Yazılı ve Sözlü Sorular Araştırma Komisyonları Soruşturma Komisyonları
                                                                      Son Tutanak Tutanak Sorgu Tutanak Metinleri Gizli Oturum Tutanakları
                                                                                                                                            Uluslararası Komisyonlar Dostluk Grupları
                                                                                      Genel Sekreterlik Mevzuat Telefon Rehberi Etik Komisyon Duyurular

DÖNEM : 20 CİLT : 66 YASAMA YILI : 4

 

T. B. M. M.

TUTANAK DERGİSİ

27 nci Birleşim

2 . 12 . 1998 Çarşamba

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. – GELEN KÂĞITLAR

III. – YOKLAMALAR

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey’in, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki baraj ve kanal inşaatlarıyla ilgili kamulaştırma bedellerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6340)

2. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6364)

3. – Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı’nın, Yozgat-Kadışehri İlçesi Çamsaray, Dikmesöğüt ve Yelten köylerinin telefon hattı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un yazılı cevabı (7/6463)

4. – Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, Dilek-Güroluk Hidroelektrik Santrali inşaatının bitki örtüsüne vereceği zarara ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun yazılı cevabı (7/6471)

5. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman-Merkez-Göçer ve Yılangömü köylerinin içmesuyu ve yol sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/6479)

6. – Bolu Milletvekili Feti Görür’ün, Bolu ve ilçelerinde 1997 ve 1998 yıllarında meydana gelen sel felaketinde yıkılan köprülere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/6482)

7. – İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Telsim ve Türkcell şebekelerinin yetersiz olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un yazılı cevabı (7/6485)

8. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman stol tipi havaalanı projesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un yazılı cevabı (7/6494)

9. – Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan mevsimlik işçilere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun yazılı cevabı (7/6498)

10. – Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, YÖK tarafından çıkarılan bir yönetmeliğe ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu’nun yazılı cevabı (7/6521)

I. – GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

Elektronik cihazla yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 2 Aralık 1998 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 15.33’te son verildi.

Kamer Genç

Başkanvekili

Abdulhaluk Mutlu Levent Mıstıkoğlu

Bitlis Hatay

Kâtip Üye Kâtip Üye

 

 

 

 

No : 35

II. — GELEN KAĞITLAR

2.12.1998 ÇARŞAMBA

Raporlar

1. – Aydın Milletvekili Nahit Menteşe’nin, Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Aydın Milletvekilleri Yüksel Yalova ile Sema Pişkinsüt’ün Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1224, 2/1222, 2/1228) (S. Sayısı: 776) (Dağıtma tarihi: 2.12.1998) (GÜNDEME)

2. – Türkiye Büyük Millet Meclisi Çalışmalarına Özürsüz veya İzinsiz Olarak 1998 Yılı Haziran Ayında Altı, Temmuz Ayında ise Sekiz Birleşim Günü Katılmayan Afyon Milletvekili Kubilay Uygun’un Durumunun Anayasanın 84 üncü ve İçtüzüğün 138 inci Maddelerine Göre İncelenmesine Dair Başkanlık Divanının 12.10.1998 Tarihli 94 Numaralı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1751) (S.Sayısı: 781) (Dağıtma tarihi: 2.12.1998) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1. – Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, “Yeşil” kod adı ile bilinen bir şahsın yakalanmasıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1243) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1998)

2. – Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, Samsun Hayvan Borsası içinde bulunan mescide ilişkin Devlet Bakanından (Hüsamettin Özkan) sözlü soru önergesi (6/1244) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1998)

Yazılı Soru Önergeleri

1. – İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş’ın, Mersin’de kaçırılan bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6583) (Başkanlığa geliş tarihi:27.11.1998)

2. – Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ’un, Halk Bankasının açmış olduğu personel sınavı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (H.Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/6584) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.11.1998)

3. – Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç’un, DGM’de görev yapan bir Cumhuriyet savcısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6585) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.11.1998)

4. – Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, basın kuruluşlarının düzenledikleri promosyon kampanyalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6586) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1998)

5. – Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın , Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine gönderilen plasmana ilişkin Devlet Bakanından (H.Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/6587) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1998)

6. – Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, 1998 yılında Hatay İlindeki belediyelere tahsis edilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6588) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1998)

7. – Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, TMO’ca yapılan mısır alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6589) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1998)

8. – Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, vakıf taşınmazları kira bedellerinin belirlenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Metin Gürdere) yazılı soru önergesi (7/6590) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1998)

9. – Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan’ın, bakanlığa alınan personel sayısına ve açılan personel sınavının ertelenme nedenine ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6591) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.1998)

10. – Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya’nın, askeri okullara giriş için Ankara-Mamak Belediyesince hazırlık kursları düzenlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6592) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.11.1998)

 

 

 

 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.00

2 Aralık 1998 Çarşamba

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ

KÂTİP ÜYELER : Levent Mıstıkoğlu (Hatay), Abdulhaluk MUTLU (Bitlis)

 

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşimini açıyorum.

III. – YOKLAMA

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, yoklama yapılacaktır.

Yoklamayı elektronik cihazla yapacağız. Yoklama için 5 dakikalık süre veriyorum; bu süre zarfında, sayın milletvekilleri, Genel Kurul salonunda olduklarını, elektronik cihazı kullanmak suretiyle gösterebilirler.

Şimdi, 5 dadikalık süreyi başlatıyorum; buyurun efendim.

(Elektronik cehazla yoklamaya başlandı)

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Bugün nasıl yorum yapmadın; başında mı yapacaksın, sonunda mı?!

(Elektronik cihazla yoklamaya devam edildi)

BAŞKAN – Yoklama süresi bitmiştir.

Toplantı yetersayısı yoktur.

Ne kadar ara verelim; yarım saat mi?

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) – Yarım saat ara verelim.

BAŞKAN – Toplantı yetersayısı olmadığı için, birleşime yarım saat ara veriyorum.

Kapanma Saati : 15.07

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.35

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ

KÂTİP ÜYELER : Levent Mıstıkoğlu (Hatay), Abdulhaluk MUTLU (Bitlis)

 

 

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Sayın milletvekilleri, ilk oturumda yaptığımız yoklamada toplantı yetersayısı yoktu; bu nedenle, birleşime yarım saat ara vermiştim.

III. – YOKLAMA

BAŞKAN – Şimdi, yeniden yoklama yapacağım. Yoklama, elektronik cihazla yapılacaktır. Yoklama için, biraz önce olduğu gibi, 5 dakikalık bir süre vereceğim. Genel Kurul salonunda bulunan sayın milletvekillerinin, bu süre zarfında, yoklama cihazını kullanarak Genel Kurul salonunda olduklarını belirtmelerini rica ediyorum.

Yoklama süresini başlatıyorum; süre 5 dakikadır.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Yoklama süresi bitti; yine, toplantı yetersayımız yok.

Bu itibarla, özelleştirme uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulmuş bulunan Meclis araştırması komisyonu raporunu, (9/16) ve (9/17) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonlarının raporlarını ve kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 3 Aralık 1998 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 15.40

 

IV. – SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. – Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey’in, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki baraj ve kanal inşaatlarıyla ilgili kamulaştırma bedellerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6340)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda yeralan sorularımın Enerji Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Prof. Dr. Sacit Günbey Diyarbakır

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde inşa edilen baraj ve kanal inşaatlarıyla ilgili istimlak işlemleri esnasında birtakım haksız işlemler yapıldığına dair şikayet mektupları almaktayım.

Birbirine çok yakın özellikler gösteren arazilere bile çok farklı istimlak bedelleri takdir edildiği ifade edilmektedir.

Bu konunun değerlendirilmesi ile ilgili bir çalışmaya ihtiyaç vardır.

1. Böyle bir çalışma yapılmakta mıdır? Yapıldıysa haksız uygulamalar var mıdır? Varsa haksızlığa sebep olanlarla ilgili bir işlem yapılmış mıdır?

T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı: B.15.0.APK.0.23.300-1854/20746

Konu: Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: TBMM Başkanlığının 5.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.2-15919 sayılı yazısı.

Diyarbakır Milletvekili Sayın Prof. Dr. Sacit Günbey’in tarafıma tevcih ettiği 7/6340-15645 esas nolu yazılı soru önergesi TBMM İçtüzüğünün 99 uncu maddesi gereği hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Diyarbakır Milletvekili Sayın Prof. Dr. Sacit Günbey’in Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı

(7/6340-15645)

Soru:

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde inşa edilen baraj ve kanal inşaatlarıyla ilgili istimlak işlemleri esnasında bir takım haksız işlemler yapıldığına dair şikayet mektupları almaktayım.

Birbirine çok yakın özellikler gösteren arazilere bile çok farklı istimlak bedelleri takdir edildiği ifade edilmektedir.

Bu konunun değerlendirilmesi ile ilgili bir çalışmaya ihtiyaç vardır.

Böyle bir çalışma yapılmakta mıdır? Yapıldıysa haksız uygulamalar var mıdır? Varsa haksızlığa sebep olanlarla ilgili bir işlem yapılmış mıdır?

Cevap:

GAP’da yeralan projeler de dahil olmak üzere Bakanlığım DSİ Genel Müdürlüğü ve EİEİ Genel Müdürlüğünce ülke düzeyinde yürütülen tüm projeler için ihtiyaç duyulan taşınmaz malların elde edilmesinde 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ve ilgili yasal mevzuat uygulanmaktadır. Sözkonusu taşınmazların kıymet takdiri işlemleri Kamulaştırma Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre Bakanlığım DSİGenel Müdürlüğü ve EİEİ Genel Müdürlükleri dışında teşkil olunan kıymet takdir komisyonlarınca aynı yasanın 11 inci maddesindeki esaslara göre yapılmaktadır. Bu nedenle önergede belirtildiği şekilde birbirine çok yakın özellikler gösteren arazilere farklı kamulaştırma bedelleri takdir edilmiş olması Bakanlığımın ilgili Genel Müdürlüklerinin değerlendirmeleri dışındadır.

GAP Bölgesinde yapılan kamulaştırma çalışmalarında kıymet takdir komisyonlarınca tespit edilen kamulaştırma bedelleri Bakanlığım DSİ Genel Müdürlüğünce yüksek bulunmaktadır. Bu konuda Diyarbakır, Batman, Siirt ve Elazığ Valiliklerine gönderilen ve birer örneği ekte sunulan yazılarımızla; il ve ilçe kıymet takdir komisyonlarının taşınmaz malların değerlendirilmesinde objektif yöntemleri uygulamaları için ilgililere talimat verilmesi talep edilmiştir. Zira komisyonların tespit etmiş oldukları bedeller arasında farklılıklar olduğu gibi aynı komisyonun farklı bedeller tespit ettiği de görülmüştür. Yasal açıdan il ve ilçe kıymet takdir komisyonlarının tespit etmiş oldukları bedellere DSİ’nin müdahale yetkisi olmamasına rağmen hesaplamaların tekniğe ve bilimsel yöntemlere uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Çünkü, bilimsel olmayan hesaplamaların yüksek olması nedeniyle baraj maliyetleri artmakta ve bu da projelerin rantabl olmasını engellemektedir. DSİ Genel Müdürlüğünün 9.4.1997 tarih ve 510 sayı ile DSİ Diyarbakır X. Bölge Müdürlüğüne gönderilen ve fotokopisi ekte sunulan yazısıyla Batman ve Dicle barajlarında kanunî kıymet takdir komisyonlarınca tespit edilen bedellerin Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğu belirtilerek, Vilayet Makamı nezdinde girişimlerde bulunulması istenmiştir.

