Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 21 CİLT : 25 YASAMA YILI : 2

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

55 inci Birleşim

2 . 2 . 2000 Çarşamba

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – Batman Milletvekili Burhan İsen’in, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Tekel Genel Müdürlüğü tarafından tütün ekimine konulan kota nedeniyle Batman ve diğer illerde doğan ve devam eden sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı’nın cevabı

2. – Tunceli Milletvekili Bekir Gündoğan’ın, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı

3. – Manisa Milletvekili Hasan Gülay’ın, Ege ekici tütün piyasasına ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı’nın cevabı

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Atina’da yapılacak olan II. Avrupa Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansına, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/453)

2. – Trabzon Milletvekili Nail Çelebi’nin, (9/19) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/97)

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS ARAŞTIRMASI VE MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGELERİ

1. – Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, kesintisiz zorunlu eğitimin etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119)

IV. – SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ

– (9/29, 31, 32, 33, 34) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonlarına üye seçimi

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1. – Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma, İskân ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/535) (S.Sayısı : 203)

2. – Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/392) (S. Sayısı : 186)

3. – Hayvanları Koruma Kanununu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonu Raporları (1/393) (S. Sayısı : 89)

4. – Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı : 53)

5. – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/268) (S. Sayısı : 96)

VI. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, DMS’nı kazananların nasıl yerleştirileceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in cevabı (7/1068)

2. – Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal’ın, Devlet Memurluğu Sınavına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in cevabı (7/1077)

3. – Gaziantep Milletvekili Ali Özdemir’in, Ağustos 1999’da başvurusunu yapan ve atamaları yapılmayan öğretmen adaylarının durumuna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun cevabı (7/1122)

4. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale İlinde yapılacak yatırımlara,

– Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun, Tokat İlindeki yatırımlara,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet Ali İrtemçelik’in cevabı (7/1141, 1171)

5. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in cevabı (7/1149)

6. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler’in cevabı (7/1153)

7. – Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun Tokat İlindeki yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in cevabı (7/1163)

8. – Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun Tokat İlindeki yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler’in cevabı (7/1174)

9. – Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak’ın, Aksaray İli için planlanan yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in cevabı (7/1237)

10. – Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak’ın, Aksaray İli için planlanan yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler’in cevabı (7/1241)

 

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak iki oturum yaptı.

Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak, hükümet ortağı partilerin liderlerinin zirvesinde alınan Abdullah Öcalan’ın idamını erteleyen karara ilişkin olarak, terör bölgesinde, halkın duygu, düşünce ve yorumları hakkında,

Çorum Milletvekili Melek Denli Karaca, Kâzım Karabekir Paşanın ölüm yıldönümü münasebetiyle,

Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünden sonra yapılan haber, yorum ve yayınlarla ilgili düşüncelerini açıklamak üzere,

Gündemdışı, birer konuşma yaptılar.

Oturum Başkanı Murat Sökmenoğlu, Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Yasanın kabulü dolayısıyla bazı gazetelerde çıkan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyeti ile milletvekillerinin saygınlığına saldırı niteliğindeki yazılara karşı bir açıklamada bulundu.

Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonunda Konya Milletvekili Emrehan Halıcı’nın istifasıyla boşalan bir üyeliğe Adana Milletvekili Ali Tekin’in, Demokratik Sol Parti Grubunca aday gösterildiğine ilişkin Başkanlık Tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Yunanistan Parlamento Başkanı Apostolos Kaklamanis’in, TBMM’yi temsilen üç parlamanterden oluşan bir Parlamento heyetini,

İtalya Senatosu Başkanı Nicola Mancino ve İtalya Meclis Başkanı Luciano Violante’nin, Avrupa-Akdeniz Kadın Parlamenterler Forumuna katılmak üzere TBMM’yi temsilen dört kadın parlamenterden oluşan bir Parlamento heyetini,

Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Tarım, Balıkçılık ve Denizcilik Komisyonu Başkanının TBMM’den bir Parlamento heyetini,

Azerbaycan Meclis Başkanı Murtuz Aleskerov’un, TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut’u, beraberindeki birParlamento heyetiyle,

Davetlerine icabet edilmesine;

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, İslâm Kalkınma Örgütü Üyeleri Parlamento Birliğine üye olmasına,

İlişkin Başkanlık tezkereleri ile,

Kocaeli Milletvekili Osman Pepe’nin, Darıca Adıyla Bir İlçe Kurulması (2/338),

İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel’in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması (2/329),

Hakkında Kanun Tekliflerinin, İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmelerden sonra,

Kabul edildikleri açıklandı.

İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre’nin, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi GenelKurulun bilgisine sunuldu.

Anayasa Komisyonunda boş bulunan ve FP Grubuna düşen bir üyelik için Grubunca aday gösterilen, Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı seçildi.

(9/18), (9/19), (9/24), (9/27) ve (9/28) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonlarına, siyasî parti grublarının güçleri oranında verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterdikleri adaylar arasından adçekme suretiyle üye seçimi yapıldı; Başkanlıkça, komisyonların başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının :

1 inci sırasında bulunan 186,

2 nci sırasında bulunan 89,

3 üncü sırasında bulunan 53,

Sıra sayılı kanun tasarıları, komisyon yetkilileri Genel Kurul salonunda hazır bulunmadıklarından, ertelendi;

4 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin (1/345) (S. Sayısı : 107),

5 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin (1/355) (S. Sayısı : 108),

6 ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında (1/361) (S. Sayısı : 106),

7 nci sırasında bulunan, Karadeniz Ülkeleri Spor Bakanları Toplantısı Tutanağı ile Karadeniz Oyunları Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/373) (S. Sayısı : 119),

8 inci sırasında bulunan, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında (1/363) (S. Sayısı : 92),

9 uncu sırasında bulunan, Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında (1/353) (S. Sayısı : 115),

10 uncu sırasında bulunan, Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezî Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında (1/364) (S. Sayısı : 118),

12 nci sırasında bulunan, Avrupa Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/351) (S. Sayısı : 152),

13 üncü sırasında bulunan, Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/367) (S. Sayısı : 168),

14 üncü sırasında bulunan, Avrupa Enerji Şartı Konferansı Nihaî Senedi, Enerji Şartı Anlaşması ve Ekini Teşkil Eden Kararlar ile Enerji Verimliliğine ve İlgili Çevresel Hususlara İlişkin Enerji Şartı Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında (1/332) (S. Sayısı : 170),

15 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında (1/499) (S. Sayısı : 175),

16 ncı sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukukî Statüsünün Belirlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/304) (S. Sayısı : 42),

17 nci sırasında bulunan, Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği Grubu Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/324) (S. Sayısı : 81),

18 inci sırasında bulunan, Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilâtı Dokunulmazlıklar ve Bağışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/285) (S. Sayısı : 90),

19 uncu sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında (1/342) (S. Sayısı : 66),

20 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/344) (S. Sayısı : 67),

21 inci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/362) (S. Sayısı : 68),

22 nci sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/371) (S. Sayısı : 69),

23 üncü sırasında bulunan, D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye’de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair (1/316) ( S. Sayısı : 93)

Kanun Tasarılarının, görüşmelerini takiben yapılan açık oylamalarından,

11 inci sırasında bulunan, Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/394) (S. Sayısı : 126), Kanun Tasarısının da görüşmelerini takiben yapılan oylamasından,

Sonra kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı.

24 üncü sırasında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma, İskân ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/535) (S. Sayısı : 203) üzerindeki görüşmeler tamamlandı; yapılan açık oylama sonucunda Genel Kurulda toplantı yeter sayısı bulunmadığı anlaşıldığından;

Başkanlıkça, grupların da ortak mutabakatı alınmak suretiyle, alınan karar gereğince, 2 Şubat 2000 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere, birleşime 19.01’de son verildi.

Murat Sökmenoğlu

Başkanvekili

Burhan Orhan Mehmet Elkatmış

Bursa Nevşehir

Kâtip Üye Kâtip Üye

No. : 72

II. – GELEN KÂĞITLAR

2.2.2000 ÇARŞAMBA

Sözlü Soru Önergeleri

1. – Muğla Milletvekili Nazif Topaloğlu’nun, kıyı ve sahil şeritlerinde yer alan tesislerin kiralanmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/509) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.2000)

2. – Muğla Milletvekili Nazif Topaloğlu’nun, kıyı ve sahil şeritlerinde yer alan tesislerin kiralama bedellerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.2000)

3. – Muğla Milletvekili Nazif Topaloğlu’nun kıyıya cephesi olan turistik tesislere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/511) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.2000)

4. – Eskişehir Milletvekili Mehmet Mail Büyükerman’ın, bir sendika başkanının Cumhurbaşkanı hakkında yaptığı konuşmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2.2000)

5. – Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz’ın, Şanlıurfa İlindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/513) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2.2000)

Yazılı Soru Önergeleri

1. – Kütahya Milletvekili Ahmet Derin’in, Telsim ve Turkcell’in sözleşmeye aykırı abone yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1335) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.2000)

2. – Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan’ın, Diyarbakır Ergani Yatılı Bölge Okulu’na ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1336) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.2000)

3. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Karaman’da yapılacak yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/1337) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.2000)

4. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman İline yapılacak yatırımlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1338) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.2000)

5. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman İline yapılacak yatırımlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/1339) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.2000)

6. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman İline yapılacak yatırımlara ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/1340) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.2000)

7. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman İline yapılacak yatırımlara ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1341) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.2000)

8. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman İline yapılacak yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1342) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.2000)

9. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman İline yapılacak yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1343) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.2000)

10. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman İline yapılacak yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1344) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.2000)

11. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman İline yapılacak yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) yazılı soru önergesi (7/1345) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.2000)

12. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman İline yapılacak yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1346) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.2000)

13. – Samsun Milletvekili Mehmet Çakar’ın, Samsun-Bafra Organize Sanayi Bölgesine ait kıyı kenar çizgisi ile ilgili dosyaya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1347) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2.2000)

14. – Kocaeli Millevtekili Osman Pepe’nin, Kocaeli İlindeki esnafa Halk Bankasınca kredi verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1348) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2.2000)

15. – Erzurum Milletvekili Aslan Polat’ın, enerji santrallerinden elektrik enerjisi alım fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1349) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2.2000)

Meclis Araştırması Önergesi

1. – Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, kesintisiz zorunlu eğitimin etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2.2000)

 

 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 14.00

2 Şubat 2000 Çarşamba

BAŞKAN : Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU

KÂTİP ÜYELER : Mehmet ELKATMIŞ (Nevşehir), Mehmet AY (Gaziantep)

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden evvel, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim efendim.

Gündemdışı ilk söz, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve özellikle Batman İlinde, Tekel Genel Müdürlüğü tarafından, tütün ekimine konulan kota ve bununla birlikte doğan sorunlar hakkında söz isteyen Batman Milletvekili Burhan İsen'e aittir.

Buyurun Sayın İsen. (DYP sıralarından alkışlar)

III. – BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

1. – Batman Milletvekili Burhan İsen’in, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Tekel Genel Müdürlüğü tarafından tütün ekimine konulan kota nedeniyle Batman ve diğer illerde doğan ve devam eden sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı’nın cevabı

BURHAN İSEN (Batman) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve özellikle Batman İlinde, Tekel Genel Müdürlüğü tarafından, tütün ekimine konulan kotayla başlayan ve devam eden sorunlar hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Ülkemizde, yaklaşık olarak 560 000 üretici tütün tarımıyla geçinmektedir. Tütün sanayiinde ve diğer yan sektörlerde çalışanlarla birlikte, bu sayı, 3 milyon dolayında bir rakama ulaşmaktadır. Batman İlinde ise, yaklaşık olarak 43 000 tütün üreticisi bulunmakta ki, bu da, nüfusun önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.

Son yıllarda bölge tütüncülüğü üzerinde yoğun bir şekilde oyunlar oynanmaktadır. Özellikle, kota uygulamasıyla başlatılan tütün eksiltme sistemiyle, 1998 yılı içerisinde, bölgemize, 16 milyon 900 bin kilo kontenjan tanınmış iken, 1999 yılında 11 milyon 500 bin kilo tütün üretim izni verilmesi, 1999 yılı hasatında yaklaşık olarak 5 milyon kilo düşüşe yol açacaktır ki, bu da, geçimini bu yolla sağlayan tütün üreticilerini zor duruma düşürecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tütün üretimi bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biridir. Son iki yıldır uygulanan düşük fiyat, geç ödenen üretici paraları, su çürüğü gibi faktörlerle üretici yeterince mağdur edilmiştir. Bütün bu olumsuz faktörlere bir de kota uygulamasının eklenmiş olması, sorunu, çözmek yerine, daha da çözülmez hale getirmiştir. Terör yüzünden zaten bölgemizde tütüncülükten başka pazarı bulunan bir ürün olmadığı göz önüne alındığında, kota uygulaması, ekmeğini tütüncülükle kazanan 250 000 insanın ekmeklerinin ellerinden alınmasına, aç ve sefil kalmalarına yol açacaktır. Hükümetin, dillerinden hiç düşürmedikleri "güneydoğu insanına sahip çıkacağız" lafını, bu yöre için kullanmadıkları, özellikle Batman için kullanmadıkları aklımıza gelecektir.

Tekel Genel Müdürlüğü, üreticiye kota uygulamasının ana gerekçesi olarak, Türk tütünü dışpiyasalarda diğer oryantal tip tütün üreten ülkelere karşı prestij kaybetmesi, sigarada antikampanyalarının teşvik görmesi, dünya sigara içim zevkinin Amerikan Blend sigara tüketimine kayması, içtüketimde yerli sigara kullanımının azalmaya başlaması gibi birçok neden göstermektedir. Bunun altında yatan gerçek, Türk tütününün yabancı sermayeye peşkeş çekilmesinden başka bir şey değildir.

Tütünün üretimi ve pazarlanması, sigaranın üretimi ve ithalatı aşamalarında yapılan ve yapılmakta ısrar edilen bazı uygulamalar, tütün üreticilerini zor durumda bırakmıştır. Onun için, bir tütün reformu şarttır. Eski teknolojilerle üretilen Türk sigarasında, bir an evvel, yeni teknoloji ürünü makinelerle üretime geçilmeli; kaliteli ve bilinçli tütün üretimi için tütün eksper meslek yüksekokulları açılmalı; kalite kontrol üniteleriyle birlikte tütün muhafaza depoları bir an önce revizyondan geçirilip tütünün korunma şartları yükseltilmeli; bölgede yapılan barajlar sayesinde bölgenin iklimi değişmekte olup, bölgede, Virginia Börlen menşeli tütünlerin üretimi için teknik çalışma yapılmalı; global dünyada, çok daha mükemmel bir pazarlama ve tanıtım ağı kurularak pazar hâkimiyetini yeniden kazanmanın yolları aranmalı; yöre insanına yönelik, kaliteli tütün ekimi konusunda, geniş bir eğitim çalışması yapılmalı, tütün üreticilerimizi mağdur eden kota ivedilikle kaldırılmalıdır.

