DÖNEM : 22        YASAMA YILI : 3

 

 

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

 

CİLT : 93-1

 

127 nci Birleşim (Olağanüstü)

19 Eylül 2005 Pazartesi

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ

 II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMA

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler ve Önergeler

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 121 milletvekilinin, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı konusundaki genel görüşme önergesinin görüşülmesi için Anayasanın 93 üncü, TBMM İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağırılmasına ilişkin önergesi (4/316)

2.- TBMM Genel Kurulunun 19 Eylül 2005 Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/880)

V.- ÖNERİLER

A) Sıyasî Partı Grubu Önerılerı

1.- (8/23) esas numaralı genel görüşme önergesi üzerinde konuşma süreleri ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin CHP Grubu önerisi

VI.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI

A) Öngörüşmeler

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23)

VII.- SORULAR VE CEVAPLAR

A) Yazili Sorular ve Cevaplari

1.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, IMF'ye verilen niyet mektuplarına ve cevabî mektuplara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/6208)

2.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı "Bilgi Dosyası" adlı kitabın basımı ve dağıtımına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6212)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, IMF Başkan Yardımcısının asgarî ücretle ilgili beyanına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6216)

4.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, suç işleme oranına ve suça itme nedenlerine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6283)

5.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Ceza Muhakemeleri Kanununda değişiklik öngören bir teklife ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in  cevabı (7/6284)

6.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Emekli Sandığına ait İzmir Büyük Efes Otelini yenileme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6289)

7.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, hâkim ve savcıların sosyal tesislerden yararlandırılıp yararlandırılmayacağına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6319)

8.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, AB'ye üyelik sürecinde hâkim ve savcıların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6321)

9.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, hâkim ve savcılarla ilgili ücret sistemine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6322)

10.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, hâkim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma sistemine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in  cevabı (7/6323)

11.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, hâkim ve savcı sayısına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6324)

12.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Alanya bölgesinde yaşanan susuzluk sorununa ve muz üretimine etkisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6328)

13.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur NEŞŞAR'ın, Millî Eğitim Bakanının bir beyanına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6358)

14.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, Ermenilerin Azerbaycan'da uyguladığı soykırıma ve sürgüne ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6359)

15.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, vize ve yurtdışı çıkış harcı uygulamasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6362)

16.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Millî Gençlik Vakfının kapatılması ve mallarının hazineye devrine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6363)

17.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR'ın, mahkeme emanet paralarıyla icra iflas dairelerince tahsil olunan paraların yatırılacağı bankalarla ilgili genelgeye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6364)

18.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, mahkemeler ile icra ve iflas dairelerince tahsil olunan paraların hangi bankalarda tutulacağını düzenleyen genelgeye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6367)

19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bina inşaat ve işgaliye harçlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın  cevabı (7/6375)

20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, 2000'den itibaren silinen veya affedilen vergi tutarlarıyla ilgili bilgilerin konsolide edilip edilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6376)

21.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, SSK'dan Sağlık Bakanlığına devredilen personelin maaşlarının ödenmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6379)

22.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, Isparta-Şarkikaraağaç Devlet Hastanesinin uzman doktor ve hemodiyaliz makinesi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakan Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6380)

23.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur NEŞŞAR'ın, İstanbul Koşuyolu Hastanesinin adının değiştirilmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6382)

24.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur NEŞŞAR'ın, basına yansıyan bir beyanına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6387)

25.- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Ziraat Bankasının 2004 yılında yaptığı yönetmelik sınavına yönelik iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/6396)

26.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Derme Belediyesine verilen Kömürlü Plajına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6402)

27.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, personelin yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6404)

28.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya Adliyesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6406)

29.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6424)

30.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz KETENCİ'nin, Emekli Sandığına ait otellerin kiralanmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6425)

31.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ve bir öğretmenin yayınevi sahibi olduğuna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6430)

32.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, ÇEAŞ ve Kepez hissesi bulunan küçük yatırımcılara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/6437)

33.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Düzce İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6445)

34.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, KİPTAŞ'ın İstanbul-Sarıyer-Zekeriyaköy'de inşa ettiği konutlara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6451)

35.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN'ün, SSK ve Bağ-Kurdan emekli olan belediye başkanlarının ücretlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6455)

36.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2005 yılında Sakarya İlinde yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6463)

37.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2005 yılında Gümüşhane İlinde yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in  cevabı (7/6464)

38.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2005 yılında Bolu İlinde yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6465)

39.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kütahya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6466)

40.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya İli nazım imar planına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6519)

41.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, TMSF tarafından el konulan EGS Holding şirketlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/6521)

42.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, kara mayınlarının temizlenmesi çalışmalarına ve mayından zarar gören vatandaşlarımıza ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/6525)

43.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, hükümetin özelleştirme stratejisine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6526)

44.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Hasankeyf'i kurtarma çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6527)

45.- Denizli Milletvekili Mehmet YÜKSEKTEPE'nin, çimento ve hazır beton sektörüne ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/6569)

46.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Allianoi Antik Kentinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6581)

47.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, özel hukukî statüye sahip turizm kentleri kurulup kurulmadığına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6582)

48.- İstanbul Milletvekili Bülent TANLA'nın, güzel sanat eserlerinin korunmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6584)

49.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Bakanlığın yayınladığı bir kitaba ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6585)

50.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2005 yılında Nevşehir İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6586)

51.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2005 yılında Aksaray İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6587)

52.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2005 yılında Erzurum İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6588)

53.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, 2005 yılında Bartın İline yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6589)

54.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, Maden Kanununda yer alan üretim iznine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6591)

55.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Yortanlı ve Çaltıkoru baraj projelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6593)

56.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Beldibi Beldesinde gerçekleştirilen bazı uygulamalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6594)

57.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, bazı ilçelerin adliyelerinin kapatılacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6601)

58.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, akaryakıt kaçakçılığına ve akaryakıt vergilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6603)

59.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, meslek yüksek okullarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6606)

60.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Milas Anadolu Lisesinde bir öğrencinin okuduğu şiirden dolayı gözaltına alınmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6611)

61.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, eğitim sistemindeki sorunlara ve öğrenci seçme sınavına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6612)

62.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, açık bulunan şube müdürlüklerine ve atamaya hak kazanmış şube müdürü adaylarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6613)

63.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, günlük bir gazetede yer alan yolsuzluk iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6617)

64.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, seracılık faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/6620)

65.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Petrol Ofisinin İstanbul-Beykoz Çubuklu'daki dolum tesislerine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6621)

66.- Balıkesir Milletvekili Turhan ÇÖMEZ'in, Yunanistan'ın ve Avusturya Katolik Kilisesinin Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarına yönelik bazı faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6624)

67.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, ABD ile Türkiye arasında eğitim anlaşması yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6625)

68.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Mersin'de vekâlet yoluyla yürütülen okul müdürlüğü sayısına ve Giresun'da ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı yurda ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6626)

69.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Ilısu Barajı Projesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in  cevabı (7/6639)

70.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, işsizliği azaltmaya yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/6640)

71.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Millî Eğitim Bakanlığınca Ankara'daki ilköğretim okullarına gönderilen bir ankete ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6641)

72.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Türk Eximbankın kullandığı kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/6643)

73.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun açtığı ulusal marker temin ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6644)

74.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Özelleştirme İdaresinin Yarımca personel arazisinin satışına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6647)

75.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Ulaştırma Bakanlığında bir müsteşar yardımcısının, Gebze'de akaryakıt kaçakçılığına karıştığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/6649)

76.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Ayasofya Camiinin müze olarak kullanılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6650)

77.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, ABD tarafından güneydoğu illerinde uygulanmaya konduğu belirtilen Lider Geliştirme Programına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/6653)

78.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili yabancı ülkelerde alınan kararlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6657)

79.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, THY'nin 2003 yılında dağıttığı PAS biletlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/6660)

80.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, 2003 yılında Diyarbakır'da düşen THY uçağına, 

Diyarbakır'a yeni bir havaalanı yapılıp yapılmayacağına,

2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazasına,

2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazası sonrası verilen  tazminatlara,

2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazasıyla ilgili rapora,

2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazasıyla ilgili rapora,

2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazası sonrasında ödenen tazminatlar arasındaki farka,

2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazası sonrası ödenen tazminat miktarlarına,

2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazasının raporunda yer alan yolcu sayısına,

2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazası sonrası havaalanlarında yapılan düzenlemelere,

2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazası sonrası THY uçuş ekiplerine verilen eğitime,

2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazası sonrası THY'nin kaptan olma ve ekip oluşturma düzenlemelerine,

2003 yılında Diyarbakır'da yaşanan uçak kazası sonrası alınan tedbirlere,

İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/6662, 6663, 6664, 6665, 6666, 6667, 6668, 6669, 6670, 6671, 6672, 6673, 6674)

81.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kütahya-Çavdarhisar Belediyesinin düzenleyeceği VII. Kültür ve Turizm Festivaline Bakanlığın katkısına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6675)

82.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN'ın, Hasankeyf'in tarihî ve kültürel değerlerinin korunması çalışmalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6678)

83.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Denizli İlinde halı satışı yapan esnaflara yönelik açıklamalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6679)

84.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Adlî Tıp Kurumundaki bazı sorunlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6682)

85.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, İzmir-Buca Cezaevinin Aliağa Yeni Şakran Beldesine taşınmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6683)

86.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, İzmir Efes Oteline ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6686)

87.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, Eskişehir İlindeki bazı hastanelerin uzman doktor ve donanım yetersizliğine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6689)

88.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, bakanlıkça Ankara'daki ilköğretim okullarına gönderilen bir ankete ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6692)

89.- İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARI'nın, uygulamalı din dersleri eğitimine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6693)

90.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un, Ankara'daki ilköğretim okullarında uygulandığı iddia edilen bir ankete ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6694)

91.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Ankara'da bazı okullarda yapıldığı iddia edilen anket çalışmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6695)

92.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun 2004-2005 yıllarında Ordu içine yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6696)

93.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK'ın, Giresun Aksu Deresi üzerinde bir hidroelektrik santral projesi olup olmadığına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6697)

94.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Kulu-Tavşanlı Beldesinde değerlendirilmeyen bir okul binasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6699)

95.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinde ve metropol ilçelerinde toplanan bağışlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6700)

96.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, ATO'nun hazırlattığı Faili Meçhuller Raporuna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6701)

97.- Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'nun, uyuşturucu ve madde bağımlılığına ve alınan önlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6703)

98.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Tekirdağ-Çerkezköy Belediyesinin yaptırdığı bazı binalara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6713)

99.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, TSE Başkanının yönettiği kuruma yönelik yolsuzluk suçlamalarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/6714)

100.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Kars-Digor-Hisarönü Köyünün köprü ihtiyacına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6716)

101.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Antalya-Elmalı'ya kaymakam atanmasına ve bazı görevlerin vekâleten yürütülmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6717)

102.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, engellilerin istihdamına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/6719)

103.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, İstanbul-Esentepe'de yaptırılan bir inşaata ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6720)

104.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân  Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/6721)

105.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa Saruhanlı İshakçelebi Beldesinde meydana gelen sel felaketine ve alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/6722)

106.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, Isparta-Sütçüler-Çandır Köyünün yeni yerleşim yerinin haritada yer almayışına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/6724)

107.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, iş kazalarını azaltmak amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/6725)

108.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki ayrılan personel sayısına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/6726)

109.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Merkez Av Komisyonu'nun yaban hayvanlarının avlanmasıyla ilgili kararına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/6727)

110.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/6729)

111.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Ankara'da bazı ilan panolarında yer alan ilanlara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6731)

112.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/6732)

113.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, TMSF'ye devredilen İmar Bankasındaki mevduat sahiplerine ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/6733)

114.- Adana Milletvekili Gaye ERBATUR'un, Enerji Topluluğu kurulmasını öngören mutabakat zaptına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6736)

115.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa-Saruhanlı-İshakçelebi Belediyesinde meydana gelen sel felaketine ve alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6738)

116.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana-Havlut Belediye Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6739)

117.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Ankara-Çankaya İlçesindeki bir çarşının onarımına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6743)

118.- Adana Milletvekili Gaye ERBATUR'un, Anavarza Antik Kentinin restorasyonuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6745)

119.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6746)

120.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, Isparta'nın Yenişarbademli İlçesindeki Pınar Gözü yeraltı gölünün tanıtımına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6748)

121.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, ilaç bedellerinin ödenmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6750)

122.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, makam araçlarının kullanımına yönelik bir sınırlamaya gidilip gidilmediğine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6751)

123.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bazı ilköğretim okullarında yapıldığı iddia edilen ankete ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6752)

124.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, çocuklar ve gençler arasında bilgisayarın eğitim-araştırma amaçlı kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6753)

125.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, ilköğretim müfettişlerinin ücret ve emekliliklerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6754)

126.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, öğretmenlerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6755)

127.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, görevlendirme yoluyla çalıştırılan personele ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6756)

128.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6757)

129.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Adana-Yumurtalık Devlet Hastanesinin uzman doktor ve personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6758)

130.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, üreme sağlığına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6759)

131.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ'nin, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sağlık malzemeleri alım ihalesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6760)

132.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6761)

133.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Kemerhisar-Pozantı otoyolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'dan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/6763)

134.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali ÇOŞKUN'un cevabı (7/6766)

135.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/6767)

136.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/6768)

137.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/6772)

138.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, kamulaştırma bedellerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/6777)

139.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın, yabancı kaynaklardan finanse edilen projelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6779)

140.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türkiye'nin bazı ülkelerle sınır kapılarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6781)

141.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, uluslararası alanda Türk bestekârlarının fikrî haklarının korunmasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6782)

142.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir siyasî parti temsilcisinin basında yer alan açıklamalarına, genel başkan yardımcısının BDDK ile ilgili iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/6783)

143.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, TMSF'ye devredilen Pamukbanktaki personel istihdamına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/6784)

144.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, bazı trafik kuralları ihlallerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6786)

145.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, bir şahsa usulsüz olarak yeşil kart verildiği iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6787)

146.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Ankara'da bazı ilköğretim okullarında yapıldığı iddia edilen bir ankete ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6788)

147.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Samanbeyli Köyü'nün sorunlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6789)

148.- İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa ELEKDAĞ'ın, ÖSS'ye hazırlık için öğrencilerce rapor alınmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6790)

149.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, istihbarat birimlerince hazırlandığı belirtilen bir rapora ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/6791)

150.- Ordu Milletvekili Kâzım TÜRKMEN'in, Ordu İlindeki kadın doğum ve çocuk hastanelerinin birleştirileceği iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6792)

151.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, aile hekimliği pilot uygulamasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın  cevabı (7/6793)

152.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu İlindeki bir SSK Hastanesinin Bakanlığa devrine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın  cevabı (7/6794)

153.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, sağlık personeline mecburî hizmet yükümlülüğü getirilmesine ve büyük hastane projelerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6795)

154.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan Merkez Samanbeyli Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6796)

155.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu-Korgan Devlet Hastanesine personel alımına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6797)

156.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu-Ünye'deki bazı hastanelere ilişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6798)

157.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, bir şahsın Türk Telekoma olan borçlarına ve ödeme usulüne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/6799)

158.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, bir şahsın Türk Telekoma olan borçlarına ve ödeme usulüne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/6800)

159.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, İstanbul'da yapılması planlanan yeni havaalanına,

Zarar eden havaalanlarına,

İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/6801, 6802)

160.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Ordu Sahil Yolu yapımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın cevabı (7/6804)

161.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, pamuk üretiminde kirlenmeyi önleyici tedbirlere ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/6807)

162.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarındaki eğitime ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/6809)

163.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, İzmir İlindeki hava kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/6810)

164.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, SSK'ya ait bazı faturaların ve reçetelerin kaybolduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/6811)

165.- Denizli Milletvekili V. Haşim ORAL'ın, son ABD gezisinde ABD Başkanı ile yapılan görüşmelere ve sonuçlarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6812)

166.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TÜBİTAK Kanununda Bilim Kurulu üyelerinin belirlenme şekline ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞAHİN'in cevabı (7/6813)

167.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6814)

168.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere,

Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere,

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/6815, 7/6816)

169.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'ın, 2004-2005 futbol sezonunda spor kulüplerinin gelirlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6819)

170.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Hatay merkez, ilçe, kasaba ve köylerindeki spor kulübü, tesis ve sporculara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6820)

171.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6821)

172.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/6822)

173.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan yatırımlara,

Muhtaç ailelere yapılan yardımlara,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/6825, 7/6826)

174.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, sokakta yaşayan uyuşturucu madde kullanımına açık durumdaki çocuklara,

SHÇEK'in yaptığı hizmetlere,

- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere,

- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, 2002 yılından itibaren SHÇEK'e atanan idarî personele,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/6827, 6828, 6829, 6830)

175.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6831)

176.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/6832)

177.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Beykoz Belediyesince asılan bir afişe ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6833)

178.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/6834)

179.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6835)

180.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6836)

181.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6837)

182.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6838)

183.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Tekirdağ Fen Lisesi Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6839)

184.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, okul yöneticilerine ve sendikalı eğitimcilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6840)

185.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Anadolu İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6841)

186.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, liselerin dört yıla çıkarılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6842)

187.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/6843)

188.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/6844)

189.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere,

Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere,

İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6845, 7/6846)

190.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, sağlık harcamalarının artışına ve nedenlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6847)

191.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, Bakanlığa ve bağlı kuruluşlara 2002 yılından itibaren atanan idarî personele ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6848)

192.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere,

Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/6849, 6850)

193.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere,

Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere,

İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/6851, 6852)

194.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/6853)

195.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Fener Rum Patrikhanesinin Ekümenlik statüsünün tanınmasına yönelik alınan tavsiye kararına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/6854)

196.- Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz DEMİR'in, Cumhurbaşkanı tarafından affedilen mahkûmlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6855)

197.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6883)

198.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6884)

199.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6885)

200.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, İstanbul-Sarıyer'deki bir hazine arazisine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/6901)

201.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6902)

202.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6903)

203.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6904)

204.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6905)

205.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6906)

206.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6907)

207.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6908)

208.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6909)

209.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6910)

210.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6911)

211.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6912)

212.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6913)

213.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6914)

214.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6915)

215.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6916)

216.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6917)

217.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6918)

218.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6919)

219.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6920)

220.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6940)

221.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6941)

222.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6942)

223.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6943)

224.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6944)

225.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6945)

226.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6946)

227.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6947)

228.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6948)

229.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6949)

230.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6950)

231.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6951)

232.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6952)

233.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6953)

234.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6954)

235.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6955)

236.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6956)

237.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6957)

238.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6958)

239.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİKin cevabı (7/6959)

240.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6960)

241.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6961)

242.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6962)

243.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6963)

244.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİKin cevabı (7/6964)

245.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6965)

246.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6966)

247.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6967)

248.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİKin cevabı (7/6968)

249.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6969)

250.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6970)

251.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6971)

252.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6972)

253.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6973)

254.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6974)

255.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6975)

256.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6976)

257.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6977)

258.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6978)

259.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6979)

260.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6980)

261.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6981)

262.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6982)

263.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6983)

264.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6984)

265.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6985)

266.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6986)

267.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6987)

268.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6988)

269.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6989)

270.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6990)

271.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6991)

272.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/6992)

273.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6993)

274.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6994)

275.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6995)

276.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6996)

277.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6997)

278.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6998)

279.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/6999)

280.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7000)

281.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7001)

282.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7002)

283.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7003)

284.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7004)

285.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7005)

286.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7006)

287.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7007)

288.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7008)

289.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir  köy yoluna,

İlişkin soruları ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7009, 7/7010, 7/7011, 7/7012, 7/7013, 7/7014, 7/7015, 7/7016, 7/7017, 7/7018, 7/7019, 7/7020, 7/7021, 7/7022, 7/7023, 7/7024, 7/7025, 7/7026, 7/7027, 7/7028, 7/7029, 7/7030, 7/7031, 7/6857, 7/6858, 7/6859, 7/6860, 7/6861, 7/6862, 7/6863, 7/6864, 7/6865, 7/6866, 7/6867, 7/6868, 7/6869, 7/6870, 7/6871, 7/6872, 7/6873, 7/6874, 7/6875, 7/6876, 7/6877, 7/6878, 7/6879, 7/6880, 7/6881, 7/6882, 7/6886, 7/6887, 7/6888, 7/6889, 7/6890, 7/6891, 7/6892, 7/6893, 7/6894, 7/6895, 7/6896, 7/6897, 7/6898, 7/6899, 7/6900, 7/6921, 7/6922, 7/6923, 7/6924, 7/6925, 7/6926, 7/6927, 7/6928, 7/6929, 7/6930, 7/6931, 7/6932, 7/6933, 7/6934, 7/6935, 7/6936, 7/6937, 7/6938, 7/6939)

290.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7032)

291.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7033)

292.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7034)

293.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7035)

294.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7036)

295.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7037)

296.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7038)

297.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7039)

298.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7040)

299.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7041)

300.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7042)

301.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7043)

302.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7044)

303.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7045)

304.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7046)

305.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7047)

306.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7048)

307.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7049)

308.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7050)

309.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7051)

310.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7052)

311.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7053)

312.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7054)

313.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7055)

314.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7056)

315.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN'ın, Hasankeyf'e yapılması planlanan Ilısu Barajının yol açacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7057)

316.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKCİOĞLU'nun, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunun bina sorununa ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/7059)

317.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, İzmir'in bazı köylerinde yaşanan sel felaketine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/7060)

318.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, THY yönetim kurulu başkan ve üyelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7061)

319.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa SSK İl Müdürlüğüne ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7064)

320.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, SSK'ya ait gayrimenkullere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7065)

321.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, işçi emekli maaşlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7066)

322.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, TÜPRAŞ'ın, aldığı ve işlediği petrol ürünlerine ilişkin  sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7067)

323.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, TEDAŞ tarafından Niğde İlindeki elektrik sayaçlarının değiştirilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7068)

324.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde İlindeki Cemil Meriç Görme Engelliler Okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7069)

325.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde Millî Eğitim İl Müdürlüğünde Atatürk resmi ve bayrak olmadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7070)

326.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Ceylanpınar'da hayvancılıkla uğraşan göçer vatandaşların sorunlarına,

- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, sahte bal ve gıda üretimi yapanlara,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/7071, 7072)

327.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7073)

328.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, süt üreticilerinin sorunlarına ve alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7074)

329.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, yem fiyatlarına ve hayvancılık sektörünün desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/7075)

330.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde İlindeki süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/7076)

331.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Niğde'de çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine olan bir yıllık borçlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7077)

332.- Mersin Milletvekili Vahit ÇEKMEZ'in, Mersin Mut İlçesine bağlı bazı köylerde dolu afetinden zarar gören kayısı üreticilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7078)

333.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN'ın, Tekirdağ ve civarında elektrik tahsilatındaki sorunlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7079)

334.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, yetiştirme yurdundan ayrılan çocukların sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7081)

335.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun-Arsuz karayolu projesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/7082)

336.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM'in, İzmir Körfezindeki kirliliğin nedenlerine ve alınacak önlemlere  ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7083)

337.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, havaalanlarındaki VIP salonlarının kullanımına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7085)

338.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bazı spor tesislerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7086)

339.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Üniversiade oyunları organizasyonunda kurumlar arası koordinasyona ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7089)

340.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, emlak fiyatlarındaki artışa ve konut açığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7090)

341.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, özel hizmet tazminatı alan teknik personele ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7091)

342.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İstanbul Bağımsız Türk-Ortodoks Patrikhanesi Vakfının statüsüne ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7092)

343.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Üniversiade oyunları için yapılan koordinasyon çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7093)

344.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, 2002-2005 yılları itibariyle kişi başına düşen iç ve dış borç miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/7099)

345.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, bir uluslararası anlaşmadaki çekincenin kaldırılmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7100)

346.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, kapkaç olaylarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7101)

347.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

İlişkin soruları ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7113, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126)

348.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Üniversiade Oyunları organizasyonunda asayişin sağlanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7127)

349.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Üniversiade Oyunlarında kültürümüzün tanıtılması için yapılacak etkinliklere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7128)

350.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, paket tur turizm sisteminin turizme etkilerine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7129)

351.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ'ın, THY'nin çalıştığı bankalar ve finans kuruluşlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7130)

352.- İzmir Milletvekili Sedat UZUNBAY'ın, konut yapı kooperatiflerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7131)

353.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, TREDAŞ'a elektrik borcu olan abonelere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7132)

354.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Üniversiade Oyunları için ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7133)

355.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, Aliağa TÜPRAŞ’a ait bir taşınmazın kiralanmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7134)

356.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, vergi mükellefi sayısına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7135)

357.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, ülkemizdeki konut yapı kooperatiflerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7136)

358.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, ders programlarının hazırlanmasına ve maliyetine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7137)

359.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, meslekî ve teknik eğitim okullarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7138)

360.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, psikolojik destek ve ruh sağlığına yönelik merkezlerin artırılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7139)

361.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7140)

362.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7141)

363.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7142)

364.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7143)

365.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7144)

366.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Üniversiade Oyunlarıyla ilgili sağlık çalışmalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7145)

367.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, imam kadrosunda çalışan bir şahsın devlet hastanesinde müdür yardımcılığına getirildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7146)

368.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, ülkemizdeki hekim ve yatak sayısına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7147)

369.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7148)

370.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Denizli İli Bozkurt ve Çardak Bölgelerinde yaşanan kuraklığa ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/7149)

371.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK'ın, Üniversiade oyunlarıyla ilgili karayolu ulaşım çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/7150)

372.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN'in, ekonomik krizden etkilenen şirketlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/7152)

373.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, SSK'lıların özel sağlık kuruluşlarından faydalanmalarına ve katkı payı ödemelerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7153)

374.- Denizli Milletvekili Mehmet NEŞŞAR'ın,Türkiye Büyük Millet Meclisinin sağlık harcamalarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/7154)

375.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, Başbakanlık Takip Kuruluna ilişkin Başbakandan sorusu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7155)

376.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Kayseri Et Kombinasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7156)

377.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, engelli vatandaşların araç edinmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/7157)

378.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, AİHM'de Türkiye aleyhine açılan davalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7158)

379.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, idarî yargı ve adlî yargı hâkim adaylığı sınavlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7159)

380.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, özelleştirme sonrasında işçilerle yapılan geçici hizmet sözleşmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7160)

381.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, SSK ve Bağ-Kur prim tahsilatına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7161)

382.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, bir Bağ-Kur müfettişiyle ilgili basında yer alan habere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7162)

383.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR'un, sigorta hastanelerinden alınan heyet raporlarının geçersiz sayılmasına ve eczacı odalarının başvurusuna ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7163)

384.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, Şanlıurfa İlinde polis meslek yüksekokulu açılmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7164)

385.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ'ın, Almanya'da yaşayan Türklerin çifte vatandaşlığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7165)

386.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI'nın, 2004-2005 ders yılında üniversitelerde yaşanan öğrenci olaylarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7166)

387.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Bitlis Valisinin başkanlığında yapılan bir toplantıda muhtarlara ve diğer vatandaşlara kötü muamelede bulunduğu iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7167)

388.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

Ardahan İlindeki bir köy yoluna, 

Ardahan İlindeki bir köy yoluna,

İlişkin soruları ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7168, 7169, 7170, 7171, 7172, 7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187, 7188, 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196, 7197, 7198, 7199, 7200, 7201, 7202, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431)

389.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Bakanlığın çeşitli uygulamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7203)

390.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, okuma-yazma oranlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7204)

391.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7205)

392.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7206)

393.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7207)

394.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7208)

395.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7209)

396.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7210)

397.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7211)

398.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7212)

399.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7213)

400.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7214)

401.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7215)

402.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7216)

403.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7217)

404.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7218)

405.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7219)

406.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7220)

407.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7221)

408.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7222)

409.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7223)

410.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7224)

411.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7225)

412.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7226)

413.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7227)

414.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7228)

415.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7229)

416.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7230)

417.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7231)

418.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7232)

419.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7233)

420.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7234)

421.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğündeki usulsüzlük iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7235)

422.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, yurtdışı seyahatlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/7237)

423.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Bitlis-Güroymak İlçesinde bir tiyatro oyununun sahnelenmesinin engellendiği iddialarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7238)

424.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, dış ticaret müşavirliklerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/7240)

425.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, gıda üretimi ve denetimine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7241)

426.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara,

Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/7244, 7/7245)

427.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7247)

428.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7248)

429.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7249)

430.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7250)

431.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7251)

432.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara,

Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7252, 7/7253)

433.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7254)

434.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7255)

435.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumunda iş kazalarını önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7256)

436.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara,

- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7257, 7258)

437.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, dolmuşlarda muavin bulundurulmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7259)

438.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7260)

439.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7261)

440.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İline 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7262)

441.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7263)

442.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, öğretmenlerin hayat standardına ve çalışma şartlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7264)

443.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN'ın, Mardin İl Millî Eğitim Müdürünün görevden alınmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7265)

444.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara,

Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7266, 7/7267)

445.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7268)

446.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7269)

447.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7270)

448.- Ordu Milletvekili Kâzım TÜRKMEN'in, fındık üreticisinin yaşadığı doğal afete ve uğradığı zarara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7271)

449.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara,

Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/7272, 7/7273)

450.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/7274)

451.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara,

Kayseri ilinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7275, 7276)

452.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, ülkemizdeki özel havayolu  taşımacılığına  ilişkin  sorusu  ve  Ulaştırma  Bakanı  Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7277)

453.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7278)

454.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7279)

455.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7280)

456.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Maliye Bakanı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7281)

457.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına,

Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına,

Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına,

Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına,

Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına,

Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına,

Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına,

Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına,

Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına,

Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına,

Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/7284, 7285, 7286, 7287,7288,7289,7290,7291,7292,7293,7294)

458.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Çankaya Belediye Başkanlığı  ile  ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin sorusu  ve  İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7295)

459.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'nın Kuşadası Belediyesinin bazı uygulamalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7296)

460.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7297)

461.- Kastamonu Milletvekili Musa SIVACIOĞLU'nun, Kastamonu Kalesindeki düzenleme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7298)

462.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, Şırnak İlinde rödavans usulü kiraya verilen maden sahalarını işletenlerin vergi yükümlülüklerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7299)

463.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'in, özelleştirme uygulamalarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7300)

464.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, bulgurdaki KDV oranına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7301)

465.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşanan bebek ölümlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7302)

466.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Kırım Kongo ateşli humma hastalığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7303)

467.- Bursa Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7304)

468.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN'ın, havayolu taşımacılığına ve İstanbul'a yeni havayolu yapılmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7305)

469.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İŞ-TİM ve Türk Telekoma ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7306)

470.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, THY'nin Ankara'dan Milas-Bodrum ve Dalaman uçuşlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7307)

471.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, Çankaya Belediye Başkanlığı ile ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7309)

472.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, 2001-2004 yıllarında Bartın İline ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7310)

473.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK'ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/7312)

474.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, eğitim durumlarına göre işsizlik oranlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7313)

475.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Merkez Av Komisyonu kararlarının uygulanmasına ilişkin sorusu  ve  Çevre  ve  Orman  Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7314)

476.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarındaki çocukların durumlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7315)

477.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, serbest bölgelerdeki fiktif depolardan yurda kaçak bakliyat sokulduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/7316)

478.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, TBMM personelinin maaş aldığı bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin TBMM Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/7317)

479.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, bazı kadrolara yapılan atamalara ve üniversitelere verilen akademik kadro sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7318)

480.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Mercedes Türk AŞ. firmasının gümrük işlemlerinin denetimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/7321)

