin, gü­ven­lik güç­le­ri­nin, de­mok­ra­tik bir ya­pý­ya, hak ve öz­gür­lük­le­re say­gý­lý, in­sa­na say­gý­lý bir ya­pý­ya ka­vuþ­ma­sý­nýn yol­la­rý­ný aç­mak, bu­nu ger­çek­leþ­tir­mek­tir. Ben, bü­yük bir öz­ve­riy­le, bü­yük sý­kýn­tý­lar­la, ço­ðu kez ken­di­le­ri hak­sýz­lý­ða uð­ra­ya­rak ça­lý­þan gü­ven­lik güç­le­ri­nin hiz­met­le­ri­ni say­gýy­la kar­þý­lý­yo­rum. O hiz­met­le­rin da­ha in­san­cýl, da­ha güç­lü, da­ha se­ve­cen, da­ha de­mok­rat, da­ha öz­gür­lük­ten ya­na ol­ma­sý­ný di­li­yo­rum.

Bu di­lek­ler­le bu ya­sa­ya olum­lu oy ve­re­ce­ði­mi­zi be­lir­ti­yor, he­pi­ni­ze say­gý­lar su­nu­yo­rum. (CHP ve Ana­va­tan Par­ti­si sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN - Te­þek­kür ede­rim.

Ana­va­tan Par­ti­si Gru­bu adý­na An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Mu­zaf­fer Kur­tul­mu­þoð­lu. (Ana­va­tan Par­ti­si sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

ANA­VA­TAN PAR­TÝ­SÝ GRU­BU ADI­NA MU­ZAF­FER R. KUR­TUL­MU­ÞOЭLU (An­ka­ra) - Sa­yýn Baþ­kan, sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri; söz­le­ri­me baþ­la­ma­dan ev­vel he­pi­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

3'ün­cü mad­de üze­rin­de söz al­mýþ bu­lun­mak­ta­yým. 3'ün­cü mad­de­de, 657 sa­yý­lý Dev­let Me­mur­la­rý Ka­nu­nu'nun 48'in­ci mad­de­sin­de sa­yý­lan ge­nel þart­la­ra ila­ve ola­rak, en az dört yýl­lýk li­sans eði­ti­mi yap­mýþ, hu­kuk, si­ya­sal bil­gi­ler, ik­ti­sat, iþ­let­me, ik­ti­sa­di ve ida­ri bi­lim­ler fa­kül­te­le­rin­den me­zun olan­la­ra, yurt içi ve yurt dý­þýn­da­ki öð­re­nim ku­rum­la­rýn­dan me­zun ol­mak þar­týy­la ya­pý­la­cak özel ya­rýþ­ma im­ti­ha­ný… Ýlk ba­kýþ­ta, dev­let me­mur­la­rý­na ha­iz olan, dört se­ne­lik üni­ver­si­te me­zun­la­rý ve den­gi okul­da­ki in­san­la­rýn im­ti­ha­na alýn­ma­sý, sý­nav ya­pýl­ma­sý do­ðal­dýr ya­ni. Bun­dan gü­zel bir ya­sa…

Bu ya­sa­ya kar­þý ol­du­ðum için bu­ra­da de­ði­lim. Ta­bii, bu­ra­da oluþ se­bep­le­rim­den bir ta­ne­si, bu yir­mi dört sa­at -dok­tor­lar gi­bi yir­mi dört sa­at- ge­ce­si gün­dü­zü ol­ma­yan bir em­ni­yet teþ­ki­la­tý men­sup­la­rý­nýn öz­lük hak­la­rý­ný, ça­lýþ­ma þart­la­rý­ný göz­den ge­çir­mek­te ya­rar var­dýr.

Al­týn­da son mo­del ara­ba olan bir ka­çak­çý­nýn ve­ya kap­kaç­çý­nýn pe­þin­den gi­den, 1990 mo­del ara­ba­lar­la ve­ya 95 mo­del ara­ba­lar­la o suç­lu­nun pe­þin­den ye­tiþ­me­si, bir ke­re, ola­sý de­ðil; bir.

Yir­mi dört sa­at ça­lý­þan bir em­ni­yet men­sup­la­rý­na, ge­ce­si gün­dü­zü ol­ma­ma­sý­na rað­men her tür­lü teh­li­ke­yi gö­ze alan bir em­ni­yet men­sup­la­rý­na, öz­lük hak­la­rý için ne yap­týk bu­gü­ne ka­dar? 10 bin ta­ne kad­ro ver­dik. Bun­lar ne za­man ye­ti­þe­cek de em­ni­ye­te ka­tý­la­cak? Ne­den doð­ru dü­rüst bir plan yap­mý­yo­ruz? Tür­ki­ye'de ne ka­dar em­ni­yet men­su­bu­na ih­ti­ya­cý­mýz var, is­ta­tis­ti­ki ra­kam­la­rý­ný bi­len var mý? Aca­ba, Ýçiþ­le­ri Ba­ka­ný­na sor­sak, Sa­yýn Ba­kan bi­li­yor mu ve­ya Ýçiþ­le­ri Müs­te­þa­rý ve­ya Em­ni­yet Ge­nel Mü­dü­rü? Yir­mi se­ne, yir­mi beþ se­ne son­ra bu þe­hir­de ne­ler ola­cak?

SU­AT KI­LIÇ (Sam­sun) - Ne is­ti­yor­san söy­le, ya­pa­lým Ho­cam.

MU­ZAF­FER R. KUR­TUL­MU­ÞOЭLU (De­vam­la) - Ýs­tan­bul'da ne­ler olu­yor, kaç ki­þi ce­vap ve­re­bi­le­cek?

Þim­di, sev­gi­li ar­ka­daþ­la­rým, hep söy­le­nir, "mu­ha­le­fet­tey­ken her þey ten­kit edi­lir, ik­ti­da­ra ge­lin­di­ðin­de bu­nun böy­le ol­ma­dý­ðý gö­rü­lür" de­nir, doð­ru­dur. Onun için, plan ve prog­ram gün­lük ya­pýl­maz. Plan ve prog­ram, on se­ne­lik, yir­mi se­ne­lik, yir­mi beþ se­ne­lik, hat­ta el­li se­ne­lik ya­pý­lýr. Bu­gün gör­dü­ðü­nüz 50 bin ve­ya 100 bin nü­fus­lu þeh­rin on beþ se­ne son­ra ne ka­dar ola­ca­ðý­nýn he­sa­bý ya­pýl­ma­lý, ona gö­re em­ni­yet güç­le­ri ye­tiþ­ti­ril­me­li. Þim­di, Ýs­tan­bul'da -þöy­le bir dü­þü­nün, 12 mil­yon di­yor ki­mi­si, ki­mi­si 13 mil­yon di­yor, ki­mi­si 11 mil­yon di­yor- kaç bin po­lis­le va­zi­fe gö­rü­lü­yor? Em­ni­yet mü­dü­rü­ne sor­du­ðu­nuz­da… Bu ada­mý ni­ye ko­ru­ma­dý­nýz? Bu teh­dit edi­li­yor­du, ni­ye bu ada­ma ko­ru­ma ver­me­di­niz? Çok sý­kýþ­týk­la­rý­ný da söy­le­ye­yim si­ze: "1) Mü­ra­ca­at et­me­di. 2) Ele­man ye­ter­siz­li­ði var." Bu­nu ben çý­kar­mý­yo­rum ki. Bu ele­ma­ný ben al­ma­ya­ca­ðým ki, ik­ti­dar­lar ala­cak. Ya­ni, bu­nu söy­ler­ken il­la da bu­gün­kü ik­ti­dar her þe­yi, bir­den­bi­re hep­si­ni yap­sýn di­ye söy­le­mi­yo­rum. Ben ge­le­ce­ði dü­þü­nen bir ada­mým, gün­lük po­li­ti­ka yap­mam. Bu­gün, ha­ki­ka­ten Ýs­tan­bul'da yü­rü­mek, so­kak­ta yü­rü­mek, bü­yük þe­hir­ler­de yü­rü­mek bir ma­ha­ret me­se­le­si ol­du. Ne za­man kap­kaç­çýy­la kar­þý­la­þa­ca­ðý­nýz bel­li de­ðil, ne za­man bir ser­se­ri kur­þu­nuy­la kar­þý­la­þa­ca­ðý­nýz bel­li de­ðil. O za­man, hem em­ni­yet güç­le­ri­mi­zi güç­len­dir­me­miz la­zým, on­la­rýn baþ­lan­gýç­ta öz­lük hak­la­rý­ný ver­me­miz la­zým, ça­lýþ­ma þart­la­rý­ný ge­liþ­tir­me­miz la­zým ve gün­lük plan yap­ma­ma­mýz la­zým.

Ba­kýn sev­gi­li ar­ka­daþ­la­rým, al­tý-ye­di ay­dýr, biz bu­ra­da, her kür­sü­ye çý­kan ar­ka­da­þým "cum­hur­baþ­ka­ný kim ola­cak, kim ol­ma­ya­cak, 'A' ola­cak, 'B' ola­cak" di­ye bu­nu bi­le yap­týk. Yap­ma­sý de­ðil…

AH­MET YE­NÝ (Sam­sun) - Bit­ti, bit­ti. "A" ola­cak.

MU­ZAF­FER R. KUR­TUL­MU­ÞOЭLU (De­vam­la) - Keþ­ke bun­la­rýn da ev­vel­den he­sa­bý­ný yap­say­dýk.

AH­MET YE­NÝ (Sam­sun) - Yap­týk.

MU­ZAF­FER R. KUR­TUL­MU­ÞOЭLU (De­vam­la) - "Be­nim, ik­ti­dar ola­rak ada­yým bu­dur. Ýs­ter be­ðe­nir­si­niz, be­ðen­mez­si­niz, onun tar­týþ­ma­sý­ný bu­ra­da ya­pa­bi­lir­si­niz" de­me­liy­di ik­ti­dar, bir kon­sen­süs ya­rat­ma­lýy­dý.

SU­AT KI­LIÇ (Sam­sun) - Se­ni se­vi­yo­ruz Mu­zaf­fer Aða­bey.

MU­ZAF­FER R. KUR­TUL­MU­ÞOЭLU (De­vam­la) - Laf at­mak çok ko­lay. Hiç sev­me­di­ðim bir þey­dir laf at­mak. Otu­ru­nuz ye­ri­ni­ze lüt­fen, ge­lin­ce bu­ra­da ko­nu­þur­su­nuz sev­gi­li ar­ka­daþ­la­rým.

Olay laf at­mak de­ðil. Olay… Bu­ra­da ben doð­ru­la­rý söy­le­ye­ce­ðim. O doð­ru­la­rý da ba­na söy­let­mek­ten kim­se alý­koy­ma­ya kalk­ma­sýn.

ASIM AY­KAN (Trab­zon) - Ko­nuþ Aða­bey, ko­nuþ.

MU­ZAF­FER R. KUR­TUL­MU­ÞOЭLU (De­vam­la) - Bu ül­ke he­pi­mi­zin. Bu ül­ke­nin se­çi­le­cek cum­hur­baþ­ka­ný da 73 mil­yon in­sa­nýn cum­hur­baþ­ka­ný, se­nin cum­hur­baþ­ka­nýn de­ðil! [AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan "Bra­vo" ses­le­ri, al­kýþ­lar(!)] Se­nin cum­hur­baþ­ka­nýn de­ðil! Böy­le bir þey yok. "Be­nim par­tim­den, be­nim…" Ha­yýr, il­gi­si yok! 73 mil­yon in­sa­ný tem­sil ede­cek, be­ni tem­sil ede­cek.

NUS­RET BAY­RAK­TAR (Ýs­tan­bul) - Ay­nen öy­le.

MU­ZAF­FER R. KUR­TUL­MU­ÞOЭLU (De­vam­la) - Ede­cek­se, onu, ona gö­re, ko­nu­þur­ken çok dik­kat ede­ce­ðiz. He­le ba­na kür­sü­de laf at­mak ki­min had­di­ne­dir ya! Bu­gü­ne ka­dar ne za­man yan­lýþ bir þey söy­le­dim? Söy­ler mi­si­niz ba­na, ne za­man yan­lýþ söy­le­dim?

ÞÜK­RÜ ÜNAL (Os­ma­ni­ye) - Yok Ho­cam.