Değerli milletvekilleri, istikrarsız ve ciddî bir tütün politikası olmayan hükümet sayesinde, sigara pazarını ele geçirecek olan çokuluslu şirketlerin, sonuçta, Türkiye'deki ekici tütün piyasalarına hâkim olmaları ve bu piyasalarda istedikleri fiyatı dikte etmeleri kaçınılmaz olacaktır. Bunun sonucunda, tütün üretimi dramatik bir şekilde azalacak, tütün üreticileri büyük ölçüde gelir kaybına uğrayacaktır. Bu yanlış kararlar durdurulmazsa, yakın gelecekte, bölge tütüncülüğünden ancak bir anı olarak söz edilecektir. Bölge insanı, bölge tütünü, tütün üreticileri böyle bir cezayı asla hak etmiş değillerdir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değindiğim sorunlar ışığında, güneydoğu tütün üreticilerine sahip çıkacağınız inancıyla, Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın İsen.

Buyurun Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Batman Milletvekilimiz Sayın Burhan İsen'e, Tekelden sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Rüştü Kâzım Yücelen Beyefendinin resmî bir toplantıda olması hasebiyle, ben cevap vereceğim. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

1997 ürün yılında, ülke genelinde olduğu gibi, Batman Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü ve bağlı alım noktalarında da kota uygulanmamış olup, tütün rekoltesi 23 556 ton olarak gerçekleşmiştir ve 21 326 ton tütün satın alınarak, karşılığında, 31 626 ekiciye 10,2 trilyon Türk Lirası ödeme yapılmıştır.

Ülkemiz tütün stoklarının çok yüksek olması nedeniyle ve bu stokların ideal seviyelere çekilmesi amacıyla, 1997/1 sayılı Bakanlıklararası Tütün Kurulu kararı çerçevesinde, üç yıl süreyle uygulanacak olan üretim planlaması uygulamasına geçilmiş ve Batman Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü ve bağlı alım noktalarına, 1998 ürün yılı için 16 927 ton üretim kotası verilmiş; ancak, rekolte, kotaya göre yüzde 5,9 fazlasıyla 17 923 ton olarak gerçekleşmiştir. 1999 yılı içerisinde satın alınan 1998 ürünü tütün için, 34 878 ekiciye toplam 10,8 trilyon Türk Lirası ödeme yapılmıştır.

1999 yılı üretim kotası 11 681 ton olarak belirlenmiş ve buna göre dağıtılmış olup, teknik elemanlarımızca, üretimin, verilen kotaya göre, yüzde 54’lük bir artışla, 18 bin ton olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

BAŞKAN – Sayın Bakan, bir dakika efendim.

Sayın milletvekilleri, lütfen, yerlerinize oturun, Sayın Bakanı dinleyin, çok önemli açıklamalarda bulunuyor.

Sayın Bakanım, buyurun.

DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla) – 1999 yılı içerisinde, genel seçimlerin yapılması ve bu ortamda üreticiye zamanında kota bildirimi yapılmadığı için, 1999 yılında Batman’da üretilen bütün tütünler, Bakanlığımızca satın alınacaktır.

Yüce Heyetinize arz ederim efendim. (ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Gündemdışı ikinci söz, Doğu Anadolu Bölgesinde tarım ve hayvancılık konusunda söz isteyen Tunceli Milletvekili Bekir Gündoğan’a aittir.

Buyurun, Sayın Gündoğan. (DSP sıralarından alkışlar)

2. – Tunceli Milletvekili Bekir Gündoğan’ın, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp’in cevabı

BEKİR GÜNDOĞAN (Tunceli) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki tarım ve hayvancılık sektörü üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

57 nci hükümetin kurulmasıyla, açılan kalkınma paketlerinde bölgeye ana uğraş olarak hayvancılık önerilmişti. Bölgenin doğal yapısının yaylalarla kaplı olduğunu ve bu yaylaların Tunceli -Tunceli-Pülümür- Erzincan, Erzurum, Bingöl ve Kars gibi illerimizde oldukça geniş hayvan kapasitesini besleyecek zengin bitki örtüsüyle örtülü olduğunu; o bölgedeki halkın ise, üretim bilgisi ve üretim geleneğinin, hayvancılığın gelişmesine uygun olduğunu biliyoruz.

Yıllardır, terörden dolayı, OHAL yasalarıyla yönetilen bu bölgeler, yaşamın her alanında olduğu kadar, tarım ve hayvancılık alanlarında da ciddî sıkıntılar yaşamaktadır hatta can çekişmektedir. Bu bölgelerimizde ciddî bir şekilde başgösteren yoksulluğun, işsizliğin, eğitimsizliğin ve sağlıksız yaşamanın nedeni, iç göçtür.

İç göç önlenemediği sürece sorunların aşılması mümkün değildir. Bölgede 3 000 dolayında yerleşim merkezi boşaltılmış, 3 milyon insan, evinden, tarlasından, hayvanından ve o güzelim yaylasından ayrılarak üretimden kopmuştur. Diğer bir deyişle, üretici olan bu insanlar, gerçekten, bugün dilenci durumuna düşmüştür. Örneğin, 1,5 milyon insanın yaşadığı Diyarbakır'da, aile reislerinin yüzde 71'i işsizdir. 7 ile 11 yaş arasındaki okul çağındaki çocukların büyük çoğunluğu, ya okul olmadığı için veyahut da olanakları olmadığı için okuldan yoksun kalmaktadırlar. Bölge illeri, batı illerine oranla beşte 4 daha fakir bir durumdadır. Bu illerde yaşayan insanların çoğu -1,5 milyon insan- yoksulluk yardımından yararlanmak için başvuruda bulunmuştur.

Doğu ve güneydoğu bölgelerinde hayvancılıktan etkin olarak yararlanmak istiyorsak, materyal, yani, yüksek verimli hayvan, finansman, yem, veteriner hizmetleri, yetiştirici örgütlenmesi ve üretilen ürünlerin değerinden satışı gibi anasorunlara mutlaka çözüm bulunması gerektiği kanaatindeyim.

Güvenliğin tam sağlanamadığı köy ve mezra insanlarını geri gönderme yerine, altyapısı tamamlanmış merkezler oluşturup, ona göre istihdam sağlanmalıdır. Bu durum, diğer hizmetlerin sunumunu da kolaylaştıracaktır. Oluşturulan bu merkezlerin çevresinde organize hayvancılık bölgeleri kurulmalıdır. Böylece, hayvancılık, bitkisel üretime ek bir uğraş olmaktan çıkarılıp, bağımsız hayvancılık işletmelerinin kurulması sağlanmış olur. Ayrıca, hayvancılığın verimli ve kazançlı olması için, konsantre yem üretiminde veteriner hizmetlerinin sunulması, özellikle, üretilen sütün değerlendirilmesi için tesislerin kurulması, yetiştiricilerin örgütlenmesi sağlanmalıdır.

Köye dönüş projesinin başarısı, organize hayvancılık bölgelerinin geliştirilmesiyle yakından ilintilidir.

Hayvancılık, tarım sektörü içerisinde en yüksek artı değeri yaratan üretim koludur; bitkisel üretim artıklarını yüksek değerli besin maddelerine çevirir, gizli işsizliği ortadan kaldırır, tarımsal sanayiin gelişmesine katkıda bulunur, hayvansal besinler temel gıda maddelerimizi oluşturmakta olup, bölge halkının sağlıklı beslenmesine de kolaylık sağlar. Hayvancılığın gelişmesiyle bölge zenginleşeceği gibi, ülke ekonomisine de katkı sağlanacağına inanmaktayım.

Doğu Anadolu'da tarım alanında yapacağımız iyileştirmelerle artıdeğerler kaydedeceğimize inanıyorum. Bununla birlikte, sulu tarıma da önem vermemiz gerekir. Ülkemizin, 9 milyon hektardan daha fazla sulanabilir arazisi bulunmaktadır. O da, gayet kolaylıkla sulanabilecek arazi; yani, bunu zorlarsak, belki 10 milyon hektara da çıkarabiliriz; ama, ne yazık ki, bugüne kadar bunun 2,5 milyon hektar kadarı sulanabilmiştir...

BAŞKAN – Sayın Gündoğan, bir toparlarsanız efendim...

Sayın Bakan haklı; gündemdışını bana hatırlattı; ama, Sayın Gündoğan bağımsız milletvekili olduğu için, ona bir parça tolerans gösterdim Sayın Bakan.

BEKİR GÜNDOĞAN (Devamla) – Teşekkür ederim efendim.

Onun için, bunu, mümkün olduğu kadar genişletmek gerekir.

Tunceli-Çemişkezek, Tunceli-Akpazar sulama projeleri, İlimiz için hayatî önem arz etmektedir. Bu toprakları suya kavuşturduğumuz zaman, yıllardan beri bekleyen bu toprakların, gerçekten, bölge halkının ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.

Yıllardır tarım sektörünün ihmal edilmiş olmasının, ülkemize çok pahalıya mal olabileceğini hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın bu alandaki olumlu çalışmaları, gerçekten ümit vericidir.

Ziraat kredilerine gelince; Ziraat Bankasının, ben, kesinlikle ziraatçının olmasını istiyorum. Halk Bankasının, küçük esnafın bankası olması gerektiğine inanıyorum. Örneğin, Tunceli'den Erzincan'a güvenlikten dolayı göç etmiş insanlara, bankadan kredi almak istedikleri zaman "sen Tunceli'den göç ettiğin için ancak orada kredi alırsın" denildiğine ve Tunceli'ye geldiğinde, Pülümür'e geldiğinde "sen Erzincan'da ikamet ediyorsun, krediyi oradan alman gerekir" şeklinde söylendiğine şahit olmaktayız. Vatandaşa verilen 150 milyon veya 200 milyon civarındaki bu azıcık miktardaki krediler için büyük zorluklarla karşı karşıya kalınmasının gerekmediğine inanıyorum. Bu konuda da, vatandaşa kolaylık sağlamamız gerekiyor.

Zaten, sürem de bitmiştir. Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (DSP ve DYP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Gündoğan.

Sayın Bakan cevap verecekler.

Buyurun efendim.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Sıvas) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tunceli Milletvekili Sayın Bekir Gündoğan'ın, Doğu Anadolu'nun önemli sorunları ve içerisinde de özellikle hayvancılığın ve tarımın sorunlarıyla ilgili yaptığı konuşmaya, Bakanlığımı ilgilendiren boyutlarıyla cevap vermeye çalışacağım.

Öncelikle, Sayın Bekir Gündoğan'a çok teşekkür ediyorum, hem Doğu Anadolu'yu hem de tüm ülkemizi ilgilendiren ve özellikle de Tunceli İlimizi ilgilendiren sorunları, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirdiği için.

Ben, Tunceli'yi özellikle iyi tanırım; çünkü, lise ve üniversite yıllarımda Erzurum'a yaptığım yolculukları hep Tunceli üzerinden yapmışımdır ve Tunceli'de kalıp, bazı meralarını, yaylalarını, hem öğrenciliğim sırasında hem de mezuniyetten sonra özellikle gezmişimdir. Kendisi, konuşmalarında, hayvancılığın sorunlarına değinirken, bunun içerisinde, inanıyorum ki, su ürünlerini de kastetti.

Bugün, ülkemiz tarımında hayvancılık altsektörü, gıda ihtiyacını karşılamasının yanı sıra, nüfusunun yüzde 45'ini kırsal kesimde istihdam eden, tarıma dayalı sanayiin desteklenmesi yönünden de son derece büyük önem arz eden bir sektördür. Hayvancılığın geliştirilmesi, planlı dönemlerde ele alınmış; ancak, hayvancılığa sağlam ve sürekli bir altyapı oluşturulamadığından, yeterli gelişme kaydedilememiştir. Bugün, dünya ülkeleri arasında, hayvan varlığı bakımından, sayı olarak önemli bir konumda olmamıza karşın, elde edilen verimlerle mukayese ettiğimizde, maalesef, listenin en altında yer alıyoruz.

Hayvancılığın gelişimini engelleyen nedenlerin bazılarını burada sıralayacağım; tabiî, bu nedenleri sıraladıktan sonra da, ne gibi çözüm önlemleri alınıyor ve alma çabası içerisindeyiz, onu da arz edeceğim. Ancak, bu kürsüye gelirken, bir sayın milletvekilimizin önerisi doğrultusunda şunu özellikle belirtmek istiyorum: Doğu Anadolu'da, hayvancılık, hayvan ürünleri elde etmedeki ekonomiklik, verim, İç Anadolu'dan ve Batı Anadolu'dan kati surette üstün değildir; yani, Doğu Anadolu'da hayvancılık, Batı Anadolu'dan, İç Anadolu'dan daha kârlı değildir; çok daha zordur. Batı Anadolu'da, hayvancılığın kârını 100 birim kabul edersek, Doğu Anadolu'da, bu, 60 birimdir; ancak, Doğu Anadolu'daki insanlarımız, yaşam mücadelesini bu sektörde verecek; başka seçenek imkânı yok. Hemen hemen, yaşam, gelip hayvancılığa dayanmaktadır. Onun için, özellikle, bunun kayıtlara geçmesi için, burada, bu yüce çatının altında söylemek istiyorum.

Efendim, Erzurum, hayvancılık bölgesi; Kars, hayvancılık bölgesi; Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu hayvancılık bölgesi. İşte, buralarda, batıdan daha fazla hayvancılık yapılıyor... Erzurum'daki meralar, Tunceli'deki meralar, batıdaki meralardan daha verimli değil. Orada sekiz ay, dokuz ay kış devam ediyor. Mesela, Batıda, hayvanı merada on onbir ay tutuyorsak, Tunceli'de, Erzurum'da, Kars'ta beş ay tutuyoruz, sekiz ay yemleme mecburiyetinde kalıyoruz. Kesifyem, karmayem, İç Anadolu'dan veya Batı Anadolu'dan geliyor; yem fabrikaları yok. Yem bitkileri üretimi, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, batıdan çok çok daha pahalı. Mevsim kısa, arazi engebeli; ancak, bu güzel vatanın bu güzel coğrafyasında yapabileceğimiz faaliyetlerin başında, hayvancılık gelmektedir. Bu nedenle, hayvancılık projelerimizi geliştirirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya, hem hayvancılık projesi açısından hem de sosyal açılardan bakmak mecburiyetimiz var. Eğer o insanları orada tutacaksak -çünkü, o dağlar, o yaylalar, o ovalar bizim; ki, bizim olmaya da dünya durdukça devam edecektir- o halde, oraya, özel hayvancılık projeleri uygulamamız gerekli. Bunu da, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak, uygulayacağımız hayvancılık projeleri içerisinde, muhakkak surette, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya -ben inanıyorum ki, Bakanlar Kurulu da bunu kabul edecektir- özel istisnai bir durum vererek yapacağız.

Hayvancılıkla ilgili sorunların sırf başlıklarını söyleyeyim; çünkü, her yerde her zaman yazılıyor ve buradaki çok değerli milletvekillerimiz biliyor.