481.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN'ın, Başbakanlıktaki mevcut ve alınacak otomobillere ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7322)

482.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleriyle ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp, yapılmadığına,

- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa -Harmancık İlçesinde depremden hasar gören binalara ilişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/7324, 7325)

483.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Diyanet İşleri Başkanlığının ASAM eski başkanına danışmanlık ücreti ödeyip ödemediğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/7326)

484.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/7327)

485.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Samsun'da bir cami imamı hakkındaki bir iddiaya ilişkin sorusu  ve  Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/7328)

486.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleriyle ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7329)

487.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR'in, Manisa-Salihli Kaymakamının bir uygulamasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7330)

488.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Harmancık İlçesine kaymakam atanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7331)

489.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleriyle ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7332)

490.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, Batman-Hasankeyf kazılarına ve kültürel varlıkların korunmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7333)

491.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde gerçekleşen bir soruşturma olayına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7334)

492.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, özelleştirme kapsamındaki şirketlerin denetimine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7335)

493.- İzmir Milletvekili Türkân MİÇOOĞULLARI'nın, Dünya Bankası Başkanına mektup gönderilip gönderilmediğine ilişkin sorusu ve  Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7336)

494.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7337)

495.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğündeki çeşitli uygulamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7338)

496.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY'ın,  ek ders ücretlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7339)

497.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7340)

498.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN'in, Kırım-Kongo hemorojik humması hastalığı için alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7341)

499.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Harmancık İlçesinde meydana gelen deprem sonrası sağlık hizmetlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7342)

500.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/7343)

501.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN'in, Kırım-Kongo hemorojik humması hastalığı için alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7344)

502.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, buğday fiyatlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7345)

503.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un  cevabı (7/7347)

504.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7348)

505.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in  cevabı (7/7350)

506.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/7352)

507.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/7354)

508.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7355)

509.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/7357)

510.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7358)

511.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7359)

512.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, kanun tasarılarının gerekçelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/7361)

513.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Dünya Bankasından ve IMF'den alınan kredilere ilişkin sorusu ve  Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/7362)

514.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, yerel yönetimlerin kullandıkları kredilere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/7363)

515.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR'ın, Kırşehir İlindeki bazı köy yollarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/7364)

516.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, banka mevduatlarına ve kuruluşlara kullandırılan kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/7365)

517.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, maden kazalarına ve alınan tedbirlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7367)

518.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Muğla İlindeki jeotermal kaynaklara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7368)

519.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, ASKİ'nin bazı uygulamalarına ve hizmet aldığı firmalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7369)

520.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, Hazine arazilerinden yararlanan  belediye  olup  olmadığına  ilişkin  sorusu  ve  İçişleri  Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7371)

521.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, İstanbul şehir hatları işletmesine ait vapurlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7372)

522.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, kestane üretimindeki sorunlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7373)

523.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, döner sermaye ödemelerinde uygulanan performans kriterlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7374)

524.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN'ün, belediyelere verilen hizmet araçlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7376)

525.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK'ın, Bursa-İstanbul arasında denizyolu yük ve yolcu taşımacılığında yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7377)

526.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, TMSF kapsamındaki banka ve şirketlerin denetim ve finansman işlemlerini yürüten kurumlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in  cevabı (7/7378)

527.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, TCDD'nin bazı belediyelere hurda malzeme sattığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7379)

528.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, adlî işlemler nedeniyle tahsil edilen paraların bir özel bankaya yatırıldığına  ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7380)

529.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, THY'nin bazı ihaleleriyle ilgili bilgi sızdırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7381)

530.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, yurtdışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/7382)

531.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN'in, Sıhhiye Orduevindeki tadilat çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/7383)

532.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN'in, TSK Etimesgut-Bayraktepe sosyal tesisinin adının değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/7384)

533.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, bazı belediyelerin İmar Kanununa aykırı uygulamalarda bulunduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/7386)

534.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, Alanya-Mersin yol yapımı çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/7387)

535.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7388)

536.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN'in, İzmir Valisinin Londra seyahatine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7389)

537.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un,  Bakanlık Müsteşarının bir tutumuna ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürünün görevden alınmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7390)

538.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT'in, Çermik Melik Belkıs Hanım Kaplıcalarının onarılmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7391)

539.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açtığı sanat ve meslek eğitimi kurslarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7392)

540.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün,  Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve lojmanına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7393)

541.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün,  Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7394)

542.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün,  Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7395)

543.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün,  Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve lojmanına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7396)

544.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün,  Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve lojmanına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7397)

545.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün,  Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7398)

546.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün,  Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7399)

547.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün,  Ardahan İlindeki bir köy okuluna ve lojmanına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7400)

548.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün,  Ardahan İlindeki bir köy okuluna öğretmen atanmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7401)

549.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün,  Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7402)

550.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı  (7/7403)

551.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU'nun, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devrinden önce alınan heyet raporlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7404)

552.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ'ın, TCDD'nin hurda malzeme satışı yaptığı belediyelere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7405)

553.- Ankara Milletvekili Muzaffer R. KURTULMUŞOĞLU'nun, sebze ve meyve ihracatındaki sorunlara ve ziraî ilaçların denetimine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7407)

554.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Cumhurbaşkanının bazı mahkûmları affetme yetkisine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7408)

555.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, TCDD'ye ait hurdaların belediyelere bedelsiz olarak devredileceği iddialarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7409)

556.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Lüleburgaz Deresinin ıslahına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7410)

557.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7432)

558.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7433)

559.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7434)

560.- Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7438)

561.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Dalaman Turizm Kenti Projesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/7440)

562.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin,

Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Amasya İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Rize İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/7442,7/7443, 7/7444,7/7445, 7/7447, 7/7446, 7/7448, 7/7449, 7/7450, 7/7451, 7/7452, 7/7453, 7/7454, 7/7455, 7/7799, 7/7800, 7/7801, 7/7802)

563.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7456)

564.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7457)

565.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7458)

566.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7459)

567.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7460)

568.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7461)

569.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7462)

570.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7463)

571.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7464)

572.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7465)

573.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7466)

574.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7467)

575.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7468)

576.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7469)

577.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7470)

578.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7471)

579.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7472)

580.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7473)

581.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7474)

582.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7475)

583.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7476)

584.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına

Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7477, 7/7478, 7/7481, 7/7482, 7/7483, 7/7484, 7/7485, 7/7486, 7/7487, 7/7488, 7/7489, 7/7490, 7/7491, 7/7492)

585.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, futbol millî takımı teknik direktörüne ödenecek ücrete ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7479)

586.- Ankara Milletvekili Nail KAMACI'nın, millî takımlarımıza son beş yılda ayrılan ödeneklere ilişkisin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7480)

587.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köy camiine,

Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün imam ve lojman ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köy camiine,

Ardahan İlindeki bir köy camiine,

Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına

Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köy camiine,

Ardahan İlindeki bir köy camiine,

Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köy camiine,

Ardahan İlindeki bir köy camiine,

Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köy camiine,

Ardahan İlindeki bir köy camiine,

Ardahan İlindeki bir köyün cami ve lojman ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köy camiine,

Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün camii, lojman ve imam ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köy camiine,

Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köy camiine,

Ardahan İlindeki bir köyün imam ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köy camiine,

Ardahan İlindeki bir köyün, cami, lojman ve imam ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köy camiine,

Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köyün lojman ihtiyacına,

Ardahan İlindeki bir köy camiine,

Ardahan İlindeki bir köy camiine,

Ardahan İlindeki bir köy camiine,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/7493, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7499, 7500, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516, 7517, 7518, 7519, 7520, 7521, 7522, 7523, 7524, 7525, 7526, 7527, 7528, 7529, 7530, 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7539, 7540, 7541, 7542, 7543)

588.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550)

589.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in,  Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7551)

590.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, DSİ ile iş bağlantısı olan kişi ve şirketlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7553)

591.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7554)

592.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7557)

593.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7558)

594.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7559)

595.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7560)

596.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7561)

597.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7562)

598.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7563)

599.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7564)

600.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7565)

601.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Aksaray'a bağlı Yaprakhisar Köyünün yeni yerleşim alanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7566)

602.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'daki Güllük ve meydan köprülü kavşaklarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7568)

603.- Gaziantep Milletvekili Ahmet YILMAZKAYA'nın, emniyet mensuplarının bölge hizmetlerine göre görevlendirilmelerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7569)

604.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in; Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7567, 7570, 7571, 7572, 7573, 7574, 7575)

605.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7576)

606.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7577)

607.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7578)

608.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7579)

609.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7580)

610.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7581)

611.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7582)

612.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7583)

613.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7584)

614.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7585)

615.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7586)

616.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7587)

617.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7588)

618.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7589)

619.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7590)

620.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7591)

621.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7592)

622.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE'nin, görevden alınan ve tekrar görevine iade edilen personele ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7593)

623.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya'da bir liseyle ilgili iddiaya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7594)

624.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Kemer Turizm ve Otelcilik Lisesinin donatım ödeneğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7595)

625.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7596)

626.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7597)

627.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7598)

628.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7599)

629.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7600)

630.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7601)

631.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7602)

632.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7603)

633.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7604)

634.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7605)

635.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7606)

636.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7607)

637.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7608)

638.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7609)

639.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7610)

640.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7611)

641.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7612)

642.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7613)

643.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7614)

644.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7615)

645.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7616)

646.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7617)

647.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7618)

648.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7619)

649.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7620)

650.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7621,7/7622)

651.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, bir trafik kazasında yaralananlara yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7623)

652.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, sağlık sektöründeki bazı uygulamalara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7624)

653.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, kan ve kan ürünleriyle ilgili sorunlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7625)

654.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM'ın, Kırım-Kongo hastalığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7626)

655.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, hastane enfeksiyonlarına ve hastanelerdeki hijyen şartlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7627)

656.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin,

Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7628,7/7629)

657.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7630,7/7631)

658.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7632,7/7633)

659.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7634,7/7635)

660.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7636, 7/7637)

661.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7638,7/7639)

662.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN'ın, süt üretimine ve fiyatlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/7642)

663.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Vekili Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7640, 7/7641, 7/7643, 7/7644, 7/7645, 7/7646, 7/7647, 7/7648, 7/7649, 7/7650, 7/7651, 7/7652, 7/7653, 7/7654)

664.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ'ün, TCDD'ye ait hurda malzemelerin bazı belediyelere satıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7655)

665.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, demiryollarında kullanılan rayların kullanım sürelerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7658)

666.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, PTT Genel Müdürlüğündeki personel sayısına ve hizmetlere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7659)

667.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Bitlis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Elazığ İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Elazığ İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Kilis İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Kilis İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Siirt İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Siirt İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Çankırı İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Çankırı İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Bingöl İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Bingöl İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Şırnak İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Şırnak İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7656, 7/7657, 7/7661, 7/7662, 7/7663, 7/7664, 7/7665, 7/7666, 7/7667, 7/7668, 7/7669, 7/7670, 7/7671, 7/7672)

668.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, yurt dışında müteahhitlik yapan Türk şirketlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/7673)

669.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Konya-Antalya yolunun bir kısmının tamamlanamamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/7660)

670.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Tasarrufu Teşvik Fonu kapsamındaki hak sahiplerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/7674)

671.- Antalya Milletvekili Atila EMEK'in, Konut Edindirme Yardımı kesintilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7675)

672.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, pirinç ithalatına ve ithalat lisanslarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/7677)

673.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, bazı sektörlerde zorla çalıştırılan yabancı uyruklu kadınlara ve sığınma evlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7678)

674.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Avrupa Birliği ile müzakerelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/7679)

675.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, özelleştirmeler sonucu işten çıkarılan işçilere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7680)

676.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, gençlerin istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7681)

677.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, işçi alımı sınavlarına ve kamu kurumlarının taşra teşkilatlarında yöre insanlarının istihdamına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7682)

678.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BASESGİOĞLU'nun cevabı (7/7683)

679.- Tokat Milletvekili Resul TOSUN'un, YAŞ tarafından re'sen emekli edilenlere hususi pasaport verilmemesine ilişkin sorusu ve Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7684)

680.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, zararlı web sitelerine karşı alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7685)

681.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, mopet ve motosikletlerin harç ve tescil masraflarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7686)

682.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ'in, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7687)

683.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, Eskişehir  İlindeki okullarda doğal afetlere karşı alınacak önlemlere ve sivil savunma ekiplerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7689)

684.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, memurların görev yeri, cinsiyet ve hizmet sürelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7690)

685.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/7691)

686.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, Kütahya-Simav karayolu yapımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/7692)

687.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, jeotermal kaynaklara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7693)

688.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR'un, zararlı web sitelerine karşı alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7694)

689.- İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU'nun, Beşiktaş Kaymakamının İstanbul-Dolmabahçe Caddesindeki Atatürk resimleri ile ilgili bir yazısına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7697)

690.- Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, TBMM Koruma Müdürlüğü personeline ilişkin TBMM Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/7698)

691.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, 85 inci yıl kutlamaları için yapılan harcamalara ilişkin TBMM Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/7699)

692.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, SSK ve Emekli Sandığı ile ilgilendirilen personele ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7700)

693.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN'ın, yurtdışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/7703)

694.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa İlinde Kosova'dan Mamuşa Beldesine göç etmiş yurttaşlarımızın sorunlarının giderilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/7705)

695.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU'nun, teknoloji ve AR-GE çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7706)

696.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Türk Telekomun satışına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7707)

697.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, DSİ Genel Müdürlüğünde şube müdürlüğü kadrolarına yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7712)

698.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, DSİ Genel Müdürlüğünde şube müdürlüklerine atanan şahıslara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7714)

699.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, DSİ Genel Müdürlüğünde şube müdürlerinin atanma usulüne ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/7715)

700.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa Uludağ'da telesiyej ve teleski hattı yapımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/7716)

701.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Bingöl-Karlıova'da meydana gelen depreme yönelik hasar tespit çalışmalarına,

Diyarbakır-Elmalı Köyündeki afet konutlarının yapımına,

Bingöl-Karlıova'da Kızılçubuk Köyü deprem konutlarına,

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/7720,7723,7724)

702.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Bismil Devlet Hastanesinin ek bina inşaatına ve ayrılan ödenek miktarına,

Dicle Devlet Hastanesinin yapımı ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/7719,7726)

703.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır Doğumevi Hastanesi inşaatına ve ayrılan ödenek miktarına,

Diyarbakır Çermik Devlet Hastanesine,

Diyarbakır Merkez Kız Yetiştirme Yurdu inşaatına ve ayrılan ödenek miktarına,

Diyarbakır Hani İlçesi Devlet Hastanesinin hizmete açılmasına,

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/7717, 7718, 7722, 7725)

704.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır Genç İlçesi Atatürk Köşkü mevkiinde Kaldırım istikametindeki yol ve köprü yapımı projesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/7727)

705.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Ereğli-Çayhan Beldesindeki sorunlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7729)

706.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya Büyükşehir Belediyesinin bir çalışanı hakkında yapılan suçlamalara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7730)

707.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, İGDAŞ ve Belbim firmalarına ait tanzim raporları ve tazminat davalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7731)

708.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya Emirgazi'deki inşaatlara  ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7732)

709.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7733)

710.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, terör mağdurlarına,

Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanmasına,

Terör mağdurlarına ve yapılacak yardım miktarına,

Terör ve terörle mücadeleden doğan zararlarla ilgili uyuşmazlıklara,

Terör mağdurlarına,

İlişkin soruları ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7735, 7736, 7738, 7739, 7740)

711.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, köye dönüş projesinin kapsamında olan köylere ve bunlara sağlanan desteklere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7737)

712.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır İli Çınar İlçesine bağlı Yeşiltaş Köyündeki yol yapımı ve sondaj çalışmalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7741)

713.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır merkeze bağlı Topraktaş Köyündeki sondaj dağıtımına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7742)

714.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, ilaç fiyatlarının düzenlenmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7744)

715.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'da düşen uçağın pilotlarının heyet raporu aldıkları iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7746)

716.- Bilecik Milletvekili Fahrettin POYRAZ'ın, röntgen cihazı alım ihalesinin dayandığı şartnameye ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7747)

717.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa'daki mahkeme ihtiyacına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7748)

718.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Ankara Adliyesinde infaz koruma memurları alımı için yapılan sözlü sınava ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7750)

719.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, batık banka sahipleri ile TMSF arasında imzalanan sözleşmeye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7751)

720.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, dolaylı telefon dinlenmesinin yasal delil sayılmamasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/7752)

721.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Tekirdağ-Malkara İlçesinde doğal afetten zarar gören çiftçilere,

- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Yenişehir İlçesindeki çiftçilerin dolu yağışı nedeniyle mağduriyetlerine,

Dolu yağışı nedeniyle mağdur olan Bursa-Yenişehir İlçesindeki çiftçilere,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/7743, 7753, 7754)

722.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır İli Lice ve Kulp İlçelerindeki Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına,

Bir sosyal yardımlaşma kooperatifine,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/7755,7756)

723.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY'ın, ERDEMİR'in özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7757)

724.- Muş Milletvekili Mehmet Şerif ERTUĞRUL'un, Tümosan Traktör Fabrikasının satışına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/7758)

725.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, artan müze hırsızlıkları ve müzelerin güvenliğine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7759)

726.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN'ın, İstanbul'u tanıtan bir kitapçıkta yer alan ifadelere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7760)

727.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Akşehir Türk Telekom Müdürü ve bir memuru adına açılan soruşturmaya ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binalı YILDIRIM'ın cevabı (7/7761)

728.- Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Konya-Ereğli PTT'sinde çalışan bir memura ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/7762)

729.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa-Uludağ'da telesiyej ve teleski hattı yapımına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7763)

730.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Tekirdağ'ın çöp ve çöplük sorununa ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7764)

731.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'da meydana gelen uçak kazasının meteorolojik analizine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7765)

732.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, 1.3.2003 tarihinde görüşülen tezkeresinin reddinin sonuçlarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/7766)

733.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'da düşen uçakların pilotlarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/7767)

734.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Türkiye İş Kurumuna iş başvurularına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7768)

735.- Bilecik Milletvekili Fahrettin POYRAZ'ın, SSK tarafından gerçekleştirilen röntgen cihazı alım ihalesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7769)

736.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, SSK ve Bağ-Kurdan malulen emeklilik müracaatlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7770)

737.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır İli Kayapınar Beldesindeki 3. sanayi sitesi inşaatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7773)

738.- İstanbul Milletvekili Ali Kemal KUMKUMOĞLU'nun, İhlas Holding ile borsada işlem gören şirketlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/7774)

739.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER'in, iki şirket hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/7775)

740.- Kastamonu Milletvekili Musa SIVACIOĞLU'nun, Kastamonu-Abana İlçesinde açılan bir şirketin Halk Bankasından aldığı krediye ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/7776)

741.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, TMSF ve batık banka malikleri arasındaki sözleşmelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/7778)

742.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER'in, Diyarbakır'a bağlı bazı ilçelerde Ziraat Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın cevabı (7/7779)

743.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun, ithal edilen solvent miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/7780)

744.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ'nün, Tekirdağ-Şarköy İlçesinde düzenlenen 19 Mayıs törenlerinde öğrencilere giydirilen kıyafetlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7781)

745.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ'nün, SSK ve Bağ-Kurdan emekli olanlara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7783)

746.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, Toplu Konut İdaresinin İzmir Karşıyaka'da Mavişehir'de villa yaptıracağı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7784)

747.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7785)

748.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7786)

749.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7787)

750.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7788)

751.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Bafa Gölünün korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7789)

752.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, Vize İlçesinde kurulacak olan çimento fabrikasının çevreye zararlı olup olmadığına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/7790)

753.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7791, 7/7792)

754.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Rize İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/7793, 7/7794)

755.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL'un, İzmir Kordon Yolundan karayolu geçirilmesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/7803)

756.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7804)

757.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7805)

758.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara  ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7806)

759.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/7807)

760.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Rize İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in cevabı (7/7808, 7/7809, 7/7810, 7/7811)

761.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Rize İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Amasya İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı  (7/7812, 7/7813, 7/7814, 7/7815)

762.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7816)

763.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7817)

764.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7818)

765.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un cevabı (7/7819)

766.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7820)

767.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7821)

768.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7822)

769.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/7823)

770.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7824)

771.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7825)

772.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7826)

773.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/7827)

774.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/7829,7828)

775.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat  BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7830)

776.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Rize İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun cevabı (7/7831)

777.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Amasya İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

Rize İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına,

İlişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/7832, 7/7833)

778.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Millî Saraylar Daire Başkanlığınca düzenlenen rehberlik sınavına ilişkin TBMM Başkanından sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/7834)

I.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 121 milletvekilinin, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı konusundaki genel görüşme önergesinin görüşülmesi için Anayasanın 93 üncü, TBMM İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağırılmasına ilişkin önergesi,

Olağanüstü toplantı isteminin Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygun bulunduğuna ve bu nedenle, TBMM Genel Kurulunun 19 Eylül 2005 Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı duyurusu,

Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

(8/23) esas numaralı genel görüşme önergesinin Genel Kurulda görüşülmesi sırasında konuşma sürelerinin Hükümet ve siyasî parti grupları adına 60'ar dakika, imza sahipleri adına da 30'ar dakika olması ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin CHP Grubu önerisinin, yapılan görüşmelerden sonra,

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili  Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin (8/23) yapılan öngörüşmelerinden sonra,

Kabul edilmedikleri açıklandı.

Anayasa ve İçtüzüğün ilgili maddeleri gereğince, 1 Ekim 2005 Cumartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.00'da son verildi.

 

Nevzat Pakdil

TBMM Başkanı Vekili

 

Bayram Özçelik

Türkân Miçooğulları

 

Burdur

İzmir

 

Kâtip Üye

Kâtip Üye

 


No. : 173

II.- GELEN KÂĞITLAR

19 Eylül 2005 Pazartesi (Olağanüstü)

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar

1.- 24.6.2005 Tarihli ve 5372 Sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1066) (Anayasa ile  Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2005)

2.- 29.6.2005 Tarihli ve 5375 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın  89 uncu ve 104 üncü  Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1067) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2005)

3.- 2.7.2005 Tarihli ve 5382 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1068) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.7.2005)

4.- 2.7.2005 Tarihli ve 5387 Sayılı Bankacılık Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1069) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.2005)

  5.- 3.7.2005 Tarihli ve 5394 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1070) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.2005)

Tasarılar

1.- Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1071) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

2.- Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1072) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2005)

3.- Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı (1/1073) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum; Çevre  ile Tarım Orman ve Köyişleri  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2005)

4.- Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1074) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Avrupa Birliği Uyum; Adalet ile  Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2005)

5.- Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1075) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2005)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1076) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2005)

7.- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1077) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2005)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1078) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2005)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun  Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/1079) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2005)

10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1080) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2005)

11.- Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1081) (Millî Eğitim, Kültür,  Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2005)

12.- Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1082) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2005)

13.- Kadroları İl Özel İdarelerine Ait Bulunan Kütüphane ve Müze Personelinin Aylıklarının Genel Bütçeden Ödenmesi Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1083) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2005)

14.- 2004 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/1084) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2005)

15.-  2004 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/1085) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2005)

16.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Toprakları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1086) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2005)

17.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti  Arasında Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1087) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2005)

18.- Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü ile Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1088) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.8.2005)

19.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1089) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2005)

20.- Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1090) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2005)

21.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı (1/1091) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2005)

22.- Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1092) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2005)

23.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1093) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.8.2005)

24.- Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1094) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2005)

25.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik-Bilimsel ve Ek Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1095) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2005)

26.- Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1096) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2005)

27.- Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1097) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2005)

28.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1098) (Millî Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2005)

29.- Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1099) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2005)

30.- Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız Kalkınma Ajansı Arasında Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1100) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2005)

31.- Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı (1/1101) (Dışişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2005)

Teklifler

1.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  (2/572) (Millî Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

2.- Karabük Milletvekilleri Mehmet Ceylan, Hasan Bilir ile Ali Öğüten'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi  (2/573) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

3.- Tekirdağ Milletvekilleri T. Ziyaeddin Akbulut ile Ahmet Kambur'un; Balıkesir İline Bağlı Marmara İlçesinin Tekirdağ İline Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/574) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2005)

4.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın; 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/575) (Çevre ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2005)

5.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu'nun; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/576) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2005)

6.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; 5084 ve 5350 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/577) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.8.2005)

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/578) (Millî Savunma ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.8.2005)

8.- Denizli Milletvekili Mehmet Yüksektepe'nin; Jeotermal Kaynakları ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi (2/579) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.8.2005)

9.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir'in; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/580) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.8.2005)

10.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün'ün; Yolsuzluklarla Mücadele Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/581) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.2005)

11.- Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz ve 10 Milletvekilinin;  6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/582) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2005)

Tezkereler

1.- Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/877) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2005)

2.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/878) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.7.2005)

3.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/879) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2005)

Yazılı Soru Önergeleri

1. - Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, Koruma Müdürlüğü personeline ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7698) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2005)

2. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU'nun, 85 inci yıl kutlamaları için yapılan harcamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7699) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2005)

3. - Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR'ın, sağlık harcamalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7154) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.6.2005)

4.       -Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Millî Saraylar Daire Başkanlığınca düzenlenen rehberlik sınavına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7834) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.7.2005)

Genel Görüşme Önergesi

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanı Antalya Milletvekili Deniz BAYKAL ile Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ, İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL ve Samsun Milletvekili Haluk KOÇ'un, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı  konusunda Anayasa'nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) (Başkanlığa geliş tarihi:15.9.2005)

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

19 Eylül 2005 Pazartesi

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Anayasanın 93 üncü, İçtüzüğün 7 nci maddelerine uygun olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 121 milletvekili tarafından Başkanlığımıza verilen önerge üzerine  olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 127 nci Birleşimini açıyorum.

III.- Y O K L A M A

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için 5 dakika süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini; bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise, yoklama pusulalarını, teknik personel aracılığıyla, 5 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, bazı arkadaşlarımız, yoklamaya, elektronik cihazla katılmışlardır; ama, sonradan, belki girmemiş gerekçesiyle pusula göndermişlerdir; şimdi, onları tetkik ettiriyorum; bilgilerinize sunarım…

Sayın milletvekilleri, pusula gönderen milletvekili arkadaşlarımızın isimlerini okutup salonda olup olmadıklarını tespit edeceğim.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sayın Başkan, 3 defa tetkik ettik, yok böyle bir uygulama! Her zaman niye yapmıyorsunuz?!

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, bu duyarlılığınızın hep devam etmesini diliyorum.

BAŞKAN - Mehmet Mesut Özakcan?.. Burada.

Cevdet Selvi?.. Burada.

Mehmet Sevigen?.. Burada.

Güldal Okuducu?.. Burada.

Özlem Çerçioğlu?.. Burada.

Mustafa Erdoğan Yetenç?.. Burada.

Mahmut Yıldız?.. Burada.

Mehmet Tatar?.. Burada.

Göksal Küçükali?.. Burada.

Abdulkadir Ateş?.. Burada.

Ahmet Güryüz Ketenci?.. Burada.

Kâzım Türkmen?.. Burada.

İsmet Çanakcı?.. Burada.

Gaye Erbatur?.. Burada.

Emin Şirin?.. Burada.

Fuat Çay?.. Burada.

Bülent Baratalı?.. Burada.

Mehmet Kesimoğlu?.. Burada.

Vahdet Sinan Yerlikaya?.. Burada.

Birgen Keleş?.. Burada.

Yücel Artantaş?.. Burada.

Yılmaz Ateş?.. Burada.

Vahit Çekmez?.. Burada.

Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; gündeme geçiyoruz. (CHP, ANAP, DYP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar)

Gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümünde yer alan olağanüstü toplantı çağrı önergesini ve Başkanlığın çağrı yazısını okutuyorum:

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler ve Önergeler

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 121 milletvekilinin, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı konusundaki genel görüşme önergesinin görüşülmesi için Anayasanın 93 üncü, TBMM İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağırılmasına ilişkin önergesi (4/316)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddesi gereğince, ekte yer alan genel görüşme önergesini görüşmek üzere 21 Eylül 2005 Çarşamba günü saat 15.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılmasını arz ve talep ederiz.

                                  Deniz Baykal

                                           Antalya

                        CHP Grup Başkanı

 

Ali Topuz

Kemal Anadol

Haluk Koç

 

İstanbul

İzmir

Samsun

CHP Grubu Başkanvekili    CHP Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili

Gerekçe:

Terör olaylarında bir süreden beri yaşanan tırmanma sonucunda güvenlik güçlerimiz çok sayıda şehit vermiş ve güvenlik güçleri terörle kısıtlanmış yetkilerle mücadele vermeye çalıştıklarını kamuoyuna açıklamıştır.

Artan terörle ilgili Başbakanın yeni açılım olarak değerlendirilen girişimlerinin ardından da terör olayları ivme kazanarak devam etmiştir. Yeni açılım olarak adlandırılan girişimler, terör örgütünün karar mekanizmasını meşrulaştırma ve muhatap aldırmaya çaba gösterenleri yüreklendirmiştir.

Yeni süreçte terör, silahlı bir çatışma olmaktan kitlesel bir çatışma olmaya doğru taşınmak istenmektedir. Uygulanan terörün ayrılıkçı bir amaca yönelik olduğunu terörü yönlendirenler açıkça ifade etmektedirler. İkinci terör dalgasının ardındaki siyasî projenin hedefleri net ve açık olmasına karşın, bugüne kadar ne Başbakandan ne hükümetten Türkiye'nin maruz kaldığı bu yeni terör tehdidinin niteliği, önemini ve bununla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini hakkında güven verici bir açıklama yapılmamıştır.

Tüm toplumu tedirgin eden terör olayları, Anadolu'ya her an sıçrayabilecek ve bir çatışma ortamına yön verebilecek noktaya ulaşmıştır.

Bunlarla birlikte, İstanbul ve Ankara'da yaşanan olaylarda, güvenlik güçlerinin gözleri önünde, Atatürk'e ve cumhuriyete ağır saldırılarda bulunulmuştur.