MU­ZAF­FER R. KUR­TUL­MU­ÞOЭLU (De­vam­la) - Bu kür­sü­de yan­lýþ­la­rý söy­le­yip de doð­ru­la­rý­ný tek­rar bu­ra­ya ge­tir­me­di­niz mi? O yan­lýþ­la­rýn yan­lýþ ol­du­ðu­nu söy­le­di­ðim­de ya cum­hur­baþ­kan­lý­ðýn­dan dö­nüp ya Ana­ya­sa Mah­ke­me­sin­den dö­nüp tek­rar bu­ra­ya ge­ri gel­me­di mi? De­yin ki ba­na bir de­fa, "Sa­yýn Kur­tul­mu­þoð­lu, sen þu­ra­da yan­lýþ söy­le­din ve þu­ra­da ya­nýl­dýn" de­yin ba­ka­lým.

AH­MET YE­NÝ (Sam­sun) - De­me­yiz Aða­bey, de­me­yiz.

MU­ZAF­FER R. KUR­TUL­MU­ÞOЭLU (De­vam­la) - Ak­lý­mýn er­di­ði­ni ben bu­ra­da söy­le­ye­ce­ðim ve söy­le­mek­le de ken­di­mi mec­bur his­se­di­yo­rum. Ben bel­ki dört se­ne, beþ se­ne son­ra bir da­ha ve­ya ge­le­cek se­fe­re mil­let­ve­ki­li ol­ma­ya­bi­li­rim, ama ben mil­let­ve­ki­li ol­du­ðum­da doð­ru­la­rý söy­le­dim. Ýk­ti­dar is­ter uyar, is­ter uy­maz, mu­ha­le­fet de ne ya­par­sa yap­sýn, ama ben bu­ra­da doð­ru­la­rý söy­le­ye­ce­ðim ve söy­le­dim. So­kak­ta ra­hat yü­rü­mek is­te­yen bir ada­mým. Bu­gü­ne ka­dar bu­nu yap­tým. Otuz se­kiz se­ne­lik de he­ki­mim. Bir in­sa­nýn yap­týk­la­rý ya­pa­cak­la­rý­nýn te­mi­na­tý­dýr. Bu­gü­ne ka­dar böy­le gel­dim, böy­le gi­de­ce­ðim. Ora­dan laf at­mak be­ni üzer, be­ni üzer ve in­ci­tir. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar) Çün­kü, ba­na ge­lip de "Ho­cam, bu­ra­da yan­lýþ­sýn" den­di­ðin­de, ben, o yan­lý­þý­mý ka­bul eden bir ada­mým, ka­bul eden bir ada­mým. Eðer, yan­lý­þým ol­du­ðun­da da… Yan­lý­þý her­kes ya­par. Ben de bir in­san ol­du­ðu­ma gö­re yan­lýþ söy­le­ye­bi­li­rim, ama yan­lý­þý söy­le­me­mek için bu­ra­da bu­lu­nu­yo­ruz.

ÞÜK­RÜ ÜNAL (Os­ma­ni­ye) - Be­þer þa­þar ya­ni ba­zen.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN - Bu­yu­run Sa­yýn Kur­tul­mu­þoð­lu, bu­yu­run efen­dim.

MU­ZAF­FER R. KUR­TUL­MU­ÞOЭLU (De­vam­la) - Yan­lý­þý söy­le­me­me­ye ça­lý­þý­yo­rum, yan­lýþ yap­ma­ma­ya ça­lý­þý­yo­rum. Yan­lýþ… Ýk­ti­dar­da da mu­ha­le­fet­te de, ne­re­de olur­sa ol­sun, yan­lýþ yan­lýþ­týr. O yan­lý­þý kim ya­par­sa da be­nim uyar­mak mec­bu­ri­ye­tim var­dýr. Ben, mil­le­tin oyu­nu ala­rak bu­ra­ya gel­dim. Ben, doð­ru­lar­la ya­þa­dým, bun­dan son­ra da doð­ru­lar­la de­vam ede­ce­ðim. Her ar­ka­da­þý­ma da doð­ru­yu tav­si­ye edi­yo­rum. Bu ik­ti­da­ra da yan­lýþ­la­rý­ný söy­le­di­ðim­de böy­le üzül­me­sin­ler. On­lar da ka­fa­la­rý­ný böy­le, saç­la­rý­ný öne dö­küp yan­lý­þýn yan­lýþ ol­du­ðu­nu… "Biz de yan­lýþ yap­mý­þýz" de­me­si­ni bil­mek ka­dar arif ola­maz ki­þi di­yo­rum.

He­pi­ni­ze say­gý­lar su­nu­yo­rum, hoþ­ça ka­lý­nýz di­yo­rum. (Ana­va­tan Par­ti­si ve AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN - Te­þek­kür ede­rim.

Mad­de­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miþ­tir.

4'ün­cü mad­de­yi oku­tu­yo­rum :

MAD­DE 4- 5018 sa­yý­lý Ka­nu­nun 71 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fýk­ra­sý ile son fýk­ra­sý aþa­ðý­da­ki þe­kil­de de­ðiþ­ti­ril­miþ­tir.

"Ka­mu za­ra­rý; ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin ka­sýt, ku­sur ve­ya ih­mal­le­rin­den kay­nak­la­nan mev­zu­ata ay­ký­rý ka­rar, iþ­lem ve­ya ey­lem­le­ri so­nu­cun­da ka­mu kay­na­ðýn­da ar­tý­þa en­gel ve­ya ek­sil­me­ye ne­den olun­ma­sý­dýr."

"Ka­mu za­ra­rý­nýn, bu za­ra­ra ne­den olan ka­mu gö­rev­li­sin­den ve­ya di­ðer ger­çek ve tü­zel ki­þi­ler­den tah­si­li­ne iliþ­kin usul ve esas­lar, Ma­li­ye Ba­kan­lý­ðý­nýn tek­li­fi üze­ri­ne Ba­kan­lar Ku­ru­lu ta­ra­fýn­dan çý­ka­rý­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir."

BAÞ­KAN - Mad­de üze­rin­de Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adý­na Ýs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ber­han Þim­þek.

Sa­yýn Þim­þek, bu­yu­run.

CHP GRU­BU ADI­NA BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - Te­þek­kür ede­rim.

Sa­yýn Baþ­kan, sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri; gö­rü­þül­mek­te olan ka­nun ta­sa­rý­sý­nýn 4'ün­cü mad­de­si üze­rin­de gru­bum adý­na söz al­mýþ bu­lu­nu­yo­rum. Yü­ce Mec­li­si say­gýy­la se­lam­la­rým.

Mad­de­de ka­mu za­ra­rý, "ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin ka­sýt, ku­sur ve­ya ih­mal­le­rin­den kay­nak­la­nan mev­zu­ata ay­ký­rý ka­rar, iþ­lem ve ey­lem­le­ri so­nu­cun­da ka­mu kay­na­ðýn­da ar­tý­þa en­gel ve­ya ek­sil­me­ye ne­den olun­ma­sý" þek­lin­de ta­ným­lan­mak­ta­dýr.

Man­tý­ken ba­kýl­dý­ðýn­da, ka­mu­nun or­tak ya­ra­rý­na ol­ma­yan bü­tün iþ ve ey­lem­ler ka­mu za­ra­rý ola­rak ta­ným­la­na­bi­lir. Tür­ki­ye, yak­la­þýk el­li yýl­dan be­ri ka­mu­oyu­nu, ka­mu­yu za­ra­ra uð­ra­tan si­ya­set­çi­ler ta­ra­fýn­dan yö­ne­til­mek­te. Özel­lik­le 1980'le­rin or­ta­sýn­da baþ­la­yan özel­leþ­tir­me fur­ya­sý, yi­ne 80'le­rin si­ya­set-ti­ca­ret-bü­rok­ra­si üç­ge­ni, Tür­ki­ye'de ka­mu za­ra­rý­nýn art­ma­sý­na ne­den ol­muþ­tur. Ül­ke­miz­de ka­mu­nun za­ra­ra uð­ra­týl­ma­sý, özel iliþ­ki için­de bu­lu­nan ve özel sek­tör çý­kar­la­rý ih­ya edi­len ki­þi ve ku­rum­la­rýn zen­gin­leþ­me­si­ne yol açar­ken, bü­yük kit­le­le­rin fa­kir­leþ­me­si­ne ne­den ol­muþ­tur. Ka­mu za­ra­rý, ka­mu­nun za­ra­ra uð­ra­týl­ma­sý, özel ki­þi­le­re kay­nak trans­fe­ri ya­pýl­ma­sý de­mek­tir. Yok­sul­luk Tür­ki­ye'nin ka­de­ri ol­maz ve ol­ma­ma­lý­dýr. Hükûme­ti­niz dö­ne­min­de yok­sul­lu­ðun ar­ta­rak de­vam edi­yor ol­ma­sý, ay­ný za­man­da ka­mu za­ra­rý­nýn de­vam edi­yor ol­ma­sý de­mek­tir.

Ba­kýn, bu­gün Mil­li­yet ga­ze­te­sin­de "Ma­ni­sa Mo­de­li'nde ge­ri adým" baþ­lýk­lý bir ha­ber var. Ma­ni­sa Pa­muk­lu Men­su­cat, Ma­ni­sa Or­tak Gi­ri­þi­mi Gru­bu'na 3 mil­yon 751 bin do­la­ra sa­týl­mýþ­tý. Ma­ni­sa Or­tak Gi­ri­þi­mi Gru­bu da fab­ri­ka­nýn ara­zi­si­nin bir bö­lü­mü­nü, özel­leþ­tir­me­den dört bu­çuk ay son­ra 13 mil­yon 750 bin do­la­ra sat­mýþ­tý. Özel­leþ­tir­me Ýda­re­si Baþ­kan­lý­ðý­nýn met­re­ka­re­si­ni 30 do­lar­dan tes­pit et­ti­ði bu ara­zi­nin bir bö­lü­mü­nün met­re­ka­re­si 250 do­la­ra sa­týl­dý. Bu­ra­da sor­ma­mýz ge­re­ken: Bu özel­leþ­tir­me ka­ra­rý­ný ve­ren Özel­leþ­tir­me Yük­sek Ku­ru­lu ka­ra­rý­nýn al­týn­da kim­le­rin im­za­sý var de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým? Bu ara­zi kim­le­rin im­za­sý ile sa­týl­dý? Bu de­ðer tes­pi­ti­ni kim­ler yap­tý?

Bu özel­leþ­tir­me sü­re­ciy­le il­gi­li in­ce­le­me ya­pan Baþ­ba­kan­lýk Tef­tiþ Ku­ru­lu sa­tý­þýn ip­ta­li­ni is­te­di. Baþ­ba­kan­lýk Tef­tiþ Ku­ru­lu­nun bu ta­le­bi, Ma­ni­sa Men­su­cat özel­leþ­tir­me­sin­de im­za­sý olan her­ke­sin, bu­ra­nýn özel­leþ­ti­ril­me­si­ne ara­cý­lýk eden her­ke­sin ka­mu­yu za­ra­ra uð­rat­mak için ça­lýþ­týk­la­rý­nýn bir gös­ter­ge­si­dir.

CHP Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Ha­san Ören, bu yað­ma­ya, ta­la­na kar­þý bu kür­sü­den bü­yük mü­ca­de­le ver­di. Ha­san Ören ka­mu ya­ra­rý için ça­lý­þýr­ken ve bun­da ba­þa­rý­lý olur­ken, ka­mu­yu za­ra­ra uð­ra­tan, ma­ale­sef, bu­ra­da, Ma­ni­sa­lý AKP'li mil­let­ve­kil­le­ri var­dý de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým.

Ba­kýn, bu­ra­da da var "Ma­ni­sa Gi­ri­þi­mi'nde ge­ri adým" di­ye. Ya­ni, þim­di de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rý­mý­za sor­mak ge­rek: Ha­san Ören bu iþin yan­lýþ ol­du­ðu­nu ifa­de eder­ken, Ma­ni­sa Be­le­di­ye Baþ­ka­ný­nýn ar­ka­sýn­da du­ran, çý­kýp bu­ra­da sa­vu­nan ar­ka­daþ­la­rý­mýz, þim­di, bu Tef­tiþ Ku­ru­lu ra­po­run­dan son­ra yi­ne çý­kýp bu özel­leþ­tir­me­yi, bu sa­tý­þý bu kür­sü­den sa­vu­na­cak­lar mý, yok­sa Ha­san Ören'den ve Ma­ni­sa hal­kýn­dan özür mü di­le­ye­cek­ler?