Hayvancılıktaki birinci sorun şudur: Bunun, bir kere, halledilmesi gerekli ve 57 nci cumhuriyet hükümeti de 21 Aralık 1999'da aldığı bir kararla, bunu halletmiştir ve yakında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak olan Tarımda Yeniden Yapılanma ve Tarım Reformu Kanunu çerçevesinde de -ben inanıyorum ki, burada mevcut milletvekilinin oybirliğiyle de bu kanun geçecektir inşallah- şu söyleyeceğim problem halledilecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; problemin birinci kaynağı şudur: Hayvancılıkla ilgili kararlar, genellikle politik ve günlük amaçlar doğrultusunda ve Tarım Bakanlığının dışında alınmıştır. Birinci problem budur.

Bunun için, bir kere, bu kararların, 2000 yılının bilim ve teknolojisini kendimize rehber edinerek, dünya ekonomisinin gidişatına, dünyada hayvancılığın nasıl yapıldığına bakarak bu şekildeki bir yapılanmaya gitmek mecburiyetimiz vardır.

Bu sektörün canlı bir materyal olduğunu unutmamamız gerekli ve bu canlı materyalda da alacağımız kararların, kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler şeklinde alınması mecburiyeti var.

İkincisi; ülkemiz hayvancılığının en önemli sorunlarından birisi de, işletmelerin, ekonomik büyüklüğün çok altında olmasıdır; 1 inekle 2 besi danasıyla, bizim, hayvancılığımızı bir yere götürmemiz ve o insanların gelir seviyesini artırma imkânımız yoktur. Muhakkak surette, bu küçük işletmeleri bir organizasyonla büyütme mecburiyetimiz var.

Üçüncüsü; halen, ülkemiz sığır popülasyonunun yarısı, ıslah edilmemiş yerli ırklardan oluşmaktadır; maalesef, bu yerli ırkların da genotipi kaybolmak üzere. Halen, hayvancılıkta kârlılık ve verimliliğin artırılması için hayvan ırkının ıslah edilme mecburiyeti vardır. Bugün, Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere, dünyada karkas ortalaması 250 kilogram iken, Türkiye'de karkas ortalaması 180 kilogramdır. Bugün, dünyada, bir hayvandan 7-8 ton süt elde edilirken, Türkiye'de hayvan başına elde edilen süt 1,5 tondur; bunun, halledilmesi gerekli.

Türkiye şartlarına uygun; Türkiye'nin iklimine, toprak yapısına, Türkiye'deki hastalık şartlarına ve Türkiye'deki ahır yapısına uygun hayvan ırklarının ıslah edilmesi ve geliştirilmesi gereklidir.

Dördüncüsü; hayvancılıkta kârlılık ve verimliliğin artırılmasının birinci noktası da kaliteli, kuru, kabayem ile yıl boyu ihtiyaç duyulan yeşil ve suluyemin temin edilmesidir. Bugün Türkiye'de mevcut olan hayvan varlığı karşısında ihtiyaç duyduğumuz kuru, kaliteli kabayem, suluyem ihtiyacı 50 milyon tondur, açığımız ise 15 milyon tondur; yani, bugün, resmen, hayvanlarımızın büyük kısmı, özellikle kış aylarında, yeterli derecede yem bulamamaktadır.

Ülkemiz yetiştiricileri örgütsüzdür; süt üreticisi de hayvan üreticisi ve besicisi de örgütsüzdür; muhakkak surette üreticilerin örgütlenmesi gerekli.

Biz bu noktalarda ne yapıyoruz, ne yapmayı düşünüyoruz, müsaadenizle, onu arz etmek istiyorum. Tabiî, bunların yanında, bir de, bugün, Türkiye'de, karşı karşıya bulunduğumuz kaçak hayvan meselesi var; biraz halloluyor. Ben, gümrüklerde ve diğer yerlerde görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum; ama, bugün hâlâ Türkiye'ye kaçak et giriyor.

Bakanlar Kuruluna birkaç ay önce arz ettiğimiz ve çeşitli bakanlıklardan görüş istenen, hayvancılığı geliştirme projemiz var. Bu proje kapsamında yapmak istediklerimiz şunlar :

1- Yem bitkileri üretiminin desteklenmesi (Birinci hedef, yem bitkileri üretimidir)

2- Süt teşvik priminin artırılması,

3- Canlı hayvan ve et teşvik priminin artırılması,

4- Yurt içinde yetiştirilen belgeli damızlıkların desteklenmesi,

5- Sunî tohumlama faaliyetlerinin desteklenmesi, özel sektörün önünün açılması.

Bunun için, bizim, bu yıl için istediğimiz miktar 90 trilyon liradır. Proje beş yıllık bir projedir. Beş yılın sonunda bu projenin tamamlanmasını öngörüyoruz. 90 trilyon liraya karşılık 25 trilyon liralık bir kaynak maliyeden temin edilmiştir. Bizim kendi imkânlarımızla, bir yerden, buraya, 20 trilyon lira daha aktarmamız mümkün olacaktır ve son yıllarda -cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllara kadar gitmek istemiyorum- 1950'lerden bu tarafa, ilk defa, hayvancılığa bu derecede ayrı bir projeyle yaklaşılmıştır ve böyle bir para da ayrılmıştır ki, bu para miktarı 45 trilyon lirayı bulacaktır. Ümit ediyorum ki, bu 45 trilyon lirayla, hayvancılığı ayağa kaldırılmak için bazı projeleri başlatacağız.

İkincisi ise, pek çok milletvekilimizin yakinen bildiği, tanıdığı mülkiyeti kendilerinde olan köylülerimizin ortak olduğu bir kooperatif projesi var. Pek çok milletvekilimiz bunu 2 X 100, 4 X 50 diye biliyor. Bu model, Türkiye'de başarılı olmuştur. Bu modelle köylüye ahır yaptırılıyor, hayvan veriliyor, sütü toplanıyor ve değerlendiriliyor. Çok sayıda proje de gelmiştir, bunlar yıllarca birikmiştir. Biz, bu projelerin ekonomiklik değerlerini hesap ediyoruz. Bizim, bu projeler kapsamında, Devlet Planlama Teşkilatından, Maliyeden istediğimiz para miktarı 160 trilyondur; ancak, tahsis edilen para 1,8 trilyondur; yani, onda 1'i kadar. Yani, 160 trilyona karşılık 1,8 trilyon tahsis edilmiştir; bu, bütçe imkânlarıdır. Ancak, biz, bu projeye de, yine, bakanlığımızın belirli kaynaklarından, hatta, kendi döner sermayelerimizden para aktararak, 15 trilyonluk bir bütçeyi aktarıp, bu kooperatiflerin de pek çoğunu desteklemeye çalışacağız. Şu anda, elimizde 200'ü aşkın proje vardır, konu almıştır; beş yıldır beklemektedir bu projeler; şimdiye kadar, çok azı desteklenmiştir. Bu sene 8 tanesini desteklemeye aldık; aktaracağımız 15 trilyonla, ümit ediyorum ki, bir 15-20'sini daha desteklemeye alabileceğiz.

Özellikle, yem üretimine, sağlık konularının halledilmesine, üretilen ürünlerin pazarlanmasına ve sayın milletvekilimizin belirttiği gibi, hayvancılığın bir organizasyon haline getirilmesine önem veriyoruz.

Burada şunu da belirtmek istiyorum sayın milletvekilleri ve Sayın Başkanımız: Bizim çiftçimizin Avrupa'yla yarıştırılmasında, girdilerin desteklenmesi gerekli. Dünya Bankasıyla yaptığımız görüşmelerde de IMF ile yaptığımız görüşmelerde de bu girdilerin desteklenmesi konusunda bir problem yok.

Özellikle, son günlerde gazetelere de yansıdığı için, mazotu örnek olarak vermek istiyorum: Türkiye'de kullanılan tüm mazotun yüzde 19,8'ini çiftçi kullanıyor. İşte, bu yüzde 19,8'lik dilimi oldukça ucuza verirsek, çiftçimize büyük bir kolaylık sağlanacak. Yani, bu, batıda traktörüyle zeytin tarlasına gidenin kullandığı mazot da dahil, su pompalarında kullanılan mazot da dahil, ekimde kullanılan mazot da dahil ve biçerdöverlerde kullanılan mazot da dahil yüzde 19,8'i; bu yüzde 19,8'ini de ucuzlatmak, Maliyeye fazla bir yük getirmeyecektir. Bunun için, Hollanda'yla mukayese ettiğimiz zaman, Amerika Birleşik Devletleriyle mukayese ettiğimiz zaman, onların çiftçilerinin kullandığı mazot fiyatından Türk çiftçisinin mazot kullanması noktasından hareket ettiğimizde, bizim çiftçimizin Maliyeden alacağı var. İşte, bu parayı, çiftçimize, biz, ucuz mazot olarak verebilirsek... Nasıl veririz; ya istasyonlara ayrı pompa koyacağız veya mazotu renklendireceğiz veya bunları yapamıyorsak, her ilçede bulunan tarım teşkilatlarının görevini üzerimize alacağız ve çiftçinin mazotunun muhakkak suretle ucuza verilmesi gerekli. Bu konu, mesela, şöyle de olabilir...

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) – Direkt para verelim, doğrudan para verelim çiftçiye, öbür türlü olmaz.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) – Haklısınız efendim.

BAŞKAN – Yerinizden müdahale etmeyin efendim.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Devamla) – Bunu, Maliye Bakanlığımızla, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızla görüşüyoruz. Ben, bütün bakanlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Bakanlar Kuruluna, yakında, bu geliştirdiğimiz formülleri götüreceğiz ve ben, inanıyorum ki, Sayın Başbakanımız ve başbakan yardımcılarımız bu konuda bize destek vereceklerdir. Geliştireceğimiz bir modelle, gerekirse çiftçiye fişini veririz, çiftçi mazotunu alır; değerin belirli bir miktarını orada öder, belirli bir miktarı karşısında fiş verir; bu fişle de, istasyonlar, Ziraat Bankasından gidip geri kalanını alırlar.

Diğer bir husus; hükümetimiz üzerinde çalışacaktır, biz çalışmalarımızı yapıyoruz, devam ettiriyoruz; hükümetimizin ve sizlerin de oylarıyla geçen kanunlarla, faizler yüzde 40'ın altına düşmeye başladı; yıllarca kösteklenemeyen enflasyon kösteklenmeye başlandı, dizginlenmeye başlandı. Yıllarca düşmeyen bu faiz, bu Meclisin kararlı tutumuyla yüzde 40'ların altına düştü; ama, ziraî kredi faizlerimiz hâlâ yüksek. Ziraî kredi faizlerini düşürmek için de, Tarım Bakanlığı olarak çalışmalarımızı tamamlıyoruz ve bunu da, çok yakında Bakanlar Kurulumuza arz edeceğiz. Tabiî, Ziraat Bankasının kredi faizleri düştüğü zaman, direkt olarak tarım kredi kooperatiflerinin de verdiği kredi faizleri düşecektir.

Ben, her söz alışımda, genelde aynı konuları dile getiriyorum; ama, bu aynı konuların da, Yüce Meclisten, televizyonları başında bizleri izleyen çok değerli üreticilerimize ulaştırılmasında da sonsuz yarar görüyorum, kayıtlara daha çok geçmesi açısından yarar görüyorum.

Soruyu yöneltenlere, gündemdışı söz alıp, bize, konuşma fırsatı verenlere, sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Bakanım, teşekkür ederim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Buyurun efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, bizim Tunceli yaylalarının, geçen dört yılda, maalesef, büyük kesimi kapalı kaldı. Bu sene terör bitmek üzere, Sayın Bakandan da, şimdi bir söz almak istiyorum; bu sene Tunceli'nin yaylalarını serbest edecekler mi, etmeyecekler mi? Şimdiden ilan etsinler ki, vatandaş, ona göre tedbir alsın efendim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakanım.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Sıvas) – Türkiye'de, göçer hayvancılık da çok önemli bir boyutta olmaktadır ve bu insanlarımızın göçer hayvancılık yapma mecburiyeti vardır; koyunda ve bir de, özellikle arıcılıkta... Göçer arıcılıkta da her zaman sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Bu işin, tabiî, bir terör boyutu vardı; çok şükür ki, terörde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti son noktaya gelmiş durumdadır. Biz, tabiî, terör boyutu bir tarafa, hem göçer hayvancılık için hem de göçer arıcılık için, bir, zaman ve yöre haritası yapıyoruz. Zaman ve yöre haritasını, tüm valiliklerimize gönderip, göçerlerimizin, hangi yolu takip etmeleri gerektiğini, hangi yaylalarda ne kadar konaklamaları gerektiğini bildireceğiz ve bunun içerisinde, tabiî ki, bizim açımızdan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı açısından, Tunceli yaylalarının da hayvancılığa açılmasında bir problem yoktur, anarşi boyutunu takdirlerinize bırakıyorum.

ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) – Sayın Başkan, müsaade eder misiniz.

BAŞKAN – Böyle bir usulümüz yok; ama, bugün...

Buyurun efendim.

ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) – Mikrofondan konuşabilir miyim?

BAŞKAN – Tabiî, yerinizden...

ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) – Yerimden...

BAŞKAN – Sataşma var tabiî!.. 61'e göre yerinizden söz veriyorum.

ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) – Hayır, sataşma yok.

BAŞKAN – Efendim, ne yapacaksınız siz!.. Ben nereden söz vereceğim.

ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) – Ayakta... Buradan yani...

BAŞKAN – Oturun efendim... Ben, size söz veriyorum...

ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) – Mikrofonu açarsanız...

BAŞKAN – 61'e göre olmazsa, nasıl söz vereceğim?! Böyle bir teamül var mı?! Buyurun efendim.

MEHMET ÖZYOL (Adıyaman) – Sataşma olmazsa söz vermeyeceksiniz?!..

BAŞKAN – Onu ifade etmek istedim.

ZEKİ ERTUGAY (Erzurum) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan açıklamasında belirtti, bir defa daha ifade etmek istiyorum: Elbette, ülkemizde, batı bölgelerimizde de, doğu bölgelerimizde de hayvancılığın çok ciddî sorunları var; ama, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, hayvancılık, âdeta, alternatifsiz bir sektör gibi olduğu için... Kendileri de konuşmalarında belirtti; yani, teyiden ifade ediyorum ve özellikle mera konusunda bir katkı yapmak istiyorum: Bu bölgelerimizde, hayvancılıktan başka bir sektörün, tarım sektörünün gelişme altyapısı, maalesef yoktur. O bakımdan, mera varlığımızın çok büyük bir kısmını -yüzde 40'ını, yüzde 50'sini- barındıran Doğu Anadolu Bölgesindeki uygulamalar çok daha önem kazanmaktadır.

Bu bölgeye yönelik olarak projelerin yürürlüğe konulmasında ve pazarlama konusunda üreticilerin çok ciddî sıkıntıları vardır; özellikle Et ve Balık Kurumunun. Bizzat, Et ve Balık Kurumunun, birtakım kurumlar tarafından ihalelerde muhatap alınmasında ve çiftçinin fiyat ve pazar konusundaki problemlerinin halli konusunda kendilerinin desteklerini rica ediyoruz ve bu konuda gereken desteği göstereceğini düşünüyoruz.

Teşekkür ederim.

ASLAN POLAT (Erzurum) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Sayın Polat, size de mi sataşma var efendim?!