Bu nedenlerle, terörün ortaya çıkarabileceği toplumsal olayların önüne geçebilecek önlemlerin, bir genel görüşmeyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ivedi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Uğur Aksöz                                (Adana)

Nevin Gaye Erbatur                                (Adana)

Kemal Sağ                                (Adana)

Tacidar Seyhan                                (Adana)

Mehmet Ziya Yergök                                (Adana)

Şevket Gürsoy                                (Adıyaman)

Halil Ünlütepe                                (Afyonkarahisar)

Naci Aslan                                (Ağrı)

Zekeriya Akıncı                                (Ankara)

Oya Araslı                                (Ankara)

Yılmaz Ateş                                (Ankara)

Ayşe Gülsün Bilgehan                                (Ankara)

Eşref Erdem                                (Ankara)

Yakup Kepenek                                (Ankara)

Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu                                (Ankara)

Bayram Ali Meral                                (Ankara)

Mehmet Tomanbay                                (Ankara)

Feridun Fikret Baloğlu                                (Antalya)

Hüseyin Ekmekcioğlu                                (Antalya)

Tuncay Ercenk                                (Antalya)

Nail Kamacı                                (Antalya)

Osman Kaptan                                (Antalya)

Ensar Öğüt                                (Ardahan)

Yüksel Çorbacıoğlu                                (Artvin)

Mehmet Boztaş                                (Aydın)

Özlem Çerçioğlu                                (Aydın)

Mehmet Mesut Özakcan                                (Aydın)

Ali Kemal Deveciler                                (Balıkesir)

Yaşar Tüzün                                (Bilecik)

Ramazan Kerim Özkan                                (Burdur)

Kemal Demirel                                (Bursa)

Mehmet Küçükaşık                                (Bursa)

Mustafa Özyurt                                (Bursa)

Ahmet Küçük                                (Çanakkale)

İsmail Özay                                (Çanakkale)

Feridun Ayvazoğlu                                (Çorum)

Mustafa Gazalcı                                (Denizli)

Mehmet Neşşar                                (Denizli)

V. Haşim Oral                                (Denizli)

Mesut Değer                                 (Diyarbakır)

Rasim Çakır                                (Edirne)

Erol Tınastepe                                (Erzincan)

Mehmet Ali Arıkan                                (Eskişehir)

Mehmet Vedat Yücesan                                (Eskişehir)

Mustafa Yılmaz                                (Gaziantep)

Ahmet Yılmazkaya                                (Gaziantep)

Esat Canan                                (Hakkâri)

Fuat Çay                                (Hatay)

Gökhan Durgun                                (Hatay)

Abdülaziz Yazar                                (Hatay)

Yücel Artantaş                                (Iğdır)

Mevlüt Coşkuner                                (Isparta)

Halil Akyüz                                (İstanbul)

İsmet Atalay                                (İstanbul)

Hasan Fehmi Güneş                                (İstanbul)

Algan Hacaloğlu                                (İstanbul)

Birgen Keleş                                (İstanbul)

Kemal Kılıçdaroğlu                                (İstanbul)

Ali Kemal Kumkumoğlu                                (İstanbul)

Ahmet Sırrı Özbek                                (İstanbul)

Sıdıka Sarıbekir                                (İstanbul)

Mehmet Sevigen                                (İstanbul)

Berhan Şimşek                                (İstanbul)

Vezir Akdemir                                (İzmir)

Ali Rıza Bodur                                (İzmir)

Ahmet Ersin                                (İzmir)

Abdurrezzak Erten                                (İzmir)

Erdal Karademir                                (İzmir)

Yılmaz Kaya                                (İzmir)

Türkân Miçooğulları                                (İzmir)

Enver Öktem                                (İzmir)

Muharrem Toprak                                (İzmir)

Sedat Uzunbay                                (İzmir)

Hakkı Ülkü                                (İzmir)

Mehmet Parlakyiğit                                (Kahramanmaraş)

Fikret Ünlü                                 (Karaman)

Halil Tiryaki                                (Kırıkkale)

Mehmet S. Kesimoğlu                                (Kırklareli)

Hüseyin Bayındır                                (Kırşehir)

İzzet Çetin                                (Kocaeli)

Salih Gün                                (Kocaeli)

Mehmet Sefa Sirmen                                (Kocaeli)

Nezir Büyükcengiz                                (Konya)

Atilla Kart                                (Konya)

Ferit Mevlüt Aslanoğlu                                (Malatya)

Muharrem Kılıç                                (Malatya)

Nuri Çilingir                                (Manisa)

Ufuk Özkan                                (Manisa)

Mustafa Erdoğan Yetenç                                (Manisa)

Mahmut Duyan                                (Mardin)

Vahit Çekmez                                (Mersin)

Ali Oksal                                (Mersin)

Hüseyin Özcan                                (Mersin)

Mustafa Özyürek                                (Mersin)

Şefik Zengin                                (Mersin)

Ali Arslan                                (Muğla)

Gürol Ergin                                (Muğla)

Fahrettin Üstün                                (Muğla)

Ali Cumhur Yaka                                (Muğla)

Mehmet Şerif Ertuğrul                                (Muş)

Orhan Eraslan                                (Niğde)

Kâzım Türkmen                                (Ordu)

İlyas Sezai Önder                                (Samsun)

Engin Altay                                (Sinop)

Nurettin Sözen                                (Sivas)

Mahmut Yıldız                                (Şanlıurfa)

Mehmet Nuri Saygun                                (Tekirdağ)

Orhan Ziya Diren                                (Tokat)

Feramus Şahin                                (Tokat)

Şevket Arz                                (Trabzon)

Akif Hamzaçebi                                (Trabzon)

Hasan Güyüldar                                (Tunceli)

Vahdet Sinan Yerlikaya                                (Tunceli)

Mehmet Kartal                                (Van)

Muharrem İnce                                (Yalova)

Emin Koç                                 (Yozgat)

Harun Akın                                (Zonguldak)

Nadir Saraç                                (Zonguldak)

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Şimdi de Başkanlığın çağrı yazısını okutuyorum:

2.- TBMM Genel Kurulunun 19 Eylül 2005 Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırıldığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/880)

16 Eylül 2005

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından Bildirilmiştir

Türkiye Büyük Millet Meclisini; son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı konusundaki genel görüşme önergesinin görüşülmesi için, yeter sayıdaki üyenin istemi üzerine, 19 Eylül 2005 Pazartesi günü saat 15.00'te, Anayasanın 93 üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci maddeleri gereğince olağanüstü toplantıya çağırıyorum.

Sayın milletvekillerinin belirtilen gün saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim.

                                   Bülent Arınç

                        Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım:

V.- ÖNERİLER

A) Sıyasî Partı Grubu Önerılerı

1.- (8/23) esas numaralı genel görüşme önergesi üzerinde konuşma süreleri ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin CHP Grubu önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun, 19. 9.2005 Pazartesi günü (bugün) yapılan toplantısında siyasî parti grupları arasında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisini, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                       Haluk Koç

                                            Samsun

                          Grup Başkanvekili

Öneri:

(8/23) esas numaralı genel görüşme önergesinin Genel Kurulda görüşülmesi sırasında hükümet ve siyasî parti grupları adına 60'ar dakika, imza sahipleri adına da 30'ar dakika olması ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, önerinin lehinde ve aleyhinde söz talepleri vardır. Konuşmacılara, 1 lehte 1 aleyhte olmak üzere söz vereceğim.

Konuşmacıları arz ediyorum: Lehte, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan, Isparta Milletvekili Erkan Mumcu, İstanbul Milletvekili Emin Şirin; aleyhte, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş.

İlk söz, lehte, Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan.

Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar)

Sayın Kandoğan, süreniz 10 dakika.

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün, tarihî günlerinden birini yaşıyor. Yetmiş milyon vatandaşımız, bugün, bir kâbus gibi ülkenin üzerine çöken terörle ilgili, Türkiye'nin en önemli meselesinin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülüp görüşülmeyeceğini, Meclisin açılıp açılmayacağını büyük bir merakla izliyor; ancak, ne hazindir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihine hiç de tasvip edilmeyecek bir şekilde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun kendi sıralarını boş bırakarak teröre karşı nasıl bir bakış açısı içerisinde olduğunu, yetmiş milyon vatandaşımız, bugün büyük bir ibretle izlemektedir (DYP, CHP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) ve bugün, Meclisin açıldığı bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanının, Türkiye'nin bir ilinde bir il valisinin veya kaymakamının yapabileceği bir açılış vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunmamasının da takdirini Yüce Milletimize bırakmak istiyorum. Bugün burada görüşülecek olan terör konusu, o ildeki açılıştan daha mı az önemliydi?!

Bakınız, daha günkü gazetelerde hepimizin vicdanını sızlatan, gözyaşlarını akıtan bir ibret verici manzara var. İşte burada bir polis memurumuz, üçüz yavrusunu sırtına almış, onlarla bir fotoğraf karesinde beraber ve artık bu polis memurumuz, bu üçüz yavrusunun sıcacık nefesini bundan sonra hissedemeyecek, onlarla bir daha kucaklaşamayacak. Bu manzara, bugün, milletimizin gözyaşlarının bir pınar halinde akmasına sebebiyet vermiştir. Ama, bu sıralar yoklamadan önce boş bırakılarak, en azından bu ibret verici manzaranın lanetlenmesi noktasında İktidar Partisinin muhalefetle birlikte hareket etmemesini de yine milletimizin takdirine bırakıyorum.

Değerli milletvekilleri, son bir yılda Türkiye'de 200'ü aşkın güvenlik görevlimiz şehit olmuştur. Eğer, siz, bu rakamı hafife alıyorsanız, 200 şehit önemli değildir diyorsanız, bu salonu şimdi de terk edin, bu sıraları şimdi de boşaltın. Amerika Birleşik Devletleri Bağdat'a girinceye kadar 69 kayıp verdi; ama, biz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak teröre bir yıldan beri 200 şehit verdik ve yıllardan beri terörden çok çekmiş bir ülke olarak biz istiyoruz ki, artık bu mesele Türkiye Büyük Millet Meclisinde en ciddî bir şekilde ele alınsın, bu mesele burada tartışılsın, bu mesele burada görüşülsün ve artık bundan sonra yeni kanlar akmasın. Bizim istediğimiz, arzu ettiğimiz budur.

Meclisin açılmasına onbir gün kalmış. Eğer siz onbir günü terör için çok az bir gün olarak kabul ediyorsanız, bundan sonra Meclisin açılmasına kadar akacak olan kanların da hep beraber hesabını vermek durumundasınız. Eğer bu meseleyle ilgili söyleyecek bir şeyleriniz varsa, alacağınız tedbirler nelerdir onları anlatmak istiyorsanız, bunları kamuoyu önünde açık bir şekilde tartışmayalım, devletin gizli bilgi ve belgelerini bir kapalı oturumda isteyelim, görüşelim diyorsanız, biz ona da varız. Önemli olan, bu meselenin halledilmesidir. Önemli olan, akan kanın durdurulmasıdır.

Değerli milletvekilleri, geçmişte de terör hadiseleri çok olmuştur. İşte 30 000 kişi terör hadiselerinden dolayı hayatını kaybetmiştir; ama, bugün çok tehlikeli bir noktaya gidiyor olaylar. Geçmişte vatandaşlarımızın, bu meselenin devletin meşru güvenlik güçlerince halledileceği yolunda ciddî inancı ve itimadı vardı. Bu olaylar olurken geçmişte, Türkiye'nin hiçbir yerinde hiçbir olay cereyan etmiyordu, vatandaşlar bizzat bu olayların içerisinde yer almıyordu. Ancak, günümüzde artık, vatandaşın bu hükümetin terörü önleyebileceğine olan inancını kaybetmiş olmasından dolayı, Bozüyük'te, Seferihisar'da, Maçka'da ve en son da Saruhanlı'da bizzat vatandaş olayların içerisine girmeye başlamıştır. İşte, bizim endişe ettiğimiz nokta da burasıdır. Biz, bundan endişe ediyoruz. Vatandaşın, devlete olan inancını, hükümete olan inancını kaybetmiş olmasının endişesi içerisinde bu olayların boyutunun büyümesinden korkumuz var.

İşte, bugünkü toplantı, en azından yetmiş milyon vatandaşımıza karşı Türkiye Büyük Millet Meclisinin olaya el koyduğunu, bu meselenin önlenmesi ve bu meselenin çözülmesi noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin olaya hâkim olduğu inancının yetmiş milyon vatandaşa verilmesi gerekiyordu; ancak, bu tarihî fırsatı Adalet ve Kalkınma Partisi olarak sizler maalesef kaçırdınız. Yetmiş milyon vatandaş, bugün bu sıraları boş olarak gördükten sonra ve Sayın Başbakanın Türkiye'nin güzide bir ilinde olduğunu öğrendikten sonra, eminim ki, hükümetin terörü önleme noktasındaki zayıf durumunun bundan sonra da artarak devam edeceği inancı vatandaşlarda bir kez daha yer etmiştir.

Eğer bu mesele, Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşulmayacaksa, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmeyecekse, bu mesele nerede görüşülecek; nerede tartışılacak?! Bu mesele, kapalı kapılar ardında "aydın" diye ifade edilen 13 kişiyle mi tartışılacak; çözüm yolu onlardan mı beklenecek; yoksa, yetmiş milyon insanın helal oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen milletvekilleri tarafından mı çözümlenecek?

Değerli milletvekilleri, 3 Ekimden önce Meclis toplanırsa Avrupa Birliğinin Türkiye'ye olan güveni sarsılırmış, Avrupa Birliğiyle ilgili olarak oradan çıkan sonuç Türkiye'nin aleyhine olurmuş...

Değerli milletvekilleri, eğer, Türkiye'de her gün kan akmaya devam ediyorsa, her gün şehit vermeye devam ediliyorsa -elbette, Avrupa Birliğine, biz de gönülden istiyoruz, katılmayı arzu ediyoruz; ancak, ben, böyle bir Avrupa Birliğine girilmesi taraftarı değilim- önce bu mesele, önce bu mesele Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde yer almalıdır, burada tartışılmalıdır, burada görüşülmelidir.

Siz, terörle ilgili meselenin, bir devlet başkanının bir başka devlet başkanına ricasıyla çözüleceğine inanıyorsanız, bu sevdadan vazgeçin, hükümet olmaktan vazgeçin. Eğer, o devlet başkanının bizi rahatsız eden teröristlerle uğraşacak gücü olsa, her gün Irak'ta yüzlerce insan hayatını kaybetmez. Yetmiş milyonluk bir ülkenin Başbakanının, bir başka devlet başkanından, bir başka devlet başkanına "terörü önleyin, aman, bu teröristleri bırakmayın" şeklindeki bir rica, geçmişten günümüze her zaman büyük devlet olmasıyla övündüğümüz Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve onun Başbakanına yakışmıyor değerli milletvekilleri.

Değerli milletvekilleri, bu meselenin vakit kaybedilmeden ve bu konuyla ilgili kim ne biliyorsa Meclisin gündemine getirilip tartışılması lazım. Hükümet yetkilileri diyor ki: "Efendim, muhalefet öneri getirsin." Tamam, muhalefet öneri getirir; ama, önce biz sizi görelim. Bu konuyla ilgili tespitlerinizi görelim. Bu olayların sebepleriyle ilgili düşüncelerinizi ortaya koyun. Bununla ilgili hangi tedbirleri alıyorsunuz, bunları ortaya koyun.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, 1 dakikalık süre içerisinde konuşmanızı tamamlayınız lütfen.

Buyurun.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Geliniz, bunları bizlerle paylaşınız. Elbette, muhalefet olarak, hele hele Doğru Yol Partisi olarak, hele hele onun Sayın Genel Başkanı olarak bu meselelerde son derece uzman olan ve geçmişte terörün önlenmesi noktasında ülkeye çok büyük katkıları bulunan bizim Sayın Genel Başkanımıza geliniz; bunun çözümüyle ilgili önerilerini, düşüncelerini, geliniz birinci ağızdan öğreniniz. Geliniz diğer muhalefet partilerine, onlarla bu meseleyi tartışınız, görüşünüz, konuşunuz.

Değerli milletvekilleri, inşallah, bugün, bu mesele burada ciddî bir şekilde ele alınır; İçişleri Bakanımız da, bu meseleyle ilgili tespitlerini, çözüm yollarını, önerilerini, burada gelir bizlerle paylaşır. Ancak, şu noktanın mutlaka düzeltilmesi lazım: Bununla ilgili, Sayın Başbakan farklı konuşuyor, Adalet Bakanımız farklı konuşuyor, Başbakan Yardımcımız farklı konuşuyor. Bir Başbakan Yardımcımız, bununla ilgili kanunların yetersiz olduğunu ifade ederken, Sayın Başbakan çok farklı şeyler söylüyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, teşekkür ediyorum.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Ben de teşekkür ediyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP, CHP, ANAP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Önerinin aleyhinde, Hatay Milletvekili Sayın Sadullah Ergin; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Yoklamada olmayan sayılıyor mu Sayın Başkanım?!

SADULLAH ERGİN (Hatay) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu genel görüşme önerisinin görüşmelerinde görüşme sürelerinin uzatılmasına dair grup önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Her ne kadar, benden önce konuşan değerli sözcü bu grup önerisinin lehinde söz almış ise de, bahse konu grup önerisiyle ilgili bir tek cümle etmemiştir.

AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - Her zamanki gibi!

SADULLAH ERGİN (Devamla) - Sayın Kandoğan'ın, genel görüşme açılmış ve sanki genel görüşme yapılıyormuş gibi konunun özüne girerek yaptığı görüşme, İçtüzükteki düzenlemelere aykırıdır aslında; ancak, Sayın Kandoğan'ın burada serdettiği görüşlere, biraz sonra, grup sözcümüz ve Hükümetimiz adına Sayın Bakanımız cevap verecek; ben, bu konuya fazlaca girmek istemiyorum.

Buraya getirilen Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi, genel görüşme yapıldığı esnada, gruplar ve hükümet adına söz süresinin, 20'şer dakikanın bir saate, 60 dakikaya çıkarılmasıyla ilgili ve önerge sahiplerinden birinci imza veya onun göstereceği diğer bir konuşmacının da, 10 dakika yerine 30 dakika konuşması önerisidir şu anda görüştüğümüz. Dolayısıyla, böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var mı yok mu; aslında, onun lehinde ya da aleyhinde konuşmak gerekiyor şu anda.

Değerli arkadaşlar, İçtüzüğümüzün 60 ıncı maddesindeki şu anki düzenlemede, gruplar ve hükümet adına 20'şer dakikalık süre yeterli kanaatindeyiz, şahıs adına da 10 dakika. Tabiî, bu bir öngörüşme; şayet genel görüşme önerisi kabul edilecek olursa Genel Kurulumuzda, bu genel görüşmede, gruplara ve hükümete yeniden söz hakkı verilecek ve belki, burada ihtiyaç duyulursa ayrıca bu sürelerin tartışılması mümkün; ancak, bugün, bu genel görüşmenin gündeme alınıp alınmaması hususu hakkında konuşacağız ve oylama yapacağız.

Dolayısıyla, biz, Grup olarak, Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisinin aleyhinde olduğumuzu ve bu önerinin aleyhinde oy kullanacağımızı, böyle bir uzatmaya ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz.

K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Konu o kadar önemsiz yani!..

SADULLAH ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar…

Tabiî, konunun önemine şimdi geleceğiz.

CANAN ARITMAN (İzmir) - Konuşmayalım diyorsun yani!.. Bu milletin evlatları şehit oluyor...

SADULLAH ERGİN (Devamla) - Konunun önemini…

CANAN ARITMAN (İzmir) - ... alnından vurulup her yerde.

AYHAN ZEYNEP TEKİN (BÖRÜ) (Adana) - Hiç inandırıcı değil!..

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, hatibi dinleyelim.

SADULLAH ERGİN (Devamla) - Demokratik tahammülünüzü de takdir ediyorum, tebrik ediyorum.

CANAN ARITMAN (İzmir) - Ayıp!.. Ayıp!.. Fidan gibi delikanlılar şehit oluyor, utanın ya!

SADULLAH ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bugün, burada enteresan bir görüşme talebiyle karşı karşıyayız. Bu ülke, yıllardır, maalesef, terörden çok çekti. Yıllarca, bu ülke, terörle mücadele etti; şehitler verdik, gözyaşı akıttık, hep beraber bedel ödedik. Hepimizin yakınında, ailesinde şehitlerimiz var gazilerimiz var.

CANAN ARITMAN (İzmir) - Yeter artık ama, yeter!.. Millet yeter diyor.

SADULLAH ERGİN (Devamla) - Ama, hiçbir surette, bu kürsüden, bu çatı altında, şehit kanları üzerinden, bu milletin hassasiyeti üzerinden siyaset yapılmasına, buna müsaade etmeye kimsenin hakkı yok. (AK Parti sıralarından alkışlar)

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - İşte, o hale getirirsiniz ülkeyi. Söylenmeyecek mi şehit olanlar?!

SADULLAH ERGİN (Devamla)- Buraya gelerek, bu ülkeyi, hepimizin ecdadı şehit olarak, can vererek, kan akıtarak kurtarmış ve torunları bizlere emanet etmiş. Şimdi, burada, siyasî partilerin günübirlik hassasiyetine yönelik olarak, siyasî çıkarlara alet etmek üzere… (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Ergin, bir dakika…

Sayın milletvekilleri…

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Ayıp!.. Böyle yorum olmaz.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Başbakanınız bir cenazeye katılsın… Ayıp!

BAŞKAN - Sayın Sarıbaş, Sayın Sarıbaş, lütfen…

Buyurun Sayın Ergin.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Şehitler boğar sizi. Kan tutacak...

SADULLAH ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu kürsüye gelip hatipler konuşuyor. Biraz önce Sayın Kandoğan burada konuşma yaptı ve Meclis Başkanımızın İçtüzük gereği, Cumhuriyet Halk Partisinin Grup önerisi üzerinde söz vermesine rağmen, hiç o konuya değinmeden başka konulara girdi; ama, AK Parti Grubundan bir tek arkadaşımız sözünü kesmedi, itiraz etmedi. AK Parti Grubunun demokratik tahammülü burada.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sorunun adını söyle. Başbakanın adını söyle. Konuya gel.

BAŞKAN - Sayın Sarıbaş, lütfen… Müdahale etmeyelim hatibe...

SADULLAH ERGİN (Devamla) - Ama, sizin yaptığınız uygulamalara yönelik bir iki eleştiri yapınca şu tahammülsüzlüğü ibreti âlem olarak burada dikkatlerinize sunmak istiyorum.

Değerli arkadaşlar, ben iki hususa değinerek sözlerimi bitiriyorum. Bir tanesi, bugün Meclisi toplantıya çağırma süreci hakikaten dikkate değer bir yol izledi. 12 Eylül Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı bir görüşme sonrasında kamuoyuna bir duyuruda bulundu: "Meclisi terör gündemli olağanüstü toplantıya çağıracağız." Ancak, pazartesi günü bekledik, böyle bir çağrı olmadı; salı bekledik olmadı…

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Biz Başbakanı bekledik, Başbakanı. Gelsin diye.

SADULLAH ERGİN (Devamla) - Çarşamba bekledik olmadı, perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığına…

K.KEMAL ANADOL (İzmir) - Başbakanı bekledik.

M . CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Nezaketin bile farkında değilsiniz.

SADULLAH ERGİN (Devamla) - Sabredin lütfen, biraz sonra konuşursunuz Sayın Anadol.

Değerli arkadaşlar perşembe günü bir müracaat yapılıyor, madem bu kadar acil, ülkede kan akıyor…

A. İSMET ÇANAKÇI (Ankara) - Akmıyor mu?!. Şu anda Erzincan'da çatışma var.

SADULLAH ERGİN ( Devamla) - ... acil durum var; ama, siyaset yapma aşkına, Sayın Başbakanın olduğu bir günde bu Meclisi 21'inde toplayalım diye perşembe gününe kadar bu görüşmeleri ertelemeyi uygun gördüler.

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Böyle önemli bir günde kaçacağını kim tahmin ederdi.

SADULLAH ERGİN (Devamla) - Şimdi, şu yönde görüşler beyan edildi. Eğer, bu görüşme bu tarihte yapılmazsa ve Meclis açılmasına bırakılırsa, bu arada geçen sürede akacak kanlardan AK Parti sorumlu diye de laflar edildi.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Evet, siz sorumlusunuz.

SADULLAH ERGİN (Devamla) - Ben de buradan ilan ediyorum; 12 Eylülden 21 Eylüle kadar bu Meclisin toplanma sürecini uzatanlar, o zaman, bu onbir oniki günlük sürede akan kanlardan sorumlu mudur?

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Başbakan nerede, Başbakan?

SADULLAH ERGİN (Devamla) - Lütfen, Lütfen... Kendi iç siyasetimiz için bu ülkenin hassasiyetlerini, ortak değerlerini istismar etmeyelim.

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Siyasetle ne alakası var?!

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Memleket yanıyor! Bırakın gezmeyi, sorunlara bakın!

SADULLAH ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben…

BAŞKAN - Sayın Ergin…

SADULLAH ERGİN (Devamla) - Hemen bağlıyorum Sayın Başkan.

…bir üzüntümü daha belirtip…

BAŞKAN - Sayın Ergin, bir onbeş saniyenizi rica edeyim.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, bütün milletimiz televizyon başında bizi izliyor; şu anda izleyicilerimiz de var. Burada birbirimize tahammül etmek gibi bir görevimiz vardır. Lütfen, hatibin sözlerini kesmeyelim.

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Hatibin de olayları çarpıtmamak gibi bir sorumluluğu vardır Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Sarıbaş, hatip konuşurken lütfen sürekli olarak hatibe sataşmayalım. Beni İçtüzük hükümlerini uygulamak zorunda…

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sorun kim, söylesin...

BAŞKAN - Lütfen… Lütfen…

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Başbakanın neden olmadığını açıklasın! (Gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Sarıbaş, lütfen…

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım…

Sayın milletvekilleri, hatibi dinleyelim.

Buyurun efendim.

SADULLAH ERGİN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir üzüntümü daha dile getirerek müsaade isteyeceğim; o da şudur: Bu ülkede, maalesef, toplumsal hafızayı sık sık karıştırmak ve hatırlatmak gerekiyor. Güneydoğudaki yaşanan hadiselerle ilgili olarak Sayın Başbakanımızın Diyarbakır'da yaptığı konuşma üzerine muhalefet partilerinin, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerin, beyanlarını ibretle izledik. Tabiî, bunlardan bir tanesine ben değinerek sözlerime son veriyorum, o da şu: Cumhuriyet Halk Partisi de Sayın Başbakanımızın güneydoğudaki konuşmasıyla ilgili ciddî eleştirilerde bulundu, isnatlarda bulundu; ama, Sayın Başbakanımızın kullandığı ifadeyle ilgili olarak, 1999 tarihinde kurmuş olduğu, Cumhuriyet Halk Partisinin, güneydoğu komisyonunun almış olduğu bir karar var, bir rapor var tanzim etmiş olduğu. Bu raporda...

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Kendini yorma canım, herkese ilan ediyoruz, biliyor herkes, aleni, açık zaten.

SADULLAH ERGİN (Devamla) - Ben, bunu Cumhuriyet Halk Partisi internet sitesinden indirdim bugün…

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Sen yeni okumuşsun.

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - İnkâr eden yok.

SADULLAH ERGİN (Devamla) - Bu raporda, Sayın Algan Hacaloğlu komisyon başkanı ve birçok da Cumhuriyet Halk Partili üye var. Burada, çok net şu cümleyi okuyarak sözlerimi bitiriyorum: "Terör sorununa karşı yeni güvenlik politikalarının, Kürt sorununa yönelik olarak da demokratikleşme ve bölgesel sosyoekonomik kalkınma politikalarının kararlılıkla uygulamaya konulması gerekmektedir." Bu ifade, raporun müteaddit yerlerinde çok sayıda zikredilmiştir.

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Cinayetten bahsetmiyor o.

SADULLAH ERGİN (Devamla) - Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin, 1999'da yazmış olduğu ve kendi internet sitesinde şu an bile sergilediği bu rapora karşı, bu beyana karşı bugün takınmış olduğu tavrı ibret verici olarak değerlendiriyorum; ama, Cumhuriyet Halk Partisinin ilk çelişkisi olmadığını da beyan ediyorum; çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi, kendi seçim programında, 2/B arazileriyle ilgili, sağlık kurumlarının tek çatı altında toplanmasıyla ilgili, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili, yerel yönetimler reformuyla ilgili değişik öneriler vermiş ve bu önerilere bu Genel Kurulda karşı çıkmıştı daha sonra. Bunun son örneği de, kendisinin yapmış olduğu incelemeler sonucu hazırladığı raporu inkâr etmesi, o rapordaki beyanları bugün suç unsuru olarak uzlara koymasıdır.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

M.CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Kim inkâr ediyor kardeşim?

BAŞKAN - Önerinin lehinde ikinci konuşma, Isparta Milletvekili Erkan Mumcu'ya aittir.

Sayın Mumcu buyurun. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar; DYP ve Bağımsız sıralarından alkışlar)

ERKAN MUMCU (Isparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sözlerime başlarken Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Öneri lehine söz almış bulunuyorum ve öneri lehinde olduğumu hemen birkaç cümleyle öncelikle ifade etmek istiyorum. Her ne kadar benden önce söz alan arkadaş, kürsüde, öneri lehine söz alanların ancak neleri söyleyebileceklerine dair bir kısıt bırakıp gitmişse de, kendisinin, kendi koyduğu kısıta uymadığını hepimiz burada izledik.

Değerli arkadaşlar, uzun uzun konuşmamız gerekiyor, uzun uzun konuşmamız ve tartışmamız gerekiyor. Çünkü, Türkiye'nin geleceğini temelden ilgilendiren bir meseleyle karşı karşıyayız ve Türkiye'nin geleceğini temelden ilgilendiren bir mesele hakkında, dürüstçe itiraf edelim ki, Türk siyasetinin en azından otuz yıllık geçmişi çok parlak bir başarı ifade etmemektedir. Bugün, Türkiye'de yaşayan herkesin derin endişeler içinde olduğunu, anaların, babaların yüreğinin kuş yüreği gibi çarptığını düşünecek olursanız, bu insanlar neden korkuyor, bu insanlar neden endişe ediyor bununla bir duygudaşlık kuracak olursanız, burada neden uzun uzun konuşmamız gerektiğini daha iyi anlarsınız. Aslında bunu çok önceden konuşmuş olmamız gerekiyordu.

Aslında, bunu çok önceden konuşmamız ve bu konuda pek çok şey yapmamız gerektiğini özellikle AK Parti Grubuna mensup arkadaşlarımız benim sözlerimden de hatırlayacaklardır. Beraber siyaset yaptığımız dönemlerde çeşitli grup toplantılarında ve bakan arkadaşlarımın da tanık olduğu Bakanlar Kurulu toplantılarında Türkiye'nin stratejik bir üstünlük elde ettiğini, 1999'dan sonra başlayan süreçte stratejik bir üstünlük elde ettiğini; ama, bu stratejik üstünlüğünü 1 Mart tezkeresinden sonra ortaya çıkan yeni uluslararası konjonktürde kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu, AK Partinin Hükümet çoğunluğunun bu meseleyi çözmek için Türkiye'nin önünde tarihî bir fırsat olduğunu defalarca söyledim. Ben bunu söylediğim zaman sizler de beni alkışlamıştınız arkadaşlar. Şimdi sizlerden alkış beklemiyorum ama, elinizi vicdanınıza koyun! Şurada yaşadığımız manzara hiç hoş bir manzara değil.

Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, burası millî iradenin tecelligâhı. Türkiye'de yaşayan insanlar, yaşadıkları derin endişeler karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisinin birliğini ve beraberliğini görmeye çalışıyorlar ve burada toplanmaktan bile imtina ediyor olmanız gerçekten son derece kaygı verici. Gelseydiniz buraya, muhalefeti dinleseydiniz, muhalefetin söz hakkına saygı gösterseydiniz, kendi yaklaşımlarınızı, kendi çözüm değerlerinizi de burada ortaya koymuş olsaydınız, buradan millî bir duruş çıkarabilmiş olsaydık, buradan bu meselenin çözümüne ilişkin ülkenin içini serinletecek, anaların içini serinletecek bir millî duruş çıkarabilmiş olsaydık, bu, sizin de kazancınız olurdu, milletin de kazancı olurdu, bizim de kazancımız olurdu; kimin kazandığı hiç önemli değil, kazanan Türkiye olurdu; ama, bunu yapmadınız. Bunu yapmadınız ve burada, gelip, bazı hatırlatmalarda bulunuyorsunuz. Bazı hatırlatmalarda da, müsaade ederseniz, ben bulunayım.

Bu, çok başarılı bir tanımlama dediğiniz "Kürt sorunu" tanımlamasını, Sayın Başbakan, gelsin, bir daha buradan tekrar etsin.

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, milletvekillerini ilgilendirmiyor mu bu konu?!. Dışarıda konuşsunlar.