İl ve İlçe kıymet takdir komisyonlarının taşınmaz mal değerlendirilmesi yönteminde değere etki edecek faktörlere objektif bir yöntem uygulamamaları farklı değerlerin çıkmasına sebep olmaktadır. Örnek olarak, Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre dekara 228 kg. buğday alınırken bu rakam komisyonun birinde 370 kg., diğerinde ise 600 kg. olarak alınmıştır. Yukarıda da bahsedildiği üzere Valiliklere gönderilen yazılarımızda:

1. Parsellerin sulu arazi, kuru arazi ve arsa sınıflandırmalarının uygun şekilde yapılması, arazilerde taşınmaz mal ve kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkiî ve şartlara göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirin gerçek veriler ile hesaplanması gerektiği bildirilmiştir. Çünkü, bazı İl ve İlçe kıymet takdir komisyonları arazileri gelir metoduna göre değerlendirirken, ürünlerin yıllık masraflarını çok düşük almakta buna karşılık yıllık gelirlerini çok yüksek almaları sonucunda da arazilerin metrekare birim fiyatları çok yüksek çıkmaktadır.

2. Arsalara değer takdir edilirken kamulaştırma gününden önce özel amacı olmayan emsal satışların dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

3. Kanal güzergâhına isabet eden ve kanaldan dolayı sulu hale gelebilecek taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespitinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 12 nci maddesi “C” bendi dikkate alınarak yapılması istenmiştir.

4. Yapı maliyetlerini hesaplarken eksik inşaatın pursantaj usulü ile yapı maliyetlerinden düşülmesi gerektiği belirtilmiş, ayrıca % 25 müteahhitlik kârının da düşülmesi istenmiştir. Bu konuda Yargıtay 5 inci Hukuk Dairesinin 6121 esas, 7456 karar sayılı 9.10.1979 tarihli, “binanın kamulaştırma karşılığı değeri tespit edilirken inşaat maliyetinin % 25 müteahhitlik kârı eklenemez” kararı mevcuttur.

Yukarıda belirtilen hususların kanunî kıymet takdir komisyonlarınca yapılacak değerlendirmelerde gözönünde bulundurulması gerektiği hususu bildirilmiştir. Yapılan bütün bu girişimlerimize rağmen, DSİ Diyarbakır X uncu Bölge Müdürlüğündeki Dicle, Eğil, Silvan, Kulp ve Sason ilçe kıymet takdir komisyonlarının aynı cins araziye ve mütemmim cüzlere verdikleri farklı değerler aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Arazi (m2)

Mütemmimcüz Eğil ilçe Dicle İlçe Silvan İlçe Kulp İlçe Sason İlçe

Cinsi Kıy. Tak. Kom. Kıy. Tak. Kom Kıy. Tak. Kom. Kıy. Tak. Kom. Kıy Tak. Kom.

Demirgirmez 15 000 TL.

Kıraç 80-84 000 TL.

1. Sınıf susuz 200 000 TL. 199-240 000 TL.

2. Sınıf susuz 180 000 TL. 200-266 000 TL.

1. Sınıf sulu 450 000 TL. 326-360 000 TL. 614 000 TL. 795 000 TL. 415-801 000 TL.

2. Sınıf sulu 272-300 000 TL. 466 000 TL. 619 000 TL. 313-463 000 TL.

Arsa 350-420 000 TL.

Kayısı 10 Yaş+ 16 milyon TL. 16 milyon TL. 25 milyon TL. 16 milyon TL.

Kavak 10 yaş+ 3,8 milyon TL. 6 milyon TL. 2,5 milyon TL. 25 milyon TL. 8,5 milyon TL.

Bağ 10 yaş+ 3 milyon TL. 8 Milyon TL. 10 milyon TL. 15 milyon TL. 10 milyon TL.

Yapılan girişimlere rağmen kanunî kıymet takdir komisyonlarınca farklı ve yüksek bedellerin verilmesi durumunda, bu bedellerin DSİ Genel Müdürlüğünce uygun görülen normal bedellere indirilebilmesi için DSİ Genel Müdürlüğü Emlâk ve Kamulaştırma Talimatının 52 nci maddesinde belirtilen hususların yerine getirilmesi amacıyla DSİ kıymet takdiri özel komisyonları kurulmaktadır. Kurulan bu komisyonlar kamulaştırmaya tabi olan taşınmazları DSİ adına değerlendirmektedir. İl ve İlçe kanunî kıymet takdir komisyonlarının raporları ile DSİ Özel kıymet takdir komisyonlarının tespit ettiği bedeller. mütemmim cüzler ve alanlar karşılaştırılmaktadır. Her iki komisyonun verdiği bedellerin karşılaştırılması sonucu bedeller arasındaki nisbî farkın % 15’i geçmesi halinde bedel azaltma davası açılmakta, mütemmim cüz ve alanlar arasında farklılıklar var ise maddî hata davası açılmaktadır. Ayrıca aynı özelliklere sahip bir yapının komisyonun biri tarafından 1 inci sınıf, diğer bir komisyon tarafından da 2 nci sınıf yapı olarak alınması farklı kamulaştırma değerlerinin oluşmasına sebep olmaktadır.

Yukarıda açıklanmaya çalışıldığı üzere GAP bölgesinde halen yürütülmekte olan projeler sebebiyle kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlara takdir edilen kamulaştırma bedelleri değişik il ve ilçe kıymet takdir komisyonlarınca takdir ve tespit edilmekte olduğundan kamulaştırma bedelleri arasında farklılıklar olabilmektedir. DSİ Genel Müdürlüğü ve EİEİ Genel Müdürlüğü olarak ihtiyaç duyulan taşınmaz malların elde edilmesinde yürürlükteki yasal mevzuat uygulanarak işlemler yürütülmektedir.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü M. Bölge Müdürlüğü 15.5.1995 Emlâk ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Sayı: 09 1 DSİ 1 10 09 00 380-2147

Konu: Kıymet Takdir Raporları

Valilik Makamına

Batman

Bölge Müdürlüğümüz sınırları dahilinde yapılmakta olan Batman Barajının maksimum su kodu altında kalan ve Batman İli Kozluk İlçesi - İnanlı mezrasına ait 12 adet parselin kıymet takdirleri Kanunî Kıymet Takdir Komisyonu tarafından 13.12.1994 tarihinde yapılmıştır.

Sözkonusu 12 adet parsel için yapılan kıymet takdir raporları Bölge Müdürlüğümüz tarafından incelenmiş olup:

1. Yapı değerlendirmelerinde yapı birim fiyatlarından % 25 diğer giderler ve müteahhitlik karının düşülmediği tespit edilmiştir.

2. Tapu kayıtlarında arsa olarak gösterilen arazilerin sulamaya uygun olmadığı halde (eğim % 20-% 25) sulu tarım yapılıyormuş gibi değerlendirmeye tabi tutulduğu görülmüştür. Ayrıca Sulu ve Kuru arazi ayrımının hangi kıstasa göre belirlendiği tespit edilememiştir.

3. Sulu ve Kuru arazilerin değerlerinin gelir metoduna göre belirlenmesinde ürünlerin yıllık masraflarının çok düşük, buna karşılık yıllık gelirlerin çok yüksek alındığı kapitalizasyon faiz oranında bölge verilerine göre çok düşük tutulmuş olduğu (kapitalizasyon faiz oranı küçüldükçe arazi değeri buna bağlı olarak artıyor) ve bunların sonucunda arazilerin m2 fiyatlarının aşırı derecede yüksek olduğu görülmüştür. (Sulu arazi değeri = 80 000 TL. m2)

Kanunî Kıymet Takdir Komisyonu üyelerinden raporların tekrar gözden geçirilerek gerekçeli rapor istenmiştir. Komisyon tarafından hazırlanan gerekçeli raporda fiyatların normal olduğu ifade edilmiştir.

Sözkonusu bölgede parsellerin kıymet takdirleri yapılırken ve İnanlı mezrasının diğer bölgelerinde Bölge Müdürlüğümüzce kamulaştırma planının hazırlanması için yapılan tespit ve ölçüm sırasında yeni yapıların yapıldığı görülmüştür. Yapıların bir kısmı eski binalara ek olarak bir kısmı da tamamen yeniden yapılmıştır. Sadece kamulaştırma bedelinden yararlanmak amacıyla yapılan yapıların gelişigüzel inşa edildiği ve alanlarının çok büyük tutulduğu görülmüştür. Bir kısım yapıların da uzantılarının tescil harici olan yollara isabet ettiği, kapı, pencere, iç ve dış sıvalarının yapılmadığı, üzerlerinin ilkel sistemle çalı, çırpı, naylon vs. ile kapatıldığı ve bunların üzerine göstermelik olarak az miktarda toprak malzemesi atıldığı, bazılarının ise halen üstü açık olduğu, tavan kısımları açık olan yapıların bulunduğu görülmüştür.

GAP Projesinin önemli safhalarından olan Batman barajı göl alanında kalan sahaların kamulaştırılma işlemlerinin 1997 yılında tamamlanması programlanmıştır. Batman barajının rantabl olabilmesi için kanunî kıymet takdir komisyonu tarafından yapılan takdir değerlerinin bölge şartlarına ve verilerine uygun olması göl alanında kalan bölgelerde kesinlikle yapılaşmanın önlenmesi. İnanlı mezrasında 13.12.1994 tarihinde yapılan kıymet takdir raporlarındaki sulu arazi, susuz arazi ve arsa fiyatlarının kamulaştırılacak diğer parseller için emsal teşkil edeceğinden raporların tekrar gözden geçirilerek sulu arazi, susuz arazi ve arsa değerlerinin uygun değerlere getirilmesi daha önceden mevcut olan yapılarında değerlendirilmelerinde yapı birim fiyatlarından % 25 diğer giderler ve müteahhitlik kârının düşülmesi sonradan yapılan inşaatı tamamlanmamış yapıların değerlerinin resmî gazetede yayınlanan yapı birim maliyetleri yerine yapı için kullanılan malzemelerin tespiti yapılarak hesaplanması sonucunda bulunması gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

A. Baki Mete Bölge Müdürü A. Bölge Müdür Yardımcısı

T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 28.4.1997 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü X. Bölge Müdürlüğü Emlâk ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Sayı: B 15 1 DSİ 1 10 09 00/380/12992

Konu: Kamulaştırma Bedelleri

Dosya

Bölge Müdürlüğümüz sınırları dahilinde inşaat çalışmaları sürdürülmekte olan; Batman, Kralkızı ve Dicle barajlarının bitirilmesi ve su tutulması 1997 yılına programlanmıştır. Barajların göl sahasında kalan ve kanal güzergâhlarına isabet eden taşınmazlara Kanunî Kıymet Takdir Komisyonları tarafından yüksek fiyatlar verilmekte olduğundan kamulaştırma bedelleri baraj inşaat maliyetlerini aşmaktadır.