ASLAN POLAT (Erzurum) – Hayır, biz de aynı konuda...

BAŞKAN – Hayır, sataşma varsa söz vereyim. Var mı sataşma?

ASLAN POLAT (Erzurum) – Sataşma yok da... Genel olarak... Hayvancılıkta, Erzurum'a sataşma var yani!

MEHMET ÖZYOL (Adıyaman) – Mesela yani!

BAŞKAN – Yerinizden çok kısa olarak efendim... Bitirelim bu işi, Sayın Bakanı yormayalım.

ASLAN POLAT (Erzurum) – Sayın Başkanım, Sayın Bakanıma defalarca izah etmiştim, kendileri de bu konuya duyarlılar; ama, bir daha arz etmekte fayda görüyorum. O konu da şudur: Doğu Anadolu'da hayvancılığı ne kadar teşvik etseniz, bunun devlet olarak esas alıcısı Erzurum Et ve Balık Kurumuydu. Erzurum Et ve Balık Kurumunun, askeriyenin et ihalelerini kaybetmesinden sonra, şu anda, Erzurum Et Kombinasında, günde 15 ve 20'den fazla hayvan kesilemez duruma gelmiştir. Doğuda 11 vilayetin devlet adına tekelini oluşturan Erzurum Et ve Balık Kurumu da, bu durumda hayvan alamazken ve Avrupa Birliği anlaşması gereğince, dışarıdan 19 000 ton et ithali de başlarken, Doğu Anadolu'daki insanlar, hayvanlarını yetiştirseler bile nereye satacaklar?

Bunu öğrenmek ister, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim efendim; sataşma bitti!.

Sayın Bakan, cevap vermeyin!..

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Sıvas) - Cevap vereceğim.

BAŞKAN – Verecek misiniz efendim?..

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Sıvas) - Cevap vereceğim; çünkü, bir yanlış anlama var.

BAŞKAN – Peki, size de söz verelim; buyurun.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Sıvas) - Ben, iki değerli milletvekilimize çok teşekkür ediyorum.

Konuşmamda da belirttim; hakikaten, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya hayvancılık projeleri içerisinde bir ayrıcalık vereceğiz. Eğer, bahsettiğim o para kaynaklarını bulur ve aktarabilirsek, burada söz veriyorum ki, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri bir ayrıcalık alacaktır, alması gereklidir.

Diğer konularda kendilerine aynen katılıyorum. Yalnız, Sayın Aslan Polat'ın şu cümlesine bir açıklık getirmek istiyorum: 19 000 ton et tavizi Avrupa'daki çeşitli ülkelere verilmiştir. Verilme tarihi 1997'dir, imzalanma tarihi 1998'dir ve bu iş bitmiştir; ama, biz göreve geldiğimizden bu tarafa, bu 19 000 ton eti ithal etmeye başlamadık.

Şimdi, televizyonları başında bizleri izleyen sevgili Erzurumlular da başta olmak üzere, tüm besiciler, Anadolu'da, zannederler ki, biz, dışarıdan et ithal ediyoruz. Dışarıdan et ithal etmiyoruz...

ASLAN POLAT (Erzurum) – Etmeyecek miyiz?!.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Sıvas) - Etmiyoruz...

ASLAN POLAT (Erzurum) – Etmeyecek miyiz?!.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Sıvas) - Efendim, etmiyoruz... Evet, o eti ithal edip, piyasaya da vermeyeceğiz. O et için bir formül bulunacaktır. Ancak, şunu da belirteyim: Yalnız, bugün, Türkiye'ye kaçak hayvan girişi durmuştur ve kaçak hayvan girişi durduğundan dolayı besicilerin yüzü gülmeye başlamıştır. Ancak, Türkiye'ye, bazı kanallardan -tüm görevlilere teşekkür ediyorum, hassasiyetle görevlerini yürütüyorlar; ama, herkesi tekrar göreve çağırıyorum buradan, bu yüce çatının altından- çeşitli yollarla fazla miktarda kaçak et giriyor; ama, bunu da durduracağız.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Ben de teşekkür ederim Sayın Bakanım.

Gündemdışı üçüncü söz, Ege ekici tütün piyasası hakkında söz isteyen Manisa Milletvekili Hasan Gülay'a aittir.

Buyurun Sayın Gülay. (DSP sıralarından alkışlar)

3. – Manisa Milletvekili Hasan Gülay’ın, Ege ekici tütün piyasasına ilişkin gündemdışı konuşması ve Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı’nın cevabı

HASAN GÜLAY (Manisa) – Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; sözlerime başlamadan önce hepinizi, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, tüm Ege Bölgesinde ve başta seçim bölgem Manisa'da olmak üzere, 110 000 ailenin uğraş verdiği, yaklaşık 500 000-550 000 vatandaşın uğraş verdiği, ekmek yediği Ege ekici tütün piyasasıyla ilgili söz aldım. Tütün üretiminin, en azından, tütün hasatının ne kadar zahmetli bir iş olduğunu, tahmin ediyorum, belirtmeme de hiç gerek yok.

Bugün, ülkemizde, tarım sektöründe, tütün üretimi, dikiminden satımına kadar en zor meslektir, tarım koludur. O bakımdan, tüm üreticiler gibi, ben de,1999 yılı Ege ekici tütün piyasasının bir an evvel açılmasını istiyorum; çünkü, Tekelimizin 1999 yılı tütün rekolte randıman tespitleri 31 Aralık 1999 yılı itibariyle bitmiştir. Tüccarın da, tüccar esnafının da, bu ayın 25'ine kadar süresi vardı; o, ayın 15'ine çekildi, onun da, bir an evvel bitip, Ege ekici tütün piyasasının açılması -üreticinin alınterinin, 12 aylık göznurunun karşılığını verecek şekilde açılmasını- bütün üreticiler adına, 57 nci cumhuriyet hükümetinden istiyoruz.

Tekelin randımanlarını, piyasa açılmadan bir ay önce, tekrar ediyorum, Tekelin tespit etttiği tütün randımanlarını, piyasa açılmadan bir ay önce açıklaması şarttır; çünkü, 12 ay süresince, gece gündüz demeden ürettiği tütününün değerini bilmesi de tütün üreticisinin hakkıdır. Bunu, buradan, Tekelin değerli yöneticilerine açık açık belirtmek istiyorum.

Piyasa açılmadan önce, en geç Kurban Bayramından önce, üreticiye balya başına avans verilmesi gerekir; üreticinin Kurban Bayramına, cebinde parayla girmesini sağlamak, herkesin olduğu gibi 57 nci cumhuriyet hükümetinin de görevidir.

Tütün başfiyatıyla, ortalama fiyatların, 1999 yılı üretim girdi maliyetlerine göre hesaplanması şarttır; çünkü, bu tütün üretimi 1999 yılı içinde hasat edilmiştir, o zamanki üretim girdi maliyetleriyle, o zamanki enflasyon oranlarına göre üretilmiştir. Bu sene piyasa açılırken, gerek başfiyat gerekse ortalama fiyatların 1999 yılı üretim girdi maliyetleri ve enflasyon göz önüne alınarak, 1999 yılı verilerine göre tespit edilmesi, en azından, üreticinin alınterini verecek şekilde tespit edilmesi şarttır.

Buradan açık açık söylüyorum; tütün üreticisinin parasını vermeyen, zamanında vermeyen, hatta hiç vermeyen bazı tüccar esnafının da, artık, piyasaya girişi önlenmelidir.

Tarım reformu bir an evvel çıkarılmalıdır, bu Yüce Meclisçe çıkarılmalıdır. İşte, o zaman, tütün üretimi disipline edileceği için, tütünde kota diye bir problem kalmayacaktır, kota problemi ortadan kalkacaktır ve ikinci bir şık da, daha kaliteli tütün üretimi yoluna gidilecektir.

Yukarıda belirttiğim bütün bu konularda, hem tütün üreticisi adına hem de onların bir milletvekili olarak, 57 nci cumhuriyet hükümetinden, Tekelimizden, Tekelimizin bağlı olduğu Sayın Devlet Bakanından, piyasanın bir an evvel açılmasını, üreticinin alın terinin karşılığını verecek şekilde açılmasını, bütün üreticiler adına istirham ediyorum.

Sözlerime son verirken de, 57 nci cumhuriyet hükümetine güvendiğimizi belirtiyor; Sayın Başkana, bana söz verdiği, Yüce Meclise de, beni dinlediği için teşekkür ediyorum.(DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim.

Sayın Bakan cevap verecekler mi?

DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) – Evet, Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyursunlar efendim.

DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Batman Milletvekili Sayın Burhan İsen gibi, Manisa Milletvekilimiz Sayın Hasan Gülay'a da, Tekel'den sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Rüştü Kâzım Yücelen Beyefendinin resmî bir toplantıda olması hasebiyle ben cevap vereceğim; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu yıl satın alınacak olan 1999 ürünü ekici tütünleriyle ilgili olarak, Ege Bölgesinde 2 023 köyde 171 044 hektar arazide 303 054 ekici tarafından tütün üretimi yapılmış ve rekoltenin geçen yıla göre yüzde 2'lik azalmayla 128 956 ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

İdaremizce, 1999 yılı ürünü Ege Bölgesi ekici tütünlerinin tespit çalışmalarına 8.11.1999 tarihinde başlanmış ve tespit çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. Tüccarın tespit çalışmalarının ise, şubat ayı ortasına kadar tamamlanması beklenmektedir.

128 956 ton olarak tahmin edilen Ege Bölgesi rekoltesinin, yaklaşık 45 000 tonunun tüccar, geriye kalan 83 956 tonunun da Tekel tarafından satın alınacağı tahmin edilmektedir. 83 956 ton olarak tahmin edilen idare alımları için, yaklaşık, yüzde 25 fiyat artışına göre oluşan alım bedeli, 134,1 trilyonu bulmaktadır. Ekici tütün fiyat çalışmalarıyla ilgili olarak, Ege İhracatçılar Birliği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanlığından herhangi bir bilgi alınmamakla beraber, idaremizce, 1999 yılı ürünü ekici tütünleriyle ilgili fiyat çalışmalarımız devam etmektedir.

Depolama sorununa ilaveten, Vergi Kanununda yapılan son değişikliklerle, 2000 yılı içerisinde, ekici tütün bedellerinin ödenmesinde büyük zorluklar beklenmektedir. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen, üreticilerin mağdur edilmemesi için, hükümetimiz tarafından her türlü gayret gösterilecek olup, bu hususta gerekli çalışmalara devam edilmektedir. Hükümetimizce uygun görülecek en yakın tarihte, Ege Bölgesi ekici tütün piyasası da açılacaktır.

Yüce Heyete arz ederim. (ANAP, DSP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) – Sayın Başkan, o tarih ne zaman; şubatın ortasına geliyoruz, bu piyasa ne zaman açılacaktır? Muğlak bir söz söylediler.

DEVLET BAKANI EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) – Çok kısa bir zamanda.

BAŞKAN – Efendim, Sayın Bakan "çok kısa bir zamanda" diye ifade etmişti.

AHMET İYİMAYA (Amasya) – Bir yıl falan mı efendim?..

BAŞKAN – Hayır, bir yıl, çok kısa bir zaman mıdır efendim; zamanı da değiştirmeye kalkmayalım.

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) – Ne zaman olacak?

MEHMET ÖZYOL (Adıyaman) – Sayın Bakan, depolar ne zaman boşaltılacak, bir hayli dolu?

BAŞKAN – O da inşallah olur efendim; biraz sabır, bu işi halledecekler. Sayın Bakanı fazla sıkıştırmayın.

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım :

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. – Atina’da yapılacak olan II. Avrupa Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansına, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/453)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 3 kişilik bir Parlamento heyetinin 3-4 Şubat 2000 tarihleri arasında Atina'da yapılacak olan II. Avrupa Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansına katılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, Genel Kurulun 1 Şubat 2000 tarih ve 54 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.

Adı geçen Kanunun 2 inci maddesi uyarınca, heyetimizi oluşturmak üzere siyasî parti gruplarınca bildirilen üyelerimizin isimleri, Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 1 Şubat 2000

Yıldırım Akbulut

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı

Ahmet Sancar Sayın Remzi Çetin İsmail Hakkı Cerrahoğlu

Antalya Konya Zonguldak

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum :

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS ARAŞTIRMASI VE MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGELERİ

1. – Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 25 arkadaşının, kesintisiz zorunlu eğitimin etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

18 Ağustos 1997 tarihinde yürürlüğe konulan Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu İlköğretim Yasası ve Eğitimde Çağı Yakalama 2000 Projesi ile 1995-1996 yılı Millî Eğitim İcra Planında yer alan 79 nolu tebliğ gereğince başlatılan AB ülkeleriyle eğitim sistemimizin uyum çalışmalarında hangi aşamada bulunulduğu, hedeflerde ne ölçüde başarı sağlandığı, kesintisiz zorunlu eğitimin, eğitim sistemimize olumlu ve olumsuz etkilerinin ortaya konulabilmesi için, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

1- Musa Uzunkaya (Samsun)

2- M. Ergün Dağcıoğlu (Tokat)

3- Akif Gülle (Amasya)

4- Hüseyin Kansu (İstanbul)

5- Mehmet Bekâroğlu (Rize)

6- Bahri Zengin (İstanbul)

7- Zülfükar İzol (Şanlıurfa)

8- Ali Güner (Iğdır)

9- Ali Sezal (Kahramanmaraş)

10- Mustafa Niyazi Yanmaz (Şanlıurfa)

11- Ali Gören (Adana)

12- Kemal Albayrak (Kırıkkale)

13- Tevhit Karakaya (Erzincan)

14- Hüseyin Arı (Konya)

15- Yakup Budak (Adana)

16- Fahrettin Kukaracı (Erzurum)

17- Ahmet Sünnetçioğlu (Bursa)

18- İlyas Arslan (Yozgat)

19- Maliki Ejder Arvas (Van)

20- Mehmet Zeki Okudan (Antalya)

21- Eyyüp Sanay (Ankara)

22- Süleyman Arif Emre (İstanbul)

23- Mehmet Özyol (Adıyaman)

24- Osman Aslan (Diyarbakır)

25- Eyüp Fatsa (Ordu)

26- Suat Pamukçu (Bayburt)

Gerekçe:

18 Ağustos 1997 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4306 sayılı Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu İlköğretim Yasasının kabulünden günümüze kadar geçen süre içinde, kanun ve kanunla birlikte yürürlüğe giren, Eğitimde Çağı Yakalama 2000 Projesinde öngörülen;

2000-2001 öğretim yılı başına kadar, yeni yapılan dersliklerle ülke genelinde ikili öğretimin kalkacağı; öğretmen gözetiminde etüt yapma, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunma olanağı sağlanacağı;

Birleştirilmiş sınıf uygulamasına aşamalı olarak son verileceği;

Bir dersliğe düşen öğrenci sayısının 30'a indirileceği;

Yatılı ilköğretim bölge okullarında okuyan öğrencilerin tüm giderlerinin devletçe karşılanacağı;

180 bin yeni öğretmen istihdam edileceği;

147 326 yeni derslik yapılacağı;

Yatırım harcamalarının 3 katına çıkarılacağı;

Her ilköğretim okulunun spor salonuna veya sahasına kavuşturulacağı;

2000 yılı sonunda tüm ilköğretim okullarının networkle birbirlerine ve internetle de dış dünyaya bağlanacağı;

2000 yılı sonuna kadar ülke genelinde ve bütün öğretim kademelerinde görev yapan öğretmen, müfettiş ve yöneticilerin iyi birer bilgisayar okuryazarı olmasının sağlanacağı;

2000 yılı sonuna kadar tüm derslerin bilgisayar yazılımlarının tamamlanmış ve tüm ilköğretim okullarına dağıtılmış olacağı;

Gibi hedeflerin, bugün gelinen noktada ne ölçüde gerçekleştirildiğinin tespiti, kanunla birlikte yürürlüğe giren Eğitime Katkı Payı adı altında toplanan vergilerin öngörülen hedefler için tam olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti, 31 Aralık 2000 tarihinde sona erecek olan bu vergi nedeniyle proje hedeflerinde ne ölçüde sapma ve gecikmelerin söz konusu olacağının tespiti;

Taşımalı eğitimin maliyet boyutlarının öngörülenin çok üzerinde gerçekleşmesinin, sistemin geneli üzerindeki olumsuz etkileri ve katkı payı ulgulamasının bitiminden sonra bu giderlerin 2001 yılı bütçesine getireceği yükün boyutlarını belirlenmesi;

Kesintisiz eğitim uygulamasının Türk millî eğitiminde meydana getirdiği olumlu-olumsuz değişikliklerin neler olduğunun ve 1995 - 1996 yılı Millî Eğitim İcra Planında yer alan 79 nolu tebliğ gereğince başlatılan Avrupa Birliği ülkeleri ile eğitim sitemimiz arasında uyum çalışmalarının geldiği safha ile bu çalışmaların bir an önce tamamlanması için yapılması gerekenlerin tespiti amacıyla, Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımla arz ederiz.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Sayın milletvekilleri, komisyondan istifa önergesi vardır; okutuyorum :

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)

2. – Trabzon Milletvekili Nail Çelebi’nin, (9/19) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/97)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Karadeniz Sahil Yolu - Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında (9/19) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum.