ERKAN MUMCU (Devamla) - Gelsin, bir daha buradan tekrar etsin. Üç ay önce, kendisine sorulan muhtelif soruları alaycı bir üslupla reddederken Sayın Başbakan, acaba, gaflet içinde miydi? Gelsin, bunun cevabını versin.

Şu yakışıyor mu değerli arkadaşlar: Bir terör örgütüne layık görmediğiniz sıfatları, PKK için söylemediğiniz sözleri, Türkiye'nin demokratik muhalefeti için söylüyorsunuz "kandan ve terörden medet ummak!.." Bu söz, vicdan sahibi herhangi bir kişinin ağzına alabileceği bir söz değil. Anlaşılan, Sayın Başbakan, bu sözleri söylerken, herhalde önünde bir metin yoktu, metin dışında konuştu; aksi halde, bu sözü söylemiş olmasına ihtimal vermek mümkün değil. (ANAP ve CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, şunu anlayalım; uzun uzun konuşmamız gereken şey şu: Türkiye, karşı karşıya bulunduğu meseleyi bir terör ve güvenlik sorunu olarak görmekle hata ediyor, yanılıyor. Bu, bir terör ve güvenlik sorunu değildir; daha doğrusu, bu, terör ve güvenlik sorunundan ibaret bir sorun değildir ve bu sorun, Sayın Başbakanın ifadelendirdiği gibi, Kürt sorunu da değildir; çünkü, sorunun adını eğer etnik bir tanım içinde koyarsanız, çözümü de etnik bir çerçeveden bulmaya mecbur kalırsınız. Ben, bu tanımlamanın kabul edilmesi yönünde terör örgütünün yarattığı baskı ve dayatmayı bir kenara bırakıyorum; yani, terör örgütünün, bölücü örgütün, dönüp, kendi kitlesine "bakın, bombalar patlayınca, bizim dayatmalarımızı nasıl kabul ediyorlar" yönündeki propagandasına fırsat verilmiş olmasını bir kenara bırakıyorum; ama, bu da yetmezmiş gibi, Türkiye'de, bu sorunun, bu sorun çevresinde var olan bütün sorunların çözümü için bölücü örgütün bir çözüm formatı olarak önerdiği, çözüm tanımı olarak önerdiği "demokratik cumhuriyet" ibaresinin Sayın Başbakanın resmî açıklamalarının içine girmiş olması, gerçekten talihsizliktir.

Şimdi, eğer bu kadar savunuyorsanız bunu -ben, buradan söylüyorum, tutanaklara da geçiyor- Sayın Başbakan gelsin, bir de bu kürsüden "demokratik cumhuriyet" ibaresini kullansın, gelsin bir kez daha kullansın; kullanmayacaktır. Kullanmayacaktır; çünkü, nasıl yanıldığını ve yanıltıldığını biliyor. Ahmet Taşgetiren'in içi nasıl yanıyorsa benimki de öyle yanıyor arkadaşlar.

Bu millet, büyük acılarla, elinize bir emanet verdi; ama, siz bu emaneti oyuncağa dönüştürdünüz. Siz, bu emaneti, ne yazık ki, kendisini bunun gerçek sahibi olarak görenlerin kudret oyunlarına teslim ettiniz. Siz, bu emaneti, iktidara gelen pek çoklarının içine düştüğü iktidar sarhoşluğunun, makinesi, aleti, oyuncağı haline getirdiniz. Bugün, ben biliyorum ki, kendi aranızda konuşurken, ben biliyorum ki, kendi kendinize vicdanınızla konuşurken rahat değilsiniz, müsterih değilsiniz; ama, değerli arkadaşlar, sizler milletvekillerisiniz, sizler milletin vekillerisiniz ve milletin kaderini ilgilendiren temel meselelerde sorumluluk sahibisiniz ve bu sorumluluğun gereğini ortaya koymak durumundasınız. Terk edeceğiniz şeyler o kadar da büyük değil ve muhalefet, bazen, milletin istikbali için, milletin geleceği için fevkalade önemli bir misyondur.

Şimdi, müsaade ederseniz, bir katkı değeri oluşturmak için, sorunun ne olduğu konusunda bir çerçeve tanımlamaya çalışalım. Sorunun birinci boyutu ve en önemli boyutu uluslararası boyutudur. Terör örgütünü, bölücü örgütü bir taşeron olarak kullanan çevreler, Ortadoğu'ya ilişkin kendi senaryolarını hayata geçirmek noktasında Türkiye'den iki şey istemektedirler. Bunlardan birincisi, kendi çözümlerine razı etmek. Türkiye, Irak anayasasının oylandığı günlerde Telafer'de katliamların söz konusu olduğu bir günde, kendi içinde, kendi bölünme sorunlarıyla karşı karşıya bırakılıyorsa, bu, bölücü terör örgütünün taşeron işlevi dolayısıyladır ve bunun temel sebeplerinden bir tanesi de, bu uluslararası çerçeveye, bu uluslararası çevrelere bu cüreti veren zaaf görüntüsüdür ve bu zaaf görüntüsünden bu hükümet sorumludur.

Bugüne kadar terör örgütünün Irak'ı bir geri üs olarak kullanma imkânının bulunmadığı dönemlerde sorunun kapsamlı bir biçimde çözülmesi için kendisine yapılan bütün önerilere kulak tıkayıp o arada başka işlerle meşgul olan hükümetin, o başka işlerin ne olduğu da tarihe kaydedilmiştir ve bir gün hesabı sorulacaktır. Bir gün hesabı mutlaka sorulacaktır; hiçbir şekilde olmazsa, millet, vicdanında soracaktır. Bunlarla uğraşırken bu altın fırsat kaçırılmıştır. Hâlâ önümüzde yakalamak durumunda olduğumuz fırsatlar var.

İkinci mesele, bölücü terör örgütünün kendi hedef kitlesi ve kendi organizasyonu içinde kaybettiği itibarını yeniden yakalama girişimidir ve bombaların, mayınların patlamasının temel nedeni, alternatif bir Kürt muhalefeti oluşumunu, PKK'nın ta başından kurduğu stratejiye de uygun olarak, ortadan kaldırmaktadır.

Üçüncü boyut, Türkiye'yi, uluslararası ilişkileri üzerinden, PKK'nın, bölücü hareketin meşru bir biçimde siyasallaşmasına razı etmektir. Bunun için atılan adım da, çatışmayı güvenlik güçleri ve gerilla arasında- sözüm ona gerilla arasında- bir çatışma olmak düzleminden çıkarıp, sivil alana yaygınlaştırmaktır, kitlelerin çatıştığı hale getirmektir ve bunda da önemli adımlar, ne yazık ki, atmıştır.

Sorunun adını "Kürt sorunu" mu koyalım, başka bir sorun mu koyalım, çok önemli olmayabilirdi; ama, siz, o konuşmayla, yani, terörün sizin reflekslerinize göre ayarlanmış bombalarına verdiğiniz…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Mumcu, konuşmanızı tamamlar mısınız.

Buyurun.

ERKAN MUMCU (Devamla) - Gayret edeceğim.

BAŞKAN - Buyurun.

ERKAN MUMCU (Devamla) - ...o reflekslerle bir davranış göstereceğinizi öngörenlerin kurguladığı şey gerçekleşmiştir ve kendi hedef kitlesi üstünde kendi itibarını kaybetmek üzere olan bir terör örgütü, yeniden itibar görür hale gelmiştir.

Değerli arkadaşlar, bu sorunun çözümü, yine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesiyle olacaktır. Bu Meclis, Polatlı'dan top sesleri gelirken, kendi birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı için bir siyasî mücadele, bir askerî mücadele vermekteydi. Bugün de, Türkiye Büyük Millet Meclisi, aynı kararlılıkla, aynı vakarla, aynı cesaretle bir siyasî projeyi ortaya koyabilir. Temel mesele, sorunun basit bir terör ve güvenlik sorunu olarak görülmekten çıkarılıp, sorunun bütün boyutlarıyla kavranılması ve buna karşı bir siyasî projenin, ortak bir siyasî projenin, bir millî stratejinin yapılmasıdır. Bunun da yolu, her şeyden önce, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki müzakere gücünü kullanabiliyor olmasıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Mumcu, süreniz doldu efendim.

ERKAN MUMCU (Devamla) - Sayın Başkan, tamamlayacağım.

Bunun için…

BAŞKAN - Son cümlelerinizi alayım lütfen Sayın Mumcu.

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, izin verin, konuşsun.

ERKAN MUMCU (Devamla) - Sayın Başkan, bunu burada konuşmamız gerekiyor, Sayın Başbakanın da burada olduğu bir oturumda mutlaka konuşmamız gerekiyor; çünkü, anlaşılan o ki, burada…

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Bir iki dakika fazla konuşmasının ne sakıncası var Sayın Başkan?!

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Ne var?!. Ne var?!.

BAŞKAN - Sayın Mumcu, son sözlerinizi alabilir miyim efendim. Lütfen…

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - En başta sizin rahatsız olmanız lazım, sizin!

ERKAN MUMCU (Devamla) - Sayın Başkan, tamamlıyorum; ancak, bu tahammülsüzlüğünüzü kınadığımı da bir kez olsun ifade etmek istiyorum. (AK Parti sıralarından gürültüler, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar)

Burada insanların hayatlarından ve Türkiye'nin geleceğinden söz ediyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Mumcu… Sayın Mumcu, Başkanlık olarak kınanacak bir hareket yapmadık. Ben sürenizi uzattım, sürenizi tamamladınız; yaptığınız burada herhangi bir şey yoktur. Genel görüşme açıldığında gereken yapılacaktır. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

DURSUN AKDEMİR (Iğdır) - Sayın Başkan, müsaade edin, konuşsun. Türkiye'nin meseleleri burada çözülür, Türkiye'nin meseleleri burada çözülür, başka yerde çözülmez.

BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım…

Sayın Mumcu… (Gürültüler)

MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya) - Sayın Başkan, millî meselelere karşı çok duyarsızsınız! Ben de kınıyorum.

DURSUN AKDEMİR (Iğdır) - Evet… Evet…

İNCİ ÖZDEMİR (İstanbul) - Meclis açıkken gelir konuşurlarsa dinleriz. Meclis açıkken gelmeyenler…

BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım, burada kimse kimsenin millî duygularını örtecek güçte değildir. (AK Parti sıralarından alkışlar)

DURSUN AKDEMİR (Iğdır) - Evet…

BAŞKAN - Biz, bu memleket için gerekirse neyin yapılacağını, neyin yapılmayacağını bilecek şuurdayız. Oturunuz yerinize lütfen… (ANAP sıralarından gürültüler)

DURSUN AKDEMİR (Iğdır) - Bunu yapmıyorsunuz…

BAŞKAN - Oturunuz yerinize ve Başkanlığa müdahale etmeyiniz. Siz yönetmiyorsunuz kürsüyü, ben yönetiyorum. Lütfen…

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Ne yapacağız söyle Başkan; çözümü söyle o zaman…

BAŞKAN - Oturun, Sayın Sarıbaş.

Bağırarak hiçbir şey halledemezsiniz beyler, oturunuz.

DURSUN AKDEMİR (Iğdır) - Türkiye'nin bağımsızlığını ilgilendiren önemli bir konuyu görüşüyoruz. Burada konuşmaya hakkımız var.

BAŞKAN - Oturunuz. (Gürültüler)

MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya) - Babanızdan miras kalmadı orası!

DURSUN AKDEMİR (Iğdır) - Konuşmaya hakkımız var milletin vekili olarak...

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri...

Sayın Mumcu, lütfen, şunu tamamlayayım.

Sayın milletvekilleri, burada genel görüşme açılmamıştır; sadece bir grup önerisi üzerinde lehte ve aleyhte görüşmeler yapılmaktadır. Başkanlık Divanı, hiç kimsenin hakkı olan sözünü kesmemiştir ve kesmeyecektir; ama, birkısım milletvekili arkadaşlarımızın yerlerinden müdahaleyle Başkanlık Divanını yönetmeye kalkışmaları mümkün değildir. Bilgilerinize sunarım.

Sayın Mumcu tamamlayın konuşmanızı.

Buyurun.

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, her zaman bu müsamahayı gösteriyorsunuz.

ERKAN MUMCU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu önergeyi lütfen kabul ediniz ve konuşalım; hepimiz burada uzun uzun konuşalım. Sayın Başbakan da lütfen burada olsun. Burada candan konuşalım; ama, camdan konuşmayalım. Burası müzakere mekânı. Burada padişah fermanı gibi konuşma imkânı bulunmadığı için gelmek istemeyebilirler kendileri; ama, gelin, burada müzakere edelim ve akılları yarıştıralım. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar; AK Parti sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Herkes kendisine yakıştığı gibi konuşuyor!

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Hadi, çık sen de konuş, çözümünü söyle!

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri, saygıdeğer arkadaşlarım, oturumu sükûnetle yönetelim ve bize hep beraber yardımcı olacaksınız.

Yerinden yapılan itirazların, haklı olmayan itirazların Başkanlık Divanını etkilemesi kesinlikle mümkün değildir, söz konusu değildir. Burada, üç yıllık süre içerisinde, sizlerle beraber, ne kadar müsamahakâr olarak bu kürsüyü yönettiğimizi herkes biliyor; bunu takdirlerinize sunuyorum. Onun için, kimse, kendi kendine, oturduğu yerden karar vermesin lütfen.

Önerinin aleyhinde Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa.

Sayın Fatsa, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar)

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Erkan'a bak, Erkan'a bak… (Gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Fatsa, buyurun efendim.

Sayın milletvekilleri, hatibi dinleyelim lütfen.

Sayın Fatsa, buyurun efendim; Genel Kurula hitap ediniz.

EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun vermiş olduğu Danışma Kurulu önerisinin aleyhinde söz aldım; bu vesileyle, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, Danışma Kurulu önerisi, içerik itibariyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi talep edilen genel görüşmenin öngörüşmelerinde, İçtüzükte belirlenmiş olan, önerge sahiplerinin, hükümet adına yapılacak konuşmaların ve gruplar adına yapılacak konuşmaların süresinin uzatılmasına dairdir. İsminden de anlaşıldığı gibi, bir öngörüşmedir. Bu öngörüşmenin neticesinde Genel Kurul bu talebi oylayacak; yani, Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplanma talebini oylayacak ve arkasından, eğer, bir genel görüşme iradesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundan çıkarsa, zaten, orada, gruplar ve hükümet, önerge sahipleri, talep edilen konuyla ilgili geniş açıklama imkânı ve zamanı bulacaktır. Dolayısıyla, bu, sadece, bunun bir ön aşaması olduğu için, biz, AK Parti Grubu olarak, bu öneriyi kabul etmeyeceğimizi ve aleyhinde oy kullanacağımızı huzurlarınızda ifade etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlar, hassas bir konudur. Türkiye'nin son otuz yılını ve otuz yılda Türkiye'nin gündeminin çok önemli bir bölümünü işgal etmiş, Türkiye'nin gündeminden hiçbir zaman düşmemiş, gerçekten, ülkelerin ve dünyanın baş belâsı olarak kabul edilen, insanlığı tehdit eden, huzuru tehdit eden, barışı, güveni ve sevgiyi saygıyı tehdit eden, birliği beraberliği tehdit eden terör gibi çok netameli bir konuyu konuşuyoruz. Elbette ki, Türkiye'de bu konuya karşı duyarsız olabilecek, bu konudan endişe duymayacak, bu konuya kafa yormayacak, bundan üzülmeyecek sağduyulu hiçbir vatandaş yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da iktidarıyla muhalefetiyle, bağımsızıyla hiçbir milletvekili arkadaşımızın hassasiyeti, bu konuda -biraz önce Sayın Mumcu'nun ifade ettiği gibi- Polatlı sırtlarından top sesini duyan Türkiye Büyük Millet Meclisinin o günkü ruhu ve heyecanı neyse, bu Meclisin heyecanı da iktidarıyla muhalefetiyle aynıdır. Kimsenin bu Meclise haksızlık etme gibi bir hakkı yoktur diye düşünüyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin)- Sayın Fatsa, o zaman niye gelmediniz?!

EYÜP FATSA (Devamla)- Değerli arkadaşlar, muhalefetin Türkiye Büyük Millet Meclisinin terör gündemiyle olağanüstü toplanma talebi ile niyet örtüşmemiştir. Bakınız, biz 3 aylık bir tatilden döndük geldik. Yani, Meclis, çalışmalarına 3 ay ara verdi. Bu süreç bu 3 ay içerisinde de vardı. Meclisin açılacağı son hafta -ki, bunu da biraz önce arkadaşlarımız ifade etti- bunu da 10-12 günlük bir süreye yayarak… Özellikle kendileri de ifade ettiler. Sayın Başbakanın da burada olmasını amaçladık diye. Eğer muhalefet 1 Eylülde veya daha önceki bir tarihte veya eylülün ilk haftasında, ağustos ayının içerisinde bu Meclisi bu gerekçeyle olağanüstü toplantıya davet etseydi, elbette ki bunun anlamı bir başka olurdu; ama, Meclisin açılmasına bir hafta kalmış. Bir haftalık bir sürede bunu birtakım gerekçelerle… (CHP sıralarından gürültüler)

Arkadaşlar, bunu bir siyasî manipülasyon meselesi yapmak istemiyorum, bu kürsüde de böyle konuşmak istemiyorum. Bunu bir haftada olağanüstü çağırmış olmanın ne manaya geldiğini ne anlam ifade ettiğini, ben, sizlerin ve kamuoyunun takdirine arz ediyorum.

Değerli arkadaşlar, biraz önce konuşan arkadaşlarımız, Sayın Başbakanın, böyle çok basit bir açılış için bugün buraya katılmadığını ve bir başka programa gittiğini ifade ettiler.

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Evet...

EYÜP FATSA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, sizin basit dediğiniz olay, Sayın Başbakanın bir ay önceden programlanmış, sizlerin de malumu olan bir programdır. Dolayısıyla, basit bir olay da değil.

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Ne yapıyor?!

EYÜP FATSA (Devamla) - Müsaade edin… Müsaade edin…

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Bundan daha önemli nedir ki Sayın Fatsa, söyleyin bakalım.

EYÜP FATSA (Devamla) - Kaldı ki, Sayın Başbakan, bugün, Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birinin açılış programına katılıyor; Karadeniz Teknik Üniversitesinin açılış programına katılıyor.

Değerli arkadaşlar, bu program yapıldığı zaman muhalefetin bu talebi yoktu ortalıkta; muhalefetin bu talebi yoktu. (CHP sıralarından gürültüler) Eğer, kastınız, Sayın Başbakanın burada bulunması ise, Sayın Başbakan adına bütün yetkilere sahip olan Sayın Başbakan Yardımcısı ve Başbakan Vekili buradadır, hükümet buradadır.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - 21 Eylülü istedik!

EYÜP FATSA (Devamla) - Hayır…

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Başbakana göre tarih istedik, onu da kabul etmediniz.

EYÜP FATSA (Devamla) - Arkadaşlar… Arkadaşlar, lütfen… (CHP sıralarından gürültüler)

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Başbakanın programına göre tarih istedik, kabul etmediniz.

EYÜP FATSA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, biz sükûnetle dinledik, arkadaşlarımızı sükûnetle dinledik.

Şimdi, değerli arkadaşlar, muhalefet sözcüleri, burada, konunun aciliyetiyle ilgili çıkıp konuşuyorlar. Elbette ki, acil bir konudur, önemli bir konudur; kimsenin bunu gayri ciddiye alması gibi bir şey söz konusu değildir, önemsememesi gibi bir şey söz konusu değildir.

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Tabiî, önemi yok; her gün ölebilir insanlar (!)

EYÜP FATSA (Devamla) - Ama, ben şimdi, bakın, buraya gelirken, bu konuyla ilgili… Üç dönemdir burada beraberiz, üç çalışma takviminde buradayız; muhalefete mensup arkadaşlarımızın bu amaçla vermiş olduğu, ne bir araştırma önergesi ne bir genel görüşme önergesi ne de gensoru önergesi yoktu, yok! Eğer, bu kadar aciliyeti varsa, niçin yazın üç ay bekledik, niçin beklediniz?! (CHP sıralarından gürültüler)

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Diyarbakır'dan sonra… Diyarbakır'dan sonra… Başbakanın Diyarbakır konuşmasından sonra… Ağustosun ortasından sonra Diyarbakır'da Başbakan konuşarak yepyeni bir anlayışa girmiştir.

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Samimî olun!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hatibi dinleyelim lütfen…

EYÜP FATSA (Devamla) - Sayın Başbakanın o açıklamaları, şöyle geriye doğru dönüp baktığımızda, birçok siyasî partinin, şimdi burada olan arkadaşlarımızın da içinde bulunduğu siyasi partilerin, bazı arkadaşlarımızın, o hükümet içerisinde, o partiler içerisinde bakanlık gibi önemli sorumluluklar yüklendikleri dönemlerde de -eğer kayıtlara, notlara ve arşivlere bakarsak- söylenmiş sözlerdir. Yani, Sayın Başbakan, Türkiye'nin ilk defa duyduğu bir şeyi söylemedi, ilk defa duyduğu bir şeyi söylemedi.

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - O zaman niye övünüyor?

EYÜP FATSA (Devamla) - Öyleyse, geçmişte bunu söyleyenler, bunu söyleme ihtiyacı hissedenler, o gün söylediklerinin doğru olduğuna inananlar, bugün, Sayın Başbakan tarafından bunun söylenmesinden neden rahatsız oluyorlar, neden rahatsız oluyorlar?

Değerli arkadaşlar, bakın, bu önemli bir konudur. Bunlar, siyasete malzeme yapılamayacak, siyasî polemiklere kurban edilemeyecek kadar önemli meselelerdir. Önemli bir meseledir. Dolayısıyla, bir hafta sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır, yine, Türkiye Büyük Millet Meclisi olağan gündemiyle toplanır, bu meseleyi ve bunun gibi birçok meseleyi, önemli meseleleri de enine boyuna, gece gündüz, açık oturumlarda, kapalı oturumlarda görüşür, gerekli kararları alır. Bu irade, bu Yüce Mecliste vardır. (CHP sıralarından gürültüler)

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Maliyenin af kanunlarından sıra gelmiyor ki!

EYÜP FATSA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, bir arkadaşımız, burada çıktı konuştu. Ben, bunları polemik mevzuu yapmak istemiyorum. Şimdi akıl verenler, geçmişte birçok hükümette aktif görevler ve bakanlık gibi önemli sorumluluklar yüklendiler. Eğer, ortaya koydukları çözüm geçerli ise, tutarlı ise ve netice almaya yönelikse...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, süreyi uzatabilirsiniz.

BAŞKAN - Sayın Fatsa, 1 dakika içinde konuşmanızı tanımlayınız.

MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Dinlemediniz.

EYÜP FATSA (Devamla) - Hayır.

...neden o zaman bu düşüncelerini hayata geçirmek suretiyle, takdim etmiş oldukları bu metotları uygulayarak terör belasının önüne geçmediler; niçin geçmediler, niye geçemediler?

Değerli arkadaşlar, bakın, kamuoyu her şeyi biliyor, herkesi biliyor. Bir arkadaşımız dedi ki: "Hükümet gizli kapaklı işler yapıyor." Hayır. Hükümet ve hükümetin bakanları ve anayasal kurumlar arasında terörle ilgili bir netlik ve berraklık, bir de kararlılık vardır. Gizli kapaklı hiçbir şey yapılmıyor ve her yapılan şey, bu aziz milletin gözünün önünde yapılıyor ve açık yapılıyor. Hiçbir şey bu milletten gizlenmemiştir. Dolayısıyla, arkadaşlar, terör gibi çok hassas bir meseleyi kimsenin kendi siyasetine malzeme yapma gibi bir hakkı yoktur, hiçbir siyasî partinin de buna tevessül edebileceği inancında ve kanaatinde değilim.

Bu duygu ve düşüncelerle, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Fatsa.

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[!]) Öneri kabul edilmemiştir.

Sayın milletvekilleri…

(CHP sıralarından gürültüler)

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Kabul edilmiştir Sayın Başkan, kabul edilmiştir.

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Dediğiniz doğrudur, kabul edilmiştir.

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, kabul edilmiştir… Doğrudur, kabul edilmiştir artık.

V.HAŞİM ORAL (Denizli) - Demin çifter çifter sayıyordunuz…

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Kâtip Üye arkadaşlarımızdan birisi ile diğeri arasında ihtilaf vardır. Kâtip Üye olan arkadaşlarımdan birisi reddedilmesi noktasında çoğunluğun olmadığını ifade etmiştir. Bu benim görüşüm değildir; ben saydım vardır; ama, şu anda, ihtilaf…

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Niye açıklama yapma ihtiyacı duyuyorsunuz?!

BAŞKAN - Müsaade eder misiniz… Sayın Güler, lütfen… Söylüyoruz. Lütfen…

Partisinden ayrılınca Hüseyin Beye bir şeyler oldu.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, şu anda elektronik oylama cihazıyla yoklama yapacağım ve neticeyi sizlere…

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Sayın Başkan, yoklama yapmayacaksınız, oylayacaksınız  "kabul, ret" şeklinde.

BAŞKAN - İşarî oyla, cihazla yoklama yapacağım ve oylama neticesini de sizlere arz edeceğim.

5 dakika süre veriyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun önerisini cihazla işarî oylama yapacağım, arkadaşlarımız reddi ve kabulü yönünde oy kullanacaklar.

Süreyi başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, öneri kabul edilmemiştir.

Sayın milletvekilleri, şimdi, Anayasanın 93 üncü ve İçtüzüğün 7 nci maddelerine uygun olarak verilen olağanüstü toplantıya çağrı önergesi uyarınca görüşülmesi gereken, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz.

VI.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE

MECLİS ARAŞTIRMASI

A) Öngörüşmeler

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23)

BAŞKAN - Hükümet?.. Burada.

Genel görüşme önergesini okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Bir süreden beri yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamına ilişkin konuları TBMM Genel Kurulunda değerlendirmek üzere, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 101, 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, CHP Grubu adına, genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz.

                                  Deniz Baykal

                                           Antalya

                        CHP Grup Başkanı

 

Ali Topuz

K. Kemal Anadol

Haluk Koç

 

İstanbul

İzmir

Samsun

 

CHP Grup Başkanvekili

CHP Grup Başkanvekili

CHP Grup Başkanvekili

Gerekçe:

Son günlerde yaşanan olaylar her yönden ülke bütünlüğüne ve huzuruna zarar verici boyutlara ulaşmıştır.

Son dönemde, terörün toplumsal bir boyut kazanmaya başladığını ve bu stratejinin olgunlaştırılmasına dönük tahrik ve girişimlerin boyutlandırıldığını üzülerek tespit ediyoruz. Bu durumun hızla yaygınlaşma eğilimine girebileceğini görebiliyoruz. Bu yeni terör aşaması, masum vatandaşlarımızı taraf haline getirme gayreti ve planını açıkça ortaya koymaktadır.

Bu gelişmelerin ardında yatan, terör örgütünün karar mekanizmasını meşrulaştırma ve muhatap aldırmaya yönelik arayışların bilinçli şekilde sergilenmesidir.

Hükümet ise, henüz tehlikeyi kavrayamamış, konuyu önemsemeyen, gündemden düşüren silik bir politikanın takipçisi durumuna düşmüştür.

Başbakan, son gelişmeler çerçevesinde, terörün yandaşları ve siyasî sempatizanları ile bunların taleplerine kulak vererek "tırmanan şiddete çözüm arayabilirim" çizgisine girmiştir. Başbakanın bu çabalarının anlamsızlığı ve yanlışlığı, süreci kontrollerinde tutmaya çalışanların, kendisine gereken yerde, gereken dozda yanıt verebileceklerini Diyarbakır gezisinde kanıtlamalarıyla su üstüne çıkmıştır.

Yaşanan terörün ardındaki siyasî proje net ve açıktır. Bu tablonun adının konularak değerlendirilmesi gerekir. Süreç anayasal düzenin ve millet tanımının değiştirilmesine dönük işletilmektedir.

Bu ikinci terör döneminde, terörün içindekiler ve siyasî cephedeki savunucuları bu emellerini açıkça ifade etmelerine rağmen, hükümet bu tabloyu net bir şekilde kavrayamamaktadır.

Türkiye'de terörle mücadelenin zafiyete uğradığı bir diğer yaklaşım, terör örgütünün hükümlü başının verdiği eylem talimatlarını "demokrasinin gereğidir" şeklinde değerlendirebilen Başbakanın tutumudur.

Kamuoyunu yönlendiren çeşitli odakların Başbakanın bu değerlendirmelerini cesur bulmaları ve alkışlamaları ise daha tehlikeli bir başka zafiyet belirtisidir.

Şiddeti kullananları ve yandaşlarını demokrasi gereği ve kuralları çerçevesinde muhatap kabul etmek çok tehlikeli bir yaklaşımdır. Terörle demokrasi arasındaki ilişkinin, Başbakanın ve bazı kamuoyu yönlendiricilerinin kafalarındaki yansıması bu yanlış yaklaşıma dayanmaktadır.

Türkiye'yi savunmak ve sakınmak görevimizdir. Etnik temelde kimlik çatışmasının tırmandırılma stratejisine karşı mücadelede alınacak önlemlerin tartışılması bugün her günkünden daha çok önem taşımaktadır.

CHP, demokratikleşme, kişisel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi konusunda duyarlılığını her zaman dile getirmiştir; ancak, ayrılıkçı terör hareketinin ve dayandığı siyasî projenin taleplerini demokrasi çerçevesine oturtmasını hiçbir hukuk devletinin kabul etmesi düşünülemez.

Diğer yandan, irticai terör örgütleri, İstanbul ve Ankara'nın merkezinde Atatürk'e, laik cumhuriyete küfredebilmekte, rejime karşı meydan okumakta, kendi yaşam biçimlerini ülkenin geneline dayatmaya çalışmaktadırlar.

Tüm bunlar devletin güvenlik güçlerinin gözleri önünde olmakta, bu girişimlere hükümet seyirci kalmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, yaşadığımız coğrafya, yüz yılı aşkın bir süredir emperyalizmin sürekli hedefi olmuştur. Bölgenin zenginlikleri, etnik ve dinsel farklılıklar kışkırtılarak denetim altında tutulmak istenmiştir. Bu değerlendirme bugün için de geçerlidir.

Bu değerlendirmeler sonucunda, ayrılıkçı terörün neden olduğu toplumsal kargaşa ve çatışmanın önüne geçilebilmesi için gerekli önlemlerin TBMM'de tartışılması ve bu olaylara seyirci kalan, olayı kavrayamayan hükümetin tutumu hakkında, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 101, 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasını istemek zorunluluğu doğmuştur.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer imza sahibine söz verilecektir.

Konuşma süreleri hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önerge sahibi için 10 dakikadır.

Şimdi, bilgi olsun diye, Başkanlık Divanına konuşma talepleriyle ilgili gelen sırayı arz ediyorum:

Hükümet adına, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu.

Gruplar adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Antalya Milletvekili Grup Başkanı Sayın Deniz Baykal, AK Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Grup Başkanvekili Sayın Salih Kapusuz.

Önerge sahipleri adına da, yine, Antalya Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Sayın Deniz Baykal konuşacaklardır.

İlk söz, hükümet adına, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu'ya aittir.