Bütün DSİ Bölge Müdürlüklerinden Genel Müdürlüğümüze ulaşan verilere göre 1995 yılı fiyatlarına göre kamulaştırma bedelleri Türkiye ortalaması kuru arazi için 21 000 TL/m2, sulu arazi için 39 000 TL/m2 olarak hesaplanmıştır Bölge Müdürlüğümüz sınırları dahilinde bulunan Batman barajından sulu araziler için 105 000 TL/m2, Dicle barajındaki kuru araziler için 38 600 TL/m2, sulu araziler için ise 80 000 TL/m2 değer takdir edilmiştir. Görüldüğü gibi 1995 yılı fiyatlarına göre Bölge Müdürlüğümüz sınırları dahilindeki Kanunî Kıymet Takdir komisyonları tarafından verilen değerler rkiye ortalamasının çok üzerindedir.

Kamulaştırma fiyatlarının uygun değerlerde olması için:

1. Parsellerin; sulu arazi, kuru arazi ve arsa sınıflandırmalarının uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Arazilerde taşınmaz mal ve kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkî ve şartlara göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirinin gerçek verilerle hesaplanması gerekmektedir.

2. Arsalara fiyat verilirken, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal şatışların dikkate alınması gerekmektedir.

3. Kanal güzergâhlarına isabet eden kanaldan dolayı sulu hale gelebilecek taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 12 nci maddesi (c) bendi dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

4. Yapıların değerleri Resmî Gazetede yayımlanan Bayındırlık fiyatlarına göre, hangi grupta yer aldığı belirlenerek birim fiyatla çarpılması sonucunda bulunmamalıdır. Çünkü çoğu binaların inşaatları tamamlanmadığından eksik inşaatın Pursantaj usulü ile yapı maliyetinden mutlaka düşürülmesi gerekmektedir. Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren birim fiyata % 25 genel giderler ve müteahhitlik kârı dahil edildiğinden yapı maliyetinden % 25 düşürülerek fiilî kamulaştırma bedelinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca binaların yıpranma payları da hesaplanarak yapı maliyetlerinden düşülmelidir. İlçe Kıymet Takdir Komisyon üyeleri tarafından, taşınmaz değerlendirmesinde yukarıdaki belirtilen şartları dikkate almaları hususunda;

İlgililere gerekli talimatın verilmesini arz ederim.

Şeyhmus Yeşilmen Bölge Müdürü

 

T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 18.5.1998 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü X. Bölge Müdürlüğü Emlâk ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Sayı: B 15 1 DSİ 1 10 09 00/380/5878

Konu: Kamulaştırma

Dosya

Bölge Müdürlüğümüz sınırları dahilinde inşaat çalışmaları sürdürülmekte olan; Kralkızı ve Dicle barajlarında 1997 yılında su tutulmuştur. Batman Barajında da 1998 yılında su tutulması programlanmıştır. Baraj göl sahasında kalan ve kanal güzergâhlarına isabet eden taşınmazlarla Kanunî Kıymet Takdir Komisyonları tarafından yüksek fiyatlar verilmekte olduğundan kamulaştırma bedelleri baraj inşaat maliyetlerini aşmaktadır. Kamulaştırma bedellerinin baraj inşaat maliyetlerini aşmaması için kamulaştırma birim fiyatlarının uygun değerlerde olması gerekmektedir. Bunun için;

1. Parsellerin; sulu arazi, kuru arazi ve arsa sınıflandırmalarının uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Arazilerde taşınmaz mal ve kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkî ve şartlara göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirinin gerçek verilerle hesaplanması gerekmektedir. Oysa bazı Kanunî Kıymet Takdir Komisyonları tarafından yapılan değerlendirmelerde ürünlerin yıllık masraflarının çok düşük, buna karşılık yıllık gelirlerinin çok yüksek alındığı, kapitalizasyon faiz oranının da düşük tutularak arazilerin m2 fiyatlarının yüksek çıkarıldığı görülmüştür.

2. Arsalara fiyat verilirken, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal şatışların dikkate alınması gerekmektedir.

3. Kanal güzergâhlarına isabet eden kanaldan dolayı sulu hale gelebilecek taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 12 nci maddesi (c) bendi dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

4. Komisyonlar tarafından, kamulaştırma alanında kalan binaların kamulaştırma değerleri Resmî Gazetede yayımlanan Bayındırlık birim fiyatlarına göre, hangi grupta yer aldığı belirlenerek birim fiyatla çarpılması sonucunda bulunmaktadır. Oysa çoğu binaların inşaatının tamamlanmadığı görülmekte olup Resmî Gazetede belirtilen birim fiyatların olduğu gibi kullanılmaması, eksik inşaatın Pursantaj usulü ile yapı maliyetinden mutlaka düşürülmesi gerekmektedir. Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren birim fiyata % 25 genel giderler ve müteahhitlik kârı dahil edildiğinden yapı maliyetinden % 25 düşürülerek fiilî kamulaştırma bedelinin bulunması gerekmektedir.

İl ve İlçe Kıymet Takdir Komisyon üyelerinin taşınmaz mal değerlendirmesi yönteminde değere etki edecek faktörleri objektif bir yöntemle uygulamaları ve yukarıda belirtilen şartları dikkate almaları hususunda:

İlgililere gerekli talimatın verilmesini arz ederim.

Şeyhmus Yeşilmen Bölge Müdürü T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1.12.1995 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü X. Bölge Müdürlüğü Emlâk ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Sayı: 09 1 DSİ 1 10 09 00/380/

Konu: Kamulaştırma

Valilik Makamına

Batman

Bölge Müdürlüğümüz sınırları dahilinde inşaat çalışmaları sürdürülmekte olan; Batman, Kralkızı ve Dicle barajlarının bitirilmesi 1997 yılına programlanmıştır. Barajların göl sahasında kalan ve kanal güzergâhlarına isabet eden taşınmazlara Kanunî Kıymet Takdir Komisyonları tarafından yüksek fiyatlar verilmekte olduğundan kamulaştırma bedelleri baraj maliyetlerini aşmaktadır. Kamulaştırma bedellerinin barajların inşaat maliyetlerini aşmaması için kamulaştırma birim fiyatlarının uygun değerlerde olması gerekmektedir. Bunun için:

1. Parsellerin; sulu arazi, kuru arazi ve arsa sınıflandırmalarının uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Arazilerde taşınmaz mal ve kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevki ve şartlara göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirinin gerçek verilerle hesaplanması gerekmektedir. Oysa Kanunî Kıymet Takdir Komisyonları tarafından yapılan değerlendirmelerde ürünlerin yıllık masraflarının çok düşük, buna karşılık yıllık gelirlerinin çok yüksek alındığı, kapitalizasyon faiz oranının da düşük tutularak arazilerin m2 fiyatlarının çok yüksek çıkarıldığı görülmüştür. (sulu arazi değeri = 60 000 ile 100 000 TL/m2, kuru arazi değeri = 30 000 ile 50 000 TL/m2)

2. Kanal güzergâhlarına isabet eden kanaldan dolayı sulu hale gelebilecek taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 12 nci maddesi (c) bendi dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

3. Genelde baraj göl alanında kalan binaların kamulaştırma değerleri Resmî Gazetede yayımlanan Bayındırlık fiyatlarına göre, hangi grupta yer aldığı belirlenerek birim fiyatla çarpılması sonucunda bulunmaktadır. Oysa çoğu binaların imalatının tamamlanmadığı görülmekte olup Resmî Gazetede belirtilen birim fiyatların olduğu gibi kullanılmaması, eksik imalatın Pursantaj usulü ile yapı maliyetinden mutlaka düşürülmesi gerekmektedir. Ayrıca Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren birim fiyata % 25 genel giderler ve müteahhitlik kârı dahil edildiğinden yapı maliyetinden % 25 düşürülerek fiilî kamulaştırma bedelinin bulunması gerekmektedir.

İl ve İlçe Kıymet Takdir Komisyonları tarafından söz konusu kriterlerin, taşınmazları kıymetlendirirken gözönünde bulundurmaları için gereğini arz ederim.

İlker Özel Bölge Müdürü

T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü X. Bölge Müdürlüğü Emlâk ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Sayı:09 1 DSİ 1 10 09 00/380/

Konu: Kamulaştırma

Valilik Makamına

Diyarbakır

Bölge Müdürlüğümüz sınırları dahilinde inşaat çalışmaları sürdürülmekte olan; Batman, Kralkızı ve Dicle barajlarının bitirilmesi 1997 yılına programlanmıştır. Barajların göl sahasında kalan ve kanal güzergâhlarına isabet eden taşınmazlara Kanunî Kıymet Takdir Komisyonları tarafından yüksek fiyatlar verilmekte olduğundan kamulaştırma bedelleri baraj maliyetlerini aşmaktadır. Kamulaştırma bedellerinin barajların inşaat maliyetlerini aşmaması için kamulaştırma birim fiyatlarının uygun değerlerde olması gerekmektedir. Bunun için:

1. Parsellerin; sulu arazi, kuru arazi ve arsa sınıflandırmalarının uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Arazilerde taşınmaz mal ve kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevki ve şartlara göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirinin gerçek verilerle hesaplanması gerekmektedir. Oysa Kanunî Kıymet Takdir Komisyonları tarafından yapılan değerlendirmelerde ürünlerin yıllık masraflarının çok düşük, buna karşılık yıllık gelirlerinin çok yüksek alındığı, kapitalizasyon faiz oranının da düşük tutularak arazilerin m2 fiyatlarının yüksek çıkarıldığı görülmüştür. (sulu arazi değeri = 60 000 ile 100 000 TL/m2, kuru arazi değeri = 30 000 ile 50 000 TL/m2)

2. Kanal güzergâhlarına isabet eden kanaldan dolayı sulu hale gelebilecek taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 12 nci maddesi (c) bendi dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

3. Genelde baraj göl alanında kalan binaların kamulaştırma değerleri Resmî Gazetede yayımlanan Bayındırlık birim fiyatlarına göre, hangi grupta yer aldığı belirlenerek birim fiyatla çarpılması sonucunda bulunmaktadır. Oysa çoğu binaların imalatının tamamlanmadığı görülmekte olup Resmî Gazetede belirtilen birim fiyatların olduğu gibi kullanılmaması, eksik imalatın Pursantaj usulü ile yapı maliyetinden mutlaka düşürülmesi gerekmektedir. Ayrıca Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren birim fiyata % 25 genel giderler ve müteahhitlik kârı dahil edildiğinden yapı maliyetinden % 25 düşürülerek fiilî kamulaştırma bedelinin bulunması gerekmektedir.