Arz ederim. 1.2.2000

Nail Çelebi

Trabzon

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz.

Geçen yasama döneminde sonuçlandırılamayan; ancak, İçtüzüğümüze göre hükümsüz sayılmayan Meclis soruşturması önergeleriyle ilgili olarak, Genel Kurulun 23.11.1999 tarih ve 23 üncü Birleşiminde kurulması kabul edilen (9/29), (9/31), (9/32), (9/33), (9/34) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonlarının üye seçimini yapacağız.

Meclis soruşturmasını yürütecek komisyonların üyeleri, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, siyasî partilerin güçleri oranında verecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterdikleri adaylar arasından adçekmek suretiyle tespit edilecektir.

Bu soruşturma komisyonlarında, Demokratik Sol Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi 4'er, Fazilet Partisi 3, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi 2'şer üyelikle temsil edilecektir.

Denizcilik Müsteşarlığına ait bazı işlerin ihalelerinde ve personel alımıyla ilgili konularda görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve evrakta sahtecilik suçlarını işlediği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240, 339 ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Burhan Kara hakkında kurulması kabul edilen (9/29) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun üye seçimine başlıyoruz.

IV. – SEÇİMLER

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ

– (9/29, 31, 32, 33, 34) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonlarına üye seçimi

BAŞKAN – Siyasî partilerin kendilerine düşen üyelikler için 3 kat olarak gösterdikleri adayların adlarını okutuyorum :

(9/29) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Üye Aday Listesi: (45)

Adı ve Soyadı Seçim Çevresi

Demokratik Sol Parti (12)

Halil Çalık (Kocaeli)

Tahsin Boray Baycık (Zonguldak)

Nural Karagöz (Kırklareli)

Fikret Tecer (Kırşehir)

M. Cihan Yazar (Manisa)

Fikret Uzunhasan (Muğla)

Eyüp Doğanlar (Niğde)

Fahrettin Gülener (Bursa)

Hayati Korkmaz (Bursa)

Ali Arabacı (Bursa)

Ali Ahmet Ertürk (Edirne)

Ahmet Tan (İstanbul)

Milliyetçi Hareket Partisi (12)

Mehmet Gül (İstanbul)

Muzaffer Çakmaklı (Şanlıurfa)

İbrahim Halil Oral (Bitlis)

Hasan Çalış (Karaman)

Ali Işıklar (Ankara)

Adnan Fatin Özdemir (Adana)

Nidai Seven (Ağrı)

Bekir Ongun (Aydın)

Cahit Tekelioğlu (İçel)

Osman Müderrisoğlu (Antalya)

Şaban Kardeş (Bayburt)

Abbas Bozyel (Iğdır)

Fazilet Partisi (9)

Mehmet Zeki Okudan (Antalya)

Ahmet Nurettin Aydın (Siirt)

Hüseyin Karagöz (Çankırı)

Mustafa Geçer (Hatay)

Şükrü Ünal (Osmaniye)

Yaşar Canbay (Malatya)

Ahmet Karavar (Şanlıurfa)

Azmi Ateş (İstanbul)

Mukadder Başeğmez (İstanbul)

Anavatan Partisi (6)

Mehmet Ali Bilici (Adana)

Enis Sülün (Tekirdağ)

Mahmut Bozkurt (Adıyaman)

Halil İbrahim Özsoy (Afyon)

Aydın A. Ayaydın (İstanbul)

Erkan Kemaloğlu (Muş)

Doğru Yol Partisi (6)

Rasim Zaimoğlu (Giresun)

Burhan İsen (Batman)

Mehmet Sadri Yıldırım (Eskişehir)

İbrahim Konukoğlu (Gaziantep)

Metin Kocabaş (Kahramanmaraş)

Takiddin Yarayan (Siirt)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, siyasî partilerin gösterdikleri adayların adları 5 ayrı torbaya konulmuştur. Her torbadan üçte 1 isim çekeceğiz.

Adçekmeye, Demokratik Sol Partinin gösterdiği adaylardan başlıyoruz.

Demokratik Sol Parti Grubunun adayları arasından, kurayla 4 üye belirleyeceğiz :

Fikret Tecer (Kırşehir)

Nural Karagöz (Kırklareli)

Halil Çalık (Kocaeli)

Ali Arabacı (Bursa)

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 4 üye belirleyeceğiz :

Şaban Kardeş (Bayburt)

Mehmet Gül (İstanbul)

Muzaffer Çakmaklı (Şanlıurfa)

Bekir Ongun (Aydın)

Fazilet Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 3 üye belirleyeceğiz :

Mukadder Başeğmez (İstanbul)

Ahmet Karavar (Şanlıurfa)

Mehmet Zeki Okudan (Antalya)

Anavatan Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 2 üye belirleyeceğiz :

Mahmut Bozkurt (Adıyaman)

Aydın A. Ayaydın (İstanbul)

Doğru Yol Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 2 üye belirleyeceğiz :

Burhan İsen (Batman)

Mehmet Sadri Yıldırım (Eskişehir)

Sayın milletvekilleri, böylece, (9/29) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun üye seçimi tamamlanmıştır.

Bu komisyona seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 3.2.2000 Perşembe günü saat 11.00'de, PTT karşısı Meclis Soruşturması Komisyonları Toplantı Salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum.

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık ayında gerçekleştirilen personel sınavında usulsüzlük yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Necati Çelik hakkında kurulması kabul edilen (9/31) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun üye seçimine başlıyoruz.

Siyasî partilerin kendilerine düşen üyelikler için 3 kat olarak gösterdikleri adayların adlarını okutuyorum:

(9/31) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Üye Aday Listesi : (45)

Adı ve Soyadı Seçim Çevresi

Demokratik Sol Parti (12)

Mustafa Karslıoğlu (Bolu)

M. Hadi Dilekçi (Kastamonu)

Hikmet Uluğbay (Ankara)

Mehmet Kocabatmaz (Denizli)

Mahmut Erdir (Eskişehir)

Hasan Akgün (Giresun)

Süleyman Yağız (İstanbul)

Mehmet Tahir Köse (İstanbul)

Zeki Sezer (Ankara)

Burhan Bıçakçıoğlu (İzmir)

Şenel Kapıcı (Samsun)

M. Cengiz Güleç (Sivas)

Milliyetçi Hareket Partisi (12)

Mehmet Nacar (Kilis)

Mustafa Haykır (Kırşehir)

Basri Coşkun (Malatya)

Reşat Doğru (Tokat)

Ayhan Çevik (Van)

Ali Keskin (Denizli)

Hasan Kaya (Konya)

Mehmet Telek (Afyon)

Mehmet Kaya (Kahramanmaraş)

Hüseyin Arabacı (Bilecik)

Bozkurt Yaşar Öztürk (İstanbul)

Nevzat Taner (Kahramanmaraş)

Fazilet Partisi (9)

Alaattin Sever Aydın (Batman)

Mahfuz Güler (Bingöl)

Fethullah Erbaş (Van)

Latif Öztek (Elazığ)

Avni Doğan (Kahramanmaraş)

Lütfi Yalman (Konya)

Mehmet Çiçek (Yozgat)

Temel Karamollaoğlu (Sıvas)

Ali Güner (Iğdır)

Anavatan Partisi (6)

A. Emre Kocaoğlu (İstanbul)

Nurettin Dilek (Diyarbakır)

Ali Kemal Başaran (Trabzon)

Mehmet Çakar (Samsun)

Cengiz Aydoğan (Antalya)

Nizamettin Sevgili (Siirt)

Doğru Yol Partisi (6)

Faris Özdemir (Batman)

Mehmet Gözlükaya (Denizli)

Hakkı Töre (Hakkâri)

Yıldırım Ulupınar (İzmir)

İsmail Karakuyu (Kütahya)

Yener Yıldırım (Ordu)

BAŞKAN – Siyasî partilerin gösterdikleri adayların adları beş ayrı torbaya konulmuştur. Her torbadan üçte 1 isim çekeceğim.

Adçekmeye, Demokratik Sol Partinin gösterdiği adaylardan başlıyoruz.

Demokratik Sol Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 4 üye belirleyeceğiz:

Mahmut Erdir (Eskişehir)

M. Cengiz Güleç (Sıvas)

Süleyman Yağız (İstanbul)

Hikmet Uluğbay (Ankara)

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 4 üye belirleyeceğiz:

Bozkurt Yaşar Öztürk (İstanbul)

Mustafa Haykır (Kırşehir)

Nevzat Taner (Kahramanmaraş)

Mehmet Telek (Afyon)

Fazilet Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 3 üye belirleyeceğiz:

Avni Doğan (Kahramanmaraş)

Mehmet Çiçek (Yozgat)

Mahfuz Güler (Bingöl)

Anavatan Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 2 üye belirleyeceğiz:

Nizamettin Sevgili (Siirt)

A. Emre Kocaoğlu (İstanbul)

Doğru Yol Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 2 üye belirleyeceğiz:

Yener Yıldırım (Ordu)

Mehmet Gözlükaya (Denizli)

Böylece, (9/31) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun üye seçimi tamamlanmıştır.

Bu komisyona seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 3.2.2000 Perşembe günü saat 12.00'de, PTT karşısı Meclis Soruşturması Komisyonları Toplantı Salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum.

Petrol Ofisi Anonim Şirketinin (POAŞ) özelleştirilmesinde ihaleye fesat karıştırdıkları ve usulsüzlük yapmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 339 ve 240 ıncı maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Işın Çelebi haklarında kurulması kabul edilen (9/32) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonunun üye seçimine başlıyoruz.

Siyasî partilerin kendilerine düşen üyelikler için 3 katı olarak gösterdikleri adayların adlarını okutuyorum :

(9/32) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Üye Aday Listesi: (45)

Adı ve Soyadı Seçim Çevresi

Demokratik Sol Parti (12)

Cihan Yazar (Manisa)

Ali Günay (Hatay)

Tayyibe Gülek (Adana)

A. Sancar Sayın (Antalya)

Ergün Bayrak (Artvin)

Ali Rahmi Beyreli (Bursa)

Mustafa İlimen (Edirne)

Sulhiye Serbest (İstanbul)

Süleyman Yağız (İstanbul)

Necdet Saruhan (İstanbul)

M. Yaşar Ünal (Uşak)

Zeki Sezer (Ankara)

Milliyetçi Hareket Partisi (12)

Edip Özbaş (Kahramanmaraş)

Orhan Şen (Bursa)

Yalçın Kaya (İçel)

Mesut Türker (Yozgat)

Şaban Kardeş (Bayburt)

Mustafa Gül (Elazığ)

Mehmet Arslan (Ankara)

Hüseyin Kalkan (Balıkesir)

Hasan Çalış (Karaman)

Ersoy Özcan (Bolu)

Arslan Aydar (Kars)

Mehmet Serdaroğlu (Kastamonu)

Fazilet Partisi (9)

Özkan Öksüz (Konya)

Zeki Çelik (Ankara)

Kemal Albayrak (Kırıkkale)

Hüseyin Arı (Konya)

Hüseyin Kansu (İstanbul)

Faruk Çelik (Bursa)

Yasin Hatiboğlu (Çorum)

Fahrettin Kukaracı (Erzurum)

Abdullah Gül (Kayseri)

Anavatan Partisi (6)

Cengiz Altınkaya (Aydın)

Cemal Özbilen (Kırklareli)

Turhan Tayan (Bursa)

Suha Tanık (İzmir)

Sühan Özkan (İstanbul)

Halil İbrahim Özsoy (Afyon)

Doğru Yol Partisi (6)

Kemal Kabataş (Samsun)

İlyas Yılmazyıldız (Balıkesir)

M. Halit Dağlı (Adana)

Ahmet İyimaya (Amasya)

Ufuk Söylemez (İzmir)

Mehmet Sadri Yıldırım (Eskişehir)

BAŞKAN – Efendim, malumunuz, her siyasî partinin adaylarının isimleri, 5 ayrı torbaya konulmuştur. Her torbadan üçte 1 isim çekeceğiz.

Adçekmeye, Demokratik Sol Partinin gösterdiği sayın adaylardan başlıyoruz ve 4 üye belirleyeceğiz:

Necdet Saruhan (İstanbul)

Tayyibe Gülek (Adana)

Ergün Bayrak (Artvin)

Zeki Sezer (Ankara)

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 4 üye belirleyeceğiz:

Ersoy Özcan (Bolu)

Arslan Aydar (Kars)

Şaban Kardeş (Bayburt)

Mustafa Gül (Elazığ)

Fazilet Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 3 üye belirleyeceğiz:

Özkan Öksüz (Konya)

Kemal Albayrak (Kırıkkale)

Yasin Hatiboğlu (Çorum)

Anavatan Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 2 üye belirleyeceğiz:

Cemal Özbilen (Kırklareli)

Suha Tanık (İzmir)

Doğru Yol Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 2 üye belirleyeceğiz:

Mehmet Sadri Yıldırım (Eskişehir)

M. Halit Dağlı (Adana)

Böylece, (9/32) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi tamamlanmıştır.