Sayın Aksu, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Müsaadenizle, bugün Gaziler Günü; ben, bu vesileyle, al bayrağımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum, kahraman gazilerimize de şükranlarımı, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi, ülkemiz, hassas bir coğrafyada, bu özelliği dolayısıyla da uluslararası ilişkilerin odaklandığı bir bölgededir. Ülkemiz, uzun yıllar boyunca, millî birlik ve bütünlüğe, huzur ve güven ortamına, ekonomik gelişmesine kasteden terör belasıyla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Bu uzun mücadele sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin ve vatandaşlarımızın büyük ve fedakârane mücadelesi neticesinde teröre karşı başarı elde edilmiştir; ancak, bu süreç, terörle mücadele yapan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de önemli ölçüde maddî ve manevî kayıplara sebep olmuştu. Çok sayıda askerimiz, güvenlik ve kamu görevlimiz şehit olmuş, birçok vatandaşımız canını, malını kaybetmiş, doğduğu, büyüdüğü, geçimini sağladığı köyünü, mezrasını, toprağını, evini ve işini terk etmek zorunda kalmıştı. Artık herkes bilmektedir ki, terörün beslediği ortam ve şartlar ortadan kaldırılmadan, terörle mücadelede de kesin sonuca ulaşmak mümkün olmuyor. İşte bu nedenle, biz de hükümet olarak, terörü besleyen sosyoekonomik problemleri çözmek için azamî gayret sarf etmekteyiz. Bunun için bütün imkanlarımızı seferber ediyor, gerçekçi ve uygulanabilir bölgesel kalkınma projelerini hayata geçirerek, Türkiyemizi her bir köşesiyle mamur hale getirmek için çalışıyoruz. Bu çerçevede, hükümetimiz döneminde önemli projeler başlattık ve bunları bir bir hayata geçiriyoruz. Ülkemizin dört bir yanında eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, ulaşım, toplu konut, tarım, hayvancılık alanlarında atılan adımlarla birlikte, her geçen gün refah seviyesi de yükselmektedir. Ayrıca, vatandaşlarımızın, devlete ve hükümetimize vermiş oldukları desteğin devamı için, devlet - vatandaş ilişkilerini sıcak tutacak tedbirleri de alıyoruz.

Yaşadığımız acı tecrübelerden de biliyoruz ki, bir ülkeyi terörle mücadelede başarılı ve etkin kılan asıl güç, insanların birlik ve beraberliğe olan inancı ve karşılıklı dayanışmasıdır. Al bayrağımızın dalgalandığı her yerde hukuk ve demokrasi ilkelerinin tam anlamıyla yerleşmesi ve çocuklarımızın geleceğe umutla bakması, bizim en büyük hedefimizdir. En değerli sermayemiz de, bu milletin tek tek evlatları olarak aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarının gücüdür; zira, biz, birlikte gülüp birlikte ağlamış, omuz omuza savaşmış ve bu vatan için kader birliği yapmış ve de akrabalık bağlarıyla iç içe geçmiş büyük bir aileyiz, bir büyük milletiz. Büyük milletlerin olaylar karşısında tarihe mal olmuş vasıfları, tavırları vardır. Milletler topluluğu içinde saygın ve ayrı bir yeri olan Türk Milletinin de bu manada ön plana çıkmış vasfı, zorluklar karşısında millî birlik ve beraberliğini bozmadan, soğukkanlı bir şekilde, sağduyulu hareket etmesindedir. Heyecanımızın düzeyi ne olursa olsun, sakin ve sabırlı olmalı ve içine çekilmek istendiğimiz sinsi ve planlı oyunlara gelmemeliyiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, bölücü terör örgütü, ilk silahlı eylemini gerçekleştirdiği 1984 yılından günümüze kadar geçen zamanda, çocuk, yaşlı-genç, kadın-erkek, polis, jandarma ve asker ayrımı yapmaksızın, kanlı eylemlerini sürdürmüştür. Örgüt, stratejisini, eylemlerini ve faaliyetlerini, tamamen, haince ve kalleşçe saldırı üzerine kurmuş ve 1984 yılından 2005 yılına kadar terör örgütü tarafından gerçekleştirilen eylemlerde, binlerce güvenlik görevlimiz, askerimiz, jandarmamız, polisimiz ve vatandaşımız şehit olmuştur.

Terör örgütü elebaşısının 1999 yılında yakalanması akabinde, örgüt, yeni strateji içerisine girmiş ve terörist yandaşlarını ve kitlesini sivil itaatsizlik türü eylemlere kanalize etmeye çalışmış ise de, istediği düzeyde kitle desteğini sağlayamamış ve dağılma sürecine girmiştir; örgütün bu dağılma süreci, hızla da devam etmektedir. Bölücü ve kanlı terör örgütü de, Hükümetimizin Avrupa ülkeleri nezdinde sürdürdüğü yoğun temas ve kararlı tavır üzerine, yasaklanma korkusuyla sürekli isim değiştirmiş, köşeye sıkışmış, eylem yapamaz hale gelmiştir. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğunda faaliyetleri yasaklanmış ve terör örgütüne yönelik operasyonlar yapılmıştır.

Bakınız, Hükümetimizin hukukî zemine ilave olarak, istihbarat paylaşımı, işbirliği ve samimî müşterek gayretleri de, uluslararası terörle mücadelede ana stratejimizi oluşturmaktadır. Sayın Başbakanımızın ve Hükümetimizin sürdürdüğü terörle mücadelede uluslararası işbirliği politikasının semerelerini de elbette alıyoruz. Hükümetimizin son dönemde uyguladığı bu strateji sayesinde birçok ülkeyle işbirliği ve paylaşım sağlanmıştır. Bu güzel işbirliği ve paylaşıma birkaç örnek vermek istiyorum, müsaadenizle.

Bunlardan birincisi, 1 Nisan 2004 tarihinde, Türkiye Cumhuriyetinin koordinesinde, eşzamanlı olarak, ülkemiz ile Almanya, Hollanda, İtalya ve Belçika'da DHKP-C terör örgütüne yönelik yapılan başarılı operasyon sonucu toplam 128 örgüt mensubu yakalanmıştır.

Yine, ikinci bir örnek olay: 12 Ekim 2004 tarihinde, sözde hilafet devleti, terör örgütü lideri Metin Kaplan'ın Federal Almanya Devleti tarafından sınırdışı edilerek ülkemize iade edilmesi sağlanmıştır.

Yine, 12 Kasım 2004 tarihinde, Hollanda'da güvenlik güçleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucunda bölücü terör örgütüne ait eğitim kampı kapatılmış ve yakalanan 44 örgüt mensubu da adlî makamlara sevk edilmiştir.

Yine, yakın tarihimizde, 1995 yılından beri Federal Almanya Cumhuriyetinde basılıp dağıtılan, bölücü terör örgütünün yayın organı bir gazetenin basımı ve dağıtımı ile Internet sitesinin yayını Federal Almanya Hükümeti tarafından 5 Eylül 2005 günü yasaklanmış, ayrıca, örgütün faaliyetlerine yönelik operasyonlar da düzenlenmiştir.

Yine, bölücü terör örgütünün yayın organı, Danimarka'dan televizyon yayını yapan Roj TV'nin kapatılması yönünde Danimarka makamları nezdinde en üst düzeyde girişimlerde bulunulmuş ve halen görüşmelere devam edilmektedir. Bu çalışmalar, Hükümetimizin uluslararası terörle mücadele alanında da yürüttüğü başarılı çalışmalarına birkaç örnekti. Dolayısıyla, Hükümetimizin terörle mücadele alanında ve bütün terör örgütlerinin faaliyetlerini yok etme konusundaki iradesini ve gayretlerini hiç kimse siyasî hesap ve yaklaşımlarla yok sayamaz, görmezden gelemez.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, güvenlik güçlerimiz, terörle mücadele alanında bugüne kadar kazandığı bilgi ve deneyimiyle yapmış olduğu çalışmalarda tüm dünyada büyük bir takdirle karşılanmaktadır. Bakınız, yine iki örnek vereceğim: Bugün, amacı ve yapılanması bakımından diğer terör örgütlerinden farklılıklar gösteren El Kaide terör örgütünün çatısı altında Türkiye'de oluşturulan grupların 15-20 Kasım 2003 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirdikleri eylemlerin açıklığa kavuşturulması ve faillerinin yakalanarak saatlerle ifade edebileceğimiz kısa bir süre içerisinde adlî mercilere teslimi de gerçekten takdire şayandır.

Yine, son bir olay, 2005 yılı ağustos ayı içerisinde Antalya İlimizde bir eylem yapma hazırlığı içerisinde olduğu anlaşılan, El Kaideye mensup, Luai Sakra isimli örgüt mensubunun Diyarbakır Havalimanında güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanması da başarılı çalışmalara güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Değerli arkadaşlar, bölücü terör örgütünün faaliyet gösterdiği ülkelerde bir bir yasaklanması, ülkemiz içerisinde yapmaya çalıştıkları eylemlerin başarısız olması ve bekledikleri kitle desteğini sağlayamaması, bölücü terör örgütü mensupları arasında dağılma ve ciddî ölçüde taraftar kaybetme nedeniyle anlaşmazlıklar yaşanması ve Hükümetimizin terör örgütünün istismar ettiği yörelere önemli ekonomik ve sosyal açılımlar sağlaması gibi nedenlerle, eli kanlı bölücü örgüt çöküş sürecine girmiş ve eylem yapamaz hale gelmiştir.

Anılan terör örgütü, maalesef, son zamanlarda, kendilerine göre riski az hain pusularla güvenlik güçlerimize ve masum vatandaşlarımıza yönelik menfur saldırı ve eylemlerini sürdürmek istemektedir. Terör örgütü ve hain işbirlikçileri, bu çöküş ve yok olma süreci nedeniyle, kullandıkları kışkırtıcılar aracılığıyla, her yönüyle et ve tırnak gibi bir bütün olmuş vatandaşlarımız arasına nifak tohumları da saçmaya çalışmaktadırlar; ancak, aziz milletimiz, sağduyulu Türk Milletinin bireyleri, bu haince ve sinsice planlanmış oyunun aktörleri olmayacaktır. Güvenlik kuvvetlerimizin zamanında ve samimî gayretleriyle, bu hain ve sinsice eylemlerin büyük çoğunluğu gerçekleşmeden ve daha da olumsuz ve elim sonuçlar doğurmadan önlenmektedir.

Değerli arkadaşlarım, toplumumuzun tüm kesimlerinin meydana gelen bu olaylardan ders çıkarması, siyasî hesap ve rant kaygısından uzak durması gerekir.

İ. SAMİ TANDOĞDU (Ordu) - Sayın Bakanım, PKK'ya gel…

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Çünkü, terör örgütleri bunu istiyor, bitmek üzere olduklarını hesap edip öyle ya da böyle bir şekilde kendilerini gündemde tutmak istiyor. Onun için, bu olayları bu yönüyle de değerlendirip, terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmeyelim.

Bu vesileyle, bir arada yaşamanın ortak paydasını yediden yetmişe insanımızla paylaşmamız lazım geliyor. Aslında, ortak payda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir vatandaşı olmaktır. Bu al bayrağın altında, birbirini anlayan, hoşgörüyle yaşayan vatandaşlarımız bizim geleceğimizdir. Türkiye'nin birliği gerçeği herkes için, her kurum için vazgeçilmezdir ve tartışılmaz bir gerçektir.

Şunu herkes bilmelidir ki, başta Hükümetimiz olmak üzere, valilerimiz, güvenlik güçlerimiz her türlü kanunsuzluğa anında müdahale edebilecek iradeye, güç ve kabiliyete sahiptirler. Bundan hiç kimsenin şüphesi olamaz. Güvenlik güçlerimiz bütün bu olaylar karşısında zamanında ve yerinde müdahalede bulunmakta ve mücadele etmektedirler.

Şunu da herkesin bilmesini istiyorum…

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Fatih Camiine niye yetişemiyorlar?!

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Geliyorum… Geliyorum…

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Oraya gelmeyin, hiç gelmeyin…

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Kaynağı ne olursa olsun vatandaşlarımızın huzurunu bozan her türlü olumsuzluğa, yasadışı davranışlara karşı tavizsiz bir mücadeleyi sürdürmekteyiz, bundan sonra da sürdüreceğimizden bütün vatandaşlarımız emin olmalıdır.

Devletimiz bu kışkırtıcılara gerekli cevabı verebilecek güçtedir ve vermektedir de. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar ki, yasadışı her olayı takip edecek, soruşturacak, adlî organlara teslim edecek ve yargılanmasını sağlayacak merciler bellidir ve herkes görevinin başında ve bilincindedir.

Ayrıca, hiçbir kişi veya sivil toplum örgütü kanunların kendisine vermediği bir yetkiyi üzerine atfederek kullanamaz; aksi davranış ve eylemler toplumdaki kamu düzenini bozar, kargaşaya sebep olur.

Güvenlik güçlerimiz her olayı takip edebilecek donanıma sahip olup, meydana gelen olaylarda suçlular en seri şekilde yakalanıp adlî mercilere teslim edilmektedir.

Bir kez daha ifade ediyorum ki, Türkiye Cumhuriyetinde demokratik hukuk ilkeleri geçerlidir, kanunsuz bir durum ve olay söz konusu olduğunda devletimizin güvenlik güçleri er veya geç olayın faili veya faillerini bulur ve hesabı sorulmak üzere adlî mercilere teslim eder. İlgili merciler bu olayın arkasında kimlerin olduğunu araştırmaktadırlar.

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Kimler varmış?

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Hükümetimiz, bu tip olayları önleme gücüne, iradesine ve kudretine sahiptir. Bu gerçekten hiç kimsenin şüphesi olamaz. Son bir ay içinde gerçekleştirdiğim dört ayrı ilde bölge valileri toplantısında bu mücadele azmini ve kararlılığını, valilerimizde, kaymakamlarımızda ve tüm güvenlik görevlilerimizde gördüm; ayrıca, vatandaşlarımızın da onlara olan güvenlerini müşahede ettim.

Bölücü terör örgütünün son günlerdeki eylemine yönelik güvenlik güçlerimizin çalışmaları aralıksız ve büyük bir özveriyle devam etmektedir. Bakınız, 2002-2005 yılları arasında güvenlik güçlerimizce düzenli operasyonlar sonucu C-3, C-4, TNT, RDX ve A-4 maddesi olmak üzere -bunlar patlayıcı maddeler- toplam 457 kilo 909 gram patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Bu miktara yakın patlayıcı da bulunarak olay bölgelerinde uzman ekiplerce imhası yapılmıştır. Yine ayrıca, eylem hazırlığı içerisinde olan özel eğitimli 50 örgüt mensubunun yakalanması sonucu, bunların düzenlenmesi planlanan çok sayıda eylemine de böylece engel olunmuştur.

Örgüt, 1 Haziran 2004 tarihinden itibaren ülkemizdeki huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik olarak silahlı şiddet eylemlerini yeniden tırmandırma ve çeşitli organizasyonlarla kitlesel eylemlerde bulunmayı amaçlamıştır. Bu tarihten itibaren terör örgütünce gerçekleştirilen  olaylar esnasında veya sonrasında olaylara karıştıkları tespit edilen 4 228 kişi yakalanarak haklarında adlî işlem yapılmıştır. Hükümetimizce yapılan hukukî, sosyal, kültürel ve ekonomik düzenlemelerle hareket alanı daralan örgütün elemanlarının birçoğu eylemlerini gerçekleştirmeden yakalanmıştır. Tüm taktik ve örgütsel denemelere rağmen…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bakanım, konuşmanızı tamamlar mısınız.

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Biraz müsaade ederseniz…

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Tabiî tabiî, devam etsin Sayın Bakan.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Gayet önemli bir konuşma yapıyorlar, dinlemek istiyoruz.

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) - Önemli şeyler söylüyor, yararlanıyoruz.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım.

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Teşekkürler.

Tüm taktik ve örgütsel denemelere rağmen hedeflediği kazanımları elde edemeyen örgüt, şiddet eylemlerini tırmandırtan başka alternatiflerinin kalmadığını görmüştür. Bu doğrultuda, terör örgütünün hâlâ üzerinde…

MUHARREM İNCE (Yalova) - Camiye gel camiye, Fatih Camiine gel!

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - …terör yeniden başladı endişesi yaratma, siyasî otorite ile bürokrasi üzerinde baskı oluşturma, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki kırsal kesimde bulunan silahlı gruplarının sıkışmışlığını önleyerek eylemleri daha geniş bir coğrafyaya yayma, özellikle 3 Ekim 2005 tarihinde Avrupa Birliği müzakerelerinin başlaması öncesinde Avrupa kamuoyunun dikkatini çekme ve Türkiye üzerinde siyasî ve hukukî bir baskı oluşturma ve sonucunda ülkemizi zor durumda bırakmaya çalışarak ulusal ve uluslararası platformda çeşitli kazanımlar elde etme çabası içerisinde olduğu da müşahede edilmektedir.

Bununla birlikte, örgüt, içerisine girmiş olduğu çökme sürecinden çıkmak ve yeni açılımlar sağlamak amacıyla, başta metropol illerimiz olmak üzere, birçok ilimizde kitlesel eylem gerçekleştirmek ve bundan maksimum fayda sağlama gayreti içine girmişse de, bundan da netice alamamıştır.

Değerli arkadaşlar, terör, barışı, uluslararası güvenliği ve özellikle de demokratik hukuk devleti ilkelerini tahrip etmek isteyen bir uluslararası tehlikedir. Bu yüzden, devlet, terörü önlerken ve terörle mücadele ederken hukuk devleti ilkelerinden taviz veremez. Aksi takdirde, terörün amaçlarına hizmet etmiş olur.

Bu bağlamda, Terörle Mücadele Kanunuyla ilgili çalışmalarımız, Avrupa Birliğine uyum sürecinde yapılan demokratik atılımlara zarar vermemek hassasiyetiyle hızla devam etmektedir. Terörizmle mücadele bir bütündür; yurt içindeki ve yurt dışındaki mücadeleler bu bütünün parçalarıdır.

Hükümet olarak, terörle mücadelede uluslararası işbirliğine büyük önem veriyoruz. Politika olarak da, terörle mücadelede işbirliğinin önemini devamlı vurguluyoruz. Bu alanda, bugüne kadar 51 ülkeyle güvenlik işbirliği anlaşması ve protokolü yapmış bulunuyoruz. Çok sayıda ülkeyle de güvenlik işbirliği anlaşması yapma zemininde müzakerelere ve görüşmelere devam ediyoruz. Sayın Başbakanımız da, gittiği her yurtdışı ziyaret ve temaslarda, katıldığı her uluslararası konferansta terörle mücadelede başarılı olmanın ve bu konuda sonuca ulaşmanın bir önemli yolunun da uluslararası işbirliğinden geçtiğini ifade ediyor; evrensel değerleri göz önüne alarak teröre karşı ortak bir mücadele platformu oluşturulması gerektiğini söylüyor; bu surette, küresel barışa hizmet edileceğini belirtiyor.

Değerli arkadaşlarım, yine son günlerde ülkemizin gündeminde yer alan Hizb-ut Tahrir örgütünün, gerek 2 Eylül 2005 tarihinde İstanbul Fatih Camiinde gerekse 9 Eylül 2005 tarihinde Hacı Bayram Camiinde cuma namazı sonrası yaptığı eylemler vatandaşlarımızın tepkisini çekmiş ve mütedeyyin halkımız tarafından örgütün propagandasına itibar edilmemiştir.

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Hükümetin tepkisini çekmedi ama!..

A. İSMET ÇANAKCI (Ankara) - Onların dikkatini çekmemiş demek ki!..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) - Güvenlik güçlerimiz, eldeki bilgi ve belgelerden yola çıkarak, her iki yerdeki eyleme katılan 53 kişiyi yakalamış ve bunlardan 33 kişi, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmıştır. Yine, aynı örgüte yönelik, muhtelif şehirlerimizde düzenlenen operasyonlarda toplam 8 kişi yakalanmış ve bunlardan 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır.

Değerli arkadaşlarım, toplumun bütün kesimlerini, Edirne'den Ardahan'a, ülkenin tüm bölgelerini aynı vatandaşlık bağıyla kuşatan bir anlayış içerisinde, hangi etnik kökenden olursa olsun, kendisini, al bayrağımız altında ve misakımillî sınırları içerisinde bu ülkenin şerefli bir bireyi olarak gören tüm vatandaşlarımızı kucaklıyoruz. Bu ülke vatandaşlarının özgür ve güvenli bir şekilde yaşamaları için, Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği üzere, ne güvenlik adına özgürlüklerden taviz verdik ne de özgürlükler adına güvenliğimizi ihmal ettik.

Avrupa Birliği sürecinde, Türkiye, sorunlarını, ancak demokratik teamüller ile evrensel hak ve özgürlükler temelinde üretilen çözümlerle aşacaktır. Doğu ve güneydoğu bölgelerimizdeki problemlere, istismar ve polemiğin bir aracı haline getirilmeden çözüm üretilmesi gerektiği inancındayız. Dolayısıyla, üretilecek siyasî, ekonomik ve kültürel politikaların, toplumun aidiyet hissini bir bütün olarak güçlendirmesi ve bu aidiyet hissini pekiştirecek tarihî, dinî, kültürel ve coğrafî unsurları desteklemesi gerekmektedir ve herkese de bu konuda büyük sorumluluklar düşmektedir. Unutulmamalıdır ki, hangi etnik kökenden gelirse gelsin, hangi inanca sahip olursa olsun, al bayrağımıza sahip çıkan ve bu uğurda canını feda etmekte tereddüt göstermeyen Türkiye Cumhuriyetinin tüm vatandaşları bu milletin aslî unsurlarıdır.

Bölücü terör örgütünün bütün çabalarına rağmen vatandaşlarımız arasında yeterli desteği bulamaması vatandaşlarımızın ortak aidiyet hissinden kaynaklanmaktadır. Tarihî birikimiyle desteklenen bu aidiyet hissinin hiçbir güç tarafından zaafa uğratılmayacağı, bilinen bir gerçektir. Tarihimiz bu konuda Türk Milletinin sabrını denemeye çalışanlara verilen derslerle doludur. Türk Milletini kötü emellerine alet etmek isteyenler, hainler tarihin karanlık sayfalarına gömüleceklerdir.

Geçmişte yaşanan bunca sıkıntıya rağmen büyük bir devlet olarak bu ülkeyi kuranların bize miras bıraktığı temel prensipler ve cumhuriyet ilkesi, anayasal düzen dahilinde her sorunu daha çok demokrasi, daha çok vatandaşlık hukuku, daha çok refahla çözeceğimizden kimsenin endişesi olmasın. Bir kez daha herkesin bilmesini istiyorum ki, kaynağı ne olursa olsun, vatandaşlarımızın huzurunu bozan her türlü olumsuzluğa, yasadışı davranışlara karşı tavizsiz bir mücadeleyi sürdürmekteyiz, bundan sonra da sürdüreceğimizden hiç kimsenin endişesi olmaması gerekir.

Laik cumhuriyetimize, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelik eylemlerin sonuca ulaşması mümkün değil ve mümkün de olmayacaktır. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Tüm güvenlik güçlerimize, bu vesileyle, başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ülkemizin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü ve al bayrağımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi  bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum; onların geride bıraktığı tüm yakınlarının kardeşlerimiz ve evlatlarımız olduğu bilinciyle gazilerimize de aynı duygu ve düşüncelerle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Şimdi, konuşmasını yapmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal'ı kürsüye davet ediyorum.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın Baykal'ın hem Grup adına hem de önerge sahipleri adına konuşma talebini de tekrarlamış olayım.

Sayın Baykal, buyurun efendim.

CHP GRUBU ADINA DENİZ BAYKAL (Antalya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantısı çerçevesinde Türkiye'de terör sorununun yeni bir aşamaya gelmiş olması gerçeğini değerlendirmek ve terör konusundaki gelişmelerin Türkiye'yi karşı karşıya bıraktığı sorunlar, sıkıntılar konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin düşüncelerini, değerlendirmelerini almak ve Türkiye'nin terör konusunda sağlam bir anlayışla tutarlı bir tavır içine girmesini sağlamak istedik. Bu amaçla bir olağanüstü toplantı ve terör konusunda bir genel görüşme önergesi verdik. Bu önergemizin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda böyle bir toplantı sahnesine kavuşması, maalesef, hiç kolay olmadı. Bu girişimin iktidar tarafından olumsuz karşılanmış olmasından büyük üzüntü duyuyorum. Terör konusunun Türkiye Büyük Millet Meclisi platformunda ele alınıp konuşulması, öyle anlaşılıyor ki, hükümetimizi mutlu etmiyor. Bu girişimden kuşku duydular, kaygı duydular, bunu engellemeye çalıştılar ve çok hüzün verici, çok acıklı bir manzarayla karşı karşıya kaldık; Genel Kurulun bu toplantıyı sağlayacak bir katılımı ortaya çıkarmaması için, ne yazık ki, iktidar grubu elinden gelen tüm çabayı sergiledi. İktidarın bu gayretine rağmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde yer alan bütün milletvekilleri, muhalefete mensup, bağımsız milletvekilleri, yüksek bir sorumluluk duygusu ve vatanseverlik sergileyerek, kendi aralarında akla gelebilecek tartışmaları, çekişmeleri bir tarafa bırakarak ve bir milletvekili olmanın sorumluluğunun idraki, bilinci içinde bu toplantıyı mümkün kıldılar. Bu toplantının gerçekleşmesine katkı veren bütün milletvekillerine, içten, yürekten şükranlarımı sunuyorum (CHP sıralarından alkışlar) ve Türkiye Büyük Millet Meclisini, bu konuları, ülkemizin bu en önemli konusunu konuşma fırsatından mahrum bırakmak için, bunu önleme çabası içine giren iktidarı da kınıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) Hiçbir gerekçe, ortaya atılan uydurma değerlendirmelerin hiçbirisi, bu ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuşmasını engellemeyi haklı kılacak en küçük bir geçerlilik taşımaz. Söylenen sözlerin hepsi gülünçtür, anlamsızdır. Neymiş, 3 Ekim Avrupa Birliği toplantısı öncesinde bu yanlış olurmuş, niye yanlış olurmuş; 3 Ekim tarihinde Avrupa Birliği ülkeleri bir araya gelerek Türkiye'yi konuşurken, Türkiye'de yaşanan terör olaylarından habersiz mi olacaklar?! Türkiye'deki terör olaylarını onlar bilmiyorlar mı?! Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuyu önemseyip, ciddî bir siyasî, sivil, demokratik, anayasal irade ortaya koyarak, iktidarıyla, muhalefetiyle bu konuya yönelmiş olduğunun ortaya çıkması, Türkiye'nin Avrupa Birliği içinde yer alma mücadelesine niye bir engel olsun?! Yani, Türkiye, terör konusunu konuşmak için Avrupa Birliğinden icazet almak zorunda mıdır?! (CHP sıralarından alkışlar) Avrupa Birliğinden onay alarak mı bu konuyu konuşacağız?! Yani, Avrupa Birliği ne der kaygısıyla bu konuyu konuşmaktan kaçınmak hangi acziyet duygusunun, hangi eziklik duygusunun ifadesidir?! (CHP sıralarından alkışlar)

İşin temeli doğru değil; samimiyet yok, terör konusunu konuşma konusunda samimî bir irade yok, bunu kamufle etmek için ortaya atılan geçersiz sözler var ve o sözler sizi yeni yeni sıkıntılarla karşı karşıya bırakıyorlar. Yazıktır! Türkiye, bu ortamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde bu konuyu konuşmayacak da ne yapacak?! Ne yapacak?!

Yani, siz buraya geldiniz, şimdi, bakın, konuşacağız, burada, genel görüşme açılsın mı açılmasın mı oylaması yapacağız. Bunu konuşmak ne demektir; bunu açmak demektir. Açacak mıyız bunu, konuşalım diyebilecek miyiz? Hayır, gerek yok, konuşmayalım diyeceğiz. Söke söke elde edebildiğimiz tek imkân, sizi bu toplantıya istemediğiniz halde katılmak zorunda bırakmak ve buradaki usul imkânlarını kullanarak, Anamuhalefet Partisi dışındaki muhalefet partilerinin değerli genel başkanının, sözcüsünün düşüncelerini ifade etmesine bir fırsat yaratmak. Bu fırsatı dahi çok görüyor bazı arkadaşlarımız. Usul açısından bunu konuşmaya hakkınız yok… Bırakın konuşsunlar, ne sakıncası var bunları konuşmanın?! (CHP sıralarından alkışlar) Ne konuşuluyor; bunların konuşulmasını önlemenin kime ne yararı var?! Hangi usul maddesinin arkasına saklanarak bu konuşmaları önlemeye çalışıyorsunuz?!

Bakın, değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu konuşsun mu konuşmasın mı çekişmesini, tartışmasını yaşarken, bugün, biraz önce, Hakkâri İlimizin Şemdinli İlçesinde Çatalağzı Köyünde muhtarı PKK'lılar kaçırdılar. İçişleri Bakanımız bize bu konuda başarılarının hikâyesini anlatırken bize gelen en son yeni haber bu.

Değerli arkadaşlarım…

İNCİ ÖZDEMİR (İstanbul) - Hikâye değil, gerçek.

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Siz, bir ara, bu gereksiz laf atmalardan vazgeçmiştiniz. Sizin bir süre daha vazgeçmenizi sağlamak için ne yapmam gerekiyor?..

MUHARREM KARSLI (İstanbul) - Laf atan kim?.. O taraf…

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi, Türkiye'de yaşanan terörün bir yeni döneme girdiği açıktır. Türkiye, 1983 yılında, bir terör tırmanışına tanık oldu; son yakın tarihimiz içinde söylüyorum. Bu, 1999 yılında, terör örgütünün başının tutuklanması ve İmralı'ya konulmasıyla noktalandı. 1999 yılından 2004 yılına, 2005 yılına kadar beş yıllık, altı yıllık bir sükûnet dönemi yaşandı. Şimdi, yeni bir terör sayfası açılmak üzere. Yeni, diğerinden daha farklı bir terör dönemine Türkiye çekilmek isteniyor. Bu yeni dönemin terör konusu biraz daha farklı bir şekilde gelişiyor.

Eskiden, terör, güvenlik güçleri ile terör örgütü mensuplarının silahlı çatışması şeklinde ortaya çıkardı; Türkiye'nin güvenlik güçlerini acze uğratmak, başarısızlığa mahkûm etmek ve ülke coğrafyası üzerinde yer yer etkinliği ortadan kaldırmak amacına yönelik bir strateji uygulanırdı. Bu uygulandı. Türkiye, bu stratejiye karşı büyük mücadele verdi; onbeş yıl boyunca, 30 000 evladını kaybetmeyi göze aldı, olağanüstü ekonomik güçlükleri göze aldı. Türkiye bu mücadeleyi verirken, dünya, maalesef, onu yalnız bırakmıştı, arkasında kimse yoktu, Türkiye tek başına bunu götürüyordu. Bu mücadeleyi, Türkiye, iyi kötü bir hukuk devleti ve demokrasi çerçevesi içinde veriyordu ve bu mücadele, çok ağır bir mücadele oldu, büyük bir mücadele oldu ve bu mücadeleyi devletin güvenlik güçleri başarıyla noktaladılar. Bu, çok önemli, yeni bir dönem ortaya çıkardı.