İl ve İlçe Kıymet Takdir Komisyonları tarafından söz konusu kriterlerin, taşınmazları kıymetlendirirken gözönünde bulundurmaları için gereğini arz ederim.

İlker Özel Bölge Müdürü

T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 15.9.1997 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü X. Bölge Müdürlüğü Emlâk ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Sayı: B 15 1 DSİ 1 10 09 00/380/7167

Konu: Taşınmazların Değerlendirilmesi

Kaymakamlık Makamına

(Kanunî Kıymet Takdir Komisyonu Başkanlığına)

Eğil

İlimiz sınırları içinde inşaat çalışmaları devam eden Kralkızı ve Dicle barajlarında Ekim 1997 tarihinde su tutulacaktır.

Bu nedenle kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Komisyonunuz tarafından Eğil İlçesine bağlı Kale mahallesine ait ön raporlar incelenmiştir. Ancak yapılan incelemede taşınmaz mallara tekniğe uymayan hesaplar ve fahiş fiyatlar verildiği görülmüştür. Masraf değerleri çok düşük tutulmuş olup gelir getiren değerler yüksek tutulmuştur. Bağ alanları kapama bağ olarak hesaplanmamıştır. Kavaklık alanlarda da aynı şekilde değerlendirilmiştir. Komisyonunuz tarafından verilen bu fiyatlarla kamulaştırma bedeli 6-7 trilyon TL’ye ulaşmakta, bu da baraj maliyetinin yüksek olmasını sağlamakta ve barajın rantabl olmasını engellemektedir.

Bu nedenle raporların tekrar gözden geçirilerek, yeniden düzenlenecek ek raporların acilen gönderilmesini arz ederim.

Bölge Müdürü Şeyhmus Yeşilmen

X. Bölge Müdürlüğü Emlâk ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 15.7.1997 Sayı: B 15 1 DSİ 1 10 09 00/380/7165

Konu: Taşınmazların Değerlendirilmesi

Kaymakamlık Makamına

(Kanunî Kıymet Takdir Komisyonu Başkanlığına)

Ergani

İlimiz sınırları içinde inşaat çalışmaları devam eden Kralkızı ve Dicle barajlarında Ekim 1997 tarihinde su tutulacaktır.

Bu nedenle kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Komisyonunuz tarafından Söğütalan ve Çayköy köylerine ait ön raporlar incelenmiştir. Ancak yapılan incelemede taşınmaz mal ve üzerindeki mütemmimcüzlere tekniğe uymayan hesaplar ve fahiş fiyatlar verildiği görülmüştür. Masraf değerleri çok düşük tutulmuş olup gelir getiren değerler yüksek tutulmuştur. Bağ alanları kapama bağ olarak hesaplanmamış olup, üzüm fiyatı şu anda manavda kg fiyatı 50 000 TL olduğu halde tarlada fiyatına komisyonunuz tarafından Kg’ına 150 000 TL verilmiştir. Kavaklık alanlarda da aynı şekilde değerlendirilmiştir. Ağaç sayıları da fazla miktarda gösterilmiştir. Ziraî tekniğe göre sıra üzeri sıra arası 3*2 veya 3*3 m2’ye 1 ağaç isabet edeceği bilinmektedir. Çalışmalar tekniğe göre yapılırsa ağaç sayısı azalacağından maliyetler büyük miktarda düşecektir. Komisyonumuz tarafından 10 yaş ve üzerindeki kavaklara kesim, nakliye parası olarak tanesine 7 000 000 TL ücret verilmiştir. Oysa bir kavak Eğil komisyonu tarafından tanesine 350 000 TLverilerek değerlendirilmiştir. Zira enkaz mal sahibine kalacağından komisyonumuz tarafından çok yüksek değerler verilmiştir. Komisyonunuz tarafından verilen bu fiyatlarla kamulaştırma bedeli 6-7 trilyon TL’ye ulaşmakta, bu da baraj maliyetinin yüksek olmasını sağlamakta ve barajın rantabl olmasını engellemektedir.

Bu nedenle raporların tekrar gözden geçirilerek, yeniden düzenlenecek ek raporların acilen gönderilmesini arz ederim.

Bölge Müdürü Şeyhmus Yeşilmen

X. Bölge Müdürlüğü Emlâk ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 15.9.1997 Sayı: B.15.1.DSİ.1.10.09.00/380/7160

Konu: Taşınmazların Değerlendirilmesi

Kaymakamlık Makamına

Ergani

İlimiz sınırları içinde inşaat çalışmaları devam eden Kralkızı ve Dicle barajlarında Ekim 1997 tarihinde su tutulacaktır.

Bu nedenle kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Kamulaştırmalarda Kanunî Kıymet Takdir Komisyonları tarafından taşınmaz mal ve üzerindeki mütemmimcüzlere teknik dışı ve gerçeğe uymayan fahiş fiyatlar verilmekte bu da baraj inşaatı maliyetini aşma durumuna getirmektedir.

Bu nedenle Kanunî Kıymet Takdir Komisyonunun uyarılarak, gerçek değerlere yakın uygun fiyatların verilmesinin sağlanmasını rica ederim.

Vali Emir Durmaz

X. Bölge Müdürlüğü Emlâk ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 15.9.1997 Sayı: B.15.1.DSİ.1.10.09.00/380/7159

Konu: Taşınmazların Değerlendirilmesi

Kaymakamlık Makamına

Dicle

İlimiz sınırları içinde inşaat çalışmaları devam eden Kralkızı ve Dicle barajlarında Ekim 1997 tarihinde su tutulacaktır.

Bu nedenle kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Kamulaştırmalarda Kanunî Kıymet Takdir Komisyonları tarafından taşınmaz mal ve üzerindeki mütemmimcüzlere teknik dışı ve gerçeğe uymayan fahiş fiyatlar verilmekte bu da baraj inşaatı maliyetini aşma durumuna getirmektedir.

Bu nedenle Kanunî Kıymet Takdir Komisyonunun uyarılarak, gerçek değerlere yakın uygun fiyatların verilmesinin sağlanmasını rica ederim.

Vali Emir Durmaz

X. Bölge Müdürlüğü Emlâk ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 15.9.1997 Sayı: B.15.1.DSİ.1.10.09.00/380/7167

Konu: Taşınmazların Değerlendirilmesi

Kaymakamlık Makamına

Eğil

İlimiz sınırları içinde inşaat çalışmaları devam eden Kralkızı ve Dicle barajlarında Ekim 1997 tarihinde su tutulacaktır.

Bu nedenle kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Kamulaştırmalarda Kanunî Kıymet Takdir Komisyonları tarafından taşınmaz mal ve üzerindeki mütemmimcüzlere teknik dışı ve gerçeğe uymayan fahiş fiyatlar verilmekte bu da baraj inşaatı maliyetini aşma durumuna getirmektedir.

Bu nedenle Kanunî Kıymet Takdir Komisyonunun uyarılarak, gerçek değerlere yakın uygun fiyatların verilmesinin sağlanmasını rica ederim.

Vali Emir Duymaz

X. Bölge Müdürlüğü Emlâk ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 15.9.1997 Sayı: B.15.1.DSİ.1.10.09.00/380/7166

Konu: Taşınmazların Değerlendirilmesi

Kaymakamlık Makamına

(Kanunî Kıymet Takdir Komisyonu Başkanlığına)

Dicle

İlimiz sınırları içinde inşaat çalışmaları devam eden Kralkızı ve Dicle barajlarında Ekim 1997 tarihinde su tutulacaktır.

Bu nedenle kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Komisyonunuz tarafından Kurudere, Yeşilsırt, Altay, Pekmezciler köylerine ait ön raporlar incelenmiştir. Ancak yapılan incelemede taşınmaz mal ve üzerindeki mütemmimcüzlere tekniğe uymayan hesaplar ve fahiş fiyatlar verildiği görülmüştür. Masraf değerleri çok düşük tutulmuş olup gelir getiren değerler yüksek tutulmuştur. Bağ alanları kapama bağ olarak hesaplanmamış olup, üzüm fiyatı şu anda manavda kg fiyatı 50 000 TL. olduğu halde tarlada fiyatına komisyonunuz tarafından Kg’ına 150 000 TL verilmiştir. Kavaklık alanlarda da aynı şekilde değerlendirilmiştir. Ağaç sayıları da fazla miktarda gösterilmiştir. Ziraî tekniğe göre sıra üzeri sıra arası 3*2 veya 3*3 m2’ye 1 ağaç isabet edeceği bilinmektedir. Çalışmalar tekniğe göre yapılırsa ağaç sayısı azalacağından maliyetler büyük miktarda düşecektir. Komisyonumuz tarafından 10 yaş ve üzerindeki kavaklara kesim, nakliye parası olarak tanesine 7 000 000 TL. ücret verilmiş ve tekniğe uygun olmayacak şekilde 1 (bir) m2 1 (bir) adet kavak isabet etmiştir. Eğil komisyonu tarafından tanesine 350 000 TLverilerek değerlendirilmiştir. Zira enkaz mal sahibine kalacağından komisyonumuz tarafından çok yüksek değerler verilmiştir. Komisyonunuz tarafından verilen bu fiyatlarla kamulaştırma bedeli 6-7 trilyon TL’ye ulaşmakta bu da baraj maliyetinin yüksek olmasını sağlamakta ve barajın rantabl olmasını engellemektedir.

Bu nedenle raporların tekrar gözden geçirilerek, yeniden düzenlenecek ek raporların acilen gönderilmesini arz ederim.