Bu komisyona seçilen sayın üyelerin, 3.2.2000 Perşembe günü saat 13.00'te PTT karşısı Meclis Soruşturma Komisyonları Toplantı Salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi yapmalarını rica ediyorum efendim.

İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde devletin zarara uğratılmasına göz yumarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin, Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz hakkında kurulması kabul edilen (9/33) esas numaralı Meclis Soruşturması komisyonuna üye seçimine başlıyoruz.

İSMAİL AYDINLI (İstanbul) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Buyurun efendim.

İSMAİL AYDINLI (İstanbul) – Aslında usule ilişkin bir olay değil de, seçimlere ilişkin bir hatırlatmada bulunmak istiyorum ve aracılığınızla da bu konunun düzeltileceği inancındayım.

Özellikle, komisyonlara üye seçiminde, bazı arkadaşların birden ziyade komisyona aday gösterildiği aşikâr ve apaçık gözler önüne serilmekte. Gönül ister ki -Meclisin büyük çoğunluğu da nazara alınarak- her bir arkadaşın, mümkün olduğunca, giremeyen arkadaşlara da yer açmak için bir komisyonda görev almasını. Eğer, tekerrüren birden ziyade komisyonda görev almışsa, o arkadaşımızın da, grup başkanvekillerinin aralarındaki uzlaşmasıyla ve Divanın aracılığıyla, istifa ederek, yerini görev almayan diğer arkadaşların doldurması hakkaniyet gereğidir. Saygıyla iletirim.

BAŞKAN – Çok doğru söylüyorsunuz efendim. Bu tombala usulünde o eksik yapılmış. Tahmin ediyorum, demin bir sayın arkadaşımız istifa etti_

Bu sebeptendi değil mi Sayın Çelebi. Onu, diğer arkadaşlar da yapacaklar herhalde.

Teşekkür ederim efendim.

Siyasî partilerin kendilerine düşen üyelikler için 3 kat olarak gösterdikleri sayın adayların adlarını okutuyorum:

(9/33) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyon Üye Aday Listesi

(45)

Adı ve Soyadı Seçim Çevresi

Demokratik Sol Parti (12)

İ.Yavuz Bildik (Adana)

Güler Aslan (İzmir)

Hasan Suna (Yalova)

Ahmet Zamantılı (Tekirdağ)

Ömer Üstünkol (Zonguldak)

Ahmet Arkan (Kocaeli)

Fikret Tecer (Kırşehir)

Saffet Başaran (İzmir)

Hüseyin Mert (İstanbul)

Hasan Akgün (Giresun)

A.Sancar Sayın (Antalya)

Tarık Cengiz (Samsun)

Milliyetçi Hareket Partisi (12)

Oktay Vural (İzmir)

Mustafa Yaman (Giresun)

İrfan Keleş (Çankırı)

Birol Büyüköztürk (Osmaniye)

Hüseyin Arabacı (Bilecik)

S.Servet Sazak (Eskişehir)

Sedat Çevik (Ankara)

İbrahim Halil Oral (Bitlis)

Kemal Köse (Kocaeli)

Orhan Şen (Bursa)

Hamdi Baktır (Kayseri)

Cumali Durmuş (Kocaeli)

Fazilet Partisi (9)

İlyas Arslan (Yozgat)

Bekir Sobacı (Tokat)

Sabahattin Yıldız (Muş)

Mehmet Batuk (Kocaeli)

Hüsamettin Korkutata (Bingöl)

Eyüp Sanay (Ankara)

Dengir Mir Mehmet Fırat (Adıyaman)

Nezir Aydın (Sakarya)

Musa Uzunkaya (Samsun)

Anavatan Partisi (6)

Bülent Akarcalı (İstanbul)

Sefer Ekşi (Kocaeli)

İ. Yaşar Dedelek (Eskişehir)

Şadan Tuzcu (İstanbul)

Ali Kemal Başaran (Trabzon)

Evren Bulut (Edirne)

Doğru Yol Partisi (6)

Yahya Çevik (Bitlis)

Burhan İsen (Batman)

Ömer Barutçu (Zonguldak)

Ali Naci Tuncer (Trabzon)

İlhan Aytekin (Balıkesir)

Mustafa Örs (Burdur)

BAŞKAN – Tekrarlayayım mı efendim beş ayrı torbadan çekeceğimizi?.. Arkadaşlar ısrar ediyorlar zabıtlara geçmesi yönünden...

Beş ayrı torbadan çekim yapacağız efendim.

Şimdi, Demokratik Sol Parti Grubunun adayları arasından, kurayla 4 üye belirleyeceğiz :

Güler Aslan (İzmir)

Hüseyin Mert (İstanbul)

Ahmet Zamantılı (Tekirdağ)

Tarık Cengiz (Samsun)

Demokratik Sol Parti istikrarlı; hiç iki tane çıkmadı...

MUSTAFA İLİMEN (Edirne) – Her zaman öyle...

BAŞKAN – Biz de onun için söyledik efendim. Alınmayın...

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 4 üye belirleyeceğiz:

İbrahim Halil Oral (Bitlis)

Hüseyin Arabacı (Bilecik)

Süleyman Servet Sazak (Eskişehir)

Oktay Vural (İzmir)

Fazilet Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 3 üye belirleyeceğiz :

Sabahattin Yıldız (Muş)

Dengir Mir Mehmet Fırat (Adıyaman)

Hüsamettin Korkutata (Bingöl)

Anavatan Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 2 üye belirleyeceğiz :

Sayın Gürdal, bugün hiç yüzünüz gülmüyor.

Sayın Gürdal...

Şadan Tuzcu (İstanbul)

Evren Bulut (Edirne)

Doğru Yol Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 2 üye belirleyeceğiz :

Yahya Çevik (Bitlis)

Mustafa Örs (Burdur)

(9/33) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun üye seçimi tamamlanmıştır.

Bu komisyona seçilmiş sayın üyelerin, 3.2.2000 Perşembe günü saat 14.00'te, PTT karşısı Meclis Soruşturma Komisyonları Toplantı Salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi yapmalarını rica ediyorum.

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 yılında özürlülerin memurluğa alınması için açılan sınavda mevzuata aykırı ve usulsüz işlemler yapılmasına göz yumarak görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Kul hakkında kurulması kabul edilen (9/34) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimine başlıyoruz.

Siyasî partilerin kendilerine düşen üyelikler için 3 kat gösterdikleri adayların isimlerini okutuyorum :

(9/34) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyon Üye Aday Listesi (45)

Demokratik Sol Parti (12)

Adı ve Soyadı Seçim Çevresi

Tamer Kanber (Balıkesir)

Hasan Metin (İzmir)

Perihan Yılmaz (İstanbul)

Erdoğan Toprak (İstanbul)

Turhan İmamoğlu (Kocaeli)

Bayram Fırat Dayanıklı (Tekirdağ)

Zeki Eker (Muş)

Tunay Dikmen (Muğla)

Necdet Tekin (Kırklareli)

Gönül Saray Alphan (Amasya)

İsmet Vursavuş (Adana)

Halit Dikmen (Aydın)

Milliyetçi Hareket Partisi (12)

Mehmet Pak (İstanbul)

Bedri Yaşar (Gümüşhane)

Seydi Karakuş (Kütahya)

Kürşat Eser (Aksaray)

Vahit Kayrıcı (Çorum)

Esat Öz (İstanbul)

Ali Halaman (Adana)

Basri Coşkun (Malatya)

Ali Serdengeçti (Manisa)

Melek Denli Karaca (Çorum)

Hasan Basri Üstünbaş (Kayseri)

N. Hakan Durhan (Malatya)

Fazilet Partisi (9)

Musa Uzunkaya (Samsun)

Yakup Budak (Adana)

Lütfi Doğan (Gümüşhane)

Mahfuz Güler (Bingöl)

Ömer Vehbi Hatipoğlu (Diyarbakır)

Mustafa Niyazi Yanmaz (Şanlıurfa)

Mehmet Zeki Okudan (Antalya)

Mukadder Başeğmez (İstanbul)

Teoman Rıza Güneri (Konya)

Anavatan Partisi (6)

Emre Kocaoğlu (İstanbul)

Ali Kemal Başaran (Trabzon)

Yaşar Eryılmaz (Ağrı)

Erkan Kemaloğlu (Muş)

Hakkı Oğuz Aykut (Hatay)

Ali Er (İçel)

Doğru Yol Partisi (6)

Musa Konyar (Ağrı)

Cevdet Akçalı (Kütahya)

Yener Yıldırım (Ordu)

Kadir Bozkurt (Sinop)

M. Fevzi Şıhanlıoğlu (Şanlıurfa)

Nihan İlgün (Tekirdağ)

BAŞKAN – Her siyasî partinin adaylarının adları ayrı torbalarda; 5 ayrı torbadan çekeceğiz efendim.

Demokratik Sol Parti Grubunun adayları arasından, kurayla 3 üye belirleyeceğiz :

Perihan Yılmaz (İstanbul)

M. Turhan İmamoğlu (Kocaeli)

Erdoğan Toprak (İstanbul)

Necdet Tekin (Kırklareli)

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 4 üye belirleyeceğiz:

Mehmet Pak (İstanbul)

Seydi Karakuş (Kütahya)

Vahit Kayrıcı (Çorum)

Esat Öz (İstanbul)

Fazilet Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 3 sayın üye belirleyeceğiz:

Yakup Budak (Adana)

T. Rıza Güneri (Konya)

Ömer Vehbi Hatipoğlu (Diyarbakır)

Anavatan Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 2 sayın üye belirleyeceğiz:

Hakkı Oğuz Aykut (Hatay)

Erkan Kemaloğlu (Muş)

Doğru Yol Partisi Grubunun adayları arasından, kurayla 2 sayın üye belirleyeceğiz:

Cevdet Akçalı (Kütahya)

Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu (Şanlıurfa)

TURHAN GÜVEN (İçel) – Sayın Başkan, bir açıklamada bulunmak istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Güven.

TURHAN GÜVEN (İçel) – Biraz evvel Sayın Aydınlı, aynı isimlerin komisyonlarda birkaç defa yer almasından yakındılar, onun için bir temennide bulundular.

Şimdi, efendim, bakınız, Anayasa ve İçtüzük gereği 3 misli aday gösteriyorsunuz. Kendilerini örnek alalım: DSP'nin 4 milletvekiliyle temsil edilmesi keyfiyeti var; 15 komisyonu 4 misliyle çarpınız; yani, her komisyona 12 aday verecekler. O zaman, 15 komisyonda 180 milletvekili olması lazım. Zaten, hiçbir partinin bu sayıda milletvekili olmadığı için, zarureten yazıyoruz. Bu nedenle, aynı milletvekili tesadüfen kurada çıkabiliyor; 2 komisyonda yer alması mümkündür. Tabiî, istifayla bunların değiştirileceğini de arz etmek isterim. Siz, Sayın Aydınlı'ya hak verdiniz.

BAŞKAN – Teşekkür ederim efendim.

Sayın milletvekilleri, 9/34 esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi de tamamlanmıştır.

Bu komisyona seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 3.2.2000 Perşembe günü saat 15.00'te PTT karşısı Meclis Soruşturması Komisyonları Toplantı Salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, Meclis soruşturması komisyonlarının toplantı gün ve saatleri ilan tahtalarında asılı olacaktır.

Arz ederim.

Efendim, şimdi, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma, İskân ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylamasını yeniden yapıyoruz.

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

1. – Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma, İskan ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/535) (S.Sayısı: 203) (1)

BAŞKAN – Komisyon?.. Burada.

Hükümet?.. Burada.

Daha önce yaptığımız ve toplantı yetersayısı bulunamayan açıkoylamada, oylamanın elektronik cihazla yapılması kabul edilmişti; aynı yöntemle oylayacağız efendim.

Oylama için 5 dakika süre vereceğim. Bu 5 dakika zarfında elektronik cihazda bir arıza olursa, sayın üyelerin, ad ve soyadlarını, oylarının rengini belli ederek, oy pusulalarını Başkanlığımıza göndermelerini rica ediyoruz efendim.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, oylamaya 115 sayın üye katılmıştır.

Toplantı yetersayısı yoktur; birleşime yarım saat ara veriyorum efendim.

Kapanma Saati: 15.58

 

 

 

 

 

(1) 203 S. Sayılı Basmayazı 1.2.2000 tarihli 54 üncü Birleşim tutanağına eklidir.

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 16.45

BAŞKAN : Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU

KÂTİP ÜYELER : Mehmet ELKATMIŞ (Nevşehir), Burhan ORHAN (Bursa)

 

BAŞKAN – 55 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma, İskân ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylamasında toplantı yetersayısı bulunamamıştı.

Şimdi, oylamayı tekrarlayacağız.

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

1. – Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma, İskân ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/535) (S. Sayısı : 203) (Devam)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet yerinde.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılması kabul edilmişti.

Oylama için 5 dakika süre vereceğim.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma, İskân ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının yapılan açık oylamasına 193 sayın üye katılmış; 189 kabul, 1 çekimser, 3 mükerrer oy kullanılmıştır.

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır efendim.

Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

2. – Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/392) (S. Sayısı: 186)

BAŞKAN – Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

Komisyon esas, biliyorsunuz; hükümetimiz daima burada.

Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları raporlarının müzakeresine başlayacağız.

3. – Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) (S. Sayısı : 89)

BAŞKAN – Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporunun müzakeresine başlayacağız.

4. – Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/396)(S. Sayısı: 53)

BAŞKAN – Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

5. – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/268) (S.Sayısı: 96) (1)

BAŞKAN – Komisyon?.. Burada.

Hükümet?.. Burada.

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmemiştir.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE POLONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA TEKNİK VE SAVUNMA SANAYİİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI

MADDE 1. – 19 Temmuz 1994 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum :

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum :

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) 96 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamada, Genel Kurulun kararını alacağım.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 5 dakika süre vereceğim.

Oylama başlamıştır.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının açık oylamasına -maalesef- 167 sayın milletvekili iştirak etmiş; 157 kabul, 5 ret, 5 çekimser oyu kullanılmıştır.

Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı olmasına rağmen, toplantı yetersayısı olmadığından, birleşime 20 dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.06

 

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati : 17.28

BAŞKAN : Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU

KÂTİP ÜYELER : Mehmet ELKATMIŞ (Nevşehir), Burhan ORHAN (Bursa)

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, 55 inci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının açık oylamasında toplantı yetersayısı bulunamamıştı; şimdi, oylamayı tekrarlayacağız.

V. – KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

1.– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/268) (S. Sayısı: 96) (Devam)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükümet yerlerinde.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılması kabul edilmişti.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısına bu sefer 130 sayın üye iştirak etmiş; 122 kabul, 1 ret, 7 çekimser oy çıkmıştır.

Böylece, toplantı yetersayısı ve karar yetersayısı dahi yoktur.

Sayın grup başkanvekillerine buradan sesleniyorum: Bu, gösteriyor ki, zaten, çalışma saatimizin bitimine çok az bir zaman kaldı ve gece mesaisinde de arkadaşlarımızı toparlayamayacaksınız herhalde.

Doğru mu ifade ediyorum Sayın Çakan?