İşte, o dönem, Türkiye'de, bu sorunların yepyeni bir anlayışla ele alınıp çözülmesi için bir fırsat olarak değerlendirilebilirdi, değerlendirilmeliydi, yapılması gereken çok şey vardı. Büyük ekonomik atılımlar, büyük sosyal yaklaşımlar ve terör konusunun bir daha gündeme gelmemesini sağlayacak belli politikalara ihtiyaç vardı. Deşifre olmuş, ortaya çıkmış terör kuruluşunun siyasî parti olarak, yandaş olarak, kadro olarak tespit edilmesi ve tecrit edilmesi, etkisizleştirilmesi gerekiyordu. Toplumda, artık, onların dikkate alınmamasını sağlayacak önlemlerin alınması gerekiyordu. Teröre bulaşmış olan bütün unsurların siyasetin dışına itilmesi gerekiyordu; maalesef, bu olmadı. Tam tersine, bu iş tamamlandı teşhisinin getirdiği, belki, bir rahatlık anlayışı içinde, gerçek bir yaklaşım içinde, yavaş yavaş toparlanma, yeniden şekillenme ve göz göre göre, Türkiye'nin gözü önünde, şiddeti de yine öngören ve yeni bir iddiayla, yeni bir taktikle, stratejiyle ortaya çıkan bir terör girişimiyle karşı karşıya gelmeye başladı.

Bu terör girişiminin ana karakteri, terörü, devletin güvenlik güçleri ile teröristler arasındaki bir ikili çatışma olmaktan çıkarıp, devletin resmî güvenlik güçlerini aşan bir çerçeve içinde, toplumun çeşitli kesimlerinin, halkın, milletin bir biçimde bir parçası haline geldiği bir sürece dönüştürmek. Bu yeni aşamanın planı budur. "Olay, artık, güvenlik güçlerinin sorunu olmaktan çıksın, halk bir unsur olsun, halkı sokalım -o yönde sokalım, bu yönde sokalım, karşı yönde sokalım, yandaş olarak sokalım- toplumsallaştıralım terörü, terörü halklaştıralım, terörü siyasallaştıralım; bir hukuk ihlali olmaktan çıkıp, halkın, toplumun belli kesimlerinin o tarafta, bu tarafta karşılıklı olarak yer aldığı bir kitlesel çatışma zeminine çekelim." Şimdi, bunun planları uygulanıyor. Onun için, diyorlar ki "Karadeniz'e gideceğiz." Ne var Karadeniz'de, Karadeniz'e niye gideceksiniz? Karadeniz'de ciddî bir provokasyon olacak; orada, halk, toplum, bir şekilde, olayın parçası haline gelecek. "Gemlik'te miting yapacağız." Türkiye'nin her yerinden, taa sınır bölgelerinden otobüsler kalkıyor; otobüslerin üzerinde pankartlar, terör örgütünün bütün simgeleri, bütün sloganları, bütün fotoğrafları, terör öncüsünün ismi, her şey bezenmiş, döşenmiş; yüzlerce kilometre... Sayın İçişleri Bakanımızın gözü önünde her ilden kalkacak bunlar, Gemlik'e kadar gelecekler, Gemlik'te terör liderini toplumsallaştırmaya yönelik bir miting gerçekleştirecekler.

Yüzlerce kilometreyi bu örgütler bu şekilde kolayca geçebiliyor ve devlet bunu seyrediyor, güvenlik güçleri seyrediyor. Niçin seyrediyor; çünkü, kafalarında bunun yanlış olduğu konusunda verilmiş kesin bir hüküm yok. Terör ve siyaset ilişkisi onların kafalarında çözülmemiş. Bu, yanlıştır; bu, yapılamaz denilemiyor. "Canım, demokrasinin gereği, onlar da bunu yapıversinler" anlayışı var. Böyle bir anlayış olamaz değerli arkadaşlar, böyle bir anlayış olamaz. Böyle bir anlayış varsa, siz, terörle mücadeleyi başarıya ulaştıramazsınız. Yanlıştır…

Kanunun suç saydığı bir eylemi övmek için Terörle Mücadele Yasasına yeni hükümler eklemeye ihtiyaç yoktur, var olan hükümleri uygulasanız da bu olur. Terörü övmek, Türkiye'de şu anda yasal mevzuata göre suç olmaya devam ediyor. Türkiye'nin sorunu, yeni yasa çıkarmadan önce, var olan yasaları uygulayacak bir siyasî iradenin iktidarda bulunup bulunmadığı sorunudur. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ne yazık ki, bu hükümette bu iradeyi göremiyoruz; o iradeye yön verecek olan siyaset anlayışını da göremiyoruz.

Niye yok hükümette bu irade; bunun yanlış olduğunu fark etmiş değiller; çünkü, kafaları karışık; demokrasinin içinde neyin yeri var, terörle mücadele neyi gerektirir bu ayırımları daha yapabilmiş değiller.

Bakın, geçenlerde, Talabani bir Türk gazetecisine önemli bir açıklama yaptı, dedi ki: "Ben, sizin Başbakanınızla karşı karşıya geldim ve ona 'nasıl oluyor da sizin tutukladığınız terör örgütünün lideri bulunduğu yerden terör talimatı verebiliyor?! Bunu benim aklım almıyor' dedim" diyor Talabani, Türk gazeteciye "sizin Başbakanınız da buna 'ee, demokraside böyle şeyler olur' dedi" diyor.

AHMET YAŞAR (Aksaray) - Yalan!

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Bir dakika… Konuşacağız… Konuşacağız…

Şimdi, bu açıklama yapıldı. Bu açıklamadan üç gün sonra, Başbakanlık basın sözcüsü bir açıklama yaptı. Bu açıklama, ne yazık ki, arkadaşımın söylediği "kesinlikle yalan" diyemiyor; ne diyor "Başbakan böyle bir sözü söylediğini hatırlamıyor" diyor. Hatırlamıyor… Talabani hatırlıyor, Başbakan hatırlamıyor. "Başbakanın hatırlamadığı bu konuşuma, acaba, unutmuş olabilir, o görüşmenin tutanağında var mı diye merak ettik, o tutanağı getirttik, inceledik, o tutanakta da göremedik" diyor. Bütün bunlar yapılan açıklamanın çerçevesi ve bunlarla, bizim, böyle bir sözün söylenmediğine inanmamız arzu ediliyor.

Değerli arkadaşlarım, bir defa, bu tip görüşmelerde söylenen her söz tutanağa aynen geçmez, tutanak bir teyp kaydı değildir; tutanak ayrıca yapılır, onun farklı bir çerçevesi vardır. Tutanakta olması şart değil; bir.

İki; Başbakanlık sözcüsü, bu açıklamayı, 2003 yılında Talabani'nin Başbakanla yaptığı görüşmeye dayalı olarak yapıyor. Halbuki, hepimiz biliyoruz ki, 2004 yılında da, Başbakan, Talabani'yle bir görüşme daha yaptı. Daha sonra bu haberi ortaya koyan gazeteci ve muhtemelen Talabani "2004 yılındaki konuşmadan ne haber" demiş olabilir.

Başbakandan ben şunu duymak isterdim, sözcüsünden değil, bizzat Başbakandan: Ne münasebet; ben, hiçbir kimseye, hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir şekilde böyle bir söz söylemedim, söylemem mümkün değildir; çünkü, öyle düşünmüyorum. Böyle bir şey söylenemedi.

Şimdi, değerli arkadaşlarım, olayın altında yatan zihnî kargaşadır, zihnî dağınıklıktır. Neyin terör neyin terör olmadığı konusunda, maalesef, zihinler berrak değildir ve bu tablo Türkiye'de ciddî yanılgılara yol açmıştır.

Bakın, sizi teyiden söylüyorum; iyi niyetle, belki, bunu, demokrasi içinde olabilir diye düşünmüştür; ama, böyle bir yanılgı taşınamaz.

Nitekim, Türkiye'nin saygın, en önemli, en büyük gazetesinin en etkili yazarı da "kutlarım Başbakanı, Batı'daki liderler bile bunu söyleyemez" dedi.  O arkadaşımız da Türkiye'nin terörle mücadelesinin başarıya ulaşmasını isteyen bir insan, hiç kuşkum yok; iyi niyetli bir insan; ama, böyle söyledi. İşte, bu yanılgı var ya, Başbakanın zihnindeki bu yanılgı, Türkiye'nin kamuoyunu yönlendirme -konumunda- imkânına sahip kurumlarının başındaki insanların kafasındaki bu yanılgı var ya, işte, terör konusunun altında yatan en büyük sorun budur ve ortadan kaldırılması gereken budur ve biz bunu kaldırmak istiyoruz; bunun için Meclisi toplantıya çağırdık; bunun için isterdim Başbakan burada olsun, benim bu sözlerimi Başbakan dinlesin, o bana cevap versin. (CHP sıralarından alkışlar) Başbakan yok. Niye yok?!

Öncedendi, sonradandı... Değmez; değmez. Lütfen kendinizi yormayın; yormayın; yanlış. Türkiye'nin bundan daha önemli bir konusu olabilir mi; bundan daha ciddî konusu olabilir mi; bundan daha ciddî platformu olabilir mi bu konunun, Türkiye'nin konuşabileceği?!

Değerli arkadaşlarım, biz, terörün, siyasî amaçlarla sıcak siyasete alet edilmemesi gerektiğini çok iyi biliyoruz; bu konuda hiçbir kuşkumuz yok. Terörün Türkiye problemi olduğunu biliyoruz. Bugün iktidar yarın muhalefettir, bugün muhalefet yarın iktidardır. Yine, terör sorunu, yarınki iktidarın da önüne gelir. Bütün bunları biliyoruz. Bütün bunları bilerek, ben, bir acımı, bir sıkıntımı anlatmaya çalışıyorum. Yanlış yapılıyor, yanlış yapılıyor! O yanlışı ifade etmeye çalışıyorum, onu düzeltmeye çalışıyorum. Türkiye adına düzeltmeye çalışıyorum.

Bakın, Diyarbakır ziyareti, ondan önce yapılan açıklamalar, hepsi bu zihin karışıklığının ifadesiydi; yani, orada, sadece, şu kelime kullanıldı, bu kelime kullanıldı tartışması yapmıyoruz.

Arkadaşlarımız bize cevaben diyorlar ki: "Siz de Kürt sorunu dediniz." Evet, dedik. Kürt sorunu denilmesine, bir zaman, belli bir içerikle, belli bir tanımla denilmiş olmasına kimsenin itiraz etmesi mümkün değildir. Biz, 1980'li yıllarda, 1990'lı yıllarda bunu dedik. Niye dedik; çünkü, o zaman, bir insanın çıkıp "ben Kürt kökenliyim" demesi, Türkiye hukukuna göre mümkün değildi. Böyle bir problem vardı. İnsan, Kürtçe kaset çıkaramıyordu, kendi anadilini konuşamıyordu, anadilini çocuklarına öğretemiyordu, anadilinde kitap yayınlayamıyordu, gazete yayınlayamıyordu, televizyon yayını olamıyordu. Bu bir sorundu; insan hakları sorunuydu, demokrasi sorunuydu bu. Bireysel sorun. Her insanın kendi etnik kökeni olur, olacak; hepsi saygıdeğer ve onu açıkça söyleyecek, kimse mahcup olmayacak ve devlet de komplekse girmeyecek, kaygıya girmeyecek, onun özgürce ifadesini doğal karşılayacak.

İşte, bu sorundu, bizim söylediğimiz zaman, Kürt sorunu buydu ve o doğrultuda büyük atılımlar yapıldı. Bizden önceki Meclis yaptı o atılımı, sizden önceki hükümetler yaptı, siz yaptınız, bu Meclis yaptı, muhalefet katkı verdi, hepimiz, birlikte, bu sorun çözülsün istedik ve bu sorun çok büyük ölçüde çözüldü. Hâlâ eksiği, gediği vardır, hâlâ noksanı vardır, uygulamaya tam geçmemiştir. Bütün bunları da halledelim. O anlamda bir sıkıntı söylüyorsa, onu da anlamaya hazırım. Ama, şimdi, önümüze getirilen Kürt sorunu o değil değerli arkadaşlarım. Eğer, bunu, Başbakan bilmiyorsa, çok üzüntü vericidir.

Şimdi, getirilen Kürt sorunu şu: "Bireysel hak ve özgürlüğün ötesinde, biz ayrıyız, biz ayrıyız… Türkiye'nin hukuk sisteminde, Türkiye'nin devlet düzeninde, Türkiye'nin millet tarifinde, Türkiye'nin egemenlik anlayışında bir değişikliğe ihtiyaç var. Demokrasi diyorsunuz, insan hakları diyorsunuz, artık, bunu vereceksiniz" demeye başladı birileri. "Egemenlik anlayışı değişsin..." Burada ne yazıyor: "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" Hangi millettir bu, hangi millettir bu; bu, Türk Milletidir. Türk Milletinin içinde birbirinden farklı etnik kimliklere sahip olan insanlar yok mudur; elbette vardır, elbette olacak. Gürcüsü var, Çerkezi var, Arabı var, Arnavudu var, Kürdü var, hepsi var. Elbette, olacak; ama, bunların hepsi, ben bu milletin Gürcüsüyüm, ben bu milletin Çerkeziyim, ben bu milletin Arnavuduyum, ben bu milletin Arabıyım, ben bu milletin Kürdüyüm diyor. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Türkiye'de yaşayan insanların ezici çoğunluğu böyle söylüyor, Kürt kökenli insanlarımızın ezici çoğunluğu böyle düşünüyor, böyle söylüyor. Bunu biliyorum. Şimdi bununla niye oynamak istiyor birileri?! Niye bunu bozacağız, niye "biz ayrıyız" diyeceğiz?!

Değerli arkadaşlarım, demokrasi, insan hakları birey bazında herkes için en iyi şekilde sağlanmalıdır, eksik, gedik varsa tamamlanmalıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinin bizden bu açıdan daha ileri olmasını kabul etmiyorum. En ileri ülkelerde var olan insan hak ve özgürlükleri Türkiye'de de aynen getirilsin uygulansın, vatandaşa uygulansın. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti, bir ırklar cumhuriyeti değildir, ırk cumhuriyeti de değildir; tek bir ırkın cumhuriyeti de değildir, ırklar konfederasyonu da değildir; mezhepler cumhuriyeti de değildir, inanç cumhuriyeti de değildir, aşiretler cumhuriyeti de değildir; vatandaşlar cumhuriyetidir Türkiye, vatandaşlar cumhuriyeti. (CHP sıralarından alkışlar)

Türkiye'nin tapusu hiçbir etnisitenin elinde değildir. Türkiye'nin tapusu yetmiş milyonun elindedir. Yetmiş milyon hep birlikte Türkiye'nin sahibiyiz, eşit olarak sahibiyiz.

ÖMER ÖZYILMAZ (Erzurum) - Sayın Genel Başkan, biz de aynı şeyleri söylüyoruz.

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Ayrıca konuşuruz sizinle. Müsaade edin, ben anlatayım.

Şimdi önümüze getirilen sorun, şimdi "Kürt sorunu" denilen, demokrasinin gereği, şimdi bir etnik kimliği bir ayrı kategori olarak kabul edip, esas alıp onu muhatap alarak, onunla temas kurarak, onu rahatlatarak, ferahlatarak Türkiye'de bir çözüm sağlama arayışı… Çözüm… Neymiş o çözüm?! Çözüm ne biliyor musunuz; çözüm, Anayasa, çözüm bu; çözüm, Türkiye'nin tarihi, bugüne kadar ortaya koyduğu bütünlük. Onu değiştirmeye kalkmak çözüm değil. Bunu düzeltiriz, gelin birlikte bakarız demek... Arkadaşlarım söylediler; Anavatan Partisinin Genel Başkanı "demokratik cumhuriyet ibaresini burada, gelsin, bir daha söyleyemez" diyor. Niye söyleyemez?! Oradaki "cumhuriyetin demokratik olması" vatandaşların demokratikleşmesi anlamında değil, cumhuriyetin içerisinde yer alan belli bir etnik kimliğin de cumhuriyetin muhatabı ve bir parçası olarak tarif edilmesi niteliğinde, anlamında. Şimdi, Başbakan buna fırsat verdi, buna cesaret verdi, bu anlayış ortaya çıktı.

"Niye daha önce, temmuzda toplamadınız" dedi. Bu iş temmuzda olmadı; bu iş, ağustosta, Sayın Başbakanın bu meşhur çalışmaları yapmasından sonra patladı. 17 yerde 20'den fazla büyük toplumsal olay yaşandı Türkiye'de, halk ortaya çıkmaya başladı; Bozüyük öyle ortaya çıktı, Maçka öyle ortaya çıktı, bu ortam yarattı bunu. Yanlış olan bu, önlenmesi gereken bu; bunu anlatmaya çalışıyoruz.

Değerli arkadaşlarım, bakın, iki gün önce Fransız Televizyonu Türkiye'yi güya methediyor. Türkiye'ye düşmanca bir anlayış içerisinde olmadığı anlaşılıyor. Bizim Kültür Bakanlığı da büyük katkı vermiş, destek vermiş, Kültür Bakanlığının katkısıyla yapıyor. Türkiye'nin yarısı Kürdistan diye koparılmış, ayrılmış. Bu ne bu?!. Bu, terörü olağanlaştırmak, terörü meşrulaştırmak, terörün amacını olağanlaştırmak, terörün amacını meşrulaştırmak.

Şimdi, buna, bilerek bilmeyerek alet olanlar var, katkı verenler var; Türkiye siyaseti böyle gidiyor.

Şimdi, terör örgütüyle doğrudan bağlantılı yığınla insan var Türkiye'de. İstanbul'da bir toplantı oluyor, 5 000 kişi katılıyor. O 5 000 kişi, kim bunlar?! Ellerindeki pankartlar belli, söylenilenler belli, anlayış belli… Yani, Türkiye o 5 000 kişiyi belirleyemiyor mu?! Bu, bir gün oluyor, iki gün oluyor, üç gün oluyor, boyuna oluyor… Bir olay oluyor, arkasından dükkânlar, vitrinler taşlanıyor, bankamatikler perişan ediliyor, arabalar tahrip ediliyor, bombalar patlıyor, bitiyor. Sonra?.. Sonrası yok; bekliyoruz ikinci bir defa daha olsun diye. Nasıl oluyor bu, bu nasıl oluyor?!.

Yani, Sayın İçişleri Bakanı bize büyük başarılarını anlatıyor; ama, Türkiye'nin gözü önünde bunlar yaşanıyor; Türkiye'nin gözü önünde, devletin bir parçası haline dönüşmüş yetkili kişiler yurt dışına çıkıyorlar, Avrupa Birliğine, demin anlattığım felsefeyi ince ifadelerle talep eden dilekçeler veriyorlar. Bu da mı kanuna uygun?!

Sayın İçişleri Bakanı "inceleme" yaptırıyor bu konuda, soruşturma açtı Sayın Bakan, acaba bu olur mu, olmaz mı?.. Soruşturun bakalım, daha ne kadar soruşturacaksınız. Metin ortada, neyi soruşturacaksınız! Değerli arkadaşlarım, bu konuda bir irade yok, bir refleks yok, bu meseleyi kavramadı bu hükümet ve sorun buradan kaynaklanıyor.

Şimdi, yeni bir aşamaya gelindi, bu aşamanın kendine göre olanakları var. Türkiye'nin dünya çapında ilişkileri var, yurt dışıyla ilişkilerimiz var. Bugün karşılaştığımız terör konusunun arkasında en önemli unsurların başında bu uluslararası ilişkiler geliyor. Irak sorunu… Kara Kuvvetleri Komutanı taa aylar önce, altı aydan, belki, fazla süre geçti, "C-4 trafiği başladı" dedi. "C-4 trafiği başladı..." C-4'ü Türkiye bilmiyordu; daha sonra öğrendik ne olduğunu, acı bir biçimde. Nereden geldiği belli… Ölüm timleri geliyor, nereden geldiği belli ve Türkiye'nin her yerinde bunlar rahatça hareket yapar, eylem yapar bir noktaya geldiler ve halkı birbirine düşürmenin planlarını, projelerini uyguluyorlar. Buna karşı etkin bir önlem alınabiliyor mu?! Gerekli ciddî bir tavır sergilenebiliyor mu?!

Bakın, üç gün önce, bu terör örgütüne mensup olan birisi bir çatışmada öldü. Onun cenazesi kaldırılacak Doğubeyazıt'ta. Terör örgütü çıktı piyasaya. Nerede çıkıyor; dağda değil, Kandil'de değil, Doğubeyazıt'ta çıkıyor. Çıktı ve bütün esnafa dedi ki "kapatın kepenkleri." Esnaf direndi, kapatmadı "niye kapatacağım" dedi. Bakın bu çok önemli bir olay. En önemli olay bu işte. Ağrı'daki, Doğubeyazıt'taki vatandaş, esnaf, bu terör örgütünün baskısına, tehdidine karşı "ne münasebet, kapatmayacağım" diyor, bu, en büyük destek, değerlendirilmesi, sahip çıkılması gereken olay; ama, devletin güvenlik güçleri gene yok ortalıkta, seyrediyorlar, Çünkü, müdahale edersek olay büyür diye korkuyorlar. Bu da bir mülahaza; müdahale etmeyerek olayı büyütmemek; ama, bu arada ne oluyor; devletin güvenlik güçleri yok, terör örgütü bunlara baskı yapıyor, tehdit ediyor, bir kısmı kapatmıyor, bir kısmı kapatıyor ve bir terörist anlı şanlı bir büyük toplumsal kahraman gibi sahiplenilerek büyük bir cenaze töreniyle kaldırılıyor.

Şimdi, bu böyle devam ederse, siz, Doğubeyazıt'taki o esnaf kardeşimin "teröre hayır" diyen, kepengini indirmeyen, kapatmayan o esnaf kardeşimin, böyle devam edeceğine güvence verebilir misiniz? Buradaki bütün mesele budur. Bakın, devlet, eğer etkinliğini sergilemezse, gerekeni yapmazsa, duruma hâkim olmazsa, hukuku, kanunu işletmezse…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Baykal, konuşmanızı tamamlar mısınız.

Buyurun.

DENİZ BAYKAL (Devamla) … terör örgütünün mensuplarına meydanı boş bırakırsa, bir süre sonra, bu olay kayboldu, ortadan kalktı deme imkânı bulunamaz hale gelir. Çok önemli, çok ciddî bir yanlışın bu şekilde yapılıyor olmasından kaygı duyuyorum. Aynı yanlış, işte, dediğim gibi, Bozüyük'e giderken herkesin gözü önünde geçiyor, herkesin gözü önünde ve kimsenin kılı kıpırdamıyor. Yanlış olduğunu kavramadı daha bizim ülkeyi yönetenler. Onun çok tehlikeli olduğunu, onun doğrudan doğruya terör eylemi olduğunu anlamadılar. Birisi gider C-4'ü patlatır, birisi gider "helal olsun, iyi yapmış, elbette yapacak" der. Bunu diyen ile onu yapan birbirinden ayrılamaz. Ayırdığınız zaman terörle mücadelede zaafa girmiş olursunuz. Bakın, şimdi İngiltere bunu konuşuyor. Terörü onurlandırma, şereflendirme kavramı; terörü methetme kavramı etrafında ciddî bir tablo var. Türkiye'de bu yasak değil mi? Var olan kanunlara göre, kanunun suç saydığı bir eylemi övmek suç değil mi? Bunlara karşı etkili tedbir alındığını söylemek mümkün mü? Geçiştiriliyor. Bakın, hükümetin politikası, görmezlikten gelme politikası. Yani, bir şey yokmuş gibi yapma politikası. Bazen bu doğru bir politika olabilir; ama, artık, Türkiye o noktayı aştı.

Bakın, birkaç gün önce 6 askerimiz şehit oldu. Türkiye'nin her yerinde onlarla ilgili cenaze törenleri yapılıyor. O cenaze törenlerine, insanlar, vatandaşlar, köyde, kasabada katılıyor; yani, bunu örtbas etmek imkânı var mı?! Bu, ülkenin bir gerçeği değil mi?! Görmezlikten gelerek, yok sayarak bunu halledemezsiniz.

Bakın, bu Meclis toplantısının engellenmek isteniyor olması dahi bu konuyu konuşturmamayı, yok saymayı, geçiştirmeyi politika olarak kabul etme anlayışının uygulaması; böyle, sonuca ulaşılmak isteniyor. Bu olay konuşulacak, olay ortaya atılacak ve herkes ne biliyorsa söyleyecek, gerçekler öyle ortaya çıkacak.

Değerli arkadaşlarım, önemli bir terör tehdidi yükselişiyle karşı karşıyayız; yeni bir terör niteliği var. Bu ortamda, Türkiye'de, iktidarda bir zihnî kargaşa var; ne yapılması gerektiği belli değil. Yetki konusunda şu anda ortaya çıkan manzara da bunun bir yansıması.

Şimdi, Sayın Başbakan Amerika'ya giderken "güvenlik güçlerinin güçlendirilmesi lazım" dedi; yani "yeni bir yetkiye ihtiyaç var" dedi. Buna ihtiyaç yok diyen bakanlar var. Bir süre önce Başbakan da öyle demiyordu. Onu Amerika'ya giderken söyledi; şimdi, ne düşünüyor, onu, hâlâ bilmiyoruz.

Türkiye'de il emniyet müdürleri ile bakanlar arasında, yetkimiz vardı, yoktu tartışması yapılıyor.

Şimdi, bu, İstanbul'da Fatih Camiinin avlusunda yaşanan olay ne olayıdır?! Yani, bir hukuk problemi mi var ortada, ne var?! Neyi gösteriyor?! Olan ne; bir cuma günü, Fatih Camiinin avlusuna, sanki, içeride o gün verilen hutbe geçersizmiş, gerçek cuma hutbesi veriliyormuş gibi bir eda içinde bir düzenleme yapılıyor; mikrofon kuruluyor -dikkatinizi çekerim, avluya mikrofon kuruluyor- küçücük çocuklardan, 6-7 yaşındaki başı sarılı kız çocuklardan tutunuz, kadınlar, erkekler, yüzlerce insan orada, o mikrofonun etrafında toplanıyor. Sivil bir güvenlik gücü izlenimi içinde birileri geliyor, orada tertibat alıyor ve bu örgütün lideri olduğunu ifade eden kişi hutbesini veriyor, tebligatını yapıyor, Atatürk'ü karalıyor, en büyük hakaretleri yapıyor, cumhuriyete en büyük hakaretleri yapıyor, devletin güvenlik güçleri biraz ileride orada duruyor, orada duruyor devletin güvenlik güçleri ve 24 sayfalık bir metni okuyor. Bir saati aşkın bir süre, mikrofon önünde bu hakaretleri, bu küfürleri ifade ediyor. Ondan sonra toplanıyor her şey, takım kuruluyor ve güvenlik güçlerinin yanında, onlara selam vererek dışarı çıkıyorlar.

Şimdi, değerli arkadaşlarım, yani, böyle bir şey niçin olabiliyor, nasıl olabiliyor?! Elinizi vicdanınıza koyunuz da söyleyiniz, şimdi size soruyorum: Eğer, bugünkü iktidar, AKP İktidarı üç yıldır işbaşında olmasaydı, Fatih Camiinin avlusunda böyle bir olay olabilir miydi? (CHP sıralarından alkışlar, AK Parti sıralarından gürültüler)

FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Hiç ilgisi yok!

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, provokasyon... Peki.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - İşte, bunu dedirtmek için yapıyorlar zaten…

A. İSMET ÇANAKCI (Ankara) - Öğretmenleri döverken...

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Peki, peki, provokasyon… Bir hafta sonra, Başbakanın gideceğini bildikleri bir camie -Hacıbayram Camiine, Ankara'da- bunu bilerek ve devlete meydan okurcasına, yine, oraya gelip, orada aynı olayları tekrar etmenin… Eğer, bir provokasyon ise, derhal bu provokasyonun arkasında kimlerin olduğu, kimlerin yaptığı derhal ortaya konmalıdır. Hâlâ, olayın başı, eli kolu serbest dolaşıyor... Nerede tutuklandı, tutuklanmadı, tutuklananlar var tabiî. Orada birileri tutuklandı; ama, olayın başı tutuklanmadı hâlâ. (AK Parti sıralarından gürültüler)

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Nasıl elini kolunu sallayarak…

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, tutuklanabilir de, tutuklanabilir de; ama, şimdi, şu sorular cevap bekliyor: Bu nasıl olabilmiştir; bir. İki; bu olay olurken, devletin güvenlik güçleri niçin hiçbir refleks harekete geçirememişlerdir?! Niçin refleks harekete geçmemiştir, niçin donmuş kalmışlardır?! Ee, bu yeni dönem böyle olacak herhalde, yavaş yavaş bunlar konuşulacak diye mi düşünmüşlerdir acaba?! Yani, vahim olan bu değil mi; bu netliğin olmaması, bu kafa karışıklığı değil mi?!

Sayın Başbakana soruyorlar uçakta "polis müdahale etmedi, ne diyorsunuz" diyorlar "etmeliydi" diyor. Çok teşekkür ederiz Sayın Başbakan, gerçekten çok teşekkür ederim; yani, demek ki "etmemeliydi" deme tehlikesi de ortaya çıkabilir; "etmeliydi" demiş, orada bitti iş. O etmeyen polis, Başbakan aslında, Başbakanın uzantısı, icra, idare, hükümet!.. (CHP sıralarından alkışlar) "Etmeliydi…" Gözlemci mi Başbakan, gözlemci mi; maç seyircisi mi?!

K.KEMAL ANADOL (İzmir) - 4 üncü hâkem!

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Evet, 4 üncü hâkem mi, saha müşahidi mi, nedir; yani, neye yarar Başbakan?! Gol oldu olmadı, oynandı oynanmadı der gibi "etmeliydi..." Bitti. Böyle bir şey olur mu?! Bu, vahim bir tablodur.

Bakınız, değerli arkadaşlarım, siz düşünün diye bunları söylüyorum.

AHMET YENİ (Samsun) - Daha ciddî konuşun, daha ciddî! (CHP sıralarından gürültüler)

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Senden mi öğrenecek ciddiyeti?!

AHMET YENİ (Samsun) - Genel Başkan hakkında konuşuyor!

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Senden mi öğrenecek?!

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) - Açıkça konuşacak tabiî.

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız, birkaç gün önce, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkan Yardımcısı bir açıklama yaptı, dedi ki: "Bu Atatürk resimleri Türkiye'de inmelidir artık." Söyleyen ciddî bir insan, ciddî bir insan söylüyor: "Bu Atatürk resimleri indirilmelidir. Güneydoğu Anadolu'da özerklik verilmelidir." Bunları onlar söylüyorlar ve aynı insan "bu CHP'nin politikalarına tepki duyuyoruz, AKP'yi de uygulamaları dolayısıyla kutlarız" diyor; aynı insan diyor. Bunu, düşünün diye söylüyorum; bunu, bir değerlendirmesini yapın diye söylüyorum.

Değerli arkadaşlarım, herkesin şunu çok iyi bilmesini istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti, bütün insanlarımızın, hangi kökten, kökenden gelirlerse gelsinler, bütün insanlarımızın eşit statüde bir parçası oldukları bir bütündür ve bunu, bu şekilde korumak, yaşatmak, hepimizin boynunun borcudur; bunu gerçekleştireceğiz. Türkiye'yi ayrıştırma, bölme hesaplarının hiç kimseye yararı yoktur; bu, bir çıkmaz sokaktır; buradan hiçbir yere varılması mümkün değildir.