Bölge Müdürü Şeyhmus Yeşilmen

T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 13.01.1997 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü X. Bölge Müdürlüğü Emlâk ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Sayı: B.15.1.DSİ.1.10.09.00/380/221

Konu: Kamulaştırma

Dosya

Bölge Müdürlüğümüz sınırları dahilinde inşaat çalışmaları sürdürülmekte olan; Batman, Kralkızı ve Dicle barajlarının bitirilmesi ve su tutulması 1997 yılına programlanmıştır. Barajların göl sahasında kalan ve kanal güzergâhlarına isabet eden taşınmazlarla Kanunî Kıymet Takdir Komisyonları tarafından yüksek fiyatlar verilmekte olduğundan kamulaştırma bedelleri baraj inşaat maliyetlerini aşmaktadır. Kamulaştırma bedellerinin, baraj inşaat maliyetlerini aşmaması için kamulaştırma birim fiyatlarının uygun değerlerde olması gerekmektedir. Bunun için;

1. Parsellerin; sulu arazi, kuru arazi ve arsa sınıflandırmalarının uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Arazilerde taşınmaz mal ve kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevki ve şartlara göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirinin gerçek verilerle hesaplanması gerekmektedir. Oysa bazı Kanunî Kıymet Takdir Komisyonları tarafından yapılan değerlendirmelerde ürünlerin yıllık masraflarının çok düşük, buna karşılık yıllık gelirlerinin çok yüksek alındığı, kapitalizasyon faiz oranının da düşük tutularak arazilerin m2 fiyatlarının yüksek çıkarıldığı görülmüştür. Yüksek fiyat verilmesi nedeniyle Genel Müdürlüğüzce de tenkide uğramaktayız. Birçok kişi de zor durumda kalmaktadır. Dolayısı ile fiyatların daha makul ve mantıklı olması gerekir. DSİ Bölge Müdürlükleri arasında en yüksek fiyatın Bölge Müdürlüğümüz sınırları içindeki taşınmazlara verilmiş olduğu ekli listede görülmüştür.

2. Arsalara fiyat verilirken, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışların dikkate alınması gerekmektedir.

3. Kanal güzergâhlarına isabet eden kanaldan dolayı sulu hale gelebilecek taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 12 nci maddesi (c) bendi dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

4. Komisyonlar tarafından, kamulaştırma alanında kalan binaların kamulaştırma değerleri Resmî Gazetede yayımlanan Bayındırlık fiyatlarına göre, hangi grupta yer aldığı belirlenerek birim fiyatla çarpılması sonucunda bulunmaktadır. Oysa çoğu binaların inşaatının tamamlanmadığı görülmekte olup Resmî Gazetede belirtilen birim fiyatların olduğu gibi kullanılmaması, eksik inşaatın Pursantaj usulü ile yapı maliyetinden mutlaka düşürülmesi gerekmektedir. Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren birim fiyata % 25 genel giderler ve müteahhitlik kârı dahil edildiğinden yapı maliyetinden % 25 düşürülerek fiilî kamulaştırma bedelinin bulunması gerekmektedir.

İl ve İlçe Kıymet Takdir Komisyon üyelerinin taşınmaz mal değerlendirmesi yönteminde değere etki edecek faktörleri objektif bir yöntemle belirleyebilecek vasıf ve sorumlulukta olan elemanlardan seçilmesi ve bu üyelerin taşınmaz değerlendirmesinde yukarıdaki belirtilen şartları dikkate almaları hususunda.

İlgililere gerekli talimatın verilmesini arz ederim.

Şeyhmus Yeşilmen Bölge Müdürü

T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 23.9.1998 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü X. Bölge Müdürlüğü Emlâk ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Sayı:B.15.1.DSİ.1.10.09.00/380/11646

Konu: Komisyon Raporları

Kaymakamlık Makamına

(Kanunî Kıymet Takdir Komisyonu Başkanlığına)

Kulp

Bölge Müdürlüğümüz sınırları dahilinde yapılmakta olan Batman Barajının maksimum su kotu altında kalan Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, Yayık ve Kayahan Köylerine ait 544 adet arazi ve 202 adet yapının (konut, ahır, depo vs.) kıymet takdirleri, Komisyonunuz tarafından 4.9.1998 tarihinde yapılmıştır.

Söz konusu araziler ve yapılar için hazırlanan kıymet takdir raporları müdürlüğümüz tarafından incelenmiş olup;

1. Sulu arazilerin değerlerinin gelir metoduna göre belirlenmesinde ürünlerin yıllık masraflarının çok düşük, buna karşılık yıllık gelirlerin (verimlerin) çok yüksek alındığı, bunun sonucu 1 inci sınıf sulanabilir araziler için verilen fiyat dekara 819 445 000 TL. bulunmuştur.

Oysa DSİ Genel Müdürlüğüne ulaşan 1997 yılı fiyatlarına göre Türkiye ortalama arazi fiyatları: Kuru araziler için 90 000 000 TL. da, sulu araziler için ise 191 000 000 TL. da dır. Bu yılki ortalama; tahminen kuru araziler için 135 000 000 TL da, sulu araziler için 286 500 000 TL. da dır.

Sonuç olarak kıymet takdir komisyonunun belirlediği fiyat Türkiye ortalamasının yaklaşık 3 katıdır.

2. Yayık ve Kayahan Köyleri çevresinde tütün-buğday münavebesi ile tarımsal üretim yapılmaktadır. Bu iki ürün baz alınarak gelir metodu yöntemine göre arazi kıymeti takdir edilmiştir. Bu ürünlerdeki dekara ürün verimi çok yüksek ve hayali rakamları kullanılarak hesaplama yapılmıştır.

Diyarbakır il Müdürlüğünden aldığımız, İl sınırları içindeki tütün ve buğday verimleri, Kıymet Takdir Komisyonunuzun verdiği değerler ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Cinsi Tarım İl Müd. Verim (kg/da) Kıymet Tak. Kom. Verim (kg/da)

Buğday 228 600

Tütün 135 250

Yukarıda açıkça görüldüğü gibi ürün verimleri Diyarbakır İl ortalamalarının 2-3 katı daha fazladır. (Tarım İl Müd. İl Verim Ortalamaları ektedir.) Ek-1

3. Meyve ağaçlarına verilen fiyatlar aşırı derecede yüksek bulunmuştur. Meyveli ağaçlarda, bir ağaç meyveye yatıncaya kadar fidan kabul edilir. Meyveli ağaçlar 4-5 yaşına geldiğinde meyve vermeye başlar. Tarım İl Müdürlüğünden aldığımız verilere göre meyveli ağaçların (kayısı) fidan fiyatı 1997 yılı için 250 000 TL. dir. Bu yıl için tahmini fiyat 500 000 TL. dir. Komisyonunuzun tespit ettiği fiyatlar 0-2 yaş için 1 500 000 TL., 3-5 yaş için 7 500 000 TL. dir. (Tarım İl Müdürlüğünün örnek kayısı fidanı fiyatı ektedir.) Ek-2

4. Komisyonlar tarafından, kamulaştırma alanında kalan konut, anbar, depo, ahır vs. yapılara verilen değer her yıl Resmî Gazetede yayınlanan Bayındırlık birim fiyatlarına göre tespit edilmektedir. Kulp İlçesi, Yayık ve Kayahan Köylerindeki konutlar için verilen fiyat 3 üncü sınıf (A) grubu fiyatı olan 39 062 000 TL/m2’dir. Ek-3’de yapı birim fiyatlarının yanında bu fiyatlara esas olan yapıların niteliği de verilmiştir. 3 üncü sınıfa dahil edilecek yapılar (konutlar) Otel, Spor Tesisi, Sosyal Konutlar, Tatil Köyleri, Küçük Sanayi Siteleridir. Yayık ve Kayahan Köylerindeki konutlar, basit tek konutlar (yığmakargir, taş bina) şeklindedir. Bayındırlık birim fiyatları baz alındığında. 2 nci sınıf (basit tek konutlar) konut fiyatı takdir edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca ambar, ahır vb. 1 inci sınıf (çok basit tarım binaları) olarak değerlendirilmesi gerekirken, Kıymet Takdir Komisyonu tarafından 2 nci sınıf (basit tek konutlar) olarak değerlendirilmiştir.

Yaptığımız hesaplara göre Yayık ve Kayahan Köylerindeki arazi ve yapıların sınıflarının yüksek gösterilmesi sonucu yaklaşık 1-2 trilyon TL fazla ödeme söz konusu olacaktır. Bu da Devletin kıt olan parasal kaynaklarının heba olmasına sebep olacaktır.

Ayrıca arazilerin rantları hesaplanırken, idarecilik, gayri safi üretim değerinin % 2’si alınması gerekirken, komisyonunuz ara toplamın % 2’sini aldığı ve banka faizlerinin TC. Ziraat Bankası tarım kredilerinin 1/2 si yerine % 7 gibi hayali bir rakam aldığı bunların sonucunda da hesaplamalarda işlem hataları gözlenmiştir.

Kamulaştırma çalışmaları devam eden Batman Barajı Göl alanında bulunan Kulp İlçesi. Yayık ve Kayahan Köylerindeki taşınmaz mallara tekniğe uymayan hesaplar ve fahiş fiyatlar verildiği görülmüştür. Takdir Komisyonu üyelerinin 657 sayılı Devlet Memurları olduğu ve bu sorumluluk bilinci ile hareket etmeleri gerekmektedir.

Bu nedenle ön raporların tekrar gözden geçirilerek yeniden düzenlenecek ek raporların acilen gönderilmesini arz ederim.

A. Baki Mete Bölge Müdürü

T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 9.4.1997 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Emlâk ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Sayı: B.15.1.DSİ.0.18.02.00/510

Konu: Kamulaştırma bedellerinin belirlenmesi

DSİ X. Bölge Müdürlüğüne

Diyarbakır

Bölgeniz hudutları içerisinde bulunan Batman ve Dicle barajlarının kamulaştırmalarında; Kanunî Kıymet Takdir Komisyonlarınca 1995 yılı fiyatlarına göre Batman barajındaki sulu araziler için 105 000 TL/m2, Dicle barajındaki kuru araziler için 38 600 TL/m2 sulu araziler için ise, 80 000 TL/m2 değer takdir edilmiştir.

Genel Müdürlüğümüze ulaşan verilere göre 1995 yılı fiyatlarına göre kamulaştırma bedellerinin Türkiye ortalaması, kuru arazi için 21 000 TL/m2 sulu arazi için 39 000 TL/m2 olarak hesaplanmıştır. Görüldüğü gibi yukarıda bahsedilen her iki proje alanında kalan arazilere 1995 yılı fiyatlarına göre ödenen bedel Türkiye ortalamasının çok üzerindedir.

Dicle barajında 1997 yılı Eylül ayında, Batman barajında ise 1998 yılı başında su tutulacağından, 1997 yılında baraj göl sahalarında kalan arazilerin kıymet takdirleri yapılarak kamulaştırmalara hız verilecektir.

Bu nedenle, 1997 yılı içinde Batman ve Dicle barajlarında kamulaştırılacak arazilerin kıymet takdiri aşamasında değerinin çok üzerinde fiyatlara sebebiyet verilmemesi için, konu ile ilgili Vilayet makamı ile gerekli girişimlerde bulunulmasını rica ederim.