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, bu ta­lan­dýr, bu "fa­kir fu­ka­ra, ga­rip gu­re­ba" di­ye söy­le­yip mil­le­tin pa­ra­sý­ný har vu­rup har­man sa­vur­mak­týr.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, Te­kel özel­leþ­tir­me­sin­de de bu­na ben­zer bir sü­reç ya­þan­dý. 292 mil­yon do­lar be­del­le özel­leþ­ti­ri­len Te­kel, bir­kaç yýl son­ra 900 mil­yon do­la­ra sa­týl­dý. Bu, han­gi an­lam­da… Bun­la­rý sa­tan­lar, bu ül­ke­nin hal­ký­ný, ka­mu­su­nu za­ra­ra sok­muþ an­la­mý­na gel­mi­yor mu? Ara­da­ki fark 600 mil­yon do­lar!

Ba­lý­ke­sir SE­KA'yý na­sýl sat­tý­ðý­ný­zý bi­li­yo­ruz. 52 mil­yon be­del bi­çi­len ye­ri, 1 mil­yon 100 bin do­la­ra, par­ti­ni­zin ya­yýn or­ga­ný Ye­ni Þa­fak ga­ze­te­si­ne, sa­hip­le­ri­ne sat­tý­nýz. Al gü­lüm ver gü­lüm­ler­le, man­þet­ler­den, efen­di ol­ma du­ru­mu­nu ya­þa­dý­nýz.

TÜP­RAÞ his­se­le­ri­nin 65,76'sý­ný 1 mil­yon 300 bin do­la­ra sat­tý­nýz. Ara­dan on bir ay geç­ti, yüz­de 51'ini 4 mil­yar 100 mil­yon do­la­ra sat­tý­nýz ve biz bu­na "ha­yýr" der­ken de Sa­yýn Baþ­ba­kan "di­no­zor­su­nuz" di­yor­du. O di­no­zor­lar, fa­kir fu­ka­ra, ga­rip gu­re­ba­ya 3 mil­yar do­lar pa­ra ka­zan­dýr­dý. Pekâlâ, 14,74'ü ne ol­du? Sa­yýn Ma­li­ye Ba­ka­ný bu­ra­da, ona sor­mak ge­rek. An­ka­ra 12. Ýda­re Mah­ke­me­si ve Da­nýþ­ta­yýn ke­sin ka­ra­rý, 300 mil­yon do­lar, bu­har ol­du, uç­tu git­ti. Bu ya­sa bu þe­kil­de çýk­tý­ðýn­da -ba­kýn de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým- "Ka­mu za­ra­rý­nýn, bu za­ra­ra ne­den olan ka­mu gö­rev­li­sin­den ve­ya di­ðer ger­çek ve tü­zel ki­þi­ler­den tah­si­li­ne iliþ­kin usul ve esas­lar, Ma­li­ye Ba­kan­lý­ðý­nýn tek­li­fi üze­ri­ne Ba­kan­lar Ku­ru­lu ta­ra­fýn­dan çý­ka­rý­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir." Ön­ce, Ma­li­ye Ba­ka­ný, 300 mil­yo­nu, fa­kir fu­ka­ra, ga­rip gu­re­ba­nýn hak­ký­ný, bu 300 mil­yo­nu öde­me­si ge­re­kir.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, özel­leþ­ti­ri­len ba­zý ku­ru­luþ­lar, iþ­let­me­ler, var­lýk­lar, de­ðe­ri­nin al­týn­da sa­týl­mýþ­týr. De­ðe­ri­nin al­týn­da sa­týþ ge­rek­çe­si­ni oluþ­tu­ran, eko­no­mi­ye kat­ký sað­lan­ma­sý, iþ ola­na­ðý­nýn ar­tý­rýl­ma­sý, tek­no­lo­jik ye­ni­lik ve ya­tý­rým­la­rýn ya­pýl­ma­sý gi­bi ge­rek­çe­ler, de­vir söz­leþ­me­le­rin­de gü­ven­ce al­tý­na alýn­ma­mýþ­týr. Tek­lif sa­hip­le­ri­nin, pe­þin ve­ya va­de­li öde­me ta­rih­le­ri­ni iha­le sý­ra­sýn­da be­lirt­me­le­ri, iha­le­de açýk­lýk il­ke­si­ne ay­ký­rý so­nuç­lar ver­mek­te­dir. Prog­ram­da­ki ku­ru­luþ­lar ta­ra­fýn­dan ya­pý­lan var­lýk sa­týþ­la­rý­nýn bir bö­lü­mü de­ðe­ri­nin al­týn­da ger­çek­leþ­ti­ril­miþ, iha­le so­nuç­la­rý ida­re ta­ra­fýn­dan ye­te­rin­ce in­ce­le­mek­si­zin onay­lan­mýþ­týr. De­ðe­ri­nin al­týn­da sa­tý­lan ve de­vir söz­leþ­me­le­rin­de eko­no­mi­ye kat­ký sað­lan­ma­sý ola­na­ðý­nýn ar­tý­rýl­ma­sý gü­ven­ce al­tý­na alýn­ma­yan özel­leþ­tir­me­ler, ka­mu­nun za­ra­ra uð­ra­ma­sý de­ðil­dir de ya ne­dir de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým?

Dev­let De­net­le­me Ku­ru­lu ra­po­run­da, Ku­þa­da­sý Li­ma­ný özel­leþ­tir­me­sin­de iha­le ko­mis­yo­nu ta­ra­fýn­dan sý­ra­la­ma­ya alýn­ma­yan bir tek­lif sa­hi­bi Özel­leþ­tir­me Yük­sek Ku­ru­lu ta­ra­fýn­dan sý­ra­la­ma­ya alý­na­rak, de­ðer tes­pit ko­mis­yo­nun­ca be­lir­le­nen sa­týþ de­ðe­ri­nin 5 mil­yon do­lar al­týn­da tek­lif ve­ren bu fir­ma­ya sa­týþ ya­pýl­ma­sý ve bu iha­le­yi ka­zan­ma­sý or­ta­mý ha­zýr­lan­mýþ­týr. Bu, peþ­keþ de­ðil de ne­dir de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým?

Bu sa­týþ­la­rýn so­rum­lu­su kim? Yok­sul­luk­la, yol­suz­luk­la mü­ca­de­le eden Hükûme­ti­niz dö­ne­min­de yol­suz­lu­ðun adý "Ali Di­bo" ol­muþ­tur, yok­sul­luk art­mýþ­týr.

Sa­yýn Baþ­kan, sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri; BO­TAÞ'a bor­cu­nu öde­me­yen ve BO­TAÞ'ý sý­kýn­tý­ya so­kan An­ka­ra Bü­yük­þe­hir Be­le­di­ye­si 550 mil­yo­na aðaç sa­týn alý­yor­sa, ka­mu­yu za­ra­ra sok­muþ ol­mu­yor mu? Bu, ka­mu­nun za­ra­ra uð­ra­týl­ma­sý de­ðil de ne­dir?

Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de ilk kez, ha­yalî ih­ra­cat yap­mak için sah­te bel­ge dü­zen­le­mek ve kul­lan­mak­tan sa­nýk ola­rak yar­gý­la­nan bir ki­þi­nin Ma­li­ye Ba­ka­ný ya­pýl­ma­sý, ka­mu pa­ra­sý­nýn ona ema­net edil­me­si de baþ­lý ba­þý­na ka­mu­yu za­ra­ra uð­rat­mak­týr. Ma­li­ye Ba­ka­ný­nýn oð­lu­nun li­kit yu­mur­ta üre­ti­mi­ne gir­me­si, KDV in­di­ri­mi­ne gi­dil­me­si, ver­gi ge­lir­le­ri­ni azal­tan bu yö­nüy­le de ka­mu­nun ge­lir kay­bý­na ne­den ol­ma­mýþ mý­dýr de­ðer­li ar­ka­daþ­lar?

Av­ru­pa Kon­se­yi ve Bir­leþ­miþ Mil­let­ler ta­ra­fýn­dan yol­suz­luk­la il­gi­li ola­rak ya­pý­lan ça­lýþ­ma­lar­da, bu kro­no­lo­jik ve sos­yo­lo­jik ola­yýn ba­sit bir rüþ­vet ve­ya baþ­ka­ca bir hak­sýz men­fa­at te­min et­me­nin öte­sin­de, de­mok­ra­tik re­jim­le­ri teh­dit eden, ge­lir da­ðý­lý­mý­ný bo­zan, hat­ta eko­no­mik dü­ze­ni kö­kün­den sar­san bir ol­gu ol­du­ðu da ka­bul edil­miþ­tir. Ka­mu za­ra­rý, yol­suz­lu­ðun ne­ti­ce­sin­de çýk­mak­ta­dýr. Ka­mu za­ra­rý, bi­ri­le­ri­nin zen­gin­leþ­me­si­ne -ik­ti­da­ra ya­kýn olan­la­rýn zen­gin­leþ­me­si­ne- ge­niþ top­lum ke­sim­le­ri­nin de fa­kir­leþ­me­si­ne, fu­ka­ra­laþ­ma­sý­na ne­den ol­mak­ta­dýr.

Yol­suz­luk, usul­süz­lük, hor­tum­cu­luk, Ali Di­bo, kra­vat­lý hýr­sýz­lýk, ka­mu­nun, ya­ni top­lu­mun, dev­le­tin, mil­le­tin pa­ra­sý­nýn özel ki­þi­le­re trans­fer edil­me­si­nin adý­dýr. Top­lum, dö­ne­mi­niz­de da­ha yok­sul­laþ­mýþ­týr. Ka­mu za­ra­rý­na se­bep olan­lar, ka­sýt, ku­sur, ih­mal so­nu­cu ka­mu­yu za­ra­ra uð­ra­tan­lar, bu iþ, ey­lem ve iþ­lem­le­rin he­sa­bý­ný mut­la­ka ver­me­li­dir. "Ba­ba ba­ba sa­ta­rýz" di­yen­ler, ba­ba ba­ba fa­ki­ri, fu­ka­ra­yý za­ra­ra uð­rat­mýþ­týr, ama, sað ol­sun­lar, ken­di­le­ri­ne ya­kýn olan eþi­ni, dos­tu­nu, Ofer­le­ri, Kut­man­la­rý da, Al­bay­rak­la­rý da pa­ra pul sa­hi­bi yap­mýþ­lar­dýr. Onun için, bu de­ðer­len­dir­me­le­ri ya­pan­la­rý, bu mil­le­tin kür­sü­sün­den, yü­ce mil­le­tin kür­sü­sün­den Al­lah'a ha­va­le edi­yo­rum.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN - Bu­yu­run Sa­yýn Þim­þek.

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (De­vam­la) - Se­çim­ler­de de san­dý­ða, si­ya­se­ten de san­dý­ða ha­va­le edi­yo­rum.

Yü­ce Mec­li­si say­gýy­la se­lam­la­rým. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN - Hükûmet adý­na Ma­li­ye Ba­ka­ný Ke­mal Una­ký­tan.

Sa­yýn Una­ký­tan, bu­yu­run. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (Ýs­tan­bul) - Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; bu­gün, özel­leþ­tir­mey­le il­gi­li ikin­ci de­fa hu­zu­ru­nu­za çý­ký­yo­rum. Onun için ku­su­ru­ma bak­ma­yýn, ama, an­la­þýl­ma­yan bir­çok nok­ta­yý, mil­le­tin ka­fa­sý­ný ka­rýþ­týr­ma­ya yö­ne­lik ya­pý­lan bir­çok ko­nuþ­ma­yý dü­zelt­mek mec­bu­ri­ye­tin­de­yim.

SA­LÝH GÜN (Ko­ca­eli) - Yan­lýþ yap­mýþ­sýn, dö­nü­yor, hep dö­nü­yor ge­ri.

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Þim­di, bi­rin­ci­si þu: Þu özel­leþ­tir­me ni­çin ya­pý­lý­yor? Ya­ni, ne­den, bü­tün ül­ke­ler bu özel­leþ­tir­me­yi yap­mýþ bi­tir­miþ de bi­zim za­ma­ný­mý­za ge­le­ne ka­dar bu özel­leþ­tir­me ni­çin ya­pý­la­ma­mýþ? Ne­den ya­pý­la­ma­mýþ?