Değerli arkadaşlarım, geçmişte de bunlar hep denenmiştir; ilk defa olmuyor. Dikkat edin, tümünde de yabancı parmağı vardır. Tümünde de yabancı parmağı vardır. Şimdi, Türkiye'de, bir bölünme yaratılmak isteniyor, bir parçalanma yaratılmak isteniyor. Ne olacak?.. Etnik kimliğe göre ayrışacağız… Nasıl ayrışacağız; biz kaynaşmışız, et kemik, et tırnak olmuşuz; ailenin içinde bir aradayız, ailenin içinde, karı koca, çoluk çocuk hep beraberiz. Nasıl ayrılacağız; işyerinde beraberiz, partide beraberiz, Mecliste beraberiz, Türkiye'nin her yerinde beraberiz. Nasıl ayrıştırılacak bu?! Niçin ayrıştırılacak?! Ayrıştırılacak da, bu, kime, ne yarar getirecek?! Nasıl ayrıştıracağız bunu?.. Gerekirse on yıllar boyunca kan akıtacağız, zaafları kullanacağız, iktidar zaaflarını kullanacağız, millet zaaflarını kullanacağız, dış konjonktürü kullanacağız, fırsat kollayacağız, on yıllar boyunca, gerekirse kan akıtacağız ve bu ayrışmayı sağlayacağız… Değerli arkadaşlarım, bu mümkün değildir, bunun kimseye hiçbir yararı yoktur ve bu, başarısızlığa mahkûm olacak bir arayıştır. Bunun karşısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, herkesi uyaracak bir anlayışla, kararlılığımızı ifade etmek zorundayız.

BAŞKAN - Sayın Baykal, konuşmanızı tamamlar mısınız lütfen.

Buyurun efendim. (AK Parti sıralarından "11 dakika geçti" sesleri)

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İçişleri Bakanı da…

DENİZ BAYKAL (Devamla) -  Evet, ben tamamlarım da, bu konu bitmez. Bu konu bitmez… Bu konuyu ben bitirecek değilim tabiî; ama, bu konunun bitmesini istiyorsanız, bu konunun konuşulmasından korkmayın. (AK Parti sıralarından "korkmuyoruz" sesleri)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Korktuğunuz kesin… Niye gelmediniz toplantıya o zaman?!.

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Sayın Başkan, teknik bir arıza var diye söyleyin de, belli olsun...

DENİZ BAYKAL (Devamla) - Evet, evet, anlaşılıyor, ampulün enerjisi bitmiş artık! (CHP sıralarından alkışlar) Türkiye'yi daha büyük karanlıklardan korumak hepimizin görevi.

Hepinize teşekkür ediyorum, sevgiler, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.48

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 18.02

BAŞKAN: Başkanvekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Türkân MİÇOOĞULLARI(İzmir)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 127 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Genel görüşmenin öngörüşmesine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

VI.- GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE

MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam)

A) Öngörüşmeler (Devam)

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) (Devam)

BAŞKAN - Hükümet yerinde.

AK Parti Grubu adına, Grup Başkanvekili Sayın Salih Kapusuz'a söz vermeden önce, Sayın Bakanın bir iki konuda, rakamlarla ilgili açıklaması olacak.

Buyurun Sayın Bakanım.

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; müsaade ederseniz, bu Hizb-ut Tahrir Örgütüyle ilgili birkaç rakam da vermek istiyorum.

Bu örgütün lideri olduğu söylenen Yılmaz Çelik hakkında sürekli takip ve operasyonlar düzenlenmiş, 23 Mayıs tarihinde Ankara İlinde gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında bu tutuklanmış ve 2003 yılı ağustos ayında tahliye edilmiş. Daha sonra, 2005 Mart ayında planlı bir istihbarat operasyonu kapsamında yine tutuklanmış, 2005 Haziran ayında da tutuksuz yargılanmıştır.

Şimdi, bakın, 2000 ile 2002 yılları arasında bu örgüte yönelik 31 operasyon yapılmış, 253 şahıs gözaltına alınmış, 127 şahıs da tutuklanmıştır. Bizim Hükümetimiz döneminde, Hükümetlerimiz döneminde; yani, 2003 yılından günümüze kadar ise tam 2 misli, 63 operasyon yapılmış, 468 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve 192 kişi tutuklanmıştır.

Biraz önce kürsüden de ifade ettiğim gibi, İstanbul Fatih Camiindeki ve Ankara Hacı Bayram Camiindeki olaylara karışanlardan 53 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 33 kişi de tutuklanmıştır.

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Elebaşı da tutuklandı mı Sayın Bakan?

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Takip ediliyor; o da tutuklanacak. Yakın, o da yakın, tutuklanacak.

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Şu anda nerede?

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Bakın, daha evvel iki defa bu yakalanmıştır, tutuklanmıştır. İki operasyon yapılmıştır...

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Şu anda nerede?

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - İki defa. Bir 2003 yılında, bir de 2005 Haziranında. Takip ediliyor, yakalanacak, hiç endişeniz olmasın.

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Yakalayacaksınız!..

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Bakın, değerli arkadaşlarım, bu 4 Eylül günü Gemlik'le ilgili hiçbir şey yapılmadı denildi. Biz, o gün aldığımız önlemler neticesi, yol güzergâhından Gemlik'e gitmek üzere illerinden hareket edenlerle ilgili -ki, birçoğu ilinde, kendi ilinde yapılan kontrollerde birtakım eksikliklerden dolayı hareket ettirilmemiştir- bütün güzergâhlarda o gün yapılan kontrollerde, suç unsuru bulunan veya suç işleyen kişilerden 235 şahıs gözaltına alınmıştır. Düzenlenen tahkikat evrakıyla sevk edildikleri adlî makamlarca da 36 şahıs tutuklanmıştır, işlem yapılmıştır.

Ben bilgilerinize arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Oraya nasıl ulaştılar Sayın Bakanım?

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım.

AK Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili, Grup Başkanvekili Sayın Salih Kapusuz; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi, en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu terör konulu genel görüşme istemi nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanmış bulunuyor ve gündem gereği de, genel görüşmenin öngörüşmesi konuşmaları yapılıyor. Son konuşmacı olarak da ben, AK Parti Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum.

Sözlerimin başında, terör olaylarında kaybettiğimiz şehitleri rahmetle, minnetle anıyor, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Bu mücadelede, başta güvenlik kuvvetlerimiz olmak üzere, hepimiz millet olarak çok çektik, çok şey kaybettik, çok gözyaşı döküldü, gencecik insanlarımız uzuvlarını kaybetti, aileler dağıldı, ocaklar söndü; ama, asla metanetimizi kaybetmedik. Vatan evlatlarının bu fedakârlıkları karşısında saygı duymamak mümkün değildir. Halen mevcut olan bu ruh hiçbir zaman kaybolmayacak, bu kutlu yurdumuz, milletimizle birlikte ilelebet payidar olacaktır.

Bu vesileyle Gaziler Günümüzü de -bugüne rastlamış olması hasebiyle- kutluyorum, gazilerimizi, AK Parti Grubu adına, saygıyla, sevgiyle bir kez daha selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Bütün bunlara bakıldığında, terörün nasıl bir insanlık suçu olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Devletimiz, mülkî amirlerimiz, kolluk kuvvetleri, korucuları ve yargısıyla tam bir koordinasyon içinde, terör ve ülke huzurunu bozacak her türlü asayişsizliğe karşı, yetkililerimiz görevlerinin başındadır. Hiçbir kanunsuzluğa, hiçbir provokasyona müsaade edilmeyeceği de, herkes tarafından açık ve net olarak bilinmelidir. Türkiye Cumhuriyetinin birliği ve bölünmez bütünlüğü için canları pahasına mücadele eden asker, polis, jandarma, bütün güvenlik güçlerimizin, mülkî amirlerimizin, korucularımızın, kamu görevlilerimizin yanındayız; onlarla biriz, beraberiz, onların başarılı olması için en büyük dileğimiz, destek ise görevimizdir. Dolayısıyla, buradaki yapılan her konuşmanın, onların motivasyonlarıyla, görev alanlarıyla, çekmiş oldukları sıkıntılarıyla çok yakından alakadar olduğunu unutmadan, onları uygulamacı olarak zor durumda bırakmak ve itham etmekten de çekinmeliyiz. Bu dikkati, zaman zaman, üzülerek söyleyelim ki, bu kürsüyü kullananlar unutabiliyorlar.

Bir hususu özellikle belirtmeden geçemeyeceğim. Meclisimizin çalışmalara başlaması hususunda, sayın sözcülerin, Sayın Genel Başkanın, biraz da amacını aşan değerlendirmeleri oldu. Bu değerlendirmeler, âdeta, gülünç ve anlamsız gerekçelerle ve benzeri cümlelerle de ifade edilmeye kalkıldı. Açıkçası, şunu söylemek istiyorum: Evet, biz, terör konusunu çok önemsiyoruz, önemine binaen de, elbette, her zaman konuşulmasında, bu alanda verilecek katkılar hususunda da açık olduğumuzu, ister aydın olsun ister siyasetçi olsun ister akademisyen olsun, kim olursa olsun, değil mi ki terör konusunda en ufacık bir katkı verecek, ona sonuna kadar açığız. (AK Parti sıralarından alkışlar)

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ama, Mecliste asla!..

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, bir hatırlatma yapmak istiyorum.

Değerli arkadaşlar…

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Meclisin toplanmaması için elinden geleni yapıyorsun, ondan sonra da…

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, üç yıldır bu Mecliste beraber çalışıyoruz. Şimdi, kamuoyunun huzurunda bir hususu da açık bir dille ifade etmek istiyorum. Değerli Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve yöneticileri başta olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, bugüne kadar, Meclis tatilde olduğu şu son dönemdeki talep hariç bir tek talepte bulundunuz mu?! Maalesef, böyle bir şey talep etmediniz.

HARUN AKIN (Zonguldak) - Siz niye yapmadınız?

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ama, olağanüstü toplantı ne zamana denk geldi, lütfen dikkat buyurun.

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Mazeretiniz suçunuzdan büyük.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Meclis normal çalışmalarına başlayacak güne on gün kalmış. Böyle bir dönemde, aklınıza geldiği için, galiba biraz da gündemde olmanın…

HARUN AKIN (Zonguldak) - Siz yapsaydınız.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu, güncel, ama, önemli konunun konuşulmasını istemiş olmanızdan rahatsızlık duymuyoruz, bu konuda bir endişemiz yok; ama, bizim bir tek sıkıntı duyduğumuz, zamanlamadır, buradan çıkan yanlış mesajlardır.

GÜROL ERGİN (Muğla) - Çok rahatsızsınız, çok.

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - İnandığınız şeyleri söyleyin. Adama gülerler burada.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, şimdi, acaba, arkadaşlarımız, değerli partili yetkili arkadaşlarımız bu konuların dışarıya nasıl yansıdığı konusuna bir göz atıp, dışarıya bu haberler nasıl yansıtıldı diye bir araştırma yapsalardı, ben zannediyorum ki, belki bu konuda biraz daha hassas davranırlardı. İsterseniz, bakınız, ben, bir ajansın bu talebinizi…

GÜROL ERGİN (Muğla) - Milletin karşısına çıkacak haliniz kalmadı. Çok rahatsızsınız.

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Savunmanız çok zayıf.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, çok ciddî ve önemli bir konuyu konuşuyoruz.

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Ciddî diyorsunuz, toplantıya katılmıyorsunuz! Samimî olalım.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Laf atarak, bu ortamı gerginleştirerek bir şey yakalamak ve elde etmek mümkün değil. Nasıl ki, bugüne kadar terör konusunda, kim, ne yaparsa yapsın hiçbir sonuç elde edememişse, laf atarak da bir sonuca ulaşmak mümkün değil.

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Konuya gelelim, sadede gelelim.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Biz, Sayın Genel Başkanı sonuna kadar dikkatle dinledik, konuşmacıları da dinledik; ama, lütfen, bu konularda karşılıklı anlayış içerisinde birbirimizi doğru anlamaya çalışalım. Siyaset yapacağımız, polemik yapacağımız konular yok mu; elbette var.

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Sen yapıyorsun.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Farklı düşündüklerimiz de var; ama, onların yeri, zannedersem, millî bir mesele, ulusal bir problem haline gelmiş olan terör konusu olmamalıdır. Onun için, ben, açıkça ifade ediyorum...

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Savunmanız çok zayıf.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, Türk Parlamentosunun toplanması haberini aynen şu şekliyle verdi: "Türk Parlamentosu, PKK hakkında tartışmak üzere olağanüstü toplantıya çağırıldı. Ülkenin güneydoğusunda asi Kürtler ile Ordu arasındaki artan çatışmalar konusu görüşülmek üzere, Meclis pazartesi günü olağanüstü bir toplantı yapacaktır…"

NURİ ÇİLİNGİR (Manisa) - Ne var bunda?!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - "…Terör eylemleri öyle bir noktaya geldi ki, her an Anadolu'ya yayılabilir ve genel çatışma atmosferine neden olabilir. Ülkenin batısında, eylül ayı başında, PKK ile PKK lideri Öcalan taraftarları ile muhalifleri arasında linç olayları yaşandı."

Şimdi, değerli arkadaşlar, bunun yansıması acaba sizin amacınızı bu şekliyle ifade edilmiş olması tam karşılıyor mu, örtüşüyor mu?!

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Gerçeğe gözünüzü nereye kadar kapatacaksınız?!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) -  O halde, şimdi, bir hususu, şu hususu sizinle beraber bir kez daha masaya yatıralım.

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Başbakan gelsin, Başbakan…

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben, Sayın Baykal'ı ve konuşmacıları şu anlamda dinledim: Hakikaten, Sayın Ecevit zamanında başlamış olan, bir genelgeyle kurulmuş olan "Terörle Mücadele Üst Kurulu" diye bir organ oluşturuldu. 1999 yılında, bu, bir toplantı yaptı, 23'ünde bir toplantı daha yapılacak. Başbakan Yardımcımız burada ve dikkatle takip ediyor; ben de, biraz önce, kendisine, bu anlamda, bu Meclis toplantısından oraya götürülebilecek bir sonuç olursa, oradaki uygulamacı bütün taraflarla bu konuyu müzakere edersiniz dedim.

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Günaydın!..

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ama, üzülerek ifade edeyim ki, fotoğrafı çekiyorsunuz, olayları anlatıyorsunuz; ama, çözüm yok… (CHP sıralarından "Var… Var…" sesleri)

CANAN ARITMAN (İzmir) - "Evet oyu" verin, çözümleri anlatalım…

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, değerli arkadaşlar, şimdi, NTV'de Sayın Genel Başkan konuştu. O konuşmayı beraber yürüten Sayın Akgün Sayın Baykal'a diyor ki: "Sizin somut önerileriniz ne olacak Deniz Bey; yani, hükümet şunları şunları yapsın diye en azından ana başlıklar söyleyebilir misiniz?"

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Siz bilmiyorsanız, o zaman öğretelim!..

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Baykal aynen şunu söylüyor, aynen burada olduğu gibi şunu tekrar etti: "Biz, taa başından beri terör konusunda yapılan yanlışları ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyoruz, yapılması gerekenleri ifade ediyoruz, bütün bu tartışmaların içindeyiz, onları da söyleyeceğiz, hiç  şüphe yok." Ama, bir tek şey söylenmiyor bizim katkı beklediğimiz… (AK Parti sıralarından alkışlar)

GÜROL ERGİN (Muğla) - Genel görüşmeyi açın, hepsi söylenecek!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Terör konusundaki duyarlılığınızda samimî olduğunuza inanıyorum.

CANAN ARITMAN (İzmir) - O zaman "evet" oyu verin…

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Terörün bitmesi konusunda da sizlerin katkılarının olabileceğini ümit ediyorum; ama, beklediğimiz sonuç… Maalesef, konuş konuş, bir sonuç yok.

GÜROL ERGİN (Muğla) - Böyle iktidar olursa, tabiî çözüm olmaz!..

SALİH KAPUSUZ (Devamla) -  Üzüldüğümüz nokta bu. (AK Parti sıralarından alkışlar) Üzüldüğümüz nokta bu. Zaten, bizim terör konusunda beklediğimiz şey, çözüm, arkadaşlar.

ATİLA EMEK (Antalya) - Siz iktidarsınız…

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Yoksa, bu konularla ilgili olarak elbette bu Parlamentoda, siyaset zemininde çok konuşmalar yapıldı.

NECATİ UZDİL (Osmaniye) - Ben konuşacağım, sen yapacaksın!..

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Çok konuşmalar yapıldı, şehit cenazeleriyle ilgili olarak çok görüntüler verildi, hatta fırsat bulunup birtakım görevlere de gelinildi; ama, üzülerek ifade edeyim ki, bundan biz millet olarak faydalanmadık; kayıplarımız oldu.

Sayın Baykal biraz önce bir olayı gündeme taşıdı. Elbette, biz, bir tek kişiyi de kaybetsek, bir tek vatandaşımızı, bir tek güvenlik gücü mensubumuzu kaybedecek olursak, o bizim için büyük bir yaradır. Bir insanın kaybı, insanlığın kaybı gibidir.

GÜROL ERGİN (Muğla) - Yaralar büyüyor, büyüyor!..

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, eğer olayları şöyle, sizlerle paylaşmak için bir grafikle göstermek istersem... Lütfen dikkat buyurun. Bunlar, kolluk güçlerinin hepsinin internet sitelerinde de yayımlanmıştır, mevcuttur.

Bakınız, 1984'te başlayan olaylar… 521, yıllık itibariyle. 2005 yılı itibariyle, en son, bugüne kadar dahil olmak üzere 1 849 olarak her dönem belirli oranlarda var olmuş.

Bakınız…

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bak, son yıllarda artmış…

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ama, burada, Kemal Bey, meslektaşım, bir hatırlatma yapayım o zaman. Ama, bir şey dikkatinizi çeksin diye hatırlatacağım. 1992 ile 1996 yılları arasında, 1995 yılları arasında ise, 1992, 1993, 1994 üncü yıllarda terör zirvede. Sizlerin de içinde bulunan arkadaşlarınızın olduğu… (CHP sıralarından "Hayır, hayır" sesleri)

Evet…

GÜROL ERGİN (Muğla) - AIlah'tan kork, Allah'tan!

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Cumhuriyet Halk Partisi 1992'de kuruldu!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Baykal, ifade edeceğim efendim. (CHP sıralarından gürültüler)

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Lütfen…

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, o zaman bir hususu, yanlış anlaşılmaması için açıklamakta fayda var. 1991 yılında bendeniz sizlerle beraber milletvekili olarak bu kürsüye geldim; beraber bu kürsüleri, bu salonu birlikte paylaştık, siz de milletvekiliydiniz. O zaman, doğru, Doğru Yol Partisi vardı, SHP vardı; ama, SHP milletvekilleri arasında, isterseniz, kimlerin olduğunu, şurada, bir kez daha sizlerle paylaşayım, kamuoyu da bunu doğru bilsin; yani, burada bir ithamdan bahsetmiyorum, olan şeyi tespit ediyorum, rahatsızlık duymaya da gerek yok.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - 1992'de kuruldu.

ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Çözüm?! Çözüm?!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bakınız, Ali Dinçer Bey, Seyfi Oktay, Mümtaz Soysal, Deniz Baykal, Adnan Keskin, Hatip Dicle, Fehmi Işıklar, Mahmut Uyanık, Leyla Zana, Abdulkadir Ateş (AK Parti sıralarından alkışlar) Hikmet Çetin, Fuat Çay, İsmail Cem, Algan Hacaloğlu, Ercan Karakaş, Mehmet Moğultay, Erdal İnönü, İrfan Gürpınar, Zübeyir Aydar ve devamı...

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Ne olmuş onlara?! Ne olmuş onlara?!

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Şevki Yılmaz, Salih Kapusuz, Necmettin Erbakan…

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, ben, burada, bir şeyi…

DENİZ BAYKAL (Antalya) - 1992'de terör arttı diyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi 1992'de kuruldu; hepimiz oraya geçtik. Biz orada yokuz!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkanım, bakınız…

BAŞKAN - Sayın Kapusuz…

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ben, sadece, arkadaşlarım yerinden müdahale edince o dönemi hatırlattım…

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Millî görüşü, Hasan Mezarcı'yı, Şevki Yılmaz'ı, o kadroyu size sayalım mı?!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - O dönemde kimlerin iktidarda olduğunu söyledim. Siz niye rahatsızlık duyuyorsunuz?!

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Yani, millî görüşü, Hasan Mezarcı'yı, Şevki Yılmaz'ı, Salih Kapusuz'u sayalım mı?!

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Hasan Mezarcı'yı söylesene Hasan Mezarcı'yı!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Anlaşıldı… Anlaşıldı, Sayın Baykal… Anlaşıldı, Sayın Baykal…

Bakınız, bir başka hususu daha vurgulayacağım.

GÜROL ERGİN (Muğla) - Hayır, o isimleri niye saydın, onu söyle!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Şimdi, biraz önce konuşmacılar demokratik cumhuriyetten bahsettiler.

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Siz bu kafayla terörle mücadele edemezsiniz, huzur içinde çalışanları birbirine düşürürsünüz. Şu yaklaşım Türkiye'yi tahrip edecek bir yaklaşım, herkesi birbirine düşürecek bir yaklaşım! Yazıklar olsun! (AK Parti sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, lütfen devam ediniz.

GÜROL ERGİN (Muğla) - Çuvalladın, çuvalladın!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Baykal, Sayın Genel Başkan, lütfen, dikkat edecek olursanız, ben bu konularda, yerinden müdahale edildiği için bir hususu…

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Başbakanınız, Başbakan, aydınlara ayırdığı 3 saatin yarım saatini Türkiye Büyük Millet Meclisine ayıramadı! (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başkan, Sayın Baykal, bakınız, eğer konuşma ihtiyacı varsa…

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Var, var tabiî.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - …ben susayım siz konuşun, buyurun.

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Açın da konuşalım.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Buyurun efendim.

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Açın da konuşalım, açın da konuşalım. 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Başbakanınız nerede, Başbakanınız?!

DENİZ BAYKAL (Antalya) - Konuşma ihtiyacı var. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Eğer… 40 veyahut da 45 dakikalık konuşmanızı bu grup dikkatle, itinayla dinledi ve yerinden de müdahale etmedi.

GÜROL ERGİN (Muğla) - Çünkü dinlenecek konuşmaydı o!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Arkadaşlarımıza da biz müdahale ettik, şayet… Ama, ben, doğrusu, bu anlamda müdahalenin ne kadar yerinde olduğunu sizin takdirinize bırakıyorum. Eğer konuşulacak şeyler varsa, elbette her zaman konuşulabilir.

Değerli arkadaşlar, bazı konular var ki…

GÜROL ERGİN (Muğla) - Konuşacak sözün yok, polemik yapıyorsun! Söyleyecek bir tek sözünüz yok! (AK Parti sıralarından gürültüler) Bugünü anlat! Her gün şehit haberleri geliyor.

RECEP YILDIRIM (Sakarya) - Ne bağırıyorsun! Ne bağırıyorsun! 

GÜROL ERGİN (Muğla) - Şöyle gel, gel de niye bağırdığımı söyleyeyim! (AK Parti sıralarından gürültüler)

RECEP YILDIRIM (Sakarya) - Hodri meydan! Ne bağırıyorsun!

GÜROL ERGİN (Muğla) - Polemik yapıyor! Bugünü anlat; hikâye yok!

RECEP YILDIRIM (Sakarya) - Yeter be, yeter! Yeter artık!

BAŞKAN - Bir dakika…

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar…

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, lütfen…

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, çok büyük bir katılımla Genel Kurul çalışmalarını sürdürüyoruz. Burada…

GÜROL ERGİN (Muğla) - İçeriye de zorla aldık sizi!

BAŞKAN - Sayın Ergin, lütfen efendim, lütfen…

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Dinlemesini bil!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, saygıdeğer arkadaşlarım; hatiplerin, kürsüde konuşan milletvekilleri arkadaşlarımızın veyahut grup sözcülerinin konuşmalarına katılırsınız yahut da katılmazsınız; ama, yerimizden sürekli olarak o arkadaşlara söz yetiştirmeye çalışırsak, bir müddet sonra insicam bozulur ve konuşmanın bir anlamı kalmaz. Arkadaşlarımızı, lütfen, sükûnetle dinlemeye davet ediyorum.

Sayın Kapusuz, buyurun efendim.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bendeniz, arkadaşlarım da çok iyi biliyorlar ki…

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Seni hepimiz tanıyoruz Kapusuz, hiç tasalanma!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - …bu konuşmaların, bu görüşmelerin konuşulan konunun ağırlığına uygun bir tarzda gitmesini çok önemsiyorum. Aksi takdirde, amaç, siyaset yapmak, polemik yapmak, terör üzerinden tartışma zemini oluşturmak olursa, bu, kimsenin yararına değil; bu toplantının da zannedersem amacını bunun için yapmadınız; böyle bir amacınız yok. O halde sabredeceksiniz. Bu konuşmaları dinlemek lazım.

Bazı hususlar var ki, açıklık getirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu: Anayasamızın 2 nci maddesi çok açık, hepimiz de biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik bir cumhuriyettir.

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - Demokratik, laik bir cumhuriyettir.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Laik bir cumhuriyettir. Sosyal bir hukuk devletidir. Doğru mu; doğru.

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Zorlamayla laik diyorsun. Hatırlatmayla laik diyorsun.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Peki, o zaman "demokratik cumhuriyet" ifadesinden bizim anladığımız, Anayasamızda yeri olan 2 nci maddeye uygun bir anlayışsa, sözümona terör örgütünün kendine göre bir yorumu varsa, yanlışı varsa, bir amacı varsa, ben o amaçla bütünleşmek için kullanmıyorum. Benim kullandığım demokratik cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2 nci maddesindeki cumhuriyet ifadesidir. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri ve alkışlar)

Dolayısıyla, siz, vay efendim, o halde hak diyoruz…

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Yanlış söylüyorsun, yalan söylüyorsun! (AK Parti sıralarından "otur yerine" sesleri) Yanlış söylüyorsun! Çarpıtıyorsun! (AK Parti sıralarından gürültüler)

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - 2 nci maddeyi bir oku!

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Al oku da öğren!

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Anayasanın 2 nci maddesini oku!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, terör örgütü hak dediği için, hukuk dediği için, demokrasi dediği için, cumhuriyet dediği için ne yapmayız; biz, bunlardan vaz mı geçeceğiz, kullanmayacak mıyız?!

Yanlış olan bir husus…

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Demokratik cumhuriyet ayrı, laik demokratik devlet ayrı. Yanlış söylüyorsun. Anlamamışsın. Ayıp!(AK Parti sıralarından "otur yerine" sesleri)

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar… Değerli arkadaşlar…(Gürültüler)

Değerli arkadaşlar, bakınız, siz, kendinize yakışanı yapın; AK Partiye yakışan neyse siz onu yapın. Herkes kendisine yakışanı yapıyor. (AK Parti sıralarından alkışlar)

HARUN AKIN (Zonguldak) - Sen de kendine yakışanı yap!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Geçmişini unutanlar var. (CHP sıralarından gürültüler)

(Niğde Milletvekili Orhan Eraslan Anayasa kitapçığını hatip kürsüsüne götürüp bıraktı)

(AK Parti sıralarından "otur yerine" sesleri, gürültüler)

FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Kürsüye müdahale edemezsin!

BAŞKAN - Sayın Eraslan…

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Bunu düzelt! Cumhuriyetin niteliği, değiştirilemez; düzelt! (AK Parti sıralarından gürültüler)

FATİH ARIKAN (Kahramanmaraş) - Kürsüye müdahale edemezsin! Kürsüye nasıl müdahale ediyorsun?!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar…

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekilleri…

Sayın Kapusuz…

Saygıdeğer arkadaşlarım, saygıdeğer grup başkanvekilleri, Sayın Eraslan… Yani, böyle bir usul, esas yok!

 

Lütfen, oturur musunuz yerinize!.. Lütfen, oturun yerinize!... Lütfen!..

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Devletin temel niteliği!.. (AK Parti ve CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Böyle bir üslup yok ya!..

MEHMET DANİŞ (Çanakkale) - Provoke ediyor Başkan!... Provoke ediyor!.. Çıkar şu adamı!..

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, yerinize oturunuz efendim.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar…

İSMAİL BİLEN (Manisa) - Böyle bir usul var mı?!

MEHMET DANİŞ (Çanakkale) - Nasıl hukukçusun sen ya?!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar…

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen, yerlerinize oturunuz.

ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Şunu bir okuyun ama!

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, lütfen, yerlerimize oturalım.

Sayın Kapusuz, buyurun.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakanımızın açık bir dille ifade ettiği, demokratik cumhuriyetten anladığımızı, Partimiz adına, Grubumuz adına bir kez daha ifade ediyorum ve diyorum ki, bizim demokratik cumhuriyetten kastımız, Anayasanın 2 nci maddesindeki kavramların içidir, kendisidir, cumhuriyetin ilkeleridir. (AK Parti sıralarından alkışlar)

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Çevir kazı yanmasın!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - İlla da bizi, bize ait olmayan şeylerle suçlamaya, itham etmeye ne kadar hevesli olduğunuzu ben anlamakta zorluk çekiyorum.

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Çevir kazı yanmasın!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bir başka hususu daha ifade etmek istiyorum. Elbette, biraz önce, Sayın Baykal…

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - 2 nci maddeyi oku!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - …birkaç yıl önce yapılmış olan bir uluslararası toplantıda bir görüşmeden bahisle, Talabani'yle ilgili olarak birkaç kez tekrar etti; Grupta tekrar etti, televizyonlarda tekrar etti ve Genel Kurula da getirdi. Zabıtlara geçtiği için, ifade etmekte zaruret var. Açıkçası, biz, Sayın Başbakanımız adına, derhal, üç gün sonra değil aynı gün yapılan açıklama şudur: "Zabıtlarda da böyle bir şey yok, böyle bir açıklama da yapılmamıştır" denildi. Şimdi, Talabani de bir gazeteci marifetiyle ne yapmış; Sayın Başbakanımıza atfen bir cümle göstermiş, ifade etmiş. Şimdi, bizim referansımız, zannedersem Sayın Başbakan; ama, siz, referans olarak Talabani'yi görüyor da ona inanıyorsanız, o bizim sorunumuz değil, sizin sorununuz. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

Sayın Baykal'ın bugün yapmış olduğu çok önemli tespitler var. Bakın, çözüm önerileri olarak demiyorum; ama, tespitleri var; gerçekten, süreç içerisinde, bölücü terör örgütünün amaçlarını, ulaşmak istediklerini ve yapmak istediklerini açık bir dille ifade ettiler; ama, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ister 57 nci ister 58 inci ister 59 uncu hükümetleri olsun, ister önceki ister sonraki hükümetleri olsun, bunların hiçbiri için… Benim, Sayın Baykal'ın düşüncesini ifade ettiği, açıkladığı, terör örgütünün yanlış emellerini ve amaçlarını elbette hep birlikte telin etmeye, onlarla sonuna kadar mücadele etmeye kararlı olduğumuzda en ufak bir şüphem yok, birçoğuna da katılıyorum. Sayın Baykal dediler ki: Bu cumhuriyetin içerisinde, bu devletin içerisinde, bu ülkenin içerisinde, bu milletin içerisinde, ben bu milletin Lazıyım, bu milletin Çerkeziyim, bu milletin Kürdüyüm diyenler var; doğrudur. Zaten, bugüne kadar terör örgütü eğer bir sonuç alamamışsa, amacına ulaşamamışsa, bu orijinden gelen vatandaşlarımızın bu sağduyu ve anlayışları elbette bunda önemli bir katkı vermiştir. Ben de Sayın Baykal'a bu ifadelerinden dolayı hem teşekkür ediyorum hem de Sayın Başbakanımızın her zeminde açıklamış olduğu düşüncelerin, bu anlamın aynısı olduğunu bir kez daha tekrar ediyorum.

Sayın Başbakanımız bir hususa daha açıklık getirdi, dedi ki: "Tek millet, tek devlet, tek ülke."