Nabi Şavata Genel Müdür A. Genel Müdür Yardımcısı

2. – Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın, personel atamalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer’in yazılı cevabı (7/6364)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim.

1. 55 inci Hükümet döneminde Bakanlığınız Merkez Teşkilâtı ile Taşra Teşkilâtlarında ve bağlı kurum ve kuruluşlarına;

a) Müsteşar, Masteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Müstakil Başkan, Müşavir, Bölge Müdürü ve İşletme Müdürü seviyesinde kaç personel görevden alınmış ve yerlerine kaç kişi atanmıştır?

b) Kaç Daire Başkanı, Uzman, Şube Müdürü, Şef ve Memur görevden alınmış, yerlerine kaç kişi atanmıştır?

c) Bakanlığınızda çalışmakta iken, kendi istekleri dışında başka kurum ve kuruluşlara kaç personel tayini gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Başbakanlık’tan kaç personelin tayini Bakanlığınıza yapılmıştır?

d) Bu atamalarla birlikte kaç personel, müktesebinin altında bir kadroya atanarak mağdur edilmiştir?

2. – Sorularıma, 54 üncü Hükümet döneminde, Bakanlığınıza yapılan atama, görevden alma ve tayinlerle kıyaslama yapılarak, sayısal doküman halinde tarafıma acilen bildirilmesini arz ederim.

Lütfi Yalman Konya

T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1.12.1998 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı: B.15.O.APK.0.23.300-1855/20747

Konu: Yazılı Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 8.10.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15919 sayılı yazısı.

Konya Milletvekili Sayın Lütfi Yalman’ın tarafıma tevcih ettiği, 7/6364-15686 esas nolu yazılı soru önergesi TBMM İç Tüzüğünün 99 uncu maddesi gereği hazırlanarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur Ersümer Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı

Konya Milletvekili Sayın Lütfi Yalman’ın Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı (7/6364-15686)

Soru 1,2:

– 55 inci Hükümet döneminde Bakanlığınız Merkez Teşkilâtı ile Taşra Teşkilâtlarında ve bağlı kurum ve kuruluşlarına;

a) Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Müstakil Başkan, Müşavir, Bölge Müdürü ve İşletme Müdürü seviyesinde kaç personel görevden alınmış ve yerlerine kaç kişi atanmıştır?

b) Kaç Daire Başkanı, Uzman, Şube Müdürü, Şef ve Memur görevden alınmış, yerlerine kaç kişi atanmıştır?

c) Bakanlığınızda çalışmakta iken, kendi istekleri dışında başka kurum ve kuruluşlara kaç personel tayini gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Başbakanlık’tan kaç personelin tayini Bakanlığınıza yapılmıştır?

d) Bu atamalarla birlikte kaç personel, müktesebinin altında bir kadroya atanarak mağdur edilmiştir?

– Sorularıma, 54 üncü Hükümet döneminde, Bakanlığınıza yapılan atama, görevden alma ve tayinlerle kıyaslama yapılarak, sayısal doküman halinde tarafıma acilen bildirilmesini arz ederim.

Cevap 1,2:

55 inci Hükümet döneminde Bakanlığım merkez, Bağlı ve ilgili kuruluşlarına yapılan atamalar, görevden almalar, başka kurum ve kuruluşlara yapılan tayinler Başbakanlıktan Bakanlığıma yapılan tayinler ile müktesebinin altında bir kadroya ataması yapılan personellere ilişkin tablolar 54 üncü Hükümet ile kıyaslama yapılarak, sayısal doküman halinde hazırlanarak ekte verilmiştir.

Bakanlığımıza Bağlı ve İlgili Kuruluşlar İle Bağlı Ortaklıklar

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teçhizat Fabrikaları

Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

Divriği-Hekimhan Madenleri A.Ş. Genel Müdürlüğü

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

37 nci sayfadan 61 inci sayfaya kadar filme alınacak

3. — Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı’nın, Yozgat-Kadışehri İlçesi Çamsaray, Dikmesöğüt ve Yelten köylerinin telefon hattı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un yazılı cevabı (7/6463)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sn. Arif Ahmet Denizolgun tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 4.11.1998

Yusuf Bacanlı Yozgat

1. Yozgat İli Kadışehri İlçesi Seyhan Köyüne 1996 yılında tahsis edilen santralden Seyhan-Çamsaray-Dikmesöğüt-Yelten köylerine hat döşenerek bağlantı kurulup, hizmete açılacaktı.

Ancak, 2 yıldır santral Seyhan Köyünün dışındaki köylere götürülememiştir. İki yıldır bekleyen Çamsaray-Dikmesöğüt ve Yelten köylerinin hizmete sunulacak telefon hatlarını ne zaman döşemeyi düşünüyorsunuz?

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 1.12.1998 Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21/EA/1662-21785

Konu : Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı’nın

yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 16.11.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16093 sayılı yazınız.

Yozgat Milletvekili Sayın Yusuf Bacanlı’nın 7/6463-15873 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

A. Ahmet Denizolgun Ulaştırma Bakanı

Yozgat Milletvekili Sayın Yusuf Bacanlı’nın 7/6463-15873 sayılı

yazılı soru önergesi ve cevabı

Soru :

Yozgat İli Kadışehri İlçesi Seyhan Köyüne 1996 yılında tahsis edilen santralden Seyhan-Çamsaray-Dikmesöğüt-Yelten köylerine hat döşenerek bağlantı kurulup, hizmete açılacaktı.

Ancak, 2 yıldır santral Seyhan Köyünün dışındaki köylere götürülememiştir. İki yıldır bekleyen Çamsaray-Dikmesöğüt ve Yelten köylerinin hizmete sunulacak telefon hatlarını ne zaman döşemeyi düşünüyorsunuz?

Cevap :

Seyhan köyü santralinin şebeke çalışmaları tamamlanarak servise verilmiştir. 1998 yılı İç Şebeke Yatırım Programı çerçevesinde sözkonusu üniteye 130,3 milyar TL ödenek tahsis edilmiş olup, çalışmaları devam eden 2 nci revize yatırım programı çerçevesinde ilave ödenek tahsis edilerek Çamsaray-Dikmesöğüt ve Yelten köylerinin de haberleşme sorunları giderilecektir.

4. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul’un, Dilek-Güroluk Hidroelektrik Santrali inşaatının bitki örtüsüne vereceği zarara ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun yazılı cevabı (7/6471)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

Mustafa Kul Erzincan

Fırtına Vadisinde inşaat çalışmaları devam eden Dilek-Güroluk Hidroelektrik Santrali inşaat çalışmalarının beş yıl süreceği ifade edilmektedir. Beş yıllık inşaat çalışması sırasında doğanın binlerce yılda oluşturduğu bitki örtüsü çok büyük ölçüde tahribata uğrayacaktır. Sahip olduğu özelliklerden dolayı yüksek koruma statüleriyle koruma altına alınan bölgenin enerji açığı var gerekçesiyle zarar görmesi kabul edilmeyecek bir durumdur.

1. Projenin hayata geçireleceği yöre Kaçkar Dağları Millî Park sınırları içerisinde yer almaktadır. Millî Park ilan edilmiş bir alanda bu santralin yapılmasında bakanlık olarak müdahale etmeyi düşünüyor musunuz?

2. Fırtına Vadisini oluşturan Fırtına Deresi ve Hala Deresinin yamaçlarının bitki örtüsünden arındırılması erozyon ve heyelana neden olmayacak mıdır?

3. Bakanlığınız santral inşaası için master planı yaptırmış mıdır?

4. Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğünün 10.10.1989 tarihinde hazırladığı rapora göre 1, 5 Ha büyüklüğünde, kalın çaplı şimşir ağaçlarından oluşan Şenyuva Mevkiinin santral bölgesinde olduğu ve bu bölgenin en hassas koruma statüsüne sahip olduğu doğru mudur; doğruysa bakanlık olarak koruma önlemleri almayı düşünüyor musunuz?

5. Santral inşaatı sırasında kesilecek ağaç sayısı konusunda bir çalışmanız olmuş mudur?

6. Santral inşaatı sırasında şirket tarafından orman içerisinde yeni yollar açılıp açılmayacağı bilinmekte midir?

7. Santral inşaatı için bakanlığınızın görüşü alınmış mıdır?

8. Santral inşaatı sırasında kesilecek ağaçların ne yapılacağı bilinmekte midir?

T.C.

Orman Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 2.12.1998 Sayı : KM.1.SOR./882-3404

Konu : Sn. Mustafa Kul’un yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : TBMM’nin 16.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6471-15881/36660 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul’un “Dilek-Güroluk Hidroelektrik Santralı İnşaatının bitki örtüsüne vereceği zarara ilişkin yazılı soru önergesi” Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabî yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Ersin Taranoğlu Orman Bakanı

Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul’un 7/6471 Esas No. lu yazılı soru önergesi hakkında Orman Bakanlığının cevabı

1. Projenin bir bölümü Kaçkar Dağları millî park sahasında kalmaktadır. Proje dahilinde yaklaşık 20+80 Km. tünel inşaatı vardır. Tünel inşaası yerin 50-150 m. altından geçmekte olup 11, 500 km.’lik kısmı Millî Park sahasından, diğer kısmı ise orman sayılan alanların altından geçmektedir. Ayrıca Millî Park sahası içinde 2, 10 Ha. alan, diğer orman alanlarında ise 5, 35 Ha. kısmı izne konu edilmiştir. Proje sahası için hazırlanan ÇED Raporunda gerekli tedbirler alınmış olup, Millî Parka zarar verilmeyecektir.

2. Hala deresi yamaçlarının bitki örtüsünden arındırılması sözkonusu değildir. Sadece izne konu edilen yerlerdeki 7, 45 Ha. alanda bitki örtüsü kaldırılacaktır. Barajın emniyeti açısından su üstündeki bitki örtüsüne dokunulmayacağından dolayı bilakis baraj suyunun sağlayacağı rutubet ile baraj havzası bitki örtüsünün daha zenginleşeceği düşünülmektedir. Bu durumda erozyon ve heyelan tehlikesi oluşmayacaktır.

3. Bakanlığımızca santral inşaası için master planı yapılmamıştır. Ancak, Kaçkar Dağları Millî Parkı master plan çalışmaları devam etmektedir.

4. Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğünün 10.10.1989 tarihli raporunda belirtilen 1, 5 Ha. büyüklüğündeki Şimşir meşçeresi, “Dilek-Güroluk HES İnşaatı” seddesinin en üst noktası olan Dilek Regülatöründen 6 km. daha yukarıda olup, şimşir meşçeresinin bu proje ile ilgisi yoktur.