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - Sa­yýn Ba­kan, yap­ma­yýn de­mi­yo­ruz, hak­kýy­la ya­pýn di­yo­ruz.

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Ba­kýn, din­le­yin. Ben din­le­dim.

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - Hak­kýy­la ya­pýn.

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Din­le­yin, din­le­yin.

ALÝ RI­ZA BO­DUR (Ýz­mir) - Siz yað­ma­lý­yor­su­nuz.

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Þim­di, bu özel­leþ­tir­me yap­tý­ðý­mýz yer­ler var ya, -ka­mu ik­ti­sa­di te­þeb­büs­le­ri- bun­lar po­li­ti­ka­cý­la­rýn bi­rer ba­tak­lý­ðý hâli­ne gel­miþ­ti. Bun­lar, po­li­ti­ka­cý­la­rýn elin­de ta­ma­men is­tis­mar kay­na­ðý hâli­ne gel­miþ­ti.

Þim­di, özel­leþ­tir­me yap­tý­ðý­mýz þir­ket­ler, za­rar eden þir­ket­ler, ni­ye þim­di özel­leþ­tir­me ya­pýn­ca kâr edi­yor­lar? Hiç bu­nu dü­þün­dü­nüz mü?

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) - Te­ke­lin Al­kol bö­lü­mü za­rar edi­yor!

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - Yap­ma, yap­ma! Yap­ma­yýn Al­lah aþ­ký­na! Gö­zü­mü­zün içi­ne ba­ka ba­ka söy­le­me­yin bu­nu! Sa­yýn Ba­kan, is­tir­ham ede­rim!

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Ni­ye? Ni­ye?

Þim­di, gi­din bir Ka­ra­de­niz Ba­ký­ra ba­kýn, gi­di­niz bir Ela­zýð'a ba­ký­nýz, gi­din TÜP­RAÞ'a ba­ký­nýz, gi­din ER­DE­MÝR'e ba­ký­nýz.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) - Te­kel Al­kol! Te­kel Al­kol!

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - TÜP­RAÞ'a ba­kýn, Te­ke­le ba­kýn! Yap­ma­yýn! Yap­ma­yýn!

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) - Te­kel Al­ko­lü 292 mil­yon do­la­ra sat­tý­nýz, 1 mil­yar do­la­ra bir Ame­ri­kan þir­ke­ti al­dý, Te­xas Pa­si­fic… Tek­sas­lý­lar ra­ký ya­pý­yor þim­di!

BAÞ­KAN - Sa­yýn Ana­dol! Sa­yýn Baþ­kan!

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Dur he­ye­can­lan­ma­yýn! Ba­kýn! Ba­kýn! Dur, bir da­ki­ka!

YIL­MAZ KA­YA (Ýz­mir) - Bi­raz da siz he­ye­can­la­nýn da yap­ma­yýn bun­la­rý!

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - Mil­le­tin hak­ký­ný sa­vu­nu­yo­ruz, ta­bii he­ye­can­la­na­ca­ðýz!

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Þim­di, ba­ký­nýz, de­ðer­li ar­ka­daþ­lar, AK Par­ti Hükûme­ti­nin far­ký­na ba­ký­nýz. AK Par­ti Hükûme­ti gel­me­siy­le bir­lik­te Tür­ki­ye de­ðer­len­me­ye baþ­la­dý. Na­sýl? Her gün de­ðer­le­ni­yor ya her gün de­ðer­le­ni­yor. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

On se­ne ön­ce, ben si­ze 3 mil­yar do­lar­la on ta­ne ban­ka alýr­dým. On ta­ne! Þim­di, 3 mil­yar do­lar­la bir ban­ka­nýn yüz­de 20 his­se­si alý­ný­yor. Bu­nu kim yap­tý? (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan "AK Par­ti ik­ti­da­rý" ses­le­ri) Ha, AK Par­ti yap­tý, bu ik­ti­dar yap­tý. Þim­di, bu­nu gö­rün ar­týk Al­lah aþ­ký­na! Gö­rün bu­nu, bi­lin!

YIL­MAZ KA­YA (Ýz­mir) - Te­le­kom ne ol­du? Te­kel ne ol­du?

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Þim­di, Ku­þa­da­sý Li­ma­ný'ndan bah­se­di­yor­lar. Bi­rin­ci ol­muþ, ka­za­na­ma­mýþ. Pa­ra­yý öde­ye­me­di adam. Na­sýl ka­zan­sýn bi­rin­ci? Te­mi­nat mek­tu­bu da ya­kýl­dý.

YIL­MAZ KA­YA (Ýz­mir) - Gül­dür­me­yin ada­mý! Gül­dür­me­yin!

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - On­dan son­ra ki­me ve­ri­lir? Ýkin­ci­ye ve­ri­lir. Ýkin­ci­ye ve­ril­di. Al­lah'tan ki ver­mi­þiz, on ta­ne kru­va­zi­yer gel­di ay­ný an­da. Ku­þa­da­sý ba­na ge­li­yor, te­þek­kür edi­yor, iyi ki yap­tý­nýz di­ye, ama si­zin dü­þün­ce­niz­de kal­say­dýk, da­ha o Ku­þa­da­sý çok tu­rist bek­ler­di!

YIL­MAZ KA­YA (Ýz­mir) - De­ni­zi sat­tý­nýz, de­ni­zi!

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - Ba­ba ba­ba!

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Onu sat­týn, bu­nu sat­týn!

YIL­MAZ KA­YA (Ýz­mir) - De­ni­zi sat­tý­nýz!

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Þu ül­ke­nin de­ðe­ri ge­li­yor, de­ðe­ri! Sa­tý­lan hiç­bir þey yok. Ku­þa­da­sý Li­ma­ný da ye­rin­de du­ru­yor, fab­ri­ka­lar da ye­rin­de du­ru­yor.

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - TÜP­RAÞ da du­ru­yor ye­rin­de!

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Bi­ze ya­ban­cý ser­ma­ye ge­li­yor ya, bu­nu gö­rün! (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar) Ne­den pe­ki, yir­mi yýl­dan be­ri…

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - TÜP­RAÞ'ý bir an­lat, TÜP­RAÞ'ý.

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - …biz­den ön­ce 1 mil­yar do­lar ge­lir­di de…

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - Sa­yýn Ba­kan, TÜP­RAÞ'ý bir an­lat!

ALÝ RI­ZA BO­DUR (Ýz­mir) - Ofer'i an­lat!

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - TÜP­RAÞ'ý da an­la­ta­ca­ðým, din­le. He­ye­can­lan­ma, din­le! Din­le!

ALÝ RI­ZA BO­DUR (Ýz­mir) - Ofer'i an­lat, Da­nýþ­tay ka­ra­rý­ný an­lat.

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Din­le, din­le, hep­si­ni an­la­ta­ca­ðým.

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - Da­nýþ­tay ka­ra­rý­ný an­lat!

BAÞ­KAN - Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri…

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Ni­ye þim­di, bir se­ne­de 20 mil­yar do­lar ya­ban­cý ser­ma­ye ge­li­yor?

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - Doð­ru­dan gel­mi­yor, fa­ize ge­li­yor.

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Ni­ye o pa­ra­la­rý bi­ze ge­ti­ri­yor­lar? Ni­ye?..

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - Sa­na öð­ret­men­lik yap­mam la­zým!

SA­LÝH GÜN (Ko­ca­eli) - Yüz­de 19 fa­iz, yüz­de 19!

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Ni­ye da­ha ön­ce gel­mi­yor­du bu adam­lar da þim­di ge­li­yor?

SA­LÝH GÜN (Ko­ca­eli) - Dün­ya­nýn ne­re­sin­de var yüz­de 19 fa­iz?

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) -  Þim­di, TÜP­RAÞ; TÜP­RAÞ'ýn biz yüz­de 14,76'sý­ný sat­ma­say­dýk, 51 pa­ra­sýy­la, ay­ný pa­ra­ya sa­tý­la­cak­tý. Biz, onu ayýr­dýk, ay­rý­ca sat­týk.  450 mil­yon do­lar bu mil­le­tin ka­sa­sý­na gir­di, bu dev­le­tin ka­sa­sý­na gir­di. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar) Si­zin an­la­yý­þý­nýz­la da­ha çok be­da­va­ya gi­der­di on­lar, çok! Ama, onu da ya­pa­maz­dý­nýz.

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - Yar­gý­ya bak, yar­gý ka­ra­rý­na bak! Da­nýþ­tay ka­ra­rý var.

ALÝ RI­ZA BO­DUR (Ýz­mir) - Hu­kuk na­sýl ka­rar ver­di, onu söy­le!

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Gör­dük, yir­mi se­ne­den be­ri 8 mil­yar do­lar, dört se­ne­de, dört bu­çuk se­ne­de 22 mil­yar do­lar. Bu, ne­dir bu?

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - Ba­ba ba­ba sa­tar­sýn; fa­kir fu­ka­ra­nýn hak­ký­ný sa­tar­sýn!

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Mil­let bu­nu gö­rü­yor, mil­let bu­nu bi­li­yor.

ALÝ RI­ZA BO­DUR (Ýz­mir) - Da­nýþ­tay ka­ra­rý­ný an­lat! Da­nýþ­tay si­zi hak­lý bul­du mu bul­ma­dý mý; onu açýk­la­yýn.

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Evet, ora­yý da an­la­tý­rýz; Da­nýþ­ta­ya da an­la­tý­rýz, mah­ke­me­ye de an­la­tý­rýz.

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - An­lat! Ke­sin­leþ­miþ ka­rar var.

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Çün­kü, hak­lý­yýz, al­ný­mýz açýk ar­ka­daþ. Bu mil­le­ti ne­re­den al­dýk, ne­re­ye ge­tir­dik.

YIL­MAZ KA­YA (Ýz­mir) - Hu­kuk dev­le­ti…

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­TI­KAN (De­vam­la) - Ta­mam, mu­ha­le­fet hak­ký­ný­za say­gý gös­te­ri­riz, ama, ge­lip de bu­ra­da ha­ki­ka­te ay­ký­rý ko­nuþ­ma­yýn.

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - Doð­ru­la­rý söy­lü­yo­rum, doð­ru­la­rý, ay­nen.

ALÝ RI­ZA BO­DUR (Ýz­mir) - Ma­ni­sa ola­yý…

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - "Oð­lu" di­yor "oð­lu yu­mur­ta sat­mýþ" di­yor. Ne var yu­mur­ta sat­týy­sa, suç mu yu­mur­ta sat­mak? Ha, ne var?

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - Suç de­ðil, avan­ta ol­ma­sýn, avan­ta! Güm­rü­ðü dü­þür­me, sat­sýn yu­mur­ta oð­lun.

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Bak, onun öde­di­ði ver­gi­ler­le o ma­aþý­ný­zý alý­yor­su­nuz, onu bi­lin. Haa, öy­le. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - Be­ye­fen­di, sat­sýn oð­lun yu­mur­ta; güm­rük­le­ri çý­ka­rý­yor­sun.

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Bu mil­le­te bir ver­gi öde­yen­ler var, bu mil­le­tin ka­sa­sý­na, ha­zi­ne­si­ne ya­tý­ran­lar var; bir de, on­dan son­ra, gel­miþ, ha­zýr yi­yip, ko­nu­þan­lar var.

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - Sat­ma­sýn mý di­yo­ruz!

YIL­MAZ KA­YA (Ýz­mir) - KDV'yi de an­lat, KDV'yi.

MEH­MET BE­ÞÝR HA­MÝ­DÝ (Mar­din) - Bir de yu­mur­tay­la bes­le­ni­yor­lar!

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Haa, bes­li­yo­ruz on­la­rý!

ER­DAL KA­RA­DE­MÝR (Ýz­mir) - Sa­yýn Ba­kan, hu­ku­ku uy­gu­la, hu­ku­ku!

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Ba­kýn ba­ka­lým, onun sat­tý­ðý ver­gi­ler­le mi alý­yor­su­nuz. Öy­le yað­ma yok!

YIL­MAZ KA­YA (Ýz­mir) - KDV'den bah­set, KDV'den. Mý­sýr­da­ki ÖTV'den bah­set! Ýt­ha­lat­ta­ki…

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) -  Bu ül­ke­de mü­te­þeb­bis hür­ri­ye­ti var. Bu ül­ke­de, unut­ma­yýn, eko­no­mik bü­tün fa­ali­yet­le­ri özel sek­tö­re ve­re­ce­ðiz. Hiç þey et­me­yin.