ZEKİ ÇAKAN (Bartın) – Evet efendim.

BAŞKAN – O zaman, grup başkanvekillerinin de hemfikir olduğu şekilde, oturumu kapatmak istiyorum efendim.

Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 3 Şubat 2000 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 17.36

VI. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, DMS’nı kazananların nasıl yerleştirileceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in cevabı (7/1068)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygıyla arz ederim.

21.12.1999

TevhitKarakaya

Erzincan

Hükümetinizin görevlendirmesiyle ÖSYM Başkanlığınca 17 Ekim tarihinde memuriyet sınavı yapılmıştır. Ancak bugüne kadar hükümetinizin, kazananların nasıl işe alınacağı hususunda herhangi bir açıklama yapmaması gençlerimizi ümitsizliğe ve çaresizliğe sevketmiştir.

Altyapı çalışmaları hazırlanmadan açıldığı anlaşılan bu sınavla ilgili olarak;

1. Memuriyet sınavına kaç kişi katılmıştır? Katılanlardan sınav harcı olarak ne kadar para toplanmıştır?

2. Toplanan paralar nerelerde değerlendirilmiştir?

3. Sınavı kaç kişi kazanmıştır? Ve kazananların ataması ne zaman yapılacaktır?

4. Kazananların atamasında; Bakanlıklar ayrıca bir mülakat sınavı yapacaklar mı? Yoksa en yüksek puan alan kişiden başlayarak mı atamalar yapılacaktır?

5. Memur sınavını kazananların beklemesine rağmen, Bakanlıklar geçici işçi adı altında personel alımı yapmaktadırlar. Bu durumu ne ile izah edersiniz?

T.C.

Devlet Bakanlığı 31.1.2000

Sayı : B.02.0.007/0177

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 3.1.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1068-3274/8201 sayılı yazısı.

b) Başbakanlığın 7.1.2000 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-139-1-164 sayılı yazısı.

Erzincan Milletvekili Sn. Tevhit Karakaya tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 7/1068-3274 esas no. lu yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel

Devlet Bakanı

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya’nın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği sorular ve cevapları aşağıda sunulmuştur.

Soru 1. Memuriyet sınavına kaç kişi katılmıştır? Katılanlardan sınav harcı olarak ne kadar para toplanmıştır?

Cevap 1. 17 Ekim 1999 tarihinde yapılan Devlet Memurluğu Sınavına (DMS) 1 425 282 aday başvurmuştur.

1999–DMS’ye başvuran her aday 1 500 000 TL. Kılavuz ücreti ve 10 000 000 TL. sınav ücreti ödemiştir.

1999–DMS’ye başvuran adaylardan sınav ücreti olarak toplam 14 trilyon 302 milyar TL ve Valilik, Kaykamlık ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinde kalan % 20’lik pay çıktıktan sonra kılavuz ve başvuru ücreti olarak toplam 1 trilyon 926 milyar 414 milyon TL. toplanmıştır. Bu miktarın % 20’si devletin değişik fonlarına yatırılmakta olduğundan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) fon hesabına yatan paranın toplamı 12 trilyon 982 milyar 731 milyon 200 bin TL dir.

Soru 2. Toplanan paralar nerelerde değerlendirilmiştir?

Cevap 2. ÖSYM, 1999 yılı içinde 43 sınav yapmıştır. Bu sınavların gelirleri fon hesabında toplanmakta ve sınavlar için yapılan harcamaların büyük bir kısmının her sınavdaki payını saptamak mümkün olmamaktadır. Örneğin, ÖSYM’de görevli personelin maaşları, bilgisayar alımları için yapılan yatırımlar, bilgisayarların bakım harcamaları, bina bakımı, elektrik, su doğalgaz harcamaları ve personeli şehir merkezine götürüp getiren araçlar için yapılan ödemelerin hangi orandaki kısmının hangi sınav için harcandığını belirlemek mümkün değildir. ÖSYM Fonunda tüm sınavlar için harcamalardan sonra geriye kalan miktar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile T.C. Ziraat Bankasında, yapılacak harcamalar için hazır tutulmaktadır. Bu bankalar dışında ÖSYM fonundan herhangi bir para bir başka bankada tutulmuş değildir.

Soru 3. Sınavı kaç kişi kazanmıştır? Ve kazananların ataması ne zaman yapılacaktır?

Cevap 3. Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem nedeniyle 12 Aralık 1999 tarihinde girenler de dahil olmak üzere İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Seçme Sınavına katılan adaylardan 1999 DMS’yi 392 535’i 70 ve daha yüksek puan alarak kazanmıştır.

DMS’yi kazanan adayların başvuruları Devlet Personel Başkanlığı tarafından Şubat ayı içerisinde kabul edilecek olup yerleştirme işlemlerinin Nisan ayı içerisinde tamamlanacağı düşünülmektedir.

Soru 4. Kazananların atamasında; Bakanlıklar ayrıca bir mülakat sınavı yapacaklar mı? Yoksa en yüksek puan alan kişiden başlayarak mı atamalar yapılacaktır?

Cevap 4. Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlara yerleştirilen adaylar ayrıca mülakata tabi olmayacaklardır.

Merkezî sınavda başarılı olanların yerleştirilmelerine ilişkin prosedür şu şekilde işleyecektir.

a) Kamu kurum ve kuruluşları merkezî sınav sonucuna göre atama yapacakları boş kadroların sayısını, unvanını, sınıf ve derecesini, atanacaklarda aranacak şartları Devlet Personel Başkanlığına bildireceklerdir. Bu bildirim yıl içinde sürekli olacaktır.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının bildirdiği atama yapılacak boş kadrolar ve atanacaklarda aranılacak şartlar Devlet Personel Başkanlığınca resmî gazete veya basın ve yayın araçlarıyla topluca duyurulacaktır. Bu duyuru kurumlardan başvuru geldikçe belirli aralıklarla topluca yapılacaktır. İlânda başvuru süresi, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı bilgileri yer alacaktır. Başvuru süresi, ilânın yayımı tarihinden itibaren en az 15 gün olarak tespit edilecektir. Ayrıca ilân il ve ilçelerde mülkî amirlerce ilân tahtalarında asılı tutulacaktır.

c) Merkezî sınavda başarılı olanlardan duyurulan boş kadrolara atanma şartlarını taşıyanlar atanmak istedikleri kurum ve kadro unvanını belirterek Devlet Personel Başkanlığına başvuracaklardır. Başvurular aynı veya farklı kurumlara ait en fazla beş kadroyu (yer de belirterek) tercih etmek suretiyle yapılacaktır. Adaylar başvuru formlarına DMS sınav sonuç belgesinin fotokopisini de ekleyeceklerdir. Başvuruların yapılacağı formlar boş kadrolarla birlikte ilân edilecektir. Bu formda ilgililerin kimlik bilgileri, DMS bilgileri; (hangi öğrenim düzeyinde DMS’ye girdiği, aldığı puan ve başvurduğu unvana ilişkin olarak aranan şartları taşıdığına dair beyanı) yer almaktadır.

d) Devlet Personel Başkanlığı, başvuran adayları kurum ve kadro tercihleri ile kurumların aradıkları nitelikleri de dikkate alarak merkezî sınavdan aldıkları puana göre başarı sırasına koymak suretiyle atanma hakkını elde edenleri tespit edecektir.

e) Ve atanma hakkını elde etmiş olan adaylar atanmalarının yapılacağı ilgili kurumlara bildirecek, ayrıca adaylara da sonuçtan bilgi verilecektir.

f) Kamu kurum ve kuruluşları Devlet Personel Başkanlığınca kendilerine bildirilenlerin atamalarını yapacaklardır. Ancak ilân edilmiş boş kadrolara ilişkin şartları ve nitelikleri taşımadığı sınav komisyonlarınca belirlenenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunlar Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek ve yerlerine aranılan niteliklere sahip diğer adaylar yine başarı sırasına göre Devlet Personel Başkanlığınca ilgili kuruma bildirilecektir.

Soru 5. Memur sınavını kazananların beklemesine rağmen, Bakanlıklar geçici işçi adı altında personel alımı yapmaktadırlar. Bu durumu ne ile izah edersiniz?

Cevap 5. Kamu kurum ve kuruluşlarının otuz iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçileri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak olan kamu kurum ve kuruluşlarının daimî kadrolarına ilk defa alınacak işçilere ilişkin merkezî sınavın kapsamı dışında bulunmakta olup, geçici işçiler 4494 sayılı 2000 Malî Yılı Bütçe Kanununun 49 uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde vize ettirilen geçici işçi pozisyonlarında otuz iş gününden fazla bir yıldan az süreli geçici işlerde istihdam edilmektedirler.

2. – Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal’ın, Devlet Memurluğu Sınavına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in cevabı (7/1077)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizle arz ederim.

Şükrü Ünal

Osmaniye

Sorular

1. Devlet Memurluğu Sınavına kaç aday girmiştir?

2. Her aday ne kadar para yatırmıştır?

3. Sınava giren adaylardan toplam ne kadar toplanmıştır?

4. Şu anda paranın ne kadarı, nerede yatmaktadır?

5. Sınavı kazanan adaylar nasıl memur olacaklar, kurumların mülakatına tabi olacaklar mıdır?

T.C.

Devlet Bakanlığı 31.1.2000

Sayı : B.02.0.007/0177

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 3.1.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1077-3297/8311 sayılı yazısı.

b) Başbakanlığın 7.1.2000 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-141-2/163 sayılı yazısı.

Osmaniye Milletvekili Sn. Şükrü Ünal tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 7/1077-3297 esas no. lu yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel

Devlet Bakanı

Osmaniye Milletvekili Sayın Şükrü Ünal’ın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği sorular ve cevapları aşağıda sunulmuştur.

Soru 1. Devlet Memurluğu Sınavına kaç aday girmiştir?

Cevap 1. 17 Ekim 1999 tarihinde yapılan Devlet Memurluğu Sınavına (DMS) 1 425 282 aday başvurmuştur.

Soru 2. Her aday ne kadar para yatırmıştır?

Cevap 2. 1999–DMS’ye başvuran her aday 1 500 000 TL. Kılavuz ücreti ve 10 000 000 TL. sınav ücreti ödemiştir.

Soru 3. Sınava giren adaylardan toplam ne kadar toplanmıştır?

Cevap 3. 1999–DMS’ye başvuran adaylardan sınav ücreti olarak toplam 14 trilyon 302 milyar TL ve Valilik, Kaymakamlık ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinde kalan % 20’lik pay çıktıktan sonra kılavuz ve başvuru ücreti olarak toplam 1 trilyon 926 milyar 414 milyon TL. toplanmıştır. Bu miktarın % 20’si devletin değişik fonlarına yatırılmakta olduğundan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) fon hesabına yatan paranın toplamı 12 trilyon 982 milyar 731 milyon 200 bin TL dir.

Soru 4. Şu anda paranın ne kadarı, nerede yatmaktadır?

Cevap 4. ÖSYM, 1999 yılı içinde 43 sınav yapmıştır. Bu sınavların gelirleri fon hesabında toplanmakta ve sınavlar için yapılan harcamaların büyük bir kısmının her sınavdaki payını saptamak mümkün olmamaktadır. Örneğin, ÖSYM’de görevli personelin maaşları, bilgisayar alımları için yapılan yatırımlar, bilgisayarların bakım harcamaları, bina bakımı, elektrik, su, doğalgaz harcamaları ve personeli şehir merkezine götürüp getiren araçlar için yapılan ödemelerin hangi orandaki kısmının hangi sınav için harcandığını belirlemek mümkün değildir. ÖSYM Fonunda tüm sınavlar için harcamalardan sonra geriye kalan miktar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile T.C. Ziraat Bankasında, yapılacak harcamalar için hazır tutulmaktadır. Bu bankalar dışında ÖSYM fonundan herhangi bir para bir başka bankada tutulmuş değildir.

Soru 5. Sınavı kazanan adaylar nasıl memur olacaklar, kurumların mülakatına tabi olacaklar mıdır?

Cevap 5. Merkezî sınavda başarılı olanların yerleştirilmelerine ilişkin prosedür şu şekilde işleyecektir.

a) Kamu kurum ve kuruluşları merkezî sınav sonucuna göre atama yapacakları boş kadroların sayısını, unvanını, sınıf ve derecesini, atanacaklarda aranacak şartları Devlet Personel Başkanlığına bildireceklerdir. Bu bildirim yıl içinde sürekli olacaktır.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının bildirdiği atama yapılacak boş kadrolar ve atanacaklarda aranılacak şartlar Devlet Personel Başkanlığınca resmî gazete veya basın ve yayın araçlarıyla topluca duyurulacaktır. Bu duyuru kurumlardan başvuru geldikçe belirli aralıklarla topluca yapılacaktır. İlânda başvuru süresi, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı bilgileri yer alacaktır. Başvuru süresi, ilânın yayımı tarihinden itibaren en az 15 gün olarak tespit edilecektir. Ayrıca ilân il ve ilçelerde mülkî amirlerce ilân tahtalarında asılı tutulacaktır.

c) Merkezî sınavda başarılı olanlardan duyurulan boş kadrolara atanma şartlarını taşıyanlar atanmak istedikleri kurum ve kadro unvanını belirterek Devlet Personel Başkanlığına başvuracaklardır. Başvurular aynı veya farklı kurumlara ait en fazla beş kadroyu (yer de belirterek) tercih etmek suretiyle yapılacaktır. Adaylar başvuru formlarına DMS sınav sonuç belgesinin fotokopisini de ekleyeceklerdir. Başvuruların yapılacağı formlar boş kadrolarla birlikte ilân edilecektir. Bu formda ilgililerin kimlik bilgileri, DMS bilgileri; (hangi öğrenim düzeyinde DMS’ye girdiği, aldığı puan ve başvurduğu unvana ilişkin olarak aranan şartları taşıdığına dair beyanı) yer almaktadır.

d) Devlet Personel Başkanlığı, başvuran adayları kurum ve kadro tercihleri ile kurumların aradıkları nitelikleri de dikkate alarak merkezî sınavdan aldıkları puana göre başarı sırasına koymak suretiyle atanma hakkını elde edenleri tespit edecektir.

e) Ve atanma hakkını elde etmiş olan adaylar atanmalarının yapılacağı ilgili kurumlara bildirecek, ayrıca adaylara da sonuçtan bilgi verilecektir.

f) Kamu kurum ve kuruluşları Devlet Personel Başkanlığınca kendilerine bildirilenlerin atamalarını yapacaklardır. Ancak ilân edilmiş boş kadrolara ilişkin şartları ve nitelikleri taşımadığı sınav komisyonlarınca belirlenenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunlar Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek ve yerlerine aranılan niteliklere sahip diğer adaylar yine başarı sırasına göre Devlet Personel Başkanlığınca ilgili kuruma bildirilecektir.

g) Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlara yerleştirilen adaylar ayrıca mülakata tabi olmayacaklardır.