5. Santral inşası sırasında 3 adet tünel yaklaşım yolu ve 2 adet regülatör inşa edilecektir. Ağaçlar regülatör ve yol inşaatında kesilecektir. Yaklaşık 4, 00 Ha. alana isabet eden iki yolun dikili damgaları yapılmış olup, toplam 485 adet ağaç damgalanmıştır. Diğer alanlarda ise tahmini 500 adet daha ağaç damgalanacaktır.

6. Projeye göre 3 adet tünel yaklaşım yolu inşa edilecektir.

7. Bakanlığımızdan izin alınmıştır. 20.8.1998 gün ve KDM. 5.2304-61588 sayılı olurla izin verilmiştir.

8. Kesilecek ağaçlar işletmesince damgalattırılmış olup, üretim birim fiyatlarıyla üretildikten sonra Pazar Orman İşletme Müdürlüğünce piyasaya arz edileceklerdir.

5. — Karaman Milletvekili ZekiÜnal’ın, Karaman-Merkez-Göçer ve Yılangömü köylerinin içmesuyu ve yol sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/6479)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 4.11.1998

Zeki Ünal Karaman

1. Karaman Merkez-Göçer Köyü ile Yılangömü köyleri arasında ihtilaflı olan suyun, her iki köyün içme suyu ihtiyaçlarını giderecek biçimde çözümlenmesi için Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise bu sorun ne zaman çözülecektir?

2. İki köy arasındaki su ihtilafının giderilmemesi halinde, Göçer Köyünün Süpürgelik mevkiinde, aralarında 50-100 m. mesafe bulunan 3 adet kaynağın birleştirilerek köyün içme suyu sorununu çözmeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu işlemi ne zaman gerçekleştireceksiniz?

3. Göçer Köyü ile Pınarbaşı arası yolun asfaltlanması işlemi ne zaman sağlanacaktır?

4. Köye 2.5 km. mesafede olan Pamukdere arazisine, beton sulama kanalı ne zaman yapılacaktır?

5. Köye, yeni yerleşim yeri olarak talep edilen, Tuzla mevkiine nakil konusunda Bakanlığınızda ne tür bir çalışma yapılmıştır? Çalışma yapılmışsa; ne zaman hayata geçirilecektir?

T.C. Devlet Bakanlığı 2.12.1998 Sayı : B.02.0.014/031-2975

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 16.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16100 sayılı yazınız.

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’a ait yazılı soru önergesindeki konu Bakanlığıma bağlı Köy Hizmetleri GenelMüdürlüğünce incelenmiştir.

Karaman-Merkez-Yılangömü Köyü 1998 yılı özel idare limit programı dahilinde devlet vatandaş işbirliği ile yapılması planlanmış, Göçer Köyü ile arasında ihtilaf çıkmış olup, ihtilaf çözülemediğinden herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Yeni kaynak araştırması yapılarak 1999 yılı etüt programına teklif edilecektir.

Karaman-Merkez-Göçer Köyünün Yılangömü Köyü ile arasındaki ihtilaftan dolayı herhangi bir çalışma yapılamamış, tapu kayıtlarının araştırılması neticesinden kaynağın Göçer Köyü sınırları içerisinde olduğu tespit edilmiş, köyden kaynağın bulunduğu yere kadar olan güzergâhta dairemiz tarafından servis yolu çalışması yapılmıştır.

Ayrıca adı geçen ünite 1999 yılı program tekliflerinde yer almakta olup, bütçe imkânları dahilinde değerlendirilecektir.

Karaman İli Merkez İlçesi Göçer-Pınarbaşı arasındaki yolun asfalt kaplaması işinin aciliyet ve öncelik durumuna göre ileri ki yıllar programında değerlendirilmesine çalışılacaktır.

Sözkonusu köyde teşkilâtımızca önceki yıllarda uygulanmış sulama tesisinin bakım onarımına ilişkin proje çalışması tamamlanmış olup, bütçe olanakları dahilinde uygulanmasına çalışılacaktır.

Karaman-Merkez-Göçer ve Yılangömü köyleriyle ilgili çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

442 sayılı Yasaya 3367 sayılı Yasa ile eklenen 7 nci Ek madde ve bu maddelerin uygulanmasına dair 20.8.1987 tarih, 19559 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği” gereğince köylerde arsa ihtiyacını karşılamak ve gelişme alanı oluşturmak valiliklerin yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır.

İl müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre; Karaman-Merkez-Göçer Köyünde yerleşim yerinin komisyonca belirlendiği ve bu yerin köy tüzelkişiliği adına tapuya tescilinin yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bundan sonraki çalışmalardan hak sahibi ailelerin belirlenmesi Köy İhtiyar Heyetine ait olup, henüz ihtiyaçlı aileler belirlenmemiştir. Hak sahibi aileler belirlendikten sonra yerleşim yerinin imar planının yapılması gerekmektedir.

Köy muhtarlığı imar planını önce özel şirketlere yaptırılabileceğini ifade etmiş olmasına karşın daha sonra özel şirketlerin istediği bedeli karşılayamayacağını belirtmiştir.

Köyde arsa ihtiyacı olan ailelerin belirlenmesine paralel olarak, Köy Hizmetleri İl ve Bölge Müdürlüğümüzce imar planı çalışmaları sürdürülecektir.

Yılangömü Köyünün müracaatı olmadığından herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa Yılmaz Devlet Bakanı

6. — Bolu Milletvekili Feti Görür’ün, Bolu ve ilçelerinde 1997 ve 1998 yıllarında meydana gelen sel felaketinde yıkılan köprülere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz’ın yazılı cevabı (7/6482)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın aracılığınız ile Köy Hizmetlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Mustafa Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

4.11.1998 FetiGörür Bolu

İlimiz Bolu’da meydana gelen Ağustos 1997 ve Mayıs 1998’deki sellerde yıkılan köprülerimiz mevcuttur. Bu köprüleri kullanan birçok köyümüz mağdur durumdadır. Hatta bu köprülerin yerine yayaların geçmesini sağlayacak emanet olarak yapılan ağaç köprüler de yağışların artması ile zaman zaman sele kapılmakta ve yerlerine yenileri yapılmaktadır. Birçok yerde vatandaşlar ve özellikle de ilkokula giden öğrencilerimiz tehlikeli bir biçimde ya sellerle ya da soğuk suya çıplak ayakla girerek suyu geçmek zorunda kalmakta ve hastalanmaktadırlar.

Soru 1.

Özellikle Ağustos 1997 selinin üzerinden birbuçuk yıl geçmesine rağmen, Düzce’nin Akyazı ve Sarayyeri Köyleri köprüleri için şu ana kadar ne yaptınız? Projelerini mi çizdirdiniz, proje programına mı aldınız? Hangi yılın yapım programına almayı ve hangi tarihte ihalelerini yapmayı ve hangi tarihte hizmete açmayı düşünüyorsunuz?

Soru 2.

1998 Mayıs selinde yıkılan 13 adet köprü için şu ana kadar ne çalışma yaptınız? Ne zaman ihale etmeyi, ne zaman hizmete açmayı düşünüyorsunuz?

Soru 3.

Selden yıkılan köprüler için Dünya Bankasından kredi beklendiği söyleniyor. Bu kredi çalışmaları ne aşamada ve ne zaman gelecektir. Kredi gelmez ise bu köprüler yapılamayacak mı?

T.C. Devlet Bakanlığı 2.12.1998 Sayı : B.02.0.014/031.2975

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 16.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16100 sayılı yazınız.

Bolu Milletvekili Sayın Feti Görür’e ait yazılı soru önergesindeki konu Bakanlığıma bağlı Köy Hizmetleri GenelMüdürlüğünce incelenmiştir.

Bolu ve ilçelerinde 1997 ve 1998 yılları içerisinde meydana gelen sel felaketinde yıkılan köprülerin yerlerine yenilerin yapılması ile ilgili soru önergesi için Genel Müdürlümüz Toplu Konut İdaresi ve Dünya Bankası arasındaki kredi çalışmaları sonuçlandıktan sonra, 15 adet köprü 2 grup halinde 11.11.1998 tarihli Olur ile 1998 yılı köprü yapım ek programına, 1998-1999 yıllarına sari ihaleli inşaat olarak alınmıştır.

Bahse konu köprülerin ihale çalışmaları devam etmekte olup, ihalesinden sonra 1999 yılı içerisinde trafiğe açılması planlanmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa Yılmaz Devlet Bakanı

7. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı’nın, Telsim ve Türkcell şebekelerinin yetersiz olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un yazılı cevabı (7/6485)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Arif Ahmet Denizolgun tarafından yazılı olarak cevapladırılmasını arz ederim.

Bülent Akarcalı İstanbul

Telsim ve Türkcell cep telefonu şirketleri şebekeleri iyice yetersiz hale gelmiştir. Şebeke genişlemesi yapılmadan her ay 250 000 cep telefonu satışı sonucu günün her saati hatlar meşgul, görüşmelerin ses ve bağlantı kalitesi çok bozulmuştur.

1. Devlete güvenip cep telefonu almış ve şimdi mağdur olan vatandaşlar için ne yapmayı düşünmektesiniz?

2. Bakanlığınızın Telsim ve Tükcell firmalarına karşı ne gibi müeyyide imkânı vardır?

3. Vatandaş şikâyetini, bu iki özel şirket dışında, nereye yapabilir?

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 1.12.1998 Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/1671-21870

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı’nın

yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 16.11.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16093 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı’nın 7/6485-15901 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

A. Ahmet Denizolgun Ulaştırma Bakanı

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı’nın 7/6485-15901 sayılı yazılı soru

önergesi ve cevabı

Soru : 

Telsim ve Türkcell cep telefonu şirketleri şebekeleri iyice yetersiz hale gelmiştir. Şebeke genişlemesi yapılmadan her ay 250 000 cep telefonu satışı sonucu günün her saati hatlar meşgul, görüşmelerin ses ve bağlantı kalitesi çok bozulmuştur.

1. Devlete güvenip cep telefonu almış ve şimdi mağdur olan vatandaşlar için ne yapmayı düşünmektesiniz?

2. Bakanlığınızın Telsim ve Türkcell firmalarına karşı ne gibi müeyyide imkânı vardır?

3. Vatandaş şikâyetini, bu iki özel şirket dışında, nereye yapabilir?

Cevap :

1. Ülkemizde GSM piyasasında gittikçe artan bir talebin olduğu Bakanlığımızca da bilinmektedir. Mevcut işletmecilerin bu talebi karşılayamayacakları görüldüğünden, GSM 1800 bandında, biri Türk Telekom A.Ş. olmak üzere diğeri de özel firmaya ihale suretiyle lisans verilmesi kararlaştırılmış ve ihale safhasına gelinmiştir.

Yeni lisansörlerin piyasaya girmesiyle rekabet koşulları içerisinde hizmet kalitesi artacak, artan talep karşılanabilecek ve mağduriyet giderilecektir.