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - Üç ayýn kal­dý, ve­re­cek bir þe­yin kal­ma­dý. Boþ ver, sa­ta­ca­ðým de­me..

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - On­dan son­ra da gö­re­ce­ðiz ba­ka­lým, ki­min ne ka­dar ayý­mýz kal­dý.

BER­HAN ÞÝM­ÞEK (Ýs­tan­bul) - Gö­re­cek­sin, gö­re­cek­sin. Öy­le ba­ba ba­ba sa­ta­ma­ya­cak­sýn.

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, bi­zim po­li­ti­ka­la­rý­mýz, özel­leþ­tir­me­yi bi­tir­mek; so­nu­na ka­dar ya­pýp bi­ti­re­ce­ðiz bu­nu.

NU­RÝ ÇÝ­LÝN­GÝR (Ma­ni­sa) - Sen özel­leþ­tir­me­din, ya­ban­cý­laþ­týr­dýn.

ALÝ RI­ZA BO­DUR (Ýz­mir) - Siz mem­le­ke­ti bi­tir­di­niz ya!

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Ar­týk, si­zin çift­lik­le­ri­ni­zi bir bir ka­pa­tý­yo­ruz.

ALÝ RI­ZA BO­DUR (Ýz­mir) - Ma­ni­sa ola­yý­ný an­lat ba­ka­lým.

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Ba­kýn, po­li­ti­ka­cý­la­rýn elin­de çift­lik­ti bun­lar, o çift­lik­le­ri ka­pa­tý­yo­ruz.

NU­RÝ ÇÝ­LÝN­GÝR (Ma­ni­sa) - Þim­di Yu­nan çift­li­ði ol­du, ha­be­rin var mý?

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (De­vam­la) - Çift­lik­le­ri gi­di­yor di­ye bu ka­dar te­laþ edi­yor­lar. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar) Evet… Çift­lik bý­rak­ma­ya­ca­ðýz kar­de­þim, özel sek­tö­re dev­re­de­ce­ðiz. Mil­le­tin, dev­le­tin üze­rin­de­ki bü­tün kam­bur­la­rý te­miz­le­ye­ce­ðiz, bu ül­ke­nin önü­nü aça­ca­ðýz ve eko­no­mik atý­lým­la­rý da­ha da hýz­lý ola­rak gö­tü­re­ce­ðiz.

He­pi­ni­ze say­gý­lar su­nu­yo­rum, sað olun. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN - Te­þek­kür ede­rim.

ALÝ RI­ZA BO­DUR (Ýz­mir) - Ne gü­zel bir açýk­la­ma Sa­yýn Ba­kan, kut­la­rým si­zi! Ay­dýn­lan­dýk he­men!

MA­LÝ­YE BA­KA­NI KE­MAL UNA­KI­TAN (Ýs­tan­bul) - Sað ol!

BAÞ­KAN - Mad­de­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miþ­tir.

5'in­ci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

MAD­DE 5- 5018 sa­yý­lý Ka­nu­na aþa­ðý­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miþ­tir.

"GE­ÇÝ­CÝ MAD­DE 16- Ge­çi­ci 5 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fýk­ra­sý­nýn (c), (d) ve (e) bent­le­rin­de be­lir­ti­len kad­ro­lar­da 31/12/2006 ta­ri­hi iti­ba­rýy­la ça­lýþ­mak­ta olan­lar ile da­ha ön­ce en az beþ yýl bu gö­rev­de bu­lu­nan­lar da aný­lan mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re iç de­net­çi kad­ro­la­rý­na ata­na­bi­lir­ler."

BAÞ­KAN - Mad­de üze­rin­de Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adý­na Ada­na Mil­let­ve­ki­li Ke­mal Sað.

Sa­yýn Sað, bu­yu­run efen­dim. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

CHP GRU­BU ADI­NA KE­MAL SAÐ (Ada­na) - Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; 1357 sa­yý­lý Ka­mu Malî Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ya­sa­sýn­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý­nýn 5'in­ci mad­de­si üze­ri­ne Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adý­na söz al­mýþ bu­lu­nu­yo­rum. Söz­le­ri­me baþ­lar­ken, yü­ce he­ye­ti­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; ko­nuþ­ma­ma baþ­lar­ken, is­ter­se­niz, ön­ce, gö­rü­þül­mek­te olan ya­sa ta­sa­rý­sýy­la ne ya­pýl­mak is­ten­di­ði­ni baþ­lýk­lar hâlin­de ký­sa­ca özet­le­mek is­ti­yo­rum:

Bi­rin­ci­si, 5018 sa­yý­lý Ya­sa'nýn "Er­te­si yý­la ge­çen yük­len­me" baþ­lýk­lý 27'nci mad­de­si­ne bir ek­le­me ya­pý­lý­yor. Ýkin­ci­si, "Ge­le­cek yýl­la­ra yük­len­me­ler" baþ­lýk­lý 28'in­ci mad­de­si­nin son fýk­ra­sý de­ðiþ­ti­ri­li­yor. Üç, "Ma­li hiz­met­ler bi­ri­mi" baþ­lýk­lý mad­de­si­nin son fýk­ra­sý de­ðiþ­ti­ri­li­yor. Dört, "Ka­mu za­ra­rý" baþ­lýk­lý 71'in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci ve son fýk­ra­la­rý de­ðiþ­ti­ri­li­yor. Ay­rý­ca, Ya­sa'ya bir ila­ve mad­de ek­le­mek su­re­tiy­le ye­ni bir de­ði­þik­lik da­ha ya­pýl­mak is­te­ni­yor, an­cak, bu de­ði­þik­lik de ol­duk­ça mâni­dar. Za­ten, asýl me­se­le de bu. Da­ha ön­ce­ki ko­nuþ­mam­da Ya­sa üze­rin­de sýk­ça ya­pý­lan de­ði­þik­lik­ler ko­nu­sun­da ge­re­ken eleþ­ti­ri­le­ri­mi yap­mýþ­tým. Bu ko­nu­ya tek­rar de­ðin­mek is­te­mi­yo­rum, ama, her ak­la gel­di­ðin­de, her ta­lep ol­du­ðun­da ya­sal de­ði­þik­li­ðe gi­dil­me­si­nin yan­lýþ ol­du­ðu­nu, ya­sa yap­ma­da­ki be­ce­rik­siz­li­ði­ni­zi de be­lirt­me­den ge­çe­me­ye­ce­ðim.

Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; gö­rüþ­tü­ðü­müz ya­sa ta­sa­rý­sý­nýn 5'in­ci mad­de­siy­le Ka­nun'a ge­çi­ci 16'ncý mad­de ek­len­mek su­re­tiy­le, 5018 sa­yý­lý Ka­mu Ma­li Yö­ne­tim ve Kon­trol Ya­sa­sý'nýn ge­çi­ci 5'in­ci mad­de­si­nin (c), (d) ve (e) bent­le­rin­de be­lir­ti­len kad­ro­lar­da 31/12/2006 ta­ri­hi iti­ba­rýy­la ça­lýþ­mak­ta olan­lar ile da­ha ön­ce en az beþ yýl bu gö­rev­de bu­lu­nan­la­rýn aný­lan mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re iç de­net­çi ola­rak atan­ma­la­rý­na ola­nak ta­nýn­mak­ta­dýr. Ya­sa ta­sa­rý­sý, bu þek­liy­le bir hak gas­pý­ný içer­mek­te­dir. Þöy­le ki, þu an de­net­çi ve mü­fet­tiþ yar­dým­cý­sý, staj­yer kon­tro­lör ve­ya de­net­men yar­dým­cý­sý ola­rak gö­rev yap­týk­la­rý hâlde 31/12/2006 ta­ri­hin­den son­ra de­net­çi, mü­fet­tiþ, kon­tro­lör ve de­net­men kad­ro­la­rý­na ata­na­cak­la­rýn iç de­net­çi ola­bil­me yo­lu ka­pa­týl­mak­ta­dýr.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, 31/12/2006 ta­ri­hi ne­den kri­ter ola­rak alýn­mak­ta­dýr? Ben, þah­sen, bir ma­li­ye­ci ola­rak an­la­mak­ta zor­la­ný­yo­rum. Bu ta­rih­ten son­ra, de­net­çi, mü­fet­tiþ, kon­tro­lör ve de­net­men ola­cak­la­rýn önü­nü ne­den ke­si­yo­ruz? Bu­na ne hak­ký­mýz var? Eðer doð­ru­su­nu yap­mak is­ti­yor­sa­nýz, Ya­sa'yý, de­net­çi, mü­fet­tiþ, kon­tro­lör ve de­net­men kad­ro­la­rý­na ata­nan­la­rýn atan­dýk­la­rý ta­rih­ten iti­ba­ren iç de­net­çi ola­rak ata­na­bil­me­le­ri­ni sað­la­ya­cak hâle ge­tir­me­li­yiz. Yok­sa, bu ta­rih­ten son­ra, de­net­çi, mü­fet­tiþ, kon­tro­lör ve de­net­men kad­ro­la­rý­na ata­na­cak­la­ra hak­sýz­lýk et­miþ olu­ruz, hak­sýz­lýk et­miþ ol­mak­la kal­ma­yýz, Ana­ya­sa'mý­zýn "Her­kes ka­mu hak­la­rýn­dan eþit oran­da is­ti­fa­de et­me hak­ký­na sa­hip­tir." il­ke­si­ne de ay­ký­rý dav­ra­na­rak Ana­ya­sa'mý­za ay­ký­rý ya­sa çý­kart­mýþ olu­ruz. Bu­nun so­rum­lu­lu­ðu da, ta­bii ki, Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si­nin üze­rin­de ka­la­cak­týr. Ay­ný za­man­da, ya­sa­nýn Cum­hur­baþ­ka­nýn­dan ge­ri dön­me­si­ne  ve ge­rek­ti­ðin­de Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­ne gi­dil­me­si hâlin­de de Ana­ya­sa Mah­ke­me­sin­ce bo­zul­ma­sý­na ne­den ola­bi­lir.

Ge­li­niz, bu ta­sa­rý­yý Ana­ya­sa'mý­za ay­ký­rý ol­ma­ya­cak þe­kil­de çý­ka­ra­lým. Za­ten bu yan­lý­þý dü­zelt­mek adý­na Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu ola­rak bir de­ði­þik­lik öner­ge­si ver­miþ bu­lu­nu­yo­ruz. Hiç ol­maz­sa, bu de­fa doð­ru yap­mak adý­na, des­tek ol­ma­ný­zý bek­li­yo­ruz. Biz, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ola­rak, yi­ne uya­rý gö­re­vi­mi­zi her za­man ol­du­ðu gi­bi ya­pý­yor ve siz­le­ri uya­rý­yo­ruz. Ge­ri­si si­ze kal­mýþ­týr.

Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Par­la­men­to­mu­zun gö­re­vi, ya­sa çý­ka­ra­rak top­lu­mun hu­zur, gü­ven ve re­fa­hý­ný te­min et­mek­tir, her­ke­se eþit me­sa­fe­de dur­mak­týr, top­lu­mun tü­mü­nü kav­ra­ya­bil­mek­tir. Bu ne­den­le, bu ko­nu­da Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ola­rak ver­di­ði­miz de­ði­þik­lik öner­ge­si­ne des­tek ver­me­ni­zi bek­li­yo­ruz. Ge­lin, öner­ge­mi­ze des­tek ve­rin. Ve­rin ki, bu ko­nu­da bek­len­ti için­de olan­la­rýn bek­len­ti­le­ri­ne ce­vap ver­miþ ola­lým.

Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, bu­ra­dan öner­ge­miz­le il­gi­li bir ko­nu­yu ha­týr­lat­mak is­ti­yo­rum. De­ne­tim, çok önem­li bir iþ­tir. Ya­sa bu þek­liy­le çýk­tý­ðý tak­dir­de, 31/12/2006 ta­ri­hin­den son­ra ye­ter­lik sý­na­vý­ný ala­cak olan mü­fet­tiþ, kon­tro­lör ve de­net­men olan­lar iç de­net­çi ola­rak ata­na­ma­ya­cak­lar­dýr. Bu ada­let­siz­li­ði ön­le­mek için, 31/12/2006 ta­ri­hin­den son­ra asa­le­ten de­ne­tim ele­man­lý­ðý­na ata­na­cak olan­la­rýn önü­nü kes­me­ye­lim. Sa­de­ce Ya­sa'ya ko­nul­muþ bir ta­rih ne­de­niy­le, bu genç­le­rin emek­le­ri­ni hi­çe sa­ya­rak iç de­net­çi­li­ðe atan­ma­la­rý­nýn önü­ne ya­sal bir set çek­me­ye­lim. Da­ha son­ra, bu ko­nu­da ge­le­cek bas­ký­la­ra da­ya­na­ma­yýp tek­rar ya­sa de­ði­þik­li­ði yap­mak du­ru­mun­da ka­la­cak­sý­nýz. Ge­li­niz, imkân var­ken, bu­gün biz ge­re­ði­ni müþ­te­re­ken ya­pa­lým. Da­ha son­ra Par­la­men­to­yu meþ­gul ede­cek bir dav­ra­nýþ bi­çi­mi ser­gi­le­me­ye­lim de­ðer­li ar­ka­daþ­lar.

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu ola­rak, bu ko­nu­da­ki en­di­þe­le­ri­mi­zi, yü­ce Mec­lis ara­cý­lý­ðýy­la siz­ler­le ve ka­mu­oyuy­la bir kez da­ha pay­la­þý­yo­ruz. Si­zin yap­mak is­te­di­ði­niz, ve­rim­li­lik, per­for­mans, tu­tum­lu­luk, þef­faf­lýk, he­sap ve­ri­le­bi­lir­li­ði müm­kün kýl­mak de­ðil­dir. Si­zin yap­mak is­te­di­ði­niz, bu söy­lem al­týn­da, ku­rum­la­rý par­ça­la­mak, hu­zur­suz et­mek ve ye­ni kad­ro ve gö­rev­ler ya­rat­mak­týr.

Þu­nu iyi bi­li­niz ki, ka­mu­oyu, ka­mu ça­lý­þan­la­rý, si­zi çok ya­kýn­dan ta­kip et­mek­te­dir. Zi­ra, her gün, tu­tum ve dav­ra­nýþ­la­rý­ný­zý eleþ­ti­ren, tep­ki gös­te­ren ve biz­den yar­dým bek­le­yen yüz­ler­ce te­le­fon me­sa­jý ve e-ma­il­ler alý­yo­ruz. Biz de mil­le­tin se­si­ne ku­lak ve­re­rek si­zi uya­rý­yo­ruz, di­yo­ruz ki, ge­lin, siz de mil­le­tin se­si­ne ku­lak ve­ri­niz.

Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; ay­rým­cý­lý­ðý, eþit­siz­li­ði ve ka­mu­da ve­rim­siz­li­ði ar­tý­ra­cak, par­ti­zan­lý­ðý ve adam ka­yý­rý­cý­lý­ðý do­ðu­ra­cak olan bu mad­de­nin ye­ni­den de­ðer­len­di­ril­me­sin­de ya­rar ol­du­ðu­nu dü­þü­nü­yor, az son­ra gö­rü­þü­le­cek olan ve bu ko­nu­da çö­züm içe­ren öner­ge­mi­zin ka­bul edil­me­si te­men­ni­siy­le he­pi­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN - Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Sað.

Mad­de üze­rin­de bir adet öner­ge var­dýr, öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý­na

1357 sý­ra sa­yý­sýy­la TBMM Ge­nel Ku­ru­lun­da gö­rü­þül­mek­te olan "Ka­mu Ma­li Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý"nýn 5'in­ci mad­de­si­ne bað­lý ge­çi­ci 16'ncý mad­de­si­nin aþa­ðý­da­ki þe­kil­de de­ðiþ­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

"Ge­çi­ci Mad­de 16- Ge­çi­ci 5 in­ci mad­de­nin bi­rin­ci fýk­ra­sý­nýn (c), (d) ve (e) bent­le­rin­de be­lir­ti­len kad­ro­lar­da 31.12.2006 ta­ri­hi iti­ba­riy­le ça­lýþ­mak­ta olan­lar ve bu ta­rih­ten son­ra ata­nan­lar ile da­ha ön­ce en az beþ yýl bu gö­rev­de bu­lu­nan­lar da aný­lan mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re iç de­net­çi kad­ro­la­rý­na ata­na­bi­lir­ler."

                               

Ke­mal Sað

M. Akif Ham­za­çe­bi

Yü­cel Ar­tan­taþ

 

 

Ada­na

Trab­zon

Ið­dýr

 

A. Ke­mal De­ve­ci­ler

M. Ve­dat Me­lik

Ýs­met Ça­nak­cý

 

Ba­lý­ke­sir

Þan­lý­ur­fa

An­ka­ra

BAÞ­KAN - Ko­mis­yon öner­ge­ye ka­tý­lý­yor mu?

PLAN VE BÜT­ÇE KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI SA­ÝT AÇ­BA (Af­yon­ka­ra­hi­sar) Ka­týl­mý­yo­ruz.

BAÞ­KAN - Hükûmet?

TA­RIM VE KÖ­YÝÞ­LE­RÝ BA­KA­NI MEH­MET MEH­DÝ EKER (Di­yar­ba­kýr) - Ka­týl­mý­yo­ruz Sa­yýn Baþ­kan.

BAÞ­KAN - Ge­rek­çe­yi mi oku­ta­yým?

KE­MAL SAÐ (Ada­na) - Evet efen­dim.

BAÞ­KAN - Ge­rek­çe­yi oku­tu­yo­rum:

Ge­rek­çe: Ka­nun ta­sa­rý­sý­nýn 5. mad­de­siy­le, 5018 sa­yý­lý Ka­mu Ma­li Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu­na ge­çi­ci mad­de ek­len­mek su­re­tiy­le, Ka­nu­nun ge­çi­ci 5. mad­de­si­nin (c), (d) ve (e) bent­le­rin­de be­lir­ti­len kad­ro­lar­da 31.12.2006 ta­ri­hi iti­ba­riy­le ça­lýþ­mak­ta olan­lar ile da­ha ön­ce en az beþ yýl bu gö­rev­de bu­lu­nan­la­rýn aný­lan mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re "iç de­net­çi" ola­rak atan­ma­la­rý­na ola­nak ta­nýn­mak­ta­dýr.

Ya­sa ta­sa­rý­sý bu þek­liy­le bir hak gas­pý­ný içer­mek­te­dir. Þöy­le ki; þu an de­net­çi ve mü­fet­tiþ yar­dým­cý­sý, staj­yer kon­tro­lör ve­ya de­net­men yar­dým­cý­sý ola­rak gö­rev ya­pýp, 31.12.2006 ta­ri­hin­den son­ra de­net­çi, mü­fet­tiþ, kon­tro­lör ve de­net­men kad­ro­la­rý­na ata­na­cak­la­rýn "iç de­net­çi" ola­bil­me yo­lu ka­pa­týl­mak­ta­dýr.

De­ði­þik­lik öner­ge­mi­zin ka­bu­lü ha­lin­de, bu ta­rih­ten son­ra de­net­çi, mü­fet­tiþ, kon­tro­lör ve de­net­men kad­ro­la­rý­na ata­na­cak­la­rýn hak­la­rý­nýn gasp edil­me­me­si ve Ana­ya­sa­mý­zýn, "her­kes ka­mu hak­la­rýn­dan eþit ola­rak is­ti­fa­de et­me hak­ký­na sa­hip­tir" il­ke­si­ne uy­gun ha­le ge­le­cek­tir.

BAÞ­KAN - Öner­ge­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Öner­ge ka­bul edil­me­miþ­tir.

Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­lar, ge­çi­ci mad­de 16'yý oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miþ­tir.

Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, mad­de­ye ye­ni bir ge­çi­ci mad­de ek­len­me­si­ne da­ir bir öner­ge var­dýr.

Öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý­na

Gö­rü­þül­mek­te olan 1357 sý­ra sa­yý­lý Ka­mu Malî Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý­nýn Çer­çe­ve 5 in­ci mad­de­sin­de ge­çen "ge­çi­ci mad­de" iba­re­si­nin "ge­çi­ci mad­de­ler" þek­lin­de de­ðiþ­ti­ril­me­si­ni ve ay­ný mad­de­ye bað­lý ola­rak aþa­ðý­da­ki ge­çi­ci mad­de­nin ek­len­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

 

Sa­dul­lah Er­gin

Meh­met Soy­dan

M. Asým Ku­lak

 

Ha­tay

Ha­tay

Bar­týn

 

Mus­ta­fa Tu­na

Nus­ret Bay­rak­tar

Ca­vit To­run

 

An­ka­ra

Ýs­tan­bul

Di­yar­ba­kýr

"Ge­çi­ci Mad­de 17- 22.12.2005 ta­rih­li ve 5436 sa­yý­lý Ka­nu­nun 16 ncý mad­de­si­nin al­týn­cý fýk­ra­sý­na gö­re ih­das edi­le­rek ka­mu ida­re­le­ri­ne tah­sis edi­len malî hiz­met­ler uz­ma­ný un­van­lý boþ bu­lu­nan kad­ro­la­ra, il­gi­li ka­mu ida­re­le­rin­ce ta­lep edi­le­cek sa­yý­yý aþ­ma­mak üze­re, aþa­ðý­da be­lir­ti­len þart­la­rý ta­þý­yan aday­lar ara­sýn­dan 31.10.2007 ta­ri­hi­ne ka­dar bir de­fa­ya mah­sus ol­mak üze­re Ma­li­ye Ba­kan­lý­ðýn­ca, Öð­ren­ci Seç­me ve Yer­leþ­tir­me Mer­ke­zi­ne ve­ya Millî Eði­tim Ba­kan­lý­ðý Ölç­me ve De­ðer­len­dir­me Mer­ke­zi­ne yap­tý­rý­la­cak ya­zý­lý sý­nav ve yer­leþ­tir­me so­nu­cu­na gö­re ata­ma ya­pý­lýr.

Ya­pý­la­cak sý­na­va gi­re­bil­mek ve ma­li hiz­met­ler uz­ma­ný kad­ro­la­rý­na ata­na­bil­mek için;

a) 5436 sa­yý­lý Ka­nu­nun 16 ncý mad­de­si­nin al­týn­cý fýk­ra­sý­na gö­re ih­das edi­le­rek ma­li hiz­met­ler uz­ma­ný kad­ro­su­nun tah­sis edil­di­ði ka­mu ida­re­le­ri­nin;

1) Stra­te­ji Ge­liþ­tir­me Baþ­kan­lý­ðý, Stra­te­ji Ge­liþ­tir­me Da­ire Baþ­kan­lý­ðý, stra­te­ji ge­liþ­tir­me ve ma­li hiz­met­le­re iliþ­kin hiz­met­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­di­ði Mü­dür­lük­ler, Ýdarî ve Malî Ýþ­ler Da­ire­si Baþ­kan­lýk­la­rý, Ýdarî ve Malî Ýþ­ler Mü­dür­lük­le­ri ile dö­ner ser­ma­ye­li iþ­let­me­ler ha­riç ol­mak üze­re ida­re­le­rin mu­ha­se­be ve ma­li hiz­met­le­ri­nin ye­ri­ne ge­ti­ril­di­ði Da­ire Baþ­kan­lýk­la­rý ve­ya Mü­dür­lük­le­rin­de,

2) Mül­ga Araþ­týr­ma Plan­la­ma ve Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Baþ­kan­lýk­la­rý, Araþ­týr­ma Plan­la­ma ve Ko­or­di­nas­yon Da­ire­si Baþ­kan­lýk­la­rý ile Araþ­týr­ma Plan­la­ma ve Ko­or­di­nas­yon Mü­dür­lük­le­rin­de,

b) Ma­li­ye Ba­kan­lý­ðý Büt­çe ve Ma­li Kon­trol Ge­nel Mü­dür­lü­ðü ile Mu­ha­se­bat Ge­nel Mü­dür­lü­ðün­de, kad­ro­la­rý Ma­li­ye Ba­kan­lý­ðý­na ait ol­mak kay­dýy­la dö­ner ser­ma­ye­li iþ­let­me­ler da­hil ol­mak üze­re mu­ha­se­be hiz­met­le­ri Ma­li­ye Ba­kan­lý­ðý Mu­ha­se­bat Ge­nel Mü­dür­lü­ðün­ce yü­rü­tü­len ka­mu ida­re­le­ri­nin mu­ha­se­be bi­rim­le­rin­de, mal­mü­dür­lük­le­ri­nin ise vez­ne ve mu­ha­se­be ser­vis­le­rin­de,

ge­nel ida­re hiz­met­le­ri sý­ný­fý­na da­hil kad­ro­lar­da sý­nav ta­ri­hi iti­ba­rýy­la top­lam en az üç yýl hiz­me­ti bu­lun­mak ve malî hiz­met­ler uz­man yar­dým­cý­lý­ðý gi­riþ sý­na­vý­na ka­tý­la­bil­mek için ge­rek­li öð­re­nim þar­tý­ný ta­þý­mak ge­re­kir. Hiz­met sü­re­si­nin he­sa­býn­da sa­yý­lan bi­rim­ler adý­na tah­sis edil­miþ kad­ro­lar­da fii­len gö­rev ya­pý­lan sü­re­ler dik­ka­te alý­nýr.