MEHMET SOYDAN (Hatay) - Tek bayrak…

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Tek bayrak…

Bunun dışında başka bir önerinin bizim gündemimizde, devletimizde ve memleketimizde olması mümkün değildir, kabul etmek de mümkün değildir. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Dolayısıyla, bizim, terör örgütüyle vatandaşımızı da ayırmaya ihtiyaç varsa, ki, bunu, siz, daha önceki yapmış olduğunuz bir çalışmada, Kürt sorunu olarak ifade etmişsiniz. Sizin, o zamanki, içini doldurmak istediğiniz, açıklamak istediğiniz hususun o gün açısından birtakım yasal, anayasal değerlendirmeler noktai nazarından da yapılması gerekli olanların bu süreç içerisinde yapıldığını ifade ettiniz. Doğrudur, bu dönem, 22 nci Dönem, beraberce, demokratikleşme, özgürleşme, özgürlüklerle ilgili birçok düzenlemeleri de birlikte yaptık. Bu yapmış olduğumuz düzenlemelerde hep beraber, Meclis olarak katkı verdik, bunda da farklı düşündüğümüz hiçbir şey söz konusu değildir.

Biz, şuna inanıyor ve bir kez daha ifade etmek istiyorum ki: Türkiye Cumhuriyeti Devletini, milletini, bayrağını, ülkesini kimsenin, hangi amaçtan, hangi gayeden, hangi yaklaşımdan, hangi iddiadan olursa olsun, bölmeye gücü yetmeyeceği gibi, biz millet olarak, topyekûn, bu mücadelede, üzerimize düşen görev her neyse yerine getirmeye hazır olduğumuzu da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu konuda, Türk Milletinin ağırlıklı olarak düşüncesi aynı noktadadır.

Şükürler olsun, bugüne kadar da bu mücadelede bizim güvenlik güçlerimiz çok başarı sağlamışlardır. Bakınız, değerli arkadaşlar, bir iki tane örnek vermek istiyorum: Elbette, şimdiye kadar, birçok arkadaşımızın da işaret ettikleri gibi, terörün, üzülerek ifade edelim ki, bir dış boyutu vardı, dış destek irtibatı vardı; ama, bugün, şimdiye kadar Türkiye'yi anlayamayanlar, Türkiye'nin mücadelesini kavrayamayanlar, benim teröristim, âdeta, dahi iyidir anlayışında veyahut da bana zarar vermeyen terörist beni ilgilendirmez anlayışındaki çevreler uyanmaya başladı ve bugün gördük ki, terör bir ülkenin, bir bölgenin meselesi değil, bütün dünyanın, insanlığın, bütün ülkelerin meselesidir.

OSMAN KAPTAN (Antalya) - Onun için Bağdat'ta bayrak açıyorlar.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakınız, elbette konuşmak, bazı olayları fikir olarak ortaya koymak yerindedir; ama, yapılabilecekleri ölçmeden, tartmadan, ne yapılacağını, nasıl yapacağını hesap etmeden konuşmanın da kolay olmadığını, uygulanacak şeylerin bulunmadığını bilmek lazım.

Bakınız, 12 Kasım 2004 tarihinde, Hollanda'da, bölücü terör örgütünün eğitim kampına  yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 20 eğitmen ile 22 eğitilen gözaltına alındı. 5 Eylül 2005 tarihinde, Almanya'da, bölücü terör örgütünün 1995 yılından beri devam eden yayın organının faaliyetleri İçişleri Bakanlığı tarafından sona erdirildi, internet yayınları kapatıldı. 1 Nisan 2004 tarihinde yasadışı…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, bir dakika; mikrofon kapandı, sık sık da konuşmanız kesildi, lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız.

Buyurun.

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sen kendi yapacaklarından bahseder misin!

GÜROL ERGİN (Muğla) - Onların yaptığını değil, senin yaptığını söyle!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - 1 Nisan 2004 tarihinde yasadışı Marksist Leninist örgüte yönelik olarak Türkiye, İtalya, Hollanda, Belçika ve Almanya, tarihinde ilk defa eşzamanlı bir operasyon düzenledi, bu operasyon sonucu yurt dışında 21, yurt içinde 113 terörist yakalanarak tutuklandı. Bölücü terör örgütünün Danimarka'dan yayın yapan Roj TV kapatılma aşamasına geldi. Ülke genelinde 17 Haziran 2005 tarihinde Tunceli kırsalında askerimizin yapmış olduğu bir operasyonda ciddî bir örgüt çökertilmiş oldu.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Bakan söyledi biraz önce.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dolayısıyla, Türkiye'nin, ister polisiye, güvenlik güçlerimizin yapması gerekli olan çalışmalar, mücadeleler bugüne kadar başarıyla devam etti, çok ciddî tecrübeler elde ettik. Hatta, ilginç olan bir şeyi hatırlatmak istiyorum, şimdiye kadar terör konusunda bizi eğitmek isteyen ülkelere, bugün bizim güvenlik güçlerimiz, yetkililerimiz bunları eğitme noktasına geldi.

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Siyasî iradeden bahsediyoruz!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Türkiye'de bu başarının takdir edilmemesi çok ciddî bir haksızlık olur, bu hakkın verilmemesi ciddî bir eksiklik olur. Onun için, ben, bir kez daha güvenlik güçlerimizi takdirle anıyorum, başarılarının devam edeceğine inanıyorum ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmaların devamını da bekliyoruz.

Değerli arkadaşlar, elbette, sadece silahlı mücadele yetmiyor, bunun yanında sosyoekonomik alanda -ki, sizin raporunuzda da o zaman tespit etmişsiniz- birçok şeyin yapılması ifade ediliyor. Bu alanda yapılanları uzun uzun sizlerle paylaşmayacağım; ama, birkaç hususu hatırlatmak istiyorum.

Elbette, ülkemizin kalkınmışlıkta farklılık arz eden illeri var, bölgeleri var; ama, hiçbir gerekçe, terör için bir mazeret olarak gündeme getirilemez. Buradan hareketle, bu hükümet, sosyal yardım ve iyileştirme alanında birçok fakir ve fukaraya, teröristlerin istismar konusu yaptığı birçok şeyi, nasıl ki temel hak ve özgürlükler, demokratikleşme konusunda ellerinden koz olarak aldık, istismarına fırsat vermiyorsak, aynı şekilde, yine, fakirlik ve yoksulluk edebiyatı yapılarak yanlışlık yapılmaması konusunda da dikkatimiz bölgesel olarak da devam etmektedir.

Sosyal riski azaltma projesi kapsamında yoksul ailelerin 0-6 yaş grubu arasındaki çocuklarına sağlık yardımı yapılıyor.

İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören çocuklarımızın ailelerine 18 000 000 ile 39 000 000 Türk Lirası arasında burslar veriliyor.

İZZET ÇETİN (Kocaeli) - "İcraatın İçinden"i sonra dinleriz.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sistemli ve yaygın bir şekilde yardım yapılması, özellikle Sosyal Dayanışma Vakfının katkıları devam ediyor. Karşılıksız kitapmış, yiyecekmiş. Sağlıkta özellikle şimdiye kadar…

CANAN ARITMAN (İzmir) - Anne-bebek ölüm oranlarını biliyor musunuz; hikâye anlatıyorsunuz?!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, eğer olayı bir bütünlük içerisinde değerlendiremezseniz, olayın sosyal, ekonomik, siyasî alanlardaki yapılması gerekli olanları, mücadele olarak yürütülmesi gerekli olanları birlikte götüremezseniz, sizin başarı şansınız zaten olmaz.

Bu hükümetin döneminde halkımız hükümetine güvendiğinin en güzel örneğini, yapılan en son bir kamuoyu araştırmasında, en çok güvenilen kurum hangisidir diye sorulmuş; büyük bir ekseriyetle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olduğu önplana çıkmıştır. (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP sıralarından alkışlar [!])

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Sipariş mi bu?!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Dün, ki, milletvekilleri ve siyasîler sokağa çıkamıyordu, o günden teslim alınan Türkiye bugün bu noktalara gelebilmişse, bu, hepimizi memnun etmelidir diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlar, sonuç olarak şunu söylemek istiyorum

ÜNAL KACIR (İstanbul) - En güvenilir kurum çıkmış hükümet.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet, en güvenilen kurum hükümet çıktı, doğru.

Değerli arkadaşlar, elbette, şunu ifade etmekte yarar var: Arkadaşlarım bana diyorlar ki, "çözüm konusunda ne söyleyeceksiniz?"

BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Genel görüşme açın, söylenecek.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, biz, bu mücadeleyi şu anda yürütüyoruz. Yaptıklarımız orta yerde, başarılar da bu döneme ait başarılar. Grafikleriyle söyledim.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Teşhisiniz yanlış!..

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ama, siz, muhalefet olarak -diyorsunuz ki- buralarda eksiklikleriniz var, yapamadıklarınız var veyahut da yanlış yaptıklarımız varsa şunları şunları şunları yapın diye bir şey söylemediniz. Söylediğiniz şey: Kafanız mı karışık, biriniz başka bir şey mi söylüyorsunuz, bir başkası başka şey ifade ediyor… Ee… Bu konularla ilgili olarak sizin bu kastettiklerinizi terör örgütleri de şu zaman şöyle kullanıyor… Bunların hiçbir tanesi veyahut da Avrupa Birliği sözcüsünün bizim adımıza değil kendi adına görüşlerinin bile buraya taşınmış olması bu Meclisle, bizimle, sizinle alakası olmayan, o şık olmayan, kabul edilmez görüşlerini bu Meclis kürsüsünden ifade etmeyi de ben doğrusu pek uygun bulmadım.

Onun için, biz, diyoruz ki…

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Başkanım 10 dakika oldu…

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bugüne kadar elde edilmiş başarılar, elde edilmiş tecrübeler ve bunlara bağlı olarak sürdürülen mücadele sonuna kadar devam edecektir. Milletimizin sağduyusu, milletimizin bugüne kadar göstermiş olduğu soğukkanlılık Yüce Türk Milletinin bir vasfıdır. Bu vasıf marifetiyle biz yaklaşık otuzbeş yıldır terör tehdidi ve terörle mücadelede bugüne kadar geldik.

Biraz önce endişe duyduğunuz hususları elbette hiçbirimiz tasvip etmeyiz…

BAŞKAN - Sayın Kapusuz…

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Bize 2 dakika verdiniz; 12 dakika oldu Sayın Başkan.

BAŞKAN - Saygıdeğer arkadaşlarım, Sayın Kapusuz'un konuşması sırasında sürekli olarak konuşması ihlal edilmiştir.

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - 6 dakika da önce verdiniz.

BAŞKAN - Ben, bu uzatmayı sadece Sayın Kapusuz'a verdim ve konuşmasını tamamlayacak. Onun için, Başkanlık Divanı hakkaniyete riayetli olarak yönetimi sürdürüyor; o kadar. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar[!])

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Yapmayın! Hakkaniyetiniz buysa, alkışlanır!..

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, elbette, ben, sürenizi fazla kullanacak değilim; ama, çok müdahale olduğu için, Sayın Başkanın vermiş olduğu o süreyi bitirmek üzere de sözlerimi tamamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, elbette, bu konularla ilgili olarak, şayet, bugün getirmemiş olsanız dahi, bugüne kadar ifade etmemiş olsanız dahi, elinizde bir formülünüz, bir projeniz, bir katkınız olacak husus varsa, AK Parti Grubu, AK Parti İktidarı, size kapılarını sonuna kadar açık tutmaktadır.

ORHAN SÜR (Balıkesir) - Biz, gelir yaparız.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Getireceğiniz çözüm önerilerini bekliyoruz. (AK Parti sıralarından alkışlar)

ORHAN SÜR (Balıkesir) - Siz bırakın orayı, biz gelir yaparız.

HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Oylamaya, var mısınız oylamaya!

CANAN ARITMAN (İzmir) - Evet oyu verin o zaman!

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Genel görüşmeyi açın da görelim!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ancak, terör üzerinden gündeme gelmek, terör üzerinden birtakım konularla gündemi tutmak gayretini ise, ben, sizin amacınızla da bağdaştırmıyorum.

O halde, sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum, sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Değerli arkadaşlar, biz, bugüne kadar çok açık, net, dürüst, samimî olarak her şeyi orta yere koyduk, kafamızın arkasında gizli bir hesap olmadı. Bakınız, geçmişte, değerli yönetici arkadaşlarımız çok iyi bilirler, eğer, bu konularla ilgili olarak siz bize bir talep getirdiniz de biz geri çevirdiysek, sizin haklılık gerekçeniz olabilir.

GÜROL ERGİN (Muğla) - Saat kaça kadar dinleyeceğiz?!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Ama, ilk defa, Meclis tatildeyken, böyle bir gerekçeyle gelip, şimdi bizi itham ederseniz, bunda haksızlık yapmış olursunuz.

Ben, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet dilerken, Türkiye'nin ve dünyanın karşı karşıya bulunduğu bu terörle ilgili beladan kurtulma konusunda, her şeyden önce, uluslararası bir terör tanımına ihtiyaç olduğunu…

GÜROL ERGİN (Muğla) - Her şeyden önce, bu iktidardan kurtulacağız.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Sayın Başbakanımız, Birleşmiş Millet Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanı arkadaşımız, bulundukları bütün zeminlerde terörle ilgili yapılması gerekli olan ikazları yaptı.

V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Keşke burada da konuşsaydı.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Girişimler, etkin çabalar sonucu, bugün, birçok ülkede ve uluslararası çevrelerde de elde edilmesi gerekli olan, şimdiye kadar yapılmayan birtakım uygulamaların yapıldığını, hayata geçtiğini görmekten mutluluk duyuyoruz.

Elbette, yanı başımızda bir Irak olayı var...

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Konuşmayı, hiç kesmeyi düşünmüyor musun?! Hakkaniyet bu mu?!

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Bu olayla ilgili çok tartıştık, çok konuştuk. Orası bir bataklık.

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) - Size kalsaydı, bataklığa gırtlağımıza kadar saplanırdık.

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Unutmayınız ki, bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli vardır. Bu coğrafyada yaşamanın her zaman için zorluklarını yaşayarak tarih boyu geldik, bu sıkıntıları çekerek geldik; ama, aşmasını da bildik. Bu millet, önüne çıkan engelleri, inşallah, bundan sonra da aşmayı becerecektir diye inancımı bir kez daha ifade ediyor, ben, bugüne kadar yapılmış olan bu konuşmalardan faydalı sonuçlar çıkmasını temenni ediyorum. Bir genel görüşmenin, tekrar, şu görüntüde bir tartışmanın faydalı olacağına inancım olmadığından dolayı da, ikinci bir genel görüşmenin öngörüşmelerden sonra yapılmasının uygun olmadığını ifade ediyor, Grubumuz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Ali Topuz'un ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Ağar'ın söz talepleri vardır; mikrofonları açıktır.

İlk, yerinden konuşmayı Ali Topuz'a veriyorum.

Sayın Topuz, bir açıklama yapacaksınız; buyurun.

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, söz verdiğiniz için teşekkür ederim.

Biraz evvel, kürsüde konuşan değerli arkadaşım Sayın Salih Kapusuz, konuşması sırasında "demokratik cumhuriyet" kavramıyla ilgili bazı değerlendirmeler yaptı. Bu konuşma tutanaklara geçti. Ben de, bu konuşmadaki yanlışlıkların düzeltilmesi açısından ve bundan böyle, bu kavramın yanlış kullanılmaması açısından, yararlı olur düşüncesiyle, bu kavram hakkında, Anayasamızın ilgili maddesine de bakarak, bir açıklama yapmak istiyorum.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; "demokratik cumhuriyet" kavramı, ayrılıkçı terör örgütünün ve o örgütün başı olan Apo'nun kullandığı bir kavramdır. Kavramlar, bazen, asıl amaçladıkları hedefle ilgili olmaksızın da birtakım yeni anlamlar kazanırlar. Bir örgüt bir kavramı benimsemiş ve onu slogan haline getirmişse, o kavram, artık, toplumda, o örgütün sesini, düşüncesini yansıtan bir anlayış kazanır. O nedenle, bu kavramları kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor.

Şimdi, Sayın Kapusuz, amacını aşan bir değerlendirme yaptı; ben, onun düşüncelerinin böyle olduğunu katiyen kabul etmiyorum, amacını aşan bir konuşma, değerlendirme yaptı.

Bizim Anayasamızdaki devletimizin ve cumhuriyetimizin tanımıyla ilgili maddeleri çok açıktır. Anayasanın 1 inci maddesi "Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir" diye başlıyor. 2 nci maddesini aynen okuyorum: "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir."

Aradaki tanımlamaları çıkarırsak, madde 2'nin başındaki "Türkiye Cumhuriyeti" sözcüğü ile sonu birleştirirsek "Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."

Eğer Sayın Kapusuz'un ifade ettiği gibi Türkiye Cumhuriyetini "bir demokratik cumhuriyet" olarak tanımlamak gerekseydi, Anayasamız "sosyal hukuk devleti, demokratik bir cumhuriyettir" biçiminde yazması gerekirdi. (AK Parti sıralarından gürültüler)

Bir dakika efendim…

Dolayısıyla, cumhuriyetimizin niteliği değildir, "demokratik cumhuriyet" değildir bizim devletimizin niteliği. Bizim cumhuriyetimiz "demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."

Şimdi, değerli arkadaşlarım, biraz evvel de söyledim, "demokratik cumhuriyet" kavramını mademki bir terör örgütü kullanıyor, siyaset adamlarının bu kavramı özenle dikkate alarak değerlendirmesi gerekir. O nedenle şunu ifade etmek istiyorum: Bu, yanlış bir tanımlamadır, yanlış bir ifadedir. Ne Sayın Başbakan ne Sayın Kapusuz ne de Adalet ve Kalkınma Partili başka sözcüler kendi suçlarına, bu "demokratik cumhuriyet" kavramı etrafında oluşan ve tehlikeli tartışmalara neden olan suçlarına Cumhuriyet Halk Partisini ve Anayasamızı ortak edemezler, etmemelidirler; böyle bir davranış yanlış olur. Bunu tutanaklara geçirmek amacıyla ifade ettim.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Topuz.

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Sayın Başkan, bir yanlışı düzeltmem lazım; müsaade eder misiniz? (CHP sıralarından "sataşma yok" sesleri)

Sataşma değil; bir yanlışı düzeltmem gerekiyor.

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Genel görüşme açalım o zaman.

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, Sayın Mehmet Ağar'a konuşmasını vereyim, ondan sonra da siz…

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Peki.

BAŞKAN - Sayın Ağar, isterseniz, Sayın  Kapusuz katkısını yapsın, sonra sizin mikrofonunuzu açayım, olur mu?

MEHMET KEMAL AĞAR (Elazığ) - Hay hay efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Sayın Kapusuz, buyurun efendim, çok kısa bir açıklama yapınız.

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Yerimden bir açıklama yapmak istiyorum Sayın Başkanım.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) - Açıklamanın açıklaması bu, Sayın Başkan.

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Değerli meslektaşım Sayın Topuz, benim açıklamalarıma yorum kattı. Kendine göre bir yorumdur, düşüncesi saygıya değer. Ancak, bakınız…

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Doğru söyledi, yorum yapmadı, açık ve net, doğruları söyledi.

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Lütfen… Lütfen…

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, lütfen devam ediniz.

Buyurun.

FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - O zaman genel görüşme açın, herkes konuşsun.

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Bakınız, Anayasamızın 2 nci maddesinin başlığını okuyorum, "cumhuriyetin nitelikleri" diyor. Cumhuriyetin nitelikleri sıralanırken nelerin ifade edildiğini kendileri de okudu. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, şu şu şu görevleri yapmak için insan haklarına saygılı… Arkasından diyor ki: "Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir." Evet, bu nitelik değil mi, demokratik olması? (CHP sıralarından gürültüler)

ORHAN SÜR (Balıkesir) - Hayır, değil…

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Allah Allah!.. Ya arkadaşlar… Yani, arkadaşlarımız…

ORHAN SÜR (Balıkesir) - Konuştukça batıyorsunuz Sayın Kapusuz.

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Cumhuriyetin niteliği olarak Anayasa yazmış zaten. Dolayısıyla, arkadaşlarımızın buna itirazını anlamak da gerçekten zor.

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Konuştukça batıyorsunuz…

BAŞKAN - Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum katkılarınız için.

ATİLA EMEK (Antalya) - Yarın da "federal cumhuriyet" diyeceksiniz.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Elazığ Milletvekili ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Ağar konuşacaktır; lütfen sükuneti sağlayalım.

Buyurun Sayın Ağar.

MEHMET KEMAL AĞAR (Elazığ) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için.

Bazı açıklamaya gerek gördüm.

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen sükuneti sağlayalım.

MEHMET KEMAL AĞAR (Elazığ) - AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Kapusuz, konuşmalarında, elinde bir grafik gösterdi burada, olayların ne zaman yükselip ne zaman azaldığını. O dönemleri hep beraber yaşadık. Türkiye'de 1993, 1995, 1996 dönemi, DYP-SHP, daha sonrasında CHP olan hükümet dönemi terörle mücadelenin en yoğun ve en başarılı yapıldığı dönemdir. Hiçbir şey söylememe gerek yok. İmralı duruşmalarında terörist örgütü lideri Öcalan'ın ifadesi aynen şudur: "Biz, 1993'e kadar işi bitirdiğimizi zannediyorduk, belli yerlerde alanlarımızı toparlamıştık; ancak, devlete birden bir şeyler oldu ve bizi bitirdi, yok etti" diyen o ifadedir. O ifadeyi yeni baştan hatırlatmaya gerek görüyorum ve o dönemde, Mecliste, Parlamentoda ve hükümette görev yapmış insanların haklarının zayi olmaması açısından, böyle bir açıklamanın doğru olduğunu düşünüyorum.

Şimdi, tabiî, sonuç olarak, Türkiye'de, siyasî sorumluluk, asayiş ve güvenliği sağlama sorumluluğu, parlamentonun içinden çıkmış hükümete aittir. Hükümet sözcülerinin, ha babam, burada "çözüm isteriz, çözüm isteriz, çözüm öneriniz nedir" demelerini anlamak mümkün değildir. Eğer bu konuda bir heveskârlığınız varsa, özel bir toplantı yaparsınız; bunların yolu budur, usulü budur; burası bin senelik devlettir, bunun gelenekleri vardır. Bir acz ifadesiyse bu, ayrı bir şey; ama, sonuç olarak, yasalara göre, yetki sizindir, devletin meşru güvenlik güçleri sizin emrinizdedir. Devletin meşru güvenlik güçlerinin yanında, devletin adliyesi vardır; biraz evvel, konuşmada, kısa bir başlıkla söylediniz korucularınız var, polis var, jandarma var, bunların yetmediği yerde askerî güçler vardır; ama, bütün devlet güçlerinin çalışmasının arkasındaki temel güç siyasî iradedir. Terörle mücadelenin temeli toplumsal iradedir. Toplumsal irade, ülkenin tümünü kapsar ve bu toplumsal irade, Türkiye'de, terör olayları başladığından beri vardır. Bu toplumsal iradenin lokomotifliğini ve öncülüğünü hükümet yapar, siyasî irade yapar.

Burada, kalkıp, olayı polemik haline çevirip "neyiniz var, söyleyin..." Kardeşim, biz bir şey söyleyecek olsak, hükümet olurduk ve hükümet oluruz böyle giderse.

2004 yılında... (AK Parti sıralarından gülüşmeler)

Bir dakika dinleyin. Öyle gülerek değil. Ciddî bir iş. Anadolu'da evler yakılıyor. Neden bahsediyorsunuz siz?!

2004 yılı bütçesinde, burada, yüksek sesle söyledim; tarım politikalarınız böyle giderse, hiçbir köye, kasabaya giremezsiniz dedim. (AK Parti sıralarından "giremeyen mi var" sesleri) Evet, evet, evet... Siz istediğinizi söyleyin. Böyle giderse zorlanırız. Bu bizim hepimizin meselesi arkadaşlar, olayı basite almayın.

Türkiye'de... (AK Parti sıralarından gürültüler)

Dinleyecekseniz, faydalı olacak şeyler söyleyeceğim size.

Siz, iktidarınızın sayısal çoğunluğunu bir siyasal çoğunluk falan zannetmeyin, olayların altında kalırsınız. Bu çatı ve bu Parlamento meselelerde müşterek sorumluluğu vardır, bulur. Bu sorumluluğu millet adına, iktidar görevi verilen, hükümet kullanır, muhalefet ve Meclisin tamamı da sizi denetler. Bunun yolu budur. Sayısal çoğunluğa güvenerek, genel görüşmeleri açtırmam, söz haklarını kısıtlarım, İçtüzüğü istediğim gibi yaparım demenin bir yararı yok.

Bu Parlamento büyük tecrübelere sahiptir. 1971 ve 1980 yıllarında, iki sefer, Türkiye'de bozulan asayiş, güvenlik ve gelişen kardeş kavgası dolayısıyla, gerekçe bulunarak, demokrasiye ara verildi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil bugünün Türkiyesinde.

Türkiye'nin bütün temel zemini demokrasidir, meselelerin konuşulacağı yer burasıdır. Öyle bağırtıyla, gürültüyle olmuyor. Ciğeri yanan evler var. Türkiye'nin her bölgesinde var, her sokağında var. Eve çıkılmıyor. Belediye reisleri toplantısı yaptık, bu hafta; terör dolayısıyla gelemeyen belediye reisleri var, yollarda güvenlik olmadığını söylüyorlar, yalan doğru, hepsini tetkik ediyoruz. Hiçbir tane arkadaşımız gelemedi. Yani, bunları, burada oturalım, bu meseleleri söyleyelim. Bütün gücünüzle bu meselelerin üzerine abansanız da sorunları çözmek konusunda netice alınsa, kötü mü olur bunlar?! Bunları konuşmaktan filan kaçınmanın hiçbir anlamı yok, hiçbir gereği yok.

Türkiye, bu meselelerin en zor döneminde... Hepiniz hatırlıyorsunuz. Türkiye'de ikili otorite vardı; 2'ye kadar devlet, 2'den sonra örgüt. Bütün ticaret hayatı durmuştu, Türkiye'nin her yeri de yangın yeriydi. Bunun üstünden geldi bu millet. Bunun da üstünden gelecektir, gelmeyecek diye bir şey yok. Paniğe gerek yok, rehavete de gerek yok. Yalnız bu iş gevşek bir duruşu kaldırmaz, ciddî bir duruştur.

Elbette, millet ile teröristi ayırt etmemek gibi bir gaflet olabilir mi; ama, bunu ayırt etmenin yolu, fukara sayısına daha çok para verdikle olmaz. Fukara sayısından, artmasından mı övünüyorsunuz, memnunsunuz... Allah rahmet eylesin, merhum Özal'ın koyduğu Sosyal Dayanışma Fonu, bütün hükümetler bunu kullandı ve kullanacak. Bu devletin parası, kimin için kullanılacak; vatandaş için. Yetmez...

Tarım köküyle yok olmuş, esnaf köküyle yok oluyor, büyük bir işsizlik dalgası gelmiş ve üstüne de terörle beziyen bir olumsuz psikolojik ortam var. Bunu siz aşacaksınız hükümet olarak, siz diyeceksiniz ki, bizim şurada yardıma ihtiyacımız var. Gelelim toplumun önüne hep beraber,  Meclis iradesini biz orada sizin arkanıza koyarız; ama, yük sizindir, görev sizindir, sorumluluk sizindir. Muhalefetin üstüne birtakım sorumluluklar yükleyerek, hükümet olarak bu işin içinden hiç kimse sıyrılamaz.

Elbette Türkiye'nin çok köklü tecrübeye sahip istihbarat kuruluşları da var, güvenlik kuruluşları da var; ama, bütün bununla beraber terör ve terörist tecrit edilir. Örgütlerle mücadele ayrı bir iştir, toplumsal huzuru, toplumsal rahatlığı, toplumsal kardeşliği var eden, sosyoekonomik ve psikolojik tedbirleri var eden yapı da ayrı bir iştir. Yoksa, burada kalkıp, Bizans'taki gibi "melekler dişi mi, şeytan mı" şeklinde tartışmalarla filan geçirilecek hiçbir zaman yok. Mesele ciddîdir. Birbirimizi anlayarak, birbirimizi kavrayarak, polemik konusu yapmaksızın, meseleyi ciddî boyutlarda yakalamak suretiyle Türkiye bu işin üstünden gelir. Geldi tarihte, tarihin en zor döneminde geldi. 20 ilin ilçesinde, köyünde, kasabasında 24 saat olay vardı. Sabah akşam karakollar basılıyordu. Sokağa çıkamayan insanlar vardı. Şimdi bugün burada o bölgenin mebusu arkadaşlarımız var. Keşke bir kapalı oturum da yapalım, samimî olarak getirip söylesinler. Bugün öyle söylendiği kadar kolay değil. Sizin mebuslarınız Valiyle giderken Bingöl yolunda ramakla kurtulmadılar mı mayından?! Basit bir iş midir?! Mayın tehlikesini ortadan kaldıracak ne kadar asfaltlamaya ihtiyaç var, şu var bu var, var oğlu var, birsürü iş var. Bunun üstesinden gelinmiştir. Bunlar filan hiçbir şey değildir o olayların yanında. Yeter ki, bu olayların üstesinden gelecek organizasyonun sahibi olunması. Bu organizasyonun arkasında önce hükümetin siyasî iradesi, onun ihtiyacı olduğu yerde bu Meclisin toplu iradesi devreye girer, mesele çözülür. Temel zemin demokrasidir, temel zemin Meclistir. Türkiye'nin, demokrasisinden vazgeçerek hiçbir yere gidebilmesi mümkün değildir. Demokrasi içinde de bunun çözümleri vardır. Bunun da yeri, tartışılacağı, konuşulacağı yer burasıdır. Dolayısıyla, genel görüşme açılmamasının kime ne faydası var?! Daha fazla, daha rahat konuşulsun, bir medenî üslup içerisinde konuşulsun, tecrübeler aktarılsın. Ciğeri yanan vatandaşlar var. Ben dostça söylüyorum size.

İstediğiniz kadar itiraz edin. Bu yaz mevsiminde köye, kasabaya, tarım alanlarına kaç İktidar Partisi milletvekili girebildi?! (AK Parti sıralarından "herkes gitti" sesleri)

SALİH KAPUSUZ (Ankara)- Hepimiz oradaydık.

MEHMET KEMAL AĞAR (Elazığ) - Devam edin!.. Devam edin!..  Kaymakamla, valilerle seyahatlere devam edin siz! Bu anketlere de güveniyorsanız hemen de seçime gidin.

Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (DYP, CHP, ANAP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ağar.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ali Şahin Bey; buyurun efendim.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim.

Sayın Ağar'ın biraz önce ifade ettikleri, terör nedeniyle Ankara'ya gelemeyen belediye başkanları hangi ilimizin, hangi ilçemizin, hangi beldemizin belediye başkanlarıdır, hükümet olarak eğer bize bildirirlerse çok memnun olurum; çünkü, çok ciddî bir ithamdır bu.

İçişleri Bakanımız, gerek ben bu konuyu takip edeceğimizi Genel Kurulun huzurunda ifade etmek istiyorum. Varsa eğer, bildirsinler bize, tetkik edelim, takip edelim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahin.

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, genel görüşme önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi, genel görüşme açılıp açılmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim.

Genel görüşme açılmasını kabul edenler… Kabul etmeyenler… (CHP, ANAP, DYP ve Bağımsızlar sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[!])

Sayın milletvekilleri, genel görüşme açılması kabul edilmemiştir. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Gündemde bulunan konuları sırasıyla görüşmek için, Anayasa ve İçtüzük gereğince 1 Ekim 2005 Cumartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 19.00