2. Bakanlığımızın Telsim ve Türkcell ile imzaladığı sözleşme hükümlerine göre, firmalar sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl içinde Türkiye nüfusunun en az % 50’sini ve 5 yıl içerisinde en az % 90’ını kapsama alanı içine almak zorundadır.

Ayrıca sözleşme hükümleriyle işletmecilere, GSM uluslararası standartlarda, ITU-T’nin önerilerinde belirtilen telefon kalitesi standartlarına uymak zorunluluğu getirilmiştir.

Kalite standartlarına uyulup uyulmadığı Bakanlığımızca denetlenmektedir.

Sözleşmenin bir başka maddesine göre ise işletmeciler, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği ve verilecek belirli bir süreden sonra durumu düzeltmediği takdirde Bakanlığımız Lisans Sözleşmesini feshetme yetkisine sahiptir.

3. Aboneler şikâyetlerini Telsim ve Türkcell’in dışında ayrıca Bakanlığımıza da yapabileceklerdir. Bu şikâyetlerde belirtilen sorunlar işletmecilere iletilerek çözümlenmesi sağlanacaktır.

8. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal’ın, Karaman stol tipi havaalanı projesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un yazılı cevabı(7/6494)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Arif Ahmet Denizolgun tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 5.11.1998 ZekiÜnal Karaman

Karaman stol tipi havaalanının yatırımının seyri hakkında Bakanlığınıza verdiğim 6.10.1998 tarihli yazılı soru önergeme verilen cevabın birinci bölümünde Karaman stol tipi havaalanı ile ilgili proje çalışmalarının devam ettiği, ikinci bölümün son paragrafında ise Karaman stol tipi havaalanının DPTMüsteşarlığınca 1998 yılı yatırım programından çıkarıldığı belirtilmektedir.

Sorularım şunlardır :

1. Çelişki gibi görülen bu iki cevaptan hangisi geçerlidir?

2. Programdan çıkarılmış ise bu işlem geçici bir süre için midir? Yoksa ileriki tarihlerde programa tekrar alınması konusunda Bakanlığınızca bir çalışma yapılacak mıdır?

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 1.12.1998 Sayı : B.11.0.APK.0.10.01.21/EA/1670-21869

Konu : Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın

yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 16.11.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6494-15945/36727 sayılı yazınız.

Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal’ın 7/6494-15945 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

A. Ahmet Denizolgun Ulaştırma Bakanı

Karaman Milletvekili Sayın ZekiÜnal’ın 7/6494-15945 sayılı

yazılı soru önergesi ve cevabı

Karaman stol tipi havaalanının yatırımının seyri hakkında Bakanlığınıza verdiğim 6.10.1998 tarihli yazılı soru önergeme verilen cevabın birinci bölümünde Karaman stol tipi havaalanı ile ilgili proje çalışmalarının devam ettiği, ikinci bölümün son paragrafında ise Karaman stol tipi havaalanının DPT Müsteşarlığınca 1998 yılı yatırım programından çıkarıldığı belirtilmektedir.

Sorularım şunlardır :

1. Çelişki gibi görülen bu iki cevaptan hangisi geçerlidir?

2. Programdan çıkarılmış ise bu işlem geçici bir süre için midir?

Yoksa ileriki tarihlerde programa tekrar alınması konusunda Bakanlığınızca bir çalışma yapılacak mıdır?

Cevap :

1997 yılında ön etüdleri yapılmış olan Karaman Stol Havaalanı İnşaatı işinin Bakanlığımız DLHGenel Müdürlüğü 1998 Yılı Yatırım Programı Ulaştırma-Havayolu sektöründeki “Stol Havaalanları İnşaatı” projesi kapsamına alınması DPT Müsteşarlığına teklif edilmiştir.

Ancak, söz konusu proje DPT Müsteşarlığınca

“Başbakanlığın 1997/6 sayılı genelgesi eki, 1998 Yılı Yatırım Programı Hazırlama Esaslarının Genel Esaslar Başlıklı 8 nci Maddesinde belirtilen Fizibilite ve ÇED Raporu olmayan işlerin yatırım programına alınamayacağı”

şerhi doğrultusunda 1998 yılı Yatırım Programına müstakil proje olarak dahil edilememiştir.

Ancak ödeneği toplu verilen “Stol Havalanları” projesi gibi projelere yıl içerisinde ihtiyaca göre ödenek tahsisi yapılmaktadır. Bu tür projelerde ödenek tek bir proje için değerlendirilmemektedir. DLH Genel Müdürlüğümüzce Proje ve Zemin Etüdü çalışmaları devam eden havaalanının; valilikçe ÇED ve Fizibilite Etüdlerinin yapılması halinde 1999 yılı Yatırım Programı Ulaştırma Havayolu Sektöründeki “Stol Havaalanları” projesi kapsamına alınması DPT Müsteşarlığına teklif edilecektir.

Valilikçe yaptırılacak ÇED ve Fizibilite Etüdleri için talep halinde Bakanlığımızca teknik yardımda bulunulabilecektir.

9. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan mevsimlik işçilere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun yazılı cevabı (7/6498)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman Bakanı Sayın Ersin Taranoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ahmet Küçük Çanakkale

1. Ülkemizin dört bir yanında daimi bir güvenceden yoksun zor şartlarda, vefakâr bir şekilde hizmet etmeye çalışan Orman Genel Müdürlüğü, Orman İşletmeleri Müdürlüğü işyerlerindeki mevsimlik orman işçilerimizin çalıştırılmaları sırasında anayasa, ilgili çalışma yasaları ve toplu iş sözleşmelerindeki çalışma eseslarını düzenleyen yasal hükümlere eksiksiz bir şekilde uyulmakta mıdır?

2. Çanakkale Orman İşletmeleri Müdürlüğünde görev yapan mevsimik orman işçilerimiz haftada kaç gün ve saat çalıştırılmaktadır, işçilerimizin yasal hakkı olan haftalık 1 günlük dinlenme izinleri düzenli olarak verilmekte midir?

3. Yasal çalışma saatlerine ilave olarak tatil ve bayram günlerinde çalıştırılmaları durumunda fazla mesai ücreti ödenmekte midir? Ödeniyorsa ne kadar ücret ödenmektedir?

4. Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan mevsimlik işçilerimize yasal hakları olan işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma sırasında toz maskesi, koruyucu gözlük, miğfer, baret, eldiven, bot, elbise vs. ihtiyaçları düzenli olarak karşılanmakta mıdır?

T.C. Orman Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 2.12.1998 Sayı : KM.1.SOR./883-3405

Konu : Sn. Ahmet Küçük’ün yazılı soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : TBMM’nin 16.11.1998 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6498-15961/36755 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan Çanakkale Milletvekili Sayın Ahmet Küçük’ün “Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan mevsimlik işçilere ilişkin yazılı soru önergesi” Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabî yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Ersin Taranoğlu Orman Bakanı

Çanakkale Milletekili Sayın Ahmet Küçük’ün 7/6498 esas no. lu yazılı

soru önergesi hakkında Orman Bakanlığının cevabı

1. Ülkemizin dörtbir yanındaki orman işletmeleri işyerlerinde çalışan mevsimlik işçiler anayasa, ilgili çalışma yasaları ve toplu iş sözleşmelerindeki çalışma esaslarını düzenleyen hükümlere göre çalıştırılmaktadırlar.

2. Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan mevsimlik orman işçileri haftada 6 gün ve günde 7,5 saatten 45 saat çalıştırılmakta olup, haftada 1 gün dinlenme izni verilmektedir.

3. Yasal çalışma saatlerine ilave olarak tatil ve bayram günlerinde, çalıştırılan işçilere kanun ve toplu sözleşme gereğince fazla çalışma ücreti ödenmektedir. Bu bağlamda 1 Ocak-14 Kasım 1998 tarihleri arasında 3 749 609 000 TL ek bayram ve hafta tatili ücreti ve 116 597 405 000 TL fazla çalışma ücreti ödenmiştir.

4. Çalışan mevsimlik işçilerimize 11 inci Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde Ek: 3 sayılı listeye göre hak ettikleri tüm koruyucu giyim malzemeleri verilmektedir.

10. — Karaman Milletvekili ZekiÜnal’ın, YÖK tarafından çıkarılan bir yönetmeliğe ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu’nun yazılı cevabı (7/6521)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Hasan Denizkurdu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.11.1998

Zeki Ünal Karaman

YÖK 7.11.1998 tarih ve 23516 sayılı resmî gazetede, 21.8.1982 tarih ve 17789 sayılı resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kurumları yönetici öğretim elemanı ve memurları disiplin yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin “g” bendinde değişiklik yapan bir yönetmelik neşretti. Bu yönetmelikte “meslekten ve kamu görevinden çıkartma cezası alan öğretim elemanları akademik unvanlarını hiçbir şekilde kullanamazlar” ifadesi yer almaktadır.

Sorularım şunlardır :

1. Neşredilen bu yönetmelik esas ve usül yönünden yürürlükteki anayasaya ve yasalara uygun mudur? Uygunsa yasal dayanaklar nedir?

2. Uygun değilse yapılması gereken işlem nedir?

T.C. Adalet Bakanlığı 1.12.1998 Bakan : 2122

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 19.11.1998 tarihli ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, A.01.0.GNS.0. 10.00.02-16173 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan, Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından Bakanlığıma yöneltilen ve yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/6521-16043 esas no.’lu soru önergesine verilen cevap örneği iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Hasan Denizkurdu Adalet Bakanı

Sayın ZekiÜnal Karaman Milletvekili TBMM

Bakanlığıma yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/6521-16043 esas no.’lu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, Anayasanın “Yükseköğretim Üst Kuruluşları” başlığını taşıyan 131 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen amaçlarla bir Yükseköğretim Kurulu kurulması ikinci fıkrasında kurulun oluşum biçimi, son fıkrasında ise kurulun teşkilâtı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esaslarının kanunla düzenlenmesi hükmü öngörülmüştür.

4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun, üst kuruluşları belirleyen Üçüncü Bölümünün 6 ncı maddesinin (a) fıkrasında, Yükseköğretim Kurulu, tüm yüksek öğretimi düzenleyen ve yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine yön veren, bu kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, bir kuruluş şeklinde ifade edilmiştir.

Sözü edilen bu maddelerden de anlaşılacağı üzere, özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olan Yükseköğretim Kurulunun, kendi görev alanını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilmesi mümkün bulunmaktadır. Nitekim, Yükseköğretim Kurulunun yönetmelikle düzenleme yapabileceği hususlar 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesinde gösterilmiştir.

Bilindiği üzere, Anayasanın 125 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu hükmü öngörülmüştür.

Bilgilerinize arz ederim.

Hasan Denizkurdu Adalet Bakanı

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi internet Sitesi
© 2009 T.B.M.M.