Sý­nav ko­mis­yo­nu­nun oluþ­tu­rul­ma­sý, sý­na­va ka­tý­la­bi­le­cek­ler, sý­nav ko­nu­la­rý, sý­nav ve yer­leþ­tir­me ile söz ko­nu­su kad­ro­la­ra ata­ma ve ata­nan­la­rýn eði­ti­mi­ne iliþ­kin esas ve usul­ler Ma­li­ye Ba­kan­lý­ðýn­ca be­lir­le­nir.

5436 sa­yý­lý Ka­nu­nun ge­çi­ci 2 nci mad­de­si ve bu mad­de ge­re­ðin­ce malî hiz­met­ler uz­ma­ný kad­ro­la­rý­na atan­dýk­tan son­ra en az üç yýl sü­rey­le atan­dýk­la­rý ida­re­ler­de söz ko­nu­su kad­ro­lar­da gö­rev ya­pan­lar, ken­di­le­ri­nin is­te­ði ve ida­re­le­ri­nin mu­va­fa­ka­tý ile baþ­ka bir ka­mu ida­re­si­nin ay­ný un­van­lý kad­ro­la­rý­na ata­na­bi­lir­ler.

Bu mad­de­nin uy­gu­lan­ma­sý­na iliþ­kin ola­rak or­ta­ya çý­ka­bi­le­cek te­red­düt­le­ri gi­der­me­ye Ma­li­ye Ba­kan­lý­ðý yet­ki­li­dir."

BAÞ­KAN - Ko­mis­yon öner­ge­ye ka­tý­lý­yor mu?

PLAN VE BÜT­ÇE KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI SA­ÝT AÇ­BA (Af­yon­ka­ra­hi­sar) - Tak­di­re bý­ra­ký­yo­ruz.

BAÞ­KAN - Hükûmet?

TA­RIM VE KÖ­YÝÞ­LE­RÝ BA­KA­NI MEH­MET MEH­DÝ EKER (Di­yar­ba­kýr) - Ka­tý­lý­yo­ruz Sa­yýn Baþ­ka­ným.

BAÞ­KAN - Ge­rek­çe­yi oku­tu­yo­rum:

Ge­rek­çe:

5436 sa­yý­lý Ka­nun­la (800) adet ma­li hiz­met­ler uz­ma­ný ve (400) adet ma­li hiz­met­ler uz­man yar­dým­cý­sý kad­ro­la­rý ih­das edil­miþ, 2006/10103 sa­yý­lý Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rýy­la bu kad­ro­la­rýn ka­mu ida­re­le­ri­ne tah­si­si ya­pýl­mýþ­týr. Aný­lan Ka­nun uya­rýn­ca (400) adet ma­li hiz­met­ler uz­ma­ný kad­ro­la­rý­na ata­ma ya­pýl­ma­sý­ný sað­la­mak üze­re ge­çiþ sý­na­vý ya­pýl­mýþ, bu sý­nav so­nu­cun­da (300) ci­va­rýn­da kad­ro­ya ata­ma ya­pýl­mýþ, (100) adet kad­ro­ya ata­ma hak­ký ka­za­nan­lar ise ta­lep­le­rin­den vaz­ge­çe­rek gö­re­ve baþ­la­ma­mýþ­lar­dýr. Bu du­rum­da hâlen mev­cut (500) ci­va­rýn­da ma­li hiz­met­ler uz­ma­ný kad­ro­su boþ bu­lun­mak­ta­dýr. Ka­mu ida­re­le­rin­de ku­rul­muþ bu­lu­nan stra­te­ji ge­liþ­tir­me bi­rim­le­ri­nin ni­te­lik­li per­so­nel ih­ti­ya­cý­ný gi­de­re­rek 5018 sa­yý­lý Ka­nun­la ida­re­le­re ve­ri­len gö­rev­le­rin et­kin ve et­ki­li bir þe­kil­de ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ni sað­la­mak ama­cýy­la ida­re­le­rin ih­ti­yaç ve ta­le­bi üze­ri­ne mev­cut per­so­nel ara­sýn­dan bir ge­çiþ sý­na­vý ya­pýl­ma­sý­na imkân sað­lan­mak­ta­dýr.

BAÞ­KAN - Öner­ge­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Öner­ge ka­bul edil­miþ­tir.

Mad­de 5'i, ge­çi­ci mad­de 16 ve ge­çi­ci mad­de 17 ile bir­lik­te oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miþ­tir.

Mad­de 6'yý oku­tu­yo­rum:

MAD­DE 6- Bu Ka­nun ya­yý­mý ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ðe gi­rer.

BAÞ­KAN - Mad­de üze­rin­de Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adý­na Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öðüt.

Bu­yu­run Sa­yýn Öðüt. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

CHP GRU­BU ADI­NA EN­SAR ÖÐÜT (Ar­da­han) - Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li ar­ka­daþ­lar; Ka­mu Ma­li Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý'nýn 6'ncý mad­de­si hak­kýn­da söz al­mýþ bu­lu­nu­yo­rum. He­pi­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, as­lýn­da, ka­mu de­di­ði­miz za­man top­lum ve mil­let ak­lý­mý­za ge­li­yor. Ka­mu­yu za­rar et­ti­ren, plan­sýz, prog­ram­sýz dev­le­ti yö­ne­ten­ler­dir. Þim­di, plan­sýz, prog­ram­sýz dev­le­ti yö­ne­ten­ler, ka­mu­yu za­ra­ra uð­rat­tý­ðý gi­bi top­lum­la­rý da za­ra­ra uð­ra­tý­yor­lar. O top­lum­la­rýn en bü­yük mað­dur olan bö­lü­mü de köy­lü­ler­dir, çift­çi­ler­dir, sa­bit ge­lir­li­ler­dir, iþ­çi­dir, me­mur­dur, emek­li­dir, kü­çük es­naf­týr, bü­yük es­naf­týr. Hep be­ra­ber za­rar edi­yo­ruz. O za­man, de­mek ki, çok plan­lý, prog­ram­lý ça­lý­þýp ka­mu­ya ve top­lu­ma za­rar ver­me­me­miz ge­re­ki­yor.

Þim­di, bu­ra­da, kal­kýn­ma­mýþ böl­ge­le­ri­miz var. Kal­kýn­ma­mýþ böl­ge­le­ri­miz­le il­gi­li Ya­tý­rým­la­rý Teþ­vik Ya­sa­sý çý­kart­týk. Kal­kýn­ma­mýþ böl­ge­le­re va­li, kay­ma­kam, il mü­dür­le­ri, yö­ne­ti­ci­ler gön­de­ri­yo­ruz. Ten­zih edi­yo­rum ço­ðu ba­þa­rý­lý va­li­mi­zi, kay­ma­kam­la­rý­mý­zý, il mü­dür­le­ri­mi­zi, ama, kal­kýn­ma­mýþ böl­ge­le­re gi­den in­san­lar sür­gün ye­ri ola­rak gi­der­se, bu­ra­da prob­lem çý­kar­tan in­san ora­da da­ha çok prob­lem çý­kar­tý­yor. O prob­le­min so­nun­da ka­mu za­rar edi­yor, ka­mu za­rar et­ti­ði za­man dev­let za­rar edi­yor. O za­man ne yap­mak la­zým? De­mek ki, çok ye­te­nek­li, bil­gi­li, be­ce­rik­li, tec­rü­be­li in­san­lar ge­liþ­me­miþ böl­ge­le­re gi­de­cek ki, ge­liþ­me­miþ böl­ge­ler kal­kýn­sýn. Ge­liþ­miþ böl­ge­ler­de ye­te­nek­li, tec­rü­be­li, ba­þa­rý­lý in­san­lar var; ge­liþ­me­miþ böl­ge­ler­de ace­mi, staj­yer, prob­lem­li in­san­lar var. Böy­le olun­ca da böl­ge­ler ara­sýn­da bü­yük bir den­ge­siz­lik olu­yor, göç olu­yor, böl­ge bo­þa­lý­yor. Ýþ­siz­lik ve yok­sul­luk had saf­ha­ya gel­di­ði za­man, in­san­lar da za­rar et­ti­ði za­man, dev­let de za­rar edi­yor.

Þim­di, bu­ra­da, ör­nek ve­re­cek olur­sak ar­ka­daþ­lar, KÖY­DES pro­je­le­ri çok bü­yük ör­nek­tir. Ba­kýn, KÖY­DES'ler­de, ha­ki­ka­ten ben kut­lu­yo­rum, Hükûmet çok gü­zel bir ka­rar al­dý, ama, ma­ale­sef, Ali Di­bo oyun­la­rý, Ali Di­bo yol­suz­luk­la­rýn­dan baþ­la­yýp iha­le­le­rin açýk ve þef­faf ol­ma­ma­sýn­dan do­la­yý, yan­daþ­la­rý­nýn ko­run­ma­sý ka­mu­ya za­rar ver­di, dev­le­te za­rar ver­di, mil­le­te za­rar ver­di.

Ýkin­ci bir olay, çok önem­li ama: Yol ya­pý­lý­yor köy­le­re. Köy­le­re gi­di­yo­ruz, he­pi­miz mil­let­ve­ki­li­yiz. Þim­di, gi­din, do­ðu ve gü­ney­do­ðu­da­ki köy­le­re gi­re­mez­si­niz. Ya­pý­lan yol­lar­da­ki sta­bi­li­ze iyi sý­kýþ­tý­rýl­ma­dý­ðý için, ya­ni, ham mad­de iyi kul­la­nýl­ma­dý­ðý için, top­rak iyi bas­tý­rýl­ma­dý­ðý için yol­lar kor­kunç de­re­ce­de bo­zuk, köy­le­re kim­se gi­re­mi­yor. Ben, dün Ar­da­han'day­dým, ge­lir­ken Gö­le'de top­lan­tý yap­tým muh­tar­lar­la be­ra­ber. Gö­le'nin Hoþ­tül­bent kö­yü var. Hoþ­tül­bent kö­yü­nün Muh­ta­rý Sa­yýn Lüt­fi Kork­maz -þu an­da da bi­zi din­li­yor- þu­nu söy­le­di: "Be­nim kö­yü­me yol ya­pýl­dý, ama, o kö­yü­me, þu an­da, ge­lin, siz mil­let­ve­ki­li ola­rak gi­rin, si­zin eli­ni­zi öpe­ce­ðim." Ora­da 200-300 ki­þi de var­dý. Þim­di, de­ðer­li ar­ka­daþ­lar, "Yol bo­zuk, trak­tör ge­çe­mi­yor, kö­yü­mü­ze gi­riþ çý­kýþ ya­pa­mý­yo­ruz." di­yor. Þim­di, bu, ka­mu­ya za­rar. Ar­da­han'a -ben te­þek­kür edi­yo­rum- 19 tril­yon pa­ra git­ti, ama, bu pa­ra… Ma­ale­sef kon­trol­süz, bil­gi­siz ya­pýl­dý­ðý için, doð­ru dü­rüst yol­lar ya­pýl­ma­dý­ðý için dev­le­ti­miz za­rar et­ti, mil­let de za­rar et­ti, iþ de ya­pýl­ma­dý. Þim­di, böy­le bir or­tam­da biz bir­bi­ri­mi­zi eleþ­ti­re­ce­ðiz; bu dev­let bi­zim, bu mil­let bi­zim, si­ya­si par­ti­ler de bi­zim; o za­man, ek­sik­le­ri­mi­zi gö­re­rek, ek­sik­le­ri­mi­zi en iyi þe­kil­de ta­mam­la­ma­mýz la­zým.