3. – Gaziantep Milletvekili Ali Özdemir’in, Ağustos 1999’da başvurusunu yapan ve atamaları yapılmayan öğretmen adaylarının durumuna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu’nun cevabı (7/1122)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

29.12.1999

Ali Özdemir

Gaziantep

Millî Eğitim Bakanlığı Ağustos-1999 tarihinde yayınladığı genelge ile öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla öğretmen alımı yapılacağını duyurdu ve yapılan başvurulara bağlı olarak Eylül ve Ekim aylarında değişik dallarda öğretmen ataması gerçekleştirildi. Ancak, kontenjan sınırlamasına gidildiğinden başvurusunu yapan öğretmen adaylarının bir kısmının ataması yapılamadı. Ekim ayı içinde ilk defa devlet memurluğuna atanacaklara sınava girme zorunluluğu getirilmesi nedeniyle Devlet Memurluğu Sınavı yapıldı. Tabiî, öğretmen olarak atanacaklar da bu sınava girdiler. Devlet Memurluğu Sınavı öncesi başvurusunu yapıp ataması yapılmayan öğretmen adaylarının durumu ne olacak diye beklerken tam bu sırada Sayın Bakan bir açıklama yaptı ve bu adayların başvuruları Devlet Memurluğu Sınavı öncesi yapıldığından müktesep hakkı olarak kabul edileceğini ve tekrar atama yapılacağını ifade ettiler. Bu açıklamanın hemen ardından Aralık ayı içinde tekrar bazı dallarda öğretmen ataması yapıldı. Hâlâ, atama bekleyen öğretmen adayları vardır.

Sorularım şunlardır.

1. Ağustos-1999 tarihinde başvurusunu yapıp hâlen atamaları yapılmayan öğretmen adaylarının müktesep hakkı korunacak mı?

2. Korunacaksa atamaları ne zaman yapılacak?

3. Atamaları yapılmayacaksa bu adaylara haksızlık yapılmış ve adaletsiz davranılmış olmayacak mı?

T.C.

Millî Eğitim Bakanlığı 31.1.2000

Araştırma Planlama ve Koordinasyon

Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/260

Konu : Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının 11.1.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1122-3443/8493 sayılı yazısı.

Gaziantep Milletvekili Sayın Ali Özdemir’in “Ağustos 1999’da başvurusunu yapan ve atamaları yapılmayan öğretmen adaylarının durumuna ilişkin” yazılı soru önergesi incelenmiştir.

1-2-3. “İlk Defa Kamu Hizmetleri ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburî Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği” ne, 2.2.1999 tarih ve 99/12377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe konulan Yönetmelik ile eklenen ek 1 inci maddede, bu yönetmelik kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet Memuru olarak çalışmak isteyenlerin seçme sınavına alınmaları ve sınavda başarılı olmaları öngörülmüş, geçici 1 inci maddede ise merkezî sistemle yapılacak ilk sınav tarihine kadar İlk Defa Kamu Hizmetleri ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburî Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin yazılı sınavlara ilişkin mevcut hükümlerinin uygulanmasına, yazılı sınavların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yaptırılması kaydıyla devam edileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 10.8.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinde “... İlk Defa Kamu Hizmetleri ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburî Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca uygulanacak yazılı sınavlarda, aynı yönetmeliğe 2.2.1999 tarih ve 99/12377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik ile eklenen ek 1 inci maddesi hükmü 1999 yılı için uygulanmaz.” denilmektedir.

Diğer taraftan, 1999 yılında Bakanlığımızın öğretmen ihtiyacının karşılanması için toplam 35 000 kadroya atama izni verilmiş, bu kadrolara atama yapmak üzere branşlar itibariyle tespit edilen ihtiyaçlar çerçevesinde yapılan ilân doğrultusunda öğretmen adaylarının başvuruları 23 Ağustos-3 Eylül 1999 tarihleri arasında kabul edilmiş, 20 Eylül 1999 tarihinde de müracaat eden 48 410 aday arasından bilgisayar kurası ile belirlenenlerin ataması gerçekleştirilmiştir.

Yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde 1999 yılında yapılacak öğretmen atamaları için izin verilen kadrolara atanmak üzere müracaat eden ve bilgisayar kurası ile yapılan belirleme sonucunda atamaya esas kadro sayısının dışında kalanların müracaatlarının 1999 yılından sonra yapılacak öğretmen atamalarında kazanılmış hak olarak değerlendirilmesi söz konusu değildir.

Bilgilerinize arz ederim.

Metin Bostancıoğlu

Millî Eğitim Bakanı

4. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın,Kırıkkale İlinde yapılacak yatırımlara,

– Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun, Tokat İlindeki yatırımlara,

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Mehmet Ali İrtemçelik’in cevabı (7/1141, 1171)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın M. Ali İrtemçelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

24.12.1999

Kemal Albayrak

Kırıkkale

1. Bakanlığınızın halen Kırıkkale İlinde yürüttüğü mevcut yatırım projeleri nelerdir?

Sözkonusu projeler için 1999 yılı itibarıyla ne kadar harcama yapılmıştır ve işin bitirilme süresi nedir, 2000 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır?

2. 2000 malî yılı Bakanlığınız bütçesinde Kırıkkale İlinde halen devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmıştır? Yatırımlar ne zaman bitirilecektir?

3. Bakanlığınızın 2000 yılı bütçesi ve iş programına göre Kırıkkale İli için düşünülen yeni yatırımlar var mıdır? Bu yatırımlar için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibarı ile işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın M. Ali İrtemçelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 24.12.1999

M. Ergün Dağcıoğlu

Tokat

1. Bakanlığınızın halen Tokat İlinde yürüttüğü mevcut yatırım projeleri nelerdir? Sözkonusu projeler için 1999 yılı itibarıyla ne kadar harcama yapılmış ve işin bitirilme seviyesi ne olmuştur?

2. 2000 malî yılı Bakanlığınız bütçesinde Tokat İlinde halen devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek öngörülmüştür? Bu ödeneklerin iş programına göre kullanılması halinde mevcut yatırımların ne zaman bitirilmesi düşünülmektedir?

3. Bakanlığınızın 2000 yılı bütçesi ve iş programına göre Tokat İli için düşünülen yeni bir yatırım var mıdır? Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibarı ile işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

T.C.

Başbakanlık 2.2.2000

Basın-Yayın ve Enformasyon

Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.BYE.0.65.02/74-1031

Konu : Tokat ve Kırıkkale İllerine ayrılan yatırım ödenekleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 25.1.2000 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3877 sayılı yazıları.

Tokat Milletvekili Sayın M. Ergün Dağcıoğlu ve Kırıkkale Milletvekili Sayın Kemal Albayrak’ın Başkanlığınıza verdikleri yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığımıza bağlı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Tokat ve Kırıkkale’de taşra teşkilâtları olmadığından, anılan illere yönelik yatırım projelerimiz bulunmamaktadır.

Saygılarımla arz ederim.

Mehmet Ali İrtemçelik

Devlet Bakanı

5. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in cevabı (7/1149)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Şükrü Sina Gürel tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

24.12.1999

Kemal Albayrak

Kırıkkale

1. Bakanlığınızın halen Kırıkkale İlinde yürüttüğü mevcut yatırım projeleri nelerdir?

Sözkonusu projeler için 1999 yılı itibarıyla ne kadar harcama yapılmıştır ve işin bitirilme süresi nedir, 2000 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır?

2. 2000 malî yılı Bakanlığınız bütçesinde Kırıkkale İlinde halen devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmıştır? Yatırımlar ne zaman bitirilecektir?

3. Bakanlığınızın 2000 yılı bütçesi ve iş programına göre Kırıkkale İli için düşünülen yeni yatırımlar var mıdır? Bu yatırımlar için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibarı ile işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

T.C.

Devlet Bakanlığı 31.1.2000

Sayı : B.02.0.07/0217

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının, 25.1.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3896 sayılı yazısı.

Kırıkkale Milletvekili Sn. Kemal Albayrak’ın, Bakanlığıma tevcih ettiği 7/1149 esas no. lu soru önergesinde bahsedilen konuların Bakanlığım bağlı ve ilgili kuruluşlarının Kırıkkale İlinde hiçbir yatırımı bulunmadığından, söz konusu sorulara cevap verilmemiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel

Devlet Bakanı

6. – Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak’ın, Kırıkkale İlinde yapılacak olan yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler’in cevabı (7/1153)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

24.12.1999

Kemal Albayrak

Kırıkkale

1. Bakanlığınızın halen Kırıkkale İlinde yürüttüğü mevcut yatırım projeleri nelerdir?

Sözkonusu projeler için 1999 yılı itibarıyla ne kadar harcama yapılmıştır ve işin bitirilme süresi nedir, 2000 yılında ne kadar ödenek ayrılmıştır?

2. 2000 malî yılı Bakanlığınız bütçesinde Kırıkkale İlinde halen devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmıştır? Yatırımlar ne zaman bitirilecektir?

3. Bakanlığınızın 2000 yılı bütçesi ve iş programına göre Kırıkkale İli için düşünülen yeni yatırımlar var mıdır? Bu yatırımlar için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibarı ile işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

T.C.

Başbakanlık 2.2.2000

Gümrük Müsteşarlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Dairesi Başkanlığı

Sayı : B.02.1.GÜM.APK.0.65.103-166

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 25.1.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.-GNS.0.10.00.02-3895 sayılı yazısı eki 29.12.1999 tarih ve 7/1153-3438 sayılı yazılı soru önergesi.

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Kırıkkale Milletvekili Sayın Kemal Albayrak’ın yazılı soru önergesinin cevabını aşağıda arz ediyorum.

Bakanlığıma bağlı Gümrük Müsteşarlığının Kırıkkale İline ait hiçbir yatırım projesi bulunmamaktadır. 2000 yılı yatırım programında da bu ilimize ait öngörülen yatırım projesi yoktur.

Arz ederim.

Mehmet Keçeciler

Devlet Bakanı

7. – Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun Tokat İlindeki yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in cevabı (7/1163)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Şükrü Sina Gürel tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

24.12.1999

M. Ergün Dağcıoğlu

Tokat

1. Bakanlığınızın halen Tokat İlinde yürüttüğü mevcut yatırım projeleri nelerdir? Sözkonusu projeler için 1999 yılı itibarıyla ne kadar harcama yapılmış ve işin bitirilme seviyesi ne olmuştur?

2. 2000 malî yılı Bakanlığınız bütçesinde Tokat İlinde halen devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek öngörülmüştür? Bu ödeneklerin iş programına göre kullanılması halinde mevcut yatırımların ne zaman bitirilmesi düşünülmektedir?

3. Bakanlığınızın 2000 yılı bütçesi ve iş programına göre Tokat İli için düşünülen yeni bir yatırım var mıdır? Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibarı ile işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

T.C.

Devlet Bakanlığı 31.1.2000

Sayı : B.02.0.007/0217

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının, 25.1.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3896 sayılı yazısı.

Kırıkkale Milletvekili Sn. M. Ergün Dağcıoğlu’nun, Bakanlığıma tevcih ettiği 7/1163 esas no. lu soru önergesinde bahsedilen konuların Bakanlığım bağlı ve ilgili kuruluşlarının Tokat İlinde hiçbir yatırımı bulunmadığından, söz konusu sorulara cevap verilmemiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel

Devlet Bakanı

8. – Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu’nun Tokat İlindeki yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler’in cevabı (7/1174)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

24.12.1999

M. Ergün Dağcıoğlu

Tokat

1. Bakanlığınızın halen Tokat İlinde yürüttüğü mevcut yatırım projeleri nelerdir? Sözkonusu projeler için 1999 yılı itibarıyla ne kadar harcama yapılmış ve işin bitirilme seviyesi ne olmuştur?

2. 2000 malî yılı Bakanlığınız bütçesinde Tokat İlinde halen devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek öngörülmüştür? Bu ödeneklerin iş programına göre kullanılması halinde mevcut yatırımların ne zaman bitirilmesi düşünülmektedir?

3. Bakanlığınızın 2000 yılı bütçesi ve iş programına göre Tokat İli için düşünülen yeni bir yatırım var mıdır? Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibarı ile işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

T.C.

Başbakanlık 2.2.2000

Gümrük Müsteşarlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Dairesi Başkanlığı

Sayı : B.02.1.GÜM.APK.0.65.103-165

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 25.1.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.-0.GNS.0.10.00.02-3895 sayılı yazısı eki 29.12.1999 tarih ve 7/1174-3461 sayılı yazılı soru önergesi.

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Tokat Milletvekili Sayın M. Ergün Dağcıoğlu’nun yazılı soru önergesinin cevabını aşağıda arz ediyorum.

Bakanlığıma bağlı Gümrük Müsteşarlığının Tokat İline ait hiçbir yatırım projesi bulunmamaktadır. 2000 yılı yatırım programında da bu ilimize ait öngörülen yatırım projesi yoktur.

Arz ederim.

Mehmet Keçeciler

Devlet Bakanı

9. – Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak’ın, Aksaray İli için planlanan yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel’in cevabı (7/1237)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Şükrü Sina Gürel tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

13.1.2000

Ramazan Toprak

Aksaray

Sorular :

Bakanlığınızın, Aksaray İli ile ilgili olarak,

1. 2000 yılı ve sonrası için planlanmış veya planlanması öngörülen yatırımları nelerdir?

2. Söz konusu yatırımların fizikî ve malî gerçekleşme oranları ile muhtemel tamamlanma tarihleri nedir?

T.C.

Devlet Bakanlığı 31.1.2000

Sayı : B.02.0.007/0217

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : TBMM Başkanlığının, 25.1.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3896 sayılı yazısı.

Aksaray Milletvekili Sn. Ramazan Toprak’ın, Bakanlığıma tevcih ettiği 7/1149 esas no. lu soru önergesinde bahsedilen konuların Bakanlığım bağlı ve ilgili kuruluşlarının Kırıkkale İlinde hiçbir yatırımı bulunmadığından, söz konusu sorulara cevap verilmemiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel

Devlet Bakanı

10. – Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak’ın, Aksaray İli için planlanan yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler’in cevabı (7/1241)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim.

13.1.2000

Ramazan Toprak

Aksaray

Sorular :

Bakanlığınızın, Aksaray İli ile ilgili olarak,

1. 2000 yılı ve sonrası için planlanmış veya planlanması öngörülen yatırımları nelerdir?

2. Söz konusu yatırımların fizikî ve malî gerçekleşme oranları ile muhtemel tamamlanma tarihleri nedir?

T.C.

Başbakanlık 2.2.2000

Gümrük Müsteşarlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Dairesi Başkanlığı

Sayı : B.02.1.GÜM.APK.0.65.103-164

Konu : Yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 25.1.2000 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.-0.GNS.0.10.00.02-3895 sayılı yazısı eki 13.1.2000 tarih ve 7/1241-3700 sayılı yazılı soru önergesi.

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Aksaray Milletvekili Sayın Ramazan Toprak’ın yazılı soru önergesinin cevabını aşağıda arz ediyorum.

Bakanlığıma bağlı Gümrük Müsteşarlığının Aksaray İline ait hiçbir yatırım projesi bulunmamaktadır. 2000 yılı yatırım programında da bu ilimize ait öngörülen yatırım projesi yoktur.

Arz ederim.

Mehmet Keçeciler

Devlet Bakanı

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.