Ýkin­ci bir olay -Ta­rým Ba­ka­ný­mýz bu­ra­day­ken, çok iyi ol­du- des­tek­le­me prim­le­ri var, köy­lü­ler­le, çift­çi­ler­le il­gi­li. Za­ma­nýn­da öden­me­di­ði için des­tek­le­me prim­le­ri, ar­ka­daþ­lar, kor­kunç de­re­ce­de, köy­lü za­rar edi­yor. Ba­kýn, Tür­ki­ye'de 25 mil­yon ci­va­rýn­da köy­lü­müz var, bu in­san­lar çok yok­sul, fa­kir, eli­nin na­sý­rýy­la, eme­ðiy­le ge­çi­nen in­san­lar. Ba­kýn, bir ör­nek da­ha ve­re­yim. Yi­ne, dün, Gö­le'de top­lan­dý­ðý­mýz­da þu­nu söy­le­di­ler. Yem bit­ki­le­ri pa­ra­sý -ben ken­di ilim­den ör­nek ve­re­ce­ðim- ka­sým ayýn­da öden­me­di­ði için, bu­gün, hâlen da­ha, bu­gü­ne ka­dar da öden­me­di­ði için dev­let kor­kunç bir za­rar et­ti, mil­let de za­rar et­ti. Ba­kýn, yem bit­ki­le­ri pa­ra­sý ka­sým ayýn­da öden­sey­di, Ar­da­han'da 13 tril­yon 900 mil­yar öde­ne­cek­ti, ya­ni 14 tril­yon. O gün sa­man 150 li­ray­dý, þim­di sa­man 600 ol­du. Ne ol­du? 4 mis­li art­tý ar­ka­daþ­lar. 60 tril­yon, köy­lü za­rar et­ti; bu sa­de­ce Ar­da­han'da, di­ðer il­le­re yay­dý­ðý­nýz za­man kat­ril­yo­nu bu­lu­yor. Ýþ­te, dev­le­tin ve ka­mu­nun za­ra­rý, mil­le­tin za­ra­rý­ný koy­du­ðu­nuz za­man, de­mek ki, o za­man bi­zim ak­lý­mý­zý ba­þý­mý­za top­la­yýp, plan­lý, pro­je­li, ak­lý ba­þýn­da, be­ce­rik­li in­san­la­rý yö­ne­ti­ci yap­ma­mýz ge­re­ki­yor.

Bu­gün gel­dim ben. Uçak­tan in­dim, bu­ra­ya di­rekt gel­dim ar­ka­daþ­lar. Þu an­da -bel­ki inan­ma­ya­cak­sý­nýz ama- Ar­da­han, Er­zu­rum, Kars, Bay­burt, o böl­ge­ye kor­kunç kar ya­ðý­yor, kar. Kar ya­ðý­yor ve fýr­tý­na var. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan "Be­re­ket" ses­le­ri) Be­re­ket, çok gü­zel! Kar be­re­ket­tir, ama, in­san­lar hay­van­la­rý­na yem bu­la­ma­dý­ðý için, dev­let de des­tek­le­me pri­mi ve­re­me­di­ði için, þu an­da sa­man 600 bin li­ra­yý geç­miþ ka­ra­bor­sa­da.

Ba­kýn, ina­nýn, bir þey di­ye­ce­ðim; bir ahý­ra git­tim, hay­van­la­rý gör­düm, o hay­van­la­rýn ba­na ba­ký­þý­ný gör­düm ve ye­min edi­yo­rum, bir hay­va­nýn da gö­zün­den yaþ gel­di. Ba­kýn, ye­min edi­yo­rum si­ze; ben duy­gu­lan­dým in­san ola­rak. O da aç. Þim­di, bi­zim Ký­zý­la­yý­mýz yar­dým edi­yor aç in­san­la­ra, böl­ge­le­re yar­dým edi­yor. Ben Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­den þu­nu is­ti­yo­rum, ri­ca edi­yo­rum: Do­ðu ve Gü­ney­do­ðu'da yem bit­ki­le­ri öden­me­yen böl­ge­le­ri derhâl ve aci­len afet böl­ge­si ola­rak al­mak la­zým ve de ora­ya yem bit­ki­le­ri öden­sin, o hay­van­la­rý aç­lýk­tan kur­ta­ra­lým.

Ýþ­te ben bu­gün Er­zu­rum'dan gel­dim. Pa­lan­dö­ken'de kal­dým, Po­lat Otel'de kal­dým ar­ka­daþ­lar. Er­zu­rum­lu­lar­la da gö­rüþ­tüm. On­lar da ay­ný sý­kýn­tý içe­ri­sin­de. Að­rý da öy­le, Kars da öy­le, on bir il böy­le. Þim­di, Sa­yýn Ba­ka­ným di­ye­cek ki: "Ya, o on bir il­de yan­lýþ­lýk­lar var­mýþ. O yan­lýþ­lýk­lar­dan do­la­yý da tef­tiþ ku­ru­lu git­ti, mü­fet­tiþ­ler git­ti, in­ce­le­di." Þu an­da -açýk­lý­yo­rum- Ar­da­han'da 8.075 çift­çi­miz mü­ra­ca­at et­miþ Sa­yýn Ba­ka­ným. 130'unun ev­ra­kýn­da ha­ta var, usul­süz­lük var. On­la­rýn dý­þýn­da­ki, düz­gün, ya­sa­ya uy­gun olan ki­þi­le­rin pa­ra­sý­ný, lüt­fen, ri­ca edi­yo­rum, siz­den is­tir­ham edi­yo­rum, bu­nu derhâl bu haf­ta öde­ye­lim. Ba­kýn, öde­yin, siz pu­an alýn; hiç önem­li de­ðil. Ama, o in­san­lar çok za­val­lý. Za­val­lý olan, bir de hay­van­lar. Ýna­nýn, o hay­van­la­rý bir gö­rün, in­san­la­ra ba­ký­þý­ný gö­rün, o hay­van­la­rýn ba­ðý­rý­þý­ný bir gö­rün, du­yun ve­ya his­se­din; ina­nýn, ye­min edi­yo­rum, he­pi­miz vic­dan aza­bý çe­ke­riz.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, si­ya­set ya­pa­rak bir­bi­ri­mi­zi ka­ra­la­ma­nýn bir an­la­mý yok. Çö­züm bul­ma­mýz la­zým. Bü­yük Mil­let Mec­li­si çö­züm ye­ri­dir. Ulu­sun ege­men­li­ði­nin ku­rul­muþ ol­du­ðu Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­de, ben, siz­den is­tir­ham edi­yo­rum, Sa­yýn Ba­kan­dan is­tir­ham edi­yo­rum, Sa­yýn Baþ­ba­kan­dan is­tir­ham edi­yo­rum, bu öden­me­miþ böl­ge­le­re yem bit­ki­le­ri­ni öde­yin, hem ka­mu­nun za­ra­rý­ný kur­ta­ra­lým hem top­lu­mun za­ra­rý­ný kur­ta­ra­lým.

He­pi­ni­ze say­gý­lar su­nu­yo­rum. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN - Te­þek­kür ede­rim.

Mad­de­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miþ­tir.

Bir­le­þi­me beþ da­ki­ka ara ve­ri­yo­rum.

Ka­pan­ma Sa­ati: 19.33

 

 

BE­ÞÝN­CÝ OTU­RUM

Açýl­ma Sa­ati: 19.38

BAÞ­KAN: Baþ­kan Ve­ki­li Nev­zat PAK­DÝL

KÂTÝP ÜYE­LER: Türkân MÝ­ÇO­OÐUL­LA­RI (Ýz­mir), Meh­met DA­NÝÞ (Ça­nak­ka­le)

BAÞ­KAN - Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 93'ün­cü Bir­le­þi­mi­nin Beþinci  Otu­ru­mu­nu açý­yo­rum.

1357 sý­ra sa­yý­lý Ka­nun Ta­sa­rý­sý'nýn gö­rüþ­me­le­ri­ne kal­dý­ðý­mýz yer­den de­vam ede­ce­ðiz.

Ko­mis­yon? Yok.

Hükûmet? Yok.

Er­te­len­miþ­tir.

Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, 5'in­ci sý­ra­da yer alan, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hükûme­ti ve Eko­no­mik Ýþ­bir­li­ði Teþ­ki­la­tý Ti­ca­ret ve Kal­kýn­ma Ban­ka­sý Ara­sýn­da Mer­kez An­laþ­ma­sý­nýn Onay­lan­ma­sý­nýn Uy­gun Bu­lun­du­ðu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý ve Dý­þiþ­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru…

5.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ve Eko­no­mik Ýþ­bir­li­ði Teþ­ki­la­tý (EÝT) Ti­ca­ret ve Kal­kýn­ma Ban­ka­sý Ara­sýn­da Mer­kez An­laþ­ma­sý­nýn Onay­lan­ma­sý­nýn Uy­gun Bu­lun­du­ðu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý ve Dý­þiþ­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/1307) (S. Sa­yý­sý: 1378)

BAÞ­KAN - Ko­mis­yon? Yok.

Er­te­len­miþ­tir.

6'ncý sý­ra­da yer alan, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ile Bah­reyn Kral­lý­ðý Hükûme­ti Ara­sýn­da Ge­lir Üze­rin­den Alý­nan Ver­gi­ler­de Çif­te Ver­gi­len­dir­me­yi Ön­le­me ve Ver­gi Ka­çak­çý­lý­ðý­na En­gel Ol­ma An­laþ­ma­sý­nýn Onay­lan­ma­sý­nýn Uy­gun Bu­lun­du­ðu­na Da­ir  Ka­nun Ta­sa­rý­sý ve Dý­þiþ­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru…

6.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ile Bah­reyn Kral­lý­ðý Hü­kü­me­ti Ara­sýn­da Ge­lir Üze­rin­den Alý­nan Ver­gi­ler­de Çif­te Ver­gi­len­dir­me­yi Ön­le­me ve Ver­gi Ka­çak­çý­lý­ðý­na En­gel Ol­ma An­laþ­ma­sý­nýn Onay­lan­ma­sý­nýn Uy­gun Bu­lun­du­ðu­na Da­ir  Ka­nun Ta­sa­rý­sý ve Dý­þiþ­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/1207)  (S. Sa­yý­sý: 1381)

BAÞ­KAN - Ko­mis­yon? Yok.

Er­te­len­miþ­tir.

7'nci sý­ra­da yer alan, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin Av­ru­pa Bir­li­ði Kriz Yö­ne­ti­mi Ha­re­kat­la­rý­na Ka­tý­lý­mý Ýçin Av­ru­pa Bir­li­ði ile Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ara­sýn­da Çer­çe­ve Teþ­kil Eden An­laþ­ma­nýn Onay­lan­ma­sý­nýn Uy­gun Bu­lun­du­ðu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý ve Dý­þiþ­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru…

7.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin Av­ru­pa Bir­li­ði Kriz Yö­ne­ti­mi Ha­re­kat­la­rý­na Ka­tý­lý­mý Ýçin Av­ru­pa Bir­li­ði ile Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ara­sýn­da Çer­çe­ve Teþ­kil Eden An­laþ­ma­nýn Onay­lan­ma­sý­nýn Uy­gun Bu­lun­du­ðu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý ve Dý­þiþ­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/1313)  (S. Sa­yý­sý: 1382)

BAÞ­KAN - Ko­mis­yon? Yok.

Er­te­len­miþ­tir.

Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, ça­lýþ­ma za­ma­ný­mý­zýn azal­ma­sý ve bun­dan son­ra da ko­mis­yo­nun ol­ma­ya­ca­ðý dik­ka­te alý­na­rak, alý­nan ka­rar ge­re­ðin­ce, ka­nun ta­sa­rý ve tek­lif­le­ri­ni sý­ra­sýy­la gö­rüþ­mek için, 25 Ni­san 2007 Çar­þam­ba gü­nü sa­at 14.00'te top­lan­mak üze­re bir­le­þi­mi ka­pa­tý­yo­rum, siz­le­re ve biz­le­ri iz­le­yen va­tan­daþ­la­rý­mý­za ha­yýr­lý ak­þam­lar di­li­yo­rum.

Ka­pan­ma Sa­ati: 19.40